Issuu on Google+

a l i s a ng ü l b a c h e l o ro f a r t sa r c h i t e k t u r

l e b e n s l a u f P e r s ö n l i c h eD a t e n G e b u r t s d a t u m G e b u r t s o r t F a mi l i e n s t a n d S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t A d r e s s e T e l e f o n E ma i l

S p r a c h k e n n t n i s s e D e u t s c h T ü r k i s c h E n g l i s c h

0 1 . 0 4 . 1 9 8 6 E r z i n c a n / T ü r k e i l e d i g d e u t s c h B i e t i g h e i me rS t r . 1 7 7 0 4 3 5S t u t t g a r t + 4 91 7 36 6 0 5 9 1 5

s e h rg u t M u t t e r s p r a c h e N i v e a uB 2

E D V O f f i c e A r c h i C a d N e me t s c h e c kA l l p l a nmi t S c h u l u n g s Z e r t i f i k a t V e c t o r wo r k s A d o b eP h o t o s h o p A d o b eI n d e s i g n


4__