Page 1

http://kazchronic.host.kz


Á±ë ê³òàïòû ýòíîãðàôèÿ ƒûëûìûíûœ êµøáàñòàóøû ƒàëûìäàðû, îñû åœáåêò³œ àâòîðëàðûíûœ àðóàƒûíà áàƒûøòàéìûç. «Àòàì±ðà» áàñïàñû

ØÅƲÐÅ - ØÅÒ²Í ÒÀÐÈÕ Ø å æ ³ ð å (àðàáøà øàäæàðàä á±òà, òàðìà) õàëûòûœ øûƒó òåã³í, òàðàëóûí áàÿíäàéòûí òàðèõ ƒûëûìûíûœ á³ð òàðìàƒû. Ѻáèò ̱àíîâòûœ àíûòàìàñû áîéûíøà «Øåæ³ðå» äåï ê³ìäåðäåí ê³ìäåð òóûï, àëàé µðá³ãåí³í áàÿíäàéòûí åðòå çàìàííàí àòàäàí áàëàƒà ìèðàñ áîëûï êåëå æàòàí àóûçøà äåðåêòåðä³ àéòàäû» (Õàëû ì±ðàñû. À., 1974,9-á.). Øåæ³ðå øûí ìºí³íäå ðóäûœ, òàéïàíûœ, õàëûòûœ òàðèõûíûœ ±ðàìäû áµë³ã³. Òàðèõè àòà ñàëòû áàð õàëûòàð æåêå îòáàñûíûœ, ºóëåòò³œ, àòàòû îëáàñøû, ìåìëåêåò àéðàòêåðëåð³í³œ øåæ³ðåñ³í æàñàóäû ñàëòà àéíàëäûðƒàí. Øûƒûñòà á±ë ñàëò ûòàé åë³íäå µòå åðòå äàìûƒàí. Îíäà ñîë ìåìëåêåòòå, êµðø³ åëäåðäå ê‰íáå-ê‰íã³ áàñòû îèƒàëàð «õðîíèêà» åñåá³íäå æàçûëûï, îòûðƒàí. Îñûëàé µç òàðèõûíûœ äåðåêò³ íåã³ç³í æàñàƒàí. ʵðø³ Ðåñåéäå ïàòøàëàðäûœ, òåêò³ ñîñëîâèåëåð䳜, æåêå äâîðÿí ºóëåòòåð³í³œ øåæ³ðåñ³í æàñàó ñàëòû àëûïòàñàí. àçà õàëûíäà àòà øåæ³ðåñ³ åðòå êåçäåí áàð. «Æåò³ àòàñûí á³ëìåãåí æåòåñ³ç», «Æåò³ àòàñûí á³ëãåí åð æåò³ ðóëû åë䳜 àìûí æåð, æàëƒûç µç³í á³ëãåí ±ë, ±ëàƒû ìåí æàƒûí æåð» äåãåí àòàëû ñµçäåð ñîíûœ àéƒàƒû. Àë æåò³ àòàäà ‰ëêåí ñûð áàð. ªð ±ðïà 25 æàñòàí äåñåê, îë 175 æûë. Á±ë áîëñà, á³ð àäàìíûœ æåêå áàñûíûœ òàƒäûðû àðœûëû îíûœ ‰ë åìåñ åêåí³í, àòà òåã³í, µç îðòàñûíûœ áåëä³ ì‰øåñ³ åêåí³í, îí àëòû æàñòà îðäàƒà åíåð, æàó îðòàñûí á±çûïæàðûï ê³ðåð àçàìàò åêåíä³ã³í áàéàòàòûí ôàêòîð. Øåæ³ðå àðûëû îíûœ òåã³, àòà îíûñû, àóûìƒà îñàí ‰ëåñ³, îòàí îðƒàóäàƒû îðíû, ìåíø³ê, àäàìè ±êû, ò. á. áîëìûñû á³ë³íåò³í áîëƒàí. Ðó, áàó, ñàí, òàéïà, ò±ûì, òåê, àðûñ, æ‰ç, æ±ðò, åë, îòàí ñèÿòû õàëûòûœ áàðøà òàðèõûí êµðñåòåð êàòåãîðèÿëàð àéíàëûï êåëãåíäå, øåæ³ðåí³œ íåã³çã³ êàòåãîðèÿëàðû. Á±ë áîëñà ò±òàñ ýòíîñ, õàëû òàðèõûíûœ ñûðûí àøóƒà á³ðäåí-á³ð àæåò ñþæåòòåð. àçà ‰ø æ±ðòûíàí ò±ðàäû: µç æ±ðòû, íàƒàøû æ±ðòû, àéûí æ±ðòû. Øåæ³ðå äå îñû ‰ø æ±ðòòûœ äèíàìèêàñûí êµðñåò³ï, ñîíûœ íºòèæåñ³íäå áàðøà õàëûòàíó àëûïòàñàðû äàóñûç. «Ìîíƒîëèÿ àçàòàðûíûœ àòà-òåê øåæ³ðåñ³» àòòû Ðàõìåò±ëû Øûíàéäûœ åœáåã³íäå: «Òóûñòàñ íåìåñå êµðø³ëåñ á³ðíåøå îòáàñû á³ð îíûñòà îòûðñà àóûë, àóûëäàñ, êµðø³; ³ðãåñ³ àëøàòàó áîëñà æåðëåñ. àíäàñ æåò³ àòà-äàí ±ðàëƒàíäàð (á³ð àòàíûœ ê³íä³ã³íåí òàðàƒàí), á³ð àòà 13 àòàäàí àññà ðó. Á³ðíåøå ðó àíäàñòûïåí, ÿ á³ð ì‰ääåìåí á³ð³êñå òàéïà. Á³ðíåøå òàéïà îƒàìäàñûï, æ‰ç áîëûï àóûìäàñàäû. Òàéïàäàí ³ð³ëåñå õàëû íåìåñå åë, îíûœ ìåìëåêåò ³ø³íäå µçãå ±ëò, ±ëûñòàðìåí ñàÿñè òåœä³ã³ áîëñà ±ëûñ, äåðáåñ øåêàðà, ñàÿñè-ýêîíîìèêàëû òºóåëñ³çä³êêå îëû æåòñå ìåìëåêåò, ò³ë³ ìåí äºñò‰ð³, ìºäåíèåò³, µç³íä³ê ìåêåí-æåð³, ºëåóìåòò³ê ðóõ, æ³ãåð³, ýòíèêàëû åðåêøåë³ã³ îðòàòàñûï, äàðàëàíñà ±ëò áîëàäû» (¤ëãèé, 1997, Ç-á.) äåï µòå îðûíäû êµðñåòêåí. Àâòîð ñîíûìåí àòàð, «æåò³ àòà», «àòà-áàáàëàð», «íåìåðå àƒàéûí», «æàìàƒàéûí», «àëûñ àƒàéûí» äåãåí òåðìèíäåðãå äå àíûòàìà áåðãåí: «Æåò³ àòà: 1. ªêå. 2. Àòà. 3. ªç àòà (á±ë ‰øåó³ Àòàëàð). 4. Áàáà. 5. Òåêò³í. 6. Òµðê³í. 7. Ò±èÿí (á±ë òµðòåó³ Áàáàëàð). Æîƒàðûäàƒû æåòåó³ á³ð³ã³ï «Àòà-áàáàëàð» äåë³íáåê. Åíä³ 3 àƒàéûí, 15 ±ðïàà êåëåé³ê: à) Íåìåðå àƒàéûí: 1. Áàëà. 2. Íåìåðå. 3. صáåðå. 4. صïøåê. 5. ¤áåðå. http://kazchronic.host.kz


º) Æàìàƒàéûí: 6. Òóàæàò. 7. Ɖðåæàò. 8. Æåêæàò. 9. Ʊðàƒàò. 10. Æàìàƒàò. á) àëûñ àƒàéûí: 11. ¤ðêåí. 12. ªóëåò. 13. Ǻóçàò. 14. Æàðàí. 15. àëûñ. Øåæ³ðåí³œ îƒàìäàƒû îðíû åðåêøå. ̱íäà òàðèõûìûçäûœ àòà òàðèõû åêåí³í (ïàòðèàðõàò äºó³ð³íåí) áàéàéìûç, îíûœ ‰çáåé äàìó æîëûíäà, äèíàìèêàäà, îçƒàëûñòàƒû òîòàóñûç ïðîöåññ åêåíä³ã³í ºð áóûííûœ åñ³íå ñàëàìûç. Øàøûðàï æ‰ðãåí àƒàéûíƒà øåæ³ðå àðûëû áµòåíñ³íáåé á³ð-á³ð³í³œ òàíûñóûíà áîëàòûíûí, àðƒà òàìûðëû àçàòûœ àëûñû æî, ñ±ðàé-ñ±ðàé àðûí áµëå øûƒàòûíûíà íàçàð àóäàðàìûç. Øåæ³ðå åíäåøå ±ëòòûœ ðóƒà, òàéïàƒà, àðûñà, æ‰çãå áµë³íó³ ‰ø³í åìåñ, µíûœ ò±òàñòûƒûíà, òóûñòûƒûíà îðòà ò³ë³, îðòà ä³í³, µðòà ä³ë³, îðòà Îòàíû, åë³, æ±ðòû áàð åêåí³íå, ò³ðë³êêå, á³ðë³êêå, ±ëòòû ñàíàíû àëûïòàñòûðóƒà áàƒûøòàëƒàí. «àçà, Àõìåò Áàéò±ðñûíîâ àéòàíäàé, óƒûíøû õàëû». Îë µì³ð áîéû µç³í ³çäåéä³, àòàáàáàñûí ³çäåéä³, êåøåã³ ê‰í³è, áµëàøàƒûí ³çäåéä³. Øåæ³ðå ýð àäàìíûœ æîƒûí òàóûï áåðåä³, àòà-áàáàñûíûœ µðë³ã³í, åðë³ã³í, òåêò³ã³í, µç ì‰ääåñ³í ±ëò ì‰ääåñ³íå àáûñòûðƒàí æàíäàð åêåí³í êµðñåòåä³. «Áµë³íãåíä³ áµð³ æåéä³», æ‰ç äåï áµë³í³ï æ‰ðãåíäåð䳜 «æ‰ç³ ê‰éñ³í», «æ‰ç³ àðà àòàíñûí», äåãåí àáèò ̉ñ³ðåïîâ àƒàíûœ àéòàíû òàðèõ ñàáàƒû åêåí³í á³ëä³ðåä³. Àõìåò Áàéò±ðñûíîâ ±ëò íàìûñû åê³ àäàìíûœ, åê³ àóûëäûœ, åê³ ðóäûœ íàìûñû åìåñ åêåíä³ã³í XX ƒàñûð áàñûíäà àéòàí-äû. Øåæ³ðå ±ëòòû øåæ³ðå áîëóû êåðåê, îë ýð àäàìíûœ øûƒó òåã³ àðûëû á‰ê³ë àóûìäû, õàëûòû òàíûñòûðó àðûëû òàáûñòûðóû êåðåê. Øåæ³ðåëåð àçàòà, 챜ƒûëäà, àëòû àëàøòà õàíäàð øåæ³ðåñ³ áîëûï áàñòàëàäû. Øûƒûñ åë³íå ì±ñûëìàí ä³í³í òàðàòóøû îæàëàð µçäåð³í³œ îæàëàð øåæ³ðåñ³í æàñàäû. Á±ë òóðàëû êåç³íäå Ѻáèò ̱àíîâòûœ åœáåã³íäå àðíàéû àéòûëƒàí åä³ (Õàëû ì±ðàñû, 1721-6.). ̱íû æàçûï îòûðƒàí ñåáåá³ì, ñû êåçäå øåæ³ðåí³ µñû îæàëàð øåæ³ðåñ³íå àïàðûï ò³ðåã³ñ³ êåëåò³íäåð êµáåé³ï æ‰ð... Ìàƒàí ûçûëîðäàäàí êåëãåí ±çà õàòòàí îñû àðàäà ‰ç³íä³ êåëò³ðã³ì êåëåä³. Îíäà áûëàé äåë³íãåí (Õàò àâòîðäûœ òåêñ³ áîéûíøà áåð³ë³ï îòûð. Ì. .): «Á³çäåã³ áàð øåæ³ðå äå àäàì áàëàñûíûœ µñ³ï-µðáó³ ñîíàó ä‰íèå æ‰ç³í òîïàí ñó áàñûï, æåð áåò³íäåã³ æàí-æàíóàð íàáûò áîëàð àëäûíäà Àëëàäàí ͱž ïàéƒàìáàðƒà àÿí êåë³ï, òîïàí ñó òàñûíû áîëàòûíû õàáàðëàíãàí åä³. Îäàí àìàí àëó ‰ø³í Àëëàòàƒàëà ͉ž ïàéƒàìáàðƒà ‰ëêåè êåìå æàñàï, µç îòáàñûìåí àòàð ñîë êåçäåã³ ì±ñûëìàíäàð ñèÿòûí (îë 80 àäàì åä³) æàí-æàûóàðëàðäàí á³ð åðêåê, á³ð ±ðƒàøûñûí ñàëóäû ºì³ð åòåä³. àç³ð ä‰íèå æ‰ç³íäåã³ áàðëû õàëû àìàí àëƒàí ñîë ͱž ïàéƒàìáàðäûœ ‰ø áàëàñû àì, Ñàì, ßôøèäåí òàðàƒàíäàð äåãåí, ñîë êåçäåã³ ïàòøàëûòûœ 2526 æåðäåí ìµð áàñûëƒàíû øåæ³ðåäå êµðñåò³ëãåí. Êåœåñ µê³ìåò³ ò±ñûíäà òàðèõ çåðòòåóø³ëåð³ì³ç àèàòòû æàçà àëìàé, òîòàëèòàðëû æ‰éåí³œ ûœƒàéûíà áàðûï, àçàòûœ øûàí òåã³ á³ðäå Ìîíãîë, Æàð, á³ðäå àðƒû ò‰á³ ƒ±í äåï ûòàéƒà àïàðûëóû åøàíäàé øûíäûà æóûìàéäû. àçà àòàëóû àéñà, Êàññàõ ñµç ò‰á³ð³íåí øûàí äåñå, êåé³íã³ çåðòòåóø³ëåð³ì³ç غêåð³ì ±äàéáåðä³±ëûíûœ, 1991 æûëû «Ñàíàò» áàñïàñûíäà æàðû êµðãåí «Ò‰ð³ê, ûðƒûçàçà žºì õàíäàð øåæ³ðåñ³» àòòû ê³òàáûíäà, ñµë 1991 æûëû ̱õàìåòæàí Òûíûøáàé±ëûíûœ «àëàìãåð» áàñïàñûíäà áàñûëƒàí «àçà ðóëàðûíûœ øåæ³ðåñ³íäå», 1994 æûëû æàðûœ êµðãåí Æàðûëàï Áåéñåíáàé±ëûíûœ «Àòàì±ðà-àçàñòàí» áàñïàñûíàí øûœàí «àçà øåæ³ðåñ³» åœáåêòåð³íäå æºíå áàñà äà ãàçåòòåðãå æàðèÿëàíƒàí õàáàðëàðäà, àóûç ºäåáèåòòåð³íäå àçàòûœ øûƒó òåã³í êîøïåíä³ëåðãå àïàðûï, àç-àòàð áîëûï ±øàí àçƒà, åœ ñîœûíäà æåðãå ààí àçû áàëàìàñûíà òåœåé «àç, àçû» ò‰á³ð³íå êåëå-êåëå «à, -û» æ±ðíàƒû îñûëûï, àçà àòàóû øûàí äåéä³. Ïàðñû øåæ³ðåñ³íå æ‰ã³íñåê, ͱžòûœ åê³íø³ áàëàñû Ñàìíàí: Àƒàì, îäàí àçàð, îäàí Øàëû, îäàí Àðïàøàò, îäàí Îðƒàì, îäàí Àøòà, îäàí Òàðàõ, îäàí Õàçàð, îäàí Èáðàžèì ïàéƒàìáàð (᱃àí äåé³í Àäàì àòàƒà 45005000 æûë µòêåí). Õàëûòûœ ±ëûñ ïåí ðó òàéïàëàðûíà áµë³íó³ Èáðàžèì ïàäƒàìáàðäûœ åê³ áàëàñû Èñìàèë (Èñìàƒ±ë) ìåí Ûñàòàí áàñòàëƒàí. Ñìàƒ±ëäàí (àíàìûç Áèá³àæàð) á‰ê³ë Àðàá åë³í http://kazchronic.host.kz


ìåêåíäåãåí Õàéäàð Ò‰ð³ê, Ìàññàãåò, Êàññàõ òàðàëñà, ѝàòàï (àíàìûç Ñàðàäàí) ªííàñ Ñàžàáà ±ðïàòàðû ªíñàðëàð, ïàéƒàìáàðäûœ ³ñ³í æàòàóøûëàð: Àëàøà ê³ðåò³í Íîƒàé, ûðƒûç, àçà, ¤çáåê, àðààëïàòàð áàñòàó àëƒàí. Áàðëûƒû ±äàéƒà ±ë, ̱õàììåäò³œ ‰ìáåò³ åêåí³í ìîéûíäàƒàíäàð. Á±ðûí ±äàé äåãåíä³ á³ëìåé, ºëåìäåã³ áàðëû õàëû îòà, æàíæàíóàðëàðƒà, êµïø³ë³ã³ ï±òà òàáûíƒàí åêåí. Àëëàòàƒàëà ðàõûì ûëûï ñ‰éãåí ±ëû ̱õàììåäò³ ä‰ïèåãå êåëò³ðä³. Îíû 40 æàñûíäà ïàéƒàìáàðëû äºðåæåãå æåòê³çä³. ̱õàììåäêå Àëëàòàƒàëà 23 æûë àòàðûíàí Æàáðàèë ïåð³øòåñ³ àðûëû ïàðà-ïàðà åò³ï ±ðàí êºð³ìä³ àðàá ò³ë³íäå æ³áåð³ï îòûðäû. Îíû ñîë êåçäåã³ ñàóàòû áàð ê³ñ³ëåðãå îûòûï, ±éìà ±ëàòûƒûíàí ïàéƒàìáàðûìûç àë-ëàíûœ àéòàíäàðûí æàòà àëûï îòûðäû. ±ðàííûœ ºðá³ð àÿòûíàí àäàì îƒàìûíà ïàéäàëû ºä³ñòåðä³ òºðê³ëåï, àëûœ ᱝàðàƒà æàðèÿ åò³ï, õàáàðäàð åòò³. ªð åëãå, æåðëåðãå, µç³í³œ ñåí³ìä³ æàòàóøûëàðûí æ³áåð³ï, ä‰íèå æ‰ç³í³œ æàðàëóû á³ð ±äàéäûœ êåðåìåò³ìåí áîëƒàíûí, ±äàéäûœ ±ëû ̱õàììåä îíûœ æåðäåã³ ñåí³ìä³ µê³ë³, ñîíäûòàí ̱õàììåä ïàéƒàìáàðƒà áàðëû ±äàéƒà ±ëøûëû åòóø³ëåð îƒàí ‰ìáåò åêåí³í ìîéûïäàóëàðûí ì³íäåò åòò³. ªðèíå, ì±ñûëìàíäûòû ìîéûíäàó á³ðäåí îï-µœàé áîëƒàí æî, êµï óàƒûçäàóäûœ àðàñûíäà, êµïø³ë³ã³íäå ªç³ðåòºë³í³œ ûëûøûíûœ ê‰ø³ìåí àí òµã³ñêåíäå êåëãåí³í àéòó êåðåê. Êåçåêò³ ä³íàçàðëàðìåí æàóãåðø³ë³êêå øûƒàðäà îëáàñûëàð ñàðáàçäàðûí æèíàï àëûï, Àëëàíûœ á³ð, ̱õàììåäò³œ àòûƒûí àéòà êåë³ï, ±äàé æîëûíäà ±ðûñòà àçà áîëƒàèäàðûœ øåé³ò áîëàñûœäàð, Àëëàòàƒàëà îë æàëƒàíäàðûœäû àòàï µòåä³. ¦ðûñòà µëµì³í äåï îðûïàœäàð, æàóëàðûœäû æåœóãå áàðëû ê‰ø-ºðåêåòòåð³œä³ æ±ìñàœäàð. «àçà-à!» Àèàœíàè á³ð òóó, àûðûíäà á³ð µëó àèàò äåãåè ±ðàí òàñòàï øûƒàäû åêåí. Ñîíäà ïàéƒàìáàðûìûçäûœ ºñêåðëåð³ «àçà-à, àçà-àœ, àçà-à!» äåï ꉜ³ðåí³ï æàóƒà àðñû ±ìòûëñà, æàóëàðû áåò-áåò³ìåí àøà æµíåëåä³ åêåí. ¦ðûñòà µíå áîéû æåœ³ï àéòàäû åêåí. Îñûíäàé ±ðàíìåí ïàéƒàìáàðûìûçäûœ 32 ìûœ Ñàõàáàñûìåí Òàáüå, Òàáüåìèí æºíå Áàáòàðûí, îíûœ ³ï³³íäå á³ç䳜 Îðòà Àçèÿ, àçàñòàí, ñîíàó Äàƒûñòàí, Àçåðáàéæàí, ×åøåíñòàí, Àáõàç, Êàâêàç õàëûòàðûìåí, øûƒûñûíäà ûòàéƒà äåé³í Àáäðàõìàí áàá, îíûœ ³í³ñ³ ªáäðåé³ì áàá, åê³ ±ëû Àáæàëåë áàá, Ûñàœ áàáòàðäû ºñêåðè îëáàñøûñû åò³ï (á±ëàð ªç³ðåòºë³í³œ 67-ø³ ±ðïàòàðû) 4050 ìûœ îëìåí, ñîíàó 89 ƒàñûðëàðäà æåð-æåðëåðãå Èñëàì ä³í³í óàƒûçäàóƒà, êµèáåãåíäåð³û ê‰øïåí ìîéûíäàòûï àéòóƒà àéòà-àéòà æ³áåð³ï îòûðƒàí. Îëàðäûœ æàó æ‰ðåê åðë³êòåð³í³œ àðàñûíäà Îðòà Àçèÿ ìåí àçàñòàí æåð³íäå á³ðûœƒàé Èñëàì ä³í³ îðíàƒàíû ïàðñûøà øåæ³ðåäå æûð åò³ëåä³. Àë àçà àòàóûíûœ øûƒóûíäà ïàéƒàìáàðûìûçäûœ æàóûíãåðëåð³í óàòòàíäûðàòûí «àçà-à» äåãåí ±ðàííàí êåëå-êåëå àçà àòàëûï êåòó³ òîëû ñèûñàäû. Äåìåê, àçà àòàóû ïàéƒàìáàðûìûçäûœ «àçà-à» äåãåí ±ðàíûûàí òóûíäàñà êåðåê...» ...«Áàéàñàì áàà åêåí» äåãåíäåé, æîƒàðûäà àéòûëƒàí õàò ñàðûíûíäà È. Áàéƒîæèí àñààë øåæ³ðåí³ ä³í òàðàòó ìàñàòûíà ïàéäàëàíƒûñû êåëåä³. Ʊðòòû æàœñàòûà ±ðûíäûðàòûí îñû ñàðûíäû îëæàçáàëàð á±ë ê‰í³ áàñïà áåòòåð³èåí æàðû êµð³ï æ‰ðãåí³í äå æàñûðóƒà áîëìàéäû. Òàƒû á³ð ìºñåëåãå 굜³ë àóäàðƒûì êåëåä³. Ɖç òàðèõè-ºëåóìåòò³ê êàòåãîðèÿ. Îë áàéòà àçà ñàõàðàñûèäà ƒàñûðëàð áîéû àëûïòàñàí êµøïåë³ øàðóàøûëûòûœ æåð ûœƒàéûíà àðàé îðïàëàñóûíà áàéëàíûñòû ýêîíîìèêàëû 챝òàæäûòàí òóƒàí. ªðá³ð òàéïàëû îäà ûñ îíûñûí, æàç æàéëàóûí êµøïåë³ ò³ðø³ë³êò³œ µç³íä³ê åðåêøåë³ã³íå îðàé ±ðƒàí. Åê³íø³ ôàêòîð, åë îðƒàó, îòàí îðƒàó, æå𠝵ðƒàó ì‰ääåñ³íåí òóûíäàƒàí. ‡ø³íø³äåí, æåò³ àòàƒà äåé³í àû àðàëàñòûðìàé, ò±ûì òàçàëûƒûï ñà-òàó àðûëû ýòíîñòûœ ãåíåòèêàëû îðûí àìàí àëûï à-ëóãà áàƒûòòàëƒàí. Á±ë áµëñà áåëã³ë³ á³ð ãåîãðàôèÿëû øåœáåðäå, áåëã³ë³ á³ð îðòàäà îðòà á‰ê³ë õàëûòû áàû-ëàóƒà àëûíƒàí. ‡ø æ‰ç áîëà îòûðûï, àçà åë³è³œ òºóåëhttp://kazchronic.host.kz


ñ³çä³ã³í, àçà æåð³í³œ ò±òàñòûƒûí îðƒàƒàí. Îðòà ò³ë, ä³ë, àòàìåêåí õàëûòû á³ðë³êêå, ì‰ääå á³ðë³ã³íå ûç-ìåò åòêåí. «Æ‰ç» òóðàëû ñµç áîëƒàíäà òàƒû á³ð åñêå àëàð æàé îë ìåìëåêåòò³ê ôóíêöèÿíû äà îðûíäàƒàí. Æ‰ç ³ø³íäå äàó-äàìàé, êµø-îí ìàðøðóòû, ðóëàð àðàñûíäàƒû àðûì-à-òûíàñ ðåãèîíàëäû äºðåæåäå øåø³ëãåí. Ɖçàðàëû ïðîá-ëåìàëàð æåð, îíûñ, åë îðƒàó, àçà æåð³í³œ ò±òàñòû-ƒû, ºñêåðè æàñà, îðòà îëáàñøû, õàíäàð ñàéëàóû ò. á. åë, õàëû äºðåæåñ³íäåã³ ïðîáëåìàëàð êåë³ñ³ë³ï îòûðƒàí. Ñîíûìåí á³ðãå ‰ø æ‰ç êµðø³ ìåìëåêåòòåðìåè àðûì-à-òûíàñòû á³ð³ã³ï, ±ëòòû áè³êò³êòåí áàðëàé øåøêåí. Ñîíäûòàí àçà õàëûíäàƒû æ‰ç ìºñåëåñ³ ºëäåá³ð ä‰ìá³ëåç àòàì³íåðëåð àéòûï æ‰ðãåíäåé «æ‰çø³ëä³ê», «æ‰çø³ë» äåãåí ±ƒûìíàí àäà æàé. Æàëïû, àçà ýòíîñû á³ðò±òàñ ýòíîñ. àçà àòàóëû åë³í ðóûí ñ±ðàƒàíû áîëìàñà, åøàøàí æ‰çãå áµë³ï êµðìåãåí, á³ð-á³ð³íå àòàì àçàòûœ, á³ð àçàòûœ áàëàñû äåï àðàƒàí. Æ‰ç àøàí ïàéäà áîëäû? Á±ë µç àëäûíà ìºñåëå, Â. Â. Âåëüÿìèíîâ-Çåðíîâ, À. Ê. Êðàñîâñêèé, Ñ. À. Àìàíæîëîâ, X. Ì. ªä³ëãåðååâ, Í. Ã, Àïïîëîâà, Å. Áåêìàõàíîâ, Ñ. Òî-ëûáåêîâ ñèÿòû ƒàëûìäàð æ‰ðã³çãåí òàëàñ ºë³ òîëàñòàƒàí åìåñ... Êåœåñ çàìàíûíäà øåæ³ðå åñê³í³œ àëäûƒû åñåá³í-äå òàíûëäû, îíûœ äàìóûíà òîñàóûë îéûëäû. Àëàéäà, ƒàñûðëàð áîíû àëûïòàñûï êåëãåí øåæ³ðåë³ê äºñò‰ð á³ð ñºò òîëàñòàƒàíìåí, õàëû øåæ³ðåãå äåãåí ûûëàñûí òî-òàòàí åìåñ. àçà øåæ³ðåñ³í æàñàóƒà Øîàí, Àáàé, غêåð³ì, Ì. Ñåðàëèí, Ì. Òûíûøáàåâ, ̺øž‰ð-Ɖñ³ï ʵïååâ, Í. Íàóøàáàåâ, Ñ. Òîëûáåêîâ, Ñ. ̱àíîâ ò. á. àçàòûœ ³ð³ëåð³ ìåí ï³ðëåð³ àò ñàëûñàíû îñû ï³ê³ð䳜 äºëåë³. Ñîíûìåí á³ðãå À. È. Ëåâøèí, Â. Â. Ðàäëîâ, Â. È. Äàëü, Í. ß. Áè÷óðèí, Ï. È. Ðû÷êîâ ò. á. øûƒûñòàíóøû-ëàðäûœ åœáåã³í³œ îðíû äà åðåêøå. àçà øåæ³ðåëåð³í³œ òàƒû á³ð àéíàðû øûƒûñ äåðåê-òåð³ ìûðçà ̱õàììåä Õàéäàð Äóëàòè䳜 «Òàðèõ-è Ðà-øèäè³», ªá³ëƒàçû Áàžàä‰ð õàí øåæ³ðåñ³. îðûòûï àéòñà, àçà õàëûíûœ øåæ³ðåë³ê ñàëòû ƒàñûðëàð îéíàóûíà êåòåä³. Òºóåëñ³çä³ê òóóûíà îðàé øåæ³ðå æàçàì äåóø³ëåðàïòàäû äà êåòò³. Àëàéäà, îñû íàóàíøûëäû êåç³íäå ñûð áåðãåí æàéëàð áàðøûëû. Åœ àëäûìåí ðåãèîíàëäû, òàéïàëû, æ‰çä³ê êµçàðàñ àëäûœƒû ïîçèöèÿƒà øûƒûï, æåêå ðóäûœ, òàéïàíûœ, æ‰ç䳜 ì‰ääåñ³íå ûœƒàéëàï øåæ³ðå æàçó ±ëò øåæ³ðåñ³í³œ òºðò³á³ ìåí ºä³ñòåìåñ³íå í±ñàí êåëò³ðãåí³ ìºë³ì. Åê³íø³-äåí, øûíäû µðåñêåë á±ðìàëàíàäû. Øûàè øåæ³ðåëåð-äå ìåòîäîëîãèÿëû á³ð³çä³ë³ê æî. ‡ø³íø³äåí, æåêå àäàì-íûœ, ºðèíå àëòàëûíûœ òàïñûðûñûìåí øûàí øåæ³ðå-ëåðäå òàðèõè ïðèíöèï àÿà áàñûëóäà. Òµðò³íø³äåí, îíàí-ì±íàí ±ðàñòûðûëƒàí øåæ³ðåëåðãå «òîëûòûðó» åíã³ç³-ë³ï, «æåð àñòûíàí» òàáûëƒàí æàëƒàè êè³ç-ê³òàï øåæ³ðå-ëåð ïàéäà áîëäû. Á±ë ê‰íäå îëàðäûœ êµá³í³œ µò³ð³ã³ øûƒûï æàòûð. Ò³ï-ò³, ±ëû Á±àð æûðàóäûœ øûƒàðìàëàðû «îëäû» áµëûï, µç àòàëàðûí åíã³çãåí µëåœ æîëäàðû ïàéäà áîëóäà. îëäàí æàñàëƒàí, ò‰çåòóëåð åíã³ç³ëãåí æàñàíäû øåæ³ðåëåð æûë ñàéûí êµáåé³ï áàðàäû, ̱íäàé øåæ³ðåëåð ƒûëûìè ýêñ-ïåðòèçàäàí µòê³ç³ëãåí åìåñ. Ñîíäûòàí ì±íäàé øåæ³ðåñûìàòàðäûœ ƒûëûìè ±íñûçäûƒû áûëàé ò±ðñûí òà-ðèõà èÿíàò, õàëûìûç àëäûíäà ±ÿò æàé. ̳íå, ñîíäûòàí äà àçàñòàí Ðåñïóáëèêàñû Á³ë³ì æºíå ƒûëûì Ìèíèñòðë³ã³ Ø. Ø. Óºëèõàíîâ àòûíäàƒû Òàðèõ æºíå ýòíîëîãèÿ èíñòèòóòûíûœ (á±ë ê‰í³ ìàð±ì áîëûï êåòêåï) êµðíåêò³ ýòíîãðàôòàðû X. Àðƒûí-áàåâ ïåí Ì. ̱àíîâòûœ «àçà øåæ³ðåñ³ õàûíäà» àòòû ìîíîãðàôèÿñû ƒûëûìè ìåòîäîëîãèÿ íåã³ç³ïäå æàçûëûï, áàñïàƒà ±ñûíûëûï îòûð. ̱íäàƒû øåæ³ðåëåð òîëû ºð³ àèàò äåóäåè àóëàïûç. Ò³ïò³, êåéá³ð³íäå îæàëàð øåæ³ðåñ³í³œ ûïàëû äà áàðøûëû. Àëàéäà, ºœã³ìå ïðèíöèïòå. Øåæ³ðå æàñàóäûœ ƒûëûìè æîëûíäà ‰ø æ‰ç䳜 øåæ³ðå-ëåð³ á³ð äåœãåéäå æàñàëûíäû äåó äå èûè. àç³ðã³ êåçäå ʳø³ æ‰ç䳜 øåæ³ðåñ³ òóðàëû àðíàéû çåðòòåó æ±ìûñû æ‰ð³ï æàòûð. Áîëàøàòà îë åœáåê µç àëäûíà æàðû êµðå-ò³í áîëàäû. Ñîíäûòàí á±ë ê³òàïà ʳø³ æ‰ç䳜 øåæ³ðåñ³í îëäà-ðûíàí êåëãåíøå á³ð³ã³ï çåðòòåãåí http://kazchronic.host.kz


Âåíèàìèí Âîñòðîâ ïåí Ìàðàò ̱àíîâòûœ åœáåã³í ‰ø³íø³ áµë³ì åò³ï îñòû. Åœáåêò³œ íåã³çã³ ìàñàòû øåæ³ðå æàçóäûœ ƒûëûìè ºä³ñòåìåñ³ìåí, äåðåêòåð êµç³ìåí òàíûñòûðó, øåæ³ðåí³ à-ðàáàéûðëûà ñàëóƒà æîë áåðìåó, îíû åëä³ áµëóø³ë³êêå åìåñ, àçà õàëûèûœ ±ëòòû ñàíàñûí àëûïòàñòûðóƒà áàƒûòòàó. Á±ë µòå èûí ì³íäåò. Á³ð åœáåêïåí á±ë ìèññèÿ-íû îðûíäàó ì‰ìê³í åìåñ. Àéíàëûï êåëãåíäå, á±ë á‰ê³ë êµç³ àøû çèÿëû àóûìíûœ ³ñ³. ѵç ñîœûíäà àéòàðûì: á±ë åœáåê ±çà æûëäàðû èíñòèòóò ±æûìûíûœ, îíûœ ýòíîãðàôèÿëû áµë³ì³í³œ åœáåã³í³œ íºòèæåñ³. Æîë ±çà òà àóûð, µì³ð ûñà, àëàéäà ºð ±ðïà õàëû àëäûíäà µç áîðûøûí µòåóãå ïàðûçäû. Á±ë ä‰íèåäåí µò³ï êåòêåí àâòîðëàðƒà îç³ì³ç䳜 ðèçàøûëûƒûìûçäû á³ëä³ð³ï, êåëåñ³ áóûèƒà øåæ³ðåí³œ àâòîðëàð øåø³ï ‰ëã³ðìåãåí ïðîáëåìàëàðûí àìàíàò åòåì³ç. ¤ê³í³ø³ êµï µì³ð ƒîé. Îòàí ñµƒûñûíûœ àðäàãåð³, êµðíåêò³ ƒàëûì, æàéñàœ àçàìàò Õàëåë Àðƒûíáàåâ àƒàìûç, àçà ýòíîãðàôèÿ ƒûëûìûíà åœáåã³ ñ³œãåí, ƒûëûìíûœ ñµë ñàëàñûíûœ àðà íàðû, çàìàíäàñûìûç Ìàðàò Ѻáèò±ëû ̱àíµâ á±ë åœáåã³í áàñïàƒà äàÿðëàƒàèäà, µç åœáåêòåð³í³œ æåì³ñ³í êµðìåéì³í äåï îéëàìàƒàí-äû. Àìàë íåø³ê, ìåçã³ëñ³ç ñ±ì àæàë µëàðäû àëûï êåòò³. Á±ë åœáåê îëàðäûœ ðóõàíè ±ëïûòàñû áîëƒàíäàé... àëûìäàðäûœ ³ø³íäå äå ƒàëûìäàð áàð. Á±ë õàëûòàíó ñàëàñûíäàƒû åê³ ºð³ïòåñ³ì³ç êµø áàñûíäàƒû àçàìàòòàð åä³, æàðòû ƒàñûð ‰çáåé àëàì òàðòûï æ‰ðãåí åä³. Îðûíäàðû îéñûðàï àëäû. Íàçûì Õèêìåò àéòàíäàé: Åãåðäå ñåí æàíáàñàœ, æàíàðòàóäàé àòûëûï, Åãåðäå îë æàíáàñà, àðóàòû øàûðûï, Åãåðäå á³ç æàíáàñà, çàìàíàíû ñàïûðûï, Áàñàð ìà åä³ á±ë ºëåìä³ ò‰íåê ïåíåí àïûðû, Î, ä‰íèå, æàòàð ìà å䳜 òîïûðà áîí øàøûëûï, (àóäàðìà àâòîðä³ê³) øûƒóƒà æàçñûí!

åíä³ Õàëåëäåé, Ìàðàòòàé æàíàðòàóëàð àçà ýòíîãðàôòàðû àðàñûíàí

Ìàíàø îçûáàåâ, Ð ‡À-íûœ àêàäåìèã³, òàðèõ ƒûëûìûíûœ äîêòîðû, ïðîôåññîð.

http://kazchronic.host.kz


ÕÀËÅË ÀЁÛÍÁÀÅ òàðèõ ƒûëûìûíûœ äîêòîðû, Ïðîôåññîð

¦ËÛ Æ‡ÇIJŒ ØÅƲÐÅѲ

http://kazchronic.host.kz


¦ëû æ‰ç ±ðàìûíà åíãåí òàéïàëàðäû õàëû «¦ëû æ‰ç ‰éñ³í» àòàíäûðƒàí. ¦ëû æ‰ç ±ðàìûíà æàëàéûð, àëáàí, ñóàí, äóëàò, ñàðû‰éñ³í, ñ³ðãåë³, ûñòû, îøàòû, øàïûðàøòû, øàíûøûëû æºíå àœëû òàéïàëàðû åíåä³. (17-18-áåòòåð)

Á³ð³íø³ áµë³ì I òàðàó ÀÇÀ ƇÇÄÅвͲŒ ÀËÛÏÒÀÑÓÛ ÆÀÉÛÍÄÀ àçà æ‰çäåð³ XVXVI ƒàñûðëàð àðàëûƒûíäà àçàñòàííûœ ý𠵜³ð³íäå àëûïòàñàí òàéïàëàð îäàƒû. Ɖç-äåð䳜 øûƒóû ìåí «Æ‰ç» àòàóûíûœ òàðèõè ìºí³ òóðàëû ƒûëûìè ò±ðƒûäà äºëåëäåíãåí îðòà ï³ê³ð ºë³ æî. Êåéá³ð çåðòòåóø³ëåð á±ë àòàóäû ºëäå á³ð á‰ò³í íºðñåí³œ, ±áû-ëûñòûœ «áµëøåã³», «ñàëàñû», «á³ð æàƒû» äåï àðàñòûðñà, åíä³ á³ðåóëåð îíû «æ‰ç», «æ‰çä³ê» ñàíäàðûìåí áàéëàíûñ-òûðàäû. àéòêåí ê‰íäå äå àçà æ‰çäåð³í «µç³í³œ ñàÿñè, ýêîíîìèêàëû, ò³ëä³ê æºíå ìºäåíè ò±òàñòûƒûìåí ñèïàò-òàëàòûí äåðáåñ õàëûòûœ æåêå áµëøåêòåð³» ðåò³íäå à-ðàñòûðƒàí æµí áîëàð. àçà æ‰çäåð³í³œ àøàí, àíäàé æàƒäàéëàðƒà áàéëà-íûñòû øûƒóû òóðàëû äà äºëåëäåíãåí îðòà ï³ê³ð æî. Í. È. Ãðîäåêîâ, Ã. Í. Ïîòàíèí æºíå Í. À. Àðèñòîâ ñèÿòû çåðòòåóø³ëåð àçà æ‰çäåð³í³œ øûƒóû òóðàëû êåéá³ð õàëû àðàñûíà ê圳íåí òàðàƒàí àœû纜ã³ìåëåðä³ êåëò³ðó-ìåí ƒàíà øåêòåëãåï. Àéòàëû, Í. Ãðîäåêîâ Àëà³ïòûœ Áàéøîðà, Æàíøîðà æºíå àðàøîðà àòòû ‰ø ±ëû áîëƒàí äà, îëàð îñû ðåò³ìåí ¦ëû, Îðòà æºíå ʳø³ æ‰çäåð䳜 àðƒû òåêòåð³ áîëƒàíäûƒû òóðàëû àœûçäû êåëò³ðåä³; Ì. Øîðìàíîâ øåæ³ðåñ³í³œ íå-ã³ç³íäå Ã. Í. Ïîòàíèí, àçà õàëûíûœ àðƒû òåã³ îòàí-íûœ Þñóí, Àæîë æºíå Àëøûí àòòû ‰ø ±ëû áîëƒàí äà, îëàð îñû ðåò³ìåí àçàòûœ ‰ø æ‰ç³í³œ íåã³ç³í ñàëƒàí-äûƒû òóðàëû åê³íø³ àœûçäû êåëò³ðåä³; Äèàíáàé áàòûð øåæ³ðåñ³í³œ íåã³ç³íäå Í. Àðèñòî⠝àçà õàëûíûœ àðƒû òåã³ ªá³ëàéûðäûœ Áàéøîðà, Æàíøµðà æºíå àðàøîðà àòòû ‰ø ±ëû, îñû ðåò³ìåí àçàòûœ ‰ø æ‰ç³í³œ íåã³ç³í ñàëƒàíäûƒû òóðàëû ‰ø³íø³ àœûçäû êåëò³ðåä³; á³ç䳜 åë àðàñûíàí æèíàƒàí äåðåêòåð³ì³ç ‰ø ò‰ðë³ àœûçƒà íåã³ç-äåëãåí áîëæàìäàð òóƒûçûï îòûð. Á³ð³íø³ áîëæàì áîéûí-øà àçàòûœ (Àëà³ïòûœ) Ààðûñ, Æàíàðûñ æºíå Áåê-àðûñ àòòû ‰ø ±ëû áîëƒàí; åê³íø³ áîëæàì áîéûíøà àçàòàí (Àëàøòàí) Àøîðà, Æàíøîðà æºíå Áåêøîðà òóàäû, ‰ø³íø³ áîëæàì áîéûíøà àðàìåíäåäåè Áàéøîðà, Æàíøîðà æºíå àðàøîðà òóàäû äà, îëàðäàí ñîë ðåò³ìåí àçàòûœ ‰ø æ‰ç³ áàñòàó àëàäû. ªðèíå, ì±íûœ áºð³ òåê àœûç ƒàíà, µéòêåí³ ºð ò‰ðë³ àòïåí œàçàòûœ ºð æ‰ç³íå æåêå-äàðà µíûœ ò‰ï àòàñûí, ÿƒíè òåã³í òàáó åøá³ð øûíäûà ‰éëåñïåéò³íä³ã³ ƒûëûì òàðàïûíàí ºëäåàøàí äºëåëäåèãåí æàéò. Øûƒûñòàïóøû ƒàëûì Â. Â. Âåëüÿìèíîâ-Çåðíî⠝àçà æ‰çäåð³í³œ Õàíàçàð õàííûœ ò±ñûíäà (XVI ƒ.) àëûïòàñàíäûƒû òóðàëû õàëû àœûçäàðû íåã³ç³íäå æ‰çäåð䳜 XVII ƒàñûðäà àçàñòàííûœ îœò‰ñò³ã³èäå ïàéäà áîëƒàíäûƒûí áàÿíäàéäû. Ðåñåé áàñ øòàáûíûœ îôèöåð³ Ì. Êðàñîâñêèé àçà æ‰çäåð³ï³œ àëûïòàñóûí àñûì, Õàíàçàð æºíå Øûƒàé ñèÿòû àçà õàíäàðûíûœ çàìàíûèäàƒû (XVI ƒ.) îëàðäûœ á³ð-á³ð³íåí àëøàœ îðèàëàñàí œîíûñòàðû àçà æ‰çäåð³í³œ øûƒóûíà ïåã³ç áîëƒàíäûƒûí äºëåëäåéä³. http://kazchronic.host.kz


X. Ì. ªä³ëãåðååâ ïåí Ñ. À. Àìàíæîëîâ ñèÿòû àçà ƒàëûìäàðû àçà æ‰çäåð³í³œ àëûïòàñóûí ìîíãîë øàáóûëûíà äåé³íã³ çàìàíƒà, ÿƒíè á. ç. VIIXI ƒàñûðëàðäàƒû Áàòûå ò‰ð³ê àƒàíàòû äºó³ð³íå àïàðûï ò³ðåéä³. àçà æ‰çäåð³í³œ àëûïòàñó ñåáåïòåð³ æàéûíäà òàðèõè øûíäûà íåäºó³ð æàûí êåëåò³í îé-ï³ê³ðä³ àêàäåìèê Â. Â. Áàðòîëüä àéòà êåë³ï, òàáèƒè æºíå êëèìàòòû æàƒäàéûíà œàðàé á³ð-á³ð³íåí åðåêøåëåíãåí ‰ø àéìàòà (Æåò³ñó, Ñûðäàðèÿíûœ òµìåíã³ àƒûñû ìåí Îðòàëûœ àçàñòàí æºíå Áàòûå àçàñòàí), àçà æ‰çäåð³ ìåí àçà õàíäûƒûíûœ àëûïòàñàíäûƒûí áàÿí åòêåí. Àêàäåìèê Â. Â. Áàðòîëüäòûœ á±ë ï³ê³ð³í îëäàé îòûðûï, ïðîôåññîð Ì. Ï. Âÿòêèí ãåîãðàôèÿëû îðòà ºñåð³íå îñà, îë àéìàòàðäûœ ýêîíîìèêàëû æºíå ñàÿñè æàƒûíàí åðåêøåëåíå ò‰ñó³ ñîë µœ³ðëåðäå ‰ø á³ðäåé àçà æ‰çäåð³í³œ àëûïòàñóûíà íåã³ç áîëƒàíäûƒûí äºëåëäåé ò‰ñêåí. Áåñ òîìäû àçà ÑÑÐ òàðèõûíûœ àâòîðëàðû äà êµïòåãåí ýòíîñàÿñè æºíå êºñ³áè ôàêòîðëàðäûœ ºñåð³ìåí XV XVI ƒàñûðëàðäà àçàñòàí æåð³íäå ‰ø ýòíîàóìàòû á³ðëåñò³ê ¦ëû, Îðòà æºíå ʳø³ æ‰çäåð àëûïòàñàíäûƒûí àòàï êµðñåòêåí. XV ƒàñûðäûœ 60æûëäàðûíäà Æåò³ñóäûœ áàòûñûíäà àçà õàíäûƒû ±ðûëäû. Îë á±äàí êåé³íã³ æûëäàðäà µç àóìàƒûí ‰çä³êñ³ç êåœåéòå áåðó䳜 íºòèæåñ³èäå Áàòûñ, Îðòàëû, Îœò‰ñò³ê æºíå Îœò‰ñò³êøûƒûñ àçàñòàííûœ êåœ-áàéòà àòûðàáûíäà ìåêåíäåéò³í êµïòåãåí ò‰ðê³, ò‰ðê³ëåíãåí ìîíƒîë æºíå ò. á. òàéïàëàð ìåí ðóëàðäû áàƒûíäûðûï, îëàðƒà µç ‰ê³ì³í æ‰ðã³çä³. ͺòèæåñ³íäå îñû êåœ µëêåäå àçà õàëû àëûíòàñòû. Îíûœ ±ðàìûíà íåã³ç³íåí àçàñòàí æåð³íäåã³ àëƒàøû ôåîäàëäû ìåìëåêåòòåð îëàñòûíäà áîëƒàí æåðã³ë³êò³ òàéïàëàð åíä³. XVXVI ƒàñûðëàðäà îíûœ ±ðàìûíà Êîê æºíå À îðäàëàð ûäûðàóûèàí êåé³í àëûïòàñàè ¤çáåê õàíäûƒû, Íîƒàé îðäàñû, Ìîƒîëñòàí æºíå ò. á. ìåìëåêåòòåð åíä³. Õàíäûòûœ æºíå á³ðò±òàñ õàëûòûœ àëûïòàñóû êµøïµë³ µƒàìäà ðó-òàéïàëû æ³êø³ëä³êò³, ôåîäàëäû áûòûðàœûëûòû æîÿ àëìàäû. àçà õàëûïûœ àëûèòàñóûìåí á³ðãå, ‰ø æ‰çãå áµë³íó øûðƒàëàœû áàñòàëäû. Á±ë, ºðèíå, æ‰çäåãåí æûëäàðƒà ñîçûëƒàí á±ðàëàœû ìîë, µòå àóûð äà ±çà äàìó êåç圳 áîëäû. ѵéò³ï, àçàñòàí æåð³íäå æ‰çäåð䳜 ±ðûëóû îíäàƒû á³ð-á³ð³íåí îøàóëàíƒàí ‰ø òàáèƒè ãåîãðàôèÿëû æºíå øàðóàøûëû àéìàòà (Æåò³ñó, Îðòàëû æºíå Áàòûå àçàñòàí) ñàÿñè ò±òàñòûòûœ ºëñ³çä³ã³íå áàéëàíûñòû åä³. Æåò³ñóäàƒû Ìîƒîëñòàí ìåìëåêåò³í³œ àòûðàáûûäà ¦ëû Ɖç á³ðëåñò³ã³; Îðòàëû, Øûƒûñ, Ñîëò‰ñò³ê æºíå Îœò‰ñò³ê àçàñòàíäà Îðòà æ‰ç á³ðëåñò³ã³; Áàòûñ àçàñòàíäàƒû Íîƒàé îðäàñû àòûðàáûíäà ʳø³ æ‰ç á³ðëåñò³ã³ àëûïòàñòû. Á±ë á³ðëåñò³êòåð䳜 àðàñûíäà àðûì-àòûíàñ á³ð ñºò ‰ç³ëãåí åìåñ, á³ðà ãåîïîëèòèêàëû òàëûƒà ò‰ñêåí åëäå ñàÿñè á³ðë³ê ºëñ³ðåé áåðä³, ýð æ‰çäå ôåîäàëäû ûäûðàó ê‰øåéå ò‰ñò³. Æåêå õàíäûòàð, ñ±ëòàïäàð èåë³êòåð³ XVIII ƒàñûðäûœ àëƒàøû øèðåã³íäåã³ Æàð øàáóûëûíà òµòåï áåðå àëìàé, îëàð òåç àðàäà Òàøêåíò, Ò‰ðê³ñòàí àëàëàðûíà äåé³í áàñûï àëäû. ̱íûœ µç³ àçà æ‰çäåð³í³œ ñàÿñè ºëñ³çä³ã³í êµðñåòò³. àçà õàëûíûœ ±ðàìûíà åíãåí êîíå òàéïàëàðäûœ òàðèõû òåê àçàòûœ ƒàíà åìåñ, ñîíûìåí á³ðãå áàñà äà êµïòåãåí Îðòà Àçèÿ æºíå Åä³ë áîéû õàëûòàðûíûœ øûƒó òåã³í çåðòòåóäå äå ìàœûçäû. Æåò³ñó µœ³ð³íäå åæåëã³ ‰éñ³íäåð䳜 ìàœàéûíà áàñà òàéïàëàðäûœ òîïòàñóû àçà õàëûïûœ àëûïòàñóûèàí êµï á±ðûí áîëƒàí. ̱ïäàé á³ð³ãó䳜 êºñ³áè ñåáåïòåð³ìåí á³ðãå ñûðòû æàóäàí îðƒàíó ìàñàòû äà áîëƒàíƒà ±ñàéäû. Ñîéò³è, ê‰ïäåð䳜 ê‰í³íäå Ìîƒîëñòàí ±ðàìûïäàƒû á³ð òîï òà郳àëàðûíûœ ò³ë òàáûñûï øûƒûñóûíûœ íºòèæåñ³íäå îëàðäûœ àðàñûíäà ïàéäà áîëƒàí á³ðë³ê, îðòà ìºäåíè äºñò‰ð ¦ëû æ‰ç á³ðëåñò³ã³í àëûïòàñòûðäû. ¦ëû æ‰ç ±ðàìûíà åïãåí òàéïàëàðäû õàëû «¦ëû æ‰ç ‰éñ³í» àòàíäûðƒàí. Á±íû êåéá³ð àðõèâ, ºäåáè æºíå åë àðàñûíàí îç³ì³ç æèíàƒàí äåðåêòåð äå äºëåëäåé ò‰ñåä³. ¦ëû æ‰ç ±ðàìûíà æàëàéûð, àëáàí, ñóàí, äóëàò, ñàðû‰éñ³í, ñ³ðãåë³, ûñòû, îøàòû, øàïûðàøòû, øàïûøûëû æºíå àœëû òàé-ïàëàðû åíåä³. http://kazchronic.host.kz


‡ø æ‰ç䳜 áàñûí îñûï, á‰ê³ë àçà åë³íå õàíäû ±ð-ƒàí Òºóêå õàííûœ çàìàíûíäà (16801718) ¦ëû æ‰ç䳜 ò³êåëåé áèëåóø³ñ³ Òµëå áè áîëäû. Òºóêå õàí, îäàí ñîœ Áîëàò õàí µëãåííåí êåé³í, ºð æ‰çäå õàíäûòàð ïàé-äà áîëƒàí êåçäå ¦ëû æ‰çãå Æîëáàðûñ õàí ñàéëàíäû äà, îë Ðåñåéìåí æàûíäàñó àìàëûí ³çäåñò³ðä³. Á³ðà, Æîëáàðûñ õàí 1739 æûëû áºñåêåëåñòåð îëûíàí àçà òàóûï, åëä³ µíûœ ì±ðàãåðëåð³ áàñàðƒàí. XVIII ƒàñûðäûœ 40-æûëäà-ðûíäà ¦ëû æ‰ç òàéïàëàðûíûœ êåéá³ð áµë³ã³ Ðåñåéãå áîäàí áîëäû. Á³ðà á±ë µœ³ð䳜 Ðåñåéäåí òûì øåòêåð³ îðòòàëà-ñóûíûœ íºòèæåñ³íäå ïàòøà µê³ìåò³í³œ ºì³ð³ ¦ëû æ‰ç åë³-íå øûí ìºí³íäå XIX ƒàñûðäûœ îðòàñûïà äåé³í æ‰ðå îé-ìàäû. ¦ëû æ‰ç æ±ðòøûëûƒû ñàï ðåò øåòåë áàñûíøûëàðû-íûœ øàáóûëûíà äóøàð áîëäû. XVII ƒàñûðäûœ ñîœû ìåí XVIII ƒàñûðäûœ áàñûíäà Æàð øàáóûëûíûœ çàðäàáûí øåêò³. XIX ƒàñûðäûœ áàñûíäà ¦ëû æ‰ç ìåêåí³í³œ íåäºó³ð áµë³ã³ îàí õàíäûƒûíûœ µêòåìä³ã³í ìîéûíäàóƒà ìºæá‰ð áîëñà, îñû ƒàñûðäûœ îðòàñûíäà Ðåñåé ïàòøàëûƒûíà áî-äàíäûà åð³êñ³ç ìîéûíñ±íäû. 1848 æûëû ïàòøà ‰ê³ìåò³ ¦ëû æ‰ç àçàòàðûí áàñ-àðó ‰ø³í Áàòûñ-ѳá³ð ãåíåðàëãóáåðíàòîðûíûœ ±ðàìûè-äà ‡ëêåí îðäà ïðèñòàâñòâîñûí (áàñàðìàñûí) ±ðäû. XIX ƒàñûðäûœ 70-æûëäàðûíäà Ò‰ðê³ñòàí ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðû-íûœ ±ðûëóûíà áàéëàíûñòû, îíûœ ±ðàìûíäà Æåò³ñó æºíå Ñûðäàðèÿ îáëûñòàðû ±ðûëäû äà, îëàð óåçäåðãå, îá-ëûñòàðƒà æºíå àóûëäàðƒà áµë³íä³. ¦ëû æ‰ç àçàòàðûí ïàòøàëû Ðåñåé òàðàïûíàí îñûëàéøà áàñàðó æ‰éåñ³ à-çàí òµœêåð³ñ³í³œ æ圳ñ³íå äåé³í ñîçûëäû. XIX ƒàñûðäûœ ñîœû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà ¦ëû æ‰ç àçàòàðû íåã³ç³íåí Æåò³ñó îáëûñûíûœ àïàë, Æàð-êåíò æºíå Âåðíûé óåçäåð³íäå, Ñûðäàðèÿ îáëûñûíûœ ªó-ëèåàòà, Øûìêåíò æºíå Òàøêåíò óåçäåð³íäå ìåêåíäåãåí. àçà õàíäûƒû ìåí æ‰çäåð³í³œ àëûïòàñóûíàí êµï á±ðûí, ñîíàó Àëòàéäàí Äóíàéƒà äåé³íã³ àòûðàïòà ûïøà òàéïàëû îäàƒû µì³ð ñ‰ðä³. Îëàð êµïòåãåí àçà òàéïàëàðûíûœ ýòíèêàëû ±ðàìûíà åíä³. Óàûò µòå êåëå Øûƒûñ æºíå Îðòàëû àçàñòàí æåð³íäå Îðòà æ‰ç á³ðëåñò³ã³ à-ëûïòàñòû. Îëàðäûœ ò³êåëåé ò‰ï òµðê³í³ ʵê îðäà ìåí êµøïåë³ µçáåê ìåìëåêåò³í³œ ±ðàìûíäàƒû òàéïàëàð åä³. Îíûœ ³ø³íäå ºñ³ðåñå, Îðòà æ‰ç á³ðëåñò³ã³í àëûïòàñ-òûðóäàƒû Àðƒûí òàéïàñûíûœ ûïàëû ìåí îðíû µçãåøåáîëàòûí. Ñîíäûòàí äà õàëû Îðòà æ‰ç àçàòàðûí «Îðòà æ‰ç àðƒûí» àòàíäûðƒàí. Îíûœ ±ðàìûíà àðƒûí, íàéìàí, óà, êåðåé, ûïøà æºíå îœûðàò òàéïàëàðû åíåä³. Îðòà æ‰ç àçàòàðûíûœ ûñû ò±ðàƒû Ñüãðäàðèÿ-íûœ îðòà àƒûñûíäà, ûçû띱ì, Ìîéûí±ì µœ³ðëåð³íäå, àðàòàóäûœ òåð³ñò³ê áåòêåé³íäå, Áàëàø êµë³í³œ ñîëò‰ñ-ò³ã³íäå áîëàòûï äà, æàçäà Òµáûë, Åñ³ë, Òµðƒàé, Åðò³ñ, Ñàðûñó µçåíäåð³í³œ áîéëàðû ìåí Ñàðûàðà µœ³ð³í æàéëàé-òûí. Îðòà æ‰ç á³ðëåñò³ã³ ïàéäà áîëƒàííàí áàñòàï, îíûœ ìåêåí-æàéûíûœ àóìàƒû á³ðò³íäåï êåœåéå ò‰ñò³. XVII ƒà-ñûðäà Îðòà æ‰ç æ±ðòøûëûƒû Îðòàëû, Ñîëò‰ñò³ê, Øûƒûñ æºíå Îœò‰ñò³ê àçàñòàïíûœ êåœ àòûðàáûí ìåêåíäåãåí åä³. XVIXVII ƒàñûðëàðäà àñûì, Õàíàçàð, Òºóåêåë, Åñ³ì æºíå Òºóêå õàíäàðäûœ îëàñòûíäàƒû êåœ µœ³ðäå íåã³ç³íåí Îðòà æ‰ç àçàòàðû ìåêåíäåä³. XVIII ƒàñûðäûœ áàñûíäà Îðòà æ‰ç æåð³íäå Ѻìåêå æºíå ʉø³ê õàíäàðäûœ äåðáåñ õàíäûòàðû; Áàðà æºíå ªá³ëìºìáåò òµðåëåð䳜 äåðáåñ èåë³êòåð³ æåêå-äàðà µì³ð ñ‰ðä³. ̱íäàé ôåîäàëäû áûòûðàœûëû àçà æåð³í³œ àéòàðëûòàé áµë³ì³í XVIII ƒàñûðäûœ áàñûíäà Æàð ìåìëåêåò³í³œ æàóëàï àëóûíà ì‰ìê³íä³ê òóƒûçäû. Àéòàëû, íàéìàíäàð ìåí êåðåéëåðä³ Àëòàéäàí, Åðò³ñ áîéû ìåí Òàðáàƒàòàé µœ³ð³íåí; àðƒûí-äàðäû Îðòàëû æºíå Îœò‰ñò³ê àçàñòàííûœ øûƒûñûíàí Îðòàëû àçàñòàííûœ Ñîëò‰ñò³ê-áàòûñû ìåí Îœò‰ñò³ê µœ³ð³íå ûƒûñóƒà ìºæá‰ð åòò³. Á³ðà Îðòà æ‰ç æ±ðòøûëûƒû Æàð áàñûíøûëàðûíà àðñû àçàòòû ê‰ðåñò³ á³ð ñºòêå äå òîòàòàí æî. Îíûœ áàñûíäà Àáûëàé õàí, àí-æûƒàëû Áµãåíáàé áàòûð, àðàêåðåé àáàíáàé áàòûð, Øàøà ±ëû ƺí³áåê áàòûð, àç äàóûñòû àçûáåê áè, щé³íä³ê, Á±àð æûðàó, Îëæàáàé áàòûðëàð ò±ðäû. ¦ëû æ‰ç òàéïàëàðûíûœ ìåêåí-æàéû ò‰ãåëäåé Æàðëàð áèëå-ó³íå êµøò³ äå, Òµëå áè Òàøêåíòòå îòûðûï, Æàð õàíäû-ƒûíà áàƒûíûøòû http://kazchronic.host.kz


æàƒäàéäà ñàëû òµëåï ò±ðóƒà ìºæá‰ð áîëäû. Àë, ʳãà³ æ‰ç åë³ ñîëò‰ñò³êòåí êàçàêòàð, áàø±ðòòàð, áàòûñòàï Åä³ë áµéû àëìàòàðûïûœ òîëàññûç øàáóûëûïûœ íºòèæåñ³íäå ªá³ëàéûð õàèíûœ áàñøûëûƒûìåè Ðåñåéãå àð-à ñ‰éåóãå ìºæá‰ð áîëäû. ѵéò³è, îëàðäûö Îðòàëû, Ñîëò‰ñò³ê æºíå Øûƒûñ àçàñòàíäà æàðƒà àðñû æ‰ðã³ç³ë-ãåí øàéàñòàðäàï òûñ àëƒàïäàðû äà øûíäû. Ò³ïò³, Æàð ìåìëåêåò³í³œ ê‰éðåó³ êåç³íäå Øûƒûñ Ò‰ðê³ñòàí øåã³-íåí µò³ï æàóƒà îéðàí ñàëƒàí äà Áµãåíáàé, àáàíáàé áàòûðëàðäûœ àéáûíäû îëäàðû áµëàòûí. XVIII ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñûíäà, Æàð õàíäû-ƒûíûœ ê‰éðåó³íåí êåé³í Îðòà æ‰ç òàéïàëàðû µçäåð³í³œ àòàìåêåí³íå îðàëäû. XVIII ƒàñûðäûœ ñîœûíà àðàé îëàð Ûðƒûç, Òîðãàé µçåíäåð³ïå, Ðåñåé øåêàðàñûíàí Ñûðäàðèÿíûœ îðòàœãû àƒûñûíà äåé³íã³ àðàëûòû àëûï æàòòû. XVIII ƒàñûðäûœ 40-æûëäàðûíäà Îðòà æ‰ç Ðåñåé ïàòøàë ûƒûèà áîäàèäûà ò‰ñóãå ìºæá‰ð áîëäû. Æàð õàíäûƒû ì‰ëäå ê‰éðåãåí ñîœ, Àáûëàé ñ±ëòàí Îðòà æ‰ç àçàœòàðûí æåêå õàíäûà á³ð³êò³ð³ï, 1771 æûëû ‰ø æ‰çãå õàí ñàéëàíäû. XVIII ƒàñûðäûœ ñîœû ìåí XIX ƒàñûðäûö áàñûíäà Îðòà æ‰ç æ±ðòøûëûƒû á³ðøàìà µñ³ï, îëàðäûœ ìåêåí-æàéû äà êåœåéå ò‰ñò³. ͺòèæåñ³íäå 1815 æûëû Îðòà æ‰çäå åê³íø³ õàíäû àëûïòàñûï, Áµêåé õàí ñàéëàíäû. 1817 æûëû Áµêåé õàí, 1819 æûëû Óºëè õàí µëãåííåí êåé³í ïàòøà ‰ê³ìåò³ Îðòà æ‰çäåã³ õàíäûòàðäû æîéûï, îëàðäûœ îðíûíà 18241859 æûëäàð àðàëûƒûíäà àðàðàëû, ʵêøåòàó, Àÿêµç, Àìîëà, Àìàíàðàƒàé, Áàÿïàóûë. ‡øá±ëà, ʵêïåêò³, ±ñì±ðûí æºíå Àòáàñàð ñèÿòû îí ñûðòû äóàíäàðäû ±ðûï, îëàðäû äóàíáàñû òµðåëåð áàñàðàòûí åòò³. Äóàí 1520 áîëûñòàí, ºð áîëûñ 1012 àóûëäàí ò±ðàòûí. ̱íäàé ºê³ìø³ë³ê æ‰éåñ³ XIX ƒàñûðäûœ 60æûëäàðûíà äåé³í µì³ð ñ‰ðä³. Ïàòøàëû Ðåñåé òàðàïûíàí àçà õàíäûƒûí æîþ õàëûòûœ ìåìëåêåòò³ã³í, µç àëäûíà åëä³ã³í æµþ ºðåêåòòåð³ îòàðëàó ñàÿñàòûíûœ íåã³çã³ ìàñàòû áîëƒàíäûƒû äàóñûç. Ñîíäûòàí àçà ìåìëµêåòò³ã³ ‰ø³è ê‰ðåñ òµëàñòàìàäû. Àáûëàé õàííûœ íåìåðåñ³ Êåíåñàðû àñûì±ëû 1837 1847 æûëäàð àðàñûíäà àçàòòû ‰ø³í ê‰ðåñ æ‰ðã³çä³. Êåíåñàðû àçà õàëûíûœ ñû õàíû áîëäû. Îíû õàëû à êè³çãå îòûðƒûçûï õàí êµòåðä³. 1847 æûëû ïàòøà ãåíåðàëäàðû àñòûðòûí àéäàï ñàëƒàí Àëàòàó ûðƒûçäàðûíûœ îëûíàí àçà òàïòû. Îñû ò±ñòà àçàòòû îçƒàëûñ òóûñ õàëûòûœ àí òµã³ñ³íå ±ëàñàíûí äà àéòó êåðåê. 1868 æûëû ñàÿñè ðåôîðìà áîéûíøà àçàñòàí æåð³ îáëûñòàðƒà, óåçäåðãå, áîëûñòàðƒà æºíå àóûëäàðƒà áµë³íä³. àçàí ðåâîëþöèÿñûíà äåé³í Îðòà æ‰ç æ±ðòøûëûƒû íåã³ý³íåí Òîðƒàé, Àìîëà, Ñåìåé æºíå æàðòûëàé Æåò³ñó, Ñûðäàðèÿ îáëûñòàðûíäà ìåêåíäåãåí. àçà õàëû àëûïòàñàííàí êµï á±ðüãí Áàòûå àçàñòàí µœ³ð³íäå Ìàœƒûò íåìåñå Íîƒàéëû òàéïàëàð îäàƒû àëûïòàñàí-äû. Á±ë îäàòûœ ±ðûëóûíà ³øê³ ñåáåïòåðìåí îñà, ñûðòû ä±øïàíèàí îðƒàíó ìàñàòû äà ýñåð åòêåí áîëàð. XV ƒàñûðäûœ ñîœû ìåí XVI ƒàñûðäûœ áàñûíäà, ì‰ìê³í ñºë êåéø³ðåêòå øûƒàð, Íîƒàé Îðäàñûíàí áµë³íãåí àçà òàéïàëàðûíûœ, ÿƒíè Àëøûí îäàƒûíûœ íåã³ç³íäå ʳø³ æ‰ç á³ðëåñò³ã³ àëûïòàñòû. Ñîíäûòàí äà ʳø³ æ‰ç àçàòàðûí åë àðàñûíäà «Ê³ø³ æ‰ç Àëøûí» àòàèäûðƒàí. Îíûœ ±ðàìûíà 12 àòà Áàé±ëû (àäàé, àëøûí, æàïïàñ, àëàøà, áàéáàòû, áåð³ø, ìàñàð, òàç, åñåíòåì³ð, ûñû, ûçû띱ðò, øåðêåø); Æåò³ðó (òàáûí, òàìà, êåðäåð³, êåðåéò, æàƒàëáàéëû, òåëåó, ðàìàäàí); 6 àòà ªë³ì±ëû (àðàêåñåê, àðàñààë, òîðòàðà, êåòå, øµìåêåé, øåêò³) åíåä³. Áàé±ëû ðóëàðû XVIII ƒàñûðäà íåã³ç³íåí ʳø³ æ‰ç æåð³í³œ îœò‰ñò³ê-áàòûñûí, ÿƒíè Æàéû µçåí³í³œ òµìåíã³ àƒûñû ìåí Æåì áîéûí, Ñàì ±ìû ìåí Ìàœƒûñòàó ò‰áåã³íäå ìåêåíäåéò³í; Æåò³ðóäûœ êµïø³ë³ã³ àçàñòàííûœ ñîëò‰ñò³ê-áàòûñûí, ÿƒíè Æàéû µçåí³í³œ îðòà àƒûñûû, îáäà, Åëåê æºíå Îð µçåèäåð³í³œ áîéûè æºíå ̱ƒàëæàð òàóëàðûíûœ îéíàóëàðûí ìåêåíäåéò³í; ªë³ì±ëû ±ðïàƒû Áàòûñ àçàñòàííûœ êåœ-áàéòà øûƒûñ µœ³ð³í, ÿƒíè Ûðƒûç, Òîðƒàé µçåíäåð³í³œ áîéûíäà, Øàëàð êµë³í³œ òµœ³ðåã³íäå, ʳø³ æºíå ‡ëêåí Áîðñû ±ìäàðû ìåí àðà±ì àòûðàáûíäà æºíå Ñûðäàðèÿíûœ òµìåíã³ àƒûñûíäà ìåêåíäåéò³í. http://kazchronic.host.kz


ªðèíå, æîƒàðûäà êµðñåò³ëãåí ʳø³ æ‰ç àçàòàðûíûœ ìåêåí-æàéëàðû åø µçãåð³ññ³ç àëà áåðãåí æî. Êåéá³ð ðóëàð íåìåñå îíûœ øàƒûí áµë³ìäåð³ ºðèëû ñåáåïòåðìåí îíûñ àóäàðûï òà ò±ðƒàí. ̱íäàé æàƒäàé, ºñ³ðåñå XVIII ƒàñûðäûœ á³ð³íø³ æàðòûñûíäà æàð øàáóûëûíà áàéëàíûñòû áîëñà, ñîë ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñûíäà Ñûðûì áàòûð êµòåð³ë³ñ³íå áàéëàíûñòû áîëäû. XIX ƒàñûðäûœ ñîœû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà Áàòûå àçàñòàííûœ áàðëûœ µœ³ð³íäå ʳø³ æ‰çãå ê³ðåò³í ‰ø ‰ëêåí òàéïàëû òîïòàðäûœ µê³ëäåð³í äå êåçäåñò³ðóãå áîëàòûí åä³. Äåãåíìåï, îëàðäûœ íåã³çã³ òîïòàðû µçäåð³í³œ àòà ìåêåí³íäå àëäû. XVIXVII ƒàñûðëàðäà ʳø³ æ‰ç ±ðàìûíà åíãåí íåã³çã³ ðó-òàéïàëû òîïòàð àñûì, Õàíàçàð, Òºóåêåë, Åñ³ì æºíå Òºóêå õàíäàðäûœ èåë³êòåð³èäå áîëäû. Òºóêå õàí Òµëå, àç äàóûñòû àçûáåê æºíå ªéòåêå áèëåð àðûëû àçàòûœ ‰ø æ‰ç³íå á³ðäåé õàíäû áèë³ã³í æ‰ðã³çä³. Òºóêå õàí µëãåííåí êåé³í ʳø³ æ‰çãå ªá³ëàéûð õàí ñàéëàíäû äà, îë á³ð³íø³äåí, æàðëàðƒà àðñû Ðåñåé ñèÿòû ³ðãåë³ åëãå àðà ñ‰éåó ìàñàòûí êµçäåñå, åê³íø³äåí, Ðåñåé ïàòøàëûƒûíûœ îëäàóûìåí àçàòûœ ‰ø æ‰ç³íå á³ðäåé µç³í³œ õàíäû áèë³ã³í îðíàòóäû äà îéëàäû. àéòêåí ê‰íäå äå, îíûœ Ðåñåéìåí æàûíäàñó ñàÿñàòûí æ‰ðã³çãåíä³ã³íäå ê‰ìºí æî. Àûðûíäà, 1731 æûëû îë ʳø³ æ‰ç àçàòàðûí Ðåñåéãå áîäàí åò³ï òûíäû. ªá³ëàéûðäûœ ðåñåéø³ëä³ê ñàÿñàòûíà àðñû òîïòàð äà àç áîëƒàí æî. ͺòèæåñ³íäå, îë 1748 æûëû Áàðà ñ±ëòàííûœ îëûíàí àçà òàïàííàí ñîœ Ê³ø³ æ‰ç õàíäûƒûíà, îíûœ ì±ðàãåðëåð³ - ͱðàëû, Åðàëû, Åñ³ì, Àéøóà æºíå Øåðƒàçû õàíäàð õàíäû ñàëòàèàòûí ±ðäû. 1824 æûëû ïàòøà µê³ìåò³ ʳø³ æ‰çäå õàíäû áàñàðóäû æîéûï, îíûœ îðíûíà áàñàðóøû ñ±ëòàíäàð áàñøûëûƒûìåí ʳø³ æ‰ç æåð³í Áàòûñ, Îðòà æºíå Øûƒûñ ºê³ìø³ë³ê æåðëåð³íå áµëä³. Á³ðà, êµï ±çàìàé áàñàðó æ‰éåñ³ òàƒû äà µçãåð³ï, «äèñòàíöèÿëû áàñàðó æ‰éåñ³» åíã³ç³ëä³. Íåáºð³ ʳø³ æ‰ç æåð³íäå 56 äèñòàíöèÿ ±ðûëûï, îëàð àóûëäàðƒà áµë³íä³. Òåê, Àðàë µœ³ð³íäå, àðà±ì ìåí Ìàœƒûñòàó ò‰áåã³íäå æºíå Ñûðäàðèÿ áîéûíäà ìåêåíäåéò³í åëäåðäå á±ðûíƒûäàé ðóëû áàñœàðó æ‰éåñ³ àëäûðûëäû. XIX ƒàñûðäûœ áàñûíäà Åä³ë ìåí Æàéû µçåíäåð³í³œ àðàëûƒûíäà Áµêåé õàíäûƒû ±ðûëäû. 1845 æûëû ƺœã³ð õàí µëãåí ñîœ ïàòøà µê³ìåò³ Áµêåé îðäàñûèäàƒû õàí áèë³ã³í äå æîéäû. 18671868 æûëäàðû ñàÿñè ðåôîðìà áîéûíøà ʳø³ æ‰ç æåð³ îáëûñòàðƒà, óåçäåðãå áµë³íä³ äå, ʳø³ æ‰ç æ±ðòøûëûƒû Îðàë îáëûñûíûœ Îðàë, ²ëá³ø³í, Òåì³ð óåçäåð³íäå; Òîðƒàé îáëûñûíûœ Ûðƒûç, Òîðƒàé æºíå Àòµáå óåçäåð³íäå; Ñûðäàðèÿ îáëûñûíûœ Ïåðîâñê, àçàëû óåçäåð³íäå; Çàêàñïèé îáëûñûíûœ Ìàœƒûñòàó óåçäåð³íäå æºíå Áµêåé îðäàñûíäà àëäû. Ðåôîðìà ïàòøà µê³ìåò³í³œ îòàðëàó ñàÿñàòûíûœ ì‰ääåñ³íå ñàé æàñàëƒàíäûòàí, îë á‰ê³ë ʳø³ æ‰ç æ±ðòøûëûƒûíûœ íàðàçûëûƒûí òóƒûçäû. Òµðåëåð ìåí áèëåð îëàðäûœ îƒàìäàƒû ±ûíûœ á³ðàç øåêòåëó³íå íàðàçû áîëñà, æàëïû ᱝàðà õàëû îòàðøûëû åçã³í³œ îäàí ºð³ ê‰øåéå ò‰ñó³íå íàðàçû áîëäû. Ñîíäûòàí äà ʳø³ æ‰ç æ±ðòøûëûƒû ñàí ðåò õàëû áàòûðëàðû Ñûðûì Äàò±ëûíûœ, Èñàòàé Òàéìàí±ëûíûœ, Åñåò ʵò³áàð±ëûíûœ, Æàíîæà ͱðìàƒàíáåò±ëûíûœ áàñøûëûƒûìåí ïàòøà ‰ê³ìåò³íå æºíå æåðã³ë³êò³ áèëåóø³ëåð µêòåìä³ã³íå àðñû ê‰ðåñêå êµòåð³ëä³. ‡ø æ‰çãå áµë³íãåí á‰ê³ë àçà õàëû åðòåäåí áàñòàï, XX ƒàñûðäûœ áàñûíà äåé³í íåã³ç³íåí êµøïåíä³ë³êêå, íå æàðòûëàé µòûðûøûëûà íåã³çäåëãåí ìàë æºíå æåð øàðóàøûëûƒûìåí àéíàëûñóìåí á³ðãå ýð ò‰ðë³ îëµíåð, ò. á. ‰é êºñ³ïòåð³ìåí äå ø±ƒûëäàíäû. ʵïòåãåí êµðø³ õàëûòàðìåí ýêîíîìèêàëû, ñàóäà-ñàòòû àòûíàñòàð äà áîëäû. Á‰ê³ë ‰ø æ‰ç æ±ðòøûëûƒû á³ðò±òàñ àçà ò³ë³íäå ñµéëåä³. Îëàðäûœ çàòòàé æºíå ðóõàíè ìºäåíèåò³íäå äå êåéá³ð æåðã³ë³êò³ åðåêøåë³êòåð áîëìàñà, àéòàðëûœòàé îçãåøåë³êòåð áµëƒàí æî. Äåðåêòåð êµç³. «¦ëû æ‰ç» äåãåí àçà ±ƒûìû ±çà óàûò áîéû îðûñ ºäåáèåòòåð³í³œ äåðåêòåð³íäå «‡ëêåí îðäà», «Àƒà îðäà», «Àƒà æ‰ç» æºíå áàñà ñµçäåðìåí æè³ á±ðìàëàíûï êåëä³. Á³ð³íø³äåí, îë «‰ëêåí», «àƒà» ñµç³ µç ìàƒûíàñûíà ñºéêåñ êåëìåéä³, åê³íø³äåí, îðäà ìåí æ‰ç åê³ áàñà, ‰ø³íø³äåí, àçàòàðäûœ µç³ æ‰ç îðíûèà îðäàíû îëäàíƒàí åìåñ. Íå äåãåíìåè «±ëû æ‰ç» ñµç³í ûðû ±áûëòà áåðó䳜 æµí³ æî. Ñîíäûòàí îðûñ ò³ëä³ äåðåêòåðäåã³ «àƒà http://kazchronic.host.kz


æ‰ç» (ñòàðøèé æóç) àçàòûœ ±ëû æ‰ç³íå áàëàìà ðåò³íäå ±ëàà ñ³œ³ñò³ áîëƒàíäûòàí îñû ò³ðêåñêå äåí îéãàíûìûç ä±ðûñ ñåê³ëä³. ¦ëû æ‰ç ±ƒûìû äà àýàœòûœ áàñà òàéíàëàðû òºð³çäåñ, àç³ðã³ àçàñòàííûœ îœò‰ñò³êøûƒûñûíäà XVXVI ƒàñûðëàð àðàëûƒûíäà ïàéäà áîëäû. ΃àí ê³ðåò³í êµïòåãåí ðóëàð ìåí òàéïàëàð, çåðòòåóø³ëåð àòàï êµðñåòêåí³íäåé, á±ë êåçåœãå äåé³í äå, ÿƒíè àçà õàíäûƒû ìåí àçà æ‰çäåð³ ïàéäà áîëƒàíƒà äåé³í ƒ±ìûð êåø³ï, òàðèõòà îç³íä³ê ê‰ðäåë³ ³ç àëäûðûï êåëä³. Á±ë ðóëà𠫝àçà õàëû» äåãåí æàëïû àòàó ïàéäà áîëƒàíøà Æåò³ñó µœ³ð³íäåã³ áàéûðƒû ‰éñ³íäå𠝱ðàìûíà åíãåí åä³. Á±ƒàí øàðóàøûëû ìàñàòòàí á±ðûí ºñêåðèîðƒàíûñòàí òóƒàí æàéëàð ìûòû ºñåð åòò³. Óàûò µòå êåëå Ìîƒîëñòàííûœ ±ðàìûíäà òåðåœ òàìûðû áàð æåð-ñó, êµø³-îí æàƒûíàí òîïòàñàí ìºäåíè àóûìäàñòû ä‰íèåãå êåëä³. Õàëû îëàðäû «±ëû æ‰ç ‰éñ³í» äåï àòàï êåòò³. Á±íû á³ç åë àðàñûíàí æèíàƒàí àçà øåæ³ðåñ³í³œ ºð ò‰ð³ìåí àòàð, áåäåëä³ òàðèõè ìàƒë±ìàòòàð äà ðàñòàé ò‰ñåä³. ¦ëû æ‰ç ±ðàìûíà: Æàëàéûð, Øàïûðàøòû, àœëû, Øàíûøûëû, ѳðãåë³, Ûñòû, Îøàòû, Àëáàí, Ñóàí, Ñàðû‰éñ³í ìåí Äóëàò åíä³. Á±ë ðóëàð ºóåë³, íåã³ç³íåí Æåò³ñó µœ³ð³í ìåêåíäåï, áàðà-áàðà àçàñòàííûœ îœò‰ñò³êàòûñ, îœò‰ñò³ê-øûƒûñ áàƒûòûïà àðàé îéûñòû. ʵøïåë³ëåð䳜 ûñ ûñòàóû Áàëàø ±ìûíûœ ê‰íãåé³, Ìîéû흱ì, ²ëå, Øó ìåí Òàëàñ µçåíäåð³í³œ áîéû, àë æàç æàéëàóû Æàð ìåí ²ëå Àëàòàóû, Òÿíü-Øàíü ìåí àðàòàó ûðàòòàðûíûœ òåð³ñêåé³íå äåé³û ñîçûëûï æàòòû. Òºóêå õàí ò±ñûíäà ¦ëû æ‰çãå Òµëå áè ò‰áåãåéë³ áèë³ê åòò³. Îë µëãåííåí êåé³í, XVIII ƒàñûðäûœ ûðûíøû æûëäàðûïäà ¦ëû æ‰ç䳜 øàƒûí áµë³ã³ ìåí ðóëàðûí Ðåñåé àðàìàƒûíà îñàí Æîëáàðûñ õàí áîëäû. Á³ðà, á±ë æ‰ç䳜 îíûñû òûì àøû áîëƒàïäûòàí, ò³ïò³ XIX ƒàñûðäûœ àÿƒûíà äåé³í, îðûñ ïàòøàëûƒû ‰ê³ìåò³í³œ ±ðûãû îíøà æåòïåä³. ¦ëû æ‰ç õàëû òàëàé ìºðòå ñûðò òàðàïòàí áàñûíøûëàð øàïûíøûëûƒûíà ±øûðàï îòûðäû. XVII ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XVIII ƒàñûðäûœ áàñûíäà îëàðäûœ àòà æ±ðòû æàðëàðäûœ øàáóûëûíà òàï áîëäû. XIX ƒàñûðäûœ áàñûíäà ¦ëû æ‰ç䳜 áàñûì áµë³ã³ îàí õàíäûƒûíûœ ±ðàìûïà ê³ðä³. Ñµë ƒàñûðäûœ àÿƒûíà òàìàí ¦ëû æ‰ç ò‰ãåë äåðë³ê îòàðëàó ñàÿñàòûíûœ ñàëäàðûèàí ïàòøàëû Ðåñåéãå áàƒûïäû. Á±ë æîƒàðûäà êµðñåò³ëãåí òàðèõè îèƒàëàð, ºñ³ðåñå, êµð³í³ ìåìëåêåòòåð䳜 àíäû æîðûòàðû, ðóëàð ìåí òàéïàëàð àðàñûíäàƒû µç ûðûñ-òàëàñû îëàðäûœ ±ðàìû ìåí òàðàóûíà, àçàñòàííûœ îœò‰ñò³ê-øûƒûñ àéìàƒûíäàƒû ¦ëû æ‰ç õàëûíûœ µç³íä³ê øàðóàøûëû-ìºäåíè æàƒûíàí åêøåëó³íå ºñåð åòíåé µéìàäû. Á±ë òàûðûïòû ò‰áåãåéë³ çåðòòåãåí Â. Â. Âîñòðîâ ¦ëû æ‰ç䳜 ðóëû ±ðàìû òóðàëû ñåí³ìä³ ìàƒë±ìàòòàð îðûñ äåðåêòåð³íäå êåçäåñåò³í³í àòàï µòåä³. Îë 1748 æûëû Ðåñåé äèïëîìàòû À. È. Òåâêåëå⠝±ðàñòûðƒàû ¦ëû æ‰ç䳜 ðóëû ±ðàìû òóðàëû áûëàé äåéä³: «‡ëêåí îðäàäà îí ðó áîëñà, áºð³ äå á³ð ñµçáåí ‡éñ³í äåï àòàëàäû, àë îë, àòàï àéòàíäà, áûëàé áîëûï áµë³í³ï êåòåä³: Áîòáàé ‰éñ³í, Øûìûð ‰éñ³í, Äèíåñ ‰éñ³í, Ñèûì ‰éñ³í, ªáó ‰éñ³í, Ñàðû ‰éñ³è, ¦ëû ‰éñ³ï, Øàèûøûëû ‰éñ³í, îéëû ‰éñ³í, Æàëàéûð». Á±ë ìºë³ìåòòåðä³ áàƒàëàóäà Â. Â. Âîñòðîâòûœ «á±ëàð òîëû òà äºë åìåñ» äåó³í³œ æàíû áàð. Øûí ìºí³ïäå Òåâêåëåâ ò‰ç³ã³íäå ¦ëû æ‰ç䳜 åæåëã³ ðóëàðû Îøàòû ìåí Øàïûðàãàòû åíáåé àëûï, Äóëàòòûœ îðíüøà îíûœ òµðò òàðìàƒû (Áîòáàé, Ñèûì, Øûìûð ìåí Æàíûñ) àëûíàäû; àë, Àëáàí ìåí Ñóàí á³ð³ã³ï, Àëáàíñóàí äåï áåð³ëåä³; îíûœ ‰ñò³íå ðóëàð ìåí òàéïàëàð ò‰á³ð³ìåí øàòàñòûðûëàäû. Îñû òºð³çäåñ êåìø³ë³êòåðäåí Ï. È. Ðû÷êîâòûœ ìàƒë±ìàòòàðû äà ±ðàëààí åìåñ Îë «Æàíûñ, Ñèûì, Øûìûð, щé³ê, èû...» äåï òàðàòàäû. Á±ë ò‰ç³ìäå ¦ëû æ‰çãå åíåò³í Äóëàò ðóûíûœ Æàíûñ, Ñèûì, Øûìûð àòàëàðû êåëò³ð³ë³ï êåòåò³í³ áàéàëàäû, îäàí êåé³í, ‡éñ³í, àœëû, Øàíûøûëû, Àëáàí, Ñóàí ìåí Ûñòû ò³ðêåëåä³. Á±ë àòåëåðä³ àéòàëàƒàíäà Ï. È. Ðû÷êîâ Ì. Òåâêåëåâò³œ æîƒàðûäà êµðñåò³ëãåí êåìø³ë³êòåð³íå ±ðûíàäû. ¦ëû æ‰ç䳜 ðóëû ±ðàìû òóðàëû XIX ƒàñûðäûœ àÿƒûíà òºí àðõèâ œàçûíàñû äà áàð. «‡ëêåí Îðäàíûœ ûðƒûçäàðû (àçàòàðû),äåéä³ îë ±æàòòà,ò‰ãåë µçäåð³ ‡éñ³í äåï àòàëàäû. Îëàð òµìåíäåã³äåé áîëûï áåñ ðóƒà áµë³íåä³: 1. Äóëàò, 2. Àëáàí, 3. Æàëàéûð, 4. Øàïûðàøòû, 5. http://kazchronic.host.kz


Ñóàí». ΃àè îñà, á±ë ±æàòòà ê³ø³ã³ð³ì ðóëàð ìåí òàéïàëàð òóðàëû ìºë³ìåòòåð êåëò³ð³ëåä³. Æîƒàðûäà àòàëƒàí ðóëàð ¦ëû æ‰ç䳜 ±ðàìûíà åíñå äå, îëàð òîëû åìåñ. Îëàðäûœ ³ø³íäå àœëû, ѳðãåë³, Øàíûøûëû, Ûñòû, Îøàòû ìåí Ñàðû‰éñ³íäåð ì‰ëäå æî. XIX ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñûíäà êåçäåñåò³í àðõèâòå ¦ëû æ‰ç䳜 ðóëû ±ðàìû ìåí ñàíû òóðàëû òîëû òà ìîë äåðåêòåð ±øûðàñàäû. Îíäà ‡ëêåï ‰éñ³í îðäàñû Àáà æºíå Òàðàœòàí ò±ðàòûíû êµðñåò³ëåä³. Àáà æåò³ ðóƒà áµë³í³ï, Ñàðû‰éñ³íäåð 1700 øàœûðà, Àëáàí8477, Äóëàò37672, Ñóàí1025, Øàïûðàøòû1910, Ûñòû 7514, Îøàòû 800 øàœûðà ‰ðàéäû. Òàðàòàí Æàëàéûð äåë³í³ï, á±íûœ àòàðûíäà ¦ëû æ‰ç䳜 ‰ðàìûíà åíåò³í åæåëã³ àœëû, Øàíûøûëû ìåí àòàƒàí ðóëàðû œàëûï êåòåä³. Ø. Óºëèõàíîâ «àçàœ òàðèõûíûœ Ãåðîäîòû» äåï àòàƒàí îðûñòûœ àòàòû øûƒûñòàíóøûñû À. Ëåâøèí XIX ƒàñûðäûœ áàñûíäà àçà äàëàñû òóðàëû ‰ø ìîíîãðàôèÿ æàðèÿëàï, ¦ëû æ‰ç àçàòàðû õàûíäà åñêå ñàëûï: ‡ëêåí îðäà ‡éñ³í, Äóëàò æºíå ѳðãåë³äåí ò±ðàäû, êåé³ííåí îëàðƒà Îðòà æ‰çäåí îöûðàò ðóëàðû îñûëäû äåéä³. Á±ë ìºë³ìåòòåð ±çû흱ëàòàí æàçûëûï àëûíƒàí, µéòêåí³ À. Ëåâøèí ¦ëû æ‰ç àçàòàðûíûœ àðàñûíäà åøàøàí áîëƒàí åìåñ. Îíûœ æîðàìàëûíûœ ä±ðûñòûƒû ¦ëû æ‰çä³ö ‰éñ³íäåðäåí ò±ðàòûíäûƒû, àë Äóëàò èåí ѳðãåë³í³œ ýòíèêàëû òåã³ òóðàëû îéû æàœñà. îœûðàòòàðäûœ ¦ëû æ‰çãå îñûëóû äà ê‰ìºíä³, ñåáåá³, îëàð ¦ëû æ‰çáåí àíàòòàñ ƒ±ìûð êåøñå äå, Îðòà æ‰çãå æàòàäû, á±ë òóðàëû àçà øåæ³ðåñ³ ìåí îœûðàòòàðäûœ ðóëû ±ðûëûìûí, àòàáàáàñûèûœ òàðèõûí áåñ ñàóñàòàé á³ëåò³í àðèÿëàð æàœûëûñïàé àéòà à ëàäû. ¦ëû æ‰ç ±ðàìû òóðàëû Ø. Óºëèõàíîâòûœ êåëò³ðãåíäåð³ äå òîëû åìåñ. àçà ƒàëûìû µç³í³œ ¦ëû æ‰ç ûðƒûçœàéñà îðäàñû òóðàëû àœûç áåí ºïñàíà ìààëàñûíäà ¦ëû æ‰ç åæåëã³ ìîíãîë õàëûíûœ ‰éñ³í³íåí øûƒûï, µçäåð³ Øûœƒûñ-õºííûœ çàìàíäàñû Ìàéû áèäåí òàðàéäû äåï æàçàäû. Îäàí ºð³ îë ¦ëû æ‰ç䳜 ‰ðàìûíà Æàëàéûð, Äóëàò, Àëáàí ìåí Ñóàè åí³ï, Äóëàò ðóûïàí áµë³íåò³í, Ñàðû‰éñ³íãå ò³ðåëåò³í ‡éñ³í áîëûï êåëåä³ äåï êµðñåòåä³, Ø. Óºëèõàíîâ á±ë îðàéäà á³ðíåøå äºéåêñ³çä³ê òàíûòàäû. Á³ð³íø³äåí, ‡éñ³íäåð ìîíãîë õàëû åìåñ, åê³íø³äåí, Ñàðû‰éñ³íäåð åøàøàí Äóëàò ±ðàìûíà åíáåãåí. Ø. Óºëèõàíîâ êåëò³ðãåí àçà øåæ³ðåñ³íäåã³ ¦ëû æ‰ç䳜 àðƒû òåã³ Ìàéû áè äåãåí Ðàøèä àä-Äèí äåðåã³íå ñàé, îíäà Ìàéû ‡éñ³í ðóûíàí åêåí³ êµðñåò³ëåä³. Àëàéäà, ¦ëû æ‰çä³ òåê á³ð ê³ñ³äåí, îíûœ ³ø³íäå Ìàéû áèäåí òàðàäû äåó õàëû àœûçû áîëûï åñåïòåëåä³. Øîàí êµïòåãåí àœûçäàð ìåí àçà øåæ³ðåñ³í ñàëûñòûðà îòûðûï, ¦ëû æ‰ç䳜 àòàòåã³í ò‰ãåíäåï, ‡éñ³ííåí åæåëã³ ðóëàð: àòàƒàí (Øàíûøûëû), Æàëàéûð, àœëû, Ûñòû, Øàïûðàøòû, Îøàòû, Ñàðû‰éñ³í, Àëáàí, Ñóàí ìåí Äóëàò òàðàéòûíûí íàòûëàï êåòåä³. Îë ±ðàñòûðƒàí øåæ³ðåäå Òµáåéäåí ‡éñ³í, ‡éñ³ííåí îéûëäûð (àòàƒàí-øàíûøûëû, Ìåêðåí (Æàëàéûð), Ìàéû (Ûñòû, Áºéä³áåê, Øàïûðàøòû, Îøàòû); Àëáàííàí Ñàðû (щéåð±ë, Òàóáàñàð) æºíå Øûáûë (ûçûëáµð³ê, îœûðáµð³ê) ò. á. ¦ëû æ‰ç䳜 áàñà àòàëàðû òóðàëû Ø. Óºëèõàíîâ á±íäàé ìºë³ìåò áåðìåéä³. Á³ðà, á±ë àçà ƒàëûìûíûœ XIX ƒàñûð îðòàñûíäàƒû ‰ç³ê äåðåêòåð³ ñû æûëäàðäàƒû çåðòòåóø³ëåð䳜 ìºë³ìåòòåð³ ìåí á³ç䳜 ê‰íäåð䳜 êóºëàðûíûœ àéòàíûìåí ìîëûƒà ò‰ñåä³. XIX ƒàñûðäûœ àÿƒûíäà îðûñ îœûìûñòûñû Í. Àðèñòîâ ò‰ðê³ õàëüòòàðûíûœ ýòíèêàëû òàðèõûí çåðòòåï, ¦ëû æ‰ç òàðèõûí çåðòòåóãå µç³í³œ åëåóë³ åœáåêòåð³í àðíàäû. Äèœàíáàé áàòûðäûœ àóçûíàí æàçûï àëûï, Í. Àðèñòîâ êåëò³ðåò³í ¦ëû æ‰ç øåæ³ðåñ³ íåã³ç³íåí áåðã³ áóûíûíäà Ø. Óºëèõàíîâ í±ñàñûìåí äºë êåë³ï, àðƒû æàƒûíàí á³ðøàìà åðåêøåëåíåä³. Äèàíáàé áàòûð øåæ³ðåñ³ àçàòûœ ‰ø æ‰ç³í äå á³ð àòà ªá³ëàéûðäàí µðá³òåä³. ªá³ëàéûð - Æàíøîðà (Îðòà æ‰ç) àðàøîðà (ʳø³ æ‰ç) Áàéøîðà (¦ëû æ‰ç)

http://kazchronic.host.kz


Á±ë øåæ³ðåäå Àäàì Àòàäàí áàñòàï, ªá³ëàéûðƒà äåé³í 54 ±ðïà êåëò³ð³ë³ï, îíäà ³íæ³ë, àðàá, ïàðñû æºíå ò‰ðê³ åñ³ìäåð³ êåçäåñåò³í³í Í. Àðèñòîâ àòàï îòåä³. Îäàí ºð³äå ‡ø æ‰ç䳜 áàñòàóû ªá³ëàéûðäûœ µç ò±ñûíäà ðóëû îäàòàð íåã³ç³í ñàëƒàí òàðèõè ò±ëƒà ªá³ëàéûð õàííûœ åñ³ì³ìåí áàéëàíûñòû åêåí³ êµðñåò³ëåä³. Á±ë, ºðèíå, àœûç. Îñûíàó õàëû ìºë³ìåò³í êåëò³ðå îòûðûï, çåðòòåóø³í³œ µç³ äå àçàòûœ ‰ø æ‰ç³í³œ àðƒû àòàñû òåê ªá³ëàéûðƒà áàðûï ò³ðåë³ï, õàëû çåðäåñ³íäå îë áóàëäûð åëåå àëäûðàäû äåï ê‰ìºíäàíàäû. Í. Àðèñòîâ Äèàíáàé áàòûð øåæ³ðåñ³íå ñºéêåñ áûëàé äåï áàÿíäàéäû: «Áàéøîðàíûœ Ʊìàíáàé äåãåí áàëàñû áîëäû, îäàí Êåéê³áàé, îäàí Òµáåé. Ñûíûœ òîðò áàëàñû áàð åä³: Ìàéû, îƒàì, îéûëäûð ìåí Ìåêðåé³ë. Ìàéûäàí äà òµðò ±ë òóäû: Áàòèÿð, àœëû, ûðû æ‰ç, Ìûœ æ‰ç. Áàòèÿðäûœ áàëàëàðû ‡éñ³í ìåí ѳðãåë³. ‡éñ³ííåí Àñààë (Àáà òàœáà) ìåí Æàíñààë (Òàðà òàœáà). Àñààëäûœ ê³íä³ã³íåí àðàøà áè, îäàí Áºéä³áåê. Áºéä³áåêò³œ ‰ëêåí ºéåë³ Ñàðû áºéá³øåäåí Ñàðû‰éñ³í àòòû ±ë; åê³íø³ ºéåë³ Çåð³ïòåí Æàëìàìáåò, îíûœ ‰ëêåí ºéåë³ Ìàïûðàøòûäàí Øàïûðàøòû àòòû ±ë, àë åê³íø³ îñàƒû Ñûëàíäûäàí Ûñòû àòòû ±ë, ‰ø³íø³ ºéåë³íåí Îøàòû; Áºéä³áåêò³œ ‰ø³íø³ ºéåë³ Äîìàëà åíåäåí Æàðûøà àòòû ±ë, îäàí Àëáàí, Äóëàò, Ñóàí òàðàéäû. Äóëàòòûœ òµðò áàëàñû áàð: Áîòáàé, Øûìûð, Ñèûì ìåí Æàíûñ». Äèàíáàé áàòûð ò‰çãåí ‰ð³ì-á±òà îñûìåí á³òåä³. Îñû ìºë³ìåòòåð íåã³ç³íäå Â. Â. Âîñòðîâ ¦ëû æ‰ç áîéûíøà Í. Àðèñòîâòûœ êåñòåñ³í æàñàéäû. Îäàí ºð³ Í. Àðèñòîâ áàñà äà ¦ëû æ‰ç øåæ³ðåø³ëåð³, ñîíûìåí àòàð Þæàêîâ, Àáðàìîâ, Ì. Øîðìàíîâ ïåí Àëàòàó àéìàòû áàñàðìàñûíûœ 1865 æûëƒû õàáàðëàìàñûíà ñ‰éåíå îòûðûï, ¦ëû æ‰ç䳜 íåã³çã³ ðóëàðûí (Àëáàí, Ñóàí, Äóëàò, ѳðãåë³, Ûñòû, Øàïûðàøòû, Ñàðû‰éñ³í, Æàëàéûð) òàëäàï êåòåä³. ̺ñåëåí, ѳðãåë³ ðóëàðû: áàéæ³ã³ò, àðàáàòûð, áàòûðëàð, ‰øòàœáàëû, åë³áàé, æààáàé àéòáîçûì, òîðòòàœáàëû àòàëàðûíà áµë³íåä³; Ûñòû ò³ë³ê ïåí îéû; Ñàðû‰éñ³í àëøà ìåí æàûï; Øàïûðàøòûåêåé, åñîæà, àñûë, øûáûë ìåí àéûì; Æàíûñ æàðûëàìûñ, æàíòó, æàíòàñ, æàéûëìûñ, áàéûñ, àðàìàí, àïàë, µòåì³ñ, òµðòàðà, øåã³ð; Àëáàí øûáûë ìåí ñàðû; Ñóàí áàéòµãåé, òîàðûñòàí; Æàëàéûð øóìàíà (àäàñ, ìûðçà, àðàøàïàí, îðàòû, àá±éûì, àëïå ìåí ñûïàòàé), ñûðìàíà (àðûòüøûì, áàéøåã³ð, ñèûðøû, áàëƒàëû, ê‰ø³ê ïåí àéøûëû) áîëûï òàð à ëàäû. Í. Àðèñòîâ ¦ëû æ‰ç ðóëàðû ìåí òàéïàëàðûíûœ îíûñòàíóû, æàëïû àäàì ñàíû, íåã³çã³ åæåëã³ ðóëàðäûœ ïàéäà áîëóû, ±ðàí ìåí òàœáàñûíà òîòàëàäû. ѵéò³ï, îíäà ¦ëû æ‰ç ±ðàìûíà åíåò³í áåëã³ë³ ðóëàð àòûñûï, íàòû ìºë³ìåòòåð íåã³ç³íäå îëàðäûœ ìåêåí åòêåí àóäàíäàðû (Æåò³ñó îáëûñûíûœ àïàë, Æàðêåíò ïåí Âåðíûé îÿçäàðû; Ñûðäàðèÿ îáëûñûíûœ ªóëèåàòà, Øûìêåíò ïåí Òàøêåíò îÿçäàðû) ìåí ñàíûí êåëò³ðåä³. Àêàäåìèê Â. Â. Ðàäëîâ µç³í³œ «Ñ³á³ð ìåí Ìîíƒîëèÿäàƒû ò‰ðê³ ðóëàðûíà ýòíîãðàôèÿëû øîëó» àòòû åœáåã³íäå ¦ëû æ‰ç œàçàòàðûíûœ ðóëû ±ðàìûí ò³ç³ï îòåä³. Á±ðûíƒû äåðåêòåðìåí ñàëûñòûðƒàíäà îë òîëû òà åìåñ, äºëñ³çä³êòåð ìåí àòåë³êòåðäåí äå àäà åìåñ ѵéò³ï, îë ¦ëû æ‰ç àçàòàðûí æàñàíäû ò‰ðäå åê³ àíàòà áµëåä³: Øûãûñ æàƒû Àëáàí ìåí Ñóàí àòàëàðûíàí, àë áàòûñ æàƒû Ñèûì, Æàíûñ, Øûìûð, Áîòáàé, Òåì³ð, Áåñòàœáàëû, ѳðãåë³, Ûñòû, Îøàòû, Æàëàéûð ìåí Æàíûñòàðäàí ò±ðàäû. Á±ë ò³çáåäå àœëû, Ñàðû‰éñ³í, Øàïûðàøòû, Øàíûøûëû ìåí Äóëàòòàð æî. Îäàí òûñ á±íäà Äóëàò ðóëàðûíûœ æåêå àòàëàðû ìåí òàðìàòàðûíà îðûí áåð³ëãåí. ¦ëû æ‰ç ±ðàìûíà ʳø³ æ‰ç䳜 Æàïïàñ ðóû ì‰ëäå æàœûëûñ ê³ðã³ç³ëåä³. Â. Ðàäëîâòûœ äºëñ³çä³êòåð³í êåç³íäå Â. Â. Âîñòðîâ òà êµðñåòò³. Ì. Âåíþêîâ, À. Êðàñíîâ, Í. Ãðîäåêîâ, Í. Àáðàìîâ æºíå áàñà àâòµðëàðäûœ àçàñòàííûœ îœò‰ñò³ê æºíå îœò‰ñò³ê-øûƒûñ àóäàíäàðäàƒû àçàòàðäûœ ìºäåíèåò³ ìåí ò±ðìûñûíûœ ýòíîãðàôèÿëû ì³íåçäåìåñ³íå àðíàëƒàí åœáåêòåð³íäå á³ç䳜 êµêåéêåñò³ ìºñåëåëåð³ì³çãå îñûï-àëàð ñîíû æàéëàð òàïøû. Òåê Àáðàìîâ ¦ëû æ‰çä³ö áàñà ðóëàðûí àìòûìàé, Æàëàéûðäûœ ò‰ï-ò±èÿíûí ò‰ãåë òàðàòûï áåðåä³. XIX ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà àçàñòàí àóìàƒûèäà Ðåñåéäåí îíûñ àóäàðƒàíäàð ‰ø³í áîñ æºíå ûœƒàéëû æåð àëàïòàðûè àéûíäàó ìàñàòûìåí http://kazchronic.host.kz


Êîø³-îí áàñàðìàñûíûœ á³ðíåøå ýêñïåäèöèÿñû æ±ìûñ ³ñòåä³. XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà îñûíäàé ýêñïåäèöèÿíûœ á³ð³ Æåò³ñó óàëàÿòûíäà Ï. Ðóìÿíöåâòûœ áàñøûëûƒûìåí æ‰ðã³ç³ë³ï, îíûœ áåñ óåç³í (Ëåïñ³, àïàë, Æàðêåíò, Âåðíûé,ϳøïåê) çåðòòåä³. Á±ë óåçäåð áîéûíøà àçàòàð ìåí îðûñòàðäûœ æåð ïàéäàëàíóû òóðàëû êµï-êµï òîìäàð æàðèÿëàœäû. Îíûœ áåòòåð³íäå µëêåí³œ ò±ðƒûíäàðû æàéûíäàìàƒë±ìàò µòå-ìµòå êµï. ¦ëû æ‰ç àçàòàðû íåã³ç³íåí àïàë, Æàðêåíò ïåí Âåðíûé óåçäåð³íäå ò±ðûï êåëä³. Ñîíäûòàí îëàð òóðàëû ìºë³ìåòòåð ýð òîìƒà ³ð³êòåë³ï, æ³êòåëä³. Ñîíûìåí, àïàë óåç³íäå ¦ëû æ‰ç䳜 Æàëàéûð ìåí àœëû; Æàðêåíòòå Àëáàí ìåí Ñóàí; àë Âåðíûé óåç³íäå Ñàðû‰éñ³í, Øàïûðàøòû, Äóëàò, àœëû, Àëáàí, Æàëàéûð ìåí Ûñòû ðóëàðû îíûñ òåïêåí³ õàòà ò‰ñ³ð³ëä³. Á±ë áàñûëûìƒà åíãåí àçà ò±ðƒûíäàðûíûœ œ±ðàìû ìåí òàðèõû òóðàëû ìºë³ìåòòåð àêàäåìèê Â. Áàðòîëüä ïåí Í. Àðèñòîâòûœ åœáåêòåð³íåí àëûíûï, áàñà äà ýêñïåäèöèÿíûœ æàðèÿëàíûìäàðû ïàéäàëàíûëäû. Ñîíûœ íºòèæåñ³íäå ¦ëû æ‰ç䳜 æîƒàðûäà êåëò³ð³ëãåí ðóëàðûíûœ ‰ð³ì-á±òàƒûíûœ êåñòåñ³, ºñ³ðåñå àòàëƒàí óåçäåð äåœãåé³íäå ºð³ òîëû, ºð³ íàòû áîëûï øûòû. Îñû ê³òàïòû ò‰çóäå ºð ò‰ðë³ ºäåáèåòòåð ìåí çåðòòåó îðûòûíäûëàðû ê圳íåí îëäàíûëûï, îëàð ¦ëû æ‰ç àçàòàðûíûœ îñû àéìàòàƒû ðóëû ±ðàìû, îíûñòàíóû ìåí ñàíû æµí³íäå åäºó³ð ìºë³ìåò áåðå àëàäû. Îíäà ò‰áåãåéë³ êåñòå áîëìàƒàíìåí, êµï ñàóàëƒà æàóàï òàáóƒà áîëàäû. Êåœåñ êåç圳íäå 20-æûëäàðäûö áàñûíäà, ìàìàíäûƒû èíæåíåð-òåì³ðæîëøû ̱õàìåòæàí Òûíûøáàå⠝àçà õàëûíûœ ðóëû œ±ðàìû òóðàëû êµïòåãåí ìºë³ìåò æèíàäû. µëäà áàð øûƒûñ, îðûñ äåðåêòåìåëåð³í 챝èÿò çåðòòåï, åë àðàñûíäàƒû øåæ³ðåí³ æèíàï, øàƒûí åœáåê æàçûï, îíû 1925 æûëû Òàøêåíòòå áàñòûðäû. Á±ë åœáåêòå á³ç ¦ëû æ‰çãå àòûñòû òàðàóäû àðàñòûðàìûç. Îíûœ ³ø³íäå ¦ëû æ‰ç àéíàëàñûíà áàñà ðóëàð äà òîïòàñàí åæåëã³ ‡éñ³í, Äóëàò, Æàëàéûð ìåí àœëûëàðäûœ ïàéäà áîëóû òóðàëû ûñàøà òàðèõè î÷åðê áåð³ëåä³. ѵéò³ï, ¦ëû æ‰ç䳜 îí á³ð ðóû àë-àäàðûíøà çåðòòåëåä³. Îëàðäûœ çºóçàòûí àíûœòàó ‰ø³í ‰ëêåí ƒûëûìè ìºí³ áàð ðóëàð ƒàíà åìåñ, ñîíûìåí àòàð, êµïòåãåí àòàëàðäûœ ±ðàíäàðû ìåí òàœáà áåëã³ëåð³ ñèïàòòàëàäû. Á±íûìåí îñà, á±ë åœáåêòåã³ àçà õàëûíûœ ðóëàðû ìåí ³ð³ àòàëàðûíûœ ±çûí-ûðƒàñûíäàƒû ñàíû òóðàëû åñåï, ‰ð³ì-á±òàƒûíûœ òèÿíàòû êåñòåñ³í³œ äå ƒûëûìè ìàœûçû åðåêøå. ªëáåòòå, á±ë êåñòå á³ðêåëê³ åìåñ, êåéá³ð ðóëàð òóðàëû òîëû ìºë³ìåò áåð³ëñå, àë êåéá³ðåó³ òóðàëû øàƒûí ìàƒë±ìàòïåí øåêòåëåä³. ̺ñåëåí, Äóëàò, Æàëàéûð, Àëáàí, Ñóàí, Øàïûðàøòû ðóëàðûíûœ ‰ð³ì-á±òàœ êåñòåñ³ á‰ã³íãå äåé³í íàòû êåëò³ð³ëñå, àë Ñàðû‰éñ³í, Ûñòû, Îøàòû, ѳðãåë³, àœëû æºíå Øàíûøûëûëàð æàéûíäà ±ƒûì ûøàì. Á³ç䳜øå, á±ë æàƒäàé 23 ðóëàð òîáû òóðàëû àâòîð îëûíäà äåðåêòåð àç áîëƒàíûìåí ò‰ñ³íä³ð³ëåä³. Ì. Òûíûøáàåâ ºäåáè äåðåêòåð êµç³ ìåí àçà øåæ³ðåñ³í³œ àœûçäàðûí íåã³çãå àëà îòûðûï, ¦ëû æ‰ç ðóëàðûíûœ îäàƒûí òµœ³ðåã³ïå áàñœà ê³ø³ã³ð³ì ðóëàð ìåí àòàëàð òîïòàñàí ‰ëêåí ‰ø òàðìàœà áµëåä³. Òûíûøáàåâòûœ ï³ê³ð³íøå, á±íäàé ‰ø ‰ëêåí òàðìà: ‡éñ³íäåð, Æàëàéûðëàð ìåí àœëûëàð. Øûí ìºí³íäå îëàð ¦ëû æ‰ç îäàƒû ðóëû ±ðàìûíà ê³ðåò³í ðóëàð ìåí òàéïàëàðäûœ ³ø³íäåã³ åœ åæåëã³ æºíå óàòòûñû áîëûï åñåïòåëåä³. Ì. Òûíûøáàåâ ‰éñ³íäåðäåí ò³êåëåé Äóëàò, Àëáàí, Ñóàí ìåí Ñàðû‰éñ³íä³ òàðàòñà, àë Ûñòû, Îøàòû, Øàïûðàøòû ìåí ѳðãåë³ëåðä³ îƒàí êåé³ííåí îñûëƒàí äåãåí îðûòûíäûƒà êåëåä³. Åæåëã³ œàœëûëàðƒà øàíûøûëûëàðäû äà œîñûëãàí äåï åñåïòåéä³. Ñîíûìåí, ¦ëû æ‰ç ±ðàìûíà ê³ðåò³í 11 ðóäûœ åœ êåì³íäå ñåã³ç³ ‰éñ³íäåð äåï àòàëóûèûœ µç³ ¦ëû æ‰ç䳜 õàëûí ‡éñ³í äåó³íå íåã³ç áåðåä³. ʵíòåãåí çåðòòåóø³ëµð䳜 ïàéûìäàóûíøà Ñàðû‰éñ³èäåð ‰éñ³íäåð䳜 ò³êåëåé ±ðïàƒû áîëûï ñàíàëûï, Äóëàò, Àëáàí, Ñóàíäàðƒà êåëñåê, µëàð ¦ëû æ‰ç䳜 áàñà ðóëàðûíà àðàƒàíäà, ‰éñ³íäåð îäàƒûíûö ±ðàìûíà åðòåðåê åíãåí äåí øàìàëàóƒà áîëàäû. http://kazchronic.host.kz


àçàòûœ êµðíåêò³ ëèíãâèñò-ƒàëûìû, àçàñòàí ¦ëòòû àêàäåìèÿñûíûœ êîððåñïîíäåíò-ì‰øåñ³ Ñ. Àìàíæîëîâ µç³í³œ ƒûëûìè ³çäåøñòåð³íäå àçà õàëûïûœ ýòíèêàëûòàðèõû ìºñåëåëåð³íå æ³ò³ íàçàð àóäàðäû. Îë äîêòîðëû äèññåðòàöèÿñûíûœ á³ð³íø³ áµë³ì³í ò‰ãåë îñûƒàí àðíàäû. Ñ. Àìàíæîëî⠝àçà õàëûíûœ ýòíèêàëû òàðèõûí àçà ò³ë³ òàðèõûíûœ äàìóûìåí ±øòàñòûðà àðàéäû, µéòêåí³, ò³ë䳜 ãåíåçèñ³ ýòíîñ, ýòíèêàëû òîï ïåí ðóëàðäûœ ãåíåçèñ³ìåí òûƒûç áàéëàíûñòû. Îñû îðàéäà, çåðòòåóø³ àçà õàëûíûœ ‡ø æ‰ç³íå åíåò³í, åæåëã³ æºíå ³ð³ ðóëàðäûœ (‡éñ³í, Äóëàò, Àðƒûí, Àëøûí, Æàëà³³ûð, Êåðåé, Êåðåéò, Íàéìàí, àðàûòàé, Ìåðê³ò, àœëüã ìåí ûïøà) ãåíåçèñ ìºñåëåëåð³íå òåðåœ äåí îÿäû. Á±ëàðƒà îñûï, ƒàëûì ‰ø æ‰ç䳜 òîƒûñûíäà ðóëàð ìåí àòàëàðäûœ ò³ç³ì³í êåëò³ðåä³. Ñîíûìåí, Ñ. Àìàíæîëîâòûœ àéòóûíøà, ¦ëû æ‰ç䳜 ±ðàìûèà 23 ðó ìåí àòàëàð ê³ðåä³: àœëû, ‡éñ³í, Ñàðû‰éñ³è, Äóëàò, Øàíûøûëû, Ûñòû, Ò³ë³ê, Ñèûì, Æàíûñ, Îøàòû, Áåêáµëàò, Æàëàéûð, Áåñòàœáàëû, Øûìûð, Øûíîæà, îðàëàñ, Ñóàí, Àëáàí, Áîòáàé, Ѻìáåò, Òµëåòàé, ѳðãåë³ ìåí Øûáûë; Îðòà æ‰ç䳜 ±ðàìûíà òµìåíã³ 24 ðó ìåí àòàëàð: Àðƒûí, Íàéìàí, ûïøà, Êåðåé, îœûðàò, Ñàœƒûë, Ìàœƒûòàé (íåìåñå Ìàœƒàòàé), Áàƒàíàëû, Ìàïñûð, Òàðàòû, Ñàðûæîìàðò, Ñàäûð, Ìàòàé, Óà (íåìåñå Óà-êåðåé), àðàêåðåé, Áóðà, Åðãåíåêò³, Òåð³ñòàœáàëû, Àáà êåðåé, ûòàé ûïøà, Ñûáàí êåðåé, àáà êåðåé, Áóûðûëñàðû êåðåé ò. á.; àë ʳø³ æ‰ç ±ðàìûíà òµìåíã³ 33 ðó ìåí àòàëàð ê³ðåä³: Àëøûí, Àëòûí, Àëàøà, Àðƒüãí, ªë³ì, Áåð³ø, Àäàé, Æóé, Åñåíòåì³ð, Æàïïàñ, àðàêåñåê, Êåðäåð³, Ìàñàð, Êåðåéò, Òàìà, Òàáüãà, Òåð³ñòàœáàëû, Îœòàœáàëû, Òàçäàð, Ðàìàäàí, Òåëåó, Òµðòàðà, Ñóíà, àðàñààë, صìåêåé, Øåêò³, Øåðêåø, Òàíà, ûçû띱ðò, Øûòàð, Êåòå, Áàéáàòû, àðàêåñåê. ªðèíå, á±ë ò³ç³ì îíøà òîëû åìåñ. Á±íû ƒàëûìíûö µç àëäûíà àçà ðóëàðû, àòàëàðû ìåí æ‰çäåð³í³œ òåã³í ±ðóäû ìàñàò åòïåãåíä³ã³ìåí ò‰ñ³íä³ðãåí ëºç³ì. àçà ò³ë³ òàðèõûíûœ íºç³ê è³ð³ìäåð³í ò‰ñ³íä³ðó ‰ø³í îñû ûñœà ò³ç³ìí³œ µç³ äå æåòê³ë³êò³ áîëóû ì‰ìê³í. Ñ. Àìàíæîëîâ ðóëàð ìåí ðóëû îäàòàð ãåíåçèñ³ ìåí òàðèõûí àíûòàó ‰ø³í òàœáà áåëã³ëåð³í, ±ðàœäàðûí ñàëûñòûðà îòûðûï, òàëäàï êµðñåòåä³. Á±ë µëøåìäåð䳜 áºð³ Ñ. Àìàíæîëîâ çåðòòåóëåð³í ñàëìàòû åò³ï, á³ç䳜 æ±ìûñûìûçƒà íåäºó³ð ñåïò³ã³í òèã³çåä³. XX ƒàñûðäûœ 5060 æûëäàðû àçàñòàí ûëûì àêàäåìèÿñûíûœ Ø. Óºëèõàíîâ àòûíäàƒû Òàðèõ æºíå ýòíîëîãèÿ èíñòèòóòû «ÊÑÐÎ õàëûòàðûíûœ òàðèõèýòíîãðàôèÿëû àòëàñû» äåãåí Á‰ê³ëîäàòû êåøåíä³ òàûðûïòû èãåðóãå àòñàëûñòû, îíäàƒüã áàƒäàðëàìàäà àçà õàëûíûœ òàðèõè ýòíîãðàôèÿñûí çåðòòåó á³ç䳜 ‰ëåñ³ì³çãå òèãåí áîëàòûí. Á±ë åœáåêòå åðòåäåí ¦ëû æ‰ç, Îðòà æ‰ç, ʳø³ æ‰ç ‰ø ðóëû-òàéïàëû îäàà áµë³íåò³í àçà õàëûíûœ ±ðûëó ±ðàìûí çåðòòåó êµçäåëãåí åä³. Îñûíàó òàðàóëàðäû æàçó ýòíîãðàôòàð Â. Â. Âîñòðîâ, Ì. Ñ. ̱àíîâà æ‰êòåëä³. Â. Â. Âîñòðîâ ¦ëû æ‰ç áåí ʳø³ æ‰ç䳜 òåêò³ê ±ðûëûìûí çåðòòåñå, Ì. Ñ. ̱œàíîâ Îðòà æ‰çãå áàéëàíûñòû äåðåêòåðä³ á³ð ³çãå ò‰ñ³ðä³. àëûìäàð æûëäàð áîéû àðõèâ, ºäåáè æºíå áàñàäàé äåðåêòåðä³ ì±èÿò œàðàñòûðûï, êµëåìä³ ìîíîãðàôèÿëû æ±ìûñòû òûíäûðó ‰ñò³íäå åœáåêòåíä³. Àûðû, îëàð 1968 æûëû àêàäåìèê ª. X. Ìàðƒ±ëàííûœ áàñøûëûƒûìåí îë ê³òàïòû æàðûà øûƒàðäû. Á±ë åœáåêò³ êåç³íäå ƒûëûìè àóûì æîƒàðû áàãàëàäû. Àòàëìûø ìîíîãðàôèÿëû æ±ìûñ Êåœåñ äºó³ð³íäåã³ àçàòàðäûœ ýòèèêàëû òàðèõû æàéûíäàƒû àëƒàøû çåðäåë³ çåðòòåóëåð䳜 á³ð³. Á³ç䳜 òàðàóûìûç ¦ëû æ‰ç ðóëàðûíûœ œ±ðàìû òóðàëû áîëƒàíäûòàí, Â. Â. Âîñòðîâòûœ ò±æûðûìäàðûíà æàíàìà áîëñà äà òîòàëà êåòåì³ç. ¦ëû æ‰ç ðóëàðû òåã³í³œ êåñòåñ³í æàñàó ‰ø³í àçà øåæ³ðåñ³ òóðàëû ïàéûìäàóëàð æåòê³ë³êò³ áîëìàƒàíû áàéœàëàäû, ñåáåá³ ò³çáå æàëïû äåœãåéäåí 34 åñå êåì ò‰ç³ëãåí. Â. Â. Âîñòðîâòûœ äà á±ë îðàéäà òµðò ìºë³ìåò áåðóø³í³œ åñ³ì³í (åêåó³ Òàëäûîðƒàí, åêåó³ ûçûëîðäà îáëûñûíàí) àòàóûíûœ µç³ äºëåë áîëà à ëàäû. Îäàí òûñ ðóëàð ìåí àòàëàðäûœ îíûñòàíóû ìºñåëåëåð³í³œ óåçäåð áîéûíøà àðàñòûðûëóû ìîíîãðàôèÿëû çåðòòåó䳜 ì³íäåòòåð³íå ê³ðìåéä³. Ñîƒàí àðàìàñòàí, á±ë ê³òàï á³ç䳜 ïðîáëåìàëàðäû øåøó æîëûíäàƒû µòå ±íäû äåðåê êµç³ áîëûï òàáûëàäû. Òàƒû áàñà àæåòò³ ìàƒë±ìàòòàð 12 òîìäû àçà http://kazchronic.host.kz


ýíöèêëîïåäèÿñûíàí àëûèûï îòûðäû. Á±ë ñèðåê áàñûëûì àçà õàëû µì³ð³í³œ á‰ê³ë ñàëàñûí, îíûœ ïàéäà áîëóû, ýòíèêàëû, àçàìàòòû æºíå ñàÿñè òàðèõûí, øàðóàøûëûìºäåíè, äºóëåòò³ë³ã³ ìåí ðóõàíè ìºäåíèåò³í³œ æèûíòûƒûí àìòèäû. Á³ç µç æ±ìûñûìûçäà àçà ýíöèêëîïåäèÿñûíäàƒû ¦ëû æ‰ç䳜 ðóëàðû ìåí àòàëàðûíà àðíàëƒàí ìºë³ìåòòåðä³ ò‰ãåë ïàéäàëàíƒàíûìûçäû àéòà êåòåì³ç. ªðèíå, á±ë æàðèÿëàíûìäàðäûœ áºð³ á³ðêåëê³ åìåñ, á³ðåó³ íåã³ç³íåí íàòû äåðåêòåðãå ñ‰éåí³ï, òîëû æºíå òèÿíàòû æàçûëñà, åê³íø³ñ³ òóðàëû îëàé äåóãå èÿíàò, àë ‰ø³íø³ á³ðåó³ àò‰õò³, ‰ñò³ðò áàÿíäàëàäû. Îíûœ ñåáåá³ àñûƒûñòû, äåðåêòåð êµç³í³œ æîòûƒû, êåéá³ð ðóëàð ìåí àòàëàðƒà áåð³ëãåí êîëåì òàïøûëûƒûìåí àòàð, àçà øåæ³ðåñ³ ìåí áàñà äà òàðèõè ìàƒë±ìàòòàðäû ûøàìäàï îëäàíƒàíäû äåï îéëàóƒà áîëàäû. ªéòñå äå, ¦ëû æ‰ç ðóëàðû òåã³í³œ êåñòåñ³í æàñàƒàèäà, îë á³çãå êîï ñåïò³ã³í òèã³çä³. Á±ë òàûðûïòû èãåðóãå, ‡ëû æ‰ç ðóëàðû òåã³í³œ êåñòåñ³í æàñàóäà µçãå ºäåáè ìºë³ìåòòåðìåí àòàð, àçà øåæ³ðåñ³ áîéûíøà á³ç àòàðƒàí á³ðàç çåðòòåó æ±ìûñòàðûíûœ îðíû µðåêøµ. ѵéò³ï, 1958 æûëäàí áàñòàï, îñû åœáåêò³œ àâòîðûòòà ¦ëû æ‰ç òóðàëû á³ë³êò³ ê³ñ³ëåðäåè ±íäû äåðåêòåð æèïàóƒà òóðà êåëä³. Á±íäàé øåæ³ðåø³ëåð: Æàìáûë µáëûñû, ±ëàï àóëûíûœ ò±ðƒûíû, 76 æàñòàƒû (Ñèûì) Îœàëáåê Îðàçáåêîâ; Øûìêåíò îáëûñû, Ñîçà àóäàïû, Æóàíòµáå êåœøàðûèûœ ò±ðƒûíû 65 æàñòàƒû (Òàìà) ªáäóºë³ îíäûáàåâ; Øûìêåïò îáëûñû, Àëƒàáàñ àóäàíû, Àëƒàáàñ êåœøàðûíûœ ò±ðƒûïû 70 æàñòàƒû (ѳðãåë³) Òºæ³áàé Áåðä³áàåâ; Øûìêåíò îáëûñû, Òµðòê‰ë àóûëûíûœ ò±ðƒûíû, 70 æàñòàƒû (Ûñòû ðóûïûœ àðàîéëû àòàñûíàè) îæàòàé Òµëåêîâ; Æàìáûë îáëûñû, Øó àóäàèûíûœ ò±ðãûíû, 1896 æûëû òóƒàï (Äóëàò ðóûïûœ Áîòáàé àòàñûíàí) Ñìàéûë àëèïàèîâ; Æàìáûë îáëûñû, Òàëàñ àóäàíûíûœ ò±ðƒûíû, 1887 æûëû òóƒàï (Ûñòû) Æàûáàé Áàëòàáàåâ; Æàìáûë îáëûñû, Òàëàñ àóäàíû, ‡øàðàë êåœøàðûíûœ ò±ðƒûíû, 1889 æûëû òóƒàí (Îøàòû) Ìûòûáàé ̱àìáåòîâ; Æàìáûë îáëûñû, Ñàðûñó àóäàíûïûœ ò±ðƒûíû, 1895 æûëû òóƒàí (Ûñòû) Îðûíòàé Ò±ðƒûìáåòîâ; Æàìáûë îáëûñû, Ìîéû흱ì àóäàíûíûœ ò±ðƒûòòû 1909 æûëû òóƒàè (Æàëàéûð) ªáä³ëäà Òºæåíîâ; ñîë àóäàííûœ ò±ðƒûïû, 1891 æûëû òóƒàí (Æàëàéûð) Êàìàë ĉéñåìáàåâ; Æàìáûë îáëûñû, Òàëàñ àóäàíû, Êåœåñ êåœøàðûíûœ ò±ðƒûïû, 1904 æûëû òóƒàí (Øàïûðàøòû) ʵøåðáàé ±ëûáåêîâ; Òàëäûîðƒàí îáëûñû, Áàòûáàé àóäàèû, Êóéáûøåâ àòûíäàƒû îé ãààðóàòïûëûƒû ò±ðƒûòòû 1899 æûëû òóƒàí (Æàëàéûð ðóûïûœ Ìûðçà àòàñûíàí). îæàõìåò ͱðëûáàåâ; Òàëäûîðƒàí îáëûñû, Áàòûáàé àóäàíû, Æàðøàïàí àóëû³òûœ ò±ðƒûíû 1910 æûëû òóƒàí (Æàëàéûð ðóûíûœ Àíäàñû) ͱðƒàçû Èìàíƒàçèåâ; Òàëäûîðƒàí îáëûñû, Ãâàðäèÿ àóäàíû, Êèðîâ àòûíäàƒû êåœøàðäûœ ò±ðƒûíû, 1891 æûëû òóƒàí (Æàëàéûð ðóûíûœ Ñûïàòàéû) ªá³ëàñûì Æàíòàéëàîâ; Òàëäûîðƒàí îáëûñû, Áàòûáàé àóäàíû, ̱ñàáåê àòûíäàƒû êåœøàðäûœ ò±ðƒûíû, 1894 æûëû òóƒàí (Æàëàéûð ðóûíûœ Îðàòûñû) ªëäèáåê Åñòàåâ; Òàëäûîðƒàí îáëûñû, XXII ïàðòñúåçä àòûíäàƒû ±æûìøàð ò±ðƒûíû, 1894 æûëû òóƒàí (Æàëàéûð), Áàéæîìàðò ĺíäåáàåâ; 1904 æûëû òóƒàí (Æàëàéûð ðóûíûœ Àíäàñû) Øàéû Ñàìàëòûðîâ; Òàëäûîðƒàí îáëûñû, Áàòûáàé àóäàíûíûœ ò±ðƒûíû 1901 æûëû òóƒàí (Æàëàéûð ðóûïûœ Ñûïàòàéûíàí) Áåêì±õàìáåò Áàéò±ðáàåâ; Òàëäûîðƒàí îáëûñû, Áàòûáàé àóäàíû, ̱ñàáåê àòûíäàƒû êåœøàðäûœ ò±ðƒûíû, 1891 æûëû òóƒàí (Æàëàéûð ðóûíûœ Ñûïàòàéû) ªáä³ëäà Áîðàíáàåâ, ñîë àóûëäûœ ò±ðƒûïû 1900 æûëû òóƒàè (Æàëàéûð) Áåêîæà Á³ëºëîâ, ñîë àóûëäûœ ò±ðƒûíû 1920 æûëû òóƒàí (Æàëàéûð ʉø³ê àòàñûèàí) ªá³ëºê³ì èëûáàåâ; 1916 æûëû òóƒàï (Æàëàéûð äûœ ʉø³ê àòàñûïàí) Õàìçà ؉ìåêáàåâ; 1902 æûëû òóƒàí (Æàëàéûðäûœ àðàøàïàíû) ͱðæûìàí Êåíæåäîñîâ; Òàëäûîðƒàï îáëûñû, Áàòûáàé àóäàíûíûœ ò±ðƒûíû 1879 æûëû òóƒàí (Æàëàéûð ðóûïûœ àðàøàïàíû) Ñàïàðƒàëè Ìàéñ‰òîâ; Òàëäûîðƒàí îáëûñû, Ãâàðäèÿ àóäàíû, Êèðîâ êåœøàðû, 1890 æûëû òóƒàí (Æàëàéûðäûœ Ìûðçà àòàñûíàí) Áàçàðáåê Æîëäûíîâ; Òàëäûîðƒàè îáëûñû, Áàòûáàé àóäàíûíûœ Æàðøàïàí àóëûíûœ ò±ðƒûíû 1892 æûëû òóƒàí (Ñóàí) ʳíºç ĺó³òºëèåâ; Àëìàòû îáëûñû, Øåëåê àóäàíû, ûçûëæèäå àóëûíûœ ò±ðƒûíû, 1905 æûëû òóƒàí (àœëû) ͱðûø Ò‰ñ³ïîâ, ñîë àóûëäûœ ò±ðƒûíû 1938 æûëû òóƒàí http://kazchronic.host.kz


(Ñàðû-œàœëû) Ñòàí Ìàœàøåâ; Àëìàòû îáëûñû, Øåëåê àóäàíûíûœ ò±ðƒûíû, 1905 æûëû òóƒàí (Àëáàí) Ûñàí Ìàìàºä³ëîâ; Àëìàòû îáëûñû Øåëåê àóäàíû, Á³ð³íø³ ìàé œàëàøûƒûíûœ ò±ðƒûíû, 1924 æûëû òóƒàí (Íàéìàí) Ôàéçîëëà Áàëìàƒàìáåòîâ; Àëìàòû îáëûñû, Øåëåê àóäàíû, ûçûëæèäå êåœøàðûíûœ ò±ðƒûíû, 1897 æûëû òóƒàí (Àëáàí ðóûíûœ ûñòûƒû) Àëìàáàé Øûíàñûëîâ, ñîë àóäàííûœ ò±ðƒûíû 1885 æûëû òóƒàí (Àëáàí ðóûíûœ îœûðáµð³ã³) ªê³ìáàé Ѻêååâ; Àëìàòû îáëûñûíûœ Òàóò‰ðãåí àóëûíûœ ò±ðƒûíû, 1899 æûëû òóƒàí (Àëáàí ðóûíûœ îœûðáµð³ã³) ªæ³ì±ðàò Æàïàðîâ; Àëìàòû îáëûñû, Á³ð³íø³ ìàé ûñòàƒûíûœ ò±ðƒûíû, 1910 æûëû òóƒàí (Àëáàí ðóûíûœ ûçûëáµð³ã³) ʵìåê Æàíûìàíîâ; Àëìàòû îáëûñû, Øåëåê àóäàíû, ûçûëæèäå êåœøàðûíûœ ò±ðƒûíû 1904 æûëû òóƒàí (Àëáàí ðóûíûœ Øàæàñûíàí) Áàéä³ëäà ªøñîâ; 1916 æûëû òóƒàí (Æàëàéûð ðóûíûœ ʉø³ã³íåí) Êåð³ì Æîìàðòîâ; 1890 æûëû òóƒàí (Æàëàéûð ðóûíûœ ʉø³ã³íåí) îñáàé Êåíæåáàåâ; Àëìàòû îáëûñû, Æàìáûë àóäàíû, Æàìáûë àòûíäàƒû êåœøàðäûœ ò±ðƒûíû 1897 æûëû òóƒàí (Øàïûðàøòû) Ѻðñåíáåê ʵïáàåâ; Àëìàòû îáëûñû, Æàðñó êåœøàðûíûœ ò±ðƒûíû 1928 æûëû òóƒàí (Øàïûðàøòû ðóûíûœ Øûáûëûíàí) îæàõìåò ʺð³áàåâ; Àëìàòû îáëûñû, Àìàíãåëä³ àòûíäàƒû êåœøàðäûœ ò±ðƒûíû, 1905 æûëû òóƒàí (Øàïûðàøòû ðóûíûœ Åñîæàñû) Ɖí³ñáåê ¤ì³ðáåêîâ; Àëìàòû îáëûñû, Òàóò‰ðãåí àóëûíûœ ò±ðƒûíû, 1900 æûëû òóƒàí (Øàïûðàø-òû ðóûíûœ Òµëåì³ñ³) Ʊìàáàé Æàìàíáàëàåâ; Àëìàòû îáëûñû, Åñ³ê àóäàíû, Æàðñó êåœøàðûíûœ ò±ðƒûíû 1905 æûëû òóƒàí, (Øàïûðàøòû ðóûíûœ Æåêå òàðìàƒûíàí) Ûäûðûñ щëåéìåíîâ; Àëìàòû îáëûñû, Àìàíãåëä³ àòûí-äàƒû êåœøàðäûœ ò±ðƒûíû, 1898 æûëû òóƒàí (Øàïûðàøòû) ªíæåñáàé Ɖñ³ïîâ; Àëìàòû îáëûñû, Êåãåí àóäàíû, Òîƒûçá±ëà àóëûíûœ ò±ðƒûíû, 1884 æûëû òóƒàí (Àë-áàí) ʵïáîëñûí Ò±ðñûíîâ. ªðèíå, á±ë æàçûï àëûíƒàí øåæ³ðåëåð䳜 áºð³ êµëåì³, ìàœûçû, àìòóû æàƒûíàí ýð ò‰ðë³. Êåéá³ðåóäå á‰ê³ë ‰ø æ‰çä³ ºðàëàé êµðñåòåò³í øåæ³ðåí³œ îëæàçáàñû áîëñà, áàñà á³ðåóëåðäå ¦ëû æ‰ç䳜 á³ðíåøå ðóûí ñèïàòòàéòûí øåæ³ðå, àë ‰ø³íø³ñ³íäå òåê µç àòà-òåã³í àìòûñà, òµðò³í-ø³ëåð³ æåò³ àòàñûíà äåé³íã³ áóûíäû àóûçøà òàðàòûï, áàç á³ðåó³ æàíàìà òàðìàœòàðûíà ñîïàé, 712 àòà-áàáà-ñûíà äåé³íã³ ìºë³ìåòïåí øåêòåëåä³. àëàé áîëƒàíäà äà ¦ëû æ‰ç䳜 øåæ³ðåñ³ òóðàëû ±éìà±ëà àñààëäàð-äûœ äåðåêòåð³ á³çãå òàðèõè ìàƒë±ìàò êµç³í òîëûòûðûï, ‰ð³ì-á±òà êåñòåñ³í á‰ãå-ø³ãåñ³íå äåé³í äºë àíûòàï, ºñ³-ðåñå, îíû òµìåíã³ äåœãåéãå äåé³í òàðàòûï áåðóãå êµï æºð-äåìäåñò³. Øåæ³ðåí³ àðõèâ æºíå ºäåáèåò êµçäåð³ìåí ñà-ëûñòûðà îòûðûï, ¦ëû æ‰ç ðóëàðûíûœ ýòíèêàëûœ ±ðà-ìûíûœ òîëûœœàíäû ò‰ç³ë³ñ³í àéûíäàóäûœ ì‰ìê³íä³ã³ òóäû. Ñîíûìåí, æîƒàðûäà êåëò³ð³ëãåí äåðåêòåðãå øîëó XIX ƒàñûðäûœ àÿƒû æºíå XX ƒàñûðäûœ áàñûíäàƒû ¦ëû æ‰ç䳜 íàòû ðóëû ±ðûëûìûí àíûòàóƒà ì‰ìê³íä³ê áåðåä³: Ñàðû‰éñ³í, Äóëàò, Àëáàí, Ñóàí, ѳðãåë³, Ûñòû, Îøàòû, Øàïûðàøòû, Æàëàéûð, àœëû, Øàíûøûëû (àòàƒàí). Á±ë ºðá³ð ³ð³ ðóëàð µç òàðàïûíàí àòàëàðƒà æ³êòåë³ï, µäàí ºð³ ê³ø³ã³ð³ì ºòíèêàëû òîïòàðƒà áµë³í³ï êåòåä³. Á±ë ðóëàð ìåí òàéïàëàð á³ð êåçäå À. Áåðíøòàì, Í. Àðèñòîâ ïåí Â. Âîñòðîâ æàçƒàíäàé, ‰éñ³íäåð áàñòàƒàí ‰ëêåí ðóëû îäàòûœ ±ðàìûíà åíãåí.

http://kazchronic.host.kz


‡ÉѲÍÄÅÐ Ñàðû‰éñ³íäåð, ±ðàíû «Áàéò, òàœáàñû ʵïòåãåí òàðèõè äåðåêòåìåëåð á³ð àóûçäàí ‰éñ³íäåð-䳜 àçàòàðäûœ ƒàíà åìåñ, ê‰ëë³ Îðòà Àçèÿ àéìàƒûíäà-ƒû áàñà ò‰ðê³ õàëûòàðûíûœ ýòíèêàëû òàðèõûíäà ‰ëêåí ìàœûç àòàðƒàí Æåò³ñóäàƒû êµíå ò‰ð³ê ðóëàðûíûœ á³ð³ åêåí³í àéòàäû. Æåò³ñó ‰éñ³íäåð³ òóðàëû ò±œƒûø ìº-ë³ìåòòåð á³ç䳜 äºó³ðãå äåé³íã³ II ƒàñûðäàƒû ûòàé æàçáà äåðåêòåð³íäå êåçäåñåä³, îëàðäûœ ò‰ò³í áàñû ñîë êåç䳜 µç³íäå 120 ìûœƒà æåò³ï, 630 ìûœ àäàì æºíå 188 800 ºñêåð øûƒàðà àëàòûíû øåæ³ðåãå ò‰ñêåí. Á±íûœ áºð³ îëàðäûœ ‰ëêåí äå ê‰øò³ õàëû áîëƒàíûí êµðñåòåä³, ò³ïò³ îëàðìåí ûòàéëàð äà, ƒ±íäàð äà åñåïòåñ³ï îòûðƒàí. ûòàé èìïåðàòîðû ‰éñ³íäåðìåí ‰íåì³ åëø³ë³ê àëìàñûï êåëä³. Á³ðäå ‡éñ³í ºì³ðø³ñ³ (Ãóíüìî) Øûí åë³íå æàœà åëø³ë³ê æ³áå-ð³ï, ûòàé õàíøàñûí àéòòûðûï, îƒàí îñà 1000 æûëû áåðó³í òàëàï åòåä³. Îíûœ ò³ëåã³ îðûíäàëûï, õàíøà ‰éñ³í-äåð䳜 àðòàéƒàí ïàòøàñûíà òîàëäûà ±çàòûëàäû, àë îíûœ áºéá³øåñ³ ƒ±í áèëåóø³ñ³í³œ ûçû åä³. ¤ì³ðäå áàñà ºäåò-ƒ±ðûïòàðäà òºðáèåëåíãåí õàíøà äàëàäà ±ñà áîëûï, êè³ç ‰éäå ò±ðûï, åò æåï, ñ‰ò ³øåò³í àðò ïàòøàƒà òèãåè 챜ûí øàƒûãã. òàƒäûðûí µëåöãå µñòüò. Á±äàí á³ç ‡éñ³í ºì³ðø³ñ³í³œ ïàòøàëàðìåí íåêå áàéëàíûñòàðû, îëàðäûœ ƒ±íäàðìåí òûƒûç ò³çå îñûï, œàòà𠃱ìûð êåøó³í êµðåì³ç. Îëàðäûœ îçàðà ñîƒûñûï, á³ðà áåéá³ò ê‰íäåð³ íåêå îäàòàðûí æàñàóƒà äåé³í êåë³ñ³ï, ïàòøàëàð îòáàñû àðàëàñàíû æºíå îëàð êµá³íåñå ñàÿñè ñèïàò àëàòûíû àÿí. Áè÷óðèíí³œ äåðåã³ áîéûíøà, ‰éñ³íäåð ºóåëã³äå Áóëóíöçèð µçåí³í³œ àëàáûíäà Äóí-Õóàí ìåí Óíëÿí-øàíü ìàœûíäà êµø³ï-œîíûï æ‰ðä³. Á±ë µëêå Æåò³ñóäàí íåäºó³ð øûƒûñà àðàé æàòûð, á³ðàœ àçà ÑÑÐ òàðèõû 1-òîìûíûœ àâòîðëàðû œàç³ðã³ àðõåîëîãèÿ ìåí ïàëåàíòðîïîëîãèÿ æåò³ñò³êòåð³íå ñ‰éåí³ï, ñàòàð ìåí ‰éñ³íäåð䳜 òàìûðëàñòûƒûí äºëåëäåï, ê‰ìºíä³ ñåé³ëò³è, Æåò³ñóäûœ êåœ-áàéòà æåð³ îëàðäûœ àòà æ±ðòû äåï åñåïòåéä³. Œûòàé äåðåêòåð³ áîéûíøà, Æåò³ñó ‰éñ³íäåð³ òóðàëû á³ç䳜 äºó³ð³ì³çãå äåé³íã³ II ƒàñûðäàí áàñòàï ìàƒë±ìàò æåò³ï îòûð, ºéòñå äå á±ë ᱃àí äåé³í ‰éñ³íäåð áîëìàäû äåãåí ñµç åìåñ. àçà ÑÑÐ òàðèõû àâòîðëàðûíûœ ïàéûìäàóûíøà, ‰éñ³íäåð䳜 ê‰øò³ òàéïàëàðû Æåò³ñó µœ³ð³íäå á³ç䳜 äºó³ð³ì³çãå äåé³íã³ II ƒàñûðëàðäà µì³ð ñ‰ðä³, àë ëèíãâèñò Ñ. Àìàíæîëîâ «ûïøàœòàð, ûðƒûçäàð æºíå àœëûëàðìåí àòàð ‰éñ³íäåð äå ò‰ð³êòåð䳜 åæåëã³ òàéïàñû áîëûï òàáûëàäû. Îëàð àœëû æºíå ûïøàòàðìåí àòàð, á³ç䳜 äºó³ð³ì³çãå äåé³íã³ IVII ƒàñûðëàðäà áåëã³ë³ áîëà áàñòàäû» äåï åñåïòåéä³. ªðèíå, ‰éñ³íäåð䳜 îíûñû îë êåçäå ±çûííàí-±çà ñîçûëûï, Æåò³ñóäàí øûƒûñà àðàé Øûƒûñ Ò‰ðê³ñòàíƒà äåé³íã³ êåœ-áàéòà æåðä³ àëûï æàòòû. Îíûœ ‰ñò³íå êåœåñ àðõåîëîãû, ïðîôåññîð Í. À. Áåðíøòàì Æåò³ñó òàðèõû æàéûíäàƒû µç çåðòòåóëåð³íäå øûƒûñ ‰éñ³íäåð³í³œ êµø³-îíû òóðàëû ï³ê³ðä³ ì‰ëäå æà øûƒàðûï, Æåò³ñóäàƒû Ñàœ ïåí ‡éñ³í òàéïàëàðûíûœ ò±ðƒûëûòû åêåí³í àëƒà òàðòàäû. Á±ë ò±æûðûìäû àçàñòàí àðõåîëîãòàðû Ê. Àûøåâ ïåí Ã. Êóøàåâ òà óàòòàéäû. Áåëã³ë³ ñàÿõàòøû Ã. Ãðóìì-Ãðæèìàéëî ìåí àçàñòàí òàðèõøûñû 10. Çóåâ µç åœáåêòåð³íäå ‰éñ³íäåð䳜 îòàíû àëûñ øûƒûñ æàòà áîëƒàíûí àòàï µò³ï, îëàð á³ç䳜 äºó³ð³ì³çãå äåé³íã³ II ƒàñûð îðòàñûíäà áàòûñà àðàé îéûñûï, Æåò³ñóäû æàóëàï àëäû äåñåä³. Áåëã³ë³ øûƒûñòàíóøû Ñ. Ìàëîâ òà Æåò³ñóäàí øàëƒàé øûƒûñòàƒû êîíå ò‰ð³êò³œ òàñà áàñàí æàçáàëàðûíäà, Òîíûêµê òóðàëû æûð åñêåðòê³ø³íäå ‰éñ³íäåð æµí³íäå äå æàçûëƒàíûí, Ðàøèä àä-Äèíí³œ øåæ³ðåñ³íäå ‰éñ³íäåð îðäàñû òóðàëû õàáàðëàéòûíûí ñèïàòòàéäû. Ñîíäûòàí á³ðàòàð ºäåáè äåðåêòåð ‰éñ³íäåð䳜 Æåò³ñóäàí òàðàéòûíûíà äåí îéñà äà, http://kazchronic.host.kz


êîíå æàçóëàðäû äà íàçàðäàí òûñ œàëäûðóƒà áîëìàéäû. Ñîƒàí áàéëàíûñòû Â. Âîñòðîâ ï³ê³ð³í³œ æàíû áàð. «Æåò³ñó ‰éñ³íäåð³í³œ ïàéäà áîëóû òóðàëû îéƒà êåëñåê, ‰éñ³íäåð䳜 øûƒûñòàí øûƒóû æàéûíäàƒû êµíå æàçáàëàð àëàé àéûí æºíå äºë áîëñà, Æåò³ñó ‰éñ³íäåð³ òóðàëû ìàƒë±ìàòòàð äà ñîíäàé. Øûíûíäà äà á±ë µòå ê‰øò³ µí³ï-µñêåí ðó, íàòû àéòàíäà, åðê³ï äå êåœ àíàò æàéƒàí òàéïàëàð îäàƒû áîëûï òàáûëàäû» äåï æàçäû îë. àëàé äåãåíäå äå, á³ç䳜 äºó³ð³ì³çãå äåé³íã³ III ƒàñûðäà ‰éñ³íäåð Æåò³ñó µœ³ð³íäåã³ Ñàòàð îäàƒûíà åíä³. Á±äàí êåé³í ºð ò‰ðë³ òàðèõè æàƒäàéëàð, µçàðà øàïûíøûëû ïåí àíòµã³ñ ñîƒûñòàðäûœ ñàëäàðûíàí ‰éñ³íäåð䳜 ºñêåðè-ñàÿñè ìàœûçû ºñ³ðåñå, Æåò³ñóäà æóæàíäàðäûœ áèë³ã³ ò±ñûíäà (á. ä. IVVII ƒàñûðû) ºëñ³ðåï, Òÿíü-Øàíü òàóëàðûíà àðàé ûñûðûëûï, á³ç䳜 äºó³ð³ì³ç䳜 V ƒàñûðûíàí áàñòàï, Â. Áàðòîëüä ò±æûðûìäàï, À. Áåðíøòàì êóºëàíäûðƒàíäàé, ‰éñ³íäåð òóðàëû ºäåáèåòòå VI ƒàñûðäà åøàíäàé ìàƒë±ìàò êåëò³ð³ëìåéä³. Äåìåê, á±ë ‰éñ³íäåð áàñà ýòíîñàÿñè á³ðëåñò³êòåð䳜, íàòûëàñà, Áàòûå ò‰ð³ê àƒàíàòû æºíå îäàí êåé³íã³ åðòå ôåîäàëäû ìåìëåêåòòåð䳜 ±ðàìûíà ê³ðä³. Øûƒûñ Æåò³ñó µœ³ð³íäåã³ àðõåîëîãèÿëû àçáàëàðƒà (Àœòàñ-2 ìåêåí³, Àòàñ-1, 4, 6, Àòàó îðûìäàðû) àðàƒàíäà, ‰éñ³í ìºäåíèåò³ á±ðûíƒû ‰éñ³íäåð ìåêåí åòêåí æåð䳜 áºð³íäå äºó³ðëåä³, ò³ïò³ X ƒàñûðäàí áàñòàï, ûòàéäûœ æàçáàëàðûíäà ‰éñ³í ðóëàðû òóðàëû àéòàäàí ìºë³ìåòòåð êåçäåñ³ï îòûðàäû. àçàñòàíäàƒû óéñ³íäåð åë³ òóðàëû XV ƒàñûðäà àðàá æèžàíêåç³ Ìîñóäè äå æàçäû. Ì. Òûíûøáàåâ µç åœáåã³íäå V ƒàñûðäàí áàñòàï æàçáà äåðåêòåðäå ‰éñ³íäåð òóðàëû êåçäåñïåéä³ äåãåí ò±æûðûìƒà êåëåä³. Â. Áàðòîëüäò³œ ï³ê³ð³íå àðñû øûƒûï, àçàñòàí àóìàƒûíäà áàñàëàðìåí àòàð ‰éñ³íäåð æºíå îëàðäûœ ±ðïàòàðûíûœ áåðò³íãå äåé³í µì³ð ñ‰ð³ï êåëãåí³íå äºëåë êåëò³ðåä³. Á³ð³íø³äåí, øåæ³ðå áîéûíøà åæåëã³ äóëóëàðäûœ ò³êåëåé ‰ð³ì-á±òàƒû äóëàòòàð ñîë àéìàòà µì³ð ñ‰ð³ï, ¦ëû æ‰ç œ±ðàìûíà åíå, ñàíû êµï ðó ðåò³íäå àëûïòàñûï, ìºøž‰ð ò±ëƒàëàðäûœ áàñòàóûìåí ò‰ðë³-ò‰ðë³ òàðèõè îèƒàëàðƒà àòûñàí. Á±äàí òûñ îë XIII ƒàñûðäûœ îðòàñûíäà Ïåðñèÿƒà µòêåí ±ëàƒó õàííûœ ºñêåð³ìåè á³ðãå áàðƒàí 최ƒîëäàðäûœ àóçûíàí æàçûëûï àëûíƒàí Ðàøèä àä-Äèíí³œ «ìîïƒîë òàðèõûí» êåëò³ðåä³. ±ëàƒó õàííûœ ñàðáàçäàðû Æåò³ñóäû êµêòåé µòêåíäå Øàƒàòàé ºóëåò³íå áàƒûíàòûí Øó áîéûíäàƒû ‰éñ³íäåðä³ ±øûðàñòûðàäû. ΃àí îñà Òàøêåíò ìàœàéûíäà XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà ò±ðƒûíäàðû ‰éñ³í äåï àòàëàòûí ‰éñ³í ûñòàƒû áîëƒàíûí àòàï µòåä³. Ñîíûìåí, ¦ëû æ‰ç ±ðàìûèà ê³ðãåí á‰ê³ë ðóëàðäû àçà øåæ³ðåñ³ ‰éñ³íäåð äåï àòàéäû. Á³çäåã³ îëäà áàð ìàƒë±ìàòòàðƒà àðàƒàíäà, ¦ëû æ‰çäåí (Ààðûñ, Àøîðà, Áàéøîðà, ‡éñ³í) Ʊìàí òàðàéäû, îäàí Êåéê³ áè, îäàí Òµáå áè, îäàí Ìàéû, îƒàì, îéûëäûð ìåí Ìåêðåé³ë. Àë, Ìàéûäàí Áàòèÿð, ûðû æ‰ç, Ìûœ æ‰ç, Áàòèÿðäàí Îéñûë ìåí ‡éñ³í. Îéñûëäàí ѳðãåë³, àë ‡éñ³ííåí Àñààë ìåí Æàíñààë øûƒàäû. Æàíñààëäàí Æàëàéûð, Àñààëäàí àðàøà áè, îäàí Áºéä³áåê. Áºéä³áåêò³œ á³ð³íø³ ºéåë³ Ñàðû áºéá³øåäåí Ñàðû‰éñ³í, åê³íø³ ºéåë³íåí Æàëìàìáåò, ‰ø³íø³ ºéåë³íåí Æàðûøà. Æàëìàìáåòò³œ á³ð³íø³ ºéåë³ Ìàïûðàøòàí Øàïûðàøòû, åê³íø³ ºéåë³ Ñûëàíäûäàí æºíå ‰ø³íø³ ºéåë³íåí Îøàòû ìåí Ûñòû àòòû ±ëäàð òàðàéäû. Æàðûøàòàí Àëáàí, Ñóàí ìåí Äóëàò àòòû ±ëäàð µðáèä³. îƒàìíàí áàðûï àœëû, Øàíûøûëû ìåí àòàƒàí µí³ï-µñåä³. ¦ëû æ‰ç ±ðàìûíà åíåò³í á‰ê³ë ðóëàðäûœ àëòûí 䳜ãåã³ îñûíäàé. Ì. Òûíûøáàåâ îñû ‰ð³ì-á±òàïåí ñºéêåñòåé îòûðûï, á±ë ðóëàðäû áàñàøà òîïòàóäû ±ñûíàäû ¦ëû æ‰ç ‰ø òàðìàà áµë³íåä³: 1. ‡éñ³í. 2. Æàëàéûð. 3. àœëû. ‡éñ³íäåðãå Àëáàí, Ñóàí, Äóëàò, Ñàðû‰éñ³ïäåð æºíå µƒàí îñûëàòûí Øàïûðàøòû, Îøàòû, Ûñòû, ѳðãåë³ æàòàäû; Æàëàéûð îøàó äà, àœëûƒà Øàíûøûëû ìåí àòàƒàíäºð îñûëàäû. Á±äàí áàéàëƒàíäàé, ¦ëû æ‰ç䳜 ±ðàìûíäà òàðèõ ïåí àœûçƒà ñ‰éåíñåê, åæåëã³ æºíå áåðò³í³ðåêòåã³ ‰éñ³íäåð䳜 ò³êåëåé æàëƒàñû Ñàðû‰éñ³í òàéïàñû áîëûï åñåïòåëåä³. Ñàðû‰éñ³íäåð䳜 øûƒó òåã³ òóðàëû È. Êàçàíöåâ ïåí Í. Àðèñòîâ àœûç-ºœã³ìåëåð êåëò³ðåä³. Í. Àðèñòîâ áîéûíøà, Ñàðû‰éñ³íí³œ àëøà æºíå Æàûï äåãåí åê³ ±ëû áàð. http://kazchronic.host.kz


àçàòûœ ïàéäà áîëóûíà áàéëàíûñòû àœûç ñîƒàí àòûñòû. Àœûç àéòàòûíäàé, àëøà àäûð äåãåí á³ðåó àçà äàëàñûí êµêòåé µò³ï áàðà æàòàí æàóëàóøûíûœ ºñêåðáàñû áîëûïòû; ºáäåí àëæûðàï àøòàí á±ðàëûï, øµëäåí àòàëàƒàí êåçäå, îíû àñïàííàí ò‰ñêåí àç (à àç) àæàëäàí ±òàðûïòû, ñµéòñå îë ìåé³ðáàíäû ïåð³í³œ ûçû áîëûï øûƒûï, àëøà àäûðìåí íåêåëåñêåí åêåí. Îëàðäûœ ‰ð³ì-á±òàƒû àçà àòàëûï êåò³ïò³. Â. Áàðòîëüäò³œ ìºë³ìåò³ áîéûíøà, àëøà àäûð òàðèõè ò±ëƒà, á±ë òàòàð õàíûí 1218 æûëû á³ð æàƒûíàí Øûœƒûñ-õàí, åê³íø³ æàƒûíàí Õîðåçì ñ±ëòàíûíûœ ºñêå𳠝óƒûíƒà ±øûðàòàäû. ‡éñ³íäåð ìåí Ñàðû‰éñ³íäåð䳜 åæåëã³ òàòàðëàðìåí æàûíäûƒûè ñµç æî ìîéûíäàìàñà áîëìàéäû. Á±ë àœûçƒà áàéëàíûñòû Ñ. Àìàíæîëîâ «àçàòàðäûœ òåã³íäå, æîƒàðûäà êµðñåòêåí³ì³çäåé, ‰éñ³íäåð, äåìåê, àçà õàëû µç³í³œ áåðã³ àòàñû Ñàðû‰éñ³í ðóûíàí øûòû äåãåíãå èøàðà æ äåï íàòû àòàï µòåä³. ªðèíå, Ñàðû‰éñ³íäåð á³ð àòà áîëƒàïûìåí ¦ëû æ‰ç ±ðàìûíà åíåò³í ðó, ñîƒàè àðàìàñòàí Ñ. Àìàíæîëîâ åñêåðòïåñ³í³œ ä±ðûñòûƒûí àòàï µòêåí æµí. Ñàðû‰éñ³í ðóûíûœ ýòíèêàëû ±ðàìû æàéûíäà ìºë³ìåò òàì-ò±ì. Ñîíäûòàí ºäåáèåòòåã³ íåáºð³ êåéá³ð äåðåêòåðìåí øåêòåëåì³ç. Ñàðû‰éñ³íäåð ¦ëû æ‰ç䳜 áàñà ðóëàðûíà àðàƒàíäà, îíøà êµï åìåñ. ̺ñåëåí, Í. Àðèñòîâ XIX ƒàñûðäûœ 60-æûëäàðûíäà Ñàðû‰éñ³íäåð Æåò³ñó îáëûñû, Âåðíûé óåç³í³œ Ñàðûòàó±ì áîëûñûíäà 1200 øàœûðà, îëàðäûœ àçäàƒàí áµë³ã³ Ñûðäàðèÿ óºëàÿòûíûœ Ͳûìêåíò ïåí ªóëèåàòà óåçäåð³íäå ò±ðàäû äåï õàáàðëàéäû. 1897 æûëƒû ìºë³ìåò áîéûíøà, Ñàðûòàó±ì, Ìîéû흱ì, Øó ìåí àðààòòû µçåíäåð³í³œ áîéûíäà ò±ðàòûíäàðûíûœ ò‰ò³í ñàíû 1700-ãå äåé³í æåòêåí, àë Ì. Òûíûøáàåâòûœ êåëò³ðó³íøå, 1917 æûëû Æåò³ñó óºëàÿòû Âåðíûé óåç³í 10 ìûœ Ñàðû‰éñ³íäåð îíûñòàíƒàí. ʵïòåãåí àâòîðëàð (Ì. Òûíûøáàåâ, Ñ. Àìàíæîëîâ, Â. Âîñòðîâ) Ñàðû‰éñ³í ðóû òåã³í³œ ±ðàìû òóðàëû àéòàíäà îíûœ åê³ ±ëû áîëƒàíûìåí øåêòåëåä³: Ñàðû‰éñ³íäåð䳜 åê³ àòàñû àëøà ìåí Æàûï åñ³ì³ìåí àòàëàäû. Ñàðû‰éñ³í ðóûíûœ òåã³ òóðàëû äåðåêò³ Àëàòàó îêðóãò³ê áàñàðìàñûíûœ 1865 æûëƒû ò³ç³ì³í³œ íåã³ç³íäå æàñàƒàí æ±ìûñûíäà Í. Àðèñòîâ êåëò³ðåä³, Ñàðû‰éñ³íí³œ àëøà ìåí Æàûï àòòû åê³ ±ëûíàí áàñà «àç³ðã³ êåçäå Ñàðû‰éñ³íäåð 1200 øàœûðà, îëàð Æåò³ñó óºëàÿòû Âåðíûé óåç³í³œ Ñàðû‰éñ³í áîëûñûí ±ðàéäû, ñµéò³ï ²ëå µçåí³í³œ îœ æàƒàñûíäàƒû ʉðò³ µçåí³í³œ ñîëò‰ñò³ã³íäå àðàòîðàœƒû øàòàëûíäàƒû Ñàðûòàó±ì îíûñûí ʵê³ìáåò (100 ‰é), Æàíàé (100 ‰é), Æîëàé-Òàíàé (100 ‰é), ÆàíÄîñàé (200 ‰é), ±ëûêå-ûðû (200 ‰é)áºð³ 700 ‰é àòàëàðû æàéëàéäû. Á±ë Ñàðû‰éñ³íäåð䳜 íåã³çã³ òîáû, àë æåêåëåãåí áµë³ã³ Øûìêåíò ïåí ªóëèåàòà óåçäåð³íäå øàøûðàï µì³ð ñ‰ð³ï æàòûð. Æîƒàðûäà àòàëƒàû Ñàðû‰éñ³í ðóëàðû á±ðûí ²ëå µçåí³í³œ îœ æàƒûí îíûñòàíûï êåëñå, Ò‰ðê³ñòàí ãåíåðàëãóáåðíàòîðëûƒû ±ðûëƒàííàí êåé³í àïàë ìåí Âåðíûé óåç³í³œ øåêàðàñûí ²ëå µçåí³ áµë³ï ò±ðƒàíäûòàí, ò‰á³ á³ð òóûñ Äóëàòòàðƒà æàûíäàï, ñîë æàƒàëàóƒà µòò³. ѵéò³ï, á³çãå ìºë³ì ºäåáè äåðåêòåðä³ ñàëûñòûðà àðàï, ìîéûíäàóûìûç êåðåê, µòå-ìµòå æàäàƒàéëàó àëøà ìåí Æàûï àòòû åê³ ‰ëêåè àòàƒà áµë³íåò³ï Ñàðû‰éñ³íäåð ðóû ò‰ï-òåã³í òîëû æàñàé àëãàíûìûç æî. àëøà µç êåçåã³íäå åê³: àéû ìåí Ñîïû àòàëàðûíà æ³êòåëåä³, àë Æàûï æåò³ àòàäàí ò±ðàäû: ʺê³ìáåò, Æàíàé, Æîëàé-Òàíàé, Æàíäîñàé, ʉëåêå-ûðû, Áàáà ìåí Ñîëòà흱ë. ¤ê³í³øêå àðàé, äåðåêòåð䳜 àçäûƒûíàí ‰ð³ì-á±òàòûœ ò±òàñ êåñòåñ³í æàñàóäûœ ì‰ìê³íä³ã³ áîëìàäû. Ñàðû‰éñ³íäåð䳜 äå ±ðàíû «Áàéò. Äóëàòòàðƒà àëòûíøû àòàäàí áàðúø îñûëàäû. Ñàðû‰éñ³íäåð䳜 ðóëû òàœáàñû àñòûíäà àéûøû áàð ( ), òµðòá±ðûø áîëûï êåëåä³. Ñàðû‰éñ³íäåð䳜 îñû ðóëû ±ðàíû ìåí òàœáàñû á³çãå áåëã³ë³ ê‰ëë³ äåðåêòåð ìåí åë àðàñûíàí æèíàƒàè æàçáàëàðäà á³ð àóûçäàí ìà±ëäàíàäû. XIX ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà Ñàðû‰éñ³í ðóû ²ëåí³œ îœ æàƒàñûíäàƒû ʉðò³ µçåí³í³œ ñàƒàñûíäàƒû Ñàðûòàó±ì ±øû-èûðñûç µœ³ð³í îíûñòàíƒàí áîëàòûí. http://kazchronic.host.kz


Ñàðû‰éñ³íäåð䳜 ò±ðìûñ ò³ðø³ë³ã³ ìåí µì³ð äåœãåé³ Âåðíûé óåç³íäåã³ µç àòà îíûñûíûœ àóà ðàéûíà áàéëàíûñòû áîëûï êåëä³. Ñàðû‰éñ³íäåð䳜 ªóëèåàòà óåç³í æàéëàƒàí àçäàƒàí òîáûíûœ îíüãñü㠍±ëäàóûò, Øó ìåí Òàëàñ µçåíäåð³í³œ áîéûíäàƒû Ìîéû흱ì. Ñîíäûòàí Âåðíûéäûœ äà, ªóëèåàòàíûœ äà Ñàðû‰éñ³èäåð³ íåã³ç³íåí ìàëìåí àéíàëûñòû. Îëàð ûñòàóëàðäà îðà-îïñû ñàëƒàí åìåñ, îé ìåí åíãê³ãå ñåêñåó³ëäåí àøû øàðáà æàñàï, µçäåð³ êè³ç ‰éäå ò±ðûï æàòòû. Ò‰éå, œîé, åïãê³, æûëû µñ³ð³ï, ³ð³ àðà ìàëäû àç ±ñòàäû. ʵø³œîíäà ò‰éåí³, æûëœûíû ïàéäàëàíäû, ³ëóäå á³ðåí-ñàðàí æàðëû-æàûáàéëàð ëàóƒà µã³çä³ æåêò³. Ñóäû ±äûœòàðäàí òàðòüãï, ì‰ìê³íä³ê áîëƒàí ò±ñòà µçåí ñóàòòàðûí, àë ûñòû ê‰í³ àðäû ò±òûíäû. ûñà àðàé àðíàéû æåì-øµï ºç³ðëåãåí æî. Åã³íø³ë³ê êºñ³á³ìåí àéíàëûñïàäû. Òàì-ò±ì åã³í µí³ìäåð³í (òàðû, áèäàé) êµðø³ äèàíäàðäàí àéûðáàñòàï àëûï îòûðäû. Ñàðû‰éñ³í ðóëàðûíûœ (àëøà ìåï Æàûï) ûñòàóû ʉðò³ µçåí³íåí áàñòàëûï, ²ëåí³œ îœ æàƒàëàóûíà äåé³í ñîçûëûï æàòàí Òàó±ì, Á±éðàò±ì, ¦ÿëûêåñ³ê, Æèåê, Àêåñ³ê, Æóñàí, Æîëáàðûñòû-ðàœäû, Àòîƒàé, àðàøåœãåë, ʵêæèäå, Øîñóàò µœ³ð³íå îðíàëàñûï æ‰ðä³. ʵêòåì ìåï ê‰çäå Ñàðû‰éñ³èäåð ²ëå îçåí³í³œ æàƒàëàóûí îíûñòàíûï, êµï øàðóàøûëû ñîë æåðä³ æàéëàäû, òåê ³ð³ áàéëàð æàçƒûò±ðûìƒà àðàé îéíàó-îéíàóƒà êµø³ï êåòåò³í. ̺ñåëåí, Ñàðû‰éñ³ííåí øûàí ìûœƒûðƒàí áàé àëè àðîé øàòàëûíäà 12 ìûœ áàñ îé µðã³çä³, á³ðíåøå ºéåë àëûï, ûñòàóäà á³ðíåøå îðà ñàëäûðûï, ò³ïò³ Âåðíûéäûœ µç³íäå ‰ëêåí ºóëåò³ áàð ‰é³ áµëäû. Îíûœ òîàëûíàí òóƒàí àçàñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûœ õàëû ºðò³ñ³ Éëæàžàí àëèåâà Àëìàòûäà ä‰íèå ñàëƒàí. àëè Îðòà Àçèÿ, ѳá³ð ìåí Îðûíáîð àðàñûíäà îéìåí ñàóäàíû ê圳ïåí æîëƒà îéäû. àçàí òµœêåð³ñ³íåí êåé³í îë á‰ê³ë ìàë-æàíûí Êåœåñòåðãå µòê³ç³ï, îòáàñûìåí ûòàéƒà êåò³ï, ñîèäà àéòûñ áîëäû. àëøà ðóûíàí òàðàƒàí ê³ø³ã³ð³ì øàðóàøûëûòàð Ñàðû‰éñ³íäåð䳜 îœò‰ñò³ê øåêàðàñûíäà êµêòåì ìåí ê‰çäå µç îòàðûí Æåëá±ëà, Àéäàðëû, Àÿ±äû, àïøàƒàé, Æèåê, ʉðò³, àðàòîðàœƒû ìàœàéûíäà µð³ñòåò³ï, êµá³ñ³ îñûíäà æàéëàï, åœ àóàòòûëàðû àðàîéƒà äåé³è êµø³ïœîíûï æ‰ðä³. ªóëèåàòà óåç³íäåã³ Ñàðû‰éñ³èäå𠍱ðàƒàòû µçåí³í³œ Øóãà ±ÿòûí ñàƒàñûíûœ ñîë æàƒàëàóûíà ûñòàï æ‰ðä³. Àë, Ñàðû‰éñ³íäåð䳜 åê³íø³ á³ð øàƒûí òîáû á±ë óàûòòà Òàëàñ µçåí³ áîéûíäà îíûñ òåïò³. Ñàðû‰éñ³íäåð䳜 êµêòåìã³-ê‰çã³ îíûñû Øó ìåí Òàëàñ, Ìîéûí±ì µœ³ð³íäå áîëûï, æàçäà ²ëå Àëàòàóûíûœ àëüï³ øàáûíäûœòàðûíà áàóûð áàñàòûí. Øó ìåí Òàëàñòûœ Ñàðû‰éñ³íäåð³ ³ø³íàðà åã³íø³ë³êïåí àéíàëûñòû. Íåã³ç³íåí ûñòàóëàðƒà æàûí æåðäå êåäåé æàòàòàð àëûï, åã³í ñàëûï, òàðû, áèäàé ìåí áàó-áàøà µñ³ðä³. Ñàðû‰éñ³íäåð䳜 µì³ð³íäå áºð³á³ð ìàë øàðóàøûëûƒû îí³ìäåð³ àéðûøà ìàœûç àëäû. ʉëë³ çàòòû ìºäåíèåòò³œ íûøàíäàðûíäà, àçû-ò‰ë³ê, êè³ì-êåøåê, ‰é-îðìàí, ò±òûíàòûí á±éûìäàðƒà äåé³í ‰é æàíóàðëàðû åðåêøå îðûí àëàòûí åä³. Ñîíûìåí, ò‰ð³êò³œ åæåëã³ ðóëàðûíûœ á³ð³ ‰éñ³íäåð àçà õàëûíûœ ƒàíà åìåñ, áàñà äà ò‰ð³ê õàëüãòàðûíûœ ýòíèêàëû òàðèõûíäà ‰ëêåí ìàœûç àòàðäû. Á±ë æµí³íäå òµœêåð³ñêå äåé³íã³ äå, îäàí êåé³íã³ äå çåðòòåóø³ëåð äåð êåç³íäå æàçäû. ̺ñåëåí, Í. Àðèñòî⠝ûðƒûç áåí µçáåê õàëûòàðûíûœ ±ðàìûíäà ‰éñ³íäåð ìåí ñàðû‰éñ³íäåð䳜 áîëƒàíûí àòàï µòñå, Ì. Òûíûøáàåâ ‰éñ³íäåð ûðƒûçäàð, œàðààëïàòàð, µçáåêòåð, ò‰ð³êìåíäåð ìåí ûðûì òàòàðëàðû, àøƒàðëàð ìåí àóƒàíäûòàðäûœ ýòíèêàëû ±ðàìûíäà äà áàð äåï åñåïòåéä³, àë Ñ. Àìàíæîëîâ ‰éñ³íäåð䳜 ûðƒûçäàð, µçáåêòåð, àçàòàð, òàòàðëàð, íîƒàé æºíå ò³ïò³ ìîíòîëäàð àðàñûíäà áîëƒàíû òóðàëû äåðåê êåëò³ð³ï, Â. Âîñòðîâ ‰éñ³ïäåð ìåí ñàðû‰éñ³íäåð䳜 àçàòàðäàí áàñà ûðƒûçäàð æºíå µçáåêòåð䳜 ³ø³íäå áîëƒàíûí êµðñåòåä³. Á±ë ‰éñ³íäåð ìåí ñàðû‰éñ³íäåð䳜 µçãå ò‰ð³ê õàëûòàðûíûœ ýòíèêàëû ±ðàìûíäà áîëƒàíûí àéƒàòàéòûí àâòîðëàðäûœ ò‰ãåë ò³ç³ì³ åìåñ, ‰éñ³íäåð䳜 ûïàëûí ñåç³èãåí õàëûòàð ò³ç³ì³ ò‰ãåë äåï ºë³ àéòà àëìàéìûç.

http://kazchronic.host.kz


ÄÓËÀÒ ¦ðàíû «Áàòèÿð», òàœáàñû Î

ûòàé æàçáàëàðûíäà «Äóëó» àòûìåí áåëã³ë³ áîëñà, ïàðñû äåðåêòåð³ïäåã³ «Äóƒëàò» àçà õàëûíûœ ýòíèêàëû ±ðàìûíà åíåò³í åæåëã³ ò‰ð³ê òàéïàñû. Í. Áè÷óðèíí³œ ìºë³ìåò³ áîéûíøà, Äóëàòòàð á³ç䳜 äºó³ð³ì³çãå äåé³íã³ II ƒàñûðäà ‰éñ³íäåð ñèÿòû Àëòàéäûœ øûƒûñûíà òàìàí µì³ð ñ‰ðä³. Ò³ïò³, Äóëó òàéïàñû ‡éñ³í Îäàƒûíûœ ±ðàìûíà åíãåí. Áåëã³ë³ îðûñ øûƒûñòàíóøûñû Í. Àðèñòîâ Äóëó òàéïàñû á³ç䳜 äºó³ð³ì³çãå äåé³í µì³ð ñ‰ðãåí, µéòêåí³ îíûœ á³ð ±ðàìû á³ç䳜 äºó³ð³ì³ç䳜 II ƒàñûðûíäà ƒ±íäàðìåí á³ðãå ûòàéäàí øûƒûï, àçà äàëàñûí áàñûï µò³ï, áàòûñà àðàé îçƒàëäû äåï åñåïòåéä³. Äóëó òàéïàñûûûœ êµñåìäåð³ Äóíàéäûœ àðƒû áåò³íäå Áîëãàð ïàòøàëûƒûí ±ðóƒà ñåïò³ã³í òèã³çåä³. Îäàí ºð³ Í. Àðèñòîâ á³ç䳜 äºó³ð³ì³ç䳜 V ƒàñûðûíäà Áàòûñ Ìîíãîëèÿ, àçàñòàí, Àëòàé ìåí Òÿíü-Øàíü àðàëûƒûíäà àëƒàí Äóëóäûœ áµë³ã³ ûòàé äåðåêòåð³íäå Òóëó àòûìåí áåëã³ë³ äåéä³. VII ƒàñûðäà êµøïåë³ëåð䳜 Áàòûñ ò‰ð³ê õàíûíà áàƒûíàòûí á±ë µëêåäåã³ áåñ àéìà äóëó àéìàƒû äåï àòàëûï, ò‰ð³ê òàéïàëàðûíûœ àðàñûíäà àëäûìåí àóûçƒà àëûíàäû. Á±ë îðàéäà ìûíàäàé æàé ûçûòû áîëûï êµð³íåä³: «ûòàéëàð VII ƒàñûðäà Òÿíü-Øàíü ìåí Àëòàé àðàñûí ìåêåíäåãåí ðóëàð: ÷ó-þå, ÷ó-ìè, ÷ó-ìèãóíü, ÷ó-áàíü æºíå áàñàëàðäûœ àòûí ñàòàï àëäû. Áºëê³ì, á±ë Øó òîáûí àéðûøà Äóëó íåã³ç³íäå Þñáàíè ò±ðƒûíäàðû ±ðàéòûí øûƒàð. àëàé áîëƒàíäà äà, îëàð øó-ìèãóíü, ø±íûø-øóáàíü áîëûï êåçäåñåò³í Äóëó àéìàãûíà åíä³. Á±ë àòàóäàí Äóëàòòûœ œàç³ðã³ Æàíûñ ðóûí á³ëóãå áîëàäû, àë ÷ó-áóíü àçàòàð àòòû àñòåðëåéò³í àòàëàð: Àëáàí ìåí Ñóàíäàð Øó ðóûíàí øûƒûï, áºëê³ì, Äóëó àéìàƒû ±ðàìûíäà ÷ó-áàèü áîëûï µð³ñòåãåí áîëàð». À. Áåðíøòàì V ƒàñûðäà Æåò³ñóäà áèë³ê ±ðƒàí ðó Æåò³ñóƒà á³ç䳜 äºó³ð³ì³çäåã³ 1 ƒàñûðäà êåëãåí ñîëò‰ñò³ê ƒ±íäàðäûœ ±ðïàƒû Þëáàí áîëäû äåï æàçäû. Á±ë ðó (þëáàí) á³ç䳜 äºó³ð³ì³çäåã³ VI ƒàñûðäà «×óáàíü» ýòíîíèì³ìåí Äóëó àóûìäàñòûƒûíà åíãåí áîëàòûí. àçàí óíèâåðñèòåò³í³œ ïðîôåññîðû, øûƒûñòàíóøû Í. Êàòàíîâ òà VIVIII ƒàñûðäà Îœò‰ñò³ê Ìîíãîëèÿ ìåí Òàðáàƒàòàéäû ìåêåíäåãåí äóëàòòàð àç³ðã³ äóëàòòàðäûœ àòà-áàáàñû áîëûï åñåïòåëåä³ äåï ò±æûðûìäàéäû. ûòàé äåðåêòåð³íå ñ‰éåíãåí Â. Âîñòðîâ òà îñû ï³ê³ðä³ îëäàéäû. Äóëàòòàðäûœ ýòíèêàëû áàéëàíûñû æµí³íäå áàñà äà êµçàðàñòàð áîëäû. ̺ñåëåí, Ø. Óºëèõàíîâ Ðàøèä àä-Äèíí³œ øåæ³ðåñ³íå ñ‰éåí³ï, Äóëàò, Ñóàí ìåí ‡éñ³íäåðä³ ìîíãîë ðóëàðû äåï åñåïòåóãå áåé³ì ò±ðàäû. Àêàäåìèê Â. Áàðòîëüä òà àç³ðã³ àçà äóëàòòàðû ìîíƒîëäàí øûòû äåï àòå ò±æûðûìäàéäû. Ñ. Àìàíæîëîâ äóëàòòàðäûœ ò‰ð³ê òåêòåñ åêåí³íå èìàíäàé ±éûï: «Ðàøèä àä-Äèí µç åœáåã³í XIV ƒàñûðäà æàçäû, îë êåçäå Ìîƒîëñòàíƒà ò±òœûí áîëûï ò‰ñêåí ºð ò‰ðë³ ò‰ð³ê òàéïàëàðû, ñîíûœ ³ø³íäå àçûí-àóëà äóëàòòàð äà á³ðøàìà ìîíƒîëäàíûï (ìîíƒîëøà äîêîëàòòàð) êåòêåí áîëàòûí», äåï ò‰é³íäåéä³. Ðàøèä àä-Äèí äå Îðòà Àçèÿíûœ Äóëàò ðóû ìîíƒîë äîêîëàòòàðûíàí øûòû äåìåéä³, êåð³ñ³íøå îë ºëã³ëåðä³ ò‰ð³ê äåï åñåïòåéä³. Îäàí ºð³ Ñ. Àìàíæîëîâ Â. Áàðòîëüäêå œàðñüã øûƒûï, åãåð VVIII ƒàñûðäà Äóëó íåìåñå Òóëó ðóû Æåò³ñó òµœ³ðåã³í æàéëàƒàí ÷ó-áàíäàðìåí (àç³ðã³ ñóàíäàðìåí) îäàòàñà á³ðãå µì³ð ñ‰ðñå, îíäà äóëàòòàðäû ìîíƒîëäàðäàí òàðàäû äåó䳜 µç³ òåð³ñêå ñàÿäû, àë Í. Àðèñòîâòûœ ò‰ð³ê òåêòåñ äåãåí äºëåë³ ñàëìàòû áîëûï êµð³íåä³. Îíûœ ‰ñò³íå äóëàòòàðäûœ Æåò³ñó ìàœàéûíäà ò±ðûï êåëãåí³í³œ ³ç³ àç³ðã³ ê‰íãå äåé³í ñàéðàï æàòûð. ̺ñåëåí, XXII ƒàñûðëàðäà îëàð àðàõàíèäòåð ìåìëåêåò³í³œ ±ðàìûíà ê³ðä³. Øàƒàòàé ±ëûñûíäàƒû ðóëàð ³ø³íäå Äóëó íåìåñå Äóëàòòàðäûœ áàñòû ìàœûç àòàðƒàíûí àçà ÑÑÐ òàðèõûíûœ àâòîðëàðû äà àéòàäû. ̱õàììåä Õàéäàðäûœ ìºë³ìäåó³íøå, äóëàòòàð XIV ƒàñûðäà Ìîƒîëñòàí ±ðàìûíà åí³ï, óàòòû ðóëàðäûœ á³ð³ áîëƒàí. http://kazchronic.host.kz


Á±ë ìºë³ìåòòåð䳜 áºð³ äóëàòòàðäûœ àçàñòàííûœ îœò‰ñò³ã³í ìåêåíäåï, XV ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XVI ƒàñûðäûœ áàñûíäà àçà õàëûíûœ ±ðàìûíà åíãåí³í äºëåëäåéä³. XVII ƒàñûðäà æàðëàð äóëàòòàðäû ²ëå áîéûíàí Øó, Òàëàñ ïåí Êåëåñ µçåíäåð³í³œ àœƒàðûíà àðàé ûƒûñòûðäû. XVII ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XVIII ƒàñûðäûœ áàñûíäà Äóëàò ðóûíûœ êµïø³ë³ã³ îœò‰ñò³êòå òîïòàñòû, ò³ïò³ Äóëàòòûœ Æàíûñ àòàñûíàí øûàí ¦ëû æ‰ç䳜 òµáå áè³ Òµëå áè Òàøêåíò òµœ³ðåã³íäå ò±ðäû. ¦ëû æ‰ç àçàòàðû XVIII ƒàñûðäûœ á³ð³íø³ æàðòûñûíäà ±ëò-àçàòòû ê‰ðåñ æ‰ðã³çå îòûðûï, Æàðèÿ ì‰ëäå ±ëàƒàíøà á³ðòå-á³ðòå µç³í³œ á±ðûíƒû îíûñûíà îðàëäû, äóëàòòàð êµïø³ë³ã³í³œ Òàøêåíò òµœ³ðåã³íåí á³ðæîëàòà àóûñóû àëàëûòàð êàóûìäàñòûƒû ìåí àçàòûœ àœëû ìåí Øàíûøûëû ðóëàðûíûœ 1798 æûëƒû àòûƒûñû ñåáåï áîëäû. Á±ë ñîƒûñòà àëàëûòàð àóûìäàñòûƒû æ圳ï, äóëàòòàð Òàøêåíòòåí æûðà ñîëò‰ñò³ê-øûƒûñà àðàé æûëûñòû. ѵéò³ï, XIX ƒàñûðäûœ áàñûíäà Äóëàò ðóûíûœ êµïòåãåí àòàëàðû Øûìêåíòòåí áàñòàï, Æåò³ñó áîéûíà, äºë³ðåê àéòàíäà, Àëìàëû (êåé³í³ðåê Âåðíûé, àç³ð Àëìàòû àëàñû) œàëàøûƒûíà äåé³í îíûñòàíäû. XIX ƒàñûðäà ¦ëû æ‰ç ðóëàðû êµï ñàïûðûëûñàí æî, ºñ³ðåñå, àçàñòàííûœ á‰ê³ë æåð³ Ðåñåéãå îñûëƒàííàí êåé³í àçàœ õàëû ðóëàðû µçäåð³ œîíûñòàíƒàí µëêåëåðäå ò±ðàœòàëà áàñòàäû. XIX ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà Ìàêøååâ ïåí Ãðîäåêîâòûœ ìºë³ìåò³ áîéûíøà, Äóëàòòàðäûœ êµïòåãåí ðóëàðû 40 ìûœ øàœûðàà æåò³ï, íåã³ç³íåí Ñûðäàðèÿ óºëàÿòûíûœ Øûìêåíò, ªóëèåàòà óåçäåð³íäå, Æåò³ñó óºëàÿòûíûœ Âåðíûé ìåí ϳøïåê óåçäåð³íäå îíûñ òåïò³. Ì. Òûíûøáàåâòûœ êµðñåòó³íøå, 1917 æûëû á±ë òµðò óåçäå: Øûìêåíòòå140 ìûœ, ªóëèåàòàäà140 ìûœ, Âåðíûéäà100 ìûœ æºíå ϳøïåêòå 80 ìûœ, áºð³ 460 ìûœ æàí äóëàòòàð ò±ðƒàí. Á³çãå ìºë³ì ê‰ëë³ òàðèõè, ºäåáè æºíå îëäàƒû äåðåêòåðãå ñºéêåñ äóëàòòàðäûœ æàóûíãåðë³ê ±ðàíû «Áàòèÿð» äà, òàœáàñû 䵜ãåëåê- Î Äóëàòòàðäûœ ýòíèêàëû, ÿƒíè àòàëû ±ðàìû á³ç êµðñåòêåí ºäåáè äåðåêòåðäå, ºñ³ðåñå, îíûœ æîƒàðƒû äåœãåé³ ³ð³ òµðò àòà: Áîòáàé, ²Ïûìûð, Ñèûì, Æàíûñ äºë êåëò³ð³ëåä³. Á±ë ðóëàð áîéûíøà ºäåáè äåðåêòåðäå ò‰ï-ò±èÿíû ì‰ìê³íä³ã³íøå òîëû àìòûëàäû, îíûœ ³ø³íäå Í. Àðèñòîâ, Ì. Òûíûøáàåâ ïåí Â. Âîñòðîâòûœ ìºë³ìåòòåð³í ä±ðûñ ºð³ òîëû äåï ñàíàóƒà áîëàäû. Á±ë äåðåêòåðä³ µçàðà ñàëûñòûðà îòûðüø, îëàðäû µç æèƒàí-òåðãåí³ì³çáåí òîëûòûðûï, Äóëàò ðóûíûœ òåã³í ±ðàñòûðó ì‰ìê³íä³ã³ òóäû. Äóëàò ðóûí òàðàòóäà ±éìà±ëà êµíåêµç àðèÿëàð êµï êµìåê êµðñåòò³: ±ëàí àóäàíûíûœ ò±ðƒûíû 1882 æûëû òóƒàí (Ñèûì), Îœàëáåê Îðàçáåêîâ; Ñîçà àóäàíû, Æóàíòµáå êåœøàðûíûœ ò±ðƒûíû, 1893 æûëû òóƒàí (Òàìà) ªáäóºë³ îíäûáàåâ; Ñîçà àóäàíû, Áàáà Àòà àóëûíûœ ò±ðƒûèû, 1892 æûëû òóƒàí (Áîòáàé) Ʊìàòàé Òîœáàåâ; Àëƒàáàñ àóäàíû, Øàÿí åëä³ ìåêåí³í³œ ò±ðƒûíû, 1888 æûëû òóƒàè (ѳðãåë³) Òºæ³áàé Áåðä³áàåâ; Áµãåí àóäàíû, Òµðòê‰ë àóëûíûœ ò±ðƒûïû, 1888 æûëû òóƒàí (àðàîéëû) îæàòàé Òåëåêîâ; Øó àóäàíûíûœ ò±ðƒüøû, 1896 æûëû òóƒàí (Áîòáàé) Ñìàéûë àëèïàíîâ; Òàëàñ àóäàíüøûœ ò±ðƒûíû, 1885 æûëû òóƒàí (Îéû ðóûíûœ Ûñòûñû) Øûíûáàé Áàëòàáàåâ; Òàëàñ àóäàíûíûœ ‡øàðàë àóëûíûœ ò±ðƒûíû, 1888 æûëû òóƒàí (Îøàòû) Ìûòûáàé Ìàõàìáåòîâ; ʵêòåðåê àóûëûíûœ ò±ðƒûíû, 1909 æûëû òóƒàí (Æàëàéûð) ªá³ëäà Òºæåíîâ; Ìîéû흱ì àóäàíû, Æàìáûë àòûèäàƒû êåœøàðäûœ ò±ðƒûíû, 1891 æûëû òóƒàí (Æàëàéûð) Êàìàë ĉéñåìáàåâòàð áîëäû. ªðèíå, á±ë ê³ñ³ëåð䳜 áåðãåí ìºë³ìåòòåð³ êµï àéòàëàíñà äà á³ð³í-á³ð³ òîëûòûðàäû. Îíûœ ‰ñò³íå îëàðäûœ øåæ³ðåñ³ íåã³çã³ æºéòòåðäå ºäåáè äåðåêòåðãå ñºéêåñ êåëåä³, ºñ³ðåñå àðƒû àòàëàðƒà êåëãåíäå îëàðäûœ äºë æºíå ±íäûëûƒûí äºëåëäåéä³. Äóëàò òàéïàñûíàí øûàí áåëã³ë³ òàðèõøû, ìåìëåêåò àéðàòêåð³ ̱õàììåä Õàéäàð Äóëàòè 1499 æûëû Òàøêåíòòå òóûï, 1551 æûëû Êàøìèðäå œàçà òàïàí. ̱õàììåä Õàéäàð Äóëàòè䳜 áàëàëû øàƒû ̱õàììåä Øàéáàíè õàí áàñòàƒàí êµøïåë³ µçáåêòåð䳜 ûñûìûìåí http://kazchronic.host.kz


Îðòà Àçèÿäà Òåì³ð ºóëåò³ ìåìëåêåò³í³œ ê‰éðåó, Ìîƒîëñòàííûœ ûäûðàó æºíå àçà õàíäûƒûíûœ µðêåíäåó äºó³ð³ìåí ò±ñòàñ êåëåä³. ѱëòàí-Ìàõì±ä õàí ìåí ̱õàììåä Øàéáàíè õàííûœ ñîƒûñòàðû êåç³íäå 1508 æûëû ̱õàììåä Õàéäàð Äóëàòè䳜 ºêåñ³ œàçà áîëûï, òóûñòàðû áàëàíû Êàáóëäàƒû Áàáûðƒà æ³áåðåä³. ¤éòêåí³ Áàáûð îíûœ òóƒàí áµëåñ³ áîëàòûí. Åñåéå êåëå ̱õàììåä Õàéäàð Äóëàòè Áàáûðäûœ Ìàóàðàííàõð æîðûƒûíà àòûñàäû. 1512 æûëäàí áàñòàï ѱëòàí Ñàéèä õàííûœ àøãàðäàƒû ñàðàéûíäà ò±ðûï, êµðíåêò³ ºñêåðè æºíå ñàðàé ûçìåò³í àòœàðàäû. Îíûœ àøƒàð ìåí Æàðêåíò ‰ø³í ªáóáºê³ðìåí 1514 æûëƒû ñîƒûñûíäà, ñîíäàé-à ûðƒûçñòàíƒà, îœò‰ñò³ê-øûƒûñ àçàñòàíƒà æºíå Òèáåòêå æàñàƒàí ºñêåðè æîðûêòàðûíà œàòûñàäû. Õàí ì±ðàãåð³ ªáä³ðàøèä (Àáä àð-Ðàãäèä) ñ±ëòàíäû òºðáèåëåä³. 1533 æûëû õàí òàƒûíà îòûðƒàí ªáä³ðàøèä Äóëàò òàéïàñû áàñøûëàðûíàí àó³ïòåí³ï, îëàðäû àòàë óƒûíƒà ±øûðàòàäû. ̱õàììåä Õàéäàð Äóëàòè ‡íä³ñòàíƒà àøàäû. Îë ì±íäà ¦ëû Ìîƒîëäàð ñàðàéûíäà ºñêåð áàñû áîëàäû. Êàøìèðä³ æàóëàï àëûï, îíû Ìîƒîëäàð àòûíàí áèëåï ò±ðäû äà, 1451 æûëû æåðã³ë³êò³ õàëû êµòåð³ë³ñ³ êåç³íäå àçà òàïòû. ̱õàììåä Õàéäàð Äóëàòè æàí-æàœòû, òåðåœ á³ë³ìä³ àäàì áîëƒàí. ¤ç çàìàíûíûœ ñàÿñè îœûƒàíäàðû ìåí àéðàòêåðëåð³ æàéûíäà æºíå àçàñòàí, Îðòà Àçèÿ ìåí Ìîƒîëñòàííûœ µòêåí òàðèõûí, ºñ³ðåñå Äóëàò òàéïàñûíûœ òàðèõûí æàñû á³ë³ï, îíû µç øûƒàðìàëàðûíäà á³ëã³ðë³êïåí áàÿí åòò³. ¤ç³í³œ «Òàðèõ-è Ðàøèäè» àòòû áàñòû òàðèõè åœáåã³í 154146 æûëäàð àðàñûíäà Êàøìèðäå æàçäû. ̱íäà îë Äóëàòòàð ìåí Ìîƒîëäàðäûœ µòêåí³ æàéëû ºœã³ìåëåð ìåí àœûçäàðäû, Ìîƒîë õàíäàðûíûœ ñàðàéëàðûíäà ñàœòàëƒàí ðåñìè œ±æàòòàð ìåí áîëƒàí îèƒàëàðäû êµç³ìåí êµðãåí êóºëàðäûœ àéòóûìåí µç êµðãåíäåð³í ñàëûñòûðà œîðûòó íåã³ç³íäå ïàðñû ò³ë³íäå æàçäû. Á±ë åœáåã³í æàçóäà ̱õàììåä Õàéäàð Äóëàòè µç³íå äåé³íã³ êµïòåãåí ƒàëûì-ƒ±ëàìàëàðäûœ äà åœáåêòåð³í ê圳íåí ïàéäàëàíäû. ̱íûœ µç³ ̱õàììåä Õàéäàð Äóëàòè øûƒàðìàëàðûíûœ ƒûëûìè ±íäûëûƒûí àðòòûðàäû. ̱õàììåä Õàéäàð Äóëàòè䳜 áàñòû øûƒàðìàñû «Òàðèõ-è Ðàøèäèäå» îðòà ƒàñûðäàƒû àçàòàð òàðèõûí, àçà õàíäûƒû ±ðûëƒàíƒà äåé³íã³ æºíå îäàí êåé³íã³ Æåò³ñó æºíå Øûƒûñ Äåøò³ ûïøàòàƒû ûçûòû îèƒàëàð, Ìîƒîëñòàííûœ ±ëàóû, ôåîäàëäû ñîƒûñòàð, ñûðòû æàóƒà àðñû àçà, ûðƒûç æºíå µçáåêòåð䳜 äîñòû îäàƒûíûœ àëûïòàñóû, àëàëàð ò³ðø³ë³ã³ ìåí åã³íø³ë³ê ìºäåíèåò³ æºíå Æåò³ñóäûœ òàðèõè ãåîãðàôèÿëû, ºëåóìåòò³êýêîíîìèêàëû æàƒäàéû, ûñàñû îðòàƒàñûðëû àçàñòàí òàðèõû ò. á. îñûëàð ñèÿòû ±íäû äåðåêòåð àìòûëƒàí. 1999 æûëû ±ëû ƒ±ëàìàíûœ òóƒàíûíà 500 æûë òîëóûíà áàéëàíûñòû ̱õàììåä Õàéäàð Äóëàòè䳜 ê‰íäåð³ ê‰ëë³ àçàñòàí áîëûï àòàï µò³ëä³.

http://kazchronic.host.kz


ÁÎÒÁÀÉ ¦ðàíû «Áîòáàé», «Ñºìåí», òàœáàñû -

, ,

Áîòáàé Äóëàò ðóûíûœ òµðò àòàñûíûœ á³ð³ (¹ 3, Çà îñûìøàëàðäû àðàœûç). àçà øåæ³ðåñ³ áîéûíøà Áîòáàé áåñ àòàƒà áµë³íåä³: 1. ±äàé±ë µç êåçåã³íäå òµðò àðûñà òàðàéäû, òµðò ±ëäûœ ±ðïàòàðû òµðò àðûñ àòàëàäû: ªë³ìæàí. Áåñòîðñû, Ñèûðøû, Åñáåð (Áàéò‰ãåë, Áàéê³ñ³ (Áàéøàò) Æèåíáàé ìåí Á±àð); 2. Øàãàé êåëå-êåëå àëòû àðûñà àæûðàéäû, Øàƒàéäûœ ‰ø ±ëû Áàéê‰ø³ê, Åñåíãåëä³ ìåí ʳøêåíòàé áàð. Àëƒàøû åêåó³í³œ ±ðïàòàðûí åë àóçûíäà «Ê³øêåíòàé áîòáàé», àë êåé³íã³ñ³í «Øîœ áîòáàé» äåéä³. Îëàðäûœ ºðàéñûñûíàí åê³ ±ë µðá³ä³, Øàƒàéäûœ á‰ê³ë àëòû íåìåðåñ³íåí òàðàƒàí êµïòåãåí ±ðïàòàðäû «Àëòû àðûñ øàãàé» äåéä³. Áàéê‰ø³êòåí åê³ ±ë: Àñàí ìåí Òàéëà, Òàéëàòàí Æàóûð, ̱ðàò; ̱ðàòòàí àíàò. Åñåíãåëä³äåí åê³ ±ë: Àøà ìåí îæàé; îæàéäàí Æàñûëû, ªë³áåê, Æàçû, ûäûð; ûäûðäàí Æàðàñ, ¤òåï, Ìàëƒàð, Ìàìûð, ¤òåóë³; ¤òåóë³äåí ¤ì³ðáåê, ªë³áåê; ªë³áåêòåí ¤ëìåñ áàòûð, îäàí Ñûïàòàé áàòûð. ʳøêåíòàéäûœ åê³ ±ëû áàð: Æàíîéëû ïåí Åñåíáàé; Åñåíáàéäàï Äîäà, Øàƒàòàé; Øàƒàòàéäàí Àóàí, îäàí Ѻìåí áàòûð; Ѻìåííåí àïñåëåì áàòûð. ¤ëìåñ ïåí Ѻìåí áàòûðëàð Áîòáàé ðóûíûœ àçàòêåðëåð³íå áàñ áîëûï, 1798 æûëû òàøêåíòò³êòåðãå àðñû øàéàñà àòûñòû. Ѻìåí áàòûð áîòáàéëûòàðäûœ æàóûíãåðë³ê ±ðàíûíà àéíàëäû. Àë, Ñûïàòà³³ áàòûð áîëñà; Êåíåñàðû àñûìîâòû ìîéûíäàóäàí áàñ òàðòòû, îíûœ çèðàòû Ìåðê³äåí øûƒûñà àðàé 15 øàûðûì ‰ëêåí æîë áîéûíäà æàòûð. 3. Áèäàñ (ê³ðìå). ¤ê³í³øêå àðàé, îíûœ òåã³ òóðàëû á³çäå äå, ºäåáèåòòå äå äåðåêòåð æî. 4. îðàëàñ (ê³ðìå, 12 àðûñà áµë³íåä³) îäàí Æàíàò; Æàíàòòàí àëûáàé; àëûáàéäàí àðàîéëû ìåí àðàîñàé; àðàîéëûäàí àëòû ±ë áàð: Åñåí, Ûðûñ, ̺ìáåòàé, Áåêøîðà, àóƒàÿ ïåí Øàóàð; àðàîñàéäàí àëòû ±ë áàð: Èò³ì, Ñàðûì, Ìûðçà, Áóðà, Òàìàé ìåí îñàí. ̳íå, îëàð îðàëàñòàí êåé³í 12 àòàƒà áµë³í³ï, «îðàëàñòûœ îí åê³ àðûñû» äåï àòàëàäû. Òûíûøáàåâòûœ àéòóûíøà îðàëàñ ê³ðìå, ìîíãîë òåêòåñ. ÑàíîíÑèñåí áîéûíøà, îë æåêå ðó áîëûï åñåïòåëåä³, àœûçäà îäàí àòàòû Àëàíãîâà øûƒàäû, îäàí Øûœƒûñ-õàííûœ àòàáàáàëàðû òàðàéäû. 5. ʵê³ðåê (ê³ðìåí³œ åñ³ì³ Òåêåæàí). ʵê³ðåêòåí òµðò àòà àæûðàéäû: àðà, Á±ëàíòàé, Áåñáàëà (Áåñòåðåê äåï òå àòàëàäû), Òóàø. Á±ë æåðäå Áåñáàëà æåò³ì àëûï, îíû ʵê³ðåê àñûðàï àëûï, õàëûòà «Áåñòåðåê» äåï àòàï êåòåä³. àçà øåæ³ðåñ³íäå Áåñáàëàíû áåñ áàëàñû áàð Áåñòåðåêò³œ (Òåð³ñêåé, ªéòåê, Æîëàìàí, Øààáàé æºíå áåñ³íø³ñ³ áåëã³ñ³ç) êåé³íã³ àòàñû äåéä³. Òåêåæàíäû íåë³êòåí ʵê³ðåê äåï àòàƒàíûí á³ç äå, ºäåáè äåðåêòåð äå òàðàòûï áåðå àëìàäû. Áîòáàéëàðäûœ µç³í³œ æàóûíãåðë³ê ±ðàíû «Áîòáàé» àòàñûíûœ àòûìåí àòàëàäû, áºéãå êåç³íäå µç ðóûíûœ µì³ð³íäå ìàœûçäû îðûí àëàòûí àòàòû áàòûð «Ñºìåí» åñ³ì³ îëäàíûëàäû. Á³ð ƒàæàáû, îëàðäûœ òàœáàñûíûœ á³ðíåøå ò‰ð³ áàð. Ñîíûìåí, Áîòáàé ðóûíûœ òàœáàñû ( ) (Ãðîäåêîâ áîéûíøà), (Àìàíæîëîâ áîéûíøà), (Òûíûøáàåâ áîéûíøà). Á±íûœ áàðëû ò‰ð³ Äóëàòòàðäûœ íåã³çã³ ðóëû òàœáàñû 䵜ãåëåêòåí òàðàï, êåéá³ð æåêåëåãåí ñèïàòòàðìåí òîëûœòûðûëûï îòûðƒàíû áàéàëàäû.

http://kazchronic.host.kz


ØÛÌÛÐ ¦ðàíû «Øûìûð», «îéãåëä³», òàœáàñû

, ,

Øûìûð Äóëàò ðóûíûœ œ±ðàìûíäàƒû òµðò àòàíûœ á³ð³ (¹ Ǻ-îñûìøàíû àðàœûç). àçà øåæ³ðåñ³ áîéûíøà øûìûð ‰ø àòàƒà áµë³íåä³: 1. Áåêáîëàò, 2. Øûíîæà, 3. Òåì³ðáîëàò. Á±ë ‰øåó³í³œ ³ø³íäå áåñ áàëàñû áàð Áåêáîëàò àòàñû ñàí æàƒûíàí êµï, îëàð Æèåíáàé, Òîëìºìáåò (Áàéíàò), Æèåíáåò, سëìºìáåò æºíå Áåñòåðåê (ê³ðìå) áîëûï òàðàéäû. Æèåíáàéäàí åê³ ±ë áàð: Æàœàáàé ìåí Á²àæûò; Æàœàáàéäàí áåñ ±ë: Øîàí, ʉëòåì³ð, Àéò±ë, صæå ìåí Ñûðëû; Øîàííàí Øîò±ë, îäàí îíûñáàé, ʵòåï, Áµëåê. îíûñáàéäàí ̺ìáåò, îäàí Áàéçàœ äàòœà (Êåíåñàðû àñûìîâòûœ œîëäàóøûñû), îäàí àëûáåê, îäàí Ò³ëåó±ë (Ì. Òûíûøáàåâà ìàƒë±ìàò áåðóø³, 1925 æûëû 45 æàñòà åä³). Øàæûòòàí ‰ø ±ë òóàäû: Áàéàí, Áåêòåì³ñ, Ѻìáåò. Êåé³íã³äåí òµðò ±ë: ͱðìàƒàìáåò, Äîñìàƒàìáåò, Æàëìàƒàìáåò ïåí Åðìàƒàìáåò. ͱðìàƒàìáåòò³ åë æ±ðòû ͱðáàé áè äåï òå àòàï êåòåä³. Îäàí ̵œêå ìåí ĺó³òºë³ áè åíø³ àëàäû. Æèåíáåò ‰ø ±ë êµðåä³: Àëäàáåðä³, Ñüãäûáàé, ʉíòó. سëìºìáåòòåí ‰ø ±ë: ûðƒûçºë³, ±ëè, Íîƒàé. ûðƒûçºë³äåí ‰øåó: Òºœ³ð±ë (Ñàëû), ±äà靱ë, Àíäà±ë. Êåé³íã³äåí Æàóëûáàé, Òºòò³áàé ìåí îæûìáàé. Øûíîæàíûœ àòà òåã³í òàðàòñà, Øûíîæà àòàóëû åê³ãå áµë³íåä³: îáûëàíäû ìåí ʵê³ðåê (ê³ðìå, Áîòáàé ³ø³íäå áîëƒàíäûòàí, á³ç îíû àéòàëàìàéìûç). îáûëàíäûäàí òµðò ±ë áàð: Øîàé, Ìûðñàëû, îíàœáàé, ûðƒûçºë³. Ñûäàí Øààí, îäàí áåñ ±ë: Òàœàòàð, Æàñûëûœ, Áàëû, Áàéûìáåò, àðàòåêå. Áàéûìáåòòåí Ñàðò, Ñàðòòàí îéãåëä³ áàòûð (îë ̺ìáåòïåí á³ðãå Øûìûð ðóûíûœ òàøêåíòò³êòåðìåí ñîƒûñûíäà 1798 æûëû îë áàñòàƒàí). îéãåëä³ áàòûðäàí òµðò ±ë: Òîƒàíáàé áè, Àìûðçà, Æîëìûðçà, Ñàðûìûðçà. Ñûñûíàí Æåò³áàé, îäàí Á³ëòåë³ áè, îäàí Á±ðàëû áè, îäàíÊåð³ìáàé (1922 æûëû ä‰íèå ñàëäû). Ìûðñàëûìíàí Ñàòûáàé, îäàí Áàéòàíà. Òåì³ð ðóûí äåðåêòåð䳜 æåò³ìñ³çä³ã³íåí òàðàòóäûœ ðåò³ êåëìåä³. Îëàð òóðàëû ìºë³ìåò æîòûœ àñû. Øûìûð ðóûíûœ á‰ê³ë Äóëàòòàðƒà îðòà «Áàòèÿðäàí» áàñà, µç³í³œ «Øüèìûð» æºíå «îéãåëä³» äåãåí æàóûíãåðë³ê ±ðàíû áàð. Øûìûð ‰ëêåí àòà áîëñà, îéãåëä³ XVIII ƒàñûðäà µì³ð ñ‰ðãåí àòàòû áàòûð. Øûìûðäûœ òàœáàñû ñºë µçãåðò³ëãåí Äóëàòòàðäûœ áåëã³ñ³èäåé (Ãðîäåêîâ áîéûíøà), ( ) (Òûíûøáàåâ áîéûíøà), æºíå (Àìàíæîëîâ áîéûíøà). Øûí ìºí³íäå á±ëàð á³ðá³ð³íå µòå ±ñàñ.

http://kazchronic.host.kz


ÑȍÛÌ ¦ðàíû «Ñèûì», «Ðûñáåê», òàœáàñû

,

,

Ñèûì Äóëàò ðóûíûœ òµðò àòàñûíûœ á³ð³ (¹ 3 îñûìøàíû àðàœûç). àçà øåæ³ðåñ³ áîéûíøà, Ñèûì íåã³ç³íåí îí àòàƒà áµë³íåä³: Áîðàñ (àðàîéëû), Òîƒàòàé, Øóûëäà (Áàéñåé³ò), Áóàñ, ±ëñåé³ò (óñèðà), Àûëáåê, ±òòûáàé, Åñáîë (Àîéëû), Åñåíãåëä³ (Àîéëû ìåí àðàîéëû). Ò‰ð³êìåíäåð ³ø³íäå äå Àîéëû, àðàîéëûëàð áàð. Îëàð XIVXV ƒàñûðäà Àçåðáàéæàí ìåí ÀðìåíèÿÄà áèë³êêå òàëàñòû. Ì. Òûíûøáàåâòûœ åñêåðòó³íøå, îëàðäû äà Äóëàòòàí øûàí äåï øàìàëàóƒà áîëàäû. Åë àóçûíäà Áîðàñ, Òîƒàòàé ìåí Áóàñòû Áàéñåé³ò àòûìåí àòàéäû. Áàéñåé³òò³œ øûí åñ³ì³ Øóûëäà. Åñáîë ìåí Åñåíãåëä³í³œ ±ðïàòàðûí æàé ƒàíà «Åñò³ëåð» àòàíäûðƒàí. Áºëê³ì, îëàð á³ð-á³ð³íå ðóõàíè æàûí áîëƒàí ñîœ áàñà àòàëàñòàðû ìåí êµðø³ëåð ñîëàé æààóðàòûí àòàƒàí øûƒàð. Ñèûì ðóûíûœ æîƒàðûäà àòàëƒàí àòàëàðûíûœ òåã³ òóðàëû òîëû ìàƒë±ìàò æî. Ñîûäûòàí îëäàƒû áàð äåðåêòåðãå ñ‰éåí³ï, òàðàòûï îòûðìûç. ѵéò³ï, õàëûòà àðàîéëû àòàëàòûí Áîðàñ íåã³ç³íåí áåñ ‰ð³ì-á±òàà áµë³íåä³: îðàç, Љñòåì, ªæ³, Íàóðûçáàé ìåí Òîìàé. Á±ë áóûííàí ºð³ àðàé æ³êòåóãå äåðåêòåð æåòê³ë³êñ³ç. Áóàñ àòàñû áåñ á±òàòàí ò±ðàäû: Áîñà, Áîðû, ±ë, Åñòîðû ìåí ûçûëàðìûñ. Áîñà ±äàéáåðä³ ìåí Àëàê‰ø³êêå áµë³íåä³. ±äàéáåðä³äåí Æàðûìáåò, Ñàéêµê æºíå Ñàðû òàðàéäû. Åñòîðûíûœ åê³ ±ëû áàð: Òîéøû ìåí Ò³ëåóàáûë, Òîéøûäàí àðàáè, àë îäàí щé³íä³ê ïåí Àòàëû. Ò³ëåóàáûëäàí ‰ëêåí ‰ð³ìá±òàòûœ àòàñû áîëûï åñåïòåëåò³í òµðò ±ë µñ³ï æåò³ëä³: Æàóøû, Òàœàò, ʵñêå, îñì±ðàò. Àë, ʵñêåäåè Åñò³ ìåí Øîòêå. Åñò³äåí àðàáàòûð, îäàí Øåíåò áàòûð; Øåíåò áàòûðäàí Ò±ðûñ áè ìåí Ðûñáåê áàòûð. Ò±ðûñ áèäµí Áàòûðáåê äàòà, îäàí Òàñòàìáåê, îæàé ìåí Èñà; Òàñòàíáåêòåí Áåëîæà (Ì. Òûíûøáàåâïåí êåçäåñêåíäå 1925 æûëû 50 æàñòà åêåí). îñì±ðàòòàí Øàõì±ðàò, îäàí àðàáè, îäàí ̺ë³ê áè, îäàí Àñûë áè, îäàí ªëæ³áåê äàòà, îäàí Áàéñåé³ò. Àûëáåê ‰ø àòà: Àƒàáåê, Ìûðçàáåê æºíå Àòàéûñà áµë³íåä³. ±òòûáàé òàðìàƒûíàí Áàƒëàí µðáèä³. Åñáîëäûœ (Àîéëû) åê³ ±ëû áàð Îìàð ìåí Ñàòûáàëäû. Îìàðäàí àðæàó ìåí àéû. Ñàòûáàëäûäàí åê³ ±ë: Åëò‰çåð ìåí Áµð³. Åëò‰çåðäåí Ðûñáàé ìåí ±òòûáàé. Áµð³äåí Åëêå ìåí Åñòåìáàé. Àë, Åñåíãåëä³äåí (Àœîéëû) òµðò àòà: ‡ëåáàé, Ñûðëûáàé, Òµëå ìåí Áîëàò áµë³í³ï øûƒàäû. Ñîíûìåí, Ñèûìƒà ê³ðåò³í 10 àòàíûœ òåê àëòàóûíûœ òåã³í ò‰ãåë áîëìàñà äà òàðàòûï, òµðòåó³íå ìºë³ìåòòåð æåò³ñïåãåíä³êòåí, òîòàëƒàíûìûç æî. Ñîƒàí œàðàìàñòàí, êåëò³ð³ëãåí ìàƒë±ìàòòàð Äóëàò ðóûíûœ Ñèûì àòàñû òóðàëû í僱ðëûì àíû äåðåêòåð áåðåä³. Ñèûì ðóûíûœ æàóûíãåðë³ê ±ðàíû «Ñèûì» (Í. Àðèñòîâ, Ì. Òûíûøáàåâ, Ñ. Àìàíæîëîâ) æºíå «Ðûñáåê» (Í. Àðèñòîâ, Ì. Òûíûøáàåâ áîéûíøà). Ðûñáåê XVIII ƒàñûðäà µì³ð ñ‰ðãåí ºéã³ë³ áàòûð. Ñèûìäàðäûœ ðóëû òàœáàñû á±ë àëƒàøœûäà Í. Ãðîäåêîâòûœ åœáåã³íäå , , êµðñåò³ë³ï, êåé³ííåí Í. Àðèñòîâ, Ì. Òûíûøáàåâ, Ñ. Àìàíæîëîâ ïåí Â. Âîñòðîâ îç æ±ìûñòàðûíäà ñîäàí àëûï ïàéäàëàíàäû. ‡ø³íø³ òàœáàíû æàëïû Äóëàòòûœ áåëã³ñ³ Î ò‰ð³ äåï åñåïòåï, àë àëƒàøû åê³ òàœáà ñèûìäàðäûœ ±ðàìûíà åíãåí ê³ðìå áàñà á³ð àòàëàðäûœ åíø³ñ³ äåóãå ºáäåí áîëàäû.

http://kazchronic.host.kz


ÆÀÍÛÑ ¦ðàíû «Æàíûñ», «Òµëå», òàœáàñû Æàíûñ Äóëàò ðóû òµðò àòàñûíûœ á³ð³ (3 â-îñûìøàíû àðàœûç). àçà øåæ³ðåñ³ áîéûíøà, Æàíûñ ñåã³ç àòàäàí ò±ðàäû. Îëàð: Æàðëûàìûñ, Øåã³ð, ¤òåé, Æàëìºìáåò (Áµãåòæàéëû), Æàíòàé, Æàíòó, Îéìàóûò (ê³ðìå) ïåí Æàíòà. ¤ê³í³øêå àðàé, á³ç䳜 ±çûðûìûçäà Æàíûñ ðóûíûœ òµðò àòàñû òóðàëû ìºë³ìåò áàð äà, áàñàëàðû æàéûíäà äåðåêòåð æåò³ñïåéä³. Îëàðäûœ åêåó³ Æàðëûàìûñ ïåí Æàíòó òóðàëû ìàƒë±ìàò òîëûƒûðà. Ñîíûìåí Æàðëûàìûñ åê³ á±òàà: Áàéûñ ïåí àñàðàóƒà (Áåé³ìáåò) áµë³íåä³. Áàéûñ µç êåçåã³íäå áåñ àòà: àðûìñà, Íàçàð, Æîëñåé³ò, àéûïáåðä³, Áàéñåé³òêå æàòàäû. àñàðàó ‰ø àòà: Îðàç (îíûœ ѱëòàíêåëä³, Áµêåí àòòû ±ëäàðû áîëäû), Á±àð (Áàáà, Ñûðûìáåò, ±ëáîëäû ìåí Ò³ëåó³ìáåò) æºíå Åëò‰çåð (Òµêå, Òóûñ). ¤òåé àòàñû åê³ á±òàœòàí µðáèä³: ̺óåòåé ìåí Ìàóçà. Æàëìºìáåòêå (Áµãåòæàéëû) Áåñàëìà æàòàäû. Á±ë ýòíîíèì æåêå ò±ëƒàíûœ åñ³ì³ åìåñ, îë ºëäåá³ð ñåáåïòåðìåí Æàíûñà îñûëàòûí ê³ðìå àëìàòàðäûœ òîáû äåï ò‰þãå áîëàäû. Àë, Æàëìºìáåò (Áµãåòæàéëû) àòàóûíûœ àëàé, àéò³ï øûàíû æàéûíäà íàòû äåðåêòåð îëûìûçƒà ò‰ñïåä³. Á‰ê³ë Æàíûñ ê³íä³ã³íåí µðá³ãåí àòàëàðäûœ ³ø³íäåã³ åœ êµá³ æåò³ãå áµë³íåò³í Æàíòó: Æàéûëìûñ, Àáåðä³, ¤òåì³ñ, Æàœàáàé, ±äàéáåðä³, ±æà ïåí îæàìáåðä³. Á³çäå á±ë æåòåó䳜 ‰øåó³ òóðàëû ƒàíà ìàƒë±ìàò áàð. Ñîíûìåí, Æàéûëìûñòàí æàëƒûç ûáûðàé áàòûð (îë Òµëå áèäåí æàñû ‰ëêåí, Òàøêåíòòåí æîƒàðû Øûðøû µçåí³í³œ îœ æàƒàñûíäà ò±ðäû), àë Àáåðä³äåí æàëƒûç Øûíºë³, îäàí ‰ø ±ë áàð: Àûë, Æàíäàð, îíûñáàé áè; ñûäàí Àæåéäå áàòûð. Á³ç䳜 îëûìûçäà ±äàéáåðä³ ±ðïàòàðû òåã³í³œ á³ð á±òàƒû òóðàëû ƒàíà ìºë³ìåò òîëû. Ñîíûìåí, ±äàéáåðä³í³œ æåò³ ±ëû áàð: ªë³áåê, Òîïàí, Ò‰ãåë, Äàíàé, Àœòàé, Áàœûáåê, ±äàéáåê; ªë³áåêòåí àòàòû Òµëå áè ìåí áåñåó: Åë³ áè, ¤òåáàé áè, Òûíûáåê, Àòîáàò ïåí Øîðà; Òµëå áèäåí ªóåçáåê, щé³íä³ê, îæàáåê, Íèÿçáåê áàòûð ìåí îæàáåðä³ áàòûð. Ñûäàí Äåðá³ñºë³, îäàí Øîéáåê áè æºíå îäàí Ìîìáåê äàòà. Íèÿçáåê áàòûð Òàøêåíòòåí æîƒàðûðà «Íèÿçáåê» àìàëûí ñàëñà, Ìîìáåê äàòà Êåíåñàðû àñûìîâòûœ îëäàóøûñû áîëƒàí åä³. Æàíòàòàí åê³ ±ë: àäûêå (Åðóáàé) ìåí Åëàìàí. Ñûäàí åê³ ±ë: îòûð ìåí Æóàíáåê; îäàí àñà áàòûð. ʵð³í³ï îòûðƒàíûíäàé, ¤òåé ìåí Æàëìºìáåò àòàëàðû òóðàëû á³ç䳜 ìºë³ìåò³ì³ç òàïøû, àë Øåã³ð, Æàíòàé ìåí Îéìàóûò áàòûðäûœ òåã³ òóðàëû ì‰ëäå áåéõàáàðìûç. Ñîƒàí œàðàìàñòàí, ò±òàñòàé àëƒàíäà Æàíûñ ðóûíûœ øûƒó òåã³ æàéûíäà íåäºó³ð ìàƒë±ìàò àëóƒà áîëàäû. Ò³ïò³, XIX ƒàñûðäûœ àëƒàøû æàðòûñûíäà µì³ð ñ‰ðãåí Ìîìáåê äàòàƒà äåé³í òóûñòû æ‰éå àœƒàðûëàäû. Æàíûñà îë îíûíøû àòàäàí áàðûï îñûëàäû. Æàóûíãåðë³ê ±ðàíû «Æàèûñ» áîëƒàèûìåí, êåœ àóœûìäà æàëïû äóëàò ±ðàíû «Áàòèÿðäû» äà îëäàíàäû. Îíûœ ‰ñò³íå ³øê³ ðóëàð àðàñûíäà, ºñ³ðåñå, áºéãåëåðäå àòàòû Òµëå áè åñ³ì³í àòàï, «Òµëå» äåï øàáàäû. Æàíûñòûœ ðóëû òàœáàñû Äóëàòòûœ äà, áàñà òóûñ àòàëàðû Áîòáàé, Øûìûð, Ñèûìäàðäûœ 䵜ãåëåê Î . áåëã³ñ³íå æàûí òàœáàëàðûíàí äà áàñàøàëàó (Ãðîäåêîâ ïåí Àðèñòîâ), (Àìàíæîëîâ, Âîñòðîâ áîéûíøà), á³ðà, á±íäà ò±ðƒàí ûì-èƒàø àéûðìàøûëûœ æî, áºëê³ì, ºëäåá³ð àâòîð ê³ø³ã³ð³ì µðíåêòåóäå äàòå æ³áåð³ï àëóû äà êºä³ê, îíûœ ‰ñò³íå Í. Àðèñòîâ á±ë òàœáàíû êåëò³ð³ï îòûðûï, Ãðîäåêîâœà ñ³ëòåìå æàñàéäû, Â. Âîñòðîâ áîëñà µç æîðàìàëûíäà Ãðîäåêîâ ïåí Àìàíæîëîâà í±ñàéäû. Äóëàò ðóëàðû XIX ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà íåã³ç³íåí Æåò³ñó îáëûñû àïàë, Æàðêåíò, Âåðíûé óåçäåð³íäå, ñîíûìåí œàòàð Ñûðäàðèÿ îáëûñûíûœ Øûìêåíò, ªóëèåàòà, Òàøêåíò óåçäåð³íäå ò±ðûï êåëåä³. http://kazchronic.host.kz


¦ëû æ‰ç ðóëàðûíûœ ñàíû æàƒûíàí åœ êµá³ äóëàòòàð. Îíûœ åœ ³ð³ àòàëàðû (Áîòáàé, Øûìûð, Ñèœûì ìåí Æàíûñ)Âåðíûé, ªóëèåàòà ìåí Øûìêåíò óåçäåð³íäå îíûñòàíäû. ªðá³ð ðóäûœ óåçäåðäå àëàé ò±ðƒàíûí á³ëó ‰ø³í åœ àëäûìåí, ñîë êåçäåã³ åñåï-œèñàïà æ‰ã³íãåí àáçàë. 1867 1884 æûëäàðäàƒû êµø³-îí æàƒäàéûí àç-àëïûíäà áåðåò³í À. Ìàêøååâ, Ãðîäåêîâ, Ñìèðíîâ ïåí Ì. À. Òåðåíòüåâò³œ œîìàœòû ê³òàïòàðûíàí öèôð-ìàƒë±ìàòòàðäû àëàòûí Í. Àðèñòîâòûœ åœáåã³íäå ûçƒûëûòû íàòû äåðåêòåð ±øûðàñàäû. ªðèíå, îë ìºë³ìåòòåð䳜 äºë åêåíä³ã³íå åøê³ì êåï³ëä³ê áåðå àëìàéäû, µéòêåí³ îëàðäû ýð êåçäåã³ àäàìäàð (æèûðìà æûë áåäåð³íäå) ýð ðåñìè ìàƒë±ìàòòàðäàí àëûï îòûðäû. ªéòñå äå, îëàð ðóëàðäûœ îíûñòàíó áàðûñûí áåëã³ë³ æàƒäàéäà àíûœ êµðñåòåä³. Ñîíûìåí, ñîë ìºë³ìåòòåð íåã³ç³íäå Äóëàò ðóëàðûíûœ Âåðíûé, ªóëèåàòà ìåí Øûìêåíò óåçäåð³íäåã³ ñàíûí êåëò³ðå êåòó æµí. Á±ëàðäàí òûñ Í. Àðèñòîâ Ñìèðíîâà ñ‰éåí³ï, äóëàòòàðäûœ Ïåðîâñêèé ìåí Òàøêåíò óåçäåð³íäå ò±ðƒàíûí êµðñåòêåí³ìåí, îëàðäûœ ñàíûí êåëò³ðìåéä³, ðó-ðóƒà áµëìåéä³, µéòêåí³ á±ë àéìàòà àç îíûñòàíóƒà áàéëàíûñòû áîëóû êåðåê, îíû Ìàêøååâò³œ Òàøêåíò óåç³ áîéûíøà æàñàƒàí ìºë³ìåò³ äå ðàñòàéäû. Êåñòåäåí êµð³íãåí³íäåé, á‰ê³ë äóëàòòàðäûœ ñàíû 18 682 ‰é áîëñà, ñîë áåòòåð䳜 òàƒû á³ð ò±ñûíäà Í. Àðèñòîâ ²ëå ìåí Øûðøû µçåíäåð³í³œ àðàñûíäà øàìàìåí 40 ìûœ ‰é Äóëàò ò±ðûï æàòàíûí àòàï êåòåä³. Á±ë ñàí àéûðìàñû 20 ìûœíàí àñòàì øàœûðà, ñîë ñåáåïò³ îíû á³ç á³ëåò³í äåðåêòåð êµç³ìåí ò‰ñ³íä³ðó îœàé åìåñ. ªéòêåíìåí, êåñòåäå êåëò³ð³ëãåí åñåï-èñàï äóëàòòàð ðóûíûœ ‰ø óåçäå àëàé îíûñòàíƒàíûíàí á³ðøàìà õàáàð áåðåä³. ̺ñåëåí, åãåðäå XIX ƒàñûðäûœ åê³íãï³ æàðòûñûíäà Áîòáàé ðóûíûœ êµïø³ë³ã³ (78%-³) Âåðíûé ìåí ªóëèåàòà óåçäåð³íäå ò±ðñà, àëƒàí æàðòûñû (49 ïðîöåíò) á³ð ƒàíà Øûìêåíò óåç³íäå œîíûñòàíäû. Åãåð Ñèûì ðóûíûœ áàñûì êµïø³ë³ã³ (75 ïðîöåíò) Øûìêåíò óåç³íäå áîëñà, òµðòòåí á³ð³ Âåðíûé ìåí ªóëèåàòà óåçäåð³íäå (25 ïðîöåíò); àë åãåð Æàíûñ ðóû íåã³ç³íåí (83 ïðîöåíò) Øûìêåíò óåç³íäå, àçäàƒàí áµë³ã³ (17 ïðîöåíò) Âåðíûé ìåí ªóëèåàòà óåçäåð³í æàéëàäû. ѵéò³ï, Äóëàò ðóûíûœ òîðò àòàñû XIX ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà Âåðíûé óåç³í³œ àçàòàðû àðàñûíäà àðàëàñ-œ±ðàëàñ æ‰ðä³. Âåðíûé óåç³ àïàë óåç³í³œ îœò‰ñò³êáàòûñûíäàƒû ²ëå µçåí³í³œ ñîë æàƒàñûíäà îðíàëàñàí. Îíûœ æåð³ ûœƒàéûíà àðàé æàðàòûëûñ - ãåîãðàôèÿëûœ æàƒûíàí îœò‰ñò³êòå òàó åòåã³ ûðàòòàð ìåí ñîëò‰ñò³ã³íäå æàçû äàëàƒà ±ëàñàäû. Âåðíûé óåçäåð³í³œ àçà ò±ðƒûíäàðû òîëûƒûìåí ¦ëû æ‰ç䳜 ±ðàìûíà åíåò³í Ñàðû‰éñ³í, Äóëàò, Àëáàí, Ûñòû, Øàïûðàøòû, Æàëàéûð ìåí àœëû ðóëàðûíûœ µê³ëäåð³íåí ±ðàëàäû. Ñîëàðäûœ ³ø³íäåã³ åœ êµá³ Äóëàò ðóûíûœ òµðò àòàñû (Áîòáàé, Øûìûð, Ñèûì ìåí Æàíûñ). Ñàí æàƒûíàí áàñûìû øûƒûñòà Ñàðû‰éñ³íäåð ìåí áàòûñòà Ûñòûëàðäûœ ûñòàóëàðûíûœ àðàñûíäà îðíàëàñàí Áîòáàéëàð áîëàòûí. Îëàðäûœ àðíàéû ïàéäàëàïàòûè ±ëàíáàéòà ûñòàóëàðû áàð åä³. Áîòáàéëàðäûœ á³ð àóüãìû Àœûðààé òàóûíûœ àòûðàáûíäà ѱìñà µçåí³í³œ áîéûíäàƒû Àéäàðêå, Áåñàóƒà, Àñåœã³ð ìåí Äîëàíàðà øàòàëäàðûíäà ûñòàäû. Áàñà á³ð àóûìû Àùûñó, Àëìàëû, ûçûëñàé ìåí ‡çûíá±ëà øàòàëäàðûí ìåêåíäåä³. ‡ø³íø³ á³ð àóûìû Áåëá‰ëà-àðàñó-ʵòåíòàé áàñû, ʵëòîƒàí, àðàƒàéëû, Ñàðûêåìï³ð øàòàëäàðûíäà œûñòàï æ‰ðä³. Áîòáàé àóûìäàñòûƒûíûœ òµðò³íø³ òîáû Àñàé, àñêåëåœ, îðàëû, Áåñêµë øàòàëäàðûí èåìäåíä³. Áîòáàéëàð æàéëàóƒà àñòåê, àðàœàñòåê øàòàëûíà øûƒûï êåò³ï, êµá³ñ³ œûñòàóäàí æûðà êåòïåé, êµêòåì, ê‰ç ìàóñûìûíäà µç ûñòàóëàðûíûœ àñûíäà îíûñ òåïò³. Ñèœûì ðóûíûœ àçäàƒàí àóûìû àðàîé, àñêåëåœ øàòœàëäàðû, ʳø³ Àñàé, ʳø³ Àëìàòû µçåí³ ìåí àðàñó áîéûíäà ûñòàäû. Æàéëàóû ñîë ìàœàéäàƒû Àëàòàó æîòàëàðûíäà áîëäû. Øûìûð ðóûíûœ àóûìû äà àç åä³, á³ðåóëå𳠍àðàîé, ûçûëåñïåäå ûñòàñà, åê³íø³ëåð³ Àæàð ìåí Æàëƒûçàƒàøòû ìåêåíäåï, æàçäûã‰í³ Àëàòàóäûœ æîíûí æàéëàäû. Âåðíûé http://kazchronic.host.kz


óåç³íäåã³ Äóëàò ðóëàðûíûœ ³ø³íäå Áîòáàéëàðäàí êåé³í êµï òàðàƒàíäàð Æàíûñ àòàñû áîëûï êåëåä³. Îëàðäûœ á³ðñûïûðàñû àðàøåœãåë øàòàëûí ûñòàäû, á³ðàçû Åñ³ê µçåí³í, ʵæåíòàé øàòàëûí, àëƒàíäàðû àðàñó» ‰ëêåí Àëìàòû µçåíäåð³í, á³ðíåøå òîï Àøè, Øàìàëƒàí ìåí ʵêòµáåí³ ìåêåí åòò³. Æàíûñòàðäûœ ‰ëêåí á³ð òîáû óåç䳜 áàòûñ øåêàðàñûí æàéëàï, Æàìàòû, Áàëàæàë, Ñàðûàéû, ĵœãåëåêñàç, Áîòîçà, Àéƒûðæàëƒà, Øåòåíä³, ʉðê³ðåó, îðäàé, îÿíäû, Àòåðåê," Òàëäûá±ëà µçåíäåð³ áîéûíà ûñòàó ñàëäû. Æàíûñ ðóûíûœ æàéëàóû Àëàòàóäûœ àëûï øàáûíäûòû àéìàƒûíäà áîëäû. Äóëàò ðóëàðûíûœ êµï áµë³ã³ òµðò ò‰ë³ê µñ³ð³ï, ñîíûìåí àòàð, ñóàðìàëû æåð ìåí ñ‰ä³ãåðãå åã³í ñàëäû. Ñàðû‰éñ³íäåðìåí ñàëûñòûðƒàíäà îëàðäà ò‰éå ìåí îé µòå àç áîëäû, ³ð³ àðà ìåí æûëû áàñûì ò‰ñò³. Âåðíûé óåç³íäåã³ äóëàòòàð æàðòûëàé îòûðûøû µì³ð êåø³ï, íåã³ç³íåí ûñòàóëàðûíàí îíøà àëûñà ±çàƒàí æî. ̉ìê³íä³ã³ áàð äºóëåòò³ àäàìäàð æàçƒà ñàëûì ñîëò‰ñò³êòåí ò³êå ê‰íãåéãå àðàé êµø³ï, ò‰ïê³ë³êò³ òàó øàáûíäûòàðûí æàéëàï, ê‰çãå àðàé àéòàäàí òåð³ñêåéãå àðàé êµø³ï îòûðäû. Ñóàðìàëû æåðìåí íåã³ç³íåí òàó µçåíäåð³í³œ àëàïòàðûíäà àéíàëûñòû. XIX ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà Ñûðäàðèÿ îáëûñû, ªóëèåàòà óåç³ àçàòàðûíûœ áàñûì êµïø³ë³ã³ íåã³çã³ ðóëàðäàí (Ñàðû‰éñ³í, Øàïûðàøòû, Ûñòû, Îøàòû, Æàëàéûð ìåí Äóëàòòàð) ò±ðñà, àë àðàðàëû óåç³ìåí øåêòåñåò³í Øó µçåí³í³œ îœ ñàëàñûíûœ îðòà ò±ñûíäà øàìàëû àðƒûíäàð µì³ð ñ‰ðä³. Á±ë á³ð òåêòåñ ðóëàð òîáû Øó ìåí Òàëàñ µçåíäåð³í³œ áîéûíäà òîïòàñûí îíûñòàèäû. Îëàðäûœ áºð³ áåëã³ë³ àéðûøà ûñòàóëàðäû èåìäåíä³. ʵêòåìã³, ê‰çã³ îíûñòàðû äà, ûñû ò±ðàòàðûíàí ±çàìàé, åœ áàñòûñû Ìîéûí±ì µœ³ð³í³œ, îðòàëûƒûíà òàìàí îðíàëàñòû. Àë æàéëàóû, àéìàòûœ îœò‰ñò³ê æàƒûíäàƒû Òÿíü-Øàíü ìåí Òàëàñ Àëàòàóûíûœ åòåã³íäåã³ ø±ðàéëû æåðëåðäå ñîçûëûï æàòòû, ñîëò‰ñò³ã³íäå àðàðàëû óåç³íäåã³ êµïòåí áåð³ µçàðà áµë³ñ³ï îéƒàí òåë³ìãå ò³ðåëä³. Îñû îðàéäà á³çä³ Äóëàò ðóëàðûíûœ òµðò àòàñû Áîòáàé, Øûìûð, Ñèûì ìåí Æàíûñòûœ êµø³ï-îíûï òàðàëóû ûçûòûðàäû. Îëàðäûœ ³ø³íäå á±ë óåçäå áîòáàéëàð ìåí øûìûðëàð êµá³ðåê òå, µçãå åê³ àòà á±íäà ñàëûñòûðìàëû ò‰ðäå µòå àç ò±ðàäû. Ñîíûìåí, äóëàò ðóëàðûíûœ ûñòàóëàðû íåã³ç³íåí Øó ìåí Òàëàñ µçåíäåð³í³œ áîéûíäà îíûñ òåïò³. Îëàð Øó µçåí³í³œ ñîë æàƒàñûíàí, Âåðíûéäàí, Øûìêåíò óåçäåð³íå äåé³íã³ àëàïòû àëûï æàòûð. Áîòáàé ðóû àóûìäàñòûƒûíûœ ìåêåí³ Øó µçåí³í³œ òµìµíã³ ñàƒàñûíäà, îëàðƒà êµëäåíåœ Øûìûð ìåí Ñèûìäàðäûœ ûñòàóëàðû æàëƒàñòû, îäàí ºð³ Øàïûðàøòûëàð îðíàëàñàí. Ñèûìäàð, àë îäàí ñîœ æàëàéûðëàðìåí îœñû îíàòûí Æàíûñ ðóëàðû æàéƒàñòû. Øó µçåí³í³œ îœ æàƒàñûíäà Äóëàò ðóûíûœ òµðò àòàñû îñûëàé îÿí-îëòû ò±ðûï æàòòû. Äóëàò ðóûíûœ áàñà á³ð øàìàëû òîáû Òàëàñ µçåí³í³œ æîƒàðƒû ò±ñûèäà îðûí òåïò³. Øûíòóàéòûíäà, æîƒàðƒû Òàëàñòûœ îœ æàƒàëàóûíäà, Òàëàñ Àëàòàóûíûœ áàóðàéûíäà Øûìûð àóûìäàñòûƒûíûœ ûñòàóû, àë ñîë æàƒàñûíäàƒû ûñòûëàðäûö àòà îíûñûíäà Áîòáàé ìåí Ñèûìäàðäûœ ûñòàóëàðû ìèäàé àðàëàñûï æàòòû. ѵéò³ï, òµœêåð³ñêå äåé³í àçàòàð ªóëèåàòà óåç³íäå Øó ìåí Òàëàñ µçåíäåð³í³œ áîéûíäà, îëàðäàí òàðàéòûí ê³ø³ã³ð³ì á±ëà ïåí áàñòàóëàðäûœ àœƒàðûíäà ò±ðàòàï æ‰ðä³. Á±íäàƒû åëä³ ìåêåíäåð, àçà àóûëäàðû îìàòû åä³, îíäàƒû øàœûðà ñàíû 15-òåí 5Î-ãå äåé³í æåòåò³í. Á±íäàƒû ò±ðà-æàéëàð øàƒûí áîëàòûí, àë ñóàðìàëüã æåðä³ æàïïàé ±æûìäàñûï ïàéäàëàíàòûí. Îë àóûìäàñàí åã³íæàéäû á³ðëåñ³ï, àðû òàðòûï, åñê³ ñó æ‰éåëåð³í æµíäåï, ºðê³ì µç ºë³íøå, àë-àäàðûíøà åœáåêêåðëåð䳜 ñàíûíà àðàé èãåðä³. щä³ãåðãå åã³í ñàëó êµï æàƒäàéäà ºðá³ð øàðóàøûëûòûœ ì‰ìê³íä³ã³íå àðàé æ‰ðã³ç³ëä³. ûñòàóëàð àñûíäàƒû æàéëàó äà àóûë-àóûë áîëûï, íåìåñå àóûìäàñûï ïàéäàëàíûëäû. Øàðóàøûëûòàðäûœ êµá³ñ³ àóûìäàñòûòûœ ûñòàóëàðûíäà æàéëàñà, ìàëû êµï áàéëàð ûðƒûç áåí Òàëàñ Àëàòàóûíûœ îéíàóûíà ê³ð³ï êåò³ï, áàç á³ðåóëåð³ ò³ïò³ àòàòû Ñóñàìûðƒà äåé³í µðëåï êåòåò³í. ʉçäåóëåð ìåí êµêòåóëåð, æàéëàó æîëûíäà, ûñòàóëàð œàñûíäà, åœ áàñòûñû, Ìîéû흱ì ìåí îíûœ œîéíàóûíäà áîëàòûí. http://kazchronic.host.kz


XIX ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà Øûìêåíò óåç³í³œ œàçàœòàðû ýòíèêàëûœ ò±ðƒûäàí ‰ø æ‰çä³ ò‰ãåë œàìòûäû. ʳø³ æ‰çäåí ì±íäà òàìàëàð, æàƒàëáàéëûëàð ìåí øåðêåøòåð ò±ðäû; Îðòà æ‰çäåí îœûðàòòàð; àë ¦ëû æ‰çäåí Ûñòû, Îøàœòû, ѳðãåë³ ìåí Äóëàò ðóû òµðò àòàñûíûœ áàñûì áµë³ã³ ìåêåí åòò³. Ñîíäûòàí œàçàœ õàëœûíûœ ì±íäàƒû áàñûì áµë³ã³ ¦ëû æ‰ç µê³ëäåð³ áîëûï åñåïòåëåä³. Ñîíûìåí, Øûìêåíò óåç³íäåã³, ¦ëû æ‰ç ðóëàðûíûœ ³ø³íäåã³ åœ êµï òàðàƒàí ýòíèêàëû òîï äóëàòòàð. Á±ë æåðäå äå á³ç ñîëàðäûœ àðààòûñûí àðàñòûðàìûç. Á³ç êåñòåäåí êµðãåíäåé, á‰ê³ë äóëàòòàðäûœ ‰ø óåçäåã³ ñàíû 18 682 øàœûðà áîëñà, Øûìêåíò óåç³íäå ñîëàðäûœ 11 782 ò‰ò³í³ ò±ðàäû, á±ë àòàëìûø ðóäûœ 65 ïðîöåíò³í ±ðàéäû. Åãåð Àðèñòîâ êµðñåòêåí áàñà ñàíƒà æ‰ã³íñåê, îíäà îëàðäûœ àðà ñàëìàƒû 30 ïðîöåíò áîëûï, ñû ìºë³ìåò Øûìêåíò ìàœàéûíäàƒû äóëàòòàðäûœ ñàíûí êµáåéòå ò‰ñåä³. Ñîë ñåáåïò³ àëàé äåãåíäå äå «65 ïðîöåíò³» øûíäûà æàûí äåï åñåïòåéì³ç. Îëàé áîëñà, Øûìêåíò µœ³ð³íäåã³ Äóëàò ðóû òµðò àòàñûíàí ñèûìäàð 4570 øàœûðàœ, æàíûñòàð 3 374, øûìûðëàð 3 334; áîòáàéëàð 274 øàœûðà áîëûï, ò‰ò³í ò‰òåò³ï îòûðäû. Øûìêåíò óåç³íäå Äóëàòòàð æèíàû îòûðûï, îœò‰ñò³ê-áàòûñ æàòû îíûñòàíäû. Àéòà êåòó êåðåê, îëàðäûœ ìåêåí åòêåí æåð³ àóà ðàéû æàƒûíàí µòå îëàéëû åä³. ̺ñåëåí, Äóëàò ðóëàðûíûœ œûñòàóëàðû, åœ áàñòûñû, åæåëäåí ñóàðìàëû åã³íø³ë³ê µðá³ãåí, îòûðûøûëû ïåí æàðòûëàé êµøïåë³ µì³ð îøàòàðû µðêåíäåãåí Ñûðäàðèÿ, Àðûñ, Êåëåñ, Áµãåí, Àðûñòàíäû, Áîðàëäàé, Øàÿí, ȝàíñó, Áàäàì, Àñó ò. á. µçåíäåð䳜 åê³ æàƒàëàóûí àëûï æàòòû. Äóëàòòàð ±ëûëû-ê³ø³ë³ êµïòåãåí µçåíäåð䳜 æàéûëûìûíäà ûñà àðàé ìàëƒà æåì-øµï ºç³ðëåéò³í. Àë, ûçû띱ìƒà æàûí Ñûðäàðèÿ µçåí³í³œ ñîë æàƒàñûíäà äºóëåòò³ëåð îòàð-îòàð îé µðã³ç³ï, êåëå-êåëå ò‰éå áàƒûï, êµø³ï-îèûï æ‰ðä³. Øûìêåíò óåç³íäåã³ œàçàòàð, ºñ³ðåñå äóëàòòàð øàðóàøûëûƒûíûœ á³ð åðåêøåë³ã³ á±ë äèàíäàðäûœ àóûìäàñòûƒû ³ð³ áîëûï êåëåä³, ì±íäà îðòàøà àóûë 30 æºíå îäàí äà êµï áîëûï, ûíòûìàòàñûï, ñó êµç³í ïàéäàëàíóäà, ñóàðìàëû æåð ìåí øàáûíäûòàðäû èãåðóäå òûƒûç áàéëàíûñûï, á³ðë³êïåí ò³ðø³ë³ê åòò³. ̺ñåëåí, êµïòåãåí æàíûñòàð Òàøêåíò óåç³í³œ øåêàðàñûíàí áàñòàï, Àðûñòûœ Ñûðäàðèÿƒà ±ÿð ñàƒàñûíà äåé³í åê³ æàƒàëàóäà, Êåëåñ, Áàäàì µçåí³í³œ æîƒàðƒû æàƒûíäà ò±ðàòàäû. Àðûñ µçåí³í³œ îœ æàƒûíäà, Áîðàëäàé, Áµãåí áîéûíäà Øûìûð ðóûíûœ µê³ëäåð³ àóìà-àóìà áîëûè îòûðñà, Ñàéðàìíûœ ñîëò‰ñò³ã³íäå áîòáàéëàðäûœ àç áµë³ã³ ìåêåíäåä³. Àðûñòûœ òµìåíã³ ñàëàñûíäà åœ êµï Ñèûì ðóûíûœ µê³ëäåð³ ò±ðûï æàòòû. Á±ë óåçäåã³ Äóëàòòàð ðóûíûœ øàðóàøûëû ïåí ò±ðìûñ ò³ðø³ë³ã³íäå ñóàðìàëû æåð, äèàíøûëû ïåí áàóáàøà ìàœûçäû îðûí àëäû. Æàðòûëàé êµøïåë³ ìàë øàðóàøûëûƒû, ò‰ðë³ ‰é êºñ³ïòåð³ ìåí œîëµíåð äå îëàðäûœ àðàñûíäà êåœ òàðàäû. ѵéò³ï, ¦ëû æ‰ç䳜 ñàíû åœ êµï Äóëàò ðóëàðû Ñûðäàðèÿ îáëûñûíûœ Øûìêåíò ïåí ªóëèåàòà óåçäåð³íäå, Æåò³ñó îáëûñûíü㜠Âåðíûé óåç³íäå îðíàëàñòû. Îíûœ ‰ñò³íå, á±ë óåçäåðäå øàìà-øàðûíøà Äóëàòòûœ òµðò àòàñû äà áàð åä³.

http://kazchronic.host.kz


ÀËÁÀÍ ¦ðàíû «Ðàéûìáåê», òàœáàñû Äóëàòòàð îäàƒûíûœ á³ð ðóû. ûòàé äåðåêòåð³íäå åæåëã³ äóëóëàðìåí àòàð àëáàíäàð ìåí ñóàíäàð äà àòàëûï êåòåä³. Á±ë òóðàëû îðûñ øûƒûñòàíóøûñû Í. Àðèñòîâ áûëàé äåï æàçàäû: «ûòàéëàð Õàíòºœ³ð³ ìåí Àëòàé àðàñûí VII ƒàñûðäà ìåêåíäåãåí ðóëàðäûœ àòûí ñàòàï œàëäû: øó-þñ, øó-ìè, øó-ìóãóí, ÷ó-áàí æºíå áàñàëàð. ̉ìê³í, Äóëó áàñòàƒàí á±ë ðóëàð åðòåðåêòå þñáàí ò±ðƒûíäàðûí œ±ðàéòûí àéðûøà Øó òîáûí ±ðàƒàí øûƒàð. Á±ë àòàóëàðäàí ìºí³ ÷óáàí ìàƒûíàñû ûðƒûç-àçàòàð àñòåð ò±òàòûí äóëàòòàðƒà òàìüãðëàñ àä-áàí (àë áàí) ìåí ñóáàí (ñóàí) øóëûòàðäûœ ðóëàðû áîëàòûíûíà íåã³ç áàð, áºëê³ì, øó-áàí åñ³ì³ìåí Äóëó àéìàƒûíûœ. ‰ðàìûíäà áîëƒàí øûƒàð». Á±ë ûòàé îëæàçáàëàðûíûœ äåðåêòå𳠝àç³ðã³ Àëáàí ìåí Ñóàí Äóëàò îäàƒûíà ê³ðãåí³íå äºëåë áîëà àëàäû. àçà øåæ³ðåñ³ áîéûíøà, Àëáàí Ñóàí ìåí Äóëàò Áºéä³áåêò³œ ïåìåðåñ³ áîëûï êåë³ï, ‡éñ³íãå àëòûíøû àòàäàí áàðûï îñûëàäû. Á±ë ìºë³ìåò îëàðäûœ àðàñûíäà òóûñòû-òàìûðëàñòû àðûì-àòûíàñòàð áµëƒàíûí êµðñåòåä³. ʵïòåãåí ƒàñûðëàð áîéû îëàð Äóëàò áàñàðƒàí Îäàœòà áîëàäû. Àë, ãàûí ìºí³íäå äóëàòòàð àëáàíäàð ìåí ñóàíäàðƒà àðàƒàíäà ñàí æàƒûíàí êµï, îëàð Òàøêåíòòåí Àëìàòûƒà äåé³íã³ àéìàòû àëûï æàòûð. Àëáàíäàð áîëñà, Âåðíûé óåç³í³œ íãûƒûñ æàƒûíäà ò±ðàòàäû, àç³ð Àëìàòû îáëûñûíûœ Êåãåí ìåí Ðàéûìáåê àóäàíäàðûíäà îíûñ òåó³ï îòûð. Àëáàí ðóûíûœ àòà òåã³ òóðàëû XIX ƒàñûð ìåí XX ãàñûð áàñûíäàƒû ºäåáè äåðåêòåð ìåí œàç³ðã³ çåðòòåóø³ëåð䳜 åœáåêòåð³íäå êåñòå áàð. Á±ëàðäà ìàƒë±ìàòòàð æè³ àéòàëàíñà äà òîëûœ åìåñ, åœ ä±ðûñ äåãåíäå æàëïû Àëáàí àòàäàí áå𳠝àðàé 34 áóûí òàðìàƒû äºë. Ñîëàðäûœ ³ø³íäå Ì. Òûíûøáàåâòûœ äåðåêòåð³ òîëû áîëûï ñàíàëàäû. ΃àí îñà á³ç 1968 áåí 1975 æûëäàðû æèíàƒàí ìàƒë±ìàòòàð îƒàí îñûìøà áîëûï åñåïòåëåä³. Á±ë Àëáàí àòà òåã³ òóðàëû äåðåêòåð ñàëûñòûðûëûï, êåéá³ð æàƒäàéëàðäà á±ðûí æ³áåð³ëãåí ñºéêåññ³çä³ê òîëûòûðà çåðòòåëä³. Áºð³á³ð á³ç àíøàìà ê‰ø ñàëûï, á‰ê³ë ðóëàð, àòàëàð, ‰ð³ìá±òàòàð æàéûíäà ìîë ìàƒë±ìàòòàð áåðã³ì³ç êåëãåí³ìåí, äåðåêòåð æåòïåãåíä³êòåí, îë ìàñàòûìûç îðûíäàëƒàí æî. Ñîíûœ íºòèæåñ³íäå Àëáàí ðóûíûœ êåéá³ð àòàëàðûí á‰ã³íãå æåòê³ç³ï, 1013 àòàƒà äåé³í ƒàíà òàðàòûï ºêåëñåê, êåéá³ðåó³ áîéûíøà 34 àòàìåí øåêòåëä³ê (4à, º, á-îñûìøàëàðûí œàðàœûç). Á³çãå òîëûƒûðà ìàƒë±ìàò áåð³ï, êµïòåãåí ±íäû äåðåêòåðãå îë æåòê³çä³ðãåí ìºë³ìåò áåðóø³ëåð䳜 åñ³ìäåð³í àòàé êåòóä³ ïàðûç äåï á³ëåì³ç. Îëàð: Øåëåê àóäàíûíäàƒû 1938 æûëû òóƒàí (Ñàðûœàœëû) Îòàí Ìààøåâ; Øåëåê àóäàíûíäàƒû 1924 æûëû òóƒàí (Íàéìàí ðóûíàí) Ôàéçîëëà Áàëìàƒàìáåòîâ; Øåëåê àóäàíûíäàƒû 1897 æûëû òóƒàí (Àëáàí) Àëìàáàé Øûíºñ³ëîâ; Êåãåí àóäàíûíäàƒû 1885 æûëû òóƒàí (Àëáàí) ªê³ìáàé ѵêååâ; Òàóò‰ðãåí ò±ðƒûíû 1889 æûëû òóƒàí (Àëáàí) ªæ³ì±ðàò Æàïàðîâ; Øåëåê àóäàíûíäàƒû 1910 æûëû òóƒàí (ûçûëáµð³ê) ʵìåê Æàíûìàíîâ; Øåëåê àóäàíûíäàƒû 1940 æûëû òóƒàí (Àëáàí) Áàéä³ëäº ªíåñîâ; Êåãåí àóäàíûíäàƒû 1891 æûëû òóƒàí (Àëáàí) ʵïáîñûí Ò±ðñûíîâ. àçà øåæ³ðåñ³ áîéûíøà, Àëáàí ðóû ‰ëêåí åê³ òàðìà: Øûáûë ìåí Ñàðûƒà áµë³íåä³. Øûáûë µç êåçåã³íäå åê³ àòà: ûçûëáµð³ê (øûí àòû Áµòåé), îœûðáµð³êêå (øûí àòû ¤òåé) áµë³íåä³. ûçûëáµð³êò³œ åê³ ±ëû: Ìîëáîëäû æºíå Æîëáîëäû. Ìîëáîëäûäàí Òîòàñ ïåí Åñåí. Òîòàñòàí Òîðƒàé ìåí Áàéíàçàð. Åñåíí³œ áåñ ±ëû áàð: Áàçàðêåëä³, àçûìáåò, Åëàìàí, ±ëàíàÿ, Ìàðøà. Åëàìàèíûœ áåñ ±ëû áàð îíàáàé, Øàƒàìàí, Ñàïû, Øîàé, Íàéìàíáàé. Øàƒàìàííàí Àðûñòàíáàé, Àòûìòàé, Ìàéðû ïåí Áèñàðû. Áèñàðûäàí Æàíáîòà, ʵáåê, Ìàœƒûë. Æàíáîòàäàí Ìîéíà, Áåêáåðãåí, Òîáåðãåí. Ìîéíàòàí ‰ðìàí, ƺí³áåê, Ѻêå. Ѻêåäåí ªê³ìáàé (á³ç䳜 ìºë³ìåò áåðóø³ì³ç, 1885 æûëû òóƒàí). Øåæ³ðå áîéûíøà, ªê³ìáàéäàí Àëáàíƒà äåé³í 12 àòà. Íàéìàíáàéäàí îæàìæàð, Áàéíàçàð, щã³ð, Àëòàé, ªæ³áàé. ªæ³áàéäàí ±äàéáåðä³, ûäûðºë³, ̺óêå, Áàéûñ, Æàëáû, Áåð䳝îæà, Àéäàð, Àëàçû. http://kazchronic.host.kz


ûçûëáµð³êò³œ åê³íø³ òàðìàƒû Æîëáîëäûäàí åê³ ±ë òóàäû: Ñààó (îíàêåëä³), Êåð坱ë (Àƒàé). Ñààó ìåí Êåð坱ëäàí µñ³ï-µðá³ãåí ±ðïà êµï áîëƒàíäûòàí, á³ç䳜 ìºë³ìåò áåðóø³ëåð³ì³ç îëàðäû òàðàòûï áåðå àëìàäû. Ñîíäûòàí á³ç Ñààó ìåí Êåð坱ëäàí áåð³ œàðàé 12 àòà øûƒàðàìûç: ªçåò, ͺçåò (Àáûç), Åñïåð, ̺ìáåò, Áåðä³êåé, Ò³ëåó, ĺóåòåê, Áàéæàí, Æàïàëà, Ò±ìàíáàé, ¤òåñ, îæàñ. Àëáàí ðóûíûœ ³ð³ òàðìàƒû îœûðáµð³ê ‰øêå òîïòàñàäû: àëàìàí, Áîéäà, Æàðìàí. àëàìàííàí Á³òå, Áàçàð, Ìàéëû, Òàìà. Áîéäàòàí ±ðòà ìåí Ìàìàé. Æàðìàííàí àðàœ±ë, Ñàðû±ë. àðà±ëäàí Åñòåìåñ, Êåøê³ë. Á±äàí îœûðáµð³êò³œ ‰ð³ì-á±òàƒû òóðàëû á³çäåã³ ìàƒë±ìàòòàðäûœ àçäûƒû êµð³íåä³. Á³ç䳜 ìºë³ìåò áåðóø³ëåð³ì³ç䳜 àðàñûíäà á±ë ðóäûœ á³ðäå-á³ð µê³ë³ áîëòàí æî. Øåæ³ðå áîéûíøà, Àëáàííûœ Ñàðû ðóû åê³ãå àéûðûëàäû: щéåð±ë ìåí Òàóá±çàð (щéìåíä³), á³ðà, á±ë åñ³ìäåð õàëû ³ø³íäå àòà áîëûï àòàëìàé, îëàðäûœ áàëàëàðû àòûíäà áåðã³ ðóëàð êåçäåñåò³íä³êòåí, ýòíîíèì ðåò³íäå àëûíáàéäû. ̺ñåëåí, щéåð±ëäûœ òµðò ±ëû: Øîƒàí Àáûç, Äîñàëû, îæáàíáåò, Æàðòû ìåí ûçû ªëæàí (Àëæàí) áàð. ªëæàí ê³ðìå ̺ìáåòêå òè³ï, àòà-àíàñûíûœ îëûíäà àëûï, òµðò ±ë òàáàäû: Ñûðûìáåò, Øåã³ð, Àëàìàí ìåí Õàíãåëä³. ªëæàííûœ æîƒàðûäàƒû òµðò áàóûðû ìåí îíûœ ±ëû åë àóçûíäà «Ñåã³ç ñàðû» äåï àòàëàäû. Á‰ê³ë äåðë³ê ºäåáè äåðåêòåðäå Àëáàííûœ òåã³í òàðàòàíäà «Ñåã³ç ñàðû» ûçûëáµð³êò³œ áµëåê àòàñû ðåò³íäå êµðñåò³ëåä³. Ⱥ, «Ñåã³ç ñàðû» àòàóûíûœ µç³ äå á±ëàðäûœ Ñàðû ±ðïàòàðû åêåí³í àéûíäàéäû. Àëáàí òåã³í³œ á±ë è³ð³ì³í Ì. Òûíûøáàåâ µç êåç³íäå àíûòàäû, á³ç䳜 çåðòòåóëåð³ì³ç äå îíû ïûñûòàé ò‰ñåä³. Àëæàí ±ðïàòàðû äà ºäåòòå àçà àðàñûíäà õàëûòà ñ³œ³ñò³ áîëƒàíäàé ºêåñ³í³œ åìåñ, àíàñûíûö àòûìåï àòàëàäû. Àëæàí áàëàëàðûíûœ á³ð ‰ð³ìá±òàƒû Õàíãåëä³äåí XVIII ƒàñûðäà Æàð áàñûíøûëàðûíà àðñû áåëñåíä³ ê‰ðåñ æ‰ðã³çãåí àòàòû Ðàéûìáåê áàòûð øûòû. Êåé³ííåí á±ë åñ³ì ê‰ëë³ àëáàíäûòàðäûœ æàóûíãåðë³ê ±ðàíûíà àéíàëäû. Ðàéûìáåêò³ õàëû àñèåòò³ ºóëèå ò±òûï, îíûœ åñ³ì³ åë àóçûíäà àœûçƒà àéíàëûï æ‰ð. Îíäà îë µëåð àëäûíäà µñèåò åò³ï, µç³í ä‰íèå ñàëƒàíäà äåíåñ³í à êè³çãå îðàí, à àðóàíàƒà àðòûï, îƒàí œàé áàƒûòòà äà æ‰ðó³íå áµãåò æàñàìàé, µç³í ³íãåí øµêêåí æåðãå æåðëåóä³ µò³íä³ äåñåä³. ̺é³ò àðòûëƒàí à àðóàíà œàç³ðã³ Àëìàòû àëàñûíà êåë³ï øµã³ï, µñûíäà Ðàéûìáåêò³ àðóëàï êµì³ï, ñàáàí ê³ðï³øòåí åñêåðòê³ø ò±ðƒûçûëàäû. àç³ð ìàçàð îðíûíäà áåëã³ îðíàòûëûï, ‰ëêåí äàœƒûëƒà Ðàéûìáåê àòà åñ³ì³ áåð³ëãåí³í³œ µç³ îƒàí äåãåí õàëû œ±ðìåò³ ìåí ìàõàááàòûí êµðñåò³ï, àðóàƒûí àñàòàòàäû. Ñåã³ç ñàðûëàð ³ø³íäå ‰ëêåí³ äå, áåäåëä³ñ³ äå щéåð±ëäûœ ‰ëêåí ±ëû Øîƒàí Àáûç Ò±ƒûæûì (Àéòáàé, Ñèûìáàé) ìåí ĺóëåò (Àìà휱ë, ƺä³ê) áîëäû. Äîñàëûäàí Øàæàíûœ êµïòåãåí ±ðïàòàðû (Òûíûáåê, ƺí³áåê, àëìàòàé, ƺä³ê), Æàíñàäû (Íèÿç, Øàƒûð, Ðûñêåëä³) ìåí ±ëñàäû (Áàéìåí, óàò, Áèåêå, Áàéñåé³ò, Åñïåíáåò) µðáèä³. Øàæà ±ðïàòàðûíàí á³çãå ìºë³ìåò áåðãåí Ûñœà Ìàìàä³ëîâ (1905 æûëû òóƒàí) ñåã³ç³íø³ àòà áîëûï êåëåä³. îæáàíáåòòåí Ò³ëåó (àëäàó, Ò±ðñûí), Ñàƒûì (Áàëòà, àíàé) ìåí Àƒüãì (Áèøàë, Ñàðû). Æàðòûäàí Ò³ëåóáåðä³, Åñïåð ìåí Æàîç. Á±ë щéåð±ëäàí øûàí Ñàðûíûœ ±ðïàòàðû ò‰ãåë åë àóçûíäà «Ñåã³ç ñàðû» äåï àòàëàäû, àë øûíäûƒûíäà á±íäàé àòà áµëƒàí åìåñ. щéìåíä³ äåï àòàëàòûí Òàóá±çàðäàí äà àç ±ðïà òàðàƒàí æî. Îäàí åê³ òàðìà òàðàéäû: Àéò ïåí Áîçûì. Åë ³ø³íäå îëàðäû æè³ îñûï àéòûï, Àéòáîçûì àòàéäû. Ñîƒàí œàðàìàñòàí, îëàð ì‰ëäå ºð ò‰ðë³ Àëáàííûœ ³ð³ àòàëàðûí œ±ðàéäû. Ñîíûìåí, Àéòòàí Æàíáàáà (àëäûáàé), Àáàòà (Áð³äàéøû), щé³íä³ê (Ñàéûíáµëåê), Ìàìàòàéûð (Òàœàòàð, àëûáåê, Æîðò) ìåí àðàøàø àòòû ûçû òóàäû. Àœûç áîéûíøà, îë ºëäå á³ð ñ±ëòàííûœ (òµðåí³œ) áàëàñûíà àéòòûðûëûï œîéûëûïòû. Á³ðäå ê‰éåó æ³ã³ò µç àëûœäûƒûíûœ àóëûíà ðåñìè ±ðûí áàðûï, åë³íå îðàëƒàí ñîœ îë àéòûñ áîëûï, ±äàëàð æàƒûíàí åøàíäàé õàáàðîøàð ò‰ñïåéä³. ªéòñå äå, àðàøàø µç³í³œ àòàñòûðƒàí æ³ã³ò³íåí ±ë òàóûï, åñ³ì³í Æèå흱ë äåï îÿäû, á³ðà îíû ºëäåíåãå «ûñòû» äåï àòàï, òàðàƒàí ±ðïàòàðû äà ñîëàé àòàëûï êåòå áàðàäû. http://kazchronic.host.kz


Æèå흱ëäàí åê³ ±ë àëûï, á³ð³ Àíàçàð åë àóçûíäà «Àœûñòû» äåï àòàëûï êåòåä³. Àíàçàðäàí ±ëààé (Ìàéëû, Ñàðìàí) ìåí Ò³ëåñ (Øîéàðà, Æàéûí, Îœòàƒàð, Áåã³ì ìåí Òàœàò). Á³ç䳜 ìºë³ìåò áåðóø³ì³ç Àëìàáàé Øûíàñ³ëîâ (1897 æûëû òóƒàí) Àœíàçàðƒà òîƒûçûíøû àòàäàí œîñûëàäû. àðàûñòû äåï àòàëƒàí Òîœòàìûñòàí Áåêòåì³ð, àðà±ñ, Åñêåíå ìåí ̺ëèêå. Á±ë Æèå흱ëäûœ ê‰ëë³ ±ðïàòàðû øåæ³ðåäå àç³ðãå äåé³í ûñòû äåï àòàëûï êåëåä³. Àœûçƒà ñºéêåñ àðàøàø ±ëû Æèå흱ëäû òµðê³í³íå òàñòàï, Æàëàéûð æàà ê‰éåóãå øûƒûï êåòåä³. Áîçûìíàí ‰ø ±ë áàð: Æàíøû (ªëì³ðåê, Áåñíàéçà ìåí Îëæàé), Øîáàëòàç (Áîçäà, Íîƒàé) æºíå Ñàðûáàé (¤òåï, ĺó³ò). Á³ç䳜 ìºë³ìåò áåðóø³ì³ç ʵïáîñûí Ò±ðñûíîâ (1888 æûëû òóƒàí) Áîçûìƒà 9 àòàäàí áàðûï îñûëàäû (Àëáàí ðóëàðûíûœ òîëû àòà òåã³í 4îñûìøàëàðäàí àðàœûç). Àëáàíäàð ³ø³íäå á‰ê³ë ¦ëû æ‰çãå îðòàœ «Áàœòèÿð» äåãåí æàóûíãåðë³ê ±ðàííàí áàñà XVIII ƒàñûðäà µòêåí àòàòû Ðàéûìáåê áàòûð àòûìåï «Ðàéûìáåê», «Ðàéûìáåê àòà» äåéò³í ±ðàíû áàð. Àëáàíäàðäûœ ðóëû òàœáàñû Äóëàòòûœ øåœáåð³í³œ á³ð ò‰ð³ ñåê³ëä³ Í. Àðèñòîâ, Í. Ãðîäåêîâòûœ åñåï-èñàáûíà ñ³ëòåìå æàñàï, XIX ƒàñûðäûœ àÿƒûíäàƒû àëáàíäàðäûœ ñàíû 15500 øàœûðà áîëƒàíûí êåëò³ð³ï, îëàðäûœ íåã³ç³íåí Æåò³ñó îáëûñû, Âåðíûé, Æàðêåíò óåçäåð³íäå ò±ðàòûíûí àòàï êåòåä³. Á±ë åê³ óåçäå àçà õàëû ¦ëû æ‰ç䳜 á³ðíåøå ðóëàðûíàí, àòàï àéòñà, Ñàðû‰éñ³íäåð, Äóëàòòàð, Øàïûðàøòûëàð, Ûñòûëàð, Æàëàéûðëàð, àœëûëàð, Ñóàíäàð ìåí Àëáàíäàðäàí ò±ðàäû. Àëáàíäàð á±ë µëêåí³œ µœò‰ñò³ê-øûƒûñ æàƒûí àëûï, ²ëå µçåí³í³œ îœ æàƒàñûí æàéëàï, ûòàé øåêàðàñûíà äåé³í Æàðêåíò óåç³í³œ îœò‰ñò³ê-áàòûñûí, ²ëåí³œ ñîë æºíå îœ æàƒàñûí á³ðò±òàñ ìåêåíäåä³. Âåðíûé óåç³í³œ êµëåì³íäå íåã³ç³íåí ûçûëáµð³ê ïåí Ñåã³ç ñàðûëàð îðûí òåïò³. Àëƒàøûëàðû òàóäûœ îœò‰ñò³ê àóäàíäàðûí, àë êåé³íã³ëåð³ óåç䳜 ñîëò‰ñò³ê-øûƒûñûíäàƒû ²ëåí³œ ñîë æàƒàëàóûí àòà îíûñà àéíàëäûðäû. Ñåã³ç ñàðûíûœ ðóëû á³ðë³ã³í³œ ûñòàóû Àëàáàéòàë, Ñàðûá±ëà, Àñû ñàƒàñû, Ñàóûñàí, Ñàðûìñàòû, صëàäûðòåð³ñêåé, ѵãåò³ ìåí Áµãåò³ øàòàëäàðûí, îäàí àëñà, á³ð áµë³ã³ Ñåðåêòåñ ïåí ʵêòåðåê òàó øàòœàëäàðûíà îðíàëàñòû. Æàéëàóû àëüï³ øàáûíäûƒû Àñû ìåí àðàðàäà áµëäû. ûçûëáµð³êòåð䳜 ò±ðàƒû Ñåã³ç ñàðûëàðäàí ê‰íãåéãå àðàé æîƒàðƒû Øåëåê µçåí³, Äàëàøûœ, Áèåñèìåñ, Àéäàñó, Æàÿ, ûçûëìîéíà, àðààðøà, îíäû, Ñàðûá±ëà, ûçûëàóûç áåí Áààëû øàòàëäàðûí äà îðíàëàñòû. Æàðêåíò óåç³íäå Àëáàí ðóûíûœ êµï àòàñû øàøûðàœœû îðíàëàñàí. ²ëå µçåí³í³œ ñîë æàƒàñûíäàƒû îœò‰ñò³ê áµë³ã³ûäå øûƒûñòà ûòàé øåêàðàñûíà äåé³í, îœò‰ñò³ã³íäå ²ëå Àëàòàóûíûœ áè³ê æµòàëàðûíà äåé³í, áàòûñòà Âåðíûé óåç³í³œ æåð³íå äåé³í îœûðáµð³ê ðóëàðû, ûçûëáµð³êò³œ øàìàëû áµë³ã³, Ñåã³ç ñàðû, Àéò, Áîçûì, ±ðìàí ìåí ªëæàíäàðäûœ àòàëàðû îíûñòàíäû. Îñû êåœ-áàéòà µëêåäå ûñòàóëàð, ê‰çåóëåð, êµêòåóëåð ìåí æàéëàóëàð øîƒûðëàíäûðûëûï îòûðäû, µéòêåè³ îíäà µçåíí³œ ±íàðëû àëàïòàðû, òàó µçåíäåð³í³œ øàòàëäàðû ìåí àñà áè³ê òàó øàáûíäûòàðû áîëäû. ̺ñåëåí, ²ëå µçåí³í³œ ñîë æàƒàñûí ûòàé øåêàðàñûíà äåé³í æºíå áàòûñòà Øàðûí µçåí³íå äåé³í êµïòåãåí Ñåã³ç ñàðû àòàñûíûœ àóûìäàñòûƒû ìåí îœûðáµð³ê ðóû èåë³ê åòò³. Îëàðäàí áàòûñà àðàé Âåðíûé óåç³í³œ øåêàðàñûíà äåé³í Àéò ïåí Áîçûì àòàëàðû, ³ø³íàðà ûçûëáµð³êòåð, àë Òåêåñ ïåí Øàëûäûñó µçåíäåð³ áîéûíäà Àëæàíäàð ìåí ±ðìàí àòàëàðûíûœ ûñòàóëàðû àíàò æàéäû. Êåãåí ìåí Ìåðê³ µçåíäåð³í³œ àëàáûíäà, òàó áàóðàéëàðûíäà îœûðáµð³ê, Àéò ïåí Áîçûì ðóëàðûíûœ ûñòàóû ³ðãå êµòåðä³. ʉíãåé Àëàòàóûíûœ òåð³ñêåé³íäåã³ òàó µçåíäåð³í³œ øàòàëäàðûíäà ûçûëáµð³ê ðóëàðû ìåêåíäåä³. ²ëå µçåí³í³œ îœ æàƒàñûíäà Æàðêåíò óåç³í³œ àðàìàƒûíäà îœûðáµð³ê ðóû ûñòàñà, Àéòòàð Àëòûíåìåë ûðàòûíûœ øàòàëûíäà, Àëòûíåìåë, Ò³çã³í, Øûëáûð, ‡øá±ëà, Àéíàá±ëà µçåí³í³œ áîéûíäà, ñîíûìåí àòàð ²ëå áîéûíäàƒû àðàòµáå, ûçûëæèäå, http://kazchronic.host.kz


‡øîœûð, îÿíäû ìåí Àéäàðëû øàòàëäàðûíäà îíûñòàíäû. Á±ë åê³ óåçäåã³ Àëáàí ðóëàðûíûœ ê‰çåó, êµêòåóëå𳠝ûñòàóäàí îíøà àëøà åìåñ åä³, àë æàéëàóû òàóäàƒû àëüï³ øàáûíäûòàðûíäà áîëàòûí. Àëáàí ðóûíà æàòàòûí àçàòàðäûœ áàñòû êºñ³á³ ìàë ìåí åã³í, îé-åøê³ µñ³ð³ï, ³ð³ àðà ìåí æûëû áàƒûï, øàìàëû ò‰éåí³ ê³ðåãå æ³áåð³ï, îòûðûøû æºíå æàðòûëàé îòûðûøûëû µì³ð êåø³ï, åã³í ñàëäû. ĺíä³ äàûëäàí êåœ òàðàƒàíû áèäàé, ñ±ëû, àðïà ìåí òàðû åä³. ¤ç ûñòàóëàðûíûœ ìàœûíäà àëûï, òåë³ìäåð³íäå åã³í µñ³ðãåí æàòàòàð äà àç áîëìàƒàí.

http://kazchronic.host.kz


ÑÓÀÍ ¦ðàíû «Áàéñóàí», òàœáàñû Ñóàíäàð æàéûíäà êµíå äåðåêòåðäå ì‰ëäå åøíºðñå ±øûðàñïàéäû. Àëàéäà, á±ë áàƒûòòà æîƒàðûäà êåëò³ð³ëãåí Í. Àðèñòîâòûœ ñ³ëòåìåñ³ àñà ±íäû äåðåê êµç³ áîëûï òàáûëàäû. Á±ë ìºë³ìåòò³ êåëò³ðå îòûðûï, Ñ. Àìàíæîëîâ Í. Àðèñòîâòûœ ï³ê³ð³íå æàí á³ò³ð³ï, Àëáàí ìåí Ñóàí Äóëàò ðóûíûœ îäàƒûíäà áîëäû äåãåíä³ îñòàéäû. àçà øåæ³ðåñ³ äå åæåëäåí Äóëàò, Àëáàí ìåí Ñóàí ðóëàðûíûœ ò‰ï òàìûðëàñòûƒûíàè, ò³ïò³ îë ‰øåó³í³œ Æàðûøàòûœ áàëàñû åêåí³í äºëåëäåéä³. Ñóàíäàð Àëáàíäàðƒà, ºñ³ðåñå, Äóëàòòàðƒà àðàƒàíäà îíøà êµï åìåñ. Ñîíäûòàí îëàð êµï æàãäàéäà ûñûìäû êµð³ï, åœ áàñòûñû, æåð òºë³ì³ ìåí æàéûëûìíàí øåòòåò³ëä³. Á±ë æºéò ºë³ ê‰íãå äåé³í àéòûëûï êåëå æàòàí àœûçáåí äå ðàñòàëàäû. Îíäà áàóûðëàð àðàñûíäà ñ±ð ᱝàíûœ åí³ ‰ø³í (àë êåçäå ᱝà åí³ æåë³íåä³ åêåí) ä‰ðäàðàçäû øûƒûï, ñûáàƒà òèìåãåí Ñóàí ‰ëêåí àƒàëàðû Àëáàí ìåí Äóëàòà µêïåëåï, øàëƒàé øûƒûñà êµø³ï êåòêåí³ ºœã³ìåëåíåä³. Øûíûíäà äà, Ñóàí ðóûíûœ îíûñû ûòàé øåêàðàñûíäàƒû ²ëå µçåí³í³œ îœ àáàƒûíäà, ‰ø àƒàéûíäûëàð Äóëàò, Àëáàí, Ñóàí æàéëàƒàí àéìàòûœ åœ øûƒûñ æàƒûíäà æàòûð. Ñóàíûûœ àòà òåã³ òóðàëû ìºë³ìåòòåð ºäåáèåòòåðäå á³ðøàìà. Á±íäàé äåðåêòåð êµç³íå Í. Àðèñòîâ, Ì. Òûíûøáàåâ, Â. Âîñòðîâòûœ á³çãå áåëã³ë³ åœáåêòåð³ìåí àòàð Æåò³ñó îáëûñûíûœ áàéûðƒû ò±ðƒûíäàðûí çåðòòåãåí æ±ìûñòàðäû æàòûçóƒà áîëàäû. Îëàðäà Ñóàíäàðäûœ åê³ àòà Òîàðûñòàí ìåí Áàéòµãåéãå áµë³íåò³í³ àéòûëàäû. Á±íûœ áºð³ ðàñ áîëƒàíìåí, ºëã³ëåðäå ‰ð³ì-á±òàòûœ òûœƒûëûòû êåñòåñ³ æî áîëûï øûòû. Á³ç îñû êåì-êåò³êò³ òîëòûðûï, µç ïàéûìäàóëàðûìûçáåí ñàëûñòûðà îòûðûï, Ñóàíäàð òóðàëû òàðìàòàðäûœ òàðàëóûí á³ð ³çãå ñàëäû. Ñóàí ðóûíûœ øåæ³ðåñ³ òóðàëû á³ç䳜 ìºë³ìåò áåðóø³ëåð³ì³ç îíøà êµï åìåñ, äåãåíìåí, ñîëàðäûœ ³ø³íäå Òàëäûîðƒàí îáëûñû, Êèðîâ àóäàèûíûœ ò±ðƒûíû 1892 æûëû òóƒàí (Ñóàííàí) ʳíºç ĺó³òºëèåâ ïåí ñîë îáëûñòûœ Æàðêåíò àëàñûíûœ ò±ðƒûíû 1937 æûëû òóƒàí (Ñóàí íàí) ͱðàõàí Õàáèìîëäàåâòàí æèíàí àëƒàí äåðåêòåðä³ ±íäû äåï åñåïòåéì³ç. Ñîíûìåí Ñóàííàí ³ð³ òµðò àòà òàðàäû: Òîàðûñòàí, Áàéòµãåé, Áàƒûñ, Æåñåã³ð (ñû åêåó³ ʵïáàƒûñ ïåí Äîñáàƒûñ äåãåí àòïåí Àëìàòû àéíàëàñûíäàƒû äóëàòòàðƒà ñ³œ³ï êåòêåí). Òîàðûñòàí ìåí Áàéòµãåé ±äàéû êµøå îòûðûï, œàç³ðã³ îíûñû ²ëå µçåí³í³œ îœ æàƒàñûìåí îðƒàñ µçåí³íå äåé³í æåòåä³. Ñóàí ðóûíûœ íåã³çã³ ³ð³ àòàñû òµðòêå: Ò±ðäûìáåò, ̱ðàò, Áåðä³êå ìåí Áàóáåêêå áµë³íåò³í Òîàðûñòàí áîëûï åñåïòåëåä³. Ò±ðäûìáåò µç êåçåã³íäå ‰ø òàðìà: Áµðãåëòàé, Åñåò, Ò±ðñûíƒà òàðàéäû. Åñåòòåí îøàð, îäàí Æàíîçû, Áµëåê, Îäûð, Ìåé³ç. Îäûðäàí щé³ìáàé, Ñàáàç, àáàé. Øåæ³ðåäå àéòûëàòûíäàé, ̱ðàòòûœ àëòû áàëàñû áîëûïòû: Îðûñ, àðàìåíäå, Øåã³ðåí, àðàáåê, ªáä³ñ‰ã³ð, Áàéòµãåé. Åë àóçûíäà Áàéòµãåéäåí áàñàëàðûí Áåñ ̱ðàò äåï òå àòàéäû. ̱ðàòòûœ ‰ëêåí ±ëû Îðûñ, îäàí Ìûðçàãåëä³, Õàíãåëä³. Ñûíûœ åê³ ±ëû áàð ѱëòà흱ë ìåí Àøà. Ìûðçàãåëä³í³œ ±ðïàòàðû íåäºó³ð áîëûï, æåò³ àòàƒà æ³êòåëåä³: îæåêå, Ò³ëåêå, Êåáåíåê, Îëäàñàí, Òóìàòàé, Åä³ëáàé, ̺ìáåò. ̺ìáåòò³œ á³ð³íø³ àðëûƒàø åñ³ìä³ ºéåë³íåí Ìàïàë òóñà, àë åê³øï³ ºéåë³ Æåëê³ëäåêòåí æåò³ ±ë êµðãåí: щòò³áàé, ±òòûáàé, Ìåäåóáàé, Ìåñ, Àéäàáîë (Ñîíäûòàí îëàðäû àíàñûíûœ àòûìåï Æåëê³ëäåêò³œ Æåò³ òàçû äåï òå àòàéäû). Àéäàáîëäàí Ñàáàëû, Áàáàëû, Áàáà, Áàéøûìûð. Ñûäàí Ò±ðƒûíáàé, îäàí Æàûï, ²ðê³òáàé, Á‰ðê³òáàé. Ñûäàí àéûíîëäà, àòøà, ªáä³ëäà, àáèìîëäà. Ñûäàí ͱðñàïà, ͱðàõàí (ìºë³ìåò áåðóø³, 1937 æûëû òóƒàí), Àéäàðõàí. Á³ç êåëò³ðãåí ‰ð³ì-á±òà êåñòåñ³íäå ìºë³ìåò áåðóø³ ͱðàõàí àáèìîëäàåâ ïåí Ñóàííûœ àðàñûíäà 11 àòà æàòûð. Áàéòµãåé ‰ø àòàƒà áµë³íåä³: Åëò³íä³, Ìîëà ïåí Æûëãåëä³. Êåéá³ð ºäåáè äåðåêòåðãå àðàƒàíäà Áàéòµãåé䳜 ±ðïàòàðû îíûœ åê³ ºéåë³í³œ àòûìåí: ͵êåéò³í ìåí http://kazchronic.host.kz


Ñàðûûç äåï òàðàéäû, á³ðàœ, îëàð àëàé áµë³íåò³í³ íàòû êµðñåò³ëìåãåíä³êòåí, ò‰ïò±èÿíûí äºë àíûòàó ì‰ìê³í åìåñ. Ìîëàòàí ±ðòûìáåò, Ñåêñåí, Øîà, àñàáîëàò, щé³ìáàé, Åðêåáàé. Æûëãåëä³äåí Ààáà, Àëäèÿð, Åëø³áåê. Ààáàòûœ åê³ ±ëû áàð: ±äàéáåðä³ (Àìà흱ë, Àáóðà, ʵòåí) æºíå Ñàòàé (Àáûëàé, ʵïåñ, Áåêòåì³ð, Äîñ±ëû, ͺóêå, Àûëáåê, ªáä³êå, Æåò³ìîçû). Ñàòàéäûœ áåñ ºéåë³ áîëäû, äåï åë àéòàäû. Òµðò³íø³ ºéåë³íåí ªáä³êå òóûïòû, îäàí ªä³ëáåê, îäàí ĺó³òºë³, îäàï ʳíºç (á³ç䳜 ìºë³ìåò áåðóø³ì³ç, 1892 æûëû òóƒàí). Á³ç䳜 êåñòåì³ç áîéûíøà, îë îí åê³ àòàäàí áàðûï Ñóàíƒà îñûëàäû. Àëäèÿðäàí Åñàëû ìåí Äàò. Åëø³áåêòåí ±ëæûêåé, Àëàê‰ø³ê, Øàáàð, Àëøîð ò. á. Ñîíûìåí Ñóàí ðóû åê³ àòà: Òîàðûñòàí ìåí Áàéòµãåéãå áµë³íåò³í³í àéòà ïûñûòàéìûç. Àëàéäà, ìàƒë±ìàòòàð òàïøûëûƒûíàí ‰ð³ì-á±òà êåñòåñ³íäå á‰ê³ë áóûí àìòûëìàé àëäû. Ñîƒàí àðàìàñòàí åê³ àòà òóðàëû íåäºó³ð ìºë³ìåò àëóƒà áµëàäû, µéòêåí³ á³ç䳜 êåñòåì³çäå Ñóàí ðóûíûœ (5-îñûìøàíû àðàœûç) á±ë åê³ òàðìàƒûíûœ ‰ð³ì-á±òàƒû á³ðøàìà çåðòòåëä³. XIX ƒàñûðäûœ àÿƒûíäàƒû Ñóàí ðóûíûœ àíøà áîëƒàíûí Í. Àðèñòîâ åœáåã³íåí òàáàìûç, îíäà 4000 øàœûðà äåñå, Ì. Òûíûøáàåâ îëàð 1917 æûëû 40 ìûœƒà æåòò³ äåï íàòûëàéäû. XIX ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà Ñóàí ðóûíà æàòàòûí àçàòàð íåã³ç³íåí Æåò³ñó óºëàÿòû Æàðêåíò óåç³íäå ò±ðûï æàòòû. Îëàð îœò‰ñò³êòå ²ëå µçåï³í³œ îœ àáàƒûí, øûƒûñòà ûòàé øåêàðàñûíà äåé³è, àë ñîëò‰ñò³êòå Æàð Àëàòàóûíûœ òàó øàáûíäûòàðû ìåí Áàòûñòà Âåðíûé óåç³í³œ øåêàðàñûíäàƒû ʵêòåðåê µçåí³í³œ áµéûí îíûñòàíûï æ‰ðä³. Äåìåê, á±ë Ñóàíäàð êµðñåò³ëãåí æåðëåðäåã³ ±íàðëû äà ø±ðàéëû òîïûðàòû àéìàòû àëûï æàòòû äåãåí ñµç, îíäà æåð äå, ñó äà, íó äà æåòê³ë³êò³ åä³. Á±ðõàí, ‡ëêåí æºíå ʳø³ ‡ñåê (¤ñåê), Øûïæûœ ìåí îðƒàñ µçåíäåð³í³œ àëàáû ìåí Àëòûœêµë êµë³í³œ ìàœàéûíäàƒû ±ìäà Áàéòµãåé ðóûíûœ ûñòàóëàðû áàð áîëàòûí. ¤ñåê êµë³í³œ àéíàëàñûíäà, ²ëå µçåí³ ìåí ‡ñåê µçåí³í³œ îðòà øåí³íäå, ñîíûìåí àòàð ʵêòåðåê áîéûíäà Òîàðûñòàí ðóûíûœ ûñû îíûñû îðíàëàñòû. Ñóàí ðóëàðû ìàë æºíå åã³í ñàëóìåí àéíàëûñòû. Òµðò ò‰ë³ê µñ³ð³ï, áèäàé, àðïà ìåí òàðû åêò³, ñµéò³ï íåã³ç³íåí æàðòûëàé êµøïåë³ µì³ð ñ‰ðä³. ²ð³ áàéëàð Æàð Àëàòàóûíäàƒû àëüï³ øàáûíäûòàðûíà øûƒûï êåò³ï, øàƒûí äºóëåòò³ëåð³ òàó åòåã³í òµœ³ðåêòåï, æàðëû-æàûáàé, æàòàòàð ûñòàóëàðäà àëàòûí.

http://kazchronic.host.kz


ØÀÏÛÐÀØÒÛ ¦ðàíû «àðàñàé», òàœáàñû

(àéòàœáà)

¦ëû æ‰ç ±ðàìûíà ê³ðåò³í Øàïûðàøòû ðóû òóðàëû åæåëã³ æàçáà äåðåêòåðäå åøíºðñå æî. Øàïûðàøòû àçà øåæ³ðåñ³íäå ‡éñ³íí³œ øµáåðåñ³, Áºéä³áåêò³œ íåìåðåñ³ áîëûï åñåïòåëåä³, àë Áºéä³áåê áîëñà ¦ëû æ‰ç䳜 æåò³ ðóûíûœ (Ñàðû‰éñ³í, Àëáàí, Ñóàí, Äóëàò, Ûñòû, Îøàòû æºíå Øàïûðàøòû) ò‰ï àòàñû. Á±ë ðóëàðäûœ ³ø³íäåã³ åœ áàéûðƒûëàðû æàçáà äåðåêòåðäå áàð Ñàðû‰éñ³í, Äóëàò, Àëáàí, Ñóàí áîëûï åñåïòåëåä³, àë Ûñòû, Îøàòû ìåí Øàïûðàøòûƒà êåëåò³í áîëñà, Ì. Òûíûøáàåâ îëàð ‡éñ³í ðóëàðû îäàƒûïà êåé³ííåí åíä³ äåï åñåïòåéä³. Á±ë ï³ê³ð䳜 æàíû áàð ñåê³ëä³. Øàïûðàøòûíûœ ðóëû ±ðàìû æµí³íäå Í. Àðèñòîâ, Ì. Òûíûøáàåâ ïåí Â. Âîñòðîâ åœáåêòåð³íäå ìºë³ìåòòåð ±øûðàñàäû. Á³ç îíû µç çåðòòåóëåð³ì³çáåí òîëûòûðûï, àòà òåê òóðàëû 챝èÿò êåñòå æàñàäû (6-îñûìøàíû àðàœûç). Øàïûðàøòû ðóëàðûíûœ ‰ð³ìá±òàƒû òóðàëû àçà øåæ³ðåñ³í³œ òàìàøà á³ëã³ðëåð³íåí ±íäû äåðåêòåð æèíàëäû. Á±ëàð Æàìáûë îáëûñûíûœ Òàëàñ àóäàíûíûœ ò±ðƒûíû 1904 æûëû òóƒàí (Øàïûðàøòû) ʵøåðáàé ±ëûáåêîâ; Àëìàòû îáëûñû, Æàìáûë àóäàíûíûœ ò±ðƒûíû 1897 æûëû òóƒàí (Øàïûðàøòû) Ѻðñåíáåê Œîïàáàåâ; Àëìàòû îáëûñû, Øåëåê àóäàíûíûœ ò±ðƒûíû 1928 æûëû òóƒàí (Øàïûðàøòû) îæàõìåò ʺð³áàåâ; Àëìàòû îáëûñû, Àìàíãåëä³ àòûíäàƒû êåœøàðûíûœ ò±ðƒûíû 1905 æûëû òóƒàí (Øàïûðàøòû) Ɖí³ñáåê ¤ì³ðáåêîâ; Àëìàòû îáëûñû, Òàóò‰ðãåí àóëûíûœ ò±ðƒûíû 1900 æûëû òóƒàí (Øàïûðàøòû) Ʊìàáàé Æàìàíáàëàåâ; Àëìàòû îáëûñû, Æàðñó êåœøàðûíûœ ò±ðƒûíû 1905 æûëû òóƒàí (Øàïûðàøòû) Ûäûðûñ щëåéìåíîâ; Àëìàòû îáëûñû, Àìàíãåëä³ àòûíäàƒû êåœøàðäûœ ò±ðƒûíû 1898 æûëû òóƒàí (Øàïûðàøòû) Àœëàñáàé Þñóïîâ åä³. Á³ç䳜 ìºë³ìåò áåðóø³ì³ç Ѻðñåèáåê îïàáàåâ Øàïûðàøòû ðóûíûœ øûƒó òåã³ òóðàëû õàëû àðàñûíà êåœ òàðàƒàí µòå ûçƒûëûòû àœûçäû àéòûï áåðä³. Îíäà Áºéä³áåêò³œ åê³íø³ ºéåë³ Çåð³ïòåí ƺëìåíäå (Æàëìºìáåò) àòòû ±ë òóûï, îë ñûìáàòòû äà ïûñû æ³ã³ò áîëûï µñåä³. Á³ðäå îë œûñòûã‰í³ ºêåñ³í³œ æûëœû òåá³í³íäå æ‰ð³ï, îœûðàò ðóû, ûçûë áè³í³œ œûçû Ìàïûðàøòû ñ±ëóìåí òàíûñàäû. Ñîë æûëû æàçäà ƺëìåíäå ºêåñ³ìåí á³ðãå ûçäû àéòòûðóƒà ûçûë áè àóûëûíà áàðàäû. Æîëàé êµêæàë œàñœûð êåçäåñ³ï, îíû ñîƒûï àëàäû. Îñû îëæàìåí Œûçûë áè àóûëûíà á±ðûëûï, ƺëìåíäå œàñœûð òåð³ñ³í ñûïûðóƒà ê³ð³ñåä³. Ñîë ñºòòå îƒàí Ìàïûðàøòûœ æåœãåñ³ æàñ êåë³ïøåê êåë³ï, àñûðäûœ áàóûðûí àëûï áåðóä³ àíøà µò³íñå äå áàñ òàðòàäû, àëàéäà îë æàñ ºéåë䳜 èûëà áåðãåí ñîœ ò³ëµã³í îðûíäàéäû. Îë áàóûðäûœ îç ñ‰éãåí³ Ìàïûðàøòûœ æåð³ã³í áàñó ‰ø³í êåðåê åêåí³è ò‰ñ³íåä³. Êåëåñ³ ê‰í³ ºêåñ³ ±äà ò‰ñó æàéûí àéòàíäà ûçûë áè ñûëòàó àéòûï, àéíèäû. Ò³ïò³ áîëìàƒàí ñîœ, ƺëìåíäå œûç ºêåñ³íå ‰ø àéëûœ áàëà ê‰ò³ï æ‰ðãåí³í, òóƒàí ñîœ îíû µç³íå àéòàðóûí àëƒà òàðòàäû. ûç ºêåñ³ òûƒûðûà ò³ðåë³ï, àûðû ûçûí ꉜ³ Ñëàíäûìåí á³ðãå ƺëìåíäåãå ±çàòûï, êµï àëûœìàë àëàäû. Á³ðàç óàûòòàí êåé³í àéû-ê‰í³ æåò³ï, Ìàïûðàøòû ñ±ëó ±ë òàáàäû. Îíûœ êµç³ øàïûðàø áîëûï, ñîäàí Øàïûðàøòû äåï àòàëûï êåòåä³. Á³ð æîëû ƺëìåíäå Ñëàéäû ꉜìåí äå 굜³ëäåñ áîëûï àëàäû äà, Ñëàéäû ƺëìåíäåäåí ±ë òàóûï, îíûœ àòûí Ûñòû îÿäû. Êµï ±çàìàé Øàïûðàøòûíûœ àíàñû ä‰íèå ñàëûï, ƺëìåíäå áàëäûçû àðàøàøà ‰éëåíåä³. Æàéëàóäà àðàøàø å곝àáàò áîëûï æ‰ð³ï îíàòàðƒà ò‰ñò³ê äàéûíäàï æàòàèäà êåíåò îøà àñûíäà áîñàíûï, îíûœ åñ³ì³í Îøàòû äåï àòàéäû. Ñîíûìåí, ƺëìåíäåí³œ ‰ø ºéåë³íåí ‰ø ±ë: Øàïûðàøòû, Ûñòû æºíå Îøàòû òóàäû. Îëàð áµëåê-áµëåê æàñàó àëûï, µçäåð³íøå îòàó êµòåðåä³. Àë áàëàëàð ºêåñ³ µëãåí ñîœ ³ïåøåëåð³íåí åíø³ àëûï îòûðƒàí. Ñîíäûœòàí ƺëìåíäå êµç³ ò³ð³ñ³íäå ºð ì±ðàãåð³íå åíø³ áåð³ï, îëàðäûœ ºðàéñûñûíà àéðûøà òàœáà áåðåä³. Øàïûðàøòûäà , Îøàœòûäà , Ûñòûäà ʵð³ï îòûðƒàíûìûçäàé, îëàðäûœ òàœáàëàðû á³ð-á³ð³íåí ì‰ëäå áµëåê, ò³ïò³ îëàðäû æàëïû ºëäå á³ð áåëã³ëåð䳜 ò‰ðëåð³ äåï åñåïòåóãå http://kazchronic.host.kz


áîëìàéäû. ѵéò³ï, îëàðäû øåæ³ðåäå á³ð ºêåäåí òàðàäû äåãåíìåí, òàœáàëàðû áîéûíøà òóûñ äåï ñàíàóƒà áîëìàéäû. Á±ë ò±ñòà õàëûœ äºñò‰ð³ áîéûíøà, «ºð ºéåëäåû òóƒàí áàëà á³ð ðóëû åë» äåéò³í ìºòåë ðàñòàëƒàíäàé. Øåæ³ðåäå êµðñåò³ëãåíäåé, Øàïûðàøòû ‰ø ðóëû á³ðëåñò³êòåðãå áµë³íåä³, àòàï àéòàíäà: 1) Ìàëäûûñòû, 2) Æåëä³ûñòûœ, 3) ûëäûûñòû. Á±ë ýòíîíèìäåð åë àóçûíäà ðó äåï àòàëìàéäû, àë êåëåñ³ ±ðïàòàð àéœûí àòàëàð áîëûï êåòå áåðåä³. ̺ñåëåí, Ìàëäûûñòû ‰ø ðóƒà: Åêåé, Åì³ë, Åñîæàƒà áµë³íåä³. Àœûçäà Åñîæà Åì³ë䳜 îòáàñûíà ê³ðìå (àðƒû òåã³ ò‰ðê³ìåí äåñåä³) äåï àéòûëàäû. Åì³ë åðòå µë³ï, ‰éåëìåë³-ñ‰éåëìåë³ åê³ æàñ áàëàñû æåò³ì àëàäû. Åñîæà Åì³ë䳜 æåñ³ð³íå ‰éëåí³ï, æåòê³íøåêòåðä³ àíàòûíûœ àñòûíà àëàäû. Õàëû àóçûíäà Åñîæàíû àòàòû áàé, ê‰øò³ æºíå µòå ³ñêåð àäàì äåï ñèïàòòàéäû. Îíûœ áåñ ºéåë³, êµï áàëà-øàƒàñû áîëûïòû. Êåé³ííåè Åì³ë䳜 äå, µç³í³œ äå áàëàëàðû Åñîæà ±ðïàòàðû äåï àòàëûï êåòåä³, á³ðà àòà-òåêò³ æàñû á³ëåò³íäåð䳜 àéòóûíøà Åêåé ðóû åê³ àòà Æàðûìáåò ïåí Áºé³ìáåò áîëûï áµë³íñå, Æàðûìáåò åê³ãå òîïòàëàäû: Àòµáåò (àéñûáàé, Áèñåíáàé, Èçåïáàé, Æóñàíáàé) ïåí Áåðä³ñ (¤ò僱ë, ¤òåï, ʉëêåíåé, Ñàëàƒîé, Òåêåø), ¤ò僱ëäàíÑàïáîëàò, îäàíÌàéåìåð, îäàí àëäàè, îäàí îïàáàé, îäàï Ѻðñåíáåê (ìºë³ìåò áåðóø³, 1879 æûëû òóƒàí). ¤òåïòåí Îðøàœ, îäàí Ѻä³áåê, îäàí Æàáàé, îäàí àçàòûœ ±ëû àûíû Æàìáûë (18461945). ʉëêåíåéäåí Áîòààðà, Ñàëàƒîéäàí Áåéñåí, Òåêåøòåï ʳíºç. Áºé³ìáåòòåí òîðò àòà òàðàéäû: ªëêå, Ñàáûíøû. Øûíäºóëåò, Áåêïåíáåò. Åì³ë ðóûíàí Æàéû ïåí Àëûñàé. Æàéûòàí îéàéäàð (îøàð, Ñàðûò³ëåó, ʉñåï, Æîëàé), Æàíàé, щé³íä³ê ïåí Œàðìûñ (Òàéòîðû). Àëûñàéäàí Ñàðû, îäàí Ò³ëåó³ìáåò, îäàí Áîëàé (Áèê³ñ³, Á‰ëê³ñ³, Áîðàíƒàçû, Æîëäûáàé, Øîà), Áîðàíƒàçûäàí Æàìàíœàðà (Åðîòàí, Ñåðàëû ìåí Áèòàí Ñàðûìñà, Ñàðìàí, Ñàðûáàé, àðìûñ, àðñà, Òûøà흱ëà Áà靱ëà, Áµðë³áàé, Ìàõìåò ïåí àðñûáàé (͉ñ³ï); ͉ñ³ïòåí ªëæàíáàé (ìºë³ìåò áåðóø³, 1898 æûëû òóƒàí). Îäàí Øàïûðàøòûƒà äåé³í 13 àòà. Åñîæà ðóû áåñ àòàäàí ò±ðàäû: Øàƒàìàí, Òîƒûçòîïà, Òµðåò±ûì (Æàóøû, Áààé ìåí Òîòàìûñ), Øóàø ïåí Àëòûíàé. Àëòûíàéäàí Àáûç; Àáûçäàí Øåã³ð, àéäàóûë, àðàñàé áàòûð. àðàñàé áàòûðäûœ åñ³ì³ ê‰ëë³ Øàïûðàøòûíûœ æàóûíãåðë³ê ±ðàíûíà àéíàëäû. Îäàí ¤òåï (Íàðòàéëà, Àñàí, Áºëïåø ïåí Àòûƒàé), ʵòåø (Àéäàð, ͺóåø, Æèåê), Àóûç áåí Ò‰ð³êïåí. Ò‰ð³êïåííåí Ò³ëåó, Æàðûëƒàï (îéñîéìàñ, îéãåëä³, àðàø áàòûð (Êåíåñàðû àñûìîâòûœ àíàòòàñû), Ñàòûïàëäû, àðàøà ìåí Òîòû), Ò‰ë곝±ðò (ʵêøå Ûñòàìáåê-Ñàóðû áàòûð) ïåí Ìàëàðà. Ñàóðû áàòûð 1725 æûëû Òîðƒàéäà àëìàòàðìåí ñîƒûñòû. Ìàëàðàäàí Èòàÿ, Áûæûáàé ìåí àçàáàé. Èòàÿòàí Òàéáàƒàð, Øààáàé (‡øêå, Ò‰ëê³, Àéòáåê, Ìåœä³áàé), Êåáåíåê, Á³ðíàçàð, Äàáûë ìåí Òàëàí. ‡øêåäåí Ò³ëåø, Á³òå³ï, Àéòàø ïåí îïàáàé. Ò³ëåøòåí ¤ì³ðáåê, îäàí Ɖí³ñáåê (ìºë³ìåò áåðóø³, 1905 æûëû òóƒàï). Îë Øàïûðàøòûƒà 13 àòàäàí îñûëàäû. Æåëä³ûñòû ðóû á³ðëåñò³ã³íåí ³ð³ åê³ àòà øûƒàäû: Øûáûë ìåí Àñûë. Àñûëäàí òàðàéòûí ªæ³êå, Êåíåé, Òåêå ìåí Òµëåì³ñ «Òµðò Àñûë» äåï àòàëàäû. Øûáûëäàíƺä³ê, àðàáàéûñ ïåí Ñàðûáàéûñ, ±ëæ±äûðû. Ñûäàí Øàòûð Àáûç Áºé³ìáåò, îäàí Àéáàñ, Áàëàïàí-Áàðà ïåí àéûïáåðä³ (Áàæûðû, àðàóûë ìåí Òµëåáàé). Òµëåáàéäàí Øûáûëòàé, ĺóëåò, Áµãåí, ̺ìáåò, Îëæàáàé. Ñûäàí Äåðá³ñºë³, Æèåíºë³, Áàéäºóëåò, ʵøê³íáàé. Îäàí ʺð³áàé, îäàí îæàõìåò (1928 æûëû òóƒàí). Îë Øàïûðàøòûƒà 12 àòàäàí áàðûï îñûëàäû. Àñûëäàí Îðûíáåò, ªæ³êå (ĺóëåò, Òåêåë³ê, ̺ìáåò, Êåíåé) ìåí Ò‰íàòàð íåìåñå Òàœàòàð (¤ì³ð, ʵðïå). ¤ì³ðäåí Á‰çàóøû, Òµáåò, ±ëàí, Æàíàé, Òåêå, Òµëåì³ñ. Òåêåäåí ĺóëåòáàé (àðà, Øàà, Ñàðûáàé ìåí Ûðûñáàé) ìåí Ñàòàé (Áàòûðáàé, Òîòàáàé, Æîëøîðà, Àá³òå, Ìàíøàï). Ûðûñáàéäàí Áàÿí, Áàéîíûñ, Áàéòåì³ð, Æèäåáàé, ûëûøáàé. Òµëåì³ñòåí Áàéåò (Êåëä³ì±ðàò, Áàðäûì±ðàò, Áàéñåœã³ð, àðàñåœã³ð, Íàóðûçáàé). Òµëåì³ñò³œ ±ðïàòàðûí áåñ íåìåðåñ³ìåí åë ³ø³íäå «Àëòû àòà Òµëåì³ñ» äåéä³. ûëäûûñòûœ ðóëû á³ðëåñò³ã³íåí Àéûì, îäàí àéäàóûë ìåí àëàìàí. ¤ê³í³øêå àðàé, á±ë àòàëàðäàí îäàí ºð³ íàòû äåðåêòåð æî. http://kazchronic.host.kz


Øàïûðàøòû ðóûíäàƒû áåñ ³ð³ àòàëàð Åêåé, Åñîæà, Øûáûë, Àñûë ìåí Àéœûìäû åë³ ³ø³íäå «Áåñ øàì Øàïûðàøòû» íåìåñå «Áåñ òàœáàëû Øàïûðàøòû» äåãåíìåí, îëàðäûœ åðåêøå áåëã³ëåð³ òóðàëû äà á³çäå ìºë³ìåò æî. Á±ë àòàòåê òóðàëû ºäåáèåòòå ìàƒë±ìàò ìîë áîëƒàíûìåí îíûœ áºð³ áàð òàèûìäû ò‰ãåë àìòûìàéäû. ̺ë³ìåò³ì³ç æîœ áîëƒàíäûòàí, á±ë ‰ð³ì-á±òàòûœ øûàí òåã³í áàðûíøà òàðàòà àëìàäûœ. Øàïûðàøòû ðóûíûœ æàóûíãåðë³ê ±ðàíû Åñîæàäàí øûàí àòàòû àðàñàé áàòûðäûœ åñ³ì³ìåí «àðàñàé». Ðóëû áåëã³ (àéòàœáà). XIX ƒàñûðäûœ àÿãû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà Øàïûðàøòû ðóû, íåã³ç³íåí Æåò³ñó óºëàÿòû Âåðíûé óåç³íäå ò±ðûï, îëàðäûœ àç òîáû Ñûðäàðèÿ óºëàÿòûíûœ ªóëèåàòà óåç³íäå øàøûðàï æ‰ðä³. Í. Ãðîäåêîâòûœ äåðåêòåð³í ïàéäàëàíûï, Í. Àðèñòîâ µç åœáåã³íäå øàìàìåí øàïûðàøòûëàðäûœ ñàíûí êåëò³ðåä³, àòàï àéòàíäà, 7000 ò‰ò³í äåñå, Ì. Òûûûøáàåâ 1917 æûëû Âåðíûé óåç³íäå 70 ìûœ æàí áîëäû äåï åñåïòåéä³. Í. Àðèñòîâ Øàïûðàøòû ðóûíûœ áåñ ³ð³ àòàñûíûœ îíûñòàíóûí åêøåé êåë³ï, Åêåéëåð ¦çûíàƒàø ïåí Øàìàëƒàí áîëûñòàðûíäàƒû àðàñó, ÒºóêåÒàéëà, àñàá±ëà, ûçûëàóûç, ¦çûíàƒàø, Ñàñûáàé, Òåêåíä³, щìåê ïåí Ñàðû Øûáûð øàòàëäàðûí ìåêåíäåéò³í³í àéòàäû. àñòåê, ʳø³ Àëìàòû, ‡ëêåí Àëìàòûäà, ³ø³ûàðà ¦çûíàƒàø áîëûñûíûœ àðààñòåê, ±òûðƒàí, Íàéìàíáàé, Ò‰òåðåêêµðø³, Æèðåíàéƒûð, àñòåê, Ñàìñû µçåí³í³œ áîéûíäàƒû, îéæàëäàìàëû, àðàáàñòàó ìåí Òàñòûµçåê øàòàëäàðûíäà Åñîæà ðóûíûœ êµïòåãåè àòàëàðûíûœ ûñòàóëàðû îðûí òåïò³. Øûáûë ðóû ʉðò³ áîëûñûíûœ Òîìîëàñàç, àðàµòêåë, Êåìï³ðñàé, ±ðìàíáàé, àëá±ëà, ¤òåãåí ìåí ‡øøîû øàòàëäàðûí æàéëàäû. Æàéëàóëàðû ²ëå Àëàòàóûíäà áîëäû. Àñûëäûœ êµïòåãåí àòàëàðû Ò‰ãåëñàé ìåí ʉðò³ áîëûñòàðûíäàƒû Òåð³ñá±òà, àðàêåìï³ð, Òàëäûá±ëà, Æàìàíá±ëà, îñàƒàø, Àñåœã³ð, ϲûáû ïåí ‡øàðàë îéíàóëàðûí ìåêåíäåä³. Àñûëäàðäûœ òàƒû á³ð òîáû ʳø³ Àëìàòû áîëûñûíäàƒû ±ðµçåê, Òàëäûæèåê ïåí Øàìàëƒàíƒà æàûí àñêåëåœ µçåí³í³œ áîéûèäà ûñòàäû. Åœ ñîœûíäà, Àéûì ðóû àðƒàëû áîëûñûíûœ æåð³èäå Àéäîñ, àñàá±ëà ïåí ûçûëàóûç øàòàëäàðûíäà îíûñòàíûï æ‰ðä³. Ñîíûìåí, òµœêåð³ñêå äåé³è øàïûðàøòûëàð îòûðûøû, æàðòûëàé îòûðûøû áîëûï ê‰í êåøò³. íåã³ç³íåí òµðò ò‰ë³ê µñ³ð³ï, ñóàðìàëû æåð ìåí ñ‰ä³ãåðäå åã³íø³ë³êïåí àéíàëûñòû. ĺíä³ äàûëäàï áèäàé, àðïà, ñ±ëû ìåí òàðû åêò³.

http://kazchronic.host.kz


ÛÑÒÛ ¦ðàíû «Æàóàòàð», òàœáàñû

|

(êµñåó)

Ûñòûëàðäûœ åæåëã³ ýòíèêàëû òàðèõû, îíûœ ‰ñò³ïå ºòíîãåíåç³ æàéûíäà àéòóäûœ æµí³ êåëìåéä³. ¤éòêåí³, êµíå äåðåêòåðäå îë òóðàëû åøòåœå æî. Òåê Ôàõðåääèí ̉áºðàêøàõòûœ «Òàðèõûíäà» XIII ƒàñûðäà àç³ðã³ àçàñòàííûœ æåð³íäå áàñœà ðóëàðìåí êµø³ï-îíûï æ‰ðãåï Ûñòû ðóûíûœ Ò³ë³ê ò±ûìû òóðàëû ñ³ëòåìå áàð. Ñîë ìºë³ìåòêå ñ‰éåí³ï, Â. Âîñòðî⠫ܲñòû ðóëàðû Øó ìåí Òàëàñ µçåèäåð³í³œ àðàñûí ìåêåíäåï, XV ƒàñûðäà àçà õàíäûƒûíûœ ±ðàìûíà åí³ï, àë ñîíàí ñîœ áàñœà ðóëàð ìåí àòàëàðƒà åð³ï, øûƒûñà æûëûñûï, ²ëåí³œ ñîë æàƒàñûíà œîíûñ òåïò³» äåï àòàï µòåä³. Ûñòû ðóû òóðàëû îðûñ äåðåêòåð³íäå àëƒàøû ìºë³ìåòòåð À. È. Òåâêåëåâò³œ ¦ëû æ‰ç ðóëàðûí ñàíàìàëàƒàí åœáåêòåð³íäå, ñîèûìåí àòàð ¦ëû æ‰çä³ Ðåñåé áîäàíûíà àëó òóðàëû ¦ëû æ‰ç ñ±ëòàíäàðû ìåí áèëåð³í³œ îë îéƒàí µò³í³ø³í³œ ò³ç³ì³íäå åñêå àëûíàäû, îíäà Ûñòû Îéû æºíå Ò³ë³ê äåï åê³ãå áµë³íåä³. ªéòñå äå á±ë ìºë³ìåòòåðä³ Â. Âîñòðîâ µç çåðòòåó³èäå êåëò³ðåä³. Ûñòûíûœ ò‰ï-íåã³ç³ òóðàëû áåðã³ ºäåáè äåðåêòåð äå áàð. ΃àí åœ àëäûìåí ûðƒûçäàðäàƒû æåð ïàéäàëàíó òóðàëû Í. Àðèñòîâ, Ì. Òûíûøáàåâ æºíå Â. Âîñòðîâòûœ æàðèÿëàíûìäàðûí æàòûçóƒà áîëàäû. Îñûëàðäûœ áºð³í åñåïòåé êåë³ï, ºäåáè äåðåêòåðä³ á³ç䳜 çåðòòåó³ì³çáåí ñàëûñòûðà îòûðûï, Ûñòû ðóûíûœ òîëû òåã³í æàñàóƒà ì‰ìê³íä³ê òóäû (¹ 7 œîñûìøàíû àðàœûç). Åœ á³ë³êò³ ìºë³ìåò áåðóø³ëåð³ì³ç: Æàìáûë îáëûñû, Òàëàñ àóäàíûíûœ ò±ðƒûíû 1909 æûëû òóƒàí (Îéû) Æàœàáàé Áàëòàáàåâ; Æàìáûë îáëûñû, Ñàðûñó àóäàíûíûœ ò±ðƒûíû 1895 æûëû òóƒàí (Ûñòû) Îðûíáàé Ò±ðûñáåêîâ; Àëìàòû îáëûñû, Æàðñó êåœøàðûíûœ ò±ðƒûíû 1928 æûëû òóƒàí (Øàïûðàøòû) îæàõìåò ʺð³áàåâ; Àëìàòû îáëûñû, Æàðñó êåœøàðûíûœ ò±ðƒûíû 1905 æûëû òóƒàí (Øàïûðàøòû) Ûäûðûñ щëåéìåíîâ; Øûìêåíò îáëûñû, Òµðòê‰ë àóûëûíûœ ò±ðƒûíû 1888 æûëû òóƒàí (àðàœîéëû) îæàòàé Òµëåêîâ æºíå áàñàëàð. Ñîíûìåí, àçà øåæ³ðåñ³íäå àòòàëƒàíäàé, Ûñòû Áºéä³áåêêå íåìåðå, àë Áºéä³áåêò³œ µç³ ‡éñ³íãå øµáåðå áîëûï êåëåä³. Ñîƒàè ñºéêåñ Áºéä³áåê ¦ëû æ‰çäåã³ æåò³ ðóäûœ (Ñàðû‰éñ³í, Äóëàò, Àëáàí, Ñóàí, Ûñòû, Îøàòû æºíå Øàïûðàøòû) àòàñû. Àœûçƒà àðàƒàíäà ܲñòû ƺëìåíäåí³œ åê³íø³ ºéåë³ Ñëàíäûäàí (á±ðûíƒû ꉜ) òóàäû. Øåæ³ðå áîéûíøà Ûñòû åê³ àòà: Îéû ïåí Ò³ë³êêå òàðàéäû. Îéûœòàí òµðò òàðìà: Åñ³ì, Ìàëàé, Òàç, ±ëàûøû. Åñ³ìíåí Àëàêµç àòàñû øûƒàäû. Ìàëàéäàí Áºéò³ê, щé³íä³ê, àëæàí, àðà ìåí Æàíò‰ãåë; Òàçäàí ªëìàìáåò, Áàéìåíáåò ìåí Ñàðûêåìï³ð; ±ëàíøûäàíÀìàíòàé ìåí Æàìàíòàé. Ò³ë³ê ðóû á³ðíåøå òàðìà: Òàçøà, Òàçäàð, Àñàíàðàƒàí, Ñåêñåí, Áàéàðàƒàí, îœûð, Æûðûìñûç áåí Àìîëäà. îœûðäàí Àõìåòåé, ±ðàëàé ìåí àìûñ. Àõìåòåé䳜 ‰ø ±ëû áàð: îæà읱ë, щéø³. îçûûðƒàí. îæà읱ëäûœ æåò³ ±ëû áîëäû: ¤òåñ, Áîéøà (Òîéáàé), صòåí, Ñàðòà, Àéäàðáåê, îëñàäà (Àëàé, Áàéøåõàí), îæàíñ‰ã³ð. ±ðàëàéäàí åê³ ±ë: Àîéëû, àðàîéëû. Ñûäàí Òµáå áè, µäàí àðàîðàç áåí Æàéëàó, ñûäàí ʵãëåé (Љñòåì) ìåí Êîãä³ìáåò (ªæ³, Íàóðûçáàé, Òîìàé). Àìîëäà àòàñû áåñêå áµë³íåä³: Åñåíøîðà, Îæûðàé, Áîì±ðûí, Èòàÿ, щëãåòàé. Ñûäàí Áåêáàóûë, Òµðòñàðû, Èòåìãåí, ʵçòàœáàëû (¹7 îñûìøàíû àðàœûç). ‡ð³ì-á±òàòûœ êåñòåñ³íäå êµð³íãåíäåé, êµïòåãåí àòàëàð, òàðìàòàð ìåí ±ðïàòàðƒà êåëãåíäå, äåðåêòåð æåòïåãåíä³êòåí êµï æàéäû òàðàòûï áåðå àëìàäüù. Ñîãàí àðàìàñòàí, á³ç ±ñûíûï îòûðƒàí àòà-òåê òàðàòó Ûñòû ðóëàðû, îíûœ ðóëûœ ±ðûëûìû æàéûïäà íåäºó³ð òîëû ò‰ñ³í³ê áåðåä³. Ûñòûíûœ ðóëû æàóûíãåðë³ê ±ðàíû «Æàóàòàð», àë òàœáàñû | (êµñåó). Á±ë ±ðàí ìåí òàœáàíû á³çãå áåëã³ë³ á‰ê³ë ºäåáè äåðåêòåð á³ð àóûçäàí ìà±ëäàéäû. http://kazchronic.host.kz


XIX ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà Ûñòû ðóëàðû ‰ø óåçäå: Âåðíûé (Æåò³ñó), ªóëèåàòà ìåí Øûìêåíòòå (Ñûðäàðèÿ) îíûñòàíäû. Í. Àðèñòîâòûœ êµðñåòó³íøå, á±ë óàûòòà Âåðíûé ìåí ªóëèåàòà óåçäåð³íäå 1500 øàœûðà, àë ²Ïûìêåíòòå 3500 øàœûðà, Ì. Òûíûøáàåâòûœ ìºë³ìåò³ áîéûíøà 1917 æûëû Ûñòûëàð Âåðíûé óåç³íäå 10 ìûœ æàí, ªóëèåàòàäà 20 ìûœ, Øûìêåíòòå 20 ìûœ æàí áîëñà, á±ë µëêåäå áàðëûƒû 50 ìûœ æàí Ûñòû ò‰ò³í ò‰òåò³ï îòûðäû. Á±ë ìºë³ìåòòåð, ºðèíå, á±ëòàðòïàèòûí äºëåë áîëìàñà äà, ‰ø óåçäåã³ îëàðäûœ îíûñòàïóû òóðàëû á³ðøàìà ò‰ñ³í³ê áåðå àëàäû. ̺ñåëåí, Âåðíûé ìåí ªóëèåàòà óåçäåð³íäå Îéüù ðóûíûœ êµïòåãåí µê³ëäå𳠝îíûñ òåïñå, àë Øûìêåíò µœ³ð³íäå Ûñòû ðóûíûœ Îéû òà, Ò³ë³ê òå àòàëàðû àíàòòàñ µì³ð ñ‰ð³ï æàòòû. Äåìåê, á±ë Îéûœ ðóû ñàí æàƒûíàí Ò³ë³ê ðóûèàí áàñûì ò‰ñ³ï æàòàíûí êµðñåòåä³. Âåðíûé óåç³íäå ò±ðàòûí Îéûòûœ ýð ò‰ðë³ àóûìû íåã³ç³íåï ‰ø æåðãå òîïòàñòû. Á³ð³íø³ òîï ²ëåí³œ òµìåíã³ àƒûñûíäà Æàëàéûð ðóûíûœ Áàéøåã³ð àòàñûìåí àðàëàñûðàëàñûï, Àñòàó, àðà, ʵê³áàé ±ìûíäà, Ìàœäàé, ±äû, àðàƒà靱äû øàòàëûíäà, Òîïàð ìåí ʵêòàëäûœ ²ëåãå ±ÿòûí òàðìàƒûíäà, ʵêøåêïåí, Êè³êáàé, Áàéòàéëà, Áåñêåìï³ð ìåí Øîƒûðëû îéíàóûíäà ò±ðûï æàòòû. Îéû ðóûíûœ àóûìäàñòûƒûíûœ åê³íø³ òîáûíûœ Àœûðààé òàóûíûœ åòåã³, Æûœƒûëäû, Åñïå, Àø±äû ïåí îïàëû µçåí³ àœƒàðûíäàƒû Àéòàñàé, Ðàéñàé, ±ðìàíñàé, àðàñàé øàòàëäàðûíäà ûñòàóëàðû áîëäû. Îéûœ ðóûíûœ àóûìäàñòûƒûíûœ ‰ø³íø³ òîáû óåç䳜 åœ èûð îœò‰ñò³ã³íäå ʳø³ Àëìàòû, Òåð圝àðàñó ìåí Èñàòàéàðàñó µœ³ð³íäå ûñòàäû. ʉçåó ìåí êµêòåóëå𳠍àðîé øàòàëûíûœ ìàœàéûíäà áîëäû. Á±ë òîïòûœ êµïòåãåí ìàëøûëàðû æàéëàóäà òàóƒà êåò³ï, áàç á³ðåóëå𳠝ûñòàóäûœ àñûí òµœ³ðåêòåï àëäû. Á±ë òîïòàðäûœ àóûìäàñòûƒû àé æåðäå áîëñà äà, îëàðäûœ ºðàéñûñû æàëïûëàé îðòàòàñûï ïàéäàëàíàòûí æàéûëûìû ìåí øàƒûí æåð³ áîëäû. Ìàë µñ³ð³ï, åã³í ñàëäû. ªóëèåàòà óåç³íäåã³ Îéûœ ðóû àóûìäàñòûƒûíûœ òîáû, íåã³ç³íåí åê³ æåðäå ò±ðàòàäû. Á³ð òîáû Øó µçåí³í³œ òµìåíã³ æàƒûíäà, ñîë æàƒàëàóäû Øûìêåíò óåç³í³œ øåêàðàñûíà äåé³í æàéëàï, òµëåœã³òòåð æºíå äóëàòòàðìåí àèàòòàñ îíûñòàíäû. Ìåéë³íøå øîƒûðëàíƒàí åê³íø³ òîáû Òàëàñ µçåí³ àƒûñûíûœ îðòàñûíäà åê³ æàƒàëàóäà: Àùûêµë ìåí Àêµë êµëäåð³è³œ àòûðàáûèäà, ñµíûìåí àòàð ªóëèåàòà àéíàëàñûíäà µì³ð ñ‰ðä³. Îéû ðóûèûœ á±ë àóûìäàñòûƒûíûœ òîïòàðû ñóàðìàëû æåðä³ áàïòàï, îƒàí îñà òµðò ò‰ë³ê µñ³ð³ï, îòûðûøû æºíå æàðòûëàé îòûðûøû ê‰í êåøò³. ĺóëåòò³ øàðóàøûëûòàð æàéëàóû àëûñòàƒû àðàòàó îéíàóûíà íåìåñå Àëàòàó àÿñûíà åí³ï êåòåò³í. ĺíä³ äàûëäàð åã³ï, áàóáàøàìåí àéíàëûñòû. Øûìêåíò óåç³í³œ æåð³íäå Ûñòû ðóûèûœ Îéû æºíå Ò³ë³ê àòàëàðû êåœ òàðàƒàí. Åãåð Âåðíûé ìåí ªóëèåàòà óåçäåð³íäå òåê Îéûòàð ò±ðñà. Øûìêåíò óåç³íäå Îéûòàí áàñà Ò³ë³êòåð äå îíûñòàíäû. Àéòà êåòó êåðåê, á±íäàƒû Îéûòàð ñàíû àç áîëñà, Ò³ë³êòåð Ûñòû æ±ðòûíûœ øàìàìåí ‰øòåí òµðò áµë³ã³í ±ðàäû. Îéû àóûìäàñòûƒûíûœ øàƒûí òîáû Øûìêåíòò³œ áàòûñ æàƒûíäà Àðûñ µçåí³í³œ ñîë æàƒàñûíäà, Ñûðäàðèÿíûœ îœ æàƒàñûíäà ûñòàéòûí Æàíûñ ûñòàóëàðûíà äåé³í áàðûï æ‰ðä³. Ûñòû ðóû àóûìäàñòûƒû Ò³ë³ê àòàñûíûœ ‰ë-êåí åê³íø³ òîáû ªóëèåàòà óåç³í³œ øûƒûñ øåêàðàñûíà äåé³íã³ îðàñàí ‰ëêåí àëàïòàƒû Áîðàëäàé, Áµãåí, Øàÿí, Ìûœá±ëàœ, Àðûñòàíäû, Øàëäûµçåê ïåí àðàáàñ µçåíäåð³í³œ áîéûíäà îðíàëàñòû. Á±íäà ûçûëæàð, Àòàñ, àéíàð, Ìàéá±ëà øàòàëäàðû áàð åä³. Á±ë îñû µëêåí³ æàéëàƒàí Ûñòû ðóû Ò³ë³ê àòàëàðûíûœ åœ ñàíû êµï, øîƒûðëàíûï îòûðƒàí òîáû áîëàòûí. Ûñòû ðóûíûœ Ò³ë³ê àòàñû àóûìäàñòûƒûíûœ øàƒûí òîáû Øó µçåí³í³œ ñîë æàƒàëàóûíäà ñîëò‰ñò³ê øåêàðàãà äåé³í êµø³ï-îíûï æ‰ðä³. Ò³ë³êòåð䳜 ûñòàóëàðû Øó µçåí³ ìåí áàòûñòà Ìîéûí±ì ±ìûíûœ øåã³íå äåé³í æåò³ï, øûƒûñòà ñîëò‰ñò³ê-øûƒûñ á±ðûøòàƒû Òµëåœã³òòåðìåí îœñû îíäû. http://kazchronic.host.kz


Ûñòû ðóûíûœ á±ë àóûìäàñòàðûíûœ òîáû µç àƒàéûíäàðû ñèÿòû îòûðûøû æºíå æàðòûëàé îòûðûøû áîëûï ê‰í êåø³ï, ìàë µðã³ç³ï, ñóàðìàëû æåðëåðä³ èãåðä³. Åã³ñò³ê ûñòàó àñûíäàƒû µçåíäåð æàƒàñûíäà, ê‰çåóëåð ìåí êµêòåóëåð äå àëûñà êåòïåé, Ìîéû흱ì ìàœàéûíäà áîëàòûí. Æàçƒû æàéëàó àðàòàóäûœ òåð³ñêåé³ ìåí ê‰íãåé³íäå àçûò±ðò áåòêåé³íäå îðíàëàñòû. Ñîíûìåí, ²ëå, Øó, Òàëàñ, Àðûñ æºíå µçãå äå îœò‰ñò³ê µçåíäåð³í³œ æàƒàñûí æàéëàƒàí Ûñòû ðóûíûœ àçàòàðû ûñà àðàé ò‰íä³ã³ àøû á³ðíåøå àíàòòû øîøàëà ò³ãåò³í. Îëàðäû àìûñòàí, òàñ ïåí øèê³ ê³ðï³øòåí ò±ðƒûçàòûí. Á±ë ‰éëåð îðòàëûòàƒû îøàïåí íåìåñå á±ðûøòàƒû àçàíäûïåí æûëûèàòûí. Æûëûòàòûí ïåøò³ ³ëóäå á³ðåó áîëìàñà, êµïø³ë³ã³ á³ëãåí æî. «Æàòà» àòàëàòûí æàðëûæàûáàéëàð, êµá³íåñå, æåðêåïåëåðäå ò±ðäû. Ûñòû ðóûíûœ ìàëû êµï ³ð³ áàéëàðû ûçû띱ì ìåí Ìîéûí±ì ±ìäàðûí æè³ îíûñ àóäàðûï ìåêåíäåä³, æàçäà äà, ûñòà äà ûœƒàéëû êè³ç ‰é ò±òûíäû.

http://kazchronic.host.kz


ÎØÀÒÛ ¦ðàíû æàëïû ‰éñ³íäåðãå îðòà «Áàòèÿð»,òàœáàñû

(ò±ìàð òàœáà)

Îøàòû ðóû òóðàëû äà êµíå æàçáà äåðåêòåðäå åøàíäàé ìºë³ìåò æî. Òåê àíà îðòà ƒàñûðäàƒû á³ð ìàƒë±ìàòòà Îøàòû åìåñ, îíûœ á³ð Áàéëû ðóû æµí³íäå XV ƒàñûðƒà æàòàòûí àðàá ñàÿõàòøûñû Ìàñóäè «Òàðèõè Àáóëõàéûðõàíè» øûƒàðìàñûíäà òàì-ò±ì åñêåðò³ï µòåä³. Îðûñ ºäåáè äåðåêòåð³íäå XIX ƒàñûðäûœ 70-æûëäàðûíà äåé³í äå Îøàòû ðóû òóðàëû á³ðäå á³ð ñµç àéòûëìàéäû. Òåê 1867 æûëû Þ. Þæàêîâòûœ åœáåã³ æàðèÿëàèûï, îíäà Îøàòû ìåí Øàïûðàøòû Ñóàííûœ áàëàñû äåï àòåãå ±ðûíàäû. Á³ðà, Þ. ²Îæàêîâ Îøàòû ðóûíûœ òåã³ òóðàëû åøàíäàé ìºë³ìåò áåðìåéä³, Í. Àðèñòîâ òà œîëûíäà äåðåê æåòê³ë³êñ³ç áîëƒàíäûòàí, á±ë ³ð³ àóûìäàñòûòûœ àòà òåã³ òóðàëû åïùàíäàé àóûç ò±øûòàðëû ìàƒë±ìàò êåëò³ðìåéä³. Òåê Ì. Òûíûøáàå⠝àíà Îøàòûëàðäûœ ðóëû ±ðûëûìû òóðàëû á³ðàç õàáàðäàð åòåä³, ñîë á³ç䳜 àòà òåê òàðàòó æ±ìûñûìûçäà á³ðøàìà áàƒäàð áîëäû. àçà øåæ³ðåñ³ áîéûíøà, Îøàòû ‡éñ³íãå øµáåðå áîëûï êåëåä³. Îíûœ ºêåñ³ ƺëìåíäå ‰ø ºéåë àëàäû: á³ð³ïø³ñ³ Ìàïûðàøòûäàí Øàïûðàøòû, åê³íø³ñ³ àðàøàøòàí Îøàòû æºíå ‰ø³íø³ ºéåë³ Ñëàíäûäàí Ûñòû. Äåìåê, àçà øåæ³ðåñ³ îëàðäûœ òóûñòû áàéëàíûñûí àéûíäàï áåðåä³. Îûûœ ‰ñò³íå, Â. Âîñòðî⠍îœûð àòàñûíûœ Îøàòû ìåí Ûñòû ±ðàìûíäà áîëóûíûœ µç³ îëàðäûœ òóûñòû àòûíàñòà áîëƒàíûí êµðñåòåä³ äåï åñåïòåéä³. Îãíàœòû ðóûíûœ òåã³í òàðàòóäà á³çãå ìºë³ìåò áåðóø³ Æàìáûë îáëûñû, Òàëàñ àóäàíû, ‡øàðàë àóûëûíûœ ò±ðƒûíû 1889 æûëû òóƒàí (Îøàòû) Ìûòûáàé Ìàõàìáåòîâ êµï êµìåêòåñò³. àðàïàéûì ºäåáè äåðåêòåð ìåí á³ç䳜 çåðòòåóëåð³ì³ç䳜 íåã³ç³íäå Îøàòû ðóûíûœ òåã³í æ‰éåëåï, îëàðäûœ îíûñòàíƒàí àóäàíûí àéûíäàóäûœ ì‰ìê³íä³ã³ òóäû (¹ 8 îñûìøàíû œàðàœûç). Ñîíûìåí, Îøàòû ðóû àëòû àòàäàí ò±ðàäû: Áàéëû (íåìåñå Áàéíàçàð), îœûð (îéíàçàð), Àòàëû (íåìåñå Áåêíàçàð), Òàñæ‰ðåê (Àíàçàð). Áàéëû òµðò àòàƒà áµë³íåä³: щç³ê (Ñîçà), Áàéñàðû, àñà, àáûë. Ñûäàí îñáåðä³, Åñå탱ë, Åñáåðä³. Åñáåðä³í³œ ‰ø ±ëû áàð: Àóûçåê, Åñåíºë³, ̉ñ³ðºë³. Ñûäàí Áåêåí, îäàí Ïàíã áàòûð (Ê. àñûìîâòûœ ³çáàñàðû). îœûð ðóû òµðò òàðìà: Øóûëäà, Àëäàíàð, Æàìàíòûìà, Ò‰ëê³ø³. Àòàëû àòàñû äà áåñêå áµë³èåä³: Îðà (Òµðòàóûë, àðñà), Æàëìºìáåò (Áåðä³, щã³ð, Òµáåò, Òàñ). ʵï àòàëû Òàñæ‰ðåê îí åê³ãå òàðàéäû: îñàœ, Ñîëààé, Ñåé³ò, Òîòûàóûë, àðàìàí, Êåëìåìáåò, Áµëåê, Òàñ, Ò³ëåó, àéû, Òàç, Êåíæå. Ì. Òûíûøáàåâòûœ ìºë³ìäåó³íøå, Òàñæ‰ðåê ðóûíàí ºéã³ë³ Ñàóðû áàòûð øûƒûï, 1725 æûëû Òîðƒàéäà Á±ëàíòû, Áµëåíò³ µçåíäåð³í³œ æàƒàñûíäà œàëìàòàðìåí áîëƒàí ñîƒûñòà æ圳ñêå æåò³ï, îë àðà ºë³ ê‰íãå àëìàûðƒàí äåï àòàëàäû. Àéòà áåðñå, Àœíàçàð, Œîéíàçàð, ñîíûìåí œàòàð êµï àòàëàð, îœûð, Àòàëûœ, ºñ³ðåñå Òàñæ‰ðåê æàéûíäà ìàƒë±ìàòòàð àç áîëƒàíäûòàí øåêòåëóãå òóðà êåëä³. Îøàòûëàðäûœ ðóëû àéðûøà æàóûíãåðë³ê ±ðàíû æµí³íäå åøàíäàé äåðåêòåð æî, ñîíäûòàí îëàðäà ‰éñ³íäåðãå îðòà ±ðàí «Áàòèÿð» äåï øàìàëàóƒà áîëàäû. Àðèñòîâ, Òûíûøáàåâ, Àìàíæîëîâ ïåí Âîñòðîâòûœ àéòóûíøà, ðóëû áåëã³ (Ò±ìàð òàœáà). Îøàòûëàð îíøà êµï åìåñ, Í. Ãðîäåêîâ, È. Ñìèðíîâ ìºë³ìåòòåð³í íåã³çãå àëûï, Í. Àðèñòîâ îëàðäûœ æàëïû ñàíûí øàìàìåí XIX ƒàñûðäûœ àÿƒûíäà ªóëèåàòà, Øûìêåíò, Òàøêåíò óåçäåð³íäå 2000 ‰é äåï êµðñåòåä³. Ì. Òûíûøáàåâ 1917 æûëû ªóëèåàòà óåç³íäå 60 ìûœ æàí, Øûìêåíòòå 10 ìûœ æàí, åê³ óåçäåã³ îëàðäûœ áºð³ 70 ìûœ æàí áîëäû äåï ò±æûðûìäàéäû. Îøàòûëàð Òàëàñ µçåí³í³œ òµìåíã³ àƒûñûíäà åê³ æàƒàíû îíûñòàíäû. Á±ë ò±ðƒûíäàð êµïø³ë³ã³í³œ ûñòàóû ªóëèåàòà óåç³íäå äå, øàìàëû áµë³ã³ Øûìêåíò óåç³í³œ æåð³íäå http://kazchronic.host.kz


îðíàëàñàí. Òàëàñ µçåí³ Øûìêåíò óåç³íå ì‰ëäå æåòïåä³, á³ðà îíäà áàñà µçåíäåð áàð áîëàòûí. Îøàòûëàð äà µç àíäàñòàðû ñèÿœòû îòûðûøû æºíå æàðòûëàé îòûðûøû µì³ð êåøò³. Îòûðûøûëàð äåï æûëäûœ òµðò ìàóñûìûíäà äà Òàëàñ µçåí³í³œ àëàáûíäà àëûï, ñóàðìàëû åã³í øàðóàøûëûƒûìåí àéíàëûñàí æàòàòàðäû àòàéòûí. Àë, êµøïåë³ ò±ðƒûíäàð, îíûœ ³ø³íäå ìàëû êîï áàéëàð Ìîéûí±ì ±ìûí ûñòàï, êè³ç ‰éäå ò±ðûï, ñåêñåó³ëäåí îðà-îïñû æàñàï, òàëàñòàƒûëàð æåðòµëå àçûï, øîøàëà ò±ðƒûçûï, àìûñ ïåí ñåêñåó³ëäåí àøû íåìåñå æàáû ìàë ò±ðàòûí øàðáàòà𠝱ðàäû. Ìàëƒà àðíàéû àçû äàéûíäàëƒàí æî, êµêòåó ìåí ê‰çäåó ûñû æàéûëûìíàí àëûñ åìåñ áµëàòûí, àë æàéëàó àðàòàó îéíàóûíäà åä³. Òµðò ò‰ë³ê ìàë ò‰ãåë ñàé áîëûï, µð³ñòå æàòàòûí. ʵø³îíäà ò‰éåãå æ‰ê àðòàòûí, æûëû ìåí µã³ç äå ïàéäàëàíûëàòûí.

http://kazchronic.host.kz


ÆÀËÀÉÛÐ ¦ðàíû «îáëàí» («Áàòèÿð», «Áµð³áàé» äåéò³íäåð äå áàð), Òàœáàñû (òàðà)

,

,

Çåðòòåóø³ëåð àòàï êµðñåòêåí³íäåé, Æàëàéûð ðóû òóðàëû êµíå ûòàé æàçáàëàðûíäà äà, ò³ïò³ IXX ƒàñûðäàƒû àðàá äåðåêòåð³íäå äå àéòàðëûòàé ìºë³ìåòòåð æî. Îë æàéûíäàƒû àëƒàøû ìàƒë±ìàòòàð ìîíãîë äºó³ð³íäåã³ XIIIXV ƒàñûðäàƒû æàçáàëàðäà ƒàíà áàð. ̺ñåëåí, Ðàøèä àä-Äèí åæåëäåí æàëàéûðëàð êµï µí³ïµñêåí ðó äåï êµðñåòåä³. Ñîíäàéà, îë: êåç³íäå æàëàéûðëàð Ò±ðàí ìåí Èðàíäà µì³ð ñ‰ðãåí³í, îëàðäû ûòàéëàðäûœ ê‰éðåò³ï, á³ðàçûíûœ ìîíƒîëäàðƒà «Øûœƒûñ-õàí áàáàëàðûíà» ò±òûíƒà ò‰ñ³ï, îë Øûœƒûñ-õàí êåç³íäå êµá³ñ³ áåê àòàëûï, îƒàìäà ±ðìåòò³ îðûí àëƒàíüø æàçàäû. ΃àí îñà Ðàøèä àä-Äèí Æàëàéûð ðóûíûœ 10 ³ð³ àòàäàí ò±ðàòûíûè í±ñàéäû: ƺé³ò, îœ-àóûò, Îÿò, ʵðê³í, Òîðû, Òîûðàóûò, ±ìñàóûò, ͳëê³í, Òµëåœã³ò, Ñàœƒûò. Ñ. Àìàíæîëîâ Ðàøèä àä-Äèí êµðñåòêåí Æàëàéûð àòàëàðûíûœ êåéá³ð òåã³ àç³ðã³ àçàòàð ƒàíà åìåñ, µçãå äå ðóëûœ òàðìàœòàðäà áàðûí àœƒàðàäû. ̺ñåëåí, îñû ðóëàðäàí, äåï æàçàäû îë,- îœ-àóûòòàí àœëûíû, Ñàíàóûòòàí ñàœƒûëäû, ƺé³òòåí Ɖéä³ (ʳø³ æ‰ç), ñîíûìåí àòàð ûðƒûçäàðäû (øàéòåé³ò ðóû) êµðóãå áîëàäû. àç³ðã³ çàìàíƒû àçà ïåí àëòàé òµëåœã³òòåð³ åæåëã³ Æàëàéûðäûœ òµëåœã³òòåð³íå ñºéêåñ êåëåä³. Òîðäàí «òîðƒ±ëäàð» (Àëòàéäàƒû òàòàðëàð) òàíûëàäû. «Òîûðàóûò» ïåí «Í³ëê³í» ñµçäåð³íåí ͳëê³ íåìåñå Íûëû (²ëåí³œ á³ð òàðìàƒû) ìåí Òîûðàóûí (Æåçàçƒàí) µçåíäåð³í àœƒàðàìûç. Áºëê³ì, ʵðê³í ±ðûƒàí, íåìåñå ‡ø±ðûƒàí (Îðõîí æàçóûíäà) ñààëàðäûœ àòàáàáàëàðûíûœ ò‰ï òàìûðû øûƒàð. ѵéò³ï, ºç³ðøå Îÿò ïåí ±ìñàóûò µç òµðê³í³í òàïïàé µòûð, ºéòñå äå îëàðäûœ àíû ò‰ð³ê ñµç³ åêåí³í ìîéûíäàìàé àëà àëìàéìûç. Ñîƒàí àðàìàñòàí Ðàøèä àä-Äèí µç åœáåã³íäå XIII ƒàñûðëàðäà Æàëàéûðëàð ìîíãîë ò³ëäåñ äåï ò±æûðûìäàéäû. Á±ë îðàéäà åê³ ±øòûëûœ æî äåï îéëàéìûç, µéòêåí³ ºóåëã³äå ìîíƒîëäàðƒà ò±òûíƒà ò‰ñ³ï, îäàí ñîœ Øûœƒûñ-õàí ìåí îíûœ áàëàëàðû ºñêåð³í³œ ±ðàìûíà åí³ï, XIII ƒàñûðäà ìîíƒîëøà ñµéëåó³ äå ì‰ìê³í. Áºëê³ì, îñû ìºë³ìåòòåðãå ñ‰éåí³ï, Ø. Óºëèõàíîâ ïåí àêàäåìèê Â. Áàðòîëüä Æàëàéûðëàðäû ìîíãîë ðóëàðû äåï åñåïòåãåï øûƒàð. Îëàðäûœ ³ç³íøå Ì. Òûíûøáàåâ ìîíãîë òàðèõøûñû Ñîíîì Ñåñåíí³œ åœáåã³íå ñ³ëòåìå æàñàï, «Æàëàéûðëàð Åêå-ìîíƒîë (±ëû ìîíãîë) äåï àòàëàòûí ñàíû êµï, ê‰øò³ ìîíãîë òîáûíàí øûòû» äåï åñåïòåéä³. Øûœƒûñ-õàí àç-àç ò±ðà áàñòàƒàííàí æàëàéûðëàð îíû æàòàï, îíûœ ûòàé, Òèáåò, Ò‰ð-ê³ñòàí ìåí Ïåðñèÿƒà æîðûòàðûí îëäàï îòûðäû. ûòàéäû æàóëàï àëƒàí Øûœƒûñ-õàííûœ ºéã³ë³ îëáàñøûñû ̱ûëû-Òîáàí Æàëàéûð ðóûíàí øûàí. Øûœƒûñ-õàí ò±ñûíäà äà, êåé³í³ðåêòå äå Æàëàéûðëàð òµðò àòàƒà òîïòàñàäû: á³ð³íø³ñ³ Ìîíãîëèÿ ìåí ûòàéäà àëäû; åê³íø³ëåð Æîøûíûœ áàëàëàðûíà áåð³ë³ï, Øó µçåí³í³œ îðòà àƒûñûíàí øûƒûñà àðàé îíûñòàíûï, ²Ïó-ìàíà äåï àòàëäû; ‰ø³íø³ëåð Øûðøû ïåí Àíãðåí àëàáûíäà îíûñ òåó³ï, Æàëàéûð îðäàñû àòàëóûìåí ìºë³ì (Ñûðìàíàœ); òµðò³íø³ òîï Ãóëàãó õàíìåí Ïåðñèÿƒà êåòò³. Îäàí ºð³ Ì. Òûíûøáàåâ æàëïû íûøàíäàðìåí æàëàéûðäûœ ñû ‰ø òîáûíûœ íåã³çã³ òàðèõè áåëåñòåð³í óàëàéäû. ̺ñåëåí, Àñà Òåì³ð êµòåð³ë³ï êåëå æàòàíäà îíû îëäàï, 1370 æûëû îëàð îíûœ àðñûëàñòàðû Äóëàòòàð æàãûíà øûãûï êåòêåí³ ‰ø³í æàëàéûðëàð òàëàíäàëûï, áûòûðàé îíûñòàíäûðûëäû. Ïàðñû òîáû Èðàíäà íåã³çã³ ìàœûç àòàðäû; æàëàéûð ºóëåò³ ò³ïò³ Ñîëò‰ñò³ê Èðàíäà, àë á³ð êåçäå Áàãäàòòà äà ïàòøàëû ±ðäû. Æàëàéûðëàðäûœ áàñòû áµë³ã³í 1370 æûëƒû àøûí Ñûð-ìàíàòàð êåë³ï îñûëƒàí Øó-ìàíàòàð ò‰çåä³. Á±äàí ºð³ Ì. Òûíûøáàåâ Æàëàéûðëàðäûœ Æîøû ±ëûñûíàí øûƒûñà àðàé îéûñûï, Åæåí õàííûœ À îðäàñûíà ò³ðåê áîëƒàíûí, Îðûñ õàííûœ êåç³íäå îëàð ºì³ðø³ ºñêåð³í³œ http://kazchronic.host.kz


‰éòûñûíà àéíàëƒàíûí àéòàäû. XVI ƒàñûðäûœ àÿƒûíäà æàëàéûðëàðäûœ àëûœ êµïø³ë³ã³ ¦ëû-Òàóÿ àóäàíûíäà áîëƒàí äåñåä³, îñû êåçäå Îðàçì±õàìåò ñ±ëòàí µç³í³œ æàûíû àäûðƒàëèìåí îðûñòàðäûœ ò±òûíûíà ò‰ñ³ï, ̺ñêåóãå æµíåëò³ë³ï, Áîðèñ Ãîäóíîâ ïàòøà îëàðƒà àñûìîâ (Êàñèìîâî) œàëàñûí áåð³ï, àäûðãàëè Æàëàéûðè îíäà Îðàçì±õàìåòò³œ àòàòåã³í³œ øåæ³ðåñ³í æàçäû. XVIII ãàñûðäûœ áàñûíäàƒû Æàð øàïœûíøûëûƒûíà äåé³í Æàëàéûðëàð Øó µçåí³í³œ îðòà àƒûñûíà îðàëûï ‰ëã³ðåä³, á³ðà «Àòàáàí ø±áûðûíäû, Àëàêµë ñ±ëàìàäà» àéòàäàí Áåòïàäàëà øµë³íå àðàé ñåðï³ëä³. Îäàí êåé³í Æàëàéûðëàð XVIII ƒàñûðäûœ îðòàñûíäà àçà æåð³í àçàò åòóãå áåëñåíå àðàëàñûï, ûòàéëàð Æàðèÿíû á³ðæîëà ê‰éðåòêåíøå, Àÿãµç µçåí³íå äåé³í æåòò³. Ñîíûœ íºòèæåñ³íäå àçàòòû àëƒàííàí êåé³í, Æàëàéûðëàð Æåò³ñóäûœ àðàòàë µçåí³ æàƒàñû ìåí ²ëå ñàƒàñûí ìåêåíäåï àëäû. Äåãåíìåí, çåðòòåóø³ëåð䳜 ³ø³íäå á³ð³íø³ áîëûï Í. Àðèñòîâ Æàëàéûð ðóëàðûíûœ àòòàðû íåã³ç³íäå îëàðäûœ ìîíãîë òåêòåñ åìåñ, àðƒû òåã³í³œ àðàëàñ ò‰ðê³-ìîíƒîëäàí øûœàíûí ±ñûíäû. Í. Àðèñòîâòûœ ï³ê³ð³í ðàñòàé îòûðûï, Ñ. Àìàíæîëîâ îíûœ ò±æûðûìûí íàòûëàï, êåìø³ë³êòåð³í êîðñåò³ï, Æàëàéûðëàðäûœ åæåëã³ ò‰ð³êòåðäåí òàðàéòûíûí ñåí³ìä³ ò‰ðäå äºëåëäåéä³. «Ìåí Àðèñòîâòûœ ï³ê³ð³íå îñûëàìûí, äåï æàçàäû Ñ. Àìàíæîëîâ, Æàëàéûð ðóû ìåí àòàëàðû ¦ëû æ‰çäå äñ ºð òåêò³ ðóëàð îäàƒûíûœ áµë³ã³. Á³ðà, á±ë, ìåí³œøå, á‰ê³ë àçà, ûðƒûç, µçáåê ðóëàðûíà äà òºí. Íàƒûç æàëàéûð äåï îë, áºëê³ì, ìîíƒîë íûøàíäàðûí àéòàòûí øûƒàð. Á±ë òàƒû äà õàëûòàðäûœ îíûñ àóäàðóûíà áàéëàíûñòû àòå êµçœàðàñ. Æàëàéûðäûœ á‰ê³ë ðóëàðû êåé³í ò‰ð³êòåí³ï êåòêåí ìîíƒîë òåêòåñ äåãåíãå èòåðìåëåéä³». Àë, æàƒäàÿòòàð áàñàøà áàÿíäàéäû. Æàëàéûðëàð òàðìàƒûíûœ ³ø³íäå ìîíƒîë áèë³ã³íå äåé³í êµïòåãåí åæåëã³ ò‰ð³ê ðóëàðûûûœ áîëûï, áàñà äà ¦ëû æ‰ç áåí ûðƒûçäàð ðóëàðûíûœ ±ðàìûíäà îëàðäûœ òàœàëàðëûòàé ìèäàé àðàëàñûï êåòó³, îëàðäûœ (Æàëàéûðëàðäûœ) ìîíƒîë øàïûíøûëûƒûíà äåé³í ò‰ðê³ òåêòåñ áîëƒàíûí êµðñåòåä³. Õèóà õàíû ªá³ëƒàçû Áàžàä‰ðõàí Æàëàéûðëàðäû ìîíƒîëäûœ Õàéäó õàíûíûœ ò±òûíû áîëƒàííàû êåé³í ƒàíà ìîíƒîë àòàíäû äåï åñåïòåéä³. Á±äàí Æàëàéûðëàðäûœ áàñûì êµïø³ë³ã³ ìîíƒîë åìåñ, íåáºð³ îëàðäûœ (500 «á‰ë³êø³ëåð³») ±ëäûà ò‰ñ³ï, ìîíƒîëäàíûï êåòêåí àç áµë³ã³ äåï ò‰é³íäåóãå áîëàäû. Åæåëã³ ìîíƒîëäàðäûœ ñàëò-äºñò‰ð³ áîéûíøà, îëàð µç ìûðçàëàðûíûœ îñûíûíäà ûçìåò åò³ï, «ê‰íºäàí» àðûëûï, æîƒàðû øåí, àòà-äºðåæåãå (áåê íåìåñå îëáàñû) æåòó³íå áîëàòûí åä³. Ñîíäûòàí ûòàéäû æàóëàï àëƒàûäàðäûœ ³ø³íäå Æàëàéûð ̱à-íîÿííûœ áîëóû òàœƒàëàðëû åìåñ (ªá³ëƒàçû). Îäàí ºð³ Ñ. Àìàíæîëîâ Æàëàéûð ðóû àòà-òåã³í³œ ±ðàìûí òàëäàé êåë³ï, îëàðäûœ Ñûð-ìàíà ïåí Øó-ìàíà òàðìàòàðûûà àéðûøà íàçàð îéûï, á±ëàð åæåëã³ Äóëóäûœ áåñ àéìàƒûí òàƒû äà àéòàëàéòûíûí åñêå ñàëàäû: øó-ìè, øó-ìóƒóí, øó-áàíü æºíå áàñàëàð. Îëàðìåí, áºëê³ì, ûðƒûç-ûïøàòàðûíûœ ûðƒûç àòàëàðû: æàìàíà ïåí îìàíà òà áàéëàíûñòû áîëóû ì‰ìê³í. Äèàëåêò³ëåðä³ çåðòòåó áàðûñûíäà á³ç Àðàë òåœ³ç³ àéìàƒûíäàƒû Øåêò³ëåð䳜 µçäåð³í Æàìàíà äåï àòàéòûíûí àíûòàäû. Îñûäàí àçà ïåí ûðƒûçäàðäûœ îäàè äà æàûí òóûñòûƒû ìºñåëåñ³ òóûèäàéäû, ìåí³œøå, «ìàíà» µœ ºóåë³ ðóëû àòàó åìåñ, îë ò³ðø³ë³ê åòó ñèïàòûíà áàéëàíûñòû áåëã³ë³ ìåêåíäåð䳜 ò±ðƒûíäàðûíà áåð³ëóäåí øûƒàòûí àò ñåê³ëä³. Øóìàèà ñµç³í «Øó áàòàøûëàðû» (åãåð ìîíƒîëäûœ «ìàíà» ñµç³í íåã³çãå àëñà áàƒó, àðàóûëäàó, ñàòàó) æºíå «Øó áàƒáàíäàðû» (åãåð ò‰ð³êò³œ «ìàíàó» áàƒáàí») äåóãå áîëàòûíäàé. ªð³ àðàé Ñ. Àìàíæîëîâ µç åœáåã³íäå äåðåêòåð íåã³ç³íäå Æàëàéûðëàðäûœ îíûñòàíóûí àäàƒàëàéäû. Æàëàéûðëàðäûœ áàñûì êµïø³ë³ã³ áàð óàûòòà Æåò³ñóäàƒû àïàë óåç³íäå ò±ðäû, äåï æàçàäû îë, Áºëê³ì, á³ðàç áµë³ã³ Çåðàâøàí àëàáûíà µíûñ àóäàðƒàí øûƒàð. Æîðûòàðƒà œàòûñóøûëàð, ºóëåòòåð ìåí õàíäàðäû êµòåðãåí æàëàéûðëàð (ûòàé, Ïåðñèÿ, Ìûñûð, Ðåñåé䳜 îœò‰ñò³ã³ ìåí ѳá³ðäå), áºëê³ì, Øûœƒûñ-õàí ìåí ±ëäàðûíà ûçìåò åòêåí æîƒàðƒû ºñêåðè òîïòûœ µê³ëäåð³ áîëóû ì‰ìê³í. Æàëàéûðëàðäûœ ì‰ëäå àçäàƒàí òîáû áóðÿòhttp://kazchronic.host.kz


ìîíƒîëäàð ³ø³íäå äå áàð. Îëàð ì‰ìê³í ªá³ëƒàçû æàçƒàí Õàéäó õàí ±ëäàðûíûœ ±ðïàòàðû øûƒàð. XVIII ƒàñûðäûœ îðòàñûíàí áàñòàï, îðûñ äåðåêòåð³íäå æàëàéûðëàð òóðàëû ±íäû-±íäû ìàƒë±ìàòòàð êåçäåñåä³, ñîëàðäûœ íåã³ç³íäå á±ë ðóäûœ ýòíèêàëû ±ðàìû æàéûíäà íåäºó³ð ìàƒë±ìàò òàáàìûç. Ì. Òûíûøáàå⠝àçà õàëûíûœ ‰ø æ‰ç³í³œ òåã³ òóðàëû, ñîíûœ ³ø³íäå Æàëàéûðëàð æàéûíäà äà îðàñàí åœáåê æàðèÿëàäû. Á±ë äåðåêòåð䳜 áºð³í çåðòòåï, µç æèíàƒûí ìàƒë±ìàòòàðûìåí ñàëûñòûðà îòûðûï, æàëàéûðëàðäûœ ðóëû ±ðàìû ìåí îíûñòàíóûí Â. Â. Âîñòðîâ ìîíîãðàôèÿëû æ±ìûñûíäà àøûï áåðä³. Àëàéäà, Æàëàéûðäûœ á±ë ðóëûœ œ±ðàìûíäà îíûœ 13 àòàñûíûœ ƒàïà ò³ç³ì³ áåð³ëåä³. Ñàëûñòûðìàëû ò‰ðäå á³ç Æàëàéûðëàðäûœ òåã³í ñºë äå áîëñà àíûòàéòûí îëäà áàð äåðåêòåð䳜 áºð³í çåðòòåï, µç áàûëàóëàðûìûçáåí òîëûòûðûï, àë-àäàðûíøà Æàëàéûð ðóûíûœ îìàòû ±ðàìûíûœ òàðàëóû æàéûí ò‰çä³ê (9 à, º, á, â-îñûìøàíû àðàœûç). Ýêñïåäèöèÿëû çåðòòåóëåð êåç³íäå á³ç䳜 ìºë³ìåò áåðóø³ëåð³ì³ç: Æàìáûë îáëûñû, Æàìáûë àòûíäàƒû êåœøàðäûœ ò±ðƒûíû 1891 æûëû òóƒàí (Æàëàéûð) Êàìà ë ĉéñåíáàåâ; Òàëäûîðƒàí îáëûñû, Êèðîâ àóäàíû, Êóéáûøåâ àòûíäàƒû êåœøàðäûœ ò±ðƒûíû 1899 æûëû òóƒàí (Æàëàéûðäûœ Ìûðçàáºéá³øå ðóûíàí) îæàõìåò ͱðëûáàåâ; Òàëäûœîðƒàí îáëûñû Êèðîâ àóäàíû, Ëåíèí àòûíäàƒû êîëõîçäûœ ò±ðƒûíû 1910 æûëû òóƒàí (Æàëàéûðäûœ Àíäàñ àòàñûíàí) ͱðƒàçû Èìàíƒàçèåâ; ñîë îáëûñòûœ Ãâàðäèÿ àóäàíû, Êèðîâ àòûíäàƒû êåœøàðûíûœ ò±ðƒûíû 1906 æûëû òóƒàí (Æàëàéûðäûœ Àíäàñ àòàñûíàí) ªá³ëàñûì Æàíòàéëàîâ; Òàëäûîðƒàí îáëûñû, Êèðîâ àóäàïû, ̱ñàáåê àòûíäàƒû êåœøàðäûœ ò±ðƒûíû 1906 æûëû òóƒàí (Æàëàéûðäûœ Îðàòû àòàñûíàí) ªëäèáåê Åñòàåâ; Òàëîðƒàí îáëûñû, Êèðîâ àóäàíûíûœ ò±ðƒûíû, 1909 æûëû òóƒàí (Æàëàéûð) Áàéæîìàðò ĺíäåáàåâ; ñîë îáëûñòûœ Êèðîâ àóäàíûíûœ ò±ðƒûíû 1904 æûëû òóƒàí (Æàëàéûðäûœ Àíäàñ àòàñûíàí) Øàéû Ñàìàëòûðîâ; Òàëäûîðƒàí îáëûñû, Êèðîâ àóäàíûíàí 1901 æûëû òóƒàí (Æàëàéûðäûœ Ñûïàòàé ðóûíàí) Áåêì±õàìáåò Áàéò±ðáàåâ; Òàëäûœîðƒàí îáëûñû, Êèðîâ àóäàíû, Îêòÿáðü àóëûíûœ ò±ðƒûíû 1891 æûëû òóƒàí (Ñûïàòàé ðóûíàí) ªáä³ëäà Áîðàíáàåâ; Òàëäûœîðƒàí îáëûñû, Êèðîâ àóäàíûíûœ Áîçòîƒàí àóëûíûœ ò±ðƒûíû 1900 æûëû òóƒàí (Æàëàéûð) Áåêîæà Á³ëºëîâ; ñîë îáëûñòûœ Êèðîâ àóäàíû, Êåœàðàë àóëûíûœ ò±ðƒûíû 1896 æûëû òóƒàí (Æàëàéûðäûœ àðàøàïàí ðóûíàí) Ñàïàðƒàëè Ìàéñ‰òîâ; Àëìàòû îáëûñû, Áàœàíàñ àóëûíûœ ò±ðƒûíû 1916 æûëû òóƒàí (Æàëàéûðäûœ ʉø³ê ðóûíàí) Êåð³ì Áàéæîìàðòîâ; Àëìàòû îáëûñû, Áààíàñ àóëûíûœ ò±ðƒûíû 1888 æûëû òóƒàí (Æàëàéûðäûœ ʉø³ê ðóûíàí) Ìåçåò Æèåíáàåâ; Àëìàòû îáëûñû, Áààíàñ àóëûíûœ ò±ðƒûíû 1890 æûëû òóƒàí (Æàëàéûðäûœ ʉø³ê ðóûíàí) îñáàé Êåíæåáàåâòàð îë ±øûí àç áåðãåí æî. Á±ë àñààëäàð Æàëàéûð ðóûíûœ îíûñòàíóû, àòà òåã³, êµø³-îííûœ µòåò³í æîëäàðû òóðàëû á³ðàç ìàƒë±ìàò áåðä³. Àë, êåéá³ð àçà øåæ³ðåñ³í³œ á³ëã³ðëåð³ Æàëàéûð ðóûíûœ ò±òàñ àòà-òåã³ òóðàëû æàœñû ìºë³ìåò ò‰ñ³ðä³. Ñîëàðäûœ ñàíàòûíà îæàõìåò ͱðëûáàåâ, Ìåäåò Æèåêáàåâ ïåí ͱðƒàçû Èìàíƒàçèåâòû æàòûçóƒà áîëàð åä³, îëàð á‰ê³ë Æàëàéûð ðóûíûœ æ³êòåëó³ æºíå ñîƒàí áàéëàíûñòû ýòíèêàëûœ òàðèõû æµí³íäå êµïòåãåí àœûç æàçûï áåðä³. Ñîíûìåí, àçà øåæ³ðåñ³íäå àòòàëƒàíäàé, æàçáà äåðåêòåðäå ñàœòàëƒàíäàé, Æàëàéûð ðóû æåðñ³íó³íå áàéëàíûñòû åê³ ³ð³ àéìàòû òîïà Ñûðìàíà ïåí Øóìàíàà áµë³íåä³. Á³ç䳜 ìºë³ìåò áåðóø³ëåð³ì³ç ͱðƒàçû Èìàíƒàçèåâ æºíå áàñàëàðäûœ êµðñåòó³íøå òàƒû á³ð Á³ðìàíà òîáû áîëƒàí, àëàéäà îë ñûðòû æàóëàóøûíûœ îëûíà ò‰ñ³ï, ñîíäà àëûï êåòåä³. Îë æåðã³ë³êò³ ûçƒà ‰éëåí³ï, îäàí îñàé æºíå Œîñûìáåò àëàäû. Áàëàëàðû æàñ êåç³íäå Á³ðìàíà ä‰íèå ñàëûï, µëåð àëäûíäà: «Òàðà òàœáàëû åëäåð³œä³ òàáûœäàð» äåï µñèåò àéòàäû. Æàëàéûðäûœ ðóëû áåëã³ñ³ (òàðà òàœáà). ªêåñ³í³œ àìàíàòûí îðûíäàï, áàëàëàðû àíäàñòàðûíà àéòûï îðàëàäû. Àœûçäà àéòûëƒàíäàé, æàñµñï³ð³ì Œîñàéäû Øóìàíàòûœ ±ëû Àíäàñ, àë îñûìáåòò³ Ñûðìàíàòûœ ±ëû Áàéøåã³ð ïàíàëàòàäû. ѵéò³ï, îëàð Æàëàéûð ðóûíûœ œ±ðàìûíà ʉø³ê (îñàé) ïåé Àðûòûíûì (îñûìáåò) áîëûï åíåä³. ¦ëû æ‰ç䳜 áàñœà ðóëàðû àðàñûíäà, Æàëàéûðäûœ µç ³ø³íäå äå æàëàéûðëàðäû «Îí åê³ http://kazchronic.host.kz


àòà Æàëàéûð» äåï àòàéäû. Àëàéäà, æåìå-æåìãå êåëãåíäå ºóåëã³ àòàƒàííûœ µç³íäå îëàð 13 àòà áîëûï êåëåä³. Åœ àëƒàøû Æàëàéûðäûœ ðóëû ±ðûëûñû æµí³íäåã³ ìºë³ìåòò³ á³ç 1825 æûëƒû àðõèâ äåðåêòåð³íåí òàáàìûç, îíäà æàëàéûðäûœ îí åê³ àòàñû: Àíäàñ, Ìûðçà, ʉø³ê, Ñûéåðêå, àëïå, Áàëåõëû, àðàøàïàí, Ñûïàòàé, Áàéøåã³ð, àéøûëû, Ëàðàòûíàóûë ìåí ûƒûñûëäàð. Á±íäà êµïòåãåí á±ðìàëàóëàð áîëƒàíìåí, àç³ðã³ ýòíîíèìäåðä³ îœàé ±ƒóƒà áîëàäû: Àíäàñ Ìûðçà, ʉø³ê, Ñèûðøû, Ñûïàòàé, Áàéøåã³ð, àéøûëû, Àðûòûíûì ìåí ûðƒûçäàð. Àëàéäà, á±ë æåðäå äå àçäàƒàí äºëñ³çä³êòåð áàð, á³ð³íø³äåí, ºóåëã³ àòàäàí òàðàéòûí åê³ ðó Îðàòû ìåí Àá±éûì æî, åê³íø³äåí ñû ðó ûðƒûçäàð Àíäàñà ê³ðåä³, ñîíäûòàí îë àòà áîëûï åñåïòåëìåéä³, êåé³èã³ ‰ð³ì-á±òàòàðƒà æàòàäû. Êåëåñ³ Æàëàéûðëàðäûœ ðó-òàéïàëû ±ðûëûìû æµí³íäå òîëû òà äºë ñèïàòòàìà áåðåò³í äåðåê êµç³ XIX ƒàñûðäûœ 60-æûëäàðäûœ îðòàñûíäà ïàéäà áîëäû. Í. Àáðàìîâ µç³í³œ á±ë åœáåã³íäå: Æàëàéûðëàð áàñòû 12 àòàƒà áµë³íåä³, îëàð áåéíå á³ð Øóìàíà ìåí Ñûðìàíàòàí òàðàéòûíäàé. Øóìàíàòàí æåò³ àòà: Àíäàñ, Ìûðçà, àðàøàïàí, Îðàòû, Àá±éûì, àëïå ìåí Ñûïàòàé; Ñûðìàíàòàí áåñ àòà: Àðûòûíûì, Áàéøåã³ð, Ñèûðøû, Áàëƒàëû ìåí àéøûëû. 13 àòà êåé³í³ðåê Áàëƒàëûìåí œîñûëäû. Îíûœ ê³ð³êêåí àòû Í. Àáðàìîâòûœ îéûíøà, ʉø³ê áîëûï ñàíàëàäû. Á±ë àâòîðäûœ æîƒàðƒû ýòíîíèìäåð䳜 œàçàøà áàëàìàñûí äºë áåðãåíä³ã³í àòàï µòó ëºç³ì, ñåáåá³ òåê àíà àéøûëûíû «àëøûëû» äåï á³ðàœ ðåò æàœñàòû æ³áåðãåí. Á±äàí Í. Àáðàìîâòûœ àòà òåã³í òàðàòóäà á³ç䳜 çåðòòåó³ì³çäå àéòûëƒàíäàé, ‰ø³í³ø «Á³ðìàíà» òàðìàƒû æîòûƒû êµð³íåä³. Á³ðìàíà ðóëû á³ðëåñò³ã³ æàëƒûç Í. Àáðàìîâòà ƒàíà åìåñ, á‰ê³ë îðûñ äåðåêòåð³íäå êåçäåñïåéä³. ªðèíå, á±ë æàƒäàé á³ç䳜 ìºë³ìåòø³ëåð³ì³ç䳜 äåðåêòåð³íå ê‰ìºí òóƒûçáàé ò±ðà àëìàéäû. Áàéûïòû ò±ðƒûäàí Í. Àáðàìîâ µç ïàéûìäàóëàðûíûœ íåã³ç³íäå æàëàéûðëàðäûœ àíäàé àòàƒà áµë³íåò³í³í êåëò³ðåä³. ̺ñåëåí, Àíäàñ àëà ìåí Ò±ëûìáåê áîëûï åê³ãå áµë³íåä³. Îëàðäûœ àãà ñ±ëòàíû áè Ò³ëåíø³ Áàëïûîâ áîëäû. àëà æåò³ àòàäàí ò±ðàäû: ĉéñåíá³, Àíäàáàé-Òîœàò (600 ‰é), àíàé-îíàé, ûðƒûçäàð, Æîìàðò, Àéòûìáåò ïåí àðà±ñ (600 ‰é). Ò±ëûìáåê òµðò òîïà òàðàëàäû: Ìåœë³áàé, Êåíæåêå, ؉ðåê ïåí îøàð (350 ‰é). Ìûðçà àòàñû ‰øêå áµë³íåä³: ªë³êå (500 ‰é), Áºéá³øå (150 ‰é), ìåí Àìàí (660 ‰é). Îëàðäûœ àƒà ñ±ëòàíû Æàéíà Òåì³ðáåêîâ. àðàøàïàí àòàñû ‰ø òàðìàòàí ò±ðàäû: Òºœ³ðáåðãåí, Áàòàøû ìåí àëæàìáåò (500 ‰é). Àƒà ñ±ëòàí Òºæ³ àíõîæèí. Îðàœòû ðóû åê³ òîï: Æàéûáàé ìåí ʵêøåêµç (300 ‰é). Àƒà ñ±ëòàí Øûíºñ³ë. Àá±éûì (230 ‰é) àòàñûíûœ àƒà ñ±ëòàïû Åëø³í ±ëìàìáåòîâ, àëïåäå (200 ‰é), àƒà ñ±ëòàíû àìáàð Àëàíîâ, àë µëàð àíäàé àòàƒà áµë³íåò³í³í Í. Àáðàìîâ àéòïàéäû. Ñûïàòàé ðóû àëòûƒà æ³êòåëåä³: À ìàðà, àðà ìàðà (300 ‰é), Ñàóû (150 ‰é), Øûëûìáåò (180 ‰é), Åñåíåé ìåí ʉø³ê (200 ‰é). Îëàðäûœ àƒà ñ±ëòàíû àìáàð Àëàíîâ áµëûï åñåïòåëåä³. Àðûœòûíûì ‰ø àòàƒà áµë³íåä³: ¤òåñ, щò³ñ³œãåí ìåí ¤ì³ðæàí (600 ‰é). Àƒà ñ±ëòàíû Ò³ëå㳉øåë Ò³ëåóáàåâ. Áàéøåã³ð åê³ àòàƒà àæûðàéäû: Òûíûø ïåí Æàìáåò (700 ‰é). Àƒà ñ±ëòàíû Áààé áè. Ñèûðãïû ðóû åê³ òàðìàà òàðàéäû: Ñûðûìáåò ïåí Áºé³ìáåò (800 ‰é). Àƒà ñ±ëòàíû Ò³ëåóáåðä³ Åñêåëäèí. Áàëƒàëû ðóû òµðòêå áµë³íåä³: ±ëûì (240 ‰é), Øàƒûð (80 ‰é), ¤ã³ç (55 ‰é), Íèÿç-Áàðàœ (55 ‰é). Àƒà ñ±ëòàíû Òûñûáàåâ Áµëåê áè ìåí ±ðìåòò³ ñ±ëòàí Æèû Àéäàðîâ. àéøûëû ðóû (200 ‰é). Àƒà ñ±ëòàíû ¦éûò‰ñ Áóäàáàåâ. ʉø³ê ðóû òµðò òàðìàà òàðàéäû: Òàç, Æàáûñœàí, àðàñààë ìåí Ìàðæà (700 ‰é). Àƒà ñ±ëòàíû Åñåí ĺóëåòîâ. Îñûëàé êåë³ï, Í. Àáðàìîâ Æàëàéûðäû 12 íåã³çã³ àòàƒà áµë³ï, 13-àòà ʉø³êò³ êåé³ííåí îñûëƒàí äåï ñàíàéäû. Í. Àðèñòîâ Àáðàìîâïåí ³ëå-øàëà Æàëàéûðäûœ íåã³çã³ 12 àòàñûí ñàíàìàëàï, ʉø³ê îƒàí êåé³ï êåë³ï, áàëƒàëû î-ñûëàòûíûí í±ñàéäû. Ì. Òûíûøáàåâ 12 àòàíû åê³ òàðìàòàí Øóìàíà ïåí Ñûðìàíàòàí àðàñòûðûï, http://kazchronic.host.kz


Àíäàñòûœ îðíûíà Ìàœƒûòàéʉø³êò³ àòàéäû, ñåáåá³, îïûœ ìºë³ìäåó³íøå, Ìàœƒûòàé Àíäàñòûœ àòàñû, àë ʉø³ê á±ë ðóƒà îñûëƒàí áîëûï åñåïòåëåä³. Á±ë îðàéäà ʉø³ê ðóûíûœ òåã³ òóðàëû àœûçäû àéòà êåòó àðòû åìåñ. Îíûœ òàƒû á³ð ò‰ð³íäå Øóìàíà Àõìåòîæàíûœ åê³ ±ëû áîëûïòû: Ìàœƒûòàé ìåí Áàðà. Ìàœƒûòàéäàí Àíäàñ, àë Áàðàòàí Íàðêåëä³, îäàí îñàé ìåí îñûìáåò øûƒàäû. Íàðêåëä³ åðòå µë³ï, îíûœ æåò³ìåêòå𳠍îñàéäû Àíäàñ, àë îñûìáåòò³ Áàéøåã³ð áàóûðûíà áàñàäû. îñàéäû Àíäàñ «Ê‰ø³ê», îñûìáåòò³ Áàéøåã³ð «Àðû» äåï åðêåëåòåä³. îñûìáåò ê³øêåíòàé, ºëæóàç, á³ð æàƒûíàí œàðòàéƒàí Áàéøåã³ðãå àìîð áîëƒàíäûòàí, îë ºðàøàí «Àðûƒûì» äåï åðêåëåòåä³. Îñûƒàí áàéëàíûñòû òàƒû á³ð àœûçäû àéòà êåòêåí æµí. îñûìáåòò³œ œûçû Àðƒûíƒà ê‰éåóãå øûƒûï, îë òµðê³í³íå ªëìàìáåò äåãåí áàëàñûí æåòåëåé, å곜àáàò áîëûï îðàëàäû. Êµï ±çàìàé ±ë áàëà ä‰íèåãå êåë³ï, îíû Òûíûì äåí àòàéäû. Åñ³ ê³ðãåí ªëìàìáåò ºêåñ³íå êåò³ï, Òûíûì íàƒàøûëàðûíà ñ³œ³ï, Áàéøåã³ð䳜 á³ð àòàñû áîëûï êåòåä³. Êåé³ííåí Àðû (îñûìáåò) ïåí Òûíûìíûœ ±ðïàòàðû œîñûëûï, µç àëäûíà æåêå Æàëàéûðäûœ Àðûœòûíûì àòàñûí ±ðàéäû. Àœûç áîéûíøà ʉø³ê Àíäàñòûœ ò±ñòàñû, ñîíäûòàí á³ç ʉø³êò³œ Æàëàéûð ðóûíûœ 12 àòàñûíà ê³ðìåéä³ äåãåíãå ê‰ìºíäàíàìûç. Îíûœ ‰ñò³íå Í. Àðèñòîâ Æàëàéûð ê‰ø³êòåð³í³œ œ±ðàìûíäà åæåëã³ ûðƒûçäàð áîëƒàíäûœòàí, îëàðäû àðàûðƒûçäàðäàí øûòû äåï åñåïòåéä³. Á³ç䳜 ìºë³ìåò áåðóø³ëåð³ì³ç䳜 áºð³ á³ð àóûçäàí «12 àòà Æàëàéûð» äåï ìîéûíäàé îòûðà, Æàëàéûð ðóûíûœ á³ð³íø³ áóûíûí ì³íäåòò³ ò‰ðäå 13-êå æåòê³çåä³. Àë, á³ç䳜 á±ë ñºéêåññ³çä³ê ñåáåïòåð³í ñ±ðàƒàí ñàóàëûìûçƒà åøê³ì òèÿíàòû æàóàï áåðå àëƒàí æî. ªëáåòòå, á³ç Æàëàéûð òåã³í³œ àðàëàñ øûƒûï, åæåëäåí êåëå æàòàí ðó åêåí³íå ê‰ìºíäàíáàéìûç. Á±ë òóðàëû Ðàøèä àä-Äèí賜 ³ç³íøå Àðèñòîâ òå, Àìàíæîëîâ òà àòàï µòåä³. Äåìåê, åœ ºóåë³ æàëàéûðëàð ºëäå á³ð êµñåì ìåí ê‰øò³ ðóäûœ áàñòàóûìåí á³ð³êêåíäå 12 àòà áîëƒàí, àë ñîíàí ñîœ òàáèƒè µñ³ì íºòèæåñ³íäå ºëäå á³ð òàéíà ñóûðûëûï øûƒûï, µç³íåí µç³ á³ð³íø³ áóûíƒà îñûëàäû, ºéòïåñå ñûðòòàí ºëäå á³ðåóëåð êè³ï-æàðûï åíñå, îë õàëû çåðäåñ³íäå àëìàé œîþû äà ƒàæàï åìåñ. Á±ë îðàéäà, Í. Àðèñòîâòûœ Æàëàéûð ðóëàðûíûœ êåéá³ð àòàëàðûíûœ øûƒóû òóðàëû îíûœ: «Ê‰ø³ê ïåí Àðûòûíûì œàðàûðƒûçäàí øûƒóû ì‰ìê³í, µéòêåí³ Ê‰ø³ê ïåí Àðûòûœ ñ‰éåã³ åæåëã³ àðàœûðƒûçäàð ðóûíà æàòàäû. Á±ƒàí îñà, Æàëàéûð ðóëàðû Äóëàò ³ø³íäå äå êåçäåñåä³ (Ñàðøàëàð Áîòáàé ðóûíäà, Øûƒûð Æàíûñòàðäà, Áàéøåã³ð Æàëàéûðäà, Àëáàíäàðäà Ñûðûìáåò ïåí îøàð). Àíäàñ ðóûíäàƒû àðàœûðƒûçäàð (ûðƒûçäàð) îëàðäûœ ±ðàìûíà áåðò³í³ðåêòå åíó³ äå ì‰ìê³í. Æàëàéûð ðóûíäàƒû Ñûïàòàé, Àìàðœà ìåí àðàìàðà µç åñ³ìäåð³ìåí Àëòàéäûœ Ìàðœàêµë³í åñêå ñàëûï, îëàð îñû åñ³ìä³ àð뱝 ðóûíûœ á³ð œàëäûƒû ìà äåãåí îéƒà äà ò‰ðòê³ áåðåä³; àð뱝òàð Áàòûñ Õàíòºœ³ð³íå îœò‰ñò³ê-áàòûñ Àëòàéäàí êåë³ï, á±íäà Ìàðà åñ³ì³í òàðàòóû äà ì‰ìê³í... Æàëïû, ¦ëû æ‰ç䳜 Æàëàéûð òàðìàƒû ýð ò‰ðë³ ðóëàðäàí øûƒûï, áàñ ±ðàƒàí îäàòûœ áµë³ã³, îëàð áàñòàïûäà Æàëàéûðäûœ ºëäåá³ð êµñåì³í³œ áàñòàóûìåè àëƒàøû êåçäå Æàëàéûðëàðäûœ íàƒûç µç³ àç áîëƒàíûìåí á³ð³ã³ï, ºð ò‰ðë³ æàƒäàéäûœ ºñåð³ìåí ê‰øåé³ï, ìûçƒûìàñòàé ò±òàñûï êåòó³ ì‰ìê³í» äåãåí ï³ê³ðãå äåí îéƒûçàäû. àëàé äåãåíäå äå ¦ëû æ‰ç ðóëàðûíûœ ³ø³íäå Æàëàéûð èîòà àƒàñû, åœ ‰ëêåí³, ±ðìåòò³ñ³ æºíå æàóûíãåð³ áîëûï åñåïòåëåä³. Æàëàéûðëàðäûœ æàóûíãåðë³ã³ æàéûíäà êîïòåí áå𳠝àëûïòàñàí «ªç³ðåé³ë áàðäà æàíûì áàð äåìå, Æàëàéûð áàðäà ìàëûì áàð äåìå» äåãåí àçàòûœ õàëû ìºòåë³ äå ðàñòàéäû. Æàëàéûð ðóû µê³ëäåð³í³œ àƒàëûƒû ìåí ±ðìåòòåëåò³í³í Í. Ãðîäåêîâ òà óàòòàéäû. Îë: «Æàëàéûðëàð àç³ð èîòà àƒàñû áîëûï åñåïòåëåä³. Æèûí-òîéäà, òàáà òàðòàíäà ðóëàðäûœ ‰ëêåí³ Æàëàéûð áàð ìà äåï ñ±ðàéäû. Æàëàéûðëàð æî áîëñà, ±ðìåòêå Îøàòû ðóû èå áîëàäû» äåï æàçäû. Ñîíûìåí, ºäåáè äåðåêòåð ìåí àçà øåæ³ðåñ³íå ñºéêåñ, æàëàéûðëàð Ñûðìàíà æºíå Øóìàíà áîëûï åê³ãå áµë³íåä³. Àœûçäàƒû Á³ðìàíà ïåí îíûœ ±ðïàòàðû (îñàé ìåí îñûìáåò) òóðàëû æîƒàðûäà àéòûëƒàíäûòàí, îƒàí îñûïàëàðûìûç æî. Ñûðìàíà òàðìàƒû áåñåó: Àðûòûíûì (îñûìáåò), Áàéøåã³ð, Ñèûðøû (Áàéêµáåí), Áàëƒàëû ìåí àéøûëû. Àœûçäàƒû Áºéøåã³ð «Àðü㝻 äåï àòàéòûí îñûìáåòòåí àóûñ, Æûëêåëä³, ¤ì³ðæàí, Àëòûí http://kazchronic.host.kz


Áàçàð ìåí ûòàé ±ðïàòàðû µðáèä³. Òûíûì îñûìáåòò³œ æèåí³, òàƒäûðäûœ àéäàóûìåí íàƒàøûñûíäà àëûï, îäàí Ìàéåìãåí, Åòåìãåí ìåí щòåìãåí åíø³ àëäû. Ñûäàí Îìàæàí ìåí Ò³ëåñ, êåé³ííåí Àðû ïåí Òûíûì ±ðïàòàðû îñûëûï, Ñûðìàíà ³ø³íäå á³ð ðó Àðûòûíûì àòàëûï, àûðûíäà 12 àòà Æàëàéûðƒà åí³ï êåòò³. Á³ç䳜 ìºë³ìåò³ì³ç áîéûíøà, Áàéøåã³ðäåí êµï àòà áµë³íåä³: Æèåìáåò, Áåêïåíáåò, ͱðûìáåò, Òûíûìáåò, Àáûñ, îáûñ, Ìûðæû, Èòàé, Åñàðà, Àòåêå, Àòàéáîç, ĺóëåíäàáûë, Àøà ìåí Åñ³ìáîë. Á³ç Áàéøåã³ðäåí á‰ê³ë àëƒàøœû 14 àòàíû òàðàòàíìåí, áºëê³ì, îëàðäûœ êåéá³ðåó³ êåé³íã³ áóûíäàð áîëûï êåòó³ äå êºä³ê. Àëàéäà, îëàðäàí áàñœà ñàëûñòûðó ‰ø³í äåðåêòåð æî áîëƒàíäûòàí, àòàòåê êåñòåñ³íäå á±ë ýòíîíèìäåðä³ Áàéøåã³ðäåí òàðàƒàí á³ð³íø³ àòà äåï êµðñåòóãå òóðà êåëä³. Àë, îëàðäûœ Áàéøåã³ð ðóûíà æàòàòûíûíà ê‰ìºí æî. Ñèûðøû (æàíàìà àòû) ðóû àòàëìûø øåæ³ðåäå Áàéêµáåí äåï àòàëàäû. Á±ë åñ³ì õàëû àðàñû ìåí ƒûëûìäà ê圳íåí òàðàƒàíäûòàû, á±äàí áûëàé àðàé äà îñû ýòíîíèìä³ îëäàíàìûç. Ñèûðøû àëòû àòàƒà àæûðàéäû: Ñûðûìáåò, غë³ìáåò, Æàñûìáåò, Òîûìáåò, Æîëûìáåò, Áºé³ìáåò. Òîûìáåòòåí ºéã³ë³ àûí Áàòûáàé Æîëáàðûñ±ëû (18351903) øûòû. Áºé³ìáåòòåí Æûëãåëä³ ìåí Åñêåëä³ áè òóäû. Áàëƒàëû åê³ àòàäàí ò±ðàäû: ±ëûìáåò ïåí ±ëûí. ±ëûìáåòòåí àëòû ±ë µï³ï-µñåä³: Øàƒûð, ĺóëåòàé, àðàêµç, Òîáàé, ¤ã³ç, Íèÿçáàðàœ. ±ëûííàí áåñ òàðìà: Øîû, Àëäàáåðä³, Æàðûì, Àæîë, Áàðëû. ¤ê³íãåíìåí, îëûìûçäà àéøûëû ðóû òóðàëû ºäåáè äå, çåðòòåó äå äåðåêòåð³ æîœ (9à îñûìøàíû àðàœûç). Æàëàéûð òàéïàñûíûœ Øóìàíà ðóëû á³ðëåñò³ã³ ñåã³ç ³ð³ àòàƒà àéûðûëàäû: Àíäàñ, ʉø³ê (îñàé), Ìûðçà, àðàøàïàí, Îðàòû, Àá±éûì, àëïå, Ñûïàòàé. Øóìàíàòàðäûœ ³ø³íäåã³ åœ êµá³ ìåí ³ð³ñ³ Àíäàñ ðóû, îë 10 àòàƒà áµë³íåä³: ûðƒûç, àëà, Àòîëûìáåò, àðàòîëûìáåò, ±òòû, Áàéàðà, Ʊìàí, Ìåœä³áàé, À띱ëû, Êåíæå. àëà àòàñûíàí ĉéñåìáàé, îäàí àéäàóûë ìåí ĺðá³ñºë³. àéäàóûëäûœ 4 ±ëû áîëäû: Ò‰ðêå, Ñàóðû, Àñïàí, Ñàéáà. Äåðá³ñºë³äåí äå 4 ±ë òàðàƒàí: Áàëïû áè, Ñàëïû, Á³ëäåáàé, Êåøóáàé. Åë àðàñûíäà ºóëèå ñàíàëàòûí Áàëïû áè䳜 åñ³ì³ Àíäàñ ðóûíûœ æàóûíãåðë³ê ±ðàíûíà àéíàëàäû. Àòîëûìáåò ‰ø àòàäàí ò±ðàäû: îøàð, ؉ðåê, Òµëåê. îøàð µç êåçåã³íäå åê³ òàðìàà òàðàéäû: Òµëåáàé ìåí ±ëáîëäû. ؉ðåêòåí Ѻìåí ìåí Åñ³ìáåê. Êåé³íã³äåí Òàé최êå ìåí Òºòò³áàé áàòûð (Àáûëàé õàííûœ çàìàíäàñû). Òàé최êåäåí êµï ±ðïà µðá³ä³: Êåìáàëà, ʵáåñ, Àéäàð, Áåêòàñ, Æàíòàñ, Áåéá³ò, Áåêàëû, Åðàëû, Áàéòàñ, Áàéûñ, Òîòàóûë, Òîòàìûñ, ûëûø, àðàìûðçà. Òºòò³áàé áàòûðäûœ ‰ø ±ëû áîëäû: Ò‰éòå, àœòàðáàé, àðûìáàé áè, ñûäàí Íàçàðáàé, îäàí Êåð³ì±ë (1925 æûëû îë 65 æàñòà áîëƒàí). àðàòîëûìáåòòåí åê³ á±òà: Àœœàó-Àáûç áåí Ëàóëûê-Àáûç. ±òòüãòàí äà åê³ àòà áµë³í³ï øûƒàäû: àðà±ñ, Ñàòòàð. Áàéàðàäàí äà åê³ á±òà: Àíäàáàé ìåí Òàœàò; Ʊìàí àòàñûíàí òµðò ‰ð³ì-á±òà êåòåä³: ªéò³ìáåò, Æîìàðò, Øºê³ ìåí ؉ê³. Ìåœä³áàéäàí ʵòåí ìåí Áµðòå. Êåíæåäåí, á³ç䳜 îëûìûçäàƒû ìºë³ìåò êµðñåòêåíäåé, åê³ á±òàœ µðáèä³: Àðàð ìåí ±ëæà. ûðƒûç áåí À뜱ëû àòàëàðûíûœ òåã³ òóðàëû á³ç䳜 œîëûìûçäà ºäåáè äå, çåðòòåó äå äåðåêòåð³ áîëìàäû. ʉø³ê (îñàé) ðóû áåñêå áµë³íåä³: Òàç, Æàáûñà, àðàñààë, Ñàìáà, Ñàðû-Áµêåíáàé. Òàçäàí Áàéàðà Åñåíò‰ãåë. Åñåíò‰ãåë䳜 òµðò ±ëû áîëäû: Ìàéû, Ìàðœà, Áåêíàçàð, Àñàí. Åñïåíáåòò³œ áåñ ±ëû àòà îíäû: Áàáà, Äîñàé, Æàìàíàðà, Áàû, Ñèðà. àðàñààë áåñ àòàƒà àéûðûëàäû: ĺóëåò, Áåêáàó, Ûðûñûìáåò, ªä³ë, Æàð챝àí. ÑàìáàòàíÌîëäàñ ïåí щé³íä³ê. Ìîëäàñòàí òµðò àòà: àðàìåíäå, Ñûðûìáåò, Æàëàœòµñ, îéãåëä³. щé³íä³êòåí Áàéñàðû, Áàéòî, ¤òåáàé. Îðàòûäàí áåñ òàðìà êåòåä³: ªæ³êå, Òîà, Êåíæå, Êîêøåêµç, Æàéûáàé. ªæ³êå åê³ àòàƒà: Ñàóûð ìåí ʵøåéãå áµë³íåä³. ʵêøåêµçäåí ¤ñòåì³ð ìåí ϲûíòåì³ð, Æàéûáàéäàí àðàáàé, Àëøûíáàé, Àøà. http://kazchronic.host.kz


Àá±éûì àòàñû åê³ àòàäàí ò±ðàäû: ±ÿñ ïåí Ñàðû (9-îñûìøàíû àðàœûç). Ìûðçàäàí Áºéá³øå (Áºéäåê), Àìàí, ªë³êå. Áºéá³øåäåí (Áºéäåê)- Òîíäû, îäàí Òàƒàéáåê, îäàí Áåã³ì. Áåã³ìí³œ åê³ ±ëû áîëäû: Àñûð ìåí ƺí³áåê. Àñûðäàí Òµëåáàé, àëûáàé, Êåð³ê (Ñààó). Êåð³êòåí Àëàçû, îäàí Òåëáàé, îäàí Ʊìûð, îäàí àëæàòàé, îäàí ͱðëûáàé, îäàí îæàõìåò (ìºë³ìåò áåðóø³ 1899 æûëû òóƒàí). Á³ç䳜 ìºë³ìåò áåðóø³ì³çäåí Æàëàéûðƒà äåé³í 15 àòà. ƺí³áåêò³œ áåñ ±ëû áîëƒàí: Ñîéûðƒàñ, Æàðûëƒàñ, Æàéûëìàñ, Áîðñû, Ìàìà-Òàéûð. Àìàí îæàíàçàð, Åñáåðä³ ìåí Àðòû áîëûï áµë³íåä³. Ñûäàí Îðàç áåí Æàíà. îæàíàçàðäûœ ±ðïàƒû êµï: Ѻáäåí, Œàëûáåê, Åñåíáàé, Åñåíàáûë, Åñàðà, Åñáåðë³, ĺóëåòáàé, Àñàí, Ò³ëåóáàé, ‡ñåí. ªë³êå àòàñû 6 áóûí: щé³í³øºë³, àäàì, îæà읱ë, Ñàðûáàé, Æèåíºë³, رœƒûð. щé³í³øºë³äåí åê³ ±ë: Ñàðû ìåí Àìàíäû; Æèåíºë³äåí ‰øåó: ‡øàðà, Ñàðƒàëäà, Áàéãåëä³; رœƒûðäàí Ñàòûïàëäû ìåí àðàøà. Ñàòûïàëäûäàí åê³ á±òà òàðàéäû: ¤ì³ð±çàœ ïåí Òàóàñàð; àë àðàøàäàí Ìàÿñàð, Òààáàé, Äóàí. îæàõìåò ͱðìàíîâòàí æàçûï àëƒàí îëæàçáàìûçäà Ìûðçà ðóûíûœ òåã³ á‰ã³íãå äåé³í æåòåä³. Á³ðà, á³ç îäàí áåð³ 34 àòàìåí øåêòåëä³ê. àðàøàïàí ðóû 8 àòà: Òºœ³ðáåðãåí, Áîòàøû, àëìàìáåò, Àéòœ±ë, Êåíòàé, óàò, Åñïåí, ĺóëåò. Ñûäàí ʳøêåíåáàé, îäàí غð³ëäåé, îäàí Ìààáàé, îäàí Ìàéñ‰ò, îäàè Ñàïàðƒàëè (ìºë³ìåò áåðóø³ 1897 æ. òóƒàí). Ñûïàòàé ðóû ‰ø áµëåê: Ñàóëû, سë³ìáåò, Ìàðà. سë³ìáåò àòàñû ‰ø òàðàó: Áåêáàó (Áºé³ìáåò, Ìàéëûáàé, Æîëäûáàé, Øûìûðáàé, ʵçàéäàð), Åñåíºë³ (Áàéñåé³ò-Àéäàðêå, Åëìºìáåò, Áàéàðà, Åä³ãå) ìåí Êåíæå (Áàéäºóëåò, ‡çáàñàð, Áåêìûðçà, Ñàñû). Ìàðà ðóûíàí ‰øåó: ¤òåï, Åñåíåé, ʵøåê. ʵøåêòåí Åñíàçàð, Åðíàçàð, Ìàìàòàé. Ñûäàí Åñåíãåëä³, Áàéæ³ã³ò, ̺óêå. àëïå ðóûíûœ ýòûèêàëû ±ðûëûìû áîéûíøà ºäåáè äåðåêòåðäåí äå, á³ç䳜 çåðòòåóäå äå åøíºðñå òàáûëìàäû. Æàëàéûðäûœ ðóëû æàóûíãåðë³ê ±ðàíû æàëïû ¦ëû æ‰ç áåí Äóëàòà òºí«Áàòèÿð» (Ãðîäåêîâ, Àðèñòîâ), «Áàòèÿð» ìåí «îáëàí» (Ì. Òûíûøáàåâ), «Áµð³áàé» (Ñ. Àìàíæîëîâ), «îáëàí» (Âîñòðîâ ïåí á³ç䳜 çåðòòåó³ì³çøå). Á±ëàðäàí áàñà êåéá³ð àòàëàðäûœ µç ±ðàíû áîëƒàí. Ñèûðøûíûœ ±ðàíû«Åñêåëä³» (Åñêåëä³ áè åñ³-ì³ìåí), Àíäàñòà«Áàëïû» (Áàëïû áè åñ³ì³ìåí), Àá±éûì, Ñûïàòàé ìåí àëïåäå îðòà ±ðàí «Áåêáàó». Ìûðçà ìåí Àðûœòûíûìíûœ, ñîíûìåí àòàð æàëïû ðó ±ðàíû «ªä³êå». Á±íäàé ðóëûœ ±ðàíäàðäûœ æàûíäûƒû îëàðäûœ ºëäå á³ð òóûñòûƒûí òàíûòàäû. Æàëàéûðäûœ ðóëû òàœáàñû íåìåñå (Ãðîäåêîâ, Àðèñòîâ ïåí Àìàíæîëîâòûœ êµðñåòó³ïøå), (Ì. Òûíûøáàåâ). Á±ë áåëã³ëåð䳜 ò‰ðëåð³ òàðà òàœáà äåë³íåä³. XIX ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà Æàëàéûð ðóëàðû Æåò³ñó óºëàÿòûíûœ Âåðíûé ìåí àïàë óåçäåð³í îïûñòàíäû, ³ø³íàðà òîïòàðû Ñûðäàðèÿ óºëàÿòûíûœ Øûìêåíò, ªóëèåàòà óåçäåð³íäå æàéëàï æ‰ðä³. Á±ë óåçäåðäåã³ Æàëàéûðëàðäûœ ñàíû ºð ò‰ðë³ äåðåê-òåðäå µòêåí ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà êåëò³ð³ëãåíìåí øàìàëàñ. ̺ñåëåí, Í. Àáðàìîâ XIX ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñûíûœ áàñûíäà Æàëàéûðëàðäûœ ðóëûœ ±ðàìû, ñàíû ìåí îíûñû òóðàëû 1867 æûëû ìààëà æàðèÿëàäû. Îíäà àïàë óåç³íäåã³ Æàëàéûðëàðäûœ ñàíûí 13 àòàìåí áåðåä³. Àíäàñ (1550 ‰é), Ìûðçà1310, àðàøàïàí 500, Îðàòû 300, àéøûëû 200, Àá±éûì 230, àëïå 280, ʉø³ê 700, Ñûïàòàé 830, Àðûòûíûì 660, Áàéøåã³ð 700, Ñèûðøû 800, Áàëƒàëû 430 ‰é áºð³ 8410 ‰é. Á±ë ìºë³ìåò áºëê³ì äºë áîëìàñ, äåãåíìåí, ðó àòàëàðûíûœ àðà-àòûñû æàéûíäà æàñû ìàƒë±ìàò òàíûòàäû. Í. Àðèñòîâ µç åœáåã³íäå áàñà ±ðûëûìäû êåëò³ðåä³, îíäà 1889 æûëƒû æàëàéûðëàðäûœ ñàïû àéòûëàäû. Îë áîéûíøà á‰ê³ë Æàëàéûð 17 000 øàœûðà. Ñîëàðäûœ 16 098-³ Æåò³ñó óºëàÿòûíûœ àïàë óåç³íäå, àëƒàíäàðû Ñûðäàðèÿ óºëàÿòûíûœ ªóëèåàòà, Øûìêåíò ïåí Òàøêåíò óåçäåð³íäå ìåêåí åòêåí. Ì. Òûíûøáàåâ 1917 æûëƒû Æàëàéûðëàðäûœ ñàíûí åñåïòåï, îíäà àïàë óåç³íäå 120 000 http://kazchronic.host.kz


æàí, ªóëèåàòà 10 ìûœ, áºð³ 130 ìûœ æàè áîëƒàíûí òàéƒà òàœáà áàñàíäàé åò³ï êµðñåòåä³. XIX ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà Æàëàéûð ðóûíûœ åœ êµï àòàñû Àíäàñòûœ ûñòàóëàðû ‰ø îíûñòû àëûï æàòòû. 1) àðàòàë Òåíòåê àðàëûƒûíàí áàñòàï àðàòàëäûœ Áàëàø êµë³íå ±ÿð æåð³íäåã³ Àðàëµòêåë, Åñïàé-Òµëåáàé, Æàðøàƒàí, ‡øìîëà, Æàëƒûçòîðàœƒû, Àæàë, Òåíòåê, Ìààíøû îéíàóû; 2) Ìàëàéñàðû ìåí Æåë䳝àðà òàóëàðû, ±ëµçåê, صëàäûð, Àøóäàñòû, àðàñó øàòàëäàðû; 3) Âåðíûé óåç³í³œ îœò‰ñò³ê áàòûñûíäàƒû Áåñìîéíà øàòœàëû ìåí Á±ƒûì‰é³ç æàçûƒû. Àç àòà Ìûðçàíûœ ûñòàóû ºð æåðãå îðíàëàñòû. àóûìèûœ êµïø³ë³ã³ àðàòàë, µçåí³í³œ îœ æàƒàñûíäàƒû àðàµé, Áóðàîé, Äàóûëáàé ìåí àéðàòû æîòàëàðûíäà, Ñàðûáàñòàó, ûçûëàóûç, àðàøîû ìåí Øàœûðà øàòàëäàðûíäà; áàñà áµë³ê àðàòàë µçåí³í³œ ñîë æàƒàñûíäàƒû صïàäûð, Äîñòàðáîëäû ìåí Æîñàëû øàòàëäàðûí ñàƒàëàäû. Ìûðçàíûœ êåéá³ð àòàñû Ñàðûêµë æàƒàëàóûíäà œûñòàäû. Ìûðçà ðóûíûœ æàëïû îðòà æàéëàóû ûñòàóäàí àøû åìåñ Äåãåðåñ, Ñàðûæàçû îéíàóëàðûíäà åä³. àðàøàïàí ûñòàóëàðû Œàðàòàë µçåí³í³œ æàƒàñûíäàƒû Êåœàðàë, ʵêñó µçåí³í³œ Øîëà, Æåëñàç øàòàëäàðûíäà, ñîíûìåí àòàð Àëàòàó áàóðàéûíà ê³ð³ã³ï æàòòû. Îðàòû ðóûíûœ ûñòàóëàðû àðàòàë µçåí³í³œ îðòà àƒûñûíûœ áàòûñûíäàƒû Æóà흱ì ìåí Æåò³æàë, Áèæå µçåí³í³œ æîƒàðû æàƒûíäàƒû Àæàë øàòàëäàðûí, ñîíûìåí á³ðãå Ìàëàéñàðû òàóûíäàƒû ¤ã³ç ±øûðƒàí îéíàóëàðûí àëûï æàòòû. Àá±éûì ðóüøûœ ûñòàóëàðû Àëòûíåìåë òàóëàðûíäà, ûçûë ìåí Òàìøûá±ëà, ²ëåí³œ òµìåíã³ ò±ñûíäàƒû Øàðàò øàòàëäàðûíäà ³ðãå êµòåðä³. àëïå ðóû Áèæå ìåí Òåíòåê µçåíäåð³í³œ ñàƒàñûíäà, Áàóëûáàé, Àðà띱ì, Àæàë, Æàìà흱ì ìåí Áåñòàñ ±ìäàðûí ûñòàäû. Ñûïàòàé ðóûíûœ á³ðàç àóûìû çåðòòåóø³ëåð䳜 êµðñåòêåí³íäåé, ‰ø æåðäå ò±ðàòàäû êµïø³ë³ê áµë³ã³ Åøê³µëìåñ, ̉ûð, Ëàáàñû òàóëàðûíûœ Áµëåêø³, ĉœãåíå, Àëòûáàé, Êèäåí øàòàëäàðûí ûñòàñà, áàñàëàðû Àëòûíåìåë òàóûíûœ Àùûá±ëà, ûçûëá±ëà øàòàëäàðûí, àûðûïäà ‰ø³íø³ òîï îëàðäàí ñîëò‰ñò³êêå àðàé Æåðòîƒàí, àðàƒàéëû, ‡øµçåê îéíàóëàðûíäà îíûñ òåïò³. Àðûòûíûì ðóûíûœ ûñòàóëàðû àðàòàë ìåí ²ëåí³œ ñàƒàëàðûíäà, µçåíäåð䳜 åê³ æàƒàñûíäàƒû àðàòàë-àðàêµë, Ìàéëûáàé, Áàëîæà, ²ëåí³œ îœ æàƒûíäàƒû Æèäåë³, ʵêµçåê, ±ðµçåê, Àñààë, Áîçòµáå, Åñåíîæà, ±ðëû øàòàëäàðûíäà áîëäû, àë ñîíûìåí á³ðãå êåéá³ð òîïòàð Îœò‰ñò³ê Áàëàø ±ìûí, Áààíàñ µçåí³í³œ ±ð òàáàíûí ûñòàï æ‰ðä³. Áàéøåã³ð ðóûíûœ êµïòåãåí àóûìäàñòûƒû Àðûòûíûìäûòàðìåí îœñûëàñ ²ëå µçåí³ ñàƒàñûíûœ åê³ æàƒûí àëûï æàòòû. àïàë ìåí Âåðíûé óåçäåð³í³œ øåêàðàñû ²ëå àðûëû µòêåíä³êòåí, Áàéøåã³ðëåð Áàëàø êµë³ï³œ îœò‰ñò³ã³íäåã³ áàéòà æåðìåí îñà Âåðíûé óåç³íäå äå ò±ðûï æàòòû. Áàéøåã³ð ðóûíûœ êµïø³ë³ê àóûìû àïàë óåç³íäå ²ëå µçåí³í³œ îœ æàƒàñûèäà îíûñòàíäû. Á±ë àóûìäàñòû òà ‰ø æåðäå òîïòàñòû: áàéøåã³ðë³êòåð䳜 øàƒûí àóûìäàñòûƒû áàëƒàëûëûòàðìåí á³ðãå Ààïòàë øàòàëûíäà ûñòàñà, áàñà á³ð áµë³ã³ ²ëå µçåí³í³œ îœ æàƒàñûíäà àðàµçåê, ʵêµçåê, ʉðê³ æºíå áàñà øàòàëäàðäà, àë ‰ø³íø³ëåð Áàëàø êµë³í³œ æàƒàñûíäà ²ëå ñàƒàñûíäàƒû ±ì æèåêòåð³íäå µì³ð ñ‰ðä³. ʵêòåó ìåí ê‰çåóëåð äå ûñòàóëàð ìàœàéûíäà îðíàëàñòû. Æàéëàóƒà îœò‰õò³êêå àðàé îéûñòû, Áàëûòû, Ñàðûíîàé, àçûáåê, îñêµë îéíàóëàðûíà äåé³í æåò³ï, æàðëû-æàûáàé æàòàòàð ²ëå ñàƒàñûíäàƒû Áàëàø êµë³í³œ ᱃àçäàðûíäà ò³ðø³ë³ê åòò³. Áàéøåã³ð ðóûèûœ åã³ñò³ã³ ûñòàóëàð àñûíäàƒû ²ëåäåí øûàí àðû, òîƒàíäàð òµœ³ðåã³íäå æàòòû. Ñèûðøû ðóû àóûìäàñòûƒûíûœ íåäºó³ð áàñûì êµïø³ë³ã³ Ãàâðèëîâíà, àðàá±ëà, àðàòàë ìåí Æàëƒûçàƒàø åëä³ ìåêåí³í³œ ìàœàéûíäà, Ëàáàñû, Åøê³µëìåñ òàóëàðûíäà êµø³ïîíûï, æ‰ðä³. Á³ð áµë³ã³ àðàòàë µçåí³í³œ æîƒàðû æàƒûíäà ûçûëæàð, ۝ëàñ, Ñàðûíîàé, Òåêåë³, óñà, Òàñòûàðû, Ò‰éåìîéíà, ¤òåíàé ìåí رáàð îéíàóëàðûíà ûñòàó ñàëäû. Áàëƒàëû ðóûíûœ á³ðàçû ²ëåí³œ òµìåíã³ àƒûñûíäàƒû îœ æàƒàäàƒû Øåœãåëä³, Áåñàïàí, http://kazchronic.host.kz


±ìáàñû, ±ëàíáàñû, Æóàíòµáå, Àäàëà, àðàêµë, Ààïòàë, ‡øûçûëæàð, Ƴœ³øêå îéíàóëàðûí ûñòàï øûòû. Á±ë ðóäûœ êåéá³ð àóûìäàñòûƒû àïøàƒàéäàí áàñòàï, Àðàðëû ìåí Ìàëàéñàðû òàóëàðûíà äåé³í îíûñ òåïò³. Îëàðäûœ ê‰çäåó³ ìåí êµêòåó³ Ìàëàéñàðû òàóëàðûíûœ ³ø³íäå, àëƒàíäàðû ûñòàóëàð ìàœàéûíäà áîëäû. Áàëƒàëûíûœ áàéëàðû æàéëàóƒà Æàð òàóëàðûíäàƒû ø±ðàéëû øàáûíäûà øûƒûï êåò³ï, êåäåéëåð åñê³ æ±ðòòüò òµœ³ðåêòåä³. àéøûëû ðóûíûœ ñàëûñòûðìàëû àç òîáû XIX ƒàñûðäûœ îðòàñûíà òàìàí ²ëå àìàóû ìåí Áàëàøòà ò±ðäû. Á³ç䳜 áàéàóûìûçøà, XIX ƒàñûðäûœ 80-æûëäàðûíäà îëàðäûœ åê³ òîáû Òàëàñ µçåí³í³œ àœƒàðûíà îíûñ àóäàðûï, Âåðíûé óåç³ìåí øåêàðàëàñ æåðäå ªóëèåàòàíûœ ϲó µçåí³ àœƒàðûíà ò±ðàòàäû. Øó àœƒàðûíäàƒû àéøûëûòàð ñîíäà ûñòàï, æàçƒûò±ðûì Æàìáûë òàóûíà àðàé êµøò³. Îëàðäûœ ûñòàóëàðû ìåí æàéëàóûíûœ àðàñû 3550 øàûðûìƒà ñîçûëäû. Á±ë îíûñòû àéøûëûòàð ¦ëû æ‰ç ³ø³íäåã³ Äóëàò ðóûíûœ Áåñòåðåê àòàñûìåí, ñîíûìåí àòàð ñîëò‰ñò³êòå Îðòà æ‰ç䳜 Àðƒûí ðóûíà ê³ðåò³í ø±áûðòïàëûëàðìåí òåêåò³ðåñòå èåìäåíãåí áµëàòûí. Á³ç àéøûëûòàðäûœ ²ëå ñàƒàñûíàí Øó àœƒàðûíà íåãå îíûñ àóäàðƒàíûíûœ ñåáåá³í ñ±ðàƒàíäà, á³ç䳜 ìºë³ìåò áåðóø³ëåð³ì³ç Êàìàë ĉéñåíáàåâ ò. á. «Ñóû áàëûà, ûðû êè³êêå» òîëû æàéëû îíûñ ³çäåï êåëñå êåðåê äåï ò‰ñ³íä³ðä³. ²ëåí³œ òµìåíã³ àƒûñûíäàƒû µç îœñûëàðû Áàéøåã³ð, Àðûòûíûì, ʉø³êòåðìåí ñàëûñòûðƒàíäà àéøûëû àç àòà åêåí³ ìºë³ì. Ñîíäûòàí àéøûëûíûœ àòà-æ±ðòûí òàñòàï êåòó³íå àéñû á³ð ê‰øò³ àòûƒûñ ñåáåï áîëóû äà ì‰ìê³í. ʉø³ê Æàëàéûðäûœ µï³ï-µñêåí àòàëàðûíûœ á³ð³. Îëàðäûœ áàñûì êµïø³ë³ã³ ²ëå µçåí³í³œ Àäàëà, ʵêäàëà, ʵðá³, رðûòàí øûƒûñòàƒû Ñàðûá±ëà, Îðòàµçåí, Ñàñûœ, Òîðàœƒûëûœà, ‡øµçåê øàòàëäàðû ìåí Áèæå µçåí³í³œ îðòà àƒûñûíà äåé³í ò±òàñ æàçûòà ûñòàóëàðû îðíàëàñòû. Àçäàƒàí áµë³ã³ àðàòàë áîéûíäà àëñà, íåã³ç㳠ʉø³ê ðóû Íàéìàí ñ‰éåã³, ªóëèåàƒàø, îñ±ðƒàí æºíå áàñà îéíàóëàðäà êµø³ï-îíûï æ‰ðåò³í. Æàçäû ê‰í³ ʉø³ê ðóû àóûìäàñòûƒûíûœ êµïø³ë³ã³ Æàð Àëàòàóûíûœ îœò‰ñò³ã³íäå æàéëàóƒà øûƒûï êåòåò³í åä³. Êåäåé-êåïø³êòåð æ±ðòòà îòûðàòûí. ʵêòåó ìåí ê‰çåóëåð äå ûñòàóäàí àëûå åìåñ áîëàòûí. Ñóàðìàëû åã³ñò³ê æåð ²ëå, àðàòàë, Áèæå µçåíäåð³íåí òàðòàí àðûòàð, òîƒàíäàð ìàœàéûíäà òîàéëàñòû. ѵéò³ï, XIX ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà àéøûëûäàí áàñà 12 àòà Æàëàéûð ðóû Æåò³ñó óºëàÿòû àïàë óåç³íäå àðàòàë ìåí ²ëå µçåíäåð³í³œ àðàñûíäà îíûñòàíäû. Îëàðäûœ îíûñû ñîëò‰ñò³êòå Áàëàø êµë³ ìåí îœò‰ñò³êòå Æàð Àëàòàóûìåí øåêòåëä³. Á±ë àéìàòûœ îëàéëû àóà ðàéû Æàëàéûð ðóûíûœ êµïòåãåí àóûìäàñòûƒûíûœ ìàë µñ³ð³ï, ñóàðìàëû åã³íø³ë³êò³ ê‰éòòåï, áàëû àóëàï, àœøûëûïåí àéèàëûñóƒà æàƒäàé æàñàäû.

http://kazchronic.host.kz


ѲÐÃÅ˲ ¦ðàíû æàëïû ‡éñ³íãå îðòà «Áàòèÿð», òàœáàñû -

,

,

,

,

,

,

àçà øåæ³ðåñ³íäå ѳðãåë³ ¦ëû æ‰ç䳜 ±ðàìûíäàƒû åæåëã³ òàéïàëàðäûœ á³ð³. ̺ñåëåí, á³ç êåëò³ð³ï îòûðƒàí àòà-òåã³í³œ òàðàëóûíà àðàƒàíäà (1-îñûìøà), ѳðãåë³ Áàòèÿðäûœ íåìåðåñ³, ‡éñ³íãå áàóûð áîëûï êåëåò³í Îéñûëäûœ ±ëû. ѵéò³ï, àçàòûœ øûƒó òàðèõû ñ³ðãåë³ëåðä³ ‰éñ³í äºó³ð³íå äåé³í àïàðàäû. Àëàéäà, çåðòòåóø³ëåð êîíå äåðåêòåðäåí ѳðãåë³ òóðàëû ìºë³ìåò òàïàí æî. Êåœåñ êåç圳íäå á³ð òîï çåðòòåóø³ëåð Í. À. Áàñêàêîâ ïåí Ñ. Ê. Èáðàãèìîâ XVXVI ƒàñûðƒà æàòàòûí Ðóçáåõàí åœáåêòåð³íåí ѳðãåë³ ðóû òóðàëû ìºë³ìåòòåð òàïòû. Ðóçáåõàííûœ êµðñåòó³íøå, àçàòàð æàçäà Åä³ë áîéûí æàéëàï, ûñòà Ñûðäàðèÿ æàƒàñûíà, Ò‰ðê³ñòàí òµœ³ðåã³íå àðàé êµø³ï êåò³ï æ‰ðãåí. àçàñòàííûœ áàòûñ àóäàíäàðû á³ð êåçäå Íîƒàé îðäàñûíà àðàäû. Íîƒàé îðäàñû ûäûðàƒàííàí êåé³í îëàðäûœ á³ð áµë³ã³ ñîëò‰ñò³ê Êàâêàçƒà êåò³ï, áàñûì êµïø³ë³ã³ æàœà ±ðûëƒàí àçà õàíäûƒûíûœ œ±ðàìûíà åíä³. Á±ë òóðàëû àçà ðó-òàéïàëàðûïûœ êµá³ñ³í³œ (íàéìàíäàð, ûïøàòàð, îœûðàòòàð, ‰éñ³íäåð, åðãåíåêò³, àøàìàéëû, òåëåó), ñîíûìåí àòàð ñîëò‰ñò³ê Êàâêàçäà íîƒàéëàð ³ø³íäå ñ³ðãåë³ëåð䳜 ‰øòàœáàëû ðóëàðûíûœ áîëóû êµï æàéäû àœƒàðòàäû. Â. Âîñòðîâ á±ë ìºë³ìåòòåðä³ µç åœáåã³íäå êåëò³ðå îòûðûï, «á±ë åê³ ðó ìåí àòàëàðäûœ òåê æàé ±ñàñòûƒû åìåñ, ñµç æî, íîƒàé îðäàñû ûäûðàƒàííàí êåé³í åê³ òóûñàí õàëûòûœ ±ðàìûíäàƒû ñîë ðó ìåí òàéïà» äåãåí îðûòûíäû æàñàéäû. ѵéò³ï, ñ³ðãåë³ëåð Áàòûñ àçàñòàííàí Ñûðäàðèÿ ìåí Ò‰ðê³ñòàíƒà, Òàëàñ ïåí Øó áîéûíà ƺí³áåê æºíå Êåðåé ñ±ëòàíäàðìåí á³ðãå êåëãåí ðóëà𠝱ðàìûíäà îñû ìàœäà œàëûï êåòó³ äå ƒàæàï åìåñ. àëàé äåãåíäå äå XVXVI ƒàñûðëàðäà ѳðãåë³ ðóëàðûíûœ àòàëàðû Òàëàñ ïåí Ò‰ðê³ñòàí òµœ³ðåã³í ìåêåíäåä³. ªäåáè äåðåêòåðäå ѳðãåë³ ðóûíûœ àòà-òåã³ òóðàëû äåðåêòåð àçûí-àóëà. ̺ñåëåí, îðûñ øûƒûñòàíóøûñû Í. Àðèñòîâ µç åœáåã³íäå ѳðãåë³ ðóû ñåã³ç àòà: Áàéæ³ã³ò, àðàáàòûð, Áàòûðëàð, ‡øòàœáàëû, Àéòáîçûì, Åë³áàé, Òµðòòàœáàëû, Æàœàáàéƒà áµë³íåò³í³í ò±œƒûø ðåò àéòàäû. ΃àí ³ëå øàëà Ì. Òûíûøáàåâ òà ѳðãåë³ ðóû (ìàíàò) òµìåíã³äåé áîëûï æ³êòåëåò³í³í äºëåëäåéä³: Òµðòòàœáàëû, ‡øòàœáàëû, Áàòûðëàð, àðàáàòûð, Æàíàé, Áµäåíå. Á³ç䳜 ƒàñûðäûœ 20-æûëäàðûíûœ áàñûíäà Øûìêåíò óåç³íäå æ‰ðã³çãåí çåðòòåó³ï³œ íºòèæåñ³íäå Ý. À. ϲìèäò Áàé±ëû ìåí ‡øòàœáàëûƒà áµë³íåò³í ѳðãåë³ ðóûíûœ àòàòåã³í³œ òîëû òàðàëóûí êµðñåòåä³. Áàé±ëû µç êåçåã³íäå Åë³áàé, Àéòáµçûì, Øààáàé, Øàëäàð (îéñîé, Øîìàí, µœûð), Æàéäà (Àëïàð, Ò±ðñûíàé, Èòåìãåí), Áàòûð (±äàèáåðä³, Áåðä³áàé) áîëûï êåëåä³. ‡øòàœáàëû áîëñà: Àê圳ðäåê (Øåœãåëä³, Ìàœäàé, ‡øœàðà, îæàìáåðä³, ±äûñ), Òóòàœáàëû, àéøûëûƒà áµë³íåä³. Á±ë ìºë³ìåòòåð òåê àíà Øûìêåíò óåç³íäå㳠ѳðãåë³ëåð òåã³ òóðàëû ƒàíà ñèïàòòàìà áåðåò³íä³êòåí, ªóëèåàòàäàƒû á±ë àòàëàð æàéûíäà åøíºðñå æî. Ñîíäûòàí îíû ò‰ãåë åìåñ äåï åñåïòåéä³. ‡ëû æ‰ç䳜 òåã³í àðàñòûðàòûí Â. Âîñòðîâ µç åœáåã³íäå ѳðãåë³ëåð òóðàëû òåê àíà Í. Àðèñòîâ äåðåêòåð³ìåí øåêòåëåä³, ñîë ñåáåïò³ îíûœ çåðòòåóëåð³ Í. Àðèñòîâ ìºë³ìåòòåð³ìåí äºë êåëåò³íäåé. Á±ë ºäåáè ìàƒë±ìàòòàðäû àç áîëñà äà µç áàéàï-ò‰éãåí³ì³çáåí ñàëûñòûðà îòûðûï, ѳðãåë³í³œ àòà-òåã³í æàñàóƒà òûðûñòû (10-îñûìï³àíû àðàœûç). ѳðãåë³ øåæ³ðåñ³ áîéûíøà, á³ç á³ðàç ìºë³ìåò áåðóø³ëåðäåí ±íäû ìàƒë±ìàò æèíàï àëäû. Îëàð: Øûìêåíò îá http://kazchronic.host.kz


ëûñû, Ñîçà àóäàíû Æóàíòµáå åœøàðûíûœ ò±ðƒûíû 1893 æûëû òóƒàí (Òàìà) ªáäóºë³ îíäûáàåâ; ñîë îáëûñòûœ Áàáààòà àóûëûíûœ ò±ðƒûíû, 1892 æûëû òóƒàí (Äóëàò) Ʊìàòàé Òîáàåâ; Øûìêåíò îáëûñû, Àëƒàáàñ àóäàíû, Ìàéá±ëà êåœøàðûíûœ ò±ðƒûíû, 1888 æûëû òóƒàí (Áàéæ³ã³ò) Òºæ³áàé Áåðä³áàåâ ïåí Òµðòê‰ë àóûëûíûœ ò±ðƒûíû, 1888 æûëû òóƒàí (àðàîéëû) îæàòàé Òµëåêîâòåð åä³. Îëàðäûœ ³ø³íäå ѳðãåë³ àòà-òåã³ òóðàëû åœ á³ëã³ðëåð á³çãå á±ë ðóäûœ ýòíîíèì³ æàéûíäà ûçû àœûç àéòûï áåðãåí Áåðä³áàåâ ïåí Òµëåêîâ. ̺ñåëåí, Òºæ³áàé Áåðä³áàåâòûœ àéòóûíøà, ƺí³áåê õàííûœ çàìàíäàñû, áàóàòòû Áàòèÿðäûœ ±ëû Îéñûëäûœ á³ðíåøå ºéåë³ æºíå 30 ±ëû áîëûïòû. Îëàðäûœ àðàñûíäà àûëìàíäàðû äà, êµð³êò³ åðêåòîòàéëàðû ìåí ³ñêåðëåð³ äå áàð åêåí. Ñîëàðäûœ á³ð³ ƺí³áåê õàííûœ ñ±ëó ûçûíà ƒàøû áîëûï, îë ûç å곝àáàò áîëûï àëàäû. Á±íû á³ëãåí õàí àøóëàïûï, Îéñûëäûœ áàðøà ±ëäàðû ìåí êåë³íäåð³í îíàà øàûðûï, áºð³í ûðûï òàñòàïòû. Òåê àíà Îéñûëäûœ ûðäà æûëû áàƒûï æ‰ðãåí ±ëû ¤òåï ïåí îíûœ ²çáèêå àòòû å곝àáàò ºéåë³ Îøàòûäà òµðê³íäåï æ‰ð³ï, àìàí àëûï, Ìàíàò àòòû ±ë òóûïòû. Îë åñ æèûï, àò æàëûí òàðòûï ì³íóãå æàðàƒàí êåçäå îƒàí ñ³ðãåë³ òàé ì³íã³ç³ï, åë³íå øûƒàðûï ñàëûïòû. Îë àòàæ±ðòûíà æåòêåíäå êµêïàðäûœ ‰ñò³íåí øûƒûï, á±ë äµäàäà µç³í³œ åïò³ ºð³ ê‰øò³ åêåí³í òàíûòûï, òàéûíûœ äà ò±ëïàð òåêòåñ òîïæàðƒàíäûƒûí êµðñåò³ï, æèïàëƒàí åë-æ±ðòòû òàœƒàëäûðûïòû. Îíû åíä³ áàéàï, á³ð-á³ð³íåí ñ±ðàñòûðûï, «ñ³ðãåë³ òàé ì³íãåí ìûíà ìûòû áàëà ê³ì?» äåãåíãå êåëåä³. Òîéäàí êåé³í ºêåñ³ ¤òåïò³œ àƒàñûìåí êµð³ñ³ï òàáûñàäû, îë ºìåœãåðë³ê æîëìåí ²çáèêåãå ‰éëåí³ïò³. ¤òåïò³œ àƒàñûíàí Òóòàœáàëû ìåí àéøûëûíû òàáàäû; àë õàííûœ 坳àáàò ûçû åã³ç Àê圳ðäåê ïåí àðàê圳ðäåêêå áîñàíƒà³øàï êåé³í, îëàðäû ¤òåï ïåí ²çáèêå àñûðàï àëûïòû. Àë Ìàíàò åñ³ì³ åë ³ø³íäå ±ìüãòûëûï, «Ñ³ðãåë³» àòûìåí ýòíîíèì ò±ðàœòàëûï, á‰ê³ë êåé³íã³ ºóëåòêå êµø³ïò³. Á±ëàðäûœ òµœ³ðåã³íäå ò³êåëåé ±ðïàòàðû ƒàíà åìåñ, áàñà äà òóûñàíäàðû, ò³ïò³ ê³ðìåëåð äå òîïòàñûïòû. Àœûç áîéûíøà ѳðãåë³ äºóëåòò³ ê³ñ³ áîëûï, á³ðíåøå ºéåë àëûï, êµïòåãåí áàëà-øàƒà µðá³ò³ïò³. ̺ë³ìåò áåðóø³ Òºæ³áàé Áåðä³áàåâòûœ àéòóûíøà, ѳðãåë³äåí Áàé±ëû òàðàéäû, îäàí Àéòáîçûì, Æàœàáàé, Åë³áàé, Áàòûð, àðàáàòûð, Æàéäà, ±ëøûƒàø, Øàëäàð. ¤òåïò³œ àƒàñûíûœ áàëàëàðû Òóòàœáàëû, àéøûëû, Àê圳ðäåê, àðàê圳ðäåê òå êåé³ííåí ѳðãåë³í³œ ±ðàìûíà ê³ðåä³. îæàòàé Òµëåêîâòåí æàçûï àëƒàí àœûçäà ѳðãåë³í³œ ºêåñ³ µòå äºóëåòò³ ê³ñ³ áîëûï, á³ðíåøå ºéåë àëûï, åøê³ìãå äå, ò³ïò³ õàííûœ µç³íå äå áàƒûíáàéòûí 30 ±ëû áàð åêåí äåñåä³. Îëàðäûœ àœëû ìåí àòàƒàííûœ õàíû Ò±ðñûíìåí æ±ëäûçû œàðñû áîëûïòû. Á³ðäå Ò±ðñûí õàí Îéñûëäûœ áàëàëàðûíûœ áºð³í ‰é-³ø³ìåí øàûðûï, µëò³ð³ï òûíàäû. Îäàí ºð³ îèƒà àëƒàøû àœûçáåí ñºéêåñ êåëåä³. Á±äàí êµð³íãåíäåé, àëƒàøûíäà òàðèõè ò±ëƒà ƺí³áåê áåéíåñ³ àéòûëñà, êåé³íã³ àœûçäà Ò±ðñûí õàííûœ ò±ëƒàñû àëƒà òàðòûëàäû. Àœûç àéûðìàøûëûƒû äà îñûíäà. Àœûç ò‰ðëåð³ óàûòà áàéëàíûñòû àéðûøà áîëûï êµð³íåä³. Àœûç áîéûíøà ƺí³áåê õàí XV ïåí XVI ƒàñûð àðàëûƒûíäà µì³ð ñ‰ðñå, Ò±ðñûí õàí ƺí³áåêò³œ íåìåðåñ³, Åñ³ì õàííûœ ò±ðƒûëàñû. Åñ³ì õàí œ±áà àëìàà àðñû æîðûòà æ‰ðãåíäå Òàøêåíòòå îòûðƒàí Ò±ðñûí õàí åë³í øàïàíû ‰ø³í, îíû µëò³ð³ï æ³áåðãåí³ òàðèõòàí ìºë³ì. Á±äàí áàñà á³ç àæûòàé Òµëåêîâòåí ѳðãåë³ ðóûíûœ àòà-òåã³ òóðàëû ìîë ìàƒë±ìàò àëäû. Îíûœ äåðåã³ áîéûíøà, ѳðãåë³í³œ 6 ºéåë³ áîëûï, ºðàéñûñûíàí á³ðíåøå áàëà êµð³ï, îëàðäàí á³ðíåøå àòà òàðàéäû, àë îëàðäàí áåðò³í³ðåêòå îíûœ ìºë³ìåò³ áîëìàé øûòû. Á³ð³íø³ ºéåë³íåí - Áàòûð ìåí Áàéæ³ã³ò, åê³íø³ ºéåë³íåí àðàáàòûð, Áàé³óƒàí, Øîàé, Àïàí, àðàêåìï³ð, Øûáûò, ĺóøàóàð, Åñ³ì ìåí Äîñøàáà; ‰ø³íø³ ºéåë³íåí Ѻìåí, Øààìàí, ¤òåó, Áåêáàó, ²çáàñàð, îòòàáàé, Ìàìûð ìåí Áîòáàé; òµðò³èø³ ºéåë³íåí Æàœàáàé ìåí Àéòáîçûì, áåñ³íø³ ºéåë³íåí àðàê圳ðäåê, Àê圳ðäåê, Øàëäàð; àëòûíøû ºéåë³íåí Òóòàœáàëû ìåí àéøûëû. ªðèíå, á±ë àòà-òåêò³œ ò³ç³ì³ ò‰ãåë åìåñ, ºñ³ðåñå îíäà á³çãå áàñà äåðåêòåðäåí ìºë³ì ³ð³ http://kazchronic.host.kz


ðóëàð ±øûðàñïàéäû. Á±ëàðäàè áàñà á³ç䳜 ìºë³ìåò áåðóø³ëåð³ì³ç æåòê³çãåíäåé 2 æºíå 3ºéåëäåí òàðàƒàí ðóëàð Àëƒàáàñ àóäàíûíäà ò±ðûï, á³ð-á³ð³ìåí ûç àëûñïàéäû. Äåìåê, îëàð µçàðà ºë³ æåò³ àòàƒà æåòïåãåí áîëûï åñåïòåëåä³. àçàòàð àðàñûíäà á±ë ñàëò á‰ã³íãå äåé³í á±çûëìàé êåëãåíä³êòåí, îëàð äåðåêòåðäå êåé³íã³ ±ðïà áîëûï ñàíàëàäû. Òµëåêµâòûœ ìàƒë±ìàòòàðûí áàñœà äåðåêòåðìåí ñàëûñòûðƒàíäà, ѳðãåë³í³ 1, 4, 5 æºïå 6-ºéåë³íåí òàðàƒàíäàð á³ð³íø³, åê³íø³ àòà, åœ ºð³ êåòêåíäå ‰ø³íø³ àòàäàí êåë³ï œîñûëàäû. ªäåáè äåðåêòåð ìåí á³ç䳜 øåæ³ðåí³ çåðòòåó³ì³çä³ ñàëûñòûðà òàëäàƒàíäà, ѳðãåë³ ðóû: Áàòûð, ±ëøûƒàø, àðàáàòûð, Àéòáîçûì, ‡øòàœáàëû, Æàéäà, Åë³áàé, Æàœàáàé, àðàê圳ðäåê, Àê圳ðäåê, Øàëäàð, Àñèðà, àðàñèðà, Òóòàœáàëû, àéøûëû, Òîðòòàœáàëû, Æàíàé, Áµäåíå áîëûï êåëåä³. ѳðãåë³í³œ á±ë àòàëàðû åë ³ø³íäå ðóƒà áµë³í³ï, µçàðà ûç àëûñà áåðó³íå ð±ñàò åò³ëåä³. Á±ë, äåìåê, îëàðäûœ ºðàéñûñû ýêçîãàìäû êåäåðã³äåí µòò³. Îñûíàó 18 ðó àëƒàøû àòà áîëûï åñåïòåëìåéò³í øûƒàð, àëàéäà ѳðãåë³äåí áàñòàï åê³íø³, ò³ïò³ ‰ø³íø³ áóûè áîëƒàíìåí, îëàð êîï ±ðïàòû ðóëàð áîëûï ñàíàëàäû. Á±ë àòàëàðäûœ ºðàéñûñû òóðàëû òûœƒûëûòû òåêòàèó ±ðàñòûðìàñàœ òà, êåéá³ð³ æàéûíäà òîëû ìºë³ìåò áåðóãå òûðûñàìûç. ̺ñåëåí, ±ëøûƒàøòàí Áàéæ³ã³ò àòàñû, îäàí Àìàëäû, Îðàçûìáåò, Êåë³ìáåò, ʵø³ìáåò, ñûäàí Ñàðû, îäàè Ñàéäóàëû, îäàí Øààí, îäàí Áàéäºóëåò, îäàí Òàœñû, Æåëêåí, Äåðá³ñºë³, ñûäàí Áºñ³áåê ïåí Áåðä³áàé, Áåðä³áàéäàí Òºæ³áàé (ìºë³ìåò áåðóø³, 1888 æûëû òóƒàí). Øåæ³ðå áîéûíøà ѳðãåë³äåí Òºæ³áàéƒà äåé³í 11 àòà. Áàòûð åê³ àòà: ±äàéáåðä³ ìåí Áåðä³áàéƒà àæûðàéäû. Øàëäàð ðóû ‰ãí àòà: îéñîé, Øîìàí, îœûð. Æàíäà ðóû ‰ø àòà: Àëïàð, Ò±ðñûíàé, Èòåìãåí. Àœê圳ðäåêòåí áåñ àòà òàðàéäû: Øåœãåëä³, Ìàœäàé, ‡øàðà, îæàìáåðä³ ìåí ±äûñ. Áµäåíå åê³ àòà: ƺëìºìáåò ïåí àðûè, ñûäàí Êîøåê, Àðòû. Àðòûœòàí Ìåœä³îæà, Ìåœàé. Á±äàí òûñ á³ç䳜 çåðòòåó³ì³çäå Øûìêåíò îáëûñû, Àëƒàáàñ àóäàíûíäà µç äàìóûíäà ºë³ ýêçîãàìäûœ êåäåðã³í³ µòïåãåí á³ðíåøå àòà ò±ðûï æàòûð. ΃àí Áàéòóƒàí, Øîàé, Àïàí, àðàêåìï³ð, Øûáûò, ĺóøàóœàð, Åñ³ì, Äîñøàáà, Ѻìåí, Øààìàí, ¤òåó, Áåêáàó, ²çáàñàð, îíàœáàé, Ìàìûð, Áîòáàé, Øààáàé æàòàäû. Îëàð ѳðãåë³í³œ àíû àé àòàñûíà æàòàòûíû òóðàëû ìºë³ìåò áîëìàäû. ѳðãåë³ ðóûíûœ æàóûíãåðë³ê ±ðàíû «Áàòèÿð», àë êåéá³ð àòàëàðäûœ µç ³ø³íäå áàñœà äà ±ðàíû áàð. ̺ñåëåí, Åë³áàéäûœ ±ðàíû «Åë³áàé», Àéòáîçûì «Áàéòåì³ð», «Æàœàáàéäà «Æàœàáàé», Øàëäàðäà «Òîƒàíàñ», Æàéäàòà «Äàóáàé», Áàòûðäà «Åñáîëàò», Àê圳ðäåêòå «Òàéëà», Òóòàœáàëûäà «Àøàáäàð», àéøûëûäà «Àøàáäàð» áîëûï æàëƒàñàäû. ªäåòòå àçà ðóëàðû ìåí òàéïàëàðûíûœ ±ðàíû ò‰ï àòàñûíûœ íåìåñå ±ëò òàðèõûíäà ìàœûçäû îðûí àëàòûí áàòûðëàð ìåí áèëåð䳜 àòûìåï àòàëàäû. Êåéäå ñèðåê áîëñà äà ±ðàíƒà àðƒûìàòàðäûœ àòû àéïàëàäû. Á±ë æåðäå Òóòàœáàëû ðóûïûœ ±ðàíû «Àøàáäàð» ìûñàë áîëà àëàäû. ѳðãåë³ ðóëàðûíûœ òàœáà áåëã³ñ³í³œ ºäåáè äåðåêòåðäå á³ðíåøå ò‰ð³ êåëò³ð³ëåä³. Ãðîäåêîâ, Àðèñòîâ, Òûíûøáàåâ, Øìèäò, Àìàíæîëîâ ïåí Âîñòðîâ áîéûíøà , , ,

,

,

,

Áºëê³ì, õàëû àðàñûíäà áàñœà äà ò‰ðëåð³ áàð øûƒàð. Á±ë òàœáàëàðäûœ àëƒàøœû åêåó³ á±çàó ìåí ±ëûí åíåñ³í åìáåó ‰ø³í ò±ìñûƒûíà êèã³çåò³í «ñ³ðãåí³» åëåñòåòñå, ñû åêåó³ ñîë ê‰é³ «óðàé òàœáà» àòàëàäû. Ñû Øìèäò áîéûíøà, ‰øòàœáàëû ðóûíûœ áåëã³ñ³. ѳðãåë³ ðóû ìåí àòàëàðûíûœ òàœáàñûí Í. Àðèñòîâ òà, îäàí êåé³í Â. Âîñòðîâ òà µçãå àçà ðóëàðûíûœ òàœáàñûìåí ±ñàñ, íåìåñå êåéá³ð øûƒó òåã³í³œ íûøàíäàðû äºë êåëåò³í³í ìîéûíäàóƒà áåé³ì. Ðóëàð ìåí òàéïàëàðäûœ ýòíîãåíåç³í àíûòàó øûíäûà æè³ êåëå áåðìåéä³. Êåéäå òàœáàëàðäû ñîë ê‰é³ êµø³ðå ñàëóƒà áîëìàéäû, ñîíäûòàí àëûñ àòàëàðäû á³ðá³ð³ìåí òóûñ äåó æàœñà ñåê³ëä³. Ìûñàëû, ¦ëû æ‰çäå ѳðãåë³ ðóûíûœ, Îðòà æ‰çäå Êåðåé䳜,. ʳø³ æ‰çäå Òåëåó䳜 òàœáàëàðû +õ á³ðäåé, ñºéêåñ êåëåä³, àëàéäà îëàðäûœ òåã³í³œ òóûñòûƒû http://kazchronic.host.kz


åøàèäàé åæåëã³ äåðåêòåðäå àéòûëìàéäû. Á³ç䳜 çåðòòåó³ì³çäå àœûç ò‰ð³íäà áîëñà äà îëàðäûœ òóûñòûƒû òóðàëû ìàƒë±ìàò æî. XIX ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà Ñûðäàðèÿ óºëàÿòûíûœ Øûìêåíò, Òàøêåíò æºíå ªóëèåàòà óåçäåð³íäå ò±ðàòûí ѳðãåë³ëåð 7000 ‰éäåí àñòàì áîëäû. Îëàðäûœ 4871 ‰é³ Øûìêåíò óåç³íäå (Ãðîäåêîâòûœ êµðñåòó³íøå), 1410 ‰é Òàøêåíò (Ìàêøååâ), àë áàñàëàðû (Ñìèðíîâ) øàƒûí òîïïåí ªóëèåàòà óåç³íäå îíûñ òåïò³. Ì. Òûíûøáàåâ µç åœáåã³íäå 1917 æûëû Ñûðäàðèÿ óºëàÿòû Øûìêåíò óåç³íäå㳠ѳðãåë³ëåð 70 ìûœ æàí äåï æàëïû ñàíûí êµðñåòñå, ªóëèåàòà áîéûèøà åøá³ð ìºë³ìåò áåðìåéä³. ѳðãåë³ëåð䳜 àò òµáåë³íäåé òîáû Øó µçåí³è³œ îðòà àƒûñûíûœ îœ æàƒûíäà Àìîëà ìåí àðàðàëû óåçäåð³í³œ ò‰é³ñêå³ã æåð³íäå îíûñòàíäû. Îëàðäûœ Øó µçåí³íäåã³ ûñòàóëàðû Æàëàéûð ðóû îíûñûíûœ áàòûñ æàƒüø àëûé æàòòû. Øó îçåè³í³œ ñîë æàƒàñûíäàƒû ѳðãåë³ëåð ûñòàóûíûœ àðñûñûïäà Øàïûðàøòûëàð êµøø æ‰ðä³. ѳðãåë³ëåð䳜 êµêòåó³ ìåí ê‰çåó³ Øóäûœ øàëƒàé ñîëò‰ñò³ã³íäåã³ Áåòïàäàëàƒà ê³ð³ã³ï æàòòû. Æàðëû-æàûáàéëàð ûñòàóëàðäàí àëûå ±çàìàé, æàç áîéû ñóàðìàëû æåðäå åã³ñ åã³ï, ê‰çåó ìåí êµêòåóä³ òðåêòåï, ìàëäûëàðû Áåòèàäàëàƒà åíäåé åí³ï, µç³ ‰ø³í äå, òîðò ò‰ë³ê ‰ø³í äå ±ðàòàðäû ïàéäàëàíäû. XIX ƒàñûð ìåí XX ƒàñûðäûœ òîƒûñûíäà ѳðãåë³ëåð䳜 áàñûì êµïø³ë³ã³ Ñûðäàðèÿ µáëûñû, Øûìêåíò óåç³íäå îòûðûøûëàíûï àëäû. Îëàðäûœ ûñòàóëàðû Áµãåí, Øàÿí ìåí Áîðàëäàé µçåíäåð³í³œ áîéûíäà îðèàëàñòû. Ò±ðàòû ò±ðìûñ êåø³ï, æàðòûëàé êµ³í³ï-îèûï æ‰ðä³. Åã³í ñóƒàðûï, ñ‰ä³ãåðä³ äå ³ñêå àñûðäû. Îíäà áèäàé ìåí àðïà åã³ï, µçåïäåð àœƒàðûíäàƒû ñóàðìàëû àëàïòàðäà òàðû, æ‰ãåð³ ìåí áàøà µí³ìäåð³û µñ³ðä³. Äèàèäàðäûœ ±ðàëû àðàïàéûì áîëàòûí (æåðàƒàø, óà, ïàë, àƒàø òûðìàëàð ìåí îðà). Åã³íø³ë³êïåí òåê îëû ûñàëàð ƒàíà àéèàëûñòû. Îëàð ê‰íêµð³ñ àìû ‰ø³í áàéëàðìåí îðòàòàñûï, îëàðäàí ò±ûì, ñàóûèƒà ñèûð ìåí ò‰éå àëûï, ê‰ø êµë³ã³ ‰ø³í µí³ìí³œ æàðòûñûí áåð³ï îòûðäû. ѳðãåë³ëåð䳜 æàòàòàðûïäà ò³ãåðãå ò±ÿ àç áîëäû. Îëàð òîðò ò‰ë³ê µñ³ð³ï, ºñ³ðåñå îé ìåí ò‰éåí³ ±ñòàäû. ûñà àðàé æåì-øµï äàéûíäàäû. 100 áàñà äåé³í ìàëû áà𠝵æàéûïäàð ìàëäàðûí îðàäà ±ñòàäû. Àë, áàéëàð ºäåòòå Ìîéûí±ì µéíàóûí ûñòàäû. ѳðãåë³ëåð ³ø³íäå îòáàñûëû ±ñòàëàðäûœ ýð ò‰ðë³ êºñ³á³ µðêåíäåä³, ºñ³ðåñå, àƒàø, ñ‰éåêòåè, òåì³ðäåí çåðãåðë³ê á±éûìäàð æàñàëäû. Á±ƒàí µçáåê àƒàéûíäàðìåí îœñû îíó äà íåäºó³ð ºñåð åòò³. ̺ñåëåí, XIX ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñûíäà Øàÿí µçåí³í ìåêåíäåéò³ï ѳðãåë³ ðóûíûœ Áàéæ³ã³ò àòàñûíàí àƒàø ïåí òåì³ðäåí ò‰é³í ò‰é³ï, «áåñ ±ñòà» àòàëƒàí øåáåðëåð øûòû. XIX ƒàñûðäûœ 60-æûëäàðûíäà àðàòàó ê‰íãåé³íäåã³ äèàè Ñûðûìáåòò³œ ±ëæàí, Áàòûð±ë, Áàéëàð, Àéäàð±ë, ±ðìà흱ë àòòû áåñ áàëàñû áîëäû. Êµï ±çàìàé ºêåñ³ µë³ï, øåøåñ³ ³ïèåòòåé áàëà-øàƒàñûìåí àçûƒ±ðò òàóûíûœ áàóðàéûíà êµø³ï áàðûï, áàëàëàð àƒàø ïåí òåì³ðä³ µœäåéò³í êºñ³ï ‰éðåíåä³. Àƒàéûíäûëàð íåäºó³ð øåáåðëåí³ï àëƒàí ñîœ åë³ïå îðàëûï, ‰é³íäå îòûðûï, ò±òàñ æàñàó-æèžàçäàð æàñàï, êµð³ê áàñûï, çåðãåðë³êïµí àéíàëûñûïòû. Îëàð á³ðãå µì³ð ñ‰ð³ï, åð³íáåé åœáåê åò³ïò³, ºëã³ëåðä³ µíåð³ ‰ø³í «áåñ ±ñòà» äåï àòàéäû. Îëàð äàéûíäàƒàí æàñàó-æèžàçƒà, êè³ç ‰é䳜 ºøåêåéë³ åñ³ã³, ñàíäû, æ‰êàÿ, ï³ñïåê, òµñàƒàø, êåáåæå ìåí àäàëáààí ê³ðåò³í áîëƒàí. Îëàðäûœ á‰éûìäàðû ºäåì³ µðíåê ïåí íºç³ê íàûøòàðìåí åðåêøåëåíåò³í. «Áåñ ±ñòàíûœ» çàòòàðû Øûìêåíò ïåí ªóëèåàòà óåçäåð³íå ê圳ïåí òàðàäû. ѳðãåë³ëåð ûñòàóäà æåðòµëå àçûï, á³ð áµëìåë³ ‰éëåð ò±ðƒûçûï, îðàîïñû ñàëäû. Æàçäà êè³ç ‰éäå µì³ð ñ‰ðä³.

http://kazchronic.host.kz


ÀŒËÛ ¦ðàíû «Áàéòåðåê», «Àéðûëìàñ», òàœáàñû

(êµñåó òàœáà)

àœëû ¦ëû æ‰ç ±ðàìûíà ê³ðåò³í åæåëã³ ò‰ð³êò³œ ðóû (òàéïàñû ðåä.) áîëûï åñåïòåëåä³. Á±ë ðóäûœ (òàéïàíûœ ðåä.) ýòíîãåíåç³ ìåí òàðèõû òóðàëû æàçáà äåðåêòåð àç åìåñ. Ñîíäûòàí á³ç îëàðäûœ êåéá³ðåó³íå òîëû òîœòàëàìûç. Îëàðäûœ ³ø³íäå àóìàòû ò±òàñ çåðòòåó îðûñ øûƒûñòàíóøûñû Í. Àðèñòîâòûœ åœáåã³ áîëûï òàáûëàäû. Îíäà àòàëìûø àâòîð áûëàé äåï æàçàäû: «àœëûëàð äóëàòòàð òºð³çä³ åæåëã³ ò‰ð³ê ðóû. Áºëê³ì, Àâåñòà ïåí Ìàõàáõàðàòòà àœà äåï åñêå àëûíàòûíäàð ñîëàð øûƒàð. ûòàéëàð á³ç䳜 æûë ñàíàóûìûçƒà äåé³íã³ á³ð æàðûì ƒàñûð á±ðûí Ñûðäàðèÿäàƒû, Çåðàâøàí ìåí ªìóäàðèÿíûœ òµìåíã³ àƒûñûíäàƒû ±ñàœ îòûðûøû àéìàòàð áàƒûíàòûí Êàíãþéäûœ ±ëàí-áàéòà èåë³ã³íå êåç áîëàäû. ʳø³ õàíäàð äºó³ð³íäå (25221 æ.æ.) Êàíãþé ìåí àœëûëàð Àðàë ìåí Êàñïèé ò圳çäåð³í³œ àðàëûƒûíäàƒû àëàíäàðäû áèëåä³. 568 æûëû Âèçàíòèÿ åëø³ñ³ Çåìàðõ Äçèâóë ò‰ð³ê õàíûíà êåë³ï, á±ë êåçäå Õîëèàò àòàëàòûí ò‰ð³ê àœëûëàðûíûœ æåð³í áàñûï µòåä³. XI ƒàñûðäà Ìàóàðàííàõð ìåí Áàòûñ Àçèÿíû æàóëàè àëƒàí ñåëæ‰êòåð䳜 µçäå𳠝àœëû áîëìàñà äà, Ðàøèä àä-Äèí àòàï êµðñåòêåíäåé, îëàðäûœ ºñêåð³í³œ íåã³çã³ ñ‰éåã³ àœëûëàðäàí ò±ðäû. Áàëàñàƒ±íäàƒû ñû œàð뱝 áèëåóø³ñ³ XII ƒàñûðäûœ åê³íø³ øèðåã³íäå µç³í àœëû øàáóûëûíàí îðƒàó ‰ø³í àðàèäàííûœ Ãóðõàíûí øàûðäû. ѱëòàí ̱õàììåä Õîðåçìøàõòûœ îñûíûíäà Òàëàñòàí êåë³ï îí ìûœäàƒàí àœëû œûçìåò åòò³. 1200 æûëû Ãèíü åëø³ñ³ Áóêñèí Øûœƒûñ-õàíƒà êåëå æàòàí æîëûíäà Ìàóàðàííàõðäà êåçäåñêåí àœëû ðóûíûœ ñàíûí àéòàäû. Ïëàíî Êàðïèíè ±ìàíäàðäàí (ûïøàòàðäàí) êåé³í àœëû åë³ìåí æ‰ð³ï µòò³. Ðóáðóê òà 1258 æûëû á±ë êµøïåë³ëåð䳜 (ñàngle) àòà-æ±ðòûí áàñûï, ñàïàð øåêò³. Àñà Òåì³ð䳜 êåç³íäå àœëûëàð Ñûðäûœ îœ æàƒàñûí æàéëàäû, á³ðà ñàíû êµï åìåñ åä³. àñûðëàð áîéû îðòàñûíàí îœò‰ñò³ê ïåí áàòûñà áàñûì êµïø³ë³êò³ àòòàíäûðûï îòûðäû, µéòêåí³ Åâðîïàƒà ±éûíäàé òèãåí ƒ±íäàð ìåí ûïøàòàðäûœ æàóûíãåðëåð³ µçäåð³ìåí á³ðãå àœëûëàðäû ³ëåñò³ðå êåò³ï, áàðƒàí ñàéûí îëàð àçàéûï, µç àòà-æ±ðòòàðûíäà áèë³ã³ ºëñ³ðåï, øûƒûñòàí äóëàòòàð ìåí ñîëò‰ñò³êòåí ûïøàòàð ûñïàƒûíà ±øûðàï, Ñûðäàðèÿíûœ îðòà àƒûñûíäàƒû æàƒàëàóëàðƒà ûƒûñòû. àçà-ûðƒûç îäàƒûíà àœëûëàð àç ðó áîëûï îñûëàäû, ñåáåá³ îëàðäûœ êµïø³ë³ã³ Øàéáàíè ºóëåò³ìåí Ìàóàðàíàõðƒà êåò³ï àëƒàí åä³. ûðƒûç-àéñà õàíäàðû ìåí ñ±ëòàíäàðûíà æåêå, ñàðàé ê‰çåòø³ëåð³ ìåí îñûíäàðäûœ áàñòû ±ðàìûí (òµëåœã³òòåðä³) áåðå îòûðûï, àœëûëàð á‰ê³ë àçà äàëàñûíà òàðàí êåò³ï, àç³ðã³ êåçäå æåêåëåãåí ðóëû òîï ðåò³íäå òåê Òàøêåíò óåç³íäå ƒàíà êåçäåñåä³. XIX ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà, Í. Àðèñòîâ êµðñåòêåíäåé, àœëûëàðäûœ ðóëû òîáû Òàøêåíò òµœ³ðåã³íäå ƒàíà åìåñ, ñîíûìåí á³ðãå Æåò³ñó óºëàÿòûíûœ àïàë ìåí Âåðíûé óåçäåð³íäå äå îíûñòàíäû. àœëû ðóûíûœ òåã³ òóðàëû îðûñ ýòíîãðàôû À. Õàðóçèí µç åœáåã³íäå ƒàæàéûï àœûç ìºë³ìåò áåðåä³. «àœëû òàéïàñû...» á³ð êåçäåðäå Æàëàéûðëàð ñèÿòû æåêå ðó áîëûï µì³ð ñ‰ðä³. àœëû àòûí, Ðàøèä àä-Äèûí³œ àéòóûíøà, ΃ûç õàííûœ (ò‰ð³êòåð䳜 àòàñû) µç òóûñòàðûìåí ê‰ðåñ³íäå îíûœ æàƒûíà øûàí ò‰ð³ê ðóëàðû àëäû: îëàð «ìàëäû æåã³ï, µç àëàäàðûíøà àðáà æàñàäû æºíå ò‰ð³êòåð àðáàíû àœëû äåéä³» äåï æàçäû îë. àœëûëàðäûœ øûƒó òåã³ òóðàëû ªá³ëƒàçû òµìåíäåã³äåé àœûçäû êåëò³ðåä³: «Îƒûç õàí áàðûï, òàòàðëàðƒà òèä³. Òàòàð õàíû ñàí ìûœ ºñêåð³ìåí îƒàí àðñû øûòû; îëàð øàéàñûï, ΃ûç õàí êåíåò øàáóûë æàñàï, îíûœ (òàòàð õàíûíûœ) îëûí áûò-øûò ûëäû. ΃ûç õàííûœ îëûíà êµï îëæà ò‰ñò³, îëàðäû òèåï àëûï êåòóãå ëàó æåòïåéä³. Îëàðäûœ àñûíäà îëû åïñåêò³ á³ð øåáåð ê³ñ³ áîëûï, îë îéëàíûï-òîëƒàíûï àðáà æàñàäû. ΃àí àðàï, áºð³ äå àðáà http://kazchronic.host.kz


±ðàñòûðûï, îƒàí îëæàíû òèåï, áºð³ ‰é³íå àéòûï êåëä³. Àðáàíû «àœëû» äåï àòàäû. Á±ƒàí äåé³í îíûœ (àðáà) àòû äà, çàòû äà áîëƒàí åìåñ, îë îçƒàëƒàíäà àœ äåï äûáûñ øûƒàðàòûí ñåáåïò³ îíû «àœ» àòàäû. Îíû æàñàƒàí àäàìäû «àœûëû» äåä³. Á‰ê³ë àœëû åë³ ñîë àäàìíûœ ‰ð³ì-á±òàƒû». Àêàäåìèê Â. Â. Áàðòîëüä òå àœëûëàð òóðàëû ±íäû ìàƒë±ìàò áåð³ï êåòåä³: «±ìàíäàð ìåí ûïøàòàðäûœ ò‰é³ñó³, ñûëàðäûœ àœëûëàðìåí æàûí òóûñòûƒû ê‰ìºí òóƒûçáàéäû. XII ƒàñûð ìåí XIII ƒàñûðäàƒû ì±ñûëìàí æûëíàìàøûëàðû àœëû ìåí ûïøà ñµçäåð³í ñèíîíèì ðåò³íäå îëäàíàäû. Åãåð êàíãþé ìåí àœëû àòàóëàðûí µçàðà æàûíäàñòûðó ì‰ìê³íä³ã³ áîëñà, îíäà á³ð êåçäå ò‰ð³ê õàëûíûœ åœ áàòûñûí æàéëàƒàí åæåëã³ òàéïà àœëûëàð áîëûï òàáûëàäû». Îäàí ºð³ îûìûñòû: «Áºëê³ì, àœëûëàðäûœ µíåð³ øûƒàð, àðà ûðƒûçäàðäûœ ñµç ñàïòàóû ûðƒûç-àéñàòàðƒà Åíåñàé ò‰ð³êòåð³í³œ ò³ë³íå àðàƒàíäà ºëäåàéäà æàûí ò±ðàäû». àðà ûðƒûç õàëûíûœ ±ðàìûíà åíãåí àœëû ìåí ûïøàòàð òóðàëû Àðèñòîâ æàçäû, îäàí áàñà àœëû æ±ðòûíûœ ìåêåí³ á³ð êåçäå èûð øûƒûñà àðàé ñîçûëûï æàòàíû æàéûíäà á³ðàòàð òàðèõè äåðåêòåð êåëò³ðóãå áîëàäû. XII ƒàñûð áàñûíäà àœëûëàð àð뱝òàðìåí á³ðãå Áàëàñàƒ±íƒà àòåð òµíä³ðä³ (Äæóâåéíè); XIII ƒàñûðäàƒû Àëìàëûòà ±ðûëƒàí ò‰ð³ê èåë³ã³í àœëûëà𠝱ðóû äà ƒàæàï åìåñ, åœ àûðûíäà Ðàøèä àä-Äèí àœëûëàð Íàéìàíäàð æåð³íäå, Åðò³ñò³œ æîƒàðû æàƒûíäà ò±ðäû äåï êµðñåòåä³. àëàé áîëƒàíäà äà, äåï æàçàäû Ñ. Àìàíæîëîâ, Ì. àøƒàðè (XI ƒàñûð) µç³í³œ ºéã³ë³ åœáåã³íäå àœëûëàðäû ðó ðåò³íäå åñêå àëìàéäû. Îë: «àœëû ûïøàòàðäûœ ±ëû àäàìäàðûíûœ á³ð³» äåï æàçàäû. Á±ë ò±æûðûì ûïøàòàð ìåí àœëûëàðäûœ á³ðë³ã³ òóðàëû àêàäåìèê Áàðòîëüäò³œ îéûíà æàí á³ò³ðåä³, ñîíäûòàí àœëûëàð õàûíäà àðíàéû àéòûëìàéòûí øûƒàð. Àëàéäà, á±íäàé á³ðë³ê óàûòøà äà áîëóû êºä³ê. XI ƒàñûðäàí êåé³í ûïøàòàð ìåí àœëûëàðäûœ æåêå µì³ð ñ‰ðó³ êµï æàéäû àœƒàðòàäû. Áàñà ûðûíàí àðàƒàíäà, Ì. àøƒàðè äºó³ð³íäå àœëûëàðäûœ êµá³ñ³ ʳø³ Àçèÿäà áîëƒàíû ñåáåï øûƒàð äåéò³í îé êåëåä³. Ñû ±éƒàðûì àêàäåìèê Ãîðäëåâñêèé䳜 çåðòòåóëåð³ìåí ïûñûòàëà ò‰ñåä³, îë «îƒûçäàí êµï á±ðûí, åëä³ ò‰ð³êòåíä³ðó æ‰ðä³. àëàø, àð뱝, àœëû, ûïøàòàð êµïòåí áåð³ åë䳜 ò‰ç ò±ðƒûíäàðûí áàƒûíäûðûï æàòòû» äåï æàçàäû. àœëûëàðäûœ ì‰ëäå æîƒàëûï êåòó³ òóðàëû ºœã³ìå òóûèäàìàéòûíû àéûí. Ìàõì±ä àøƒàðè XI ƒàñûðäà ƒ±ìûð êåøêåí àœëûëàðäàí áàñà, àçàñòàíìåí îñà, Îðòà Àçèÿäà µì³ð ñ‰ðãåí êµïòåãåí ðóëàðäû ñóðåòòåï, àìòè àëƒàí æîœ. Äåãåíìåí, áàñà äåðåêòåð áîéûíøà àœëûëàðäûœ äåí³ àçàñòàí ìåí Îðòà Àçèÿíû µòå åðòåäåí ìåêåíäåï êåëåä³. Á±ë, á³ð³íø³äåí, Ìîíƒîë øàïûíøûëàðû (XIII ƒàñûðäûœ áàñû) Ñàìàðàíƒà òèãåíäå á±ë øàžàðäà 40 000 àœëû ìåí ïàðñû ñàðáàçäàðû áàð åä³. Îäàí ºð³ Òåì³ð æîðûœòàðûíäà àéòûëƒàíäàé, µëàð Æîøû ±ëûñûíäà Ñûðäàðèÿ ìåí Òàëàñ àðàñûíäà (ªá³ëƒàçû Áàžàä‰ð õàí) ±øûðàñàäû. àçàòàðäàí áàñà ò‰ðê³ õàëûòàðûíûœ àðàñûíäà œàœëûëàðäûœ áàð åêåí³ìåí åñåïòåñïåóãå áîëìàéäû. ̺ñåëåí, Àëòàé ìåí Åíåñàé ò‰ð³êòåð³í³œ ³ø³íäåã³, ñîíûìåí œàòàð ñààëàð àðàñûíäàƒû êàíãàëàñòàðäû µç àíäàñòàðûíàí µòå åðòåäå áµë³í³ï êåòêåí åæåëã³ œàœëûëàð äåï àáûëäàìàé îòûðà àëìàéìûç. Ì. Òûíûøáàåâ µç³í³œ «ûðƒûç-àçà õàëûíûœ òàðèõûíà œîñûìøàëàð» äåãåí ±íäû, øàƒûí åœáåã³íäå ûñàøà, á³ðà òîëû èñûíûìåí àœëû òàðèõûí çåðòòåéä³. Îë «àœëû ûòàéëàðƒà êàíãþé àòûìåí á. ý. äåé³íã³ II ƒàñûðäà ìºë³ì áîëäû» äåï æàçäû. Äàó æî, àœëû Ñûðäàðèÿ µçåí³í ìåêåíäåãåí ò‰ð³ê ðóû. Ñàìàðàí, Á±õàðà ìåí Õîðåçì µœ³ð³ äå àœëûëàðƒà áàƒûíûï îòûðäû. Á. ý. àëƒàøû æûëäàðûíäà àœëûëà𠃱íäàðìåí á³ð³ã³ï, ‰éñ³íäåð æºíå ûòàéëàðƒà àðñû øàéàñòû. VI ƒàñûðäà àœëûëàðäà òµðò 䵜ƒàëàòû àðáà áîëäû. X ƒàñûðäà àœëûëàð àðàñûíàí Ñåëæ‰ê ºóëåò³í³œ íåã³ç³í ñàëƒàí Ñåëæ‰ê äåãåí ºëäåê³ì àðà ‰ç³ï øûƒûï, XII ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñû ìåí XIII ƒàñûðäûœ á³ð³íø³ æàðòûñûíà äåé³í Ñûðäàðèÿíûœ æîƒàðû æàƒû ìåí ʳø³ Àçèÿäà áèë³ê ±ðäû. XI ƒàñûðäûœ áàñûíäà á±ë ðóäûœ õàëàðëû àòòû á³ð áµëøåã³ Àðìåíèÿƒà îíûñ àóäàðäû, ñîíûœ íåã³ç³íäå XIII ƒàñûðäà áîëàøàœ http://kazchronic.host.kz


Îñìàí èìïåðèÿñûíûœ ±éòœûñû ±ðûëäû. XII ƒàñûðäà œàœëûëàð Øó µçåí³í³œ áîéûíäà ±øûðàñàäû. X ƒàñûðäà Ìàóàðàííàõðäû áàñà-êµêòåãåí ò‰ð³êòåð䳜 åœ êµá³ œàœëûëàð åä³. Ñîäàí áàñòàï, Ìàóàðàííàõð Ò‰ðê³ñòàí äåï àòà ëàäû. Õîðåçìøàõ (̱õàììåä Õîðåçìøàõ) äºó³ðëåï ò±ðƒàíäà, Ò‰ðê³ñòàíäà àœëûëàðäûœ äåãåí³ æ‰ð³ï ò±ðäû; Õîðåçìøàõòûœ àíàñû Ò‰ðêåí-àòûí àœëûäàí øûœœàí áîëàòûí. Îòûðàð œàìàëûíûœ ºì³ðø³ñ³ àéûð õàí îíûœ æèåí³. Õîðåçìøàõòûœ Øûœƒûñ-õàíƒà àðñû îéƒàí áàñòû ê‰ø³ œàœëûëàð áîëûïòû. XIII ƒàñûðäà Ïëàíî Êàðïèíè ìåí Ðóáðóê àœëûëàð æåð³ìåí µò³ï, îëàðäûœ œîíûñûí Ñûðäàðèÿíûœ òµìåíã³ àƒûñû ìåí àðà±ìäà êåçäåñò³ðñå, Òåì³ð æîðûòàðûíàí á³ç îëàðäûœ XIV ƒàñûðäûœ àÿƒûíäà Æîøû ±ëûñûíûœ á³ð áµë³ã³í ±ðàï, Ñûðäàðèÿ ìåí Òàëàñ àðàñûíäà êµø³ï æ‰ðãåí³í ò‰ñ³íåì³ç. XVII ƒàñûðäûœ áàñûíäà Òàøêåíò óåç³íäå ò±ðàòûí àœëûëàð ìåí àòàƒàíäàðäû Ò±ðñûï õàí æåêå áèëåï-òµñòåä³. 1629 æûëû «Åœñåãåé áîéëû åð Åñ³ì» îœò‰ñò³ê µœ³ð³èäåã³ àçàòàðäû òîíàƒàíû ‰ø³í Ò±ðñûí õàíäû µëò³ð³ï, àœëû ìåí àòàƒàíäàðäû óƒûíäàäû. Îëàðäûœ á³ð áµë³ã³ Ñûðäûœ àðƒû áåò³íå áàñ ñàóƒàëàï, àëƒàíäàðû «Øàíûøûëû» àòûìåí àœëûëàðƒà îñûëäû. Â. Âîñòðîâ µç åœáåã³íäå àœëûëàðäûœ åæåëã³ òàéïà æºíå îëàðäûœ ò‰ðê³ ò³ëäåñ åêåí³í ‰ç³ëä³-êåñ³ëä³ ìîéûíäàï, êµðñåò³ëãåí äåðåêòåð íåã³ç³íäå ðóäûœ ûñàøà òàðèõûí øîëûï. îë íå ñåáåïòåí åêåí³ áåëã³ñ³ç, àœëû ðóûíûœ àòàëûœ ±ðàìû æµí³íäå åøàíäàé ìºë³ìåò áåðìåéä³. àœëû ðóûíûœ ýòíîãåíåç³ ìåí ýòíèêàëû òàðèõû, òàéïàëûœ ±ðûëûìû ìåí åðåêøåë³êòåð³ òóðàëû àêàäåìèê ª. àéäàðîâòûœ àçàœ ýíöèêëîïåäèÿñûíäà ìààëàñû æàðèÿëàíƒàí. Á±ë ìààëàíû æàçó ‰ñò³íäå îë æîƒàðûäà êµðñåò³ëãåí æºíå êµðñåò³ëìåãåí ëèíãâèñòèêàëû äåðåêòåðä³ ì±èÿò çåðòòåãåí. ª. àéäàðîâ Í. Àðèñòîâ æºíå áàñàëàðäûœ ³ç³í àëûï, áàñà ìàƒë±ìàòòàðäà êåçäåñïåéò³í àœëû ðóûíûœ òàéïàëû ±ðûëûìûí áåð³ï, ûñàøà òàðèõûíà òîòàëûï, îëàðäûœ åæåëã³ ò‰ðê³ ò³ëäåñ åêåí³í ñàëìàòû äºëåëäåéä³. ª. àéäàðîâòûœ òåêòàíó êåñòåñ³íäå àœëûëàðäûœ àòàñû Ìàéû áè áîëûï ñàíàëàäû. àœëû ðóû Ñàðû-àœëû ìåí àðà àœëû áîëûï åê³ãå áµë³íåä³, îíûœ ‰ñò³íå Ñûðäàðèÿ ìåí Æåò³ñó àœëûëàðû äà îñûëàé æ³êòåëåä³. ¦ëû æ‰ç Òµáåéäåí òàðàòñà, îäàí Áàéòåðåê, îäàí àœëû, îäàí à흵æåê, Êåëä³áåê. Êåëä³áåêò³œ á³ð³íø³ ºéåë³ Ñàðû áºéá³øåäåí Ñàðû àœëû ±ðïàòàðû, àë åê³íø³ ºéåë³íåí àðà œàœëû ±ðïàòàðû µðáèä³. Ñûðäàðèÿ àœëûëàðû Ñàðû œàœëû (îëàð áåñ àòà: Àœáîòà, Àûíîæà, Òåëîæà, Îìûðòà, Ìèÿì) ìåí àðà àœëû (îëàð 6 àòà: Òîƒûçáàé, Îœáàé, Òîƒàíàé, Áàà, Áàòûðà, àðà). Æåò³ñó àœëûëàðû äà Ñàðû-àœëû (áåñ àòà: ªëñåé³ò, Ò‰ðêå, Øîïàð, ±éûñàíñûç æºíå Øàíûøûëû) ìåí àðà œàœëû (6 àòà: Åðåçåí, àñïàí, Åœêå, Òàíòà, Îðàçûìáåò, Áàà) áîëûï òàðàéäû. Á±ë àòà-òåêò³ ñàëûñòûðûï, ª. àéäàðîâ Æåò³ñó àœëûëàðûíûœ àòàñû Ñûðäàðèÿ àœëûëàðû áîëûï òàáûëàäû äåãåí ä±ðûñ îðûòûíäûƒà êåëåä³. Á³ç䳜 çåðòòåóëåð³ì³ç äå ñîƒàí ñºéêåñ. Æåò³ñóäà îíûñòàíƒàí àœëûíûœ êåéá³ð ðóëû òîáû«À àœëû» æºíå «ûçûë àœëû» äåï òå áµë³íåä³, ñûëàðû Ñàðû àœëûíûœ á³ð òàðìàƒû Òåëîæà àòàñûíûœ ±ðïàòàðû áîëûï åñåïòåëåä³. Ñîíûìåíàòàð ª. àéäàðîâòûœ «Ñàðû-àœëû», «àðà-àœëû», «Ààœëû», «ûçûë-àœëû» ýòíîíèìäåð³í³œ á³ð³ãó ñàëäàðû òóðàëû ï³ê³ð³ äå îðûíäû. Îë ºëã³ëåð àòà-áàáàëàðûíûœ µç åñ³ìäåð³ ò‰ð-ò‰ñ³ ìåí êè³ì³íå áàéëàíûñòû åìåñ äåï ñàíàéäû. Áºð³íåí á±ðûí á±ë œûðƒûçäàƒûäàé êåéá³ð ðóëàðäûœ «ñîë œàíàò» ïåí «îœ àíàò» àòàëàòûí á³ð-á³ð³ìåí àòûñòû ãåîãðàôèÿëûœ îðíûí àíûòàéäû. Æîƒàðûäàƒû äåðåêòåðãå ñ‰éåí³ï, àœëû ðóûíûœ ýòíîãåíåç³ ìºñåëåëåð³í îçƒàï, îëàðäû åæåëã³ êàíãþé-ò‰ð³êòåð䳜 ò³êåëåé ò±ûìû äåï ñàíàéìûç. àœëû ðóûíûœ øûƒó òåã³ òóðàëû ºëã³ àâòîðëàð ï³ê³ð³íå àðàìà-àðñû ò±æûðûì äà àéòûëûï àëàäû. ̺ñåëåí, áåëã³ë³ ýòíîãðàô, Ò. À. Æäàíêî á³ç䳜 äºó³ð³ì³çãå äåé³íã³ II ƒàñûðäàƒû êàíãþëàðäû XIXII ƒàñûðäàí êåé³í ïàéäà áµëƒàí àœëûëàðìåí ò‰é³ñò³ðó ä±ðûñ åìåñ äåï åñåïòåéä³. Îäàí ºð³ îë êàíãþëåð «òåê àíà œàœëûëàð ƒàíà åìåñ, åðòåäåã³ ýòíèêàëû àáàò» äåï ò‰ñ³íä³ðåä³. àœëûëàðäûœ ò³ëä³ê òºóåëä³ë³ã³íå òîòàï, «Àðàë ìàœûíäàƒû http://kazchronic.host.kz


ò±ðƒûíäàðœàœƒàð-œûïøàœòàð ýòíîãåíåç³í³œ íåã³ç³íå æàòàäû «îëàðäû ò‰ðê³ëåíä³ðó òåê á³ç䳜 äºó³ð³ì³ç䳜 IVVIII ƒàñûðûíäà æ‰ðä³, ñîíäûœòàí åæåëã³ êàíòþëåðä³ ò‰ðê³ äåï àòàóƒà íåã³ç æ äåï ò‰éåä³. Á±ë àâòîðäûœ êµçàðàñûí òîëû ñûéëàé îòûðûï, äåï æàçàäû Â. Âîñòðîâ, åæåëã³ êàíãþëåð ìåí œàœëûëàðäûœ ýòíèêàëû àñòàñóûí êµðìåó ä±ðûñ åìåñ äåï åñåïòåéì³ç. Îíäàé ±ëàñóëàð ñµç æî áîëäû. Øüø ìºí³íäå á³ç àœëûëàðäûœ Îðòà Àçèÿ ìåí àçàñòàííûœ àçà, µçáåê, àðààëïà õàëûòàðûíûœ ñàÿñè æºíå ýòíèêàëû òàƒäûðûíäà ìàœûçû åðåêøå åêåí³í á³ëåì³ç. Ò. À. Æäàíêî ï³ê³ð³íøå, XIXII ƒàñûðäàí á±ðûí ïàéäà áîëƒàí àçäàƒàí œàœëû ðóòàéïàëûœ á³ðëåñò³ã³í³œ œîëûíàí îíäàé ºëóåòò³ ò³ðø³ë³ê êåëåð ìå åêåí? Îíûœ ‰ñò³íå ªá³ëƒàçû êµðñåòêåíäåé, á±ë àœëûëàðäûœ áàñûì êµïø³ë³ã³í Øó ìåí Òàëàñ µœ³ð³íäå ìîíãîë áàñûíøûëàðû òàëàíäàï æ³áåðãåí áîëàòûí. Á±ë æåðäå á³ç êåé³íã³ óàûòòàƒû àœëûëàðäûœ ýòíèêàëûœ íåã³ç³í ±ðàéòûí åæåëã³ ºð³ ñàíû êµï (20 ìûœ øàœûðà) êàíãþé õàëûìåí òîàéëàñûï îòûðìûç. Á³ç Â. Âîñòðîâòûœ åæåëã³ êàíãþéëåð ìåí àç³ðã³ àœëûëàðäûœ òåðåœ æàëƒàñòûƒû áàð äåãåí òîëû äºëåë³ áàð äºéåêòåìåñ³í ±ïòàéìûç. ªäåáè äåðåêòåðäåí òûñ àœëû ðóûíûœ àòà-òåã³í³œ êåñòåñ³í æàñàóƒà µç³ì³ç䳜 çåðòòåó³ì³ç êµìåêòåñò³. àœëûëàðäûœ øûƒó òåã³ òóðàëû á³çãå ìºë³ìåò áåðóø³ëåð³ì³ç äå ±íäû ìàƒë±ìàòòàð áåðä³, îëàð: Òàëäûîðƒàí îáëûñû, îƒàëû àóûëûíûœ ò±ðƒûíû, 1906 æûëû òóƒàí (Æàëàéûð) ªá³ëàñûì Æàíòàéëàœîâ; Àëìàòû îáëûñû, Øåëåê àóäàíû ûçûëæèäå êåœøàðûíûœ ò±ðƒûíû 1905 æûëû òóƒàí (àœëû) ͱðûø ͉ñ³ïîâ; ñîë êåœøàðäûœ ò±ðƒûíû 1938 æûëû òóƒàí (àœëû) Ñòàí ̱àøåâ; Àëìàòû îáëûñû, Øåëåê àóäàíû Àùûñàé êåœøàðûíûœ ò±ðƒûíû 1924 æûëû òóƒàí (Íàéìàí) Ôàéçîëëà Áàëìàƒàíáåòîâ; Àëìàòû îáëûñû, ϲåëåê àóäàíû, Æàðñó êåœøàðûíûœ ò±ðƒûíû 1928 æûëû òóƒàí (Øàïûðàøòû), îæàõìåò ʺð³áàåâ àç êµìåêòåñêåí æîœ. Á±ëàðäûœ ³ø³íäå îëûíäà æàçáà øåæ³ðåñ³ áàð á³ëã³ðëåð, ºðèíå, áîëƒàí æîœ, ñîƒàí àðàìàñòàè îëàðäûœ ºðœàéñûñû åñòå àëƒàíäàðûìåí àœëû òóðàëû íåäºó³ð ìºë³ìåòòåð áåðä³. ªéòñå äå, êµïòåãåí ðóëàð, àòàëàð ìåí òîïòàð òóðàëû òîëûœ òåêòàíó êåñòåñ³í áåðå àëƒàí æîïûç (¹ 11 œîñûìøàíû œàðàœûç). ¦ëû æ‰ç䳜 Òµáåéäåï áàñòàëàòûí øåæ³ðåñ³íäå, àéòàëàï àéòàìûç, Òµáåéäåí Áºéòåðåê, îäàí àœëû, îäàí àíêµæåê, îäàí åê³ ºéåë àëƒàí Êåëä³áåê àòàëàäû. Á³ð³íø³ îñàƒû Ñàðû áºéá³øåäåí Ñàðû àœëû ±ðïàòàðû, àë åê³íø³ ºéåë³íåí (ºëäå á³ð õàí ûçûíàí) àðà œàœëû àòàëàðû µí³ï-µñò³. Á±ë ºðá³ð òµï ò³ðø³ë³ê åòó àÿñûíà áàéëàíûñòû åê³ãå áµë³íåä³. ̺ñåëåí, Ñàðû àœëûëàð äà, àðà œàœëûëàð äà Ñûðäàðèÿ æºíå Æåò³ñóäà åê³ àòàäàí ò±ðàäû. Ñûðäàðèÿíûœ Ñàðû àœëûëàðû áåñ à òà: Àáîòà, Àœûíîæà, Òåëîæà, Îìûðòà, Ìèÿì; Æåò³ñóäûœ Ñàðû àœëûëàðû 6 àòà: ªëñåé³ò, Àáàðà, ±éûñàíñûç, Áîçûì, Åøê³ë³, Øàíûøûëû. Ñûðäàðèÿûûœ àðà àœëûñû 6 àòà: Òîƒûçáàé, Îíáàé, Òîƒàíáàé, Áàà, Áàäûðà, àðà; Æåò³ñóäàƒûëàð äà 6 àòà: Åðåçåí, îñïàí, Åœêå, Òàíòà, Îðàçûìáåò, Áàà. Á±ë ò³ç³ìíåí ûçûë àœëû ìåí àœëû ðóëû ±ðûëûìûí îñïàƒàíäà, æîƒàðûäà êµðñåò³ëãåí òµðò òîïòàí 23 àòà òàðàéòûíûíûœ µç³ á±ë òàéïàëàðäûœ á±ðûí êµïò³ã³í êµðñåòåä³. ª. àéäàðîâòà àëƒàøû á³ð³íø³ áóûíäàƒû àòàëàð 22-ãå æåòåä³. ª. àéäàðîâ äåðåêòåð³ ìåí á³ç䳜 çåðòòåó³ì³ç䳜 àéûðìàøûëûƒû òåê Æåò³ñó Ñàðû àœëûëàðûíûœ ýòíèêàëû æàƒäàéûíà ñàÿäû. Îíûœ Æåò³ñó Ñàðû àœëûëàðû áåñ àòàäàí: ªëñåé³ò, Øîœïàð, Ò‰ðêå, ±éûñàèñûç, Øàíûøûëûäàí ò±ðñà, á³ç䳜øå îëàð 6 àòàäàí ±ðàëûïòû: ªëñåé³ò, Àáàðà, ±éûñàíñûç, Áîçûì, Åøê³ë³, Øàíûøûëû. Á³ç䳜 äåðåã³ì³ç áîéûíøà, Àáàðàœòàí Øîœïàð, îäàí Ò‰ðêå, äåìåê, á±íäà àéðûãäà àéøûëû æî. àœëûíûœ á±ë 23 àòàñû òóðàëû ò‰òåë àòà-òåã³í³œ êåñòåñ³í æàñàäû. Êåñòåäåí êµð³íãåíäåé, á³ç îíäà Øàíûøûëû, Îíáàé, Åðåçåí, îñïàí àòàëàðû, ºñ³ðåñå, á‰ã³íãå äåé³íã³ Æåò³ñó Ñàðû àœëûëàðûíà ê³ðåò³í Àáàðà ðóûíûœ òàðàëó òåã³í ìºë³ìåò áåðóø³ 1938 æûëû òóƒàí Ñòàí ̱àøåâòàí æàçûï àëûï, òîëû êåëò³ð³ï îòûðìûç. Îíûœ àéòóûíøà, îíû ò‰ïê³ àòàñûíàí 12 ±ðïà áµë³ï ò±ð. Á³ç䳜 áàñà á³ð ìºë³ìåò áåðóø³ì³ç 1905 æûëû òóƒàí ͱðûø ͉ñ³ïîâ µç àòàñû Åðåçåíèåí http://kazchronic.host.kz


áàñòàï, ò³êåëåé ò±ûì óàëàï, µç áàëàñûíà äåé³í æåò³ àòà µòò³ äåï åñåïòåéä³, á³ç䳜øå, á±ë æåòê³ë³êñ³ç áîëûï êµð³íåä³, µéòêåí³ Åðåçåí Àáàðàïåí á³ðäåé á³ð³íø³ àòà, îäàí áåð³ 12 ±ðïà àóûñàí. Ñîíûìåí, á³ç䳜 àœëû ðóûíûœ òåã³ òóðàëû æàñàƒàí êåñòåì³ç ì‰ëäå òîëû áîëìàñà äà, îë àéûí ñóðåòò³ êµç àëäûœà êåëò³ðåä³. ʵíå ò‰ð³êòåí á³ð êåçäåã³ óàòòû àœëû ðóû ƒàñûðëàð áîéûíäà êµïòåãåí òàðèõè îèƒàëàðäû áàñòàí êåø³ð³ï, á³çãå äåé³í á³ðñûïûðà ò‰ð³ê õàëûòàðû: àçà, µçáåê, àðààëïà, ûðƒûç, áàø±ðò æºíå áàñàëàðäûœ ±ðàìûíäà æåêå ýòíèêàëû òµï áîëûï æåò³ï îòûð. Œàœëûëàðäûœ æàóûíãåðë³ê ±ðàíû «Áàéòåðåê», «Àéðûëìàñ» (Àðèñòîâ, Àìàíæîëîâ, Òüøûøáàåâ, àéäàðîâ áîéûøíà), àë ðóëû òàœáàñû æîƒàðƒû äåðåêòåðäå I (êµñåó òàœáà). XIX ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà àœëû ðóûíûœ àòàëàðû Æåò³ñó óºëàÿòû àïàë ìåí Âåðíûé óåçäåð³íäå, Ñûðäàðèÿ óºëàÿòû ªóëèåàòà, Øûìêåíò ïåí Òàøêåíò óåçäåð³íäå îíûñòàíûï æ‰ðä³. XIX ƒàñûðäûœ àÿƒûíäà Í. Àðèñòî⠍àœëûíûœ øàƒûí òîáû Âåðíûé óåç³íäå (300 ‰é) êåçäåñåò³í³í õàáàðëàéäû (àéäàðîâ). ªóëèåàòàäà350 ‰³³ (̱àøåâ), Øûìêåíòòå 478 ‰é (Ãðîäåêîâ), Òàøêåíò óåçäåð³íäå 1650 ‰é (̱àøåâ) ìåêåíäåä³. Î ë òàƒû á³ð ò±ñòà àœëûëàð ìåí øàíûøûëàðäûœ æàëïû ñàíû10 000 ‰é áîëäû äåï êµðñåòåä³. ª. àéäàðî⠍àçà ýíöèêëîïåäèÿñûíäà 1885 æûëû Òàøêåíò óåç³íäå ±ðàìàëàðäûœ 24 400 ò‰ò³í³ áîëûï, îëàðäûœ ³ø³íäå àœëûëàð ìåí øàíûøûëûëàð 14 ìûœ ò‰ò³í åêåí³í àéòàäû. Ì. Òûíûøáàåâ µç åœáåã³íäå àœëûëàð ìåí øàíûøûëàðäûœ 1917 æûëƒû æàëïû ñàèûí óåçäåð áîéûíøà áåðåä³. ̺ñåëåí, Òàøêåíò óåç³íäå 160 ìûœ æàí, ªóëèåàòàäà 20 ìûœ æàí, Âåðíûé óåç³íäå 10 ìûœ æàí µì³ð ñ‰ðãåí. Æîƒàðûäàƒû ‰ø óåçäå áàðëûƒû 190 ìûœ æàí ò±ðûï æàòòû. Æåò³ñó óºëàÿòûíäàƒû êàœëûëàð àïàë ìåí Âåðíûé óåçäåð³íäå îíûñòàíäû. Ñîéò³ï, Œàœëû ðóûíûœ ‰ø àòàñû àïàë óåç³í³œ æåð³íäå Àëòûíåìåë òàóëàðûí ûñòàäû. ûçûë àœëû ðóûíûœ àóûìû Àðàðëû, îƒàëû, Áàéæàíáàñòàó, Ìàìûðõàíáàñòàó ìåí ĵíåíáàéáàñòàó øàòàëäàðûíäà îíûñ òåïò³. àïñàí àœëû ðóû àðàáàñòàó, àñàæîë, ±ìàëàòû ìåí Ìàéá±ëà îéíàóëàðûí æåðñ³íä³. Áàäûðà àœëû ±ðµçåê, ϳøåíñàé, صëàäûð, îÿíêµç, ¦çûíá±ëà, Ìàéòµáå ìåí Ìàíàñ ìàœàéûí æàéëàäû. Á±ë àòàëàðäûœ êµêòåó³ ìåí ê‰çåóëåð³ µçäåð³ æåêå ïàéäàëàíàòûí æåð䳜 òµœ³ðåã³íäå æàòòû. Îë ìåêåíãå æàœûí ò±ñòà Øåòåíñàé, ‡øá±ëàœ, àðàƒàéëûáàñû ìåí Äîëàíàëû øàòàëäàðûíäà æàéëàóû îðíàëàñòû. Æåò³ñóäûœ µçãå àœëûëàðû Âåðíûé óåç³í³œ øûƒûñ æàƒûíäàƒû Àëáàí ðóû Ñåã³çñàðûëàðìåí, áàòûñòà ²ëå µçåí³í³œ ñîë æàƒàñûíäàƒû ²Ïàïûðàøòû ðóûíûœ Øûáûë àòàëàðûìåí îÿí-îëòû ò±ðûï æàòòû. Ñûðäàðèÿ àœëûëàðûíûœ àçäàƒàí òîáû ªóëèåàòà óåç³í³œ Òàëàñ µçåí³í³œ àëàáûíäà, Øûìêåíò óåç³í³œ Àðûñ æºíå Êåëåñ µçåí³í³œ ±éûëûñòàðûíäà îíûñòàíäû. Á±ë µëêå àœëûëàðûíûœ êµïø³ë³ã³ Ñûðäûœ îðòà àƒûñûíäàƒû Òàøêåíò óåç³íäå îðíàëàñòû. Ñûðäàðèÿ àœëûëàðûíûœ íåã³çã³ øàðóàøûëûƒû ñóàðìàëû åã³íø³ë³ê áîëäû, àë æåò³ñóëûòàð åã³í ñàëñà äà òµðò ò‰ë³ê µñ³ðóìåí ø±ƒûëäàíäû.

http://kazchronic.host.kz


ØÀÍÛ؍ÛËÛ ¦ðàíû «Àéðûëìàñ», «Øàíûí³ûëû», òàœáàñû

(îëòàœáà)

Øàíûïùûëû äà ¦ëû æ‰ç ±ðàìûíà ê³ðåò³í ðó. Á±ë ðóäûœ øûƒó òåã³ ìåí òàðèõû æàéûíäà êµíå äåðåêòåðäå åøíºðñå æî. XVIII ƒàñûðäûœ îðòàñûíàí áàñòàï, îðûñ äåðåêòåð³íäå (Ï. È. Ðû÷êîâ, À. È. Òåâêåëåâ, À. Ëåâèòèí, Ø. Óºëèõàíîâ) «îë (øàíûïùûëû) ¦ëû æ‰ç ±ðàìûíà ê³ð³ï, àðàòàó ìåí Òàëàñ µçåí³í³œ ê‰íãåé³íäå êµø³ï æ‰ðåä³» äåãåí ìàƒë±ìàò áàð. Àëƒàø ðåò Øàíûøûëû ðóûíûœ òàðèõû ìåí øûƒóû òóðàëû Í. Àðèñòîâ µç æîðàìàëûí êåëò³ð³ï, Øàíûøûëûíûœ îòàíû Àëòàéäàƒû Áèé䳜 á³ð ñàëàñû Àó µçåí³ ìåí Øîøàëû, Øàœƒûëá‰ëà, àëæûð µçåí³ àƒûï øûƒàòûí Ìàðœàêµë䳜 ñàƒàñûíäàƒû ±ìàíäàð àðàñûíäà äåï ò±ñïàëäàéäû. àœëû ìåí Øàíûøûëûíûœ øûƒó òåã³ æîƒàðûäàƒû êåëò³ð³ëãåí àœûçäà Áàòèÿðäûœ µê³ë áàëàñû àòàƒàíìåí áàéëàíûñòûðûëà œàðàñòûðûëûï, Øàíûøûëûíûœ åæåëã³ ìåêåí³ ðåò³íäå Àëòàé µëêåñ³ àéòûëàäû. àòàƒàíäàð òóðàëû ªá³ëƒàçû åñêå àëûé, µç³ (ªá³ëƒàçû) àçàòàð àðàñûíäà 1632 æûëû áîëƒàíäà àçà õàíû Åñ³ì õàí Òàøêåíò áèëåóø³ñ³ àçàòàí øûàí Ò±ðñûí õàíäû µëò³ð³ï, àòàƒàíäàðäû òîíàï, œûñûìøûëû êµðñåòêåí³í àéòàäû. Îë àòàƒàíäàðäû Àë±í-ãîàíûœ ‰ëêåí ±ëû Á±ûì-àòòàííàí øûƒàðàäû. Àë Ðàøèä àä-Äèí àòàƒàíäàðäû êµøïåë³ ðó àòàèí äåï àòàï, îëàðäû Àë±í-ãîàíûœ ‰ëêåí ±ëû Áó ãóíõàòàèäàí òàðàòàäû. Ñîë ñåáåïò³ àòàƒàíäàð Ò‰ðê³ñòàíäà òåê Øûœƒûñ äºó³ð³íäå, Øàƒàòàé ñàðáàçäàðûíûœ ±ðàìûíäà ñîëàðƒà ûçìåò åò³ï, ïàéäà áîëäû äåï òîïøûëàóƒà áîëàäû. ªðèíå, îëàðäûœ ñàíû îíøà êµï åìåñ åä³. Ñûðäàðèÿäà àòàƒàíäàð æåðã³ë³êò³ àœëû ìåí Øàíûøûëûëà𠝱ðàìûíàí ò±ðûï, ºëäå á³ð àòàƒàííûœ ºéã³ë³ áåã³í îðƒàó ‰ø³í ñîëàðƒà îñûëƒàíäàð áîëàòûí. Îäàòûœ ûäûðàï, Åñ³ì õàííûœ óäàëàóûíûœ ñàëäàðûíàí Ñûðäàðèÿíûœ îœ àáàƒûíäàƒû àòàƒàí ðóû äà ³ç³ì-ƒàéûì æîƒàëàäû. Îëàðäûœ àëƒàí-±òàí áµë³ã³ áàñà òàéïàëàðƒà îñûëûï, íåìåñå øàíûøûëû ðóëàðûíà ñ³œ³ï, øàíûøûëû áîëûï êåòò³. àòàƒàíäàðäûœ áàñûì êµïø³ë³ã³ Øàéáàíè ºóëåò³ìåï á³ðãå Ìàóàðàííàõðƒà êåò³ï, á³ð áµë³ã³ àçàñòàí àóìàƒûí ìåêåíäåï œàëäû. XIX ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñûíäà àòàƒàíäàð (îðàëàñòàð) ªóëèåàòà óåç³íäå ò±ðûï êåëä³ (Ìààøåâ ïåí Ñìèðíîâ êµðñåòó³íøå). àòàƒàíäàðäûœ êµïø³ë³ã³ áàñà àçà ðóëàðûìåí ìèäàé àðàëàñûï êåòò³, ìºñåëåí, Ûñòû àòàëàðûíûœ ³ø³íäå Àñàíàðàƒàí ìåí Áàéàðàƒàí ºë³ ê‰íãå Øûìêåíò óºëàÿòûíäà ò±ðûï êåëå æàòûð äåñåä³. Ì. Òûíûøáàå⠝àòàƒàíäàðäûœ á³ð áµë³ã³ Øàíûøûëû áîëûï, àœëû ðóûíà îñûëûï êåòò³ äåï åñåïòåéä³. Øàíûøûëû ðóû òóðàëû òàƒû á³ð æîðàìàëäû Í. Àðèñòîâ àëƒà òàðòûï, îë: «Øàíûøûëû àòàóûí ñîíûìåí àòàð ìîíãîë äûœ «Þàêòãàîìè-øèäå» àéòûëàòûí ×àíøèóò, ºéòïåñå ×àíêøèêèò ðóëàðû ïðîôåññîð Áåðåçèí Ðàøèä àä-Äèí áîéûíøà èÿòòàðäûœ òàðìàƒû Æåíø±ò åñ³ì³íå ñàé êåëåä³. Îëàé áîëñà. Øàíûøûëû ±ðïàƒû Øàƒàòàé êåç³íäå àœëûíûœ æåðã³ë³êò³ ðóüøàí àëûïòàñûï, Øàƒàòàé ìîíƒîëäàðûíàí øûàí ×àíøèóò íåìåñå Øàíûøûëû àòàñûíûœ àòûí èåìäåí³ï, îäà ò‰ð³íäå ±ðûëäû»,äåï åñåïòåéä³. Á³ç䳜 îëûìûçäà Øàíûøûëû ðóûíûœ øûƒóû ìåí òàðèõû òóðàëû á±ë æîðàìàëäû íàòûëàéòûí æàçáà, íåìåñå áàñà äåðåêòåð æî áîëƒàíäûòàí, îñûìåí øåêòåëóãå ìºæá‰ðì³ç. Ñîƒàí àðàìàñòàí, Øàíûøûëû ðóû òóðàëû Í. Àðèñòîâòûœ ïàéûìäàóëàðû 굜³ëãå îíûìäû åêåí³í àéòà êåòêåí æµí. Øàíûøûëûíûœ Àëòàéäàí øûàíû òóðàëû òîïîíèìäåð ìåí ýòíîíèìäåð íåã³ç³íäåã³ îé, àòàóëàðäûœ êåéá³ð ìîíãîë ºòíîíèìäåð³ìåí ñºéêåñò³ã³ òóðàëû, îëàðäûœ æåðã³ë³êò³ àœëûëàð ìåí àòàƒàíäàðìåí áàéëàíûñû òóðàëû òàƒû áàñà ìºë³ìåòòåð òîëû íàçàð àóäàðòàäû. Øàíûøûëûíûœ àòà-òåã³í³œ ±ðàìû õàûíäà Ì. Òûíûøáàåâòûœ øàƒûí ìààëàñûíàí http://kazchronic.host.kz


áàñà ºäåáè äåðåêòåð íåêåí-ñàÿ. Òûíûøáàåâòûœ çåðòòåó³íøå, Øàíûøûëûäàí Ñûìûðøû, îäàí Àéðûëìàñ (øàíûøûëûëàðäûœ ±ðàíû); îäàí ±ðáàà (Áàëû, Ñàœûðàó, Ìàìûò), Äàðàí, ûðûñàäà, Áåêòàó (ûðïû, Àðàïøû, Ñûðäûì), Æîéñûí, Áàƒûñ (ûðƒûçòåêò³). Á³ç䳜 çåðòòåó³ì³çäå äå Øàíûøûëû òóðàëû æàðèÿëàíûìäàð æàðûòûìñûç. Á³ç òåê á³ð ƒàíà ìºë³ìåò áåðóø³ Àëìàòû îáëûñû, Øåëåê àóäàíû Æàðñó êåœøàðûíûœ ò±ðƒûíû 1928 æûëû òóƒàí (Øàïûðàøòû) îæàõìåò ʺð³áàåâòûœ áåðãåí ìàƒë±ìàòòàðûíà ñ‰éåíå àëàìûç. Îíûœ àéòóûíøà, îƒàìíàí ‰ø ±ë: àœëû, Øàíûøûëû, àòàƒàí òóàäû. Øàèûøûëûäàí Áàëû, ʉðï³ê, Äàðàí, Ñàœûðàó. Áàëûòûœ ê³íä³ã³íåí òîðò áàëà áàð: Òîðûñ, ʵœñàëû. Áàëòà, Àêåðåé. ʉðï³êòåí Ìàìûò, Àðàíøû, ªæ³êå, Áåñàóûë, ѱðûì, Êèÿò. Äàðœàííàí ±ëòóìà, Åœêåø, Øîòûì, Îðøà. Ñàœûðàóäàí ʵêìîéûí, Ѻðêå, Áàà , Æàœáûðøû. Á±ë Øàíûøûëûíûœ àòà-òåã³ òóðàëû ìºë³ìåòòåð, ºðèíå. àòàëàðäû àæûðàòó ‰ø³í ñàëûñòûðó ìåí àéûíäàó ‰ø³í æåòê³ë³êñ³ç, àëàéäà, áàðûí àíàƒàò ò±òóƒà òóðà êåëåä³. Øàíûøûëû ðóûíûœ æàóûíãåðë³ê ±ðàíû áºéãåäå «Àéðûëìàñ», ±ðûñ-àòûƒûñòà «Øàíûøûëû». Á±ë òóðàëû Ãðîäåêîâ, Àðèñòîâ, Òûíûøáàåâ ïåí Âîñòðîâ æàçäû, àë Àìàíæîëîâ «Àéðûëìàñ» ïåí «Áºéòåðåê» äåï åñåïòåéä³. Á±ë êåéá³ð øàíûøûëû àòàëàðûíûœ àœëûëà𠝱ðàìûíà ê³ðãåíä³êòåí, îëàð «Áºéòåðåê» ±ðàíûí ïàéäàëàíàòûí áîëàð. Øàíûøûëûíûœ ðóëû òàœáàñû (îëòàœáà). XIX ƒàñûðäûœ àÿƒûíà òàìàí (Ìààøåâêå ñ‰éåíãåíäå) øàíûøûëûëàðäûœ àç áµë³ã³ Æåò³ñó µëêåñ³, Âåðíûé óåç³í³œ Ò‰ðãåí µçåí³í³œ áîéûíäà ƒ±ìûð êåøêåí. Ñûðäàðèÿ óºëàÿòû Òàøêåíò óåç³íäå 2000 ò‰ò³í, Âåðíûé, àïàë, ªóëèåàòà, Øûìêåíò æºíå Òàøêåíò óåç³íäå áàðëûƒû 10 000 ò‰ò³í áîëƒàí. Ì. Òûíûøáàåâòûœ äåðåã³íøå, 1917 æûëû àœëûëàð ìåí øàíûøûëûëàð Âåðíûé óåç³íäå 10 ìûœ æàí, ªóëèåàòàäà 20 ìûœ æàí, àë Òàøêåíò óåç³íäå 160 ìûœ æàí µì³ð ñ‰ðãåí. Òàƒû äà ñîë êµðñåòó áîéûíøà, æîƒàðûäàƒû ‰ø óåçä êµëåì³íäå 190 ìûœ æàí øàíûøûëûëàð îíûñòàíûï æ‰ðãåí. àœëûëàð ìåí øàíûøûëûëàðäûœ ñàíû òóðàëû ìºë³ìåòòåð îëàðäûœ íåã³ç³íåí àçàœñòàííûœ îœò‰ñò³ã³íå òàðàëƒàíûí êµðñåòåä³. Á±ë áàðøà óåçäåðäå àœëûëàð ìåí øàíûøûëûëàð òµðò ìàóñûì áîéû îÿí-îëòû êµø³ï-îíûï æ‰ðãåíä³êòåí, îëàð á³ðãå ñàíàëàäû, á³ðà æàí áàñû æàƒûíàí òåïå-òåœ åìåñ åä³. àïàë. Âåðíûé, ªóëèåàòà óåçäåð³íäå øàíûøûëûëàðäàí ãµð³ àœëûëàð áàñûì áîëàòûí, àë Òàøêåíò óåç³íäå æîƒàðûäà àéòûëƒàíäàé, øàíûøûëûëàð 2000 ò‰ò³í ±ðàäû. àœëûëàð ìåí øàíûøûëûëàðäûœ àïàë óåç³íäåã³ àòà-îíûñû Àëòûíåìåë òàóëàðûíûœ åòåã³íäå, Âåðíûé óåç³íäå Ò‰ðãåí µçåí³í³œ àœƒàðûíäà, ªóëèåàòà óåç³íäå Òàëàñ µçåí³í³œ àœƒàðûíäà æºíå Òàøêåíò òµœ³ðåã³íäå Êåëåñ ïåí Øûðøû µçåíäåð³ áîéûíäà îðíàëàñòû. Øàíûøûëû ðóûíûœ íåã³çã³ êºñ³á³ òµðò ò‰ë³ê ìàë µñ³ð³ï, ñóàðìàëû åã³íø³ë³êïåí àéíàëûñó áîëàòûí. Îëàð æàðòûëàé îòûðûøû æºíå îòûðûøû ƒ±ìûð êåøò³. ªëáåòòå, îòûðûøûëàð åã³í ñàëûï, áèäàé, àðïà, òàðû ìåí œàóûí-àðáûç åêêåí. Ñîíûìåí, á³ç ¦ëû æ‰ç䳜 ³ð³-³ð³ îí á³ð ðóûíûœ ðóëûòàéïàëû ±ðûëûìû, îëàðäûœ Æåò³ñóäûœ àïàë, Æàðêåíò ïåí Âåðíûé óåçäåð³íäåã³, Ñûðäàðèÿ óºëàÿòûíûœ ªóëèåàòà, Øûìêåíò ïåí Òàøêåíò óåçäåð³èäåã³ XIX ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäàƒû îíûñòàíóû òóðàëû ûñàøà øîëóûìûçäû àÿòàéìûç. ªäåáè äåðåêòåð ìåí á³ç䳜 çåðòòåóëåð³ì³ç䳜 íåã³ç³íäå 11 ðóäûœ 20 àòà-òåã³ òóðàëû êåñòå æàñàëäû. Îëàðäûœ ò±òàñòûƒû ìåí òîëûòûƒû áîéûíøà á±ë òåêòàíó êåñòåñ³ ºð ò‰ðë³ áîëäû. Êåéá³ð ðóëàð ìåí àòàëàð áîéûíøà, îëàðäûœ ýòíèêàëû ±ðûëûìû æàéûíäà ºëäåàéäà ìîë àìòûëäû. Æàëàéûð, Àëáàí, Øàïûðàøòû, Äóëàòòûœ êåéá³ð àòàëàðû áîéûíøà á³ç䳜 çåðòòåóëåð³ì³ç òåêòàíó êåñòåñ³íå åíáåé, îðòàøà ìàƒë±ìàòïåí øåêòåë³íä³, àë Ñàðû‰éñ³íäåð ìåí Øàíûøûëû æàéûíäà äåðåêòåð³ì³ç òà±ëò±ûë áîëäû. Ñîƒàí àðàìàñòàí, á³ç䳜 òåêòàíó êåñòåì³çäåí ¦ëû æ‰ç䳜 ðóëàðû ìåí àòàëû ±ðàìû òóðàëû áåëã³ë³ æ‰éåäå ò‰ñ³í³ê àëóƒà ì‰ìê³íä³ê áàð. http://kazchronic.host.kz


Ðóëàðäûœ ðóëû ±ðûëûìû òóðàëû ìàƒë±ìàò áåðìåé ò±ðûï, àëäûìåí ì‰ìê³íä³ã³íøå åæåëã³ ðóëàð: ‡éñ³í, Äóëàò, Æàëàéûð ìåí àœëûëàðäûœ øûƒóû ìåí òàðèõû æàéûíäà äåðåêòåð áåðó àðàñòûðûëäû. Ñîäàí ñîœ á³ç䳜 êåñòåì³çãå ñºéêåñ, ðóëû-òàéïàëû ±ðàìû êåëò³ð³ëä³. Îäàí êåé³í ðóëàð ìåí àòàëàðäûœ îíûñòàíóû, êµø³-îíû äà àƒàæó àëƒàí æî. Àóà ðàéû ìåí æåð ûœƒàéûíà áàéëàíûñòû æåêå ðóëàð, àòàëàð ìåí àóûìäàñòûòûœ íåã³çã³ êºñ³á³í³œ áàƒûòû àòàï µò³ëä³. àë-àäàðûíøà ºð àóäàíäàðäàƒû ò±ðƒûíäàðäûœ ò±ðìûñò³ðø³ë³ã³ äå ò³ëãå òèåê åò³ëä³.

http://kazchronic.host.kz


Îðòà æ‰ç á³ðëåñò³ã³í àëûïòàñòûðóäàƒû Àðƒûí òàéïàñûíûœ ûïàëû ìåí îðíû µçãåøå áîëàòûí. Ñîí-äûòàí äà õàëû Îðòà æ‰ç àçàòàðûí «Îðòà æ‰ç àðƒûí» àòàíäûðƒàí. Îíûœ ±ðàìûíà àðƒûí, íàéìàí, óà, êåðåé, ûïøà æºíå îœûðàò òàéïàëàðû åíåä³. (18-19-áåòòåð)

ÝÒÍÈÊÀËۍ ¦ÐÀÌÛ ÆªÍÅ ÐÓËۍ-ÒÀÉÏÀËۍ ÅÐÅÊØÅ˲ÊÒÅв XVIII ƒàñûð ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñ êåç³ àðàëûƒûíäàƒû òàðèõè êåçåœí³œ àçà õàëû µì³ð³íäå îäàí á±ðûíƒû ƒàñûðëàð ìåí êåé³íã³ äàìó êåçåœäåð³íåí àéòàðëûòàé åðåêøåë³êòåð³ áîëäû. Ñîëàðäûœ á³ð³ äå á³ðåãåé³ àçà õàëûí ºéã³ë³ «Àòàáàí ø±áûðûíäû, Àëœàêµë ñ±ëàìàƒà» ±ðûíäûðƒàí æàð øàïûíøûëûƒû. Àë îíûœ ñûðòû àãðåññèÿƒà àðñû æàëïûõàëûòûœ ê‰ðåñêå ºêåï ñîòûðƒàíû ìºë³ì. Á±ë øàïûíøûëû œàçà òàéïàëàðûíûœ áàòûñà àðàé ûƒûñûï, Îðòà æ‰ç àçàòàðûíûœ æàç æàéëàóû, ûñ ûñòàóûíàí óàûòøà àéûðûëóûíà ìºæá‰ð åòò³. Á³ðà êåé³í áàñûíøûëàðƒà àðñû ê‰ðåñ àçà òàéïàëàðûíûœ øûƒûñòàƒû áàéûðƒû ìåêåí³íå àéòûï îðàëóûíà æºíå Æàð õàíäûƒûí ãåíîöèäò³ê ûðƒûíìåí ì‰ëäå ±ðòûï æ³áåð³ï, ñîœû àçà æåðëåð³íå µœìåœäåé åíãåí öèíä³ê ûòàéìåí æàíàñóûíà ±ëàñòû. Îñûíàó òàðèõè êåçåœí³œ òàƒû á³ð åðåêøåë³ã³ àçà õàíäûòàðû ìåí Ðåñåé àðàñûíäàƒû áàéëàíûñòàðäûœ êåœåþ³, àçà æåð³í³œ ñîëò‰ñò³ê æºíå øûƒûñ øåò àéìàòàðûí áîéëàé êàçàê áåê³í³ñòåð³í³œ ±ðûëóû, µçäåð³í³œ æàðëàð ìåí îðûñ èìïåðèÿñûíûœ îðòàñûíäà ûñïàòà àëûï, ñîíûœ íºòèæåñ³ ðåò³íäå àçà æ‰çäåð³í³œ Ðåñåé áîäàèäûƒûíà åíó³ áîëäû. Åë䳜 ºëåóìåòò³ê-ýêîíîìèêàëû µì³ð³íäå äå á³ðàòàð µçãåð³ñòåð îðûè àëäû. Æàðëàðäû òàëàíäàƒàííàí êåé³í òàéïàëàð µçäåð³í³œ åæåëã³ ìåêåí³íå æàé ƒàíà îðàëûï îéƒàí æî, ñîíûìåí àòàð àòà îíûñòà óàûòøà áîñ æàòàí æàéûëûìäàðäû æàéëàï íåìåñå á±ðûííàí îðíûƒûï àëƒàí ðóëàðäû ûƒûñòûðûï îòûðäû. Æåð䳜, æàéûëûìíûœ òàðûëóû ò³ðø³ë³ê åòó䳜 æàœà êµçäåð³í ³çäåñò³ðóãå øµï øàáóƒà, åã³íø³ë³êïåí æºíå îëµíåðìåí àéíàëûñóƒà èòåðìåëåä³. àçà îƒàìûíûœ ºëåóìåòò³ê ±ðûëûìûíäà äà åëåóë³ µçãåð³ñòåð îðûí àëäû: æàéûëûì ‰ø³í ê‰ðåñòå øàƒûí ðóëàð á³ðò±òàñ æàœà ðóƒà á³ð³ã³ï æàòòû (ìûñàëû, òµðò±ë ðóû òµðò ±ðïà ðóû) íåìåñå í僱ðëûì ³ð³ äå àçóëû ðóäû ïàíàëàï, µç êµðø³ëåð³ìåí æåð äàóû, æåñ³ð äàóû äåãåíäåé òàëàñ-òàðòûñòàð êåç³íäå ñîëàðäûœ àòûíàí ³ñ-èìûë æàñàäû. Á±ë àðàäà àçà ºëåóìåò³í³œ ºëä³, ºóëåòò³, ‰ñòåì òîáû äà áàéûðƒû óàò-ê‰ø³ìåí àëà àëƒàí æîœ: õàí áèë³ã³ ºëñ³ðåï, áåäåë³ òµìåíäåä³, îíûœ àûðû õàíäû æ‰éå æîéûëóûìåí àÿòàëäû. Åñåñ³íå ñ±ëòàíäàð áèë³ã³ ê‰øåéå ò‰ñò³, á±ðûí «àñ‰éåê», «òµðå» àòàëûï êåëãåí Øûœƒûñ ±ðïàòàðû ƒàíà àëûœ åë䳜 òµáåñ³íåí æàëƒûç àðàï êåëñå, åíä³ îëàðäûœ àòàðûíà «àðàäàí» øûàí áèëåð ìåí áàòûðëàð, áåäåëä³ áàéëàð äà îñûëäû. Ýòíèêàëû ±áûëûñ àçàòàðäûœ ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìûíäà äà µçãåð³ñòåð òóƒûçäû. ªëåóìåòò³ê (àóûëäû) àóûìäàð ìåí ðóëàðäûœ áµë³íó³ «æàœà ðóëàðäûœ», ñîíûìåí àòàð æàœà òóûñòû æ³êòåð䳜 àëûïòàñóûíà àëûï êåëä³. àçàòàðäûœ ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìûíà òàëäàó æàñàóäûœ á³ð ìºí³ ñîíäà, îë àçà øåæ³ðåñ³í³œ ìàœûçäû òàðèõè äåðåêòåìåñ³ åêåí³í äå êµðñåòåä³. ̺ñåëåí, ºð ò‰ðë³ òàêñîíîìèÿëû æ³êòåðä³ çåðäåëåé êåë³ï, áåëã³ë³ á³ð ðóäûœ µì³ð ñ‰ðãåí óàûòû ìåí àòà îíûñûí, ðóëàð àðàñûíäàƒû µçàðà àòûíàñòàðäû àíûòàó ‰ø³í; ñîíäàé-à àçà îƒàìûíäàƒû òóûñòû áàéëàíûñ ìºñåëåëåð³ ìåí ñîƒàí áàéëàíûñòû àòàëû ºóëåòòåð䳜 òàðàó, òàðìàòàëó ±áûëûñòàðûí æºíå ò±òàñòàé àëƒàíäà ðåâîëþöèÿƒà äåé³í ‰ñòåì áîëûï êåëãåí ïàòðèàðõàëäû-ôåîäàëäû àòûíàñòàðäûœ ìºí³í àøó ‰ø³í ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìäàðäû çåðòòåó䳜 ƒûëûì ‰ø³í îðàñàí çîð ïàéäàñû áàð. http://kazchronic.host.kz


XVIII ƒàñûð ìåí XIX ƒàñûðäûœ áàñû òàéïàëàðäûœ ýêîíîìèêàëû, ñàÿñè æºíå îðƒàíûñ æàƒäàéëàðûíûœ ºñåð³íåí òóûèäàƒàí ±ëû êµø³ ìåí æàœà æåðëåðãå îíûñ òåïêåí óàûòû, ìºäåíèåò ñàëàñûíäà æàëïûõàëûòû æºíå àéìàòû ðóõàíè àçûíàëàðäûœ æàñàëƒàí êåç圳. Æîƒàðûäà àðàñòûðûëƒàí æàéëàðäûœ áºð³ ýòíèêàëû ïðîöåñò³œ ìºí³ áîëûï òàáûëàäû, á³ç åíä³ ñîíûœ ºð ò‰ðë³ ûðëàðûí àøóƒà êµøåì³ç.

http://kazchronic.host.kz


Îðòà æ‰ç䳜 ýòíèêàëû ±ðàìû Îðòà æ‰ç Àðƒûí, Íàéìàí, Êåðåé, Óà, îœûðàò, ûïøà àòàëàòûí àëòû òàéïàíûœ á³ðëåñò³ã³. Îðòà æ‰ç àçàòàðûíûœ ðóëû-òàéïàëû ±ðàìû òóðàëû ±íäû ìºë³ìåòò³œ íåã³çã³ êµçäåð³ ïàòøàëû Ðåñåé ñûðòû ñàÿñàòûíûœ æºíå êåøåã³ ÊÑÐÎ ûëûì Àêàäåìèÿñûíûœ àðõèâòåð³íåí ±øûðàñàäû. Ðåñïóáëèêà çåðòòåóø³ëåð³ îë ±æàòòàðäû 1961 æûëû áàñïàñµç áåò³íäå æàðèÿëàƒàí (áàðëûƒû276 ±æàò); ñîíäàé-à òàƒû á³ðøàìà ±íäû äåðåêòåð àçàñòàí Ðåñïóáëèêàñû Îðòàëû ìåìëåêåòò³ê àðõèâ³íäå, á±ðûíƒû ÊÑÐÎ Îðòàëû ìåìëåêåòò³ê Òàðèõ àðõèâ³íäå ñàòàëƒàí. Áµãåíáàé áàòûðäûœ àéòóûíà àðàƒàíäà (1731 æûëƒû æåëòîñàí): «ûðƒûç-àéñà îðäàñû ‰ø áµë³êòåí, àòàï àéòàíäà: ¦ëû æ‰çäåí, Îðòà æ‰çäåí, ʳø³ æ‰çäåí (‡ëêåí îðäà, Îðòà îðäà, ʳø³ îðäà) ò±ðàäû... ƺíå äå îëàðäûœ áºð³ êµøïåíä³ îðäàëàð, åã³í åêïåéä³, ìàëäû êºñ³ï ò±òàäû». Îðòà æ‰ç àçàòàðûíûœ ðóëû-òàéïàëû ±ðàìûíûœ òîëû ñèïàòòàìàñûí àëƒàøûëàðäûœ á³ð³ áîëûï 1748 æûëƒû ûðê‰éåêòå Ñûðòû ³ñòåð àëàñûíûœ ò³ëìºø³ (áîëàøà ãåíåðàë-ìàéîð) À. È. Òåâêåëå⠝àƒàçƒà ò‰ñ³ðãåí. Àëàéäà, îíûœ æàçáàëàðûíäà ðó, òàéíà àòàóëàðûíûœ á±ðìàëàíóûìåí àòàð, ðóëàðäûœ òàêñîíîìèÿëû æ³ã³ äå áàðëû ðåòòå á³ðäåé ñàòàëà áåðìåãåí³í åñêåðòå êåòêåí æµí. Àë òàêñîíîìèÿëû êµð³í³ñò³œ µç³ ðóëû ±ðûëûì æàñàëƒàí êåçäå ƒàíà åìåñ, ñîíûìåí àòàð àçàòàð µì³ð³í³œ áåëã³ë³ á³ð òàðèõè êåç圳íå òºí ±ðïàòàð æ³ã³í àæûðàòó ‰ø³í äå ìàœûçäû áîëûï òàáûëàäû. Îñûƒàí àðàìàñòàí À. È. Òåâêåëåâ ìºë³ìåòòåð³ ƒûëûì ‰ø³í àñà àæåò, µéòêåí³ îëàð XIX ƒàñûðäàƒû ºäåáè áàñûëûìäàð äåðåêòåð³ìåí æºíå á³ç䳜 çàìàíûìûçäàƒû ýòíîãðàôèÿëû ýêñïåäèöèÿëàðäûœ åë ³ø³íåí æèíàƒàí ìàòåðèàëäàðûìåí ñàëûñòûðó ‰ø³í àñà ±íäû. «Îðòà îðäàäà, äåï æàçƒàí À. È. Òåâêåëåâ, ê‰øò³ ðó Àðƒûí. Îë îí àëòû ðóäàí ò±ðàäû, àòàï àéòàíäà: àðàêåñåê àðƒûí, Ñàðûæåò³ì øàøà àðƒûí, àðàîë èñû àðƒûí, Àòàƒàí àðƒûí, Òîáûòû àðƒûí, Áºñåíòè³í àðƒûí, àíæûƒàëû àðàóûë àðƒûí, Øàíøàð àðƒûí, Òµðò àóûë àðƒûí, Àëòàé àðƒûí, Òµáåø³ àðƒûí, Áµðã³ àðƒûï, àðïû àðƒûï, Àƒûí àëàìàí àðƒûí, îçûƒàí àðƒûí, ʵêøàë àðƒûí. Á±ë ðóëàðäûœ áèëåóø³ëåð³ Áàðà ñ±ëòàí ìåí Àáûëàé ñ±ëòàí. Àë Îðòà îðäàäàƒû îí á³ð ðóäàí ò±ðàòûí Íàéìàí Àðƒûí ðóûíà àðàƒàíäà øàƒûíäàó, àòàï àéòàíäà îëàð: À íàéìàí, Áóðà íàéìàí, Áîëàòøû íàéìàí, àðàêåðåé íàéìàí, Òåð³ñòàœáàëû íàéìàí, Òµðò àóûë íàéìàí, ʵêæàðëû íàéìàí, ²ðãåíø³ë³ (Åðãåíåêò³ ðåä.) íàéìàí, Ñåì³ç íàéìàí, Áàƒàíàëû íàéìàí, Ñàäûð íàéìàí. Á±ë ðóëàðäûœ áèëåóø³ñ³ àðàñààë, ñû æûëäàðû îíûœ ûïàëû óàûò µòêåí ñàéûí ºëñ³ðåï áàðàäû. Îðòà îðäàäà ûïøà òîƒûç ðóäàí ò±ðàäû, á³ðà Íàéìàí òàéïàñûìåí ñàëûñòûðƒàíäà øàƒûíäàó, àòàï àéòàíäà îëàð: Òîðûàéƒûð ûïøà, ʵêáµð³ ûïøà, Ò‰éø³êå ûïøà, ʵëäåíåœ ûïøà, ¦çûí ûïøà ò. á. Á±ë ðóëàðäûœ æåêå äàðà áèëåóø³ñ³ æî. ʳø³ îðäàäàƒû æåò³ ðó ñèÿòû, Îðòà îðäàäàƒû Óà-Êåðåé á³ðëåñò³ã³íå äå Òºóêå õàí ‰ø ðóäû òîïòàñòûðƒàí, µéòêåí³ á±ë ðóëàð Îðòà îðäàäà áàðëû ðóëàðäàí ºëñ³ç áîëñà äà, îëàð áºð³íåí äå áàé, äºóëåòò³ áîëƒàí, îë á³ðëåñò³êò³ ±ðàƒàí ðóëàð: Óà, Êåðåé, Òàðàòû. Á±ë ‰ø ðóäûœ áèëåóø³ñ³ ªá³ëàéûð õàííûœ ±ëû Åðºë³ (Åðàëû) ñ±ëòàí, îë êåç³íäå àìàíàòà àëûíƒàí; æîƒàðûäà àòàëƒàí ºëã³ ðóëû á³ðëåñò³êêå Òµëåœã³ò äåï àòàëàòûí á³ð ðó µç åðê³ìåí îñûëƒàí, àë òµëåœã³ò äåãåí³ì³ç «õàí ñàðàéûíûœ ûçìåòø³ëåð³». Á±äàí ºð³ À. È. Òåâêåëåâ áûëàé äåï æàçàäû: «‡ëêåí îðäàäàƒû µòå óàòòû ðóëàðäûœ á³ð³ îœûðàò. Á±ë ðó äà Îðòà îðäàƒà æàòàäû, á³ðà îëàðäûœ Îðòà îðäàìåí áàéëàíûñû á³ðàç óàûòòàí áåð³ ‰ç³ë³ï àëƒàí æºíå ‡ëêåí îðäàìåí á³ðãå êµø³ï-îíûï æ‰ðåä³. Àë á±ë îœûðàò òîƒûç ðóƒà áµë³íåä³, àòàï àéòàíäà îëàð: Áàéëàð æàíäàð îœûðàò, Îðàçãåëä³ îœûðàò, àðàê³ñ³ îœûðàò, Æåò³ìäåð îœûðàò, ±éûñàíñûç îœûðàò ò. á.»1. ʵð³ï îòûðƒàíûìûçäàé, À. È. Òåâêåëåâ µç æàçáàëàðûíäà Îðòà æ‰ç䳜 áàðëû àëòû ðóû http://kazchronic.host.kz


ðåò³íäå (ä±ðûñûðà àéòàíäà, òàéïàëàðûí Ì. Ì.): Àðƒûí, Íàéìàí, Êåðåé, Óà, îœûðàò, Œûïøà ðóëàðûí àòàï µòåä³. Á³ðà æîƒàðûäà êåëò³ð³ëãåí á³ðàç ðóäûœ, ñîíûœ ³ø³íäå àðàóûë, Àòûƒàé, àðïû æºíå ò. á. ðóëàðäûœ àòûí á±ðìàëàï êµðñåòêåí. À. È. Òåâêåëåâò³œ ìºë³ìåòòåð³íäå àðƒûí Ìåéðàìñîïû æºíå ̵ìûí äåãåí åê³ ³ð³ òàðìàòàí ò±ðàäû. àðàêåñåê ðóû Ìåéðàìñîïûäàí òàðàéäû, àë Ìîìûí òàðìàƒû: Øàøà, Àòûƒàé, àðàóûë, Áºñåíòè³í, àíæûƒàëû1 ðóëàðûí á³ð³êò³ðåä³. Áºñåíòè³í æºíå Øàøà ðóëàðûí îñïàƒàíäà, æîƒàðûäà êåëò³ð³ëãåí áàðëû ðóëàðäûœ òàêñîíîìèÿëû æ³ã³ á³ðäåé, ÿƒíè á³ð-á³ð³íå àƒàéûèäû, íåìåðåëåñ áîëûï êåëåä³. Àëòàé, Òµðò±ë (òµðòóûë), àðïû ò. á. ðóëàðƒà êåëåò³í áîëñà, îëàðäûœ òàêñîíîìèÿëû æ³ã³ Ìåéðàìñîïû ìåí Ìîìûííàí òàðàéòûí æîƒàðûäà àòàëƒàí ðóëàðäàí òµìåí³ðåê. ̱íäàé ºð ò‰ðë³ ±ðïàòàð æ³ã³í àíûòàó ðóëû ±ðûëûìäàð µçãåð³ñòåð³í àðàñòûðƒàí êåçäå ìàœûçäû, µéòêåí³ ðóäûœ áµë³íó³ îäàí æàœà ðóëàðäûœ òóûíäàóûíà æºíå µñ³ï-µíó³íå àëûï êåëåä³, ñµéò³ï àäàìíûœ àé ðóƒà æàòàòûíäûƒû åíä³ã³ æåðäå îíûœ æàœà ðóƒà àòûíàñûìåí, äåìåê, îñû ðó ìåêåíäåéò³í àóìàòà µç æàéûëûìûí îðƒàó ±ûƒûìåí àíûòàëàäû. À. È. Òåâêåëåâ êåëò³ðãåí áàñà òàéïàëàðäûœ ðóëû áµë³í³ñ³íäå äå íà îñûíäàé êîð³í³ñ áàéàëàäû. Ñîíûìåí àòàð îë îœûðàò ðóûí Îðòà æ‰çäåí áµë³í³ï, ‡ëêåí îðäàíûœ òàéïàëàðûìåí á³ðãå êµø³ï-îíûï æ‰ðãåí ðó ðåò³íäå (äºë³ðåã³íäå, òàéíà Ì. Ì.) êµðñåòåä³. À. È. Òåâêåëåâ òàéïàëàð àðàñûíà îëàðäûœ ñàíûíà àðàé µç³íøå á³ð øåê îÿäû. ̺ñåëåí, îë ðóëàðƒà «ê‰øò³ ðó Àðƒûí», «Íàéìàí Àðƒûí ðóûíà àðàƒàíäà øàƒûíäàó», «ûïøà... Íàéìàí àëäûíäà ºëñ³ç», «Êåðåé, Óà, Òàðàòû áàðëû ðóëàðäàí ºëñ³ç», «ê‰øò³ ðó îœûðàò» äåãåí ñèïàòòàìà áåðåä³. Á±ëàéøà «ñàòûëàó» á³ç䳜øå, òàéïàëàðäûœ µçàðà ñàíäû àòûíàñòàðûíà ñºéêåñ àëûíñà êåðåê. Êåç³íäå XIX ƒàñûð ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäàƒû àçàòàðäûœ ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìû òóðàëû, ñîíûœ ³ø³íäå Îðòà æ‰çãå àòûñòû í僱ðëûì òîëû ò‰ñ³í³ê áåðåò³í á³ðàòà𠝱íäû åœáåêòåð æàðû êµðä³. Îñû ±íäû åœáåêòåðãå çîð ìºí áåðå îòûðûï, á³ç 1956 1989 æûëäàðäàƒû ýòíîãðàôèÿëû ýêñïåäèöèÿëàð2 æèíàƒàí ìºë³ìåòòåðãå êµï ñ‰éåíåì³ç. ¤éòêåí³ ìàœûçäû äåðåêòåìåëåð䳜 á³ð³ ýòíîãðàôèÿëû ìàòåðèàë áîëûï òàáûëàäû. Á³çãå îë íå áåðåä³? Á³ð³íø³äåí, ñîë êåçäåðäåã³ àçàòàðäûœ ýòíèêàëû àòàóëàðûíûœ ò‰ï-òàìûðû ìåí èäåîëîãèÿñûí àøûï êµðñåòåä³; åê³íø³äåí, ì‰ìê³í áîëƒàí æåð³íäå ºóëåòòåð䳜, àóûìäàðäûœ áµë³í³ï øûƒó æºíå áàñòàïû ðóëàðäàí êåé³íã³ ðóëàðäûœ µñ³ï-µðáó ïðîöåñòåð³í àéûíäàéäû; òµðò³íø³äåí, ðóëûòàéïàëû ±ðûëûìäàƒû ºð ò‰ðë³ òàêñîíîìèÿëû æ³ã³í êµðñåòåä³; áåñ³íø³äåí... òàƒû ñîë ñèÿòûëàð. ¤ç³ì³ç æèíàƒàí œàçà øåæ³ðåëåð³í ðåâîëþöèÿƒà äåé³íã³ áàñûëûìäàðìåí ñàëûñòûðƒàíäà, ýòíîãðàôèÿëû ýêñïåäèöèÿëàð æèíàƒàí àçà øåæ³ðåëåð³ òàðèõè æàƒûíàí ºëäåàéäà ±íäû äåãåí îðûòûíäûƒà êåëóãå áîëàäû. ªäåáè äåðåêòåð ìåí á³ç æèíàƒàí øåæ³ðåëåð àðàñûíäà µç³íä³ê àéûðìàøûëûòàð äà áàð, êåéá³ð ±íäû øåæ³ðåëåð àçàòàðäûœ ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìûèûœ í僱ðëûì òîëû êµð³í³ñ³í áåðåä³. Àëàéäà, àçàòûœ ºðá³ð ðóëû òåã³íåí àœûçƒà àéíàëƒàí ãåíåàëîãèÿ ìåí ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìûíûœ êåé³íã³ êåçäåã³ òàêñîíîìèÿëû æ³ã³í àéûðà á³ëó êåðåê. Åãåð àœûçãåíåàëîãèÿ ìèôîëîãèÿëû ñèïàòòà áîëñà, í僱ðëûì êåé³íã³ òàêñîíîìèÿëû æ³êòåð³íäåã³ òàðèõè ò±ëƒàëàðäû, ñîíûìåí àòàð ðóäûœ (îíûœ àòàëàðû ìåí ºóëåòòåð³í³œ) µì³ð ñ‰ðãåí êåç圳í äºë àíûòàï, ýòíîíèìäåð䳜 øûƒó òåã³í àéûíäàóƒà áîëàäû. ߃íè á±ë ±ðûëûìäàðäà òàðèõè æàƒûíàí íàòûëû áàð. Ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìíûœ æîƒàðû áóûíäàðûíäàƒû àœûç ãåíåàëîãèÿíûœ ìèôîëîãèÿëû ñèïàòòà åêåí³í ìîéûíäàóìåí àòàð, ñîëàð æµí³íäå á³ðåð àóûç ñµç àéòà êåòó îðûíäû. Ñåáåá³, îëàð òàðèõòûœ áåëã³ë³ á³ð êåç圳íäåã³ õàëûòûœ èäåîëîãèÿñûí ñèïàòòàéäû æºíå åœ áàñòûñû àçà õàëœûíûœ ýòíèêàëû ñàíà-ñåç³ì³í, á³ðò±òàñ ò‰ï-òàìûðûí (ìèôîëîãèÿëûœ ò±ðƒûäàí áîëñà äà) áåéíåëåéä³. Ýòíîãðàôèÿƒà àòûñòû íºðñåí³œ áºð³, ñîíûœ http://kazchronic.host.kz


³ø³íäå àœûçãåíåàëîãèÿ äà îé åëåã³íåí µòê³ç³ë³ï, çåðòòåëóãå òè³ñ, µéòêåí³ õàëûòûœ ä‰íèåãå êµçàðàñû ýòíîñ ñèïàòòàìàëàðûíûœ á³ð³ áîëûï òàáûëàäû. ªäåòòå, õàëû åñ³íäå ñàòàëƒàí òàðèõè ò±ëƒàëàð, àóûçäàí àóûçƒà êµøêåí ñàéûí àœûçƒà àéíàëûï, àòà-àáûðîéû àñïàíäàï, åë àòàñû äºðåæåñ³íå äåé³í êµòåð³ëåò³í³ áàð. Ìûñàëû Àëàøà õàí õàûíäàƒû àœûçäàðäû åñêå àëûï êµð³œ³ç... ̱õàììåä Õàéäàðäûœ «Òàðèõ-è Ðàøèäè» äåãåí åœáåã³íäå (XVI ƒ.) øàƒàòàé ±ðïàƒû, Ɖí³ñ õàííûœ ±ëû ѱëòàí Àõìåò õàí òóðàëû àñà ±íäû òàðèõè ìºë³ìåòòåð êåëò³ð³ëãåí, îíûœ «Àëàøà õàí» äåï àòàíó ñåáåá³ àéòûëƒàí. Ìîíƒîëøà «àëàøû» «µëò³ðóø³» äåãåí ñµç, ò±òàñ àóäàðƒàíäà «µëò³ðóø³ õàí» áîëûï øûƒàäû. Á±ë åñ³ì³í ѱëòàí Àõìåò õàí Îðòà Àçèÿäà, Ìîƒîëñòàíäà ‰çä³êñ³ç ñîƒûñ æ‰ðã³çãåí³ ‰ø³í àëƒàí. Á³ð àœûç áîéûíøà Àëàøà õàí ò‰ðê³ õàëûòàðûíûœ, ñîíûœ ³ø³íäå àçàòàðäûœ äà àðƒû àòàñû ñàíàëàäû. àçà îíûœ òµðò³íø³ ±ðïàƒû áîëûï åñåïòåëåä³. Àë åíä³ á³ð àœûçäà Àëàøà õàí àçàòûœ ‰ø æ‰ç³í³œ íåã³ç³í àëàƒàí, îíû ‰ø æ‰ç àäàì à êè³çãå õàí åò³ï êµòåðãåí. Á±ë àœûçäàðìåí àòàð: ñ±ëòàí Àõìåò «Àëàøà õàí» àòàóûí µç³í õàí åò³ï êµòåðãåí àëàøàƒà àòûñòû äåï ò‰ñ³íä³ðåò³í êµçàðàñ òà æî åìåñ. àçàòàðäûœ øûƒó òåã³, îíûœ ‰ø æ‰çãå áµë³íó³ òóðàëû µçãå äå àœûçäàð áàð, òµìåíäå ñîëàðäûœ á³ðåó³í ƒàíà êåëò³ðåì³ç. Àœûç áîéûíøà ¦ëû æ‰ç Ààðûñòàí òàðàƒàí. Àë Îðòà æ‰ç áåí ʳø³ æ‰ç䳜 øûƒó òåã³ æµí³íäå àçà øåæ³ðåëåð³ ºð ò‰ðë³ ò‰ñ³íä³ðåä³. Á³ç æèíàƒàí äàëàëû ìàòåðèàëäàðƒà àðàƒàíäà Îðòà æ‰ç䳜 àðƒû òåã³ Æàíàðûñ òà, ʳø³ æ‰ç䳜 àðƒû òåã³ Áåêàðûñ. àçàòàð «àðûñ» äåãåí ñµçä³ òàéïàëû áµë³í³ñò³œ åœ æîƒàðû ñàòûñû òàéïàíûœ øûƒó òåã³ äåãåí ±ƒûìäà îëäàíàäû.

http://kazchronic.host.kz


ÀЁÛÍ Îðòà æ‰ç䳜 Àðƒûí òàéïàñû ³ð³-³ð³ åê³ ðóëû á³ðëåñò³êòåí: Ìåéðàì æºíå Ìîìûí á³ðëåñò³êòåð³íåí ò±ðàäû. Àðƒûí òàéïàñûíûœ òàœáàñû , ‰ðàíû «Àæîë». Æàëïû, îñû ê³òàïòà øåæ³ðå-êåñòåëåð䳜 á³ð-á³ð í±ñàñû, ‰ëã³ñ³ ƒàíà êåëò³ð³ë³ï îòûð. Ñîíäûòàí äà øåæ³ðå-êåñòåëåðä³ àèàò ‰ëã³ äåï àáûëäàìàé, îëàðäû êµï ‰ëã³í³œ á³ð³ ðåò³íäå ñàëûñòûðó àæåò.

http://kazchronic.host.kz


ÍÀÉÌÀÍ Íàéìàíäàð æîƒàðûäà àéòûëƒàíäàé, Îðòà æ‰ç䳜 àðƒûíäàðäàí êåé³íã³ ñàíû åœ êµï òàéäàñû áîëäû (àç³ð íàéìàíäàðäûœ ñàíû àðƒûíäàðäàí ìîë Ì. Ì.). Íàéìàíäàðäûœ æàëïû òàœáàñû ±ðàíû «àïòàƒàé». Ñîíûìåí àòàð ýð ðóäûœ îç³íä³ê òàœáàñû äà áîëƒàï, ìºñåëåí, Áàƒàïàëûäà áàëòàëûäààðàêåðåéäå Ìàòàéäà, , , , , Åðãåíåêò³ ïàéìàíäà Ñàäûðäà Òåð³ñòàœáàëûäà- , . Ðóëû ±ðàíäàðû äà ýð , , ò‰ðë³ áîëƒàí. àðàêåðåé ðóûíäà «àáàïáàé», Ìàòàéäà «Áµð³áàé», Ñàäûðäà «Àëäèÿð». Îëàðäûœ øåæ³ðåñ³íäå äå òàéïàíûœ µç àòàñû Íàéìàííàí òàðàóû òóðàëû àœûç-ãåíåàëîãèÿíû àòàï µòêåí æµí. Ñîíäàé àœûçäàðäûœ á³ð³íäå: àðòàéƒàí Íàéìàí àñààëäûœ àœ àóëàï, ±ñ ñàëóƒà ±ìàð Òàí åñ³ìä³ æàëƒûç ±ëû áîëàäû. Îë á³ðäå àœ àóëàï æ‰ðãåíäå àçàƒà ±øûðàï, àðòûíäà Àéñ±ëó åñ³ìä³ ºéåë³ àëàäû. Àéñ±ëóäûœ åñ³ì³ êåéá³ð ìºë³ìåòòåðäå Íàçáóðà (¦ëû æ‰çäåí øûàí ĺóëåòáàéäûœ ûçû), Àñ±ëó äåï òå àòàëàäû. Á³ðà áàðëû øåæ³ðåëåð䳜 àðàñûíäà îë ûç åíå àòûìåí ê圳íåí ìºë³ì. Áàëàñû àçà òàïàííàí êåé³í àðò Íàéìàí ±ðïàñûç àëàäû. Îë ‰ø³í á±äàí àñàè àíäàé àñ³ðåò áîëìà? àðòòûœ àáûðƒàñûí àéûñòûðƒàí àñ³ðåòò³ êµðãåí ûç åíå Íàéìàèƒà µç³í³œ àðàîçû äåãåí ñ³œë³ñ³í îñàäû. Íàéìàí àðàîçûäàí ±ëäû áîëûï, µèû Áåëã³áàé äåï àòàéäû. Áåëã³áàé 15 æàñà òµëƒàíäà ûç åíå ºìåœãåðë³ê æîëûìåí îíûœ ºéåë³ áîëàäû. Ñîë íåêåäåí Òµëåãåòàé òóûï, îäàí: àðàêåðåé, Ñàäûð, Ìàòàé, Òµðò±ë (òµðòóûë) äåãåí òµðò ðó åë òàðàéäû. «Òµëåãåòàéäûœ òµðò áµð³ñ³» äåï òå àòàéäû. ûç åíå Áåëã³áàéƒà òàƒû á³ð ºéåë òîàë àëƒûçàäû. Á±ë íåêåäåí щã³ðø³ òóûï, îäàí íàéìàííûœ ‰ø ðóû: Åðãåíåêò³, Áàƒàíàëû, Áàëòàëû òàðàéäû. Íàéìàí àéòûñ áîëƒàííàí êåé³í îíûœ ºéåë³ ‰é ûçìåòø³ñ³ Åëòåãå ò±ðìûñà øûƒàäû. Îë íåêåäåí òóƒàí åê³ áàëà Òµëåãåòàéäûœ áàëàëàðûìåí ñûéûñïàé, àíàñûìåí á³ðãå µçäåð³í³œ íàƒàøû æ±ðòûíà êµø³ï êåòåä³. Ñîíäûòàí õàëû àðàñûíäà «òîƒûç òàœáàëû íàéìàí» àòàëàäû, á³ðà ³ñ æ‰ç³íäå (àœûçƒà àðàƒàíäà) îëàð æåò³ ðó. Á±äàí ñ³çäåð ýòíîãðàôèÿëû ìºë³ìåòòåð àðûëû õàëû àðàñûíäà àéòûëûï æ‰ðãåí êåéá³ð æîðàìàëäàðäû, íàéìàí ðóëàðûíûœ ñàíûí àëàé àíûòàóƒà áîëàòûíûí êµð³ï îòûðñûçäàð. Á±íûìåí îñà, àœûç-ãåíåàëîãèÿëàð õàëû øûƒàðìàøûëûƒû ðåò³íäå òàðòûìäû òàìàøà òóûíäûëàð áîëà îòûðûï, êåéá³ð ±û, ñàëò-äºñò‰ð ìºñåëåëåð³ìåí, ìàòðèàðõàò äºó³ð³í³œ ñàðüøøàòàðû àðàã³ä³ê (ñ³œë³ñ³í àòàñûíà îñó, íàƒàøû æ±ðòûíà êµø³ï êåòó) ‰øûðàñûï îòûðàäû. Áåëã³áàé, Òµëåãåòàé äåãåí åñ³ìäåð䳜 µç³ äµ ûçûòû: á³ð³íø³ñ³ Íàéìàííàí àëƒàí áåëã³, ±ðïà äåãåíä³ á³ëä³ðñå, åê³íø³ñ³ «òµëåó» äåãåí ñµçäåí øûàí, ÿƒíè àçà òàïàí Òàííûœ «òµëåó³». Òµìåíäå êåëò³ð³ë³ï îòûðƒàí ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûì äà õàëû àðàñûíàí, êµíåêµç àðèÿëàð ìåí øåæ³ðåø³ëåð䳜 àéòóû áîéûíøà æèíàëƒàí ýòíîãðàôèÿëû ìàòåðèàëäàðƒà íåã³çäåëãåí. Á±ë ‰ðûëûìíûœ æîƒàðû áóûíäàðûíäà, àœûçäàðƒà àðàƒàíäà, Íàéìàííàí òàðàéòûí ðóëàðƒà îñûìøà àòàëàð åíã³ç³ëãåí. ̱íäà á³ðíåøå òàêñîíîìèÿëû æ³êòåð á³ð ±ðûëûìƒà òîïòàñòûðûëƒàí, µéòêåí³ áåëã³ë³ á³ð ðóëàðäûœ (ðóëàð á³ðëåñò³ã³í³œ) øûƒó òåã³ òóðàëû àœûç-ãåíåàëîãèÿëàðäûœ áºð³ á³ðäåé õàëû æàäûíäà ñàòàëà áåðìåãåí. Á±ë àðàäà á³çãå òàêñîíîìèÿëû äåœãåéëåð䳜 äºéåêò³ë³ã³ àñà ìàœûçäû, ì±íûœ µç³ áåëã³ë³ á³ð àäàìíûœ µì³ð ñ‰ðãåí êåç圳í äºë àíûòàóƒà ì‰ìê³íä³ê áåðµä³, àë á‰ë áîëñà, ðóäûœ µì³ð ñ‰ðãåí óàûòû ìåí îðíàëàñó àóìàƒûí àíûòàóƒà êµìåêòåñåä³.

http://kazchronic.host.kz


ÛÏØÀ ûïøàòàð òàéïàñû ñàíäû ±ðàìû æàƒûíàí Îðòà æ‰çäå ‰ø³íø³ îðûí àëäû æºíå àçàòàðäûœ ƒàíà åìåñ, áàñà äà ò‰ðë³ õàëûòàðäûœ ýòíîãåíåç³íäå ìàœûçäû ûçìåò àòàðäû. Òàœáàñû (îñ ºë³ï), ±ðàíû«Îéáàñ». VIII ƒàñûðäàí áàñòàï, á³ð òàéïàëû ±ðûëûìƒà òîïòàñà áàñòàƒàí ûïøàòàð XI ƒàñûðäûœ àÿƒûíäà ûïøà òàéïàëàðûíûœ ê‰øò³ îäàƒûí ±ðàäû. Á³ð³ãó ‰ðä³ñ³ìåí àòàð, îëàðäûœ ìåêåíäåéò³í ê圳ñò³ê àéìàƒûí ±ëƒàéòó ±áûëûñû äà æ‰ð³ï æàòòû. ì±èûœ µç³ «Äåøò³ûøïà» (ûïøà äàëàñû) æºíå «Ïîëîâåö äàëàñû» ýòèîãðàôèÿëû ±ƒûìäàðûíûœ, ÿƒíè ûïøàòàðäûœ øûƒûñ ûïøà æºíå áàòûñ ûïøà (îœò‰ñò³ê îðûñ äàëàñû) ýòíî-àóìàòû ±ðûëûìäàðûíûœ ïàéäà áîëóûíà ñåáåï áîëäû. Ñîéò³ï, Äåøò³-ûïøà òàéïàëàðû (øûíúøà êåëãåíäµ ûïøàòàð ìåí îëàðƒà áàƒûíûøòû òàéïàëàð) àçàòàðäûœ ýòíîãåíåç³íäå æºíå îëàðäûœ êåé³íã³ òàðèõûíäà çîð ‰ëåñòåð³í îñòû, àë á±ë òàéïàíûœ òàðèõûíäà áîëƒàí îèƒàëàð ìåí äàðà ò±ëƒàëàð åñ³ìäåð³ õàëû àðàñûíäà ê圳íåí ìºë³ì ºäåáèåò åñêåðòê³ïãòåð³íäå, õàëû ýïîñûíäà, äàñòàíäàð ìåí àœûçäàðäà ñàòàëƒàí. ûïøàòàð ìºäåíèåò³í³œ æîƒàðû áîëƒàíûíûœ àéûí êóºñ³ ðåò³ïäå XII ƒàñûðäàí áàñòàï, îëàðäûœ ò³ë³ àç³ðã³ àçàñòàí àóìàƒûíûœ íåã³çã³ áµë³ã³íå òàðàëäû. Ò‰ðê³ ò³ëäåñ õàëûòàðäûœ àñà ±íäû ºäåáè åñêåðòê³ø³ îæà Àõìåò Éàñàóè䳜 «Äèâàí è Õèêìàò» («Äàíàëû ê³òàáû») àòòû åœáåã³í³œ ëåêñèêàñû äà XII ƒàñûðäàƒû ûïøà ò³ë³íå òºí. Îðòà ƒàñûðëàðäàƒû ûïøàòàðäûœ äàðà ò±ëƒàëàðû ìåí òàðèõè îèƒàëàðû, àœûçäàðû ìåí ýòíîãðàôèÿñû áåéíåëåíãåí «îáûëàíäû áàòûð» æûðû, ñîíäàé-à àóûç ºäåáèåò³í³œ ìààë-ìºòåëäåð, øåøåíä³ê ñµçäåð, æ±ìáàòàð, ºíäåð ò. á. ñèÿòû ‰ëã³ëåð³ ñàòàëƒàí «Êîäåêñ Êóìàíèêóñ» (ûïøà ñµçä³ã³) åœáåã³ æàëïû æ±ðòà ìºë³ì.

http://kazchronic.host.kz


ÊÅÐÅÉ Æàëïû òàœáàñû , àøàìàéëûäà , ±ðàíû «Îøûáàé». Êåðåéëåð äå Îðòà æ‰ç䳜 åœ ³ð³ òàéïàëàðûíûœ á³ð³, îëàð òóðàëû ìºë³ìåòòåð XIII ƒàñûðäàƒû ìîíãîë äåðåêòåð³íäå, Ðàøèä àäÄèí賜 øåæ³ðåñ³íäå æºïå áàñà äåðåêòåìåëåðäå êåçäåñåä³. àçà õàëûûûœ ±ðàìûíà åíãåí áàñà òàéïàëàðìåí àòàð, êåðåéëåð äå õàëûòûœ ºñêåðè-ñàÿñè òàðèõûíà, îíûœ ýêîïîìèêàëû, ºëåóìåòò³ê, ðóõàíè àëûïòàñóûèà áåëñåèå àòûñòû. Æîƒàðûäà àòàëƒàï ýòíèêàëû ±áûëûñòàðƒà áàéëàíûñòû á±ë òàéïàíûœ æåêåëåãåí ðóëàðû µçäåð³ ìåêåíäåéò³è íåã³çã³ àéìàòàðìåí îñà áàñà òàéïàëàðäûœ, ò³ïò³ áàñà æ‰çäåð䳜 àóìàòàðûíà äà îíûñòàïäû. Ðóëû áµë³í³ñ³ æµí³íåí êåðåé òàéïàñû åê³ ³ð³: àøàìàéëû æºïå àáà á³ðëåñò³êòåð³ïåí ò±ðàäû. Àøàìàéëûëàð Øûœƒûñ-õàííûœ ê‰øåéå ò‰ñêåí ìîíãîë äåðæàâàñû ìåí êåðåéëåð䳜 (êåðåé³òòåð) àòûƒûñòàðû êåç圳íäå øûƒûñ àéìàòàðäàí àçàñòàííûœ ñîëò‰ñò³ã³íå îíûñ àóäàðƒàí êåðåéëåð. Àáàòàð ìîíƒîëäàð îëûíûœ ûñûìûìåí ñîëò‰ñò³ê-áàòûñ Ìîíƒîëèÿƒà êåòêåí êåðåéëåð䳜 Øûƒûñ àçàñòàí àóìàƒûíäà àëƒàí ‰ëêåí á³ð áµë³ã³. Á±ë á³ðëåñò³êòåð䳜 àòàóû òàœáàëàðûíûœ áåéíåñ³ûåï: àøàìàéëû «àøàìàé» (ò‰éåãå ñàëàòûí åð) òàœáàñûíàí øûàí, àë àáàòàðäûœ òàœáàñû «àáà òàœáà» «ýô» ºðï³ òºð³çä³. Îíûœ ìºè³ áåéìºë³ì. Ò‰ðê³ ò³ëäåð³íäå «îìàê», «óìàê», «îáàê» æºíå ìîíãîë ò³ë³íäå «îáîê», «îáîõ» äåãåí ñµçäåð àíäàñ òóûñòàðäûœ µç³íøå á³ð îäàƒû ±ƒûìûí á³ëä³ðåä³. Àáà êåðåé äåãåí³ì³ç àïäàñ òóûñàí êåðåéëåð îäàƒû äåï æîðàìàëäàóãà äà áµëàäû. Ñîíäàé-à, õàëû àðàñûíäà Àáà-àíà òóðàëû äà àœûç êåœ òàðàƒàí. Àáà êåðåé òàéïàñû ñîë àíàäàí òàðàƒàíû, îë àíà XVIXVII ƒàñûðäà µì³ð ñ‰ðä³ äåãåí òàðèõè äåðåê òå áàð... Êåðåéëåð䳜 æàëïû òàéïàëû òàœáàñû çåðòòåóø³ëåð䳜 àíûòàƒàíûíäàé, àéûø ñûçû ( ) áîëûï òàáûëàäû, îëàðäûœ àéòàíäàðûí åë àðàñûíàè æèíàëƒàí ìàòåðèàëäàð äà óàòòàï îòûð. Ñ. À. Àìàíæîëîâ ïåí Íèÿçîâ îç çåðòòåóëåð³íäå êåðåéëåð䳜 ìûíàäàé: åê³ , òàœáàñûí êåëò³ðåä³, á±ë îðàéäà á³ð³íø³ñ³í îëàðäûœ íåã³çã³ òàœáàñû äåï ñàíàéäû. Àë åë àðàñûèàí æèíàëƒàí äàëàëû ýòíîãðàôèÿëû ìàòåðèàëäàð òàœáàíûœ àëƒàøûñûï òåð³ñêå øûƒàðàäû æºèå êåðåéëåð䳜 òàœáàñû áåëã³ñ³ áîëƒàíûí, ñèðåê áîëñà äà áåëã³ñ³í³œ êåçäåñåò³í³è êµðñåòåä³. Êåðåéëåð䳜 æàëïû òàéïàëû ±ðàíû «Îøûáàé». Êåðåé òàéïàñûïûœ ðóëû ±ðûëûìû äàëàëû ìàòåðèàëäàð ìåí ýòíîãðàôèÿëû äåðåêòåðãå àðàƒàíäà 5-êåñòåäå êµðñåò³ëãåèäåé áµëûï êåëåä³. Òàðèõè-ýòïîãðàôèÿëû ºäåáèåòòå êåðåé òàéïàñûíûœ ³ð³ òàðìàƒû Àáà òóðàëû ìºë³ìåòòåð ñèðåê ±øûðàñàäû, á³ðàòàð çåðòòåóëåðäå îëàðäûœ íåã³çã³ ðóëàðû ƒàíà àòàï µò³ëåä³. ̱ïûœ ñåáåá³, Àáà ðóëàðûíûœ àçàñòà³øàí òûñ æåðëåðãå îíûñ àóäàðóûèàí áµëñà êåðåê. «Àáà», «îáîõ» àòàóûèûœ ìµíƒîë ñµç³ åêåí³ æºíå «àíäàñ òóûñòàð îäàƒû», ÿƒíè ðó äåãåíä³ á³ëä³ðåò³í³ æîãàðûäà àéòûëàäû. Õàëû àðàñûíäà àçà òàéïàëàðûíûœ, ðóëàðûíûœ, ñîíûœ ³ø³íäå àáà-êåðåéëåð䳜 äå øûƒó òåã³ òóðàëû òµìåêäåã³äåé àœûç àéòûëàäû. Êåç êåëãåí ãåíåàëîãèÿëû íåã³ç ñèÿòû, òµìåíäå êåëò³ð³ëåò³í àœûçäûœ äà ìèôîëîãèÿëû ñèïàòû áàð æºíå á³ð-á³ð³ìåí àðàëàñûï êåòêåí ñàíñûç êµï è±ñàëàðäûœ á³ð³ áîëûï òàáûëàäû. Á³ðà ì±íäàé øåæ³ðåëåðäåã³ áàñòû ûºðñå ñîë îëàðäà õàëûòûœ ýòíèêàëû ñàíà-ñåç³ì³ ñàòàëàäû æºíå ðóäû ±ðàéòûí ±ðïà µê³ëäåð³ µçãåð³ï, áåëã³ë³ á³ð òàéïàƒà æàòûçàäû. ̱íäàé àœûçäàðäàï àçà òàéïàëàðû ìåí ðóëàðûíûœ ñàíäû ±ðàìûí, øûƒó òåã³í àéûíäàï áåðåò³í ìºë³ìåòòåð òàáóƒà áîëàäû. Àœûç áîéûíøà Áà靱òàííûœ ‰ø ºéåë³ áîëƒàè: áºéá³øåäåí Àðƒûí, Íàéìàí, òîàëûíàí Óà, Êåðåé, ‰ø³íø³ ºéåë³íåí îœûðàò, ûïøà òóƒàí. http://kazchronic.host.kz


Á±ë øåæ³ðåãå àðàƒàíäà Óà Êåðåé䳜 àƒàñû, êåðåéëåðìåí êµø³ï-îíûï æ‰ðãåí, ñîëàðäûœ àðàñûíäà åðåêøå ñûé-±ðìåòêå áµëåíãåí. Êåðåé䳜, àœûçäà àéòûëàòûèûíäàé, Àáà àòòû ñ±ëó äà àûëäû ºéåë³ áîëƒàí. Îñû ºéåë³íåí ªá³ëƒàçèç åñ³ìä³ ±ë òóƒàí. ʵï êåø³êïåé Êåðåé µëåä³ äå, Àáà æåò³ æàñàð áàëàñûìåí æåñ³ð àëàäû. ªìåœãåðë³ê1 æîëûìåí Óà Àáàòû ºéåë åò³ï àëìàøû áîëàäû, á³ðà áàòûë, àûëäû, ñ±ëó ºéåë îƒàí êµíáåéä³. Óàòûœ ê‰äåð³í ‰çó ‰ø³í îë ±ëûí áàëàëàðƒà àðíàëƒàï àøàìàéëû åðìåí åðòòåëãåí àòà îòûðƒûçûï, ¦ëû æ‰ç䳜 ‰éñ³í òàéïàñûíäàƒû òµðê³ï³íå êåò³ï àëàäû. Á±ë æåðäåã³ àçàòàðƒà ì±ñûëìàè ä³è³í³œ àíàò æàÿ áàñòàƒàí êåç³ åêåí, ‰éñ³íäåð àðàñûïäà øûàï òåã³ µçáåê àðàîæà èìàìíûœ ûïàëû çîð áîëƒàè äåñåä³. Á³ðäå àëäàï-àðáàï, åíä³ á³ðäå îðûòûï, ñîë èìàì Àáàòû µç³íå òîàëäûà òèþãå ìºæá‰ð åòåä³. Îñû íåêåäåí ±ë òóûï, øåøåñ³ îíû á±ðûíƒû ê‰éåó³í³œ åñ³ì³ìåí Êåðåé äåï àòàéäû. Åð æåòêåí ñîœ ªá³ëƒàçèç µãåé ºêåñ³ìåí ñûéûñà àëìàéäû. Îë øåøåñ³ Àáàòû àëûé, Ñàðûàðàƒà êµø³ï êåòåä³. Óàûò µòå êåëå ªá³ëƒàçèç êµðêåì, îí ñàóñàƒûïàí µíåð³ òÿìƒàí, øåøåí äå òàïûð æ³ã³ò áîëûï µñåä³, ñîë ‰ø³í îƒàí «øåøåí» äåãåí àò áåð³ëåä³. Îñû àœûçƒà àðàƒàíäà àøàìàíëûêåðåéëåð䳜 àðƒû àòàñû Àáàòàí òàðàòûëàäû. Æîƒàðûäà êåëò³ð³ëãåí àœûç òàðèõè æàƒûíàí àíû í±ñà ðåò³íäå åìåñ, êåð³ñ³íøå, ìèôò³ê áîëƒàíûìåí, êåðåéëåð䳜 òåã³ òóðàëû, ñîë çàìàííûœ ýòíèêàëû ñàíà-ñåç³ì³ ìåí èäåîëîãèÿñû òóðàëû àéòûëàòûí ýòíîãðàôèÿëû äåðåê ðåò³íäå àðàñòûðûëàäû. Á³ðàòàð àœûçäàðäà Îðòà Àçèÿ äàí øûàí «ñàðò» ýòíîíèì³í³œ µê³ëäåð³ òóðàëû àéòûëàäû. Ñîíûìåí àòàð, Îðòà Àçèÿíûœ àçà äàëàñûíà îíûñòàíûï, àçà ûçäàðûíà ‰éëåíãåí ñàðò ñàóäàãåðëåð³ äå «øàëà àçàòàð» (æàðòûëàé œàçàòàð) äåï àòàëàòûï ò±òàñ á³ð òîï àëûïòàñòûðƒàí. Á±ë êµð³í³ñ ƒàñûðëàð áîéû êµðø³ëåð àðàñûíäà ýòíèêàëû áàéëàíûñòàðäûœ îðûí àëûï êåëó³í³œ àéûí êóºñ³. Æîƒàðûäà êåëò³ð³ëãåí àœûç õàëûòûœ ôîëüêëîðëû ì±ðàñû ðåò³íäå êåéá³ð ðóëàðäûœ õàëûòû ýòèìîëîãèÿñûí (ìûñàëû, êåðåé òàéïàñûíûœ àøàìàéëû ðóû), ±ëòòû ºäåòƒ±ðûïòû (ºìåœãåðë³ê), ºð ò‰ðë³ æ‰ç µê³ëäåð³ (êåðåé ìåí ‰éñ³í) àðàñûïäàƒû ûç àëûñóäû æºíå ò. á. ýòíîãðàôèÿëû æàéòòàðäû àíûòàï áåðåä³, Àœûçäà êåëò³ð³ëãåí ò‰ðë³ òàêñîíîìèÿëû ±ðûëûìäàðäàí êåðåé òàéïàñûíûœ Àáà ñèÿòû ³ð³ áµë³ì³í³œ àòàëû (ïàòðèëèíèäæè) æºíå àíàëû (ìàòðèëèíèäæè) æàƒûíàí øûƒó òåã³í àíûòàóƒà áîëàäû.

http://kazchronic.host.kz


ÓÀ Óà òàéïàñûíûœ ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìûí àíûòàóäà îíûœ àçà õàëûíûœ ýòíîãåíåç³ ìåí ýòíèêàëû ïðîöåñ³ïäå àòàðàòûí ûçìåò³ òóðàëû ûñàøà àéòà êåòó àæåò. Óàòûœ æàëïû òàœáàñû òàœáàñû äà êåçäåñåä³, ±ðàíû «Æàóáàñàð». , À. Ëåâøèí á±ë òàéïàíû: Òºóêå õàí ±ðàƒàí æºíå îë ‰ø ðóäàí: óà, êåðåé, òàðàòû ðóëàðûíàí ò±ðƒàí äåï ïàéûìäàéäû. Åãåð À. Ëåâøèíãå æ‰ã³íåð áîëñà, óà òàéïàñû XVII ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XVIII ƒàñûðäûœ áàñûíäà ‰ðûëƒàí äåï åñåïòåó êåðåê, àëàéäà á±ë ò±æûðûì òàðèõè øûíäûà ñàé êåëìåéä³. ª. X. Ìàðƒ±ëàí óàòàðäûœ òåã³í XIII ƒàñûðäàƒû ìºë³ìåòòåðãå ñ‰éåíå îòûðûï, åðòåäåã³ êåðåéëåðäåí øûƒàðàäû. Óàòàðäûœ òàðèõ àðåíàñûíäàƒû àëûïòàñó êåç圳 òóðàëû Ø. Ø. Óºëèõàíîâ µç åœáåêòåð³íäå ±íäû äåðåêòåð êåëò³ðåä³. Á±ë Àëòûí Îðäà ûäûðàï, õàëû àœûçäàðûíäà óà òàéïàëàðûíàí Åð ʵêøå ìåí Åð îñàéäûœ åñ³ìäåð³ àòàëàòûí êåçåœ. Îðòà æ‰ç àœûçäàðûí íåã³çãå àëà êåë³ï, Ø. Ø. Óºëèõàíî⠝àçàòàð «µçäåð³í áàòûðëàð æûðëàðûíäà ñàíñûç êµï íîƒàéëû æ±ðòû àòàëàòûí Àëòûí Îðäà òàòàðëàðûíûœ ±ðïàƒû ðåò³íäå ñàíàéäû» äåï æàçäû. àçà ýïµñòàðûíäàƒû íµƒàéëûƒà àòûñòû æûð æîëäàðû îñûíûœ àéûí êóºñ³. «Åð ʵêøå», «Åð îñàé», ñîíäàé-à «àìáàð áàòûð» ýïîñòàðûíäà óà òàéïàñûíûœ àëûïòàñó òàðèõû æµí³íäå ìºë³ìåòòåð êåëò³ð³ëìåãåí³ìåí, îëàðäàí (ýïîñòàðäàí) òàéïàíûœ áàñûíàè µòêåðãåí ò‰ðë³ îèƒàëàðû, îíûœ òàðèõòà åñ³ì³ ìºë³ì äàðà ò±ëƒàëàðû òóðàëû ±íäû äåðåêòåð êåçäåñò³ðóãå áîëàäû. «Íèêîí æûëíàìàñûíà» ñ‰éåíå îòûðûï, Ø. Ø. Óºëèõàíîâ Åð ʵêøåí³œ (æûëíàìàäà «Êîê÷þ») µì³ðäå áîëóûíûœ òàðèõè íàòûëûƒûí æºíå îíûœ àçà òàïàí óàûòûí 1423 æûë äåï á³ëåä³. Àë óàòàðäûœ øûƒó òåã³ òóðàëû õàëû àœûçäàðûíäà íå àéòûëàäû? Øåæ³ðåëåð䳜 á³ðàòàðû Óàòû Êåðåé䳜 ³í³ñ³, áàñà á³ðåóëåð³ àƒàñû äåï ñàíàéäû. Àœûç áîéûèøà, Êåðåé ìåí Óà àƒàéûíäû àäàìäàð. Îñû åê³ òàéïàíûœ ‰íåì³ á³ðãå êµø³ï æ‰ðåò³í³, ûñòàóû ìåí æàéëàóûíûœ æàûíäûƒû, êåðåéëåð䳜 ñàíû êµï òàéíà ðåò³íäå ñàíû àç òàéïà óàòàðƒà ±ðìåò á³ëä³ðåò³í³, ðàñûíäà äà Êåðåé ìåí Óàòûœ òóûñòûƒûí êµðñåòåä³. Êåðåéëåð ìåí óàòàðäûœ òóûñòûƒûí óàòàðäûœ øåæ³ðåñ³íåí äå áàéàóƒà áîëàäû. Îíäà, ºäåòòå áàðëû øåæ³ðåäå àéòûëàòûíäàé, ðóäûœ øûƒó òåã³ àðƒû áàáàñû Óàòàí åìåñ, àéòà àòû àœûçƒà àéíàëƒàí Æàóáàñàðäàí áàñòàëàäû. ̉ìê³í, Æàóáàñàð Êåðåéäåí òàðàéòûí á±òà áîëàð? Óàòàðäà µçäåð³íå îðòà ðóëû òàœáàìåí àòàð, êåðåéëåð䳜 òàœáàñûíà ±ñàñ òàƒû á³ð òàœáà áàð. Á±ë êåðåé ìåí óàòàðäûœ òóûñòûƒûíûœ á³ð äºëåë³ áîëûï òàáûëàäû, Á±ë òàéïàëàðäûœ µçàðà æàûíäûƒû ê‰ìºíñ³ç, êåç³íäå ì±èû À, Ëåâøèí, Ø. Ø. Óºëèõàíîâ, Í. Àðèñòîâ, µç åœáåêòåð³íäå àòàï µòêåí, øåæ³ðåø³ëåð ìåí êµíåêµç àðòòàðäûœ åñ³íäå ñàòàëƒàí àœûçäàð äà ñîíû óàòòàéäû. Óà òàéïàñûíûœ òµìåíäå êåëò³ð³ë³ï îòûðƒàí øåæ³ðåñ³ ýòíîãðàôèÿëû ýêñïåäèöèÿëàðäûœ åë àðàñûíàí æèíàƒàí æàçáàëàðûíà, õàëû ýïîñûèûœ äåðåêòåð³íå íåã³çäåëãåí. Á±ë àðàäà Íîƒàé çàìàíûíäàƒû àçà ýïîñûíäà ñàòàëƒàí áàòûðëàð åñ³ìäåð³í³œ òðàíñêðèïöèÿñû æàéûíäà àéòà êåòêåí æµí, îíäàƒû: Íàð Áîêøå Íàð ʵêøå, Åð Áîêøå -Åð ʵêøå æºíå ò. ò. ûðƒûçäûœ «Ìàíàñ» ýïîñûí çåðòòåé êåë³ï, Â. Ì. Æèðìóíñêèé îíäà («Ìàûàñòà») øûƒó òàðèõû æµí³íåí àçàíîƒàé ýïîñûíäà ±øûðàñàòûí á³ðàòàð áàòûðëàðäûœ åñ³ìäåð³ áàð åêåí³í, ì±íûœ µç³, ñµç æî, á±ë õàëûòàðäûœ ýòíîìºäåíè ò‰ï-òàìûðëàðûíûœ îðòàòûƒûí êµðñåòåò³í³í àòàï àéòàí. Ýïîñòà Åð ʵêøå á³ðäå àëìàòàðƒà àðñû ê‰ðåñòå Ìàíàñòûœ îäàòàñû ðåò³íäå êµçãå ò‰ñåä³, àë áàñà á³ð í±ñà áîéûíøà Ìàíàñïåí æåêïå-æåêòå àçà òàáàäû. http://kazchronic.host.kz


àçà ýïîñòàðû «Åð ʵêøå», «Åð îñàé» æºíå «Ìàèàñ» ýïîñûíûœ òàðèõè áµë³ìäå𳠝àëìàòàðƒà àðñû ñîƒûñòàð æàƒäàéûíäà µðáèä³. Ã. Í. Ïîòàíèí Àìîëà àçàòàðûíàí æàçûï àëƒàí ýïîñòà Åð îñàé (Èð Ãîñàé) àðà ûïøà îáûëàíäûƒà àðñû ‰çä³êñ³ç ñîƒûñ æ‰ðã³çåä³. Ýïîñòàðäà àëà-±ëàëû æè³ êåçäåñåä³, Óà òàéïàñûíàí øûàí áàòûðëàðäûœ æîðûƒû òóðàëû äà á³ðíåøå í±ñàëàð áàð. Ýïîñòûœ ºð ò‰ðë³ í±ñàëàðû áîëóûí áåëã³ë³ á³ð òàðèõè óàûò àðàëûƒûìåí ò‰ñ³íä³ðóãå áîëàäû, ì±íäàé æàƒäàéäà áåëã³ë³ á³ð îèƒàëàð áåëã³ë³ á³ð òîïòûœ, áåëã³ë³ á³ð ðó, òàéïàëàðäûœ ì‰ääåëåð³í êµçäåéä³ íåìåñå æàœàäàí æàñàëàòûí èäåîëîãèÿƒà ñºéêåñ îé åëåã³íåí µòê³ç³ë³ï, îçãåðò³ë³ï îòûðàäû. Ñîíäûòàí äà Óàòûœ àœûçƒà àéíàëƒàí êåé³ïêåðëåð³ ìåí îíûœ ±ðïàòàðû á³ðäå àëìàòàðƒà àðñû ñîƒûñïåí, á³ðäå µç òàéïàëàñòàðûíà àðñû ê‰ðåñïåí áàéëàíûñòûðûëàäû ò. ò. Á³ðà ýïîñ ìºë³ìåòòåð³ ƒûëûìè ò±ðƒûäà íàòûëàóäû òàëàï åòåä³, àë á±ë àðàäà ì±íäàé ì³íäåò îéûëûï îòûðƒàè æî. Åãåð òàðèõè æàƒûíàí àíûòû æàéûíäà àéòàð áîëñà, áºëê³ì, Êîê÷þ (Åð ʵêøå) 1423 æûëû àçà òàïòû äåéò³í Íèêîí æûëíàìàñûíûœ ìºë³ìåòòåð³í àáûëäàï, á±ë àäàì íàòû µì³ð ñ‰ðãåí äåï ñàíàóƒà áîëàð. Á³ðà, á±ë äà òåê æîðàìàë.

http://kazchronic.host.kz


ÎŒÛÐÀÒ îœûðàò òàéïàñûíûœ òàœáàñû («áîñàƒà òàœáà»), ±ðàíû «Àëàòàó», «Ì‰êºìàë». Ò‰ðê³ õàëûòàðûíûœ, ñîíûœ ³ø³íäå àçàòàðäûœ äà ýòíèêàëû òàðèõûíà îœûðàò òàéïàñû çîð ‰ëåñòåð³í îñòû. Ìîíãîë äåðåêòåð³ ìåí àðàá, ïàðñû, Îðòà Àçèÿ æºíå ûòàé àâòîðëàðû øûƒàðìàëàðûíäà àéòûëàòûíäàé, á±ë òàéäàíûœ øûƒó òåã³ ìî탵ëäàðäàí òàðàòûëàòûíûí êµðåì³ç. Ò‰ðê³ëåð àðàñûíäàƒû «îœûðàò» ýòíîíèì³, ÿƒíè Îðòà Àçèÿ ìåí àçàñòàí õàëûòàðûíûœ ýòíîãåíåç³íäåã³ á±ë òàéïàíûœ òåã³ ìîíƒîëäàðäàí øûàíûí òåð³ñêå øûƒàðàäû. îœûðàò òàéïàëàðûíûœ àëûïòàñóûíäà ìîíƒîë-îœûðàò ýëåìåíòòåð³ åëåóë³ áîëäû, á³ðà îëàðäûœ íåã³çã³ êµïø³ë³ã³ ò‰ðê³ ðóëàðû åä³. Á±ë àðàäà îœûðàò òàéïàëàðû òîáûíûœ æàœà ýòíî-ºëåóìåòò³ê ±éûìƒà á³ð³ã³ï, Äåøò³ ûïøà äàëàñûíäà ‰ñòåìä³ê åòêåí Æîøû ºóëåò³ ±ðïàƒûíûœ á³ð á±òàƒû æàœà «îœûðàò» àòàóûí àëƒàíû àéûí. Äåøò³ ûøíà òàéïàëàðûíäà «îœûðàò» ºòíîíèì³í³œ òàðàëóû, á³ç䳜 ï³ê³ð³ì³çøå, ìîíãîë ±ðàìûíäà áîëƒàí ïáêáã, ïîêîé (íµêåð) èíñòèòóòûìåí áàéëàíûñòû. ͵êåðëåð äåãåí³ì³ç ìîíƒîë íîéîíûíûœ, áàžàä‰ð³í³œ, ìåðãåí³í³œ, ÿƒíè ìîíƒîë îƒàìûíûœ ýêîíîìèêàëû, ñàÿñè æºíå ºñêåðè µì³ð³íäå ìàœûçäû ûçìåò àòàðƒàí ôåîäàëäû òàï µê³ëäåð³í³œ ºñêåðè æàñàƒû. Îñû ±ëàíäàðäûœ êµìåã³ìåí ìîíãîë ôåîäàëäàðû áàƒûíäûðûëƒàí õàëûòàðƒà µç ‰ñòåìä³ã³í îðíàòòû. Ìûñàëû, Øûœƒûñ-õàí Èðàíäà ìîíƒîë áèë³ã³í æ‰çåãå àñûðó ‰ø³í Øèíê-ãóðãåíãå îœûðàò òàéïàñûíàí 4000 æ³ã³ò áµëãåí. Òåã³íäå, îœûðàò òàéïàñûíàí ãäûàí ê‰øò³ á³ð ºóëåò Äåøò³ ûïøàòûœ íåã³çã³ êµïø³ë³ã³ ò‰ðê³ëåðäåí ò±ðàòûí êåéá³ð ðóëàðäû (òàéïàëàðûí) áàñàðûï, æàœà ýòíîºëåóìåòò³ê ±éûìƒà ‰ñòåìä³ê åòóø³ ôåîäàëäû ºóëåòò³œ ýòíîíèì³í àëûïòàñòûðƒàí áîëñà êåðåê. Í. Àðèñòîâ ïåí Â. Â. Áàðòîëüä µç åœáåêòåð³íäå îñûèäàé îðûòûíäûƒà êåëåä³. Æîãàðûäà àòàëûï µòêåíäåé, êµøïåíä³ õàëûòàðäûœ ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìûíäàƒû ³ð³ áóûíäàðäûœ ò‰ïòµðê³í³íå ìèôò³ê ìàƒûíà òºï, îëàðƒà õàëûòàðäûœ ýòíèêàëû ñàíà-ñåç³ì³ ìåí èäåµëµãèÿñû ýñåð åòò³ æºíå òàêñîíîìèÿëû æ³êòåð䳜 ðåòò³ë³ã³í, ñîíäàé-à îëàðäàƒû êåéá³ð áóûëäàðäûœ æîéûëûï êåòó³í ðåòòåï îòûðäû. Ýòíèêàëû ñàèà-ñåç³ì ìåí çàìàé èäåîëîãèÿñû õàëû ýïîñòàðûíäà, àœûçäàðû ìåí æûðëàðûíäà æºíå ò. á. êµð³í³ñ òàáàäû. Ò‰ðê³ õàëûòàðûíûœ ýòíèêàëû òàðèõûíäà îœûðàòòàðäûœ ‰ëêåí ûçìåò àòàðƒàèûí îœûðàò òàéïàñûíàè øûàè Àëïàìûñ áàòûð òóðàëû áàòûðëû ýïîñòûœ ºð ò‰ðë³ í±ñàëàðûíûœ áµëóû àéûí äºëåë. Á±ëàð àçàòàð ìåí àðààëïàòàðäûœ «Àëïàìûñ», îçáåêòåð䳜 «Àëïàìûø», áàø±ðòòàðäûœ «Àëïàìûï³ ïåí Áàðñûí Õûëóó» ýïîñòàðû, òàòàðëàðäûœ áàòûðëû åðòåã³ñ³ «Àëïàìøà», àëòàéëûòàðäûœ «Àëûé Ìàíàø», ûðƒûçäàðäûœ «Ìàèàñ» ýïîñû. Á±ë ýïîñòûœ ºð ò‰ðë³ (îƒûç, îœûðàò, ûïøà) í±ñàëàðûíà, îëàðäûœ ïàéäà áîëƒàï óàûòûíà òµòàëûï æàòïàé, îíûœ ûïøà í±ñàñûï èåã³çãå àëàéû, ƒàëûìäàðäûœ ï³ê³ð³íøå, îë XIVXVII ƒàñûðëàðäà Äåøò³ ûøïà äàëàñûíäà ïàéäà áîëûï, äàìûƒàí. Àëïàìûñòûœ îœûðàò òàéïàñûíàí øûàíû ýïîñòûœ êµïòåãåû áåòòåð³íäå àéòûëàäû, ò³ïò³ áàòûð øûàí Ëààé ðóû äà êµðñåò³ëåä³. Ýïîñòà îœûðàò òàéïàñûíûœ Îðòà æ‰çãå æàòàòûíû, ñîíäàé-à îñû òàéïàƒà á³ð³êêåí ðóëàð ñàíû îòûç åê³ («îòûç åê³ àòà îœûðàò») åêåí³ äå àéòûëàäû. Ýïîñòàƒû ìºë³ìåòòåðãå ñºéêåñ, Àëïàìûñòûœ øûàí òåã³í áûëàé äåï åñåïòåóãå áîëàäû. Ýïîñòà Àðûñòàí áàá òóðàëû àéòûëàäû, àœûçäàðƒà ñºéêåñ, îë ì±ñûëìàíäàð ä‰íèåñ³íäå àòàƒû ìºë³ì, ºóëèåë³ê æºíå ä³íäàðëû ûçìåò³ìåè ºéã³ë³ îæà Àõìåò Éàññàóè䳜 ‰ñòàçû áîëƒàí. Îíûœ êåñåíåñ³ (á±ðûøòàðûíäà òµðò ì±íàðàñû áàð åê³ ê‰ìáåçä³) Îœò‰ñò³ê àçàñòàí îáëûñûíûœ ûçû띱ì àóäàèûíäàƒû îƒàì ñåëîñûíûœ ìàœûíäà, Àðûñ µçµï³í³œ Ñûðäàðèÿƒà ±ÿð ñàƒàñûíäà îðíàëàñàí. Ýïîñà àðàƒàíäà, áàëàñû æî Áàéáµð³ãå ±ëû Àëïàìûñ ïåí ûçû àðëûƒàøòûœ ä‰íèåãå êåëó³ òóðàëû áàñà ºóëèå-ºíáèåëåðìåí á³ðãå Àðûñòàí áàá òà àÿí http://kazchronic.host.kz


áåðãåí. ªðèíå, àœûçäûœ àòû àœûç, äåãåíìåí äå Àðûñòàí áàá êåñåíåñ³í³œ îœûðàòòàð êµø³ïîíûï æ‰ðåò³í àéìàòà îðíàëàñóûí åëåìåóãå áîëìàéäû, àéòà ýòíèêàëû ñàíà-ñåç³ì ìåí ñµë çàìàí êµð³í³ñ³ äåï ò‰ñ³íó êåðåê. Ñû êåçäåðäå ýòíîãðàôòàð îñû æàƒûíà áàñà íàçàð àóäàðóäà. îœûðàò òàéïàñûíûœ 8-êåñòåäå êåëò³ð³ë³ï îòûðƒàí øåæ³ðåñ³ åë àðàñûíàí æèíàëƒàí ìàòåðèàëäàðƒà íåã³çäåëãåí æºíå àðàñòûðûëûï îòûðƒàí òàéïàíûœ ±ðûëûìûí ìåéë³íøå òîëû áåéíåëåéä³.

http://kazchronic.host.kz


Ðóäû-òàéïàëûœ ±ðûëûìíûœ òàêñîíîìèÿëû æ³êòåð³ Ýòíèêàëû ïðîöåññ - îƒàìíûœ ýòíèêàëû òàðèõûíûœ, ºëåóìåòò³ê-ýêîíîìèêàëû äàìóûíûœ á³ð áµë³ã³ áîëûï òàáûëàäû, ñîíäàé-à îë õàëû ò³ðø³ë³ã³í³œ êµïòåãåí ñàëàëàðûí, àòàï àéòàíäà ñàí ƒàñûðëàð áîéû àçàòàð òàðèõûíäàƒû àéûíäàóøû, µçåêò³ ±áûëüãñòûœ á³ð³ áîëûí êåëãåí ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìäàƒû µçãåð³ñòåðä³ àìòèäû. Ýòíîñòûœ åðòåäåã³ æºíå îðòà ƒàñûðëàðäàƒû ñàðàëàíóûíûœ åœ æîƒàðƒû òàêñîíîìèÿëû µëøåì³ õàëûòû çåðòòåóìåí àòàð áåëã³ë³ á³ð òàðèõè óàûò àðàëûƒûíäàƒû ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìíûœ äàìó êåç圳í ñàðàëàï ò‰ñ³íä³ð³ï áåðåä³. àçàòàðäà á‰ã³íã³ ê‰íãå äåé³í ñàòàëûï êåëãåí ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûì òàéïàëû áµë³í³ñò³œ áåëã³ñ³, åæåëäåí êåëå æàòàí ±áûëûñ. XIX ƒàñûð ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäàƒû òàéïàëàðäûœ ôåîäàëäû äºó³ð æàƒäàéûíäà µì³ð ñ‰ðãåí ñàí ƒàñûðëû êåç圳 àðàëûƒûíäà òåðåœ äå ê‰ðäåë³ µçãåð³ñòåðãå ±øûðàƒàíûí ºðäàéûì åñòå ±ñòàó êåðåê. ¤òêåí ƒàñûðëàðäàƒû àçàñòàí àóìàƒûíäà îðûí àëƒàí ýòíèêàëû ïðîöåñòåðä³ íà îñû ò±ðƒûäàí àðàñòûðƒàí æµí. îƒàì µì³ð³í³œ êåç êåëãåí êµðñåòê³ø³ ñèÿòû, ðóëûòàéïàëû ±ðûëûì äà àòûï-ñåì³ï àëƒàí ±áûëûñ åìåñ, êåð³ñ³íøå, îë ûëƒè µçãåð³ñòåðãå ±øûðàï îòûðàäû, îƒàìíûœ àðûøòàï äàìóû ìåí ºëåóìåòò³ê-ýêîíîìèêàëû, ñàÿñè æºíå îðƒàíûñ òàðèõûíäàƒû àéòà ±ðóëàð ñèïàòòàñ åë µì³ð³íäå êåéäå åëåóë³ ³ç àëäûðàäû. ʵïòåãåí ýòíîñòàðäûœ ±ðàìûíà åèãåí ò‰ðê³ òàéïàëàðû àçà õàëûíûœ íåã³ç³í ±ðàäû, àë îíûœ ðóëû ±ðàìû, òàéïàëû ò‰ï-òàìûðûíûœ îðòà åêåí³íå àðàìàñòàí, Îðòà Àçèÿ, Îðàë µœ³ð³, Àëòàé æºíå áàñà àéìàòàð õàëûòàðûíàí åðåêøå áîëûï êåëåä³. Ò‰ðê³ õàëûòàðûíûœ àëûïòàñóûíäà îëàðäûœ ±ðàìûíà åíãåí òàéïàëàðäûœ àòàðƒàí ûçìåò³ äå á³ð ò±ðƒûäà åìåñ. ̺ñåëåí, áàø±ðò æåð³ïäå ûïøàòàð òàéïàëû á³ðë³ê ðåò³íäå êµð³íãåí æî, àçàòûœ ûïøà ðóû åðåêøå ðóëàð ìåí ðó òîïòàðûèûœ æèûíòûƒû ò±ðƒûñûøäà àëûïòàñòû. Îë áûëàé ò±ðñûï, èññàð àëàáûíûœ îœò‰ñò³ê áµë³ã³íäå µì³ð ñ‰ðãåí µçáåêìàðê³ëåð (þç òàéïàñûíûœ á³ð àòàñû) ±ðàìûíäà ûïøà òàéïàñûèûœ á³ð ðóû äà êåçäåñåä³. Àë àçà òàðèõûèäà ûïøàòàð ýêîíîìèêàëû, ñàÿñè, ºñêåðè æºíå ºëåóìåòò³ê åðåñåé çîð ûçìåò àòàðƒàè ³ð³ òàéïàëàðäûœ á³ð³ áîëäû. Îðòà Àçèÿ, àçàñòàí æºíå á±ðûèƒû Êåœåñ Îäàƒû õàëûòàðûíûœ ±ðàìûíà åíãåí áàñà äà ò‰ðê³ òàéïàëàðû òóðàëû íà îñûíû àéòóƒà áîëàäû. Á±ë îðàéäà áàñà õàëûœòàðäàí åðåêøåë³ã³ àçàòàð àðàñûíäà ò‰ðê³ òàéïàëàðûíûœ êµïòåï êåçäåñåò³í³í, àë åãåð àéñûá³ð òàéïà ³ø³íäå áàñà òàéïàëàðäàí êåëãåí ê³ðìåëåð áîëñà, îëàð á±ë òàéïàíûœ ðóëû ±ðûëûìûí µçãåðòïåé, îƒàí åòåíå ñ³œ³ñ³ï êåòåò³í³í àòàè êµðñåòó êåðåê. Áàñà òàéïàëàðäàí êåëóø³ëåð䳜 îç³í³œ áàñòàïû òåã³í (ò‰ïòàìûðûí) ñàòàìàé, áàñà ýòíî-ºëåóìåòò³ê ±éûìƒà àóûñàòûíû íåë³êòåí? Á±ëàéøà ñ³œ³ñ³ï êåòóãå ºëåóìåòò³êýêîíµìèêàëû ñåáåïòåð ýñåð åòò³. ʳðìåëåðãå ìàëû ‰ø³í æàéûëûì, µç³í³œ æåêå áàñû ìåí ì‰ëê³ ‰ø³í ±ûëû îðƒàó àæåò áîëäû, àë ᱃àí æàœà òàéïàíûœ áàñøûëûƒûí ìîéûíäàï, îíûœ ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìûíà åòåíå ñ³œ³ñ³ï êåòêåí æàƒäàéäà ƒàíà îë æåòåò³í åä³. ʳðìåëåð䳜 áàñà á³ð êàòåãµðèÿñû äà áàð, îëàð àçàòàðäûœ áàñà õàëûòàðìåí ñµƒûñàòûƒûñòàðû êåç³íäå àçàñòàíƒà êµø³ð³ë³ï îíûñòàíäûðûëƒàí µçãå ýòíîñòàðäûœ µê³ëäåð³. àçàòàðäûœ ò³ë³í, ìºäåíèåò³í àáûëäàï, îíûœ á³ð òàéïàñûíûœ ±ðàìûíà åíãåí á±ë îíûñòàíóøûëàð (ìºñåëåí, ûðƒûçäàðäûœ á³ðíåøå ðóëàðû) µç ýòíîíèì³í ñàòàï àëäû æºíå æàœà ýòíèêàëû àçà òàéïàñûíûœ îðòàñûíäà ñîë ðóëàðƒà òºí àðòûøûëûòàð ìåí ±ûòàðäû ïàéäàëàíäû. Îðòà æ‰ç òàéïàëàðû ‰ø³í îðòà íºðñå îƒàìíûœ òàðèõè äàìóûíûœ áåëã³ë³ á³ð êåç圳èäå òóûñòû æàûíäûòû åñåïòåó䳜 ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìäàðûíûœ (æºíå ñîëàðƒà ñºéêåñ ºð ò‰ðë³ òàêñîíîìèÿëû æ³êòåð䳜) êµï ñàòûëûëûƒû áîëûï òàáûëàäû. Îñû àðàäà ìûíàäàé http://kazchronic.host.kz


ñ±ðà òóàäû: ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìäà ±ðïàòàð æ³ã³í³œ ðåòò³ë³ã³ òîëû áåéíåëåíãåí áå, ºëäå ‰ç³ë³ï àëƒàí áóûíäàðû äà áàð ìà? Ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìäàƒû àœûç-ãåíåàëîãèÿïû àéûðà á³ëó êåðåê, îƒàí êîé³íã³ îðòà ƒàñûðäàƒû ìèôò³ê, æàëƒàè ñèïàò ïåí êµï ñàòûëû ±ðïàòàð áàéëàíûñû òîï, îëàðäûœ òåã³ ìèôò³ê àòà-áàáàäàí åìåñ, àéòà èàòû îì³ð ñ‰ðãåí áàáà åñ³ì³èåí áàñòàëàäû æºíå îëàð îñûëàéøà áåëã³ë³ á³ð òàðèõè æàƒûèàè àíû, ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìèûœ ºð ò‰ðë³ òàêñîèîìèÿëû æ³êòåðä³ ñèíàòòàó ‰ø³í îëäàèûëàäû. Ñîëò‰ñò³ê Àðàâèÿ àðàáòàðûíûœ êîãàïåíä³ îƒàìûí çåðòòåé êåëå, À. È. Ïåðøèö áûëàé äåï æàçàäû: «Òóûñòû áåëã³ ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìèûœ òµìåíã³ áóûíäàðûíäà ƒàíà íàòû áîëäû, àë æîƒàðû áóûíäàðäà îë êîá³íåñå æàëƒàí, ãåíåàëîãèÿëû ñèïàòòà åä³». À. È. Ïåðøèöò³œ á±ë àéòàíäàðûí àçàòàðƒà äà îëäàíóƒà áîëàäû. ̺ñåëåí, êåðåéëåð䳜, íàéìàíäàðäûö, îœûðàòòàðäûœ æºíå áàñà òàéïàëàðäûœ åñ³ì³ ìî탵ëäàðƒà äåé³íã³ äºó³ðäåí, ÿƒíè îëàðäûœ àçà õàëû ±ðàìûíà åíãåï óàûòûíàí (XIIXIII ƒàñûðëàð àðàëûƒûíäà) á±ðûí áåëã³ë³ åä³. ߃íè òàéïà áàñûíûœ àœûçƒà àéíàëãàí ò±ëƒàñû ìåí êåé³íã³ îðòà ƒàñûðëû ±ðïàòàð áàéëàíûñû (ëèíèäæè) æàéûíäà àéòïàƒàííûœ µç³íäå, íàòûëàíäûðûëƒàí àçà ðóëàðûíûœ ±ðïà æàëƒàñóû àðàñûíäà òµðò, áºëê³ì, µäàí äà êµï ƒàñûðëàðƒà ñîçûëàòûí óàûò ìåðç³ì³ æàòûð. Äåìåê, á±ë êåçåœ, îíäàƒàí ±ðïàïåí åñåïòåëóãå òè³ñ. Øûíûíà êåëãåíäå àçàòûœ ãåíåàëîãèÿëû ±ðûëûìûíäà ðóëàðäûœ íåã³ç³í ñàëóøû òàéïà êµñåì³í³œ ì±ðàãåð ±ëû ñàíàëàäû íåìåñå îíûœ åê³íø³-‰ø³íø³ áóûíäàðû ±ðïàƒû áîëûï òàáûëàäû. Åíäåøå, Îðòà æ‰ç䳜 òàéïàëû ±ðûëûìûíäà ±ðïà áóûíäàðûíûœ ‰ç³ë³ï, àéòà æàëƒàñûí îòûðóû æºíå ðóäûœ øûƒó òåã³ ò³êåëåé àœûçƒà àéíàëƒàí äàðà ò±ëƒàäàí áàñòàëóû àëûïòû ±áûëûñ. Íàéìàû òàéïàñû ðóëàðûíûœ íåã³ç³í ñàëóøûëàð Êåò᱃à (Òåð³ñòàœáàëû íàéìàí), Ñàðûæîìàðò (Åðãåíåêò³ íàéìàí), Òµëåãåòàé àœûçƒà ñºéêåñ, Íàéìàííûœ ±ëäàðû áµëûï åñåïòåëåä³ (3êåñòåí³ àðàœûç). Áàñà òàéïàëàð ìåí îëàðäûœ ðóëû ±ðûëûìû æµí³íäå äå íà îñûíû àéòóƒà áîëàäû. Êåéá³ð àœûç-ãåíåàëîãèÿëàðäà òàéïàíûœ íåã³ç³í ñàëóøûëàð ìåí ðóáàñûëàðûíûœ àðàñûíäàƒû àðàëû áóûíäàð êåëò³ð³ëåä³ (àðƒûíäàðäûœ ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìûí áåëã³ëåéò³ï 2-êåñòåí³ àðàœûç). Îë áàéëàèûñòûðóøû ±ðïà µê³ëäåð³ äå, íåã³ç³íåí àëƒàíäà, àçàòàðäûœ òàðèõûíà àòûñòû, XV ƒàñûðäà µì³ð ñ‰ðãåí ò±ëƒàëàð. ̱íäàé ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûì êµøíåíä³ æºíå æàðòûëàé êµøïåíä³ ìàë øàðóàøûëûƒû áàñûì áîëƒàí á³ðàòàð õàëûòàðƒà òºí. صë æºíå øîëåéòò³ äàëàëàðäû ìåêåíäåãåí êµøïåë³ ìàëøûëàðäûœ îñû åæåëã³ øàðóàøûëû-ìºäåíè ‰ëã³ñ³ ±çà óàûò áîíû ‰ñòåì áîëûï êåëä³ æºíå îñûíäàé óëã³ìåí µì³ð ñ‰ðóø³ëåð䳜 ºëåóìåòò³ê-ýêîïîìèêàëû óêëàäû ìåí ò±ðìûñûíäà àëƒàøû àóûìäû ±ûëûñà òºí êµíå áåëã³ëåð ñàòàëûï àëäû. Àœûç-ãåíåàëîãèÿëàðäûœ áîëóûí, îëàðäà òàéïàíûœ íåã³ç³í ñàëóøû àœûçƒà àéíàëƒàí æåêå àäàìíàí íàòûëàíãàí àçà ðóëàðûíà æåòåëåéò³í á³ðûœƒàé æ‰éåë³ë³êò³œ ñàòàëìàóûí îñûíäàé ñåáåèòåðìåí ò‰ñ³íä³ðóãå áîëàäû. ¦ðïàòàð áàéëàíûñòàðûíûœ áîëìàóû ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìíûœ æîƒàðû áóûíäàðûíà ƒàíà òºí åìåñ, ñîíûìåí àòàð îëàðäûœ ‰ç³ë³ï àëûï, êåéäå àéòà æàëƒàñòû òàáóû òµìåíã³ òàêñîíîìèÿëû æ³êòåðäåí ïàòðèëèíèäæäåð ìåí ìàòðèëèíèäæäåðäåí äå áàéàëàäû. Ñûñû àçàòûœ êµøïåíä³ àóûìûèûœ (ºóëåò³í³œ) áµë³ûó ïðîöåñ³ìåí, ñîíäàéà ïàòðîèèìèÿìåí áàéëàíûñòû. Ì. Î. Êîñâåí òàáèƒè êµáåþ àóûìèûœ áµëøåêòåíó³íå, ³ð³ ºóëåòòåð䳜 øàƒûí îòáàñûëàðûíà ûäûðàóûíà ºêåï ñîƒàòûíû òóðàëû æàçäû. ̱íäàé ºóëåòòåð, ê‰ðäåë³ îòáàñûíàí ò±ðàòûí á³ðëåñò³êòåð ±ëƒàéûï, íà ñîèäàé ðåòïåí (Ì. Î. Êîñâåíí³œ àéòàíûíäàé) á³ð áàƒûòòàƒû òóûñ òîïòàðƒà (ïàòðèëèíäæäåð) áµëãäåêòåíåä³. ¤ñóä³, áîëøåêòåíóä³ æºíå æàœà àóûëäàðäûœ ±ðûëóûí 4901 æûëû çåðòòåëãåí Ïåòðîïàâë óåç³ àçàòàðûíûœ µì³ð³íåí àéûí êµðóãå áîëàäû: 150 æûë á±ðûí (çåðòòåëãåí æûëƒûäàí Ì. Ì.) óåçä àóìàƒúøäà228; 100 æûëäàí 150 æûëƒà äåé³íã³ êåçåœäå 339; 100 æûëäàí http://kazchronic.host.kz


50 æûë àðàëûƒûíäà 814 àóûë áîëƒàí, àë ñû 50 æûëäà (ÿƒíè XIX ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñûíäà Ì. Ì.) îëàð åíä³ 1213 àóûëƒà µñêåí. Øàðóàøûëûòû æ‰ðã³çó䳜 êµøïåíä³ ðåæèì³ æàéûëûìäàðäû, ñó êµçäåð³í ±òûìäû äà òè³ìä³ ïàéäàëàíóƒà, ìàëäû ñîëàðƒà áàéëàòòûñòû ì‰ìê³íä³ã³íøå êåœ àóìàà øåæ³ðåñ³ ìåí Æ. Áåêò±ðîâòûœ ìºë³ìåò³ àðàñûíäà (êµï ñàòûëûëû ò±ðƒûñüøàí àëƒàíäà) ‰ëêåí àéûðìàøûëû áàð (5-êåñòå). Îñû ò±ðƒûäàí àëƒàíäà Ûñìàéûëäûœ, ðóëû ±ðûëûìƒà ñºéêåñ, Àñàðû ìåí ±ëñàðûíûœ ºêåñ³ åêåí³íå äå ê‰ìºí êåëò³ðóãå áµëàäû. Á±ë àðàäà áåëã³ë³ á³ð ±ðïà áóûíû ò‰ñ³ï àëƒàí æî ïà åêåí? àçàòàðäûœ êµïø³ë³ã³ µçäåð³í³ö æåò³ àòàñûí á³ëãåí. Á±ë îëàðäûœ µç îðòàñûíäà áîëƒàí ýêçîãàìèÿ áîéûíøà æåò³ àòàƒà äåé³íã³ àäàìäàðìåí íåêåãå ò±ðìàóû ‰ø³í êåðåê åä³. Ñîéò³ï, á³ð æàƒäàéäà, æåò³ àòàäàí àëûå á³ð áóûí àëûï òàñòàëûï, øûƒó òåã³ àðƒû àòàäàí ðó áàñûíàí áàñòàï åñåïòåë³ï îòûðƒàí. Åê³íø³ á³ð æàƒäàéäà òóûñòûòû æàœà òàêñîíîìèÿ ëû æ³êòåí áàñòàï åñåïòåãåï ê åçäå (îë æîí³íäå òµìåíäå àéòûëàäû) àðàëû áóûí ‰ç³ë³ï àëûï, àóûìäàð æàœà ðó àòûìåí àòàëƒàí, á³ðà á±ë µðàéäà àëûñòà àëƒàí àëƒàøû (íåã³çã³) ðó áàñûíûœ åñ³ì³ ýòíèêàëû ñàíà-ñåç³ì äºñò‰ð³ ìåí ðóëû òàíûì ûïàëûìåí åñòå ñàòàëûï àëƒàí. Ñîíäûòàí êåç êåëãåí àçà òàéïàñûíûœ ðóëû ±ðûëûìûí áåðå îòûðûï, àëàéäà á±íûœ µç³ ±ðïàòàð áàéëàíûñòàðûí òîëû àìòûìàéòûíûí åñêå ñàëƒàí æµí. ßêè ºð ò‰ðë³ òàêñîíîìèÿëû æ³êòåð àðàñûíäà «‰ç³ë³ñòåð» áîëóû ì‰ìê³è äåï ñàíàó êåðåê, àë ì±íûœ µç³ çåðòòåó áàðûñûíäà àéûí êµð³íåä³. ̺ñåëåí, ñîë Ïåòðîïàâë óåç³íäåã³ Ïîëóäåí áîëûñûíûœ àçàòàðûí àðƒûí òàéïàñûíûœ íåã³ç³í àëàóøû Àòûƒàéäûœ ‰ø³íø³ ±ðïàƒû äåï ñàíàóƒà áîëà îÿð ìà åêåí? Á±ë àðàäà ±ðïàòàð áàéëàíûñòàðûíûœ ‰ç³ëãåí³ àíû. Àë àòûƒàéëàð XVIII ƒàñûðäûœ áàñûíäàƒû ±æàòòàðäà àéòûëàäû, á³ðà îëàðäûœ ðó ðåò³íäå îäàí äà ãµð³ ºð³äå ïàéäà áîëƒàíû ê‰ìºíñ³ç. Êåç êåëãåí àçà òàéïàñûíûœ ðóëû ñõåìàñû áîéûíøà ºð ò‰ðë³ òàêñîíîìèÿëû æ³êòåðä³ àœƒàðóƒà áîëàäû (1 7-êåñòåëåðä³ àðàœûç). Ðóëû-òàéïàëû ‰ðûëûìäàƒû ºð ò‰ðë³ òàêñîíîìèÿëû æ³êòåðä³ æàñû ò‰ñ³íó ‰ø³í òµìåíäåé áåðåò³í ìûíàäàé ñàòûëºð áîéûíøà áåëã³ëåó àáûëäàíƒàí. àéñûá³ð òàêñîíîìèÿëû æ³êòåðãå òàëäàó æàñàƒàí êåçäå îûðìàíƒà ìûíàäàé áàƒäàð áåðåì³ç. Á³ç àðãûí òàéïàñûíûœ ̺ìáåò ðóûíà äåí îéäû äåë³ê. Á±ë æàƒäàéäà òóûñòûòû ò³ã³ïåí åñåïòåó ìûíà ñèïàòòà áîëàäû: 2-êåñòå: À 1 26, ì±íûœ ìºí³ñ³: Ìåéðàì (À) óàíäû (1)àðíû (2) ̺ìáåò (á) äåãåí ñµç. Ðóäûœ ìàœûçû ìåí óàòû, îíûœ áàñàëàð àðàñûíäàƒû ñàëìàƒû øàðóàøûëûòàðûíûœ ñàíûìåí, ñîíäàé-à ðóäû, òàéíàíû áàñàðàòûè àäàìèûœ ñàÿñè îðíûìåí àíûòàëûï êåëä³. XVIXVII ƒàñûðëàðäà àçà îƒàìûíäà ñ±ëòàíäàð òåã³íåí øûàí àäàìäàð ðóëàðäû, òàéïàëàðäû áàñàðóƒà, ò³ïò³ îëàðäûœ êåéá³ðåóëå𳠝àçàòûœ ‰ø æ‰ç³íå õàí áîëûí ñàéëàíóƒà äåé³í ì‰ìê³íä³ã³ çîð àðòûøûëûà èå áîëäû. Îëàð (ñ±ëòàíäàð) ºñêåðè-ñàÿñè áèë³êò³ äå èåëåíóìåí àòàð æàéûëûìäàðƒà, ñó êîçäåð³íå æºíå ò. á. èã³ë³êòåðãå æåêå-äàðà èåë³ê åòóãå ±ûëû áîëäû. Çåðòòåóø³ëåð䳜 ññåïòåóëåð³ áîéûíøà, XVII ƒàñûðäà ñ±ëòàíäàð òåã³í³œ ñàèû ìûœ àäàìƒà æåòåð-æåòïåñ áîëƒàí. Àë XVIII ƒàñûðäà õàíäàð ìåí ñ±ëòàíäàðƒà àðàƒàíäà ðóìåí í僱ðëûì áàéëàíûñòû áîëƒàí ðó áàñû áèëåð䳜 (Øûœƒûñ ò±ûìûíàí òàðàìàƒàí) áèë³ã³ ìåí áåäåë³ ê‰øåéå ò‰ñåä³. Á±ë ìºñåëåãå àçà îƒàìûíûœ ñîñëîâèåëåð³íå ñèïàòòàìà áåðó ‰ø³í åìåñ, áàñà ñåáåïïåí òîòàëûï îòûðìüãç. ̺ñåëå ìûíàäà: àðõè⠝±æàòòàðûíäà áåëã³ë³ á³ð ðó, òàéíà êµá³íåñå ðóäûœ áèëåóø³ñ³, ±ëûñ èåñ³ìåí àòàð áåð³ëåä³. Ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìíûœ àçà îƒàìû òàðèõûíûœ áåëã³ë³ á³ð êåç圳íäå µì³ð ñ‰ðãåí òàêñîíîìèÿëû æ³êòåð³ æµí³íäå ñîë ±æàòòàðƒà ñ‰éåíå îòûðûï ï³ê³ð àéòóƒà áîëàäû. 1759 æûëƒû 22-àœòàðäàƒû ±æàòòà Àáûëàé ñ±ëòàí «àç³ð á‰ê³ë Îðòà îðäàäà áàñ ºì³ðïò³ ðåò³íäå ñàíàëàäû» äåï æàçûëƒàí. http://kazchronic.host.kz


Ñûðòû ³ñòåð àëàñûíûœ æàðëûƒûíäà (1760 æûëƒû 18-ø³ëäå) Àáûëàé ñ±ëòàí «Îðòà ûðƒûç-àéñà îðäàñûíäà òåê á³ð Àòûƒàé ðóûíûœ ºì³ðø³ñ³, àë àëƒàí ðóëàðäû áàñà ñ±ëòàíäàð ìåí ñòàðøûíäàð áàñàðàäû...» äåë³íãåí. ѳá³ð ãóáåðíàòîðûíûœ ì³íäåò³í àòàðóøû ãåíåðàë-ìàéîð ôîí Ôðàóåíäîðôòûœ 1763 æûëƒû 11-íàóðûçäàƒû ðàïîðòûíäà äà ñîëàé êµðñåò³ëãåí. Íà ñµë ðàïîðòòà àòàòû ñòàðøûí àçûáåê áèãå áàƒûíûøòû «Àðƒûí ðóûíûœ àðàêåñåê ±ëûñû» ò. á. òóðàëû àéòûëàäû. Øåæ³ðåãå ñºéêåñ, Àòûƒàé ìåí àðàêåñåê Àðƒûí òàéïàñûíûœ ò‰ðë³ òàðìàƒûíàí (àðàœûç: 2-êåñòå), á³ðà á³ð òàêñîíîìèÿëû æ³êòåðãå æàòàäû, ÿƒíè îëàð á³ð-á³ð³íå íåìåðå àƒàéûí áîëûï êåëåä³. Àëàéäà, ñîë êåç䳜 µç³íäå-à (XVIII ƒàñûðäûœ îðòàñû) êåéá³ð àóûìäàðäûœ, àóûëäàðäûœ ðóëàðƒà æàòóû Àðƒûí òàéïàñûíûœ (ðóëû ±ðûëûìûíûœ) í僱ðëûì òµìåíã³ òàêñîíîìèÿëû æ³êòåð³ìåí àíûòàëàäû. ̺ñåëåí, àðõè⠝±æàòòàðûíäà Àëòàé-Àðƒûí ðóû åäºó³ð æè³ êåçäåñåä³, àë øåæ³ðåãå ñºéêåñ, Àëòàé óàíäûòûœ áàëàñû, ±òàííûœ íåìåðåñ² áîëûï òàáûëàäû (àðàœûç: 2-êåñòå). àçà æ‰çäåð²í³œ ñ‰ëòàíäàðû ìåí ñòàðøûíäàðûíûœ àïàðëàðûíàí 1742 æûëƒû 2330òàìûçäàƒû ±æàòûíàí äà ñîíû àœƒàðóƒà áîëàäû. Àðƒûí òàéíàñûíàí Àòûƒàé æºíå Øàøà ðóëàðûíûœ îê³ëäåð³ìåí àòàð (2-êåñòå) æºíå Àëòàé ðóëàðûíûœ áèëåóø³ëåð³ äå îðûñ áîäàïäûƒûí àáûëäàƒàí, àë îëàð ðóëû ±ðûëûìäà Àòûƒàé ìåí Øàøàòàí á³ð ñàòû òµìåí îðíàëàñàí (2-êåñòå). ̱íäàé æàœà ðó àòûíûœ ïàéäà áîëóû òóûñòûòû æàœàäàí åñåïòåóìåí (æàœà òàêñîíîìèÿëû æ³êòåðìåí) áàéëàíûñòû. Îë áàñòàïû ðóäàí, ºóëåòòåí æàœà òîïòàðäûœ µñ³ï, áµë³í³ï øûƒóûíûœ íºòèæåñ³, àéñûá³ð òîï îæàëûòàðû ñàíûíûœ êµáåþ³ æºíå îëàðäûœ ýêîíîìèêàëû æàƒûíàí á³ðøàìà îøàóëàíóû (µç³í³œ ìàóñûìäû æàéûëûìû, êµøåò³í æîëû, ò. á.) áîëûï òàáûëàäû. Ìàë æàéûëûìûí ýêñòåíñèâò³ ïàéäàëàíó æàƒäàéûíäà êµøïåíä³ ìàë øàðóàøûëûƒûí æ‰ðã³çó ºóëåòòåí æàœà ±ðïàòàð îæàëûòàðûíûœ (áàëàëàðûíûœ, íåìåðåëåð³í³œ æºíå ò. á. îæàëûòàðû) áµë³í³ï øûƒóûí æºíå îëàðäûœ àóûìäàðû ìåí áµë³ìäåð³ æàœà ðóëû òîïòàð ëèíèäæäå𠝱ðóäû àæåò åòåä³. Êåé³íã³ òàéíàëû ±éûìäàðäûœ µç³íä³ê åðåêøåë³ã³ ìûíàäà: îƒàìíûœ ±éûòûñû åíä³ ðó åìåñ, àéòà ºóëåò, êµøïåíä³ àóûì áîëûï åñåïòåëåä³. Òàéíàëû áàéëàíûñòàð ºëñ³ðåï, ò³ïò³ ‰ç³ë³ï, àéìàòû-ºê³ìø³ë³ê áµë³í³ñòåðãå îðûí áåðåä³. Îòáàñûëû àóûìäàð ûäûðàƒàí æàƒäàéäà æàœàäàí ±ðûëƒàí òîïòàð øàðóàøûëûòàðûíûœ ýêîíîìèêàëû æàƒûíàí á³ðøàìà îòïàóëàíƒàèûíà àðàìàñòàí, àóûìäû ±ðàéòûí ‰ëêåí ºóëåòòåð (ïåã³çã³ñ³ æºíå îëàðäàï µñ³ï øûàíäàð) øàðóàøûëû, îƒàìäû æîïå èäåîëîãèÿëû áàéëàèûñûí ñàòàï àëûï, á³ç ïàòðîíèìèÿ äåï àòàéòûè åðåêøå ðóëû òîï ±ðàäû, á±ë æàƒäàéäà ðóëû ì‰ë³ê ºë³ äå òîëû áµë³íáåéä³, êåéá³ð æåð ó÷àñêåëåð³í á³ðëåñ³í ïàéäàëàíó îðûí àëàäû, îƒàìäû-èäåîëîãèÿëû áàéëàíûñòàðäûœ ºð àëóàí ôîðìàëàðû ñàòàëûï àëàäû. àçàòàðäà ºóëåòòåð èåë³ã³íå ûñòàóëàð áîëãåí êåçäå ñîë ºóëåòò³œ, àóûìíûœ áàðëû ì‰øåëåð³ ‰ø³è æàçãû æàéûëüòì (æàéëàó) îðòà áîëûï êåëä³ (àóûìäû ïàéäàëàíó). Á±ë ±áûëûñ êîêòåìã³ (êµêòåó), ê‰çã³ (ê‰çåó) æàéûëûìäàðäû ïàéäàëàíóäàí äà áàéàëàäû. Ïàòðîíèìèÿ ì‰øåëåð³ îðòà ì‰ääåëåð òàëàï åòåò³í êåçäå: ñóëàíäûðó æ‰éåñ³í ñàëƒàíäà, á‰ê³ë àóûì àòûíàí ì‰ë³ê ‰ûòàðûí îðƒàƒàíäà ±æûìäàñûï ºðåêåò åòò³. Á³ð àòàäàí òàðàó ìºñåëåñ³íäå îðòà èäåîëîãèÿ ò. ò. ñàòàëäû. ªäåòòå, æàœàäàè ±ðûëƒàí òîïòûœ ì‰ääåëåð³í ºëåóìåòò³ê æºíå ýêîíîìèêàëû æàƒûïàí îðƒàó òàëàí åò³ëä³. Àë ì±íûœ µç³ êµøïàåíä³ ò±ðìûñ íåí ïàòðèàðõàëäû-ôåîäàëäû àòûíàñòàðäûö, ðóëû íåã³çäåð䳜 (ò³ïò³ µçãåðãåí æºíå àëäûòû ò‰ðäå áîëñà äà) ‰ñòåìä³ã³ æàƒäàéûíäà æàœà ðóáàñû, ñ±ëòàè àðûëû ïåìåñå îç ºóëåò³í³œ ì‰ääåëåð³í îðƒàóƒà ºç³ð, µç îðòàñûíàí ±ñûíûëƒàí àëƒûð äà áåäåëä³ àäàì ûðûìåí æ‰çåãå àñûðûëàòûí åä³. àçà àœûçû áîéûíøà, Àðƒûí òàéïàñû ðóáàñûëàðûíûœ á³ð³ Ìåéðàìñîïû øàìàìåí XVI http://kazchronic.host.kz


ƒàñûðäûœ îðòàñûíäà µì³ð ñ‰ðãåí. ªäåòòå, îñû òàðìàà æàòàòûí àðƒûíäàð Ìåéðàìäû µçäåð³í³œ øûƒó òåã³û³œ ò‰è àçûãû ñàíàéäû. XVIIXVIII ƒàñûðëàðäàƒû àçà øåæ³ðåëåð³ ìåí àœûçäàðûíäà: æàðëàðäûœ àçàñòàíƒà áàñûï ê³ðó³ êåç圳 ìåí îë áàñûíøûëàðäû óûï øûàïíàí êåé³í àçà òàéïàëàðûï µçäåð³í³œ åæåëã³ îíûñòàðüøà àéòàðó êåç³íäå óàíäû, щé³íä³ê, àíæûƒàëû ðóëàðûìåí àòàð áàñà äà ðóëàð æè³ àóûçƒà àëûíà áàñòàéäû. Äåìåê, á±ë àðàäà Àðƒûííûœ Ìåéðàì æºíå Ìîìûí òàðìàòàðûíûœ µñ³ï-îí³ï,. áµëøåêòåíó³ èºòèæåñ³íäå ïàéäà áîëƒàí æàœà ðóëàðäûœ ±ðûëƒàíû àéûí. Àðƒûíäàðäûœ îñû ðó æ³êòåð³ àðàñûíäà åê³-‰ø ±ðïà áóûíû æàëƒàñàòûí øåæ³ðåëåð äå áàð. Á³ðà îëàð Àðƒûí òàéïàñûíûœ ðóëû ±ðûëûìûíà òîëû ñèïàòòàìà áåðå àëà ìà? Ñåíó èûí. ߃íè øåæ³ðåäå óàûò µòå êåëå ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìäàðäûœ êåéá³ð ñàòûëàðû åñòåí øûàí. Äåãåèìåí äå æàðëàð óûï øûƒàðûëƒàííàí êåé³í àçà ðóëàðûí µç æåðëåð³íå àéòàðó êåç³íå îðàëûï, ñîë óàûòòàãû ñàòûëû òóûñòû åñåá³í àíûòàï êµðåé³ê. àçàòûœ ‰ëû àúøû غêåð³ì ±äàéáåðä³±ëû (1858 1931) ñµë êåçäåã³ Åœë³ê ïåí Êåáåêò³œ àéƒûëû ìàõàááàòû òóðàëû äàñòàíûèäà æàðëàð óûëƒàííàí êåé³í àçà äàëàñûïà àéòûï îðàëƒàí êîïòåãåí àçà ðóëàðûí àòàéäû, îëàðäûœ ³ø³íäå Àðƒûííûœ Ìîìûííàí òàðàéòûí òàðìàòàðû: àòûƒàé, àðàóûë, áºñåíòè³í, òîáûòû æºíå àíæûƒàëû áàð. Äåìåê, Åœë³ê - Êåáåê çàìàíûíäà íåã³çã³ òàêñîíîìèÿëû æ³ê áàñàëàðìåí àòàð æîƒàðûäà êåëò³ð³ëãåí Àðƒûí ðóëàðûí äà àìòûƒàí. Õàëû ñàíûíûœ îäàí ºð³ µñó³ XIX ƒàñûðäûœ îðòàñûíäà ºóëåòòåð䳜, àóûìäàðäûœ îäàí ºð³ áµëøåêòåíó³íå, îëàðäûœ æàœà øàðóàøûëû àóûëäàðû ìåí àóûìäàðûíà, ºê³ìø³ë³ê µëøåìäåð³íå òîïòàëóûíà ºêåï ñîòû, àë á±äàí êåé³í îëàð µç áàáàëàðûíûœ åñ³ìäåð³ìåí (óàíäû, щé³íä³ê æºíå áàñàøà) åìåñ, àéòà µç³í³œ åœ æàûí àòàñûíûœ, åñ³ì³ìåí, ÿêè àçà òàéïàëàðû øåæ³ðåñ³íäåã³ åœ òµìåíã³ òàêñîíîìèÿëû æ³êòåðìåí áåëã³ëåíä³. ̺ñåëåí, ѳá³ð àçàòàðû øåêàðà áàñàðìàñûíûœ äåðåêòåð³ áîéûíøà (1841) Àìîëà îêðóã³íäå ìûíàäàé Àðƒûí áîëûñòàðû áîëƒàí. Æîƒàðûäà êåëò³ð³ëãåí 9-êåñòåãå ñºéêåñ, àóûëäàð Àëòàé-àðïû ðóëàðûíà ƒàíà (àðàœûç: 2-êåñòå) á³ð³ã³ï îéìàéäû, ñîíûìåí àòàð àóûìäàðäûœ îäàí ºð³ áµëøåêòåíó³ ìåí îñ³ï-µíó³ áàñòàëƒàí åœ æàûí àòàëàðûíûœ åñ³ìäåð³í àëƒàí. Áîëûñ àòàóëàðû ñîƒàí ñºéêåñ àðïûòûœ øµáåðåñ³ Ò‰íàòàðäûœ, àðïûòûœ ±ëû Ò³íºë³í³œ, Àëòàéäûœ áàëàëàðû àðåêåí³œ, Ìîéûííûœ, Àëûñàé ìåí Áàéäàëûïûœ åñ³ìäåð³ìåí àòàëƒàí. Àìîëà îêðóã³ áîéûíøà æèíàëƒàí äåðåêòåðãå àðàñà: Àðƒûí òàéïàñû ðóëàðûíûœ µñ³ï, åœ æàûí àòàíûœ åñ³ì³ìåí æàœà òîíòàð ïàòðèëèíäæäå𠝱ðûëóûíà ºêåï ñàíûí êµðåì³ç. àóûìíûœ ºðá³ð àäàìû îç³í ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìíûœ æàœà òàêñîíîìèÿëû æ³êòåð䳜 ì‰øåñ³ ðåò³íäå åñåïòåéä³. Îëàð àðïûòàí íåìåñå Àëòàéäàí òàðàéòûí ±ðïàòû æàñû á³ëåä³, á³ðà êµá³íåñå µç³íå í僱ðëûì æàûí àòàñûí (Ò‰íàòàðäû, Àëûñàéäû æºíå áàñàëàðäû) àòàóû äºñò‰ðãå àéíàëƒàí. Àë ðóäûœ øûàí ò‰ï àçûƒûíûœ åñ³ì³íå êåëåò³í áîëñà (ìûñàëû, óàíäû), îíû ºðê³ì àòàé àëìàéäû. Á³ç ᱃àí æàñû åãäå òàðòàí àäàìäàð, àñààëäàð (XIX ƒàñûðäûœ àÿƒû XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà òóƒàí) àðàñûíàí øåæ³ðåëåð ³çäåñò³ðãåí êåçäå æè³ êåçäåñò³ðä³ê, XX ƒàñûðäûœ áàñ êåç³íäåã³ àâòîðëàð äà îñûíäàé èûíøûëûòàðƒà êåçäåñ³ïò³, äåãåíìåí îëàðƒà òàðèõ îéíàóëàðû á³çäåí ãµð³ æàûíûðà áîëƒàíû áåëã³ë³. Àëàéäà, îëàð äà Àòûƒàé ìåí òµìåíã³ ðóëû æ³êòåð àäàìäàðû (Åñåíàìàí, Îëæàƒ±ë æºíå Ò³ëåóìåò) àðàñûíäàƒû, ñîíäàé-à àðàóûë ìåí îíûœ ±ðïàòàðû (îáàé... Ò³ëåï), ò. á. àðàñûí áàéëàíûñòûðóøû ±ðïà áóûíäàðûí äºë àíûòàé àëìàƒàí. Àìîëà îêðóã³ àðƒûíäàðûíûœ áîëûñòàðû àðàñûíäà Òàðàòû ðóûíûœ àòûìåí àòàëàòûí Òàðàòû áîëûñû áàð. Áàðëû çåðòòåóø³ëåð îíû Îðòà æ‰çãå æàòûçƒàíûìåí, á±ë ðóäûœ øûƒó òåã³ òóðàëû îñû êåçãå äåé³í á³ð ï³ê³ð àëûïòàñàí æî. Í. Àðèñòîâ îðòà òàœáà «òàðà» íåã³ç³íäå òàðàòû ðóû ìåí ʳø³ æ‰ç䳜 òàáûí ðóû µçàðà òóûñàí äåï æàçàäû. Àëàéäà, îë äà Òàðàòûíû Îðòà æ‰çãå æàòûçàäû. Îñû ðóäû åíä³ á³ð http://kazchronic.host.kz


çåðòòåóø³ëåð àðƒûíäàðƒà, åê³íø³ëåð³ óàòàðƒà îññà, àë ‰ø³íø³ëåð³ îíû ì‰ëäå äåðáåñ ðó äåï, áµë³ï êµðñåòåä³. Àëàéäà, á±ë ðóäûœ øûƒó òåã³ òóðàëû åãæåé-òåãæåéë³ àéòûï æàòïàéìûç, îíû îñû æîëäàðäûœ àâòîðû åðòåðåêòåã³ çåðòòåóëåð³íäå òî ëû àíûòàï áåðä³. Õàëû àœûçäàðûíà ñºéêåñ, Òàðàòûíûœ àðƒû øûƒó òåã³ ƒàíà åìåñ, á±íû Òàðàòû òàœáàñûíûœ Àðƒûí òàœáàñûíàí åðåêøå áîëóû äà äºëåëäåñå êåðåê. Òàðàòû ðóûíûœ ìûñàëûíàí á³ç ýòíèêàëû ïðîöåñò³œ µçøä³ê åðåêøåë³ã³í êµðåì³ç. Îë åðåêøåë³ê ðóëû-òàéïàëû á³ðëåñò³êò³œ íåìåñå òàéïàíûœ ±ðàìûíà æàœà ýòíèêàëû ýëåìåíòòåð䳜 åíó³íåí æºíå îëàðäû åðåêøå «ðóëàð íåìåñå ðó àòàëàðû» ðåò³íäå äºñò‰ðë³ ãåíåàëîãèÿƒà ì³íäåòò³ ò‰ðäå îñóäàí êµð³íåä³. Àðƒûíäàð àðàñûíäà òàðàòûëàð åðåêøå ðó áîëäû. Áàñà ðóëàðìåí ñàëûñòûðƒàíäà µç³í³œ ñàíû àç åêåí³íå àðàìàñòàí, Òàðàòû Àðƒûííûœ ±ðìåòò³ ±ëû äåï ñàíàëäû, ûñòàóäàí æàéëàóƒà êµøóä³ ºðàøàí ñîë ðó áàñòàï îòûðäû. Ñîíäûòàí µë «Àðƒûííûœ íîòà àƒàñû» ÿƒíè «àðƒûíäàð àðàñûíäà íîòàíû èåëåíóø³», êµøò³ áàñòàï, Àðƒûííûœ áàñà ðóëàðûíà æîë àøóøû äåï àòàëàäû. Òàðàòûëàðäûœ åðåêøå æàƒäàéûí, áºëê³ì, ìûíà ìºñåëåìåí ò‰ñ³íä³ðóãå áîëàð: àçàòàðäûœ îòáàñûëû àòûïàñòàðûíäà ïàòðîíèìèÿ ì‰øåëåð³ (áàóûðëàð) µç àïààðûíäàñòàðûíûœ áàëàëàðûíà (æèåíäåð³íå) åðåêøå ±ðìåòïåí àðàƒàí. Òàðàòûíûœ ðóëû ±ðûëûìûíäà, Àðƒûí òàéïàñûèûœ áàñà ðóëàðûíäà áàéàëàòûíûíäàé, æàœà òàêñîíîìèÿëû æ³êòå𠝱ðàòûí µñ³ì (òàðàìäàð) àœƒàðûëìàéäû. Áàðëû òµìåíã³ ±ðïàòàð µçäåð³è Òàðàòûìûç äåï àòàéäû. Á±ë ðóäûœ áàð åêåí³ µòêåí ƒàñûðäûœ 40-æûëäàðûíûœ áàñ êåç³íäå åê³ îêðóãòå àòàï îò³ëãåí. Øàðóàøûëû àóûìäàðäûœ òîïòàëóû ìåí îëàðäûœ æàœà àòàó (Òîðò‰ë) àáûëäàï, áàñà ðóëàðìåï µçàðà àòûíàñòàðûíäà ñîë àòïåí ³ñ-èìûë æàñàé áàñòàƒàí êåç³ æàð áàñûíøûëàðûí óûï øûàííàí êåé³í àçàòàðäûœ Ñûðäàðèÿ æàƒàñûíàí Îðòàëü㝠àçàñòàíƒà îíûñ àóäàðƒàí óàûòûìåí (XVIII ƒàñûðäûœ åê³íãÿ³ æàðòûñû) äºë êåëåä³. ¤ç ì‰ääåëåð³í îðƒàóƒà ºç³ð àäàì ñàíû áàñûì ðóëàðìåí àòàð ñàíäû ±ðàìû øàƒûí, ñîë ñåáåïò³ ê‰øò³ëåðìåí æàéûëûì, ñó êµçäåð³ æºíå ûñòàóƒà îëàéëû ìåêåíäåð ‰ø³í òàðòûñòà òµòåï áåðå àëìàéòûí ºëñ³ç ðóëàð äà àéòûï îðàëäû. Îñû øàƒûí ðóëàðäûœ í僱ðëûì ³ð³ëåð³íå á³ð³ãó³ ƒàíà êµðø³ëåð³í³œ çîðëû-çîìáûëûƒûíà òîéòàðûñ áåðóãå ì‰ìê³íä³ê àëàòûí åä³. Ñîíäûòàí щé³íä³êòåí òàðàéòûí òµðò ±ðïàòûœ µê³ëäåð³ á³ð³ã³ï, «òµðò±ë» ðóû äåãåí æàœà àòàó àëäû. Õàëû àœûçäàðûíà ñºéêåñ á±ë ðó Ìàëàé, ƺä³ãåð, µéëûáàé, Øàƒûðáàé äåãåí àƒàéûíäû òµðò àäàìíûœ ±ðïàòàðûè á³ð³êò³ðãåí. ʉøò³ ðóƒà àðñû ò±ðó ‰ø³í á³ð òîïà á³ð³ãó ‰ëã³ñ³ àçà òàðèõûíäà àç åìåñ. Á±ë ±áûëûñ ºñ³ðåñå îœûðàò òàéïàñû ðóëàðûíûœ îçàðà àòûíàñòàðûíàí ìåéë³íøå àéûí êµð³íåä³ (8-êåñòå). Áàñà òàéïàëàð ûƒûñòûðƒàí îœûðàòòàð Îðòà æ‰ç䳜 Àùûñó, Ñàðûñó îçåèäåð³ áîéûíàí, Îðòàó òàóëàðûíûœ ñîëò‰ñò³ê æºíå øûƒûñ áåòêåéëåð³íåí, ò. á. îíûñ àóäàðûï, àðàòàó îéíàóëàðû ìåí Òàëàñ µçåí³ òµö³ðåã³íäå êµø³ï æ‰ðä³. Æàœà æåðëåðãå êîø³ï-îíƒàííàí êåé³è äå ðóëàð àðà-ñûíäàƒû äàó-äàìàé, àòûƒûñòàð òîòàìàäû, á±íûœ µç³ ýêîíîìèêàëû æºíå ºëåóìåòò³ê ñåáåïòåðãå (æàéûëûì ‰ø³í ê‰ðåñ, ðóàðàëû äàóëàðäû øåøóäå ‰ñòåìä³ê, ò. á.) áàéëàíûñòû ä‰ðê³í-äóðê³í òóûíäàï îòûðäû. ʵðíåê³ë³ê ‰ø³ï µç³ì³ç äåè µÿòûí òàêñîíîìèÿëû æ³êòåðäåã³ îœûðàò òàéïàñûïûœ ðóëû ±ðûëûìûí êåëò³ð³ï µòåé³ê. îöûðàòòàðäûœ îðòà òàœáàñû «áîñàƒà òàœáà», ±ðàïû «Àëàòàó». Àœûç áîéûíøà, Ñàðû, Ñàïàð, Áîæáàí Æàìàíáàéäûœ áàëàëàðûíàí ûñûì êµðãåí. Ñàœƒûë ìåí îíûœ ±ëû Ìàœƒûòàé ûñûì êµðãåí àƒàéûíäûëàðäû æàòàƒàí. ̳íå, îñû áåñ àäàì (àƒàéûíäû åê³ àäàì ìåí ‰ø íåìåðå) îç àóûëäàðûìåí îñà æàœà îäàà á³ð³ã³ï, îëàðäûœ ðóû http://kazchronic.host.kz


«áåñ àòà» («áåñ àòàíûœ áàëàñû») àòàëà áàñòàƒàí. Á±ë îäà µçäåð³í áàñà îœûðàòòàðäàí àéûðó ‰ø³í Ñàœƒûëäûœ «Ì‰êºìàë» äåãåí ±ðàíûí àáûëäàƒàí. Îñû îðàéäà «Àëïàìûñ áàòûð» ýïîñûíäà «Àëàòàó» äåãåííåí áàñà ±ðàí 浝 åêåí³ åñêå ò‰ñåä³. Åãåð á±ë ýïîñòûœ ûïøà í±ñàñû XIVXVII ƒàñûðëàðäà àëûïòàñàíûí åñêåðåò³í áîëñà, äåìåê, åê³íø³ ±ðàí («Ì‰êºìàë») XVIII ƒàñûðäà ïàéäà áîëƒàí. Ñîíûìåí àòàð á±ë îäà µê³ëäåð³í³œ µç ðóëû ±ðàí äàðû: ñàïàðäûœ «Àéòó», ñàðûíûœ «Áàðû», áîæáàííûœ «àéíà» äåãåí µç îðòàëàðûíàï øûàí àòàòû áèëåð䳜 åñ³ì³ìåí àòàëƒàí ±ðàíäàðû äà áîëƒàí. Îñûäàí I...V òàêñîíîìèÿëû æ³ê XVIII ƒàñûðäà ±ðûëƒàí äåãåí îðûòûíäû æàñàóƒà áîëàäû. îœûðàòòàðäûœ ðóëû ±ðûëûìûíà òàëäàó æàñàé êåëãåíäå åê³ òàêñîíîìèÿëû æ³êò³: æîƒàðƒû ñàòûíû (Áîæáàí ìåí Ñàœƒûëäû) æºíå òµìåíã³ ñàòûíû (Ñàðû, Ñàïàð, Ìàœƒûòàé) àòàï îòêåí æîí. Ñàœƒûë ìåí îíûœ ±ëû Ìàœƒûòàé äåðáåñ ðóëû ±ðûëûìäà𠝱ðƒàí, îíûœ ±ðïàƒû ºêåñ³í³œ ðóûíàí îøàóëàíûï Ìàœƒûòàé òµœ³ðåã³íå òîïòàñûï, îœûðàò òàéïàñûíûœ äåðáåñ ðóûíà àéíàëƒàí. Àë Ìàœƒûòàéäûœ áàñà ñåã³ç ³í³ñ³ áîëñà, µçäåð³í á±ðûíƒûñûíøà Ñàœƒûë ðóûíàí øûàíáûç äåï ñàíàï, àƒàëàðû ñèÿòû äåðáåñò³êêå ±ìòûëìàƒàí. ªðèíå, áåëã³ë³ á³ð ðóäûœ äåðáåñò³ã³ æàéûíäà ñµç åòêåíäå îíû àáñîëþòò³ êµðñåòê³øêå àéíàëäûðóƒà áîëìàéäû. ̺ñîëåí, øàðóàøûëûòû àóûëäàð, ºê³ìø³ë³ê-àóìàòû µëøåìäåð (åñê³ëåð³ ìåí æàœàäàí ±ðûëƒàíäàðû) á³ð-á³ð³ìåí àëàéäà òûƒûç áàéëàíûñòû áîëƒàí: åê³í³œ á³ð³íäå îëàðäûœ êµøåò³í æîëäàðû îðòà åä³, á³ðà ºðá³ð æàéûëûìäàð ºðá³ð òîïòûœ áåëã³ëåíãåí ò±ðàƒû áîëäû, àë ûñòàéòûí æåð áåëã³ë³ á³ð øàðóàøûëûà, àóûëƒà áåê³ò³ë³ï áåð³ëä³; àóìàòû áàéëàíûñòàð áàðƒàí ñàéûí ûƒûñòûðûí øûƒàðûëà áåðãåí³ìåí, òóûñòû áàéëàíûñ, ÿƒíè ïàòðîíèìèÿíû àíûòàéòûí áåëã³ëåð ‰ç³ëìåé îç ìºí³íäå ñàòàëƒàí. ªðá³ð øàðóàøûëû àóûì µç îíûñûí ‰ëƒàéòûï îòûðóƒà ±ìòûëäû, àëàéäà êàçàê ñòàíèöàëàðû ìåè Îðòàëû Ðåñåéäåí îíûñ àóäàðóøûëàð àçà æåð³ïå àçûòû êµï ààí ñàéûí æàéûëûìäû àëàïòàð òåç òàðûëà ò‰ñêåí åä³. Á±ƒàí îñà á³ðàç æåð êµëåì³í ôåîäàëäàð ìåè ñòàðøûíäàð (áàòûðëàð, áèëåð, áàéëàð) òàðòûï àëäû. Õàëûòûœ òàáèƒè µñ³ì³ àðòûï, æàœà øàðóàøûëûòû àóûëäàðäüãœ, ò³ïò³ áîëûñòàðäûœ äà ïàéäà áîëà áàñòàóû æåð òàïøûëûƒûí ê‰í µòêåí ñàéûí àíû áàéàòà áåðä³. Åãåð XIX ƒàñûðäûœ 40-æûëäàðû áàñûíäà Àìîëà îêðóã³íäå á³ð ƒàíà Ò³íºë³-àðïû áîëûñû áîëñà, XIX ƒàñûðäûœ, àÿƒû XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà á±ë áîëûñòû áåñ áîëûñà µñ³ï, îíäàƒû ò±ðƒûíäàð á±ðûíƒû àëûñ àòàëàðûí àóûçƒà àëìàé, åœ æàûí òàêñîíîìèÿëû æ³êòåã³ ò±ëƒàíûœ åñ³ì³ìåí µçäåð³í òåê ò³íºë³ë³êòåðì³ç äåï àòàƒàí. Á±ë æàœà ïàòðèëèíèäæä³ê ±ðûëûì àëûïòàñóûíûœ àéûí êµð³í³ñ³. Òàêñîíîìèÿëû æ³ê íàƒûç òóûñòûòû íåã³ç³íåí àëƒàíäà á³ð ºêå-øåøåäåí òóƒàí íåìåñå íåìåðå àƒàéûíäûëàð ðåò³íäåã³ àäàìäàðäàí áàñòàóäû àæåò åòåä³. Á³ðà êåéäå áàñàøà äà áîëàäû: òàêñîíîìèÿëû æ³êòåðãå ò‰ðë³ ±ðïàòàðƒà æàòàòûí àäàìäàð äà æàòàäû, ìûñàëû, àƒàéûíäû Ò³íºë³, ̺ìáåò æºíå îëàðäûœ íåìåðå òóûñû Òîà (2-êåñòå). Á±äàí á³ç á³ðíåøå ºóëåòòåð ìåí àóûìäàðäûœ óàòê‰ø³ áàñûì äàðà ò±ëƒàëàð òµœ³ðåã³íå á³ð³ãå òîïòàñûï îòûðƒàíûí êµðåì³ç. Ñîíäûòàí àðõè⠝±æàòòàðûíäà, ýòíîãðàôèÿëû ýêñïåäèöèÿëàðäûœ ìàòåðèàëäàðûíäà ðó àòàóû ʵçåéäåí (Ò³íºë³ ìåí ̺ìáåòò³œ àƒàñû) åìåñ, Òîàäàí áàñòàëàäû. Îë áûëàé ò±ðñûí, àóûìäàð îäàí ºð³ áµëøåêòåí³ï, Òîàíûœ ±ëû Ò‰íàòàðäûœ òµœ³ðåã³íå á³ð³ãå áàñòàäû. Äåìåê, äåðáåñ áîëûñà áµë³íó äåãåí³ì³ç ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìäà æàœà òàêñîíîìèÿëû æ³êòåð䳜 ±ðûëóûíà òóðà áàñòàéòûí æîë áîëìà. Ðóäûœ ±ëƒàþû ìåí îäàí (áµëøåêòåíó ìåí òîïòàðäûœ á³ð³ãó³ ñåáåá³í) æàœà ðóëàðäûœ ïàéäà áîëó ïðîöåñ³í ò‰ñ³íóäå Â. Ìàåâñêèé䳜 XIX ƒàñûðäûœ 70-æûëäàðûíäà Çàéñàí óåç³í³œ ʵêïåêò³ ó÷àñêåñ³íåí æàçûï àëƒàí ìºë³ìåòòåð³ äåí îÿðëû. ѵë êåçäå Íàðûí áîëûñûíäà Íàéìàííûœ 13-±ðïàƒû, Íàçàðäûœ (̱ðûí ðóû ±ðïàòàðûíûœ á³ð³) ñåã³ç³íø³ íåìåðåñ³, 80 æàñòàƒû Æàðûëƒàï äåãåí àðò µì³ð ñ‰ðãåí. Æàðûëƒàï Íàéìàííàí òàðàƒàí îí ‰ø³øí³ áóûííûœ á³ðäåí-á³ð µê³ë³ æºíå 12 ±ëäûœ ºêåñ³ áµëƒàí. Ñîë êåç䳜 µç³íäå-à (1874) àçàòàð áºéãå ìåè ê‰ðåñòå ðóáàñûíûœ åñ³ì³í àéòûï, http://kazchronic.host.kz


«Æàðûëƒàï» äåï àéáûíäû ±ðàíäàéäû åêåí. Îëàðäûœ ñàíû 5060 øàœûðà, ÿƒíè åð àäàìäàðû 200-äåé æàí áîëƒàí. Æèûðìà òµðò æûëäàí êåé³í (1898) æàðûëƒàïòàð ñàíû åê³ áîëûñà æåòêåí (160 øàœûðà íåìåñå åðëåð ñàíû 560 æàí), ÿƒíè 24 æûë ³ø³íäå îëàðäûœ ñàíû ‰ø åñå êµáåéãåí. ʵð³ï îòûðƒàíûìûçäàé, á±ë àðàäà ºóëåòòåð ìåí àóûìäàðäûœ áîëøåêòåíó³ æàœà àóûëäàð ìåí áîëûñòàðäûœ ±ðûëóûíà àëûï êåëãåí, ì±íûœ µç³ æàœàäàí ðó ±ðûëóû áàñòû àéƒàòàðûíûœ á³ð³ áîëûï ñàíàëàäû. Ò³íºë³ ±ðïàòàðûíäà äà îñûíäàé ±áûëûñ îðûè àëƒàí (2-êåñòå). Á³çãå ìºë³ìåò áåðóø³ Ò‰ñ³ïáåê щëåéìåíîâ Òøºë³í³œ îíûíøüã áóûíû. Åãåð XIX ƒàñûðäûœ áàñ êåç³íäå Ò³íºë³ëåð á³ð áîëûñòàí ƒàíà ò±ðñà, ñîë ƒàñûðäûœ àÿƒûíäà îíûœ ±ðïàòàðû µñ³ï-µí³ï, áåñ áîëûñ áîëƒàí, ñµéò³ï µç ðóûíûœ íåã³ç³í àëàóøû àðïû åìåñ, Ò³íºë³ äåï ñàíàëƒàí. Ò³íºë³ìåí á³ðãå àðƒûíäàðäûœ ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìûíäà æàœà òàêñîíîìèÿëû æ³ê (òóûñòûòû) ±ðàƒàí Àëòàéäûœ, Åñåíàðòòûœ, ¤ì³ð䳜, Òåìåøåí³œ, ò. á. ±ðïàòàðû òóðàëû äà îñûíû àéòóƒà áîëàäû. Êîøïåë³ æºíå æàðòûëàé êµøïåë³ ìàë øàðóàøûëûƒûíûœ µç³íä³ê åðåêøåë³ã³íå áàéëàíûñòû ðóëû òîïòàðäûœ µñ³ï-µí³ï îøàóëàíóû, á³ðòå-á³ðòå æàœà ðóëû àòàëàðäûœ ±ðûëóû áàø±ðòòàð ìåí Îðòà Àçèÿ õàëûòàðûíà äà òºí áîëäû. àçà òàéïàëàðûíûœ òóûñòû åñåá³ àòàëàð òàðàïûíàí æ‰ðã³ç³ëåò³í³ áåëã³ë³. Á±íûœ µç³ ñµç æî, ‰ø-áåñ, êåéäå îäàí äà êµï åœ æàûí ±ðïàòàð á³ð òîïà á³ð³êêåí ïàòðèàðõàò äºó³ð³í³œ áåëã³ñ³ áîëûï òàáûëàäû. Á±ë íåã³çã³ µíä³ð³ñ ±ðàë-æàáäûòàðûíà ±æûìäû ìåíø³êò³ ñàòàó àæåòò³ã³ òàëàï åòêåí ‰ëêåí ºóëåòò³œ øàðóàøûëû á³ðëåñò³ã³íåí êîð³í³ñ òàïòû. Á³ðà àçà òàéïàëàðûíûœ ãåíåàëîãèÿñûíäà òóûñòûòû ºéåë òàðàíû áîéûíøà åñåïòåéò³í ìàòðèàðõàò äºó³ð³í³œ í僱ðëûì êµíå ôîðìàñû äà ñàòàëƒàí. Îœò‰ñò³ê ñëàâÿíäàðûíäàƒû «äîìà÷èöà», ñëîâåíäåðäåã³ «ãîñïîäàðèöà», îðûñòàðäàƒû «áîëüøóõà» íåìåñå «ñòàðøàÿ» ñèÿòû, êåéá³ð àçà ºéåëäåð³ äå ýêîíîìèêàëû æºíå îƒàìäû µì³ðäå çîð áåäåëãå èå áµëƒàí. Îë áûëàé ò±ðñûí, êåéäå ò³ïò³ á³ð ðóäûœ àòûí àëƒàí ºéåëäåð äå àçà òàðèõûíäà áàðøûëû. Ìûñàëû, èàéìàèäàðäûœ ãåíåàëîãèÿñûèäà á³ð ûçûòû àœûç ñàòàëƒàí. Ìàòà äåãåí ûç (àðàêåðåé ðóûíûœ áåñ³íø³ áóûíûíäà) Òîòàðîæà äåãåí ñàðòà ò±ðìûñà øûàí. Îëàðäàí åê³ ±ë òóƒàè. Òµòàðîæà á³ð áàëàñûí àëüò, Îðòà Àçèÿäàƒû òóûñòàðûíà êåòêåí äå, Áàéæ³ã³ò äåï àòàëàòûí åê³íø³ñ³ àíàñûìåí àëûï, ñàí òàðàìäû Áàéæ³ã³ò ðóûíûœ íåã³ç³í àëàƒàí. Á±ë ðóäàí êîðíåêò³ òàðèõè ò±ëƒàëàð, ìºñåëåí, æàð áàñûíøûëàðûí óûè øûƒó äºó³ð³íäåã³ áåëã³ë³ áàòûðëàðäûœ á³ð³ àáàíáàé øûàí. Îë îë ìà, îñû áàòûðäûœ åñ³ì³ àðàêåðåéëåð䳜 ±ðàíûíà àéíàëƒàí. Àáûëàé õàí «Äàðàáîç» äåï àò îéƒàí. Íåìåñå áàñà á³ð ìûñàë êåëò³ðåé³ê. Àéòîëûííûœ íåìåðåñ³ Áèñàðàíûœ (3-êåñòå) ê‰éåó³ íàøàð àäàì áîëûï øûƒàäû. Îë áàëàëàðûí àëûï, àƒàñû îíàáàéƒà êåò³ï àëàäû. îíàáàé ìåí Àéòîëûèíûœ áàëàëàðûèàí êµïòåãåí ±ðïà òàðàí, îëàð µçäåð³í îñàðëàñ Àéòîëûí îíàáàé ±ðïàƒûìûç äåï àòàƒàí. Àðƒûí òàéïàñûíà, îíûœ ìàòðèàðõàò äºó³ð³í³œ êµíå ôîðìàëàðû æàéûíäà ñµç åòóãå áîëàòûí, XIX ƒàñûðäà ïàéäà áµëƒàí, ìàòåðèëèíäæ ±ðƒàí á³ð òàðìàƒüøà àéòûï îðàëàéû. Á±ë ‰ø³í غêåð³ì ±äàéáåðä³±ëû øåæ³ðåñ³íåí àëûíƒàí àðƒûíäà𠝱ðûëûìûíûœ á³ð òàðìàƒûí êåëò³ðåé³ê. Øàíøàð ±ðïàòàðûíûœ á³ðàòàð µê³ëäåð³ òàðèõûìûçäà êµðíåêò³ îðûí àëàäû. Ãóáåðíàòîðäûœ ì³íäåò³í àòàðóøû ãåíåðàë-ìàéîð Ôðàóåíäîðôòûœ Ñûðòû ³ñòåð àëàñûíà ðàïîðòûíäà (1793 æûëƒû 11-ïàóðûç) áûëàé äåë³ïãåí: «...Æàñû àç³ð䳜 µç³íäå òîñàí àëòûƒà òîëƒàè àçûáåê áè àòà-áàáàñû àðàêåñåê ±ëûñûíûœ Àðƒûí ðóûèäà ºðàøàí áè æºíå àçû áîëûï êåëãåíä³êòåï äå, Îðòà îðäàäà àòàòû äà óàòòû, äºóëåòò³ áîëûï ñàíàëàäû...». àç äàóûñòû àçûáåê áè òóðàëû õàëû àðàñûíäà îñû êåçãå äåé³í êµïòåãåí àœûç áàð. Òºòò³ìáåò (18151862)êµðíåêò³ ìåìëåêåò àéðàòêåð³, æàí òåá³ðåíòåð ºñåì ê‰éëåð³ìåí http://kazchronic.host.kz


õàëû ñ‰é³ñïåíø³ë³ã³ïå áîëåíãåí êîìïîçèòîð. Êåç³íäå èìïåðàòðèöà Àííà Èîàííîâíàíûœ Îð µçåí³ ñàƒàñûíàí àëà ñàëóƒà ð±ñàò åòó òóðàëû ãðàìîòàñû ªá³ëàéûð õàíƒà Òºòò³ìáåò áàòûð àðûëû áåð³ëãåí åä³. Ò±ðïàííûœ ûçû ¦ëæàí ±íàíáàéäûœ ºéåë³, îë ±ëû àûíûìûç Àáàéäûœ àíàñû, àë Ɖñ³ïò³œ ûçû ijëäà Àáàéäûœ ºéåë³. Øàíøàðäûœ ºéåëäåð³: Àéáèêå ìåí ͱðáèêåäåí êµï ±ðïà òàðàï, îëàð àóûìäàðƒà, àë àóûìäàð áîëûñòàðƒà á³ð³êò³. Á±ë àðàäà äà ðóëû-òàéïàëû ‰ðûëûìäà æàœà òàêñîíîìèÿëû æ³êò³œ ïàéäà áîëƒàíû êµð³íåä³, îíûœ ‰ñò³íå Øàíøàðäûœ ±ðïàòàðû àòàëàðûíûœ åñ³ì³ìåí àòàð àíàëàðûíûœ (Àéáèêå æºíå ͱðáèêå) åñ³ìäåð³í äå àáûëäàƒàí. 1841 æûëƒû äåðåêòåð áîéûíøà, àðàðàëû îêðóã³íäå Àéáèêå-Øàíøàð, ͱðáèêåØàèøàð àòòû áîëûñòàð äà áîëƒàí. Ðåâîëþöèÿƒà äåé³í á±ë æåð䳜 àçàòàðû µçäåð³í³œ àóûìäû ì‰ääåëåð³í áµë³ï êµðñåòê³ñ³ êåëñå (ìûñàëû, êîø³-îí, æàéûëûìäû æåðëåðä³ áåëã³ëåãåí êåçäå), µçäåð³í îñû áîëûñòàðäûœ àòûìåí àòàëàòûí ðóëàðƒà æàòûçûï êåëãåí. Ðóàðàëû äàó-äàìàé êåç³íäå á±ë åê³ òàðìà Øàíøàð ðóûíûœ µê³ëäåð³ ðåò³íäå µðòà àòà àòûíàí µê³ëä³ê åòêåí. Ñîíûìåí àçà øåæ³ðåñ³íäå òóûñòûòû àòà æîëûìåí ƒàíà åìåñ, àíà æîëûìåí äå åñåïòåó䳜 á³ð êµð³í³ñ³ îñûíäàé. àçà òàéïàëàðûíûœ ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìûíäà ºð ò‰ðë³ òàêñîíîìèÿëû æ³êòåðäåã³ ðóëàð æåêå àäàìäàðäûœ åñ³ìäåð³ìåí, ñîíûìåí àòàð îëàðäûœ ëààï àòûìåí, êåé æàƒäàéäà ò³ïò³ µç òàœáàëàðûíûœ (ðóëû áåëã³ëåð³í³œ) áåëã³ àòàóûìåí àòàëƒàí. Ìûñàëû, æîƒàðû øåêò³ æºíå òµìåí øåêò³ ðóëàðû µç àòàóëàðûí òàœáàëàðûèûœ áåéíåñ³íå áàéëàíûñòû àëãàí (àðàœûç: 2-êåñòå). Àðƒûè òàéèàñûíûœ îðòà òàœáàñû Î Î . àë æîƒàðû øåêò³ ðóûíûœ òàœáàñûíäà æîƒàðû àðàòûï ñàëûèƒàè ñûçûøà , àëòµìåí øåêò³ëåðäå òåìåí àðàòûï ñàëûíƒàí ñûçûøà áåéíåëåíãåí. Àòàëƒàí Àðƒûí ðóëàðû æàðëàð øàïûíøûëûƒû êåç³íäå Ѻìåêå õàíìåí á³ðãå îðûñ øåêàðàñûíà àðàé êµøêåí. àðàêåñåê ðóûíûœ àòàóû ëààï àò, àë ðóäûœ íåã³ç³í àëàóøûíûœ øûí àòû Áîëàòîæà. Á³ð àœûç áîéûíøà, Áîëàòîæà Àðƒûííûœ ꉜ³íåí òóƒàí äà, åíä³ á³ð àœûçäà: îë ʳø³ æ‰çäåí êåë³ï, Àðƒûí ðóëàðûíà îñûëƒàí. Ì. Òûíûøáàåâ ñû æîðàìàëäû ä±ðûñ äåï åñåïòåéä³ æºíå ðóáàñû àçûáåê áè (îë æµí³íäµ æîƒàðûäà àéòûëäû) ò±ñûíäà àðàêåñåê ðóûíûœ ê‰øåéãåí³ òóðàëû àéòà êåë³ï, á±ë îðàéäà èàéìàí òàéïàñûíàí øûàí àûííûœ ìûíàäàé µë圳í êåëò³ðåä³: àðàêåñåê àï-àðà ꉜíåí òóƒàí, àçûáåê áí áîëûï áåò³í æóãàí. àðàêåñåê ðóûíûœ ìûñàëûíàí á³ç, á³ð æàƒûíàí, æàœà ýòíèêàëû ýëåìåíòòåð䳜 áàñà á³ð ðóëû-òàéïàëû á³ðëåñò³ê ±ðàìûíà îñûëóûíûœ ‰ëã³ñ³í, àë åê³íø³ æàƒûíàí ðó àòû áîëûï îíûœ íåã³ç³í ñàëóøûíûœ åìåñ, ëààï àòûíûœ îðíûƒóûí êµðåì³ç. àðàêåñåê ðóûíûœ êåé³íã³ òàêñîíîìèÿëû æ³êòåð³íäå äå ëààï àò áàð. Ì. Òûíûøáàåâ êåëò³ðãåí àðƒûíäàð øåæ³ðåñ³í³œ غêåð³ì ±äàéáåðä³±ëû ò. á. àëƒà òàðòàí øåæ³ðåëåðäåí á³ðøàìà àéûðìàøûëûƒû áàéàëàäû. Ì. Òûíûøáàåâ øåæ³ðåñ³íå ñºéêåñ àðàêåñåêò³œ Áîøàí æºíå Òàœàñ äåãåí åê³ ±ëû áîëƒàí (11-êåñòå). Ñûñûíûœ Øîð äåï àòàëûï êåòêåí íåìåðåñ³ Áàòûð. Îíûœ ±ðïàòàðû àðàêåñåêòåð àðàñûíäà åœ êµï æºíå åœ ê‰øò³ñ³ áîëƒàíû æµí³íäå Ì. Òûíûøáàå⠝àçàòàð àðàñûíäà àéòûëûï æ‰ðãåí ìûíàäàé æîëäàðäû êåëò³ðåä³. àðàêåñåê Øîðìûç, ±äàéäàí äà çîðìûç. * * * Ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìƒà òàëäàó æàñàƒàí êåçäå ±ðûëûìíûœ æîƒàðû äåœãåé³ ìåí òµìåíã³ êµï ñàòûëû ±ðïà ±ðûëûìûíà òºí àœûç-ãåíåàëîãèÿíû àæûðàòà á³ëó êåðåê. Á³ð³íø³ http://kazchronic.host.kz


æàƒäàéäà: îë æàëƒàí, ãåíåàëîãèÿëû ñèïàòòà, ýòíèêàëû ñàíà-ñåç³ì ìåí èäåîëîãèÿ ûïàëûíäà àëûïòàñàí. Åê³íø³ æàƒäàéäà: êµï ñàòûëû ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûì ºð ò‰ðë³ òàêñîíîìèÿëû äåœãåéëåðãå áµë³íåä³ æºíå îëàðäûœ ºðàéñûñûí áåëã³ë³ á³ð òàðèõè êåçåœãå æàòûçóƒà áîëàäû. Ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìäà ±ðïàòàðäûœ äºéåêò³ áàéëàíûñû æî. Á±ë ±ðûëûìäà (æîƒàðû æ³êòåð³íäå äå, òµìåíã³ëåð³íäå äå) êåéá³ð áóûíäàð æîƒàëûï êåòêåí, ±ðïà áàéëàíûñû ‰ç³ëãåí ò±ñòàðû äà ±øûðàñàäû. Òàêñîíîìèÿëû æ³êòåð䳜 ±ðûëóû õàëû ñàíûíûœ òàáèƒè µñó³íå, ºóëåòòåð䳜, àóûìäàðäûœ áµëøåêòåíó³íå áàéëàíûñòû, µç êåçåã³íäå, êåëåñ³ áµëøåêòåíóä³ áàñòàï áåðåä³. Á±ë ±áûëûñ æàœà øàðóàøûëû àóûìäàðûíûœ, êµøïåíä³ æºíå æàðòûëàé êµøïåíä³ ìàë øàðóàøûëûƒûíûœ (áåëã³ë³ á³ð àóìàòàƒû ìàë áàñûíûœ ñàíûíà àðàé) åðåêøåë³êòåð³ ñàëäàðûíàí îñû æàœàäàí ±ðûëƒàí àóûìäàðäûœ á³ðøàìà îøàóëàíƒàí òîïòàðûíà íåìåñå ïàòðîíèìèÿ àòûíàñòàðûíà áàéëàíûñòû òîïòàðƒà á³ð³ãó³íå ìºæá‰ð åòåä³. Æàœàäàí ±ðûëƒàí òîïòàð òóûñòû åñåá³í îñû øàðóàøûëû á³ðëåñò³ã³í àëûïòàñòûðóƒà ì±ðûíäû áîëƒàí àäàìíàí áàñòàéäû. Ñîíûìåí àçà øåæ³ðåñ³íäå òóûñòûòû áàñòàóäûœ æàœà òàêñîíîìèÿëû æ³êòåð³ ïàòðèëèíäæäåð ìåí ìàòðèëèíäæäåð ûïàëûìåí àëûïòàñàè äåéì³ç. Øûíûíà êåëãåíäå, ºðá³ð òàêñîíîìèÿëû æ³ê æàœà ðóëàðäûœ æèûíòûƒû, îëàðäûœ àòàóëàðû á³ð àòàäàí òàðàƒàí æºíå àòà òåã³ íàòðèëèíäæ, á³ð àíàäàí òàðàƒàí ìàòðèëèíäæ ò±ðƒûñûíäà áåëã³ëåíãåí. Á±ë îðàéäà àðƒû àòàñûíûœ åñ³ì³ ýòíèêàëû ñàíà-ñåç³ì ìåí èäåîëîãèÿíûœ ûïàëûìåí ïàòðîíèìèÿíûœ êîïòåãåí ì‰øåëåð³í³œ åñ³íäå ñàòàëûï àëàäû. Ðóëû-òàéèàëû ±ðûëûìäû, õàëû çåðäåñ³íäå ñàòàëûï œàëƒàí àñà êµðíåêò³ àéðàòêåðëåð òóðàëû àœûçäàð ìåè æûðëàðäû òàðèõ ‰ø³ï ñàòàï àëƒàí äà ñµë äºñò‰ð. ªð ò‰ðë³ òàêñîíîìèÿëû æ³êòåðä³ çåðòòåé êåëå ò‰ðë³ ðóëàðäûœ ±ðûëƒàí êåç圳í, îëàðäûœ ìåêåíäåãåí æåðëåð³í, ýêîíîìèêàëû æºíå ºëåóìåòò³ê µì³ðäåã³ á³ð-á³ð³ìåí îçàðà àòûíàñûí, æàëïû àëƒàíäà àçàòàð òàðèõûíà àòûñòû ò. á. êµïòåãåí ìºñåëåëåðä³ àíûòàóƒà áîëàäû.

http://kazchronic.host.kz


XVIII ƪÍÅ XIX ÀÑÛÐÄÀ ÎÐÒÀ Æ‡Ç ÐÓÒÀÉÏÀËÀÐÛÍÛŒ ÎÐÍÀËÀÑÓÛ àçà õàëûíûœ ïàéäà áîëƒàí êåç³íåè áàñòàï îíûœ òàðèõû ñûðòû ä‰íèåìåí µçàðà òûƒûç áàéëàíûñòû áîëäû. àçàí, Àñòðàõàè æºíå ѳá³ð õàíäûòàðûí áàƒûíäûðƒàííàí êåé³í (XVI ƒ.) Îðûñ ìåìëåêåò³ƒ³³œ øåêàðàñû êµøïåë³ àçàòàðìåí òµƒûñòû; àçàñòàííûœ øûƒûñ øåêàðàñûíäà Æàð õàíäûƒûíûœ àãðåññèÿñû ê‰øåéä³; àçàòàðäûœ Îðòà Àçèÿ õàíäûòàðûìåè µçàðà àòûíàñòàðûíäà ‰çä³êñ³ç øàïûíøûëûòàð ìåí ñîƒûñòàð îðûí àëäû. ѵéò³ï, XVIII ƒàñûð àóûðò îèƒàëàðìåí áàñòàëäû. Á±ë êåçåœäåã³ àçà õàíäûòàðûíûœ Ðåñåé, Æàðèÿ ñèÿòû êµðø³ëåð³ìåí îçàðà àòûíàñûíäàƒû åê³ áàƒûòòû àòàï êîðñåòóãå áîëàäû. 1. Ðåñåé䳜 àçàñòàíƒà åíó³ Êåé³íã³ îðòà ƒàñûðëàð äºó³ð³íäå óàòòàíà ò‰ñêåí êåç êåëãåí ìåìëåêåò ñèÿòû Ðåñåé èìïåðèÿñû äà åíä³ ñàóäà æîëäàðûí, ïøê³çàò áàçàëàðûí, µí³ì µòê³çó ðûíîêòàðûí æåäåë ò‰ðäå ³çäåñò³ðóãå ±ìòûëäû. Á±ƒàí æåòó ‰ø³í áàñà êµðø³ëåñ åëäåð䳜 àóìàƒûíà åí³ï, ì‰ìê³í áîëƒàí æàƒäàéäà æàœà æåðëåðä³ îñûï àëó àæåò áµëäû. Á±íûœ µç³ á³ð æàƒûïàí æàœàäàí îñûï àëƒàí æåðëåðäåí àëûíàòûí àëûì-ñàëû àðûëû µç àçûíàñûí òîëûòûðà ò‰ñóãå ì‰ìê³ûä³ê áåðåò³í åä³. «¤ëêåí³ µðûñòàð µòàðëàƒàí êåçäå, äåï æàçäû XX ƒàñûðäûö áàñûíäàƒû àâòîðëàð, åê³ æàƒäàéäû: ì±íäà åð³êò³ îòàðøûëàðäûœ ïàéäà áîëóûí æºíå îëàðäûœ ³ç³ìåí ‰ê³ìåò æàñàòàðûíûœ æûëæóûí àœƒàðóƒà áîëàäû. Åð³êò³ îòàðëàó àóûð ò±ðìûñ æàƒäàéëàðüøàí íåìåñå áàþäûœ îœàé ºä³ñ³ ‰ø³ï àøàí øàðóàëàðäûœ, ûëìûñêåðëåð䳜, ñåêòàíòòàð ìåí ºð ò‰ðë³ àøûíäàðäûœ ïàéäà áîëóûíà áàéëàíûñòû æ‰çåãå àñûðûëäû. Á±ë æºí³íåí îëàðäûœ ìåéë³íøå íàçàð àóäàðƒàí æåðëåð³ Îöò‰ñò³ê Îðàë ìåí åë䳜 Ñîëò‰ñò³ê-øûƒûñû åä³. Á±ë æåðëåðäå XVI, XVII æºíå XVIII ƒàñûðëàðäà îñûïäàé àòû-æµí³ áåéìºë³ì ìûœäàƒàí àäàìäàð æèíàëäû. ßêè áåéòàíûñ åëãå ³ëãåð³ëåé ò‰ñ³ï, «æåð êîðó» æîí³íäåã³ îé òóäû». Ðåñåé, àçàñòàí òàðèõûíäà àòû åðåêøå àòàëàòûí Åðìàê òà îñûíäàé æàñà áàñøûëàðûíûœ á³ð³ áîëàòûí. àë îíüòœ æåêå áàñû ìåí îòàðøûëäû ³ñ-ºðåêåò³í êåéá³ð çåðòòåóø³ëåð áàðûøíà áîÿìàëàï êµðñåò³ï, äºð³ïòåï êåëä³. àçà äàëàñûíà æîñïàðëû ò‰ðäå åíó XVIII ƒàñûðäà áàñòàëäû æºíå îë ïàòøà µê³ìåò³í³œ íûñàíàëû ìåìëåêåòò³ê ñàÿñàòûíûœ µçåã³íå àéíàëäû. àçàñòàíäû îòàðëàó åê³ áàƒûòòà: îíûœ áàòûñ áµë³ã³ (ʳø³ æ‰ç) ìåí øûƒûñ (Îðòà æ‰ç) áàƒûòûíäà áàñòàëäû. Á³ç çåðòòåï µòûðƒàí òàûðûï Îðòà æ‰ç áîëƒàíäûòàí, åíä³ Ðåñåé䳜 îñû æàà µòó ïðîöåñ³èå øîëó æàñàéû. Ïàòøà ‰ê³ìåò³ äàëà µœ³ð³íäå ò³ðåê ïóíêòòåð³í æàñàìàéûíøà, îñû á³ð áåéìºë³ì, á³ðà àé æàƒûíàí áîëñà äà áàé µëêåí³ îñûï àëó ì‰ìê³í åìåñò³ã³í ò‰ñ³íä³. 1598 æûëû ʵø³ì õàíäûƒûíûœ ñû èåë³êòåð³í (àç³ðã³ Åñ³ë-Åðò³ñ äàëàñû) áàƒûíäûðóäû îñû îòàðëàó ñàÿñàòûíûœ áàñû äåï ñàíàóƒà áîëàäû. XVIII ƒàñûðäàí áàñòàï Ðåñåé êàçàêòàðäûœ áåê³í³ñò³ øåá³í ±ðóƒà ê³ð³ñò³. Îëàð àçà äàëàñûí îñû øåïòåðìåí îðøàï àëûï, àìàë-áåê³ï³ñòåð ñàëó àðûëû ³øêå àðàé ñ±ƒûíà åíóä³ æîñïàðëàäû. XIX ƒàñûðäûœ 70-æûëäàðûíäà Ô. Óñîâ îñû øåïòåð䳜 ±ðûëóû òóðàëû áûëàé äåï æàçäû: «Ñ³á³ð êàçàê îíûñòàðûíûœ ò±òàñ ò³çáåã³ Îðûíáîð êàçàê ºñêåð³í³œ øåã³íåí ѳá³ð ïîñåëêåñ³íåí (¹ 73) áàñòàï, øûƒûñ áîéëûƒûìåí áàòûñòàí òóðà ï³ûƒûñà àðàé áàƒûòòàëûï, Îìáû àëàñûíà äåé³í (øûƒûñ áîéëûƒûíäàƒû 91°) æåòåä³, ñîëò‰ñò³ê åíä³ã³í³œ 50° ãåîãðàôèÿëû ïàðàëëåë³í áîéëàé µòåä³, á±ë øåï Åñ³ë, Ïðåñíîãîðüêîâ íåìåñå Ãîðüêàÿ øåïòåð³, ñîíäàé-à ºñêåð䳜 îœ àíàòû äåï àòàëàäû; Îìáûäàí îœò‰ñò³ê-øûƒûñà àðàé ê‰ðò á±ðûëûï, îë ãåîãðàôèÿëü㝠åíä³êò³œ 6-ãðàäóñû àðûëû, Àçèÿäàƒû ±ëû µçåíäåð䳜 á³ð³ Åðò³ñò³œ îœ æàƒàëàóûí áîéëàé ñîçûëûï æàòûð; ñîëò‰ñò³ê åíä³êò³œ 49-ãðàäóñû ìàœûíäà http://kazchronic.host.kz


ñîëò‰ñò³ê-øûƒûñà, Á±òûðìà µçåí³í³œ òàó àœƒàðûíà àðàé á±ðûëàäû äà, ñîë àðàäà, 103°34, øûƒûñ áîéëûƒû ìàœûíäà, ûòàé ³ïåêàðàñûíà æàûí æåðäå æàœàäàí ñàëûíƒàè Óðàë ïîñåëêåñ³ìåí àÿòàëàäû. Îìáûìåí ¤ñêåìåí àðàñûíäà êàçàê øåá³ Åðò³ñ, àë îäàí ºð³ îœò‰ñò³ã³íäå Á±òûðìà øåá³ äåï àòàëàäû, îëàðäûœ åêåó³ îñûï àëƒàíäà (ѳá³ð Ì. Ì.) ºñêåð䳜 ñîë àíàòûí Åðò³ñò³œ îœ æàƒàëàóûí áîéëàé ñîçûëûï æàòûð; ñîëò‰ñò³ê åíä³êò³œ 49-ãðàäóñû ìàœûíäà ñîëò‰ñò³ê-øûƒûñà, Á±òûðìà µçåí³í³œ òàó àœƒàðûíà àðàé á±ðûëàäû äà, ñîë àðàäà, 103°34, øûƒûñ áîéëûƒû ìàœûíäà, ûòàé ³ïåêàðàñûíà æàûí æåðäå æàœàäàí ñàëûíƒàè Óðàë ïîñåëêåñ³ìåí àÿòàëàäû. Îìáû ìåí ¤ñêåìåí àðàñûíäà êàçàê øåá³ Åðò³ñ, àë îäàí ºð³ îœò‰ñò³ã³íäå Á±òûðìà øåá³ äåï àòàëàäû, îëàðäûœ åêåó³ îñûï àëƒàíäà (ѳá³ð Ì. Ì.) ºñêåð䳜 ñîë àíàòûí ±ðàéäû. ѳá³ð êàçàêòàðû øåá³í³œ ѳá³ð ïîñåëêåñ³íåí Óðàë ïîñåëêåñ³íå äåé³íã³ æàëïû ±çûíäûƒû ãåîãðàôèÿëû áîéëû áîéûíøà 20° íåìåñå åí³ 10 øàûðûìíàí 30 øàûðûìƒà äåé³í æåòåò³è 1801 øàûðûì áîëàäû». ѳá³ð ºñêåðëåð³ êàçàê îíûñòàðûíûœ îðíûƒóû XVIII ƒàñûðäûœ æèûðìàñûèøû æûëäàðûíàí áàñòàï, æ‰ç æûëäàí àñòàì óàûòà ñîçûëäû. Åðò³ñ µçåí³í áîéëàé áåê³í³ñòåð ñàëƒàí êåç³íäå àçàòàðäûœ èåë³êòåð³íå áàñûï ê³ðãåí æàðëàð òàðàïûíàí àðñûëûà äóøàð áîëäû. Æàðëàð Áóõãîëüöò³œ ‰ø ìûœ àäàìäû ºñêåð³í³œ ßìûøåâ êµë³ æàíûíà áåê³í³ñ ñàëƒàííàí êåé³í Åðò³ñ µçåí³í áîéëàé æîƒàðû àðàé æûëæóûíà êåäåðã³ æàñàòò, Îì µçåí³í³œ ñàƒàñûíà àéòûï îðàëóƒà æºíå ñîë æåðäå áåê³í³ñ ñàëóƒà ìºæá‰ð åòò³. Àëàéäà æàðëàð ò±ðàòû ºñêåðëåð䳜 ³ëãåð³ æûëæóûíà òµòåï áåðå àëìàäû. Åðò³ñ áîéûíäà Ñåìåé áåê³í³ñ³ (1718) æºíå ¤ñêåìåí àìàëû (1720) ñàëûíûï, Åðò³ñ áåê³í³ñò³ øåá³í³œ íåã³ç³ àëàíäû. Ñîëò‰ñò³ê æàƒûíàí àçàñòàí àóìàƒû îíûœ øûƒûñ áµë³ã³íåï (Îðòà æ‰ç䳜 æåð³) Ãîðüêàÿ øåá³ìåí, Ïåòðîïàâë àìàëûìåí æºíå Îìáû àìàëûíàí Îðûíáîð àìàëûíà äåé³íã³ áåê³í³ñòåð ìåí ðåäóòòàð àðûëû îðøàí àëûíäû. àë îíûœ àðƒû æàƒûíàí ʳø³ æ‰ç䳜 æåð³ áàñòàëàòûí. 2. Æàð øàïûíøûëûƒû Åãåð Ðåñåé àçà äàëàñûíà ‰ëêåí àíòµã³ññ³ç-à ³øê³ àéìàòàðƒà áåê³í³ñòåð ñàëó, øåï ±ðó àðûëû (Åðò³ñ, Ãîðüêàÿ) åíñå, àë æàðëàð «áåðñåœ îëûœíàí, áåðìåñåœ æîëûœíàí» äåãåíäåé á³ðäåí ê‰ø êµðñåò³ï, àçà æåð³íå àø àñûðäàé ±ìòûëäû, õàëûí àíƒà áàòûðäû. Á±ë øàïûíøûëû àçà òàéïàëàðûíûœ áàòûñà àðàé µéäàé ûƒûï, 浜ê³ëå êµøó³íå ºêåï ñîœòûðäû, µéòêåí³ æåêå-æåêå áûòûðàé îíûñòàíƒàí îëàð æàðëàðäûœ ±éûìäàñàí òåãåó³ð³íä³ ê‰ø³íå òµòåï áåð³ï ò±ðà àëìàäû. Æàðëàðäûœ àçà äàëàñûíà áàñà êµêòåï ê³ðó³ ñîíàó XVII ƒàñûðäûœ áàñ êåç³íäå-à áàñòàëƒàí åä³. 1621 æûëüã Åñ³ë µçåí³íå êàçàêòàðäûœ îòðÿäû æ³áåð³ë³ï, îëàð àéòûí êåëãåííåí êåé³í «µçäåð³ äàëàäà ò‰ðë³ áàƒûòòàðäà æ‰ðãåí àëìàòàð ³ç³í³œ êµï åêåí³í õàáàðëàäû». 1623 æûëû Òîáûë âîåâîäàñû Ìàòâåé Ãîäóíîâ (Òîëàé òàéøàìåí áàéëàíûñ µðíàòó ‰ø³í Äìèòðèé ×åðêàñîâ áàñòàƒàí åëø³ æ³áåðä³. ×åðêàñîâ «Òîëàé òàéøà àçà îðäàñûíûœ æåð³íäå, ʵá³ê òàóäûœ ìàœûíäà», ÿƒíè Àëàòàóäûœ ìàœûíäà äåï æåòê³çãåí. 1637 æûëû òàéøàƒà æ³áåð³ëãåí îðûñ åëø³ñ³ «Åðò³ñïåí àéòûï êåëå æàòàï æîëûïäà µç³ Æåëåçèíêà µçåí³íå äåé³è êîïòåãåè àëìà àäàìäàðû ìåí îëàðäûœ ±ëûñòàðûí êµðãåí³í, îëàðäûœ ò±ñûíàí ‰ø ê‰í æ‰ðãåí³í» õàáàðëàƒàí. ѳá³ðäå îðûñ áåê³í³ñòåð³í³œ áîëóû æºíå ºñ³ðåñå XVIII ƒàñûðäûœ á³ð³òø³ øèðåã³íäå Åðò³ñ áîéûïà áåê³è³ñòåð ñàëóû íåã³ç³íåï æîöƒàðëàðäûö Îðòà æ‰ç òàéïàëàðû ìåêåíäåãåí Îðòàëû æºíå Ñîëò‰ñò³ê àçàñòàí äàëàñûíà ê圳íåí åíó³íå æîë áåðìåä³. 1716 æûëû Îðòà æ‰ç䳜 ñ±ëòàíû àéûï õàí Òîáûëƒà æ³áåðãåí Áåêáîëàò Åêåøåâ ïåí Áàéäºóëåò Áµðèåâ ѳá³ð ãóáåðíàòîðû ê³íºç Ãàãàðèíãå áûëàé äåï ìºë³ìäåä³: «Îë, àéûï õàí, ±ëû ìºðòåáåë³ ïàòøàìåí 캜㳠òàòó áîëƒûñû êåëåä³, àë µë, àéûï õàí, îíòàéøûìåí êµïòåí http://kazchronic.host.kz


áåð³ æàó, àë àç³ð µç åëø³ëåð³ àòòàíûï êåòêåííåí êåé³í îí íåìåñå îí áåñ ìûœ ºñêåðìåí îƒàí àðñû ñîƒûñà àòòàíƒûñû êåëåä³». ʳíºç Ãàãàðèíí³œ 1718 æûëäûœ æàçûíäà àçà îðäàñûíà àçàòàðäûœ àëìàòàðìåí ñîƒûñû òóðàëû á³ëó ìàñàòûìåí æ³áåðãåè Á. Áðÿèöåâ äåãåí àäàìû «ûñû Àíãóñ µçåí³ æàíûíäà» (ñ³ðº, Àÿãµç áîëñà êåðåê Ì. Ì.) àçàòàðäûœ 30 ìûœäû ºñêåð³í³œ æ圳ë³ñ òàïàíûí, ñîíäàé-à àëìàòàðäûœ 1718 æûëäûœ êµêòåì³èäå æîðû æàñàï, àçàòàðäûœ «Áîàí, Øàÿí, Àðûñ äåãåí ‰ø µçåí³ áîéûíäà» æ圳ë³ñêå ±øûðàƒàíûí õàáàðëàƒàí. Á±ë àðàäà ìûíàíû àòàï µòêåí æµí. XVII ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XVIII ƒàñûðäûœ áàñ êåç³íäå àçàòàð ‰ø æ‰çãå, á³ðíåøå õàíäûà áîë³í³ï æàòàï åä³, ÿƒíè á³ðò±òàñ ìåìëåêåò áîëƒàí æî, îë æàðëàðäûœ øàïûíøûëûƒûíà àðñû ò±ðóƒà ‰ëêåí êåäåðã³ áîëäû. «XVIII ƒàñûðäûœ àëƒàøû îíæûëäûƒû, äåï æàçäû Ø. Ø. Óºëèõàíîâ, ûðƒûç (àçà Ì. Ì.) õàëûíûœ µì³ð³íäåã³ ñ±ìäû óàûò áîëäû. Æàðëàð, åä³ë àëìàòàðû, æàéû êàçàêòàðû æºíå áàø±ðòòàð æàí-æàòàí ±ëûñòàðûí òàëàï-òîíàï, ìàëûé àéäàï, êµïòåãåí ûðƒûçäàðäû ò±òàñ ºóëåò³ìåí ò±òûíƒà àëûï êåòåò³í. ààƒàí ûñ, àøòû ïåí æàëàœàøòû, àñïàííàí ò‰ñêåí ñûíà ñèÿòû, îëàðäûœ àéƒû-àñ³ðåò³í åñåëåé ò‰ñò³». Á±äàí ºð³ Ø. Ø. Óºëèõàíîâ 1723 æûëû æàðëàðäûœ àçàòàðäû ûðûï ñàëƒàíû æàéûíäà æàçàäû. «±òûðûíƒàí æàðëàð ò‰ðå óƒàí» Îðòà æ‰ç àçàòàðû Ñàìàðàíä ìàœûíàí áàðûï øûòû, îëàðäûœ á³ðàòàðû «êµìåê ïåí àìîðëû» ³çäåï, ±ä³ðåòò³ Ðåñåé øåêàðàñûíà æàûí îíûñòàíäû. àçàòàðäû á³ðò±òàñ æàñàà á³ð³êò³ðó ƒàíà æàð øàïûíøûëûƒûíàí ±òàðàð åä³. Õàëû áàòûðëàðû: ʳø³ æ‰çäåè - Òàéëà, Îðòà æ‰çäåí àáàíáàé ìåè Áîãåíáàé, ¦ëû æ‰çäåí Ñàóðû áàòûðëàð îñûíäàé á³ðë³êò³œ íåã³ç³í àëàäû. ¦ëû Á±àð æûðàó á³ð òîëƒàóûíäà æàðëàðƒà àðñû ê‰ðåñêå áåëñåíå àòûñàí áàòûðëàð ðóüãí àòàï êîðñåòêåí: àðàêåðåé àáàíáàé (Íàéìàí òàéïàñûíàí Ì. Ì.), àíæûƒàëû Áµãåíáàé (Àðƒûí), øàøà Æºí³áåê (Àðƒûí), øàïûðàøòû Íàóðûçáàé (¦ëû æ‰ç), òàƒû áàñàëàð. àáàíáàé áàòûð (åðæ‰ðåêò³ã³ ìåí àûë-ïàðàñàòû ‰ø³í) åðåêøå áåäåëä³ áîëƒàí. Îë Àÿãµç òµœ³ðåã³íäå òóƒàí. Á‰ê³ëõàëûòû àïàò êåç³íäå (1723) îë, àœûç áîéûíøà, 31 æàñà òîëƒàí åêåí. Äåìåê, áàòûð 1692 æûëû òóƒàí. Åðë³ã³ ìåí îíûœ æµòêåí æ圳ñòåð³ ‰ø³í îë «Äàðàáîç» (åð䳜 åð³) àòàëƒàè, àë Àáûëàé îèû õàí-áàòûð äåï òå àòàƒàè. àáàíáàé áàòûð áåäåë³í³œ çîð áîëƒàíû ñîíøà, îë àóûðûï æàòàíäà àðòàéƒàí Á±àð æûðàó îƒàí áàðûï, 굜³ë³í ñ±ðàé îòûðûï, òåç àéûƒóûíà ò³ëåê á³ëä³ðãåí. àðàêåðåé àáàíáàé òóðàëû Ø. Ø. Óºëèõàíîâ òà áûëàé äåï æàçƒàí: «àðàñààë (Øîíà) ñîäàí ïàíà òàóûï, ñîíûœ êµìåã³ìåí ïàéìàí ±ðïàòàðûíàí áàñàðóƒà øàƒûí ‰ëåñ àëƒàí...». ѵéò³ï ‰ø æ‰ç䳜 áàðëû áàòûðëàðû ò³çå îñà îòûðûï 1726 æûëû Òîðƒàé äàëàñûíûœ îœò‰ñò³ê-øûƒûñûíäà æàðëàðƒà àòòû ñîäû áåðä³. Á±ë îèƒà õàëûòûœ ðóõûí êµòåðä³, àë îëàðäû îéðàíäàƒàí àðàñèûð äåãåí æå𠫍àëìàœ ûðûëƒàí» äåï àòàëûï êåòò³. 1730 æûëû àçà æàñàòàðû àëìàòàðäû òàƒû äà îéñûðàòà æ圳ë³ñêå ±øûðàòûï, µëàð øåã³íóãå ìºæá‰ð áîëäû. 3. Ðåñåé áîäàíäûƒûíà ò‰ñó Á±äàí á±ðûí, XVI ƒàñûðäûœ àÿƒûíàí áàñòàï, áîäàíäûà ê³ðãåíãå äåé³í àçà õàíäàðû ìåí Ðåñåé ïàòøàëàðû àðàñûíäà µçàðà ºñêåðè îäà òóðàëû, Ðåñåé áîäàíäûƒûíà ê³ðó䳜 øàðòòàðûí àíûòàó òàïñûðûëƒàí àçà åëø³ë³êòåð³ï æ³áåðó òóðàëû êåë³ññµçäåð æ‰ðã³ç³ë³ï, ̺ñêåó ìåìëåêåò³ àçà õàíäûòàðû ìåí Ðåñåé àðàñûíäà ñàóäà àòûíàñòàðûí îðíàòó æºíå ò. á. òóðàëû ìºñåëåëåð á³ðøàìà îëƒà àëûíûï òà îéƒàí-äû. Äåãåíìåí, æàëïû àëƒàíäà, íåã³çã³ àðûì-àòûíàñ êåë³ññµçäåð æ‰ðã³çó ìåí á³ð-á³ð³íå åëø³ë³êòåð æ³áåðóäåí ºð³ àñïàƒàí áîëàòûí. XVIII ƒàñûðäûœ áàñûíäà îðûñòàð áåê³í³ñò³ îíûñòàð øåá³í æàñàï, àë êåé æåðëåðäå http://kazchronic.host.kz


àçà äàëàñûíà ñ±ƒûíà åí³ï æàòàí êåçäå, àçàòàðƒà æàðëàð òàðàïûíàí àó³ï òµíãåè ò±ñòà Ðåñåé áîäàíäûƒûíà ê³ðó òóðàëû ʳø³ æ‰ç õàíû ªá³ëàéûðäûœ èìïåðàòðèöà Àííà Èîàííîâíàƒà æîëäàƒàí õàòû (1730) áåëã³ë³. Ñûðòû ³ñòåð àëàñû ªá³ëàéûð õàííàí áàñà òàƒû äà åê³ õàí Áàðà ïåí ªá³ëìºìáåò áàð äåï êµðñåòò³, Ñûëàðû Îðòà æ‰ç䳜 ñ±ëòàíäàðû, æàðëàðƒà àðñû ñîƒûñà áåëñåíå àòûñóøûëàð åä³. Áàðà æºíå ªá³ëìºìáåò ñ±ëòàíäàðäûœ àðàìàƒûíäàƒû àçà ðóëàðû, ºëã³ ±æàòòà êµðñåò³ëãåí³íäåé, ¦ëûòàó ìåí ʳø³òàó ìàœûíäà, Ñûðäàðèÿ, Ñàðûñó, Òîðƒàé îçåíäåð³ áîéûíäà, àðà±ìäà, ÿƒíè Îðòà æ‰ç æåð³í³œ áàòûñ áµë³ã³íäå êµø³ï æ‰ðåò³í. 1731 æûëƒû 19-àïàí ʳø³ æ‰ç àçàòàðûíûœ Ðåñåé áµäàíäûƒûí àëƒàí ê‰í³ äåï åñåïòåëåä³. Èìïåðàòðèöà Àííà á±ë æµí³íäå ªá³ëàéûð õàííûœ àòûíà æîëäàíƒàí Ãðàìîòàƒà ñîë ê‰í³ îë µéƒàí åä³. Àë, Îðòà æ‰ç䳜 Ðåñåéãå åð³êñ³ç îñûëóû ò±òàñ á³ð ƒàñûðƒà ñîçûëûï, XIX ƒàñûðäûœ á³ð³íø³ æàðòûñûíäà àÿòàëäû, àçàñòàíäà àëûïòàñàí ïàòðèàðõàëäû-ôåîäàëäû àòûíàñòàð æàƒäàéûíäà, ðóëûòàéïàëû ±éûì èíñòèòóòòàðû ºë³ äå ê‰øò³ áîëûï îòûðƒàí êåçäå, ñ±ëòàíäàðäûœ ñåñò³ äå æåêå äàðà ûïàëäûëûƒûíà àðàìàñòàí, Ðåñåé áîäàíäûƒûí àáûëäàó ìºñåëåñ³íäå ñîë ñ±ëòàíäàðäûœ ï³ê³ð³ áºð³á³ð øåøóø³ ðµë àòàðäû. Îëàðäûœ ñàíû êµï åä³ æºíå áîäàíäû òóðàëû ìºñåëåí³œ øåø³ëó³ êµá³íåñå îñû ñîñëîâèåí³œ áåëã³ë³ á³ð òîáûíûœ ‰ñòåìä³ã³íå, áåëã³ë³ á³ð àäàìíûœ ê‰ø³ ìåí áåäåë³ïå áàéëàíûñòû áîëàòûí. Ñîíûìåí á³ðãå õàëûòûœ ñàëò-ñàíà, ì³íåç-±ëû åðåêøåë³êòåð³í äå åñêåðìåóãå áîëìàéäû, íºñ³ëä³ê æàƒûíàí äà, ä³íè êµçàðàñû ìåí ìºäåíèåò³, ò±ðìûñû æàƒûíàí äà êµï àéûðìàñû áàð ìåìëåêåòò³œ áîäàíäûƒûíà ê³ðó àçàòàð ‰ø³í îœàé ³ñ åìåñ-ò³. Ò³ïò³ ðó, òàéïà ³ø³íäåã³ äàóëàð äà êåéäå øåøó³ èûí ³ñ áîëûï îòûðƒàíäà, ä³ë³ áàñà, ò³ë³ áàñà æ±ðò òàðàïûíàí àíäàé àìîðøûëû ê‰òóãå áîëàäû? Àë àçàòàðäûœ Ðåñåé áîäàíäûƒûíà ê³ðó³ íåìåñå îƒàí àðñû áîëóû êîï æàƒûïàí ñîëàðäûœ åð³ê-æ³ãåð³íå áàéëàíûñòû åä³. 1734 æûëƒû 10-ìàóñûìäà èìïåðàòðèöà Àííà Èîàííîâíàíûœ Ãðàìîòàñûìåí «Ñºìåêå õàíƒà, ñòàðøûíäàðƒà æºíå á‰ê³ë àéñà Îðòà îðäàñûíûœ ºñêåðëåð³íå îëàðäû Ðåñåé áîäàíäûƒûí àëƒàíû áåê³ò³ëä³» äåï õàáàðëàíäû. Îðûíáîð ýêñïåäèöèÿñûíûœ áàñòûƒû È. Êèðèëëîâòûœ áàÿíäàìà õàòûíäà (1836) Îðòà æ‰ç µê³ëäåð³: Ûðƒûç µçåí³í³œ æîƒàðƒû áàñûíäà êµø³ï æ‰ðåò³í ƺí³áåê áàòûð, Òîðƒàé îçåí³ áîéûíäàƒû Áàðà ñ±ëòàí, Åðò³ñ µçåí³ ìàœàéûíäàƒû ªá³ëìºìáåò ñ±ëòàí Ðåñåé áîäàíäûƒûí ðàñòàƒàíû æàéûíäà àéòûëàäû. 1740 æûëƒû òàìûç àéûíäà ªá³ëìºìáåò õàí ±ëû ìºðòåáåë³ èìïåðàòðèöà àƒçàìƒà «µç³í³œ á‰ê³ë ‰ð³ì-á±òàƒûìåí æºíå îðäàñûìåí á³ðãå 캜㳠àäàë æºíå áàƒûíûøòû» áîëàòûíûíà àíò áåðä³, Îíûœ ³í³ñ³ Àáûëàé ñ±ëòàí äà µç³íå áàƒûíûøòû àäàìäàðìåí á³ðãå Ðåñåé áîäàíû åêåí³í óàòòàÄÛ. 1742 æûëû 23-ìàóñûìäà èìïåðàòðèöà Åëèçàâåòà Îðòà æ‰ç àçàòàðûí ò³êåëåé Ðåñåé áîäàíäûƒûíà àáûëäàó òóðàëû ãðàìîòàƒà îë îéäû. Áàðëû ‰ø æ‰çäåã³ á³ðñûïûðà àçà ðóëàðûíûœ àíò áåðó ïàðàƒû áîéûíøà (1742 æûëƒû òàìûç) Îðòà æ‰ç䳜 àíäàé òàéïàëàðû ìåí ðóáàñûëàðûíûœ àíò áåðãåí³í á³ëóãå áîëàäû. Íåã³ç³íåí Àðƒûí òàéïàñûíûœ æàí áàñû êµï: Øàøà, Àéäàáîë, Àòûƒàé, Òµðò±ë, àðàóûë, Àëòàé ðóëàðû; Êåðåé, Óà, Íàéìàí æºíå ûïøà òàéïàëàðûíàí àçûí-àóëà ðóëàðû áîäàí áîëƒàí. 1742 æûëƒû àðàøà àéûíäà á‰ê³ë îðäàñûìåí, àòàï àéòàíäà, ûðû ìûœ øàœûðà Íàéìàí ðóûìåí Áàðà ñ±ëòàí Ðåñåé áîäàíäûƒûí àáûë àëàäû. Îðòà æ‰ç䳜 àçà òàéïàëàðû ³ø³íåí áºð³íåí êåø³ðåê áîäàíäûà áàñ ñ±àí îœûðàòòàð. Îëàð 1745 æûëƒû àçàí àéûíäà àíò áåðä³. îœûðàò òàéïàñû ðóëàðûíûœ áîäàíäûà ê³ðó³ XIX ƒàñûðäûœ îðòà øåí³íå äåé³í ñîçûëäû. Ìûñàëû, 1848 æûëû Îðòà Àçèÿäàí Àìîëà ³øê³ îêðóã³íå êåëãåí 274 øàœûðà (786 àäàì) îœûðàòòàð Ðåñåé áîäàíäûƒûíà http://kazchronic.host.kz


àáûëäàíäû. Ñîë æûëû îëàðƒà òàƒû äà 61 øàœûðà (193 àäàì) îñûëäû. XIX ƒàñûðäûœ îðòà øåí³íå äåé³í ñîçûëƒàí Ðåñåé áîäàíäûƒûí àëó ïðîöåñ³ Îðòà æ‰ç䳜 áàðëû òàéïàñûíà òºí áîëäû. Ìûñàëû, 1840 æûëû Óà òàéïàñûíûœ Øàà (2588 øàœûðà), Ñàðìàí (712 øàœûðà) ðóëàðû Ðåñåé áîäàíäûƒûíà àáûëäàíûï, Àÿãµç îêðóã³í³œ ±ðàìûíà åíã³ç³ëä³. 1839 æûëäàí 1849 æûëƒà äåé³íã³ êåçåœäå Ðåñåé áîäàíäûƒûíà 2000 øàœûðà ûïøà, Àðƒûí òàéïàñûíûœ àðàóûë ðóûíàí 800 øàœûðà ò. á. àáûëäàíäû. Ðåñåé áîäàíäûƒûíà XIX ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñûíäà äà àáûëäàíƒàíäàð áîëäû. Ìûñàëû, 1865 æûëû Íàéìàí òàéïàñûíûœ ûçàé æºíå Áàéæ³ã³ò áîëûñòàðû àíò áåðä³. Áîäàíäûòû á±ëàéøà êåø àáûëäàó àçàñòàííûœ ûòàéìåí æºíå Îðòà Àçèÿ õàíäûòàðûìåí øåêàðàëàñ àóäàíäàðûíûœ êµá³íå òºí áîëäû. ʵïòåãåí (ñàÿñè, ºñêåðè, ýêîíîìèêàëû) ñåáåïòåðãå áàéëàíûñòû àçà ðóëàðû àçàñòàí øåã³íå àéòûï îðàëûï, æàéûëûì, æåð ó÷àñêåëåð³í àëó ‰ø³í äå îëàð Ðåñåé îë àñòûíà åíóãå ìºæá‰ð áîëäû. 4. Œàçà æåð³è æàðëàðäàí àçàò åòó æºíå ðó-òàéïàëàðäû îðíàëàñòûðó Åíä³ íåã³çã³ ìºñåëåí³ àéòó ‰ø³í æàð øàïûíøûëûƒû êåç³íäå æàí-æàà áûòûðàé êîøóãå ìºæá‰ð áîëƒàí àçà òàéïàëàðû ìåí ðóëàðûí XVIII ƒàñûðäà µç æåð³íå àéòà µðíàëàñòûðó ìºñåëåñ³íå òîòàëà êåòó îðûíäû. Îðûíáîð ýêñíåäèöèÿñûèûœ áàñòûƒû È. Êèðèëëîâ Îðòà æ‰ç êµø³ï æ‰ðåò³í á³ðíåøå ³ð³ àéìàòàðäû: Òîðƒàé µçåí³í, Ûðƒûç îçåí³í³œ áàñ æàƒûí æºíå Åðò³ñ µçåí³ áîéûí áµë³ï êµðñåò³ï, îíû èìïåðàòðèöà Àííàƒà (1734) æºíå Ñûðòû ³ñòåð àëàñûíà (1736) õàáàðëàƒàï áîëàòûí. È. Êèðèëëîâòûœ á±ë ìºë³ìåòòåð³íå îñà À. È. Òåâêåëåâ Îðòà æ‰ç êµø³í æ‰ðåò³í Òîáûë ìåí Åñ³ë µçåíäåð³ áîéûíäàƒû, Åðò³ñò³œ áàñ æàƒûíäàƒû æºíå ʵêòàó (Êîêøåòàó Ì. Ì.) àëàáûíäàƒû àéìàòàðäû îñàäû. Èâàí Ëàïèí ìåí ñàìàð àçàƒû Ìàíñ±ð Àñàíîâòûœ àéòóûíäà äà Îðòà æ‰ç îèûñòàðûíäàƒû îñû æåðëåð ñµç åò³ëåä³ (1743). Îðòà æ‰ç䳜 á±ëàéøà îíûñòàíóû àçàòàðäûœ æàðëàðƒà àðñû ê‰ðåñ³í³œ, ñîíäàéà Æàð õàíäûƒûí 1745 æûëû Öèíä³ê ûòàé òàëàíäàóûíûœ íºòèæåñ³ åä³. Á³ðà á±ë àðàäà àçà ðóëàðûíûœ á±ëàéøà îíûñòàíóûíà àçàñòàííûœ øûƒûñòàƒû øåò àéìàòàðûí ºë³ äå èåëåí³ï îòûðƒàí îéðàòòàðìåí æºíå ²ëå, Åðò³ñ µçåíäåð³ áîéûíäàƒû æåðëåðãå ºñêåðëåð³ æè³ áàñ ñ±ƒà áåðãåí ûòàéëàð ìåí àçàòàðäûœ µçàðà àòûíàñòàðû ûïàë åòêåí³í àòàï µòêåí æµí. ûòàé òàðèõøûñû Âýé Þàíü îéðàòòàðäûœ òµðò õàíäûƒû (ä±ðûñû ±ëûñòàðû Ì. Ì.): îðòàëûƒû ²ëå µçåí³íäå áîëƒàí ÷îðîñòàðäûœ, îðòàëûƒû ‡ð³ìø³äå áîëƒàí õîøîóòòàðäûœ, îðòàëûƒû Åðò³ñòå áîëƒàí äµðá³òòåð䳜 æºíå îðòàëûƒû ßðäà (Òàðáàƒàòàéäà) áîëƒàí òîðƒàóûòòàðäûœ õàíäûòàðû òóðàëû õàáàðëàƒàí. Îñûíäàé æàƒäàéäà Àáûëàé ñ±ëòàí (1771 æûëû ‰ø æ‰çãå õàí áîëûï æàðèÿëàíäû) µéðàòòàðäûœ ðó ³ø³íäåã³ æºíå ºóëåòòåð àðàñûíäàƒû ûðûñòàðûí ïàéäàëàíûï (á³ðäå Äàâàöèä³, á³ðäå ªì³ðñàíàíû æºíå ò. á. îëäàï), ñîíûìåí á³ðãå ê‰øåéå ò‰ñêåí Öèíä³ê ûòàéìåí àøû.æàíæàëƒà áàðìàé, µç³í³œ íàƒûç ñàÿñàòøû åêåí³í êµðñåòò³. ûòàé ±ëûòàðûíûœ àòàï êµðñåòó³èøå, XVIII ƒàñûðäûœ îðòà ò±ñûíäà àçàòàðäûœ êµø³ï æ‰ðåò³í æåðëåð³: ²ëå µçåí³í³œ ñîëò‰ñò³ê-áàòûñûíäà áîëûï, ñîäàí ñîœ îëàðäûœ êµá³ á³ðò³íäåï ñîëò‰ñò³ê-øûƒûñà äåé³í æåòêåí. XVIII ƒàñûðäûœ îðòà øåí³èå àðàé Åðò³ñò³œ ñîëò‰ñò³ê æàƒàñûíäà äà îëàðäûœ ªì³ðñàíà îíûñòàðûìåí ³ïåêòåñ³ï æàòàí æåðëåð³ áîëƒàí. Àëàéäà àçà ºñêåðëåð³ Äàâàöèäåè æ圳ë³ï àëàäû, á³ðà á³ðíåøå àéäàí êåé³í Àáûëàé ÁàòýìÖåðåìåí (ªì³ðñàíàíûœ áàóûðû Ì. Ì.) îäàòàñûï, 10 ìûœ ºñêåðä³ áàñòàï áàðûï, Äàâàöè䳜 Áµð³òàëäàƒû îíûñûí øàáàäû. Äàâàöèãå àðñû ê‰ðåñòå Àáûëàé ûòàéäûö àðñûëàñû ªì³ðñàíàƒà îëäàó æàñàäû. Öèí èìïåðàòµðëàðû Àáûëàéìåí ò³ë òàáûñóƒà áàðûí ñàëûï, îíû µç âàññàëû åòóãå òûðûñàí, ì±íû îçàðà õàò àëûñûï, åëø³ë³ê æ³áåðóäåí êµðóãå áîëàäû. http://kazchronic.host.kz


Îñû äèïëîìàòèÿëû àéëà-øàðƒûëàðäûœ áºð³íäå Àáûëàé á³ð ìàñàòòû åæåëã³ àçà ðóëàðûíà åæåëã³ æåðëåð³í àéòàðûï ºïåðóä³ êîçäåä³. Ìûñàëû, ûòàé ñàðàéûíàí æ³áåð³ëãåí ±æàòòà (1757 æûëƒû àðàøà) áûëàé äåï õàáàðëàíƒàí: «Ñ³ç䳜 (Àáûëàé ñ±ëòàíïûœ Ì. Ì.) åëïò³ëå𳜳ç Òàðáàƒàòàéäû ñ³çäåð䳜 åæåëã³ îíûñòàðûœûç (àóäàíäàðûœûç) áîëûï òàáûëàäû äåï, (îñû æåðä³) ñûéƒà òàðòóäû ñ±ðàäû». Àëàéäà èìïåðàòîð Öÿíüëóí ºñêåðè êåœåñêå (1760 æûëƒû ñºó³ðäå) Òàðáàƒàòàéäà àçàòàð êµø³ï æ‰ð äåãåí ìºë³ìåò áàð äåé êåë³ï, «îëàðäû (Òàðáàƒàòàé) á±ë àðàäàí òûñ æåðëåðãå äåðåó óûï òàñòàóƒà» ºì³ð áåðä³. Á±ë àðàäà àçàòàðäûœ îéðàòòàðìåí æºíå ûòàéëàðìåí µçàðà àòûíàñòàðûí åãæåéòåãæåéë³ àðàñòûðûï æàòó àæåò åìåñ, òåê àíà ìûíàíû àéòà êåòêåí æîí: ê‰ðåñ ïåí äèïëîìàòèÿëû êåë³ññµçäåð ±çà æûëäàðƒà ñµçûëäû æºíå ñàéûï êåëãåíäå, áàñûíøûëàðäû Øûƒûñ àçàñòàí àóìàƒûíàí ûƒûñòûðûï øûƒàðóìåí òûíäû. Àëàéäà îëàðäûœ àéòûï îðàëóû ±çàà ñµçûëäû, àçà ðóëàðûíûœ îðûñ áåê³í³ñòåð³íåí îðƒàí òàáóû ñèðåê êåçäåñò³, äåãåíìåí, XVIII ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñûíäà êµø³ï-îíó ïðîöåñ³ åëåóë³ áîëäû. Ñîíäûòàï XVIII ƒàñûðäà àçà òàéïàëàðûíûœ îíûñòàíóûí àðàñòûðƒàí êåçäå ýòíèêàëû ïðîäåñò³œ îñû æàƒûí äà åñêåðó êåðåê. àçà òàéïàëàðûíûœ, ðóëàðû ìåí îëàðäûœ àòàëàðûíûœ îíûñòàíóû õàëû øåæ³ðåëåð³ ìåí àœûçäàðûíà, àðõè⠝±æàòòàðû ìåí ºäåáè áàñûëûìäàðƒà íåã³çäåëãåí.

http://kazchronic.host.kz


ÀЁÛÍ Ï²ºêåð³ì ±äàéáåðä³±ëûíûœ õàëû àœûçäàðû ìåí àçà øåæ³ðåñ³íå íåã³çäåëãåí äàñòàíäàðûèàí æàð øàïûïøûëûƒû êåç³ïäåã³ àçà òàéïàëàðûèûœ êîøó æîëäàðûë á³ðøàìà àœƒàðóƒà áîëàäû. àëàìàí ìåí Ìàìûðäûœ ìàõàááàòû òóðàëû àéƒûëû õèêàÿñûí Ø. ±äàéáåðä³±ëû àçàòàðäûœ æàðëàðƒà àðñû ê‰ðåñ³ æàƒäàéûíäà µðá³ò³ï, õàëûòûœ æàäûíäà àëƒàí àäàìäàðäûœ åñ³ìäåð³í àòàéäû. Äàñòàíƒà ñºéêåñ, 1722 æûëû àçàòàð æàð øàïûèøûëûƒû ñàëäàðûíàí êµø³ï áàðûï, Ñûðäàðèÿ áîéûí ìåêåí åòêåí. Àðƒûíäàðäûœ åë àƒàñû ñîë êåçäå 95 æàñòàƒû ªíåò áàáà áîëƒàí. Äàñòàí àâòîðûíûœ æåò³íø³ àòàñû ªíåò áàáàíûœ ³í³ñ³ ªéòåê åä³, òàêñîíîìèÿëû æ³êòåðä³ àéûíäàó ìåí ±ðïàòàð àðàëûƒûíäàƒû óàûò øàìàñûí àíûòàó êåç³íäå á±ë äà ìàöûçäû: غêåð³ì 1858 æûëû òóƒàè, àë îíûœ æåò³íø³ àòàñû (ªéòåê) ªíåò áàáàíûœ çàìàíäàñû. Äåìåê, á³ð ±ðïàà 2530 æûëäàí êåëåä³. Á±ëàéøà «æûë åñåïòåó» øåæ³ðåëåðä³ òàðèõè äåðåêòåìå ðåò³íäå ïàéäàëàèƒàí êåçäå àæåò, µéòêåí³ ïàòðîíèìèÿ, ðóëàðäûœ áµëøåêòåíó³, æàœà ðóëàðäûœ ïàéäà áîëóû ìºñåëåëåð³í ò. á. ñîë áµéûíøà àèûòàóƒà áîëàäû. Äàñòàíäà á‰ê³ë Òîáûòû ðóûí àëìàòàðäû æåœóãå áàéëàíûñòû òîéƒà øàûðƒàí Ѻìåêå õàí äà àòàëàäû. Ñûðäàðèÿ áµéûíäà òîáûòûëàðäàí áàñà Àðƒûí òàéïàñûíûœ àíæûƒàëû, Áºñåíòè³í, Àòûƒàé, àðàóûë ðóëàðû ìåêåíäåãåí (àðàœûç: 2-êåñòå). Ø. ±äàéáåðä³±ëûíûœ «Åœë³ê-Êåáåê» äàñòàíûíäà äà àçà ðóëàðûèûœ àóà êµøó³ ìåí µëàðäûœ æàðëàðƒà àðñû ê‰ðåñ³ ò³ïòåí êîá³ðåê àéòûëàäû. Äàñòàíƒà ñºéêåñ, «Àòàáàí-ø±áûðûíäû...» àòàëƒàí 1723 æûëƒû àëìàòàðäûœ îéðàíû ñåáåïò³ Øàøà ðóûíàí øûàí ƺí³áåê áàòûð áàñòàƒàí àðƒûíäàð Ñûðäàðèÿ æàƒàñûíàí êåò³ï, Øó µçåí³í³œ æàƒàñûíà, Ñàóìàëêµë òµœ³ðåã³íå îíûñòàíäû æºíå îäàí ºð³ Îðòàëû àçàñòàíäà Åñ³ë, ͱðà, Ñàðûñó µçåíäåð³í³œ àœƒàðëàðûíà, øûƒûñûíäà àðàðàëû òàóëàðûíà, áàòûñûíäà ¦ëûòàó ìàœû ìåï Øàëàð êµë³í³œ òµœ³ðåã³íå îíûñ òåïò³. Àðƒûí òàéïàñûíûœ ³ð³ àòàñû ìîìûíäàðƒà åíåò³í Àòûƒàé, àðàóûë, àíæûƒàëû, Òîáûòû æºíå Áºñåíòè³í ðóëàðû µç ûñòàóëàðûí àçàñòàííûœ ñîëò‰ñò³ã³íäåã³ Îð, Åëåê, Îéûë, èûë µçåíäåð³í³œ æàƒàëàðûí áîéëàé îðíàëàñòûðûï, æàç êåç³íäå ̱ƒàëæàð òàóëàðûíäàƒû æàéûëûìƒà øûƒûï æ‰ðãåí. ªá³ëàéûð õàí áàñòàƒàí ʳø³ æ‰ç àçàòàðû Æàéû îçåí³ àéìàƒûíà êµø³ï áàðûï, 1731 æûëû Ðåñåé áîäàíäûƒûí àëäû. Äàñòàíäà áàÿíäàƒàíûíäàé, ì±íû åñò³ï, îðûñòàðäàí îðûàí ìîìûíäàð ̱ƒàëæàðäàí êåò³ï, Ûðƒûç áåí Òîðƒàé µçåíäåð³í³œ áîéûíà áàðûï îíûñ òåïêåí. Ñîë êåçäå ªá³ëìºìáåò õàí àëìàòàðäû òàëàíäàï, áàñûíøûëàðäàí êµï ìàëäû òàðòûï àëàäû. Îðòà æ‰ç õàíû Ѻìåêå ìåí Àáûëàé ñ±ëòàï äà áàðëû æ‰ç䳜 êµï àçàòàðûí æèíàï, àëìàòàðäû òàëàíäàï, àçàñòàííûœ îœò‰ñò³ê-øûƒûñ àéìàƒû Òàðáàƒàòàé òàóëàðûíà æåòò³, àëìàòàðƒà àðñû ê‰ðåñêå íàéìàí òàéïàñûíûœ àðàêåðåé, Ìàòàé ðóû áåëñåíå àòûñòû (àðàœûç: 3-êåñòå). Æ圳ë³ñ òàïàï àëìàòàð ͱðæàéñàï æºèå غóåøåê äåãåí æåðëåð àðûëû àøûï, àçàòàð àòà îíûñû Àðà äàëàñûí àéòà èåëåíä³. Øûœƒûñòàó òµœ³ðåã³ àëìàòàðäàí àçàò åò³ëãåí³í ìàòàéëàðäàí á³ëãåí ñîœ Æåò³ Ìîìûè á³ðëåñò³ã³íå åíåò³í ðóëàðäûœ á³ð áµë³ã³ (Àòûƒàé, àðàóûë æºíå Áºñåíòè³í àðàœûç: 2-êåñòå) îñû òàóëàðäûœ òµœ³ðåã³íå êåë³ï, îíûñ òåïò³. Æåò³ Ìîìûí á³ðëåñò³ã³ ðóëàðûíûœ á³ð òîáû äà àíæûƒàëû ðóûíàí øûàí Êåœã³ðáàé æºíå àðàìåíäå (àðàœûç: 2-êåñòå) áèëåð䳜 àéòàíûíà êµí³ï, Øûœƒûñòàó æàƒûíà áåò àëäû. àíæûƒàëûëàð Øûœƒûñòàóƒà Ìàòàé ðóûíûœ îðíûƒûï àëƒàíûí åñò³ï, æàðòû æîëäà Øó http://kazchronic.host.kz


µçåí³í³œ áîéûíà îíûñòàíûï àëäû äà, Òîáûòû ðóû îäàí ºð³ æ‰ðå îòûðûï, àœñàƒàí òàóëàðûíà 1780 æûëû ºçåð æåòò³. Ñîíûìåí, غêåð³ì ±äàéáåðä³±ëûèûœ àçà øåæ³ðåñ³íå íåã³çäåëãåí ìºë³ìåòòåð³íå ñºéêåñ, Àðƒûí òàéïàëàðû ðóëàðûíûœ Ñûðäàðèÿ áîéûíàí ̱ƒàëæàðƒà, Îðòàëû àçàñòàí äàëàñûíà, îäàí ºð³ øûƒûñà àðàé Øûœƒûñòàó ìåí Òàðáàƒàòàé ñ³ëåìäåð³íå äåé³í êµø³ï áàðƒàíûí êµðóãå áîëàäû. XVIII ƒàñûðäàƒû àðõè⠝±æàòòàðûíûœ êµïø³ë³ã³íäå Îðòà æ‰ç àçàòàðû µíûñòàíƒàí æåêåëåãåí àéìàòàð ƒàíà êîðñåò³ëåä³, àë åãåð òàéïàëàð ìåí ðóëàðäûœ æåð³ òóðàëû àéòûëàð áîëñà, îë æåðëåð ñ±ëòàíäàðäûœ, áàòûðëàðäûœ, áèëåð䳜 åñ³ìäåð³ìåí áàéëàíûñòûðûëàäû. Ìûñàëû, ãåíåðàë-ìàéîð À. È. Òåâêåëåâ ïåí àëà êåœåñø³ñ³ Ï. Ðû÷êîâòûœ õàáàðûíäà (1758) áûëàé äåë³íãåí: «Ñîë Îðòà îðäàíûœ àäàìäàð ñàíû îñûíäàƒû, ÿƒíè ʳø³ îðäàƒà àðàƒàíäà ºëäåàéäà êµï ºð³ áàéûðà, îëàð ‡é æºíå ѳá³ð øåá³íåè Ò‰ðê³ñòàíìåí øåêòåñå µòûðûï, Æàð èåë³êòåð³í³œ µç³íå òààó êîø³ï æ‰ðåä³». àçà îƒàìû ìåè Îðòà æ‰ç䳜 ôåîäàëäû áûòûðàœûëûƒû æàéûíäà æîƒàðûäà àéòûëäû. Ò³ïò³, ¦ëû æ‰ç õàíû ªá³ëìºìáåò áèë³ã³í³œ µç³ äå íàòû áµëìàäû, îë êåé³íã³ îðòàƒàñûðëû äºó³ð䳜 êµð³íåó áåëã³ñ³ ñèÿòû, ñèìâîëäû ò±ðƒûäà ƒàïà áèë³ê åòò³. ѵéò³ï, îíûœ áèë³ã³ µç³ìåí á³ðãå êîø³ï æ‰ðåò³í àçà ðóëàðûíà ƒàíà òàðàäû. Äåðåêòåðäå êåç³íäå ªá³ëìºìáåò õàíäû Ѻìåêå õàíèûœ ‰ëû Åñ³ì õàí Ò‰ðê³ñòàííàí óûï æ³áåðãåí³ áåäåë³ çîð àçûáåê áè䳜 àéòóûìåè ƒàíà 1762 æûëû Ò‰ðê³ñòàíƒà àéòàðûëüø, Åñ³ì õàíìåë Ò‰ðê³ñòàí áèë³ã³ï áµë³ñêåï³ àéòûëàäû. àçàñòàííûœ ôåµäàëäû çîð áûòûðàœûëûòà áîëƒàíûí îñûíûœ µç³-à êµðñåòñå êåðåê. XVIII ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñûíäà, æàðëàðäû àçà èåë³êòåð³íåí á³ðæîëà óûï øûƒó êåç圳íäå Àáûëàé ñ±ëòàííûœ áåäåë³ çîð áîëäû, á³ðà îíûœ µç³ äå «ûðƒûçàéñàòàðäûœ Îðòà îðäàñûíäà á³ð ƒàíà Àòûƒàé ðóûí èåëåí³í, µçãå ðóëàðäû áàñà ñ±ëòàíäàð ìåí àñààëäàð áàñàðƒàè» åä³. Åãåð æîƒàðûäà àòàëƒàí ôåîäàëäàð àðàìàƒûíäàƒû àçà ðóëàðûíûö îðíàëàñàí æåðëåð³ æàéûíäà àéòàð áîëñà, ªá³ëìºìáåò Àëòàé-àðƒûí (àðàœûç: 2-êåñòå) ðóûìåí á³ðãå Åëåê µçåí³í³œ áàñ æàƒûíäà êµø³ï æ‰ðãåí äå, ûñòûã‰í³ Ò‰ðê³ñòàíäà àçà õàíäàðûíûœ îíûñûíäà îðûí òåïêåí. ѳá³ð ãóáåðûàòµðûíûœ ì³íäåò³í àòàðóøû ãåíåðàë-ìàéµð ôîí Ôðàóåíäîðôòûœ Ñûðòû ³ñòåð àëàñûíà áåðãåí ðàíîðòûíäà (1763 æûëƒû 11-ïàóðûç): ѳá³ð øåá³íå æàûí æåðäå êµø³ï æ‰ðãåí Îðòà æ‰ç «±ëûñòàðû ñàíûíûœ êîï» åêåï³ àéòûëàäû, «á³ç䳜 Ƶƒàðƒû Åðò³ñ áåê³øñòåð³ì³ç ìàœûíäà Àáûëàé ñ±ëòàííûœ Àòûƒàé ±ëûñû, àçûáåê áè ñòàðòíûííûœ àðàêåñåê ±ëûñû (ßìûøåâ áåê³í³ñ³ ìàœûíäà), ªá³ëïåé³ç ñ±ëòàííûœ Àëòàé-àðïû-àðƒûï ±ëûñû, Òºóêå ñ±ëòàííûœ (Ѻìåêå õàííûœ ±ëû) Òµðò±ë ±ëûñû, ѱëòàíìºìåò ñ±ëòàííûœ ûïøà ±ëûñû (Æåëåçèíêà áåê³í³ñ³ ìàœûíäà) êµø³ï æ‰ð, àçûáåê áè àðòàéƒàíû ñåáåïò³ µç ±ëûñûí ±ëäàðû Áåêáîëàò ïåí Ñûðûìáåòêå (Ñûðûìáåòåéãå) áåð³ï, µç³ àðàêåñåê ±ëûñûíûœ á³ð áµë³ã³ìåí á³ðãå Åðåéìåíòàóƒà æàûí Åñ³ë µçåí³í³œ áàñ æàƒûíäàƒû Äàëáà òàóûí ûñòàéäû. àçûáåê áè áàñòàƒàí àðàêåñåê ðóû Îðòàëû àçàñòàí ìåí Åðò³ñ µœ³ð³íå Îðòà Àçèÿäàï, Ñàìàðàíä æàƒûíàí êåëãåí, µë æàòà À. È. Òåâêåëåâ ïåí àðƒûíäàðäûœ غøà ðóûèàí ãàûàí Áµãåïáàé áàòûðäûœ õàáàðëàðûíà àðàãàíäà (1748), àðàêåñåêòåð䳜 4000 øàœûðàƒû êîø³ï æ‰ðãåí. Æàëíû àëƒàíäà, à³³ñûá³ð ðó ïåìåñî òàéíà æàéûíäà àéòàð áîëñà, îëàð ò‰ãåëäåé á³ð àäàìíûœ èåë³ã³íäå áîëìàƒàí, àéòà áåëã³ë³ á³ð ñ±ëòàíìåí, áàòûðìåí, áèìåí á³ðãå áµëåê-áµëåê êµø³ï æ‰ðãåí. àðàêåñåê ðóû äà ñîíäàé: Îíûœ á³ð áµë³ã³ àçûáåê áèìåí, áàñàëàðû Áàðà ñ±ëòàèìåí ò. á. á³ðãå æ‰ðãåí åä³. Àòûƒàé ðóûíûœ äà á³ð áîë³ã³ Àáûëàé ñ±ëòàíìåí á³ðãå ³ëåñ³ï æ‰ðñå, áàñà á³ð áµë³ã³ ±ìàðû áàòûðìåí æºíå ò. á. á³ðãå áîëƒàí. Ñîïûìåè àòàð áåëã³ë³ á³ð àäàìíûœ àðàìàƒûíà ýð ò‰ðë³ ðóëàð, ò³ïò³ òàéíàëàð ê³ðãåí. Ìûñàëû, ªá³ëàéûð õàíäû µëò³ðãåííåí êåé³í (1748) Áàðà ñ±ëòàí Íàéìàí, àðàêåñåê æºíå http://kazchronic.host.kz


îöûðàò òàéïàëàðûèûœ (æàëïû æàóûíãåðëåð ñàïûíûœ µç³ ƒàíà 4000 àäàì áîëƒàí) êåéá³ð ðóëàðûí áàñòàí îœò‰ñò³êêå êîïèè êåòêåí. Ñîëàðìåí á³ðãå Áàðà ñóëòàí Ñûðäàðèÿƒà ±ÿòûí Æèäåë³ µçåí³í³œ ñàƒàñûíäà àðààëïàòàðäû áàƒûíäûðƒàí. ƺí³áåê òàðõàíïûœ Îðûíáîð ãóáåðíàòîðû È. Íåïëþåâêå æ³áåðãåí õàáàðûèäà (1749 æûëƒû ø³ëäå): «Áàðà ñ±ëòàí îç³èå áåð³ëãåíäåðìåí á³ðãå Òàøêåíò ïåí Ò‰ðê³ñòàï àðàñûíäà, ‡ëû µðäàíûœ ûðƒûç-àéñàòàðû ±ëûñòàðûíäà æ‰ðãåí³» àéòûëàäû... Èêàíïûœ, Òàøêåíòò³œ, Îòûðàðäûœ, ΃ûçòàó ìåí Ñîçàòûœ «äèàíøû àäàìäàðû» («ñàðòòàðûíûö»±æàòòà îñûëàé äåë³íãåí Ì. Ì.) Áàðà ñ±ëòàíïûö áèë³ã³í ìîéûèäàƒàíû, îíûö (ñ±ëòàííûœ) «îëàðäû ïàƒûç õàíû ñèÿòû áèëåï-òîñòåéò³è³», îë àøûï êåòêåíãå äåé³í Ñàðûñó áîéûíäà á³ðãå êµø³ï æ‰ðãåí àðàêåñåê ±ëûñû äà åíä³ îƒàí êµø³ï áàðûï, Øó µçåí³ áîéûíà îèûñòàíƒûñû æºíå îœûðàòòàðìåí îñà Áàðà ñ±ëòàíäû ªá³ëàéûð õàè ºóëåò³è³œ êåê àëóûûàí îðƒàƒûñû êåëåò³í³, Áàðà ñ±ëòàííûœ ê‰ø³ ìåí ûïàëû çîð áîëƒàèûè àíû êµðñåòåä³. Á±ë ìûñàë XVIII ƒàñûðäà áîëƒàí êîø³ï-îèó ïðîöåñòåð³í áàéàòàäû: Áàðà ñ±ëòàí áàñòàƒàí àðàêåñåê ðóûíûœ á³ð áîë³ã³, ñîèäàé-à Íàéìàí, îöûðàò òàéïàëàðûíûœ êåéá³ð ðóëàðû Ñûðäàðèÿ µçåí³ï³œ òµìåíã³ ñàƒàñûíà êåòåä³. Ñîíàí ñîœ Ñàðûñóäà àëƒàí àðàêåñåêòåð äå µçƒàëûï, Øó µçåí³íå àðàé æûëæèäû. XVIII ƒàñûðäûœ àÿƒûíäà àçà òàéïàëàðûíûö îðíàëàñóû òóðàëû á³ðàòàð ûçûòû ìàòåðèàëäàð áàð. Îðûïáîð ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðû Ã. Âîëêîèñêèé䳜 «ªäåòòå ¦ëû, Îðòà æºíå ʳø³ æ‰çäåðãå áµë³ïåò³í ûðƒûç-àéñàòàð òóðàëû» ìºë³ìåòòåð³ò³äå ‰ø æ‰çäåã³ àçà òàéïàëàðûíûœ ºóëåòòåð, àòàëàð (ì±íû ðóëàð äåí ò‰ñ³íãåí æµí) ñàíû, êîø³ï æ‰ðåò³í æåðëåð³ æàéûíäà êµïòåãåí ±íäû äåðåêòåð êåçäåñåä³. Îíäà àðƒûíäàð òóðàëû ìºñåëåí áüòëàé äåë³ïãåí: Åœ áàñòû àðƒûï ðóûíûœ áåñ àòàñûíäà 30 000-ƒà äåé³í îòáàñû áàð. Îëàðäûœ ûñû îíûñòàðû Áàÿí-Àâëà (Áàÿíàóûë-Ì. Ì.), ûçûëòàó, Äàëáà, Óêèòàêàçëû, Øûœƒûñ, Øàƒàé òàóëàðûíäà, Òîðƒàé îçåí³í³œ; áàñ æàãûíäà æºíå Àëûòàâ (Àëàòàó Ì. Ì.) òàóëàðû ìàœûíäà. Æàçäà Èðåéìåí òàóûíûœ (Åðåéìåíòàóäûœ Ì. Ì.) ìàœûí æºíå ͱ-ðà ìåí Æàëäûñó µçåíäåð³í³œ áîéûí æàéëàéäû. Òàðàòû ðóûíûœ åê³ àòàñûíäà 4000-ƒà äåé³í îòáàñû áàð. Æàçƒû æàéëàóëàðû Åñ³ë µçåí³í³œ áàñ æàƒûíäà æºíå Ñàðûñó µçåí³í³œ áîéûíäà. ûñòà ‡øîœû𠝱ìû ìåí Øó µçåí³í³œ áîéûí ûñòàéäû... Àðƒûí ðóûíûœ åê³ àòàñûíäà 9000-ƒà äåé³í îòáàñû áàð. ûñû-æàçû Åðò³ñ áîéûíäà êµø³ï æ‰ðåä³... Åê³ àòàäàƒû àðƒûíäàð 11 000 ò‰ò³íãå æåòåä³... Æàçƒû æºíå ûñû îíûñòàðû Åñ³ë µçåí³í³œ áîéûíäà, ʵêøåòàó ìåí ̱àòàóäà æºíå ‡ø±íäà, ‡ø Áàðëû, ûëøûòû àëàïòàðûíäà. Á±ë àðƒûíäàð Îðòà æóç õàíû Óºëè õàíƒà áàƒûíƒàí. àíæûƒàëû ðóûíûœ àðƒûíäàðû 2000 ò‰ò³íãå æåòåä³... Åñ³ëãå ±ÿòûí øàƒûí µçåíäåð ìåí Á³øêåíòàé àëàáûíäà êµø³ï æ‰ðåä³. Ñàðûæåò³ì (Òîàë-àðƒûí á³ðëåñò³ã³ æîƒàðû Øåêò³í³œ Ñàðû æåò³ì àòàñû Ì. Ì.) ðóûíûœ îí åê³ àòàñûíäà 8000-äàé ò‰ò³í áàð. Îëàðäûœ æàçƒû æàéëàóû Òîðƒàé, Òîáûë µçåíäåð³í³œ æºíå ñîëàðƒà äàëà æàƒûíàí êåë³ï ±ÿòûí µçåíäåð䳜 áîéûíäà. ûñòûã‰í³ Îáàƒàí îçåí³í³œ áîéûíäàƒû ±ðû àëàáûí ûñòàéäû. Áåñ àòàäàí ò±ðàòûí Øàøà ðóûíûœ àðƒûíäàðû 6000 ò‰ò³íãå æåòåä³. Îëàðäûœ æàçƒû æàéëàóû Òîáûë µçåí³íåí æîƒàðûðàòàƒû Àéò µçåí³í³œ áîéûíäà. ûñòûã‰í³ Òîðƒàé äàëàñüø, Ñàðû-Á±òàí µçåí³í³œ áîéûíàí îíûœ Óëêìàÿí (¦ëîÿí Ì. Ì.) µçåí³íå ±ÿòûí æåð³íå äåé³í... ûçûëêµë ìåí îðæûí, Òµáåêµë êµëäåð³ ìàœûèäà, Ò±ðñûí ±ìûíäàƒû Áåñêµë ìàœûíäà ûñòàéäû. Ã. Âîëêîíñêèé Òîáûòû ðóû àðƒûíäàðûèûœ (2000 ò‰ò³í) Á±õàðà æåð³íäå êµø³ï æ‰ðãåí³í êµðñåòåä³. «Êàïèòàí Àíäðååâò³ö 1790 æûëû ò‰ðë³ ìºë³ìåòòåðäåí æèíàƒàí Îðòà îðäà ûðƒûçhttp://kazchronic.host.kz


àéñàòàðûíûœ øûƒó òåã³ òóðàëû ñóðåòòåìåñ³íåí» ãåíåðàë-ìàéîð Êëîòòûœ æàñàƒàí æàçáàëàðûíäà àçàñòàííûœ ñîëò‰ñò³ã³íäå Åðò³ñ áîéûíäàƒû ѳá³ð øåá³ ìåí Ãîðüêàÿ øåá³ ìàœûíäà êµø³ï æ‰ðãåí àçà ðóëàðûíûœ îðíàëàñóû êµðñåò³ëåä³. Êàïèòàí Àíäðååâò³œ ìºë³ìåòòåð³íäå æåð æºíå ðó àòàóëàðû á³ðàç øàòàñòûðûëƒàí, îíû ò³ëãå áàéëàíûñòû ò‰ñ³èä³ðóãå áîëàäû. Ìûñàëû, îðƒàëæûí êµë³í³œ, Åðåéìåïòàóäûœ, ¦ëîÿí µçåòò³í³œ, Àòûƒàé, Òîáûòû, Øàíøàð, ±äàéáåðä³ ðóëàðûíûœ àòàóëàðû àòå êµðñåò³ëãåí. Àë îíûœ ìºë³ìåòòåð³í³œ ±íäûëûƒû ìûíàäà: ðóëàðäûœ îðíàëàñóû (àâòîðäûœ àéòóûíøà áîëûñòàð) ƒàíà åìåñ, ñîíûìåí àòàð ðóëû àòàëàð (àâòîðäûœ àéòóûíøà ±ðïàòàð) äà êµðñåò³ëåä³, ì±íûœ µç³ òàêñîíîìèÿëû æ³êòåðä³ àíûòàó æºíå ºð ò‰ðë³ äåðåêòåìåëåðäå àéòûëûï æ‰ðãåí ñîë ±ðïàòàðäû îðíàëàñàí æåðëåð³íå áàéëàíûñòûðó êåç³íäå µòå ìàœûçäû. Åðò³ñò³œ òîìåíã³ áîéûíäà³û Ñåìåé áåê³í³ñ³íåí áàñòàëàòûè àðƒûíäàð òóðàëû ìûíàäàé ìºë³ìåòòåð áàð (Îìáû Ìåìëåêåòò³ê Òàðèõè àðõèâ³, 1264-îð, 1-ò³ç³ì, 316-³ñ): Áºñåíòè³íí³œ 7-áµëûñû. ʉø³ê, Àéòàé, Àíäàñ, Àïàé, Áîð³, Ñàðû, Øûðà, ¦çûí áóûíäàðûíà áµë³èåä³. Îëàðäûœ á³ð áµë³ã³ Äîëîíñêèé ôîðïîñòû ìàœûíäà, áàñà á³ð áµë³ã³ Åðò³ñòåí 200 øàûðûì æåðäå, ûðæàí òàó-òàñòàðû æàíûíäàƒû ×åðåìóõîâ ñòàíèöàñûíûœ ìàœàéûíäà êµø³ï æ‰ðåä³ æºíå á±ë áîëûñòûœ îíûñû Åðò³ñ µçåí³í³œ áîéûìåí ßìûøåâ áåê³í³ñ³íå äåé³í ñîçûëûï æàòàäû. 9-àðàêåñåê áîëûñû (àðàêåñåê ðóû Ì. Ì.) Øàíøàð, Ìàéëûòàìàñ, Øîð, Á±ëàíáàé, Ñàðûì, Àéòåêåì, Àëòûáåò, رáûðòïàëû æºíå ѳðãåë³ ±ðïàòàðûíà áµë³íåä³. îíûñòàðû Ãðà÷åâñêèé ñòàíèöàñûíàí 90 øàûðûì æåðäå㳠̱ðæûñ òàóû, Äåãåëåœ, Ñàðû±ëæà, îœûð±ëæà, Êåœ àçûëû, àðàðàëû àçûëû, àçûëû, Áàòû àçûëû, óàçûëû, Ãðà÷åâñêèé ñòàíèöàñûíàí 40 øàûðûì æåðäå æàòàí îñ±äû ïåí Æîëàí àëàáûíäà. 10-Àëòàé áîëûñû (óàíäû ðóûíûœ àòàñû Ì. Ì.) ʺðåêå, Ìîéûè, àƒûñ, àëà, Ñàðûáàƒûñ ±ðïàòàðûíà áµë³íåä³. îíûñòàðû Ñàðûñó æºíå Êðåêûñòðó µçåíäåð³í³œ áàñ æàƒûíäà. 11-Òµðò±ë áµëûñû (òµðò±ë ðóû - Ì. Ì.) àðæàñ, ±ëáµëäû æºíå Æàäûð ±ðèàòàðûíà áµë³íåä³. îíûñòàðû Åðò³ñ µçåí³ áîéû ìåí Áàÿíàóûë òàóëàðûíäà. ßìûøåâ áåê³í³ñ³íåí Æåëåçèíêà áåê³í³ñ³íå äåé³í: Ò‰ðë³ ±ðïàòàðäàí ò±ðàòûí 1-Òàðàòû áîëûñû (òàðàòû ðóû Ì. Ì.) ªë³ æºíå ±ë áîë³êòåð³íå áµë³íåä³. îíûñòàðû òóðà Ñåìèÿð ôîðïîñòûñû ìàöûíäà, Þãþð æîòàñû àëàáûíäà, îäàí á±ëàòàð àƒûï øûƒûï, êµëãå ‰ÿäû. Ç-Àòûƒàé áîëûñû (àòûƒàé ðóû) ªæ³ƒ±ë, Áàðàíøû æºíå ±äèÿð ±ðïàòàðûíà áµë³íåä³. ×åðíîðåöê ôîðïîñòû æàíûíäà êµø³ï æ‰ðåä³. 4-àíæûƒàëû áîëûñûíûœ (àíæûƒàëû ðóû Ì. Ì.) îíûñû òóðà ×åðíîÿð ñòàíèöàñû ìàœûíäàƒû Åðò³ñ µçåí³í³œ áîéûíäà. Æåëåçèíêà áåê³í³ñ³íåí Îìáû áåê³í³ñ³íå äåé³í æºèå ñûñûíàí Òîáûë øåá³í áîéëàé Àðƒûí (Àòûãàé), Êåðåé, ûïøà òàéïàëàðüòíûœ ðóëàðû àðàëàñ êµø³ï æ‰ðåä³. Ïåòðîïàâë áîê³í³ñ³íåí Ïðåñíåãîðüêîâ áåê³í³ñ³íå äåé³í: 1. Àòûƒàé áîëûñû ‰äàéáåðä³, Áºé³ìáåò, Ìàéëû, Áàëòà, îéëûòàƒàé æºíå Áàáà-Àñàí ±ðïàòàðûíà áµë³íåä³. µíûñòàðû Åñ³ë µçåí³í áîéëàé Æàœƒûçòàó ìàœàéûíäà, ͱðà, Åñ³ë µçåíäåð³è³œ áàñ æàƒûíäà, ñîíäàé-à îðƒàëæûí êµë³ ìàœûíäà. 2-àðàóûë áîëûñû (àðàóûë ðóû Ì. Ì.) àëäû, ͵ƒàé, Áàòïàí, Æàóëûáàé, Îðà, ±òûìáåò, Æàäàð, Àø³ë³ê, Øàøáà, Àòûƒàé-àðàóüòë, Òàƒüòøû æºèå èìà Ò±ðûì ±ðïàòàðûíà áµë³íåä³. îíûñòàðû Åñ³ë, ͱðà µçåíäåð³è³œ áµéûíäà Àòûƒàé áîëûñûìåí í³åêòåñ³ï æàòûð æºíå ʵêøåòàó ìàœàéû ìåí رáàð æàçûƒûíäà, ñîíäàé-à ûëøûòû æºíå ʵì³øàéò µçåïäåð³í³œ áîéûíäà, Èìàíòàó ìåí Á±ëàéìàíàœûðòàó ìàœàéûíäà. Ç-Øàøà áîëûñû (Øàøà ðóû) Ñàðûæåò³ì, ûðûìûëòû, Àíäàðè, Àëàá±à ±ðïàòàðûíà áµë³íåä³. Îëàð Åðåéìåíòàóäû ìåêåíäåéä³; àë êåéäå Òµðƒàé æºíå ‡øèÿ µçåíäåð³íå øûƒàäû. http://kazchronic.host.kz


5-àðàóûë áîëûñû Ñàðûæåò³ì, ûðûìûëòû, Àíäàðè, àðàìàí, Òµëåê ±ðïàòàðûíà áµë³íåä³. îíûñòàðû òóðà Àëàá±ƒà µçåí³í³œ áîéû ìåí Åðåéìåíòàóäà, àë êåéäå Òîðƒàé, ‡øèÿ µçåíäåð³íå øûƒàäû. Îðûíáîð øåá³ìåí øåêòåñ³ï æàòàí Ïðåñíåãîðüêîâ äèñòàíöèÿñû ìàœûíäà á³ð Ñàðûæåò³ì ðóû êîïèè æ‰ðåä³. Æàç êåç³íäå Òîðƒàé µçåí³í³œ áàñ æàƒûí ìåêåíäåéä³, àë ûñòà Òîáûë îçåí³ ìåí Àëà᱃à îçåí³í³ö áàñ æàƒûí ûñòàéäû.

http://kazchronic.host.kz


ÍÀÉÌÀÍ Áàðà ñ±ëòàííûœ áèë³ã³íå ìîéûíñ±íƒàí íåã³çã³ òàéíà íàéìàíäàð áîëäû. Á±äàí á±ðûí àéòûëƒàíûíäàé, Áàðà ñ±ëòàí ìåêåíäåãåí íåã³çã³ àóäàí Ñàðûñó îçåí³í³ö áîéûíäàƒû æåð. Ñîíûìåí á³ðãå, Í. Íåïëþåâò³œ Ñûðòû ³ñòåð àëàñûíà õàáàðëàóûíà àðàãàïäà (1745 æûëƒû àçàí), Áàðàê ñ±ëòàíïûœ ïàéìàíäàðû àëäàí-Öåðåíãå áàƒüòíàòûè «æàðëàðìåí øåêòåñ æ‰ðåä³». Àë àëäàï-Öåðåï, ñàìàð àçàƒû Ìàíñ±ð Àñàíîâòûö õàáàðëàóûèà ñºéêåñ, îç ºñêåð³ìåí á³ðãå ßìûøåâ áåê³è³ñ³íåí àëòû ê‰èä³ê æåðäå «Øàõ µçåí³ áàñòàëàòûè àìàë-Òàáàï òàóûèäà ò±ð...» Äåìåê, Áàðà ñ‰ëòàííûœ ïàéìàíäàðû Åðò³ñò³œ îœ æàƒàñûèäà êµø³ï æ‰ðãåí. ̱íû íàéìàíäàðäûœ Ñåìåé áåê³í³ñ³ïå ñàóäà æàñàóƒà êåë³ï æ‰ðãåï³ æºòòå 1764 æûëƒû àçàí àéûíäà Íàéìàí òàéïàñûíûœ Òµðò±ë ðóûèàí (àðàœûç: 3-êåñòå) 3000 øàœûðàòûœ æàð æåð³íå êµø³í áàðûï, ñîïäà îðíàëàñàíû..., ÿƒíè Øûƒûñ àçàñòàííûœ øåò àéìàƒûíà îðïàëàñàèû äºëåëäåéä³. Áàðà ñ±ëòàííûœ àðàìàƒûíäà íàéìàíäàðäàí áàñà Àðƒûè òàéïàñû Àòûƒàé ðóûèûœ êåéá³ð àóûìäàðû áîëƒàí. ªá³ëìºìáåò õàííûœ ±ëäàðûíûœ á³ð³ ªá³ëïåé³ç ñ±ëòàíèûœ àðàìàƒûíäàƒû Íàéìàí òàéïàñûíûœ àðàêåðåé ðóû àðàòàë àëàáûíäà (Æåò³ñó Ì. Ì.) êµø³ï æ‰ðãåí. Á±ë ðó ²ëå µçåí³íäå ûòàéëàðìåè ñàóäà æàñàƒàí. Îðòà æ‰ç õàíäàðûíûœ á³ð³ ʉø³ê õàííûœ àðàìàƒûíäàƒû Íàéìàí òàéèàñûíûö êµïòåãåí ðóû æàðëàðìåí øåêòåñ (àçàñòàííûœ øûƒûñûíäà, Åðò³ñ áîéûíäà) êµø³ï æ‰ðãåí. ̱íäàƒû íàéìàíäàðäûœ ñàíû ±æàòòà (1745 æûëƒû àçàí) áûëàé êµðñåò³ëãåí: «3 îí ìûœ øàœûðàƒû áàð ïàéìàí õàëû ¦ëû ìºðòåáåë³ ñ³çãå àíò áåð³ï, ±ðàí ñ‰éä³». Àƒûëøûí êµïåñ³ Ãîêò³œ æàçáàñûèäà (1742 æûëƒû ìàóñûì) îíààé áàòûð (àñààë) áàñàðàòûí Íàéìàí ðóûíûœ Åëåê áîéûíäà, «íà åëåê ò±çû øûƒàðûëàòûí æåðãå æàûí ìàœàéäà...» êµø³ï æ‰ðåò³í³ àéòûëƒàí. îíààé áàòûðƒà áàƒûíûøòû Íàéìàí áîëûñû òóðàëû áàñà á³ð ±æàòòà äà àéòûëàäû. ªá³ëìºìáåò õàííûœ ±ëû ªá³ëïåé³ç ñ±ëòàí íàéìàíäàð àðàñûíäà áåäåëä³ àäàì áîëäû. Íåã³ç³íåí àðàòàë µçåí³í³œ áîéûíäà ñîë àòòàñ àëàïòà êµø³ï æ‰ðåò³í ñàíû êîï ºð³ ûïàëäû àðàêåðåé ðóû ºëã³ ñ±ëòàííûœ àðàìàƒûíäà áîëäû. Æàðëàðäû òàëàíäàƒàí êåçäå Îœò‰ñò³ê-Øûƒûñ àçàñòàí øåã³íå áàñûï ê³ðãåí ûòàéëàð àðàêåðåéëåðãå êµðø³ áîëƒàí åä³. àðàêåðåéëåð ûòàéëàðìåí æàíæàëƒà áàðìàé, îëàðìåí ²ëå µçåí³íäå ñàóäà æàñàñòû. XVIII ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñûíäàƒû êåéá³ð ±æàòòàðäà Îðòà æ‰ç àçàòàðûíûœ îðûñ ºê³ìø³ë³ã³íå àäàë áîëûï, «ûòàéëàð æàƒûíà îíøà ûûëàñ á³ëä³ðìåéä³» äåë³íãåí. Àëàéäà õàëûòàð àðàñûíäàƒû æàòñûíóøûëû òà æè³æè³ áîëûï ò±ðƒàí ±áûëûñ. Ìûñàëû, 1764 æûëƒû òàìûç àéûíäà Àáûëàé ñ±ëòàíƒà áàðƒàè Ì. Àðàïµâòûœ æàçáàëàðûíà àðàƒàíäà, Íàéìàí òàéïàñû Òµðò±ë ðóûíûœ 3000 øàœûðàƒû ûñòàó ‰ø³í «æµöƒàð æåð³íå» (Åðò³ñò³œ îœ æàƒàñû, îíû á±ðûè æàðëàð áàñûï àëûï, êåé³ííåí óûï øûƒàðûëƒàí Ì. Ì.) êµø³ï êåòêåí äå, á±ë Àáûëàé ñ±ëòàí äû ðåíæ³òêåí. Êàïèòàí Àíäðååâò³œ «Ñóðåòòåìåñ³íäå...» æàçûëƒàíûíäàé, íàéìàíäàð Åðò³ñò³ áîéëàé Ñåìåé áåê³è³ñ³íåí òµìåí àðàé ìûíà æåðëåðãå îðíàëàñàí: 2-Íàéìà³øûœ àðàêåðåéëåð³ (àðàêåðåé ðóû Ì. Ì.) Òîûìáåò, Àûìáåò, Ñûáàí, ̱ðûí, Áàéæ³ã³ò, ûðæû, Áàéƒàíà, Áåã³ìáåò, Àñåì³ç, Áîëàòøû, Ò±çàøû, Òµðòóûë, Ñàäûð æºèå îæàìáåò áîëûï áîë³ïåä³. îíûñòàðû Øûœƒûñòàóäà. 4-Ìàòàé (Ìàòàé ðóû Ì. Ì.) Êåøêå, Øîøà, Áºê³, Ñàìàé, îæà흱ë, àðàóûë, Æàñû, àïòàƒàé, Êèä³Åìåíàëû, àéíàð, óàíòàé æºèå Òåíòåê ‰ðïàòàðûíà áîë³íåä³. îíûñòàðû Øûœƒûñòàóäûœ àðƒû òàó-òàñòàðû æàƒûíäà, Áåñòàìà æºíå ûçàéåë³ àëàïòàðûíäà, àë àëûñòàƒû Òåíòåê, ±íàíòàé ðóëàðû µç àñààëäàðûìåí á³ðãå Åðò³ñ áîéûíäà, òóðà Òµìåíã³ æàðòàñòàƒû Áàðàøêîâ ñòàíèöàñû ò±ñûíäà êµø³è æ‰ðåä³. http://kazchronic.host.kz


5-Áóðà-Íàéìàí (íàéìàí òàéïàñûíûœ Áóðà ðóû Ì. Ì.)Òàçäàð, Àëòûáàé, Æàƒàòàé, µœäûáàé, ĉðáåó³ë, Áàéƒîçû ±ðïàòàðûèà áîë³ïåä³. îòòûñòàðû Ñåìåé áåê³í³ñ³íåí Åðò³ñ îçåí³ áîéûìåè òîìåí àðàé, Äîëîíñêèé ôîðïîñòûñûèàè áàñòàï àðàëäàð ìåí æàéûëìàëàðäà. 6-Òåð³ñòàœáàëû áîëûñû (Òåð³ñòàöáàëû ðóû Ì. Ì.) îíà, Øåëåê, Àòàƒûñ, ؉ðåé³ò, îæàãåëä³ ±ðïàòàðûíà áµë³íãåï. Òóðà Äîëîíñêèé ôîðïîñòûñûïûö ò±ñûïäà, Åðò³ñ µçåí³ áµéûíäà êîïò³ï æ‰ðåä³. Ïåòðîïàâë áåê³í³ñ³èåï Ïðåñíåãîðüêîâ áåê³í³ñ³íå äåé³íã³ Ãîðüêàÿ øåá³ òµœ³ðåã³íäå íåáºð³ á³ð-à Íàéìàí áîëûñû ìåêåíäåä³: 4-Ñàäûð (Ñàäûð ðóû Ì. Ì.) Òîœ, ²²²‰éå, Ñàðûæåò³ì, Ìàëàòàé-àðëûƒàø æºíå Æàðøû ±ðïàòàðûíà áµë³íåä³. îíûñòàðû Á±àí, ±àí µçåíäåð³ ìàœûíäà, ñîíäàéà Ñàðûñó µçåí³ ìåí ͱðà îçåí³ï³œ áàñ æàƒûíà äà øûƒàäû. Ã. Âîëêîíñêèé䳜 íàéìàíäàð òóðàëû ìºë³ìåòòåð³ïäå ìûíàäàé äåðåêòåð áàð: «Íàéìàí ðóûíûœ àëòû àòàñûíäà 35000-äàé øàœûðà áàð. Áàðëû óàûòòàƒû îíûñòàðû Åðò³ñ µçåí³í³œ áµéûìåí îæàè-àéíà áåê³è³ñ³ ò±ñûíäà æºíå Òàðáàƒàòàé òàóëàðûíäà, ûòàé øåêàðàñû æàƒûíäà. Áàƒàíàëû íàéìàí ðóûíûœ á³ð àòàñûíäà 9000-äàé øàœûðà áàð. Æàçƒû æàéëàóëàðû Åñ³ë µçåè³è³œ áàñ æàƒû, ûñòàóëàðû Òîðƒàé µçåè³, Àêµë, Æûëàíøû µçåí³í³œ ñàƒàñû ìàœàéûíäà. Áàƒàíàëû íàéìàí ðóûïûœ îí åê³ àòàñûïäà 6000-äàé øàœûðà áàð. Æàçƒû æàéëàóëàðû Òîðƒàé, Åñ³ë îçåíäåð³í³œ áàñ æàƒûíäà, ¦ëûòàó, ʳø³òàó ìàöûïäà æºíå ̱ðûí òàðàƒàé, Ñàíäû Êåñêåí àëàáûíäà. ûñòûã‰í³ àðµçåê µçåí³í³œ Ñûðäàðèÿƒà àƒàòûí áîéûíäàƒû àðà±ìíàí àðàáàäàë àðìàøû çèðàòûíûœ ìàœûï, óàœƒà àðàƒàí Àøàáåë æàçûƒûíäà æºíå Ñûðäàðèÿ ‰é³íä³ëåð³ïå äåé³ï ûñòàéäû. Íàéìàí ðóûïûœ òµðò àòàñûèäà 4000-äàé øàœûðà áàð. Îëàð èåã³ç³èåí Á±õàðàäà îíûñòàíãàï».

http://kazchronic.host.kz


ÛÏØÀ XVIII ƒàñûðäàƒû îðûñ ºê³ìø³ë³ã³í³œ ðåñìè ±æàòòàðûíäà ûïøà òàéïàëàðû ìåí îíûœ ðóëàðûíûœ îðíàëàñóû æàéûíäàƒû ìºë³ìåòòåð àç. ûïøà ðóûíûœ àñààëû Òîëå áàòûð òóðàëû (1731 æ.), Ðåñåé áîäàèäûƒûíà àíò áåðãåí ìûðçàëàð ìåí áàòûðëàð òóðàëû (1742 æ.), Åðò³ñ áîéûíäà Æåëåçèèêà áåê³í³ñ³ ìàœûíäà êîø³ï æ‰ðåò³í Îðàçìºìåò òàðõàí àñààëäûœ ûïøà ±ëûñû òóðàëû (1763), Îðûñ ñ±ëòàíèûœ ±ëû, Êîðÿêîâ ôîðïîñòûñûïà æàûí æåðäå êîø³ï æ‰ðåò³í ѱëòàïìºìåò ñ±ëòàí òóðàëû (1764) àéòûëàäû. Êàïèòàí Àíäðååâò³ö «...Ñóðåòòåìåñ³íäå» ûïøàòàð òóðàëû áûëàé äåë³íãåí: 2-ûïøà áîëûñû ±ëàí-Á±ëàí, ¦çûí, Êîëäåíåœ, Á±ëòû, Òàñîð, Òàíà᱃û, àðàáàëû, Àëòûíáàñ, Øàœàëà, Òîðûàéƒûð, àðà-Ʊëáà æºíå Àðû ±ðèàòàðûíà áµë³íåä³. ßìûøåâ áåê³í³ñ³íåí Æåëåçèíêà áåê³í³ñ³íå äåé³í æàéûëìàëàð ìåí àðàëäàðäû îñà Åðò³ñ µçåí³ áîéûíäà êµø³ï æ‰ðåä³. 5-ʉðëåó³ò áîëûñûíûœ (ê‰ðëåó³ò ðóû Ì. Ì.) á³ð áîë³ã³ òóðà Ïåñ÷àíàÿ ñòàíèöàñû ò±ñûíäà æàéûëìàëàð ìåí àðàëäàðäà êµø³è æ‰ðåä³. ûïøàòàð Æåëåçèíêà áåê³í³ñ³íåí Îìáû áåê³í³ñ³íå äåé³íã³ ê圳ñò³êòå æºíå Òîáûë øåá³ áîéûíäà Ïîêðîâñê áåê³í³ñ³ ò±ñûíäà àðƒûíäàðìåí (Àòûƒàé ðóû) æºíå êåðåéëåðìåí øåêòåñ êµø³ï æ‰ðãåí. Êàïèòàí Àíäðååâò³œ ìºë³ìåòòåð³í Ã. Âîëêîíñêèé䳜 ìàòåðèàëäàðû åäºó³ð òîëûòûðà ò‰ñåä³, îëàðäû îè îòûðûï, ûïøàòàðäûœ áûëàéøà îðíàëàñàíûí àèûòàóƒà áîëàäû. ûïøà ðóûíûœ á³ð àòàñûíäà 1000-äàé øàœûðà áàð. ...Åñ³ë, Îáàƒàí µçåíäåð³ ìàœûíäà æºíå Æàñûð ìåí Áàƒàð æàçûƒûíäà êµø³ï æ‰ðåä³. ûïøà ðóûíûœ òµðò àòàñûíäà 3000-äàé øàœûðà áàð. Æàç êåç³èäå Òîáûë, Àÿò µçåíäåð³ áîéûíäà æºíå îíûœ ñàƒàñûíäà êµø³ï æ‰ðåä³. ûñòûã‰í³ Äàëà áåê³í³ñ³íåí Òðîèöê³ãå µò³ï, Óñòü-Óé áåê³í³ñ³íå äåé³í, ñµíäàé-à ‡é µçåí³ áîéûíäà, Òîáûë µçåí³ íå àðàé æºèå ñîë áåê³è³ñòåð ò±ñûíäàƒû äàëàíû ûñòàéäû. û³³øà ðóûííûœ àëòû àòàäàí ò±ðàòûí Òàíà᱃û òàðìàƒûíäà 2000-äàé øàœûðà áàð. Æàçƒû îíûñòàðû ñîë æåðäå. ʵëäåíåœ ûïøà ðóûíûœ òµðò àòàñûíäà 2000-äàé øàœûðà áàð. Ñîë æåðäå êµ³ï³ï æ‰ðåä³. Òîðûàéƒûð ûïøà ðóüøûö òµðò àòàñûíäà 3500-äåé øàœûðà áàð. Îëàðäûœ æàçƒû æàéëàóû øåï æàòàƒû Àìàíàðàãàé, Áåë³áàé æàçûƒûíäà, Àùûêîë ìàœûíäà. ûñòûã‰í³ ‡øèÿ, Òîðƒàé îçåèäåð³ òðåã³í, ‰ìäàðäûœ îðòàñûè ûñòàéäû. ¦çûí ûïøà ðóûíûœ àëòû àòàñûíäà 2000-äàé øàœûðà áàð. Îëàðäûœ æàçƒû æàéëàóû Òîðƒàé, Ìîéûíòû µçåûäåð³í³œ áµéûèäà, Îáàƒàí îçåï³í³ö áàñ æàƒûíäà, Åä³ë æºíå Òåðåêò³ æàçûƒûíäà. ûñòûã‰í³ Ñàðûá±ëà µçåí³í³œ áàñ æàƒûíàí Òîðƒàé îçåï³íå àðàé, øûƒûñ æàƒûíäà àéûœäû òàñ µçåí³íå äåé³í ûñòàéäû.

http://kazchronic.host.kz


ÊÅÐÅÉ Èâàí Ëàïèí ìåí Ìàíñ±ð Àñàíîâ µçäåð³í³œ ªá³ëìºìáåò õàíƒà ñàïàðûí (1843 æûëƒû òàìûç) ñóðåòòåé êåë³í, áûëàé äåï æàçàäû: «Îðñê³äåí æ‰ð³ï êåòêåèíåí êåé³í ºóåë³ á³ç Åðàëû ñ±ëòàíƒà àðàñòû åðåé ðóûìåí æ‰ð³ï îòûðûï, òµðò³íø³ ê‰í³ Åðàëû ñ±ëòàíƒà æåòò³ê...». Îñû æàçáàƒà àðàƒàíäà, êåðåéëåð䳜 îíûñòàðû Îðñê áåê³í³ñ³íåí îœò‰ñò³êêå àðàé êåœ áàéòà æåðä³ àëûé æàòàí (òµðò ê‰íä³ê æîë). Îñû õàáàðäà ø³ë³œã³ð ûñòû ê‰íäåð³ æàéûëûì øîá³í³œ ê‰é³ï êåòó³ ñåáåïò³ Åðàëû ñ±ëòàí µç àóûìäàðûìåí á³ðãå «åœ æàñûñû Îð íåìåñå Ûðƒûç áîéûíäà» êµø³ï æ‰ðã³ñ³ êåëåä³. ͱðàëû õàííûœ Îðûíáîð ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðû Í. Íåïëþåâïåí ºœã³ìåñ³í³œ (1749 æûëƒû 11 25-ãï³ëäå) æàçáàñûíäà äà «êåðåé ðóû» æºíå îëàðäûœ áèëåóï³³ñ³ Åðàëû ñ±ëòàí òóðàëû õàáàðëàíƒàí. Ò³ëìºø Ô. Ãîðäååâò³œ Òðîèöê áåê³í³ñ³í³œ êîìåíäàíòû Ï. Ðîäåíãå ðàïîðòûíäà (1761 æûëƒû 3-ø³ëäå) Ò±ðñûèáàé áàòûð àñààëäûœ «Ñåìåé áåê³í³ñ³ ò±ñûíäà êµø³ï æ‰ðãåí...» æºíå Àëàá±ƒà µçåí³ áµéûí ìåêåíäåéò³í Ñàƒûíäû ìûðçàƒà àðàñòû Êåðåé ðóûíûœ àçàòàðû òóðàëû àéòûëàäû. Á. Ò±ðàåâ, Ñ. ̺ìáåòîâ äåãåí àçàòàðäûœ æàçáàñûíäà äà (1768 æûëƒû íàóðûç) Ñàƒûíäû ìûðçà êåðåéëåð³í³œ îíûñòàðû «Óñòü-‡é áåê³í³ñ³ ìàœûíäà...» äåë³íãåí. Ã. Âîëêîíñêèé êåðåéëåð îðíàëàñàí æåðëåð òóðàëû òµìåíäåã³í³ õàáàðëàéäû. Êåðåé ðóûíûœ åê³ àòàñûíäà 1000-ƒà òàðòà øàœûðà áàð. ‡é æºíå Òîƒûçà îçåíäåð³ áµéûí îíûñòàéäû. ûñ àéëàðûíäà Âåðõíîóðàëüñê³äåè Äàëà áåê³í³ñ³íå äåé³èã³ øåï ìàœûíäà æºíå ñîë áåê³í³ñòåð ò±ñûíäàƒû äàëàäà ûñòàéäû. Êåðåé ðóûíûœ òµðò àòàñûíäà 4000-äàé øàœûðà áàð. Æàçäûã‰í³ Åñ³ë îçåè³ï³œ øûƒûñ æàƒûíäà êîïò³ï æ‰ðåä³. Àë ûñòà Çâåðèèîãîëîâñê, Ïðåñíåãîð áåê³í³ñòåð³øœ ò±ñûíäà, Îáàƒàí µçåí³ áîéûíäàƒû äàëàäà ûñòàéäû. Æàðëàðäû óûï øûàííàí êåé³í àçàòàð, ñîíûœ ³ø³íäå, Êåðåé òàéïàñûèûœ ðóëàðû äà µçäåð³í³œ øûƒûñòàƒû æàéûëûìäàðûíà îðàëàäû. Á±ë XVIII ƒàñûðäûœ åê³ïø³ æàðòûñûíäàƒû ±æàòòàðäà êîðñåò³ëãåí. ¤ñêåìåí áåê³í³ñ³íåí áàñòàï Åðò³ñò³ áîéëàé êåðåéëåð á³ðíåïòå æåðãå æèíàû îðíàëàñòû. 2 áµë³êêå áµë³íãåí 1-Ñûáàí-Êåðåé áµëûñû æàç êåç³íäå Øàð-±ðáàí æºíå ûçûëêå ºçåíäåð³íäåã³ Îáà ôîðïîñòûñû ò±ñûè æàéëàéäû, àë ûñòûã‰í³ Åðò³ñ µçåè³ áîéûíäàƒû æàéûëìàëàð ìåí àðàëäàðäû ûñòàéäû. 2-Àûìáåò-Êåðåé (Àûìáåò ðóû Ì. Ì.) 2 áµë³êêå áµë³íãåí. Æàç êåç³íäå øåïòåí æ‰ç øàûðûìäàé àëûñòàï, Øàð±ðáàí µçåí³ áîéûìåí Òàðáàƒàòàé òàóûíà æºíå ûçûë øåëåê êµë³íå êåòåä³; àë ûñòûã‰í³ Åðò³ñ µçåí³ áîéûíäà æàéûëìàëàð ìåí àðàëäàðäà, êµá³íåñå Øóëüáà ôîðïîñòûñû ò±ñûíäà êµø³ï æ‰ðåä³. Ñåìåé áåê³í³ñ³íåí Åðò³ñ áîéûìåí òµìåí àðàé: 1-Øîáàòàð-Êåðåé (Øîáàòàð ðóû Ì. Ì.); îíûñû Åðò³ñ µçåí³ áîéûíäà ýð æåðäå, á³ðà êîá³íåñå Òàëèöê ôîðïîñòûñûíàí Ñåìåé áåê³í³ñ³ûå äåé³í æºíå áåê³í³ñò³œ òóðà ò±ñûíäàƒû Ñåìåéòàó. 7-Ñûáàí-Êåðåé áîëûñûíûœ àëûå áîë³ã³, îíûñû Ïÿòîðûæñê ñòàíèöàñû ìàœûíäà. 8-Êåðåé áîëûñûíûœ ±ìàðû (±ëñàðû ðóû áîëàð? Ì. Ì.) äåï àòàëàòûí æåêå áµë³ã³ áàñà áîëûñòàðìåí àðàëàñûï, Åðò³ñ µçåí³í³œ áîéûíäà Æåëåçèíêà áåê³í³ñ³íå äåé³í êµø³ï æ‰ðåä³. Æåëåçèíêà áåê³í³ñ³íåí Îìáû áåê³í³ñ³íå äåé³í æºíå ñûñûíàí Òîáûë øåá³íå äåé³í êåðåéëåð àðƒûíäàðìåí (Àòûƒàé ðóû) æºíå ûøïàòàðìåí àðàëàñûï á³ðãå æ‰ðåä³.

http://kazchronic.host.kz


ÓÀ Ïåíçà ãàðíèçîíäû æàÿó ºñêåð ïîëê³í³œ ìàéîðû Ê. Ìèëëåð䳜 Æàðèÿƒà ñàïàðäûœ íºòèæåëåð³ òóðàëû æàçáàñûíäà (1742 æûëƒû 28-ûðê‰éåê) îíûœ µç³ æàðëàðìåí êµðø³ëåñ êµø³ï æ‰ðåò³í Óà-Êåðåé ðóûíà áàðƒàíû õàáàðëàíàäû. ±æàòòàðäà æºíå êåéá³ð çåðòòåóø³ëåð䳜 åœáåêòåð³íäå óàòàð ìåí êåðåéëåðä³ á³ð ðó åò³ï êîðñåòó æè³ êåçäåñåò³í ±áûëûñ. Á±ë òàéïàëàðäûœ òàðèõè òàƒäûðëàðû òûƒûç ±øòàñûï æàòûð æºíå á±ë òàéïàëàðäûœ ðóëû ò‰ï-òàìûðû µðòà åêåè³ àœûçäàðäà äà àéòûëàäû. Îñû åê³ òàéíà àóûìäàðû êµá³íåñå á³ðãå êîø³ï æ‰ðãåí æºíå îç æàéûëûìäàðûí, ì‰ë³êò³ê ì‰ääåëåð³í îðƒàƒàíäà. ºóëåòòåð䳜 äàóëàðûíäà ò. ò. á³ð æà áîëûï èìûëäàãàí. Ñîíàí ñµœ, 1742 æûëû Ðåñåé áîäàíäûƒûíà àíò áåðãåí ±æàòòà Óà-Êåðåé ðóûíûœ àòûíàí æàëƒûç Àáîòà áàòûð îë îþû äà êîè ñûðäû àœƒàðòñà êåðåê. Îñüìîðûæñê ôµðïµñòûñûíà æàûí Åðò³ñ øåá³íäå «Áàáà-Êåðåé äåè àòàëàòûí Óà áîëûñûíûœ á³ð áîë³ã³» êîø³ï æ‰ðãåí. ѳá³ð ºñêåðëåð³í³œ êîìàíäèð³ ãåíåðàë-ïîðó÷èê È. Øïðèèãåð䳜 Óà áîëûñû àçàòàðûíûœ îðûñ áîäàíäûƒûï àáûëäàóû òóðàëû ðàïîðòûíà (1770 æûëƒû ñºó³ð) ñºéêåñ á±ë ðóäûœ îðíàëàñàí æåð³í, àòàï àéòàíäà Åðò³ñ øåá³ áîéûíäà Îçåðíûé ñòàíèöàñûíàí Àòàñà äåé³íã³ Ñåìåé áåê³í³ñ³íå æàûí îðíàëàñàíûí àíûòàóƒà áîëàäû. È. Øã³ðèíãåð æàœàäàí áîäàíäûà ê³ðóø³ëåð䳜 ñàíûí êµðñåòïåéä³, á³ðà îíûœ àéòóûíøà, îëàð 5000-ƒà äåé³í æàóûíãåð øûƒàðà àëàäû. Óàòàðäûœ Åðò³ñ øåá³ áîéûíäà îðíàëàñóû êàïèòàí Àíäðååâò³œ «...Ñóðåòòåìåñ³íäå» í僱ðëûì åãæåé-òåãæåéë³ õàáàðëàíàäû. ¤ñêåìåï áåê³í³ñ³íåí Ñåìåé áåê³í³ñ³íå äåé³íã³ êåœ äàëàíûœ á³ð æåð³íäå ƒàíà Óà áîëûñû îðíàëàñàí: Ç-Óà áîëûñû îéáàƒàø (îéáàƒûñ Ì. Ì.), Æàíûáàé, ²²²îà, Åðãåíåê (åðãåíåêò³-óàÌ. Ì.), Øîƒà (øàƒà Ì. Ì.), ѳðãåë³, Áèäàëû, Áûàïòàí, ʉëä³, Ìàéøàáàð ±ðïàòàðûíà áµë³íåä³. îíûñûÒàëèöê ôîðïîñòûñûíàí Äîëîíñ ôîðïîñòûñûíà äåé³í Åðò³ñ µçåí³è³œ òµìåèã³ ñàƒàñûíäà æºíå æàç êåç³íäå Åðò³ñêå æàûí æåðäå êµø³ï æ‰ðåä³, åøàøàí äàëàƒà åíäåï ê³ð³ï êåòïåéä³. Åðò³ñ áîéûìåí Ñåìåé áåê³í³ñ³íåí òµìåí àðàé Ãðà÷åâñê ñòàíèöàñû ìàœûíäà Åðò³ñ îçåí³í³œ àðàëäàðûíäà Óà áîëûñûíûœ Øîà àòàñû êµø³ï æ‰ðåä³. Ïîêðîâñê áåê³í³ñ³í³œ äàëà æàƒûíäàƒû µœ³ðäå Àòûƒàé (Àðƒûí), Óà-Êåðåé æºèå ûïøà «àðàëàñ áîëûñû» êµø³í æ‰ðãåí. Óàòàð òåê êåðåéëåðìåí ƒàèà åìåñ, áàñà æ‰ç䳜 ðóëàðûìåí äå, ìûñàëû, ʳø³ æ‰ç䳜 Æåò³ðó ðóûìåí äå á³ðãå êµø³ï æ‰ðãåí. Ìûñàëû, ‰ø àòàñûíäà 8000-äàé øàœûðà áîëƒàè æåò³ðó-óà-êåðåéëåð æàçäûã‰í³ Åñ³ë îçåí³ áîéûèíäàƒû æºíå Æàéûëìà êµë³ ìàœûíäàƒû æàéûëûìäû æàíëàƒàíäà, ûñòà Åðò³ñ ìàœûíäà ûñòàƒàí. ªð ò‰ðë³ æ‰çãå æàòàòûí ðóëàðäûœ á±ëàéøà á³ðãå ìåêåíäåó³í øàðóàøûëûòû æóðã³çó ñèíàòûèûœ µç³ìåí - êîøïåíä³ë³êïåí ò‰ñ³íä³ðóãå áîëàäû, á±ë µðàéäà æàçƒû æàéûëûìäà ºð òóðë³ æ‰ç䳜 ðóëàðû òµãûñàòûí áîëƒàí äà, óàûò îòå êåëå, ýêîíîìèêàëû (æàéûëûìíûœ æåò³ñïåó³), òóûñòû (íåã³ç㳠ᱝàðàäàí íàðàçûëû á³ëä³ðó ðåò³íäå êîø³ï êåòó) æºíå áàñà ñåáåïòåðãå áàéëàíûñòû ýð ò‰ðë³ ðó òîïòàðûïàí êîøïåíä³ àóûì ±ðûëƒàí. ̱íäàé êµø³ï êåò³í îðûí àóûñòûðó ñèðåê ±øûðàñïàƒàè, ñîïûìåí àòàð Îðòà æ‰ç æåð³íåí áàñà æ‰ç䳜 ðóëàðûè äà êåçäåñò³ðóãå áîëàäû. Êåéäå êåð³ñ³íøå äå áîëûï îòûðƒàí. ̺ñåëåí, ñåã³ç àòàäàè ò±ðàòûí óàòàð (2500 øàœûðàòàé) Îéûë µçåí³ áîéûíäà, ÿƒíè ʳø³ æ‰ç䳜 æåð³íäå ûñòàƒàí äà, æàçäûã‰í³ ʳø³ æ‰çäåã³ Áàé±ëû òàéïàñûíûœ Æàïèàñ ðóû æàéûëûìûíà êîø³ï áàðàòûí áîëƒàí.

http://kazchronic.host.kz


ÎŒÛÐÀÒ XVIII ƒàñûðäàƒû ðåñìè ±æàòòàðäà îœûðàò òàé ïàñû òóðàëû àç àéòûëàäû, îëàð Ðåñåéãå 1731 æûëû àíò áåðãåíäåð àðàñûíäà äà, 1742 æûëû àíò áåðãåíäåð àðàñûíäà äà æî. Áàðà ñ±ëòàííûœ Îðûíáîð ãóáåðíàòîðû È. Íåïëþåëêå õàòûíäà (1749 æûëƒû ûðê‰éåê) ƒàèà áûëàé äåë³íãåè: «...ûðƒûç-àéñàòàðäûœ îœûðàò ðóû (ÿƒûè îí ìûœ à äàì) ±ëû ìºðòåáåë³ èìïåðàòîð àƒçàìíûœ áîäàíäûƒûí àáûëäàï, ìåí³, Áàðàòû µçäåð³í³œ õàíû ºð³ áèëåóø³ñ³ åò³ï àë/ãû». Áàðà ñ±ëòàíƒà àðàñòûëàðäûœ ñàíû åœ êµá³ íàéìàíäàð åä³, Ðåñå³³ áîäàíäûƒûí àëƒàí êåçäå îëàð 40 000 øàœûðà áîëƒàí (1742 æûëƒû àðàøà). Àë êåéá³ð äåðåêòåìåëåðäå îœûðàòòàðäûœ («îœûðàò õàëû», «îœûðàò ðóû») Ò‰ðê³ñòàí ìàœûíäà «Áàðà... ±ëûñòàðûíà æàûí» æåðäå êîø³ï æ‰ðãåí³ êµðñåò³ëãåí. îœûðàòòàð ìåí íàéìàíäàðäûœ á³ðãå êµø³ï æ‰ðåò³í³œ Ã. µëêîíñêèé äå áûëàé äåï õàáàðëàéäû: Îí åê³ àòàäàí ò±ðàòûû Íàéìàí-îœûðàò ðóûíäà 15000-äàé øàœûðà áàð. ...îíûñòàðû æàçäûã‰í³ Øàæàƒàé, ʵêñó, àðàòàë îçåïäåð³ ìàœûíäà, Àòóàð òàóû ìàœûíäà áîëàäû äà, ûñà àðàé Ò‰ðê³ñòàí ìåí Òàøêåíò æàƒûíà êåòåä³. Á±ëàð, òåã³íäå, îœûðàòòàð ìåí íàéìàíäàðäûœ Áàðà ñ±ëòàíƒà àðàñòû áµë³ã³ áîëñà êåðåê. Æîƒàðûäà êåëò³ð³ëãåí àðõèâ ìàòåðèàëäàðûíäà ±ëà áè, Òàëàí áàòûð, Æàœàáàé áè æºíå Àéøóà Åñ³ìîâ ñèÿòû áèëåóø³ëåð êµðñåò³ëåä³. ѳðº, á±ë àäàìäàð æåêåëåãåí ðóëàðäû (ñàíû 12 áîëƒàí àòàëàðäû) áàñàðûï, îëàðäûœ áºð³ ªá³ëàéûð õàíäû µëò³ðãåí Áàðàà ò³ïò³ õàí ºóëåò³í³œ êåê àëóûíàí äà îðà îéìàƒàï ê‰øò³ ôåîäàë Áàðà ñ±ëòàíƒà áàƒûèûøòû áîëñà êåðåê. Îðòà æ‰ç áåè ¦ëû æ‰ç àçàòàðûíûœ ðóëû-òàéïàëû ±ðàìûï ñóðåòòåó³ïäå À. È. Òåâêåëå⠝µœûðàòòàð òóðàëû áûëàé äåï æàçƒàè: Ñµë ¦ëû îðäàäàƒû îòå ê‰øò³ ðóëàðäûœ á³ð³ îœûðàò ðóû, á±ë ðó Îðòà îðäàƒà æàòàäû, îéòêåí³ µë àíøàìà æûëäàðäàí áåð³ Îðòà îðäàäàí áµë³í³è àëûï, ¦ëû îðäàìåè á³ðãå êµø³ï æ‰ðåä³, ñîë îœûðàò ðóû îí åê³ ðóãà áîë³íåä³, àòàï àéòàíäà, îëàð: Áàéëàð-æàèäàð îœûðàò, Îðàçãåëä³ îœûðàò, ‰ëøûƒàø îœûðàò, Áîæáàè îœûðàò, Òîáîëàò îœûðàò, Æàìàíáàé îœûðàò, àðàêîñå îœûðàò, Æåò³ìäåð îœûðàò, ±éûñàíñûç îöûðàò. Á±ë ðóëàð îöûðàòòûœ ʵòåíø³ æºíå Êîêò³œ±ëû äåãåí åê³ òàðìàƒûíà æàòàäû (àðàœûç: 8-êåñòå). Îðûñøà í±ñàñûíäà ðóëàðäûœ àòû á±ðìàëàíƒàí, àë á³ðåó³íäå (àíòîðäûœ àëƒàøû àòàƒàíûíäà) åê³ ðó á³ð³êò³ð³ë³ï æ³áåð³ëãåí. Á³ð³ïø³ òàðìàƒûíà ìûíà ðóëàð æàòàäû: Áîæáàí, Æàìàíáàé, Æåò³ìäåð, ±éûñàíñûç; åê³íø³ òàðìàƒû Êîêò³œ±ëûíà æàòàòûíäàð: Áàéëàð, Æàíäàð (Òåâêåëåâ á±ë åêåó³í á³ð ðóƒà á³ð³êò³ð³ï æ³áåðãåí), Îðàçãåëä³, ±ëøûƒàø, Òîáîëàò, àðàêµñå. Àâòîð Àîé æºíå Ñàœƒûë äåãåí åê³ ðóäû àéòïàéäû (àðàœûç: 8-êåñòå). Àë îœûðàòòàðäûœ Îðòà æ‰ç æåð³ïåí íåãå êåò³ï àëƒàíû êåëåñ³ òàðàóäà àéòûëàäû. *** Ã. Âîëêîíñêèé䳜 åñåïòåó³íøå, Îðòà æ‰ç䳜 100 àòàñûíäà 159 400-äåé øàœûðà áµëƒàí. Í. Å. Áåêìàõàíîâà äà íà îñû äåðåêòåðä³ êåëò³ðåä³. Àëàéäà, êµøïåë³ îòáàñûëàðäûœ Ã. Âîëêîíñêèé êåëò³ðãåí ñàíû òóðàëû ìºë³ìåòòåðä³ á³ç䳜 æèíàòàï øûƒàðóûìûç µçãåøå íºòèæå áåðåä³. 106 àòàäà (ðóëàð ìåí îëàðäûœ àòàëàðûíäà) 168 000 øàœûðà áîëƒàí, îíûœ ³ø³íäå àðƒûíäàðäûœ 29 àòàñûíäà 70000, íàéìàíäàðäûö 23 àòàñûíäà 54 000, ûïøàòàðäûœ 25 àòàñûíäà 13 500, êåðåéëåð䳜 6 àòàñûíäà 5000, óàòàðäûœ 8 àòàñûíäà 2500, á³ðãå êµø³ï æ‰ðåò³í íàéìàíäàð ìåí îœûðàòòàðäûœ 12 àòàñûíäà 15 000, æåò³ðó-óà-êåðåéëåð䳜 3 àòàñûíäà 8000 øàœûðà áàð. Á³ðà á±ë ìºë³ìåòòåðä³ äå íàòû äåóãå áîëìàéäû. Îðòà æ‰ç䳜 Ã. Âîëêîíñêèé êåëò³ðãåí ñàí ±ðàìûí È. Ã. Àíäðååâò³œ åñåïòåóëåð³ òîëûòûðàäû. Ìûñàëû, ²ëå ìåí Åðò³ñ, Áµêåí ìåí Øûƒàíà µçåíäåð³í³œ àðàñûíäà, Íàðûííûœ ñàƒàñûíäà, Òàðáàƒàòàé æîòàëàðû ìàœûíäà, http://kazchronic.host.kz


Àáëàêåò îçåí³í³œ áîéûíäà æºíå ¤ñêåìåí áåê³í³ñ³ òµœ³ðåã³íäå Îðòà æ‰ç àçàòàðûíûœ íåã³ç³íåí íàéìàí æºíå êåðåé òàéïàëàðûíà æàòàòûí 4250 øàœûðàƒû êµø³ï æ‰ðãåí. Åðò³ñ àœƒàðûíäà êîø³ï æ‰ðãåï îæàëûòàð ñàíû áåëã³ñ³ç, îë Îðòà æ‰ç õàëüòïûœ ñàíûï åäºó³ð êîáåéòêåè áîëàð åä³. XVIII ƒàñûðäüòö åê³íø³ æàðòûñûíäà îðûñ ºê³ìòòò³ë³ã³ àçà æ‰çäåð³ àðàñûíäà ìåæåëåó æ±ìûñòàðûè æ‰ðã³çå áàñòàäû, ì±íûœ µç² Ðåñåé áîäàèäûƒûíà æàœàäàï åíãåïäåðãå ñàëû ñàëó æºíå îëàðäû èìïåðèÿíûö ì‰ääåëåð³è êµçäåé îòûðûï áàñàðó ‰ø³í àæåò áîëƒàí åä³. Ïîëêîâíèê ºð³ àòàìàí Òåëÿòíèêîìòüù Òàøêåïòêå æîðûƒû òóðàëû æàçáàëàðûíäà (1796) Îðòà æ‰ç䳜 øûƒûñ øåò³ Åðò³ñ áîéûìåí îòêåï³, àë îœò‰ñò³ã³ Áàëàø êîë³, Øó îçåí³, Ò‰ðê³ñòàí àëàñûíà äåé³íã³ Ñûðäàðèÿ àœƒàðû áîëƒà³òû êµðñåò³ëãåí. Îœò‰ñò³ê øåêàðàñû Îðòà æ‰ç èåë³êòåð³í ¦ëû æ‰çäåí áîë³í æàòòû. Êàïèòàí Àíäðååâ Îðòà æ‰ç䳜 îœò‰ñò³ê øåêàðàñûí î,äàí äà ºð³ Àðàë ò圳ç³íå àðàé æåòê³çåä³. Áàòûñûíäà Îðòà æ‰ç áåí ʳø³ æ‰ç䳜 îíûñòàðûí áµë³ï æàòàòò øåêàðà Ûðƒûç îçåí³íåí Íàóðûçûì êîë³ ìåí Òåë³êîë àðûëû Òîáûë îçåï³íå ±ÿòûí Àëàá±ƒà µçåí³íå äåé³í ñîçûëàäû. Îðòà æ‰ç àçàòàðûèûœ ñîëò‰ñò³ê øåêàðàñû ѳá³ð êàçàê ºñêåðëåð³í³œ æåð³ìåí øåêòåñ³ï æàòòû æºèå Çâåðèíîãîëîâñê áåê³í³ñ³íåí øûƒûñà àðàé Îìáû áåê³í³ñ³íå äåé³í Ãîðüêàÿ øåá³í³œ áîéûìåí îòêåè. Øûƒûñ øåò³ Îìáû áåê³è³ñ³íåí Åðò³ñò³œ æîƒàðû àƒüòñûìåí Çàéñàí êµë³ïå äåé³í æåòêåí. àçàòàð Åðò³ñò³œ åê³ æàƒûíäà, Çàéñàí îéïàòûíäà êµø³ï æ‰ðãåí. Àëàéäà, îœ æàƒàëàóûíäàƒû àçàòàð êåç³íäå Ƶœƒàð õàíäûƒûí òàëàíäàƒàí ûòàéäûœ áîäàíäàðû äåï åñåïòåëãåí. ¤ç æàéûëûìäàðûíà àéòûï îðàëƒàí àçà àóûìäàðû ûòàé èìïåðàòîðûíà òîóåëä³ áîëƒàí. Äåãåíìåï, á±ë òºóåëä³ë³ê áîëìàøû ƒàíà åä³: àóûìäàð ñàëû òµëåãåí äå, àëƒàí æàƒûíàï (øàðóàøûëû æ‰ðã³çóäå, ºëåóìåòò³ê ±ðûëûñòà, äàóëàðäû øåøó ³ñ³íäå æºíå ò. á.) îëàð äåðáåñ áîëƒàí. Òóûñòàðûíûœ µçäåð³íå, Åðò³ñò³œ îœ æàƒàëàóûíà êµø³ï áàðàòûíû ñèÿòû, µëàð äà ñîë æàƒàëàóƒà åì³í-åðê³í êµø³ï êåëåò³è, àë ì±íûœ µç³ ñàëû æèíàóäà áåëã³ë³ á³ð èûíäûòàð òóƒûçƒàí.

http://kazchronic.host.kz


Õ²Õ ÆªÍÅ ÕÕ ÀÑÛÐ ÁÀÑÛÍÄÀÛ ÎÐÒÀ Æ‡Ç ÐÓÒÀÉÏÀËÀÐÛÍÛŒ ÎÐÍÀËÀÑÓÛ XIX ƒàñûðäûœ áàñûíà àðàé Îðòà æ‰ç òàéïàëàðûíûœ áàñûì êîïø³ë³ã³ Ðåñåé áîäàíäûƒûí àáûëäàäû. Á³ðà ðåñìè ±æàòòàðäà ûðƒûç äàëàñû äåï àòàëàòûí ±ëàí-áàéòà æåðäå êµïòåãåí ðóëàðäûœ îíûñòàðû áûòûðàï æàòàí åä³. «Ñîëò‰ñò³ã³íåï îöò‰ñò³ã³íå àðàé, äåï æàçäû È. Çàâàëèøèí, åœ ûñà æîë 1100 øàûðûì, àë øûƒûñûíàí áàòûñûíà àðàé 2500 øàûðûì äåï åñåïòåëåä³. ûðƒûç äàëàñûíûœ êåœä³ã³ 40 000 øàðøû ãåîãðàôèÿëû ìèëü, ÿƒíè ѳá³ð䳜 ‰øòåí á³ð³ æºíå Ðåñåé䳜 îœò‰ñò³ê äàëàëû ð³íåí åê³ åñåäåí àñòàì ‰ëêåí äåï ñàíàëàäû». Îðòà æ‰ç䳜 îñû ±ëàí-áàéòà æåð³í òè³ìä³ áàñàðó æ‰éåñ³í åíã³ç³ï, µƒàí àëûì òµëåéò³í õàëûòûö áåëã³ë³ á³ð áµë³ã³í áàƒûíäûðó êåðåê áîëäû. Á±ë ñàìîäåðæàâèå àçûíàñûí åäºó³ð ìîëûòûðà ò‰ñåò³í ñàëû ñàÿñàòûí æóçåãå àñûðó ‰ø³í àæåò åä³. Äàëàƒà òàáàí ³ëä³ðå áåðóãå àçàòàðìåí ƒàíà åìåñ, îñû æåðëåðä³ áàñûï µòåò³í åæåëã³ êåðóåí æîëäàðû àðûëû Àçèÿ åëäåð³í³œ áàñà õàëûòàðûìåí äå ñàóäà-ñàòòû æàñàó ñåáåïø³ áîëäû. ûòàéìåí ìåìëåêåòò³ê øåêàðà áåëã³ëåíó³í³œ äå ìàœûçû àç áîëƒàí æî. Ðåñåé øûƒûñ åëäåð³è³œ «àïàñû» àçà äàëàñûí îñûï àëó àðûëû åíãåí åä³. Õ²Õ ãàñûðäûœ áàñ êåç³íäåã³ êàðòàäà Çàéñàí êîë³í³œ òðåã³íäåã³ æåð ìåí Íàðûí µçåí³í³œ Åðò³ñêå ±ÿòûû ñàƒàñûèà äåé³íã³ êåœ àëàï Ðåñåé èìïåðèÿñûíûœ ±ðàìûíà åíã³ç³ëìåãåï-ä³. Îíäà êµø³ï æ‰ðãåï àçàòàð ûòàé èìïåðàòîðûíà áàƒûíûøòû äåï åñåïòåë³ï, ñîƒàí àëûì òµëåãåí. Á±ë øåêàðà åøàíäàé øàðòïåí ðåñìè çàœäàñòûðûëìàƒàí. Àë îíäà ìåêåíäåãñí àçà ðóëàðû æàðëàðäûœ îðíûíà êåëãåí ûòàé ºñêåðëåð³í³œ áîëóû ñåáåïò³ Ïåêèí ñàðàéûíà áàƒûíƒàí. Ñîíûìåí àòàð, àçàòàðäûœ åê³ æàà ûòàé ìåí Ðåñåéãå á³ðäåé áàƒûíóû äà æè³ êåçäåñêåí. ¤éòêåí³ êµïòåãåï ðóëàð ìàóñûìäû æàéûëûìäàðƒà, Òàðáàƒàòàé òàóëàðûíàí Çàéñàí îéïàòûíà, ñîñûí îäàï êå𳠝àðàé êµø³ï æ‰ðä³. Îñû ò±ñòà Àáûëàé õàííûœ «åê³ æàòû áîäàíäûƒûí» åñêå àëñà òà áîëàäû. 1806 æûëƒû íàóðûç àéûíäà ѳá³ð èíñïåêöèÿñûíûœ èíôàíòåðèÿ æµí³íäåã³ èíñïåêòµðû ãåíåðàë-ìàéµð Ëàâðîâ ±ëû ìºðòåáåë³ èìïåðàòîð àƒçàìƒà áûëàé äåï æàçäû: «...ìåí ¤ñêåìåí, Îìáû áåê³í³ñòåð³ àðàñûíäà 캜㳠êîø³ï æ‰ðó ‰ø³í Ðåñåé øåêàðàñûèûœ ³øê³ æàƒûíà ìàëì‰ëê³ìåí á³ðãå... 1783 àäàì àáûëäàäûì...». ¦ëû ìºðòåáåë³ ïàòøà àƒçàìƒà æàçƒàí áàñà á³ð õàòûíäà (1806 æûëƒû 4-ø³ëäåäå) ãåíåðàëìàéîð Ëàâðî⠝ûñ êåç³íäå ûòàé øåêàðàñûíûœ ³øê³ æàƒûíäà «ûñòàï», «Ñàíêò-²²åòåðáóðãêå µç äåíóòàòòàðûí æ³áåðóä³» µò³í³ï æ‰ðãåí Áàéæ³ã³ò æºíå Òóìà-òîïà (Íàéìàí òàéïàñû àðàêåðåé ðóûèûœ Áàéæ³ã³ò, Òóìà àòàëàðû (àðàœûç: 3-êåñòå) áîëûñòàðû òóðàëû õàáàðëàéäû. ʳíºç À. À. ×åðòîðûñêèéãå æàçƒàí õàòûíäà ãåíåðàëìàéîð Ëàâðîâ Ðåñåé䳜 Îðòà îðäàäàƒû ìàñàò-ì‰ääåñ³í áûëàé äåï àøûï êµðñåòåä³: «...ûðƒûçäàðäûœ á‰ê³ë Îðòà îðäàñûíäà á³ç䳜 áèë³ã³ì³ç ûòàé áèë³ã³íåí ‰ñòåì áîëóû ‰ø³í, á³ðà îƒàí Óºëè õàííûœ áèë³ã³ òîëû æ‰ðìåé, îë ê‰øò³ áîëûñòàð (ðóëàð Ì. Ì.) ñ±ëòàíäàðû àðàñûíäà áµë³í³ï îòûðƒàíäûòàí, ñîë ê‰øò³ àäàìäàðƒà µç áèë³ã³ì³çä³ áµëøåêòåï íûƒàéòóûìûç..., Îðòà îðäàíûœ ûòàé øåêàðàñûíäà íåìåñå ñîƒàí æàûí êµø³ï æ‰ðãåû ñ±ëòàíäàðûí òàðòóûìûç êåðåê». ʉøò³ëåð àòàðûíäà àìáàð æºíå щé³ê ñ±ëòàíäàð àòàëàäû. Òµìåíäå êåëò³ð³ë³ï îòûðƒàí êåñòåäå Ðåñåé æàƒûíà êµøêåí àäàìäàð ñàíû êµðñåò³ëãåí. Åãåð 17981808 æûëäàð àðàëûƒûíäàƒû êåçåœäå àçàòàðäûœ Ðåñåé áîäàíäûƒûíà àðàóû æàéûíäà àéòûëàð áîëñà, á±ëàð Íàéìàí òàéïàñûíûœ àðàêåðåé ðóûíà æàòàòûí Áàéæ³ã³ò æºíå Òóìà àòàëàðûíà àðàñòû Çàéñàí àçàòàðû åä³. Àë 18081810 æûëäàðäà µòêåí http://kazchronic.host.kz


àçàòàðäûœ àé ðóäàí åêåí³ áåëã³ñ³ç. Îíûœ ‰ñò³íå á±ë êåçåœäå õðüêàÿ øåá³í (Ïðåñíîãîð æºíå Ïåòðîïàâë äèñòàíöèÿëàðûí) áîéëàé æûëæûï æ‰ðãåí àçàòàð àéòûëàäû. Ñîíûìåí, Õ²Õ ƒàñûðäûœ áàñûíäà êµø³ï êåëó ìåí êµø³ï êåòó ñèðåê ‰áûëûñ áîëìàƒàí. ̱èûœ µç³ ñàëû àëûíóƒà òè³ñò³ áîäàíäàð ñàíûíûœ áåéìºë³ì áµëóûíà ºêåï ñîòû æºíå ðóëàð àðàñûíäà äà, àçàòàð ìåí øåï áîéûíäàƒû îðûñ õàëû àðàñûèäà äà åê³í³œ á³ð³íäå æåð (æàéûëûì ‰ø³í) äàóûí òóƒûçûg îòûðäû. Ñîíäûòàí äà àçà äàëàñû ò±ðƒûíäàðûí îðíàëàñòûðóäà êµïòåãåí ìºñåëåëåðä³ øåøó êåðåê áîëäû.

1. Äàëà ò±ðƒûíäàðûí æåðãå îðíàëàñòûðó æµí³íäåã³ ºê³ìø³ë³ê ðåôîðìàëàð àçà ðóëàðû ìåí òàéïàëàðûíûœ îðíàëàñóûí òîëû êµðñåòó ‰ø³í àçà äàëàñûíûœ áµë³íó³ ìåí îíûœ ò±ðƒûíäàðûí æåðãå îðíàëàñòûðó æàéûíäà àéòûï µòó àæåò. ¤éòêåí³ àäàìäàð ìåí îëàðäûœ ìåêåíäåéò³í îðòàñû ºðàøàí äà àæûðàƒûñûç, ò±òàñ íºðñå áîëûï òàáûëàäû. Á±ðûí àçà äàëàñûíäà áîëûï êµðìåãåí àóìàòû áµë³í³ñò³ åíã³çãåí êåçäå îðûñ ºê³ìø³ë³ã³ åœ àëäûìåí áåëã³ë³ á³ð ðóäûœ, òàéïàíûœ áàéûðƒû ìåêåí³í ñàòàóƒà, á³ð æåðäåí åê³íø³ æåðãå êµøó䳜 ƒàñûðëàð áîéû àëûïòàñàí æîëäàðûïà, êîøïåèä³ àóûìäàðäûœ æåðä³ ïàéäàëàíóûíäàƒû ºäåò-ƒ±ðûï, äºñò‰ðëåð³íå ñ‰éåíä³. Ñîíäûòàí àóìàòû îëøåìäåðä³ (ìûñàëû, îêðóãòåðä³) ±éûìäàñòûðƒàí êåçäå îðûñ ºê³ìø³ë³ã³ ðóëû-òàéïàëû ïðèíöèïò³ ±ñòàíäû. Îñûƒàí ñºéêåñ ò‰ðë³ êåœñåëåð䳜 ðåñìè ±æàòòàðûíäà ðóëàð ìåêåíäåéò³í æåðëåð (ûñòàóëàð ìåï æàéëàóëàð), ºðá³ð áîëûñòà êµø³ï æ‰ðåò³í øàœûðà èåëåð³ ìåí àóûëäàðäûœ ñàíû ìåéë³íøå òîëû êµðñåò³ëãåè. Ðóëàð ìåí òàéïàëàðäûœ îðíàëàñóûí êµðñåòêåíäå á±ë ìºë³ìåòòåð áàƒàëû äåðåêòåìå áîëûï òàáûëàäû. Á±ë ìºë³ìåòòåð䳜 àçàòàðäûœ ðóëû-òàéïàëû ±ðûëûìûèäàƒû á³ðêåëê³ æ³êòåðä³ àíûòàóäà äà ìàœûçû çîð. Åãåð XVIII ƒàñûðäà êµøïåíä³ëåð䳜 áåëã³ë³ á³ð àóûìû òàéïàíûœ íåìåñå ðóäûœ àòûìåí àòàëñà (ìûñàëû, Íàéìàí ±ëûñû, àðàêåñåê ±ëûñû), XIX ƒàñûðäà õàëû ñàíûíûœ µñó³íå áàéëàíûñòû àóûìäàð áµëøåêòåí³ï, æàœà ïàòðîíèìèÿëà𠝱ðûëƒàí. Îñû ñåáåïò³ æàœà ïàòðèëèíäæäåð, àë êåéá³ð ðåòòåðäå ìàòðèëèíèäæäåð äå ïàéäà áîëûï, òóûñòû åñåá³ åíä³ æàœà áóûííàí áàñòàï æ‰ðã³ç³ëåä³, æàœàäàí á³ðêåëê³ äåœãåéëåð ïàéäà áîëûï, æàœà àóûìäàð ìåí áîëûñòàð ñîëàðƒà ñºéêåñ àòàëƒàí. Í僱ðëûì êåé³íã³ óàûòòà (XIX ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñûíäà) ðóëû íåã³çäåð䳜 ºëñ³ðåó³íå áàéëàíûñòû áîëûñòàðäûœ àòàóëàðûíàí ãåîãðàôèÿëû áåëã³ëåðä³, ÿƒíè ìåêåíäåãåí æåð àòûìåí àòàëƒàíûí êµðåì³ç (ìûñàëû, Øåðóáàé-ͱðà áîëûñû ñîë àòòàñ µçåíäåð䳜 àòàóëàðûíàí øûàí). Á³ðà äàëàëû àéìàòàƒû á±ë ðåòòåó æ±ìûñòàðû ±çà óàûòà á³ð ƒàñûðƒà ñîçûëäû. Îðòà æ‰çäåã³ õàí áèë³ã³ XIX ƒàñûðäûœ áàñûíà àðàé òàðèõè æàƒûíàí åñê³ð³ï, àçà îƒàìûíûœ äàìóûíà êåäåðã³ æàñàé áàñòàäû. Îíû æîþƒà ìûíàäàé îëàéëû æàƒäà³³ òóäû: 1782 æûëû 25-àïàíäà õàí åò³ï áåê³ò³ëãåí Óºëè ñ±ëòàí 1819 æûëû àéòûñ áîëäû, àë Ðåñåé ìîíàðõû µç³í³œ Àáûëàé õàí µëãåííåí êåé³íã³ (1781) ºðåêåò³ ñèÿòû æàœà õàíäû òàà îòûðƒûçóãà àñûƒà îéìàäû. Îë á³ð èìïåðèÿƒà á³ð ìîíàðõ æåòåä³ äåãåí åðåæåí³ ±ñòàíäû. ¤éòêåí³: ûðƒûçàéñà äàëàñû êåœ-áàéòà Ðåñåé èìïåðèÿñûèûœ á³ð áµë³ã³íå àéíàëäû, åíäåøå äàëà õàëûí µç ì‰ääåì³çãå ñàé áàñàðóäûœ àéìàòû ïðèíöèïòåð³í øåøó³ì³ç êåðåê äåï ñàíàäû. 1822,æûëƒû 22-ìàóñûìäà ѳá³ð ãóáåðíèÿëàðûí áàñàðó åíã³ç³ëä³, ñîíûœ ê‰ø³ìåí ѳá³ð: Áàòûå æºíå Øûƒûñ áµë³êòåðãå áµë³íä³. Á³ð³íø³ñ³íå Òîáûë, Òîìñê ãóáåðíèÿëàðû ìåí Îìáû îáëûñû åíä³. Ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð ìåí îíûœ æàíûíäàƒû Êåœåñòåí ±ðàëƒàí Áàòûå ѳá³ð áàñ áàñàðìàñû Òîáûë àëàñûíäà áîëäû. Îðòà æ‰ç àçàòàðû Îìáû îáëûñûíûœ ±ðàìûíà åíä³ äå, ñîë êåçäåí áàñòàï áàñà àçàòàðäàè àéûðó ‰ø³í îëàðäû ñ³á³ð ûðƒûçäàðû (àçàòàðû Ì. Ì.) äåï àòàäû. Îìáû îáëûñû åðåêøå åðåæåëåð áîéûíøà îðíàëàñòûðûëƒàí ³øê³ (Îìáû, Ïåòðîïàâë, Ñåìåé, ¤ñêåìåí) æºíå ñûðòû îêðóãòåðãå áµë³íä³. Ñîíûìåí, ³øê³ îêðóãòåð http://kazchronic.host.kz


íåã³ç³íåí Åðò³ñò³œ µœ æàƒàëàóûíäà æºïå Ãîðüêàÿ øåá³è³œ ñîëò‰ñò³ã³íäå æàòàè æåðä³, àë ñûðòû («ëèíèÿ ñûðòûíäàƒû») îêðóãòåð Åðò³ñò³œ áàòûñûíà æºíå Ãîðüêàÿ øåá³íåï îœò‰ñò³êêå àðàé, ÿƒèè àçà äàëàñûíûœ ³ãàêåðã³ æàƒûíäà æàòàè æåðëåðä³ àìòûäû. 1822 æûëƒû 22-ø³ëäåäå «Ñ³á³ð ûðƒûçäàðû òóðàëû æàðƒû» äåãåí àòíåí àðíàéû åðåæåëåð àáûëäàíäû. Á±ë æàðƒûƒà ñºéêåñ, ñ³á³ð ûðƒûçäàðûíûœ åë³ øåè (ëèíèÿ) áîéûíäà ±ðûëƒàí îêðóãòåðãå òºóåëñ³ç Îìáû îáëûñûèûœ îêðóãòåð³ áîëàäû. Îêðóãòåð áîëûñòàðƒà (ºðá³ð áµëûñòà 1012 àóûë), áîëûñòàð àóûëäàðƒà (ýð àóûëäà 5070 øàœûðà) áµë³íåä³. Á±ë îêðóãòåð á³ð ðó ïåìåñå àƒàéûí äåï ñàíàëàòûí æºíå ºðàøàí á³ðãå áîëûï äàƒäûëàíƒàí áîëûñòàðäàí ±ðàëàäû. Îêðóãòåð䳜 µç îíûñòàðû áîëàäû, îƒàí ñºéêåñ µçäåð³í³œ îêðóãò³ê ñ±ëòàíäàðûíûœ ð±ñàòûíñûç áàñàëàðäûœ êµø³ï æ‰ðåò³í æåðëåð³ûå µç áåò³èøå îíûñòàíáàéäû (îíûñòàíáàóƒà òè³ñ Ì. Ì.). Àóûëäàðäû øàœûðà èåëåð³ 3 æûë ìåðç³ìãå ñàéëàéòûè ñòàðøûíäàð; áîëûñòàðäû ñ±ëòàíäàð áèëåéä³, îëàðäûœ áèë³ã³ ì±ðàƒà àëàäû. ªðá³ð îêðóãòå áîëûñ ñ±ëòàíäàðû µç àðàëàðûíàí 3 æûë ìåðç³ìãå ñàéëàéòûí àƒà ñ±ëòàíèûœ áàñàðóûìåí Îêðóãò³ê ïðèêàç ±ðûëäû. Àƒà ñ±ëòàí æàíûíäà Îêðóãò³ê äóàí áîëäû, îë îáëûñ áàñòûƒû òàƒàéûíäàéòûí åê³ îðûñ øåíåóí³ã³íåí æºíå áèëåð ìåí ñòàðøûíäàð 2 æûëƒà ñàéëàéòûí ñûéëû åê³ àçàòàí ò±ðäû. ѵéò³ï, ³øê³ æºíå ñûðòû îêðóãòåð䳜 ±ðûëóû õàí áèë³ã³í³œ æîéûëóûíà ºêåï ñîòû. Á±ë æàœàäàí åíã³ç³ëãåí åðåæåëåðäåã³ áàñòû íºðñå áèë³êò³ àçà îƒàìûíûœ ôåîäàë-áàé òîïòàðûíûœ îëûíäà ñàòàé îòûðûï, ðóëû áåëã³ áîéûíøà àóûëäàðäûœ, áîëûñòàð ìåí îêðóãòåð䳜 ±éûìäàñòûðûëóû áîëäû. Áàðëû øåêòåóëåð³íå àðàìàñòàí, «Ñ³á³ð ûðƒûçäàðû òóðàëû æàðƒû» àçà îƒàìûèûœ äàìóûíäà èã³ ðµë àòàðäû. Îêðóãòåð䳜 ±éûìäàñòûðûëóû æåêåëåãåí ðóëàðäûœ, îæàëûòàðäûœ æåð³í àíûòàï áåðä³. àíøàìà æåò³ëìåãåí áîëñà äà, ðó áàñàðóøûëàðû ìåí ñ±ëòàíäàðäûœ ñàéëàíûï îéûëóû äåãåíìåí äå á³ðñûïûðà æàðèÿëûëû îðíàòòû. ƺíå åðåêøå ìàœûçäû á³ð íºðñå åã³íø³ë³êêå µòêåí îæàëûòàðƒà «Æàðƒû» áîéûíøà êåéá³ð àðòûøûëûòàð áåð³ëä³: îëàðƒà ì±ðàƒà àëäûðûëàòûí îçƒàëìàéòûí ìåíø³ê ±ûƒûìåí æåð áîë³ïä³, îëàð àóûë øàðóàøûëû ±ðàëäàðûìåí æàáäûòàëäû, îëàðäûœ æèíàƒàí îí³ìäåð³ ñàëû ñàëóäàí áîñàòûëäû ò. á. Á±ë êµøïåíä³ øàðóàøûëûòàðäû ºê³ìø³ë³ê æàƒûíàí æàéƒàñòûðóäûœ àëƒàøû òºæ³ðèáåñ³ åä³. «Æàðƒûíû» æ‰çåãå àñûðó ‰ø³í 1824 æûëäûœ êµêòåì³ïäå äàëà ³ø³íå, æàéëàóƒà ºë³ êîø³ï ‰ëã³ðìåãåí àçà ðóëàðûíûœ îíûñòàðûíà îðûñ ºê³ìø³ë³ã³í³œ øåíåóí³êòåð³ æ³áåð³ë³ï, îëàð îðûñ æºïå àçà ò³ëäåð³íäå æàçûëƒàï îñû æàðƒûíû õàëûà æàðèÿëàäû. Ñîíûìåí á³ðãå õàëû àðàñûíà «Ñ³á³ð ûðƒûçäàðûíà» äåãåí ïðîêëàìàöèÿëàð òàðàòûëäû, îíäà ò±ðƒûíäàð äàëàïû æàéƒàñòûðóäàƒû æàœà îðåæåëåðä³ àáûëäàóƒà øàûðûëäû. 1824 æûëû åê³ îêðó㠍àðàðàëû, Êîêøåòàó îêðóãòåð³ àøûëäû. àðàðà (àðàðàëû Ì. Ì.) îêðóã³ Ñåìèÿð ôîðïîñòûíà êîðø³ îðíàëàñòû. Îíû áàñàðóïòûíûœ ïðèêàçû ñîë ôîðòþñòûäàí 280 øàûðûì æåðäå, àðàðàëû àëàáûíûœ îœò‰ñò³ê-øûƒûñûíäà. Àëƒàøû àïòûëƒàí æûëû á±ë îêðóã 14 áîëûñòàí ±ðàëäû, îëàðäà 20 ìûœäàé øàœûðà íåìåñå 60 ìûœ åð àäàì áîëäû. Êåé³è îëàðƒà òàƒû äà òîðò áîëûñ îñûëäû. ʵêøåòàó îêðóã³ Ïåòðîïàâë ò±ñûíäà æàòûð. Îíû áàñàðóøûíûœ ïðèêàçû îäàí 240 øàûðûì æåðäå ‡ëêåí Øàƒûë µçåí³í³œ áîéûíäà îðèàëàñòû. Á±ë îêðóã 17 áîëûñòàí ò±ðàäû, îëàðäà 15 ìûœäàé øàœûðà íåìåñå 35 ìûœäàé åð àäàì áàð. Îñû îêðóãòåð àøûëƒàïïàí êåé³í 18241825 æûëäàð ³ø³íäå Áàòûñ ѳá³ð áàñ áàñàðìàñûíà Îðòà æ‰ç䳜 ñ±ëòàíäàðûíàí, áèëåð³ ìåí ñòàðøûíäàðûûàí îêðóãòåð àøóäû ñ‰ðàƒàí µò³í³øòåð ò‰ñò³. Îáàƒàí µçåí³ áîéûíäà æºíå Ò圳ç êîë³ àóäàíûíäà êµø³ï æ‰ðåò³í 32 àðƒûí áîëûñòàðûíûö, ¤ñêåìåííåí 200 øàûðûì æåðäå ìåêåíäåéò³í áóðà-íàéìàí áîëûñòàðûèûœ æºíå ñîëàðìåí àðàëàñ îíûñòàïƒàí Ñûáàí-Êåðåé áîëûñòàðûíûœ ðóáàñûëàðû îñûèäàé http://kazchronic.host.kz


µò³í³øòåð æàñàäû. Àëàéäà «àðàðàëû ìåí ʵêøåòàó îêðóãòåð³ áîéûíøà òàáûñà îë æåòê³çóãå óàûò áîëóû ‰ø³í» îðûñ ‰ê³ìåò³ æàœà îêðóãòåð àøóƒà àñûƒà îéìàäû. Á±ë àòàëƒàí îêðóãòåð䳜 ±éûìäàñòûðûëóû êµï ±çàìàé-à ðàñûíäà èã³ íºòèæåëåðãå æåòê³çä³, ñîíäûòàí îðûñ ‰ê³ìåò³ æàœà îêðóãòå𠝱ðà áàñòàäû: 1831 æûëƒû 17-ìàóñûìäà Àÿãîç, 1832 æûëƒû 22-òàìûçäà Àìîëà, 1833 æûëƒû 22-òàìûçäà ‡øá±ëà æºíå Áàÿíàóûë, 1834 æûëãû 30-òàìûçäà Àìàíàðàƒàé îêðóãòåð³ àøûëäû. Êåé³ííåí ‡øá±ëà îêðóã³ òàðàòûëƒàíûìåí, ³ñ æ‰ç³íäå îë îäàí ºð³ µì³ð ñ‰ðå êåë³ï, Õ²Õ ƒàñûðäûœ 60-æûëäàðûíäà ƒàíà Áàÿíàóûë îêðóã³íå îñûëäû. ªðá³ð ñûðòû îêðóãêå ñàëû òµëåóäå áåñ æûëƒà æ圳ëä³ê áåð³ëä³. àðàðàëû æºíå ʵêøåòàó îêðóãòåð³íåí ñàëû ³ñ æ‰ç³íäå 1832 æûëû, ÿƒíè îë ±ðûëƒàí ê‰ííåè 8 æûë µòêåí ñîœ ƒàíà àëûíà áàñòàäû. Ñàëû ìµëøåð³ ìûíàäàé áîëäû: 200 æûëûäàí1 áàñ, ³ð³ àðàíûœ íåìåñå îéäûœ 150 áàñûíàí1 áàñ. Çàòòàé ñàëûìäàð àøàëàé åñåï àéûðûñóìåí àëìàñòûðûëäû: á³ð æûëû 35 ñîì, á³ð µã³ç 20 ñîì, á³ð îé 2 ñîì äåï åñåïòåëä³. 1832 æûë ìåí 1836 æûë àðàëûƒûíäàƒû êåçåœäå àøàìåí åñåïòåãåíäå àðàðàëû îêðóã³íåí369 852 ñîì, ʵêøåòàó îêðóã³íåí 136 590 ñµì æèíàëäû. Ñîíûìåí, á³ð îêðóãòåí åäºó³ð êîï àøàëàé ñàëû æèíàëäû, àë áàðëü㝠µêðóãòåí æèíàëƒàí ñàëû ñîìàñû ñàìîäåðæàâèå àçûíàñûíà ñ‰áåë³ ‰ëåñ áîëûï îñûëäû. Øåï (ëèíèÿ) àóìàƒûí áîéëàé, ÿƒíè µçåïäåðä³ æàƒàëàé îòûðûï, 10 øàûðûìäû 𠝱ðûëóû äà ³øê³ æºíå ñûðòû îêðóãòåð䳜 åèã³ç³ëó³ìåí òûƒûç áàéëàíûñòû, îíäà ôîðïîñòûëàð, áåê³í³ñòåð, êàçàê îèûñòàðû ±ðûëäû. Ñîíàó 1765 æûëäûœ µç³íäå-à ãåíåðàë-ïîðó÷èê Øïðèíãåð áåê³í³ñ áàñøûëàðûíà àçà êµøòåð³í øåïêå 510 øàûðûìèàí æàûí æ³áåðìåóä³ ±ñûíƒàí áîëàòûí. Á±ë 10 øàûðûì µœ³ð䳜 øåêàðàñû øàìàìåí 1839 æûëû áåëã³ëåíä³, îë êåçäå Áàòûñ ѳá³ð䳜 ãåíåðàëãóáåðíàòîðû ê³íºç Ãîð÷àêîâòûœ µê³ì³ìåí òîïîãðàô Êîêîóëèí Åðò³ñò³œ, ò. á. µçåíäåð䳜 áîéûí ñóðåòêå ò‰ñ³ðãåí åä³. 10 øàûðûì µœ³ð䳜 ±ðûëóû êîï êµëåìäå ±íàðëû æåðä³ àçà àóûìäàðûíûœ ïàéäàëàíóûíàí àéûðäû. 1838 æûëƒû áñºó³ðäå «Ñ³á³ð ûðƒûçäàðûï æåêå áàñàðó òóðàëû åðåæå» áåê³ò³ëä³. Îë áîéûíøà Îìáû îáëûñû òàðàòûëäû äà, ѳá³ð àçàòàðûí áàñàðó ‰ø³í îðòàëûƒû Îìáû àëàñûíäà áîëƒàí Øåêàðàëû áàñàðìà ±ðûëäû. 1838 æûëƒû 25-àðàøàäà ¦ëû ìºðòåáåë³í³œ æàðëûƒûìåí Áàòûñ ѳá³ð áàñ áàñàðìàñû Òîáûë àëàñüãààí îñûíäà êîø³ð³ëä³. Îðòà æ‰ç áåí ʳø³ æ‰ç àçàòàðûíûœ îíûñòàðû åæåëäåí Îáàƒàí (Àëà᱃à), Òîáûë, Îé µçåíäåð³í³œ áîéûíäà, Òîðƒàéäûœ áàñ æàƒûíäà øåêòåñ³ï æàòàí. Îëàðäûœ Îðûíáîð øåêàðàëû êîìèññèÿñû (ʳø³ æ‰ç) ìåí Îìáû îáëûñûíà, àë êåé³ííåí ѳá³ð àçàòàðûíûœ Øåêàðàëû áàñàðìàñûíà (Îðòà æ‰ç) áµë³íó³íå áàéëàíûñòû îíûñòàðû æàñàíäû æîëìåí áµë³íä³, ñµéò³ï Îðòà æ‰ç àçàòàðûíûœ á³ð áîë³ã³ á±ðûíƒûñûíøà Îðûíáîð øåêàðàëû êîìèññèÿñûïûœ àðàìàƒûíà µòêåí æàéûëûìäàðûíäà êµø³ï æ‰ðä³. ²ñ æ‰ç³íäå êµïòåãåí ðóëû-òàéïàëû òîïòàð ѳá³ð âåäîìñòâîñûíûœ àðàìàƒûíäà áîëäû. Îðûñ ºê³ìø³ë³ã³í³œ îñû åê³ áàñàðìàñûíûœ àðàñûíäàƒû äàóëàð (âåäîìñòâîëàð àðàñûíäà øåêàðà áåëã³ëåó, ò. á.) êîïòåãåí æûëƒà ñîçûëäû. Á±ë äàóëàð íåã³ç³íåí á³ð æàéûëûìƒà ò‰ðë³ ðóëàðäûœ äºìåëåíó³ ìåí ôåîäàëäàðäûœ áàñà æ‰ç ðóëàðûí µçäåð³íå áàƒûíäûðà êåë³ï, ñîë àðûëû µç³ æèíàï àëàòûí ñàëû ‰ëåñ³í àìòàìàñûç åòóäåí òóûíäàï îòûðäû. Îðûíáîð âåäîìñòâîñûíûœ ò‰ðë³ äèñòàíöèÿëàðû àðàñûíäà Àðƒûí, ûïøà, Êåðåé, Óà òàéïàëàðûíûœ êµïòåãåí àóûìäàðû êµø³ï æ‰ðä³. Õ²Õ ƒàñûðäûœ àëƒàøû øèðåã³íäå àðàëû ñûçûòû àíûòàó æµí³íäå á³ðíåøå êîìèññèÿ æ±ìûñ ³ñòåï, 1838 æûëƒû 7-ìàóñûìäà Ìèíèñòðëåð Êîìèòåò³ï³œ «Ñ³á³ð æºíî Îðûíáîð âåäîìñòâîëàðûíûœ ûðƒûç-àéñàòàðûí áîëó òóðàëû» ¦ëû ̺ðòåáåë³ áåê³òêåí åðåæå øûòû. http://kazchronic.host.kz


Îñû åðåæåãå ñºéêåñ, øåêàðà ñîëò‰ñò³êòåí îœò‰ñò³êêå àðàé ûçûë áàƒàíà äåéò³í æåðäåé (Àëà᱃à, ѳá³ð áåê³í³ñòåð³ àðàëûƒûíäà) Àëà᱃à (Îáàƒàè) µçåè³è³œ áîéûìåí, êîïòåãåí êµëäåð ìåí îçåíäåðä³ (¦ëûêîë, àñûêµë ò. á.) áàñûï, Òîðƒàé, Åñ³ë µçåèäåð³ ñó àéûðûƒûíûœ áîéûìåí ѳá³ð âåäµìñòâµñûíûö ‰ðàìûíà ê³ðãåí ¦ëûòàóƒà äåé³í òàðòûëäû. ¦ëûòàóäàí øåêàðà (êåé³í íàòûëàíóƒà òè³ñ æåðëåðìåí) Òåë³êµëãå àðàé æ‰ðã³ç³ëä³. Òàƒû ñîë åðåæå áîéûíøà Îðûíáîð âåäîìñòâîñûíà Àìàíàðàƒàé îêðóã³í³œ áîëûñòàðû µòò³. Åê³ âåäîìñòâîíûœ äà ºê³ìø³ë³ã³íå æåð ìåæåëåíãåí ñîœ «êîøïåíä³ òàéïàëàðäûœ á³ð æàòàí åê³íø³ æàà îòó³í³œ àíäàéûíà áîëñà äà êåäåðã³ æàñàóƒà» á±éðû áåð³ëä³. Á³ðà îñû ìåæå æ‰ðã³ç³ëãåííåí êåé³í äå á±ë âåäîìñòâîëàðäûœ ðóëàðû àðàñûíäà æàéûëûìäàðƒà àòûñòû äàóäàìàé, àòûƒûñ áµëûï ò±ðäû. Îê³ï³øêå àðàé, ì±íäàé îèƒàëàð êåéäå àéƒûëû îèƒàëàðìåí òûíûï îòûðäû. Äàó ºð ò‰ðë³ æ‰ç ðóëàðûíûœ àðàñûíäà ƒàíà åìåñ, ñîíûìåí àòàð á³ð ðóäûœ òîïòàðû, á³ð æ‰çäåã³ òàéïàëàñòàð àðàñûíäà äà òóûíäàï îòûðäû. Ìûñàëû, 1846 æûëƒû 15-ìàìûðäà Îðûèáîð øåêàðàëû êîìèññèÿñû ѳá³ð àçàòàðû øåêàðà áàñòûƒûíà ìûíà îèƒàíû õàáàðëàƒàè: Àìîëà îêðóã³íäåã³ Òµðòêµë áîëûñûíûœ 500 àçàƒû Òîðƒàé îçåí³ áîéûíäà êµø³ï æ‰ðåò³ï, «åã³íø³ë³êïåí àéíàëûñàòûè...» ûïøà ðóûòòàí øûàí Îðûíáîð àçàòàðûíà øàáóûë æàñàãàí, á³ðíåøå àäàìäû µëò³ð³ï, æàðàëàƒàí, êµï ìµëøåðäå ìàë àéäàï ºêåòêåí, ºð ò‰ðë³ ì‰ë³ê, ñîíûœ ³ø³íäå 307 êåòïåí àëûï êåòêåí, ñµéò³ï 150 øûƒûðƒà (ìåõàíèçììåí ñóàðûëàòûí æåð êµëåì³; á³ð øûƒûðäàí æèíàëƒàí àñòû ìµëøåð³ 500 îéäûœ áàƒàñûíà ñºéêåñ êåëåä³) æóû æåðãå åã³ëãåí åã³ñò³ òàïòàï êåòêåí. Åãåð êåëò³ð³ëãåí çàëàëäû àøàƒà øàƒàòûí áîëñà (1 îé 2 ñîì ò±ðàäû), îë 150 000 ñîì áîëà äû. Øåêàðàíûœ îñûíäàé èàòû áåëã³ëåíáåó³ ñàëäàðûíàí æàéûëûìƒà òàëàñó ¦ëû æ‰ç áåí Îðòà æ‰ç àçàòàðû àðàñûíäà äà æè³ îðûí àëûï ò±ðƒàí. 1848 æûëû ¦ëû æ‰ç䳜 ñ±ëòàíû щé³ê Àáûëàéõàíîâ Áàòûñ ѳá³ð䳜 ãåíåðàëãóáåðíàòîðûíà õàò æîëäàï, îíäà Íàéìàí òàéïàñûíûœ êåéá³ð ðóëàðû åæåëäåí ¦ëû æ‰ç àçàòàðûíà òèåñ³ë³ Ëåïñ³, Áàñàí, àðàòàë, ʵêñó ò. á. µçåíäåð áîéûíäàƒû æàéûëûìäàð ìåí åã³ñò³ê æåðëåðä³ áàñûï àëäû äåï æàçƒàí. Áàòûå ѳá³ð ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðûíûœ îê³ì³ìåí ñ³á³ð àçàòàðûíûœ øåêàðàëû áàñòûƒû ãåíåðàë-ìàéîð Âèøíåâñêèé ìåí êåœåñø³ Êî÷åíîâ ¦ëû îðäàíûœ ïðèñòàâû áàðîí Âðàïãåëüìåè á³ðãå ¦ëû æ‰ç áåí Îðòà æ‰ç àçàòàðûíûœ îçàðà äàóëàðûë á³ð æûë áîíû àìûòàäû. Ɖðã³ç³ëãåí æ±ìûñ íîòèæåñ³èäå «àòàëƒàí æåðëåð èàéìàíäàðä³ê³ åêåèä³ã³ Àÿƒîç æºíå Êîêèåêò³ ïðèêàçäàðûèäà áàð æàçáàøà ±æàòòàðìåí äºëåëäåèåò³í³» àíûòàëäû. Ýœã³ìå îñû ïðèêàçäàð îêðóãòåð ±³³ûìäàñòûðûëƒàí êåçäå áåðãåí æºíå Ëåïñ³, Áàñàí, àðàòàë, Êîêñó îçåíäåð³ áîéûíäàƒû æåðä³ ïàéìàíäàðƒà åíø³ëåãåí ‰æàòòàð æàéûíäà áîëûï îòûð. ¦ëû æ‰ç àçàòàðûíûœ Íàéìàè áîëûñòàðû æåð³íåí îäàí ºð³ äºìåëåíó³í òîòàòó ‰ø³í ïàòøà æàðëûƒûìåí á‰ë æåðëåð íàéìàíäàðƒà áåê³ò³ë³ï áåð³ëä³. Âèøíåâñêèé ìåí Âðàíãåëü êîìèññèÿñûíûœ æ±ìûñû íºòèæåñ³íäå Îðòà æ‰ç áåí ¦ëû æ‰ç àçàòàðûèûœ îíûñòàðûí ìåéë³íøå äºë êµðñåò³í, îëàðäûœ àðàòàë îçåè³ áîéûìåí øåêàðàñûè áåëã³ëåóãå ì‰ìê³ïä³ê òóäû. Á³ðà á‰ë æ‰çäåð䳜 îíûñòàðû àðàñûíäàƒû øåêàðà ƒàïà áîëàòûí. Àë ðåñìè ºê³ìø³ë³ê øåêàðà òåê 1867 æûëû, ±ðàìûíà Ñåìåé îáëûñûíûœ á³ð áµë³ã³ ê³ðãåí Ò‰ðê³ñòàí ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðëûƒû ±ðûëƒàí êåçäå áåëã³ëåíä³. Ɖçäåð àðàñûíäà æåð áµë³íó³ìåí á³ðãå ñ³á³ð àçàòàðûí ³øê³ æàéƒàñòûðó æ±ìûñòàðû äà æ‰ðã³ç³ë³ï æàòòû. 1844 æûëû ʵêïåêò³ ³øê³ îêðóã³ ±ðûëäû. Îíûœ 12 áîëûñûíà Àÿãµç îêðóã³í³œ òµðò áîëûñû îñà áåð³ëä³. ²øê³ æåò³ îêðóãòå áàðëûƒû 341 447 àäàì áîëäû. 1835 æûëìåí ñàëûñòûðƒàíäà (2-êåñòåí³ àðàœûç) îêðóãòåð ò±ðƒûíäàðû ñàíûèûœ êåìó³í òàðàòûëƒàí Àìàíàðàƒàé îêðóã³í³œ á³ð áµë³ã³ ìåí Àìîëà îêðóã³í³œ á³ðíåøå áîëûñûíûœ Îðûíáîð âåäîìñòâîñûíà áåð³ëó³ìåí ò‰ñ³íä³ðóãå áîëàäû. àóûìäàðäûœ á³ðàçû ³øê³ æàà, ÿƒíè ûòàé ºñêåðëåð³í³œ ûƒûñòûðûëûï øûƒàðûëóûíà áàéëàíûñòû Åðò³ñò³œ îœ æàƒàëàóûèà êµø³ï êåòêåí. Êåíåñàðû àñûìîâ áàñøûëû åòêåí êµòåð³ë³ñ òå àç ðµë àòàðƒàí æî. Îë îç³í³œ åœ http://kazchronic.host.kz


æàûí ñåð³êòåð³ìåí á³ðãå 1837 æûëû êîêòåìäå Àìîëà îêðóã³í³œ îíûñòàðûíà êåëãåí åä³. Àðƒûí, ûïøà ðóëàðû ìåí áàñà äà ðóëàðäûœ êµïø³ë³ã³ êµòåð³ë³ñò³œ íåã³çã³ ê‰øòåð³íå àéíàëäû. 1837 æûëäûœ àÿƒû ìåí 1838 æûëäûœ áàñûíäà àðàðàëû îêðóã³í³œ áàðëû áîëûñòàðû äåðë³ê Êåíåñàðû àñûìîâòûœ êµòåð³ë³ñ³íå îñûëäû. Àìàèàðàƒàé îêðóã³í³œ 2000 àçàƒû, Áàÿíàóûë îêðóã³í³œ êµïòåãåè ðóëàðû ìåí ò. á. Êåíåñàðû îçƒàëûñûíà îñûëäû. ªðèíå, ì±íûœ áºð³ àçà ðóëàðûíûœ êµø³ï-îíóûíà ûïàë æàñàìàé îéƒàí æî. Êåíåñàðû àñûìîâòûœ æ圳ë³ñêå ±øûðàóû êµòåð³ë³ñêå àòûñóøûëàðäûœ á±ðûíƒû ìåêåí åòêåí æåðëåð³íå àèòûí áàðóûíà ºêåï ñîòû. Á±ë îðàéäà êåéá³ð æàƒäàéëàðäà àéòûï êåëóø³ëåð ìåí æàœàäàí îíûñòàíóøûëàð àðàñûíäà àòûƒûñòàð áîëäû. Æåð äàóû µðøè ò‰ñêåí êåçäå êµí ìºñåëåí³ áèëåð ñµòû øåø³ï îòûðäû. Îëàðäûœ ‰ê³ì³èå êåë³ñïåãåí æàƒäàéëàðäà ³ñò³ îðûñ ºê³ìø³ë³ã³ àðàóƒà òóðà êåëä³. Á±ë àðàäà äàëàäàƒû ºê³ìø³ë³ê µçãåð³ñ-òåð äå æàëƒàñòûðûëà áåðä³, ïàòøà µê³ìåò³ äàëà ò±ðƒûíäàðûí òûíûøòàíäûðóƒà, êµøïåíä³ àóûìäàð àðàñûèäà ìåæå åïã³çóãå ±ìòûëäû. 1854 æûëƒû 19-ìàìûðäà «Ñåìåé îáëûñûí áàñàðó æîí³íäåã³ åðåæå» áåê³ò³ëä³. Á±ë îáëûñ ±ðàìûèà: Ñåìåé ³øê³ îêðóã³, ʵêïåêò³ æºíå Àÿãµç ³øê³ îêðóãòåð³, àïàë ºñêåðè îêðóã³ åïä³. Á±ðûíƒû ѳá³ð âåäîìñòâîñûíûœ ³øê³ îêðóãòåð³íåí (ʵêøåòàó, Àìîëà, Áàÿïàóûë, àðàðàëû, êåé³è 1859 æûëû òàðàòûëûï, Àòáàñàð îêðóã³ áîëûï àéòà ±ðûëƒàí ±ñì±ðûè), åê³íø³ áîëüòñ ѳá³ð àçàòàðû áîëûñû ±ðûëäû, á±ë ðåòòå øåêàðàëû áàñòû-ºñêåðè ãóáåðíàòîð äåï àòàëäû, àë Øåêàðàëû áàñàðìà ѳá³ð àçàòàðûíûœ îáëûñòû áàñàðìàñû åò³ëä³. ªñêåðè ãóáåðíàòîð îêðóãòåðãå Îêðóãò³ê ïðèêàçäàð àðûëû áàñøûëû åòò³. Ñåìåé îáëûñû ìåí ѳá³ð àçàòàðû îáëûñû á±ðûïƒûäàé (1822 æûëäàí) ãåíåðàëãóáåðíàòîð áàñàðàòûí Áàòûñ ѳá³ð áàñ áàñàðìàñûíà áàƒûèäû. Á±ë çàœ áîéûíøà ³øê³ îêðóãòåð䳜 æåð³ ìåìëåêåòò³ê ìåíø³êêå àéíàëûï, êµøïåíä³ øàðóàøûëûòàð µë óø³í ìåìëåêåòò³ê ñàëû àíà òµëåï µòûðäû, àë ѳá³ð ºñêåð³ ‰ø³í àëûì àëûíáàéòûí áîëäû. Åã³íø³ë³êïåè àéíàëûñïàøû áîëƒàí ºðá³ð àçàà æàï áàñûíà 15 äåñÿòèíàäàè, àë ñ±ëòàíäàð ìåí áîëûñ áàñàðóøûëàðûíà åê³ åñå êµï åã³ñò³ê æåð áµë³ïä³. Á±ë ‰ëåñò³ æåðëåð êåé³ï îëàðäûœ ìåíø³ã³èå êµøåò³í áîëäû. Æàéûëûì-äàðäû µç áåò³ìåí áàñûï àëóäûœ àíäàéûèà áµëñà äà òûéûì ñàëûíäû. Ñîíûìåè, XIX ƒàñûðäûœ îðòàñûíà àðàé àçà äàëàñüø àóìàòû æàéƒàñòûðóäûœ á³ð³íø³ êåç圳 àÿòàëäû. Àë àóìà ‰ëàí-áàéòà áîëàòûí: îë ñîëò‰ñò³ã³íäå ѳá³ð êàçàê øåá³í³œ îœ àíàòû äåï àòàëƒàí Ãîðüêàÿ øåá³ìåí; øûƒûñûïäà Åðò³ñ áîéûìåí êàçàê ïòåá³í³œ ñîë àíàòûìåí, ñîíàí ñîœ ûòàé áåêåòò³ê øåá³í³œ 800 øàûðûìûí áîéëàï, Àëàòàó æîòàñûìåí æºíå Øàðûí µçåí³ìåí; îœò‰ñò³ã³íäå äàëà äàí ʉíãåé Àëàòàó æµòàñû, Øó µçåï³íå ±ÿòûí Äàëààéíàð µçåí³ áµë³ï ò±ðƒàí ûðƒûçäàð æåð³ìåí æºíå Øóäàí Òåë³êµë-Òàòà êµë³íå äåé³í øåêòåñ³ï æàòòû. Áàòûñûíäà Îðûèáîð âåäîìñòâîñûíûœ æåð³ìåí øåêòåñåä³, îëàðäûœ àðàñûíäàƒû øåêàðà Òåë³êîëÒàòà êîë³íåï (Òàøêåïòêå äåé³ï) ʵêàëàæàð ì‰é³ñ³ ìåí Ñàðûñó µçåï³íå äåé³í, ñµäàí ñîœ Òîûìòûàí àëàáûìåè, Ìàéòµáå, Áàéîœûð, àéûœòµáå òàóëàðûìåí, Ñàðûòàó, ¦ëûòàó, ‡øàøûë, Æàñû Àðãàíàòû, ó òàóëàðûíûœ ìàœûíàí, Åñ³ë àœƒàðûí Òîðƒàé äàëàñûíàí áµë³ï æàòàí òàó æîòàñûìåí, Á±ðûòàë. Îáàƒàí µçåíäåð³ìåí, Ò圳ç êµë³ìåí (±ñì‰ðûí êµë³ìåí) êåœ äàë àëû êµêòåé µò³ï, Àëàቃàíûœ æîƒàðƒû àƒûñûíà äåé³í æºíå îíûìåí æ‰ðå îòûðûï, Àëà᱃à áåê³í³ñ³ïå äåé³ï æåòåä³. àçà äàëàñûíûœ àóäàíû (Îðòà æ‰ç æåð³) 1 055 800 øàðøû øàûðûì áîëƒàí, ì±íûœ µç³ 150.8284/7 ãåîãðàôèÿëû ìèëü, ÿƒíè 109 979 1663/3 äåñÿòèíà áîëàäû. Æåðä³ ûçìåò ñ³œ³ðãåí, îòàðøûëäû ñàÿñàò æ‰ðã³çóäåã³ µç³í³œ ñ‰éåí³ø³ êàçàê ñîñëîâèåñ³íå çàœ æ‰ç³íäå áåê³ò³ï áåðã³ñ³ êåëãåí èìïåðàòîð íà ñîë 1854 æûëƒû 10-àçàíäà «Ñ³á³ð øåïò³ê (ëèíèÿëû) êàçàê ºñêåð³ ïîëêòåð³í Ñòàíèöàëû Áàñàðìàëàðƒà ò³ðêåó òóðàëû åðåæåí³» áåê³òåä³. Îë á³ç ‰ø³í àçà ðóëàðûíûœ åäºó³ð êµï áîëƒàí êàçàê ïîëêòàðû æåð³íå http://kazchronic.host.kz


îðíàëàñóûí àðàñòûðƒàí êåçäå ìàœûçäû áîëìà. Äåðåêòåìåëåðäå áåëã³ë³ á³ð ïµëê æåð³íäå êµø³ï æ‰ðåò³í ðó æè³ êµðñåò³ëåä³. ʵø³ï æ‰ðåò³í æåðëåðä³ áåëã³ë³ á³ð ïîëêêå æàçûëƒàí ñòàíèöàëàð áîéûíøààíûòàóƒà áîëàäû. Ñîíäûòàí äà ïîëêòåðãå íå æàçûëƒàíûí êµðñåò³ï µòó àæåò. 1-ïîëê: ʵêøåòàó, îòûðêµë, Øàëàí, Ëîáàíîâ, Àðûáàëû, Òµìåïã³ Áµðë³ ñòàïèöàëàðû; 2-ïîëê: Àòáàñàð, Æàñû, Æàëƒûçòàó, Àìîëà æºíå ¦ëûòàó ñòàíèöàëàðû; 3ïîëê: Ïåñ÷àíàÿ, Ïðåñíåãîðüêîâ, Êîáàí, Îñòðîâñêàÿ, Íðåñíîâ, Íîâîðûáèíñê ñòàïèöàëàðû; 4ïîëê: Ñåíîêîð, Ñòàíîâàÿ, Íîâîíèêîëüñêàÿ, Áîëûïåâîçíåñåíñêàÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ, Íåòðîïàâë ñòàíèöàëàðû; 5-ïîëê: Ïëîñêàÿ, Ïîëóäåííàÿ, Ëåáÿæüå, Ëîñåâ, Íèêîëàåâ, Ìåëüíè÷íàÿ, Îìáû, Àøàéûð, Ïîêðîâ, ûçûëáàñ, ×åðëàêîâ, Áîëüøå-À÷èíñêàÿ ñòàíèöàëàðû; 7-ïîëê: ×åðìåòîí, Æåëåçèïêà, Ïåñ÷àíàÿ, ×åðïîðåöêàÿ, Êîðÿêîâ, Ëåáÿæüå, Ñåìèÿð ñòàíèöàëàðû; 8-ïîëê: Äîëîé, Ñåìåé, Îáà, Êðàñíîÿð, ¤ñêåìåè, Ñåâåðíàÿ ñòàíèöàëàðû, Á±òàðìà æºíå ÌàëîÁîëûíåíàðûì áåê³í³ñòåð³; 9-ïîëê: Áîáðîâ, Âåðõ-Àëåéñêàÿ, Òèãèðåöêàÿ, Øàð, Ìàçãàëüåâñêàÿ, Àíòîèüåâñêàÿ, Òåðñêàÿ ñòàíèöàëàðû; 10-ïîëê: àïàë, Àÿãµç æºíå Êîêïåêò³ ñòàíèöàëàðû. àçàòàðäûœ ïàéäàëàíóûíàí êµëåì³ åäºó³ð æåð òàðòûï àëûíäû. Áàñûáàéëûëû ±ûƒû æîéûëãàø³àí êåé³ï (1861) Ðåñåéäå àãðàðëû äàƒäàðûñ æûë µòêåí ñàéûí àñûíà ò‰ñò³. Ïàòøà µê³ìåò³ îíû àóûë øàðóàøûëûƒûíäà êàïèòàëèñò³ê äàìó æîëûíà ò‰ñå îòûðûï, øåò àéìàòàðäàƒû áàéûðƒû ò±ðƒûèäàðäûœ, ñîíûœ ³ø³íäå àçàòàðäûœ äà æåð³í òàðòûï àëó åñåá³ïåí øåøå àëàòûí åä³. Á³ðà µç³í³œ îòàðøûëäû ñàÿñàòûí íºòèæåë³ æ‰çåãå àñûðó ‰ø³í ïàòøà îê³ìåò³íå àçà æåðëåð³í áàñàðóäû îðòàëû Ðåñåé䳜 ºê³ìø³ë³ê îðûíäàðûìåí ñºéêåñ êåëò³ðó àæåò áîëäû. Îñû àðûëû ïàòøà µê³ìåò³ æàéûëûìäàð ìåí æåðä³ ïàéäàëàíóäàƒû ðóëû èåã³çä³ á³ðæîëà æîéƒûñû êåëä³, àçàòàðäû ºê³ìø³ë³êò³œ æîƒàðû æºíå îðòà áóûíäàðûíäàƒû áàñàðó ³ñ³íåí øåòòåòóãå, ìåìëåêåòò³ê (êàáèíåòò³ê) æåð îðûí ±ðûï, îíû àãðàðëû äàƒäàðûñòû øåøóãå æºíå ò. á. ïàéäàëàíáàøû áîëäû. 1868 æûëƒû 21-àçàíäà «Îðûíáîð æºíå ѳá³ð âåäîìñòâîëàðûíûœ ûðƒûç äàëàëàðûí, Îðàë æºíå ѳá³ð êàçàê ºñêåðëåð³í áàñàðóäû îçãåðòó òóðàëû åðåæå» åíã³ç³ë³ï, ñîíûœ íºòèæåñ³íäå òîðò îáëûñ: Îðàë, Òîðƒàé, Àìîëà æºíå Ñåìåé îáëûñòàðû ±ðûëäû. Îðòà æ‰ç àçàòàðûíûœ íåã³çã³ êåïø³ë³ã³ ñû åê³ îáëûñ ±ðàìûíà åíä³. 1882 æûëƒû 18-ìàìûðäà Áàòûñ ѳá³ð ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðûèûœ ûçìåò³ ìåí Áàòûå ѳá³ð áàñ áàñàðìàñû Êåœåñ³ æîéûëûï, îíûœ îðíûíà Îìáû àëàñûíäà îðíàëàñàí Äàëà ãåíåðàëãóáåðèàòîðûèûœ ûçìåò³ ±ðûëäû. Äàëà ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðëûƒûíûœ ±ðàìûíà Àìîëà, Ñåìåé, Æåò³ñó îáëûñòàðû åíä³, á±ë îðàéäà ñûñû Ò‰ðê³ñòàí ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðûíûœ àðàóûïàï àëûíäû. Ðåñåé ìåí ûòàé àðàñûèäàƒû ìåìëåêåòò³ê øåêàðà äà ñîë æûëäàðû áåëã³ëåèä³. ̱íûœ µç³ ñàéûï êåëãåíäå îñû ìåìëåêåòòåðãå òè³ñò³ àóìà ïåí õàëûòû àíûòàï áåðä³. Ñîíàó 1830 æûëäûœ îç³íäå ʵêïåêò³ îêðóã³ï ‰éûìäàñòûðó êåç³íäå îðûñ ºñêåðëåð³ ʵêïåêò³ µçåí³íäå ûòàéëàðìåí àòûƒûñûï àëƒàí åä³. àçàòàð «µçäåð³í³œ ê³ìãå, ûòàéëàðƒà íåìåñå µðûñòàðƒà àðàéòûèûè µñû êåçãå äåé³í á³ëìåéò³í» æàƒäàé àëûïòàñòû. Á³ðàòàð ñåáåïòåðãå ñºéêåñ ñîƒûñ àòûƒûñòàðû áîëìàé àëäû: Òàéïèí êµòåð³ë³ñ³ (18501873) ìåí åñ³ðòê³ ñîƒûñòàðû (18401850, 18511861) Öèíä³ê ûòàéäà ýêîïîìèêàëû æºíå ñàÿñè áåðåêåñ³çä³ê òóƒûçäû. Á³ðà áºð³ïåï äå ³ð³ ìºíãå èå áîëƒàí 1864 æûëƒû Øûƒûñ Ò‰ðê³ñòàíäàƒû êîòåð³ë³ñ åä³, ñîíûœ íºòèæåñ³íäå ²ëå îçåí³ àœƒàðûíäà æºèå àøƒàðèÿíûœ àëòû àëàñûÿäà (Àëòû øàžàð) îðò³àëàñàí ûòàé ãàðèèçîïäàðû æîéûëûï æ³áåð³ëä³. Îñû ñºòò³ ïàéäàëàíƒàí îðûñ ºñêåðëåð³ 1871 æûëû ²ëå (‰ëæà) îëêåñ³ï æàóëàï àëäû. 1864 æûëƒû êîòåð³ë³ñ íºòèæåñ³íäå ïàéäà áîëƒàí ôåîäàëäû ±ðûëûìäàð (ĉíãåí, ¦éƒûð, àøƒàð ºì³ðë³ã³) îçàðà ûðûñòàðƒà ±øûðàï, ñàéüø êåëãåíäå îëàð ûòàé ºñêåðëåð³ï³ö ñûñûïàí ±ëàäû. ûòàéìåí æàíæàëƒà áàðƒûñû êåëìåãåï Ðåñåé 1879 æûëû ‰ëæà îëêåñ³ïåè êåò³ï, 1881 http://kazchronic.host.kz


æûëû Ñàíêò-Ïåòåðáóðã øàðòû æàñàëäû, îë áîéûèøà ²ëå µëêåñ³í³œ áàòûñ áîë³ã³, ÿƒïè åæåëã³ àçà æåðëåð³ Ðåñåé æàƒûíäà àëäû. Á³ðà ûòàéäûœ äà ‰ëåñ³íå àç òèãåè æî: îéòêåï³ îëêåí³œ ûòàé æàƒûíäà àëƒàí øûƒûñ áµë³ã³íäå Íàéìàí ðóûíûœ 5000-äàé îæàëûƒû, ÿƒíè 20000-äàé àäàìû áàð 12 áîëûñû (ñûáàí, áàéæ³ã³ò, ûçàé) êµø³ï æ‰ðåò³í åä³. ѵéò³ï á³ð õàëûòû åê³ èìïåðèÿ åê³ áµë³êêå áµë³ï àëäû. Æàëïûðåñåéë³ê áàñàðó æ‰éåñ³íå ò‰ïê³ë³êò³ êµøó 1891 æûëƒû 25-íàóðûçäàí («Àìµëà, Ñåìåé, Æåò³ñó, Îðàë æºíå Òîðƒàé îáëûñòàðûí áàñàðó òóðàëû åðåæå» ê‰ø³íå åïãåí êåçäåí) æ‰çåãå àñûðûëà áàñòàäû. Îñû «Åðåæå» áîéûèøà Àìîëà îáëûñû Îìáû, Àòáàñàð, Ïåòðîïàâë, Àìîëà, ʵêøåòàó óåçäåð³íå; Ñåìåé îáëûñû Ïàâëîäàð, Ñåìåé, ¤ñêåìåè, Çàéñàí, àðàðàëû óåçäåð³íå áµë³íä³. Á±ë îáëûñòàðäû, ñîíäàé-à Æåò³ñó îáëûñûí áàñàðó Äàëà ãåíåðàë-ãóáåðèàòîðûèûœ àðàóûíäà àëäûðûëäû. Îáëûñòû áàñàðó ºñêåðè ãóáåðíàòîð ìåí îáëûñòû áàñàðìàíûœ îëûèà øîƒûðëàíäûðûëäû. Îáëûñòàðäûœ îòûðûøû ò±ðƒûïäàðû äà, êµøïåë³ ò±ðƒûíäàðû äà ñåëîëû ìåùàíäà𠝱ûòàðûí ïàéäàëàíäû. ªðá³ð óåçäå êµøïåë³ õàëû áµëûñòàðƒà, àë áîëûñòàð àóûëäàðƒà áµë³íä³. Øàœûðà èåëåð³í³œ ñàïû áîëûñòàðäà åê³ ìûœ øàœûðàòàí, àóûëäàðäà åê³ æ‰çäåí àñïàóƒà òè³ñ áîëäû. «Åðåæåãå» ñºéêåñ, áîëûñòàð ìåí àóûëäàð ðóëû áåëã³ñ³ áîéûíøà åìåñ, àéòà «æåðä³ á³ðëåñ³ï ïàéäàëàíó» ïðèíöèï³ áîéûïøà ±ðûëàäû. Æåð ìåí îðìàí ìåìëåêåòò³ê ìåíø³ê äåï òàíûëäû æºíå êµøïåë³ëåð䳜 ìåðç³ìñ³ç îƒàìäû ïàéäàëàíóûíäà àëäûðûëäû. Åã³í ñàëó ìåí øîï øàáó áàðûíøà êµòåðìåëåí³ï, îë ‰ø³í æµêåëåãåí øàðóàøûëûòàðƒà ûñòàóëàð ìåí æàéëàóëàðäà àðíàéû ó÷àñêåëåð áµë³íä³. ʵøïåë³ õàëûà «øàœûðàà ïåìåñå µñûƒàí ±ñàñ àíäàé äà á³ð ‰é-æàéƒà..» òåðò ñîìíàí ñàëû ñàëûíäû. ʵøïåë³ æºíå îòûðûøû õàëûòû æåðãå îðíàëàñòûðó ‰ø³í XIX ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñû ìåí ºñ³ðåñå ñû øèðåã³íäå ºðàëóàí æåðãå îðíàëàñòûðó òîïòàðû æ±ìûñ ³ñòåé áàñòàäû. Îëàðäûœ ì³íäåò³íå á³ð êµøïåíä³ øàðóàøûëûà, àóûëƒà, áîëûñà àðíàëƒàí æåð íîðìàñûí áåëã³ëåó, ºñ³ðåñå êµøïåíä³ õàëûòàƒû «áàñû àðòû» æåðä³ àíûòàó åíä³. Æåðãå îðíàëàñòûðó òîïòàðûíäàƒû ïàòøà øåíåóí³êòåð³ êµøïåë³ øàðóàøûëûòû æ‰ðã³çó䳜 ƒàñûðëàð áîéû àëûïòàñàí åðåêøåë³êòåð³í á³ëìåé, ìàóñûìäû æàéûëûìäàð êµëåì³í êåñ³ï òàñòàï, á±ë îðàéäà òàœäàóëû ó÷àñêåëåðä³ àçà àóûìäàðûíûœ àðàìàƒûíàí òàðòûï àëûï îòûðäû. ʵïòåãåí æàƒäàéëàðäà á±ë ºäåé³ ³ñòåëä³ Ðåñåéäåí, Óêðàèíà ìåí Áåëîðóññèÿäàí êåëãåí æàœà îòàðøûëàðƒà æåð àæåò åä³. Êåë³ìñåêòåðä³ îðíàëàñòûðó æµí³íäåã³ êîìèññèÿƒà àòûñóøûëàðäûœ á³ðåó³ ì³íå, áûëàé äåï æàçƒàí: «Îðûñ îíûñòàíóøûëàðû æàœà µëêåãå µç îòàíûíûœ ±ƒûìäàðûìåí, ïèƒûëäàƒäûëàðûìåí êåëåä³. Îëàð ûðƒûçäàðäûœ (àçàòàðäûœ Ì. Ì.) êµøïåíä³ ìàë øàðóàøûëû ò±ðìûñûí ì‰ëäå ò‰ñ³íáåéä³, ñîíäûòàû îëàðäûœ æåð³è³œ á³ðøàìà êµï áîëóû îíûñòàíóøûíûœ àøó-ûçàñûí êåëò³ð³ï, îñû á³ð «ïàòøàƒà ñîëäàò áåðìåéò³í» æºíå «àœ ñèÿòû ³íäå òóðàòûí» àäàìäàð «á³ç䳜 ìûðçàëàðûìûçäàƒûäàí êµï æåðä³» ïàéäàëàíûï îòûð äåñåä³. Ñîíäûòàí îíûñòàíóøûëàð ûðƒûçäàð øàáûíäûƒûíàè øµï øàóûï, æàçäûã‰í³ èåñ³ç àëƒàí ûðƒûç ±ðûëûñòàðûèûœ àƒàøòàðûè òàñûí ºêåòóä³, ûðƒûç ûñòàóëàðûí ûñòûã‰í³ áîðàíäàðäàí îðƒàéòûí òîƒàéëàðûí êåñ³ï, îëàðäûœ àòà-áàáàëàðûèûœ àá³ðëåð³í òîíàóäû ºáåñ äåï ñàíàìàäû. Á±äàí àñûðûï àéòó èûí! Åãåð ᱃àí ѳá³ð øåá³í³œ 10 êàçàê ïîëê³ïå àëûíƒàí æåðä³, ñîíäàé-à àçûíàëû æåðä³ æºíå 10 øàûðûìäû ðä³ îñàòûí áîëñà, àçàòàðäàí àíäàé êµëåìäå æåð òàðòûï àëûíƒàíû æºíå ºë³ äå àíäàé êîëåìäåã³ æåðä³ òàðòûï àëó êµçäåëãåï³ àéûí áîëàäû. Ñîíûìåí, XIX ƒàñûðäûœ àÿƒûèà àðàé àçàñòàíäàƒû, ñîíûœ ³ø³íäå, Îðòà æ‰çäå ºê³ìø³ë³ê-àóìàòû ±ðûëûñ íåã³ç³ïåí àÿòàëäû. http://kazchronic.host.kz


Ñåìåé îáëûñûèûœ ±ðàìûíà á±ðûííàí áàð ìûíà îêðóãòåð䳜 æåðëåð³: Ñåìåé ³øê³ îêðóã³; ʵêïåêò³, Áàÿíàóûë æºèå àðàðàëû ñûðòû îêðóãòåð³ ê³ðä³; Àÿãµç ñûðòû îêðóã³í³œ åäºó³ð áµë³ã³ Æåò³ñó îáëûñûïûœ ±ðàìûíà, àë àç áµë³ã³ Ñåìåé µáëûñûíà òèä³ (Çàéñàí îéïàòûíûœ îœò‰ñò³ê áîë³ã³ ìåí îêðóãò³œ øûƒûñ áµë³ã³ Øûœƒûñòàóû). Àìîëà ñûðòû îêðóã³í³œ Áàÿíàóûë æºèå àðàðàëû ñûðòû îêðóãòåð³ìåí øåêòåñ øûƒûñ àóäàíäàðû (Åðåéìåíòàóƒà æºíå ͱðà µçåí³í³œ áàñ æàƒûíà äåé³í) Ñåìåé îáëûñûíà îñûëäû. Àìîëà îáëûñûíûœ ±ðàìûíà Àìîëà, ʵêøåòàó, Àòáàñàð ñûðòû îêðóãòåð³ åíä³. Àóìàòàðû àçà îêðóãòåð³íå ê³ðìåãåè æàœà ºê³ìø³ë³ê µëøåìäåð³ äå: Ñåìåé îáëûñûíäà Ïàâëîäàð óåç³ (àçàñòàííûœ ñîëò‰ñò³ê-øûƒûñû), Àìîëà îáëûñûíäà Îìáû æºíå Ïåòðîïàâë óåçäåð³ (àçàñòàííûœ ñîëò‰ñò³ã³) ±ðûëäû. Ñåìåé æºíå Àìîëà îáëûñòàðû àðàñûíäàƒû øåêàðà Åðò³ñòåí (Æåëåçèíêàäàí ñºë ñîëò‰ñò³êòå) îœò‰ñò³êêå àðàé Øó µçåí³èå æºíå ñîëò‰ñò³ê Áàëàø µœ³ð³èå äåé³í µòò³. Àìîëà îáëûñûíûœ áàòûñ øåêàðàñû Îáàƒàè µçåí³í³œ áîéüòìåè. Òîðƒàéäûœ áàñ æàƒûìåè µò³ï, Òåë³êµë ìåí Øó µçåí³íå äåé³í æåòò³. 2. Îðòà æ‰ç ðó-òàéïàëàðûíûœ îðíàëàñóû àçàòàðäûœ ò³ðø³ë³ã³ ‰ø³í íåã³çã³ µí³ìäåð ìåè øèê³çàòòû (òàìà, øèê³çàò ò. á.) áåð³ï îòûðƒàí ìàë øàðóàøûëûãû æûë áµéû ìàóñûì áµéûíøà æàéûëûìäû àóûñòûðûï îòûðóƒà íåã³çäåëãåï åä³. Îñûíäàé êîøïåë³ µì³ð ñàëòû ðóëàð ìåè òàéïàëàðäûœ îðíàëàñóûí àíûòàï, äºñò‰ðë³ êµø³ï-îíó æîëäàðûí îðíûòûðäû æºíå áåëã³ë³ á³ð ðóëàð ìåêåíäåéò³í æåðëåð³è áåëã³ëåï áåðä³. Ðóëàðäûœ îðíàëàñóûíà ³øê³ (æàéûëûì ‰ø³í ðóàðàëû äàóëàð) æºíå ñûðòû (áàñà õàëûòûœ áàñûíøûëûƒû) îèƒàëàð äà ûïàë æàñàäû. XVIII ƒàñûðäà àçà òàéïàëàðû êµïø³ë³ã³í³œ îèûñ àóäàðóûíäà æàðëàðäûœ øàò³ûïøûäûƒû ìåí îëàðƒà àðñû ê‰ðåñò³œ åäºó³ð ìºï³ áîëäû. Åê³íø³ òàðàóäà àçà òàéïàëàðûïûœ áàòûñà êîøó³ ìåí æàðëàðäûœ óûï øûƒàðûëóüøà áàéëàïûñòû îëàðäûœ åæåëã³ æàéûëûìäàðûíà àéòûï îðàëóû àéòûëƒàï áîëàòûí. Îñû á³ð êµø³ïîíó æàƒäàéû ðóëàðäûœ êåéäå µçäåð³í³œ á±ðûíƒû æàéûëûìäàðûíà, êåéäå æàœà îïûñòàðƒà îðíàëàñóûìåí àáàòòàñûï îòûðäû. Æàéûëûì ‰³ï³í ðóàðàëû äàóëàð á³ð ðóäû åê³íø³ á³ð ðó ûƒûñòûðó, æåð³í òàðòûï àëó îèƒàëàðû æè³ êåçäåñåò³è åä³, ÿƒèè ÕÓ²Ï ƒàñûðäà æàœà æåðëåðãå êîø³ï êåòó ìåï êµø³ï áàðó ñèðå ê áîëìàƒàï. Á±ë ðåòòå îœûðàòòàðäûœ êµø³ï êåòó³ æîí³íäå áîëìàñà (îë æîï³íäå êåé³è³ðåê àéòûëàäû), XIX ƒàñûðäà ðóëàð ìåí òàéïàëàðäûö á±ëàéøà êµø³ï-îïóû êåçäåñå áåðìåéä³. Åãåð XIX ƒàñûðäûœ áàñ êåç³íäå ðóëàðäûœ îðûí àóûñòûðóû ºë³ äå àœƒàðûëàòûè áîëñà, îëàðäûœ îðíàëàñàí æåð³ æûë µòêåí ñàéûí æåêå ìåíø³ã³íå àéíàëà ò‰ñåä³. Á±ƒàí ñûðòû àãðåññèÿïûœ áîëìàóû ƒàíà åìåñ, ñµïûìåí àòàð îðûñ ºê³ìø³ë³ã³í³œ æåðä³ áåëã³ë³ á³ð ðóƒà, àóüøƒà çàœ æ‰ç³íäå áåê³ò³ï áåðó³ äå ñåáåïø³ áîëäû. Ïàòøà îê³ìåò³í³œ îòàðøûëäû ñàÿñàòû ìåí æåðä³ òàðòûï àëóûíà áàéëàíûñòû æàéûëûìíûœ áàðƒàí ñàéûí òàðûëà ò‰ñó³ ñåáåïò³ àçà ðóëàðûèûœ æåðä³ êµá³ðåê àìòûï àëóƒà ±ìòûëóû äà ýñåð åòïåé µéƒàí 浝. Îðûñ ºê³ìø³ë³ã³è³œ ýð ò‰ðë³ ìåêåìåëåð³í³œ àðõèâòå ñàòàëƒàè ±æàòòàðû ìåí áèëåóø³ ñ±ëòàíäàðäûœ õàáàðëàóûíà àðàé îòûðûï, ðóëàð ìåí òàéïàëàðäûœ îíûñòàðûí, ñîã³ûìåí á³ðãå ìåêåèäåãåí æåð³í äå áåëã³ë³ á³ð àóìàà (áµëûñà, îêðóãêå, îáëûñà) áµëóãå áµëàäû. Á³ð ðåòòå òàéíà, îíûœ ðóëàðû êåœ-áàéòà àóìàòû (ìûñàëû, àðàðàëû îêðóã³í) àëûï æàòàäû, áàñà á³ð æàƒäàéäà îëàð á‰ê³ë àçàñòàï áîéûòòøà áûòûðàï æ‰ðåä³. Òµìåíäåã³ ìàòåðèàëäàð, á‰ðûíƒûñû ñèÿòû, æåêå òàéïàëàð áîéûí³èà áàÿïäàëàäû. ̱íüòœ îç³ òàéíà ìååïäåéò³í íåã³çã³ àéìàòû àïûòàï, îíûœ êåéá³ð ðóëàðûèûœ áàñà æåðëåðãå êµø³ï êåòó ñåáåá³í ì‰ìê³íä³ã³íøå àøûï êîðñåòóãå æàƒäàé òóƒûçàäû.

http://kazchronic.host.kz


ÀЁÛÍ Àðƒûí òàéïàñûíûœ ðóëàðû á‰ê³ë àçàñòàíäà îïûñòàïäû, á³ðà îëàðäûœ ìåéë³íøå êµï òàáàí ò³ðåãåí æåðëåð³ ìûíàëàð: Îðòàëû àçàñòàíäà Åñ³ë, ±ïàïµòïåñ, Òåð³ñààí, óìà µçåíäåð³è³œ àœƒàðû, îðƒàëæûí, Ò圳ç êîëäåð³ï³œ òµœ³ðåã³, ͱðà µçåí³ ìåí îíûœ êµïòåãåí ñàëàëàðüøûœ áµéû; ²²²ûƒûñ àçàñòàíäà ¦ Øûœƒûñòàó, رáàðòàó äàëàñû, Òµûðàó, Áààíàñ µçåíäåð³í³œ áîéû, Ñîëò‰ñò³ê Áàëàø µœ³ð³, àðàðàëû òàóëàðû æºíå îíûœ êµïòåãåí µçåíäåð³ áàð òµœ³ðåã³, Àùûñó. ͱðà µçåíäåð³í³œ áàñ æàƒû, àðàñµð, àòûíêµë, Ñàóìàëêµë êµëäåð³í³œ òµœ³ðåã³, Áàÿíàóûë ìàœû ìåí Åðò³ñ áµéû; Ñîëò‰ñò³ê àçàñòàíäà ʳø³àðîé æºíå Åáåéò³ êµëäåð³íåí áàñòàï, îäàí ºð³ Åñ³ë ìåí îíûœ ñàëàëàðû áîéûìåí áàòûñà àðàé, Çåðåíä³, Àëàáîòà, Æàëáûðêµë, Ѻóëåêµë, Àïàí-áµðë³, Òàéñàðû, Æàáàé, Æûëàíäû µçåíäåð³í³œ ò. á. áµéû. Àðƒûíäàð ʳø³ æ‰ç æåð³ïäå äå ìåêåí åòêåï, îë æåðëåð: àðààìûñ, Øîøàëû, Ñàðûêµë, µéáàƒàð êµëäåð³í³œ òðåã³, êµïòåãåí øàƒûí µçåíäåð䳜 áîéû ìåí îñû êµëäåð ìàœûèäàƒû àëàèòàð, Òîðƒàéƒà ±ÿòûí ‡ëêåïòàìäû, Ìîéûëäû, Ñàðûòîðƒàé äåãåí øàƒûí µçåíäåð䳜 áîéû, ñîíäàé-à Òîðƒàé µçåí³í³œ áàñ æàƒû æºíå Ñàðûêµë òðåã³. Æàëïû àëƒàíäà, Àðƒûí òàéïàñûíûœ îíûñòàíƒàí æåðëåð³ îñû. Ðóëàðäûœ îðíàëàñóû òóðàëû äåðåêòåðä³ àðõè⠝±æàòòàðûèàí, ºñ³ðåñå ñûðòû îêðóãòåð áîéûíøà ìºë³ìåòòåð êåëò³ð³ëåò³í ±æàòòàðäàí àëàìûç. Îëàðäà ìåéë³íøå òµëû êµð³í³ñòåð áåð³ëåä³. Àðƒûí òàéïàñû ðóëàðûíûœ îðíàëàñóûí Øûƒûñ àçàñòàííàí áàñòàï, ñîäàí ºð³ æûëæèìûç. Òîïîíèìèêà åëåóë³ µçãåð³ñòåðãå ±øûðàƒàíûí êµðóãå áµëàäû. Êåéäå àç³ðã³ êàðòàëàðäàï ðóëàðäûœ XIX ƒàñûð ìåí XX ƒàñûðëàðäàƒû îðíàëàñàí æåðëåð³è àíûòàó èûí, îéòêåí³ µëêåí³œ îòàðëàïóûíà áàéëàíûñòû òµœêåð³ñêå äåé³íã³ ºð ò‰ðë³ äåðåêòåìåëåðäå êµðñåò³ëãåï àòàóëàðäûœ îðíûíà, êåé³í îðûñøà àòàóëàð áåð³ëãåè. Á±ë ìºë³ìåòòåðä³ í僱ðëûì êåé³íã³ ìºë³ìåòòåðìåí ñàëûñòûðóƒà òûðûñàìûç æºíå îûðìàíäàðƒà ò‰ñ³í³êò³ áîëóû ‰ø³è òûì áîëìàƒàíäà îûðìàèäàð á³ëå áåðìåéò³í æåðëåð䳜 øàìàìåí àëûíƒàí ãåîãðàôèÿëû êîîðäèïàòòàðûí íåìåñå µðèàëàñàí æåðëåð³è áåëã³ë³ ïóïêòòåðãå, îçåïäåðãå, êîëäåðãå, òàóëàðƒà ò. á. áàéëàïûñòûðà êµðñåòåì³ç. Æàðëàð óûï øûƒàðûëƒàø³àí êåé³í àçà ðóëàðûíûœ øûƒûñòàƒû îíûñòàðûíà àéòûï îðàëóû ‰ø áàƒûòòà: Îðòà Àçèÿ æàƒûíàí Øó µœ³ð³ àðûëû Ñàðûàðà äàëàñû, Ò‰ðê³ñòàíèàí Åðåéìåíòàó æºèå Îœò‰ñò³ê ѳá³ðäåí (Åðò³ñ, Îì µçåíäåð³íåï) Åðò³ñ àëàáû áàƒûòûíäà æ‰ðä³. Àœûçäàðƒà àðàƒàèäà, Ñàðûàðà äàëàñûíà (Åñ³ë, ͱðà, Ò‰íä³ê îçåíäåð³ áîéûèà) àëƒàø êåëãåíäåð䳜 á³ð³ àíæûƒàëû ðóûíûœ àóûìäàðû áîëƒàí. Îñû ðóäûœ áèëåð³ Àáûç áåï Øîìà áîñ îíûñòàðƒà µç òàéïàëàñòàðûí øàûðà áàñòàéäû. Æîöƒàð øàïûèøûëûƒû æûëäàðûíäà êµø³ï êåòêåí àðàêåñåê ðóû Òàøêåíò ìàœûíäà ò±ðûï, îëàðäûœ áè³ Áåðò³ñ (àðàœûç: 2êåñòå Áîøà³øàè òàðàƒàï òµðò³ïø³ ±ðïà Ì. Ì.) îñû àëàäà áåëã³ë³ á³ð ûçìåò àòàðƒàí. àïæûãàëûëàðäûœ ±ñûíûñ æàñàóû óàûò æàƒûíàí Áåðò³ñ áè䳜 øµáåðåñ³ àçûáåê áè䳜 (àðàœûç: 2êåñòå) çàìàíûèà ò±ñòàñ êåëåä³. àçûáåê áè êµø³ï áàðó ì‰ìê³íä³ã³í á³ëó ‰ø³è ó æºíå Åä³ðåé òàóëàðû òµœ³ðåã³í ìåêåíäåãåí àíæûãàëû ðóûíûœ áèëåð³íå µç àäàìäàðûí æ³áåðåä³. Îê³ëäåð³ æàñû õàáàð ºêåëãåííåí êåé³í àçûáåê áè àðàêåñåê ðóûíûœ µç³ áèëåéò³í Áîøàí àòàñûìåí æºïå óàíäû ðóûíûœ Àëòàé àòàñûìåí (àðàœûç: 2êåñòå) á³ðãå êµòåð³ëå êµø³ï Ñàðûàðàƒà, àíæûƒàëûëàðäûœ îïûñòàðûïà áåòòåéä³. Àœûçäàðäà áûëàé äåë³íåä³: Òåìåø (àëòàé) ðóûèàí Íàéìàí òàéïàñû 40 áèåï³ ±ðëàï, ñîéûï àëƒàí. Íàéìàèäàð îë åòò³ åðóë³ê äºñò‰ð³ìåí îíààñûƒà áåðãåí. Ñîñûí æàéûëûìäû æàœàäàí êµø³ï êåëãåíäåðãå òàñòàï, µçäåð³ êµø³ï êåòêåí. http://kazchronic.host.kz


Õàëüò ïåí ìàë ñàíûíûœ êµáåþ³íå áàéëàíûñòû æåð䳜 òàðøûëûƒû áàéàëûï, àðàêåñåêòåð àíæûƒàëûëàðäû Áàÿíàóûë òàóûíà, àë óàíäû ðóûíûœ Àëòàé àòàñûí Àìîëà äàëàñûíäàƒû Ñåì³çûç òàóûèà ûƒûñòûðƒàí. àðàêåñåê ðóûíûœ àóûìäàðû Êåéò, Áîòû, ó, Åä³ðåé, Àáûðàëû òàóëàðû ìåí ñîëàðƒà øåêòåñ æåðëåðä³ îíûñòàíäû. XIX ƒàñûðäûœ áàñ êåç³íäå Àìîëà äàëàñûíàï æºíå ñîëò‰ñò³êòåí (Îì µçåí³íåí) àðàðàëû òàóëàðûíà Òàðàòû ðóû êµø³ï êåëä³. XIX ƒàñûðäûö 40æûëäàðûíäà ê‰ø³ ìûƒûì àìáàð ðóû òàðàòûëàðäû ʵêøåòàóäàí ûƒûñòûðûï øûƒàðäû. XIX ƒàñûðäûœ 40æûëäàðûèäà Àáûëàé õàííûœ êåíæå ±ëû Øàìà ñ±ëòàí Ñîëò‰ñò³ê Áàëàø µœ³ð³í³œ øµë äàëàñûïàí êµø³ï êåëãåí ÄàäàíÒîáûòû ðóûí Øûœƒûñòàóäàè óûï øûòû. Îñûëàéøà êµø³ï êåë³ï, á³ð ðóëàðäû åê³èø³ëåð³í³œ ûƒûñòûðûï øûƒàðóû àç áîëìàƒàí. Ñîíûìåí, ñîëò‰ñò³ê åíä³êò³œ 50 ãðàäóñû ìåí øûƒûñ áµéëûƒûíûœ 40 ãðàäóñûïàí øûƒûñ åíä³êò³œ 48 ãðàäóñû æºíå îäàí îœò‰ñò³êêå àðàé ñîëò‰ñò³ê Áàëàø µœ³ð³íäå àðƒûíäàð êµø³ï æ‰ðãåí æºíå áàñàëàðäàí ãµð³ îëàðäûœ àðàñûíäà àðàêåñåê ðóû µòå êµï áîëƒàí. Îñû êµøïåèä³ àóûìäàð íåã³ç³íäå 1824 æûëû àðàðàëû îêðóã³ ±ðûëäû, àë êåé³í³ðåêòå îëàðäûœ ê,ûñû æºíå æàçƒû µíûñòàðû ±ðûëäû, òîìåíäå îë æåðëåð êåëò³ð³ë³ï òå îòûð. Æîƒàðûäà êåëò³ð³ëãåí áîëûñòàð áîéûíøà àóûëäàð, øàœûðàòàð, õàëû ñàïû òóðàëû äà ìºë³ìåòòåð áàð. 4 æºíå 5êåñòåëåðä³ ñàëûñòûðà îòûðûï, XIX ƒàñûðäûœ á³ð³íø³ æàðòûñûèäà áîëƒàí òàêñîèèìèÿëû æ³êòåð䳜 (òóûñòûòûœ áàñòàëóûí), ñµíäàéà á³ð îáëûñòàƒû ðóëàðäûœ áµëøåêòåèó³í íåìåñå ýð ò‰ðë³ ðóëàðäûœ á³ð³ãó³í àíûòàóƒà áîëàäû. XIX ƒàñûðäà áîëûñòàð ðó àòûìåí àòàëƒàí æºíå ñîëàð Ïîéûíøà àðƒûèäàðäûœ ðóëû ±ðàìûíäàƒû îðíûí àíûòàóƒà áµëàäû. Ìûñàëû, àðàóûë, Øàøà, Òîáûòû ðóëàðû àðƒûíäàðäûœ åê³íø³ òàðìàƒû Ìîìûíäàðƒà æàòàäû (àðàœûç: 2êåñòå). Îêðóãòåã³ åœ êµï àðàêåñåê ðóû á³ð³íø³ òîïà Ìåéðàìñµïûƒà æàòàäû. Á±ë æåðäå äå òóûñòû ðó áàñûíàí åìåñ, àðàêåñåêòåí òàðàéòûí æàœà ïàòðèëèíäæäåðäåí áàñòàëàäû: Êîø³ì àðàêåñåêò³œ ‰ø³íø³ ±ðïàƒû ʵø³ì àòàñûíûœ (àðàœ ûç: 2êåñòå). àìáàðàðàêåñåêò³œ àñûðàï àëƒàí áàëàñûíûœ; Áàéáµð³àðàêåñåê íåìåðåñ³í³œ; Àéáèêå æºíå ͱðáèêå-Øàíøàð-àðàêåñåêò³œ Øàíøàð ºéåëäåð³ (Àéáèêå ìåí ͱðáèêå) µñûëƒàã³ àðàêåñåêò³œ òµðò³íø³ ±ðïàƒûèûœ; àðñåíàðïû àðàêåñåêò³œ òµðò³íø³ ±ðïàƒû áîëàòûí àðñåí àòàñû ìåí óàíäû ðóû àðïû àòàñûíûœ; ªëòåêåÑàðûì îñû àòòàñ àòàëàðûïûœ îÿïøûÒîƒàé àðàêåñåêòåè òµðò³íø³ ±ðèà áîëàòûí îÿèøû æºèå Òîƒàé àòàëàðûíûœ àòûìåí àòàëàäû. Ñîíäàéà, àðƒûè òàéïàñûíäà äåðáåñ áîëûñ ±ðƒàè Òàðàòû ðóûí äà àòàï µòêåí æµí. Åãåð XIX ƒàñûðäûœ 30æûëäàðûèäà áîëûñòàð (5êåñòåè³ àðàœûç), ìûñàëû, àðàóûë, ªëòåêåÑàðûì ñèÿòû á³ðòåêòåñ áîëñà, 40æûëäàðäà áîëûñòàðäûœ áµëøåêòåïó³ íåìåñå ò‰ðë³ ðóëàðäûœ á³ð áîëûñà á³ð³ãó³ äå á³ðòåêòåñ áîëäû. Ìûñàëû, Òîáûòû áîëûñû, Äàäàí, ̺ìáåò, ʉø³êÒµáûòû (Äàäàí Òîáûòû, ñîïäàéà Òîáûòûäàè òàðàéòûí áåñ³èø³ ±ðïà Ìºìáåò ïåí ʉø³ê (àðàœûç: 2êåñòå) áîëûï áîë³èãåè. Àë àðàóûëàìáàð áîëûñû åê³, àðàóûë àçàòàðûíûœ á³ð áîëûñà á³ð³êêñï³³/ êµðñåòåä³. Àëóàè ò‰ðë³ àóûìäàðäûœ ì±íäàé á³ðëåñò³êòåð³ æàéûëûìäàðäû æºíå æàëïû àëƒàíäà µç ì‰ääåëåð³í á³ðëåñ³ï œîðƒàó àæåòò³ã³íåí òóäû. Øûíûíà êåëãåíäå, 30æûëäàðäà àðàóûë àòàñû 4 àóûëäàí, àë àìáàð àòàñû 10 àóûëäàí ò±ðƒàí (àðàœûç: 5êåñòå). ¤ñò³ï ‰ëêåí á³ð áîëûñà á³ð³êêåûäå ƒàíà îëàð áàñàëàðûíà àðñû ò±ðà àëàòûí åä³. Á³ðà áîëûñòàðäûœ áµëøåêòåíó³ á±äàí ºð³ äå æè³ êåçäåñò³, îƒàí æàéûëûìäàðäûœ æåòê³ë³êñ³çä³ã³ ìåí æàœà îíûñòàð ³çäåñò³ðó ñåáåï áîëäû. ̺ñåëåí, 30æûëäàðû Òîáûòû áîëûñûíäà áàñàëàðäûœ áºð³íåí äå êµï êµðñåòê³ø 50 àóûë áîëƒàí (àðàœûç: 5êåñòå). 40æûëäàðäûœ áàñûíäà îëàð ̺ìáåòÒîáûòû, ʉø³êÒîáûòû áîëûñòàðûíà áµë³íä³ http://kazchronic.host.kz


(àðàœûç: 4êåñòå). 1850 æûëƒû 18àœòàðäà ̺ìáåòÒîáûòû áîëûñûíûœ ñòàðøûíäàðû ìåí áèëå𳠍àðàðàëû îêðóãò³ê ïðèêàçûíà á±ë áîëûñòû (16 ñòàðøûíäû; 1723 øàœûðà) åê³ãå áµëóä³, îäàí 8 ñòàðøûíäûòû (825 øàœûðà) áµë³ï øûƒàðóäû µò³íå êåë³ï, îëàð áûë àè äåãåí: «...áàñà 8 ñòàðøûíäû ïåí áîëûñ áàñàðìàñûèàí ì‰ëäå áàñà æàòà ºð³ àëûå àøûòûòà (200 øàûðûìíàí àñòàì) áîëƒàíäûòàè, çàœäà êîðñåò³ëãåè ì³íäåòòåðä³ àòàðóäà äà, òûƒûç îðíàëàñàí îíûñòà ìàëäû àçûòàíäûðóäà äà èûíøûëûòàðƒà ±øûðàï êåëä³ê, àç³ð äå ±øûðàï îòûðìûç». ѳá³ð àçàòàðû øåêàðàëû áàñàðìàñûíûœ ±ñüøûñû áîéûïøà, á±ë áîëûñ êåé³í: ̺ìáåòÒîáûòû æºíå Ɖç̺ìáåòÒîáûòû äåãåí åê³ áµëûñà áµë³íä³. Îäàí á±ðûï, 1843 æûëû, Áàéáµð³ áîëûñû åê³ãå áµë³íãåí áµëàòûí. Åãåð 30æûëäàðû 279 àóûëäàƒû 16532 øàœûðàòà áàðëûãû 115240 æàí áîëñà (àðàöûç: 5êåñòå), 1841 æûëƒû äåðåêòåð áîéûíøà àðàðàëû îêðóã³íäåã³ 136 àóûëäàƒû 15022 øàœûðàòà 101 251 àäàì áîëƒàí. Àóûëäàðäûœ, øàœûðàòàðäûœ, õàëûòûœ á±ëàéøà êåìó³íå, ñµç æî, êåéá³ð àóûëäàðäûœ ñîëò‰ñò³êêå (Áàÿíàóûë òàóëàðû ìåí Åðò³ñ æàƒûíà) æºíå áàòûñà (Àìîëà äàëàñûíà) êµø³ï êåòó³ ñåáåï áîëƒàí. Îáëûñòû áàñàðó ôîðìàñûíà êµøêåí êåçäå àðàðàëû àðƒûíäàðû äåðáåñ ºê³ìø³ë³ê îëøåì àðàðàëû óåç³ áîëûï êåëãåí åä³, îë óåçä Øûœƒûñòàóäûœ áàòûñ ñ³ëåìäåð³ããåï Ìîéûíòû îçåí³ ìåí Ààäûð øåïòåð³³³å äåé³í, Áàëàø êµë³ïåí Áàÿíàóûë òàóëàðû àéìàƒûíà äåé³ï ñîçûëûï æ à òà òûí. 1897 æûëƒû äåðåêòåð áîéûíøà, óåçäå áàðëûƒû 104569 àçà áîëƒàí. Îíäà 181 ñòàðøûíäû áîëûï, îëàðäàƒû øàðóàøûëûòàð ñàíû 30 528ãå æåòêåí. Àëƒàøû îí æûë ³ø³íäå óåçä õàëû êµáåé³ï, 38 616 øàðóàøûëûà æåòò³, îëàðäûœ ³ø³íäå àðƒûíäàð 32 515 øàðóàï³ûëû åä³. àëƒàí øàðóàøûëûòàð áàñà òàéïàëàðƒà æàòàäû. (Îëàð æàéûíäà òè³ñò³ áµë³ìäåðäå àéòûëàäû). àçàñòàíäà îáëûñòû áàñàðóäû åíã³çå îòûðûï, îðûñ ‰ê³ìåò³ æàœà ºê³ìø³ë³ê µëøåìäåð åíã³çóãå, îëàðƒà ðóëüù àòàó áåðìåé, òîïîíîìèêàñûí îñà µçãåðò³ï, ðóëû íåã³çä³ ò‰ïòàìûðûìåí æîþƒà ±ìòûëäû (ìûñàëû, Òîûðàóûí Òîûðàóûí µçåí³, رáàðòàó ²Ï±áàð òàóëàðû ò. á.). Óåçäå áàðëûƒû 19 áîëûñ áîëäû. ̱íäàé ñàÿñàò Ðåñåé䳜 îç³íäåã³ êàïèòàëèçì äàìóûíà áàéëàíûñòû ò‰áåãåéë³ µçãåð³ñòåðãå ñàé êåëãåí åä³. Æåðã³ë³êò³ ôåîäàëäàðäûœ áèë³ã³íå áàëòà øàáó àðûëû ïàòøà µê³ìåò³ îëàðäûœ îëûíàí ýêîïîìèêàëû, ñàÿñè ê‰øòåðä³ òàðòûï àëûï, àçàñòàíäû æàëïûðåñåéë³ê àæåòòåðãå áàéëàï ìàòàäû. Îëàð á±ë àðûëû åœ áàñòûñû àçàñòàíäû µç³í³œ µíåðêºñ³ï òàóàðëàðû ‰ø³í øèê³çàò áàçàñû ìåí ðûíîãûíà àéíàëäûðóäû ìàñàò åòò³. Òàðàòû ðóû Øûœƒûñòàóäûœ ñîëò‰ñò³êáàòûñûíäàƒû Áîñàƒà, Øàƒàè µçåíäåð³è³œ áîéûí ìåêåíäåãåí. Îíûœ 104 øàðóàøûëûƒû ó áµëûñû áîëäû. Á±ë áîëûñòà ñîë ðóäûœ Æàíòîà æºíå Òîòàóûë äåãåí åê³ àòàñû æàéëàäû. Óåç䳜 øûƒûñ áµë³ã³íäå ñîëàðìåí àòàð ò‰ðë³ áîëûñòàðƒà áµëøåêòåë³ï ê³ðãåí àìáàð ðóû ò±ðƒàí. Àéò æºíå Îëæàñ àòàëàðû (462 øàðóàøûëû) Òåì³ðø³, àë Òîëû áàé, Øàíà, Ñàðìàí, Ò³ëåó àòàëàðû (240 øàðóàøûëû) Àáûðàëû áîëûñû áîëƒàè. Êåéò òàóëàðûï àðàóûë ðóû ìåêåíäåãåí. Îíûœ Áàéòóƒàí, ±òòûàäàì àòàëàðû (400 øàðóàøûëû) Êåíò áîëûñûíûœ ±ðàìûèà åèãåí. óàíäû ðóû ͱðà µçåí³ ìåí ñîƒàí ±ÿòûí Øèåë³ µçåí³í³œ áîéûèäà, Áàòïààðà êµë³ òµœ³ðåã³íäå êµø³ï æ‰ðä³. Á±ë æåðëåðäå Àëòàé òàðìàƒûíà ê³ðåò³í æºèå Àñàðû áîëûñûí ±ðàéòûí Èòáîëäû, Áàéáîëäû àòàëàðûíûœ 250 øàðóàøûëûƒû êµø³ï æ‰ðãåí. Áàëàø êµë³í³œ ñºë ñîëò‰ñò³ã³íåí áàñòàï, äàëàäàƒû Ñàðûá±ëà æºèå ƺìø³ æûëãàëàðûíà äåé³í, Ìîéûèòû µçåí³í³œ áîéûíäà رáûðòïàëû ðóüøûœ ʵêàëà, ʉéåë³ àòàëàðû ìåêåï åòêåí. Á±ë àòàëàðäûœ 500 øàðóàøûëûƒû Ìîéûíòû áîëûñûíûœ ±ðàìûíà åíãåí. http://kazchronic.host.kz


àðàêåñåê ðóûíàí êåé³íã³ ñàèû åœ êµï Òµáûòû ðóû Øûœãûñòàó ìåí îíûœ òµœ³ðåã³íå, ºñ³ðåñå Àùûñó ìåí Øàƒàí µçåíäåð³í³œ àðàñûíà, ñîèûìåè àòàð Àùûñóƒà ±ÿòûí Øûíáàé µçåí³í³œ áîéûíà îíûñòàíäû. Àœûçäàðäà Òîáûòû ðóûíàí øûàí Òîòàìûñ XVIII ƒàñûðäûœ 80æûëäàðûèûœ àÿãûïäà ʵêøåòàóäàí Øûœ~ ƒûñòàóƒà Àáûëàé õàííûœ ê³ø³ ±ëû Øàìà ñ±ëòàíäû ºêåë³ï, îë êµï ±çàìàé æóàèòàÿ àòàñû àçàòàðûíûœ áèëåóø³ñ³ äåï æàðèÿëàïƒàï äåë³ïåä³ (àðàœûç: 2êåñòå). XIX ƒàñûðäûœ 40æûëäàðûèäà Øàìà áàòûð Äàäàí àòàñüø Ñîëò‰ñò³ê Áàëàø µœ³ð³ ìåè îòàíá±ëà àëàáûíà óûï æ³áåðãåí. ʵï êåø³êïåé Øàìà áàòûð æîƒàðûäà àòàëƒàè àëàïà êµøêåí. Øûœƒûñòàóäû æóàíòàÿ àòàñûèàí áàñà ̱ñàáàé, ʵêøå àòàëàðû (àðàœûç: 2êåñòå) ìåêåíäåãåí. Øûœƒûñòàóäû æºíå îíûœ ñîëò‰ñò³ã³ ìåí øûƒûñûíäà æàòàí êåœ äàëàíû ìåêåè åòêåí òîáûòûëàð XIX ƒàñûðäûœ åê³ûø³ æàðòûñûíäà Ñåìåé îáëûñûíûœ ±ðàìûíà åí³ï, ϲàƒàí (10 àóûë, 1167 øàœûðà), Áµðë³ (10 àóûë, 1451 øàœûðà), Øûœƒûñ (11 àóûë, 1155 øàœûðà), ̉ûð (2 àóûë, 1586 øàœûðà) áîëûñòàðûìåí îñà ûçûëìîëà áîëûñûíûœ á³ð áµë³ã³í èåëåíãåí. Ñåìåé îáëûñûïäàƒû 2606 øàðóàøûëûòàï òîáûòûëàð äûœ ‰ëåñ³íå (Áåñàðàƒàé áîëûñûíäàƒû àçûíàóëà Òàðàòû ðóûí 8 àóûë, 1239 øàœûðàòû îñàíäà) 11284 øàðóàøûëû òèãåí, àë áàðëû àðƒûíäàð 12525 øàðóàøûëû áîëƒàí. Òîáûòû ðóûíàí óûï æ³áåð³ë³ï, Áàëàø µœ³ð³íå êåòêåí Äàäàè àòàñû (àðàœûç: 2êåñòå) àðàðàëû óåç³ï³œ 1252 ³ïàðóàøûëûƒû áàð Áàòûå Áàëàø áîëûñû áîëäû. Óåçä æåð³í³œ àëƒàí áàñûì êµïø³ë³ã³ àðàêåñåê ðóûèûœ, îèûœ Áîøàè, Ìàéû, Òàíàñ, Æûëûáàñ, Ñàðûì äåãåí ò. á. àòàëàðûïûœ (àðàœûç: 2êåñòå) îíûñûíà àéíàëäû. Îëàð Òîûðàóûï, óñà, Àøàœáåë, ̱ûð µçåíäåð³í³œ áîéûí, àðàðàëû, Êåïò, ó, Åä³ðåé, àðïûòàé, ûçûëàðàé, îœûð òàóëàðûï, îñû ðäåã³ êµïòåãåï àëàïòàðäû ìåêåíäåä³. Îëàðäà 28036 øàðóàøûëû áµëäû. àçàñòàíèûœ øûƒûñûíäàƒû æàéûëûìäàðƒà àçàòàðäûœ Îðòàëû àçàñòàí äàëàñûíàí Åðåéìåíòàó àðûëû æºíå îäàí ºð³ øûƒûñà àðàé Áàÿíàóûë òàóû ìåí êµëäåð³íå, Åðò³ñ µœ³ð³íå àéòûï îðàëƒàíû æîƒàðûäà àéòûëäû. Áàÿíàóûë òàóûíà á³ð³íø³ áîëûï щé³èä³ê ðóû êåëãåí. Îëàðäûœ êåëó³ щé³ïä³ê ðóûíûœ êîïòåãåí òàðìàòàðûí áàñòàï êåëãåí Àéäàáîëäûœ íåìåðåñ³ Îëæàáàé áàòûðäûœ åñ³ì³ìåí áàéëàíûñòûðûëàäû (àðàœûç: 2êåñòå). Àéäàáîëäûœ µç³ Òàøêåíò ìàœûèäà µëãåí. Îëæàáàé áàòûð Àáûëàé ñ±ëòàí ºñêåð³íäå ûçìåò åò³ï, àëìàòàðƒà àðñû ê‰ðåñêå áåëñåíå àòûñàí. 1730 æûëû îë Àéäàáîë ðóûèûœ æåò³ ±ðïàƒûìåè Áàÿíàóûë òðåã³íäå àëìàòàðäû îœò‰ñò³êêå àðàé óûï, æå𳠝±éàëû, êµë³ ò±íû, îðìàíû êè³çäåé Áàÿíàóûë òàóû ìåí îíûœ òµœ³ðåã³í µç³íå àðàòûï àëƒàí. Àéäàáîëäàð µç èåë³êòåð³í îäàí ºð³ Äàëáà, ûçûëòàó òàóëàðûíà äåé³í êñœåéòêåí. Àéäàáîë ðóûíûœ æàçƒû æàéëàóû ʵêøåòàó îêðóã³ï³œ ñîëò‰ñò³ã³íäå, Àéäàáîë ðóûíûœ áåëã³ë³ áè³í³œ åñ³ì³ìåí àòàëƒàí Òîðàéƒûð êµë³ àéìàƒûèäà áîëƒàè. Æîƒàðûäà àéòûëƒàíûíäàé, àðàêåñåêòåð àðàðàëû òàóûíàí ûƒûñòûðûï øûƒàðƒàí àíæûƒàëû ðóû Åðåéìåíòàóƒà, á³ð áµë³ã³ Åðò³ñ µçåí³í³œ áîéûíà, Ïåñ÷àíûé ïîñåëêåñ³í³œ ò±ñûíà êµø³ï áàðƒàí. Ñîë æûëäàðû ûçûëòàó ìåí Äàëáà òàóûíà щé³íä³êò³œ àñûðàï àëƒàí áàëàñû àðæàñòûœ ±ðïàòàðû êµø³ï êåëãåí. ̱ñà Øîðìàíîâòûœ (áåëã³ë³ áè, îƒàì àéðàòêåð³ ºð³ îëêåòàíóøû) áàáàñû Ñàòû Ò‰ðê³ñòàííàí êåë³ï, ûëòàóƒà îíûñ òåïêåí. Îèûœ ûñòàƒàè æåð³ Ñàòûòàñ äåï àòàëûï êåòêåè. Æàçäûã‰è³ Ñàòû µç³í³œ àðæàñ ðóûìåí, ñîïäàéà ±ëáîëäû, Æàèáîëäû æºèå Îðìàíøû ðóëàðûìåí (õàëû àðàñûèäà îëàð òîðò±ë òµðò òóûñòûœ ±ðïàƒû äåï àòàëûï êåòêåí) á³ðãå áàòûñà àðàé àëûñòàï, Èòåìãåï, Ìàìàé êµëäåð³íå êåò³ï àëƒàí, àë îë êîëäåð ñîë æåðëåðäå æåðëåíãåí òîðò±ë áèëåð³û³œ åñ³ìäåð³ìåí àòàëƒàí. http://kazchronic.host.kz


Àéäàáîëäûœ àðæàñ òàðìàƒûìåí îñà á±ë æåðëåðãå Áåãåíä³ê ðóûíûœ îçƒàí, Òºœ²ðáåðä³ æºíå Ñàðû àòàëàðû êîèò³ï êåë³ï, ûçûëòàóƒà ³ðãå òåïêåè. Îñû æåðãå Æîëáîëäû ðóûèûœ Îðìàèøû àòàñû êµø³ï êåëä³, á³ðà îëàð, àðƒûíäàðäûœ áàñà àòàëàðû ñèÿòû, Îðòàëû àçàñòàííàí åìåñ, àéòà ˳ó µçåí³í³œ îœò‰ñò³ã³íåí êåëãåí åä³. Åðò³ñò³œ ñîë æàƒàëàóûí Áºñåèòè³í ðóûíûœ êµïòåãåí àòàëàðû ìåêåíäåä³. Ѻìåê, Áºé³ìáåò, ʉø³ê àòàëàðû (àðàœûç: 2êåñòå) Åðò³ñ áµéûíà 1800 æûëû êåëãåí. Îðûñ ‰ê³ìåò³ îëàðƒà ßìûøåâ, Ïîäñòåïíîé ïîñåëêåëåð³ àðàñûëäàƒû æåðä³ áåðä³. Áºñåíòè³í ðóûíûœ àóûìäàðû æàç êåç³ïäå àëûñòàƒû Îáü µçåí³íå äåé³ï åì³ïåðê³ï êµø³ï áàðûï, Àëòàé òàóëû îêðóã³í³œ æåð³íäå åðê³ï æàéëàï æ‰ðä³. Á³ðà Ñ³á³ðä³ îòàðëàóäûœ ê‰øåþ³èå áàéëàèûñòû (Õ²Õ ƒàñûðäûœ 70æûëäàðû) Áºñåíòè³í ðóûíûœ àçàòàðû àéòàäàè ñîë æàƒàëàóƒà êµøå áàñòàäû (àðàœûç: 2êåñòå). Áºñåíòè³í ðóûíûœ Àïàé àòàñû êåé³èïåí Ïàâëîäàðäûœ íåã³ç³ àëàíƒàí æåð ìàœûíäà êµø³ï æ‰ðãåí. ʵëäåíåœ æºíå Ñàòûáàëäû àòàëàðûíûœ (àðàœûç: 2êåñòå) îíûñû òîðò±ëäàð êåëãåíãå äåé³í äå Áàÿíàóûë òàóëàðûíûœ øûƒûñ áåòêåé³íäå áîëàòûè. Òµðò±ëäàð êåëãåí ñîœ, îëàð ûƒûñòûðûëûï øûƒàðûëûï, µçäåð³í³œ Àïàé àòàñûíäàƒû òóûñòàðûíà êµø³ï áàðäû. 1833 æûëäûœ æàçûíäà æàœàäàè åê³ îêðóã: ßìûøåâ áåê³í³ñ³ ò±ñûíàí, Áàÿíàóûë æºíå Îìáû áåê³í³ñ³í³œ îœò‰ñò³êáàòûñ æàƒûíàí ‡øá±ëà îêðóã³ ±ðûëäû. Áàñàëàðûìåí á³ðãå á±ë îêðóãòåð äå Àðƒûí òàéïàñû ðóëàðû ìåí àòàëàðûíûœ êµï³ïåíä³ àóûìäàðûïà àðàƒàí. Åãåð Àðƒûíäàðäûœ ðóëû ±ðûëûìûíà íàçàð àóäàðàòûí áîëñà, àòàëƒàí áîëûñòàðƒà êµá³íåñå µçäåð³ ýð ò‰ðë³ ïàòðèëèíäæäåð ìåí òàêñîíîìèÿëû æ³êòåðäåí áàñòàó àëàòûí àóûìäàðäûœ á³ð³êêåí³í êµðåì³ç. Ìûñàëû, 1 5áîëûñòàð ñ‰é³íä³ê ðóûíà, àë îëàðƒà åíåò³í àóûìäàð ýðàëóàí æ³êòåð ìåí àòàëû æ³êòåðãå æàòàäû. Àéòàð áîëñà, á³ð³íø³ áîëûñ ‰ø íåã³çäåí òàðàëƒàí: Àáóðà ìåí Ò±ëïàð àƒàéûíäû, àë ²^àðæàñ îëàðƒà èåìåðå áîëàäû (àðàœûç: 3êåñòå). 5áîëûñà àðæàñ ±ðïàòàðûíàí: îíûœ (àðæàñòûœ) ±ëû Àëòûí (Àëòûíòîðû) ìåè íåìåðåñ³ Ñàòûëãàííàè (àðàœûç: 2êåñòå) òàðàéòûè ±ðïà³òàð æèíàëƒàè. ̱íäàé íºðñå щé³íä³ê ðóûèûœ áàñà áîëûñòàðûíàí äà áàéàëàäû. Á±ƒàí îûðìàí Àðƒûí ðóûíûœ ±ðûëûìûíà íàçàð àóäàðûï êµç æåòê³çå àëàäû. îçƒàí áîëûñû Áåãåíä³ê ðóûíà æàòàäû (àðàœûç: 2êåñòå), àë àëƒàè áîëûñòàðäûœ àéñûñûíà æàòàòûíûí àòàóëàðûíàí àœƒàðóƒà áîëàäû. Áàÿíàóûë îêðóã³ ±ðàìûíäà 122 àóûë áîëûï, îëàðäà Àðƒûè òàéïàñûèûœ ýð ò‰ðë³ ðóëàðûíà æàòàòûí 6955 øàœûðà áàð äåï åñåïòåëãåí. 1835 æûëƒû äåðåêòåð áîéûíøà, îêðóãòå 65 465 àäàì áîëƒàï. Áàÿèàóûë îêðóã³èå æàòûçûëƒàí á³ðíåøå áîëûñ Òîìñê ãóáåðíèÿñûíäà: 19 àóûëäàí ò±ðàòûí (1001 øàœûðà) ѺìåêåÁºñåíòè³ï áîëûñû Áèéñê îêðóã³íäå Ïîäñòåïíîé ñòàíèöàñû ìåí Áîñàƒà àëàáûíà æàûí æåðäå, 4 àóûëäàí ò±ðàòûí (60 øàœûðà) ʉø³ê áîëûñû (ʉø³ê àðàêåñåêò³œ òµðò³íø³ ±ðïàƒû (àðàœûç: 2êåñòå) Áàðíàóë îêðóã³íäå àðàƒàé æºíå Àñåœã³ð àëàáûíäà êµø³ï æ‰ðãåè. ѳá³ð ìåêåìåëåð³í³œ á±ðàòàíàëàðäû áàñàðó òóðàëû «Çàœäàð æèíàƒûíûœ» 188áàáû íåã³ç³íäå á±ë àçàòàð ³ï³ê³ øåï æåð³íåí ñûðòû îêðóãòåð àéìàƒûíà óûï æ³áåð³ëóãå òè³ñ áîëàòûí. Àëàéäà ñûðòû îêðóãòåðäå áîñ æàéûëûìäàðäûœ áîëìàóû ñåáåïò³ á±ë øàðóàøûëûòàð Òîìñê ãóáåðíèÿñûíäà óàûòøà àëäûðûëƒàí åä³. Ñàíêò²²åòåðáóðãòåã³ Ì. Å. ÑàëòûêîâÙåäðèí àòûíäàƒû Ìåìëåêåòò³ê êµïø³ë³ê ê³òàïõàíàñûíûœ îëæàçáà áµë³ì³íäå (œîñûìøà ò³çáå, ¹ 64) Æåêå ѳá³ð êîðïóñû Áàñ øòàáû æàíûûäà æàñàëƒàí «Ñ³á³ð áàñòûòàðûíà àðàñòû ûðƒûç äàëàñûíûœ êàðòàñû» ñàòàóëû, îíäà àçà ðóëàðû îíûñòàðûíûœ øàìàìåí àëûíƒàí æåðëåð³ êµðñåò³ëãåí. Àðõèâ äåðåêòåð³ ìåí ºëã³ êàðòàíûœ êµðñåòóëåð³èå ñºéêåñ, ‡øá±ëà îêðóã³í³œ øåêàðàñû áàòûñûíäà ‡øá±ëà ìåêåè³ (ʵêøåòàóäûœ îœò‰ñò³êøûƒûñûíäà) àóäàíûíàí áàñòàëûï, ñîëò‰ñò³êøûƒûñûíäà Åðò³ñêå äåé³í ñîçûëûï æàòàí; ñîëò‰ñò³ã³íäå ‡ëêåíàðîé, Òåêå http://kazchronic.host.kz


êµëäåð³í, îœò‰ñò³ã³íäå ѳëåò³Ò圳ç êµë³ï àìòûãàí. Á±ë àóìà ‡øàðàë îêðóã³ òàðàòûëƒàíèàí êåé³í ʵêøåòàó îêðóã³í³œ îœò‰ñò³ê áµë³ã³íå àéíàëäû, á³ðà á³ç áàðëû ìºë³ìåòòåðä³ áàñòàïû îêðóã áîéûíøà êåëò³ðåì³ç, µéòêåí³ Ñ³á³ð âåäîìñòâîñûíûœ àðõèâ ³ñòåð³èäå îë æµí³íäåã³ ìºë³ìåòòåð òûì àç. 1835 æûëƒû ìºë³ìåòòåð áµéûíøà îêðóãòå 54344 àäàì áîëƒàí. Ñîíûìåí, îêðóã àóìàƒûè Àðƒûí òàéïàñûíûœ: àïæûƒàëû æºòòå àðàóûë ðóëàðûíûœ àòàëàðû ìåêåíäå ãåí. Îëàðäûœ µíûñòàðû êµá³íåñå Åðåéìåíòàóäàí øûãûñà àðàé áîëƒàí äà, îíûœ áàòûñ æàƒûíà àðàé êµøêåí (àðàœûç: 2êåñòå). ªæ³áàé òàðìàƒû àíæûƒàëû ðóûíûœ 8 àòàñûí á³ð³êò³ðãåí. Æàðëàðƒà àðñû ê‰ðåñòå åðåêøå êµçãå ò‰ñêåí Áµãåïáàé áàòûð àèæûƒàëû Áµãåíáàé äåï òå àòàëàäû (àðàœûç: 2êåñòå, ñåã³ç³ïø³ ±ðïà). ²øê³ æàòà, ÿƒíè Åðò³ñò³œ îœ æàƒàëàóûíäà ò±ðƒàí àçàòàðƒà äà àðíàéû òîòàëà êåòêåí æµí. Á±ë æåðëåð Ñåìåé ³øê³ îêðóã³í³œ á³ð áµë³ã³ áîëàòûí æºíå ýð ò‰ðë³ âåäîìñòâîëàðƒà áàƒûíäûðûëƒàí åä³. Æåð ïàéäàëàíó åðåæåëåð³èå ñºéêåñ, àçàòàð Êàáèïåòò³ê æåðëåðäå áàðëûƒû 787 øàðóàøûëûà (39,4%) ó÷àñêåëåðä³ æàëƒà àëûï, Áåëàƒàø äàë àñû äåéò³í æåðäå; «åðê³í äàëà» àéìàƒûíäà 657 øàðóàøûëû (33%); ѳá³ð êàçàê ºñêåð³íåí æàëäàï àëûíƒàí æåðäå 168 øàðóàøûëû (8,4%) ò±ðäû. 112 øàðóàøûëû (6%) Ñåìåéäå ò‰ðàòû ìåêåï åò³ÿ, îëàðäûœ Áåëàƒàø äàëàñûíäà åã³ñò³ã³ áîëäû. Îêðóãêå åñåïòåëãåí 266 ³èàðóàøûëû (13%) îêðóã øåã³íåï òûñ æåðëåðäå êµø³ï æ‰ðä³. Áåëàƒàø äàëàñû äåãåè³ì³ç Ñåìåéäåí ñîëò‰ñò³êêå àðàé æàòàí êåœáàéòà æåð, àë «åðê³í äàëà» Æàëàðàƒàé, ÿƒíè Øóëüáà òîƒàéû. XVIII ƒàñûðäûœ àÿƒûíäà Æàëàðàƒàé áîñ æàòàí æåð åä³, îƒàè àçàòàð ûñòûã‰í³ ñîë æàƒàëàóäàí µçäåð³í³œ òàáûíäàðûí àéäàï àïàðàòûï. Á±ë æåðãå á³ð³íø³ áîëûï Óà òàéïàñûíûœ àóûìäàðû êµø³ï áàðäû äà, Ñåìåé îêðó ã³í ±éûìäàñòûðƒàí êåçäå áîëûñòûœ àòû ñîëàðäûœ àòûìåí (Áàéóà) àòàëäû. ̱íäà á³ðò³íäåï ò‰ðë³ òàéïàëàðäûœ áàñà ðóëàðû äà êµø³ï êåëå áàñòàäû, ñµéò³ï êµï ±çàìàé Áåëàƒàø æºíå «åðê³í äàëà» á³ð Áåëàƒàø áîëûñûíà àé íàëäû. Á±ë áîëûñòûœ 1444 øàðóàøûëûƒûèàí Òîáûòû ðóûíûœ àóûìäàðû551 øàðóàøûëû (38,2%), àðàêåñåê170 øàðóàøûëû (11,79%), Òàðàòû 79 øàðóàøûëû (5,49%) áîëäû, àë á‰ê³ë Àðƒûí òàéïàñûíûœ øàðóàøûëûòàð ñàíû 700 åä³ (55,59%). XIX ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñûíäà Áàÿèàóûë æºíå ‡øá±ëà ñûðòû îêðóãòåð³í³œ, Ñåìåé ³øê³ µêðóã³í³œ à çàòàðû Ñåìåé îáëûñûíäàƒû Ñåìåé æºíå Ïàâëîäàð óåç äåð³í³œ ±ðàìûíà åíä³ (1868, 1881 ææ. ðåôîðìàëàð). Ñåìåé óåç³èäåã³ 26 062 øàðóàøûëûòàí àðƒûíäàðä³ê³ 12 525 øàðóàøûëû áîëäû. Ñàíû åœ êµï Òîáûòû ðóû åä³, îëàð óåç䳜 îœò‰ñò³êáàòûñ áµë³ã³í ²Ïûœƒûñòàó æàçûƒûí ìåêåíäåä³. Òàðàòû ðóüøûœ êµïø³ë³ã³ ñîëò‰ñò³ê æàƒûíäà, ×åðíûé ïîñåëêåñ³ àóäàíûíäà êµø³ï æ‰ðä³. 1893 æûëƒû ñàíàà àðàƒàíäà Ïàâëîäàð óåç³íäå 21 877 øàðóàøûëûòû á³ð³êò³ðãåè 144 ñòàðøûí áµëƒàòò. XX ƒàñûðäûœ áàñ êåç³íäå óåçäåã³ øàðóàøûëûòàð ñàïû 13,5 ìûœûàí àñòàìøàðóàøûëûà êµáåéä³. ̱íøàìà êµè øàðóàøûëû àéäàí êåëãåí æºíå îíû òóƒûçƒàí íå? 1891 æûëû äàëà îáëûñòàðûí áàñàðó òóðàëû çàœ åíã³ç³ë ãåíïåòò êåé³í îðûñ ºê³ìø³ë³ã³ àçà øàðóàøûëüùòàðûíûœ ýð îá ëûñ, óåçãå àðàéòûíûí ò‰ïê³ë³êò³ àíûòàóäû òàëàï åòò³. Ïàâëîäàð óåç³ Òîìñê æºíå Òîáûë ãóáåðûèÿëàðûìåè øåêòåñ³ï æàòòû äà, îíûœ êîïòåãåí øàðóàøûëûòàðû îñû ãóáåðïèÿëàðäûœ æåðëåð³íäå, ºñ³ðåñå ±ëûíäû äàëàñûíäà êµø³ï æ‰ðåò³è, àë ±ëûíäüò äàëàñûíäà êµø³ï æ‰ðóãå Ìèíèñòðëåð Êàáèïåò³òò³œ 1880 æûëƒû 22àðàøàäà áåê³ò êåí åðåæåñ³ûå ñºéêåñ ð±ñàò åò³ëãåí åä³. Òåã³íäå, Ïàâëî äàð óåç³íäå øàðóàøûëûòàðäûœ á±ëàéøà ê‰ðò êµáåþ³í õàëûòûœ òàáèƒè îñó³ìåí ƒàíà åìåñ, ñîíûìåí àòàð á±ðûí Òîìñê æºíå Òîáûë ãóáåðíèÿ ë àðûíûœ æåðëåð³íäå êµø³ï æ‰ðãåí àçà http://kazchronic.host.kz


øàðóàøûëûòàðûíûœ äàëàƒà àéòà óûëûï òûƒûëóûìåí äå ò‰ñ³íä³ðóãå áîëàäû. Óåçäå Îðòà æ‰ç àçàòàðûèûœ 35 396 øàðóàøûëûƒû êµø³ï æ‰ðãåí, µëàðäûœ ³ø³íäå àðƒûíäàðä³ê³ 27327 øàðóàøûëû. Àóìàòûœ íåã³çã³ áµë³ã³í Ñóé³íä³ê ðóûíûœ àðæàñ, Œ±ëáîëäû, Îðìàèøû, Æàïáîëäû àòàëàðû àëûï æàòòû. Îñû àòàëàð «òîðòóë» äåãåí á³ð ýòíîíèìãå á³ð³êò³ (àðàœûç: 2êåñòå). ±ëáîëäû ìåí Àéäàáîë àòàëàðû Áàÿïàóûë, Äàëáà, ûçûëòàó òàóëàðûí ûñòàï, æàçäûã‰í³ Åñ³ë äàëàñûíäàƒû Òîðûàéãûð êîë³íå àðàé ñîëò‰ñò³êøûƒûñà àøûòàï êåò³ï îòûðãàí. Áºñåíòè³í ðóû (Ѻìåê, Áºé³ìáåò, ʉﳳê, Àíàé, ʵëäåïåœ, Ñàòûïàëäû àòàëàðû àðàœûç: 2êåñòå) Åðò³ñò³œ ñîë æàƒàëàóûòòäà ßìûøåâ áåê³í³ñ³í³œ ò±ñûíàí Ïåñ÷àíûé ïîñåëêåñ³ íå äåé³í êµø³ï æ‰ðãåí. àíæûƒàëû ðóû (ªæ³áàé òîáû) Æàñàíà êîë³íå ±ÿòûí سäåðò³ µçåí³í³œ áàñ æàƒûí, Æàëàóëû, Øîëà êµëäåð³í³œ ìàœûè ìåêåíäåãåí. Áåãåíä³ê ðóûíûœ àóûìäàðû Åðò³ñò³œ îœ æàƒàëàóûíäà Áåëàƒàø äàëàñûíûœ ñîëò‰ñò³ê áµë³ã³íäå êµø³ï æ‰ðãåí. Àðƒûíäàðäûœ Øûƒûñ àçàñòàíäàƒû îðíàëàñóûí àðàñòûðà êåëãåíäå, îëàðäûœ áàòûñà àðãûíäàð ±éûñà ìåêåíäåãåí Îðòàëû æºíå Ñîëò‰ñò³ê àçàñòàí äàëàñûíà îéûñàíûí êµðåì³ç: îœò‰ñò³ã³èäå ñîëò‰ñò³êáàòûñ Áàëàø ð³è áîéëàé Ñàðûñó, Ñàðûêåœã³ð æºíå àðàêåœã³ð îçåèäåð³ï³œ áàñ æàƒûìåí, îäàè ºð³ ñîëò‰ñò³êêå àðàé îœò‰ñò³êñ³á³ð æàƒûíà äåé³í æåòåä³. Îñû êåœ µœ³ðäå áàðëû Îðòà æ‰ç òàéïàëàðûûûœ êµïòåãåí ðóëàðû ìåêåí åòêåí, á³ðà êµá³ïåñå àðƒûíäàð áàñûì áîëûï îòûðãàí. Ñó êµçäåð³ ìåí æàéûëûìäàðû ìîë îñû àéìàòû äà êåç³íäå æàð áàñûïøûëàðû áàñûï àëûï, àçàòàð îëàðäû êåé³í óûï øûàí. XIX ƒàñûðäûœ àÿƒûíäà æàçûëƒàí àœûçäàð áîéûíøà, àðƒûíäàðäûœ ³ð³ àòàñûíûœ íåã³ç³í ñàëóøû XVI ƒàñûðäûœ îðòà øåí³íäå µì³ð ñ‰ðãåí Ìåéðàì Åðò³ñòåí Åñ³ëãå, îäàí ºð³ Ñàðûñóƒà äåé³í, ÿƒèè îñû àéìàòàð øåã³íäå êµø³ï æ‰ðãåí. Á±ë ë^åðëåðãå æàðëàð XVII ƒàñûðäûœ 20æûëäàðûíäà êåëä³ äå, àçàòàð íåã³ç³íåí áàòûñà æºíå Ñûðäàðèÿ áîéûíà, àë êåéá³ðåóëåð³ ͱðà µçåï³í³œ îðòà àƒûñûíà àóà êµøêåí. XVII ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñûíäà ͱðà îðòà àƒûñû ìåí áàñ æàƒûíäà óàíäüã, àð ïû, àë Åðåéìåèòàó äàëàñûíäà àíæûƒàëû ðóëàðû êµø³ï æ‰ðä³. àçàòàðäûœ æàïïàé êµí³³ï êåëó³ æàðëàð óûï øûƒàðûëƒàèíàí êåé³í áàñòàëäû. àíæûƒàëûëàð Åðåéìåíòàóƒà, îäàí ºð³ Åðò³ñêå æºíå Îì µçåí³íå àðàé îíûñ àóäàðäû. àðàóûë, Àòûƒàé ðóëàðû Çåðåíä³, Æàëòûðêµë, Ñàóìàëêµë ò. á. êµëäåð àéíàëàñûíà, Ìåçã³ë îðìàèäàðûíà, ʵêøåòàóƒà, Åñ³ë äàëàñûèûœ ñîëò‰ñò³ê àóäàïäàðûíà êµø³ï áàðäû. Á³ðà íåã³çã³ êµø³ï îíûñòàíóøûëàð óàíäû ðóûíûœ øàðóàøûëûòàðû áîëäû. Îëàð Åñ³ë µçåï³í³œ îðòà àƒûñûèäà ͱðàíûœ òµìåíã³ àƒûñûí áîéëàé æàòàí êµëäåð òµœ³ðåã³íäå, ²³±ðàíûœ îðòà æºíå æîƒàðƒû àƒûñû áîéûíäà, ±ëàèµòïåñ µçåí³ àœƒàðûíäà, îñàƒàø, Íàðøµêêåí, Ñåì³çûç, Á±ƒûëû, Ñàðûòàó, ͳëä³, Æàìàíòîãàëû, Îðòàó òàóëàðûíäà îðûí òåïò³. Òåð³ñààí µçåí³í³œ Åñ³ë µçåí³íå ±ÿð æåð³íå äåé³íã³ äàëàƒà óàíäû ðóûèûœ àóûìäàðûìåí øåêòåñ³ï, щé³íä³ê ðóû îíûñòàíäû. Îñû êåœ äàëàäà êµø³ï æ‰ðãåí Îðòà æ‰ç ðóëàðûíûœ àçàòàðû íåã³ç³íäå, æîƒàðûäà àéòûëƒàíûíäàé, ‰ø îêðóã: Àìîëà, ʵêøåòàó, ±ñì±ðûè æºíå êåé³ííåð³ Àòáàñàð µêðóãòå𳠝±ðûëäû. Ñîëàðäûœ àëƒàøûñûèäà áàñàëàðäàí ãîð³ àðƒûíäàð ìåéë³íøå êµï áîëäû. Àìîëà îêðóãò³ê ïðèêàçûíûœ äåðåêòåð³ áîéûíøà, Àìîëà îíûñûíûœ òµœ³ðåã³íäå á³ðæîëà îðíûàí, ìàë øàðóàøûëûƒûìåí á³ðãå äèàíøûëûïåí äå àéèàëûñàòûí 3 àóûë (215 øàœûðà) áîëƒàí. Æîƒàðûäà êåëò³ð³ëãåí êåñòåäå áîëûñòàðäûœ àòàóëàðû ðóáàñûëàðäûœ åñ³ìäåð³ìåè åìåñ, àéòà îëàðäàí òàðàƒàí ïàòðîíèìèÿëàð æºíå òàêñîíîìèÿëû æ³êòåð àðûëû áåð³ëãåí. ̱íûœ µç³ ðóëàðäûœ µñ³ïµí³ï, áµë³í³ï, æàœà ýïîíèìäåð ìåí ïàòðèëèíèäæäåð ïàéäà áîëàòûíûí, http://kazchronic.host.kz


óàûò µòå êåëå æàœà ðóëàðäûœ, µç³í³œ ðóëüù òåã³í æàœàäàí åñåïòåé áàñòàóäûœ ïàéäà áîëóûèà ºêåï ñîƒàòûíûí êµðñåòåä³. ÅíåìÒ‰ûƒàòàð áîëûñûèà á³ð êåçäå àðàóûë, àë XIX ƒàñûðäà òåê îíûœ íåìåðåñ³ Ò‰íƒàòàð ðóáàñû áîëƒàí (àðàœûç: 2êåñòå) àóûìäàð á³ð³êò³. Á±ë áîëûñ àòàóûíûœ á³ð³íø³ áµë³ã³í³œ (Åíåì) òåã³ ðóäûœ í僱ðëûì ±ñà àòàñû íåìåñå áîëûñòûœ, àóûë àñààëûíûœ àòû áîëñà êåðåê. ¹ 2, 3, 6, 9áîëûñòàð Àëòàéäàí (óàíäûòûœ ±ëû) áàñòàëàäû. Îñû áîëûñòàðƒà åíãåí àóûìäàðäûœ íåã³ç³èå ýð ò‰ðë³ ýïîíèìäåð: àðåêå, Ìîéûè, Àëûñàé, Áàéäàëû (àðàœûç: 2êåñòå) àëûíƒàí. ¹ 4, 5áîëûñòàð äà óàíäûòàí (åê³íø³ áàëàñûíûœ íåìåðåñ³íåí (àðïûÒ³íºë³; àðàœûç: 2êåñòå), àë ¹ 8 ø² áîëûñ ‰ø³íø³ áàëàñûíûœ íåìåðåñ³íåí (¤ì³ðÒåìåø; àðàœûç: 2êåñòå) òàðàƒàí. Ñû ûðƒûçÒµðò±ë áîëûñûíà ýð ò‰ðë³ ýòíîñ á³ð³êêåí. Á±ë æµí³íäå ñºë òàðàòûï àéòàí æµí. ʵøïåèä³ ûðƒûç àóûìäàðû Àìîëà äàëàñûíà ñîíàó æàðëàðäû óûï øûàí êåçäå êåëãåí åä³. Êåé³ííåí îëàðƒà ʵêøåòàó òµœ³ðåã³íåí êåëãåí ûðƒûçäàð îñûëäû. Ñûëàðû, òåã³íäå, Êåíåñàðû ñ±ëòàèíûœ ûðƒûçñòàíƒà æîðûƒû êåç³íäå ñîíûœ æàƒûíäà ñîƒûñàí ûðƒûçäàð áîëñà êåðåê. Êåïåñàðû æ圳ë³ñêå ±øûðàƒàííàí êåé³í á±ë ûðƒûçäàð àçàòàðìåí á³ðãå êåòêåè äå, îëàðƒà Áàëóàí êµë³ ìåí Ñàñûêµë ìàœûíàí æåð áåð³ëãåí. Óåçä àòàóûíûœ åê³íø³ áµë³ã³íå êåëåò³í áîëñà, àœûçäàðƒà àðàƒàíäà, Òµðò±ë ðó áàñû щé³íä³êò³œ òµðò³íø³ ±ðïàƒû áîëƒàí Ìàëàé ìåí ƺä³ãåð䳜 (àðàœûç: 2êåñòå) ±ðïàòàðûí á³ð³êò³ðãåí. 1837 æûëƒû ñòàòèñòèêàëû äåðåê òåð áîéûïøà Àìîëà ñûðòû îêðóã³íäå 67091 àäàì áîëƒàí. Ñîëò‰ñò³ê åíä³êò³œ 52ãðàäóñûûàí àçàñòàííûœ ñîëò‰ñò³ê øåêàðàëàðûíà äåé³í îðíàëàñàí àçà àóûìäàðû (ѳá³ð êàçàê ºñêåðëåð³í³œ Ïåòðîïàâë áåê³í³ñ³íåí Ïðåñíîãîðüêîâ áåê³í³ñ³íå äåé³íã³ æåð³í îñïàƒàíäà) ʵêøåòàó ñûðòû îêðóã³íå á³ð³êò³ð³ëä³. Îñû êåœáàéòà àóìàòà Îðòà æ‰ç䳜 áàñà òàéïàëàðûìåí ãàåêòåñ ò±ðƒàï àðàóûë, Àòûƒàé, àíæûƒàëû ðóë àðû ìåêåèäåãåí. ̱íäà òåê àðƒûíäàðƒà ƒàíà òµòàëàéû. ʵêøåòàó îêðóã³íäåã³ 13 810 øàœûðàòàí (09 050 àäàì) àðƒûíäàðäûœ ‰ëåñ³íå 5370 øàœûðà òèãåí, îëàðäà, µç åñåïòåó³ì³ç áîéûèøà, 26 850 àäàì áîëãà³³. XIX ƒàñûðäûœ 40æûëäàðûíà àðàé, ÿƒíè ʵêøåòàó îêðóã³ ±ðûëƒàí óàûòòàï 16 æûë µòêåíûåí êåé³è øàœûðàòàð ìåí áîëûñòàð ñàíû êµáåéãåí, àë òµìåèäå êåëò³ð³ë³ï îòûðƒàí êåñòåäåí ᱃àí êîç æåòê³ç³ï àíà îéìàé, ñîíûìåí á³ðãå àðƒûíäàðäûœ êîø³ï æ‰ðãåí æåðëåð³è äå á³ëóãå áîëàäû. 1824 æûëƒû âåäîìîñòà áàð àèæûƒàëû áîëûñûíûœ êµðñåò³ëìåãåí³íå àðàìàñòàí, 16 æûë ³ø³íäå øàœûðà ñàíû 3313 øàœûðàà àðòàí. Òåã³íäå, îë áîëûñ ðóëàñòàðû Åðåéìåíòàóäà êµø³ï æ‰ðåò³í Áàÿèàóûë îêðóã³íå áåð³ëñå êåðåê. ʵêøåòàó àðƒûèäàðûíûœ òîƒûç áîëûñûíûœ àëòàóû Àòûƒàé ðóû äà, ‰øåó³ àðàóûë ðóû. 1824 æûëìåí ñàëûñòûðƒàíäà, 1840 æûëƒà àðàé òàáèƒè µñ³ìí³œ æºèå áàñà æåðëåðäåí òóûñòàðûíûœ êµø³ï êåë³ï îñûëóûíà áàéëàíûñòû áîëûñòàð ±ñà áµëøåêòåðãå áµë³íãåí. ʵêøåòàó îêðóã³ àçàòàðûíäà äà æàœà ïàòðèëèíäæäåð䳜 ±ðûëûï, æàœà òóûñòû (òàêñîíîìèÿëû æ³ê) áàñòàëƒàíûí êµðóãå áîëàäû. Àòûƒàé ðóûíûœ µê³ëäåð³ ìûíàäàé áîëûñòàðäà áàð, 1áîëûñà àƒàéûíäû åê³ àäàìíûœ ±ðïàòàðû Ìàéëû ìåí Áàëòà á³ð³êêåí, îëàð Àòûƒàéäàí òàðàéòûí òµðò³èø³ ±ðïàà æàòàäû (àðàœûç: 2êåñòå). Òµìåíäåã³ õàëû àœûçûûà àðàƒàíäà, Ìàéëû äåãåí ëààï àò. Á³ð àøàðøûëû æûëû á³ð òîï àçà êµðø³ëåð³íåí 90 ò‰éåí³ ±ðëàï ñµéûï àëàäû äà, ñîíûìåí ò³ðø³ë³ê åòåä³. Êîðø³ëåð³ ᱃àí êåø³ð³ì æàñàéäû (àøòûòàí àìàí àëó äà îëæà ƒîé!), á³ðà ±ðûëàðäû «ìàéëû», ÿƒíè «ñåì³ç åò æåãåíäåð» äåï àòàï êåòêåè. 2áîëûñà íåìåðå òóûñòàð Áàáàñàí ìåí Áàãûñ á³ð³êêåí (àðàœûç: 2êåñòå). 3áîëûñòàƒû http://kazchronic.host.kz


Àêè³ê, îéëû ìåí ±ëàíñó äà ñîíäàé (àðàœûç: 2êåñòå). 4áîëûñòà àƒàéûíäû åêåó䳜 ±ðïàòàðû ~~ Áàáà ìåí Áàƒûñ á³ð³êêåè (àðàœûç: 2êåñòå). 7áîëûñà á³ð³êêåïäåð Áºé³ìáåò ïåí îíûœ ïåìåðåñ³ Àíäàƒ±ëäûœ ±ðïàòàðû (àðàœûç: 2êåñòå). àëƒàè ‰ø áîëûñ àðàóûë ðóûíûœ ±ðïàòàðûíà æàòàäû. 6áîëûñ Åñåíáàéäûœ (àðàóûëäàí òµðò³íø³ ±ðïà) ³çáàñàðëàðû àðàøà ìåí Íîƒàé, îíûœ ±ðïàòàðû õàëû àðàñûíäà «àëòû àòà íîƒàéàðàóûë» äåï òå àòàëàäû (àðàœûç: 2êåñòå). Àðƒûí ðóëàðû Îìáû ìåí Ïåòðîïàâë ³øê³ îêðóãòåð³è³œ æåð³íäå äå êµø³ï æ‰ðãåí. ¤ê³í³øêå àðàé, á³ç䳜 îëûìûçäà êµø³ï æ‰ðãåí øàðóàøûëûòàðäûœ ñàíû òóðàëû ìºë³ìåòòåð æî. Í. Å. Áåêìàõàíîâàíûœ åñåïòåóëåð³íå àðàƒàíäà, Îìáû ³øê³ îêðóã³íäå 11285, Ïåòðîïàâë îêðóã³íäå 23949 àçà áîëƒàí. Á³ç䳜 åë àðàñûïàí æèíàï æàñàƒàí æàçáàëàðûìûç áîéûíøà, àòàëƒàí ³øê³ îêðóãòåðäå àðƒûíäàðäûœ åê³ ðóû: Àòûƒàé ìåí àíæûƒàëû îíûñòàíƒàí. Àòûƒàéëàð ‡ëïàíàðîé, Áåéò³ êµëäåð³èå, îäàï ºð³ áàòûñà àðàé ʳø³ àðîé, Àëàáîòà, Æàìàíò±ç, Òµðàœƒûë êµëäåð³íå øåêòåñ³ï æàòàí Åñ³ë îçåï³íå äåé³èã³ æàéûëûìäàðäû ìåêåïäñãåí, ñîíäàéà îëàðäûœ îñû µçåíﳜ îœ æàƒàëàóûíäà äà á³ðíåøå àóûëäàðû áîë ãàè. Ìîë³ìåò áåðóø³ëåð³ì³ç䳜 àéòóûíà àðàƒà³òäà, àòûƒàéëàð Ñîëò‰ñò³ê .àçàñòàò³ƒà XVIII ƒàñûðäûœ àÿƒûèäà µçäåð³òò³œ êîêøåòàóëû ðóëàñòàðûíàï êîø³ï êåëãåí. Àòûƒàéëàð àðàñûíäà àðàóûë ðóûíûœ äà á³ðíåøå àóûëû áîëƒàí. àíæûƒàëû àóûìäàðû äà XVIII ƒàñûðäûœ àÿƒûíäà êåëãåí, àœûçäàðäà á±ëàð äà îœò‰ñò³êòåï êåëãåè äåï êµðñåò³ëåä³. Îëàð Åñ³ë µçåè³è³œ áàòûñ æàƒûíäàƒû Ñàðûàðà äàëàñûíà æèíàû îðíàëàñàí. Îðòà æ‰ç æåð³è³œ áàòûñûíäà, ʳø³ æ‰ç æåð³ìåí øåêàðà µòåò³í æåðäå, àðàòîðƒàéäûœ æîƒàðƒû àƒûñûíàí Îáàƒàí æºïå Åñ³ë µçåíäåð³íå äåé³íã³ äàëà Àìàíàðàƒàé ñûðòû îêðóã³í³œ àóìàƒû áîëäû, îíûœ õàëû íåã³ç³íåí Îðòà æ‰ç òàéïàëàðûíà àðàäû. Îñû îêðóãòå ò±ðàòûí êîøïåë³ëåð䳜 àéäà àðàéòûèäûƒû, îñûƒàí ñºéêåñ îêðóãò³œ íåìåñå îíûœ á³ð áµë³ã³í³œ õàëûíàí ñàëû àëó ±ûƒû òóðàëû ìºñåëå æµí³èäå ѳá³ð æºíå Îðûíáîð âåäîìñòâîëàðû àðàñûíäà µòå ‰ëêåí òàðòûñ áîëûï êåëä³. Òàéïàëàðäûœ, ðóëàðäûœ åê³ âåäîìñòâîíûœ á³ðåó³íå áàƒûíäûðó ±ûƒûíàí òóûíäàéòûí æàéûëûì æîëûíäà äà äàó æ‰ð³ï æàòòû. Àìàíàðàƒàé ñûðòû îêðóã³ øåá³íäå àðƒûíäàðäûœ åê³ áîëûñû êµø³ï æ‰ðãåí. 8 àóûëäàí ò±ðàòûí (500 øàœûðà) àíæûƒàëû áîëûñû Ïðåñíîãîð áåê³è³ñ³ ò±ñûíäàƒû øåï ìàœûèäà, Æàðàéûœ, Ìîéûë䵜 æºèå ûçûëñó àëàáûíäà ûñòàï êåëä³. Æàçäûã‰í³ àíæûƒàëû áîëûñûíûœ à~ çàòàðû Ïðèêàçäàè 150200 øàûðûì àøûòûòàƒû Øàëàð, Ìåçã³ë, Åñ³ë µçåí³ æàƒàñûíà, ûçûëñó, îéáàƒàð æºíå Òàœò‰ã³ð µçåíäåð³íå äåé³í êµø³ï áàðàòûí áîëƒàí. XIX ƒàñûðäûœ á³ð³íø³ æàðòûñûíäà æåêåëåãåí ðóëàðäûœ Ðåñåé áîäàíäûƒûíà µòó³ µäàè ºð³ æàëƒàñòû, îéòêåí³ ì±íñûç îêðóãòåð øåã³íäå êµø³ï æ‰ðóãå ð±ñàò åò³ëìåèò³í åä³. 1843 æûëû àðƒûè òàéïàñûíûœ Æîƒàðû øåêò³ ðóû(àðàœûç: 2êåñòå) áîäàíäûà ê³ð³ï, îë Àìàíàðàƒàé îêðóã³í³œ àíæûƒàëû áµëûñûíà îñûëäû. Àðƒûíäàðäûœ îêðóãòåã³ Àòàøûàðƒûí äåãåí åê³íø³ áîëûñû 10 àóûëäàí (500 øàœûðà) ò±ðäû, îëàð Ïðåñíîêàìûøëîâñê áåê³è³ñ³ ò±ñûíäàƒû øåï (ëèíèÿ) ìàœûíàí ²çáèêå, Æàðêîë, Øàêµë ò. á. àëàáûèàí, Òîáûë îçåí³í³œ áîéüøàí æºèå îäàí ºð³ áàòûñà àðàé 700 øàûðûì æåðäå ï. ûñòàó àëƒà³ã. Æàçäûã‰í³ Æàñûëáàƒàð, Òûðàïîéíà, Æàðãàéûœ ñåê³ëä³ áàñà äà êµëäåð ìàœûèäàƒû àëàïòà, Ïðèêàçäàè 400600 øàûðûì æåðäå êµø³ï æ‰ðãåí. Á±ë áîëûñ Æîƒàðû øåêò³ìåï á³ðãå Òîàë àðƒûøøœ (àðàœûç: 2êåñòå) ³ð³ á³ðëåñò³ã³ï ±ðàƒàí Òîìåí øåêò³ ðóûíûœ Àòàè³û (àòºæ³) àòàñûíàí ò±ðƒàí. 1843 æûëƒû âåäîìîñòü ìºë³ìåòòåð³í³œ ìºí³ ‰ëêåí. Îíäà Æîƒàðû øåêò³ æºíå Òîìåí øåêò³ ðóëàðûèûœ àòàëàðû êîðñåò³ëãåï (õàëûòûœ îðíàëàñàè æåðëåð³ àéòûëƒàí), îëàð á³çãå áåëã³ë³ ºäåáèåòòå êåçäåñêåí æî æºíå îëàðäû á³ç䳜 øåæ³ðåë³ê êåñòåì³çáåè ñàëûñòûðóƒà áµëàäû. Æàç êåç³íäå Æîƒàðû øåêò³ æºíå Òîìåí øåêò³ ðóëàðû àòàëàðûíûœ îñû 6 626 øàœûðàƒûíûœ áºð³ Òîðƒàé îçåí³í³œ áàñ æàƒûíäà, Òîðƒàé ìåë Òîáûë àðàñûíäàƒû øàƒûí http://kazchronic.host.kz


îçåíäåð ìåí êµëäåð ìàœûíäàƒû æåðëåðäå ìåêåíäåãåí. Æîƒàðû äà êåëò³ð³ëãåè àðõè⠝±æàòòàðûíäà àéòûëƒàí Øàøà àòàñû á³ç䳜 øåæ³ðåì³çäå Æîƒàðû øåêò³äåí òàðàéòûí ‰òø³íø³ áóûè (àðàœûç: 2êåñòå) ÀìàíæîëØàøà. Øàøàòàí òàðàéòûí ±ðïàòàðäàí á³ç䳜 ðóëû ñõåìàìûçäà Áààé, ĉçåé, Àíàçàð, Òîìûò áàð (àðàœûç: 2êåñòå). Áºé³ìáåò ïåí ªë³ìáåò, ±æàòòà êµðñåò³ëãåí³íäåé, Øàøàòûœ áàëàëàðû åìåñ áàóûðëàðû. Áàñà àòàëàð (Àþ, îøàð ò. á.) á³ç䳜 ñõåìàìûçäà 浝, îëàð, á³ç䳜øå í僉ðëûì òµìåíã³ òàêñµíîìèÿëû æ³êòåð䳜 îê³ëäåð³ áîëñà êåðåê. Àéäàðêå àòàñûíàè á³ç䳜 ñõåìàìûçäà àäûðûìáåò (±æàòòà: àä³ð³ëáåò), Îæàí (¦ÿñàè), Áµäåíå áàð äà, Æûëàéäàð æî. ûðûìûëòû ïåí àðàìàï àòàëàðûíäà æîƒàðûäà êîëò³ð³ëãåí àðõè⠝±æàòû äà á³ç䳜 ñõåìàƒà ñºéêåñ êåëåä³. Òîìåí øåêò³ àòàëàðû æàéûíäà äà ñîëàé äåóãå áµëàäû, á³ðà àéüòðìàøûëû òà áàð. Àðõè⠝±æàòûíäà Æàóƒàøòû ðóû ìåí îíûœ àòàëàðû Àëäèÿð ìåí Ìàäèÿð Òµìåí øåêò³ãå æàòàäüò. Á³ç䳜 ðóëû ñõåìàìûçäà Æîƒàðû øåêò³ Æàóƒàøòû á³ðëåñò³ã³ òàðìàòàðûíûœ á³ð³ æºíå îë ³ð³ ðó Ñàðûæåò³ìïåè òàðàéäû. Ìàäèÿð ìåí Àëäèÿð Æàóƒàøòûïûœ ‰ëäàðû (àðàœûç: 2êåñòå). Àðõè⠝±æàòûèäà Øûìáîëàò ïåí ¤òåé á³ð ðóƒà á³ð³êò³ð³ë³ï æ³áåð³ëãåï, àë á³ç䳜 ðóëû ñõåìàìûçäà á±ëàð äåðáåñ åê³ ðó. ±æàòòà ±ëûáàé äåãåí ðó áàð, á³ç䳜 ñõåìàìûçäà îë ±ëáàé. Àðõè⠝±æàòûíäà Òàƒûøû ðóû áàð, á³ç䳜 øåæ³ðåì³çäå á±ë Òàƒûøû ðóû Áåã³ñ ðóûíûœ åê³íø³ ±ðïàƒû. Ñîíûìåí, Àìàíàðàƒàé ñûðòû îêðóã³íäå Îðòà æ‰ç䳜 áàñà òàéïàëàðû ³ø³íäå àðƒûíäàðäàí áàðû: Æîƒàðû øåêò³3876 øàœûðà, Òîìåí øåêò³2750 øàœûðà æºèå àíæûƒàëûëàð (Áîðàíøû, ªæ³ƒ±ë, Æîëûìáåò, ªë³áåê, Ñààó, Àòêåëò³ð àðàœûç: 2êåñòå), 1851 æûëƒû âåäîìîñà àðàƒàèäà, 466 øàœûðà, àë µêðóãòåã³ áàðëû àðƒûíäàð 7092 øàœûðà. ѳá³ð âåäîìñòâîñûíà áàƒûíàòûí, á³ðà Ê³ø³ æ‰ç æàéûëûìûí ïàéäàëàíƒàí ì±íøàìà øàœûðà ñàíû Îðûíáîð âåäîìñòâîñûíûœ øàƒûìäàðûí òóƒûçäû. 1838 æûëû ãåíåðàë Â. À. Ïåðîâñêèé ºñêåðè ìèíèñòðãå æàçƒàí õàòûíäà Àìàíàðàƒàé îêðóã³í òàðàòóäû ñ±ðàƒàí, àë ѳá³ð áàñòûòàðû Òîðƒàé, Îáàƒàí µçåíäåð³ áîéûíäàƒû, êµïòåãåí êµëäåð æàƒàñûíäàƒû êåœáàéòà æàéûëûìäàðäàí àéûðûëƒûñû êåëìåé, ᱃àí àðñû øûòû. Äàó òûéûëìàäû. Äåãåíìåí äå, ѳá³ð æºíå Îðûíáîð âåäîìñòâîëàðû àðàñûíäàƒû ìåæåí³ áåëã³ëåãåí êåçäå (îë æµí³íäå æîƒàðûäà àéòûëäû) á‰ê³ë æåð³ìåí îñà Àìàíàðàƒàé îêðó㳠ѳá³ð âåäîìñòâîñûíûœ ‰ðàìûíà åíä³. 1844 æûëû Àìàèàðàƒàé îêðóã³í³œ àòû µçãåðò³ë³ï, ±ñì±ðûí îêðóã³ äåï àòàëäû. Êîïòåãåè àðƒûè ðóëàðû Îðûíáîð âåäîìñòâîñûíà ò³êåëåé áàƒûíûï, ñîíûœ ûðûìåí êµø³ï æ‰ðä³. ªñêåðèòàðèõ àðõèâ³íäå Îðûíáîð âåäîìñòâîñûíûœ øûƒûñ æàƒûíäà Îðòà æ‰ç òàéïàëàðû èåëåèãåí îíûñòàðäûœ êàðòàñû áàð. Îíäà ìûíàäàé ò‰ñ³í³êòåìå áåð³ëãåí: «Îðàëäûœ àðãû áåò³èäåã³ äàëàíûœ Îðûíáîð áàñòûòàðûíà àðàñòû øûƒûñ áµë³ã³íäåã³ îñû êåœáàéòà æåðäå, á±ðûíƒûñûíøà, Îðòà îðäà ûðƒûçäàðüøûœ ìûíà àòàëàðû àëàäû: 1) Øàøà, 2) Àéäàðêå, 3) ûðûìûëòû, 4) àðàìàí, 5) Ñàðûæåò³ì, 6) ûïøà, 7) Áàëòàãåðåé æºèå 8) ¤ëåœø³Óà». Îðûíáîð âåäîìñòâîñûíäà êµøïåë³ëåð äèñòàíöèÿëàð (åê³ áåê³í³ñ àðàñûíäàƒû ó÷àñêåëåð) àðûëû áàñàðûëäû. 1841 æûëû ìåæåëåó êåç³íäå ѳá³ð âåäµìñòâîñûíàí Îðûíáîð âåäîìñòâîñûíà êåëãåí 30000 øàœûðà àðƒûíäàðäàí 10 äèñòàíöèÿ (3241ø³) ±ðûëäû. 1847 æûëû 510 øàœûðà àðƒûíäàð ‰ø³í òàƒû äà 4 (5255ø³) äèñòàíöèÿ ±ðûëäû. (Åãåð á±ë ìºñåëåìåí áàçá³ðåó í僱ðëûì òîëû òàíûñûñû êåëñå, îëàðƒà àçàñòàí Ðåñïóáëèêàñû Îðòàëû ìåìëåêåòò³ê àðõèâ³ûåí ìûèàëàðäû àðàï øûƒóäû ±ñûíàìûç: 4îð, 1ò³ç³ì, 3587³ñ, 27, 3944á.). Ðóëàðäûœ äàëà ð³íäå îðûí àóûñòûðóû á‰ê³ë XIX ƒàñûð áîèû òûéûëìàäû, á±ë http://kazchronic.host.kz


ïðîöåñò³ ò³ïò³ îêðóãòåð䳜 ±ðûëóû äà òîòàòà àëìàäû. Á±ƒàí ðóëàð àðàñûíäàƒû æàéûëûì ‰ø³í òàðòûñ, åœ áàñòûñû êàçàê ºñêåð³, æàœà îíûñòàð ‰ø³í áàéûðƒû õàëûòàï æåðä³ òàðòüãà àëó ñåáåï áîëäû, ì±íûœ µç³, ñàéûï êåëãåíäå, ðóàðàëû òàðòûñòàðäûœ µðøó³íå áàñòû ñåáåïòåð䳜 á³ð³ áîëƒàí åä³, µéòêåí³ ºðá³ð ðó áàñà ðóäûœ åñåá³íåí µç³íå æàéûëûìäû áåê³ò³ï àëóƒà òûðûñòû. Îë áûëàé ò±ðñûí, ðóëû áàéëàíûñòàð æûë îòêåí ñàéûí æîéûëûï, ìºñåëå åœ æàûí «ðó áàñûíàí» òàðàëàòûí òóûñàíäàð á³ð³ãåò³í àóìàòû àóûìäàðäûœ ïûƒàþûíà àðàé áåò àëäû. Ìûñàëû, êµøåêòåð µç ðóûí ðóäûœ íåã³ç³í ñàëƒàí àðàóûëäàí, ò³ïò³ îíûœ òàðìàƒûíàû (Òîòàóûëäàí) äà åìåñ, àéòà í僱ðëûì áåð³äåã³ áàáàëàðû ʵøåêòåí áàñòàƒàí. ʵøêåèäµ, µç ì‰ääåëåð³ ‰ø³í ê‰ðåñòå àóûëäàðäû äà îñû ýòíîíèì á³ð³êò³ðãåí (àðàœûç: 2êåñòå). ̺ñåëåí, XIX ƒàñûðäûœ áàñûíäà êµøåêòåð µçäåð³í³œ Àéûðòàó ìåí îëòûêµë ìàœûíäàƒû æàéûëûìäàðûíàí óûëûï, Àìîëà äàëàñûíà áàðûï, Ñàäû æºíå Òàñµòêåë äåãåí µçåíäåðãå îíûñòàíƒàí. Áàñòàïûäà ‰ø àóûë áàðûï îíƒàí åä³, ñîíàí ñîœ æàœàäàí êåëãåèäåð åñåá³íåè îëàðäûœ ñàíû 10ƒà äåé³í æåòò³. Ñîë XIX ƒàñûðäûœ áàñ êåç³íäå ʵêøåòàóäàí àðàóûë ðóûíûœ Áåêòàóûë òàðìàƒû êµø³ï êåë³ï, Åñ³ë䳜 ñàëàñû ûçûëñó µçåí³íå îðíûòû (àðàœûç: 2êåñòå). Áåêòàóûëäàð Êåíåñàðû àñûìîâ êµòåð³ë³ñ³íå àòûñàè. ʵòåð³ë³ñ æ圳ë³ñêå ±øûðàƒàííàí êåé³è Áàóáåê áàòûð µç³í³œ Áåêòàóûë ðóüø µç òóûñòàðûíûœ æàœà îíûñû ûçûëñó, îœûðñó µçåíäåð³íå, àðàæàí îáàñû äåãåí æåðãå, ÿƒíè àçàòàð Êåœò‰áåê äåï àòàéòûí êåœ äàëàƒà ºêåëãåí. Óàûò µòå êåëå, XIX ƒàñûðäûœ àÿƒûíà àðàé õàëûòûœ òàáèƒè µñó³ ìåí áàñà æåðëåðäåè ðóëàñ òàðûíûœ êåë³ï îñûëóû åñåá³íåí áåêòàóûëäàð ñàíû 1000 øàðóàøûëûêäà æåòò³. ªëáåòòå, æàœà øàðóàíøëûòàðäûœ ê‰çã³êµêòåìã³ æàéûëûìäàðƒà: Øàœàí, Ñàðûîáà, ʵêñàé, Áåñîáà, Áàéæ³ã³ò äåãåí æåðëåðãå, Òåð³ñààí îçåí³í³œ áîéûíà îðíûƒûè, îëàðäûœ àóìàƒû äà êåœåéä³. Æàéëàóëàðû ñîëò‰ñò³êáàòûñ æàƒûèäà: ûçûëñó, ‰ìàé, àðàì±ðò, îœûðñó îçåíäåð³í³œ áîéûíäà áîëäû. Áåêòàóûëäàðäûœ îœò‰ñò³ã³èäåã³ Òàññóàò, Áîðàíêîë äåãåí æåðëåðäå îëàðäûœ åœ æàûí òóûñòàðû Òîòàóûë àòàñûíûœ àóûìäàðû ûñòàƒàí (2êåñòå). Îëàð äà áåêòàóûëäàð æàéëàóûíäà æàéëàƒàï. àóûìíûœ ôåîäàëäû ‰ñòåì òîáûèûœ ûñûì êµðñåòó³ ñàëäàðûíàí ðóëàðäûœ êµòåð³ëå êîøó æàƒäàéëàðû áîëƒàí. Ìûñàëû, 1797 æûëû Óºëè õàèãà áàƒûíûøòû 15000 ï³àœûðà µç áèëåóø³ñ³ òàðàïûíàï æàñàëƒàí ûñûìƒà øûäàìàé, ʵêøåòàó òµœ³ðåã³íäåã³ æåð³í òàñòàï, Åðò³ñò³œ îœ æàƒàëàóûíà êµøêåí äå, îèäà ѳá³ð (Åðò³ñ) øåá³í³œ Îìáû ó÷àñêåñ³íå îíûñòàíƒàí. àçàñòàííûœ áàñà àóäàíäàðûíàí äà íà ñîíäàé ïðîöåñòåðä³ àœƒàðóƒà áîëàäû. Ìûñàëû, Êåðåé òàéïàñûíûœ µçû àòàñû îòûðêµë, Ƶêåé êµëäåð³í³œ òµœ³ðåã³íäå êµø³ï æ‰ð³ï, Òîñàíûñòàó, Ñàðûìñàòû, ̵ëäàñ±ì äåãåí æåðëåðäå ûñòàƒàí. Êåíåñàðû àñûìîâ êîòåð³ë³ñ³ æ圳ëãåííåí êåé³í êµòåð³ë³ñêå áåëñåïå àòûñóøûëàðäûœ á³ð³ Àœƒàë áàòûð àòûƒàéëàðäû, îíûœ Åëòî àòàñûí (2êåñòå) ñîë æåðëåðãå ºêåë³ï, êåðåéëåðä³ óûï æ³áåðä³, îëàð ñîëò‰ñò³êêå, Åñ³ë µçåí³èå àðàé êåòóãå ìºæá‰ð áîëäû. Àœƒàë áàòûðƒà áàéëàíûñòû ìûíàäàé àœûç áàð. îçû êåðåéëåð îñû æåðëåðäåí êåòêåí êåçäå, óûï øûƒóøûëàðäàí êåê àëó ‰ø³í Êåíå àòàñûíûœ àóûìäàðûíàí 70 ìûœ áèåí³ àéäàï ºêåòêåí. Á±ë áàðûìòà êåðåéëåðãå ñºòñ³ç áîëƒàí. Àœƒàë áàòûð æàóûíãåðëåð³ìåí îëàðäû Ààéûœ äåãåí æåðäå óûï æåò³ï, êåðåéëåðãå: «Àòûì Àœƒàë, ³ñòåãåí ³ñ³ìå òàœ àë!» äåï, ñåìñåð³ìåí òàñòû øàóûï, à áµëãåí. Ñîë òàñ Ààéûœèàí 15 øàûðûì æåðäå îñû êåçãå äåé³í æàòûð äåéä³ àœûçäà. ªëáåòòå, êµøó æîëû ìåí æàçƒû æàéûëûìíûœ àøûòûãû äà ûñàðàäû. óàíäû ðóûíûœ Àëòàé, àðïû òàðìàòàðû (2êåñòå) Åðò³ñò³œ îðòà àƒûñûíà XVIII ƒàñûðäûœ àÿƒûíäà êåë³ï, XIX ƒàñûðäûœ áàñ êåç³íäå ѳá³ð êàçàê ºñêåðëåð³íå áåð³ëãåí æåðäåé ûƒûñòûðûëûï øûƒàðûëäû äà, áàòûñà, îðƒàëæûí êîë³íå àðàé àëûñòàè êåòêåí. Æàç êåç³íäå îëàð Åðò³ñòåã³ æàéûëûìƒà ºë³ äå êåë³ï æ‰ðä³, á³ðà îêðóãòåð䳜 ±ðûëóûíà áàéëàíûñòû á‰ëàéøà æàçäà êµø³ï êåëó òîòàòûëƒàí. XIX ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñûíäà http://kazchronic.host.kz


àðïû òàðìàƒûíûœ Ò³íºë³ àòàñû Ñàðûñó µçåí³èåí Åñ³ëãå (ñîëò‰ñò³êòåè µœò‰ñò³ã³íå äåé³í 300 øàûðûìäàé) ‰ÿòûí ±ëàíµòïåñ îçå³ò³ïå äåé³èã³ êåœ äàëàíû ìåêåíäåãåí. Áåñ áîëûñ áîëƒàí Ò³íºë³ àòàñû æàçäà Æàíòåêå, Èíåë³êò³, ¦çûíêµë, Àëàêîë êµëäåð³èäå, îäàí ºð³ ñîëò‰ñò³êêå àðàé Åñ³ë µçåí³ æàƒûèäà æàéëàƒàï. ûñòàóûíàí æàéëàóûíà äåé³íã³ àøûòû 4 ê‰èä³ê æîëäàí àñïàƒàí (øàìàìåí 120 øàûðûìäàé) . Ðóëàðäûœ êµø³ïîèóûíûœ, ûñòàóëàðäûœ æàûèäàé ò‰ñó³í³œ ìûñàëäàðû µòå êµï. Îáëûñòû áàñàðóäûœ åíã³ç³ëó³íå áàéëàíûñòû ðóëàðäûœ îèûñòàèóû á³ðøàìà ò±ðàòàíäû. Æîƒàðûäà àðàñòûðûëƒàè ³øê³ îêðóãòåð䳜 àðƒûíäàðû Àìîëà îáëûñûíûœ ìûíà óåçäåð³í³œ ±ðàìûíà åíä³. Àœìîëà óåç³ Àìîëà ³øê³ µêðóã³í³œ øûƒûñ áµë³ã³ íåã³ç³ïäå ±ðûëûï, îƒàí îêðóãò³œ îœò‰ñò³ê ìåæåñ³íåí (Ò圳ç êµë³ ȱðà îçåí³) óàíäû ðóûíûœ àóûìäàðû êµø³ï æ‰ðåò³í Øó îçåí³íå äåé³íã³ êåœáàéòà àóìà îñûëäû. Óåçä àóìàƒûíäà íåã³ç³íåí óàíäûòàè òàðàéòûí Àëòàé, àðïû, Áµð³ø³, Òåìåø òàðìàòàðûíûœ êµïòåãåí àòàëàðû îïûñòàíäû (2êåñòå). Àëòàéëàð óåç䳜 îœò‰ñò³ê µîë³ã³íäå, Ñàðûñó µçåè³í³œ æàƒàëàóûíà æºíå îñû îçåûí³œ µœò‰ñò³ã³íå îðûí òåïêåí. Æàçƒû æàéûëûìäàðû Ñàðûñó µçµí³øœ îœ æàƒàëàóûíäà áîëäû. Óåç䳜 Ñàðûñó µçåí³íåí Àìîëàƒà äåé³íã³ îðòàëû áµë³ã³, øûƒûñûèäà Åñ³ë áîéûíàí Òåð³ñààí, àéðàòû îçåíäåð³íå, Ò圳ç æºíå îðƒàëæûè êîë³íå äåé³íã³ æåðëåð àðïû òàðìàƒûíûœ èåë³ã³. àðïûòàðäûœ Åñ³ë áîéûíäàƒû èåë³êòåð³íåí øûƒûñà àðàé, Ò圳ç êµë³í³œ òµœ³ðåã³ ¤ì³ð òàðìàƒûíà æàòàòûí Áµð³ø³ æºíå Òåìåø àòàëàðûèûœ ûñòàóëàðû ìåí æàçƒû æàéûëûìäàðû. óàíäûœ ðóû èåë³êòåð³èåí îœò‰ñò³êêå àðàé رáàðêµë, Ìåøêå êµëäåð³í³œ òµœ³ðåã³íå, Ñàðûêåœã³ð, àðàêåœã³ð îçåíäåð³í³œ áàñ æàƒûíà Òàðàòû ðóûíûœ àóûìäàðû îïûñòàíƒàí. àûæûƒàëû ðóûíûœ àòàëàðû óåç䳜 ñîëò‰ñò³êøûƒûñ áîë³ã³íäå, ѳëåò³ µçåí³í³œ áîéûíà, Ê,àðàñîð, Æàìàíøàë, Øîëàñîð êµëäåð³í³œ òµœ³ðåã³íå îðíàëàñûï, Ïàâëîäàð àíæûƒàëûëàðûíûœ æåð³íå äå æåò³ï æàòàí. Àìîëà ñûðòû îêðóã³í³œ Ò圳ç æºíå îðƒàëÿƒûí êµëäåð³íåí, îœûð, Áîðäàƒàí, Æàáàé µçåíäåð³íåí Åñ³ë µçåí³íå äåé³èã³ áàòûñ áµë³ã³ Àòáàñàð óåç³í³œ ±ðàìûíà åíä³. Îœò‰ñò³ê øåêàðàñû Øó µçåí³í³œ áîéûíäà áîëäû. àðàêåœã³ð µçåû³í³œ áàñ æàƒûèàè áàñòàï, îäàí ºð³ Òåð³ñààè îçåí³ ìåí îíûœ êµïòåãåí ñàëàëàðûèûœ áîéüøåí ñîëò‰ñò³êêå àðà³³ æºíå îñû µçå³ø³œ Åñ³ëãå ±ÿð ñàƒàñû ìàœàéûè ò‰ãåëäåé àðƒûèäàð èåëåíä³. Òàðàòû ðóûïûœ (2êåñòå) ûñòàóëàðû Åñ³ë îçåí³í³œ áîéûíäàƒû èìà äåãåû æåðäåé Áàðëûêµë êîë³íå äåé³íã³ êåœ äàëàäà áîëäû. Æàçäûã‰í³ ñîëò‰ñò³êêå àðàé ±ìàé µçåí³í³œ áîéûï æàéëàäû. Á±ë æåðäåã³ Òàðàòû ðóûíûœ øàðóàøûëûòàðû 700ãå äåé³è æåòêåí. àðàóûë ðóûíàí òàðàéòûû Áåêòàóûë ìåí Òîòàóûë àóûìäàðû óåç䳜 Åñ³ë µçåè³, îíûœ Àãöûëû, îœûð, Ñàðûðàìà äåãåí ñàëàëàðû áîéûèäàƒû ñµëò‰ñò³ê áµë³ã³íäå æºíå òàðàòûëàðäûœ øûƒûñûíäà, Òàññóàò äåãåí æåðëåðäå êµø³ï æ‰ðãåí. Á±ë àòàëàð àðàóûë ðóûíûœ åœ áàòûñûíäàƒû µíûñòàðû áîëƒàí. àðàêåœã³ð µçåí³í³œ áàñ æàƒûíàí ñµëò‰ñò³êêå àðàé Åñ³ë䳜 ñîë æàãàëàóûíà äåé³í, îäàí ºð³ Òåð³ñààí îçåí³íåí øûƒûñà àðàé, Ò圳ç, îðƒàëæûí êµëäåð³íå äåé³í óàèäû ðóû ìåí îíûœ Àëòàé òàðìàƒûíàí òàðàéòûí Áàéäàëû, àðïû òàðìàƒûíàí òàðàéòûè Ò³íºë³ æºíå Àìàèàðò òàðìàƒûíàí òàðàéòûí àëàìàï (2êåñòå) àòàëàðû ìåêåíäåãåí. щé³íä³ê ðóûíàí á³ð òàðìà Ìºæ³ê ïåí ƺä³ãåð ±ðïàòàðû (2êåñòå) á³ð³êêåí òµðò±ë áîëƒàí. Á±ë ðó àðàêåœã³ð䳜 áàñ æàƒûíàí ñîëò‰ñò³êêå àðàé, Òåð³ñààí µçåí³í³œ áîéûí, ºñ³ðåñå ñîë æàƒàëàóûí, Åñ³ëãå ±ÿð æåð³íå äåé³í ûñòàƒàí. ʵêøåòàó ñûðòû îêðóã³í³œ àçàòàðûíàí ʵêøåòàó óåç³ ±ðûëäû. ΃àí àðƒûèäàðäàè åê³ ðó: àðàóûë ìåí Àòûƒàé åíä³. àðàóûëäàð óåç䳜 øûƒûñ æàƒûíà: ѳëåò³ µçåí³í³œ áîéûíà, Ñàðûêµë, Æàðêµë, http://kazchronic.host.kz


Æàëàœò±ç, ±ìäûêµë äåãåí ò. á. êµëäåð䳜 ìàœûíà, ÿƒíè ѳëåò³ µçåí³ Ñ³ëåò³ò圳ç êµë³ ʵêñåœã³ðñîð êµë³ àðàëûƒûíäàƒû äàëàíû ìåêåíäåãåí. àðàóûë ðóû îèûñòàíƒàí òàƒû á³ð ³ð³ àéìà óåç䳜 îœò‰ñò³ê áµë³ã³: ĺóëåò, Àéäàáîë, Çåðåíä³ êµë³íåí, Øàƒàëàëû µçåè³ ìåí îƒàí æàïñàðëàñ æàòàí æàéûëûìäàðäàï áàñòàï, îäàí ºð³ áàòûñà àðàé, Áèåñîéƒàí, àðûëäà êµëäåð³íå äåé³í, îñû êåœáàéòà äàëàäà Èìàûòàó, Øàëàð, ÆàñûÆàëƒûçòàó, àìûñêµë äåãåû êµëäåð òµœ³ðåã³íäåã³ æàéûëûìäàðäû, Åñ³ë ìåí îíûœ ñàëàëàðû (Ààíá³ðë³ê, Èìàíá³ðë³ê æºíå áàñàëàðû) àœƒàðûíäàƒû æåðëåðä³ àìòûäû. Óåç䳜 ñîëò‰ñò³êáàòûñûíäàƒû ÑàóìàëêµëàðàêîëÆàëòûðêµëÒåðåœêµëÀëàáîòà êµëäåð³íåï ñîëò‰ñò³êáàòûñà àðàé Åñ³ëãå ±ÿòûí Èìàíá³ðë³ê µçåè³ ìåí Òîðàœƒûë êµë³íå äåé³èã³ áàéòà æåð àòûƒàéëàðäûœ èåë³ã³íå àðàäû, Ïåòðîïàâë, Îìáû óåçäåð³ µçäåð³èå òè³ñò³ ³øê³ îêðóãòåðäåí ±ðûëäû. Àòûƒàé ðóû Åñ³ë µçåí³í³œ áîéûíäà æºíå µäàí øûƒûñà àðàé àëûáåê Åáåéò³ êµëäåð³ øåá³íå äåé³íã³ æåðãå îíûñòàíƒàè. Àòûƒàéëàð èåë³êòåð³í³œ íà îðòàëûƒûèäà äåðë³ê, Øàƒàëàëû êµë³èåè áàñòàï, ñîëò‰ñò³êáàòûñà àðàé Åñ³ëãå äåé³ïã³ æåð àðàóûë ðóûíûœ èåë³ã³íäå áîëäû. Àòûƒàéëàð îçäåð³í³œ àòàáàáàëàðû XVIII ƒàñûðäûœ 50 60 æûëäàðûíäà Òîðàœƒûë êµë³íåï, Èìàíá³ðë³ê µçåí³íåí æºíå µç òóûñòàðûíûœ êµïø³ë³ã³ ò±ðƒàí áàñà äà æåðëåðäåí êåëãåí, àë àðàóûëäàð èà ñµë æûëäàðû Òåêå êîë³íåí, ‡ëêåíàðîé êµë³èå ±ÿòûí øàƒûí µçåíäåðäåí (Àùûñó, àðàñó ò. á.) êåë³ï îèûñòàíƒàí, á±ë æåðëåðäåí îëàðäû êåðåéëåð ûƒûñòûðûï øûƒàðƒàí äåñåä³. àèæûƒàëû áîëûñû áîëƒàï Ìåçã³ë îðìàèäàðûè ûñòàƒàí àíæûƒàëûëàð äà µçäåð³í áàñà æàòàí êåëãåíá³ç äåï åñåïòåéä³. Àë àéäàí? Óåçä àñààëäàðûíàí XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà æèíàëƒàí àóûçåê³ õàáàðëàìàëàð áîëìàñà, îë æµí³èäå ±æàòòàðäà ìºë³ìåòòåð æî. Á³ç䳜øå, á±ë Ïðåñíîãîðüêîâ áåê³í³ñ³ ò±ñûíäà êµø³ï æ‰ðãåí (á±ë æµí³íäå æîƒàðûäà àéòûëƒàí) æºíå Àìàíàðàƒàé ñûðòû îêðóã³í³œ ±ðàìûíà ê³ðãåí àíæûƒàëû áîëûñû. ѳá³ð æºíå Îðûíáîð âåäîìñòâîëàðû àðàñûíäàƒû êµø³ï æ‰ðãåí ðóëàðäûœ àéñûñûíà áàƒûíûøòûëûƒû òóðàëû çîð äàóäàìàé êåéá³ð ðóëàðäûœ Îðòà æ‰ç øåã³íå êµø³ï áàðóûíà, àë ʳø³ æ‰ç æåð³íäå àëƒàíäàðûíûœ Îðûíáîð âåäîìñòâîñûíûœ áèë³ã³íå ò‰ñó³íå ºêåï ñàí. àíæûƒàëû áîëûñûíûœ Îðûíáîð âåäîìñòâîñû æåð³ïåè êåò³ï, Ìåçã³ë îðìàíäàðûûà îíûñòàíƒàíû, ñµéò³ï Ïåòðîïàâë óåç³ ±ðàìûíà åèãåí³ ê‰ìºíñ³ç. ̱ûû ôàêò äºëåëäåéä³: 1843 æûëû Îðûíáîð âåäîìñòâîñûïûœ øûƒûñ áµë³ã³íäå êµø³ï æ‰ðåò³í àðƒûíäàð òóðàëû âåäîìîñòà àíæûƒàëûëàð æî, àë 1843 æûëƒû âåäîìîñòà àéòûëàòûí Æîƒàðû øåêò³ æºíå Òîìåí øåêò³ ðóëàðû íà ñîëàðƒà îñûëƒàè. Á‰ë ï±ñàïû ðàñòàéòûí òàƒû á³ð äåðåê ìûíàäàé. Óåçäå𠝱ðûëƒàí êåçäå áîëûñòàð òîïîèèìèÿëû, ÿƒíè ãåîãðàôèÿëû àòàóëàðìåè, µçåíäåð䳜, êµëäåð䳜 ò. á. àòàóëàðûìåí àòàëäû. Ìûñàëû, Ïðåñíîãîðüêîâ îñû àòòàñ ñòàíèöà ìàœûíäà æàòàí àùû êµëäåð æ‰éåñ³í³œ, Òàéûèøà á³ð êåçäå îñû àòòàñ àòàòû æºðìåœêå áîëƒàï æåð䳜 àòûìåè àòàëƒàí. Àë àíæûƒàëû áîëûñû µç³í³œ á±ðûèƒû ðóëû àòàóûí ñàòàï àëƒàí. ¤çäåð³í³œ Ïåòðîïàâë óåç³íäåã³ ðóëàñòàðû ñèÿòû îœò‰ñò³êòåí êåëãåí Àòûƒàé, àðàóûë ðóëàðû Îìáû óåç³í³œ àóìàƒûèà îíûñòàíƒàí. Àòûƒàéëàðäûœ èåë³êòåð³ Îìáû àëàñûèûœ îœò‰ñò³êáàòûñûíäà, àë àðàóûëäàðäûœ èåë³êòåð³ ‡ëêåèàðîé, ʳø³àðîé, àëûáåê, Àëàáîòà êµëäåð³è³œ òµœ³ðåã³ïäåã³ æàéûëûìäàðäà, ÿƒíè óåç䳜 øûƒûñ áîë³ã³èäå áîëƒàè. Àðƒûèäàð ʳø³ æ‰ç䳜 æåð³íäå äå êµø³ï æ‰ðãåí. Òîìåí øåêò³ æºíå Æîƒàðû øåêò³ ðóëàðû îñòàíàé óåà³í³œ ±ðàìûèà ê³ðãåí á±ðûïƒû Àìàíàðàƒàé îêðóã³í³œ äàëàñûí ìåêåèäåãåí. Íà îñû ðóëàð Òîðƒàé óåç³í³œ øåã³íäå, Òîðãàé µçåí³íå ±ÿòûè ‡ëêåíäàìäû, Ìîéûëäû, Ñàðûòîðƒàé µçåíäåð³í³œ áîéûï îíûñòàíƒàí, á±ë ðóëàð Òîðƒàé 6î~ éûíäà, ñîíäàéà Ñàðûîïà, Àñóàò êµëäåð³ ìåí áàñà äà ±ñà êµëäåð䳜 òµœ³ðåã³íäå ìåêåíäåãåè. Àðƒûíäàð Ñûðäàðèÿ áîéûïäà: Æàœàîðƒàííûœ ñîëò‰ñò³êøûƒûñûíäàƒû ѱëóòµáå, Ñàðûøûƒàíà, Æàìàíàƒàø äåãåè æåðëåðäå, Ñûðäàðèÿíûœ êµïòåãåí ñàëàëàðû ìàœûíäà, îœò‰ñò³êøûƒûñûíäà Òµìåíàðû äåãåí æåðãå äåé³ï îíûñòàèƒàí. Á±ëàð, òåã³íäå, XVI ƒàñûðäà http://kazchronic.host.kz


Òºóêå õàí ìåí Åñ³ì õàííûœ Ñàìàðàíä ïåí Á±õàðƒà æîðûòàðûèà àòûñàí àðãûèäàð òîáûíûœ «àëäûòàðû» áîëñà êåðåê. Àœûçäàðäà àðƒûèäàð á±ë æåðëåðãå àðàòàóäàí êåëãåí äåë³èåä³. ªóëèåàòà óåç³ øåã³íäåã³ Øó µçåí³í³œ áîéûíäà ¦ëû æ‰ç䳜 Æàëàéûð òàéïàñûíûœ ûñòàóëàðûìåí øåêòåñ Áàéì±ðàò æºíå Ñàðûòµáå àëàáûíäà àðƒûïäàðäûœ äà ûñòàóëàðû áîëƒàè. Àðƒûíäàð á±ë æåðëåðãå XIXXX ƒàñûðëàð àðàëûƒûèäà àðàðàëû æàƒûíàí êåëãåí. Øó áîëûñû 1905 æûëƒà äåé³è àðàðàëû óåç³è³œ ±ðàìûíäà áîëƒàí, á³ðà óåç䳜 àëàäàí àøû áîëóû (àðàðàëûäàí 550 øàûðûì) ñåáåïò³ Ò‰ðê³ñòàí µëêåñ³í³œ ªóëèåàòà óåç³íå áåð³ëãåï, Øó áµëûñûèûœ àðƒûíäàðûíàí ²Ëó µçåí³í³œ îœ æàƒàëàóûíäà Àðƒüø áîëûñû ±ðûëûï, îí äà 419 øàœûðà áîëãàí. Îëàðäàí øûƒûñà àðàé, Ñàðûîçåê, àðàòàó áîëûñòàðûèäà æºèå Øó µçåí³ áµéûíäà îðèàëàñàï ûðøó áîëûñûíûœ á³ð áîë³ã³íäå äå àðƒûíäàðäûœ 700 øàðóàøûëûƒû îíûñòàíƒàí.

http://kazchronic.host.kz


ÍÀÉÌÀÍ Íàéìàíäàð Îðòà æ‰ç䳜 ñàèû æµíøåí àñà ³ð³ òàéïàñû. Îíûœ êµïòåãåï ðóëàðû àçàñòàíïûœ åê³ àéìàƒûíäàƒû: Îœò‰ñò³êøûƒûñû ìåí Îœò‰ñò³ê àçàñòàèäàƒû êåœ áàéòà àëàïòû îíûñ åòêåí. Á³ð³èø³ àéìà Àëòàé òàóëàðûèàí áàñòàëûï, îœò‰ñò³êáàòûñûíäà Îœò‰ñò³ê Áàëàø 𳠝±ìäàðû ìåè àðàòàë îçåï³íå äåé³í ñîçûëûï æàòûð. Îë æåðëåð Òàóëû Àëòàé ìåí Òàðáàƒàòàé ñ³ëåìäåð³ ñèÿòû ºäåì³ µœ³ðëåðä³, Àçèÿíûœ àñà ‰ëêåí µçåèäåð³ï³œ á³ð³ Åðò³ñ ïåí áàñà äà àðûíäû òàó îçåíäåð³è (àëæûð, Á±òûðìà ò. á.), Ìàðàêµë, Çàéñàí, Àëàêîë ñåê³ëä³ ìîëò³ëäåãåè ºñåì êµëäåðä³ àìòèäû. Åê³íø³ àéìàòà ñó êµçäåð³ äå, æàéûëûìäàð äà êåì³ï³í. Èàéìàíäàðäûœ øàœûðàòàðû Àãöûêµëãå ±ÿòûí Ñàðûñó µçåï³ ìåí îíûé, ñàëàëàðû áîéûíäà øàøûðàé îðíàëàñàï. Íàéìàíäàð Åðò³ñò³œ ñîë æàƒàëàóûíäà äà, Ñåìåé áåê³í³ñ³ ò±ñûïäàƒû æºíå îäàí ºð³ ñîëò‰ñò³êêå àðàé ×åðåìóõîâ áåê³í³ñ³íå äåé³íã³ äàëàƒà øàƒûí òîïòàðƒà áµë³í³ï îïûñòàíƒàï. Îëàðäûœ áàòûñ æàƒûèäàƒû Ò‰íä³ê µçåí³í³œ áîíû ìåí ûçûëòàó áåòêåéëåð³íäå äå, îäàí ºð³äå, Åðò³ñ áîéûïäà ×åðíîÿð áåê³í³ñ³ ò±ñûïäà îíûñ åòêåí. Íàéìàèäàð Ñàðûñó îçåí³ àœƒàðûí ìåêåíäåãåí íåã³çã³ êµïø³ë³ã³í³œ ñîëò‰ñò³ê æàƒûíäà Åñ³ë µçåí³í³œ åê³ æàƒàëàóûïäà äà êµø³ï æ‰ðãåí. Á²ûƒûñ àçàñòàí ò±ðƒûíäàðû àðàñûíäà ñàòàëƒàí àœûçäàðƒà àðàƒàíäà, æàð øàïûèøûëûƒû æûëäàðûíäà èàéìàíäàð Àðàë ò圳ç³í³œ áàòûñ æàƒàëàóûíà îíûñ àóäàðƒàï. Îëàðäûœ øûƒûñà àéòà îðàëóû æàðëàðäûœ óûè øûƒàðûëóûíà àðàé XVIII ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñûèäà áàñòàëûï, ñîë ƒàñûðäûœ àÿƒûíà àðàé îëàð Àëàêîë îéïàòû ìåí Àÿãµç µçåí³íå äåé³í æåòêåí. XIX ƒàñûðäûœ áàñ êåç³ûäå Çàéñàè îéïàòûíà êåëãåè àçà ðóëàðû îíäà Æàð õàíäûƒû ‰ëàƒàííàè êåé³í îðûí òåïêåí ûòàé áåêåòòåð³í (Îðåëäå, Íàðûí µçåí³íäå ò. á.) ƒàíà êåçäåñò³ðãåí. ûòàéëàð æàœàäàí îíûñòàèóøûëàðäûœ êåëó³í çàœäàñòûðóäû òàëàï åòò³. Ñîë êåçäå Á±ðõàï ±ëû غêåï ‡ð³ìø³ãå æ³áåð³ë³ï, êûòàé ±ëûƒûíàï àòûí æºíå Åðò³ñ µçåèäåð³ àðàñûíäàƒû æåðä³ èåëåíóãå ãðàìîòà ºêåëãåí. Øàíàœ Àóƒàíáàåâòûœ (1889 æ. òóƒàí) àéòóûíøà, àòûí, Á±òûðìà æºíå Åðò³ñ æàƒàëàóûíà àðàòàéäûœ áàëàëàðû: Áåñêå, ĺóëåò, Øåðóø³ æºíå Áîëàò êåëãåí. Œàðàòàèäûœ µç³ Åðò³ñêå îœò‰ñò³ê æàƒûíàí ±ÿòûí ûçûëñó îçåû³íäå æåðëåíãåï. Äåìåê, íàéìàíäàðäûœ ³ð³ òàðìàòà ðûíûœ á³ð³ ñàíàëàòûí àðàòàé XVIII ƒàñûðäûœ àÿƒûíäà µì³ð ñ‰ðãåí. Á±ë íàéìàíäàðäûœ ðóëû ñõåìàñûíà òàëäàó æàñàƒàíäà µòå ìàœûçäû. ƺíå á±ë àðàòàéäàí êµï ‰ðïà òàðàï, êåé³í îëàð «àëòû àðàòàé» äåï àòàëàòûí àëƒàøû åê³ ±ëûèûœ ïàòðèëèíäæäåð³í àíûòàƒàèäà äà ìåéë³èøå ìàœûçäû (3ê åå òå). Ñàòàëûï àëƒàí àœûç áîéûíøà, àðàêåðåé ðóûíàí øûàí àáàèáàé áàòûð ìåí îíûœ ñåð³ã³ ºð³ íåìåðå ³í³ñ³ ĺóëåòáàé áàòûð (îëàðäûœ åêåó³ äå áàéæ³ã³ò àòàñûíàí àðàœûç: 3êåñòå) àëìàòàðäû óàëàé îòûðûï, ûçûëñó ìåí Øàð (Åðò³ñêå îœò‰ñò³ê æàƒûíàí ±ÿäû) µçåíäåð³í³œ àðàëûƒûèà æåòêåè äå, áàéæ³ã³òòåð áàñòàíûäà ñîë æåðãå îíûå òåïêåí. Îëàðäûœ á±äàí êåé³í Çàéñàí îéïàòûèûœ îœò‰ñò³ê æàƒûíà îíûñòàèóû ìûèàäàé àœûçƒà áàéëàíûñòû. àáàèáàé áàòûð ûðƒûçäàðƒà àðñû á³ðíåøå ðåò æîðû æàñàï, ñîëàðäûœ á³ð³íäå Áàðûí àòòû æàñ æ³ã³òò³ îëƒà ò‰ñ³ðãåí. Îë àûëäû äà îéëû àäàì áîëûï íòûƒûï, á³ð æûëû ìàëäûœ æàïïàé ûðûëóûíà, àøàðøûëûà, àäàìäàðäûœ µë³ìæ³ò³ì³íå ºêåï ñàí æ‰òòûœ æàûíäàï àëƒàíûè áîëæàï àéòàí. Ñîíäà Áàðûíƒà àáàûáàé áàòûð: «àëàƒàèûœäû ³ñòå, ìàë ìåí àäàìäàðäû ±òàðûï àë!» äåéä³. Áàðûí á³ð àäàì åðò³ï, ìàëäû àéäàéäû äà, àëáà òàóûíà, îäàí ºð³ áîðàòøàï ìàë ìåè æàèƒà û áîëàð Ìàíàñ äåãåí æåðãå æåòåä³. Îë áàñà æåðëåðä³ äå øîëûï, æàñû æàéûëûì òàèàí. Ñîäàí îñû Ìàíàñ äåãåí æåð ìåí Òåð³ñàðû µçåí³í³œ æîƒàðƒû àƒûñûíà Ʊìû áàëàëàðûíûœ àóûìäàðû, àë Òàðáàƒàòàé òàóûèäàƒû Åê³àðƒàíàòû äåãåí æåðãå Òîƒûñòûœ áàëàëàðû êµø³ï áàðàäû. àáàíáàé áàòûð øûàí http://kazchronic.host.kz


̺ìáåò àòàñû ûçûëñó ìåè Øàð µçåíäåð³ àðàñûíäà àëƒàí (Çêåñòå). Çàéñàí ìåè Ìàðàêîë êµëäåð³í³œ òµœ³ðåã³íäåã³ æàéûëûìäàðƒà, Åðò³ñ ;êºíå àðà Åðò³ñ, ʉðø³ì, Á±òûðìà, Øàð µçåíäåð³ ìåè áàñà äà µçåíäåð䳜 áîéûíà, Àëòàé, Òàðáàƒàòàé òàóëàðûíà æºíµ áàñà æåðëåðãå áàéæ³ã³òòåðìåí á³ðãå Àíàéìàí ìåí îæàìáåò (øåæ³ðåãå àðàƒàíäà, àðàêåðåé䳜 íåìåðåñ³ àðàœûç: 3êåñòå) ±ðïàòàðû, ñîíäàéà òµðò±ë (3êåñòå) ðóëàðûíûœ àòàëàðû êµø³ï êåëãåí. Íàéìàèäàð êµø³í³œ åê³íø³ ëåã³ Ñûðäàðèÿ æàƒàëàóû ìåí Àðàë òåœ³ç³ æàƒàñûíàè Øó îçåí³ àðûëû µòêåí. Á±ðûï íàéìàíäàðäûœ µç æàéûëûìäàðûí Ò‰ðê³ñòàèíàí àðàðàëû òàóëàðûíà êåëãåí àðƒûíäàðƒà áåð³ï, µçäåð³ øûƒûñ ïåí îœò‰ñò³êøûƒûñà êåòêåè³ æàéûíäà àœûç áîëƒàí. Æèïàï æàñàëãàè æàçáàëàðƒà ñºéêåñ, íàéìàíäàðäûœ êµøó æîëû ìûíàäàé: îëàð Øó µçåí³íåí ñîëò‰ñò³ê Áàëàø ð³í áàñûï, رáàðòàóƒà æºíå Øûœƒûñòàóäûœ îœò‰ñò³ê áåòêåé³íå àðàé áåò àëãàè. Àðƒûí ðóëàðûïûœ ûñûìûìåí íà³³ìàïäàð XVIII ƒàñûðäûœ àÿƒû ìåí XIX ƒàñûðäûœ áàñûèäà Àÿãîç, Êîêïåêò³, Àñó µçåíäåð³èå, Òàðáàƒàòàé òàóûíûœ åòåã³ ìåè æîòàëàðûíäàƒû æàéûëûìäàðƒà êµøêåí äå, îäàí äà àñûï, Àëàêµë ìåè Ñàñûêµë æºíå Òåíòåê, سë³êò³, Ëåïñ³, Àñó îçåèäåð³ òµœ³ðåã³íäåã³ æàéûëûìäàðƒà îíûå àóäàðûï, àðàòàë µçåí³ïå äåé³í æåòêåí. Àë îíûœ àðƒû æàƒûíäà ‡ëû æ‰ç òàéïàëàðû êµø³ï æ‰ðåò³è åä³. Îœò‰ñò³ê Áàëàø ð³, Àëàêµë êµë³, Æàð Àëàòàóû æºíå àðàòàë îçåí³ àðàëûƒûíäà æàòàí æåð ‰ø³í Îðòà æ‰ç áåè ¦ãëû æ‰ç êµíøåë³ëåð³ àðàñûíäà äàóäàìàé áîëûè ò±ðƒàí. 1848 æûëû ‡ëû æ‰ç䳜 ñ‰ëòàïû щé³ê Àáûëàéõàèîâ Áàòûå ѳá³ð ãåíåðàëãóáåðíàòîðûïà áàÿíäàìà õàò æàçûï, îíäà: ‡ëû æ‰ç àçàòàðûíà òèåñ³ë³ Ëåïñ³, Áàñàí, àðàòàë, Êîêñó µçåíäåð³ àëàáûíäàƒû æàéûëûìäàð ìåí åã³íø³ë³ê ó÷àñêåëåðä³ íàéìàè ðóëàðûíûœ áàñûï àëƒàíûí õàáàðëàƒàíû òóðàëû á±ðûï äà àéòûëƒàí åä³. Áàòûå ѳá³ð ãåíåðàëãóáåðíàòµðûíûœ í±ñàóûìåí ñ³á³ð êàçàêòàðûíûœ øåêàðà áàñòûƒû ãåíåðàëìàéîð Áèøíåâñêèé ìåè êåœåñø³ Êî÷åíîâ ‡ëêåí îðäàíûœ ïðèñòàâû áàðîí Âðàíãåëüìåí á³ðãå àòàëƒàí åê³ æ‰ç àçàòàðûïûœ îçàðà òàëàïòàðûí á³ð æûë áî³³û àíûòàƒàí. Òîðåø³ êîìèññèÿ «á±ë æåðëåð䳜 µçäåð³íå òèåñ³ë³ åêåíä³ã³èå íàéìàíäàðäûœ ±ûƒû Àÿãîç æºíå ʵêïåêò³ ïðèêàçäàðûíäà áàð æàçáàøà ±æàòòàðìåè äºëåëäåíãåí» äåï àïûòàäû. Á±ë àðà äà îêðóãòå𠝉ðûëƒàí êåçäå îñû ïðèêàçäàð áåðãåí æºíå Ëåïñ³, Áàñàí, àðàòàë, ʵêñó µçåíäåð³ áîéûíäàƒû æåðëåð íàéìàíäàðãà áåê³ò³ëãåí ±æàòòàð àéòûëûï îòûð. Á±äàí áûëàéƒû äàóëàðäû òûþ ‰ø³í á±ë æåðëåð ïàòøà æàðëûƒûìåí íà³³ìàèäàðƒà áåê³ò³ë³ï áåð³ëãåí. Àÿãµç ñûðòû îêðóã³ 1831 æûëû àøûëäû. Ñîèàó 30æûëäàðäûœ àÿƒûíäàƒû ìºë³ìåòòåðäå àéòûëàòûí ʵêïåêò³ àçàòàðûíûœ 12 áîëûñû 1844 æûëû á³ð ʵêïåêò³ ³øê³ îêðóã³íå á³ð³êò³ð³ë³ï, îƒàí ̱ðûí áîëûñòàðû (ì±ðûí òàðìàƒû) äåéò³íäåð îñûëàòûí áîëûï ±éƒàðûëäû. àïàë ³øê³ îêðóã³ 1854 æûëû àøûëäû. Àÿãµç îêðóã³ ìûíà øåêàðà ³ø³íäåã³ æåðä³ àìòûäû: îœò‰ñò³ã³íäå Òàðáàƒàòàé æºíå Ñàóûð æîòàëàðû, îœò‰ñò³êøûƒûñûíäà Ëåïñ³ µçåí³ ìåí Áàëàøòûœ îœò‰ñò³êãàüòƒûñ Ë÷àƒàëàóû, ñîëò‰ñò³ã³íäå Øûœƒûñòàóäûœ îœò‰ñò³êøûƒûñ ñ³ëåìäåð³íåí îäàí ºð³ Çàéñàí îéïàòûèûœ îœò‰ñò³ê áµë³ã³èå äåé³í, øûƒûñûíäà Ñàóûð æîòàñû ìåí Êåíä³ðë³ê µçåí³ àœƒàðûï àìòèäû. áàòûñûíäà Øûœƒûñòàó äàí Àÿãîç îçåí³ï³œ àœƒàðûìåï Áàëàø êîë³ï³œ ñîëò‰ñò³êøûƒûñ áàñûíà äåé³í. Ñîèûìåè Àÿãµç îêðóã³í³ö àçàòàðû íàéìàíäàðäûœ ‰ø ðóûíà æàòàï: àðàêåðåé ðóûïàï àðøûè, ̱ðûè, Òóìà, Áîëàòøû, Ñåì³çïàéìàè (3êåñòî) àòàëàðû; Ìàòàé ðóûïàï åê³ àòà Àòàëû, àïòàƒàé àòàëàðû; Ñàäûð ðóû áàð. Àÿãîç µêðóã³í³œ îœò‰ñò³êáàòûñ øåêàðàñû (Ëåïñ³ µçåí³í³œ áîéûïäà) ²^àïàë µêðóã³ìåí øåêòåñêåè, àë îíûœ ñîëò‰ñò³êøûƒûñ æàãû Ëåïñ³ µçåí³íåí àðàòàë µçåí³íå äåé³íã³ æåð íàéìàí òàéïàñûïûœ Ìàòàé ðóûèûœ (3êåñòå) èåë³ã³ áîëƒàè. Á‰ë Îðòà æ‰ç áåí ¦ëû æ‰ç àçàòàðû àðàñûíäà åðåêøå êµï äàó òóƒàè æºíå æîƒàðûäà àéòûëƒàïûíäàé, ñàéûï êåëãåïäå Îðòà æ‰çä³ö êîøïåïä³ àóûìäàðûíà áåê³ò³ë³ï áåð³ëãåè æåð áîëàòûè. http://kazchronic.host.kz


Àÿãµç îêðóã³í³ö ñîëò‰ñò³ê æàƒû µç³ àòòàñ ñûðòû îêðóã áîëƒàí ʵêïåêò³ íàéìàíäàðûèûœ èåë³ã³. Êîêïåêò³ îêðóã³ï³œ øåêàðàñû øûƒûñûèäà Çàéñàí êîë³íåí áàñòàëûï, Åðò³ñò³œ îœ æàƒàëàóûè, îíûœ ³³ï³íäå Íàðûë, Á±òàðìà îçåèäåð³í³œ òµìåíã³ àƒûñûí äà àìòûäû. Îñû àðàäà øûƒûñ øåêàðàñû ѳá³ð êàçàê ºñêåð³ æåð³èåí Åðò³ñò³œ ñîë æàƒàëàóûíà á±ðûëûï, Ñåìåé áåê³í³ñ³íå äåé³í áàðƒàòò. Îêðóãò³œ áàòûñ øåêàðàñû Ñåìåé áåê³í³ñ³ æàíûíàí áàñòàëûï, ìåðèäèàí áîéûìåí, îœò‰ñò³êêå àðàé Àÿãµç îêðó ã³í³œ øåêàðàñûíà æåòêåí. ʵêïåêò³ óåç³í³œ àóìàƒûíäà Åðò³ñêå ±ÿòûï Øàð, ûçûëñó, Á±òûðìà, Íàðûí ñèÿòû ñóû ìîë µçåíäåð ìåí îëàðäûœ òðåã³èäåã³ àçà àóûìäàðûí ñóìåí æºíå æàéûëûìäàðìåí àìòàìàñûç åòêåè í僱ðëûì òàéûç ñóëüã (ʵêïåêò³, Æûëàíñó, Áûëûëäà) µçåïäåð³ áîëäû. Æîƒàðûäà àéòûëƒàíûíäàé, Àÿãµç îêðóã³í³œ ̱ðûû áîëûñòàðû ʵêïåêò³ îêðóã³íå îñûëäû. Áàñà ðóëàðäûœ îðïàëàñóûí 13êåñòåäåí êîðóãå áîëàäû. ʵêïåêò³ óåç³íå áåð³ëãåí Íàéìàí àóûìäàðûíûœ êµá³ æàéûëûìíûœ ë^åò³ñïåó³ ñåáåïò³ êàçàê ºñêåð³ æåð³íäå ìåêîíäåä³, îë òµìåïäå êåëò³ð³ë³ï îòûðƒàí êåñòåäåí êµð³íåä³ (áàñà òàéïàëàð æµè³íäåã³ ìºë³ìåòòåðä³ êåëò³ðìåéì³ç). Ñîíûìåí, ѳá³ð êàçàê ºñêåð³ æåð³íäå, Áèéñê îêðóã³ øåá³íäå íàéìàíäàðäûœ åê³ ðóûíûö ìûíà àòàëàðû: Ñàðûæîìàðò äåãåï îðòà àòà á³ð³êò³ðãåï ðóëàð òîáûíà åíãåí Áóðà ðóûíàè òàðàéòûí Àòàñ, Àòàƒûñ, ±ðìàï, Æóàòàé, ĉðáåó³ë, ±äà靱ë, Àëòûáàé (Åðãåèåêò³ íàéìàí, àðàœûç: 3êåñòå); Êåò᱃àäàí òàðàéòûï îë^àƒ±ë, Æàìàï òåð³ñòàöáàëû, Òîðòàðà (Òåð³ñòàœáàëû 3êåñòå) àòàëàðû îïûñòàíƒàí. Êàçàê ºñêåð³ ìåí Áèéñê îêðóã³ æåð³íäå êµø³ï æ‰ðãåí áàðëû ʵêïåêò³ íàéìàíäàðû 352 øàœûðà, àë îëàðäàƒû åðëåð 784, ºéåëäåð 668, áàðëûƒû 1449 àäàì áîëƒàí. Æàéûëûìíûœ êµïø³ë³ê æåð³ êåë³ìñåê õàëûòûœ îïûñòàðûíà àéíàëäû æºèå êàçàê ïîëêòåð³í³œ ïàéäàñûíà òàðòûï àëûíƒàí æàéûëûìíûö æåò³ñïåó³ ñàëäàðûíàè Êîêïåêò³ íàéìàíäàðûíûœ àèøàëûòû àëûñà êîø³ï áàðƒàíûí êµøïåë³ëåð䳜 ñµèàó Áèéñê îêðóã³ æåð³íå (Çìååâ, Êîëûâàí, Êðóòµáåðåçîâ áîëûñòàðû ìåí áàñàëàðûíà) äåé³ï æåòêåè³í³œ îç³ïåïà áàéàóƒà áîëàäû. Áåêì±ðçèí ìºë³ìåòòåð³èäåã³ ðóëû òàœáàëàðäûœ êåëò³ð³ëó³ á³ç ‰ø³è àñà ìàœûçäû. Á±ë ìºë³ìåòòåð áîéûèøà 1 øàœûðàà êåëåò³ï æàí ñàèûíûœ îðòàøà ìîëøåð³è åñåïòåï øûƒàðóƒà æºíµ îíû êîíøåë³ àóûìäàð ò±ðƒûíäàðûèûœ ñàïûï åñåïòåãåòòäå ïàéäàëàíóƒà áîëà.äû, îéòêåí³ êµïòåãåí ìºë³ìåòòåðäå êîøíåë³ëåð䳜 øàœûðà ñàíû ƒàíà áåð³ëåä³. Åãåð æîƒàðûäà êåëò³ð³ëãåí ñàíàòû íåã³çãå àëñà, á³ð øàœûðàà îðòà åñåïïåí 45 æàííàí êåëåä³. Âåäîìîñòü áîéûíøà 1866 æûëû ʵêïåêò³ îêðóã³èäå 27196 åðêåê ïåí 23 561 ºéåë, áàðëûƒû 50 757 àäàì áîëƒàí. Åãåð îëàðƒà îêðóãòåï òûñ æåðëåðäå êµø³ï æ‰ðãåíäåð ñàïûí îññà, ò‰ðë³ ðóëàð ìåí àòàëàðûíäàƒû íàéìàíäàð ñàíû 52 206 àäàì äåéì³ç. Íà ñîë âåäîìîñòà 1860 æûëû Àÿãµç äåï àòû µçãåðò³ëãåï Ñåðãèîïîëü îêðóã³ áîéûíøà äà äåðåêòåð êåëò³ð³ëãåè. Ñåðãèîïîëü îêðóã³íäî 44 664 àçà (24 622 åðêåê æºíå 20002 ºéåë) áîëƒàí. àïàë îêðóã³í³œ ñîëò‰ñò³êøûƒûñ æàƒûíäà îðíàëàñàí Ìàòàé ðóû òóðàëû ñòàòèñòèêàëû ìºë³ìåòòåð æî. Á³ðà æèíàòàï æàñàƒàí æàçáàëàð áîéûíøà, îëàðäà 10 áîëûñ, ýð áîëûñòà 1000 àðàëû øàœûðà áîëƒàï. Åãåð 1 øàœûðàòà 45 æàèïàí áàð äåï àëñà, ýð áîëûñòà øàìàìåí 4 500 àäàì, àë 10 áîëûñòà Ìàòàé ðóûèàï 45000 àäàì áîëãàè. XIX ãàñûðäûœ àÿƒûíäàƒû ñàèà äåðåêòåð³ áîéûíøà, àïàë óåç³íäå 127 774 àçà ò±ðƒàí. Ñîòòäûòàí ìàòàéëàðäûœ á³ç åñåïòåï øûƒàðƒàè ñàíûí óåçä ò±ðƒûíäàðûíûœ æàëïû ñàíûíäà åñêåðóãå áîëàäû. Îáëûñòû áàñàðó Èë‰éåñ³íå êµøêåí êåçäå (1891) íàéìàèäàð Øûƒûñ àçàñòàííûœ ïåã³çã³ õàëû áîëƒàè. Ëåïñ³ îêðóã³è³œ èåã³çã³ õàëû ïàéìàïäàð ìåí îèûœ ðóëà ðû³ãàí ±ðàëäû: àðàêåðåéëåð 163 àóûì, ñàäûðëàð 49 àóûì, Òîðò±ë ìåè Ìàòàé 30 àóûì áîëäû. àðàêåðåéëåð Àÿãµç µçåí³ ìåí îíûœ êµïòåãåè ñàëàëàðûíûœ (Àéƒûç, Áàëòàîðà, óðàéëû http://kazchronic.host.kz


ò. á.) ‡ðæàð, àðàêµë, óñà, àòûíñó, Åã³íñó µçåíäåð³ ìåï áàñàëàðûíûö áîéûí æºíå Áàëàøòûœ øûƒûñ æàƒàëàóûíàè Òàðáàƒàòàé ìåí Æàð Àëàòàóûíûœ áàóðàéëàðûíà äåé³íã³ êåœ äàëàïû ûñòàƒàí. Òîðò±ë ðóü³ Æàëàœàø, Òåðåêò³ µçåíäåð³ àðàëûƒûíäà îòûðòàñ áàóðàéûèäà, Òîòû òàóûèäà, Àëòûáàé, Á±ëàáàé, Åñêµë àëàáûíäà æºèå óåç䳜 îœò‰ñò³êøûƒûñûíäàƒû áàñà äà æåðëåðäå êµø³ï æ‰ðãåí. Òµðò±ë ìåí Ìàòàé ðóëàðû óåç䳜 øûƒûñ øåêàðàñûèäà àðàîƒà, Æàíòåçåí, Òóìàòàé, ¦çûíàƒàø àëàáûíäà ò. á. æåðëåðäå ûñòàƒàí. Áàñà òàéïàëàðäàí Àÿãµç áåè Íàðûí áîéûíäà á³ðíåøå àóûì êµø³ï æ‰ðãåí. Óåçäå áàðëûƒû 156 107 àçà áîëƒàí. Ìàòàé ðóû àïàë óåç³ øåã³íäå: óåç䳜 ñîëò‰ñò³êøûƒûñ áµë³ã³íäå Ñàðàí µçåí³ áîéûíäà, Ñàéûíá±ëà òàóûíäà, Àñó, Á‰éåí, ûçûëàƒàø µçåíäåð³íäå, ‡øêµë, àñàëäà äåãåí æºïå áàñà êµëäåð òµœ³ðåã³íäå êµø³ï æ‰ðãåí. Àáà êåðåéëåð ìåêåíäåãåè îœò‰ñò³êøûƒûñ áµë³ã³í (Ñàóûð òàóûí, îáäà, ûðûí, Êåíä³ðë³ê µçåíäåð³í³œ àœƒàðûí) îñïàƒàûäà, Çàéñàí óåç³í³œ á‰ê³ë àóìàƒûí íàéìàíäàðäûœ àðàêåðåé æºíå òµðò±ë ðóëàðûíûœ ûñòàóëàðû ìåí æàéëàóëàðû àëûï æàòòû. Çàéñàû óåç³ Àÿãµç ñûðòû îêðóã³í³œ îœò‰ñò³êøûƒûñ áµë³ã³ïåí (Åðò³ñò³œ ñîë æàƒàëàóû, Çàéñàí µéïàòûíûœ îœò‰ñò³ê áµë³ã³ ìåí Ñàóûð æîòàñû) æºíå Ñåìåé ³øê³ îêðóã³í³œ øûƒûñ áµë³ã³ æåð³íåí (Åðò³ñò³œ îœ æàƒàëàóû, Ìàðàêµë êµë³ æºíå Àëòàé áµêòåð³) ±ðûëäû. Òµðò‰ë ðóûíûœ Òîàí æºíå Òîƒûç äåãåí åê³ àòàñû (3êåñòå) àðà Åðò³ñ àœƒàðûíäàƒû äàëàíû àëûï æàòàí á³ð àðà Åðò³ñ áîëûñû áîëäû. Á±ë áîëûñ 9 ñòàðøûèíàí ±ðàëäû, îëàðäûœ á³ðåó³ àðà Åðò³ñò³œ µœ æàƒàëàóûíà, àë àëƒàí ñåã³ç³ îñû µçåíﳜ ñîë æàƒàëàóûíäàƒû äàëàƒà îðíàëàñàí åä³. Òµðò±ë ðóûíûœ îœò‰ñò³ê øåêàðàñû Çàéñàí áåêåò³íå äåé³í æåò³ï, øûƒûñ æàƒû Àëòàé æîòàñûíà ±ëàñûï æàòàí. Òµðò±ë ðóûíûœ àçàòàðû 7761 àäàìû áàð 1373 øàðóàøûëûà á³ð³êêåí. Îëàðäûœ ûñòàóëàðû àðà Åðò³ñ ïåí îíûœ îðƒàí æºïå Ààðàë äåãåí ñàëàëàðûíûœ æàƒàëàóûíà, àðàòàë, Ñàðûá±ëà µçåíäåð³û³œ àœãàðûïà, àðàá±ëà, Æåìåèåé, Çàéñàí àëàáûíà, Êåïä³ðë³ê îçåí³íäå㳠ʵêæîòà, Øåœãåëä³, Ìàœûðàòàó, àáûðƒàòàë, Êåœàðàë äåãåè æåðëåðãå, Áîçàéƒûð, ±ìòµáå ±ìäàðûíà îðíàëàñàí áîëàòûè. Æàçäûã‰è³ îëàð ʉðø³ì µçåí³ ìåí Ìàðàêµëãå äåé³ï êµø³ï áàðûï æ‰ðä³. Æåð䳜 àëƒàí áàñûì áµë³ã³í àðàêåðåé䳜 Áàéæ³ã³ò, Àèàéìàí, îæàìáåò æºíå ̱ðûí äåãåí òàðìàòàðû èåëåèä³. àðàêåðåéëåð 15 áîëûñ áîëûï, 83 808 àäàìû áàð 20 358 øàðóàøûëûà á³ð³êêåï. Óåç䳜 Ìàðàêµë ìåè àëæûð µçåí³ï³œ àðà Åðò³ñêå äåé³íã³ àœƒàðûí àìòûï æàòàí øûƒûñ áîë³ã³ îæàìáåò òàðìàƒûíûœ (3êåñòå) èåë³ã³íå àðàƒàí. Îëàð 5571 àäàìû áàð 1327 øàðóàøûëûà á³ð³êêåè. îæàìáåòòåð 8 ñòàðøûí áîëûï, Ìàðàêµë òµœ³ðåã³èå, àëæûð µçåí³ ìåí îíûœ ñàëàëàðû àœƒàðûíäàƒû àðƒûí, óðàéìàëäû, Æàð±äû, àðàø³ë³ê, Ñàð±äû, ‡øòåðåê, Áàòïà, àðøûƒà äåãåí æåðëåðãå, Àëàáåê æºíå àðîé îçåíäåð³ áîéûíà, àç³ðã³ Ãîðíûé òµœ³ðåã³íå îðíàëàñàí. Îëàðäûœ æàçƒû æàéûëûìäàðû Ìàðàêµë ìàœûíäàƒû: Ìûœá±ëà, Òåðåêò³, Ñàðòàó, Æèðåíáàéòàë, óûñ, Áåñàðàƒàé, ʵêᱝà, Çîðòàáàí, Æàœƒûç àðàƒàé äåãåè æåðëåðäå áîëƒàí. Àíàéìàíäàð (3êåñòå) îæàìáåòòåðäåï áàòûñà òàìàí ʉðø³ì µçåè³, Çàéñàí êµë³ æºïå à냱òû µçåí³ àðàëûƒûíäà îíûñòàèƒàí. Îëàðäûœ ûñòàóëàðû Òåðåêò³á±ëà, Øèò‰áåê, Òîáóðà, æàéëàóëàðû Òàèàø, àðëûƒàø, ʉé³ê äåãåí ò. á. æåðëåðäå áîëƒàí. Àíàéìàíäàð Ìàéòåðåê áîëûñûíà á³ð³ã³ï, îƒàè 6759 àäàìû áàð 1423 ïòàðóàøûëû åíãåï. Óåçä àóìàƒûïûœ áàòûñûíäà Àÿãµç µçåí³íåï øûƒûñûïäà àðà Åðò³ñ µçåí³íå äåé³íã³ æºíå ñîëò‰ñò³ã³íäå ʵêïåêò³ µçåíøåí îœò‰ñò³ã³íäå Òàðáàƒàòàé æîòàñûíà äåé³èã³ æàðòûñûíàí àñòàì æåð³í Áàéæ³ã³ò òàðìàƒû (3êåñòå) îíûñòàíƒàí. ¦ðïàòàí ±ðïàà àóûñûï êåëå æàòàí àœûçäàðäà Áàéæ³ã³ò òàðìàƒû µç àðàñûíàí àáàïáàé áàòûð ìåí ĺóëåòáàé áàòûð ñèÿòû àòàòû àäàìäàðäûœ øûƒóû ñåµåïò³ íàéìàíäàð http://kazchronic.host.kz


àðàñûíäà åœ ±ðìåòò³ äåï ñàíàëûï êåëåä³. Á±ðûíƒû áàðëû ñàëòàíàòòàðäà åœ ±ðìåòò³ òàƒàìíûœ áàéæ³ã³òòåð µê³ëäåð³íå òàðòûëûï êåëãåí³ òåã³í åìåñ. Áàéæ³ã³òòåð òµìåíäåã³ æåðëåð ìåí ñîëàðäàƒû áîëûñòàðäû ìåêåíäåãåí: Òàðáàƒàòàé æîòàñû ìåí Ìàœûðà òàóû àðàñûíäàƒû áåòêåéëåð³ سë³êò³ áîëûñûíà àðàƒàí. Îë õºëû 6557 àäàì áîëàòûí 1531 øàðóàøûëûòû á³ð³êò³ðãåòò. ûñòàéòûí æåðëåð³: àðàµã³ç, Øîðƒû, Ìàíàñ, Áîëàòñó, àðàøà ò. á. Æàéëàóëàðû íåã³ç³ïåè Òñð³ñààí îçåè³ áîéüøäà (îòàíàñû, Ñàðòàé æîíüò, Ìàëêµêòåì äåãåè æåð ëåðäå), Òàðáàƒàòàé òàóûíäà (Êåœàäûð, Ñàœðàòàñ, Àæàëàƒû, Ìàëêîêòåì ò. á. æåðëåðäå) îðíàëàñàè. Òåð³ñàéûðû áîëûñû سë³êò³ àœƒàðûíûœ á³ð áµë³ã³í, Æåò³àðàë µçåí³ïå ±ÿòûí àíäûñó æºíå Òåð³ñààí µçåïäåð³ àðàëûƒûïäàãû äàëàò³û àëûï æàòàí. Îïäà 4415 àäàìû áàð 1033 øàðóàøûëû áîëƒàí. ûñòàéòûï æåðëåð³: Òåð³ñàéûðû, Áîëàòñó, ʳí³êåïòàé, Øàòû, Á³ðãàéëû, Ìàœûðà, Àæàð îçåïäåð³ áîéûïäà, Æàñû Àðƒàïàòû, Æàìàí Àðƒàïàòû òàóëàðüøäà. Æàçãû æàéûëûìäàðû ûñòàóëàðüøà æàûí 1520 øàûðûì æåðãå îðíàëàñàï. Ìàœûðà òàóû ìåï µïûœ àéíàëàñûïäàƒû æåðëåðä³ àëûé æàòàí Ìàœûðà áîëûñû 5665 àäàìû áàð 1263 øàðóàøûëûòû á³ð³êò³ðãåí. Àœûçƒà àðàƒàèäà, îñû òàóäûœ ìàöûíäàƒû æàéëàóƒà îðàîðà îé ºêåë³è³ï, ìàöûðàƒàí äàóûñòàðû ‰çä³êñ³ç åñò³ëå áåðãåï äå, òàóäûœ àòû ñîäàí øûàï. ûñòàóëàðû Ìàœûðà áàóðàéûïäà (àðàîéûí, Àéòàíæîë, îéáàñ, ±ðøàò, ±ñòó, ûçûëàéûœ äåãåí æåðëåðäå) áîëƒàí. Æàçƒû æàéûëûìäàðû ûñòàóëàðûíàí àëûå åìåñ Çàéñàí óåç³í³œ ñîëò‰ñò³ã³íäå Åðò³ñ, ʵêïåêò³ µçåèäåð³í³œ îœò‰ñò³ã³íäå Òàðáàƒàòàé æîòàñûèà äåé³íã³ áàòûñ áîë³ã³ ûðæû ìåè ̱ðûí òàðìàòàðûíûœ (3êåñòå) èåë³ã³íå àðàƒàí. ûðæû, ̱ðûí äåãåí ðó àòòàðû ðóáàñû ºéåëäåð³í³œ åñ³ìäåð³íåí øûàí. Á±ë ìàòðèëèíäæäåð åðòåäåã³ ìàòðèàðõàò äºó³ð³íåí àëƒàí. ûðæû òàðìàƒûíûœ ñàíû àç áîëƒàí äà, ̱ðûíèàí òàðàƒàí ûäûð àòàñûèûœ àóûìäàðûìåè á³ð Ëàáà áîëûñüü íà á³ð³êêåí. Áàñà áåñ áîëûñòû ̱ðûè ±ðïàòàðû: Òîƒàñ áîëûñûé ûäûð, ̱ðàñ àòàëàðû, Íàðûí áîëûñûí Íàçàð àòàñû, ʵêïåêò³ áîëûñûí ±òòûìáåò àòàñû, à~ ðà᱃à á î ëûñûé ±òòûàäàì æºíå Áàçàð áîëûñûí Æàíàé àòàëàðû (3êåñòå) ìåêåíäåãåí. Øåæ³ðå êåñòåñ³èåï êîð³è³ï îòûðƒàïûèäàé, áîäûñòàðƒà ò‰ðë³ òàêñîíîìèÿëû æ³êòåðäåã³ òóûñòàð á³ð³êêåí. ̱ðûí áîëûñòàðûïûœ ûñòàóëàðû: Åðò³ñ æºïå Êîêïåêò³ îçåïäåð³ ìåï àðƒûáà, Áàçàð, Á±ƒàë, Àöƒûð, Ƴö³øêå. Áàòïà µçåíäåð³ áîéûíäà, àë æàéëàóû êîá³íåñå Òàðáàƒàòàé, ̱ðûï, Ñàíäûòàñ òàóëàðüøäà. ̱ðûï ðóûïäà 29 000 àäàìû áàð 8000 øàðóàøûëû, ûðæû ðóûïäà 4600 àäàìû áàð 1328 øàðóàøûëû áîëãàè. Íàéìàíäàðäûœ èåë³êòåð³ îäàí ºð³ ñîëò‰ñò³êêå àðàé, Îœò‰ñò³ê Àëòàé æîòàëàðûí øûƒûñûïäà Ìàðàêîë æà ãàñûí, ʉðø³ì æºïå Íàðûí æîòàëàðûí, îäàí ºð³ Åðò³ñòåí àëáà æîòàñûèà äåé³íã³ æåðä³ àëûï æàòàí ¤ñêåìåí óåç³í³œ øåã³ïå äåé³è ñîçûëûï, ñîëò‰ñò³êáàòûñûèäà ‡ëá³ ìåòò Æàéìà îçåèäåðøå ò³ðåëåä³. Óåç䳜 11 áîëûñûïäà 15 823 øàðóàøûëûà á³ð³êêåí õàëû áàð 80 ñòàðøûè áîëãàè. Îíûœ ³ø³ïäå 146 øàðóàøûëû êåðåéëåð äå, 68 øàðóàøûëû óàòàð. Øàðóàøûëûòàðäûœ àëƒàí áàñûì êîïø³ë³ã³ èàéìàòøûö Áóðà Êîêæàðëû, àðàòàé, Òåð³ñòàœáàëû æºíå Ìàòàé ðóë àðûïûœ øàðóàøûëûòàðû. àðàòàé ðóûèûœ àóûìäàðû (3êåñòå) Íàðûí, Á±òûðìà µçåíäåð³ï³œ áîéûí îïûñòàèûï, á³ð Øûœƒûñòàé áîëûñûíà á³ð³êêåí. Îëàðìåí ³ðãåëåñ Åðò³ñ, ʉðø³ì, Ƴœ³øêå, Áµêåí îçåíäåð³í³œ æºíå îäàï ºð³ ûçûëñó µçåí³í³œ áîéûíäà ñåã³ç áµëûñòàï ò±ðàòûï Êåêæàðëû (Çêåñòå) ðóûíûœ àóûìäàðû ìåêåíäåãåí. àëáà òàóûïûœ áåòêåéëåð³í á³ð áµëûñà á³ð³êêåè Ìàòàé, Òåð³ñòàœáàëû ðóë àðû, ûçûëñó µçåí³ï³œ áîéûíäà æºïå îäàí øûƒûñà àðàé øàðóàøûëûòàðû åê³ áîëûñ áîëƒàí Áóðà ðóû (3êåñòå) ìåêåíäåãåï. Ðåñåé îòàðøûëàðû Åðò³ñ áîéûíà îíûå òåáå îòûðûï, îòàðëàó ‰ðä³ñ³í îäàí ºð³ æ‰ðã³ç³ï, http://kazchronic.host.kz


¤ñêåìåí ìåí Çàéñàí óåç³ õàëûíûœ ýð æåðãå îíûå àóäàðà áåðó³íå êîï æàƒûèàí ìºæá‰ð åòò³. Îëàð îòàðøûëàð Áµêåí, ʉðø³ì, Á±òàðìà µçåíäåð³ áîéûèàí Åðò³ñ øåá³í³œ «‰ç³ûä³ëåð³» äåéò³íä³ æàñàäû. Ïàéäà áîëƒàí ìåêåíäåð (Áµêåí, Áàòèíñê, Áåðåë, Áåðåçîâêà, Êàòîíàðàƒàé, Ñîëäàòîâî ò. á.) àçà àóûìäàðûíàí æåðä³ îäàí ºð³ òàðòûï àëà áåðä³. ̱íû Øûœƒûñòàé áîëûñû íàéìàíäàðûíûœ ìûñàëäàðûíàí áàéàóƒà áîëàäû. Íàéìàíäàð 200 æûë áîíû Á±òûðìà µçåí³í³œ åê³ æàƒàëàóûí, àë æàçäûã‰í³ Øàáàíáàé (Á±òûðìàèûœ ñîë æàƒàëàóûíäà) æºíå Òàðáàƒàòàé æàéëàóëàðûí îíûñòàíûï êåëãåí. 1867 ÿ^ûëäàí áàñòàï Á±òûðìà µçåí³í³œ ñîë æàƒàëàóûíà îðûñ ïîñåëêåëå𳠝±ðûëà áàñòàäû äà, ñµë êåçäå 1830 øàðóàøûëûƒû áîëƒàí àðàòàé ðóûíûœ àóûìäàðûè œûñòàóëàðûíàí àéûðäû. Øàáàíáàé òàóû ¦ëû ìºðòåáåë³ Êàáèíåò³í³œ èåë³ã³íäåã³ æåðãå êµøò³. Á³ðíåøå æûëäàï êåé³í îðûñ îíûñòàïóøûëàðû Á±òûðìà µçåí³í³œ îœ æàƒàëàóûíà äà ³ðãå òåáå áàñòàäû. Áîëûñ àçàòàðûíà Òàðáàƒàòàé áàóðàéûíàí æàéûëûìíûœ òà𠵜³ð³ ƒàíà àëäûðûëäû. Îñûèøà øåêòåëãåí æåðäå ìàëûí äà, µç³í äµ àñûðàóƒà ì‰ìê³íä³ã³ áîëìàƒàí àðàòàéëàð ýð æà³^äà áîñûí êåòò³: á³ð áµë³ã³ áµë³í³ï Áèéñê îêðóã³í³œ 2ø³ Øóÿ áîëûñûíà, Çìåèíîãîð óåç³í³œ øàðóà ñåëîëàðûíà, ûòàé æàƒûíà êåò³ï àëäû, àë àëƒàïäàðû á³ð êåçäå µç èåë³êòåð³íäå áîëƒàí Øàáàíáàé òàóû ìåí Á±òûðìà îçåí³ áîéûíàí ó÷àñêåëåð æàëäàï àëà áàñòàäû. Øûœƒûñòàé àçàòàðû ò‰ðë³ ó÷àñêåëåðä³ æàëƒà àëƒàíû ‰ø³í 10 000 ñîì, çåìñòâµ àëûìû ìåí æåêå ì³íäåòêåðë³êêå 15 000 ñîì, áàðëüãƒû 25 000 ñµì òµëåä³. àçàòàðäûœ àèûðøûëû æàƒäàéû îðûñ øåíåóøêòåð³è³œ µç³è äå àëàœäàòòû, µéòêåè³ êµøïåëü ëåð䳜 ûòàéƒà, áàñà äà æåðëåðãå êµø³ï êåòó³ ìåí æàïïàé êåäåéëåïó³ àçûíàƒà ò‰ñåò³í ò‰ñ³ìä³ àçàéòàòûí åä³. «Æ‰í³ìåè îñà òåð³ñ³í äå ñûïûðûï àëìàó» ïðèíöèï³í ±ñòàíƒàè îðûñ ºê³ìø³ë³ã³ ±çà æûëäàðƒà ñîçûëƒàí àéòûñòàðòûñòàï ³³åìåñå æàé áàñòàðòóëàðäàí êåé³è Øàáàíáàé ìåí ‡êåï, à냱òû, Æàçàòûð µçåíäåð³ áîéûíäàƒû á³ðíåøå àëàïòû àçàòàðäûö ïàéäàëàíóûíà ê,àëäûðóƒà, æàë àûñûï æîéûï, ò‰ò³í ñàëûƒûí ƒàíà àëóƒà øåø³ì àáûëäàäû. Á³ðà á±ë êµøïåë³ëåðä³ æàéƒàñòûðóäû øåøå àëìàäû. 1907 æûëû Øûœƒûñòàè áîëûñû àçàòàðûèûœ á³ð áµë³ã³ àðàðàëû óåç³íå êµø³ð³ëåò³í áîëüø ±éƒàðûëäû. Ñåìåé µáëûñòû áàñàðìàñû µç àóëûñûìåí (1910 æûëƒû 10ñºó³ð) Øûœƒûñòàé áîëûñû øåá³ïäåã³ Á±òûðìà æºíå Íàðûï µçåèäåð³í³œ áàñ æàƒûíàè îíûñòàèó ó÷àñêåëåð³í ±ðó ì‰ìê³í åìåñ äåï òàïòû. àçà àóûìäàðûíûœ XIX ãàñûðäûœ 60æûëäàðûíàï XX ƒàñûðäûœ áàñûíà äåé³í àóà áàñòàƒàíû áàéàëàäû. Áàòû ºñêåð áàñòûƒûèûœ ðàïîðòûíäà (2.11.1878) àðàòàé ðóûíûœ åê³ áîëûñû Àëòàéäàí ûòàé æåð³èå àøûï êµøêåí³ æàéûíäà àéòûëƒàí. 1901 æûëäûœ àïàè àéûíäà Çàéñàí óåç³ Ø³ë³êò³ áîëûñûíäàƒû Áàéæ³ã³ò ðóû àçàòàðûíûœ 200 æûëûñû ìåí 1300 îéû àøòàí ûðûëûï, àäàìäàðû àéûðøûëû æàƒäàéƒà ±øûðàäû. 590 øàœûðà áîëàòûí Áàéæ³ã³ò ñòàðøûíäàðû µçäåð³í³œ ûòàéäûœ õýáåéàìáàíûíàí 1901 æûëäüòœ 20íàóðûçûíàí 1àçàíûíà äåé³í ûòàé øåã³íäå êµø³ï æ‰ðó³í ñ±ðàï, îƒàí ð±ñàò àëäû, ºðèíå, àû òµëåéò³í åä³. Æåò³ñó îáëûñû ºñêåðè ãóáåðíàòîðûíûœ ±ëæà ³ñòåð³ æîè³íäåã³ êåœåñ³í³œ ìºë³ìåòòåð³ áîéûèøà æàñàëƒàí òµìåíäåã³ êåñòåäåí ûòàé øåã³íå êµø³ï êåòêåí êåéá³ð àçà ðóëàðûí á³ëóãå áîëàäû, 1881 æûëû Ðåñåé ìåí ûòàé àðàñûíäà îñû ìåìëåêåòòåð䳜 øåêàðàñû áåëã³ëåèãåí øàðòà îë îéûëƒàííàí êåé³í ±ëæà µëêåñ³ õàëûíûœ á³ð áµë³ã³í (àçàòàð, ±éƒûðëàð ìåï ä‰íãåíäåðä³) Ðåñåé àéìàƒûíà µíûñòàíäûðó òóðàëû ìºñåëå òóäû. Ñîë æûëû îðûñ ‰ê³ìåò³ï³œ ±ëæàèû ûòàéƒà áåðó æµí³íäåã³ µê³ëåòò³ êîìèññàðû ãåíåðàëìàéîð Ôðè÷åí³œ àòûíà 9 áîëûñ (Áàéæ³ã³ò, ûçàé æºíå Òºœ³ðáåðä³) µò³í³ø æàçûï, µç áîëûñòàðûíäàƒû 1595 øàœûðàòûœ êîø³ï áàðóû ‰ø³í Æåò³ñóäàí æåð áµëóä³ ñ±ðàƒàí. àçàòàðäû êµø³ðó êîïòåãåð³ æûëƒà ñîçûëäû, á³ðà ûòàéƒà àðàƒàè æåðäå àëûï îéƒàíäàðû äà êîï áîëäû. àëæûð áîëûñû 1885 æûëû ûòàéìåí øåêàðà áåëã³ëåèãåí êåçäå ±ðûëƒàí. ΃àí ê³ðãåí îæàìáåò ðóûíûœ 1003 øàœûðàƒû ìûíàäàé á³ðíåøå àòàëàðƒà áµë³íåä³: Ìûñàë 286 øàœûðà, Àòàîçû 286 øàœûðà, Åã³çàðà 2(35 øàœûðà, Æàðáîëäû166 øàœûðà (3êåñòå). http://kazchronic.host.kz


Áîëûñòà 3563 àäàì áîëƒàí. Á³ðà Ðåñåé ìåí ûòàé àðàñûíäàƒû øàðòà îë îéûëƒàííàí êåé³í äå áºçáàÿƒû ñåáåïïåí æàéûëûì ìåí øµïò³œ æåòê³ë³êñ³çä³ã³íåí êµø³ï êåòó æàëƒàñà áåðä³. Ìûñàëû, 1895 æûëû ûòàé æàƒûíà àðà Åðò³ñ áîëûñûíàí 107 øàœûðà êµø³ï êåòêåí. Áóðà ðóûíûœ ¤ñêåìåí óåç³í³œ ñîëò‰ñò³êøûƒûñûíäàƒû ûçûëñó µçåí³ àœƒàðûíà îíûñòàíƒàíû æîƒàðûäà àíòûëäû. Á±ë ðóäûœ îäàí ºð³ Ñåìåé óåç³è³œ øåã³íäå äå: Øàð îçåï³í³œ áàñ æàƒûíäà, ʵêïåêò³ òàóûíûœ ñîëò‰ñò³ê áåòêåé³íäå, Øàƒàí µçåí³ áîéûíäà, Àðàëû æºíå Åä³ðåé òàóëàðûíûœ Ò‰íä³ê µçåí³íå äåé³íã³ òµœ³ðåã³íäå îíûñòàðû áîëƒàè. Á±ë æåðëåðäå êµø³ï æ‰ðãåí àòàëàð ðóáàñû Áóðàíûœ 12±ðïàƒû åä³. Íàéìàïäàðäûœ 215 øàœûðàƒû Áåëàƒàø äàëàñûíäà, æåêåëåãåí òîïòàðû (òåð³ñòàœáàëûëàð) Êîíîíåð ïîñåëêåñ³ ìåí Ñòåêëÿíûé ïîñåëêåñ³í³œ (åðãåíåêò³ íàéìàíäàð) æåð³íäå äå ò±ðƒàí. Ñåìåé óåç³í³œ æåð³ûäå íàéìàíäàðäûí áàðëûƒû 7194 øàðóàøûëûƒû áîëƒàí. àçàñòàííûœ ϲûƒûñûíäàƒû åœ ñîëò‰ñò³êòå ò±ðƒàí íàéìàíäàð Ïàâëîäàð óåç³í³œ ×åðíîÿð æºèå Ãðèãîðüåâ èîñåëêåëåð³ ò±ñûíäàƒû Åðò³ñò³œ ñîë æàƒàëàóûí ìåêåíäåãåí íàéìàíäàð åä³. Îëàðäà 2189 àäàìû áàð 354 øàœûðà áîëƒàí. Íàéìàíäàð îíûñòàíƒàí åê³íø³ á³ð ‰ëêåè àéìà: Øó µçåøíåí ñîëò‰ñò³ã³èäå Ñàðûñó µçåï³ïå ±ÿòûí Ñàðûêåœã³ð æºèå àðàêåœã³ð îçåíäåð³í³œ áàñ æàƒû ìåí îñû µçåíäåð䳜 àœƒàðûïàí Àéìûñû, Øàäðàëû òàóëàðûíà äåé³í ñîçûëûï æàòòû. àçà äàëàñûïûœ îðòàëû áîë³ã³í³œ îñû ê圳ñò³ã³íäå ïàéìàíäàðäûœ åœ ñàíû êµï Áàƒàïàëû, Áàëòàëû äåãåï åê³ ðóû êîø³ï æ‰ðãåí. XVIII ƒàñûðäûœ àÿƒû XIX ƒàñûðäûö áàñûíäà Åñ³ë䳜 àðƒû áåò³ïäåã³ äàëà êµïòåãåï ðóëàðäûœ, ñîïûö ³ø³ïäî îœò‰ñò³êòåï, Ñûðäàðèÿ æàƒàëàóûïà³³ êåëãåï ïàéìàíäàð äûœ äà æàçƒû æàéëàóëàðû áîëƒàï. Îëàð ñàíû êîï Áàãà íàë û, Áàëòàëû ðóëàðûïà áµë³íãåè (3êåñòå). Äàëàíûœ îœò‰ñò³ê áµë³ã³ ìåï Ñûðäàðèÿ áîéûí ìåêåïäåãåí ʳø³ æ‰ç ðóëàðûìåï áàƒàïàëûëàð æàéûëûì æåð, ûåòàòû ìåêåíäåð ‰ø³í æè³ æàïæàëäàñàí. XIX ƒàñûðäûœ 30æûëäàðûïàè áàñòàï Ñûðäàðøøúù á‰ê³ë äåðë³ê îœ æàƒàëàóû îàèíûœ îëûïà ò‰ñ³ï, Íàé ìàí, Àðƒûí, Óà òàéèàëàðû àëûå ñîëò‰ñò³êêå ûƒûñòûðû ëûï òàñòàëƒàí. 1842 æûëû 500 øàœûðà áàƒàïàëûëàð Øó µçåí³ ìåè àðàòàó àëàáûíàí ʵêøåòàó îêðóã³íå êµø³è áàðûè, ïðèêàçƒà µçäåð³í áîäàíäûà àáûëäàóûè, ñîéò³ï µçäåð³èåí äåðáåñ áîëûñ ±ðóƒà, ûñòàó ‰^ø³í æåð áµëóãå µò³í³ø æàñàƒàí. Îëàð äåðáåñ áîëûñà áîë³ïãåï æî, àðàáàëàÒµðòàðàÑàðƒàëäà áîëûñûíà îñûëäû. àðàðàëû, Àìîëà, ±ñì±ðûè, Áàÿíàóûë îêðóãòåð³ ìåí áàñà îêðóãòåðäåã³ Àðƒûï, ûïøà, Êåðåé òàéïàëàðûûûœ êµïòåãåè ðóëàðû Êåíåñàðû àñûìîâòûœ êµòåð³ë²ñ³íå áåëñåíå àòûñòû. Áàƒàíàëûëàðƒà êåëåò³í áîëñà, á±ë êµòåð³ë³ñêå îëàðäûœ àðàîœûç µçåí³ ìåí Ñàðûñóäûœ òîìåíã³ àƒûñûíäà ûñòàï, æàçäûã‰í³ Åñ³ë µçåí³ áîéûíà êñë³ï æ‰ðãåè àçûíàóëà àóûìäàðû ƒàíà îñûëäû. ʵòåð³ë³ñ æ圳ë³ñêå ±øûðàƒàû ñîœ Åñ³ë䳜 àðƒû áåò³íäåã³ êîï ê^àçàïåï îñà íàéìàèäàð äà îœò‰ñò³ê ïåí øûƒûñà êµø³ï áàðà áàñòàƒàí. Áàƒàíàëûëàð ñîƒûñòà àœûðàï àëƒàí ¦ëûòàó, ʳø³òàó áàóðàéëàðûíà îèûå òåïò³. 1859 æûëƒà äåé³í áàƒàïàëûëàð Îðûèáîð âåäîìñòâîñûíà áàƒûíûï êåëãåí áîëàòûí, àë îœò‰ñò³ê ïåí øûƒûñà àðàé àëûñòàï, îäàí áàðƒàí ñàéûí ±çàé áåðãåíä³êòåí, ñîë æûëû îëàð ѳá³ð âåäîìñòâîñûíà àóûñòûðûëƒàí åä³. 1867 1868 æûëäàðäà Ñûðäàðèÿ æºíå Àìîëà îáëûñòàðû ±ðûëƒàí êåçäå áàƒàíàëûëàð Ñàðûñó µçåí³ Ñàóìàëêµë ìåè Òåë³êµë êµëäåð³íå 150 øàûðûìíàí àñòàì æåòïåé, îœò‰ñò³êêå àðàé ê‰ðò á±ðûëàòûí îƒàëûæàð äåãåí àëàáûíà äåé³í æåòêåí. Áàãàíàëû æºíå Áàëòàëû ðóëàðû Àìîëà îáëûñûíäàƒû Àòáàñàð óåç³í³œ ±ðàìûíà åèä³. Ñûðäàðíÿ îáëûñû ºñêåðè ãóáåðíàòîðûèûœ 1894 æûëƒû 25àçàíäà Ò‰ðê³ñòàè http://kazchronic.host.kz


ãåíåðàëãóáåðèàòîðûíûœ àòûíà æîëäàƒàí õàòûíäà áûëàé äåë³íãåï: «¦ëûòàóäûœ ñîëò‰ñò³ê áåòêåé³ ìåè Åñ³ë ìàœû äàëàñûí (Àðƒûè áîëûñòàðûïûö æåð³èäå) ÿøéëàé îòûðûï, áàƒàíàëûëàð åðòå äåãåíäå àëîûñûøèû æûëäàðäà îœò‰ñò³êòåã³ òàìàëàðäûö, ûïøàòàðäûœ, /êàïïàñòàðäûœ, áàòèÿðëàðäûœ çêºïî Øó ìàœû ìîè Ñûðäàðèÿ ìàœûíäàãû ûðƒûçäàðäûœ áàñà äà ðóëàðûíûœ æàéëàéòûí æåðëåð³ï îçäåð³íå ûñòàó åòå áàñòàäû». Áàãàíàëûëàð îœò‰ñò³êêå àðàé 26 æûë áîéû áåò àëûé, ‡ëûòàóäûœ îœò‰ñò³ê áåòêåé³ íå, Ñàðûñóäûœ îðòà æºíå òîìå ïã² àƒûñûïà, Ìîéûìƒà, Æåò³îœûð àëàáûèà, Øó îçå³ã³ï³œ îœ æàƒàëàóû ìåï êîë äåð ìàœûèäàƒû æàçèðàëàðƒà (îàçèñòåð) îðûí òåïò³. Ñîë æåðëåðäåï Ñûðäàðèÿ áîéûíûœ òîƒàéëàðûíà, ñîíäàéà àðàòàóƒà áàðäû. Áàƒàïàëûëàð ûïãäàòàðäàï êîëäåð àéìàƒûï, òàìàëàðäàí Æåò³îœûð àëàáûí òàðòûï àëƒàíƒà äåé³í Øó, Ñûðäàðèÿ µœ³ð³ àçàòàðûíàí êµï àðñûëû êîðãåï æî. Áàƒàíàëûëàðäûœ 6000 øàœûðàƒû ñîëò‰ñò³ê åïä³êòåã³ 44å ïåí 53å àðàëûƒûí, ÿƒèè 200 000 øàðøû øàûðûì æåðãå îèûñòàèäû, ñîíûœ 1/7 áµë³ã³í ƒàèà îœò‰ñò³ê àçàòàðûèà àéòàðûï áåðó àæåò áîëûï, áàƒàèàëûëàð ñîƒàï àðñûëû êîðñåòò³. Îë áûëàé ò±ðñûû, ûñ êåç³íäå áàƒàïàëûëàðäûœ 1000 øàœûðàƒû Ïåðîâñê óåç³í³œ, àë 500 øàœûðàƒû Øûìêåíò óåç³è³œ øåã³³³å êåò³ï àëƒàí. Áàƒàíàëûëàð Ïåðîâñê ìåè Ɖëåêêå æàûï Òåë³êµëòàò àëàáûèäà ò±ðàòû ìåêåíäåéä³. Åðòå êµêòåìäå áàƒàíàëûëàðäûœ 5000 øàœûðàƒû Åñ³ë µœ³ð³ äàëàñûíà êåò³ï, îíäà Àðƒüòí áîëûñòàðûìåí á³ðãå êµø³ï æ‰ðåä³. àëƒàí ìûœ øàöûðàãû Àòáàñàðäàí Ñûðäàðèÿ îçåí³íå äåé³íã³ æåðäå ±ñà òîïòàð áîëûï êµø³ï æ‰ðåä³. Áàƒàïàëûëàð ê‰çãå àðàé Åñ³ë äàëàñûèàï êåò³ï, ûñòàí øûƒó ‰ø³í ¦ëûòàóäûœ ñîëò‰ñò³êøûƒûñ áåòêåéëåð³íå îðíàëàñàäû, á³ð áµë³ã³ (150ãå äåé³è øàü³ûðà) îäàí ºð³ îœò‰ñò³êêå àðàé áåò àëûï, Ñàðûñóäûœ òµìåíò³ àƒûñû ìåí êîëäåð àéìàƒûíà òîòàéäû äà, ñîë æåðäåé êåéá³ð àóûìäàð ûñ êåç³íäå Ïåðîâñê ìåè Ɖëåê àðàñûïäàƒû Ñûðäàðèÿ æàƒàñûïûœ òîƒàéëàðûíà êµø³ï áàðàäû. Ñîéò³ï, îíûö åê³ æàƒàëàóûíà îðïûƒûï, ò³ïò³ ûçû띱ìƒà äåé³í æåòåä³, àë êåéá³ð àóûìäàð Øó µœ³ð³ äàëàñûí æºïå àðàòàóäûœ áàòûñ áàóðàéûíà æàûè æåðëåðä³ ûñòàï àëàäû. Ñàðûñó µçåøí³œ áàòûñ ë^àƒûíà, µíûœ Æåçä³, àðàêåœã³ð æºïå Ñàðûêåœã³ð ñàëàëàðûíà íàéìàíäàðäûœ áàñà á³ð ðóû áàëòàëûëà𠝵íûñòàíäû. Áàƒàíàëû, Áàëòàëû ðóëàðûíûœ êåéá³ð àóûìäàðû µñû ðóëàðäûœ íåã³çã³ êµïø³ë³ã³íåí áîë³í³ï, Åñ³ë áîéûíäà: Òàñµòêåë, Òàññóàò, ʉðêåòàë, Øîëàñàé, Æàðàèûœ, Êåá³ñàëƒàí, Á±ëà ò. á. æåðëåðäå ò±ðƒàè. Æàçäûã‰í³ àðàƒàéëûêµë, Åðäåíêµë, Æîíæèåê êîëäåð³íå, àðàì±ðò, ûçûëñó µçåíäåð³íå, Øîëàòàëäû, Òîïàè (±äû) äåãåè æåðëåðãå, îéòàñ µçåè³èå, ò. á. áàðûï æàéëàƒàí. Åãåð á³ç䳜 ðóëû ñõåìàëàðûìûçƒà àðàéòûí áîëñà, àçà äàëàñûèûœ îðòàëû áµë³ã³íå Áàƒàïàëûíûœ.ìûïà òàðìàòàðû îíûñòàèƒàí: Àòàç (Áîäàé, Ò³íåé, Ñåé³ò àòàëàðû3êåñòå), ûçûëòàç (Áàéíàçàð, îæàñ àòàëàðû ìåí îíûœ ±ðïàòàðû Êåáåêå, Ʊðòøû, îàí, Æûðû), Øåãåä³ê (Øîøòàè æºíå Áåñáàëà àòàëàðû), ϲåãåë³ê (Ñàðƒàëäà, Ñàðû, àðàáàëà àòàëàðû). Áàëòàëû ðóûíàí Áåã³ñ, Ìàðäàí (ûëûø, Òàœàòàð àòàëàðû) òàðìàòàðû îèûñ òàíƒàí. Îñû ðóëàðäûœ àðàñûèäà Òåð³ñòàœáàëû ðóûíûœ Òîðòàðà òàðìàƒûèûœ àçûíàóëà òîïòàðû ìåêåí åòêåí (3êåñòå: Òåð³ñòàœáàëûÒµðòàðà). Îëàð 700äåé øàðóàøûëû áîëƒàí. Àòáàñàð óåç³íäå áàƒàíàëûëàðäûœ áàðëûƒû 7724, Áàëòàëû ðóûíûœ 142 øàðóàøûëûƒû îíûñòàíƒàè.

http://kazchronic.host.kz


ÛÏØÀ Æîƒàðûäà àéòûëƒàíûíäàé, 1838 æûëû Îðûíáîð æºíå ѳá³ð âåäîìñòâîëàðûíûœ æåðëåð³ àðàñûíäà ìåæåë³ øåï áåëã³ëåíä³. Îñû çàœ àêò³ñ³ áîéûíøà ûïøàòàðäûœ áàñûì êµïø³ë³ã³ Îðûíáîð âåäîìñòâîñûíûœ àðàìàƒûíà åíä³. 1866 æûëƒû 17àçàíäàƒû ±æàòòà Øûƒûñ áµë³ã³í³œ øåêàðàñû òóðàëû áûë àè äåï õàáàðëàíƒàí: «...øûƒûñ æàƒûíàí Çâåðèíîãîëîâ ñòàíèöàñûèàí îœò‰ñò³êêå àðàé Ñûðäàðèÿ øåá³ìåí Øó µçåí³ òµœ³ðåã³èå äåé³ï ñîçûëûï æàòàí ѳá³ð ûðƒûçäàðû îáëûñû. Îœò‰ñò³ã³íåï Ñûðäàðèÿ øåá³, áàòûñûíàí îáëûñòûœ Îðòà áµë³ã³, ¦ÿ µçåí³èäåã³ Ñòåïíàÿ ñòàíèöàñûíàí, Ìàðøåíñê ñòàíèöàñû, Òîáûëäûœ áàñ æàƒû, Àùûñàé æºíå ¦ëèÿ µçåíäåð³, Øàëàðò圳ç êµë³í³œ áàòûñ øåò³ àðûëû Ñûðäàƒû ¹ 2 ôîðòà äåé³í. Ñîëò‰ñò³ã³íåè ¦ÿ µçåí³ áîéûíäàƒû Ñòåïíàÿ ñòàíèöàñûèàí Çâåðèíîãîëîâ ñòàíèöàñûíà äåé³íã³ øåè áîéûìåí Îðûíáîð ãóáåðíèÿñû». Á±ðûíƒû ÊÑÐÎíûœ Îðòàëû ìåìëåêåòò³ê ºñêåðèòàðèõè àðõèâ³íäå «Îðòà îðäà ûðƒûçäàðû ìåêåíäåéò³í êµøïåë³ëåð êàðòàñû» áàð. Îñû êàðòàíû ò‰ñ³èä³ðãåí æàçáàäà Îðûíáîð áàñòûƒûíà áàƒûíàòûí àçà ðóëàðûíûœ, ñîèûœ ³ø³íäå ûïøàòàðäûœ Îðàëäûœ àðƒû æàƒûïäàƒû äàëàäà îðíàëàñóû òóðàëû àéòûëƒàí. Îðûíáîð àçàòàðû îáëûñûíûœ Øûƒûñ áµë³ã³íäå êîø³ï æ‰ðåò³í ðóëàð ìåí àòàëàðäûœ ò³ç³ì³íäå ûïøàòàðäûœ àðàáàëû, Òàíà᱃û, ʵëäåèåœ, ¦çûè, Òîðûàéƒûð ðóëàðû àéòûëàäû. Ò³ç³ìäå êåëò³ð³ëãåí 12 àòàäàí á³çãå á³ðåó³ Àëòûáàñ àíà áåëã³ë³ (4êåñòå), àë àëƒàíäàðû ûäûð, ʵá³ê æºíî áàñàëàðû á³ç䳜 ìºë³ìåòòåð³ì³çäå æî. Îëàð îíûñòàïäûðó êîìèññèÿñûèûœ ìàòåðèàëäàðûíäà äà æî. Á±ëàð, òåã³íäå, îðûñ øåïåóí³êòåð³íå õàáàðëàíƒàí ±ñà àòàëàð áµëàð (ì‰ìê³è, ñòàðøûíäàð àòàóû øû ƒàð?). ûïøàòàðäûœ êµïòåãåí àóûìäàðû àçàñòàõøûœ ýð æåð³íäå òîïòàñûï êµø³ï æ‰ðãåï. Ðóëû áåëã³ñ³ áîéûïøà ±ðûëƒàè ìûïà ûïøà áîëûñòàðû: Æàëûáàé ûíøà (9 àóûë, 513 øàœûðà, 1799 àäàì), Ñààë ûøïà (12 àóûë, 718 øàöûðà, 2827 àäàì), ±ëàòàé ûïøà (8 àóûë, 511 øàœûðà, 1647 àäàì), ±ëàèûïøà (9 àóûë, 550 øàœûðà), Àéò±ëƺä³êûïøà (1 àóûë, 60 øàöûðà), Æîëîáàûïøà (1 àóûë, 28 øàœûðà) Åðåéìåïòàó àóäàíû ìåï Àêîë êµë³ ìàœûíäà ûñòàï, æàçäà Áàÿïàóûë ò圳ðåãøå êåò³è æ‰ðãåí. Áîëûñòàðäûœ àòàóëàðûèäà ðóëàðäûœ ýòíîïèìäåð³ äå (ìûñàëû, ±ëàí), òóûñòû áàñòàëàòûí í僱ðëûì áåð³äåã³ àòàëàðûïûœ åñ³ìäåð³ äå (ìûñàëû Æîëîáà) àéòûëàäû. ûïøàòàð æµí³íäåã³ îëäà áàð øåæ³ðåäåí áåëã³ë³ á³ð ýïîíèìí³œ òóûñòû æ‰éåñ³íäå àëàòûû îðíûè àíûòàóƒà áîëàäû, µê³í³øò³ñ³, áºð³í á³ðäåé àíûòàó ì‰ìê³í åìåñ (4êåñòå). Æîƒàðûäà àòàëƒàí áîëûñòàðäûœ áºð³ Á±ëòûœ æºíå ±ëàíûïøà äåãåí åê³ ðóƒà æàòàè æºïå Àìîëà ñûðòû îêðóã³í³œ ïðèêàçûíà áàƒûíƒàí. ûïøàòàðäûœ êµïòåãåí àóûìäàðû îñû îêðóãêå áåð³ëãåí, á³ðà áîñ æàéûëûìíûœ áîëìàóû ñàëäàðûíàè îêðóãòåí òûñ æåðëåðãå, ò³ïò³ àçàñòàèèàí òûñ æåðëåðãå äå êµø³ï êåòêåí. Á±ë åœ àëäûìåí îêðóãòå𠝱ðûëûï, æàéûëûìäàð Ðåñåé áîäàíäûƒûíà á±ðûí ê³ðãåû àóûìäàð àðàñûíäà áµë³í³ï îéƒàïíàí êåé³í áîäàèäûà æàœàäàí ê³ðãåíäåðãå àòûñòû. ûïøàòàðäûœ îñû øåò àéìàòàðäà êµø³ï æ‰ðãåí áàðëû àòàëàðû äà Á±ëòûœ ðóûíà æàòàäû (4êåñòå). ±ëûíäû äàëàñûíäà (Îìáû ³øê³ îêðóã³) 5 æºïå 6êàçàê ïîëêòåð³í³œ æåð³íäå 516 øàœûðà ûïøà êµø³ï æ‰ðãåí. àçàòàðäàï æåðä³ òàðòûï àëó æºíå «...ðäåï (10 øàûðûìäû Ì, Ì.) ûðƒûçäàðäûœ µçä³ã³íåí êåòó³ ‰ø³í» îëàðäûœ ³ðãåë³ ±ðûëûñ ò±ðƒûçóûèà òûéûì ñàëó ‰ðä³ñ³í³œ ê‰øåþ³íå áàéëàíûñòû àóûìäàðäûœ áèëåóø³ëåð³ øåêàðà áàñàðìàñûíà µçäåð³íå æåð áµëó òóðàëû µò³í³ø æàñàéäû. Îñû ìºñåëåãå îðàé, õàòòàðäûœ á³ð³íäå áûëàé äåë³íãåí: «îëàðäûœ àòàáàáàñû http://kazchronic.host.kz


(ûïøàòàð) õàëûìåí á³ðãå îñûäàí êµï æûë á±ðûè ѳëåò³, Åðåéìåèòàó, Êîêîé, Àêîë äåãåí ò. á. àëàïòàðäû, ³ø³íàðà Åñ³ë䳜 ñîë æàƒàëàóûíäàƒû øàáû³³äûòàðäû ìåêåíäåãåí... ñûðòû îêðóãòåð àøûëƒàï êåçäå ûïøàòàðäûœ êµèòåãåï øàðóàøûëûòàðû áàðûìòàäàí àó³ïòîè³ï, µðüòñ áåê³ï³ñòå𳠝îðƒàéòûï Åðò³ñêå àðàé ³øê³ øåïêå êîø³ï êåòò³..., àë æîƒàðûäà àòàëƒàè æåðëåðä³ àèæûƒàëû æºíå Êåðåé ûðƒûçäàðû ïåëåí³ï àëäû...». Áîëûñ áàñàðóøûëàðû ϲåêàðà áàñàðìàñûïàè á±ðûï îçäåð³ïå òèåñ³ë³ áîëûï êåëãåí æåð䳜 áåð³ëó³í ñ±ðàéäû. Îðûñ ºê³ìø³ë³ã³ Àìîëà îêðóãò³ê ïðèêàçûíûœ àƒà ñ‰ëòàèüã Àðûñòàí ‰äàéìåíäøòãå ûïøàòàðäû àïæûƒàëûëàð ìåí êåðåéëåð䳜 àðàñûèà îðíàëàñòûðóƒà í±ñàó áåðãåè. ΃àï àƒà ñ‰ëòà.ãã ìûïàäàé æàóàè àéòàðƒàíûí êµðåì³ç: «óàèäû äèñòàíöèÿñûíàï áàñà áîñ æåð êîðìåé îòûðìûï. Áóë æåð䳜 á³ð áµë³ã³ Åñ³ë䳜 æîƒàðƒû æàãûïäà, Àìîëàäàòò 70 øàûðûì àøûòûòà ë^àòàï ‡ðøàò êµë³ìåí (>ñà îòûðàäûð, Àþëû, Íèÿç, îÿèäû, Òåð³ûñòàó, Áàëòààðà àëàáû, سäåðò³ îçåè³í³œ æîƒàðƒû æàƒû, îíäà êåì³íäå 500 øàœûðà ñûÿ àëàäû...». Øåêàðà áàñàðìàñû ìåí Àìîëà îêðóãò³ê ïðèêàçûèûœ ñµäàí êåé³íã³ õàòõàáàð àëûñóûíà àðàƒàíäà, ѳëåò³ µçåí³íå ûïøàòàðäûœ øàƒûí áµë³ã³ îðíàëàñòûðûëƒàí. Ðóáàñûëàðûíà ë^àœàäàí êåëãåè ûïøàòàðäû «á³ðãå ûñòàï øûàíû ‰ø³í åøàèäàé àû òàëàï åòïåñòåè...» àáûëäàóƒà µê³ì áåð³ëä³. ʵêøåòàó ³øê³ îêðóã³è³œ ûïøàòàðû òóðàëû µë êåçåœè³œ ìºë³ìåòòåð³ æî, µéòêåí³ á±ë òàéïàíûœ êîïòåãåí ðóû Îðòà æ‰çäåã³ êµòåð³ë³ñ êåç³íäå Êåíåñàðû àñûìîâòûœ îñûíûíäà áîëƒàí. XIX ƒàñûðäûœ 40æûëäàðûíäà ûïøàòàð á±ðûíƒû ìåêåíäåð³íå àéòà îðàëà áàñòàƒàí. 1841 æûëû ¦çûèàç ûïøàòàðäûœ 245 øàœûðàƒû áàƒàíàëûëàðìåí á³ðãå êµø³ï æ‰ðãåí µç òàéïàëàñòàðûíà îñûëƒàí. ±ñì±ðûû îêðóã³ øåã³íäå êåðåéëåðìåí á³ðãå ʉðëåó³ò ðóû³øœ 123 øàœûðàƒû (406 àäàì) êµø³ï æ‰ðãåí. àðàáàëû, ʵëäåíåœ, Òîðûàéƒûð ðóëàðû ìåí Òîðû^ñàðäûœ øàƒûï òµïòàðû îñòàíàé óåç³íå îíûñòàíäûðûëäû. àðàáàëû ðóûíûœ àóûìäàðû ñîíûìåí á³ðãå Òµáûë îçåí³í³œ îœ æàƒàëàóûíà æºûå îäàï ºð³ àðàé øûƒûñûíäà ¦ÿ µçåí³íå ñîëò‰ñò³ã³íåí ±ÿòûï Òîƒûçà µçåí³èå äåé³í ³ðãå òåïò³. Îëàð îœò‰ñò³êòå àìûñûàÿò, Ñûíòàñòû µçåèäåð³ ìåí ĵñà靵èà, Ò±ìàðëû êµëäåð³ï³œ áîéûí ìåêåíäåä³. Îëàðäûœ ûñòàóëàðû ìåí æàéëàóëàðû Æàðêîë, ûíàáàéêµë, Ò³çã³í, îñîáà, àðàñîð, Ñàéûìáåò, ‡ëêåíí±ðëû, رáàðêµë, ‡ëêå蝵ñêµë êµëäåð³í³œ òµœ³ðåã³ïäå áîëäû. àðàáàëû ðóû ñîíûìåí àòàð Àëàêµë îçåí³í³œ ñîëò‰ñò³ê æàãûïäà Òîáûëäûœ îœ æàƒàëàóûíà æºíå îñû Òîáûëäûœ ñîëò‰ñò³êêå á±ðûëàòûï æåð³íå äåé³ï, Ñàðò, Òàñòûìáèêå êîëäåð³ òðåã³íå µíûñòàíäûðûëäû. Òîðƒàé óåç³ àéìàƒûïäà àðàáàëû ðóû àðà Òîðƒàé îçåø賜 ñîë æàƒàëàóûí, Óëû Æûëàïøû îçåí³ï³œ áîéûí æîïå îñû îçåï ±ÿòûí Æàñû Àêîë µçåë³ï³œ øûƒûñ æàƒàëàóûï ìåêåí åòò³. Êîëäñïåœ ðóû îñòàíàé óåç³ øåã³èäå ‡ÿ îçåè³ï³œ Òîáûëãà ‰ÿòûï æåð³íå äåé³èã³ îœ æàƒàëàóûí, Òîáûëäûœ àðààìûñ êîë³ïåï ñîëò‰ñò³ã³ïäåã³ îö æàƒàëàóûí æºíå îœò‰ñò³êòå Ñàñûêµë䳜 ñîëò‰ñò³ã³íäå ìåêåïäåä³. Êåéá³ð ³êåðëåðäå á±ë ðóäûœ êîø³ïîèàòüø îðûíäàðû Îáàƒàí µçåë³ïå äåé³ï æåòò³. Òîðûàéƒûð ðóû îñòàèàéäûœ îöò‰ñò³ã³íäå îðèàëàñòû. Îëàð íåã³ç³íåï Òûèûìáèêå ìåí Ñàðò µçåíäåð³í³œ òµœ³ðåã³èäå îèûñòàíäû. Á±ë ûïøàòàðäûœ áàñà ðóëàðûíà àðàãàíäà àäàì ñàïû àç ðó áîëƒàí. ¦çûè ðóûíûœ íåã³çã³ êîïø³ë³ã³ Òîðƒàé, àðàòîðƒàé îçåíäåð³è³œ àðàëûƒûíäà ±ìêåøó æºíå îñòµáå äåãåí æåðëåðãå äåé³ï (Òîðƒàé óåç³), ñµíäàéà á³ðïåøå àóûìä,àðû ±ñì±ðûí µçåí³í³œ áàòûñûíäà (îñòàíàé óåç³) ò±ðãàí. Òîðû, ±ëàíûïøà ðóëàðûíûœ íåã³çã³ êµïø³ë³ã³ Òîðƒàé óåç³ øåã³íäå îðíàëàñòû: òîðûëàð àðàòîðƒàéƒà ±ÿòûè Ñàðûòîðƒàé µçåï³í³œ áîéûíäà, Ñàðûêåœã³ð ìåí àðàêåœã³ð䳜 áàñ æàƒûíäà ûñòàäû. Á±ë ðóäûœ á³ðíåøå àóûìû îñòàèàé óåç³íäå Àðƒûí ðóëàðûïûœ îèûñòàðû àðàñûíäà ò±ðäû. ±ëàíûïøà ðóû Òîðƒàé µçåí³íå ±ÿòûí Òàñòû, àðûèñàëäû http://kazchronic.host.kz


µçåíäåð³í³œ áîéûï ìåêåíäåä³. ûïøàòàð îœò‰ñò³êòå Ñûðäàðèÿ µçåí³í³œ áîéûèäà: ѱëóòµáå äåãåí æåðäåû øûƒûñà àðàé Ñûðäàðèÿíûœ åê³ æàƒûíäà æºíå Æàœàîðƒàí àóäàíüøäà (Ïåðîâñê . óåç³) ûñòàäû. Æàç êåç³íäå îëàð Òîðƒàé äàëàñûèûœ æàéûëûìäàðûíà æºíå îäàí äà ñîëò‰ñò³êêå Òîáûë, Îáàƒàí µçåíäåð³íå áàðûï æàéëàƒàí. òàâëîäàðäûœ Åðò³ñ µœ³ð³íå åë XVIII ƒàñûð ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñ êåç³ àðàëûƒûíäà îíûñòàíƒàí, ûïøàòàð ì±íäà XVIII ƒàñûðäûœ îðòàñûíäà êåëä³. Îëàð Åðò³ñò³œ îœ æàƒàëàóûíà Áîáðîâ ôîðïîñòûñûíûœ ò±ñû ìåí øûƒûñûïäà Æàëàóëû êµë³ûå äåé³û îíûñòàíäû. Á±ë Á±ëòûè ðóû ìåí îíûœ îñàéäàð, Ñåéò³ìáåò, Àïûø, Æîëîáà, Åëåòåè, Àéò±ë, ʉðëåó³ò, îæàìæàð, îñ±ëà, Æàðûìáåò àòàëàðû (4êåñòå) èåë³êòåð³í³œ îœò‰ñò³ê øåã³ áîëàòûí. Îñû øåïòåí ñîëò‰ñò³êêå àðàé ûïøàòàðäûœ îíûñòàðû áàñòàëûï, ûçûëà êµë³í, àë ñîëò‰ñò³ã³íäå Îìáû óåç³ øåã³èäå Òåêå, Àëàáîòà êîëäåð³è àìòûäû, µäàè ºð³ ñîëò‰ñò³êøûƒûñûèäà Åðò³ñêå äåé³í æåòêåï. Ïàâëîäàð, Îìáû û³³øàòàðû àòàëƒàí êîëäåð;³,³œ òðåã³è, ñîíäàéà àðàñó îçåí³è³œ áîéûè, Òàáûëñîð, Æàìàíò‰ç êµëäåð³ï ûñòàƒàí. ×åðíîÿð æºòãå Ïåñ÷àíûé ïîñåëêå ë åð³ àðàëûƒûíäàƒû îï øàûðûìäû µœ³ð ò±ñûíäàãû ¨ðò³ñ æàƒàëàóûïà äà åäºó³ð ûïøàòàð îïûñòàïäû. üøøàòàð 10 øàûðûìäû îö³ðäåï Åðò³ñò³œ ïòûãûñûïäàãû Òàáûëæàí æºíå ªæ³á±ëà êîëäåð³ïå àðàé êîø³ãò æ‰ðãåí. XX ãàñûðäûœ áàñûíäà Ïàâëîäàð óåç³è³œ æåð³ïäå ûèøàòàðäûö 2962 øàðóàøüòëûƒû áîëƒàï. Îìáû óåç³íäåã³ æîãàðûäà àòàëƒàï àéìà øåã³ïäî ûïøàòàðäûœ Øàðëà áµëûñû áîëûè, îïäàãû àóûëäàð ñàïû 196ãà æåòêåí (1565 øàðóàøûëû 9829 àäàì). 20 æûëäüò êåçåœ ³ø³íäå, XIX ƒàñûðäûœ 3050 æûë~ äàðûïäà Àìîëà äàëàñûèäà Îðòà æ‰ç òàéïàëàðûíûö êîø³ïîïó ‰ðä³ñ³ ê‰øåéå ò‰ñò³. Á±ë á³ð³íø³ êåçåêòå òàéïàëàðäûœ Êåèåñàðû êµòåð³ë³ñ³íå àòûñóûíûœ ñàëäàðûíàï áîëƒàï åä³. Àìîëà ïðèêàçû àóìàƒûíäà îç ìåêåí³íåí æàïïàé êµø³ï êåòó³ áàéàëäû. Êåíåñàðû àñûìî⠍àçàñòàíèûœ îœò‰ñò³ã³íå àóƒàïíàí êåé³í êµïòåãåí ðóëàð îç îðûïäàðüøà àéòûï êåëå áàñòàäû. Á±ë àðàäà á³ð àóûìäàðäûœ á±ðüø µçäåð³ êåò³ï àëƒàí æåðä³ àéòàðûï àëó ìàñàòûìåí áàñàëàðƒà ê‰øïåï ûñûì æàñàƒàèûí, ñîíäàéà µçäåð³è³œ ïàéäàëàíóûïà æàñû æàéûëûìäàð àëóƒà ±ìòûëãàíûí àòàè îòêåí æîï. Åðò³ñ µœ³ð³ ûïøàòàðû áàòûñà àðàé áåò àëûï, Åðåéìåíòàó æàéûëûìäàðûí èåëåíãåí. Àëàéäà, á±ë æåðëåð䳜 èåëå𳠝àíæûƒàëûëàð îëàðäû ѳëåò³, Äàìñà µçåïäåð³ òµœ³ðåã³íäåã³ Åðåéìåíòàóäàí ûƒûñòûðûï øûƒàðäû. ûïøàòàðäûœ åäºó³ð áµë³ã³ Àìîëàíûœ áàòûñ æàƒûíà, Åñ³ë, Äàìñà, àëûòîí îçåíäåð³ï³œ áîéûíà îðíàëàñòû. ûïøàòàðäûœ á³ð áµë³ã³ Îðòàóäàè Àðƒûòò ðóëàðûìåí á³ðãå Åñ³ë æàà êåòò³. ΃àí Á±ëòûœ ðóûèûö ±äàñ, ̺äèÿð, îñàéäàð ò. á. àòàëàðû, àðàáàëû ðóûïûœ Êå³òæå, Ìàéëûáàé, Ò³ëåñ àòàëàðû, ‰ëàíûïãïà ðóûïûœ àøàðáàé, Åñåíãåëä³ àòàëàðû àòûñòû. Àìîëà óåç³íäå ûïøàòàðäûœ 189 àóûëû áîëûï, îëàð 1764 îæàëûòû á³ð³êò³ðãåï, á±ë óåçäåã³ àóûëäàð (2503) ìåí îæàëûòàðäûœ (18627) æàëïû ñàíûíà ïðîöåíòò³ê àòûíàñû 7,5 æºíå 9,5% áîëäû. àçàñòàííûœ ñîëò‰ñò³ê øåò àéìàƒû Ïåòðîïàâë óåç³íäå äå ûïøà àóûìäàðû áàð. Àœûçäà àéòûëóû áîéûïøà, ì±íäà Òîðûàéƒûð æºíå Á±ëòûœ ðóëàðûíûœ àòàëàðû Òåêå êµë³ ìåí ѳëåò³ îçåï³íåí êåë³ï, Óà èåë³êòåð³ìåí êàòàð Æàöƒûð, Áèåñîéƒàï, îéáàƒàð êµëäåð³è³œ òðåã³ìåè óåç䳜 îœò‰ñò³êáàòûñ áµë³ã³íäåã³ Åñ³ë µçåï³ï³œ áîéûèà îïûñòàïƒàí. Ñîëò‰ñò³ê àçàñòàè ûïøàòàðû 35 àóûë ‰ðƒàè (252 îæàëû), ì‰ïûœ îç³ óåçäåã³ îæàëûòàðäûö æàëíû ñàïûïà ïòààíäà áàðëûƒû 2,2% áîëäû.

http://kazchronic.host.kz


ÊÅÐÅÉ Ñûðäàðèÿ áîéûïàè, Àðàë æàƒàëàóû ìåí Ò‰ðê³ñòàï òðåã³ïåí æàðëàðäû àçàñòàè øåã³èåï óûï øûƒó êåç圳ïäå òàéïàëàðäûœ æàëïû îíûñ àóäàðóûìåí á³ðãå êåðåéëñð øûƒûñ èåí ñîëò‰ñò³êêå áåò àëƒàè. Êîøò³ö á‰ê³ë áîéûïäà êåé æåðë åð äå æàñû æàéûëûìäàð êåçäåñ³ï, êåéá³ð ðóëàð ñîëàðƒà îðûï òåïêåè äå, àëƒàïäàðû ³ëãåð³ êåòêåí. Ìûñàëû, ²³^îñàé, Áåêïàçàð àòàëàðû رáàðòàó àëàáûíäà àëûï, àëƒàíäàðû Àÿãîç µçåï³ïåè ºð³ àñûï, Ñåìåé áåê³í³ñ³ æàƒûíà àðàé êîøêåï, ñµéò³í µƒàí øàìàìåí åê³ ê‰ïä³ê æåð (15 íòàûðûìäàé) æåòïåé, ‡øàðàóûë äåãåï æåðãñ òîòàƒàï. Àë îèäà ºë³ äå æàðëàð áåêåò³ áàð åä³. Õàëû àœûçäàðûíäà ëøœƒàðëàðäûœ óûï øûƒàðûëóû ìåï àçà ðóëàðûíûœ øûƒûñà àðàé îïûñ àóäàðóû Àáûëàé õàè ñåð³êòåð³ï³œ á³ð³ ƺè³áåê áàòûðäûö åñ³ì³ìîï áàéëàíûñòûðûëàäû. ƺí³áåê áàòûð áàñòàƒàí àçà æàóûïãåðëåð³ æàðëàðäû áàðƒàí ñàéûï òûñûðà óûï, àûðûèäà îëàðäû Ìàœûðà òàóûèàè ûçûëñó îçåí³òò³œ àðƒû æàƒûíäàƒû Ñàóûð æµòàñû æ‰éåñ³íå àñûðûï æ³áåðãåí. Ñîéò³ï, Êåðåé ðóë àðû îñû òàóƒà îïûñòàíƒàï. ѳðãåáàåâ ͱðæàûííûœ (1892 æûëû òóƒàï) àéòóûíà àðàƒàíäà, á±ë æåðëåðãå îèûœ òºðò³ïòï³ àòàñû êåëãåí, äåìåê, êåðåéëåð á±ë æåðëåðãå XVIII ƒàñûðäà êåë³ï ³ðãå òåïêåí. Ê. Ñòðóâå ìåï Ã. Ïîòàíèí áûëàé äåè æàçƒàí: æàðëàð óûï ï³ûƒàðûëƒàííàí êåé³ï «á±ë æîòàíû (Ñàóûð Ì. Ì.) ûðƒûçäàð (àçàòàð) µòå òåç àðàäà ìåêåíäåï àëäû, 1780 æûëû á³ç ûðƒûçäàðäû àáûðƒàáàçàð µçå³ò³ áîéûèàï êåçäåñò³ðåì³ç, îëàð àòàï àéòàíäà, ñîë êåçäå îæàáåðãåí áàñòàƒàí æºíå 1750 æûëƒà äåé³í Øàð±ðáàï îçåï³í³œ øûƒûñ æàƒûûäà êµø³ï æ‰ðãåí êåðåé ðóû... ûðƒûçäàðäûœ åœ øûƒûñ îíûñòàðû Øàð±ðáàû, Áààíàñ îçåèäåð³í³œ áîéûèäà áîëƒàí. ¤òêåï ƒàñûðäûœ îðòàñûíàè îñû êåçãå äåé³í ûðƒûçäàð Ñàóûð øåá³íå øåêòåñ àïàñà äåé³ï æûëæûƒàè, á±ë 300 øàûðûìäàé áîëàäû». Æàìêåíîâ Ʊðòûáàé (1901 æûëû òóƒàû) ìåí Ñûìòûîâ Áåãàëûíûœ (1904 æûëû òóƒàí) äåðåêòåð³ûå àðàƒàíäà, Ìàœûðà òàóû ìåí îèûœ òµœ³ðåã³ïå àáàêåðåé òàðìàƒû æºíå îíûœ îéëàó, Áàéëàó, ƺä³ê, Æàñòàáàû, Ìåðê³ò äåãåè ðóë àðû (5êåñòå) îíûñòàíƒàí. Êåðåéëåð Ìàœûðà òàóûíàí äà ñîëò‰ñò³êêå êµøêåí. Îëàð àçûíàóëà àóûì áîëûí ¦ëàí µçåí³í³œ áîéûíäà, Øûœƒûñòàé òàóûíäà, Åðò³ñò³œ îœ æàƒàëàóûíäàƒû Áåëàƒàø äàëàñûíûœ Æàëàðàƒàé äåãåí æåð³íäå ûñòàï, æàéëàƒàí. Êåðåéëåð ñµèûìåí á³ðãå Åðò³ñò³œ áàòûñ æàƒûíäàƒû ûçûëòàóäà àðƒûíäàðìåí øåêòåñ òå ò±ðƒàí. Àœûçäàðƒà àðàƒàíäà, XVIII ƒàñûðäûœ áàñ êåç³íäå Àìîëàäàãû Åñ³ë µœ³ð³íäå Åñåíáåðä³ æºèå Åñåèáàòû (5êåñòå) áàñàðƒàí êåðåéëåð ìåêåèäåãåí. Îëàð æàëïû ðóäûœ èåã³ç³è ñàëóøû Àñàðûïûœ íåìåðåëåð³ åä³. Àƒàéûíäûëàð àðàñûíäà äàó òóàäû äà, ‰ëêåí³ Åðò³ñêå êîø³ï áàðûï. µç àóûìäàðûìåè Êåœò‰áåê àëàáûíà î³³ûñòàíàäû. Åñåíáåðä³ ñîëò‰ñò³êòå ìµëä³ð êµëäåð ìåí æàñû æàéûëûì áàðûí åñ³ò³ï, îèûœ ðàñµò³ð³ã³í àíûòàó ‰ø³í øîëƒûèøûëàð Èõ³áåðåä³. صëƒûíøûëàðãà ‡ëêåíàðîé êîë³ ±íàï, ñîãàí îç àçûƒûï àƒàäû, ÿƒïè, äàëàäàƒû äºñò‰ð áîéûíøà, îñû æåðëåðä³ îçäåð³íå áåê³ò³ï àëàäû. Êåé³í Åñåèáåðä³ òàðìàƒû íà îñû æåðãå êåë³ï ûñòàƒàè äà, æàçäûã‰û³ ñîëò‰ñò³êêå àðàé êîø³ï æ‰ðãåí. XVIII ƒàñûðäûœ áàñ êåç³èäå Áàÿíàóûë òàóû ìåí Åðåéìåíòàóäàï æºíå XIX ƒàñûðäûœ îðòà øåí³íäå àëìàûðƒàè òàóûíàí áàñà êåðåé ðóëàðû(àòàëàðû) äà îñû æåðëåðãå êåëãåí. Êåíåñàðû êµòåð³ë³ñ³ æûëäàðûíäà êåéá³ð Êåðåé ðóëàðû Àìîëàäàƒû Åñ³ë ð³íåí êµø³ï, ‡ëêåíàðîé, Òåêå êµëäåð³í³œ òµœ³ðåã³íäåã³ æàéûëûìäàðƒà êåë³ï îíûñòàíãàí. Àëàéäà êåðåéëåð䳜 íåã³çã³ êµïø³ë³ã³ îðòàëû æºíå ñîëò‰ñò³ê àçàñòàíäû ìåêåíäåä³. Àìîëà äàëàñûíà êåëãåííåí êåé³í îëàð îðìàíäû òàóëàðƒà, ѳëåò³ µçåí³ áîéûíäàƒû îðìàèäàðƒà, îíûœ æàðòàñòû æàƒàëàðûíà ³ðãå òåïò³. Êåíåñàðû êµòåð³ë³ñ³ êåç³íäå îëàðäûœ á³ð áµë³ã³ îíûìåí á³ðãå îœò‰ñò³êêå, àë áàñà á³ð áµë³ã³ ñîëò‰ñò³êòåã³ îðûñ áåê³ï³ñòåð³íå àðàé êåòêåí. Àëàéäà á±ë êîòåð³ë³ñ êåðåéëåð䳜 http://kazchronic.host.kz


Àìîëà äàëàñûíà, òàóëàðû ìåí æàçûƒûíà îíûñòàïóûû òîòàòàè æî. Îëàðäûœ œîíûñ àóäàðóû µçäåð³í³œ Åðò³ñ µœ³ð³ æàéûëûìäàðûèàí, Îìáû µœ³ð³ êµëäåð³íåè ûƒûñòûðûëûï øûƒàðûëóûíà áàéëàûûñòû åðåêøå ê‰øåéå ò‰ñò³. ʵøïåíä³ëåð䳜 øûƒûñòàí æºíå ñîëò‰ñò³ê øûƒûñòàí îíûñ àóäàðóûíûœ æåäåë áîëƒàíû ñîíøà, îðûñ øåíåóí³êòåð³ á±ë êåçåœä³ «êåðåé êåç圳» äåï àòàï êåòò³, µéòêåí³ ñîë êåçäå ±ðûëƒàí 81 àóûìèûœ åœ êµá³ (32 àóûì) êåðåéëåð àóûìäàðû åä³. Êåðåéëåð䳜 á±ëàéøà êµòåð³ëå êµøó³ µç ðóëàñòàðûèûœ ñàíûè êµáåéòó åñåá³íåí µç áèë³êòåð³í íûƒàéòóƒà ±ìòûëƒàí ±ðñàðû ðóûíàï ãàûàí ͵êåðáåê æºíå Ò±ðëûáåê îøàèîâ (5êåñòå ±ðñàðû äàí àëòûëøû áóûí) ñ±ëòàíäàðäûœ åñ³ìäåð³ìåí áàéëàíûñòûðûëàäû. XIX ƒàñûðäûœ 40æûëäàðûèäàƒû ìºë³ìåòòåðãå àðàãàíäà, êåðåéëåð Àìîëà, Àÿãµç, àðàðàëû, ʵêïåêò³, ‡øá±ëà æºèå Àìàèàðàƒàé ñûðòû îêðóãòåð³ ìåí Ñåìåé, Îìáû ³øê³ îêðóãòåð³í³œ æåð³íå îèûñòàíƒàè. Îñû áîëûñòàðäüòœ áºð³ Åðåéìåíòàóäûœ ñµëò‰ñò³ê áåòêåé³ïäå, ѳëåò³ µçåí³í³œ áîéûíäà, îäàí ºð³ ñîëò‰ñò³êáàòûñòà Ìàìàé, Èòåìãåí êµëäåð³íå äåé³í êµø³ï æ‰ðãåí. Áîëûñòàðäûœ àòàóëàðûíäà Àñàðû æºíå ±ðñàðû (5êåñòå) ðóëàðûèûœ àòàëàðûíà àò áåðãåí åñ³ìäåð (ýòíîèèìäåð) áàð. 1843 æûëû ʵêøåòàó ïðèêàçûíàí Àñàðû êåðåéëåð䳜 1 àóûëû (15 øàœûðà) æºíå ±ðñàðû êåðåéëåðä³í 7 àóûëû (167 øàœûðà), áåð³ëä³. Á³ð àóûëäàï áàñàëàðûïûœ áºð³ Åðò³ñ áîéûèäà: Àñàðû êåðåéëåð Ñåìèÿð æºèå Êðèâîé ñòàíèöàëàðûíûœ òµœ³ðåã³íäå; ±ðñàðû êåðåéëåð Îñìîðûæñêàÿ ñòàíèöàñûíà æàûí Åðò³ñ áîéûíäà, 7ø³ êàçàê ïîëê³í³œ, Áîáðîâ ñòàïèöàñûíûœ æåð³íäå, Øàðëà æºèå Àéòìàñ ñòàíèöàëàðûíûœ ò±ñûíäà êµø³ï æ‰ðåò³í åä³. Á±ë æåð䳜 áºð³ Îìáû îêðóãò³ê ïðèêàçûíûœ àðàìàƒûíäà áîëàòûí. Òåê 1 àóûë ƒàïà (11 øàœûðà) Àìîëà îêðóã³ øåã³èäåã³ ûí àëàáûè ìåêåíäåãåí. Áàðëû áîëûñòàðäûœ á³ðåó³ (4ø³) ƒàíà Àñàðû ðóûíûœ æºíå îíûœ Åñåíáàòû àòàñûíûœ îê³ëäåð³ (5êåñòå) àë àëƒàíäàðû ±ðñàðû ðóûíûœ á³ðíåøå ±ðïàòàðû äåöãåéëåð³íåí ±ðàëƒàí. Îêðóãòåã³ êµøïåíä³ëåð åê³ ðóƒà: Ñèáàí æºíå Àñàðû ðóëàðû ìåí ñûñûíûœ Àûìáåò, ªæ³ äåãåí àòàëàðûíà æàòàäû (5êåñòå). Á±ë ðóëàðäûœ îê³ëäåð³ ʵêïåêò³ ñûðòû îêðóã³èäå äå îèûñòàèƒàí. 1839 æûëƒû äåðåêòåð áîéûíøà, îêðóãòå êåðåéëåð䳜 ìûíàäàé åê³ áîëûñû áîëƒàí: ÀûìáåòÊåðåé 170 àóûë (700 øàœûðà) Äåëáåãåòàé òàóûíäà ûñòàï, æàç êåç³íäå ûçûëñó µçåí³èå êµø³ï æ‰ðãåí; 100 àóûëäàí (400 øàœûðà) ò±ðàòûí ÑèáàíÊåðåé áîëûñû Äîƒàëû æºèå ʵðêå òàóëàðûíäà ûñòàï, æàç êåç³íäå ûçûëñó îçåí³ áîéûíäàƒû Àðàò àëàáûí æàéëàƒàí. Ðóáàñûëàðûíàí ò‰ñêåï µò³í³øòåðãå ñºéêåñ, 40 æûëäàð áîéû Êåðåé àòàëàðû ʵêïåêò³ îêðóã³í³œ ±ðàìûíà îñûëƒàí. 1840 æûëû Àñàðû ðóûèûœ ªÿ^³ æºèå Àûìáåò äåãåí åê³ àòàñû Ðåñåé áîäàíäûƒûèà ê³ð³ï, îñû îêðóãêå áåð³ëä³. Îëàð 1623 àäàìû áàð 6 àóûë (370 øàœûðà) ±ðàìûíäà Êåðåé áîëûñûí ±ðƒàí. 1849 æûëû Ñèáàí ðóûíûœ 83 øàœûðàƒû ʵêïåêò³ îêðóã³í³œ 28ø³ áîëûñûíà (19êåñòåí³ àðàœûç) îñûëûï, æàöàäàí ÀûìáåòÑèáàíÊåðåé áîëûñû áîëûï ±ðûëƒàí. Àëàéäà êµø³ïîèàòûè æåðëåð³ ìåí æàéûëûìäàðû á±ðûíƒûñûûøà îêðóã æåð³íåû, ò³ïò³ àçàñòàí øåã³íåí òûñ áîëûï àëà áåðãåï. Îëàð Áèéñê îêðóã³, Êîëûâàí áîëûñûíûœ Ãèëåâ, Êàðïîâ æºíå Òðóñîâ äåðåâèÿëàðûíûœ òµœ³ðåã³íäå áîëäû. ʵêïåêò³ îêðóã³íå îñûëƒàí 76 øàœûðàòàí ò±ðàòûí á³ð àóûë Áåëàƒàï³ äàëàñûíäàƒû, Åðò³ñ µçåí³íåí øûƒûñà àðàé æàòàí àðàµçåê àëàáûíäà Ëîêòåâ çàâîäû ìàœûíäà êµø³ï æ‰ðãåí. àðàðàëû îêðóã³íäå 10 àóûë äàí ò‰ðàòûí á³ð Êåðåé áîëûñû ìåêåíäåãåí, îíûœ ±ðàìûíäà 4960 àäàìû áàð 1143 øàœûðà áîëƒàí. àðàðàëû êåðåéëåð³í³œ ûñòàóëàðû Øîìàíòàñ, ±ñì±ðûí, Àðøàëû, ʵêøåòàó, Ò±ëïàð æºíå ò. á. µçåíäåð áîéûíäàƒû êµïòåãåí àœƒàðëàðƒà îðíàëàñàí. Æàçäûã‰í³ Äåãåíäåëä³ http://kazchronic.host.kz


µçåí³í³œ áîéûíà, Òàëäûíûœ áàñ æàƒûíà êµøêåí. Á±ë îêðóãòå ò‰ðë³ òàêñîíîìèÿëû æ³êòåð䳜 àóûìäàðû ìåêåïäåãåí. Åãåð Ñèáàí, ʵøåáå ìåí Áàëòà á³ð ýòíîíèìíåí (Òàíàø) òàðàƒàí á³ð äåœãåéäåã³ àƒàéûíäûëàð áîëñà, Ñàìàé ìåí Ìàòààé æîƒàðûäà àòàëƒàíäàðäûœ áàóûðû Òàðûøûèûœ øµáåðåëåð³, ÿƒíè îëàðäûœ òàêñîïîìíÿëüò ßõ³êòåð³ íåã³çã³ ðóëû æ³êòåðäåí ‰ø³íø³ ±ðïà (5êåñòå). ̱èûœ îç³ ðóëàðäûœ µñó, îëàðäûœ áµëøåêòåíó, æàöà òîïòàðãà á³ð³ãó ïðîöåñ³ æºíå òóûñòûòûœ æàœà ýïîíèì ³ èåí (ìûñàëû, Ñàìàé ìåí Ìàòààéäàí) åñåïòåëå áàñòàóû àçàòüòœ ðóëûòàéíàëû ±ðûëûìû æ‰éåñ³ïäå ºë³ äå æóð³ï æàòàíûí òàƒû äà äºëåëäåéä³. 1844 æûëû Àìàíàðàƒàé îêðóã³ íåã³ç³íäå ‰ñì±ðüø ñûðòû îêðóã³ ±ðûëäû. 17.ãåð ñû åê³ êåñòåäå êåëò³ð³ëãåí ìºë³ìåòòåðä³ ñàëûñòûðàòûí áîëñà, 11 æûë ³òï³íäå ‰ø áîëûñ, 582 øàœûðà êåì³ï êåòêåí. Á±ë æàéûëûìïûœ æåò³ñïåó³ ñàëäàðûíàè áîëòàé, ÿêè îòàðøûëàð êåéá³ð ðóëàðäû æàœà æàéûëûì ³çäåï, îêðóãòåè òûñ æåðëåðãå êµø³ï êåòóãå ìºæá‰ð åòò³. Îðûíáîð øåêàðà êîìèññèÿñûïûœ ìºë³ìåòòåð³èäå äºë ñîë 1851 æûëƒû âåäîìîñòà êîðñåò³ëìåãåè Áàëòà æºíå ʵøåáå ðóëàðû òóðàëû àéòûëàäû äà, îëàð åíä³ Îðûèáîð âåäµìñòâîñûíûœ æåð³íäå, îíûœ Øûƒûñ æàƒûíäà êµø³ï æ‰ðåä³ äåë³íãåè. Êåðåéëåð䳜 Êåíåñàðû àñûìîâ êµòåð³ë³ñ³íå àòûñàíûè äà åñêåðìåóãå áîëìàéäû, µíûœ îñûíûèäà Àìàíàðàƒàé îêðóã³í³œ 2000 àçàƒû, µíûœ ³ø³íäå êåðå³³ëåð äå áîëƒàè. àçàñòàí æåð³èäå îáëûñòàðäûœ ±ðûëóûïà áàéëàíûñòû (1868, 1891 æûëäàðäàƒû ðåôîðìà) êåðåéëåðä³ö åœêîëåìä³ æåð àëàèòàðû Àìîëà îáëûñûïûœ àóìàãûíäà, îäàï àçûðàƒû Ñåìåé îáëûñûíäà áîëûï øûòû äà, áàñà îáëûñòà𠝱ðàìûò³äà æåêåëåãåí àóûìäàðû áîëäû. Àìîëà óåç³íäå ±ðñàðû ðóû øûãûñûíäà ѳëåò³ îçî³³³è³œ áîéûíäà, îäàí ºð³ áàòûñà àðàé Àùûêîë ìîè àòòæûƒàëû êîëäåð³ïå äåé³ïã³ åœ äàëàïû ìåêåíäåãåí, àë ì±èûœ îç³ ðóäûö îœò‰ñò³êòåã³ øåã³ áîëƒàï. ±ðñàðûëàðäûœ èåë³ã³ ñîë æåðëåðäåï áàñòàëûï, ñîëò‰ñò³êòå Èòåìãåï, Ìàìàé êîëäåð³ïå äåé³í æºããå ðó èîë³ã³í³œ ñîëò‰ñò³ê øåêàðàñû Àñó µçåí³íå äåé³ï ñîçûëûè æàòàï. ûñòàóëàðû ìîè æàéëàóûèûœ àðàñû æàûï, Ìàìàé, Èòåìãåí, Àùûêîë (‰ðñàðû èåë³êòåð³øœ ñîëò‰ñò³ã³ ìåí îœò‰ñò³ã³íäå îñûíäàé àòòàñ êîëäåð áàð), ûï, Øåïä³êîë, Áàðëûêîë êµëäåð³í³œ òîö³ðåã³ïäå, Àñó, Òàñìîëà. Àñóàò µçîòòäåð³ï³ö áîéûíäà, àðàá‰ëà, Æàëòûðêîë, ûï, ûðû±äû àëàïòàðûèäà ò. á. îðíàëàñàï. Îäàï ºð³ Ìàìàé êîë³ Èòåìãåí êµë³ Áîðàé êîë³ àìûñòû êîë³ øåá³è³œ ñîëò‰ñò³êáàòûñûíäà Áóðàáàé êîëäåð³ ìåí Êîêøåòàóƒà äåé³èã³ æåð Àñàðû ðóûïûœ èåë³ã³. ±ðñàðûëàð æîƒàðûäà àòàëƒàí êîëäåðäåí áàñà, Àòàëû, Æîêåé, ûìûçêîë (àç³ðã³ Áóðàáàé êµë³) êµëäåð³ ìîè áàñà äà êµëäåð òµœ³ðåã³èå, ʵêøåòàó, Áóðàáàé òàóëàðûèûœ îðìàèäàðû ìåí òàó áµêòåð³ æàéûëûìäàðûíà, Ñàðûìñàòû, Ñàðûá±ëà, Òºòò³ìáåò µçåíäåð³í³œ àëàáûíäà ò. á. îðíàëàñàí. Êåðåéëåð䳜 á³ð áµë³ã³ ѳëåò³ îçåí³íåí Åðò³ñ, Îì îçåïäåð³ æàƒûíà êåòêåí³ á±äàí á±ðûí àéòûëƒàí áîëàòûï. Îìáû óåç³ ±ðàìûíà ê³ðãåè àóûìäàð èà ñîëàðäàí ±ðàëäû. Îñû óåçä µœ³ð³íå Åðò³ñò³ö Ïàâëîäà𠵜³ð³ïåè äå êåðåéëåð êåëãîè. Óåçä àóìàƒûíäà êåðåéëåð䳜 åœ êµï ðóëàðû ±ðñàðûëàðäûœ Ñààë, Áóðàñ, Äóàäà, Òµáåò, Ñàðû àòàëàðû (5êåñòå), Ìàòààé (±äàñ àòàëàðû), Áåñàðà àòàñû. ±ðñàðû ðóû àòàëàðûíûœ îíûñòàðû ‡ëêåè àðîé êµë³è³œ ñîëò‰ñò³ã³ ìåòò øûƒûñûèà (Ñààë àòàñû), Òåêå êåë³í³œ òµœ³ðåã³ïå æºíå îäàí ºð³ ñîëò‰ñò³êøûƒûñà àðàé Îì îçåè³èå äåé³í (Áóðàñ àòàñû), ѳëåò³, Ò圳ç êµë³í³œ øûƒûñ, ñîëò‰ñò³ê æºíå áàòûñ æàƒûèà (Äóàäà, Òîáåò àòàëàðû) îðïàëàñàí. Ñàðû àòàñû Åðò³ñ áîéûíäà, Îì µçåè³ ±ÿð æåðäå, ñîèäàéà Îìáûïûœ áàòûñûíà òàìàï êµ³è³ï æ‰ðãåí. Àñàðûëàð ‡ëêåè àðîé êµë³è³œ øûƒûñ æàƒûòòäàƒû äàëàíû ƒàíà ìåêåíäåãåï (Àûìáåò àòàñû). Æàçƒû æàéûëûìäàðû: ±ìäûêîë êîë³, àðàòåêåð, Ìàéëûàƒàø, Òîíàò äåãåè æåðëåð, ‡ëûêîë êîë³, îñîœûð àëàáüò, Òàëäüòñàé, Àûìáåò îçîïäåð³ï³œ áîíû ò. Á. Îìáû óåç³ûäåã³ Ïîêðîâ, µðƒàí áîëûñòàðû êåðåéëåðäåè ±ðàëƒàí. http://kazchronic.host.kz


Îëàðäûœ á³ð³íø³ñ³íäå 9829 àäàìû áàð 196 àóûë. åê³íø³ñ³èäå 5883 àäàìû áàð 101 àóûë áîëñà, åêåó³í á³ðãå îñàíäà, áàðëûƒû15712 àäàìƒà æåòåò³è 297 àóûë áîëƒàí. Ñîëò‰ñò³ê àçàñòàí êåðåéëåð³ Ïåòðîïàâë óåç³í³œ ±ðàìûíà åèä³. Àäàì ñàíû åœ êîïòåð³ Ñèáàí, ʵøåáå æºíå Áàëòà ðóëàðû. Êåðåéëåð óåç䳜 ñîëò‰ñò³êáàòûñ æàƒûíäà, Åñ³ë µçåí³íåí Îáàƒàí îçåï³íå äåé³íã³, óåç䳜 îœò‰ñò³ê æàƒûèäà Ò‰íò‰ã³ð îçåí³íåí (øûƒûñûíäà) Îáàƒàí îçåí³íå (áàòûñûíäà) äåé³íã³ Ëëåðäå è僱ðëûì æèíàû ò±ðƒàí. Òàðûøû ðóûïûö Ñàìàé àòàñû رáàðîòòû, Ñà³³àƒàø àëàïòàðûèäà ûñòàƒàï. Á±ë àëàï ̳ïãåñåð êµë³í³œ àòûìåí àòàëƒàí ̳ïãåñåð îðìàèûíäà. Æàçäûã‰è³ ʵêêµë, Ñàñûîøàð êµëäåð³è³œ ìàœàéûû æàéëàƒàè. Ñàìàéëàð æåíå ̳íãåñåð áîëûñû áîëûï, êñé³³øåï Ïðåñïîâ áîëûñûïà îñûëƒàè. ʵøåáå ðóûíûœ Òàóçàð àòàñû ñàìàéëàð èåë³ã³í³œ ñîëò‰ñò³ã³íå òàìàí, Áàûð³ëãåè, Ìàéëûàƒàø. Àðàëàƒàø, Ñàòûáàëäû ò. á. æåðëåðä³ îíûñòàíƒàí. Æàçäà Øîøàëû êîë³è, Ñàñûîøàð, Àëûèà³è, îðàëû æàéûëûìäàðûí ìåêåíäåãåí. Êîøåáå ðóûïûœ Æàðàéûœ êîë³íå æàïñàðëàñ æàòàí èåë³êòåð³í³œ ñîëò‰ñò³ê æàƒûíäàƒû äàëàíû Ñèáàè ðóû µïûñòàíƒàï (ʉïòèìåñ, àðïûƒàëû, àðàòåðåê, щëóµçåí äåãåí æåðë åð). Óåç䳜 ñîëò‰ñò³ê øåò æàƒûíäà Ñèáàí, ʵøåáå, Áàëòà ðóëàðûíûœ á³ðãå ûñòàï, á³ðãå êîø³ï æ‰ðó³ æè³ êåçäåñêåí. Á±ë æåðäå Àñàðû, ±ëñàðû ðóëàðûíûœ äà á³ðíåøî àóûëû àíàòòàñà æ‰ðãåí. Áàëòà ðóû òóðàëû ñºë òîòàëà êåòêåí æµè. Áàñà ðóëàðìåí ñàëûñòûðƒàíäà àäàì ñàíû àç áîëñà äà, îë êåðåéëåð àðàñûèäà ìåéë³íøå ±ðìåòòåëåä³. Á±ë ðóäûœ îê³ëäåð³ áàñà Êåðåé䳜 ðóëàðû àðàñûíäà øàƒûí òµï áîëûï ò±ðûè, ñîëàðìåí á³ðãå ûñòàéäû æºíå æàç æàéëàóƒà äà á³ðãå àòòàíàäû. Ïåòðµïàâë óåç³íäå êåðåéëåð 509 àóûë ±ðûï, îëàðäà 4380 îæàëû áîëäû, á±ë îëàðäûœ æàëïû ñàíûèûœ 38,5 ïðîöåíò³ åä³. Ñåìåé îáëûñûíûœ ±ðàìûíà åíãåí êåðåéëåð Çàéñàí, ¤ñêåìåí, àðàðàëû óåçäåð³í³œ àóìàƒûíäà í僉ðëûì æèíàû ò±ðäû æºíå Ïàâëîäàð, Ñåìåé óåçäåð³íäå øàƒûè òîïòàðû îðíàëàñòû. àðàðàëû óåç³íäå Êåðåé òàéïàñûíûœ åê³íø³ ³ð³ àòàëàðû Àáà êåðåéëåð ìåêåèäåä³. àðàëûï îòûðƒàí óåçäå á±ë àòàëàðäûö îê³ëäåð³ïåï Æàñòàáàí ðóû ìåí îíûœ îñàé, Áåêíàçàð äåãåí àòàëàðû îíûñòàíäû. Á±ë àòàëàð óåç䳜 øûƒûñ æàƒûíäà Øûœƒûñ æîòàñûíàí ñîëò‰ñò³êøûƒûñà àðàé, Àùûñó ìåí Øàƒàí µçåíäåð³í³œ àðàñûíà îðíàëàñàí رáàðòàó æàçûƒûí, Áààíàñ µçåí³í³œ áîéûí ìåêåè åòêåí. îñàéͱðàëû, Ñàðûáàé, Ìàëìûð, àñà àòàëàðûíàí ò±ðäû; Áåêíàçàð, Øîàíòàé, îæàêåëä³, Ìàëäûáàé, Ìîæà àòàëàðüãàà áîë³íä³ (5êåñòå). îñàéëàðäà 1477 îæàëû, àë áåêíàçàðëàðäà 1098 øàðóàøûëû áîëûï, îëàð Äåãåëåœ, Áààíàñ áîëûñòàðûíà á³ð³êò³. Á±ë àòàëàðäûœ øàƒûí òîïòàðû ͱðà, Æàðëû îçåïäåð³í³œ àðàëûƒûïà (óåç䳜 ñîëò‰ñò³ã³íäå) îíûñòàíäû. Çàéñàû óåç³íäå Êåíä³ðë³ê áîëûñûïûœ êµïø³ë³ã³ àáà êåðåéëåð áîëäû. Áîëûñ øûƒûñûèäà ûòàéìåí øåêòåñ³ï æàòòû; îíûœ (áîëûñòûœ) ñîëò‰ñò³ê øåêàðàñû àðàòàë æºíå Æåìåíåé µçåíäåð³í³œ, áàòûñûèäà ‡éäåïå µçåí³í³œ áîéûìåí, îíûœ àƒûñûè áîéëàï æîƒàðû àðàé Ñàóûð æîòàñûíà äåé³í áàðäû, µœò‰ñò³ê øåêàðàñû Ñàóûð æîòàñûìåí îòò³. Îñû àóìàòà Êåíä³ðë³ê áîëûñûíäàƒû àáà êåðåéëåð䳜 9 ñòàðøûíû îðíàëàñòû. Áîëûñà àáà êåðåéëåð䳜 1757 øàðóàøûëûƒû á³ð³êêåí, îëàðäûœ áàñòû ðóëàðû ìûíà æåðëåðãå îíûñòàíƒàí: Æàñòàáàí Ñàóûð æîòàñûíûœ ñîëò‰ñò³ê áàóðàéûí ûñòàƒàí; Ìåðê³ò Ñàóûð æîòàñûíûœ ñîëò‰ñò³ê áàóðàéûíäà, ñîíäàéà Ê³øêåïåòàóäà, سð³êàéûœ áîéûèäà, Êåíä³ðë³ê µçåè³í³œ àœƒàðûíäà æºíå Ñàóûðäüù îœò‰ñò³ê áåòêåé³íäå ûñòàóëàðû áîëƒàí; æàéëàóû Àëòàéäàƒû ûðàí, îáäà µçåíäåð³í³œ àœƒàðûíäà îðíàëàñàï. Ìåðê³ò ðóûíûœ µê³ëäåð³í îðûñ ñàÿõàòøûëàðû ñê³í³œ á³ð³ïäå îñû îëêå賜 òàóëûòàðû äåï àòàéäû, µéòêåí³ îëàð æûëäûœ êîï ìàóñûìûè òàóäà µòê³çåò³í åä³; ƺèòåêåé ðóû سë³êò³ æºíå Êåíä³ðë³ê µçåíäåð³í³œ àœãàðûèäà, Òàðáàƒàòàéäûœ http://kazchronic.host.kz


ñîëò‰ñò³ê áàóðàéûíäà ûñòàï, ûðàí, îáäà, Ñààé µçåíäåð³í³œ àœƒàðûí, á³ðíåøå àóûëû àðà Åðò³ñò³œ áàñ æàƒûè æàéëàƒàí; Èòåë³ ðóû Áóðûëòîƒàé òðåã³èäå, îíäàƒàí øàœûðàœ Êåíä³ðë³ê àœƒàðûèäà ûñòàƒàí; æàéëàóû àðà Åðò³ñ àœƒàðûíäà áîëƒàí; Øåðóø³ ðóû ûðàïíûœ òµìåíã³ àƒûñûíäà, îáäà µçåï³ àœƒàðüøäàƒû òàóëàðäà, Æàéûð òàóûèäà ûñòàƒàí. Ã. Å. ÃðóììÃðæèìàéëîíûœ ìºë³ìåòòåð³ òîëû åìåñ, êåé³í åë ³ø³èåí æèíàëƒàè ìàòåðèàëäàðƒà ñºéêåñ, àáà êåðåéëåð àëûï æàòàí æåð àóìàƒû ìûíàäàé: ûñòàóëàðû àðàòàë, Êåíä³ðë³ê µçåíäåð³í³œ áµéû, Ñàéàí òàóû (Ñàóûð æµòàñû ñ³ëåì³íäå), Òåðåêò³, Òåì³ðñó, Æåìåïåé, ‡éäåïå, ûçûëûç µçåíäåð³, Æàëïààðàƒàé äåãåí æåð. Àáà µçåí³í³œ áµéû, Àëòàé æºíå àðîé äåãåí æåðëåð. Îëàðäûœ æàéëàéòûí æåð³ Àëòàéäà: òàóëàðäûœ îðòàñûèäàƒû êµïòåãåí àðûíäû µçåíäåð êåë³ï ±ÿòûí Á±ƒûì‰é³ç êµë³, Ñàðûëòàé ‰ñò³ðò³, Øûáûðàƒàø, Àæàé, ‡ø±ðìû蝵ð, Êîêæîòà àëàïòàðû. Æàç æàéëàóû Ñàóûðäà: Ѻìåè, ‡ëêåí, Æåìåíåé, Òåì³ðñó, ‡éäåèå µçåíäåð³. Àçûíàóëà àáà êåðåéëåð Íàðûï æºíå Á±òûðìà îçåíäåð³í³œ áàñ æàƒûíäà, ºñ³ðåñå àòàëƒàí æîòàëàð àðàñûíäàƒû Øûœƒûñòàé àñóû æàçûƒûèäà êîø³ï æ‰ðãåí. Àáà êåðåé àóûìäàðû ¦ëàíñó (¦ëàíêå) µçåí³í³œ áîéûíà äà îíûñòàíƒàí. Àáà êåðåéëåð æåêå ñòàðøûí áîëƒàí æî, îëàðäà íåáºð³ 146 îæàëû áîëƒàí, ì±íûœ µç³ æàëïû øàðóàøûëû ñàíûíûœ 0,85 ïðîöåíò³ ƒàíà. Îëàð íåã³ç³íåï ¤ñêåìåè óåç³è ìåêåïäåãåí ïàéìàí ðóëàðû àðàñûíäà á³ðãå ³ëåñ³ï ³ê'‰ðãåí. Æàéûëûìíûœ æåò³ñïåó³ àáà êåðåéëåðä³ àëûå ñîëò‰ñò³êêå ѳá³ð ãóáåðèèÿëàðûíà æºíå îœò‰ñò³êòåã³ ûòàé øåã³ïå êµø³ï êåòóãå ìºæá‰ð åòêåí³ æîƒàðûäà àéòûëäû. 1900 æüòëäûœ æåëòîñàí àéûèäà Àëòàé ä³íè ìïññèÿñüøûö áàñòûƒû Áèéñê åïèñêîïû Ñåðãèé áûë àè äåï æàçƒàí: «îñàƒàø ñåëîñûïà æàûè æåðäå (ÒàóëûÀëòàé àèòîèîìèÿëû µáëûñûíäàƒû ×óÿ (Øó àóä.) µçåí³íäå) á³ðïåøå æûëäàï áåð³ á³ç䳜 æåð³ì³çäå øàƒûï ìåìëåêåò, äºë³ðåê àéòàíäà: åðê³í ñ±ëòàïäû áàð. Îïûœ íåã³ç³ï ñàëóøû á³ð êåçäå ûòàè æåð³èå àøûï êåòêåí Ñåìåé ûðƒûçûíûö áàëàñû, µç³í åðê³ï ñ±ëòàí äåï àòàƒàí ªáä³ëäà (Àáäîëëà ðåä.) äåãåï ûðƒûç (àçà Ì. Ì.)... Åðê³íä³ê ñ‰éã³ø ûðƒûçäàðäû ì±íäà êåœ æàéûëûì, áàéòà æåð, àëûìñàëû ñàëûíáàóû, áàñòûòàð;³;ûœ áîëìàóû ûçûòûðàäû. Æàç êåç³èäå îëàð Àëòàéäûœ Àðƒûò, Æàçàòûð æºïå àðààí îçîíäåð³í³œ áàñ æàƒûíäàƒû µòå áè³êòåã³, àäàì æñòå áåðìåéò³í íó îðìàíäàðûíäà ûòàé øåêàðàñûíà æàûƒ³ æåðäå êµø³ï æ‰ðåä³ äå, ê‰çãå àðàé ×óÿ (Øó ðåä.) æàçûƒûìåí Œîñàƒàøà ò‰ñåä³». Åïèñêîïòûœ ìºë³ìåòòåð³ìå àðàƒàíäà, îëàðäûœ ñàíû 200äåé øàœûðà. Æåðã³ë³êò³ ò±ðƒûíäàð, òåëåó³òòåð ìåè îðûñòàð îñàãàø àçàòàðûíàï ûñûì êîðãåíäåð³íåí øàƒûì àéòóäà, ñîèäûòàí åïèñêîï «á±ë îðäàíû ûòàéƒà áîëñà äà, ×óÿäàï áàñà á³ð àøûƒûðà æåðãå àóäàðûï æ³áåðóä³» ñ±ðàéäû. Îëàðäûœ àé àçàòàð åêåïø, àíäàé ðóƒà æàòàòûèûí æºíå îëàðäûœ àéäàï êåëãåí³í ìûíà ‰æàòòàí êµðóãå áîëàäû. 1900 æûëƒû 16òàìûçäà Òîìñê ãóáåðíàòîðû Äàëà ãåíåðàëãóáåðíàòîðûíà ìûíàèû õàáàð ëàäû: 1893 æûëû µç àäàìäàðûìåí á³ðãå Áèéñê îêðóã³í³œ îñàƒàø àëàáûèà æàûí æåðäå êµïòåí áåð³ êµø³ï æ‰ðãåí ûòàé áîäàíû ªáä³ëäà (Àáäîëëà ðåä.) µç³íå áàƒûíûøòû àçàòàðìåï á³ðãå Ðåñåé áµäàíäûƒûèà àáûëäàóäû ñ±ðàƒàí. Ìèíèñòðëåð êµìèòåò³í³œ àçàòàðƒà ±ëûïäû äàëàñû øåã³èäå êµø³ï æ‰ðó³íå ð±ñàò åòó òóðàëû 1880 æûëƒû 22àðàøàäà áåê³òêåí åðåæåñ³èå ñºéêåñ, îëàðƒà æàëãà àëûé óàûòøà ïàéäàëàèó ±ûƒûìåí à냱òû æºíå Óçåê îçåíäåð³ àœƒàðûíäàƒû áîñ æåðëåð áµë³íãåí. Øûœƒûñòàé àçàòàðû ñèÿòû, «êåðåé, íàéìàè òàéïàñûíàí» òàðàƒàí îñàƒàø àçàòàðû äà á±ðûï Ðåñåé áîäàíû áîëìàƒàí æºíå áàñòàèûäà Ñåìå³³ îá ëûñû øåã³íäå ò±ðûè, ñîä àè ñîœ Ìîíƒîëèÿƒà êåò³í àëƒàí. XIX ƒàñûðäûœ 80æûëäàðûíûœ áàñ êåç³íäå îëàð Ðåñåé øåã³íå àéòûï êåë³ï, 1900 æûëƒû 30ìàóñûìäà Ðåñåé áîäàíäûƒûíà àáûëäàèãàí. Ñåìåé îáëûñûíûœ âèöåãóáåðíàòîðû 1900 æûëƒû 2æåëòîñàèäà Äàëà ãåèåðàëãóáåðïàòîðûíà æîëäàƒàí õàòûíäà êåéá³ð ìºë³ìåòòåðä³ áûëàé äåï àèûòàé ò‰ñåä³: «...Áèéñê îêðóã³ øåã³ïäîã³ îñàƒàøòà ò±ðàòûí ûðƒûçäàð 1867 æûëû... îðûñ áîäàïäüòƒûí àáûëäàóäàí áàñ òàðòûï, ûòàé øåã³íå îò³ï êåòêåí ûðƒûçäàð, àë ñîäàí ñîœ îëàð ä‰íãåí http://kazchronic.host.kz


êîòåð³ë³ñ³ (ØûœæàíäàƒûÌ. Ì.) êåç³íäå îðûñ øåêàðàñûíàí µò³í, îñàƒàøà êµø³í êåëä³ äå, îñû êåçãå äåé³í Òîìñê ãóáåðíèÿñûíûœ æåð³íäå ò±ðûï æàòûð. Àòàëƒàí ûðƒûçäàð 100 øàœûðàà æåòåä³... Îëàðìåí á³ðãå êµðø³ëåñ ¤ñêåìåí óåç³ Øûœƒûñòàé áîëûñûíûœ 100 øàœûðàòàí àñòàì ûðƒûçäàðû êµø³ï æ‰ð, ñåáåá³ îëàðäûœ ò³ðêåëãåí îðûíäàðûíäà áîñ æåð æ. Ñîïûìåí, æàœà æàéûëûìäàð ³çäåñò³ðó àáàêåðåéëåðä³ ûòàé ìåí Ìîíãîëèÿ øåã³íå êµøóãå ìºæá‰ð åòò³. ʵïòåãåí êåðåé ðóë àðû åë³ì³çäåè òûñ æåð ëåð äå àëûï îéäû: îëàð Ìîíƒîëèÿäà Áàÿèµëãèé àóäàèûíûœ íåã³ç³í ±ðàäû, ûòàéäà îðòàëûƒû Ñàðûñ‰ìáå (àç³ðã³ Àëòàé àëàñû Ðåä.) äåï àòàëàòûí îêðóã áîëûï, Àëòàé áîêòåð³íå îíûñòàíäû. Êåðåéëåð䳜 æåêå àóûìäàðû Ñåìåé óåç³íäå: Åðò³ñò³œ ñµë æàƒàëàóûíäàƒû Îçåðíûé ïîñåëêåñ³íåí Ïüÿíîÿðñê ïîñåëêåñ³íå äåé³íã³ 10 øàûðûìäû µœ³ðìåí øåêòåñåò³í æåðëåðäå äå ò±ðäû; Åðò³ñò³œ îœ æàƒàëàóûíäàƒû Áåëàƒàø äàëàñûíäà äà åäºó³ð êµøïåíä³ êåðåéëåð ìåêåíäåãåè. Îëàð áàðëûãû 12 525 øàðóàøûëû áµëûï, åê³ áîëûñà áµë³íãåí, àçûíàóëà òîïòàðû Îðòà æ‰ç òàéïàëàðûíûœ áàñà áîëûñòàðûíà äà åíãåí. Åðò³ñ µœ³ð³ êåðåéëåð³ á³ð³íø³ àòàëàðãà íåã³ç³íåí, æîƒàðûäà, àéòûëƒàíûíäàé, Îðòàëû æºíå Ñîëò‰ñò³ê àçàñòàíäà îíûñòàíƒàí àøàìàéëûëàðƒà æàòàí. Ñåìåéäåã³ àøàìàéëû êåðåéëåð Àñàðû, ±ðñàðû, Ñèáàí ðóëàðû áî냺í. Ïàâëîäàð óåç³íäå àøàìàéëûêµðåéëåðäåí íåáºð³ 376 øàœûðàœ áîëûï, îëàð Åðò³ñò³œ ñîë æàƒàëàóûíäà Áîáðîâ ïîñåëêåñ³ ò±ñûíäà îíûñòàíƒàí. Êåðåéëåð䳜 á³ðíåøå àóûìû ¦ëû æ‰ç䳜 æåð³íäå Ëåïñ³ óåç³íäå Íàðûí µçåè³íäåã³ àðàøèåí, Áåð³êàðà àëàáûíäà, ñîíäàéà Àÿãµç µçåí³íäå㳠ʵêòàë àëàáûíäà îðíàëàñàí.

http://kazchronic.host.kz


ÓÀ Óà òàéïàñûíûœ ðóëàðû ìåè àòàëàðû æàðëàðäû ³ãóûï øûƒó êåç圳íäå àçàòàðäûœ Îðòàëû æºíå Øûƒûñ àçàñòàíƒà àéòûï îðàëóû ò±ñûíäàƒû æàëïû àƒûí áîéûíøà îçƒàëƒàí. Áàñòàïûäà óàòàðäûœ á³ðíåøå àóûìû Åðåéìåíòàó ³êàçûƒûíà (ìûñàëû, Ò±ðàîïà àëàáû) îíûñòàíƒàí äà, áàñàëàðû Åðò³ñò³œ îœ æàƒàëàóûèà (Àðàòàó òàóû æàçûƒûíà) êåòêåí. Åðåéìåíòàóäàè îëàð Åðò³ñò³œ ñîë æàƒàëàóûíà, Øàð, Àùûñó ñåê³ëä³ µçåíäåð áîéûíà êµøåä³. Åðò³ñò³œ îœ æàƒàëàóûíäà óàòàðäûœ á³ðàçû æàëƒà: 1 øàœûðàà 40 òèûí, 1 ³ð³ àðàƒà 15 òèûè, 1 îéƒà 5 òèûí, ºðá³ð øàœûðàòûœ ò‰ò³í ñàëûƒûèà 30 òèûí òµëåïó êàáèïåòò³ê æºíå ºñêåðè æåðëåðäå êîø³ï æ‰ðãåí. Æàéûëûì ìåè ó÷àñêåëåðä³ æàëƒà àëàòûè àøàñû áµëìàƒàè êåéá³ð àóûìäàð Åðò³ñò³œ ñîë æàƒàëàóûíà, àë áàñàëàðû Òîìñê ãóáåðèèÿñû ìåè Àëòàé òàóëû µêðóã³í³œ æåðëåð³èå êåòåä³. Ìûñàëû, Æàíñàðû ðóû 1876 æûëƒà äåé³í Àëòàé òàóëû îêðóã³øœ æåð³èäå ûñòàï æ‰ðãåè äå, µç³í³œ Ñåìåé îáëûñûèà îñûëóû ñåáåïò³ Åðò³ñêå êîø³ï êåëóãå ìºæá‰ð áµëƒàí. XIX ƒàñûðäûœ á³ðøø³ æàðòûñûèäà óàòàð áàðëû îêðóãòåðäå îíûñòàíäû äåóãå áîëàäû, àëàéäà îëàð Àÿãîç, Àìàèàðàƒàé (±ñì±ðûí), Áàÿïàóûë ñûðòû îêðóãòåð³ ìåè Îìáû ³øê³ îêðóã³èäå êîï áîëãàí. Ñàëû òµëåìåãåí áîëûñòàð æµè³íäå æàñàëƒàí 1841 æûëƒû âåäîìîñòü áîéûèøà, îíäàéëàð: ÑàðìàíÓà áîëûñûïäà 3220 àäàìû, 736 øàœûðàƒû áàð 12 àóûë, àë ØîƒàÓà áîëûñûèäà 3999 àäàìû, 913 øàœûðàƒû áàð 14 àóûë áîëƒàí. Óàòàðäûœ åê³ áîëûñûíäà áàðëûƒû 26 àóûë, 1649 øàœûðà, 7219 àäàì åñåïòåëãåí. Á±ë êîøïåíä³ëåð µçäåð³í Óàòàè òàðàƒàí ñåã³ç³íø³ áóûïáûç äåï á³ëåò³í àƒàéûíäû Øîƒà ìåí Ñàðìàííûœ ±ðèàòàðû (6êåñòå). ѳá³ð øåá³ òðåã³íäå êµø³ï æ‰ðãåí 374 øàœûðà óàòàð 7ø³ êàçàê ïîëê³í³œ æåð³íåí óûï øûƒàðûëûï, 1844 æûëû Àÿãµç îêðóã³í³œ Óà áµëûñòàðûíà îñûëäû. صƒà (6 àóûë, 621 øàœûðà) ìåí Åðãåíµêò³ óà (5 àóûë, 430 øàœûðà) á³ð³êêåè á³ð Óà áîëûñû Òîìñê ãóáåðíèÿñûíäàƒû Áèéñê îêðóã³í³œ æåð³íäå, ×åðåìóõîâ æºíå Áåëîêàìåííûé ñòàíèöàëàðûÿà æàûí æåðäå êµø³è æ‰ðãåí. Àë îëàð áàðëûƒû 11 àóûë áîëûï, 1051 øàœûðàòû á³ð³êò³ðãåí. Áàÿíàóûë, Àìµëà ñûðòû îêðóãòåð³íå îñûëƒàí óàòàðäûœ êµïø³ë³ã³ Òîìñê æºíå Òîáûë ãóáåðíèÿëàðüøäà êµø³ï æ‰ðãåí. 1849 æûëƒû äåðåêòåð áîéûèøà, 4 ºê³ìø³ë³ê àóûëäàœ (384 øàœûðà) ò±ðàòûí Áàÿïàóûë óàòàðû (åðãåíåêò³ óà ðóûíûœ Áèäàëû àòàñû 6êåñòå) Òîìñê ãóáåðèèÿñûíûœ Áèéñê îêðóã³íäåã³ Ñåìèÿð ñòàíèöàñûíûœ ìàœûíäà, Ñàðáåóáåë àëàáûíäà, ñµíäàéà Òîáûë ãóáåðíèÿñüøûœ Îìáû îêðóã³íäå, Ïåñ÷àíûé ñòàíèöàñûíà æàûè ìàœäà êµø³ï æ‰ðãåí. 1840 æûëƒû äåðåêòåðãå àðàƒàíäà, àøûëìàøû áîëƒàí ʵêïåêò³ îêðóã³ è³åã³íäå Äåëáåãåòå³³ òàóû ìåí Æàðòàñ àëàáûïàí Øàð îçåè³ïå, ²Òðèêàçäàï ñîëò‰ñò³êáàòûñà êàðàé 150 øàûðûì àøûòûòà êµø³ï æ‰ðãåï óàòàðäûœ 170 øàœûðàƒû áîëƒàí. Îìáû îêðóã³íäåã³ êàçàê ïîëêòåð³ æåð³íäå êµø³ï æ‰ðãåè óàòàð êµï áîëƒàí. Ìûñàëû, 5ø³, 6øû êàçàê ïîëêòåð³í³œ æåð³íäå (±ëàèäû äàëàñû)665 øàœûðà, Åðò³ñò³œ ñîë æàƒàëàóûíäàƒû 10 øàûðûìäû µœ³ðäå, 7ø³ ïîëêò³œ æåð³íäå 909 øàœûðà êîø³ï æ‰ðãåï. Àìîëà ñûðòû îêðóã³íå µñûëƒàí 10 àóûìíàí ò±ðàòûí (898 øàœûðà) صƒà Åðãåíåêò³ óà (Áèäàëû, Æàíñàðû àòàëàðû 6êåñòå) ðóëàðû äà îêðóãòåí òûñ æåðëåðäå: Òîìñê ãóáåðèèÿñû³³ûœ Áèéñê îêðóã³èäîã³ Ëåáÿæüå, ßìûøåâ, Ñåìèÿð ñòàøòœàëàðû ìàœûèäà: Òîáûë ãóáåðèèÿñûíûœ Îìáû îêðóã³íäåã³ Êà÷èðû æºíå Ïåñ÷àíûé ñòàíèöàëàðû àðàëûƒûèäà, ×åðëàê ñòàøùàñûíûœ ìàœûïäà, ñîíäàéà 7êàçàê ïîëê³í³œ æîƒàðûäà àòàëƒàí ñòàíèöà ë àð ìàœûíäàƒû Ëëåð³íäå êîø³ï æ‰ðãåè. ѳá³ð âåäîìñòâîñû æåð³í³œ áàòûñûíäà, Îðûíáîð âåäîìñòâîñûíûœ æåð³ìåí øåêòåñ, Àìàíàðàƒàé óàòàðû îðíàëàñàí. http://kazchronic.host.kz


Óàòàðäûœ øàƒûí òîïòàðû ʳø³ æ‰ç䳜 æåð³íäå, Òàìäû, àðàîáäà æºèå Ñàðûîáäà µçåíäåð³è³œ áàñ æàƒûè ìåêåíäåãåí. ¤ç òàéïàëàñòàðûíàí áµë³í³ï àëƒàè á±ë óàòàð ʳø³ æ‰ç ðóëàðû (ºë³ì‰ëû, áàé±ëû òàéïàëàðû) àðàñûíäà îíûñòàíƒàí. Á±ëàð, ì±íäà íå æàð øàïûíøûëûƒûèàí êåé³í àëƒàí íåìåñå µç òàéïàëàñòàðûìåí ðåíæ³ñ³ï, µëàðäàí àéûðûëà êµøêåí áîëñà êåðåê. Ñûñû æè³ áîëàòûè ±áûëûñ. Ìûñàëû, Îðòà æ‰ç òàéïàëàðû àðàñûíàí µç ðóëàñòàðûíàí áµë³í³ï, Îðòà æ‰ç àóûìäàðûíà êåò³ï àëƒàíûíà êµï áµëƒàè æàƒàëáàéëûëàðäû, òàìàëàðäû ò. á. æè³ êåçäåñò³ðóãå áîëàäû. ¤ñêåìåí óåç³í³œ æåð³íäå, Á±òûðìà µçåí³í³œ áàñ æàƒûèäà æºíå Àðøàòû òàóûíûœ òµœ³ðåã³íäå êåðåéëåðìåí á³ðãå óàòàðäûœ 68 îæàëûƒû êµø³ï æ‰ðãåí. Ñåìåé óåç³íäå óàòàðäûœ 5728 îæàëûƒû áîëƒàí. Òµðò áîëûñ ïåí ûçû띱ì áîëûñûíûœ á³ð áµë³ã³ ñîëàðäàí ±ðàëƒàí. Îëàðäûœ îðíàëàñàí æåðëåð³ Ñåìåé àëàñûíàí îœò‰ñò³êêå àðàé Ñåìåéòàó, Áåëòåðåê, Àðàëû òàóëàðûèûœ æàçûƒû, Àùûêµë µçåí³í³œ òµœ³ðåã³ æºíå Àùûñó µçåí³í³œ áàñ æàƒû. Îëàð Åðò³ñò³œ îœ æàƒàëàóûíäà óåç䳜 10 øàûðûìäû µœ³ð³í áîéëàé æºíå îäàí ºð³ øûƒûñà àðàé Ëåáÿæüå, ×åðíûé ïîñåëêåëåð³ àðàëûƒûíäàƒû æàçûà îðíàëàñàí. Åðò³ñò³œ îœ æàƒàëàóûíäàƒû Áåëàƒàø äàëàñûíäà àçàòàð Êàáèíåòòåí, ѳá³ð êàçàê ºñêåð³íåè æàëƒà àëƒàí àðàµçåê, àðàƒàíäû ò. á. «áîñ äàëà» äåï àòàëàòûí æåðëåðäå ò±ðäû. XVIII ƒàñûðäûœ àÿƒûíäà Æàëàðàƒàé (Øóëüáà òîƒàéû) ìåí àðàµçåê (Ðåìåâ äàëàñû) îðìàíäàðû ì‰ëäå áîñ áîëƒàí. ûñ êåç³íäå á±ë æåðëåðãå ñîë æàƒàëàóäàí ìàë àéäàï ºêåë³í³ï æ‰ðãåí. 1780 æûëäàð øàìàñûíäà Óà òàéïàñûíàí øûàí Åñ³áàð µç ðóëàñòàðûìåí Æàñû àðàµçåêêå (Ðåìåâ äàëàñû) îèûñòàíäû. Îë êåçäå á±ë îíûñòàíóøûëàð àëûì òµëåìåãåû. XIX ƒàñûðäûœ àëƒàøû îòûç æûëäûƒûíäà Ñåìåé îêðóãò³ê ïðèêàçû æàœà œîèûñòàíóøûëàðäàí Áàéóà áîëûñûí ±ðûï, îë 1874 æûëû îíûœ àòû Áåëàƒàø áîëûñû äåï µçãåðò³ëä³. Á‰ë áîëûñòà 1444 îæàëû áîëƒàï, àë îíûœ 25,75 ïðîöåíò³ óàòàðäûœ îæàëûòàðû åä³. Áåëàƒàø äàëàñûíäàƒû ò‰ðë³ òàéïàëàð ðóëàðûíûœ µçäåð³ï ûðû ðó äåï àòàƒàíûí êîðñåòå êåòó îðûíäû. Ïàâëîäàð óåç³íäå óàòàðäûœ 1399 îæàëûƒû áîëƒàí. Îëàð Åðò³ñò³œ îœ æàƒàëàóûíäàƒû 10 øàûðûìäû µœ³ðäåí (Êðóòîÿð ïîñåëêåñ³ Ïåñ÷àíûé ïµñåëêåñ³) øûƒûñà àðàé Áàðàáèí äàëàñûìåí øåêòåñ³ï æàòàí êµïòåãåí êµëäåðãå äåé³èã³ äàëàƒà îðíàëàñàí. Óàòàð èåë³ã³í³œ îœ-ò‰ñò³ê øåã³ ªæ³-Áîëàò-àðàñó êµëäåð³ áîéûìåí µòêåí. Åðò³ñ µœ³ð³èå óàòàðäàí èåã³ç³íåí àëƒàíäà Áèäàëû (Åðãåíåêò³ óà) òàðìàƒûíûœ ªæ³áåê, Àáûðàé àòàëàðû ìåí àçäàƒàí Øîƒà ðóû (6-êåñòå) îèûñòàíäû. àçàñòàííûœ ñîëò‰ñò³ã³èäå, Ïåòðîïàâë óåç³íäå, óàòàð Îáàƒàí µçåí³í³œ øûƒûñ æàƒàëàóûíäà, Àëàáîòà, îéáàƒàð, Øàëàð, Æàðàéûœ, Øîøàëû êµëäåð³í³œ æàçûƒûíäà, Åñ³ë, îéáàƒàð, Ò‰íò‰ã³ð µçåíäµð³íäå êµø³ï æ‰ðãåí. Îíäàƒàè øàœûðà Òåêå µçåè³ ìàœûíäà îèûñòàíƒàè. Ïåòðîïàâë óåç³íäå 221 àóûë (2260 øàðóàøûëû) áîëƒàí, á±ë áàðëû øàðóàøûëû ñàíûèûœ 19,8 ïðîöåïò³ áîëàäû. Óåçäå åðãåíåêò³ óà ðóûíûœ àóûìäàðû êµá³ðåê òå, Øîƒà ðóûíûœ µê³ëäåð³ àçûðà áîëƒàí (6-êåñòå).

http://kazchronic.host.kz


ÎŒÛÐÀÒ Îðòà æºíå ¦ëû æ‰çäåð àçàòàðûíûœ ðóëûòàéïàëû ±ðàìûíûœ 1748 æûëû À. Òåâêåëåâ æàçƒàí ñóðåòòåìåñ³íäå îœûðàòòàðäûœ «ê‰øò³ ðó» åêåí³, «Îðòà îðäàƒà æàòàòûíû», êµá³íäå «‡ëêåí îðäàìåí á³ðãå êµø³ï æ‰ðåò³í³» àéòûëƒàí. Ø. Ø. Óºëèõàíî⠝îœûðàòòàðäûœ Îðòà îðäàäàí Óºëè õàí ò±ñûíäà (XIX ƒàñûðäûœ á³ð³íø³ æàðòûñû) áµë³í³ï, «Á±õàðàäà, îàíäà, Òàøêåïòòå, áºð³íåí á±ðûí àðàòàóäà æºíå Òàëàñ µçåí³ áî³³ûûäà µçáåê ðóëàðûìåí (êµðø³ëåñ) êµø³ï æ‰ðåò³í³í» æàçƒàí. Õàáàðëàð àðàñûíäàƒû àéûðìàøûëû 80 æûëƒà æóû, á³ðà îëàðäûœ (îœûðàòòàðäûœ), Îðòà Àçèÿ ìåí ¦ëû (‡ëêåí) æ‰ç îíûñòàðûíà êåò³ï àëƒàíû æàéûíäà XVIII ƒàñûðäûœ îðòàñûíäà äà, XIX ƒàñûðäûœ á³ð³ïí³³ æàðòûñûïäà äà àéòûëàäû. Àë îëàðäûœ á±ëàéøà êåò³ï àëóûíà íå ñåáåï áîëƒàïûí àâòîðëàð àéòïàéäû. Îñûíû àèûòàóƒà òûðûñàéû, äåãåíìåû, áàñà òàéïàëàð òàðèõûíäà áàéàëà áåðìåéò³í òàéïàïûœ á±ëàéøà æàïïàé êµø³ï êåòó êîð³í³ñ³ àéûí áîëó ‰ø³í á±ë òàéïàïûœ òàðèõûíà ûñàøà òîòàëûï µòó êåðåê. Íà ñîë Óºëè õàè êåç³íäå àéðûëà êµøó䳜 áîëƒàíû ðàñ, ñîë õàí òàðàïû³³àí êîðñåò³ëãåí ûñûìøûëûà íàðàçûëû ðåò³íäå 1797 æûëû 15000 øàœûðà àðƒûíäàðäûœ Åðò³ñò³œ îœ æàƒàëàóûíà êµø³ï êåòêåí³í àéòñà òà áîëà äû. Á³ðà îë àðƒûíäàð (àòûƒàéëàð) àëàé îíûñ àóäàðñà äà Îðòà æ‰ç æåð³ ³ø³èäå àëƒàí, àë îœûðàòòàð á±ðûíƒû ìåêåí³íåí ì‰ëäå øûƒàíäàï. îœò‰ñò³ê µœ³ð³íå òûì òåðåœäåï êåòêåí³í êµðåì³ç. ̱íûœ ûñàøà òàðèõû ìûíàäàé. XVIII ƒàñûðäà îœûðàòòàð êµøïåíä³ µçáåêòåð䳜 ìåìëåêåò³ êåç³íäå áîëƒàí á‰ðûíƒû ±ä³ðåò³íåí àéðûëäû, àë îë êåçäå îœûðàòòàð îíûœ æàóûíãåðë³ê ñîë àíàòûíà åíãåí åä³. Øàéáàèè õàí Äåøò³ûïøàòàí Ìàóàðàííàõðƒà áåò á±ðƒàí êåçäå êµïòåãåí îœûðàòòàð ñîë æàóëàï àëóøû õàíƒà åð³ï êåòò³. Øàéáàíè õàí àçà òàïàííàí êåé³í Ìàóàðàíûàõðäà µçàðà ûðûñ ê‰øåé³ï, XVI ƒàñûðäûœ àÿƒû XVII ƒàñûðäûœ áàñûíäà îë äåðáåñ åê³ õàíäûà: ìàœƒûòòàð áàñàðƒàí Á±õàðà æºíå îœûðàòòàð áàñàðƒàí Õèóà õàíäûòàðûíà áîë³íä³. Ìàóàðàííàõðƒà êåòêåí îœûðàòòàð àðààëïà õàëû êîìèîíåíòòåð³í³œ á³ð³íå àéíàëäû. Äåøò³ûïøà äàëàñûíäà àëûï, àçà õàëûíûœ ±ðàìûíà åèãåí îœûðàòòàð Îðòà Àçèÿ õàëûòàðû òàƒäûðûèà æàñàƒàí á±ðûíƒû çîð ûïàëûíàí åíä³ àéðûëûï àëäû. Á‰ë àðàäà, ºðèíå, õàëû òàðèõûíäà ò±òàñòàé á³ð òàéïàíû àëàéäà òîìåíäåòó èåìåñå äºð³ïòåó áàð äåóãå áîëìàéäû. Ôåîäàëäû äºó³ðäå æåêå á³ð àäàì ìåí îíûœ òàéïàñûíûœ áèë³ê åòó³, îíûœ áàñà àäàìäàðƒà íåìåñå áàñà òàéïàëàðƒà ‰ñòåìä³ê æ‰ðã³çó³í êµðñåòêåí. XVIII ƒàñûðäà îœûðàòòàðäûœ àçà îƒàìûíäàƒû æàƒäàéû (ìàœûçû) àûäàé áîëƒàí? Áåëã³ë³ á³ð òàéïàíûœ, ðóäûœ ñàëìàƒû ±ëûñòû, ñòàðøûíäûòû (ðåñìè ‰æàòòàðäà àëûíƒàè òåðìèèäåð) áàñàðƒàí æåêå àäàììåí (õàíìåí, ñ±ëòàíìåí, áàòûðìåí, áèìåí) áàéëàíûñòûðûëƒàí. Á±ë æåêå àäàì ìåí îíûœ òµœ³ðåã³íäåã³ëåð, íåã³ç³íåí îíûœ æàûí òóûñòàðû µç ðóëàñòàðûíûœ, µç òàéïàëàñòàðûíûœ ì‰ääåëåð³í îðƒàó àðûëû µç³ äå æîƒàðûëàï, æàéûëûìäàðäû èåëåíó ìåí îƒàì µì³ð³íäå µç áåäåë³í êµòåðó ‰ø³í àæåòò³ ê‰øêå èå áîëƒàí. Íàéìàíäàðäûœ 40 000 øàœûðàƒûí áèëåãåí Áàðà ñ±ëòàí, îñû òàéïàíûœ 10 000 øàœûðàƒûí áàñàðƒàí ʉø³ê õàí, Àòûƒàé ðóûí á³ð îëûíäà ±ñòàƒàí Àáûëàé ñ±ëòàí, ûïøà ±ëûñûí ñîœûíàí åðòêåí Òµëå áàòûð ò. á. îñûíäàé ò±ëƒàëàð áîëƒàí. Òåì³ðàçûòàé æåêå ò±ëƒàëàðû áîëìàéûèøà, µç ì‰ääåëåð³í îðƒàó µòå èûí åêåí³í êµøïåíä³ëåð äå ò‰ñ³í³ï, îëàð êµá³íåñå Øûœƒûñ ±ðïàòàðûí òàœäàï àëƒàí. Ìûñàëû, Òîáûòû ðóûíàí øûàí Òîòàìûñ ʵêøåòàóäàí Øûœƒûñòàóƒà Àáûëàé õàèíûœ ê³ø³ ±ëû òîƒûç æàñàð Øàìàíû ºêåë³ï, îë êîï ±çàìàé Òîáûòû ðóûíûœ ñ±ëòàèûíà àéïàëƒàè. Øàìà ñ±ëòàí òîáûòûëàðäûœ ì‰ääåëåð³è îðƒàƒàï, ñîíäûòàí XIX ƒàñûðäûœ 40æûëäàðûíäà Äàäàí òîáûòûëàðäû Áàëàø êµë³ïå äåé³í àïàðûï, îëàð á‰ðûòòãû æàéûëûìäûòàðúòòò íå ë åíãåí. ̱íäàé (æåêå àäàì ìåí ðó, òàéïà àòûèàñòàðûèàí) ìûñàëäàð àç åìåñ. ̳íå, îñû àðàäà http://kazchronic.host.kz


ìûèàäàé ñ±ðà òóàäû: îœûðàòòàðäà µç ì‰ääåëåðø îçäå𳠝îðƒàé àëàòûíäàé ê‰ø áîëäû ìà, îëàðäûœ àðàñûíäà Àáûëàé õàí, Áàðà ñ±ëòàí, àçûáåê áè ñèÿòû ò±ëƒàëàð êåçäåñò³ ìå? Ò³ëìºø Ì. Àðàïîâ àéƒàòàðûíûœ æàçáàñûíäà (1749) Íàéìàí ðóëàðûìåí æºíå Àðãûí òàéïàñûíûœ àðàêåñåê ðóûìåí àòàð Áàðà ñ±ëòàí ºñêåð³í³œ íåã³ç³í îœûðàòòà𠝱ðàƒàíû, ñîë îœûðàòòàðäûœ Áàðà ñ±ëòàí ±ëûñûìåí àòàð áîëƒàíû àéòûëƒàí. 1749 æûëû 10000 øàœûðà îœûðàò Ðåñåé áîäàíäûƒûí àëûï, îëàðäûœ àòûèàí îœûðàòòàð îç æåòåêø³ñ³ åò³ï ñàéëàƒàí ïàéìàí ±ëûñûíûœ áèëåóø³ñ³ Áàðà ñ±ëòàí àíò áåðãåí. Ã. Âîëêîèñêèé䳜 ìºë³ìåòòåð³íäå: 15000äàé îòáàñûíàí ò±ðàòûí 12 àòàñû áàð, æàçäûã‰ï³ ʵêñó, àðàòàë îçåíäåð³ ìàœàéûïäà, Àòóàðòàóäà êµø³ï æ‰ð³ï, ûñòûã‰è³ Ò‰ðê³ñòàí ìåí Òàøêåûòêå àðàé êåòåò³í «íàéìàíîœûðàò ðóû» òóðàëû àéòûëàäû. Ñîíûìåí, XVIII ƒàñûðäà îœûðàòòàð àéñûá³ð ±ëûñòûœ áµë³ã³ áîëûï, «îç³í áèëåóãå» ñûðòòàí æåêå àäàì øàûðûï àëûï îòûðƒàí. Á±ë ñ³ðº, êµøïåíä³ë³ê ðóäûœ, òàéïàíûœ ìàóñûìäû æàéûëûìäàðäû ïàéäàëàïóûí á³ðøàìà àèûòàëóûí àæåò åòêåí³ìåí, îëàðäû µçãå ðó òîïòàðûèûœ áàñûï àëóû ñèðåê êåçäåñïåéò³í ±áûëûñ áîëƒàíûí, ñîíäûòàè æàéûëûìäàðäû áàñûï àëóƒà àðñû ò±ðóƒà æºíå îç ì‰ääåëåðø îðƒàóƒà àá³ëåòò³ ê‰ø êåðåê åòêåí³í êµðñåòåä³. îœûðàòòàð àäàì ñàíû í僱ðëûì êµï òàéïàëàðäûœ (ìûñàëû, íàéìàíäàðäûœ íåìåñå àðƒûíäàðäûœ) ꉳíœóàòûíà òµòåï áåðå àëìàƒàí äà, ñîíûœ «µç³í áèëåó³íå» ìîéûíñ±íóƒà îì³ð䳜 µç³ èòåðìåëåãåí. Òåã³íäå, îœûðàòòàðäûœ á³ðåñå àðƒûíäàðìåí (àðàêåñåê ðóûìåè), á³ðåñå íàéìàèäàðìåï á³ð³ãó³íå îñû ñåáåï áîëñà êåðåê. µœûðàòòàð µçäåð³è³œ êµø³íîíó êåçäåð³è³œ áºð³íäå îœò‰ñò³êêå, Ò‰ðê³ñòàí ìåí Òàøêåíòêå îéûñà áåðåò³ï ñåáåá³ õàëû çåðäåñ³ïäå µçáåêòåð, àðààëïàòàð ìåí ûðƒûçäà𠝱ðàìûíà åíãåï Îðòà Àçèÿ îœûðàòòàðûìåí ãåíåòèêà ëû áàéëàíûñòûœ ñàòàëûï àëƒàïäûƒû ìà äåéì³ç, îïûœ ‰ñò³ïå îë îœûðàòòàð ºëã³ õàëûòàðäûœ ýòíîãåíåç³ ìåí ýòíèêàëû ïðîöåñ³ïäå åëåóë³ îðûí àëƒàí. Àëïàìûñ òóðàëû æûðäûœ µç³ äå Îðòà Àçèÿìåí áàéëàíûñòû. èññà áûëàé äåï áàñòàëàäû: Á±ðûíƒû µòêåí çàìàíäà, ijï ì±ñûëìàï àìàíäà, Æèäåë³Áàïñûí æåð³íäå, îœûðàò äåãåí åë³íäå, Áàéáµð³ äåãåí áàé áîïòû... èññàíûœ áàñà á³ð æåð³íäå Áàéáµð³í³œ àóûëû Áàéñûííàí åê³ ê‰íø³ë³ê æåðäå áîëƒàíû àéòûëàäû. Áàéñûíòàó èññàð æîòàñûèûœ îœò‰ñò³êøûƒûñ ñ³ëåì³, Á±õàðàäàí èññàðƒà æºèå îäàí ºð³ ªìóäàðèÿƒà áàðàòûí åæåëã³ êåðóåí æîëû ñîë àðûëû µòêåí. Æèäåë³ Áàéñûè îñû òàóäûœ ѱðõàí îçåïøå àðàé æàòàí áåòêåé³íäå. ª. Äèâàåâòûœ XX ƒàñûðäûœ áàñ êåç³èäå àçàòàðäàí æàçûï àëƒàí ìºë³ìåòòåð³íå àðàƒàíäà: «Æèäåë³Áàéñûí åê³ áåêò³êò³œ: Êóëÿá æºíå èññàð áåêò³êòåð³ï³œ øåã³íäå. Îíäà Áàéñûí äåï àòàëàòûí ‰ëêåí êîë áàð. Îíäà ʳø³ îðäàíûœ ûðƒûçäàðû (àçàòàðû Ì. Ì.) ò±ðàäû. Îðòà îðäàèûœ îœûðàòòàðû ìåí àðƒûíäàðû äà áàð». îœûðàòòàðäûœ îœò‰ñò³êêå, àòàáàáàëàðûíûœ æåð³íå, áàñà õàëûòàðäûœ ±ðàìûíà åíãåí òóûñ òàéïàëàðƒà àðàé êºøó³íå ò‰ðòê³ áîëƒàí ñåáåïòåð䳜 á³ð³ àòàìåêåí òóðàëû ò‰ñ³í³êïåí òûƒûç áàéëàíûñòû ýòèèêàëû ñàíàñåç³ì åêåï³íå ê‰ìºí æî. 1824 æûëäàí áàñòàï, àçà äàëàñûíäà ñûðòû îêðóãòå𠝱ðûëƒàí êåçäå, Îðòà æ‰ç䳜 áàðëû òàéïàëàðûíà îêðóã øåã³íåí êµø³ïîíàòûí æåð áåð³ëä³ æºíå îœûðàòòàð ñîëàðäûœ á³ðåó³íäå ƒàèà 1824 æûëû àðàðàëû îêðóã³ àøûëƒàí êåçäå îë ±ðàëƒàí 14 áîëûñòûœ 11ñ³ îœûðàòÀðƒûí áîëûñû äåï àòàëƒàí. Êîð³ï îòûðƒàíûìûçäàé, ì±íäà äà îœûðàòòàð äåðáåñ áîëûñ áîëìàƒàê. Îðòà æ‰ç òàéïàñûíûœ Òîáûë æºíå Òîìñê ãóáåðíèÿëàðûèäà, êàçàê ïîëêòåð³í³œ æåð³íäå êµø³ï æ‰ðãåè àçà ðóëàðûíûœ äåãåíìåí äå áåëã³ë³ á³ð ñûðòû îêðóãêå http://kazchronic.host.kz


æàòûçûëƒàíûíà íàçàð àóäàðó êåðåê. Àë îœûðàòòàð, àðàðàëûíû îñïàƒàíäà, áàðëû áåñ îêðóãò³œ á³ðäåá³ð âåäîìîñûíäà æî. Òåã³íäå, µëàð XIX ƒàñûðäûœ àëƒàøû îòûç æûëäûƒûíäà «Á±õàðèÿ ìåí Òàøêåíò æàƒûíà» êåòêåí³íåï àéòûï îðàëìàé, ñîë àðûëû Îðòà æ‰çäåí áµë³í³ï êåòêåí ñåê³ëä³. îœûðàòòàð Ñûðäàðèèíûœ ñîëò‰ñò³ê æàƒûíà XIX ƒàñûðäûœ 30æûëäàðûíäà êåëãåí. Íà ñîë æûëäàðäà Òàøêåíòò³œ áåêëåðáåã³í³œ îœûðàòòàðäàí, ûïøàòàð ìåí òàìàëàðäàí ±ðàëƒàè 12 ìûœ ºñêåð³ Ñûðäàðèÿíûœ àðƒû áåò³íåò³ àçà äàëàñûíà áàñûï ê³ð³ï, Íàéìàï òàéïàñûíûœ áàƒàíàëûëûòàðûè óûï øûƒûï, Ñàðûñó µçåí³íå ³ðãå òåïêåòò. XIX ƒàñûðäûœ îðòàñûíäàƒû äåðåêòåð áîéûíøà, îœûðàòòàðäûœ îíûñòàðû Áàëàø µçåí³è³œ ñîëò‰ñò³êáàòûñûíäàƒû Àùûñó, Ñàðûñó µçåèäåð³í³œ àðàëûƒûíäà, Îðòàóäûœ ñîëò‰ñò³ê æºèå øûƒûñ áµêòåðëåð³íäå, Àùûñó, Ñàðûñó µçåíäåð³í³œ àðàëûƒûíäà àƒûï æàòàí ʵêïåêò³, Òàëäûìàíà, àðàåñïå, ±ðìàíà µçåíäåð³í³œ áîéûèäà áîëƒàí. Îäàí êåé³íã³ æûëäàðäà îœûðàòòàðäûœ Îðòà Àçèÿäàí ñµëò‰ñò³êòåã³ àçàñòàí àéìàƒûíà êµøó³ îðûí àëäû, á³ðà îë 1858 æûëû æàïïàé ñèïàòà èå áµëäû. îàè èåë³êòåð³íåí êµø³ï êåëãåí àçàòàð òóðàëû á³ð ±æàòòà áûëàé äåë³íãåí: Øó µçåí³íåí µò³ï êåëãåè æºíå êîá³íåñå îœûðàò ðóûíà æàòàòûí ì±íäàé êåëóø³ëåð ñàíû ºðàéñûñûèäà160, êåéäå µäàí äà êµï àóûë áàð 15 áîëûñà äåé³ï æåòåä³. Åãåð 1 ºê³ìø³ë³ê àóûë 60 øàœûðàòàí ò±ðƒàè äåï åñåïòåð áîëñà, îœûðàòòàðäûœ êîø³ï êåëãåí 15 áîëûñûíûœ ºðàéñûñûíäà 1000ƒà òàðòà øàœûðà áîëàäû, ì‰íûœ µç³ àçàñòàíäà áîëûñòàð ìåí îêðóãòå𠝱ðƒàí êåçäåã³ íîðìàƒà ñºéêåñ êåëåä³. Äåìåê, Øó µçåí³í³œ àðƒû áåò³íåí êîø³ï êåëãåí îœûðàòòàð ñàíû 15 000 øàœûðà áîëƒàí. ѳá³ð àçàòàðû îáëûñû ºñêåðè ãóáåðíàòîðûíûœ µê³ì³íå ñºéêåñ, Øó µçåí³í³œ àðƒû æàƒûíàí æàœà êµø³ï êåëãåíäåðãå Øó æºèå Ñàðûñó µçåíäåð³í³œ áîéûíäà êµø³ï æ‰ðóãå ð±ñàò áåð³ë³ï, á±ë îðàéäà îë æåðëåðäå êµø³ï æ‰ðãåí àçà ðóëàðûíà òàðøûëû æàñàìàó øàðò åò³ë³ï îéûëäû. µœûðàòòàð àðàòàó æîòàñûíûœ îœò‰ñò³êáàòûñ áåòêåé³íå, Áµãåí, ϲàÿí, Àðûñòàíäû, Àðûñ µçåíäåð³í³œ áîéûíäà, Ñûðäàðèÿ µçåí³íå äåé³í îíûñòàíûï, îíûœ ñîë æàƒàëàóûí àëûï æàòòû. Îëàðäûœ ûñòàóëàðû Æàœàîðƒàí, Áàëäûð, Øàëäûðµçåê òàóëàðûíàí àƒûï øûƒàòûí êµïòåãåí øàƒûí µçåíäåð䳜 òµìåíã³ æºíå îðòà àƒûñòàðûíäà, Ñûðäàðèÿ æàƒàëàóûíäà îðíàëàñàí. Æàéëàó ‰ø³í àðàòàóäàí àƒûï øûƒàòûí µçåíäåð䳜 áàñ æàƒûíà, àë ìàëû êµïòåð³ îäàí ºð³ ñîëò‰ñò³êêå, Àòáàñàð, Àìîëà æàƒûíàêåòêåí. îœûðàòòàðäûœ ò‰ðë³ àòàëàðû áûëàéøà îíûñòàíƒàí: ʵòåèø³äåí òàðàƒàí ðóëàðû (8êåñòå) Ò‰ðê³ñòàí, Æàœàîðƒàí øåã³èäå, Øàÿí, Áµãåí µçåíäåð³í³œ áîéûèäà æºíå Ñûðäàðèÿ æàƒàëàóûèäà; ʵêò³œ±ëûèàí òàðàƒàí ðóë àð (8êåñòå) Àðûñ µçåí³íåí µœò‰ñò³êêå àðàé Ìîíòàéòàñ, àáûëñàé, Øåœãåëä³, Ñàðûàƒàø, Øàðäàðà äåãåí æåðëåðäå, Òàøêåíòêå äåé³í. îœûðàòòûœ êåéá³ð ðóëàðû (ìûñàëû, Æåò³ìäåð) æàðòûëàé îòûðûøûëû µì³ð ñ‰ð³ï, Ñûðäàðèÿäàè òàðòûëƒàí àðíàëàðäû áîéëàé îíûñòàïƒàí. Àœûçƒà àðàƒàíäà, ʵòåíø³í³œ ‰ø ºéåë³èåè òóƒàí áàëàëàð ‰ø àðíà áîéûí ìåêåíäåï, åã³ïø³ë³êïåí àéíàëûñàí, òàðû, áèäàé, áàøà äàûëäàðûè åêêåí. Ìàëäû ±ìãà àéäàï àïàðƒàí. Ñûðäàðèÿ òàñûƒàí êåçäå ñó àðûòàðƒà ±éûëûï, åã³ñò³ê ñîëàðìåí ñóàðûëƒàí. Ñîíäàéà îéïàœ æåðëåð ìåí æûðàëàðƒà æèíàëƒàí ñó äà ïàéäàëàíûëãàí. «àòûœ ñóûè ³øêåï îœûðàò» äåãåí ñµç ñîäàí øûàí. Øó µçåí³è³œ áîéûí Àðƒûí áîëûñû ìåêåíäåãåí, îíûœ ±ðàìûíäà àðƒûíäàðäàí áàñà (700 øàœûðà) îœûðàòòàðäûœ äà 127 îæàëûƒû áîëƒàí. Ìîéû흱ìíûœ ñîëò‰ñò³ê øåò³èäå îœûðàòòàðäûœ 130 îæàëûƒû ìåêåíäåãåí. Îðòà æ‰ç àçàòàðûíûœ ñàíû îðûñ ºê³ìø³ë³ã³í³œ ò‰ðë³ âåäîìîñû áîéûíøà æàñàëûï, òµìåïäå êåëò³ð³ë³ï îòûðƒàï êåñòåëåðäåí êµð³íåä³: Ñû ‰ø îêðóã Ñåìåé îáëûñûíà àðàƒàí. ¦ëû æ‰ç àçàòàðû ò±ðàòûí, ñîíäûòàí äà á³ç àëƒà òàðòïàé îòûðƒàí àïàë îêðóã³ äå íà ñîë îêðóãêå ê³ðãåí. Ñåìåé îáëûñû ºñêåðè http://kazchronic.host.kz


ãóáåðíàòîðûíûœ 1866 æûëƒû åñåá³íäå: «îáëûñòàƒû àçàòàð ñàíû 32275 øàœûðà, ì±íäà åðëåð ìåí ºéåëäåðä³ îñà åñåïòåãåíäå øàìàìåí 150 000íàí àñòàì àäàì» åêåí³ àéòûëƒàí. Á³ç䳜 åñåïòåóëåð³ì³ç áîéûíøà, ñûðòû áåñ îêðóãòå 295 208 àäàì, àë Ñåìåé îáëûñûíûœ ‰ø îêðóã³íäå 152801 àäàì áîëƒàí. ʳø³ æ‰ç䳜, ÿƒíè Îðûíáîð îáëûñûíûœ æåð³íäå êµø³ï æ‰ðãåí Îðòà æ‰ç àçàòàðûí äà ±ìûòïàƒàí æµí. Åãåð 19, 21, 22 æºíå 26äèñòàíöèÿëàð àðàñûíäà ìåêåíäåãåí Îðòà æ‰ç òàéïàëàðû òóðàëû 1851 æûëƒû ìºë³ìåòòåðä³ æèíàòàéòûí áîëñà, îë áûëàé áîëûï øûƒàäû: ûïøàòàð 2928 øàœûðà, êåðåéëåð 1361, àðƒûíäàð 364, óàòàð 14, Îðòà æ‰ç àçàòàðûíûœ áàðëûƒû 4667 øàœûðà. Àñààëäàðäûœ àûëîéûí áàñøûëûà àëà îòûðûï êµøïåë³ àóûìäàðäàƒû 1 øàœûðàòà 3 àäàì áîëàäû äåï ñàíàñà, Îðûíáîð âåäîìñòâîñûíûœ æåð³íäå 14001 àäàì ìåêåíäåãåí. Åãåð ñûðòû áåñ îêðóãò³œ, ñîíäàéà Ñåìåé îáëûñûíäàƒû ‰ø îêðóã ïåí Îðûíáî𠵜³ð³í³œ õàëûí æèíàòàé îé ò‰éñåê, µçäåð³í Îðòà æ‰ç ðóëàðûíà æàòûçƒàí àçàòàð ñàíû 462010 àäàì äåð åä³ê. Ñîë êåç䳜 ìºë³ìåòòåð³ ìåí á³ç䳜 åñåïòåóëåð³ì³çãå ñºéêåñ, XIX ƒàñûðäûœ îðòàñûíäà Îðòà æ‰ç àçàòàðûíûœ ñàíû 1835 æûëìåí ñàëûñòûðƒàíäà 64.359 àäàìƒà êåì³ï êåòêåí. Á±ë, ºðèèå, õàëû ñàíûíûœ òàáèƒè êåìó³í êµðñåòïåéä³. Êåð³ñ³íøå, Í. Å. Áåêìàõàèîâàíûœ åñåïòåó³íøå, XIX XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà àçàñòàíäà õàëûòûœ á³ðøàìà òàáèƒè µñó³ áàéàëƒàí. Ñîíäà Îðòà æ‰ç àçàòàðû ñàíûíûœ êåì³ï êåòó³í íåìåí ò‰ñ³íä³ðóãå áîëàäû? ̱íûœ á³ðíåøå ñåáåá³ áàð. Á³ð³íø³äåí, õàëû ᱝàðàñûíûœ ïàòøà µê³ìåò³ï³œ îòàðøûëäû ñàÿñàòûíà àðñû áîé êµðñåòó³. Ìûñàëû, 18241836 æûëäàðû Ñàðæàí ñ±ëòàí áàñàðƒàè àðàðàëû æºíå ʵêøåòàó îêðóãòåð³í³œ ñòèõèÿëû ò‰ðäå êµòåð³ëãåí ቝàðàñû ïàòøà îòàðøûëàðûèà æºíå îëàðäû æàòàƒàí àƒà ñ±ëòàíäàðƒà àðñû ê‰ðåñ æ‰ðã³çä³. ʉðåñ òåœ áîëìàäû, î àòàòûí àðóëàðû ìåí çåœá³ðåêòåð³ áàð ò±ðàòû ºñêåðëåðãå Ñàðæàí ñ±ëòàííûœ ûëûøíàéçàëû ñàðáàçäàðûíûœ òµòåï áåðó³ èûí áîëäû, ñîíäûòàí àçà á±àðàñûíûœ Àëàòàóäàí ºð³ àñûï, Òàøêåíò ê‰øáåã³í³œ æåð³íå êµø³ï êåòó³íå òóðà êåëä³. Àƒàñû Ñàðæàí ìåí áàñà äà òóûñòàðû àçà òàïàí ñîœ ³ëåøàëà àòà îíƒàí Êåíåñàðû àñûìîâ áàñòàƒàí 1837 æûëƒû Îðòà æ‰çäåã³ êîòåð³ë³ñ îäàí äà àóûìäû áîëäû. Àìîëà, àðàðàëû, Àìàíàðàƒàé, Áàÿíàóûë îêðóãòåð³ ìåí µçãå äå îêðóãòåð䳜 êîøïåë³ á±àðàñû Êåèåñàðûƒà îñûëäû. ̱íäàƒû æ圳ñòåð äå, æ圳ë³ñòåð äå àçàòàðäûœ æàïïàé îíûñ àóäàðóûíà ºêåï ñîòû. Îðòà æ‰ç, ºñ³ðåñå Àðƒûí òàéïàëàðûíûœ êµïòåãåí êµøïåë³ëåð³ ʳø³ æ‰ç æåð³íäåã³ Òîðƒàé µçåí³íå êµø³ï êåòò³. Îäàí êåé³íã³ æûëäàðäà äà Îðòà æ‰ç òàéïàëàðûíûœ àóûìäàðû µç æåð³íå á³ðäå àéòûí êåë³ï, á³ðäå ïàòøà ºñêåðëåð³í³œ óƒûíûíàí àøûï, Êåíåñàðû àñûìîâïåí á³ðãå òàƒû äà ñàõàðàíûœ î æàœ, á± æàƒûíà êåçåê àóûï æ‰ðä³. ̱íûœ áºð³ Îðòà æ‰ç õàëûïûœ ñàíüøà ºñåð åòïåé îéƒàí æî á³ðåóëå𳠝àçà òàïòû, åïä³ á³ðåóëåð³ àòàìåêåíìåí àñûƒà îøòàñòû. Îðòà æ‰ç àóìàƒûíàí òûñ æåðëåðãå æàéûëûì ³çäåï êµø³ï êåòó䳜 äå êµð³í³ñ³ àç áîëƒàí æî: ѳá³ðãå, îäàí ºð³ Ìîíƒîëèÿƒà, ûòàéƒà, ¦ëû æ‰ç áåí ʳø³ æ‰ç æåð³íå îíûñ àóäàðäû. Îðòà æ‰çäåã³ õàëû ñàíûíûœ êåìó³í òåê îñûíäàé æàƒäàÿòòàðìåí ƒàíà ò‰ñ³íä³ðóãå áîëàäû. XIX ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñûíäà àçàñòàíäà îáëûñòàð áîéûíøà ºê³ìø³ë³êàóìàòû áµë³í³ñ åíã³ç³ëä³ (1866, 1891 æûëäàðäàƒû ðåôîðìàëàð). Îðòà æ‰ç àçàòàðû Ñåìîé æºíå Àìîëà îáëûñòàðûíûœ ±ðàìûíà åèä³, îëàð Æåò³ñó îáëûñûíûœ Ëåïñ³ óåç³íäå, Òîðƒàé îáëûñûíûœ îñòàíàé, Òîðƒàé óåçäåð³íäå õàëûòûœ åäºó³ð êµïø³ë³ã³ áîëäû. Îðòà æ‰ç òàéïàëàðûíûœ µê³ëäåð³ àçûíàóëà òîïòàð áîëûï Òîðƒàé, Ñûðäàðèÿ îáëûñòàðûíûœ êåéá³ð óåçäåð³íå äå îíûñòàíäû. Ñîíûìåí, ïåã³ç³íåí Îðòà æ‰ç àçàòàðû åíãåí åê³ îáëûñòà 130 áîëûñ, 1048 ñòàðøûí, 183668 øàœûðà áîëƒàí. 1889 æûëƒû ñàíà áîéûíøà, Ñåìåé îáëûñûíäà 519 887 àçà, Àìîëà îáëûñûíäà 466 364 àäàì áîëƒàí, àë á³ð êåçäå Îðòà æ‰ç òàéïàëàðûíûœ èåë³ã³ áîëƒàí http://kazchronic.host.kz


àóìàòà áàðëûƒû 985 251 àçà ò±ðƒàí. 1897 æûëƒû ñàíà áîéûíøà, õàëû ñàíû êµáåé³ï, Àìîëà îáëûñûíäà 682608, Ñåìåé îáëûñûíäà 684590, áàðëûƒû 1267198 àçà ò±ðƒàí. Ðåñåéäåí êåëãåí îíûñòàíóøûëàðäû äà àéòïàé êåòóãå áîëìàéäû, îëàðäûœ æàðòûñûíàí êµá³ (52,2%) Àìîëà îáëûñûíà, 10 ïðîöåíò³ Ñåìåé îáëûñûïà êåëä³. Ò‰ðë³ æûëäàðäàƒû àçàòàð ìåí êåë³ìñåêòåð ‰ëåñ ñàëìàƒûíûœ µñó³ ìåí ñàíûíûœ µñó àðûïûí á³ëã³ñ³ êåëãåíäåðãå Í. Å. Áåêìàõàíîâàíûœ çåðòòåóëåð³íå æ‰ã³íóä³ ±ñûíàìûç. Àëàéäà, àðàñòûðûëûï îòûðƒàí îáëûñòàðäà êåë³ìñåêòåð ñàíûíûœ µñó³íå áàéëàíûñòû æåðã³ë³êò³ õàëûœòûœ ‰ëåñ ñàëìàƒû òµìåíäåãåíí³œ µç³íäå àçàòàð ñàíû 1897 æûëƒû äåœãåé³íåí ñºë êåì áîëûï àëäû. Àìîëà îáëûñûíäà 1917 æûëû 524,5 ìûœ àçà ò±ðäû, àë îëàðäûœ ‰ëåñ ñàëìàƒû îáëûñòûœ á‰ê³ë õàëûíà øààíäà, 33,03% áîëäû. Ñåìåé îáëûñûíäà á±ë òè³ñ³íãäå 630,3 ìûœ, 67,39%. Ñîíûìåí, XIX ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñû XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà àçà îƒàìûíûœ ºëåóìåòò³ê ±ðûëûìûíäà ò‰á³ðë³ áåòá±ðûñ áîëƒàí äåéì³ç. àçàòàðäûœ ðóëûòàéïàëû áµë³í³ñ³ åñê³ð³ï, îëàð îƒàìíûœ ýêîíîìèêàëû æºíå ðóõàíè µì³ð³íäå àéûíäàóøû ðµë àòàðóäàí àëäû. Ðóû, òàéïàñû, æ‰ç³ åíä³ã³ æåðäå XVIII ƒàñûð ìåí XIX ƒàñûðäûœ á³ð³íø³ æàðòûñûíäàƒûäàé ‰ëêåí ìºíãå èå áîëà àëìàéäû. Æûë µòêåí ñàéûí îíûœ îðíûíà êµðø³ëåñò³ê àóûì îðíûƒà ò‰ñ³ï, áåëã³ë³ á³ð æåð ó÷àñêåñ³í (æàéûëûìäû, åã³ñò³êò³) ïàéäàëàíó ±ûƒû íûƒàéƒàí. Êýøó æîëû ûñàðûï, ìàóñûìäû æàéûëûìíûœ êåéá³ð ò‰ðëåð³ æîéûëàäû, åœ æàñû äåãåíäå ûñòàóäàí îƒàí æàûí îðíàëàñàí æàéëàóƒà ƒàíà êîøåò³í áîëƒàí. ̱ïäàé µì³ð ñàëòûí æàðòûëàé îòûðûøûëû äåï àòàóƒà áîëàäû, µéòêåí³ ìàë øàðóàøûëûƒû åðåêøåë³êòåð³í³œ µç³à êµøïåë³ï³ µç ìàëûé æàéûëûìƒà àéäàóƒà ìºæá‰ð åòò³. Á³ðà æûë îòêåí ñàéûí õàëûøµï øàáóƒà èêåìäåëå ò‰ñò³, µéòêåí³ ûñòà ìàëäû îíñûç æåìøµïïåí àìòàìàñûç åòó ì‰ìê³í åìåñò³; åã³ñò³ê ïåí åã³íø³ëåð ‰ëåñ³ êµáåéå áåðä³, µéòêåí³ ìàë µí³ìäåð³í³œ µñ³ì ä³ê øàðóàøûëûƒû µï³ìäåð³íå àëìàñòûðûëóû êåìè áàñòàƒàí (îëàðäûœ îçäåð³íå äå æåò³ñïåéä³ ƒîé), ñµéò³ï àçàòàð µçäåð³í³œ îì³ð ñ‰ðó³ ‰ø³í îñûìøà µí³ì ðåò³ïäå îëµíåð³ìåí äå àéíàëüòñàòûè áîëäû. Îñûíûœ áºð³ êîøïåë³ëåð䳜 XVIIIXIX ƒàñûðäûœ áàñûíà òîí áîëƒàí æàïïàé êîøó³í³œ ƒàíà åìåñ, øàƒûí òîïòàðû êµøó³í³œ äå òîòàóûïäà çîð ðîë àòàðäû. XIX ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñû ìåí XX ƒàñûðäûœ áàñûèäà àçà ðóëàðû ìåí òàéïàëàðûíûœ îðíàëàñóûí êîðñåòêåï êåçäå 챝èÿò åñêåð³ëóãå òè³ñ áàñòû àéûðìàøûëû îñûíäà. àçà îƒàìûíûœ ºëåóìåòò³ê, ýêîíîìèêàëû æºíå ñàÿñè µì³ð³íäåã³ µçãåð³ñòåðä³ íàçàðƒà àëìàéûíøà, àçà òàéïàëàðû îðíàëàñóûíûœ òîëû êµð³í³ñ³í áåðó ì‰ìê³í åìåñ æºíå á±ë µçãåð³ñòåð ò‰ðë³ äºó³ðëåð ‰ø³í íàòûëàé ò‰ñóä³ àæåò åòåä³.

http://kazchronic.host.kz


ÌÀÐÀÒ Ì‡ÀÍÎÂ, òàðèõ ƒûëûìûíûœ äîêòîðû ÂÅÍÈÀÌÈÍ ÂÎÑÒÐΠòàðèõ ƒûëûìûíûœ êàíäèäàòû

ʲز ƇÇIJŒ ØÅƲÐÅѲ

http://kazchronic.host.kz


Íîƒàé Îðäàñûíàí áµë³íãåí àçà òàéïàëàðûíûœ, ÿãíè Àëøûè îäàƒûíûœ íåã³ç³íäå ʳø³ æ‰ç á³ðëåñò³ã³ àëûïòàñòû. Ñîèäûòàí äà ʳø³ æ‰ç àçàòàðûí åë àðàñûíäà «Ê³ø³ æ‰ç Àëøûí» àòàíäûðƒàí. Îíûœ ±ðàìûíà12 àòà Áàé±ëû (àäàé, àëøûí, æàïïàñ, àëàøà, áàéáàòû, áåð³ø, ìàñàð, òàç, åñåíòåì³ð, ûñûœ, ûçû띱ðò, øåðêåø); Æåò³ðó (òàáûí, òàìà, êåðäåð³, êåðåéò, æàƒàëáàéëû, òåëåó, ðàìàäàí); 6 àòà ªë³ì±ëû (àðàêåñåê, àðàñààë, òµðòàðà, êåòå, øµìåêåé, øåêò³) åíåä³.

‡ø³íø³ áµë³ì

I òàðàó ʲز Æ‡Ç ÐÓÒÀÉÏÀËÀÐÛ ÒÓÐÀËÛ Ê³ø³ æ‰ç䳜 ðóëû ±ðàìû òóðàëû àëƒàøû ìºë³ìåòòåð á³çãå 1748 æûëäàí ìºë³ì æºíå îíû À. È. Òåâêåëåâ êåëò³ðãåí. ʳø³ æ‰ç䳜 ðóëûòàéïàëû ±ðàìûí ñóðåòòåé êåë³ï, á±ë æ‰çä³ îë ìûíàëàðäàí ò±ðàäû äåï æàçàäû: «²ð³ ðó Àëøûí, àë àëøûí åê³ãå, ÿƒíè àðàêåñåê æºíå Áàé±ëû áîëûï áµë³íåä³. àðàêåñåê áºð³íåí äå ³ð³, àëòû ðóäàí ò±ðàäû, àòàï àéòàíäà, îëàð: Øåêò³, àðàêåñåê, صìåêåé, Òµðòàðà, àðàêåòå, àðàñààë... àðàêåñåêêå àðàƒàíäà Áàé±ëû îðòàøà, 12 ðóäàí ò±ðàäû, àòàï àéòàïäà îëàð: Àäàé, Æàïïàñ, Àëàøà, Áàéáàòû, Áåð³ø, Ìàñàð, Òàçäàð, Åñåíòåì³ð, Àëòûí, Øûòàð, Øåðêåñ, Òàíà... Æåò³ðó, ÿƒíè æåò³ ðó ʳø³ æ‰çäåã³ åœ øàƒûí ðóëàð, àòàï àéòàíäà, îëàð: Òàáûí, Òàìà, Êåðäåð³, Êåðåé³ò, Æàƒàëáàéëû, Òåëåó, Ðàìàäàí». Íà îñû æåðäå À. È. Òåâêåëåâ æåò³ðóƒà ê³ðãåí ðóëàðäûœ á±ðûí áûòûðàœû áîëûï, í僱ðëûì ê‰øò³ ðóëàðäàí òåïåð³ø êµð³ï êåëãåí³í àéòàäû. Îëàð µçäåð³í á³ð³ãó ƒàíà ñàòàï àëàòûíûí àœƒàðûï, Òºóêå õàííûœ àûëûìåí, òóûñòû æàƒûíàí áàéëàíûñòû åìåñ îäà Æåò³ðó áîëûï áàñ îñàí. Îðûñ òàðèõøûñû ºð³ ãåîãðàô Â. Í. Òàòèùåâ µç åœáåêòåð³í³œ á³ð³íäå òàáûí ðóû òóðàëû àéòûï µòåä³. ʳø³ æ‰ç䳜 ðóëû ±ðàìû òóðàëû êåëåñ³ á³ð ìàƒë±ìàò Ï. È. Ðû÷êîâòûœ åœáåã³íäå áàð, îë áûëàé äåï æàçàäû: á‰ê³ë ʳø³ îðäà åê³ áµë³êêå Àëøûíäàð ìåí Æåò³ðó áîëûï áµë³íåä³ æºíå «á±ë îðäàäàƒû àñà àòàòû ðóëàð íåìåñå àéìàòàð: Àëøûí, Àäàé, Ìàñàð (Ìàøàð), Òàìà, Òàáûí, Êåòå, àðàêåòå, صìåêåé, Øåêò³, Æàƒàëáàéëû». Ï. È. Ðû÷êîâ µç³í³œ áàñà á³ð åœáåã³íäå äå øàìàìåí íà îñû äåðåêòåðä³ êåëò³ðåä³. À. È. Òåâêåëåâ ïåí Ï. È.Ðû÷êîâòûö äåðåêòåð³í ʳø³ æ‰ç䳜 ðóëû ±ðàìû òóðàëû åœ êåé³íã³, í僱ðëûì òîëû æºíå äºë ìàƒë±ìàòòàðìåí ñàëûñòûðà êåëãåíäå, á³ç À. È. Òåâêåëñâò²œ ìºë³ìåòòåð³ïå àðàƒàíäà Ï. È. Ðû÷êîâòüòœ ìºë³ìåòòåð³íäå åëåóë³ îëûëûòàð áàð åêåíçí, îëàðäûœ îíøà òîëû æºíå äºë åìåñ åêåè³í àœƒàðàìûç. Åãåð Òåâêåëåâòåí á³ç ʳø³ æ‰ç䳜 áàðëû ‰ø ðó Áàé±ëû, àðàêåñåê (ªë³ì±ëû) æºíå Æåò³ðó á³ðëññò³êòåð³í êµðñåê, Ï. È. Ðû÷êîâòà òåê Àëøûíäàð ìåí Æåò³ðó ƒàíà áàð. Òåâêåëåâòå Áàé±ëû ±ðàìûíäà ûçû띱ðò ðóû ƒàíà æî, àë áàñà åê³ á³ðëåñò³ê òîëû êåëò³ð³ëãåí. Ðû÷êîâòà îí ðó ƒàíà æàçûëƒàí. Îíäà ʳø³ æ‰ç䳜 áàðëû ‰ø ðó á³ðëåñò³êòåð³í³œ µê³ëäåð³ á³ð³êò³ð³ë³ï, àðàëàñòûðûëûï æ³áåð³ëãåí. Ï. È. Ðû÷êîâïåí ñàëûñòûðƒàíäà À. Ëåâøèíí³œ ìºë³ìåòòåð³ ʳø³ æ‰ç䳜 ðó ±ðàìûíûœ äºëä³ã³ ìàƒûíàñûíäà á³ð àäàì ³ëãåð³ëåóø³ë³ê áîëûï òàáûëàäû. Îë áûëàé äåï æàçàäû: «Ê³ø³ îðäà á±ðûè åœ ³ð³ àëøûí òàéïàëàðûíàí æºíå Òºóêå (Òºóêå õàí Â. Â.) æåò³ òåêò³ á³ð³êò³ðãåí æåò³ ãíàƒûí ðóëàðäàí ò±ðƒàí. Àëøûíäàð ªë³ì±ëû æºíå Áàé±ëû áµëûï áµë³íãåí». Á±äàí ºð³ îë ðó á³ðëåñò³êòåð³ ìûíàëàðäàí ò±ðàäû äåï êµðñåòåä³: ªë³ì±ëû àëòû ðó àðàñààë, àðàêåñåê, Êåòå, Òµðòàðà, صìåêåé, Øåêò³; Áàé±ëû îí åê³ ðó Àäàé, Æàïïàñ, ²Ïåðêåø, Òàíà, ûçû띱ðò, IIIû, Àëàøà, Áàéáàòû, Ìàñàð, Áåð³ø, Òàç, Åñåíòåì³ð; Æåò³ðó Òàáûí, Òàìà, Êåðäåð³, Æàƒàëáàéëû, Êåðåé³ò, Òåëåó, Ðàìàäàí. http://kazchronic.host.kz


Í. À. Àðèñòîâ òà µç åœáåã³íäå À. Ëåâøèíãå ñ³ëòåìå æàñàé µòûðûï, ʳø³ æ‰ç䳜 ðó ±ðàìûí èà µñûëàé áåðåä³. Àëàéäà, ʳø³ æ‰ç䳜 ðó ±ðàìû áîéûíøà îç³ì³çãå áåëã³ë³ åœ òîëû äåðåêòåð䳜 áºð³û ñàëƒàñòûðà îòûðûï, á³ç á±ë ìºñåëåí³ áàðëû çåðòòåóø³ëåð䳜 Áàé±ëû ðóëû á³ðëåñò³ã³íå îí åê³ ðó ê³ðåä³ äåãåí³ àòå åêåí³íå êµç æåòê³ç³ï îòûðìûç. Øûíûíà êåëãåïäå, À. È. Òåâêåëåâ, À. Ëåâøèï, È. À. Àðèñòîâ æºíå áàñà çåðòòåóø³ëåð êåëò³ðãåí áàé±ëû ðóëàðûíûœ ò³ç³ì³í òàƒû á³ð àðàï µòñåê, Òåâêåëåâòå Áàé±ëû ±ðàìûíäà Àëòûí ðóû áàð åêåí³ï, àë À. Ëåâøèí ìåí Í. Àðèñòîâòà îíûœ æî åêåí³í êµðåì³ç. Îíûö åñåñ³íå ñûëàðûíäà ûçû띱ðò ðóû áàð äà, îë Òåâêåëåâòå æî. ѵéò³ï, Òåâêåëåâòå îíûœ îí åê³ ðóûíäà ûçû띱ðò ðóû æåò³ñïåéä³, àë Ëåâøèí ìåí Àðèñòîâòà îí ‰ø³íø³ ðó Àëòûí ðóû æî. Áàû±ëûíäà îí åê³ åìåñ, îí ‰ø ðó áàð äåãåí á³ç䳜 ï³ê³ð³ì³çä³ æèíàòàƒàí ìàòåðèàëäàð, ñîíäàéà Ì. Òûíûøáàåâòûœ äåðåêòåð³ òîëû ðàñòàéäû. Á³ð ûçûƒû, Ñ. À. Àìàíæîëîâ µç åœáåã³í³œ á³ð æåð³íäå Áàé±ëûíûœ îí åê³ ðóû áàð åêåí³í àéòàäû äà, áàñà á³ð æåð³íäå îí ‰ø ðó òóðàëû äåðåêòåð êåëò³ðåä³. Òàðèõè ºäåáèåòòå ʳø³ æ‰ç ðóëàðû êµïø³ë³ã³í³œ øûƒó òåã³ ìåí îëàðäûœ ýòíèêàëû æàƒûíàè àéäà æàòàòûíû òóðàëû ìºë³ìåòòåð µòå àç. Îëàð íåã³ç³íåû È. À. Àðèñòîâòûœ åœáåã³íäå êåëò³ð³ëãåí æºíå êµá³íåñå æîðàìàë ñèïàòûíäà áîëûï, àíäàé äà áîëñûí èëàíûìäû äåðåêòåìåëåðìåí äºëåëäåíáåéä³. Í. À. Àðèñòîâ àëøûíäàð ìåí ʳø³ æ‰ç䳜 áàñà äà êµïòåãåí åœ åæåëã³ ðóëàðûíûœ íåã³ç³ «ò‰ð³êòåð䳜 áàòûñ äèèëèíäåðìåí îñïàñûíàè» áàñòàëàäû äåï ñàíàóƒà áåé³ì. Ã. Å. ÃðóììÃðæèìàéëî äà ñµëàé äåéä³. Â. Â. Áàðòîëüä òà îñû òåîðèÿƒà òîëû îñûëƒàí. Á±ë îñûëàé ìà, àðàï êµðåë³ê.

http://kazchronic.host.kz


ÊÅÐÄÅв ʳø³ æ‰ç ±ðàìûíà ê³ðãåí åæåëã³ ðóëàðäûœ á³ð³ Êåðäåð³ ðóû. Êåç³íäå ßêóï «Êåðäåð Õîðåçì àéìàƒûíäàƒû íåìåñå îíûœ ò‰ð³êòåð àéìàƒûìåí øåêàðàäàƒû æåð» äåï æàçƒàí. Îñû êµðñåòóä³ íåã³çãå àëà îòûðûï, Ï. È. Ëåðõ ïåí Í. È. Âåñåëîâñêèé, àë ñîäàí ñîœ Ñ. Ï. Òîëñòîâ òà Êåðäåð äåãåí æåðä³ îíäà ƒ±íêèäàðèòòåð䳜 ìåêåíäåó³ìåí áàéëàíûñòûðàäû æºíå àçàòûœ Êåðäåð³ ðóû àòàóûïäà êèäàðèòòåð ºòíîíèì³ ñàòàëûï àëãàí äåï á³ëåä³. Á±ë ï³ê³ðä³ îëàð Ìàñóäè䳜 ƒ±çäàðäûœ, àð뱝òàðäûœ æºíå áàñà òàéïàëàðäûœ àðàñûíäà íà‰êåðäå òàéïàñû àéòûëàòûí òµðò ò‰ð³ê òàéïàñûìåí ê‰ðåñ³ òóðàëû äåðåêòåð³ìåí òèÿíàòàéäû, àë ì±íäàƒû íàó èðàíøà «æàœà», êåð䫝àëà» òåðìèí³í³œ íåã³ç³. X ƒàñûðäà Àðàë òåœ³ç³ Êåðäåð³ òåœ³ç³ äåï àòàëƒàí. Îœ æàƒàëàóäàƒû Õîðåçì æàƒû äà Êåðäåð³ äåë³íãåí; íà ñîíäà åê³ êåðäå𳠝àëàñû áîëƒàí. Ñ. Ï. Òîëñòîâ áàñøûëû åòêåí Õîðåçì àðõåîëîãèÿëûýòíîãðàôèÿëû ýêñïåäèöèÿñûíûœ æ±ìûñû áàðûñûíäà Îœò‰ñò³ê Àðàë µœ³ð³íåí îñû àëàëàðäûœ Æàíêåíò äåï àòàëƒàí á³ðåó³ òàáûëûï, àðøûëäû, á±ë «Íàóêåðäò³œ æàœà àëàñû» äåãåíä³ á³ëä³ðåò³í. àðààëïàòàâäûœ ôîëüêëîðëû ìàòåðèàëäàðûíäà ì‰éòåí òàéïàñûíà ê³ðãåí êåðäåðë³ ðóû àòàëàäû. ѳðº, àçàòûœ êåðäåð³ ðóû àðààëïàòûœ êåðäåðë³ ðóûìåí òóûñ æºíå ñûëàðû ñèÿòû Àðàë µœ³ð³íåí øûàí áîëóû ûòèìàë. Êåðäåð³ ðóûíûœ òàœáàñ (Ëåâøèí, Ìåéåð áîéûíøà), Q (Òûíûøáàåâ áîéûíøà) áåëã³ñ³ áîëûï òàáû ëàäû, åë àðàñûíàí æèíàëƒàí äåðåêòåð îëàðäûœ òàœáàñû Q äåï êµðñåòåä³. Òàœáàëàðäûœ áåéíåëåíó³íäå àéûðìà øûëûòàð áàð ñèÿòû áîëûï êîð³íãåí³íå àðàìàñòàí, ò±òàñ àëƒàíäà îëàð îòå æàûí. Êåðäåð³ ðóûíûœ ±ðàíû Õîæàõìåä (Òûíûøáàåâ áîéûíøà), îæàõìåò (Àìàíæîëîâ áîéûíøà).

http://kazchronic.host.kz


ÀÄÀÉ Ê³ø³ æ‰çäåã³ ñàíû êîï ðóëàðäûœ á³ð³ Àäàé ðóû. Ìàœƒûñòàó àäàéëàðûíûœ øûàï òåã³ òóðàëû íàòû äåðåêòåð ìàðäûìñûç áµëäû. Òåê Ñ. À. Àìàíæîëî⠝àíà àäàéëàð, îíûœ µç³ æàçƒàíäàé, Ãåðîäîò ïåí Ñòðàáîííûœ ìºë³ìåòòåð³íå àðàƒàíäà, á. ç. á. II ƒàñûðäûœ µç³íäåà. Êàñïèé ò圳ç³í³œ æàƒàëàóûíäà ìåêåíäåãåí åæåëã³ äàéëàðäûœ ±ðïàòàðû áîëóû ì‰ìê³í äåãåí æµðàìàë ï³ê³ð àíòàí. Ñîë àðàäà îë àäàéëàð îƒûçäàðäûœ «àäà» (àðàë) «àäàéëàð» (àðàëäûòàð) äåãåí ñµç³íåí øûàí äåãåí í±ñàñûí äà êåëò³ðåä³. Á³çãå äàéëàð (äàõòàð) àäàé ðóûíûœ àëûñòàƒû áàáàëàðû äåãåí í±ñà ºáäåí ûòèìàë áîëûï êµð³íåä³. Îñû ï³ê³ðä³ äàìûòà îòûðûï, ðóäûœ øûàí òåã³ êµð³í³ñ³í ì‰ìê³í áîëƒàíûíøà æàœƒûðòóƒà òûðûñàéû. Äàéëàð (äàõòàð) òóðàëû àëƒàøû ìºë³ìåòòåðä³ á³ç I Äàðèé䳜 Íàêøèðóñòåìä³ê æàçáàëàðûíàí òàáàìûç, îíäà á. ç. á. VIIV ƒàñûðëàðäà ßêñàðòòûœ (Ñûðäàðèÿ) ñàƒàñû æàƒûíäà òàðàäàðàéÿ íåìåñå ïàðàäàðàÿ ñàòàðû ò±ðƒàí, äàõòàð ñîëàðäûœ îäàƒûíà ê³ðãåí äåë³íåä³. Ãåðîäîò ïåí Ñòðàáîííûœ ìºë³ìåòòåð³íå àðàƒàíäà, á³ç á. ç. á. V á³ç䳜 çàìàíûìûçäàƒû I ƒàñûðäàà Ñûðäàðèÿíûœ òµìåíã³ àƒûñûíäà åìåñ, Êàñïèé ò圳ç³í³œ îœò‰ñò³êøûƒûñ æàƒûíäà, ÿƒíè àç³ðã³ Èðàí ìåí Ò‰ðê³ìåíñòàí øåêàðàñûíäàƒû àéìàòà ìåêåûäåãåè³í êµðåì³ç. Â. Ì. Ìàññîé äà «Êñåðêñò³œ ìåðç³ì³ á. ç. á. 486480 æûëäàð äåï áåëã³ëåíåò³í áåëã³ë³ àíòèäåâîâòû æàçáàëàðûíäà Àõåìåíèäò³ê Ïåðñèÿƒà áàƒûíƒàí õàëûòàð ìåí åëäåð àðàñûíäà dàžà àòàóû êåëò³ð³ëãåí, çåðòòåóø³ëåð䳜 êµïø³ë³ã³ îíû Ñòðàáîííûœ äàéëàðûìåí ñàëƒàñòûðàäû» äåï êµðñåòåä³. Á±ë äà äàéëàð òóðàëû á³ðäåíá³ð ìàƒë±ìàò åìåñ, Ñ. Ï. Òîëñòîâ «õîðåçìèë³êòåð䳜 îœò‰ñò³êáàòûñ æºíå ñî ëò‰ñò³êøûƒûñûíäàƒû êµðø³ëåð³ äàõ òàéïàëàðû áîëûï òàáûëàäû» äåéä³. Á±ë ìºë³ìåòòåð äå á. ç. á. III ƒàñûðëàðƒà àòûñòû. Ñ. Ï. Òîëñòîâòûœ àéòóûíàí äàõòàð Ñûðäàðèÿíûœ òµìåíã³ àƒûñûíäà æºíå ³ø³íàðà Òåäæåí µçåí³ àœƒàðûíäàƒû µœ³ðäå, ÿƒíè îëàðäûœ (Ãåðîäîò ïåé Ñòðàáîí áîéûíøà) á. ç. á. V ƒ. á³ç䳜 çàìàíûìûçäàãû I ãàñûðäà ìåêåíäåãåè æåð³íäå îðíàëàñàíû êµð³íåä³. Á. ç. á. VIIV ƒàñûðëàðäà Ñûðäàðèÿíûœ òµìåíã³ àƒûñûíäà ìåêåíäåãåí äàõòàð III ƒàñûðäûœ µç³èäåà, Ãåðîäîò ïåí Ñòðàáîííûœ äåðåêòåð³íäåã³äåé, ³ø³íàðà Òåäæåí îçåè³ àœƒàðûíà îèûñ àóäàðûï, œàëƒàíäàðû á±ðûíƒû æåð³íäå ò±ðà áåðó³ ûòèìàë. Äàéëàðäûœ (äàõòàðäûœ) Ñûðäàðèÿíûœ òµìåíã³ àƒûñûíàí îœò‰ñò³êêå îíûñ àóäàðƒàïûí Ñòðàáîí äà êµðñåòåä³. Îë Àðøàêèäò³ê ïàòøàëûà îðûí òåïêåí «ïàðíàäàéëàð Ìåîòèäîÿíûœ àðƒû æàƒûíäà», ÿƒíè Àðàë ò圳ç³í³œ àðƒû æàƒûíäà «ìåêåíäåéò³í äàéëàð àéìàƒûíàí øûàíäàð» äåéä³. Àðàë µœ³ð³ äàéëàðûíûœ Òåäæåí µçåí³ áîéûíà îíûñ àóäàðƒàíûí Ñ. Ï. Òîëñòîâ òà àéòàäû. Äàéëàðäûœ á±äàí êåé³íã³ òàðèõû á³çãå áûëàéøà ñèÿòû. Êàíãþé (àœëû) òàéïàëû îäàƒûíûœ ìåéë³íøå ã‰ëäåíãåí êåç圳íäå (á. ç. á. III ƒ. á³ç䳜 çàìàíûìûçäàƒû I ƒ.) îë µç³í³œ ûïàëûí Õîðåçì, Ôåðƒàíà, Ñîƒäà àéìàòàðûíà òàðàòàí. Îñû êåçåœäå äàéëàð êàíãþéëåð䳜 áèë³ã³íå ±øûðàóû ûòèìàë. Êàíãþé òàéïàëû îäàƒûíûœ îðíûíà æàœà òàéïàëû á³ðëåñò³ê Áàòûñ Ò‰ð³ê àƒàíàòû êåë³ï, îíûœ ±ðàìûíäà µç ò±òàñòûƒûí ñàòàï œàëƒàí äàéëàðäûœ ê‰øò³ äå ñàíû êµï òîáû áîëƒàí. Ñîíàí ñîœ (IX ƒ.) äàéëàð òîáû îƒûç òàéïàëàðû îäàƒûíà ê³ðãåí. Òåã³íäå, äàéëàðäûœ (äàõòàðäûœ) Ìàœƒûñòàóƒà îðûí òåáó³ ñîë êåçåœäå (IXX ƒƒ.) áîëóû ì‰ìê³í. Á±ë æàƒûíàí ºëÈñòàõðè䳜 ãóçäåð åë³ òóðàëû «Êèòàá Ìåñàëèêàë Ìåíàëèê» äåãåí ê³òàáûíäà êåëò³ð³ëãåí ìºë³ìåòòåð íàçàð àóäàðàðëû. Àòàï àéòàíäà, îíäà áûëàé äåë³íãåí: «...Îíäà (Ñèÿêóõ Ìàœƒûñòàó Â. Â.) ò‰ð³ê òàéïàñû ò±ðàäû, îëàð îíäà ãóçäàð (îƒûçäàð Â. Â.) ìåí µçäåð³ àðàñûíäà òóûíäàƒàí àðàçäû ñàëäàðûíàí æàûíäà îíûñòàíƒàí. Îëàð ºëã³ëåðäåí (ãóçåðäåí) êµø³ï êåò³ï, îíû (Ñèÿêóõ Â. Â.) îíûñ æºíå æàéûëûì åòêåí». Ñèÿêóõ á±ë àðàäà àðàë äåï êµðñåò³ëãåí. Ãóçäåðäåí áµë³è³ï êåòêåí «ò‰ð³êòåð òàéïàñû» äàéëàð (äàõòàð) áîëóû, ãóçäåð îñû «àðàë» õàëûí àäàéëàð äåï àòàóû äà ì‰ìê³è, µéòêåí³ ãóçäåð (îƒûçäàð) ò³ë³íäå «àðàë» «àäà». Á³ç, ªá³ëƒàçûíûœ ìàƒë±ìàòû áîéûíøà, íà îñû êåçåœäå Ìàœƒûñòàóäà îƒûç òàéïàëàð http://kazchronic.host.kz


îäàƒûíûœ ±ðàìûíà ê³ðãåí ò‰ð³êìåí ðóëàðûíûœ ïàéäà áîëƒàíûí á³ëåì³ç. Äåìåê, ò‰ðê³ìåíäåð Ìàœƒûñòàóƒà ºëÈñòàõðè àéòàòûí, á³ç àäàéëàð äåï ñàíàï îòûðƒàí ò‰ð³ê òàéïàñûíàí êåé³í êåë³ï, îíäà ñîëàðìåí á³ðãå êµø³ï æ‰ðãåí. Ñîë êåçãå àðàé (XIXII ƒƒ.) Ìàõì±ä àøƒàðè䳜 «Äèâàí 뱃àò àòò‰ð³ê» äåãåí øûƒàðìàñûíäà Ìàœƒûñòàóòóðàëû àëƒàøû õàáàð ïàéäà áîëàäû, µíäà ÌàíÊàøëàê ãóçäåð åë³íäåã³ æåð àòàóû äåë³íãåí. XI ƒàñûðäà àäàéëàð, ñ³ðº, áàñà äà á³ðñûïûðà òàéïàëàð ìåí ðóëàð àðàñûíäà ûïøà òàéïàëàðû îäàƒûíûœ œ±ðàìûíäà áîëñà êåðåê. Æàéûëûìäàð ìåí ±äûòàð ‰ø³í ò‰ðê³ìåíäåðìåí øåêñ³ç àòûƒûñòàð àäàéëàðäû ñîëò‰ñò³êêå, Æåì, Îéûë, Ñàƒûç µœ³ð³íå êåòóãå ìºæá‰ð åò³í, îëàð ñîë æåðäå ìîèƒîëäàð êåëãåíãå äåé³í êµø³ï æ‰ðä³. XII ƒàñûðäûœ áàñûíäà àçàñòàè àóìàƒûí ìîïƒîëäàð áàñûï àëƒàí êåçäå, àäàéëàð Æîøû ±ðïàƒûíûœ, ÿƒíè Àëòûí Îðäàíûœ áèë³ã³íå ò‰ñò³. Àëòûí Îðäà, îäàí ñîœ À Îðäà ûäûðàƒàííàí êåé³í áàñà ðóëàð ìåí òàéïàëàð àòàðûíäà àäàéëàð, òåã³íäå, ¤çáåê õàïäûƒûíûœ, àë êåé³í³ðåêòå Íîƒàé Îðäàñûíûœ ±ðàìûíà ê³ðñå êåðåê. àçàñòàííûœ áàòûñûíäà àçàòàðäûœ ʳø³ æ‰ç³ ±ðûëóûíà áàéëàíûñòû µƒàí Íîƒàé îðäàñûíûœ ±ðàìäàñ áµë³ã³ áîëƒàí êµïòåãåí ðóëàð ìåí òàéïàëàð îñûëäû. Æàëèû òàðèõè ñèïàòû æàƒûíàí, á³ç䳜 îéûìûçøà, àòàáàáàëàðû Ñûðäàðèÿ µçåí³í³œ òµìåíã³ àƒûñûíäàƒû äàéëàð (äàõòàð) áîëƒàí àäàé ðóûíûœ ïàéäà áîëó òàðèõû îñûíäàé. Á±ë æàƒûíàí Ñûðäàðèÿäàƒû àçàòàðäàí æàçûï àëûíƒàí àœûç ûçƒûëûòû. Îíäà áûëàé äåë³íãåí: á±ðûí Àðàë òåœ³ç³ áîëìàƒàí, àë Ñûðäàðèÿ ìåí ªìóäàðèÿ Êàñïèé ò圳ç³íå ±éƒàí. Àðàë ò圳ç³í³œ îðíûíäà àäàƒû õàëû ò±ðûï, òàñûƒàí ò圳ç ñóû áàñóû ñàëäàðûíàí ±ðûï êåòêåí. Á±ë àœûçäà ñîë êåçäå Ñûðäàðèÿíûœ òµìåíã³ àƒûñûíäà ò±ðûï, ñîäàí ñîœ áàòûñà êåòêåí (àœûç áîéûíøà ûðûëûï àëƒàí) äàéëàð (àäàƒûëàð) æàéûíäà àéòûëûï îòûðƒàí äà áîëóû ì‰ìê³í. Òàƒû äà ìûíàíû àíûòàó àëàäû: XIII ƒàñûðäûœ áàñûíäà àäàéëàð, ºëã³íäå êåëò³ð³ëãåí àœûçäà àéòûëƒàíûíäàé, µçäåð³ êåòêåí Ìàœƒûñòàóäàí Ñàóðàí ìàœûíà àëàé æºíå àøàí êåëãåí? Áºð³íåí äå á±ë µçáåê õàíäàðûíûœ µçàðà ûðûñàí ê‰ðåñ³íå áàéëàíûñòû áîëóû ûòèìàë, ñîíûœ ñàëäàðûíàí XV ƒàñûðäûœ îðòà øåí³íäå Êåðåé æºíå ƺí³áåê ñ±ëòàíäàð µçäåð³íå áàƒûíûøòû àçàòàðìåí, ñîíûœ ³ø³íäå äàéëàðìåí (àäàéëàðìåí) á³ðãå áàòûñ Æåò³ñóƒà êµø³ï êåòêåí. ¦ëû æ‰ç ðóëàðû àðàñûíäà ʳø³ æ‰ç àçàòàðûíûœ æåêåëåãåí áµë³êòåð³í³œ îñû êåçãå äåé³í äå áàð åêåí³ êåçäåéñî åìåñ. ƺí³áåê ïåí Êåðåé ʳø³ æ‰çãå 50 æûëäàí êåé³í àéòàíûìåí, ðóëàðäûœ á³ð áµë³ã³, ñîíûœ ³ø³íäå àäàéëàð îë æåðäå ºë³ äå ±çà óàûò àëƒàí áîëóû ûòèìàë. Òåê XVIII ƒàñûðäûœ áàñûíäà, ÿƒíè ‰ø ƒàñûðäàí êåé³í ƒàíà á³ð êåçäåðäå àçàñòàííûœ áàòûñûíäà ìåêåíäåãåí àòàáàáàëàðûí ì‰ëäåì ±ìûòàí àäàéëàð á±ë æåðä³ àéòàäàí àøòû äåóãå áîëàäû. Õàëûòûœ æàäûíäà àäàéëàðäûœ Ìàœƒûñòàóƒà îðàëóû òóðàëû ìûíàäàé ìºë³ìåòòåð ñàòàëƒàí. Îñûäàí åê³ æ‰ç æûëäàé á±ðûí Áàé±ëû, Æåò³ðó æºíå ªë³ì±ëû á³ðëåñò³êòåð³í³œ êåéá³ð ðóëàðûíûœ, ñîíûœ ³ø³íäå àäàé ðóûíûœ àçàòàðû Ñûðäàðèÿ áîéûíäà (Ñàóðàí ìàœûíäà) ìåêåíäåãåí. Áîñ æåðäåí òàïøûëû êµðãåí îëàð á³ðòåá³ðòå áàòûñà, Àðàë ò圳ç³í³œ æàƒàëàóûíà àðàé æûëæè áàñòàéäû. Á³ðíåøå ðóáàñûëàðû, ñîíûœ ³ø³íäå àäàé ðóûíàí îñàéäûœ íåìåðåñ³ Åñåíò‰ãåë䳜 Åñåí³ Æåìä³ áåòêå àëûï, ºð³ àðàé êåòò³. Îœäà æåòêåí ñîœ îëàð á±ë æåðä³ àëìàòàðäûœ àëûé îéƒàûûí êµðä³. Îëàð Ìàœƒûñòàóäà ûñòàï, æàéëàóƒà ñîëò‰ñò³êêå, Æåìãå, àëìàœòàð æåð³íå êåëåò³í ò‰ðê³ìåíäåðìåè äå îñûíäà êåçäåñò³. Æåì, Îéûë ð³í êµø³ï æ‰ðóãå îëàéëû äåï òàóûï æºíå àëìàòàðäûœ ºëñ³çä³ã³è ïàéäàëàíûï, îëàðäû á±ë æåðäåí ûƒûñòûðûí øûãàðäû. XVIII ƒàñûðäûœ àÿƒûíäà ʳø³ æ‰çäå æåð äàƒäàðûñûíûœ øèåëåí³ñó³ ñàëäàðûíàí àäàé ðóû îœò‰ñò³êêå ‡ñò³ðò æºíå Ìàœƒûñòàó æîíäàðûíà, ò‰ðê³ìåí ðóëàðûíûœ àéìàƒûíà ûƒûñóƒà ìºæá‰ð áîëäû. Ðàñ, àäàéëàðäûœ êåéá³ð òîïòàðû ᱃àí äåé³í äå ûñ ìåéë³íøå àòòû áîëƒàèäà ‡ñò³ðòêå êµòåð³ë³ï æ‰ðåò³í, àë XVIII ƒàñûðäà á‰ê³ë ò‰áåê ïåí ‡ñò³ðòò³ àäàéëàð á³ðæîëà àðàòûï àëäû. Ò‰ðê³ìåí ðóëàðûíûœ èåã³çã³ http://kazchronic.host.kz


êµïø³ë³ã³ àäàéëàðäûœ ûñûìûìåï µœò‰ñò³êêå, àðà᱃àçÃîë øûƒàíàƒûíà àðàé êåòò³ äå, ‰ø ìûœäàé àäàì ƒàíà àäàéëàð àðàñûíäà îäàí ºð³ êµø³ï æ‰ðä³. Ðåâîëþöèÿƒà äåé³íã³ æºíå êåœåñò³ê òàðèõ ºäåáèåò³íäå àäàé ðóûíûœ ãåíåàëîãèÿëû ±ðûëûìûí åøê³ì æàðèÿëàƒàí åìåñ. Ì. Òûíûøáàåâ êåëò³ðãåí á³ðäåíá³ð äåðåêòåð ýòíîãðàôèÿëû ýêñïåäèöèÿäà òåêñåðãåí êåçäå òîëû áîëìàé õïûòû. Ñîíäûòàè á³ç îñû àðàäà ñîë ðóäûœ ðó ±ðûëûìûí òîëû êåëò³ðãåí æåí äåï á³ëä³ê. Àäàé ðóûíûœ ±ðàèäàðû«Áåêåò», «Òåãåëåí» (Ìåéåð áîéûíøà), àë òàœáà áåëã³ëåð³: , , (Áëàìáåðã áîéûíøà), , , , , (Àìàíæîëîâ áîéûíøà). ªð ò‰ðë³ äåðåêòåìåëåðäå êåëò³ð³ëòåû áàðëû òàœáàëàðƒà òàëäàó æàñàé êµëãåíäå, á³ç îëàðäûœ øûíûíäà äà ñåã³ç áîëûï øûƒàòûíûí êµðåì³ç. Îëàðäû µç êåçåã³íäå ±ñàñòûƒû æàƒûíàí ‰ø òîïà áµëóãå áîëàäû. Á³ð³ûø³ òîïà ‰ø áåëã³ ê³ðåä³: . Ñû áåëã³ ³ñ , , æ‰ç³íäå àë ƒàøû åêåó³ìåí á³ðäåé. Îëàðäûœ áºð³ àäàéëàðäûœ íåã³çã³ òàœáà áåëã³ëåð³ áîëûï òàáûëàäû. Áåëã³ëåð䳜 áàñà á³ð ò‰ðëåð³, ñ³ðº, à äàé ðóûíà áàñà ðóëàð ìåí , , òàéïàëàðäàí îñûëƒàí òîïòàðä³ê³ áîëñà êåðåê. Àäàé ðóûíûœ µñó ‰ðä³ñ³, òåã³íäå, îíûœ á‰ê³ë ±çà òàðèõû áµéûíäà æ‰ðãåí áîëñà êåðåê æºíå îíû àäàé ðóûíûœ ò³ïò³ áàñòàïû ò‰ð³íäåà ñàíû êµï ºð³ ûïàëäû ðó áîëóûìåè, ñîíäûòàí êµðø³ëåñ ºëñ³ç ðóëàðäûœ íåìåñå îëàðäûœ áµë³ã³í³œ îƒàí áàƒûíóƒà ûûëàñ á³ëä³ðó³ìåí ò‰ñ³íä³ðóãå áîëàäû. Á±ë ê³ðìåëåð䳜 êåéá³ðåó³ àäàé òàœáàñûí àáûëäàï, êåéá³ðåó³ îç òàœáàñûï ñàòàï àëóû ì‰ìê³í. Øûíûíäà äà, îñû òàœáàëàðäûœ áºð³íå òàëäàó æàñàó á³çä³ òàœáàëû àäàéëàð, , , àéòàð áîëñà, 200 æûëäàí àñòàì áîíû àäàéëàðìåí àòàð êµø³ï æ‰ðãåí òàáûí ðóûíàí øûàíäàðä³ê³ äåï æîðàìàëäàóƒà ìºæá‰ð åòåä³. æºíå òàœáàëàðûíûœ æµí³ áµëåê. ( ) òàœáàñû àäàéëàðäàí áàñà òåëåó, êåòå æºíå òµðòàðà ðóëàðûíäà áàð. Îñû òàœáàëû àäàéëàðäûœ á³ð áµë³ã³ àòàëƒàí ðóëàðäàí íåìåñå íà îñûíäàé òàœáàñû áàð êåðåé òàéïàñûíàí äà (Îðòà æ‰ç) áîëóû ì‰ìê³í. Ñ. À. Àìàíæîëîâ êåëò³ðãåí òàœáàñû áàñà åøá³ð äåðåêòåìåäå êåçäåñïåéä³. Áàñà àíäàé äà áîëñûí àçà ðóëàðûíäà ᱃àí ±ñàñ òàœáà æî. Îíû Ñ. À. Àìàèæîëî⠝àíäàé äåðåêòåí àëƒàíû àíû åìåñ áîëûï àëûï îòûð.

http://kazchronic.host.kz


ÊÅÐÅɲÒ

Êåðåé³òòåð òóðàëû àëƒàøû äåðåêòåð XII ƒàñûðäûœ áàñûèà æàòàäû. Îíîí, Êåðóëåí µçåíäåð³ï³œ áîéûíäà æºíå Á±éûðí±ð êµë³í³œ æàƒàëàóûíäà, ÿƒíè Ìîíãîëèÿ àóìàƒûíäà, äåï æàçàäû Ðàøèä àäÄèí, êåðåé³ò òàéïàñû ìåêåíäåä³. Àëàéäà, á±ë òàéïà àòàëƒàí óàûòòàí åäºó³ð åðòåðåêòå µì³ð ñ‰ðãåí äåï ñàíàó êåðåê, µéòêåè³ XII ƒàñûðƒà àðàé îë Øûœƒûñõàíƒà àðñû ò±ðƒàï àñà óàòòû ê‰ø áîëƒàí. XIII ãàñûðäàƒû êåðåé³òòåð òóðàëû ìºë³ìåòòåðä³ á³ç Ã. Ðóáðóêò³œ, Ïëàíî Êàðïèíè䳜, îäàè ñîœ Ìàðêî Ïîëîíûœ æàçáàëàðûíàí òàáàìûç. Á±ë àðàäà îñû òàéïàèûœ ñàÿñè òàðèõûí àðàñòûðûï æàòóäûœ àæåò³ æî, á±ë á³ç䳜 ì³íäåò³ì³çãå ê³ðìåéä³. XIII ƒàñûðäûœ áàñüøäà êåðåé³òòåð䳜 Âàíõàíû Òîƒûðûë àçà òàïàííàè êåé³í êåðåé³òòåð䳜 Øûœƒûñõàí áèë³ã³íå êµø³ï, µíûœ èìïåðèÿñû ‰ðàìûíà ê³ðãåí³í ƒàíà àéòûï îòïåêï³ç. Êåðåé³òòåð䳜 àç³ðã³ àçàñòàí àóìàƒûíà êåëó³ òóðàëû ìºñåëåí³œ àéûí åìåñò³ã³ ñèÿòû, á±ë òàéïàíûœ ñîäàí êåé³íã³ òàðèõû äà àéûí åìåñ Á³ç䳜øå, êåðåé³òòåðä³ Øûœƒûñõàí òàëàíäàï, îëàðäû ìîíãîë ìåìëåêåò³í³œ ±ðàìûíà åíã³çãåííåí êåé³è îëàð ìîíƒîëäàðäûœ áàòûñà æàñàƒàí æàóëàï àëóøûëûœ æîðûòàðûíà àòûñàí äà, ñîíäà ìåêåíäåï àëƒàí òºð³çä². ̱õàììåä Õàéäàðäûœ äåðåêòåð³íå àðàƒàíäà, XIV ƒàñûðäàè áàñòàï, êåðåé³òòåð䳜 àéñûá³ð áµë³ã³ Ìîƒîëñòàí ìîãîëäàðûíûœ ±ðàìûíà ê³ðãåí. XV ƒàñûðäà êåðåé³òòåð µçáåê òàéïàëàð îäàƒûíûœ ±ðàìûíà, àë êåé³í³ðåêòå àçà õàëûíûœ œ±ðàìûíà åíãåí. Ø. Óºëèõàíîâòûœ ìàƒë±ìàòòàðûíà àðàãàíäà, àçà õàëû œ±ðûëƒàííàí êåé³í êåðåé³òòåð ¦ëû æ‰ç䳜 ±ðàìûíà ê³ðãåí, àë êµï ‰çàìàé îëàðäûœ íåã³ç㳠ᱝàðàñû îäàè áµë³í³è øûƒûï, µçáåê òóûñòàðûèà êåòêåí. Êåðåé³òòåð䳜 àçàòàðäà àëƒàí øàƒûí áµë³ã³ æåò³ðó ±ðïàòàðûíà îñûëƒàí. Êåðåé³òòåð òóðàëû åíä³ Ê³ø³ æ‰çãå ê³ðåò³í ðó ðåò³íäåã³ êåëåñ³ ìàƒë±ìàòòû XVIII ƒàñûðäûœ îðòà øåí³íäåã³ À. Òåâêåëåâòåí, àë ñîäàí ñîœ À. Ëåâøèííåí òàáàìûç. Á±ë ðó í僱ðëûì êåé³íã³ çåðòòåóëåð䳜 åœáåêòåð³íäå äå ‰íåì³ êåçäåñ³ï îòûðàäû. Êåðåé³òòåð䳜 ýòíèêàëû òåã³ òóðàëû ìºñåëå µòå ìàœûçäû. Á±ë æµí³íäå çåðòòåóø³ëåðäå á³ð ï³ê³ð æî. Ðàøèä àäÄèí µç øûƒàðìàñûíäà XIII ƒàñûðäà êåðåé³òòåð ò‰ðê³ ò³ëäåñ åìåñ, àéòà ìîíãîë ò³ëäåñ áîëƒàí äåï êµðñåòåä³. Íà îñû àâòîð áàñà á³ð æåðäå êåðåé³òòåð䳜 øûàí òåã³ òóðàëû ìºñåëåäå îíøàìà ‰ç³ëä³êåñ³ëä³ àéòïàéäû. Îë «åðòåðåêòå ìîíƒîë àòûí àëìàƒàí» õàëûòàð àðàñûíäà êåðåé³òòåð äå áîëäû äåï æàçàäû. Àë á±äàí ºð³ðåêòå «êåðåé³òòåð µçäåð³ï ìàòàïó ‰ø³í ìîíƒîëäàð äåï àòàé áàñòàäû», àë åðòå êåçäå «á±ë àòàóäû ìîéûíäàìàéòûí» äåï êµðñåòåä³. Á±ë ï³ê³ðä³ áûëàé äåï ò‰ñ³íó êåðåê: ìîíƒîëäàð ‰ñòåìä³ê åòêåí êåçåœäå îëàðäûœ áîäàíäàðû, ñîíûœ ³ø³íäå êåðåé³òòåð äå µçäåð³ ìîíƒîëäàð áîëìàƒàíûìåí, æàóëàï àëóøûëàðäûœ ýòíèêàëû àòàóûí àáûëäàƒàí. Ø. Ø. Óºëèõàíîâ, Â. Â. Áàðòîëüä êåðåé³òòåðä³ ºáäåí àéûí ìîíãîëäàðƒà æàòûçƒàí. ÃðóììÃðæèìàéëî äà êåðåé³òòåð䳜 ò‰ð³êòåðäåí øûœàíûíà ê‰ìºí êåëò³ðåä³. Ã. Í. Ïîòàíèí, Í. À. Àðèñòîâ, X. Õîâîðñ æºíå áàñàëàð ì‰ëäå àðàìàœàðñû êµçàðàñ ±ñòàíäû. Ìûñàëû, Ã. Í. Ïîòàíèí îëàðäûò‰ð³êòåð, Øûœƒûñõàí êåç³íäå ƒàíà «µçäåð³í³œ àòà àëóû ‰ø³í» ìîíƒîëäàð äåï àòàé áàñòàƒàí äåï ñàíàéäû. Á³ðá³ð³ìåí áàéëàíûñû áîëìàñà äà, X. Õîâîðñ èåí À. À. Àðèñòîâ á³ð ìåçã³ëäå êåðåé³òòåð䳜 ò‰ð³êòåðäåí øûàíû òóðàëû ï³ê³ðãå êåëãåí. X. Õîâîðñ µç ïàéûìäàóûí êåðåé³ò õàíäàðûíûœ ò‰ð³ê åñ³ìäåð³ ìåí àòàòàðûí êµðñåòóãå íåã³çäåãåí. Êåðåé³òòåð䳜 øûƒó òåã³ òóðàëû Ñ. Àìàíæîëîâ òà ñîíøàëûòû àéûí êµçàðàñ ±ñòàíäû, îë «êåðåéëåð (êåðåé³òòåð Â. Â.) åøàøàíäà ìîíƒîëäàð áîëƒàí æî æºíå ìîíƒîëäàð äåï àòàëƒàí åìåñ» äåï æàçäû. Àë îäàí ºð³: «Ìîíƒîëäàð øàïûíøûëûƒû êåç³íäå áàòûñà îíûñ àóäàðóƒà ìºæá‰ð áîëƒàí áµë³ã³ (êåðåéëåð䳜 Â. Â.) êåðåé³òòåð äåï àòàëäû, àë á±ðûíƒû æåð³íäå àëƒàíäàðûíûœ áºð³ µç àòàóëàðûíà «³ò» æàëƒàóûí àáûëäàìàäû». Á³çãå á±ë ìºñåëåí³ ³íåøóä³ åê³ ò±ðƒûäàí àðàñòûðó àæåò òºð³çä³. Á³ð³íø³äåí, êåðåé³òòåð http://kazchronic.host.kz


ìåí êåðåéëåðä³ á³ð òàéïà äåï ñàíàó ä±ðûñ ïà: µéòêåí³ á³ð çåðòòåóø³ëåð îëàðäû á³ð òàéïà äåï ñàíàóƒà áåé³ì, àë áàñàëàðû îëàé åìåñ. Åê³íø³äåí, êåðåé³òòåð䳜 ìîíƒîëäàðƒà íåìåñå ò‰ð³êòåðãå æàòàòûíäûƒû òóðàëû ìºñåëå á³ð³íø³ñ³ìåí òûƒûç áàéëàíûñòû æºíå áåëã³ë³ á³ð äºðåæåäå ñîƒàí òºóåëä³. Øûƒûñòàíóøû Í. À. Àðèñòîâ, Â. Â. Áàðòñëüä, Ì. Òûíûøáàåâ ïåí Ñ. À. Àìàíæîëîâ îñû åêåó³í á³ð òàéïà äåï á³ëä³. Í. À. Àðèñòîâ á±ëàéøà áàëàóƒà ò‰ñ³íä³ðìå áåðìåéä³, æàé ƒàíà êåðåéëåð ìåí êåðåé³òòåð æµí³íäå á³ð òàéïà ðåò³íäå àéòàäû. Â. Â. Áàðòîëüä òà íà ñµëàé ³ñòåéä³. Ì. Òûíûøáàåâ áîëñà, í僱ðëûì ñà, µéòêåí³ êåðåé³òòåð êåðåéëåð䳜 Øûœƒûñõàííàí àøó êåç³íäå áµë³í³ï øûƒûï, áàòûñà êåòêåí áµë³ã³ áîëóû ì‰ìê³í äåï æàçàäû. Ì. Òûíûøáàåâ ñèÿòû Ñ. À. Àìàíæîëîâ òà æîƒàðûäà µç³ì³ç êµðãåíäåé, êåðåé³òòåðä³ êåðåéëåð䳜 á³ð áµë³ã³ äåï åñåïòåéä³. Êåðåé³òòåð òóðàëû àéòà êåë³ï, X. Õîâîðñ îëàðäû êåðåéëåðìåí åøá³ð áàéëàíûñòûðìàéäû. ÃðóììÃðæèìàéëî êåðåéëåð öþéëèíü, àë êåðåé³òòåð êýëå (õýðå) äåï àòàëàòûí «ÖçèíüËÿî Þàíü ñàíüøèþéöçå» («Öçèèü, Ëÿî æºíå Þàíü ºóëåòòåð³í³œ òàðèõòàðûíäà êåçäåñåò³í áàéûðƒû õàëû àòàóëàðûí ò‰çåòóëåð ñµçä³ã³») ñèÿòû äåðåêòåìåãå ñ³ëòåìå æàñàé îòûðüø, îëàðäû ºð ò‰ôë³ òàéïàëàð äåï ñàíàéäû. Ì. Òûíûøáàåâ ïåí Ñ. À. Àìàíæîëîâòûœ áàòûñà êåòêåí êåðåéëåð êåðåé³òòåð äåï àòàëà áàñòàƒàí äåãåí ï³ê³ð³í, á³ç䳜 ï³ê³ð³ì³çøå, îíøà äºë åìåñ äåãåííåí áàñòàéû. Á³ç äåðåêòåìåëåðäåí øûƒûñòà, àòàï àéòàíäà, Ìîíƒîëèÿäà äà êåðåé³òòåð ìåêåíäåãåí³í á³ëåì³ç. Á³ç䳜 á±ðûí êµðñåòêåï³ì³çäåé, á±ë æµí³íäå Ðàøèä àäÄèí, Ðóáðóê, Ìàðêî Ïîëî æºíå Ï. Êàðïèíè àéòàäû. «àñèåòò³ àœûçäà» (§ 96, 104, 105, 126 æºíå áàñà) êåðåé³òòåð (êýëåèòè) òóðàëû àéòûëàäû. Áàñà äà á³ðàòàð äåðåêòåð ì±íû àéûí äºëåëäåéä³. ̺ñåëåí, «Þàíüøèäå» Îíõàííûœ ñåð³ã³ Õàñàí êýëåè (êåðåé³ò) òàéïàñûíàí øûàí äåë³íãåí. Êåðåé³òòåð êýëåè òóðàëû «Ñèíü Þàíüøèäå» äå àéòûëàäû. Äåìåê, êåðåé³òòåð䳜 ²Íûœƒûñõàí òàëàíäàí, áàòûñà êåòêåí êåðåéëåðäåí øûàíäàð áîëóû ì‰ìê³í åìåñ, µéòêåí³ îëàð Ìîèƒîëèÿäà ñîíàó XII ƒàñûðäà, ì‰ìê³í, îäàí äà á±ðûí áîëàð, ìåêåíäåãåí. Êåðåé³òòåð䳜 áîëƒàíû æºíå îëàð ìåêåíäåãåí æåð æµí³íäå Í. Ä. Ìàðòèí õàáàðëàéäû, îë êåðåé³òòåð Òîëå, Îðõîí, Îíãîí µçåíäåð³ áîéûíøà êµø³ï æ‰ðãåí æºíå øûƒûñûíäà íàéìàíäàðìåí øåêòåñ³ï æàòàí äåï æàçàäû. Á³ç Í. Ä. Ìàðòèíí³œ êåðåé³òòåð ìåêåíäåéò³í æåð äåï Ðàøèä àäÄèí àéòàí æåðëåðä³ àòàéòûíûí êµðåì³ç. Á±ë ï³ê³ðä³ «Þàíüøè» äå ðàñòàéäû, îíäà «Âàíõàí àëàøûäà (á³ð êåçäå) îñû æåðëåðäå ò±ðäû» äåë³íãåí. Á±ë àðàäà Åíèñåé䳜 îœò‰ñò³êáàòûñûíäà, ûðƒûçäàðäûœ îœò‰ñò³êøûƒûñûíäà, ÒàííóÎëàíûœ ñîëò‰ñò³ã³íäå æàòàí Öçÿíü÷æîó Êåì÷æàóò àéìàƒû àéòûëûï îòûð. Ñîíûìåí, á³çãå áåëã³ë³ äåðåêòåìåëåð䳜 áºð³íäå êåðåéëåð åìåñ, êåðåé³òòåð òóðàëû àéòûëàäû. Á±äàí øûƒàòûíû: êµïòåãåí çåðòòåóø³ëåð䳜 àéòûï æ‰ðãåí³íäåé, êåðåéëåð ìåí êåðåé³òòåðä³ á³ð äåï ñàíàóƒà, êåðåé³òòåð êåðåéëåð䳜 «áàòûñà êåòêåí» áµë³ã³íåí øûàï äåï åñåïòåóãå áîëìàéäû. Á³ç XXIII ƒàñûðëàðäà êåðåéëåð áîëƒàí æî, êåðåé³òòåð áîëƒàí, îëàð µçäåð³í Øûœƒûñõàí òàëàíäàƒàíƒà äåé³í åðòåäåã³ ôåîäàëäû ê‰øò³ ìåìëåêåò åä³, àë «îëàðäûœ êµñåìäå𳠝±ä³ðåòò³ ïàòøàëàð áîëƒàí» äåï ñàïàéìûç. Êåðåé³òòåðä³ Øûœƒûñõàí òàëàíäàƒàííàí êåé³í îëàðäû á³ð áµë³ã³ Åðò³ñò³œ òîìåíã³ àƒûñûí áîéëàé àøûí, îíûœ ì‰ìê³í áîëƒàí æåð³íäå îðûí òåïêåí. Êåðåé³òòåð䳜 á³ð áîë³ã³ Åðò³ñò³œ áàòûñ æàƒûíà, ñîäàí ñîœ îäàí äà ºð³ àðàé áåò àëƒàí. Îëàðäûœ êµá³ñ³ µçäåð³ìåí êµðø³ëåñ Àëòàé õàëûòàðûíûœ ±ðàìûèà ê³ðä³. Á³ðàòàðû ò³ïò³ áàñà õàëûòàðäûœ ±ðàìûèäà äà µçäåð³í³œ áàñòàíû ýòèèêàëû àòàóûí ñàòàï àëƒàè. Êåðåé³òòåð䳜 Åðò³ñ áîéûìåí, ñîäàí ñîœ Ñµëò‰ñò³ê àçàñòàí äàëàñûíà êåòêåí áîë³ã³ µç àòàóûíäàƒû «³ò» æàëƒàóûí æîƒàëòûï, «êåðåé» äåï àòàëà áàñòàƒàí äà, ñîäàí ñîœ äåðáåñ êåðåé òàéíàñû ðåò³íäå àçà õàëûíûœ ±ðàìûíà ê³ðãåí. Êåðåé³òòåðä³ á³ç äîîëîñ òàéïàñû ûðƒûçäàðûíûœ àðàñûíàí äà êµðåì³ç. XIX ƒàñûðäûœ àÿƒû XX ƒàñûðäûœ áàñûíäà ʳø³ æ‰çãå ê³ðãåí êåðåé³ò ðóûíûœ øûàí òåã³ òóðàëû ìºñåëå á³çãå ûñàøà àëƒàíäà îñûëàé ñèÿòû. http://kazchronic.host.kz


ؤÌÅÊÅÉ Øµìåêåé ðóûíûœ äà òàðèõû åäºó³ð åðòåäåí êåëåä³ äåï ñàíàó êåðåê. Í. Àðèñòîâ ïåí Ã. ÃðóììÃðæèìàéëî øûƒûñ äåðåêòåìåëåð³ íåã³ç³íäå îëàðäû VI ƒàñûðäà Áàðëû ïåí ÒÿíüØàíü àðàñûíäà ìåêåíäåãåí, øó òàéïàëàðûíà æàòàí ÷óìóãóíü òàéïàñûíûœ ±ðíàê,òàðû äåï ñàíàéäû. ¤ê³í³øêå àðàé, á³çäå á±ë ðóäûœ òàðèõû æµí³íäå àíäàé äà áîëñûí áàñà á³ð äåðåêòåð æî, ñµíäûòàí Í. À. Àðèñòîâòûœ áîëæàìûí àáûëäàéìûç. صìåêåé ðóû òóðàëû àëƒàøû àèû ìºë³ìåòòåð îðûñ äåðåêòåìåëåð³íäå áàð æºíå XVIII ƒàñûðäûœ صìåêåé ðóû òóðàëû êåëåñ³ ìàƒë±ìàò Ï. È. Ðû÷êîâòà áàð, îë á±ëàðäû «îñû îðäàäàƒû àñà àòàòûëàð» äåï ñàíàƒàí. ×óìóãóíü òàéïàñûèûœ VIVII ƒàñûðëàðäà äóëàòòàðäûœ (¦ëû æ‰ç) àòàáàáàñû áîëƒàí äóëó òàéïàëàð îäàƒûíà ê³ðãåí³ ìºë³ì, àëàéäà øµìåêåé ðóûíûœ òàœáà áåëã³ëåð³ äå, ±ðàíû äà îëàðäûœ òóûñòûƒûí äºëåëäåìåéä³. Ñîíûìåí á³ðãå øµìåêåéëåð䳜 íåã³çã³ òàœáàñû ( ) (Àìàíæîëîâ áîéûíøà) íåìåñå (Ãðîäåêîâ ïåí Òûíûøáàåâ áîéûíøà) æàëïû àëøûíäàðäûœ òàœáàñûíà (ºñ³ðåñå á³ð³íø³ñ³) ±ñàñ. Á±ë øµìåêåé ðóûíûœ àëøûíäà𠝱ðàìûíà åðòå êåçäåí åíãåí³í äºëåëäåéä³. Îñûƒàí áàéëàíûñòû á±ë ðóäûœ øûàí òåã³ òóðàëû À. Ëåâøèíí³œ á³ðøàìà àœƒàë ò‰ñ³í³ã³ ûûëàñ îÿðëû. Îë áûëàé äåï æàçàäû: «Ê³ø³ îðäàíûœ øµìåêåé ðóû á±ðûï ûðƒûçàçàòàðƒà æàòïàƒàí... µç àòàóûí îëàð Øûœƒûñïåí æàóëàñàí êåçäå îäàí áµë³í³ï øûƒûï, µç³í æàòàóøûëàðìåí á³ðãå àç³ð Îðòà îðäà àëûï æàòàí æåðãå êåëãåí µç õàíû صìåêåéäåí àëƒàí äåï ñàíàéäû. Îíûœ ±ðïàƒû ÀþÑûðûì Ñàðûñó µçåí³í³œ òµœ³ðåã³íå èå áîëûï àëûï, µç³í³œ æàëƒûç ì±ðàãåð ûçûí ªë³ì賜 (ªë³ì±ëû ±ðïàƒûíûœ áàáàñû) ±ëûïà ê‰éåóãå áåðãåí, ñîäàè áàðûï îíûœ áîäàíäàð û ûðãûçàçàòàðìåí á³ð³êêåí». صìåêåé ðóûíûœ áàñà á³ð òàœáàñû (È Ìåìñð ìåí Àìàíæîëîâ áîéûíøà), á³ç䳜 òµìåèäå êµðåò³í³ì³çäåò³, ʳø³ æ‰ç䳜 àðàêåñåê ðóûíûœ òàœáàñûíà æàûí. صìåêåé ðóûíûœ ±ðàíû Äåéò (Ãðîäåêîâ, Òûíûøáàåâ æºíå Àìàíæîëîâ áîéûíøà). Ì. Òûíûøáàåâ æàçûï àëƒàí øåæ³ðå ìåí åë àðàñûíàí æèíàëƒàí ìºë³ìåòòåð䳜 äåðåêòåð³ áîéûèøà, صìåêåé ðóûíûœ êµíåê, òîà, àñïàí æºíå áî烱ë äåãåí òµðò ãàðìàƒû áàð. Ò. À. Æäàíêî êåëò³ðãåí àœûçäàðƒà àðàƒàíäà, á³ç àðààëïàê,òàð àðàñûíàí صìåêåé ðóûíàí øûàí, àø³à, ±éûí, ºéòåêå æºíå øåðóø³ ðóëàðûíûœ áàáàñû áîëƒàí Òºœêå åñ³ìä³ êµñåì³í³œ áàð åêåí³í êµðåì³ç. Æîƒàðûäà á³ç øµìåêåé ðóëàðû òàœáàëàðûíûœ á³ð³, àòàí àéòàíäà, òàœáàñû àðàêåñåê ðóûíûœ òàœáàñûíà ±ñàñ äåä³ê. Á³çãå áåëã³ë³ òàðèõè ºäåáèåòòåðäå ʳø³ æ‰çãå ê³ðåò³í àðàêåñåê ðóû òóðàëû ìºë³ìåòòåð æî. Ñîíûìåí á³ðãå Îðòà æ‰çäå àñà ³ð³ òàéïàëàðäûœ á³ð³ (àðãûí) ±ðàìûíäà àðàêåñåê ðóû áàð. ʳø³ æ‰ç䳜 àðàêåñåê ðóûíûœ µê³ëäåð³ Îðòà æ‰ç䳜 àðàêåñåêòåð³íå òóûñ äåï æîðàìàëäàóƒà áîëàäû. Êåç³íäå Í. À. Àðèñòîâ òà îñûíäàé ï³ê³ð àéòàè. ʳø³ æ‰ç àðàêåñåêòåð³í³œ òàœáàñû-

http://kazchronic.host.kz


ÊÅÒÅ ªë³ì±ëû ±ðïàƒûíäà Êåòå ðóû áàð. Á±ë ðó òóðàëû àëƒàøû ìºë³ìåòòåð XII ƒàñûðƒà àòûñòû, îíäà èäàíäàðƒà áàƒûíûøòû, 1120 æûëû áåêçàäàëàðû ÅëþéÄàøè îëàñòûíà æèíàëûï, ñîäàí ñîœ àðàõàíèäòåðãå àðñû æîðûœà àòûñàí 18 òàéïà àðàñûíäà êèòè (ž³t³) òàéïàñû àéòûëàäû. Á³ðøàìà êåé³í³ðåêòå, ̉áºðºêøàõ ò³ç³ì³íäå êåëò³ð³ëãåí òàéïàëàð àðàñûíàí á³ç õèòà òàéïàñûí êµðåì³ç, îë œàç³ðã³ êåòåëåð䳜 àòàáàáàñû áîëóû ìóìê³í. Êåòå ðóû òóðàëû êåëåñ³ ðåòòå ʳø³ æ‰ç ðóëàðûíûœ 1748 æûëû À. Òåâêåëåâ æàñàƒàí ò³ç³ì³ïäå àéòûëàäû. Êåòå ðóûíûœ ýòíèêàëû òåã³í àéòà êåëãåíäå, á±ë ìºñåëåäå á³ð ï³ê³ð æî åêåí³í êµðñåòó àæåò, Ã. ÃðóììÃðæèìàéëî îëàðäûœ òåã³ àðàëàñ, äèíëèíäåð ìåí ò‰ð³êòåð䳜, óãðîôèíäåð䳜 (îñòÿêòàðäûœ) æºíå àëòàéëûòàðäûœ áóäàíû äåï ñàíàƒàí. ̉áºðºêøàõ îëàðäû ò‰ð³êòåðãå æàòûçàäû. Á³çãå åðòåäåã³ êåòå (ž³t³) òàéïàñû íåã³ç³íäå ò‰ð³êòåð áîëƒàí òºð³çä³. Ðóäûœ òàœáà áåëã³ëåð³íå çåðòòåóø³ëåð íàçàð àóäàðìàƒàí: îë Ëåâøèíäå äå, Ãðîäåêîâòà äà, Òûíûøáàåâòà äà æî. «àçà ÑÑÐ òàðèõû æµí³íäåã³ ìàòåðèàëäàðäà» ƒàíà ðó òàðìàƒû àðàêåòåí³œ òàœáàñû êåëò³ð³ëãåí. Åë àðàñûíàí æèíàƒàí ìºë³ìåòòåð êåòå ðóûíûœ òàœáàñûí àíûòàóƒà ì‰ìê³ïä³ê áåðä³. Îë ìûíàäàé áåëã³ . Åãåð á±ë áåëã³ë³ ðó òàðìàƒû œàðàêåòñí³œ åê³òøò³ áåëã³ñ³ìåí ñàëûñòûðñà, á³ç îëàðäûœ á³ðäåé æºíå òåê ò‰ðë³øå îðèàëàñàí àéûø ñûçûòû òàœáà åêåí³í êµðåì³ç.

http://kazchronic.host.kz


ÁÀÉÁÀÒÛ Á³ç䳜 îéûìûçøà, Áàéáàòû ðóûíûœ òàðèõû µòå ûçûòû. Àéòàð áîëñà, ʳø³ æ‰ç ðóëàðûíûœ êµïø³ë³ã³ ñèÿòû, á±ë ðóäûœ äà øûƒó òàðèõû îñû óàûòà äåé³í àéûí áîëìàé àëûï µòûð. Áàéáàòû ðóûíûœ øåæ³ðåñ³í àðàñòûðà êåëãåíäå, òîñàáà îíûœ òµðò³íø³ ±ðïàƒû áîëûï êåëåò³í³í êµðåì³ç. Îñûƒàí áàéëàèûñòû XV ƒàñûðäàƒû îðûñ äåðåêòåìåëåð³íäå æºíå Áåéáàðûñ ( ) ïåí Èáí-Õàëäóœäà áàð åðòåäåã³ ûïøàœòàðäûœ òîñàáà ðóû òóðàëû ìàƒë±ìàò ûçûòû, îíäà òîñàáà ðóû á³ð³í³í³ áîëûï êµðñåò³ëåä³. Á±ë æàéò á³çãå á‰ê³ë áàéáàòû ðóû áîëìàñà äà, îíûœ ºëäå á³ð áµë³ã³ åðòåäåã³ ûïøàòàðäàí øûàí äåï æîðàìàëäàóƒà ì‰ìê³íä³ê áåðåä³, îíûœ ‰ñò³íå í僱ðëûì êåé³íã³ êåçäåã³ ûïøàòàðäà òîñàáà ðóû æî. Áàñà äà êµïòåãåí ûïøà òàéïàëàðû ñèÿòû, òîñàáàíûœ êåé³ííåí ʳø³ æ‰ç ±ðàìûíà, àë á³ð áµë³ã³ ³ø³íäå ûïøà ðóû áàð àðààëïà õàëûíà åíãåí³ àíû; ñûëàðûíûœ ±ðàíû Òîñàáà áîëûï òàáûëàäû. Àë ðóäûœ æàœà àòàóû (áàéáàòû) øûíûíäà äà æè³ æîðàìàë áîëûï êåëãåí³íäåé, êåé³ííåí ïàéäà áîëóû ì‰ìê³í. Åðòåäåã³ äåðåêòåìåëåðäå Áàéáàòû ðóû òóðàëû àéòûëìàóûí, áºëê³ì, îñûìåí ò‰ñ³íä³ðóãå áîëàð. Áàéáàòû ðóûíûœ òàœáà áåëã³ëåð³: æºíå . , , , (Òûíûøáàåâ áîéûíøà). È. Ìåéåð äå á³ð ƒàíà áåëã³ñ³í êåëò³ðåä³. Òàœáàëàðäûœ îñû ºð àëóàí ò‰ð³í 챝èÿò àðàƒàí êåçäå îëàðäûœ áºð³ á³ðäåé ±ñàñ åêåí³ æºíå á³ðåóëåð³íäå ê³øêåíå ñûçûøàëàðäûœ íåã³çã³ ñûçûà ò³ê á‰ðûøïåí, àë áàñàëàðûíäà èƒàøòàëûï êåëó³ìåí ƒàíà åðåêøåëåòòåä³. Áàéáàòû ðóûíûœ ±ðàíû «Äºóàðà», á³çãå Í. È. Ãðîäåêîâ ïåí Ì. Òûíûøáàåâòûœ äåðåêòåð³ áîéûíøà ƒàíà ìºë³ì.

http://kazchronic.host.kz


ÌÀэÀÐ Òàðèõè ºäåáèåòòå Ìàñàð ðóûíûœ äà øûàï òåã³ áåéìºë³ì. Á³ç䳜 îë òóðàëû ƒûëûìè ³çäåè³ñòåð³ì³ç䳜 áºð³ åøíºðñå áåðìåä³ äåóãå áîëàäû. Á³ç äîí îéƒàí á³ðäåíá³ð äåðåê ìûíàäàé. Áàòûñ Ìîíƒîëèÿ õàëûòàðûíûœ àðàñûíäà õîòîíäàð (äîðáåò òàéïàñûèûœ á³ð áµë³ã³) ò±ðƒàí. À. Í. Ñàìîéëîâè÷ îëàðäû ò‰ð³êòåð äåï ñàíàƒàí. Õîòîíäàðäûœ îçäåð³ äå îçäåð³è ò‰ð³êòåð äåï ñàíàéäû. Ïîòàíèí æàçûí àëƒàí õîòîíäàðäûœ æåò³ ðóûíûœ àðàñûíäà ìàñàð ðóû êåçäåñåä³. Îñû ò‰ð³ê ðóûíûœ á³ð áµë³ã³ áàòûñà êåò³ï, ñîíàí ñîœ µç àòûìåí àçà õàëûíûœ ±ðàìûíà îñûëóû ºáäåí ì‰ìê³í. Ìàñàð ðóûíäà ûðûñàäà áµë³ìøåñ³ áàð. àðààëïàòàð òàéïàñûíûœ êåíäåêë³ ðóû, µçáåê ëîêàéëàð áµë³ìøåñ³ æºíå øàíûøûëû òàéïàñûíûœ á³ð ðóû äà (¦ëû æ‰ç) äºë ñîëàé àòàëàäû. Ìàñàð ðóûíûœ, Êåïïåí èàéûìäàƒàíäàé, ‰ø åìåñ, ±òòûàäàì æºíå ìàñà äåãåí åê³ òàðìàƒû áàð. Ðóäûœ òàœáàñû (Ëåâøèí, Ãðîäåêîâ, Ìåéåð áîéûíøà). ¦ðàíû «àðàòàé» (Òûíûøáàåâ áîéûíøà); Êåïïåí «Ìàéëûáàé» äåï àòàéäû, á³ðà á±ë ä±ðûñ åìåñ.

http://kazchronic.host.kz


ÐÀÌÀÄÀÍ Åðòå êåçåœäåã³ Ðàìàäàí ðóû òóðàëû á³ç䳜 îëûìûçäà òàðèõè äåðåê æî. Îë òóðàëû àëƒàø ðåò ʳø³ æ‰ç ðóëàðûíûœ 1748 æûëû À. Òåâêåëåâ æàñàƒàí ò³ç³ì³íäå àéòûëàäû. Ñîäàí ñîœ îë À. Ëåâøèíí³œ äåðåêòåð³ ìåí áàñà äà ìàòåðèàëäàðäà êåçäåñåä³. Æîðàìàëäàó ò±ðƒûñûíàí áîëñà äà òóûñòû áàéëàíûñòàðäû, äåìåê, ³ø³íàðà ðóäûœ øûƒó òåã³ ìºñåëåñ³í äå àíûòàóƒà ì‰ìê³íä³ê áåðåò³í á³ðäåíá³ð íºðñå òàœáà ìåí ±ðàí áîëûï òàáûëàäû. Ðàìàäàí ðóûíûœ òàœáàñû ( )(Ãðîäåêîâ ïåí Òûíûøáàåâ áîéûíøà), ±ðàíû «Äóëàò». Á±ë òàœáàíû àðàó á³çä³ ¦ëû æ‰çãå ºêåëåä³, îíäà äóëàò æºíå àëáàí òàéïàëàðûíûœ êåéá³ð ðóëàðûíäàƒû òàœáà Ðàìàäàí ðóûíûœ òàœáàñûìåí µòå ±ñàñ. Îíûœ ‰ñò³íå Ðàìàäàí ðóû ±ðàíûíûœ Äóëàò àòàëóû äà äóëàòòàðäûœ íåìåñå îëàðƒà òóûñ àëáàíäàðäûœ ºëäåá³ð áµë³ã³ áµë³í³ï, àç³ðã³ àçàñòàííûœ áàòûñûíà áàðƒàí äà, ñîäàí ñîœ Ê³ø³ æ‰ç䳜 ±ðàìûíà äåðáåñ ðó ðåò³íäå ê³ðãåí, ñµéò³ï µç àòàáàáàëàðûíûœ òàœáàñûí, ±ðàí ðåò³íäå Äóëàò àòûí ñàòàï àëƒàí áîëóû ì‰ìê³í äåãåí æîðàìàë áîëóû ûòèìàë æºíå ì±íûœ á³ðë³æàðûì æàƒäàé åìåñ åêåí³í ʳø³ æ‰ç䳜 áàñà á³ð µòå ³ð³ ðóû Òàáûí ðóûíûœ ±ðûëó òàðèõû ðàñòàéäû.

http://kazchronic.host.kz


ÒÀÁÛÍ Îñûíûœ àëäûíäàƒû ðó ñèÿòû, îë òóðàëû äà àëƒàøû äåðåêòåðä³ á³ç À. Òåâêåëåâòåí ƒàíà êåçäåñò³ðåì³ç. Åë àðàñûíàí æèíàƒàí ìºë³ìåòòåð ìåí Òûíûøáàåâ êåëò³ðãåí òàáûí ðóûíûœ æàìàíêåðåé, áîçûì, áåã³ì æºíå àéûðîæà äåãåí òµðò òàðìàƒû áàð. Òàáûíäàðäûœ òàœáà áåëã³ëåð³ ºð ò‰ðë³. Æàëïû ðó òàœáàñû (òîñòàƒàí); ñîíûìåí á³ðãå òàáûíäàðäà òàƒû äà (øµì³ø, øµì³øò³òàáûè òàðìàƒûíäà), (òàðà, òàðàòûòàáûí òàðìàƒûíäà)æºíå (ºë³ï) òàœáà ëàðû áàð. Æàëïû ðóäûœ òàœáà áåëã³ñ³í ñàëƒàñòûðó á³çä³ òàƒû äà äóëàòòàðƒà (¦ëû æ‰ç) ºêåëåä³, îëàðäà äà æàëïû òàéïàëû áåëã³ äºë îñûíäàé, àë æºíå áåëã³ëåð³ äóëàòòàðäûœ êåéá³ð ðóëàðûíûœ òàœáàëàðû ìåí àëáàí òàéïàñüøûœ òàœáàñûíàí åø àéûðìàñû æî. Òàáûí ðóû ¦ëû æóçäåí øûàí äåï æîðàìàëäàóƒà áîëàäû. Á±ƒàí äºëåë ðåò³íäå òàáûí ðóûíäà äà, àëáàí òàéïàñûíäà äà áîçûì ðóû áàð åêåí³í êµðåì³ç. | (êµñåó) òàœáàñû àœëû òàéïàñûíûœ (¦ëû æ‰ç) òàœáàñûíà, àë (òàðà) òàœáàñû íà ñîë æ‰çäåã³ æàëàéûð òàéïàñûíûœ òàœáàñûíà ±ñàéäû. æºíå òàðà òàœáàñûíûœ æàëàéûð òàé ïàñûíàí øûàíäàðä³ê³ åêåí³í òàáûí ðóû øåæ³ðåñ³ í±ñàëàðûíûœ á³ð³ êµðñåòåä³. Òàáûíäàðäûœ òåã³ àðàëàñ åêåí³í îëàðäà á³ðíåøå ±ðàí áîëóû äà êµðñåòåä³. Ãðîäåêîâòå áàð ìºë³ìåòòåð áîéûïøà, Ñûðäàðèÿ òàáûíäàðûíûœ ±ðàíäàðû «Ñåðêå» æºíå «Òîñòàƒàí», àë åë àðàñûíàí æèíàƒàï ìºë³ìåòòåð áîéûèøà, áàòûñ òàáûíäàðûïûœ ±ðàíû «Àëàø». Ñ. È. Ðóäåíêî µç åœáåêòåð³í³œ á³ð³íäå ìîíƒîëäàðƒà äåé³íã³ óàûòòà, àœûç áîéûíøà, áàø±ðòòàð îí åê³ ðóƒà áµë³íãåí äåï æàçàäû. Á±äàí ºð³ îë îñû ðóëàð, ³ø³íäå òàáûíäàð äà áîëƒàí äåï êµðñåòåä³. Æîƒàðûäà àéòûëƒàíäàðäûœ áºð³í, ñîíäàéà Ñ. È. Ðóäåíêîíûœ äåðåêòåìåñ³í åñêåðå êåëãåíäå, òàáûí ðóüøûœ òàðèõûí áûëàéøà íåã³çäåóãå áîëàäû. Ìîíƒîëäàðäûö øàïûíøûëûƒûíàí êµï á±ðûí àç³ðã³ Áàòûå àçàñòàí ìåí Îðàëäûœ àðƒû æàƒûíäàƒû äàëàëàðäà áàñà òàéïàëàð ìåí ðóëàð àðàñûíäà ñµë êåçäåà æåðã³ë³êò³ òàáûí òàéïàñû áîëûï, îë ñàÿñè íåìåñå ýêîíîìèêà ëû ñèïàòòàƒû ºëäåá³ð æàƒäàéëàðäûœ ºñåð³èåí áµë³í³í êåòó³ ûòèìàë. Îíûœ á³ð áµë³ã³ ñîëò‰ñò³êêå, àç³ðã³ Áàø±ðòñòàí àóìàƒûíà áàðûï, Èáè Ôàäìàí àéòàè Áàø±ðò õàëûíûœ ±ðàìûíà ê³ðãåí. Ìîíƒîëäàðƒà äåé³íã³ óàûòòûœ µç³íäåà áàø±ðòòà𠝱ðàìûíà òàáûíäàðäûœ åíãåí³í á³ç á±äàí á±ðûí êµðñåòêåíá³ç. Àëàéäà òàáûíäàðäûœ êµïø³ë³ê áµë³ã³ µç æåð³íäå êàëûí, ìîíƒîëäàðäàí êåé³íã³ êåçåœäå ðóûíûœ àòûí ñàòàï àëà îòûðûï, ¦ëû æ‰ç òàéïàëàðûíàí øûàíäàðäû µç ±ðàìûíà àáûëäàƒàí áîëóû ì‰ìê³í. Àë ±ëûæ‰çä³êòåð䳜 îñûëƒàí áµë³ã³ îëàðäûœ ðó àòûí àáûëäàï, îëàðƒà µç òàœáàëàðûí áåðãåí. Òàáûí ðóûíûœ åäºó³ð áµë³ã³, àòàï àéòàíäà, áîçûì (òµðò±ë) Îðòà æ‰ç䳜 êåðåé, íàéìàí æºíå àðƒûí ñèÿòû ³ð³ òàéïàëàðûíûœ ±ðàìûíà åíãåí, îëàðäûœ àðàñûíäà òµðò±ë æºíå µçáåêòå𠝱ðàìûíà åíãåí (ëîêàéëàð) äà àòàëàäû.

http://kazchronic.host.kz


ÒÀÇ, ÒÅËÅÓ Òàç æºíå Òåëåó ðóëàðûíäà äà îñûíäàé æàƒäàé îðûí àëƒàí áîëñà êåðåê. Òàç æºíå Òåëåó àòûí á³ç á³ð³íø³ ðåò À. Òåâêåëåâòåí êåçäåñò³ðåì³ç. Àëàéäà, ì±íûœ µç³ á±ë ðóëàð XVIII ƒàñûðäà ƒàíà ïàéäà áîëäû äåãåí ñµç åìåñ. Òàáûíäàð ñèÿòû, á±ë åê³ ðó äà áàø±ðòòà𠝱ðàìûíà ê³ðåä³, äåãåíìåí äå îëàðäûœ òàéïàëàð ìåí ðóëà𠝱ðàìûíäà àç³ðã³ àçàñòàí àóìàƒûíäà ìåêåíäåï, ºëäå á³ð áµë³ã³ ƒàíà áàø±ðòòàðƒà êåòêåí³ ê‰ìºíñ³ç. ̱íûœ œàøàí áîëƒàíûí àéòó èûí. Òàç (òàçëàð) ðóûíûœ ±ðàìû àáäàë, øàðƒû, æàñòàáàí äåãåí ‰ø òàðìàòàí ò±ðàäû. ̱íäà àáäàë òàéïàëû àòàóû çîð ûûëàñ òóƒûçàäû, îíûœ ò‰ïòàìûðû IVV ƒàñûðëàðäà, ÿƒíè ýôòàëäàð (ýôòàëèòòåð) äºó³ð³íäå æàòûð, îëàðäûœ àòàóûíàí À. Þ. ßêóáîâñêèé ò‰ðê³ìåí àáäàëäàðûíûœ áàáàëàðûí êµðåä³. àçà æºíå ò‰ðê³ìåí àáäàëäàðûíûœ á³ð êåçäå ³ð³ áîëûï, åê³ áµë³êêå áµë³íãåí, á³ð³ ò‰ðê³ìåíäåðãå îñûëûï, ñîäàí ñîœ ò‰ðê³ìåíäåð àðûëû àçàòàðäûœ ±ðàìûíà åíãåí ýôòàëèòòåð òàéïàñûíûœ àëäûòàðû áîëóû äà ºáäåí ì‰ìê³í. Ñîíûìåí, ýôòàëèòòåð ò‰ðê³ìåíäåð䳜 ƒàíà åìåñ, ʳø³ æ‰ç àçàòàðû àáäàëäàðûíûœ äà àðƒû áàáàëàðû áîëûï òàáûëàäû. Ò‰ðê³ìåí àáäàëäàðû XIX ƒàñûðäàà Ìàœƒûñòàóäû ìåêåíäåãåí. Á±ë àðàäà æàé ƒàíà ñºéêåñ êåëó åêåí³í íåìåñå ì±íûœ àçàòàðäûœ Òàç ðóûíà îñûëƒàí àáäàë ðóûíûœ øûíûíäà äà ºëäåá³ð ò‰ðê³ìåí òîáû áîëƒàíûí àéòà îþ èûí. ̱íûœ îñûíäàé áîëóû äà ûòèìàë, µéòêåí³ XVIIIXIX ƒàñûðäûœ µç³íäåà ò‰ðê³ìåí ðóëàðû, ñîíûœ ³ø³íäå ñîë êåçäå Ìàœƒûñòàó ìåí ‡ñò³ðòòå ûñòàï æ‰ðãåí àáäàë ðóû æàç æàéëàóû ñîëò‰ñò³êêå êµø³ï, îíäà àçà ðóëàðûìåí æàíàñûï æàòàí. Àë àçà ðóëàðû äà ûñ µòå àòòû áîëƒàí êåçäå îœò‰ñò³êêå áàðûï, îíäà ò‰ð³êìåíäåðìåí êµðø³ îíûñòàíƒàí. Îíûœ ‰ñò³íå òàç ðóû ºðàøàíäà Æàéû µçåí³í³œ òµìåíã³ àƒûñûí æºíå Êàñïèé ò圳ç³í³œ æàƒàëàóûí áîéëàé, Ãóðüåâòåí îœò‰ñò³êøûƒûñ æàƒûíäàƒû æåðëåðä³ ìåêåíäåãåí. Àáäàë ðóû äåãåí³ì³ç åçáåêíîƒàéëàð. Òàçäàð ðóûíûœ ñàðûáàƒûø àòòû ûðƒûç òàéïàñûíûœ ±ðàìûíäà áîëó ôàêò³ñ³í³œ äå ûçûòû áîëóû ê‰ìºíñ³ç. Òàç ðóûíûœ òàœáà áåëã³ñ³ æàóûïãåðë³ê ±ðàíû «Áààé». Òåëåó ðóûíäà ºæ³àõìåò, íîƒàé, ñàìàò æºíå êåðåéë³ äåãåí òµðò áµë³ìøå áàð. Ðóäûœ òàœáà áåëã³ëåð³ (Ãðîäåêîâ áîéûíøà), ±ðàíû«Ò±ëïàð» æºíå «Àðƒûìà». Áàø±ðò õàëûí îñïàƒàíäà, Òåëåó ðóû µçáåêòå𠝱ðàìûíäà äà áàð, îíûœ á³ð áµë³ã³, ñ³ðº, XVI ƒàñûðäûœ áàñûíäà Øàéáàíè õàíìåí á³ðãå êåòêåí áîëñà êåðåê.

http://kazchronic.host.kz


ÛÇÛˍ¦ÐÒ Á³ç á±ë ðóäû ʳø³ æ‰ç ±ðàìûíäà àëƒàø ðåò À. Ëåâøèíèåí êåçäåñò³ðåì³ç. Ì. Òûíûøáàåâ êåëò³ðãåí øåæ³ðå áîéûíøà, á³ç ûçû띱ðò ðóûíäà åì³ðåé, îëæàøû, åðø³ äåãåí ‰ø òàðìà áîëƒàíûí êµðåì³ç. Áëàìáåðãò³œ ìàòåðèàëäàðû ìåí åë àðàñûíàí á³ç æèíàƒàí ìºë³ìåòòåðãå àðàƒàíäà, îíäà ‰øåó åìåñ. àéòà òµðò òàðìà êåçäåñåä³. Æîƒàðûäà àòàëƒàíäàðûíàí áàñà òàƒû äà òµðò³íø³ òàðìà ñ‰áå (ñàáà) áàð, ì±íû á³ç åœ ä±ðûñû äåï ñàíàéìûç. ûçû띱ðò ðóûíûœ òàœáà áåëã³ñ³ (Ìåéåð áîéûíøà), (Òûíûøáàåâ æºíå àðõèâ ìàòåðèàääàðû áîéûíøà), ±ðàíû «Æèåíáàé». Òàœáàëàðäûœ ºð ò‰ðë³ áîëóû á±ë ðóäûœ øûœàí òåã³í³œ àðàëàñ åêåí³í äºëåëäåéä³. Àë îƒàí àíäàé êîìïîíåíòòåð ê³ðãåí? Á±ë æµí³íäå åœ àëäûìåí òûì áîëìàƒàíäà ûçû띱ðòòûœ òàðìà ðåò³íäå ʳø³ æ‰ç䳜 òàìà ðóûíäà áàð åêåí³ æºíå äºë ñîíäàé òàðìàòûœ ûñòû òàéïàñûíûœ (¦ëû æ‰ç) îéû ðóûíäà áàð åêåí³ áîéûíøà ï³ê³ð àéòóƒà áîëàäû. Á±ë ðåòòå îëàðäûœ ñûëàðìåí ò³ïò³ òàœáàñû äà ±ñàñ (êµñåó). Á±ë åê³ æàéò ûçû띱ðò ðóû ûñòû òàéïàñûíàí øûàí æºíå îíûœ á³ð êåçäå áµë³í³ï êåòêåí áµë³ã³ Òàìà ðóûíà òàðìà ðåò³íäå îñûëƒàí äåï êåéá³ð àíûòû ‰ëåñ³ìåí æîðàìàëäàóƒà ì‰ìê³íä³ê áåðåä³. ªðèíå, á±ë ðó àëûïòàñóûíûœ áàñà í±ñàëàðû äà áîëóû ì‰ìê³í, µéòêåí³ îíûœ øûàí òåã³ òóðàëû á³ç䳜 îëûìûçäà àíû ìºë³ìåòòåð æî, á³ðà àíäàé æàƒäàéäà äà ûçû띱ðò, Òàìà æºíå Ûñòû àðàñûíäà òóûñòû áàðûí òåð³ñêå øûƒàðóƒà áîëìàéäû. ûðƒûçäàðäûœ ñàðó òàéïàñûíäà, æåòàóðó áµë³ìøåñ³íäå ûçû띱ðò ðóû ±øûðàñàäû. Ýòíîíèìäåð䳜 ñºéêåñ êåëó³ êåçäåéñîòû ïà, ºëäå îëàðäûœ òóûñòûƒûí äºëåëäåé ìå àç³ð ì±íû àéòó èûí. Á±ë áîëàøàòàƒû çåðòòåóëåð䳜 ìºñåëåñ³. ûçû띱ðò ðóûíûœ áàñà òàœáàëàðû åœ àëäûìåí áàñœà ðóëàðäàí, àòàï àéòàíäà, òàœáàñû áîëûï òàáûëàòûí áàéáàòû ðóûíàí, òàœáàñû áîëûï òàáûëàòûí ìàñàð ðóûíàí æºíå ò. á. øûàíäàð äà áàð.

Ç

http://kazchronic.host.kz


ÒÀÌÀ Òàìà ðóûíûœ øûœàí òåã³ òàðèõè ºäåáèåòòå åøàíäàé êîð³í³ñ òàíïàƒàí. Îðûñ äåðåêòåìåëåð³íäå òàìà ðóû òóðàëû àëƒàø ðåò 1748 æºíå 1762 æûëäàðäà àéòûëàäû. Îë æµí³íäå À. È. Òåâêåëåâò³œ ò³ç³ì³íäå æºíå Ï. È. Ðû÷êîâòà, ñîíûìåí àòàð Ëàðèîíîâòûœ ðàïîðòûíäà äà êåçäåñåä³. Á±ë ðóäûœ í僱ðëûì åðòåðåêòåã³ òàðèõûí àíûòàó ‰ø³í, á³ç䳜 îéûìûçøà, Ðàøèä àäÄèíí³œ ìîíƒîë òàéïàëàðûíûœ ³ø³íäå áàðãóáóðóò áµë³ìäåð³í³œ á³ð³ Åíèñåéäåã³ œûðƒûçäàð àðàñûíäà ìåêåíäåãåí òóìà (òóìýòå) áîëƒàèû òóðàëû ìàƒë±ìàòû ûçûòûðàðëû áîëûï òàáûëàäû. Æîðàìàë ðåò³íäå á±ë òóìà òàìà ðóûíûœ àòàáàáàëàðû áîëûï òàáûëàäû äåï ñàíàóƒà òîëû ì‰ìê³íä³ê áåðåä³. ƺíå äå á±ë àðàäà ìºñåëå ‰íäåñò³êòå áîëûï îòûðƒàí æîœ, àéòà òóìàíûœ àç³ðã³ ûðƒûçäàðäà äà, íàéìàíäàð àðàñûíäà äà êåçäåñåò³íä³ã³íäå áîëûï îòûð. ûðƒûçäûœ ñàðó òàéïàñû àðàñûíäà àõûíàé (àûíàé) ðóû áàð, îíûœ òåã³ àçàòàðäàí øûœœàí äåë³íåä³. Øûíûíà êåëãåíäå, àçàòûœ òàìà ðóûíäà äà àõûíàé áµë³ìøåñ³ áàð. Òóìàëàðäûœ ºëäåá³ð áµë³ã³í³œ äåðáåñ ðó ðåò³íäå àëøûíäà𠝱ðàìûíà åíó³ ºáäåí ì‰ìê³í. Òàìà ðóûíûœ øåæ³ðåñ³í àðàñòûðà êåëãåíäå, á³ç îíäà åñåíãåëä³, æàáûë æºíå æîƒû äåãåí ‰ø òàðìà áàð åêåí³í êµðåì³ç. Ðóäûœ òàœáà áåëã³ñ³: îñ ºë³ï (àðõèâ äåðåêòåð³, Ãðîäåêîâ, Ìåéåð æºíå áàñà äåðåêòåìåëåð áîéûíøà). Òàìàëàð òàœáàñû àçàœòûœ ûïøà òàéïàñûíûœ òàœáàñûíàí åø àéûðìàñû æîœ åêåí³í àòàï µòó êåðåê. Îíûœ ‰ñò³íå Òàìà ðóû åðòåäåã³ ûïøàòàðäûœ åæåëã³ æåð³íäå, ÿƒíè Îœò‰ñò³ê Îðàëäà, Æàéû æºíå Òîáûë µçåíäåð³í³œ æîƒàðƒû àƒûñûíäà ‰íåì³ ìåêåíäåï êåëãåí. XIVXVI ƒàñûðëàðäà áàòûð Øîðà áàñòàƒàí òàìà òàéïàñû Äåøò³ûïøàòà, àçà õàíäûƒûíûœ, Íîƒàé îðäàñûíûœ ñàÿñè µì³ð³íäå çîð ðîë àòàðäû. Îñûíûœ áºð³ òàìàëàðäûœ Äåøò³ûøïàïåí òûƒûç áàéëàíûñûí, îëàðäûœ ûïøàòàðìåí ýòíèêàëû æàƒûíàí òóûñ åêåí³í êµðñåòåä³. Òàìà ðóûíûœ ±ðàíû «àðàáóðà».

http://kazchronic.host.kz


ÆÀÏÏÀÑ Æàïïàñ ðóû ʳø³ æ‰çäåã³ ³ð³ ðóäûœ á³ð³ áîëûï òàáûëàäû. ¤ê³í³øêå àðàé, òàðèõè äåðåêòåìåëåðäå á±ë ðó òóðàëû åðòå êåçäåã³ äåðåêòåð æî. ʳø³ æ‰ç ±ðàìûíäàƒû Æàïïàñ ðóû òóðàëû àëƒàøû ðåò àéòàí äà ñîë À. Òåâêåëåâ. ʳø³ æ‰ç䳜 Ï. È. Ðû÷êîâ êåëò³ðãåí «àñà áåëã³ë³» ðóëàðûíûœ àðàñûíäà æàïïàñ àòàëìàéäû. Îðûíáîð øåêàðà êîìèññèÿñûíûœ øåíåóí³ã³ Ëàðèîíîâòûœ 1829 æûëƒà àòûñòû ðàïîðòûíäà æºíå À. Ëåâøèíäå á±ë ðó òóðàëû àéòûï µòåä³. Åœ êåé³íã³ æàçáàøà äåðåêòåðäå ʳø³ æ‰ç áåí Áµêåé îðäàñûíûœ ±ðàìäàñ áµë³ã³ ðåò³íäå á±ë ðó Íåáîëüñèíäå, Õàíûêîâòà, Áëàìáåðãòå, Êåïïåíäå æºíå áàñàëàðûíäà ‰íåì³ êåçäåñ³ï îòûðàäû. Îë òóðàëû àðõèâ ìàòåðèàëäàðûíäà äà ìàƒë±ìàòòàð áàð. XIX ƒàñûðäûœ åê³íø³ æàðòûñû XX ƒàñûðäûœ áàñûíäàƒû äåðåêòåìåëåðãå àðàƒàíäà, ðóäûœ ±ðàìûíà òîƒûç áµë³ìøå ê³ðãåí, îëàð: øîëòà, ñóì±ðûí, áåñáàëóàí, áàéì±ðàò, î탱ò, àðàêµç, êèåêå, ûñòû æºíå µòåï. Êåïïåí æåò³, àë Íåáîëüñèí àëòû áµë³ìøåí³ ƒàíà êåëò³ðåä³. «ûðƒûçäàðäûœ æåð ïàéäàëàíóû æµí³íäåã³ ìàòåðèàëäàð...» ìåí á³ç䳜 åë àðàñûíàí æèíàƒàí ìºë³ìåòòåð³ì³çäå ðó áµë³ìøåëåð³í³œ ò‰ðë³ ñàíû êåëò³ð³ëåä³. Á±ë àðàäà ìºñåëå ìûíàäà: Æàïïàñ ðóû, ä±ðûñûðà àéòàíäà, îíûœ áµë³ìøåëåð³ îðàñàí çîð àóìàà áûòûðàï êåòêåí. Á±äàí ºð³ êµðåò³í³ì³çäåé, îëàð Òîðƒàé îáëûñûíûœ ºð ò‰ðë³ óåçäåð³íäå, Áµêåé îðäàñûíûœ, Ñûðäàðèÿ æºíå Îðàë îáëûñòàðûíûœ àóìàƒûíäà ìåêåíäåä³. Â. Â. Ðàäëîâ òà Æåò³ñóäàƒû Æàïïàñ ðóû òóðàëû ‡ëêåí îðäàíûœ áàòûñ àíàòûíà åíä³ì³ñ äåï õàáàðëàéäû. Á±ë æàƒäàéäà Â. Â. Ðàäëî⠍àïàë óåç³ æàëàéûðëàðûíûœ àðàñûíäà ìåêåíäåéò³í, á³ðà, ºðèíå, ¦ëû æ‰ç ±ðàìûíà åï³á³ð ê³ðìåãåí îñû ðó øàðóàøûëûòàðûíûœ ñàíû áîëìàøû åêåí³í àéòûï îòûð. Ñîíäûòàí çåðòòåóø³ëåð ìåí ñàÿõàòøûëàðäûœ áåëã³ë³ á³ð æåðä³ ìåêåíäåãåí ðó áµë³ìøåëåð³í êµðñåòêåí³ ò‰ñ³í³êò³, àë ðó ±ðàìûíûœ òîëû êµð³í³ñ³í îñû ìàòåðèàëäàðäûœ áºð³í ñàëûñòûðà îòûðûï àíà æàœƒûðòóƒà áîëàäû. Á³ç䳜 1960 æûëû åë àðàñûíàí æèíàƒàí ìºë³ìåòòåð³ì³ç ðóäûœ ìåéë³íøå äºë ±ðàìûí áåðåä³, àéòà êåòåë³ê, îíû Ì. Òûíûøáàåâòûœ äåðåêòåð³ìåí á³ðäåé äåóãå áîëàäû. Àëøàòû ìûíàäà ƒàíà: á³çäå òàƒû äà ê‰ø³ê (îøû) áµë³ìøåñ³ áàð äà, îë Ì. Òûíûøáàåâòà æî. Æàïèàñ ðóûíûœ òàœáà áåëã³ñ³: , , ±ðàíäàðû «Áàéì±ðàò»æºíå «Áàòûáàé» (Áëàìáåðã).

http://kazchronic.host.kz


Ò¤ÐҍÀÐÀ Òµðòàðà ðóû òóðàëû äà á³ç á³ð³íø³ ðåò À. Òåâêåëåâò³œ äåðåêòåð³íåí á³ëåì³ç. Ñîíàí ñîœ á±ë ðó À. Ëåâøèíäå àéòûëàäû. Áàðëû äåðåêòåðãå àðàƒàíäà í僱ðëûì ñû êåçåœäå Òµðòàðà ðóû ʳø³ æ‰ç䳜 ªë³ì±ëû ðó á³ðëåñò³ã³í³œ ±ðàìûíäà ‰íåì³ êåçäåñ³ï îòûðàäû. Ðóäûœ òàœáàñû (Ãðîäåêîâ, Ìåéåð, Àìàíæîëîâ áîéûíøà) æºíå (Òûíûøáàåâ áîéûíøà); ±ðàíû «Àëäèÿð» (Ãðîäåêîâ áîéûíøà) æºíå «Àéûðòàó» (á³ç䳜 ìºë³ìåòòåð³ì³ç áîéûíøà). Á±ë ðóäûœ øûàí òåã³ òóðàëû ìºñåëåãå àéòûï îðàëà îòûðûï, îñûíûœ àëäûíäàƒû ñèÿòû Òµðòàðà ðóûíûœ äà æàûíäà (åðòå äåãåíäå XVIXVII ƒƒ.) ïàéäà áîëƒàíûí æºíå á³ç䳜øå, îíûœ íåã³çã³ êµïø³ë³ã³ ºëäåá³ð áåäã³ñ³ç ñåáåïòåðìåí íàéìàí òàéïàñûíàí (ìàòàé ðóûíàí) áµë³í³ï øûàí òºð³çä³, µéòêåí³ îíûœ ±ðàìûíäà äà òµðòàðà áµë³ìøåñ³ áàð. Ðóäûœ á³ð áµë³ã³í³œ êåðåé òàéïàñûíàí øûàíû ê‰ìºíñ³ç, îíûœ òàœáàñû îëàðäûœ òàœáàñûìåí á³ðäåé. Áàñà, í僱ðëûì ±ñà êîìïîíåíòòåð³í³œ áµëóû äà ûòèìàë.

http://kazchronic.host.kz


ÁÅÐ²Ø Ê³ø³ æ‰ç䳜 ñàíû åœ êµï ðóëàðûíûœ á³ð³ áåð³ø ðóû áîëûï òàáûëàäû. Ï. Êåïïåíí³œ äåðåêòåð³ áîéûíøà (1851 æ.) Áµêåé îðäàñûíäà ƒàíà îíûœ 3600 øàœûðàƒû áîëƒàíûí, á±ë (ºð øàœûðàà 5 àäàìíàí äåï åñåïòåãåíäå) 18 ìûœ àäàì åêåí³í àéòóäûœ µç³ æåòê³ë³êò³. Á³çãå áåëã³ë³ äåðåêòåìåëåðäå á±ë ðó á³ð³íø³ ðåò ʳø³ æ‰ç àçàòàðûíûœ ðóëûòàéïàëû ±ðàìûíûœ À. È. Òåâêåëåâ æàñàƒàí ò³çáåñ³œäå 1748 æûëû àóûçƒà àëûíàäû. Áåð³ø ðóû øåíåóí³ê Ëàðèîíîâòûœ 1829 æûëƒà àòûñòû ðàïîðòûíäà äà, À. Ëåâøèí êåëò³ðãåí ðóëàð ò³ç³ì³íäå äå àéòûëàäû. Í僱ðëûì êåé³íã³ äåðåêòåìåëåðäå (ñîíûœ ³ø³íäå àðõèâòåðäå, ñîíäàéà ºäåáèåòòå äå) á±ë ðó ‰íåì³ êåçäåñ³ï îòûðàäû. Ðóäûœ ìûíàäàé òîƒûç áµë³ìøåñ³ áàð: æàéû, åñå탱ë, àðàòîàé, ±ëêåø, áåã³ñ, åñåí, æàœáûðøû, ñåáåê, áàñàñà. Í. Õàíûêîâ ïåí Ì. Òûíûøáàåâ êåëò³ðãåí ìºë³ìåòòåðäåí àéûðìàøûëûƒû, á±ë äåðåêòåðä³ ä±ðûñ äåï ñàíàéìûç. Àëàéäà, á±ë ðóäûœ µç³ì³çãå áåëã³ë³ áàðëû øåø³ðåëåð³íåí îíûœ á³ðàòàð áµë³ìøåëåð³í³œ íåã³ç³í œàëàóøû Áàéáàòû áîëûï òàáûëàäû. Áàéáàòû ðóûíûœ øûƒó òàðèõûí àðàñòûðà êåë³ï, á³ç îíûœ òåã³, ñ³ðº, ûøïà òàéïàñûíàí (Îðòà æ‰ç) áàñòàëóû ì‰ìê³í äåï àíûòàäû. Áåð³ø ðóûíäà áàéáàòûíûœ áîëóû íåã³ç³íåí àëƒàíäà á³ð êåçäåðäå áàéáàòûëàðäûœ á³ð áµë³ã³ îäàí áµë³í³ï øûƒûï, äåðáåñ ðóƒà àéíàëƒàíûí äºëåëäåéä³. Îñûëàéøà, áàéáàòû æºíå áåð³ø ðóëàðûíûœ æàûíäûƒûí àíûòàé êåë³ï, á³ç áåð³ø ðóûíûœ µç³ äå ûïøàœ òàéïàñûíàí øûàí äåï åäºó³ð äºðåæåäå àíû ïàéûìäàé àëàìûç. Á±ë ï³ê³ð䳜 äºëåë³í á³ç Ñ. À. Àìàíæîëîâòàí òàáàìûç, îë àðàá æàçóøûñû ºëÀéíè䳜 äåðåêòåð³íå ñ³ëòåìå æàñàé îòûðûï. «ìûñûð» (ìàìëþê) ñ±ëòàíäàðû Áåéáàðûñ (12601279) ïåí àëàóûí (12741290) á³ðæîëƒû ðóûíàí øûàí ûïøàòàð áîëƒàí äåéä³. ̱íûœ ‰ñò³íå îëàðäûœ á³ðåó³ áåðãåí àéƒà áûëàé äåï æàçûëƒàí: «Ìåí ò‰ð³êòåð䳜 áåð³ø ðóûíûœ ±ëûìûí». Á³ç àç³ð Ñ. À. Àìàíæîëîâòûœ XXI ƒàñûðëàðäà ûïøàòàðäûœ á³ð áµë³ã³ áàòûñà áåò àëûï, Ìûñûðƒà äåé³í áàðƒàíû òóðàëû ïàéûìäàóûí äºëåëäåóãå íåìåñå òåð³ñêå øûƒàðóƒà áàðìàéû, á±ë á³ç䳜 ì³íäåò³ì³çãå ê³ðìåéä³. Á³ðà ûïøàòûœ áåð³ø ðóû òóðàëû àóûçƒà àëûíóûíûœ µç³ á±ë ðóäûœ (áåð÷áåð³ø) XII XIII ƒàñûðëàðäûœ µç³íäåà áîëƒàíûí æºíå ûïøàòà𠝱ðàìûíà åíãåí³í äºëåëäåéä³. Îñûíûœ áºð³ á³ç䳜 Áàéáàòû æºíå Áåð³ø ðóëàðû òóûñ, äåìåê, îëàðäûœ åêåó³ äå ûïøàòàð òàéïàñûíàí øûàí äåãåí ï³ê³ð³ì³çä³ ðàñòàéäû. Áåð³ø ðóûíûœ ±ðàìûíäà áåññàðû áµë³ìøåñ³ áàð. Áåññàðû ðóû àðààëïàòàðäûœ ûòàé òàéïàñüã ðóëàðûíûœ àðàñûíäà äà ±øûðàñàäû. Áåð³ø ðóûíûœ òàœáà áåëã³ñ³ (Ãðîäåêîâ, Àìàíæîëîâ, Êåïïåí, Õàíûêîâ áîéûíøà). Á±ë òàœáàíû á³ç ºóëåòò³ê ìåíø³ê çàòòàðûíàí ƒàíà åìåñ, ñîíûìåí àòàð ðó µê³ëäåð³í³œ ±ëïûòàñòàðûíàí äà êåçäåñò³ðä³ê.

http://kazchronic.host.kz


ØÅÊÒ² ʳø³ æ‰çäå Øåêò³ ðóû µòå ³ð³ æºíå ñàíû êµï ðó áîëƒàí. Îë òóðàëû åðòåðåêòåã³ ìàƒë±ìàòòàðäû òàáà àëìàäû. Øåêò³ àòàëàòûí á±ë ðó àëƒàø ðåò XVIII ƒàñûðäûœ îðòàñûíàí áàñòàï îðûñ äåðåêòåìåëåð³íäå ªë³ì±ëûíà ê³ðåò³í ðó ðåò³íäå àéòûëàäû. Îë òóðàëû Ï. È. Ðûíêîâ ïåí À. Ëåâøèíäå äå ìºë³ìåòòåð áàð. Á³ç䳜 á³ðàòàð õàáàðëàìàøûëàðäûœ àéòóûìåí æàçûï àëƒàí øåæ³ðåì³ç áîéûíøà, Øåêò³ ðóû àéò, á±æûð, îðìàíáàé, æààéûì, îæûðàé, áàéêµáåê, æàíûëûø æºíå îðûñ äåãåí ñåã³ç áµë³ìøåãå áµë³íåò³í³ êµð³íåä³. Ì. Òûíûøáàåâ êåëò³ðãåí øåæ³ðå áîéûíøà, Øåêò³í³œ àðûñ, áàóáåê æºíå æààéûì äåãåí ‰ø. áµë³ìøåñ³ ƒàíà áàð. «ûðƒûçäàðäûœ (àçàòàðäûœ Ðåä.) æåð ïàéäàëàíóû æµí³íäåã³ ìàòåðèàëäàðäà» êåëò³ð³ëãåí øåæ³ðåëåð á³ç䳜 ìºë³ìåòòåð³ì³ç䳜 äºë åêåí³í ðàñòàéäû, äåãåïìåí, ì±íäà äà àëøàòûòàð áàð. «ûðƒûçäàðäûœ (àçàòàðäûœ Ðåä.) æåð ïàéäàëàíóû æµí³íäåã³ ìàòåðèàëäàðäà» á³ç àéòàí ñåã³ç áµë³ìøåäåí áàñà òàƒû äà æåêåé æºíå ø³ðåí äåãåí åê³ áµë³ìøå êµðñåò³ëãåí. Øûíûíà êåëãåíäå, îëàðäûœ åêåó³ äå á±æûðäàí òàðàéòûí êåëåñ³ áóûíƒà æàòàäû. Øåêò³í³œ ðóëû òàœáàñû Ðóäûœ òàœáàëàðû òóðàëû «àçà ÊÑÐ òàðèõû æµí³íäåã³ ìàòåðèàëäàð» í僱ðëûì òîëû ò‰ñ³í³ê áåðåä³, îíäà îí åê³ áåëã³ êåëò³ð³ëãåí, îëàð: , , , , , ,

,

,

,

,

Á±ë áåëã³ëåðä³ ñàëûñòûðà êåëãåíäå, á³ç îëàðäûœ êµïø³ë³ã³íäå òåê ±ñàò‰éåê àéûðìàøûëûòàð áàð åêåí³í êµðåì³ç. ̺ñåëåí, á³ð³íø³ñ³, åê³íø³ñ³, ‰ø³íø³ñ³, æåòøø³ñ³, ñåã³ç³íø³ñ³, òîƒûçûíøûñû ìåí îíûíøûñû ±ñàñ, æàëïû áåëã³ñ³íåí øûƒàäû æºíå Ñ. À. Àìàíæîëîâòûœ êåëò³ðãåí³íå ñºéêåñ êåëåä³. íåìåñå , , áåëã³ëåð³ äå ±ñàñ. Îëàðäûœ àéûðìàøûëûƒû îñûìøà ò³ê ñûçûòûœ áîëóûíäà íåìåñå áîëìàóûíäà æºíå îíûœ îðíàëàñóûíäà ƒàíà. Îæûðàé ðóûíûœ òàœáà áåëã³ñ³ åðåêøå ò±ð, Ñîíûìåí, ³ñ æ‰ç³íäå øåêò³í³œ íåã³çã³ ‰ø òàœáàñû: Áàð, Ì. Òûíûøáàåâ êåëò³ðãåí òàœáàëàð áàñà , , äåðåêòåðìåí äºëåëäåíáåéä³. Á±ë òàœáàëàðäû áàñà ðóëàð ìåí òàéïàëàðäûœ òàœáàëàðûìåí ñàëûñòûðà êåëãåíäå, á³ç á³ð³íø³ñ³ (øåêò³ ðóûíûœ íåã³çã³ ‰ø òàœáàñûíàí) Àëàø ðóûíûœ (ʳø³ æ‰ç) òàœáàëàðûíà æºíå íàéìàí òàéïàñûíûœ (Îðòà æ‰ç) áàƒàíàëû ðóûíûœ òàœáàëàðûíûœ á³ð³íå µòå æàûí êåëåò³í³í áàéàéìûç. Åê³íø³ òàœáà æàëïû íàéìàí òàœáàñûìåí, àë îíûœ á³ð ò‰ð³ (ñûçûøà îñûëƒàí) صìåêåé æºíå Àëòûí (ʳø³ æ‰ç) ðóëàðûíûœ òàœáàëàðûìåí á³ðäåé. Á±ë ôàêò³ëåð, àéòàð áîëñà, Àëàøà ñèÿòû, Øåêò³ ðóûíûœ äà íåã³çã³ áµë³ã³ íàéìàí òàéïàñûíàí øûàíäàðäàí ò±ðàäû äåï æîðàìàëäàóƒà ì‰ìê³íä³ê áåðåä³. Êåç³íäå Ñ. À. Àìàíæîëîâ òà îñûëàé áîëóû ì‰ìê³í äåï êµðñåòêåí åä³. Øåêò³ëåð䳜 ñû òàœáàñû µç òåã³í àðƒûí òàéïàñûíûœ (Îðòà æ‰ç) àðàêåñåêòåð³íåí áàñòàéòûí àðàêåñåê ðóûíûœ òàœáàñûìåí æàûí, ñîíäûòàí äà øåêò³ëåð䳜 á³ð áµë³ã³í³œ, àòàï àéòàíäà îæûðàé áµë³ìøåñ³ àòàáàáàëàðûíûœ àðƒûíäàðäàí øûƒóû ì‰ìê³í åêåí³í òåð³ñêå øûƒàðìàéäû.

http://kazchronic.host.kz


ÀËÀØ Æµƒàðûäà á³ç ʳø³ æ‰ç ðóëàðûíûœ òàƒû á³ðåó³ àëàø ðóûíûœ, ä±ðûñûðà àéòàíäà, îíûœ á³ð áµë³ã³í³œ, åãåð òàœáàëàðûíûœ ±ñàñòûƒû æàƒûíàí àëñà, íàéìàíäàðäàí (áàƒàíàëûëàðäàí) øûƒàòûíûí àéòàí äà áîëàòûíáûç. Äåìåê, øåêò³ ðóû ñèÿòû îíûœ äà òåã³ á³ðøàìà æàûí óàûòòà æàòûð. Îë òóðàëû àëƒàøû õàáàðëàðäûœ XVIII ƒàñûðäûœ îðòà êåç³íåí ƒàíà êåçäåñåò³í³ êåçäåéñî åìåñ. Á±ë ðóäûœ íàéìàœ ±ðàìûíäà òàƒû äà òàœáàëàðûïûœ á³ðíåøå ò‰ðëåð³í³í áîëóû äºëåëäåéä³. ̺ñåëåí, «àçà ÊÑÐ òàðèõû æµí³íäåã³ ìàòåðèàëäàðäà» òàœáàëàðäûœ ìûíàäàé ‰ø ò‰ð³: ( , , ) êåëò³ð³ëåä³. Àðõèâ äåðåêòåð³íäå áîëñà, ìûíàäàé , , , òµðò òàœáà òóðàëû àéòûëàäû. Ì. Òûíûøáàåâ òà øàìàìåí àëƒàíäà íà îñûíäàé áåëã³ëåðä³ êåëò³ðåä³. «àçà ÊÑÐ òàðèõû æµí³íäåã³ ìàòåðèàëäàðäàƒû» á³ð³íø³ òàœáàíûœ äóëàò íåìåñå àëáàí òàœáàñû åêåí³ àíû. ̱íû àëàø ðóûíäà îœûðáµð³ê áµë³ìøåñ³, àë àëáàí òàéïàñûíäà îœûðáµð³ê ðóû áàð åêåí³ äºëåëäåéä³. Áàñà åêåó³ ñûçûøà îñûëƒàí ºäåòòåã³ íàéìàí òàœáàëàðû. Àðõèâ ìàòåðèàëäàðûíàí àëûíƒàí àëƒàøû òàœáà àëàø ðóûíûœ Ãðîäåêîâ êåëò³ðãåí òàœáàñûíà ±ñàéäû, åê³íø³ñ³ ìåí ‰ø³íø³ñ³ áàƒàíàëûëàðäûê³ (áààí) æºíå ñûñû æàëïû íàéìàí òàœáàñû. Ñîíûìåí, àëàø ðóû òàœáàëàðûíûœ îñû áàðëû ºð àëóàí ò‰ðëåð³ îíûœ íåã³çã³ áµë³ã³í³œ µç òåã³í íàéìàíäàðäàí áàñòàéòûíûí ƒàíà äºëåëäåéä³.

http://kazchronic.host.kz


ÀËÒÛÍ Á³ç䳜 á±äàí á±ðûí àéòàíûìûçäàé, ʳø³ æ‰ç䳜 áàñà á³ð ðóû Àëòûííûœ äà òåã³ íàéìàí áîëóû ûòèìàë. Á³ç䳜 îëûìûçäà áàð áàðëû äåðåêòåìåëåðƒå àðàƒàíäà, á±ë ðóäûœ ìûíàäàé åê³ òàœáàñû áàð: , îëàðäûœ íåã³ç³íäå æàëïû íàéìàí òàœáàñû æàòûð. Á±ë ðó, á³ç䳜øå, á³ðøàìà æàûíäà ïàéäà áîëƒàí ñèÿòû, µéòêåí³ À. Òåâêåëåâò³œ äåðåêòåð³í íåã³çãå àëƒàíäà, îë òóðàëû àëƒàøû õàáàðëàð XVIII ƒàñûðëàðäûœ îðòàñûíäà ±øûðàñàäû. Îäàí í僱ðëûì åðòåðåêòåã³ äåðåêòåìåëåðäå á±ë ðó àéòûëìàéäû.

http://kazchronic.host.kz


ÅÑÅÍÒÅ̲Ð, ØÅÐÊÅØ ÆªÍÅ ÛÑۍ Á³ð³íø³äåí, á±ë ‰ø ðóäûœ áºð³ Áàé±ëû ±ðïàƒüãíà ê³ðåä³, äåãåíìåí äå á±ë áåëã³ òóûñòûòû áàðëû óàûòòà á³ðäåé äºëåëäåé àëìàéäû; åê³íø³äåí, åœ áàñòûñû, îëàðäûœ òàœáà áåëã³ëåð³í á³ðäåé äåóãå áîëàäû. ̺ñåëåí, Åñåíòåì³ð ðóûíûœ òàœáàñû (Ãðîäåêîâ, Òûíûøáàåâ æºíå Àìàíæîëîâ áîéûíøà), ²²²åðêåø ðóûíäà (íà ñîë äåðåêòåð ìåí «àçà ÊÑÐ òàðèõû æµí³íäåã³ ìàòåðèàëäàð» áîéûíøà), ûñû ðóûíäà (íà ñîë äåðåêòåð áîéûíøà), «àçà ÊÑÐ òàðèõû æµí³íäåã³ ìàòåðèàëäàðäà» ƒàíà òàœáàñû áåð³ëãåí. Á±ë òàœáàëàðäû áàñà ðóëàð ìåí òàéïàëàðäûœ òàœáàëàðûìåí ñàëûñòûðó, îëàðäûœ ñûðòòàé àðàƒàíäà áàƒàíàëûëàðäûœ òàœáàñûìåí (áààí) æºíå æàëïû íàéìàíäàðäûœ òàœáàñûìåí á³ðñûïûðà ±ñàñòûƒûí äºëåëäåéä³. Á±ë ðóëàðäûœ íåã³çã³ ±éûòûñûíûœ ò‰ïòµðê³í³ íàéìàí áîëóû ì‰ìê³í. Ñîíûìåí á³ðãå ñåðêåø (øåðêåø) ðóû µçáåêëîêàéëà𠝱ðàìûíäà äà áàð. Á±ë ðóëàð òóðàëû àëƒàøû õàáàðëàðäû á³ç À. Òåâêåëåâòåí êåçäåñò³ðåì³ç, îëàð Ï. È. Ðû÷êîâà áåëã³ñ³ç. àëàé äåãåíìåí äå, ʳø³ æ‰ç䳜 îëàð êåëò³ðãåí «àñà áåëã³ë³» ðóëàðûíûœ àðàñûíäà á±ëàð àòàëìàéäû. Êåé³í³ðåêòå îëàð Ëàðèîíîâòûœ ðàïîðòûíäà, À. Ëåâøèíí³œ åœáåã³íäå æºíå í僱ðëûì êåé³íã³ çåðòòåóëåðäå êåçäåñåä³. Òåëåó ðóû VI ƒàñûðäûœ µç³íäå Ò‰ð³ê àƒàíàòûíûœ ±ðàìûíà ê³ðãåí åðòåäåã³ òåëå òàéïàñû áîëóû ì‰ìê³í. Ò. À. Æäàíêîíûœ ï³ê³ð³íøå, îñû åæåëã³ òàéïàíûœ (òåëå) áµëøåêòåð³ êåé³ííåí àðààëïàòûœ ì‰éòåí ðóûíûœ ±ðàìûíà ê³ðãåí, îëàðäûœ ³ø³íäå òåë³ æºíå ñàìàò ðóëàðû áàð. àçàòûœ òåëåó ðóû ñàìàòòûœ áµë³ìøåñ³. Íà îñûíäàé ñàìàò ðóû ì‰éòåíäåð䳜 ±ðàìûíäà êåçäåñåä³. ʳø³ æ‰ç ðóëàðû òóðàëû ìºë³ìåòòåð æàëïû àëƒàíäà îñûíäàé. ʳø³ æ‰ç䳜 ðóëûœòàéïàëû ±ðàìû òóðàëû àðàñòûðûëƒàí ìºñåëåëåðä³ 1801 æûëû ±ðûëƒàí Áµêåé îðäàñûíûœ (²øê³ îðäà) ðóëû ±ðàìûí ûñàøà áàÿíäàï áåðó àðûëû àÿòàó àæåò. Áµêåé îðäàñûíûœ õàëû, á³ç䳜 á±äàí ºð³ êµðåò³í³ì³çäåé, ʳø³ æ‰çäåí øûàí, ñîíäûòàí äà