Page 1

O I L O F T R PO Alissa

n a w u s g ra Won


Alissara Wongsuwan Photographer Retoucher Graphic Design


Abstract By Alissara


The Same

In

Die rence


KOK BANG

HELL

O

ÊÇÊÑ ´»Õ Ã Ðà·È ä·Â


HEAP pub&restaurant

’ 仡Թ¢Í§ÍËÍÂÁÒËÅÒ·Õè ËÅÒ·ҧäÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ ºØ¿à¿†µÍÒËÒÃÞÕè»Ø†¹¢Í§ÍËÍÂàÂÒÇÃÒª.. Ìҹ´Ñ§ µÒÁ Forword MailᵋäÁ‹à¤Âä´ŒÁÒà¢Õ¹ºÍ¡àÅ‹Ò ¡ÑºªÒÇâÅ¡ãˌ䴌ä»ÃѺÃÙŒ áÅÐÅÔéÁÅͧ¢Í§ÍËÍ·Õè 䴌仪ÔÁÁÒÊÑ¡·Õ. และแลววันนี้..นึกครึ้มอก ครึ้มใจจึงอยากเขียน ระบายและวิจารณถึงรานอาหารที่เพิ่งที่ไปมาไม นาน แตกอนอื่นตองขอบอกวาหมึกดำไมใช นักชิมมืออาชีพ เปนเพียงผูที่ชื่นชอบและมี ความสุขทุกครั้งที่ไดกิน...แมผลที่ตามมาก็คือไข มันที่สะสมอยูตามรางกาย....แตก็ชางเถะนะ... Enjoy Eatting….แคนี้ก็มีความสุขแลวคราบ พี่นอง รานที่จะแนะนำวันนี้ คือราน HEAP (อานวา ฮิพ) ตั้งอยูไมใกลไมไกล...แถวๆแยก ราชเทวีนี่เอง... เริ่มจากชื่อรานกอน... HEAP ทางรานใหคำ นิยามวา ” มากมาย"” เคาบอกวาที่นี่มีความสุข ใหทุกคนอยางมากมาย สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ เพราะมีทั้งอาหารอาหารที่ราคาไมแพง(ถาเทียบ กับรานอื่นถือวาไมแพงจริงๆ) และเสียงเพลง เอนเทรนดที่ทำใหคุณทั้งสนุก ทั้งซึ้งหลากหลาย แนว การตกแตงราน..อันนี้หมึกดำบอกไมไดวาเปน แนวอะไร..เพราะไมถนัดจริงๆ แตขอบรรยาย และกันวาเปนสไตลไม ผสมปูนเปลือย รวมถึง แชนเดอเรียที่ดูหรูหรา


HEAP pub&restaurant

บรรยากาศของราน เปนรานนั่งสบายๆ มีหลาย มุมสามารถเลือกไดตามที่คุณตองการทั้งมุมดาน นอกเปดรับอากาศธรรมชาติ..ยิ่งชวงนี้ฝนตกอาก าศเย็นดีจัง มุมในรานเลือกไดหลายมุม ไมวาจะ เปนมุมใกลโตะพูล ที่ตั้งตอนรับผูชื่นชอบการแทง กีฬาประเภทนี้ หรือหากิจกรรมยามวางรออาหาร หรือยอยอาหารก็ได อีกมุมสำหรับนักดื่ม...ทางรานก็มีบารเครื่องดื่ม ไวบริการอยางมากมาย ไมวาจะเปนไวน เหลา น้ำผลไม รวมไปถึงค็อกเทล และแสนอรอยที่มี มากมายใหเลือกตามชอบ แตเสียดายที่วันที่ไป หมึกดำ ไมไดถายมา เพราะมัวแตกินๆๆ....แต ที่ลองมาแลวก็มี ค็อกเทล..ชีสเคก..อันนี้ก็ไมได ถามวาผสมอะไรมาบาง แตถาใหเดาจากที่ดื่ม เขาไปก็นาจะเปน...นม และก็น้ำหวานอะไรนี่ แหละแตก็อรอยดีนะ....ขอบอกวาตองลอง.... อีกมุมสำหรับนักดื่ม...ทางรานก็มีบารเครื่องดื่มไ วบริการอยางมากมาย ไมวาจะเปนไวน เหลา น้ำผลไม รวมไปถึงค็อกเทล

และแสนอรอยที่มีมากมายใหเลือกตามชอบ แต เสียดายที่วันที่ไป หมึกดำ ไมไดถายมา เพราะมัว แตกินๆๆ....แตที่ลองมาแลวก็มี ค็อกเทล..ชีสเคก อันนี้ก็ไมไดถามวาผสมอะไรมาบาง แตถาใหเดา จากที่ดื่มเขาไปก็นาจะเปน...นม และก็น้ำหวาน อะไรนี่แหละแตก็อรอยดีนะ....ขอบอกวาตองลอง เมนูอื่นๆที่ไดไปลิ้มชิมรส แตไมมีรูปมาฝากก็มี มากมาย...อยางเมนูอาหารไทย...ไมวาจะเปนไก คั่วเกลือ และหมูคั่วเกลือ ที่ตองยกนิ้วให เพราะ อรอยจนหมดจานแลวตองสั่งเพิ่ม นอกจากนี้ยังมี ยำถั่วพลู...ยำผักแซบ(2 เมนูนี้แซบจริงๆ) แกงสมชะอมไข(ขอบอกวาขมเขมมากมาย)..หมู มะนาว..และอีกหลายๆเมนูที่ลวนแตอรอยทั้งนั้น สวนอาหารฝรั่งก็มี..ไสกรอกเยอรมัน.. .ขาหมู เยอรมัน...สปาเก็ตตี้ซอสหอยลาย ซุปหอยลาย หอยแมลงภูอบชีส เอื๊อก.....พิมพไปกลืนน้ำลาย ไปแลวตอนนี้ การบริการที่นี่ไมตองเปนหวง เพราะเปนกันเองมากมาย ตามชื่อรานจริงๆ ตั้งแตเจาของราน จนถึงพนักงานที่คอยบริการ อาหาร และเครื่องดื่มตามที่คุณตองการ ไปทางแยกพญาไท เพียง 30 เมตร


ใครที่จะไปรานนี้ก็ไมยากนะ เลยแยกราชเทวี ไปทางแยกพญาไท เพียง 30 เมตร หรือ ทาจะใหสะดวกควรนั่งรถไฟฟามาลงที่สถานีราชเทวี จะเดินมารับรองเหงื่อยังไมตก หรือจะนั่ง รถแท็กซี่ รถเมลมาก็ได แตแนะนำวาเดินดีกวา จะไดมีพื้นที่วางรองรับอาหารอรอยๆเขาไปได มากขึ้น รานนี้เคาเปดใหบริการตั้งแต 18.00 เปนตนไปนะจะ จองโตะไดเลย 02- 612 -6944


HOLLYWOOD

GLAMOUR

Photographer: Alissara Wongsuwan Ass. Photographer: Carmel Mitchell Stylist: Sharie Palko Model: Victorina Arguelles Make Up: DelďŹ na Toler


my portfolio test  

my portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you