Page 1

sel_1:sel_1.qxd 5/3/2010 12:47 μμ Page 1

Ç ÁËÇÈÅÉÁ óôï äéáäßêôõï óôç äéåýèõíóç www.alitheia.gr info@alitheia.gr

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÅÐÁÑ×ÉÁÓ ÔÕÑÍÁÂÏÕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Εργασίες 200.000 ευρώ στη γέφυρα του Ξηριά

Η νομαρχία έχει αναθέσει την εργολαβία Óåë. 3 και πιέζει για τα κονδύλια

Παρασκευή και Σάββατο με ζωντανή μουσική

Ðëïýóéá ðïéêéëßá óå ïñåêôéêÜ êáé ìåæÝäåò - ØáñéêÜ - ÊñÝáôá ôçò þñáò - ÌáãåéñåõôÜ - ÓðÝóéáë ðéÜôá ¼ëá ôá öáãçôÜ ìáò ÊÁÉ óå ðáêÝôï!

Å­ÔÏÓ­8ï­­­­Á­Ñ.­ÖÕË­ËÏÕ­318

Λιτότητα χωρίς φως στο τούνελ - Σοκάρουν τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση αφού επιφυλάσσουν περικοπές σε δώρα και επιδόματα, αυξήσεις έμμεσων και άμεσων φόρων, ενώ για μια φορά ακόμη την κρίση πληρώνουν μισθωτοί, συνταξιούχοι Óåë. 6 και μικρομεσαίοι

0,50 Å


sel_2_3:sel_2_3.qxd 5/3/2010 10:32 μ Page 2

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010

Στο 9% η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ Βεβαιότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ότι θα επιτευχθεί ο στόχος του ν+3 για το τρέχον έτος

Τ

η βεβαιότητα ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα πετύχει το στόχο του ν+3 στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ μέσα στο 2010 επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα εμφανίζει μέχρι σήμερα απορ9%, ροφητικότητα εξέφρασε η γ.γ. της Περιφέρειας κ . Κ . Γερακούδη, μιλώντας σε σεμινάριο για δημοσιογράφους που πραγματοποιήθηκε στη λίμνη Πλαστήρα. Όπως ανέφερε η περιφερειάρχης ο προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας είναι 529 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι σήμερα (στοιχεία 15/2/2010), τα έργα που έχουν ενταχθεί ανέρχονται σε 197 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί ανέρχονται σε 123,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό απορροφητικότητας 9%. Όπως εξήγησε αν αφαιρεθούν από το συνολικό προϋπολογισμό του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας τα 197 εκατομμύρια ευρώ των ήδη ενταγμένων έργων, τα 30 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν ενίσχυση επιχειρήσεων μέσω Τραπεζών και τα 7 εκατομμύρια ευρώ για τα μεταφερόμενα από το Γ ΚΠΣ έργα, προκύπτει ότι σήμερα, το ποσό που έχει να διαχειριστεί από το ΕΣΠΑ η Θεσσαλία είναι 293 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Επιπλέον τόνισε ότι στην τελική ευθεία κλεισίματος βρίσκεται και το Γ’ ΠΕΠ. «Μετά την εξυγίανση του Προγράμματος, σήμερα η απορροφητικότητα βρίσκεται στο 112% και στόχος μας είναι κατά την αποστολή της τελικής έκθεσης στο υπουργείο Οικονομίας τον Ιούνιο του 2010, το Πρόγραμμα να κλείσει με ποσοστό

ντος αναπτυξιακού νόμου και ταυτόχρονα, ολοκληρώνεται η αποπληρωμή των προηγουμένων οφειλών προς τις επιχειρήσεις, με διαφάνεια και αναλογικά βάσει της επένδυσης. Όπως εξήγησε το συνολικό ποσό του υπολοίπου των υποχρεώσεων είναι 16 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,5 εκ. ευρώ θα πληρωθούν άμεσα.

απορρόφησης 109%», υπογράμμισε λέγοντας ότι η υπερδέσμευση των ενταγμένων έργων επί της δημόσιας δαπάνης πρέπει να αντιμετωπιστεί, με τη μεταφορά ορισμένων έργων στο ΕΣΠΑ.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

H κ. Γερακούδη υποστήριξε ότι η καθυστέρηση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και η χαμηλή απορροφητικότητα μέχρι σήμερα οφείλεται

αφενός στα νέα δεδομένα της περιόδου 20072013 (πιο πολύπλοκοι και αυστηροί Κοινοτικοί Κανονισμοί για τη διαχείριση των προγραμμάτων της περιόδου 20072013), αφετέρου στον πολύπλοκο επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ που επιλέχθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο και υποστηρίχθηκε θεσμικά από τον Νόμο 3614/2007. Επίσης σημείωσε ότι το υπουργείο Οικονομίας προχωρά στην υλοποίηση της δέσμευσης για απλούστευση του διαχειριστικού πλαισίου του ΕΣΠΑ σε όλη τη χώρα. Ο νέος νόμος, ουσιαστικά απλοποιεί όλες τις διαδικασίες, αποκεντρώνει πόρους και προωθεί την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια στην εφαρμογή των Επιχειρησια-

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÅÐÁÑ×ÉÁÓ ÔÕÑÍÁÂÏÕ ÔÕÑÍÁÂÏÓ, ÁÑÉÓÔÏÔÅËÏÕÓ 24 ÔÇË. & FAX: 24920 25252 E-MAIL: info@alitheia.gr / WEB: www.alitheia.gr Êùä. 6693 ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ - ÅÊÄÏÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÇ ÐÁÉÄÇ - ÔÑÏÕËÇ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: ÉÙÁÍÍÇÓ Ä. ÐÁÉÄÇÓ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

κών Προγραμμάτων. Στόχος είναι, από εκεί που η απορρόφηση του ΕΣΠΑ μέχρι σήμερα πανελλαδικά είναι λιγότερο από 5%, να φτάσουμε στο 2010 το 15% απορρόφηση επιταχύνοντας όλες τις διαδικασίες. Οι κατευθύνσεις που υπάρχουν ως προς το περιεχόμενο του νέου ΕΣΠΑ, αφορούν στη μεγάλη παρέμβαση για την προαγωγή και την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, με έργα για την εξοικονόμηση ενέργειας, έργα που αφορούν στην προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και σε έργα βασικών υποδομών και έργα ανταγωνιστικότητας. Στρατηγικός στόχος και όραμα της Περιφέ-

ρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2007-2013 είναι να αξιοποιήσει τα πολλά συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να αναδειχθεί σε δυναμικό περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, με διακριτή και καινοτόμο ταυτότητα στην Ευρώπη των περιφερειών. Τέλος τόνισε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τα υπουργεία βρίσκεται σε διαβουλεύσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί η αναμόρφωση του Προγράμματος. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Μαρτίου 2010, οπότε και θα υποβληθεί το τελικό σχέδιο στο υπουργείο Οικονομίας. Βασικός στόχος μας για το 2010 είναι η επίτευξη του ν+3. Για φέτος θεωρούμε ότι η επίτευξη αυτού του στό-

χου είναι εφικτή, ενώ η επίτευξη του ν+3 για το 2011 θα είναι μια ακόμη δυσκολότερη πρόκληση, για την οποία απαιτείται μεγαλύτερη ενεργοποίηση, συντονισμός και στενή συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς και τις περιφερειακές υπηρεσίες.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Η κ. Γερακούδη έκανε αναφορά και στον αναπτυξιακό νόμο που βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής. Οι βασικές αρχές του νέου νόμου θα μπουν σε δημόσια διαβούλευση στα μέσα Μαρτίου και προβλέπεται το Μάιο να έλθει το αναμορφωμένο σχέδιό του στη Βουλή. Παράλληλα, προχωρά η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν ήδη κατατεθεί στο πλαίσιο του προϋπάρχο-

Στο σεμινάριο εισηγήσεις για όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά θέματα της Θεσσαλίας, παρουσίασαν ο Γ.Γ. Επενδύσεων και Ανάπτυξης του υπ. Οικονομίας, Γ. Πετράκος, ο ειδικός γραμματέας Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευ. Διβάρης και ο ειδικός γραμματέας Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανδ. Ανδρεαδάκης. Επίσης τα στελέχη της διαχειριστικής αρχής παρουσίασαν τις παρακάτω εισηγήσεις: - Αξονες προτεραιότητας ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, προϊσταμένη Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑΠΘ) Περιφέρειας Θεσσαλίας Κων. Ζαμπούνη - Υλοποίηση ΕΣΠΑ, προϊσταμένη Μονάδας Α ΕΔΑΠΘ Πολ. Γραββάνη - Διαχείριση ΕΣΠΑ, προϊσταμένη Μονάδας Β ΕΔΑΠΘ Μελ. Σαραφίδου - Ελεγχοι ΕΣΠΑ, προϊστάμενος Μονάδας Γ ΕΔΑΠΘ Αρ. Καλυβιώτης - Δημοσιότητα ΕΣΠΑ, υπεύθυνος δημοσιότητας ΕΔΑΠΘ Βασ. Γαλάνης - Υποδομές – προσπελασιμότητα, προϊστάμενος ΔΔΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας Σπ. Πετρίδης, προϊστάμενος ΔΕΚΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας Αντ. Γαλερίδης - Επενδύσεις – καινοτομία, Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας Κ. Παππάς.

ÊÜ­èå­å­âäï­ìÜ­äá­óôï­óðß­ôé­óáò,­óôï­êá­ôÜ­óôç­ìÜ­óáò, óôï­÷þ­ñï­åñ­ãá­óß­áò­óáò,­óå­êÜ­èå­ãù­íéÜ­ôçò­Åë­ëÜ­äáò, ìü­íï­ìå­20­åõ­ñþ­å­ôç­óß­ùò. ÄÞ­ìïé,­ÔñÜ­ðå­æåò,­Í.Ð.Ä.Ä.:­60­åõ­ñþ­åôçóßùò

Ãß­íå­ôå­óõí­äñï­ìç­ôÝò­ìå­Ý­íá­á­ðëü­ôç­ëå­öþ­íç­ìá­óôï­24920­25252


sel_2_3:sel_2_3.qxd 5/3/2010 10:42 μ Page 3

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010

Η νομαρχία θα επισκευάσει τη γέφυρα στον Τιταρήσιο Ζητήθηκε επειγόντως ποσό 200.000 ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών

Α

μεση ήταν η αντίδραση της Νομαρχίας Λάρισας για την επισκευή της γέφυρας Τιταρήσιου στον Τύρναβο που παρουσίασε πρόβλημα στα βάθρα της λόγω των τελευταίων βροχών . Με εντολή του νομάρχη κ. Λουκά Κατσαρού ξεκίνησαν οι διαδικασίες

για επιδιόρθωση της ζημιάς, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Ήδη, το θέμα τέθηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Λάρισας που έδωσε ομόφωνα την έγκρισή του, ενώ θετική απόφαση έλαβε και η Επιτροπή τεχνικών Έργων της Νομαρχίας. Όπως είναι γνωστό η γέφυρα στον Τιταρήσιο υπέστη σημαντικές φθο-

ρές τις τελευταίες μέρες που διαπιστώθηκαν και από επιτόπια εξέταση του νομάρχη, του δημάρχου Τυρνάβου και μηχανικών της Νομαρχίας. Για την άρση της επικινδυνότητας η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας συνέταξε μετά από αυτοψία μελέ-

τη για τις επείγουσες εργασίες ώστε να προστατευτεί η γύρω περιοχή και να μην προκληθούν βλάβες που να επηρεάζουν την στατικότητα της γέφυρας. Η δαπάνη αυτή για τις επείγουσες εργασίες ανέρχεται σε 200.338,43 ευρώ. Ήδη, η Νομαρχία

Λάρισας με σχετική επιστολή ζήτησε από τον αρμόδιο υφυπουργό Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιο την άμεση χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών καθώς η Νομαρχία Λάρισας δεν διαθέτει το ανάλογο κονδύλι για την επισκευή του συγκεκριμένου έργου. Από πλευράς Νομαρ-

χίας τονίζεται το κατεπείγον του έργου και σημειώνεται ότι, ναι μεν είναι κατανοητή η δυσχέρεια του προϋπολογισμού λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά εδώ πρόκειται για έργο που έχει να κάνει με την ασφάλεια μιας ολόκληρης επαρχίας, αλλά και χιλιάδων διερχόμενων οδηγών.

Τα «πράσινα» σενάρια για τον «Καλλικράτη» Το ΠΑΣΟΚ συζήτησε για το χωροταξικό και κατέληξε σε δύο προτάσεις των 8 ή 9 δήμων

Ε

πί του κειμένου διαβούλευσης για το σχέδιο «Καλλικράτης» συζήτησαν την Κυριακή στην περιφερειακή επιτροπή Θεσσαλίας του ΠΑΣΟΚ, παρουσία και του μέλους του τομέα αυτοδιοίκησης του κόμματος κ. Σακελλάρη. Όπως τονίστηκε στη συνεδρίαση του οργάνου για να πετύχει η μεταρρύθμιση απαιτείται να ξεκαθαριστούν άμεσα θέματα που αφορούν αρμοδιότητες και πόρους, ενώ ζήτησαν η εκλογή

των δημοτικών και των περιφερειακών συμβούλων να γίνεται στο σύνολο του ΟΤΑ, με εξασφαλισμένη όμως την αναλογικότητα στην εκλογή ώστε να υπάρχει πλήρης εκπροσώπηση. Στην προχθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης θέματα αρμοδιοτήτων και ξεκαθαρίστηκε ότι θα πρέπει να μειωθούν οι αμοιβές των αιρετών, ώστε να τηρηθεί μία βασική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ. Τέλος ζήτησαν να υπάρξει ίδια αντιμετώπιση ως προς τη θητεία για όλους τους αιρετούς και να ισχύ-

σουν τα ασυμβίβαστα για όλους.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

Όπως είναι φυσικό εκείνο που συζητήθηκε κυρίως ήταν το χωροταξικό, για το οποίο ομόφωνα τονίστηκε ότι δεν θα πρέπει να γιγαντωθούν οι πρωτεύουσες των νομών και ότι δεν θα πρέπει να αλλάξουν τα όρια των υπαρχόντων δήμων, ενώ με αφορμή τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις νομαρχίες στις περιφέρειες προτείνεται η σύσταση χάρτας προσωπικού στην οποία θα περιγράφονται

οι κατηγορίες και ειδικότητες των υπαλλήλων, ώστε να γίνει ορθολογική διαχείριση και κατανομή τους στους νέους ΟΤΑ και στις περιφέρειες.

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Στην προχθεσινή συζήτηση τα στελέχη της Π.Ε. φαίνεται να κατέληξαν σε δύο σενάρια για το χωροταξικό στο νομό, ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες το τοπικό ΠΑΣΟΚ έχει προκρίνει τη σύσταση 8 ή 9 δήμων στο νομό Λάρισας. Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο οι 8 δήμοι θα

είναι ο δήμος Λαρισαίων στον οποίο θα προσχωρήσει και ο δήμος Γιάννουλης, ο δήμος Τυρνάβου μαζί με το δήμο Αμπελώνα, ο δήμος Ελασσόνας στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλοι οι δήμοι και οι κοινότητες της επαρχίας Ελασσόνας, ο δήμος Φαρσάλων στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλοι οι δήμοι της επαρχίας, ο δήμος Αγιάς και παραλίων που θα απαρτίζεται από τους δήμους Αγιάς, Μελιβοίας και Ευρυμενών, ο 1ος αγροτικός δήμος στον οποίο θα ενταχθούν οι δήμοι Νίκαιας Κοιλάδας

και Κραννώνα, ο 2ος αγροτικός δήμος στον οποίο θα ενταχθούν οι δήμοι Πλατυκάμπου, Αρμενίου, Κιλελέρ και Λακέρειας και ο δήμος των Τεμπών στον οποίο θα ενταχθούν οι δήμοι Γόννων, Μακρυχωρίου, Κάτω Ολύμπου, Συκουρίου και η κοινότητα Αμπελακίων. Το δεύτερο σενάριο που προκρίνουν στο τοπικό ΠΑΣΟΚ είναι να παραμείνει ο σχεδιασμός όπως και στο πρώτο σενάριο μόνο που σπάει σε δύο δήμους η επαρχία Ελασσόνας.


Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010

Εντός του Μαρτίου κρίνονται τα κονδύλια για τον «Καλλικράτη» Διευκρινίσεις από τον Γ. Ραγκούση ζητά με επιστολή του ο πρόεδρος της ΕΝΑΕ

Μ

έχρι το τέλος Μαρτίου θα κριθεί αν το υπουργείο Εσωτερικών θα καταφέρει να μεταφέρει τα περίπου 700 εκ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ στον «Καλλικράτη». Σύμφωνα με πληροφορίες της αυτοδιοίκησης gr, πράγματι υπήρξαν ενστάσεις των ελεγκτών της Ε.Ε. που επισκέφθηκαν στις 24/2 την χώρα μας προκειμένου να εξετάσουν την πρόοδο του συγκεκριμένου προγράμματος η απορροφητικότητα του οποίου βρίσκεται μόλις στο

0,5%. Κι αυτό γιατί δεν τους παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα μέτρα ως προς την εφαρμογή της Νέας Αρχιτεκτονικής που σχεδιάζει του υπουργείο Εσωτερικών (αρμοδιότητες των νέων δήμων και περιφερειών, συνενώσεις

κλπ). Ωστόσο, τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας διαβεβαίωσαν τους ελεγκτές της Κομισιόν ότι τα μέτρα αυτά ήδη βρί-

σκονται σε στάδιο επεξεργασίας και θα παρουσιασθούν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών εντός Μαρτίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταφέρουν να εξασφαλίσουν καταρχήν μια παράταση και κατά δεύτερον την υπόσχεση να δοθεί το δικαίωμα των αλλαγών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εφόσον τα μέτρα για τον «Καλλικράτη» είναι συγκεκριμένα. Ελεγκτές της Ε.Ε: «δεν θέλουμε άλλα σχέδια δράσης» Υπενθυμίζεται ότι το θέμα άνοιξε με δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα» την Κυριακή (28/2)

σύμφωνα με το οποίο τα στελέχη της Ε.Ε. υποστήριξαν ότι «δεν υπάρχει ανάγκη αλλαγής του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση….Μπορεί να στηρίξει ως έχει τις πολιτικές σας. Τι δράσεις θέλετε να αναπτύξετε για να στηρίξετε το πρόγραμμα “Καλλικράτης” που δεν μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση όπως έχει σήμερα; Αφού δεν έχετε πάρει συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή του Προγράμματος, πώς ζητάτε τώρα αναθεώρησή του; Είστε ακόμη στον σχεδιασμό. Οι αποφάσεις πρέπει να εφαρμοστούν ακόμη

κι αν τις έχει λάβει η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν θέλουμε πια άλλα σχέδια δράσης ή μελέτες. Είμαστε στη φάση των δράσεων εφαρμογής», πρόσθεσαν. Παράλληλα για την υπόθεση έστειλε την Δευτέρα επείγουσα επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών ο πρόεδρος της ΕΝΑΕ, ενώ σε δήλωσή του ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Στέφανος Γκρίτζαλης υποστήριξε ότι τα στελέχη της Ε.Ε. είπαν ότι «είναι δυνατή η αξιοποίηση του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση" του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος "Καλλικράτης".»

Πού θα βρεθούν τα χρήματα για τον «Καλλικράτη» Ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών κατέθεσε ο Χρ. Ζώης

Α

γωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτηθεί η διοικητική μεταρρύθμιση εκφράζει ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Εσωτερικών κ. Χρ. Ζώης, με ερώτησή του προς τον υπουργό Εσωτερικών. Στην ερώτησή του αναφέρει τα εξής: Αναγνωρίζοντας απόλυτη προτεραιότητα στην ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάρτισε το Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 2013», προϋπολογισμού 631 εκ. ευρώ. Το περιεχόμενό του, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

και από τον ΟΟΣΑ. Ωστόσο, από τις 4 Οκτωβρίου 2009 ως σήμερα δεν έχει σημειωθεί η παραμικρή πρόοδος και οι απορροφήσεις βρίσκονται σε

εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά, θέτοντας σε κίνδυνο το ίδιο το Πρόγραμμα. Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «το Βήμα», σύμφωνα με το οποίο και με βάση τα πρακτικά πρόσφατης σύσκεψης κλιμακίου κοινοτικών ελεγκτών με τους Γενικούς Γραμματείς των υπουργείων Οικονομίας, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και άλλα στελέχη των υπουργείων αυτών, ασκήθηκε σκληρή κριτική και έγιναν πρωτόγνωρες και προσβλητικές

αιτιάσεις για την καθυστέρηση του Προγράμματος. Ζητήθηκε μάλιστα από τα στελέχη των υπουργείων σαφής επιτάχυνση ως το τέλος Μαρτίου 2010, αλλιώς η Χώρα θα χάσει όλους τους πόρους του προγράμματος! Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. υπουργός: 1. Τι συνέβη κατά την επίσκεψη του κλιμακίου των ελεγκτών της Ε.Ε. και τι ζήτησαν από τα αρμόδια υπουργεία; Γιατί η Κυβέρνηση, με τις αβελτηρίες και τις παλινωδίες της, όχι μόνο

πλήττει την αξιοπιστία της Χώρας, αλλά και κινδυνεύει να χάσει 631 εκ. ευρώ, σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία; 2. Απέρριψε το κλιμάκιο των ελεγκτών της Ε.Ε. το αίτημα του κ. Ραγκούση για χρηματοδότηση του Προγράμματος «Καλλικράτης» μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, όπως αναφέρει το παραπάνω δημοσίευμα; Αν ναι, πού θα βρει η Κυβέρνηση τους πόρους για να προχωρήσει στην εφαρμογή του Προγράμματος;

Να διατηρηθεί η αυτονομία των 6 μετακινούμενων κοινοτήτων Ερώτηση κατέθεσε ο Αστ. Ροντούλης με αφορμή αίτημα της Αετομηλίτσας

Τ

ην αναγκαιότητα να παραμείνουν αυτόνομες και στο νέο σχεδιασμό του «Καλλικράτη» οι 6 μετακινούμενες κοινότητες της χώρας (Αετομηλίτσα, Σαμαρίνα, Σμίξη,

Περιβόλι, Αβδέλλα και Συρράκο ) τονίζει σε ερώτησή του προς τον υπουργό Εσωτερικών ο βουλευτής του ΛΑΟΣ κ . Αστ . Ροντούλης με αφορμή σχετικό αίτυημα της κοινότητας Αετο-

μηλίτσας. Στην ερώτησή του ο κ. Ροντούλης αναφέρει: «Ως γνωστόν, η Αετομηλίτσα (Ντένισκο) είναι μια ιστορική κοινότητα της Πίνδου, που η ιδιαιτερότητά της έγκειται στη μετακίνηση του πλη-

ÖÙ­ÔÏ­ÌÏ­ÊÁÓ ÖÙ­ÔÏ­ÌÏ­ÊÁÓ

Óô. ÊáñÜóóïõ 2 Ôçë.: 24920 24081 Ôýñíáâïò

θυσμού της κατά τους χειμερινούς μήνες, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τις ορεινές κοινότητες της Σαμαρίνας, της Σμίξης, του Περιβολίου, της Αβδέλλας και του Συρράκου, λόγω του μεγάλου υψομέτρου και των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Έτσι, η κοινότητα της Αετομηλίτσας λειτουργεί

με δύο έδρες, προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες του νομαδικού πληθυσμού της, πράγμα που σημαίνει ότι μια πιθανή ένταξή της σε έναν ευρύτερο Δήμο θα καταστήσει αδύνατη την εξυπηρέτηση των κατοίκων της, λόγω της μετακίνησης τους σε άλλη διοικητική περιφέρεια και εν προκειμένω στο «χειμαδιό» της Λάρισας. Επιπροσθέτως, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Αετομηλίτσα, παραμένοντας εκτός του «Καποδίστρια», σημείωσε σημαντική οικονομική ανάπτυξη, προχώρησε στην αποπεράτωση μεγάλων και μικρών υποδομών και πολλαπλασίασε αισθητά τον πληθυσμιακό της όγκο, ιδιαιτέρως κατά τους θερινούς μήνες,

γεγονός που καταδεικνύει ότι ο σεβασμός των ζωτικών τοπικών ιδιαιτεροτήτων προωθεί την πρόοδο και την ευημερία των πολιτών, που είναι άλλωστε και το τελικό ζητούμενο των όποιων μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών. Τούτων δοθέντων, ερωτάται ο κ. Υπουργός: 1. Θα παραμείνει η αυτονομία της Αετομηλίτσας στον σχεδιασμό του «Καλλικράτη»; 2. Θα γίνει σεβαστή η πρόταση της ΚΕΔΚΕ (2007), για να διατηρηθεί η αυτονομία και η αυτοτέλεια των έξι προαναφερθέντων ορεινών μετακινουμένων Κοινοτήτων (Αετομηλίτσα, Συρράκο, Αβδέλλα, Σαμαρίνα, Σμίξη, Περιβόλι);»


Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010


sel_6_7:sel_6_7.qxd 5/3/2010 11:04 μ Page 6

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010

Φοροεπιδρομή και περικοπές για να μειωθεί το έλλειμμα

Π

Σκληρά μέτρα σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων, αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, αλλά και φόρος πολυτελείας στο πακέτο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

ερικοπές, α υ ξ ή σ ε ι ς συντελεστών , «ψαλίδι» σε επιδόματα και έκτακτες εισφορές περιλαμβάνει το τελικό πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Τετάρτη. Το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Την Πέμπτη θα συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή και την Παρασκευή θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Η κυβέρνηση αποφάσισε την περικοπή 30% στο δώρο του Πάσχα, στο επίδομα αδείας και στο δώρο των Χριστουγέννων στο Δημόσιο, την αύξηση του ΦΠΑ στο 21%, την επιβολή έκακτης εισφοράς 1% σε φορολογούμενους με εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ το 2009, αλλά και επιβολή ανώτατου φορολογικού συντελεστή 45% για τα εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ που θα δηλωθούν

το 2010. Επίσης, αυξάνεται ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας στο 2% για μια τριετία, για ακίνητη περιουσία άνω των 5 εκατ. ευρώ, αλλά και αύξηση του τέλους ραδιοσυχνοτήτων από το 0,1% στο 2% για τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Τι προβλέπουν τα μέτρα Αναλυτικά, στο «πακέτο» μέτρων με στόχο τα

4,8 δισ. ευρώ περιλαμβάνεται: * Περικοπή δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματος αδείας κατά 30% για τους δημόσιους υπαλλήλους. * Περικοπή επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων κατά 12% αντί αρχικής εξαγγελίας για 10%. * Μείωση του επιδόματος δικαστικών κατά 20%. * Μείωση των επιχορηγήσεων για ΝΠΙΔ, ΟΤΑ Α'

και Β' βαθμού. * Μείωση κατά 10% των επιχορηγήσεων στα ταμεία ΟΑΠ, ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ. * Μείωση κατά 5% (500 εκατ. ευρώ) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και κατά 100 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου Προγράμματος στο υπουργείο Παιδείας και κατά επιπλέον 100 εκατ. ευρώ, των πιστώσεων νέων προγραμμάτων του

υπουργείου Παιδείας. * Μείωση κατά 20% των τιμών των φαρμάκων. * Αύξηση φόρου από το 3% στο 15% στα ακίνητα των offshore εταιριών. * Κατάργηση των αμειβόμενων επιτροπών στο δημόσιο, με παράλληλη μείωση κατά 50% των αποζημιώσεων στα μέλη διοικητικών συμβουλίων, πλαφόν στις αποδοχές των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, απαγόρευση bonus, μείωση κατά 30% των δαπανών για υπερωρίες και μετακινήσεις. * Αύξηση ΦΠΑ για τον πολύ χαμηλό συντελεστή από το 4,5% στο 5% για το χαμηλό από το 9% στο 10%, και για τον υψηλό από το 19% στο 21%. Δεν μεταβάλλεται η έκπτωση των συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά. * Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, με αποτέλεσμα επιβάρυνση της τιμής της

βενζίνης κατά 8 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 3 λεπτά. * Αύξηση κατά 20% των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε τσιγάρα και ποτά. * Κατάργηση απαλλαγής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ηλεκτρικό ρεύμα. * Επιβολή ειδικού φόρου πολυτελείας σε αυτοκίνητα με εργοστασιακή τιμή άνω των 17.000 ευρώ ή τιμή αγοράς άνω των 35.000 ευρώ, αλλά και σε σκάφη αναψυχής, ελικόπτερα, αεροσκάφη, πολύτιμους λίθους, πολύτιμα μέταλλα και δέρματα. * Πάγωμα συντάξεων. Οι περικοπές των επιδομάτων δεν αφορούν τις συντάξεις. «Οι αποφάσεις είναι δύσκολες, αλλά επιλέγουμε να τις εφαρμόσουμε πριν οι συνθήκες μας το ζητήσουν» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής.

Ρύθμιση οφειλών για όλα τα Ταμεία καθιερώνει το υπουργείο Εργασίας

Π

άγια ευνοϊκή ρύθμιση για τις οφειλόμενες εισφορές για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης καθιερώνει το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να εισπραχθεί τμήμα των οφειλών ύψους 12,5 δισ. ευρώ από 350.000 οφειλέτες. Στο νομοσχέδιο με τα οικονομικά μέτρα που κατατέθηκε στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος περιλαμβάνεται και τροπολογία-προσθήκη, βάσει της οποίας καθιερώνεται αντικειμενικός τρόπος διακανονι-

σμού χρεών με τη θέσπιση πάγιου συστήματος. Έτσι: -Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται σε 36 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπό-

θεση της καταβολής, από τον οφειλέτη, των τρεχουσών εισφορών. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των 200 ευρώ. -Αν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει την προβλεπόμενη δόση έως και για 4 μήνες, μπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή των δόσεων από τον επόμενο μήνα. Το 36μηνο παρατείνεται για τόσους μήνες όσοι είναι οι μήνες της μη καταβολής της δόσης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.

-Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, παρέχεται έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων. -Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 50% επί των πρόσθετων τελών. -Στους οφειλέτες που υπάγονται στη νέα αυτή (πάγια) ρύθμιση και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας 6 ετών. Τονίζεται ότι στη ρύθμιση αυτή παρέχεται

Συμπαράσταση της νομαρχίας προς τους χαμηλοσυνταξιούχους Τη συμπαράσταση της Νομαρχίας Λάρισας προς τους συνταξιούχους του νομού, εξέφρασε την Τετάρτη ο αντινομάρχης Λάρισας κ. Χρ. Καλομπάτσιος, υποδεχόμενος τους εκπροσώπους των συνταξιουχικών σωματείων ΙΚΑ και ΤΕΒΕ που πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρόμενοι για τα

μέτρα της Κυβέρνησης. «Είμαστε όλοι έτοιμοι να συμβάλλουμε με θυσίες για να βγει η χώρα από το οικονομικό της αδιέξοδο. Όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι την κρίση θα πληρώσουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι του ΙΚΑ και του ΤΕΒΕ, για τους οποίους τίθεται

ζήτημα επιβίωσης», δήλωσε σχετικά ο κ. Καλομπάτσιος με αφορμή τη χτεσινή κινητοποίηση. Οι συνταξιούχοι κατέθεσαν την αντίθεση τους στις σχεδιαζόμενες περικοπές των συντάξεων τους, ενώ έθεσαν και το ζήτημα της ανέγερσης του νέου κτιρίου ΙΚΑ.

Εκφράζοντας την αλληλεγγύη της Νομαρχίας, ο κ. Καλομπάτσιος τόνισε ότι τα αιτήματα τους θα τεθούν στην Κυβέρνηση, ώστε να αντιληφθεί με κάθε τρόπο την ανάγκη να προστατευθούν αδύναμες ομάδες όπως οι συνταξιούχοι ΙΚΑ και ΤΕΒΕ

δυνατότητα υπαγωγής και όσων έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις νόμων για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας στους τέσσερις βιοτέχνες-εμπόρους αδυνατεί, λόγω της οικονομικής κρίσης, να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές στον ΟΑΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι οφειλές έχουν φτάσει τα 3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, περίπου 250.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ασφαλι-

στική ενημερότητα, ενώ οι ασφαλισμένοι κινδυνεύουν να μην πάρουν σύνταξη, καθώς το ασφαλιστικό τους ταμείο βουλιάζει. Ήδη έχει ξεκινήσει «σαφάρι» πανελλαδικών ελέγχων σε επιχειρήσεις, με μεικτά κλιμάκια στελεχωμένα από περίπου 200 υπαλλήλους απότα ασφαλιστικά ταμεία και το ΣΕΠΠΕ. Τέλος, εντός της άνοιξης θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη περίπου 65.000 ανέργων με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών.

Από τις 15 Μαρτίου σε ισχύ οι νέοι συντελεστές του ΦΠΑ Από τις 15 Μαρτίου θα ισχύσουν οι νέοι συντελεστές του ΦΠΑ σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Υπενθυμίζεται ότι ο ΦΠΑ αυξάνεται ως εξής: Ο χαμηλός συντελεστής από το 4,5% στο 5% ο χαμηλός από το 9% σε 10% και ο υψηλός από το 19% στο 21%.


sel_6_7:sel_6_7.qxd 5/3/2010 11:11 μ Page 7

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010

Να προχωρήσει τώρα ο αυτοκινητόδρομος Λάρισας – Κοζάνης – Νίκης Το κλείσιμο των Τεμπών κατέδειξε τη στρατηγική σημασία του έργου υποστηρίζουν οι νομαρχίες Λάρισας, Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας

Τ

έσσερεις νομοί της χώρας (Λάρισας, Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας) αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να διεκδικήσουν την άμεση κατασκευή σύγχρονου αυτοκινητόδρομου που θα ενώνει τη Λάρισα με τη Νίκη (σύνορα ΠΓΔΜ), στην ουσία, την Κεντρική Ελλάδα με την ΚΔ Μακεδονία. Πρόκειται για σημαντικό οδικό άξονα, η αξία του οποίου καταδείχτηκε έντονη τους τελευταίους μήνες με το κλείσιμο των Τεμπών που είχε ως αποτέλεσμα η χώρα να βρεθεί χωρίς αξιόπιστο εναλλακτικό δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, με πρωτοβουλία του νομάρχη Λάρισας κ. Λοιυκά Κατσαρού, πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 2 Μαρτίου σύσκεψη στη Νομαρχία Λάρισας με τη συμμετοχή των Νομαρχών Γ. Δακή (Κοζάνης), Ι. Βοσκόπουλου (Φλώρινας) και του αντινομάρχη Καστοριάς κ. Ι. Σόκουτη. Η σύσκεψη, στην οποία συζητήθηκαν όλες οι πτυ-

χές του έργου, κατέληξε στην απόφαση να σταλεί σε πρώτη φάση κοινό Υπόμνημα στον Πρωθυπουργό κ. Γιώργο Παπανδρέου, στους αρχηγούς των κομμάτων και στον Υπουργό κ. Δημ. Ρέππα, με το οποίο τίθεται το αίτημα για άμεση ικανοποίηση. Ειδικότερα, το κοινό Υπόμνημα που υπογράφεται από τους Νομάρχες και περιλαμβάνει τις θέσεις των τεσσάρων Νομών για το έργο αναφέρει τα ακόλουθα:

«Έργο ζωτικής σημασίας τόσο για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας όσο και της Θεσσαλίας, αλλά κατά κύριο λόγο για τη χώρα ολόκληρη, αποτελεί η υλοποίηση του κάθετου οδικού άξονα Νίκης - Φλώρινας – Πτολεμαΐδας - Κοζάνης - Λάρισας, με προδιαγραφές σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου. Το εν λόγω έργο, το οποίο ξεκινάει από τη Νίκη και καταλήγει στη Λάρισα, έχει χωριστεί σε επιμέρους τμήματα, των

οποίων οι μελέτες βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο ωρίμανσης. Το έργο αυτό στρατηγικής σημασίας για την πατρίδα μας, γέφυρα ανάπτυξης των σχέσεων ειρήνης και συνεργασίας με τους γείτονες μας των Βαλκανίων, αποτελούσε διαχρονικά ζητούμενο για την αναπτυξιακή πορεία της ευρύτερης περιοχής. Η δημιουργία της Εγνατίας Οδού αποτέλεσε ένα λαμπρό παράδειγμα, πώς ένα μεγάλο έργο μπορεί

να άρει την απομόνωση, που δημιουργεί το γεωγραφικό ανάγλυφο και να δώσει αναπτυξιακή ανάσα σε περιοχές που μέχρι πρότινος ήταν δύσκολα προσβάσιμες με όλα τα θετικά τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την ασφάλεια των μεταφορών. Ο συγκεκριμένος οδικός άξονας πρόκειται να ενώσει όχι μόνο τη Νότια Ελλάδα με τη Βόρεια Ελλάδα, ως εναλλακτική ασφαλής δίοδος των ορεινών όγκων, αλλά να απο-

τελέσει και άξονα οικονομικής ανάπτυξης τόσο προς τα Δυτικά Βαλκάνια, όσο και προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη μέσω Ηγουμενίτσας . Το πρόβλημα των Τεμπών αναδεικνύει περαιτέρω την αναγκαιότητα άμεσης κατασκευής του ανωτέρω οδικού άξονα για τους πολυαναφερθέντες και πολυσήμαντους εθνικούς λόγους . Διερμηνεύοντας τις ομόθυμες προσδοκίες του συνόλου των φορέων αλλά και των κατοίκων των Νομών μας θεωρούμε ότι επιβάλλεται, όσο ποτέ άλλοτε, η άμεση έναρξη κατασκευής αυτού του οδικού άξονα στα τμήματα που έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, αλλά και η επίσπευση της ολοκλήρωσης των μελετών των υπολοίπων τμημάτων, ώστε το σύνολο του έργου να ολοκληρωθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια. Προσβλέποντας στην απόφασή σας για την κατασκευή του εν λόγω οδικού άξονα, είμαστε στη διάθεσή σας και παρακαλούμε να ορίσετε συνάντηση μαζί μας.

Δεν επιβάλλεται περιορισμός στις πρώτες ύλες παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης για το ούζο Είναι ακριβότερη η αμπελοοινική σύμφωνα με απάντηση που έδωσε ο υπουργός Οικονομικών στον Μ. Χαρακόπουλο

Ο

παραδοσιακός χαρακτήρας του ούζου οφείλεται στον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής του και δεν σχετίζεται με την πρώτη ύλη παραγωγής ή την προέλευση της χρησιμοποιούμενης αιθυλικής αλκοόλης. Η υποχρέωση δηλαδή χρησιμοποίησης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης δεν μπορεί να επιβάλλει και περιορισμό στις πρώτες ύλες παραγωγής της», σημειώνει στην απάντησή του ο Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου προς τον Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού και βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο. Ο Λαρισαίος πολιτικός ρωτούσε την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Κατερίνα

Μπατζελή, ερώτηση που διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, αν προτίθεται να προωθήσει τη χρησιμοποίηση αμπελοοινικής αλκοόλης από ελληνικά σταφύλια για την παραγωγή ούζου, ώστε να λυθεί σε σημαντικό ποσοστό το πρόβλημα των αδιάθετων ποσοτήτων σταφυλιών με πολλαπλά οφέλη για τους αμπελοκαλλιεργητές. Στην απάντηση του Υπουργού επισημαίνονται χαρακτηριστικά τα εξής: «Με τον Καν.1576/89 (άρθρο 1 παρ.4 εδ. Ιε σημ. 3) η επωνυμία ούζο αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους όρους, τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην εν λόγω διάταξη, ως ειδική παραδοσιακή ένδειξη ή ως επωνυμία κατά παράδοση για τα αλκοολούχα ποτά με άνισο που παράγονται αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα και αργότε-

ρα και στην Κύπρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 110/08 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών» που έχει πλέον αντικαταστήσει τον Καν. 1576/89, το ούζο, ως αναγνωρισμένη επωνυμία κατά παράδοση, έχει κατοχυρωθεί πλέον σαν γεωγραφική ένδειξη υπέρ της Ελλάδας και της Κύπρου για την κατηγορία Νο 29 του παραρτήματος ΙΙ με την γενική επωνυμία «αποσταγμένο ανίς». Όπως δε σαφώς προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις ο παραδοσιακός χαρακτήρας του εν λόγω προϊόντος (ούζου) εξαιτίας του οποίου αναγνωρίστηκε, ως επωνυμία κατά παράδοση και μετέπειτα ως

γεωγραφική ένδειξη, οφείλεται αποκλειστικά στον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής του και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την πρώτη ύλη παραγωγής ή την προέλευση της χρησιμοποιούμενης αιθυλικής αλκοόλης. Επιπλέον, σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία για την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών –και επομένως και του ούζουχρησιμοποιείται αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, δηλ. αιθυλική αλκοόλη προερχόμενη από γεωργικές πρώτες ύλες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης, χωρίς να μπορεί να επιβληθεί ουδείς περιορισμός στις πρώτες ύλες παραγωγής της. Πέραν τούτου, πρέπει να σημειωθεί ότι η ουδέτερη αιθυλική αλκοόλη αμπελοοινικής προέλευσης, ακόμη και στον υψηλό

αλκοολικό τίτλο 96% που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις διατηρεί ιδιαίτερα αισθητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι επιθυμητά από το σύνολο των Ελλήνων ποτοποιών που παράγουν ούζο. Για το λόγο αυτό, από πολλών ετών, χρησιμοποιούν για την παρασκευή του ούζου μόνο αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης προερχόμενη από μελάσσα ή δημητριακά, η οποία εκ της φύσεως των πρώτων υλών, χαρακτηρίζεται από απουσία οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται το δεσπόζον άρωμα και η γεύση του ανίσου που είναι χαρακτηριστικό άρωμα του ούζου. Επιπλέον με τα σημερινά δεδομένα η τιμή της αιθυλικής αλκοόλης αμπελοοινικής προέλευσης είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την τιμή

της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης από μελάσσα ή δημητριακά που διατίθεται στη χώρα. Ακόμη όμως και πριν το 1993, όταν οι δύο αιθυλικές αλκοόλες είχαν την ίδια τιμή (λόγω διατίμησης), οι Έλληνες ποτοποιοί προτιμούσαν προερχόμενη από μελάσσα ή δημητριακά, για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Επισημαίνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, όποιος ποτοποιός το επιθυμεί μπορεί να χρησιμοποιεί για την Παρασκευή του ούζου που παράγει, αιθυλική αλκοόλη αμπελοοινικής προέλευσης, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτή πληροί τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τον ελάχιστο αλκοολικό τίτλο και την περιεκτικότητα αυτής σε υπολειμματικά στοιχεία», καταλήγει η απάντηση του Υπουργού.


sel_8_9:sel_8_9.qxd 5/3/2010 11:19 μ Page 8

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010

Τέσσερις Τυρναβίτες στα γαλανόλευκα... Με επικεφαλής τους αθλητές του πρωταθλητή AO TKD Τυρνάβου αναχωρεί η ελληνική αποστολή τάεκβοντο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων/Νεανίδων στο Μεξικό

Ε

χοντας τέσσερις Τυρναβίτες αθλητές στη (να σύνθεσή της, σημειωθεί εδώ πως ο πωταθλητής ΑΟ ΤΚD Τυρνάβου με την τετραμελή αποστολή είναι ο μόνος σύλλογος που έχει πάνω από ένα αθλητή του στην εθνική ομάδα), και με προορισμό το Μεξικό, εκεί όπου θα φιλοξενηθεί το διάστημα 6-9 Μαρτίου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό Εφήβων/Νεανίδων, αναχωρεί σήμερα το πρωί στις 7:00 από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» η 20μελής ελληνική αποστολή, η οποία θα μας εκπροσωπήσει στη διοργάνωση. Δέκα αθλητές και δέκα αθλήτριες που πρώτευσαν στην κατηγορία τους στο Πανελλήνιο Εφήβων/Νεανίδων, που διεξήχθη στη Χαλκίδα, θα προσπαθήσουν να κρατήσουν ψηλά τον πήχη του ελληνικού ταεκβοντό. «Στόχος μας είναι να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό», είπε αρχικά ο ταμίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό που θα ακολουθήσει την

αποστολή, Χρήστος Μανώλης, και συνέχισε: «Σε αυτές τις ηλικίες το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό γιατί θα βρούμε μπροστά μας αθλητές τους οποίους δεν γνωρίζουμε, κάτι που δεν συμβαίνει στο επίπεδο Ανδρών/Γυναικών, και δεν ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εμείς πάντως έχουμε έτοιμους αθλητές και έναν σπουδαίο προπονητή, τον Χανγκ Μάγιερ, ο οποίος είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη και στον κόσμο. Οι αθλητές που θα μας εκπροσωπήσουν δούλεψαν από την πρώτη ημέρα της προε-

τοιμασίας με ηλεκτρονικούς θώρακες και είμαι σίγουρος ότι στο Παγκόσμιο θα παλέψουν για ό,τι καλύτερο. Στόχος μας είναι η κατάκτηση δύο μεταλλίων στο Παγκόσμιο». Στο μεταξύ, στο Μεξικό βρίσκονται από την Κυριακή οι αθλητές που θα παλέψουν το διάστημα 3-4 Μαρτίου στο προολυμπιακό τουρνουά, προκειμένου να κερδίσουν ένα εισιτήριο για την πρώτη Ολυμπιάδα Νέων, που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο στη Σιγκαπούρη. Η αποστολή απαρτίζεται από έξι αθλητές (3 έφηβοι - 3 νεάνιδες), οι οποίοι κέρδι-

σαν τη συμμετοχή τους από το τουρνουά πρόκρισης που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο, το διάστημα 13-14 Φεβρουαρίου. Στο προολυμπιακό τουρνουά που θα ανοίξει την αυλαία του αύριο θα παλέψουν οι εξής αθλητές: -48κ. Χρηστάκης Χρυσοβαλάντης, -63κ. Κοντόπουλος Σωτήριος, +73κ. Χασιώτης Θεόδωρος, -44κ. Μαράτου Κωνσταντίνα, -55κ. Πορτέση Ελένη, +63κ. Κλειμενίδου Ασπασία. Να σημειωθεί ότι ο Θοδωρής Χασιώτης, ο οποίος είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Εφήβων/Νεα-

νίδων στο Τρέλεμποργκ της Σουηδίας, πανηγύρισε την πρώτη θέση στα +78κ. του Πανελλήνιου στη Χαλκίδα, αλλά λόγω της συμμετοχής του στο προολυμπιακό τουρνουά παραχώρησε τη θέση του στο Παγκόσμιο στον δεύτερο της κατηγορίας στο Πανελλήνιο, Μπούμπαρο Αθανάσιο. «Αυτό που θέλει η ΕΛΟΤ και στόχος των παιδιών που θα παλέψουν είναι μία - δύο συμμετοχές στην πρώτη Ολυμπιάδα Νέων. Το ελληνικό ταεκβοντό θέλει να αποδείξει ότι έχει μέλλον και στις μικρότερες κατηγορίες και φυσικά θέλει να διατηρηθεί σε τροχιά μεταλλίων και στην Ολυμπιάδα των Νέων, κατέληξε ο κ. Μανώλης». Αναλυτικά η αποστολή που θα ταξιδέψει στο Μεξικό για το Παγκόσμιο Εφήβων/Νεανίδων: ΝΕΑΝΙΔΕΣ -42κ.: Μπαλάσκα Ελένη (ΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ) -44κ : Κοντού Σταυρούλα (ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) -46κ : Τσαντούκλα Αποστολία (ΑΣ ΚΟΥΜΓΚΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ) -49κ : Γκόλτσιου Ιωάννα (ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ) -52κ : Πιπεράκη Αικατε-

ρίνη (ΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ) -55κ : Μπακυρτσή Πασχαλίνα (ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ) -59κ : Ντιντού Θεοδώρα (ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ) -63κ : Καλπάκη Αλεξάνδρα (ΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ) -68κ : Δημητροπούλου Μαρίνα Ελπίδα (ΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ) +68κ.: Χριστίδου Γραμματική (ΑΜΓΟ ΕΟΡΔΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ) ΕΦΗΒΟΙ -45κ.: Σιμιτσής Γεώργιος (ΑΓΣ ΒΥΡΩΝΑ) -48κ.: Πολίτης Νικόλαος (ΑΓΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) -51κ.: Παπαχρήστος Ιωάννης (ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ) -55κ.: Πετρόπουλος Βλάσης (ΑΣΓ Η ΑΣΤΡΑΠΗ ΠΑΤΡΩΝ) -59κ.: Τζέλλος Κλεάνθης (ΑΓΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ) -63κ.: Αργυροκαστρίτης Σταύρος (ΑΣ ΚΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) -68κ.: Μουσουλής Αθανάσιος (ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ) -73κ.: Ροδίτης Γεώργιος (ΑΣ ΑΘΛΟΦΟΡΟΣ) -78κ.: Ταμαζιάν Αϊκ (ΑΟΓ ΟΡΦΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) +78κ : Μπούμπαρος Αθανάσιος (ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΜΠ/ΠΩΝ).


sel_8_9:sel_8_9.qxd 5/3/2010 11:21 μ Page 9

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010


sel_10_11:sel_10_11.qxd 5/3/2010 11:48 μ Page 10



Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010

Ποιος μας κυβερνά;

ëß­ãï­áð’­ü­ëá... Το έγκλημα των ελλήνων πολιτικών τα τελευταία 30 χρόνια (και απορώ πως κάποιοι απερίγραπτοι τύποι που πέρασαν από κυβερνητικά πόστα, τολμούν όχι μόνο να κάνουν κριτική, αλλά να βγάζουν και την ουρά τους απ’ έξω), κατά τη διάρκεια των οποίων δανειστήκαμε αυτά τα 300δις, είναι ότι δεν φρόντισαν ποτέ, μα ποτέ(!), να δημιουργήσουν το σωστό περιβάλλον ώστε να χρήματα που δανείζονταν στο όνομά μας (συν τα 50 περίπου δις των επιδοτήσεων της ΕΕ) να πάνε στην ανάπτυξη, να γίνουν επιχειρήσεις, να γίνουν εργοστάσια, να αναπτυχθεί ο τουρισμός, η γεωργία και γενικά να αναπτυχθεί η χώρα. Αντίθετα, γέμισαν τις τσέπες τους με όσα περισσότερα μπορούσαν, έδωσαν και στους κολλητούς τους «επιχειρηματίες» (που αν και είχαν ιδιωτικές επιχειρήσεις, πάντα στηρίζονταν και στηρίζονται στα χρήματα που παίρνουν από το Δημόσιο για να επιβιώσουν), πέταξαν και μερικά «κόκαλα» σε κάποιες κοινωνικές ομάδες για να ρίξουν στάχτη στα μάτια των πολλών, και έτσι, αντί για ανάπτυξη γέμισε η Ελλάδα με βίλες, πανάκριβα αυτοκίνητα, κότερα, και παχυλούς τραπεζικούς λογαριασμούς, και …παράσιτα. Κάποιοι λοιπόν, που δεν είναι λίγοι, έκαναν πραγματικά εγκλήματα σε βάρος αυτής της χώρας, με αποτέλεσμα να έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε εύκολο θύμα, που τα μαύρα κοράκια, ή αλλιώς, οι διεθνείς αγορές, όρμησαν να κατασπαράξουν, δανείζοντάς μας πλέον με δυσθεώρητα επιτόκια και κερδοσκοπώντας ασύστολα σε βάρος μας. *** - Σύμφωνα με μια άποψη «η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη είναι σχεδόν απίθανη. Οποιαδήποτε προσπάθεια σταθεροποίησης της Ελλάδας δεν έχει ελπίδα. Είναι ένας απύθμενος λάκκος. Υπάρχουν μόνο δύο επιλογές για να βγει η Ελλάδα από τη μιζέρια της. Σύμφωνα με την πρώτη, που είναι και θεσμικά αδύνατη, θα πρέπει τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να χαρίζουν στην Ελλάδα τα 30 δισ. ευρώ που χρειάζεται ετησίως. Η δεύτερη επιλογή θα ήταν μια «πραγματική» υποτίμηση στην Ευρωζώνη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας—που σημαίνει μείωση τιμών και μισθών, αφού η χώρα δεν έχει το δικό της ανεξάρτητο νόμισμα. Ωστόσο, αυτό θα προκαλούσε κοινωνική αναταραχή. Η μόνη λύση είναι να αποχωρήσει από τη νομισματική ένωση». - Η άλλη άποψη όμως υποστηρίζει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά γιατί «το οικονομικό βάρος της Ελλάδας αντιστοιχεί στο 3% της Ευρωζώνης και έχει λιγότερα χρέη από ότι η Γερμανία. Η δε ΕΕ έχει συνολικότερα μικρότερο έλλειμμα στον προϋπολογισμό της και μικρότερο δημόσιο χρέος από ότι οι ΗΠΑ». Επομένως, γιατί προσπαθούν να κατασπαράξουν την Ελλάδα, και όχι την Καλιφόρνια, για παράδειγμα; Γιατί προτείνουν να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ, αλλά όχι η Καλιφόρνια από το δολάριο; Γιατί εμάς δεν μας στηρίζουν οι «εταίροι» να δανειστούμε φτηνά, ενώ οι ΗΠΑ στηρίζουν την Καλιφόρνια; Η απάντηση είναι οφθαλμοφανής: οι ΗΠΑ είναι μια γροθιά, ενώ η ΕΕ ένα σκορποχώρι, που ούτε και η ίδια γνωρίζει –απ’ ότι φαίνεται- για ποιο λόγο δημιουργήθηκε και υπάρχει. Επίσης, δεν μπορούμε να φανταστούμε γιατί, αν και η κυβέρνηση πήρε όλα τα υπερβολικά σκληρά μέτρα για τους εργαζόμενους, που της ζήτησαν (και ελπίζουμε ότι με τον ίδιο …ζήλο θα συνεχίσουν και στα διαρθρωτικά μέτρα και στο φορολογικό), συνεχίζουν οι «εταίροι» μας να μη θέλουν να βοηθήσουν, ώστε να μειωθούν τα επιτόκια δανεισμού. Μήπως, για να υποχρεώσουν την κυβέρνηση και σε άλλες (χειρότερες), και άλλου είδους υποχωρήσεις; - Κύριε Παπανδρέου, φτάνουν πια οι ήπιοι τόνοι και η υπακοή! Οι Οικονομίες της ΕΕ είναι αλληλένδετες. Και, σε περίπτωση που το ξεχάσατε, η καλύτερη άμυνα ήταν πάντα η επίθεση… *** Στα Ελλάδα πάντως, στα λόγια, ως πατριώτες εμφανίζονται όλοι. Στην πράξη όμως, υπάρχουν πολλοί έλληνες με μεγάλη ακίνητη περιουσία που δεν πληρώνουν παρά ελάχιστους έως καθόλου φόρους, αλλά και πολλοί, επίσης, έλληνες, που μόλις υποψιάστηκαν ότι θα φορολογηθούν οι τραπεζικές τους καταθέσεις για να συμβάλλουν και αυτοί στην αντιμετώπιση της κρίσης, σήκωσαν από τις εδώ τράπεζες 20δις(!) ευρώ σε χρόνο dt και τα έστειλαν έξω. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτούς τους Έλληνες «πατριώτες», οι Γερμανοί επιχειρηματίες έστειλαν γράμμα στην κ. Μέρκελ και της ζήτησαν να αυξήσει ακόμη περισσότερο τον ήδη αυξημένο φόρο στη μεγάλη ακίνητη περιουσία για να βοηθήσουν τη χώρα τους στη δύσκολη αυτή περίοδο… ε.ψαρρού

Από ότι ξέρω οι έλληνες ψήφισαν Γ. Παπανδρέου και ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Οκτωβρίου για να κυβερνήσει τη χώρα βάσει των όσων είχε εξαγγείλει προεκλογικά. Τώρα όμως είναι βέβαιος ότι αντί του Γ.Α.Π. και των υπουργών του μας κυβερνούν κάποιοι κύριοι Ρεν, Μπαρόζο, Αλμούνια και ούτε ξέρω ποιοι άλλοι. Αποτέλεσμα από όσα ακούσαμε προεκλογικά να μην ισχύει τίποτα και το χειρότερο να μην ξέρουμε τι μας περιμένει ακόμα. Από το η Ελλάδα ανήκει στους Ελληνες, φτάσαμε στο η Ελλάδα θέλει το Γερμανό της ή τον όποιον ευρωπαίο της…

δρόμο, στους ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς που ζούμε. Πριν από λίγες μέρες ποήραν μέρος στην ετήσια εκδήλωση της ΠΕΑΕΑ στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αντίστασης στα αντιλαϊκά μέτρα και σε κάθε προσπάθεια να γίνει η χώρα υποτελής των Βρυξελλών. Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος κ. Χρ. Κιτσίδης ενώ παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Π, Σαρχώσης, η αντιδήμαρχος κ. Λένα Μάγγου – Στατήρη και δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κ. Πατσίκας και Ν. Μπαντόγιας.

Προσφορά

Ολοι στο δρόμο Βλέπω και ξαναβλέπω τα μέτρα και ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω γιατί πρέπει οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι να πληρώσουν και αυτή την κρίση, όταν είναι εξακριβωμένο ότι υπάρχει τεράστια φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή και το χειρότερο όταν όλοι που έχουν μια απλή γνώση οικονομικών ξέρουν ότι οι περικοπές και το πάγωμα μισθών και συντάξεων οδηγεί σε ύφεση και η ύφεση σε αύξηση της ανεργίας και σε μείωση των κρατικών εσόδων. Αλήθεια πότε θα πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες αυτής της ΄χωρας; Πότε θα σταματήσουν οι κυβερνήσεις να λειτουργούν βάσει της νεοφιλελεύθερης καταστροφικής λογικής που μας οδήγησε εδώ; Πότε επιτέλους θα πούμε στους εταίρους μας ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και σύνορα της Ε.Ε. και το κόστος της άμυνας θα πρέπει να βαρύνει τον κοινοτικό και όχι τον ελληνικό προϋπολογισμό. Αλλωστε ψηφίσαμε και είναι σε ισχύ η συνθήκη της Λισσαβόνας. Πότε κύριοι του οικονομικού επιτελείου θα εφαρμόσετε αναπτυξιακές πολιτικές και θα αφήσετε στην άκρη τη στάση υποταγής που τηρείτε απέναντι στους χαρτογιακάδες των Βρυξελλών. Αλλά είπαμε. Βρίσκουν και τα κάνουν. Αν τις επόμενες ημέρες βγει ο κόσμος στο δρόμο και παραλύσει η χώρα από τις απεργίες ίσως κάποιοι ξυπνήσουν και πουν στους κάθε Ρεν ότι τέτοια μέτρα δεν περνούν στην Ελλάδα.

Στη Βουλή

Με δωρεά του προέδρου του Δ.Σ. Τυρνάβου κο Σαρχώση Παναγιώτη δημιουργήθηκε η νέα παιδική χαρά στο χώρο του πάρκου του Αγίου Παντελεήμονα. Η παιδική χαρά αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή που στήθηκαν οι παιχνιδοκατασκευές, πόλο έλξης για τα μικρά παιδιά. Αν μη τι άλλο σε αυτή τη δημοτική αρχή κάποιοι προσφέρουν από τα χρήματα που εισπράττουν σαν αντιμισθία, ενώ κάποιοι άλλοι όπως ο πρόεδρος των σφαγείων κ. Κ. Γιώτας ούτε καν παίρνουν την αποζημίωση που δικαιούνται.

Βόρεια Παράκαμψη Πρόταση στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την άμεση κατασκευή της Βόρειας παράκαμψης του Τυρνάβου κατέθεσε ο δήμος, ο οποίος έχει ήδη διαμορφώσει με δικά του έξοδα το δρόμο, ώστε να μπορούν να τον χρησιμοποιούν οι αγρότες με τα γεωργικά τους μηχανήματα για να μην κινδυνεύουν κατά τη διέλευσή τους. Το ποσό που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί είναι περίπου 500.000 ευρώ για να γίνει σωστός αυτοκινητόδρομος και στο δήμο αισιοδοξούν ότι το έργο θα ξεκινήσει σύντομα.

Κάποτε να σταματήσει

Το εθνικό κοινοβούλιο επισκέφτηκαν στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητές των 1ου και 2ου Δημοτικών Σχολείων Αμπελώνα, συνοδευόμενοι από τους διευθυντές και δασκάλους των δύο σχολικών μονάδων. Εκεί μάλιστα τους υποδέχτηκε και τους ξενάγησε ο βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Εξαρχος. Στη φωτογραφία εικονίζονται οι μαθητές από τα 1ο και 2ο Δημοτικά Σχολεία Αμπελώνα, τα οποία συνόδευαν ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Κωνσταντίνος Μπλέτσας, ο υποδιευθυντής του 1ου Δημοτικού Χρήστος Γκόλτσιος και ο διευθυντής του 2ου Δημοτικού Κώστας Σούρλας και δάσκαλοι.

Γιόρτασαν οι αντιστασιακοί Kρατούν γερά οι αντιστασιακοί και μας δείχνουν το

Τρέχει και δεν φτάνει ο αντιδήμαρχος κ. Δ. Κουτσίνας για να καθαρίσει τις διάφορες εστίες μόλυνσης που δημιουργούνται από ασυνείδητους που πετάνε σκουπίδια σε διάφορα σημεία είτε του ποταμού είτε αγροτικών περιοχών του δήμου. Τη μία μέρα ο κ. Κουτσίνας καθαρίζει και την αμέσως επόμενη οι ασυνείδητοι αυτοί πολίτες ξαναβρωμίζουν. Επειδή το κακό έχει παραγίνει μαθαίνουμε ότι πολλοί έχουν εντοπιστεί, οι αριθμοί των αυτοκινήτων τους έχο Ευν καταγραφεί και δεν αποκλείεται σύντομα να πέσουν και τα ανάλογα πρόστιμα.

Σύσκεψη Τα προβλήματα του δήμου Τυρνάβου και των φορέων της περιοχής θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στο δημαρχείο παρουσία του νομάρχη, των αντινομαρχών και υπηρεσιακών παραγόντων της νομαρχίας. Είναι βέβαιο ότι θα ακουστούν πολλά και σίγουρα θα υπάρξει σωστός συντονισμός για να προωθηθούν λύσεις.

Καταγραφή Όπως μαθαίνουμε η επιτροπή του δήμου που έχει αναλάβει τη σύνταξη πορίσματος για το έργο που έχει γίνει στο κολυμβητήριο, σύντομα θα έχει ολοκληρώσει την καταγραφή και θα δώσει την έκθεσή της που θα καταδεικνύει το τι έργο έγινε και το τι πληρώθηκε ή δεν πληρώθηκε. Το βέβαιο είναι ότι θα μάθουμε πολλά.

Βολές εκ των έσω Τα μέτρα των Βρυξελλών χωρίς αντίμετρα ΠΑΣΟΚ οδηγούν σε διάλυση το κοινωνικό κεκτημένο, υποστηρίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, λαμβάνοντας αποστάσεις από τα όσα ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση.


sel_10_11:sel_10_11.qxd 5/3/2010 11:48 μ Page 11



Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010

Μάλιστα, στην ίδια ανακοίνωση τονίζει ότι «ο σοσιαλισμός είναι όραμα. Η σοσιαλιστική διακυβέρνηση είναι εμπράγματη συνθήκη. Είναι συμβόλαιο με το λαό. Είναι η καρδιά της 3ης του Σεπτέμβρη που χτυπά δυνατά σε πείσμα των παγκόσμιων τραπεζιτών που γίνονται παγκόσμιοι κυβερνήτες. Τούτες τις μέρες το διακύβευμα δεν είναι οι αριθμοί. Το διακύβευμα είναι ο άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος που προχωρά στη ζωή με τον ιδρώτα του και χτίζει ελπίδες και όνειρα αντί για παλάτια». Καλά τα λέει ο κ. Παναγιωτακόπουλος που φροντίζει να στρίψει και το μαχαίρι υπογραμμίζοντας: «Τούτες τις ώρες ο λαός κοιτάζει ψηλά προς την ηγεσία και περιμένει κάποιος να ορθώσει ανάστημα. Κάποιος να πει το νέο όχι. Το ΠΑΣΟΚ αγαπήθηκε γιατί μια μέρα ο Ανδρέας Παπανδρέου έβαλε τέλος στο «yes men». Είναι η ώρα να πράξουμε το ίδιο».

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα Δύο καθηγητές αρχαιολογίας επισκέφθηκαν τον Τύρναβο για να δουν από κοντά τα αρχαιολογικά ευρήματα στην κοίτη του Τιταρήσιου. Οι εκτιμήσεις τους κάνουν λόγο για τμήματα δύο πολύ μεγάλων οικοδομημάτων άριστης τεχνικής τα οποία βρίσκονται σε άλλο σημείο της περιοχής το οποίο πρέπει να εντοπιστεί μετά από έρευνες. Μάλιστα πρότειναν να διεθνοποιήσουν το θέμα μέσω επιστημονικών τους ενώσεων ώστε να βρεθεί χρηματοδότηση για τις έρευνες από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οι αρχαιολόγοι είναι αισιόδοξοι για τη συνέχεια και υποστηρίζουν ότι είναι κρίμα να μένουν ανεκμετάλλευτα και ανεξερεύνητα τέτοιου είδους ευρήματα που δείχνουν και την αρχιτεκτονική και κυρίως την κουλτούρα της περιοχής. Οι αρχαιολόγοι καλά τα λένε το θέμα είναι αν η πολιτεία έχει τη διάθεση να συμβάλει στην αποκάλυψη του συνόλου των ευρημάτων.

Μεγάλη ανταπόκριση Ποσό περίπου 30.000 ευρώ συγκέντρωσε η ερανική επιτροπή που συγκροτήθηκε για την αποκατάσταση των ζημιών στον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη Τυρνάβου. Όπως και να το δει κανείς η ανταπόκριση των πιστών στο κάλεσμα για την επούλωση των πληγών που προκάλεσε η φωτιά στον ιστορικό ναό είναι πολύ μεγάλη. Πάντως τα μηνύματα που στέλνουν οι μηχανικοί που επισκέπτονται το χώρο του ναού είναι δυσάρεστα με δεδομένο ότι διαπιστώνουν πολύ μεγαλύτερες ζημιές από αυτές που είχαν αρχικά εκτιμηθεί. Όπως και να το κάνουμε όμως με τέτοια ανταπόκριση είναι βέβαιο ότι ο ναός θα λειτουργήσει σχετικά σύντομα.

Απορία Είναι αλήθεια ότι έγινε καβγάς στο σύλλογο καθηγητών του Ενιαίου Λυκείου για θέματα εκδρομών. Αν ναι τότε ποιος είναι ο λόγος του καβγά. Μπορεί κάποιος να μας δώσει απάντηση; Επίσης αληθεύει η πληροφορία ότι η θεατρική παράσταση που διοργάνωσε το σχολείο δεν είχε ενταχθεί σε κάποια σχολική δράση; Κάθε απάντηση δεκτή.

Πήρε μπρος… Στον Οργανισμό Μέριμνας εντάσσεται από εδώ και στο εξής το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Τυρνάβου και επιτέλους θα αρχίσει να λειτουργεί σωστά και ουσιαστικά. Είναι βέβαιο ότι από το Σεπτέμβριο που ανέλαβε η κ. Μάγγου ξεφύγαμε από τη φάση των πολλών επικοινωνιακών λόγων και περάσαμε στη

φάση της ουσίας.

Τα αραβάνια Μπορεί την περίοδο των Απόκρεω να μην έγινε το ιππικό καρναβάλι που είχε σχεδιάσει ο δήμος σε συνεργασία με τον ιππικό σύλλογο Τυρνάβου, λόγω κακοκαιρίας, την Κυριακή 14 Μαρτίου όμως θα πραγματοποιηθεί στο Μάτι συνάντηση ιππικών συλλόγων από την ευρύτερη περιοχή κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνουν αγώνες ταχύτητας αλόγων, επίδειξη δεξιοτεχνίας αλλά και καλλιστεία για αραβάνια. Παράλληλα μικρά παιδιά θα μπορούν να κάνουν ιππασία συνοδεία έμπειρων αναβατών ώστε να έλθουν κοντά στα άλογα.

Βγήκαν μαχαίρια… Κόντρα μεταξύ δημάρχων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ αλλά και έντονη αντίδραση του υπουργείου, έφερε η απουσία από την τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση. Οι δήμαρχοι της αντιπολίτευσης, κυρίως, εμφανίστηκαν ενοχλημένοι από την απουσία του υπουργού Εσωτερικών, καθώς, όπως υποστηρίζουν, ο υπουργός την τελευταία στιγμή επικαλέστηκε τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου προκειμένου να μην παραστεί. Αντίθετα, οι συνάδελφοί τους του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισαν «υπερβολικές και άνευ ουσίας τις κρίσεις που έγιναν ή γίνονται και αφορούν σε προσωπικό επίπεδο στελέχη της κυβέρνησης για το πρόγραμμα «Καλλικράτης», όταν είναι σε όλους γνωστό ότι η κυβέρνηση εργάζεται πυρετωδώς και ακατάπαυστα για να αποκεντρώσει την εξουσία, διαμορφώνοντας ένα νέο και σύγχρονο ελληνικό κράτος. Πάντως, σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών κάνει λόγο για πρωτοφανές ολίσθημα των συντακτών της ανακοίνωσής της ΚΕΔΚΕ, θέτοντας το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να μην γνωρίζουν ότι την ίδια ώρα βρισκόταν στη Βουλή όπου συζητιόταν το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια, παρουσία και εκπροσώπων της ΚΕΔΚΕ. Και να φανταστεί κανείς ότι είμαστε ακόμη στο στάδιο που δεν συζητιέται το χωροταξικό.

Στον αέρα… Μπορεί να μιλάμε για την αναγκαιότητα αύξησης των επενδύσεων και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, φαίνεται όμως ότι όλοι αυτοί που ασχολούνται με τέτοια θέματα δεν συμμερίζονται την κοινή αγωνία αν πιστέψουμε τα όσα ανέφερε η περιφερειάρχης κ. Κ. Γερακούδη στο σεμινάριο για το ΕΣΠΑ, περί μη ύπαρξης μελετών για τη διαχείριση των βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων, από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης. Αν όντως δεν υπάρχουν οι μελέτες τότε μάλλον θα πρέπει να «κλάψουμε» κάποια χρήματα που προορίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ισορροπίες Σενάρια για 8 ή 9 δήμους στο νομό φαίνεται ότι προωθεί το τοπικό ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας όμως εκτός της συνένωσης με το δήμο Λαρισαίων το δήμο Νίκαιας, αφού εκτιμήθηκε ότι δεν θα πρέπει να γιγαντωθούν οι πρωτεύουσες των νομών πλην του Βόλου που έτσι και αλλιώς είναι ένα πολεοδομικό συγκρότημα με τη Νέα Ιωνία. Αυτή η απόφαση να μείνει εκτός η Νίκαια, είναι φυσικό ότι προκάλεσε αντιδράσεις σε αυτοδιοικητικούς που θεώρησαν ότι πίσω από την απόφαση αυτή κρύβονται κομματικές σκοπιμότητες ή πιέσεις.

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ… Της Ελένης Ανδριοπούλου

Έχουμε από μέρες περάσει σε περίοδο Σαρακοστής… Και η αλήθεια είναι ότι αυτή την εποχή η νηστεία πάει πακέτο με όλα αυτά που γίνονται για εμάς, χωρίς εμάς, σε επίπεδο ανακοινώσεων των νέων μέτρων που μας έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση (σε συνεργασία πάντα με τους φίλτατους της Ε.Ε., που μας έχουν κάτσει στο σβέρκο…). ***** Πάγωσαν οι συνταξιούχοι που άκουσαν για πάγωμα των συντάξεων… Μια γενικότερη «παγωμάρα» θα έλεγα ότι επικρατεί στην ελληνική κοινωνία και απορώ βρε παιδί μου, αυτές τις δημοσκοπήσεις που θέλουν το μεγαλύτερο ποσοστό των ελλήνων να συναινούν με τις επιλογές της κυβέρνησης προκειμένου «να σωθεί το Έθνος!», που ακριβώς τις κάνουν? Σε τίποτα μεγαλοεπιχειρηματίες ανάμεσα και άλλους μεγαλοεφοπλιστές ίσως, ή μήπως ρώτησαν δυο, εκ των οποίων ο ένας ήταν ξάδερφος του Παπανδρέου (κι ο άλλος δεν είχε συνέλθει από την παγωμάρα για να απαντήσει στο γκάλοπ)? ***** Δε φτάνει που ο φίλος μας ο Όλι μας έβαλε τα δυό πόδια σ’ ένα παπούτσι, του έκανε και το τραπέζι ο Πάγκαλος μετά… Που σιγά μην πρόφτασε να φάει τίποτα ο Όλι με τον Πάγκαλο δίπλα, αλλά λέμε τώρα… (Και μετά ο Θόδωρος έριξε κι έναν ύπνο, στην μεταξύ των συζήτηση του τι μέλλει γενέσθαι)… ***** Σε δεκαέξι περίπου εβδομάδες βλέπουν οι ειδικοί να είναι έτοιμα και ανοιχτά για την κυκλοφορία τα Τέμπη, κι ας αισιοδοξεί η κυβέρνηση για το Πάσχα.. (Και μακάρι να είναι τόσο, γιατί αν λάβουμε υπόψη τα συνήθη χρονοδιαγράμματα των μεγαλοεργολάβων, φοβάμαι μη φτάσουμε στα επόμενα Χριστούγεννα κι ακόμα τίποτα…). ***** Τελικά με αυτή τη γέφυρα του Τυρνάβου τι ακριβώς συμβαίνει ρε παιδιά? Να περνάμε δηλαδή από πάνω, ή θα βρεθούμε καμιά ώρα μέσα στον Ξεράη (κι όχι τίποτα άλλο, είναι και κρύα τα νερά τώρα εν μέσω του χειμώνα, θα πάθουμε καμιά συγκοπή, αν βέβαια γλιτώσουμε από την πτώση…). ***** Και τώρα που είπα για «κρύα νερά», μου ήρθε στο νου και η προ ημερών απίστευτη επιστολή-απάντηση του Πατριωτικού Συνδέσμου στον σύλλογο Προοδευτικών Κυπρίων Φοιτητών, σχετικά με την επανατοποθέτηση της προτομής του Γρίβα. Στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, απειλούν οι … «πατριώτες» να πετάξουν στα κρύα νερά των σιντριβανιών αλλά και κάτω από τα σκαλιά της εκκλησίας, όποιον τολμήσει να έχει διαφορετική από αυτούς άποψη σε ζητήματα του έθνους! (Όποιος δεν μας συμμερίζεται δηλαδή, ας μας φοβάται τότε! Εντελώς δημοκρατικό…). ***** Την Κυριακή που μας πέρασε λοιπόν, έγινε στην Ταχυδρομείου το «έλα να δεις»… Συγκέντρωση οι του Πατριωτικού Συνδέσμου παρέα με τα ΜΑΤ, συγκέντρωση και η Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Λάρισας ταυτόχρονα… Η οποία Αντιρατσιστική μπορεί να προσπαθεί ειρηνικά να πει την άποψή της, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να μπορεί να ελέγξει άτομα που συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις της από τον αντιεξουσιαστικό χώρο… Αποτέλεσμα αυτού, ήταν 2-3 «πατριώτες» στο νοσοκομείο και 4 προσαγωγές εκ των οποίων οι δύο –κατόπιν υποδείξεων των «πατριωτών»- μετατράπηκαν σε συλλήψεις… (Εγώ εκεί δεν ήμουνα, αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι τα δυο κορίτσια απλά κάθονταν στα σκαλιά, με την μητέρα του ενός 3 μέτρα παραδίπλα, να ρωτάει «γιατί παίρνετε το παιδί μου μέσα?» και απάντηση να μην παίρνει…). ***** Δεν ήμουνα που λέτε εκεί γιατί ήμουν στο Βόλο, στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων. Η οποία διεξήχθη σε ένα πολύ καλό κλίμα, με πολλά να έχουν να ειπωθούν από τα πεπραγμένα της Πρωτοβουλίας τον τελευταίο καιρό, εκ των οποίων νομίζω το κυριότερο είναι η καμπάνια για την κατάργηση των φυλακών ανηλίκων, αλλά και πολλά ακόμα που έχουν να γίνουν προκειμένου να αλλάξει επιτέλους αυτό το μίζερο και εκδικητικό σωφρονιστικό σύστημα που διαθέτουμε ως χώρα… Η φιλοξενία των συντρόφων στο Βόλο ήταν άψογη, ιδίως δε οι μεζέδες… (Άντε, και του χρόνου στη Λάρισα με το καλό…). ***** Σίγουρα μέσα στα υπόλοιπα ερωτήματα της υπόθεσης του Βύρωνα που διαδραματίστηκε στις οθόνες μας προ ημερών, γεννάται και ένα ακόμη θέμα και αυτό δεν είναι άλλο από τα κριτήρια που δίνονται οι άδειες στους κρατούμενους… Και φαντάζομαι ότι μετά από αυτό, τα κριτήρια που ήταν ήδη αυστηρά (ιδίως για τους αλλοδαπούς) θα γίνουν ακόμη αυστηρότερα… Σίγουρα ο Τυρναβίτης βουλευτής κ. Ροντούλης έχει ένα δίκιο όταν λέει ότι θα πρέπει να εξετάζεται το ζήτημα των αδειών σε σχέση με τον χαρακτήρα των αδικημάτων που έχει τελέσει ο κατηγορούμενος, ιδίως όταν υπάρχουν σοβαρά αδικήματα τα οποία τελεί κάποιος κατ’ επανάληψη. Να λαμβάνουμε όμως υπόψη και το ότι επειδή κάποιος παραβίασε την άδειά του και εγκλημάτησε ενάντια στο κοινωνικό σύνολο, δεν σημαίνει και ότι όλοι θα πράξουν το ίδιο… ***** Τόσο καιρό μας έλεγαν πως θα μας κόψουν όλον τον 14ο μισθό, ώστε τώρα να αισθανθούμε ευτυχισμένοι που θα χάσουμε μόνο το 30% τόσο του 13ου όσο και του 14ου. (Τελικά όντως σε τούτη την χώρα, το μόνο που δουλεύει σωστά είναι η πλύση εγκεφάλου)…


sel_12_13:sel_12_13.qxd 5/3/2010 11:53 μ Page 12

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010



Απαιτούνται μέτρα για τη στήριξη της κτηνοτροφίας Επίκαιρη ερώτηση του Β. Εξαρχου προς την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Ε

πίκαιρη ερώτηση σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα της ελληνικής κτηνοτροφίας κατέθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Βασίλης Έξαρχος προς την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κατερίνα Μπατζελή. Ειδικότερα στην ερώτηση ο κ. Έξαρχος αναφέρει: «Οι κτηνοτρόφοι που δουλεύουν σκληρά

και μάλιστα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες αντιμετωπίζουν πολύ

σοβαρά προβλήματα και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους λόγω της καταστροφικής πολιτικής που εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση της Ν. Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια.. Οι χαμηλές τιμές του γάλακτος και του κρέατος, η μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής, οι παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων, η μεγάλη γραφειοκρατία στην

υλοποίηση των προγραμμάτων, οι καθυστερήσεις στην καταβολή των ενισχύσεων, η αδιαφάνεια στην διανομή των δικαιωμάτων του εθνικού αποθέματος και η έλλειψη ενδιαφέροντος από την πολιτεία προκάλεσαν απογοήτευση στους κτηνοτρόφους και τους οδήγησαν σε ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Χρειάζονται μέτρα για τη μείωση του κόστους

παραγωγής, την εξυγίανση του κυκλώματος εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων, την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων, τη μείωση του κόστους του χρήματος και τη ρύθμιση των χρεών των κτηνοτρόφων, την πάταξη της γραφειοκρατίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων, τη καλύτερη στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υποστή-

ριξής των κτηνοτρόφων, την προώθηση της έρευνας στα κέντρα γενετικής βελτίωσης των ζώων για τη βελτίωση των εγχώριων φυλών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των κτηνοτρόφων. Ερωτάται η κυρία υπουργός: Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη της κτηνοτροφίας και τη βελτίωση της ζωής των κτηνοτρόφων;»

Αγωνιστικός εορτασμός του Κιλελέρ από την ΠΑΣΥ

Η

ΠΑΣΥ θα τ ι μ ή σ ε ι , φέτος , την επέτειο των 100 χρόνων του Κιλελέρ , με αγωνιστική εκδήλωση , την Κυριακή 28 Μάρτη 2010 στον τόπο της θυσίας των Θεσσαλών κολίγων . Η Γραμματεία της ΠΑΣΥ καλεί την μικρομεσαία αγροτιά, τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, όλα τα λαϊκά στρώματα να πάρουν μαζικά μέρος στο αγωνιστικό προ-

Τ

σκλητήριο. Σε ανακοίνωση της

ΠΑΣΥ αναφέρονται τα εξής:

«Η πάλη της φτωχής αγροτιάς ενάντια στις πολιτικές της ΕΕ και της κυβέρνησης, συνεχίζεται. Ο αγωνιστικός παλμός από τα μπλόκα έχει μεταφερθεί στις πόλεις, στο δρόμο του αγώνα μαζί με τους εργατοϋπαλλήλους και αυτοαπασχολούμενους, όλοι μαζί. Μόνο το δυνάμωμα της κοινωνικής συμμαχίας μπορεί να παρεμποδίσει τα ακόμη χειρότερα μέτρα που έρχονται να επιβάλλουν κυβέρνηση,

ΕΕ, αστικά κόμματα. Καμιά ανοχή , καμιά συναίνεση στο στόχο της ΕΕ και των κυβερνήσεων, για τη συγκέντρωση της γης και παραγωγής στους μεγαλοαγρότες από την καταστροφή των φτωχών αγροτών. Καμιά ανοχή για να έχουν προνόμια και κέρδη οι εμποροβιομήχανοι, τραπεζίτες εφοπλιστές και να φτωχαίνουν η αγροτιά, η εργατιά, οι αυτοαπασχολούμενοι. Παλλαϊκός ξεσηκωμός

είναι ο μονόδρομος για το δίκιο μας. Όλοι στους δρόμους . Καλούμε να πάρουν πρωτοβουλίες με περιοδείες, ανακοινώσεις όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι, οι ομοσπονδίες, τα αγωνιστικά μπλόκα από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις, οι γραμματείες και επιτροπές της ΠΑΣΥ σε όλη την Ελλάδα και να συμμετέχουν μαζικά, αγωνιστικά στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ».

Η καλλιέργεια του σόργου εναλλακτική πρόταση για μερική αντικατάσταση του αραβόσιτου

ο καλαμπόκι αποτελεί κτηνοτροφή υψηλής διατροφικής αξίας και έχει συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στη χώρα μας. Όμως, λόγω, των υψηλών απαιτήσεών του σε λιπάσματα και αρδευτικό νερό αποτελεί πλέον \"ακριβή\" και περιβαλλοντικά μη ορθολογική καλλιέργεια στην ημιξηρική ζώνη της χώρας μας ιδίως, μάλιστα, σε περιοχές, όπου έχει καταγραφεί νιτρορύπανση. Στο πλαίσιο μιας πρώτης προσπάθειας αξιολόγησης της δυνατότητας μερικής αντικατάστασης του καλαμποκιού από σόργο, που απαιτεί λιγότερες εισροές, γίνεται συγκριτική μελέτη από ομάδα πανεπιστημιακών, της αύξησης της παραγωγικότητας και της διατροφικής (πρωτεϊνικής) αξίας καλαμποκιού και σόργου, κάτω από βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης (δυναμικό παραγωγής) και κάτω

από συνθήκες μειωμένων εισροών (άρδευσης και λίπανσης), με πειράματα στον αγρό. Στόχος είναι να βρεθεί σε ποιες περιπτώσεις η καλλιέργεια του σόργου μπορεί να αντικαταστήσει τον αραβόσιτο για παραγωγή ενσιρώματος στην κεντρική Ελλάδα. Στην έρευνα συμμετέχουν οι ερευνητικές ομάδες των Καθηγητών Ν. Δαναλάτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Εργαστήριο Γεωργίας του Τμήματος Γεωπονίας ΦΠΑΠ) και Κ. Τσιμπούκα, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης. Για την κοστολόγηση και αξιολόγηση των εισροών και του ακαθάριστου κέρδους παραγωγού, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τη δυτική θεσσαλική πεδιάδα, όπως η τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος, και το κόστος αγοράς υλικών το έτος 2009. Υποθέτοντας την ίδια τιμή πώλησης του προϊόντος, η καλλιέργεια του σόργου προσφέ-

ρει στον παραγωγό 6 έως 9 φορές υψηλότερο ακαθάριστο κέρδος σε σχέση με την καλλιέργεια του αραβοσίτου κάτω από συνθήκες υψηλών και χαμηλών εισροών. Στην περίπτωση που συνυπολογίσουμε και τη θρεπτική αξία του ενσιρώματος, η τιμή πώλησης του σόργου θα είναι ελαφρώς μικρότερη. Στη συγκεκριμένη μελέτη, η περίπτωση του σόργου (χαμηλών εισροών) φαίνεται να αποτελεί την καλύτερη δυνατή επιλογή για μεγιστοποίηση του κέρδους του παραγωγού, αφού, άλλωστε, οι υπολογιζόμενες μεταβλητές δαπάνες/τόνο παραγόμενης χλωρής βιομάζας είναι 2,5 φορές χαμηλότερες από αυτές του αραβοσίτου (8,6 €/t έναντι 22,1 €/t). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα υβρίδια σόργου μπορούν να φθάσουν τους 15t χλωρής βιομάζας ανά στρέμμα, με ικανοποιητική θρεπτική αξία. Έτσι, το σόργο μπορεί να ενσωματωθεί ως μια εναλλακτική

καλλιέργεια για παραγωγή ζωοτροφής καταλαμβάνοντας μέρος από την έκταση του αραβοσίτου που καλλιεργείται στη Θεσσαλία. Η υπεροχή του σόργου έναντι του αραβοσίτου αυξάνεται σε συνθήκες μειωμένων εισροών, καθώς το σόργο παρουσιάζει καλύτερους δείκτες αξιοποίησης φωτός, νερού και θρεπτικών σε σχέση με τον αραβόσιτο. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη σε μελλοντικά προγράμματα χρήσεων γης στη Θεσσαλία (σ.σ. η μελέτη συνεχίζεται). Σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Δαναλάτο, η αποδέσμευση των ενισχύσεων από την παραγωγή (επακόλουθο της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ 2006) σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους παραγωγής και την μείωση των τιμών πώλησης των βασικών γεωργικών προϊόντων (βαμβάκι, σιτάρι, αραβόσιτος) είχαν ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του αγροτικού εισοδήματος.

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες του 2007 (καύσωνες) και του 2008 (ξηρασία) μείωσαν τις αποδόσεις των προϊόντων και οι παραγωγοί άρχισαν σοβαρά να σκέφτονται για νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, με μειωμένα καλλιεργητικά κοστολόγια. Μεταξύ των εναλλακτικών καλλιεργειών, η περίπτωση των βιοενεργειακών φυτών αποτελεί μια αξιόλογη επιλογή. Παρ\' όλα αυτά, πρόσφατες μελέτες με ελαιοδοτικές καλλιέργειες (ηλίανθο και ελαιοκράμβη), στην κεντρική Ελλάδα, έδειξαν ότι το ισοζύγιο εισροών εκροών δεν προσφέρουν το απαιτούμενο κίνητρο για τη στροφή των παραγωγών σ\' αυτές τις καλλιέργειες. Η περίπτωση των δημητριακών (σιτάρι, καλαμπόκι, σόργο) για παραγωγή βιοαιθανόλης βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο. Αναφορικά με τα φυτά βιομάζας για παραγωγή στερεών καυσίμων (μίσχανθος, καλάμι, αγριοαγκινάρα,

κλπ), μόνο η περίπτωση της αγριοαγκινάρας αποτελεί, σήμερα, αξιόλογη λύση για την ελληνική γεωργία και τους αγρότες. Ενώ η έρευνα αναφορικά με τα ενεργειακά φυτά είναι υπό εξέλιξη, η περίπτωση τω εναλλακτικών καλλιεργειών για ζωοτροφή δεν έχει διερευνηθεί ακόμη σε βάθος. Έχοντας υπόψη ότι, η παραγωγή και εμπορία ζωοτροφών αποτελεί μια δυνατή εγχώρια αγορά, η καλλιέργεια του σόργου ίσως μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση, τονίζει ο καθηγητής. Στην κεντρική Ελλάδα, περίπου το 1/3 του καλλιεργούμενου αραβοσίτου καταναλώνεται ως ζωοτροφή. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρίες επιζητούν φθηνή πρώτη ύλη. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το ενσίρωμα του σόργου, ίσως τελικά να αποτελεί μια καλή εναλλακτική πρόταση για μερική αντικατάσταση του ενσιρώματος αραβόσιτου για παραγωγή ζωοτροφής.


sel_12_13:sel_12_13.qxd 5/3/2010 12:03 μμ Page 13



Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010

Αποφάσεις για την εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων μέχρι το 2013

Γ

ια πρώτη φορά εκδόθηκαν άμεσα οι αποφάσεις που καθορίζουν τους κανόνες για τη διαχείριση της Ενιαίας Ενίσχυσης, τις νέες πρόσθετες ενισχύσεις καθώς και τις διαδικασίες πληρωμής των γεωργών. Στόχος μας η άμεση πληροφόρηση των αγροτών αλλά και η προετοιμασία των φορέων για την ενεργοποίηση των Δικαιωμάτων που αποτελεί βασική επιλογή για την υλοποίηση της ΚΑΠ και την στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. "Λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος που καταδίκασαν τον αγροτικό κόσμο σε στέρηση των δικαιωμάτων, δεν θα πρέπει να επαναληφθούν" τόνισε η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή. Με την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων στο πλαίσιο του "Διαγνωστικού Ελέγχου" της ΚΑΠ έγιναν από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ οι βασικές επιλογές της χώρας μας που τίθενται σε ισχύ από το 2010. "Οι επιλογές αυτές είναι σημαντικές για τον Έλληνα γεωργό καθώς έχουν

κεντρικό άξονα τη μεγιστοποίηση των ωφελειών του και την περαιτέρω βελτίωση του εισοδήματος του" δήλωσε ο Υφυπουργός, Μιχάλης Καρχιμάκης. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκαν τα εξής: 1. Ειδικά μέτρα Στήριξης Οι ενισχύσεις του άρθρου 69 (ποιοτικό παρακράτημα) καταργούνται από το 2010 και αντικαθίστανται από ειδικές ενισχύσεις ύψους 78 εκατομμυρίων Ευρώ για το σκληρό στάρι, το ελαιόλαδο και τις βρώσιμες ελιές, το βόειο και αιγοπρόβειο κρέας. Χορηγούνται επίσης νέα δικαιώματα ενίσχυσης σε γεωργούς και κυρίως κτηνοτρόφους των ορεινών και μειονεκτικών περιο-

χών ύψους 30 εκατομ. Ευρώ. 2. Ένταξη συνδεδεμένων ενισχύσεων στην ενιαία ενίσχυση. Από το 2010, εντάσσονται στην ενιαία ενίσχυση και αυξάνουν ανάλογα την αξία των δικαιωμάτων των γεωργών, οι παρακάτω ενισχύσεις: "για το σκληρό σιτάρι "για το ρύζι "για τους καρπούς με κέλυφος "για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες "για τους σπόρους σποράς "για τα μεταποιημένα εσπεριδοειδή Μέχρι 15 Απριλίου 2010 ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα στείλει στους γεωργούς ενημέρωση σχετικά με τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά θα διαμορφω-

θούν μετά την ένταξη των συνδεδεμένων ενισχύσεων. 3. Κατανομή δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα. Καθορίζονται με διαφάνεια τα κριτήρια κατανομής δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα σύμφωνα με τα οποία δίνεται προτεραιότητα στους νέους γεωργούς και κτηνοτρόφους. 4. Ελάχιστο όριο για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς Από το 2010 και μετά δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς οι οποίοι δικαιούνται συνολικό ετήσιο ποσό μικρότερο από 200€. Όσοι γεωργοί κατέχουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης χαμηλής αξίας και εμπίπτουν σ' αυτήν την κατηγορία έχουν τις παρακάτω επιλογές : "Να τα μισθώσουν μέχρι το 2013 μαζί με την αντίστοιχη έκταση σε άλλο γεωργό που δικαιούται άμεσες ενισχύσεις άνω των 200€ "Να προχωρήσουν σε αγοραπωλησίες δικαιωμάτων, με ή χωρίς γη, ώστε οι άμεσες ενισχύσεις τους να υπερβαίνουν τα 200€.

Οι μεταβιβάσεις (μισθώσεις ή αγοραπωλησίες) καλό θα είναι να γίνουν το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου 2010 ώστε να μην χαθούν οι ενισχύσεις για το έτος 2010. Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί θα πρέπει να απευθύνονται στα Περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ της περιοχής τους. Οι γεωργοί, που ανήκουν στην κατηγορία κάτω των 200€ εάν δεν επιλέξουν μία από τις παραπάνω δυνατότητες για το 2010 ή 2011 το δικαίωμα που τους αναλογεί θα διατεθεί υπέρ του εθνικού αποθέματος προς κατανομή σε νέους γεωργούς. Το μέτρο αφορά κυρίως άτομα που το εισόδημα από τη γεωργία αποτελεί πολύ μικρό μέρος του συνολικού τους εισοδήματος. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης δεν επηρεάζεται καθόλου από τη ρύθμιση αυτή. 5. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα Καθιερώνεται η δημοσιοποίηση των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι γεωργοί όλης της χώρας, τόσο στο διαδίκτυο, όσο και με τοιχοκόλληση στα

κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στα σημεία υποδοχής των αιτήσεων των γεωργών. Καθιερώνεται επίσης η πλήρης και αναλυτική ενημέρωση των γεωργών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με το ύψος των πληρωμών τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Τέλος, αναφορικά με τις αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης του 2011 προκηρύσσεται, με απόφαση της Υπουργού, διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την εμπρόθεσμη συλλογή και την καταχώρηση των αιτήσεων στο Ολοκληρωμένο Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το 2010 θα υπάρξει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους φορείς, που έχουν τις προϋποθέσεις υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, προκειμένου να πιστοποιηθούν ώστε να αναλάβουν την υποβοήθηση των δικαιούχων στην υποβολή των αιτήσεων. Η διαδικασία της υποβολής για πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί μέχρι 12 Μαρτίου 2010.

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώσεις ΟΣΔΕ 2010 για φυτική παραγωγή

Ό

σοι γεωργοί, των οποίων οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις αποτελούνται αποκλειστικά από φυτικό κεφάλαιο και δεν έχουν καμία μεταβολή ή τροποποίηση, σε σχέση με τα στοιχεία που δήλωσαν στις περυσινές αιτήσεις ενεργοποίησης των ατομικών τους δικαιωμάτων ενιαίας κοινοτικής ενίσχυσης (δηλώσεις ΟΣΔΕ), μπορούν από σήμερα και μέχρι τις 15 Μαΐου να προσέρχονται στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ για να υποβάλουν τη

δήλωση ΟΣΔΕ για το 2010. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ με την προσθή-

κη ότι, ο γεωργός ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του υποχρεούται να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα και οποιοδήποτε έγγραφο, που θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου. Σε περίπτωση καλλιεργειών σκληρού σταριού ή βαμβακιού πρέπει να υποβάλλονται κι αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου (καρτέλες και σχετικά τιμολόγια). Εφόσον επιβεβαιωθεί, μετά τον έλεγχο της αίτησης, ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή των σταθερών στοιχείων του γεωργού, καθώς και των στοιχείων της

Στο στόχαστρο του υπουργείου η ασύδοτη χρήση φυτοφαρμάκων Με συνέπεια στις δεσμεύσεις της για την εντατικοποίηση των έλεγχων της αγοράς και την προστασία της Δημόσιας Υγείας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στον καταλογισμό προστίμων που αφορούν σε παραβάσεις της νομοθεσίας για χρήση και διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συνολικά 34 περιπτώσεις

(αλυσίδες εμπορίας, επιχειρήσεις διανομής αλλά και μεμονωμένους παραγωγούς οπωροκηπευτικών). Το Υπ.Α.Α.Τ προχωρά στην αναδιοργάνωση των ελεγκτικών υπηρεσιών του με σύγχρονα πρότυπα, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας και αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τις βάσεις δεδομένων των τελωνείων και του συστήματος TAXIS.

Σε δηλώσεις του, ο Υφυπουργός Μιχάλης Καρχιμάκης, τόνισε: «Τα εγχώρια προϊόντα είναι ποιοτικά αναβαθμισμένα, παράγονται και συσκευάζονται σύμφωνα με τους πλέον αυστηρούς κανονισμούς της Ε.Ε. για την προστασία της υγείας των καταναλωτών. Η μικρή αυτή μειοψηφία των εμπόρων, διανομέων αλλά και παραγωγών που επιμένουν να αγνοούν τη νομοθεσία και να χρησι-

μοποιούν αλόγιστα φυτοφάρμακα και να διαθέτουν ακατάλληλα προϊόντα, θα βρίσκεται υπό διαρκή παρακολούθηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ελέγχων. Είναι καιρός για όλους να αντιληφθούν ότι υπόκεινται σε έλεγχο και ότι δεν θα γίνουν πλέον ανεκτές εκείνες οι πρακτικές που εκθέτουν ολόκληρο τον κλάδο και παράλληλα δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας στην αγορά».

εκμετάλλευσής του, οριστικοποιείται η αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και ο γεωργός θα λαμβάνει ηλεκτρονικά αριθμό πρωτοκόλλου, μοναδικό σε επίπεδο επικράτειας, εκτυπώνεται σε 2 αντίγραφα η δήλωση ΟΣΔΕ και υπογράφεται από τον γεωργό ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. Το ένα αντίγραφο θα τηρείται στην αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνοδευόμενο από τα πρωτότυπα παραστατικά που τυχόν υπέβαλλε ο γεωργός, ενώ το δεύτερο θα παραδίδεται στον γεωργό.

Από 1/4 έως 29/10 οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ από αγρότες Από 1η Απριλίου 2010 έως 29 Οκτωβρίου 2010 θα υποβάλλονται οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος οι οποίες αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2009, ειδικά για το έτος 2010. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη έχοντας υπόψη την επικείμενη αύξηση των κατ’ αποκοπή συντελεστών επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και την ανάγκη παροχής οδηγιών σχετικά με την συμπλήρωση των σχετικών εντύπων που χρησιμοποιούνται για την επιστροφή αυτή.


sel_14_15:sel_14_15.qxd 5/3/2010 12:16 μμ Page 14



Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010

Εκδήλωση για την παγκόσμια μέρα λογοθεραπείας

Ε

κδήλωση με θέμα «Μίλα για το λόγο» θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου από 10 π.μ. 3 μ.μ. στο φουαγιέ του δημαρχείου Τυρνάβου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Λογοθεραπείας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ειδικός λογοπεδικός λογοθεραπευτής θα απαντήσει σε ερωτήσεις και απορίες του κοινού για τα προ-

βλήματα λόγου, δίνοντας σημαντικά στοιχεία για την πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό του προβλήματος στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση. Στην ανακοίνωση του δήμου μεταξύ άλλων τονίζονται τα εξής: «Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί σ’ όλη την Ευρώπη ως ημέρα λογοθεραπείας, με σκοπό τη

γενική ενημέρωση του κοινού στα θέματα που αφορούν τη γλώσσα και την ομιλία τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Η λογοθεραπεία είναι μια σύνθετη επιστήμη που ασχολείται με τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόσληψη δυσκολιών προφορικού και γραπτού λογού και απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες. Ο λογοπεδικός – λογοθεραπευτής

ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας, χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές για να λύσει ή να βελτιώσει τα προβλήματα λόγου μέσα από προγράμματα εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ατόμων, που παρουσιάζουν δυσκολίες στην επικοινωνία. Οι βασικές κατηγορίες επικοινωνιακών δυσκολιών στις οποίες παρεμβαίνει θεραπευτικά ο λογοθεραπευτής -

λογοπεδικός είναι οι αναπτυξιακές διαταραχές λόγου και ομιλίας, νευρολογικές διαταραχές λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας, διαταραχές κατάποσης, βαρηκοΐα και κώφωση, διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και διαταραχές λόγου και ομιλίας οφειλόμενη σε σύνδρομα. Επίσης διαταραχές στη ροή της ομιλίας, δυσπλασίες της στοματικής κοιλότητας, διαταραχές φωνής και

λαρυγγεκτομή, νευρολογικές διαταραχές ενηλίκων. Τέλος ο λογοπεδικός – λογοθεραπευτής ασχολείται και με τις διαταραχές του γραπτού λόγου, τις γνωστές μαθησιακές δυσκολίες. Στόχος μας είναι η ενημέρωση του κοινού για τα πιθανά προβλήματα επικοινωνίας γενικότερα καθώς και δυσκολίες προφορικού και γραπτού λόγου που αντιμετωπίζουν παιδιά και ενήλικες».

Αλλαγές στο μηχανογραφικό για ΑΕΙ και ΤΕΙ Αναρτήθηκε το μηχανογραφικό δελτίο των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων

Α

πό το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι το μηχανογραφικό δελτίο των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδα Β΄), που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι περίπου το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Π α ι δ ε ί α ς www.ypepth.gr. To μηχανογραφικό δελτίο θα έχει τις ακόλουθες μεταβολές σε σύγκριση με το περσινό: 1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο, θα λειτουργήσουν τα παρακάτω τμήματα, τα οποία λειτουργούσαν μέχρι το ακαδη-

μαϊκό έτος 2009-2010 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: α) Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, στο 4ο και στο 5ο επιστημονικό πεδίο. β) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, στο 5ο επιστημονικό πεδίο. γ) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, στο 1ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο. 2. Στις στρατιωτικές σχολές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προστίθενται τα παρακάτω τμήματα: α) Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων, το οποίο εντάσσεται στο 2ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο. β) Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων, η οποία εντάσσεται στο 2ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο. 3. Κατάτμηση του τμή-

ματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας: α) Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το οποίο παραμένει στο 1ο επιστημονικό πεδίο. β) Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το οποίο παραμένει στο 1ο επιστημονικό πεδίο. 4. Τα παρακάτω τμήματα μετονομάζονται ως ακολούθως: α) Το Τμήμα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, που ανήκει στο 1ο επιστημονικό πεδίο, μετονομάζεται σε Τμήμα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης. β) Το Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, που ανήκει στο 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο, μετονομάζεται σε Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.

ΤΟΕΒ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΔΡΑ: ΤΥΡΝΑΒΟΣ Διεύθυνση: Στ. Καράσσου 1 Τηλ.: 24920 22584 Πληρ.: Κ. Ντάλλας Τύρναβος 4-3-2010 Αριθ. Πρωτ. 45

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για πρόσληψη υδρονομέων Εχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 499/75 και 999/80 «περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων των διοικούμενων υπό των Ο.Ε.Β.» 2.Την με αριθ. 3/2010 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Τυρνάβου ΚΑΛΟΥΜΕ Τους ενδιαφερόμενους να προσληφθούν ως υδρονομείς στον ΤΟΕΒ Τυρνάβου να υποβάλλουν εντός 10 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης ανακοίνωσης – αίτησης πρόσληψης. Αριθμός ατόμων υδρονομέων: 2 Ειδικά τυπικά προσόντα: 1.Ελληνική ιθαγένεια 2.Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου 3.Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση) 4.Πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 60 ετών 5.Να είναι κατά προτίμηση κάτοικοι του Δήμου Τυρνάβου 6.Απαραίτητη γνώση της περιοχής που θα εργαστούν Οι θέσεις των υδρονομέων κατανέμονται ως εξής: α) Μία θέση για τις γεωτρήσεις στις θέσεις Πλάγια – Παλαιόμυλος – Καλαμπάκα - Μπουγάζι β) Μία θέση για τις γεωτρήσεις στις θέσεις Τζιαλμάς – Τσαϊντί - Γκιρένια – Αμάρ Η διάρκεια εργασίας θα είναι από 1-4-2010 μέχρι 30-9-2010. Η αμοιβή καθορίζεται με το προβλεπόμενο από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2010 (ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη) καθώς και έξοδα κίνησης. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά: 1.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους 2.Πιστοποιητικό δημάρχου ότι είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων και το έτος γεννήσεως 3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1559/1986 ότι δεν απολύθηκε από τη θέση του υδρονομέα για οποιαδήποτε παράπτωμα και ότι έχει καθαρό ποινικό μητρώο. Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο του ΤΟΕΒ Τυρνάβου. Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος ΘΩΜΑΣ ΚΑΚΑΛΗΣ

5. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, η ένταξη των παρακάτω τμημάτων σε επιστημονικά πεδία, μεταβάλλεται ως ακολούθως: α) Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης εκτός από το 4ο επιστημονικό πεδίο εντάσσεται και στο 2ο πεδίο β) Τα παρακάτω Τμήματα ΤΕΙ θα παραμείνουν στο 5ο επιστημονικό πεδίο και επιπλέον θα ενταχθούν και στο 4ο: * Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου * Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Πάτρας (με έδρα την Αμαλιάδα) * Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (με έδρα τη Λευκάδα) * Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (με έδρα τα Γρεβενά). 6. Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, η ένταξη των παρακάτω τμημάτων σε επιστημονικά πεδία, μεταβάλλεται ως ακολούθως: α) Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα διαγραφεί από το 2ο επιστημονικό πεδίο και θα παραμείνει μόνο στο 4ο πεδίο. β) Τα παρακάτω Τμήματα ΤΕΙ θα παραμείνουν στο 2ο επιστημονικό πεδίο, θα διαγραφούν από το 4ο και θα ενταχθούν και στο 3ο πεδίο: * Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (με έδρα τη Φλώρινα) * Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης * Τμήμα Ζωικής Παρα-

γωγής του ΤΕΙ Λάρισας * Τμήμα Ζωικής Παρα-

γωγής του ΤΕΙ Ηπείρου (με έδρα την Άρτα).

Τραγούδια του Μ. Χατζηδάκη από το χορωδία Τυρνάβου Η Χορωδία του Δήμου Τυρνάβου παρουσιάζει τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη από τα θεατρικά έργα «Παραμύθι χωρίς όνομα» του Ιάκωβου Καμπανέλη και «Ματωμένος Γάμος» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα σε μετάφραση Νίκου Γκάτσου. Στη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Μαρτίου 2010, 8.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου η Χορωδία θα αφηγηθεί τραγουδώντας ένα Παραμύθι και θα επιχειρήσει μια ερμηνεία του Ματωμένου Γάμου με θεατρικές παρεμβάσεις. Θα διευθύνει ο μαέστρος Χρήστος Κτιστάκης. Αναμένεται μια άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση που αξίζει να παρακολουθήσουμε.

Νέοι διοικητές σε 1η Στρατιά και ΑΤΑ

Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι το ΚΥΣΕΑ με απόφασή του, προέβη στην τοποθέτηση των Αντιστρατήγων - Αντιναυάρχων - Αντιπτεράρχων και Υποπτεράρχων, όπως παρακάτω: α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ (1) Τον Αντιστράτηγο Παπαδάκη Σπυρίδωνα, ως Διοικητή 1ης Στρατιάς. (2) Τον Αντιστράτηγο Λυμπέρη Δημήτριο, ως Γενικό Επιθεωρητή Στρατού και Β’ Υπαρχηγό ΓΕΣ. (3) Τον Αντιστράτηγο Μπασδάνη Ιωάννη, ως Διοικητή Α’ ΣΣ. (4) Τον Αντιστράτηγο Ρουσάκη Θεόκλητο, ως Διοικητή Β’ ΣΣ. (5) Τον Αντιστράτηγο Νακόπουλο Γεώργιο, ως Διοικητή Γ΄ΣΣ / NDC - GR. (6) Τον Αντιστράτηγο Αγγελούδη Δημήτριο, ως Διοικητή Δ’ ΣΣ. (7) Τον Αντιστράτηγο Ζάρα Ιωάννη, ως Διοικητή ΑΣΔΕΝ. (8) Τον Αντιστράτηγο Θεοφανίδη Κωνσταντίνο, ως Διοικητή ΑΣΔΥΣ. (9) Τον Αντιστράτηγο Τσολακίδη Παναγιώτη, ως Α’ Υπαρχηγό ΓΕΣ. (10) Τον Αντιστράτηγο Ξιφαρά Σαμπάτη, ως Υπαρχηγό Επιτελείου ΓΕΕΘΑ. β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ (1) Τον Αντιναύαρχο Δημητριάδη Γεώργιο, ως Αρχηγό Στόλου. (2) Τον Αντιναύαρχο Ορφανό Ιωάννη, ως Υπαρχηγό Στρατηγείου ΓΕΕΘΑ. (3) Τον Αντιναύαρχο (Μ) Χατζηδάκη Φωκίων, ως Γενικό Επιθεωρητή Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ). γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (1) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Ατματζάκη Αντώνιο, ως Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας και Διοικητή CAOC - 7 (COMBINED AIR OPERATION CENTER). (2) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Δούμου Γεώργιο, ως Διοικητή ΣΕΘΑ. (3) Τον Υποπτέραρχο (Ι) Τσαντηράκη Αντώνιο, ως Διοικητή ΔΑΥ. (4) Τον Υποπτέραρχο (ΜΗ) Λέλλα Αχιλλέα, ως Γενικό Επιθεωρητή Πολεμικής Aεροπορίας.


sel_14_15:sel_14_15.qxd 5/3/2010 12:28 μμ Page 15



Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010

8 Μάρτη, Ημέρα Γυναίκας «Δε μπορούμε όμως να τραβήξουμε τις μάζες, στην πολιτική, χωρίς να τραβήξουμε σ’ αυτήν τις γυναίκες. Γιατί οι γυναίκες που εκπροσωπούν το μισό ανθρώπινο γένος, καταπιέζονται στον καπιταλισμό δυο φορές περισσότερο». Β.Ι Λένιν (Άπαντα Τομ. 42) Η κουβέντα και ο αγώνας τείου, για την ηρωική θυσία για την ισοτιμία και τα των απεργών γυναικών το δικαιώματα των γυναικών 1857 από τη Β’ Διεθνή Συνήταν και συνεχίζει να είναι διάσκεψη των σοσιαλιστιεπίκαιρος. Παλαιότερα, η κών γυναικών του 1910. ανισοτιμία ήταν κραυγαλέα Στις μέρες μας, οι νέες μια και υποστηριζόταν από γυναίκες συνεχίζουν να λεισυντηρητικούς νόμους και τουργούν ως «Δούρειος διαπερνούσε τη συνείδηση Ίππος» για την επέκταση κάθε οικογένειας. Παρόλο διαφόρων μορφών εκμεπου τα πράγματα άλλαξαν, τάλλευσης, αντιμετωπίζουν η ανισοτιμία συνεχίζει να τις συνέπειες όλων των υπάρχει, πιο ισχυρή και καπιταλιστικών αναδιαρβέβαια με διαφορετική θρώσεων αλλά και μια μορφή. 100 χρόνια έχουν σειρά από κοινωνικές διαπεράσει από την καθιέρω- κρίσεις λόγω του φύλου ση της 8ης Μάρτη ως επε- τους. Η ιστορική αυτή επέ-

τειος πρέπει να λειτουργήσει ως αφετηρία για μελέτη, για ιδεολογική και πολιτική παρέμβαση. Ειδικά λοιπόν στις μέρες μας που το κεφάλαιο επιτίθεται με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης, οι γυναίκες δέχονται έντονη εκμετάλλευση που γεννά οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές διακρίσεις, οι οποίες και εκδηλώνονται σ’ όλους τους τομείς της κοινωνικής και προσωπικής τους ζωής. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ποσοστά της γυναικείας ανεργίας και της εργασίας με μορφές μερικής – ευέλικτης απασχόλησης είναι μεγαλύτερα από ποτέ, σε τέτοιο βαθμό που σημαντικός αριθμός γυναικών δεν θα καταφέρει να

ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (Ένας δρόμος χωρίς επιστροφή…) *Της Ελένης Ανδριοπούλου Στην κοινωνία μας έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, υπάρχει διάχυτη μια σύσσωμη σχεδόν αντίληψη ότι το υπάρχον σωφρονιστικό σύστημα είναι ανεπαρκές και ότι κοινώς, δεν είναι πάντα οι «κακοί» στη φυλακή… Όλοι γνωρίζουμε λίγο-πολύ ότι οι φυλακές με τον τρόπο που λειτουργούν, όχι μόνο δεν βοηθούν τους ανθρώπους να επανενταχθούν στην κοινωνία, παρ’ όλα τα σφάλματα στα οποία έχουν υποπέσει, αλλά αντίθετα τους διαμορφώνουν σε αναβαθμισμένους εγκληματίες. Διότι εκτός του ότι μέσα θα γνωρίσουν και αυτούς που δεν ήξεραν, δεν υπάρχουν και οι δομές που θα στηρίξουν και θα υποβοηθήσουν τον κρατούμενο να σταθεί και πάλι στα πόδια του, να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του και να παλέψει για να γίνει και πάλι ένα έντιμο και ισότιμο μέλος της κοινωνίας. Και φυσικά γνωρίζουμε όλοι, ότι στις περισσότερες τουλάχιστον περιπτώσεις, στη φυλακή βρίσκονται οι φτωχοί και όχι εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν μεγαλοδικηγόρους τύπου Κούγια, ή να εξαγοράσουν ποινές (ενίοτε και δικαστές…), δυνατότητα που οι περισσότεροι δεν έχουν φυσικά… Και όσο και αν για τις φυλακές ενηλίκων μπορεί να αδιαφορούμε ως κοινωνία πιστεύοντας ότι δεν μας αφορά (πράγμα που προσωπικά θεωρώ απαράδεκτο…), οι φυλακές ανηλίκων είναι ωστόσο μια διαφορετική και πολύ πιο «ευαίσθητη» υπόθεση. Γιατί εδώ μιλάμε για παιδιά… Που μπορεί να έφτασαν να κάνουν παράνομες και καταδικαστέες από το νόμο πράξεις για κάποιο λόγο (συνήθως προέρχονται από φτωχές και διαλυμένες οικογένειες), ωστόσο είναι αδιανόητο η πολιτεία και η κοινωνία όχι μόνο να μην τα στηρίζουν, αλλά αντίθετα να τα τιμωρούν καταδικάζοντάς τα σε μια δίχως άλλο εγκληματική ζωή, έναν δρόμο χωρίς επιστροφή… Η αποδεδειγμένη ψυχολογική επιβάρυνση που υφίσταται ο ανήλικος κρατούμενος με τον

θεμελιώσει το δικαίωμα της συνταξιοδότησης, ούτε και με τα ήδη αυξημένα όρια. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες γυναίκες σήμερα εργάζονται ή αναζητούν εργασία συναντούν μεγαλύτερη δυσκολία να ζήσουν οικονομικά ανεξάρτητες. Η ιδιωτικοποίηση και η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής μετατοπίζει ακόμα περισσότερα φορτία στους ώμους της γυναίκας και συρρικνώνει τον ελεύθερο χρόνο της. Η φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, ακόμα και των ασθενών της οικογένειας βαραίνει την ίδια και θεωρείται ατομική της ευθύνη. Η μητρότητα είναι ασυμβίβαστη με τα

κέρδη και σε αρκετές περιπτώσεις διώκεται – στην κυριολεξία – από την εργοδοσία. Τα οξυμμένα προβλήματα πολλές φορές υποχρεώνουν τις γυναίκες σε συμβιβασμούς και υποχωρήσεις, σε διαπραγματεύσεις των δικαιωμάτων της, του μισθού της, του ωραρίου της, του δικαιώματός της να κάνει οικογένεια. Ο αγώνας μας δεν μπορεί να ’ναι ξεκομμένος απ΄ την πολιτική συνειδητοποίηση. Είναι αγώνας ενάντια στην αστική βαρβαρότητα, καθημερινός αγώνας για το δικαίωμα της γυναίκας σε σταθερή δουλειά με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, για δημόσιο σύστημα υγείας, παιδείας και κοινω-

17χρονος ανθρωποκτόνος! Η ευθύνη, είναι στην κοινωνία και όχι στο παιδί. Χρειάζονται υπηρεσίες, δομές, αλλά και δικαστές, οι οποίοι να υποβάλλονται σε εξονυχιστικές εξετάσεις προκειμένου να μπορούν να τολ-

νικής πρόνοιας. Το γυναικείο κίνημα συνεχίζει να βάζει στόχους, να ενημερώνεται, να συστρατεύεται με το εργατικό κίνημα για την κατάργηση εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, συνυφασμένο με τον αγώνα της λαϊκής οικογένειας, συμπορευτής με το ταξικό λαϊκό κίνημα. Το γυναικείο κίνημα πρέπει να βρει συμμάχους πολιτικούς σχηματισμούς, το ταξικό εργατικό κίνημα και μαζί με άλλα λαϊκά κινήματα να γίνει ποτάμι οργής για την ανατροπή της κυρίαρχης αστικής βαρβαρότητας. Από το Δ.Σ του Συλλόγου Γυναικών Τυρνάβου

μήσουν να δικάσουν ανήλικους. Υπάρχει έλλειμμα δικαστικής ευαισθησίας και δικαιοσύνης στα δικαστήρια ανηλίκων»… Υπάρχει και έλλειμμα ψυχής, θα συμπλήρωνα κι εγώ…

εγκλεισμό του και τα αμέτρητα περιστατικά κακοποίησης που έχουν λάβει χώρα στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ φυλακές ανηλίκων, δείχνουν πως δεν μποΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ρεί να είναι αυτός ο δρόμος για την συμΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ μόρφωση ενός παιδιού και την επάνοδό ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΩΝΑ του στην κοινωνία… Οι φυλακές ανηλίκων, Αριθμ. Πρωτ. 1382 κατά κοινή ομολογία, αποτελούν σχολείο Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού εγκληματικότητας και όχι σωφρονισμού. Ο για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Γιάννης Πανούσης (καθηγητής εγκληματολογίας), μεταξύ άλλων αξιόλογων ομιληΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ τών, σε ημερίδα που διοργάνωσε η ΠρωτοΠροκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 82.000,00 ευρώ βουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμέ(με Φ.Π.Α). νων στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών την Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στον Αμπελώνα - Λάρισας, την 24προηγούμενη εβδομάδα, μίλησε πολύ 03-2010 ημέρα Τετάρτη, και από ώρα 10.00 (έναρξη) μέχρι 11.00 (λήξη παράδοσης προσφορών). Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών. καθαρά για «ποινικοποίηση της φτώχειας Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της και της νεότητας». Ας αναρωτηθούμε όλοι προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μας τι ακριβώς σημαίνει αυτό και κυρίως ας Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αναρωτηθούμε εάν τελικά θέλουμε έναν από το γραφείο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αμπελώνα. Αρμόδιος υπάλληλος Τσαπραλής Αναστάσιος. Διεύθυνση Αγίου Κων/νου 1 Αμπελώνας Τ.Κ. 40.400 Τηλέφωνο 2492350534. τέτοιο τύπο κοινωνίας, στην οποία θα 01/03/2010 μεγαλώνουν και τα δικά μας παιδιά. Ο πανιΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ κός που σπέρνουν τα ΜΜΕ προβάλλοντας ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΑθΑΝΑΣΙΟΣ δραματικές αυξήσεις στην εγκληματικότητα ανηλίκων, μόνο φοβία μπορεί να εκθρέΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ψει, ρατσισμό και έλλειψη κατανόησης και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ αλληλεγγύης απέναντι σε ανθρώπους που, ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΩΝΑ ουσιαστικά ακόμα, είναι παιδιά… ΚραυγάΑριθμ. Πρωτ. 1383 ζουν δια της απουσίας τους υποστηρικτικές δομές, προγράμματα πρόληψης της εγκληΠερίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού ματικότητας, εναλλακτικές μορφές τιμωγια την προμήθεια ανταλλακτικών των μεταφορικών μέσων και ρίας με μονάδες κοινωνικής μέριμνας και μηχανημάτων του Δήμου εποπτευόμενους ξενώνες. Λείπουν οι φορείς που θα υποστηρίξουν το κρατούμεΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ νο παιδί από τα Κεντρικά Συμβούλια των Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ανταλλακτικών των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου, συνολικής Φυλακών. Παιδιά επιδιώκουν τη σύλληψη προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.500,00 ευρώ(με Φ.Π.Α). και την κράτησή τους γιατί δεν έχουν που Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στον Αμπελώνα - Λάρισας, την 29να πάνε… Δικαστές εξαντλούν την αυστη03-2010 ημέρα Δευτέρα, και από ώρα 10.00 (έναρξη) μέχρι 11.00 (λήξη παράδοσης προσφορών). ρότητά τους σε 14χρονα και 15χρονα παιΑμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της διά. Πως μπορεί λοιπόν οι δημοσιογράφοι προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. να μην αναφέρονται σε όλα αυτά, και κάθε Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, φορά που ένα παιδί κάνει κάτι παράνομο, από το γραφείο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αμπελώνα. Αρμόδιος υπάλληλος Τσαπραλής Αναστάσιος. Διεύθυνση Αγίου Κων/νου 1 Αμπελώνας Τ.Κ. 40.400 Τηλέφωνο 2492350534. να ωρύονται όλοι, οι «άξιοι κριτές» και γνώ01/03/2010 στες των πάντων? Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Θα κλείσω με τα λόγια της δικηγόρου ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΑθΑΝΑΣΙΟΣ Γ ι ά ν ν α ς Κούρτοβικ, «…Κανένα Πληροφορίες: Τηλ. 24920 – 24360, 6955 - 499541 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ παιδί σε κελί, ακόμα και ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση (καφενείο). Πληροφορίες ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ σιδηροκατασκευές στην ευρύτερη

τηλ. 2410532028.

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟΝ Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Θεωρούμε υποχρέωση μας να ευχαριστήσουμε τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Α΄ Παιδικού Σταθμού για τη δωρεά του σε υλικό για τις κατασκευαστικές ανάγκες του προαναφερθέντος σταθμού.

Η Προϊσταμένη των ΔΒΠΣΤ Κοκότη Θεολογία

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο 2,2 στρεμμάτων, πάνω στο δρόμο Αμπελώνα – Γιάννουλης, οικοδομήσιμο, έναντι ναού Αγίου Τρύφωνος. Τηλ. 6944 – 901903 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 10 στρ. με κτίριο 130 τ.μ. στο 2ο χλμ. Τυρνάβου – Ελασσόνας. Τηλ.: 24920 25768 ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιού. Πληροφορίες τηλ.: 6975 784258 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από τις νέες εργατικές κατοικίες του Τυρνάβου 325 τ.μ σε λογική τιμή.

περιοχή των δήμων Αμπελώνα και Τυρνάβου. Ποιοτική και εγγυημένη εργασία. Σάκης. Τηλ. επικοινωνίας: 6949 079152 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Φαλάνη 250 τ.μ., οικοδομήσιμο. Πληροφορίες τηλ.: 6992 344714 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ρετιρέ, διαμπερές, κεντρικότατο, λουξ, πλήρως ανακαινισμένο, δύο κρεβατοκάμαρες, σαλοτραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα με πέργκολα σε μεγάλη βεράντα, στον Τύρναβο. Τηλ. 2410-287806, 6972-819730.


sel_16:sel_16.qxd 5/3/2010 11:22 Îź Page 1

alitheia 318  

alitheia 318

alitheia 318  

alitheia 318