Page 1


¼É³ÖŲ¦ĉÊ»´¾ÅIJ¹É»غĉÖIJ²Ö ¦

·ÍÜ£¼É³``` ÕÀÈijÑĊ 3,×ÃĊµº°Í

µºØºĉºÍԦ̲ÂIJ

99 908

غĉÔ´Đ²Ø¼ ÖŲԦ̲×ÃĊ·ÍÜ µĉʲԳżč²ÍÝØIJĊÔ¾»

089-999-99

Ô·Í»¦¡ÉݲijŲ¦ĉÊ»Ú Ô¦Ì²¶Ê

3,056

 ÕĶĊ¦Ô³Å¼čÖ°¼ ɳ¾Ñ £ĊÊ Åź°¼É·»č

 ¼Å¾Ñ £ĊÊÖŲԦ̲

Àɲ²ÍÝ 13:56

+177.00

 ¼ÑĊ»ÅIJԦ̲ÖŲØIJĊ°É²°Í

รับ

จายคาแท็กซี่ ไมตองมีเงินสด

รัปากกาบเลย Limited Edition รีบสะสมกันใหครบ 5 ลายวันนี้

* หมายเหตุ เงอนไขเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด


Profile for Alisa Milk Ch

Alisa-Port2015-2019  

Alisa-Port2015-2019  

Profile for alisa.ch
Advertisement