Page 1

V òàðàó. ÊųÅÑÒIÊ ÁÈËIÊ: µËÒØÛËÄÀÐÌÅÍ Ê¶ÐÅÑ ÍÀÓ²ÀÍÛ

“ÁÀÇÀ” ÌÅÍ “ÀÇÀÁ” Ò´³IÐÅÃIÍÄÅÃI ÀÉÒÛÑ ²àçàºñòàíäà¹û 32-øi æûë¹û ºàé¹ûëû ºàñiðåò ¼çiíi» àóºûìû æà¹ûíàí

æåðãiëiêòi

õàëûº

òàðèõûíäà¹û

ºàðàëû

êåçå»

ÕVIII

¹àñûðäà¹û “àºòàáàí ø½áûðûíäû, àëºàê¼ë ñ½ëàìà” çàìàíûìåí ñàëûñòûðûëûï æ¾ð. ̸ñåëåíi» äå»ãåéií ò¾ñiíó ¾øií ñîëàé åòêåí äå æ¼í øû¹àð. Áiðຠá½ë ñàëûñòûðóäû» ¼çi äå øàðòòû, øûíòóàéòºà êåëãåíäå, õàëûºòû» ñû êåçå»äå æî¹àëòºàíû àëäû»¹ûñûíàí ñàí æà¹ûíàí äà, ñàïà æà¹ûíàí äà àí๽ðëûì àðòûï ò¾ñåäi. ʼï æà¹äàéäà ¼çiìiç àéòûï, ò¾ðëi å»áåêòåðäå êåëòiðiï æ¾ðãåí àé¹àºòàð, ÿ¹íè

õàëûº

ñàíûíû»

åêi

åñåãå

æóûº

êåìiï

êåòói,

ä¸ñò¾ðëi

øàðóàøûëûº ò¾ðëåðiíi» àóûð äà¹äàðûñºà ½øûðàóû ì¸ñåëåíi» ê¼çãå ê¼ðiíåð áåðãi áåòi äå, àë æà»à ¹àíà ñàÿñè åðêiíäiêêå ºàäàì æàñàï, ìåìëåêåòòiê

åãåìåíäiêòåí

¾ìiòòåíiï,

å»ñåñií

ê¼òåðå

áàñòà¹àí

õàëûºòû» ºàéòàäàí ðóõàíè òîºûðàó¹à ½ðûíóû, ½ðïàºàðàëûº ðóõàíè ñàáàºòàñòûºòàðäû» ¾çiëói çåðòòåóøiëåðäi» íàçàðûíàí òûñ ºàëûï ºîé¹àí ì¸ñåëå åäi. Àë àäàìçàò ºî¹àìûíû» òàáè¹è áîëìûñû ñîíäàé, êåç-êåëãåí õàëûºòû» ¼çií-¼çi òàíóû, ¸ðáið òàðèõè êåçå»äåðäå àëäà ò½ð¹àí êåçåêòi ìiíäåòòåðií àíûºòàóû àëäûìåí èíòåëëèãåíöèÿ ºûçìåòi àðºûëû æ¾ðåòiíäiãi ì¸ëiì. ÕÕ ¹àñûðäû» àë¹àøºû øèðåãiíäåãi îºè¹àëàðäû» êó¸ñi áîë¹àí ºàçຠèíòåëëèãåíöèÿñû ¼ç õàëºûíû» áàñûíàí ¼òiï æàòºàí ò¾áåãåéëi ¼çãåðiñòåðäi æàí-æàºòû òàëäàï ò¾ñiíóãå, îë ¼çãåðiñòåðãå ¼ç ì¾ìêiíøiëiãiíøå ûºïàë åòóãå òûðûñòû. 20-øû æûëäàðû ²àçàºñòàííû» ñàÿñè

¼ìiðiíäå áåëñåíäi ðîëü

àòºàð¹àí Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ¼ç îïïîíåíòòåðiíå æàóàï áåðiï: “²ûð¹ûç (ºàçàº. - Ì.².) õàëºûíû» òà¹äûðû ¾øií òàðèõ àëäûíäà å» àëäûìåí


2

ºûð¹ûç êîììóíèñòåði æàóàï áåðåäi”,- äåñå, ñàÿñè ê¾ðåñòåãi îíû» ñåðiêòåðiíi» áiði Æ. Ìû»áàåâ: “…Áiç ºûð¹ûç åëi àëäûíäà, òàðèõ àëäûíäà ¸øêåðå áîë¹ûìûç êåëìåéäi. Áiçäi» ìàºñàòûìûç ò¾ðëi äåêðåòòåð ìåí í½ñºàóëàð¹à ºîë ºîþøûëàð ¹àíà áîëó åìåñ, iñ áiòiðiï, áîëàøຠ½ðïຠ“è¸, îëàð øûíûìåí äå òûðûñûï åäi äåéòiíäåé ä¸ðåæåãå æåòó”, - äåãåí åäi. ´çäåðiíå ì½íäàé æàóàïêåðøiëiê àðòºàí áóûí êiìäåð åäi? Îëàðäû» ìåìëåêåòòiê æ¸íå ºî¹àìäûº ºûçìåòi ºàíäàé áà¹ûòòà æ¾ðäi, ºàíäàé í¸òèæåìåí àÿºòàëäû, ¼ç óàºûòûíäà òà»ûë¹àí “½ëòòøûëäûº” òà»áàñû îëàðäû» ½ñòàí¹àí áà¹ûòûíà ºàíøàëûºòû ñàé êåëåòií åäi? Ìiíå, îñû ñèÿºòû æå»ië-æåëïi åìåñ, àñà ìà»ûçäû ñàóàëäàð¹à æàóàï içäåï ê¼ðåëiê. * * * ´ìiðäåãi áàðëûº º½áûëûñòàðäàé ñàÿñàòòû» äà ¼ç ò¾ï ò¼ðêiíi, ñàáàºòàñòûº áàéëàíûñû áàð. ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòií 1925-1933 æûëäàðû áàñºàð¹àí, iñ æ¾çiíäå îñû ìåçãiëäå ²àçàºñòàííû» æåêå äàðà ¸ìiðøiñiíå àéíàë¹àí Ô. È. Ãîëîùåêèííi» ½ñòàí¹àí ñàÿñè áà¹ûòûí òóðà ò¾ñiíó ¾øií î¹àí òàðèõè ò½ð¹ûäàí ºàðàó îðûíäû áîëàð åäi. Ò¾ïòåï êåëãåíäå, ì¸ñåëå ²àçàºñòàíäà¹û ñîöèàëèñòiê º½ðûëûñòû» ¼çiíäiê æîëäàðû ìåí ¸äiñòåðiíå êåëiï òiðåëåòiíäiêòåí, Ãîëîùåêèííi» á½ë ò½ð¹ûäàí, áåëãiëi ä¸ðåæåäå, ¼çiíåí á½ðûí áàñòàë¹àí ñàÿñè áà¹ûòòû» æàë¹àñòûðóøûñû áîë¹àíûí åñåïêå àëà îòûðûï, î¹àí äåéií-ຠæà»à ºî¹àìäû º½ðóäû» ¸äiñòåði àðíàéû æ¸íå ïðèíöèïòi ñ¼ç áîë¹àí îáëûñòûº III ïàðòèÿ êîíôåðåíöèÿñûíà òîºòàëó ºàæåò. 1923 æûëäû» 17-22 íàóðûç àðàëû¹ûíäà Îðûíáîðäà ¼òêåí ²àçຠïàðòèÿ ½éûìû III êîíôåðåíöèÿñûíäà ÐÊÏ(á) Îðòàëûº êîìèòåòiíi» ¼êiëi Å. Ì. ßðîñëàâñêèé, ÐÊÏ(á) ²àçຠÁþðîñûíû» ì¾øåñi À. È. Âàéíøòåéí ¼çäåðiíi» áàÿíäàìàëàðûíäà æ¸íå ñ¼éëåãåí ñ¼çäåðiíäå ñîë óàºûòºà äåéií ²àçàºñòàíäà¹û ïàðòèÿëûº æ¸íå


3

ìåìëåêåòòiê æ½ìûñòà íåãiçiíåí ½ëòòûº ôàêòîðëàð¹à ê¼»ië á¼ëiíiï, àë òàïàðàëûº ºàòûíàñòàðäû» íàçàðäàí òûñ ºàëûï ºîé¹àíäû¹ûí áàñà

ê¼ðñåòòi.

̸ñåëåí,

Å.

Ì.

ßðîñëàâñêèé

²àçàºñòàíäà¹û

“½ëòøûëäûºòû»” øû¹ó ê¼çäåðiíå òîºòàëûï: “µëòòûº åðêiíäiê ¾øií ê¾ðåñ àñà ¾ëêåí ðîëü àòºàð¹àí ²ûð¹ûç ðåñïóáëèêàñûíäà òóûï ¼ñêåí, æ½ìûñ iñòåï, ê¾ðåñ æ¾ðãiçãåí æîëäàñòàð òàïòûº ê¾ðåñêå òûì àç ì¸í áåðiï, ½ëòòûº ì¸ñåëåëåðãå ¼òå ¾ëêåí ê¼»ië àóäàðàòûíäû¹ûí àéòûï, ñîíû» í¸òèæåñiíäå ²ûð¹ûçñòàíäà ê¼ïòåãåí øàðàëàðäû æ¾çåãå àñûðó êåøåóiëäåï îòûð”,- äåäi1. ÐÊÏ(á)

²àçàº

áþðîñûíû»

ì¾øåñi

À.

È.

Âàéíøòåéí

“²àçàºñòàíäà¹û ïàðòèÿ æ¸íå êå»åñ æ½ìûñûíà ¸ëåóìåòòiê áàçà º½ðóäû» ¸äiñòåði” àòòû áàÿíäàìàñûíäà: “Áiç îñû óàºûòºà äåéií áåëñåíäi æ¾ðãiçãåí æ½ìûñûìûçäà, ¸ñiðåñå ºàçຠò½ð¹ûíäàðûíû» àðàñûíäà,

íåãiçiíåí

½ëòòûº

ì¸ñåëåëåðäi

ê¼çäåäiê.

Á½ë

êåçå»

àÿºòàë¹àíäûºòàí, åíäi îíû (½ëòòûº ì¸ñåëåëåðäi – Ì.².) åêiíøi êåçåêêå

û¹ûñòûðûï

æ½ìûñòàí

áàñ

(¸ðèíå,

òàðòïàé,

áiç

½ëòòûº

ºàòàð

ñàëàäà¹û

æ¾ðãiçåìiç),

áiðäå-áið ñàëìàºòû

æ½ìûñûìûçäû» ¸ëåóìåòòiê áàçàñû æà¹ûíà àóäàðóûìûç êåðåê” äåï, îíäà¹û íåãiçãi ìàºñàò “êåäåéäi» ¸ëi îÿíáà¹àí èíñòèíêòií øàéºàó, ê¼òåðó”, òiïòåí “…å» ä½ðûñû êåäåéäi áàéëàð¹à òiê ºàðñû ºîþ, ñîë àðºûëû êåäåéëåðãå êiðiïòàðëûºòàí º½òûëó äåãåíiìiç îñû åêåíäiãií ñåçäiðó” äåï áàñà ê¼ðñåòòi2. Áàÿíäàìàøû á½ë iñòi æ¾ðãiçóäå ½ëòøûë èíòåëëèãåíöèÿ º½áûëûñòàðûí

“½ëòòûº

áiðëiêòi

ò¾ñiíäiðóäå

óà¹ûçäàï,

áiðiíøi

ºî¹àìäûº

êåçåêêå

¼ìið

½ëòøûëäûº

ò½æûðûìäàðäû ºîéûï, ñîë àðºûëû êåäåéëåðäi» òàïòûº ñàíàñûíû» ¼ñóiíå æ¸íå ¸ëåóìåòòiê ºàéøûëûºòàðäû» øèåëåíiñóiíå êåäåðãi æàñàï îòûð” äåï ì¸ëiìäåäi. Á½ë iñ æ¾çiíäå ì¾ëäåì æà»à êåçå», ÿ¹íè áàéëàð ìåíøiãiíå “ºûçûëãâàðäèÿëûº øàáóûë¹à” ¼òó åäi. ²î¹àìäû ñîöèàëèñòiê íåãiçäå ºàéòà º½ðóäû» àë¹ûøàðòòàðûíû» áiði åñåáiíäå ºîéûë¹àí á½ë


4

ê¾ðäåëi æ¸íå àóûð øàðàíû iñêå àñûðó ¾øií ºàçຠºî¹àìû ¸ëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûº, ñàÿñè æ¸íå ðóõàíè êåìåëäiê ò½ð¹ûñûíàí äàÿð ìà åäi?

Æîº, äàÿð åìåñ áîëàòûí. Ýêîíîìèêàëûº ìåøåóëiê,

òàïòûº æiêòåëóäi», å»áåêøi ὺàðàíû» ¼çiíi» òàïòûº ì¾ääåñií ò¾éñiíiï, îë ¾øií ê¾ðåñóãå äàÿðëû¹ûíû» ò¼ìåíãi ä¸ðåæåäå áîëóû á½ë ì¸ñåëåíi øåøóäå ê¼ëäåíå» ò½ð¹àí íåãiçãi êåäåðãiëåð åäi. Îðòà Àçèÿ ìåí ²àçàºñòàíäà¹û ì½íäàé åðåêøåëiêòåðãå òîºòàëà êåëiï, Â.È. Ëåíèí ïàðòèÿíû» VIII ñúåçiíäå ñ¼éëåãåí ñ¼çiíäå áûëàé äåãåí åäi: “Áiç îñû õàëûºòàð¹à áàðûï: “Áiç ñiçäåðäi» ºàíàóøûëàðû»ûçäû ëàºòûðûï òàñòàéìûç”,- äåï àéòà àëàìûç áà? Áiç ì½íû iñòåé àëìàéìûç, ¼éòêåíi îëàð á¾òiíäåé ¼ç ìîëäàëàðûíà áà¹ûíûøòû. Á½ë àðàäà ñîë õàëûºòû» äàìûï-æåòiëóií ê¾òó êåðåê, ïðîëåòàðèàòòû» áóðæóàçèÿëûº ýëåìåíòòåðäåí æiêòåëóií ê¾òó êåðåê, îë áîëìàé ºàëìàéäû”3. 1921 æûëû ¼òêåí ïàðòèÿíû» Õ ñúåçiíäå ýêîíîìèêàëûº æ¸íå ¸ëåóìåòòiê äàìóäà àðòòà ºàë¹àí àéìàºòàðäà “îðòàëûº Êå»åñòiê Ðåñåéäi» ¾ëãiëåðiíå áåòàëäû åëiêòåóäåí”, “æåðãiëiêòi õàëûºòû» òàïòûº æiêòåëó ñàÿñàòûìåí ñ¼ç æ¾çiíäå åìåñ, iñ æ¾çiíäå” åñåïòåñiï, “øàðóàøûëûº äàìóäû» íå¹½ðëûì æî¹àðûðຠñàòûñû ¾øií ¹àíà æàðàìäû îðòàëûº Ðåñåéäi» ýêîíîìèêàëûº øàðàëàðûí øû¹ûñ øåòêåði

àéìàºòàð¹à

áåòàëäû

ê¼øiðå”

ñàëóäàí

àñà

ºàòòû

ñàºòàíäûð¹àí áîëàòûí4. 20-øû

æûëäàðäû»

áàñûíäà

²àçàºñòàíäà

ýêîíîìèêàëûº

æà¹äàé òûì àóûð áîëàòûí. Á½ë àðàäà ¾ëêåí àäàì øû¹ûíû ìåí àðòû àøàðøûëûººà ½ëàñºàí 1916 æûë¹û ½ëò-àçàòòûº ê¼òåðiëiñòi, ºàçຠºî¹àìûí àäàì æ¸íå ìàë øû¹ûíûíà ½øûðàòºàí Àçàìàò ñî¹ûñûí àéòïàé ¼òó ì¾ìêií åìåñ. Îñû àçàïòû îºè¹àëàðäû» àðòûí àëà êåëãåí 1921-1922 æûëäàðäà¹û àøàðøûëûº ºî¹àìäû áiðæîëà ò½ðàëàòûï êåòêåí åäi.


5

Äåìîãðàô Ì. Ò¸òiìîâòû» åñåái áîéûíøà 1916-1921 æûëäàð ààðëû¹ûíäà àøòûºòàí ºûðûë¹àí æ¸íå îººà ½øºàí ºàçàºòàðäû» ñàíû 800 ìû»¹à, àë àòàìåêåíiíåí áiðæîëà ê¼øiï êåòêåíäåðäi» ñàíû 200 ìû»¹à æåòêåí5. Á½ë ñîë ò½ñòà¹û ºàçຠåëiíi» øàìàìåí áåñòåí áiði åäi. Êîíôåðåíöèÿäà

æàñà¹àí

áàÿíäàìàñûíäà

ïàðòèÿíû»

²àçîáêîìûíû» õàòøûñû Êîðåñòåëåâ “1921 æ¸íå 1922 æûëäû» àë¹àøºû

æàðòûñûíäà

îáëûñòûº

êîìèòåò

àóûð

àøàðøûëûº”

æà¹äàéûíäà æ½ìûñ iñòåäi äåï ì¸ëiìäåäi. Êîíôåðåíöèÿäà ñ¼éëåãåí ñ¼çiíäå Îðàëäû» ãóáåðíèÿëûº ïðîêóðîðû Û. ̽ñòàìáàé½ëû ñîë æûëäàðäà¹û ºàçຠàóûëäàðûíà îðòຠìûíàäàé ôàêòi êåëòiðãåí åäi: “…á½äàí àç óàºûò á½ðûí Îðàë ãóáåðíèÿñûíäà¹û íåãiçãi ò½ð¹ûíäàðû ºàçຠÆûìïèòû óåçiíäå áîë¹àí åäiì. 1917-1919 æûë¹û ñàíຠáîéûíøà ì½íäà ò½ð¹àí 90 ìû» àäàìíàí 1922-øi æûë¹û æ½òòàí ñî» 60 ìû» àäàì ¹àíà ºàë¹àí, äåìåê, 30 ìû» àäàì àïàòºà ½øûðà¹àí… Îñû Æûìïèòû óåçiíäå 22-øi æûëû åãiíøiëiê æåð ê¼ëåìi 20 ìû» äåñÿòèíàäàí àñºàí áîëñà, ºàçið, ÿ¹íè 23-øi æûëû óåçä æåð áàñºàðìàñûíû» æîñïàðûíäà á½ë æåð 12 ìû» äåñÿòèíà¹à äåéií êåìiï êåòêåí. Àë ²àðºàðàëû àóäàíûíû» áiðíåøå áîëûñòàðû ñåáóãå ½ðûº àëóäàí áàñ òàðòûï îòûð, ¼éòêåíi æ½ìûñ ìàëû æîº6. Àóûð

øàðóàøûëûº

äà¹äàðûñûíà

½øûðàï

îòûð¹àí

ºàçàº

øàðóàñûíà æåäåë æ¸ðäåì áåðóãå æà»à áèëiêòi» äå ì¾ìêiíøiëiãi æî¹àðû åìåñ-òií. ´ç êåçåãiíäå á½ë æà¹äàé êåäåéëåðäi» Êå»åñ ¼êiìåòiíå

äåãåí

ñåíiìiíå

ñåëêåó

ò¾ñiðäi.

Îñû¹àí

áàéëàíûñòû

êîíôåðåíöèÿäà Àñûëáåêîâ Ñåìåé ãóáåðíèÿëûº ïàðòèÿ êîìèòåòiíi» àòûíàí

ñ¼éëåãåí

àðàñûíäà¹û

æ½ìûñ

Ðóáèíøòåéííi» òóðàëû

òåçèñòåðiíäå

áiðàóûç

ñ¼ç

ºàçàºòàðäû»

àéòûëìà¹àíäû¹ûíà

íàðàçûëûº áiëäiðiï, “æåðãiëiêòi æà¹äàéìåí åñåïòåñó êåðåê åäi, ¼éòêåíi áiç Ãåðìàíèÿäà åìåñ ²àçàºñòàíäà ¼ìið ñ¾ðiï æàòûðìûç ¹îé”,- äåï ê¼ðñåòòi7.


6

Êîíôåðåíöèÿäà ñ¼ç àë¹àí æ½ìûñøû òàáû ¼êiëäåði Ƹíiáåêîâ, Ò¼ëåãåíîâ, Æàí¹àëèåâòàð ºàçຠæ½ìûñøûëàðûíû» àóûð ò½ðìûñ æà¹äàéûí,

îëàðäû»

àøàðøûëûºòû»

äà

êå»

àðàñûíäà

îðûí

1921-1922

àë¹àíäû¹ûí,

îíû»

æûëäàðû ¾ëêåí

àäàì

øû¹ûíûíà äà ñîºòûð¹àíäû¹ûí íàºòû ôàêòiëåðìåí àéòûï áåðäi. Àë ñåìåéëiê

æ½ìûñøû

²àëàóáàåâ

Ñåìåé

ãóáåðíèÿëûº

ïàðòèÿ

êîíôåðåíöèÿñûíäà ºàçຠæ½ìûñøûëàðû àðàñûíäà¹û æ½ìûñºà æåòå íàçàð àóäàðìà¹àí æåðãiëiêòi áàñøûëûºòû ñûí¹à àë¹àíû ¾øií Àñûëáåêîâòû» íåãiçñiç ½ëòøûë àòàë¹àíäû¹ûí àéòòû. Øàðóàøûëûº äà¹äàðûñû æ½ìûññûçäàðäû» ñàíûí ê¾ðò ¼ñiðiï, êåäåé-æàòàºòàðäû» ºî¹àìäà¹û ¾ëåñ ñàëìà¹ûí ê¼áåéòiï æiáåðãåíäiãi ì¸ëiì. Îñû¹àí áàéëàíûñòû Âàéíøòåéí ¼ç áàÿíäàìàñûíäà ìûíàäàé ñàíäûº

ì¸ëiìåòòåð

êåëòiðäi:

“…ºàçàº

ºî¹àìûíäà¹û

êåäåé

ºîæàëûºòàðûíû» ¾ëåñi 72 ïðîöåíò, îðòà øàðóàøûëûºòàð – 18 ïðîöåíò”8. Êîíôåðåíöèÿäà ñ¼éëåãåí øåøåíäåðäi» àðàñûíäà á½ë öèôðëàðìåí êåëiñïåóøiëåð äå áîëäû. ̸ñåëåí, ðåñïóáëèêàíû» Àçûº-ò¾ëiê õàëêîìû Ñàìàòîâ íåãiçiíåí ìàë ¼ñiðóìåí àéíàëûñàòûí àóäàíäàðäà 1-äåí 5 áàñºà äåéií ìàëû áàðëàð – 17, 5-òåí 10-¹à äåéiíãiëåði – 21, 10-íàí 20-¹à äåéiíãiëåði – 13, àë ìàëû 40-òàí æî¹àðû ñàíàëàòûíäàð – 0,5 ïðîöåíò äåãåí ä¸ëåëäåð êåëòiðiï, æàëïû ºàçàº

øàðóàøûëû¹ûíäà

1-2-äåí

5-êå

äåéií

ìàëû

áàð

øàðóàøûëûºòàð ¾ñòåìäiê àëûï îòûð äåï ò½æûðûìäàäû9. Áiçäi» ïiêiðiìiçøå, øûíäûººà Ñàìàòîâ áåðãåí ì¸ëiìåò æàºûí. ´éòêåíi 1928 æûëû ìàëû êîíôèñêåãå æàòºàí iði ºàçຠáàéëàðûíû» ½çûí ñàíû 700-ãå äå æåòïåãåí-äi. Äåìåê, áàñûì ê¼ïøiëiãi êåäåé æ¸íå îðòà øàðóàëàðäàí ò½ð¹àí ºàçàº

àóûëûíäà,

ºîð¹àéòûí

ñîíäàé-àº

êå»åñòåðäi»

ñàÿñè

ºîëûíäà

áèëiê

ò½ð¹àíäà

ñîëàðäû» áàéëàðìåí

ì¾ääåñií ê¾ðåñòi

ðåâîëþöèÿëûº ò¼òåíøå øàðàëàð àðºûëû åìåñ, ýêîíîìèêàëûº æ¸íå ñàÿñè ¸äiñòåð àðºûëû æ¾ðãiçóãå òîëûº æà¹äàé áàð åäi. Áàñºàøà


7

àéòºàíäà, ñîë òàðèõè êåçå»äåãi ²àçàºñòàí æà¹äàéûíäà áàéëàð ìåí áóðæóàçèÿëûº

ýëåìåíòòåðãå

ºàðñû

ê¾ðåñòå

ðåâîëþöèÿëûº

çîðëûºòû æàë¹ûç ê¾ðåñ º½ðàëû äåï òàíó æåðãiëiêòi æà¹äàéäà òåðå» ò¾ñiíáåóäåí òó¹àí iði ñàÿñè ºàòåëiê áîëàòûí. Êîíôåðåíöèÿ Âàéíøòåéí òóäûðûï,

æ¸íå îëàð

áàðûñûíäà

Å.

Ì.

áàñºàëàð

½ñûí¹àí

½ñòàí¹àí

áà¹ûòºà

ßðîñëàâñêèé,

ê¾ðåñ Ñ.

¸äiñi

À.

ºûçó

Ѹäóàºàñ½ëû,

È.

àéòûñ Û.

̽ñòàìáàé½ëû, Òåìið¸ëèåâ, Õ. ͽðì½õàìåäîâ ñèÿºòû æåðãiëiêòi êå»åñ æ¸íå ïàðòèÿ ºàéðàòêåðëåði ¾çiëäi-êåñiëäi ºàðñû øûºòû. ²àçàºñòàíäà

êå»åñ

æ¸íå

ïàðòèÿ

æ½ìûñûíû»

¸ëåóìåòòiê

áàçàñûí íû¹àéòó æîëäàðûíà àðíàë¹àí Âàéíøòåéííi» áàÿíäàìàñûí òàëºûëàó áàðûñûíäà Ñì๽ë Ѹäóàºàñ½ëû áàÿíäàìà òû»äàë¹àííàí êåéiíãi

êåøiíäå

“áàçà”

äåãåí

ñ¼çäi»

îíû»

½éºûñûí

ºàøûð¹àíäû¹ûí, îñû ñ¼çäi òåðiñ îºû¹àíäà ºàçàºòû» “àçàá” ñ¼çi áîëûï øû¹àòûíäû¹ûí, ñîë ñèÿºòû “áàçà” äåãåí ½¹ûìäû ºàíøà ê¼ï ºàéòàëà¹àíûìåí, åãåð îë ºàçຠêåäåéëåðiíi» àóûð õàëií ê¼òåðóãå áà¹ûòòàë¹àí íàºòû øàðàëàðìåí òîëûºòûðûëìàñà, øûíûìåí äå îíû» ºàçຠὺàðàñû ¾øií “àçàáºà” àéíàëóû òîëûº ì¾ìêií åêåíäiãiíå ê¼»ië àóäàðäû. “²àçiðãi óàºûòòà,- äåäi Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû,ºûð¹ûç êåäåéëåði áiðåóäi» ºàíàóûíàí åìåñ, æ½ìûññûçäûºòàí àçàï øåãóäå. Ñîíäûºòàí äà ºûð¹ûç êåäåéëåðiíå áiðiíøi êåçåêòå òóðà îñû ò½ð¹ûäàí ºàðàó ºàæåò… ²ûð¹ûçäàð¹à àò, ø¼ï, êîñèëêà áåði»iç, ñîë àðºûëû

îíû»

ºîæàëû¹ûí

íû¹àéòû»ûç,

àë

á½ë

øàðà áàðäû

ºàðàä¾ðñií á¼ëóäåí 100 åñå òèiìäi áîëìàº. Ò¾ïòåï êåëãåíäå, áàðäû á¼ëiñêå ñàëó èäåÿñû ò½òûíóøûëûº ïè¹ûë òó¹ûçàòûí ¼òå ºàóiïòi èäåÿ. Á¾ãií ñiç êåäåéãå áið ñèûð áåðäi»iç äåëiê, åðòå» îë ñèûðäû ñîéûï àëàäû, îäàí êåéiíãi ê¾íi áàñºàñûí ñ½ðàóû ûºòèìàë, àë îë ñ½ðà¹àíû æîº áîëûï øûºñà øå? Ñîíäûºòàí äà ì¸ñåëåíi» áàñºà äà æàºòàðûí ½ìûòó¹à áîëìàéäû.


8

Îñûíäà îòûðûºøûëûººà ¼òó òóðàëû äà àéòûëäû. ιàí ¼òó º½ìàð àäàìäàðäû» ºàëàóû áîéûíøà áîëà ºîéìàéäû. Á½ë àðàäà ôèëàíòðîïèÿ (á½ë àðàäà ñ¼çáåí æàðûëºàóøûëûº ìà¹ûíàñûíäà ºîëäàíûë¹àí. – Ì.².) åìåñ æàëïûìåìëåêåòòiê øàðàëàð ºàæåò”. Îäàí àðû îë: “²àçiðãi êåçå»äå åë ñiëêiíiñòåðãå åìåñ, áåéáiò å»áåêêå 콺òàæ. Åëäi æà»à ýêñïðîïðèàöèÿëàð åìåñ, å»áåê ïåí ¹ûëûì º½òºàðìàº. Ýêñïðîïðèàöèÿ èäåÿñû - áèëiêêå ºàðñû ê¼òåðiëiñ íåìåñå ñî¹àí æàºûí í¸ðñå. Áiçãå ïàòøà ¼êiìåòi ò½ñûíäà ì½íäàé ºîçäûðó òó¹ûçó ºûçûº áîë¹àíûìåí, áiçäi» æà¹äàéûìûçäà ºàçຠäàëàñûíäà îíäàé æàñàíäû ºîçäûðóëàð òó¹ûçóäû» ºûçû¹û øàìàëû. Ìåìëåêåòòiê

àäàìäàð

ìåìëåêåò

ì¾ääåñi

ò½ð¹ûñûíàí

îéëàó¹à

êåðåê”10,- äåãåí. Ñîë êåçå»äå åë ñiëêiíiñòåðãå åìåñ, áåéáiò å»áåêêå 콺òàæ åäi. Ñîë êåçäåãi ñàÿñè àõóàë æà¹äàéûíäà òûì áàòûë àéòûë¹àí á½ë îé ßðîñëàâñêèé, ñîöèàëèñòiê

Âàéíøòåéí íåãiçäå

æ¸íå

ºàéòà

áàñºàëàð¹à

º½ðó¹à

ºàçàº

ê¼ðñåòiëãåí

ºî¹àìûí

ºàðñûëûºòàé

½¹ûë¹àí. ´éòêåíi îëàðäû» ½¹ûìûíäà, ²àçàºñòàí ìiíäåòòi ò¾ðäå îðòàëûºòà iñêå àñûðûë¹àí øàðàëàðäû ¼çiíäå òåç æ¸íå á½ëæûòïàé iñêå àñûðûï îòûðóû êåðåê åäi. Ñîíäàé-ຠêåøå ¹àíà ðåâîëþöèÿëûº îºè¹àëàð¹à áåëñåíå àðàëàñûï, ¹ûëûìè ñîöèàëèçì òåîðèÿñûìåí ºàðóëàí¹àí

îëàð

ºàçàº

ὺàðàñûíû»

콺òàæûí

æåðãiëiêòi

êîììóíèñòåðäåí, ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿäàí æàºñû áiëåòiíäiãiíå ñåíiìäåði ìîë áîëäû. Îñû áà¹ûòòà ñ¼éëåãåí Õàð÷åíêî áûëàé äåäi: “Àóûëäà òàïòûº æiêòåëó ì¸ñåëåñi ¸áäåí ïiñiëiï-æåòiëäi, ñîíäûºòàí äà áiç ²àçàºñòàíäà æîº äåãåíäå ðåâîëþöèÿäàí êåéiíãi 6-øû æûëû á½ë

iñêå

êiðiñóiìiç

êóëàêòàðûìûçáåí

êåðåê.

Áiç,

áàÿ¹ûäà-àº

åñåï

îðûñ

ïðîëåòàðèàòû,

àéûðûñïàäûº

ïà?

¼ç æ.

Ѹäóàºàñ½ëû “áàçà” äåãåí ñ¼çäi òåðiñ îºû¹àíäà “àçàá” áîëûï øû¹àòûíäû¹ûí

òóðà

àéòòû,

áîëàòûíäû¹ûí

àéòïàé

êåòòi.

áiðàº

îë

Áiçäi»

áàéëàð

¾øií

àçàïòû

áà¹äàðëàìàìûç¹à

çåð


9

ñàëû»ûçäàðøû, îíäà áiðiíøi êåçåêòå iñ áàñûíà òàïòûº ïðèíöèï ºîéûëóû ºàæåòòiãi àéòûë¹àí, àë áiç ì½íäà òàïòûº ïðèíöèïòi ê¼ðiï îòûð¹àíûìûç æ æ. Ѹäóàºàñîâ ñèÿºòû ºûçìåòêåðëåðäi íà¹ûç æ½ìûñøû

îðòàëûºòàðûíà

æiáåðiï,

îëàðäû»

æ½ìûñøûëàðäû»

¼ìiðiìåí òåðå» òàíûñòûðûï àëñà, ì¾ìêií îíäà îëàð ºûçûë ñ¼çäåí iñêå ê¼øiï, êåäåéëåðäi» ì¾ääåñií ñ¼ç æ¾çiíäå åìåñ, iñ æ¾çiíäå ºîð¹àó¹à ê¼øåð ìå åäi?”. ²àçຠïàðòèÿ æ¸íå êå»åñ ºàéðàòêåðëåði ½ñòàí¹àí áà¹ûòòû» æåðãiëiêòi øûíäûººà íåãiçäåëói ì¾ìêií åêåíäiãi, ñîíäûºòàí äà îëàð àéòºàí ïiêiðäåí òåê òàïòûº øåêòiëiêòi ¹àíà ê¼ðìåé, ê¾ðäåëi ¼ìið ºàéøûëûºòàðûí

äà

içäåó

êåðåêòiãi

ò¸æiðèáåëi

ðåâîëþöèîíåð

ßðîñëàâñêèé ñèÿºòû ïàðòèÿ áàñøûëàðûíäà äà æåòiñïåé æàòòû. Îë ºîðûòûíäû ñ¼çiíäå: “æ. Ѹäóàºàñîâ áiç ìåìëåêåòòiê àäàìäàðìûç, áiçäå ìåìëåêåòòiê ê¼çºàðàñ áîëó êåðåê äåéäi. Îíû» îéû áîéûíøà ìåìëåêåòòiê ê¼çºàðàñ äåãåíiìiç òûíûøòûº ïåí áåéºàì, ðàõàò ò½ðìûñ,

åøºàíäàé

äà

òîëºóëàðäû»

áîëìàóû.

Áiçäi

½éûìäûº

ò½ð¹ûäàí íû¹àéòûï, ¸ëåóìåòòiê áàçàìûçäû êå»åéòå ò¾ñåòií êåçêåëãåí òîëºó ïàéäàëû. Ñîíäûºòàí äà ìåí “áàçà” ìåí “àçàá” òóðàëû òîë¹àíûñ àñà ñ¸òòi øûºòû äåé àëìàéìûí. Êåç-êåëãåí òàðèõè ïðîöåñêå æàóàïòû ºàðàó êåðåê, æ. Ѹäóàºàñîâ. ²ûð¹ûç ñèÿºòû åçiëãåí õàëûºòû» àçàòòûº àëóû àçàïñûç áîëóû ì¾ìêií åìåñ… Àë ñiç îë ïðîöåññ àçàïñûç, ºèûíäûºñûç ¼òñií äåéñiç. Á½ë ìåìëåêåòòiê åìåñ, á¸ði äå òûíûø æ¸íå æàéáàðàºàò áîëñûí äåãåí ìåùàííû» ê¼çºàðàñû”,- äåï Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíà ø¾éiëäi. Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíû» ïîçèöèÿñûíà áåðiëãåí á½ë áà¹à ñûðò ê¼çãå ä¸ëåëäi, ä½ðûñ ê¼ðiíãåíiìåí, øûí ì¸íiíäå òûì æàäà¹àé, ä¸ëåëñiç åäi. Áàñºàøà àéòºàíäà, îíäà õàëûº ¼ç áàñûíàí êåøiðóãå òèiñ àçàï ïåí ºèûíäûºòû ñàÿñè æàóàïêåðøiëiêïåí ìåéëiíøå ä¸ë ¼ëøåïïiøóãå ½ìòûëûñòàí ã¼ði, ðåâîëþöèÿëûº ïàôîñ áàñûì áîëàòûí. Àë áåéáiò

¼ìið

æà¹äàéûíäà

ðåâîëþöèÿëûº

ïàôîñòû»

íàºòûëû


10

¹ûëûìè-ýêîíîìèêàëûº

æ¸íå

¸ëåóìåòòiê

ñàÿñàòºà

îðûí

áåðói

òèiñòiãií ½ìûòó ñ¼çñiç ºàòåëiêêå ½ðûíäûðìàé ºîéìàéòûí åäi. Îíû» ¾ñòiíå á½ë òàðèõè êåçå»äå îðòàëûºòàí êåëãåí ºàéðàòêåðëåðäå òåê ¼çäåði

½ñûí¹àí

æ¾éåãå

øåêñiç

ñåíóøiëiê

¾ñòåìäiê

àëûï,

àë

æåðãiëiêòi èíòåëëèãåíöèÿ ¼êiëäåði ïiêiðiíå æî¹àðûäàí ºàðàóøûëûº îðûí àëäû. Êîíôåðåíöèÿäà Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû áà¹ûòûí ñûí¹à àëóøûëàð àðàñûíäà Âàéíøòåéí åðåêøå ê¼çãå ò¾ñòi. Îë: “Ѹäóàºàñîâ æîëäàñ ò½æûðûìäàðûíäà ìèíèñòð Ñòîëûïûííû» ñîöèàë-äåìîêðàòèÿëûº ôðàêöèÿíû» àòûíà àéòºàí “Âàì íóæíû âåëèêèå ïîòðÿñåíèÿ, íàì íóæíà âåëèêàÿ Ðîññèÿ” äåãåíií ñ¼çáå ñ¼ç ºàéòàëàï “Âàì íóæíû òðÿñåíèÿ” äåéäi. Àë ñiçãå íå êåðåãií, Ѹäóàºàñîâ æîëäàñ, ìåí àéòó¹à ºîðºàìûí, àéòºûì äà êåëìåéäi” äåï ò¾éäi. Áàñºàøà àéòºàíäà,

øåøåííi»

á½ë

ñ¼çi

“æ.

Ѹäóàºàñîâ,

ñiç

áàéëàð

æà¹ûíäàñûç, äåìåê ïàðòèÿíû» íåãiçãi áà¹ûòûíà ºàðñûñûç” äåãåí ½¹ûìäû áåðåòií åäi. Ñîíûìåí, ïàðòèÿíû» ²àçຠîáëûñòûº III êîíôåðåíöèÿñûíäà ºàçຠàóûëûí ñîöèàëèñòiê íåãiçäå ºàéòà º½ðó æîëäàðû òóðàëû ïiêið àëûñó ºûçó àéòûñºà ½ëàñºàíäû¹ûí áàéºàó ºèûí åìåñ. Ñîëàé áîëóû äà çà»äû åäi. ´éòêåíi ºàðñû êåëãåí ïîçèöèÿëàðäû» àðàñû òûì àëøàº-òû, àë îëàðäû» ¼ìiðäå æ¾çåãå àñó ì¾ìêiíäiêòåði äå ¸ðºèëû áîëàòûí. Êåéiíãi óàºûò îíû àíûº ê¼ðñåòiï òå áåðäi. Îñû àðàäà ò¾ðëi ñåáåïòåðãå

áàéëàíûñòû ¼ç

ä¸ðåæåñiíäå

æåòåðëiêòåé ê¼»ië á¼ëiíáåé êåëå æàòºàí áið ì¸ñåëåãå òîºòàëó¹à òóðà êåëåäi. Ðåâîëþöèÿ æå»iñiíåí êåéiíãi êåçå»äå ²àçàºñòàí ¾øií àñà ìà»ûçäû ì¸ñåëåëåðäi» áiði ¼ëêåäåãi ðåâîëþöèÿëûº ¼çãåðiñòåðäi áàñºàðó¹à ëàéûºòû êàäðëàðäû» òàïøûëû¹û åäi. Êå»åñ áèëiãi îðíà¹àííàí êåéiíãi óàºûòòà îðòàëûºòàí ²àçàºñòàí¹à áiðàç êàäðëàð æiáåðiëãåí.

Îëàðäû»

àðàñûíäà

ðåâîëþöèÿ

èäåÿëàðûíà

øûí

íèåòiìåí áåðiëãåí, ñî¹àí ñàé ¼çãåðiñòåðãå ¼ç ¾ëåñií ºîñó¹à äàéûí


11

áîëüøåâèêòåð àç áîë¹àí æîº. Ñîíäàé-ຠîëàðäû» ºàòàðûíäà æåðãiëiêòi åðåêøåëiêòåðiìåí åñåïòåñóãå àñà º½ëûºòû åìåñ, ¼ç ìiíäåòií îðòàëûºòû» í½ñºàóûí á½ëæûòïàé, òiïòåí ðåòi êåëñå àñûðà îðûíäàó

äåï

ò¾ñiíãåí

ñîëàºàéëàð

äà

æåòêiëiêòi

åäi.

´çäåðií

á½ðûí¹û ïàòøà øåíåóíiêòåðiíåí êåì ñåçiíáåãåí îëàð æåðãiëiêòi õàëûººà òåê áà¹ûíó¹à æàðàë¹àí á½ðàòàíàëàðäàé, àë æåðãiëiêòi åðåêøåëiêòåðãå íàçàð àóäàðóäû òàëàï åòêåí ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿ ¼êiëäåðiíå ½ëû ðåâîëþöèÿëûº ¼çãåðiñòåðäi ºàáûëäàó¹à äàÿð åìåñ, áiëiìñiç òàð ¼ðiñòi èíòåëëèãåíòñûìຠ“½ëòøûëäàð” åñåáiíäå ºàðàäû. ´ç ðåòiíäå áîëüøåâèêòåðäi» èäåîëîãèÿëûº ê¾ðåñ àðñåíàëûíäà ðåàêöèÿëûº “½ëòøûëäûº” òóðàëû áið æàºòû ïiêið ºàëûïòàñòûðó¹à åðåêøå å»áåê ñi»iðãåí äå îñû òîï áîëàòûí. ´ç ðåòiíäå îëàð æåðãiëiêòi ò½ð¹ûíäàðäû» æ¸íå îðòàëûº áàñºàðó àïïàðàòû àðàñûíäà¹û ½ëû äåðæàâàëûº øîâèíèçììåí óëàí¹àí ýëåìåíòòåðäi» ºîëäàóûíà ñ¾éåíäi. Ûºïàëäû îðûíäàðäà¹û îñû

ïîçèöèÿäà¹û

àäàìäàðäû»

áåëñåíäi

¸ðåêåòiíi»

àðºàñûíäà

ïàòøàëûº èìïåðèÿ ò½ñûíäà “ñåïàðàòèñòåð” ðåòiíäå àéûïòàëûï, ºó¹ûí ê¼ðãåí À. Áàéò½ðñûí½ëû ñèÿºòû ê¼ðíåêòi

ºàéðàòêåðëåð

åíäi êå»åñ áèëiãi ò½ñûíäà “½ëòøûëäàð” àòàíûï æàòòû. °ðèíå, æà»à áèëiêòi» ½ëò ñàÿñàòûíà í½ºñàí êåëòiðåòií ì½íäàé ºàóiïòi ê¼ðiíiñòåðäi ïàðòèÿ æ¸íå ¼êiìåò áàñøûëû¹û ¼ç íàçàðûíàí òûñ ºàëäûðäû äåï àéòó ºèûí. ̸ñåëåí, ïàðòèÿíû» Õ ñúåçiíäå (1921 æ.) ½ëò ñàÿñàòûíà áàéëàíûñòû ºàáûëäàí¹àí ºàðàðäà áûëàé äåëiíãåí: “Áið æà¹ûíàí øåòêåði àéìàºòàðäà ºûçìåò iñòåéòií, “äåðæàâàëûº” ½ëò ¼ìið ñ¾ðiï ò½ð¹àí æà¹äàéëàðäà ¼ñêåí æ¸íå ½ëòòûº åçãiíi áiëìåãåí âåëèêîðîñ êîììóíèñòåði ïàðòèÿ æ¸íå êå»åñ æ½ìûñòàðûíäà

½ëò

¼çãåøåëiêòåðiíi»

ìà»ûçûí

ê¼áiíå

êiøiðåéòi»êiðåï æiáåðåäi, íåìåñå îëàðìåí ì¾ëäå ñàíàñïàéäû, ñîë õàëûºòû»

òàïòûº

º½ðûëûìûíû»,

ì¸äåíèåòiíi»,

ò½ðìûñûíû»,

òàðèõòà áàñòàí êåøêåíäåðiíi» ¼çãåøåëiêòåðií ¼ç æ½ìûñûíäà åñåïêå


12

àëìàéäû,

ñ¼éòiï

ò½ðïàéûëàï,

ïàðòèÿíû»

á½ðìàëàéäû.

Á½ë

½ëò

ì¸ñåëåñiíäåãi

æà¹äàé

ñàÿñàòûí

êîììóíèçìíåí

½ëû

äåðæàâàëûººà, îòàðøûëäûººà, âåëèêîðîñòûº øîâèíèçìãå ºàðàé òàðòàòûí óêëîí¹à àïàðûï ñî¹àäû. Åêiíøi æà¹ûíàí, æåðãiëiêòi ò½ð¹ûí õàëûºòàí øûººàí, ½ëòòûº åçãiíi» àóûð ä¸óiðií áàñûíàí êåøiðãåí æ¸íå ñîë ½ëòòûº åçãiíi» åëåñiíåí ¸ëi äå òîëûº àðûëûï áîëìà¹àí

êîììóíèñòåð

¼çãåøiëiãiíi»

ìà»ûçûí

ïàðòèÿ

æ¸íå

ê¼áiíåñå

êå»åñ

æ½ìûñûíäà

àñûðû»ºûðàï

½ëò

æiáåðåäi,

å»áåêøiëåðäi» òàïòûº ì¾ääåëåðií ê¼ëå»êåäå ºàëäûðàäû…”11. µëòòûº ñàÿñàòòà îñû åêi à¹ûììåí áiðäåé ê¾ðåñ æ¾ðãiçó ºàæåòòiãií àéòà êåëiï, ñúåçä “½ëòøûëäûºòû»

æ¸íå, å» àëäûìåí,

îòàðøûëäûºòû» êîììóíèçìäåãi á½ëòàëàºòàðûí æîþäû ïàðòèÿíû» øåòêåði àéìàºòàðäà¹û å» ìà»ûçäû ìiíäåòòåðiíi» áiði” åêåíäiãií áàñà ê¼ðñåòêåí áîëàòûí12. ²àçàºñòàí

ñèÿºòû

ðåñïóáëèêà¹à

îðòàëûºòàí

êåëãåí

êàäðëàðäû» ºàéñûáiði ¼ç ºûçìåòiíäå ñúåçä ½ñûí¹àí á½ë ïðèíöèïòi áàñøûëûººà àëà ºîéìà¹àíäû¹ûí ä¸ëåëäåéòií ìûñàëäàð àç åìåñ. Æî¹àðûäà áiç òîºòàë¹àí êîíôåðåíöèÿäà áàÿíäàìàøû Âàéíøòåéí ¼çiíå äåëåãàòòàðäàí ò¾ñêåí ìûíàäàé áið ñàóàëäû îºûï áåðåäi. Îíäà õàò èåñi: “æ. Âàéíøòåéí, ñiç ºàçiðãi óàºûòòà òàïòûº æiêòåëó æ¾çåãå àñòû äåäi»iç. Ìåíi ñiçäi» ºàøàí àóûëäà áîë¹àíû»ûç ºûçûºòûðûï îòûð. Æîº, ¸ëäå ñiçãå á½ë äåðåêòåðäi áàñºàëàð áåðiï, àë ñiç êàáèíåòòå îòûðûï òàïòûº æiêòåëóäi iñêå àñûðäû»ûç áà?”,- äåãåí åäi. Áàÿíäàìàøûíû» ñàóàë¹à áåðãåí æàóàáû: “Òàïòûº æiêòåëó òóðàëû àéòó ¾øií ìiíäåòòi ò¾ðäå àóûë¹à áàðó øàðò åìåñ, öèôðëàð íåãiçiíäå êàáèíåòòå îòûðûï òà àéòó¹à áîëàäû äåï ñàíàéìûí. Àë ñiç áîëñà»ûç ì½íäà êåëiï ê¾íäåëiêòi ò½ðìûñòà ê¼ðãåíi»içãå ñ¾éåíiï ïàðòèÿíû» í½ñºàóûíà øåê êåëòiðãi»iç íåìåñå æà»à í½ñºàó áåðãi»iç êåëåäi. Á½ë ì¸ñåëåäå ºàøàí ¼çi»içäi ê¾øòi ñåçiíåñiç, ñîíäà ïàðòèÿ¹à


13

ìûºòû í½ñºàó áåðåñiç”. Äåìåê, î¹àí äåéií áåðiëãåí í½ñºàóëàðäû ºàðñûëûºñûç îðûíäàé áåði»iç. ²àçàºñòàíäà¹û òàïòûº æiêòåëó äå»ãåéi òóðàëû îðòàëûºòû» ¼êiëi Å. Ì. ßðîñëàâñêèéäi» äå ò¾ñiíiãi òiïòåí ºàðàáàéûð åäi. Îë êîíôåðåíöèÿäà

á½ë

ì¸ñåëåãå

áàéëàíûñòû

àéòûñºà

àðàëàñûï:

“…Êàïèòàëèñòiê ºàòûíàñòàð ì½íäà äà áàð. Êiì îëàðäû æà øû¹àðà

àëàäû,-

äåï,

îäàí

àðû

²àçàºñòàíäà¹û

êàïèòàëèñòiê

ºàòûíàñòàð òóðàëû ¼ç ò¾ñiíiãií áûëàéøà ïàéûìäàéäû: “Ìà¹àí, îñûíäà,

ñiçäåðäi»

æîëäàñòàðû»ûç

ìûíàíû

àéòòû

(îíû»

ºàíøàëûºòû òóðà åêåíäiãií áiëìåéìií): áàé ò¾ñêi àñûí æåï áîë¹àí ñî» ñàðºûòûí êèiç ¾éäi» àëäûíäà êåçåêòå ò½ð¹àí êåäåéëåðãå ¾ëåñòiðiï áåðåòií ê¼ðiíåäi”13. Ïiêið

àëûñóäû»

ºàíäàé

áà¹ûò

àë¹àíäû¹ûíà

ºàðàìàñòàí,

êîíôåðåíöèÿ íåãiçãi ì¸ñåëåëåðäi òàëºûëàóäà åðêií ïiêið òàëàñòûðó æà¹äàéûíäà ¼òêåíäiãií àéòºàíûìûç æ¼í. 1923 æûëû ïàðòèÿ iøiíäå åðòåðåêòå ºàëûïòàñºàí äåìîêðàòèÿëûº ïðèíöèïòåð ¸ëi äå ä¼ðåêi ò¾ðäå á½çûëà ºîé¹àí æîºòûí. Áiðຠîñû êåçå»íi» ¼çiíäå ¼ç ïiêiðií åðêií áiëäiðãåí ºàéðàòêåðëåðãå ñåñ ê¼ðñåòó áàéºàëà áàñòà¹àí åäi. ̸ñåëåí, äåëåãàò Õàð÷åíêî Ѹäóàºàñ½ëûíû» ïiêiðií ¾çiëäi-êåñiëäi òåðiñêå øû¹àðà êåëiï áûëàé äåãåí: “Åãåð ºàòàðûìûçäà áiçäi» ½éûìûìûç¹à îñûíäàé iðiòêi ñàëàòûí èíòåëëèãåíòòåð áàð áîëñà, îíäà îëàð¹à îðûí æîº, àëàñòàó êåðåê. æ. ×åðíÿäüåâ àéòºàíäàé, áiçäå äåçèíôåêöèÿëûº êàìåðà – Áàºûëàó Êîìèññèÿñû áàð. Æà»à¹û èíòåëëèãåíòòåð åãåð æ½ìûñ æàñàìàé, áiçäi» iñiìiçãå êåäåðãi áîëñà, îëàðäû îñû êàìåðàäàí ¼òêiçiï àëó êåðåê”14. ̽íû» æàë¹ûç Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíà

åìåñ,

èíòåëëèãåíòòåðiíå

æàëïû

àðíàë¹àíûí

¼ç

ïiêiði

ä¸ëåëäåï

áàð

áàðëûº

æàòóäû»

ºàæåòi

ºàçຠáîëà

ºîéìàñ. Îíû» ¾ñòiíå Õàð÷åíêî ¼çiíi» ñ¼çiíäå êå»åñòiê áèëiêêå äåãåí ºàòûíàñûíà ê¼ëå»êå ò¾ñiðìåóãå òûðûñºàí °. Æàíãåëäèí òóðàëû äà áûëàé äåãåí åäi: “Åíäi Æàíãåëäèí æîëäàñºà áàéëàíûñòû


14

áiðåð ñ¼ç. Îë ¼ç ñ¼çiíäå êåäåéëåð àðàñûíäà¹û æ½ìûñºà àç íàçàð àóäàðûëûï îòûð äåéäi. Ìà¹àí áåëãiëi ì¸ëiìåòòåð áîéûíøà îë ûë¹è äà íå ìîëäàíû», íå áàéäû» ¾éëåðiíå òîºòàéòûí áîë¹àí… Áiçãå áåëãiëi ºûð¹ûç ñàëòû áîéûíøà êåäåé ìîëäàíû» íåìåñå áàéäû» ¾éiíå åøí¸ðñå ¾øií äå áàñ ñ½¹à àëìàéäû, ì½íäàé õ½ºûº òåê áàéëàðäà

¹àíà

áîë¹àí.

Äåìåê,

æ.

Æàíãåëäèí

îòûð¹àí

¾éãå

êåäåéëåðäi» êiðå àëìà¹àíäû¹û ò¾ñiíiêòi. Îëàé áîëñà ìåí æ. Æàíãåëäèíãå ñiç ïðîëåòàðèàòòû» ¼êiëi áîëà ò½ðà íåãå ºàëû» ὺàðàìåí

áàéëàíûñóäàí

ºàøòû»ûç,

íåãå

êåäåéëåðäi»

¾éiíå

ò¾ñïåäi»iç, ¼éòêåíi ñiç ýêîíîìèêàëûº ì¾ääåëiëiê òàíûòòû»ûç, ñåáåái êåäåéäå ñîþ¹à ºîé, iøóãå ºûìûç æîº áîë¹àíäûºòàí áà äåï ñ½ðà¹ûì êåëåäi”. Åãåð îäàí àðû ºîç¹àé áåðñå» ì¸ñåëåíi» íåìåí òûíàðûí æàºñû ò¾ñiíãåí °. Æàíãåëäèí “àÿºòàë¹àíûì åìåñ, áiðຠáiç ñîëàé iñòåï îëàðäû ºàíà¹àíäàé áîëûï åäiê”,- äåï º½òûë¹àí áîëàòûí15. °ðèíå, Õàð÷åíêîëàð àç åìåñ åäi æ¸íå îëàðäû» ïîçèöèÿñû äà àéòàðëûºòàé ºóàòòû áîëàòûí. Ñîíû æàºñû ò¾ñiíå îòûðûï ñîë êåçäåãi áið òîï áåëãiëi ºàéðàòêåðëåð Ñ. Ìå»äåøåâ, À. Àñûëáåêîâ, Ñ. Ñåéôóëëèí, Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû, Û. ̽ñòàìáàé½ëû, Í. ͽðìàºîâ, ò.á. áàðëû¹û 14 àäàì ïàðòèÿíû» Îðòàëûº Êîìèòåòiíi» ¼êiëi ðåòiíäå Å. Ì. ßðîñëàâñêèéäi» àòûíà íàðàçûëûº áiëäiðãåí õàò æîëäàéäû. Õàòòà àéòûë¹àí îéëàðäû» ïðèíöèïòiê ìà»ûçû áîë¹àíäûºòàí, îäàí ¾çiíäi êåëòiðåéiê: “Ïðåäñåäàòåëþ ÖÊ ÐÊÏ(á) òîâ. ßðîñëàâñêîìó. Ñ ïåðâîãî ìîìåíòà îòêðûòèÿ III-åé Âñåêèðãèçñêîé ïàðòèéíîé êîíôåðåíöèè íàáëþäàåòñÿ îïðåäåëåííîå òå÷åíèå, íàïðàâëåííîå ê îáâèíåíèþ êèðãèçñêèõ êîììóíèñòîâ â íàöèîíàëèçìå. Ýòî òå÷åíèå ÿâëÿåòñÿ àáñîëþòíî îøèáî÷íûì è íå íà ÷åì ðåàëüíîì

íåîáîñíîâàííûì

è

êàê

ðåçóëüòàò

íåïðàâèëüíûõ


15

òîëêîâàíèé î ïðîâîäèìîé êèðãèçñêèì ðàáîòíèêàìè-êîììóíèñòàìè ïîëèòèêè â îáëàñòè âíåäðåíèÿ êîììóíèñòè÷åñêèõ èäåé ñðåäè êèðãèçñêèõ ðàáî÷èõ è áåäíîòû è èç äðóãîé ñòîðîíû âñëåäñòâèå êîëîíèçàòîðñêèõ âûõîäîê íåêîòîðûõ ðóññêèõ ò.ò., ñòàðàþùèõñÿ ïîñðåäñòâîì äîíîñîâ, äîñòàâëÿåìûõ êàðüåðèñòàìè, è íåòî÷íîãî ïåðåâîäà êèðãèçñêîé ïå÷àòè î÷åðíèòü êèðãèçñêèõ êîììóíèñòîâ ïåðåä ïàðòèåé, à ñëåäîâàòåëüíî, è ïåðåä ïðîëåòàðñêîé ìàññîé… Íèæåïîäïèñàâøèåñÿ êèðãèçñêèå êîììóíèñòû, êàòåãîðè÷åñêè ïðîòåñòóÿ ïðîòèâ ïðåäúÿâëåííûõ èì îáâèíåíèé â íàöèîíàëèçìå, â ïîäòâåðæäåíèå

èçëîæåííîãî

ïðåäëàãàþò

ñâîþ

äåêëàðàöèþ,

óêàçûâàþùóþ ïóòü äàëüíåéøåé ðàáîòû â ÊÑÑÐ…”16 äåï, îäàí àðû êîíôåðåíöèÿäà àéòûñ òóäûð¹àí íåãiçãi ì¸ñåëåëåðãå áàéëàíûñòû ¼çäåðiíi» êåëiñiì æîëûí ½ñûíàäû. Îíäà, áiðiíøiäåí, áàéëàð¹à ºàðñû ê¾ðåñó, åêiíøiäåí, åêi áà¹ûòòà áiðäåé, ÿ¹íè øîâèíèçì ìåí ½ëòøûëäûººà

ºàðñû

ê¾ðåñ

æ¾ðãiçó,

¾øiíøiäåí,

“²ÑÑÐ-äà¹û

æ½ìûñòà ºûð¹ûç àóûëûí òàï ê¾ðåñi ìåí òàïòûº æiêòåëó æîëûíà ò¾ñiðó ºàæåòòiãi” àéòûë¹àí. Á½ë iñ æ¾çiíäå “ºàçຠêîììóíèñòåði òàï ê¾ðåñií

ìîéûíäàìàéäû”,

ñîíäûºòàí

äà

ôåîäàëäûº

æ¸íå

áóðæóàçèÿëûº ýëåìåíòòåðãå “ºûçûëãâàðäèÿëûº øàáóûë” æàñàóäà ²àçàºñòàí Îðòàëûºòàí àðòòà ºàëûï îòûð äåãåí ºàðàáàéûð, áið æàºòû

ïiêiðãå

áàéëàíûñòû

áåðiëãåí

æàóàï

åäi.

Æàóàïòàí

ßðîñëàâñêèéäi» ñ¼çi àðºûëû áiëäiðiëãåí Îðòàëûºòû» ²àçàºñòàíäà òàï ê¾ðåñií æàñàíäû ò¾ðäå ºîçäûðó, òåçäåòó áà¹ûòûí ìîéûíäàóäû, ºàáûëäàóäû áàéºàéìûç. Õàòòà îðûñ êîììóíèñò æîëäàñòàðäû» ºàçຠøûíäû¹ûí æåòå ò¾ñiíáåói ñàëäàðûíàí, ½ëòøûëäûºïåí ê¾ðåñòå ¼çií ê¼ðñåòêåí ºàçຠêîììóíèñòåðiíi» ¼çiíå ºàçຠêåäåéëåðiìåí åøºàíäàé áàéëàíûñû æîº èíòåëëèãåíòòåðäåé ºàðàó îðûí àëûï îòûð¹àíäû¹û, àë ì½íû» ¼çi ìàíñàïºîðëûº ì¾ääå ê¼çäåãåí êåçäåéñîº ýëåìåíòòåð áåðãåí àºïàðëàð¹à

æ¸íå

ºàçàº

áàñûëûìäàðûíàí

àëûí¹àí

æà»ñàº


16

àóäàðìàëàð¹à

ñ¾éåíiï

ò½æûðûìäàð

æàñàó

í¸òèæåñi

åêåíäiãi

àéòûë¹àí. ²àçàºñòàííû» ñîë êåçäåãi ñàÿñè ¼ìiðiíäå òî¹ûñºàí íåãiçãi à¹ûìäàðäû ê¼ðñåòiï áåðãåí á½ë º½æàòòàí, ñîíûìåí áiðãå á½äàí áûëàé¹û óàºûòòà ºàçຠèíòåëëèãåíöèÿñûíû» òûíûñ-òiðøiëiãiíå ñi»iï, ¸äåòiíå àéíàë¹àí òà¹û áið æ¸éòòi åëåìåé ¼òó ì¾ìêií åìåñ. Îë ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿ ¼êiëäåðiíi» îðòàëûº áèëiê àëäûíäà, ñîíäàéຠ¼çäåðií îðòàëûº áèëiêòi» ²àçàºñòàíäà¹û ¼êiëi ñàíà¹àí, øûí ì¸íiíäå

½ëûäåðæàâàëûº

ïè¹ûëäàí

àäà

åìåñ

“èíòåðíàöèîíàëèñòåðäi»” àëäûíäà ½ëòøûëäûºòàí òàçà åêåíäiãií ä¸ëåëäåóãå

ê¾ø

ñàëóû

åäi.

Åãåð

á¾ðêåìåëåé

àéòñàº,

á½ë

ìåòðîïîëèÿ ìåí îòàð àðàñûíäà¹û á½ðûí¹û òå»ñiçäiêòi» æà»à ê¼ðiíiñi-òií. Àë îñû êåçäåí áàñòàï ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿíû» “ê¾øòi áèëiê” àëäûíäà ¼çiíi» èíòåðíàöèîíàëèñò åêåíäiãií ûë¹è äà á¾ãåæåêòåï ä¸ëåëäåï îòûðó ¸äåòi, ò¾áiíäå îíû ½ëòòûº ì¾ääåäåí àäàñòûðìàé ºîéìàéòûí åäi. Ñîëàé áîëäû äà. Õàòòû ÐÊÏ(á) Îðòàëûº Êîìèòåòiíi» ²àçຠáþðîñû ºàðàï, åøêiì “ºàçຠæîëäàñòàð æ¼íiíäå ½ëòøûëäàð äåãåí áåòàëäû àéûïòàó æàñà¹àí æ, àë ½ëòøûë-óêëîíèñòiê ê¼çºàðàñòàðäû ñûí¹à àëó ¸áäåí

îðûíäû

æ¸íå

îíû»

¼çi

“ïàðòèÿíû»

¸ðáið

ì¾øåñiíi»

àæûðà¹ûñûç ïðàâîñû ¹àíà åìåñ, ñîíûìåí áiðãå ìiíäåòi äå áîëûï òàáûëàäû”,-

äåï

æàóàï

áåðäi17.

Á½ë

æ¾çiíäå

æåðãiëiêòi

åðåêøåëiêòåðäi åëåóãå øàºûð¹àí ºàçຠêîììóíèñòåðií “½ëòøûëóêëîíèñòåð” åñåáiíäå àéûïòàó, àë ¼çäåðií “ïðîëåòàðëûº êåçå»ãå” ¸ëi ê¼òåðiëå àëìà¹àí á½ðàòàíàëàðäû» ½ñòàçû ñàíà¹àí õàð÷åíêîëàðäû àøûºòàí àøûº ºîëäàó áîëàòûí. Ñîíûìåí, ²àçàºñòàíäà æî¹àðûäà Õ ñúåçä ìàòåðèàëäàðûíäà àéòûë¹àí åêi à¹ûì (øîâèíèçì ìåí ½ëòøûëäûº) îðûí àëäû ìà, àë¹àí ê¾íäå îëàðäû» àðà ñàëìà¹û ºàíäàé áîëäû? Åãåð íàºòû òàðèõè

ôàêòiëåðãå

¾»iëñåê,

Ô.

È.

Ãîëîùåêèíãå

äåéií-àº


17

²àçàºñòàíäà íåãiçiíåí

àëäûìåí

“æåðãiëiêòi

½ëûäåðæàâàëûº ½ëòøûëäûºïåí”

øîâèíèçììåí ê¾ðåñòi»

¾ñòåìäiê

åìåñ, àëà

áàñòà¹àíäû¹ûí ໹àðàìûç. ιàí òåîðèÿëûº íåãiç æàñàï áåðãåí È. Ñòàëèííi» ¼çi åäi. Æà»à ýêîíîìèêàëûº ñàÿñàò (ÍÝÏ) ½ëòòûº ðåñïóáëèêàëàðäà

½ëòøûë

ýëåìåíòòåðäi»

ºàðñûëû¹ûí

ê¾øåéòå

ò¾ñåäi äåï ½¹ûí¹àí îë “áîëüøåâèêòåð ïàðòèÿñû ¾øií ¼òêåí óàºûòòàðäà ìåíüøåâèçì ºàíäàé ðîëü àòºàðûï îòûð” äåï ê¼ðñåòòi18. Á½ë iñ æ¾çiíäå æà»à ¹àíà ñàÿñè áîñòàíäûººà ºîëû æåòêåí, áiðຠåñêi ò¸ðòiï ò½ñûíäà¹û ½ëòòûº òå»ñiçäiêòåí ¸ëi äå áiðæîëà àðûëûï ¾ëãiðìåãåí

²àçàºñòàí

ñèÿºòû

ðåñïóáëèêàëàðäà¹û

æåðãiëiêòi

õàëûºòû» òàáè¹è òàëàïòàðûí áiëäiðóøi æ¸íå ñîëàð ¾øií ê¾ðåñóøi èíòåëëèãåíòòåðãå ºàðñû “ìàéäàí” àøó áîëàòûí. Áiç ¸»ãiìå åòiï îòûð¹àí 23-øi æûëäû» ¼çiíäå-ຠîäàºòûº ê¼ëåìäå

ì¸ñåëåíi»

ñîíäàé

ñèïàòºà

èå

áîë¹àíûí

Òàòàðñòàí

ºàéðàòêåði Ì. Õ. ѽëòàí¹àëèåâ iñiíåí ໹àðó¹à áîëàäû. 1923 æûë¹û ñ¸óiðäåãi ïàðòèÿíû» ÕII ñúåçiíäå È. Ñòàëèííi» ½ëò ñàÿñàòûíäà¹û ïîçèöèÿñûí ïðèíöèïòi ñûí¹à àë¹àí, “½ëûäåðæàâàëûº øîâèíèçì ê¼ðiíiñiìåí ê¾ðåñó ½ëòøûëäûº åìåñ” åêåíäiãií æ¸íå á½ë ê¾ðåñòi æåòå

áà¹àëàìàóøûëûº

½ðûíäûðàòûíäû¹ûí

àøûº

½ëò

ñàÿñàòûíäà

àéòºàí

îë,

ñîë

æûëû

ºàòåëiêêå ìàìûðäà

“àíòèïàðòèÿëûº æ¸íå àíòèñîâåòòiê ýëåìåíò” ðåòiíäå ïàðòèÿäàí øû¹àðûëûï, ñîòºà òàðòûëäû. Á½ë – iñ æ¾çiíäå È. Ñòàëèííi» êå»åñòiê

øû¹ûñòû»

ïàðòèÿ

æ¸íå

êå»åñ

ºàéðàòêåðëåðiíå,

èíòåëëèãåíöèÿ êàäðëàðûíà æàñà¹àí ºà¿àðëû åñêåðòó áîëàòûí. Ñîíûìåí áiðãå á½ë ê¾ðäåëi ñàÿñè ì¸ñåëåëåðäi å» àëäûìåí îëàðäû ¼ìiðãå ¸êåëãåí ýêîíîìèêàëûº æ¸íå áàñºà ñåáåïòåðäi æîþ àðºûëû åìåñ, ñàÿñè çîðëàó ¸äiñòåði àðºûëû øåøóãå áåò àëóäû» àéºûí ê¼ðiíiñi åäi. Ì. Õ. ѽëòàí¹àëèåâ “ºàòåëiêòåðií” òàëäàó¹à àðíàë¹àí ÐÊÏ ÎÊ-íi»

½ëò

ðåñïóáëèêàëàðû

ìåí

îáëûñòàðû

æàóàïòû


18

ºûçìåòêåðëåðiíi» IV êå»åñiíäå (1923, ìàóñûì) ñ¼éëåãåí ñ¼çiíäå Ò. Ðûñº½ë½ëû

²àçàºñòàíäà

ñîë

óàºûòºà

äåéií

ê¼ïòåãåí

ýêîíîìèêàëûº æ¸íå ¸ëåóìåòòiê ì¸ñåëåëåðäi» ¼ç øåøiìií òàïïàé îòûð¹àíäû¹ûí, æåðãiëiêòi

àë

îñû

¼çåêòi

êîììóíèñòåðäi»

ì¸ñåëåëåð

îëàð

æîéûëìà¹àí

òóðàñûíäà

àéòïàé

ê¾íäå, îòûðà

àëìàéòûíäû¹ûí àíûº òà àøûº áiëäiðäi. Áiðຠá½ë òîëûº ¹ûëûìè æ¸íå ä¸ëåëäi ò½æûðûìäàð ½ëò àéìàºòàðäà¹û ñàÿñàòûíäà ñàÿñè çîðëàó ¸äiñòåðiíå ê¼ï åðiê áåðå áàñòà¹àí È. Ñòàëèíäi àë¹àí áà¹ûòûíàí ºàéòàðà àë¹àí æîº. Ñîíäàé-ຠñòàëèíäiê áà¹ûòòû iñêå àñûðó ¾øií Ô. È. Ãîëîùåêèí ñèÿºòû ôóíêöèîíåð áàñøûëàð àñà ºàæåò åäi. Ñîíûìåí, áiç ¸»ãiìåãå òèåê åòêåí 1923 æûëû ºàçຠîáëûñòûº III

ïàðòèÿ

êîíôåðåíöèÿñûíäà

º½ðûëûñºà

¼òóäi»

àéòûñ

àë¹ûøàðòû

òiêåëåé

ñîöèàëèñòiê

áàéëàð

ìåíøiãií

ýêñïðîïðèàöèÿëàó ñèïàòû ò¼»iðåãiíäå ¹àíà ¼ðáiäi. Á¾òií ðåñïóáëèêà õàëºû, ºàçຠ½ëòû ¾øií òà¹äûðëûº ì¸íi áîë¹àí êîëëåêòèâòåíäiðó, ìåìëåêåòòiê àïïàðàòòû æåðãiëiêòåíäiðó, îòûðûºøûëäûººà ¼òó, èíäóñòðèÿëàíäûðó ñèÿºòû ¾ëêåí ì¸ñåëåëåðãå áàéëàíûñòû àéòûñòàðòûñòàð

¸ëi

àëäà

èíòåëëåêòóàëäûº

áîëàòûí.

ìàéäàí¹à

Ñîíäàé-ຠàéíàë¹àí

øûí á½ë

ì¸íiíäåãi ïðîöåñêå

àòñàëûñºàíäàðäû» äà ºàòàðû àðòà ò¾ñêåí åäi.

µËÒØÛË ÑµËÒÀÍÁÅÊ ²ÎÆÀ͵ËÛ 1925

æûëäû»

îðòàñûíäà

ÐÊÏ(á)

Îðòàëûº

êîìèòåòi

²àçàºñòàí¹à ïàðòèÿëûº áàñøûëûººà Ãîëîùåêèíäi òà¹àéûíäàäû. Á½ë êåçäå ²àçàºñòàíäà ê¼ïòåãåí ê¾ðäåëi ¸ëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûº æ¸íå ñàÿñè ì¸ñåëåëåð ¼ç øåøiìií òàóûï ¾ëãåðìåãåí åäi. Îëàðäû» iøiíäå, å» íåãiçãiñi, ¸ðèíå, æåð ì¸ñåëåñi áîëàòûí. Åñêi áèëiêòi»


19

æåðãå

ºîíûñòàíäûðó

ñàÿñàòû

í¸òèæåñiíäå

æåðãiëiêòi

õàëûººà

æàñàëûí¹àí ºèÿíàò ¸ëi æîéûëà ºîé¹àí æîº åäi. Îíû øåøóãå êiðiñêåí æà»à áèëiê àëäûíàí ê¼ïòåãåí ê¾ðäåëi êåäåðãiëåð øûºòû. ̸ñåëåí, á½ðûí æåð ¾ëåñií àëóäà ïàòøà ¸êiìøiëiãi áåðãåí ò¾ðëi àðòûºøûëûºòàðäû

èåìäåíiï

¾éðåíãåí

ïåðåñåëåíäåð

æåð-ñóäû

ºàéòà á¼ëiñóãå º½ëûº òàíûòà ºîéìàäû, òiïòåí ºàðñûëûº òà ê¼ðñåòòi, îíû» ¾ñòiíå ðåâîëþöèÿäàí êåéií äå iøêi Ðåñåéäåí ²àçàºñòàí¹à æåð ¾øií ºîíûñ àóäàðóøûëàð ëåãi òîëàñòàìàäû. Á½ë æà¹äàé ¼ç ðåòiíäå îíñûç äà ê¾ðäåëi ½ëòàðàëûº ºàòûíàñºà ¸ñåð åòïåé ºîéìàäû. ´ëêåäåãi òîë¹à¹û æåòêåí ì¸ñåëåëåðäi øåøå àëàòûí, æåðãiëiêòi õàëûººà ò¾ñiíiêòi æ¸íå æàºûí êå»åñòiê ìåìëåêåòòiê àïïàðàò æà»àäàí áàÿó ºàëûïòàñûï êåëå æàòòû. ιàí êåäåðãiëåð äå àç áîëìàäû. ̸ñåëåí, æà»à ¸êiìøiëiê æ½ìûñûíà òàðòó¹à æàðàéòûí, æåðãiëiêòi õàëûº àðàñûíàí øûººàí, äàÿðëû¹û áàð àäàìäàð òûì àç åäi, àë ¸êiìøiëiê îðûíäàðûíà åíiï àë¹àí øîâèíèñòiê ïè¹ûëäà¹û ºûçìåòêåðëåð æà»à áèëiêòi» æåðãiëiêòi õàëûºòû» òàëàï-òiëåãiíå ñàé æ½ìûñ iñòåóiíå ì¾ìêiíäiê áåðìåäi. Àÿºòàí øàëûï, åòåêòåí áàñûï îòûðäû. µëòòûº ðåñïóáëèêàëàð ìåí îáëûñ áàñøûëàðûìåí ¼òêiçiëãåí IV

êå»åñòå

(1923)

ñ¼éëåãåí

ñ¼çiíäå

È.

Ñòàëèí:

“Îäàºòàñ

ðåñïóáëèêàëàð õàëûºòàðû àðàñûíäà¹û äîñòûº ïåí ûíòûìàºòàñòûº ñåçiìií iðiòåòií øîâèíèñòiê ýëåìåíòòåðäåí ìåêåìåëåðäi òàçàðòó êåðåê.

̽íäàé

ýëåìåíòòåð

Ìîñêâàäà¹û,

ñîíäàé-àº

ðåñïóáëèêàëàðäà¹û áiçäi» ìåêåìåëåðäå áîëó¹à òèiñ åìåñ æ¸íå ðåñïóáëèêàëàðäà¹û ìåìëåêåòòiê ìåêåìåëåðäi» áàñûíà æåðãiëiêòi àäàìäàðäû, åëäi» òiëi ìåí ñàëòûí áiëåòiíäåðäi ºîþ êåðåê”,- äåï ¼ìið òàëàáûíàí òó¹àí îéäû àéòºàí åäi. ´ç îéûí ä¸ëåëäåé ò¾ñó ¾øií îë ²àçàºñòàíäà áîë¹àí ìûíàäàé æà¹äàé¹à òîºòàëäû: “Ìåíi» åñiìäå îñûäàí åêi æûë á½ðûí

²ûð¹ûç ðåñïóáëèêàñûíäà Õàëêîì Êå»åñi


20

Ò¼ðà¹àñû áîëûï ºûð¹ûç òiëií áiëìåéòií Ïåñòêîâñêèé iñòåäi. Á½ë æà¹äàéäà ñîë êåçäi» ¼çiíäå-ຠ²ûð¹ûç ðåñïóáëèêàñûíû» ¾êiìåòi ìåí ºûð¹ûç øàðóàëàð ὺàðàñû àðàºàòûíàñûí íû¹àéòó iñiíäå ¼ëøåóñiç

¾ëêåí

ºèûíäûºòàð

òó¹ûçäû.

Ñîíäûºòàí

äà

ïàðòèÿ

²ûð¹ûç ðåñïóáëèêàñû Õàëêîìû Êå»åñiíi» Ò¼ðà¹àñûíû» ºûð¹ûç áîëóûíà ºîë æåòêiçäi”19. Æàëïû îðûíäû àéòûë¹àí á½ë ïiêiðäi àíûºòàé ò¾ñåòií æàºòàðû äà áàð. ̸ñåëåí, Ñ. Ñ. Ïåñòêîâñêèé Ñòàëèí ê¼ðñåòêåí ìåçãiëäå ²àçàºñòàíäà Õàëêîì Êå»åñi Ò¼ðà¹àñû åìåñ ÐÊÏ(á) ²ûð¹ûç (²àçàº) îáëûñòûº áþðîñû Ïðåçèäèóìûíû» Ò¼ðà¹àñû (1920 æ.) ºûçìåòiíäå iñòåäi. Ñîíäàé-àº, îñû ìåçãiëäi» ¼çiíäå-ຠiñ æ¾çiíäå ñàÿñè áèëiê Õàëêîì Êå»åñi Ò¼ðà¹àñû ºîëûíäà åìåñ, Êèðîáêîìíû» áiðiíøi õàòøûëàðû

(Ïåñòêîâñêèéäåí

ñî»

Êîðîñòåëåâ,

Íàíåéøâèëè)

ºîëûíäà øî¹ûðëàíäû. Øàðóàøûëûºòû», ¸ëåóìåòòiê æ¸íå ñàÿñè äàìóäû» íåãiçãi áà¹ûòòàðû ìåí ¸äiñòåðií ñîëàð àíûºòàï îòûðäû. Ìiíå,

ñîíäûºòàí

ðåñïóáëèêàëàðäû æ¾çåãå

äà

áàñºàðó

àñûðûëäû

ðåñïóáëèêàäà

æî¹àðûäà

ñàÿñè

äåï

Ñòàëèí

ïðèíöèïi àéòó

áèëiêòi

ñ¼çiíäå

²àçàºñòàíäà

ºèûí.

ºîëûíà

êåëòiðãåí

ñîë

´éòêåíi,

ê¾éiíäå

áiðiíøiäåí,

øî¹ûðëàíäûð¹àí

¼ëêåëiê

ïàðòèÿ êîìèòåòiíi» æàóàïòû õàòøûëàðû îðòàëûºòàí, æåðãiëiêòi êîììóíèñòåðäi» êåëiñiìiíñiç æiáåðiëiï îòûðñà, åêiíøiäåí, îëàð ðåñïóáëèêàäà¹û ñòðàòåãèÿëûº ì¸ñåëåëåðäi øåøóäå îðòàëûºòû» í½ñºàóëàðûíà

¾ñòåìäiê

áåðiï,

æåðãiëiêòi

åðåêøåëiêòåð

ìåí

ì¾ääåëåðäi ¼ç ä¸ðåæåñiíäå áà¹àëàé àëìàäû æ¸íå ñîíäàé áîëóû çà»äû äà åäi. ²àçàºñòàíäà¹û

ñàÿñè

àõóàë¹à

Îðòàëûºòû»

áiëåê

ñûáàíà

àðàëàñóûíà æîë àøûï áåðãåí ñåáåïòåðäi» áiði æ¸íå áiðåãåéi-½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿ ðóøûëäûº,

àðàñûíäà¹û

æåðøiëäiê

¼çàðà

ñèÿºòû

àëàóûçäûº.

ôåîäàëäûº

Ñûðòºû

ñèïàò

àë¹àí

ò¾ði á½ë

òîïàðàëûº ê¾ðåñòi» ò¾ïòåï êåëãåíäå íåãiçiíäå ºûçìåò ¾øií òàëàñ


21

æàòºàí

áîëàòûí.

´êiíiøêå

îðàé,

º½æàòòàðäû»

ê¼ðñåòóiíå

ºàðà¹àíäà, òîïàðàëûº ê¾ðåñòi» ¼ðøiï îòûðóûíà ðåñìè îðûíäàð äà ò¾ðòêi áîë¹àí. Îë òóðàëû á½ðûí ´ëêåëiê ïàðòèÿ

êîìèòåòiíi»

åêiíøi õàòøûñû ºûçìåòiíäå áîë¹àí Ñ. ²îæàí½ëû 1927 æûëû ´ëêåëiê Êîìèòåòêå æîëäà¹àí õàòûíäà: “Åæîâ ïåí Íàíåéøâèëè æîëäàñòàð á½ë òóðàëû ê¼ï í¸ðñå àéòà àëàð åäi. ´éòêåíi îëàðäû» áàñøûëûº ûºïàëû íåãiçiíåí òîïàðàëûº ºàòûíàñòàðäû åñåïêå àëó, òîïòàðäû» àðà ñàëìà¹ûí òå»åñòiðiï îòûðó ñàÿñàòûíà º½ðûëäû. Àë ìåí òîïòàð¹à çà»äû ñèïàò áåðóãå ºàðñû ò½ðäûì...”- äåï ê¼ðñåòòi20. Á½ë æà¹äàé, áiðiíøiäåí, æåðãiëiêòi õàëûºòû ê¾íäåëiêòi ì¸ñåëåëåðäi ¼ç

óà¹ûíäà

ºîéûï,

øåøiï

îòûðó

ì¾ìêiíøiëiãiíåí

àéûðñà,

åêiíøiäåí, Îðòàëûºòû» ºàçຠðåñïóáëèêàñûíû» ¼çií-¼çi áàñºàðó ºàáiëåòiíå äåãåí ñåíiìií ò¼ìåíäåòòi. Ñîë

ò½ñòà

¸çiðãå

Îðòàëûº

Êîìèòåòòi»

Îðòà

Àçèÿëûº

Áþðîñûíû» ì¾øåñi ѽëòàíáåê ²îæàí½ëû Òàøêåíòòåí 1924 æûëû ºàçàíäà Ñòàëèíãå æîëäà¹àí õàòûíäà ²àçàºñòàíäà ºàëûïòàñºàí ñàÿñè æà¹äàé¹à òàëäàó æàñàé êåëiï: “… ²ûð¹ûçñòàíäà¹û ïàðòèÿñîâåò êàäðëàðûíû» îäàí ¸ði ûäûðàóûí àõóàëûíàí êîìèòåòiíi»

ñàóûºòûðó ¼çiíi»

¾øií

òiêåëåé

å»

òîºòàòó æ¸íå òîºûðàó

àëäûìåí

áàñøûëûº

ÁÊÏ(á)

Îðòàëûº

æàñàóûìåí

òàáàíäû

ïàðòèÿëûº ðåæèì îðíàòó êåðåê” äåãåí ïiêiðií áiëäiðåäi. ²àéñûáið ì¸ñåëåëåðãå áàéëàíûñòû òûì áiðæàºòûëû¹ûíà ºàðàìàñòàí, ºàçຠáàñøûëàðûíû» ¼ç àðàºàòûíàñûíà áàéëàíûñòû õàòòà àéòûë¹àí ïiêiðäi» íåãiçiíäå àùû øûíäûº æàòûð åäi. Ìiíå, îñûíäàé æà¹äàéäà ²àçàºñòàíäà¹û ñàÿñè áàñøûëûººà Ôèëèïï Èñàåâè÷ Ãîëîùåêèíäi æiáåðó òóðàëû øåøiì ºàáûëäàíäû. Ñàÿñè

Áþðîíû»,

Ñòàëèííi»

Ãîëîùåêèíãå

òîºòàëóû,

¸ðèíå

êåçäåéñîº åìåñ-òi. Ãîëîùåêèí æàñ æà¹ûíàí äà, ¼ìiðëiê ò¸æiðèáåñi æà¹ûíàí äà ïàðòèÿíû» åñêi áóûíûíà æàòàòûí. Ðåâîëþöèÿäàí êåéií ê¼ï½ëòòû Îðàëäà, Îðòà Àçèÿäà æàóàïòû ºûçìåòòåð àòºàð¹àí.


22

Ñòàëèí ìåí îíû» ò¼»iðåãiíäåãiëåð ¾øií Ãîëîùåêèí òàáè¹àòûíäà¹û àñà

åëåóëi

åðåêøåëiêòåðiíi»

áiði

-

îíû»

îðòàëûºòàí

àë¹àí

äèðåêòèâàëûº í½ñºàóëàðäû á½ëæûòïàé, òiïòåí ðåòi êåëñå àñûðà îðûíäàó¹à òûðûñóûíäà åäi. Á½ë ºàñèåò ì¸ñåëåíi» åêiíøi æà¹ûíà, ÿ¹íè òâîð÷åñòâîëûº áàñòàìàëàð¹à ñû áîëûï òèþi ì¾ìêií åêåíäiãií

îë åñåïêå àëà áåðìåéòií. Òåðå» òåîðèÿëûº äàÿðëûºòû»

æîºòû¹û, ¼çiíäå äå òîëûº àíûº åìåñ, áiðຠñûðòòàí ºàðà¹àíäà ºàéøûëûºñûç èäåÿëàð¹à ñîºûð ñåíiììåí áåðiëó æ¸íå îëàðäû ºàéäà,

ºàíäàé

ºàéðàòêåð

æà¹äàéäà

ðåòiíäå

Ô.

áîëìàñûí È.

æ¾çåãå

Ãîëîùåêèííi»

àñûðó¹à

äàÿðëûº-

áîéûíäà¹û

íåãiçãi

ºàñèåòòåð îñûëàð åäi. ²àçàºñòàíäà¹û ºûçìåòiíäå îë ¼çiíi» á½ë ºûðûí òîëûº àøûï ê¼ðñåòiï áåðäi. Áiðåð ìûñàë êåëòiðåéiê. Ãîëîùåêèí ½çàìàé ¼ëêåëiê

²àçàºñòàí¹à

ºûçìåòêå

êåëãåííåí

êåéií

ê¼ï

Áþðî îòûðûñûíäà ñîë æûë¹û æåëòîºñàíäà ¼òïåê V-øi ïàðòèÿ

êîíôåðåíöèÿñûíû»

ºàðàðûíû»

æîáàñû

òàëºûëàíäû. Ïiêið àëûñó áàðûñûíäà ´ëêåëiê Êîìèòåòiíi» åêiíøi õàòøûñû

Åæîâ

ºàðàð¹à

“V

Á¾êië-ºàçàºñòàíäûº

ïàðòèÿ

êîíôåðåíöèÿñû ´ëêåëiê Êîìèòåòiíi» ñàÿñè áà¹ûòûí ºîëäàéäû” äåãåí ºîñûìøàíû åíäiðóäi ½ñûíäû. Ãîëîùåêèí îñû¹àí áàéëàíûñòû ïiêiðií áiëäiðiï: “Á½ë ½ñûíûñºà

ìåí ¾çiëäi êåñiëäi ºàðñûìûí.

Æàëïû àéòó¹à ñ¼ç òàïïà¹àíäà,” ñàÿñè áà¹ûò ä¾ðûñ”, “ñàÿñè áà¹ûò ºóàòòàëñûí” ñèÿºòû ñ¼çäåð àéòûëàäû. Ìåí áiçäi» ñàÿñè áà¹ûòïàðòèÿíû» Îðòàëûº Êîìèòåòiíi» áà¹ûòû äåï ñàíàéìûí. Áiçäi» áàñºà åøºàíäàé äà ñàÿñè áà¹ûòûìûç æîº...”- äåãåí áîëàòûí. ´ëêåëiê ïàðòèÿ êîìèòåòiíi» æåðãiëiêòi åðåêøåëiêòåðãå íåãiçäåëãåí ¼ç ñàÿñè áà¹ûòûíû»

æîºòû¹û, îíû» ñàëäàðû á¾êiëõàëûºòûº

àïàòºà ½ðûíäûðó ¸áäåí ì¾ìêií åêåíií îë 1932 æûë¹à äåéií äå, îäàí êåéií äå òîëûº ò¾ñiíå àëìàäû. Ô. È. Ãîëîùåêèí ñèÿºòû ò¸æiðèáåëi, àéëàëû æ¸íå ºàòûãåç ñàÿñàòêåðäi» ²àçàºñòàí¹à æiáåðiëóiíi» òà¹û áið ñåáåái áàð åäi. Îë


23

ºàçຠ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿñûíà ºàòûñòû. ²àçàí ðåâîëþöèÿñû ºàðñà»ûíäà äà æ¸íå îäàí êåéiíãi êåçå»äå äå ¼çiíi» ñàí æà¹ûíàí àçäû¹ûíà

ºàðàìàñòàí

ºàçàº

èíòåëëèãåíöèÿñû

áåëñåíäi

ñàÿñè

ïîçèöèÿñûìåí åñêi èìïåðèÿ ê¼ëåìiíäå ê¼çãå ò¾ñiï ºàë¹àí åäi. Àíòèèìïåðèàëèñòiê, ºîç¹àëûñûíû» ¾êiìåòiíi»

îòàðøûëäûººà

ºàëûïòàñóû,

ïàéäà

Àëàø

áîëóû

ºàðñû ïàðòèÿñû

ºóàòòû ìåí

½ëûäåðæàâàëûº

Àëàø

Àëàøîðäà

ê¾øòåðãå

äå,

áîëüøåâèêòåðãå äå ½íàé ºîé¹àí æîº. Àëàøîðäà ¾êiìåòi æîéûëûï, àëàø ºîç¹àëûñûíà ºàòûíàñºàíäàð¹à êåøiðiì æàðèÿëàí¹àííàí êåéií äå

ïàðòèÿäà

æîº

ºàçàº

èíòåëëèãåíöèÿñû

ìåí

Êå»åñ

áèëiãi

àðàñûíäà ê¼ïòåãåí ò¾ñiíiêñiç æà¹äàéëàð îðûí àëäû. °ñiðåñå, Êå»åñ ¼êiìåòi ïàðòèÿäà æîº ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿ¹à ñåíiìäiëiê òàíûòûï, îíû áàñºàðó iñiíå, ìåìëåêåòòiê, ºî¹àìäûº º½ðûëûñºà

êå»iðåê

òàðòó¹à áàðìàäû. Ðàñ, àë¹àøºû êåçå»äå, ÿ¹íè 1921-1925 æûëäàðû àëàøòûº

èíòåëëèãåíöèÿ¹à

ºàòûíàñòû»

áiðøàìà

æ½ìñàºòû¹ûí

áàéºàó¹à áîëàäû. ̸ñåëåí, 1921 æûëû ìàìûð æ¸íå ìàóñûì àéëàðûíäà

áîëûï

êîíôåðåíöèÿñûíäà

¼òêåí îáêîì

I

Æàëïûºàçàºòûº

áàñøûëàðûíû»

áiði

Àâäååâ

ïàðòèÿ àëàø

ºîç¹àëûñûíà àò ñàëûñºàí ºàçຠèíòåëëèãåíòòåðií ºûçìåòêå òàðòó¹à ºàðñû áîë¹àíäàð¹à æàóàï áåðiï: “²ûð¹ûç èíòåëëèãåíöèÿñûíû» ñåãiçiíi» æåòiñi àëàøîðäàëûºòàð. Îñû¹àí îðàé îáêîì àëäûíäà á½ë èíòåëëèãåíöèÿíû û¹ûñòûðûï òàñòàï, iñêå ºûð¹ûç êåäåéëåðií òàðòó ì¸ñåëåñi ò½ðäû. Áið æà¹ûíàí àëàøîðäàëûºòàð¹à ¼òêåí æûëû-ຠðåñìè êåøiðiì æàðèÿëàí¹àí, åêiíøi æà¹ûíàí - ²ûð¹ûçñòàíäà ñàóàòñûçäûº 97 ïàéûç¹à, àë åãåð àëàøîðäàëûºòàðäû åñåïòåí øû¹àðñàº, îíäà ñàóàòòûëàðäû» ¾ëåñi

½ ïàéûç¹à êåìè ò¾ñåäi.

²àæåòòiëiêêå áàéëàíûñòû, á½ðûí¹û ïàðòèÿëû¹û ìåí áåëñåíäiëiãií åñåïêå àëà îòûðûï, ê¼ïòåãåí îºû¹àíäàðäû æ½ìûñºà êåëäi”21- äåï ê¼ðñåòêåí áîëàòûí.

òàðòó¹à òóðà


24

Æàëïû á½ë òàðèõè êåçå»äå àëàø ºîç¹àëûñûíà ºàòûíàñºàí èíòåëëèãåíöèÿíû» ºî¹àìäûº-ñàÿñè ðîëií òóðà ò¾ñiíãåí ïàðòèÿ ì¾øåëåði àç áîë¹àí æîº. Ñîëàðäû» îðòຠïiêiðií áiëäiðå êåëiï Àâäååâ áûëàé äåãåí åäi: “...Êîíôåðåíöèÿ àðòòà ºàë¹àí, ì¸äåíèåòñiç ½ëòòû» àðàñûíäà æ½ìûñ iñòåó åðåêøåëiãiíå íàçàð àóäàðóû êåðåê. Îëàðäû»

¼ìiðiíå

àðàëàñó¹à,

íåìåñå

æàºûíäàñó¹à

áà¹ûòòàë¹àí

êiøêåíå ¹àíà ¸ðåêåòòi ºûð¹ûçäàð áàºûëàó ðåòiíäå ºàáûëäàï îòûð; îðûñòàð¹à ñåíiìñiçäiê òåðå» òàìûð æàé¹àí æ¸íå îë ½ç຺à äåéií æîéûëìàéäû. Ñîíäûºòàí äà æ¾ðäiì –áàðäûì ò½æûðûìäàð æàñàï, áið æ຺à á½ðà òàðòó ä½ðûñ åìåñ22. Àëàøòûº

èíòåëëèãåíöèÿ¹à

ºàòûíàñòû»

ñàïàëû

¼çãåðiñêå

½øûðàóû 1925 æûëäàí áàñòàëàäû. Îñû æûëû ÐÊÏ(á) Îðòàëûº Êîìèòåòi åêi ì¸ðòå àðíàéû ºàçຠáàñïàñ¼çi òóðàëû ì¸ñåëå ºàðàï, íàºòû øåøiìäåð ºàáûëäàäû. Ñîë åêi òàëºûëàóäà äà ²àçàºñòàíäà¹û ºàçຠáàñïàñ¼çiíå ïàðòèÿäà æîº èíòåëëèãåíöèÿíû» ûºïàëû íåãiçãi òàºûðûïòàðäû» áiði áîëäû. ̸ñåëåí, 1925 æûëû 2 íàóðûçäà ÐÊÏ(á) Îðòàëûº Êîìèòåòiíi» Ñåêðåòàðèàòû “²ûð¹ûç áàñïàñ¼çiíi» æà¹äàéû æ¸íå îíû æåòiëäiðå ò¾ñó øàðàëàðû òóðàëû” ì¸ñåëå ºàðàï, ºàðàðûíäà

“à)

Êèðîáêîì

æ¸íå

æåðãiëiêòi

ïàðòèÿ

½éûìäàðû

òàðàïûíàí ìåðçiìäi áàñïàñ¼çäi áàñºàðó æåòêiëiêñiç áîëûï îòûð; á) ºàéñûáið ìåðçiìäi áàñûëûìäàðäû» (”Àºæîë”, “Ñàíà”, “Òiëøi”) ñàÿñè áà¹ûòûí àíûºòàóäà ½ëòøûë ïàðòèÿäà æîº èíòåëëèãåíöèÿíû» ûºïàëû áàð”,- äåï ê¼ðñåòiëäi23. Á½ë í½ñºàó íåãiçiíåí ¾ø í¸òèæåìåí àÿºòàëäû: áiðiíøiäåí, °. Á¼êåéõàí áàñòà¹àí áið òîï àëàøòûº èíòåëëèãåíöèÿ îñû æûëû-ຠáàñïà îðûíäàðûíäà¹û ºûçìåòòåðiíåí áîñàòûëäû, åêiíøiäåí, ñûí¹à ½øûðà¹àí ºàçຠòiëiíäå øû¹àòûí ìåðçiìäi áàñûëûìäàðäû» áiðàçû æàáûëäû,¾øiíøiäåí, áàðëûº ä¸ðåæåäåãi ìåðçiìäi áàñûëûì, êiòàï øû¹àðó iñi ¾ñòiíåí ºóàòòû ïàðòèÿëûº áàºûëàó îðíàäû, ãàçåò-


25

æóðíàëäàð àëäûìåí ïàðòèÿëûº ïîçèöèÿíû áiëäiðóãå, æ¾ðãiçóãå òèiñòi áîëäû. Äåãåíìåí,

²àçàº

´ëêåëiê

Êîìèòåòi

ìåí

àëàø

èíòåëëèãåíöèÿñû àðàñûí øèåëåíiñòiðiï æiáåðãåí

Ñòàëèííi» 1925

æûëû

Êîìèòåòi

29

ìàìûðäà

ÁÊÏ(á)

²àçàº

´ëêåëiê

áþðî

ì¾øåëåðiíå “Àºæîë” ãàçåòiíi» áà¹ûòûíà áàéëàíûñòû æîëäà¹àí õàòû áîëäû. Õàò åêi á¼ëiìíåí ò½ðäû. Îíû» àë¹àøºû æàðòûñûíäà “ê¼ñåì” ¼çiíi» “Àºæîë” ìàòåðèàëäàðìåí òàíûñºàíäû¹ûí, îëàðäû» àºãâàðäèÿøûëàð áàñûëûìûíäà æàðûº ê¼ðãåí Ì. Øîºàé½ëûíû» å»áåêòåðiìåí ðóõàíè ñàáàºòàñòûºòà åêåíäiãií, “Àºæîë” ñûíû æàé ñûí åìåñ, Êå»åñ øûíäû¹ûíû» Øîºàé½ëû ñèÿºòû îïïîíåíòòåðiíå ê¼ìåêòåñåòií çiëi áàð ñûí åêåíäiãií àéòûï, “ìûíàäàé ñûí¹à Ñîâåòòåð åëiíå îðûí áîëó¹à òèiñ åìåñ”- äåï ºîðûòàäû. Õàòòû»

åêiíøi

èíòåëëèãåíòòåðiíå

á¼ëiãiíäå ïàðòèÿíû»

Ñòàëèí

ïàðòèÿäà

æîº

ºàçàº

²àçàº

´ëêåëiê

Êîìèòåòiíi»

ºàòûíàñû ºàíäàé áîëó êåðåêòiãiíå êå»iðåê òîºòàëäû. Ïðèíöèïòiê ìà»ûçû áîë¹àíäûºòàí õàòòû» îñû á¼ëiãií òîëû¹ûðຠîºûï ê¼ðåéiê: “Ìåí ïàðòèÿäà æîº èíòåëëèãåíòòåðäi êå»åñ æ½ìûñûíà òàðòóäû òîëûº ºîëäàéìûí. Åãiíøiëiê õàëêîìû, ÕØÊ, êîîïåðàöèÿñû æ¸íå áàñºà

øàðóàøûëûº

îðûíäàðû

á½ë

àäàìäàðäû

àñòûðòûí

êå»åñòåíäiðiï, ì¾ìêiíøiëiãiíøå êå»iðåê ïàéäàëàíóû êåðåê. Ìåí ñîíäàé-àº, ïàðòèÿäà æîº èíòåëëèãåíòòåðäi ºûð¹ûç ì¸äåíèåòií ¼ðêåíäåòó iñiíå òàðòó æà¹ûíäàìûí. ²ûð¹ûç òiëiíäå îºóëûºòàð äàÿðëàó-á½ë àäàìäàðäû ì¸äåíèåò ñàëàñûíäà

ïàéäàëàíóäû» íåãiçãi

æîëû. Áiðຠìåí ïàðòèÿäà æîº èíòåëëèãåíòòåðäi» ñàÿñè æ¸íå èäåîëîãèÿëûº ò¸ðáèåëåóìåí àéíàëûñóûíà ºàðñûìûí. Áiç áèëiêòi æàñòàðìåí ñàÿñè æ¸íå èäåîëîãèÿëûº æ½ìûñòû áóðæóàçèÿëûº ïàðòèÿäà æîº èíòåëëèãåíòòåðãå áåðiï ºîþ ¾øií àë¹àìûç æîº. Á½ë ìàéäàí á¼ëiï-æàðóñûç ò¾ãåëiìåí êîììóíèñòåðäi» ¾ëåñiíå áåðiëóãå òèiñ.

Îíäàé

åòïåéiíøå

Øîºàåâòàðäû»

²ûð¹ûçñòàíäà

æå»ói


26

àºèºàòºà àéíàëóû ì¾ìêií. Àë á½ë êîììóíèçìíi» ²ûð¹ûçñòàíäà¹û èäåîëîãèÿëûº æ¸íå ñàÿñè ê¾éðåóiìåí òå»”24. Ñòàëèííi» æ½ìûñ ñòèëiìåí æàºñû òàíûñ àäàì õàò àâòîðûíû» íåãå

ìå»çåï

îòûð¹àíûí

áiðäåí

໹àðàòûí

åäi.

²àçàºñòàí

æà¹äàéûíäà á½ë ïàðòèÿäà æîº èíòåëëèãåíöèÿíû, å» àëäûìåí àëàø ºîç¹àëûñûíà

ºàòûñòûëàðûí

ì¾ìêiíäiãiíøå

øåêòåó,

ºî¹àìäûº

ïðîöåñòåðãå ûºïàëûí áîëäûðìàó åäi. Ô. È. Ãîëîùåêèí õàòòû» àñòàðûí ¼çiíøå ò¾ñiíäi. Ñî¹àí ñàé ïàðòèÿäà æîº, àíû¹ûðຠàéòºàíäà “áóðæóàçèÿëûº ½ëòøûëäàðäû” îºøàóëàóäû» ¼ç æîñïàðûí æàñàï, ¸äiñòåðií àíûºòàï, îíû æ½éåëi ò¾ðäå iñêå àñûðó¹à òûðûñòû. Øûíûí àéòó êåðåê, á½ë ¸ðåêåòòå îë ¸ìiðøië-¸êiìøië æ¾éåíi» ºîëäàóûíà ñ¾éåíå îòûðûï, áiðàç “æåòiñòiêòåðãå” æåòòi äå. ´ç ðåòiíäå Ñòàëèí äå Ãîëîùåêèííi» “áóðæóàçèÿëûº ½ëòøûë” íåìåñå “àëàøøûë” èíòåëëèãåíöèÿìåí ê¾ðåñòi ñ¸òòi æ¾ðãiçå îòûðûï ²àçàºñòàíäà æà»à ºî¹àì ê½ðó¹à æîë àøà àëàòûíäû¹ûíà ñåíäi. ´éòêåíi, á½ë åêåói ïàðòèÿëûº èåðàðõèÿäà áiði áàñøû, àë åêiíøiñi î¹àí

áà¹ûíûøòû

¹àíà

åìåñ,

ñîíûìåí

áiðãå

îëàðäû»

ñàÿñè

ì¸ñåëåëåðäi ò¾ñiíó æ¸íå îëàðäû iñêå àñûðó ºèìûë-¸ðåêåòòåðiíäå, ¸äiñòåðiíäå ½ºñàñòûºòàð áàð åäi. Åêåói äå ê¾ðäåëi ýêîíîìèêàëûº ¸äiñòåð

ìåí

º½ðàëäàð¹à

ñ¾éåíó

åìåñ,

ñàÿñè,

ñàÿñè

ê¾øòåó

æîëäàðûíà, ñàÿñè ê¾ðåñòi» å» ¸äiëåòñiç æ¸íå ä¼ðåêi ò¾ðëåðiíå áåéiìäiëiãiìåí ê¼çãå ò¾ñòi. * Ô.

È.

õàòøûñû

Ãîëîùåêèí

áîëûï

ºûðê¾éåê êîìèòåòiíi»

àéûíäà

²àçàº

òàìûç êåëiï,

áþðîñûí

*

¼çi

´ëêåëiê

àéûíäà ñîë

* Êîìèòåòiíi»

áåêiòiëãåíiìåí, àéäû»

¼òêiçäi.

Á½ë

13-äå

²ûçûëîðäà¹à

¼ëêåëiê

Îäàº

æàóàïòû ïàðòèÿ

ê¼ëåìiíäåãiäåé

²àçàºñòàíäà äà ´ëêåëiê Êîìèòåòiíi» áàð áèëiêòi ¼ç ºîëûíà øî¹ûðëàíäûð¹àí

êåçi

áîëàòûí.

Ñîíäûºòàí

²àçàºñòàíäà

Ãîëîùåêèíäi, ¸ðèíå, áiðiíøi áàñøû åñåáiíäå ºàáûëäàäû. Ñîíäàé-


27

àº,

îíû»

áåêiòiëóií

ñàÿñàòòàí

õàáàðäàð

ºàóûì

áiðæàºòû,

ò¾ñiíóøiëiêïåí ºàáûëäàäû äåï àéòó ºèûí. ²àçàºñòàíäà á½ðûí iñòåìåãåí, ðåñïóáëèêà ¼ìiðiìåí, æåðãiëiêòi õàëûºòû» òàðèõ, ñàëòä¸ñò¾ðiíåí ì¾ëäåì õàáàðñûç àäàìíû» áàñøûëûººà êåëóií ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿíû»

àëäû»¹û,

´éòêåíi

áîéû

¹àñûðëàð

áåëñåíäi

îòàðëûº

òîáû

åçãiäå

º½ïòàé

êåëå

ºîéìàäû.

æàòºàí

åëäi»

ðåâîëþöèÿ æå»iñiíåí êåéií, áið æà¹ûíàí, åãåìåíäi àâòîíîìèÿ æàðèÿëàóû, àë åêiíøi æà¹ûíàí, î¹àí áiðiíøi áàñøû ðåòiíäå áàñºà ½ëò ¼êiëiíi» æiáåðiëói, îë áàñøûíû» æåðãiëiêòi õàëûºòû» åøºàíäàé ûºòèÿðûíñûç îðòàëûºòàí áåêiòiëói ¼çàðà ¾éëåñå áåðìåéòií ½¹ûìäàð åäi. Ñîíû» í¸òèæåñiíäå èíòåëëèãåíöèÿ àðàñûíäà, å» àëäûìåí ðåñïóáëèêàëûº

áàñøûëûºòà

æ¾ðãåíäåðiíi»

îðòàñûíäà

ò¾ðëi

ºàðàìà-ºàðñû ïiêiðëåðäi» òàðàëóû äà íåãiçñiç åìåñ-òií. Áiðàº, Îðòàëûº

Êîìèòåòòi»

øåøiìiíå

ºàðñû

àøûºòàí-àøûº

íàðàçûëûºòû», ºàíäàé äà áîëìàñûí ¸ðåêåòòåðäi» áîé ê¼ðñåòïåãåíi àíûº. Ãîëîùåêèí áåéòàíûñ ¼ëêåãå, îíû» áàñøû ºàéðàòêåðëåðiíå àë¹àøºû

êåçå»äå

ñåçiêòåíå

ºàðàäû.

Òiïòåí,

ê¼ï

½çàìàé

ðåñïóáëèêàëûº áàñøûëûº àðàñûíàí ¼çiíi» ºàðñûëàñòàðûí àíûºòàï òà ¾ëãåðäi. Îëàðäû» áàñøû òîáûíà îë ñîë ò½ñòà¹û å» áåëñåíäi æ¸íå àçàìàòòûº ïîçèöèÿñû áàð ïàðòèÿ æ¸íå êå»åñ ºàéðàòêåðëåði Ñ. ²îæàí½ëû , Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû æ¸íå Æ. Ìû»áàé½ëäàðûí æàòºûçûï, îëàðäû

“àâãóñòiê

áëîê”

äåï

àòàäû.

Ãîëîùåêèííi»

æîðàìàëû

áîéûíøà á½ë òîïòû» àðòûíäà àëàøòûº, ½ëòøûë èíòåëëèãåíöèÿ ò½ðäû. Ñîíäûºòàí äà ºàçຠõàëºûí ñîöèàëèçì æîëûíà àëûï øû¹ó ¸ðåêåòií àëäûìåí îñû òîïòû û¹ûñòûðóäàí áàñòàó òóðàëû ò½æûðûì æàñàëûíäû. Àë iñ æ¾çiíäå “áëîê” òóðàëû ñ¼ç æàóàïòû õàòøûíû» ¼çi òàðàòºàí ëàºàï ºàíà åäi. Îíû êåéiíiðåê àòàë¹àí ºàéðàòêåðëåðäi» á¸ði äå ä¸ëåëäåï áåðäi. ̸ñåëåí, Ñ. ²îæàí½ëû 1925 æûëû àºïàíäà


28

´ëêåëiê Êîìèòåòêå æîëäà¹àí õàòûíäà ìûíàäàé äåï ê¼ðñåòêåí áîëàòûí: “Ãîëîùåêèí òàðàòºàí “àâãóñòiê áëîê” òóðàëû ºàóåñåòêå áàéëàíûñòû ìûíàíû ì¸ëiìäåéìií: Ѹäóàºàñ½ëû ïåí Ìû»áàåâ æ¸íå ìåíi» àðàìûçäà îäຠåìåñ êåëiñiì ñ¼çäåð äå áîë¹àí åìåñ. Ѹäóàºàñ½ëû

æîëäàñïåí

àæûðàñºàííàí Ìû»áàåâºà

áåðãi

áið

áàéëàíûñòû

1925 æûë

æûëäû» iøiíäå

àéòñàì,

ºàðàøàñûíäà

êåçäåñêåí

ºàçàº

ñóûº

æîºïûí,

øûíäû¹ûíàí

àë

æàºñû

õàáàðäàð àäàì ðåòiíäå î¹àí äà, ¼çiìå äå çàëàëûí òèãiçåð ¼ñåê ñ¼çäåðãå åðiê áåðìåó ¾øií, ñ¼éëåñóäåí ºàøòûì”25. Æàóàïòû õàòøû ²ûçûëîðäà¹à êåëiï, æåðãiëiêòi æà¹äàéìåí áiðøàìà òàíûñºàííàí êåéií, ñîë ºûðê¾éåêòi» ¼çiíäå æåäåë ò¾ðäå áiðàç ì¸ñåëåðäi øåøó ¾øií Ìîñêâà¹à àòòàíûï êåòåäi. Îðòàëûº Êîìèòåò, Ñòàëèí àë¹àøºû ê¾ííåí-ຠÃîëîùåêèíäi ºîëäàóñûç ºàëäûð¹àí åìåñ. Ñîíäûºòàí äà îë áàðëûº íåãiçãi ì¸ñåëåëåðäi ¼çi îéëà¹àíäàé áà¹ûòòà æ¸íå ñîë ä¸ðåæåäå øåøó ¾øií îðòàëûººà ñ¾éåíiï îòûðäû. Àë, ºàçຠ¼ëêåëiê ïàðòèÿ ½éûìûíû» æàóàïòû õàòøûñû ðåòiíäå îë àë¹àøºû ñàïàðûíäà áàñøûëûº àëäûíäà àëäûìåí áiðíåøå ½éûìäûº ì¸ñåëåëåðäi ºîéäû. Îëàðäû» áiði æ¸íå å» íåãiçãiñi êàäð ì¸ñåëåñi åäi. Á½ðûí¹û ¾ø æàóàïòû õàòøûäàí ò½ðàòûí ñåêðåòàðèàòòà iñ æ¾çiíäå åêiíøi õàòøû ìiíäåòií àòºàð¹àí ¼çi æàñ, æiãåðëi æ¸íå áiëiìäi ºàéðàòêåð ѽëòàíáåê ²îæàí½ëûíû» ð¼ëi ìåí áåäåëi àéòàðëûºòàé æî¹àðû áîëàòûí. Îòûçäàí

æà»à

àñºàí

(1894

æûëû

òó¹àí)

ѽëòàíáåê

²îæàí½ëûíû» ê¼çãå ò¾ñiï, àóûç¹à iëiíói Ò¾ðêiñòàíäà 1921-1922 æûëäàðû ¼òêiçiëãåí æåð ðåôîðìàñûíà áàéëàíûñòû áîëäû. Á½ë àñà æàóàïòû ¾ëêåí øàðàíû iñêå àñûðóäà áåëñåíäiëiê òàíûòºàí Ñ. ²îæàí½ëûí îðòàëûº òà òàíûï ¾ëãåðãåí åäi. Îíû» äà ¼çiíäiê ñåáåïòåði

áàð.

Îðòàëûº

áàñøû

½éûìäàðäû»

åñåái

áîéûíøà

Ò¾ðêiñòàíäà¹û æåð-ñó ðåôîðìàñû Ðåñåé ãóáåðíèÿëàðûíäà¹ûäàé å» àëäûìåí òàïòûº ðå»ê àëó¹à òèiñ áîëäû. Àë æåðãiëiêòi êàäðëàðäû»


29

áàñûì á¼ëiãi æåð-ñó ðåôîðìàñûí ñîíûìåí áiðãå Ò¾ðêiñòàíäà¹û ðåâîëþöèÿ¹à äåéiíãi æåð ñàÿñàòûíäà¹û ¸äiëåòñiçäiêòi æîþ º½ðàëû äåï ò¾ñiíäi. Áàñºàøà àéòºàíäà îëàð æåð-ñó ðåôîðìàñûíà òåê òàïòûº ºàíà åìåñ, ñîíûìåí áiðãå ½ëòòûº ñèïàò òà áåðó áà¹ûòûí ½ñòàíäû. Ðåôîðìàíû» ñîíäàé ñèïàò àëóû òèiñòiãií êåéiíiðåê Ãîëîùåêèííi» ¼çi äå ìîéûíäà¹àí. ̸ñåëåí, îë ´ëêåëiê VI ïàðòèÿ êîíôåðåíöèÿñûíäà æàñà¹àí áàÿíäàìàñûíäà: “...ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè íàäî áûëî ðåçêî ïîâåðíóòü êîëåñî îáðàòíî... íóæíî áûëî îòíèìàòü ïðèâèëåãèè ó åâðîïåéñêîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ âëàäåëà îãðîìíûìè ïðîñòðàíñòâàìè è íåãäå áûëî êàçàõñêîìó íàñåëåíèþ

îñåäàòü

è

óñòðàèâàòüñÿ.

Ýòèì

îïðàâäûâàåòñÿ

è

çåìåëüíàÿ ðåôîðìà â þæíîì Êàçàõñòàíå”26- äåï ê¼ðñåòêåí åäi. Ìiíå, îñû øàðàíû iñêå àñûðó ìàºñàòûíäà Æåòiñó¹à êîìèññèÿ áàñºàðûï áàð¹àí Ñ. ²îæàí½ëû iñêå ø½¹ûë æ¸íå ¾ëêåí æiãåðìåí êiðiñiï êåòåäi. ÁiðຠÑ. ²îæàí½ëû

êîìèññèÿñûíû» ¸ðåêåòi åñêi

áèëiê ò¾ñûíäà ê¼ïòåãåí àðòûºøûëûºòàðäû èåìäåíiï, ¼çäåðií åðêií ñåçiíãåí ïåðåñåëåíäåðäi» ¾ëêåí ºàðñûëû¹ûíà ½øûðàäû. Æà»à ¼êiìåòòi»

äå

ºîëäàóûíàí

¾ìiòòåíãåí

îëàð

Òàøêåíòòå

æ¸íå

Ìîñêâàäà¹û îðòàëûº ¸êiìøiëiê îðûíäàðûíà æåð-ñó ðåôîðìàñû í¸òèæåñiìåí êåëiñïåéòiíäiêòåðií áiëäiðiï æåäåë õàò æîëäàäû, ¼ç øà¹ûìäàðûí ºàðäàé áîðàòàäû. ´êiíiøêå îðàé, îðòàëûº áèëiê òåê øà¹ûì

àéòóøûëàðäû»

¹àíà

ä¸éåêòåðiíå

ñ¾éåíiï,

æåðãiëiêòi

õàëûºòû» ì¾ääåñiíå ºàéøû êåëåòií øåøiìäåð äå ºàáûëäàäû. ̸ñåëåí, ÁÎÀÊ æåð äàóûí øåøóãå Ñåðàôèìîâ áàñòà¹àí Åðåêøå êîìèññèÿ

º½ðûï

Ò¾ðêiñòàí¹à

àòòàíäûðàäû.

Áiðàº,

á½ë

êîìèññèÿíû» æ½ìûñû í¸òèæåñiç àÿºòàë¹àí åäi. ´ëêåëiê Êîìèòåòòi» áþðîñûíäà æàñàë¹àí Ñåðàôèìîâòû» åñåáií òàëºûëàó áàðûñûíäà åêiíøi õàòøû ²îæàí½ëû ²àçàºñòàíäà, ¼êiíiøêå îðàé, “õàëûºòû» áið á¼ëiãiíi» òûì áåëñåíäi, àë åêiíøi æà¹ûíû» òûì åíæàð åêåíäiãií” àéòûï, êîìèññèÿíû» ñîë áåëñåíäi á¼ëiêòi» òiêåëåé


30

òàëàáû

í¸òèæåñiíäå

æ½ìûñûíû»

º½ðûë¹àíäû¹ûí,

áiðæàºòû

ñèïàò

ñîíäûºòàí

àë¹àíäû¹ûí

äà

ä¸ëåëäi

îíû»

ê¼ðñåòiï,

åøºàíäàé äà º½éòûðºû¹à ñàëìàñòàí êîìèññèÿíû òàðàòó ì¸ñåëåñií ºîÿäû. Áàÿíäàìàíû òàëºûëàó áàðûñûíäà Í. ͽðìàºîâ êîìèññèÿ ò¼ðà¹àñûíàí ºàéñûáið àóäàíäàðäà¹û ïåðñåëåí øàðóàëàð¹à âèíòîâêà áåðiëói ñåáåáií ñ½ðàäû. ιàí Ñåðàôèìîâ ìûíàäàé æàóàï áåðåäi: “̽íäà Á¾êiëîäàºòûº ñòàðîñòà

Êàëèíèí æîëäàñòû» ºàòåëiãi

áîëäû. ²àçàºñòàí ¾ñòiíåí ¼òêåí î¹àí ºûð¹ûçäàð ìàëûìûçäû òàðòûï àëäû, àë áiç îðûñòàð ºàðóäû ¼òêiçãåíáiç äåãåí øà¹ûì àéòûëäû. Îë øà¹ûì æàñàóøûëàð¹à âèíòîâêà áåðãiçãåí”27. °ðèíå,

²îæàí½ëû

êîìèññèÿ

òàðàïûíàí

äà

àñûðà

ñiëòåóøiëiêòåð æiáåðiëãåíäiãi ì¸ëiì. ̸ñåëåí, ºàéñûáið ïåðñåëåí ñåëîëàðûí á¾òiíäåé ê¼øiðiï åêiíøiñiìåí ºîñó, ñîíäàé-ຠê¼ëåìäi æåð èåëiêòåði áàð êóëàêòàðäû ¹àíà åìåñ, êåäåé øàðóàëàðäû äà æåðiíåí àéûðó ñèÿºòû ¸ðåêåòòåð îðûí àëäû. ´ç ðåòiíäå, æà»à áèëiê æà¹äàéûíäà îðûíäû ºîéûë¹àí ¸äiëåòòi òàëàïºà á½ðûí ò¾ðëi àðòûºøûëûºòàðäû èåìäåíiï ¾éðåíiï ºàë¹àí ïåðåñåëåíäåð

äå

ê¼íãiñi

êåëìåäi.

Îë

òóðàëû

1925

æûëû

Æàëïûºàçàºñòàíäûº IV êîìñîìîëäàð êîíôåðåíöèÿñûíäà ñ¼éëåãåí ñ¼çiíäå Ô. Ãîëîùåêèí ìûíàäàé äåï ê¼ðñåòòi: “...áiç àíò½ð¹àí ¼òêåí ä¸óiðäi» ñàðºûíøàºòàðûíàí àðûë¹àíûìûç æîº. ´çäåði»içãå ì¸ëiì, á½ðûí ºàçàºòàðäà áîë¹àí åâðîïàëûº, îðûñ ò½ð¹ûíäàðûíà äåãåí æåêê¼ðóøiëiê, ñåíáåóøiëiêòi» áiðàçû ¸ëi äå áàð; åêiíøi æà¹ûíàí, á½ðûí

áàðëûº

àðòûºøûëûºòàðäû

èåìäåíiï,

ºîæàëûº

æàñàï,

çîðëûºòàð iñòåãåí îðûñ øàðóàëàðûíà åíäi á¾ãií, êå»åñ áèëiãi æà¹äàéûíäà á½ëàðäû» á¸ðií äå òûéûï, àéûëû»äû æûé, êiøêåíå æåð

ìåí

ºàðæû

á¼ë

äåñå

îíû

ò¾ñiíãiñi

æîº,

á½ðûí¹û

àðòûºøûëûºòàðûíàí àéûðûë¹ûñû æîº, òiïòåí æàóëûº ê¼ðñåòiï îòûð. Îëàðäiêi, ¸ðèíå, òóðà åìåñ. ̽íû» á¸ði áiçäå áàð, î¹àí ê¼ç


31

æ½ìó¹à áîëìàéäû. Îñûíû» á¸ði øèåëåíiñ òóäûðûï îòûð. Àë ì½íäàé

¸ðåêåòêå

æàóàï

ðåòiíäå,

æ½ìûñûìûçäà

ºèûíäûºòàð

òó¹ûçàòûí ºàçຠ½ëòøûëäû¹û, ºîð¹àíûñ ½ëòøûëäûº ê¾øåéìåé ºîéìàéäû”28. Ìiíå,

îñûíäàé

ê¾ðäåëi

æà¹äàéäà

åñêi

ò¸ðòiïòåí

ºàë¹àí

¸äiëåòñiçäiêòåí ¼ç åëií òåç àðàäà º½òºàðûï àëóäû ê¼çäåãåí ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿ

¼êiëäåðiíi»

“ñîëøûëäûº”

¸ðåêåòiíi»

íåãiçñiç

åìåñòiãií ½ìûòïà¹àí æ¼í. Æàëïû îñû òàðèõè êåçå»äå æàñ ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿíû» àëäûíàí øû¹ûï, æà»à ºàòûíàñòàð¹à íåãiçäåëãåí ºî¹àìäû º½ðóäà ê¾ðäåëi äèëåììà¹à àéíàë¹àí ì¸ñåëå-½ëòòûº æ¸íå òàïòûº ì¾ääåëåðäi» àðà æiãií àæûðàòûï àëó ì¸ñåëåñi áîëäû. Áiðàº, ñîë êåçäåãi ºî¹àìäûº äàìóäû» áàðûñûíäà á½ë åêi ì¾ääåíi» àë¹àøºûñûíû» ¾ëåñ ñàëìà¹û áàð¹àí ñàéûí àçàÿ ò¾ñòi. Àë, á½ë æà¹äàé êåøåãi îòàð õàëûºòàðäû» åëæàíäû èíòåëëèãåíöèÿñûíà æå»ië òèìåäi. ´éòêåíi, á½äàí áûëàé îëàðäû» ½ëòòûº ì¾ääåíi ºîð¹àó¹à áà¹ûòòàë¹àí òàáè¹è ¸ðåêåòòåði, “½ëòøûëäûº” åñåáiíäå áà¹àëàíà áàñòàäû. Ñ. ²îæàí½ëû 1927 æûëû Ñòàëèí ìåí ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòiíå æîëäà¹àí õàòûíäà: “²àçຠºûçìåòêåðëåðiíi» iñòåï æ¾ðãåí îðòàñû ìåí æà¹äàéû îëàðäàí òèïòiê ºàòûãåç îòàðøûë øåíåóiíiêòi ò¸ðáèåëåéäi”,- äåï ºàçຠèíòåëëèãåíöèÿñûíû» îñû ñåçiìií áiëäiðãåí åäi29. Ò.

Ðûñº½ë½ëû1923

æûëû

½ëòòûº

ðåñïóáëèêàëàð

ìåí

îáëûñòàðäû» áàñøû ºûçìåòêåðëåðiíi» IV-øi Êå»åñiíäå ñ¼éëåãåí ñ¼çiíäå:

“Øîâèíèçì

ìåõàíèêàëûº

ìåí

æîëäàðìåí

½ëòøûëäûººà æîþ

êåðåê.

àóûòºóøûëûºòû Àëäûìåí

æàé

îëàðäû»

ýêîíîìèêàëûº æ¸íå áàñºà ñåáåïòåðií æîþ êåðåê. °çiðøå, Æåòiñó îáëûñûíû» ºûð¹ûç êåäåéëåðiíi» æåði áîëìàéûíøà æ¸íå îëàðäû» ò¼áåñiíåí ¸ðºàéñûñûíû» 125 äåñÿòèíàäàí æåði æ¸íå 15 æàëøûñû áàð îðûñ æ½äûðû¹û ò¼íiï ò½ð¹àíäà, î¹àí èíòåðíàöèîíàëèçì äåãåí ¼òå æàºñû í¸ðñå, Êå»åñ áèëiãiíå ºîñûëó êåðåê äåï ºàíøà àéòñà»ûç


32

äà á¸ðiáið îë îíû ò¾ñiíáåéäi æ¸íå Êå»åñ áèëiãií ñîë æ½äûðûºòû» àðàñûíàí ê¼ðåòií áîëàäû- äåäi îë. Îñûíäàé îðòàäàí øûººàí êîììóíèñò, ¸ðèíå, ¸ëãi æàëøûëàð¹à æàíû àøèäû, àë áiðຠîë á½ë ì¸ñåëå æ¼íiíäå àéòà áàñòàñà áîë¹àíû ½ëòøûë àòàíàäû”30. Êîììóíèñòiê ïàðòèÿíû» ½ëò ñàÿñàòûíäà êåçå» áîë¹àí, ÿ¹íè ½ëòòûº ì¾ääåäåí òàïòûº ì¾ääå áiðæîëà ¾ñòåìäiê àë¹àí îñû êå»åñòå ñ¼ç àë¹àí øåøåíäåðäi» ¾ëêåí á¼ëiãi æåðãiëiêòi åðåêøåëiêòåðäi åñêåðå áåðìåóøiëiê ½ëò ñàÿñàòûíäà òîºûðàóøûëûººà àïàðìàé ºîéìàéòûíäû¹ûíà æåòå íàçàð àóäàðäû. ̸ñåëåí, ´çáåêñòàí ïàðòèÿ ½éûìûíû»

áàñøûñû

ðåñïóáëèêàëàðäà¹û

À.

Èêðàìîâ

ì¸ñåëåëåðãå

îðòàëûº

àðàëàñóäà

áèëiêòi

¼òå

àáàé

½ëòòûº áîëó¹à

øàºûðûï, ñîíäàé-ຠѽëòàí¹àëèåâ ïåí îíû» ñåðiêòåðiíå áà¹à áåðóãå áàéëàíûñòû “Îëàðäû» á¸ðií äå êîíòððåâîëþöèîíåðëåð åòiï æàðèÿëàóìåí

¸óåñòåíóãå

áîëìàéäû.

̸ñåëåãå

òåðå»iðåê

ºàðàó

ºàæåò. ̽íäàé º½áûëûñòû» òàìûðû æîºòàé ê¼ðiíói ûºòèìàë, àë áiðຠîë ºàéäàí ê¾ø àëûï îòûð. Á¸ëåíi» áàñû, ìåíiìøå, ñ¸òñiç æ¾ðãiçiï îòûð¹àí ñàÿñàòûìûçäà!.. ²àòåëiêòåðäi æiáåðiï îòûð¹àí ¼çiìiçäi» ¼êiìåòiìiç, íàºòû àéòñຠÎðòàëûº Êîìèòåò”31,- äåï ê¼ðñåòòi. Îñû êå»åñòå ²îæàí½ëû äà ñ¼éëåäi. Îë Ò¾ðêiñòàíäà áàñºàðó àïïàðàòûíäà

îòàðøûëäûºòû»

¸ëi

äå

¼ç

ïîçèöèÿñûí

áåðìåé

îòûð¹àíäû¹ûí, ì½íäà ïàðòèÿíû» ½ëò ñàÿñàòûí iñêå àñûðóäà ºîë æåòêåí í¸òèæåëåðäi» ìàðäûìñûçäû¹ûí áàñà ê¼ðñåòòi. Áiðàº, îíû» ì¸ñåëåíi

æàí-æàºòû

òàëäàó

ìàºñàòûíäà

àéòºàí

ïiêið,

½ñûíûñòàðûí áiðæàºòû ºàáûëäàóøûëàð äà áîëäû. ̸ñåëåí, Ñ. Îðäæîíèêèäçå

Ñ. ²îæàí½ëûíû» ñîëøûëäû¹ûí ñûíàï, îíû»

Ò¾ðêiñòàíäà æåð ðåôîðìàñûí æ¾ðãiçó áàðûñûíäà¹û ðîëií ê¼ëäåíå» òàðòûï: “Îñûíäà ñ¼ç áîë¹àí æåð ðåôîðìàñûí æ¾ðãiçãåí ²îæàíîâ æîëäàñòû» ¼çi. ƾðãiçãåíäå ¼òå òåç æ¾ðãiçäi. ²àíøàëûºòû ñ¸òòi æ¾ðãiçãåíäiãi á½ë áàñºà ì¸ñåëå”32- äåãåí áîëàòûí.


33

Ñ. ²îæàí½ëûíû» á¾êïåñiç àøûº àéòºàí ïiêiði, îíû» Îðòà Àçèÿ

õàëûºòàðû

àëäûíäà

ò½ð¹àí

àóûðòïàëûºòàðäû

øåøóäåãi

“øûäàìñûçäû¹û” Ñòàëèíãå äå àñà ½íàé ºîé¹àí æîºòûí. Îë Èêðàìîâ ïåí ²îæàí½ëûíû» Ò¾ðêiñòàí¹à ¼çãåðiñ æåòå ºîé¹àí æîº äåãåí

ïiêiðiíå

ïàòøàëûº

¾çiëäi-êåñiëäi

êåçiíäåãiäåé

ºàðñû

øû¹ûï:

øûíûìåí

äå

“Åãåð

îòàð

Ò¾ðêiñòàí

áîëñà,

îíäà

áàñìàøûëàðäû» àéòºàíû ä½ðûñ, îíäà ѽëòàí¹àëèåâòi áiç åìåñ, Êå»åñ áèëiãi æà¹äàéûíäà îòàðëûº ºàòûíàñòû» áîë¹àíäû¹ûíà ò¼çiï îòûð¹àíûìûç ¾øií îë áiçäi ñîòòàóû êåðåê. Àë îñûíû» á¸ði øûí áîëñà,

ñiçäåð

íåãå

áàñìàøûëàð¹à

ºîñûëûï

êåòïåãåíäåði»içãå

ò¾ñiíáåéìií?”,33 - äåãåí åäi. Ñòàëèí á½ë áåðiëãåí ñ¼çi àðºûëû îðòàëûººà áà¹ûòòàë¹àí ñûí ïiêiðäi ºàáûëäàé àëìàéòûíäû¹ûí ¹àíà åìåñ, ñîíûìåí áiðãå ¼çiíi» ò¾ðêiñòàíäûº

ºàéðàòêåðëåðãå

äåãåí

ûç¹àðëû

ºàòûíàñûí

äà

òàíûòºàí åäi. Ñ. ²îæàí½ëûíû» áåëñåíäiëiãi æåðãiëiêòi ñàÿñè ì¸ñåëåëåðäi øåøóäåãi áàòûëäû¹û, ñàÿñè ºàéðàòêåð ðåòiíäåãi æåðãiëiêòi õàëûº àðàñûíäà¹û áåäåëi Ãîëîùåêèíãå äå ½íà¹àí æîº. ´éòêåíi æàóàïòû õàòøû ¼ìiðãå å» àëäûìåí Ñòàëèííi», îðòàëûºòû», ñîíàí ñî» ¼çiíi» øåøiìäåðií

¼òêiçóäi

áiðiíøi

êåçåêêå

ºîéäû,

àë

æåðãiëiêòi

ìàìàíäàðäû» ïiêiði, ïîçèöèÿñû îë ¾øií íåãiçãi æîñïàðäû iñêå àñûðóäà¹û

ê¼ìåêøi

º½ðàë

åñåáiíäå

åäi.

Êàäð

ì¸ñåëåñiíäå

Ãîëîùåêèí ¼çií åñêi îòàðëàóøû ïàòøàëûº áèëiêòi» ¼êiëiíäåé ñåçiíói, àë ¼çiíi» îïïîíåíòòåðiíå æàñà¹àí ºàòûãåçäiãi æà¹ûíàí ïàòøà æàíäàðìäàðûíàí äà àñûï ò¾ñiï æàòòû. Áåëãiëi àâòîð Ã. Ñàôàðîâòû» ñ¼çiìåí àéòºàíäà, î¹àí ¼çiìåí òå» ä¸ðåæåäå ñ¼éëåñå àëàòûí, “á½ðàòàíà” õàëûº àðàñûíàí øûººàí íà¹ûç ºàéðàòêåðëåð åìåñ, òåê áàñ ø½ë¹ûï, åêi àéòºûçáàéòûí ïîëèöåéëiê îðûíäàóøûëàð ìåí àóäàðìàøûëàð ¹àíà êåðåê åäi”34.


34

Ãîëîùåêèííi»

æà»à

ºàëûïòàñûï

êåëå

æàòºàí

æåðãiëiêòi

êàäðëàð¹à æàñà¹àí ºàìºîðëû¹û ²îæàí½ëûíà ºàòûíàñûíàí àíûº ໹àðûëàäû.

Æî¹àðûäà

àéòûë¹àí

ñàïàðûíäà

îë

Îðòàëûº

Êîìèòåòòi» àëäûíà ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòi õàòøûëàðû º½ðàìûí ¼çãåðòóäi æ¸íå ²îæàí½ëûí õàòøûëûºòàí áîñàòóäû ¼òiíäi. Îðòàëûº Êîìèòåò æàóàïòû õàòøûíû» òàëàáûí îðûíäàé îòûðûï, òèiñòi øåøiì ºàáûëäàäû. Îë øåøiì áîéûíøà Åæîâ æàóàïòû õàòøûíû» áiðiíøi îðûíáàñàðû æ¸íå ½éûìäàñòûðó á¼ëiìiíi» ìå»ãåðóøiñi, àë Æàíäîñîâ áîëñà åêiíøi îðûíáàñàð æ¸íå ¾ãiò-íàñèõàò á¼ëiìiíi» ìå»ãåðóøiñi áîëûï áåêiòiëäi. Ѽéòiï, ²àçຠ¼ëêåëiê êîìèòåòi õàòøûëàðûíû» º½ðàìûí Îðòàëûº Êîìèòåò ¼çi àíûºòàäû. °ðèíå á½ë

àðàäà

êåçäåéñîº

Åæîâòû» åìåñ-òi.

åêiíøi

Á½äàí

õàòøû

áûëàé¹û

áîëûï

òà¹àéûíäàëóû

êåçå»äå

Åæîâ

äà

(Ìîñêâà¹à

àóûñºàí¹à äåéií) æàóàïòû õàòøûíû» å» ñåíiìäi òiðåãiíå àéíàëäû. ²àçàºñòàí ¼ìiðiíå ºàòûñû áàð ìà»ûçäû ì¸ñåëåëåðäi îñû åêåói øåøiï îòûðäû. Ãîëîùåêèí

îñû

ñàïàðûíäà

²àçàºñòàí¹à

ê¼ìåêêå

áiðàç

ºûçìåòêåëåð æiáåðóãå Îðòàëûº Êîìèòåòòi» êåëiñiìií àëäû. Àðíàéû ºàáûëäàí¹àí

øåøiìäå:

“Îðãðàñïåðäó

ÖÊ

âûäåëèòü

è

êîìàíäèðîâàòü â Êàçêðàéêîì íåñêîëüêî îòâåòñòâåííûõ ðàáîòíèêîâ ïî

ïàðòèéíîé,

Êîëè÷åñòâî

àäìèíèñòðàòèâíîé

óñòàíîâèòü

è

õîçÿéñòâåííîé

Îðãðàñïðåäó

ÖÊ

ëèíèè.

ñîâìåñòíî

ñ

Êàçêðàéêîìîì”- äåï ê¼ðñåòiëãåí áîëàòûí. Ãîëîùåêèí ´ëêåëiê Êîìèòåòòi»

áþðîñûíäà

æàñà¹àí

åñåáiíäå

îðòàëûºòàí

êåëåòií

“äåñàíòòû»” àë¹àøºû òîáûíû» º½ðàìûí äà àòà¹àí. Îëàðäû» iøiíäå Âàõëàìîâ, Ëóðüå, Ïÿòêèí, Ñìèðíîâ ñèÿºòû àäàìäàð áàð åäi. Îë “ìåí òà¹û áiðåóëåðäi ñ½ðàï åäiì, áiðຠîëàðäû» ì¸ñåëåñi ¸ëi øåøiëå ºîé¹àí æ- äåï ê¼ðñåòòi. Á½ë àðàäà ²àçàºñòàí¹à áiðàç æàóàïòû

ºûçìåòêåëåð

æ¾êòåãåí ìiíäåòòåðäi

ñ½ðà¹àí

Ãîëîùåêèííi»

òåçiðåê îðûíäàó¹à

¼çiíå

îðòàëûº

½ìòûëûñû ìåí

æà»à,


35

áåéòàíûñ îðòàäà ¼çií òûì ºîðàø ñåçiíóäåí ºîðºóû àðàñûíäà¹û æiêòi àæûðàòóäû» î»àé¹à ñîºïàéòûíäû¹û ò¾ñiíiêòi. Îñû àðàäà æàóàï áåðóãå æå»ië ò¾ñïåéòií òà¹û äà áið ì¸ñåëå áàð. Îë Ìîñêâàäàí ²àçàºñòàí¹à ê¼ìåêêå êàäð ñ½ðàé îòûðûï, æåðãiëiêòi æà¹äàéäû æàºñû áiëåòií, îíû» ¾ñòiíå ñàÿñè ºûçìåòòå ìîë ò¸æiðèáå

æèíàï, ûñûë¹àí Ñ. ²îæàí½ëû ñèÿºòû ºàéðàòêåðäi

îðòàëûººà ºûçìåòêå æiáåðiëói òóðàëû. Á½ë øåøiìíi» àñòàðûíäà, áiçäi»

ïiêiðiìiçøå,

Ãîëîùåêèííi»

æåêå

ì¾ääåñiìåí

Îðòàëûº

Êîìèòåòòi» ²àçàºñòàíäà¹û ½ëò ñàÿñàòûíà áàéëàíûñòû ¾ñòàí¹àí áà¹ûòûíû» òî¹ûñóû æàòûð. Åãåð Ãîëîùåêèííi» ¼ç ì¾ääåñiíå êåëñåê, îë ²îæàí½ëû ñèÿºòû áiëiêòi æ¸íå áåëñåíäi ºàéðàòêåð ò½ð¹àíäà ¼ç øåøiìäåðiíi» iñêå àñïàé ºàëóûíàí ºàóiïòåíäi. Òiïòåí îë ²îæàí½ëû ñîë æûëäû» ñî»ûíà ºàðàé ¼òóãå òèiñ V-øi ¼ëêåëiê ïàðòèÿ êîôåðåíöèÿñûíäà ¼çiíå ºàðñû ½éûìäàñòûðó æ½ìûñòàðûí æ¾ðãiçiï ºîÿäû äåï òå ñåêåìäåíäi. Àë îðòàëûº áîëñà ²îæàí½ëûí Ìîñêâà¹à ºûçìåòêå àëäûðà îòûðûï, ºàçຠºàéðàòêåðëåði ìåí èíòåëëèãåíöèÿñû

àðàñûíäà¹û

“½ëòøûëäûº”

òåíäåíöèÿíû

“á¸ñå»äåòóäi”, ñîë àðºûëû íåãiçãi íàçàðäû òàïòûº ì¸ñåëåëåðäi øåøóãå á½ðóäû ê¼çäåäi. Ñ. ²îæàí½ëû Îðòàëûºòû» ½ëò ì¸ñåëåñiíäå “ñîëøûëäûººà” û»¹àé òàíûòºàí êåéáið ºàéðàòêåðëåðäi ò¸ðáèåëåó ìàºñàòûíäà Ìîñêâà¹à ºûçìåòêå àëó èíñòèòóòûíàí, ¸ðèíå, õàáàðäàð áîëàòûí. ιàí

äåéií

á½ë

æîëäàí

Ò.

Ðûñº½ë½ëû,

Ñ.

Ìå»äåøåâ,

Ñ.

Àñôåíäèÿðîâ æ¸íå áàñºà ºàçàºñòàíäûºòàð ¼òêåí. Áiðàº, ²îæàí½ëû ¼çiíå ò¸í ºàéñàðëû¹ûìåí ´ëêåëiê Êîìèòåò áþðîñû àëäûíà ä¸ëåëäi ¼òiíiøòåðií ê¼ëäåíå» òàðòòû. Áiðiíøiäåí, îë “Ìîñêâà ìåíi, ¸ðèíå, æ½ìûñ áiòiðó ¾øií åìåñ, æ½ìûññûçäûº ¾øií øàºûðûï îòûð, òàÿóäà

¼òïåê

´ëêåëiê

ïàðòèÿ

êîíôåðåíöèÿñûíà

áàéëàíûñòû

áiðåóëåð îéëà¹àíäàé ìåíi» åøºàíäàé äà òåðiñ ïè¹ûëûì æîº, ñîíäûºòàí äà ²ûçûëîðäàäà êiäiðå ò½ðó¹à æ¸íå ñîë óàºûò iøiíäå


36

Áþðî æ½ìûñûíà ºàòûíàñó¹à ì½ðñàò áåði»içäåð”,- äåäi. Åêiíøiäåí, îë

¼çiíi»

²àçàºñòàí¹à

ê¼áiðåê

êåðåêòiãií

áiëäiðiï,

´ëêåëiê

Êîìèòåòòåí Îðòàëûººà ²îæàí½ëûí òåçiðåê êåéií ºàéòàðóûí ñ½ðàï ºàòûíàñ æiáåðóií ¼òiíäi. Ñ. ²îæàí½ëûíû» á½ë àéòºàíäàðû Ãîëîùåêèíãå ½íàìàäû. Îë ²îæàí½ëûí “´ëêåëiê Êîìèòåòòi Îðòàëûººà ºàðñû ºîéûï îòûðñûç” äåï àéûïòàäû. Ñî¹àí äåéiíãi å»áåãiíi» åëåóñiç ºàëûï, òà¹äûðûíû» ê¾òïåãåí æåðäåí ê¾ðò ¼çãåðå áàñòà¹àíûíà ê¾éiíãåí ²îæàí½ëûíû» Áþðîäàí ¼ç ºûçìåòiíå ðåñìè áà¹à áåðóäi ñ½ðàóäàí áàñºà øàðàñû ºàëìàäû. Áið ºûçû¹û ñîë, Ãîëîùåêèí òiïòåí ²îæàí½ëûíû» ñàÿñè ºûçìåòiíå áà¹à áåðóãå äå ºàðñûëûº ê¼ðñåòiï áàºòû. Îë “Îðòàëûº Êîìèòåò ²îæàíîâ æîëäàñòû îñûíäà îòûð¹àí á¸ðiìiçäåí äå æàºñû áiëåäi”, äåìåê, î¹àí ìiíåçäåìå áåðó ì¾ëäåì ºàæåò åìåñ äåäi. ιàí ²îæàí½ëû “Ìåí ¸ð óàºûòòà ¼ç åëiìíi» îðòàñûíäà áîëûï, î¹àí ºûçìåò åòòiì”, àë îíû åøêiì æà øû¹àðà àëìàñ äåãåí îéûí áiëäiðiï, àðòûíøà æ. Ãîëîùåêèí Ñiç Îðòàëûº Êîìèòåò ¾øií æàóàï áåðìå»iç”35,-äåï ñàë¹àíûìåí

áåòií

æàóàïòû

ºàéòàðûï õàòøû

òàñòàäû.

²àíøà

²îæàí½ëûíû»

á½ëòàë຺à

²àçàºñòàíäà¹û

ºûçìåòiíå ò¼ìåíäåãiäåé áà¹à áåðóãå ì¸æá¾ð áîëûï åäi: “²îæàíîâ æîëäàñ Îðòà Àçèÿ ìåí ²àçàºñòàíäà¹û ½ëòòûº ºûçìåòêåðëåðäi»

àðàñûíàí

øûººàí

iði

ºàéðàòêåðëåðäi»

áiði.

Áàðëûº óàºûòòà äà ïàðòèÿ-êå»åñ îðûíäàðûíäà æàóàïòû ºûçìåòòåð àòºàðäû

æ¸íå

Êîìèòåòiíi»

ñû

õàòøûñû

óàºûòòà áîëäû.

ÐÊÏ(á)-íû» Ïàðòèÿ

²àçàº

îðãàíäàðû

´ëêåëiê

ºàáûëäà¹àí

øåøiìäåðäi iñêå àñûðóäà æiãåðëi äå òàáàíäû”36. Ãîëîùåêèí

ìåí

²îæàí½ëû

ïîçèöèÿëàðûíû»

ºàðàìà-

ºàéøûëû¹û áþðîíû» îñû îòûðûñûíäà ºàðàë¹àí áàñºà ì¸ñåëåäå òà¹û äà àíûº, àøûº áàéºàëäû. Ñîë æûëû Á¾êiëðåñåéëiê Îðòàëûº Àòºàðó

Êîìèòåòiíäå

Àºò¼áå

ãóáåðíèÿñûíû»

Èëåê

àóäàíûí


37

Îðûíáîð ãóáåðíèÿñûíà áåðó òóðàëû øåøiì ºàáûëäà¹àí. Îñû øåøiìäi

Áþðîäà

Ìå»äåøåâ

ñèÿºòû

òàëºûëàó

áàðûñûíäà

ºàéðàòêåðëåð

ͽðìàºîâ,

Îðòàëûºòû»

Èëåê

Ìû»áàåâ, àóäàíûí,

ò½ð¹ûíäàðûíû» áàñûì á¼ëiãi îðûñòàð, ñîíäûºòàí äà îíû Îðûíáîð ãóáåðíèÿñûíà áåðó êåðåê äåéòií ñû»àðæຠøåøiìiíå ¾çiëäi-êåñiëäi ºàðñû ò½ðäû. ²àçຠõàëêîìû Êå»åñiíi» ò¼ðà¹àñû Í. ͽðìàºîâ åãåð Îðòàëûº æåêå àóäàíäàðäû» òà¹äûðûí îíû» ½ëòòûº º½ðàìûíà ºàðàé ¼ç åðêiíøå øåøå áåðåòií áîëñà, îíäà áîëàøàºòà ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» ñàºòàëûï ºàëóû ì¾ìêií åìåñ äåï àøûº àéòòû. Àë, ²àçÎÀÊ-íi» ò¼ðà¹àñû Æ. Ìû»áàåâ: “Ѽç áiç ¸çiðãå òîëûº ½¹ûíà

ºîéìà¹àí, áiðຠáîëàøàºòà àëäûìûçäàí øû¹àòûí ì¸ñåëå

æ¼íiíäå áîëûï îòûð... Ìåí ¼çiì îðòàëûº ìåêåìåëåðäi» îðûñ øàðóàëàðûíû» ì¾ääåñiíå ºàìºîðëû¹ûí ¸ëäåíåøå ðåò áàéºàäûì... Íåãå ñiçäåð ºàçຠøàðóàëàðû ²àçàºñòàí ¼êiìåòiíå òàëàïòàð ºîÿ àëìàéäû äåï îéëàéñûçäàð? Åãåð áiëãiëåði»iç êåëñå ºàçàºòàðäû» æà¹äàéû íàøàðëàé ò¾ñóäå. Îëàð “áiçäi» æåðiìiçäi íåãå àëûï æàòûð?” äåï ñ½ðàéäû. Áiç áîëñຠîë æåðäi» ò½ð¹ûíäàðûíû» áàñûì á¼ëiãi îðûñòàð äåéìiç. ιàí îëàð “ïàòøàëûº Ðåñåéäàí áiçäi» æåðiìiçäi òàðòûï àëûï ¼ç îòàðøûëäàðûí ºîíûñòàíäûðóäû êiì ñ½ðàïòû?”,- äåéäi. ...

Àë

ºàçið

åãåð

êiì

²àçàºñòàí

å»áåêøiëåði

æà¹äàéûí

æ¼íäåóãå ê¼ï ê¾ø ñàëñà, îë ¼êiìåò áàñûíäà ê¼ï ò½ðà àëìàéäû äåãåí ëàºàï òàðàóäà. Á½ë ºàçຠºûçìåòêåðëåði æ¼íiíäå. Ìåéëi ñîëàé-ຠáîëñûí, áiðຠºàçຠå»áåêøiëåði àëäûíäà ìàñºàðà áîëàð æàéûìûç æîº. Îñûíäà Áîÿðñêèé æîëäàñ ìåíåí ñiçäi» áàñû»ûç àóûðäû ìà äåï ñ½ðàéäû. Ìåí æîº, áàñûì åìåñ æàíûì àóûðàäû äåéìií. Øûíûìåí äå àóûðàòûíäàé ñåáåï æåòêiëiêòi”37,- äåãåí áîëàòûí. Ñ.

²îæàí½ëûíû»

äà

ñ¼çi

îñû

áà¹ûòòà

øûºòû.

Îë

Ãîëîùåêèííi» ì¸ñåëåíi» ½ëòòûº æà¹û ñîíøàëûºòû ìà»ûçäû åìåñ


38

äåãåí ïiêiðiíå ºàðñû êåëiï ìûíàäàé äåäi: “Áiç ì¸ñåëåíi» ½ëòòûº æà¹û ñîíøàëûºòû ì¸íäi åìåñ äåï àéòà àëìàéìûç, ¼éòêåíi áiçäi» ðåñïóáëèêàìûçäû» ½ëòòûº

ò½í¹àí

ºûðûíàí

áîéû

ºàéìû¹ûï

½ëòòûº å»

ì¸ñåëå...

ø½ðàéëû,

̸ñåëåíi»

ýêîíîìèêàëûº

àóäàíäàðäàí àéûðûëûï îòûðà áåðãiìiç êåëìåéäi. ²àçiðãi êåçå»äå ºîíûñòàíóøûëûºòû ê¾øåéòó áà¹ûòû áàéºàëäû. Ñiáiðäå ðåñìè ò¾ðäå ºîíûñòàíóøûëûº áàñòàëäû. Ñiáið ºîíûñòàíóøûëàðû áið øå»áåð æàñàï áiçäåí øû¹àäû. 12 000 ïîäâîä òiðêåëiï òå ¾ëãiðäi. Ìåíi» ïiêiðiìøå, á½ë ì¸ñåëåãå ²àçຠðåñïóáëèêàñûí áið ¼ëêå íåìåñå Ðåñåéäi»áið àóäàíû åñåáiíäå åìåñ, ¼çiíøå ìåìëåêåò ðåòiíäå ñàºòàó æ¸íå îäàí àðû íû¹àéòó ò½ð¹ûñûíàí êåëó êàæåò... Àë ºàéñûáið æîëäàñòàð¹à ñàëñàº, á½ë ðåñïóáëèêàíû òiïòåí òàðàòûï æiáåðóãå äå º½ëûºòûëûº òàíûòºàíäàé...”. Á½ë Ñ. ²îæàí½ëûíû» ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòi áþðîñûíäà ñ¼éëåãåí ñû ñ¼çäåðiíi» áiði áîëàòûí. Ïiêiðàëûñòû

ºîðûòà

ñ¼éëåãåí

Ãîëîùåêèí

¼çiíå

ò¸í

äåìàãîãòûº ¸äiñêå ê¼øiï, øåøåíäåðäåí ïàðòèÿíû» ñàÿñàòûíà øàáóûë æàñàóäû òîºòàòóäû òàëàï åòiï, ñ¼çií áûëàéøà àÿºòàäû: “Ìåí, ²ûð¹ûç ðåñïóáëèêàñû èåìäåíåòií àâòîíîìèÿ áiçäi» ïàðòèÿ òàðàïûíàí á½çûë¹àí æîº äåï îéëàéìûí. Åãåð, ºàéñûáið ì¸ñåëåëåð áîéûíøà øåøiìäåð, ì¸ñåëåí Îðûíáîð ãóáåðíèÿñû º½ðàìûíà æåð á¼ëó æ¸íå áàñºà æàéëàð ñiçäåðäi ºàíà¹àòòàíäûðìàñà, îíäà îëàð ²àçàºñòàí ïàéäàñû ò½ð¹ûñûíàí ¹àíà åìåñ, ÑÑÐ Îäà¹û ïàðòèÿñû ò½ð¹ûñûíàí

äà

øåøiëói

ì¾ìêií

¹îé38...”

Îðòàëûº

áåðãåí

åãåìåíäiëiê ìàçì½íûí æàóàïòû õàòøû îñûëàéøà ò¾ñiíäiðãåí åäi. Ãîëîùåêèí áàñøûëûºòà îòûð¹àí ò¸óåëñiç ïiêiðäåãi ºàçຠºàéðàòêåðëåðiíåí áiðäåí ê½òûëà àëìàñûí, ¸ðèíå, áiëäi. Ñîíäûºòàí äà, àëäûìåí îðòàëûºòû» ºîëäàóûíà ñ¾éåíiï, áþðî º½ðàìûíäà¹û àçóëû

îïïîíåíòi

-

Ñ.

²îæàí½ëûí

²ûçûëîðäàäàí

àëûñûðàº

æiáåðóäi ê¼çäåäi. Àë, ²îæàí½ëûí Ìîñêâà¹à øû¹àðûï ñàë¹àí ñî»,


39

æàóàïòû õàòøû åíäi îíû» ¼çiíi» äå, ñàÿñè ¾ëãiñiíi» äå ²àçàºñòàí¹à ºàéòûï îðàëìàñûíà ê¼ï ê¾ø æ½ìñàäû. Îíû» ¼çiìåí òiêåëåé ºûçìåòòåñ åìåñ, òûñòà æ¾ðãåí ºàðñûëàñòàðûíà äà ºàðàï òîïûðຠøàøàòûí ¸äåòi áàð åäi. Îñû ñàëòûíà áàñûï, îë ²ûçûëîðäàäàí êåòiï, Ìîñêâàäà Êîììóíèñòiê Àêàäåìèÿ æàíûíäà¹û ìàðêñèçì êóðñûíäà

òû»äàóøû

áîëûï

æ¾ðãåí

Ñ.

²îæàí½ëûí

òûíûø

ºîéìàäû. Îë ½ñòàí¹àí áà¹ûòòû çèÿíêåñòi, ½ëòòûº àóûòºóøûëûº ðåòiíäå

ê¼ðñåòiï,

î¹àí

“ºîæàíîâøûëäûº”

äåãåí

àò

áåðiï,

ïàðòèÿëûº ìiíáåëåðäåí æèi-æèi àéòûï, ºî¹àìäûº òåðiñ ïiêiðäi òóäûðó¹à òûðûñòû. Ãîëîùåêèííi» ñîðûíà ²àçàºñòàíäà ²îæàí½ëû æàë¹ûç åìåñòií. Òiïòåí, áàñºàëàðûí àòàìà¹àíäà, ´ëêåëiê Êîìèòåò áþðîñû º½ðàìûíäà¹û Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ïåí Æ. Ìû»áàåâòàðäû» ¼çi äå îíû» Îðòàëûºòàí,

ê¼ï

æà¹äàéäà

æàí-æàºòû

íåãiçäåëìåãåí,

áiðàº

äèðåêòèâà ò¾ðiíäå êåëiï ò¾ñêåí, íåìåñå ¼çiíi» æåðãiëiêòi æà¹äàéäà áàéûïòû ºàðàìàñòàí æàñà¹àí àâàíòþðèñòiê ò½æûðûìäàðûí iñêå àñûðó¹à ºàðñû ¾ëêåí êåäåðãiãå àéíàë¹àí. Á½ëàðìåí áiðæîëà åñåï àéûðûñïàé, ¼ç äåãåíiíå æåòiï îòûðó æå»iëãå ò¾ñïåéòiíií ò¾ñiíãåí îë 1926 æûëû ºàðàøàäà ¼òêåí ÂÊÏ(á) ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòi ìåí ´ëêåëiê Áàºûëàó êîìèññèÿñûíû» áiðiêêåí ïëåíóìûíäà “ÁÊÏ(á) ´ëêåëiê Êîìèòåòòi» áþðîñûíäà¹û æà¹äàé òóðàëû” äåãåí ì¸ñåëå ºîéûï, æî¹àðûäà àòàë¹àí ¾ø ºàéðàòêåðäi» ¸ðåêåòiíå ñàÿñè áà¹à áåðóäi

òàëàï

åòêåí.

Ïëåíóìíû»

á½ë

ì¸ñåëåãå

áàéëàíûñòû

ºàðàðûíàí ìûíàäàé æîëäàðäû îºèìûç: “Áiðiêêåí ïëåíóì áûëàé äåï åñåïòåéäi: ²îæàíîâ, Ѹäóàºàñîâ æ¸íå Ìû»áàåâ áàñòà¹àí òîï ¼çiíi» ì¸íi ìåí ê¾ðåñ ¸äiñòåði æ¼íiíäå ²àçàºñòàí¹à ò¸í áîë¹àí åñêi æiêøiëäiêòi»

ºàëäûºòàðûí

(ïðèíöèïñiçäiê

æ¸íå

æåêå

áàñòû»

áàºàñòû¹û) ñàºòàé îòûðûï, ñîíûìåí áiðãå àóûëäà¹û ä¸óëåòòi òîïòàðäû»

ïàðòèÿ

ìåí

Êå»åñ

¼êiìåòiíå

æàñàìàº

áiëäiðåòií èäåÿëûº àóûòºóøûëûºòû ê¼ðñåòåäi”39.

ûºïàëûí


40

Á½ë áåðiëãåí áà¹àäà íåãiçñiç åêi ò½æûðûì áàð. Áiðiíøiäåí, àòàë¹àí

ºàéðàòêåðëåðäi

æiêøiëäiê

¾øií

àéûïòàó.

Åêiíøiäåí,

îëàðäû» ½ñòàí¹àí ñàÿñè áà¹ûòûí “àóûëäà¹û ä¸óëåòòi òîïòàðäû» ïàðòèÿ ìåí Êå»åñ ¼êiìåòiíå” ºàðñû ¸ðåêåòòåðiíi» ê¼ðiíiñi ðåòiíäå áà¹àëàíóû. Åãåð ì¸ñåëåíi íàºòû ºàðàð áîëñຠîíäà Ãîëîùåêèííi» ñàíñûç ê¼ï áàÿíäàìàëàðûíàí, òàðèõè º½æàòòàðäàí ²îæàí½ëûí òîïøûëäûººà,

æiêøiëäiêêå

êií¸ëi

ðåòiíäå

àéûïòàó¹à

íåãiç

áîëàðëûº ä¸ëåëäåìå, äåðåêòåðäi êåçäåñòiðó ºèûí. Îíäàéëàðäû» ¼ìiðäå áîëìà¹àíäû¹ûí ²îæàí½ëûíû» êåçiíäå Îðòàëûº Êîìèòåòêå, ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòiíå æîëäà¹àí õàòòàðûìåí òàíûñó àðºûëû äà ê¼ç æåòêiçóãå áîëàäû. ѽëòàíáåê ²îæàí½ëû ïàðòèÿíû» ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòiíå 1927 æûëû 12 àºïàíäà æ¸íå 10 òàìûçäà õàòòàð æîëäà¹àí. Á½ë åêi õàòòà ²àçຠ´ëêåëiê ïàðòèÿ Êîìèòåòi ìåí ´ëêåëiê Áàºûëàó Êîìèññèÿñûíû» 1926 æûëû ºàðàøàäà áîëûï ¼òêåí áiðiêêåí ïëåíóìûíû»

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëû,

Æ.

Ìû»áàé½ëû

æ¸íå

Ñ.

²îæàí½ëûíû» “òàïøûëäûº” ºûçìåòiíå áàéëàíûñòû ºàáûëäà¹àí ºàðàðûíà æàóàï åñåáiíäå æàçûë¹àí. ²îæàí½ëû õàòòàðûíû» 20-øû æûëäàðäà¹û òîïøûëäûº ê¾ðåñ òóðàëû øûíäûº ïåí æàëàíû» àðàæiãií àøûï àëóäà¹û ìà»ûçû ¾ëêåí. ̸ñåëåí, îíû» 1927 æûëû òàìûçäà æîëäà¹àí õàòûíàí ¾çiíäi îºûï ê¼ðåëiê: ÁÊÏ(á) ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòiíå ʼøiðìåñi: ÑÒÀËÈÍ æîëäàñºà ´ëêåëiê Êîìèòåòòi» 1927 æûëû 20 íàóðûçäà Ñòàëèí æ. àòûíà æîëäà¹àí õàòûíäà¹û òàëàïòàðäû îðûíäàó æ¸íå ñîë õàòòà ºîç¹àë¹àí ì¸ñåëåëåðãå ¼ç òàðàïûìíàí ò¾ñiíiêòi áåðó ìàºñàòûíäà ò¼ìåíäå àéòûë¹àíäàðäû ì¸ëiìäåéìií: I. Îïïîçèöèÿ º½ðàìûíäà áîëäû äåãåí àéûïòàó¹à áàéëàíûñòû ´ëêåëiê Êîìèòåò ìà¹àí îïïîçèöèÿ º½ðàìûíäà áîëäû äåãåí àéûï òàºïàé îòûð. Îíû ìåí ºàíà¹àòòàíóøûëûºïåí ºàáûë àëäûì.


41

“²îæàíîâ îïïîçèöèÿäà îéíà¹ûñû êåëäi, îíû» içáàñàðû Òîºòûáàåâ ñîëàé åòòi. Îïïîçèöèÿ æà¹ûíäà Á¼êåéõàíîâ òà áîëäû”,- äåãåí ì¸ëiìäåìåñií Ãîëîùåêèí æ. “êåéáið ºàçຠºûçìåòêåðëåðiíi» àðûçû íåãiçiíäå” æàñà¹àí åêåí. Ìåí á½ë iñòi» òåêñåðiëóií, ñ¼éòiï îíäàé àéûïòàó¹à íåãiç áîëàðëûº æàéëàðäû àíûºòàóäû, íåìåñå ¸ëãi “ºàçຠºûçìåòêåðëåðiíi»” æàëà æàïºàíû ¾øií æàóàïºà òàðòûëóûí òàëàï åòåìií. 2. 1926 æ. “²îæàíîâ “ñ¸äóàºàñîâøûëäàð òîáûíà” áåëñåíå ºàòûñòû äåãåí àéûïòó¹à áàéëàíûñòû Ìåí á½ë iñêå áàéëàíûñòû ¼çiìäi êií¸ëi ñàíàìàéìûí. ̽íäàé òîïºà ºàòûñºàíûì æîº æ¸íå ºàòûñóûì äà ì¾ìêií åìåñ. Ѹäóàºàñîâ ºàðñûëàñûì

æ.

áîëäû.

áîñàòûëóûìäû

àøûº

1925

æûëû

Æàë¹ûç òàëàï

ìåíi»

ñîë åòòi.

å»

¹àíà Îíû»

ûìûðà¹à ìåíi»

íåãiçiíäå

êåëìåñ

ºûçìåòòåí æåêå

áàñ

áàºàñòû¹û åìåñ, ñàÿñè ñåáåïòåð æàòòû. ²àçàºñòàííàí øàºûðûëûï àë¹àííàí áåði Ѹäóàºàñîâ æ. ìà¹àí äåãåí ºàòûíàñû ¼çãåðiñêå ½øûðàðëûºòàé ìåí åø í¸ðñå äå iñòåãåíiì æîº. Ѽçáåí, íå iñïåí, õàò àðºûëû íåìåñå àóûçåêi, åøºàéäà æ¸íå åøºàøàí äà àòàë¹àí òîïøûëäûºòà àéûïòàó¹à íåãiç áåðãåí åìåñïií. 3. Ìåíi» á½ðûí¹û ½ëòòûº àóûòºóøûëûº ºàòåëiêòåðiì æ¸íå ²àçàºñòàíäà¹û ºàçiðãi îñûíäàé ê¼ðiíiñòåðãå ºàòûñûì òóðàëû Ìåíäå ½ëòøûëäûº ä¾íèåòàíûìíû» ñàðºûíøàºòàðû áîëäû. Ìåíi» ºûçìåòiìäå êåçiíäå ½ëòòûº àóûòºóøûëûº îðûí àëäû. ̽íû ìåí á½ðûí äà æàñûð¹àí åìåñïií, ñîíäàé-ຠá½äàí á½ðûí¹û 1927 æ. 12.II. æîëäà¹àí õàòûìäà äà àéòòûì. Èÿ, ìåí 1927 æ. 12.II. õàòûìäà æ¸íå Ñòàëèí æ. àëäûíäà ì¸ëiìäåãåíiìäåé

¼çiìíi»

ºàòåëiêòåðiìíåí

Îòàðøûëäûºòû»

ºàëäûºòàðûí

æîþ,

æåð

áàñ

òàðòó¹à

ðåôîðìàñû,

¸çiðìií. ½ëòòûº

ìåæåëåó, ²ÑÑÐ îðòàëû¹ûí ê¼øiðó, ò.ñ.ñ. íàóºàíäàðäû» á¸ði äå ÂÊÏ(á) Îðòàëûº Êîìèòåòiíi» øåøiìiíå ñ¸éêåñ æ¾ðãiçiëäi. Áiðàº,


42

îëàðäû

òiêåëåé

iñêå

àñûðóøû

ê¼ïòåãåí

ºûçìåòêåðëåðäå

ñóáúåêòèâòiëiêêå áîé àëäûðó, áið æ຺à íåìåñå åêiíøi æ຺à á½ðà òàðòóìåí ¸óåñòåíóøiëiê áîëäû. ̽íäàé êåìøiëiêòåðäåí ìåí äå àäà áîë¹àíûì æîº. Ìåí äå áið æàºòû ¸óåñòåíäiì, ºàòåëiêòåð æiáåðäiì. Ìiíåçiìå ñàé ìåíi» ¸óåñòåíóøiëiãiì ìåí ºàòåëiêòåðiì äå ¸ð óàºûòòà áåëñåíäi ò¾ðäå ê¼ðiíäi. ʼïòåãåí

åâðîïàëûº

æîëäàñòàðäà

á½ë

ñóáúåêòèâòi

àóûòºóøûëûº ìiíäåòòi ò¾ðäå æåðãiëiêòi õàëûºòû» åðåêøåëiêòåði ìåí

¼çiíäiê

ì¾ääåëåðií

åëåìåóøiëiê

ò¾ðiíäå

ê¼ðiíñå,

ìåíi»

àóûòºóøûëû¹ûì, ¸ðèíå, ìiíäåòòi ò¾ðäå æåðãiëiêòi ½ëòøûëäûº ò¾ðiíäå ê¼ðiíäi. ̽íäàé ñóáúåêòèâòi ê¼»ië-ê¾éëåðäi» ºàºòû¹ûñóû ºàéñûáiðåóëåðäi» åðêiìåí æåêå “ñàÿñè ïëàòôîðìàëàð” åñåáiíäå áà¹àëàíûï æàòòû, ºàçið äå ñîëàé áîëóû ûºòèìàë. Àë øûí ì¸íiíäå, åðåêøå äàáûë ºà¹àðëûºòàé åøòå»å æîº. Òåê, îëàðäû» øû¹àð ê¼çií òóðà ò¾ñiíiï, ¼ìiðäåãi ê¼ðiíiñií òóðà áàñøûëûºïåí ðåòòåï îòûðñà áîë¹àíû. ²àçàºñòàíäà¹û àëà-º½ëà ¸ð ò¾ðëi ½ëò øàðóàëàðû ºàóûìûíû» òî¹ûñóû æà¹äàéûíäà ñàÿñè áåëñåíäiëiêòi» àðòóû îñûíäàé æà¹ûìñûç ê¼ðiíiñòåðñiç æ¾ðói ì¾ìêií åìåñ. Áåëñåíäi ò¾ðäå ê¼ðiíãåí îñûíäàé àóûòºóøûëûºòàðìåí

ÁÊÏ(á)

áàñøûëû¹ûíû»

ï¸ðìåíäi

ê¾ðåñi

ïàðòèÿ ìåí ²àçàºñòàí ºî¹àìäûº ¼ìiðiíi» ¾äåìåëi äàìóûíû» àë¹û øàðòû áîëûï òàáûëàäû. Îñû ñèïàòòà¹û êåìøiëiêòåðäåí ²àçàºñòàí æà¹äàéûíäà áiðäåáið ïàðòèÿ ì¾øåñi àäà åìåñ æ¸íå àëäà¹û óàºûòòà äà î¹àí åøêiì êåïiëäiê

áåðå

àëìàéäû.

Îñûíäàé

ñóáúåêòèâòi

¸óåñòåíóøiëiê,

ñóáúåêòèâòi ½ëòøûëäûº ñèïàòòà¹û ºàòåëiêòåð ìåíäå ½ëòàðàëûº ºàòûíàñ æ¸íå æåð ì¸ñåëåñiíäå áîëäû, ñî¹àí áàéëàíûñòû ê¼ïòåãåí ïðàêòèêàëûº iñòåðiì äå ê¼ðiíiñ òàïòû. Ìåíi» á½ë ºàòåëiêòåðiì ½ëòòûº ì¾ääåíi á¸ðiíåí äå æî¹àðû ºîéûï

æ¾ðãiçãåí

êåéáið

¸ðåêåòòåðiìíåí,

ìåíi»

æ½ìûñ

iñòåó


43

¸äiñòåðiìíåí, ïàðòèÿíû» áàñºà äà øåøiìäåðiíåí òåê ½ëò ì¸ñåëåñi æ¼íiíäåãi

øåøiìäåðií

äèðåêòèâàëàðûí

æî¹àðû

áiðæàºòû

ºîéûï,

æ¾çåãå

Îðòàëûº

àñûðó¹à

Êîìèòåòòi»

½ìòûëóøûëûºòàí

ê¼ðiíäi. Ñîë êåçäåði ¸ëi äå æåòå ½¹ûíà ºîéìà¹àí îñû ñèïàòòà¹û ºàòå áà¹ûòûìäû òàáàíäû ò¾ðäå æ¾ðãiçå îòûðûï, áiðຠìåí åø óàºûòòà ïàðòèÿëûº ýòèêàäàí øûººàí åìåñïií æ¸íå ¸ðºàøàí äà ïàðòèÿëûº áàñøûëûººà áà¹ûíäûì. Ìåí ¼ç ïiêiði»äi àøûº àéòó æ¸íå îíû áåëñåíäi ò¾ðäå ºîð¹àé àëóäû, ¼ç ñåíiìi»äi ïàðòèÿëûº ñûííàí ¼òêiçóäi»

áiðäåí-áið

ä½ðûñ

æîëû,

ñîíûìåí

áiðãå

¼ç

àóûòºóøûëû¹û»äû òåçiðåê ò¾ñiíiï, æîþäû» º½ðàëû ñàíà¹àíìûí, ºàçið äå ñîëàé ñàíàéìûí. Ìåíi æ½ìûñòàí àë¹àíäà ²àçຠ¼ëêåëiê êîìèòåòiíi» 1925 æûëû ºàçàíäà áåðãåí î» ìiíåçäåìåñi æî¹àðûäà àéòûë¹àí ïiêiðãå ä¸ëåë áîëà àëàäû. ....6. “Êåëåøåêòå ïàðòèÿëûº ºûçìåòòå îñû ¸äiñòåðäåí áàñ òàðòó 1927 Æ. 12/II. ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòiíå æàç¹àí õàòûìäà: “Ìåí ¸ðºàøàí äà òîïøûëäûºòû àéûïòàäûì, ºàçið äå àéûïòàéìûí æ¸íå ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòiíi» òîïøûëäûº òóðàëû øåøiìiíå òîëûº ºîñûëàìûí”,- äåï æàçäûì. Ñîíäà òà¹û äà: “Ìåíi» ñàÿñè ºûçìåòiìäå

ïàðòèÿ

àóûòºóøûëûºòàðäû

ê¼ðñåòêåí æ¼íäåéòiíäiãiì

áàðëûº òóðàëû

ºàòåëiêòåð àøûº

æ¸íå

ìåí øûí

æ¾ðåêòåí ó¸äå áåðåìií”40,- äåëiíãåí. Åãåð ´ëêåëiê Êîìèòåò ìåíi» ì¸ëiìäåìåëåðiì ìåí ó¸äåëåðiìäi ºàáûëäàé àëñà, îíäà á½äàí á½ðûí¹û æ¸íå îñû õàòòà àéòºàí ñ¼çäåðiì æåòêiëiêòi äåï ñàíàéìûí. Ìåí ²àçàºñòàííàí ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòiíi» æàìàí åìåñ ïiêiðiìåí êåòòiì. Ìåíi òîïøûëäûº ïåí ½ëòøûëäûºòà àéûïòàó ìåí êåòêåí ñî» ñûðòòàé, 13 àéäàí êåéií æ¾çåãå àñûðûëäû. Ìåíi»


44

ò¾ñiíiê áåðóãå äå, àºòàëó¹à äà ì¾ìêiíøiëiãiì áîë¹àí æîº. Îñûìåí åêiíøi ðåò ìà¹àí ºàíäàé êií¸ òà¹ó¹à áîëàòûíäû¹ûí æ¸íå ¼çiì äå íåíi æà øû¹àðìàéòûíäû¹ûìäû àéòûï ò¾ñiíäiðóãå òûðûñûï îòûðìûí. Ñîíäûºòàí äà å» ñî»ûíäà îñû áåðãåí ò¾ñiíiãiìäi åñåïêå àëûï, æî¹àðûäà àéòûë¹àí êåëå»ñiçäiêòåðäi» á¸ðiíi» äå äî¹àðûëóûí ¼òiíåìií. ÁÊÏ(á) ì¾øåñi

Ñ. ²îæàí½ëû

/ºîëû/

10 òàìûç, 1927 æ. Ìîñêâà ºàëàñû” Ñ.

²îæàí½ëû

ñîë

ò½ñòà¹û

²àçàºñòàííû»

ê¾ðäåëi

ñàÿñè

¼ìiðiíäåãi ºûì-ºè¹àø à¹ûìäàðäàí õàáàðäàð åòåòií á½ë õàòûíäà Ãîëîùåêèííi»

“òåîðèÿëûº”

áàÿíäàìàëàðûíäà

àéòûë¹àíûíäàé

ïàðòèÿíû» ïëâòôîðìàñûíàí á¼ëåê ¼çiíi» àéðûºøà ïëàòôîðìàñû áîëìà¹àíäû¹ûíà áàñà íàçàð àóäàðäû. Îëàé áîëñà, Ãîëîùåêèí ìåí îíû» ñåðiêòåði “òîïøûëäûº” òóðàëû ºàóåñåòòi æàñàíäû ò¾ðäå íå ¾øií ºîçäûðäû? Á½ë ñàóàë¹à æàóàïòû Ò. Ðûñº½ë½ëûíû» 1933 æûëû

æåëòîºñàíäà

“ê¾ðåñòi»”

òà¹û

²àçàºñòàíäà

äà

¼ðiñ

“ðûñº½ëîâøûëäûººà”

àëóûíà

áàéëàíûñòû

²àçàº

ºàðñû ´ëêåëiê

Êîìèòåòiíi» áiðiíøi õàòøûñû Ë. Ìèðçîÿí¹à æîëäà¹àí íàðàçûëûº õàòûíàí òàáàìûç: Æàðèÿëàó¹à æàòïàéäû. ÁÊÏ(á) ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòi - Ìèðçîÿí æîëäàñºà ÁÊÏ(á) ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòi ì¸äåíèåò æ¸íå íàñèõàò á¼ëiìi àòûíàí æàðèÿëàí¹àí “²ÀÑÑÐ ÕIII æûëäû¹ûíà áàéëàíûñòû áàÿíäàìàøûëàð ¾øií òåçèñòåðäi»” (Êàç. ïðàâäà, îñû æûë¹û 3 /Õ./ 16

ïóíêòiíäå:

“æàò

ñ¸äóàºàñîâøûëäûºòû,

èäåîëîãèÿ¹à

ò¸í

ºîæàíîâøûëäûºòû,

ðûñº½ëîâøûëäûºòû,

Ìå»äåøåâøiëäiêòi

ïàðòèÿ ½éûìû êåéií ûñûðûï òàñòàäû”,- äåëiíãåí. ´ëêåëiê Êîìèòåòòi» ì¸äåíèåò æ¸íå íàñèõàò á¼ëiìiíi» ìåíi îñûíäàé áiëäiðåìií.

æîëìåí

ºàðàëàóûíà

Òåçèñòåðäi»

¾çiëäi-êåñiëäi

àòàë¹àí

ïóíêòiíäå

ºàðñûëû¹ûìäû ½ëûîðûñòûº


45

øîâèíèçììåí

æ¸íå

æåðãiëiêòi

½ëòøûëäûºïåí

ê¾ðåñ

òóðàëû

æåòåðëiêòåé àéòûë¹àí. Ñîíûìåí áiðãå áàÿ¹ûäà ຠê¾íi ¼òêåí “øûëäûºòàðäû” (”ùèíû”) òà¹û äà òiçiï ê¼ðñåòóäi» ºàæåòi áàð ìà åäi? (îëàðäû» ñàíû æî¹àðûäà àòàë¹àííàí ¸ëäåºàéäà ê¼ï). ̽íäàé “øûëäûºòàðäû»” ñî»û áàÿ¹ûäà-ຠ¼ç îðíûí òàïòû, àë “ê¼ñåìäåði” ºàòåëiêòåðií ìîéûíäàäû, îëàð ºàçið, òà¹û äà ñîë ºàòåëiêòåðií ºàéòàëàéäû äåï îéëàìàéìûí (î¹àí íåãiç äå æîº). Ìûñàëû, á½ðûí¹û

“ìå»äåøåâøiëäåð”

ºàçið

²àçàºñòàíäà

áàñøûëûº

îðûíäàðäà îòûð, Ìå»äåøåâ æîëäàñòû» ¼çi ïàðòèÿ áà¹ûòûíàí àóûòºûìàéòûí ñèÿºòû. Ìåíi» îéûìøà ì½íäàé “øûëäûºòàðäû” ºàéòàëàóäû» ì¸íi ìûíàäà:

²àçàº

á¼ëiìiíäå

´ëêåëiê

îòûð¹àí

Êîìèòåòiíi»

áiðåóëåð

á½äàí

ì¸äåíèåò áûëàé

æ¸íå

äà,

åñòåí

íàñèõàò êåòïåñ

“ãîëîùåêèíäiê ¸äiñïåí” ºàðóëàíûï, ÿ¹íè ¸ëãi “øûëäûºòàðìåí” ºîðºûòûï, êåç-êåëãåí ¼çàðà ñûíäû ºûñï຺à àëûï, ñîë àðºûëû ïàðòèÿ

½éûìûíû»

íàçàðûí

ñû

æûëäàðû

²àçàºñòàíäà¹û

ñîöèàëèñòiê º½ðûëûñ ì¾ääåëåðiíå ½øàí òå»iç çèÿí êåëòiðãåí ºàòåëiêòåðäi» ò¾ï òàìûðûí àøóäàí áàñºà æ຺à àóäàðóäû ê¼çäåéòií ñèÿºòû. Òåçèñ àâòîðëàðû ì½íû ºàëàäû ìà æîº ïà îíû áiëìåéìií, áiðຠîáúåêòèâòi ò½ð¹ûäàí ñîëàé áîëûï øû¹àäû. Ìåí á½ë àðàäà áàðëûº “øûëäûºòàðäû” àºòàï àëàéûí äåï îòûð¹àíûì æîº. “Ðûñº½ëîâøûëäûº” 1920-22 æûëäàðû á½ðûí¹û Ò¾ðêiñòàíäà îðûí àëäû æ¸íå îë òîï ¼çiíi» òàìûðûí ñîë êåçäåãi íåãiçãi

ò½ð¹ûíäàð

èäåîëîãèÿñûíû»

¼çáåêòåðäi»

ì¸íi

½ëòòûº

àðàñûíà

æàéäû.

ôàêòîðëàðäû

Á½ë

àñûðà

òîï

áà¹àëàï,

èíòåðíàöèîíàëäûº òàïòûº ì¾ääåëåðãå æåòå ê¼»ië àóäàðìàó áîëäû, òîï ºûçìåòiíäåãi æàðàìñûç æàºòàð äà îñû¹àí áàéëàíûñòû åäi. 1922 æûëäû» ñî»ûíäà á½ë òîï òàðàï êåòòi. Ìåí ¼çiì ñîë óàºûòòà Ìîñêâàäà

ºûçìåòòå

æ¾ðiï

(½ëò

iñòåði

áîéûíøà

õàëûº


46

êîìèññàðèàòûíäà – Íàðêîìíàö) ¼ç ºàòåëiêòåðiìäi ò¾ñiíäiì. Àòàë¹àí òîï

ïàéäà

áîë¹àí

êåçäå

Ò¾ðêiñòàíäà

½ëòòûº

àóûòºóøûëûº

òóäûðìàé ºîéìàéòûí æà¹äàéäû» áàð åêåíäiãií (îë êåç Îêòÿáðü ûºïàëûìåí

æåðãiëiêòi

ïàòøàëûºòû»

îòàðëûº

õàëûºòàðäû» áèëiãií

å»áåêøi

æîþäû

ὺàðàñû

ê¼çäåãåí

½ëòòûº

ðåâîëþöèÿäàí, åíäi ¹àíà iøêi òàïàðàëûº ê¾ðåñêå áåò á½ð¹àí) æ¸íå ¼òêåíäåãi æiáåðãåí ºàòåëiêòåðiìäi ìîéûíäà¹àíûìäû åñêåðå îòûðûï, Îðòàëûº Êîìèòåò ìåíi 1923 æûëû Ò¾ðêiñòàí¹à Ò¾ðê ðåñïóáëèêàñû ÕÊÊ-íi» ò¼ðà¹àñû åòiï æiáåðäi. Ïàðòèÿíû» ÕII ñúåçiíäå ÁÊÏ(á) ÎÊ ì¾øåëiãiíå êàíäèäàò áîëûï ñàéëàíäûì. Åãåð

ìåí

¼çiìíi»

á½ðûí¹û

ºàòåëiêòåðiì

ìåí

òîïòûº

æ½ìûñûìäû æàë¹àñòûðà áåðãåíiìäå ÎÊ ìåíi ì½íäàé îðûíäàð¹à áåêiòïåñ

åäi.

Êåéiíãi

æûëäàðû

Êîìèíòåðíäå,

1925

æûëû

²àçàºñòàíäà ºûñºà ìåçãië iñòåãåí æûëäàðûìäà æ¸íå ÐÑÔÑÐ ÕÊÊ ò¼ðà¹àñûíû» îðûíáàñàðû ºûçìåòiíäå äå (7-øi æûë iñòåï æ¾ðìií) ìåí ïàðòèÿ ìåí ÎÊ áà¹ûòûíà áåðiêòiãiìäi ä¸ëåëäåäiì. ²àçຠ½éûìäàðûíû» ºàçið ìåíi ºàðàëàóûíà ºàíäàé íåãiç áàð? Åãåð ºàíäàé äà áið ä¸ëåëi áîëñà, îíäà ìåéëi ì½íû iñòåãiñi êåëåòiíäåð ÎÊêå ìåí òóðàëû ì¸ñåëå ºîéñûí, àë áiðຠñîë ÎÊ åðêiìåí ÐÑÔÑÐ ÕÊÊ ò¼ðà¹àñû îðûíáàñàðû ºûçìåòiíäåãi àäàìäû åøºàíäàé äà íåãiçñiç áåäåëií ò¾ñiðiï, ºàðàëàó ä½ðûñ åìåñ. Îñû àðàäà ìà¹àí êåçiíäå ñåíi Ãîëîùåêèí æîëäàñ òà ºàðàëàäû ¹îé äåói ì¾ìêií. Ìåíi» Ãîëîùåêèí æîë. ºàòûíàñûìíû» ¼ç åðåêøåëiêòåði

áîëäû.

Ìåí

îíû»

ºûçìåòií

ñûí¹à

àë¹àíûìäà

(ìûñàëû àñòàíàíû Àëìàòû¹à ê¼øiðó òóðàñûíäà àéòûñòà ÎÊ ìåíi» ½ñûíûñûì

¼òêåíäå,

áàéëàðäû»

ìàëûí

êîíôèñêåëåó

êåçiíäå

æiáåðiëãåí êåéáið êåìøiëiêòåðäi ñûíàó, ò.ñ.ñ.) îë æàóàï ðåòiíäå “ðûñº½ëîâøûëäûºòû” øû¹àðäû, àë àðàìûçäà áåéáiò ºàòûíàñ îðíàé ñàëûñûìåí îë “ðûñº½ëîâøûëäûºòû” åñiíå äå àëìàéòûí. Àë øûí ì¸íiíäå “ðûñº½ëîâøûëäûºòû” ºàðàëàéòûíäàé åøºàíäàé äà


47

íåãiç æîº. ´éòêåíi ìåí ²àçàºñòàíäà ¼òå àç iñòåäiì. Æî¹àðûäà àéòºàíäàé, ìåíi» àóûòºóøûëûº æiáåðãåí êåçäåðäåãi æ½ìûñûì Òàøêåíòòå,

íåãiçiíåí

¼çáåêòåð

àðàñûíäà

¼òòi.

Àë,

1925

æ.

²ûçûëîðäàäà àç óàºûò ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòi áàñïàñ¼ç á¼ëiìiíi» ìå»ãåðóøiñi

æ¸íå

“Å»áåêøi

ºàçàºòû»”

æàóàïòû

ðåäàêòîðû

ºûçìåòiíäå æ¾ðãåíiìäå ìåí êåðiñiíøå æåðãiëiêòi ½ëòøûëäûº ïåí àëàøîðäà èäåîëîãèÿñûìåí ê¾ðåñòi ê¾øåéòòiì. Ñîíäûºòàí äà, ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòiíåí æ¸íå ²àçຠïàðòèÿ ½éûìûíû» æà»à áàñøûñû ðåòiíäå Ñiçäåí Ìèðçîÿí æ. ìåíi îñûíäàé íåãiçñiç ºàðàëàó¹à æîë áåðìåóëåði»içäi ¼òiíåìií. Á½ë õàòòû ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòiíå Ñiçäi» ìåíi ñûíàó òóðàëû äèðåêòèâà äà áåðìåãåíi»içäi

áiëãåíäiêòåí

æàçûï

îòûðìûí

(¼éòêåíi

ñiçãå

²àçàºñòàíäà êå» ¼ðiñ àëà áàñòà¹àí ºûçìåòi»içãå òiëåêòåñ àäàìäàðìåí ºàðûì-ºàòûíàñû»ûçäû á½çó¹à åøºàíäàéäà ºàæåòòiëiê æîº ºîé). Åãåð äå ïàðòèÿ òàðèõûí æàçó àðíàñûíäà ñîë êåçäåãi òîïòàðäû» ºûçìåòiíå áà¹à áåðiëåð áîëñà, î¹àí ìåí ºàðñû åìåñïií, îë òóðàëû ¼çiì äå æàçà àëàìûí. Áiðຠá¾ãiíãi, ê¾íäåëiêòi æ½ìûñ æà¹äàéûíäà áàÿ¹ûäà áîë¹àí “øûëäûºòàðäû” áið æåðãå ¾éiï-ò¼ãiï ºîéûðòïຠæàñàó ºèñûíñûç. Ò. Ðûñº½ëîâ. Ìîñêâà, Êðåìëü. æåëòîºñàí, 1923 æûë” Õàòòàðäû» ìàçì½íûíà êå» ò¾ñiíiê áåðó áiçäi» ìiíäåòiìiçãå æàòïàéäû. Äåãåíìåí, á½äàí áiðàç óàºûò á½ðûí æàçûë¹àí õàòòàðäû ò¾ñiíóäi

æå»iëäåòó

ìàºñàòûíäà

îºûðìàííû»

åñiíå

ìûíàäàé

æàéëàðäû ñàëà êåòóäi îðûíäû ñàíàéìûç. Á½ë õàòòàð¹à áàéëàíûñòû ìûíàäàé æà¹äàéëàðäû åñêåðãåí æ¼í: áiðiíøiäåí, á½ë º½æàòòàð æà»à ¹àíà ºàëûïòàñûï êåëå æàòºàí òîòàëèòàðëûº æ¾éå æà¹äàéûíäà æàçûë¹àí. Ñîíäûºòàí äà, îëàðäû» àâòîðëàðû

õàòòàðäà

ê¼òåðiëãåí

ì¸ñåëåëåðãå

áàéëàíûñòû

¼ç


48

ïiêiðëåðií

àøûº ¸ði àÿ¹ûíà äåéií àéòòû äåï ò½æûðûìäàó ºèûí.

Ñî¹àí ºàðàìàñòàí, á½ë º½æàòòàðäàí “òîïøûëäûºòû” àéûïòàóäû» êiìäåðãå, íå ¾øií ºàæåò áîë¹àíäû¹ûí ໹àðó¹à áîëàäû. Á½ë ðåòòå Ò. Ðûñº½ë½ëûíû» Ãîëîùåêèíãå ò¾ðëi “ùèíàëàð” ò¼»iðåãiíäåãi äàºïûðò òàðàòó ¼çi ²àçàºñòàíäà áàñøûëûºòà æ¾ðãåí æûëäàðû æiáåðiëãåí iði ºàòåëiêòåðäi ñûíàóøûëàðìåí ê¾ðåñ ¸äiñi åñåáiíäå êåðåê áîëäû äåói àñà ìà»ûçäû ïiêið. Åêiíøiäåí, åêi º½æàòòà äà îðòຠêåëåñi í¸ðñå õàò èåëåðiíi» ½ëòòûº ì¾ääåíi òàïòûº ì¾ääåäåí æî¹àðû

ºîþ

áà¹ûòûí

êåçiíäå

¼çäåði

æiáåðãåí

ºàòåëiê,

àóûòºóøûëûº åñåáiíäå ìîéûíäàóû. Àë îñû “àóûòºóøûëûº” áîëäû ìà, áîëñà ºàíäàé ä¸ðåæåäå ê¼ðiíäi, ñîíäàé-ຠîíû» îáúåêòèâòi íåãiçäåði áàð ìà åäi? Îñû ñèÿºòû æå»ië-æåëïi åìåñ ì¸ñåëåëåðãå äå æàóàï içäåó ¾øií á½ë ôàêòiëåðäi» îðíû åðåêøå áîëìàº. Å» ñî»ûíäà àéòàðûìûç,

ÑÎÊÏ

Îðòàëûº

Êîìèòåòi

Ñàÿñè

Áþðîñûíû»

Êîìèññèÿñû 1990 æûëû ìàìûðäà “µëòòûº-àóûòºóøûëûº” òóðàëû ì¸ñåëåíi àðíàéû ºàðàï Ò. Ðûñº½ë½ëû, Ñ. ²îæàí½ëû æ¸íå áàñºà ê¼ïòåãåí

ïàðòèÿ

“àóûòºóøûëûº”

æ¸íå ïåí

êå»åñ

ºàéðàòêåðëåðiíå

“½ëòøûëäûº”

àéûáûíû»

èäåÿëûº íåãiçñiç

òà»ûë¹àíäû¹û òóðàëû ðåñìè º½æàò ºàáûëäàäû41. “²îæàíîâøûëäûº”

áàéëàð

èäåîëîãèÿñûíû»

êå»åñòiê

àïïàðàòºà ûºïàëûíû» ê¼ðiíiñi áîëäû äåãåí ò½æûðûì äà åøºàíäàé ñûí ê¼òåðìåéòií, ὺàðà õàëûºòû» òàïòûº ñåçiìií ºîçäûðûï, ñîë àðºûëû ê¼çi àøûº, Ãîëîùåêèíäiê àïïàðàòòû» ºàíäàé àïàòºà àïàðà æàòºàíûí äåð êåçiíäå òàíûï áiëãåí ºàéðàòêåðëåðãå õàëûºòû ºàðñû ºîþ ïè¹ûëûíàí òó¹àí, ñòðàòåãèÿëûº ìàºñàòû áàð ò½æûðûì åäi. Á½ë ò½æûðûì ñîíûìåí áiðãå ñîë òàðèõè êåçå»äå Îðòàëûºòà¹û Ñòàëèí ìåí îíû» ñåðiêòåðiíå, ²àçàºñòàíäà¹û Ãîëîùåêèí ìåí îíû» òàðèõ àëäûíäà¹û ºûëìûñêåð òîáûíà Ðûñº½ë½ëû, Ѹäóàºàñ½ëû, ²îæàí½ëû, Ìû»áàåâ, ͽðìàºîâ ñèÿºòû ºàéðàòêåðëåðäi» åë ¾øií æàíïèäà ºûçìåòiíå ì¾ëäåì áàñºà ðå»ê áåðiï, ñîë àðºûëû îëàðäû»


49

¸ëåóìåòòiê, ½ëòòûº ñàÿñàòòà, æàëïû ºî¹àìäûº ¼ìiðäå òîòàëèòàðëûº æ¾éå îðíàòó¹à ºàðñû ê¾ðåñií ò½íøûºòûðó¹à ïàéäàëàíûëäû, îë òàêòèêàëûº ìiíäåò àòºàðó¹à òèiñ áîëäû. Îñû óàºûòºà äåéií ¹ûëûìè å»áåêòåðäå Ñ. ²îæàí½ëû, Ò. Ðûñº½ë½ëû ñèÿºòû ºàéðàòêåðëåðäi» êåçiíäå, “½ëòòûº ôàêòîðëàðäû àñûðà áà¹àëàï, èíòåðíàöèîíàëäûº òàïòûº ì¾ääåëåðãå æåòå ê¼»ië” àóäàðìàäûº

íåìåñå

“ìåíi»

á½ë

ºàòåëiêòåðiì

½ëòòûº

ì¾ääåíi

á¸ðiíåí äå æî¹àðû” ºîþäàí áàéºàëäû äåãåí ñ¼çäåðiíi» íåãiçiíäå îëàðäû»

¼ç

ºàòåëiêòåðií

ìîéûíäà¹àíäû¹û

òóðàëû

ò½æûðûì

æàñàëûíäû. Áiðàº, îëàðäû» á½ë “ìîéûíäàóäû” ºàíäàé ñàÿñè æà¹äàéäà,

íåãå

áàéëàíûñòû

àéòºàíû

åñåïêå

àëûíáàäû.

Àë

øûíäû¹ûíäà Ѹäóàºàñ½ëû, Ðûñº½ë½ëû, ²îæàí½ëûëàð æiáåðãåí “àóûòºóøûëûºòàð” ñàÿñàò ïåí òåîðèÿäà æiáåðiëãåí ºàòåëiê ïå åäi? Åãåð ºàòåëiê áîëñà, îíäà îëàð ñàÿñè ºûçìåòòåí êåòêåííåí êåéiíãi êåçå»äåðäåãi ½ëòòàð ¼ìiðiíäåãi, ½ëòàðàëûº ºàòûíàñòàðäà¹û òåðå» ê¾éçåëiñòåðäi íåìåí ò¾ñiíäiðóãå áîëàäû? ²îæàí½ëû, Ðûñº½ë½ëû, Ѹäóàºàñ½ëûëàðû êåçiíäå àðàøà ò¾ñiï ºîð¹à¹àí ½ëòòûº ì¾ääåëåðäi» àÿº àñòû áîëóûíû» í¸òèæåñi åìåñ ïå? Äåìåê, êåç-êåëãåí ñàÿñè áà¹ûòòû», áà¹äàðëàìàëàðäû» å» ¸äië ñàðàïøûñû - ¼ìið. Îëàé áîëñà, êåç-êåëãåí áàñøûëûº ¼ç ñàÿñè áà¹äàðëàìà, òåîðèÿëûº ò½æûðûìäàðûíû»

òóðà

åêåíäiãií

æ¾ãåíñiç

äåìàãîãèÿ

íåìåñå

àïïàðàò ê¾øi àðºûëû åìåñ, ὺàðà õàëûºòû», æàëïû ºî¹àìíû», ½ëòòûº ¸ë-àóºàòûí íû¹àéòó, ðóõàíè áîñòàíäû¹ûí ºàìòàìàñûç åòó àðºûëû ¹àíà ä¸ëåëäåìåê. Ãîëîùåêèí ¼ç ºàðñûëàñòàðûí áiðæîëà ò½ºûðòûï æå»äiì äåï ìàñàòòàí¹àí VI Æàëïûºàçàºòûº ïàðòêîíôåðåíöèÿäà (1927 æûë, ºàðàøà)

ñ¼éëåãåí

ºîðûòûíäû

ñ¼çiíäå:

“...ìû

ïîéäåì

ïî

íàìå÷åííîìó ïóòè ðåøèòåëüíî, ñìåëî îòáðàñûâàÿ âñå ïðåïÿòñòâèÿ, èáî ëèøü ïðè ýòîì òîëüêî óñëîâèè îñíîâíûå ìàññû Êàçàõñòàíà - è êîðåííîãî íàñåëåíèÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü - äåéñòâèòåëüíî ðåàëüíî


50

ïîëó÷àòü òî, ÷òî äàåò Îêòÿáðü. Åñëè æå ìû íåñêîëüêî çàäåðæèìñÿ, òîãäà ðàçâèòèå Êàçàõñòàíà ìîæåò ïîéòè ïî èíîìó ïóòè, òîãäà òî, ÷òî äàåò Êàçàõñòàíó îáùåå ðàçâèòèå Ñîþçà íà îñíîâå Îêòÿáðÿ, áóäåò èñïîëüçîâàíî áîëüøå âåðõóøêîé, èìóùèì ñëîåì”42- äåãåí åäi. Æàóàïòû õàòøû ½ñûí¹àí æîë ¼ç “í¸òèæåñií” æåðãiëiêòi ò½ð¹ûíäàð” ¾øií ê¼ï ½çàìàé-ຠáåðãåí. Îë 1930-1931 æûëäàðû ºàçຠñàõàðàñûí ºàìòû¹àí øàðóàëàð òîëºóû. Îëàðäû» íåãiçãi áàñòàóøû ê¾øi, ãîëîùåêèíøiëåð ä¸ëåëäåóãå òûðûñºàíäàé, áàé, ìîëäàëàð åìåñ, 1916-øû æûë¹û àçàòòûº ºîç¹àëûñºà áåëñåíå àðàëàñºàí ñàðáàçäàð áîë¹àíäû¹û äà ê¼ï í¸ðñåíi ໹àðòñà êåðåê. Àë, 1932 æûë¹û ºûð¹ûí ñòàëèíäiê-ãîëîùåêèíäiê áà¹ûòòû» å» áàñòû “í¸òèæåñi ðåòiíäå ºàçຠòàðèõûíäà “àºòàáàí ø½áûðûíäûäàí” ñî» “º½ðìåòòi”

îðûí

àëìàº.

á½ëòàðòïàñ

øûíäûººà

²àçiðãi

àéíàë¹àí.

óàºûòòà Äåìåê,

á½ë

àéòûë¹àíäàð

æàóàïòû

õàòøûíû»

áà¹ûòûíà ºàðñû øûººàí Ðûñº½ë½ëû, ²îæàí½ëû, Ѹäóàºàñ½ëû æ¸íå

áàñºà

äà

ºàéðàòêåðëåðäi»

½ñòàí¹àí

áà¹ûòûí

ºàéòà

ñàðàïòàéòûí, æà»àøà áà¹à áåðåòií óàºûò êåëäi. Îë

áà¹ûò,

òûðûñºàíäàé,

ºàéñûáið

“²àçàºñòàí

-

àâòîðëàð

ºàçið

ºàçàºòàð¹à”

äåãåí

äå

ä¸ëåëäåóãå

(ì½íäàé

½ðàí

ê¼òåðãåí ñàÿñè òîï íå áà¹ûò òàðèõòà áîë¹àí åìåñ) òàð ½ëòøûëäûº áà¹ûò åìåñ, æà»à ¹àíà îòàðëûº åçãiäåí ñàÿñè áîñòàíäûº àë¹àí åëäi» ñàíñûç ê¼ï ½ëòòûº ì¸ñåëåëåðií áàòûë ºîé¹àí ñàÿñè à¹ûì áîëàòûí. Îë à¹ûìíû» ê¼ø áàñûíäà æà»à áèëiêòi áiðäåí ºàðñû àëûï, áàð ê¾ø-ºóàòûí Ѹäóàºàñ½ëû,

ñîë Ñ.

áèëiê

æîëûíà

²îæàí½ëû,

Æ.

àðíà¹àí

Ò.

Ìû»áàé½ëû

Ðûñº½ë½ëû, ñèÿºòû

Ñ.

õàëûº

àðàñûíàí øûººàí iði ñàÿñè ºàéðàòêåðëåð ò½ðäû. Ñ. ²îæàí½ëû 1927 æûëû îºóûí àÿºòàð àëäûíäà ²àçàºñòàí¹à ºûçìåòêå æiáåðóií ¼òiíiï È. Ñòàëèíãå õàò æàçàäû. Ñîë æûëû 9 òàìûçäà Ãîëîùåêèíãå æîëäà¹àí õàòûíäà Ñòàëèí ²îæàí½ëû “¼ç


51

ºàòåëiêòåðií ìîéûíäàï îòûð. Åãåð ´ëêåëiê Êîìèòåò òàëàï åòñå, îíû» á½ë ìîéûíäàóûí iñïåí òîëûºòûðà ò¾ñåòiíäiãiíå ê¾ì¸íiì æîº. ´ëêåëiê Êîìèòåò î¹àí á½ë iñòå ê¼ìåêòåñóãå òèiñ äåï îéëàéìûí”,äåï,

áið

êåçäå

òàíûòºàí

áåëñåíäiëiãií

àëäûíà

àéûï

ðåòiíäå

ê¼ëäåíå» òàðòñà, àë Ãîëîùåêèí ¼ç êåçåãiíäå êåøåãi ´ëêåëiê Êîìèòåòòi» õàòøûñûí ò½ºûðòûï, “Ìåí îíû ºûçìåòêå àëó¹à áîëàäû,

áiðàº

áàñøûëûº

îðûí¹à

åìåñ,

¸éòåóið

áið

îðûí¹à

òà¹àéûíäàï, æàºñûëàï áið æûë áàéºàó êåðåê”, äåï ê¼ëãiðñiãåíiìåí, iñ æ¾çiíäå Ñ. ²îæàí½ëûí ²àçàºñòàí¹à æàºûíäàòïàó¹à ê¾ø ñàëäû. Ñîíû» í¸òèæåñiíäå Ãîëîùåêèí áið àçóëû îïïîíåíòiíåí º½òûëäû, àë ²àçàºñòàí áîëñà åëiíi» áîëàøà¹û ¾øií ñû äåìiíå äåéií ê¾ðåñóãå ¸çið ºàéðàòêåð àçàìàòûíàí àéûðûëäû.

µËÒØÛË ÑÌÀ±µË Ñ°ÄÓÀ²ÀѵËÛ ä¾íèåíi»

Òàðèõòû

çåðòòåï

îºè

áàñòàñà»,

¼çãåðãåíi øàìàëû-àó äåãåí øàðàñûçäûººà òiðåéòií ò½æûðûì¹à êåëåñi». Õóàí Êàðëîñ Îíåòòè (Óðóãâàé æàçóøûñû)

°ðáið åëäi» ¼çií-¼çi áàñºàðóû ½ëòòûº ì¾ääåãå ºûçìåò åòåòií ìåìëåêåòòiê º½ðûëûñ àðºûëû iñêå àñïàº. Ìåìëåêåòòiê áàñºàðó àëäûìåí ñîë õàëûºòû» ¹àñûðëàð ºîéíàóûíàí òàìûð àëàòûí òàðèõè åðåêøåëiãiíå, ¼çiíäiê òàáè¹è áîëìûñûíà, ñîíäàé-ຠáàñºà äà õàëûºòàðäû» àäàìçàòòû» ïðîãðåñøië ¼ìið ò¸æiðèáåñiíå íåãiçäåëói êåðåê. Ñîíäà ¹àíà ¾äåìåëi äàìó¹à æîë àøûëìàº. Áàñºà æîë ò½éûººà òiðåéòií æîë. Àë îñû áèiê ìàºñàòòàðäû ¼ìiðëiê øûíäûººà àéíàëäûðàòûí - íàºòû ºàéðàòêåð àäàìäàð, ñîëàðäû» ìû»äà¹àí


52

êåäåðãiëåðäi æå»ãåí æiãåði, ê¼çãå áiðäå ê¼ðiíñå, áiðäå ê¼ðiíáåéòií ìû»äà¹àí ò¾ðëi ºèûíäûºòàð¹à 콺àëìà¹àí ºàéñàð ðóõû. Áàñºàøà àéòºàíäà,

áåëãiëi

áið

òàðèõè

êåçå»äåðäå

íåìåñå

ä¸óiðëåðäå

õàëûºòû» àñûë àðìàíûí, òiëåê-ì½ðàòûí áiëäiðóøi äå, îëàðäû æ¾çåãå

àñûðó

¾øií

ê¾ðåñóøi

äå

ñîë

ºàéðàòêåðëiê

ä¸ðåæåãå

ê¼òåðiëãåí àäàìäàð. ´òïåëi ê¾ðäåëi êåçå»äåðäå õàëûº îëàðäû» iñ¸ðåêåòiíåí,

ìàºñàò-ì¾ääåñiíåí,

òiïòåí

ìiíåç-º½ëºûíàí

á¾ãiíãi

¼çiíi» àëäûíäà ò½ð¹àí àçàïòû ñàóàëäàð¹à æàóàï, iñ-ºèìûëûíà íåãiç áîëàðëûº ñ¾éåíiø içäåéäi. ²àçຠåëiíi» ñîíäàé áiðåãåé ½ëäàðûíû» áiði – Ñì๽ë Ѹäóàºàñ½ëû. ÕÕ ¹àñûðäû» áåòàøàð æûëû ¼ìiðãå êåëiï, áàð áîë¹àíû îí øàºòû æûë ñàÿñè ¼ìiðãå àðàëàñºàí Ñì๽ë Ѹäóàºàñ½ëû îñû ¹àñûðäû» ñî»ûíäà êåéiíãi ½ðïàºòàðäû» íàçàðûí ¼çiíå ºàéòà á½ð¹àíäàé ñi»iðãåí ºàíäàé å»áåãiìåí, ¾ëãi-¼íåãåñiìåí º½ðìåòòi? Á½ë

ñàóàë¹à

æàóàï

áåðó

¾øií,

¸ðèíå,

îíû»

ãîëîùåêèíäiê

çîðëûºïåí, òàð òàïøûëäûº ê¼çºàðàñïåí, æà»à ºàëûïòàñûï êåëå æàòºàí òîòàëèòàðëûº æ¾éåìåí ê¾ðåñií æ¸íå áàñà åðëiê iñòåðií òiçiï øû¹ó¹à áîëàð åäi. Áiðຠîëàðäû» á¸ði äå ì¸ñåëåíi» å» íåãiçãi ºûðûí,

íåãiçãi

ì¸íií

àøûï

áåðå

àëìàéäû.

“Ѹäóàºàñîâøûëäûºòû»” æàóëàðû ¼ëåðäåé ºîðûººàí å» áàñòû “ìiíi” - ¼òêiíøi, áið ê¾íäiê, áiðåð æûëäûº, íàóºàíäûº øàðàëàðäàí 츻ãi åëäiê, ½ëòòûº ì¾ääåíi äåð êåçiíäå àæûðàòà àëóûíäà, ñàÿñè áàñøûëûºòû» íàçàðûí ñî¹àí àóäàðûï, ñîë ¾øií å»áåê åòiï, ê¾ðåñ æ¾ðãiçóiíäå. ĸëiðåê àéòºàíäà, æà»à ºàëûïòàñûï êåëå æàòºàí ½ëòòûº ìåìëåêåòòiê áèëiêòi» ñ½ðàíûñûíà ñàé æà»à ñàïàäà¹û ºàéðàòêåð

áîëûï

èíòåðíàöèîíàëäûº

ºàëûïòàñà ì¾ääåëåðäi

áàñòàóûíäà ½ëòòûº

åäi.

ì¾ääåãå

Îíû» ºàðñû

òàïòûº, ºîé¹àí

îðòàëûº áèëiêïåí æ¸íå õàëûº ì¾ääåñiìåí ñàíàñïà¹àí íå îíû àë¹àí ºûçìåòiíå àéûðáàñòà¹àí æåðãiëiêòi áàñøûëûºïåí êåëiñå àëìàóû äà ñîíäûºòàí áîëàòûí. ²àçຠòàðèõûíäà “ãîëîùåêèíøiëäiê” ïåí


53

“ñ¸äóàºàñîâøûëäûº” - ìåìëåêåòòiê áàñºàðóäà¹û áið-áiðiìåí áiòiñå àëìàéòûí

åêi

à¹ûì,

êîñìîïîëèòòiê

æ¸íå

òàáè¹è

ïàòðèîòòûº

ê¼çºàðàñòàð áîëàòûí. Òîòàëèòàðëûº æ¾éå æà¹äàéûíäà á½ëàðäû» àë¹àøºûñûíû» ¾ñòåìäiê àëóû äà òà»äàíûñ òóäûðìàéòûíäû¹û ñîíäûºòàí. Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíû» ñàÿñè ¼ìiðáàÿíû ìåí æîëûíà ¾»iëãåíäå îìáûëûº êåçå»íi» àëàòûí îðíû åðåêøå. Áàòûñ Ñiáiðäi», ºàçຠäàëàëûº

îáëûñòàðûíû»

ñàÿñè,

ýêîíîìèêàëûº

æ¸íå

ì¸äåíè

îðòàëû¹û åñåáiíäå áîë¹àí Îìáû¹à á¾êië àðºà, Àëòàé, òiïòåí Øó ºàçàºòàðûíà äåéií áàëàëàðûí îðûñøà áiëiì àëó¹à æiáåðåòií. Á¾êië Ðåñåéäi ºàìòûï, Ñiáiðãå äå æåòêåí ðåâîëþöèÿëûº ¼ðëåó ì½íäà¹û ºàçຠø¸êiðòòåðiíå äå ûºïàëû áîëûï, îëàð 1914 æûëû 18 ñ¸óiðäå “Áiðëiê”

½éûìûí

º½ðàäû.

Îíû»

½éûìäàñòûðóøûëàðûíû»

ºàòàðûíäà Àñûëáåê æ¸íå ̽ðàòáåê Ñåéiòîâòàð, ̽õòàð Ñàìàòîâ, Ìà¹æàí

ƽìàáàåâ,

Ñì๽ë

Ѹäóàºàñ½ëû,

Àõìåò

Áiðæàºñèí,

Øà¿ìàðäàí °ëæàíîâòàð áîëäû. Êåéiíiðåê “Áiðëiê” æàñòàðûíû» áàñøûëûº ÿäðîñûí º½ð¹àí á½ë ½éûìíû» áiðiíøi æåòåêøiñi áîëûï Ø. °ëæàíîâ ñàéëàíàäû. ²½æàòòàðäû» “Áiðëiê”

½éûìûíäà

ƽìàáàåâ,

Ì.

ê¼ðñåòóiíå áåëñåíäi

Ñàìàòîâ,

°.

ºàðà¹àíäà,

1917-1918

àòñàëûñºàíäàðäû» Áàéäiëäèí,

Ñ.

æûëäàðû

àðàñûíäà

Ѹäóàºàñ½ëû,

Ì. À.

Ñåéäàëèí, ². Êåìå»ãåðîâ, ±. Òî¹æàíîâ æ¸íå áàñºà æàñòàð áîë¹àí. Á½ë êåçå»äå ½éûìíû» èäåîëîãèÿëûº òiçãiíi Ì. ƽìàáàåâòû», àë ½éûìäàñòûðóøûëûº æ½ìûñ Ì. Ñàìàòîâ ïåí °. Áàéäiëäèííi» ¾ëåñiíå òèåäi. 1917 æûëû 1-4 ºàçàí àðàëû¹ûíäà “Áiðëiêòi»” êå»åéòiëãåí

æèûëûñû

¼òåäi.

ιàí

Àºìîëàäàí

“Æàñ

ºàçດ,

ʼêøåòàóäàí “Æàñ ½ðàí”, Ñïàññêiäåí “Æàñ ä¸óðåí” æ¸íå áàñºà æàñòàð ½éûìäàðûíàí øàìàìåí 100-ãå æóûº ¼êiëäåð ºàòûñàäû. Æèûëûñ ºàóëû ºàáûëäàï, ½éûìíû» áàñøûëûº îðãàíûí ñàéëàéäû. Îíû» º½ðàìûíà Ì. Ñàìàòîâ, À., Ì. Ñåéiòîâòåð, Î. Òåìiðáåêîâ, Ì.


54

Áåéñåíîâ, °. Áàéäiëäèí, Ä. °äiëåâ, ±. Ѹäóàºàñîâ (Òî¹æàíîâòû» ñîë êåçäåãi ôàìèëèÿñû – Ì.².) æ¸íå áàñºà æàñòàð êiðåäi. Àë æèíàëûñòû» ò¼ðà¹àëû¹ûíà æ¸íå “Áiðëiêòi»” ¾íi - “Áàëàïàí” æóðíàëûíû» ðåäàêòîðëû¹ûíà Ì. ƽìàáàåâ ñàéëàíàäû. Æèíàëûñ ºàóëûñûíäà ìûíàäàé ñ¼çäåð æàçûë¹àí åäi: “Æèûëûñ Îðûíáîðäà ¼òêåí æàëïûºàçຠñúåçiíi» ºàóëûñûí ºóàòòàéäû… Æèûëûñ ºàçຠñàÿñè ïàðòèÿñû “Àëàøòû” çàìàí òàëàáûíà ñàé æ¸íå ê¼çäåãåí ìàºñàòºà òåç ºîë æåòêiçå àëàòûí ïàðòèÿ ñàíàéäû, ñîíäûºòàí äà îíû ºîëäàéäû, õàëûº àðàñûíäà îíû» ïiêiðëåðií òàðàòóäû ¼ç ìiíäåòiíå àëàäû”43. 1918 æûëû “Áiðëiê” ½éûìûíû» ì¾øåëåði “½ëò ì¾ääåñiíå áiðiãiï ºûçìåò åòó” ìàºñàòûíäà æàëïû ºàçຠæàñòàðûíû» ñúåçií ¼òêiçóãå ½ìòûëûñ æàñàéäû. Òiïòåí î¹àí ºàòûñàòûí äåëåãàòòà𠺽ðàìûí äà àíûºòàéäû. Îëàðäû» ºàòàðûíäà Ñì๽ë Ѹäóàºàñ½ëû òà áàð åäi. ²àçàí ðåâîëþöèÿñûíàí êåéií åêi áà¹ûòºà á¼ëiíiï êåòêåí ½éûì ì¾øåëåði áàñòàïºû êåçå»äå ¼çàðà æàëïûäåìîêðàòèÿëûº ïëàòôîðìà

íåãiçiíäå

áiðiêêåíi,

àë

îëàðäû»

ê¼çºàðàñûíäà

à¹àðòóøûëûº, ½ëòàçàòòûº ì¾ääåíi» ¾ñòåìäiê àë¹àíû äà òàðèõè øûíäûº áîëàòûí æ¸íå î¹àí ¼ìiðëiê ñåáåïòåð äå æåòêiëiêòi åäi. Îë òóðàëû Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû 1921 æûëû æàðûº ê¼ðãåí “Æàñòàð¹à æà»à æîë” äåãåí êiòàïøàñûíäà ºàçຠæàñòàðûíû» ½ëòæàíäûëûº æîë¹à ò¾ñóiíi»

îáúåêòèâòi

ñåáåïòåðií,

ÿ¹íè

îòàðëûº

åçãiäåãi

ºàçàº

ºî¹àìûíû» æà¹äàéû àëäû»¹û ºàòàðäà¹û ñàíàëû æàñòàðäû ½ëò íàìûñûí ºîð¹àó¹à èòåðìåëåãåíií íàíûìäû áàÿíäàï áåðäi. “Áiðëiê” æàñòàð ½éûìûíû» Àëàø ïàðòèÿñûíû» ñî»ûíàí åðãåíäiãií, Àëàø áàñøûëàðûíû» î¹àí ûºïàë åòóãå òûðûñºàíûí æà øû¹àðó ºèñûíñûç æ¸íå ñîëàé áîëóû äà òàáè¹è º½áûëûñ áîëàòûí. ̸ñåëåí, 1917 æûëû ºàçàí ìåí ºàðàøà àðàëû¹ûíäà Òîìñêiäå ¼òêåí Ñiáið àâòîíîìèÿñû êå»åñiíå ºàòûñûï ºàéòºàí °.


55

Á¼êåéõàí Îìáû¹à ñî¹ûï, ºàëàíû» ¼íåðê¸ñiï îðûíäàðûíäà áîëûï, àðíàéû ½éûìäàñòûðûë¹àí ìèòèíãiëåðäå ñ¼ç ñ¼éëåäi. Àë îíû» Îìáû æàñòàðûìåí êåçäåñói òóðàëû “²àçດ ãàçåòiíäå ìûíàäàé õàáàð áåðiëãåí åäi: Òîìñêiäåí ºàéòºàí áåòiíäå ±àëèõàí Á¼êåéõàí Îìáûäà¹û ºàçຠæàñòàðûíû» “Áiðëiê” ºàóûìûíà ¼çiíi» æàñûíàí æèíà¹àí ñàÿñè ¿¸ì ºàçàºòû» æåð-ñóû òóðàëû æàçûë¹àí êiòàïòàðûí ñûéëàï êåòòi. Êiòàïòàð ñàºòàòûï ºîé¹àí æåðiíåí ¸ëi àëûí¹àí æîº. Îéäà áîëñà äà, ºîë ºûñºàëû¹ûíàí “Áiðëiê” ºàóûìû ºûðàèòõàíà (êiòàïõàíà. – Ì.².) àøà àëìàé æ¾ðóøi åäi. ±àëèõàí à¹àíû» á½ë ñûéû ºàçຠæàñòàðûíû» ºûðàèòõàíàñûíà áiðiíøi ¿¸ì ºûìáàòòû íåãiç áîëäû. ±àëèõàí à¹à¹à “Áiðëiê” ºàóûìû ò¸»iði æàðûë¹àñûí àéòàìûç. “Áiðëiê” áàñºàðìàñû”. ²àðàøàäà

“Áiðëiêòi»”

º½ðûëòàéû

¼òåäi.

²½ðûëòàéäà

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëû ïåí Ì. °óåçîâ ñ¼ç ñ¼éëåäi. Êîë÷àê áèëiãi æîéûë¹àí ñî» îë Îìáû¹à ºàéòà îðàëûï, 1918-1919 æûëäàðû Áàòûñ Ñiáið êîîïåðàòîðëàð

îäà¹ûíû»

æ½ìûñûíà

áåëñåíäi

ò¾ðäå

àðàëàñà

áàñòàéäû. 1920 æûëû Îìáûäà øû¹à áàñòà¹àí “Êåäåé äàóñû” ãàçåòií ½éûìäàñòûðûï,

î¹àí

ðåäàêòîðëûº

æàñàéäû.

Àë

1920

æûëû

Êå»åñòåðäi» Á¾êiëºàçàºñòàíäûº I ñúåçiíå Àºìîëà ãóáåðíèÿñûíàí äåëåãàò áîëûï ñàéëàí¹àí Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ñúåçäå ²àçຠÎðòàëûº Àòºàðó êîìèòåòiíi» ïðåçèäèóìû º½ðàìûíà æ¸íå Á¾êiëðåñåéëiê Îðòàëûº Àòºàðó êîìèòåòiíi» ì¾øåëiãiíå ¼òåäi. ´ìið æîëûíäà áåòá½ðûñ áîë¹àí á½ë îºè¹àäàí êåéií ²àçàºñòàííû» ñîë êåçå»äåãi àñòàíàñû Îðûíáîð¹à àóûñºàíäà Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû 1920-1921 æûëäàû ÐÊÆÎ ²ûð¹ûç îáëûñòûº êîìèòåòi áþðîñûíû» õàòøûñû, ºàçຠêîìñîìîë

æàñòàðûíû»

ò½»¹ûø

ãàçåòi

“Å»áåêøi

æàñòàðäû»”

ðåäàêòîðû ºûçìåòiíäå áîëàäû. 1921 æûëû ê¼êòåìäå Ñiáið ¸êiìøiëiê îðûíäàðûíà ºàðàï êåëãåí Ñåìåé ãóáåðíèÿñû ²ûð¹ûç (²àçàº. - Ì.².) Ðåñïóáëèêàñû


56

º½ðàìûíà ¼òåäi. ²àçຠÎðòàëûº Àòºàðó Êîìèòåòiíi» ò¼ðà¹àñû Ñ. Ìå»äåøåâòi» òiêåëåé æîëäàìàñûìåí òàíûñûï, òèiñòi øàðàëàðäû iñêå àñûðó¹à Ñåìåéãå ìàìûðäà Ñì๽ë Ѹäóàºàñ½ëû æiáåðiëåäi. Á½ë êåç Ñåìåé ¼ëêåñií, ¸ñiðåñå ºàçຠàóûëäàðûí àøòûº æàéëà¹àí, ¼ëiìæiòiì ê¼ï êåç áîëàòûí. Àë óåçäiê, ãóáåðíèÿëûº ìåêåìåëåðäå æåðãiëiêòi õàëûºòû» ¼êiëäåði æîºòû» ºàñûíäà åäi. Îñûíäàé àóûð æà¹äàéäà ìåìëåêåòòiê áèëiêòi æåðãiëiêòi õàëûººà ò¾ñiíiêòi, ¸ði æàºûí

åòó

êîìèòåòií

ìàºñàòûíäà òàðàòûï,

Ñ.

îíû»

Ѹäóàºàñ½ëû îðíûíà

ãóáåðíèÿëûº

àòºàðó

ãóáåðíèÿëûº-ðåâîëþöèÿëûº

êîìèòåò º½ðûë¹àíäû¹ûí æ¸íå îñûíäàé øàðàëàðäû» óåçä ê¼ëåìiíäå äå

iñêå

àñûðûëàòûíäû¹ûí

ì¸ëiìäåéäi.

Ãóáðåâêîìäû

áàñºàðó

ìiíäåòií ¼ç ìîéíûíà àëàäû. Á½ë ò¼òåíøå øåøiì Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ïåí á½ðûí¹û ãóáåðíèÿëûº áàñøûëûº àðàñûíäà áiðíåøå àé¹à ñîçûë¹àí äàó¹à ½ëàñàäû. Å» ñî»ûíäà ÐÊÏ(á) Ñåìåé ãóáêîìûíû» òàëàáû

áîéûíøà

Ѹäóàºàñ½ëûí

Îðòàëûº

Îðûíáîð¹à

Àòºàðó øàºûðòûï

Êîìèòåòi àëàäû.

øiëäåäå

Ñ.

Á¾êiëºàçàºòûº

Áàºûëàó Êîìèññèÿñû îíû» Ñåìåéäåãi ¸ðåêåòií ºàðàï, “½ëòàðàëûº ºàòûíàñòû øèåëåíiñòiðiï, ½ëòòûº-àóûòºóøûëûº æiáåðãåíi ¾øií” ñ¼ãiñ æàðèÿëàï, åêi æûë æàóàïòû ¸êiìøiëiê ºûçìåò àòºàðó º½ºûíàí àéûðàäû. Áiðຠòàëàíòòû

á½ë

êåçäå

ñàÿñàòêåðäi

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëû

æ½ìûññûç,

ñèÿºòû

ê¼ëå»êåäå

æiãåðëi

½ñòàóäû

æ¸íå æà¹äàé

ê¼òåðìåéòií åäi. Îðûíáîðäà¹û Îðòàëûº Àòºàðó Êîìèòåòi îíû 1922 æûëû º½ðàìûíà ²àçàºñòàííû» ºàçiðãi ²ûçûëîðäà, Øûìêåíò, Æàìáûë, Àëìàòû îáëûñòàðû åíãåí Ò¾ðêiñòàí ðåñïóáëèêàñûíà (Òàøêåíò)

¼çiíi»

¼êiëi

åòiï

æiáåðåäi.

²àçÎÀÊ-íi»

ò¼ðà¹àñû

Ìå»äåøåâ ïåí õàòøûñû Àëìàíîâòû» ºîëäàðû ºîéûë¹àí ìàíäàòòà î¹àí ìûíàäàé ìiíäåòòåð æ¾êòåëiï, º½ºûºòàð áåðiëãåí: “I. Ò¾ðÎÀÊíi», Õàëêîì Êå»åñi æ¸íå Õàëûº Êîìèññàðëàðû îòûðûñòàðûíà ²ÑÑÐ ì¾ääåñiíå ºàòûñòû ì¸ñåëåëåðäi òàëºûëàó¹à äàóûñ áåðå àëó


57

º½ºû¹ûìåí ºàòûñó; 2. ²ûçìåòêå áàéëàíûñòû ñ¼éëåñó ¾øií òiêåëåé áàéëàíûñ ñûìûí ïàéäàëàíó; 3. Æåäåë ïîåçäàðäû» øòàáòûº, äåëåãàòòûº æ¸íå àðíàóëû âàãîíäàðûíäà æ¾ðó; 4. ²àðó àñûíó”. Ñ.

Ѹäóºàñ½ëûíû»

ñîçûë¹àí

æîº.

ò¼ðà¹àñûíû»

1923

Òàøêåíòòåãi

æûëû

îðûíáàñàðû

îë

¼êiëäiê

²àçàº

ºûçìåòiíå

æ½ìûñû

æîñïàðëàó

½ç຺à êîìèòåòi

òà¹àéûíäàëàäû.

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëûíû» á½ë êåçå»äåãi ñàÿñè ê¼çºàðàñû òóðàëû íàºòû ôàêòiëåð àðºûëû áàÿíäàó ºèûí. ´éòêåíi îíäàé ôàêòiëåð òûì àç. Äåãåíìåí áiðëi-æàðûì áàð. ̸ñåëåí, òèåñiëi îðûíäàð¹à æiáåðiëãåí ðåñìè

º½æàòòàðäû»

áiðiíäå

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëû

á½ðûí¹û

àëàøîðäàëûºòàðäû» òîáûíà æàòºûçûëûï, “îòàðøûëäàðäû» ñîºûð ºàðóû, êàðüåðèñò”, Ìå»äåøåâ, Ñåéôóëëèí, Àñûëáåêîâòåðãå ºàðñû ê¾ðåñóøiëåð

ðåòiíäå

ê¼ðñåòiëåäi.

Ñîíäàé-àº

á½ë

êåç

ºàçàº

èíòåëëèãåíöèÿñû àðàñûíäà àëà àóûç æiêøiëäiê îòûíû» ¼ðøiï ò½ð¹àí óàºûòû åäi. Ñîë ê¾ðåñ áàðûñûíäà ò¾ðëi ¹àéáàòòàóäû» äà îðûí àëûï æàòºàíäû¹ûí áàéºàó ºèûí åìåñ. ̸ñåëåí, îñû àòàë¹àí º½æàòòà Iøêi iñòåð õàëêîìû °. °éòèåâòi» ²àçàºñòàíäà ñîë ò½ñòà¹û ºàçຠîáêîì êîìñîìîëûíû» ì¾øåñi °. Áàéäiëäèí ìåí ²àçÎÀÊ-íi» ì¾øåñi Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû áàñòà¹àí æàñ ºàçຠèíòåëëèãåíòòåðiíi» º½ïèÿ ½éûìû áàð åêåíäiãi òóðàëû àºïàð òàïºàíäû¹û àéòûë¹àí. Áiçãå, øûíäûºòàí

á½ë

êåëòiðiëãåí

ã¼ði

æàëïû½ëòòûº

ôàêòiëåðäi»

íåãiçiíäå

ì¾ääåäåí

áåéõàáàð,

¼ìiðëiê òåê

òàð

òîïøûëäûº ì¾ääå äå»ãåéiíäå ¹àíà ê¾ðåñå àëàòûí ò¾çåìäiêòåðãå ñåêåìäåíå ºàðàó, òiïòåí îäàí àñòû ê¾ðäåëi ¼ìi𠺽áûëûñòàðûí òàð òàïòûº ò½ð¹ûäàí ïàéûìäàó æàòºàíäàé ê¼ðiíåäi. Íåíi äå áîëñà áåëãiëi áið ñõåìàëàð¹à ñàëûï ¼ëøåï-ïiøóãå º½ëûºòû ºàðñûëàñòàðû àòàï ê¼ðñåòêåíäåé åìåñ, Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû îñû êåçäi» ¼çiíäå-ຠòàð òîïøûëäûº

ïåí

¼ðåñiç

½ëòøûëäûºòàí

ò¾ñiíiêòåðäåí àí๽ðëûì áèiê áîëàòûí.

àäà

æ¸íå

îíäàé


58

Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíû» êåìåë ºàéðàòêåð ðåòiíäå ê¼ðiíói 1923 æûëû

íàóðûçäà

Îðûíáîðäà

¼òêåí

III

îáëûñòûº

ïàðòèÿ

êîíôåðåíöèÿñûíà áàéëàíûñòû. Îë òóðàëû á½äàí á½ðûí¹û òàðàóäà àéòûëäû. Ãîëîùåêèí ´ëêåëiê Êîìèòåòêå êåëãåíäå Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû Áþðî ì¾øåëiãiíå êàíäèäàò, κó-à¹àðòó õàëêîìû, “Å»áåêøi ºàçດ ãàçåòiíi» ðåäàêòîðû ìiíäåòòåðií áið ìåçãiëäå àòºàðûï æ¾ðãåí 25 æàñàð æiãiò åäi. Îë æàñûíà ºàðàìàñòàí ñàÿñè ê¾ðåñòå ûñûë¹àí, ò¸æiðèáåëi,

ðåñïóáëèêà

¼ìiðiíäåãi

¼çåêòi

ì¸ñåëåëåð

áîéûíøà

ºàëûïòàñºàí ¼ç ïiêiði áàð, ºàëû» ºàóûì ìîéûíäà¹àí áåëñåíäi ºàéðàòêåð áîëàòûí. Îñû àðàäà ìûíàäàé ì¸ñåëåãå òîºòàëà êåòó ºàæåò. Ô. È. Ãîëîùåêèí áèëiêêå êåëãåí ìåçãiëäå æàëïû½ëòòûº, äåìîêðàòèÿëûº ïîçèöèÿäà¹û

ðåâîëþöèÿ¹à

äåéiíãi

½ëòòûº

èíòåëëèãåíöèÿ

¼êiëäåðiíi» ðåñïóáëèêàäà¹û æî¹àð¹û áèëiêòå æ¾ðói òîëûº òàáè¹è º½áûëûñ ðåòiíäå ºàáûëäàíàòûí. Îëàðäû» àðàñûíäà êåøåãi “Àëàø” ºîç¹àëûñûíû» áåëñåíäi ì¾øåëåði äå áàð åäi. Ìûñàëû, À. Êåíæèí – Iøêi ñàóäà õàëûº êîìèññàðû, °. °ëiáåêîâ – Åãiíøiëiê õàëûº êîìèññàðû, À. Áiðiìæàíîâ ïåí Ñ. ʸäiðáàåâ – Þñòèöèÿ õàëûº êîìèññèàðàòû êîëëåãèÿñûíû» ì¾øåëåði ºûçìåòií àòºàðäû. Îñû ñèÿºòû ìûñàëäàðäû æàë¹àñòûðà áåðóãå áîëàäû. Á½ë êåëòiðiëãåí ôàêòiëåð ðåñïóáëèêàäà æî¹àð¹û áàñøûëûºòû ºàëûïòàñòûðóäà òàð òàïòûº ïðèíöèïòi» ¸ëi áiðæîëà ¾ñòåìäiê àëà ºîéìà¹àíäû¹ûí ê¼ðñåòñå êåðåê. Ô. È. Ãîëîùåêèííi» ñàÿñè áèëiêêå êåëóiìåí á½ë æà¹äàé ê¾ðò ¼çãåðiñêå ½øûðàäû. Ñòàëèííi» 1925 æûë¹û ìàóñûìäà¹û “Àº æîë” ãàçåòiíå

áàéëàíûñòû

æîëäà¹àí

õàòûíäà¹û

ïàðòèÿäà

æîº

èíòåëëèãåíöèÿ¹à áàéëàíûñòû àéòûë¹àí ïiêiðëåðäi ¼çiíøå ò¾ñiíiï, áàñøûëûººà ¾çáåãåí

àë¹àí

½ëòòûº

Ãîëîùåêèí

ºî¹àìäûº-ñàÿñè

èíòåëëèãåíöèÿíû»

àë¹àøºû

¼ìiðäåí

áóûí

ºîë

¼êiëäåðií


59

“áóðæóàçèÿëûº-½ëòøûë”, “àëàøòûº èíòåëëèãåíöèÿ” äåï æàðèÿëàï, ñî»ûíà ò¾ñiï, ñàÿñè ºóäàëàó æ¸íå ðåïðåññèÿëûº øàðàëàðäû iñêå àñûðäû. Ñîíû» í¸òèæåñiíäå, 1929 æûë¹û ïàðòèÿëûº òàçàëàó áàðûñûíäà

îëàðäû»

²àçàºñòàííàí

áiðàçû

êåòóãå

ïàðòèÿ

ì¸æá¾ð

ºàòàðûíàí

áîëäû.

øû¹àðûëûï,

Îëàðäû»

²àçàí

ðåâîëþöèÿñûíàí áåðãi ¾ëêåí áåëñåíäi å»áåãi åñåïêå äå àëûí¹àí æîº. 1929 æûëû ºûçìåòòåí áîñàòûë¹àí À. Êåíæèí ¼ìiðiíi» ñû æûëäàðûí

Ò¾ðiêìåíñòàí

ìåí

Ðåñåéäå

¼òêiçiï,

å»

ñî»ûíäà

ðåïðåññèÿ øå»ãåëiíå iëiêòi. °. °ëiáåêîâ 30-øû æûëäàðäû» áàñûíäà Òàøêåíòêå êåòiï, ñîíäà ºûçìåò iñòåï æ¾ðiï, òà¹û äà ñîë ðóõàíè àçàïòàí àñûëûï ¼ëäi. Àë 1927-1932 æûëäàðû Àëàø ºîç¹àëûñûíà ºàòûíàñºàí íåìåñå îëàðìåí áàéëàíûñòà áîëäû äåãåí 70-òåí àñòàì èíòåëëèãåíöèÿ ¼êiëäåði ñîòºà òàðòûëûï, îëàðäû» 50-ãå æóû¹û ò¾ðëi ìåðçiìäåðãå ºàìàëäû, æåð àóäàðûëäû, àòûëäû. Îðòàëûºòû», àëäûìåí Ñòàëèííi» òiêåëåé ºîëäàóûíà ñ¾éåíãåí æàóàïòû õàòøû ì½íûìåí øåêòåëãåí æîº åäi. Îë åíäi ¼ç ïàéûìäàóû áîéûíøà °. Á¼êåéõàí, À. Áàéò½ðñûí½ëûíû» ûºïàëûíäà áîëäû, æà»à

ñàÿñè

æà¹äàéäà

ñîëàðäû»

½ëòøûë-ðåàêöèÿëûº

áà¹ûòûí

æ¾ðãiçiï îòûð äåï òàïºàí áàñøûëûºòà¹û ºàéðàòêåðëåðäi “½ñàºáóðæóàçèÿøûë”, “½ëòøûë-óêëîíèñòåð” äåï æàðèÿëàäû. Òóðà îñû ïðèíöèïòi íåãiçãå àëà îòûðûï, îíñûç äà á¼ëiíiï-æàðûëó¹à áåéiì ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿíû åêi òîïºà æiêòåï, îëàðäû» àðàñûíà iðiòêi ñàëäû. ̸ñåëåí, îë áið áàÿíäàìàñûíäà áûëàé äåï ê¼ðñåòòi: “Îñíîâíîé

êîðåíü

ýòî

ðàçíîãëàñèÿ,

áîðüáà

ïî

ëèíèè

èíòåðíàöèîíàëèñòîâ è íàöèîíàëèñòîâ. Íà÷àëî âíóòðè êàçàõñêèõ ãðóïïèðîâîê â ïàðòèè îòíîñèòñÿ ê 1920 ã., êîãäà â ïàðòèþ âîøëè èíòåëëèãåíòû èç “Àëàø”, è ïåðâîå ðàçäåëåíèå, ïåðâûå ðàçíîãëàñèÿ áûëè èìåííî ìåæäó ñòàðûìè êàçàõñêèìè êîììóíèñòàìè, ÿ èõ áóäó íàçûâàòü “ñòàðûìè”, ò.å. ïåðèîäà 1919-20 ãã. Ýòî òå; êîòîðûå êëàëè


60

ïåðâûå êàìíè ôóíäàìåíòà êàçàõñêîé ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèè è ñîâåòîâ,

êîòîðûå

ñãðóïïèðîâàëèñü

òîãäà

â

ãðóïïèðîâêè

Ìå»äåøåâöåâ, ìåæäó íèìè è âëèâøåéñÿ â ïàðòèþ èíòåëëãåíöèåé, ïîä ðóêîâîäñòâîì Àóýçîâà, Ñàäâàêàñîâà Ñ. è êîå-êîãî èç ìîëîäûõ, êîòîðûå ñåé÷àñ ñèäÿò çäåñü, íî ÿ èõ íå áóäó íàçûâàòü, è çà èõ ñïèíîé – Áóêåéõàíîâà. Ïóñòü òîâàðèùè òàê íàçûâàåìîé Ìå»äåøåâñêîé ãðóïïèðîâêè òîãî âðåìåíè “ëåâèëè”, ïóñòü îíè íå èìåëè ÿñíîé ïðîãðàììû, ïóñòü îíè ïðåäñòàâëÿëè ñâîåãî ðîäà ãðóïïèðîâêó, íî â îñíîâíîì îíè áîðîëèñü çà ïàðòèéíóþ ëèíèþ, à Ñàäâàêàñîâ, Àóýçîâ è äð. èõ ñïîäâèæíèêè áîðîëèñü çà àëàøîðäèíñêóþ ëèíèþ”44. Ìiíå, îñû àðàäà “àëàøîðäàëûº áà¹ûò” äåãåí ½¹ûì¹à òîºòàëó ºàæåò. Ãîëîùåêèí ìåí ãîëîùåêèíøiëäåðäi» äåìîêðàòèÿëûº ºàçຠèíòåëëèãåíöèÿñûíà åñåáiíäå

ºàðñû

ºîëäàíûë¹àí

ê¾ðåñ

àðñåíàëûíäà

ò¾ðëi

¸ìáåáàï

“ùèíàëàð”-ìåí

ºàðó áiðãå

“àëàøîðäàøûëäûº” äåãåí ½¹ûìäû äà æèi êåçäåñòiðóãå áîëàäû. Àë îñû ñàÿñè à¹ûì áîëäû ìà, áîëñà îë íåíi ê¼çäåäi? Åãåð î¹àí ºûñºà æàóàï áåðåð áîëñàº, îíäà ìûíàíû àéòó¹à òóðà êåëåäi. Á½ë êåçäå àëàø ºîç¹àëûñû ºàòàðûíäà áîë¹àí, íåìåñå ñàÿñè ïîçèöèÿñû æà¹ûíàí î¹àí æàºûí ò½ð¹àí æåêå ºàéðàòêåðëåð ¹àíà áîëóû ì¾ìêií. Ô. È Ãîëîùåêèí ò½ñûíäà îëàð¹à ¼çiìiç ¸»ãiìå åòiï îòûð¹àí Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíàí

áàñºà

Ñ.

²îæàí½ëû,

Æ.

ѽëòàíáåêîâ,

Û.

̽ñòàìáàé½ëû, À. Êåíæèí, °. °ëiáåêîâ æ¸íå áàñºà ê¼ïòåãåí êå»åñ,

ïàðòèÿ

ºûçìåòiíäå

æ¾ðãåí

áåëñåíäi

ºàéðàòêåðëåð

æàòºûçûëäû. Îëàðäû» ñàÿñè ìåìëåêåòòiê º½ðûëûñòû ò¾áåãåéëi ¼çãåðòó òóðàëû ì¸ñåëå ºîéìà¹àíäû¹û ¼çiíåí-¼çi ò¾ñiíiêòi. Îíäàé áiðäå-áið ñàÿñè º½æàò æîº, áîëóû äà ì¾ìêií åìåñ. Åíäåøå, îëàð æèíàºòàï “½ëòøûë-óêëîíèñòåð” àòàí¹àíäàé ºàíäàé áà¹ûò ¾øií ê¾ðåñêåí åäi?


61

“Áàéøûëäûº” åìåñ, áàðäû ñàºòàó ¾øií ê¾ðåñ ²àçàºñòàíäà Êå»åñ áèëiãi îðíà¹àííàí êåéií, áiðiíøi êåçåêòå ¼ç øåøiìií òàáó¹à òèiñ áiðíåøå ì¸ñåëåëåð ò½ðäû. ²àçຠὺàðàñûíû» ò½ðìûñ æà¹äàéûíû» ò¾áåãåéëi ¼çãåðói ñîë ì¸ñåëåëåðäi» òóðà øåøiëóiíå

òiêåëåé

ò¸óåëäi

áîëäû.

Îëàð

æåðäi

ïàéäàëàíóäà¹û

á½ðûí¹û ¸äiëåòñiçäiêòi æîþ, æåðãiëiêòi õàëûººà æàºûí, ò¾ñiíiêòi æ¸íå î¹àí ºûçìåò åòåòií ìåìëåêåòòiê àïïàðàòòû º½ðó, æà»à ºî¹àìäû

º½ðóäû»

êîëëåêòèâòåíäiðó, ñèÿºòû

¸äiñòåði

ìåí

èíäóñòðèÿëàíäûðó,

ì¸ñåëåëåð

åäi.

Á½ë

æîëäàðû ì¸äåíè

ìiíäåòòåðäi

(ýêñïðîïðèàöèÿ, ðåâîëþöèÿ,

øåøóäå

ò.á.)

“½ëòøûë-

óêëîíèñòåð”, “½ñຠáóðæóàçèÿëûº-½ëòøûëäàð” áiðiíøi êåçåêêå òàïòûº

ïðèíöèïòi

åìåñ,

æàëïû½ëòòûº-æàëïûäåìîêðàòèÿëûº

ïðèíöèïòåðäi ºîéäû. ̸ñåëåí, Ñ. ²îæàí½ëû Æåòiñóäà æåð-ñó ðåôîðìàñû êåçiíäå ðåâîëþöèÿ¹à äåéií åãiíøiëiêêå ºîëàéëû å» º½íàðëû

æåðëåðäi

èåìäåíãåí

ïåðåñåëåíäåðäi»

æåðií

æåðñiç

æåðãiëiêòi õàëûººà ºàéòàðóäû ä½ðûñ ñàíàï, ñîë ¾øií ê¾ðåñòi. Àë, Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû, æî¹àðûäà àéòºàíäàé, Ñåìåéäå íåãiçiíåí îðûñ ºûçìåòêåðëåðiíåí ò½ð¹àí îáëûñòûº, óåçäiê àòºàðó êîìèòåòòåðií òàðàòûï, îëàðäû» îðíûíà º½ðàìûíäà æåðãiëiêòi õàëûºòû» ¼êiëäåði áàð ðåâêîìäàðäû º½ðó¹à òûðûñóû ñîíû» àé¹à¹û åäi. ʾíi êåøå îëàðäû» á½ë ïîçèöèÿñûí ñûí¹à àëó, ¸ðèíå, ºèûí¹à ò¾ñïåñ. Àë, áiðຠðåâîëþöèÿ æå»iñiíåí êåéiíãi àë¹àøºû æûëäàðû æåð, ìåìåëåêåòòiê àïïàðàòòû» ºàëûïòàñóû ñèÿºòû ì¸ñåëåëåðäi» îòàðëûº ò¸óåëäiëiêòåí åíäi ¹àíà øû¹à áàñòà¹àí ºàçຠºî¹àìûíäà æàëïûäåìîêðàòèÿëûº äå»ãåéäå, ÿ¹íè ½ëòòûº ì¾ääå ò½ð¹ûñûíàí øåøiëói òîëûº ì¾ìêií åêåíäiãií ½ìûòó äà ºàòåëiêêå ½ðûíäûðàð åäi. Ô. Ãîëîùåêèí ²àçàºñòàí¹à êåëãåí áåòòå Îðòàëûº Êîìèòåòòi» ê¼ìåãiìåí

ñåêðåòàðèàòòû»

º½ðàìûí

¼ç

ºàëàóûíøà

æà»àðòûï

àë¹àíûìåí, áþðî, ¼ëêåëiê êîìèòåò, ¼êiìåò º½ðàìû îë êåëãåíãå


62

äåéiíãi

º½ðàìäà

ºàë¹àíäû¹û

ò¾ñiíiêòi.

Îëàðäû

¼ç

û»¹àéûíà

áåéiìäåó ¾øií óàºûò êåðåê åäi. Ãîëîùåêèí êåëãåíãå äåéií-ຠ´ëêåëiê

Êîìèòåòòi»

áþðîñû

ðåñïóáëèêàäà¹û

æî¹àð¹û

ñàÿñè

áàñøûëûº îðíûíà àéíàëà áàñòà¹àí. Æà»à êåëãåí æàóàïòû õàòøû îíû» ðîëií á½ðûí áîëìà¹àí ä¸ðåæåãå ê¼òåðäi. Áþðî ðåñïóáëèêà ¼ìiðiíå áàéëàíûñòû å» ìà»ûçäû ì¸ñåëåëåðäi øåøiï îòûðàòûí ò½ðàºòû

îðûí¹à

àéíàëäû.

Áiðàº

Ãîëîùåêèíäi

á½ë

æà¹äàé

ºàíà¹àòòàíäûð¹àí æîº. Æàóàïòû õàòøûíû» åñåáiíäå áþðî åíäi á½äàí áûëàé ºàðàë¹àí ì¸ñåëåëåð áîéûíøà àëäûìåí ñîíû» ¹àíà áà¹ûòûí ºîëäàéòûí îðûí¹à àéíàëóû òèiñ åäi. Îëàðäû» áiði - áþðî º½ðàìûíû» áiðêåëêi åìåñòiãi, ÿ¹íè îíû» iøiíäå àéòºàíûíà ê¼íiï, àéäàóûíäà æ¾ðå áåðìåéòií Æ. Ìû»áàåâ (²àçÎÀÊ-íi» ò¼ðà¹àñû), Í. ͽðìàºîâ (ÕÊÊ-íi» ò¼ðà¹àñû), Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû (Õàëûº à¹àðòó êîìèññàðû æ¸íå “Å»áåêøi ºàçàºòû»” æàóàïòû ðåäàêòîðû) ñèÿºòû ºàéðàòêåðëåðäi» áîëóû åäi. Àë¹àøºû êåçå»äå ûìûðàñûç ê¾ðåñ àëäûìåí æàóàïòû õàòøû ìåí Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû àðàñûíäà æ¾ðäi. Áåëãiëi ä¸ðåæåäå á½ë ê¾ðåñòi» ºîðûòûíäûñûí æàñà¹àí 1926 æûë¹û ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòi ìåí ´ëêåëiê Áàºûëàó êîìèññèÿñûíû» áiðiêêåí ïëåíóìû ºàðàðûíäà: “Õîäæàíîâ (²îæàíîâ. – Ì.².), Ѹäóàºàñ½ëû æ¸íå Ìû»áàåâ áàñòà¹àí òîï ¼çiíi» ì¸íi ìåí ê¾ðåñ ¸äiñòåði

æ¼íiíäå

²àçàºñòàí¹à

ò¸í

áîë¹àí

åñêi

æiêøiëäiêòi»

ºàëäûºòàðûí (ïðèíöèïñiçäiê æ¸íå æåêå áàñòû» áàºàñòû¹û) ñàºòàé îòûðûï, ñîíûìåí áiðãå àóûëäà¹û ä¸óëåòòi òîïòàðäû» ïàðòèÿ ìåí Êå»åñ

¼êiìåòiíå

æàñàìàº

ûºïàëûí

áiëäiðåòií

èäåÿëûº

àóûòºóøûëûºòû ê¼ðñåòåäi”,- äåï àë îë àóûòºóøûëûºòû» íåãiçãi áà¹ûòòàðû

ðåòiíäå

“àóûëäà¹û

¸ëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûº

ºàòûíàñòàðäû ¼çãåðòóäi» ðåâîëþöèÿëûº” ¸äiñòåðií æ¸íå ïàðòèÿ ìåí êå»åñ àïïàðàòûí “æåðãiëiêòåíäiðó iñií ä½ðûñ ò¾ñiíáåóäå” äåï ì¸ëiìäåäi45. Àë îñû òà¹ûë¹àí àéûï ºàíøàëûºòû íåãiçäi åäi, åíäi ñî¹àí òîºòàëàéûº.


63

²àçຠ¼ëêåëiê ïàðòèÿ êîìèòåòiíi» III ïëåíóìûíà äåéií æ¸íå îäàí

êåéiíãi

êåçå»äå,

òiïòåí

ñû

óàºûòºà

äåéií

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëûíà òà»ûë¹àí ò¾ðëi àéûïòàóëàðäû» áiði, ¸ði å» íåãiçãiñi, ¸ðèíå, îíû» àóûëäà¹û ¸ëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûº ºàòûíàñòàðäû ðåâîëþöèÿëûº ¸äiñòåðìåí ¼çãåðòóãå ºàðñû øûººàíäû¹û òóðàëû ïiêið åäi. ²îæàí½ëû, Ѹäóàºàñ½ëû æ¸íå Ìû»áàåâòàðäû» ñàÿñè áà¹ûòû áîéûíøà àðíàéû ºàóëû ºàáûëäà¹àí ñî», îë ïàðòèÿëûº áà¹àíû

ºàéòà

ºàðàó

åìåñ,

òiïòåí

îíû»

ºàéñûáið

æàºòàðûí

àíûºòàó¹à ¸ðåêåò æàñàóäû» ¼çi ì¾ìêií áîëìàé êåëäi. Ðåñìè ¹ûëûì îíäàé ¸ðåêåòêå æîë áåðìåäi. Á¾ãií áiç á½ë ïðèíöèïòiê ì¸ñåëåãå ºàéòà îðàëûï, Ñì๽ë Ѹäóàºàñ½ëû æ¸íå îíû» ïiêiðëåñ ñåðiêòåði – ñîë êåçäåãi áàñøûëûº ºûçìåòòåãi Æ. Ìû»áàåâ, Í. ͽðìàºîâ, °. °ëiáåêîâ æ¸íå áàñºà ºàéðàòêåðëåð øûí ì¸íiíäå ºàçຠàóûëûí ðåâîëþöèÿëûº íåãiçäå ºàéòà º½ðó¹à ºàðñû øûºòû ìà äåï ñàóàë ºîéûï, î¹àí æàóàï içäåóãå òèiñòiìiç. Òåîðèÿëûº æ¸íå èäåîëîãèÿëûº ê¾ðåñ, ¸ñiðåñå, áàéëàð ìåíøiãi ò¼»iðåãiíäå ¼ðáiäi. ²àçຠàóûëûíû» á½äàí áûëàé¹û òà¹äûðûíà òiêåëåé ûºïàëû áîë¹àí á½ë òåãåóiðiíäi ê¾ðåñòi» áið æà¹ûíäà Ãîëîùåêèí áàñòà¹àí òîï (Ñ. Æàíäîñîâ, Î. Èñàåâ, ò.á.), àë î¹àí ºàðñû åêiíøi æà¹ûíäà Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû áàñòà¹àí òîï (Í. ͽðìàºîâ, Æ. Ìû»áàåâ, °. °ëiáåêîâ, ò.á.) ò½ðäû. ʾðåñ òå» æà¹äàéäà æ¾ðãåí æîº.

Æàóàïòû

õàòøû

ìåí

îíû»

ò¼»iðåãiíäåãiëåð

¼ç

ì¾ìêiíøiëiêòåðií, ÿ¹íè íàñèõàò º½ðàëäàðûí, ò¾ðëi ìiíáåðëåðäi ¼ç ºàðñûëàñòàðûìåí æ¾ðãiçiëãåí ïiêiðñàéûñ àðºûëû ²àçàºñòàííû» ýêîíîìèêàëûº æ¸íå ¸ëåóìåòòiê ¼çåêòi ì¸ñåëåëåðiíå æàóàï içäåó ¾øií åìåñ, êåðiñiíøå, ºàðñû òîïòà¹ûëàðäû ºàðàëàó ¾øií, îëàð ½ñûí¹àí

áàëàìà

æîëäàðäû

õàëûº

ì¾ääåñiíå

ºàéøû

êåëåòií,

áàéëàðäû» òàïòûº ì¾ääåñií æàºòàéòûí øåøiì ðåòiíäå ê¼ðñåòó ìàºñàòûíäà ïàéäàëàíäû.


64

Ðåñìè ñèïàò àë¹àí ñûí àëäûìåí Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíà ºàðñû áà¹ûòòàëäû. ιàí ñåáåïøi áîë¹àí Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíû» æî¹àðûäà àéòûë¹àí 1923 æûë¹û III êîíôåðåíöèÿäà ñ¼éëåãåí ñ¼çiíäå áàéëàð ìåíøiãií êîíôèñêåëåóãå áàéëàíûñòû àéòºàí ìûíàäàé ïiêiði åäi: “²àçiðãi êåçå»äå åë ñiëêiíiñòåðãå åìåñ, áåéáiò å»áåêêå 콺òàæ. Åëäi æà»à

ýêñïðîïðèàöèÿëàð

åìåñ,

å»áåê

ïåí

¹ûëûì

º½òºàðìàº.

Ýêñïðîïðèàöèÿ èäåÿñû áèëiêêå ºàðñû ê¼òåðiëiñ íåìåñå æàºûí í¸ðñå. Ïàòøà ¼êiìåòi ò½ñûíäà ì½íäàé ºîçäûðó òó¹ûçó ºûçûº áîë¹àíûìåí, ºàçiðãi æà¹äàéäà áiçãå ºàçຠäàëàñûíäà îíäàé æàñàíäû ºîçäûðóëàð òó¹ûçóäû» ºûçû¹û øàìàëû”. Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû á½ë ïiêiðiíåí 1927 æûëû æàçûíäà ñàÿñè áàñøûëûºòàí áiðæîëà êåòêåíãå äåéií áàñ òàðòºàí æîº, ºàéòà ¼ç áà¹ûòûíû» òóðà åêåíäiãiíå ñåíiìi íû¹àÿ ò¾ñòi. Á½ë iñ æ¾çiíäå, àëäûìåí ßðîñëàâñêèé ìåí Âàéíøòåéíäåðãå, “êåéiííåí ²àçàºñòàí¹à ¼çiìåí áiðãå “êiøi îêòÿáðü” èäåÿñûí àëà êåëãåí Ãîëîùåêèí ñèÿºòû “êîììóíèçìíi» ñîëøûëäûº àóðóûíà” øàëäûººàí êîììóíèñòåðãå ºàðñû ºîéûë¹àí áà¹ûò åäi. Åãåð, 1923 æûëû ßðîñëàâñêèé ìåí Âàéíøòåéíäåð

ºàçàº

“ºûçûëãâàðäèÿëûº îòûðñû»äàð

äåï

êîììóíèñòåðií

øàáóûë¹à” àéûïòà¹àí

ê¼øóãå

áîëñà,

áàéëàð¹à áåëñåíäiëiê

1926-1927

ºàðñû òàíûòïàé

æûëäàðû,

ÿ¹íè

áàéëàðäû òàï ðåòiíäå æîþ øàðàñûíà ê¼øó ºàðñà»ûíäà ì¸ñåëåíi ðåâîëþöèÿëûº

çîðëàó

¸äiñiìåí

øåøóäi

æàºòàóøûëàð

ºàçàº

êîììóíèñòåði àðàñûíäà äà áiðàç¹à æåòiï ºàë¹àí åäi. ̸ñåëåí, 1926 æûë¹û ´ëêåëiê ïàðòèÿ êîìèòåòiíi» III ïëåíóìûíäà ¾ëêåí òàëàñ òóäûð¹àí ñ¼çiíäå Î. Æàíäîñîâ å» áàñòû íàçàðäû ½ëò iøiíäåãi òàïòûº

ìiíäåòòåðäi

øåøóãå

àóäàðó

ºàæåòòiãií

àéòûï,

ºàçàº

àóûëûíäà áàéëàðìåí ê¾ðåñòi òåê áåéáiò ýêîíîìèêàëûº ¸äiñòåð àðºûëû ¹àíà åìåñ, ñîíûìåí áiðãå ñàÿñè çîðëàó ¸äiñòåði àðºûëû äà æ¾ðãiçóäi ½ñûíäû. Îíû» ò¾ñiíiãi áîéûíøà, á½ë øàðà ºàçຠºî¹àìûí áàéëàðäû» çîðëû¹ûíàí ¹àíà åìåñ, ñîíäàé-ຠôåîäàëäûº,


65

ðóëûº ºàòûíàñòàðäû» ºàëäû¹ûíàí äà º½òºàðó ¾øií êåðåê åäi. Î. Æàíäîñîâòû» áà¹ûòû Î. Èñàåâ, À. Ìóñèí ñèÿºòû ºàéðàòêåðëåðäi» ºîëäàóûí òàïòû. ̸ñåëåí, Ìóñèí: “²àçàºñòàí ¾ñòiìåí, ºàí ò¼ãóñiç, Îêòÿáðüìåí

æ¾ðiï

¼òó

êåðåê”,-

äåï

Ãîëîùåêèííi»

ïiêiðií

ºàéòàëàäû. Î. Æàíäîñîâòû» áà¹ûòûíà áà¹à áåðå ñ¼éëåãåí Ô. Ãîëîùåêèí îíû ºàçຠºî¹àìûíäà¹û ¸ëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûº æ¸íå ñàÿñè åðåêøåëiêòåðäi åñåïêå àëìàéòûí ñîëøûë óêëîí åñåáiíäå áà¹àëàäû. Ïëåíóìäà ñ¼ç àë¹àí Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû æå»ië ò¾ðäå ºîëäàí ñîëøûë æ¸íå î»øûë óêëîíäàð æàñàó ê¾íäåëiêòi æ½ìûñºà, òâîð÷åñòâîëûº içäåíiñêå

¾ëêåí

êåäåðãi

æàñàéòûíûí,

ºàçàº

êîììóíèñòåði

àëäàðûíäà ò½ð¹àí íåãiçãi ìiíäåòòåðií òóðà ò¾ñiíåòiíäiãií, æàëïû àë¹àíäà ñîë áà¹ûòòà æ½ìûñ iñòåï îòûð¹àíäû¹ûí, àë àðàäà ºàéñûáið ì¸ñåëåëåðäi æåòå áà¹àëàé àëìàéòûí, íåìåñå àñûðà áà¹àëàéòûí ïàðòèÿ

ì¾øåëåðiíi»

áîëóû

òîëûº

òàáè¹è

º½áûëûñ

åêåíäiãií

åñêåðòiï, Î. Æàíäîñîâ ½ñûíûñûíû» ì¸æá¾ðëiêòåí òó¹àíäû¹ûí àéòûï, îíû» åêi åñåáií ê¼ðñåòòi: “áiði – îðòàëûºòû» æåðãiëiêòi æà¹äàéäû íàºòû æ¸íå òåðå» áiëìåñòåí ðåâîëþöèÿëûº øàðàëàðäû òåç iñêå àñûðóäû òàëàï åòói, åêiíøiñi – æåðãiëiêòi áàñøûëàðäû» ºàçຠàóûëûí òûì ºîðàø ê¼ðñåòói, áîëûï æàòºàí ¼çãåðiñòåðäi ¼ç ä¸ðåæåñiíäå áà¹àëàé àëìàóû. Îë “ºàçຠàóûëûíäà àíàó æîº, ìûíàó æîº, ò¾ê iñòåëìåé æàòûð, ºàçຠàóûëû òà¹û” ñèÿºòû áîÿóû ºîþ ïiêiðëåð ºàçຠºàéðàòêåðëåðií øàëûñ áàñòûðûï, ñîë àðºûëû òiïòåí áiçäi» îíñûç äà øèåëåíiñiï êåòêåí æà¹äàéûìûçäû ºèûíäàòà ò¾ñói ì¾ìêií äåï ò¾ñiíäiðäi. Ïëåíóìäà áiðíåøå ðåò ñ¼ç àë¹àí Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ºàçຠïàðòèÿ ½éûìûíäà

“ºàçàº

àóûëûíäà¹û

¸ëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûº

ºàòûíàñòàð ¼çãåðiññiç ñîë ê¾éiíäå ºàëñûí äåãåí î»øûë óêëîííû» ì¾ëäåì æîºòû¹ûí, îíû» áàðëû¹ûí ä¸ëåëäåéòií áiðäå-áið å»áåêòi» íåìåñå ì¸ëiìäåìåíi» æîº åêåíäiãií ê¼ðñåòiï, àë ¼çi áîëñà ºàçàº


66

øàðóàëàðûíû» ¼ñóiíå êåäåðãi áîëûï îòûð¹àí áàéëàð¹à ò¸óåëäiëiê ïåí ðóëûº ºàòûíàñòàð øûðìàóû äåï òàíèòûíäû¹ûí àéòòû. ²àçຠ¼ëêåëiê êîìèòåòiíi» 1926 æûë¹û ºàðàøà ïëåíóìûíàí êåéií áàñïàñ¼çäåí Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ½ñòàí¹àí áàëàìà æîë¹à, îíû» æåêå áàñûíà ºàðñû áà¹ûòòàë¹àí ò¾ðëi “òåîðèÿëûº” ìàºàëàëàð æèi ê¼ðiíå áàñòàäû. Ñîë êåçå»äå àñà áåëñåíäiëiê òàíûòºàí àâòîðëàðäû» áiði ±àááàñ Òî¹æàíîâ áîëäû. “Å»áåêøi ºàçàºòà” æàðèÿëàí¹àí ìàºàëàñûíäà îë Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ïåí îíû» ïiêiðëåñòåðií áàéëàð òàáûíû» ºàìºîðøûñû åñåáiíäå ê¼ðñåòóãå òûðûñòû. ²îð¹àíó¹à ì¸æá¾ð áîë¹àí Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû “²ûçûë ²àçàºñòàí” æóðíàëûíû» 1927 æûë¹û íàóðûç àéûíäà¹û ñàíûíäà æàðèÿëàí¹àí ìàºàëàñûíäà ìûíàäàé

äåï

ê¼ðñåòòi:

“Àááàñòû»

áiðiíøi

áiëåòiíi

áiçäi»

áàéøûëäû¹ûìûç. Ìåí àéòûïïûí: “àóûëäû á½ðûííàí áèëåï êåëãåí áàéëàð, ñîë áèëåãåí ê¾éiíäå ºàëà áåðñií”. Àááàñ á½ë ñ¼çiìåí íå ìåíi, íå îºûðìàíäû àäàñòûð¹ûñû êåëåäi… Êîììóíèñò ì½íäàé ïiêið àéòà àëìàéäû. ̽íäàé êîììóíèñïåí áîñºà àéòûñóäû» ºàæåòi æîº, îíû

ïàðòèÿäàí

ºóó

êåðåê!

æ¾çiíäå

àëñàº,

êîììóíèñòiê

ïàðòèÿíû» íåãiçãi ïðèíöèïòåði íåãå ñàÿäû? Àëäûìåí – òàï ê¾ðåñi… ²àçið

êiìäå

çîðëûºøûë ñàëûº

êiì

òàï

òàïòû»

ñàëó

ì¾ìêiíäiãiíøå

ºàðóûíà

æ¾éåñií îäàí

ê¾ðåñiíå

ºàðñû

àéíàë¹àíû,

ê¾øåéòó, áîñàòó,

áîëñà,

îíû»

îë

ñîíûñûìåí

êàïèòàëèñò åñåñiíå

îðòàøàëàðäû»

áàéëàð¹à êåäåéëåðäi

ò¼ëåéòií

¾ëåñií

æå»iëäåòå ò¾ñó áà¹ûòûí ½ñòàíó¹à ìiíäåòòiìiç. Á½äàí áàñºà, æåðãiëiêòi áþäæåòòåðäå ºàçຠêåäåéëåðiíå ê¼ìåê áåðåòií ì¸äåíè-øàðóàøûëûº ºîðëàðûí ½éûìäàñòûðó ¾øií iði áàé øàðóàøûëûºòàðûíà åðåêøå ñàëûº ñàëó ê¼çäåëiíiï îòûð. …Ñàëûº ñàÿñàòû àðºûëû ûºïàë åòóäåí áàñºà äà áiçäi» ì¾ìêiíøiëiêòåðiìiç

æåòêiëiêòi.

Àóûë

øàðóàøûëûº

êðåäèòií

àëû»ûç, êîîïåðàöèÿíû àëû»ûç. Àóûë øàðóàøûëûº êðåäèòií ä½ðûñ


67

ïàéäàëàíà îòûðûï, áiç êåäåé øàðóàøûëû¹ûí òåçiðåê ê¼òåðóãå æà¹äàé æàñàé àëàìûç äåï îéëàéìûí”46. Ãîëîùåêèíãå ÕÊÊ ò¼ðà¹àñû ½ñòàí¹àí áà¹ûò ½íàé ºîéìà¹àíû ¼çiíåí-¼çi ò¾ñiíiêòi. Áiðຠîë ïëåíóì¹à ºàòûñóøûëàð¹à ê¼»ië-ê¾éií áiëäiðãåí æîº. ´éòêåíi îíû» ïëåíóìäà¹û íåãiçãi ìàºñàòû åëãå “àëàøîðäàøûë ½ëòøûëäàð” ðåòiíäå ê¼ðñåòêåí, àë øûí ì¸íiíäå ¼çiíi» ñàÿñè ºàðñûëàñòàðû Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ïåí Æ. Ìû»áàåâºà ñàÿñè ñû áåðó, ñîë àðºûëû ïàðòèÿ ½éûìû, ðåñïóáëèêàäà¹û ºî¹àìäûº

ïiêið

àëäûíäà

“ëåíèíäiê

ñàÿñè

áà¹ûò”

ñàëòàíàò

º½ð¹àíäû¹ûí ê¼ðñåòó åäi. Á½ë ìàºñàòºà æåòó ¾øií îë òàêòèêàëûº ºàäàì æàñàï, ïëåíóìäà “î»øûë” ò½ð¹ûäàí áàÿíäàìà æàñà¹àí, áiðຠñû óàºûòòà æàóàïòû õàòøû æà¹ûíà èêåìäiê òàíûòûï æ¾ðãåí, Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíû»

á½ðûí¹û

ïiêiðëåñi,

ðåñïóáëèêà

¼êiìåòiíi»

áàñøûñû Í. ͽðìàºîâòû òiêåëåé ñûí¹à àëìàäû. Ѹë øûäàìäûëûº æàñàó êåðåê-òií. °ëi òiêåëåé øàáóûë¹à ê¼øiï, îíû äà æîëäàí àëûï òàñòàéòûí êåçå» àëäà åäi. Ô.

È.

Ãîëîùåêèí

ìåí

îíû»

ñåðiêòåði

îéëà¹àíäàé

á½ë

“î»øûë” áà¹ûòòû ½ñòàí¹àíäàðäû» áiði ñîë êåçå»äåãi Åãiíøiëiê õàëêîìû °. °ëiáåêîâ áîëäû. Îë ñ¼éëåãåí ñ¼çiíäå ºàçຠ¼êiìåòiíi» àóûëäà¹û ¸ëåóìåòòiê æ¸íå ýêîíîìèêàëûº ñàÿñàòûí òàëäàé êåëå: “Áiç

êåäåéëåðãå

º½ðàëäàðûìåí

êðåäèòïåí,

æ¸íå

ìåêòåï

àóûë

øàðóàøûëûº

º½ðûëûñûìåí

ê¼ìåê

¼íäiðiñ áåðóäå

øàðàñûçäûº òàíûòûï îòûðìûç, àë ì½íäàé æà¹äàéäà êåäåéäi» áàéëàðñûç äà ¼ç áåòiíøå ¼ìið ñ¾ðå àëàòûíäû¹ûíà ê¼çi æåòïåé îòûð… Æàíäîñîâ àóûëäà êåäåé áàéäû ñîíøàëûº æåê ê¼ðåäi äåéäi, îë áåêåð, åãåð ñîëàé áîëñà áiçãå æåðãiëiêòi æåðëåðäå ïàðòèÿ æ¸íå êå»åñ ½éûìäàðûí º½ðó ì½íäàé ºèûíäûººà ò¾ñïåñ åäi”,- äåï, áiðiíøiäåí

å»áåêøi

ὺàðà¹à

¼ç

ä¸ðåæåñiíäå

ºàæåò

ê¼ìåêòi»

áåðiëìåé îòûð¹àíäû¹ûí, åêiíøiäåí, àóûëäà¹û òàïòûº ºàéøûëûºòû àñûðà áà¹àëàìàó¹à øàºûðäû.


68

°. °ëiáåêîâ ñ¼çiíäå, ¸ñiðåñå, Ô. Ãîëîùåêèí ìåí Î. Èñàåâòû» íàðàçûëû¹ûí

òóäûð¹àí

ìûíà

ñ¼çäåð

áîëäû.

“Æàíäîñîâòû»

½ñûíûñû áîéûíøà áiç àóûë øàðóàøûëû¹ûíäà å»áåê ¼íiìäiëiãi ò¼ìåíäåìåéòiíäåé æ¸íå î¹àí í½ºñàí êåëìåéòiíäåé åòiï “àçàìàò ñî¹ûñûí” àøûï, àóûë ¾ñòiìåí æ¾ðiï ¼òóiìiç êðåê”. “Àë ì½íäàé øàðàíû iñêå àñûðó,- äåäi îë,- àóûë øàðóàøûëûº ¼íäiðiñiíi», å»áåê ¼íiìäiëiãiíi» ò¼ìåíäåóiíå ñîºòûðìàé ºîéìàéäû”. °. °ëiáåêîâòû» àðòûí àëà ñ¼ç àë¹àí Ãîëîùåêèí îíû àóûëäà¹û ðåâîëþöèÿëûº

¼çãåðiñòåð

ºàðñû

øû¹óøûëàð

ºàòàðûíà

æàòºûçûï:“…áiç Æàíäîñîâ ïåí áàñºàëàðäû» ¼ç ïiêiðií àéòûï, íà¹ûç ïàðòèÿ ì¾øåëåðiíäåé ñ¼éëåãåíiíå ðèçà áîëó¹à òèiñòiìiç”,äåï, àðòûíøà: “…Åñëè ÿ âûñòóïàë ïðîòèâ Äæàíäîñîâà ýòî íå çíà÷èòü, ÷òî ãëàâíàÿ îïàñíîñòü â ëåâèçíå. Íåò, íàäî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî

ãëàâíîé

îïàñíîñòüþ,

ñåðüåçíîé

ñèëîé

ÿâëÿåòñÿ

ïðàâûé

óêëîí…”,- äåï ò¾éäi. Ãîëîùåêèí ¼çií ºàíøàìà òóðà, ¹ûëûìè áà¹ûò ½ñòàóøû åòiï òûðûñºàíûìåí, ñ¼çi ìåí iñiíåí øûí ì¸íiíäå îíû» ñîëøûëäàð æà¹ûíäà åêåíäiãií áàéºàó, ¸ðèíå, ºèûí åìåñ åäi. ²îðûòà àéòºàíäà, Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ïåí îíû» ñåðiêòåði ºàçຠàóûëûí

ðåâîëþöèÿëûº

íåãiçäå

ºàéòà

º½ðó¹à

ºàðñû

åìåñ,

ðåâîëþöèÿëûº “ñîëøûëäûººà”, ðåâîëþöèÿëûº ½ðàíäàðäû æàëàó åòiï ê¼òåðiï, ò¾ïòåï êåëãåíäå, ä¸ñò¾ðëi øàðóàøûëûºòû ê¾ðò á½çó¹à àëûï áàðàòûí ñîëàºàé ¸äiñòåðãå, àñûðà ñiëòåóøiëiêêå ºàðñû åäi. Áàñºàøà àéòºàíäà, îëàð ºàçຠàóûëûíû» ñåêiðìåëi åìåñ, áiðêåëêi, áiðû»¹àé äàìóûí æàºòàäû. Òàïàðàëûº ºàòûíàñòàðäû äà îñû ò½ð¹ûäàí øåøóãå øàºûðäû. Îë “Å»áåêøi ºàçàºòà”: “Áiç àóûëäû ¼çãåðòåìiç, àóûë ýëåêòðäåí æàðûº àëàäû, òðàêòîðìåí æåð æûðòàäû, ìàøèíàìåí ø¼ï øàáàäû. Øûì ¾éäi» îðíûíà òàñ ¾é, àëòûáàºàíäû òàñòàï òåàòð¹à ò¾ñåäi. Áiðຠá½íû» á¸ði áið ê¾íäå åìåñ, ê¼ï çàìàííàí êåéií æàñàëàäû. Àñïàííàí òàñ ¾é æàóìàéäû, îñû ê¾íãi æàìàí ò½ðìûñûí æ¼íäåóìåí, ñîíû ¼çãåðòóìåí, ñîíû ê¼ðêåéòóìåí


69

áàðûï àóûë äåãåíiíå æåòåäi”,- äåï æàçäû. Àë á½ë ½ëû ìàºñàòºà æåòó

¾øií

îë

ñîë

ò½ñòà¹û

²àçàºñòàí

áàñøûëàðûí

“Ìûðºûìáàéäû»” (ºàçຠêåäåéëåðiíi» æèíàºû àòû åñåáiíäå. – Ì.².) ¸ëiíå ºàðàé, ñî¹àí ñàé øåøiìäåð ºàáûëäàó¹à øàºûðûï, áûëàé äåéäi: “20-æûëäàðäà, àøàðøûëûº æûëäàðûíäà Ìûðºûìáàé àøòàí ¼ëiï ºàëà æàçäàäû. Îñû ê¾íi Ìûðºûìáàé àóûëíàé áîëûï æ¾ð. ̾ìêií, áîëûñ áîï êåòói. Áiðຠñàëûº øiðêií, êåéäå òåðiñ ò¾ñiï,

Ìûðºûìáàéäû

êåéäå

åñåáiíåí

æà»ûëäûðûï

æiáåðåäi.

°éòêåíìåí, Ìûðºûìáàé æàìàí åìåñ, ê¾ííåí ê¾íãå áàñºàí àÿ¹û iëãåði ºàðàé æûëæóäà. …Îñû

ê¾íãi

²àçàºñòàííû»

êiíäiãi

Ìûðºûìáàéëàð.

Ìûðºûìáàéäû àäàì ºûëñàº, ä¾íèåíi» á¸ði ò¾ãåëäåíåäi. Å» ¸óåëi, Ìûðºûìáàé áàëàñûí îºûòó êåðåê. ´ç çàìàíûíäà Ìûðºûìáàé ýêñïðåñêå

ìiíå

àëìàñà,

î¹àí

áàëàñû

ìiíñií.

Åêiíøi,

Ìûðºûìáàéäû» øàðóàñûí ò¾çåòó êåðåê, î¹àí æåð æûðòàòûí ñîºà êåðêå, ø¼ï øàáàòûí ìàøèíà êåðåê. Ñîºà¹à, ìàøèíà¹à æåãåòií ê¼ëiê êåðåê. Ñàòûï àëàð Ìûðºûìáàéäà àºøà æîº. ²àçàºñòàííû» àóûë

øàðóàñûíà

æ¸ðäåì

åòåòií

áàíêiñi

íåñèåíi

àëäûìåí

Ìûðºûìáàé¹à áåðó êåðåê… Ìûðºûìáàé - ²àçàºñòàííû» íåãiçi. Áiçäå ¼íåðê¸ñiái ê¾øåéñå, áiç øîéûíæîë ñàëó¹à êiðiññåê, áiç ôàáðèêà-çàâîä ñàëñàº, ñîíû» á¸ðiíå æ½ìûñêåð áîëàòûí òà¹û ¸ëãi Ìûðºûìáàéäû» áàëàñû. Àéòà áåðñå, îñû ê¾íãi ºàçàºòàí øûººàí àçûíøà æ½ìûñêåðäi» ê¼ái ¸ëãi Ìûðºûìáàé”. Á½ë àéòûë¹àí îéäàí, ¸ðèíå, áàéëàðäû» ì¾ääåñií ºîð¹àóøû Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûí òàáó ºèûí åêåíäiãi ò¾ñiíiêòi. µëòòûº ìåìëåêåò ¾øií ê¾ðåñ Ãîëîùåêèí ìåí îíû» ñåðiêòåði Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíà ¸ëåóìåòòiêýêîíîìèêàëûº

ñàÿñàòòà

½ñòàí¹àí

áà¹ûòû

¾øií

“áàéëàðäû»

èäåîëîãû” äåãåí áà¹à áåðñå, àë îíû» ðåñïóáëèêàäà¹û ìåìëåêåòòiê


70

æ¸íå ïàðòèÿëûº àïïàðàòòû æåðãiëiêòåíäiðóãå áàéëàíûñòû àéòºàí ïiêiðëåði ìåí æ¾ðãiçãåí ê¾ðåñi ¾øií “áóðæóàçèÿëûº ½ëòøûë” äåãåí àòຠáåðäi. ̸ñåëåí, æî¹àðûäà àòàë¹àí (1926, ºàðàøà) ïëåíóìíû» ºàðàðûíäà

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëû

ïåí

Æ.

Ìû»áàåâòû»

“æåðãiëiêòåíäiðóäi» àïïàðàòòû ºàçຠὺàðàñûíà æàºûíäàòó ìåí ñîë ὺàðàíû êå»åñ º½ðûëûñûíà òàðòó” ìiíäåòòåðií òóðà ò¾ñiíóãå ê¼òåðiëå àëìà¹àíäû¹û àéòûëûï, îäàí àðû áûëàé äåï ê¼ðñåòiëäi: “Îëàð ¼çäåðiíi» òàëàïòàðûíäà, áið æà¹ûíàí, ïàðòèÿ àïïàðàòû ìåí êå»åñ àïïàðàòûí õàëûºòû» ½ëòòûº º½ðàìûíû» ïðîïîðöèÿñûíà ºàðàé

ºàçàºòàíäûðó¹à

äåéií

áàðäû,

åêiíøi

æà¹ûíàí,

íàºòû

êàíäèäàòóðàëàðäû æ¸íå ïàðòèÿëûº áàñøûëûºòû ºàìòàìàñûç åòóäi åñåïêå

àëóäû»

îðíûíà

áàñòû

íàçàðäû

ïàðòèÿíû»

æî¹àð¹û

áóûíûíû» áàñøûëàðûí ºàçàºòàíäûðó¹à àóäàðäû”47. Á½ë Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíû» ½ñòàí¹àí ñàÿñè áà¹ûòûíà 1926 æûëû áåðiëãåí

áà¹à

áîëàòûí.

èíòåëëèãåíöèÿìåí

ê¾ðåñ

“ñ¸äóàºàñîâøûëäûº”,

Åíäi

áiðåð

ñûðûí

æûëäàí

ìå»ãåðiï

“ñ¸äóàºàñîâøûëàð”

ñî»,

æåðãiëiêòi

àë¹àí

Ãîëîùåêèí

ñèÿºòû

½¹ûìäàðäû

î»äû-ñîëäû ºîëäàíûï, îëàð¹à òiïòåí àíûºòàìà äà áåðå áàñòàéäû. Ñîëàðäû» áiðií êåëòiðåéiê: “×òî òàêîå Ñàäâàêàñîâùèíà? - Ñàäâàêàñîâùèíà, ýòî ñîâåòñêèé àïïàðàò, âûðûâàþùèéñÿ èçïîä ïàðòèéíîãî âëèÿíèÿ, èäóùèé íà ïîâîäó ó ìåëêî-áóðæóàçíûõ èäåîëîãîâ, ñàäâàêàñîâùèíà – ýòî “ñàìîîïðåäåëåíèå” â ðàìêàõ äåìîêðàòèè,

ýòî

ñàìîäîâëåþùèé,

îòðûâàþùèéñÿ

îò

ÑÑÑÐ

Êàçàõñòàí”48. Ãîëîùåêèí ò¾ðëi àíûºòàìàëàð áåðiï äàóðûººàíûìåí, øûí ì¸íiíäå Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíû» õàëûº ì¾ääåñiíå ºàéøû êåëåòií iñºèìûëûí ê¼ðñåòå àëàðëûº íàºòû ôàêòiëåði æîº áîëàòûí. Îíäàé ôàêòiëåðäi» áîëóû äà ì¾ìêií åìåñ åäi. Òiïòåí ì¸ñåëåãå òåðå»iðåê ºàðàð áîëñàº, Ãîëîùåêèí ìåí Ѹäóàºàñ½ëûíû» æåðãiëiêòåíäiðó ïðîöåñiíå ê¼çºàðàñòàðû àðàñûíäà ïðèíöèïòiê àéûðìàøûëûºòû»


71

áàðëû¹ûí áàéºàó¹à áîëàäû æ¸íå îë àéûðìàøûëûº îëàðäû» õàëûº ¼ìiði

ìåí

òàðèõûíà,

ºàëà

áåðäi

òà¹äûðûíà

ºàòûíàñòàðûíàí

òóûíäàï æàòòû. Ãîëîùåêèí ¾øií æåðãiëiêòåíäiðó iñiíäå áàðëûº ïàðòèÿ ½éûìäàðûíû» íàçàðûíäà áîëó¹à òèiñ ¼çåêòi ì¸ñåëå ºàçàºòàð¹à ºàçຠòiëiíäå ºûçìåò åòó. Îë “ñ¼éëåñóäå æ¸íå æàçóäà òiëäi áiëó ò¾ïòåï êåëãåíäå á¸ðií øåøåäi” äåï ò¾ñiíäiðäi. Á½ë àðàäà ¼ëêåíi» áiðiíøi áàñøûñûíû» æåðãiëiêòåíäiðó ñàÿñàòûíû» ò¾ïêi ìàºñàòûí ò¾ñiíóäå ïàòøà ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðûíû» äå»ãåéiíåí àñà ºîéìà¹àíäû¹ûí áàéºàó ºèûí åìåñ. ´êiíiøêå

îðàé,

îñû

ñèÿºòû

ïiêiðäi

½ñòàí¹àí

æàë¹ûç

Ãîëîùåêèí áîë¹àí æîº. Îíû» áà¹ûòûí ò¾ñiíiï òå, ò¾ñiíáåé äå ºîëäàóøûëàð ºàçຠêîììóíèñòåðiíi» àðàñûíäà äà áàðøûëûº åäi. Ñîëàðäû»

áiði

Î.

Èñàåâ

ïëåíóìäà:

“Ìåí

åíäi

ñ¸äóàºàñîâøûëäûºïåí ïðèíöèïòiê íåãiçäå êåëiñó ì¾ìêií åìåñ êåéáið ì¸ñåëåëåðãå ¼òåéií. Áiðiíøiäåí, æåðãiëiêòåíäiðó õàºûíäà. Îëàð

îíû

æ¾çiíäå

íåãå

ñàÿäû?

Îëàð

æåðãiëiêòåíäiðóäi

áàñøûëûºòû òàðòûï àëó ¸äiñi ìåí º½ðàëûíà àéíàëäûðìàº, ñ¼éòiï ̸ñêåóäi» ïðîëåòàðëûº ïàðòèÿëûº æåòåêøiëiãiíåí º½òûëìດ49. Ñîíûìåí, åãåð Ãîëîùåêèí ìåí îíû» ñåðiêòåðiíi» ñ¼çiíå èëàíñàº, îíäà “ñ¸äóàºàñîâøûëäûº” ïàðòèÿ ûºïàëûíäà áîë¹ûñû êåëìåéòií, áóðæóàçèÿëûº

ÿ¹íè

²àçàºñòàí

½ëòøûëäàðäû»

æà¹äàéûíäà

ûºïàëûíäà

ºàë¹àí

àëàøîðäàøûë îðòàëûº

-

ì¸ñêåóëiê áèëiêêå áà¹ûíóäàí áàñ òàðòàòûí, òàð ½ëòòûº ì¾ääå ¾øií ê¾ðåñåòií áèëiêòi îðíàòóäû ê¼çäåéòií à¹ûì. ²àçàºñòàí æà¹äàéûíäà å» æî¹àðû ìiíáåëåðäå àéòûëûï, ðåñìè º½æàòòàð¹à åíãåí á½ë ò½æûðûìäàð ºàíøàëûºòû ä½ðûñ, øûíäûººà æàºûí åäi? ²àçຠ¼ëêåëiê ïàðòèÿ êîìèòåòiíi» áiç ºàðàï îòûð¹àí êåçå»äåãi æåðãiëiêòåíäiðó ñàÿñàòûí òóðà ò¾ñiíó ¾øií îíû» áàñºà ñàëàëàðäà¹û, àëäûìåí, ¸ðèíå, æåð äàóû ñàÿñàòûìåí áàéëàíûñòà ºàðàó ºàæåò. ²àçຠøàðóàëàðû ¾øií ²àçàí ðåâîëþöèÿñû ºàðñà»ûíäà äà, îäàí


72

êåéiíãi æûëäàðû äà åãiíøiëiêêå æàðàìäû æåð òàïøûëû¹û ¾ëêåí ì¸ñåëåãå àéíàë¹àíäû¹û áåëãiëi. Ñîíû åñêåðå îòûðûï, ñîíäàé-ຠá½ë ì¸ñåëåãå áàéëàíûñòû ïàòøàëûº áèëiê ò½ñûíäà¹û ¸äiëåòñiçäiêòi áiðæîëà æîþ ìàºñàòûíäà V ¼ëêåëiê ïàðòèÿ êîíôåðåíöèÿñû æåð ì¸ñåëåñií àðíàéû ºàðàï, ºàðàðûíäà “æåðãå îðíàëàñòûðó ñàëàñûíäà å» àëäûìåí áàéûð¹û õàëûº, ¸ñiðåñå îëàðäû» îòûðûºøûëàíûï æàòºàíäàðû æ¼íiíäå ìiíäåò ºîéûëàòûí áîëñûí” äåï ê¼ðñåòiï, ºàçຠøàðóàëàðûí æåðìåí ºàìòàìàñûç åòiï àë¹àí¹à äåéií iøêi Ðåñåéäåí

²àçàºñòàí¹à

øåêòåéòií

øàðàëàð

¼ç

áåòiíøå

áåëãiëåäi.

ºîíûñ

Ñîíûìåí

àóäàðóøûëàð áiðãå

ëåãií

êîíôåðåíöèÿ

“îòûðûºøû å»áåêøi øàðóà õàëûºòû», øà¹ûí ½ëòòàðäû», ¸ñiðåñå îëàðäû» êåäåé æ¸íå îðòàøà á¼ëiãiíi» òàëàï-òiëåêòåði íàçàðäàí òûñ” ºàëìàóûí òóðà äåï òàïòû50. ²àé ò½ð¹ûäàí àë¹àíäà äà, º½ºûºòû á½ë øåøiìíi» iñêå àñóû æå»iëãå

ò¾ñêåí

æîº.

ιàí

àëäûìåí,

¸ðèíå,

ºîíûñ

àóäàðûï

êåëóøiëåð ºàðñûëûº ê¼ðñåòòi. ̸ñêåóãå îëàðäû» ¼êiëäåði à¹ûëäû. Á¾êiëðåñåéëiê

ðòàëûº

Àòºàðó

êîìèòåòiíäå,

Åãiíøiëiê

Õàëûº

Êîìèññàðèàòûíäà îë ¼êiëäiêòåðäi» øà¹ûìûíà “iø òàðòóøûëàð” æåòêiëiêòi åäi. Ê¼ï ½çàìàé Îðòàëûº Ïàðòèÿ êîìèòåòi ìåí Îðòàëûº Òåêñåðó êîìèññèÿñû æiáåðãåí ¼êiëäåð ²àçàºñòàí¹à êåëiï, æåðãiëiêòi æà¹äàéìåí òàíûñòû. Àë 1926 æûëû 26 àºïàíäà Á¾êiëðåñåéëiê Îðòàëûº Àòºàðó Êîìèòåòi ²àçàºñòàíäà¹û æåðãiëiêòi áàñøûëûºïåí ê¼ï êå»åñiï æàòïàé-àº, V ´ëêåëiê ïàðòèÿ êîíôåðåíöèÿñûíäà áåêiòiëãåí æåðãå îðíàëàñòûðó øàðàëàðûí æà øû¹àðàòûí àðíàéû ºàóëû ºàáûëäàäû. ´ç ðåòiíäå îðòàëûºòû» ºîëäàóûíà ñ¾éåíiï Ãîëîùåêèí VI ´ëêåëiê ïàðòèÿ êîíôåðåíöèÿñûíäà ²àçàºñòàíäà æåðãå îðíàëàñòûðó ïðîöåñií ½ëòòûº íåãiçäå åìåñ, òàïòûº íåãiçäå æ¾ðãiçó òóðàëû ºàðàð¹à æîë àøòû. ²àðàðäà ¼òêåí V-êîíôåðåíöèÿ ºàðàðûíäà ê¼ðñåòiëãåí “æåðãå îðíàëàñòûðó ñàëàñûíäà å» àëäûìåí áàéûð¹û õàëûº, ¸ñiðåñå îëàðäû» îòûðûºøûëàíûï æàòºàíäàðû


73

æ¼íiíäå ìiíäåò ºîéûëàòûí áîëñûí” äåãåí àíûº òà ò¾ñiíiêòi ñ¼éëåìäi

“æàïïàé

æåðãå

îðíàëàñòûðóäà

ºàçàº

õàëºûíû»

(áàòûðàºòàð, êåäåéëåð æ¸íå ¸ëñiç îðòàøàëàð) áàñûìäûº ïðàâîñû ñàºòàëàäû” äåãåí ñîëºûëäຠæ¸íå á½ëû»¹ûð ñ¼éëåì àóûñòûðäû51. Á½ë iñ æ¾çiíäå ºàçຠå»áåêøiëåðiíå ²àçàí ðåâîëþöèÿñû áåðãåí çà»äû àðòûºøûëûºòàðäû æà øû¹àðó áîëàòûí. ̽íäàé ðóõòà¹û ºàðàð¹à ðåñïóáëèêà Õàëêîìäàð Êå»åñiíi» ò¼ðà¹àñû Í. ͽðìàºîâ, ¾çiëäi-êåñiëäi ºàðñû øûºòû, àë Åãiíøiëiê õàëêîìû Æ. ѽëòàíáåêîâ îíû ïåðåñåëåí øåíåóíiêòåðiíi» ºîëûíàí øûººàí “îòàðøûëäûº” ñèïàòòà¹û º½æàò åñåáiíäå áà¹àëàäû. Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû “Áîëüøåâèê”

(1928,

№1)

æóðíàëûíäà¹û

ìàºàëàñûíäà:

“Åñêi

áèëiêòi» ïåðåñåëåí øåíåóíiêòåði, ºàçiðãi ÐÑÔÑÐ Íàðêîìçåìíi» ìàìàíäàðû ºàéòàäàí ¼çäåðiíi» îòàðøûëäûº áàñòàðûí ê¼òåðiï îòûð. ×åðìàêòàð

ìåí

×èðêèíäåð,

Ðóäèíäåð

æ¸íå

áàñºàëàð

“òåððèòîðèÿëàðäû àíûºòàó” äåãåí æàìûë¹ûìåí òiïòåí Ñìèðíîâ ïåí Êàëèíèí æîëäàñòàðäû» ¼çäåðiíi» äå êîììóíèñòiê æàíûí ëàéëàéòûí ò¾ði áàð”,- äåï æàçäû. Á½ë àðàäà ê¼»ië àóäàðó¹à ëàéûº ìûíàäàé æàé áàð. ±àñûðëàð áîéû

¼ç

øåøiìií

òàïïàé

êåëãåí

æåð

ì¸ñåëåñi

²àçàºñòàíäà

ðåâîëþöèÿäàí êåéiíãi àë¹àøºû êåçå»äå ½ëòòûº ïðèíöèï íåãiçiíäå øåøiëói òîëûº º½ºûºòû åäi. ̸ñåëåí, êåçiíäå ïàòøà øåíåóíiêòåði ê¾øòåï òàðòûï àë¹àí º½íàðëû æåðëåðäi ¼ç èåëåðiíå ºàéòàðó, iøêi Ðåñåéäåí æåð àóäàðóøûëàð ëåãiíå øåê ºîþ, ò.ñ.ñ. Æåð ì¸ñåëåñií ïàòøà øåíåóíiêòåði åòiãi àñòûíäà åçiëãåí æåðãiëiêòi õàëûºòû» åðêi áîéûíøà åìåñ, áàðëûº ðåñïóáëèêàëàðäà¹û ¼çåêòi ì¸ñåëåëåðäi ¼ç ºàëàóûíøà øåøiï îòûðó¹à òûðûñºàí ̸ñêåóäåãi îðòàëûº áèëiê îðûíäàðûíû» ½ñûí¹àí æîáàñû áîéûíøà øåøóäi ìàºñàò ò½òºàí Ãîëîùåêèí, “òàïòûº ïðèíöèïòi” æåëåó åòiï ºàçຠå»áåêøiëåðiíi» çà»äû òàëàáûí àÿº àñòû åòòi. Àë ¼çiíi» áà¹ûòûíà ºàðñû êåëãåíäåðäi “áóðæóàçèÿëûº ½ëòøûëäàð” åñåáiíäå àéûïòàäû. Á½ë ðåòòå îíû»


74

ºà¿àðûíà áiðiíøi iëiãiï, ºó¹ûíäàóûíà ½øûðà¹àí Åãiíøiëiê õàëêîìû Æà¹ûïàð ѽëòàíáåêîâ áîëäû. Ãîëîùåêèí VI ´ëêåëiê ïàðòèÿ êîíôåðåíöèÿñûíäà æàñà¹àí áàÿíäàìàñûíäà æàíûíàí

ѽëòàíáåêîâòû»

º½ðûë¹àí

ÊÑÐÎ

²àçàºñòàíäà¹û

æåð

±ûëûì

àêàäåìèÿñû

íîðìàñûí

àíûºòàó

êîìèññèÿñûíû» ì¾øåñi °. Á¼êåéõàí¹à áàðûï æîëû¹óûíà ìûíàäàé áà¹à áåðäi. “ѽëòàíáåêîâ æåð íîðìàñûí àíûºòàó ¾øií ̸ñêåóãå áàðûï,

í½ñºàóëàð

àëó

¾øií

´ëêåëiê

Êîìèòåòòi»

æàóàïòû

õàòøûñûíà æîëûºïàé, °ëèõàí Á¼êåéõàí¹à æîëû¹àäû. Á½ë ìàñºàðà åìåñ ïå?”52. Àë á½ë õàáàðäû ´ëêåëiê Êîìèòåòêå “äåð êåçiíäå” æåòêiçãåí Ì. Ò¼ëåïîâ áîëàòûí. Îë õàòûíäà: “¶ñòiìiçäåãi æûëäû» øiëäåñiíi» ñî»ûíäà Åãiíøiëiê õàëêîìû ѽëòàíáåêîâ æîëäàñ ²ûðûì¹à áàðà æàòûï ̸ñêåóãå òîºòàäû. ѽëòàíáåêîâ æîëäàñ çàòòàðûí ºîíຠ¾éiíäå ºàëäûðûï, òóðà ñîë ê¾íi °ëèõàí Á¼êåéõàí¹à áàðûï …êåøòi ñîíäà ¼òêiçäi. Òà»åðòå» îëà𠸻ãiìåëåðií òà¹û äà æàë¹àñòûðàäû. Á¼êåéõàí¹à æîëûººàííàí êåéií îë Ò¼ðå¹îæèí æ¸íå Ò¼ëåïîâïåí ¸»ãiìåëåñêåíäå îéëàí¹àíäàé

áûëàé

åòiï

äåéäi:

áiòiðóãå

“°ëèõàí

ó¸äå

áåðäi”.

Øâåöîâïåí °»ãiìå

ñ¼éëåñiï,

îðòàëûºòà¹û

ìåêåìåëåð êåëiñïåé îòûð¹àí ²àçàºñòàíäà¹û æåð íîðìàñû õàºûíäà áîëàòûí. Ìåíi» îéûìøà, ïàðòèÿíû» ê¾ðäåëi iøêi iñòåðií Àëàøîðäà áàñøûëàðûìåí

òàëºû¹à

ñàëó¹à

áîëìàéäû.

´éòêåíi

ñîíû»

í¸òèæåñiíäå, ïàðòèÿ ºàðàðûíà, ¸ñiðåñå Åãiíøiëiê õàëêîìû ñèÿºòû àñà ìà»ûçäû ìåêåìåëåðãå áîëüøåâèêòåð èäåîëîãèÿñûíà æàò ¼òå ðåàêöèÿëû àëàøîðäàëûº èäåîëîãèÿíû» åíói ¸áäåí ì¾ìêií, àë îíäàé æà¹äàéäà áiçäi» æ½ìûñûìûç ºèûíäàé ò¾ñïåê”53. Á½ë, ¸ðèíå, Ãîëîùåêèíãå òàïòûðìàéòûí ìàòåðèàë åäi. Îë æåð ì¸ñåëåñiíäå ºàçຠêîììóíèñòåði àóûòºóøûëûº æiáåðiï îòûð, àë îë àóûòºóøûëûºòû» íåãiçãi ê¼ðiíiñi áiðiíøi êåçåêêå òàïòûº åìåñ,


75

½ëòòûº ôàêòîðëàðäû ºîþëàðûíäà, ñ¼éòiï àëàøîðäàëûºòàðäû» æåð æîñïàðûí iñêå àñûðó¹à ê¾ø ñàëóëàðûíäà äåï ê¼ðñåòòi. Æåðãiëiêòåíäiðó ñàÿñàòûíäà äà Ãîëîùåêèí øàìàìåí îñûíäàé áà¹ûò ½ñòàíäû, ¸äiñòåðií äå ê¼ï æ໹ûðòà ºîé¹àí æîº. ιàí íàºòû ôàêòiëåðäi

òàëäàé

Ѹäóàºàñ½ëû

¼çi

îòûðûï

æå»ië-àº

ºûçìåòòå

ê¼ç

æ¾ðãåí

æåòêiçóãå

îðòàäà

áîëàäû.

æåðãiëiêòåíäiðó

ñàÿñàòûíû» ìà»ûçûí òåðå» ò¾ñiíãåí ºàéðàòêåðëåðäi» áiði åäi. Îë ¾øií

ìåìëåêåòòiê

æ¸íå

ïàðòèÿëûº

àïïàðàòòû

æåðãiëiêòåíäiðó

ìåêåìåëåðäi» áàñûíà, Ãîëîùåêèí àéòºàíäàé, ºàçຠºûçìåòêåðëåðäi îòûð¹ûçó,

ºà¹àçûí

ºàçàº

òiëiíäå

æ¾ðãiçó

åìåñ-òií.

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëû ¾øií ²àçàºñòàíäà¹û ìåìëåêåòòiê æ¸íå ïàðòèÿëûº àïïàðàòòû

æåðãiëiêòåíäiðó

¹àñûðëàð

áîéû

îòàðëûº

åçãi

ìåí

êiðiïòàðëûºòà áîëûï, ½ëòòûº ìåìëåêåòòiãiíåí àéðûë¹àí ºàçຠåëiíå, îíû» àÿº àñòû áîë¹àí ½ëòòûº ì¾ääåñií ºîð¹àéòûí, ÿ¹íè æî¹ûí æîºòàï, ºèþû ºàøºàí øàðóàøûëû¹û ìåí ºàìºîðøûñû æîº ì¸äåíèåòiíå ñ¾éåíiø, ºîð¹àí áîëà àëàòûí ì¾ëäåì æà»à ñàïàäà¹û ½ëòòûº ìåìëåêåò º½ðó åäi. Àë îñû æûëäàðû á½ë ½ëû ìàºñàòºà æåòó ì¾ìêiíøiëiãi ºàíäàé åäi? 1920-øû æûëû ²àçຠàâòîíîìèÿñûíû» º½ðûëóûìåí ò¼áåñií ê¼ðñåòêåí á½ë ìåæå îñû îíæûëäûºòû» îðòàñûíàí áåði ºàðàé ½çàï ñàëà áåðäi. Ïàòøàëûº ò¸ðòiï æà¹äàéûíäà ½ëòòûº åãåìåíäiê ¾øií àÿíáàé ê¾ðåñêåí ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿíû» àë¹àøºû áóûíûíû», îíû» àðòûí àëà ñàÿñè ê¾ðåñêå àðàëàñûï, êå»åñòiê áèëiêïåí ûìûðà¹à êåëiï, òà¹û äà ñîë ½ëòòûº åãåìåíäiêòi ê¼çäåãåí êåëåñi áóûí ¼êiëäåði Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû, Ñ. ²îæàí½ëû, Æ. Ìû»áàåâòàðäû» ñàÿñè ¼ìiðäåí àëàñòàëóû ñîíû» àé¹à¹û áîëàòûí. Á½ë ïðîöåñòi» íåãiçãi ñåáåái æàëïû îäຠê¼ëåìiíäå áàðëûº ¼ìið ñàëàñûíà áîéëàï åíå áàñòà¹àí áîëüøåâèêòiê èäåîëîãèÿäà òàð òàïòûº ì¾ääåíi» ¾ñòåìäiê àëûï, îíû» åñåñiíå æàëïûàäàìäûº, ½ëòòûº ºàäûðºàñèåòòåðäi» êåéií û¹ûñòûðûëóûíäà. ´ç ðåòiíäå àéòà êåòåëiê, æà»à


76

áèëiê

ñàÿñàòûíäà¹û

á½ë

áið

æàºòûëûºòû

½ëòòûº

èíòåëëèãåíöèÿíû» àë¹àøºû áóûíû, ÿ¹íè ½ëò-àçàòòûº ê¾ðåñòå ºàëûïòàñºàí èíòåëëèãåíöèÿ ¼êiëäåði ¼ç óà¹ûíäà òóðà òàíè àëäû. À. Áàéò½ðñûí½ëû “²ûçûë ²àçàºñòàíäà” æàðèÿëàí¹àí ìàºàëàñûíäà: “Áàóûðìàë ºàçຠºàëàì ºàéðàòêåðëåði… áåéáàóûðìàë ¾êiìåòêå åðiï ºàçຠåëií ïiñiðiï, æåãiçå àëìàéäû”,- äåï æàçäû54. Åãåð æåðãiëiêòåíäiðó ò¼»iðåãiíäå ºûçó àéòûñ æ¾ðãåí 20-øû æûëäàðäû» îðòà ò½ñûíà êåëñåê, ²àçàºñòàíäà á½ë ìiíäåòòi iñêå àñûðó æîëûíäà ê¼ëäåíå» ò½ð¹àí åêi iði êåäåðãiíi áàéºàó¹à áîëàäû. Îëàð, áiðiíøiäåí, æåðãiëiêòi õàëûºòû» àðàñûíäà æà»à ºàëûïòàñà áàñòà¹àí êå»åñòiê àïïàðàòòà iñòåé àëàòûí ñàóàòòû àäàìäàðäû», áiëãið

ìàìàíäàðäû»

òûì

òàïøûëû¹û

áîëñà,

åêiíøiäåí,

åñêi

ìåìëåêåòòiê àïïàðàòòàí ºàëûï, æåðãiëiêòåíäiðó ïðîöåñiíå øàìàøàðºûíøà ºàðñû ¸ðåêåò æàñà¹àí åâðîïàëûº ºûçìåòêåðëåðäi» áóûíû åäi. Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû, îíû» îïïîíåíòòåði ä¸ëåëäåóãå òûðûñºàíäàé, ºàçàº

ºî¹àìûíû»

ñàóàòòûëûº

äå»ãåéií,

ìàìàí

êàäðëàðäû»

æåòiìñiçäiãií åñåïêå àëìàñòàí òåç àðàäà “ïàðòèÿ àïïàðàòû ìåí êå»åñ àïïàðàòûí õàëûºòû» ½ëòòûº º½ðàìûíû» ïðîïîðöèÿñûíà ºàðàé” ºàçàºòàíäûðóäû

òàëàï

åòòi

äåói

øûíäû¹ûíäà

æàëà

áîëàòûí.

̽íäàé ïiêiðäi» íåãiçñiç åêåíäiãií Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû κó-à¹àðòó õàëêîìû ðåòiíäå äå, ¼ëêåëiê ïàðòèÿ êîìèòåòiíi» áþðî ì¾øåñi ðåòiíäå äå iñ æ¾çiíäå æåòåðëiêòåé ä¸ëåëäåï áåðäi. Æî¹àðûäà àéòûë¹àí

´ëêåëiê

ïàðòèÿ

êîìèòåòiíi»

1926

æûë¹û

ºàðàøà

ïëåíóìûíäà Ãîëîùåêèííi» æåðãiëiêòåíäiðóãå áàéëàíûñòû ¼çiíi» àòûíà àéòºàí ò¾ðëi àéûïòàóëàðûíà æàóàï áåðãåí Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû: “Êåéáið æîëäàñòàð¹à íàºòû ì¾ìêiíøiëiêòi, àäàì ê¾øiíi» áàðæî¹ûí, ò.ñ.ñ. æà¹äàéëàðäû åñåïêå àëìàñòàí æåðãiëiêòåíäiðóäi (100% áåðåñi») ½ñûíûï îòûðñû» äåï àéûï òà¹àòûíäàé àéºàéëàï ò½ð¹àí àóûòºóøûëûº áiçäi» Áþðî iøiíäå áîë¹àí åìåñ”,- äåï ê¼ðñåòiï, àë


77

æåðãiëiêòåíäiðó áàðûñûí àðíàéû ºàðà¹àí Áþðî ì¸æiëiñiíäå á½ë îéûí àíûºòàé ò¾ñiï áûëàé äåéäi: “Ìåíi» ïiêiðiìøå, á½ë ì¸ñåëåíi» ò¼»iðåãiíäå ºàæåò ºî¹àìäûº ïiêið ¸ëi ºàëûïòàñïà¹àí… Ìåí áiçäå “æåðãiëiêòåíäiðó” äåãåí ñ¼ç íåíi áiëäiðåäi, “æåðãiëiêòåíäiðóäi»” ìà»ûçû íåäå, ò.ñ.ñ. ì¸ñåëåëåð æåòêiëiêòi ä¸ðåæåäå ê¼òåðiëìåé îòûð äåãåí

áið

ºàçàº

ãàçåòiíi»

áàñ

ìàºàëàñûíäà

àéòûë¹àí

îéìåí

êåëiñåìií. ´ëêåëiê Êîìèòåò ºàáûð¹àñûíäà áiç æåðãiëiêòåíäiðóäi» íå åêåíií àíûºòàäûº, áiðຠîë ὺàðàëûº ºî¹àìäûº ïiêið ò¾çåãåíäiê åìåñ. Åãåð á¾êië àïïàðàò òåê ºàçàºòàðäàí ¹àíà ò½ðñà, áiç îñûíû æåðãiëiêòåíäiðó äåï ìîéûíäàé àëàìûç áà? ²ûçìåòòåñ àäàìäàð á½ë æåðãiëiêòåíäiðó åìåñ äåï àéòûï æ¾ð. Ìåí äå îëàðìåí êåëiñåìií. Æàðàéäû, àïïàðàòòà òåê ºàçàºòàð ¹àíà îòûð äåëiê, àë åãåð îëàð ñîë àïïàðàòòû ºàëû» ὺàðà¹à ºûçìåòêå ºîþäà ò¾ê áiòiðå àëìàñà, îíäàé æåðãiëiêòåíäiðóäåí íå ïàéäà?”55. “Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû æåðãiëiêòåíäiðóäå ïðîöåíò ºóûï æ¾ð” äåãåí àéûïòàó äà òûì áið æàºòû ïiêið áîëàòûí, àíû¹ûðຠàéòºàíäà, æàëàíû»

¼çi

åäi.

Ѹäóàºàñ½ëû

“²ûçûë

îñû

²àçàºñòàíäà¹û”

ñèïàòòà¹û

æàëàëàð¹à

ìàºàëàñûíäà æàóàï

Ñ.

áåðiï,

“²àçàºòàíäûðóäà ïðîöåíò åøºàíäàé äà ðîëü àòºàðìàéäû” äåé êåëå, îäàí ñî» ìûíàäàé îéäû àéòàäû: “²àçàºñòàíäà ºàéñûáið óåçäåðäi» ò½ð¹ûíäàðûíû» 90%-i ºàçàºòàð, àë ìåêåìåëåðäåãi ºûçìåòêåðëåðäi» áàñûì ê¼ïøiëiãi áàñºà ½ëòòàðäàí. ²àçàºòàðìåí ìåêåìå îðûñ òiëiíäå ñ¼éëåñiï îòûð. Ìiíå, îñûíäàé æà¹äàéëàðäû ìûñàë åòiï àëûï, ºàçàºòàíäûðó iñiíi» ºàíøàëûºòû áàÿó iñêå àñûï îòûð¹àíäû¹ûí àéòñàº,

ñåíi

ì¸ñåëåíi»

ïðîöåíòòi

ò¾éiíi

Ò½ð¹ûíäàðûíû»

åìåñ, 90%-i

ºóàñû» áiðàº

äåï

îëàðäû

ºàçàºòàðäàí

àéûïòàéäû. äà

½ìûòó¹à ò½ðàòûí

Ïðîöåíòòåð áîëìàéäû. óåçäåðäåãi

ìåêåìåëåðäi» îðûñ òiëiíäå ºûçìåò åòói ºàíäàé ïðèíöèïòåðãå ñàé êåëåð åêåí?”56.


78

Åñêi ïàòøàëûº îòàðëàóøû àïïàðàòòû» æ½ìûñûìåí òàíûñ Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû îíû» õàëûºòû æàºñû ìiíåçiíåí, ñàëò-ä¸ñò¾ðiíåí àéûðûï, áîéûíäà º½ëäûº ºàñèåòòåðäi» òàìûð æàþûíà æà¹äàé òó¹ûçàòûíûí òåðå» ò¾ñiíiï, áiëäi. Îíû» ò¾ñiíiãi áîéûíøà, æà»à ìåìëåêåòòiê áèëiêòi» íåãiçãi ìiíäåòi õàëûºòû ðóõàíè º½ëäûºòàí º½òºàðó, å»áåêøi ὺàðàíû» òåê òàïòûº ºàíà åìåñ, ñîíûìåí áiðãå ½ëòòûº ì¾ääåñií äå ºîð¹àéòûíûí ñ¼ç æ¾çiíäå åìåñ, iñ æ¾çiíäå äå ä¸ëåëäåói êåðåê. Îñû îéäû àéòà êåëiï, îë “Å»áåêøi ºàçàºòà” æàðèÿëà¹àí ìàºàëàñûíäà íàºòû ìûñàë êåëòiðiï, ò¼ìåíäåãiäåé ïiêið áiëäiðåäi: “Ìûñàë ¾øií ìûíàäàé áið ñ¼ç àéòàéûº: ºàçຠáàçàð¹à ñàòó¹à ñèûðûí àëûï êåëäi. Ðàñïèñêà ºàçàºøà æàçûë¹àí. Îíû ºàçàºøà áiëìåéòií ìèëèöèÿ ä½ðûñ äåï òàïïàäû. Àë¹àí ðàñïèñêàíû îðûñøà æàçûï ¸êåë äåäi. Æàé ºàðà¹àíäà, á½ë, ¸ðèíå, ½ñຠí¸ðñå. µëòòûº ïñèõîëîãèÿ

æà¹ûíàí

òåêñåðñåê,

á½ë

¾ëêåí

æ½ìûñ.

²àçàºøà

æàçûë¹àí ðàñïèñêà æàðàìà¹àííàí êåéií àíà ºàçàºòû» æ¾ðåãiíäå ¼ç ½ëòûíû» êiì åêåíäiãi ñåçiëåäi. Îíû» ê¼çiíäå ºàçàºòû» æ½ìûñûíû» á¸ði îðûíñûç, îñàë ñåêiëäi áîï ê¼ðiíåòií áîëàäû. Îë ¼çiíi» ê¾øiíå ¼çi ñåíáåóãå àéíàëàäû. ιàí áàñºà ½ëòòû» àëäûíäà æàñºàíøàºòûº ïàéäà áîëàäû, îë áàñºà æåðäå êåóäåñi ê¼òåðiëiï, àÿ¹ûí àëøà» áàñûï æ¾ðå àëìàéäû”57. Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ìåìëåêåòòiê àïïàðàòòû ºàçàºòàíäûðóäû áàòûë ºîéûï, îë ïðîöåñòi» ï¸ðìåíäi æ¾ðói ¾øií ê¾ðåñ æ¾ðãiçãåíäå, àðçàí, áið ê¾íäiê, òàð òàïòûº íåìåñå æåêå áàñòûº ìàºñàòòàðäû ê¼çäåãåí åìåñ. Ðåäàêòîð ºûçìåòiíå áåêiòiëãåííåí êåéiíãi ¼çi ºîë ºîé¹àí “Å»áåêøi

ºàçàºòû»”

ñàíûíäà

æàðèÿëà¹àí

“Îéëàíàòûí

óàºûò

æåòòi” àòòû áàñ ìàºàëàäà: “…²àçຠòiëií iñêå àñûð¹àíäà¹û áiçäi» ìàºñàò: ºàçàºòû» áið-åêi îºû¹àíûí “ò¼ðå” ºûëó, îëàð¹à àºøà òàáó åìåñ. Ìåêåìåäå îòûð¹àí ºàçຠàóûëäà æàòºàí ºàðà øàðóà ºàçàºïåí áàéëàíûññûí. Àóûëäàí áiðåó ºàëà¹à êåëñå, ºàðà ºàçຠ¼ç òiëiíäå


79

àðûç åòiï, ¼ç òiëiíäå æî¹ûí æîºòàï àëàòûí áîëñûí. Á½ë ñûºûëäû æå»iëäiêòåð áiçäi» “ºàçàºòàíäûð¹àí” ìåêåìåëåðiìiçäi» ºîëûíàí ¸áäåí êåëåòií áîëñûí. Îñû ê¾íãi áiç áiëåòií ìåêåìåëåð á½íû iñòåï îòûð¹àí æ”,äåï æàçäû58. Æà»à ºàëûïòàñûï êåëå æàòºàí ìåìëåêåòòiê àïïàðàòòû» íåãiçãi æ½ìûñ

ïðèíöèïòåði,

½ëòòûº

ì¾ääå

ò½ð¹ûñûíàí

àë¹àíäà,

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëûíû» ñåíiìi áîéûíøà, îñûíäàé íåãiçãi òàëàïòàð¹à ñàé º½ðûëóû òèiñ åäi. Áiç

ºàðàï

îòûð¹àí

êåçå»äåãi

²àçàºñòàíäà¹û

êå»åñòiê

ìåìëåêåòòiê àïïàðàòòû» áið åðåêøåëiãi, îíû» ºûçìåòiíäå á½ðûí¹û ïàòøàëûº àïïàðàòòû» ñàðºûíøàºòàðûíû» ¸ëi äå ñàºòàëûï ºàëóû áîëäû æ¸íå îë åñêi øåíåóíiêòåðäi» áiðàçûíû» ¸ëi äå ºûçìåòòå æ¾ðóiìåí òiêåëåé áàéëàíûñòû åäi. Á½ë ì¸ñåëåíi äå æî¹àðû áèëiêòå æ¾ðãåí ºàéðàòêåðëåðäi» àðàñûíàí ¼ç óà¹ûíäà æ¸íå ¼ç ä¸ðåæåñiíäå áàòûë ê¼òåðiï, íàºòû øàðàëàðäû iñêå àñûðóäû òàëàï åòóøiëåðäi» áiði Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû áîëäû. Îë æî¹àðûäà àéòûë¹àí “Áîëüøåâèê” æóðíàëûíäà¹û

ìàºàëàñûíäà:

áþðîêðàòèÿëûº àëìàóûìåí êå»åñòiê

ñèïàòòà

¹àíà

“Øåò

áîëóû

øåêòåëìåéäi,

ìåìëåêåòòiê

àéìàºòàðäà¹û

îíû»

½ëòòûº

ñîíûìåí

áiðãå

àïïàðàòòà

àéòàðëûºòàé ¾ëêåí ¾ëêåí á¼ëiãiíi»

á½ðûí¹û

àïïàðàòòû»

òiëäå

ñ¼éëåé

æàëïû

áàðëûº

áþðîêðàòèÿíû»

¸ëi äå ºûçìåòòå æ¾ðóiíå

áàéëàíûñòû. Øåò àéìàºòà¹û áþðîêðàò – æàé ½¹ûìäà¹û áþðîêðàò ºàíà åìåñ, îë ìûëºàó, ¼çi ºûçìåò åòiï îòûð¹àí õàëûºïåí îíû» àíà òiëiíäå ò¾ñiíiñå àëìàéòûí áþðîêðàò. Ìiíå, ñîíäûºòàí äà æåðãiëiêòåíäiðó ì¸ñåëåñi áþðîêðàòèÿìåí ê¾ðåñòi»

º½ðàìäû

á¼ëiãi

áîëà

ò½ðûï,

½ëòòûº

ðåñïóáëèêàëàð

æà¹äàéûíäà ñîíûìåí áiðãå ½ëòòûº ìà¹ûíà¹à èå áîëûï îòûð”,- äåï æàçäû.


80

Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû êåçiíäå ¼ç îïïîíåíòòåðiíi» “Ñ. Ѹäóàºàñîâ ïåí îíû» ñåðiêòåði ¾øií æåðãiëiêòåíäiðó – ìåìëåêåòòiê àïïàðàòòû 100%

ºàçàºòàíäûðó”

äåãåí

ïiêiðiíi»

æàëà

åêåíäiãií

ê¼ðñåòiï

ä¸ëåëäåäi æ¸íå íàºòû æàóàï áåðiï îòûðäû. Áiðຠ¼ç óàºûòûíäà, îäàí

êåéií

äå

èäåîëîãèÿäà¹û

æåòåðëiêòåé

ê¼»ië

ñîëøûëäûºòû»

àóäàðûëìàé,

º½ðáàíû

áîëûï

òàðèõè êåòå

ôàêòi áàðäû.

Áîëìàñà Ѹäóàºàñ½ëûíû» æåðãiëiêòåíäiðóãå ºàòûñòû ò¼ìåíäåãi îéû ì¸ñåëåíi» åãæåé-òåãæåéiíåí òîëûº õàáàðäàð æ¸íå îë ¾øií æàíû àóûðàòûí ñàÿñè ºàéðàòêåðäi» ê¼»iëãå ºîíûìäû, ñàëèºàëû ñàÿñè áà¹ûòû áîëàòûí. “Áiðåóëåð ½ëò ¼êiëäåði “òàëàï åòiï îòûð¹àíäàé” 100% æåðãiëiêòåíäiðóãå ºàðñû. °ðèíå, îë ºèñûíñûç. ʼï½ëòòû àâòîíîìèÿëûº

ðåñïóáëèêàëàð

æà¹äàéûíäà

àë

áiçäi»

øåò

àéìàºòàðûìûçäû» áàñûì á¼ëiãi ñîíäàé - 100% æåðãiëiêòåíäiðóäi òàëàï åòó, á½ë øûí ì¸íiíäåãi æåðãiëiêòåíäiðóäåí áàñºà í¸ðñå. Á½ë àçøûëûº º½ðàòûí ½ëòòàðäû, ñîëàðäû» iøiíäå, ì¸ñåëåí, ²àçàºñòàí ò½ð¹ûíäàðûíû»

35%-ií

º½ðàòûí

îðûñòàðäû

äà

áàñºàðó

àïïàðàòûíàí àéûðóäû òàëàï åòó. Àçøûëûº º½ðàòûí ½ëòòàðäû» ì¾ääåñií

åñåïêå

àëìàéòûí

æåðãiëiêòåíäiðó

-

æåðãiëiêòi

½ëòøûëäûºòû» ò½ðïàéû ò¾ði, ì½íäàé áà¹ûò áîé ê¼ðñåòå ºàë¹àí æà¹äàéäà ïàðòèÿ îíûìåí ê¾ðåñ æ¾ðãiçóãå òèiñ. Áiðຠáiç æåðãiëiêòåíäiðóäi» íàºòû êåäåðãiëåði òóðàñûíäà àéòûï îòûðìûç. Áiç æîë áåðóãå áîëìàéòûí ìûíàäàé æà¹äàé òóðàñûíäà àéòûï îòûðìûç: ò½ð¹ûíäàðû æåðãiëiêòi ½ëòòàí Øûìêåíò ºàëàñûíäà (²àçàºñòàí) 200 øàìàñûíäà¹û ñàóàòòû æåðãiëiêòi ½ëò ¼êiëäåði æ½ìûññûçäûº òiðêåéòií ìåêåìåäå åñåïòå ò½ð (ÁÎÀÊ í½ñºàóëàðû. Ðóæåéíèêîâ ïåí Ãàëëè æîëäàñòàð, íàóðûç, 1927 æ.), àë àïïàðàò áîëñà, áàñºà äà áþðîêðàòèÿëûº ºûëûºòàðûí àéòïà¹àí ê¾ííi» ¼çiíäå, åøòåìå áîëìà¹àíäàé ¼çãå òiëäå æ½ìûñ iñòåï îòûð. Áiç æåðãiëiêòåíäiðó iñiíi», ¸ñiðåñå øû¹ûñ ðåñïóáëèêàëàðûíäà, êåøiðiìñiç áàÿó æ¾ðãiçiëiï îòûð¹àíäû¹ûí àéòûï îòûðìûç. Iñ á½ë


81

ðåñïóáëèêàëàðäû» ì¸äåíè äàìóäà àðòòà ºàëóûíà êåëiï òiðåëiï ò½ð¹àí æîº, ì¸ñåëå àïïàðàòòû» ºàðñûëû¹ûíäà äà áîëûï îòûð”59. Á½ë ä¸ëåëñiç àéòûë¹àí ñ¼ç åìåñ, îíû» íåãiçiíäå ðåñïóáëèêà æà¹äàéûíàí êå» æ¸íå òåðå» õàáàðäàð ºàéðàòêåðäi» ¸áäåí ê¼çi æåòêåí ò½æûðûìû æàòûð. Ñîíäàé-ຠæåðãiëiêòåíäiðóäi» îñûíäàé º½éòûðºû æàºòàðûí ê¼ðñåòiï, îíûìåí ê¾ðåñóãå øàºûð¹àí æàë¹ûç Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû åìåñ-òií. ̸ñåëåí, 1926 æûëû 24 àºïàíäà ´ëêåëiê Êîìèòåò áþðîñûíäà æàñà¹àí áàÿíäàìàñûíäà Àºò¼áå ãóáàòêîìûíû» ò¼ðà¹àñû Ëåêåðîâ îáëûñòà¹û æåðãiëiêòåíäiðó ì¸ñåëåñiíå òîºòàëûï: “²àçàºòàíäûðó iñi åâðîïàëûºòàð òàðàïûíàí ¾ëêåí ºàðñûëûººà òàï áîëûï îòûð. ιàí æàóàï ðåòiíäå ºàçຠ½ëòøûëäû¹ûíû» ¼ðøói ¸áäåí ì¾ìêií. Ìûñàëû, ãóáæåðáàñºàðìàñûíäà 10 øàºòû ºàçຠºûçìåòêåðëåði áàð åäi, êåéiíiðåê 3-i ຠºàëäû, îëàðäû» ¼çäåði äå êåòåéií äåï æ¾ð. Êåòó ñåáåáií ñ½ðàñà», îðûñ ºûçìåòêåðëåðäåí ºûñûì ê¼ðãåíäiêòåðií àéòàäû”,- äåï, æàëïû ²àçàºñòàí¹à ò¸í îðòຠæàé¹à ºîç¹àó ñàë¹àí åäi60. Ñîíûìåí, Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ñûíûíû» ä½ðûñòû¹ûíà æàóàïòû õàòøû

Ãîëîùåêèííi»

ñ¼çäåðiìåí

æ¸íå

áàñºà

ìàòåðèàëäàðìåí

òàíûñûï-ຠê¼ç æåòêiçóãå áîëàäû. 1926 æûëû àéòûë¹àí á½ë ïiêiðäi» ä¸ëåëäi æ¸íå îðûíäû åêåíäiãií êåéiíiðåê (1929 æ.) ²àçàºñòàíäà¹û ½ëòòûº ñàÿñàòòû» iñêå àñó áàðûñûí ðåñìè ò¾ðäå òåêñåðóãå êåëãåí ÖÊÊ-ÐÊÈ Êîìèññèÿñûíû» áàÿíäàìàñûíàí äà áàéºàéìûç. Îíäà îë ñîë êåçå»äå ðåñïóáëèêàäà¹û ½ëòàðàëûº ºàòûíàñòû» øèåëåíiñóiíå ò¾ðòêi áîëûï îòûð¹àí æà¹äàéëàðäû» áiði “àïïàðàòòû» æåòêiëiêòi ä¸ðåæåäå

æåðãiëiêòåíäiðiëìåé

îòûð¹àíäû¹û

æ¸íå

á½ë

iñòå

æiáåðiëãåí ºàòåëiêòåð” åêåíäiãi àéòûë¹àí61. Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû áåëñåíäi ñàÿñè ºûçìåòòå æ¾ðãåí óàºûòòà áàðëûº

äå»ãåéäåãi

áèëiêòi»

ïàðòèÿëûº

àïïàðàòòû»

ºîëûíà

øî¹ûðëàíó ïðîöåñi æ¾ðiï æàòòû. ²àçàºñòàíäà á½ë ïðîöåñòi» iñêå àñó

áàðûñûí

´ëêåëiê

Êîìèòåòòi»,

´ëêåëiê

áàºûëàó


82

êîìèññèÿñûíû», Ô. È. Ãîëîùåêèííi» ºûçìåòiíåí àíûº áàéºàó¹à áîëàäû. Ãîëîùåêèí ²àçàºñòàí¹à êåëãåí áåòòå îðòàëûºòà¹û ¾ëãi áîéûíøà ´ëêåëiê Êîìèòåòòi, îíû» ãóáåðíèÿëûº, óåçäiê áóûíäàðûí ºàë¹àí ½éûìäàðäû», ìåìëåêåòòiê ìåêåìåëåðäi» æ½ìûñûíà áà¹ûò áåðóøi, îëàðäû» ¾ñòiíåí áàºûëàóøû îðûíäàð¹à àéíàëäûðó¹à ê¼ï ê¾ø ñàëäû. Ãîëîùåêèí ò½ñûíäà ²àçàºñòàíäà ¼çåãi ïàðòèÿëûº èåàðõèÿëûº æ¾éå áîë¹àí ¸ìiðøië-¸êiìøië áàñºàðó æ¾éåñi áiðæîëà ºàëûïòàñòû äåï àéòó¹à áîëàäû. Ñîíäàé-ຠá½ë ïðîöåññ ¼òå àóûð æ¾ðiï, ãóáåðíèÿëûº ïàðòèÿ ½éûìäàðû ìåí àòºàðó êîìèòåòòåði ´ëêåëiê ïàðòèÿ êîìèòåòi ìåí ´ëêåëiê îðòàëûº àòºàðó êîìèòåòi, ´ëêåëiê ïàðòèÿ êîìèòåòi ìåí ò¾ðëi âåäîìñòâîëàð àðàñûíäà áîë¹àí äàó-æàíæàëäàð¹à ½ëàñûï îòûðäû. Á½ë êåçåêòå, ´ëêåëiê Êîìèòåò ðîëiíi» øåêòåí òûñ ê¾øåéå ò¾ñóiíå àë¹àøºû ºàðñûëûº ê¼ðñåòêåíäåðäi» áiði ²àçຠÎðòàëûº Àòºàðó êîìèòåòiíi» ò¼ðà¹àñû Æàëàó Ìû»áàåâ áîëäû. Øàðóà ¸óëåòiíåí

øû¹ûï,

æ½ìûñêåð

æîëûíàí

¼òêåí

îë

ðåñïóáëèêà

¼ìiðiíäå êå»åñòåðäi» ðîëií ò¼ìåíäåòóãå, ê¾íäåëiêòi ¸ëåóìåòòiê, ñàÿñè æ¸íå áàñºà ì¸ñåëåëåðäi øåøóäå Îðòàëûº Àòºàðó Êîìèòåòi áåäåëií ¸ëñiðåòå ò¾ñiðóãå æiãåðëi ºàðñûëûº áiëäiðiï, Ãîëîùåêèí æ½ìûñòàí áîñàòûï, øûººàí æåði Àäàé óåçiíå ºàéòàð¹àí¹à äåéií ¼çi ½ñòàí¹àí áà¹ûòòàí òàé¹àí æîº. ̸ñåëåí, îë 1926 æûëû ºûðê¾éåê Áþðî ì¸æiëiñiíäå Ãîëîùåêèííi» øåêñiç áèëiãií ñûí¹à àëûï áûëàé äåéäi: “Ñû óàºûòòà Ìû»áàåâ ²ÎÀÊ-äå îòûðûï ê¼ï æ½ìûñ òûíäûðûï æàòûð äåãåí ïiêið áàð. ̾ìêií ñîëàé äà øû¹àð… Áiðຠáiç Ãîëîùåêèí æîëäàñòû» êåëiñiìií àëìàé åøºàíäàé äà ì¸ñåëåíi øåøêåí åìåñïiç. Åãåð îë ñûðòòà áîëñà, áiç òåëåãðàô àðºûëû ð½ºñàòûí ñ½ðàäûº, àë æàóàï êåëìåñå, îíäà îíû» ºàéòûï êåëóií ê¾òòiê”. Îäàí àðû: “Ãîëîùåêèí æîëäàñ ñû êåçäå ºàòåëåñåòií áîëûï æ¾ð” äåï, àë îíû» ê¼ðiíiñi ðåòiíäå ºàçຠêîììóíèñòåðiíå ñåíiìñiçäiêïåí

ºàðàéòûíäû¹ûí,

àë

êàäð

ì¸ñåëåñií

´ëêåëiê


83

Êîìèòåòòå, Áþðîäà êå»åñó àðºûëû åìåñ, êåðåê àäàìäàðäû æåêå ¼çiíå øàºûðûï àëûï ñ¼éëåñó àðºûëû øåøå áàñòà¹àíûí àéòûï: “Ñîíäà ºàëàé, áiçäåí å»áåêøi ὺàðà¹à ê¼ðñåòiï ºîþ ¾øií ºàæåò ºóûðøຠæàñà¹û»ûç êåëãåíi ìå?”,- äåéäi. Íåãiçãi

ºàðñûëàñû

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëûìåí

áiðãå

àïïàðàòòûº

äèêòàòºà ºàðñû øûººàí ²ÎÀÊ Ò¼ðà¹àñûí “…Ìû»áàåâ æîëäàñòû» æ½ìûñ á¼ëìåñi ½éûìäûº-îðíàëàñòûðó á¼ëiìiíå àéíàëûï, áiðºàòàð æîëäàñòàð ´ëêåëiê Êîìèòåòêå æàçóäû ºîéûï, Ìû»áàåâ æîëäàñºà æàçàòûí áîëäû, ñ¼éòiï îë ¼çií ´ëêåëiê Êîìèòåòêå ºàðñû ºîÿòûíäû øû¹àðäû”, “²îæàíîâïåí áiðãå àâãóñòûº áëîê º½ðäû” ñèÿºòû æàëà¹à æàºûí ñ¼çäåðäi àéòûï, Ìû»áàåâòû» ñ¼ç àðàñûíäà “ºàçຠåëií æà»à æîë¹à åðëåð àëûï øû¹àäû” äåãåí ñ¼çií ¸äåéi á½ðìàëàï, “ºàçຠõàëºûí æà»à æîë¹à ïàðòèÿ åìåñ, Àäàåâñêiäåí øûººàí åðëåð àëûï øûºïດ äåï ìûñºûëäàï, ê¾ëêi åòïåê áîëäû. Òiïòåí îë ì½íûìåí äå øåêòåëìåé, òåê ¼ç àéòºàíäàðûíû» ¹àíà ä½ðûñ åêåíäiãiíå ¾ëêåí ñåíiìäiëiêïåí ºàðàï, ñîíûäºòàí äà Ìû»áàåâ ñèÿºòû æåðãiëiêòi êîììóíèñò-áàñøûëàðäû ¾éðåòó, îºûòó º½ºû¹ûíà èå åêåíäiãií æàñûðìàé æ¸íå ²àçຠÎðòàëûº Àòºàðó Êîìèòåòiíi» Ò¼ðà¹àñûìåí

ì¸ìiëåãå

êåëãiñi

æîº

åêåíäiãií

àøûº

áiëäiðiï,

ïëåíóìäà: “Ìåí ñiçãå ê¼ï ¾éðåòòiì, îäàí åøòåìå øû¹àòûí åìåñ”, äåï ò¾éäi. Òàðèõè º½æàòòàð¹à ºàðà¹àíäà 1925-1926 æûëäàðû ²àçàºñòàíäà áàðëûº

áóûíäà¹û

ïàðòèÿ

½éûìäàðû

ìåí

êå»åñòåðäi»

àòºàðó

êîìèòåòòåði àðàºàòûíàñûíäà ¼çàðà êåëiñå àëìàóøûëûºòû» îðûí àë¹àíûí, òiïòåí îíû» æèi øèåëåíiñòåðãå ½ëàñûï îòûð¹àíäû¹ûí áàéºàó¹à áîëàäû. ̸ñåëåí, ´ëêåëiê ïàðòèÿ êîìèòåòi áþðîñû äå»ãåéiíäå ºàðàë¹àí ì½íäàé ôàêòiëåð ºàòàðûíà Àºò¼áå ãóáêîìû (Áåêêåð) ìåí ãóáàòêîìû (Ëåêåðîâ), Ñûðäàðèÿ ãóáêîìû (Ôîìèí) ìåí

ãóáàòêîìû

(̽ñòàìáàé½ëû)

àðàëàðûíäà

îðûí

àë¹àí

øèåëåíiñòåðäi æàòºûçó¹à áîëàäû. Ñûðäàðèÿ ãóáêîìûíû» æàóàïòû


84

õàòøûñû Ôîìèí ìåí ãóáàòêîìíû» ò¼ðà¹àñû ̽ñòàìáàé½ëûíû» àðàñûíäà¹û

äàóäû

àðíàéû

áþðîñûíäà

ñ¼éëåãåí

ºàðà¹àí

ñ¼çiíäå

Ñ.

´ëêåëiê

ïàðòèÿ

Ѹäóàºàñ½ëû

á½ë

êîìèòåòi ì¸ñåëåíi»

ºàòàðäà¹û íåìåñå áiðåð ¹àíà ôàêòi åìåñòiãií, ´ëêåëiê Êîìèòåò ãóáåðíèÿëûº ïàðòèÿ ½éûìû áiðiíøi õàòøûñû ìåí ãóáåðíèÿëûº àòºàðó êîìèòåòi ò¼ðà¹àñû àðàñûíäà¹û äàóäû àë¹àø ðåò ºàðàï îòûðìà¹àíäû¹ûí àéòûï: “̽íäàé äàó, áiðií äå ñàó ºàëäûðìàñòàí, áiçäi» áàðëûº ãóáåðíèÿëàðäà áîëûï ¼òòi. °ëi åñiìäå, á½äàí áiðíåøå æûë á½ðûí îë Àºìîëàäà, áið æûëäàí ê¼áiðåê á½ðûí Ñåìåé ãóáåðíèÿñûíäà, îíû» àðòûí àëà Àºò¼áåäå, îäàí êåéií, ºûñûíäà Îðàëäà, å» ñî»ûíäà Æåòiñó ãóáåðíèÿñûíäà áîëäû. Îëàðäû» áiðiíäå îë

½ëòøûëäûºïåí,

åíäi

áiðiíäå

¼ç

ìiíäåòií

àòºàðà

àëìàéòûíäàðìåí, àë áàñºàñûíäà – òîïøûëäûºïåí ê¾ðåñ òóûí æàìûëäû. Á½ë ò¾ðëi àéûïòàóëàð ì¸ñåëåíi» òåê ñûðòºû æàìûë¹ûñû ¹àíà. Àë øûí ì¸íiíäå, ñ¼ç ê¾íäåëiêòi òiðøiëiãiìiçäåãi òðàãåäèÿ æ¼íiíäå… ¼ìið ìåí ¼ëiì ì¸ñåëåñi ò¼»iðåãiíäå áîëûï îòûð… Îñû ñèÿºòû ì¸ñåëåëåðäi ºàðàó¹à ºàòûñºàí ñàéûí, øûíûìäû àéòñàì, æ¾ðåãiìäi áið çië áàñàäû. Ìåí, áiðäå Ãîëîùåêèí æîëäàñºà ´ëêåëiê Êîìèòåòòåãi æ½ìûñûìíû» íåãiçãi àòºàðûï æ¾ðãåí ìiíäåòiìå êåäåðãi æàñàéòûíäû¹ûí àéòòûì. Åãåð ìà¹àí îñûíäàé îòûðûñòàðäà îòûðóäû íåìåñå ìåêòåïòå ä¸ðiñ îºóäû òà»äàòñà, ìåí ñ¼çñiç ñûñûí ºàëà¹àí áîëàð åäiì. Á½ë ìåíi» òåðå» ñåíiìiì. Áiç îñû íå ¾øií æà¹à æûðòûñûï, º½ëøûíà ê¾ðåñiï æàòûðìûç? Àë îñû á¾ãiíãi øûíäûººà òåðå»iðåê çåð ñàë¹àí êiñi áàð ìà? ²àçàºñòàííû» ¼çiíøå ðåñóáëèêà áîë¹àíûíà, ìiíå, 6-øû æûë, àë êå»åñ áèëiãiíå – 9 æûë, áiçäi» æåòiñòiêòåðìiç ºàéäà, áiç ºàéäà áàðàìûç, êåéií íå iëãåði ìå, æîº ¸ëäå îðíûìûç ò½ðìûç áà?”,- äåï, ñàóàë ºîéûï, íàºòû îºè¹àëàðäû» ê¼ðñåòóiíå ñ¾éåíñåê, ½ëòàðàëûº ì¸ñåëåëåðäi øåøóäå êåði êåòiï áàðàìûç äåãåí ºîðûòûíäû æàñàéäû.


85

´ëêåäåãi

ïàðòèÿ

½éûìäàðû

ìåí

àòºàðó

êîìèòåòòåði

àðàñûíäà¹û á½ë øèåëåíiñòi» ê¼çãå ½ðûï ò½ð¹àí åêi ñåáåáií áàéºàó¹à áîëàäû.

Áiðiíøiäåí,

ïàðòèÿ

½éûìäàðû

óåçäiê,

ãóáåðíèÿëûº,

ðåñïóáëèêàëûº ê¼ëåìäå æåêå-äàðà áèëiêêå ½ìòûëäû. Àë á½ë øàðà ¼ç ðåòiíäå êå»åñòåðäi» òàáè¹è íàðàçûëû¹ûí òóäûðäû. Åêiíøiäåí, ñîë êåçå»äåãi ²àçàºñòàíäà ãóáåðíèÿëûº ïàðòèÿ ½éûìäàðûíû» áiðiíøi

õàòøûëàðû,

áàºûëàó

êîìèññèÿëàðûíû»

áàñøûëàðû

íåãiçiíåí îðûñ æ¸íå áàñºà åâðîïàëûº ½ëòòàðäû» ¼êiëäåðiíåí ò½ðäû äà, ãóáàòêîìû ò¼ðà¹àëàðû ºàçàºòàðäàí åäi. Á½ë æà¹äàé, ¼ç ðåòiíäå ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿ àðàñûíäà ðåñïóáëèêàäà¹û øûí ì¸íiíäåãi ñàÿñè áèëiêòi» ½ëòòûº ñèïàòû õàºûíäà ò¾ðëi ïiêiðëåð òó¹ûçäû. ´ç ðåòiíäå áàðëûº áàñøûëûº áóûí äå»ãåéiíäå ïàðòèÿ ðîëiíi» àðòà ò¾ñóiíå áàéëàíûñòû ìåìëåêåòòiê àïïàðàòïåí ºàòàð ïàðòèÿëûº àïïàðàòòû äà ï¸ðìåíäi ò¾ðäå ºàçàºòàíäûðó ì¸ñåëåñi ºîéûëäû. Á½ë ¼ìið òàëàáû åäi. Ñî¹àí áàéëàíûñòû ¼ç óàºûòûíäà á½ë ¼çåêòi ì¸ñåëåíi ê¼òåðãåí Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ïåí Æ. Ìû»áàåâ ¾ëêåí ñûííû» ºûñïà¹ûíà iëiêòi. Á½ë ðåòòå äå áåëñåíäiëiê òàíûòºàí Î. Èñàåâ, I. ²½ðàìûñîâ, ±. Òî¹æàíîâ ñèÿºòû ñîëøûë êîììóíèñòåð áîëäû. Îëàð Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ïåí Æ. Ìû»áàåâòû» æåðãiëiêòåíäiðóäi ïàðòèÿ ½éûìäàðûíàí áàñòàó òóðàëû ½ñûíûñòàðûí ñûí¹à àëûï, îëàðäû» á½ë ïiêiðií ïàðòèÿíû» ½ëò ñàÿñàòûíäà¹û ½ñòàí¹àí áà¹ûòûíà ºàéøû êåëåòií îé åñåáiíäå áà¹àëàäû. Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ±. Òî¹æàíîâòû» îñûíäàé ìàçì½íäà¹û îéûíà æàóàï áåðiï, ïàðòèÿ ½éûìäàðûíû», áàºûëàó êîìèññèÿëàðûíû» áàñøûëàðû ºàçຠáîëìàñûí äåãåí ºà¹èäàíû» åøºàíäàé äà ïàðòèÿëûº º½æàòòàðäà æîº åêåíäiãií, àë åãåð

ºàçàº

êîììóíèñòåði

àëìàéòûíäû¹û àâòîíîìèÿñû

òóðàëû ïàéäà

îíäàé

ò½æûðûì áîë¹àííàí

áàñøûëûº æàñàëûíñà, êåéiíãi

ºûçìåòòå îíäà

êåçå»äå

iñòåé ºàçàº

îëàðäû»

òîïøûëäûºòàí ¼çãå åøòåìå äå ¾éðåíáåé, ¼ñïåé ºàë¹àíäû¹û äåï ê¼ðñåòòi. “Áiçäi» ïiêiðiìiçøå, - äåï ò¾éåäi îë, ºàçຠêîììóíèñò


86

ïàðòèÿ êîìèòåòií äå, áàºûëàó êîìèññèÿñûí äà áàñºàðà àëàäû, ïàðòèÿíû» áà¹ûòû î¹àí ºàðñû åìåñ”62. ´ç ðåòiíäå àéòà êåòåëiê, ãóáåðíèÿëûº ìàñøòàáòà ïàðòèÿ ½éûìäàðû ìåí àòºàðó êîìèòåòòåði àðàñûíäà¹û åãåñ àðíàñûíäà ïàéäà

áîë¹àí

“Ñûðäàðèÿ

íåìåñå

̽ñòàìáàé½ëû

iñi”

20-øû

æûëäàðäû» ñî»ûíäà¹û ²àçàºñòàí Êîìïàðòèÿñû òàðèõûíû» ºàðàëû áåòòåðiíå æàòàäû. “µëòøûë àóûòºóøûëûº” æ¸íå “òðîèöêèñòiê îïïîçèöèÿìåí” ê¾ðåñ æàìûë¹ûñûí æàìûë¹àí á½ë iñ, øûí ì¸íiíäå, ïàðòèÿ ºàòàðûíäà¹û åðêií îéëàóøûëûºïåí, ´ëêåëiê Êîìèòåòòi» ðåñìè

áà¹ûòûíàí

¼çãåøå,

ò¸óåëñiç

áà¹ûò

½ñòàóøûëàðìåí

æ¾ðãiçiëãåí ê¾ðåñ íàóºàíûíû» æèûíòûº ê¼ðiíiñiíi» áiði áîëàòûí. Ãóáêîì õàòøûñû ìåí ãóáàòêîìíû» ò¼ðà¹àñû àðàñûíäà¹û øèåëåíiñ æåðãiëiêòåíäiðó ì¸ñåëåñi íåãiçiíäå ïàéäà áîëäû. Û. ̽ñòàìáàé½ëûíû» Ò¾ðêiñòàí, ²àçàëû óåçäåðiíäåãi æåðãiëiêòåíäiðó ïðîöåñiíå ï¸ðìåíäiëiê áåðó ¸ðåêåòi ãóáêîì õàòøûñû Ôîìèí ìåí Ãîëîùåêèí òàðàïûíàí òîïøûëäûº åñåáiíäå áà¹àëàíäû. Á½ë ñîë êåçäåãi æèi ºîëäàíûëàòûí æ¸íå êå» òàðà¹àí ¸äiñ áîëàòûí. ̸ñåëåíi ´ëêåëiê Êîìèòåòòi» Áþðî ì¸æiëiñiíäå òàëºûëàó áàðûñûíäà Áþðî ì¾øåëåði ¸äåòòåãiäåé åêiãå á¼ëiíiï êåòòi. Îíû» áið æà¹ûíäà ãóáàòêîì

ò¼ðà¹àñû

¸ðåêåòiíåí

òîïøûëäûºòû

ê¼ðóøiëåð

(Ãîëîùåêèí, Èñàåâ, ²½ðàìûñîâ) ò½ðñà, åêiíøi æà¹ûíäà ãóáêîì õàòøûñû ½ñòàí¹àí áà¹ûòòû ½ëûäåðæàâàëûº øîâèíèçì ê¼ðiíiñi åñåáiíäå áà¹àëàóøûëàð (Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû, Æ. Ìû»áàåâ) ò½ðäû. Îñû àðàäà ïðèíöèïòiê ìà»ûçû áàð ìûíàäàé áið ì¸ñåëåãå òîºòàëà êåòó ïàðûç. Ãîëîùåêèí áiç ¸»ãiìå åòiï îòûð¹àí ñèïàòòà¹û iñòåðãå ñîë êåçå»äåãi ê¾ðäåëi ²àçàºñòàí øûíäû¹ûíàí òàìûð àëàòûí º½áûëûñ ðåòiíäå ºàðàìàé, æàëºû, æåêå àäàìäàð àðàñûíäà¹û áàºàñòûº åñåáiíäå ºàðàäû. Ñîíäàé-ຠì½íäàé øèåëåíiñòåðäi» òóóûíû» òîïøûëäûº

íåãiçãi

ñåáåïòåðiíi»

ê¾ðåñêå

áiði

áåéiìäiëiãiíåí

ºàçຠäåï

êîììóíèñòåðäi»

ò¾ñiíäiðäi.

Àë

îñû


87

ñèïàòòà¹û

ãóáåðíèÿëûº

¼ëêåëiê

äàóëàðäû

òåêñåðãåí

Áàºûëàó

êîìèññèÿñûíû» Ìîðîçîâ, Òèòîâ ñèÿºòû áàñøûëàðû Ãîëîùåêèí ½ñòàí¹àí áà¹ûòòû ½ñòàíäû, iñòi æàóàïòû õàòøûíû» ê¼çºàðàñûíà áåéiìäåï æ¾ðãiçäi, ñ¼éòiï áåéòàðàï, ò¸óåëñiç îðûí áîëóäû» îðíûíà, iñ æ¾çiíäå ´ëêåëiê Êîìèòåòòåãi “èåñiíi»” ºîë øîºïàðûíà àéíàëäû. “Ñûðäàðèÿ

iñií”

´ëêåëiê

Êîìèòåò,

Áàºûëàó

Êîìèññèÿñû

òàðàïûíàí òåêñåðó òóðà îñû àðíàäà æ¾ðäi. Ãîëîùåêèííi» Áþðî ì¸æiëiñiíäå ì¸ñåëåíi» ¼çi îéëà¹àíäàé øåøiëåòiíäiãiíå ñåíãåíäiãi ñîíäàé,

òiïòåí

àëäûí

àëà,

²àçàº

Îðòàëûº

Àòºàðó

êîìèòåòi

ò¼ðà¹àñûìåí êåëiñïåé-àº, ̽ñòàìáàé½ëûíû» îðíûíà áåêiòóãå æà»à àäàìäû äàÿðëàï òà ºîéäû. ²ûçó àéòûñïåí ¼òêåí Áþðî ì¸æiëiñiíäå Æ. Ìû»áàåâ ïåí Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû Ãîëîùåêèí ìåí Áàºûëàó êîìèññèÿñû áàñøûëàðû ¸ðåêåòií ¸øêåðåëåé ñ¼éëåäi. Æ. Ìû»áàåâ Ñûðäàðèÿ

ãóáåðíèÿñû

øèåëåíiñóiíå

ò¾ðòêi

áàñøûëàðû

áîë¹àí

àðàñûíäà¹û

¼ëêåëiê

ºàòûíàñòû»

îðûíäàðäû»

àðàëàñóû,

àøûºòàí àøûº Ôîìèíäi ºîëäàóû áîëûï îòûð¹àíäû¹ûí åñêåðòå êåëiï,

“áiç

´ëêåëiê

îðûíäàðäû

Êîìèòåò

êií¸ëàìàóûìûç

î»áàé

êåðåê.

ò½ð¹àíäà

Ãóáåðíèÿëûº

ãóáåðíèÿëûº ìåêåìåëåðäi

ñàóûºòûðó ¾øií, àëäûìåí ¼ëêåëiê ìåêåìåëåðäi àéûºòûðûï àëó¹à òèiñïiç”,- äåäi. Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ´ëêåëiê áàºûëàó êîìèññèÿñûíû» (Ìîðîçîâ) ̽ñòàìáàé½ëûìåí ñ¼éëåñiï, ïiêiðií áiëìåé æàòûï-ຠîíû òîïøûëäûºïåí àéûïòàï, ºûçìåòiíåí áîñàòó òóðàëû ½ñûíûñ åíãiçãåíií, ñîíäàé-ຠ½ëòòûº êàäðëàð¹à ºàðñû áà¹ûòòàë¹àí ì½íäàé ëàñ iñòåðiíi» æàë¹ûç á½ë åìåñòiãií, àë åãåð îáëûñòà êåëå»ñiç iñòåð îðûí àëûï îòûðñà, àëäûìåí ãóáåðíèÿëûº ïàðòèÿ êîìèòåòiíi» æàóàïòû åêåíäiãií áàñà àéòòû. Ôîìèí

ìåí

̽ñòàìáàé½ëû

àðàñûíäà¹û

äàó

ðåñïóáëèêà

¼ìiðiíäå îðûí àëûï îòûð¹àí îðòຠæàéäû» ê¼ðiíiñi åìåñ, òåê æåêå áàñ áàºàñòû¹û åêåíäiãií ä¸ëåëäåóãå òûðûñºàí Áþðî ì¾øåëiãiíå êàíäèäàò

²½ðàìûñîâ:

“…íåãå

áiçäå

îñû

²àçàºñòàíííû»


88

åðåêøåëiêòåði,

á½ë

àðàäà

ì¸ñåëåí,

Ñûðäàðèÿ

ãóáåðíèÿñûíû»

åðåêøåëiêòåði åñåïêå àëûíáàé îòûð äåãåí ñ¼çäåð ê¼ï àéòûëàäû. ²àçið,

ìiíå,

îíû

Ãîëîùåêèííi» ¸äåòiìåí

̽ñòàìáàåâòàí

îéûíàí

øû¹ó¹à

Ѹäóàºàñ½ëûíû»

åñòiï

òûðûñòû.

ñ¼çiíäåãi

îòûðìûç”,Èñàåâ

äåï,

¾éðåíøiêòi

ºàéøûëûºòàðäû

òàëäàï:

“Ѹäóàºàñîâ æîëäàñ ¾øií ²àçàºñòàííû» iëãåði áàðà æàòºàíû íåìåñå êåði êåòêåíi, ¸ëäå îðíûíäà ò½ð¹àíû ò¾ñiíiêñiç. Á½ë ñàóàëäû ºîþäà ñiç ïèîíåð åìåññiç. Øåøiìäåðäi æ¾çåãå àñûðûï, iëãåði æûëæó¹à êåäåðãi æàñàï îòûð¹àí áþðî ì¾øåëåðiíi» áiði ¼çi»içñiç. Á¾ãiíãi ì¸æiëiñòå ñòåíîãðàììà æ¾ðãiçiëiï îòûð, äåìåê, îñûíäà àéòºàí ñ¼çäåði»içäåí áàñ òàðòà àìàéñûç”,- äåï åñêåðòiï, Ñûðäàðèÿ äàóû “æàëïûºàçàºòûº ì¸ñåëå åìåñ”, îäàí “½ëòàðàëûº êèêiëæi»äi” içäåó äå ºèñûíñûç, æàëïû “Ñûðäàðèÿ ½éûìû òîïøûëäàðäû», ²àçàºñòàíäà¹û å» åñêi ºàçຠòîïòàðûíû» áåñiãi, ºàçið òà¹û äà ñîíû»

áiðií

äàÿðëàï

îòûð.

̽íû

äàÿðëàï,

½ëòàðàëûº,

æàëïûºàçàºòûº ì¸ñåëå ºîé¹ûñû êåëãåíäåðäi» ê¼çäåãåíi iñêå àñïàé ºàëäû” äåï ê¼ðñåòòi63. “Æà»à

òèïòåãi”

êîììóíèñò

ºàçàºòàðäû»

àéòºàí

îéëàðû

æàóàïòû õàòøû¹à îëàðäàí äà áàòûëûðຠò½æûðûì æàñàó¹à íåãiç áîëäû.

Îë:

“Ñûðäàðèÿ

ãóáåðíèÿñûíäà

áàð

äåðò,

øåìåíäåð

²àçàºñòàíäà¹û áàñºà áiðäå-áið ãóáåíèÿäà æ, îëàðäû æàñàï îòûð¹àí òîïøûëäàð, àë òîïòàðäû» “áàñûíäà áàéëàð ¹àíà åìåñ, ñàóäà êàïèòàëû äà ò½ð” äåï æàðèÿëàäû64. Æåðãiëiêòåíäiðó áàðûñûíäà æiáåðiëãåí ºàòåëiêòåð, ¸ñiðåñå åñêi áþðîêðàòèÿíû», øîâèíèñòiê ïè¹ûëäà¹û ê¾øòåðäi» ºàðñûëû¹û êå»åñ,

ïàðòèÿ

½éûìäàðûíäà

¹àíà

åìåñ,

òiïòåí

êîìñîìîë

½éûìäàðûíäà ºûçìåòòå æ¾ðãåí åâðîïàëûº æ¸íå æåðãiëiêòi õàëûº ¼êiëäåði àðàºàòûíàñûíà äà æàðàìñûç ûºïàëûí òèãiçäi. Ñîíäàé îºè¹àíû» áiði, ÿ¹íè ´ëêåëiê êîìñîìîë êîìèòåòiíi» áþðî ì¾øåëåði Èãåíîâ ïåí ×åðíûé àðàñûíäà¹û äàó ´ëêåëiê ïàðòèÿ êîìèòåòiíi»


89

Áþðî ì¸æiëiñiíäå ºàðàëäû. Ò¾ñiíiêòi áîëó ¾øií àéòà êåòåéiê, ì¸ñåëåíi

áþðî

òàëºûñûíà

ºîþäû

½ñûí¹àí

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëû

áîëàòûí. ´éòêåíi äàó áàñûíäà ¼ç áà¹ûòûíû» æå»iï øû¹àòûíûíà ê¼çi æåòïåãåí Èãåíîâ ´ëêåëiê Êîìèòåòêå õàòøûëûºòàí áîñàòóäû ¼òiíiï àðûç æàçàäû. Ãîëîùåêèí åêi àðàäà¹û äàóäû ñåêðåòàðèàòòà ºàðàóìåí øåêòåëóäi æ¼í ê¼ðåäi. Äàóäû» ñàÿñè àñòàðûí áàñºàøà ò¾ñiíãåí

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëû

îíû

áþðîäà

ºàðàóäû

òàëàï

åòåäi.

̸ñåëåíi áþðî òàëºûëàóûíà ºîþ¹à ì¸æá¾ð áîë¹àí Ãîëîùåêèí åíäi îíû æàëïûºàçàºòûº êîíòåêñòå åìåñ, òåê æåêå áàñ áàºàñòû¹ûíû» ê¼ðiíiñi ðåòiíäå òàëºûëàó¹à ê¾ø ñàëàäû. Á½ë îíû» æèi ºîëäàíàòûí ¸äiñòåðiíi» áiði, àóûð, ê¾ðäåëi ì¸ñåëåíi íàºòû ºàðàóäàí ñàíàëû ò¾ðäå êåòó æîëû áîëàòûí. Áiðຠîë ì¸ñåëåíi òåê îñû áà¹ûòòà ¸äië ºàðàóìåí øåêòåëñå, ¼êiíiø áîëìàñ åäi. Æàóàïòû õàòøû îñû ñèïàòòà¹û äàóäà êií¸íi ºàçຠêàäðëàðûíà àóäàðà ñàëóäû, ñ¼éòiï îëàðäû îïïîíåíòòåðiíå æû¹ûï áåðiï, ñà¹ûí ñûíäûðóäû ¸äåòiíå àéíàëäûð¹àí åäi. Áiçãå áåëãiëi ìàòåðèàëäàðäàí Ãîëîùåêèííi» áiðäåáið

åâðîïàëûº

êàäðäû

øîâèíèñòiê

ïè¹ûëäà

àéûïòà¹àí

ñ¼çií

êåçäiðãåí æîºïûç. Îíû» åñåñiíå æàóàïòû õàòøûíû» ´ëêåëiê ïàðòèÿ

êîíôåðåíöèÿëàðû

ìåí

´ëêåëiê

Êîìèòåò

Áþðîñû

ì¸æiëiñòåðiíåí áàñòàï ò¾ðëi ¾ëêåíäi-êiøiëi æèûëûñòàðäà ñ¼éëåãåí ñ¼çäåðiíäå

ºàçàº

ºàéðàòêåðëåðiíi»

åêåóiíi»

áiði

“½ëòøûë”,

“òîïøûë” æàðèÿëàíûï æàòòû. Îíû» ò¾ñiíiãi áîéûíøà ñîíäàé òîïøûëäàðäû» áiði ¼ëêåëiê êîìñîìîë êîìèòåòiíi» õàòøûñû Èãåíîâ åäi. Áþðî ì¸æiëiñií æ¾ðãiçiï îòûð¹àí Ãîëîùåêèí äàóäû» øû¹ó ñåáåáiíå

áàðìàé

æàòûï-àº

¸

äåãåííåí

Èãåíîâòû

êií¸ëàï:

“¶ëêåíäåðäåí ¾ëãi àë¹àí Èãåíîâ òîïøûëäûº æîëûíà ò¾ñêåí. Áiç ºàðàï îòûð¹àí ì¸ñåëå ñîíû» ñàëäàðû”,- äåï ñàëäû. Áiðຠîë ×åðíûéäû»

´ëêåëiê

êîìñîìîë

êîìèòåòiíi»

º½ðàìû

òå»

åëó

ïðîöåíòòåí åâðîïàëûºòàð ìåí ºàçàºòàðäàí ò½ðóû êåðåê äåãåí òàëàáûí åñiíå äå àë¹àí æîº.


90

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëû,

êåðiñiíøå,

á½ë

ì¸ñåëåäåí

æåêå

áàñ

áàºàñòû¹ûí äà åìåñ, òîïøûëäûººà áåéiìäiëiêòi äå åìåñ, ñîë êåçå»äåãi ²àçàºñòàííû» ñàÿñè ¼ìiðiíå ò¸í òèïòiê º½áûëûñòû ê¼ðäi, àë òîïøûëäûºïåí àéûïòàó ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòiíi» ñàÿñè áà¹ûòûìåí êåëiñå àëìàéòûíäàðìåí ê¾ðåñ ¸äiñi, àéëàñû äåï ò¾ñiíäi æ¸íå

îë

ïiêiðií

àíûº-àøûº

àéòòû

äà.

“Ìåí

á½ë

ì¸ñåëåíi

Ãîëîùåêèí æîëäàñ àéòºàíäà¹ûäàí àí๽ðëûì ê¾ðäåëi ì¸ñåëå äåï ñàíàéìûí,-

äåäi

áàºàñòûºïåí

îë

íåìåñå

ñ¼çiíäå,æ½ìûñ

ºàëàé

áàñûíäà

áîë¹àíäà êåëiñå

äà

¼çàðà

àëìàóøûëûºïåí

øåêòåëìåéäi… Áiçäå “òîïøûëäûº” äåãåí ñ¼çäi áiðåóëåð ê¼ëiêêå àéíàëäûð¹àíäàé ñû»àé áàéºàëàäû. Îíäàé ïè¹ûëäàí áàñ òàðòàòûí óàºûò æåòòi ¹îé! Îñû ò½ð¹ûäàí àë¹àíäà ìåíi» Ãîëîùåêèí æîëäàñºà ºîÿð

êií¸ì

áàð.

Ãîëîùåêèí

æîëäàñ

Èãåíîâ

òîïøûëäûºòû

¾ëêåíäåðäåí ¾éðåíäi äåéäi. ¶éðåíãåí äå øû¹àð, áiðຠñîíû îñû áþðî

ì¸æiëiñiíäå

êîìñîìîë

ì¸ñåëåñiíå

áàéëàíûñòû

àéòó

ºàíøàëûºòû îðûíäû áîëà ºîÿð åêåí? …Ìåí îñû¹àí äåéií äå àéòºàíìûí, ºàçið äå àéòàìûí, åøºàíäàé äà òîïòàð æîº, òåê æà¹äàé¹à ðèçà åìåñ íàðàçû àäàìäàð áàð åêåíi ðàñ. Îñûíäà Èãåíîâ, ͽðïåéiñîâ

æ¸íå

áàñºàëàðäû

êîìèòåò

º½ðàìûí

ïðîöåíòïåí

¼ëøåäi, îëàð ºàçàºòàðäû» ñàíûí 80 ïðîöåíòêå æåòêiçóäi ½ñûíäû äåï àéûïòàäû. Àë øûíäû¹ûíäà øå? Á½ðûí êîìèòåò º½ðàìûíäà ºàçàºòàð 53 ïðîöåíò áîëñà, åíäi 52 ïðîöåíòêå ò¼ìåíäåãåí. ̾ìêií áîëñà

íåãå

80

ïðîöåíòêå

æåòêiçáåñêå?

Îë

òóðàëû

íåãå

àéòïàéìûç?”65 Ñîíûìåí,

Ãîëîùåêèííi»

ì¸ñåëåíi

ñåêðåòàðèàòòà

ºàðàï,

Èãåíîâòû» “òîïøûëäûº”, “½ëòøûëäûº” ïè¹ûëûí áåòiíå áàñó ¸ðåêåòi iñêå àñïàäû. Èãåíîâ æ½ìûñûíäà ºàëäû. Áiðàº, áþðî ìàòåðèàëûìåí òàíûñà îòûðûï, ´ëêåëiê Êîìèòåòòi» áàðëûº ñàëàäà àëäûìåí ½ëûäåðæàâàëûº øîâèíèçì ê¼ðiíiñòåðiìåí åìåñ, êåðiñiíøå æåðãiëiêòi “½ëòøûëäûºïåí” ï¸ðìåíäi ê¾ðåñ æ¾ðãiçãåíií áàéºàó


91

ºèûí¹à

ò¾ñïåñ

åäi.

Àë

“òîïøûëäûº”,

“½ëòøûëäûº”

ñèÿºòû

àéûïòàóëàð îíû» á½ë ìàºñàòòà¹û íåãiçãi æ¸íå ºóàòòû ºàðóëàðû áîëäû. Æåðãiëiêòåíäiðó ñàÿñàòûíäà ¼çi ½ñòàí¹àí áið æàºòû áà¹ûòºà ºàðñû êåëãåíäåðäi îë îñû ºàðóëàðûí åìií-åðêií ºîëäàíûï, æàçàëàï îòûðäû. Îðòàëûº áîëñà îíû» ºîëûí ºàººàí æîº, ºàéòà “æåðãiëiêòi ½ëòøûë”, “ñåïåðàòèñòåðäi»” ¼ç óàºûòûíäà îìûðòºàñûí îìûðûï îòûðó

-

îíû»

½ëòàðàëûº

ºàòûíàñ

ñàÿñàòûíû»

íåãiçãi

ïðèíöèïòåðiíi» áiði åäi. Õàëûº êîìèññàðû Æî¹àðûäà àéòûë¹àíäàé, Ãîëîùåêèí ²àçàºñòàí¹à êåëãåíäå, Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû Õàëûº à¹àðòó êîìèññàðû æ¸íå “Å»áåêøi ºàçàºòû»” æàóàïòû ðåäàêòîðû ºûçìåòòåðií ºàòàð àòºàðûï æ¾ðãåí. Õàëûº à¹àðòó

êîìèññàðèàòû

á½ë

êåçäå

ðåñïóáëèêàäà¹û

å»

iði

êîìèññàðèàòòàðäû» áiði áîëàòûí. ιàí îºó îðûíäàðû ò¾ãåëäåé, òåàòð æ¸íå ¼íåð, ¹ûëûì æ¸íå áàñïà ¼íäiðiñi ºàðàäû. Ðåñïóáëèêà ¼ìiðiíäå á½ë êîìèññàðèàòòû» ðîëiíi» æî¹àðû áîëóû îíû» ¸ëi äå áîëñà ½ëòòûº ê¼ïøiëiê º½ðàòûí æåðãiëiêòi õàëûºòû» ê¾íäåëiêòi òûíûñ-òiðøiëiãiìåí, ½ëòòûº ñàíàñûíû» æ໹ûðó, ¼ñó ïðîöåñií áàñòàí êåøiðóiìåí òû¹ûç áàéëàíûñòà áîëóûíäà åäi. Ìiíå, îñû ò½ð¹ûäàí àë¹àíäà, á½äàí á½ðûí À. Áàéò½ðñûí½ëû, À. Êåíæèí ñèÿºòû áåëãiëi ºàéðàòêåðëåð iñòåãåí îºó-à¹àðòó õàëêîìû ºûçìåòiíå Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíû» êåëói äå, ¸ðèíå, êåçäåéñîº åìåñ-òií. Òóðà ñîë òàðèõè êåçå»äå ²àçàºñòàíäà¹û κó-à¹àðòó æ¾éåñiíi» å» ¼çåêòi ì¸ñåëåëåðií, äàìó òåíäåíöèÿëàðûí æàºñû áiëåòií æ¸íå îëàðäû òàðèõè æ¸íå ñîë æûëäàðäà¹û ¸ëåóìåòòiê àõóàë êîíòåêñiíäå ºàðàï, òóðà øåøiìäåð ºàáûëäàé àëó¹à äàÿð áàñºà ºàéðàòêåðëåðäi òàáó ºèûí åäi. Áiðàº, ¼êiíiøêå îðàé, Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíà á½ë ìåìëåêåòòiê ºûçìåò ñàëàñûíäà ¼çiíi» òâîð÷åñòâîëûº ºàáiëåòií òîëûº àøó¹à, ñîë


92

àðºûëû ¼ç èäåÿëàðûí ¼ìið æ¾çiíäå iñêå àñûðó¹à ºàæåò àë¹ûøàðòòàð æîº áîëàòûí. ̸ñåëåíi» å» íåãiçãi äåãåí æà¹ûí ¹àíà àéòàéûº. Á½ë êåçäå îºó-à¹àðòó iñiíå ºàæåò ê¼ëåìäå ºàðæû á¼ëóãå ìåìëåêåò ì¾ìêiíøiëiãiíi»

øåêòåóëiãi,

ì½¹àëiìäåð

òàïøûëû¹û

ìåí

îºó

º½ðàëäàðûíû» æîºòû¹û, ºî¹àìäûº ñàíàäà¹û êåðòàðòïà ê¼ðiíiñòåð ñèÿºòû áàñºà äà ê¼ïòåãåí îáúåêòèâòi ºèûíøûëûºòàðäû åñåïêå àëìà¹àíäà, æà»à ºàëûïòàñûï êåëå æàòºàí ¸ìiðøië-¸êiìøië áàñºàðó æ¾éåñiíi» äå ê¼ëäåíå» òàðòºàí ºèûíäûºòàðû áàðøûëûº åäi. Îëàðäû» iøiíåí, ì¸ñåëåí, ïàðòèÿíû» îºó-à¹àðòó iñiíå ½éûìäûºêàäðëûº ò½ð¹ûäàí äà æ¸íå ìàçì½íäûº ò½ð¹ûäàí äà áàð¹àí ñàéûí òåðå» àðàëàñóûí á¼ëiï àéòó ºàæåò. Ñîíäàé-ຠîë òàð òàïòûº ì¾ääå ò½ð¹ûñûíàí iñêå àñûðûëäû. Áiðຠá½ë àòàë¹àí æ¸éòòåðäi» á¸ðiíåí äå æàñ õàëêîìíû» áåëñåíäi ºûçìåòiíå êåði ¸ñåðií òèãiçãåí í¸ðñå “Ñ¸äóàºàñ½ëû ºàçຠàóûëûíäà åñêi ïàòðèàðõàëäûº ºàòûíàñòàðäû ñîë ê¾éiíäå ñàºòàóäû ºàëàéäû”, “æàñòàðäû åñêiäåí ºîë ¾çáåóãå øàºûðûï îòûð”, “àëàøîðäàøûë”, “½ëòøûë” ñèÿºòû àéûïòàóëàð òà¹ó áîëäû. Îíû» ïàðòèÿäà æîº êàäðëàð¹à ºàìºîðëû¹û, ºàçຠìåêòåïòåðiíäåãi êåìøiëiêòåðäi ºàòà» ñûí¹à àëóû æ¸íå áàñºà òàð òàïòûº ½¹ûì¹à ñàé êåëå áåðìåéòií iñ-¸ðåêåòòåði îñû ò½ð¹ûäàí áà¹àëàíäû. ´çiíi» õàëêîìäûº ºûçìåòiíäå Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíû» íåãiçãi áóûí ðåòiíäå åêi ì¸ñåëåãå àñà ¾ëêåí íàçàð àóäàð¹àíäû¹ûí áàéºàó¹à áîëàäû. Îëàð æà»à òàëàïºà ñàé ì½¹àëiìäåð ºàëûïòàñòûðó æ¸íå ºàçຠìåêòåïòåðií îºóëûºòàð, îºó-º½ðàëäàðûìåí ºàìòàìàñûç åòó åäi. κó-à¹àðòó õàëêîìûíû» ñîë òàðèõè êåçå»äåãi ºàçຠìåêòåáiíi» ¼çåêæàðäû ì¸ñåëåëåði òóðàëû, ñîíû» iøiíäå ºàçຠ콹àëiìäåðiíi» íåãiçãi ìiíäåòòåðiíå áàéëàíûñòû ïàéûìäàóëàðûí îíû» “Å»áåêøi ºàçàºòà” (1926, 5 àºïàí) æàðèÿëà¹àí “Îºó iñiíi» êåìøiëiêòåði, îëàð¹à ºàðñû øàðàëàð” àòòû ìàºàëàñûíàí àéºûí ໹àðó¹à áîëàäû.


93

Ìàºàëàäà Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ñîë ò½ñòà ºàçຠiøiíäå 1107 áàñòàóûø ìåêòåï áàð åêåíäiãií, îëàðäà 50 000 áàëà ò¸ðáèåëåíiï îòûð¹àíäû¹ûí,

àë

ñîë

ø¸êiðòòåðäi»

áîëàøà¹û

ì½¹àëiìäåðäi»

àáûðîéëû æ½ìûñûíà ò¸óåëäiãií àéòûï: “Ìåêòåïòi ò¾çåéòií ì½¹àëiì. ̽¹àëiì - ìåêòåïòi» ½ñòàñû. Ìåêòåïòi á½çàòûí äà ì½¹àëiì. Áàëûº áàñûíàí øiðèäi. ̽¹àëiì æîëûíàí òàéìàé, ìåêòåï á½çûëìàéäû. ̽¹àëiì äåãåí ºàäiðëi àò. ̽¹àëiì ºàäiðëi áîë¹àíäà ¹àíà ìåêòåï ê¼ðêåéåäi. ƽðò ì½¹àëiìäi òàíûìàñà, îíû ñûéëàìàñà, ìåêòåï òå æ¼íäåëìåéäi”,-

äåï

ä¸ë

áàñûï

ê¼ðñåòiï,

îäàí

àðû

ºàçàº

ì½¹àëiìäåði àðàñûíäà îðûí àëûï îòûð¹àí êåìøiëiêòåð òóðàñûíäà ¾ëêåí æàíàøûðëûºïåí áàÿíäàéäû. Îëàð - æ½ðòòû äà, ¼êiìåòòi äå àëäàéòûí æàë¹àí ì½¹àëiìäiê, ¸êiìøiëäiê, àòºà ìiíåðëiê. Àóûëäà¹û ì½¹àëiì

àçàìàòòàðäû»

“íà¹ûç

¾ëêåí

iñòi,

íà¹ûç

êåðåêòi

iñòi

ä½ðûñòàï ºîë¹à àëóäû» îðíûíà ê¼áiíi» “¸êiìøiëiêòi» ñî»ûíäà ¸ëi äàëàºòàï øàóûï” æ¾ðãåíií, àë îñû ñèïàòòà¹ûëàðäàí “ìèëèöèÿ¹à áàñòûº

áîëàñû»

áà,

ì½¹àëiì

áîëàñû»

áà?

äåñå…

àëäûìåí

ìèëèöèÿíû òà»äàéòûíäû¹ûí àéòûï, ¼êiíiø áiëäiðåäi. Á½ë îºóà¹àðòó õàëûº êîìèññàðû òàðàïûíàí äåð óà¹ûíäà àéòûë¹àí îðûíäû ñûí áîëàòûí. ÁiðຠÑ. Ѹäóàºàñ½ëûíû» îïïîíåíòòåði õàëêîì ïiêiðiíåí áàñºà àñòàð içäåäi, îíû êå»åñ ìåêòåáií, êå»åñ ì½¹àëiìií 콺àòó,

êåìñiòó

ìàºñàòûíäà

àéòûë¹àí

îé

åñåáiíäå

áà¹àëàäû.

Ãîëîùåêèíãå, îíû» ñåðiêòåðiíå ìàºàëà ìàçì½íûí îñû ò½ð¹ûäàí æåòêiçóãå òûðûñòû. Àëàéäà, Ãîëîùåêèííi» æ¸íå îíû» îðòàëûºòà¹û ¸ìiðøiëåðiíi» òûíûøûí àë¹àí àóûë ì½¹àëiìäåðiíi» ì¸äåíè æ¸íå ìàìàíäûº äå»ãåéiíi»

ò¼ìåíäiãi,

îëàðäû

ñàóäàãåðëiê

ïåí

ê¾íäåëiêòi

¾é

øàðóàñûìåí àéíàëûñó¹à ì¸æá¾ð åòêåí ìàðäûìñûç ¸ë-àóºàòû åìåñ, ºàçຠø¸êiðòòåðiíi» áiëiìäi àëàøòûº, ïàðòèÿäà æîº èíòåëëèãåíòòåð æàç¹àí îºóëûºòàð àðºûëû àë¹àíäû¹û åäi. Îëàð¹à ïàðòèÿäà æîº èíòåëëèãåíòòåðäi»

ìàòåìàòèêà,

õèìèÿ,

áèîëîãèÿ

æ¸íå

òië


94

ï¸íäåðiíåí

äàéûíäà¹àí

îºóëûºòàðûíû»

¼çi

äå

áóðæóàçèÿëûº

èäåîëîãèÿíû» ûºïàë º½ðàëûíäàé ê¼ðiíäi. Òàðèõè øûíäûº ñîíäàé, 20-30-øû æûëäàðû ºàçຠìåêòåïòåði ìåí ïåäàãîãèêàëûº îºó îðûíäàðûíäà ïàéäàëàíûë¹àí îºóëûºòàð ìåí îºó º½ðàëäàðûíû» àâòîðëàðû íåãiçiíåí ïàðòèÿäà æîº, êåçiíäå “Àëàø” ºîç¹àëûñûíà áåëñåíäi àòñàëûñºàí ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿ ¼êiëäåði áîëàòûí. Îëàðäû» ºàòàðûíäà À. Áàéò½ðñûí½ëû, Ì. Äóëàòîâ, Õ. Äîñì½õàìåäîâ, Æ. Àéìàóûòîâ, Ê. Êåìå»ãåðîâ, Ñ. Àñôåíäèÿðîâ æ¸íå áàñºà ê¼ïòåãåí ¹àëûì, æàçóøûëàð áàð åäi. Àëàøòûº

àòàí¹àí

èíòåëëèãåíòòåðäi»

¾ëêåí

òîáû

îºó-à¹àðòó

êîìèññàðèàò æ¾éåñiíäå, ¹ûëûì, ¼íåð, áàñïà îðûíäàðûíäà, ½ëòòûº áàñïàñ¼çäå æ½ìûñ æàñàï æ¾ðäi. κó-à¹àðòó õàëûº êîìèññàðû îëàðäû ¼çi áàñºàðàòûí æ½ìûñ ñàëàñûíà êå»iðåê òàðòóäû àøûº æ¸íå

áåëñåíäi

áàñøûëûººà

ò¾ðäå

æàºòàäû.

êåëãåí

èíòåëëèãåíöèÿ¹à

ñî»

ºûðûí

Îäàº

ê¼ëåìiíäå,

ðåñïóáëèêàäà

ºàðàó,

îëàðäû

Ãîëîùåêèí

ïàðòèÿäà

áåëñåíäi

æîº

ºûçìåòòåí

û¹ûñòûðó íàóºàíû áàñòàëûï êåòêåíäå, Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû, êåðiñiíøå, ïàðòèÿäà æîº, àëàøòûº èíòåëëèãåíöèÿ ¼êiëäåðií ºàìºîðëû¹ûíà àëäû, ºûçìåò áåðäi. Îíû» á½ë ¸ðåêåòi ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòiíäåãi Ãîëîùåêèí áàñòà¹àí ñîëøûë òîï òàðàïûíàí àëàøîðäàøûëäûºòû», ½ëòøûëäûºòû» ê¼ðiíiñi åñåáiíäå áà¹àëàíäû, àë Ѹäóàºàñ½ëûíû» ¼çi

áîëñà

àëàøîðäàøûëàðäû»

êå»åñòiê

æ¸íå

ïàðòèÿëûº

àïïàðàòòà¹û ¼êiëi ñàíàòûíà æàòºûçûëäû. Ìiíå, ñîíäûºòàí äà Ãîëîùåêèí ´ëêåëiê Êîìèòåò º½ðàìûíàí îðòàëûºòû» ê¼ìåãiìåí ²îæàí½ëûí û¹ûñòûð¹àí ñî», åíäi ºàðóûí êåëåñi

“½ëòøûë”

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëûíà

ºàðàé

á½ðäû

æ¸íå

á½ë

¸ðåêåòiíäå ºàçຠºàéðàòêåðëåði àðàñûíäà¹û àëààóûçäûºòû ½òûìäû ïàéäàëàíûï îòûðäû. ̸ñåëåí, ²îæàí½ëûìåí ê¾ðåñ áàðûñûíäà, îíû» Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûìåí àðàºàòûíàñûíû» íàøàðëû¹ûíàí æàºñû õàáàðäàð

Ãîëîùåêèí

ñûñûí

¼ç

æà¹ûíà

òàðòûï,

àðàëàðûí


95

øèåëåíiñòiðå ò¾ñòi. Ñ. ²îæàí½ëûíû» êåéiííåí ´ëêåëiê Êîìèòåòêå æîëäà¹àí õàòûíäà: “Ѹäóàºàñîâ æîëäàñ 1925 æûëû ìåíi» ûìûðà¹à êåëìåñ ºàðñûëàñûì áîëäû. Æàë¹ûç ñîë ¹àíà ìåíi» ºûçìåòòåí áîñàòûëóûìäû òàëàï åòòi. Îíû» íåãiçiíäå æåêå áàñ áàºàñòû¹û åìåñ, ñàÿñè ñåáåïòåð æàòòû”66,- äåãåí ñ¼çi íåãiçñiç åìåñ åäi. Á½ë îéäû» øûíäûººà

æàºûí

åêåíäiãií

ò¸óåëñiç

áàñºà

äà

º½æàòòàðäàí

áàéºàéìûç. Ìûñàëû, ñîë 20-øû æûëäàðû áåëñåíäi ïàðòèÿ æ¸íå êå»åñ ºûçìåòiíäå áîë¹àí Á. Àðàëáàåâ ¼çiíi» ïàðòèÿëûº òàçàëàó êåçiíäå ïàðòèÿ ºàòàðûíàí øû¹ûï ºàëóûíà áàéëàíûñòû æàç¹àí àðûçûíäà ²îæàí½ëû ìåí Ѹäóàºàñ½ëû

àðàñûíäà¹û ê¾ðåñ òóðàëû

áûëàé äåéäi: “Áiç îë êåçäå ²îæàíîâòû» ºûçìåòòåí àëûíóûíà Ѹäóàºàñîâ

Ñì๽ë

Ãîëîùåêèí

æîëäàñòû»

æîëäàñ

ûºïàëû

²àçàºñòàíäà

áîë¹àíäû¹ûí,

Ѹäóàºàñîâ

åíäi

æîëäàñºà

ñ¾éåíåòiíäiãií ò¾ñiíãåìiç”67. Á½ë àðàäà àòàë¹àí åêi ºàéðàòêåðäi» ¼çàðà êåëiñå àëìàóøûëû¹ûíà íåãiç áîë¹àí ñàÿñè ñåáåïòåðäi àòàï àéòó ºèûí, ¼éòêåíi îíäàé ò½æûðûì¹à ºàæåò º½æàòòàð æîºòû» ºàñû. Àë Ãîëîùåêèííi» Ѹäóàºàñ½ëû ìåí ²îæàí½ëû àðàñûíäà¹û ºàéøûëûºòû ¼ç ì¾ääåñiíå ïàéäàëàí¹àíäû¹û òóðàëû ìàòåðèàëäû êåçäåñòiðóãå áîëàäû. Á½ë æ¼íiíäå æî¹àðûäà àòàë¹àí Á. Àðàëáàåâ àðûçûíàí ìûíàíû îºèìûç: “Áiç áàñºà äà õàáàð åñòiäiê. Îíäà Ѹäóàºàñ½ëû

ñîë ò½ñòà¹û Ñûðäàðèÿ ãóáàòêîìûíû» ò¼ðà¹àñû

̽ñòàìáàé½ëû æîëäàñºà õàò æàçûï, îíû Ñàðûìîëäàåâ àðºûëû áåðiï

æiáåðåäi.

Õàòòà

ºîæàíîâøûëäàðäû

îë

ñ½ëàòóäû

êîíôåðåíöèÿ ê¼çäåéòií

áàðûñûíäà Ãîëîùåêèííi»

½ñûíûñòàðûí ò¾ãåëäåé ¼òêiçóäi ñ½ðà¹àí. ̽íäàé õàáàðäû åñòiãåí áiç Ñûðäàðèÿ

êîíôåðåíöèÿñûíäà

ºàëàé

áîë¹àíäà

äà

Ãîëîùåêèí

æîëäàñòû» ½ñûíûñòàðûí ¼òêiçáåóãå æ¸íå ñîë àðºûëû Ѹäóàºàñîâ æîëäàñòû»

Ñûðäàðèÿ

ãóáåðíèÿñûíà

æîºòû¹ûí ä¸ëåëäåóãå òûðûñòûº”68.

åøºàíäàé

äà

ûºïàëû


96

Ãîëîùåêèí Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûìåí åñåï àéûðûñóäû ê¼ïêå ñîç¹àí æîº.

´çi

êåëãåí

æûëäû»

ñî»ûíà

ºàðàé

´ëêåëiê

V

ïàðòèÿ

êîíôåðåíöèÿñûí (1925, æåëòîºñàí) ¼òêiçiï, æåðãiëiêòi æà¹äàé¹à áiðøàìà ¾éðåíiï àë¹àí ñî», êåëåñi, 1926 æûëäû» 17 æ¸íå 24 àºïàíûíäà

¼òêåí

Áþðî

îòûðûñòàðûíäà

àëäûìåí

κó-à¹àðòó

êîìèññàðèàòû æ½ìûñûí, àðòûí àëà “Å»áåêøi ºàçàºòû»” ½ñòàí¹àí áà¹ûòûí òàëºû¹à ñàëäû. Áþðî ìàòåðèàëäàðûìåí 콺èÿò òàíûñà îòûðûï á½ë òàëºûëàóëàðäû» àëäûí-àëà äàÿðëàí¹àíäû¹ûí, ò¾ïêi ìàºñàòû ´ëêåëiê Êîìèòåòòå, ê¼ïøiëiê àðàñûíäà õàëêîì æ¸íå ðåäàêòîð Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû

òóðàëû æà¹ûìñûç ïiêið òó¹ûçóäû

ê¼çäåãåíií áàéºàó ºèûí åìåñ. κó-à¹àðòó

êîìèññàðèàòûíäà

æ¾ðãiçiëãåí

òåêñåðó

æ½ìûñòàðûíû» í¸òèæåñi áîéûíøà áàÿíäàìà æàñà¹àí ƽìûñøûøàðóà

èíñïåêöèÿñû

êîìèññàðèàòûíû»

¼êiëi

Ñìèðÿãèí

áþðî

ì¾øåëåðiíi» íàçàðûí íåãiçiíåí iñòi» ê¼ëå»êå æà¹ûíà àóäàðäû. °ñiðåñå

î¹àí

½íàìà¹àíû

ºàçàº

ìåêòåïòåðiíäåãi

îºóëûºòàðäû»

ìàçì½íû åäi. Îë îºóëûºïåí åâðîïàëûº ìåêòåïòåðäi» 50 ïðîöåíòi, àë ºàçຠìåêòåïòåðiíi» 10-ຠïðîöåíòi ºàìòûëûï îòûð¹àíäû¹û, àë ºàçàº

ìåêòåïòåðiíäåãi

îºóëûºòàðäû»

èäåîëîãèÿëûº

ò½ð¹ûäàí

æàðàìñûçäû¹ûí, áàñòàóûø ñûíûïòàð¹à àðíàë¹àí À. Áàéò½ðñûí½ëû ¸ëiïïåñiíi» òàëàïºà ñàé åìåñòiãií àéòòû. Áiðຠá½ëàð íåãiçiíåí iñòi» áàéûáûíà

áàðìàñòàí

àéòûë¹àí

ñûí

åäi.

Áàÿíäàìàøûíû»

îºóëûºòàðäû îºûï øûºïà¹àíäû¹û, îëàð òóðàëû “ê¼ìåêøiëåðäi»” ïiêiðií àéòºàíäû¹û ò¾ñiíiêòi áîëàòûí. Áiðàº

26-øû

æûëäû»

áàñûíäà

Ãîëîùåêèííi»

áþðîäà¹û

æà¹äàéû ¸ëi äå òûì íû¹àÿ ºîéìà¹àí. ʼïòåãåí åë òà¹äûðûíà ºàòûñòû ¼çåêòi ì¸ñåëåëåð áîéûíøà Æ. Ìû»áàåâ, Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû æ¸íå Í. ͽðìàºîâòû» ïiêiðëåði áið æåðäåí øû¹ûï æàòòû, îëàðäû àðàãiäiê Î. Æàíäîñîâ, Ì. Ò¸òiìîâ ºîëäàï îòûðäû. Àë Ãîëîùåêèíäi ºîëäàóøûëàð Åæîâ (̸ñêåóãå êåòêåíøå), Î. Èñàåâ æ¸íå áiðëi-


97

æàðûì áàñøûëàð áîëäû. Îñû æîëû äà áþðî º½ðàìûíäà¹û ñîíäàé æiêòåëóäi áàéºàéìûç. Ñìèðÿãèííi» áàÿíäàìàñûíàí ñî» ñàóàë ºîé¹àí Ìû»áàåâ: “κóëûºòàð îºûòó¹à æàðàìàéäû äåãåí àºïàð ºàéäàí àëûí¹àí? Òåêñåðóøiëåð

íåãå

æåêå

áiðåóëåðäi»

àéòºàíûíà

ñ¾éåíåäi,

êîëëåêòèâòi ò¾ðäå æàñàë¹àí ò½æûðûì áîëó êåðåê åìåñ ïå?”,- äåñå, ͽðìàºîâ: “Áiç îºóëûºòàð èäåîëîãèÿëûº ò½ð¹ûäàí ñûí ê¼òåðå àëìàéäû äåãåí æàëïûëàìà, ä¸ëåëñiç ñûí àéòûï æ¾ðìiç. ̸ñåëåí, ¸ëiïïå ò¼ìåíãi êëàñòàð¹à æàðàìàéäû äåéäi. ιàí ºàíäàé íåãiç áàð? Îíû êiì àéòòû?”,- äåï ðåíiø áiëäiðäi. ´ç ðåòiíäå Ìû»áàåâ ïåí ͽðìàºîâòû» ºîë ºîé¹àí ñàóàëûíà

áàéëàíûñòû ì¸ñåëåíi áþðî

îòûðûñûíà äàéûíäàó¹à ºàòûñºàí ´ëêåëiê Êîìèòåòòi» ¾ãiò-íàñèõàò á¼ëiìiíi» ºûçìåòêåði Âàííý ñ¼çiíäå: “Ñîíäà ºàëàé áîë¹àíû, áiçäi» Áàéò½ðñûí½ëûíû»

îºóëû¹û

æàðàìàéäû

äåï

àéòó¹à

äà

º½ºû¹ûìûçäû» áîëìà¹àíû ìà?”— äåï ºàðñû ñàóàë áåðãåíiìåí, áiðຠ¼çi äå ïiêiðiíå ä¸ëåë áîëà àëàðëûº åøòåìå êåëòiðå àëìàäû. Ãîëîùåêèí: ïàðòèÿäà

“Áiçäå

æîº

ºàçàº

¾ø-ò¼ðòåói

èíòåëëèãåíöèÿñû îºóëûºòàð

áàð...

æàçûï

ñîëàðäû»

æ¾ð”,

áiðàº

“áàÿíäàìàäà ñ¼ç õàëûººà áiëiì áåðó òóðàëû åìåñ, κó-à¹àðòó õàëêîìû àïïàðàòûíû» ºûçìåòi æ¼íiíäå áîëûï îòûð”, — äåï ñ¼çäi Ѹäóàºàñ½ëûíû» æ½ìûñ ñàïàñû ò¼»iðåãiíäå æ¾ðãiçãiñi êåëäi. Àòàë¹àí

øåøåíäåðäåí

ñî»

ñ¼ç

àë¹àí

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëû

ì¸ñåëåíi» å» íåãiçãi äåãåí æàºòàðûíà ò¾ñiíiê áåðäi: “Îñûíäà ñ¼éëåãåí ¾ãiò-íàñèõàò á¼ëiìiíi» ¼êiëi áiçäi» æà¹äàéûìûçäû áiðøàìà æåòå ò¾ñiíáåäi. Áàéò½ðñûí½ëûíû» îºóëûºòàðû ºàÿøàìà æàðàìñûç äåãåíiìåí, áiçäå ºàçið ñîëàðäû» ¼çi äå æåòïåé îòûð. Îñû ò½ð¹ûäàí àë¹àíäà,

¸ðáið

æèíàëûñòàðäà,

¸ðáið

ê¼øå

á½ðûëûñòàðûíäà

ïàðòèÿäà æîº èíòåëëèãåíòòåðiìiçäi ¹àéáàòòàóäû äî¹àðàòûí óàºûò æåòòi, íåìåñå îëàðäû êîíòððåâîëþöèîíåðëåð æàðèÿëàï, æ½ìûñºà òàðòó¹à

òûéûì

ñàëûíñûí.

Áiç

îëàðäû

´ëêåëiê

Êîìèòåòòi»


98

ð½ºñàòûìåí æ½ìûñºà òàðòûï æ¾ðìiç. Àë åíäi, åøºàíäàé äà íåãiçñiç îëàð

æàç¹àí

îºóëûºòàðäû

ñûíàó

ì¾ëäåì

ò¾ñiíiêñiç.

Á½ë

îºóëûºòàðäû ñàëäàðëû òàëºû¹à ñàëûï, ñûí æàçó ºàæåò. Áiçäå îë æîº, òåê á¸ði äå æàìàí äåãåí º½ð¹àº ñ¼ç ¹àíà áàð. Ìåí åñêiíi àóûñòûðà àëàòûí æà»à åøòåìå áåðìåé ò½ðûï, áàðäû æàìàíäàé áåðóäi íåãiçñiç ºûñûð ñûí¹à æàòºûçàìûí”

69

.

Áþðî ì¾øåëåðiíå ì¸ñåëå òóðàëû òîëû¹ûðຠò¾ñiíiê áåðó ¾øií Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëû

îºóëûºòàð

æàçó¹à

êîììóíèñòåðäi»

äå

øàºûðûë¹àíäû¹ûí, áiðàº, ¼êiíiøêå îðàé, îäàí ¸çiðãå åøòåìå øûºïàé îòûð¹àíäû¹ûí äà àéòûï: “Æàëïû á½ë æ½ìûñ (îºóëûº æàçó. — Ì. ².) ¼òå 콺èÿòòûëûºòû òàëàï åòåòií, ¼ç åðåêøåëiãi áàð, àóûð æ¾ìûñ. Áiçäi» êîììóíèñòåð

á½ë

æ½ìûñºà

áàðó¹à ¼òå

º½ëûºñûç. Àë åãåð á½ë æ½ìûñºà ä¸ó øåíäiëåðäi æiáåðñå»iç, îëàð ¼çäåðií æåð àóäàðûë¹àíäàðäàé ñåçiíåäi”, — äåäi70. Õàëêîì ¼ç ñ¼çiíäå îºó-à¹àðòó ñàëàñûíäà¹û ºèûíäûºòàðäû» æàëïû

²àçàºñòàííû»

æà¹äàéûìåí,

¸ëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûº

äå»ãåéiìåí

¼çåêòåñiï

æ¸íå

æàòºàíäû¹ûí,

ì¸äåíè

áàñøûëûººà

æà»à àäàìäàð êåëãåí ê¾íäå äå àòàë¹àí ºèûíøûëûºòàðäû» îëàðäû» àëäûíàí

ê¼ëäåíå»

êîìèññàðèàòòûí

øû¹àòûíäû¹ûí,

æ½ìûñûíà

åðåêøå

ñîíäûºòàí

ø¾éëiãóäi»

äà

á½ë

îðûíñûçäû¹ûí

àøûº àéòòû. 1926 æûëû 17 àºïàíäà ¼òêåí ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòi áþðîñûíû» á½ë îòûðûñû ¼ç æ½ìûñûí æàáûº ò¾ðäå æàë¹àñòûðäû. Îíû æ¾ðãiçóøi Ãîëîùåêèí áþðî ì¾øåëåðií Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíû» àòºàðûï æ¾ðãåí ºûçìåòòåðiíåí áîñàòûï, áiðæîëà òâîð÷åñòâîëûº æ½ìûñºà ê¼øóãå ð½ºñàò ñ½ðà¹àí àðûçûìåí òàíûñòûðäû. Æàóàïòû õàòøû êiðiñïå ñ¼çiíäå Ѹäóàºàñ½ëûíû» ì½íäàé àðûç áåðói ä½ðûñ åìåñòiãií æ¸íå îíû ¾ãiòòåï ê¼íäiðå àëìà¹àíäû¹ûí áiëäiðäi. ´ç ðåòiíäå Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû àðûç áåðó ñåáåïòåðií áûëàéøà ò¾ñiíäiðäi: “...¸êiìøiëiê æ½ìûñòû

ìåíåí ºàáiëåòòi, æîº äåãåíäå ò¼ìåí åìåñ

àäàìäàð¹à áåðó, àë ìåíi ¸äåáè æ½ìûñ ñàëàñûíäà ïàéäàëàíó îðûíäû


99

áîëàð åäi, ¼éòêåíi ìåíi» êiøêåíå áîëñà

äà æàçó¹à

áåéiìäiëiãiì

áàð. Á½ë - áiðiíøiäåí. Åêiíøiäåí, ìåíi» àðûçûì áåëãiëi áið æî¹àð¹û ñàÿñè ì¾ääå ò½ð¹ûñûíàí

æàçûëìà¹àíäû¹ûí àéòºûì

êåëåäi. ²àëàé áîë¹àíäà

äà î¹àí ñàÿñè ¼» áåðóäi ºàëàìàñ åäiì. Ìåí ²àçຠ¼ëêåëiê êîìèòåòiíäå,

îäàí

ºàëûïòàñºàíûí,

òûñ

îñû

òà

ñåáåïòi

æåòåðëiêòåé áàñ

¼çàðà

ñàó¹àëàï

ºàòûíàñ

ºàøûï

áàðà

æàòïà¹àíûìäû, êåðiñiíøå, á½ë ºûçìåòêåðëåðiìiçäi» áåëãiëi áið á¼ëiãiíi» òâîð÷åñòâîëûº ºàðà æ½ìûñºà ¸äåéi àóäàðûëàòûí ìåçãiëi æåòòi äåï ñàíàéìûí. Îñû¹àí áàéëàíûñòû áiðiíøi êåçåêòå ¼ç ºûçìåòiìäi

½ñûíûï

îòûðìûí.

Ñîíäûºòàí

äà

κó-à¹àðòó

õàëêîìûíäà¹û æ¸íå ãàçåòòåãi æ½ìûñòàðäàí ìåíi áîñàòóäû ê¼ïòåíê¼ï ñ½ðàéìûí”71. Îñû àðàäà áiç îºûðìàí íàçàðûí ìûíàäàé æàé¹à àóäàð¹ûìûç êåëåäi. Áþðî îòûðûñòàðûíäà áîëñûí, ïëåíóì, êîíôåðåíöèÿ æ½ìûñ áàðûñûíäà áîëñûí Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû

ñ¼çäåði ûë¹è äà ò¾ðëi ¼çàðà

ûìûðàñûç ïîçèöèÿëàðäû», îëàðäû áiëäiðóøi ñîë ò½ñòà¹û ñàÿñè ºàéðàòêåðëåðäi» àðà æiãiíi» àøûëóûíà ò¾ðòêi

áîëûï îòûðäû. Îë

ò¾ñiíiêòi äå åäi. ´éòêåíi åë òà¹äûðû òàðàçû¹à ò¾ñêåí á½ë òàðèõè êåçå»äå æåêå áàñ, òîï ì¾ääåñiíåí ì¾ëäåì àäà Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ñ¼çi æàëïû½ëòòûº ¼çåêòi ì¸ñåëåëåðäi ºîþäà áàòûë æ¸íå òàáàíäû, òåðå» æ¸íå òóðàøûëäû¹ûìåí åðåêøåëåíäi. Ñîë ò½ñòà¹û ºàçຠáàñøûëàðû ¾øií

áåëãiëi

ä¸ðåæåäå

åìòèõàí¹à

àéíàë¹àí

ê¾ðäåëi

½ëòòûº

ì¸ñåëåëåðäi áàñºà èíòåðíàöèîíàëäûº, òàïòûº ì¸ñåëåëåðãå ºàðñû ºîéìàé, ñîíûìåí áiðãå îëàðäû áîëàøຠ¼ìið ò½ð¹ûñûíàí ¼ç ä¸ðåæåñiíäå áà¹àëàé áiëóäå Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíû» îðíû àëûñòàí ê¼ç òàðòòû, àë æî¹àð¹û áèëiêòå æ¾ðãåí, ¼ç ì¾ääåñiíåí àð¹ûíû ê¼ï àæûðàòà àëìàéòûí ºàéñûáið áàñøûëàð¹à îë òiïòåí ò¾ñiíiêñiç áîï ê¼ðiíäi.


100

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëû

àðûçûí

òàëºûëàó

áàðûñûíäà

áþðî

ì¾øåëåðiíi» ºîéûë¹àí ì¸ñåëåãå åíæàð åìåñ, òiïòåí àéòàðëûºòàé ì¾ääåëi åêåíäiãi òà¹û äà áàéºàëäû. Àðûçäà ºîéûë¹àí ì¸ñåëåãå áàéëàíûñòû åêiãå á¼ëiíãåí áþðî ì¾øåëåðiíi» áið æà¹ûíäà Èñàåâ æ¸íå

²½ðàìûñîâ

áîë¹àíûìåí,

ò½ðäû.

äàóûñºà

Ãîëîùåêèí

ñàë¹àíäà

áåéòàðàï ºàëäû. Î. Èñàåâ Ñ.

æå»å

iøiíåí

á½ëàðìåí

àëìàéòûíäû¹ûí

áiðãå ò¾ñiíiï

Ѹäóàºàñ½ëûíû» àðûçûí ìåêòåïêå

îºóëûº æàçó íåìåñå òâîð÷åñòâîëûº æ½ìûñïåí àéíàëûñó íèåòiíåí òó¹àí ºàäàì åìåñ, ñàÿñè ºûð ê¼ðñåòó åñåáiíäå áà¹àëàäû. I. ²½ðàìûñîâ òà îíû ºóàòòàï: “Áiç Èëüè÷ñiç ¼ìið ñ¾ðiï êåëåìiç, Ѹäóàºàñîâñûç äà ¼ìið ñ¾ðå àëàìûç, ñîíäûºòàí äà îíû» ¼òiíiøi ºàíà¹àòòàíäûðûëñûí”72, — äåäi. Á½ëàð¹à ºàðñû ò½ð¹àíäàð ºàòàðûíäà Ò¸òiìîâ, ͽðìàºîâ, Ìû»áàåâ æ¸íå Æàíäîñîâ áîëäû. Òàëºûëàó í¸òèæåñiíäå ¾ñòåìäiê àë¹àí îëàðäû» ïiêiði: “Ñ. Ѹäóàºàñîâ - ¼çiíå òàïñûðûë¹àí ìiíäåòòi ¼ç ä¸ðåæåñiíäå àòºàðà àëàòûí, ºàáiëåòòi ºàéðàòêåð. Îíû» ì½íäàé øåøiì ºàáûëäàóûíà ñû óàºûòòà ºàëûïòàñºàí æà¹äàé ò¾ðòêi áîëûï îòûð. Øûí ì¸íiíäå îíû ºûçìåòòåí áîñàòó¹à íåãiç áîëàðëûº ñåáåïòåð æîººà” ñàéäû. ̸ñåëåí, Ò¸òiìîâ: “Ìåí Ѹäóàºàñîâ æîëäàñòû» ²àçàºñòàíäà¹û á½ðûí¹û ºûçìåòòåðiìåí äå òàíûñïûí æ¸íå îíû ¼ëêåäåãi ºàáiëåòòi ºàéðàòêåðëåðäi» áiði äåï ñàíàéìûí. Îë òåê

κó-à¹àðòó

êîìèññàðèàòûíäà

¹àíà

åìåñ,

áàñºà

äà

ºûçìåòòåðäå iñòåé àëàäû. Ìåí îíû íå ºèíàï æ¾ðãåíií ò¾ñiíå àëìàé îòûðìûí?.. Ѹäóàºàñîâ æîëäàñ — á½ë ºûçìåòêå ëàéûº æ¸íå ê¼ðåãåíäiãi æà¹ûíàí á¸ðiìiçäåí ¸ëäåíåøå ðåò æî¹àðû ò½ð¹àí iði ìàñøòàáòû ºûçìåòêåð”, — äåäi. ͽðìàºîâ: “...Ìåí îºó-à¹àðòó iñiíäå Ñàäóàºàñîâòû àóûñòûðà àëàòûí àäàì æîº äåé àëìàéìûí, áiðàº

îë

á½ë

æ½ìûñºà

¼çiíi»

æàëïû

äå»ãåéi

æà¹ûíàí

äà,

ºàáiëåòòiëiãi æà¹ûíàí äà ëàéûº æ¸íå ñ¸òòi êàíäèäàòóðà. κó-à¹àðòó êîìèññàðèàòû áàñûíà òåê æàºñû ¸êiìäi ºîþìåí øåêòåëåòií îðûí


101

åìåñ. ̽íäà κó-à¹àðòó êîìèññàðèàòû àëäûíäà ò½ð¹àí áàðëûº ìiíäåòòåðäi òåðå» ò¾ñiíå àëàòûí, æî¹àðû ì¸äåíèåòòi àäàì êåðåê”. Ìû»áàåâ: “...Èñàåâòû» Ѹäóàºàñîâ ºûð ê¼ðñåòiï îòûð äåãåí ñ¼çiíåí äå ¸ð í¸ðñåíi ໹àðó¹à áîëàäû. ...Àðûç èåñiíi» ¼òiíiøií ºàíà¹àòòàíäûðàðëûº ºàíäàé ñåáåïòåð áàð? Îíäàé ñåáåïòåð æîº. Àë Ѹäóàºàñîâòàí

êåéií

òà¹û

äà

àðûç

áåðãiñi

êåëåòiíäåðäi»

ûºïàéòûíäû¹ûíà ²½ðàìûñîâ æîëäàñ êåïiëäiê áåðå àëàäû ìà åêåí? Áiç

îíäàé

ºàäàì¹à

áàðûï,

àðûç

áåðåòií

àäàìäàðäû»

òàáûëàòûíäû¹ûí àøûº ì¸ëiìäåéìiç. Ìåí îë òóðàëû òà¹û äà àéòàìûí. Ñiçãå øàáóûë æàñàï, ñiç ê¾ðåñóãå ¸ëiì æîº äåóãå ì¸æá¾ð áîëñà»ûç,

¸ðèíå,

ºàíà¹àòòàíäûð¹àí

îäàí

æàìàí

ê¾íäå

íå

ºàéñûáið

áàð?

Á½ë

àðûçäû

æîëäàñòàðäû»

ðèçà

áîëàòûíäû¹ûí áiëåìií, áiðàº, Ѹäóàºàñîâ æîëäàñ áiçãå êåðåê” 73. Áþðî îòûðûñûí æ¾ðãiçiï îòûð¹àí Ãîëîùåêèí “¸ð ò¾ðëi ïiêiði áàð, áiðຠá¸ði äå ïàðòèÿëûº ò½ð¹ûäàí îéëàéòûí àäàìäàðäû» áîëóû æàºñû” äåï ê¼ëãiðñiãåíiìåí, iñòi» àºûðû ñàÿñè ñèïàò àëûï êåòói ì¾ìêií åêåíäiãiíåí ºàéìû¹ûï, á½ë æîëû Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûí ºûçìåòòåðiíåí áîñàòûï æiáåðóãå áàðà àëìàäû. “Áiçãå ê¼ïøiëiê íå àéòàäû, — äåäi îë. - Áiç áàðëûº ãàçåòòåð àðºûëû æ¸íå ¸ðáið àóûëäû àðàëàï æ¾ðiï îíû» ¼çi êåòòi äåï ñåíäiðå àëìàéìûç ¹îé. Æîº, á½ë Ñiç ¾øií äå, áiçäi» ê¼ïøiëiãiìiç ¾øií äå ïàéäàñûç äåï ñàíàéìûí”74. Ñîíûìåí, 1926 æûëäû» àºïàíûíäà Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ¼çií κó-à¹àðòó õàëûº êîìèññàðû æ¸íå “Å»áåêøi ºàçàºòû»” ðåäàêòîðû ºûçìåòiíåí áîñàòó òóðàëû àðûç áåðäi. ιàí ì½íäàé ºàäàì¹à

áàðó¹à

ì¸æá¾ð

åòêåí

Ãîëîùåêèí

áàñòà¹àí

ê¾øòåðäi» øàáóûëû åäi. Áiðຠ¸çiðãå æå»iñ ºûçû¹ûí á½ëàðäû»

äà

ê¾øi

ñîëøûë òîéëàó¹à

æåòïåäi. ιàí îäຠæ¸íå ðåñïóáëèêà

ê¼ëåìiíäå ¸ëi äå áîëñà ºîëàéëû ñ¸ò ºàëûïòàñà ºîé¹àí æîº áîëàòûí. Îíäàé ñ¸òòi» ê¼ï ½çàìàé êåëåòiíäiãiíå Ãîëîùåêèí ñåíäi, ñîíäûºòàí äà åïïåí ºàðñûëàñòàðûíû» àðàæiãií, îñàë æàºòàðûí


102

òàóûï, îëàðäû áiðæîëà áið-áiðiíå ºàðñû àéäàï ñàëó¹à áîëàòûí êåçå»ãå äàéûíäûº æàñàé áåðäi. Ðåäàêòîð “Å»áåêøi ºàçàºòû»” 1925 æûë¹û 8 ºà»òàðäà¹û 274-ñàíû Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíû»

ºîëûìåí

øûºòû.

²½æàòòàðäû»

ê¼ðñåòóiíå

êàðà¹àíäà, ãàçåòòi» áåäåëi á½ë óàºûòºà äåéií æî¹àðû áîëìà¹àí. Òàðòûìñûçäû¹ûíàí îíû» òèðàæû áàð¹àí ñàéûí ò¼ìåíäåé ò¾ñêåí. Ñîíäûºòàí äà áàñøû îðûíäàð î¹àí æàçûëó¹à ìiíäåòòåó ¸äiñiíå ê¼øêåí. Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû

êåëãåí áåòòå ðåñïóáëèêàëûº îðòàëûº

ãàçåòòi ºàëû» ὺàðàíû» ¾íiíå æ¸íå îíû» áåëñåíäi ºî¹àìäûº ñàíàñûíû» ºàëûïòàñóûíà ï¸ðìåíäi ûºïàë æàñàé àëàòûí ºóàòòû º½ðàë¹à àéíàëäûðó¹à òûðûñòû. Æà»à ðåäàêòîð êåëãåí ñî» ê¼ï ½çàìàé, ÿ¹íè 17 àºïàííàí (№ 290) áàñòàï ãàçåò “å»áåêøië” åìåñ, “å»áåêøi” àòàëà áàñòàäû. Æà»à ðåäàêòîð áiðiíøi êåçåêòå ãàçåò àâòîðëàðûíû» º½ðàìûíà ¾ëêåí íàçàð àóäàðäû. Îñû¹àí îðàé, êåçiíäå Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû

“Å»áåêøi ºàçດ áåòiíäå íåãiçiíåí

“½ëòøûë” ïàðòèÿäà æîº èíòåëëèãåíöèÿ¹à îðûí áåðiï, òàïòûº ïîçèöèÿñû àíûº, êîììóíèñò àâòîðëàð¹à æîë áåðìåóãå òûðûñòû äåãåí ïiêiðäi» æàëà åêåíäiãií àòàï àéòó ºàæåò. Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ðåäàêòîðëûº æàñà¹àí ìåçãiëäåãi “Å»áåêøi ºàçດ áåòòåðiíåí æà»à áèëiêêå ñûí ê¼çáåí ºàðàï, áiðäåí áîé àëäûðìà¹àí Ì. °óåçîâòi», Æ. Àéìàóûòîâòû», Ñåéôóëëèí

ìåí

æà»à Ñ.

ºî¹àìíû»

ê¼ðiãií

̾ºàíîâòû»,

ºûçäûðóøûëàð

¸äåáèåò

ïåí

Ñ.

¼íåðäåãi

“àóûòºóøûëûººà” ºàðñû ê¾ðåñòi» ñàðáàçäàðû °. Áàéäiëäèí ìåí ±. Òî¹æàíîâòû» ìàºàëàëàðûí, øû¹àðìàëàðûí êåçäåñòiðóãå áîëàòûí åäi. Àíû¹ûðຠàéòºàíäà, Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû

áàñïàñ¼ç áåòiíäåãi ê¼ï

ïiêiðëiêòi ºîëäàóøû æ¸íå îíû iñêå àñûðóøû äà áîëà àëäû. Ñîíûìåí áiðãå, Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ò½ñûíäà “Å»áåêøi ºàçàººà” ïàðòèÿäà æîº, á½ðûí¹û àëàøòûº èíòåëëèãåíöèÿíû» äà ê¼ïòåï òàðòûë¹àíû ðàñ. Îíû» äà ¼çiíäiê ñûðû áàð. Ãîëîùåêèí ìåí îíû»


103

ò¼»iðåãiíäåãiëåð

àëàøòûº

èíòåëëèãåíöèÿ¹à

ºûð¹è

ºàáàº

òàíûòºàíûìåí, Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû æà»à æà¹äàé¹à áåéiìäåëiï, îëàðäû õàëûºòû» ðóõàíè ¼ìiðiíäå àëàòûí òàáè¹è îðíûíà äຠò¾ñiðåðëiê æàðòû àóûç ñ¼ç àéòºàí åìåñ. Êåðiñiíøå, îë åñêi èíòåëëèãåíöèÿ ¼êiëäåðiíå

øàìàñû

êåëãåíøå

ê¼ìåãií

áåðäi,

¼çi

ðåäàêòîðëûº

æàñàéòûí áàñûëûì àðºûëû àëàøòûº èíòåëëèãåíöèÿ¹à äà ïiêið áiëäiðóãå æà¹äàé æàñàäû. ´éòêåíi á½ðûí áàð äåìîêðàòèÿëûº ì¾ìêiíøiëiêòåðäi» áàð¹àí ñàéûí ¼ðiñiíi» òàðûëà ò¾ñói æà¹äàéûíäà, ïàðòèÿäà æîº òâîð÷åñòâîëûº èíòåëëèãåíöèÿ ¾øií ¼ç ïiêiðëåðií æàðèÿëàï ò½ðàðëûº áàñïà îðûíäàðû äà æîº åäi. Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû

ðåäàêòîðëûººà êåëãåí ê¾ííi» åðòå»iíå

ãàçåòêå (№ 275) á¾ðêåíøiê àòïåí ìàòåðèàëäàð æàðèÿëàó ò¸ðòiáií åíãiçäi.

Á½ë

áàñûëûìäàðûíäà ºî¹àìäà¹û

ò¾ðëi

ðåâîëþöèÿãà ºàëûïòàñºàí ê¼»ië-ê¾éäi

äåéiíãi

“Àéºàï”,

ä¸ñò¾ðäi òîëû¹ûðàº

“²àçດ

æàë¹àñòûðó ºàìòó¹à

æ¸íå

áà¹ûòòàë¹àí

¸ðåêåòòåðäi» áiði áîëàòûí. Ãàçåòòi» òiëi äå ¼çãåðiñêå ½øûðàé áàñòàäû. Áiðiíøiäåí, øû¹àðóøûëàð ãàçåò ìàòåðèàëäàðûí ºàëû» ὺàðà¹à ò¾ñiíiêòi ºàçຠòiëiíäå æåòêiçóäi ê¼çäåñå, åêiíøiäåí, ãàçåòòi õàëûº òiëií ø½áàðëàóäàí áàñºà áåðåð ïàéäàñû ê¾ì¸íäi øåòåëäiê ñ¼çäåðäåí

òàçà

½ñòàó¹à

ê¾ø

ñàëäû.

Ðåäàêòîðäû»

½é¹àðûìû

áîéûíøà îñû àòàë¹àí øàðàëàð àðºûëû ãàçåò ñîë êåçå»äåãi ºàçຠ¼ìiðiíi» å» ¼çåêòi ì¸ñåëåëåðií ê¼òåðiï, îëàðäû øåøóäåãi º½ðàë¹à àéíàëó¹à òèiñ áîëäû. Àë ãàçåò áåòiíäå æàðûº ê¼ðãåí ìàòåðèàëäàð íåãiçiíåí æåð, áàñºàðó àïïàðàòûí ºàçàºòàíäûðó, îºó-à¹àðòó, ðóõàíè ì¸äåíèåò (ìåêòåï, ¸äåáèåò, ¼íåð, òàðèõ) ì¸ñåëåëåði ò¼»iðåãiíäå øî¹ûðëàíäû. Ìiíå, îñû àòºàðûë¹àí iñòå “Å»áåêøi ºàçàººà” ñ½ðàíûñòû ¼çãåðòòi. Àç óàºûòòû» iøiíäå ãàçåòòi» òèðàæû ¼ñòi (3 ìû»íàí 8 ìû»¹à), àë îíû» àóûëäûº æåðëåðäåãi òiëøiëåðiíi» ñàíû 300-ãå æåòòi75.


104

Æàóàïòû

ðåäàêòîð

ãàçåòòi»

íåãiçãi

àâòîðëàðûíû»

áiðiíå

àéíàëäû, îíû» ºàëàìûíàí òó¹àí áàñ ìàºàëàëàð ñîë ò½ñòà¹û ºàçຠºî¹àìûíû» å» êåçåêòi àíûºòàï îòûðäû.

ì¸ñåëåëåðií ê¼òåðiï, ãàçåòòi» áà¹ûòûí

Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû

ìàºàëàñûíäà ºàçຠºî¹àìûí,

àëäûìåí èíòåëëèãåíöèÿíû ä໹àçàëûºòàí àðûëó¹à, ðåñïóáëèêà áàñøûëàðûí ì¾ääåëåðãå

òàð ºàðñû

òàïòûº

ì¾ääåíi

ºîéìàó¹à,

æàëïû½ëòòûº,

ºàçàº

ãóìàíèñòiê

êî¹àìûíû»

áàðëûº

åðåêøåëiêòåðií òóðà òàíè áiëóãå, ìåìëåêåòòiê ì¸íi áàð ì¸ñåëåëåðäi øåøêåíäå ñîë åðåêøåëiêòåðäi íåãiçãå àëó¹à øàºûðäû. ̸ñåëåí, îë “Àóûë ñàÿñàòûíû» íåãiçi” àòòû áàñ ìàºàëàäà (1926, 17 ºà»òàð) ïàðòèÿíû» XIV ñúåçiíi» øåøiìäåðií ò¾ñiíäiðå êåëiï: “Æàëïû ïàðòèÿ ñúåçi àóûë øàðóàñûíäà òûì ñîëàºàé” ïiêið äå, òûì àé ïiêið äå - åêåói äå òåðiñ äåäi, ä½ðûñ ñàÿñàò êåäåé ìåí îðòà øàðóàíû ½éûìäàñòûðà áiëóäå äåäi. Áiç ïàðòèÿíû» á½ë æîáàñûí iñêå àñûð¹àíäà, æî¹àðûäà ñîëàé äåïòi äåï æ½ìóëû ê¼çáåí æ¾ðìåêïiç áå? Æîº, ñîë æîáà¹à ò¾ñiíiï, îíû» íåãiçií ºàçຠò½ðìûñûíà æàíàñòûðûï îòûðóûìûç êåðåê ïå? °ðèíå, ñû æîëäû ò½òûíó êåðåê”, — äåï æàçäû. Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíû» êåçiíäå ºàòàë ñûí¹à ½øûðà¹àí “Îºó iñiíi» êåìøiëiêòåði, îëàð¹à ºàðñû øàðàëàð”, “Îéëàíàòûí óàºûò æåòòi” æ¸íå áàñºà ìàºàëàëàðû îé åðêiíäiãiìåí, áàòûëäû¹ûìåí åðåêøåëåíäi. ̸ñåëåí, îë æàñòàðäû» àðàñûíäà åñêiíi» á¸ðiíåí áàñ òàðòó áàð åêåíäiãií, àë øûí ì¸íiíäå åñêiíi» á¸ði äå æàìàí åìåñ, òiïòåí

ñîë

êàïèòàëèçìíi»

¼çi

ò¸ðòiïïåí ê¾ðåñóäå ïðîãðåññèâòi

äå

îðòà¹àñûðëûº

ðîëü

ôåîäàëäûº

àòºàð¹àíäû¹ûí, äåìåê,

¼òêåí ìåí æà»àíû» àðà áàéëàíûñûí òàíè áiëó áiëiìäiëiê äåï ê¼ðñåòòi. Îñû îéäû àéòà êåëiï, Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ºàçið áàðäû» á¸ðií á½çó, ºèðàòó ºàòåëiê, îíû áiðòiíäåï, æàéìåí ¼çãåðòó êåðåêòiãií àéòòû. Ñîíäûºòàí äà, äåäi îë, áiçãå êåðåãi àñïàííàí ò¾ñêåíäåé áîï æ¾ðãåíäåð åìåñ, áiçäi» á¾ãiíãi øûíäû¹ûìûçäû æàºñû áiëåòií, îíû


105

½ðàíñûç, åïïåí ¼çãåðòå àëàòûí æàñòàð,

²àçàºñòàí æà¹äàéûíäà

ñîëøûë àóûòºóøûëûº ¾ñòåìäiê àëûï îòûð, ºàóiï ñîäàí äåï ò¾ñiíäiðäi. °ðèíå, á½ë ìàºàëàëàð åëåóñiç ºàë¹àí æîº. Ïàðòèÿíû» ²àçຠ´ëêåëiê

Êîìèòåòiíi»

áàñïà

iñòåðiìåí

äàéûíäà¹àí º½æàòòàðäà îëàð ïàðòèÿëûº

àéíàëûñàòûí

á¼ëiìi

ò½ð¹ûäàí ½ñòàìñûç, àë

àâòîðû èäåîëîãèÿëûº iñêå í½ºñàí êåëòiðóøi åñåáiíäå áà¹àëàíäû. Îñû

ò½æûðûìäû

íåãiçãå

àëà

îòûðûï,

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëûí

ðåäàêòîðëûº ºûçìåòòåí áîñàòûï, îíû» îðíûíà ±. Òî¹æàíîâòû ºîþ òóðàëû ½ñûíûñ æàñàëûíäû. ²àçຠ´ëêåëiê ïàðòèÿ Êîìèòåòi áþðîñû Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíû» ðåäàêòîðëûº ºûçìåòií 1926 æûëû 24 àºïàíäà àðíàéû òàëºûëàäû. ²àçຠáàñïàñ¼çi ìåí “Å»áåêøi ºàçàºòû»” ñàÿñè áà¹ûòû áîéûíøà áàÿíäàìà æàñà¹àí Æàíäîñîâ ïåí Áàéäiëäèí Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíû» ºàòåëiêòåðií áàñà ê¼ðñåòóãå òûðûñºàíäàðûìåí, áiðຠîëàðäû» ðåäàêòîðäû àóûñòûðó òóðàëû ½ñûíûñòàðû ¼òïåé ºàëäû. Òàëºûëàó áàðûñûíäà ì¸ñåëåíi» ïiñiï-æåòiëìåãåíií Ãîëîùåêèí òóðà ò¾ñiíiï, øåãiíiñ æàñàäû. Ãîëîùåêèí

ìåí

îíû»

ñåðiêòåðií

ºàëûáûíàí

øû¹àð¹àí

“Òîð¹àé iñi” áîëäû. “Å»áåêøi ºàçດ ãàçåòi 1926 æûëû 15-26 íàóðûç àðàëû¹ûíäà “Àñòàíàäà¹û ñîòòà” àéäàðûìåí ²ûçûëîðäàäà ¼òiï æàòºàí ñîò ïðîöåñiíåí îºûðìàíäàð¹à ¾çäiêñiç õàáàð áåðiï ò½ðäû. Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ñîò ïðîöåñiíi» íåãiçiíäå ñàÿñè ì¾ääåëåð ºàéøûëû¹û æàòºàíäû¹ûí, ¸ðèíå, æàºñû áiëäi. Ñîòºà òàðòûë¹àí àäàìäàðäû»

á¸ðiíi»

áiðäåé

êií¸ëi

åìåñòiãií

äå

ò¾ñiíäi.

Ñîò

áàðûñûíàí íå¹½ðëûì îáúåêòèâòi æ¸íå òîëûº õàáàð áåðiï ò½ðóäû ê¼çäåói äå ñîäàí åäi. Ñîò ïðîöåñi àÿºòàëó¹à æàºûí ºàë¹àíäà Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû Ìîñêâà¹à

iññàïàïð¹à

àòòàíàäû.

Ñîò

¾êiìi

øû¹àðûë¹àíøà

²ûçûëîðäà¹à æåòå àëìàé ºàëóäàí ºàóiïòåíãåí îë æîë-æ¼íåêåé


106

Îðûíáîðäàí ìûíàäàé æåäåëõàò æ¼íåëòåäi: “ß èìåþ âàæíåéøèå äîêóìåíòû, îïðàâäûâàþùèå òóðãàéñêèõ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå ñèäÿò íà ñêàìüå ïîäñóäèìûõ. Ïðîøó ïðèîñòàíîâèòü äî ìîåãî ïðèåçäà” . Áiðຠñîò æ½ìûñûí òîºòàòïà¹àí åäi. ²ûçûëîðäà¹à êåëãåí ñî» Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ñîòòà êó¸ ðåòiíäå îäàí æàóàï àëóäû ñ½ðàéäû. Á½¹àí äà º½ëຠàñïà¹àí ñî», îë ñîòºà ¼çií àéûïêåðëåðäi» ºîð¹àóøûñû ðåòiíäå æiáåðóäi òàëàï åòåäi. ´ëêåëiê ïàðòèÿ êîìèòåòi áþðîñûíû» ì¾øåñi,

κó-à¹àðòó

õàëûº

êîìèññàðû,

“Å»áåêøi

ºàçàºòû»”

æàóàïòû ðåäàêòîðû Ñì๽ë Ѹäóàºàñ½ëû àéòºàí ½ñûíûñòàðûíû» ¼òïåãåíiíå ºàðàìàñòàí, àéûïêåðëåðãå ñ¾éåíiø áîëó ¾øií ê¾íäå áàðûï ñîò ïðîöåñií òû»äàï ºàéòàäû76. “Òîð¹àé

iñi”

îíû

½éûìäàñòûðóøûëàð

îéëà¹àíäàé

àÿºòàëìà¹àíäû¹û ì¸ëiì. Íåãiçãi àéûïêåðëåðäi» áiði - æàçóøû ƾñiïáåê Àéìàóûòîâ òà¹ûë¹àí ºûëìûñû îðûíñûç äåï òàáûëûï, àºòàëûï

øûºòû.

Àðòûíøà

îë

κó-à¹àðòó

êîìèññàðèàòûíû»

½é¹àðûìûìåí Øûìêåíòòåãi ºàçຠïåäàãîãèêàëûº òåõíèêóìûíà äèðåêòîðëûº ºûçìåòêå æiáåðiëåäi. Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû

ðåäàêòîð ðåòiíäå “Å»áåêøi ºàçàºòà” ¸äåáè

øû¹àðìàëàðäàí ê¼ðêåìäiê ñàïàñû æî¹àðû ä¾íèåëåð áàñûëó¹à òèiñ äåï ñàíàäû. Îë æàëïû ¸äåáèåòòåãi æàëà» ½ðàíøûëäûººà, òàð òàïøûëäûººà

¾çiëäi-êåñiëäi

ºàðñû

øûºòû.

“Ïàðòèÿëûº

ïðèíöèïïåí” ºàðóëàí¹àí ±. Òî¹æàíîâ, °. Áàéäiëäèí ñèÿºòû ñûíøûëàð êåøåãi àëàø ºîç¹àëûñûíà àðàëàñºàí òàëàíòòàð¹à ê¾éå æà¹ûï æàòºàíäà, Ѹäóàºàñ½ëû àðàøà

ò¾ñòi.

Äóëàòîâ,

ñûí ìàºàëàëàð æàðèÿëàï îëàð¹à

ƽìàáàåâ,

°óåçîâ,

Êåìå»ãåðîâ,

Àéìàóûòîâòàð¹à “Å»áåêøi ºàçàºòû»” åñiãií êå» àøûï ºîéäû. “Å»áåêøi ºàçàºòà” (1927, 15, 16 àºïàí) æàðèÿëà¹àí ìàºàëàñûíäà: “Ìà¹æàí òóðàëû áûëòûð ±àááàñòû» êiòàáû øûºòû. Áiðຠá½ë äà Ìà¹æàíäû áiçãå òîëûº ê¼ðñåòêåí æîº. ±àááàñòû» êiòàáûíàí áiç áàéøûë, ½ëòøûë, ò¼»êåðiñêå ºàðñû, àäàñºàí Ìà¹æàíäû ê¼ðäiê.


107

±àááàñòû» áiçãå àéòºàíû Ìà¹æàííû» “æ½ìáà¹û”, “äà¹äàðûñû” áîëäû... Ìà¹æàíäû ºàéòñå äå æàºñûëàéûí äåãåí îéäàí, ìåí ñið¸, àóëàºïûí. Áiðຠáàðûí áàð, æî¹ûí æîº äåó êåðåê. Ìà¹æàíäû ê¾éäiðñåê, áiç á¸ðií äå ê¾éäiðåìiç. ²àéòêåíäå äå ìåí Ìà¹æàíäû “äî»ûçäàòûï, ºî»ûçäàòóøûëàð¹à” ºàðñûìûí”, — äåï æàçäû. Ñîíäàé-ຠí¸çiê ñûíøû Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû

“áiçäi» òàïøûë

àºûíäàðûìûçäûí æàç¹àíûíàí àéºàéû ê¼ï” äåï, Ñ. Ñåéôóëëèííi», Ñ. ̽ºàíîâòû» òâîð÷åñòâîñûí àøûº ñûí¹à àëäû, êåìøiëiêòåðií ê¼ðñåòòi.

Îñû

íåãiçäå,

ì¸ñåëåí,

æàóàïòû

ðåäàêòîð

ìåí

Ñ.

Ñåéôóëëèííi» àðàñûíäà iði äàó¹à ½ëàñºàí êèêiëæi»äåð äå îðûí àëäû.

Ñîíäàé

êèêiëæi»äåðäi»

áiðiíåí

Ãîëîùåêèíãå êiðiï, Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû

ñî»

Ñ.

Ñåéôóëëèí

áàñòà¹àí “½ëòøûëäàðäû»”

çèÿíêåñòi ¸ðåêåòòåðií ¸øêåðåëåï, îëàðäû ºûçìåòòåí àëàñòàóäû òàëàï åòïåê áîëàäû. ιàí Î. Èñàåâ ºîë ½øûí áåðiï, áiðiíøi õàòøû¹à

êiðóií

æ¼í

ê¼ðåäi.

Áiðàº

áåëãiñiç

ñåáåïòåðìåí

Ñ.

Ñåéôóëëèííi» á½ë ¸ðåêåòiíåí åøòåìå øûºïàéäû äà îë ´ëêåëiê Êîìèòåòòi» áàñïàñ¼ç á¼ëiìiíi» ìå»ãåðóøiñi °. Áàéäiëäèíãå àðûç æàçóìåí òîºòàéäû. Àðûçûíäà “Å»áåêøi ºàçàºòû»” îíû» áåðãåí øû¹àðìàëàðûíà

(“²àðà

æåð”,

“Ñîâåòñòàí”,

“ʾçãi

äàëàäà”),

ìàºàëàëàðûíà î» ºàáຠòàíûòïà¹àíûí àéòûï íàëèäû. “µºñàñ ê¼ðåì Îòàðáàíû áiçäi» îñû ò½ðìûñºà, Àéäà, îòàðáà, ê¾ø àÿìàé àéäàï áàº, ä¼»ãåëåãi» çûðûëäàñûí òàº-òàº-òàº!” äåãåí “Ñîâåòñòàí” ïîýìàñûíû» ñî»ûíäà ìûíàäàé äà æîëäàð áàð åäi: Êîíäóêòîð, ²àðàï ò½ð, Æîë ½çàº, Àéäàï áàº. Óêëîí áàð, Òåðå» æàð, Ñຠáîë, ñàº, Òàº, òàº, òàº77.


108

Á½ë

àðàäà

ïîýìàíû»

ê¼ðêåìäiê

äå»ãåéiíå

áà¹à

áåðóäåí

àëûñïûç, áiðຠøû¹àðìàäà¹û Îòàðáàíû – Êå»åñòiê ²àçàºñòàí, àë êîíäóêòîðäû ñîë ò½ñòà¹û ðåñïóáëèêàíû» ê¼ø áàñòàóøû ´ëêåëiê Êîìèòåò ïåí îíû» áiðiíøi õàòøûñû Ãîëîùåêèí äåï àëñàº, îíäà àºûí í½ñºàï îòûð¹àí “óêëîííàí” àìàí-åñåí ¼òêåí á½ë îòàðáàíû» áåò àë¹àí ìåæåñi 32-øi æûëäû» í¸óáåòi åäi. ̽íû æà øû¹àðó ºèûí. Äåìåê, øûíäûººà æ¾ãiíñåê, Ñåéôóëëèíìåí áîë¹àí ê¾ðåñòå Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû àéòºàí ïiêiðëåð íåãiçñiç åìåñ áîëàòûí. Ïàðòèÿäà æîº èíòåëëèãåíöèÿíû» “ûºïàëûíäà” áîëóû, ñàÿñè “½ñòàìäû åìåñ”, ïàðòèÿëûº áà¹ûòºà ºàðñû ìàºàëà, ôåëüåòîí, ¼ëå»äåðäi

æàðèÿëàóû,

“´ëêåëiê

îðûíäàóäà¹û

½ºûïñûçäû¹û”,

ìàòåðèàëäàðûí

íåãiçñiç

Êîìèòåò

äèðåêòèâàëàðûí

“ºàéñûáið

æîëäàñòàðäû»

áàñïàé ½ñòàóû”78, ìiíå, îñû ñèÿºòû

“êåìøiëiêòåð” ðåäàêòîð ¾øií, ¸ðèíå, içñiç ¼òêåí æîº. 1926 æûëû 18 ñ¸óiðäå ²àçຠ´ëêåëiê ïàðòèÿ êîìèòåòiíi» áþðîñû “Å»áåêøi ºàçàºòû»” ðåäêîëëåãèÿñû òóðàëû ì¸ñåëå ºàðàï, Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûí ðåäàêòîðëûº ºûçìåòòåí áîñàòûï, îíû» îðíûíà æàóàïòû ðåäàêòîð æ¸íå ´ëêåëiê Êîìèòåòòi» áàñïàñ¼ç á¼ëiìiíi» ìå»ãåðóøiñi ºûçìåòiíå Ò. Ðûñº½ë½ëûí áåêiòòi79. Êîììóíèñòiê ò¸êàïïàðëûº º½ðáàíû Ô.

Ãîëîùåêèí

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëû

ìåí

æî¹àð¹û

áèëiê

º½ðàìûíäà¹û îíû» ñåðiêòåðiíå øåøóøi øàáóûë¹à 1926 æûëäû» ñî»ûíà ºàðàé ê¼øòi. ιàí ºîëàéëû æà¹äàé ìûíàäàé îºè¹à¹à áàéëàíûñòû òó¹àí åäi. Îñû æûëäû» 12—14 ºàðàøàñûíäà Ìîñêâàäà Á¾êiëðåñåéëiê

Îðòàëûº Àòºàðó Êîìèòåòiíi» ñåññèÿñû êåçiíäå Ò.

Ðûñº½ë½ëûíû» áàñøûëû¹ûìåí ÁÎÀÊ ì¾øåëåði, îðòàëûºòà æ¸íå ½ëòòûº ðåñïóáëèêàëàðäà iñòåï æ¾ðãåí ½ëò êàäðëàðûíû» êå»åñi ¼òåäi. Ïàðòèÿíû» Îðòàëûº Êîìèòåòiíi» æ¸íå áàñºà îðòàëûº


109

ìåêåìåëåðäi» êåëiñiìiíñiç ¼òêiçiëãåí á½ë êå»åñòå ÁÎÀ² æàóàïòû õàòøûñûíû» îðûíáàñàðû Ñ. Àñôåíäèÿðîâ “ÐÑÔÑÐ, àâòîíîìèÿëûº ðåñïóáëèêàëàð ìåí îáëûñòàðäû» º½ðûëûìû” äåãåí òàºûðûïºà æàçûë¹àí òåçèñòåðií áàÿíäàéäû. Åêi ê¾íãå ñîçûë¹àí á½ë êå»åñòi» 130

áåòòiê

ñòåíîãðàììàñû

ðåñïóáëèêàëàð¹à

ìåí

æ¼íåëòiëåäi.

ºàðàðû

áàðëûº

Êåçiíäå

½ëòòûº

Îðòàëûº

ïåí

ðåñïóáëèêàëàðäà ê¼ïòåãåí ºîëàéñûçäûº òóäûð¹àí á½ë ðåñìè åìåñ æèûëûñºà ²àçàºñòàííàí Ò. Ðûñº½ë½ëû ìåí Ñ. Àñôåíäèÿðîâòàí áàñºà Ñ. ²îæàí½ëû, Æ. Ìû»áàåâ, Æ. ѽëòàíáåêîâòåð ºàòûñûï, ñ¼ç ñ¼éëåéäi. Áiçãå

áåëãiëi

º½æàòòàð¹à

ºàðà¹àíäà,

Êîìèòåòòi», îðòàëûºòû» ½ëòòûº ñàÿñàòûí

æèíàëûñ

Îðòàëûº

æàí-æàºòû ñûí¹à àëó

ðóõûíäà ¼òêåí. Òåçèñòåðiìåí ñ¼éëåãåí Ñ. Àñôåíäèÿðîâ ½ëòòûº ðåñïóáëèêàëàðäà ºàëûïòàñºàí æà¹äàé¹à òàëäàó æàñàï, ðåâîëþöèÿ æå»iñi í¸òèæåñiíäå ºàëûïòàñºàí ½ëòòûº º½ðûëûìäàðäû» ¸ëi äå áîëñà

ñàÿñè

åðêiíäiãií

èíäóñòðèÿëàíäûðó îëàðäû»

ê¼áiñiíi»

¼ç

ïðîöåñiíi» ¸ëi

äå

ºîëûíà áið

æàºòû

øèêiçàò

ê¼çi

àëà

àëìà¹àíäû¹ûíà,

æ¾ðói

í¸òèæåñiíäå

ä¸ðåæåñiíäå

ºàëûï

ºîé¹àíäû¹ûíà, ½ëòòûº æ½ìûñøû òàáû ñàíäûº ò½ð¹ûäàí ¼ñóäi» îðíûíà êåìiï áàðà æàòºàíäû¹ûíà, ïàðòèÿëûº æ¸íå êå»åñòiê àïïàðàòòû æåðãiëiêòåíäiðóäi» áàðûñû ºàíà¹àòòàíäûð¹ûñûç áàÿó æ¾ðiï îòûð¹àíäû¹ûíà òîºòàëäû. ²îðûòà àéòºàíäà, îë ½ëòòûº ðåñïóáëèêàëàðäû» ì¸ñåëåëåðií

¼ç

øåøóäå

ñàÿñè,

ýêîíîìèêàëûº

òîºûðàóøûëûº

êåçå»äi

æ¸íå

¸ëåóìåòòiê

áàñòàí

êåøiðiï

îòûð¹àíäû¹ûí àéòòû. Ñ. Àñôåíäèÿðîâòû» òåçèñòåðiíäå áåðiëãåí íåãiçãi îéëàðäû ºîëäàé ñ¼éëåãåí ºûð¹ûçñòàíäûº °áäiðàõìàíîâ, òàòàðñòàíäûº Ãèìðàíîâ æ¸íå áàñºà øåøåíäåð îðòàëûº æ¸íå æåðãiëiêòi àïïàðàò ºûçìåòiíäåãi iði êåìøiëiêòåðäi, ñîíû» iøiíäå, ¸ñiðåñå, øîâèíèñòiê ¸ðåêåòòåðäi íàºòû, ä¸ëåëäi ôàêòiëåð àðºûëû ñûí¹à àëäû. ²àçàºñòàíäûº Ìû»áàåâ, ²îæàí½ëû æ¸íå áàñºàëàð á½ë


110

êåëòiðiëãåí

ôàêòiëåðäi»

²àçàºñòàí

¼ìiðiíäå

äå

îðûí

àëûï

îòûð¹àíäû¹ûí, àë á½ë ì¸ñåëåëåðäi ºûñºà ìåðçiì iøiíäå øåøó ¾øií ðåñïóáëèêà¹à êå» åðêiíäiê, ïàòøàëûº áèëiê åçãiñiíåí º½òûë¹àí ºàçຠõàëºûíû» ½ëòòûº ì¾ääåñií àÿº àñòû åòïåéòií ìåìëåêåòòiê ñàÿñàò æ¾ðãiçó ºàæåòòiãiíå ê¼»ië àóäàðäû. Êå»åñ ¼ç ºàðàðûíäà ½ëòòûº ðåñïóáëèêàëàð ìåí îáëûñòàðäà¹û ïàðòèÿ ½éûìäàðûíà ñåíáåéòiíäiãií, àë ÁÊÏ (á) Îðòàëûº Êîìèòåòi ìåí Îðòàëûº Áàºûëàó Êîìèññèÿñû ½ëòòûº ðåñïóáëèêàëàðäû» ôåäåðàòèâòiê

¼êiëäiãi

ïðèíöèïi

ò½ð¹ûñûíàí

º½ðûëóûí

ºàëàéòûíäû¹ûí áiëäiðäi. ²àðàðäà ñîíäàé-ຠ½ëòòûº ì¸ñåëåëåð áîéûíøà V êå»åñ øàºûðó òóðàëû òàëàï ºîéûëäû. Ò. Ðûñº½ë½ëûíû» áàñøûëû¹ûìåí ¼òêåí á½ë êå»åñòi» ¼ç óàºûòûíäà,

òiïòåí

ñû

æûëäàð¹à

äåéií

“áóðæóàçèÿëûº

½ëòøûëäûºòû»” ê¼ðiíiñi ðåòiíäå áà¹àëàíûï êåëãåíäiãi ì¸ëiì. Åãåð î¹àí

á¾ãiíãi

ê¾í

áèëiãiíåí

ºàðàï, ¼ìiðëiê ñåáåïòåðiíå çåð

ñàëñàº, îíäà á½ë îºè¹àäàí ê¾íi ¼òêåí èìïåðèÿëûº æ¾éå ìåí åíäi ¹àíà ½ëòòûº åðêiíäiêêå ºàäàì æàñà¹àí ðåñïóáëèêàëàð àðàñûíäà¹û ê¾í àñòûíäà¹û ¼ìið ¾øií

òàðòûñòû»

ê¼ðiíiñií áàéºàéìûç. Àë

Ò. Ðûñº½ë½ëû, Ñ. Àñôåíäèÿðîâ æ¸íå áàñºà ½ëò ¼êiëäåðiíi» ½ñòàí¹àí áà¹ûòû áåëãiëi ä¸ðåæåäå îñû òàðèõè êåçå»äåãi ½ëòòûº ðåñïóáëèêàëàðäà¹û

èíòåëëèãåíöèÿíû»

îðòàëûºòû»

çîðëû¹ûíà,

ïàðòèÿíû» áàñºà ðå»ê àëà áàñòà¹àí ½ëò ñàÿñàòûíà ºàðñû ê¼ðñåòêåí íàðàçûëû¹û áîëàòûí. ̽íäàé îºè¹àíû» Ñòàëèí ìåí îíû» ò¼»iðåãiíäåãiëåðäi» íàçàðûíàí òûñ ºàëóû, ¸ðèíå, ì½ìêií åìåñ. Êå»åñòi» àðòûí àëà äåðëiê áàðëûº ðåñïóáëèêàëàðäà îíû» ìàòåðèàëäàðû òàëºû¹à ò¾ñiï, ðåñìè áà¹àñûí àëäû. ²àçຠêîìèòåòiíi» áþðîñû, ´ëêåëiê áàºûëàó êîìèññèÿñûíû» ïðåçèäèóìû æ¸íå Õàëêîì Êå»åñi ìåí ²àçÎÀÊ ôðàêöèÿëàðûíû»

áiðiêêåí

ì¸æiëiñiíäå

ºàáûëäàí¹àí

ºàðàðäà:

“Ðåñïóáëèêàëàðäû» ïiêiði ìåí 콺òàæäû¹ûí êåçäåéñîº áàñ ºîñºàí


111

“íàöèîíàëäàð” åìåñ, òåê ºàíà ïàðòêîìäàð ìåí ¾êiìåò áiëäiðåäi. Íàºòûðຠàéòºàíäà, îñû êå»åñòå ºàçຠºûçìåòêåðëåði — ²îæàíîâ ïåí Ìû»áàåâòû», Àñôåíäèÿðîâòû» òåçèñòåðiíäå àéòºàí ïiêiðëåði ²àçàº

´ëêåëiê

Êîìèòåòi

ìåí

²ÊÑÐ

¾êiìåòiíi»

ïiêiði

ìåí

áà¹ûòûíàí ì¾ëäåì àëøດ, — äåï ê¼ðñåòiëäi80. Îñû êå»åñòå æàñà¹àí áàÿíäàìàñûíäà Ãîëîùåêèí Ìîñêâàäà¹û “íàöèîíàëäàðäû»” åñiìäåðií

êå»åñiíå

“òîçû¹û

ºàòûñºàí

æåòêåí

ºàçàº

ºàéðàòêåðëåðiíi»

ê¼ñåìäåð”,

“áóðæóàçèÿëûº

èíòåëëèãåíöèÿ”, “àëàøîðäàëûº èäåîëîãòàð”, “õàëûºòàí òàìûðûí ¾çãåí

ýëåìåíòòåð”

ñèÿºòû

òå»åóëåðìåí

ºàòàð

àòàï,

øàìàñû

êåëãåíøå ºàðàëàï áàºòû. Áiðຠîíû» ¾ëêåí áàÿíäàìàñûíäà çåð ñàëà îºû¹àí êiñiãå åðiêñiç îé ñàëàòûí æàéëàð áàñºà åäi. Îë ñ¼çiíäå ñîë êåçå»ãå äåéií æåðãiëiêòi ½ëòøûëäûºòû» îðûñòûº øîâèíèçìãå æàóàï ðåòiíäå ïàéäà áîë¹àí º½áûëûñ åñåáiíäå ºàðàëûï êåëãåíäiãií, á½ë ò½æûðûìíû» åíäi ¼ç ê¾øií æîé¹àíäû¹ûí, æà»à æà¹äàéäà æåðãiëiêòi ½ëòøûëäûº ºîð¹àíóøûëûº ñèïàòòàí øàáóûë¹à ¼òóøi ìàçì½í àëà áàñòà¹àíûí, îë ñîíûñûìåí ºàóiïòi åêåíäiãií ä¸ëåëäåóãå òûðûñòû. Á½ë “æà»à” ò½æûðûìûí æàí-æàºòû íåãiçäåóäåí êåéií îë ¼çiíi» åñêi ¸äiñiíå ê¼øiï áûëàé äåäi: “Á½ëàð (̸ñêåóäåãi Êå»åñêå ºàòûñºàíäàðäû àéòûï îòûð. - Ì. ².) ò¼ìåíãi ὺàðàíû» ºûñûìûí, òåðå» ¼çãåðiñòåðäi» ïiñiï-æåòiëiï êåëå æàòºàíûí ñåçãåí, áiðຠîëàðäû

ò¾ñiíiï,

øåíåóiíiêòåðìåí

ºàáûëäàó¹à áiðiãiï

äàÿðëû¹û

áiçãå

æîº,

øàáóûë¹à

ñîíäûºòàí ê¼øêåí

äà

¼êïåëi

áóðæóàçèÿëûº èíòåëëèãåíöèÿ. Îëàð êåøåãi ê¾ííi» àäàìäàðû, áiðຠá¾ãiííi» òàëàáûí áiëäiðãiñi êåëåäi, îíûñûíàí åøòåìå øûºïàéäû. Ìåí ºàçið áiðiíå-áiði ºàðñû ò½ð¹àí åêi ïîëþñòû ê¼ðiï ò½ðìûí: îíû» áið æà¹ûíäà — ̸ñêåóäå ¼òêåí ½ëò ¼êiëäåði êå»åñi, àë åêiíøi æà¹ûíäà — îñû çàëäà îòûð¹àíäàð. Îñûíäà îòûð¹àíäàðäàí á¾ãiíãi ºûçìåòòå æ¾ðãåí, ñîë ºûçìåòi òûíûñ-òiðøiëiãiíå àéíàë¹àí íà¹ûç


112

½ëò ¼êiëäåðiíi» áåò-áåéíåñií ê¼ðñåê, àë ̸ñêåóäåãiëåðäåí îëàðäû» àéíàäà¹û ºèñûº øà¹ûëûñûí áàéºà¹àíäàéìûç... Áiç ºàçið ½ëòòûº ðåñïóáëèêàëàðäû»

ì¾ääåñi

ìåí

콺òàæûí

ºàéñûìûç

áiëäiðå

àëàòûíäû¹ûìûç¹à àíûº æ¸íå íàºòû æàóàï áåðóiìiç êåðåê. Îëàð¹à ½íàìàéòûíû áiçäi» ïàðòèÿ ½éûìûìûç áåí îëàð êåëiñïåé îòûð¹àí ¼êiìåòiìiç áå, æîº ¸ëäå ñîëàð ìà?”81. Á½ë æåðäå Ãîëîùåêèííi» ïîëþñòû» åêiíøi æà¹ûíà, ÿ¹íè ½ëò ì¾ääåñiíå ºàðñû ºîéûï îòûð¹àí êåøåãi êåäåé ºàçຠøàðóàñû îòáàñûíàí øûººàí Ò. Ðûñº½ë½ëû, Æ. Ìû»áàåâ æ¸íå áàñºàëàðäû» ½ëòòûº áóðæóàçèÿ¹à ºàíøàëûºòû ºàòûíàñû áàð åêåíäiãií àéòûï ò¾ñiíäiðiï æàòóäû» ºàæåòi áîëà ºîéìàñ. °ðèíå, Ãîëîùåêèí ìåí îíû» îðòàëûºòà¹û ºàìºîðøûëàðûíà ²àçàºñòàí ñèÿºòû ½ëòòûº ðåñïóáëèêàëàðäû» ñîë òàðèõè

êåçå»äå

àëäûíäà

ò½ð¹àí

¼ìiðëiê

ì¸íi

áàð

ê¾ðäåëi

ì¸ñåëåëåðií æàíàøûð ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿìåí áiðiãiï øåøó æîëäàðûí içäåóäåí ã¼ði, îëàð¹à ò¾ðëi àéûïòàð òà¹ûï, òåê ºàíà ¼çäåðiíå ¹àíà ì¸ëiì “ä໹ûë æîëìåí æàðºûí áîëàøàººà” øåðó òàðòó ¸ëäåºàéäà æå»ië áîëàòûí. Àë

åíäi

îñû

̸ñêåóäå

²îæàí½ëû, Ѹäóàºàñ½ëû

¼òêåí

½ëò

¼êiëäåði

êå»åñi

ìåí

æ¸íå Ìû»áàåâòû» òîïøûëäûº ¸ðåêåòi

òóðàëû ì¸ñåëå ºàðà¹àí ÁÊÏ(á) ²àçຠ´ëêåëiê Êîìèòåòi ìåí ´ëêåëiê áàºûëàó êîìèññèÿñûíû» áiðiêêåí ïëåíóìûíû» ¼çàðà áàéëàíûñû áàð ìà? ̸ñêåóäåãi êå»åñ 1926 æûëäû» 12 æ¸íå 14 ºàðàøà àðàëû¹ûíäà ¼òñå, ²ûçûëîðäàäà¹û ïëåíóì îñû

àéäû»

25—30 àðàëû¹ûíäà áîëäû. Äåìåê, ½ëò ¼êiëäåði êå»åñiíå áàéëàíûñòû ̸ñêåóäåãi áàñøûëûºòû» ïiêiðií áiëiï àë¹àííàí ñî», Ãîëîùåêèí ¾øií

²àçàºñòàíäà¹û

“½ëòøûëäàðìåí”

åñåï

àéûðûñó¹à

íà¹ûç

ºîëàéëû ñ¸ò òó¹àí åäi. Îðòà¹àñûðëûº àºûí àéòºàíäàé, ºîëàéëû ñ¸ò á½ëò ñèÿºòû, ñ¸ë êiäiðiï, ½øàäû äà êåòåäi. Ïëåíóìíû» í¸òèæåñi îºûðìàí¹à

ì¸ëiì,

áiç î¹àí æî¹àðûäà

òîºòàëäûº.

Á½ë

àðàäà

ºûñºàøà áîëñà äà àéòïàé ¼òóãå áîëìàéòûí áið ì¸ñåëå áàð. Îë ñîë


113

òàðèõè

êåçå»äåãi

æiêøiëäiêêå

ºàçàº

½ëòòûº

èíòåëëèãåíöèÿñûíû»

¼çàðà

áåéiìäiëiãi, áåðiëãiøòiãi, îíû» áåëãiëi áið á¼ëiãiíi»

Ãîëîùåêèí º½ð¹àí øûðìàó¹à ò¾ñiï, ½ëòòûº ì¾ääåíi ò¸ðiê åòêåíäiãi æ¼íiíäå. °ðèíå, ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿíû» á½ë êåìøiëiêòåði, áåëãiëi ä¸ðåæåäå îíû» áàëà»äû¹ûíà, ºî¹àìäûº-ñàÿñè ê¾ðåñòå ò¸æiðèáåñiçäiãiíå

áàéëàíûñòû

åêåíäiãi

äàóñûç.

Áiðàº

îíû»

áîéûíäà¹û àòàë¹àí êåìøiëiêòåðäi òåê îáúåêòèâòi ñåáåïòåðìåí ¹àíà áàéëàíûñòûðóìåí

øåêòåëñåê,

îíäà

ê¾ðäåëi

ì¸ñåëåíi»

áàñºà

ºûðëàðûíà ê¼ç æ½ì¹àíäàé, ÿ¹íè òàðèõ òà¹ûëûìûí åëåìåãåíäåé áîëàð åäiê. Ãîëîùåêèí

æàëïû

îäàº

ê¼ëåìiíäå

æ¸íå

²àçàºñòàíäà

ºàëûïòàñºàí ¼çiíå ºîëàéëû æà¹äàéäû ½òûìäû ïàéäàëàíà îòûðûï, ¼ç ºàðñûëàñòàðûìåí ê¾ðåñ áàðûñûíäà ò¾ðëi ¸äiñòåðãå áàðäû. Ñîëàðäû»

áiði

åñêi (ñàëûñòûðìàëû ò¾ðäå. - Ì. ².) ðåâîëþöèÿ¹à

äåéiíãi, àíû¹ûðຠàéòºàíäà, àëàøòûº èíòåëëèãåíöèÿ¹à ºî¹àìäûº ñàÿñè ê¾ðåñòi» ò¾ðëi º½éòûðºûëàðûíàí õàáàðñûç æàñ ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿíû» êåëåñi áóûíûí ºàðñû ºîþ áîëàòûí. Á½ë ¸äiñòi 20-øû æûëäàðäû» áàñûíäà æî¹àð¹û áèëiêêå åíäi ¹àíà àðàëàñà áàñòà¹àí ºàçຠèíòåëëèãåíòòåði ¼çàðà áèëiê ¾øií ê¾ðåñòå ºîëäàíà áàñòà¹àí. Åãåð äåðåêòåðäi» ê¼ðñåòóiíå ñåíñåê, îñû ìåçãiëäå òîëûï æàòºàí

ò¾ðëi

òîïòàð

ñ¸äóàºàñîâøûëäàð,

(ìå»äåøåâøiëåð,

ò.á.)

áiðiíå-áiði

ñåéôóëëèíøiëäåð, àëàøîðäàëûºòàðìåí

áàéëàíûñòà áîëäû» äåãåí ñèÿºòû àéûï ò຺àí. Îëàðäû» àðàñûíäà êåçiíäå

áèëiêêå

ºàðñû

èíòåëëèãåíöèÿíû ¹àéáàòòàï, ¼êiëäåðiíå æà¹ûíûï,

¸ðåêåòòåð æà»à

æàñà¹àí

àëàøòûº

¼êiìåòòi» ²àçàºñòàíäà¹û

ºûçìåò á¼ëiñóäi ê¼çäåãåíäåð äå áàð åäi.

Áàñºàøà àéòºàíäà, åñêi ïàòøàëûº ò¸ðòiï ò½ñûíäà¹û áîëûñòûº ¾øií òàëàñ, åíäi æà»à æà¹äàéäà ¼çãå ñèïàò àëäû, ðóëûº á¼ëiíóäi» îðíûí òàïòûº á¼ëiíó áàñòû. Òåê ½ëòòûº ò½òàñòûº íåãiçiíäå ¹àíà øåøiëói ì¾ìêií æàëïû½ëòòûº ìiíäåòòåð òà¹û äà êåéií øåãåðiëäi.


114

À¹à áóûí èíòåëëèãåíöèÿíû» åñêi èìïåðèÿëûº ò¸ðòiïêå ºàðñû ê¾ðåñi ¼çiíå òèåñiëi áà¹àñûí àëó åìåñ, òiïòåí îíû» á½ë ê¾ðåñòå æè¹àí ò¸æiðèáåñi äå êåðåêñiç áîï òàáûëäû. Áèëiêòå æ¾ðãåí ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿíû» ¼çàðà áàºàñòûºòà ñàÿñè ê¾ðåñòåí àëàñòàë¹àí àëàøòûº èíòåëëèãåíöèÿìåí áàéëàíûñòû ê¼ëäåíå»

òàðòóû,

ò¾ïòåí

êåëãåíäå,

îíû»

¼çiíå

á¸ëå

áîï

æàáûñºàíûí ñåçáåé äå ºàëäû, àë ºî¹àìäûº-ñàÿñè ê¾ðåñòå îíû» ò¸æiðèáåëi ºàðñûëàñòàðû ºàçຠçèÿëûëàðûíû» á½ë êåìøiëiãií ¾ëêåí øåáåðëiêïåí ïàéäàëàíà áiëäi, ÐÊÏ(á) ²àçຠîáêîìûíû» æàóàïòû õàòøûëàðû Êîðîñòåëåâ ïåí Íàíåéøâèëè ò¾ðëi òîïòàð àðàñûíäà òåïå-òå»äiê ñàºòàó ñàÿñàòûí ½ñòàíäû. Äåãåíìåí ¸ð ò¾ðëi àéëàºîðëûºïåí

ºàçàº

èíòåëëèãåíöèÿñûí

ò¾ðëi

òîïòàðà

á¼ëiï

òàñòàï, îëàðäû ¼çàðà ºûðºûñòûðûï ºîþäà åðåêøå “òàáûñºà æåòêåí”, ¸ðèíå, Ãîëîùåêèí åäi. Îë ºàçຠèíòåëëèãåíòòåðií åñêi, ÿ¹íè àëàøòûº æ¸íå æà»à, ÿ¹íè êå»åñòiê èíòåëëèãåíöèÿ äåï á¼ëiï, ñûñûí î»øûë æ¸íå ñîëøûë äåï òà¹û äà æiêòåäi. Õàëûºòû» òàðèõè æîëûíàí õàáàðñûçäûº ò¾ðëi íàäàíäûºòàð¹à æîë àøàòûíäû¹û ì¸ëiì. ̽íäàé êåìøiëiê ìåìëåêåòòiê ºûçìåòòå áiðíåøå

åñå

òèãiçåòiíäiãi

¾ëêåéiï, äå

ºî¹àìäûº

áåëãiëi.

Îñû

äàìó¹à

àñà

çîð

êåñåëií

îéäû» øûíäû¹ûí Ãîëîùåêèí

ºûçìåòiíåí àíûº áàéºàó¹à áîëàäû. ²àçຠõàëºûíû» òàðèõûíàí, ¹àñûð áàñûíäà¹û îòàðëûº åçãiäåãi òàëàï-òiëåãiíåí

ìຽðûì

àóûð

Ãîëîùåêèí

õàëiíåí,

°.

ðóõàíè

Á¼êåéõàí½ëû,

À.

Áàéò½ðñûí½ëû, Ì. Äóëàò½ëû áàñòà¹àí ºàçຠèíòåëëèãåíöèÿñûíû» òàðèõè îðíûí òóðà, áàéñàëäû ò¾ñiíiï áà¹à áåðóãå ¼ðåñi æåòïåäi, òàð, ºàðàáàéûð òàïòûº, ïàðòèÿëûº ò¾ñiíiê äå»ãåéiíäå ºàëäû. ̸ñåëåí, îë VI ´ëêåëiê ïàðòèÿ êîíôåðåíöèÿñûíäà ¹àñûð áàñûíäà¹û ºàçຠèíòåëëèãåíöèÿñûíû»

ºûçìåòiíå

ìûíàäàé

áà¹à

áåðäi:

“Íó,

à

íàöèîíàëèçì íàøèõ áàåâ, áóðæóàçíîé èíòåëëèãåíöèè, ó íèõ îí êàêîé, — íåâèííåíüêèé? Íå íàñòóïàòåëüíûé? Ïîñìîòðèòå, êàê


115

â

ïåðèîä

äî

Îêòÿáðÿ

íàöèîíàëèñòè÷åñêèé

ùåíîê

è

ïîñëå

âûðàñòàåò

íàöèîíàëèñòè÷åñêóþ

ñîáàêó!

íàöèîíàëèçìû.

“íàöèîíàëèçì”

“Åñòü

Îêòÿáðÿ â

(ñìåõ). â

ýòîò

î÷åíü

áîëüøóþ

Åñòü

ðàçíûå

êàâû÷êàõ,

ò.

å..,

ñòðåìëåíèå ê ðàâíîïðàâèþ, çäîðîâîå è ïðàâèëüíîå, è ìû åìó äîëæíû ïîìîãàòü, à ïî íàöèîíàëèñòè÷åñêîé âåðõóøêå áàéñêèõ èäåîëîãîâ íàäî áèòü”82. Êåøåãi òiñ òåõíèãi, æ¾ðäiì-áàðäûì àë¹àí áiëiìi áàð ôåîäàëäûº-òîòàëèòàðëûº æ¾éåíi» åðêiìåí á¾òií áið õàëûºòû»

ñîðûíà

“ñåíüåðëûº”

ò຺à

îòûð¹àí

Ãîëîùåêèí

ìåìëåêåòòiê ºàéðàòêåðãå äå, ½ëû ¹àëûì¹à äà, ºàòàðäà¹û àçàìàòºà äà îðòຠøûíäûº äåãåí ½¹ûì áàð åêåíäiãií, àë îë øûíäûººà òîïûðຠøàøºàí¹à, õàëûºòû», ê¸äiìãi ὺàðà å»áåêøi õàëûºòû» ºàð¹ûñû æàóìàé ºîéìàéòûíäû¹û õàºûíäà îéëàìàñà êåðåê. Àë ñîë øûíäûº ò½ð¹ûñûíàí êåëãåíäå, ¼çi ¹àéáàòòàï îòûð¹àí èíòåëëèãåíöèÿíû» ïàòøà áèëiãi ò½ñûíäà äà, êå»åñ áèëiãi ò½ñûíäà äà ºûìñûíàºûìñûíà åðêiíäiê, òå»äiê, à¹àéûíäûº ñèÿºòû ºàðàïàéûì, ò¾ñiíiêòi æ¸íå òàáè¹è òàëàïòàí ¼çãå ºîé¹àí åøòåìåñi äå æîº åêåíäiãií ò¾ñiíå àëìàäû. Êåøåãi

°. Á¼êåéõàí, À. Áàéò½ðñûíäàð

ºîé¹àí ì¸ñåëåëåð

êå»åñòiê áèëiê îðíà¹àííàí êåéií äå ñûíàïòàé á½çûëûï, ºàðäàé åðiï êåòêåí æîº-òûí. Îëàé áîëñà, Ò. Ðûñº½ë½ëû, Ñ. ²îæàí½ëû, Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëû ñèÿºòû ºàéðàòêåðëåðäi» ¼ìiðãå êåëiï, ½ëòòûº

ì¾ääåíi æàëàó åòiï, ñàÿñè ê¾ðåñêå àðàëàñóû ºî¹àìäûº òàëàïòàí òó¹àí òàáè¹è º½áûëûñ áîëàòûí. Ãîëîùåêèí ìåí îíû» ñåðiêòåði á½ë º½áûëûñòû» äà ò¾ï òàìûðûíà òåðå»äåé áàðà ºîé¹àí æîº, îëàé åòó ê¼ï ê¾øòi, ò¼çiìäiëiêòi, óàºûòòû òàëàï åòåòiíäiãi áåëãiëi. Ñîíäûºòàí äà îëàð “å» ò¼òå æ¸íå æå»ië” æîëäû òà»äàï àëäû, àë ½ëòòûº åðêiíäiê

ïåí

òå»äiê

ì¸ñåëåñií

òà¹û

äà

ºîé¹àí

½ëòòûº

èíòåëëèãåíöèÿíû» êåëåñi, æà»à áóûíûí “àëàøîðäàøûëàð” äåï æàðèÿëàäû.


116

1926 æûë¹û ºàðàøà ïëåíóìûíäà æàñà¹àí áàÿíäàìàñûíäà Ãîëîùåêèí “àëàøîðäàëûºòàðäû» åêi áóûíûí” àíûºòàï, îëàð¹à ìûíàäàé

áà¹à

áåðäi:

øàòûñûï

æ¾ðìiç.

“Àëàøîðäàëûºòàð

Àëàøîðäàëûºòàðäû»

òóðàëû åêi

àéòºàíäà

ò¾ði

áàð

áiç åñêi

áàñøûëàðû æ¸íå àëàøîðäàëûºòàðäû» æà»à áóûíû. Á½ëàðäû» ¼çàðà ¾ëêåí

àéûðìàøûëû¹û

àëàøîðäàëûºòàðäû

àëñàº,

áàð.

Åãåð

ìà¹àí

áiç

îëàðäû»

iñêi

ò¸ðòiïòåãi

¼òêåíäå

áiðäåìåñi

áîë¹àíäàé ê¼ðiíåäi. Îëàð ¼òêåí óàºûòòà, ºàçຠæà¹äàéûíäà, ºàçຠáîëìûñûíäà

ðåâîëþöèîíåð,

áóðæóàçèÿëûº

ðåâîëþöèîíåðëåð

áîëäû. Àë æàñòàðäà îë æîº, îëàðäà àøó-ûçà áàñûì, îëàð êå»åñòiê áèëiêïåí ê¾ðåñòå åñåéäi”83. °»ãiìåíi»

êiì

òóðàëû

áîëûï

îòûð¹àíûí

ò¾ñiíãåí

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëû îñû ïëåíóìäà ñ¼éëåãåí ñ¼çiíäå: “Ìåí îñû ìiíáåäåí àëàøîðäà

èäåîëîãèÿñûìåí

îðòàº

åøòå»åì

äå

æîº

åêåíäiãií

ì¸ëiìäåéìií, ¼éòêåíi ìåí êîììóíèñòïií. Áiçäi» ñîðûìûç¹à ºàðàé îíäàé

æà¹äàéëàð iñiìiçäåí, êåéäå ñ¼çiìiçäåí ñåçiëiï æàòñà, ñîë

ºèûíäûºòàðäû æå»ó ¾øií ¼ñiï æåòiëóiìiç êåðåê ºîé”, — äåï ê¼ðñåòiï, îäàí àðû κó-à¹àðòó õàëûº êîìèññàðèàòû ïàðòèÿäà æîº èíòåëëèãåíòòåð ê¼ï øî¹ûðëàí¹àí

ìåêåìå, ñîíäûºòàí äà ºûçìåò

áàáûíà ºàðàé îë èíòåëëèãåíöèÿíû æ½ìûñºà òàðòó¹à áàéëàíûñòû áîé

ê¼ðñåòêåí

òàð

êîììóíèñòiê

ò¸êàïïàðëûºïåí

ê¾ðåñóäi

àäàøîðäàëûº ¸ðåêåò åñåáiíäå áà¹àëàó ºàòåëiê åêåíäiãií àéòòû. “Áiç 100% êîììóíèñò åìåñ åêåíäiãiìiçäi ò¾ñiíåìiç, — äåäi îë, — ¼éòêåíi áiç ïàòøàëûº ò¸ðòiïòi» æåð àóäàðó, êàòîðãà ñèÿºòû àçàáûí áàñòàí ¼òêiçãåíiìiç æîº, êåìøiëiêñiç äå åìåñ åêåíäiãiìiçäi ìîéûíäàéìûç, áiðຠáiç îë ºàòåëiêòåðäi æå»ó ¾øií ¸ðåêåò æàñàóäàìûç”84. Áiðຠîíû» á½ë æàí àéºàéû Ãîëîùåêèí åìåñ, çàëäà îòûð¹àí ºàçຠêîììóíèñòåðiíi» äå æ¾ðåãiíå æîë òàïòû äåï àéòó ºèûí. Ïëåíóì áàðûñûíäà¹û ïiêið àëûñó ñîíû ê¼ðñåòiï áåðäi.


117

Ãîëîùåêèí îñû ïëåíóìäà æàñà¹àí áàÿíäàìàñûíäà ºàçຠêîììóíèñò êàäðëàðäû» “æà»à ºàáàòû ºàëûïòàñûï, íû¹àéûï êåëå æàòûð”, á¾êië ²àçàºñòàííû» áîëàøà¹ûí, ïàðòèÿ ½éûìûíû» ºàçຠá¼ëiãií ê¼ðêåéòåòií îñû êàäðëàð áîëàäû, àë åãåð “ìåí, áiç á¸ðiìiç, á½ë ì¸ñåëåäå ºàòåëåññåê, îíäà ²àçàºñòàííû» áàºûòñûçäûººà ½ðûí¹àíû” äåï ì¸ëiìäåãåí. Æàóàïòû õàòøûíû» á½ë àéòºàí ïiêiðií òîëûº ê¾éiíäå æà øû¹àðó ºèñûíñûç áîëàð åäi. Äåãåíìåí, òàðèõè ò¸æiðèáå ê¼ðñåòiï áåðãåíäåé Ãîëîùåêèí ìå»çåï îòûð¹àí “æà»à ºàáàòòû»” êiìäåð åêåíäiãií äå øàìàëàó¹à áîëàäû. Ïëåíóì áàðûñûíäà

“ñ¸äóàºàñîâøûëäàðäû”

¸øêåðåëåóäå

àëäûìåí

áåëñåíäiëiê òàíûòºàí äà îñû “æà»à ºàáàòòà¹ûëàð” åäi. Åíäi ñîëàðäû» ñ¼çäåðiíåí àëûí¹àí ìûíàäàé ïiêiðëåðãå íàçàð àóäàðàëûº. Î.

Èñàåâ:

“Ìåí

åíäi

áiçäi»

ñ¸äóàºàñîâøûëäûºïåí

¾ëêåí

ïðèíöèïòiê àéûðìàøûëû¹ûìûç áàð êåéáið ì¸ñåëåëåðãå ¼òåéií. Áiðiíøi

-

æåðãiëiêòåíäiðó

ì¸ñåëåñi.

Îëàð

æåðãiëiêòåíäiðóäi

æ¾çiíäå íåãå àéíàëäûðìàºøû? Îëàð æåðãiëiêòåíäiðóäi áàñøûëûºòû áàñûï àëó º½ðàëû ìåí ¸äiñiíå àéíàëäûðûï, ñîäàí êåéií ì¸ñêåóëiê ïðîëåòàðëûº ïàðòèÿëûº áàñøûëû¹ûíàí æàëò áåðìåê. Îëàð áiçäi» îäàºòû» îðòàëû¹û — áiçäi» êå»åñòiê ̸ñêåóäi íà¹ûç ìåòðîïîëèÿ îðòàëû¹ûíäàé ò¾ñiíåäi. Ñîíûñûìåí äå îëàð ºàçຠáàéëàðûíû» èäåîëîãèÿñû ìåí òàëàáûí áiëäiðóøiëåð. ...Îäàí àðû Ñûðäàðèÿ iñi. “Æàëïûºàçàºòûº ì¸ñåëå” äåï äàóðûºòû îëàð. Íåãå, íå ¾øií? Ñàóäà¹à àéíàëäûðûï áàðëûº åâðîïàëûº õàòøûëàðäû û¹ûñòûðûï, îëàðäû» îðíûíà “¼ç” ºàçຠõàòøûëàðûí ºîéûï, å» ñî»ûíäà, ²àçàºñòàíäû ºîëûíà àëûï, åëäi “áàéëàðäàé áàñºàðó ¾øií”. X. ƾñiïáåêîâ: “...Ðåäàêòîð áîëûï æ¾ðãåíäå äå îíû» (Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûí

àéòûï

èíòåëëèãåíòòåðäi»

îòûð.

ïàðòèÿ¹à

Ì.

ºàðñû

².) æàçûë¹àí

ïàðòèÿäà

æîº

ìàºàëàëàðûí

æàðèÿëàóû êåçäåéñîº åìåñ. Àë åíäi îíû» êå»åñòiê èíòåëëèãåíöèÿ¹à


118

ºàòûíàñûíà ê¼»ië àóäàðàéûº. Áiçäi» êå»åñòiê èíòåëëèãåíöèÿ — á½ë ºàçຠ콹àëiìäåði. Áåñiíøi êîíôåðåíöèÿäàí îðãàí

êåéií ïàðòèÿëûº

“Å»áåêøi ºàçàºòà” îë ì½¹àëiìäåðäi — àòºàìiíåðëåð

æàðèÿëà¹àí ìàòåðèàë

áàñòû.

Ѽéòiï,

æà»à

òåîðèÿ

äåï

æàñàìàº

áîëäû, ìåí

¼ç ºûçìåòiìå áàéëàíûñòû ì½¹àëiìäåðäi ì½íäàé åòiï

ê¼ðñåòóãå

ºàðñû

øûºòûì.

Ѹäóàºàñ½ëû

æîëäàñòû»

èíòåëëèãåíöèÿ¹à ºàòûíàñû îñûäàí ê¼ðiíñå êåðåê”85. ±. Òî¹æàíîâ: “...îë “Å»áåêøi ºàçàºòà” æàðèÿëàí¹àí

áàñ

ìàºàëàñûíäà

XIV

ñúåçäi» øåøiìäåðiíå ñ¾éåíå îòûðûï, áiçäi» ²àçàºñòàíäà î»øûëäûº æîº, êåðiñiíøå, ñîëøûëäûº áàñûì, ñîíûìåí áåëñåíäi ê¾ðåñ æ¾ðãiçó ºàæåò äåï æàçäû. Ìåí

Îðòàëûº

Êîìèòåòòå

ºûçìåòòå

æ¾ðãåíiìäå

Ѹäóàºàñ½ëû

æîëäàñ ìà¹àí êåëiï, æàë¹ûç ëåíèíèçììåí ºàçຠõàëºûí áàñºàðó¹à áîëìàéäû äåï ä¸ëåëäåóãå òûðûñòû. Áiç îñû ê¾íãå äåéií òåê ëåíèíèçì àðºûëû ¹àíà õàëûºòû áàñºàðó¹à áîëàäû äåãåí ê¼çºàðàñòà ò½ðìûç, àë îë áîëñà áîëìàéäû äåéäi”...86 Æàðûññ¼çäå

°.

Áàéäiëäèí,

Ìóñèí

æ¸íå

áàñºà

áið

òîï

ºàéðàòêåðëåð øàìàìåí îñû ðóõòà ñ¼éëåäi. Øåøåíäåðäi» àðàñûíäà á½ðûí ¼çiíå ò¸í åìåñ áà¹ûòòà ñ¼éëåãåíäåðäi» àðàñûíäà ͽðìàºîâ åðåêøå ê¼çãå ò¾ñòi. Îë: “Êåøå áþðîäà Ѹäóàºàñ½ëû

Ãîëîùåêèí

ò¼»iðåãiíå æà¹ûìïàçäàðäû æèíàï àëäû äåäi... ´ëêåëiê Êîìèòåòòi» áàñ õàòøûñûíà º½ðìåòïåí ºàðàó, îíû» æîëäàñòûº êå»åñií ºàáûë àëó Ìû»áàåâ ïåí Ѹäóàºàñ½ëû Ðåñïóáëèêà

Õàëêîìû

Êå»åñiíi»

¾øií æà¹ûìïàç áîëó åêåí! ò¼ðà¹àñû

Ìû»áàåâ

ïåí

Ѹäóàºàñ½ëû ½ëòøûë èíãåëëèãåíöèÿíû» ûºïàëûíäà ºàëûï îòûð, á½ë æîëäàñòàðäû» îéû áîéûíøà æà¹ûìïàçäûº æàñàï ½ëòøûëäàð¹à æàºñà, îíäà ºàçຠõàëºûíà äà æ຺àíû; îëàð îéëàéäû, ºàçຠæåðiíi» í¸ði — ïàðòèÿäà æîº èíòåëëèãåíöèÿ, ÿ¹íè ñîëàð àðºûëû åë º½ðìåòiíå èå áîëà àëàìûç äåï”87. Êiì áiëñií, ì¾ìêií á½ë ͽðìàºîâòû» Áàñ õàòøûíû» ïëåíóìäà ¼ç àòûíà àéòºàí ìàºòàó


119

ñ¼çiíå áåðãåí æàóàáû äà áîëàð! °éòåóið, îíû» îñû ïëåíóìäà á½ðûí¹û Áþðî æ½ìûñû áîéûíøà ïiêiðëåñ, àçäû-ê¼ïòi îäàºòàñ æîëäàñòàðûìåí áiðæîëà àò º½éðû¹ûí ¾çiñêåíi àíûº. Áiçäi» ïiêiðiìiçøå, îñû ïëåíóìíû» ìàòåðèàëäàðûìåí òàíûñó àðºûëû ò¼ìåíäåãiäåé ºîðûòûíäûëàð æàñàó¹à áîëàòûí ñèÿºòû. Ãîëîùåêèí ºàçຠèíòåëëèãåíöèÿñûí á¼ëiï-æàðó ñàÿñàòûí æ¾ðãiçå îòûðûï, ìûíàäàé ìàºñàòòàð ê¼çäåï, î¹àí ºîë æåòêiçäi. Àëäûìåí ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿíû» ò¾ðëi áóûíäàðû àðàñûíäà¹û òàáè¹è ñàáàºòàñòûº

á½çûëäû,

ñîíû»

í¸òèæåñiíäå

æàñ

áóûí

èíòåëëèãåíöèÿíû» àçàìàòòûº êåìåëäåíó ïðîöåñi òåæåëäi. Àë á½ë æà¹äàé, ¼ç ðåòiíäå

æàëïû½ëòòûº ìiíäåòòåðäi àíûºòàó¹à,

îëàðäû

á¾êië åë ê¼ëåìiíäå ½¹ûíûï, ñîëàð ¾øií ñàíàëû ò¾ðäå ìàºñàòòû ê¾ðåñ æ¾ðãiçiï, å»áåê åòó ì¾ìêiíäiãiíåí àéûðäû. ´ëêåëiê

“Áàñ

õàòøû”

ºîðûòûíäû

ñ¼çiíäå

ïëåïóìäà

¼ç

äåãåíiíå æåòêåíiíå, ÿ¹íè îðòàëûºòà¹û áèëiêêå ½ºñàñ ²àçàºñòàí ê¼ëåìiíäå

øåêòåóñiç

êåäåðãiëåðäi» ½øûí

áiðií

áåðãåí”

æåêå

áèëiãiíií

îðíàòó

áiðæîëà ûñûð¹àíûíà,

“æà»à

ºàáàòòà¹û”

æîëûíäà

á½ë

(íîâûé

íåãiçãi

ìàºñàòòà

“ºîë

ñëîé)

ºàçàº

èíòåëëèãåíòòåðiíå ðèçàøûëû¹ûí æàñûð¹àí æîº. Îëàðäû» àòûíà: “²àðà»ûçäàðøû,

îñûíäà

ºàçàº

êîììóíèñò

æîëäàñòàð

ºàíäàé

òàìàøà ñ¼éëåäi, - äåäi îë. ´òå æàºñû... Áiçäå ¸ëi æà»à ºûçìåòêåðëåð ¼ñåòií

áîëàäû,

æîëäàñòàðäû»

àë á¸ði

ºàçið

îëàð

ñàóñàºïåí

ñàíàðëûº,

²àçàºñòàíäû

º½ðóäà¹û

êàïèòàë

á½ë

áîëûï

òàáûëàäû...”, — ñèÿºòû ìàðàïàò ñ¼çäåðäi àÿìàäû. Àë ¼çií äåãåíiíå æåòêiçãåí III ïëåíóìíû» ²àçàºñòàí òàðèõûíäà àëàòûí “º½ðìåòòi” îðíû

òóðàëû:

“Ïëåíóì

²àçàºñòàí

¾øií

îë

áàðëûº

íåãiçãi

ì¸ñåëåëåðäi øåøiï, àë¹à áàñòàéäû”, — äåäi88. Àë, øûí ì¸íiíäå, á½ë ïëåíóì, áåëãiëi ä¸ðåæåäå, òîòàëèòàðëûº æ¾éå æà¹äàéûíäà Ãîëîùåêèííi» áàñøûëû¹ûìåí, ²àçàºñòàííû» ñîðûíà ºàëûïòàñûï êåëå æàòºàí, “áiðàóûçäàí” á¸ðiíå ìຽë,


120

æåòåêøië

“æà»à

ºàáàòòà¹û”

àêòèâòi»

¾ñòåìäiê

àë¹àíûí

àé¹àºòàäû. °ëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûº æ¸íå ñàÿñè äàìóäà îðòàëûº ïåí áiðiíøi áàñøûíû» ½ñûí¹àí áà¹ûòûíàí ¼çãå áà¹ûò ½ñòàí¹àí ²îæàí½ëû,

Ѹäóàºàñ½ëû

æ¸íå Ìû»áàåâòàðäû áiðàóûçäàí

àéûïòàó ñîíû» ê¼ðiíiñi áîëàòûí. Ðåñïóáëèêà ¼ìiðiíäåãi íåãiçãi ì¸ñåëåëåð áîéûíøà ÁÊÏ(á) ²àçຠ´ëêåëiê

êîìèòåòiíäå 20-øû

æûëäàðäû» áàñûíàí áåði áîé ê¼ðñåòiï êåëå æàòºàí ê¼ï ïiêiðëiê áîëìàñà äà, ºîñ ïiêiðëiê îñûìåí àÿºòàë¹àí. Ñîíû» í¸òèæåñiíäå êîëëåêòèâòåíäiðó, îòûðûºøûëûººà ¼òó, èíäóñòðèÿëàíäûðó ñèÿºòû åë

¼ìiðiíå

ò¾áåãåéëi,

¼çãåðiñ

àëûï

êåëãåí

ºàðàïàéûì

åìåñ

ì¸ñåëåëåðäå îðòàëûºòû», îíû» åðêií æ¾ðãiçóøiñi ãîëîùåêèíäiê áà¹äàðëàìàëàð¹à æîë àøûëäû. Á½ë ïëåíóì áåëãiëi ä¸ðåæåäå Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû

¼ìiðiíäå äå

êåçå»äiê îðûí àëäû. Ïëåíóìäà îë ½ñòàí¹àí ñàÿñè áà¹ûò ºàíà æå»iëiñ òàïºàí æîº, áåëãiëi ä¸ðåæåäå, îíû» ¼çi äå òåðå» ðóõàíè ê¾éçåëiñêå ½øûðàäû. Àðà¹à åêi àé¹à æóûº óàºûò ñàëûï, àºïàíäà îë ´ëêåëiê Êîìèòåò áþðîñûíà ¼çií àóûë ìåêòåáiíå îºóëûºòàð ìåí êiòàïøàëàð

äàéûíäàó

¾øií

áiðíåøå

àé¹à

ðåñïóáëèêà

ìåêåìåëåðiíäåãi æ½ìûñòàí áîñàòóäû ¼òiíãåí àðûç áåðåäi. ´ëêåëiê Êîìèòåòòi» áþðîñû 1927 æûë¹û 9 íàóðûçäà¹û îòûðûñûíäà Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíû» íàñèõàò

àðûçûí

ºàðàï

ºàíà¹àòòàíäûðûï,

¾ãiò

æ¸íå

á¼ëiìiíå κó-à¹àðòó êîìèññàðèàòûìåí áiðãå æàçûëìàºøû

îºóëûºòàð ìåí êiòàïøàëàðäû» æîñïàðûí äàéûíäàï ñåêðåòàðèàòºà ¼òêiçóäi

òàïñûðàäû.

Àë

áþðîíû»

ñîë

æûë¹û

4

ñ¸óiðiíäåãi

ì¸æiëiñiíäå áàñºà äà õàëûº êîìèññàðèàòòàðûìåí áiðãå κó-à¹àðòó êîìèññàðèàòûíû» êîëëåãèÿ º½ðàìû áåêiòiëåäi. Îíû» º½ðàìûíäà Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû

æîº åäi. Á½ë iñ æ¾çiíäå îíû» ºûçìåòòåí áiðæîëà

àëàñòàë¹àíäû¹ûíû» ê¼ðiíiñi áîëàòûí. ´ëêåëiê îòûðûñûíäà

Êîìèòåò

áþðîñû

“Ѹäóàºàñîâ

1927

æîëäàñòû»

æûë¹û

18

´ëêåëiê

ìàìûðäà¹û Êîìèòåòòi»


121

òàïñûðìàñûí

îðûíäàìà¹àíû”

òóðàëû

ì¸ñåëå

ºàðàï,

ºàóëûäà

Ѹäóàºàñ½ëûíû» áåëãiëåíãåí ìåçãië - 15 ìàìûð¹à äåéií î¹àí æ¾êòåëãåí æ½ìûñòàðäû ¸êåëiï òàïñûðìà¹àíûí ê¼ðñåòiï, òåç àðàäà ̸ñêåóäåí ²ûçûëîðäà¹à ºàéòûï, ¼çiíå òèåñiëi ìiíäåòòi àÿºòàóûí òàëàï

åòåäi.

Àë

êåëåñi

27

ìàìûð

ê¾íãi

îòûðûñûíäà

Ѹäóàºàñ½ëûíû» Êîììóíèñòiê àêàäåìèÿ¹à ò¾ñó ¾øií ÁÊÏ (á) Îðòàëûº Êîìèòåòiíå ºàòûíàñ áåðóií ¼òiíãåí æåäåëõàòûí ºàðàï, îíäàé º½æàò áåðóãå

ºàðñû åêåíäiãi òóðàëû øåøiì ºàáûëäàéäû.

Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ñîë æûë¹à ìàóñûì àéûíû» àë¹àøºû ê¾íäåði ²ûçûëîðäà¹à

êåëiï,

áþðî

îòûðûñûíäà

¼çiíi»

îºó¹à

ºàòûíàñ

ñ½ðà¹àí ¼òiíiøií òà¹û äà ºàéòàëàéäû. Áþðî î¹àí åêiíøi ì¸ðòå ¼ç êåëiñiìií áåðìåéäi. Îë åíäi áþðî îòûðûñûíû» îñû æûë¹û 22 ìàóñûì

ê¾íãi

Òàøêåíäåãi àéûíäà¹û

øåøiìi

ïåäâóç¹à áiðíåøå

Ѹäóàºàñ½ëû

áîéûíøà

ðåêòîð áþðî

Ò.

áîëûï

ƾðãåíîâòû»

îðíûíà

òà¹àéûíäàëàäû.

Ìàóñûì

îòûðûñòàðûíà

ºàòûíàñºàíûìåí,

Ñ.

òàëºûëàí¹àí ì¸ñåëåëåð áîéûíøà ñ¼éëåãåí æîº åäi.

Àë 1927 æûë¹û 17 øiëäåäåãi áþðî ì¸æiëiñi Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíñûç ¼òòi. Ѽéòiï, Ãîëîùåêèí ìåí îíû» ïiêiðëåñ ñåðiêòåði áþðîíû» ¼çäåðiíå “æàéñûç” áið ì¾øåñiíåí áiðæîëà º½òûëäû. Æàðàòûëûñûíäà Êîìèòåòòi»

ê¾ðåñêåð

Ñ.

¸ëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûº

Ѹäóàºàñ½ëû æ¸íå

ñàÿñè

´ëêåëiê ì¸ñåëåëåðäå

½ñòàí¹àí æà»ñຠáà¹ûòûìåí ê¾ðåñií ²ûçûëîðäàäàí êåòêåí áåòòå òîºòàòà ñàë¹àí æîº. Îñû æûëäû» ºàçàíûíäà îë ïàðòèÿíû» XV ñúåçi àëäûíäà ïiêiðñàéûñºà ºàòûñó ìàºñàòûíäà æàçûë¹àí “Î íàöèîíàëüíîñòÿõ è ãàçåòiíi» ò¾ñiíiêñiç

ðåäàêöèÿñûíà ñåáåïòåðìåí

íàöèîíàëàõ” àòòû ìàºàëàñûí “Ïðàâäà” æiáåðäi.

Ãàçåò

àâòîðäû»

ðåäàêöèÿñû

êåëiñiìiíñiç

ìàºàëàíû

“Áîëüøåâèê”

æóðíàëûíà àóûñòûðà ñàëàäû. ´ç ðåòiíäå æóðíàë ðåäàêöèÿñû ìàºàëàíû XV ñúåçä ¼òêåí ñî»

1928 æûë¹û 1 ñàíûíäà æàðèÿëàï,

î¹àí æàóàï ðåòiíäå îñû ñàíäà ìîñêâàëûº ¹àëûì Ê. Òàáîëîâòû»


122

“Ïðîòèâ ëèíèè íàöèîíàëüíîé äåìîêðàòèè” àòòû ìàºàëàñûí ºîñà áåðåäi. Àðíàéû òàïñûðìà áîéûíøà æàçûë¹àí á½ë ìàºàëà Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíû» îðûíäû æ¸íå ä¸ëåëäi àéòºàí îéëàðûí æà øû¹àðûï,

¼çií

ïàðòèÿíû»

ñàðà

æîëûíà,

èíòåðíàöèîíàëèçì

ïðèíöèïòåðiíå ºàðñû øûººàí “áóðæóàçèÿëûº äåìîêðàò” ðåòi»äå ê¼ðñåòóäi

ê¼çäåãåí

æ½ìûñ

áîëàòûí.

Ãàçåò

ïåí

æóðíàë

ðåäàêöèÿëàðûíû» ì½íäàé iñòåðiíå ðåíæiãåí Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû 1928 æûëû 6 æ¸íå 7 àºïàíäà “Ïðàâäà” ãàçåòiíi» ðåäàêòîðûíà õàò æ¸íå ÁÊÏ(á) Îðòàëûº Êîìèòåòiíå àðûç æîëäàéäû. ´ç óà¹ûíäà ò¾ðëi ïiêiðëåð òóäûð¹àí îñû ìàºàëà òàðèõûíàí òîëû¹ûðຠõàáàðäàð áîëó ¾øií

îºûðìàí

íàçàðûí

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëû

æàç¹àí

àðûçäû»

ò¾ïí½ñºàñûí òîëûº ê¾éiíäå ½ñûíûï îòûðìûç:  Öåíòð. Êîìèòåò ÂÊÏ(á) Îò ÷ëåíà ïàðòèÿ Ñàäâàêàñîâà Ñ. (ñòàæ 1920 ã. ïàðòáèëåò 0944646). Çàÿâëåíèå 1. Ðîâíî çà ìåñÿö äî îòêðûòèÿ 15-ãî ïàðòñúåçäà ìíîþ áûëà íàïðàâëåíà â äèñêóññèîííûé ëèñò ïðè “Ïðàâäå” ñòàòüÿ “Î íàöèîíàëüíîñòÿõ è íàöèîíàëàõ”. Ìîÿ ñòàòüÿ âìåñòî “äèñêóññèîííîãî ëèñòà” ðåäàêöèåé “Ïðàâäû” áûëà íàïðàâëåíà â “Áîëüøåâèê” äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ (îòâåò “Ïðàâäû” ïðèëàãàþ). “Áîëüøåâèê” îïóáëèêîâàë ñòàòüþ â № 1 îò 15 ÿíâàðÿ 1928 ãîäà, ò. å. ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå ïàðòñúåçäà, êîãäà âñÿêàÿ äèñêóññèÿ, êàê ôîðìàëüíî, òàê è ôàêòè÷åñêè áûëà ïðåêðàùåíà. Íàñòîÿùèì çàÿâëÿþ ðåøèòåëüíûé ïðîòåñò ïðîòèâ ñòîëü íåïîíÿòíîãî ïîâåäåíèÿ ðåäàêöèè “Áîëüøåâèêà”, ñîçíàòåëüíî èëè äî íåäîðàçóìåíèþ ïîñòàâèâøåãî ìåíÿ â ïîëîæåíèå ÷åëîâåêà, â ðîëè çà÷èíùèêà

íîâîé

äèñêóññèé,

ðåøåíèé óæå ïîñëå ñúåçäà.

âûñòóïàâøåãî

ïðîòèâ

ïàðòèéíûõ


123

2. Ðåøåíèÿ 15-ãî ñúåçäà äëÿ ñåáÿ ñ÷èòàþ îáÿçàòåëüíûìè íî çà ñòðàõ, à çà ñîâåñòü. Ñëåäîâàòåëüíî ïðèíöèïèàëüíî ñïîðíûå ïóíêòû ìîåé ñòàòüè òåïåðü, ïîñëå ïàðòñúåçäà, îòïàäàþò. 3. ×òî æå êàñàåòñÿ

êðèòèêà

äåÿòåëüíîñòè

îòäåëüíûõ

ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ íà îêðàèíå, òî ýòè ðàáîòíèêè, ïî ìîåìó, íå íàñòîëüêî áåçãðåøíû, ÷òîáû èõ íå êðèòèêîâàòü. Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî è ñàìè îíè — ýòî ðóêîâîäÿùèå ðàáîòíèêè, - èíà÷å íå ðàñöåíÿò ìîå âûñòóïëåíèå “ïðîòèâ” íèõ. Åñëè æå, ïà÷å ÷àÿíèÿ, ñóáúåêòèâíûå ïîáóæäåíèÿ íåêîòîðûõ ðóêîâîäÿùèõ

òîâàðèùåé

íà

îêðàèíå,

ïîäñêàæóò

èì

íåîáõîäèìîñòü áîðüáû ïðîòèâ ìíèìîé “ðåâèçèè” Ñàäâàêàñîâûì ðåøåíèè 15-ãî ñúåçäà, òî ÿ íàäåþñü, ÷òî Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò íå îòêàæåò â òîì, ÷òîáû îãðàäèòü ÷ëåíà ïàðòèè îò ïîñëåäñòâèé ïîäîáíîãî íåäîðàçóìåíèè. Âîçìîæíî ìíîãèõ áóäåò ïîäâîäèòü êàëåíäàðü (15 ÿíâàðÿ 1928 ãîäà), áëàãîäàðÿ ðåäàêöèè “Áîëüøåâèê”, çà ÷òî ÿ íå ìîãó ñ÷èòàòü ñåáÿ âèíîâíûì. Ñ êîì. ïðèâåòîì Ñ. Ñàäâàêàñîâ 6 /II—28

ãîäà.

ã. Òàøêåíò. “Áîëüøåâèê” æóðíàëûíäà æàðèÿëàí¹àí ìàºàëàíû» Òàøêåíòòå æ¾ðãåí Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûíà æàéëû òèìåãåíäiãi ò¾ñiíiêòi. Îë ê¼ï ½çàìàé

ðåêòîðëûº

æ½ìûñòàí

áîñàíûï,

̸ñêåóãå

àóûñàäû.

̸ñêåóäå îë àëäûìåí àç óàºûò Øû¹ûñòàíó èíñòèòóòûíäà ¹ûëûìè ºûçìåòêåð

áîëûï

iñòåï,

ñîäàí

ñî»

̸ñêåóäi»

èíæåíåðëiê

òðàíñïîðò èíñòèòóòûíà îºó¹à ò¾ñåäi. Á½ë îºó îðíûí 1933 æûëû àÿºòà¹àí îë, ïàðòèÿëûº ìû»äûº ºàòàðûíäà ̸ñêåó-Äîíáàññ òåìið æîë º½ðûëûñûíäà º½ðûëûñøû-èíæåíåð ºûçìåòiíäå áîëàäû. Îñû æ½ìûñòà æ¾ðiï ¼íiäiðiñòiê àïàò í¸òèæåñiíäå óëàí¹àí îë 1933 æûëäû» æåëòîºñàíûíäà Êðåìëüäåãi àóðóõàíàäà ¼ìiðäåí ºàéòàäû.


124

Ñì๽ëäû» ¼ëiìi ºàçຠåëi, ºàçຠèíòåëëèãåíöèÿñû ¾øií, ¸ðèíå, ºàòàðäà¹û õàáàð åìåñ-òií. “Èçâåñòèÿ” ãàçåòi 18 æåëòîºñàí ê¾íãi ñàíûíäà îíû» ºàçà áîëóûíà áàéëàíûñòû Ò. Ðûñº½ë½ëû, Í. ͽðìàºîâ, ±. Òî¹æàíîâ, Ì. Ìûðçà¹àëèåâ, Â. Øàòîâ, À. Àâäååâ ñèÿºòû ºàéðàòêåðëåð ºîë ºîé¹àí ºàé¹ûëû õàáàð æàðèÿëàäû. °. Á¼êåéõàí Àº òå»iç æà¹àñûíäà¹û Ñîëîâåöêi ºàïàñûíäà æàòºàí Ì. Äóëàòîâºà æàç¹àí õàòûíäà ¼çiíi» øåðìåíäå õàëií “Ñì๽ëäàí áàñºàìûç àìàíáûç” äåï áiëäiðäi. Àë ñîðìà»äàé åëiíi» êiìíåí àéðûë¹àíûí æàºñû ò¾ñiíãåí Ìà¹æàí: Æàñ Ñìà¹½ë ¾çäiê òó¹àí áàëà åêåí, Áàéòຠåëãå àñºàð òàóäàé ïàíà åêåí. Ñîë áàëàäàí, ñîë ïàíàäàí àéðûë¹àí, ²àéðàí ºàçàº, îðíû òîëìàñ æàðà åêåí. Êiì áiëäi åðäi» àñûë òó¹àí áàëàñûí, Áàéòຠåëäi» àñºàð òàóäàé à¹àñûí. Àæàë øiðêií ºàðàìàéñû» àæàð¹à, Òà¹äûð òàðòûï æûðòºûçûïòû æà¹àñûí. Àººóû æîº, ºàçäàðû æîº ê¼ë æåòiì ؾéãiíi æîº, øàë¹ûíû æîº æåð æåòiì! Ñì๽ëäàé áàëàñûíàí àéðûë¹àí, ²àéðàí ºàçàº, áîëäû» á¾ãií ñåí æåòiì. Êåéiíãi îºè¹àëàð ê¼ðñåòiï áåðãåíäåé, Ãîëîùåêèí ¾øií Ñ. Ѹäóàºàñ½ëûí ²àçàºñòàííàí àëàñòàó áàñ ê¼òåðåð ºàçຠçèÿëûëàðûíà ºàðñû ¾ëêåí øàáóûëäû» àëäûíäà¹û äàéûíäûº åäi. 1927 æûëû ñ¸óiðäå Æ. Ìû»áàåâ ²àçຠÎðòàëûº Àòºàðó Êîìèòåòiíi» ò¼ðà¹àñû ºûçìåòiíåí áîñàòûëûï, ¼çiíi» òó¹àí æåðiíå, Àäàé óåçäiê àòºàðó êîìèòåòi ò¼ðà¹àñû ºûçìåòiíå æiáåðiëäi. Îñû æûëäû» ê¾çiíå ºàðàé òðîöêèñòiê-çèíîâüåâòiê áëîêºà ºàðñû ê¾ðåñ áàñòàë¹àíäà, á½ë íàóºàí ²àçàºñòàíäû äà ºàìòûï, ºàçàºñòàíäûº òðîöêèñòåðìåí áàéëàíûñòà áîë¹àíû

¾øií

̽ñòàìáàé½ëû Ѹäóàºàñ½ëû

Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëû,

ïàðòèÿëûº

Æ.

æàóàïºà

ѽëòàíáåêîâ òàðòûëó¹à

òèiñ

æ¸íå

Û.

áîëäû.

Ñ.

á½ë êåçäå Ìîñêâàäà îºóäà æ¾ðãåíäiêòåí, îíû» iñiíå


125

ºàòûñòû

º½æàòòàð

Ìîñêâà¹à

Îðòàëûº

Áàºûëàó

Êîìèññèÿñûíà

æ¼íåëòiëäi. µç຺à ñîçûë¹àí àóûð òåðãåóäåí êåéií ̽ñòàìáàé½ëû ïàðòèÿäàí

øû¹àðûëäû.

ѽëòàíáåêîâ

ºàòà»

åñêåðòóìåí

ïàðòèÿ

ºàòàðûíäà ¸ðå» ºàëäû. Á½ë

ïðîöåññ

ê¼ï

½çàìàé,

ÿ¹íè

1929

æûëû

“ñ½ëòàí¹àëèåâøiëäåð iñiìåí” ñàáàºòàñ “½ëòøûë óêëîíèñòåðìåí”, “áóðæóàçèÿëûº ½ëòøûëäàðìåí” ê¾ðåñ íàóºàíûíà ½ëàñòû. Îñû æûëû ºûðûººà æóûº ºàçຠºî¹àì æ¸íå ì¸äåíèåò ºàéðàòêåðëåði ò½òºûí¹à àëûíäû. Òåðãåó áàðûñûíäà îëàðäû» á¸ðiíi» äåðëiê àëäûíà åñêi “êií¸ëàðû” ê¼ëäåíå» òàðòûëäû. Ãîëîùåêèí

ìåí

îíû»

åðêií

iñêå

àñûðóøûëàð

ºàçàº

½ëòøûëäàðûí æàçàëàóäà îðòàëûºòà¹û ¸ðiïòåñòåðiíåí êåì ò¾ñêåí æîº, òiïòåí øåò àéìàºòàð¹à ò¸í áåëñåíäiëiêïåí àñûï ò¾ñiï æàòòû. ̸ñåëåí,

º½ðàìûíäà

À.

Áàéò½ðñûí½ëû,

Ì.

Äóëàòîâ,

Æ.

Àéìàóûòîâ áàð 20 àäàì àëäûìåí àòó æàçàñûíà êåñiëiï, ñî»ûíàí á½ë ¾êiì 10 æûëäûº êîíöëàãåðüãå àóûñòûðûëäû. Ì. ƽìàáàåâ, Å. Îìàðîâ æ¸íå áàñºà 7 àäàì 10 æûëäûº, àë ºàë¹àí 15 àäàì 5 æ¸íå 3 æûëäûº ìåðçiìãå êîíöëàãåðüãå ºàìàëäû. Êåñiëãåíäåðäi» áiðàçû ëàãåðüäåãi àóûð æà¹äàé¹à áàéëàíûñòû åëiíå àìàí-åñåí îðàëà àë¹àí æîº. Ãîëîùåêèí àëàøòûº èíòåëëèãåíöèÿ åìåñ, ¼çi ñåíiìñiç äåï òàïºàí àïïàðàòòà æ¾ðãåí ºàéðàòêåðëåðìåí ê¾ðåñií ²àçàºñòàííàí áiðæîëà êåòêåíãå äåéií òîºòàòºàí æîº. ̸ñåëåí, îñû ìåçãiëäå ºûçìåòiíåí áîñàòûëûï, àñòàíàäàí àëàñòàë¹àíäàðäû» àðàñûíäà Í. ͽðìàºîâ, Æ. ѽëòàíáåêîâ, æ¸íå áàñºà ê¼ïòåãåí ºàéðàòêåðëåð áàð åäi. Á½ëàðäû» áiðàçû ¼ìiðií ºàé¹ûëû àÿºòàäû. Á½ë àéòûë¹àíäàð ñòàëèíäiê áèëiêòi» Ãîëîùåêèí ºîëûìåí ºàçຠèíòåëëèãåíöèÿñûíà æàñà¹àí ºèÿíàòûíû» ¾çiê ê¼ðiíiñi ¹àíà. Òåê èíòåëëèãåíöèÿ åìåñ, á¾êië åë áàñûíà ò¾ñêåí á½ë ç½ëìàòòû» øûí ì¸íiíäåãi àóºûìû àí๽ðëûì êå» ¸ði òåðå» åäi.


126

Á½ë

àëàøòûº

àòàí¹àí

½ëò-àçàòòûº

ºîç¹àëûñ

èíòåëëèãåíöèÿñûí æàçàëàóäû» àë¹àøºû òîëºûíû áîëàòûí. Êåëåñi òîëºûíû 1930 æûëäû» åêiíøi æàðòûñûíäà iñêå àñûðûëäû Á½ë æîëû äà àðàñûíäà Ì. Òûíûøáàåâ, X. æ¸íå Æ. Äîñì½õàìåäîâòàð, °. Åðìåêîâ, Ì. °óåçîâ, Æ. Àºáàåâ, ². Êåìå»ãåð½ëû áàð ºûðûºòàí àñòàì ºàçຠçèÿëûëàðû ÎÃÏÓ ò¾ðìåñiíå æàáûëûï, îëàðäû» îí áåñi áåñ æûë¹à æåð àóäàðûëäû.

µËÒØÛË ÒµÐÀÐ ÐÛѲµËµËÛ Ò½ðàð Ðûñº½ë½ëûíû» ¼ìiðáàÿíûíäà îíû» ½éûìäàñòûðóûìåí æ¸íå

ò¼ðà¹àëû¹ûìåí

ÐÑÔÑÐ

º½ðàìûíäà¹û

àâòîíîìèÿëûº

º½ðûëûìäàðäû» áàñøû ºàéðàòêåðëåðiíi», ÁÎÀÊ æ¸íå ÊÑÐÎ ÎÀÊ ì¾øåëåðiíi» ºàòûñóûìåí 1926 æûëû ̸ñêåóäå

áîëûï ¼òêåí ½ëò

ì¸ñåëåñiíå àðíàë¹àí êå»åñòi» îðíû åðåêøå. ²àòûñºàí êiñiëåðäi» º½ðàìû,

ñîíäàé-àº

îíäà

òàëºûëàí¹àí

ì¸ñåëåëåðäi»

ìà»ûçû

æà¹ûíàí á½ë êå»åñ, óàºûò ê¼ðñåòiï áåðãåíäåé, øûí ì¸íiíäå ½ëò ì¸ñåëåñiíå àðíàë¹àí á¾êiëîäàºòûº 5-øi êå»åñòi» ìiíäåòií àòºàð¹àí åäi. µëòòàð ì¸ñåëåñiíå àðíàë¹àí á½ðûí¹û 4-øi êå»åñ ̸ñêåóäå 1923 æûëû 9-12 ìàóñûì àðàëû¹ûíäà áîëûï ¼òêåí-äi. “´òå º½ïèÿ” äåï ì¼ð áàñûë¹àí 4-øi êå»åñòi» ìàòåðèàëäàðûí æåòïiñ æûë ¼òêåí ñî», 1992 æûëû æåêå êiòàï åòiï ì¸ñêåóëiê “Èíñàí” áàñïàñû áàñûï øû¹àðäû. Àë “Íàöèîíàëäàð êå»åñi” íåìåñå “Ðûñº½ëîâ” êå»åñi àòàí¹àí 1926 æûë¹û êå»åñòi» ìàòåðèàëäàðû äà “²½ïèÿ” äåãåí áåëãiìåí ̸ñêåó àðõèâòåðiíäå ñàºòàëóû. Åãåð iñêå ûæäè¿àòòû òàðèõøû-ìàìàíäàð òàðòûëàð áîëñà, á½ë ìàòåðèàëäàðäû äà æåêå êiòàï

åòiï

øû¹àðó¹à

òàðèõøûëàðäû»

¾ëêåí

òîëûº

ì¾ìêiíäiê

ºûçû¹óøûëû¹ûí

áàð.

Àë

òó¹ûç¹àí

åíäi êå»åñòå

îñû íå

æ¼íiíäå ñ¼ç áîëàäû, îíû» êå»åñòiê òàðèõ ä¸óiðiíäå àëàòûí îðíû


127

ºàíäàé? Á½ë ñàóàëäàð¹à æàóàïòû êå»åñ ìàòåðèàëäàðûìåí æàºûí òàíûñà îòûðûï àëó¹à áîëàð, á½ë àðàäà áiç êå»åñòi ¼òêiçóäåãi Ò. Ðûñº½ë½ëûíû» àòºàð¹àí ºûçìåòi ìåí îíäà ºàðàë¹àí ì¸ñåëåëåðãå ºûñºàøà ¹àíà òîºòàëìàºïûç. 1926 æûëäû» ìàìûðûíäà ²àçàºñòàííû» ñîë êåçäåãi àñòàíàñû ²ûçûëîðäàäà “Å»áåêøi ºàçດ ãàçåòiíi» ðåäàêòîðû ºûçìåòiíäå æ¾ðãåí Ò½ðàð Ðûñº½ë½ëûêåíåòòåí ̸ñêåóãå øàºûðûëûï, ÐÑÔÑÐ Õàëûº Êîìèññàðëàðû Êå»åñi Ò¼ðà¹àñûíû» îðûíáàñàðû ºûçìåòiíå òà¹àéûíäàëàäû. Á½ë îðòàëûº áèëiêòi» Ñòàëèííi» áàñºàðóûìåí æà»à êå»åñòiê èìïåðèÿíû º½ðó iñií ºûçó ºîë¹à àëûï æàòºàí ìåçãiëi åäi. Æà»à èìïåðèÿëûº ïðèíöèïòåðäi» ¾ñòåìäiê àëóûíà æàíò¸íiìåí ºàðñû øûººàí Ç. Âàëèäîâ, Ì. ѽëòàí¹àëèåâ æ¸íå áàñºà ñîë ñèÿºòû ºàéðàòêåðëåð ºûçìåòòåí àëàñòàëûï, àáàºòû¹à æàáûëûï, ñà¹û ñûí¹àí áîëàòûí. Äåãåíìåí îðòàëûºòû» îçáûðëû¹ûíà íàðàçû ê¾øòåð ¸ëi äå àç åìåñ-òií. Á½ë íàðàçûëûºòû ¼ç ä¸ðåæåñiíäå æåòêiçóãå ºàáiëåòòi æåêå ºàéðàòêåðëåð äå áàð-òûí. Ñîëàðäû» áiði Ò½ðàð Ðûñº½ë½ëû åäi. 1926

æûëäû»

“ÐÑÔÑÐ-äû, îáëûñòàðäû»

îíû»

ìàóñûìûíäà º½ðàìûíäà¹û

º½ðàìûí

ÁÊÏ(á)

ÎÊ

½ëòòûº

æåòiëäiðó

Ñàÿñè

áþðîñû

ðåñïóáëèêàëàð ì¸ñåëåñi

ìåí

áîéûíøà

Ì.È.Êàëèíèííi» áàñøûëû¹ûìåí 33 àäàìíàí ò½ðàòûí êîìèññèÿ º½ðàäû.

µëòòûº

º½ðûëûìäàð

êîíñòèòóöèÿëûº-º½ºûºòûº

ìåí

ºàòûíàñòàðäû

îðòàëûº áåëãiëi

àðàñûíäà¹û áið

æ¾éåãå

êåëòiðóãå òèiñ áîë¹àí á½ë êîìèññèÿíû» æ½ìûñû ¾ëêåí ¾ìiò àðòàðëûºòàé ê¾éäå åìåñ åäi. Àë òåç àðàäà øåøiìií ê¾òêåí ì¸ñåëåëåð ê¾í ¼òêåí ñàéûí ê¼áåéå ò¾ñêåí áîëàòûí. Ѽéòiï, áîëüøåâèêòåðäi» ½ëòòûº åçãiäåãi õàëûºòàð¹à òå»äiê æ½ìà¹ûí áåðó æ¼íiíäåãi ó¸äåñi ºîë æåòïåñ ºèÿë¹à àéíàëà áàñòàéäû Á½ë æà¹äàé ÐÑÔÑÐ

º½ðàìûíäà¹û

àâòîíîìèÿëûº

º½ðûëûì

áàñøûëàðû

àðàñûíäà îðòàëûº ñàÿñàòûíà äåãåí íàðàçûëûºòû» ¼ñå ò¾ñóiíå íåãiç


128

áîëàäû. Ò. Ðûñº½ë½ëû¼òêiçãåí êå»åñ ñîë íàðàçûëûºòû» æèûíòûº ê¼ðiíiñi åäi. Êå»åñ 1926 æûëû 12 ºàðàøà ê¾íi êåøêå æ¸íå 14 ºàðàøà, æåêñåíái ê¾íi, ÿ¹íè î¹àí ºàòûíàñóøûëàðäû» ÁÎÀÊ ñåññèÿñûíû» æ½ìûñûíàí ºîëäàðû áîñà¹àííàí êåéiíãi óàºûòòà ¼òåäi. Êå»åñ æ½ìûñûíà 49 àäàì ºàòûíàñàäû. Îëàðäû» 11-i ºàçຠºàéðàòêåðëåði áîëàòûí.

Á½ë

ñàí

ñîë

ìåçãiëäåãi

ºàéðàòêåðëåðiìiçäi»

ñàÿñè

áåëñåíäiëiãiíi» àé¹à¹û áîëñà êåðåê. Êå»åñòi àøó ñ¼çiíäå Ò. Ðûñº½ë½ëûíû» “ÁÎÀÊ-íi» ½ëò-iñòåði á¼ëiìi ìåí ̸ñêåóãå ñåññèÿ¹à êåëãåí ½ëò àéìàºòàðû ¼êiëäåðiíi» ¼òiíiøi

áîéûíøà”

ìûíàíäàé

¼òêiçiëiï

ì¸ñåëåëåðäi

îòûð¹àíûí

½ñûíàäû:

1)

àéòûï,

Ì.

ê¾í

Êàëèíèí

ò¸ðòiáiíå ò¼ðà¹àëûº

æàñàéòûí ÁÊÏ(á) ÎÊ-íi» Êîìèññèÿñûíû» ºûçìåòiíå áàéëàíûñòû ÐÑÔÑÐ-äà¹û ½ëòòûº àâòîíîìèÿëûº º½ðûëûìäàðäû» ì¸ñåëåëåði; 2) ÁÊÏ(á) ÎÊ æàíûíäà¹û ½ëòòûº ì¸ñåëåëåð áîéûíøà ¼òêiçiëiï ò½ðàòûí êåçåêòi êå»åñòi øû¹àðó ºàæåòòiãi æ¼íiíäå; 3) ÁÎÀÊ Ïðåçèäèóìû æàíûíäà¹û ½ëò iñòåði á¼ëiìiíi» ìiíäåòòåði æ¼íiíäå; 4) ÐÑÔÑÐ-äû» æåòåêøi îðòàëûº ìåêåìåëåðiíå (õàëêîìäàð ìåí ñî¹àí òå» îðûíäàð¹à) ½ëò ºûçìåòêåðëåðií òàðòó æ¼íiíäå. Áiðiíøi

ì¸ñåëå

áîéûíøà

êå»åñêå

ºàòûíàñóøûëàð

Ò.

Ðûñº½ë½ëûíû» æàñà¹àí õàáàðûí òû»äàï, ñîíàí ñî» Àñôåíäèÿðîâ, Ñàìóðñêèé æ¸íå Êóðö äàÿðëà¹àí òåçèñòåðäi òàëºûëàéäû äà, ºàë¹àí ì¸ñåëåëåð áîéûíøà åðêií ïiêið àëûñàäû. Òåçèñòåðäi» àâòîðëàðû îðòàëûº

áèëiê

îðûíäàðûíà

îðòàëûºòàíäûðûëûï, ðåñïóáëèêàëàðäû»

áàñºàðó

áþðîêðàòèçìãå

æåðãiëiêòi

iñiíi» æîë

ì¸ñåëåëåðií

øåêòåí áåðiï

ò¾ñiíóãå

òûñ æ¸íå

êåëãåíäå

º½ëûºñûçäûº òàíûòûï îòûð¹àíäûºòàðûí àéòûï, ñîíäûºòàí äà áàñºàðó àïïàðàòûí æåðãiëiêòåíäiðó, æåð ì¸ñåëåñiíi», ¼íåðê¸ñiï ñàëó æ¸íå îëàðäû ìàìàí êàäðëàðìåí ºàìòàìàñûç åòó, æåðãiëiêòi ½ëò


129

òiëäåðií ìåìëåêåòòiê òië ä¸ðåæåñiíå ê¼òåðó æ¸íå áàñºà îñû ñèÿºòû ì¸ñåëåëåðäi» øåøiëìåé æàòºàíäû¹ûíà ê¼»ië àóäàðäû. Êå»åñòå ñ¼éëåãåí øåøåíäåðäi» ñ¼çäåðiíäå äå íàðàçûëûº ïåí àøûíó àðàëàñ åäi. Êóðö (Ïîâîëæüå íåìiñòåði ÀÊÑÐ Õàëêîì êå»åñiíi» ò¼ðà¹àñû): “Ìåìëåêåòiìiçäi» îðòàëûº ìåêåìåëåði ñàÿñè ì¸íi áàð äèðåêòèâàëûº ºàóëûëàðäû ¹àíà åìåñ, òiïòåí àç ½ëòòàð¹à áàéëàíûñòû áàðëûº êå»åñ ìåêåìåëåði ìiíäåòòi ò¾ðäå îðûíäàó¹à òèiñòi

çà»äàðäû

àÿº

àñòû

åòiï

îòûð”.

°áäiðàõìàí

(²ûð¹ûç

îáëàòºàðó êîìèòåòi ò¼ðà¹àñûíû» îðûíáàñàðû): “µëò àéìàºòàðû ìåí ÐÑÔÑÐ-äû» îðòàëûº ìåêåìåëåði àðàºàòûíàñûíà áàéëàíûñòû øåøiëìåé æàòºàí æàéëàð ¼òå ê¼ï. ̸ñåëåí, ñîë ½ëò àéìàºòàðûíàí àðûçäàíûï

êåëãåí

àâòîíîìèÿëûº

îðûñ

ìåìëåêåò

¼êiëiíi»

àðûçû

îðûíäàðûíû»

ê¼ï

ðåñìè

æà¹äàéäà

¼òiíiøòåðiíåí

æî¹àðû ºîéûëûï æàòàäû... 21-øi æûëû áiç æåð-ñó ðåôîðìàñûí ¼òêiçäiê, ºûç¹ûçäàð¹à êåçiíäå êåëiìñåêòåð òàðòûï àë¹àí æåðëåði ºàéûðûëäû, æåð ¹àíà åìåñ, æåðìåí áiðãå ñàëûí¹àí º½ðûëûñòàð, äèiðìåíäåð

äå

¼òòi.

̽íû

åñòiãåí

ÁÎÀÊ

ºàóëû

ºàáûëäàï,

äèiðìåíäåð ¼ç èåëåðiíå ºàéòàðûëñûí äåï ê¼ðñåòåäi, àë åíäi îñû º½æàòºà

ñ¾éåíiï

îðûñ

øàðóàëàðû

ò¾ðëi

íàðàçûëûºòàð

½éûìäàñòûðóäà...” Êå»åñòå

ñ¼éëåãåí

ºàçàº

¼êiëäåði

Ñ.

Àñôåíäèÿðîâ,

Ñ.

Ìå»äåøåâ, Æ. Ìû»áàåâ, Ñ. ²îæàí½ëû, °. Äîñîâ ²àçàºñòàíäà¹û æà¹äàéäû ºàòàë ñûí¹à àëûñòû. Êå»åñòå ºîðûòûíäû ñ¼ç ñ¼éëåãåí Ò. Ðûñº½ë½ëû äà ûìûðàñûç åäi. Îë: “Îðòàëûº ìåìåëåêåòòiê àïïàðàò ¼çäåði»içãå ì¸ëiì ì¾ääåëåðäi ºîð¹àï ¸áäåí ºàëûïòàñûï ºàë¹àí, åíäi îíû ñîë ºàëûïòàñûï ºàë¹àí áà¹ûòòàí áàñºà æ຺à á½ðó æå»iëãå ò¾ñïåñ. Àïïàðàò ½ëòòûº àéìàºòàðäà¹û åðåêøåëiêòåðäi åñåïêå àëó¹à áåéiìäåëìåãåí. Êåðåê äåñå»iç, îíû» æåòåêøiëåði ºàíäàé ½ëòòàðäû» ºàéäà ò½ðàòûíäûºòàðûí äà áiëìåéäi. Îíäà æ½ìûñ æàñàéòûí


130

øåíåóíiêòåð

½ëòøûëäûº

ïè¹ûëìåí

óëàí¹àí,

½ëûäåðæàâàëûº

øîâèíèçì òóðà îñû îðòàëûº ìåêåìåëåðäåí òàðàï îòûð. ²àçiðãi

ýêîíîìèêàëûº

ñàÿñàòòà

åëäi

èíäóñòðèÿëàíäûðó

ì¸ñåëåñi íåãiçãi îðûí àëûï îòûð. Ìiíå, îñû ì¸ñåëåäå äå ½ëòòûº àéìàºòàðäû» ò¾ïêiëiêòi ì¾ääåëåði ì¾ëäåì åñåïêå àëûíûï îòûð¹àí æîº. Òiïòåí ºàéñûáið æàóàïòû îðûíäà¹û æîëäàñòàð ñîë ½ëòòûº àéìàºòàðäà åñåïòåéäi.

ºàíäàé Îëàðäû»

øàðóàøûëûºòàð

¹àíà

èíäóñòðèÿëàíäûðó ò¾ñiíiãi áàð,

àë

áîëóû

áîéûíøà, åãiíøiëiê

îíäà

ûºòèìàë òåê

äåï

ê¼øïåëi

àóäàíäàðûíäà

áîëñà

¼íåðê¸ñiïòi» äàìóûíà ºàæåò íåãiç æîºòû» ºàñûíäà. Ñîíäûºòàí äà ôàáðèêà ìåí çàâîäòàðäû ÐÑÔÑÐ-äû» îðòàëûº àóäàíäàðûíäà ¹àíà ê¼áiðåê ñàëó êåðåê, àë ½ëò àéìàºòàðû øèêiçàò ê¼çi ìiíäåòií àòºàðó¹à òèiñ...” Êå»åñ Ò. Ðûñº½ë½ëûíû» òàïñûðóû áîéûíøà Êóðö äàÿðëà¹àí ºàðàðäû» æîáàñûí òàëºûëàï, ºàáûë àëàäû. Êå»åñ ¼çiíi» º½ºûºòûº ñòàòóñ ò½ð¹ûñûíàí íàºòû øåøiìäåð ºàáûëäàìàé, Ì. È. Êàëèíèí áàñºàðàòûí êîìèññèÿ¹à ½ñûíûñòàð æàñàóìåí øåêòåëóãå òèiñ åäi. Êå»åñ ñîíäàé-ຠÐûñº½ë½ëû, Êóðö, Ñàìóðñêèé, Íàãîâèöûí æ¸íå Àñôåíäèÿðîâºà “Êå»åñòå ºàðàë¹àí ì¸ñåëåëåð æ¼íiíäå Ñòàëèíãå áàÿíäàï, îíû» àëäûíà ½ëò ì¸ñåëåñi áîéûíøà 5-øi êå»åñòi ¼ç óàºûòûíäà øàºûðó òóðàëû ì¸ñåëå ºîþäû òàïñûðàäû”. Êå»åñ, ñîíûìåí áiðãå áàðëûº ½ëòòûº ðåñïóáëèêàëàð¹à ¼çiíi» íåãiçãi ìàòåðèàëäàðûí ºàìòû¹àí 130 áåòòiê ìàòåðèàëäàðûí æ¼íåëòåäi. Êå»åñ

ºàáûëäà¹àí

½ñûíûñòàðäà

îðòàëûº

áèëiêòi»

½ëò

àéìàºòàðûìåí ºàòûíàñûí ºàòàë ñûí¹à àë¹àí æîëäàð æåòêiëiêòi åäi. ̸ñåëåí, îíäà “ÐÑÔÑÐ-äû» îðòàëûº áèëiê îðûíäàðû ì¾ìêií áîë¹àíøà àâòîíîìèÿëûº ðåñïóáëèêàëàðäû» äåðáåñ õàëêîìäàðûí ¼çäåðiíå áà¹ûíûøòû åòiï, îëàðäû áiðæîëà æîþ¹à æîë àøóäà”, ñîíäàé-ຠ“æåðãiëiêòi õàëûºòàðäû» 콺òàæäû¹û ìåí ì¾ääåñií åñåïêå àëìàñòàí ½ëòòûº àéìàºòàð¹à áàéëàíûñòû æåð ì¸ñåëåñiíäå


131

ïåðåñåëåíäiê-îòàðëàóøûëûº áà¹ûò ½ñòàíûï îòûð, á½ë ì¸ñåëåäå æåðãiëiêòi àâòîíîìèÿëûº ðåñïóáëèêàëàðäû» ¼êiìåòiíi» áàñûíàí àñûï

ê¼ïòåãåí

iñòåðäi

¼ç

ºàëàóûíøà

òûíäûðóäà

...”

äåãåí

ò½æûðûìäàð áàð áîëàòûí. °ðèíå, È. Ñòàëèí ¼çiíi» áà¹ûòûí ¼òêið ñûí¹à àë¹àí ì½íäàé êå»åñïåí êåëiñå àëìàéòûí åäi, ñîíäûºòàí äà òåç àðàäà

îíû»

½ñòàí¹àí áà¹ûòûí ûìûðàñûç ñûí¹à àë¹àí æèíàëûñòàð ¼òêiçóäi òàïñûðàäû. ÐÑÔÑÐ-äû» áàðëûº àâòîíîìèÿëûº º½ðûëûìäàðûíäà “ðûñº½ëîâ”

êå»åñiíi»

áà¹ûòûí

àéûïòà¹àí

æèíàëûñòàð

¼òå

áàñòàéäû. Ñîëàðäû» áiði ²àçàºñòàííû» ñîë ò½ñòà¹û àñòàíàñû ²ûçûëîðäà ºàëàñûíäà äà 1926 æûëû 18 æåëòîºñàíäà áîëûï ¼òåäi. Îíäà íåãiçãi áàÿíäàìàìåí ñ¼éëåãåí Ô. Ãîëîùåêèí åäi. ̸æiëiñòi» ºàáûëäà¹àí ºàóëûñûíäà áûëàé äåï ê¼ðñåòiëäi: “Íàöèîíàëäàðäû» æî¹àðûäà àòàë¹àí êå»åñi ºàáûëäà¹àí øåøiìäåðäi åøºàíäàé äà ºàáûëäàé àëìàéòûíäû¹ûìûçäû áiëäiðå îòûðûï, áiç ÎÊ-òi» ½ëò ì¸ñåëåñiíäåãi ñàÿñàòûí òîëûº ºîëäàéòûíäû¹ûìûçäû áiëäiðåìiç. Á½äàí

áûëàé

½ëòòûº

ðåñïóáëèêàëàðäû»

ïiêiði

ìåí

콺òàæäûºòàðûí îëàðäû» ïàðòèÿ êîìèòåòòåði ìåí ¼êiìåòi ¹àíà áiëäiðóãå òèiñòi äåãåí áà¹ûò îðíûººàíûí ä½ðûñ äåï òàóûï, ¼ç ºàëàóû

áîéûíøà

áàð¹àí

ãàñòðîëåðëåð

ìåí

æàóàïòû

ºûçìåòêåðëåðäi» àéòºàíû åñåïêå àëûíáàó¹à òèiñ äåï ñàíàéìûç”. Íàöèîíàëäàð

êå»åñiíi»

òàðèõû,

¸ðèíå,

½ëòòûº

ðåñïóáëèêàëàðäà áîëûï ¼òêåí àéûïòàó ì¸æiëiñòåðiìåí àÿºòàë¹àí æîº. 1937-1938 æûëäàðû á¾êië Êå»åñòåð Îäà¹ûí ºàìòû¹àí æàïïàé ðåïðåññèÿëàó ñàÿñàòû ºàéðàòêåðëåðäi»

á¸ði

ò½ñûíäà “ðûñº½ëîâ” êå»åñiíå ºàòûíàñºàí äåðëiê

ºàìàó¹à

àëûíûï,

æàçàëàíäû.

Òîòàëèòàðëûº æ¾éå Ò. Ðûñº½ë½ëû ìåí îíû» ïiêiðëåñ ñåðiêòåðiíå ê¼ðñåòêåí ºàðñûëû¹ûí êåøiðãåí æîº. “Àäàñºàííû» àëäû æ¼í, àðòû ñîºïດ äåãåí îñû äà.


132

µËÒØÛË ÛÄÛÐÛÑ ÌµÑÒÀÌÁÀɵËÛ °äåòòå ¹ûëûìè ¸äåáèåòòå æàïïàé ðåïðåññèÿ ñàÿñàòû 1937-1938 æûëäàðû iñêå àñûðûëäû äåãåí ïiêið ºàëûïòàñºàí. “¶ëêåí òåððîð” àòàí¹àí á½ë æàëïûìåìëåêåòòiê øàðàíû» îñû ìåçãiëäå æ¾ðãiçiëãåíi òàðèõè øûíäûº. Äåãåíìåí îñû æàñàëûí¹àí ò½æûðûì¹à ìûíàäàé ìàçì½íäà¹û

àíûºòàóëàð

åíãiçó

òàðèõè

¸äiëåòòiê

áîëàð

åäi.

Áiðiíøiäåí, ïðîëåòàðèàò äèêòàòóðàñû àòàí¹àí ñòàëèíäiê ðåæèìíi» ¼ç õàëºûíà ºàðñû æ¾ðãiçãåí “¾ëêåí òåððîðû”, ¸ðèíå, êåçäåéñîº, æà»ûëûñ º½áûëûñ åìåñ-òií. Îë á¾êië èìïåðèÿ ê¼ëåìiíäå îðíà¹àí ñàÿñè

áèëiê

æ¾éåñiíi»

òàáè¹è

áîëìûñûíàí

òóûíäàï

æàòòû.

Åêiíøiäåí, Êå»åñ ¾êiìåòi îðíà¹àí àë¹àøºû ê¾íiíåí áàñòàï-ຠ¾çiëiññiç (ïåðìàíåíòòi) æ¾ðãiçiï îòûð¹àí á½ë øàðàíû» ºàíäû øå»áåðiíå ºî¹àìíû» ñàÿñè ¼ìiðiíå áåëñåíäi ò¾ðäå àðàëàñºàí àäàìäàðäû» áàðëû¹û äà iëiêêåí åäi. Ñîíäàé-ຠºî¹àìíû» áåëñåíäi, ñàíàëû á¼ëiãií ðåïðåññèÿ¹à àëóäû» äà ¼ç iøêi ëîãèêàñû, ðåòi áîëäû. Á½ë àéòûë¹àí ò½æûðûìíû» íåãiçñiç åìåñ åêåíäiãií 20-30-øû æûëäàðäà¹û ²àçàºñòàí òàðèõûíàí àéºûí ໹àðó ºèûí¹à ò¾ñïåéäi. ̸ñåëåí, ðåïðåññèÿ øàðàëàðû àëäûìåí æ¸íå áiðíåøå ä¾ðêií (19181921, 1927-1932, 1937-1938) Àëàø çèÿëûëàðûí ºàìòûäû. ´éòêåíi áîëüøåâèêòiê

áèëiê

ºàçàº

ºî¹àìûíäà¹û

ïîòåíöèàëäû

îïïîçèöèÿëûº ê¾ø, çîðëûºïåí áàñûëûï òàñòàëûí¹àí ½ëò-àçàòòûº ºîç¹àëûñ áàñøûëàðû ìåí áåëñåíäiëåði åêåíäiãií, ¸ðèíå, æàºñû ò¾ñiíäi. Ñàÿñè ðåïðåññèÿíû» êåëåñi º½ðáàíäàðû êå»åñòiê áèëiêòi» ò¾ðëi íåãiçñiç øàðàëàðûí àøûº òåîðèÿëûº ò½ð¹ûäàí ñûíà¹àí çèÿëûëàð ìåí ºîëûíà ºàðó àëûï, î¹àí ºàðñû ºàéðàò ê¼ðñåòóãå øûººàí ºàðàïàéûì õàëûº áîëàòûí. ²àçàºñòàíäà îñû æûëäàðû æ¾ðãiçiëãåí æàïïàé ðåïðåññèÿëàó ñàÿñàòòû»

àóºûìûí

ìûíàäàé

ôàêòiëåðäåí

áàéºàó¹à

áîëàäû.


133

̸ñåëåí,

1930

æ¸íå

1932

æûëäàðû

Àëàø

ºîç¹àëûñûíû»

áàñøûëàðûí æàçàëàó øàðàëàðû áàðûñûíäà 80-íåí àñòàì àäàì æàóàïºà

òàðòûëûï,

ñîòòàëûï,

îëàðäû»

áàñûì

àòûëäû89.

ò¼ðòåói

á¼ëiãi

1929-1933

½çàº

ìåðçiìäåðãå

æûëäàðû

ê¾øïåí

½æûìäàñòûðó¹à ºàðñû øûººàíû ¾øií ðåñïóáëèêàäà 3 386 øàðóà àòó æàçàñûíà êåñiëäi, 13 151 àäàì 3 æûëäàí 10 æûë¹à äåéiíãi ìåðçiìãå ñîòòàëäû90. Àë òàðèõøû Ä. Îðûíáàåâàíû» åñåái áîéûíøà, 1937-1938 æûëäàðäà¹û “¾ëêåí òåððîð” ò½ñûíäà ðåñïóáëèêàäà¹û òåê æåòi îáëûñ (Àºìîëà, Àºò¼áå, Àòûðàó, ²àðà¹àíäû, Áàòûñ ²àçàºñòàí, λò¾ñòiê ²àçàºñòàí æ¸íå Ì໺ûñòàó) áîéûíøà ¹àíà 16 520 àäàì¹à ñàÿñè àéûï òà¹ûëûï, ðåïðåññèÿ¹à ½øûðà¹àí91. Òåê Àëìàòû îáëûñû áîéûíøà ò¾ðëi ñàÿñè àéûïòàóëàðìåí àòûë¹àíäàðäû» ñàíû 1680 àäàì¹à æåòêåí92. Á½ë êåëòiðiëãåí ñàíäûº ôàêòiëåðäi» àð æà¹ûíäà ìû»äà¹àí-ìèëëèîíäà¹àí àäàìäàðäû» ºàé¹ûëû òà¹äûðû, áiðíåøå áóûí ½ðïàºòàðäû», á¾òií õàëûºòàðäû» ¼çãåðiñêå (äåôîðìàöèÿ¹à) ½øûðà¹àí ðóõàíè áîëìûñû, ìiíåçi æàòºàíäû¹ûí àéòûï æåòêiçó, ¸ðèíå, î»àé øàðóà åìåñ. Åíäi

îñû

ÕÕ

¹àñûðäû»

20-30-øû

æûëäàðû

¾çiëiññiç

æ¾ðãiçiëãåí ðåïðåññèÿëûº ñàÿñàòòû» ñåáåïòåði æ¼íiíäå. Îðòàëûº áàñøûëûº,

îíû»

²àçàºñòàíäà¹û

¼êiëi

åñåáiíäå

áîë¹àí

áîëüøåâèêòåð ïàðòèÿñûíû» ´ëêåëiê Êîìèòåòi îñû àòàë¹àí òàðèõè ìåçãiëäå

òiêåëåé

ýêîíîìèêàëûº,

¼çäåðiíi» ñàÿñè

æ¸íå

í½ñºàóëàðû áàñºà

áîéûíøà

ðåôîðìàëûº

æ¾ðãiçiëãåí øàðàëàðäû»

ñ¸òñiçäiêêå ½øûðàó ñåáåïòåðií ñàÿñè îïïîçèöèÿ¹à, òiïòåí æî¹àð¹û ðåñïóáëèêàëûº áàñøûëûºòà æ¾ðiï-ຠºàòå áà¹ûòºà æiãåðëi äå òàáàíäû ºàðñûëûº ê¼ðñåòêåí ºûçìåòêåðëåðãå àóäàðäû. Ñîíäàé-ຠêå»åñòiê ðåôîðìàëàð¹à ºàòûñòû ¼çàðà ºàéøû á½ë åêi áà¹ûòòû» àðàñûíäà¹û

åãåñ

20-øû

æûëäàðäû»

àë¹àøºû

æàðòûñûíäà-àº

áàñòàëûï êåòêåí åäi. Áiðåð ìûñàë êåëòiðåéiê. 1923 æûëû íàóðûçäà Îðûíáîð

ºàëàñûíäà

¼òêåí

´ëêåëiê

ïàðòèÿ

½éûìûíû»

III


134

êîíôåðåöèÿñûíäà áåëãiëi ïàðòèÿ ºàéðàòêåði Å. Ì. ßðîñëàâñêèé ìåí ñîë

ò½ñòà¹û

²àçàºñòàí

¾êiìåòi

áàñøûëàðûíû»

áiði

À.

È.

Âàéíøòåéííi» áàéëàðäû» ìåíøiãiíå “ºûçûëãâàðäèÿëûº øàáóûë¹à ê¼øiï”, “êåäåéëåðäi» ¸ëi îÿíáà¹àí òàïòûº èíñòèíêòií øàéºàó, ê¼òåðó, ñ¼éòiï “êåäåéäi áàéëàð¹à ºàðñû ºîþ” (Âàéíøòåéí) ñèÿºòû ½ðàíäàðûí ñûí¹à àë¹àí Ñì๽ë Ѹäóàºàñ½ëû ìûíàäàé àñòàðëû ïiêið

áiëäiðåäi:

“²àçiðãi

óàºûòòà

ºàçàº

êåäåéëåði

áiðåóäi»

ºàíàóûíàí åìåñ, æ½ìûññûçäûºòàí ºèíàëûï îòûð. Ñîíäûºòàí äà ºûð¹ûç êåäåéëåðiíå áiðiíøi êåçåêòå òóðà îñû ò½ð¹ûäàí ºàðàó ºàæåò. ²àçàºòàð¹à àò, ø¼ï, íîñèëêà áåði»iç, ñîë àðºûëû îíû» ºîæàëû¹ûí íû¹àéòû»ûç,

àë

á½ë

øàðà

áàðäû

îðòà¹à

ñàëûï,

ºàðàä¾ðñií

á¼ëiñóäåí æ¾ç åñå òèiìäi áîëì຅ Á¾ãií ñiç êåäåéãå áið ñèûð áåðäi»iç äåëiê, åðòå» îë ñèûðäû ñîéûï àëàäû, îäàí êåéiíãi ê¾íi áàñºàñûí ñ½ðàóû ûºòèìàë, àë îë ñ½ðà¹àíû æîº áîëñà øå? Ñîíäûºòàí äà ì¸ñåëåíi» áàñºà äà æàºòàðûí ½ìûòó¹à áîëìàéäû. Îñûíäà îòûðûºøûëûººà ¼òó òóðàëû äà àéòûëäû. ιàí ¼òó º½ìàð àäàìäàðäû»

ºàëàóû

áîéûíøà

áîëà

àëìàéäû.

Á½ë

àðàäà

ôèëàíòðîïèÿ åìåñ, æàëïû ìåìëåêåòòiê øàðàëàð ºàæåò”. Îäàí àðû Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû “ºàçiðãi êåçå»äå åë ñiëêiíiñòåðãå åìåñ, áåéáiò ¼ìiðãå 콺òàæ. Åëäi æà»à ýêñïðîïðèàöèÿëàð åìåñ, å»áåê ïåí ¹ûëûì º½òºàðìàº. Ýêñïðîïðèàöèÿ èäåÿñû áèëiêêå ºàðñû ê¼òåðiëiñ íåìåñå ñî¹àí æàºûí í¸ðñå. Áiçãå ïàòøà ¼êiìåòi ò½ñûíäà ì½íäàé ºîçäûðó òó¹ûçó ºûçûº áîë¹àíûìåí, ºàçiðãi áiçäi» æà¹äàéûìûçäà ºàçຠäàëàñûíäà îíäàé æàñàíäû ºîçäûðóëàð òó¹ûçóäû» ºûçû¹û øàìàëû. Ìåìëåêåòòiê

àäàìäàð

ìåìëåêåò

ì¾ääåñi

ò½ð¹ûñûíàí

îéëàóû

ºàæåò”93,- äåãåí ò½æûðûì æàñàéäû. Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû á½ë àéòºàí ïiêiði áîëüøåâèêòåð áèëiíi» ñîë ò½ñòà¹û

½ñòàíûìûí

àøûº

ñûí¹à

àëóäû»

¼çi-òií.

Ìiíå,

á½ë

àéòûë¹àí ïiêiðäåí ñî»-ຠîñû ïàðòèÿëûº êîíôåðåíöèÿäà “²àçຠ½ëòøûëäû¹û” äåãåí “ñàÿñè” ½¹ûìíû» àéíàëûì¹à ºîñûëóû ½ëòòûº


135

ñàÿñè ýëèòà àðàñûíäà åøºàíäàé äà òà»äàíûñ òóäûð¹àí æîº. Æèûðìàäàí ñ¸ë ¹àíà àñûï, áåëñåíäi ºûçìåòêå åíäi ¹àíà àðàëàñà áàñòà¹àí Ñì๽ë Ѹäóàºàñ½ëû îòûç¹à æåòïåé-ຠàëàñòàëûíäû, ñàÿñè ºó¹ûí-ñ¾ðãiíãå ½øûðàäû. Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ñèÿºòû ðåñìè áèëiêòi» íåãiçñiç ðåôîðìàëûº øàðàëàðûí ûìûðàñûç ñûí¹à àë¹àí ºàéðàòêåðëåð ½ëòòûº ñàÿñè ýëèòà

àðàñûíäà

àç

áîë¹àí

æîº.

Ìiíå,

ñîíäàé

òàáàíäû

ºàéðàòêåðëåðäi» áiði - Ûäûðûñ ̽ñòàìáàé½ëû. Á½ë ºàéðàòêåðäi» ¼ìið

æîëûíà

æ¾ðãiçãåí

ºàòûñòû

äåðåêòiê

ñàÿñè-ðåïðåññèÿ

ìàòåðèàëäàð

øàðàëàðûíû»

êå»åñòiê

ºàíøàëûºòû

áèëiê íåãiçñiç

æ¸íå ¸äiëåòñiç áîë¹àíäû¹ûí àé¹àºòàéäû. ²àéðàòêåð æ¼íiíäå ºûñºàøà ì¸ëiìåò: Ûäûðûñ 1898 æûëû Ñåìåé ºàëàñûíû» iðãåñiíäåãi “Çàðå÷íàÿ Ñëîáîäêà” ºàëàøû¹ûíäà Àëåêñååâòåðäi» æ¾í æóàòûí çàóûòûíäà îòûç æûë áîéû å»áåê åòêåí Æàó¹àø½ëû ̽ñòàìáàéäû» îòáàñûíäà ¼ìiðãå êåëãåí. Àíàñûíû» àòû - ²îëàí. Ñåìåéäåãi 7 êëàñòûº ãèìíàçèÿíû àÿºòà¹àí. 1920 æûëû

ïàðòèÿ

ò½òºûí¹à

ºàòàðûíà

àëûí¹àí¹à

ñàÿñàòûìåí

äåéií

êåëiñïåãåíi

øû¹àðûë¹àí..

Îðàë

åíiï,

1933

ïàðòèÿíû»

¾øií

æ¸íå

æûëû

åêi

Àºìîëà

ÎÃÏÓ

òàðàïûíàí

²àçàºñòàíäà¹û

ì¸ðòå

ïàðòèÿ

ãóáåðíèÿëûº

½ëò

ºàòàðûíàí ïðîêóðîðû,

Ñûðäàðèÿ ãóáåðíèÿëûº êå»åñi àòºàðó êîìèòåòiíi» ò¼ðà¹àñû æ¸íå áàñºà êå»åñ æ¸íå ïàðòèÿ ºûçìåòiíäå áîë¹àí. Ûäûðûñ ̽ñòàìáàé½ëû ²àçàºñòàí òàðèõûíäà 20-æûëäàðäû» àë¹àøºû

æ¸íå

îðòà

ò½ñûíäà

îðíû¹à

áàñòà¹àí

ñòàëèíäiê

òîòàëèòàðëûº æ¾éåãå ºàðñû òàáàíäû ê¾ðåñêå øûººàí ºàçຠçèÿëûëàðûíû»

ê¼ðíåêòi

¼êiëi

ðåòiíäå

òåðå»

ºàëäûðäû.

²àéðàòêåðäi» á½ë áà¹ûòòà¹û æ½ìûñû 1923 æûëû æåëòîºñàíäà Îðàë ãóáåðíèÿëûº ïðîêóðîðû ºûçìåòiíäå æ¾ðãåíäå ²àðàòiëåóîâ æ¸íå Ñòàðîäóáöîâïåí

áiðãå

ãóáåðíèÿäà¹û

êàäð

ñàÿñàòûíäà

½ëûäåðæàâàëûº, øîâèíèñòiê áà¹ûòòû» ¾ñòåì àëûï îòûð¹àíûí


136

àéòûï, ñîë ò½ñòà¹û Îäàºòûº Ðåâîëþöèÿëûº °ñêåðè Êå»åñiíi» (Ðåââîåíñîâåò) ò¼ðà¹àñû Ë. Òðîöêèéãå ðåñìè õàòïåí ºàéûðûëóäàí áàñòàëûï åäi. Á½ë íåãiçäi õàòòàí åøòåìå äå øûºïàé, îíû» åñåñiíå ²àðàòiëåóîâ

ïàðòèÿäàí

øû¹àðûëûï,

àë

Ñòàðîäóáöîâ

ïåí

̽ñòàìáàé½ëû ¼çi áàñºà ãóáåðíèÿëàð¹à ºûçìåòêå àóûñòûðûëäû. Û. ̽ñòàìáàé½ëûíà Îðàë ºàëàñûíäà ò½ðàòûí áåëãiëi çà»ãåð Áàºûòæàí ²àðàòàåâïåí áàéëàíûñòà áîëäû äåãåí àéûï òà òà¹ûëàäû. Ìiíå, îñû êåçäåí

áàñòàï

Û.

̽ñòàìáàé½ëûíû»

Ñì๽ë

Ѹäóàºàñ½ëû,

Æà¹ûïàð ѽëòàíáåê½ëû æ¸íå áàñºà ºûçìåòòåñ äîñòàðûìåí áiðãå ñòàëèíäiê ðåæèìíi» ²àçàºñòàíäà¹û ëà»ûíà ºàðñû òàáàíäû ê¾ðåñi áàñòàëäû. Á½ë ê¾ðåñòå, ¸ðèíå, Ûäûðûñ ̽ñòàìáàé½ëû ìåí îíû» äîñòàðû æå»iñêå æåòå àë¹àí æîº, áiðຠîëàð çîðëûºøûë æ¾éåìåí æ¾ðãåí àóûð àðïàëûñòà ºàçຠçèÿëûëàðûíû» òåîðèÿëûº äå»ãåéi ìåí àçàìàòòûº áåéíåñiíi» áèiê åêåíäiãií æàóëàðûíà ê¼ðñåòå áiëäi. Îñû ïiêiðäi» ä¸ëåëäi åêåíäiãiíå åíäi áiç àðõèâòiê º½æàòòàð àðºûëû òîºòàëûï ¼òåéiê. 1928

æûëû

íàóðûçäà

ïàðòèÿ

ºàòàðûí

òàçàëàó

íàóºàíû

áàðûñûíäà ¼ëêåëiê Áàºûëàó Êîìèññèÿñûíû» ò¼ðà¹àñû Òèòîâºà ¼ëêåëiê áàñøûëûºòû», ¸ñiðåñå, Ô. È. Ãîëîùåêèííi» áàñºàðó ¸äiñiíå áàéëàíûñòû ºîéûë¹àí ñàóàëäàð¹à æàóàï áåðiï, ìûíàäàé ïiêiðëåð àéòàäû: Òèòîâ (á½äàí áûëàé “Ò”. – àâò.): “…̽ñòàìáàåâ, ñiç áiçäi» iøêi ò¸ðòiáiìiç òóðà åìåñ äåãåí ò½æûðûìäû ²àçàºñòàí ¼ìiðiíi» íàºòû ºàíäàé ôàêòiëåðiíå ñ¾éåíå îòûðûï æàñà¹àíû»ûçäû àéòà àëìàéñûç áà? ̽ñòàìáàé½ëû

(á½äàí

áûëàé

“Ì”.

àâò.):

…òåê

iøêi

ºàçàºñòàíäûº ïàðòèÿëûº ò¸ðòiï æ¼íiíäå àéòàð áîëñàì, áiçäå, ²àçàºñòàíäà áiðæàºòû áàñøûëûº îðûí òåïòi äåï ñàíàéìûí. Ò.: Îë íåäåí ê¼ðiíåäi?


137

Ì.:

Íåäåí

ê¼ðiíåäiñi

ºàëàé?

Áàñøûëûºòà

òåê

áåëãiëi

áiðåóëåðãå ¹àíà ñ¾éåíiï, îëàðäû òû»äàó, àë ºàë¹àí ºàçຠàêòèâií, ìåéëi îëàðäû» ïiêiðiíäå òóðà îé, ì¾ìêií øàëûñ áàñó áîëñûí, ñàðàëàï æàòïàñòàí ºóäàëàó, ðåïðåññèÿëàó áàéºàëàäû. Ìåíi» ºàçiðãi ò¾ñiíiãiì îñûíäàé. Ò.: ̸ñåëåí, ñiçãå äå áàéëàíûñòû ìà? Ì.: Ìà¹àí äà áàéëàíûñòû, ñîíäàé-ຠòåê ìà¹àí ¹àíà åìåñ. Ò.: Òà¹û êiìäi, ì¸ñåëåí. Àòòàðûí àòàìàéñûç áà? Ì.: Ñàíàï æàòïàéìûí. Îñû àéòºàíûìíû» ¼çi äå æåòêiëiêòi, îíû» òóðàëû¹ûíà æàóàï áåðóãå äàÿðìûí… Ò.: Äåìåê, Ãîëîùåêèííi» áàñøûëû¹û ä½ðûñ åìåñ. Áiðຠïàðòèÿ

½éûìûí

áàñºàðûï

îòûð¹àí

´ëêåëiê

Êîìèòåò,

Áþðî,

Ïëåíóì ¹îé. Ì.: Èÿ, ò¾ñiíiêòi. Ñiç ´ëêåëiê Êîìèòåò áþðîñû 7-8 àäàìíàí ò½ðàäû ¹îé äåãå»iç êåëåäi, î¹àí ìåí á½ë àðèôìåòèêàëûº ê¼ðñåòêiø ºàíà,

àë

´ëêåëiê

Êîìèòåò

äåãåíi»iç

øûí

ì¸íiíäå

æàë¹ûç

Ãîëîùåêèííåí ò½ðàäû. Ò.: ²àëàé àéòñà»ûç äà ¼ç åðêi»içäå. Äèêòàòîð áîëñà áîëàð, ì¾ìêií áàñºàëàðäû» á¸ðií äå ïiêiðiíåí àéûðûï, ¼ç ûðºûíà ê¼íäiðãåí ñîíøàëûºòû iði æîëäàñ øû¹àð… °éòåóið ºàëàé áîë¹àíäà äà ìåíi» ¼ç ïiêiðiì ñîíäàé, Ãîëîùåêèí æîëäàñ ´ëêåëiê Êîìèòåòòi áið ¼çi àóûñòûðûï îòûð94. ´ëêå

áèëåóøiñi

Û.

̽ñòàìáàé½ëûíà

ì½íäàé

¼ðëiêòi

êåøiðìåãåíäiãi, ¸ðèíå, ò¾ñiíiêòi. Îë Ñûðäàðèÿ ãóáåðíèÿëûº àòºàðó êîìèòåòiíi»

ò¼ðà¹àñû

ºûçìåòiíåí

áîñàòûëûï,

ò¾ðëi

åëåóñiç

ºûçìåòòåðãå ò¼ìåíäåòiëåäi. ²àçàºñòàí

1932-1933

æûëäàðû

á½ðûíäû-ñî»äû

áîëìà¹àí

ºî¹àìäûº àïàòòû áàñûíàí êåøiðäi. Ñîíû» í¸òèæåñiíäå ºàçຠåëi ¼çiíi»

æàðòûñûíàí

àéûðûëäû.

Àïàòòû»

ñåáåáií

îðòàëûº

òà,

ãîëîùåêèíäiê ¼ëêåëiê áàñøûëûº òà ¼ç ìîéûíäàðûíà àëóäàí ¾çiëäi-


138

êåñiëäi áàñ òàðòòû. ̽íäàé æà¹äàéäà êií¸, ¸ðèíå, îïïîçèöèÿ¹à àóäàðûëìàº. 1933 æûëäû» 17 ºà»òàðûíäà ̸ñêåóäå iññàïàðäà æ¾ðãåí Ûäûðûñ ²àçຠïåäàãîãèêàëûº èíñòèòóòûíû» áiðíåøå ñòóäåíòòåðiìåí áiðãå ò½òºûí¹à àëûíàäû. Òóðà îñû ìåçãiëäå îíû» áàóûðû Ñåìáàé, íåìåðå iíiñi Ñì๽ëîâ ͽðïåéiñ, áàæàñû Àñºàðîâ °øiì äå àáàºòû¹à æàáûëûï, ò¾ðëi ìåðçiìäåðãå ñîòòàëàäû. ²ûëìûñ êîäåêñiíi» 58 áàáûíäà¹û 10 æ¸íå 11 òàðìàºòàðû áîéûíøà áåñ æûë¹à ñîòòàë¹àí Û. ̽ñòàìáàé½ëû, àáàºòûäàí ºàéòûï îðàë¹àí ñî», 1937 æûëû 19 øiëäåäå ºàéòàäàí ºàìàó¹à àëûíûï, Iøêi iñòåð êîìèññàðèàòû Àëìàòû îáëûñòûº áàñºàðìàñû ¾øòiãiíi» ¾êiìiìåí áåëãiëi 58-áàïòû» 10 æ¸íå 11-òàðìàºòàðû áîéûíøà àòó æàçàñûíà á½éûðûëàäû. ¶êiì 1937 æûëû 16 ºàðàøàäà îðûíäàë¹àí. Û. ̽ñòàìáàé½ëûíà “òðîèöêèñòåðìåí áàéëàíûñ îðíàòòû, ²àçàº

ïåäàãîãèêàëûº

èíñòèòóòûíû»

ñòóäåíòòåðiìåí

áiðëåñiï,

êå»åñòiê áèëiêêå ºàðñû ñàÿñè ½éûì º½ðäû, “Áàòïຠäàëà” äåãåí ìåêåíäå êå»åñ ¼êiìåòiíå ºàðñû ºàðóëû ê¼òåðiëiñ ½éûìäàñòûðäû” äåãåí ñèÿºòû àéûïòàð òà¹ûë¹àí áîëàòûí95. Îñû àðàäà áiç á½ë ºàéðàòêåðäi» òåðãåó iñiíå áàéëàíûñòû ìûíàíû àéòà êåòóäi æ¼í ñàíàäûº. Ûäûðûñ ̽ñòàìáàé½ëû ¼ìiðiíi» å» ñû ñ¸òiíå äåéií òåðãåó áàðûñûíäà ºîëäàíûë¹àí ò¾ðëi çîðëàó ¸äiñòåðiíå

ºàðàìàñòàí,

¼çiíå

òà¹ûë¹àí

íåãiçñiç,

æàë¹àí

àéûïòàóëàðäû ìîéíûíà àëìàäû. 1937 æûëû 14 ºàðàøà ê¾íi áîë¹àí òåðãåóäå îë òåðãåóøiíi» “Ñiç êå»åñòiê áèëiêêå ºàðñû º½ðûë¹àí ½ëòòûº

½éûìíû»

ºûçìåòiíäå

áåëñåíäi

àòñàëûñºàíäû¹û»ûçäû

ìîéûíäàéñûç áà?” äåãåí ñàóàëûíà: “Ìà¹àí òà¹ûë¹àí êií¸íi ìåí ìîéíûìà

àëà

àëìàéìûí.

Êå»åñòiê

áèëiêêå

ºàðñû

º½ðûë¹àí

½ëòøûëäàð ½éûìû òóðàëû ìà¹àí åøòåìå äå áåëãiëi åìåñ æ¸íå ¼çiì îíäàé ½éûìíû» ì¾øåñi áîë¹àí åìåñïií”96,- äåï æàóàï áåðåäi. Òåðãåóøiíi» “ñiç æàë¹àí àéòûï îòûðñûç, ½ëòøûëäàðäû» áàñºàðó îðòàëû¹ûìåí,

îíû»

ì¾øåñi

ѽëòàíáåê½ëû

Æà¹ûïàðìåí97


139

áàéëàíûñû»ûç áàð” äåãåí àéûïòàóûí Ûäûðûñ “ïîâòîðÿþ, ÷òî ïðèíàäëåæíîñòü

ñâîþ

ê

àíòèñîâåòñêîé

íàöèîíàëèñòè÷åñêîé

îðãàíèçàöèè îòðèöàþ. Ñ Ñóëòàíáåêîâûì ÿ áûë ëè÷íî ñâÿçàí ñ 1926 ãîäà ïî 1932 ãîä íå êàê ñ ÷ëåíîì îðãàíèçàöèè, à êàê ñ òîâàðèùåì, è íàñ ñ íèì ñâÿçûâàëè ëè÷íûå äðóæåñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ, îáùíîñòü âçãëÿäîâ íàøèõ ïî ðÿäó âîïðîñîâ ïðàêòèêè ðàáîòû â Êàçàõñòàíå…”98 – äåï æà øû¹àðàäû. Iði

ñàÿñè

ºàéðàòêåð,

òàáàíäû

àçàìàò

Ûäûðûñ

̽ñòàìáàé½ëûíû» ¼ìið æîëûíàí êåëòiðiëãåí á½ë ôàêòiëåð, ¸ðèíå, îíû» áèiê ò½ë¹àñûí òîëûº àøûï ê¼ðñåòå àëìàéäû, Äåãåíìåí îñû àéòûë¹àíäàðäû» ¼çi äå îíû» ºàéðàòêåðëiê áåéíåñiíåí áiðàç õàáàð áåðñå êåðåê. Ñ.

Ѹäóàºàñ½ëû,

Û.

̽ñòàìáàé½ëû

æ¸íå

îëàðäû»

ñåðiêòåðiíi» ½ñòàí¹àí áà¹ûòûíû» ä½ðûñ åêåíäiãií 30-øû æûëäàðû ²àçàºñòàí õàëºûíû» áàñûíà ò¾ñêåí í¸óáåò ê¼ðñåòiï áåðäi. Åêi ìèëëèîí¹à æóûº àäàì 1930-1933 æûëäàðû àðàëû¹ûíäà¹û àøòûºòû» º½ðáàíû áîëäû. Îíû» áið æàðûì ìèëëèîííàí àñòàìû æåðãiëiêòi ºàçຠõàëºû åäi. Îñû ìåçãiëäå ¼ëiìíåí æ¸íå ñàÿñè ºó¹ûí-ñ¾ðãiííåí áàñòàðûí àðàøàëà¹àí áið ìèëëèîí¹à æóûº ºàçàºòàð ê¼ðøi Ðåñåé, ²ûòàé, ´çáåêñòàí, ²ûð¹ûçñòàí, Ò¾ðiêìåíñòàí æ¸íå áàñºà åëäåðãå ºîíûñ àóäàðó¹à ì¸æá¾ð áîëäû. Åë áàñûíà êåëãåí á½ë àïàòòû 18 ¹àñûðäà¹û “àºòàáàí ø½áûðûíäû” òðàãåäèÿñûìåí ¹àíà ñàëûñòûðó¹à áîëàòûí

åäi.

Êå»åñòiê

áèëiê,

îíû»

áàñøûëàðû

²àçàºñòàí

òðàãåäèÿñûíà áàéëàíûñòû ¼çäåðiíi» æiáåðãåí ºàòåëiêòåðií ñîë òàðèõè êåçå»äå äå æ¸íå îäàí êåéií äå ¼ç ìîéûíäàðûíà àë¹àí åìåñ. ̸ñåëåí, êåéiíiðåê ¼çi äå ñàÿñè ðåïðåññèÿ º½ðáàíû áîë¹àí Ô. Ãîëîùåêèí 1940 æûëû òåðãåóøiíi» “²àçàºñòàíäà¹û ê¼òåðiëiñòåð ìåí ºàçàºòàðäû» áàñºà åëäåðãå ºîíûñ àóäàðóëàðûíû» ñåáåái ñiçäi» “æàóëûº ºûçìåòi»içäi»” ñàëäàðû åìåñ ïå?”,- äåãåí ñ½ðàóûíà: “Æîº! ʼòåðiëiñòåð ìåí áàñºà åëäåðãå ºîíûñ àóäàðóëàð ïàðòèÿ ìåí


140

¾êiìåòòi»

ä½ðûñ

ñàÿñàò

ê¾ðåñiíi»

øèåëåíiñiï

½ñòàí¹àíäû¹ûíû»

êåòóiíi»

ñàëäàðû,

ê¼ðiíiñi, ðó

ÿ¹íè

áàñûëàðû

òàï ìåí

áóðæóàçèÿëûº ½ëòøûëäàðäû» áàñøûëûºòû» ½ñòàí¹àí áà¹ûòûíà áåðãåí

æàóàáû”,-

äåï

ê¼ðñåòåäi.

Á½ë

áåðiëãåí

æàóàïòàí

¸äiëåòñiçäiêòi» áîëüøåâèêòiê áàñøûëûºòû» ñàíàñûíà ºàíøàëûºòû òåðå» òàìûð æàé¹àíäû¹ûí ໹àðó, ¸ðèíå, ºèûí åìåñ. ǵËÌÀÒ²À µÐÛÍÄÛбÀÍ ÆÎË 1. 32-øi æûë àïàòûíû» àóºûìû ìåí ñàëäàðûí òåðå» ½¹ûíó ¾øií, îñû àïàòºà ½ðûíäûð¹àí ñàÿñè áà¹ûòòû áiëóäi» äå ìà»ûçû ¾ëêåí. ̸ñåëåíi» ê¾ðäåëi ¿¸ì ê¼ëåìäi åêåíäiãií åñêåðå îòûðûï, áiç îºûðìàí ¾øií îíû» å» ºàæåò äåãåí ò½ñòàðûíà òîºòàëûï ê¼ðåëiê. Ñîíûìåí, ïàðòèÿ ½ñòàí¹àí òåîðèÿëûº áà¹ûò ïåí æàëïû åëäåãi æà¹äàéäû áûëàé ºîé¹àíäà, ²àçàºñòàíäà îðûí àë¹àí 32-æûë¹û àïàòòû áîëäûðìàé ºîéìà¹àí ìûíàäàé åêi àë¹ûøàðòòû, ºàé¹ûºàñiðåòêå òiêåëåé æîë àøºàí ñåáåïòåðäi á¼ëiï àéòïàó ì¾ìêií åìåñ. Îëàð, áiðiíøiäåí, ²àçàí ò¼»êåðiñiíåí êåéií ºàçຠåëiíi» ¼ç ½ëòòûº ìåìëåêåòòiãiíå ºîë æåòêiçå àëìàóû, ñîíû» ñàëäàðûíàí ¼ç ûðºû ¼ç ºîëûíà òèìåãåí åëäå áàðëûº iði ºî¹àìäûº ì¸ñåëåëåðäi øåøóäå ºóàòòû Îðòàëûºòû» áà¹ûò-áà¹äàðëàìà, í½ñºàóëàðû ¾ñòåìäiê àëûï æàòòû. Åêiíøiäåí, ²àçàºñòàííû» ¼çiíi» iøiíäåãi ºàëûïòàñºàí æà¹äàé, ÿ¹íè áàñòàóûø òîï, ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿ àðàñûíäà øåøóøi

ñ¸òòå

àëòûáàºàí

àëàóûçäûºòû»

åòåê

àëóû,

iíäåòêå

àéíàëóû, ñîíû» í¸òèæåñiíäå òà¹û äà ñîë îðòàëûºòû», îíû» æåðiìiçäåãi ó¸êiëäåðiíi» ñàíàëû ò¾ðäå ºîëäàóû àðºàñûíäà æî¹àð¹û áèëiêêå ½ëòòûº ì¾ääåíi ºàñèåò äåï òàíûìà¹àí, îðûíäû-îðûíñûç “òàïøûëäûº” ½ðàíûí ê¼áiðåê ºàéòàëàï, àë øûí ì¸íiíäå “çàìàíû» ò¾ëêi

áîëñàíû”

½ñòàíûï,

ºûçìåò-ëàóàçûìíàí

áàñºà

ì½ðàòòû

ê¼ðìåãåí æàíäàðäû» êåëói, ñîíäàé-ຠæàëïû ½ëòòûº ñàíàìûçäà¹û


141

“íå áîëñà äà ê¼ïïåí áiðãå ê¼ðiï àëäûì” ñèÿºòû æåòåêøië ê¼íáiñ ìiíåçäi» ¾ñòåìäiê àëóû åäi. Îñû

åêi

ñåáåïòi»

ñûñûíà

ê¼áiðåê

òîºòàëó

ºàæåò-àº.

´éòêåíi ñû óàºûòòà áiçäå ºàé¹û-ºàñiðåòòi» áàðëûº ñåáåáií ñûðòºà àóäàðà ñàëó ¸äåòi áàéºàëàäû. Àë ì½íû» ¼çi ½ëû Àáàéäû» “²àçàºòû» ºàçàºòàí ¼çãå æàóû æ äåãåí àòàëû ñ¼çií ½ìûòóûìåí òå». °óåëi Îðòàëûºòû» ¼êòåìäiãi òóðàëû. Êåç-êåëãåí æà»àíû» åñêiäåí áiðæîëà, áiðäåí ºîë ¾çiï êåòói ºèûí. ̽íû» ¼çi åêi æà¹û (ïàéäàñû ìåí çèÿíû) áiðäåé º½áûëûñ. Áiçäi» æà¹äàéûìûçäà çèÿíû áàñûìûðàº

áîëäû.

Æà»à

êå»åñ

ìåìëåêåòi

ê¼ïòåãåí

æà»à

ì¸ñåëåëåðäi øåøóäå åñêi èìïåðèÿëûº ¸äiñòåðãå ñ¾éåíäi. ̸ñåëåí, êîëëåêòèâòåíäiðó, ôåîäàëäûº áèëåóøi òîïòàðäû ýêñïðîïðèàöèÿëàó ñèÿºòû ¼òå ê¾ðäåëi ýêîíîìèêàëûº, ñàÿñè-¸ëåóìåòòiê ì¸ñåëåëåðäi» ìåðçiìi, æ¾ðó ºàðºûíû æ¸íå ¸äiñòåðiíå äåéií îðòàëûºòà øåøiëäi. Îñû óàºûòºà äåéií ¼çiìiç àóûç òîëòûðûï àéòûï êåëãåí ²àçàºñòàí Êîììóíèñòiê ïàðòèÿñû øûí ì¸íiíäå îñû ñèÿºòû òåê ðåñïóáëèêà åðåêøåëiêòåði ìåí îíû» õàëºûíû» ì¾ääåñi íåãiçiíäå øåøiëóãå òèiñ ì¸ñåëåëåðäi ºàðàó¹à êåëãåíäå ºàóºàðñûç áîëäû. Îë òåê ÊÎÊÏ-íû» ²àçàºñòàíäà¹û ôèëèàëû ä¸ðåæåñiíäå åäi. Ñîíäûºòàí äà îíû» Îðòàëûºòàí ïðèíöèïòi ¼çãåøåëiãi áàð áà¹ûò ½ñòàí¹àíäû¹û òóðàëû àéòó ºèûí, îíäàé ä¸ëåë-ä¸éåêòåð äå æîº. Ãîëîùåêèí ²àçàºñòàí æåðiíå òàáàíû òèiñiìåí-ຠ1925 æûëû “Ìåí áiçäi» ñàÿñè áà¹ûòïàðòèÿíû» Îðòàëûº Êîìèòåòiíi» áà¹ûòû äåï ñàíàéìûí. Áiçäi» áàñºà åøºàíäàé äà ñàÿñè áà¹ûòûìûç æ äåï ì¸ëiìäåãåí. Ñîíûìåí áiðãå, Ãîëîùåêèí ºûçìåòií áà¹àëà¹àíäà, îíû òåê îðòàëûºòû» ê¼ñåói äåï ºàðàñàº, áiðæàºòûëûººà ½ðûíàð åäiê. Îíû» ºûçìåòi ì½íäàé áà¹àäàí ã¼ði ê¾ðäåëiðåê. ß¹íè áið æà¹ûíàí Îðòàëûº ¾øií Ãîëîùåêèí, øûíûìåí äå, áàð áîë¹àíû ¾êiìäi iñêå àñûðóøû

º½ðàë

ä¸ðåæåñiíäå

áîë¹àíû

ðàñ.

Øûíäûº

ñîëàé.


142

²àçàºñòàííû» æåêå ¼çií àë¹àíäà Ãîëîùåêèí áåëãiëi ä¸ðåæåäå øåêñiç áèëiê èåñi áîëäû. ²àçàºñòàí ê¼ëåìiíäå îíû» ì½íäàé ì¸ðòåáåñií áåëãiëåãåí äå Îðòàëûº åäi. ´éòêåíi ñîëàé åòïåéiíøå, “øåò àéìàºòàðäà” Îðòàëûºòû» ¼êòåìäiãiíi» iñêå àñóû, ¸ðèíå, åêiòàëàé áîëàòûí. Îðòàëûºòû» ¼êòåìäiãi ºàíäàé ìåõàíèçìäåð àðàºûëû æ¾çåãå àñûï

æàòòû.

ìàçì½íûíàí

Á½ë

ðåòòå

àéûðûëàï

àëäûìåí,

¸ðèíå,

ìåìëåêåòòiê

ñàÿñè

ïàðòèÿíû»

ê½ðûëûì¹à

àéíàë¹àí

ìåìëåêåòòiê áàñºàðó æ¾éåñiìåí ò½òàñûï êåòêåí ïàðòèÿíû» ð¼ëií á¼ëiï àéòó ºàæåò. Ñàÿñè áàñºàðóøû ê¾øêå àéíàë¹àí ïàðòèÿ ¼ç áà¹äàðëàìàñûí áiðäåí-áið ñàðà æîë åñåáiíäå áàðëûº ¸ëåóìåòòiê òîïòàð¹à ¾ãiò-íàñèõàò àðºûëû ¹àíà åìåñ, ê¾øòåï-çîðëàï òà»óìåí äå ¸óåñòåíäi, àë îíû ºàáûëäàé àëìà¹àíäàðäû ºóäàëàäû, ðåïðåññèÿëûº æîëìåí æàçàëàäû. Ïàðòèÿ áàðëûº äåìîêðàòèÿëûº ºî¹àìäàð¹à ò¸í àºûë¹à

ºîíûìäû

îïïîçèöèÿ¹à

åìåñ,

ºàðàïàéûì

ñûí¹à

äà

ò¼çiìñiçäiê òàíûòòû. ¶ëêåí ì¸ñåëåãå ¸ðèíå, ïàðòèÿ ìåí Áiðiêêåí Ñàÿñè Áàñ Áàñºàðìàíû» (ÎÃÏÓ)

¼çàðà áàéëàíûñû. Ïàðòèÿ ¼ç áà¹ûòûí

ÑÁÁ(ÃÏÓ) ñèÿºòû ºóàòòû ìåêåìåíi» ì¾ëòiêñiç ºûçìåòiíå ñ¾éåíó àðºûëû äà iñêå àñûðûï îòûðäû. Á½ë ìåêåìåíi» “áið æå»íåí ºîë øû¹àðûï”

æ½ìûñ

æàñàóû,

¸ñiðåñå,

²àçàºñòàí

ñèÿºòû

ðåñïóáëèêàëàðäà¹û “½ëòøûëäûº óêëîí” àòàí¹àí áà¹ûòïåí ê¾ðåñóäå àíûº áàéºàëäû. Ñîíû» í¸òèæåñiíäå õàëºûíû» áîëàøà¹û ¾øií æàíû àóûð¹àí ½ëòòûº èíòåëëèãåíöèÿ ¼êiëäåði ½ñòàí¹àí ò¾ðëi ºî¹àìäûº äàìó áàëàìàëàðû ºàáûëäàíáàé, êåéií ûñûðûëûï ºàíà ºîéûë¹àí æîº, ñîöèàëèçìãå, õàëûº ì¾ääåñiíå æàñàë¹àí ºàñòàíäûº ðåòiíäå áà¹àëàíäû. Îñû àðàäà áiç ºàé¹û-ºàñiðåòòi» åêiíøi ñåáåáiíå êåëäiê. Åãåð ºàçຠèíòåëëèãåíöèÿñû, ñîíû» iøiíäå æî¹àð¹û áèëiêòå æ¾ðãåí ºûçìåòêåðëåðäi» àðàñûíäà æàëïû åëäiê, õàëûºòûº ì¾ääåãå


143

áàéëàíûñòû àóûçáiðëiê, ¼çàðà ò¾ñiíóøiëiê ¾ñòåìäiê îðûí àëñà, îíäà îðòàëûº ä¾ìáiëåç áà¹äàðëàìàëàðûí ¼òêiçå àëìà¹àí áîëàð åäi. Áiðåêi ìûñàë êåëòiðåëiê. ²àçàí ò¼»êåðiñi æå»ãåí áåòòå-ຠáîëüøåâèêòiê áàñøûëûº

àðàñûíäà

áèëåóøi

òîïòàð

ìåíøiãií

òåç

àðàäà

ýêñïðîïðèàöèÿëàó ñàÿñàòûí ²àçàºñòàí ñèÿºòû øåò àéìàºòàð¹à äà ñîë ê¾éiíäå ê¼øiðóäi æàºòàéòûí ê¾øòåð æåòêiëiêòi åäi. ²î¹àìäûº ì¸ñåëåëåðäi ò¾ñiíäiðó ìåí øåøóäå ¼ðiñi òàð ïàðòèÿëûº äå»ãåéäåí æî¹àðû ê¼òåðiëå àëìà¹àí îëàð iñ æ¾çiíäå ºàçຠñèÿºòû “òà¹û” õàëûºòû» “ºàðàáàéûð ò¾êêå àë¹ûñûç” òiðøiëiãií, ¼ìið ñàëòûí ºèðàòûï, á½çûï, ðåâîëþöèÿëûº º½ðàëäàð àðºûëû ì¾ëäåì æà»à ¼ìið

ñàòûñûíà

äàÿðëûºñûç

àëûï

ºûñºà

øû¹ó¹à

ìåðçiì

áîëàäû

iøiíäå

äåï

½æûìäûº

ò¾ñiíäi.

²àæåòòi

øàðóàøûëûººà

ê¼øiðó, îòûðûºøû ¼ìið ñàëòûí åíãiçó-ñîíû» àé¹à¹û. Á½ë iñ æ¾çiíäå á¾òií áið ¼ç òàáè¹è-òàðèõè áiòiì-áîëìûñû áàð åëäi ê¾øïåí çîðëàï “áàºûòòû åòó” ñàÿñàòû åäi. Áàñøûëûº

àðàñûíäà

Îðòàëûºòû»

ºàñòàíäûººà

ïàðàïàð

ñîëàºàé ñàÿñàòûí ñûí¹à àëûï, áàëàìà æîë ½ñûí¹àí ºàéðàòêåðëåð áîëäû. Ñì๽ë Ñàäóàºàñ½ëû, Íû¹ìåò ͽðìຽëû, îëàðäû ºîëäàé øûººàí Æàëàó Ìû»áàé½ëû, Ûäûðûñ ̽ñòàìáàé½ëû, Æà¹ûïàð ѽëòàíáåê½ëû, °çiìáàé Ëåêåð½ëû æ¸íå áàñºàëàðû ñîë øî¹ûðäû º½ðóøûëàð áîëäû. Àë á½ë ºàéðàòêåðëåðäi» àðòûíäà îëàðäû» àçàìàòòûº ê¾ðåñiíå òiëåêòåñ, íèåòòåñ, áàð ì¾ìêiíäiãiíøå àºûëêå»åñií,

ê¼ìåãií

Áàéò½ðñûí½ëû

áåðiï

áàñòà¹àí

°ëèõàí

Á¼êåéõàí½ëû

àëàøòûº

ìåí

èíòåëëèãåíöèÿ

Øûíäû¹ûí àéòàëûº, áiç îñû óàºûòºà äåéií

Àõìåò ò½ðäû.

èäåîëîãèÿëàí¹àí

¹ûëûì ò½ð¹ûñûíàí ºàðàï, á½ë åêi áóûí àðàñûíäà¹û òàáè¹è áàéëàíûñòû æà øû¹àðûï, êåðåê äåñå»iç, îëàðäû áið-áiðiíå ºàðñû ºîéûï êåëäiê. Òàðèõè º½æàòòàð á½ë

ïiêiðäi» øûíäûººà

ºàéøû åêåíäiãií ê¼ðñåòiï îòûð. °ëèõàí ìåí Àõìåòòi» Ò½ðàð ìåí ѽëòàíáåêòi,

ѽëòàíáåê

ïåí

Ñì๽ëäû

áiðëiêêå,

¼çàðà


144

ò¾ñiíóøiëiêêå øàºûðûï, òàáûñòûðó¹à ê¾ø ñàëóû-ñîíû» àé¹à¹û. Áiðàº

òóðà

ñîë

ñ¸òiíäå

îíäàé

áiðëiêêå

ºîë

æåòïåãåí.

Àë

àçàìàòòàðäû» ¼çäåði êåéiííåí ¼ç ºàòåëiêòåðií êåøiðåê ò¾ñiíiï, ñàíäàðûí ñàí. Îäàí íå ïàéäà? Îíäàé ¼êiíó á¸ði æàáûëûï ѽëòàíáåêòi ²àçàºñòàííàí êåòiðãåí ñî», Ãîëîùåêèíìåí áåòïå-áåò æàë¹ûç

ºàëûï

ºàìûººàííàí

ѽëòàíáåêòi»

æîºòû¹ûí

àíûº

ñåçiíãåí Ñì๽ë äà áîëäû. Àçàìàòòûº

¼ðå.

Áàðëûº

çàìàíäàðäà,

¸ñiðåñå

ºèëû-ºèëû

êåçå»äåðäå àäàìãåðøiëiê ïåí åðëiêòi» íåãiçãi ¼ëøåìi áîë¹àí, áîëà áåðìåê îñû ºàñèåò áiç ñ¼ç åòiï îòûð¹àí à¹à áóûíäàðäà êåìøií áîë¹àí æîº. Áiðຠîíû» äà àëäûíàí ê¼ëäåíå» ºàçûë¹àí ½ðàñû, àðòûíàí øàøûë¹àí òîïûðà¹û òà¹û äà ñîë àëòûàóûç àëàóûçäûº. Îðòàëûº

ïåí

Ãîëîùåêèííi»

¼çiìøië

¼êòåìäiãiíå

ºàðñûëûº

ê¼ðñåòiï, ¼ç åëiíi» íàìûñûí áèiê ½ñòà¹àí àçàìàòòàðäû» áiðiÛäûðûñ

̽ñòàìáàé½ëû.

“Ãîëîùåêèíìåí

áiðiãiï

²àçàºñòàíäà

êîììóíèçì º½ðà àëìàéñû»!” äåãåí ïiêiðäi òàðàòºàí îë, á½ë ñ¼çäi îºûï, ºà¿àðëàí¹àí áiðiíøi õàòøûíû» º½ºàéûíûí ºàéìûºïàé, Áàºûëàó Êîìèññèÿñûíû» Ò¼ðà¹àñû Òèòîâòû» àë¹àí òåðãåóiíäå Ãîëîùåêèíäi

“äèêòàòîð”

ðåòiíäå

àéûïòàéäû.

Åíäi

ïàðòèÿëûº

àðõèâòåí àëûí¹àí ñîë òåðãåó òåêñiíå ê¼»ië àóäàðàéûº: “Ò.: (Òèòîâ - Ì.².). …̽ñòàìáàåâ, ñiç áiçäi» iøêi ò¸ðòiáiìiç òóðà åìåñ äåãåí ò½æûðûìäû ²àçàºñòàí ¼ìiðiíi» íàºòû ºàíäàé ôàêòiëåðiíå ñ¾éåíå îòûðûï æàñà¹àíäû¹û»ûçäû àéòà àëìàéñûç áà? Ì.: (̽ñòàìáàé½ëû - Ì.².). Åøºàíäàé äà îïïîçèöèÿ¹à áàéëàíûñòû åìåñ (òðîöêèñòiê îïïîçèöèÿíû àéòûï îòûð - Ì.².), òåê iøêi ºàçàºñòàíäûº ïàðòèÿëûº ò¸ðòiï æ¼íiíäå àéòàð áîëñàì, áiçäå, ²àçàºñòàíäà áiðæàºòû áàñùûëûº îðûí òåïòi äåï ñàíàéìûí. Ò.: Îë íåäåí ê¼ðiíåäi? Ì.:

Íåäåí

ê¼ðiíåäi»iç

ºàëàé?

Áàñøûëûºòà

òåê

áåëãiëi

áiðåóëåðãå ¹àíà ñ¾éåíiï, ñîëàðäû òû»äàó, àë ºàë¹àí ºàçຠàêòèâií,


145

ìåéëi îëàðäû» ïiêiðiíäå òóðà îé, ì¾ìêií øàëûñ áàñó áîëñûí, ñàðàëàï æàòïàñòàí ºóäàëàó, ðåïðåññèÿëàó áàéºàëàäû. Ìåíi» ºàçiðãi ò¾ñiíiãiì îñûíäàé. Ò.: ̸ñåëåí, ñiçãå äå áàéëàíûñòû ìà? Ì.: Ìà¹àí äà áàéëàíûñòû, òåê ìà¹àí ¹àíà åìåñ. Ò.: Òà¹û êiìäi, ì¸ñåëåí. Àòòàðûí àòàìàéñûç áà? Ì.: Ñàíàï æàòïàéìûí. Îñû àéòºàíûìíû» ¼çi äå æåòêiëiêòi, îíû» òóðàëû¹ûíà æàóàï áåðóãå äàÿðìûí… Ò.: Äåìåê, Ãîëîùåêèííi» áàñøûëû¹û ä½ðûñ åìåñ. Áiðຠïàðòèÿ

½éûìûí

áàñºàðûï

îòûð¹àí

´ëêåëiê

Êîìèòåò,

Áþðî,

Ïëåíóì ¹îé. Ì.: ȸ, ò¾ñiíiêòi. Ñiç ´ëêåëiê Êîìèòåò áþðîñû 7-8 àäàìíàí ò½ðàäû ¹îé äåãi»iç êåëåäi, î¹àí ìåí á½ë àðèôìåòèêàëûº ê¼ðñåòêiø ºàíà,

àë

´ëêåëiê

Êîìèòåò

äåãåíiìiç

øûí

ì¸íiíäå

æàë¹ûç

Ãîëîùåêèííåí ò½ðàäû. Ò.: Äèêòàòîð ìà? Ì.: ²àëàé àéòñà»ûç äà ¼ç åðêi»içäå.

Äèêòàòîð áîëñà áîëàð,

ì¾ìêií áàñºàëàðäû» á¸ðií äå ïiêiðiíåí àéûðûï, ¼ç ûðºûíà ê¼íäiðãåí ñîíøàëûºòû iði æîëäàñ øû¹àð…. °éòåóið ºàëàé áîë¹àíäà äà ìåíi» ¼ç ïiêiðiì ñîíäàé, Ãîëîùåêèí æîëäàñ á¾êië ´ëêåëiê Êîìèòåòòi ¼çi àóûñòûðûï îòûð”. Îñû

áàòûë

¿¸ì

îðûíäû

àéòûë¹àí

ïiêið

ºàçàº

ºàéðàòêåðëåðiíi» àðàñûíäà ºîëäàó òàïòû äåéñiç áå? °ðèíå æîº. Îñû æàóàïòàí ñî» æàçûë¹àí ìûíà õàòºà ê¼»ië àóäàðû»ûç. “Ôèëëèï Èñàåâè÷! Ñiçãå

̽ñòàìáàé½ëûíû»

òåçèññûìàºòàðûí

æiáåðiï

áåðãåí

îòûðìûí.

ò¾ñiíiêòåìåñi

Òåêñåðó

êîìèòåòi

ìåí îíû

ïàðòèÿäàí øû¹àðäû, ÿ÷åéêà ºîëäàäû æ¸íå îêðóãòiê ïàðòèÿëûº ¾øòiê áåêiòòi.


146

Ìåíi»

ïiêiðiìøå,

áiçäi»

ºàòàðûìûçäà

á½äàí

áûëàé

äà

̽ñòàìáàé½ëûíû» áîë¹àíûíà, ñ¼éòiï, îíû» îéäàí øû¹àð¹àí ò¾ðëi àºûìàºøûëûºòàðû ìåí “ê¾äiêòåðiíå” øûäàé áåðóäi» ºàæåòi æîº. Ñîë ñèÿºòû àðàìûçäàí àëàñòàë¹àí, áiðຠçà»ñûç ò¾ðäå áiçäi» ïàðòèÿìûçäû» ì¾øåñi àòûí æàìûëûï æ¾ðãåí îíû» èäåîëîãû Ñàäóàºàñîâºà äà øûäûìäûëûº òàíûòó¹à áîëìàñ”. ̽íû æàç¹àí êiì äåéñiç ¹îé? Åøºàíäàé äà Îðòàëûºòàí æiáåðiëãåí ó¸êië åìåñ. ´çiìiçäi», ÿ¹íè ÐÊÔÑÐ Æî¹àð¹û Ñîòû ²àçຠá¼ëiìiíi» Ò¼ðà¹àñû - Ñûð¹àáåêîâ. ²àçຠºàéðàòêåðëåði òàðàïûíàí òóðà îñûíàäàé ¹àéáàò ñ¼çäåð æà»à ºàëûïòàñûï êåëå æàòºàí òîòàëèòàðëûº æ¾éåãå ºàðñû ºàéðàò ê¼ðñåòêåí áàðëûº ºàéðàòêåðëåðäi» ¾ñòiíåí àéòûëäû. ʼ»iëiìiçäå ê¾äiê ºàëìàó ¾øií òà¹û äà áiðåð ä¸ëåë êåëòiðåéiê. 1926 æûëû æåëòîºñàíäà ²àçàºñòàííû» áîëàøà¹ûíà áàéëàíûñòû ãîëîùåêèíäiê áà¹ûòºà ºàðñû ºîéûë¹àí áàëàìàëàð áiðæîëà æå»iëiñ òàïºàí ´ëêåëiê Êîìèòåòòi» Ïëåíóìû áîëûï ¼òòi. ʾí ò¸ðòiáiíäå Ãîëîùåêèí åíãiçãåí íåãiçãi ì¸ñåëå, ÿ¹íè Ñ. ²îæàí½ëû, Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû æ¸íå Æ. Ìû»áàé½ëûíû» ´ëêåëiê Êîìèòåòòi» “ñàðà æîëûíà” ºàðñû øûººàí ¸ðåêåòiíå áà¹à áåðó ì¸ñåëåñi ò½ðäû. Áið ¹àæàáû ñîë, Ïëåíóìäà ñ¼ç àë¹àí ñîë ò¾ñòà¹û ºàçຠåëiíi» ê¼ø áàñòà¹àí ºàéðàòêåðëåði Ñ. Ѹäóàºàñ½ëû ½ñûí¹àí áàëàìàíû» ìàçì½íûíà òåðå»äåé

áàðûï,

“ê¼ñåìiíi»”

ä½ðûñ-á½ðûñûí

áàëòàñûí

øàóûï,

àíûºòàóäû»

áiðiíåí-áiði

îðíûíà,

àñûï

¼ëêå

ò¾ñiï,

¼ç

àçàìàòòàðûí ¹àéáàòòàóìåí áîëäû. Àáàéäû» “îñû áiçäi» ºàçàºòû» ¼ëãåí êiñiñiíäå æàìàíû æîº, òiði êiñiñiíi» æàìàíäàóäàí àìàíû æ äåãåíií áiëå ò½ðà, äåãåíìåí “àéòñàì òiëiì ê¾éåäi, àéòïàñàì äiíiì ê¾éåäiíi” åñêåðå îòûðûï, àòàë¹àí Ïëåíóìäà ñ¼éëåãåí øåøåíäåðäi» áið-åêåóiíi» ñ¼çäåðiíå ê¼»ië

àóäàðûï

ê¼ðåëiê.

Î.Èñàåâ:

“Ìåí

åíäi

áiçäi»

ñàäóàºàñîâøûëäûºïåí ¾ëêåí ïðèíöèïòiê àéûðìàøûëû¹ûìûç áàð


147

êåéáið ì¸ñåëåëåðãå ¼òåéií. Áiðiíøi - æåðãiëiêòåíäiðó ì¸ñåëåñi. Îëàð æåðãiëiêòåíäiðóäi

æ¾çiíäå

íåãå

àéíàëäûðìàºøû?

Îëàð

æåðãiëiêòåíäiðóäi áàñøûëûºòû áàñûï àëó º½ðàëû ìåí ¸äiñiíå àéíàëäûðûï,

ñîäàí

êåéií

̸ñêåóäi»

ïðîëåòàðëûº

ïàðòèÿëûº

áàñøûëû¹ûíàí æàëò áåðìåê. Îëàð áiçäi» îäàºòû» îðòàëû¹û - áiçäi» êå»åñòiê

̸ñêåóäi

íà¹ûç

ìåòðàïîëèÿ

îðòàëû¹ûíäàé

ê¼ðåäi.

Ñîíûñûìåí äå îëàð ºàçຠáàéëàðûíû» èäåîëîãèÿñû ìåí òàëàáûí áiëäiðóøiëåð”. ±.Òî¹æàíîâ: “… îë (Ñ. Ѹäóàºàñîâòû àéòûï îòûð Ì.².) “Å»áåêøi ºàçàºòà” æàðèÿëàí¹àí áàñ ìàºàëàñûíäà ÕIV ñúåçä øåøiìäåðiíå ñ¾éåíå îòûðûï, áiçäi» ²àçàºñòàíäà î»øûëäûº æîº, êåðiñiíøå ñîëøûëäûº áàñûì, ñîíûìåí áåëñåíäi ê¾ðåñ æ¾ðãiçó ºàæåò äåï æàçäû. …..Ìåí Îðòàëûº Êîìèòåòòå ºûçìåòòå æ¾ðãåíiìäå Ѹäóàºàñîâ æîëäàñ ìà¹àí êåëiï, æàë¹ûç ëåíèíèçììåí ºàçຠõàëºûí áàñºàðó¹à áîëìàéäû äåï ä¸ëåëäåóãå òûðûñòû. Áiç áîëñຠîñû ê¾íãå äåéií òåê ëåíèíèçì àðºûëû ¹àíà õàëûºòû áàñºàðó¹à áîëàäû äåãåí ê¼çºàðàñòà ò½ðìûç, àë îë áîëñà, áîëìàéäû äåéäi”99. ´çàðà àëàóûçäûºòû» çàðäàáû ¼òå àóûð. Îë Ãîëîùåêèíãå 20øû æûëäàðäû» ñî»û æ¸íå 30-øû æûëäàðäû» áàñûíäà-ຠºàçຠèíòåëëèãåíöèÿñûíà ºàðñû áið åìåñ, åêi ì¸ðòå ðåïðåññèÿ æàñàó¹à ì¾ìêiíäiê áåðäi. Åãåð, 1928-29 æûëäàðû À. Áàéò½ðñûí½ëû ïåí Ì. Äóëàòîâ áàñòà¹àí ºûðûº ò¼ðò ºàçຠçèÿëûëàðû àëàø ºîç¹àëûñûíà ºàòûíàñºàíû ¾øií àáàºòû¹à æàáûëûï, åøºàíäàé äà íåãiçñiç ò¾ðëi æàçàëàð

àëñà,

1930

æûëäû»

ê¾çiíäå

òà¹û

äà

ºûðûº

ºàçàº

èíòåëëèãåíòi (iøiíäå Ì.Òûíûøáàåâ, Õ. æ¸íå Æ. Äîñì½õàìáåòîâòåð, °. Åðìåêîâ, Ì. °óåçîâ, Æ. Àºáàåâ, ². Êåìå»ãåðîâ æ.á) àáàºòû¹à ºàìàëûï, îëàðäû» îí áåñi ò¾ðëi ìåðçiìãå æåð àóäàðûëäû. Ìiíå îñûíû»

á¸ði

Ãîëîùåêèí

åêåíäiãiíåí õàáàð áåðñå êåðåê.

ºèÿíàòûíû»

ºàíøàëûºòû

ò¼ïåí


148

Áiç á¾ãiíäå ¼òïåëi êåçå»äå ò½ðìûç. Òåê åëäiê áiðëiê, íåãiçãi òà¹äûðëûº ì¸ñåëåëåðäå ¼çàðà ò¾ñiíóøiëiê ºàíà áiçäi ¾äåìåëi äàìó æîëûíà àëûï øû¹àòûíäû¹ûí ½ìûòïàéûº. Òàðèõ ñàáà¹û ñî¹àí ìå»çåéäi. 1

²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòiíi» àðõèâi (²Ð ÏÀ). 139-º.,1-ò., 541-iñ, 23, 8-ïï. 2 Ñîíäà. 194-196-ïï. 3 Ëåíèí Â.È. Øû¹. òîëûº æèíà¹û. 38-ò. 175-176-áá. 4 ÊÏÑÑ ñúåçäåðiíi», êîíôåðåíöèÿëàðûíû» øåøiìäåði. 2-ò. 1917-1924. Àëìàòû, 1972. 265-á. 5 Èñëàì øàïà¹àòû. 1991. 24 ìàìûð, 12-á. 6 ²Ð ÏÀ. 139-º., 1-ò., 541-iñ, 140-ï. 7 Ñîíäà. 37-ï. 8 Ñîíäà. 113-ï. 9 Ñîíäà. 172-173-ïï. 10 Ñîíäà. 137-140-ïï. 11 ÊÏÑÑ ñúåçäåðiíi», êîíôåðåíöèÿëàðûíû» æ¸íå Îðòàëûº Êîìèòåò ïëåíóìäàðûíû» ºàðàðëàðû. 2-ò. 1917-1924. Àëìàòû, 1972. 266-267-áá. 12 Ñîíäà. 13 ²Ð ÏÀ. 139-º., 1-ò., 541-iñ, 175-ï. 14 Ñîíäà. 170-ï. 15 Ñîíäà. 171-174 ïï. 16 Ñîíäà. 235-236-ïï. 17 ²àçàºñòàí Êîìïàðòèÿñû òàðèõûíû» î÷åðêòåði. Àëìàòû, 1985. 143-144-áá. 18 Ñòàëèí È. Ñî÷. ò.5. Ñ.309. 19 Сталин И. Сочинения. М.: Госполитиздат. 1954. Т.5. 1921-1923. VI. Ñ. 319-320. 20 ²Ð ÏÀ. 141-º., І-т., 1129-іс, 86-п. 21 Сонда. 139-º., І-т., Іа-іс, 117-п. 22 Сонда. 118-п. 23 Сонда. 141-º., І-т., 377-іс, І-п. 24 Сонда. 141-º., І-т., 479 “А”-іс, 1-2-пп. 25 Сонда. 141-º., І-т., 1129-іс, 87-п. 26 Отчет Краевого Комитета VI Всеказакской партконференции. Доклад и заключительное слово тов. Голощекина. Кзыл-Орда, 1928. С.28-29. 27 ²Ð ÏÀ.141-º., 1-т., 18-іс, 32-33-п. 28 Сонда. 28-іс, 70-п 29 Сонда. 1129-іс, 85-п. 30 Четвертое совещание ЦК РКП с ответственными работниками национальных республик и областей в Москве 9-12 июня 1923 г. Стеногр. отчет. М., 1923. С. 16. 31 Сонда. 29-б. 32 Сонда. 41-б. 33 Сталин И. Соч. т.5. С. 306-307. 34 Сафаров Г. Колониальная революция. (Опыт Туркестана). М.: Госиздат. 1921. С.108. 35 ²Ð ÏÀ.141-º., 1-т., 18-іс, 306, 318-п. 36 Сонда. 141-º., 1-т., 13-іс, 114-п. 37 Сонда. 141-º., 1-т., 18-іс, 241-243-п. 38 Сонда. 248-249-пп


149

39

²азаºстан Коммунистік партиясы съездеріні», конференцияларыны» æ¸íå ïëåíóìäàðûíû» ºàðàðëàðû ìåí øåøiìäåði. 1-т. 1921-1927. Алматы:²àçàºñòàí. 1987. 287-б. 40 1927 ж. 12/II æàçûë¹àí õàòòû» 12-б. ºàðà. 41 Известия ЦК КПСС. 1990. №9. . 76-84. 42 Голощекин Ф.И. Отчет Краевого Комитета Всеказахской партийной конференции. Кзыл Орда, 1928. С. 159-160. 43 ²Ð ÏÀ.811-º., 20-ò., 686-iñ, 159-ï. 44 Ãîëîùåêèí Ô.È. 10 ëåò ïðîéäåííûõ è ïðåäñòîÿùèå çàäà÷è. Àëìà-Àòà, 1930. Ñ.10. 45 ²àçàºñòàí Êîìïàðòèÿñû ñúåçäåðiíi», êîíôåðåíöèÿëàðûíû» æ¸íå ïëåíóìäàðûíû» ºàðàðëàðû ìåí øåøiìäåði. 1-ò. 1921-1927. Àëìàòû, 1987. 287á. 46 ²Ð ÏÀ.141-º., 485-iñ, 25-26-ïï. 47 ²àçàºñòàí îáëûñòûº (¼ëêåëiê) ïàðòèÿ ½éûìû êîíôåðåíöèÿëàðûíû» æ¸íå îáëûñòûº êîìèòåò ïëåíóìäàðûíû» ºàðàðëàðû ìåí øåøiìäåði. 1-ò. 1921-1927. Àëìàòû, 1987. 287-á. 48 Îò÷åò Êðàåâîãî Êîìèòåòà IV Âñåêàçàõñêîé ïàðòêîíôåðåíöèè. Äîêëàä è çàêëþ÷èòåëüíîå ñëîâî òîâ. Ãîëîùåêèíà. Êçûë-Îðäà, 1928. Ñ.189 49 Âíóòðèïàðòèéíûå âîïðîñû íà 3-åì Ïëåíóìå Êàçàõñêîãî Êðàéêîìà ÂÊÏ(á). Êçûë-Îðäà, 1927. Ñ.63. 50 ²àçàºñòàí Êîìïàðòèÿñû ñúåçäåðiíi», êîíôåðåíöèÿëàðûíû» æ¸íå ïëåíóìäàðûíû» ºàðàðëàðû. 241-á. 51 Ñîíäà. 338-á. 52 Îò÷åò Êðàåâîãî Êîìèòåòà I¶ Âñåêàçàõñêîé ïàðòêîíôåðåíöèè. Êçûë-Îðäà, 1928. Ñ.34. 53 ²Ð ÏÀ. 141 º., 1-ò., 1129-iñ, 109-110-ïï. 54 //²ûçûë ²àçàºñòàí. 1927. 55 ²Ð ÏÀ.141-º., 1-ò., 490-iñ, 398-400-ïï. 56 Ñîíäà. 17-ò. 252-iñ, 22-ï. 57 //Å»áåêøi ºàçàº. 1927. 16 àºïàí. 58 //Å»áåêøi ºàçàº. 1925. 8 ºà»òàð. 59 //Áîëüøåâèê, 1928, N 1, 64-á. 60 ²Ð ÏÀ.141-º., 1-ò., 490-iñ, 160-ï. 61 Ñîíäà. 141-º., 1-ò., 2409-iñ, 58-59-ïï. 62 //²ûçûë ²àçàºñòàí. 1927. № 34. 63 ²Ð ÏÀ.141-º., 1-ò., 490-iñ, 344-345-ïï. 64 Ñîíäà. 354-355-ïï. 65 Ñîíäà. 243, 243-ïï. 66 Ñîíäà. 1-ò., 1129-iñ, 90-94-ïï. 67 Ñîíäà. 2409-iñ, 10-ï. 68 Ñîíäà. 10-ï. 69 Сонда. 141-º., 1-т., 490-іс, 119—135-пп. 70 Сонда. 126-п. 71 Сонда. 138-139-п. 72 Сонда. 145-п. 73 Сонда. 144-п. 74 Сонда. 138—146-пп. 75 Сонда. 141-º., І-т., 377-іс, 40-45-б. 76 Внутрипартийные вопросы на 3-м Пленуме Казахского Крайкома ВКП(б). КзылОрда, 1927. С. 71.


150

77

Сейфуллин С. ´ëå»äåð ìåí ïîýìàëàð. Àëìàòû, 1988. 103-á. ²Ð ÏÀ. 141-º., 1-т., 395-іс, 7-8-пп. 79 Сонда. 487«а»-ісі. 80 Сонда. 141-қ., 1-т., 1129-іс,26-27-пп. 81 Сонда. 66-п. 82 Отчет Краевого Комитета VI Всеказахской партконференции. Кзыл-Орда, 1928. Ñ. 105. 83 Внутрипартийные вопросы на 3-м Пленуме... С. 62. 84 Сонда. 41-б. 85 Сонда. 93-б. 86 Сонда. 104-б. 87 Сонда. 72-б. 88 Сонда. 165-б. 89 ²îéãåëäèåâ Ì., Îìàðáåêîâ Ò. Òàðèõ òà¹ûëûìû íå äåéäi? Àëìàòû, 1993.105-á. 90 Ðîìàíîâ Þ.È. Ñîöèàëüíûé è íàöèîíàëüíûé ñîñòàâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèðîâàííûõ â Êàçàõñòàíå: ïî ìàòåðèàëàì ðåàáèëèòàöèîííûõ ñïèñêîâ //Ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ íîâîãî îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ è ïîñòðîåíèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â Êàçàõñòàíå. Ìàòåðèàëû ðåñïóáëèêàíñêîé íàó÷íîòåîðåòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè. Àëìàòû, 1996. Ñ.30. 91 Îðûíáàåâà Ä.Ø. Ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèè â Êàçàõñòàíå â 1937-1938 ãã. Àëìàòû,1999. Äèññåðòàöèÿ íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà èñòîðè÷åñêèõ íàóê. Ñ.116. 92 Êíèãà ñêîðáè - Àçàëû êiòàï: ðàññòðåëÿííûå ñïèñêè. Âûïóñê 1. Àëìà-Àòà è Àëìà-Àòèíñêàÿ îáëàñòü. Àëìàòû, 1996. 93 ²Ð ÏÀ. 139-º., 1-ò., 541-iñ, 137-140 ïï. 94 ²Ð ÏÀ. 811-º., 20-ò., 568-iñ, 30-44 ï. 95 ²Ð µ²Ê àðõèâi. ̽ñòàìáàåâ Û.Ì. àéûïòàó áîéûíøà № 11020 òåðãåó iñi, àðõ. № 06785, 1-ò., 305-306-ïï. 96 Ñîíäà. 297-ï. 97 ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» 20-øû æûëäàðäà¹û Åãiíøiëiê õàëêîìû, ðåïðåññèÿ º½ðáàíû. 98 Ñîíäà. 298-ï. 99 Âíóòðèïàðòèéíûå âîïðîñû íà 3-ì Ïëåíóìå ÊàçÊðàéêîìà ÂÊÏ(á). ÊçûëÎðäà, 1927. Ñ. 60,103. 78

Qoygeldiev_USE_6  

“ÁÀÇÀ” ÌÅÍ “ÀÇÀÁ” Ò´³IÐÅÃIÍÄÅÃI ÀÉÒÛÑ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 µËÒØÛË ÑµËÒÀÍÁÅÊ ²ÎÆÀ͵ËÛ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29...