Page 1

‫اﺻول ﻗﯾﻣت ﮔذاری ﭘروژه ﺑرای ﻓری ﻟﻧﺳرھﺎ | وب ھﺎب ‪20‬‬

‫اﺻول‪-‬ﻗﯾﻣت‪-‬ﮔذاری‪-‬ﭘروژه‪-‬ﺑرای‪-‬ﻓری‪-‬ﻟﻧﺳرھﺎ‪http://webhub.ir/20-‬‬

‫‪2/9/13‬‬

‫‪webhub.ir‬‬

‫وب ھﺎب‬ ‫ﺷﻣﺎ ﭼﻘدر ﭘول درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ؟ اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻓری ﻟﻧﺳر ﯾﺎ آزاد ﮐﺎرھﺳﺗﯾد ‪ ،‬از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﮫ ﻗﺑل از ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد‪ .‬ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن‬ ‫اﺳت ﭘﺎﺳﺦ را ﻧﺗواﻧﯾد ﺑدھﯾد ﯾﺎ اﺻﻼ ﻣﺎﯾل ﻧﺑﺎﺷﯾد آن را ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑﮕوﯾﯾد ‪ ،‬زﯾرا ﻗﯾﻣت ﮔذاری ﺧدﻣﺎت ﯾﮑﯽ از ﺳﺧت ﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ‪Freelancer‬‬ ‫ھﺎ ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد‪.‬‬ ‫اﯾن ﭘﺳت ﯾﮏ ﻣﻘدار ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗرﻓﻧدھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻗﯾﻣت ﮔذاری ﻣوارد ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﺳط ﻓری ﻟﻧﺳرھﺎ را ﯾﺎد ﻣﯽ دھﯾم ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را در ﮐﺎرھﺎی آﯾﻧده ﺧود‬ ‫ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺑرﯾد‪ .‬ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت ﺗﻣﺎم اﯾن اﺻول را درون ﻗﯾﻣت ﮔذارﯾﺗﺎن دﺧﯾل ﮐﻧﯾد و ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣوارد ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﻗﯾﻣت ﮔذاری ﺑرای ‪ Freelancer‬ﺣرﻓﮫ ای‬ ‫اﺳت‪.‬‬

‫اﺻول ﻗﯾﻣت ﮔذاری‬ ‫آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﯾد ﺑداﻧﯾد ﻓری ﻟﻧﺳرھﺎی ﻣطرح و ﺣرﻓﮫ ای ﭼﮕوﻧﮫ ﺧدﻣﺎﺗﺷﺎن را ﻗﯾﻣت ﮔذاری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ در زﯾر ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳری ﭼﮏ ﻟﯾﺳت ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻗرار‬ ‫داده اﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺧدﻣﺎت ﺧود را ﺑﺎ ﻗﯾﻣت درﺳت و واﻗﻌﯽ ﺑررﺳﯽ و ﺑﮫ ﻣﺷﺗری اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻗﯾﻣت ﺑر اﺳﺎس ﮐﯾﻔﯾت ﻧﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺣﺟم ﮐﺎری‬ ‫ﺧودﺗﺎن را ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺟم ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﺎر ﺑرای ﻣﺷﺗری اﻧﺟﺎم دھﯾد اﻣﺎ رﻗم ﮐﻣﯽ ﺑرای دﺳﺗﻣزد ﺑﮫ او ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾد‪ .‬ﭘس ﺑﺎﯾد ﻗﺑول ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭘس از‬ ‫ﮐﻠﯽ زﺣﻣت و ﮔذﺷت زﻣﺎن و ﺧﺳﺗﮕﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺑﻠﻎ ﻧﺎﭼﯾزی ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺟﺑران ﮐﻧﻧده زﻣﺎن و زﺣﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺷﯾده اﯾد ﻧﯾﺳت‪ .‬ﭘس ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻣرﮐز‬ ‫ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﺧود ﻗرار ﺑدﯾد و ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻧﺎﺳب و رو ﺑﮫ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﮫ ﻣﺷﺗری اراﺋﮫ دھﯾد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻗﯾﻣت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ را ﭘوﺷش داده و ﻣﻘداری ھم ﺳود ده ﺑﺎﺷد‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻣورد از ﻧظر ﺷﻣﺎ آﺷﮑﺎر و واﺿﺢ ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﻓری ﻟﻧﺳرھﺎی ﺟدﯾد و ﺗﺎزه ﮐﺎر ﻗﺑل از اﺟرا اﺻﻼ ﺑﮫ آن ﻓﮑر ھم ﻧﻣﯽ‬ ‫ﮐﻧﻧد‪ .‬ﭘس ﺷﻣﺎ درﺳت ﻋﻣل ﮐﻧﯾد و ھﻣﯾﺷﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ رﻗم درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺷﺎﻣل ھزﯾﻧﮫ ھﺎی روزاﻧﮫ و ﺿروری ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﺷد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺑﮫ طور ﻣﻧظم ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺧود را ﺑروز ﮐﻧﯾد‬ ‫آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ھﻧوز ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ؟ اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت ﺑﮫ ھﻣراه اﻓزاﯾش ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺎﻧﻧد راه رﻓﺗن روی ﺧط ھﺎی ﻗرﻣز و ﺧطوط ﻣﻣﻧوﻋﮫ‬ ‫ﻓری ﻟﻧﺳرھﺎﺳت‪ .‬ﺑﮫ ﻋﻼوه ارزش ﮐﺎر ﺷﻣﺎ اﻣﺳﺎل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل ﻗﺑﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ﭼون ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﯾﺷﺗری در طﯽ ﯾﮑﺳﺎل ﮐﺳب ﮐرده اﯾد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺑرای ﺷﻐل ﺧود ﺣﺗﻣﺎ ﯾﮏ ﻗﯾﻣت ﭘﺎﯾﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد‬ ‫اﻏﻠب ﻣﺷﺗری ھﺎ آﯾﻧده ﻧﮕر ھﺳﺗﻧد و ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدﻧد ﺣﺗﻣﺎ از ﺷﻣﺎ ﺗﺧﻔﯾف اﺳﺎﺳﯽ در ﺣد ‪ 90‬درﺻد ﺑﮕﯾرﻧد‪ .‬ﭘس ﺣﺗﻣﺎ ﺑرای ﮐﺎر ﺧود ﯾﮏ ﻗﯾﻣت ﭘﺎﯾﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد و‬ ‫ھﯾﭻ وﻗت ﮐﺎری زﯾر آن ﻗﯾﻣت ﻗﺑول ﻧﮑﻧﯾد‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻣﺷﺧص ﻧﮑردن ﻗﯾﻣت ﺑرای ﭘروژه ھﺎﯾﯽ ﺑدون داﻣﻧﮫ ﻣﺷﺧص‬ ‫ﺷﻣﺎ ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﻘدار ﮐﺎر و ﺻﻔﺣﺎﺗﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت از ﺳﻣت ﺷﻣﺎ طراﺣﯽ ﺷود ‪ ،‬ﺳﭘس ﻗﯾﻣت اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد‪ .‬دﻗت ﮐﻧﯾد اﮔر ﭘروژه ای را ﻗﺑول ﮐردﯾد ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺣدوده ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻧداﺷت ‪ ،‬ھﯾﭻ وﻗت ﻗﯾﻣت ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﻓﯾﮑس ﺷده اراﺋﮫ ﻧﮑﻧﯾد‪ .‬ﭼون ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘروژه ﺧﯾﻠﯽ ﺣﺟﯾم ﺗر از دﯾد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد‪ .‬ﺑرای اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﭘروژه ھﺎ‬ ‫ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻗﯾﻣت را ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻗﯾﻣت ﭘﺎﯾﮫ و ﯾﮏ ﺣداﮐﺛر ﻗﯾﻣت اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد و ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم ﮐﺎر ﻣﺑﻠﻐﯽ ﻣﺎﺑﯾن ﺣداﻗل و ﺣداﮐﺛر را از ﻣﺷﺗری درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد‪.‬‬ ‫‪ -6‬درﯾﺎﻓت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﯾﺷﺗر از ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑﺎﺑت ﮐﺎر اﺿﺎﻓﮫ‬ ‫ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد ﮐﮫ طﯽ ﯾﮏ ﺣﯾطﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧص ﺑﮫ ﮐﺎر آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﭘردازﯾد و اﮔر ﮐﺎرﻓرﻣﺎ درﺧواﺳت ﮐﺎر در زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از زﻣﺎن ﻣﺷﺧص‬ ‫ﺷده داﺷت ‪ ،‬ﺣﺗﻣﺎ ھزﯾﻧﮫ آن را ﻣﺷﺧص و درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد‪ .‬ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھم ﻣدﯾرﯾت زﻣﺎن داﺷﺗﮫ و در زﻣﺎن ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﮐﺎرھﺎی ﺑﯾﺷﺗری اﻧﺟﺎم دھﯾد‬ ‫و درآﻣد ﮐﺳب ﮐﻧﯾد‪.‬‬ ‫‪1/4‬‬

‫اﺻول‪-‬ﻗﯾﻣت‪-‬ﮔذاری‪-‬ﭘروژه‪-‬ﺑرای‪-‬ﻓری‪-‬ﻟﻧﺳرھﺎ‪webhub.ir/20-‬‬


‫اﺻول ﻗﯾﻣت ﮔذاری ﭘروژه ﺑرای ﻓری ﻟﻧﺳرھﺎ | وب ھﺎب ‪20‬‬

‫‪2/9/13‬‬

‫‪ -7‬ﮐﺎر راﯾﮕﺎن درآﻣدی ﻧدارد‬ ‫اﯾن را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد اﮔر ﮐﺎری را راﯾﮕﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾد ‪ 99‬درﺻد ﻣوارد ھﯾﭻ درآﻣدی ﻧﺧواھﯾد داﺷت‪ .‬ﭘس ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﺎر راﯾﮕﺎن ﻣﺳﺎوی اﺳت ﺑﺎ درآﻣد‬ ‫ﺻﻔر‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺑرای ﭼﯾزی ﺟزء ﭘول ﮐﺎر ﻧﮑﻧﯾد‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺗﺟﺎرب ﻣﮭم ﻓری ﻟﻧﺳرھﺎ ھﻣﯾن ﮔزﯾﻧﮫ اﺳت ‪ .‬اﮔر ﻣﺷﺗری ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اراﺋﮫ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺧدﻣﺎﺗﯽ در ﻗﺑﺎل ﮐﺎر ﺷﻣﺎ داد ‪ ،‬ھرﮔز ﻗﺑول ﻧﮑﻧﯾد ‪ ،‬ﭼون ﺣﺗﻣﺎ‬ ‫آن را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﺧرﯾداری ﮐﻧﯾد‪ .‬اﯾن ﻋﻣل ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻋث ﺣرﻓﮫ ای ﺷدن و ﺣرﻓﮫ ای ﻋﻣل ﮐردن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺷود‪ .‬در اﮐﺛر ﻣواﻗﻊ ھم ﻣﺷﺗری ھﺎ‬ ‫در ﻗﺑﺎل ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ دھﻧد اﻧﺗظﺎر ﮐﺎری ﻓراﺗر از ﻣﺑﻠﻎ ﮐﺎﻻ دارﻧد ‪ ،‬ﭘس ھﯾﭻ وﻗت اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد‪.‬‬

‫‪ -9‬ﻗﯾﻣت ﺷﻣﺎ راھﻧﻣﺎی ﺷﻣﺎﺳت‬ ‫ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺷﻣﺎ راھﻧﻣﺎی ﮐﺎری ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد‪ .‬ﭘس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓری ﻟﻧﺳر روی آن ﮐﻧﺗرل دارﯾد‪ .‬اﮔر ﺷﻣﺎ ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﯾﮏ ﭘروژه‬ ‫ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕر ﻗﺳﻣت ھﺎی آن ﺳﺧت ﺗر اﺳت ‪ ،‬ﮐﺎﻓﯾﺳت اﻧرژی ﺑﯾﺷﺗری ﮐﮫ ﺑرای آن ﻗﺳﻣت ﻣﯽ ﮔذارﯾد را ﺑﯾﺷﺗر ﻗﯾﻣت دھﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ زﺣﻣﺎت ﺷﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷد‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﻣﺑﻠﻎ را ﺣدﺳﯽ اﻋﻼم ﻧﮑﻧﯾد‬ ‫ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﯾﮏ ﺷﮑل ﮐﻠﯽ از ﮐﺎر را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد ‪ ،‬ﭘس ﺣﺗﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺣدوده ﻣﻌﯾن از ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت دﻗﯾق ﺑررﺳﯽ‬ ‫ﻧﮑرده اﯾد ‪ ،‬ﻗﯾﻣت اﻋﻼم ﻧﮑﻧﯾد ﺗﺎ ذھﯾﻧت ﻣﺷﺗری ﺑرای ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﺷدن ﻗﯾﻣت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮑﻧد‪.‬‬ ‫‪ -11‬اطﻼع ﭘﯾدا ﮐردن از ﻗﯾﻣت ھﺎی رﻗﺑﺎ‬ ‫ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓری ﻟﻧﺳر ﺷﻣﺎ ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ھﻣﮑﺎران و رﻗﺑﺎی ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺧدﻣﺎﺗﺷﺎن ﭼﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ از ﻣﺷﺗری درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد‪ .‬ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﻗﯾﻣت ھﺎ را‬ ‫از طرﯾق ﺳﺎﯾت ھﺎی ﺧود ﻓری ﻟﻧﺳرھﺎ ﯾﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺷﺗرﯾﺎن آﻧﮭﺎ ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﯾد‪.‬‬ ‫‪ -12‬درک ﭘﮑﯾﺞ ﻗﯾﻣت ھﺎ‬ ‫ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﻗﯾﻣت ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﮐﺎرﺑران ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ اﻧﮕﯾزه ﺑزرگ و ﺑررﺳﯽ ﺑدھد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر‪ .‬اﻣﺎ ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧواع و اﻗﺳﺎم ﺳﻠﯾﻘﮫ ھﺎ‬ ‫را درون ﭘﮑﯾﺞ ﻗﯾﻣت ھﺎ در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﻧظر ھﻣﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن را ﺟﻠب ﻧﻣﺎﯾﯾد‪ .‬اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﺑﺳﺗﮫ ای ﮐﮫ درﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﻧﺎﺳب ﮐﺳب و ﮐﺎر واﻗﻌﯽ ﺷﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷد‪.‬‬ ‫‪ -13‬ﺗﻌﯾﯾن ﻣدت زﻣﺎن ﻣﺣدود ﺑرای آﻓرھﺎی وﯾژه‬ ‫‪2/4‬‬

‫اﺻول‪-‬ﻗﯾﻣت‪-‬ﮔذاری‪-‬ﭘروژه‪-‬ﺑرای‪-‬ﻓری‪-‬ﻟﻧﺳرھﺎ‪webhub.ir/20-‬‬


‫‪2/9/13‬‬

‫اﺻول ﻗﯾﻣت ﮔذاری ﭘروژه ﺑرای ﻓری ﻟﻧﺳرھﺎ | وب ھﺎب ‪20‬‬

‫آﺧرﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺷﺗری ﺧﻼق ‪ 2‬ﺳﺎل ﭘﯾش ﻗﯾﻣت آﻓرھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﺑﯾﻧد و ﺑر اﺳﺎس آن ﺑﯾﺎﯾد اﻣﺳﺎل ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﺎر ﺑدھد و ﺑﺑﯾﻧد ﻗﯾﻣت ھﺎ‬ ‫ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ و وﺟﮭﮫ ﮐﺎری ﺷﻣﺎ در ذھﻧش ﺧراب ﻣﯽ ﺷود‪ .‬ﭘس اﮔر در ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎ ﻗﯾﻣت ھﺎ را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھﯾد ﺣﺗﻣﺎ ذﮐر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﭼﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن ﻗﯾﻣت اداﻣﮫ‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ -14‬درﯾﺎﻓت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم ﮐﺎر‬ ‫ﺑرﺧﯽ از ﻓری ﻟﻧﺳرھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺑﺗدا ﮐﺎر ﻣﺷﺗری را طراﺣﯽ ﮐرده و در ﻣرﺣﻠﮫ آﺧر ﻣﺑﺎﻟﻎ را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد‪ .‬ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﯾزﯾﻧس ھﺎ و ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕر وﻗﺗﯽ‬ ‫ﻣﺑﺎﻟﻎ را در آﺧر ﮐﺎر درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺑﻠﻐﯽ را ﺑﺎﻻﺗر از ﻗﯾﻣت ﺗواﻓق ﮐرده از ﻣﺷﺗری درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد‪ .‬ﭘس ﺷﻣﺎ ھم اﮔر ﺑﮫ ﻓری ﻟﻧﺳری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﻐل ﻧﮕﺎه‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﺑﻠﻎ را در آﺧر ﮐﺎر درﯾﺎﻓت ﮐرده و ﺑﺎ ﻣﺷﺗری ھم طﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓﻼن ﻣﻘدار ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻧﮭﺎﯾﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود‪.‬‬ ‫‪ -15‬درﯾﺎﻓت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﮐﺎرھﺎی ﺷﻠوغ و درھم‬ ‫اﮔر ﺷﻣﺎ ﭘروژه ای را ﻗﺑول ﮐردﯾد ﮐﮫ درﺳت ﮐﻧﯾد و ﻣﺷﮑﻼﺗش را رﻓﻊ ﮐﻧﯾد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻧﺎﻣﻧظم و ﺷﻠوغ طرف ھﺳﺗﯾد ‪ ،‬ﺑﺎﯾد طﺑق اﺻول اﺑﺗدا آن را‬ ‫ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد و ﺣدود ‪ 20‬ﺗﺎ ‪ 30‬درﺻد ﻣﺑﻠﻎ را ﺑﺎﻻﺗر از ﻗﯾﻣت ﻣدﻧظرﺗﺎن اﻋﻼم ﮐﻧﯾد‪ .‬ﭼون ﻣطﻣﺋﻧﺎ در ﺣﯾن ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ‬ ‫ﮔﯾرﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺷﺗری ﻗﯾﻣت را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﯾد و ﭼون ﻣﺷﺗری ﻗﺑول ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ‪ ،‬ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯾد و زﺣﻣﺎت ﮐﺷﯾده ﺷده و دﺳت ﺧﺎﻟﯽ!‬ ‫‪ -16‬ﻗﯾﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺳت‬ ‫اﯾن درک ﻧﺎدرﺳت و راﯾﺞ ﻣﯾﺎن ﺑرﺧﯽ از اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓری ﻟﻧﺳرھﺎ دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھر ﭼﻘدر ﻗﯾﻣت را ﭘﺎﯾﯾﻧﺗر ﺑدھﻧد ﻣﺷﺗری ﺑﯾﺷﺗری ﺟذب‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﺗﻔﮑر ﻟزوﻣﺎ درﺳت ﻧﯾﺳت‪ .‬ﺑﻌﺿﯽ از اوﻗﺎت ﺑﺎﯾد از دﯾد ﻣﺷﺗری ھم ﻧﮕﺎه ﮐرد‪ .‬وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻗﯾﻣت ﭘﺎﯾﯾن اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد از دﯾد ﮐﺎرﻓرﻣﺎ و ﻣﺷﺗری‬ ‫ﺷﻣﺎ ﺗﺧﺻص ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧدارﯾد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﻗﯾﻣت ﮐﻣﺗری ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺳﺗﻣزد درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و اﯾن ﺗﻔﮑر ﻣﺷﺗری ﻗﺎﺑل اﺣﺗرام اﺳت‪ .‬ﭼون ﻓری ﻟﻧﺳرھﺎی‬ ‫ﻣﺗﺧﺻص ﺑرای ﮐﺎری ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ارزش ﻗﺎﺋل ﺑوده و ﻗﯾﻣت درﺳﺗﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد‪.‬‬

‫‪ -17‬اﮔر ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد رﺗﺑﮫ ﮐﺎری ﺷﻣﺎ ﭘﺎﯾﯾن اﺳت آن را ﻗﺑول ﮐﻧﯾد‬ ‫اﯾن ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣطﻣﺋن ﺑرای اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑداﻧﯾد ﺑﺎﯾد ﻧرخ ﺑﮭره وری و ﮐﯾﻔﯾت ﮐﺎری ﺧود را اﻓزاﯾش دھﯾد و ﺑﮫ ﺣرف ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ﮐﺎرﺑران اﻋﺗﻘﺎد داﺷﺗﮫ‬ ‫‪3/4‬‬

‫اﺻول‪-‬ﻗﯾﻣت‪-‬ﮔذاری‪-‬ﭘروژه‪-‬ﺑرای‪-‬ﻓری‪-‬ﻟﻧﺳرھﺎ‪webhub.ir/20-‬‬


‫‪2/9/13‬‬

‫اﺻول ﻗﯾﻣت ﮔذاری ﭘروژه ﺑرای ﻓری ﻟﻧﺳرھﺎ | وب ھﺎب ‪20‬‬

‫ﺑﺎﺷﯾد و در ﺻدد رﻓﻊ آن ﺑرآﯾﯾد‪ .‬ﺑﮫ ﯾﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﺎرﺑران در ﻣورد ﻣﺷﮑﻼت ﺷﻣﺎ زﯾﺎد ﺻﺣﺑت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﮔر ﭼﻧﯾن ﮐﺎﺑری را ﯾﺎﻓﺗﯾد ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺷﻣﺎ را‬ ‫ﮔوﺷزد ﮐرد ﺣﺗﻣﺎ از او ﻗدرداﻧﯽ ﮐﻧﯾد و اﺻﻼ ﻧﺎراﺣت ﻧﺷوﯾد‪.‬‬ ‫‪ -18‬ﭘﯾﮕﯾری زﻣﺎن ﺑرای درک راه دﺳت‬ ‫اﮔر ﺷﻣﺎ زﻣﺎن ﺧودﺗﺎن را ﻣدﯾرﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑداﻧﯾد در ﭼﮫ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از روز ﺑرای ﮐﺳب درآﻣد ﻣﺷﻐول ﺷوﯾد ؟ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی‬ ‫اﺑزار آﻧﻼﯾن ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣدﯾرﯾت زﻣﺎن و اﯾﻧﮑﮫ در طول روز ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم داده اﯾد وﺟود دارد ‪ .‬ﭘس از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد‪.‬‬ ‫‪ -19‬اﮔر ﯾﮏ ﭘروژه دارﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﺑت ﻣﺑﻠﻎ رد ﺷده اﺳت‬ ‫ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ اﮔر ﭘروژه ﺷﻣﺎ رد ﺷود ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻧﺎراﺣت ﻣﯽ ﺷوﯾد اﻣﺎ ﺷﻣﺎ روی ﻗﯾﻣت ﺧودﺗﺎن ﺛﺎﺑت ﺑﻣﺎﻧﯾد و ﭘﺎﺑرﺟﺎ ﺑﺎﺷﯾد‪ .‬اﮔر ھم ﻗﯾﻣت ﺷﻣﺎ ﺟزء ﻣوارد اﺻﻠﯽ‬ ‫از ﻧظر ﮐﺎرﻓرﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ رد ﺷده ‪ ،‬ﭘس اﺣﺗﻣﺎﻻ اﯾن ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺷﺗری ﺧوب ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت‪.‬‬ ‫‪ -20‬درک ﻣدت زﻣﺎن ﺻرف ﺷده ﭘروژه و ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت ﺻرف ﺷده و ﻣﺑﻠﻎ ﭘروژه ﯾﮑﯽ از ﻣﺑﺎﺣث داﻏﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر روزه ﻓری ﻟﻧﺳرھﺎ در ﻣورد آن ﺑﺎ ھم ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ‪ ،‬ﯾﮑﯽ ﻗﯾﻣت روز را ﺑﮫ ﺳﺎﻋت‬ ‫ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد و ﺑﺎﻟﻌﮑس‪ .‬ﻧظرات در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت وﻟﯽ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر از ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎرھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد‪.‬‬

‫ﻧوﺑت ﺷﻣﺎﺳت‬ ‫ﻣن اﻣﯾدوارم ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﻣطﺎﻟب ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از راز و رﻣزھﺎی ﻗﯾﻣت ﮔذاری ﭘروژه ھﺎ آﺷﻧﺎ ﺷده ﺑﺎﺷﯾد و ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﮐداﻣﯾﮏ را ﺑﺎﯾد در ﻗﯾﻣت ﮔذاری ﺧود‬ ‫دﺧﯾل ﮐﻧﯾد‪.‬‬ ‫ﺣﺎل اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ‪ Freelance‬ﻣوارد دﯾﮕری را ﺑرای ﻗﯾﻣت ﮔذاری ﻣد ﻧظرﺗﺎن ﻗرار ﻣﯽ دھﯾد ﺣﺗﻣﺎ آن را ﺑرای ﻣﺎ از ﻗﺳﻣت ﻧظرات و دﯾدﮔﺎه‬ ‫ھﺎ اﻋﻼم ﮐﻧﯾد‪.‬‬

‫‪4/4‬‬

‫اﺻول‪-‬ﻗﯾﻣت‪-‬ﮔذاری‪-‬ﭘروژه‪-‬ﺑرای‪-‬ﻓری‪-‬ﻟﻧﺳرھﺎ‪webhub.ir/20-‬‬

اصووول  

اصول osooool

اصووول  

اصول osooool

Advertisement