Page 1

ALIQUANTUM DOO, NOVI SAD

www.aliquantum.rs

MODEL A-07

IDEJNI PROJEKAT 50€ GLAVNI PROJEKAT 300€


ALIQUANTUM DOO, NOVI SAD

www.aliquantum.rs

TEHNIČKI OPIS

MODEL A-07

LOKACIJA I NAMENA OBJEKTA: Lokacija predmetnog objekta može biti bilo koja parcela odgovarajuće površine bez obzira na nagib terena. PROSTORNA ORGANIZACIJA I OBLIKOVANJE: Objekat je projektovan kao forma rezvijena iz pravougaonika ukupnih spoljnih dimenzija 7,50x12,07m (ne računajući krovnu konstrukciju). U cilju usklađivanja objekta sa konfiguracijom terena, okolnim izgrađenim površinama i stranama sveta, potrebno je povesti računa o orjentaciji objekta u odnosu na parametre konketne lokacije. Imajući u vidu da je objekat projektovan kao objekat visoke ocene energetske efikasnosti, poželjno je da primarni parametar pri orjentaciji objekta budu strane sveta odnosno kretanje sunca. U tom smislu je poželjno konsultovanje sa projektantskim timom (klikni na BESPLATNE KONSULTACIJE <http://aliquantum.rs/besplatne-konsultacije/>). FUNKCIJA: U funkcionalnom smislu, predmetni objekat je po svojoj nameni stambeni objekat spratne strukture P+Pk. U prizemlju objekta su isprojektovane sledeće prostorije: Dnevni boravak, Kuhinja i Terasa. U potkrovlju su isprojektovane dve spavaće sobe, kupatilo, prostorija za kotao kao i ostava. KONSTRUKCIJA: Osnovnu konstrukciju objekta čini zidana konstrukcija ukrućena vertikalnim i horizontalnim serklažima. Preporučuje se da tavanica objekta bude izvedena kao laka polu-montažna tavanica tipa “FERT” ili kao puna AB ploča. 1. KROVNA KONSTRUKCIJA Krovnu konstrukciju objekta čini klasična jednovodna drvena konstrukcija, sa nagibom krovne ravni od 27° u odnosu na horizontalu. Krovni pokrivač objekta je falcovani crep. Opterećenje sa krovnog pokrivača preuzimaju rogovi, koji prenose uticaje na rožnjače, venčanice i dalje na osnovnu konstrukciju objekta. Pored uticaja od krovnog pokrivača i sopstvene težine, konstrukcija je proračunata i na dodatna opterećenja od snega i vetra. 2. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA Preporučljivo je da međuspratnu konstrukciju između prizemlja i tavana objekta čini laka polu-montažna konstrukcija tipa „FERT“ ili puna AB ploča. U slučaju primene "FERT" tavanice, konstrukcija se sastoji od sledećih slojeva: • • • •

Cementna košuljica 4cm, Sloj Termoizolacije: Ekspandirani polistiren, d=5cm, Laka polu-montažna tavanica tipa „FERT“, d=20cm (16cm+4cm); i Površinska obloga: Malter d=2cm sa završnom obradom.

1


ALIQUANTUM DOO, NOVI SAD

www.aliquantum.rs

MODEL A-07

3. ZIDOVI Predviđeno je da svi spoljašnji zidovi objekta budu izvedeni od giter blokova standardnih dimenzija, a svi unutrašnji zidovi od opeke, sa primenom produžnog malterera MM 5 za zidanje. Spoljašnji (fasadni) zidovi su predviđeni kao četveroslojni zidovi, ukupne debljine d=37,6cm. Osnovna četiri sloja spoljašnjih (fasadnih) zidova čine: • • • •

Unutrašnji sloj: Malter, d=2cm, Noseći sloj: Giter blok, d=25cm, Sloj Termoizolacije: Ekspandirani polistiren, d=10cm, Spoljašnji sloj: Fasada, d=0,6cm (primer izrade fasade pogledajte klikom na DEMIT FASADA <http://www.youtube.com/watch?v=zXmpSc929oA&feature=player_embedded>). Izrada unutrašnjih zidova se predviđa od opeke debljine d=12cm, sa obostranim malterisanjem. Zidanje izvršiti u skladu sa propisima za zidane konstrukcije. Vertikalne serklaže armirati sa minimum 4∅14, a horizontalni serklaže sa minimum 4∅12 i uzengijama U∅8/25 za oba tipa serklaža. 4. PODOVI Podnu konstrukciju prizemlja čine sledeći slojevi: • • • • • • •

Površinska obloga: Parket/Keramičke pločice, Cementna košuljica 3-5cm, Sloj Termoizolacije: Ekstrudirani polistiren, d=5cm, Noseći sloj: AB ploča, d=15cm; Sloj Hidroizolacije, Lako armirani sloj betona - „Mršavi beton“, d=5cm, Tampon sloj: Šljunak, d=10-15cm;

5. TEMELJI Temeljnu konstrukciju objekta čine betonske temeljne trake, armirane sa minimum 6∅12 i uzengijama U∅8/25. Ispod temeljnih traka je postavljen tampon sloj šljunka debljine 10cm. Za dubinu fundiranja objekta je uzeta Df = 0,8m što je uslovljeno tačkom mržnjenja u tlu za ovu lokaciju. 6. SPOLJNA OBRADA Sve spoljne površine zidova su obložene termoizolacionom fasadom tipa “demit” i završno obrađene fasadnom bojom, u tonu po izboru investitora. Sokla objekta se predviđa u kulije obradi. Krovni pokrivač je falcovani crep, streha je opšivena borovim rendisanim daskama. Svi vidljivi drveni delovi se radi zaštite premazuju “sadolinom”. Prilaze, staze i trotoare oko objekta predvideti od nabijenog betona sa dekorativnim popločavanjem po izboru investitora.

2


ALIQUANTUM DOO, NOVI SAD

www.aliquantum.rs

MODEL A-07

OSNOVA PRIZEMLJA

3

4 5 6 7 8 9 12,07 m

1

NAZIVI I POVRŠINE PROSTORIJA SPAVAĆA SOBA I SPAVAĆA SOBA II KUPATILO HODNIK PROSTORJA ZA KOTAO OSTAVA UKUPNO:

(m2) 15,5 13,4 9,4 4,5 5,1 0,7 48,6

OSNOVA POTKROVLJA 6,78 m

2 9

1 2 3

NAZIVI I POVRŠINE PROSTORIJA DNEVNI BORAVAK KUHINJA SA TRPEZARIJOM TERASA UKUPNO:

(m2) 32,1 15,2 21,7 69,0

UKUPNO ČITAV OBJEKAT:

117,6

5,95 m

7,50 m

5

7

10,95 m

4 8

6 3


ALIQUANTUM DOO, NOVI SAD

www.aliquantum.rs

MODEL A-07

BOト君I IZGLED

PREDNJI IZGLED

4


ALIQUANTUM DOO, NOVI SAD

PERSPEKTIVNI PRIKAZ I

www.aliquantum.rs

MODEL A-07

5


ALIQUANTUM DOO, NOVI SAD

PERSPEKTIVNI PRIKAZ II

www.aliquantum.rs

MODEL A-07

6

MODEL A-7 by ALIQUANTUM DOO, kuce, projekt, projekt, house plans, house designs  

MODEL A-7 by ALIQUANTUM DOO, Vikendica spratne strukture P+Pk. Objekat ima površinu od 117m2. gotovi projekti vec od 50e, projekti, projekto...

MODEL A-7 by ALIQUANTUM DOO, kuce, projekt, projekt, house plans, house designs  

MODEL A-7 by ALIQUANTUM DOO, Vikendica spratne strukture P+Pk. Objekat ima površinu od 117m2. gotovi projekti vec od 50e, projekti, projekto...

Advertisement