Page 1

ALIQUANTUM DOO NOVI SAD, DUNAVSKA 24

MODEL:

MODEL: A-15

A-15

370 m2 420 m2 150 €

AliQuantum doo Novi Sad, Dunavska 24; Telefon: 060/44-56-526; Matični broj 20631996; PIB 106565429 Tekući račun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aliquantum.rs; web: www.aliquantum.rs

Strana

NETO POVRŠINA: BRUTO POVRŠINA: CENA IDEJNOG PROJEKTA:

1od 10

SPRATNA PORODIČNA KUĆA SA ŠEST SOBA


ALIQUANTUM DOO NOVI SAD, DUNAVSKA 24

MODEL: A-15

SADRŽAJ A. OPŠTA DOKUMENTACIJA:   

Izvod iz registra privrednih društava, Rešenje o postavljanju odgovarajućeg projektanta, Licenca odgovornog projektanta, Potvrda o stručnoj spremi projektanta, Projektni zadatak.

B. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA Opšti tehnički uslovi, Prilog mera zaštite na radu, Tehnički opis, Nazivi i površina i prostorija, Šeme stolarije i bravarije, Predmer i predračun radova. Izvod iz katastra, R 1:500, Situacija sa osnovom krova, R 1:200, Osnova temelja, R 1:50, Osnova prizemlja, R 1: 50, Osnova sprata, R 1: 50, Osnova krova. R 1:50, Poprečni presek 1-1, R 1: 50, Poprečni presek 2-2, R 1: 50, Južni izgled, R 1:75, Zapadni izgled, R 1:75, Severni izgled, R 1:75, Istočni izgled, R 1:75, Detalji – detalji krova, R 1:25, Detalji – detalji konstrukcije, R 1:25, Detalji – detalji fasade, R 1:25.

AliQuantum doo Novi Sad, Dunavska 24; Telefon: 060/44-56-526; Matični broj 20631996; PIB 106565429 Tekući račun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aliquantum.rs; web: www.aliquantum.rs

Strana

       

2od 10

C. SPISAK CRTANIH PRILOGA


ALIQUANTUM DOO NOVI SAD, DUNAVSKA 24

MODEL: A-15

TEHNIČKI OPIS LOKACIJA I NAMENA OBJEKTA: Lokacija predmetnog objekta može biti bilo koja parcela odgovarajuće površine bez obzira na nagib terena. PROSTORNA ORGANIZACIJA I OBLIKOVANJE: Objekat je projektovan kao jednostavna forma razvijene pravougaone osnove ukupnih spoljnih dimenzija 12.54 x 23.40m (ne računajući krovnu konstrukciju ). U cilju usklađivanja objekta sa konfiguracijom terena, okolnim izgrađenim površinama i stranama sveta, potrebno je povesti računa o orjentaciji objekta u odnosu na parametre konketne lokacijue. Imajući u vidu da je objekat projektovan kao objekat visoke ocene energetske efikasnosti, poželjno je da primarni parametar pri orjentaciji objekta budu strane sveta odnosno kretanje sunca. U tom smislu je poželjno konsultovanje sa projektantskim timom (klikni na BESPLATNE KONSULTACIJE). FUNKCIJA: U funkcionalnom smislu, predmetni objekat je po svojoj nameni stambeni objekat spratne strukture P+1+T. U prizemlju objekta su isprojektovane sledeće prostorije: Vetrobran, Kuhinja sa Trpezarijom, Dnevna soba, Radna soba, Hodnik, Kupatilo, Ostava, Garaža i Terasa. Na prvom spratu objekta su isprojektovane sledeće prostorije: Dečija soba #1, Dečija soba #2, Dečija soba #3, Bračna soba, Hodnik, Stepenište, Kupatilo i Terase. KONSTRUKCIJA: Osnovna konstrukcija objekta je sistema zidane konstrukcije ukrućene vertikalnim i horizontalnim serklažima, sa primenom lake polu-montažne tavanice tipa “FERT” kao međuspratne konstrukcije. 1. KROVNA KONSTRUKCIJA Krovnu konstrukciju objekta čini klasična drvena konstrukcija na dve vode, sa nagibom krovnih ravni od 30° u odnosu na horizontalu.

• • • •

Cementna košuljica 4cm, Sloj Termoizolacije: Ekspandirani polistiren, d=4cm, Laka polu-montažna tavanica tipa „FERT“, d=20cm (16cm+4cm); i Površinska obloga: Malter d=2cm.

AliQuantum doo Novi Sad, Dunavska 24; Telefon: 060/44-56-526; Matični broj 20631996; PIB 106565429 Tekući račun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aliquantum.rs; web: www.aliquantum.rs

Strana

2. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA Međuspratnu konstrukciju između prizemlja i tavana objekta čini laka polu-montažna konstrukcija tipa „FERT“. Konstrukcija se sastoji od sledećih slojeva:

3od 10

Krovni pokrivač objekta je falcovani crep. Opterećenje sa krovnog pokrivača preuzimaju rogovi, koji prenose uticaje na rožnjače, venčanice i dalje na osnovnu konstrukciju objekta. Pored uticaja od krovnog pokrivača i sopstvene težine, konstrukcija je proračunata i na dodatna opterećenja od snega i vetra.


ALIQUANTUM DOO NOVI SAD, DUNAVSKA 24

MODEL: A-15

3. ZIDOVI Predviđeno je da svi spoljašnji zidovi objekta budu izvedeni od giter blokova standardnih dimenzija, a svi unutrašnji zidovi od opeke, sa primenom produžnog malterera MM 5 za zidanje. Spoljašnji (fasadni) zidovi su predviđeni kao četveroslojni zidovi, ukupne debljine d=40cm. Osnovna četiri sloja spoljašnjih (fasadnih) zidova čine: • • • •

Unutrašnji sloj: Malter, d=2cm, Noseći sloj: Giter blok, d=25cm, Sloj Termoizolacije: Ekspandirani polistiren, d=10cm, Spoljašnji sloj: Fasada, d=0,6cm (primer izrade fasade pogledajte klikom na DEMIT FASADA).

Izrada unutrašnjih zidova se predviđa od opeke debljine d=12cm, sa obostranim malterisanjem. Zidanje izvršiti u skladu sa propisima za zidane konstrukcije. Vertikalne serklaže armirati sa minimum 4∅14, a horizontalni serklaže sa minimum 4∅12 i uzengijama U∅8/25 za oba tipa serklaža. 4. PODOVI Podnu konstrukciju prizemlja čine sledeći slojevi: • • • • • • •

Površinska obloga: Parket/Keramičke pločice, Cementna košuljica 4cm, Sloj Termoizolacije: Ekspandirani polistiren, d=10cm, Noseći sloj: AB ploča, d=10cm; Sloj Hidroizolacije, Lako armirani sloj betona – „Mršavi beton“, d=5cm, Tampon sloj: Šljunak, d=10-15cm;

6. SPOLJNA OBRADA Sve spoljne površine zidova su obložene termoizolacionom fasadom tipa “demit” i završno obrađene fasadnom bojom, u tonu po izboru investitora. Sokla objekta se predviđa u kulije obradi. Krovni pokrivač je falcovani crep, streha je opšivena borovim rendisanim daskama. Svi vidljivi drveni delovi se radi zaštite premazuju “sadolinom”. Prilaze, staze i trotoare oko objekta predvideti od nabijenog betona sa dekorativnim popločavanjem po izboru investitora. AliQuantum doo Novi Sad, Dunavska 24; Telefon: 060/44-56-526; Matični broj 20631996; PIB 106565429 Tekući račun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aliquantum.rs; web: www.aliquantum.rs

Strana

Za dubinu fundiranja objekta je uzeta Df = 0,8m što je uslovljeno tačkom mržnjenja u tlu za ovu lokaciju.

4od 10

5. TEMELJI Temeljnu konstrukciju objekta čine betonske temeljne trake, armirane sa minimum 6∅12 i uzengijama U∅8/25. Ispod temeljnih traka je postavljen tampon sloj šljunka debljine 10 cm.


ALIQUANTUM DOO NOVI SAD, DUNAVSKA 24

MODEL: A-15

OSNOVA PRIZEMLJA

BR.

NAZIV PROSTORIJE

4.34 12.16 38.00 7.31 5.56 24.17 13.19 43.20 40.11 188.04 220

Strana

5od 10

1 VETROBRAN 2 RADNA SOBA 3 GARAŽA 4 OSTAVA 5 KUPATILO 6 HODNIK 7 KUHINJA SA TRPEZARIJOM 8 DNEVNA SOBA 9 TERASA UKUPNA NETO POVRŠINA UKUPNA BRUTO POVRŠINA

POVRŠINA (m2)

AliQuantum doo Novi Sad, Dunavska 24; Telefon: 060/44-56-526; Matični broj 20631996; PIB 106565429 Tekući račun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aliquantum.rs; web: www.aliquantum.rs


ALIQUANTUM DOO NOVI SAD, DUNAVSKA 24

MODEL: A-15

OSNOVA SPRATA

BR.

NAZIV PROSTORIJE

12.46 7.90 17.06 44.58 19.47 11.54 12.81 29.75 25.08 180.65 200

Strana

6od 10

1 HODNIK 2 STEPENIŠTE 3 KUPATILO 4 TERASA 5 SOBA #1 6 SOBA #2 7 SOBA #3 8 SOBA #4 9 TERASA UKUPNA NETO POVRŠINA UKUPNA BRUTO POVRŠINA

POVRŠINA (m2)

AliQuantum doo Novi Sad, Dunavska 24; Telefon: 060/44-56-526; Matični broj 20631996; PIB 106565429 Tekući račun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aliquantum.rs; web: www.aliquantum.rs


ALIQUANTUM DOO NOVI SAD, DUNAVSKA 24

MODEL: A-15

Strana

7od 10

IZGLED SPREDA

AliQuantum doo Novi Sad, Dunavska 24; Telefon: 060/44-56-526; Matični broj 20631996; PIB 106565429 Tekući račun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aliquantum.rs; web: www.aliquantum.rs


ALIQUANTUM DOO NOVI SAD, DUNAVSKA 24

MODEL: A-15

Strana

8od 10

BOČNI IZGLED

AliQuantum doo Novi Sad, Dunavska 24; Telefon: 060/44-56-526; Matični broj 20631996; PIB 106565429 Tekući račun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aliquantum.rs; web: www.aliquantum.rs


ALIQUANTUM DOO NOVI SAD, DUNAVSKA 24

MODEL: A-15

Strana

9od 10

PERSPEKTIVNI PRIKAZ SPREDA

AliQuantum doo Novi Sad, Dunavska 24; Telefon: 060/44-56-526; Matični broj 20631996; PIB 106565429 Tekući račun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aliquantum.rs; web: www.aliquantum.rs


ALIQUANTUM DOO NOVI SAD, DUNAVSKA 24

MODEL: A-15

Strana

10od 10

STRAŽNJI PERSPEKTIVNI PRIKAZ

AliQuantum doo Novi Sad, Dunavska 24; Telefon: 060/44-56-526; Matični broj 20631996; PIB 106565429 Tekući račun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aliquantum.rs; web: www.aliquantum.rs

GOTOVI PROJEKTI, MODEL A-15, SPRATNA KUĆA SA ŠEST SOBA, PROJEKAT, IDEJNO REŠENJE, PROJEKTOVANJE  

GOTOVI PROJEKTI, MODEL A-15, SPRATNA KUĆA SA ŠEST SOBA, PROJEKAT, IDEJNO REŠENJE, PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA, GOTOVI PROJEKTI KUĆA VEĆ OD 150€

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you