Page 1

ALIQUANTUM DOO, NOVI SAD

www.aliquantum.rs

MODEL E-05

IDEJNI PROJEKAT 125€ GLAVNI PROJEKAT 450€


ALIQUANTUM DOO, NOVI SAD

www.aliquantum.rs

TEHNIČKI OPIS

MODEL E-05

LOKACIJA I NAMENA OBJEKTA: Lokacija predmetnog objekta može biti bilo koja parcela odgovarajuće površine bez obzira na nagib terena. PROSTORNA ORGANIZACIJA I OBLIKOVANJE: Objekat je projektovan kao jednostavna pravougaona forma ukupnih spoljnih dimenzija 16,00 x 16,60m (ne računajući krovnu konstrukciju). U cilju usklađivanja objekta sa konfiguracijom terena, okolnim izgrađenim površinama i stranama sveta, potrebno je povesti računa o orjentaciji objekta u odnosu na parametre konketne lokacije. Imajući u vidu da je objekat projektovan kao objekat visoke ocene energetske efikasnosti, poželjno je da primarni parametar pri orjentaciji objekta budu strane sveta odnosno kretanje sunca. U tom smislu je poželjno konsultovanje sa projektantskim timom (klikni na BESPLATNE KONSULTACIJE <http://aliquantum.rs/besplatne-konsultacije/>). FUNKCIJA: U funkcionalnom smislu, predmetni objekat je po svojoj nameni stambeni objekat spratne strukture (P+Po). U prizemlju objekta su isprojektovane sledeće prostorije: Dnevni boravak, Kuhinja sa trpezarijom, Hodnik, Toalet, Poslovni prostor, Čajna kuhinja, Toalet i Garaža. Na spratu su isprojektovane sledeće prstorije: Soba I, Soba II, Soba III, Hodnik, Kupatilo, Terasa. KONSTRUKCIJA: Osnovnu konstrukciju objekta čini zidana konstrukcija ukrućena vertikalnim i horizontalnim serklažima. Preporučuje se da tavanica objekta bude izvedena kao laka polu-montažna tavanica tipa “FERT” ili kao puna AB ploča. 1. KROVNA KONSTRUKCIJA Krovnu konstrukciju objekta čini ravan krov sa ekstenzivnim zelenilom. Krovni pokrivač objekta je ekstezivno zelenilo. Opterećenje sa krovnog pokrivača preuzimaju grede, koji prenose uticaje na osnovnu konstrukciju objekta. Pored uticaja od krovnog pokrivača i sopstvene težine, konstrukcija je proračunata i na dodatna opterećenja od snega i vetra. 2. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA Preporučljivo je da međuspratnu konstrukciju između prizemlja i sprata objekta čini laka polu-montažna konstrukcija tipa „FERT“ ili puna AB ploča. U slučaju primene "FERT" tavanice, konstrukcija se sastoji od sledećih slojeva: • • • •

Cementna košuljica 4cm, Sloj Termoizolacije: Ekspandirani polistiren, d=5cm, Laka polu-montažna tavanica tipa „FERT“, d=20cm (16cm+4cm); i Površinska obloga: Malter d=2cm sa završnom obradom.

1


ALIQUANTUM DOO, NOVI SAD

www.aliquantum.rs

MODEL E-05

3. ZIDOVI Predviđeno je da svi spoljašnji zidovi objekta budu izvedeni od giter blokova standardnih dimenzija, a svi unutrašnji zidovi od opeke, sa primenom produžnog malterera MM 5 za zidanje. Spoljašnji (fasadni) zidovi su predviđeni kao četveroslojni zidovi, ukupne debljine d=37,6cm. Osnovna četiri sloja spoljašnjih (fasadnih) zidova čine: • • • •

Unutrašnji sloj: Malter, d=2cm, Noseći sloj: Giter blok, d=25cm, Sloj Termoizolacije: Ekspandirani polistiren, d=10cm, Spoljašnji sloj: Fasada, d=0,6cm (primer izrade fasade pogledajte klikom na DEMIT FASADA <http://www.youtube.com/watch?v=zXmpSc929oA&feature=player_embedded>). Izrada unutrašnjih zidova se predviđa od opeke debljine d=12cm, sa obostranim malterisanjem. Zidanje izvršiti u skladu sa propisima za zidane konstrukcije. Vertikalne serklaže armirati sa minimum 4∅14, a horizontalni serklaže sa minimum 4∅12 i uzengijama U∅8/25 za oba tipa serklaža. 4. PODOVI Podnu konstrukciju prizemlja čine sledeći slojevi: • • • • • • •

Površinska obloga: Parket/Keramičke pločice, Cementna košuljica 3-5cm, Sloj Termoizolacije: Ekstrudirani polistiren, d=5cm, Noseći sloj: AB ploča, d=15cm; Sloj Hidroizolacije, Lako armirani sloj betona - „Mršavi beton“, d=5cm, Tampon sloj: Šljunak, d=10-15cm;

5. TEMELJI Temeljnu konstrukciju objekta čine betonske temeljne trake, armirane sa minimum 6∅12 i uzengijama U∅8/25. Ispod temeljnih traka je postavljen tampon sloj šljunka debljine 10cm. Za dubinu fundiranja objekta je uzeta Df = 0,8m što je uslovljeno tačkom mržnjenja u tlu za ovu lokaciju. 6. SPOLJNA OBRADA Sve spoljne površine zidova su obložene termoizolacionom fasadom tipa “demit” i završno obrađene fasadnom bojom, u tonu po izboru investitora. Sokla objekta se predviđa u kulije obradi. Krovni pokrivač je falcovani crep, streha je opšivena borovim rendisanim daskama. Svi vidljivi drveni delovi se radi zaštite premazuju “sadolinom”. Prilaze, staze i trotoare oko objekta predvideti od nabijenog betona sa dekorativnim popločavanjem po izboru investitora.

2


ALIQUANTUM DOO, NOVI SAD

www.aliquantum.rs

16.60 m

MODEL E-05

6 16.00 m

45 8 3

9 7

10 11 12 13 14 15

2

(m2) 15.4 4.7 9 9 15.9 9 63

OSNOVA POTKROVLJA

1 OSNOVA PRIZEMLJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NAZIVI I POVRŠINE PROSTORIJA HODNIK KUPATILO SOBA I SOBA II SOBAIII TERASA UKUPNO:

NAZIVI I POVRŠINE PROSTORIJA DNEVNI BORAVAK KUHINJA SA TRPEZARIJOM STEPANIŠTE HODNIK TOALET POSLOVNI PROSTOR ČAJNA KUHINJA TOALET GARAŽA UKUPNO:

(m2) 19.8 19.7 1.4 8.2 1.7 27 5.5 4.6 21.6 109.5

UKUPNO ČITAVA KUĆA

152.5

12 13 10 11 14 15

3


ALIQUANTUM DOO, NOVI SAD

www.aliquantum.rs

MODEL E-05

IZGLED BOト君E FASADE

IZGLED PREDNJE FASADE

4


ALIQUANTUM DOO, NOVI SAD

PERSPEKTIVNI PRIKAZ I

www.aliquantum.rs

MODEL E-05

5


ALIQUANTUM DOO, NOVI SAD

PERSPEKTIVNI PRIKAZ II

www.aliquantum.rs

MODEL E-05

6

MODEL E-5 by ALIQUANTUM DOO, kuce, projekt, projekt, house plans, house designs  

ALIQUANTUM, MODEL E-5, Gotov projekat kuće spratne strukture P+1. Kuća ima tri (3) spavaće sobe. Iz dnevne sobe se može pristupiti prostrano...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you