Page 1

‫ﻧﻈﺮي از ﻓﺮاﺳﻮي ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد‬

‫اﻟﺤﺎﻗّﻪ‬ ‫ﮐﻨﺪوﮐﺎوي در ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺣﻖ اﺑﻄﺎل‬

www.erfan-darmani.ir www.erfan-darmani.blogfa.com

‫دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ١ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬

‫ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ‪ :‬اﻟﺤﺎﻗّﻪ‬ ‫ﻣﺆﻟﻒ ‪ :‬دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ‪1380:‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﻪ‪150:‬‬

‫‪٢‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬

‫‪ -١‬ﺣﻖ ِ ﺣﻖ‪۴.........................................................................................‬‬ ‫‪ -٢‬ﺣﻖ ﻗﺪرت‪٧........................................................................................‬‬ ‫‪ -٣‬ﺣﻖ زن‪١۶.........................................................................................‬‬ ‫‪ -۴‬ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑّﯿﺖ‪٣۴...................................................................................‬‬ ‫‪ -۵‬ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت‪۴٣...................................................................................‬‬ ‫‪ -۶‬ﺣﻖ وﻇﯿﻔﮫ‪۴۶.....................................................................................‬‬ ‫‪ -٧‬ﺣﻖ ﻟﺬّت‪۴٩........................................................................................‬‬ ‫‪ -٨‬ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ‪۵٢....................................................................................‬‬ ‫‪ -٩‬ﺣﻖ ﻗﺘﺎل‪۵٩........................................................................................‬‬ ‫‪ -١٠‬ﺣﻖ ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ‪۶۴.............................................................................‬‬ ‫‪ -١١‬ﺣﻖ ﮐﺎر‪۶٩......................................................................................‬‬ ‫‪ -١٢‬ﺣﻖ راﺑﻄﮫ‪٧٣...................................................................................‬‬ ‫‪ -١٣‬ﺣﻖ ﺷﮭﺮت‪٨۵..................................................................................‬‬ ‫‪ -١۴‬ﺣﻖ واﻗﻌﯿﺖ‪٨٩.................................................................................‬‬ ‫‪ -١۵‬ﺣﻖ ﻧﯿﺎز‪٩٢.....................................................................................‬‬ ‫‪ -١۶‬ﺣﻖ رﯾﺎ‪١٠١.....................................................................................‬‬ ‫‪ -١٧‬ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮی‪١٠٣................................................................................‬‬ ‫‪ -١٨‬ﺣﻖ آزادی‪١١۶.................................................................................‬‬ ‫‪ -١٩‬ﺣﻖ درد‪١٢٠....................................................................................‬‬ ‫‪ -٢٠‬ﺣﻖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‪١٢٣.............................................................................‬‬ ‫‪ -٢١‬ﺣﻖ ﺗﺼﻮّف‪١٢٨...............................................................................‬‬ ‫‪ -٢٢‬ﺣﻖ وﺟﻮد‪١٣١.................................................................................‬‬ ‫‪ -٢٣‬ﺣﻖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ‪١٣۴............................................................................‬‬ ‫‪ -٢۴‬ﺣﻖ ﺷﺮارت‪١۴۶..............................................................................‬‬ ‫‪ -٢۵‬ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ‪١۴٨..............................................................................‬‬ ‫‪ -٢۶‬ﺣﻖ »ﻣﻦ«‪١۵٠...............................................................................‬‬

‫‪٣‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪ -1‬ﺣﻖّ ِ ﺣﻖ‬ ‫ﭼﺮا ﭼﯿﺰی ﺣﻖ اﺳﺖ و ﭼﯿ ﺰی ﻧ ﺎﺣﻖ؟ ﺣ ﻖ ﯾﻌﻨ ﯽ ﭼ ﮫ؟ ﯾﻌﻨ ﯽ درﺳ ﺘﯽ؟ درﺳ ﺘﯽ ﯾﻌﻨ ﯽ ﭼ ﮫ؟ ﯾﻌﻨ ﯽ آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﺑﺎﯾ ﺪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺲ ﺣﻖ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﺣﻖ از ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﺻﻼً ﺧ ﻮد ﻧﯿ ﺴﺘﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﮔ ﺎه ھ ﺴﺘﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﭘﺲ ﺣﻖ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯿﺖ اﺳ ﺖ؟ ﭘ ﺲ واﻗﻌﯿ ﺖ ھ ﺎ ھﻤ ﻮاره ﻧ ﺎﺣﻖ ھ ﺴﺘﻨﺪ؟ ﭘ ﺲ آﯾ ﺎ‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺧﻼف واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺣﻖ ﺿﺪ ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺣﻖ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ھﺴﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻏﯿﺮ ﺣ ﻖ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﺣﻖ ھﻤﻮاره ﻣﺘﺮادف » ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ« اﺳﺖ و ذاﺗ ﺎً ھﻤ ﺎن »ﻧﻔ ﯽ« اﺳ ﺖ؟ آﯾ ﺎ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ھﻤ ﺎن ﻧﻔ ﯽ واﻗﻌﯿ ﺎت‬ ‫اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﺣﻖ ﺟﻮ ھﻤﻮاره ﺿﺪ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﺟ ﺎری اﺳ ﺖ؟ آﯾ ﺎ اﻧ ﺴﺎن ﺣ ﻖ ﭘﺮﺳ ﺖ ھﻤ ﺎن ﻧﯿ ﺴﺘﯽ ﭘﺮﺳ ﺖ‬ ‫اﺳﺖ و ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪه؟ اﺑﺮاھﯿﻢ‪ ،‬ﺑﻮدا‪ ،‬ﺳﻘﺮاط‪ ،‬ﮔﺎﻟﯿﻠﮫ‪ ،‬ﻋﻠﯽ)ع(‪ ،‬ﻧﯿﻮﺗﻮن‪،‬ﻣﺎرﮐﺲ‪،‬ﻧﯿﭽﮫ و ‪ ...‬اﮔﺮ اﯾﻨﮭﺎ ﺣﻖ ﺟﻮﯾﺎن‬ ‫و اھﻞ ﺣﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺷ ﺎﺧﺺ ﺗ ﺮﯾﻦ وﯾ ﮋه ﮔ ﯽ آﻧﮭ ﺎ ﻧﻔ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪﮔﯽ اﺳ ﺖ‪ .‬آﯾ ﺎ ﺣ ﻖ ھﻤ ﺎن ﺣ ﻖ اﺑﻄ ﺎل‬ ‫اﺳﺖ؟ ﺣﻖ ﺑﺎﻃﻞ ؟ و ﻧﯿﺰ ھﻤﮫ اﯾﻦ ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻧﺎﺣﻘﺎن ھﻤﻮاره ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺲ آن‬ ‫ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎن ھﻢ ﺑﺮ ﺣﻖ ھﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺪ! ﭘﺲ آﯾﺎ ﺣﻖ ھﻤﺎن ﺣﻖ ﻧﻔﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﻖ ﻧﺒﺮد‪ ،‬ﺣﻖ ﻧ ﺎﺑﻮدی‬ ‫‪ ،‬ﺣﻖ ﺗﻀﺎد؟‬ ‫اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ھﻤﻮاره ﺣﺎﻣﯽ ﺣﻖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ‪ » :‬آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ وﺟﺮﯾﺎن دارد ﺑﮕﺬار ﮐ ﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ«‪ .‬آﻧﮭ ﺎ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﻋﻤﻼً ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ آﻧﮭﺎ ھﻢ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻔﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ‬ ‫و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺨ ﻮدی ﺧ ﻮد در ﺟﺮﯾ ﺎن ﻃﺒﯿﻌ ﯽ زﻣ ﺎن ﺑ ﯽ اراده ﺑ ﺸﺮی رخ ﻣ ﯽ دھ ﺪ‪ .‬در واﻗ ﻊ اﯾ ﻦ‬ ‫اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪه اراده ﻓ ﺮدی ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ و آن اﻧﮕ ﺸﺖ ﺷ ﻤﺎر ﻧﻔ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪه‬ ‫ﻣﻄﻠﻖ و آﻧﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻔﯽ واﻗﻌﯿﺖ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﻮاﺳﻄﮫ اراده ﻋﻤﻠ ﯽ ﺧ ﻮﯾﺶ ھ ﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﭘ ﺲ ﺣ ﻖ ﭘﺮﺳ ﺘﺎن را‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اراده ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﮫ ھﻤﻮاره اﻧﮕﺸﺖ ﺷ ﻤﺎرﻧﺪ‪ .‬ﭘ ﺲ اﯾ ﻦ دو ﻧ ﻮع ﺣ ﻖ ﻣ ﺬﮐﻮر ﯾﮑ ﯽ ﺣ ﻖ اراده اﺳ ﺖ‬ ‫ودﯾﮕﺮی ﺣﻖ ﺑﯽ اراده ﮔﯽ‪ :‬ﻣﺮد ﺣﻖ و ﻣﺮدم ! ﻣ ﺮد ﺣ ﻖ ﺿ ﺪ زﻣ ﺎن اﺳ ﺖ وﻣ ﺮدم ھ ﻢ زﻣ ﺎن ﭘﺮﺳ ﺖ ‪ :‬اﻧﻘﻼﺑ ﯽ‬ ‫وﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ‪ .‬وﻟﯽ ﻣﺮدم ھﻢ ذاﺗﺎً ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺣﻖ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه زﻣﺎﻧﮫ را ﺑﺸﮑﻨﺪ واﻧﻘﻼب ﮐﻨ ﺪ وﻟ ﯽ‬ ‫ﮐﺎری ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه آﻧﮭﺎ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ اراده ﺑﮫ ﻧﻔﯽ! اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﻤﮫ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮی ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺣﻀﻮر دارد ﻋﻤ ﻞ ﻣﯿﮑﻨ ﺪ وﺷ ﺎﯾﺪ اﯾ ﻦ‬ ‫ھﻤﺎن ﺣﻖ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻧ ﺴﺎن ﺑ ﯽ اراده ﺧ ﻮﯾﺶ و واﻗﻌﯿ ﺖ ﺟﮭ ﺎن ﺑﯿ ﺮون در ﻧﻮﺳ ﺎن اﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن ﺟﺮﯾ ﺎن‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ و ﮔﺎه ﺑﮫ آن ﺳﻮ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﮔ ﺎه اﻧﻘﻼﺑ ﯽ و ﮔ ﺎه واﻗ ﻊ ﭘﺮﺳ ﺖ اﺳ ﺖ‪ ،‬ﮔ ﺎه‬ ‫ﯾﺎﻏﯽ و ﮔﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ‪ .‬و ﻧﯿﺰ در ﺗﺴﻠﯿﻤﺶ ﯾﺎﻏﯽ اﺳﺖ و در ﯾﺎﻏﯿﮕﺮی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫واﻣﺎ ﺣﻖ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد آﻧﺠﺎ وآﻧﮕﺎه و در آن وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ اﻧ ﺴﺎن در اﻋﻤ ﺎق اراده ﺧ ﻮﯾﺶ و در ﺗﻤﺎﻣﯿ ﺖ‬ ‫ﻧﻔﯽ و اﻧﺪﯾﺸﮫ و اﺣﺴﺎس و اﻋﺼﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ و‬ ‫ﯾﮏ ﺷﺎھﺪ ﻣﺤﺾ اﺳ ﺖ ) و ﻧ ﮫ ﯾ ﮏ ﺑ ﯽ ﺣ ﺲ و ﮐﺮﺧ ﺖ(‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﭘﺎﻧ ﺪول اﻧ ﺴﺎﻧﯿﺖ در وﺿ ﻌﯿﺖ وﺳ ﻂ و راﮐ ﺪ و‬ ‫ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﯿﻦ اراده ﺑﮫ ﻧﻔﯽ و اراده ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ‪ :‬ﺑﯿﻦ ﺧﻮد وﺟﮭﺎن ‪ .‬ﻧﮫ ھﺴﺘﯽ ﮔﺮاﺳﺖ و ﻧﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﺮا‬ ‫و اﻟﺒﺘﮫ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻨﺪرت در اﻧﺴﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ وﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ را ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﺮادف »ﻧﯿﺮواﻧﺎ«‬ ‫در ﻣﮑﺘﺐ ھﻨﺪو ﻣﯽ ﺗﻮان داﻧﺴﺖ ﯾﺎ در ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻣﻘﺎم »رﺿﺎ« و»ﻓﻨﺎ« ﺧﻮاﻧﺪه و در ﻓﺮھﻨﮓ‬ ‫ﻗﺮآﻧﯽ ھﻢ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﺷﺎھﺪ وﺷﮭﺎدت داﻧﺴﺖ‪ .‬و اﯾﻦ ﺣﻖ ﻓﺮاﺳﻮی ﺑﻮد وﻧﺒﻮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮاﺳﻮی ﺧﯿﺮ وﺷﺮ‬ ‫ھﻢ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺎ اﯾﻦ را »ﺣﻖ واﺣﺪه« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ و ﻣﻘﺎم ﺣﻖ ِ ﺣﻖ !‬

‫*‬

‫ﺣﻖ ِ ﺣﻖ در ذات ﻧﻔﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﮫ آن ﻧﻔﯽ ای ﮐ ﮫ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ آﮔ ﺎھﯽ و اراده ﺑﺎﺷ ﺪ و ﭼ ﮫ آن ﻧﻔ ﯽ ای ﮐ ﮫ ﻓﺮاﺳ ﻮی‬ ‫آﮔﺎھﯽ و ﻣﯿﻞ ﺑﺸﺮ‪ .‬اﻧﻘﻼب و ﻣﺮگ دو ﻧﻤﻮﻧﮫ واﺿﺢ از اﯾﻦ دو ﺣﻖ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬و ھﺮ ﻧﻔﯽ ای درﻋﻮاﻟﻢ اﺣﺴﺎس و‬ ‫ﺣ ﻮاس و ﻣﻨﻄ ﻖ و ﺗﺠﺮﺑ ﮫ ﺑ ﺸﺮی ﺳﺮاﺳ ﺮ ﺗﺨﺮﯾ ﺐ و ﺗﺒ ﺎھﯽ و ﭘﺮﯾ ﺸﺎﻧﯽ و ﻓ ﺴﺎد و اﻧﮭ ﺪام و اﻧﺰﺟ ﺎر و درد و‬ ‫اﻧﮑﺎر اﺳﺖ‪ .‬واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺟﮭﺎن و ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ھﻤ ﻮاره اﻓ ﺮاد ﺑ ﺸﺮی را ﺑ ﮫ ﻧﻔ ﯽ و اﻧﮑ ﺎر ﻣ ﯽ ﮐ ﺸﺎﻧﺪ و ﺟ ﺪال و‬ ‫ﺗﻼش‪ .‬وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺧﻮاه ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاه واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻔﯽ واﻧﮑﺎر اراده ﺑﺸﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻔﯽ‬ ‫ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﮫ اوج ﻣﯽ رﺳﺪ‪ .‬آﮔﺎھﯽ و ھﻮﺷﯿﺎری اﻧ ﺴﺎن ﮐ ﮫ ﺗﻐﺬﯾ ﮫ ﮐﻨﻨ ﺪه اراده اوﺳ ﺖ در واﻗ ﻊ ﺗﻐﺬﯾ ﮫ ﮐﻨﻨ ﺪه ﺣ ﻖ‬ ‫ﻧﻔ ﯽ اﺳ ﺖ‪ .‬اﮔ ﺮ ﻣ ﺮدم ﻋ ﺎدی ﺗ ﺴﻠﯿﻢ ﺗﺮﻧ ﺪ در ﻋﻤ ﻞ‪ ،‬ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ اﺳ ﺖ‪ .‬اﮔ ﺮ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ و ﺣ ﻖ ﺟ ﻮﺋﯽ راﺑﻄ ﮫ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ آﮔ ﺎھﯽ اﻧ ﺴﺎن دارد واز ﻗ ﻮه ﺗﻔﮑ ﺮش ﺑ ﺮ ﻣ ﯽ ﺧﯿ ﺰد ﭘ ﺲ ﺣ ﻖ ھﻤ ﺎن ﺣ ﻖ ﻧﻔ ﯽ اﺳ ﺖ و در ﻣﺮﺣﻠ ﮫ‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﻖ اﯾﻦ ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و ﻧﯿﺰ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫‪٤‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻧﮕﯿﺰه ذاﺗﯽ آﮔ ﺎھﯽ وﮔ ﻮھﺮه ذاﺗ ﯽ اراده ﺑ ﮫ داﻧ ﺴﺘﻦ ﺑﯿ ﺸﺘﺮ و ﻓﮭﻤﯿ ﺪن ﺑﺮﺗ ﺮ ھﻤ ﺎن »ﻧﻔ ﯽ «‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺣﻖ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ اﮔ ﺮ از آﮔ ﺎھﯽ اﺳ ﺖ ذات آﮔ ﺎھﯽ از ﻧﻔ ﯽ اﺳ ﺖ‪ .‬و اﻣ ﺎ آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ اﺛﺒ ﺎت و ﺗﺄﺋﯿ ﺪ و ﺗ ﺴﻠﯿﻢ‬ ‫ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯽ اراده ﮔﯽ و ﻧﺎداﻧﯽ وﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻧﺎﭼﺎری اﺳﺖ وﺟﺒ ﺮ اﺳ ﺖ و اﻧ ﺴﺎن ذاﺗ ﺎً ﺑ ﮫ‬ ‫آن ﺣﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﮭﺪ و در آن ﺣﻘﯽ ﻧﻤ ﯽ ﺧﻮاھ ﺪ و ﺣﻘ ﯽ ﻧﻤ ﯽ ﺟﻮﯾ ﺪ وﻟ ﯽ ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان واﻗﻌﯿ ﺖ ﺧ ﻮاه ﻧ ﺎﺧﻮاه دارای‬ ‫ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺗﻠﺦ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن آﻧﺮا ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﻮده ﮔﯽ را‪ ،‬و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ را و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ‬ ‫روزﻣﺮه ﮔﯽ اﺳﺖ وﺟﺎرﯾﺴﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و اﺳﺘﻤﺮارش ﺗﻤﺎم ﻋﻤ ﺮش را ﺻ ﺮف ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬ﭘ ﺲ اﯾ ﻦ ﻧﻔ ﯽ‬ ‫ﺗﻠﺦ ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﮐﻞ ﺗﻼش ھﺎی روزﻣﺮه ﺑﺸﺮی‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﮐﻞ ﻋﻤﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و اﻋﻤﺎل‬ ‫و رواﺑﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ‪.‬‬

‫*‬

‫ﮔﻮﺋﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻧﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ھﻤﺎن ﻧﻔﯽ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺟﺒﺮ ﻧﻔﯽ ھﻤﺎن ﺟﺒﺮ ﺣﻖ‬ ‫اﺳﺖ و ﺣﻖ ﻧﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﮐﻞ ﺣﻖ را ھﻢ ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ :‬ﻧﻔ ﯽ ﺣ ﻖ! ﺣ ﻖ ذاﺗ ﺎً ﺟﺒّ ﺎر اﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ ﺟﺒ ﺮ اﮔ ﺮ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﺸﻮد ﮐﺎﻣﻞ وذاﺗﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺧﺪا‪ .‬و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣ ﺲّ و ﻣﻌﻨ ﺎی ﺑ ﮫ‬ ‫ﺧﺪا ھﻤﺎن ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺎه ﺣﻖ و ﺧﺪا ﻣﺘﺮادف و ﻋﯿﻦ ھ ﻢ ﻓﮭﻤﯿ ﺪه و اﺣ ﺴﺎس ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬ﺟﺒ ﺮ ﺣ ﻖ ﻋ ﯿﻦ ﺟﺒ ﺮ‬ ‫وﺟﻮد ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﺒﺮ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺧﺪا را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﯾﺪه و اﺣﺴﺎس در ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣ ﺆﻣﻦ ھ ﻢ ﻧﻔ ﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‬ ‫وﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﮐﺎﻓﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﺪا ھﺮ ﮔﺎه و ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ھﺴﺖ و ﻧﯿﺴﺖ ‪ .‬ﺣﻖ ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮔﺎه ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻧﺎﺣﻖ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺣﻖ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻧﺎﺣﻘﯽ ﺣﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ در ﺣﯿﻄﮫ اراده ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﻖ ﻧﺎﺣﻘﯽ اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در ﺣﯿﻄ ﮫ ﭘ ﺬﯾﺮش اراده و آﮔ ﺎھﯽ ﺑ ﺸﺮ ﻧﯿ ﺴﺖ ﺣﺘ ﯽ‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺸﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻤﻠﺶ ﮐﻨﺪ و در زﯾﺮ ﺑﺎرش ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯿ ﺖ اراده و آﮔ ﺎھﯽ و اﺣ ﺴﺎس‬ ‫ﺑﺸﺮ در ﻧﺰد ﺧﻮدش ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫*‬

‫آﯾﺎ ﺣﻖ ھﻤﺎن ﻧﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ ﮐﻤﺎل ﻧﻔﯽ ھﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﯽ وﻓﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺣﻖ ھﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻧﯿﺴﺘﯽ ای ﮐﮫ‬ ‫ﺑﻄﺮز ﺟﺎدوﺋﯽ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺧﺪا‪ .‬ﺣﻖ ھﻤﺎن ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺎ ھﺮ ﺣﺲ و ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ در ﻧﺰد ھﺮ ﻓﺮد و ﮔﺮوھﯽ ‪ .‬ﺣ ﻖ‬ ‫ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻧﻔﯽ ھﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﻋﯿﻦ ﻓﮭﻢ و اﺣﺴﺎس ھﺮ ﮐﺴﯽ درﺑﺎره ﺧﺪاﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﻮﯾﺮ ﺑﺎخ آﻟﻤﺎﻧﯽ از ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺲ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ وﺿ ﻮح ﻧ ﺸﺎن داده‬ ‫اﯾﺪه »ﺧ ﺪا« ھﻤ ﺎن ﺑ ﺮون اﻓﮑﻨ ﯽ اﻧ ﺴﺎﻧﯿﺖ از ذات اﻧ ﺴﺎن اﺳ ﺖ ‪ :‬روح دﻓ ﻊ و ﻧﻔ ﯽ ﺷ ﺪه اﻧ ﺴﺎن از ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ ‪:‬‬ ‫ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺷﺪه اﻧﺴﺎن! و ﻟﺬا ﮐﻞ ﻣﺬھﺐ را ﻋﺮﺻﮫ از ﺧﻮد – ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ اﺟﺘﻨ ﺎب ﻧﺎﭘ ﺬﯾﺮ ھ ﻢ‬ ‫ﺑﻮده اﺳﺖ و راھﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آن ﺧﻮد ﺗﺒﻌﯿﺪی )ﺧﺪا( ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿ ﺪه ﺷ ﻮد‪ .‬اﯾ ﻦ‬ ‫ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ از اﻧﺴﺎن و ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪاً از ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺮح ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ و ﺑ ﮫ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ وﻻﯾﺖ وﺟﻮدی و اﻣﺎﻣﺖ ﮐﮫ از راه ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺧﺪا ﺑﮫ‬ ‫ﺧﻮد اﺳﺖ وﺧﺪا را در ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺧﻮد ﺧﺪا را ‪ .‬واﮔﺮ اﯾﻦ رﺟﻌﺖ ﺑﺨﻮد و رﺟﻮع دادن ﺧﺪا ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ‬ ‫ﻣﺘﺮادف ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ زداﺋﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ‪ .‬رﻧﺴﺎﻧﺲ اروﭘﺎ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﺮﻓ ﺎﻧﯽ ﻣ ﺎ ھ ﺮ دو ﻧﻤﻮدھ ﺎﺋﯽ‬ ‫از اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ ﮐﻼم ﻋﻠ ﯽ )ع( ﮐ ﮫ » ای ﻣﻮﻣﻨ ﺎن ﭼ ﻮن ﺣﻘ ﻮق اﺳ ﻼم را ﺑ ﮫ ﮐﻤ ﺎل رﻋﺎﯾ ﺖ‬ ‫ﮐﺮدﯾﺪ از آن ﺑﺮای ﺧﺪا ﺧﺮوج ﮐﻨﯿﺪ‪ «.‬و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( و ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺰرگ ﺑﮫ آن ﻣﺘﮭﻢ ﺑ ﻮده‬ ‫اﻧﺪ ازﺟﻤﻠﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻓﻮﯾﺮ ﺑﺎخ و ﻣﺎرﮐﺲ و ﻧﯿﭽﮫ‪ .‬ﻧﻔﯽ ﺧﺪای ﺑﯿﺮون از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﺧﺪای ﺑﯿﺮون از‬ ‫ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﺮﺻﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و در ﻋﺮﺻﮫ ﺣﻖ ﺟﻮﺋﯽ ﻣﺤﺾ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻧﻔ ﯽ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ – ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺴﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ از ﺧﻮد ھﻤﺎن ﺧﺪای ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺷﺪه از ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﺎن ﺣﻖ‬ ‫ﻧﺎﺣﻖ اﺳﺖ و ﺣﻖ ﻧﻔﯽ اﺳﺖ وﻧﻔﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﻖ ﺟﻮﯾ ﺎن و ﺣ ﻖ ﭘﺮﺳ ﺘﺎن و ﺣ ﻖ ﯾﺎﻓﺘﮕ ﺎن و ﺣﻘّ ﺎن‬ ‫ﺑﺰرگ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﻧﻔﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻧﻔﯽ ھﺎی ﺑﺰرگ‪ ،‬ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﺰی ﺑ ﻮده اﻧ ﺪ ﮐ ﮫ‬ ‫ھﺮﮔﺰ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬و آن ﻧﻔﯽ و ﻣﺤﺎل ﮐﺒﯿﺮ و ﮐﺎﻣﻞ ھﻤﺎن »ﺧﺪا« اﺳﺖ ﮐ ﮫ ﻋ ﯿﻦ ﻧﯿ ﺴﺘﯽ اﺳ ﺖ و‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ ﮔﻮھﺮه ﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ اﻟﻌﻠﻞ ﻧﯿﺴﺘﯽ ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ در ﻧﺰد اﻧ ﺴﺎن‬ ‫ھﻤﺎن ﻧﻔﯽ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻤﺎل اﯾﻦ ﻧﻔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد – ﺧﺪاﺋﯽ در اﻧ ﺴﺎن‪ .‬و ﭼﻨ ﯿﻦ اﻧ ﺴﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻘ ﺎً‬ ‫ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮد را ﺧﺪا ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ اﺻﻼً ﺧﻮدی ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ او ﻓﻨﺎﺳﺖ ‪ :‬ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠ ﻖ! ﻓ ﺮق ﭼﻨ ﯿﻦ اﻧ ﺴﺎﻧﯽ ﺑ ﺎ ﺧ ﺪا‬ ‫در اﯾﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ اﻧ ﺴﺎن وﺟ ﻮد دارد و ﺧ ﺪا وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد‪ .‬ﭘ ﺲ او ﺟﺎﻧ ﺸﯿﻦ وﺟ ﻮد ﺧﺪاﺳ ﺖ و اﺻ ﻼً وﺟ ﻮد‬ ‫ﺧﺪاﺳﺖ‪ .‬او ﺧﺪا را در ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ وﺟﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻧﺎﺑﻮد اﺳﺖ‪ :‬ﺣﻖ ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ!‬ ‫ﭘﺲ ﺣﻖ ھﻤﻮاره آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻄﻠﻘﺎً وﺟﻮد ﻧﺪارد و ھﺮﮔﺎه ﮐﮫ وﺟﻮد ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺷ ﻮد ﺑ ﮫ ﺑﯿ ﺎن دﻗﯿ ﻖ‬ ‫ﺗ ﺮ ﺣ ﻖ در ھ ﺮ اﻧ ﺴﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ وﺟ ﻮد و ﻇﮭ ﻮر ﯾﺎﻓ ﺖ وی را ﺑﺎﻃ ﻞ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ ،‬ﻧﻔ ﯽ و ﻓﻨ ﺎ ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد‪ .‬ﭘ ﺲ اﻧ ﺴﺎن‬ ‫ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ارادی و ﺿﺪ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ ﺟﻮ اﺳﺖ‪ .‬ﺿﺪ ﺧﻮدش درﻣﻌﻨﺎی ﻧﮭﺎﺋﯽ ھﻤﺎن ﺿﺪﯾﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ اراده اش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن ﻧﻔ ﯽ ﮔ ﻮھﺮه ذاﺗ ﯽ‬

‫‪٥‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻧﮕﯿﺰه ذاﺗﯽ آن اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺣﻖ ھﻤﺎن ﻧﻔ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﺛﺒ ﺎت ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪:‬‬ ‫اﺛﺒﺎت ﻧﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﻔﯽ ھﺮ اﺛﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا» ﺣﻖ« ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮھﻨ ﮓ ﮐ ﺎرﺑﺮدی اش در ﻧ ﺰد ﺑ ﺸﺮ‬ ‫ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﺛﺒﺎت و ﻇﮭ ﻮر و ﺗ ﺼﺪﯾﻖ ﮐﺎﻣ ﻞ واﺟﺘﻨ ﺎب ﻧﺎﭘ ﺬﯾﺮ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در ﻏﺎﻟ ﺐ ﻣ ﺎده رخ ﻣ ﯽ دھ ﺪ در ﻋﺮﺻ ﮫ‬ ‫ھﺴﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮدات و وﻗﺎﯾﻊ ﻋﯿﻨﯽ‪ .‬ﺣﻖ ھﺮﮔﺰ اﻣﺮی ﺗﺌ ﻮری و اﻋﺘﻘ ﺎدی و ﻓﻠ ﺴﻔﯽ و ﮐﻼﻣ ﯽ ﻧﯿ ﺴﺖ‪ .‬اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ﻓﻘ ﻂ‬ ‫ﺑﺎﻃﻞ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﺬا ذاﺗ ﺎً ﻧﻔ ﯽ ﮔﺮاﺳ ﺖ و ﻧ ﮫ اﺛﺒ ﺎت ﮐﻨﻨ ﺪه‪ .‬اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ھﻤ ﻮاره ﺟﺮﯾ ﺎن ﻏﯿ ﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ اﺛﺒ ﺎت‬ ‫ﺑﻮدن ﻧﻔﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ وﻧﻔﯽ ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ وﻟﺬا اﻧﺪﯾﺸﮫ ذاﺗ ﺎً ﺑﺎﻃ ﻞ ﮐﻨﻨ ﺪه ﺧ ﻮدش‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻖ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﯽ آن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺣﻖ ﺟﻮﯾﺎن ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﮫ ﻧﻔﯽ ﺧﺪا ﻣﯽ‬ ‫رﺳﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻔﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ وﺟﻮد ﯾﺎﺑﺪ و وﺟﻮد ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﻻ در اﻧﺴﺎن ﮐﮫ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻔﯽ‬ ‫اﺳﺖ ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﻧﻔﯽ آن ﭼﯿﺰی ﮐﮫ وﺟﻮد ﻧﺪارد ھﻤﻮاره ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ﭼﯿﺰی ﮐﮫ وﺟﻮد دارد‪ .‬ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی‬ ‫ﮐﮫ ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎن و ﮔﻮھﺮه ﻧﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﭘﯿ ﺪا ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و آن ﭼﯿ ﺰی ﮐ ﮫ‬ ‫ھﺴﺖ ﻋﯿﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎن داﺋﻤﯽ ﻇﮭﻮر ﻣﻌﻨﺎ از ﻣﺎده اﺳﺖ ‪ ،‬ﻇﮭﻮر ﺧﺪا از‬ ‫اﻧﺴﺎن و ﻇﮭﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺎدﯾﺖ ھﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ و ﺟﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﺧﯿﺰﺷﮕﺎه ﻧﺎﺑﻮدی و ﻧﻔﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻔﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی را در ﻣﺎده ﻋﺎﻟﻢ ھ ﺴﺘﯽ ﺑﯿﺎﺑ ﺪ‪ .‬در اﯾ ﻦ ﻓﺎﺻ ﻠﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺮزﺧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﻞ ارﺗﺒﺎط ﻋﺪم و وﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ‬ ‫ﺟﮭﺎن و ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﺮﺻﮫ ﻇﮭﻮر ﺣﻖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﺻﮫ ﻇﮭﻮر ﻧﻔﯽ ای ﮐﮫ اﺛﺒﺎت ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ‪ .‬و ﺣ ﻖ ھﻤﺎﻧ ﺎ درک‬ ‫ﻧﻔﯽ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ واﺛﺒﺎت ﻧﻔﯽ ‪ .‬ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ھﻤﮫ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ھﺎ را ﻧﻔﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺣﻖ اﯾﻦ ﻧﻔﯽ را ﻧ ﺸﺎن دادﯾ ﻢ‬ ‫و در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻤﮫ ﻧﻔﯽ ﮐﺮده ھﺎ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬

‫‪٦‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪ -2‬ﺣﻖّ ﻗﺪرت‬ ‫ﭘﺲ واﺿﺢ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﻖ دارای ﻗﺪرت اﺳﺖ و آن ھﻤﺎن ﻗﺪرت ﻧﻔﯽ واﺛﺒﺎت آن اﺳﺖ وﻟﯽ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اش ﻻاﻗﻞ در‬ ‫ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎک ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ھﻤﺎن ﻗ ﺪرت ﻧﻔ ﯽ اﺳ ﺖ ﻧ ﮫ اﺛﺒ ﺎت‪ .‬وﻟ ﯽ ﺑﻘ ﺎی روزﻣ ﺮه اﻧ ﺴﺎن در ﻣﺤ ﺪوده ﻋﻤ ﺮش ﺑ ﺮ‬ ‫اﺳﺎس ﻗﺪرت اﺛﺒﺎت ﺣﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ آن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج اﯾ ﻦ ﻓﻨ ﺎی روزﻣ ﺮه ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﻧﯿ ﺰ‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻨﺎی روزﻣﺮه وﻣﺮگ ﺗ ﺪرﯾﺠﯽ ﺟ ﺰ ﺑ ﺮ ﺟ ﺎوداﻧﮕﯽ اش ﻣﯿّ ﺴﺮ ﻧﻤ ﯽ آﯾ ﺪ و اﺻ ﻼً ﻣﻌﻠ ﻮل آن اﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ دو‬ ‫واﻗﻌﮫ ای واﺣﺪ و ﺣﻘﯽ واﺣﺪ و ﻗﺪرﺗﯽ واﺣﺪﻧﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ ﻧﻔﯽ و اﺛﺒﺎت ھﻤﺎﻧﺎ ﻧﻔﯽ واﺛﺒﺎت ﻣﺎدﯾﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻖ ﯾﮏ ﺳﺨﻦ و ادﻋﺎ در ﺗﻌﯿّﻦ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﻣﺎده ﺷﺪن آن اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ آﺷﮑﺎر و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه وﺣﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺪرﺗﺶ ﻋﯿﺎن ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد‪ .‬ﺗ ﺎ آﻧﺠ ﺎ ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ ﺣ ﻖ ﻓﻘ ﻂ‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﻗﺘﺪار در ﻇﮭﻮر و ﻣﺎدﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻖ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺴﺎن اھﻞ ﺣﻖ ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ اﻗﺘ ﺎر ﺧ ﺪاﺋﯽ‬ ‫از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ دھﺪ اھﻞ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ واﺳﻄﮫ اﺳﺖ ﮐ ﮫ ﻗ ﺪرت ﺣ ﻖ را‬ ‫از ﺧﻮد ﺑﺎرز ﻧﻤ ﻮده و ﺑ ﮫ ﻓﻌ ﻞ در آورده اﻧ ﺪ‪ .‬از ﻣ ﺴﯿﺢ ﺗ ﺎ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧ ﺎن‪ ،‬از ﻧﯿﻮﺗ ﻮن ﺗ ﺎ اﻧﯿ ﺸﺘﻦ‪ ،‬از ﻣ ﺎرﮐﺲ ﺗ ﺎ‬ ‫ادﯾﺴﻮن ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای اﻗﺘﺪار ﺧﻮد را در ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧ ﺸﺎن داده اﻧ ﺪ‪ .‬ﻗ ﺪرت روﺣ ﯽ‪ ،‬ﻗ ﺪرت ﮐ ﻼم‪،‬‬ ‫ﻗﺪرت اراده‪ ،‬ﻗﺪرت ﺷﻤﺸﯿﺮ‪ ،‬ﻗﺪرت ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ‪ ،‬ﻗ ﺪرت ﻣ ﺎﻟﯽ‪ ،‬ﻗ ﺪرت ﺣ ﻀﻮر و ‪ .....‬اﯾﻨﮭ ﺎ اﺑﺰارھ ﺎی ﻗ ﺪرت ﺣ ﻖ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻣﺒﺪل ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪ .‬ﻗﺪرت ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﺋﯽ ‪ ،‬ﻗﺪرت ﺗﺨﺪﯾﺮی‪ ،‬ﻗﺪرت ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ‪،‬‬ ‫ﻗﺪرت ﺗﻔﺴﯿﺮی و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﮫ اﺑﺰارھﺎ و ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﺑﺮوز ﻗﺪرت ﺣﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬و اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ ھﺮ ﮐﮫ‬ ‫ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ و ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ و ﻣﺴﻠﻂ ﺗﺮ اﺳ ﺖ ﺑ ﺮ ﺣ ﻖ ﺗ ﺮ اﺳ ﺖ؟آری ﭼﻨ ﯿﻦ اﺳ ﺖ ‪ .‬ﻗ ﺪرت ﮐﻮﮐ ﺎﮐﻮﻻ واﻓﯿ ﻮن و‬ ‫ﻣﻮﺳ ﯿﻘﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐ ﺎت و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾ ﻮن دال ﺑ ﺮ ﺣ ﻖ و ﺣﻘ ﻮﻗﯽ در اﻧ ﺴﺎن اﺳ ﺖ ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﻗ ﺪرت ﮐﻠﯿ ﺴﺎ و ﻣ ﻼ و‬ ‫ﻣﻮﻋﻈﮫ و ﮔﺮﯾﮫ و ﺧﺮاﻓﮫ و ﻧﺬر و دﻋﺎ‪ .‬و ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﻗ ﺪرت ﭘ ﻮل در ﻣﺮﺣﻠ ﮫ ﻧﮭ ﺎﺋﯽ از ھﻤ ﮫ ﻗ ﺪرﺗﮭﺎ ﺑﺮﺗ ﺮ و‬ ‫ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ھﻤﮫ ﻗﺪرﺗﮭﺎی دﯾﮕﺮ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن دارد و ﺑﻘﻮل ﻣﻌﺮوف ﺣﺮف آﺧﺮ را ﭘﻮل ﻣﯽ زﻧﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫آﻧﮑﮫ زور ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﺣﻖ ﺑﯿ ﺸﺘﺮی دارد وﻟ ﯽ ﺑ ﺪاﻧﯿﻢ ﮐ ﮫ زور ﻓﻘ ﻂ زور ﺑ ﺎزو ﯾ ﺎ ﺷﻤ ﺸﯿﺮ و ﯾ ﺎ زور ﭘ ﻮل ﯾ ﺎ‬ ‫ﻋﺮﺑﺪه ﻧﯿﺴﺖ زورھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ روش ھﺎی دﯾﮕﺮی ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ‪ :‬زور اﻟﺘﻤ ﺎس‪ ،‬زور‬ ‫ﮔﺮﯾﮫ‪ ،‬زور ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ‪ ،‬زور ﻣﺤﺒﺖ ‪ ،‬زور ﻋﺸﻮه ‪ ،‬زور ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ‪،‬زور ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ‪ ،‬زور ﮔﺪاﺋﯽ و زور رﯾﺎﮐﺎری‬ ‫‪ ،‬زور ﻣﮑ ﺮ ودزدی‪ .‬و ھ ﺮ ﯾ ﮏ ﺣﻘ ﯽ دارد و ﻗ ﺪرﺗﯽ و اراده و ﺟﻠ ﻮه ای‪ .‬ﯾﮑ ﯽ ﺑ ﺮ دل دﯾﮕ ﺮی ﺣﮑﻮﻣ ﺖ دارد‬ ‫دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ذھﻦ دﯾﮕﺮان و ﯾﺎ ﺑﺮ اﻋﺼﺎب و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺗﻦ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﮑﻢ و زﯾﺮ ﺷﮑﻢ‪ .‬و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ و ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﺑﺮ ﺟﯿﺐ‬ ‫دﯾﮕﺮان ﺳﻠﻄﮫ دارﻧﺪ‪ .‬ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ اﻧﻮاع ﻗﺪرت و ﺣﻖ اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻤ ﮫ ﺟ ﺎﺋﯽ ﺣ ﻖ ﻗ ﺪرت و ﻗ ﺪرت‬ ‫ﺣﻖ اﺳﺖ ‪ .‬ﮔﻮﺋﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮاً ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻄ ﻮر ﻋﺎدﻻﻧ ﮫ ھ ﻢ ﺗﻘ ﺴﯿﻢ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و اﯾ ﻦ‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻢ راﺑﻄﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﮫ اراده اﻓﺮاد و ﮔﺮوھﮭﺎی ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ دارد و ﺑ ﺎ ﺧﻮاﺳ ﺘﮫ آﻧﮭ ﺎ ﮐﻨ ﺎر ﻣ ﯽ آﯾ ﺪ و ﭼﻨ ﺪان‬ ‫ھﻢ ﺟﺒﺎّر ﻧﯿﺴﺖ اﻻّ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺎﺻّﯽ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻗﺪرت ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ واﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭘ ﺲ در ھ ﺮ ﻗ ﺪرﺗﯽ ﺣ ﻖ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ وھ ﺮ ﻗ ﺪرﺗﯽ‬ ‫ھﻤﺎن ﺣﻖ ﻗﺪرت و ﻗﺪرت ﺣﻖ اﺳﺖ‪ .‬و آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ واﺿﺢ ﺗﺮ و ﻋﻠﻨﯽ ﺗﺮ و رک ﺗﺮ زور ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗ ﺪرت ﺧ ﻮد‬ ‫را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑ ﺮ ﺣ ﻖ ﺧ ﻮد آﮔ ﺎھﺘﺮ و ﻣﻄﻤ ﺌﻦ ﺗ ﺮ ھ ﺴﺘﻨﺪ و ﻟ ﺬا ﻗﺪرﺗ ﺸﺎن ﺑ ﺎرزﺗﺮ و ﻓﻌ ﺎﻟﺘﺮ و ﻣﺎﻧ ﺪﮔﺎرﺗﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺑﯽ رﯾﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺪرت و درﺟ ﮫ ای از ﺣ ﻖ و ﻗ ﺪرت ﺣﻘﯿﻘ ﺖ اﺳ ﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ آﻧﮑ ﮫ‬ ‫ﺳﺎده ﺗﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﺳﺎده ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﺣﻖ ﺗﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آن ﺣﻘﯽ ﮐﮫ در ھﺮ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ و آن ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﮫ در ھﺮ ﺣﻘﯽ وﺟﻮد دارد و ﮐﻼً در ھﺮ ﺟﺎﺋﯽ‬ ‫ﮐﮫ ﻗﺪرﺗﯽ ﺣﻀﻮر دارد از ھ ﯿﭻ ﺟ ﺎﻧﺒﯽ ﻧ ﮫ از ﺟﺎﻧ ﺐ ﻗ ﺎدر وﻧ ﮫ از ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣﻘ ﺪور ذاﺗ ﺎً ﻇﻠﻤ ﯽ وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد ﯾﻌﻨ ﯽ‬ ‫ﻧﺎﺣﻘﯽ رخ ﻧﻤﯽ دھﺪ و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻧﺎﺣﻘﯽ و ﻇﻠﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﻨ ﺪار اﺳ ﺖ ﭘﻨ ﺪاری ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ را ﯾ ﺎ‬ ‫درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ وﯾﺎ اﯾﻦ درک را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد‪ .‬ﭘﺲ ﻇﻠﻢ ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ اﺳﺖ ھﻤﯿﻨﻄ ﻮر ﮐ ﮫ ﻋ ﺪاﻟﺖ‪ .‬ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ‬ ‫دﻟﯿﻞ ھﯿﭻ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘﻂ ﭼﺎﻧ ﮫ ﻣ ﯽ زﻧ ﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠ ﮫ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و ﺑ ﮫ دروغ‬

‫‪٧‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﻓﺤﺶ ﻣﯽ دھﺪ ودر ﻋﻤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﺖ و ھﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ارﺑﺎب را ﮐﻼً ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ‪ .‬ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ آﻧﺠ ﺎ‬ ‫ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض ﺟﺪی و اﻧﻘﻼﺑﯽ رخ ﻣﯽ دھ ﺪ ﻣﻨ ﺸﺄ آن ﯾ ﮏ اﻧ ﺴﺎن دﯾﮕ ﺮی اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ از ﺣ ﻖ ﺑﺮﺗ ﺮی وارد ﻣﻌﺮﮐ ﮫ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﻞ دارد ﭼﯿﺰ ﻧﺎﺑﻮده ﺗﺮی را ﺑ ﮫ ﻋﺮﺻ ﮫ ﺑ ﻮده ﮔ ﯽ وارد ﮐﻨ ﺪ و ﻋﯿﻨﯿّ ﺖ ﺑﺨ ﺸﺪ‪ .‬ﭘﯿ ﺎﻣﺒﺮان و‬ ‫ﻣﺘﻔﮑﺮان رادﯾﮑﺎل در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺣﻖ ﻧﺎﺑﻮده ﺗﺮ و‬ ‫ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ ‪.‬‬ ‫ﭼﯿﺰی ﮐﮫ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ‪ :‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﺟﺮﯾ ﺎن ﻗ ﺪرت و ﺣﻘﯿﻘ ﺖ‪ .‬ﻟ ﺬا ﻗ ﺪرت و ﺣﻘﯿﻘﺘ ﯽ ﺟ ﺰ‬ ‫ﻗﺪر و ﺣﻖ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدن و ﻋﯿﻨﯿّﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﻧ ﺎﺑﻮده ﺗ ﺮ و ﻣﺤ ﺎﻟﺘﺮ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﻣﯿ ﻞ ﺑ ﮫ ﺑ ﻮده‬ ‫ﮔﯽ وﻋﯿﻨﯿﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺣﻖ ﺗﺮ و ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﭼﮫ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ‪ ،‬اﯾ ﺪه ‪ ،‬آرﻣ ﺎن‪ ،‬اراده و‬ ‫اﻣﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺮ و ﻣﺤﺎﻟﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﺣﺮﯾﻢ ﻧﺎﺑﻮده ﮔﯽ و ﻧﻔﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ذاﺗ ﺎً ﻗﺪرﺗﻤﻨ ﺪﺗﺮ اﺳ ﺖ ﻻاﻗ ﻞ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﮐﮫ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ وﺟﻮد و ﻇﮭﻮرش ﻣﺤﺘﺎج ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را در ﺧﻮد داراﺳﺖ و ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﻗﻠﻤﺮو اﯾﻦ ﻗﺪرت وﻣﺨﺰن اﯾﻦ ﻗﺪرت و‬ ‫ﻋﺮﺻﮫ ﺣﻖ آن اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺪرت از ﺧﻮد وﺟﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﭼﯿ ﺰی را از ﻋﺮﺻ ﮫ ﻧﯿ ﺴﺘﯽ‬ ‫ﺑﮫ ھﺴﺘﯽ ﻣﯽ آورد‪ .‬آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺣﻖ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ اراده ﮐﺮدن ﺑﮫ ﻇﮭﻮر آن اﺳﺖ ﭘﺲ آﮔﺎھﯽ ھﻤﺎن ﻣﺎده‬ ‫اوﻟﯿﮫ ﻗﺪرت ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻗﺪرت ﺣﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن در ﻇﮭﻮر آن ﭼﯿﺰ ﺑﮫ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮﺳ ﺪ و‬ ‫ﺣﻖ ﯾﻘﯿﻦ و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮﺣﻖ آن ﭼﯿﺰ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و اراده ‪ ،‬اﻣﮑﺎن ﺑﮫ اراده ﮐﺮدﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﯿﺎﺑﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی از ﻋﺪم ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ‪ .‬در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾ ﺪ ﮐ ﮫ » ﯾﻘ ﯿﻦ«ھﻤ ﺎن ﮔ ﻮھﺮه ذاﺗ ﯽ ﻗ ﺪرت‬ ‫اﺳﺖ و ﭼﺎﺷﻨﯽ اﻧﻔﺠﺎر ﻗﺪرت‪ .‬ﭘﺲ ﺣﻖ ﻗﺪرت ھﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ در درﺟﺎت ﯾﻘﯿﻦ‪ :‬ﻣﻌﺮﻓﺖ درﺑﺎره آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ‬ ‫ﺧﻮاھﯿﻢ و ﯾﻘﯿﻦ دراﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷﺪﺗﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ و آﯾﺎ اﺻﻼً ﺗﺎ ﮐﺠﺎ و ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪی ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ واﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ‬ ‫ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﯽ ھﯿﭻ ﻗﯿﺪ وﺷﺮﻃﯽ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻣﺸﺮوط ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ‪ :‬ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻦ‪.‬‬ ‫و ﺑﮫ ﭼﮫ ﺑﮭﺎﺋﯽ ‪ .‬ﺑﮭﺎی ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن‪ .‬ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺒﻮدن ﺧﻮد‪ :‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻨﯽ ﮐﺎﻣ ﻞ و ﻣﻄﻠ ﻖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﻨﺸﺄ ﻗ ﺪرت و ﺣﻘﯿﻘ ﺖ اﺳ ﺖ‪ .‬و آدﻣ ﯽ ﺑ ﮫ ھﻤ ﺎن درﺟ ﮫ ای ﮐ ﮫ » ﺧ ﻮد« را ﻧﻤ ﯽ ﺧﻮاھ ﺪ و ﺧ ﻮد را در ﻣﻌ ﺮض‬ ‫ﺧﻄﺮ و ﻓﻨﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﯽ را از ذات ﺧﻮد اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ اﺛﺒﺎت و ﻇﮭﻮر ﺑﺮﺳ ﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﺣﻖ ﻗﺪرت ھﻤﺎن ﻓﻨﺎﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ در درﺟﺎت‪ .‬اﻧ ﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﻋﺮﺻ ﮫ ﺣﯿ ﺎت ﺑﯿﺮوﻧ ﯽ ﺧ ﻮد را ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ‬ ‫ذھﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ در ﻗﻤﺎر ﻓﻨﺎ ﻗ ﺮار دھ ﺪ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ و اﯾ ﻦ ﻗ ﺪرت را ﻣ ﯽ‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ ﭼﯿﺰی را از ﻓﻨﺎی ذات ﺧﻮد ﺑﮫ ﺑﯿﺮون آورد و آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد وﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﭘﺲ »اﯾﺜﺎر« از ﺑﯿﺮون ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻗﺪرت اراده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﻘﯽ را از اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻋﺮﯾﮑﮫ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﺴﺎن ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﭘﻮل ﭘﺮﺳﺘﯽ اش ﺑﮫ ﭘ ﻮﻟﯽ ﻧﻤ ﯽ ﺳ ﺪ و آن ﻣﻘ ﺪار ﭘ ﻮﻟﯽ راﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ از ﻃﺮﯾ ﻖ دﯾﮕ ﺮی اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫اﻧﺴﺎن ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻗﺪرت ﭘﺮﺳﺘﯽ اش ﺑﮫ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ و آن ﻣﻘﺪار ﻗﺪرﺗﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ھﻤﺎﻧﻄﻮرﮐ ﮫ اﻧ ﺴﺎن از ﻃﺮﯾ ﻖ ﺧ ﺪاﯾﺎ ﺧ ﺪاﯾﺎ ﮔﻔ ﺘﻦ ھ ﻢ ﺑ ﮫ ﺧ ﺪا ﻧﻤ ﯽ رﺳ ﺪ ﺑﻠﮑ ﮫ از ﻃﺮﯾ ﻖ دﯾﮕ ﺮی اﺳ ﺖ‪ .‬اﻧ ﺴﺎن‬ ‫ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺣﯿﺎت و ھﺴﺘﯽ و دار وﻧﺪارش را ﺑﮫ ﻗﻤﺎر ﻓﻨﺎ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ ﺑﮫ ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﻧﻤﯽ‬ ‫داﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﮫ ﻗﻮﺗﮭﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ‪ .‬ﻣﺜﻼً آﻗﺎی راﮐﻔﻠﺮ ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﯽ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﻮد ﻧﺸﺪ ‪ .‬آﻗﺎی ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳ ﺖ ﺣ ﺎﮐﻤﯽ ﻣﻄﻠﻘ ﮫ ودﯾﮑﺘ ﺎﺗﻮری ﮐﺎﻣ ﻞ ﺷ ﻮد‬ ‫ﺑﮫ آن ﻗﺪرت ﻧﺮﺳﯿﺪ‪ .‬ﭘﯿ ﺎﻣﺒﺮان ھ ﻢ اراده ﻧﮑ ﺮده ﺑﻮدﻧ ﺪ ﮐ ﮫ ﭘﯿ ﺎﻣﺒﺮ ﺷ ﻮﻧﺪ وﺑﻌ ﺪ ﭘﯿ ﺎﻣﺒﺮ ﺷ ﺪﻧﺪ ‪ .‬ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ در ھ ﺮ‬ ‫ﻗﺪرت ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮی ﺣﻘﯽ ﻗﺮار دارد واﺻﻼً آن ﻗﺪرت ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﺣﻘ ﯽ ﺳ ﺮﺑﺮآورده اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ رﺑﻄ ﯽ ﺑ ﮫ اﯾ ﺪه و‬ ‫اراده اوﻟﯿﮫ ﺑﺸﺮ ﻧﺪارد‪ .‬ﺗﻤﺎم ﻗ ﺪرﺗﮭﺎ ﺣﺎﺻ ﻞ ﻗﻤ ﺎر ﻓﻨ ﺎی اﻧ ﺴﺎن از ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ اﺳ ﺖ زﯾ ﺮا ﺣ ﻖ ﻗ ﺪرت ھﻤ ﺎن ﻧﻔ ﯽ‬ ‫اﺳﺖ و ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻓﻨﺎﺳﺖ‪ .‬اﻧ ﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ »ﺧ ﻮد«را در ﺟﮭ ﺎن ﻗﺒ ﻮل ﻧ ﺪارد وﻧﻔ ﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ دارای ﺣ ﻖ و‬ ‫ﻗ ﺪرت ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬ودارای ﻗ ﺪرت اراده و ﻗ ﺪرت ﻇﮭ ﻮر ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﭼ ﮫ ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ ﻣ ﺎدی و ﭼ ﮫ ﻣﻌﻨ ﻮی‪ .‬ﻧﻔ ﯽ و‬ ‫ﻓﻨﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺪرت اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺪرت و ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬ھﺮ ﻗﺪرت ﻣ ﺎﻟﯽ ﯾ ﺎ ﺳﯿﺎﺳ ﯽ ﯾ ﺎ ﻧﻈ ﺎﻣﯽ ﯾ ﺎ ﻣﻌﻨ ﻮی و‬ ‫روﺣﺎﻧﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ در ﻧﺰد ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﺑﺮﺣﻖ اﺳ ﺖ‪ .‬ﻗ ﺪرت ﺷ ﮭﻮاﻧﯽ ﯾ ﺎ ﻣﮑ ﺎره ﮐ ﯽ و ﺗﺒﮭﮑ ﺎری ھ ﻢ در‬ ‫ﻧﺰد ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ‪ .‬ھﺮ ﺟﺎ ھﺮ ﻧﻮع ﻗ ﺪرﺗﯽ ﮐ ﮫ ھ ﺴﺖ ﺣﻘ ﯽ ﺣ ﻀﻮر دارد‪ .‬ﺟﮭﺎن‪،‬ﻣﺤ ﺎق ﻗ ﺪرت‬ ‫اﺳ ﺖ‪ .‬ﺣﻘﯿﻘﯿ ﺖ و ﻗ ﺪرت واﻗﻌ ﮫ ای واﺣ ﺪ اﺳ ﺖ‪ .‬و ﺑ ﮫ ﻋﮑ ﺲ ﻧﯿ ﺰ ﺗﺮدﯾ ﺪ و ﺗﺰﻟ ﺰل و اﻓ ﻼس ودرﯾ ﻮزه ﮔ ﯽ و‬ ‫رﻧﺠ ﻮری دال ﺑ ﺮ اﻓ ﻮل ﺣﻘﯿﻘ ﺖ در آن ﺣ ﺮﯾﻢ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﮫ ﻣ ﺴﺘﻠﺰم ﻇﮭ ﻮر ﺣ ﻖ ﺑﺮﺗ ﺮی اﺳ ﺖ‪ .‬ھ ﺮ ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮرﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﺎﺣﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﮫ ﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫ ﮔﺪا‪ .‬و اﮔﺮ ﮔﺮﯾﮫ و ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ رﯾﺎﺋﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﯿﺮﯾﻢ ھ ﺮ ﮐ ﺴﯽ‬ ‫در ھﺮ وﺿﻌﯽ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﺑﺎﻃﻨﺎً و ﻋﻤﻼً راﺿﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ رﺿﺎی ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺿﺮ و ﻓﻌ ﺎل‬ ‫و ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‬و درﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻤﺎﻧﺎ »رﺿﺎﯾﺖ« اﺳﺖ‬ ‫‪ :‬رﺿﺎﯾﺖ از وﺿﻌﯽ دال ﺑﺮﺣﻖ آن وﺿﻊ اﺳﺖ ودرﺳﺘﯽ آن وﺿﻊ‪ .‬و اﻣﺎ ﮔﻼﯾﮫ ھﺎ ھﻤﺎن ﮐﺘﻤﺎن و اﻧﮑﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ‬ ‫اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻔﺮ‪ .‬و اﯾﻦ ﮔﻼﯾﮫ اﮔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺷ ﺪﯾﺪ ﺷ ﻮد ﭼ ﻮن دروﻏ ﯿﻦ اﺳ ﺖ ﺑ ﮫ ﻧﺎﮔ ﺎه ﺣ ﻖ آن وﺿ ﻊ از ﻣﯿ ﺎن‬

‫‪٨‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﻣﯿﺮود و اﺑﻄﺎﻟﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ اﺑﻄﺎل ھﻤ ﺎن ﻧﻔ ﯽ ذاﺗ ﯽ ﺣ ﻖ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ روی ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ‪ :‬ﺣ ﻖ اﺑﻄ ﺎل!‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ دروغ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه راﺳﺖ از آب در ﻣﯽ آﯾﺪ و اﯾﻨﮭﻢ ﺣﻖ اﺳﺖ ‪ :‬ﺣﻖ دروغ! ﻗﺪرت دروغ !‬ ‫ﻗﺪرت دو ﺳﻤﺖ و دو ﺟﮭﺎن دارد‪ :‬درون و ﺑﺮون‪ .‬ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬و ﻧﯿﺰ‬ ‫از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺮ ھﻢ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ‪ .‬ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺪرت دروﻧﯽ اﻧﺴﺎن ھﻤﺎﻧﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ذات ﯾﺎ ﻓﻨﺎ و ﯾﺎ‬ ‫ﺧﺪا ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬و ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﺪان ﺳﻮ دﺳﺖ دراز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺧﻮد ﻏﺮق ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻗﺪرﺗﺶ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻣﻌﻨﻮی وﻋﻘﻼﻧﯽ و روﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اراده را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬و اﻣ ﺎ‬ ‫ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن در ﺟﮭﺎن ﺑﺮون‪ ،‬ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ داﺷﺘﮫ ھ ﺎی ﻣ ﺎدی و ﻋ ﺎﻃﻔﯽ و ﻓﺮھﻨﮕ ﯽ اش ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‬ ‫وﻟﯽ اﯾﻦ ﻗ ﺪرت ﻣﺤ ﺼﻮل ﻋ ﺪم واﺑ ﺴﺘﮕﯽ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ داﺷ ﺘﮫ ھﺎﺳ ﺖ و ﻧ ﮫ ﺑ ﺴﺘﮕﯽ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﻣ ﺜﻼً اﻧ ﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫داراﺋﯽ ھﺎی ﻣ ﺎﻟﯽ ﺧ ﻮد را ﻧﻤ ﯽ ﭘﺮﺳ ﺘﺪ و ﺑ ﮫ آن ﻣﺘﮑ ﯽ ﻧﯿ ﺴﺖ‪ ،‬از آن ﻗ ﺪرت ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد‪ ،‬و ﺑ ﺎﻟﻌﮑﺲ آن ھ ﻢ در‬ ‫داراﺋ ﯽ ھ ﺎی ﺧ ﻮد ﻗ ﺪرﺗﺶ را ﻣ ﯽ ﺑ ﺎزد‪ .‬و اﯾ ﻦ واﻗﻌﯿﺘ ﯽ ﮐ ﺎﻣﻼً ﻣﺤ ﺴﻮس و ﺗﺠﺮﺑ ﯽ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬ﭘ ﺲ ﺛ ﺮوت ﺑ ﮫ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻣﮭﺪ ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن در ﺟﮭﺎن ﺑﺮون‪ ،‬ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻗﺪرت ﺑﮫ ﺑﺎر آورد و ھﻢ ﺿﻌﻒ وذّﻟﺖ‪ ،‬ﮐﮫ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻧﻮع دوم اﺳﺖ‪ .‬و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ ﯾﻌﻨﯽ اﻧ ﺴﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ در ﺟ ﺴﺘﺠﻮی اﺧﺘﯿ ﺎر و ﻗ ﺪرت اﺳ ﺖ‬ ‫از ﺛﺮوت اﻧﺪوزی ﻣﯽ ﭘﺮھﯿﺰد زﯾﺮا ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻄﺮز ﺟﺎدوﺋﯽ ﻗﺪرﺗﺶ را ﻣﺴﺘﮭﻠﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬و اﻣﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻣﻌﺮوف دﯾﮕﺮی از ﻗﺪرت در ﺟﮭﺎن ﺑﯿ ﺮون ﺑﻌ ﺪ از ﺛ ﺮوت ھﻤﺎﻧ ﺎ ﺣﮑﻮﻣ ﺖ اﺳ ﺖ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣ ﺖ ﻧﯿ ﺰ ھﻤﭽ ﻮن ﺛ ﺮوت‬ ‫ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺴﺘﮭﻠﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺠﺒﻮرﺗﺮ و ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﮭﺮه ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﺟﺎن ﻣﯿﮕﺮدد‪.‬‬ ‫و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ آﻧﮑ ﺴﯽ ﮐ ﮫ در ﻣﻘ ﺎم ﻓ ﺮد اول ﺣﮑﻮﻣ ﺖ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺿ ﻌﯿﻒ ﺗ ﺮﯾﻦ و ﻣﺠﺒ ﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻓ ﺮد‬ ‫ﺑﺸﺮی در آن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ‪ .‬اﺻﻮﻻً ﺛﺮوت و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮون اﻓﮑﻨﯽ ﻗﺪرت ﻓﻨ ﺎی ذات اﻧ ﺴﺎن اﺳ ﺖ‪ .‬اﯾ ﻦ‬ ‫ﻓﻨﺎ و ﺣﻘﺶ ﭼﻮن در ﺑﯿﺮون ﺗﺠﺴﺪّ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬ھﻼﮐﺘﮕﺎه اراده اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ودر ﻋ ﯿﻦ ﺣ ﺎل اﯾ ﻦ ھﻼﮐ ﺖ اراده ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﺣﻖ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺮای اداﻣﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ در درون ﺧﻮﯾﺶ و ﯾﺎ ﺑ ﺮون از‬ ‫ﺧﻮﯾﺶ وﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬و ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺒﺮاً ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﻏﯿ ﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ :‬ﺛﺮوت‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺖ وﻏﯿﺮه ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻨﺪه ﺛﺮوت و ﺣﮑﻮﻣ ﺖ و ﺻ ﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻋ ﻼوه ﺑ ﺮ اﺳ ﺘﮭﻼک ﻋﻈ ﯿﻢ روﺣ ﯽ وﺗﺒ ﺎھﯽ –‬ ‫اراده‪ ،‬ﻗﻮت و ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼً دﮔﺮﮔﻮﻧﮫ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺶ را ھﺮ ﭼﮫ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ‪ ،‬اﺳﺎﺳﺎً اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﺎدوﺋﯽ را‬ ‫دارد ﮐ ﮫ در ﻋ ﯿﻦ زﺟ ﺮ و زور و رﻧ ﺞ ﺑ ﯽ اﻧﺘﮭ ﺎ و ﭘ ﻮﭼﯽ ﻓﺰاﯾﻨ ﺪه‪ ،‬زﻧ ﺪﮔﯽ روزﻣ ﺮه وﺗﺤﻤ ﻞ و ﮔ ﺬران ﻋﻤ ﺮ را‬ ‫اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺑﺲ ﺧ ﺎرق اﻟﻌ ﺎده و ﻓ ﻮق ﻣﻨﻄﻘ ﯽ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﻣ ﺎ را ﺑ ﮫ ﯾ ﺎد اﯾ ﻦ ﺳ ﺨﻦ در‬ ‫ﻗﺮآن ﻣﯽ اﻧﺪازد ﮐﮫ ‪ » :‬آﯾﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮐ ﺎﻓﺮان ﺑ ﺮ آﺗ ﺶ دوزخ ﭼ ﮫ ﺻ ﺒﻮراﻧﮫ ﻣ ﯽ ﺳ ﻮزﻧﺪ‪. «.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺣﯿﺮت آور از ﺟﻨﺲ ﻟﻄﻒ و اﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﯿ ﺎن و اﺳ ﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘ ﯽ ﻧﻤ ﯽ آﯾ ﺪ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎدل ﻋﻘﻼﻧﯽ را ﻧﺸﺎن دھﺪ‪ .‬ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ رﺣﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻨ ﺸﺄی ﺟ ﺰ ذات اﻧ ﺴﺎن ﻧ ﺪارد‪ ،‬ذاﺗ ﯽ ﮐ ﮫ ھﻤ ﺎن‬ ‫ﻓﻨﺎﺳﺖ و ﮔﺎه ﻧﺎﻣﺶ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺤﺎﻟﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرﺗﮭﺎﺳﺖ‪ .‬ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﺻﺒﺮ اﺳﺖ در ﻗﺒﺎل ﻧﺎﺑﻮد ﺷ ﺪن‬ ‫ﺧﻮﯾﺶ زﯾﺮا ﭼﺎره ای ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬و اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﺗﻨﮭﺎﯾﺎن ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺪرت ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ‪ .‬و اﺗﻔﺎﻗﺎً در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ اﻧﺴﺎن در ﺣﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﮐﺎﻧﻮن ﻗﺪرت ﺧﺎصّ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻧﯿﭽﮫ در ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ »رﺟﻌﺖ ﺟﺎوداﻧﮫ« ﮐﮫ دﻗﯿﻘ ﺎً ﺑ ﮫ ﻣﻌﻨ ﺎی ﺗﮑ ﺮار ﺟﺎوداﻧ ﮫ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻃﺒﻌ ﺎً ﺑ ﮫ ﭘ ﻮﭼﯽ‬ ‫ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ‪ ،‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﻧﯿﭽﮫ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﻨﺎی ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ او ﺷﺪ و ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس اﯾ ﺪه » ارادۀ‬ ‫ﺑﮫ ﻗﺪرت« ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻗﺪرت را ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺠﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ داﻧﺴـﺖ‪ ،‬آﯾﺎ دﭼﺎر ﭼﮫ ﻏﻔﻠﺖ و ﺧﻄﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﯿﭽﮫ ﺣﻖ ﻧﻔﯽ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﻓﻨﺎ را در ذات ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻗﺪرت ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﮫ ای ﮐﺎﻓﯽ ﻗ ﺮار ﻧ ﺪاده ﺑ ﻮد‪ .‬و درﺳ ﺖ ﺑ ﮫ‬ ‫ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺘﯽ ﺧﻮدش ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را از ﻗﺪرت‪ ،‬درک ﻧﻤﯽ ﮐﺮد وﻧﯿﺰ ﻣﻨﻈﻮر ﺧ ﻮد را از ﻧﯿﮭﯿﻠﯿ ﺰم ﻧﯿ ﺰ ﮐ ﺎﻣﻼً‬ ‫درک ﻧﮑﺮده وﻟﺬا ﻧﯿﮭﯿﻠﯿﺰم ﻧﯿﭽﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ادﻋﺎﯾﺶ ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﺬﺑﺬب اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨ ﻮان‬ ‫ﺣﻖ ﺣﻘﯿﻘﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ‪ ،‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗ ﯽ ﻧﯿﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﻣﻮﺳ ﻮم ﺑ ﮫ ﻓﺮاﺳ ﻮی ﺧﯿ ﺮ وﺷ ﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﺻﺪق ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﭽﮫ در آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻄﺮز دردﻧﺎﮐﯽ‬ ‫در ﻣﺎھﯿﺖ ﺻﺎدق ﺑﻮدن ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﺷﮏ ﮐﺮد واﯾﻦ ﺷﮑﯽ ﺑﺮﺣﻖ ﺑﻮد‪ .‬ﻧﯿﭽﮫ ﻗﺪرت دروغ و رﯾﺎ را درک ﻧﮑﺮده‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺪرت ﺑﺮده ﮔﯽ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ را ‪.‬‬

‫*‬

‫واﻣﺎ دﻗﯿﻘﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﯾﺪ ﻧﯿﭽﮫ ﮐﮫ راھﺶ را اداﻣﮫ داد و او را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﺮد ھﺎﯾﺪﮔﺮ ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ »ﺑ ﺎﻻﺧﺮه راه ﻧﯿﭽ ﮫ را‬ ‫ﺑﮫ ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻘﯿﻘﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮ ﮐﺮاﻧﮫ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﺮﻓﺖ‪ .‬و ﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﮐ ﮫ اﺻ ﻼٌ‬

‫‪٩‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ‪ ،‬ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﺎ دو ﻗﺪرت ﺷﺪ ﮐﮫ آن را ﻣﻈﮭﺮ دو ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ﯾﺎﻓ ﺖ‪ :‬ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژی و ھﻨ ﺮ!‬ ‫و ھﺎﯾﺪﮔﺮ ﻣﺜﻞ ھﻤﮫ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ رادﯾﮑﺎل اﯾﻦ ﻗﺮن ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﮫ ﻓﻨﺎ وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻨﯽ را‬ ‫ﭘﯿﺸﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﮫ ھﻨﺮ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد‪ ،‬از وﺣﺸﺖ ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی‪ .‬وﻟﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻘﺎب ﻓﺮﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﺮ ﺻﻮرت دارد و ذاﺗﺎً ھﻤﺎن اﺳﺖ و ﺑﺪون آن ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻗﺪرت اﻧﺪﯾﺸﮫ وﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﺗ ﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎرھ ﺎ ﻧ ﺸﺎن داده اﯾ ﻢ ﺧﺎﺳ ﺘﮕﺎھﯽ‬ ‫ﺟﺰ ﻓﻨﺎ ﻧﺪارد وھﺮ اﯾﺪه ای ھﺮ ﭼ ﮫ ﮐ ﮫ از ﺣ ﺮﯾﻢ ﻧﺰدﯾﮑﺘ ﺮی ﺑ ﮫ ﻓﻨ ﺎ ﺑﺮﺧﯿ ﺰد ﻋ ﺎﻟﯿﺘﺮ و ﻣﺤ ﺮک ﺗ ﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨ ﺪﺗﺮ‬ ‫اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ و ﻣﺎدی ﺗﺮ و ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد وﻧﮫ ﻣﻄﻠﻖ ﺗ ﺮ و ﻣﺠ ﺮد ﺗ ﺮ و ﭘﯿﭽﯿ ﺪه ﺗ ﺮ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ‬ ‫اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺮ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﻮی ﺗﺮ و رﯾﺸﮫ ای ﺗﺮ و ذاﺗﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ و ﻣﻔﮭﻮﻣﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد وﻣﺎدی ﺗﺮ و‬ ‫ﻧﮫ اﺳﺘﻌﺎره ای ﺗﺮ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺜﻼً ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣ ﺎرﮐﺲ و ﻧﯿﭽ ﮫ ﻋﻤﯿ ﻖ ﺗﺮﻧ ﺪ ﺗ ﺎ ھﮕ ﻞ و ﮐﺎﻧ ﺖ و ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﻣﻌﻨﻮی ﺗﺮ و ﺑﺮﺣﻖ ﺗﺮ ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در وادی ﺑﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﮫ از ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﻧﺪ و ﻟﺬا ﺳﺎده ﮔ ﻮﺗﺮ‬ ‫و ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ‪.‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﺜﻼً ﻣﻮﻟﻮی و ﺣﺎﻓﻆ و ﺑﺎﺑﺎ ﻃﺎھﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ و ﻣﻔﮭ ﻮﻣﺘﺮ ھ ﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﻓﺎراﺑﯽ و ﺑﻮﻋﻠﯽ و ﻣﻼﺻﺪرا‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﺜﻼً در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از اﻣﺜﺎل‬ ‫دھﺨﺪا وﻋﻼﻣﮫ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و ﺑﺮﺣﻖ ﺗﺮﻧﺪ و ﻟﺬا ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ و ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ و ﺑﮫ ﺑﺎور و ﺣﺲ ﻧﺰدﯾﮑﺘ ﺮ‪.‬‬ ‫و ﻧﯿﺰ ﻣ ﺜﻼً ﺣﻨﯿ ﻒ ﻧ ﮋاد ﻋﻤﯿ ﻖ ﺗ ﺮ از ﺑﺎزرﮔ ﺎن اﺳ ﺖ ھ ﺮ ﭼﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﺷ ﺎﮔﺮد او ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ و ﻧﯿ ﺰ ﻣ ﺆﺛﺮﺗﺮ‪ .‬ﺻ ﻤﺪ‬ ‫ﺑﮭﺮﻧﮕ ﯽ ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ اﺣ ﺴﺎن ﻃﺒﺮﺳ ﯽ و اﻣﺜ ﺎﻟﮭﻢ ‪ » .‬ﻓﻨ ﺎ« ﺣﺘ ﯽ ﻓﻘ ﻂ ﺑﻌﻨ ﻮان ﯾ ﮏ ﻣﻮﺿ ﻮع ﺑ ﺮای اﻧﺪﯾ ﺸﯿﺪن‪،‬‬ ‫ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﺘﻔﮑﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨ ﺪه ﺗ ﺮ از ھﺎﯾ ﺪ ﮔ ﺮ در ﻗ ﺮن ﺑﯿ ﺴﺘﻢ‬ ‫اروﭘﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ زﯾﺮا اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻣﺤﻮر ﻓﻠﺴﻔﮫ اش ﻗﺮار دارد اﮐﺜﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻗﺮن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ‬ ‫او ﺑﻮده اﻧﺪ‪ .‬ﺣﻖ ﻗﺪرت اﻧﺪﯾﺸﮫ از ﺣﻖ ﻓﻨﺎﺳﺖ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻓﻨﺎ‪ .‬ﻗﺪرت اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ از‬ ‫ﻓﻨﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﻮی ﻓﻨﺎ ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ ﺟﺎذﺑ ﮫ ای اﺑ ﺪی دارد و ﻗ ﺪرﺗﺶ ﺑ ﯽ ﭘﺎﯾ ﺎن اﺳ ﺖ ﭼ ﻮن‬ ‫ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻞ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﮫ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ وﻗﺪرت زاﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﮐ ﮫ ﺑ ﺮ ﮐ ﻞ ﻗ ﺮن ﺑﯿ ﺴﺘﻢ ﺟﮭ ﺎن ﺣﮑﻮﻣ ﺖ ﮐ ﺮد‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم! ﻗﺪرت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎرﮐﺲ از ﭼ ﮫ ﺑ ﻮد؟ در ﻗ ﺮن ﺑﯿ ﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ای در ﺟﮭ ﺎن‬ ‫ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺎرﮐﺲ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﺻﻼً اﻧﺪﯾﺸﮫ و اﺣﺴﺎس » اﻧﻘﻼب«‬ ‫ﺗﻤﺎﻣ ﺎً ﻣ ﺪﯾﻮن اﻧﺪﯾ ﺸﮫ اوﺳ ﺖ ﺣﺘ ﯽ اﻧﻘ ﻼب اﺳ ﻼﻣﯽ اﯾ ﺮان‪ .‬ﺑﻄ ﻮر ﯾﻘ ﯿﻦ ﺑﺎﯾ ﺪ ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﮐ ﮫ اﻧﻘﻼﺑ ﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾ ﺸﺪ‬ ‫ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺸﯿﺶ ﯾﺎ آﺧﻮﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺒﺎﻧﮫ روز ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺲ ﻓﺤﺶ ﺑﺪھﺪ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺎ‬ ‫را اﻋﺪام ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻗ ﺪرت اﻧﺪﯾ ﺸﮫ و ﺣ ﻖ اﯾ ﻦ ﻗ ﺪرت اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎن ﺧ ﻮد را ﻧﯿ ﺰ ﻋﻠﯿ ﺮﻏﻢ ﻣﯿﻠ ﺸﺎن ﺑ ﮫ‬ ‫ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻇﺎھﺮ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﺮﺧ ﯽ ﻧﯿ ﺰ ﮔﻔﺘ ﮫ اﻧ ﺪ ﻣﻌﺠ ﻮﻧﯽ از اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ھ ﺎی ﺑﺰرﮔ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻼﺳ ﻔﮫ ﺑ ﺰرگ ﻗ ﺒﻼً اراﺋ ﮫ ﮐ ﺮده ﺑﻮدﻧ ﺪ‪ :‬ﺟﺎﻣﻌ ﮫ اﺷ ﺘﺮاﮐﯽ از اﻓﻼﻃ ﻮن‪ ،‬اﻧﺪﯾ ﺸﮫ از ﺧ ﻮد ﺑﯿﮕ ﺎﻧﮕﯽ اﻧ ﺴﺎن‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻣﺬھﺐ از ﻓﻮﯾﺮ ﺑﺎخ‪ ،‬اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﺑﻌﻨ ﻮان دزدی ازﭘ ﺮودون و ﺳ ﺎﯾﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿ ﺴﺖ ھ ﺎی ﻓﺮاﻧ ﺴﮫ و‬ ‫اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻓﮭﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ از ھﮕﻞ‪ .‬وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮداﻧﺸﺠﻮ و ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻠﺴﻔﮫ در اروﭘ ﺎ ﺑ ﮫ ﺳ ﺎده ﮔ ﯽ ﺑ ﺎ‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺬﮐﻮر آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ ھﯿﭽﮑﺲ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﺎرﮐﺲ را ﺑﺎ آن ﻗﺪرت ﺣﯿﺮت آور ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿ ﺎورد‪ .‬و ﻧﯿ ﺰ‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﺮاوان و ﮐﻼﻧﯽ وﺟﻮد دارد ‪،‬ﻟﺰوﻣﺎً دال ﺑ ﺮ ﺿ ﻌﻒ اﻧﺪﯾ ﺸﮫ‬ ‫او ﻧﯿﺴﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎً ﯾﮑﯽ از ﺻﺪاﻗﺖ ھﺎ و ﻗﺪرﺗﮭﺎی اﻧﺪﯾﺸﮫ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗ ﻀﺎدھﺎی ﻣﺎھﯿ ﺖ ﺧ ﻮد را آﺷ ﮑﺎر ﺳ ﺎزد‬ ‫وﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﭘﻨﮭﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬وﮔﺮﻧﮫ در اﯾﻦ ﭘﻨﮭﺎن ﺳﺎزی و ﺳ ﺮھﻢ ﺑﻨ ﺪی در ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻓﻠ ﺴﻔﮫ ﻏ ﺮب ﮐ ﺴﯽ اﺳ ﺘﺎدﺗﺮ از‬ ‫ھﮕ ﻞ ﻧﯿ ﺴﺖ و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ در ﻋ ﯿﻦ ﻋﻈﻤ ﺖ ﻇ ﺎھﺮی و ﻣﻌﺮوﻓﯿﺘ ﯽ ﮐ ﮫ ﻓﻠ ﺴﻔﮫ ھﮕ ﻞ دارد‪ ،‬ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ ﺷ ﺪت‬ ‫ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﻔﮭﻮم ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺧﻮد ھﮕﻞ در اواﺧ ﺮ ﻋﻤ ﺮش در ﺧﻄ ﺎب ﺑ ﮫ ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ از او‬ ‫درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﮫ اش ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮد ﮔﻔﺖ ‪ » :‬ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ و آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﮫ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﯾﻢ را ﻣ ﯽ ﻧﻮﺷ ﺘﻢ ﻣ ﯽ داﻧ ﺴﺘﻢ‬ ‫ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﮔﻔﺘﮫ ام‪ . «.‬و ﺑﻌﻼوه ﻣﺎرﮐﺲ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺧﺎﺷﻌﯽ ﺑﻮد‬ ‫ھﻢ در ﮐﻼم و ھﻢ در ﻧﻮع زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ھ ﻢ در ﻧ ﻮع ﻣ ﺮدن‪ .‬وی ھﺮﮔ ﺰ ادﻋ ﺎ ﻧﮑ ﺮد ﮐ ﮫ ﻣﮑﺘﺒ ﯽ ﺑﻨ ﺎ ﻧﮭ ﺎده اﺳ ﺖ و‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ‪ » :‬ﻣﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ‪ «.‬و ﺑﻠﮑﮫ وی ﺧﻮد را ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ در ﻋﻠﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻋﻠﻢ و ﺧﺮد راه ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ :‬ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﻧﮫ ﺑﮫ دﺳ ﺖ ﯾ ﮏ‬ ‫ﻧﺎﺟﯽ‪ .‬زﯾﺮا در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﺟﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری آﻣﺪﻧﺪ و ﺟﻮاﻣﻌﯽ را ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ ﮐﮫ آن ﻧﺠﺎت ﺑﮫ ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ‬

‫‪١٠‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﻣﻨﺠ ﺮ ﮔﺮدﯾ ﺪ ‪ .‬ﺑ ﺪﯾﻦ ﻟﺤ ﺎظ ﻣ ﺎرﮐﺲ ﺑ ﺴﯿﺎر ﺑﯿ ﺸﺘﺮ از ﯾ ﮏ ﻓﯿﻠ ﺴﻮف اﺳ ﺖ و ﺑﻠﮑ ﮫ ذاﺗ ﺎً ﭘﯿ ﺎﻣﺒﺮ اﺳ ﺖ‪ ،‬ﻣﻨﺘﮭ ﺎ‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﮫ دﻋﺎ ﮐﺮدن را ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﻮده و رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳ ﺖ ﺑ ﺸﺮﯾﺖ ﺳ ﭙﺮده اﺳ ﺖ‪ .‬ﭘ ﺲ ﺑ ﺪﯾﻦ ﻟﺤ ﺎظ‬ ‫ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﻋﺎرف و اﻣﺎم اﺳﺖ‪ .‬و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﯾ ﮏ ﻓﯿﻠ ﺴﻮف آﻧﮭ ﻢ ﻓﯿﻠ ﺴﻮﻓﯽ اﺷ ﺮاف زاده آﻧﮭ ﻢ در‬ ‫ﻣﮭﺪ ﺗﻤﺪن و ﺻﻨﻌﺖ و وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ و در ﻗﻠﺐ ﻟﻨﺪن و ﻧﮫ در ﺻﺤﺮای ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ﺳﯿﻨﺎ‪ ،‬ﺗﻨﮭﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن از ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ھﻤﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿ ﺴﺘﮭﺎی ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻ ﺮ ﺟﮭ ﺎن‬ ‫از ﯾﺎد ﺑﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺴﯿﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ذات ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫واﻣﺎ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺪرت ﻣﺎرﮐ ﺴﯿﺰم ﺑﺮﺧﺎﺳ ﺘﮫ از ﺗﻮﺟ ﮫ ﻋﻤﯿ ﻖ و ﺧ ﺎرق اﻟﻌ ﺎده ﻣ ﺎرﮐﺲ درﺑ ﺎره ﺣ ﻖ‬ ‫وﻗﺪرت ﻧﮭﻔﺘﮫ در ﻏﺎﯾﺖ ﻓﻘﺮ وﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺗﺒﺎھﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻃﺒﻘﮫ ای از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮫ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ آس و ﭘﺎس ھﺎ و آﺳﻤﺎن ﺟﻞ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و اﯾﻦ راز ﻗﺪرت اﻧﺪﯾ ﺸﮫ‬ ‫ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ ‪ ،‬ﻗﺪرت ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ﮔﯽ اﻧﺴﺎن ‪ :‬و او اﯾﻦ ﻗﺪرت را در ﮐﻞ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺸﺮ درک ﮐﺮده ﺑﻮد‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺑﻮده اﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻄﺮز ﺣﯿﺮت آوری وﺟ ﻮد دارﻧ ﺪ‪.‬واﯾﻨ ﺴﺖ آن ﻣﮑﺎﺷ ﻔﮫ ﻣﻨﺤ ﺼﺮ ﺑﻔ ﺮدی ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﺎرﮐﺲ در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی اﻧﺠﺎم داد‪ .‬وﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ و آواره ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﻟﺘ ﺮ ﻣُ ﺮد‬ ‫و ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﺮاط ﺗﻨﮭﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﮫ اش و ﺑﮫ ﻣﺼﺪاق اﻧﺪﯾ ﺸﮫ اش ﻣ ﺮد‪ .‬ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﺑ ﯿﺶ‬ ‫از دو ھﺰار ﺳﺎل ﻗﺪرت اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺳﻘﺮاط ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ ﺟﮭﺎن ﻏﺮب و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﮭﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد‬ ‫ﺣﺘﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳ ﻼم ﮐ ﮫ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﺗﻔ ﺴﯿﺮھﺎی اﻓﻼﻃ ﻮن و ارﺳ ﻄﻮ از ﺳ ﻘﺮاط ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ ﭼﮭ ﺎرﭼﻮب ﻓﻠ ﺴﻔﮫ ھ ﺎی‬ ‫ﻣﻌﺮوف اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺣﺘﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ﻣﻨﻘﻠﺐ‬ ‫ﺷﺪ ‪ ،‬ﻧﮑﺘﮫ اﺻﻠﯽ در ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻨﺎ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫واﻣﺎ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎه ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت ذاﺗﯽ اش و ﻗﺪرت ﻧﻔ ﻮذ ﮐﻨﻨ ﺪه اش در‬ ‫ﻣ ﺮدم‪ ،‬ھﻤﺎﻧ ﺎ ﻧﻔ ﯽ ﮐﺎﻣ ﻞ ھ ﺮ ﮔﻮﻧ ﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ اﺳ ﺖ‪ .‬ﺧﯿﻠ ﯽ ﺧ ﻮب ﻣ ﯽ داﻧ ﯿﻢ و ﻣ ﯽ ﺗ ﻮاﻧﯿﻢ اﺣ ﺴﺎس ﮐﻨ ﯿﻢ ﮐ ﮫ ﻧﻔ ﯽ‬ ‫ھﺮﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮدی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ درﺟﮫ ای از ﻓﻨﺎ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎرﮐ ﺴﯿﺰم ﻣﮑﺘ ﺐ‬ ‫ﻓﻨﺎﭘ ﺬﯾﺮی اﻓ ﺮاد ﺑ ﺸﺮی اﺳ ﺖ‪ ،‬آﻧﮭ ﻢ ﻧ ﮫ ﻓﻨ ﺎﺋﯽ ﺷ ﺎﻋﺮاﻧﮫ و ﻋ ﺎرف ﻣ ﺸﺮﺑﺎﻧﮫ از ﻓ ﺮط ﺷ ﮑﻢ ﺳ ﯿﺮی و ﻋﯿﺎﺷ ﯽ و‬ ‫ﻣﺴﺘﯽ‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻨﺎﺋﯽ در ﻋﺮﺻﮫ اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﻮاﻃﻒ و ﺧ ﺎﻧﻮاده و ﺳﯿﺎﺳ ﺖ و رﯾﺎﺳ ﺖ و ﻣﺎدﯾّ ﺖ‪ .‬آﻧﮕ ﺎه ﮐ ﮫ اﻧ ﺴﺎن‬ ‫ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ وﺛﺮوﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮫ ﻣﺎﻟﮏ اراده و اﺣﺴﺎﺳﺎت ِ ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ وﻧﮫ ﻣﺎﻟﮏ‬ ‫اراده ھﯿﭻ ﺑﺸﺮ دﯾﮕﺮی‪ .‬ﭘﺲ در ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ھﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﻣﺴﻠﻤﺎً در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺟﺰ وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ‬ ‫و ﺟﺰ ﺑﮫ درون ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻮدن و راھﯽ ﺑﺮای رﻓ ﺘﻦ ﺑ ﺎﻗﯽ ﻧﻤ ﯽ ﻣﺎﻧ ﺪ‪ .‬ﭘ ﺲ ﺑ ﺪﯾﻦ ﻟﺤ ﺎظ ﺑﺎﯾ ﺴﺘﯽ‬ ‫ﻣﺎرﮐﺲ را ﻋﺎرف ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎرﻓﺎن ﺟﮭﺎن داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﺮﻓﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﻋﯿﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺶ روی ﮐ ﻞ ﺑ ﺸﺮﯾﺖ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮔﺬارد‪ .‬و ﻧﯿﺰ ﻋﺮﻓﺎن را از ھﺮ ﻧﻮع ﺑﺎزی و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری و ﺟﺎﻧﻤﺎز آب ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺠﺎت ﻣﯿﺪھﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ آن دﻟﻘﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐ ﮫ ھﻨ ﺮی ﺟ ﺰ ﺑﻠﻌﯿ ﺪن و ﺳ ﭙﺲ اﺳ ﺘﻔﺮاغ ﮐ ﺮدن اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ھ ﺎی ﺑ ﺰرگ و ﻗﺪرﺗﻤﻨ ﺪ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ و ﺟﮭﺎن ھﺎﺿﻤﮫ ﻣﻌﺮﻓﺘﺸﺎن ﺑﺲ ﺿﻌﯿﻒ و ﻋﻠﯿﻞ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺤﺎﺷﯽ ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺗﻐﺬﯾ ﮫ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﮔﺮﻧﮫ از ﮔﺮﺳ ﻨﮕﯽ ﻣ ﯽ ﻣﺮدﻧ ﺪ ﻧﯿ ﺰ ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﻨ ﺪ ﺑ ﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿ ﺴﻢ ﻓﺤ ﺶ ﺑﺪھﻨ ﺪ ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﺧ ﻮد‬ ‫ﻣﺎرﮐﺲ ﻓﺤﺶ ﻣﯽ داد ﺑ ﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿ ﺴﻢ‪ ،‬ﺧ ﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔ ﯽ ﺑ ﮫ اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ﻣ ﺎرﮐﺲ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ و اﻧﺪﯾ ﺸﮫ اش را از آﻓ ﺎت‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭘﺎک ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﮫ ﺑﺮﮐﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺎرﮐﺲ ﻟﻘﻤﮫ ﻧﺎﻧﯽ ھ ﻢ ﻣ ﯽ ﺧﻮرﻧ ﺪ‪ .‬و اﻣ ﺎ اﯾﻨﮑ ﮫ‬ ‫ﭼﺮا راه ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﮫ ﺧﻄﺎ و اﻧﺤﺮاف رﻓﺘﮫ اﺳﺖ؟ اوﻻً ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﺧﻄﺎ ﻧﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﮫ اﺳ ﺖ‬ ‫ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﻮء ﻓﮭﻢ از اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ و رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺪارد‪ .‬و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻣﮕ ﺮ راه اﻧﺒﯿ ﺎی ﺑ ﺰرگ‬ ‫ﺑﮫ ﺧﻄﺎ ﻧﺮﻓﺘ ﮫ و ﻣﺒ ﺪل ﺑ ﮫ ﻣ ﺬھﺐ ﺿ ﺪ ﻣ ﺬھﺐ ﻧ ﺸﺪه اﺳ ﺖ؟ آﯾ ﺎ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﯾ ﺎ ﻧ ﺸﺪه اﺳ ﺖ؟ ھﻤ ﮫ ﮐ ﺴﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﺎرﮐﺲ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم او ﻓﺤﺶ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻧﺪاﻧ ﺪ ﻣﮕ ﺮ اﯾﻨﮑ ﮫ ﻓﺤ ﺶ ﺧ ﻮد ﺑ ﮫ ﻣ ﺎرﮐﺲ را‬ ‫ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﮫ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ دھﻨﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘ ﺲ ﺳ ﮫ ﮔ ﻮھﺮه ﻓﻨ ﺎ در ﻣ ﺎرﮐﺲ و راه و اﻧﺪﯾ ﺸﮫ اش وﺟ ﻮد دارد ﮐ ﮫ رازھ ﺎ و ﭼ ﺸﻤﮫ ھ ﺎی ﻗ ﺪرت اﻧﺪﯾ ﺸﮫ و‬ ‫زﻧ ﺪﮔﯽ و وﺟ ﻮد او ھ ﺴﺘﻨﺪ‪ :‬ﻓﻨ ﺎی زﻧ ﺪﮔﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾ ﺎ ﮐ ﮫ ﺑﻘ ﻮل ﻣ ﺎرﮐﺲ ﭼﯿ ﺰی ﺑ ﺮای از دﺳ ﺖ دادن ﻧﺪارﻧ ﺪ اﻻ‬ ‫ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻧﺎﺑﻮده ﮔﯽ ﺧﻮد را ‪ .‬و دوم ﻓﻨﺎی ﻋﺮﺻﮫ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐ ﮫ اﺣ ﺴﺎس و اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ﻓﻨ ﺎ را ﺗﺤﺮﯾ ﮏ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬و ﺳﻮم ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻮد ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﻓﻨﺎی اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻣﺼﺪاق اﻧﺪﯾﺸﮫ اش ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﮫ اش از‬ ‫ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮد‪ .‬ﭘﺲ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ھﻤﺎن ﻣﮑﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﻘﺮ و ﻓﻨﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ و ﻋﻤﻠ ﯽ آن اﺳ ﺖ ﻧ ﮫ ﺷ ﺎﻋﺮاﻧﮫ‬

‫‪١١‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫وﺗﻔﺴﯿﺮی‪ .‬ﭘﺲ ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﮏ ﺻﻮﻓﯽ واﻗﻌﯽ و ﮐﺎﻣ ﻞ ﺑ ﻮد ﻣﻨﺘﮭ ﯽ ﻧ ﮫ ازﻧ ﻮع ﺧﺎﻧﻘ ﺎھﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧ ﮫ اش ﺑﻠﮑ ﮫ از‬ ‫ﻧﻮع ﻋﻠﻮی وﻋﯿﺴﻮی و ﺑﻮداﺋﯽ‪.‬‬

‫*‬

‫واﻣﺎ راز اﻧﺤﺮاف ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم در ﮐ ﺸﻮرھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿ ﺴﺘﯽ! اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن راز اﻧﺤ ﺮاف اﺳ ﻼم در ﺟﻮاﻣ ﻊ اﺳ ﻼﻣﯽ‬ ‫اﺳﺖ و راز اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﯿﺤﯽ و راز اﻧﺤﺮاف ﺑﻮداﺋﯿﺰم در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮداﺋﯿﺴﺘﯽ و ‪ ......‬اﯾﻦ‬ ‫ھﻤﺎن راز ﻗﺪرت اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ راز ﺣﻖ ﻗﺪرت اﺳﺖ و راز واروﻧﮕﯽ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ در ﻋﺮﺻ ﮫ ﻇﮭ ﻮر اﺳ ﺖ و راز‬ ‫واروﻧﮕﯽ ھﺮ ﺣﻘﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ﺑﺮوز‪ .‬اﯾﻦ ھﻤﺎن راز ﺣﻖ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﻔﯽ اﺳﺖ درﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐ ﮫ اﺛﺒ ﺎت ﻣ ﯽ‬ ‫ﮔﺮدد‪ :‬ﺣﻖ اﺑﻄﺎل ! ﻧﻔﯽ اﺛﺒﺎت! اﯾﻦ واروﻧﮕﯽ ھﻤﺎن راز ﻗﺪرت اﻧﺪﯾ ﺸﮫ و ﺑ ﺮوز ﺣ ﻖ ھ ﺮ اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ای اﺳ ﺖ‪ .‬آﯾ ﺎ‬ ‫ﻣﮕﺮ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑ ﮫ ﺗﻤ ﺪن اﺳ ﻼﻣﯽ ھﻤﭽ ﻮن ﺧﻼﻓ ﺖ ﻋﺒﺎﺳ ﯽ و ﻓ ﺎﻃﻤﯽ و ﺣﮑﻮﻣ ﺖ ﻋﺜﻤ ﺎﻧﯽ وﺻ ﻔﻮی ﭼ ﮫ‬ ‫رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻌﺎرف ﻣﺤﻤﺪی وﻋﻠﻮی داﺷﺘﻨﺪ وﺑﻠﮑﮫ درﺳﺖ ﺑﺮ اﺳ ﺎس ﺿ ﺪﯾﺖ ﺑ ﺎ اﯾ ﻦ ﺣﻘ ﺎﯾﻖ ﭘﺪﯾ ﺪ آﻣﺪﻧ ﺪ‬ ‫ھﻤﭽﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮ اروﭘ ﺎ ﮐ ﮫ ذاﺗ ﺎً و ﻋﻤ ﻼً ﺿ ﺪ ﺣﻘ ﺎﯾﻖ و ﺳ ﻨﺖ ﻋﯿ ﺴﻮی ﺑ ﻮد‪ .‬و اﺗﻔﺎﻗ ﺎً اﯾ ﻦ‬ ‫ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ آن ﺣﻖ اﺻﻠﯽ ﻋﺮﺻ ﮫ ﻗ ﺪرت ﻧﻤ ﺎﺋﯽ ﮔﺮدﯾ ﺪ و آن ﺣ ﻖ را وﺳ ﯿﻠﮫ ای ﺑ ﺮای ﻗ ﺪرﺗﯽ ﻋﻈ ﯿﻢ و اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﯽ‬ ‫ﻧﻤﻮد وﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﺪرت‪ ،‬آن ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﮫ آن ﺣﻖ ﻣﻨﻮرﺗﺮ و واﺿﺢ ﺗﺮ و ﻣﻔﮭﻮﻣﺘﺮ ﺷﺪ ﺑ ﺮای‬ ‫اھﻠﺶ در ﺳﯿﻄﺮه اﺑﻄﺎل آن ﺣﻖ‪ .‬ﺣﻖ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻮرش واﺿ ﺢ ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد از ﺑﻄ ﻦ ﻇﻠﻤﺘ ﯽ ﮐ ﮫ از‬ ‫اﺑﻄﺎل ﺣﻖ ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﻗﺪرت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ از ﺣ ﻖ اﺳ ﺖ و ﻗ ﺪرت ﺣ ﻖ اﺳ ﺖ و ﺣ ﻖ ﻗ ﺪرت اﺑﻄ ﺎل‬ ‫ﺣﻖ اﺳﺖ‪ .‬ھﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮﺣﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻨﺎﺋﯽ ﺗﺮ و ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨ ﺪه ﺗ ﺮ ﺑﺎﺷ ﺪ ﻗ ﺪرت ﺑﯿ ﺸﺘﺮی را ﺑﺮﻋﻠﯿ ﮫ‬ ‫ﺧﻮدش آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﮫ ﻧﻔﯽ و اﺑﻄﺎل ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﻨﺎ‬ ‫ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اش ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬واﯾﻦ از ﻗﺪرت ذاﺗﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ واﯾﻦ از ﺣﻖ ﻗﺪرت ھﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺰرﮔ ﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮدش ذاﺗﺎً ﻧﺎﻓﯽ ﺧ ﻮدش ﺑﺎﺷ ﺪ و از ﺑﻄ ﻦ ﺧ ﻮدش ﺿ ﺪ ﺧ ﻮدش را آﺷ ﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾ ﺪ‪ .‬اﯾ ﻦ ذات ﺣﻘﯿﻘ ﺖ و‬ ‫ﻗﺪرت ذاﺗﯽ آن اﺳﺖ‪ .‬ﻋﯿﻦ ﺧﺪا ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻮد ﮐﺎﻓﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ او را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و‬ ‫ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ﺣﻖ او ﻧﺒﺮد ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد – ﺑﺮاﻧﺪازی ﺧﺪاﺳﺖ وﻋﺮﺻﮫ ﻇﮭ ﻮر اﻗﺘ ﺪار‬ ‫ﻣﻄﻠﻘﮫ او‪ .‬ھﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮﺣﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺮ و ذاﺗﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺪ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺗﺮ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ھ ﻢ‬ ‫ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی و ھﻢ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﺜﻼً ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ﺟﺒﺮی ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و‬ ‫ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم را ﺟﺒﺮ آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳ ﺪ و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ ﺷ ﺪت اﺧﺘﯿ ﺎر اﻧﮕﯿﺰﺗ ﺮﯾﻦ و‬ ‫آزادﯾﺨﻮاه ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺪﯾﺪ آورد‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ دﯾﻦ و ﺧﺼﻮﺻﺎًاﺳﻼم ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑ ﺮ ﻓﻠ ﺴﻔﯽ و‬ ‫ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ‪ ،‬ﮐﻞ ﻋﺎﻟﻢ و آدﻣﯿﺎن راﻣﻈﮭﺮ اراده ﻣﻄﻠﻘﮫ ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﯽ اذن او ھ ﯿﭽﮑﺲ ﮐ ﺎر و ﻓﮑ ﺮی ﻧﻤ ﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺖ و ھﻤﮫ ﺧﻮاه ﻧ ﺎﺧﻮاه ﺗ ﺴﻠﯿﻢ اﻣ ﺮ ﻣﻄﻠ ﻖ ﺧ ﺪا ھ ﺴﺘﻨﺪ و او را ﺗ ﺴﺒﯿﺢ و ﺳ ﺠﺪه ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ واز ﻃﺮﻓ ﯽ‬ ‫دﯾﮕﺮ ھﺮ ﻓﺮدی ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎﻣﻞ ھﺮ ذره ای از اﻋﻤﺎل و اﻓﮑﺎر و ﻧﯿّﺎت ﺧﻮﯾﺶ اﺳ ﺖ و ﺑﺎﯾ ﺪ ﺣ ﺴﺎب ﭘ ﺲ ﺑﺪھ ﺪ و‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﮐﮫ ھﺰاران ﺑﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﻋﺮﯾﺎﻧﺘﺮ از ﺗﻀﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم اﺳﺖ واﺗﻔﺎﻗﺎً‬ ‫ﺣﻖ در ھﻤﯿﻦ ﺗﻀﺎد و در ﻣﺮز اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد‪ .‬ﺣ ﻖ ﻧﻔ ﯽ‬ ‫ھﻤﺎن ﺣﻖ ﻗﺪرت اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺴﻠﯿﻢ ‪ -‬ﺟﮭﺎد‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﮫ و اﺣﺴﺎس دﯾﻨﯽ اﺳﺖ واﯾﻦ ھﻤﺎن ﻧﻔ ﯽ اﺛﺒ ﺎت‬ ‫اﺳﺖ وﻋﺮﺻﮫ ﻇﮭﻮر ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻖ ھﻤﺎن ﺣ ﻖ ﺗ ﻀﺎد اﺳ ﺖ و راز ﻧﯿ ﺰ راز ﺗ ﻀﺎد اﺳ ﺖ و ﻗ ﺪرت ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﻗﺪرت ﺗﻀﺎد اﺳﺖ‪ .‬و ﻧﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻔﯽ ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﻮی ﯾﮕ ﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤ ﺾ ﻣ ﯽ ﮐ ﺸﺎﻧﺪ ﮐ ﮫ ﻋ ﯿﻦ‬ ‫ﻓﻨﺎﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ ﻗﺪرﺗﯽ ﭼﻮن ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ و ﻋﯿﻨﯿﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﺿﺪ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺷﻮد واﺻﻼً ﭼﻮن ذاﺗﺎً ﻧﺎﺟﯽ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﻇﮭ ﻮر‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ واز ﺧﻮد ﺧﺮوج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﻗﺪرت و ﻧﻔﯽ اﻣﺮ واﺣ ﺪی اﺳ ﺖ‪ .‬ﻧﻔ ﯽ ھﻤ ﺎن ﺣ ﻖ و ﻗ ﺪرت ﻇﮭ ﻮر اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻌﻠﯿﺎت اﺳﺖ‪ ،‬ﺟﻌﻠﯽ ﮐﮫ از اﺻﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺿﺪ اﺻﻞ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ‬ ‫اﻋﺘﻘﺎد اﺳﻼﻣﯽ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ در ﻗﺮآن » ﺟﻌﻞ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ‪ .‬ﺟﮭ ﺎن ﻣﺤ ﺴﻮس و‬ ‫ﻣﺎده ھﻤﺎن ﺟﮭﺎن ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ‪ .‬آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻇﮭﻮر دارد و ﻣﺤﺴﻮس اﺳ ﺖ ﺟﻌﻠ ﯽ اﺳ ﺖ‪ ،‬ﻧﻘ ﺎب اﺳ ﺖ و ﮔﻤ ﺮاه ﮐﻨﻨ ﺪه‬ ‫اﺳﺖ ‪ ،‬واروﻧﮫ اﺳﺖ ‪ .‬وﻟﯽ ﻧﻤﻮد ﻗﺪرت اﺳﺖ وﺣﻖ آن‪.‬‬

‫*‬

‫ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻟﺘﮭﺎی ذاﺗﯽ و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﻤﺎﻧﺎ ﻗﺪرت ﻓﮭﻤﯽ و ﻗﺪرت ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﮫ اﺳﺖ‬ ‫‪ .‬ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﮫ ﭼﯿﺴﺖ؟ ھﺴﺘﯽ ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮت ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﻋﺪم و از ﻋﺪم ﺑﮫ وﺟ ﻮد آوردن و ﺣﺘ ﯽ‬ ‫ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺪوم ﮐﺮدن و ھﺴﺘﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ و ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ و ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ ھﺮ‬ ‫ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑ ﺮای ﺑ ﺮوز اﻣﯿ ﺎل ﺧ ﻮد‪ .‬ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎﻇﯽ ﮐ ﻞ ﺟﮭ ﺎن اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ھ ﺎی ﻓﻠ ﺴﻔﯽ و ﻋﻠﻤ ﯽ وﻓﻨ ﯽ و دﯾﻨ ﯽ و ﻋﺮﻓ ﺎﻧﯽ‬

‫‪١٢‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫وھﻨ ﺮی وادﺑ ﯽ ﭼﯿ ﺰی ﺟ ﺰ ﺗ ﻼش ﺑ ﺮای رﺳ ﯿﺪن ﺑ ﮫ ﭼﻨ ﯿﻦ ﻗ ﺪرﺗﯽ ﻧﯿ ﺴﺖ و ﻧﯿ ﺰ ﺟﮭ ﺎن اﻗﺘ ﺼﺎد و اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ھ ﺎی‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﻗ ﺪرت اﻧﺪﯾ ﺸﯿﺪن‪ .‬ﻗ ﺪرت – اﻧﺪﯾ ﺸﯽ روح ﺣ ﺎﮐﻢ ﺑ ﺮ‬ ‫ھﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻨﺠﺎ اﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ را ﺑﮫ ﮐﻞ ﻋﺎﻟﻢ روان و اﯾﺪه ھﺎ و اﻋ ﺼﺎب و اﺣ ﺴﺎﺳﺎت و اﻋﺘﻘ ﺎدات‬ ‫و ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺧﺎﻃﺮات و آرﻣﺎﻧﮭﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ دھﯿﻢ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺟﮭﺎن ھ ﺴﺘﯽ ﭼﯿ ﺰی ﺟ ﺰ ﺟﮭ ﺎن درک‬ ‫ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﯿﺴﺖ‪.‬ﺣﺘﯽ در ﺑﻮﺋﯿﺪن ﮔﻞ و ﺧﻮردن و ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻧﯿ ﺰ ﭼﻨ ﯿﻦ ﺣ ﺴﯽ ﺣ ﻀﻮر داد و اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن‬ ‫ﺣﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻟﺬت و ﻋﺰت وﺳﻼﻣﺖ را ھﻢ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬و اﻧﺪﯾﺸﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ وﻋﻤﺪی و ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﮫ و ﻣﮑﺎﺷ ﻔﮫ‬ ‫ﮔﺮاﻧ ﮫ در ﺻ ﺪد ﺗﻮﺳ ﻌﮫ و اﻋ ﺘﻼی ﻣ ﺴﺘﻤﺮ ﻗ ﺪرت اﺳ ﺖ و در ﺟ ﺴﺘﺠﻮی ﮐ ﺸﻒ ﻗﻠﻤﺮوھ ﺎی ﻧ ﻮﯾﻦ از اﻗﺘ ﺪار و‬ ‫اﺣﺴﺎس ﺣﯿﺎت وھﺴﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻖ اﺗﻔﺎﻗﺎً در ﻣﮑﺎﺷ ﻔﺎت دﯾﻨ ﯽ و اﺣ ﺴﺎﺳﺎت و ﻣﻌ ﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓ ﺎﻧﯽ ﺑﻄ ﻮر‬ ‫واﺿﺢ ﺗﺮی ﺣﻀﻮر دارد‪ .‬اﻧﺪﯾﺸﮫ »وﺣﺪت وﺟﻮد« و ﻧﯿﺰ اﯾﺪه »ﺧﺪا« و ﻗﯿﺎﻣﺖ و دوزخ و ﺑﮭﺸﺖ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺑﺮوز ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮّرات و اﻋﺘﻘﺎدات ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﻠﯿﺖ ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﺑﮫ ﮐﻤﺘ ﺮ از »ھﻤ ﮫ«‬ ‫رﺿ ﺎﯾﺖ ﻧﻤ ﯽ دھﻨ ﺪ آﻧﮭ ﻢ ﺑ ﺎ ﺗﻤ ﺎم ﻗ ﻮا و اراده‪ .‬ھ ﺮ اﻧ ﺴﺎﻧﯽ درﺣ ﺮﯾﻢ اﺣ ﺴﺎس و ادراک و اﻣﯿ ﺎل ﺧ ﻮد ﺑﻄ ﻮر‬ ‫اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﺎ ھﻤﮫ ﯾﺎ ھﯿﭻ اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻨﮭﺎ ﺑﻮﺿﻮح در ﻣﯽ ﯾ ﺎﺑﯿﻢ ﮐ ﮫ »ادراک« آن ھ ﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐ ﺰی‬ ‫ﻗﺪرت ﻓﮭﻤﯽ وﻗﺪرت ﺟﻮﺋﯽ اﺳﺖ ھﺮ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﻓﮭﻤﺪ ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ ﺗﺮ اﺳ ﺖ ﭼ ﮫ ﻋ ﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷ ﺪ ﭼ ﮫ‬ ‫ﻋﺎﻣﯽ‪ ،‬ﭼﮫ ﻣﺮد دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫ ﻣﺮد ﻣﺎدی ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻗ ﺪرت ﺧ ﺎص ﺧ ﻮد را در ﺣ ﺮﯾﻢ اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ﻣ ﯽ‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ و در ﺑﯿﺮون ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬اﮔ ﺮ» ھﻤ ﮫ« ﻣﯿ ﺴّﺮ ﻧ ﺸﺪ آﻧﮕ ﺎه »ھ ﯿﭻ« رخ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ ﮐ ﮫ ﺣ ﺴﯽّ ﻣﻨﻔ ﯽ و‬ ‫ﻣ ﺄﯾﻮس دارد و ﻣﻌﻤ ﻮﻻً دﯾﻨ ﯽ و ﻋﺮﻓ ﺎﻧﯽ و ﻓﻠ ﺴﻔﯽ ﻣ ﺸﺮب اﺳ ﺖ و »ﮐ ﻞ« را ﭼ ﮫ ﺑ ﺴﺎ اﺻ ﻼً ﻓﮑ ﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‬ ‫واﺻﻼً ﮐﻞ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﻗﻠﺐ ﻧﯿﮭﯿﻠﯿﺰم ﻣﺤﺾ راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻧﺎﺑﻮدی راﻋﺮﺻﮫ ﻗ ﺪرت ﻣﻄﻠﻘ ﮫ‬ ‫ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺸﻮد ﭼﻨﮕﯿﺰ و ھﯿﺘﻠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﻓﺮزاﻧﮫ ﮐﺎﻣ ﻞ ﻧ ﺸﻮد دﯾﻮاﻧ ﮫ ای‬ ‫ﻣﮭﻠﮏ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬و ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻮدای ﻗ ﺪرت در اﻧ ﺴﺎن اﺳ ﺖ و ﺣ ﻖ اﺳ ﺖ‪ .‬ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﮭ ﺎن اﻧﺪﯾ ﺸﮫ‬ ‫ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺟﮭﺎن اراده ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺠﻮﯾﺪ‪ :‬ﺧﺪا را ‪،‬ﻣﻄﻠﻖ را‪ ،‬ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را‪،‬‬ ‫و ‪. .....‬‬

‫*‬

‫اﻧﺪﯾﺸﮫ ای در اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﮔﺮدش ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ھﻤﮫ وﮐﻞ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﺸﺪ روی ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻣﯽ‬ ‫آورد‪ .‬در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ھﻤﮫ و ھﯿﭻ و در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﻮد وﻧﺒﻮد اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن زﻧ ﺪﮔﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ وﻣﻄﻠ ﻖ ﺟ ﻮﺋﯽ‬ ‫اش ﺑﮫ ﻧﺴﺒﯿﺖ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽ ﮔ ﺮدد و ﻣﻤﮑ ﻦ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬اﯾ ﻦ وﺿ ﻊ در ﮐ ﻮدک و ﺟ ﻮان و ﭘﯿ ﺮ و در ﻋ ﺎﻟﻢ وﻋ ﺎﻣﯽ‬ ‫ﺑﻄﻮراﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺣﻀﻮر دارد‪ .‬اﻧﺪﯾﺸﮫ در ﺟﺴﺘﺠﻮی »ھﻤﮫ« و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﮫ »ھﯿﭻ« ﻣﯽ رﺳﺪ و اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ‬ ‫و ﺑﺎﻃﻦ ﮔﺮاﺋﯽ اﺳﺖ و ھﺮ ﭼﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد »ھﻤﮫ« را در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﮐﻞ و ﻣﻄﻠﻖ را‬ ‫در آﻧﺠﺎ درک ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ ،‬ﻗﺪرﺗﯽ ﻻﯾﺰال وﺗﺠﺰﯾﮫ ﻧﺸﺪﻧﯽ را ﮐﮫ ھﻤﮫ اش ﻋﯿﻦ ھﯿﭻ اﺳﺖ و ﺑﻮدش ﻋﯿﻦ ﻧﺒ ﻮد اﺳ ﺖ‬ ‫و ﮐﻤﺎل ﻗﻮاﯾﺶ ﻋﯿﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻞ روﻧﺪه اﺳﺖ ‪ :‬اﻓﺰاﯾﺶ ِ ﮐﺎھﺶ وﮐﺎھﺶِ اﻓﺰاﺋ ﯽ ‪ :‬از ﻓﺎﺻ ﻠﮫ ﺑ ﯿﻦ‬ ‫ذره اﺗﻢ ﺗﺎ ﮐﻞ ﮐﺎﺋﻨﺎت‪ .‬ﮐﻞ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﮐﮫ در دل ﻧﺎﭼﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ذره ھﺎ ﻗﺪرﺗﺶ ﺣﻀﻮر دارد‪ .‬اﯾﻦ ﻧﯿ ﺰ ﺻ ﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑ ﯽ‬ ‫ﺳﯿﺮ ھﻤﮫ ﺗﺎ ھﯿﭻ اﺳﺖ ‪ .‬اﯾﻦ ﺳﯿﺮ را اﻟﺒﺘﮫ ھﻢ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ھﻢ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت ﭼﯿ ﺰی ﺟ ﺰ اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ﺑ ﺸﺮی‬ ‫درک ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ‪ .‬و اﻧﺪﯾﺸﮫ در ﺟ ﺴﺘﺠﻮی ﻗ ﺪرت اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ را درک ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ‪ :‬ﺣ ﻖ ﻗ ﺪرت را و ﻗ ﺪرت‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﻋ ﺪم و وﺟ ﻮد ﺣ ﻀﻮر دارد و ﻋ ﺪﻣﺶ ﮐ ﻞ وﺟ ﻮد اﺳ ﺖ و وﺟ ﻮدش ﺑ ﮫ ﻧﺎﮔ ﺎه ﻋ ﺪم‬ ‫اﺳﺖ ‪ .‬و در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺴﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺣﯿﺎت و اﻧ ﺴﺎن اﻣﮑ ﺎن ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﮐﮫ ﮐﻠﯽ ﺗﺮ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮوز ﻣﯽ دھﺪ ﭼﮫ در ﺳﻮی ﻋﺪم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﭼ ﮫ‬ ‫روی ﺑﮫ ھ ﺴﺘﯽ داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ ‪ :‬اﻓﻼﻃ ﻮن ‪ ،‬ﺑ ﻮدا‪ ،‬ﻣ ﺴﯿﺢ‪ ،‬ﻣﺤﻤ ﺪ‪ ،‬ﻧﯿﻮﺗ ﻮن‪ ،‬ﻣ ﺎرﮐﺲ‪ ،‬ﻣﻮﻟ ﻮی‪ ،‬ﻧﯿﭽ ﮫ ‪ ،‬ھﺎﯾ ﺪﮔﺮ‪،‬‬ ‫اﻧﯿﺸﺘﻦ و ‪ . ......‬ﺟﮭﺎن – اﻧﺪﯾﺸﯽ وﺑﻨﯿﺎد اﻧﺪﯾﺸﯽ ‪ :‬ﺻﻮرت – اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺳﯿﺮت اﻧﺪﯾﺸﯽ‪ :‬ھ ﺴﺘﯽ – اﻧﺪﯾ ﺸﯽ‬ ‫و ﻧﯿﺴﺘﯽ اﻧﺪﯾﺸﯽ ‪ .‬و اﯾﻦ دو ﻧﻮع اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺮ ﭼﮫ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪرت ﺑﯿ ﺸﺘﺮی ﭘﺪﯾ ﺪ ﻣ ﯽ آورد و‬ ‫ﺑﺮوز ﻣﯽ دھﺪ ‪ :‬ﭼ ﮫ ﻗ ﺪرت ﻣ ﺎدی و ﻓﻨ ﯽ و ﭼ ﮫ ﻗ ﺪرت ﻣﻌﻨ ﻮی و روﺣ ﺎﻧﯽ‪ .‬و ھ ﺮ ﭼ ﮫ وﺳ ﻌﺖ و ﻋﻤ ﻖ اﻧﺪﯾ ﺸﮫ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻮت و ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺶ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد و ﺻ ﺎﺣﺒﺶ ﯾ ﺎ ﻟﻨ ﯿﻦ و ﮔﺎﻧ ﺪی اﺳ ﺖ و ﯾ ﺎ‬ ‫ھﯿﺘﻠﺮ و راﮐﻔﻠﺮ ‪ .‬اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ھ ﺮ ﭼ ﮫ ﺳ ﻄﺤﯽ ﺗ ﺮ و ﻣﺤ ﺪود ﺗ ﺮ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺻ ﺎﺣﺒﺶ ﻣﺠﺒ ﻮرﺗﺮ اﺳ ﺖ و اﺣ ﺴﺎس ﺿ ﻌﻒ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺣﻖ ﻗﺪرت و ﺣﻖ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺮ دو ﺣﻖ واﺣ ﺪ ﺑ ﺮای اﻧ ﺴﺎن اﺳ ﺖ‪ .‬و ﻗ ﺪرت اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ھﻤ ﺎن‬ ‫ﺣﻖ اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺪرت ھﻤﺎن ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ وھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺪرت را ﺑﮫ ﻇﺎھﺮ و ادﻋﺎﯾﺸﺎن ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ دروغ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و در ﺧﻔﺎ در ﺗﺪارک ﻗﺪرت ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﺧﻮاه ﻧ ﺎﺧﻮاه‬ ‫‪ .‬ﻗﺪرت اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را وادار ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﯽ ﮔﻮھﺮه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﺋﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪١٣‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫*‬

‫در ﻣﺮگ ﯾﺎ اﻧﺤﻄﺎط ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻗﺪرﺗﯽ ﺣﻀﻮر دارد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮ از ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑ ﺪﻧﯿﺎ آﻣ ﺪن ﯾ ﺎ‬ ‫ﺷﻮﮐﺖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻏﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻓﻘ ﺮ و ﺗﺒ ﺎھﯽ ھﻨ ﻮز ﻣﯿ ﻞ ﺑ ﮫ زﻧ ﺪﮔﯽ دارد و‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨ ﺪ ﻗ ﺪرﺗﺶ ﻋﯿ ﺎن ﺗ ﺮ از ﯾ ﮏ ﺳ ﻠﻄﺎن ﯾ ﺎ ﺑﺎﻧﮑ ﺪار اﺳ ﺖ‪ .‬ﻣ ﺮگ و زﻧ ﺪﮔﯽ‪ ،‬ﻓﻘ ﺮ وﺛ ﺮوت‪ ،‬ﺳ ﻼﻣﺖ و‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری و ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد ھﺮ ﯾﮏ ﻣﻈﮭﺮ ﻗﺪرﺗﯽ ﺧ ﺎص اﺳ ﺖ‪ .‬ﻗ ﺪرﺗﯽ ﮐ ﮫ در ﯾ ﮏ ﮐ ﺮم ﺣ ﻀﻮر دارد ھ ﯿﭻ ﮐﻤﺘ ﺮ از‬ ‫ﻗﺪرت ﯾﮏ ﮐﺮﮔﺪن ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺪرت ﺑﺮﮔﯽ از درﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﮭﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻗﺪرت ھﻤﺎن ﺣﻖ وﺟ ﻮد‬ ‫اﺳ ﺖ‪ .‬آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﻣﻮﺟ ﺐ ﺳ ﻮء ﺗﻔ ﺎھﻢ اﺳ ﺖ ﻗﯿ ﺎس ﻇ ﺎھﺮی و ﺑ ﯽ اﻧﺪﯾ ﺸﮫ اﺳ ﺖ در ﻧ ﺎﺑﻮد ﺷ ﺪن ﻗ ﺪرﺗﯽ ﮐﻤﺘ ﺮ از‬ ‫ﺑﻮﺟ ﻮد آﻣ ﺪن ﻧﯿ ﺴﺖ‪ .‬در » ھ ﯿﭻ« ﻗ ﺪرﺗﯽ ﮐﻤﺘ ﺮ از »ھﻤ ﮫ « ﻧﯿ ﺴﺖ و ﺑﻠﮑ ﮫ اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن اﺳ ﺖ‪ .‬آﻧﺠ ﺎ ﮐ ﮫ ﺳ ﻠﻄﮫ‬ ‫وﺟﺒﺮ ﺣﻀﻮر دارد ﻗﺪرت ﺣﻀﻮر دارد و ﺣﻖ ﺣﻀﻮر دارد ھﻤﺎﻧﻄﻮر آﻧﺠﺎ ﮐ ﮫ آزادی و اﺧﺘﯿ ﺎر ﺣ ﻀﻮر دارد‪ .‬و‬ ‫ﻧﯿﺰ واﺿﺢ اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺟﺒﺮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی وﺟﻮد دارد آزادی وﺳﯿﻊ ﺗ ﺮی ﻧﯿ ﺰ وﺟ ﻮد دارد و ﺑ ﺎﻟﻌﮑﺲ‪ .‬ﮐ ﻞ ﻗ ﺪرت‬ ‫در ھﺮ ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ذره و ﮐﻮھﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺣﻀﻮر دارد ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻇﮭﻮر و ﺑﺮوز آن اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ‬ ‫اﯾﻦ اﻇﮭﺎر ‪ .‬و ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺳﺘﺨﺮاج و آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷ ﻮد و آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﻗ ﺪرت ﻋﻤ ﻞ ﻧﺎﻣﯿ ﺪه ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد ﻣﻌﻠﻮل ﻃﺒﯿﻌﯽ آن اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ ‪ .‬ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑ ﺴﺖ ﺧ ﻮد را ﻣ ﯽ داﻧ ﺪ و ﺑ ﺎز ھ ﻢ ﻣ ﯽ ﺟﻨﮕ ﺪ ﭘ ﺲ دارای‬ ‫ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﯿﺰ از اﻗﺘﺪار اﺳﺖ آدﻣﮑ ﺸﯽ ﻧﯿ ﺰ ‪ .‬در اﯾﻨﺠ ﺎ ھﻤ ﮫ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿ ﺎت ﻇ ﺎھﺮی و دار و ﻧ ﺪاری ھ ﺎ ﻓﻘ ﻂ در ﺣﮑ ﻢ اﻧﺠ ﺎم وﻇﯿﻔ ﮫ اﺳ ﺖ ﺗ ﺎ ﻗ ﺪرت و ﺣ ﻖ ﻗ ﺪرت وﻗ ﺪرت ﺣﻘﯿﻘ ﺖ‬ ‫آﺷﮑﺎر ﺷﻮد‪ .‬ﺣﺘ ﯽ ﻣ ﺮگ و زﻧ ﺪﮔﯽ و ﺷﮑ ﺴﺖ و ﭘﯿ ﺮوزی ﻧﯿ ﺰ ھﻤﭽ ﻮن اﻧﺠ ﺎم وﻇﯿﻔ ﮫ ای اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در ﺧ ﺪﻣﺖ‬ ‫ﻇﮭﻮر اﻗﺘﺪار وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ‪ .‬و ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ آدﻣﯽ ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑ ﮫ ﺣ ﺮﯾﻢ ﻣ ﺮگ وﻧﯿ ﺴﺘﯽ و ﺷﮑ ﺴﺖ و ﺗﻨﮭ ﺎﺋﯽ و‬ ‫ﺿ ﻌﻒ ﻧﺰدﯾﮑﺘ ﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﻗ ﺪرت ﺟﺪﯾ ﺪﺗﺮ و ﻋﻈ ﯿﻢ ﺗ ﺮی از وی ﺑ ﺎرز ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد‪ ،‬ﺣﺘ ﯽ ﻗ ﺪرت ﻣ ﺎدی و ﻣ ﺎﻟﯽ ‪.‬‬ ‫ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮای ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن و ﻣﺮدن ﻣﺤﺘﺎج ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ھﻤ ﺎن ﻗ ﺪرت اﺳ ﺖ‪ .‬اﻧ ﺴﺎن ﺑ ﮫ اﯾﻤ ﺎن‬ ‫ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﮫ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ واز ﺧﻮد ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻤﯿﺮد و ﯾ ﺎ ﺷﮑ ﺴﺖ ﺑﺨ ﻮرد و ﺑ ﺎز ﺑﻤﺎﻧ ﺪ‪ .‬درد‬ ‫ﮐﺸﯿﺪن و ﻧﺪارﯾﮭﺎ و ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ و رﺳﻮاﺋﯽ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﻣﺮدن ﺟﻤﻠﮕ ﯽ اﻧ ﻮاع ﻗﺪرﺗﮭﺎﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﺪﯾﻦ واﺳ ﻄﮫ ﮐ ﺸﻒ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب و اﺧﺘﯿﺎری ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬آﻧﮑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﮭﺘﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و درﺑﺎره اش ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ دارای اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻗﺪرت – اﻧﺪﯾﺸﯽ‪ ،‬ﻗﺪرت آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺣ ﺲ ﺟ ﺎوداﻧﮕﯽ ‪:‬در ﺣ ﺎﻟﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺴﻮی ﻣ ﺮگ ﻣ ﯽ روی و ﻧ ﺎﺑﻮد ﻣﯿﮕ ﺮدی در ﺧ ﻮدت ﻗ ﺪرت ﺧ ﺎرق اﻟﻌ ﺎده ای‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ‪ :‬اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺪرت! وﺟﻮد در ﺣﯿﻦ ﻋﺪم! ھ ﺮ ﭼ ﮫ‬ ‫ﮐﮫ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس در اﻧﺴﺎن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺪرت ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬و اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری‬ ‫ﻣ ﺴﺘﻠﺰم اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ای ﺟ ﺪی و ﻣ ﺴﺘﻤﺮ درﺑ ﺎره »ﻣﺎﻧ ﺪن در ﺣ ﯿﻦ ﻧ ﺎﺑﻮدی« اﺳ ﺖ ‪ :‬زﻧ ﺪﮔﯽ در ﻣ ﺮگ و وﺟ ﻮد در‬ ‫ﻋﺪم! اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺮﺻﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرت و ﺑﮫ ﻇﮭﻮر رﺳﺎﻧﯿﺪن آن اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫آﻧﮑﮫ از ﻣﺮگ و ﺗﺒﺎھﯽ و ﻓﻘﺮ و ﺿﻌﻒ و ﻧﯿﺴﺘﯽ و رﺳﻮاﺋﯽ و ﺷﮑﺴﺖ وﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﻣ ﯽ ھﺮاﺳ ﺪ و ﻣ ﯽ ﮔﺮﯾ ﺰد در‬ ‫واﻗﻊ از ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ و ﻣﻨﺒﻊ ذاﺗﯽ ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﮫ ھﻤﮫ آن ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ ﻣﺒﺘﻼ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا از ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﺣﺲ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ دور ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠ ﺐ ﻣ ﯽ ﺑﯿﻨ ﺪ ﮐ ﮫ در‬ ‫ھﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻋﻤﺮی از آن ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ ﭼﮫ ﺣﺲ ﻗﺪرت و ﺣﯿﺎت و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺣ ﻀﻮر دارد و ﮐ ﻼً ﺟﮭﻠ ﯽ‬ ‫ﺟﺰ ﺟﮭﻞ درﺑﺎره ﻗﺪرت وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺟﮭﻞ درﺑﺎره ﺣﺮﯾﻢ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ! ﺟﮭﻞ درﺑﺎره ﻓﻨﺎ‪ .‬ﻓﻨﺎ ھﻤﺎن ﺣﻖ ﻗﺪرت اﺳﺖ‬ ‫و ﻣﻨﺸﺄ ذاﺗﯽ آن‪.‬‬

‫*‬

‫ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﮐﮫ وﺟﻮد ﻋﯿﻨ ﯽ وﻣ ﺎدی دارد وﺗﻔﮑ ﺮ درﺑ ﺎره ﭼﯿ ﺰی ﮐ ﮫ وﺟ ﻮد ﻣﺤ ﺴﻮس وﻓﯿﺰﯾﮑ ﯽ ﻧ ﺪارد‬ ‫ﻣﻨﺸﺄ دو ﻧﻮع ﻗﺪرت اﺳﺖ‪ .‬و ﻧﯿﺰ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره ﻣﺎده ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﮫ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻃﺒﯿﻌﯽ‬ ‫آن اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھ ﺴﺖ ﻣﻨﺠ ﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﺑ ﮫ ﺗﻔﮑ ﺮ درﺑ ﺎره آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﻧﯿ ﺴﺖ و ﯾ ﺎ آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﺑﺎﯾ ﺪ‬ ‫ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬و اﯾ ﻦ ﺟﺮﯾ ﺎن ﺑ ﺮوز ﻗ ﺪرﺗﮭﺎی ﮔﻮﻧ ﺎﮔﻮن ﻣ ﺎدی و ﻣﻌﻨ ﻮی اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در ھﻤ ﮫ ﺣ ﺎل ﺑ ﺎ ﺑ ﺮوز ﻓﻠ ﺴﻔﮫ ھ ﺎ‪،‬‬ ‫اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮭﺎ و ﯾﺎ ﻣﺬاھﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ در آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﻋﻤﯿ ﻖ ﺗ ﺮ ﺷ ﻮﯾﻢ ﺑ ﮫ ﺣ ﺮﯾﻢ‬ ‫آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﺣ ﺮﯾﻢ اﺻ ﻠﯽ ﻗ ﺪرت ﺑ ﮫ ﻣﻌ ﺪن ذاﺗ ﯽ آن‪ .‬و از اﯾ ﻦ رو ﻋﻤﯿ ﻖ ﺗ ﺮﯾﻦ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮات درﺑﺎره آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﺑﮫ ﮐﺸﻒ اﯾﺪه و اﺣﺴﺎس و اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ »ﺧﺪا« ﻧﺎم دارد ﻣﻨﺠ ﺮ ﺷ ﺪه و ﻣ ﺬاھﺐ و‬

‫‪١٤‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺪﯾﺸﮫ آن ﻣﺮﮐﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را از ھﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ از‬ ‫ﺿﻌﻒ ﺑﮫ ﻗﺪرت و از ﮐﺘﻤﺎن و ﻧﮭﺎن ﺑ ﮫ اﻗ ﺮار و ﻇﮭ ﻮر ﻣ ﯽ رﺳ ﺎﻧﺪ‪ .‬ﭘ ﺲ اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ﻣﺮﮐ ﺐ ﻗ ﺪرت اﺳ ﺖ‪ .‬اﻧﺪﯾ ﺸﮫ‬ ‫ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ﻓﻨﺎ و ﺧﺪا ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺿﻌﯿﻔﺘﺮﻧﺪ‪ .‬و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺷﺪﯾﺪاً ﺿﺪ و ﻣﻨﮑﺮ ﺧﺪا‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻣﺎرﮐﺲ و ﻧﯿﭽﮫ ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ھ ﺎی ﻣﺆﯾ ﺪّ وﺟ ﻮد ﺧ ﺪا ﺻ ﺎﺣﺐ اﻗﺘﺪارﻧ ﺪ زﯾ ﺮا ﺑ ﮫ ﺣ ﺮﯾﻢ آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻧﯿﺴﺖ را‪ ،‬آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ھ ﺴﺖ درک ﻧﮑ ﺮده اﻧ ﺪ‪ .‬ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ اﻣﺜ ﺎل‬ ‫ﻣﺎرﮐﺲ وﻧﯿﭽﮫ ﺑﮫ ﺧﺪا و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻄﺤﯽ ﮐﮫ ﺧﺪا را ﺑﮫ ارث ﺑﺮده اﻧﺪ‪ .‬آﻧﮑﮫ در‬ ‫ﻧﯿﺴﺘﯽ ‪ ،‬ھﺴﺘﯽ را ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ‪ .‬و اﯾﻨﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﻞ ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫و از اﯾﻦ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ ﮐﻤﻮﻧﯿ ﺴﺖ ھ ﺎ و ﻧﯿﮭﯿﻠﯿ ﺴﺖ ھ ﺎ از اﻗﺘ ﺪار ﺑﯿ ﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧ ﺪ ﺗ ﺎ‬ ‫ﻣﺬھﺒﯿﻮن ﻣﻮروﺛﯽ ‪،‬زﯾﺮا ﺑﮫ ﮐﺎﻧﻮن ﻗﺪرت ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻨﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﻖ آﻧﮭﺎﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻓﮭﻤﯿﺪن و ﯾﺎﻓﺘﻦ و دﯾﺪن آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﻧﯿ ﺴﺖ در آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ھ ﺴﺖ و ﻧﯿ ﺰ آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ھ ﺴﺖ در آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﻧﯿ ﺴﺖ‪ ،‬ﺧ ﻮد‬ ‫ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺸﻘﯽ ﻋﻈ ﯿﻢ و ﺑ ﯽ ﭘﺎﯾ ﺎن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ ﻋ ﺸﻖ ھﻤ ﺎن ﻗ ﺪرت اﺳ ﺖ و ﻗ ﺪرت ﻋ ﺸﻖ و ﻋ ﺸﻖ ﺑ ﮫ ﻗ ﺪرت‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬و اﺻﻼً ﻗﺪرت ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻤﺎن ﺣﻖ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﻧﯿ ﺴﺖ و آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ‬ ‫ھﺴﺖ‪،‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺪرت ھﻤﺎن ﻗﺪرت راه ﭘﯿﻤﺎﺋﯽ از ھﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬در اﯾﻨﺠ ﺎ ﻋ ﺸﻖ و‬ ‫ﻗﺪرت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ واﺣﺪﻧﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن ‪ ،‬ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ ﺿﺪ» ﺧﻮد« ﺷ ﺪن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺟ ﺰ اﯾ ﻦ ھ ﻢ ﻧﯿ ﺴﺖ ) و ﺟ ﺰ اﯾ ﻦ ﺗﺠ ﺎرت اﺳ ﺖ و ﻧ ﮫ‬ ‫ﻋﺸﻖ( ﭘﺲ ﻋﺸﻖ ھﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ از ھ ﺴﺘﯽ ﺧ ﻮﯾﺶ ﺑ ﺴﻮی ﻧﯿ ﺴﺘﯽ ﺧ ﻮﯾﺶ )ﻣﻌ ﺸﻮق( اﺳ ﺖ ﭘ ﺲ ﭼﻨ ﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘ ﯽ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻗﺪرت اﺳﺖ زﯾﺮا اﺻﻮﻻً ھﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳﺪ ﺣﺮﮐ ﺖ ﺑ ﺴﻮی ﻧﯿ ﺴﺘﯽ‪ .‬ﭘ ﺲ ﻋ ﺸﻖ‬ ‫ﻋﯿﻦ ﻗﺪرت و ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺎﺑﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرﺗﮭﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی ھﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺪرت اﺳﺖ و اﺻﻼً ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻧﻮن‬ ‫ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ را ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ :‬ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮﻧﯿﺴﺘﯽ ‪ .‬ﻣﻌﺸﻮق ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺸﻮق ﻓﻘﻂ وﺳﯿﻠﮫ ای‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻓﻨﺎ و ﻗﺪرت و ﺟ ﺎوداﻧﮕﯽ اﺳ ﺖ‪ .‬آﻧﮑ ﮫ ﻓﻨ ﺎ ﺧ ﻮاه ﺗ ﺮ اﺳ ﺖ ﻋﺎﺷ ﻖ ﺗ ﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨ ﺪ ﺗ ﺮ‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﺮﺣﻖ ﺗﺮ‪ .‬زﯾﺮا ﺣﻖ اﺑﻄﺎل ﺧﻮد را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ درک ﮐﺮده و ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫‪١٥‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪ -3‬ﺣﻖ زن ) زﯾﺒﺎﺋﯽ(‬ ‫زن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﮫ از ﻋ ﺪم ﺣﺮﮐ ﺖ ﮐ ﺮده و ﺑ ﺴﻮی ﺟ ﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯿ ﺮود و ﻟ ﺬا ھﻤ ﻮاره روی ﺑ ﺴﻮی وﺟ ﻮد‬ ‫دارد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺻﻮﻻ ًﺻﺒﻮر اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮد – زده و ﻣﺮد – وار ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑ ﮫ‬ ‫اﺻﻄﻼح روﺷﻨﻔﮑﺮ‪ .‬وﻟﯽ ﻣﺮد درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾ ﻦ ﺳ ﯿﺮ را دارد ﯾﻌﻨ ﯽ از وﺟ ﻮد ﺣﺮﮐ ﺖ ﮐ ﺮده و روی ﺑ ﺴﻮی‬ ‫ﻋﺪم دارد و ﻟﺬا ﺑﯿﻘﺮار و ﻣﺘﻮﺣﺶ اﺳﺖ و ھﺮاﺳﺎن‪ .‬واﯾ ﻦ دو ﮐ ﮫ از دو ﻗﻄ ﺐ ﻣﺘﻘﺎﺑ ﻞ و ﺑﻠﮑ ﮫ ﻣﺘ ﻀﺎد ﻣ ﯽ آﯾﻨ ﺪ‬ ‫ﺑﯿﻦ راه ﺑﮭﻢ ﺑﺮﺧ ﻮرد ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ و ھ ﺮ ﯾ ﮏ ﻃ ﺮف ﻣﻘﺎﺑ ﻞ را ﺑ ﮫ ﺟ ﺎی ﺧ ﻮدش ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد و اﯾ ﻦ ﺳ ﻮء ﺗﻔ ﺎھﻢ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﺮﺣﻘﯽ ﻋﻈﯿﻢ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ رﻓﻊ آن ﺳﻮء ﺗﻔ ﺎھﻢ ‪ ،‬رﻓ ﻊ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و زﯾ ﻦ ﭘ ﺲ‬ ‫ھﺮ دو ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ روﺷﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺟﻠﻮی ﭘﺎی ﺧﻮد را‬ ‫ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﻄﺮی ﻻزم و ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ زﯾﺮا ھﺮ ﺑﺎری ﮐﮫ در ﭼﺎﻟ ﮫ ﯾ ﺎ ﭼ ﺎھﯽ ﺳ ﻘﻮط ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﯾﮑﺒ ﺎر دﯾﮕ ﺮ‬ ‫ﺧ ﻮدرا در ﺧ ﺎﻃﺮات ﻃ ﺮف ﻣﻘﺎﺑ ﻞ درک ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ وﺣ ﻖ اﯾ ﻦ واﻗﻌ ﮫ را‪ .‬ﺣ ﻖ ﭼﯿ ﺰی را ﮐ ﮫ از دﺳ ﺖ رﻓﺘ ﮫ و ﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ رﻓﺖ و ﭼﺎره ای ھﻢ ﻧﺒﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره ﮔﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﮭﻮﻟﺖ و آراﻣﺶ و رﺿﺎﯾﺖ ﮐ ﺎﻣﻼً ﻧ ﻮﯾﻨﯽ اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐﮫ از درک ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫زن از ﺧﻮد – ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿ ﺰار اﺳ ﺖ زﯾ ﺮا از آن ﺑ ﯽ ﻧﯿ ﺎز اﺳ ﺖ زﯾ ﺮا روی ﺑ ﮫ وﺟ ﻮد دارد‪ .‬ﻟ ﺬا ﺧ ﻮد – ﺷﻨﺎﺳ ﯽ‬ ‫ﺑﺮای زن ﻋﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ و اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ اھﻞ ﺧﻮد – ﺷﻨﺎﺳﯽ ھ ﺴﺘﻨﺪ و‬ ‫او را ﺑﮫ او روﺑﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮔﺮﯾ ﺰد و اﺻ ﻮﻻً ﭼﻨ ﯿﻦ ﻣﺮداﻧ ﯽ را ﻣﻄﻠﻘ ﺎ ﻏﯿ ﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ دﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﮑﻠﯽ از وی روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﭼﺎره ای ﺟﺰ روﯾﮑﺮد ﺑﮫ ﻋﺪم ﻧﺪاﺷ ﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ روﯾﮑﺮد ﺑﮫ ﻣﺮدی ﻋﺎرف‪.‬‬

‫*‬

‫ﺣﻖ زن ذاﺗﺎً ھﻤﺎن ﺣﻖ ﻣﺎﻧﺪن در دﻧﯿﺎﺳﺖ و زﯾﺒﺎﺳﺎزی و ﺗﻨﻮع و ﻋﯿﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ در آن‪ .‬زن ھﻤﺎن دﻧﯿ ﺎی ﻣ ﺮد‬ ‫اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﺮد ذاﺗﺎً ﺑﺎﻗﯽ ﺑ ﮫ ﺑﻘ ﺎی زن اﺳ ﺖ ﺑﻌﻨ ﻮان ﻣ ﺎدر و ھﻤ ﺴﺮ‪ .‬زن دﻟﯿ ﻞ ﻣﺎﻧ ﺪن ﻣ ﺮد در دﻧﯿﺎﺳ ﺖ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ دﻟﯿﻞ ﻣﮑﺚ وی در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد و اﻣﮑﺎن ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ﻋﺮﺻﮫ وﺟﻮد‪ .‬زن ھﻤ ﺎن ﮐﺎﻧ ﺎل ﮔ ﺬار ﻣ ﺮد از ﻋ ﺎﻟﻢ‬ ‫وﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‬زن ھﻤﻮاره ﻧﻘﺶ رﺣ ﻢ را ﺑ ﺮای ﻣ ﺮد دارد‪ .‬اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣ ﺮد ھﻤ ﻮاره در ﭼ ﺸﻢ زن ﯾ ﮏ ﮐ ﻮدک‬ ‫اﺳﺖ اﯾﻦ زن ﭼﮫ ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫ ھﻤﺴﺮ و ﭼﮫ ﻣﻌﺸﻮﻗﮫ‪.‬‬

‫*‬

‫اﻧﺴﺎن ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﭘﺲ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد و ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود‪ .‬اﯾﻦ ﭘﺲ – ﻧﮕﺮی ھﺮ ﭼﮫ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ وﻃ ﻮﯾﻠﺘﺮ و وﺳ ﯿﻌﺘﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﺮوی ھﻢ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬آﻧﮑﮫ ازﻟﯿﺖ را ﻣﯽ ﻧﮕﺮد اﺑ ﺪﯾﺖ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ‪ .‬در اﯾ ﻦ ﭘ ﺲ ﻧﮕ ﺮی ﻣ ﺮد‪،‬زن را و‬ ‫زن ھﻢ ﻣﺮد را ﭘﯿﺶ روی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ‪.‬ھﺮ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ‪ :‬ﺗ ﺎرﯾﺨﯽ ﮐ ﮫ ﺗ ﺎ ﺳ ﺮﺣﺪّ وﻗ ﻮع ﻣ ﯽ رﺳ ﺪ‬ ‫وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺮد وزن ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺮای ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐ ﮫ ﺑﺎﯾ ﺪ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﺑ ﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾ ﮏ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﺸﻮد وﻟﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬ھﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ! و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ »ﻋﺸﻖ « اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫زﯾﺒﺎﺋﯽ ! اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در زن اﺳ ﺖ از ﭼ ﺸﻢ ﻣ ﺮد و ھﻤ ﺎن ﭼﯿ ﺰی اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ راز ﭘﯿﻮﻧ ﺪ زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ‬ ‫اﺳﺖ و راز ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻣﮭﺪ ﺟﺎذﺑ ﮫ زن اﺳ ﺖ و ﻋﻠ ﺖ اﻟﻌﻠ ﻞ ﺗﻮﺟ ﮫ ﮐ ﻞ وﺟ ﻮد ﻣ ﺮد در راﺑﻄ ﮫ ﺑ ﺎ زن و ﻋﻠ ﺖ‬ ‫ھﻤﮫ اﯾﺜﺎرﮔﺮﯾﮭﺎی ﻣﺮد ﺑﮫ زن و ﻋﻠﺖ و ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺪرت ﺗﺎﻣﮫ زن در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺮد و ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ وﺟﻮدی زن در‬ ‫راﺑﻄ ﮫ ﺑ ﺎ ﻣ ﺮد‪ .‬ھﻤ ﺎن ﻋﻨ ﺼﺮی ﮐ ﮫ زن را ﺑ ﮫ ھﻤ ﺎن ﺷ ﺪت ﮐ ﮫ ﺧﻮﺷ ﺒﺨﺖ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﺑ ﺪﺑﺨﺖ ھ ﻢ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﻣﺜ ﻞ‬ ‫ھﺮﻋﻨﺼﺮ ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن‪ .‬زﯾﺒﺎﺋﯽ ‪ ،‬ﺣﻖ زن اﺳﺖ ‪ ،‬ﺣﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺷﺪت اﺑﻄﺎل ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨ ﺪه ‪ .‬و ﺑ ﮫ‬ ‫ﯾﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ھﺮ ﭼﮫ ﺣﻘﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ذاﺗﯽ ﺗﺮ و وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان اﺑﻄﺎل ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ و ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨ ﺪه‬ ‫ﺗﺮ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ اﺛﺒﺎت ﺷﻮﻧﺪه ﺗﺮ و اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ‪ .‬و اﻣﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﭼﮫ در زن و ﭼﮫ در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﭼ ﮫ در‬ ‫ھﻨﺮ و ﺻﻨﻌﺖ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در زن اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه دو ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮ‬ ‫و ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ‪ .‬ھﻢ در ﺧﻮدش و ھﻢ در ﻣﺮدش‪ .‬ﺳﺎﺋﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ ھ ﺎ ﺑ ﺮ ﻣ ﺪار زﯾﺒ ﺎﺋﯽ زن ﻣﻌﻨ ﺎ و‬ ‫ﻣﺎھﯿﺖ و ارزش ﻣﯽ ﯾﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺣﻖ زﯾﺒﺎﺋﯽ ھﻤﺎن ﺣﻖ ﺣﯿ ﺎت وﺟ ﻮدی ﺑ ﮫ ﻧ ﺎم ﺑ ﺸﺮ در ﻋﻤ ﻞ ﺧ ﺎک اﺳ ﺖ و ﺑ ﺪون آن اﻧﮕﯿ ﺰه ای ﺑ ﺮای زﯾ ﺴﺘﻦ‬ ‫وﺗﻼش و ﺻﺒﺮ ﻧﺪارد و ﻗﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﻮدن ﻧﺪارد‪ .‬زﯾﺒﺎﺋﯽ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻏﺬای روح اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺟﮭﻨﻢ‬ ‫را ھﻢ ﮔﻮارا و ﻻاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﺳﺎس ﺑﺮوزش زن اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫‪١٦‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ھﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ! اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﻄﻘﯽ از زﯾﺒﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻞ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺗﺎ ذاﺗ ﺶ را در ﺑ ﺮ دارد‪ .‬ﭼﯿ ﺰی ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐُ ﺸﺪ و زﻧ ﺪه ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ ،‬دردی ﮐ ﮫ ﺳ ﻼﻣﺖ ﻣ ﯽ ﺑﺨ ﺸﺪ‪ ،‬ﻋ ﺸﻮه ای ﮐ ﮫ زﺟ ﺮ ﻣ ﯽ دھ ﺪ وﺟ ﺬاب اﺳ ﺖ‪ ،‬ﭼﯿ ﺰی ﮐ ﮫ‬ ‫ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﺸﻨﺪه ‪ ،‬وﺿﻌﯽ ﮐﮫ از ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﯽ ھﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ‪ :‬اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ھﺮ اﻣﺮی و در ھﺮ‬ ‫واﻗﻌﮫ ای روﺣﯽ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﻘﻠ ﯽ ودﯾﻨ ﯽ و ھﻨ ﺮی و ﺻ ﻨﻌﺘﯽ و اﻣﺜ ﺎﻟﮭﻢ ﺣ ﻀﻮر دارد و راز ﻓﮭ ﻢ‬ ‫واﻗﻌﯿﺖ ھﺎﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن از ﭼﯿﺰی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻨﮑﮫ ﺧﯿﺮ ﭼﯿ ﺰی ھﻤ ﺎن‬ ‫ﺷﺮّش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎن زﯾﺒﺎﺋﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻨﮑﮫ از ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺷﺪﯾﺪاً ﺧﻮﺷﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ زﺟﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ‪ ،‬زﯾﺒﺎﺳﺖ‪ .‬زﯾﺒﺎﺋﯽ‬ ‫ھﻤﺎن ﮔﻮھﺮه ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺿ ﺪاد در روح اﻧ ﺴﺎن اﺳ ﺖ ‪ .‬زﯾﺒ ﺎﺋﯽ آن ﺣ ﻮزه ای از وﺟ ﻮد اﻧ ﺴﺎن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣ ﺮگ و‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ و ﯾﺎ زﺷﺖ وﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ھ ﺴﺘﯽ و ﻧﯿ ﺴﺘﯽ را ﯾﮑ ﯽ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ و ﯾ ﺎ در ھ ﻢ ﺣ ﻞ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬آن ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺗﺮ و آن ﯾﮕﺎﻧﮫ ھﻤﺎن ﻗﻠﻤﺮو زﯾﺒﺎﺋﯽ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺒ ﺎﺋﯽ وﺿ ﻌﯽ‪،‬‬ ‫ﺧﺎص وﺟﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻧ ﺴﺎن ﺟ ﺎﻧﻮری زﯾﺒ ﺎ ﭘ ﺴﻨﺪ و زﯾﺒ ﺎ ﻓﮭ ﻢ و زﯾﺒ ﺎ ﭘﺮﺳ ﺖ‬ ‫اﺳ ﺖ و در ھ ﺮ ﭼﯿ ﺰی در ﺟ ﺴﺘﺠﻮی زﯾﺒ ﺎﺋﯽ آن اﺳ ﺖ ﺣﺘ ﯽ در زﺷ ﺘﯽ و ﭘﻠﯿ ﺪی و ﺗﺒ ﺎھﯽ‪ .‬و اﯾ ﻦ ھﻤ ﮫ ﺑﺨ ﺎﻃﺮ‬ ‫وﺟﻮد زن اﺳﺖ و از زن‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ ﻣﻮﺟﻮدی در ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ ﻣﻈﮭﺮ ﮐﺎﻣﻠﮫ و ﻣﻄﻠﻘﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻣﺜﻼً آﺳﻤﺎن آﺑﯽ ﻣﻈﮭﺮ ﮐﻤ ﺎل دوری ودﺳ ﺖ‬ ‫ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ‪ ،‬اﺳﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻈﮭﺮ روﺷﻨﺎﺋﯽ‪ ،‬آب ﻣﻈﮭﺮ ﺣﯿﺎت‪ ،‬ﺧﺎک ﻣﻈﮭﺮ ﻣﺮگ و ﺑﯽ ﺟ ﺎﻧﯽ و‬ ‫زن ھ ﻢ ﻣﻈﮭ ﺮ ﮐﻤ ﺎل زﯾﺒ ﺎﺋﯽ ‪ .‬ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﻣ ﺎه وﺳ ﺘﺎرﮔﺎن وﻻﻣ ﭗ ﺑ ﺮق ھ ﻢ روﺷ ﻨﺎﺋﯽ دارﻧ ﺪ و ﻣﻈﮭ ﺮ ﮐﺎﻣ ﻞ‬ ‫روﺷﻨﺎﺋﯽ آﻓﺘﺎب اﺳﺖ‪.‬ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ زﯾﺒﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻈﮭﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ زن اﺳﺖ و اﺻ ﻼً از‬ ‫زن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺲ زﯾﺒﺎﺋﯽ در اﻧﺴﺎن رخ داده و زﯾﺒﺎ ﺟﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ اﮔﺮ آﻓﺘﺎب ﻧﻤ ﯽ ﺑ ﻮد ﺑ ﺮق ھ ﻢ‬ ‫اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮق ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد آﻓﺘﺎب ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ھﺎی ھﻨﺮی و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ ھﻢ‬ ‫در ﻧﺒ ﻮد زﯾﺒ ﺎﺋﯽ زن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در ﻣ ﺮدی ﭘﺪﯾ ﺪ ﻣ ﯽ آِﯾ ﺪ و ﺷ ﮑﻮﻓﺎ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬ھﻤ ﮫ ھﻨﺮﻣﻨ ﺪان وﻋﺎرﻓ ﺎن و ﺑﻠﮑ ﮫ‬ ‫داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ در ﻓﻘﺪان زﯾﺒﺎﺋﯽ زﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ‪ :‬زﻧﯽ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ در زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ زﯾﺒﺎ ﻧﻨﻤ ﻮده‬ ‫اﺳﺖ و ﯾﺎ اﮔ ﺮ ﻧﻤ ﻮده ﺑ ﮫ وﺻ ﺎل ﻧﺮﺳ ﯿﺪه و ﯾ ﺎ ﺧﯿﺎﻧ ﺖ ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ و ‪ . .....‬ﺣﺘ ﯽ ﻣﻘ ﺎم وﺣ ﯽ وﮐ ﺸﻒ و ﺷ ﮭﻮد‬ ‫ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﻮاره راﺑﻄﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﺋﯽ زﻧﺎن داﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ زن ﺣﻖ ﺑﺮوز و ﻇﮭﻮر ﻣﻌﻨﻮی وﻋﻠﻤﯽ‬ ‫ودﯾﻨﯽ و ھﻨﺮی ﻣﺮد اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻋﺸﻖ ودوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در ھﺮ ﻣﻮﺿﻮع و درﺟﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ زﯾﺒﺎﺋﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی اش زن اﺳ ﺖ‪ .‬ﺑ ﯽ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﻦ زﻧ ﯽ ھ ﯿﭻ ﭼﯿ ﺰی را ﻧﻤ ﯽ ﺗ ﻮان دوﺳ ﺖ داﺷ ﺖ ﺣﺘ ﯽ‬ ‫ﻣﺮگ و ﻓﻨﺎ را‪ .‬ﺑﯽ زﻧﯽ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان زﯾﺒﺎ دﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﮭﺸﺖ را و ﺑﯿﮭﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮭﺸﺖ در وﺻﻒ‬ ‫دﯾﻨﯽ اش ﺑﯽ وﺟﻮد ﺣﻮرﯾﺎن اﺻﻼً ﻣﻌﻨ ﺎ و ارزﺷ ﯽ ﻧ ﺪارد‪ .‬ﭘ ﺲ زن ھﻤﺎﻧ ﺎ ﺣ ﻖ ﺑ ﺪﻧﯿﺎ آﻣ ﺪن ﻣ ﺮد و ﺣ ﻖ دوﺳ ﺖ‬ ‫داﺷﺘﻦ وﺣﻖ ﻇﮭﻮر ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت و ﺣﻖ ﺗﺤﻤﻞ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮد اﺳﺖ و ﺣﻖ رﺷﺪ ﻣﺎدی و روﺣﯽ وﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮد‪ .‬و‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﺗﺒﮭﮑﺎری و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎری ﻣﺮد ھﻢ ھﺴﺖ و ﺑﻘﻮل ﻗﺮآن ‪ ،‬ﻣ ﺮد ﺑ ﺎ رﯾ ﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ زن ﺑ ﮫ ﮔ ﺮدن ﻣ ﺮد ﺑ ﺴﺘﮫ‬ ‫اﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﮭﻨﻢ ﻣﯿ ﺮود‪ .‬ﭘ ﺲ زن ﺣ ﻖ ﺑﮭ ﺸﺖ و ﺟﮭ ﻨﻢ و ﮔﻤﺮاھ ﯽ و ھ ﺪاﯾﺖ ﻣ ﺮد اﺳ ﺖ‪ .‬زن ﺣ ﻖ ﻣﺎﻧ ﺪن ﻣ ﺮد در‬ ‫ﺟﮭ ﺎن اﺳ ﺖ و ﻣﮭ ﺪ ﻣﺎﻧ ﺪن ﻣ ﺮد‪ ،‬ﭼ ﮫ ﺑﻌﻨ ﻮان ﻣ ﺎدر ﭼ ﮫ ھﻤ ﺴﺮ وﭼ ﮫ ﻣﻌ ﺸﻮﻗﮫ و ﭼ ﮫ دﺧﺘ ﺮ و ﭼ ﮫ ﻣ ﺎدرﺑﺰرگ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﺧﻮار ﺷﻤﺮدن زن ﻋﯿﻦ ﺧﻮار ﺷﻤﺮدن ﺧﺪاﺳﺖ و ﻟﺬا ھﻤﮫ ﻓﻼﺳ ﻔﮫ ھ ﺎﺋﯽ ﮐ ﮫ زن را اﻧﮑ ﺎر ﮐ ﺮده اﻧ ﺪ ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً‬ ‫ﻣﻠﺤﺪ از آب در آﻣﺪه اﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر‪.‬‬ ‫و اﻣﺎ اﯾﻨﮭﺎ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺮوﻧﯽ زن اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻖ زن ﺑﻌﻨﻮان زن در زن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﯿﭽﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﻣﺮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‬ ‫ﻣﻦ دارم و زن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ او )ﻣﺮد( دارد‪ «.‬ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﮐﮫ وﺻﻔﯽ ﺑﮑﺮ وﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ ﻣﺮد ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ وﺟﻮد زن‬ ‫اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ زن‪ ،‬ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ »او« )ﻣﺮد( اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺻ ﯿﻒ ﻧﯿﭽ ﮫ از زن اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ‪ :‬ﻣ ﺮد‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ھﺴﺘﻢ و زن ﻣﯽ ﮔﻮﯾ ﺪ او ھ ﺴﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﻣ ﺮد ﺑ ﮫ ﻣﺜﺎﺑ ﮫ ھﻮﯾ ﺖ زن اﺳ ﺖ اﯾ ﻦ ﻣ ﺮد ﯾ ﺎ ﭘ ﺪر اﺳ ﺖ ﯾ ﺎ‬ ‫ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ﻣﻌﺸﻮﻗﮫ و ﯾﺎ ﭘﺴﺮ و ﯾﺎ ﺑﺮادر و ﮔﺎه ﯾﮏ ﻣﺮد ﺣﻖ ﯾﮏ اﻣﺎم ﯾﺎ رھﺒﺮ ﻣﻌﻨﻮی‪ .‬اﻟﺒﺘ ﮫ اﯾ ﻦ وﺻ ﻒ ﻧﯿﭽ ﮫ‬ ‫ﻣﺜﻞ ھﺮ اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎء ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﮔﺎه اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ھﻢ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ‪ .‬ﻣ ﺜﻼً ﮐ ﻢ ﻧﯿ ﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮداﻧ ﯽ‬ ‫ﮐﮫ ھﻮﯾﺖ آﻧﮭﺎ در ھﻤﺴﺮﺷﺎن ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از او ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯽ ﮐﮫ ‪ :‬ﺗﻮ ﭼﮫ داری ‪ ،‬ﭼ ﮫ ھ ﺴﺘﯽ‬ ‫‪ ،‬ﭼﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﯽ‪ ،‬ﺑﮫ زﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ‪ :‬اوھﺴﺖ)زن( و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﮫ او ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ‪ .‬اﻣ ﺮوزه اﯾ ﻦ‬ ‫ﻣﺮدان ﺷﺎﯾﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدان ﺟﮭﺎن اھﻞ ﺗﻤ ﺪن را ﺗ ﺸﮑﯿﻞ ﻣ ﯽ دھﻨ ﺪ و ﺑ ﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ اﯾ ﻦ ﺗﻮﺻ ﯿﻒ ﻧﯿﭽ ﮫ اﻣ ﺮوزه‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﮫ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻒ وی ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ ﺟﻮاﻣ ﻊ ﺳ ﻨﺘﯽ و ﻣﺎﻗﺒ ﻞ از ﺻ ﻨﻌﺘﯽ و ﻧﯿﻤ ﮫ ﺻ ﻨﻌﺘﯽ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﮭﺮﺣﺎل ھﯿﭽﮑﺲ ﺣﻖ ﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻣﻄﻠﻖ و ﺟﺎوداﻧﮫ اش ﻣﺎل ﺧﻮدش ﻧﯿ ﺴﺖ واز ﺧ ﻮدش ﻧﯿ ﺴﺖ وﻻاﻗ ﻞ از‬ ‫ﺧ ﻮد آﮔﺎھﺎﻧ ﮫ و ارادی اش ﻧﯿ ﺴﺖ ﺣﺘ ﯽ ﭘﯿ ﺎﻣﺒﺮان و ﻋﺎرﻓ ﺎن ﺑ ﺰرگ ﻧﯿ ﺰ از »او« دم ﻣ ﯽ زﻧﻨ ﺪ اوﺋ ﯽ ﮐ ﮫ ﮔ ﺎه‬ ‫»ﺧﺪا« اﺳﺖ ﮔﺎه »اﻣﺎم« وﮔﺎه ﯾﮏ ﯾﺎر ﻣﺜﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﯾﺎر واﻗﻌﯽ‪ .‬ﮔﻮﺋﯽ ھﯿﭽﮑﺲ ﺣﻖ ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ و ھ ﺮ ﮐ ﺴﯽ‬ ‫ﺣﻖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و از ﺣﻖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ‪ .‬زن ﺣﻖ ﻣﺮد اﺳﺖ و ﻣﺮد ھﻢ ﺣﻖ زن اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮭﺮﺣ ﺎل زن در ﻣﺮﺣﻠ ﮫ‬

‫‪١٧‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﻧﺨﺴﺖ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻮاﺳﻄﮫ اش دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺷﻮد و اوی آن ﻣﺮد ﺑﺎﺷ ﺪ ﯾﻌﻨ ﯽ ھﻮﯾ ﺖ وﺣ ﻖ‬ ‫ﻣﺮد ﮔﺮدد‪ .‬اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻧﺸﻮد ﺧﻮدش ﻣﺮدی را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ اوی ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﻖ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮد‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺴﺮش ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﺸﻮﻗﮫ اش‪ .‬ﺑﮭﺮﺣﺎل اﻧﺴﺎن ھﻤﻮاره ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺧ ﻮدش ﺣ ﻖ و ﻣﺤﺒ ﻮب‬ ‫دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ وﯾﺎ دﯾﮕﺮی را ﺣﻖ و ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﯾﺎ ﻏﺮق در اﺑﺘﺬال و ﻓﺴﺎد و اﻋﺘﯿﺎد‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻏﺮق در اﺷﻐﺎل و ﯾﺎ ﺑﮑﻠﯽ رﻧﺠﻮر ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ھﺮ ﭼﯿ ﺰ و واﻗﻌ ﮫ ای ﮐ ﮫ در اﻧ ﺴﺎن ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ آن ھ ﺮاس و اﮐ ﺮاه ﺑﯿ ﺸﺘﺮی وﺟ ﻮد دارد ﺣ ﻖ ﺑﺮﺗ ﺮی وﺟ ﻮد‬ ‫دارد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در زﺷﺘﯽ ھ ﺎی زن و در ﺧﯿﺎﻧ ﺖ ھ ﺎﯾﺶ و درﻋ ﺸﻮه ﮔﺮﯾﮭ ﺎﯾﺶ و ﻣﮑﺮھ ﺎﯾﺶ ﺣ ﻖ ھ ﺎی ﺑﺮﺗ ﺮی‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺮد وﺟﻮد دارد و ﻣﺮد ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ از آن ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰد و ﺧﻮارش ﻣﯿﺪارد ﺑﮫ ﻋﺬاﺑﮭﺎ و اﺑﻄﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﯽ‬ ‫آﯾﺪ‪ .‬آﻧﭽﮫ ﮐﮫ »اﺑﻄﺎل« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد روی ﮔﺮداﻧﯽ از ﺣﻖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﭘﺸﺖ ھﺮ ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﯽ زن ﺑﺰرﮔ ﯽ ﻧﮭﻔﺘ ﮫ اﺳ ﺖ و ﺑﻠﮑ ﮫ در ﭘ ﺸﺖ ھ ﺮ ﻣ ﺮد ﺣﻘﯿ ﺮی‬ ‫ﻧﯿﺰ زن ﺣﻘﯿﺮی ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ و ﮐﻼً در ﭘﺲ ﭘﺮده ھﺮ ﻣﺮد ﯾﮏ زن ﻗﺮار دارد وﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﮭﻤﺎن ﺷﺪت ﻣﺼﺪاق‬ ‫دارد‪ .‬و ﻧﯿﺰ ﮔﺎه و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ در ﭘﺸﺖ ھﺮ زﻧ ﯽ دو ﻣ ﺮد ﭘﻨﮭ ﺎن اﺳ ﺖ ودر ﭘ ﺸﺖ ھ ﺮ ﻣ ﺮدی ﻧﯿ ﺰ دو زن ‪ :‬در ﻧ ﺰد‬ ‫ﯾﮑﯽ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و ﻧﺰد دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺸﻮق‪ .‬ﺗ ﻮ ﮐ ﺴﯽ را دوﺳ ﺖ ﻣﯿ ﺪاری در ﺣﺎﻟﯿﮑ ﮫ او ﮐ ﺲ دﯾﮕ ﺮی را‪ .‬و اﯾ ﻦ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺣﻖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ھﮫ ﺟﺎ ﻣﺼﺪاق ﻧﯿﺎﺑﺪ وﻟﯽ در ﺟﺴﺘﺠﻮی آن‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺼﺪاق ﯾﺎﺑﺪ زﯾﺮا ﺑﺮای ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﯾﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺷﺪن ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿ ﺴﺖ و ﺑ ﮫ‬ ‫ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ھﻨ ﻮز ﻧﯿﻤ ﯽ از وﺟ ﻮدش ﺗﺎرﯾ ﮏ و ﺑﺮزﺧ ﯽ اﺳ ﺖ‪ .‬اﯾﻨﮑ ﮫ دو ﻧﻔ ﺮ ﻣﺘﻘ ﺎﺑﻼً در آن واﺣ ﺪ ﻋﺎﺷ ﻖ ﯾﮑ ﺪﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻻاﻗ ﻞ ھﻨ ﻮز ﮔ ﺰارش ﻣﺒ ﺮھﻦ ﻧ ﺸﺪه اﺳ ﺖ و ﻋﻤﻮﻣ ﺎً در ﺣ ﺪ ﯾ ﮏ آرﻣ ﺎن واﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ‪ .‬اﯾﻨ ﺴﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫وﺟﻮد ﻣﻌﺸﻮﻗﮫ در ﺣﺎﺷﯿﮫ زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﻮاره ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ رازی ﻣﮕﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﮐﮫ ﮐﻤ ﺎﺑﯿﺶ واﻗﻌﯿ ﺖ داﺷ ﺘﮫ اﺳ ﺖ‬ ‫و ﻧﯿﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﮔﻨﺎه ھﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ ﻧﯿ ﺰ ﺣ ﻖ اﺳ ﺖ‪ ،‬ﺣﻘ ﯽ دﯾﮕ ﺮ‪ ،‬ﺣﻘ ﯽ ﺑﺮﺗ ﺮ‪ .‬ﻣ ﺴﺌﻠﮫ اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ھ ﯿﭽﮑﺲ داﺷ ﺘﻦ‬ ‫ﻣﻌﺸﻮﻗﮫ ای را در ﮐﻨﺎر زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد ﺧﻮدش ﻋﯿﺐ و ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﻤﯽ داﻧ ﺪ ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﺮای ھﻤ ﺴﺮش ﮔﻨ ﺎه‬ ‫ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﻘﯽ دﯾﮕﺮﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺻ ﻠﯽ ﮐ ﮫ ﻧﺎﺑﺨ ﺸﻮدﻧﯽ ﺗﻠﻘ ﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد اﺳﺎﺳ ﺎً‬ ‫ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮدن اﺳﺖ و ﻧﮫ راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ‪ :‬راﺑﻄﮫ ﻗﻠﺒﯽ ﻧﮫ راﺑﻄﮫ ﺗﻨﯽ ﻣﺤﺾ‪.‬‬

‫*‬

‫زن اﺻﻮﻻًﻣﺮدی را اﯾﺪه آل ﺧﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ھﻢ ﻗﻠﺒﺎً ﻋﺎﺷﻖ وی ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ ﻋﻤﻼً از ھﻤﮫ اﻣﯿﺎل ﺧﻮد ﺑﺨﺎﻃﺮ او‬ ‫ﺑﮕﺬرد و اﻣﯿﺎل او را ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬و اﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﻖ ﻣﺮد‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی ﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻋﺎرف‬ ‫اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﮫ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ :‬ﯾﺎ ﻣﻈﮭﺮ ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻣﻈﮭﺮ ھﺪاﯾﺖ‪ .‬اﯾﻦ ھﺮ دو ﻧﯿ ﺰ ﺣ ﻖ‬ ‫اﺳﺖ ‪ :‬ﺣﻖ ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺣﻖ ھﺪاﯾﺖ‪ :‬ﺣﻖ اﺛﺒﺎت و ﺣﻖ ﻧﻔﯽ ‪ :‬ﻧﻔﯽ ﺣﻖ و اﺛﺒﺎت ﺣ ﻖ‪ :‬ﻧﻔ ﯽ اﺛﺒ ﺎت و اﺛﺒ ﺎت ﻧﻔ ﯽ ‪.‬‬ ‫زن ‪ ،‬ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از دﺳﺖ وی ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﮫ و ﺟﺎﻧﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻋﺎرف و ﻓﺎﻧﯽ‪ :‬ﯾﺎ ﮔﻢ ﺷﻮد ﯾﺎ ﭘﯿﺪا‪.‬‬

‫*‬

‫ﺣﻖ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ آن اﺳﺖ ﮐﮫ از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰھﺎی ﻇﺎھﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ ات ﻋﻤﺪاً و آﮔﺎھﺎﻧ ﮫ ﺑ ﺮای راﺣﺘ ﯽ و ﺳ ﻼﻣﺖ‬ ‫و ھﺪاﯾﺖ آﻧﮑﮫ دوﺳﺘﺶ ﻣﯽ داری ﺑﮕ ﺬری و ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً از ﺧ ﻮد او ﺑ ﺮای او ﺑﮕ ﺬری و ﻧ ﮫ ﺑ ﺮای ﺧ ﻮدت‪ .‬ﺣ ﻖ زن‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺮد آن اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻣﺮد ھﯿﭻ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارد و از او ﯾﺎ دﯾﻮاﻧ ﮫ ای ﺑ ﺴﺎزد ﯾ ﺎ ﺧﺪاﯾﮕﻮﻧ ﮫ ای‪ .‬و ﭼﻨ ﯿﻦ ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ در ذات ﺧﻮدش ﺑﮫ ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﯿﺮﺳﺪ‪ .‬آﻧﮑﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ واﻗﻒ اﺳﺖ و آﻧﺮا ﺗﺒﻌﯿﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﺰّت ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣﯽ رﺳﺪ وﮔﺮﻧﮫ ﺑﺎ ذﻟّﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ‪ ،‬ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﻖ ھﺮ ﻓ ﺮدی در ﺧ ﻮدش ﺑﺨ ﻮدی ﺧ ﻮد رخ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ و ﻋﯿ ﺎن و ﺑﯿ ﺎن ﺷ ﻮد آن ﺣ ﻖ ﺗﻨﮭ ﺎﺋﯽ‬ ‫ﻣﺤﺾ اوﺳﺖ‪ .‬ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﮫ ﻣﻌﻨ ﺎی اﻧ ﺰوای ﻓﯿﺰﯾﮑ ﯽ و ﯾ ﺎ ﻣﻄ ﺮود و ﻣﻨﻔ ﻮر ﺷ ﺪن ﻧﯿ ﺴﺖ‪.‬ﺣ ﻖ ِ ﺣ ﻖ در‬ ‫ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﻣﺤﺾ رخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و واﻗﻊ ﻣﯽ ﮔ ﺮدد‪ .‬آﻧﺠ ﺎ و آﻧﮕ ﺎه ﮐ ﮫ ھ ﺮ اﻧ ﺴﺎﻧﯽ ﺧ ﻮدش ھﻤ ﺎن ﺣ ﻖ اﺳ ﺖ و ﺣ ﻖ‬ ‫ﺧﻮﯾﺶ اﺳ ﺖ و آن ﺣ ﻖ از ﺧ ﻮﯾﺶ و ﺑ ﺮای ﺧ ﻮﯾﺶ و ﺑ ﺴﻮی ﺧ ﻮﯾﺶ و در ﺧ ﻮﯾﺶ‪ .‬و ﭼﻨ ﯿﻦ ﺣﻘ ﯽ ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ و ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ادا ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺘ ﺪرﯾﺞ ﭘﺪﯾ ﺪ ﻣ ﯽ آﯾ ﺪ ﻣﻨﺘﮭ ﯽ اﻧﺪﮐﻨ ﺪ ﮐ ﮫ روی ﺑ ﮫ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ زﯾﺮا اﮐﺜﺮ آدﻣﮭﺎ دﺷﻤﻦ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﺬا ﺣﻖ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨ ﺪ و ﺑ ﮫ‬ ‫اﺑﻄﺎل ﺣﻖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ‪ :‬ﺣﻖ ﻣﻦ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮭﺎده ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧ ﻮرده ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ‪ .‬و زن و ﻣ ﺮد ﺧ ﻮاه‬ ‫ﻧﺎﺧﻮاه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺴﻮی ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ راﻧﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺴﻮی ﺣﻖ ﺣﻖ ‪.‬‬

‫*‬

‫‪١٨‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫اﮔﺮ اﺣ ﺴﺎس و ﻣﻌﻨ ﺎﺋﯽ ﺷ ﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺧ ﻼّق ﺗ ﺮ و واﺿ ﺢ ﺗ ﺮ از ﻋ ﺸﻖ وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد ﭘ ﺲ ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ ﺷ ﺪت ﺑ ﺴﻮی‬ ‫اﻧﻔﻌ ﺎل و ﭘ ﻮﭼﯽ و ﻧﻔ ﯽ ﻣ ﯽ رود‪ .‬اﮔ ﺮ روزی ﻟﺤﻈ ﮫ ای ﻓ ﺮاق ﻏﯿ ﺮ ﻣﻤﮑ ﻦ ﻣ ﯽ ﻧﻤ ﻮد اﯾﻨ ﮏ ﻟﺤﻈ ﮫ ای وﺻ ﺎل‬ ‫ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ داﻓﻌﮫ ﺣﻖ آن ﺟﺎذﺑ ﮫ اﺳ ﺖ‪ .‬ﻋ ﺸﻖ در ﻧﻔ ﺮت اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﺣ ﻖ ﻣ ﯽ رﺳ ﺪ‪ .‬دروغ ﺑ ﻮدن‬ ‫ﻋﺸﻖ در ﻋﺮﺻ ﮫ داﻓﻌ ﮫ ﻋ ﯿﻦ راﺳ ﺖ ﺑ ﻮدن ﻋ ﺸﻖ اﺳ ﺖ‪ .‬ﻋ ﺸﻖ واﻗﻌ ﮫ ای اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﻧ ﺴﺎن را ﺟﺒ ﺮاً ﺑ ﮫ درون‬ ‫ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽ راﻧ ﺪ ﺗ ﺎ ﺣ ﻖ ﺧ ﻮد را ﺑﯿﺎﺑ ﺪ‪ .‬در اﯾﻨﺠ ﺎ ﺣ ﻖ ﻋ ﯿﻦ وﺟ ﻮد و وﺣ ﺪاﻧﯿﺖ وﺟ ﻮدی ﺗﻨﮭ ﺎﺋﯽ اﺳ ﺖ ‪ :‬ﺣ ﻖ‬ ‫ﭼﯿﺰی ﺟﺪای از ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﻮدن‪ :‬ﺣﻖ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ! ﺣﻖ ﺗﻦ‪ ،‬ﺣ ﻖ ﻣ ﻦ‪ .‬ﺣ ﻖ زﯾﺒ ﺎﺋﯽ و ﻋ ﺸﻖ ھ ﻢ در ﺗﻨﮭ ﺎﺋﯽ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا زﯾﺒ ﺎﺋﯽ ﭼﯿ ﺰی ﺟ ﺰ زﯾﺒ ﺎﺋﯽ ﺟﻤ ﺎل وﺟ ﻮد ﻧﯿ ﺴﺖ وﻋ ﺸﻘﯽ ﺟ ﺰ ﻋ ﺸﻖ ﺑ ﮫ »ﺗ ﻦ« ﮐ ﮫ ھﻤ ﺎن‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬و زﯾﻦ ﭘﺲ ﺧﺪاﺳﺖ‪ .‬ﺗﻨﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ در ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻖ واﺣﺪه ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ‬ ‫و ﻓﻮق اﺿﺪادی و اﺑﻄﺎل ﻧﺎﭘﺬﯾﺮش را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ آن وﺟﻮد واﺣﺪی را ﮐﮫ ھﻢ ﻋﺎﺷﻖ اﺳ ﺖ و ھ ﻢ ﻣﻌ ﺸﻮق ‪.‬‬ ‫آن ﺧﻮدی را ﮐﮫ ﺧﺪاﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺟﻨﺒ ﮫ دﯾﮕ ﺮی از ھﻮﯾ ﺖ ذاﺗ ﯽ زن ﮐ ﮫ ﺣ ﻖ اوﺳ ﺖ ھﻤﺎﻧ ﺎ ﻃﺒ ﻊ »ﭘﺬﯾﺮﻧ ﺪه ﮔ ﯽ« ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬اﯾ ﻦ ﭘ ﺬﯾﺮش ﺷ ﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ وی از ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻣﺮد ﻃﺒﻌﺎً دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﯽ و دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﯽ‬ ‫را از راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ وﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺎراﻧﺪازی و ﺑﺎروری ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﮫ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﻮر ﻓﮑﺮی و اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‬ ‫ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ دﯾﮕﺮ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه‪ .‬اﯾﻦ ﻃﺒﻊ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﮔﯽ اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﻮاره ﻣﻌﻨﺎ و ﺟﻠﻮه ای از ﺟﺒﺮﭘﺬﯾﺮی را ھ ﻢ‬ ‫ﺑﺎ ﺧﻮد داراﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻇﻠﻢ ﭘﺬﯾﺮی و زورﭘﺬﯾﺮی ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود و ﮔﻮﺋﯽ زن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ ھ ﺮ‬ ‫ﮐﺎری ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﺗﻄﻤﯿﻊ ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺎری و ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻧﺎزﮐﺸﯽ ودﻟﺒﺮی از زن ﻣﯽ ﺗ ﻮان او را ﺑ ﮫ ھ ﺮ راه و‬ ‫روش و ﮐﺎری ﺳﻮق داد‪ .‬اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﺟﻠﻮه ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و درﺟﺎت ﻃﺒﻊ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﮔﯽ زن اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮش‬ ‫آن اﺳﺖ ﮐﮫ زن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺮد داراﺳﺖ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ درﺑﺎره ھﻤ ﮫ اﻣ ﻮر ﺧﯿ ﺮ و ﺷ ﺮ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﮫ زن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ دال ﺑﺮ ﺣ ﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧ ﺎص اوﺳ ﺖ ﺟﻠ ﻮه‬ ‫دﯾﮕﺮی از ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ‪ .‬اﯾﻦ وﺿﻊ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﺎده ﮔﯽ و ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺧﺎص او ھﻢ ﻧﻤﻮد وﻟﯽ‬ ‫ﻣ ﺸﺎﺑﮫ ﭼﻨ ﯿﻦ ﺣﻤ ﺎﻗﺘﯽ در ﻣ ﺮد ھ ﻢ وﺟ ﻮد دارد ﮐ ﮫ ﭼ ﮫ ﺑ ﺴﺎ ﺷ ﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳ ﺖ‪ .‬اﯾ ﻦ ﻇﺮﻓﯿ ﺖ ﻋﻈ ﯿﻢ و ﺣ ﺴﺎﺳﯿﺖ و‬ ‫ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی آﻧﮕﺎه ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﻣﻮر ﺣﻖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺟﻨﺒﮫ ﺧﯿﺮش ﭼﻨﺎن ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﺪرت ﻣﺮدی از ﭘﺲ آن ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫وﯾ ﮋه ﮔ ﯽ دﯾﮕ ﺮ زن واروﻧ ﮫ ﮐ ﺎری اوﺳ ﺖ‪ .‬ﻣ ﺜﻼً وﻗﺘ ﯽ زن ﭼﯿ ﺰی را ﻣﯿﺨﻮاھ ﺪ ﺑﻄ ﻮر ﺻ ﺮﯾﺢ و ﻣ ﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾ ﻦ‬ ‫ﺧﻮاھﺶ را ﺑﺮوز ﻧﻤﯽ دھﺪ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﮫ اﺻﻼً ھ ﻢ ﻣﯿﻠ ﯽ ﻧ ﺪارد‪ .‬زن ﻣﻈﮭ ﺮ »ﻧﻌ ﻞ واروﻧ ﮫ« زدن‬ ‫اﺳ ﺖ‪ .‬او در ﻣ ﻮارد ﻋﻤﯿ ﻖ و ﺑﻨﯿ ﺎدی و ﺑﻠﻨ ﺪ ﻣ ﺪت و ﺟ ﺪی زﻧ ﺪﮔﯿﺶ ھﻤ ﻮاره از ﻃﺮﯾ ﻖ ﻣﻌﮑ ﻮس ﺑ ﮫ ﺧﻮاﺳ ﺘﮫ‬ ‫ھﺎﯾﺶ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ھﻢ ﺻﺒﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺻﺒﺮ ﮔﺎه اﺳﻄﻮره ای و ﺣﯿﺮت آور اﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن ﻣ ﺴﺌﻠﮫ‬ ‫ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﯿﺪ ﻋﻈﯿﻢ زن ﻣﻌﺮوف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﮫ ﻣﺮد ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻤﺪ ﮐﮫ زﻧﺶ واﻗﻌﺎً ﭼﮫ‬ ‫ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﮫ و ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﺮده و ﭼﮫ در ﺳﺮ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ھﺮﮔ ﺰ ﻧﻤ ﯽ ﻓﮭﻤ ﺪ‪ .‬از اﯾ ﻦ ﻟﺤ ﺎظ زن ﻣﻮﺟ ﻮدی‬ ‫ﺑﻐﺎﯾﺖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮد را ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﭽﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﭼ ﮫ ﺑ ﺴﺎ ﺑ ﺎ او ﺑﺎزﯾﮭ ﺎ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬زن از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻣﺮد ﻟﺬّﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﮔﺎه ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑ ﺮد و ھ ﺮ ﭼﻨ ﺪ ﺑ ﺴﯿﺎر اﺗﻔ ﺎق ﻣ ﯽ‬ ‫اﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد زن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔ ﺎه ﺑ ﮫ دام ﮐﯿ ﺪ ﺧ ﻮدش ﻣ ﯽ اﻓﺘ ﺪ و رﺳ ﻮا ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد وﻟ ﯽ اﯾ ﻦ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻨﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮕﺎه ﻣﺮدش ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮﮔﺎه ھ ﻢ ﮐ ﮫ در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺷ ﻮھﺮش رﺳ ﻮا ﺷ ﻮد‬ ‫ﻓﺮار را ﺑﺮ ﻗﺮار ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬زن ﻓﻘﻂ در ﯾ ﮏ ﻣ ﻮرد ﺑ ﺴﯿﺎر ﺿ ﻌﯿﻒ و ﮐ ﻢ ﻇﺮﻓﯿ ﺖ و ﺑ ﯽ ﺻ ﺒﺮ اﺳ ﺖ و آن‬ ‫ھﻨﮕﺎم رﺳﻮا ﺷﺪن ﮐﯿﺪی از او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮھﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﮔﻮﺋﯽ اﯾﻦ ﮐﯿﺪ‪ ،‬ھﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی ھﻮﯾﺖ اوﺳﺖ و ﺣﻖ او‪.‬‬

‫*‬

‫ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ زور روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮑﺮش ﺑﮑﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ وﮐﯿﺪ ﻋﻈﯿﻢ و واروﻧﮫ ﮐﺎری زن در‬ ‫راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻻاﻗﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از ﺻﻔﺖ ﻣﺮد ﺳﺎﻻری و زور ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ‬ ‫آﻧﺠ ﺎﺋﯽ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ زور ﮐﻤﺘ ﺮ ﺣ ﻀﻮر دارد در زن ﻣﮑ ﺮ ﮐﻤﺘ ﺮی ﺑ ﺮوز ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و در ﻋ ﻮض اﻓ ﺴﺎر ﮔ ﺴﯿﺨﺘﮕﯽ‬ ‫ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺧﻮد زن ﻣﺒﺪل ﺑﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ زورﮔﻮ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾ ﺎ دﭼ ﺎر‬ ‫ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬وﻟﯽ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﯿﺪ زﻧﺎﻧﮫ و وراوﻧﮫ ﮐﺎری وی دﻟﺒﺮی اﺳﺖ درﺣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺑﺮای‬ ‫رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮﯾﺶ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺗﻮان در ھﻤﮫ ﺟﺎ دﯾﺪ ﮐﮫ ﻋﺸﻮه ﮔﺮی و ﻣﮑ ﺎره ﮔ ﯽ ﯾﮑﺠ ﺎ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮأم اﺳﺖ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺻﻔﺘﯽ از زن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﺰد اﺧﻼق و دﯾﻦ ﻣﻄﺮود اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در ﻧﺰد‬ ‫ھﺮ ﻣﺮدی ﮐﮫ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﮔﯽ ﺧﻮد را درک ﮐﻨﺪ ﻣﻨﻔﻮر ﻣﯽ آﯾﺪ زﯾﺮا در ﻗﻠﺪری ﺧﻮد ﺣﻤﺎﻗﺖ را واﺿﺢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ‬ ‫واﯾﻦ دﯾﺪﻧﯽ دردﻧﺎک اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮد ﺧﻮد را ﻣﻈﮭﺮ ﻋﻘﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ و زن را اﺣﻤﻖ ﻣ ﯽ ﭘﻨ ﺪارد‪ .‬ﭘ ﺲ اﯾ ﻦ‬

‫‪١٩‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺣﻖ ﻣﺮد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺧﻮد ﺑﯿ ﺪار ﺷ ﻮد ھ ﺮ ﭼﻨ ﺪ ﺑﻨ ﺪرت ﺑﯿ ﺪار ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ و ﯾ ﺎ ﺧﯿﻠ ﯽ دﯾ ﺮ‪ .‬ﻣﮑ ﺮ زن ﺣ ﻖ‬ ‫ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺮد اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ زن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻃﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﺮ و زﯾﺮﮐﺘﺮ از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدان اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫زن ﻣﺤﺘﺎج ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﺮد اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﻋﺸﻮه آﮔﺎه و ﻏﺮﯾﺰی ﺧﻮد ﻣﺮدی را ﺑﮫ ﺧ ﻮد راه ﻣ ﯽ دھ ﺪ و او را در‬ ‫دورن ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬ﺑﺎزی ﮔﺮی ﯾﺎ ھﻮس ﺑﺎزی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از وﯾﮋه ﮔﯽ ذاﺗﯽ زن اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎزی ﺑﺎ روح ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻘﻮل ﻣﻌﺮوف آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﯽ زﻧﺪ‬ ‫و ﺑﺎ ﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ‪ .‬زن از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮدان را ھﻮاﺧﻮاه ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﮭﺎ را ﭘﺲ ﺑﺰﻧﺪ ﻟﺬﺗﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده‬ ‫و ذاﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد ‪.‬اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻄﺮز ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮی در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ ﺗﺎ دم ﻣﺮگ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻣﺤﻮری ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫اﺑﺰار اﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺮد ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎن ﮐﻨﺪن و ﺗﺰﮐﯿﮫ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و ﺑﺮای زن ﺳﺮاﺳﺮ ﻟ ﺬت واﻓﺘﺨ ﺎر اﺳ ﺖ‬ ‫ھﻤﺎن راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮای زن ارﺿﺎ و ارﮔﺎزم ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮏ ھﺪف ﺛﺎﻧﻮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺮد ھﺪف اوﻟﯿﮫ اﺳﺖ‪ .‬آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺮای زن ھﺪف اﺻﻠﯽ در راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ارﺿﺎی رواﻧ ﯽ ﺣﺎﺻ ﻞ‬ ‫از اﯾﻦ ﺑﺎزی اﺳﺖ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮد را ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﺪت در ﯾﻮزه ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺪرت را در آن ﻟﺤﻈﺎت دارد ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ‬ ‫وی ھﺮ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ و او را ﻧﻔﯽ و ﭘﻮچ ﺳﺎزد و دﺳﺖ آﺧﺮ ارﺿ ﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ و ﯾ ﺎ ﻧﻨﻤﺎﯾ ﺪ‪ .‬در اﯾ ﻦ ﺑ ﺎزی ﻧ ﻮﻋﯽ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎم از زورﮔﻮﺋﯽ و ﻣﺮد ﺳﺎﻻری ھﻢ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ﺣﻀﻮر دارد ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺣﻖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫وﻟ ﯽ ﻣ ﺴﺌﻠﮫ واﻗﻌ ﯽ دﯾﮕ ﺮ اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣﻌﻤ ﻮﻻً زن از ﻣ ﺮد ﺧﺮدﻣﻨ ﺪ و زﯾ ﺮک و ﻣﺘﮑ ﯽ ﺑ ﮫ ﻧﻔ ﺲ ﮐ ﮫ ﺧ ﻮد را‬ ‫ﺑﺎزﯾﭽﮫ ﻣﮑﺮ و ھﻮس ھﺎی زن ﮐﻨﺪ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی را ﻣﻤﮑﻦ اﺳ ﺖ ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان ﻣﻌ ﺸﻮﻗﮫ ﺑ ﺮای‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﻤﺴﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻً زن از ﻣﺮدی ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ وی زور ﻧﮕﻮﯾ ﺪ‬ ‫اراده اش را ﺑﮫ او اﻟﻘﺎء ﻧﮑﻨﺪ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و او را ﻣﺮدی اﯾﺪه آل ﺑ ﺮای زﻧ ﺪﮔﯽ ﻧﻤ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ‪ .‬زن از ﻣ ﺮدی‬ ‫ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧ ﻮد را ﺑ ﮫ زﻧ ﺶ ﺗﺤﻤﯿ ﻞ ﮐﻨ ﺪ و زن را ﻓﻘ ﻂ در‬ ‫اﻣ ﻮر ﺟﺰﺋ ﯽ آزاد ﺑﮕ ﺬارد‪ .‬آزادﯾﺨ ﻮاھﯽ زﻧﺎﻧ ﮫ ﻣﻌﻤ ﻮﻻً آزادﯾﺨ ﻮاھﯽ در اﻣ ﻮر ﺟﺰﺋ ﯽ اﺳ ﺖ ‪ :‬ﻧ ﻮع ﺧ ﻮردن و‬ ‫ﭘﻮﺷﯿﺪن و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدن و ﺧﻮاﺑﯿﺪن و دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﻨﺰل و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ‪ .‬زن در روزﻣﺮه ﮔﯽ زﻧ ﺪﮔﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ آﻧﭽ ﮫ‬ ‫ھ ﻢ ﮐ ﮫ آرﻣ ﺎن و اﯾ ﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻓﻠ ﺴﻔﮫ و ﻣ ﺬھﺐ ﻧ ﺎم دارد ﺑ ﺮای زن ﻓﻘ ﻂ در ﺣ ﺪ ﻣ ﺼﺮف روزﻣ ﺮه ﮐ ﮫ ارزﺷ ﯽ‬ ‫ﻣﻤﮑ ﻦ اﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ و ارزش آن ھﺮﮔ ﺰ ﻓﺮاﺗ ﺮ از ﻣ ﺪﻟﺒﺎس وﭼﺎﺷ ﻨﯽ ﻏ ﺬا ﻧﻤ ﯽ رود‪ .‬ﺣ ﻖ روزﻣ ﺮه ﮔ ﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درک ﺷﻮد زﯾﺮا از اﺳﺎس ﺣﻘﻮق زﻧﺎﻧﮫ اﺳﺖ‪ .‬روزﻣﺮه ﮔﯽ ھﻤ ﺎن ﺟﺮﯾ ﺎﻧﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣﮭ ﺪ ﺣﯿ ﺎت واﻗﻌ ﯽ‬ ‫ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺜ ﻞ ﻧﻔ ﺲ ﮐ ﺸﯿﺪن ھ ﺮ ﭼﻨ ﺪ ﺳ ﮭﻞ و ﻣﻤﺘﻨ ﻊ اﺳ ﺖ وﻟ ﯽ راز ﺑﻘﺎﺳ ﺖ‪ .‬ﻓﻠ ﺴﻔﮫ روزﻣ ﺮه ﮔ ﯽ ﻣﺜ ﻞ‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﮫ آب و ھﻮا اﺳﺖ و زن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﮫ ای ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ھﯿﭻ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ﺗ ﺪوﯾﻦ‬ ‫ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋن ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و ﻗﺤﻄﯽ آب رخ ﻧﻤﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﻓﻠﺴﻔﮫ ای ﺑﺪرد ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد‬ ‫ﺟﺰ ﻓﻠﺴﻔﮫ آب و ھﻮا‪ .‬وﻓﻠﺴﻔﮫ آب و ھﻮا زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ھﻤﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ھﺎﺳﺖ‪ .‬زن زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ھﻤﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ھ ﺎی ﻣﺮداﻧ ﮫ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻖ زن زﯾﺮ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ ﺣﺘﯽ از ﺣﻘﻮق دﯾﻨﯽ ھﻢ ﺑﺮﺗﺮ و واﺟ ﺐ ﺗ ﺮ و ﺣﯿ ﺎﺗﯽ ﺗ ﺮ اﺳ ﺖ‪ .‬زن‬ ‫ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ھﺮ ﻓﻠﺴﻔﮫ ای اﺳﺖ زﯾﺮا ﺧﻮدش ﻓﻠﺴﻔﮫ ھﻤﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ھﺎﺳﺖ و ﻋﻠﺖ اﻟﻌﻠﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ زن ﺑﺮ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد اﺳﺘﻮار اﺳﺖ وھﯿﭻ ﻣﺮدی ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﻧﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ ﺣﻘﻮﻗﺶ را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫زن در ھﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و دوراﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﺶ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﺑﺴﯿﺎر ﺑﮭﺘﺮ و ﺑﺮ ﺣﻖ ﺗﺮ وﻋﺰﯾﺰﺗﺮ از ﻣﺮد ﺑﮫ ﺣﻘﻮﻗﺶ ﻣ ﯽ‬ ‫رﺳﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿ ﺰ ﺣ ﻖ وﯾ ﮋه زن اﺳ ﺖ ﺑﺨ ﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑ ﮫ ﺑ ﺎر دﻧﯿ ﺎی ﻣ ﺮد را ﺑ ﺮ دوش ﻣ ﯽ ﮐ ﺸﺪ و ﻣ ﺮد ﻋﻤﻮﻣ ﺎً ﻓﻘ ﻂ‬ ‫ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑ ﺎر دﻧﯿ ﺎی زن را ﺣﻤ ﻞ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و زن ھ ﻢ ﻋﻤﻮﻣ ﺎً ﺑ ﮫ روی او ﻧﻤ ﯽ آورد‪ .‬زن ﺑ ﺴﯿﺎر ﻋﺎﻗ ﻞ‬ ‫اﺳﺖ ﻟﺬا ﮐﻤﺘﺮ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻣﺮد ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﮫ اﺣﻤﻖ و ﻣﺪﻋﯽ و ﺑﯽ ﻋﻤﻞ و ﺑ ﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘ ﺶ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دروﻏ ﯿﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ھﺮﮔ ﺰ زﯾ ﺮ ﺑ ﺎرش‬ ‫ﻧﻤﯽ رود و زور ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ زن ھﻢ ﺑﺎ وی ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ وی ﻣﮑﺮ ﻣ ﯽ ورزد و از زﺟ ﺮ و داﻧ ﺶ ﺧﺎﺻ ﮫ در‬ ‫رﺧﺘﺨﻮاب اﺑﺎﺋﯽ ﻧﺪارد‪ .‬اﯾﻦ زﺟﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد از ﺟﺎﻧﺐ زن اﺳﺎﺳﺎً ﻏﺮﯾﺰی و ﻟﺬا ﺣ ﻖ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﮔ ﺎه ﺑ ﮫ ﻋﻤ ﺪ ھ ﻢ‬ ‫آﻣﯿﺨﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ آﻧﮭﻢ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺮد‪ .‬وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺮد ﻣﻮﺟﺐ اﺑﻄﺎل ﺣﻖ زن ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬و آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣ ﺴﺌﻠﮫ »ﺗﻘ ﺴﯿﻢ ﮐ ﺎر« ﺑ ﯿﻦ زن وﻣ ﺮد در ﺣ ﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧ ﮫ و ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎزی و ﻧﻤﺎﯾ ﺸﯽ ﻣ ﺴﺘﮭﻠﮏ ﮐﻨﻨ ﺪه و‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻐ ﺎﺗﯽ – ﺳﯿﺎﺳ ﯽ ﺑ ﯿﺶ ﻧﺒ ﻮده اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﻣ ﺮوزه ﺧﺎﺻ ﮫ ﺗﻤ ﺪن ﻏﺮﺑ ﯽ ﺳ ﺮدﻣﺪار آن اﺳ ﺖ‪ .‬زن ﺑﻌﻨ ﻮان ﯾ ﮏ‬ ‫داﻧﺸﻤﻨﺪ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ھﻢ اﺻﻞ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ھﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ :‬ﻣﮑﺮ ‪ ،‬دﻟﺒﺮی‪،‬‬ ‫ﻋﺸﻮه‪ ،‬ﻗﮭﺮ و ﺣﻤﻞ ﺑﺎر روزﻣﺮه ﮔﯽ و ﭘﺬﯾﺮش و ﺧﺮده ﮐﺎری و آراﯾﺶ وﺳﺮھﻢ ﺑﻨﺪی و اﯾﺠ ﺎد اﺗﺤ ﺎدی ﻟﻔﻈ ﯽ‬ ‫وﺗﺄﺗﺮی‪ .‬زن ھﺮﮔﺰ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻣ ﺴﺨﺮه و ﻣﻠﻌﺒ ﮫ و ﺑ ﯽ ھﻮﯾ ﺖ در دﺳ ﺖ ﻣ ﺮد ﻧﺒ ﻮده اﺳ ﺖ‪ .‬زن ﺣﺘ ﯽ ﯾ ﮏ ﻏ ﺬای‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ھﻢ اﺑﺪاع ﻧﮑﺮده اﺳﺖ‪ .‬ھﻤﮫ ﻣﮑﺎﺷﺎﻓﺎت ﻣﺎدام ﮐﻮری از آن ﺷﻮھﺮش ﺑﻮد و ھﻤﮫ ﺣﺮﻓﮭﺎی ﺳﯿﻤﻮن دوﺑﻮار‬

‫‪٢٠‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫از آن ﺳﺎرﺗﺮ ﺑﻮد‪ .‬زن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻟﺤﺎظ ھﻤﺎن ﺿﻌﯿﻔﮫ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻗﺪرﺗﺶ در اﯾ ﻦ ﺿ ﻌﻒ او در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻣ ﺮد اﺳ ﺖ‬ ‫‪.‬ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﺮد درﯾﻮزه اوﺳﺖ او ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮف ﺑﯿﮭ ﻮده ای اﺳ ﺖ‪ .‬زن ﺑﺎﯾ ﺪ ﺧ ﻮد را‬ ‫ﻣﻨﮭﺎی ﻣﺮد ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ وﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﻮدش ﻣﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ‪ .‬زﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﺮدی ﺑﮫ ﻣﺮدی ﻣﯽ رود ھﺮﮔﺰ ﻣﺠﺎل ﮐﺸﻒ‬ ‫و ﻓﮭﻢ ﻗﻮه ھﺎی ﻧﮭﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣ ﺎل زن در دوران ﭘﯿ ﺮی اش ﺧ ﻮاه ﻧ ﺎﺧﻮاه ﺑﺨ ﻮدش‬ ‫واﻧﮭﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد وﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻓﮭﻢ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﯽ زن از ﮐﻤﯿﺎﺑﺘﺮﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫اﮔ ﺮ از ﺟﻤﻠ ﮫ وﯾ ﮋه ﮔﯿﮭ ﺎی ﺣ ﻖ ھﻤﺎﻧ ﺎ ﺟ ﺎوداﻧﮕﯽ اﺳ ﺖ ﭘ ﺲ ﺣ ﻖ آن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﻧ ﺴﺎن ﺑ ﺎ ﻣ ﺮﮔﺶ ھ ﻢ ﺑ ﺎ ﺧ ﻮد‬ ‫داراﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﻔﯿﻨﮫ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ای را‬ ‫رھﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﺣﻖ ﺗﺮ از زن ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬و زن ﻧﯿﺰ ﺑﻮاﺳﻄﮫ آﻧﮑﮫ ھﺮ ﻣﺮدی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﯾﭽﮫ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﺣﻖ ﺗﺮ‬ ‫از ﻣﺮد ﻧﯿﺴﺖ وﻧﯿﺰ ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﭽﮫ ﻣﯽ زاﯾﺪ‪ .‬ﺣﻖ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ‪ ،‬ﺧﯿ ﺮ وﺷ ﺮ‪ ،‬ﻧ ﺮ و ﻣ ﺎده ‪،‬‬ ‫ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت و ﺑﻮد وﻧﺒﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻧﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣ ﻖ ﺧ ﻮد ﻧﺰدﯾ ﮏ اﺳ ﺖ ھﻤ ﮫ ﺷ ﺮاﯾﻂ و‬ ‫ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﺪارد‪ .‬آﻧﮑﮫ ھﺮﭼﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و روﺷ ﻦ‬ ‫ﺗﺮ ﻧﯿﺘﯽ را در ھﺴﺘﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﺴﺘﯽ را از ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ و او ﺑﺮﺣﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ‬ ‫و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮ در از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻖ اﺳﺖ و در ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن ﻓﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺣﻖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ‬ ‫ﺣ ﻖ در ھ ﺮ اﻣ ﺮ ﺟﺰﺋ ﯽ و ﮐﻠ ﯽ ﺣ ﻀﻮر دارد و ﻣ ﺎ ﺑﺎﯾ ﺴﺘﯽ ﺧ ﻮد را ﺑ ﮫ آن ﻧﺰدﯾ ﮏ ﮐﻨ ﯿﻢ و ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ ﻣﻌﺮﻓ ﺖ و‬ ‫ﺗﺼﺪﯾﻖ ‪ ،‬ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺣﻖ در آﻧﺠﺎ و آﻧﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﮫ وﺟﻮد دارد وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬

‫*‬

‫واﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺧﻮد زن ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺣﻖ ﺟﺎوداﻧﮫ وﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﻣ ﯽ داﻧ ﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿّ ﺖ ﺗﻤ ﺎم اﺳ ﺖ ﺗ ﺎ ﻣﺮﺣﻠ ﮫ‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﺶ در دل و ﺟﺎن و اﻧﺪﯾﺸﮫ و اﻋﺼﺎب و ﺗﻦ ﯾﮏ ﻣﺮد‪ .‬و اﯾﻦ ھ ﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐ ﺰی ھﻮﯾ ﺖ زﻧﺎﻧ ﮫ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ھﻤ ﮫ‬ ‫ﺧ ﻮاص زﻧﺎﻧ ﮫ را ﻣﺘﺠﻠ ﯽ ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد اﻋ ﻢ از ﺧﯿ ﺮ وﺷ ﺮش‪ .‬اﮔ ﺮ زﻧ ﯽ ﭼﻨ ﯿﻦ ﻣ ﺮدی ﭘﯿ ﺪا ﮐﻨ ﺪ ﮐ ﮫ او را ﺑ ﺎ ﺗﻤ ﺎم‬ ‫وﺟﻮدش ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ وﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ وھﻤﮫ ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اش در ﭼﺸﻢ و دل آن ﻣﺮد زﯾﺒﺎ و ﮐﺎﻣﻞ آﯾﺪ ﺧﻮد‬ ‫را ﺗﻤﺎﻣﺂً ﻓﺪاﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﺮدی زﻧﯽ را ﺧﺪای ﺧ ﻮد ﮐﻨ ﺪ آن زن ھ ﻢ ﺧ ﻮد را ﻓ ﺪای او ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬و اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ‬ ‫ﺣﻖ زن اﺳﺖ و ھﻤﮫ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ذاﺗﯽ و اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ زن ﺑﻄﻮر آﮔﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺮ ذات ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ و ﺑﺮ ﺳﻤﺖ‬ ‫آن و ﺑﺮ ﻣﺤﻮر آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ ﺣﻖ در ذات اﻧﺴﺎن در ﻋﺮﺻﮫ ﻓﻨﺎ ﺷﺪن اﺳﺖ ﮐﮫ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺲ‬ ‫اﯾﻦ ﺣﻖ زن ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻓﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﺶ آﺷ ﮑﺎر ﺷ ﻮد و ﺑ ﮫ ﺣﻘ ﺶ ﺑﺮﺳ ﺪ و ﺷ ﺮاﯾﻂ و‬ ‫اﻣﮑﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻇﮭﻮر و وﺻﺎﻟﯽ ﺑﺮای زن ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ در ﻧﺰد ﯾﮏ ﻣﺮد‪.‬‬

‫*‬

‫زن ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﺒﻮب واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬وﻟﯽ ﻣﺮد ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷ ﻖ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﻣﺤﺒ ﻮب واﻗ ﻊ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ در زن ﻣﻌﺸﻮﻗﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣ ﺮ ذات اﺳ ﺖ و در ﻣ ﺮد ھ ﻢ ﻋﺎﺷ ﻘﯿﺖ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﻣ ﺮ ذات اوﺳ ﺖ ‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻨ ﯽ ﻋﺎﺷ ﻖ ﺷ ﺪن ﺑ ﺮای زن ﯾ ﮏ اﻣ ﺮ ﺛ ﺎﻧﻮی وﻣ ﺸﺮوط اﺳ ﺖ و ﻣﻌ ﺸﻮق واﻗ ﻊ ﺷ ﺪن ﻣ ﺮد‪ ،‬اﻣ ﺮی ﻣ ﺸﺮوط و‬ ‫ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺸﻮﻗﯿﺖ در زن در ﺣﮑﻢ زﯾﺮﺑﻨﺎﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﺷ ﺪﻧﺶ اﻣ ﺮی روﺑﻨ ﺎﯾﯽ و ﻧﯿ ﺰ ﮔ ﺬرا‪ .‬و در‬ ‫ﻣﺮد اﯾﻦ وﺿ ﻌﯿﺖ درﺳ ﺖ ﻣﻌﮑ ﻮس اﺳ ﺖ‪ .‬ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ زن ﻋﺎﺷ ﻖ ﺑ ﺮ ھ ﺮ ﮐ ﺴﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ‬ ‫ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ زن در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮﻗﯿﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻋﺎﺷ ﻖ ﺑ ﺮ ﻋ ﺸﻖ ﻣ ﺮد ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﻧﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮﻣﺮد‪ .‬ﭘﺲ زن ﻋﺎﺷﻖ ﺑﮫ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ واﻟﺒﺘﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﮫ زن را ﻣﺘﻮﺟﮫ‬ ‫ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ وﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد‪ .‬وﻟ ﯽ ﻣ ﺮد ﻋﺎﺷ ﻖ ﺑ ﺮ ﺟﻤ ﺎل زن ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و در واﻗﻌ ﮫ ﻋ ﺸﻖ دارای‬ ‫ھﯿﭻ ﺷﺮﻃﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زن از وی ﻧﻔﺮت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و اﻟﺒﺘﮫ ﭼﮫ‬ ‫ﺑﺴﺎ زن ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮدن ﺑﮫ ﻣﺮدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﺜﺎرھﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را ﺑ ﺮ ﺧ ﻮد ﻋﺎﺷ ﻖ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬ﮐ ﮫ‬ ‫در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺟﮭﺎدی ﺑﺮای ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ دارای ﺣﻖ و ارزش ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺮای ﻣﺤﺒﻮب‬ ‫واﻗﻊ ﺷﺪن ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻨﺪرت ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼﺷ ﯽ از ﺟﺎﻧ ﺐ زن ﺻ ﻮرت ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد‪ .‬اﯾ ﻦ ﻧ ﻮع زن ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪن ﺟﮭ ﺎد و اﯾﺜ ﺎر ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﻣﻌﻤ ﻮﻻً ﻣ ﺪﻟﯽ از ﺷﺨ ﺼﯿﺖ و ﺟﻤ ﺎل اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑﻄ ﻮر ﻏﺮﯾ ﺰی ﮐﻤﺘ ﺮ‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺮدان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺎن از وﯾﮋه ﮔﯽ و ﺣﻖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎﻇﯽ ﺣﻘ ﯽ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﻻاﻗﻞ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺪون زﺣﻤﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺎزﯾﭽﮫ ﺷ ﺪه و از دﺳ ﺖ‬ ‫ﻣﯽ رود‪ .‬در اﯾﻦ زن ﻣﮑﺮ و ﮐﯿﺪ زﻧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻔﺖ واروﻧﮫ ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺮ و ﺳﺎده ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا‬ ‫ﺻﻔﺖ واروﻧﮫ ﮐﺎری در زن ﻣﺤﺼﻮل دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﺗﮑﺒ ﺮ و ﻏ ﺮور و اﻓﮑ ﺎر از ﯾ ﮏ ﻃ ﺮف و ﻋﻄ ﺶ ﻣﺤﺒ ﻮب‬ ‫واﻗﻊ ﺷﺪن از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻤﺎن دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻧﺎز وﻏﻤﺰه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ زن از ﯾﮏ‬ ‫ﻃﺮف ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ ﻣﺮد ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺗﻮﺟﮫ و ﻣﺤﺒﺖ او ﻧﺪارد واز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﺗﻮﺟ ﮫ و ﻣﺤﺒ ﺘﺶ را ﺟﻠ ﺐ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬و اﻣ ﺎ از ﻃﺮﻓ ﯽ دﯾﮕ ﺮ ﻏ ﺮور و ﻏﻤ ﺰه زن ﺑ ﮫ ﺣ ﺴﺎب ﻣﺘﺎﻧ ﺖ و ﻋﻔ ﺖ و ﺣﯿ ﺎی‬ ‫اوﺳﺖ‪ .‬و ﻋﻤﻼً ﻧﯿﺰ او را از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻣﺼﻮن ﻣﯽ دارد‪ .‬ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣ ﯽ ﺑﯿﻨ ﯿﻢ ﮐ ﮫ در ھ ﺮ ﺻ ﻔﺖ ﺑ ﺪی‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺣﻘﯽ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪٢١‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫*‬

‫وﻧﮭﺎﯾﺘﺎً درﺑﺎره ﻋﺸﻖ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺣﻖ ﻋﺸﻖ در ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎرز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺟﺪاﺋﯽ و ﻓﺮاق‬ ‫و ﺷﮑﺴﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬واﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺧﺪا ﺷ ﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﺗ ﺼﺪﯾﻖ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ ،‬ﺧﺪا ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻖ ھﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ‪ .‬و اﮔ ﺮ ﺧ ﺪا ﮐ ﮫ ﺟﺒ ﺮاً از ﭘ ﺲ ھ ﺮ ﻋ ﺸﻘﯽ ﺷ ﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﺗ ﺼﺪﯾﻖ‬ ‫ﻧﮕﺮدد ﺣﻖ ﻋﺸﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ‪،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﻓﻨﺎ و ﺣﻖ ﺧﺪا ﺷﺪن‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ‪.‬‬ ‫و ﮐﻼً در ھﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﮫ و راﺑﻄﮫ ای ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻋﺸﻖ زن و ﻣﺮد ﺣﻖ و ﺧﺪا ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی زﯾﺒﺎﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻮ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﺗﻮ را ﺟﺬب ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺟﺎذﺑﮫ ﻓﻨ ﺎ ﺑ ﺮای ﺗﻮﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﻨﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﺟﺰ ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻧﺒﯿﻨﯽ‪ .‬اﯾﻦ ﺧ ﺪا در ﻣﺮﺣﻠ ﮫ ﻧﺨ ﺴﺖ ﺑ ﺴﯿﺎر‬ ‫ھﻮﻟﻨﺎک و درد آور و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ زﺷﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟ ﯽ اﮔ ﺮ ﺗ ﺼﺪﯾﻖ ﮔ ﺮدد ﺑﺘ ﺪرﯾﺞ زﯾﺒ ﺎﺋﯽ ﺑﺮﺗ ﺮی ﺑ ﮫ ﺗ ﻮ ﻣ ﯽ‬ ‫رﺳﺎﻧﺪ آن زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐ ﮫ در زﻣ ﺎن ﺗﺒ ﺎه ﺷ ﻮﻧﺪه وﺗﺒ ﺎه ﮐﻨﻨ ﺪه ﻧﯿ ﺴﺖ‪ .‬زن ذاﺗ ﺂً ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ زﯾﺒ ﺎﺋﯽ و ﺟﺎذﺑ ﮫ ﻓﻨ ﺎﺋﯽ اش‬ ‫رﺳﺎﻟﺖ دارد ﺗﺎ ﻣﺮد را ﺑﺎ ﺧﺪا روﺑﺮو ﮐﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻔﯽ ﻣﺮد و ﺣﺘﯽ ﻧﻔﯽ ﺧﻮدش‪.‬‬

‫*‬

‫آن ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﮫ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ درک وﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺗﻔﻨﻨﯽ و ﻣﯿﺮا ﺑ ﯿﺶ ﻧﯿ ﺴﺖ و در واﻗ ﻊ ﺧ ﺪا‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ اﯾﺪه ﺧﺪاﺳﺖ‪ .‬ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺮد در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ زن ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﺪای اﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ واﯾﺪه ﺧﺪا‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا در دل اﺳ ﺖ‪ .‬و اﯾ ﻦ ﺳ ﺨﻦ ﻧﯿﭽ ﮫ درﺳ ﺖ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ »اﮔ ﺮ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ھﻤ ﺎن زن ﺑﺎﺷ ﺪ ﭘ ﺲ‬ ‫ﻓﻼﺳ ﻔﮫ ﺑ ﺎ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧ ﮫ اﻧ ﺪ‪ «.‬زﯾ ﺮا زن ﺣﺘ ﯽ ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان اﯾ ﺪه و ﯾ ﮏ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ﮐﻤﺘ ﺮ از ھ ﺮ اﯾ ﺪه و‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﯽ درﺑ ﺎره زن ﭘﺪﯾ ﺪ ﻧﯿﺎﻣ ﺪه اﺳ ﺖ و‬ ‫ﺧﻮد ﻧﯿﭽﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ﻓﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐ ﮫ ﺟ ﺪاً درﺑ ﺎره زن اﻧﺪﯾ ﺸﯿﺪه اﺳ ﺖ وھ ﯿﭻ اﺛ ﺮی از وی‬ ‫ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ای درﺑﺎره زن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻧﯿﭽﮫ ﻣﺮداﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻠ ﺴﻔﮫ ھﺎﺳ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ ﻃﺒﯿﻌ ﯽ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﮫ ھﺎ و واﻗﻊ ﻧﮕﺮاﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻮد – ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ﺗ ﺮﯾﻦ ﻓﻠ ﺴﻔﮫ ھ ﺎ‪ .‬زﯾ ﺮا ﻧﯿﭽ ﮫ ﻣﺜ ﻞ ھﻤ ﮫ ﻓﻼﺳ ﻔﮫ ﯾ ﮏ‬ ‫ﻣﺮد ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮد درک ﻣﯽ ﮐﺮد ﭘﺲ ﻣﺤﺘﺎج ﺷ ﻨﺎﺧﺖ زن ﺑ ﻮد‪ .‬زﯾ ﺮا اﮔ ﺮ ﻓﻠ ﺴﻔﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻄﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ واﺟﺐ ﺗﺮ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻧﯿ ﺴﺖ و اﮔ ﺮ ﻣ ﺮد ﺑ ﮫ ھ ﯿﭻ ﭼﯿ ﺰ‬ ‫ﻣﺤﺘﺎج ﺗﺮ از زن ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺷ ﻨﺎﺧﺖ زن ﺑ ﺮای ﯾ ﮏ ﻓﯿﻠ ﺴﻮف واﺟ ﺐ ﺗ ﺮﯾﻦ و ﻃﺒﯿﻌ ﯽ ﺗ ﺮﯾﻦ و رﺋﺎﻟﯿ ﺴﺘﯽ ﺗ ﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزھﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮫ اﺑﺰار ﺗﻔﻨﻦ و ﻓﺮﯾﺐ‪.‬‬

‫*‬

‫زن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺮد ﺟﺪّی و ﻣﺘﻔﮑﺮ ذاﺗﯽ ﺗﺮ و واﻗﻊ ﻧﮕﺮاﻧﮫ ﺗﺮ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮ و ﺟﺪی ﺗﺮ از ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و‬ ‫ﮐﯿﮭﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺮ ﺑﺮآورده از زن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳ ﺖ‪ .‬و ﺑ ﮫ‬ ‫ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻤﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ زن ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻋﻠﯿﻞ و ذﻟﯿ ﻞ و اﺑﻠ ﮫ و ﻣ ﺴﺨﺮه ﺑﻮدﻧ ﺪ و ﺑ ﺴﯿﺎری از آﻧ ﺎن‬ ‫ﺣﺘﯽ ﺷﮭﺎﻣﺖ ازدواج ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ از ﻣﺮدان ﻋﺎدی ھﻢ ﺧﺎم ﺗﺮ وﻧﺎداﻧﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺬا از ھﺮ ﻟﺤ ﺎظ‬ ‫دﯾﮕﺮی ھﻢ واﻗﻌﺎً ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﺎﻟﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬و ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ و ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺣﺎﺻﻞ از اﻓﮑﺎر اﯾﻦ‬ ‫ﻓﻼﺳ ﻔﮫ ﻣﺤ ﺼﻮل ﺟﮭﻠ ﺸﺎن درﺑ ﺎره زن اﺳ ﺖ و ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً ﻣﺤ ﺼﻮل ﺟﮭ ﻞ ﮐﻠ ﯽ آﻧﮭ ﺎ درﺑ ﺎره زﻧ ﺪﮔﯽ و اﻧ ﺴﺎن و‬ ‫واﻗﻌﯿﺘﮭﺎی ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮی اﺳﺖ‪ .‬و اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻮری اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺮﯾ ﺎن ﻓﻠ ﺴﻔﯽ ﻏ ﺮب اﺳ ﺖ اﯾ ﻦ ﺗﻤ ﺪن‬ ‫ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﻣﻨﮑﺮ و ﺟﺎھﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ زن اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻣﺴﺨﺮه زن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻣﮕﺮ ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ھﺪف ذاﺗﯽ و ﻣﺤﻮری و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و اول و آﺧﺮ ﻓﻠ ﺴﻔﮫ ﭼﯿ ﺰی ﺟ ﺰ ﺷ ﻨﺎﺧﺖ وﺟ ﻮد ﻧﺒ ﻮده اﺳ ﺖ و‬ ‫آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﺪران ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻓﻼﺳﻔﮫ اﺻﻮل ﮔﺮا ھﻤﭽﻮن اﻓﻼﻃﻮن و ﻓﻠﻮﻃﯿﻦ و اﮐﯿﻨﺎس و دﮐﺎرت‬ ‫و ﮐﺎﻧﺖ و ھﮕﻞ و ھﺎﯾﺪﮔﺮ و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ وﻧﯿﺰ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺑﻮﻋﻠﯽ و ﻣﻼﺻﺪرا و ﺳﮭﺮوردی‪ .‬اﮔ ﺮ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺻﻼً ھﺮ ﻓﮑﺮ ﺟﺪی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درﺑﺎره ﻣﺎھﯿﺖ و ﻣﻌﻨﺎ و واﻗﻌﮫ وﺟﻮد ﺑﯿﻨﺪﯾ ﺸﺪ و‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮی ﺟﺪی و رﯾﺸﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ »ﺗﮑﻔﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد و ﻧﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻮرﮐﻮراﻧﮫ ذھﻦ و ﺗ ﻮھﻢ‬ ‫و ﺧﯿﺎل ﺑﺎزی و آرزو ﭘﺮوری‪ ،‬و ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از وﺟﻮد ھﻤ ﺎن واﻗﻌﯿ ﺖ ﻣ ﺎدی و ﻣﺤ ﺴﻮس اﺳ ﺖ و ﻧﯿ ﺰ اﮔ ﺮ‬ ‫ﻣﮭﻤﺘ ﺮﯾﻦ وﺟ ﻮد ﺑ ﺮای اﻧ ﺴﺎن ﺧ ﻮد وﺟ ﻮد ﺧ ﻮدش ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﻧﯿﺎزھ ﺎ و دردھ ﺎ و ﺧﻮﺷ ﯽ ھ ﺎﯾﺶ وﻧ ﮫ آرﻣ ﺎن‬ ‫ﭘﺮوری ھﺒﺮوﺗﯽ‪ ،‬ﭘﺲ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺪی ﺗﺮ و ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از زن ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮش ﻧﺪارد زﯾﺮا‬ ‫از زن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻮاﺳﻄﮫ زن ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺪون زن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد‪ .‬و ﻧﯿﺎزش ﺑﮫ زن اﺷ ﺪ‬ ‫ﻧﯿﺎزھﺎ و ﻣﺤﻮر ھﻤﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ اوﺳﺖ و اﺳﺎس ھﻤﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی وﻋﺎﻃﻔﯽ زﻧﺪﮔﯿﺶ‪.‬‬ ‫و ﮔﻮﺋﯽ زن ھﻤ ﺎن روح و دل ﺟ ﺪا ﺷ ﺪه از ﺗ ﻨﺶ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬ﭘ ﺲ زن ﺷﻨﺎﺳ ﯽ ﺳ ﺮآﻏﺎز و ﻣﺤ ﻮر و ذات وﺟ ﻮد‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ و ﻃﺒﯿﻌ ﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ و رﯾﺎﺿ ﯿﺎت و ﺳﯿﺎﺳ ﺖ و ﻓ ﻦ و ﻧﺠ ﻮم و‬ ‫اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ‪ .‬اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﻠﺴﻔﮫ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﮑﺮ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﮔﻤﺮاھﯽ اﻧﺪﯾ ﺸﮫ‪ .‬ودرﺳ ﺖ ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻻﯾ ﻞ‬ ‫ﯾﮏ زن ﻣﺘﻔﮑﺮ ھﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره ﻣﺮد وﻧﮫ ﻣﮑﺮ درﺑﺎره ﻣ ﺮد را ﻣﺤ ﻮر اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ﺧ ﻮد ﻗ ﺮار دھ ﺪ ﺗ ﺎ رﺷ ﺪ‬

‫‪٢٢‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﮫ ﺣﻘﯽ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﻣﺮد –ﻓﮭﻤﯽ ﺗﻨﮭﺎ راه واﻗﻌﯽ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪن ﺑﺮای زن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺪا ‪ -‬ﻓﮭﻤ ﯽ و‬ ‫ﺟﮭ ﺎن ﻓﮭﻤ ﯽ و ﺧ ﻮد – ﻓﮭﻤ ﯽ ﻣ ﯽ رﺳ ﺪ‪ .‬اﻧﺪﯾ ﺸﯿﺪن درﺑ ﺎره »ﺧ ﻮد« ﻣﻨﮭ ﺎی ﺟ ﻨﺲ ﻣﺨ ﺎﻟﻒ اﻧﺪﯾ ﺸﯿﺪن درﺑ ﺎره‬ ‫ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ »وﺟﻮد« ﻧ ﺪارد و ﺟﺒ ﺮاً ﺑ ﮫ ﻧﯿﮭﯿﻠﯿ ﺰم ﻣ ﯽ اﻧﺠﺎﻣ ﺪ و ﯾ ﺎ اﻓ ﺴﺎﻧﮫ ﭘﺮﺳ ﺘﯽ ھ ﺎی ﻗ ﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾ ﺪ‪ .‬آﯾ ﺎ‬ ‫ﺗﺮاژدی ای ھﻮﻟﻨﺎک ﺗﺮ از اﯾﻦ و ﻏﻔﻠﺘﯽ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ از اﯾﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ زن وﻣﺮدی ﺗﻤﺎم ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﺎ ﯾﮑ ﺪﯾﮕﺮ و ﺑ ﺮ‬ ‫اﺳﺎس ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎزه آﺧﺮ ﻋﻤﺮ وﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﺮ ﯾﮏ در ﻧﺰد‬ ‫ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﻓﺴﻮس ﮐﮫ ھﻤﺴﺮش را ھﯿﭻ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ وﺣﺘﯽ ﻟﺤﻈﮫ ای ﺑﮫ وﺟﻮد ھﻤ ﺴﺮش ﺑﺨ ﻮدی‬ ‫ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ او اﺻﻼً ﻟﺤﻈﮫ ای ھﻢ درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ای ﮐﮫ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨ ﺪ ﻧﯿﺪﯾ ﺸﯿﺪه اﺳ ﺖ‬ ‫و در ﻇﻠﻤﺖ زﯾﺴﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫اﯾﻦ ﺟﮭﻞ ﻣﺮﮐﺐ و ھﻮﻟﻨﺎک را در واﻗﻌﮫ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ دﯾﺪار ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ و ﺷﯿﺦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻄﺮز اﺳﻄﻮره ای‬ ‫آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ‪ .‬آن ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻧﺎﺑﻐﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ در ﻓﻠﺴﻔﮫ و ھﻤﮫ ﻋﻠﻮم ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﮑﺮد و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻋﺘﯽ‬ ‫ھﻢ درﺑﺎره زن ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ‪ ،‬وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ و اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﮫ ھﺮ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ او ﺣﺪس ﻣﯽ‬ ‫زﻧﺪ ﺷﯿﺦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ‪ .‬ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ‪ ،‬آﯾﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ﮐﺎر در ﭼﮫ ﺑﻮد ﯾﺎﻧﮫ ؟ و آﯾﺎ اﺻﻼً آن ﺳﺮّ ﻋﻈﯿﻢ از‬ ‫زﺑﺎن ﺷﯿﺦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ‪ :‬ﻣﻦ ھﺮ ﭼﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﯾﺎ ﯾﺎﻓﺘﮫ ام از ﺑﺎﺑﺖ ھﻤ ﯿﻦ زن ﺷ ﺎرﻻﺗﺎﻧﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ دﯾ ﺪی‪ .‬ﺗﻔﮑ ﺮی‬ ‫ﮐﮫ اﺳﺎس و ﻣﺤﻮر آن زن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای آن ﻣﺮد دروغ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن اﺳﺖ وﺟﺰ ھﺬﯾﺎن وﺟﻨﻮن ﺑﺒﺎر ﻧﻤﯽ آورد‪ .‬وﺟﺰ‬ ‫ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ آورد‪ ،‬ﭼﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺑ ﻮﻋﻠﯽ و ﻣﻼﺻ ﺪار ﺑﺎﺷ ﺪ و ﭼ ﮫ ارﺳ ﻄﻮ و ﮐﺎﻧ ﺖ‪ .‬و ﺑ ﺮای زن ﻧﯿ ﺰ ﻓﻘ ﻂ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره وﺟﻮد ﻣﺮدش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ او را از ﺑﺎزی وﻣﮑﺮ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮی ﻃﺒﯿﻌ ﯽ اﺳ ﺖ‬ ‫و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را ﻣﻠﻌﺒﮫ ﺧﻮد ﻧﻤ ﻮده و ﻗﺮﺑ ﺎﻧﯽ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫اﯾﻦ ﻣﺴﻠّﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ زن ﻏ ﺎرﺗﮕﺮ دل و دﯾ ﻦ و وﺟ ﺪان و ﺧ ﻮد ﻣ ﺮد اﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ اﺳ ﺎس ﺣﻘ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در اﯾ ﻦ‬ ‫راﺑﻄﮫ ھﻤﻮاره ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد دارد و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬زن ﺑ ﺎ‬ ‫ازدواج ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺒ ﺪل‬ ‫ﺑﮫ ھﻮﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﮫ ﯾ ﮏ ﻣ ﺴﺦ ﻋﻈ ﯿﻢ ﻣ ﯽ ﻣﺎﻧ ﺪ‪ .‬ﻣ ﻦ اﯾ ﻦ واﻗﻌ ﮫ را در اﯾ ﻦ ﺷ ﻌﺮ اﺻ ﻼح ﺷ ﺪه‬ ‫ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮده ام ‪ :‬ﺗﺎ ﻣﺮد‪ ،‬زن ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﯿﺐ و ھﻨﺮش ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻏﺎرت وﺗﻨﺎﺳﺦ در زن ھﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً‬ ‫اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ وﻟﯽ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﮔﺎه ﺗ ﺎ آﺧ ﺮ ﻋﻤ ﺮش ﭘﻨﮭ ﺎن اﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ ھ ﻢ از ھﻨﺮھ ﺎ وﻇﺮﻓﯿ ﺖ‬ ‫ھﺎی ﻋﻈﯿﻢ زن در ﭘﻨﮭﺎﻧﮑﺎری ھﻮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ رﯾﺎ ﯾﺎ ﮐﯿﺪ ﻋﻈﯿﻢ زن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺑﺮ ﻣﻼ ھﻢ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎز ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬و آن ﻣﺮدی ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ واﻗﻌﮫ را ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﭘﻠﯿﺪی زن ﺑﮕﺬارد‬ ‫و ﺧﻮد را ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺳﺎده ﮔﯽ و ﺑﯽ رﯾﺎﯾﯽ ﺗﺒﺮﺋﮫ ﮐﻨﺪ اﻟﺒﺘﮫ ﺑ ﺴﯿﺎر اﺑﻠ ﮫ اﺳ ﺖ و از اﯾ ﻦ ﮐﺘﻤ ﺎن ھ ﯿﭻ ﺳ ﻮدی ﻧﻤ ﯽ‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻠﮑﮫ دو ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﺑﮫ ﮐﯿﺪ زن ﻣﺒﺘﻼ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ از او ﻧﻔﺮت دارد ﺑﮭﻤﺎن ﺷﺪت درﯾﻮزه‬ ‫اوﺳﺖ ‪.‬اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓﺮار – ﻗﺮار راز ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ھﻮﯾﺖ ﻣﺮداﻧﮫ اﺳﺖ و ﻋﺮﺻﮫ اﻧﮭ ﺪام ﺣﻤ ﺎﻗﺘﺶ‪ .‬آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﮫ زن در ﻣﺮد ﻏﺎرت ﻣﯽ ﮔﺮدد آن ﺟﻨﺒﮫ از اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﻣﻮﺟ ﺐ ﮔﺮﯾ ﺰ وی از‬ ‫ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﯾﺰ وی از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ‪ .‬و اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ » ﺷ ﺮﯾﮏ زﻧ ﺪﮔﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷ ﺖ «‬ ‫اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﻣﺮدی ھﻢ از ﺣﻤﻞ و ﭘﺬﯾﺮش آن ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺗﺤﻤ ﻞ آن ﻧﯿ ﺴﺖ و در‬ ‫اﯾﻦ اﻣﺮ زن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣ ﺸﺘﺮک و واﺣ ﺪی ﭘﯿ ﺪا‬ ‫ﮐﺮدن ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺟﻮدی اﻣﺮی ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و راز اﻧﺴﺎن ﺷﺪن اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ از ﮐ ﺴﯽ ﻧﻔ ﺮت داری و‬ ‫او را ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ھﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او ﺑﺎﺷﯽ و از اوﺟﺪاﺋﯽ ﻧﺪاری و ﺑ ﺪﺗﺮ از اﯾ ﻦ آﻧﮑ ﮫ اوﺳ ﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮ را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬دﺷﻤﻦ ﺗﻮ‪ ،‬دﺷ ﻤﻨﯽ ﮐ ﮫ ھﺮﮔ ﺰ ﺗ ﻮ را ﺗ ﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و ﻧﻤ ﯽ ﺑﺨ ﺸﺪ‪ .‬زﯾ ﺮا‬ ‫ﺟﻨﮓ واﻗﻌﯽ و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ھﻤﺎن راﺑﻄﮫ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫اﯾﻦ از ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ زن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮد را ﻇﺎھﺮاً و ﺑﺎﻃﻨﺎً ﻏﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ وھ ﯿﭻ و ﭘ ﻮچ و ﺧ ﻮار و‬ ‫ﻧﺎﺑﻮده ﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﺮد اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﺧﻮد درک و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑﻨﺪ وھﺮﮔﺰ راه رﺷﺪ و ﻧﺠ ﺎﺗﯽ ﻧﺨﻮاھ ﺪ داﺷ ﺖ‬ ‫وھﻼک ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫اﮔﺮ »رﺷﺪ« واﻗﻌﮫ ای در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ھﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی آن ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ‬ ‫اﺳﺖ‪ :‬ﺧﻼﻓﺖ! اﯾﻦ ﺧﻼﻓﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان »ﻋﺸﻖ« ھﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﮫ داﺋﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ وذاﺗﯽ ﺗﺮﯾﻨﺶ راﺑﻄﮫ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ اﺳﺖ‬ ‫‪ :‬دﯾﮕﺮی را ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دادن‪ .‬ﺑﺨﺼﻮص ﮐﮫ اﯾﻦ دﯾﮕﺮی رﻗﯿﺐ و ﺧﺼﻢ و ﻧﺎﻓﯽ اﺑﺪی ﺗﻮﺳ ﺖ و ﭼ ﻮن‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ اﺻﻼً ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻼﻓﺖ و اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ‪ .‬و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ‪ ،‬ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺬوب‬ ‫ﺿﺪ ﺧﻮد ﺷﺪن و ﺿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دادن و ﺧﻮد ﺑﮑﻠ ﯽ ﻧﻔ ﯽ و ﻧ ﺎﺑﻮد ﺷ ﺪن‪ .‬آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ در ﻓﺮھﻨ ﮓ‬

‫‪٢٣‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﻋﺎﻣﮫ‪ ،‬ﺷﺮاﮐﺖ وﺗﻔﺎھﻢ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺮ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻌﮑﻮس وﺿ ﺪ واﻗﻌﯿ ﺖ اﺳ ﺖ و ﺗﻤﺎﻣ ﺎً ﺟﮭ ﻞ اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺗﻔﺎھﻢ و اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻀﺎد آﺷ ﺘﯽ ﻧﺎﭘ ﺬﯾﺮ و ذاﺗ ﯽ ﺑ ﯿﻦ زن و ﻣ ﺮد‪ .‬و‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ھﻤﯿﻦ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ھﯿﺰم ﺟﮭﻨﻢ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫زن ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺪﺑﻮ‪ ،‬ﮐﺜﯿﻒ و ﻣﺴﺘﻤﺮاً آﻟﻮده و ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ دھﮭﺎ ﺑﺎر ﺑﺪﺗﺮ از ﻣﺮد‪ .‬ﻧﯿﺎز زن ﺑﮫ آراﯾ ﺶ و ﺑ ﺰک‬ ‫ﮐ ﺮدن ھ ﻢ ﺟﺒ ﺮان اﯾ ﻦ واﻗﻌﯿ ﺖ اﺳ ﺖ و زﻧ ﯽ ﮐ ﮫ در ﺧﺎﻧ ﮫ ﺧ ﻮد را ﻣ ﺴﺘﻤﺮاً زﯾﺒ ﺎ ﻧ ﺪارد ﺑ ﺴﺮﻋﺖ از ﭼ ﺸﻢ ودل‬ ‫ﻣﺮدش ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬آﻟﻮده ﮔﯿﮭﺎ واﻣﺮاض رﺣﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ زن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد‪ ،‬ﻗﺎﻋﺪه ﮔﯽ ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ‪ ،‬ﺑ ﺎرداری‪،‬‬ ‫زاﯾﻤﺎن و ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾ ﻦ ﻋﯿ ﻮب داﺋﻤ ﯽ زن اﺳ ﺖ و اﺗﻔﺎﻗ ﺎً ﻣ ﺮد ﮐ ﺎﻧﻮن اﺷ ﺪ ﻧﯿ ﺎزش ﺑ ﮫ زن را ﺑ ﺮ ﺣ ﺮﯾﻢ‬ ‫ھﻤ ﯿﻦ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ ﮐ ﮫ از ھﻤ ﮫ ﺟ ﺎی زن ﻣ ﺮﯾﺾ ﺗ ﺮ و ﮐﺜﯿ ﻒ ﺗ ﺮ اﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ راز واﻗﻌ ﮫ ﮐ ﮫ ﺑ ﺪﺗﺮﯾﻦ‬ ‫وﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎی زن ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﯾﻦ و ﺟﺬاﺑﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎی او ﺑﺮای ﻣﺮد اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮد اﺳﯿﺮ زﺷﺘﯽ و ﻣﺮﯾ ﻀﯽ و ﮐﺜﯿﻔ ﯽ‬ ‫زن اﺳﺖ و آﻧﺮا ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻠﺶ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد و ﻣﺤﺘﺎﺟﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﯾﻌﻨ ﯽ اﺳ ﯿﺮ ھﻤﺎﻧﺠ ﺎﺋﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ از آﻧﺠ ﺎ‬ ‫ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬اﺳﯿﺮ ﻋﺮﺻ ﮫ ﻋ ﺪم و ازﻟﯿ ﺖ ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ اﺳ ﺖ ‪ ،‬اﺳ ﯿﺮ ﻣ ﺮز ﺑ ﯿﻦ ﺑ ﻮد وﻧﺒ ﻮد ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﯿﺮ زﺷﺘﯽ ِ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ‪ ،‬اﺳﯿﺮ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﺑﻮد وﻧﺒ ﻮد ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ اﺳ ﺖ‪ .‬اﺳ ﯿﺮ زﺷ ﺘﯽ زﯾﺒ ﺎﺋﯽ اﺳ ﺖ‪ .‬و‬ ‫اﺻﻼً زﯾﺒﺎﺋﯽ زن ذاﺗﺎً اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ زن ﯾ ﮏ واﻗﻌﯿ ﺖ ﺷ ﺪﯾﺪاً دﯾ ﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﻨﺸﺄ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﯿﺪ زن و واروﻧﮫ ﮐﺎرﯾﮭﺎی او ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻓﻘﻂ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﺨﻔﯽ در اﻧﺪرون ﯾﮑﯽ از دﺧﻤﮫ ھﺎی ﯾﮏ روﺳﭙﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ وﻗﺎر و ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻋﻠ ﻢ و ادﻋ ﺎ در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﯾ ﮏ روﺳ ﭙﯽ اﺑﻠ ﮫ و ﺗﺒ ﺎه ﺷ ﺪه و‬ ‫رﻧﺠﻮر و ﻣﻌﺘﺎد و وﻗﯿﺢ ﺗﻔﺮﯾﺢ و درﯾﻮزه ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﮫ اﺻﻞ واﻗﻌﮫ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ‪ .‬واﻗﻌﮫ ای ﮐﮫ در درﺟﺎت‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺶ در ھﺮ اﻃﺎق ﺧﻮاب زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ داﺋﻤﺎً رخ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻞ اﻧﺴﺎن و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﻣﻌﺮﻓ ﺖ‬ ‫ودﯾﻦ وﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯽ ھﯿﭻ رﯾﺎﺋﯽ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮭﻢ ﮔﺮدد وﻓﻠﺴﻔﮫ واﻗﻌﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورد واﻧﺴﺎن را ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻓﻠﺴﻔﮫ رﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ زﯾﺮ ﻟﺤﺎف ﺗ ﺪوﯾﻦ ﮔ ﺮدد واز آﻧﺠ ﺎ ﺑﺮﺧﯿ ﺰد ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﮐ ﻞ ﺣﯿ ﺎت اﻧ ﺴﺎن ﭼﻨ ﯿﻦ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻨﮑﮫ ھﺮ زﻧﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ازدواج و ﺑﺨﺼﻮص ازدواﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧ ﺰد ﺧ ﻮد‬ ‫اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﻼھﯽ ﺳﺮش رﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﻣﺮد ﻧﯿﺰ‪ .‬ﻋ ﺸﻖ ﺑ ﺪون ﭘ ﺎﺋﯿﻦ ﺗﻨ ﮫ ﮐ ﮫ ﻋﻠ ﺖ ﻋ ﺸﻖ اﺳ ﺖ در‬ ‫ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎک‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﺎً زﯾﺒﺎ و ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺤ ﺾ اﯾﻨﮑ ﮫ ﺑ ﮫ وﺻ ﺎل رﺳ ﯿﺪ اﯾ ﻦ زﯾﺒ ﺎﺋﯽ و ﻣﻠﮑ ﻮت در‬ ‫ﻣﻨﺠﻼب ﻓﺮو ﻣﯽ رود و ﻏﺮض و ﻣﺮض و ﮐﯿ ﺪ و ﮐﯿﻨ ﮫ و اﻧﺘﻘ ﺎﻣﺠﻮﺋﯽ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿ ﮏ آﻏ ﺎز ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد‪ .‬و اﯾﻨﮑ ﮫ‬ ‫ﭼﺮا ﻋﺸﻖ ذاﺗﺎً ﻣﯿﻠﯽ ﺑﮫ ازدواج ﻧﺪارد‪.‬‬

‫*‬

‫ﻓ ﺴﺎد و ﻓﺘﻨ ﮫ وﻣﮑ ﺮ ﻋﻈﯿﻤ ﯽ ﮐ ﮫ ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان »رھﺒﺎﻧﯿّ ﺖ« در ﺗ ﺎرﯾﺦ ﭘﺪﯾ ﺪ آﻣ ﺪ و ﺗ ﺎ ﺑ ﮫ اﻣ ﺮوز ھﻤﭽﻨ ﺎن در‬ ‫اﺷ ﮑﺎل ﭘﯿﭽﯿ ﺪه ﺗ ﺮ و ﻣ ﺪرن ﺗ ﺮ و ﻣﺨ ﻮﻓﺘﺮی اﺗﻔﺎﻗ ﺎً در ﺳ ﻄﺢ وﺳ ﯿﻌﺘﺮی ﺣ ﻀﻮر دارد ﻧ ﺸﺎﻧﮫ دﯾﮕ ﺮی از ﺣ ﻖ‬ ‫زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ در ﺷ ﮑﻞ دﯾﮕ ﺮی اﺳ ﺖ‪ .‬ﻧﮭ ﻀﺖ ھ ﺎی ھ ﻢ ﺟ ﻨﺲ ﮔﺮاﺋ ﯽ ﺻ ﻮرت ﻣ ﺪرن ھﻤ ﺎن رھﺒﺎﻧﯿ ﺖ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺎن ﻣﺪرن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا در اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ در اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن و ﻣﺮدان‬ ‫ﺗﺎرک دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻄﻮر ﭘﻨﮭﺎن در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﮐﻤ ﺎﺑﯿﺶ وﺟ ﻮد داﺷ ﺘﮫ اﺳ ﺖ‪ .‬ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ‬ ‫اﯾﻦ ﻧﮭﻀﺖ ھﺎی ھﻢ ﺟﻨﺲ ﮔﺮاﺋﯽ ﻣﺪرن ﻋﻤﻮﻣﺎً دارای ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺷﺪﯾﺪ ﻣ ﺬھﺒﯽ ھ ﺴﺘﻨﺪ و ﺑ ﺴﯿﺎری از آﻧ ﺎن دارای‬ ‫ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﮐﺒﺎده دروﯾﺸﯽ ﮔﺮاﺋﯽ ﯾﺎ ھﯿﭙﯽ ﮔﺮی ﺑﺮ دوش ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺸﻨﺪ و دم از ﻗﺪاﺳﺖ وﻋﺮﻓﺎن و اﻟﻮھﯿﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ دوران ﻗﺪﯾﻢ‪ .‬ﻧﻔﺮت از ﺟﻨﺲ ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﺑﮭﺮدﻟﯿ ﻞ و‬ ‫اﻧﮕﯿﺰه ای ھﻤﺎﻧﺎ ھﺮاس از ﺑ ﺮوز زﺷ ﺘﯽ ھ ﺎی ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ اﺳ ﺖ و ﻏﺎﻓ ﻞ از اﯾﻨﮑ ﮫ آن زﺷ ﺘﯽ ھ ﺎ ﺑ ﺎﻻﺧﺮه ﺑ ﺴﯿﺎر‬ ‫ھﻮﻟﻨﺎﮐﺘﺮ و ﻣﮭﻠﮑﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح رھﺒﺎﻧﯽ ﻓﻮران ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺼﻮرت ﺟﻨﻮن و ﺟﻨﺎﯾﺖ رخ ﻣ ﯽ‬ ‫دھﻨﺪ‪ .‬ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ آﺋﯿﻨﮫ ﻇﮭﻮر زﺷﺘﯽ ھﺎی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ‪ .‬زﺷﺘﯽ و زﯾﺒ ﺎﺋﯽ ھﯿﭽﯿ ﮏ ﺑ ﮫ ﺗﻨﮭ ﺎﺋﯽ دارای ﺣﻘ ﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﺪون ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﺣﻖ ھﻤﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ زﺷﺘﯽ در زﯾﺒ ﺎﺋﯽ و ﺑ ﺎﻟﻌﮑﺲ اﺳ ﺖ‪ :‬ھ ﺴﺘﯽ‬ ‫در ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺴﺘﯽ در ھﺴﺘﯽ ‪ .‬ﺣﻖ ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻖ و ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﺟﺰ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﺪارد‪ .‬در ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐ ﮫ ﺿ ﺪی دﯾ ﺪه ﺷ ﻮد‬ ‫ھﻨﻮز ﺣﻘﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬آﻧﺠﺎ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ و ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ دﯾﺪه و ﻓﮭﻤﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﺻﻮﻻً دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی‬ ‫وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺟﺪای از ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ ﻋﺮﯾﺎن ﺷﺪه اﺳ ﺖ‪ ،‬آﻧﺠ ﺎ ﮐ ﮫ دﯾﮕ ﺮ ﭼﯿ ﺰی ﻧﻔ ﯽ واﺛﺒ ﺎت ﻧﻤ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد و ھﺮ ﭼﯿﺰی ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺴﺖ و ﮔﻮﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻧﺒﺮد زن و ﻣﺮد ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺮای ﺧﻮد – ﮐﻔﺎ و ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺷﺪن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﯾ ﮏ را ﺑ ﮫ درﯾ ﻮزه ﮔ ﯽ و‬ ‫ﻓﺴﺎد و زﺷﺘﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺘﻼ و رﻧﺠﻮر و ﮔﻤﺮاه ﻣﯽ ﺳﺎزد‪ .‬ﻣﺮد و زن ﺣﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﻖ را‬

‫‪٢٤‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ اﺑﻄﺎﻟﺶ دﭼﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدﻧ ﺪ و زﺷ ﺘﯽ ھ ﺎ رخ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ وﺟﺒ ﺮاً رﯾﺎھ ﺎ و زﯾﺒﺎﺳ ﺎزی ھ ﺎ‪ .‬و ﺣ ﻖ‬ ‫ھﻤﻮاره در ﻣﺮز ﺑﻮد وﻧﺒﻮد آﺷﮑﺎر اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺗﻮ و ﻧﮫ ﻣﺎل ﮐﺴﯽ‪.‬‬

‫*‬

‫زن ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺴﻤﺎً و ﻓﮑﺮاً و ﻗﻠﺒﺎً و ﻋﻤﻼً ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺮدی در ﻣﯽ آﯾﺪ اﺣﺴﺎس آزادی و آﺳﻮده ﮔ ﯽ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ زﯾﺮا از ھﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﺒﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓ ﺮاری اﺳ ﺖ در ﺑﻨ ﺪ‬ ‫و رﻧﺠﻮر اﺳﺖ و در ﻓﮑﺮ آزادی اﺳﺖ و ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﮫ ای ﺑﺮای آزادﯾﮭﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬وﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣ ﺎً‬ ‫ﻣﺮدی ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ زﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد در ﺣﮑﻢ ﮐﯿﻤﯿﺎﺳﺖ و اﯾ ﻦ ﻣ ﺴﺌﻠﮫ رﺑﻄ ﯽ ﺑ ﮫ‬ ‫زور و ﻗ ﺪرت و ﺛ ﺮوت ﻧ ﺪارد و ﺑﻠﮑ ﮫ ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ ﻗ ﺪرت ﻋﻈ ﯿﻢ روﺣ ﺎﻧﯽ در ﻣ ﺮد اﺳ ﺖ‪ .‬زن ذاﺗ ﺎً در ﺟ ﺴﺘﺠﻮی‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی اﺳﺖ وﻧﮫ ﻣﺮدی ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑ ﮫ وی آزادی ﻋﻤ ﻞ ﺑﺪھ ﺪ‪ .‬زن ذاﺗ ﺎً ﺿ ﺪ اﯾ ﻦ ﻧ ﻮع آزادی اﺳ ﺖ و ﺧﯿﻠ ﯽ‬ ‫ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ و در آن ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬در اﯾﻨﺠ ﺎ ﻣﻮاﺟ ﮫ ﺑ ﺎ ﻃﺒ ﻊ ذاﺗ ﯽ دﯾﮕ ﺮی در‬ ‫زن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﻈﺎھﺮ ﺿﺪ ﻃﺒﻊ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﯽ اوﺳﺖ و ﺳﯿﻤﺎﺋﯽ دھﻨﺪه ﮔ ﯽ و اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧ ﮫ دارد‪ .‬وﻟ ﯽ اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﮭﻤﺎن ﺷﺪت‪ .‬زن ذاﺗﺎً ﻣﺮدی را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨ ﺪ و ﺑ ﺮ ﺟ ﺎی او‬ ‫ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ‪ .‬و ﻣﺮدی ﻗﺎدر ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐ ﺎر ﮐﺒﯿ ﺮ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ از ﺧ ﻮد ﻓﻨ ﺎ ﺷ ﺪه ﺑﺎﺷ ﺪ در ﺣﻘ ﯽ ﮐﺒﯿ ﺮ‪ .‬و ﻧﯿ ﺰ ﻣ ﯽ داﻧ ﯿﻢ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﺮدی ﺑﮫ زﻧﺶ آزادی ﻋﻤﻞ واﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽ دھﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و رﺷﻮه ﻣﯽ دھﺪ وﺑﻠﮑﮫ او را در‬ ‫دام ﻣﯽ اﻧﺪازد ﺗﺎ دﺳ ﺘﮕﯿﺮش ﮐﻨ ﺪ و ﺑ ﮫ ﺑﻨ ﺪ ﺑﮑ ﺸﺪ و ﻧ ﮫ اﯾﻨﮑ ﮫ ﺗ ﺴﺨﯿﺮش ﮐﻨ ﺪ‪ .‬زن در ﻋﻄ ﺶ ﻣ ﺮدی اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎده و ﻣﻌﻨ ﺎ و دﻧﯿ ﺎ و آﺧ ﺮﺗﺶ را ﺗﻤﺎﻣ ﺎً ﺑ ﮫ او ﺑ ﺴﭙﺮد و ﺑ ﮫ او ﺗﻤﺎﻣ ﺎً اﻋﺘﻤ ﺎد ﮐﻨ ﺪ‪ .‬وﻟ ﯽ ﻣ ﺮد ﺑ ﺎ ﯾ ﺪ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺧﻮدش اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧ ﺪ ﻣ ﻮرد اﻋﺘﻤ ﺎد زﻧ ﯽ ﻗ ﺮار ﮔﯿ ﺮد وﻟ ﯽ ﮐﺠﺎﺳ ﺖ ﭼﻨ ﯿﻦ ﻣ ﺮدی‪ .‬و اﯾ ﻦ ﻓﻘ ﺪان‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺻﮫ ﺑﺮوز ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﯿﺪ زن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻣﺮوزه ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ‬ ‫داﻧﺶ و ﻓﻦ داده اﺳﺖ و ﺻﻨﻌﺖ در ﻋﺮﺻﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ و رﺳﺎﻧﮫ و ﻃﺐ و ﺑﯿﻤﮫ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎی اﻋﺘﻤﺎد زن ﺑ ﮫ ﻣ ﺮد‬ ‫را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ واز اﯾﻦ رو زﻧﺎن ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮﺳ ﺖ ﺗ ﺮ ھ ﺴﺘﻨﺪ‪ .‬و ﻣ ﺮدان ﻧﯿ ﺰ ﻓﻘ ﺪان اﯾ ﻦ روح اﻋﺘﻤ ﺎد در‬ ‫ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﮐﺎﻻھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻃﺒﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫اﯾﻦ ﺟﺒﺮان ﺟﺰ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﭘﻮل و ﺛ ﺮوت و اﻣﮑﺎﻧ ﺎت ﻓﺰاﯾﻨ ﺪه اﻣﮑ ﺎن ﭘ ﺬﯾﺮ ﻧﯿ ﺴﺖ ﻟ ﺬا زن اﻣ ﺮوزه ﻣ ﺮد اﯾ ﺪه آﻟ ﺶ‬ ‫ﻣﺮدی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺧﺮدﻣﻨﺪ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻋﻠﻤﯽ – ﻓﻨﯽ –‬ ‫ﭘﻮﻟﯽ ھﺪﯾﮫ ای اﺳﺖ از ﻃﺮف ﻣﺮد ﺑﮫ زن ﺑﮫ ﺟﺒﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻦ روح اﻋﺘﻤﺎد ﺑ ﮫ ﻧﻔ ﺲ‪ .‬ﺑ ﮫ ﺟﺒ ﺮان ﻧﺪاﺷ ﺘﻦ روح‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ‪ ،‬ﺧﻠﯿﻔﮫ روح ﻣﺮد اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺟﺰ در ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﻧﮕﺮش وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻋﻤﻞ و واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ھﺮ ﮐﺴﯽ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔ ﯽ دﯾﮕ ﺮ از ﺣ ﻖ اﺳ ﺖ زﯾ ﺮا ﺣﻘ ﯽ ﺑﺨ ﻮدی ﺧ ﻮد وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد ﺑﻠﮑ ﮫ ﺣ ﻖ ﻓﮭﻤ ﯽ و ﺣ ﻖ ﻧﮕ ﺮی و ﺣ ﻖ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﺪارد‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ھﺮ ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪی درﺑﺎره زن ھﻢ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬ﻧ ﮫ زن‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ وﻧﮫ ﻣﺮد ﺣ ﻖ ﭼﯿ ﺰی اﺳ ﺖ در راﺑﻄ ﮫ‪ .‬و راﺑﻄ ﮫ ﭼﯿ ﺰی اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾ ﺖ ﻧ ﺪارد ﭘ ﺲ ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺮﺻﮫ ﻓﻨﺎﺳﺖ و ھﺮ ﮐﮫ ﻓﻨﺎ را ﺑﮭﺘﺮ درک ﮐﻨﺪ ﺣﻖ را ﺑﮭﺘﺮ درک ﮐﺮده اﺳﺖ ‪ ،‬ﻓﻨﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺟ ﺰ در راﺑﻄ ﮫ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻼً ﻓﻨﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﺋﯽ ھﺮ راﺑﻄﮫ ای اﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص راﺑﻄﮫ زن و ﻣ ﺮد ﮐ ﮫ اﺷ ﺪ ﻓﻨ ﺎ‬ ‫را ﺑﺮ ﻋﺮﺻ ﮫ ﺷ ﻨﺎﺧﺖ وارد ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﺷ ﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌ ﺎرف ﺑ ﺸﺮی در ﺟﺮﯾ ﺎن ﻋ ﺸﻖ و ﺑﯿ ﺎن ﻋ ﺸﻖ‬ ‫ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﺮح ﻓﻨﺎﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﮔﻔﺘ ﯿﻢ ﮐ ﮫ ﺣ ﻖ ھﻤ ﺎن ﺣ ﻖ ﻓﻨﺎﺳ ﺖ و ﺣ ﻖ ﻧﻔ ﯽ اﺳ ﺖ در » راﺑﻄ ﮫ«‬ ‫ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا در راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ دو اﻧﺴﺎن و ﺧﺎﺻﮫ زن وﻣﺮد درﺳﺖ آﻧﺠﺎ وآﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻧ ﮫ ﻣ ﻦ‬ ‫اﺳﺖ وﻧﮫ ﺗﻮ‪ ،‬ﺣﻖ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﻦ دو »ﻧﮫ«‪ .‬و ﭼﻮن اﻧﺴﺎن در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻔ ﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‬ ‫ﭘﺲ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣﯽ رﺳ ﺪ واﺟﺘﻨ ﺎب ﻧﺎﭘ ﺬﯾﺮ ﺗ ﺮﯾﻦ ﺣ ﻖ ھ ﺎ در راﺑﻄ ﮫ زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ و ﮐ ﻼً‬ ‫راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﮫ در ﺗﺬﮐﺮات ﻗﺮآﻧﯽ در رﺟﻮع دادن ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﮫ داﺳﺘﺎن‬ ‫آدم و ﺣﻮا ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﮭﻮد اﺳﺖ‪ .‬و اﻣﺎ اﻣﺮوزه آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺣﻖ زن « ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﮭﺎ و ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎﺳﺖ ھﻤﺎن‬ ‫ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاﺑﺮی زن ﺑﺎ ﻣﺮد ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﻮﺋﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﺣﻖ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه زن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺣﯿﺎء‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و اﺻ ﻮﻟﯽ و ﻣﻌﻘ ﻮﻟﺶ ﻇ ﺎھﺮاً اﯾﻨﻄ ﻮر ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ زن ھ ﻢ ﺑﺎﯾ ﺪ اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ را‬ ‫درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ آزاد ﺑﮭﺮ راه و روﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ودر ھﺮ ﮐ ﺎری ھﻤﭽ ﻮن ﻣ ﺮد‬ ‫آزاد ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ آزادی ﺑﺮ ﺳﮫ ﻣﺤﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾ ﺰی ﺷ ﺪ‪ :‬ﺗﺤ ﺼﯿﻞ ﻋﻠ ﻢ‪ ،‬اﺷ ﺘﻐﺎل آزاد و رواﺑ ﻂ آزاد‪ .‬و اﯾ ﻦ‬ ‫ﺳﮫ ﻧﻮع آزادی اﻣﺮوزه در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻤﮑﻦ و ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾ ﻦ زن آزاد ھﻤﭽ ﻮن‬ ‫ﻣﺮد ﺑﺎﻃﻨﺎً اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال در ھﯿﭻ ﺟﻨﺒﮫ ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﭘﺎﺳ ﺨﯽ ﻣﺜﺒ ﺖ‬ ‫داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻠﮑﮫ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت اﯾﻦ زن آزاد ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮد دو ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﺬا ﻣﮑﺮھﺎﯾﺶ‬ ‫ﻧﯿﺰ دو ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و رﻧﺠﻮرﯾﮭﺎ و ﺣﻤﺎﻟﯿﮭﺎ و درﯾﻮزه ﮔﯿﮭﺎﯾﺶ‪ .‬ﺑﮭﺮﺣ ﺎل ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان ﯾ ﮏ وﺳﻮﺳ ﮫ‬ ‫وﺟ ﻮدی زن ﻣ ﯽ ﺑﺎﯾ ﺴﺖ اﯾ ﻦ آزﻣ ﻮن را ﭘ ﺸﺖ ﺳ ﺮ ﻣ ﯽ ﻧﮭ ﺎد ھ ﺮ ﭼﻨ ﺪ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ آزﻣ ﻮن ﺑﻨﻈ ﺮ ﻧﻤ ﯽ رﺳ ﺪ زن را‬ ‫ﻋﺎﻗﻠﺘﺮ و روﺷﻦ ﺗﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ وﮔﺮﻧﮫ ﻣﺮد اﯾﺪه آل ﯾﮏ زن آزاد ﺷﺪه ﻏﺮﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻗﻠﺪر ﺷﺮﻗﯽ ﻧﻤ ﯽ ﺷ ﺪ ﮐ ﮫ‬

‫‪٢٥‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺑﮫ زور او را در ﺧﺎﻧﮫ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ھﻤﭽﻮن ﺑﺮده ﺑﺎ وی رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺲ رﻓﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺮده ﮔﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺧﻮد – ﺧﻮاﺳﺘﮫ ! اﯾﻦ ﺑﺮده ﮔﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺟﻨﻮن در آداب ﺟﻨﺴﯽ زن آزاد ﺷ ﺪه ﻏﺮﺑ ﯽ ﮐ ﺎﻣﻼً‬ ‫ﻣﺸﮭﻮد اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﺮد وی را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮐﺘﮏ ﻧﺰﻧﺪ ارﺿﺎء ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ زن ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ ﻋﻠﻤ ﯽ از ﻣ ﺮد ﮐ ﻢ ﻧﺪاﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ ﻣ ﺎﻟﯽ‬ ‫روی ﭘﺎی ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ رواﺑﻂ ﻣﺜﻞ ﻣﺮد آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ راﺑﻄﮫ ای ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗﺮ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮ و آزادﺗﺮ‬ ‫و ﺑﯽ رﯾﺎﺗﺮ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﺑﺮﻗ ﺮار ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ وﺗ ﺎزه ﺑ ﺎر ﮐﻼﻧ ﯽ را از دوش ﺷ ﻮھﺮش ھ ﻢ ﺑ ﺮ ﻣ ﯽ دارد و »زﻧ ﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮک« واﻗﻌﺎً ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻔ ﺎھﻢ رخ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ و زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ ﻣﺒ ﺪل ﺑ ﮫ دوﺳ ﺘﯽ و ﯾ ﺎری ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬وﻟ ﯽ‬ ‫واﻗﻌﯿ ﺖ اﯾ ﻦ ﺑﺮاﺑ ﺮی در ھﻤ ﮫ ﺟ ﺎی دﻧﯿ ﺎ ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ای ﻣﻌﮑ ﻮس داد و زن و ﻣ ﺮد را از ھ ﻢ ﺑﯿﮕﺎﻧ ﮫ ﺗ ﺮ ﺳ ﺎﺧﺖ و‬ ‫راﺑﻄﮫ ﺷﺎن را ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﺮ و ﺑﯽ روح ﺗﺮ وﺗﺎﺟﺮاﻧﮫ و ﺑﯽ رﯾﺸﮫ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻦ دو را ﺑﺼﻮرت دﺷﻤﻦ در آورد و‬ ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داد وھﻤﮫ ﺗﻔﺎھﻤﺎت واﺷﺘﺮاﮐﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺒ ﺪل ﺑ ﮫ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻓﺘ ﺮاق و ﻧﻔ ﺮت و‬ ‫ﻋﺪاوت وﻧﺒﺮد ﺷﺪه‪ .‬ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ذات اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزی از ﺟﻨﺲ ﻧﻔﺮت واﻧﺘﻘﺎم ﺑﻮده اﺳ ﺖ و ﻧﯿ ﺖ اﺻ ﻼح‬ ‫و دوﺳﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺷﺘﻐﺎل زن اﻣﺮی ﺟﺪﯾﺪ درﺗﻤ ﺪن ﻣﻌﺎﺻ ﺮ ﻧﯿ ﺴﺖ ﺑﻠﮑ ﮫ زن در ھﻤ ﮫ ﺟﻮاﻣ ﻊ و در ھﻤ ﮫ دوراﻧﮭ ﺎ ﮐ ﺎر ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ دارای ﺷﻐﻞ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺮد ﺑﻮده اﺳﺖ ھﻢ ﮐ ﺎر ﻣﻨ ﺰل و ھ ﻢ ﮐ ﺎر در‬ ‫ﻣﺰارع و ﺣﺘﯽ در ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﮭﺎ‪ .‬وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﮐ ﮫ ﺟﺪﯾ ﺪ اﺳ ﺖ دو ﻣ ﺴﺌﻠﮫ دﯾﮕ ﺮ اﺳ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ ﺗﺤ ﺼﯿﻞ ﻋﻠ ﻢ و رواﺑ ﻂ‬ ‫آزاد ﺑﺎﺳ ﺎﺋﺮ ﻣ ﺮدان‪ .‬ﮐ ﮫ دوﻣ ﯽ ﯾﻌﻨ ﯽ راﺑﻄ ﮫ آزاد ﺑ ﺎ ﻣ ﺮدان ﻣﻌﻠ ﻮل ﺗﺤ ﺼﯿﻞ ﻋﻠ ﻢ اﺳ ﺖ و از دوران ﻣﺪرﺳ ﮫ و‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه زﻣﯿﻨﮫ اش ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﭘﺲ اﻣﺮ ﺟﺪﯾﺪ ھﻤﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﻣﻮر ﯾﺎ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ‪ .‬واﯾﻦ ھﻤ ﺎن ﮐ ﺎﻧﻮن اﺻ ﻠﯽ وﺳﻮﺳ ﮫ ﺑﺮاﺑ ﺮی ﺑ ﺎ ﻣ ﺮد و ھﻤ ﮫ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ زن ﻣ ﺪرن ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻢ!‬

‫*‬

‫وﻟﯽ ﻣﮕﺮ در ﻗﺪﯾﻢ ﮐﮫ زﻧﮭﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﯽ ﺳﻮاد ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺪ در ﺻﺪ ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺳﻮاد و ﻋ ﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧ ﺪ؟‬ ‫آﻣﻮزش ھﻤﮕﺎﻧﯽ وﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺟﺒﺎری ﺑﺮای زن و ﻣﺮد ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﺎ ھﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ واﮔﺮ ﻣﺮد زودﺗﺮ ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ را آﻏﺎز ﮐﺮده ﻣﺜﻞ ھﺮ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺧﯿ ﺮ وﺷ ﺮّ ﺗﺤ ﺼﯿﻞ ﻋﻠ ﻢ ﺑﮭﻤ ﺎن ﻣﯿ ﺰان ﮐ ﮫ‬ ‫داﻣﻨﮕﯿﺮ ﻣﺮد ﺷﺪه زن را ھﻢ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﮭﯽ در ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮوز ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐ ﮫ اﯾ ﻨﮭﻢ ﻃﺒﯿﻌ ﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬واﻟﺒﺘﮫ اﯾﻨﮑ ﮫ ﺑ ﺎﻧﯽ ﻋﻠ ﻮم و ﻓﻨ ﻮن ھﻤ ﻮاره ﻣ ﺮدان ﺑ ﻮده اﻧ ﺪ ﯾ ﮏ اﺻ ﻞ ﻗﺎﺑ ﻞ ﺗﺄﻣ ﻞ اﺳ ﺖ و اﯾﻨﮑ ﮫ زن از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻣﺮداﻧﮫ ﻣﯿﻞ ﺑ ﮫ ﺑﺮاﺑ ﺮی ﺑ ﺎ ﻣ ﺮد ﭘﯿ ﺪا ﮐ ﺮد و ﻣ ﺮدوار ﺷ ﺪ اﺻ ﻞ واﻗﻌ ﮫ اﺳ ﺖ ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ زن را ﻣﺮدوار ﻧﻤﻮد و ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮاض وﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ھﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮد و ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﺑﺮاﺑ ﺮی‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺮد وی را ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ زن را آزادﯾﺨﻮاه ﻧﻤﻮد و ﻧﮫ اﯾﺪه ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﻣﺮد‪ .‬اﯾﺪه‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﻌﻠﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻧﻔﺮت از ﻣﺎدر ﺷﺪن ھﻢ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ‬ ‫در زن اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﮫ اﻓﺴﺮده ﮔﯽ و ﻋﻘﯿﻢ ﺷﺪه ﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ‪ .‬ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠ ﻢ‬ ‫ﺑﮫ اﻣﺮاض ﺧﺎص ﺧﻮدش ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ از ﺟﻤﻠﮫ ﻧﻔﺮت از ﻣﺮد ﺑﻮدن‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺗﺤ ﺼﯿﻞ ﻋﻠ ﻢ در زن ھ ﻢ زن را‬ ‫از زﻧﺎﻧﯿﺘﺶ ﺑﯿﺰار ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ رواﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﻣﺮد و ﻣﺮدواری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و ﻧﮭﻀﺖ ھﺎی ھ ﻢ ﺟ ﻨﺲ‬ ‫ﮔﺮاﺋﯽ ﮐﻼً از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺼﻮرت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در آﻣﺪه اﺳ ﺖ‪ .‬ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ اﻧ ﺴﺎن ﺑ ﺎ‬ ‫ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ زن ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﻣ ﺼﺮف ﻋﻠ ﻮم و ﻓﻨ ﻮن ﮐ ﮫ ﻣﺤ ﺼﻮﻻت ﻣﺮداﻧ ﮫ‬ ‫اﺳﺖ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﻣﺮداﻧﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬واﻣﺎ ﭼﺮا ﺧ ﻮد ﻣ ﺮد ﺧﻠ ﻖ و ﺧ ﻮی زﻧﺎﻧ ﮫ ﭘﯿ ﺪا ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ‬ ‫ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮﻧﯽ ﮐﮫ ذاﺗﺎً ﻣﺮداﻧﮫ اﺳﺖ؟‬ ‫ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺮد در ﻓﺮار واﻧﮑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ زن ﺑﻮد ﮐﮫ روی ﺑ ﮫ ﻋﻠ ﻢ وﻓ ﻦ و ھﻨ ﺮ آورد‬ ‫وﺑﻠﮑﮫ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻗﺒﻼً ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮل ھﻤﯿﻦ ﻓﺮار واﻧﮑ ﺎر اﺳ ﺖ و ﻗ ﺎﻧﻮن ﺳﯿﺎﺳ ﺖ و ھﻤ ﮫ‬ ‫ﻣﻈﺎھﺮ ﺗﻤﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﻣﺬھﺐ ﺣﻘﮫ وﻧﺒﻮت و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮل روﯾﮑﺮد ﻣﺮد ﺑﮫ زن و ﺗﺼﺪﯾﻖ و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮﺣﻖ زن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﺼﻮل زن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ وﻋﻠﻮم ﻣﺎدی ﻣﺤﺼﻮل زن ﻧ ﺸﻨﺎﺳﯽ اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﭘ ﺲ ﭘﺎﺳ ﺦ اﯾ ﻦ ﻣﻌﻨ ﺎ واﺿ ﺢ اﺳ ﺖ‪ .‬ﭘ ﺲ ﺟ ﺎی زن و ﻣ ﺮد ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﻋﻠ ﻮم و ﻓﻨ ﻮن ﻋ ﻮض ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد وﺑ ﺰودی‬ ‫دوراﻧﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﻗﺪرت ﻣﺎدی وﻓﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﺪﺳﺖ زﻧﺎن ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﮫ ھﺰاران ﺳ ﺎل در‬ ‫دﺳﺖ ﻣﺮدان ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻦ ﺧﻼﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ ﺣﻘﯽ ﮐﮫ از ﻣﺮد اﻧﺘﻘ ﺎم ﻣ ﯽ ﺳ ﺘﺎﻧﺪ زﻧ ﺎن اﯾ ﻦ ﻓﺮﺷ ﺘﮕﺎن‬ ‫ﻋﮭﺪ ﻋﺘﯿﻖ را ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﻏﻮﻟﮭﺎﺋﯽ ﻣﺮدﺧﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻣﺮدوار‪.‬‬

‫*‬

‫‪٢٦‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﮑﺮ ھﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ اﺑﻄﺎل آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬ﻣ ﺮد واری زن در واﻗ ﻊ اﺑ ﺘﻼی او ﺑ ﮫ‬ ‫اﺑﻄﺎل ﻣﺮداﻧﮕﯽ اﺳﺖ وزن ﻣﺒﺪل ﺑﮫ »ﻣﺮدی ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه « ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﻣ ﺮد ﻣﻨﮑ ﺮ ﺣ ﻖ زن ﻣﺒ ﺪل ﺑ ﮫ‬ ‫»زﻧﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه « ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ھﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﺋﯽ دﻗﯿﻘﺎً واﺿﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﺑﺘﻼء اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻦ ھﻤﺎن‬ ‫اﺑﺘﻼء ﺑﮫ ﺣﻖ راﺑﻄﮫ ای ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ :‬اﺑ ﺘﻼء ﺑ ﮫ اﺑﻄ ﺎل ﺣ ﻖ راﺑﻄ ﮫ‪ .‬ﭘ ﺲ زن ﻣ ﺮدوار ھﻤ ﺎن ﻣ ﺮد واروﻧ ﮫ‬ ‫اﺳﺖ و ﻣﺮد زن وار ھﻢ زن واروﻧﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﻼً ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﻖ دﯾﻦ ﻣﺒ ﺪل ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ ﺧﺮاﻓ ﺎﺗﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‬ ‫وﻣﻨﮑﺮ ﻋﺸﻖ ھﻢ روﺳﭙﯽ ﺻﻔﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﻧﻤﺎدی از ﻋﺸﻖ واروﻧﮫ اﺳﺖ و ﻣﺬھﺐ واروﻧﮫ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ زن روﺳﭙﯽ ﺻﻔﺖ زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دﻟﺶ را ﺑﺮ روی ﻣﺮدش ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻗﻠﺒﺎً وی را دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ وی راﺑﻄ ﮫ ای ﺗﺎﺟﺮاﻧ ﮫ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ‪ .‬روﺳ ﭙﯽ ﮔ ﺮی ﻣﺤ ﺼﻮل اﻧﮑ ﺎر ﻣﺤﺒ ﺖ وارادت‬ ‫ﻗﻠﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺮد اﺳﺖ‪ .‬واﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ ‪ :‬ﺣﻘﯽ رﺳﻮا ﮐﻨﻨﺪه و ﻋﺬاب آور‪.‬‬

‫*‬

‫راﺑﻄ ﮫ و ﭘ ﺬﯾﺮش ﻗﻠﺒ ﯽ زن ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ ﻣ ﺮد ﻣﯿ ﺰان ﺳ ﻼﻣﺖ و ﻋﻔ ﺖ و ﺻ ﺪاﻗﺖ اوﺳ ﺖ‪ .‬ﭘ ﺲ راﺑﻄ ﮫ ﺟﻨ ﺴﯽ اﮔ ﺮ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻠﺒﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ درﺟﮫ ای از از روﺳﭙﯽ ﮔﺮی اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺑ ﺎ ھﻤ ﺴﺮ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬ﭼﻨ ﯿﻦ‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ از راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه زن را ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ واﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن‬ ‫ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺬاب ﺣﺎﺻﻞ از آن اﻧﮑﺎر ﻗﻠﺒﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ھﻤ ﺴﺮ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﺣ ﻖ اﺳ ﺖ و زن از اﯾ ﻦ ﻧ ﻮع‬ ‫رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺰ ﻋﺬاب ﻧﻤ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ‪ .‬ﻓ ﺴﺎد ﺟﻨ ﺴﯽ و روﺳ ﭙﯽ ﮔ ﺮی ﯾ ﮏ ﻣﻌﻠ ﻮل اﺳ ﺖ ﯾ ﮏ ﺑﯿﻤ ﺎری اﺳ ﺖ ‪ ،‬ﯾ ﮏ‬ ‫ﻋﺬاب اﺳﺖ ‪ :‬ﻋﺬاب ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﮑﺎر ﻋﺸﻖ و ارادت ﻗﻠﺒﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺮد ‪ :‬ﻓﻤﯿﻨﯿﺰم !‬

‫*‬

‫زن ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ وی راﺑﻄﮫ ﻗﻠﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ واز‬ ‫اﻣﺮاض ﺟﻨﺴﯽ و ﻓ ﺴﺎد اﺧﻼﻗ ﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭ ﺎی ﻋ ﺼﺒﯽ و رواﻧ ﯽ ﻣ ﺼﻮن ﻣ ﯽ ﻣﺎﻧ ﺪ‪ .‬زن ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﻣ ﺮدش را‬ ‫اﺑﺰاری ﺑﺮای ھﻮس ﺑﺎزﯾﮭﺎﯾﺶ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ دھ ﺪ و ﻣﺤﺒ ﺖ وی را ﺑﺎزﯾﭽ ﮫ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﺧ ﻮاه ﻧ ﺎﺧﻮاه ﺑ ﺴﻮی روﺳ ﭙﯽ‬ ‫ﮔﺮی ﻣﯽ رود و رﻧﺠﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬زن ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد را ﺑﮫ ﺗﺠﺎرت و ﻣﺴﮑﺮھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ‬ ‫ﺣﻖ روﺳﭙﯽ ﮔﺮی در وی ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ روﺳﭙﯽ ﮔﺮی ﯾﮏ ﺣﻖ اﺳﺖ ‪ :‬ﺣﻖ اﺑﻄﺎل!‬

‫*‬

‫ﺣﻘ ﻮق ﺟﻨ ﺴﯽ در اﻣ ﺮ زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ اﺳ ﺎس ﺣﻘ ﻮق زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ راﭘﺪﯾ ﺪ ﻣ ﯽ آورد و ﻃ ﺮﻓﯿﻦ ھ ﺮ ﭼ ﮫ از ﺑﻄ ﻦ ﺣﻘ ﻮق‬ ‫ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺴﻮی ﺟﮭﻨﻢ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻣﯿﺮوﻧﺪ زﯾﺮا ﺣ ﻖ ﺟﻨ ﺴﯽ ﺣ ﻖ ازدواج اﺳ ﺖ و ازدواج‬ ‫ﺑ ﺮ اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ ﻣﺤ ﺴﻮس ﻣﻤﮑ ﻦ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﻻﻏﯿ ﺮ‪ .‬آﻧﭽ ﮫ ﺷ ﮭﻮت ﺟﻨ ﺴﯽ ﻧﺎﻣﯿ ﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﺑ ﯿﺶ از ھ ﺮ اﻣ ﺮی‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﻘﻮق و ﻗﺪاﺳﺖ و ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺳﺖ واﺻﻞ وﻇﯿﻔﮫ در راﺑﻄﮫ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ اﺳﺖ‪ .‬زﻧﯽ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ‬ ‫را ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﺴﻮی ﻣﺬھﺐ ﺧﺮاﻓ ﮫ ﻣ ﯽ رود‪ :‬ﻓ ﺎل ﮔﯿ ﺮی‪ ،‬ﻣﺪﯾﺘﯿ ﺸﻦ‪ ،‬ﺟ ﺎدو‪،‬ﺟﻦ ﮔﯿ ﺮی ‪،‬‬ ‫ورد ﺧﻮاﻧﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﯽ روح و وﺳﻮاس ﮔﻮﻧﮫ آداب ﺷﺮﻋﯽ‪ .‬ﻓﺤﺸﺎ و روﺳﭙﯽ ﮔﺮی ای ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺎن‬ ‫وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻣﺬھﺐ را ﺳﭙﺮ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ھﻮﻟﻨﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ و ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ‪.‬‬

‫*‬

‫اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﻣﺪرن دﭼﺎر ﻋﺬاب و ﻧﻔ ﺮت ﺟﻨ ﺴﯽ ھ ﺴﺘﻨﺪ و درﺣﺎﻟﯿﮑ ﮫ ﺑ ﺸﺪت ﻧﯿ ﺎز ﺟﻨ ﺴﯽ دارﻧ ﺪ از‬ ‫اﯾﻦ راﺑﻄﮫ زﺟﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﺑﮫ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﻧﻤ ﯽ آﯾﻨ ﺪ‪ .‬و اﯾ ﻦ ﻋ ﺪم رﺿ ﺎﯾﺖ ﻣﻨ ﺸﺄ اﻣ ﺮاض ﺟﺪﯾ ﺪ ﺷ ﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳﺖ‪ .‬زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در رأس اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﮫ وﻋﺬاب ﻋﻈ ﯿﻢ ﻗ ﺮار دارﻧ ﺪ و ﮔ ﻮﺋﯽ‬ ‫ﮐﮫ روﺣﺸﺎن ﯾﺦ زده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﻧﺠﻤﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠ ﻮم و ﻓﻨ ﻮن اﺳ ﺖ‪ .‬و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧ ﮫ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژی‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ راﺑﻄﮫ زن و ﻣﺮد را ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﯿﺰ ﺣﻖ اﺳﺖ‪ :‬زن و ﻣﺮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ در ﻋﻄﺶ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﮭﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻣﻨﺸﺄ ﻏﺮﯾﺰی و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻣﺬھﺐ ﺿﺪ ﻣﺬھﺐ) ﻧﻔﺎق( ھﻤﺎﻧﺎ اﻧﮑﺎر ﻋﺸﻖ و ارادت ﻗﻠﺒﯽ زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺮد اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ‬ ‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ اﺻﻠﯽ ﻣﺬھﺐ ﺧﺮاﻓ ﮫ در ھﻤ ﮫ ﺟ ﺎی دﻧﯿ ﺎ زﻧ ﺎن ھ ﺴﺘﻨﺪ و از زﻧ ﺎن ﺑ ﮫ ﻣ ﺮدان ﺳ ﺮاﯾﺖ ﮐ ﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬و ﺑﯿﮭﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ زن در ﻓﺮھﻨ ﮓ ﻋﺎﻣ ﮫ ﻣﻈﮭ ﺮ ﺟ ﺎدوﮔﺮی ﺷ ﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ‪ .‬زن ﺑ ﺎ اﻧﮑ ﺎر ﻋ ﺸﻖ و‬ ‫ارادت ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺮد دﭼﺎر اﺑﻄﺎل ﻋﻘﻞ و دﯾﻦ و وﺟﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺎن ﺳﺮ از ﻓﺎل ﮔﯿﺮی و‬ ‫روﺳ ﭙﯽ ﮔ ﺮی و اﻋﺘﯿ ﺎد در ﻣ ﯽ آورﻧ ﺪ و اﯾ ﻦ ھ ﺮ ﺳ ﮫ راﺑﻄ ﮫ ای ﻣ ﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑ ﺎ ﯾﮑ ﺪﯾﮕﺮ دارﻧ ﺪ و زﻣﯿﻨ ﮫ ﻗ ﺪﯾﻤﯽ‬ ‫رھﺒﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﻓﻤﯿﻨﯿﺰم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧ ﺼﻮﺻﯽ زﻧﺎﻧ ﮫ ﺑﻮﺿ ﻮح ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان‬ ‫اﯾﻦ واﻗﻌﮫ را درک ﮐﺮد‪ .‬ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮداﻧﮫ ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺴﺘﯽ و ﻧﺸﺌﮫ ﺧﻮاری و دروﯾ ﺸﯽ ﮔ ﺮی ﻧﻤ ﺎد‬ ‫دﯾﮕ ﺮی از ھﻤ ﯿﻦ واﻗﻌ ﮫ اﺳ ﺖ در ھﯿﺒ ﺖ ﻣﺮداﻧ ﮫ اش ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾ ﮫ ﻣ ﺮدان ﺿ ﺪ زن و رﻧﺠ ﻮران ﺟﻨ ﺴﯽ! وﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ ﻣﺎھﯿﺘﺎً و در اﺻﻞ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری و اﺑﻄﺎل ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان اﺳﺖ‬ ‫و در ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ﻣﺠ ﺎﻣﻊ ﺑﯿﻤ ﺎران رواﻧ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻋﻤ ﺪﺗﺎً درﻣﯿ ﺎن ﺷ ﮑﻢ ﺳ ﯿﺮھﺎ ﭘﺪﯾ ﺪ ﻣ ﯽ آﯾ ﺪ ﭼ ﻮن اﯾ ﻦ ﻧ ﻮع ﺑ ﮫ‬

‫‪٢٧‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫اﺻﻄﻼح دروﯾﺸﯽ ﮔﺮی ﺑﺎ اﺷﺮاﻓﯿﺖ و ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ راﺑﻄﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ دارد و ﻣﻌﻠ ﻮل ﻧﺒ ﺮد ﺑ ﺎ ﺣ ﻖ ﻗﻨﺎﻋ ﺖ اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﻖ دﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺣﻖ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﮐﮫ ذاﺗﺎً ﻣﺮداﻧﮫ اﺳﺖ و ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮای زن ﭼﯿﺰی ﺟﺮ ﺣﻖ درک ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺑﯿ ﺰاری‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ زن ﻧﯿﺴﺖ وﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﮐﻞ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم وﻓﻨﻮن و ﮐﻞ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﺼﻮل ﭘ ﺸﺖ‬ ‫ﮐﺮد ﻣﺮد وزن ﺑ ﮫ ﯾﮑ ﺪﯾﮕﺮ اﺳ ﺖ‪ ،‬ﻣﺤ ﺼﻮل ﺧ ﺮوج از ﺑﮭ ﺸﺖ‪ .‬ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾ ﮏ زن ﺗﺤ ﺼﯿﻞ ﮐ ﺮده اﮔ ﺮ ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﺎھﯿﺖ و ﮐﻞ اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد ﭘﺸﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺣﻖ اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت را ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﺑﻄﺎﻟﺶ دﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﮭﻤﺪ ﮐﮫ داﻧﺶ و ﻓﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ دھﻨ ﯽ ﻣ ﺮد ﺑ ﮫ زن‪ ،‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﺻ ﺪا ﺧﻔ ﮫ ﮐ ﻦ‪ ،‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﺑ ﺮو ﮔﻤ ﺸﻮ‪ ،‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﺣ ﻖ‬ ‫ﻧﻔﺮت‪ .‬زن ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ و ﻓﻦ را ﺑﮫ ﻣ ﺮد ﭘ ﺲ ﺑﺪھ ﺪ و از آن دﺳ ﺖ و دل ﺑ ﺸﻮﯾﺪ و ﺗﻤ ﺎﻣﯿﺘﺶ را اﺳ ﺘﻔﺮاغ ﮐﻨ ﺪ ﺗ ﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ روی ﺑﮫ ﻣﺮد ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ روی ﺑﮫ ﺣﻖ ﺧﻮدش ‪ ،‬روی ﺑﮫ ﻣﺤﺒﺖ‪ ،‬روی ﺑﮫ دل‪ .‬زﯾﺮا ﺻﻨﻌﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺻ ﻨﻌﺖ‬ ‫ﻋ ﺸﻖ‪ ،‬ﻋ ﺸﻖ ﺗ ﺼﻨﻌﯽ‪ ،‬ﻋ ﺸﻖ دروﻏ ﯿﻦ و ﻏﯿ ﺮ واﻗﻌ ﯽ‪ .‬در اﯾﻨﺠ ﺎ ﺳ ﺨﻦ ﺑ ﺮ ﺳ ﺮ ﻟﻌ ﻦ ﻧﻤ ﻮدن ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژﯾﺰم ﺑ ﮫ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺬھﺐ و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ زﻧﺎﻧﮫ ﻣﻈﮭﺮ ﻏﺎﯾﺖ ﻣﮑﺮ زن و ﺗﻮﻃﺌﮫ او درﺑﺎره ﻣﺮد و ﻣ ﺬھﺐ ﻣ ﺮد اﺳ ﺖ‪ .‬آﻧﭽ ﮫ‬ ‫ﮐﮫ زن در ﻣﺬھﺐ و ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻣﺬھﺐ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺬھﺐ ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﺑﺪاع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺟﺎدوﮔﺮی ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫»ﺟﺎدو«ذات ﻣﺬھﺐ زن ﺿﺪ ﻣﺮد اﺳﺖ و آﻧﺮا ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺮدان ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗ ﺎ ﻣ ﺮد را ﺑ ﺎر دﯾﮕ ﺮ ﻣﺘﻮﺟ ﮫ‬ ‫ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﺮد‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﮐ ﺎﻧﻮن اﺻ ﻠﯽ ﺟ ﺎدوﮔﺮی ھﻤﺎﻧ ﺎ »ﺟ ﺎدوی ﻣﺤﺒ ﺖ« ﻗ ﺮار دارد‪:‬‬ ‫دوای ﻣﮭﺮ وﻣﺤﺒﺖ! واﯾﻦ ﻧﺒﺮدی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮداﻧﮫ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫اﯾﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺟﮭﺎن ﻣﺮد ﺑﻮده اﻧﺪ وﻟ ﺬا ﻣ ﺬھﺐ ذاﺗ ﺎً ﻣﺮداﻧ ﮫ اﺳ ﺖ‪ .‬و ﻃﺒﯿﻌ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ زن‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎً و زن ﺿﺪ ﻣﺮد ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻄﻮر ذاﺗﯽ ﺿﺪ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ و ﺑﮫ آن روی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺮﯾﻒ‬ ‫و ﺗﺨﺮﯾﺐ آن و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ﻣﺮد‪ .‬زن ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻓﻘﻂ از ﺳﺮﻧﺎﭼﺎری از اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﻣﺮد ﺗﺒﻌﯿ ﺖ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‬ ‫وﻟﺬا اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺤﻮر اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ھﻤﺎﻧﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب و ﻋﻔّﺖ و وﻓﺎداری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ‬ ‫در رأس اﺣﮑﺎم ﻣﺬھﺐ ﻣﺮداﻧﮫ درﺑﺎره زن ﻗﺮار دارد و زن ﻣﻌﻤﻮﻻً ھﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ را ﻣﺒ ﺪل ﺑ ﮫ اﺷ ﺪ اﻧﺘﻘ ﺎم از ﻣ ﺮد‬ ‫ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ و زﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ اﮐ ﺮاه دارای ﺣﺠ ﺎب و رﻋﺎﯾ ﺖ ﻋﻔ ﺖ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﺑ ﯿﺶ از ھ ﺮ زن دﯾﮕ ﺮی از ﻣ ﺮدش‬ ‫ﻧﻔﺮت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﮫ روش ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ای از وی اﻧﺘﻘﺎم ﻣ ﯽ ﺳ ﺘﺎﻧﺪ‪ .‬از اﯾ ﻦ دﯾ ﺪﮔﺎه ﺷ ﻨﺎﺧﺖ ﻋﺎﯾ ﺸﮫ زن‬ ‫ﻣﺤﺒﻮب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم اھﻤﯿﺘﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﺑﺲ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد‪.‬‬

‫*‬

‫ﻣﺬھﺐ ذاﺗﯽ زن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻋﺸﻖ و ﻓﻨﺎی در آن ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ او اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ را در ﺧﻮد ﮐ ﺸﻒ ﻧﮑﻨ ﺪ و ﺣﻘ ﻮﻗﺶ‬ ‫را ادا ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﮭﺮﺣﺎل ﻣﻮﺟﻮدی ﻻﻣﺬھﺐ و ﮔﻤﺮاه و رﻧﺠﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و اﺳﯿﺮ ﻣﺮد‪ .‬و ﻣﺎ ﻗﺒﻼً ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ‬ ‫ﮐﮫ ﺣﻘﻮق ﻋﺸﻖ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻣﻮری ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ در ﻣﺬھﺐ ﺣﻘﮫ ﻣﺮداﻧﮫ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬واﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫زن و ﻣﺮد ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﮭ ﻢ ﻣﯿﺮﺳ ﻨﺪ و ھﻤ ﺪﯾﮕﺮ را ﺷﻨﺎﺳ ﺎﺋﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ و ﺗ ﺼﺪﯾﻖ‪ .‬ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﻣ ﺮد ھ ﻢ در ادای‬ ‫ﺣﻘﻮق دﯾﻦ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﮫ ﻣﺬھﺐ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺮﺳﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻋﺮﻓﺎن ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﮐﻤﺎل ﺣ ﻖ دﯾ ﻦ در ﻣ ﺮدان ﺣ ﻖ ﭘﺮﺳ ﺖ‬ ‫ﺑﺎرز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ھﻤﺎن ﻣﺬھﺐ ﻋﺸﻖ و ﻓﻨﺎﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻣﺮد ﭼﮫ ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ و ﭼﮫ ﻻﻣﺬھﺐ ذاﺗﺂً اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ زن را در راﺑﻄ ﮫ ﺑ ﺎ ﺧ ﻮد ﻣ ﯽ ﻃﻠﺒ ﺪ ﺣﺘ ﯽ ﻧﯿﭽ ﮫ ﻧﯿ ﺰ ﻣﻌﺘﻘ ﺪ‬ ‫ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺰ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ زن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد‪ .‬ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ ھﻢ در دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺸﯿﻨﯽ اش‬ ‫در ﻟﻨﺪن ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻻﯾﻨﺤﻞ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﺷﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﮫ ﺑ ﺴﯿﺎری از اﻋﺘﻘ ﺎدات ﺧ ﻮد ﺗﺮدﯾ ﺪ ﮐ ﺮد‪ .‬ﯾﮑ ﯽ از‬ ‫رھﺒﺮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ روزی ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﮑﻢ اﺳﻼم ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً رﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و درﺳ ﺖ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﻣ ﺴﺌﻠﮫ رﻓﺘ ﺎر‬ ‫ﻣﺮد ﺑﺎ زن اﺳﺖ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻨﻈﻮرش ﮐﺘﮏ زدن زن ﺑﻮد‪ .‬ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺬھﺐ ﻋﻤﻠﯽ ای ﮐﮫ ﻣﺮد ﭘﯿﺶ روی زن‬ ‫ﻣﯽ ﻧﮭﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎرف و ﺷﻌﺎر اﺳﺖ وﯾﺎ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزی و ﺣ ﻖ ﺳ ﮑﻮت‪ .‬وﻟ ﯽ اﯾﻨﮑ ﮫ‬ ‫» زن ﻣﻨﻄﻖ و ﻋﻘﻞ و اﺳﺘﺪﻻل ﺳﺮش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد« دروغ و ﺗﮭﻤﺘ ﯽ ﺑ ﺰرگ از ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣ ﺮد ﺑ ﮫ زن اﺳ ﺖ واﺗﻔﺎﻗ ﺎً‬ ‫اﯾﻦ ﺗﮭﻤﺖ ﻻﯾﻖ ﺧﻮد ﻣﺮد اﺳﺖ ﺗﺎ زن‪ .‬ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﮭﺎ ‪ ،‬ﻋﺸﻖ ‪ ،‬ﺳﺮﺷﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻧﮫ ﻣﻨﻄﻖ‪.‬‬ ‫وﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﻣﻄﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺮد‪ ،‬رﯾﺎﮐ ﺎرﺗﺮﯾﻦ زﻧ ﺎن ھ ﺴﺘﻨﺪ زﯾ ﺮا رﯾ ﺎ ﻣﺤ ﺼﻮل‬ ‫زور اﺳﺖ‪ .‬و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ زﻧﺎن ﻣﻄﯿ ﻊ ﺧﯿﻠ ﯽ ﺳ ﺮﯾﻊ ﻣ ﺮد را از ﺧ ﻮد ﺑﯿ ﺰار ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ و ﻟ ﺬا ﺑﺎﯾ ﺪ‬ ‫ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﺮد ھﻢ ﻃﺎﻗﺖ اﻃﺎﻋﺖ زن را ﻧﺪارد و اﯾﻦ ادﻋﺎﺋﯽ ﺟﺎھﻼﻧ ﮫ و دروغ اﺳ ﺖ‪ .‬ﻣ ﺮدی ﮐ ﮫ از ﺣﻘ ﯽ اﻃﺎﻋ ﺖ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ اﻃﺎﻋﺖ را از ھﯿﭻ ﮐ ﺴﯽ ﻧ ﺪارد و اﯾ ﻦ واﻗﻌ ﮫ اﻣ ﺮوزه ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان ﺑﺮاﺑ ﺮی زن ﺑ ﺎ ﻣ ﺮد از‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدان دال ﺑﺮ ﺗﺰوﯾﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدان اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺑﮫ زن ﺧﻮد آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﻣ ﯽ دھﻨ ﺪ و‬ ‫ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻣﺪﻋﯽ راﺑﻄﮫ ای دوﺳﺘﺎﻧﮫ ھﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ادﻋﺎی دروغ رﺳ ﻮا و دوزﺧ ﯽ ودﯾﻮاﻧ ﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ‪ .‬و‬ ‫ﻧﯿﺰ اﺻﻮﻻً ﺷﻌﺎر» ﺑﺮاﺑﺮی« ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﮫ وﺟﻮد دارد ذات و روﺣﺶ ﺳﻠﻄﮫ ﮔﺮی ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﮫ اﺳﺖ واﯾﻦ ﻣ ﺴﺌﻠﮫ در‬

‫‪٢٨‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫راﺑﻄﮫ زن و ﻣﺮد دو ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﺸﮭﻮداﺳﺖ‪ .‬زورﮔﻮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدھﺎ ﮐﺒﺎده ﺑﺮاﺑﺮی و آزادی زن را ﺑ ﺮ دوش ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﺸﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﮫ رﺳﻮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮ ر ﮐﮫ ﻗﺴﯽ اﻟﻘﻠﺐ ﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن ﮐﺒﺎده ﻋﺸﻖ و اﯾﺜﺎر‬ ‫ﺑﺮ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﮫ رﺳﻮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﻤﮫ زﻧﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮ و دارای ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از وادی ﺿﺪﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺑﮫ‬ ‫اﯾ ﻦ ھﻮﯾ ﺖ ﻣ ﯽ رﺳ ﻨﺪ ﯾﻌﻨ ﯽ از وادی ﻧﺒ ﺮد ﺑ ﺎ ﻋ ﺸﻖ‪ .‬و ﺳ ﭙﺲ در اﯾ ﻦ ھﻮﯾ ﺖ و ﻣﻨ ﺼﺐ ﺧ ﻮد ﺑ ﮫ اﺷ ﺪ اﺳ ﺎرت‬ ‫ﻣﺮدان در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ھﻮﯾﺖ ھﺎ و ﻣﻨﺼﺐ ھﺎ ذاﺗﺎ ﻣﺮداﻧﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮده ﮔﯽ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ و روﺳ ﺘﺎﺋﯽ ﺑﻤﺮاﺗ ﺐ دارای اﺳ ﺘﻘﻼل ﺷﺨ ﺼﯿﺘﯽ ﺑﯿ ﺸﺘﺮی ھ ﺴﺘﻨﺪ و‬ ‫ﭼﮫ ﺑ ﺴﺎ ﺑ ﺮ ﻣ ﺮدان ﺧ ﻮد ﻣ ﺴﻠﻂ ﺗﺮﻧ ﺪ ھ ﺮ ﭼﻨ ﺪ ﮐ ﮫ از دﺳﺘ ﺸﺎن ﻣ ﺴﺘﻤﺮاً ﮐﺘ ﮏ ھ ﻢ ﺑﺨﻮرﻧ ﺪ ﻣﮕ ﺮ زن ﺷ ﮭﺮی و‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﮐﺘﮏ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﻣﮕﺮ ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻃﺒﻖ آﻣ ﺎر ﺑﯿ ﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘ ﮏ ﺧ ﻮردن زن از دﺳ ﺖ ﻣ ﺮد در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﻣﮭﺪ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫زن ﺑﺮای ﻣﺮد و در ﭼﺸﻢ ﻣﺮد‪ ،‬ﻧﻘﺎب اﺳ ﺖ و ﻧ ﮫ ﯾ ﮏ ﻧﻘ ﺎب ﺑﻠﮑ ﮫ ﻧﻘ ﺎﺑﯽ از ﭘ ﯽ ﻧﻘ ﺎﺑﯽ دﯾﮕ ﺮ و ﻟﺒﺎﺳ ﯽ در زﯾ ﺮ‬ ‫ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ‪ .‬وﮔﻮﺋﯽ از ﭘﺲ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﻮد ھﯿﭻ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤ ﯽ ﻣﺎﻧ ﺪ‪ .‬و اﻟﺒﺘ ﮫ ﻣ ﺮد‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﺮای زن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ وﻟﯽ زن ھﻤﻮاره ﺻﻮرت ﭘﻨﮭﺎن زﯾﺮ ﻧﻘﺎب ﻣﺮد را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ واﯾﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻢ دال ﺑﺮ زﯾﺮﮐﯽ زن داﻧﺴﺖ و ھﻢ ﺳﺎده ﮔﯽ و ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮدن ﻣﺮد‪ .‬و ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﮫ زن‬ ‫ﻏﺮﯾﺰﺗﺎً آﻧﻘﺪر ﺑﮫ ﻣﺮد آزادی ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺎ ﻣﺮد ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ و زن ﺗﺎ ﻣﺪﺗﮭﺎ در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺑﯿﻨ ﺪ و‬ ‫ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﺻﺒﻮر و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ ھﯿﭻ ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﺮد ﺗﺎ ﻣﺪﺗﮭﺎ زن را اﺣﻤﻖ ﭘﻨﺪارد‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه اﯾﻦ اﺣﻤﻖ را اﺳﻮه زﯾﺮﮐﯽ و ﻣﮑﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ‪ .‬آﻧﮕ ﺎه ﮐ ﮫ ﮐ ﺎﻣﻼً‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﮫ زن ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻤﺎﻣﺎً در ﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎر زن ﻗﺮار ﮔﺮﻓ ﺖ و ﭘ ﻮچ ﺷ ﺪ‪ .‬ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣ ﺮد‬ ‫ﭼﻮب ِ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮد را در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ زن ﻣﯽ ﺧ ﻮرد‪ .‬وﻟ ﯽ اﯾ ﻦ را ﻧﯿ ﺰ اﺿ ﺎﻓﮫ ﮐﻨ ﯿﻢ ﮐ ﮫ زن ﺑ ﯿﺶ و ﭘ ﯿﺶ از‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮش ﻃﺎﻟﺐ آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﻄﺶ آزادی ﺑﺮوز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و از ﻣ ﺮد‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﮫ اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت را درک ﻧﻤﻮده و ﺣﻘﺶ را ﺑﺮای زن ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬درﺳ ﺖ ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫زن ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺮد دﭼﺎر ﺧﻔﮫ ﮔﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﺮﺻﮫ ﻋﻤﻞ و اﺟﺘﻤ ﺎع آزادﯾﺨ ﻮاه ﺗ ﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮاﺑﺮی زن ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﻌﻠﻮل اﯾﻦ ﺧﻔﻘﺎن اﺳﺖ‪ .‬زن ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮد ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮوز ﻋﻮاﻃ ﻒ‬ ‫و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺷﻮھﺮش ﺟﺒ ﺮاً آزادی ھ ﺎی ﻋﻤﻠ ﯽ ﺑﯿ ﺸﺘﺮی ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد و ﺷ ﻮھﺮش‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺟﺒﺮان آن ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮی اﯾﻦ آزادی ھﺎ را ﺑﮫ وی ﻣﯽ دھﺪ‪ ،‬و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑﺘ ﺪرﯾﺞ زن ﺗﺒ ﺪﯾﻞ ﺑ ﮫ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﭼﺸﻢ ﺷﻮھﺮش‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ در ﭼ ﺸﻢ ﺧ ﻮدش ﻧﯿ ﺰ‪ .‬زﻧ ﯽ ﮐ ﮫ اﺟ ﺎزه و اﻣﮑ ﺎن ﺑ ﺮوز‬ ‫اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻮھﺮش ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻋﺸﻮه ﮔﺮی و اﻧﺪک اﻧﺪک روﺳﭙﯽ ﮔﺮی ﺑﺮای ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ‬ ‫ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ زن اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮوز اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﺑﺮای ﻣ ﺮدان ﻏﺮﯾﺒ ﮫ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺮد ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺐ زﻧﺶ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ واﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺎﺑﺪ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﯽ داﻧﺪ و اﯾﻦ راز واﻗﻌﮫ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ راز ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﮔﯽ ﻣﺮد در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ زن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺧﻔﻘﺎن ھﻤﺎن ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ روح اﺳﺖ‬ ‫و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی ھﻤﻮاره ﺑﮫ زﻧﺶ ﺑﺪﺑﯿﻦ و ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ زﯾﺮا در او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮدش روﺣﯽ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ و اﯾ ﻦ‬ ‫ﺣﻖ اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ روح ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺖ ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﮑﺎرت! و اﯾﻦ آن ﺳﺮّ ﻣﮕﻮی ھﻤﮫ ﻧﺒﺮدھﺎی ﺧﺎﻣﻮش زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ از آﻏﺎز ﺗﺎ دم ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﮑ ﺮ ﺑ ﻮدن ﻓﻘ ﻂ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ زن ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ زن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه ای ﭘﻨﮭﺎن و آﺷﮑﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻋ ﻼوه‬ ‫ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮑﺮ ﺑﻮدن ﻣﺮد ﻣﻮﻗﻊ ازدواج از ﻧﻈﺮ زن اھﻤﯿﺘﯽ ذاﺗﯽ و ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺪارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﺑﮭﺎﻧﮫ اﺳﺖ ﺗ ﺎ ﻋﻠﺘ ﯽ‬ ‫وﺟﻮدی‪ .‬وﻟﯽ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدن زن ﺑﺮای ﻣﺮد ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻄﺮز اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در اﻋﻤﺎﻗﺶ اھﻤﯿﺖ دارد‬ ‫ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﻋﺘﻘﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای ھ ﻮﯾﺘﯽ ﻣ ﺪرن ﺑﺎﺷ ﺪ و ﺑﮑ ﺎرت را ﭼﯿ ﺰی ﺑ ﺴﯿﺎر ﺑ ﯽ اھﻤﯿ ﺖ و‬ ‫ﻣ ﻀﺤﮏ ﺑﺪاﻧ ﺪ‪ .‬زن ھ ﻢ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ اھﻤﯿ ﺖ در ﻧ ﺰد ﻣ ﺮد ﮐ ﺎﻣﻼً واﻗ ﻒ اﺳ ﺖ و ﻟ ﺬا از اﯾ ﻦ ﻣ ﺴﺌﻠﮫ ﭼ ﮫ ﺑ ﺴﺎ ﺳ ﻮء‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ھﺎی اﻧﺘﻘﺎﻣﯽ ﮐﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد ‪ .‬وﻟﯽ اﯾﻦ اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه وﻗﺘﯽ در ﻣﺮد ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در رﺧﺘﺨﻮاب‬ ‫از ﺟﺎﻧﺐ زﻧﺶ ﺗﻮﺟﮫ ﻻزم را ﻧﺒﯿﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اھﻤﯿﺖ در ﻣﺮد دو ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﮫ‬ ‫زﻧﺶ ﻗﻠﺒﺎً ﺑﮫ او ﻣﯿﻠﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺪﺗﺮ از آن ﺑﮫ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﮫ ﻗﻠﺒﯽ دارد و ﯾﺎ داﺷﺘﮫ اﺳ ﺖ‪ .‬در اﯾﻨﺠ ﺎ ﺑﺤ ﺚ ﺑ ﺮ‬ ‫ﺳﺮ ﺑﮑﺎرت ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺑﮑﺎرت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﻣ ﺘﻤﻢ آن اﺳ ﺖ‪ .‬وﻟ ﯽ ﻣ ﺴﺌﻠﮫ ﺑ ﺮای زن ﺑﻄ ﻮر ذاﺗ ﯽ‬ ‫اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ زن در ھﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﮑﺎرت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪھ ﺪ ﺻ ﺪاﻗﺖ ﺧ ﻮد را ھ ﻢ از دﺳ ﺖ‬ ‫ﻣﯿﺪھﺪ ﭼﮫ ﺑﮑ ﺎرت ﺟﻨ ﺴﯽ و ﭼ ﮫ ﻗﻠﺒ ﯽ ‪ .‬ﭼ ﮫ ﺟ ﺎﺋﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ﻋ ﺸﻖ ﮐ ﺴﯽ ﺑ ﺎزی ﮐ ﺮده ﺑﺎﺷ ﺪ و ﭼ ﮫ ﺑ ﺪون ﻋ ﺸﻖ ‪،‬‬ ‫ﺑﺎھﻮس ﺑﺎزی ﺑﮑﺎرت ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﮑﺎرت ﺧﻮدرا ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮭﺮﻃﺮﯾﻘﯽ ﻟﺬت‬

‫‪٢٩‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺟﻨ ﺴﯽ ﺑ ﺮده ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬ﭼﻨ ﯿﻦ زﻧ ﯽ ﭘ ﺲ از ازدواج ﺑ ﺎ ھﻤ ﺴﺮش دﭼ ﺎر ﻣ ﺸﮑﻼت رواﻧ ﯽ ﺷ ﺪﯾﺪی اﺳ ﺖ ﭼ ﮫ در‬ ‫رﺧﺘﺨﻮاب و ﭼﮫ در اﻣﻮر روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ و ﭼﮫ در ﺗﻔﺎھﻢ ﮐﻼﻣﯽ و رﻓﺘﺎری‪.‬‬

‫*‬

‫در وادی ھﺮ ﻧﻮع اﻋﺘﻘﺎدی اﯾﻦ ﯾﮏ ﻃﺒﻊ ذاﺗﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ در ھ ﺮ ﺟ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮاﯾﺶ ھ ﺮ ﻧ ﻮع ﻟ ﺬّت و ﻋﯿ ﺸﯽ‬ ‫وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺮﻣﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ھﻤ ﯿﻦ وﺿ ﻌﯿﺖ ﺑﻄ ﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ ﮏ‬ ‫ﺑﺸﺮ را ﺑﮫ دروغ و اﻧﮑﺎر و رﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺒﯽ ‪ .‬اﯾﻦ ﻟﺬت ﭼﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﯾ ﺎ زﯾ ﺮ ﺷ ﮑﻤﯽ و‬ ‫ﭼﮫ ﻧﺸﺌﮫ ﺧﻮاری و ﻣﯽ ﮔﺴﺎری ﺑﺎﺷﺪ وﭼﮫ وﻟﮕﺮدی و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻮﺿﻮح در ھﻤﮫ‬ ‫ﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﮑﻢ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺷﮭﻮت ﭘﺮﺳﺘﯽ از ﮐﺎﻧﻮﻧﮭﺎی اﺻ ﻠﯽ ﭘ ﺮورش دروﻏﮕ ﻮﯾﯽ و رﯾﺎﮐﺎرﯾﮭ ﺎی ﺑ ﺸﺮ‬ ‫اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬و اﻣﺎ در آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی از ﺑﯿ ﺮون ﻧ ﺎﻇﺮ‬ ‫ﺑﺮ ﺑﺸﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً آن اﺣﺴﺎس ِ ﺷﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﺘﺪرﯾﺞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ و ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ و اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺑﯿﻤﺎری‬ ‫ﺟﻨﻮن آﺳﺎ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﻟﺬﺗﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ از ﮐﺮدارھ ﺎﯾﺶ ﺑ ﺎﻗﯽ ﻧﻤ ﯽ ﻣﺎﻧ ﺪ و‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻋﺎدات و اﻋﺘﯿﺎدھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻮﻻن ﻣﯽ دھ ﺪ‪ ،‬در اﯾﻨﺠ ﺎ دﯾﮕ ﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾ ﺖ ﺧ ﺎصّ اﻧ ﺴﺎﻧﯽ ﺣ ﻀﻮر ﻧ ﺪارد و ﺑ ﮫ‬ ‫ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﮫ ﻟﺬّﺗﯽ وﺟﻮد دارد و ﻧﮫ ﺷﺮﻣﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﮫ دروغ و رﯾ ﺎﯾﯽ‪ ،‬ﮐ ﮫ اﻣ ﺮوز ه از اﯾ ﻦ ﻧ ﻮع آدﻣﮭ ﺎ‬ ‫ﻓﺮاوان در ھﻤﮫ ﺟﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫اﺷﺪ ﻟﺬّت ھﺎ ھﻤﺎن ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ و اﺷﺪ ﺷﺮم و ﻧﯿﺰ اﺷﺪ اﺣﺴﺎس ﮔﻨ ﺎه و اﺷ ﺪ ﺧ ﻮدﻓﺮﯾﺒﯽ و رﯾﺎﮐ ﺎری ھ ﻢ از‬ ‫اﯾﻦ ﻟﺬت ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد‪ .‬و اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﻟﻌﻠﻞ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ و ﻓﺮﯾﺐ ھﺎی اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﻟﺬت ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ ﺷ ﺮم و ﮔﻨ ﺎه ﺣﺎﺻ ﻞ از آن و ﻟ ﺬا ﻓﺮﯾﺒﮑﺎرﯾﮭ ﺎی ﺣﺎﺻ ﻞ از آن در راﺑﻄ ﮫ زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ دوﺻ ﺪ‬ ‫ﭼﻨﺪان اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﺬاﯾﺬ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺒﻞ از ازدواج اﺛﺮی آﮔ ﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآﮔ ﺎه ﺑ ﺴﯿﺎر ﺷ ﺪﯾﺪی در راﺑﻄ ﮫ زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ‬ ‫دارد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﮔﺮ در ﮐﻨﺎر زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﺛﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮ ب ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﮫ رﯾﺎﮐﺎرﯾﮭﺎی ﺑ ﺲ‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎﺋﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ‪ .‬اﺻﻮﻻً ھﺮ ﻧﻮع ﻟﺬّﺗﯽ ﮐﮫ از ﺷﻮھﺮ ﭘﻨﮭﺎن داﺷﺘﮫ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ رﯾﺎ وﺗﺨﺮﯾﺐ در راﺑﻄ ﮫ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻟﺬت از ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻟﺬت از ﺧﺎﻧﮫ داری‪ .‬وﻟﯽ ﻓﺮاوان ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺘ ﯽ ﻟ ﺬت‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد از ﺷﻮھﺮ را ﮐﺘﻤﺎن و اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﻋﻠﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﺗﺨﺮﯾﺐ راﺑﻄﮫ و ﭘﺪﯾﺪ‬ ‫آﻣﺪن ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻤﺎت ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ ‪ :‬ﻣﻦ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ و اﯾﻦ ﺗﻮﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﻤﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﮫ ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﭼ ﮫ ﺑ ﺴﺎ ﻣ ﺮد را ﺑ ﺴﻮی زﻧ ﺎن دﯾﮕ ﺮ ﺳ ﻮق دھ ﺪ و ﻣ ﺮد را درﺳ ﺖ ﯾ ﺎ ﻧﺎدرﺳ ﺖ ﺑ ﮫ ﺣ ﺎل و‬ ‫ﮔﺬﺷ ﺘﮫ زن ﺑ ﺪﮔﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾ ﺪ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ ﺑ ﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿ ﺰ ﺣ ﻖ زن اﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ ﻗﻠﻤ ﺮو ﺧ ﻮد – ﺳﺎﻧ ﺴﻮری زن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻋﺬاﺑﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺷﺮم‪ ،‬ﺣﻖ ﻟﺬّت اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻧﻔﺮت ھﻢ ﺣﻖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻣﺮگ ھﻢ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﻓﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ وﺟﻮد‬ ‫اﺳﺖ ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻀﺎد ‪ ،‬ﺣﻖ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ و ﺣﻖ اﺛﺒﺎت ھﻢ ﻧﻔﯽ اﺳﺖ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در اﺑﻄﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻖ آﺷﮑﺎر‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫زن ﺷﺄن ﻧﺰول ﻣﺮد اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ ھﺒﻮط ﻣﺮد و ﻗﻠﻤ ﺮو ﺳ ﻘﻮط ﻣ ﺮد و ﺟﮭ ﺎن ﺑﯿ ﺪاری ﻣ ﺮد در اﺳ ﻔﻞ اﻟ ﺴﺎﻓﻠﯿﻦ و‬ ‫ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﮑﺎن روﯾﮑﺮد ﻣﺮد ﺑﮫ ﺧﺪا ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد و ﻧﮫ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﮫ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﻣﯽ ﮔﺬرد ﻋﺼﺎره ﺗﻤﺎﻣﯿ ﺖ ھ ﺮ آن ﭼﯿ ﺰی اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﯿﻦ اﻧ ﺴﺎن و ﺧ ﺪا ﻣ ﯽ ﮔ ﺬرد و‬ ‫ﻣﺎدﯾﺖ آن ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﮐﻞ ﺟﺮﯾ ﺎﻧﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ھ ﺮ ﻓ ﺮدی ﺑ ﺎ ﺧ ﻮدش ﻣ ﯽ ﮔ ﺬرد‪ .‬ﺧ ﻮد – ﺷﻨﺎﺳ ﯽ‬ ‫واﻗﻌﯽ ﻓﻘﻂ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺧﻮد – ﻓﺮﯾﺒﯽ اﺳ ﺖ‪ .‬زن ﺗ ﺎ ﻣ ﺪﺗﮭﺎ ﻣ ﯽ ﭘﻨ ﺪارد ﮐ ﮫ در‬ ‫ﻓﺮﯾﺐ ﺷﻮھﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﻮدش را ﻓﺮﯾ ﺐ ﻧ ﺪاده‬ ‫اﺳﺖ ﺷﻮھﺮ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫زﻧﯽ ﮐﮫ ادﻋ ﺎ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و ﺑ ﺪﺗﺮ از آن ﻣﻌﺘﻘ ﺪ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮای وی ﻟ ﺬت ﺟﻨ ﺴﯽ در راﺑﻄ ﮫ ﺑ ﺎ ﺷ ﻮھﺮش ﯾ ﮏ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﮫ ای ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ و ﯾﺎ اﻣ ﺮی ﺛ ﺎﻧﻮی اﺳ ﺖ و ﯾ ﺎ اﺻ ﻼً ﻟ ﺬﺗﯽ وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد‪ ،‬زﻧ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﺗﮑﺒ ﺮ و‬ ‫اﻧﮑﺎر و ﻣﮑﺮش ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺮﺿﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻤﺎرض اﺳ ﺖ‪ .‬او اﮔ ﺮ در ﭼﻨ ﯿﻦ ادﻋ ﺎﺋﯽ آﮔﺎھﺎﻧ ﮫ دروغ‬ ‫ﻧﮕﻮﯾﺪ و واﻗﻌﺎً راﺳﺖ ھﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ راﺳﺘﯽ اش ﻧﺎﺣﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا او در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ارﺿ ﺎء‬ ‫و ﺑﺮﺧﻮرداری ﺟﻨﺴﯽ اش از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻮھﺮ در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ارﺿ ﺎء ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿ ﺎﺋﯽ ﮐ ﮫ از ﺗﻤﺎﺷ ﺎی درﯾ ﻮزه ﮔ ﯽ ﺟﻨ ﺴﯽ‬ ‫ﺷﻮھﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد‪ ،‬ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬و اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن وﺿ ﻌﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﮐﺜﺮﯾ ﺖ زﻧ ﺎن ﻣ ﺮدوار‬ ‫ﻣﺪرن ﺑﮫ آن ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ‪ :‬دروغ و رﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﮑﺮ زن اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨ ﯿﻦ زﻧ ﺎﻧﯽ ﻓﻘ ﻂ از‬

‫‪٣٠‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫زﺟﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ وﻧﮫ از ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ‪ .‬و ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از زﺟﺮ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﮫ زﺟﺮ ﻣﺒ ﺘﻼ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد واﯾﻦ ﺣﻖ زﺟﺮ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎً زن رﯾﺎﮐﺎر ﺑ ﮫ آن ﻣﺒ ﺘﻼ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد زﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﮐﺒ ﺎده ﺧ ﻮد – ﮐﻔ ﺎﺋﯽ و‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل و آزادی در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ را ﺑﺮ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ‪ ،‬زﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻠ ﺖ زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ را ﺑ ﺮ ﻋﻠﯿ ﮫ زﻧ ﺪﮔﯽ ﺑﮑ ﺎر‬ ‫ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬ﺗﮑﺒﺮ و اﻧﮑﺎر و رﯾﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﺖ اﻟﻌﻠﻞ ھﻤﮫ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ زن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻦ ﺑ ﺪﺑﺨﺘﯽ‬ ‫ﻋﻈ ﯿﻢ ﺑ ﮫ ﺣ ﺪی از رﺷ ﺪ رﺳ ﯿﺪه ﮐ ﮫ اﻣ ﺮوزه ﺑ ﺼﻮرت ﺑ ﯽ ﻧﯿ ﺎزی از ازدواج در آﻣ ﺪه اﺳ ﺖ واز زن ﻋﻠﻨ ﺎً ﯾ ﮏ‬ ‫روﺳﭙﯽ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑ ﮫ اﺳ ﯿﺮﺗﺮﯾﻦ زن ﮐ ﻞ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﺳ ﺖ و رﻧﺠ ﻮرﺗﺮﯾﻦ زن ﺗ ﺎرﯾﺦ‪ .‬روﺳ ﭙﯽ‬ ‫ﮔﺮی ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ اﻧﮑﺎر و رﯾ ﺎی ﺟﻨ ﺴﯽ زن ﻧﯿ ﺴﺖ‪ .‬ﺗﻨﮭ ﺎ ﻟ ﺬﺗﯽ ﮐ ﮫ ﯾ ﮏ روﺳ ﭙﯽ ﻣ ﯽ ﺑ ﺮد ﺗﻤﺎﺷ ﺎی‬ ‫ﺧﻔّ ﺖ و زﺟ ﺮ ﻣ ﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬روﺳ ﭙﯽ ﮔ ﺮی ﯾﮑ ﯽ از ﻣﺤ ﺼﻮﻻت ﺑﺮاﺑ ﺮی زن ﺑ ﺎ ﻣ ﺮد اﺳ ﺖ و ﺣ ﻖ اﯾ ﻦ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮی ‪ .‬ﺣﻖ اﻧﮑﺎر ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻨﮑﺮ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ دھﮭﺎ ﻣﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫اﯾﻦ اﻧﮑﺎر زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﻮھﺮ ﻣﻨﺸﺄ ﮐﻞ ﮐﯿﺪ ﻋﻈﯿﻢ زن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺤﻮر اﯾﻦ اﻧﮑﺎر ھﻤ ﺎن اﻧﮑ ﺎر ﻧﯿ ﺎز ﺟﻨ ﺴﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و زن ﺑﺴﯿﺎر زودﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﯾﻦ ﮐﯿﺪ ﺧﻮد ﺗﺒﺎه و رﻧﺠﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬اﯾﻦ ﮐﯿﺪ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ ھﻤﺎن‬ ‫ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﮫ ﻟﺒﺎس ﻧﺎز ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﺎز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮد ﺧﺮدﻣﻨﺪ را ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﺴﻮی ﺣﻖ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨ ﺪ وﻟ ﯽ زن‬ ‫را ﻧﮫ‪ .‬ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻧﺎز ھﻤﺎن واﻗﻌﮫ واروﻧﮫ ﮐﺎری در زن اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ ﮔﻤﺮاھﯽ زن زﯾﺮا ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﯾ ﻦ اﻣ ﺮ را‬ ‫ﺑﺮ ﺧﻮد زن ھﻢ ﻣﺸﺘﺒﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و او دروغ ﺧﻮد را ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﺎز در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﮭﻢ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺗﺠﺎھﻞ زن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺮد را ھﻢ ﻣﯽ ﺑﺎوراﻧﺪ ﮐﮫ زن اﺣﻤﻖ اﺳﺖ و زن را ﻧﯿﺰ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً اﺣﻤﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد‪.‬‬

‫*‬

‫وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ ﻧﺎز زن اﺳﺖ و ھ ﺮ ﭼ ﮫ ﻧ ﺎزش ﺑﯿ ﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷ ﺪ او را ﻣﻄﻠ ﻮﺑﺘﺮ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ در واﻗ ﻊ ﻣﺠ ﺬوب‬ ‫واروﻧ ﮫ ﮐ ﺎری و ﻣﮑ ﺮ و اﻧﮑ ﺎر زن اﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ آﺷ ﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻣ ﻼک ﻣﺎھﯿ ﺖ ﻣ ﺮد اﺳ ﺖ وﻟ ﺬا ﭼﻨ ﯿﻦ ﻣ ﺮدی ﮐ ﮫ‬ ‫اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدی ﺧﻮد – ﻓﺮﯾﺐ و اﺣﻤ ﻖ و ﮔﻤ ﺮاه اﺳ ﺖ و ﻓﻘ ﻂ ﻃﺎﻟ ﺐ دروغ اﺳ ﺖ‪ .‬و از ﻃﺮﻓ ﯽ ﻣ ﺮد‬ ‫ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺎز زن ھﻤﺎن ﻧﯿﺎز زن اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﮫ روی او و ﺧﻮدش ﻧﻤﯽ آورد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﺻﻼً اﻣﺮ ﺑﺮ‬ ‫ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﺒﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﺮ زن‪ .‬ﺑﮫ زﺑﺎن واﺿﺢ ﺗﺮ ﻧﺎز زن دﻗﯿﻘﺎً ھﻤﺎن دروﻏﮕ ﻮﺋﯽ اوﺳ ﺖ ‪.‬‬ ‫زن ھﺮ ﭼﮫ ﻧﺎزش ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ رﯾﺎﮐﺎرﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺖ ﻧﺎز در روﺳﭙﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮی‪ .‬ﻧﺎز زن ھﻤﺎن ﮐﻔﺮ و ﺗﺒﮭﮑﺎری اوﺳﺖ‪ .‬و ﻣﺮد ﻃﺎﻟﺐ ﻧﺎز ﻧﯿﺰ ﻣﺮدی ﮐ ﺎﻓﺮ اﺳ ﺖ و ﺗﺒﮭﮑ ﺎر و ﺧ ﻮد ﻧﯿ ﺰ‬ ‫روﺳﭙﯽ ﺻﻔﺖ و روﺳﭙﯽ ﭘﺮور‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ زن از ﻣﺮد ﻣ ﯽ ﺧﻮاھ ﺪ ﮐ ﮫ ﻧﯿ ﺎز او را ﻣﺒ ﺪل ﺑ ﮫ ﻧﯿ ﺎز ﺧ ﻮد ﻧﻤﺎﯾ ﺪ و ﻧﯿ ﺎز زن را ﺑ ﮫ ﮔﻮﻧ ﮫ ای ﺑ ﺮ‬ ‫آورده ﺳﺎزد ﮐﮫ ﮔﻮﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺮد اﺳﺖ دارای آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و زن ﺑﮑﻠﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز اﺳ ﺖ‪ ،‬ﺧﺪاﺳ ﺖ‪ .‬زن ﻣ ﯽ ﺧﻮاھ ﺪ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺮد ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ راﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﻣﺮدان ﺧﺪا ﻧ ﺸﻨﺎس ھ ﺴﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ زن را ﺑﻌﻨ ﻮان‬ ‫ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ‪ :‬ﺧﺪاﺋﯽ دروﻏﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﻨﺪش ھﻢ در ﻣ ﯽ آﯾ ﺪ و ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﻣ ﺮد ﻟﻌﻨ ﺖ اﺑ ﺪی ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻨﺠﺎ زن ﻋﯿﻦ اﺑﻠﯿﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺮد اﺳﺖ و ھﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻤﺮاھﯽ او ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﯽ ﺗﻮان درک ﮐﺮد ﮐﮫ آن ﻣﺮدی ﮐﮫ ﺑﺮای ارﺿﺎی ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ اش ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ زﻧﺶ را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و‬ ‫ﺑﮫ وی رﺷﻮه ﻣﯽ دھ ﺪ واﮔ ﺮ ﻻزم ﺷ ﺪ ﺑ ﺮای ﺗ ﺴﻠﯿﻢ ﮐ ﺮدن زﻧ ﺶ در ھﻤﺨ ﻮاﺑﮕﯽ وی را ﮐﺘ ﮏ ﻧﻤ ﯽ زﻧ ﺪ ﻣ ﺮدی‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺶ را ﺑﮫ روﺳﭙﯽ ﮔﺮی ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ وﺧﻮد را ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﺟ ﺎﮐﺶ و ھ ﺮ دو را ﺑ ﺴﻮی ﺟﮭ ﻨﻢ ﻣ ﯽ ﮐ ﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻨﺒﯿﮫ واﺟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﺒﯿﮫ ﺑﺮای زن و ﺣﻖ ﺗﺮﯾﻦ و ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﺒﯿﮫ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣ ﺮد اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ روﺳ ﭙﯽ‬ ‫ﮔﺮی و ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺟﻨﻮن را از ﻧﻔﺲ زن ﭘﺎک ﻣﯽ ﺳﺎزد‪ .‬و اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺮدی ﺣﺎﺿﺮ اﺳ ﺖ در ﭼﻨ ﯿﻦ اﻣ ﺮی زن ﺧ ﻮد‬ ‫را ﺗﻨﺒﯿﮫ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدی ﻣﺆﻣﻦ و ﺧﺮدﻣﻨﺪ وﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ ﻧﺠﺎت و ﺳﻌﺎدت زﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺻﺪد ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ‬ ‫ﺧﻮد ﺑﮭﺮﻃﺮﯾﻘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐ ﺎر ﻋﻈﯿﻤ ﯽ اﺳ ﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳ ﺘﮫ از ﻣﻌﺮﻓ ﺖ و ﻋ ﺸﻖ ﻋﻈ ﯿﻢ ﮐ ﮫ در ﻣ ﺮدان ﻣﻌﺎﺻ ﺮ در‬ ‫ﺣﮑﻢ ﮐﯿﻤﯿﺎﺳﺖ ‪.‬‬

‫*‬

‫اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ زﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ از دﺳ ﺖ ﺷ ﻮھﺮ ﺧ ﻮد ﭼ ﮫ ﺑﺮﺣ ﻖ و ﭼ ﮫ ﻧ ﺎﺣﻖ‬ ‫ﮐﺘﮏ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد را ﻗﻠﺒﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ وی ﺻﺒﻮرﺗﺮﻧﺪ و ﺑﺎوﻓﺎﺗﺮ و ﺑﻨﺪرت ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫ﮐﺘﮏ ﺧﻮرن ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﻃﻼق ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬و آﻣﺎر ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﻧﻮد در ﺻﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻃ ﻼق ﻣ ﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪ ھﺮﮔﺰ از دﺳﺖ ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد ﮐﺘﮏ ﻧﺨ ﻮرده اﻧ ﺪ وﺑﻠﮑ ﮫ اﯾ ﻦ ﻃ ﻼق ﺑ ﮫ ﻣﺜﺎﺑ ﮫ آﺧ ﺮﯾﻦ ﻧ ﺎز آﻧﮭ ﺎ ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ‬ ‫ﻧﺎزی ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر زن ﺑﺮ آورده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷ ﺪه ﮔ ﯽ و ﻧﺎﺷ ﺪه ﮔ ﯽ‬ ‫ﻋﯿﻦ ھﻢ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫‪٣١‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫اﻣﺮوزه ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد زن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ دﻋﻮی آزاد ﺷﺪه ﮔﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ زﻧﻨ ﺪ اﮔ ﺮ ﭼﻨ ﯿﻦ اﺳ ﺖ‬ ‫ﭘﺲ ﭼﺮا ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐ آزادی واﺧﺘﯿﺎر ﺳﻨﮓ اول زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد را ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﻧ ﺎز و‬ ‫ﺟﺒ ﺮ و ﺑ ﺮده ﮔ ﯽ ﺑﺮﮔ ﺰار ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ‪ ،‬دﻗﯿﻘ ﺎً ﻣﻨﻈ ﻮرم اﯾﻨ ﺴﺖ ﮐ ﮫ ﭼ ﺮا ﺣﺘ ﯽ ﯾﮑ ﯽ از اﯾ ﻦ زﻧﮭ ﺎ ﻧﯿ ﺰ ﺷ ﮭﺎﻣﺖ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮدن از ﻣﺮد ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاھﺶ را ﻧﺪارد؟ ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ دروغ ﺑﻮدن اﯾ ﻦ آزادی و‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮی را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬زن واﻗﻌﺎً آزاد و ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪﯾﺠﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐ ﺮد ﮐ ﮫ ﯾ ﮏ‬ ‫ﭘﺎیِ ِ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻓﺎﻃﻤﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﻋﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘ ﺎی اﻣﺎﻣ ﺖ اﺳ ﺖ و ﺷ ﮭﺮﺑﺎﻧﻮ ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ از‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد و ﻧﺮﮔﺲ ﺧﺎﺗﻮن ﺑﻮد ﮐ ﮫ از آﻧ ﺴﻮی ﺟﮭ ﺎن ﺑ ﺎ ﭘ ﺎی ﭘﯿ ﺎده ﺑ ﮫ ﻋﺮﺑ ﺴﺘﺎن آﻣ ﺪ ﺗ ﺎ ھﻤ ﺴﺮ‬ ‫ﻣﺮد دﻟﺨﻮاھﺶ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ آن زﻧﺎن ﺑﺮﺣ ﻖ ﺑﻮدﻧ ﺪ ﮐ ﮫ ﺣ ﻖ ﺧ ﻮد را درک ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ و ﺑ ﺮای رﺳ ﯿﺪن ﺑ ﮫ ﺣ ﻖ ﺧ ﻮد‬ ‫ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ واھﻤﮫ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻮرد اﺗﮭﺎم ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﭼﺸﻢ و دل ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺳﺎﻗﻂ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻨﺎن ﻗﺎﺗﻼن‬ ‫ﻧﺎز ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﺗﻼن ﺷﯿﻄﺎن زن‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ »ﻧﺎز« ھﻤﺎن ﻧﯿﺎز اﻧﮑﺎر ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﯿ ﺎز ﭼ ﮫ در ﻣ ﺮد و ﭼ ﮫ در زن‬ ‫ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﻧﮑﺎر و ﻣﺨﻔﯽ ﺷﻮد ﻧﺎز و ﻗﮭﺮ و ﻏﻤﺰه رخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬و اﻣﺎ ھﺮ ﻣﺮدی ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐ ﮫ‬ ‫ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ زﻧﯽ ﻧﺎزدارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﻣﺮد ھﻮس ﺑﺎز راه و روش ھﺎی وﯾﮋه ﺧﻮد‬ ‫را ﺑﺮای ﺑﺪام اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن زن ﭘﯿﺪا ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﯿﻠ ﯽ واﺿ ﺢ در ھﻤ ﮫ ﺟ ﺎ ﺷ ﺎھﺪ ھ ﺴﺘﯿﻢ ﮐ ﮫ زن ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ‬ ‫ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻧﺎز ﺧﻮد ﭼﻨﺪان ھﻢ در ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﺶ ﻣﻮﻓ ﻖ ﻧﯿ ﺴﺖ و ﺑﻠﮑ ﮫ ﺑﺨ ﺎﻃﺮ ﺿ ﻌﻒ ھ ﺎی ﺟ ﺴﻤﺎﻧﯽ و‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ دارد ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎزﻧ ﺪه اﺳ ﺖ و ﻧ ﺎزش ھﻤ ﺎن ﭼ ﺎھﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺧ ﻮد ﺑﺪﺳ ﺖ ﺧ ﻮد‬ ‫ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬و در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ در اﻃﺮاف ھﺮ زن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎز و ﻋﺸﻮه ﮔﺮی دھﮭﺎ‬ ‫ﻣﺮد رذل و ﺗﻮﻃﺌﮫ ﮔﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻧﺎز ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﺤﺮک و ﻣﺸﻮق ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﺑﻨﯿﺎد ﺗﮑﺒ ﺮ‬ ‫و اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وارد ﺷﺪ اﻻ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺗﮑﺒﺮ و اﻧﮑﺎرش و ﻧﺎزش‪.‬‬

‫*‬

‫وﻗﺘﯽ آدﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪاً ﮔﺮﺳﻨﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدد و دﻋﻮت ﺑﮫ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻧﯿﺰ ﺷ ﻮد وﻟ ﯽ‬ ‫او ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اش را ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮد و ﻧﺎز ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﺻﺮار ﺷﺪﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﮫ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ھﺰار ﻧﺎز و ﻣﻨ ﺖ ﺑ ﺮ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺷﻮد‪ .‬آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﮫ ای ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﻟﻘﻤ ﮫ اش ﺑ ﺎ ﺗﻈ ﺎھﺮ ﺑ ﮫ ﺳ ﯿﺮی ﺑﻠﻌﯿ ﺪه ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﺮای آن ﮔﺮﺳﻨﮫ ﺑﺎﺷﺪ و واﻗﻌ ﺎً او را ﺳ ﯿﺮ ﮐﻨ ﺪ؟ و ﯾ ﺎ اﯾﻨﮑ ﮫ آن ﻏ ﺬا در وﺟ ﻮدش‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻧﻔﺦ و ﯾﺒﻮﺳﺖ و اﺳﮭﺎل و ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ و ﺿﻌﻒ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻏﻤﺰه و ﻗﮭ ﺮ و‬ ‫ﻋﺸﻮه و ﻧﺎز ﺗﻦ ﺑﮫ ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ ﻣﯿﺪھﺪ ‪ ،‬ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و روﺣﯽ اش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷ ﻮد ﺑﻠﮑ ﮫ‬ ‫ﻗﺤﻄﯽ زده ﺗﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و اﯾ ﻦ ﻗﺤﻄ ﯽ ﺑ ﺼﻮرت ﻋ ﺸﻮه ﮔ ﺮی ﻓﺰاﯾﻨ ﺪه در ﮔﻔﺘ ﺎر و ﮐ ﺮدار و ﻧﮕ ﺎھﺶ ھﻤ ﮫ ﺟ ﺎ‬ ‫ﻣ ﺮدان را ﺑﻄ ﺮف ﺧ ﻮدش ﻣ ﯽ ﮐ ﺸﺪ وﺑ ﺎﻻﺧﺮه ﺑ ﺪام ﻣ ﯽ اﻓﺘ ﺪ‪ .‬و اﯾ ﻦ اﻟﻔﺒ ﺎی ﻓ ﺴﺎد اﺧﻼﻗ ﯽ و روﺳ ﭙﯽ ﮔ ﺮی زن‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ھﯿﭻ زﻧﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﭙﯽ ﻧﺸﺪه و ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ھﻤ ﮫ ﻣ ﺪﻋﯿﺎن دروﻏ ﯿﻦ‬ ‫آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺖ از اﯾﻦ ﺗﮭﻤﺖ ﺑﮫ زن ﺑﺮدارﻧﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤ ﯽ ھ ﻢ اﺛﺒ ﺎت ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ‪ ،‬وﺟ ﻮد دارد ﮐ ﮫ ﻣ ﺮد ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ زﻧ ﺶ ﻣﯿ ﻞ‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺒﻼً زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وی ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬و ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻢ ﺷﯿﻤﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ زن ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻄ ﻮر ﻃﺒﯿﻌ ﯽ از وی ﺑ ﻮﯾﯽ ﺧ ﺎص ﻣﻨﺘ ﺸﺮ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮔﺮدد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﻮ ﻣﺮدش را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣ ﺴﺌﻠﮫ درﺑ ﺎره ھﻤ ﮫ ﺣﯿﻮاﻧ ﺎت ﻣ ﺎده ﻧﯿ ﺰ ﻣ ﺼﺪاق دارد ﮐ ﮫ‬ ‫ﻧﺮھﺎ را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﺸﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﯾﮏ دروغ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺑﮫ اﺻ ﻄﻼح‬ ‫آزاد ﺷﺪه و رﻧﺠﻮر ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﺻﻼً ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺒﺮﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ واﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐ ﮫ ﻣﺤﺘ ﺎج آﻧﮭﺎﺳ ﺖ‬ ‫و آﻧﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﺮد ﻟﻄﻒ و اﯾﺜﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬اﮔﺮ ﻟﻄﻒ و اﯾﺜﺎری ھﻢ در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮد اﺳﺖ‬ ‫و ﻧﮫ زن‪ .‬آﯾ ﺎ اﯾﻨ ﮏ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﯿ ﺪ ذات ﺗﺒﮭﮑﺎراﻧ ﮫ و ﺷ ﯿﻄﺎﻧﯽ ﻧ ﺎز را در زن ﺑﻔﮭﻤﯿ ﺪ و اﯾﻨﮑ ﮫ ﭼ ﺮا زن ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ‬ ‫ﻧﺎزش ﺑﺪﺑﺨﺖ و ﺳﯿﺎه روز ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ اﯾ ﻦ ﯾﻘ ﯿﻦ ﺣﺎﺻ ﻞ ﺷ ﺪ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ از ﺣﻤﺎﻗ ﺖ و ﮐﻔ ﺮ‬ ‫وﺟﻨﻮن زن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺎز را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻮری ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖ ھﺎ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد‪ .‬و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﮐ ﮫ ﻣ ﺮد ﻧ ﺎزﮐﺶ ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﻣﺮدی ﻓﺎﺳﺪ و اﺑﻠﮫ اﺳﺖ و ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﯾﻦ ﻧﺎزﮐ ﺸﯽ زن را ﻧ ﺎﺑﻮد ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد‪ .‬ﭘ ﺲ ﻧ ﺎز ﺣ ﻖ زن ﻧﯿ ﺴﺖ ﺑﻠﮑ ﮫ ﺣ ﻖ‬ ‫اﺑﻄﺎل اوﺳﺖ و اﺑﻄﺎل ﺣﻖ او ‪ .‬ﻧﺎز‪ ،‬ﺷﯿﻄﺎن زن اﺳﺖ و ﻧﺎزﮐﺸﯽ ھﻢ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺮد اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﺑﮫ ﻋﮑﺲ آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﮐ ﻞ اﯾ ﻦ ﺗﻤ ﺪن ﻧ ﺎز ﻣﻌﺘﻘ ﺪ اﺳ ﺖ زﯾﺒ ﺎﺋﯽ زن از ﻧ ﺎز او ﻧﯿ ﺴﺖ ﺑﻠﮑ ﮫ ﺗﺒ ﺎھﯽ زن از ﻧ ﺎز‬ ‫اوﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎز ھﻤﺎن زﯾﺒﺎﺋﯽ دروغ اﺳﺖ‪ ،‬زﺷﺘﯽ ای ﮐﮫ ﻧﻘﺎب ﻧﺎز ﺑﺮ ﺻﻮرت زده اﺳﺖ‪ .‬اھﻞ ﻧﺎز اھﻞ دروغ اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻧﺎز ﻟﺤﻈﮫ ای ﺑﺪون ﻧﺎز زن ﺑﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎد‪ .‬ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن اﯾﻦ‬ ‫ادﻋﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﺎز زن را از ﻋﺮﺻﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺠﺎری و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﮐﻞ ﮐﺎﻻھﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎدی‬

‫‪٣٢‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺑﺮای ﻧﺎز دار ﮐﺮدن ﻓﺰاﯾﻨﺪه زن اﺳﺖ‪ .‬زن اﮔﺮ ﻧﺎزش را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬اﯾﻦ ﺗﻤﺪن دروﻏﯿﻦ‪ .‬ﭘﺲ ﻧﺎز ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎز دروغ‪ ،‬ﻧﺎز زﺷﺘﯽ ‪ ،‬ﻧﺎز ﻧﺎﺣﻖ‪ .‬اھﻞ ﻧﺎز اھﻞ ﻧﺎر اﺳﺖ اھ ﻞ ﺟﮭ ﻨﻢ‪،‬‬ ‫اھﻞ ﺟﻨﻮن و اھﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ دروغ ﻣ ﯽ ﮔﻮﯾ ﺪ و ﻓﺘﻨ ﮫ ای در ﺳ ﺮ دارد و‬ ‫ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺗﺒﺎه و ھﻼک ﺳﺎزد‪ .‬ﻧﺎز ‪ ،‬ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻖ ﻧﺎز‪ ،‬ﺣﻖ ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﻧﮭ ﺎﯾﯽ اﯾﻨﮑ ﮫ زن اﮔ ﺮ در ﻋﻄ ﺶ ﺣ ﻖ ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ اﺳ ﺖ و ﺟ ﺪاً ﻃﺎﻟ ﺐ آزادی روح ﺧ ﻮﯾﺶ اﺳ ﺖ و ﻃﺎﻟ ﺐ‬ ‫آزادی از اﺳﺎرت ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎزش را ﺑﺮای ﺷﻮھﺮش ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺎز ﺷﻮھﺮش را ﺑﮑﺸﺪ واﯾﻨﺴﺖ ﺗﻨﮭ ﺎ‬ ‫وﺗﻨﮭﺎ راه ﺳﻌﺎدت ﺗﻦ و روح و دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت زن‪ .‬و اﻣﺎ ﻣﺮد ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺣﻘﺶ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﺑﺎﯾ ﺴﺘﯽ دﺳ ﺖ‬ ‫از ﻧﺎزﮐﺸﯽ زن ﺑﺮدارد و ﻓﻘﻂ ﻧﺎز ﺧﺪا را ﺑﮑﺸﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎز ﺑﯽ ﻧﯿﺎز را ‪ .‬زﯾﺮا ﻧﺎز ﺣﻖ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﮔﺮ در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ زن در ھﻤﮫ ﺟﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺧ ﻮدش از ﻣ ﺮدی ﮐ ﮫ ﻧ ﺎزش را ﻣ ﯽ ﮐ ﺸﺪ‬ ‫ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻗﻠﺒﺎً ﻧﻔﺮت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ وی ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ورزد اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﺎزﮐﺸﯽ ﻣ ﺮد اﺳ ﺖ‪ .‬و اﯾ ﻦ اﺛﺒ ﺎت‬ ‫دو ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ادﻋﺎی ﻣﺎﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ »ﻧﺎز« ﻧﺎﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ زن را ﺗﺒﺎه و ﻣﺮد را ﻣﻨﻔﻮر ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد و اﯾ ﻦ دو را‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﮫ دﺷﻤﻦ اﺑﺪی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺪّل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫زﯾﺒﺎﺋﯽ زن اﺟﺮ و ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺪاﻗﺖ و ﺗﻮاﺿﻊ او در ﻗﺒﺎل ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺶ ﺑ ﮫ ﻣ ﺮدش ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً ﺑ ﺎ‬ ‫ﺟﻤﺎﻟﺘﺮﯾﻦ زن را ﺑﻄﺮز ﺣﯿﺮت آوری ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺮﯾﮫ و ﻣﺸﻤﺌﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧ ﺎز اوﺳ ﺖ‪ .‬و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻧﺎز ھﻢ در ﺧﺪﻣﺖ زﯾﺒﺎ ﺳﺎزی زن زﺷﺖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ زن ﻧﺎزدار‪ .‬اﯾ ﻦ‬ ‫ﺗﻤﺪن ﯾﮏ ﻧﻘﺎب زﯾﺒﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﻤﺎل زﺷﺖ ﻣﺮد ﻧﺎزﮐﺶ و زن ﻧﺎز دار‪.‬‬

‫*‬

‫زن ذاﺗﺎً در ﭼﺸﻢ و دل و ھﻮش و ﺣﻮاس ﻣﺮد ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺧﺪای ﻣﺠﺎزی و ﺧﺎﻟﻖ ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺖ ﮐ ﮫ ھﻤﭽ ﻮن ﺻ ﻔﺮ‬ ‫و ﻧﻘﻄﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﺪارد‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻧﺎز زن ھﻢ ﯾﮏ ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﻓﺮﺿﯽ و ﻣﺠﺎزی و ﻏﯿﺮ واﻗ ﻊ اﺳ ﺖ و ﺑﻠﮑ ﮫ‬ ‫اﺷ ﺪ ﻧﯿ ﺎز اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻟﺒ ﺎس ﻧ ﺎز ﺑ ﮫ ﺗ ﻦ ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ‪ .‬آن ﺟﻨﺒ ﮫ ﮐ ﮫ ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ ﻣ ﺮد اﺳ ﺖ ﻣ ﺮد ﺑﺎﯾ ﺴﺘﯽ در ﺗﺠﺮﺑ ﮫ‬ ‫ﻧﺎزﮐﺸﯽ ﺧﻮد از زن ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً زن را ھﻤﭽﻮن اﺑﻠﯿﺲ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﻧﻘﺎب ﺧﺪاﺋﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد دارد‪ .‬و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﺑﻠﯿﺲ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻔﺲ ﻣ ﺮد در آﺋﯿﻨ ﮫ زن ﺑ ﮫ ﮐﻤ ﺎل ﻣﯿﺮﺳ ﺪ و ﺑ ﺎﻻﺧﺮه ﺧ ﺪا را و ﻣﻈﮭ ﺮ ﺣﻘﯿﻘ ﯽ ﺑ ﯽ ﻧﯿ ﺎزی و ﻧ ﺎز را ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺪ و روی ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮐﻨﺪ روی ﺑﮫ ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﺑﺮﺗﺮی از ﻧﺎز زن ﺑﺮای ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑ ﺪون‬ ‫وی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺖ زﯾﺮا ‪ ٩٩٩‬ﻣﻘﺎم از ھﺰار ﻣﻘ ﺎم ﻣﻌﺮﻓ ﺖ ھﻤﺎﻧ ﺎ ﺷ ﯿﻄﺎن ﺷﻨﺎﺳ ﯽ اﺳ ﺖ و ھﺰارﻣ ﯽ‬ ‫ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫‪٣٣‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪ -4‬ﺣﻖّ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﺗﻤﻠﮏ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدات! ﭘﺲ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﺑ ﺮای ﮐ ﺴﯽ ﺑ ﺮ ﺣ ﻖ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدی را از ﻋﺪم ‪ ،‬وﺟﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﻓﻨﯽ او ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻖ ﻓﻨﺎ ﮐﺮدن آن را ﻧﯿﺰ دارا ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ دﻗﯿﻘﺎً و ﻋﻤﻼً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت و ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﮫ ﭼﻨ ﯿﻦ‬ ‫وﺿﻌﯽ ﻋﻤﻼً ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻤﻼً ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﮫ ای از ﭼﯿﺰی ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﺑ ﺮ‬ ‫ﮐﻞ وﺟﻮد آن ﭼﯿﺰ ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ھﻢ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد و ھﻢ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ‪ .‬زﯾﺮا ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺮﻓﺘ ﯽ‬ ‫ﺑﺮ ﺻﻔﺘﯽ از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ذات آن ﺻﻔﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ ھ ﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﺟﺰﺋ ﯽ‬ ‫ﺟﺒﺮاً ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ آن ﭼﯿﺰ و ﺑﺎ ھﻤﮫ اﺟ ﺰاﯾﺶ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ و ﮔﺎه ﻓﺮد ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻞ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺧﻮدش ﺑﮑﻠ ﯽ ھ ﻼک ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﯾﻌﻨ ﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﺧ ﻮد را‬ ‫ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ ﺧ ﻮدش ﺑﮑﻠ ﯽ از دﺳ ﺖ ﻣ ﯽ دھ ﺪ زﯾ ﺮا او ﻣﺎﻟ ﮏ ﺧ ﻮدش ﺣﺘ ﯽ ﻧﯿ ﺴﺖ ﭼﻄ ﻮر ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﻣﺎﻟ ﮏ ﻏﯿ ﺮ‬ ‫ﺧ ﻮدش ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬و ﭼ ﻮن اﺗﻔﺎﻗ ﺎً او ﻣ ﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﺑ ﺮ ﺧ ﻮدش ﻧ ﺪارد ﻣﯿ ﻞ ﺑ ﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﺑ ﺮ ﻏﯿ ﺮ ﭘﯿ ﺪا ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬اراده ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﻤﺎن اراده ﺑﮫ وﺟﻮد ﯾﺎﻓﺘﻦ و وﺟﻮد داﺷﺘﻦ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ دال ﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ ‪ ،‬ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ )آب و ﺧﺎک و ‪ ،(....‬ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﻣ ﺼﻨﻮﻋﺎت و ﻣﺤ ﺼﻮل ﮐ ﺎر‬ ‫ﺧﻮﯾﺶ و ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﺑ ﺮ ﺗ ﻦ و ﻏﺮاﯾ ﺰ و اﺣ ﺴﺎﺳﺎت و اﻣﯿ ﺎل و ﺗﺠﺮﺑﯿ ﺎت ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ‪ .‬اﯾﻨﮭ ﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ھ ﺎی اﺻ ﻠﯽ و‬ ‫ﻗﻠﻤﺮوھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی اﺣﺴﺎس و ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ‪.‬‬

‫*‬

‫اﻧ ﺴﺎن ھﻨﮕ ﺎﻣﯽ ﮐ ﮫ ﺧ ﻮد را ﻣﺎﻟ ﮏ ﭼﯿ ﺰی ﻣ ﯽ داﻧ ﺪ و ﻣﺎﻟ ﮏ ﭼﯿ ﺰی ھ ﺴﺖ ﺗﺠﺮﺑ ﮫ ﻧﮭ ﺎﺋﯽ و ﻣﺎﻧ ﺪﮔﺎر وی در‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ آن ﭼﯿﺰ ﭼﯿﺴﺖ؟آﯾﺎ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً از دﺳﺖ ﻧﻤﯽ رود ﻻاﻗﻞ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻣﺮگ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ؟ ﭘ ﺲ ﺗﺠﺮﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ھﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻓﻨﺎﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ اراده ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﮫ ھﻤﺎن اراده ﺑﮫ وﺟﻮد ﯾ ﺎﻓﺘﻦ و ﺣ ﺲ ﺑ ﻮدن اﺳ ﺖ‬ ‫ﺑﮫ ﻧﺒﻮدن و ﻓﻨﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬ﭘ ﺲ اﯾ ﻦ اراده ای ﮐ ﺎذب اﺳ ﺖ‪ .‬وﻗﺘ ﯽ اﻧ ﺴﺎن ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً ﻧﻤ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﻣﺎﻟ ﮏ ﺗ ﻦ و‬ ‫اﻋﺘﻘﺎدات و ﻋﻼﯾﻖ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ در ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺑﮑﻠﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ رود‬ ‫ﭘﺲ ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﻓﻨﺎﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﻞ ﺑﮫ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﺑ ﮫ ﻣﯿ ﻞ ﺑ ﮫ وﺟ ﻮد ﻧﺪاﺷ ﺘﻦ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ھﺮ ﻧﻮﻋﯽ ھﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑ ﮫ ﻓﻨﺎﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ اﺳ ﺖ‪ ،‬ﺣﻘ ﯽ ﮐ ﮫ در اﺑﻄ ﺎﻟﺶ‬ ‫آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬زﯾﺮا اﺻﻮﻻً ﺣﻖ ھﻤﺎن ﺣﻖ ﻓﻨﺎﺳﺖ ‪ ،‬ﺣﻖ ﻧﻔﯽ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺎﺳﺎً ﯾﮏ ﻣﯿﻞ و ﯾﮏ اﺣﺴﺎس و ادراک اﺳﺖ و ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻣﻦ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﻤﺎن »ﻣﻨﯿّﺖ « اﺳﺖ و ھﻤﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ھﺮ ﻓﺮدی در ﻧﺰد ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬اﺣﺴﺎس ﻓﺮدﯾﺖ‬ ‫ﺟﺪای از ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﮭﺎن‪ .‬ﺣﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ذره ای را ﻣﺎﻟﮏ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤ ﯽ ﺧﻮاھ ﺪ ﺑﺎﺷ ﺪ و‬ ‫ﺣﺘ ﯽ ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ ﺗ ﻦ ﺧ ﻮدش ﺣ ﺲ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﻧ ﺪارد وﻟ ﯽ ﺧ ﻮد را ﻣﺎﻟ ﮏ ﻣﻌﻨ ﺎﺋﯽ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ ﮐ ﮫ ﻣﺤ ﺼﻮل اﯾ ﻦ ﻋ ﺪم‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ھﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد و ﺧﺎص اوﺳﺖ ‪ ،‬وﺟﻮد و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اوﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﺎ‬ ‫ﭼﯿﺰی ﺟﺰ »ﺧﺪا« ‪ ،‬ﻧﺒﺎﺷﺪ ‪ :‬ﺧﺪای »ﻣﻦ«!‬

‫*‬

‫وﻗﺘﯽ ﮐﮫ »ﻣﻦ« ﻣﺎﻟﮏ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ در ﻣﺎدﯾﺘﺶ ‪ ،‬آن ﭼﯿﺰ ھﻢ ﻣﺎﻟﮏ ﺟﻨﺒﮫ ای از اﺣﺴﺎس و ﻓﮑﺮ و اﻋﺼﺎب و‬ ‫روان و ﺑﺎﻃﻦ ﻓﺮد اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎدﯾّﺖ آن ﭼﯿﺰ ﺗﺼﺮّف ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﺼﺮف ﺷﺪه ﮔ ﯽ اش ﻣﺘ ﺮادف اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ ﻣﻌﻨ ﺎ و‬ ‫اﺣﺴﺎس و ھﻮﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ آن ﭼﯿﺰ را ﺗﺼﺮّف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻋﻨﺼﺮی از »ﻣﻦ« ﻓﺮد اﺳﺖ ‪ :‬ﻣﻌﻨﺎ و روان و‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدﯾ ﺖ ﻓ ﺮد‪ .‬اﻟﺒﺘ ﮫ ﻋﻨ ﺼﺮی ﮐ ﮫ ھ ﺮ آن ﺗﺒ ﺎه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﺧ ﻼء آن‪،‬ﺳ ﺎزﻣﺎن »ﻣ ﻦ« را در ھ ﻢ ﻣ ﯽ رﯾ ﺰد ‪،‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮی ﮐﮫ ﺣﺘﯽ در ﺣﺎل ﺑﻘﺎ و ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ در روان ﻓﺮد ‪ ،‬ذاﺗﺎً ﻣﺘﺰﻟ ﺰل و ﺑ ﯽ ﺑﻨﯿ ﺎد اﺳ ﺖ و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ‬ ‫دﻟﯿﻞ اﺻﻼً ﮐﻞ » ﻣﻦ« ھﻤﻮاره ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﯽ ﺑﻨﯿﺎد و ﻧﺎ اﻣﻦ و ھﺮاﺳﺎن اﺳ ﺖ و ﻣ ﺴﺘﻤﺮاً در ﺟ ﺴﺘﺠﻮی ﻋﻨﺎﺻ ﺮ‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و زاﭘﺎس و ﺑﯿﻤﮫ ھﺎﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ »ﻣﻦ« ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻔﺮوض و ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﺎ ﮐﻼً و‬ ‫ذاﺗﺎً ﺟﻌﻠﯽ و ﻓﺮﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪ :‬ﻧﺎم ﻣﻦ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ‪ ،‬ﻣﯿﺮاث ﻣﻦ‪ ،‬ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻦ‪ ،‬ھﻨﺮھﺎی ﻣﻦ‪ ،‬ﺧﺎﻧﮫ واﻣ ﻮال ﻣ ﻦ‬ ‫و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﻦ و ‪ ....‬اﯾﻦ ھﺎ ھﻤﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ » ﻣﻦ« را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ ذاﺗﺎً ﻏﯿﺮ اﺳﺖ و ﻋﺎرﯾ ﮫ‬ ‫ای و ﻓﺮﺿﯽ و ﻗﺮﺿﯽ !‬

‫*‬

‫‪٣٤‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﮫ دﺳﺖ و اراده ﺧﻮدش ﺑﮫ دﻧﯿ ﺎ ﻧﯿﺎﻣ ﺪه اﺳ ﺖ و ﺑ ﮫ ﻣﯿ ﻞ و آرﻣ ﺎن ﺧ ﻮدش ﺑ ﮫ ﺑ ﺎر ﻧﯿﺎﻣ ﺪه اﺳ ﺖ ﭘ ﺲ‬ ‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻏﯿﺮ اﺳﺖ و ﻏﯿﺮ اﺳﺖ و ﺧ ﻮدش ﻧﯿ ﺴﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ ھ ﯿﭻ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ذاﺗ ﯽ و رﯾ ﺸﮫ ای ﺑ ﺮ ﺧ ﻮدش‬ ‫ﻧ ﺪارد و ﺑ ﺎ ﺗﻤﻠ ﮏ ﭼﯿﺰھ ﺎﺋﯽ در ﺑﯿ ﺮون از ﺧ ﻮد ﺑﯿﺨ ﻮدش ﺗ ﻼش ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﺧ ﻮدی ﺑﺪﺳ ﺖ و اراده و ﺳ ﻠﯿﻘﮫ‬ ‫ﺧﻮدش ﺑﺮای ﺑﯿﺨﻮدی ﺧﻮدش اﺑﺪاع ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را از ﺑﯿﺨﻮدی ﺑﺮھﺎﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻼش ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ در ﮔﺬر زﻣﺎﻧﮫ و‬ ‫ﻣ ﺎﺑﻘﯽ ﺑ ﺎ ﻓ ﺮا رﺳ ﯿﺪن ﻣ ﺮﮔﺶ ﺟﻤﻠﮕ ﯽ ﺑﺎﻃ ﻞ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و آن ﺧ ﻮد ِارادی ھ ﻢ ﻧ ﺎﺑﻮد ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد ‪.‬ﭼ ﻮن ذات‬ ‫»ﺧﻮد«اﻧﺴﺎن و ھﺴﺘﯽ اش از ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ » ﺑﯽ ﺧﻮد« ھﺮ ﺧﻮدﯾ ﺖ و اراده ای ھ ﻢ ﮐ ﮫ اﻓ ﺰوده‬ ‫ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﯽ ﺧﻮدی اش را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ » ﺑﯿﺨﻮدی« ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭼﺎه ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻌﻼوه اﺑﺰار اراده و‬ ‫آﻓﺮﯾﻨﺶ ھﺎی دﺳﺘﯽ و ذھﻨﯽ وی ﺑﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ ) ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻦ و رواﻧﺶ( و ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ اﯾﻦ آﻓﺮﯾﻨﺶ ھﻢ ﻏﯿﺮ اﺳﺖ‬ ‫از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻧﻄﻔﮫ ای از »ﺧﻮد« ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺑﯽ ﺧﻮدی و ﺑﯽ وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﮫ ﻓﻨﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﭘﺲ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﻤﺎن‬ ‫اﺛﺒﺎت ﺣﻖ ﺑﯽ ﺧﻮدی و ﺑﯽ وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎوراﻧﺪ و ﻧ ﺸﺎن ﻣ ﯽ دھ ﺪ‬ ‫ﮐﮫ وﺟﻮدی ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺗﻤﻠﮏ ﮐﻞ ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﻧﺪک وﺟﻮدی ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘ ﻂ درﺟ ﺎت ﺷ ﺪﯾﺪﺗﺮی از‬ ‫ﻓﻨﺎی ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣ ﺎ ﻣ ﺪﻋﯽ ھ ﺴﺘﯿﻢ ﮐ ﮫ ﻣ ﺎده ﺟﮭ ﺎن ھﻤ ﺎن ﻣ ﺎده ﻋ ﺪم اﺳ ﺖ و ﺟﮭ ﺎن‬ ‫ھﻤﺎن ﻋﺪم ﻣﺠﺴّﻢ اﺳﺖ ‪ :‬ﺗﻌﯿّﻦ ﻓﻨﺎ! ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﻠﮏ ﻋﺪم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﯿﺶ و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ دزدی ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﻮن اﺳﺖ و ﻋﺮﺻﮫ دﯾﻮاﻧﮫ ﺳﺎزی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳ ﺖ‪ .‬اﻧ ﺴﺎن ﺑﺨ ﻮدی‬ ‫ﺧﻮد از ﺧﻮدش ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ اﺳ ﺖ و ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ھ ﺎ اﯾ ﻦ از ﺧ ﻮد – ﺑﯿﮕ ﺎﻧﮕﯽ ذاﺗ ﯽ و ﻃﺒﯿﻌ ﯽ را ﻣﺨﻔ ﯽ و ﻟ ﺬا‬ ‫ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﯽ ﺳﺎزد و آﮔﺎھﯽ ﺑﺮ از ﺧﻮد – ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن ﺟﻨ ﻮن اﺳ ﺖ‪ .‬ﻣﺜ ﻞ داروی‬ ‫روان ﮔﺮدان اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽ ﺧﻮراﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎری اش را درک ﻧﮑﻨﺪ و ﭘﻨﺪارد ﮐﮫ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫و ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﺮﺻﮫ زﻧﺠﯿﺮ ﺷﺪه ﮔﯽ اﻧﺴﺎن در راه ﮔﺮﯾﺰ از ﺑﯽ وﺟ ﻮدی و ﺑﯿﮕ ﺎﻧﮕﯽ ﺧ ﻮﯾﺶ‬ ‫اﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ اﺳﺎرت اﯾﻦ ﺑﯽ وﺟﻮدی و از ﺧ ﻮد – ﺑﯿﮕ ﺎﻧﮕﯽ را ﺷ ﺎھﺪ ﮔ ﺮدد‪ ،‬درک ﮐﻨ ﺪ و ﺑﭙ ﺬﯾﺮد و اﮔ ﺮ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺧﻮاھﺪ ﻋﻼﺟﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﮫ اﻧﮑﺎرش ‪.‬اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﻘﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺷﺪت ﮐﮫ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﺷﺮ اﺳ ﺖ و ﺷ ﺮ و ﺧﯿ ﺮش از‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ اﻧ ﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﻗﻠﻤﺮوھ ﺎی ﺑ ﯽ وﺟ ﻮدی و ﺑﯿﮕ ﺎﻧﮕﯽ ﺧ ﻮد را درک و ﺗ ﺼﺪﯾﻖ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‬ ‫اراده ﺑ ﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ را در ﺧ ﻮد از دﺳ ﺖ ﻣ ﯽ دھ ﺪ و از آن ﺑ ﯽ ﻧﯿ ﺎز ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد‪ .‬ﻣﯿ ﻞ ﺑ ﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﻣﯿﻠ ﯽ ﻣﺒﺘ ﺪی و‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ و ﺟﺎھﻼﻧﮫ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﻨﺎ ﮔﺮﯾﺰ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در ﻧﺒﺮد ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﻗ ﺮار داده و ھ ﺮ ﭼﻨ ﺪ ﮐ ﮫ‬ ‫اﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺬھﺐ ﺧﺎص اﻟﺨﺎص را اراﺋﮫ ﮐ ﺮده اﻧ ﺪ و اﻟﺒﺘ ﮫ ﻃﺮﻓ ﺪاراﻧﯽ ﺟ ﺪی و‬ ‫داﺋﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﻧﺪ‪ :‬ﺑﻮدا‪ ،‬ﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺰدک و ﻣﺴﯿﺢ و ﻋﻠﯽ و ﻣﺎرﮐﺲ از ﻣﺸﮭﻮرﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑ ﻮده اﻧ ﺪ‪.‬‬ ‫وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﮐ ﻞ ﺗ ﺎرﯾﺦ از اﯾ ﻦ اﻧ ﺴﺎﻧﮭﺎ ﭘﺪﯾ ﺪ آﻣ ﺪه ﮐ ﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷ ﺖ ﺗ ﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﻠﻨ ﺪ‬ ‫ﻣﺪت ﺑﺸﺮ را ﺷﺪﯾﺪاً ﺗﺤﺖ ﺗ ﺄﺛﯿﺮ ﻗ ﺮار داده اﺳ ﺖ و اراده ﺑ ﮫ ﻧﻔ ﯽ ھ ﺮ ﻣ ﺎﻟﮑﯿﺘﯽ را در دل و اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ﺑ ﺸﺮی ﺑ ﺬر‬ ‫اﻓ ﺸﺎﻧﯽ ﮐ ﺮده و ﺑ ﺮ ذات ﺑ ﺎﻟﻘﻮه ﺑ ﺸﺮی اﺛ ﺮی اﺟﺘﻨ ﺎب ﻧﺎﭘ ﺬﯾﺮ ﮔﺬاﺷ ﺘﮫ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ ذات در ھ ﺮ دوراﻧ ﯽ ﺗﺤ ﺖ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻓﻌﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی ﺣﯿﺮت آوری ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد‪ .‬ﺣﯿ ﺮت آورﺗ ﺮﯾﻦ اﯾ ﻦ دﮔﺮﮔ ﻮﻧﯽ ھﻤﺎﻧ ﺎ‬ ‫ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ اﯾﺪه ﺧﺪا را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮭﺎ ذات ﻣﺎﻟﮏ ھﺴﺘﯽ وارد ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ‬ ‫ﻋﻤﻼً ھﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻓﺮدی را ﻣﺒﺪل ﺑ ﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ و ﻧ ﮫ‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻟﮭﯽ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻣﺎرﮐﺲ‪ ،‬ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﻋﻠﺖ اﻟﻌﻠﻞ ھﻤﮫ ﺟﮭﻞ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ھﺎ و از ﺧﻮد – ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺸﺮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ داﻧ ﺪ و‬ ‫ﻣ ﺬھﺐ را ھ ﻢ ﻓﺮھﻨ ﮓ ﺑﺮﺧﺎﺳ ﺘﮫ از اﯾ ﻦ واﻗﻌ ﮫ ﻣ ﯽ داﻧ ﺪ ﮐ ﮫ ﺗﻮﺟﯿ ﮫ و ﺗ ﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻨ ﺪه ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ اﺳ ﺖ و ﺑ ﮫ آن‬ ‫ﻗﺪاﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ‪ .‬وی ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﻣﯿﻞ ﺑﮫ از ﺧﻮد – ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﺬھﺐ را ھﻢ اﻓﯿﻮن اﯾﻦ‬ ‫ﻣﯿﻞ‪ .‬ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺲ در درک و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿ ﺎورد و ﻋﺠﻮﻻﻧ ﮫ ﻗ ﻀﺎوت ﮐ ﺮد ﺗ ﺎ آﻧﺠ ﺎ‬ ‫ﮐﮫ زﯾﺮﺑﻨﺎی ھﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻣﺴﺦ ﺷﺪه ﮔﯽ ﺑﺸﺮ را ھﻢ ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﺑ ﺮ » اﺑ ﺰار ﺗﻮﻟﯿ ﺪ« داﻧ ﺴﺖ ﮐ ﮫ دوﺳ ﺖ و‬ ‫ھﻤﻔﮑﺮ وی اﻧﮕﻠﺲ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭘﯽ ﺑﺮد و ﺑﮫ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ دﯾﮕﺮی ﭘﺮداﺧ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﻧﻈ ﺮ ﻣ ﺎ‬ ‫واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ ﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﮫ وی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ زن و ﺷﻮھﺮ ﺑ ﺮ ﯾﮑ ﺪﯾﮕﺮ راﻋﻠ ﺖ‬ ‫اﻟﻌﻠﻞ ھﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﯾﮕﺮ و ﻣﻨ ﺸﺄ ھ ﺮ ﻇﻠ ﻢ و ﺑﯿﮕﺎﻧ ﮫ ﺳ ﺎزی داﻧ ﺴﺖ‪ .‬اﯾ ﻦ ﻧﻈﺮﯾ ﮫ اﻧﮕﻠ ﺲ ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎﻇﯽ ﻧﻔ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪه‬ ‫اﺳﺎس ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم اﺳﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪٣٥‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫*‬

‫ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ درک ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻠﻊ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻤﻮدن از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﮫ »ﻣﺎﻟﮏ واﻗﻌ ﯽ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﺧﺪاﺳﺖ « ھﻤﻮاره ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﻣﭙﺮاﻃﻮرﯾﮭﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ در ﭘ ﺲ ﭘ ﺮده آن روﺣ ﺎﻧﯿﻮن ﻣ ﺬاھﺐ ﻗ ﺮار‬ ‫داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و اﯾﻦ دو ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎھﺎن و ﻣﻼﯾﺎن ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻣﺎل و ﺟﺎن و ﻧ ﺎﻣﻮس و ﺳﺮﻧﻮﺷ ﺖ اﻓ ﺮاد‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﺪا ﺑ ﺮای آﻧﮭ ﺎ ﺗ ﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘ ﮫ اﻧ ﺪ‪ .‬اﯾ ﻦ واﻗﻌﯿ ﺖ ھﻤ ﮫ ﺟ ﺎﺋﯽ در ﮐ ﻞ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺟﻮاﻣ ﻊ‬ ‫ﺑﺸﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺎه ﻧﺎم ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ داﺷﺘﮫ و ﮔﺎه ﻣﺬھﺐ زرﺗﺸﺖ و ﮔﺎه اﺳﻼم و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ‪ .‬ﻣﺎل ‪ ،‬ﻣ ﺎل ﺧﺪاﺳ ﺖ‬ ‫و ﭼﻮن ﺧﺪاﺋﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﻣﺎل ھﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ و زورﮔﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﺑﺘﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﺮ ﺟ ﺎی ﺧ ﺪا‬ ‫ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را از آن ﺧﻮدش ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﺬھﺒﯽ ﺣ ﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ از ﭘ ﺎﺋﯿﻦ ﺗ ﺮﯾﻦ اﻓ ﺮاد‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎ رأس ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ ﻣﺼﺪاق دارد از ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎ ﺷﺎه ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ ﻧﻈﺮﯾﮫ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﮫ ﺣﺲّ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ را اﺳﺎﺳ ﺎً در ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﻣ ﺎده‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻮﻟﺪ ﺛﺮوت ﻣﯽ داﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻋﻢ از ﺑﯿﻞ و ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﯾﺎ ﺑﺎزوی ﺑﺸﺮ‪ .‬ﻣ ﺎرﮐﺲ ﻣﻌﺘﻘ ﺪ اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐ ﮫ ﮐ ﺎر و ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژی ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ در اﺧﺘﯿ ﺎر ﮐ ﺴﯽ اﺳ ﺖ او ﻣﺎﻟ ﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷ ﺖ و ﺣﺘ ﯽ روح ﺳ ﺎﺋﺮ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﺳﺖ و ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را از اﺳﺎرت و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨ ﯽ روح اﻧ ﺴﺎﻧﯽ‬ ‫را آزاد ﺳﺎزد واﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ای ذاﺗﯽ در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮑﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ و در اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮاﺋﯽ ﻣﺤﺾ‬ ‫ﻣﺴﺦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ اﯾ ﻦ اﻧﺤ ﺮاف در ﺧ ﻮد اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ﻣ ﺎرﮐﺲ ﻗ ﺮار داﺷ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﺟﻨﺒ ﮫ ھ ﺎی رواﻧ ﯽ و‬ ‫ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﺑﮭ ﺎﺋﯽ ﻻزم را ﻧ ﺪاد و اﮔ ﺮ اﻧﺪﯾ ﺸﮫ وی واﻗﻌ ﺎً ﺑ ﺎ اﻧﺪﯾ ﺸﮫ اﻧﮕﻠ ﺲ ﻋﺠ ﯿﻦ ﻣ ﯽ ﺷ ﺪ ﻓﮑ ﺮی واﻗ ﻊ‬ ‫ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ ﺗﺮ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﻣﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ اﻧﮕﻠﺲ در ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ) ﻧﻔﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ و زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯽ( ﺟﻨﺒﮫ‬ ‫ﻧﺒﺮد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻤ ﺪه ﻣ ﺮدم ﻋﺎﻣ ﮫ از ﭘ ﺬﯾﺮش اﯾ ﻦ ﻧﻔ ﯽ ﺳ ﺮﺑﺎز ﻣ ﯽ‬ ‫زﻧﻨﺪ و ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﻓﺌﻮداﻟﯿﺰم و اﻣﭙﺮاﻃ ﻮری ﮐﻠﯿ ﺴﺎ ﻣ ﯽ دھﻨ ﺪ و ﻣﻨﮑ ﻮب ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ زﯾ ﺮا ﻣﺎﻟﮑ ﺎن‬ ‫ﺑﺰرگ ﺑﻄﺮز ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﮫ ﻣﺪﻋﯽ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﺧ ﺎﻧﻮاده ﮔ ﯽ و زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ ھ ﺴﺘﻨﺪ در‬ ‫ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺧﻮد اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﻓ ﺴﺎد اﺳ ﺖ ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﮐ ﺎﻧﻮن اﺻ ﻠﯽ ﻇﻠ ﻢ در ﺧ ﺎﻧﻮاده اﺳ ﺖ‪ .‬ﻓﻼﺳ ﻔﮫ و‬ ‫ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﺑﺰرگ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم اﯾ ﻦ ﮐﺘﻤ ﺎن را ﻧ ﻮﻋﯽ رﻧ ﺪی ﺳﯿﺎﺳ ﯽ – ﺗﺒﻠﯿﻐ ﺎﺗﯽ در ﺧ ﺪﻣﺖ ﭘﯿ ﺸﺮوی ﮔ ﺎم ﺑ ﮫ ﮔ ﺎم‬ ‫ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﻤﺎن ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﺴﺖ و اﻧﺤﺮاف ﺳﻮﺳ ﯿﺎﻟﺰم اﺳ ﺖ‪ .‬و ﻣﮭﻤﺘ ﺮ‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺘﺪرﯾﺞ در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻧﯿﺰ واﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫اﯾﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺮدی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﻠﻄﮫ ﻋﺎﻃﻔﯽ ‪ -‬رواﻧﯽ ﺷ ﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑ ﺮ زن ﺧ ﻮد داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ‬ ‫ھﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی و اوﻟﯿﮫ ﻗﺪرت و اﻟﻘﺎی ﻗﺪرت را در ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﻤﻮده و در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺰ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫ھﺎی ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ھﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی ھﺮ‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺠﺮد ﺑﻨﺪرت ﻣﯿﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ در ﺟﺎﻣﻌﮫ دارد‬ ‫و ﻋﻄﺶ ﭼﻨﺪان ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﻓﮑﺮی و ھﻨﺮی‬ ‫و ادﺑﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ و ﻋﻠﻤﯽ دارد ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻼﺳﻔﮫ و ھﻨﺮﻣﻨ ﺪان ﺑ ﺰرگ و ﻧﯿ ﺰ ﻋﺎرﻓ ﺎن و ﺷ ﺎﻋﺮان و‬ ‫داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ ﯾﺎ ازدواج ﻧﮑ ﺮده اﻧ ﺪ و ﯾ ﺎ از ﺣ ﺪاﻗﻞ ﺣ ﺲ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ در ﺧ ﺎﻧﻮاده ﺑ ﺮ ﺧ ﻮردار ﺑ ﻮده اﻧ ﺪ و ﺑ ﺮ‬ ‫ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺳﻠﻄﮫ ای ﭼﻨﺪان ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﺪم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ و زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ اﺳﺎس ﺟﻨ ﺒﺶ‬ ‫ھﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﺳﻠﻄﮫ اﻗﺘ ﺼﺎدی در ﮔ ﺮو ﺳ ﻠﻄﮫ ﻋ ﺎﻃﻔﯽ در ﺧ ﺎﻧﻮاده اﺳ ﺖ و‬ ‫ﻣﻌﻠﻮل آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﮐﺴﯽ ﮐﮫ زﻧﺶ ﺗﺤ ﺖ ﻓﺮﻣ ﺎن وی ﻧﯿ ﺴﺖ ﻣﯿﻠ ﯽ ﺑ ﮫ ﺗﻮﺳ ﻌﮫ ﻗ ﺪرت و ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی ھﻢ در ﺑﯿﺮون ﻧﺪارد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﮫ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﺲ‬ ‫ﺑﻄﺮز ﺣﯿﺮت آوری ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد اﻧﮕﻠﺲ ھ ﻢ ﺑ ﮫ ﮐُﻨ ﮫ ﻣﮑﺎﺷ ﻔﮫ ﺧ ﻮد ﻧﺮﺳ ﯿﺪ و در آن‬ ‫ﺣﯿﺮان و ﻣﺮدّد ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣ ﺎ آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﮐ ﺎﻧﻮن اﺻ ﻠﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐ ﺎﺗﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﺧ ﺼﻮﺻﯽ ﺑ ﺮ ﻋﻠﯿ ﮫ ﺳﻮﺳ ﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﻣ ﺴﺌﻠﮫ ﻧﻔ ﯽ ﮐﺎﻣ ﻞ‬ ‫زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﮫ در رأس آن ﻧﻔﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار دارد ﯾﻌﻨ ﯽ ﻣ ﺴﺌﻠﮫ »‬ ‫ﺷ ﺮاﮐﺖ ﺟﻨ ﺴﯽ « ﮐ ﮫ ﻣﻨﺠ ﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﺑ ﮫ ﺷ ﺮاﮐﺖ در ﻓﺮزﻧ ﺪان ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ اﯾﻨﮑ ﮫ ھ ﯿﭽﮑﺲ ﻓﺮزﻧ ﺪ ﮐ ﺴﯽ ﻧﯿ ﺴﺖ و‬ ‫ھﯿﭽﮑﺲ زن ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻣﺮدی ﻧﯿﺴﺖ و ھﯿﭻ ﻣﺮدی ﺷﻮھﺮ ﺗﻤ ﺎم ﻋﯿ ﺎر زﻧ ﯽ ﻧﯿ ﺴﺖ‪ .‬اﯾ ﻦ ﻣ ﺴﺌﻠﮫ در اﯾ ﺪﺋﻮﻟﻮژی‬ ‫ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ھﺮﮔﺰ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی و واﺿﺢ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻧ ﺸﺪه اﺳ ﺖ و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ ﻣﯿ ﺰان ﺑ ﺼﻮرت‬ ‫ﺣﺮﺑﮫ ای ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم در آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھ ﺎ ھ ﻢ در ھﻤ ﮫ ﺟ ﺎ ﻣﮭ ﺮ ﺳ ﮑﻮت ﺑ ﺮ ﻟ ﺐ‬ ‫ﻧﮭ ﺎده اﻧ ﺪ‪ .‬ﺣﺎﻣﯿ ﺎن ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﺧ ﺼﻮﺻﯽ دو ﺣﺮﺑ ﮫ ﻋﻈ ﯿﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐ ﺎﺗﯽ ﺑ ﺮ ﻋﻠﯿ ﮫ ﺳﻮﺳ ﯿﺎﻟﯿﺰم دارد‪ :‬ﺧ ﺪا و ﻋﺎﻃﻔ ﮫ‬

‫‪٣٦‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ‪ .‬و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم را ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺧﺪا و ﻋﻔﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺳﮑﻮت و‬ ‫ﮐﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ دال ﺑﺮ ﺗﺮدﯾﺪ ﻋﻈﯿﻢ و ذاﺗﯽ در ﻣﻌﺮﻓﺖ آﻧﮭﺎ درﺑﺎره ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭼﺮا زﻧﺎن ﻓﺌﻮداﻟﮭﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﺰرگ ﯾﺎﻏﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯽ وﻓﺎﺗﺮﯾﻦ زﻧﮭ ﺎ ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ ﺷ ﻮھﺮان ﺧ ﻮد ھ ﺴﺘﻨﺪ؟‬ ‫زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﻮھﺮان ﺳﻠﻄﮫ ﮔﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷ ﻮھﺮان ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ زﻧ ﺎن ﺧ ﻮد ھ ﺴﺘﻨﺪ‪ .‬زن ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ اﻣﮑ ﺎن اﯾ ﻦ ﺳ ﺘﻢ و‬ ‫ﺳﻠﻄﮫ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺑﮫ ﺷﻮھﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﻮد ﻧﺪھﺪ اﻣﮑﺎن ﻗ ﺪرت و ﺗﻮﺳ ﻌﮫ اﻗﺘ ﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﺷ ﻮھﺮ را در‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد‪ .‬اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺲ دﻗﯿﻖ و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﺧ ﻮد – ﻓﺮﯾ ﺐ‬ ‫ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧ ﺪ‪ .‬ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ در ﺧ ﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺒ ﻊ ﺗﻐﺬﯾ ﮫ رواﻧ ﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ اﺳ ﺖ‪ .‬ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ اﻗﺘ ﺼﺎدی ﻣﻌﻠ ﻮل‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﻗﻮای ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺳﺎﺋﺮ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﺳﺖ و اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋ ﺎﻃﻔﯽ و رواﻧ ﯽ ﺑ ﺮ ﯾ ﮏ اﻧ ﺴﺎن دﯾﮕ ﺮ‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﺻﺪ اﻟﺒﺘﮫ ﻋ ﺪم ﻗ ﺪرت اﻗﺘ ﺼﺎدی ﻻزم ھﺮﮔ ﺰ ﺑﺨ ﻮدی ﺧ ﻮد‬ ‫ﺣﺲ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺋﺮ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد و ﺑﻠﮑ ﮫ ﺑ ﮫ ﺗ ﺸﻨﺞ ﻣ ﯽ ﮐ ﺸﺎﻧﺪ و راﺑﻄ ﮫ را‬ ‫ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دال ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺎﻓﯽ درﺑ ﺎره اﯾ ﻦ‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس و اراده ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑ ﺮ ﺳ ﺎﺋﺮ اﻧ ﺴﺎﻧﮭﺎ را ﺑﺘ ﺪرﯾﺞ از ﺑ ﯿﻦ ﻣ ﯽ ﺑ ﺮد و ﻟ ﺬا ﻋﻄ ﺶ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ‬ ‫اﻗﺘ ﺼﺎدی را ﻧﯿ ﺰ ﺑﺘ ﺪرﯾﺞ ﮐ ﺎھﺶ ﻣ ﯽ دھ ﺪ و ﺳﻮﺳ ﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﻤﮑ ﻦ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﻣﻨﺘﮭ ﯽ ﻧ ﮫ از ﻧ ﻮع ﮐﻠﯿ ﺸﮫ ای و‬ ‫ﻣﺸﮭﻮرش‪.‬‬

‫*‬

‫اراده ﺑﮫ ﺗﻤﻠﮏ اراده ﺳﺎﺋﺮ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ‪ ،‬اراده ﺑﮫ ﺗﻤﻠﮏ وﺟﻮد ﺳﺎﺋﺮ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ھﻤﺎن ﮐ ﺎﻧﻮن اﺻ ﻠﯽ و ذاﺗ ﯽ اراده ﺑ ﮫ‬ ‫ﻗ ﺪرت و ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ اﻗﺘ ﺼﺎدی اﺳ ﺖ‪ .‬ﻣ ﺮدی ﮐ ﮫ ﺛ ﺮوت ﺧ ﻮد را ﻋﻤ ﻼً ﻧﺘﻮاﻧ ﺪ ﺗﺒ ﺪﯾﻞ ﺑ ﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﺗﺎﻣ ﮫ ﺑ ﺮ زن و‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﺛﺮوت ﺧﻮد ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪه و ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﻮد در ﺛﺮوت ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﻮچ ﻣﯽ ﺷﻮد ودر ﺛﺮوت ﺧ ﻮد‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت و اﺣﺴﺎس وﺟﻮد ﮐﺎذب ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯽ وﺟﻮدی ﺧﻮد را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد و‬ ‫از ﺟﻨﻮن رھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫ﮔﻮﺋﯽ اﻧﺴﺎن در ﺑﻠﻌﯿﺪن اراده اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ اﺣﺴﺎس وﺟﻮد و اﺣ ﺴﺎس اراده ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‬ ‫و اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﻨﺸﺄ ﺳﺘﻢ واﺳﺘﺜﻤﺎر وﺟﮭﻞ و ﺟﻨﻮن ﺑﺸﺮ اﺳﺖ‪ .‬داﺷﺘﻦ ﺛﺮوت ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺣﺴﺎس‬ ‫وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻧﻤﯽ آورد‪ .‬ﺛﺮوت ﻓﻘﻂ وﺳﯿﻠﮫ اﺳﺖ و ﻧ ﮫ ھ ﺪف‪ ،‬اﺑ ﺰاری دروﻏ ﯿﻦ وﻓﺮﯾﺒﻨ ﺪه‪ » .‬داﺷ ﺘﻦ« ھﺮﮔ ﺰ‬ ‫»ﺑﻮدن« ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ آورد ﺑﻠﮑﮫ داﺷ ﺘﻦ وﺳ ﯿﻠﮫ ای ﺑ ﺮای ﻣ ﺴﻠﻂ ﺷ ﺪن ﺑ ﺮ دﯾﮕ ﺮان و ﺑﻠﻌﯿ ﺪن اراده وﻋﺎﻃﻔ ﮫ و‬ ‫روح دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﮐﺎذب و ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﺣﺴﺎس وﺟﻮد ﺑﺒ ﺎر ﻣ ﯽ آورد و ﺑ ﮫ ﻧﺎﮔ ﺎه وی را در‬ ‫اﺷﺪ ﺑﯽ وﺟﻮدی ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ :‬ﺑﯽ وﻓﺎﺋﯽ ‪ ،‬ﺧﯿﺎﻧﺖ ‪ ،‬ﻧﻤﮏ ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ‪ .‬و اﯾﻨﮭﺎ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ارﺑﺎب ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ‪ ،‬ﺳ ﺎزﻣﺎن ﯾ ﺎ ﻣﻠﺘ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ‬ ‫رھﺒﺮش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ھﺎ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ ‪ .‬اﻧﺴﺎن ﺛﺮوﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻮاﺳﻄﮫ آن ﺑﺘﻮاﻧ ﺪ‬ ‫ﺑﺮ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓ ﺮادی ﻣ ﺴﻠﻂ ﺷ ﻮد و آﻧﮭ ﺎ را ﺗﺤ ﺖ اراده ﺧ ﻮد آورد‪ .‬ﭘ ﺲ ﺟﮭ ﺎﻧﺨﻮاری ﻣﻌﻠ ﻮل و وﺳ ﯿﻠﮫ ای ﺑ ﺮای‬ ‫آدﻣﺨ ﻮاری اﺳ ﺖ‪ .‬اﯾ ﻦ آدﻣﺨ ﻮاری ﮔ ﺎه ﻋ ﺸﻖ ﻧﺎﻣﯿ ﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﮔ ﺎه وﺣ ﺪت ﻣﻠ ﯽ و ﮔ ﺎه ﻧﺠ ﺎت و ﮔ ﺎه اﺣ ﺴﺎس‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﻣﺬھﺐ و ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺗﻮﺟﯿﮫ و دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬

‫*‬

‫ﺧﻠﻊ و ﻧﻔﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﺎ از ﻋﺮﺻﮫ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ و اﻗﺘ ﺼﺎد ﺑ ﺴﻮی ﺧ ﺎﻧﻮاده‪ .‬اﯾ ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﮫ ﮐﻠ ﯽ ﺳﻮﺳ ﯿﺎﻟﯿﺰم در ﻋﺮﺻ ﮫ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺷﻮروی ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮد ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﻠﻊ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﮫ ﭘﺸﺖ درب ﺧ ﺎﻧﻮاده ﮐ ﮫ رﺳ ﯿﺪ‬ ‫و ﺧﻮاﺳ ﺖ وارد ﺧﺎﻧ ﮫ ﺷ ﻮد و ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﻋ ﺎﻃﻔﯽ ﯾﻌﻨ ﯽ ھ ﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐ ﺰی ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ را ﻣﺘﻼﺷ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﺧ ﻮد ﺟﺎﻣﻌ ﮫ‬ ‫ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮروی ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه آن ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪ ‪ .‬اﻟﺒﺘ ﮫ ﻣﺮﺣﻠ ﮫ ﺟﺪاﺳ ﺎزی ﻓﺮزﻧ ﺪان از ﺧ ﺎﻧﻮاده‬ ‫ھﺎ در ﺣﺎل ﺷﺮوع ﺑﻮد و ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﻮی اﻧﻔﺠﺎر ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﮫ ﺧﻠﻊ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ ﮐ ﮫ ﺷ ﺪ اﻧﻔﺠ ﺎر رخ‬ ‫داد و ﮐ ﻞ ﻗ ﺪرت اﺗﻤ ﯽ ﺷ ﻮروی ھ ﻢ ﻧﺘﻮاﻧ ﺴﺖ از ﺳﻮﺳ ﯿﺎﻟﯿﺰم دﻓ ﺎع ﮐﻨ ﺪ واﯾ ﻦ اﻧﻔﺠ ﺎر را ﺧﻨﺜ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ ‪.‬اﻧﻔﺠ ﺎر‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ھﻤﺎن اﻧﻔﺠﺎر ھﺴﺘﮫ ای در ﻣﺎھﯿﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ھﺴﺘﮫ ﺑ ﺸﺮﯾﺖ اﺳ ﺖ ‪ .‬در اﯾﻨﺠ ﺎ‬ ‫ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ ‪ :‬ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺑ ﮫ ﺟ ﺎی اﯾﻨﮑ ﮫ از ﺑﯿ ﺮون ﺷ ﺮوع ﺷ ﻮد در ﻣﺮﺣﻠ ﮫ‬ ‫آﺧﺮ ﺑﮫ ھﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی اش ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺳﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از درون ﯾﻌﻨ ﯽ از ھ ﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐ ﺰی ﺷ ﺮوع ﻣ ﯽ ﺷ ﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﺮا ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮫ اﻓ ﺮاد ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ھ ﺎی ﺑﯿﺮوﻧ ﯽ و اﻗﺘ ﺼﺎدی را از دﺳ ﺖ دادﻧ ﺪ اﺗﻔﺎﻗ ﺎً ﺑ ﮫ ھ ﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐ ﺰی و‬ ‫درون ﺧ ﻮد رﺟ ﻮع ﮐﺮدﻧ ﺪ وﺗﻤ ﺎم ﻗ ﺪرت و اراده ﺑ ﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ از دﺳ ﺖ داده در ﺑﯿ ﺮون را در درون ﺗ ﻞ اﻧﺒ ﺎر و‬ ‫ﺟﺒﺮان وﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻟﺬا آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻠﻊ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧ ﺎﻧﻮاده رﺳ ﯿﺪ آن اﻧﻔﺠ ﺎر ﻋﻈ ﯿﻢ ﮐ ﻞ ﺳﻮﺳ ﯿﺎﻟﯿﺰم را‬ ‫ﻧﻔﯽ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﻞ اﻧﺒﺎر ﺷﺪه در ﺧﺎﻧﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪ و ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﺷ ﻮروی را ﺣﺘ ﯽ‬

‫‪٣٧‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺑﯿﺶ از ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺴﻮی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ رﺳﺎﻧﯿﺪ و در ﻣﺪت ﯾﮏ دھﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫ﺷﻮروی ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘ ﺼﺎدی ﻣﺒ ﺪل ﺑ ﮫ ﻣﺎﻓﯿ ﺎﺋﯽ ﺗ ﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻣ ﻊ ﺑ ﺸﺮی ﺷ ﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﻣﺎﻓﯿ ﺎﺋﯽ ﺣ ﺎﮐﻢ ﮔﺮدﯾ ﺪ و در‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺴﺘﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪ و روﺳﭙﯽ ﮔﺮی ﮐﻞ ﺷﻮروی را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫درﺑ ﺎره ﺷ ﻮروی و ﻓﺮوﭘﺎﺷ ﯽ آن ﻧﮑﺘ ﮫ اﯾ ﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ دﯾﮕ ﺮ آن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣ ﺴﺌﻠﮫ اﻧﺤ ﻼل ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﺧ ﺎﻧﻮاده و‬ ‫زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﺘﺪرﯾﺞ از ﻓﮑﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺣﺬف ﺷﺪ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم روﺳﯽ در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﻮد وھﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ھﻢ ﻧﻔﯽ‬ ‫و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا دو ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﭘﺮوار ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻨﺘﮭﯽ دور از ﭼﺸﻢ اﯾ ﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ رھﺒ ﺮان ﺣ ﺰب‪ .‬اﯾ ﻦ ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﺜﺎﺑﮫ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﻮد‪ .‬ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم روﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺋﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ھﺎ اﮔﺮ از اﻧﺤﻼل و ﻧﻔﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫و زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﯾﺎ اﺻﻼً ﺷﺮوع ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ‬ ‫ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﻮد و ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎﮐﺎم و ﺑﺪﻧﺎم ﺷﻮد و ﻟﻌﻨﺖ اﺑﺪی ﮔﺮدد و ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻗﺪاﺳﺖ ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑﺨﺸﺪ ‪.‬‬

‫*‬

‫آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻮاده‪ ،‬ﻋﺸﻖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﻣﯿ ﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ ﻧﻘ ﺎﺑﯽ ﺑ ﺮ روی ﺳ ﻠﻄﮫ ﮔ ﺮی و آدﻣﺨ ﻮاری‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زن و ﺷﻮھﺮ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺑﭽﮫ ﺧﻮاری ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽ ﮔ ﺮدد ﮐ ﻞ ﻋﺮﺻ ﮫ ﺟﮭ ﻨﻢ ﺧ ﺎﻧﻮاده اﺳ ﺖ و ﺑ ﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ‬ ‫اﺷﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﺘﻢ و ﺗﺠﺎوز و آدﻣﺨﻮاری ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺪاﺳﺖ و ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ واﯾﺜﺎر ﺑﮫ راه ﺧﻮد اداﻣﮫ ﻣﯽ‬ ‫دھﺪ و درﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ھﺴﺘﮫ از درون ﻣﯽ ﮔﻨﺪد و زن و ﻣﺮد ھﺮ ﯾ ﮏ در ﺧﻔ ﺎ ﺑ ﮫ راه ﺧ ﻮد ﻣﯿ ﺮود و از ھ ﺮ ﺧﯿ ﺎﻧﺘﯽ‬ ‫روی ﮔﺮدان ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﭘﻮﺳﺘﮫ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﮫ رﯾﺎﺋﯽ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻤﻼً در ﺣ ﺎل اﻧﺤ ﻼل ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ و اﯾ ﻦ ﻧﯿ ﺰ ﺣ ﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺟﺒﺮاً اﻓﺮاد ﺑﺸﺮی را ﺑﺴﻮی ﺗﻔﺮﯾﺪ و ﺧﻠﻊ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﮭﺮﺣﺎل ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ھﯿﭻ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺰ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﺣﻘﯽ ﺟ ﺰ ﺣ ﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ‪ ،‬ﺗﺒ ﺎه ﮐﻨﻨ ﺪه و ﻧﻔ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪه ﺧ ﺎﻧﻮاده و ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ ﻧﺒ ﻮده و ﻧﯿ ﺴﺖ و اﯾ ﻦ ﻧﯿ ﺰ ﺣ ﻖ‬ ‫دﯾﮕﺮی از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد را در ﺧ ﻮدش ﺑ ﮫ روش ھ ﺎی ﮔﻮﻧ ﺎﮔﻮن ﻧﻔ ﯽ و ﺑﺎﻃ ﻞ ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد‪ .‬اﯾ ﻦ ﻣ ﺴﺌﻠﮫ‬ ‫ﺣﺘﯽ در ﮐﺎﻟﺒﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری رﺧﻨﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ »ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ « ﻧﺎﻣﯿﺪه‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻇﺎھﺮاً ﻧﻮﻋﯽ ادﻏﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری وﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم اﺳﺖ ﮐﻞ ﺟﮭﺎن را در ﺣ ﺎل ﺳ ﺮاﯾﺖ اﺳ ﺖ و راھ ﯽ‬ ‫ﺟ ﺰ اﯾ ﻦ ﺑ ﺎﻗﯽ ﻧﻤ ﯽ ﻣﺎﻧ ﺪ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣ ﺖ ھ ﺎی ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ داری از ﻃﺮﯾ ﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳ ﯽ ﺟﺒ ﺮاً و ﮔ ﺎم ﺑ ﮫ ﮔ ﺎم ﺑ ﺴﻮی‬ ‫ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺘﮭﯽ اﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ اﯾ ﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و آرﻣ ﺎﻧﯽ ﻧﯿ ﺴﺖ واﺣ ﺪی را ﺧ ﻮش ﻧﻤ ﯽ‬ ‫آﯾﺪ زﯾﺮا ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎً ﻓﺴﺎد و ﻓﺘﻨﮫ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ھﺎ و ﻓﺠﺎﯾﻊ را ﺑﮫ ﺗ ﺴﺎوی ﺗﻘ ﺴﯿﻢ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ وھﻤ ﮫ‬ ‫را ﺑﮫ ﻃﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﭽﺎره و رﻧﺠﻮر و دﯾﻮاﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻧﮫ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ‪ .‬و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ھﻨﻮز ﺑﻄ ﻮر ﻓﺰاﯾﻨ ﺪه ای‬ ‫ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دزدﯾﺪه ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ھﻤﮫ ﺟﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﮫ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻘﯿﺮﺗ ﺮ اﺳ ﺖ ﺑ ﮫ‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑ ﺴﺘﮫ ﺗﺮﻧ ﺪ و ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ ھﻤ ﺪﯾﮕﺮ اﺣ ﺴﺎس ﻣ ﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﺑ ﺴﯿﺎر ﺷ ﺪﯾﺪ ﺗ ﺮ دارﻧ ﺪ وھ ﺮ ﮐ ﺲ ﺧ ﻮد را ﻣﺎﻟ ﮏ‬ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺮدی ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻧﯿﺰ‬ ‫زورﮔﻮﺋﯽ و ﺳﺘﻤﮕﺮی اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻤ ﺪﯾﮕﺮ ﺷ ﺪﯾﺪﺗﺮ و ﻋﺮﯾ ﺎﻧﺘﺮ اﺳ ﺖ‪ .‬اﯾ ﻦ وﺿ ﻌﯿﺖ ھﻤ ﺎن ﭼﯿ ﺰی‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺎﻃﻔﮫ و ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺗﺤﺎد ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ‪ .‬وﻟ ﯽ ھﻤ ﯿﻦ ﺑ ﮫ اﺻ ﻄﻼح ﻣﺤﺒ ﺖ و‬ ‫اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﯿﺮون از ھﻢ ﻓﺮو ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ‪ ،‬و ﺑﮫ ﻧﺎﮔ ﺎه ھﻤ ﮫ اﯾ ﻦ اﻋ ﻀﺎی‬ ‫وﻓﺎدار ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از درون ﺷﺮوع ﺷ ﻮد و از ﺧ ﺎﻧﻮاده و ﻧ ﮫ از‬ ‫ﺑﺮون و ﺣﮑﻮﻣﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺧﯿﺎﻧﺖ زن و ﺷﻮھﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ھﺮ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾ ﻦ دو ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ‬ ‫ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮐﮫ ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﯾﻦ دو را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﺰار و ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻧﻤﻮده و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺣﻖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﺟﻨﺴﯽ را ﻧﯿﺰ از آﻧﮭ ﺎ ﺳ ﺎﻗﻂ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ اﯾﻨﮑ ﮫ ھ ﯿﭽﮑﺲ ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً ﻧﻤ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﻣﺎﻟ ﮏ دﯾﮕ ﺮی‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﻮھﺮ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ اﻧﺘﻘﺎم و ﺗﻼش زن ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ از ﯾﻮغ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﻮھﺮ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫و اﻣﺎ ﯾﮏ زن ھﺮزه و ﯾﺎ ﯾﮏ روﺳﭙﯽ ﺣﺮﻓﮫ ای ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻣﺮدی اﺣﺴﺎس ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد و ھﻤﮫ‬ ‫ﻣﺮدان ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ﻧﺰد وی ﻣﺴﺎوی ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ زن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯽ؟ وﻟﯽ ﺑﮫ ﺣ ﺲ وﺗﺠﺮﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﯾﮏ زن ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﺗﻤﻠﮏ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻣﺮد را دارد و ﭼﻮن ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان در اﯾﻦ ﻣﯿ ﻞ‬ ‫ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ھﺮزه ﮔﯽ ﻣﯽ رود‪ .‬و ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﮑﺎر اﺻﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎﻧﯽ ﻣﺮدان ﺛﺮوﺗﻤﻨ ﺪ ھ ﺴﺘﻨﺪ‪،‬‬

‫‪٣٨‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﭘﺲ ھﺮزه ﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ھﻢ در زن و ھﻢ در ﻣﺮد ﻧﺸﺎﻧﮫ ﻃﺒﻊ ﺿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻧﮭﺎﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫ﺟﻮﯾﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻤﺪﯾﮕﺮ‪ .‬ﯾﮏ زن ھﺮزه ﯾﮏ زن ﻣﺮدﺧ ﻮار اﺳ ﺖ ﻧ ﮫ ﻣ ﺮد دوﺳ ﺖ‪ .‬و ﯾ ﮏ زن اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ روح و ﺷﺮاﻓﺖ ﻣﺮد را ﻏﺎرت ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﻮدش ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ‬ ‫ﺣﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ ﮐﮫ دم از ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ زﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤ ﮫ ﺑﺎﯾ ﺪ ﻣﺜ ﻞ او ﺷ ﻮﻧﺪ و ﻧ ﮫ او ﻣﺜ ﻞ دﯾﮕ ﺮان‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ھﻤ ﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﻟﻘﻤﮫ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﻠﻌﯿﺪن در ﻧﺰد وی ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن راز ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ‬ ‫ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﮫ ﺳﻮداﺋﯽ ﺟﺰ آدﻣﺨﻮاری ﻧﺪارد و راز ﺳﻠﻄﮫ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺳ ﺎﺋﺮ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد در رأس اﯾﻦ ﻣﮑﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﻗﺮار دارد اﯾﻨﮑ ﮫ ﮐ ﺴﯽ ﻣ ﯽ ﺧﻮاھ ﺪ ھﻤ ﺴﺮش درﺳ ﺖ‬ ‫ﻣﺜ ﻞ ﺧ ﻮد او ﻓﮑ ﺮ ﮐﻨ ﺪ و اﺣ ﺴﺎس داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﻋﻮاﻃ ﻒ و اﻣﯿ ﺎل او ﻣﺜ ﻞ ﺧ ﻮدش ﺑﺎﺷ ﺪ راز ﻣ ﺴﻠﻂ ﺷ ﺪن و‬ ‫ﺑﻠﻌﯿﺪن ھﻤﺴﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﮫ ﻋﯿﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ھﻢ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺿ ﺪ ﺳﻮﺳ ﯿﺎﻟﯿﺰم اﺳ ﺖ ‪ .‬ﯾﮑ ﯽ از ﻣ ﺴﺎﺋﻞ‬ ‫اﺻﻠﯽ در ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺷﺪ ھﻤﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و آداب و ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک و اﻣﺜ ﺎﻟﮭﻢ‪ .‬اﯾ ﻦ ﺑﺮاﺑﺮﺳ ﺎزی ﮐ ﮫ ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﮫ واﺳ ﻄﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژی‬ ‫اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﻄﻮر ﮐﺎذﺑﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﻣﻘﺼﻮد ﻧﮭ ﺎﺋﯽ ﺳﻮﺳ ﯿﺎﻟﯿﺰم ﺳ ﺎﺧﺖ وھﻤ ﮫ ﭼﯿ ﺰ ﻓ ﺪای رﺷ ﺪ‬ ‫ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژﯾﮑﯽ ﺷ ﺪ ﺣﺘ ﯽ ﺧ ﻮد ﺳﻮﺳ ﯿﺎﻟﺰم‪ .‬و اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن واﻗﻌ ﮫ ای ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ در ﺷ ﻮروی ﺑﻄ ﻮر ﮐﺎﻣ ﻞ رخ ﻧﻤ ﻮد‬ ‫درﺳ ﺖ آﻧﺠ ﺎ ﮐ ﮫ ﺣ ﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿ ﺴﺖ ﻣﺒ ﺪل ﺑ ﮫ ﻏ ﻮﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﺧ ﻮار ﺷ ﺪه ﺑ ﻮد ‪،‬ﻣﺒ ﺪل ﺑ ﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿ ﺴﺘﯽ ﻣﻨ ﺎﻓﻖ و‬ ‫ﻣﻨﺎدی ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﯿﭻ ﻓﺴﺎد وﺗﺒﺎھﯽ و ﺟﻨﻮن وﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻻ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳ ﺖ‪ .‬و ھ ﯿﭻ اﺻ ﻼح و رﺷ ﺪ و ﺳ ﻼﻣﺘﯽ‬ ‫ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﻻ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺬﺷﺖ اﻧﺴﺎن از ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ اﺳﺖ ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﮐﻼً ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻠﺴﻔﮫ اﻗﺘﺼﺎد و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻣ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻣﺘﻔ ﺎوت دﯾﮕ ﺮی اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ دو ﻣﮑﺘ ﺐ ﺳﻮﺳ ﯿﺎﻟﯿﺰم و ﮐﺎﭘﯿﺘ ﺎﻟﯿﺰم ﺑ ﺮ آن اﺳ ﺘﻮار اﺳ ﺖ و آن دو اﺻ ﻞ و اﺻ ﺎﻟﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪ :‬اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺎر و اﺻﺎﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‪ .‬آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﻤﯽ دھ ﺪ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ارزش ﮐﺎر و ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ واﺿﺢ ﮔﺮدد‪ ،‬اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺎﺻﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎرﮐﺲ و‬ ‫ﮐﻼً ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ‬ ‫وﻟﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺰم آﻧﺮا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐ ﮫ ﺻ ﺎﺣﺐ آن ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژی اﺳ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ ﺻ ﺎﺣﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧ ﮫ‪ .‬ﺑﮭﺮﺣ ﺎل‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﻮﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ارزش اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﻄﻮر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﮐﺎھﺶ دھ ﺪ و زﻣﯿﻨ ﮫ اﻧﻘ ﻼب را از ﺑ ﯿﻦ ﺑﺒ ﺮد‪ .‬وﻟ ﯽ ﺳﻮﺳ ﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﻌﺘﻘ ﺪ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﮐ ﻞ‬ ‫درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻣﯿﻦ ﻣﺎل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑ ﺮ روی آن ﮐ ﺎر‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھ ﻢ ﻣ ﺎل ﮐ ﺴﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در آن ﮐ ﺎر ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و ﺑ ﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ اﻣﮑ ﺎن اﻧﺒﺎﺷ ﺖ ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ را‬ ‫ﻣﺤﺎل ﻣﯽ ﺳﺎزد‪ .‬اﯾﻨﮑﮫ ﺣﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺌﻮال ﮐﺮد ‪.‬‬ ‫ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺣﻖ را ﺑﮫ ﺧﻮدش ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﮐ ﺎرﮔﺮ ھ ﻢ ﺣ ﻖ را ﺑ ﮫ ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﻣ ﯽ دھ ﺪ واﯾ ﻦ دو در‬ ‫ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ھﻢ ﮐﻨﺎر آﻣﺪه اﻧ ﺪ در اﯾ ﻦ ﻣﯿ ﺎن ﺑﺮﺧ ﯽ اﻓ ﺮاد ﭘﯿ ﺪا ﺷ ﺪه اﻧ ﺪ ﮐ ﮫ راﺑﻄ ﮫ ﺗ ﺎرﯾﺨﯽ اﯾ ﻦ دو را ﻣﺨﺘ ﻞ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻣﺮوزه ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻧﺎﻣ ﺸﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿ ﺴﺖ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬اﯾ ﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿ ﺴﺖ ھ ﺎ ﻧ ﮫ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارﻧﺪ وﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺮ‪ .‬ﻧﮫ ﺗﻌﮭ ﺪ ﮐ ﺎری دارﻧ ﺪ وﻧ ﮫ ﺗﻌ ﺪ ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ داری‪ .‬ﺳﻮﺳ ﯿﺎﻟﯿﺰم و ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿ ﺴﺘﯽ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ ﮔﺮوھﯽ ﮐﮫ ﻋﻤﻼً ھﻢ ﺑ ﺮ ﮐ ﺎر و ﮐ ﺎرﮔﺮ و ھ ﻢ ﺑ ﺮ ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﻣ ﺴﻠﻂ ﺷ ﺪ و‬ ‫ﻣﺎﻟﮏ ھﺮ دو ﺟﻨﺎح ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺪﯾﺪ آورد و در اوج اﯾﻦ ﺳﻠﻄﮫ ﻗﮭﺎرش ﺳﺎﻗﻂ‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺜﻞ ھﻮا ﻣﺤﻮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻮﺋﯽ اﺻﻼً ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻮروی و ﻓﺮوﭘﺎﺷ ﯽ اش دﻗﯿﻘ ﺎً ﺳ ﯿﻤﺎی اﯾ ﻦ‬ ‫واﻗﻌﮫ اﺳﺖ ‪ :‬ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر و ﺑﺎزوی ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﮫ‪ .‬ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﮑ ﯽ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺳﻮاد و اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ وآرﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﺮوﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺎل ﭘﺮوری ﻣﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ‪ .‬آﻧ ﺎن ﮐ ﮫ ﺑ ﺮای ﻣ ﺪﺗﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﯽ ھ ﯿﭻ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨ ﺪ ﺧﯿ ﺎل ﭘ ﺮوری ﮐﻨﻨ ﺪ و اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ﭘ ﺮوار ﺳ ﺎزﻧﺪ ﻣﻨﺘﮭ ﯽ ﺑ ﮫ ھﺰﯾﻨ ﮫ‬ ‫ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار‪ ،‬ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﻗ ﺪرت ﻣﺎﺷ ﯿﻦ و ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژی‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ آﻧﭽ ﮫ‬ ‫ﮐﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻖ »ﻓﮑﺮ« ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﺮا ﺑﮫ ﻋﺮﯾﮑ ﮫ ﻗ ﺪرت ﺑﺮﺳ ﺎﻧﺪ‪ .‬و‬ ‫اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺎص اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ از ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن‪ .‬وﻟﯽ اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺒﺪل‬ ‫ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ ﻃﺒﻘ ﮫ ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ و ﺑ ﺮﻋﮑﺲ ﻗ ﺪﯾﻢ ﺗﻌ ﺪادی اﻓ ﺮاد ﻧﯿ ﺴﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ ﺗﻮﺳ ﻌﮫ ھ ﻢ ﺑ ﮫ ﻗﯿﻤ ﺖ ارزش‬ ‫اﺿﺎﻓﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻣﻮزش اﺟﺒﺎری و ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ راﯾﮕﺎن را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬در واﻗﻊ‬ ‫اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ و ﻣﺬھﺐ ﻋﻤﻠﯽ اش ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ و ﻧﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و‬ ‫ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم‪ .‬ﺷﻌﺎر ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﺮﻓﻨﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿ ﺖ اﺳ ﺖ و ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﺳ ﺎﺧﺘﻦ ﻓﮑ ﺮش‪ .‬اﯾﻨ ﺎن اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ﺳ ﺎﻻرﻧﺪ‪.‬‬

‫‪٣٩‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺳﺎﻻری ﻋﻤﻼً ھﻤﺎن ھﯿﭻ ﺳﺎﻻری اﺳﺖ زﯾﺮا اﻧﺪﯾﺸﮫ ذاﺗﺎً ﺑﺮﺑﺎد اﺳﺖ و ﺑﯽ ﺑﻨﯿﺎد‪ ،‬ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﮐﺴﯽ‬ ‫ﮐﮫ در ﺑﯿﺮون از ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﻃﺒﻘﮫ ای دارد ﻃﺒﻘﮫ ﺳﯿّﺎل و ﺑﺎزﯾﭽﮫ و دﻣ ﺪﻣﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻧ ﮫ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ وی اﻋﺘﻤﺎد دارد و ﻧﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺗﺼﻮرش را ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺜﻼ ً اﻣﺮوزه واﻟﺪﯾﻦ ﮐﮫ ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﻃﺒﻘﮫ ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﻧﯿ ﺴﺘﻨﺪ و ﮐ ﺎر ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﺗ ﺎ ﺣ ﺪود‬ ‫ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗ ﻮا ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ اﻗﺘ ﺼﺎدی ﺗ ﺄﻣﯿﻦ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﺗ ﺎ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨ ﺪ و ﻓﮑ ﺮ ﭘ ﺮوار‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨ ﺪ ‪.‬آﯾ ﺎ اﯾ ﻦ اﺳ ﺘﺜﻤﺎری ﻋﻈ ﯿﻢ ﻧﯿ ﺴﺖ‪ .‬روﺷ ﻨﻔﮑﺮان ﻣﺤ ﺼﻮل اﯾ ﻦ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر ھ ﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻮﻣ ﺎً اﻧﻘﻼﺑ ﯽ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ھﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار و ﻓﺌﻮدال و اﺷﺮاف ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻨﺪرت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ زﯾ ﺮا از ﺛ ﺮوت و اﻣﮑﺎﻧ ﺎت ﺑ ﺎد آورده ﭘ ﺮوار ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ وﻧ ﮫ از دﺳ ﺘﺮﻧﺞ واﻟ ﺪﯾﻦ‪ .‬ﭘ ﺲ ﻃﺒﯿﻌ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫روﺷﻨﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐ ﮫ ﺧﺎﺳ ﺘﮕﺎه ﻃﺒﻘ ﺎﺗﯽ اش ﮐ ﺎر و ﮐ ﺎرﮔﺮی اﺳ ﺖ ﺣ ﻖ را ﺗﻤﺎﻣ ﺂً ﺑ ﮫ ﮐ ﺎر و ﮐ ﺎرﮔﺮ ﺑﺪھ ﺪ و ﻧ ﮫ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار‪ .‬وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺗﻤﺎﻣ ﺎً ﺑ ﺎ ﻓﺮھﻨ ﮓ و آداب و ﻣﺎھﯿ ﺖ ﺧ ﺎﻧﻮاده ﺧ ﻮد در‬ ‫ﺗﻀﺎدی آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﯾﮏ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾ ﮏ ﺧ ﺎﻧﻮاده ﺑ ﻮرژوا اﺻ ﻼً اﯾﻨﻄ ﻮر ﻧﯿ ﺴﺖ‬ ‫اﯾﻦ ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺮی و ﯾﺎﻏﯿﮕﺮی اوﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﯿﮑ ﮫ ﻣ ﺪاﻓﻊ ﺣ ﻖ ﮐ ﺎرﮔﺮ اﺳ ﺖ ﭘ ﺪرش را ﮐ ﮫ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش را وﻗﻒ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﺮده ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤ ﻞ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ‪ .‬اﯾ ﻦ ﺗ ﻀﺎد ﻋﻈ ﯿﻢ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟ آﯾﺎ او ﻣﺪاﻓﻊ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮرش از ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮ دﻗﯿﻘﺎً ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم‬ ‫در ﻧﺰد او ﭼﮫ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ؟ﺑﮭﺮﺣﺎل ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑ ﯽ وﻗﺘ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﻗ ﺪرت ﻣ ﯽ رﺳ ﺪ و ﻣ ﺜﻼً ھﻨﮕ ﺎم ادا‬ ‫ﮐﺮدن ﺣﻖ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺴﯽ اﻟﻘﻠ ﺐ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﺟﺒﺎرﯾ ﺖ وی ﻧ ﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺴﯿﺎر ھﻮﻟﻨﺎﮐﺘﺮ از رﻓﺘﺎر ﺧﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار اﺳﺖ‪ .‬آﻗﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺗﻤ ﺎم ﻋﯿ ﺎری از اﯾ ﻦ وﺿ ﻊ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ اﯾ ﻦ ﮐ ﺎرﮔﺮ ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً ﺷ ﺎه و ﺧ ﺎن وﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ دار را ﺗ ﺮﺟﯿﺞ ﻣ ﯽ دھ ﺪ و ﺿ ﺪ اﻧﻘ ﻼب ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﻋﻤﻼ ًﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺗﻀﺎدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺎﺳ ﺘﮕﺎه ﻃﺒﻘ ﺎﺗﯽ ﺧ ﻮد دارﻧ ﺪ اﺻ ﻼً ﺑ ﺎ ﻃﺒﻘ ﮫ ﺑ ﻮرژوازی‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﺤﺎﺷﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﻮرژوازی ﯾﮏ ﺗﻌﺎرف و ﻧﺎز و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ و در واﻗ ﻊ آﻧﮭ ﺎ ﻣ ﯽ ﺧﻮاھﻨ ﺪ ﮐ ﮫ‬ ‫ﮐ ﺎرﮔﺮان ھ ﻢ ﺑ ﻮرژوا ﺷ ﻮﻧﺪ ﭘ ﺲ ﻣ ﺪاﻓﻊ ﺣ ﻖ ﮐ ﺎر و ﮐ ﺎرﮔﺮی ﻧﯿ ﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻠﮑ ﮫ ﻣ ﺪاﻓﻊ ﺣ ﻖ ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ داری و‬ ‫ﺑﻮرژوازی ھﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎﻧﻮده ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬و اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮی از‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار و ﻓﺌﻮدال ھﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮔﺮﺗﺮ و ﺟﺒﺎرﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﺒﺎرﯾﺖ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼﻋﺎت واﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﺳﺘﺜﻤﺎری ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮی آﻧﺎن را ھﻢ ادا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و‬ ‫ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﻇﺎھﺮی ھﻢ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﻧﮭﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ واﻟﺪﯾﻨﯽ ارﺑ ﺎب اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺧ ﻮد را ﺑ ﺮ ﻓﺮزﻧ ﺪ‬ ‫اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﮕﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺰﻣﯽ ﮐﮫ ﻻاﻗﻞ در ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﺎھﺪش‬ ‫ﺑﻮده اﯾ ﻢ ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﺿ ﺪﯾﺖ و ﻋ ﺪاوت ﻧﻔ ﺴﺎﻧﯽ ﺑ ﺎ ﮐ ﺎر و ﮐ ﺎرﮔﺮ ﭘﺪﯾ ﺪ آﻣ ﺪه اﺳ ﺖ و ﺳ ﻮدای ذاﺗ ﯽ اش ﺑ ﻮرژوا‬ ‫ﻧﻤﻮدن ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺣﻘﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر و ﮐ ﺎرﮔﺮ ﻗﺎﺋ ﻞ ﻧﯿ ﺴﺖ و ﺣﻘ ﺶ را در ﻧﻔ ﯽ آن ﻣ ﯽ‬ ‫داﻧﺪ‪ .‬و درﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺮﯾﺰه ﮐﺮدن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺳﺎﺳ ﯽ‬ ‫ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺑﻮد ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺟﺮا در ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ رھﺒﺮان اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻠﻨﮓ‬ ‫اﻓﺘﺘﺎح را ﺑﺎ روﺑﺎن ﻗﺮﻣ ﺰ ﺑ ﺮ زﻣ ﯿﻦ ﻣ ﯽ زدﻧ ﺪ و ﻣ ﯽ رﻓﺘﻨ ﺪ‪ .‬ھ ﺮ ﭼﻨ ﺪ ﮐ ﮫ اﺟ ﺮای ﻋﻤﻠ ﯽ اﯾ ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﮫ در ﺑﺮﺧ ﯽ‬ ‫ﻣﻮارد ھﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺜﺒﺘﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﯿﺎورد زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﻨﺒﯿﮫ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪ آﻧﮭﻢ درﺑﺎره اﻓﺮادی‬ ‫از ﺣ ﺰب ﮐ ﮫ رھﺒ ﺮی را اﻃﺎﻋ ﺖ ﻣﺤ ﺾ ﻧﻤ ﯽ ﮐﺮدﻧ ﺪ و ﻧﯿ ﺰ اﺳ ﺘﺎﻟﯿﻦ اﯾ ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﮫ را درﺑ ﺎره دھﻘﺎﻧ ﺎن ﻓﻠ ﮏ زده‬ ‫روﺳﯽ در ﺳﯿﺒﺮی اﺟﺮا ﮐﺮد و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ از آﻧ ﺎن را از ﺑ ﯿﻦ ﺑ ﺮد‪ .‬ﮔ ﻮﺋﯽ ھ ﯿﭻ ﻃﺒﻘ ﮫ ای ﺑ ﮫ اﻧ ﺪازه دھﻘﺎﻧ ﺎن‬ ‫ﻣﻔﺖ ﺧﻮار ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺮﯾﺰه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را درک ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬آﻧﺠﺎ‬ ‫ﮐﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﯾﺎن ﺿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم دﺷﻤﻦ‬ ‫ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ و ﺟﺰ ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﻘﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺸﺎورزی‬ ‫را در ﺷﻮروی ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ و ﺣﺪود ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن روﺳﯽ ﻧﺎن ﺷﺐ ﺧﻮد را از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ‬ ‫و در ﻋﻮض ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﮐﺎر ﻣﻠﯽ ﺻﺮف زرادﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﺗﻤﯽ ﺷﺪ و ﺷﻮروی را در ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻗﻤﺎرش ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺣﻖ آﻧﭽﻨﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﮭﺎﺋﯽ ھﺮ ﻣ ﺎﻟﮑﯿﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﻧﯿ ﺰ ھ ﺴﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ ھﻤ ﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ‬ ‫ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﺼﻮرت ﻣﯿﺮاث ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﭘﺲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺒ ﺪأ‬ ‫و ﻣﻌﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ‪ .‬و ﯾﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻃﺒﻌﺎً ﺗﻀﺎدی آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ اﯾ ﻦ ﮐ ﺎﻧﻮن دارد و اﯾ ﻦ ﺗ ﻀﺎد ﻧ ﮫ از ﺳ ﺮ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺪﯾﺪاً ﮐﻮر و اﺑﻠﮭﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ رﯾﺸﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﮕﺮی وی اﺳﺖ ﮐﮫ در واﻗﻊ ھﻤﺎن ﯾ ﺎﻏﯿﮕﺮی و‬

‫‪٤٠‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ اوﺳﺖ و ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﯾﺰ وی از ﺧﺎﻧﻮاده‪ .‬ﻟﺬا وی از ھﺮ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ ﺧ ﺎﻧﻮاده ﺑﯿﮕﺎﻧ ﮫ و‬ ‫ﺟﺎھﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾ ﻦ ﮔﺮﯾ ﺰ و ﺑﯿﮕ ﺎﻧﮕﯽ و ﺟﮭ ﻞ واﻧﮑ ﺎر ھﻤ ﺎن اﺳ ﺎس واﻧﮕﯿ ﺰه ﺗ ﺸﮑﯿﻞ ﺣ ﺰب و ﺣ ﺰب ﮔﺮاﺋ ﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺰب را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺣﺰب ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﺰب ذاﺗﺎً ﺿﺪ ﺧ ﺎﻧﻮاده اﺳ ﺖ ﺣﺘ ﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﮫ ﮐ ﺎرﺗﺮﯾﻦ‬ ‫اﺣﺰاب‪ .‬ﺣﺰب ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﮭﺪام ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺻ ﺮﻓﺎً ﻓﺮھﻨﮕ ﯽ ﯾ ﺎ ھﻨ ﺮی و ﻣ ﺬھﺒﯽ و‬ ‫ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﮐﻠﻮب ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﮐﺎﻧﻮﻧﮭ ﺎی اﻧﻔﺠ ﺎر ﺧ ﺎﻧﻮاده ھ ﺴﺘﻨﺪ وﺑﻄ ﻮر ﻣ ﺴﺘﻘﯿﻢ وﻏﯿ ﺮ ﻣ ﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫ﺿﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺪ‪ .‬ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﻣﺴﺘﺤﮑﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺣﺰاب ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﻇﺎھﺮاً ﺿﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھ ﺴﺘﻨﺪ‬ ‫درواﻗﻊ ﺿﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺴﺘﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﺤﺼﻮل اﺷﺪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ و اﯾ ﻦ ﻣﺠ ﺎﻣﻊ را ﺑ ﮫ‬ ‫ﺟﺒﺮان اﺣﯿﺎی آن ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﻧﺪ آﮔﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﺎ ﻧﻈﺮی ﺑﮫ ﺳﯿﺮ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ﺟﮭﺎن ﺑﻮﺿ ﻮح ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان دﯾ ﺪ ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﭼ ﮫ ھ ﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐ ﺰی اﺟﺘﻤ ﺎع ﯾﻌﻨ ﯽ ﺧ ﺎﻧﻮاده‬ ‫ﺳﺴﺖ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳ ﺖ ﻧﮭﺎدھ ﺎی ﻣ ﺪﻧﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ ﮏ و اﺣ ﺰاب و ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً ﺣﮑﻮﻣ ﺖ ھ ﺎ ﻣﻘﺘ ﺪرﺗﺮ ﺷ ﺪه و اﺻ ﻼً ﺑ ﺎ‬ ‫ﻣﺎھﯿﺖ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ‪ .‬در ﻗﯿﺎس ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﻋﺼﺮ ﻗ ﺪﯾﻢ ﺑ ﺎ ﯾ ﮏ ﺣﮑﻮﻣ ﺖ ﺟﻤﮭ ﻮری در ﻋ ﺼﺮ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ذاﺗﯽ را درک ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪی ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﺎﻧ ﮫ ﺑ ﻮده و ﺑ ﮫ‬ ‫اﯾ ﻦ ﻣﯿ ﺰان در ﻣ ﺮدم ﻧﻔ ﻮذ ﻧﺪاﺷ ﺘﮫ و ﺑ ﺮ آﻧﮭ ﺎ ﺟ ﺰ ﺑ ﺼﻮرت ﮔﮭﮕ ﺎھﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑ ﯽ ﺗ ﺴﻠﻄﯽ ﻧﺪاﺷ ﺘﮫ اﻧ ﺪ‪ .‬ﺳ ﻠﻄﮫ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﻠﻄﮫ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﮫ رواﻧﯽ ﮐﮫ در روزﻣﺮه ﮔﯽ ﺣﯿﺎت اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫ﺣﻀﻮر و ﺳﻠﻄﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﺎﻃﻨﯽ آﻧﮭﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دھﻨﺪ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳ ﺖ‬ ‫ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﭼﻮن ﺑﮫ رأی و اراده اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻟﺬا ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﮫ اﺧﺘﯿ ﺎر و‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ واﯾﻦ ﯾﮏ رﺷﺪ ﻋﻈﯿﻢ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا‬ ‫ﻧﺒﺮد رواﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮐﻼﻣﯽ و رﻓﺘﺎری ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ ھﺰار ﭼﻨﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻋﻤﺪه ای از ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﻠﯽ را ﺻ ﺮف ﺣﻔﺎﻇ ﺖ از ﺧﻮدﺷ ﺎن ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ‪ :‬ارﺗ ﺶ و اﻃﻼﻋ ﺎت و ﺟﺎﺳ ﻮس و دادﮔ ﺎه و‬ ‫ژاﻧﺪارﻣﺮی و ﺷﮭﺮﺑﺎﻧﯽ و ‪ .....‬ﭼﺮا ﻣ ﺮدم ﺑ ﺮ ﻋﻠﯿ ﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭ ﺎ ﯾ ﺎﻏﯽ ﺗ ﺮ ﺷ ﺪه اﻧ ﺪ وﺣﮑﻮﻣﺘﮭ ﺎ را ﻣ ﺴﺒﺐ ﺗﻤ ﺎم‬ ‫ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ‪ .‬آﯾﺎ اﯾﻦ ھﻢ دال ﺑﺮ رﺷﺪ وآزادی و اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ‬ ‫ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﻨﺪ وھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ای ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﺪن راھﯽ ﺟﺰ ﺧ ﻮد – ﻓﺮوﺷ ﯽ ﺑ ﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿ ﺖ ﻧﺪاﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ؟ ﺗ ﺎ ﻗﺒ ﻞ از‬ ‫اﯾﻦ ھﺮ ﮐﺲ اﺳﺎﺳﺎً ھﻤﺴﺮش را ﻋﻠﺖ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﺣﺎﻻ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ‪ .‬آﯾﺎ اﯾﻦ رﺷﺪ‬ ‫اﺳﺖ ﯾﺎ اﻧﺤﻄﺎط و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ‪ .‬ﻣﮭﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﺪام ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﮭﻢ درک اﯾﻦ واﻗﻌﮫ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮان‬ ‫ھﯿﭽﯿﮏ را ﺑﮭﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ دﯾﺪ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد‪ .‬ﭘﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑ ﺴﻮی اﻧﺤﻄ ﺎط و‬ ‫ﻧﺎﺑﻮدی رﻓﺘﮫ و ﻣﯽ رود‪ .‬و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﮭﺎد اﯾﻦ از ﺧﻮد – ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ ﺷ ﺪن ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ ﻧﺎﮐ ﺎﻣﺘﺮﻣﯽ ﺷ ﻮد و در ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﺗ ﻼش‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻤﻠ ﮏ اﻋ ﻀﺎی ﺧ ﺎﻧﻮاده اش ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و ﻧﯿ ﺰ ﻧﺎﮐ ﺎﻣﺘﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و در ﻧﺘﯿﺠ ﮫ وارد ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ھ ﺎی‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘ ﺼﺎدی ﮐ ﻼن ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و روی ﺑ ﺴﻮی ﺣﮑﻮﻣ ﺖ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن روﻧ ﺪ از ﺧ ﻮد‬ ‫ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺷﺪن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳ ﯽ و ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳ ﯽ ھ ﻢ ﻧﺎﻣﯿ ﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣ ﺖ ﻣﻈﮭ ﺮ و‬ ‫ﺳﻤﺖ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﮫ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﯾﺎﻧﺘﺮﯾﻦ و ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎد از ﺧﻮد ﺑﯿﮕ ﺎﻧﮕﯽ اﻓ ﺮاد و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧ ﮫ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺿﻌﯿﻔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد درﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯽ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺴﻠﻂ ﺗ ﺮﯾﻦ زﻧ ﺎن ھﻤ ﻮاره زﻧ ﺎن رؤﺳ ﺎی ﺣﮑ ﻮﻣﺘﯽ ھ ﺴﺘﻨﺪ و ﺿ ﻌﯿﻔﺘﺮﯾﻦ ﻣ ﺮدان در‬ ‫راﺑﻄﮫ ﺑﺎ زن ھﻤﺎﻧﺎ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﺑﯿ ﺎن واﺿ ﺢ ﺗ ﺮ ﺗ ﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑ ﮫ ﺧﺎﻧ ﮫ ﻣﺤ ﻞ آراﻣ ﺶ و ﻋ ﺰت و ﻟ ﺬت‬ ‫اﺳﺖ زن و ﺷﻮھﺮ وﻧﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯿﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ » ﺑﯿﺮون« ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﮑﻮﻣ ﺖ و ﻏﻮﻏ ﺎ‪ .‬ﺑ ﮫ زﺑ ﺎن‬ ‫دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻧﺎﮐﺎم اﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ‪ ،‬در ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬در ﺗﺤﺼﯿﻞ‬ ‫ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ وھﻨﺮ و ﺳﯿﺎﺳ ﺖ‪ .‬و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ اﮐﺜﺮﯾ ﺖ ﮐ ﺴﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ در ﺑﯿ ﺮون از ﺧﺎﻧ ﮫ ﻣﻮﻓ ﻖ ھ ﺴﺘﻨﺪ دﭼ ﺎر‬ ‫اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﯾﺎ اﻣﺮاض ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻠ ﺘﺶ درون ﺧﺎﻧ ﮫ اﺳ ﺖ‪ .‬اﻧﺤﺮاﻓ ﺎت و ﻓ ﺴﺎد ﺟﻨ ﺴﯽ اﮐﺜﺮﯾ ﺖ ﻣ ﺮدان‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ از ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎخ ﭘﺎﯾ ﺪار دﻣﻮﮐﺮاﺳ ﯽ و ﺳﻮﺳ ﯿﺎﻟﯿﺰم ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﮫ ﺧﺮاﺑ ﮫ ھ ﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﻮار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬اﺻﻼً ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺮﺻ ﮫ ﻓﺮوﭘﺎﺷ ﯽ ﺗ ﺪرﯾﺠﯽ ﺧ ﺎﻧﻮاده اﺳ ﺖ و ﺟﺎﻟ ﺐ و‬ ‫ﻣﻌﻘ ﻮل اﯾﻨﮑ ﮫ ﮐﻤﺘ ﺮﯾﻦ و ﺳ ﻄﺤﯽ ﺗ ﺮﯾﻦ ﺑﺨ ﺶ ﻋﻠ ﻮم اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ ﻋﻠ ﻢ ﺧ ﺎﻧﻮاده ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ درﺣﺎﻟﯿﮑ ﮫ‬ ‫ﺧ ﺎﻧﻮاده ﻇ ﺎھﺮاً ھ ﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐ ﺰی ﺟﺎﻣﻌ ﮫ اﺳ ﺖ‪ .‬و ﻧﯿ ﺰ اﻣ ﺮوزه در ھﻤ ﮫ ﺟ ﺎ ﻣ ﯽ ﺑﯿﻨ ﯿﻢ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﻣﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ رواﺑ ﻂ‬ ‫زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ و راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺒﺎه اﺳ ﺖ و از ھ ﻢ ﺑﯿﮕﺎﻧ ﮫ اﻧ ﺪ ‪ ،‬در اﯾ ﻦ ﺧﺎﻧ ﮫ ھ ﺎ ﺳﯿﺎﺳ ﺖ وﻋﻠ ﻢ و‬ ‫ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻓﻠﺴﻔﮫ و روﺷﻨﻔﮑﺮی و ھﻨ ﺮ و ادﺑﯿ ﺎت و دﻣﻮﮐﺮاﺳ ﯽ و اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ھ ﺎی اﻧﻘﻼﺑ ﯽ ﺣ ﻀﻮر دارد‪ .‬اﯾ ﻦ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﮫ ای ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ‪ .‬دﯾﻦ و ﻋﺮﻓﺎن و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت روﺣﺎﻧﯽ‬ ‫و ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺄﺛﯿﺮ اﯾ ﻦ ﻗﺎﻋ ﺪه ﻗ ﺮار دارد‪ .‬ﺑ ﻮدا ﺑ ﺎ ﻓ ﺮار از ﺧﺎﻧ ﺪان ﺧ ﻮد ﺑ ﮫ ﺑﯿ ﺪاری رﺳ ﯿﺪ‪ .‬ﻣﻮﺳ ﯽ‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﮫ دو ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻃﺮد ﺷﺪه ﮔﯽ و دور ﻣﺎﻧﺪن از ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺒﻮت رﺳﯿﺪ‪ .‬ﻋﯿﺴﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﯽ‬

‫‪٤١‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﻮد‪ .‬ﮐﻤﺎل ﻧﺒﻮت اﺑ ﺮاھﯿﻢ از ﺟﺮﯾ ﺎن ازدواج وی ﺑ ﺎ ھ ﺎﺟﺮ و ﻧﺒ ﺮد ﺳ ﺎرا ﺑ ﺎ ھ ﺎﺟﺮ و ﻓﺮوﭘﺎﺷ ﯽ آراﻣ ﺶ‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺮوع ﺷﺪ‪ .‬ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﺎرھﺎ از ﺷﺮ زﻧﺶ ﺷﺐ ھﺎ در ﻃﻮﯾﻠﮫ ﻣ ﯽ ﺧﻮاﺑﯿ ﺪ‪ .‬ﺷ ﯿﺦ ﺧﺮﻗ ﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒ ﺎً‬ ‫از دﺳﺖ زﻧﺶ ﮐﺘﮏ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﺳﻘﺮاط ﻧﯿﺰ ‪ .‬ﭘﺲ ﺣﻖ ﻓﺮاﺳﻮی ﺧﯿﺮ وﺷﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد و ﯾﮑﮫ ﺗﺎز ﺟﻨﺴﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﺧﺪﺷﮫ دار و ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮد ﺑﮫ‬ ‫ﺑﯿﺪاری ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ و آن اﯾﻨﮑﮫ اﺷﺪ اراده اش ﯾﻌﻨﯽ اراده ﺟﻨﺴﯽ اش را ﻧﺎﮐﺎم و ﻧﺎﺗﻮان و ﺑﯿﺨﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﯾ ﻦ ﺑﯿ ﺪاری ﺑﻤﺎﻧﻨ ﺪ و در آن ﺗﻌﻤ ﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨ ﺪ و ﺑﻠﮑ ﮫ ﺑ ﺴﺮﻋﺖ ﻣ ﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧ ﺪ ﺑ ﮫ ﺑﯿ ﺮون‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ وﻓﻨﯽ و ھﻨ ﺮی و ﺑ ﮫ اﺻ ﻄﻼح ﻣﻌﻨ ﻮی ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ‪ .‬اﯾ ﻦ ﺷ ﮭﻮاﻧﯽ ﺗ ﺮﯾﻦ ﺗﻔ ﺴﯿﺮ از‬ ‫ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﮔﺮﯾﺰ ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ھﻤﺎﻧﺎ اﯾﺜﺎر و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳ ﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﺷﮑ ﺴﺖ در‬ ‫ﺗﻤﻠ ﮏ زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ ﻣﻨ ﺸﺄ ﻋﺎﻣ ﮫ ﻣﻌﻨﻮﯾ ﺖ در اﻧ ﻮاع ﮔﻮﻧ ﺎﮔﻮن ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﺴﺘﮕﯽ ﺑ ﮫ ﺷ ﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧ ﺎت دارد‪.‬‬ ‫ﺷﮑﺴﺖ اﻗﺘﺪار ﺟﻨﺴﯽ و زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ و ﺧ ﺎﻧﻮاده ﮔ ﯽ روی ﺑ ﮫ اﻗﺘ ﺪار اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ و ﻣ ﺪﻧﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ وﻣﻌﻨ ﻮی‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ‬ ‫آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزی ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬اﯾ ﻦ ﻣﻌﻨﻮﯾ ﺖ از ﺷ ﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮاﻓ ﺎت ﺟﻨ ﻮن آﻣﯿ ﺰ ﺗ ﺎ ﻋﻠ ﻢ و‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖ و دﯾﻦ و ﻋﺮﻓﺎن وﺣﻖ ﺟﻮﺋﯽ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد‪ .‬اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺬﯾﺐ اﺳ ﺖ و ھ ﻢ ﻗﺎﺑ ﻞ ﺗﻘ ﺪﯾﺲ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﺎی ﻣﺎدی وﻏﺮﯾﺰی ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣ ﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ھ ﺎی اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ و ﻣﻌﻨ ﻮی ﭘﺪﯾ ﺪ ﻣ ﯽ‬ ‫آﯾ ﺪ‪ .‬و ﭼ ﻮن اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ ھ ﻢ ﺑﺎﻃ ﻞ ﺷ ﺪ ﮐ ﮫ ﺟﺒ ﺮاً ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد واﻧ ﺴﺎن ﺑﻄ ﺮز اﺟﺘﻨ ﺎب ﻧﺎﭘ ﺬﯾﺮی روی در روی ﺑ ﯽ‬ ‫وﺟﻮدی ﺧﻮد ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد در اﯾ ﻦ ﺑ ﯽ وﺟ ﻮدی ﺑﺘ ﺪرﯾﺞ ﻧ ﻮری از وﺟ ﻮد ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ‪ .‬در اﯾ ﻦ ﺑﯿﺨ ﻮدی ﺑﻄ ﺮز‬ ‫ﺣﯿﺮت آوری ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ » ﺧﻮد« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﻮدش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺴﺎن از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ‬ ‫آن در ذات اﻧﺴﺎن رخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺑﯿﺮون ھﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮد ﺷ ﺪ دﯾﮕ ﺮ‬ ‫ھﯿﭻ ﻣﯿﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫*‬

‫‪٤٢‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪ -5‬ﺣﻖ ّ ﻗﻀﺎوت‬ ‫ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮی ھﻤﺎن ﺣ ﻖ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ اﺳ ﺖ در ﻋﺮﺻ ﮫ اﻓﮑ ﺎر و اﻋﻤ ﺎل و ﺑﯿ ﺎن ﺑ ﺸﺮی‪ .‬ﺣ ﻖ ﭼﯿ ﺰی‬ ‫ھﻤﺎن ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره درﺳ ﺘﯽ ﭼﯿ ﺰی اﺳ ﺖ اﯾ ﻦ ﺣﮑ ﻢ ﮐ ﮫ آن ﭼﯿ ﺰ ھﻤ ﺎن ﮐ ﮫ ھ ﺴﺖ ﺑﺎﯾ ﺪ ﺑﺎﺷ ﺪ ﯾ ﺎ ﻧ ﮫ‪ .‬ﭘ ﺲ ھ ﺮ‬ ‫ﻗﻀﺎوﺗﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ھﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﯾﺎ ھﺴﺘﯽ را ﻣﺘﺮادف ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و ﻟﺬا آن‬ ‫را ﺗﺒﺮﺋﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد وا ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﯾﺎ ھﺴﺘﯽ را در ﺗﻀﺎد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣ ﯽ ﺑﯿﻨ ﺪ و ﻟ ﺬا آن را ﻣﺤﮑ ﻮم‬ ‫ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫در ﻟﺤﻈﮫ ای ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ھﯿﭻ ﻗﻀﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺮت ﻗﻠﻤﺮوﺋﯽ از اﻧﺪﯾﺸﮫ و روان ﺑﺸﺮ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮاﺳﻮی ﻗﻀﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑ ﮫ ھ ﺮ ﺣ ﺎل ﻗ ﻀﺎوت در آن راھ ﯽ ﻧ ﺪارد وﻟ ﯽ آﻧﮕ ﺎه ﮐ ﮫ از وﺿ ﻌﯿﺖ‬ ‫ﺣﯿ ﺮت ﺧ ﺎرج ﺷ ﺪ‪ ،‬ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ آن ﭼﯿ ﺰی ﮐ ﮫ او را ﺑ ﮫ ﺣﯿ ﺮت اﻧﺪاﺧﺘ ﮫ ﺑ ﻮد ﺑ ﮫ ﻗ ﻀﺎوت ﻣ ﯽ ﭘ ﺮدازد‪ .‬در اﯾﻨﺠ ﺎ‬ ‫ﻗﻀﺎوت ھﻤﺎن ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﻮدن آن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑ ﺮای ﻟﺤﻈ ﺎﺗﯽ ﺑ ﺮای اﻧ ﺴﺎن ﻓﺮاﺳ ﻮی ﻣﻌﻨ ﺎ و‬ ‫ﻓﮭ ﻢ ﻋﻠﯿﺘ ﯽ ﻗ ﺮار داﺷ ﺖ‪ .‬ﺣﯿ ﺮت ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎﻇﯽ ﺳ ﺮآﻏﺎز آﺷ ﻨﺎﯾﯽ اﺳ ﺖ و ﻧﯿ ﺰ ﻋﻠ ﺖ آﺷ ﻨﺎﺋﯽ و ﻧﺰدﯾﮑ ﯽ‪ ،‬و ﺳ ﭙﺲ‬ ‫ﻗﻀﺎوت آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻋﺮﺻﮫ ﭼﻮن و ﭼﺮاﺋﯽ و ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل‬ ‫و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای از آن ﺧﻮد ﮐﺮدن آن ﭼﯿﺰ در ﭼﮭﺎرﭼﻮب اﻣﯿﺎل ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﭘ ﺲ ﻗ ﻀﺎوت ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎﻇﯽ ذاﺗ ﺎً ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﺟ ﻮ و ﺳ ﻠﻄﮫ ﮔ ﺮ و ﻣ ﺼﺮف ﮐﻨﻨ ﺪه اﺳ ﺖ‪ .‬ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾ ﮏ ﻓ ﺮد در ﻣﻘ ﺎم‬ ‫ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﮭﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺎدل و ﻗﻀﺎوت ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﮫ اﻣﺮی در‬ ‫ﺣﺪ ﮐﯿﻤﯿﺎ و ﻣﺤﺎل ﻣﯽ آﯾﺪ‪ .‬و ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻓﮑﺮی ﮐﮫ از ﻗﻀﺎوت ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺤﺎل ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ اﻧﺪﯾ ﺸﮫ‬ ‫ای واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ و ﺑﺮﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ذھﻦ ﺑﺸﺮی ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﻧﮕﯿ ﺰه ﺳ ﮭﻤﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮای ﺧ ﻮد در ھ ﺮ‬ ‫اﻣﺮی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ و ذھﻨ ﯽ ﮐ ﮫ در ورای ﭼﻨ ﯿﻦ وﺿ ﻌﯽ ﮐ ﺎر ﮐﻨ ﺪ ﻧﯿ ﺰ در ﺣﮑ ﻢ‬ ‫ﮐﯿﻤﯿﺎﺳﺖ‪ .‬اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻘﺎم ﺑﯽ ﻧﯿ ﺎزی ﮐﺎﻣ ﻞ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺗ ﺎ ﺑﺘﻮاﻧ ﺪ ﺗﻔﮑ ﺮ و ﻗ ﻀﺎوت و اﻋﺘﻘ ﺎدی ﺑ ﺮ ﺣ ﻖ ﺑﯿﺎﺑ ﺪ‬ ‫وھ ﺴﺘﯽ را ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧ ﮫ ﮐ ﮫ ھ ﺴﺖ ﺑﺒﯿﻨ ﺪ و ﻟ ﺬا آن را ﺑﺮﺣ ﻖ ﺑﺪاﻧ ﺪ‪ .‬زﯾ ﺮا ھ ﺮ ﺑﺎﯾ ﺴﺘﯽ ﻣﻨ ﺸﺄ ﺳ ﻮد ﻃﻠﺒ ﯽ و ﻣ ﺴﺦ‬ ‫واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎﺣﻖ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﺣﮑﻢ و‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮد‪ ،‬ﮐﮫ در اﯾﻨﺼﻮرت اﺻﻼً اﻧﮕﯿﺰه ﻗﻀﺎوت از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻌﻨﺎ ﮐ ﺮدن و ﺗﻔﮑ ﺮ‬ ‫و ﻓﮭﻤﯿﺪن‪ .‬و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ از ھﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑ ﺎﻻﺧﺮه ﺣ ﻖ ھ ﺴﺘﯽ را درک و ﺗ ﺼﺪﯾﻖ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ از ﺟﺪال ﮐﮫ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ دارد و ﺑﮫ ذھﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮﺗ ﺮ ﻣ ﯽ رﺳ ﺪ‪ .‬ذھﻨﯿﺘ ﯽ ﮐ ﮫ در‬ ‫آن ﻣﻘﺎم ﻓﮑﺮ ﻋﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻦ ﻏﺎﯾﺖ وﺣﻖ ﻗﻀﺎوت اﺳ ﺖ‪ ،‬ﺣ ﻖ ھ ﺮ آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﻗ ﻀﺎ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ‪ .‬و اﯾ ﻦ‬ ‫درک ﻗﺪر و ﻗﻀﺎ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﯿﺎر و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺴﺘﯽ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ‪ ،‬ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻣﯿﺰانِ ِ ﭘﺎﯾﺪاری اﺳﺖ ﮐﮫ ھ ﺮ ﻗ ﻀﺎوﺗﯽ را ﺑ ﺮ ﺣ ﻖ ﻣﻤﮑ ﻦ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺳﺎزد‪ .‬اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺌﻮال ﻣﺬﮐﻮر ھﺮ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از اﯾ ﻦ ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﮫ » ھ ﺮ ﭼ ﮫ ھ ﺴﺖ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ اﺳ ﺖ« ھ ﯿﭻ ﻣﯿ ﺰان‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤ ﺾ آن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﯽ ﻧﯿ ﺎزی و‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل اﻧﺴﺎن از واﻗﻌﯿ ﺖ ھ ﺎ را ﻣﻤﮑ ﻦ ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد ‪ ،‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﻗ ﻀﺎوت ﺑ ﺮ ﺣ ﻖ را‪ .‬در ﻏﯿ ﺮ اﯾﻨ ﺼﻮرت ھ ﺮ ﮐ ﺴﯽ‬ ‫درﺑﺎره ھﺮ ﭼﯿﺰی ھﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﮫ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ھﯿﭽﮑﺲ ﺣﻘﯽ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺣﮑﻤﺶ را ﻧ ﺎﺣﻖ ﺑﺪاﻧ ﺪ‪ ،‬آﯾ ﺎ ﭼﻨ ﯿﻦ ﻧﯿ ﺴﺖ؟‬ ‫آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﺮدن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ دادﮔﺎھﯽ ﺑﮫ رﺿﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ درﺳ ﺖ ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ ﺣﻘ ﯽ ﺟ ﺰ ﺣ ﻖ ھ ﺮ‬ ‫آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ و ﺟﺮﯾﺎن دارد وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﺎﺣﻖ اﺳﺖ‪ .‬و اﮔﺮ ﻧﺎﺣﻘﯽ آن ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺷﻮد از ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽ رود‪ .‬ﭘﺲ ﺣﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﻀﺎوت ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺣﻖ ﺑﺎﯾ ﺪ ھ ﺎ و ﻧﺒﺎﯾ ﺪھﺎ و ﺗ ﻼش ھ ﺎ و زور زدن ھ ﺎی اﻧ ﺴﺎن ﭼ ﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬ﺣ ﻖ ﺗﻐﯿﯿ ﺮ و‬ ‫اﺻﻼح ‪ .‬ﺣﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻦ وﻧﺨﻮاﺳﺘﻦ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب‪ .‬ﭘ ﺲ اﻧ ﺴﺎن در ﻗﺒ ﺎل ﭼ ﮫ ﭼﯿ ﺰی ﻣ ﺴﺌﻮل اﺳ ﺖ و ﺣ ﻖ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻧﯿﺰ ﺧﯿﺮ وﺷﺮ ﮐﺪام اﺳﺖ‪ .‬و اﻧﺴﺎن ﺧﻮب و ﺑﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫ‪ .‬و آﯾﺎ ﭼ ﮫ ﭼﯿ ﺰ ﻧﺎدرﺳ ﺘﯽ وﺟ ﻮد‬ ‫ﻧﺪارد؟ و ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت ﭼﯿﺴﺖ ؟ و ﺣﻘﻮق اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار دارد؟‬

‫*‬

‫‪٤٣‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ھﺮ ﺗﻼﺷﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺣﻖ زور ﻧﺪارد زور ﮐﮫ زر و ﺗﺰوﯾﺮ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن اﺳﻠﺤﮫ اﺑﺰارھﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﺣﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﻤﺎن ﺣﻖ ﺟﺒﺮ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﺳﺘﻢ اﺳﺖ در ﺻ ﻮرت ﺳ ﺘﻤﮕﺮی و ﯾ ﺎ ﺳ ﺘﻢ ﺑ ﺮی‪ .‬و اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن‬ ‫ﺣﻖ ﻧﺎﺣﻖ داﻧﺴﺘﻦ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و ﻗﻀﺎوت ﻧﺎﺣﻖ ھﻢ ﮐ ﮫ ﻣﻨ ﺸﺄ ﺳ ﺘﻢ اﺳ ﺖ ھﻤﺎﻧ ﺎ ﺣ ﻖ ﻧ ﺎﺣﻖ اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﺣﻖ ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻗﺒﺎل ﺣﻖ ھﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﮫ ﻧﺘﯿﺠ ﮫ اﯾ ﻦ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎً رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺖ رﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﺣ ﻖ و درﺳ ﺘﯽ در‬ ‫ذات ﺧﻮد اﻧﺴﺎن را ﺑ ﮫ ﺳ ﻤﺖ ﯾ ﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘ ﺎم ﺧ ﺸﻨﻮدی و رﺿ ﺎ دﻋ ﻮت ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬و ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﻣﺤ ﺴﻮس ﺗ ﺮﯾﻦ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﮫ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﭼﯿﺰی ﻣﯽ داﻧ ﺪ ﮐ ﮫ اﻧ ﺴﺎن را ﺑ ﮫ رﺿ ﺎﯾﺖ از ﺣﯿ ﺎت و ھ ﺴﺘﯽ ﺧ ﻮد‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺲ ﯾ ﺎ ﭼﯿ ﺰی ﻧﯿﺎزﻣﻨ ﺪ اﺳ ﺖ ﻣﺤﺘ ﺎج ﻗ ﻀﺎوت درﺑ ﺎره آن اﺳ ﺖ و ﺑ ﮫ ھﻤ ﺎن ﻣﯿ ﺰان در‬ ‫ﻗﻀﺎوﺗﺶ ﺑﮫ ﺧﻄﺎ ﻣﯽ رود و ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻖ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻧﯿﺎزش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آن ﭼﯿﺰ ﺗﺒﺎه و‬ ‫ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از آن ﻣﺄﯾﻮس ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻗﻀﺎوت ﺑﮫ ﺣ ﻖ ﭘﺪﯾ ﺪ ﻣ ﯽ‬ ‫آﯾﺪ ‪ .‬ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ھﺮ ﺑﺸﺮی ﺑﮫ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ھﻤﺴﺮ اﺳﺖ و درﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧ ﺎﺣﻖ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻀﺎوت ھﺎ را زن و ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮوز ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ .‬ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻃ ﻼق ﯾ ﺎ ﻣ ﺮگ ﺟﺒ ﺮاً از‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و زﯾﻦ ﭘﺲ اﻣﮑﺎن ﻗﻀﺎوت ﺑﺮﺣﻘﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋه ﮔﯽ ﻗﻀﺎوت ﻧﺎﺣﻖ ﮐﮫ ﻋﺮﺻﮫ ﻧﺎﺣﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻀﺎوت ھﺎﺳﺖ‪،‬ﻧﯿﺎز ﮐﺘﻤﺎن ﺷﺪه و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﮑﻮس‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ آن را »ﻧﺎز« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﯾﻢ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎزی دارم و ﻧ ﮫ ﺗﻨﮭ ﺎ ﻧﯿ ﺎزم را ﺑ ﺎ او در‬ ‫ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﺬارم ‪،‬ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺧﺎص وی را ﺑﮫ ﺳﻤﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﻢ ﮐ ﮫ ﻧﯿ ﺎز ﻣ ﺮا ﭘﺎﺳ ﺦ ﮔﻮﯾ ﺪ ﮔ ﻮﯾﯽ ﮐ ﮫ او‬ ‫ﺧﻮدش ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻟﻄﻒ ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ او اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داده ام‪ .‬ﻣﺴﻠﻤﺎً در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ‬ ‫ﮐﻞ روان و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﻦ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ را واروﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ و ﻟﺬا دﯾﻮاﻧﮫ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻃﺒﯿﻌ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ وﺿﻊ ﮐﻠﯽ ھﻤﮫ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﻖ و ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺮ ﺟﺎی‬ ‫ھﻢ ﻧﺸﺴﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ ﭼﻨ ﯿﻦ ﻋ ﺸﻘﯽ ﺑ ﮫ ﻧﺎﮔ ﺎه ﻣﺒ ﺪل ﺑ ﮫ اﺷ ﺪّ ﻧﻔ ﺮت ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬و ھ ﺮ ﯾ ﮏ دﯾﮕ ﺮی را‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽ داﻧﺪ‪ .‬و اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻗﻀﺎوت ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺣﻘﺎً در ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎﯾﯽ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﻂ دﻋﻮی ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﻢ آن اﺳﺖ وﻟﯽ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ رخ ﻣﯿﺪھﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺣﻖّ اﺳ ﺖ‪ ،‬ﺣﺘ ﯽ آن ﻗ ﻀﺎوت ﻧﮭ ﺎﯾﯽ‪ .‬ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﻗﻀﺎوت در ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﻀﺎوت ھﺎﺳﺖ و ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع آن‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﺮﺣﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻀﺎوت ھﺎ ﭼﮫ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﭼﮫ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺟﮭﻞ ھﻤﺎﻧﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﮫ ﻓﻨﺎﺳ ﺖ‪ ،‬ﭼ ﮫ درﺑ ﺎره ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ‪ .‬زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤ ﯽ ﺑﻨﯿ ﺎد ﻧﯿ ﺎز را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘ ﮫ و ﺧ ﻮاه ﻧ ﺎﺧﻮاه ﺣ ﻖ آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ھ ﺴﺖ ﺗ ﺼﺪﯾﻖ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮔﺮدد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺸﻖ و ﻧﻔﺮت در ھﺮ راﺑﻄ ﮫ و ﻗ ﻀﺎوﺗﯽ‪،‬ﻋﺮﺻﮫ ﻇﮭ ﻮر اﺷ ﺪّ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ اﺳ ﺖ‪ :‬ﺣ ﻖ اﺛﺒ ﺎت و ﺣ ﻖ‬ ‫ﻧﻔﯽ‪ :‬ﺣﻖ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺣﻖ ﻧﺒﻮد‪ ،‬و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬زﯾﺮا اﻣﻮر ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﺑ ﺮ ذات ﺗﺮدﯾ ﺪ ﻗ ﺮار دارﻧ ﺪ ﮐ ﮫ‬ ‫اﻣﮑﺎن ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﺑﺮﺣﻖ را ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻖ واﻗﻌﯿﺖ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد و اﺻﻮﻻً اﻧﺴﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ھﺎ‬ ‫و اﻣﻮر ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ھ ﺴﺖ ھ ﯿﭻ راﺑﻄ ﮫ ای ﻧ ﺪارد و ﻓﻘ ﻂ در ﻋﺮﺻ ﮫ آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﺑﺎﯾ ﺪ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺳ ﺮﮔﺮدان و‬ ‫دﯾﻮاﻧﮫ اﺳﺖ‪ .‬و ھﯿﭻ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯿﻦ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻗﻀﺎوت ﻧﺎﺣﻖ و ﻇﮭﻮر ﺣﻖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ راه وﺟﻮد دارد و آن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻧﯿﺎز در آن راﺑﻄﮫ‬ ‫اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ ‪ .‬ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﻓﻠﺴﻔﮫ و دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮫ رﻓﻊ ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻠﮑ ﮫ‬ ‫آن را ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد‪ .‬و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻓﻘ ﻂ ﻧﺒ ﺮدی ﺑ ﮫ ﻗ ﺼﺪ ﻧ ﺎﺑﻮد ﺳ ﺎزی اﺳ ﺖ و ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً ﺣﻘﯿﻘ ﺖ را‬ ‫آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺣﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺗﺮی اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺣﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﺣ ﻖ و ﺑﺎﻃ ﻞ ﺑﺮﺟ ﺎی ﯾﮑ ﺪﯾﮕﺮ‬ ‫اﻇﮭﺎر وﺟﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻠﯿﻔﮫ ھﻤﺪﯾﮕﺮﻧﺪ‪ .‬ﮐﮫ درک اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ھﻤﮫ ﺟﺎﯾﯽ و ﺣﯿﺮت آور و ﺑﺮﺗ ﺮ از آن ﺗ ﺼﺪﯾﻖ‬ ‫اﯾﻦ واﻗﻌﮫ در ﻧﺰد ذھﻨﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز اﺳﯿﺮ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ و ﺳﻮد و زﯾﺎن اﺳﺖ ﻣﺤﺎل ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻧﯿ ﺰ ﻣﻤﮑ ﻦ ﺷ ﺪن اﯾ ﻦ‬ ‫ﻣﺤﺎل در ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻇﮭﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ از وﺟﻮد اوﺳﺖ‪ .‬و اوﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮﺣﻖ و اﻧﺴﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻦ‪.‬‬

‫‪٤٤‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫*‬

‫ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﻀﺎﺗﯽ ﮐﮫ در دادﮔﺎھﮭﺎ ﻧﺸﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺟ ﺰ ﺑ ﮫ ﻧﻔ ﻊ ﺣﮑﻮﻣ ﺖ ھ ﺎ ﺣﮑﻤ ﯽ ﻧﻤ ﯽ ﺗﻮاﻧﻨ ﺪ داد‪ ،‬ھ ﺮ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﺿﯽ در ﺣﮑﻤﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻣﺤ ﺎل ﺑﺘﻮاﻧ ﺪ ھ ﺮ ﻧﻔﻌ ﯽ را ﺑ ﺮای ﺧ ﻮد ﻧﺎدﯾ ﺪه ﺑﮕﯿ ﺮد‪ .‬و اﺣﮑ ﺎم‬ ‫دادﮔﺎھﮭﺎ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ آن دادﮔﺎه ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻀﺎوت ﻧﺎﺣﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﮫ دو ﻣﻌﻨﺎ‪ :‬ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری ھﺮ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ذھﻦ ﺻﺎﺣﺒﺶ‬ ‫ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ و ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ واﻗﻌﯿ ﺖ وﺟ ﻮدی ﻗ ﻀﺎوت ﻧ ﺎﺣﻖ ﻧﻔ ﯽ ھ ﺴﺘﯽ اﺳ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ ﺑﺎﯾ ﺴﺘﯽ وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد‪ .‬و ﻧﯿ ﺰ‬ ‫اﺳﺎﺳﺎً ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻗﻀﺎوت ذاﺗﺎً ﻧﻔ ﯽ ﺣ ﻖ ﻣﻮﺟ ﻮد در واﻗﻌﯿ ﺖ اﺳ ﺖ‪ .‬و از ﻃﺮﻓ ﯽ دﯾﮕ ﺮ‬ ‫ﻗﻀﺎوت ھﻤﺎﻧﺎ ﺣﮑﻢ راﻧﺪن ﺑﺮ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻗﻀﺎ وﺟﻮد ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻗﻀﺎوت ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﻣ ﺮ و ﻧﮭ ﯽ‬ ‫ﮐﺮدن ﺑﮫ وﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‬و وﺟﻮد ﺧﻮد اﻣﺮ و ﻧﮭﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺧﻮدش ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻟﺬا ھﺮ ﻗ ﻀﺎوت‬ ‫دﯾﮕﺮی را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد‪ .‬ﭘﺲ ﻗﻀﺎوت واﻗﻌﯽ ھﻤﺎﻧ ﺎ ﻗ ﻀﺎﺋﯿﺖ اﺳ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾ ﺖ‪ ،‬و ﻣﻄﻠﻘ ﺎً ﺗ ﺴﻠﯿﻢ وﺟ ﻮد‬ ‫ﺷﺪن‪.‬‬

‫*‬

‫اﻧﺴﺎن ﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺒﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد وﺗﺒﺎه ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﯾﻌﻨ ﯽ ﺑﺎﻃ ﻞ ﻣﯿ ﺸﻮد و ﺑﺎﻃ ﻞ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ودر ﻏﺎﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺣﻖ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﻮد را درک و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬وﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ھﻤ ﻮاره ﺣ ﻖ آﻧﭽ ﮫ‬ ‫ﮐﮫ اﯾﻨﮏ ھﺴﺖ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺣﻖ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ دﯾﮕﺮ وﺟ ﻮد‬ ‫ﻧﺪارد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﻓﻨﺎ را‪ .‬ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺗﺎ ﻓﻨ ﺎ ﻧﮕ ﺮدد ﺣﻘ ﺶ آﺷ ﮑﺎر و ﺗ ﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻗ ﻀﺎوت ﻧﯿ ﺰ ھﻤ ﻮاره ﻓﻘ ﻂ ﮔﺬﺷ ﺘﮫ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ را ﺣ ﺪاﮐﺜﺮ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ درک و ﺗ ﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ‬ ‫ﻗﻀﺎوت ذاﺗﺎً ﺑﺮ اﮐﻨﻮﻧﯿﺖ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﮐﻮر وﺟﺎھﻞ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﮐﻼً ذھﻦ ﺑﺸﺮ روی ﺑ ﮫ ﮔﺬﺷ ﺘﮫ دارد و آﯾﻨ ﺪه‬ ‫را ﻧﯿﺰ از روی ﮔﺬﺷ ﺘﮫ ﺣ ﺪس ﻣ ﯽ زﻧ ﺪ و ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ‪ .‬وﻟ ﯽ وﺟ ﻮد اﻣ ﺮی ﺣ ﯽّ و ﺣﺎﺿ ﺮ و ﮐﻨ ﻮﻧﯽ اﺳ ﺖ ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد‪ .‬ودرﺳ ﺖ ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ ﻗ ﻀﺎوت وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد و درﺳ ﺖ ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﻗﻀﺎوت ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪه وﺟ ﻮد اﺳ ﺖ‪ .‬و ھ ﺮ ﻗ ﻀﺎوت ﻗ ﺎﻃﻊ و ﺟ ﺪی ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﮫ ﻧ ﺎﺑﻮدی ﻣﺤﮑ ﻮم ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ زﯾ ﺮا از‬ ‫ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت ھﻤﺎن ﻧﺎﺑﻮدی اﺳ ﺖ‪ .‬زﯾ ﺮا اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ذاﺗ ﺎً از ﻓﻨ ﺎ ﺳ ﺮ ﺑ ﺮ ﻣ ﯽ آورد و ﺑ ﮫ ﻓﻨ ﺎ ﻣ ﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎﻣﺪ‪ .‬ﯾﺎ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻗﻀﺎوت اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺷﺪت اﯾﻦ اﺛﺒﺎت ھﻤﺎﻧﺎ ﺷﺪت ﻓﻨﺎﭘﺮﺳﺘﯽ آن ﮐ ﺴﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﺛﺒ ﺎت ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ و‬ ‫ﻧﯿﺰ آن ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ‪ .‬و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﺪت اﯾﻦ ﻧﻔﯽ ھﻤﺎﻧﺎ ﺷ ﺪت ﻣﺤﮑ ﻮم ﮐ ﺮدن آن ﮐ ﺴﯽ‬ ‫ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ‪ .‬و ﺑﺪﯾﻦ واﺳﻄﮫ وﺟﻮد ﺧﻮد در واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﮑﻠﯽ ﻧﻔﯽ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫‪٤٥‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪ -6‬ﺣﻖّ وﻇﯿﻔﻪ‬ ‫وﻇﯿﻔﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻣﻮر ﻓﺮد در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﮭﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزھﺎی وﺟﻮدی ﺧﻮدش‪ .‬و آﻧﺠ ﺎ ھ ﻢ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﺎﺳﺶ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻇﯿﻔﮫ آن اﻣﻮری اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در آن‬ ‫ﻣﻨّﺖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان و اﯾﺜﺎر ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﺧ ﻮردن و ﺧﻮاﺑﯿ ﺪن و ﻧﻈﺎﻓ ﺖ و ﮐ ﺎرﮐﺮدن‬ ‫ﺑﺮای اﻣﻮر ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﻋﺎﯾﺖ آداب زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ ﺣﻔ ﻆ ﺟ ﺎن و‬ ‫ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس و ﺣﺮﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ‪ .‬ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎن ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ و ھ ﺮ ادﻋ ﺎﺋﯽ ﻣ ﺎدی‬ ‫ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮی ﮐﮫ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ در ﻗﺒﺎل آن ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﮭﺪ و ﻣﮑﻠّﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾ ﺴﺘﯽ ﺣﻘ ﻮﻗﺶ را ادا ﻧﻤﺎﯾ ﺪ وﮔﺮﻧ ﮫ دﭼ ﺎر‬ ‫ﺧﺴﺎرﺗﮭﺎی ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ دو دﺳﺘﮫ ﮐﻠ ﯽ از وﻇ ﺎﯾﻒ وﺟ ﻮد‬ ‫دارﻧﺪ‪ :‬وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻏﺮﯾﺰی ھﺴﺘﻨﺪ و راز ﺑﻘﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺎزھ ﺎی ذاﺗ ﯽ‬ ‫و ﺣﯿﺎﺗﯽ و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ‪ .‬و دﺳﺘﮫ دوم وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ اش آﻧ ﺮا ادﻋ ﺎ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت و اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎت ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن ﺧﻮدش آﻧﮭﺎ را ادﻋﺎ ﮐﺮده اﺳ ﺖ ﻟ ﺬا ﺣ ﻖ ﻧ ﺪارد ﺑ ﮫ‬ ‫ﺣ ﺴﺎب اﯾﺜ ﺎر ﺑﮕ ﺬارد و از ﮐ ﺴﯽ اﻧﺘﻈ ﺎر ﺗ ﺸﮑﺮ و اﺟ ﺮ داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ زﯾ ﺮا ﺧ ﻮدش ﺑ ﮫ آﻧﮭ ﺎ ﻣﺤﺘ ﺎج ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ‬ ‫واﺟﺮش را ﻣﯿﺒﺮد ﻣﺜﻞ ادﻋﺎی اﯾﻤﺎن‪،‬ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان از ﻧﻮع ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳ ﯽ و‬ ‫اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ‪ .‬و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در راه ﻣﺒﺎرزه آزادی ﺑﺨﺶ ﺟ ﺎن و ﻣ ﺎل ﺧ ﻮد را در ﺧﻄ ﺮ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ دھ ﺪ او ﻧﯿ ﺰ اﻧﺠ ﺎم‬ ‫وﻇﯿﻔﮫ ای را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ادﻋ ﺎ ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ و ﮐ ﺴﯽ از وی ﻧﺨﻮاﺳ ﺘﮫ اﺳ ﺖ‪ .‬و ﯾ ﺎ ﺣﺘ ﯽ ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ دﻋ ﻮی ﻋ ﺸﻖ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﺜﺎر ﮔﺮﯾﮭﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﺸﻮق ﯾﺎ ﻣ ﺮادش در واﻗ ﻊ اﻧﺠ ﺎم وﻇﯿﻔ ﮫ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و‬ ‫ﺣﻖ اﺣﺴﺎس اﯾﺜﺎر ﻧﺪارد و ﻃﻠﺒﯽ ھﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﺜﺎرش وﻇﯿﻔﮫ اوﺳﺖ و ﺣﻖ و اﻧﺘﻈ ﺎر ﺗ ﺸﮑﺮ و ﻣ ﺰد‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻖ ﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ھﻢ ﻧﺪارد و ﯾﺎ ﺣﻖ اﯾﺜﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از ﻃﺮﻓﺶ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﻋﺎﺷ ﻖ‬ ‫اﺳﺖ اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﺲ ﻣﻨﺘّﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑ ﺮای ﻋﺎﺷ ﻖ ﺷ ﺪﻧﺶ زﺣﻤﺘ ﯽ ﻧﮑ ﺸﯿﺪه‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﻠﮑﮫ او ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﺜﺎر ﮐﺮدن اﺳﺖ و اﮔﺮ ھﻢ ادﻋﺎﯾﺶ دروغ اﺳﺖ ﻣ ﺴﻠﻤﺎً دﭼ ﺎر اﻧﺘﻈ ﺎرات ﻧ ﺎﺣﻖ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد و ﻣﺠﺒﻮر و رﻧﺠﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد و ادﻋﺎی ﻋﺸﻖ را ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬

‫*‬

‫وﻇﯿﻔ ﮫ ذاﺗ ﺎً در ﻧﻘﻄ ﮫ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﯾﺜ ﺎر ﻗ ﺮار دارد و ﺗ ﺎ اﯾﺜ ﺎر دﻗﯿﻘ ﺎً ﻓﮭ ﻢ ﻧ ﺸﻮد وﻇﯿﻔ ﮫ ﻧﯿ ﺰ ﻓﮭ ﻢ ﻧ ﺸﺪه اﺳ ﺖ‪ .‬اﯾﺜ ﺎر‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ؟ آن ﮐﺎری ﮐﮫ ﮐﻨﻨﺪه اش در ﻗﺒﺎل اﻧﺠﺎﻣﺶ ھﯿﭻ ﻧﻔﯽ ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮی ﯾﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ و ﺟ ﺴﻤﯽ و‬ ‫رواﻧﯽ ﺑﻄﻮر ﭘﻨﮭﺎن و آﺷﮑﺎر ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻤﮑﻨﮫ از اﯾﺜﺎر اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﮐ ﺎری را ﯾ ﺎ ﮐ ﺴﯽ از‬ ‫ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﮫ و ﯾﺎ ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﮫ آن ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮده ای‪ .‬اﮔﺮ از ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎً درﺑﺎره اش‬ ‫اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮐﺮده ای و ﺑﺮای ﺧﻮدت ﯾﮏ ﻧﻔﻊ ﻣﺎدی ﯾ ﺎ ﻋ ﺎﻃﻔﯽ و رواﻧ ﯽ در ﮐﻮﺗ ﺎه ﯾ ﺎ ﺑﻠﻨ ﺪ ﻣ ﺪت ﻣ ﺪﻧﻈﺮ‬ ‫داﺷﺘﮫ ای ﮐﮫ در اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮ اﯾﺜﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬و اﮔ ﺮ ﺗ ﻮ ﺑ ﺪون درﺧﻮاﺳ ﺖ ﮐ ﺴﯽ ﺑ ﺮاﯾﺶ‬ ‫ﮐﺎری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎً در درون ﺧﻮد ﻻاﻗﻞ ﯾﮏ رﺿﺎﯾﺖ رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮده ای ﻣﺜﻞ ﺧﯿﺮات و‬ ‫ﺻﺪﻗﺎت ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻢ ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮫ اﯾ ﻦ ﮐ ﺎر ﺑ ﻮده ای و ﻧ ﺎم اﯾ ﻦ ﮐ ﺎر را ھ ﻢ ﻧﻤ ﯽ ﺗ ﻮان اﯾﺜ ﺎر‬ ‫ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﺒﺎدﻟﮫ و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﺎده ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮ ﺑﮑﻠ ﯽ از ﭼﯿ ﺰی ﻧﮕﺬﺷ ﺘﮫ ای ﺑﻠﮑ ﮫ ﻣﻌﺎوﺿ ﮫ‬ ‫ﻧﻤﻮده ای ﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﺷﮭﺮت ﮐﺮده ای و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﻋﻈﻤﺖ و رﺿﺎﯾﺖ وﺟﺪان و ﮐﺴﺐ ﺗﺸﮑﺮ و ﺗﻘﺪﯾﺮ‪ .‬ﭘﺲ آﯾ ﺎ ﻓﮑ ﺮ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﺻﻼً ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻧ ﺎم اﯾﺜ ﺎر ﮐ ﮫ ﻣﺘ ﺮادف ﮐﺎﻣ ﻞ و واﻗﻌ ﯽ از ﺧ ﻮد ﮔﺬﺷ ﺘﮕﯽ ﯾ ﮏ ﻃﺮﻓ ﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ ﻣﻤﮑ ﻦ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ و وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻟﺬا » اﯾﺜﺎر« در ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﺎﻣﮫ ﯾ ﮏ ﺗﮭﻤ ﺖ و ادﻋ ﺎی ﮐ ﺎﻣﻼً دروغ اﺳ ﺖ؟ ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ‬ ‫ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮫ اﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮐﮫ ﻣﻈﮭﺮ ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣ ﺎن ﺑﻮدﻧ ﺪ ﻧﯿ ﺰ ھﺮﮔ ﺰ ﺧﻮدﺷ ﺎن ادﻋ ﺎی‬ ‫اﯾﺜﺎرﮔﺮی ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﮫ ھﺴﺘﻨﺪ و اﺟﺮﺷﺎن را از ﺧﺪا ﻣﯿﮕﯿﺮﻧ ﺪ‪.‬‬ ‫ﭘ ﺲ اﯾﺜ ﺎر ﯾ ﮏ اﻣ ﺮ و واﻗﻌ ﮫ ای ﻣﺤ ﺎل در ﺑ ﺸﺮ اﺳ ﺖ و اﻧ ﺴﺎن ﺗ ﺎزه آن ھﻨﮕ ﺎم ﮐ ﮫ ﮐ ﺎری را اﻧ ﺪﮐﯽ ﻓﺮاﺳ ﻮی‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ اﺟﺮ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻄﻮر ﻣ ﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿ ﺮ ﻣ ﺴﺘﻘﯿﻢ درﯾﺎﻓ ﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ در واﻗﻊ اﯾﺜﺎر ﻧﮑﺮده و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ او اﯾﺜﺎر ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ‪ .‬ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾ ﮏ ﻋﻤ ﻞ ﺻ ﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺑ ﺮ ﺣ ﻖ آن‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻨﻨﺪه اش در اﻧﺠﺎﻣﺶ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎس اﯾﺜﺎر ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﺜﺎر ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ واﻗﻌﯿ ﺖ‬ ‫داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ‪ .‬ﭘ ﺲ اﺣ ﺴﺎس اﻧﺠ ﺎم وﻇﯿﻔ ﮫ ﺗﻨﮭ ﺎ اﺣ ﺴﺎس ﺑﺮﺣ ﻖ در اﻋﻤ ﺎل ﺑ ﺸﺮ‬ ‫اﺳﺖ و ﺣﻖ ھﻤﮫ اﻋﻤﺎل ﺑﺸﺮی ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬وﻇﯿﻔ ﮫ ﺣ ﻖ ﻋﻤ ﻞ اﺳ ﺖ و اﯾﺜﺎر‪،‬ﻧ ﺎﺣﻘﯽ آن اﺳ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ ﺑﻄ ﻼن ﻋﻤ ﻞ‬ ‫اﺳﺖ زﯾﺮا دروغ اﺳﺖ و ﻣﺤﺎل‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺴﺎس و اﻧﺪﯾﺸﮫ اﯾﺜﺎر در ھﺮ ﮐﺎری و در ھﺮ اﯾﺪه ای ﻣﻨﺸﺄ دروغ و رﯾﺎ و ﻓﺮﯾﺒﮑ ﺎری ﺑ ﺸﺮ اﺳ ﺖ و‬ ‫ﻣﻨﺸﺄ اﺑﻄﺎل اﻋﻤﺎل و زﻧﺪﮔﯽ اوﺳﺖ و ﻣﻨﺸﺄ ﺣ ﻖ اﺑﻄ ﺎل اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﺗ ﺸﻨﺠﺎت و ﺳ ﻮء ﺗﻔﺎھﻤ ﺎت و ﺟﻨ ﮓ ھ ﺎ و‬ ‫ﻧﻔﺮت ھﺎ و ﭘﻮﭼﯽ ھﺎ و ﻧﻮﻣﯿﺪﯾﮭﺎ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ‪ .‬اﺣﺴﺎس و اﻧﺪﯾﺸﮫ وﻇﯿﻔﮫ ﻣﻨﺸﺄ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻋﻤﻞ و اﺧ ﻼق‬

‫‪٤٦‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫و رواﺑﻂ ﺑﺸﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎﻧﻮن اﺣﺴﺎس و اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻋﻤ ﻞ ﺑﺮﺣ ﻖ و ﻋﺎدﻻﻧ ﮫ اﺳ ﺖ و ﻣ ﺎﻧﻊ ﮔﻤﺮاھ ﯽ آﮔ ﺎه و‬ ‫ﻧﺎآﮔﺎه ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ » .‬اﯾﺜﺎر« اﻟﻘﺎی ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ھﯿﭽﮑﺲ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ھﺮ ﺣﺲ ﻃﻠﺐ ﮐﺎری ﺣ ﺲ‬ ‫ﺧﻄﺎ و ﻣﮑﺮ و ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫» اﯾﺜﺎر « ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ داﺋﻤﯽ ﺳﺘﻢ اﺳﺖ و ﺧﻮد – ﻓﺮﯾﺒﯽ و ﻣﺮدم – ﻓﺮﯾﺒﯽ‪.‬‬

‫*‬

‫اﻧﺴﺎن ذاﺗﺎً و ﻃﺒﻌﺎً و وﺟﻮداً ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺪھﮑﺎر اﺳﺖ ﻧﮫ ﻃﻠﺒﮑﺎر‪ .‬ﻻاﻗﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ ھ ﺴﺘﯽ و ﺣﯿ ﺎت وی‬ ‫ﺑﮫ وی ھﺪﯾﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و او ﺧﻮدش آﻧﺮا ﻧﺨﻮاﺳﺘﮫ ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ‪ .‬وﺟ ﻮد اﻧ ﺴﺎن ﯾ ﮏ » داده ﺷ ﺪه« اﺳ ﺖ‪ :‬ھﺪﯾ ﮫ‬ ‫ﻣﺤﺾ! و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺜﺎر ﻋﻠﺖ اﻟﻌﻠﻞ ﮐﻔﺮ و دروغ و ﺳﺘﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﮫ وﺟ ﻮد ﻧ ﮫ‬ ‫ﺗﻨﮭﺎ ﺣﻖ اﯾﻦ ھﺪﯾﮫ ﻋﻈﯿﻢ را ادا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻃﻠﺒﮑﺎر ھﻢ ﻣﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬ﭘ ﺲ » اﯾﺜ ﺎر« ﺑ ﮫ ﻣﻌﻨ ﺎی واروﻧ ﮫ ﺳ ﺎزی‬ ‫ﺣﻖ وﺟﻮد اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻓﺮد ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﯾﺜﺎر ﮔﺮ ﺑﮫ ﻋﺬاب ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ او ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺜﺎر‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺸﻐﻮل اﯾﺜﺎر اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻦ ﮐﻔﺮ و ﻣﻨﺸﺄ ﺑﯽ دﯾﻨﯽ و ﻓﺴﺎد وﻣﮑﺮ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ‬ ‫و ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ھﺎ و ﻋ ﺬاﺑﮭﺎﯾﺶ‪ .‬ﺣ ﺲ اﯾﺜ ﺎر ھﻤ ﺎن اﻧﮑ ﺎر وﺟ ﻮد ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ اﺳ ﺖ و ﻟ ﺬا ﭼﻨ ﯿﻦ اﻧ ﺴﺎﻧﯽ از‬ ‫ادای وﻇﯿﻔﮫ اش اﮐﺮاه دارد و ﺣﺘﯽ در ﺧﻮردن و ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ دارد اﯾﺜﺎر ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ وھﻤ ﮫ ﺑﺎﯾ ﺴﺘﯽ ﻣﻤﻨ ﻮن او ﺑﺎﺷ ﻨﺪ و اﯾ ﻦ ﺑﯿ ﺎن ﻣﺤ ﺴﻮﺳﯽ از ﮐﺒ ﺮ و ﮐﻔ ﺮ و واروﻧ ﮫ ﺳ ﺎزی واﻗﻌﯿ ﺖ اﺳ ﺖ و‬ ‫ﻣﺠﻨﻮن ﺳﺎزی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ‪ .‬ﺣﺲ و ﻓﮑﺮ اﯾﺜﺎر دال ﺑﺮ ﻧﺴﯿﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﻠﯽ درﺑﺎره وﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﯾﺎدش ﻣﯽ‬ ‫رود ﮐﮫ ﺧﻮدش ﺧﻮد را ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ و وﺟﻮدش ﯾﮏ ھﺪﯾ ﮫ ﻣﺤ ﺾ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ‪ .‬ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ واﻗﻌﯿ ﺖ‬ ‫وﺟﻮدی را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮد ھﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮ واﺣﺴﺎس اﯾﺜﺎر در ھﯿﭻ اﻣﺮی را ﻧﺪارد و ﺑﻠﮑﮫ داﺋﻤﺎً اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ‬ ‫ﺑﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻄﺮز ﺣﯿﺮت آوری در ھﻤﮫ ﺣ ﺎل ﺑ ﮫ وی اﯾﺜ ﺎر ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ او ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﻧﻔ ﺲ ﺑﮑ ﺸﺪ‪ .‬و ﻟ ﺬا‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮاً ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺜﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﺣﺴﺎس و ﻓﮑﺮ اﯾﺜﺎرﮔﺮی دﻗﯿﻘﺎً ﺑ ﮫ ﻣﻌﻨ ﺎی اﻧﮑ ﺎر ﺧﺪاﺳ ﺖ و‬ ‫دﻋﻮی ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﺮدن اﺳﺖ ﭘﺲ ﻋﯿﻦ ﮐﻔﺮ واﻟﺤﺎد اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ھﻤﮫ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع را ھ ﻢ ﺑﮭﻤ ﺮاه داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ و‬ ‫ﯾﺪک ﺑﮑﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﭘ ﺲ اﺣ ﺴﺎس وﻓﮑ ﺮ اﯾﺜ ﺎرﮔﺮی ﺣﺎﺻ ﻞ ﻧ ﺴﯿﺎن اﺳ ﺖ و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ ھﻤ ﮫ ﺑ ﮫ اﺻ ﻄﻼح اﯾﺜ ﺎرﮔﺮان و ﻋ ﺸّﺎق‬ ‫دروﻏﯿﻦ را ﻣﺠﻨﻮن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ زﯾﺮا وﺟﻮد ﺧﻮد را ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ را ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻨﻮن در اﻧﻮاع و درﺟﺎﺗﺶ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ اﻧﮑﺎر و ﻏﻔﻠﺖ و ﻧﺴﯿﺎن ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺬاب ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺴﺎس و‬ ‫ﻓﮑﺮ وادﻋﺎی اﯾﺜﺎر اﺳﺖ‪ .‬و ﺑﻌﺪ اﯾﻨﺎن را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ در ﺧ ﻮردن و ﺧﻮاﺑﯿ ﺪن وراه رﻓ ﺘﻦ و ﻧﻔ ﺲ ﮐ ﺸﯿﺪن‬ ‫ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﺎﻟﻢ و آدم ﻧﺎز ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ‪ ».‬ﻧﺎز« ﺟﻠﻮه دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ اﺑﻄﺎل و ﺟﻨﻮن ودروغ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا وﺟ ﻮد‬ ‫داﺷ ﺘﻦ و ﺣ ﻖ وﺟ ﻮد و ﻧﯿﺎزھ ﺎی ﺣﯿ ﺎﺗﯽ وﺟ ﻮد را ﻣﻨﮑ ﺮ اﺳ ﺖ و ﺑﻠﮑ ﮫ ﭼﻨ ﯿﻦ واﻧﻤ ﻮد ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﮐ ﻞ ﻋ ﺎﻟﻢ و‬ ‫آدﻣﯿ ﺎن ھ ﺴﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ او ﻣﺤﺘﺎﺟﻨ ﺪ و اﺻ ﻼً ﺧ ﻮد ﺧ ﺪا ﻣﺤﺘ ﺎج اوﺳ ﺖ و اﺻ ﻼً ﺧ ﻮدش ﺧﺪاﺳ ﺖ و ﻋﻠ ﺖ وﺟ ﻮد‬ ‫ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ‪ .‬و ﻟﺬا ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺣﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎز‪ ،‬اﯾﺜﺎر ﮐﻨﻨﺪ واﺻﻼً وﻇﯿﻔﮫ آﻧﮭﺎﺳ ﺖ و ﮔﺮﻧ ﮫ آﻧﮭ ﺎ را ﻧﻤ ﯽ‬ ‫ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬آدﻣﯽ ﻧ ﺎز ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﺗ ﺎ زﯾ ﺮ ﺑ ﺎر وﻇ ﺎﯾﻒ وﺟ ﻮدی ﺧ ﻮد ﻧ ﺮود و از ﻃﺮﯾ ﻖ ﻧ ﺎزش‬ ‫ﺗﻌﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان را ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺎزد ﺗﺎ وﻇﺎﯾﻒ اورا ﺑﺎ ﻣﻨﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺑ ﺮاﯾﺶ اﻧﺠ ﺎم دھﻨ ﺪ‪ .‬آﯾ ﺎ اﯾ ﻦ ﺟﻨ ﻮن‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺟﻨﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ اﻧﮑﺎر و ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ‪ :‬اﻧﮑﺎر وﺟ ﻮد! و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ ھ ﺮ ﭼ ﮫ ﮐ ﮫ آدﻣ ﯽ ﻧ ﺎزش‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺗﺒﺎه و ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد زﯾﺮا دﯾﮕﺮان از ﺑﺎﺑﺖ ھﺮ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑ ﺮاﯾﺶ اﻧﺠ ﺎم ﻣ ﯽ دھﻨ ﺪ ﺗ ﻦ و‬ ‫روح و اﻧﺪﯾﺸﮫ او را اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎﺑﻮدش ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺣ ﻖ وﻇﯿﻔ ﮫ‪ ،‬ﺣ ﻖ ﻧﯿﺎزھ ﺎی ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ اﺳ ﺖ و ھ ﺮ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ را ﻣﻨﮑ ﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﻧ ﺎزدار ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﯾ ﮏ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و ﻇﺎﻟﻢ از آب در ﻣﯽ آﯾﺪ درﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ھﻢ اﯾﺜﺎرﮔﺮ اﺳﺖ و ھﻤ ﮫ ﺑﺎﯾ ﺪ از او‬ ‫ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺟﻨﻮن اﻧﺪر ﺟﻨﻮن اﺳﺖ‪ :‬ﻧﺴﯿﺎن اﻧﺪر ﻧﺴﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ‪ .‬و اﯾﻦ اﺳﺖ وﺿﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺸﺮی ﺧﺎﺻﮫ‬ ‫زﻧﺎن ﮐﮫ اﺳﻮه ﻧﺎزﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﯾﺜﺎرﮔﺮان دﯾﻮاﻧﮫ و رﻧﺠﻮر و ﻣﺴﺨﺮه را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺣﺘﯽ ﺣ ﻖ‬ ‫ﺑﮭﺪاﺷ ﺖ و ﻧﻈﺎﻓ ﺖ و ﻧﻈ ﻢ را درﺑ ﺎره ﺧ ﺪ ادا ﻧﻤ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ واز ﺣﯿﻮاﻧ ﺎت ﮐﺜﯿ ﻒ ﺗﺮﻧ ﺪ و ﺑ ﻮی ﺗﻌﻔ ﻦ از درون و‬ ‫ﺑﺮوﻧﺸﺎن ﺟﺎرﯾﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺧﻮد را ﺑﺰک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻋﻄﺮ و ﮔﻼب ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺟﺎﻧﻤﺎز آب ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﭘﯿﻒ ﭘﯿﻒ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ واز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮل رﻣﺎﻟﯽ و وردﺧ ﻮاﻧﯽ ھ ﺴﺘﻨﺪ ﯾ ﺎ ﻣ ﺸﻐﻮل‬ ‫ﭘﯿﭽﯿﺪن ﻧﺴﺨﮫ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ اﺟﻨﮫ و وﯾﺮوس ھﺎ را ﺗﺎروﻣﺎر ﺳﺎزﻧﺪ ﺣ ﺎل آﻧﮑ ﮫ ﺧ ﻮد ﻣﺮﮐ ﺰ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ‬ ‫اﺟﻨﮫ و وﯾﺮوس ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺎز داران از وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد اﮐﺮاه دارﻧﺪ وﻟﯽ اﺟﻨﮫ و وﯾﺮوس ھ ﺎ وﻇ ﺎﯾﻒ ﺧ ﻮد‬ ‫را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ھﺎ ﺣﻖ اﯾﺜﺎرﻧﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫آﻧﮑ ﮫ ﺣ ﻖ وﻇﯿﻔ ﮫ را ﺷ ﻨﺎﺧﺖ‪ ،‬وﺟ ﻮد را ﺷ ﻨﺎﺧﺖ و آﻧﮑ ﮫ وﺟ ﻮد را ﺷ ﻨﺎﺧﺖ ﺧ ﺪا را ﺷ ﻨﺎﺧﺖ و آﻧﮑ ﮫ ﺧ ﺪا را‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺰ او اﯾﺜﺎرﮔﺮی ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ھﻢ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮد را از او ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﻧﺎز‪ ،‬ﺑﯽ‬ ‫ﺷﯿﻄﺎن‪ .‬و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﮫ اﯾﺜﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ درﺑﺎره اش اﯾﺜﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫‪٤٧‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫*‬

‫ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ‪ ،‬روﺳﭙﯽ ﺻﻔﺖ و ﻇﺎﻟﻢ و اﻓﺘﺮاء زن و ﺟﺒّ ﺎر و ﺷ ﮑﻨﺠﮫ ﮔ ﺮ و ﺗﺮورﯾ ﺴﺖ‬ ‫از آب در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻘﺎب اﯾﺜﺎر زده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﺜﺎر ھﻤﺎن ﻣ ﺬھﺐ ﻧﻔ ﺎق اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ اﺷ ﺪ‬ ‫ﻣﮑﺮ اﺑﻠﯿﺲ ﺗﻠﻄﯿﻒ ﺷﺪه و دﻋﻮی » ﻋﺸﻖ« ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫وﺟﻮد ھﻤﺎن اﯾﺜﺎر اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺣﻖ اﻧﺴﺎن درﺑﺎره آن اﻧﺠﺎم و ادای ﺣﻖ وﻇﯿﻔﮫ اﺳﺖ ‪ :‬وﻇﯿﻔﮫ درﻗﺒﺎل اﯾﺜﺎر‪ .‬ﭘﺲ‬ ‫وﻇﯿﻔﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻞ وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﺎً اﯾﺜﺎر ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﮫ ﻣ ﻦ‪ .‬ﭘ ﺲ وﻇﯿﻔ ﮫ ای ﻧﯿ ﺴﺖ اﻻ در‬ ‫ﻗﺒﺎل ﺧﺪا ﮐﮫ وﺟﻮد را ﺑﻤﻦ اﯾﺜﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ و اﻣﻮر و ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﺶ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﯿِﻦ‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ و آن دﯾﻦ اوﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ وﻇﯿﻔﮫ ھﻤﺎن ادای ﺣﻘ ﻮق دﯾ ﻦ ﺧﺪاﺳ ﺖ و ﺧ ﺪا از اﯾ ﻦ ﺣﻘ ﻮق ﺑ ﯽ ﻧﯿ ﺎز اﺳ ﺖ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﮫ ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ » داده ﺷﺪه « ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد را ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺻﺎﺣﺐ وﺟﻮد‬ ‫ﮔﺮدد واز ﻋﺪم ﺑﺮھﺪ و وﺟﻮدش را از دﺳﺖ ﻧﺪھﺪ و از ﺳﻼﻣﺖ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد و از ﻋﺰت و اﻟﻄﺎف آن‪.‬‬ ‫ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺘﺎج اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﮫ در ﻗﺒﺎل اﯾﺜﺎر ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﺪا از اﯾﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺪاﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺸﺮی راﯾﺞ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺻ ﻮرت و ﺑﯿ ﺎن دﯾﮕ ﺮی از »ﻧ ﺎز«‬ ‫اﺳﺖ و ادﻋﺎی اﯾﺜﺎر ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آن دﺳﺖ ﺑﮫ ھﺮ ﺗﺠﺎوز و ﺳﺘﻢ و ﻏﺎرت و ﺟﻨ ﺎﯾﺘﯽ زده ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ ﺗ ﺎزه‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗ ﺸﮑﺮ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ و در ﺣﻘﯿﻘ ﺖ آدﻣﺨ ﻮاری ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﺗﺮﻓﻨ ﺪ ﮔﺮﯾ ﺰ از ﻋ ﺪم ﭘ ﺬﯾﺮش ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وﺟ ﻮد‬ ‫ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻔﺮ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬ﻣﺜ ﻞ واﻟ ﺪﯾﻨﯽ ﮐ ﮫ ﺧ ﻮد ﻏ ﺮق در دروغ ھ ﺴﺘﻨﺪ و ﺑﭽ ﮫ ھ ﺎی ﺧ ﻮد را‬ ‫دﻋﻮت ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﮭﺎ را ﺑﺒﻠﻌﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﭽﮫ ﺧﻮاری ﻧﺎﻣﺶ از اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺤﺒﺖ و‬ ‫اﯾﺜﺎر دروﻏﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا آﻧﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﭽﮫ‬ ‫ھﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﻋﺸﻖ و اﯾﺜﺎر !‬ ‫اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﻮد ھﺮ ﻓﺮد و رزق و اﻟﻄﺎﻓﺶ را ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻮﺟﻮدات اﻋﻢ از ﻋﺎﻟﻢ و آدم ﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘ ﺲ‬ ‫ھﺮ ﻓﺮدی در ﮐﻞ ﻋﺎﻟﻢ و آدﻣﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﻮدش ﺟﺰ اﯾﺜﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ و در اﯾﻨﺠ ﺎ ﺷ ﮑﺮ ﺧ ﺪا ﻣﺘ ﺮادف و ﻋ ﯿﻦ‬ ‫ﺷﮑﺮ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺗﺸﮑﺮ از ﮐﻞ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن و آدﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﺮ از ﺧﺪا ﻣﻤﮑﻦ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و‬ ‫آن ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ و دﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﻓﺮد را ﺑﮫ ﻓﺨﺮ و ﻧﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ ﻋ ﺎﻟﻢ و آدم ﺑﮑ ﺸﺎﻧﺪ دﯾ ﻦ و ﺧﺪاﭘﺮﺳ ﺘﯽ ﻧﯿ ﺴﺖ ﺑﻠﮑ ﮫ‬ ‫ﺟﻨﻮن و ﻧﺴﯿﺎن اﺳﺖ و ﺧﻮد – ﻓﺮﯾﺒﯽ‪ .‬ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮ ﻓﺮدی را از ﺑﻄﻦ ﻣﺎدر ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨ ﺪ وﺑﺪﺳ ﺖ ﭘ ﺪر رزق ﻣ ﯽ‬ ‫دھﺪ وﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻟﻄﺎف ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺗﺸﮑﺮ از واﻟ ﺪﯾﻦ و ﮐ ﻞ ﺟﮭ ﺎن‬ ‫و ادای وﻇﯿﻔﮫ ﻧﻤﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن درﺣﮑﻢ ادای وﻇﯿﻔﮫ در ﻗﺒﺎل اﯾﺜ ﺎر ﺧ ﺪا و ادای وﻇﯿﻔ ﮫ درﻗﺒ ﺎل وﺟ ﻮد‬ ‫ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﻤﻨﻮن ﺑﻮدن از وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ دال ﺑﺮ وﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﯽ و وﺟﻮدﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ‬ ‫و اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ‪ :‬ﺷﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را‪ .‬اﯾﻦ ﺷﮑﺮ ﺟﻮھﺮه اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﮫ اﺳ ﺖ‪ .‬ﭘ ﺲ‬ ‫اﻧﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ از ھﻤﮫ ﻣﻤﻨﻮن اﺳﺖ و ﻧﺎز ﻋﺎﻟﻢ و آدﻣﯿﺎن را ﻣ ﯽ ﮐ ﺸﺪ ﺻ ﺎﺣﺐ وﺟ ﻮد اﺳ ﺖ و ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻧﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯽ وﺟﻮد و ﺑﯽ ﺧﺮد وﻣﺠﻨﻮن و ﮔﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺳﺘﻤﮕﺮ و در ﻋﺬاب‪ .‬زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎً » داده ﺷﺪه‬ ‫« و ھﺪﯾﮫ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﮫ درﻗﺒﺎل ھﺪﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ او داده ﺷﺪه ﻧﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺑﻠﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎزﮐﺸﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺮﻓ ﺖ‬ ‫و ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﮫ در آن اﻧﺘﻈ ﺎری ﻧﺒﺎﺷ ﺪ‪ .‬ﻧﺎزﮐ ﺸﯽ ﺧﺎﻟ ﺼﺎﻧﮫ و ﺑ ﯽ ﺗﻮﻗ ﻊ در ﺣ ﯿﻦ اﻧﺠ ﺎم وﻇﯿﻔ ﮫ‬ ‫ھﻤﺎن ﻏﺎﯾﺖ و ﮐﻤﺎل وﻇﯿﻔﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ودﯾﻦ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳ ﺖ‪ .‬آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ در ﺣﻘ ﻮق دﯾﻨ ﯽ ‪ ،‬واﺟﺒ ﺎت‬ ‫ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻤﺎن اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﮫ اﺳﺖ و آﻧﭽﮫ ھﻢ ﮐ ﮫ ﻣ ﺴﺘﺤﺒﺎت ﻧ ﺎم دارد ھﻤ ﺎن ﻧﺎزﮐ ﺸﯽ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬و اﻣ ﺎ‬ ‫اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ھﻤﮫ ﺣﺮاﻣﮭﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺎز ﮐﺮدن ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﮔﺮاﯾ ﺸﺎت ﮐ ﺎذب ھﻨ ﺮی و ﻣ ﺬھﺒﯽ وﻋﺮﻓ ﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳ ﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯿﮕ ﺮی و اﻣﺜ ﺎﻟﮭﻢ ﺑﺰرﮔﺘ ﺮﯾﻦ ﮔﺮﯾﺰﮔﺎھﮭ ﺎی ﺣ ﻖ‬ ‫اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﮫ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﻣﺪرن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻋﺎﺷ ﻘﺎﻧﮫ) ﻋ ﺸﻖ ﻧﻤ ﺎﺋﯽ(‪ .‬اﯾﻨﮭ ﺎ ھﻤ ﮫ ﻧﻘ ﺎب ھ ﺎی ﺣ ﻖ‬ ‫ﮔﺮﯾﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻧﻮاع اﯾﺜﺎرﮔﺮﯾﮭﺎی ﮐﺎذب واﺷﺘﻐﺎﻻت ﮐﺎذب‪ .‬و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻋﻠﻢ ﮔﺮاﺋﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ‬ ‫دﯾﮕﺮ از اﻧﻮاع اﯾﻦ ﮔﺮﯾﺰﮔﺎھﮭﺎی راﯾﺞ وﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭼﮫ ﺑﺴﺎ دﺧﺘﺮان ﺑﺮای ﺗﻦ در ﻧﺪادن ﺑ ﮫ ازدواج‬ ‫روی ﺑﮫ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮫ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ‪ .‬و ﺑﺮای ﺗﻦ در ﻧﺪادن ﺑﮫ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺣ ﻼل روی ﺑ ﮫ‬ ‫ھﻨﺮ و اﻧﻘﻼب و ﻋﺮﻓﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺑﺮای ﺗﻦ درﻧﺪادن ﺑ ﮫ اﻣ ﺮ وﻇﯿﻔ ﮫ واﺟﺒ ﯽ روی ﺑ ﮫ ﻣ ﺴﺘﺤﺒﺎت ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎزﮐﺸﯽ‪ .‬ﻣﺜﻼً آﻧﺎن ﮐﮫ ﺻﺪق ﭘﯿﺸﮫ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺪﻗﺎت ﻣﯿﺪھﻨﺪ و آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺷﺮارت زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﯿﺮات ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫‪٤٨‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪ -7‬ﺣﻖ ّ ﻟﺬّت‬ ‫در ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺸﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺣﻖ ﻟﺬّت وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ اﻋﻢ از ﻋﺎﻣﯽ وﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻧﮭﺎﯾﺘ ًﺎ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﺣﻖ ھﺎ ﺑﮫ ﻟﺬت داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻻاﻗﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺎر و ﻓﮑﺮی ﮐ ﮫ ﺑ ﺸﺮ دارد ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً ﻟ ﺬت ﺑﺮﺗ ﺮی را‬ ‫ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی از زﻧﺪﮔﯽ‪.‬‬ ‫و ھﺮﺣﻘﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺸﺮ ﺑﮭﺮﭼﯿﺰی ﻣﯽ دھﺪ از ﺑﺎﺑﺖ ﻟﺬﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از آن ﭼﯿ ﺰ ﻧ ﺼﯿﺒﺶ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﺣﺘ ﯽ ﺣ ﻖ دﯾ ﻦ‬ ‫وﻋﻠﻢ و ﺣﻖ آزادی و ﺣﺘﯽ ﺣﻖ رھﺒﺎﻧﯿﺖ و رﯾﺎﺿﺖ و ﺗﻘﻮا ھﻢ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً از ﺑﺎﺑﺖ ﻟﺬﺗﯽ ﺧ ﺎص ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ رواﻧ ﯽ در‬ ‫اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و ھﻢ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ وﻋﺪه ﺑﮭﺸﺖ اﺧﺮوی ﮐﮫ ﻣﮭﺪ ھﻤﮫ ﻟﺬاﯾﺬ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل اﺳﺖ‪ .‬و ﻃﺒﯿﻌ ﯽ اﺳ ﺖ آﻧﮭ ﺎ ﮐ ﮫ‬ ‫ﮐﻼً ﻟﺬت را ﻧﺎﺣﻖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ رﻧﺠﻮرﻧﺪ و ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ھﻢ ﮐﺎﻓﺮﻧﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع‬ ‫آدﻣﮭﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ‪ .‬و ﻧﯿ ﺰ آﻧﮭ ﺎﺋﯽ ھ ﻢ ﮐ ﮫ ﻏ ﺮق در ﻟﺬاﯾ ﺬ ھ ﺴﺘﻨﺪ ﺑ ﺴﯿﺎری رﻧﺠﻮرﻧ ﺪ‪ .‬و ﻧﯿ ﺰ ﺑ ﺴﯿﺎرﻧﺪ‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻤﺮی را ﻟ ﺬت ﭘﺮﺳ ﺘﯽ ﭘﯿ ﺸﮫ ﮐ ﺮده اﻧ ﺪ و ﺑ ﮫ ﻧﺎﮔ ﺎه دروﯾ ﺶ و ﭘﺮھﯿﺰﮔ ﺎر و راھ ﺐ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨ ﯽ‬ ‫دﺷﻤﻦ ﻟﺬّت‪ ،‬زﯾﺮا آن ﻋ ﯿﺶ آﻧﮭ ﺎ را ﺑ ﮫ ﻋ ﺬاﺑﮭﺎ اﻓﮑﻨ ﺪه اﺳ ﺖ و رﯾﺎﺿ ﺖ ﻧ ﻮﻋﯽ ﮔﺮﯾ ﺰ از ﻋ ﺬاب و روﯾﮑ ﺮد ﺑ ﮫ‬ ‫آﺳﺎﯾﺶ و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﯾﺎ ﻟﺬت و ﻋﯿﺶ ﺳﺎﻟﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺒﺎھﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺮﺳﺪ؟ آﯾﺎ ﺣﻖ ﻟﺬت از ﭼﯿﺴﺖ و اﺻﻼً ﻟﺬت‬ ‫ﺑ ﺮدن ﭼ ﮫ وﺿ ﻌﯽ از وﺟ ﻮد و روان ﺑ ﺸﺮ اﺳ ﺖ؟ ﻟ ﺬت ﺑ ﺮدن دﻟﯿ ﻞ و اﻧﮕﯿ ﺰه زﻧ ﺪﮔﯽ ﮐ ﺮدن اﺳ ﺖ‪ .‬اﮔ ﺮ ﻟ ﺬت از‬ ‫ﺧﻮردن و ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ و ﺑﺎزی و ﮔﺮدش و ﻟﺬت ﻣﻌﻨ ﻮی از ﮐ ﺴﺐ ﻋﻠ ﻢ و ﻟﺬاﯾ ﺬ ﻋﺒ ﺎدی ﻧﺒﺎﺷ ﻨﺪ دﻟﯿ ﻞ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﮑﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻮچ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﻟﺬاﯾﺬ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ‬ ‫ھﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﮫ رﻧﺠﮭ ﺎی دروﻧ ﯽ و ﺑﺮوﻧ ﯽ اﻧ ﺴﺎن ﺑ ﯽ ﺷ ﻤﺎرﻧﺪ‪ .‬و ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎﻇﯽ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﮔﻔ ﺖ آن وﺿ ﻌﯽ از روان‬ ‫ﺑ ﺸﺮی ﮐ ﮫ در آن واﺣ ﺪ دارای ﻟ ﺬت و رﻧﺠ ﯽ ﻧﺒﺎﺷ ﺪ وﺿ ﻌﯽ اﮔ ﺮ ﻧ ﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺴﯿﺎر ﮐﻤﯿ ﺎب و ﻏﯿ ﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ » ﭘﻮﭼﯽ« ﯾﮏ وﺿﻊ و ﺻﻔﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﺋﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﻗﻮع‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫آﯾﺎ رﻧﺠﯽ ھﺴﺖ ﮐﮫ در ﺑﻄﻦ آن ﻟﺬﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﻟﺬﺗﯽ ﮐﮫ در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ آن رﻧﺠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ؟‬ ‫واﻗﻌﺎً ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﻧﯿﺰ ﺣﺲ و ﻓﮭﻢ‪ ،‬ﻟﺬّﺗﯽ ﺑﯽ رﻧﺞ و رﻧﺠﯽ ﺑﯽ ﻟﺬّت را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ درﺟ ﺎﺋﯽ ﺳ ﺮاغ ﮔﺮﻓ ﺖ‪ .‬ﺣﺘ ﯽ در‬ ‫ﻣﺮدن ﻧﯿﺰ ﻟﺬﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ وﺟﻮد دارد و آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺳﮑﺘﮫ ای دوﺑ ﺎره زﻧ ﺪه ﺷ ﺪه اﻧ ﺪ اﯾ ﻦ وﺿ ﻊ را ﺟﻤﻠﮕ ﯽ‬ ‫ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﯿﮭﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ﻗﺮآن از » ﻣﺴﺘﯽ ﻣﺮگ« ﺳﺨﻦ رﻓﺘﮫ اﺳ ﺖ‪ .‬دردھ ﺎ ﻧﯿ ﺰ ﺟﻤﻠﮕ ﯽ ھ ﺮ‬ ‫ﯾ ﮏ ﻣ ﺴﺘﯽ و ﻟ ﺬت ﺧ ﺎصّ ﺧ ﻮد را ﺑ ﮫ اﻧ ﺴﺎن ﻣﯿﺪھﻨ ﺪ و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ آدﻣﮭ ﺎی رﻧﺠ ﻮر و دردﻣﻨ ﺪ ﺣﺘ ﯽ از‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﺑﻈﺎھﺮ ﺳﺎﻟﻢ راﺿﯽ ﺗﺮ و آراﻣﺘﺮﻧﺪ‪ .‬درد زاﯾﻤﺎن ﮐﮫ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دردھﺎﺳﺖ ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ‬ ‫دﻟﯿﻞ زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺳﻮﺳﮏ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ وﻟﯽ از درد زاﯾﻤﺎن ﻧﮫ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮐﺮدن ﺑﻠﮑﮫ در ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪن ھﻢ ﺑﮭﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﮫ رخ دھ ﺪ ﻟ ﺬﺗﯽ وﺟ ﻮد دارد‪ .‬ﺣﺘ ﯽ در ﺗﺤﻘﯿ ﺮ‬ ‫ﺷﺪن و ﺗﻨﺒﯿﮫ ﺷﺪن‪ .‬در اﺷﺪ ﻟﺬﺗﮭﺎ ﮐﮫ ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ھﻢ رﻧ ﺞ و درد رواﻧ ﯽ و ﻋ ﺎﻃﻔﯽ وﺟ ﻮد دارد و ھ ﻢ‬ ‫ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای زن‪ .‬آﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﻣ ﺮز ﻟ ﺬت و رﻧ ﺞ را ﺗ ﺸﺨﯿﺺ داد؟ ﻟ ﺬت و رﻧ ﺞ ﻧ ﮫ ﻣ ﺮز‬ ‫رواﻧﯽ دارﻧﺪ و ﻧﮫ ﻣﺮز زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻣﻮﺿ ﻮﻋﯽ‪ .‬اﻟﺒﺘ ﮫ اﯾ ﻦ ﻧﯿ ﺰ ھ ﺴﺖ ﮐ ﮫ ﻋ ﻼوه ﺑ ﺮ ﯾﮕ ﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻮأﻣ ﺎن‬ ‫ﺑ ﻮدن رﻧ ﺞ و ﻟ ﺬت‪ ،‬رﻧ ﺞ ھ ﺎﺋﯽ از ﭘ ﺲ ﻟﺬاﯾ ﺬ ﺷ ﺪﯾﺪ ﺑﺘ ﺪرﯾﺞ ﭘﯿ ﺪا ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﻣﺜ ﻞ رﻧ ﺞ ﺧﻤ ﺎری از ﭘ ﯽ ﻣ ﺴﺘﯽ و‬ ‫ﻧﺸﺌﮕﯽ‪ .‬و ﻧﯿﺰ ﻟﺬﺗﮭﺎﺋﯽ از ﭘﺲ دردھﺎﺋﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ زاﯾﻤﺎن و ﻟﺬت ﻣﺎدر ﺷﺪن‪.‬‬

‫*‬

‫وﻟﯽ اﻧﺴﺎن رﻧﺞ ﻣﻮﺟﻮد در واﻗﻌﮫ ای را ھﺮﮔﺰ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻟﺬاﯾﺬ آﻧﺮا ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ وﻧﯿ ﺰ ھﻤ ﻮاره از‬ ‫ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ در ﺑﻄﻦ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ھﺮ ﻟﺬﺗﯽ‪ ،‬رﻧﺞ ﺣﻀﻮر دارد و ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﭘﺪﯾﺪ آﻣ ﺪن رﻧ ﺞ اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد ﮐﮫ از ﯾﺎد ﺑﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮫ ﻟﺬﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ رﻧﺠﯽ ﺑﯿ ﺸﺘﺮ را ﺑﮭﻤ ﺮاه دارد‪.‬‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻟ ﺬت – رﻧ ﺞ ھﻤ ﺎن ﯾﮕ ﺎﻧﮕﯽ ﺣ ﻖ و وﺟ ﻮد اﺳ ﺖ‪ .‬ﯾﮕ ﺎﻧﮕﯽ اﺛﺒ ﺎت ﻧﻔ ﯽ و ﻧﻔ ﯽ اﺛﺒ ﺎت‪ .‬و ﻟ ﺬت ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﯽ و درک ذھﻨﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐ ﮫ ﻣﻌ ﺪل و ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﻧﮭ ﺎﺋﯽ ﮐ ﻞ زﻧ ﺪﮔﯽ ﺻ ﻔﺮ اﺳ ﺖ زﯾ ﺮا رﻧﺠﮭ ﺎﯾﺶ ﺑ ﺎ ﻟﺬاﯾ ﺬ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬و اﯾ ﻦ ﯾ ﮏ ﺣ ﺴﺎب اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣﺘ ﺮادف ﻋﺒ ﺚ ﻣ ﯽ آﯾ ﺪ وﻟ ﯽ واﻗﻌﯿ ﺖ رواﻧ ﯽ و ﻗﻠﺒ ﯽ اﯾ ﻦ ﺻ ﻔﺮ‬ ‫وﻋﺒﺚ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و در ھﻤﮫ ﺣﺎل و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺣﺘﯽ درد و رﻧﺞ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﺎز ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ را‬ ‫ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﻮدن را ﺑﺮ ﻧﺒﻮدن‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ » ﻋﺒﺚ« ﯾﮏ اﯾﺪه ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻟﺬتِ رﻧﺞ و رﻧﺞ ﻟﺬت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ از ﻣﺮگ زﻧﺪﮔﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮگ‪ ،‬از ﺣﻖ ﺑﺎﻃ ﻞ‬ ‫و اﺑﻄﺎل ﺣﻖ ‪ ،‬از ﺑﻮد ﻧﺒﻮد و ﻧﺒﻮدن ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪٤٩‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫*‬

‫ﺑﻮدا و ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺮﻓﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ اﺑﺪی از رﻧﺞ ھﻤﺎﻧﺎ از ھﺮ ﻟﺬﺗﯽ‬ ‫درﮔﺬرد‪ .‬اﯾﻨﮭﺎ اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﻓﺮاﺳﻮی ﻟﺬت و رﻧﺞ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﺎ ﻓﺮاﺳﻮی ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ اﯾﻦ‬ ‫دﻋﻮت در وادی ﻋﻤﻞ و ﻃﺒﯿﻌﺖ واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ اﻣﺮی ﻣﺤﺎل ﻣ ﯽ آﯾ ﺪ‪ .‬ﻣﻤﮑ ﻦ اﺳ ﺖ اﻧ ﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧ ﺪ از ﺑﺮﺧ ﯽ‬ ‫ﻟﺬاﯾﺬ درﮔﺬرد وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻟﺬت و ﺣﻖ ﻟﺬت در ﮔﺬرد زﯾﺮا ﻋﻤﻼً ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ‪ .‬آﯾ ﺎ‬ ‫ﻣﺜﻼً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻼً ﻏﺬا ﻧﺨﻮرد؟ و ﯾﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮ از آن آﯾ ﺎ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﻧﻔ ﺲ ﻧﮑ ﺸﺪ؟ زﯾ ﺮا ﻟ ﺬت ﻧﻔ ﺲ‬ ‫ﮐﺸﯿﺪن ﻟﺬﺗﯽ ﺣﯿﺮت آور و ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ آن ﻋ ﺎدت ﻧﻤ ﻮده و ﻟ ﺬا ﺑﺮﺧ ﻮردارﯾﺶ از اﯾ ﻦ ﻟ ﺬت را از‬ ‫دﺳﺖ داده اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﻋﺎدت ﺷﮑﻨﯽ اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻘﻮل و درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻟﺬاﯾﺬ ﻋ ﺎدی و ﮐﺮﺧ ﺖ ﺷ ﺪه را‬ ‫ﺑﺸﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺎزه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻟﺬﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺜﻞ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد و رﺟﻮع ﻣﺠﺪد ﺑﮫ آن‪ .‬در واﻗﻊ دﻋﻮت ﺑﻮدا‬ ‫وﺑﺮﺧﯽ ﻋﺮﻓﺎ ﺑﮫ ﺗﺮک ﻟﺬاﯾﺬ ﻋﻤﻼً ﺑﮫ ﻟﺬاﯾﺬ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ذاﺗﺎً ﻣﮑﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﻟﺬت اﺳﺖ و ﻧﮫ ﻧﻔﯽ ﻟﺬّت‪ .‬و اﯾﻦ‬ ‫ﺣﻖ ﻟﺬت اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫واﻟﺒﺘﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ادای وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻟﺬاﯾﺬی ﺑﺮﺳﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻓﻘﻂ‬ ‫در ﭘﯽ ﻟ ﺬت آﻓﺮﯾﻨ ﯽ و ﻋﯿﺎﺷ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑﮑﻠ ﯽ ﻣﺘﻔ ﺎوت اﺳ ﺖ‪ .‬ﺗﺠﺮﺑ ﮫ ﻧ ﺸﺎن ﻣﯿﺪھ ﺪ ﮐ ﮫ ﻟﺬاﯾ ﺬ ﻧ ﻮع اول ﭘﺎﯾ ﺪارﺗﺮ و‬ ‫ﺳﺎﻟﻤﺘﺮﻧﺪ و ﻟﺬاﯾﺬ ﻧﻮع دوم ﮔﺬراﺗﺮﻧﺪ و رﻧﺠﮭﺎی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﮭﻤﺮاه دارﻧﺪ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻟﺬت آﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻋﯿﺎﺷﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺒﯽ ھﻮﻟﻨﺎک دارﻧﺪ و اھﺎﻟﯽ آن ﺑﮫ ﻋﺬاﺑﮭﺎﺋﯽ وﺧﯿﻢ‬ ‫ﻣﯽ رﺳﻨﺪ‪ .‬ﻟﺬت ﺣﺎﺻﻞ از ادای وﻇﯿﻔﮫ و ﻟﺬت ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺮﯾﺰ از وﻇﺎﯾﻒ‪ ،‬ﻣﺎھﯿﺘﺎً ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ‪ .‬ﻟ ﺬت ﺣﺎﺻ ﻞ از‬ ‫ﮔﺮﯾﺰ از روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﻟﺬت ﺣﺎﺻﻞ از روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ!‬

‫*‬

‫آﯾﺎ ﻟ ﺬﺗﯽ ﺑﺮﺗ ﺮ از ﻟ ﺬت ﻣ ﺴﺘﯽ و ﺑﯿﺨ ﻮدی وﺟ ﻮد دارد؟ ﻟ ﺬت ﺟﻨ ﺴﯽ ھ ﻢ ﺣﺎﺻ ﻞ اﺷ ﺪ ﺑﯿﮭﻮﺷ ﯽ و ﻧ ﻮﻋﯽ ﻣ ﺴﺘﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬و ھﺮ ﻟﺬﺗﯽ ﺟﻮھﺮه ای ﺟﺰ ﻣﺪھﻮﺷﯽ و ﺑﯿﺨ ﻮدی ﻧ ﺪارد ﺣﺘ ﯽ ﻟ ﺬت ﺑ ﺎزی ﮐ ﺮدن ھ ﻢ از اﯾ ﻦ ﺑﺎﺑ ﺖ اﺳ ﺖ و‬ ‫ﻟﺬت ﺧﻮاﺑﯿ ﺪن‪ .‬و اﯾﻨﮭ ﺎ ﻣﺤ ﻮری ﺗ ﺮﯾﻦ و ﺷ ﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮﻧﮭ ﺎی ﻟﺬاﯾ ﺬ ﺑ ﺸﺮی ھ ﺴﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ ﺟ ﻮھﺮه و ﻣﻌﻨ ﺎﺋﯽ ﺟ ﺰ‬ ‫ﺑﯿﺨﻮدی و اﻧﻮاع ﻣﺴﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﻟﺬت ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺘﯽ در اﻧﻮاع و درﺟﺎﺗﺶ‪ .‬و ﻣﺴﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪھﻮﺷﯽ و ﺑﯿﺨﻮد‬ ‫ﺷﺪه ﮔﯽ ‪ .‬واﮔﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣ ﻖ ﭘﺮﺳ ﺘﺎن در ﻋﻄ ﺶ ﻣ ﺮگ ھ ﺴﺘﻨﺪ در واﻗ ﻊ در ﻋﻄ ﺶ اﺷ ﺪ ﻟ ﺬت ھ ﺴﺘﻨﺪ زﯾ ﺮا‬ ‫ﻣﺴﺘﯽ ﻣﺮگ را درک ﮐﺮده اﻧﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻧﺴﺎن ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮدی ذاﺗﺎً ﺑﯿﺨﻮد اﺳﺖ و ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺨ ﻮدی را ﺑ ﯽ وﺟ ﻮدی ھ ﻢ‬ ‫ﻧﺎﻣﯿﺪه اﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ و ھﺮ ﭼﮫ ﺧﻮد را ﺑﯽ ﺧﻮد ﺗﺮ‬ ‫ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ و ﺑﯿﺨ ﻮدی اش را ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ ﻣ ﺴﺖ ﺗ ﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﻏ ﺮق در ﻟ ﺬت و ﻣ ﺴﺘﯽ ذاﺗ ﯽ ﺧ ﻮد ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺸﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﭘﺸﺖ ﺑﮫ ﻣﺴﺘﯽ و ﻟﺬت ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا در رﻧ ﺞ‬ ‫ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و روی ﺑﺴﻮی ﻋﯿﺶ و ﻟﺬاﯾﺬ و ﻣﺴﺘﯽ ھﺎی ﺗﺼﻨﻌﯽ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ ﮐ ﮫ در آﻧﺠ ﺎ ﺑ ﮫ اﺷ ﺪ رﻧﺠﮭ ﺎ ﻣﺒ ﺘﻼ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮔﺮدد‪ .‬ﭘﺲ ﻟﺬت و ﻣﺴﺘﯽ دروﻧﯽ دارﯾﻢ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ‪ :‬ﻟﺬت ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ و ﻟﺬت ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ‪ .‬ﺷﺮاب ﺑﯽ ﺟﺎم و ﺷﺮاب ﺑ ﺎ‬ ‫ﺟﺎم‪ .‬ﺷﺮاب ﺧﻮدی و ﺷﺮاب ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ‪ :‬ﺷﺮاب ﺑﯿﺪار ﮐﻨﻨﺪه و ﺷ ﺮاب در ﺧ ﻮاب ﮐﻨﻨ ﺪه‪ .‬ﻟ ﺬت ﺑ ﯽ رﻧ ﺞ و ﻟ ﺬت رﻧ ﺞ‬ ‫آور ‪ :‬ﻟﺬت ﺑﯽ اﺑﺰار و ﻟﺬت ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﺑﺰار‪ .‬ﻟﺬت ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﮐﻨﻨﺪه و ﻟﺬت اﻋﺘﯿﺎد آور‪ :‬ﻟﺬت ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫)ﻋﺮﻓﺎن( و ﻟﺬت ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮد – ﻓﺮﯾﺒﯽ‪.‬‬ ‫اﻧﺴﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮدی ﻟﺬت ﻃﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ذاﺗﺎ ﻣﺴﺖ و ﻏﺮق در ﻟﺬت اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﯽ ﺧﻮد اﺳ ﺖ در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬ ‫ﺧﻮد‪ .‬اﯾﻦ از ﺧ ﻮد – ﺑﯿﮕ ﺎﻧﮕﯽ ذاﺗ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﻣﻌﺮﻓ ﺖ ﻧﻔ ﺲ ﮐ ﺸﻒ و درک و ﺗ ﺼﺪﯾﻖ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﺳﺮﭼ ﺸﻤﮫ‬ ‫ﻣﺴﺘﯽ اوﺳﺖ‪ .‬و ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺑﯽ ﺧﻮدی روﯾﮕﺮدان اﺳﺖ ﺧﻤﺎر اﺳ ﺖ و در ﺟ ﺴﺘﺠﻮی رﻓ ﻊ اﯾ ﻦ ﺧﻤ ﺎری‬ ‫در ﺑﯿ ﺮون‪ .‬و اﯾ ﻦ راه رﻧ ﺞ وﻋ ﺬاب و واﺑ ﺴﺘﮕﯽ ھﺎﺳ ﺖ‪ .‬از ھﻤ ﯿﻦ ﻧﮑﺘ ﮫ ﺑﻮﺿ ﻮح ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان دروﻏ ﯿﻦ ﺑ ﻮدن‬ ‫ادﻋﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﻗﮫ ھﺎی دروﯾﺸﯽ را درک ﻧﻤﻮد زﯾﺮا اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ از ﻣﺨﺪرات ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮫ ﻏﺮق در ﻣﺨﺪرات‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﻠﯽ ﺑﮫ روﯾﮑﺮد ﺑﮫ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻧﺪارد و ﻧﻤ ﯽ ﺧﻮاھ ﺪ ﺑ ﯽ ﺧ ﻮدی و‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ اراده ﮔﯽ و ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ وﺟﻮدی ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺣﻘﺶ را درک و ﺗ ﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨ ﺪ‪ ،‬ﭘ ﺸﺖ ﺑ ﮫ ﻟ ﺬت و ﻣ ﺴﺘﯽ‬ ‫ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬و ﻟﺬا دﭼﺎر رﻧﺞ و ﺧﻤﺎری ﺷﺪه وﺑﮫ ﺳﻮی اﺑﺰارھﺎی ﻋ ﯿﺶ آﻓ ﺮﯾﻦ ﺑﯿﺮوﻧ ﯽ ﻣ ﯽ رود و‬ ‫در آﻧﺠﺎ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﮭﺎ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ھﺎ و اﻧﻮاع ﻋﺎدت ھﺎ و اﻋﺘﯿﺎدھ ﺎ ﻣﺠﺒ ﻮر ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد آن ﺑﯿﺨ ﻮدی و ﺑ ﯽ‬ ‫وﺟ ﻮدی اﻧﮑ ﺎر ﻧﻤ ﻮده ﺧ ﻮد را درک و ﺗ ﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨ ﺪ ﮐ ﮫ اﯾ ﻨﮭﻢ ﺑﻨ ﺪرت رخ ﻣﯿﺪھ ﺪ ﮐ ﮫ ﺗ ﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ زﯾ ﺮا اﮔ ﺮ‬ ‫ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ از ﺑﻨﺪ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ ھﺎ و اﻋﺘﯿﺎدھﺎ رھﺎ ﻣﯽ ﮔ ﺮدد و روی ﺑ ﮫ ﺧ ﻮد ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﺑ ﮫ آن ﺑ ﯽ ﺧ ﻮدی‬ ‫ذاﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ‪ .‬ﭘﺲ رﻧﺞ ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎً ھﻤﺎن رﻧﺞ ﻋﺎدت و ﺑﺴﺘﮕﯽ و درﯾﻮزه ﮔﯽ و ﺧﻤﺎری اﺳﺖ‪ ،‬ھﻤﺎﻧﺎ ﺣﻖ اﻧﮑ ﺎر‬ ‫ﻟﺬت ذاﺗﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ‪ ،‬اﻧﮑﺎر ﺑﯿﺨﻮدی و ﻣﺪھﻮﺷﯽ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ذاﺗﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﺧﺪاﺳﺖ‪.‬‬

‫‪٥٠‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫*‬

‫و اﻣﺎ آن اﻧﺴﺎن اھﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﮐﮫ ﻏﺮق در ﻟ ﺬت ﺣﺎﺻ ﻞ از ﻣ ﺴﺘﯽ ﺣﺎﺻ ﻞ از ﺗﻤﺎﺷ ﺎی ﺑ ﯽ ﺧ ﻮدی ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﯿﺰ ﺑﯽ رﻧﺞ ﻧﯿ ﺴﺖ‪ ،‬رﻧ ﺞ اراده ﺑ ﮫ ﺧ ﻮد ﺷ ﺪن ﯾﻌﻨ ﯽ ﯾﮕﺎﻧ ﮫ ﺷ ﺪن‪ .‬و اﻟﺒﺘ ﮫ اﯾ ﻦ رﻧﺠ ﯽ ﺧ ﺎص اﻟﺨ ﺎص و‬ ‫ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬و رﻧﺞ ﻋﺎرﻓﺎﻧ ﮫ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺗﻤﺎﻣ ﺎً اﺣﯿ ﺎ ﮐﻨﻨ ﺪه ﺗ ﻦ و روان‬ ‫اوﺳﺖ و ﻧﮫ ﻣﺴﺘﮭﻠﮏ ﮐﻨﻨﺪه آن‪ .‬رﻧﺠﯽ زﻧﺪه ﮐﻨﻨﺪه و ھﺴﺘﯽ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐ ﮫ ھﺮﮔ ﺰ اﻧ ﺴﺎن ﮐﻤﺘ ﺮﯾﻦ ﻣﯿﻠ ﯽ ﺑ ﮫ از‬ ‫دﺳﺖ دادﻧﺶ ﻧﺪارد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ آن رﻧﺞ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزد و اﺻﻼً اﯾﻦ رﻧﺞ ھﻤﺎن ﻋﺸﻖ اﺳﺖ‪ .‬ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧ ﮫ و‬ ‫وﺣﺪاﻧﯿﺖ وﺟﻮد‪ .‬ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﺧﺪا‪ .‬ﺣﻖ ﻟﺬت از ﻟﺬت ﺣﻖ اﺳﺖ‪ .‬ﻟﺬت ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‪ .‬ﺗﻨﮭﺎ رﻧﺠﯽ ﮐﮫ ﻋﯿﻦ ﻟﺬت اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ در ھﻤﮫ ﺣﺎل ﻟﺬت و رﻧﺞ ﺣﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ‪ .‬و اﻧﺴﺎن ھﺮ ﭼﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ آﮔﺎھﺘﺮ ﻣﯽ ﺷ ﻮد و آن را ﺗ ﺼﺪﯾﻖ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آن را واﺿﺢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﻖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻈﮭﺮ ﺣﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺣﻖ ھﺮ ﻟﺬت و رﻧﺠﯽ‪.‬‬

‫*‬

‫‪٥١‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪ -8‬ﺣﻖّ ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ ھﻤﺎن ﺣﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎل اﯾ ﻦ ﺻ ﺤﺒﺖ ﭼ ﮫ ﻣﺤﺘ ﻮای ارﺷ ﺎدی داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ ﭼ ﮫ‬ ‫ﻣ ﺸﻮرﺗﯽ ﭼ ﮫ ﻣﺆاﺧ ﺬه ای و ﺟ ﺪاﻟﯽ و ﭼ ﮫ ﻋﺎﺷ ﻘﺎﻧﮫ و ﭼ ﮫ ﺧﻮاھ ﺸﯽ‪ .‬ﻣﻨﻈ ﻮر ﭼﯿ ﺰی ﺟ ﺰ ﻣﻌﺮﻓ ﯽ ﮐ ﺮدن ﺧ ﻮد‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ :‬ﺧﻮب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدن ﮐﮫ ‪ :‬ﻣﻦ ﺑﮭﺮﺣﺎل ﺑﺮﺗﺮ از اﯾﻨﮭﺎ ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﮐ ﺴﯽ ﯾ ﺎ ﮐ ﺴﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻻ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻨﻈﻮر دارد و آن اﯾﻨﮑﮫ‪ :‬ﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮم از ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ و ﻣ ﯽ ﺷ ﻨﻮی و ﻣ ﯽ‬ ‫ﻓﮭﻤﯽ از ﻣﻦ و درﺑﺎره ﻣﻦ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮ از ﻓﮭﻢ ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﺗ ﻮ ﻧﻔﮭﻤﺘ ﺮ از آﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑﺘ ﻮاﻧﯽ‬ ‫ﻣﺮا ﺑ ﺸﻨﺎﺳﯽ‪ .‬ﭘ ﺲ آﻧﮑ ﮫ ﺳ ﺨﻦ ﻣ ﯽ ﮔﻮﯾ ﺪ از ﺟﺎﯾﮕ ﺎه ﺧ ﺪا ﺳ ﺨﻦ ﻣ ﯽ ﮔﻮﯾ ﺪ و اﺣ ﺴﺎس و ادﻋ ﺎی ﺧ ﺪاﺋﯽ دارد ‪.‬‬ ‫ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﮫ ‪ » :‬اﯾﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ھﺪف و ﺣ ﻖ ﺻ ﺤﺒﺖ ﻣ ﯽ ﮔﻮﺋﯿ ﺪ ﻣ ﺎ ﻧﻤ ﯽ ﯾ ﺎﺑﯿﻢ و ﯾ ﺎ‬ ‫ﻻاﻗﻞ در ھﻤﮫ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ‪ «.‬و ﻣﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﻣﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم و‬ ‫ﮐﻤﺎل ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﺗﺎزه ﺑﺎ ﻣﻦ ھﻢ ﮐﻼم و ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺷﺪه اﯾﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣ ﻦ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﮫ اﯾ ﺪ و ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﯿ ﺪ ﻣ ﺮا ﻣﺨﺎﻃ ﺐ‬ ‫ﻗﺮار دھﯿﺪ و ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن را ﺑﻤﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ‪ .‬ﻣﻨﻈﻮری را ﮐﮫ در ھﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﺘﯽ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه اﯾﻨﺴﺖ ﮐ ﮫ ﺛﺎﺑ ﺖ ﮐﻨﯿ ﺪ‬ ‫ﮐﮫ ﺧﺪا ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺗﺮ از آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھ ﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻨﻈ ﺮ ﻣ ﯽ آﺋﯿ ﺪ و ﺑ ﺴﯿﺎر ﺑﺮﺗ ﺮ از ﻓﮭ ﻢ ﻣ ﻦ‪ .‬اﮔ ﺮ درک و‬ ‫ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺗﺮ از ﺧﻮدم وﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻤﻦ ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺗﺮ از ﺧﻮدﺗﺎن و ﻣ ﻦ‬ ‫ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ھﺴﺘﯿﺪ‪ .‬و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻋﯿﻦ ھﻢ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﯾﻢ و ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ ﯾﮑ ﺪﯾﮕﺮ‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ و ﭼﻮن دوﺗﺎ ﺧﺪا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا از ھﻢ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز و ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی‬ ‫ﺑﮫ ﺳﺨﻦ ﻧﺪارﯾﻢ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﻗﻠﺒﺎً و روﺣﺎً ﺑﯿﺰار و ﻣﺘﻨﻔﺮ و ﻣﻨﺰﺟﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺷ ﺪت‪ ،‬ﻧﻔ ﺲ او‬ ‫ﻣﺜﻞ آن ﮐﺲ اﺳﺖ و اﻣﯿﺎل و ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺣﺪان وﺟﻮدی ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫و ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﺣﺪﯾﺖ و ﺑﯽ ھﻤﺘﺎﺋﯽ وﺟﻮدی رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺣﺘﯽ در دل ﻗﺎﺗﻼن ﺧﻮد ﻣﻨﻔﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬و اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻗﺎﺗﻼن آﻧﮭﺎ‬ ‫ﻗﻠﺒﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺠﺬوﺑﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﮭﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﮐﺸﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از ھﺮ ﻟﺤﺎﻇﯽ از دﯾﮕﺮی رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد ‪ ،‬دﻗﯿﻘﺎً از ھﻤﺎن ﻟﺤﺎظ ﻋﯿﻦ اوﺳﺖ ﭘ ﺲ ﻧﻔ ﺮت ﻣﻌﻠ ﻮل اﺷ ﺘﺮاک‬ ‫اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ از ﭼﻨﺎن ﻓ ﺮدی ﺑﮕﺮﯾ ﺰد و ﻓﺎﺻ ﻠﮫ ﺑﮕﯿ ﺮد و او را ﻣ ﺘﮭﻢ ﺳ ﺎزد ﺑﮭﺘ ﺮ اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ‬ ‫وی ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻣ ﺸﺎوره و ھﻤ ﺪﻟﯽ ﮐﻨ ﺪ و راز اﯾ ﻦ ﺑﯿ ﺰاری ﮐ ﮫ راز آن ﺻ ﻔﺖ ﻣ ﺸﺘﺮک اﺳ ﺖ را درک ﻧﻤﺎﯾ ﺪ و‬ ‫ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﻨﺒﮫ ای از ﺧﻮد را درک ﮐﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ وی درﺑﺎره ﻋﻠ ﺖ اﯾ ﻦ ﺑﯿ ﺰاری ﺻ ﺤﺒﺖ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺷﺮّ آن ﺻﻔﺖ ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد‪ .‬اﯾﻦ ھﻤﺎن رﺷ ﺪ اﺳ ﺖ‪ .‬اﯾ ﻦ‬ ‫ﯾﮏ ﺟﻨﺒﮫ از ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ اﺳﺖ ‪ :‬ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ از وی ﺑﯿ ﺰاری و او را رﻗﯿ ﺐ ﯾ ﺎ دﺷ ﻤﻦ و ﯾ ﺎ آدﻣ ﯽ‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ‪ .‬و اﺗﻔﺎﻗ ﺎً ﺑﺎﯾ ﺪ ﺑ ﮫ او ﺑﮕ ﻮﺋﯽ ﮐ ﮫ ازش ﺑ ﺪت ﻣ ﯽ آﯾ ﺪ‪ .‬اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن ﺻ ﺪق اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ راز‬ ‫ارﺗﺒﺎط و ﻣﺼﺎﺣﺒﺘﯽ ﺧﻼّق و رﺷﺪ دھﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دوﺳﺘﯽ ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﯾﺎ ارﺷ ﺎد ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﯽ ﯾﺎ وی را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯿﺪھﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﮫ اﻧﺘﻘﺎد ھﻢ از ھﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ دﻗﯿﻘﺎً‬ ‫ﺑﺎوی ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ و ﻣﻨﻈﻮرت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﯿﺨﻮاھﯽ او را ﻋ ﻮض ﮐﻨ ﯽ اﻣ ﺎ ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﭼ ﮫ اﻟﮕ ﻮﺋﯽ ؟ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺧﻮاھﯽ او ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﮫ ھﺮ ﻃﻮری ﮐﮫ ھﺴﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺸﻮد وﻟﯽ ﻣﺮﯾﺪ ﺗﻮ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮ‬ ‫ﺗﻮ و ﻣﻈﮭﺮ اراده ﺗﻮ‪ .‬و ﺗﻮ در ھﺮ آن ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ اراده ﮐﻨﯽ ھﻤﺎن ﮐﻨﺪ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﺸﻮد ھﻤﭽ ﻮن ﺑ ﺖ ﻋﯿ ﺎر ﺑ ﺎ‬ ‫ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ‪ .‬ﭘﺲ ﺗﻮ در آن واﺣﺪ او را » ﺧﺪا« ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ‪ :‬ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮ ﺑﺎﺷ ﺪ‬ ‫‪ .‬آﯾﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ و اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ از ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ »ﺧﺪا« ﺑﺴﺎزد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ھﻢ ﻗﺪرت ﮐﻤﺘﺮ از‬ ‫ﺧﺪا ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﻧﺼﯿﺤﺖ و اﻧﺘﻘﺎد و ارﺷﺎد و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﺴﯽ را اﻻ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮدت را ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﯽ‬ ‫و ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﺪا ﻗﺮار داده ای و اﺣﺴﺎس ﺧﺪاﺋﯽ داری و اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻏﺐ ﺑﮫ ارﺷﺎد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯽ؟ ﮐ ﺴﯽ را ﮐ ﮫ ﺑﯿ ﺸﺘﺮ دوﺳ ﺖ ﻣﯿ ﺪاری و از او ﺧﻮﺷ ﺖ ﻣ ﯽ آﯾ ﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﺮا از ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺧﻮﺷﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺟﺬﺑﺶ ﻣﯽ ﺷﻮی؟ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻓﺘﺮاﻗﮭﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﻮ و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻀﺎدھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﻮ‬ ‫در ﺧﻠﻖ وﺧﻮی و ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و راه و روش زﻧﺪﮔﯽ‪ .‬ﭘﺲ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاھﯽ ﺿﺪ ﺧﻮدت را ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﺧﺪاﺋﯽ ﻣﺮﯾﺪ ﺧﻮد‬ ‫ﻧﻤ ﺎﺋﯽ ‪ .‬آﻧﮭ ﻢ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﺻ ﺤﺒﺖ‪ .‬آﯾ ﺎ اﯾﻨﻄ ﻮر ﻧﯿ ﺴﺖ ؟ ﺗﻮﻋﺎﺷ ﻖ ﺿ ﺪ ﺧ ﻮدت ﻣ ﯽ ﺷ ﻮی ‪ .‬ﻣﯿﺨ ﻮاھﯽ او را ﺑ ﺎ‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﺧﺪاﺋﯽ ﻣﺮﯾﺪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﺋﯽ ‪.‬‬

‫*‬

‫‪٥٢‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ھﻤﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ‪ ،‬ﺣﮑﯿﻤﺎن ‪ ،‬داﻧﺸﻤﻨﺪان ‪ ،‬اﻃﺒﺎء و ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺧﻼﺻﮫ ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ و آﯾﻨﺪه را‬ ‫ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺘﺒﺎً و ﺷﻔﺎھﺎً‪ .‬ﭘ ﺲ ﮐ ﻞ ﺑ ﺸﺮﯾﺖ وﺗ ﺎرﯾﺦ و ﺗﻤ ﺪن و ﻣ ﺬھﺐ و‬ ‫ﻓﺮھﻨ ﮓ و اﺧ ﻼق و ارزش ھ ﺎ ﻣﺤ ﺼﻮل ﺣ ﻖ ﺻ ﺤﺒﺖ ھ ﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺧ ﻮد » ﺧ ﺪا« ھ ﻢ در ﺻ ﺤﺒﺖ ﭘﯿ ﺪا ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ‬ ‫ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﻘﻮل اﻧﺠﯿﻞ » ﺧﺪا ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ ﺑﻮد « و ھﻤﺎن ﮐﻠﻤﮫ » ﺧﺪا« ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﺤﺒﺖ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ‪،‬‬ ‫ﺧﻠﻘﺖ ﺷﺪ‪ .‬ﺧﻠﻘﺖ ھﻤﺎن ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﺪاﺳ ﺖ‪ » :‬ﻣ ﯽ ﺧ ﻮاھﻢ ﻣﻮﺟ ﻮدی ﺧﻠ ﻖ ﮐ ﻨﻢ و اورا ﺧﻠﯿﻔ ﮫ ﺧ ﻮد ﻧﻤ ﺎﯾﻢ‪«.‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاﯾﮕﻮﻧﮫ اش ﮐﻨﻢ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﺧﻄﯿﺐ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ھﺮ دو ﺧﺪاﯾﮕﻮﻧﮫ و از ﺟﺎﯾﮕ ﺎه ﺧ ﺪاﺋﯽ ﺳ ﺨﻦ ﻣ ﯽ ﮔﻮﯾﻨ ﺪ و ﻣ ﯽ ﺷ ﻨﻮﻧﺪ‪ .‬و ھ ﺮ ﮔﻔﺘﮕ ﻮﺋﯽ‬ ‫ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ ﺧﺪاﯾﺊ و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺪاﺋﯽ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﺑ ﺮ اﯾ ﻦ ﺟﺎﯾﮕ ﺎه‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﺷﺮاف دارد ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧ ﺪاﺋﯽ اش ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ دھ ﺪ و ﺑ ﺎ ﺧ ﺪاﺋﯿﺖ وی ﺳ ﺨﻦ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮔﻮﯾ ﺪ و اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن ﻣﯿ ﺰان ﺑﻼﻏ ﺖ و رﺳ ﺎﺋﯽ و ﺧﻼﻗﯿ ﺖ و ﻣﻌﺠ ﺰه ﮐ ﻼم اﺳ ﺖ و راز راﺑﻄ ﮫ ﺑﺮﻗ ﺮار ﮐ ﺮدن و‬ ‫دﮔﺮﮔﻮن ﻧﻤﻮدن و »ﺧﺪا« را در ﻣﯿﺎن آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن‪ .‬و اﯾﻦ راز ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دادن اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻘ ﻂ ﺧﺪاﺳ ﺖ ﮔﻮﯾﻨ ﺪه‬ ‫و ﻓﻘﻂ اوﺳﺖ ﺷﻨﻮﻧﺪه و اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه و ﺧﺪا ﺷﻮﻧﺪه و ﺧﺪا ﮐﻨﻨﺪه‪ .‬و اﯾﻦ راز ﻧﻔﻮذ ﮐ ﻼم ﭘﯿ ﺎﻣﺒﺮان‬ ‫و ﻋﺎرﻓ ﺎن و ﻋﺎﻟﻤ ﺎن ﺑ ﺰرگ اﺳ ﺖ‪ .‬ﭘ ﺲ ھ ﺮ ﮐﻼﻣ ﯽ ﮐ ﮫ ﻣﻨﻘﻠ ﺐ ﮐﻨﻨ ﺪه ﺗ ﺮ اﺳ ﺖ از ﺟﺎﯾﮕ ﺎه ﺧ ﺪاﺋﯽ ﻋﻤﯿ ﻖ ﺗ ﺮ و‬ ‫ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﺣﻖ ﺳﺨﻦ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ‪ .‬ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑ ﺰرگ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﺤﻞ ﻇﮭﻮر ﮐﻼم اﷲ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻋﻤﺎق ﻗﻠﻮب ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺪاﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ آﻧﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﻨﺪه و ﺷﻨﻮﻧﺪه ھﺮ دو ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﺑ ﺎ ﺧ ﻮدش‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﯿﺐ و ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺳﺨﻦ رخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﻟﮭﺎم و وﺣﯽ و اﺷ ﺮاق و ﺷ ﮭﻮد ﻋﺮﻓ ﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠ ﮫ ﻣﺤ ﺼﻮﻻت آن اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﻢ ﮐ ﮫ ﺳ ﺨﻦ ﮔﻔ ﺘﻦ ﺑ ﺎ دﯾﮕ ﺮ آدﻣﮭ ﺎ در ﻧﻔ ﺲ ﺧ ﻮﯾﺶ ھ ﺮ ﭼﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﻧﻘﻄ ﮫ آﻏ ﺎزﯾﻦ اﯾ ﻦ ﻧ ﻮع‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺎﻧﺪن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣ ﺪت در اﯾ ﻦ ﻣﺮﺣﻠ ﮫ ﭼ ﮫ ﺑ ﺴﺎ ﺟﻨ ﻮن آور‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ھﻤﮫ آدﻣﮭ ﺎ از ﻧﻔ ﺲ ﺑﯿ ﺮون رﻓﺘﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﻧﻘﻄ ﮫ آﻏ ﺎز ﺗﺠﺮﯾ ﺪ ﻧﻔ ﺲ اﺳ ﺖ ﺳ ﺨﻦ ﺑ ﺎ ﺧ ﻮد ﻧﻔ ﺲ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻏﯿ ﺮ از ﺗ ﻮ ﮐ ﺴﯽ در ﺗ ﻮ ﺑﺎﺷ ﺪ در ﺗ ﻮ ﻏﻮﻏﺎﺳ ﺖ آﻧﻘ ﺪر ﮐ ﮫ ھ ﯿﭻ‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﯽ روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮی و ﯾﺎ دھﮭﺎ و ﺻﺪھﺎ ﺻﺪا ﮐﮫ ھﻤﮭﻤﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ھﻤﮫ ﺑﮫ ﺗﻮ ﻓﺤ ﺶ ﻣ ﯽ دھﻨ ﺪ‬ ‫وﺗﻮ را ﻧﻔﯽ و ﻟﻌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﺘﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺼﻤﺎﻧﮫ اﺳﺖ و ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺮﺑﺪه ﺑﯽ ھﯿﭻ ﻧﺪاﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﺟﻤﻠﮫ ای ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺤﺸﯽ واﺿﺢ و ﻗ ﺎﻃﻊ ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﮫ ﺗ ﻮ ﺑ ﺪاﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﭼ ﮫ ﭼﯿ ﺰی دﻗﯿﻘ ﺎً‬ ‫ﻣﺘﮭﻢ ھﺴﺘﯽ‪ .‬وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐ ﮫ ﺑﺘ ﺪرﯾﺞ اﯾﻨ ﺎن را از ﺧ ﻮد ﺑﯿ ﺮون ﻣ ﯽ راﻧ ﯽ ﺻ ﺪاھﺎ و ﻏﻮﻏ ﺎ ﮐﻤﺘ ﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و از‬ ‫ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﺎﺳﺘﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﺻﺪاﺋﯽ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ھﯿﭻ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺧﻤﻮﺷﯽ آﻏﺎز ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪.‬‬ ‫ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﯽ و ﮔﻮﺋﯽ ﮐﮫ وﺟﻮد ﻧﺪاری و ﻓﻘﻂ ﺻﺪای ﺧ ﻮد ﺗﻮﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫در ﭼﺎه ﺑﯽ اﻧﺘﮭ ﺎی وﺟ ﻮدت ﭘ ﮋواک ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و ﺑﮕ ﻮش ﺧ ﻮدت ﻣﯿﺮﺳ ﺪ ﮐ ﮫ در اواﯾ ﻞ ﮔﻤ ﺎن ﻣ ﯽ ﺑ ﺮی ﮐ ﮫ ﮐ ﺴﯽ‬ ‫ﺻﺪاﯾﺖ را ﺷﻨﯿﺪه و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﺧﻮب ﮐﮫ ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯿﺪھﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺻﺪای ﺧﻮد ﺗﻮﺳﺖ و ﺳﺌﻮال ﺧﻮد‬ ‫ﺗﻮﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻮش ﺧﻮدت ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ در اوج ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺷ ﻮی و دﯾﮕ ﺮ ھ ﯿﭻ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﮔﻮﺋﯽ ‪ .‬در اﯾﻦ ﺧﻤﻮﺷﯽ اﮔﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی و ﺑﺎز ﺑﮫ ﻏﯿﺮی رﺟﻮع ﻧﮑﻨﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﮔ ﺎه در وﺿ ﻌﯽ ﮐ ﮫ ﻧ ﮫ ﺧ ﻮاب‬ ‫اﺳﺖ ﻧﮫ ﺑﯿﺪاری‪ ،‬ﻧﮫ ھﻮش اﺳﺖ و ﻧﮫ ﻣﺪھﻮﺷﯽ ‪ ،‬ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را از اﻋﻤﺎق ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺪا ﻣﯽ دھ ﺪ‪ :‬ای در ﺧ ﻮد ﻓ ﺮو‬ ‫رﻓﺘﮫ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑ ﺴﻮی ﻣﺮدﻣ ﺎن رو‪ ........‬و اﯾ ﻦ آﻏ ﺎز رﺳ ﺎﻟﺖ و ﻧﺒ ﻮت اﺳ ﺖ‪ .‬و ﭼﻨ ﯿﻦ ﮐ ﺴﯽ از زﺑ ﺎن ﺧ ﺪا ﺑ ﺎ‬ ‫ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﻣﺮدم از ﺧﻮد ﺑﯿﺨﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و او را ﺟﺎدوﮔﺮی ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ‪ .‬آﻧﭽﮫ ﮐ ﮫ آﻧﮭ ﺎ را‬ ‫دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺳﺤﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از اﻋﻤ ﺎق ﺟﮭ ﺎن ﺧ ﻮد ﻣ ﯽ ﺷ ﻨﻮﻧﺪ‬ ‫در ﺟﻮاب ﺑﮫ رﺳﻮل‪ .‬اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻧﺪای وﺟﺪان و ﯾﺎ ﺻﺪای دل اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزه ﮔ ﯽ ﺑ ﮫ ﺑﯿ ﺎن آﻣ ﺪه اﺳ ﺖ و ﺑﯿ ﺪار‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ وآﻧﮭﺎ را ﺑﯿﺨﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ‪ ،‬زﯾﺮا ﺳﺨﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ ﭼﻮن‬ ‫ﺳﺨﻦ آن ﺧﻮد ِ ﺑﯿﺨﻮد آﻧﮭﺎﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ھ ﺮ ﺳ ﺨﻨﯽ ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮ ﺣ ﻖ ﺑﺎﺷ ﺪ اﻃﺎﻋ ﺖ ﭘﺪﯾ ﺪ ﻣ ﯽ آورد‪ .‬و از آﻧﺠ ﺎ ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﺳ ﺨﻨﯽ ﺑ ﮫ ھﺮﺣ ﺎل اﻃ ﺎﻋﺘﯽ‬ ‫ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺪﯾ ﺪ ﻣ ﯽ آورد ﭘ ﺲ دارای ﺣﻘ ﯽ اﺳ ﺖ زﯾ ﺮا ھ ﺮ ﺳ ﺨﻨﯽ ﺑ ﺎﻻﺧﺮه ﺳ ﺨﻦ ﺧﺪاﺳ ﺖ‪ .‬اﻃﺎﻋ ﺖ از‬ ‫ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﯿﺰ از ﺣﻖ اﺑﻄ ﺎل آن ﺳ ﺨﻦ اﺳ ﺖ‪ .‬و اﻃﺎﻋ ﺖ ﮐﻨﻨ ﺪه را ﺑ ﺴﻮی اﺑﻄ ﺎل ﺧ ﻮد ﻣ ﯽ ﮐ ﺸﺎﻧﺪ و ﺑ ﺎ‬ ‫ﺑﯿﺨﻮدی اش ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﻖ اﻟﺤﻖ ھﺮ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ‪ .‬و ھﯿﭽﮑﺲ ھﻤﭽﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻋﺎرﻓﺎن ﺑ ﺰرگ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﯿﺨﻮدی ﺧﻮد روﺑﺮو ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و اﯾﻦ روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا‪ .‬ﺑﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﮔﻮﺋﯽ ﻋﯿﻦ ﻋﺪم اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪٥٣‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫*‬

‫ھﺮ ﮐﺴﯽ از ﮐﻮدک ﺗﺎ ﺟﻮان و ﭘﯿﺮ درﺑﺪر در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ھﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ اﺳ ﺎس ﻃﺒ ﻊ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ھﺮ ﻧﯿﺎز دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﮑﮫ » دوﺳﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ ﻋﻤﻮﻣ ﺎً ﺑ ﺮ‬ ‫ھﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺗ ﺮﺟﯿﺢ داده ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ھﻤ ﯿﻦ راز ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ اﺳ ﺖ ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺘﯽ ﮐ ﮫ در آن ﻻاﻗ ﻞ اﺛ ﺮی از ﻣ ﺴﺎﺋﻞ‬ ‫ﻣﺎدی و روزﻣﺮه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻧﮫ ھﻤﮫ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ھﻤﮫ ھﻤﮑﺎران و ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ھﻤﻔﮑﺮان در ﺣﮑﻢ‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺐ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ آن ﻧﯿﺎز ﺧﺎص را ﺑﺮ آورده ﻧﻤﯽ ﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬اﺻﻼً ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ازدواج ﭘ ﯿﺶ و ﺑ ﯿﺶ از اﯾﻨﮑ ﮫ ﺑ ﺮ‬ ‫اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﯿﺎز ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﮐ ﮫ ﭼ ﻮن ﺑﻼﻓﺎﺻ ﻠﮫ ﺑ ﺎ ﻧﯿﺎزھ ﺎی ﻣ ﺎدی درﮔﯿ ﺮ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳ ﯽ‪ ،‬اﺧﻼﻗ ﯽ‪ ،‬ھﻨ ﺮی‪ ،‬ﻋﻠﻤ ﯽ‪ ،‬ﻃﺒ ﯽ‪ ،‬ﻓﻨ ﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺑﯿﺘ ﯽ‪،‬‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ ھﯿﭽﮑﺪام ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎ و ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی آن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ در اﻧﺴﺎن ﻧﻤ ﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ اﻧﺴﺎن در ﺟ ﺴﺘﺠﻮی ﭼ ﮫ ﻧ ﻮع ﺻ ﺤﺒﺘﯽ اﺳ ﺖ؟ آدﻣ ﯽ ﺑ ﮫ آﻧﮑ ﮫ » دوﺳ ﺖ « ﻣ ﯽ ﻧﺎﻣ ﺪش ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ دﯾﺪارش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟ اﺳﺮار ﻣﮕﻮ! اﯾﻦ اﺳﺮار ﻧﮫ ﻣﺎدی ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮫ ﻣﻌﻨﻮی‪ .‬و در‬ ‫ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ھ ﺮ ﭼﯿ ﺰ ﻋ ﺎدی ﻧﯿ ﺰ ﺳ ﺨﻦ ﺑﻤﯿ ﺎن آﯾ ﺪ ﺣﺘ ﯽ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ ﻣ ﺎﻟﯽ ‪ .‬ﺑ ﮫ‬ ‫دوﺳﺘﺖ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ؟ ھﺮ ﭼﮫ دﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ و اﯾﻦ ھﻤﺎن راز ﻣﮕﻮ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑ ﺮ اﯾ ﻦ در ﻧ ﺰد‬ ‫دوﺳﺖ ھﺮ ﮐﺎری ﮐﮫ دﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ و اﯾﻦ » ﮐﺎرﻣﮕﻮ« اﺳﺖ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﮐﺎرﻣﮕﻮ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ راز ﻣﮕ ﻮ ﻣ ﯽ‬ ‫آﯾﺪ‪ .‬راز ﻣﮕﻮ ھﻤﺎن ﺣﻖّ ﺣﻖ ِ ﺻﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯽ ھﯿﭻ ﻣﺼﻠﺤﺖ ادا ﻣﯽ ﺷ ﻮد‪ ،‬ﺳ ﺨﻨﯽ ﮐ ﮫ در آن ھ ﯿﭻ ﺣ ﺴﺎﺑﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺳﺨﻨﯽ ﮐﮫ اﮔﺮ در ھﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ زﺑﺎن آﯾﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد وﻟﯽ در ﻧﺰد دوﺳﺖ ھ ﯿﭻ‬ ‫اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ و ﺿﺮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ‪ .‬ﻟﺬا ﻧﮫ درﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﺧﺎص اﻟﺨﺎص ﺑﻠﮑﮫ درﺑﺎره ھﻤﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ اﺣﺴﺎﺳﺖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯽ‪ :‬درﺑﺎره ﺧﺪا و ﺣﮑﻮﻣﺖ و واﻟﺪﯾﻦ و ھﻤﺴﺮ ھﻤﮫ اﺻﻮل و ﻣﻘﺪﺳﺎت و درﺑﺎره‬ ‫ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ‪ .‬در واﻗﻊ ﺑﺎ دوﺳﺘﺖ‪ ،‬ﮐﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯽ و ﻣﻨﮑﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻋﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨ ﯽ‪ .‬و از ھﻤ ﯿﻦ‬ ‫رو ﻣﺤﺎﻓﻞ دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ‬ ‫ﺗﺨﻠﯿﮫ ﮔﺎه وﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ اﻧﺴﺎن از آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ آزادی ﺑﯽ‬ ‫ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻇﮭﻮر و ﺑﺮوز‪ .‬در واﻗﻊ ﺣﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ھﻤﺎﻧﺎ ﺣ ﻖ ﺳ ﺨﻦ ﮔﻔ ﺘﻦ ﺑ ﯽ ﻗﯿ ﺪ و ﺷ ﺮط اﺳ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ آزادی‬ ‫ﺑﯿﺎن!‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﻗﻠﻤﺮو ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺳ ﯽ ﻣﻮﺳ ﻮم ﺑ ﮫ آزادی ﺑﯿ ﺎن ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﮫ در رأس ھﻤ ﮫ‬ ‫آزادﯾﺨﻮاھﯽ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارد و ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬در ھﺮ ﺣﺪی ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع آزادی ﻣﻘﺪور آﯾﺪ‬ ‫ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ و ﺧﺎﺻﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ از وﺳﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ آزادی ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﺎز‬ ‫ھﻢ ھﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی آزادی ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه دﭼﺎر ﺧﻮد – ﺳﺎﻧﺴﻮری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در آﻧﺠﺎ ھﻢ ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ‬ ‫ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﺮای ھ ﺮ ﻓ ﺮدی وﺟ ﻮد دارد ﮐ ﮫ ﭼ ﮫ ﺑ ﺴﺎ اﯾ ﻦ ﻧﯿ ﺎز ﺷ ﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺟﻮاﻣ ﻊ ﺧﻔﻘ ﺎن‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﮫ دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد وﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﺣﻖ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ درک ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ‬ ‫ﮐﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ھﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد ﺣﻖ ﺑﯿﺎن ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ در اول اﯾ ﻦ ﻣﻘﺎﻟ ﮫ ﻧﯿ ﺰ ﮔﻔﺘ ﯿﻢ ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ ﺧ ﺼﻮﺻﯽ و ﯾ ﺎ ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ دوﺳ ﺖ ھﻤﺎﻧ ﺎ ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻖ ﺧﻮد – ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬واﮔﺮ در ﺧﺪﻣﺖ آن ﻗ ﺮار ﻧﮕﯿ ﺮد و ﺑﺨ ﻮدی ﺧ ﻮد ﺑﺨﻮاھ ﺪ ﺣﻘ ﯽ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ ﺑ ﺮای ﺧ ﻮد ﭘﺪﯾ ﺪ آورد ﺑﺘ ﺪرﯾﺞ ﺑ ﺎ‬ ‫ﺧﻮدش ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﮫ اﺑﺘﺬال وﺟﻨ ﻮن ﻣ ﯽ ﮔﺮاﯾ ﺪ و در ﻋﻤ ﻞ ﻧﯿ ﺰ ﺑ ﮫ ﺳﺎﻧ ﺴﻮر و ﺧﻔﻘ ﺎن ﻣﻨﺠ ﺮ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﺣﻖ اﻟﺤﻖ ﺻﺤﺒﺖ ھﻤﺎﻧﺎ ﻧﯿﺎز ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ و رﺳ ﯿﺪن ﺑ ﮫ ﺣ ﻖ ﺟﺎوداﻧ ﮫ وﺟ ﻮد ﺧ ﻮﯾﺶ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد – ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و درد ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﯽ اش ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎزش ﺑﮫ دوﺳ ﺖ ﻧﯿ ﺰ ﺑﯿ ﺸﺘﺮ اﺳ ﺖ‪ .‬زﯾ ﺮا ﺑ ﮫ ﺗﺠﺮﺑ ﮫ ﻓﮭﻤﯿ ﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑﺨ ﻮدی ﺧ ﻮد ﻧﻤ ﯽ ﺗ ﻮان ﺧ ﻮد را‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ‪ .‬و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﺑﺨ ﻮدی اﮔ ﺮ ﺑ ﮫ ﺟﻨ ﻮن ﻣﻨﺠ ﺮ ﻧ ﺸﻮد ﮐ ﮫ ﻋﻤﻮﻣ ﺎً اﯾﻨﻄ ﻮر اﺳ ﺖ ﻓ ﺮد را ﻣﺘﻮﺟ ﮫ ﺑ ﺎ ﻋ ﺪم‬ ‫ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐ ﮫ اﺻ ﻼً از ﺧ ﻮد و در ﺧ ﻮدش ﺑﺨ ﻮدی ﺧ ﻮد وﺟ ﻮدی ﻧ ﺪارد ﮐ ﮫ ﺑﺨﻮاھ ﺪ‬ ‫ﻣﻌﻨ ﺎ و ﺣﻘ ﯽ داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬ﭘ ﺲ ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ دوﺳ ﺖ و ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ دوﺳ ﺘﺎﻧﮫ ھﻤﺎﻧ ﺎ ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ ﮐ ﺸﻒ وﺟ ﻮد از ﻋ ﺪم‬ ‫ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ‪ .‬و ﯾﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻨﺎ از ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﺟﻨﻮن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺣﻖ اﻟﺤﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﭼﯿ ﺰی ﺟ ﺰ ﺣ ﻖ‬ ‫وﺟﻮدﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ آﻓﺮﯾﻨﺶ‪.‬‬

‫*‬

‫‪٥٤‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﭘﺲ واﺿﺢ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﺮط اول رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺣﻖّ ِ ﺻﺤﺒﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻓﺮد ﺟﻨﻮن و ﻓﻨﺎی ﺧﻮد را ﺑﯽ ﭘﺮده و ﺑﯽ ﻣﮑﺮ‬ ‫و ﺑﺎزی در ﻣﯿﺎن ﻧﮭﺪ وآﺷﮑﺎر ﺳﺎزد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ و دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮاً ﻣﺸﻐﻮل ﻟﻐﻮ وﻧﻔﯽ ﺧﻮد‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﻣﺎً و ﺑﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﺧﻞ وﺗﺼﺮﻓﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﺳﺖ ﻧﮭﺪ واﯾ ﻦ ﯾﻌﻨ ﯽ اﻃﺎﻋ ﺖ ﻣﺤ ﺾ و ﺑ ﯽ‬ ‫ﭼﻮن و ﭼﺮا‪ .‬و اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ادای ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ ﮐﮫ ﺧﻮد را ذاﺗﺎً و ﺑﯽ ھﯿﭻ ﻣﮑﺮ وﺣﺴﺎﺑﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑ ﺎ دﯾﮕ ﺮی در ﻣﯿ ﺎن ﻧﮭ ﺪ وﻋﺮﯾ ﺎن ﺳ ﺎزد ﺣﻘ ﺶ را ﻣ ﯽ‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ اﺑﻠﮭﯽ ﺑﯽ وﺟﻮد ﺑﯿﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ ﺑ ﺮ ﺳ ﺮ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ‬ ‫ﺑﺲ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﺑﺸﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯿﻞ ﺑﮫ آن ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻤﯿﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻤﺎﻧ ﺎ‬ ‫ﺣﻖ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ‪ .‬اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﭼﮫ و ﮐﮫ ؟ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﺣﻖ ﺻﺪق و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﺣﻖ اﻋﺘﻤﺎد‪ .‬و اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن ﺣ ﻖ دﯾ ﻦ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫آﻧﮑﮫ ﮐﻔﺮ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﻣﺎً و ﺑﯽ ھﯿﭻ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ در ﻧﺰد ﮐﺴﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد‪ ،‬در اﯾﻦ واﻗﻌ ﮫ اﯾﻤ ﺎن ﻣ ﯽ‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ وﻧﯿﺰ از ﻇﮭﻮر ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺟﻨﻮن ﺧﻮد ﻋﻘﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از ﻇﮭﻮر ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻓﻨﺎی ﺧﻮد وﺟﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ ﯾﻌﻨ ﯽ ﺑ ﺎ‬ ‫درﻣﯿﺎن ﻧﮭﺎدن ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺧﻮد‪ ،‬ﺣﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬وﻟﯽ آﻧﮑﮫ ﻧﯿﺎز ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ ﻇﮭﻮر وﺑﺮوز را ﮐﺘﻤﺎن ﻧﻤﻮده و ﻧﺎز‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬در ھﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﺘﯽ دﯾﻮاﻧﮫ ﺗﺮ وﺑﺎﻃﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﮫ ﻋﺬاب ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮد ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬و ﻟﺬا ھﺮﮔ ﺰ‬ ‫دوﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﮫ را دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺪل ﺑﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر و ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬و ﺗ ﺸﻨﮫ ﺟﻨ ﻮن آﺳ ﺎی آزادی ﺑﯿ ﺎن‪ ،‬و در اﯾ ﻦ آزادی ھ ﻼک ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد زﯾ ﺮا اﯾ ﻦ آزادی ﻋﻤ ﻼً ھﻤ ﺎن‬ ‫آزادی دروﻏﮕﻮﺋﯽ و ﺗﮭﻤﺖ و ﻋﺮﺑﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫وﻟﯽ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﻮ را ﻣﯽ ﻓﮭﻤﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﭼ ﮫ ھ ﺴﺘﯽ و ﭼ ﺮا و از‬ ‫ﮐﺠﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﭼﻨﯿﻨﯽ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و واﺿﺢ ﺗﺮ از ﺧﻮد ﺗﻮ ﺑﺪون آﻧﮑﮫ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی از اﺳﺮار ﻧﮭﺎن‬ ‫ﺣﺘﯽ آﮔﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدت ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ‪ .‬او ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻨﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾ ﻦ ﺧ ﻮد‬ ‫ﺗﻮ ھﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﮫ او ﺧﻮد ِ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﺖ وﺗﻮ ﺑﯽ ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﯽ‪ .‬او از ﺣﻖ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ‬ ‫ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﭼﮫ ﺑ ﺴﺎ ﮐ ﮫ او ﺣ ﻖ ﺗﻮﺳ ﺖ آن ﺣ ﻖ ﻣﻄﻠ ﻖ و دﺳ ﺖ ﻧﯿ ﺎﻓﺘﻨﯽ‪ .‬در ﭼﻨ ﯿﻦ ﻣ ﻮردی ﺑ ﯿﺶ از ھ ﺮ‬ ‫ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ را درک ﮐﺮد‪ .‬آﯾﺎ وﻇﯿﻔﮫ ﺗﻮ در ﻗﺒﺎل ﺻﺤﺒﺖ او و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ او ﭼﯿ ﺴﺖ؟ و‬ ‫ﺑﮫ زﺑﺎن واﺿﺢ ﺗﺮ آﯾﺎ ﺣﻖ و ﻗﺪر و ﻗﯿﻤﺖ ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑ ﺎ او ﭼﯿ ﺴﺖ؟ ﻣﮕ ﺮ ﻧ ﮫ اﯾﻨ ﺴﺖ ﮐ ﮫ ﺗ ﻮ در ھ ﺮ ﺻ ﺤﺒﺘﯽ و‬ ‫ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ و ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ و ﻣﺼﺎﺣﺒﺘﯽ ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ و در ھ ﺮ ﮔﻔ ﺖ و ﺷ ﻨﻮدی ﭼ ﮫ از ﻧ ﻮع ﻣ ﺸﻮرﺗﯽ ﯾ ﺎ ﻋﺎﺷ ﻘﺎﻧﮫ و‬ ‫ﺣﺘﯽ از ﻧﻮع ﺳﮭﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤ ﺎت ﭼﻄ ﻮر آﮔ ﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآﮔ ﺎه و ﺧ ﻮاه و ﻧ ﺎﺧﻮاه ﭼﯿ ﺰی ﻣ ﺎدی و ﯾﺎﻋ ﺎﻃﻔﯽ ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﻧﮭﯽ و از ﺧﻮد ﺧﺮج ﻣﯽ ﮐﻨﯽ‪ .‬در ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﭼ ﮫ ھﺰﯾﻨ ﮫ ھ ﺎی ﻣ ﺎدی وﻣﻌﻨ ﻮی و ﻋ ﺎﻃﻔﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ‪ ،‬در ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ آﺷﮑﺎرا ﺣﻖ وﯾﺰﯾﺖ ﻣﯽ دھﯽ‪ .‬ﺑﺮای ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪت ﻻاﻗﻞ ﺑﮫ‬ ‫او ﺣﺒﮫ ای ﻗﻨﺪ ﻣﯽ دھﯽ ‪ ،‬ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻘﯽ ھﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ در ﯾﮏ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﮫ او ﺷﮑﻼت ﯾ ﺎ ﺳ ﯿﮕﺎری‬ ‫ﺗﻌﺎرف ﻣﯽ ﮐﻨﯽ‪ ،‬ﺑﺮای ﻧﯿﻢ ﺟﻤﻠﮫ ای رد و ﺑﺪل ﮐﺮدن ﺑﺎ ﯾﮏ رھﮕﺬر در ﺧﯿﺎﺑﺎن ‪ ،‬ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﯿﺪن آدرﺳ ﯽ و‬ ‫ﯾﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺳﯿﮕﺎری ﮐﻠﯽ ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ و ‪ . .......‬آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﺖ و‬ ‫از ﺧﻮد ﺗﻮ ﺑﮫ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﮫ ﻣﻘﺪار ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻣ ﺎدی ﯾ ﺎ ﻋ ﺎﻃﻔﯽ و ﻣﻌﻨ ﻮی و اﻣﺜ ﺎﻟﮭﻢ ؟ ﺧﺪاوﻧ ﺪ ﺑ ﮫ‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم از آﻧﮭﺎ ﺻﺪﻗﮫ ﺑﮕﯿ ﺮد ﺗ ﺎ ﺷ ﺎﯾﺪ ھ ﺪاﯾﺖ ﺷ ﻮﻧﺪ و ﻣﯿ ﺪاﻧﯿﻢ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺑﮫ اﺻﺮار ﻣﻮﻟﻮی ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ از دﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎﻧﺶ ﺣﻖ وﯾﺰﯾﺖ ھﺎی ﺑ ﺴﯿﺎر ﮐﻼﻧ ﯽ ﻣ ﯽ ﮔﺮﻓ ﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﮫ ای اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در واﺿﺢ ﮐﺮدن ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و اﯾﻨﮑﮫ ﺣ ﻀﺮت‬ ‫ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﺒﺎﻧﮫ روز ﮐﺎر ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺪھﮑﺎرﯾﮭﺎی ﺗﻤﺎم ﻋﻤ ﺮ ﭘﯿ ﺎﻣﺒﺮ را ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ‬ ‫و آن ﭘﺮداﺧ ﺖ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ ﺑﯿ ﺎن دﯾﮕ ﺮی از ﭘﺮداﺧ ﺖ ﻣ ﺎدی ﺣ ﻖ ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ ﻋﻠ ﯽ ﺑ ﺎ ﭘﯿ ﺎﻣﺒﺮ ﺑ ﻮد‪ .‬اﯾ ﻦ ﺣﻘ ﻮق ﻣ ﺎدی‬ ‫ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟‬

‫*‬

‫ﺣﻖ ﻣﺎدی ھﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﭼﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﭼ ﮫ ﮐ ﺴﯽ آﻧ ﺮا ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ؟ ﻓﻮاﯾ ﺪی ﮐ ﮫ از ھ ﺮ‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﺘﯽ ﻋﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و آن ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺟ ﻊ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد‪ ،‬دو رﮐ ﻦ ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﮐﻨﻨ ﺪه ﺣ ﻖ ﻣ ﺎدی ﺻ ﺤﺒﺖ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً در ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎر و ﻃﺒﯿﺐ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮد ﻣﺮﯾﺾ و ﺷﺪت ﻧﯿﺎز وی ﺑ ﮫ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﮫ و ارزﺷ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫او ﺑﺮای ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻗﺎﺋ ﻞ اﺳ ﺖ ﯾ ﮏ ﻣﯿ ﺰان ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﮐﻨﻨ ﺪه ﺣ ﻖ اﯾ ﻦ ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ اﺳ ﺖ ‪ ،‬و ﻣﯿ ﺰان دﯾﮕ ﺮ ﺧ ﻮد‬ ‫ﻃﺒﯿﺐ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ اﻧﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزش‬ ‫را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺣﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد‪ .‬ﻃﺒﯿﺒﯽ ﮐﮫ ﻣ ﺜﻼً ﺟ ﺎن ﮐ ﺴﯽ را از ﻣ ﺮگ ﺣﺘﻤ ﯽ ﻧﺠ ﺎت ﻣ ﯽ دھ ﺪ ﺣ ﻖ‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ او از ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و اﻣﺎ آﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎن ﭼﮫ ﻣﻘﺪار اﺳ ﺖ؟ ﻣ ﺴﻠﻤﺎً ﻗﯿﻤ ﺖ ﺟ ﺎن ھ ﯿﭻ‬

‫‪٥٥‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﻮد ﺟﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺧﻮد‪ ،‬ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ‪ .‬ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺳﺘﺎﻧﺪ واﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ در ﺟﻨﺒﮫ ﻣﺎﻟﯽ او ھﻤﻮاره ﻓﻘﻂ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣ ﯽ ﺳ ﺘﺎﻧﺪ ﮐ ﮫ ذاﺗ ﺎً ﯾ ﮏ ﺑﮭﺎﻧ ﮫ‬ ‫اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﮫ اﺳﺖ ﺑﺮای ھﺮ دو‪ .‬در ھﻤ ﮫ اﻧ ﻮاع ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ ھ ﺎی دﯾﮕ ﺮ ﻧﯿ ﺰ ﺣ ﻖ‬ ‫ﻣﺎدی و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ آﻧﻘﺪر در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺻﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ‬ ‫آﻧﺴﺖ ﮐﮫ از ﮐﺴﯽ ﺳﺌﻮال ﺷﻮد ﮐﮫ آﯾﺎ از ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺶ ﭼﮫ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ؟ ﺣ ﻖ ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ در‬ ‫ﻧﺰد ﺣﺘﯽ ﺟﺎھﻠﺘﺮﯾﻦ و ﺧﺴﯿﺲ ﺗﺮﯾﻦ آدم ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﺮﯾﺰﺗﺎً آﻧﻘﺪر ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻣﯿﮭﻤ ﺎﻧﯽ و ﺟ ﺸﻨﯽ ﺑ ﮫ‬ ‫ھﺮ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در واﻗﻊ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺤﺖ ھ ﺮ ﻋﻨ ﻮاﻧﯽ ﺣﺘ ﯽ اﺟﺘﻤ ﺎع ﺳ ﻮﮔﻮاری دﻗﯿﻘ ﺎً ھﻤ ﺎن‬ ‫ﺣﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺜﻼً ﺑ ﺎ ﺧ ﻮاھﺶ و ﺗﻤﻨ ﺎ از دﯾﮕ ﺮان دﻋ ﻮت ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ ﺑﯿﺎﯾﻨ ﺪ و ﻏ ﺬا‬ ‫وﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ از ﺣﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻖ و ﻗﺪر ﺻﺤﺒﺖ آﻧﻘﺪر ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﻋ ﺎﻣﯽ و‬ ‫ﻋﺎﻟﻤﯽ آﻧﺮا ﻏﺮﯾﺰﺗﺎً درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﮫ ھﺮ ﺗﻼﺷﯽ از ﺑﺸﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ‬ ‫ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ و دﻟﺨﻮاه اﺳﺖ‪ .‬ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑ ﺎ ﺑﺰرﮔ ﺎن ‪ ،‬ﭼ ﮫ ﺑﺰرﮔ ﺎن دﻧﯿ ﻮی و ﭼ ﮫ ﺑﺰرﮔ ﺎن ﻣﻌﻨ ﻮی در‬ ‫رأس آرزوھﺎی ھﺮ ﺑﺸﺮی ﻗﺮار دارد و ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﮔﺰاﻓﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﮫ ﮔﺎه ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ‪:‬‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا‪ ،‬ﺑﺎ ﺷﺎه و ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺒﻮب و دﻟﺒﺮ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ھ ﺎ ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ‪ .‬ﭘ ﺲ‬ ‫در ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﭼﯿﺰی ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﮔ ﺎه از ﺟ ﺎن ھ ﻢ ﺑﺮﺗ ﺮ اﺳ ﺖ و ﮔ ﺎه از دﯾ ﻦ و داﻧ ﺶ و ﺗﻤ ﺎم ﺣﯿﺜﯿ ﺖ ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﻓﺮارﺗﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ھ ﻢ در ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺘﮭﺎ ﭘﺪﯾ ﺪ ﻣ ﯽ آﯾ ﺪ و ھ ﻢ‬ ‫ﻧﻮع ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ دال ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬آﻧﮑﮫ ﺣﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ را ﺑﮭﺘﺮ درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺻﻮﻻً دارای درک ﺑﺮﺗﺮی‬ ‫اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ را اﺳﺎﺳﺎً در درﯾﺎﻓ ﺖ ھ ﺎی ﺧ ﺼﻮﺻﯽ ﺧ ﻮد ﻣ ﯽ داﻧ ﺪ‪ .‬زﯾ ﺮا داراﺋ ﯽ ھ ﺎی ﻣ ﺎدی و‬ ‫ﻣﻌﻨﻮی ھﺮ ﻓﺮدی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اوﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ زﺣﻤﺘﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ھﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﺧﺮج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ اوﺳﺖ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان و اﯾﻞ‬ ‫و دوﺳﺘﺎﻧﺶ‪ .‬ﻣﺜﻼً آن ھﺮوﺋﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن دراز ﮐﺸﯿﺪه و ھﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ھﯿﭻ ﻣﺼﺎﺣﺒﺘﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﮐ ﺴﯽ‬ ‫ﻧﺪارد وﭼ ﻮن ﻧ ﺪارد ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ وﺿ ﻊ رﺳ ﯿﺪه اﺳ ﺖ‪ .‬و اﯾﻨﮑ ﮫ اﻧ ﺴﺎن ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ وﺟ ﻮد ﻣ ﺎدی و ﻣﻌﻨ ﻮی و ﻋﻠﻤ ﯽ و‬ ‫ﻋﺎﻃﻔﯽ اش ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﺤﺼﻮل ﺣﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻄﻔﮫ وی در رﺣﻢ ﻣﺎدرش ﻣﺤﺼﻮل ﺣﻖ ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ ﭘ ﺪر و‬ ‫ﻣﺎدرش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﺲ آﻧﮑﮫ ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺟﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ و آﻧﮑ ﮫ ﺣﻘ ﻮق اﯾ ﻦ‬ ‫ﺣﻖ را ﺑﮭﺘﺮ ادا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از وﺟﻮدش ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﮭﺘﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫اﻣﺮوزه ﺑﻮاﺳﻄﮫ ارﺗﺒﺎﻃ ﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژﯾﮑﯽ از ﻗﺒﯿ ﻞ ﻣﻄﺒﻮﻋ ﺎت و ﮐﺘ ﺐ و ﺗﻠﻔ ﻦ و رادﯾ ﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾ ﻮن و اﯾﻨﺘﺮﻧ ﺖ‬ ‫وﻣﺎھﻮاره ھﺎ ‪ ،‬ﻧﻮع ﺻﺤﺒﺖ و ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ و روش آن و ﻧﯿ ﺰ ﭘﺮداﺧ ﺖ ﺣﻘ ﻮق آن ﺑﮑﻠ ﯽ ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ را ﺑ ﮫ ﻗﻠﻤ ﺮو‬ ‫دﯾﮕﺮ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺎھﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﮑﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ را ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤّﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‬ ‫ھﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ھﻢ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ھﻢ ﺣﻘ ﻮق ﻣ ﺎدی آﻧ ﺮا ﺑ ﺎﻻ ﺑ ﺮده اﺳ ﺖ و ھ ﻢ ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ اﻧ ﺴﺎﻧﮭﺎ را ﻏﯿ ﺮ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺮوزه ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه در آﻣﺪھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺖ اﯾ ﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻣﺪرن ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد وﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻤﺮاً‬ ‫آﺑﻮﻧﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد‪ .‬ﺣﺘﯽ ﺷﮭﺮﯾﮫ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ را ھﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﺣ ﺴﺎب‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺣ ﻖ ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ داﻧ ﺴﺖ‪ .‬وﻧﯿ ﺰ ﺣ ﻖ ﻋ ﻀﻮﯾﺖ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ﮫ ھ ﺎ و ﮐﻠ ﻮب ھ ﺎ و اﺣ ﺰاب و ﺗﺠﻤﻌ ﺎت ﻋﻠﻤ ﯽ‬ ‫وھﻨﺮی و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ را ‪ .‬ﺣﺘﯽ ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﻼن ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج و ﻣﮭﺮﯾﮫ ھﻢ ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ اﺳﺖ و ﺷﺮوط‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن‪ .‬ﭘﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻣ ﺴﺘﻤﺮاً ﺑ ﺎﻻﺗﺮ ﻣ ﯽ رود و ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎﻇﯽ ﮐ ﻞ زﻧ ﺪﮔﯽ‬ ‫اﻧ ﺴﺎن ﺷ ﮭﺮی ﻣﻌﺎﺻ ﺮ ﺻ ﺮف ﭘﺮداﺧ ﺖ اﯾ ﻦ ﺣﻘ ﻮق اﺳ ﺖ‪ .‬ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﯿ ﺸﺘﺮ و ﺳ ﺮﯾﻌﺘﺮ و وﺳ ﯿﻊ ﺗ ﺮ دال ﺑ ﺮ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن اﺳﺖ و اﯾ ﻦ ﺑﺮﺟ ﺴﺘﮫ ﺗ ﺮﯾﻦ ﺷ ﺎﺧﺺ رﺷ ﺪ ﻣﺤ ﺴﻮب ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ‪ :‬ارﺗﺒﺎﻃ ﺎت! و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ‬ ‫ﻣﯿ ﺰان ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ از ﻧﺰدﯾ ﮏ ﯾﻌﻨ ﯽ ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ ﺣ ﻀﻮری از ارزش و ﻣﻌﻨ ﺎ ﺳ ﺎﻗﻂ ﮔﺮدﯾ ﺪه ﺗ ﺎ آﻧﺠ ﺎ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﺳ ﻤﺖ‬ ‫ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ رود و آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣﻀﻮراً ھﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎس دارﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺗﻠﻔﻨﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ‬ ‫ﻣﻘﺎﻟ ﮫ و ﮐﺘ ﺎب ﯾ ﮏ ﻣﺘﻔﮑ ﺮ ارﺟ ﺢ اﺳ ﺖ ﺑ ﺮ ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ ﺣ ﻀﻮری ﺑ ﺎ وی‪ .‬ﺑ ﺸﺮ ﻣ ﺪرن ﺑﻄ ﺮز ﺣﯿ ﺮت آوری از‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺣﻀﻮری زﺟﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و از آن ﮔﺮﯾﺰان ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺣﺘﯽ زن و ﺷﻮھﺮ‪ .‬راز ازدواﺟﮭ ﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﯽ از‬ ‫ھﻤﯿﻦ ﮔﺮﯾﺰ اﺳﺖ ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ از راه دور وﻏﯿ ﺮ ﻣ ﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑ ﺎ واﺳ ﻄﮫ اﺑ ﺰار ارﺗﺒ ﺎﻃﯽ ! اﯾ ﻦ ﺳ ﺮّ ﻋﻈ ﯿﻢ اﯾ ﻦ ﺗﻤ ﺪن و ﺑ ﺸﺮ ﻣﺘﻤ ﺪن‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺳﺮّ ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺪه ﮔﯽ را ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﯿﻞ ﺑﮫ اﻧﺰوا و ﺑﯿ ﺰاری از ارﺗﺒ ﺎط رو در رو ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﮫ راﺑﻄﮫ ای روﺣﯽ وﻗﻠﺒﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﯾ ﻦ ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ ﻣ ﺪرن ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژﯾﮑﯽ ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎﻇﯽ ﺑ ﮫ ﻣﻌﻨ ﺎی اﻧ ﺰوای‬ ‫روﺣﯽ و ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺰاری از راﺑﻄ ﮫ ﻗﻠﺒ ﯽ و ﻣﯿ ﻞ ﺑ ﮫ راﺑﻄ ﮫ ﻣﺤ ﺾ ذھﻨ ﯽ ﮐ ﮫ ﺳﺮاﺳ ﺮ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﮫ و ارﻗ ﺎم‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺟ ﺰ » ﭘ ﻮل« را ﺟ ﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬ﮐ ﻞ اﯾ ﻦ ارﺗﺒﺎﻃ ﺎت ﺣﯿ ﺮت آور ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژﯾﮑﯽ ﻧﯿ ﺰ ﺑ ﺮ آﻣ ﺪه از‬

‫‪٥٦‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﮐﻼن ﻓﺮدی و ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ھﻢ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﮫ ﺑﮭﻢ ﻣﺮﺑ ﻮط و ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ در‬ ‫راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺰ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﻣﻘ ﺼﺪ دﯾﮕ ﺮی ﻧﺪارﻧ ﺪ‪ .‬اﻋ ﻀﺎی ﯾ ﮏ ﺧ ﺎﻧﻮاده ﻧﯿ ﺰ اﻧﮕﯿ ﺰه اﺻ ﻠﯽ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﭘﻮل اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ راﺣﺘﺘﺮ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﻨ ﺪ ﺑ ﺎ ھ ﻢ ﺻ ﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨ ﺪ ﺗ ﺎ ﺣ ﻀﻮری‪.‬‬ ‫زﯾﺮا ﺣﻀﻮراً ﻓﻘﻂ از ﭘﻮل ﮔﻔﺘﻦ و ﺷﻨﯿﺪن ﺷ ﺮم آور اﺳ ﺖ و »ﻋ ﺸﻖ « را زﯾ ﺮ ﺳ ﺌﻮال ﻣ ﯽ ﺑ ﺮد و اﻧ ﺴﺎﻧﯿﺖ را‬ ‫ﺧﺪﺷﮫ دار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!‬

‫*‬

‫ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﮫ در اﺳ ﺎس و ذات ﺧ ﻮد » ﺳ ﺮﻋﺖ« اﺳ ﺖ و ﻟ ﺬا ﮔ ﻞ ﺳﺮﺳ ﺒﺪش ھﻤ ﻮاره‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺰاری اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺣﻀﻮری و راﺑﻄﮫ ﻗﻠﺒ ﯽ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ ،‬ﻣﺤ ﺼﻮل ﻋ ﺪم‬ ‫ﭘﺮداﺧ ﺖ ﺣﻘ ﻮق ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ ﺣ ﻀﻮری و روﺣ ﯽ‪ .‬و اﻣ ﺮوزه ﻣ ﺜﻼً اﻧ ﺴﺎن ﺑﺎﯾ ﺪ ﺣﺘ ﯽ ﺑ ﺮای دﯾ ﺪار ﻋﺰﯾ ﺰاﻧﺶ ﺣ ﻖ‬ ‫وﯾﺰﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ وھﺰﯾﻨﮫ ﮐﻼﻧﯽ ﺑﭙﺮدازد‪ .‬ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی از ﺧﻮدت راﺿ ﯽ ﻧﮑ ﺮده ﺑﺎﺷ ﯽ ﻣﯿ ﻞ‬ ‫ﺑﮫ دﯾﺪار ﺗﻮ ﻧﺪارد وﺗﺤﻤﻞ ﺣﻀﻮرت را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ اﻣ ﺮوزه ﻓﻘ ﻂ ﺣ ﻖ ﭘ ﻮل ﺣﮑﻮﻣ ﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻻﺋﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻖ ﭘﻮل اﺳﺖ زﯾﺮا ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﭘﻮل ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ‬ ‫و ﻟﺬا ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻄﻮر واﺿﺤﯽ دارای ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ و ﻟﺬا دﯾﺪار ﺑﺎ وی ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد وﺣﻖ وﯾﺰﯾ ﺖ اوﺳ ﺖ‪ .‬اﻣ ﺎ اﯾ ﻦ ﭘ ﻮل ﺑ ﺮای ﭼﯿ ﺴﺖ ﮐ ﮫ اﯾﻨﻘ ﺪر ارزش ﯾﺎﻓﺘ ﮫ اﺳ ﺖ؟ ﺑ ﺮای اﯾﻨﮑ ﮫ ﻣﻘ ﺪار‬ ‫ﮐﻼﻧﯽ از آن را ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﭙﺮدازی ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ راﺿﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ » دوﺳﺘﺖ دارم« ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﺮای‬ ‫ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺗﻮ اﺣ ﺴﺎس ﮐﻨ ﯽ ﮐ ﮫ ﮐ ﺴﯽ ﺗ ﻮ را دوﺳ ﺖ دارد‪ .‬و ﺑ ﺮای روزی دﯾﮕ ﺮ و ﻟﺤﻈ ﮫ ای دﯾﮕ ﺮ ﺑﺎﯾ ﺴﺘﯽ ﭘ ﻮل‬ ‫دﯾﮕﺮی ﺻﺮف ﮐﻨﯽ وآدم دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎﺑﯽ ﺗﺎ دوﺑﺎره اﯾﻦ اﺣﺴﺎس در ﺗﻮ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫ ای ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﻮل‬ ‫در آوردن ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﯽ و ﮔﺮﻧﮫ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﮭﺮﻃﺮﯾﻘﯽ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﮭﻢ و ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد و دﯾﮕﺮ ﺻ ﺤﺒﺘﯽ‬ ‫ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آﻣﺪن ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺧﺪا در ﻣﯿﺎﻧﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾ ﺪ و از زﺑ ﺎن آﻧﮭ ﺎ ﺑﯿ ﺎن‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﭘﻮل ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬و اﯾﻦ ﭘﻮل ﺣﻖ اﺑﻄﺎل ﺻﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﺗﺎوان ﺗﮭﻤﺖ و ﻓﺤﺎﺷﯽ اﺳ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ ﺗ ﺎوان‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮدن اﺳﺖ‪ .‬و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای آزادی ﺑﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﻣﺎل ﺧﻮد را‬ ‫و ﺑﻠﮑﮫ ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازد ‪ ،‬ﺗﺎﺷﺎﯾﺪ ﮐ ﺴﯽ ﭘﯿ ﺪا ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ ﺻ ﺤﺒﺘﺶ را ﺑﭙ ﺴﻨﺪد و وﺟ ﻮدش را دوﺳ ﺖ‬ ‫داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ آدم ﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺷﮭﯿﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺻﻠﮫ رﺣﻢ ‪ ،‬دﯾﺪار ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺆﻣﻨ ﺎن ﺑ ﺎ ﯾﮑ ﺪﯾﮕﺮ و راز دل ﮔﻔ ﺘﻦ و اﻣ ﺮ ﺑ ﮫ ﻣﺎﻧ ﺪن ﻣﺆﻣﻨ ﺎن در ﮐﻨ ﺎر ﭘﯿ ﺎﻣﺒﺮان و‬ ‫ﺣﮑﯿﻤﺎن ﮐﮫ در ﻗﺮآن ﻣﮑﺮراً ﺑﻌﻨﻮان ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿ ﻞ و ﻧ ﺸﺎﻧﮫ ھ ﺪاﯾﺖ ﺗﺄﮐﯿ ﺪ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ‪ ،‬ﺑﯿ ﺎن واﺿ ﺤﯽ از ﺣ ﻖ‬ ‫ھﺪاﯾﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑ ﺎ ﮐ ﺴﺎﻧﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﻨ ﺪ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻔ ﺖ و ﻣﺠ ﺎﻧﯽ ‪ .‬در ﻗ ﺮآن ﺻ ﺮﯾﺤﺎً‬ ‫آﻣﺪه آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ راه ﺳﻼﻣﺖ و ھﺪاﯾﺖ را ﯾﺎﻓﺘﮫ و از رﺳﻮل و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ وی ﺑﯽ ﻧﯿ ﺎز ﮔ ﺸﺘﮫ اﻧ ﺪ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻘﻨ ﺪ و در ﺣﻘﯿﻘ ﺖ آﮔﺎھﺎﻧ ﮫ دروغ ﻣ ﯽ ﮔﻮﯾﻨ ﺪ ‪ .‬دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﻦ و دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﺷ ﺪن ﺑ ﯽ ﻣ ﺰد و ﻣﻨ ﺖ در‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان وﺟﻮدی ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐ ﺴﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ از ﺣ ﻖ ﻣ ﺼﺎﺣﺒﺖ ﺻ ﺎﺣﺐ ﺣ ﻖ و ﻣﺤﺒ ﺖ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرداﻧﺪ ‪،‬ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺻﺪﻗﮫ و اﻧﻔﺎق ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان دوﺳﺖ داﺷ ﺘﮫ ﺷ ﺪن ﺑﺘ ﺪرﯾﺞ در آﻧﮭ ﺎ ﭘﺪﯾ ﺪ آﯾ ﺪ ‪ .‬ﺑ ﮫ‬ ‫زﺑﺎن ﺳﺎده ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ و روﺣﯽ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و در آن رﺷﺪ و ﺑﯽ ﻧﯿ ﺎزی ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾ ﺴﺘﯽ‬ ‫ﻣﺎزاد اﻣﻮاﻟﺶ را در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺷﺪن ﺑﮫ آن ﮐﺴﯽ ﮐﮫ او را ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﭙ ﺮدازد ‪ ،‬و ﮔﺮﻧ ﮫ آن‬ ‫ﺣﻖ را ﯾﻌﻨﯽ آن دﻟﯿﻞ رﺷﺪ و ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی اش را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ‪ .‬ﺧﻮد ﺧﺪا ﻧﯿﺰ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﻣﻨﺶ ﻃﻠﺐ ﺻﺪﻗﮫ و‬ ‫اﻧﻔﺎق و ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺗﻤﺎم ﺛ ﺮوت ﻋﻈ ﯿﻢ ﺧ ﺎﻧﻮاده ﮔ ﯽ اش را ﺑ ﺮای ﺧ ﺪا ﺻ ﺪﻗﮫ و‬ ‫اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮد و ﺑﮫ ﻓﻘﺮ ﮐﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪ و در اﯾﻦ ﻓﻘﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺣﻀﻮری ﺑﺎ ﺧﺪا را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺮاج‪.‬‬ ‫اﻧﻔﺎق ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻟﻐﺖ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻼء راﺑﻄﮫ اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻧﻔﺎق در ارﺗﺒﺎط ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻤﺮاً ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ھﺪﯾﮫ ﻣﺤ ﺾ اﺳ ﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﮐ ﻞ ھﯿﮑ ﻞ ﻣ ﺎدی‬ ‫اش و ھﻤﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت و رزق اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺣﯿﺎﺗﺶ و ھﻤﮫ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﮭﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎﻣ ﺎً از ﺑ ﯿﺦ و ﺑ ﻦ ھﺪﯾ ﮫ‬ ‫اﺳﺖ ‪ ،‬ﮐﮫ اﯾﻦ ھﺪﯾﮫ ﺗﻤﺎﻣﺎً ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ اﺳﺖ‪ .‬آﯾﺎ اﻧﺴﺎن در ﻗﺒﺎل اﯾﻨﮭﻤﮫ ھﺪﯾﮫ ھﺎ ھﯿﭻ‬ ‫وﻇﯿﻔﮫ ای ﻧﺪارد؟ وﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨ ﺪه ﻣﺤ ﺾ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬وﯾ ﺎ ﻻاﻗ ﻞ ﺑﺨ ﺸﯽ از اﺿ ﺎﻓﺎت اﯾ ﻦ ھﺪﯾ ﮫ را ﻧﺒﺎﯾ ﺴﺘﯽ‬ ‫ﺑﺼﻮرت ھﺪﯾﮫ ﺑﮫ ھﺪﯾﮫ ﮐﻨﻨﺪه اش ھﺪﯾﮫ ﮐﻨﺪ‪ ،‬آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﮫ ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ را؟‬

‫*‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﮔﺮ در ﺟﻤﻌﯽ ﻏﺬاﯾﯽ داده ﻣﯽ ﺷ ﻮد ﻧ ﮫ ﺗﻨﮭ ﺎ ﺑ ﮫ اﻧﮕﯿ ﺰه و ﻣﻌﻨ ﺎی‬ ‫ادای ﺣﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ‪ :‬ﺧﻔﮫ ﺷﻮ! و اﯾﻦ ﺧﻔﻘﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﮐ ﮫ‬ ‫درب ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ‪ :‬ﮐﻮر ﺷﻮ! و ﺑﺎز ھﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺻﺪای ﻏﻮﻏﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ‪ :‬ﮐﺮ ﺷﻮ! ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ای در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺑﮫ اﺑﻄﺎل و ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ دﭼﺎر ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ و ﻧﻔ ﺎق راﺑﻄ ﮫ ھ ﺎ زﺟ ﺮ‬ ‫آور و ﻣﻨﮭ ﺪم ﮐﻨﻨ ﺪه اﺳ ﺖ‪ .‬و ﻓﻘ ﻂ در ﺣ ﻀﻮر دﯾﮕ ﺮان اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﻨ ﺪ ھﻤ ﺪﯾﮕﺮ را ﺑ ﮫ ﻗﺘ ﻞ ﻧﺮﺳ ﺎﻧﻨﺪ‪ .‬اﯾ ﻦ‬ ‫ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﯿﮭ ﺎ در ﺣﮑ ﻢ ﺳ ﭙﺮ ﺑﻼﺳ ﺖ‪ ،‬و آدم ھ ﺎﯾﺶ ﺑ ﮫ ﻣﺜﺎﺑ ﮫ ﮔﻮﺷ ﺖ دم ﺗ ﻮپ‪ .‬از اﯾ ﻦ دﯾ ﺪﮔﺎه ﻣﺎھﯿ ﺖ اﺣ ﺰاب و‬ ‫ﮔﺮوھﮭﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان درک ﮐﺮد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮐﻔﺎر ﺣﻖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻗﻠﺒﯽ و روﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬و ﻧﯿﺰ‬ ‫ﮐﻞ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﺮﺻﮫ ﻇﮭﻮر ﻧﺎﺑﻮدی ارﺗﺒ ﺎط ﻗﻠﺒ ﯽ اﻧ ﺴﺎﻧﮭﺎ اﺳ ﺖ و ﮐﻔ ﺎره‬ ‫اﯾﻦ ﻧﺎﺑﻮدی‪ .‬و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﻣﻌﻨﺎی واروﻧﮫ آن ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ » ﺗﻤﺪن« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮭﺘﺮ درک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ :‬ﺗﻤﺪن ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺮدھﻤﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ!؟ و ﺣﺮف آﺧﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺣﻖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘ ﺎی آﻧﮑ ﮫ ﺗ ﻮ را ﻗﻠﺒ ﺎً دوﺳ ﺖ‬ ‫دارد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﻮل ﺑﺮﯾﺰی ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯽ او را دوﺳﺖ ﺑﺪاری‪ .‬وﻟﯽ ﺗﻮ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﮫ ﭘ ﺎی ﮐ ﺴﯽ ﭘ ﻮل ﻣﯿﺮﯾ ﺰی و‬ ‫ﻧﺎزش را ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ﮐﮫ اﺻﻼً ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪارد و ﺑﺘﺪرﯾﺞ از ﺗﻮ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺗﻮ ﻧﯿ ﺰ از او ‪ .‬و اﯾ ﻦ‬ ‫ﺣﻖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫‪٥٨‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪ -9‬ﺣﻖِّ ﻗﺘﺎل‬ ‫اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ ﮐﮫ آدﻣﮑﺸﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺳﻤﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺣﺘ ﯽ ﺣﮑﻮﻣ ﺖ ھ ﺎ‬ ‫ھﻢ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺣﻖ اﻋﺪام را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ آدﻣﮑﺸﯽ در ﻋﺮﺻﮫ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﮭﺎرﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﺑ ﺎﻟﻌﮑﺲ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ھﺮﭼ ﮫ ﮐ ﮫ آدﻣﮑ ﺸﯽ ﻏﯿ ﺮ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﺑﯿ ﺸﺘﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد آدﻣﮑ ﺸﯽ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻤﻨ ﻮﻋﺘﺮ و‬ ‫ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ دال ﺑﺮ ﺣﻖ آدﻣﮑﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻃﺮﯾﻘﯽ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ رود‪.‬‬ ‫ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ ﻣﺮدم را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﮔﺮﻧﮫ ﻣﺮدم ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫ ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ‪ .‬اﯾ ﻦ ﻧﯿ ﺰ ﺗﻔ ﺎوﺗﯽ ﺑ ﯿﻦ‬ ‫دﮐﯿﺘﺎﺗﻮری ودﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ‪ :‬ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﺑﺪﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺮدم‪ .‬و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ اﮔﺮ‬ ‫ﻧﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدم ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﻨ ﺪ وﻧ ﮫ ﻣ ﺮدم ﺧ ﻮد ﺑ ﮫ ﻗﺘ ﻞ ھﻤ ﺪﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﻧ ﺪ ﺑ ﮫ ﻧﺎﮔ ﺎه ﯾ ﮏ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ و ﺗﺠﺎوزﮔﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺮدم و ﺣﮑّﺎم ﻣﯽ ﭘﺮدازد ‪ :‬ﻣﻐﻮل ھﺎ‪ ،‬اﻋﺮاب‪ ،‬ھﯿﺘﻠ ﺮ‪،‬‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ ‪ .‬ﭘﺲ ھﻤﻮاره ﻗﺘﺎل وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ دال ﺑﺮ ﺣﻖ ﻗﺘﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﻣ ﺎﻧﻊ‬ ‫آن ﮔﺮدد‪ .‬ﮐﺸﺘﻦ و ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ زﯾﺮا واﻗﻌﯿﺖ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﯿﺰ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ھﺎ را‬ ‫ھﻢ ﭼﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺌﻢ ﺣﻘﺶ ﺑﺎرزﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ ﭼ ﮫ ﮐ ﮫ رواﺑ ﻂ اﻧ ﺴﺎﻧﮭﺎ اﺑ ﺰاری ﺗ ﺮ و ﺑﺎواﺳ ﻄﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ھﺮﭼ ﮫ ﮐ ﮫ اﻧ ﺴﺎﻧﮭﺎ از ھﻤ ﺪﯾﮕﺮ ﺑﻌﻨ ﻮان اﺑ ﺰار‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ در رواﺑﻂ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻣﻌﻨﻮی وﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﯾﮑﺒﺎر‬ ‫ﻣﺼﺮف در دﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﮐﺜﺎﻓﺎت ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣ ﻮرد اﺳ ﺘﻔﺎده ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد ﺣ ﻖ ﻗﺘ ﺎل ﭘﺪﯾ ﺪ ﻣ ﯽ‬ ‫آﯾﺪ‪ .‬و اﺑﺰار ﻗﺘﺎل دﻗﯿﻘﺎً ھﻤﺎن اﺑﺰار راﺑﻄﮫ اﺳﺖ و ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ از ھﻤ ﺪﯾﮕﺮ ‪ :‬ﻗﺘ ﻞ ﺗﻠﻔﻨ ﯽ‪ ،‬ﻗﺘ ﻞ‬ ‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ‪ ،‬ﻗﺘﻞ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ‪ ،‬ﻗﺘﻞ ﺑﻮاﺳﻄﮫ » ﻋﺸﻖ« و » اﯾﻤﺎن« و » آزادی« و »ﭘﯿ ﺸﺮﻓﺖ« و ‪.....‬‬ ‫اول ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﺮور ﺷﺨﺺ‪ .‬و ھﺮ ﻓ ﺮدی ﺑ ﺎ اﻣﮑﺎﻧ ﺎﺗﯽ ﮐ ﮫ در اﺧﺘﯿ ﺎر دارد ﮐ ﮫ ھﻤ ﺎن اﺑﺰارھ ﺎی‬ ‫رواﺑﻂ او ﺑﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﺳﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‪ .‬و ﮔﺎه ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﻃ ﺮف‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮدش ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺧﻮد – ﺑﺮاﻧﺪاز اﺳﺖ ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻗﺘﻞ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﮫ ﻧﻮع اﺳﺖ‪ :‬ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﮐﮫ ﻗﺘﻞ ﺑﺎ اﻧﮕﯿ ﺰه ﻗﺒﻠ ﯽ و ﺷﺨ ﺼﯽ اﺳ ﺖ ‪ ،‬ﻗﺘ ﻞ ﺳ ﮭﻮی ﮐ ﮫ ﻣﻌﻤ ﻮ ًﻻ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ‪ ،‬و ﻗﺘﻞ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وﻇﯿﻔﮫ ﯾﺎ ﺷﻐﻞ‪ .‬وﻟﯽ اﯾﻦ ھﺮ ﺳ ﮫ ﻣﻨﺠ ﺮ ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ ﻋﻤ ﻞ اﺳ ﺖ ﭘ ﺲ ﺑﺎﯾ ﺴﺘﯽ ﻋﻠ ﺖ‬ ‫واﺣﺪی ھﻢ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ روش ﻣﺘﻔﺎوت رخ ﻣﯽ دھﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫» اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﺧﻮدم ﻧﺨﻮاھﯽ و دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺮﺟﯿﺞ ﻣﯿﺪھﻢ ﮐﮫ اﺻﻼً وﺟﻮد ﻧﺪاﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﯽ« ‪:‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻨﺸﺄ ذاﺗﯽ ﺣﻖ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺜﻼً ھﻤ ﺴﺮ ﯾ ﺎ ﻓﺮزﻧ ﺪ و ﯾ ﺎ ﻓ ﺎﻣﯿﻠﯽ و ﯾ ﺎ ﯾ ﮏ دوﺳ ﺖ ﻧﺰدﯾ ﮏ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮی وﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﺎص ﺧﻮدش ﺑﺎ وی راﺑﻄﮫ دارد اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾ ﻦ راﺑﻄ ﮫ را ﻗﻄ ﻊ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧ ﺼﻮﺻﯽ ﺧ ﻮدش ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ ،‬اﯾ ﻦ راﺑﻄ ﮫ ﺑ ﮫ ﺳ ﻤﺖ ﻧﻔﺮﺗ ﯽ‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺮﯾﺰ ﻣﯽ رود و ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻗﺘﺎل اﺳﺖ‪ .‬و در ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫وﺿﻌﯽ ﻓﻘ ﻂ ﻗﻄ ﻊ راﺑﻄ ﮫ ﮐﺎﻣ ﻞ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ زﻣﯿﻨ ﮫ ﻗﺘ ﻞ را از ﺑ ﯿﻦ ﻣ ﯽ ﺑ ﺮد‪ .‬ﭼ ﮫ ﺑ ﺴﺎ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﻧﯿ ﺎزی ﮐ ﮫ ﻓ ﺮد ﺑ ﮫ‬ ‫دﯾﮕﺮی دارد ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺶ را ﺑﮫ ﺻﻼح ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﻗﺘﺎل در او دو ﺻ ﺪ ﭼﻨ ﺪان ﺷ ﺪه و از او‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد‪ .‬ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﻦ ﻣﺮدی ﮐﮫ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و ﻧﻔﺮت از زﻧﺶ ﺣﺪود ﺷﺎﻧﺰده زن ﺑﺪﮐﺎره‬ ‫را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ در ﻣﺸﮭﺪ‪ .‬ﻣﺸﺎﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ھﺎ در ﺟﮭﺎن اﻣﺮوز ﺑﮫ وﻓﻮر رخ ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ و دﻓﺎع‬ ‫از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی واﻣﺜﺎﻟﮭﻢ‪.‬‬

‫*‬ ‫ﮐ ﺴﯽ را ﻓﻘ ﻂ ﺑﺨ ﺎﻃﺮ وﺟ ﻮد ﻣﺤ ﺾ وی ﺧﻮاﺳ ﺘﻦ و دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﻦ و راﺑﻄ ﮫ داﺷ ﺘﻦ ! اﯾ ﻦ آن ﺣﻘ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺣﻖ ﻗﺘﻞ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾ ﺪ‪ .‬ھ ﺮ ﮐ ﺴﯽ را اﮔ ﺮ ﻓﻘ ﻂ ﺑﺨ ﺎﻃﺮ وﺟ ﻮد ﻣﺤ ﺾ وی ﻧﺨ ﻮاھﯽ و‬ ‫راﺑﻄﮫ ات ﺑﺎ وی ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾ ﻦ اﻣ ﺮ ﻧﺒﺎﺷ ﺪ ﮐﻤ ﺎﺑﯿﺶ ﻣﯿ ﻞ ﺑ ﮫ ﻧ ﺎﺑﻮدی وی در ﺗ ﻮ رخ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ و ﺟ ﺰ اﯾ ﻦ‬ ‫راھﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬اﯾﻦ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮫ روش ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ اﺳ ﺎس اﻣﮑﺎﻧ ﺎت و ﺷ ﺮاﯾﻂ ﻣ ﺎدی و ﻓﺮھﻨﮕ ﯽ و ﺑ ﺮ‬ ‫اﺳﺎس ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ رخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻗﺘﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﮑﯽ از روش ھﺎی اﺟﺘﻨ ﺎب ﻧﺎﭘ ﺬﯾﺮ آن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ درﻣﻮﻗ ﻊ‬

‫‪٥٩‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫اﺟﺮاﯾﺶ ﻓﺮد ﮐﺎﻣﻼً در ﺟﻨﻮن ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﭘﺲ از اﺟﺮاﯾﺶ ﺑﺨﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ او ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ‬ ‫ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﺷﺪ ﺟﻨﻮن اﺳﺖ از »ﺟﻦ« اﺳﺖ ‪ :‬ﺑﯿﺨﻮدی ﮐﺎﻣﻞ‪.‬‬

‫*‬

‫اﻧ ﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ وﺟ ﻮد ﻣﺤ ﺾ ﮐ ﺴﯽ را ﻧﻤ ﯽ ﺑﯿﻨ ﺪ و ﻓﻘ ﻂ ﻣﻌﻠ ﻮل و ﻣﺤ ﺼﻮﻻت وﺟ ﻮدش را در ﭼﮭ ﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ھﻤﺎن ﻋﻠﺖ و اﺑﺰار راﺑﻄﮫ ھﺴﺘﻨﺪ او ﺧﻮدش را‬ ‫ھﻢ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ و اﯾﻦ ﺟﺰای ﭼﻨﺎن ﻧﮕ ﺮش و راﺑﻄ ﮫ ای اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻓ ﺮد ﺣﺘ ﯽ وﺟ ﻮد ﻣﺤ ﺾ‬ ‫ﺧﻮد را ھﻢ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﻮد را در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺰارھﺎی ارﺗﺒﺎط ‪.‬‬ ‫و اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﺎﺟﺮاﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﮫ و رﯾﺎﺋﯽ اﺳﺖ ھﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ راﺑﻄﮫ را ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ﺑﯿﺨﻮدی و‬ ‫ﺟﻨﻮن ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ و ﻓﺮد ﻗﺎﺗﻞ در واﻗﻊ ﻣ ﯽ ﺧﻮاھ ﺪ اﯾ ﻦ ﻧ ﻮع راﺑﻄ ﮫ و اﺑﺰارھ ﺎی ﺣﺎﺋ ﻞ‬ ‫ﺷﺪه در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد ﺗﺎ » ﺧﻮد« را ﺑﮫ »ﺧﻮد« او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﺤ ﺾ‪ .‬و اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ ﻗﺘ ﺎل و‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺟﻨﻮن اﺳﺖ ﮐﮫ راھ ﯽ ﺑ ﺴﻮی »وﺟ ﻮد« ﻣ ﯽ ﺟﻮﯾ ﺪ و ﻣ ﯽ ﺧﻮاھ ﺪ ﺣﺠﺎﺑﮭ ﺎی راﺑﻄ ﮫ را ﺑ ﺮدارد و ﺣ ﻖ‬ ‫وﺟﻮد را ادا ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺣﻖ ﻗﺘﺎل ‪ ،‬ﺣﻖ اﺧﻼص در راﺑﻄﮫ اﺳﺖ ‪ ،‬در راﺑﻄﮫ ای ﮐﮫ وﺟ ﻮد ھ ﺮ ﻓ ﺮد ﺑﺨ ﻮدی ﺧ ﻮد ﻣﯿ ﺰان ارزش راﺑﻄ ﮫ‬ ‫ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮاص ﻣﺎدی ﻣﻼک ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﮫ اﺳ ﺖ‪ .‬ﻗﺘ ﺎل اﯾ ﻦ ﺧ ﻮاص را ﻧ ﺎﺑﻮد ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد و وﺟ ﻮد را‬ ‫ﻋﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﺳﺎرت اﯾﻦ اھﺎﻧﺖ و اﺑﻄﺎل ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دھﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻗﺘﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫ ؟ ﯾﻌﻨﯽ رھﺎﺋﯽ ﺟﺎن و اﺣﺴﺎس و اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻋﻤﻞ ﯾﮏ ﻓﺮد از اﺳﺎرت ﺑﺪن ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻇﺎھﺮ‬ ‫از ﺑﺎﻃﻦ‪ ،‬ﺟﺪاﺳﺎزی ﺗﻦ از روان ‪ .‬اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ھﻤﺎن ﻣﺮگ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﮭ ﯽ ﻣﺮﮔ ﯽ ﮐ ﮫ اراده ﺑ ﺸﺮ ﻧﯿ ﺰ در آن دﺧﺎﻟ ﺖ‬ ‫دارد و دﺳﺖ او ﻧﯿﺰ ‪ .‬ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮐﺎﻣﻼً آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ‪ .‬ﻣﺜﻼً‬ ‫در ﻣ ﺮگ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﺗ ﺼﺎدف اﺗﻮﻣﺒﯿ ﻞ دﺳ ﺖ و اراده و ﻋﻠ ﻢ ﺑ ﺸﺮ ﺑﻄ ﻮر ﻏﯿ ﺮ ﻣ ﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣ ﻀﻮر دارد ‪ .‬ﺗ ﻮ ﻧﻤ ﯽ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﺴﯽ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن زﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮی ﯾﺎ ﺧﻮدت از ﺟﺎده ﭘﺮت ﺷﻮی وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯽ ﮐﮫ اﺳ ﺘﻔﺎده از‬ ‫اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادﺛﯽ را در ﭘﯽ دارد و اﯾﻦ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ھﻢ ﺳ ﺎﺧﺘﮫ اراده و دﺳ ﺖ ﺑ ﺸﺮ اﺳ ﺖ‪ .‬ﭘ ﺲ ﻧﻤ ﯽ ﺗ ﻮان‬ ‫ﻣ ﺮگ در ﺣ ﻮادث راﻧﻨ ﺪﮔﯽ و در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠ ﺎت و ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ھﻮاﭘﯿﻤ ﺎ و ﮐ ﺸﺘﯽ و ﻧﯿ ﺰ ﻣ ﺮگ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﺗﺸﻌ ﺸﻌﺎت‬ ‫رادﯾﻮاﮐﺘﯿ ﻮ و ﻣ ﺮگ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ آﻟ ﻮده ﮔ ﯽ ﻣﺤ ﯿﻂ زﯾ ﺴﺖ و ﺳ ﻮراخ ﺷ ﺪن ﻻﯾ ﮫ اوزون و اﻣﺜ ﺎﻟﮭﻢ را ﺑﮑﻠ ﯽ ﻣ ﺮگ‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫در ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻮاع ﺧﻮدﮐﺸﯽ ھﺎ‪ ،‬ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﻖ ﻗﺘ ﺎل را درک ﻧﻤ ﻮد‪ .‬ﻣ ﺜﻼً وﻗﺘ ﯽ ﮐ ﮫ ﮐ ﺴﯽ‬ ‫ﺑﺴﻮی اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨ ﺪر و ﻧﯿ ﺰ اﻧ ﻮاع ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯿﮭ ﺎﺋﯽ ﻣ ﯽ رود ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ داﻧ ﺪ ﯾ ﺎ ﻣﻮﺟ ﺐ ﻣ ﺮگ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ و‬ ‫ﯾﺎﻣﺮگ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﮐﺜﺮ ورزش ھ ﺎ و ﺣﺘ ﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤ ﺎت ﺑ ﺸﺮ ﻣ ﺪرن از اﯾ ﻦ ﻗﺒﯿ ﻞ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫ ؟ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺴﻠّﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ ﯽ و ﻣ ﺎھﻮاره ای‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی اﻋﺼﺎب و ﺳﺮﻃﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎز ھﻢ اﯾﻦ اﺑﺰارھﺎ را رھﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﺑ ﮫ ﭼ ﮫ ﻣﻌﻨ ﺎﺋﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ وﻗﺘﯽ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻋﺖ در راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮگ را ﺑﮫ ھﻤﺮاه دارد ﭼﺮا ﮐﺴﯽ از ﺳﺮﻋﺘﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﺎھﺪ؟‬ ‫آﯾﺎ اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ؟ و آﯾﺎ اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾ ﺐ ﺑ ﮫ اﺗﻔ ﺎق ﻣﺮدﻣ ﺎن ﻣﺘﻤ ﺪن اﯾﻨﮕﻮﻧ ﮫ‬ ‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺘﻞ دﯾﮕﺮان را راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ‪ .‬آﯾ ﺎ اﻣ ﺮوزه اﮐﺜ ﺮاً ﺑ ﺎﻟﻘﻮه و‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻨﻮن و ﺟ ﻦ زده؟ آﯾ ﺎ ﺑ ﺸﺮ اﻣ ﺮوز ﻣ ﺸﺘﺎق ﻣ ﺮگ ﺧ ﻮد ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ و ﯾ ﺎ‬ ‫ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺮگ ﻣﯽ ھﺮاﺳﺪ و ﺑﺮای ﯾﮏ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧ ﺪن دﺳ ﺖ ﺑﮭ ﺮ ﮐ ﺎری ﻣ ﯽ زﻧ ﺪ؟ ﺑ ﺸﺮ‬ ‫اﻣﺮوزه در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای از ﻣﺮگ ﻣﯽ ھﺮاﺳﺪ و ﺣﯿﺎت دﻧﯿﻮی و ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژﯾﮑﯽ ﺧ ﻮد را ﻣ ﯽ ﭘﺮﺳ ﺘﺪ‬ ‫ﺑﺪﺳﺖ و اراده و ﻋﻠﻢ ﺧﻮدش ﺑﺴﻮی ﻣﺮگ ﻣﯿﺮود ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و آدﻣﮑﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺣﯿ ﺎت‬ ‫دﻧﯿﻮی و ﻓﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ ارزش آﻧﺮا ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺧﻮدش از دﺳﺖ ﻣ ﯽ دھ ﺪ و ﺑ ﺮاﯾﺶ ﭘ ﻮچ و ﺑﻠﮑ ﮫ ﻧﻔ ﺮت اﻧﮕﯿ ﺰ‬ ‫ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و اﯾ ﻦ ﻧﻔ ﺮت از زﻧ ﺪﮔﯽ ای ﮐ ﮫ آﻧ ﺮا ﻣ ﯽ ﭘﺮﺳ ﺘﺪ او را ﺑ ﺴﻮی ﻗﺘ ﺎل ﻣ ﯽ ﮐ ﺸﺎﻧﺪ‪ .‬اﯾ ﻦ ﻗﺘ ﺎل‪ ،‬ﺣ ﻖ اﯾ ﻦ‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺎﺣﻖ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺣﻖ راﺑﻄﮫ ای ﮐﮫ ﮐﻞ راﺑﻄﮫ را در اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺑﮫ اﺑﺰار ﭘﺮﺳ ﺘﯽ و‬ ‫ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬اﯾﻦ اﺑﺰار ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﮐﻞ اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﮐﺎذب و ﻧﺎﺣﻖ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨ ﺪ ﺗ ﻦ را از‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد زﯾﺮا از وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ﺗﻦ او در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ وارد ﺷﺪه ﺑﻮد و روﺣ ﺶ ﺣ ﺬف ﮔﺮدﯾ ﺪه ﺑ ﻮد‪ .‬ﭘ ﺲ‬ ‫روح از اﯾﻦ ﺧﻮاری و ﻓﺮاق ھﻢ رھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﭘﺲ ﻗﺘﺎل ھﻤﺎن ﺣﻖ رھﺎﺋﯽ روح از ﺗﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ واراده و‬ ‫ﻋﻠﻢ ﺑﺸﺮ‪ .‬و اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐ ﮫ اﻣ ﺮوزه ﺑﻨ ﺪرت ﻣﺮﮔ ﯽ ﻃﺒﯿﻌ ﯽ رخ ﻣ ﯽ دھ ﺪ و اﮐﺜﺮﯾ ﺖ ﻗﺮﯾ ﺐ ﺑ ﮫ اﺗﻔ ﺎق ﻣﺮﮔﮭ ﺎ‬ ‫اﺑﺰاری ھﺴﺘﻨﺪ و ارادی وﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ .‬ﺣﺘ ﯽ ﻗﺘﻠﮭ ﺎ ھ ﻢ ﺑﻨ ﺪرت ﻣ ﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺪﺳ ﺖ اﻧ ﺴﺎﻧﮭﺎ ﺻ ﻮرت ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد‬

‫‪٦٠‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﺑﺰارھﺎ و ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد و ﮐ ﺴﯽ اﯾ ﻦ اﻓﺘﺨ ﺎر را ﻧ ﺪارد ﮐ ﮫ ﻣ ﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺪﺳ ﺖ ﮐ ﺴﯽ‬ ‫ﮐﺸﺘﮫ ﺷﻮد‪ .‬و ﻟﺬا اﮐﺜﺮاً ﻗﺎﺗﻞ واﻗﻌﯽ ﮔﻤﻨ ﺎم اﺳ ﺖ و ھ ﯿﭽﮑﺲ ﻗﺎﺗ ﻞ ﺧ ﻮد را ﺗ ﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯿﺪھ ﺪ‪ .‬در ﺣﻘﯿﻘ ﺖ دﯾﮕ ﺮ‬ ‫ﻗﺎﺗﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﮔﻢ و ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﺑﺰارھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﻗﺘ ﻞ ﻣﯿﺮﺳ ﺎﻧﻨﺪ ﺗ ﻦ ھ ﺎ را‬ ‫ﮐﮫ ﻣﺒﺪل ﺑﮫ اﺑﺰار ﻣﺤﺾ ﺷﺪه اﻧﺪ ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻗﺘﺎل‪ ،‬ﺣﻖ اﺑﻄﺎل وﺻﺎل اﺳﺖ ‪ ،‬وﺻﺎل ﻗﻠﺒﯽ و روﺣﯽ ‪ .‬ﻗﺘﺎل ‪ ،‬ﺣ ﻖ اﻧﮑ ﺎر دل و روح اﺳ ﺖ در راﺑﻄ ﮫ‪ ،‬و دل و‬ ‫روح را در راﺑﻄﮫ وارد ﻧﮑﺮدن و ﯾﺎ آﻧﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و اﺑﺰاری ﻧﻤﻮدن‪ ،‬ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻃﻒ‬ ‫‪ ،‬ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﮫ ﭘﻮل و ﺑﺎزی و ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﺋﯽ ‪ ،‬و اﯾﻦ ھﻤﺎن دل و روح اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐ ﮫ اﻧﺘﻘ ﺎم ﻣ ﯽ ﺳ ﺘﺎﻧﺪ و‬ ‫اﺑﺰار ﺣﯿﺎت دﻧﯿﻮی ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻦ را ﻣﯽ رﺑﺎﯾﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد وﺧﻮد را از اﺳﺎرت او ﻣ ﯽ‬ ‫رھﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺣﺮف دل و ﭘﯿﺎم ذاﺗﯽ آﮔﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﯾﮏ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﮫ ﻣﻘﺘ ﻮﻟﺶ اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ‪ :‬ﭼ ﻮن ﻣ ﺮا ﺑﺨ ﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑ ﮫ » ھ ﺴﺘﻢ«‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯽ و ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﮫ » دارم« ﻣﯿﺨﻮاھﯽ و ﻣﻦ را ﺑﺨﺎﻃﺮ روﺣﻢ ﻧﻤﯽ ﺧ ﻮاھﯽ و ﻓﻘ ﻂ ﺑﺨ ﺎﻃﺮ ﺗ ﻦ و‬ ‫داﺷﺘﮫ ھﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ ﭘﺲ ﺗﻦ ﺗﻮ را و ھﻤﮫ داﺷﺘﮕﯽ ھ ﺎﯾﺶ را از ﺗ ﻮ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮم‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻢ ‪ .‬و اﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﻦ ھﻢ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﻮم ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻤ ﺎﻧﻢ زﯾ ﺮا ﺗ ﻮ‬ ‫ﻣﺮا ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﺗﻦ ﻣﺤﺾ ﻧﻤﻮدی ‪ .‬ﭘﺲ ﺗﻮ و ﺧﻮدم ھﺮ دو را رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دھﻢ‪.‬‬

‫*‬

‫آﻧﮑﮫ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﺗﻦ ﻣﺤﺾ و داﺷﺘﮕﯽ ھﺎی ﻣﺎدی ﺷﺪه ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻧﮑﮫ او را‬ ‫ﺑﮑﺸﺪ ﻧﺠﺎﺗﺶ داده و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﮫ روح و ﻗﻠﺒﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ ﻗﺘﺎل دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ درﺑﺎره ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎن و آزادﮔﺎن و وﺟﻮدﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻄ ﺮح ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﻣﺜ ﻞ ﺑ ﮫ‬ ‫ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و اﻣﺎﻣﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺎرﻓﺎن و اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ و اھﻞ دﻻن ‪ .‬اﯾﻨﮭﺎ ﭼ ﺮا ﺑ ﮫ ﻗﺘ ﻞ ﻣ ﯽ‬ ‫رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ آﻧﮭﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ‪ .‬اﯾﻨﺎن ھ ﺮ ﯾ ﮏ ﺑ ﮫ درﺟ ﮫ و ﻧ ﻮﻋﯽ از ﻣﻈ ﺎھﺮ وﺟ ﻮد ﻋﺮﯾ ﺎن و‬ ‫ﺑﻮده ﮔﯽ ﺑﯽ داﺷﺘﮕﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ از ﻣﻈﺎھﺮ روح اﻧﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬روﺣﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺗﻦ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘ ﮫ و از‬ ‫آن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و »ﺑﻮدن« را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد‪ .‬و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ رﺳﻮاﺋﯽ و ﺧﻮاری اھ ﻞ‬ ‫دﻧﯿﺎ و ﺗﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻮدن را ﺟﺰ ﺑﻮاﺳﻄﮫ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و ﻟﺬا ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺎدﯾّﻮن را ھﻢ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ھﻢ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ دﭼﺎر اﺑﻄﺎل ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺟﻮدﯾ ﺖ را‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪادﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ اﯾﻦ ﺗﻦ زدﮔﺎن و ﭘﻮل ﭘﺮﺳ ﺘﺎن ﺑ ﺮای دﻓ ﺎع از ﻣﻮﺟﻮدﯾ ﺖ ﻣﺤﮑ ﻮم ﺑ ﮫ ﻓﻨ ﺎی ﺧ ﻮد‪ ،‬ﺳ ﻌﯽ ﺑ ﺮ‬ ‫ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد از وﺟﻮد ﺧ ﻮد دﻓ ﺎع ﮐﻨﻨ ﺪ و آﻧ ﺮا ﻧﺠ ﺎت دھﻨ ﺪ‪ .‬ﻧﺨ ﺴﺖ از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮭﻤﺖ ھﺎ و ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﺸﺪ ﺑﮫ ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯽ دﺳﺖ ﻣ ﯽ زﻧﻨ ﺪ‪ .‬اول ﺳ ﻌﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ دھﺎﻧﺸﺎن اﯾﻦ ﻧﻮر را ﮐﮫ ﺑﻄﺎﻟﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﮭﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ و اﮔ ﺮ ﻧ ﺸﺪ ﺑ ﺎ دﺳ ﺘﺎن‬ ‫ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺘﺎل‪ .‬وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺻﺪای دل و وﺟﺪان و روح ﻣﺮدﻣﺎن ﺗﻦ ﭘﺮﺳﺖ را‬ ‫در ﻣﯽ آورد و آﻧﮭﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﺻﺪا از ﮐﺠﺎﺳﺖ و دﻟﺸﺎن از ﮐﺠﺎ اﯾﻦ ﻧﺪا را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ‬ ‫آﻧﮭﺎ در ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و آﻧﮭﺎ را ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎن در واﻗﻊ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣ ﺮم را ﺑﺨ ﺎﻃﺮ‬ ‫ﺧﻮد ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻣﺤﺾ آﻧﮭﺎ دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺾ آﻧﮭﺎ راﺑﻄﮫ ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﯽ ﮐﺮدﻧ ﺪ‬ ‫و آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ وﺟﻮدﺷﺎن آﺷﻨﺎ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ‪ .‬و اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن اﺑﻠﮫ و ﻣﺘﮑﺒﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﮫ ﻧﻔ ﯽ و ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً ﻗﺘ ﻞ‬ ‫آﻧﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ‪ » :‬ﺣﻖ ﻧﺪاری ﻣﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ ‪ ،‬ﺣﻖ ﻧﺪاری دل و روح و وﺟﻮد ﻣﺤﺾ ﻣﺎ را‬ ‫ﺑﺨﻮاھﯽ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاھﯽ ﺑﯿﺎ ﭘﻮل و ﭘﻠﻮی ﻣﺎ را ﺑﺨﻮاه و ﮔﺮﻧﮫ از ﺗﻮ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ‪ .«.‬ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺖ‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﻗﻠﺒﯽ و روﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم دارد و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﮫ ﻗﺘ ﻞ رﺳ ﺎﻧﯿﺪﻧﺶ ﺑ ﺎﻻﺧﺮه ﺑ ﮫ وی اﻣﮑ ﺎن ورود ﮐﺎﻣ ﻞ ﺑ ﮫ ﻗﻠ ﺐ‬ ‫ﺧﻮد ﻣﯽ دھﻨﺪ و او ﺑﺮ ﻗﻠﻮﺑﺸﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻦ وی ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﺶ وی ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧ ﺪ و ﻗﺒ ﺮش‬ ‫را ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻧﻤ ﯽ ﺗﻮاﻧﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﻧﮑﻨﻨ ﺪ‪ .‬و اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ ﻗﺘ ﺎل درﺑ ﺎره ﺣ ﻖ ﭘﺮﺳ ﺘﺎن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ وﺻ ﺎل ﻣ ﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎﻣﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻗﺘﺎل ﻧﻮع دﯾﮕﺮی ھﻢ دارﯾﻢ و آن ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪن ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﺣﻖ ﺟﻮﯾ ﺎن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﺳﺎﺳ ًﺎ‬ ‫ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺘﺎل و ﺟﮭﺎد دﯾﻨﯽ و ﺑﺮای دﯾﻦ و ﺑﮫ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن دﯾﻦ و ﮐﺘﺐ آﺳ ﻤﺎﻧﯽ ﻣﺜ ﻞ‬ ‫ﻗﺮآن و ﺗﻮرات ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺑﺼﻮرت وﻇﯿﻔﮫ دﯾﻨﯽ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻼً ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ آﯾﮫ از ﻗﺮآن ﮐﮫ ﻣﺸﺎﺑﮫ‬ ‫اش در ﻗﺮآن ﻓﺮاوان اﺳ ﺖ ‪ » :‬ای ﻣﺆﻣﻨ ﺎن ‪ ،‬ﮐ ﺎﻓﺮان و ﺳ ﺘﻤﮕﺮان را ﭘ ﺲ از اﺗﻤ ﺎم ﺣﺠّ ﺖ ھ ﺮ ﮐﺠ ﺎ ﮐ ﮫ ﯾﺎﻓﺘﯿ ﺪ‬ ‫ﺑﮑﺸﯿﺪ‪ « .‬در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﺮ ﺑﺼﻮرت ﺗﺮور واﺿﺤﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺼﻮرت ﺟﻨﮓ ﺗﻦ ﺑﮫ ﺗ ﻦ از ﻧ ﻮع‬

‫‪٦١‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺟﻨﮕﮭﺎی ﺻﺪر اﺳﻼم‪ .‬و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ آﯾﮫ ﮐﮫ » ای ﻣﺆﻣﻨﺎن ‪ ،‬ﮐﺎﻓﺮان ﺳﺘﻤﮕﺮ را ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﮫ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎھﺎﻧﺸﺎن را ﻋﻔﻮ ﮐﻨﺪ‪ « .‬و ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺮوھﯽ از ﮐ ﺎﻓﺮان اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑﺪﺳ ﺖ ﺧﺪاوﻧ ﺪ ﮐ ﺸﺘﮫ‬ ‫ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫اﯾﻦ را ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺗﻨﮭﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻼً ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮان ﻗﺘﺎل ﮐﺮده اﺳ ﺖ و ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﺆﻣﻨﺎن اﯾﻦ دﯾﻦ ھﻢ دﺳﺘﻮر ﻗﺘﺎل ‪ ،‬در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ‬ ‫ﮐﮫ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺗﻨﮭﺎ دﯾﻦ زﻧﺪه ای اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﺶ ﺣﮑﻢ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﮐﺎﻓﺮان و ﺑﺨﺼﻮص رھﺒ ﺮان‬ ‫ﮐﻔﺮ و ﻧﻔﺎق را دارا ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻨﺠﺎ دو ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺲ ﺑﺰرگ و ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻻﯾﻨﺤﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫و ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻠﯽ از ﻗﺮآن و اﺳﻼم ودﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﮫ اﺻﻼً ﻣﺆﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ و آن ﻣﯿﺰان ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺑﺎزﯾﭽﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺆﻣﻦ را از ﻏﯿﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ ﭼﯿﺴﺖ‪ .‬و دوم اﯾﻨﮑﮫ در ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ‬ ‫ﻗﺘﺎل اﺳﺖ از » ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ« ﺳﺨﻦ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻧﻔﺲ« در ﻓﺮھﻨﮓ ﻗﺮآﻧﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی » ﭼﯿ ﺰ« و‬ ‫»ﻓﺮد« اﺳﺖ و ھﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨ ﺎی روان و ﺑ ﺎﻃﻦ و اراده اﻓ ﺮاد ﺑ ﺸﺮی‪ .‬و در ﻓﺮھﻨ ﮓ ﻋﺎﻣ ﮫ ﻣ ﺎ ﻋﻤ ﺪﺗﺎً ﻣﻌﻨ ﺎی دوم‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮد دارد‪ .‬و ﻣﺴﺌﻠﮫ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ » ﻗﺘﺎل« در ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﺮﺑﯽ و ﻗﺮآﻧﯽ در ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﺗﺮی ھﻢ ﺑﮑﺎر‬ ‫رﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم » ﻣﺒﺎرزه « ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺻﻮر ﻧﮭﺎﺋﯽ آﻧﮭﻢ ﮐﺸﺘﻦ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬وﻟ ﯽ‬ ‫ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﯾﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﮭﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎ را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﮫ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻣﺼﺪاق واﻗﻌﯽ ﻣ ﺆﻣﻦ ﯾﺎﻓﺘ ﮫ و ﺑ ﮫ ﻗﺘ ﻞ ﺳ ﺘﻤﮕﺮان ﭘﺮداﺧﺘ ﮫ اﻧ ﺪ ﺑ ﯽ آﻧﮑ ﮫ ﻣﻘ ﺼﻮدی ﻣ ﺎدی‬ ‫داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﻮداﺋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ .‬ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری ھﻢ ﺗﺤﺖ ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ھﺮﮔﺰ ﻣﻘﺼﻮدی دﯾﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و‬ ‫در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻗﺪرت ﺑ ﻮده اﻧ ﺪ‪ .‬و ﺑ ﺴﯿﺎری ھ ﻢ ﺑ ﺪون اﻋﺘﻘ ﺎد دﯾﻨ ﯽ ﺑ ﯽ آﻧﮑ ﮫ ﻣﻘ ﺼﻮدی دﻧﯿ ﻮی ﺑ ﺮای ﻓ ﺮد ﺧ ﻮد‬ ‫داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ‪ .‬اﯾ ﻦ اﻓ ﺮاد اﺻ ﻮﻻً‬ ‫دارای ھﯿﭻ اﻧﮕﯿﺰه ﺷﺨﺼﯽ و راﺑﻄﮫ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا در رده ھﯿﭽﯿﮏ از ﻗﺘﺎﻟﮭﺎی ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﯾﻨﮭﺎ دارای اﻋﺘﻘ ﺎد و اﺣ ﺴﺎس اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ ھ ﺴﺘﻨﺪ و ﺑ ﮫ اﺻ ﻄﻼح اﻧﺘﻘ ﺎم ﮐ ﺴﺎﻧﯽ را از‬ ‫ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺳﺘﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺳ ﺘﻢ را از ﮐ ﻞ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ‬ ‫ﭘﺎک ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﺋﺮ ﻇﺎﻟﻤﺎن ھﻢ ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻨﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد رﺳ ﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ و ﺑﻠﮑ ﮫ ﺟﮭ ﺎﻧﯽ‬ ‫ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺟﮭﺖ ﻧﺠﺎت ﻣﺮدم از اﺳﺎرت ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﺰرگ‪ .‬و ﻟﺬا ﻣﺎھﯿﺘﺎً ﻣﺬھﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪ .‬و اﺗﻔﺎﻗﺎً اﮔﺮ ﺑﮫ آﺧﺮت و اﺟ ﺮ اﺧ ﺮوی ھ ﻢ اﻋﺘﻘ ﺎدی ﻧﺪاﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ‬ ‫ﻋﻤﻠﺸﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮ و ﻣﻌﻨﻮی ﺗﺮ و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﮫ ﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﺜﺎر ﮔﺮاﻧﮫ ﺗﺮ‪.‬‬

‫*‬

‫آن ﺣﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﻄﻮر آﮔﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه در ﻗﺘﺎل ﻧﻮع ﻏﯿ ﺮ ﺧ ﺼﻮﺻﯽ وﺟ ﻮد دارد و ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان دﻓ ﺎع از ﺣﻘ ﻮق‬ ‫ﻣﺮدم ﯾﺎ دﯾﻦ و آزادی و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ھﻤﺎن ﺣﻖ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ﮐﮫ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھ ﺪ ﮐ ﮫ در ھ ﺮ‬ ‫ﻓﺮھﻨﮓ و ﻣﺬھﺐ و ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ در ﻧﻔﺲ و وﺟﺪان ھﺮ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارد ﮐﮫ ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ در ﻗﺮآن اﯾﻦ ﺣ ﻖ را ﺑ ﺮای اﻧ ﺴﺎن ﻗﺎﺋ ﻞ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻔﻮ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺼﺎص ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﯿﺪ‪ .«.‬وﻟﯽ اﯾﻦ‬ ‫اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺷﺨﺼﯽ ھﺮ ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻇﻠﻢ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای رﻓﻊ‬ ‫ﺳﺘﻢ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺗﻠﮫ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺧﻮدش ھﻢ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻣ ﯽ رﺳ ﺪ دارای ﻣﻌﻨ ﺎ و ﺣ ﻖ دﯾﮕ ﺮی اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﺗﻠﮫ از ﺟﺎﻧﺐ دو ﻧﻮع اﻧﺴﺎن رخ ﻣﯿﺪھﺪ‪ :‬ﯾﮑ ﯽ آن ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ ھﺮﮔ ﺰ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﻧ ﺸﺪه اﺳ ﺖ و ﯾ ﺎ‬ ‫ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ ﺧﺎﻟ ﺼﺎﻧﮫ دوﺳ ﺖ ﻧ ﺪارد ﺑ ﺮای وﺟ ﻮد ﻣﺤ ﺾ آن ﮐ ﺲ‪ .‬و دﯾﮕ ﺮی آن ﮐ ﺴﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺷ ﺪﯾﺪاً ﻣﺤﺒ ﺖ‬ ‫ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﮫ و وﺟﻮدی را ﺗﺠﺮﺑﮫ و درک ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺣﻘﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬آن اوﻟﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ﻣﺤﺒ ﺖ‬ ‫ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﮫ را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و دوﻣﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧ ﺪ ﻣﺤﺒ ﺖ ﺧ ﻮد را اﺷ ﺎﻋﮫ دھ ﺪ و ﻣ ﺮدم را از ﺳ ﺘﻢ ﺑﺮھﺎﻧ ﺪ‪ .‬زﯾ ﺮا‬ ‫ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﮫ را ﺗﺠﺮﺑﮫ و درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺘﻢ را ﺑﯿﺸﺘﺮ درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑ ﺮاﯾﺶ ﻏﯿ ﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ ﺗﺤﻤ ﻞ‬ ‫ﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ آن ﻧﻮع اول اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪاً ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و اﺳﯿﺮ ﮐﻔﺮ و دوﻣﯽ ھﻢ اﻧ ﺴﺎﻧﯽ ﻣ ﺆﻣﻦ اﺳ ﺖ‪ .‬ﭘ ﺲ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﺷﺪﯾﺪاً ﮐﺎﻓﺮ و ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﺘﻢ زداﺋﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺗﻠﮫ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﺟﺎن‬ ‫ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﺣﻘﯽ از وﺟﻮد ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ و آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﺪﯾﺪاً‬ ‫ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟﻮد ﺧﻮد رﺳﯿﺪه و از آن ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎﺑﻘﯽ آدﻣﮭﺎی ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﺑﮫ اراده و آﮔﺎھﯽ ﺧﻮد ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻘﺎﺗﻠﮫ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﮕﺮ در ﺣﺎل ﺟﻨﻮن ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺮک و رﯾﺎ‪ .‬ﮐﺎﻓﺮ از ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻘﺎﺗﻠﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺆﻣﻦ از ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻟﺬا اﯾ ﻦ ﺑ ﯽ‬ ‫ﻧﯿﺎزی ﻋﺮﺻﮫ رﺳﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اوﺳﺖ‪ .‬ﺑﯿﺰاری از ﺟﺎن و ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی از ﺟ ﺎن دو ﻋﻠ ﺖ اﺻ ﻠﯽ دو ﻧ ﻮع رﺳ ﺎﻟﺖ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اوﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ و ﺧ ﻮدش ﺑ ﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿ ﺖ ﺑﺮﺳ ﺪ‬ ‫و دوﻣﯽ ﻣ ﯽ ﺧﻮاھ ﺪ ﻇﻠ ﻢ را ﭘ ﺎره ﮐﻨ ﺪ وﺑ ﺮود‪ .‬زﯾ ﺮا ﺳ ﺘﻤﯽ ﺟ ﺰ ﺳ ﺘﻢ دوﺳ ﺖ ﻧﺪاﺷ ﺘﻦ و دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﻧ ﺸﺪن‬

‫‪٦٢‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﮫ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﻟﺬا ھﺮ ﻧ ﻮع ﺟﺎﻧﻔ ﺸﺎﻧﯽ ﺑ ﺮای دﯾﮕ ﺮان ذاﺗ ﺎً ﺑﻄ ﻮر آﮔ ﺎه ﯾ ﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔ ﺎه ﻋﻤﻠ ﯽ ﻋﺎﺷ ﻘﺎﻧﮫ و‬ ‫ﺑﺮای ﻋﺸﻖ اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺸﻖ ھﻤﺎن ﺣﻖ ﻗﺘﺎل اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از ﻋﺸﻖ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺤ ﺮوم اﺳ ﺖ ) ﮐ ﺎﻓﺮ( و ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﮐﺴﯽ ﮐﮫ دارای ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ) ﻣﺆﻣﻦ( ‪ :‬دو ﻧﻮع ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺘ ﻀﺎد وﻟ ﯽ دارای ذاﺗ ﯽ‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮫ ‪ :‬ﺣﻖ وﺻﺎل!‬

‫*‬

‫‪٦٣‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪ -10‬ﺣﻖّ ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ‬ ‫ﺣﻖ ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﯾﺎﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﻮل‪ .‬و ﻣﺎﺑﻘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺣﻖ ‪ ،‬اﺑﻄ ﺎل اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺧﻮد ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﺣﻖ ّ اﺑﻄﺎل ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬ ‫اﯾﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﺤﺒﺖ ﻗﻠﺒﯽ و ﻧﮫ ﭘﻮﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ھﯿﭻ ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮدی رخ‬ ‫ﻧﻤﯽ دھﺪ ﻣﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ زور و ﺗﺠﺎوز‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان زور را ﻧﯿﺰ ﺣﻖ دﯾﮕﺮی در ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ داﻧ ﺴﺖ ﭼ ﮫ‬ ‫در راﺑﻄﮫ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﭼﮫ ﻏﯿﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ‪.‬‬

‫*‬

‫در آن راﺑﻄﮫ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﭘﻮل اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﯽ ﻣﻤﮑ ﻦ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﭘﻮل ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﮔﺮ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ‪ ،‬زور ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ‪ .‬ﮐﮫ زور ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻗ ﻮت‬ ‫ﺣﻘﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ رود و راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮھﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﻓﺴﺮده ﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺪ‪ .‬ﮐﮫ اﯾﻦ اﻓ ﺴﺮده ﮔ ﯽ ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﺑ ﺴﺘﺮ ﺧﻼﻗ ﯽ از ﻇﮭ ﻮر ﻣﺤﺒ ﺖ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﮫ راﺑﻄ ﮫ ﺟﻨ ﺴﯽ را ﺑﺮﺣ ﻖ ﺟﻨ ﺴﯽ اش اﺣﯿ ﺎ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬در ﻏﯿ ﺮ‬ ‫اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ھﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺟﺎھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﮫ روﺷﮭﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ و در رواﺑﻄﯽ دﯾﮕﺮ ارﺿﺎء و‬ ‫ﯾﺎ ﻋﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﮫ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻦ دو در راﺑﻄﮫ ﺑ ﺎ ھﻤ ﺪﯾﮕﺮ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺣ ﺮام ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ و ﻧ ﮫ‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ در ﻓﺮد ﻋﻘﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﻢ ﺷﺪه ﮔﯽ ﻧﯿ ﺰ ھﻤ ﻮاره ﻣﻤﮑ ﻦ اﺳ ﺖ ﺑﺘ ﺪرﯾﺞ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ ادا ﻧﮑﺮدن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺣﻖ ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺣﻖ ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﮐ ﮫ در واﻗ ﻊ‬ ‫از ﻧﻮع ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ دو اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﺮاﻓﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ زراﻓﺸﺎﻧﯽ و ﯾ ﺎ زور اﻓ ﺸﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺸﺮی ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻓﺸﺎﻧﺪن ھﺎ ﮐﻤ ﺎﺑﯿﺶ ﺑ ﺎ ﺗﺰوﯾ ﺮ اﻓ ﺸﺎﻧﯽ ﺗ ﻮأم اﺳ ﺖ ‪،‬‬ ‫ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از روش ھﺎﯾﺶ ﺗﺨﺪﯾﺮ اﻓﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺸﺮی در اﯾﻦ وادی ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ از ﻣﺤﺒﺖ و زر‬ ‫و زور و ﺗﺰوﯾﺮ و ﺗﺨﺪﯾﺮ اﺳﺖ ﮐ ﮫ اﻟﺒﺘ ﮫ ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً اﯾ ﻦ ﻣﻌﺠ ﻮن ﻋﻨ ﺼﺮ ﻣﺤﺒ ﺖ را در ﺧ ﻮد ﻧ ﺎﺑﻮد ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد و در‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻓﻘﻂ زر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻖ ﻧﮭﺎﯾﯽ ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﻖّ ﭘﻮل را ﺑﮭﺘﺮ درک ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ آن ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ ھﻤﮫ آن را ﻟﻌﻨ ﺖ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ‪ .‬و آﻧﺎﻧﮑ ﮫ‬ ‫ﺑﯿ ﺸﺘﺮ آﻧ ﺮا ﻣ ﯽ ﭘﺮﺳ ﺘﻨﺪ ﺑﯿ ﺸﺘﺮ ﻟﻌﻨ ﺘﺶ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ‪ .‬ﺑ ﺮای ﯾ ﮏ ﻣ ﺮد ﭼﯿ ﺰی ﮐ ﺸﻨﺪه ﺗ ﺮ از اﯾ ﻦ ﻧﯿ ﺴﺖ ﮐ ﮫ ﺑﺒﯿﻨ ﺪ‬ ‫ھﻤﺴﺮش ﺑﻤﯿﺰان زراﻓﺸﺎﻧﯽ اش در ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ او را ﭘ ﺬﯾﺮا ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬وﻟ ﯽ در راﺑﻄ ﮫ ﺑ ﺎ ﯾ ﮏ روﺳ ﭙﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ‬ ‫ﻗﯿﻤ ﺖ ﻣﻘﻄ ﻮﻋﯽ از وی ﭘ ﻮل ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد و ھﻤﺨﻮاﺑ ﮫ اش ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ھﺮﮔ ﺰ ﭼﻨ ﯿﻦ ﺣ ﺴّﯽ را ﻧ ﺪارد و ﺑﻠﮑ ﮫ اﯾ ﻦ‬ ‫ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ را ﺑﺎ ﻋﺰت ﺗﺮ وﻟﺬﯾﺬﺗﺮ از ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﭼﺮا؟ ﭘﺲ در اﯾﻨﺠ ﺎ ﺑﻮﺿ ﻮح ﻣ ﯽ ﺑﯿﻨ ﯿﻢ‬ ‫ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ و ﻧﯿﺰ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ھﻤﺨ ﻮاﺑﮕﯽ رخ ﻣ ﯽ دھ ﺪ ﻓﻘ ﻂ ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ ارﮔ ﺎزم ﺟﻨ ﺴﯽ ﮐ ﮫ ﻟﺤﻈ ﮫ ای‬ ‫ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ھﺮ ﮐﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ارﺿﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﮫ آن دﺳ ﺖ ﯾﺎﺑ ﺪ‪ .‬ﺣ ﻖ ھﻤﺨ ﻮاﺑﮕﯽ در‬ ‫ﺣﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑ ﺎ ﺟ ﻨﺲ ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﮐ ﮫ دﻗﯿﻘ ﺎً ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﺗﻤﺎﻣﯿ ﺖ وﺟ ﻮد ﺗﻮﺳ ﺖ‪ .‬ﭘ ﺲ اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ‬ ‫ھﻤﺎﻧﺎ ﺣﻖ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺿﺪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﻮل ﺑﻄﻮر واﺿﺤﯽ ھﻤﺎن ﮐﻔﺎره ﻋﺪم ﻣﺤﺒﺖ ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺶ از ھ ﺮ‬ ‫ﺟﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ وﻟﯽ در ھﺮ راﺑﻄﮫ دﯾﮕ ﺮی ﻧﯿ ﺰ ﮐ ﺎﻣﻼً ﻣﻔﮭ ﻮم اﺳ ﺖ‪ .‬ﭘ ﺲ ﺑﮭﺘﺮاﺳ ﺖ » ﮐﻔ ﺎره « را‬ ‫ﺑﮭﺘﺮ اﺣﺴﺎس و ﻓﮭﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﮐﻔﺎره دادن ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ و اﯾﺪه ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ‬ ‫ﺿﺪ ﻣﺬھﺐ ﺗﺮﯾﻦ آدﻣﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻄ ﺮز آﮔ ﺎه و ﻧﺎآﮔ ﺎھﯽ در ﻣﻮاﻗ ﻊ ھﻮﻟﻨ ﺎک زﻧ ﺪﮔﯽ ﺧ ﻮد و ﯾ ﺎ در روﯾ ﺎروﯾﯽ ﺑ ﺎ ﯾ ﮏ‬ ‫ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﺑﮫ روش ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻔﺎره ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﻼ ﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬و اﻣﺎ‬ ‫ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ در راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی ھﻤﺴﺮش را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﯽ ﻣﯿﻞ و ﯾ ﺎ ﮐ ﻢ ﻣﯿ ﻞ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ ﺑ ﺮای‬ ‫رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﮫ ﯾﺎ ﺑﻼ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ روش ھﺎﯾﯽ وی را ﺗﻄﻤﯿﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣ ﯽ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ و اداﻣﮫ اﯾﻦ وﺿﻊ راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ اش را ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش‬ ‫ﻋﻠﻨﺎً ﻣﺒﺪل ﺑﮫ راﺑﻄﮫ اش ﺑﺎ ﯾﮏ روﺳﭙﯽ ﺑﺎزاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﻧﺶ را ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻨﺎً ﺑﮫ ﺳﻤﺖ روﺳﭙﯽ ﮔﺮی ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻔﺎره ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪ؟ ﺑﺪ اﺳ ﺖ زﯾ ﺮا اﻣﮑ ﺎن ﭘﺪﯾ ﺪ آﻣ ﺪن ﻣﺤﺒ ﺖ ﻗﻠﺒ ﯽ را از ﺑ ﯿﻦ ﻣ ﯽ ﺑ ﺮد‪ .‬و‬

‫‪٦٤‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺧﻮب اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳ ﺎزد و اﯾ ﻦ ﻧﯿ ﺎز را ﺑﺮﻃ ﺮف ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬ﭘ ﺲ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﺒﺖ و ﺣﻖ ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺳﺮﮔﺮدان و ﻣﺨﯿّﺮ اﺳﺖ ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ و اﻣﺎ زن در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﭼﮫ ﮐﺎره اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﯾ ﮏ واﻗﻌﯿ ﺖ ﮐﻼﻣ ﯽ و ادﻋ ﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ھﻤﮫ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺐ زﻧﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺤﺒ ﺖ ﺑ ﯽ ﭘ ﻮل و ﻧﯿ ﺰ ﭘ ﻮل ﺑ ﯽ ﻣﺤﺒ ﺖ ارزﺷ ﯽ‬ ‫ﻧﺪارد‪ .‬وﻧﯿﺰ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ زن ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨ ﺴﯽ ﯾ ﺎ از ﻣ ﺮد ﺑﮑﻠ ﯽ ﺑ ﯽ ﻧﯿ ﺎز اﺳ ﺖ و ﯾ ﺎ ﻧﯿ ﺎزش ﺑ ﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘ ﺮ‬ ‫اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﺮد را در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﺻﻼً ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ ﺗﺤﻤ ﻞ اﺳ ﺖ‪ .‬اﯾ ﻦ ادﻋ ﺎ‬ ‫اﺳﺎﺳﺎً و ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺟﺎﻧﺐ زﻧﺎﻧﯽ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗ ﺎً ﻃﻨ ﺎز ﺗ ﺮ و ﻋ ﺸﻮه ﮔﺮﺗ ﺮ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ و ﺑ ﺎ رﻓﺘ ﺎر ﺧ ﻮد‬ ‫ﺑﻄﻮر ﻧﯿﻤﮫ آﮔﺎه و ﻧﯿﻤﮫ ﻧﺎآﮔﺎه ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن در ﻣﺮدان ﻣﯿ ﻞ ﺟﻨ ﺴﯽ ﭘﺪﯾ ﺪ ﻣ ﯽ آورﻧ ﺪ‪ .‬اﯾ ﻦ ادﻋﺎھ ﺎ ﺑ ﮫ ﭼ ﮫ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪی ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد و ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪی ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﻨ ﻮﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧ ﮫ اﺳ ﺖ و ﺗ ﺎ ﭼ ﮫ ﺣ ﺪی‬ ‫ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﮑﺮ اﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺗﺎﺟﺮاﻧﮫ و روﺳﭙﯽ ﻣﻨﺸﺎﻧﮫ ؟‬

‫*‬

‫اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ در زن اﺳﺖ ﮐﮫ زن ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﺑﺮوز ﻣﯿﻞ و ﻟﺬت ﺟﻨ ﺴﯽ ﺧ ﻮد ﺑﺨ ﺼﻮص در راﺑﻄ ﮫ ﺑ ﺎ‬ ‫ﺷﻮھﺮش ﺷﺪﯾﺪاً ھﺮاﺳﺎن اﺳ ﺖ‪ .‬اﯾ ﻦ ھ ﺮاس از ﭼﯿ ﺴﺖ؟ و اﯾ ﻦ ﻧﯿ ﺰ ﯾ ﮏ واﻗﻌﯿ ﺖ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﯾ ﮏ دﺧﺘ ﺮ ﺑﮑ ﺮ در‬ ‫اواﯾﻞ درک ﻣﯿﻞ و ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ در ﺧ ﻮدش ﺑ ﺸﺪت از ﺧ ﻮدش ھﺮاﺳ ﺎن و ﺷ ﺮﻣﻨﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و اﺣ ﺴﺎس ﮔﻨ ﺎه و‬ ‫ﺧﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ واﯾﻦ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ذاﺗﯽ و ﻏﺮﯾﺰی و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﮔ ﺎه در ﺑﺮﺧ ﯽ از زﻧ ﺎن ﺗ ﺎ اواﺧ ﺮ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﺎﻗﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺠ ﺮ ﺑ ﮫ ازدواج ﻧﮑ ﺮدن و ﯾ ﺎ ازدواﺟﮭ ﺎﺋﯽ ﻧﺎﮐ ﺎم ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد‪ .‬واﯾ ﻦ ﻣ ﺴﺌﻠﮫ ﮐ ﮫ زن ﻏﺮﯾﺰﺗ ﺎً از زن‬ ‫ﺑ ﻮدﻧﺶ اﺣ ﺴﺎس ﺧ ﻮاری وﺧﺠﺎﻟ ﺖ دارد ﮐ ﮫ اﻟﺒﺘ ﮫ در اﮐﺜ ﺮ زﻧ ﺎن ﺑ ﺴﺮﻋﺖ ﺑ ﺎ ازدواج ﺑﺮﻃ ﺮف ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﯾ ﺎ‬ ‫ﺑﺼﻮرﺗﮭﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﮐﮫ زن ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﯿﺮت آور ﺷﻮھﺮش را ﺑﺨﻮدش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ در ﻗﺒﺎل‬ ‫آن روش ھﺎﺋﯽ ﭘﯿﺶ ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد ﮐ ﮫ اﺳ ﺎس ﺳﺮﻧﻮﺷ ﺖ وی را ﭘﺪﯾ ﺪ ﻣ ﯽ آورد‪ .‬در ﺣﺎﻟﯿﮑ ﮫ ﻋﻤﻮﻣ ﺎً ﻣ ﺮد ﺑ ﮫ ﻧﯿ ﺎز‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ اش ﺑﮫ زن اﻓﺘﺨﺎر ھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زن اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و ھﺮاس دارد‪ .‬و ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﯾﮑ ﯽ از زﻣﯿﻨ ﮫ ھ ﺎی‬ ‫ﻏﺮﯾﺰی ﻧﺎز زن اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺎه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﺟﻨﺴﯽ از ﻣﺮد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﮐﮫ از اﯾ ﻦ ﺑﺎﺑ ﺖ آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ‬ ‫در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺎﺳ ﺎً ﯾ ﮏ وﺿ ﻌﯿﺖ ﺗﻠﻘﯿﻨ ﯽ و ﻏﺮﯾﺰﺗ ﺎً ﻣ ﺼﻠﺤﺘﯽ ﺑ ﺮای ﺗﻮﺟﯿ ﮫ ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ زن ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت وھﺮاس ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ دﻋﻮی ﺑﯽ‬ ‫ﻧﯿﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﭼﮫ ﺑ ﺴﺎ در ﻧﻔ ﺲ زن واﻗﻌﯿ ﺖ ﻧﯿ ﺰ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ‪ .‬ھ ﺮ ﭼﻨ ﺪ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ واﻗﻌﯿ ﺖ ﺗ ﺎ آﻧﺠ ﺎ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﮫ و ﺷﺮور اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺜﺒﺘ ﯽ را‬ ‫در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای زن ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت ﭘﺪﯾﺪ آورد و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺴّﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ‬ ‫از ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮدش ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد زن وﺿﻌﯽ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺗﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮاس ﻣﺬﮐﻮر در‬ ‫زن در دوران ﻗﺒﻞ از ازدواﺟﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻦ و روان و ﻋﺎﻃﻔﮫ وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اداﻣﮫ اﯾﻦ‬ ‫ھﺮاس در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺷ ﺎھﺪ ھ ﺴﺘﯿﻢ ھﺮﮔ ﺰ ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﺧﻮﺷ ﯽ ﺑ ﮫ ﺑ ﺎر ﻧﯿ ﺎورده اﺳ ﺖ‪ .‬ﺗﺠﺮﺑ ﮫ ﻧ ﺸﺎن‬ ‫ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﺮاس ﻏﺮﯾﺰی در زن ﮐﮫ ھﺮاﺳﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﺒﻮدش ھﺮاﺳﻨﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﭘﺲ از‬ ‫ازدواج ﺑﺘﺪرﯾﺞ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ زﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﭘ ﺲ از ازدواج‬ ‫از ھﺮاﺳﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻧ ﺎﺣﻖ ﺑ ﺮ ﻋﻠﯿ ﮫ ﺷ ﻮھﺮ اﺳ ﺘﻔﺎده ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ‪ .‬و اﯾ ﻦ ﻧﯿ ﺰ ﯾ ﮏ‬ ‫واﻗﻌﯿﺖ ھﻤﮫ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ازدواج در راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ ھﺮاس‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑ ﮫ اﺻ ﻄﻼح ﺟﺎﻧﻤ ﺎز آب ﻣ ﯽ ﮐ ﺸﻨﺪ ﯾﻌﻨ ﯽ ﻧ ﺎز ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ زﻧﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﻮاﺳﻄﮫ رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﯾﻦ ھﺮاس و ﺣﯿﺎی ﻃﺒﯿﻌ ﯽ را در ﺧ ﻮد از ﺑ ﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮده اﻧﺪ واﯾﻨﮏ دﭼﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺣﯿﺎ و ھﺮاس و ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬و اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻋﻈ ﯿﻢ اﻟﺒﺘ ﮫ ﻣﻮﺟ ﺐ ﻓﺮوﭘﺎﺷ ﯽ‬ ‫اﻋﺼﺎب و روان زن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ‪ .‬زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ وﺟﻮد ﻣﺤﺒ ﺖ ﻗﻠﺒ ﯽ ﺑ ﮫ ﻣ ﺮدی‬ ‫ﺗﻦ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻦ ﺳﭙﺮده در راﺑﻄﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺤﺒﺖ وﺟﻮد دارد ﻣﺴﻠﻤﺎً واﻗﻌﮫ ای دردﻧﺎک و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ ھ ﻀﻢ و‬ ‫ﺟﺬب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﺗﻮﺑﮫ ﻧﻤﻮده و ﮐﻔﺎره ﺑﭙﺮدازد آﻧﮭﻢ ﺑﮫ ﺷﻮھﺮش در ﺣﺮﯾﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧ ﺪﮔﯽ ﺧ ﺎﻧﻮاده ﮔ ﯽ‬ ‫ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻨﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻮدن در ھﻤﺨ ﻮاﺑﮕﯽ اﺳ ﺖ و اﻧﺠ ﺎم درﺳ ﺖ و ﺻ ﻤﯿﻤﺎﻧﮫ وﻇ ﺎﯾﻔﯽ ﮐ ﮫ در ﺧﺎﻧ ﮫ ﻏﺮﯾﺰﺗ ﺎً ﺑ ﺮ‬ ‫ﻋﮭﺪه اوﺳﺖ‪ .‬و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾ ﻦ آن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻧ ﺎز ﮐ ﺮدن را رھ ﺎ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ و ﺑﻠﮑ ﮫ ﻧ ﺎز ﺷ ﻮھﺮش را ﺑﮑ ﺸﺪ و‬ ‫اﺻﻼً ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﻮھﺮش ﭼﮫ ﺑﺮداﺷﺖ و ﯾﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ای از اﯾ ﻦ رﻓﺘ ﺎر ﺑﻨﻤﺎﯾ ﺪ زﯾ ﺮا ﺧ ﻮد وی ﻣﺤﺘ ﺎج‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑ ﮫ ھﺮﺣ ﺎل اﯾ ﻦ اﺣ ﺴﺎس ﺣﻘ ﺎرت و ھ ﺮاس ﺷ ﺒﮫ واﻗﻌ ﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧ ﮫ ﺟﻨ ﺴﯽ در ﻋﺮﺻ ﮫ زﻧﺎﺷ ﻮﯾﯽ ﺣ ﻖ ﻋ ﺪم‬ ‫اﺣ ﺴﺎس ﺣﻘ ﺎرت وھ ﺮاس راﺑﻄ ﮫ ﺟﻨ ﺴﯽ در دوره ﻗﺒ ﻞ از زﻧﺎﺷ ﻮﯾﯽ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬واﯾ ﻦ ﻋ ﺬاب و دﻏﺪﻏ ﮫ و‬ ‫ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﺣﻖ آن رواﺑﻂ ﻧ ﺎﺣﻖ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬ﻧ ﺎﺣﻘﯽ آن رواﺑ ﻂ ﺑ ﮫ دﻟﯿ ﻞ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﻣﺤﺒ ﺖ ﻗﻠﺒ ﯽ‬

‫‪٦٥‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺳﺎس ﻓﻄﺮی ﺣﻘ ﻮق دﯾﻨ ﯽ درﺑ ﺎره ﻋﻔ ﺖ زن ﻗﺒ ﻞ از ازدواج و ﺣﻘ ﻮق زﻧﺎﺷ ﻮﯾﯽ ﺑﻌ ﺪ از‬ ‫ازدواج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻋﻔ ﺖ در زن ﺑ ﮫ ﻣﺜﺎﺑ ﮫ ﺳ ﺘﻮن ﻓﻘ ﺮات دﯾ ﻦ و ﺳ ﻼﻣﺖ و رﺷ ﺪ‬ ‫اوﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﻋﻔﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از ازدواج ﺑ ﮫ وﻇ ﺎﯾﻒ ﻏﺮﯾ ﺰی و‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﮫ و در راﺑﻄﮫ ﺑ ﺎ ﺷ ﻮھﺮش ﻋﻤ ﻞ ﻧﮑﻨ ﺪ ﻣ ﺴﻠﻤﺎً در ورﻃ ﮫ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭ ﺎ و ﺗﺒ ﺎھﯽ ھ ﺎ و ﮔﻤﺮاھ ﯽ‬ ‫ﻻﻋﻼج ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ او اﺣﺴﺎس ﺳﻌﺎدت ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫در ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ دو ﻧﻮع ﻟﺬت ﻣﺘﻘﺎﺑ ﻞ وﺟ ﻮد دارد‪ :‬ﯾﮑ ﯽ ﻟ ﺬﺗﯽ ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﻓ ﺮدی‬ ‫ﺧﻮدش در ﺗﻦ و اﻋﺼﺎﺑﺶ از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و دوم ﻟﺬت ﻧﺎﺷﯽ از ﻟﺬت ﺑﺮدن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ از وﺟﻮد او ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﮫ زﺑﺎن واﺿﺢ ﺗﺮ ﻟﺬﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻓﺮد از ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻟﺬﺗﯽ ﮐﮫ از ﻟﺬت ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣ ﯽ ﺑ ﺮد‪ .‬ﺷ ﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﺘﻮان ﻟ ﺬت اوﻟ ﯽ را ﺟ ﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻟ ﺬت دوﻣ ﯽ را روﺣ ﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿ ﺪ‪ .‬ھ ﺮ ﭼﻨ ﺪ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ دو ﻧ ﻮع ﻟ ﺬت ﻣﻄﻠﻘ ﺎً ﺗﻔﮑﯿ ﮏ‬ ‫ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ وﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻄﻮر ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻼً ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ در راﺑﻄ ﮫ ﺟﻨ ﺴﯽ ﻓﻘ ﻂ و‬ ‫ﻓﻘﻂ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻟﺬت و ارﺿﺎی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻت و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯽ اھﻤﯿ ﺖ اﺳ ﺖ و‬ ‫ﺑﮫ آن ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﺪارد ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﺑﺘﺪرﯾﺞ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ اش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ رود ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻤﮑ ﻦ اﺳ ﺖ ﺣﺘ ﯽ ﻣﯿ ﻞ‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ اش را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ‪ .‬و اﺗﻔﺎﻗﺎً در ﻣ ﻮردی ﮐ ﮫ ﻓ ﺮدی ﺑﺮﺧ ﻮرداری ﺟﻨ ﺴﯽ ﻃ ﺮف‬ ‫ﻣﻘ ﺎﺑﻠﺶ را و ﻧﯿ ﺰ اﺣ ﺴﺎﺳﺎﺗﺶ را ﺑﺮﺧ ﻮدش ﺗ ﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪھ ﺪ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ دال ﺑ ﺮ ﻣﺤﺒ ﺖ ﻗﻠﺒ ﯽ اﺳ ﺖ ﺧ ﻮدش از‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرداری ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ رﺟﺤﺎن در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻔﺴﺶ اﺻﻼً ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﺜﺎر‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ راﺑﻄﮫ ای ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﺒﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫اﻟﺒﺘﮫ زﻧﯽ ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮش ﻣﮑﺮی در ﺳﺮ دارد ﮐﮫ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﮑﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺮده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻮھﺮش‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯽ ﻣﯿﻞ و ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺸﺎن دھﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﮫ دروغ ﺧﻮدش ﻋﻤﻼً ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻮھﺮش را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ و اﯾﻦ ﺣ ﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺴﺐ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻢ و ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﮫ در واﻗﻊ ھﻤﺎن ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ازدواج ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و ﻟﺬا‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون ﻣﺤﺒﺖ وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد در واﻗﻊ ﺑﯿﻦ دو ﺣﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد‬ ‫دارد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ و ﭘﻮل‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤﺎً ﭘﻮل را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ھﺮزه ﮔﯽ و روﺳﭙﯽ ﮔﺮی را‪ .‬و ﭼﻨ ﯿﻦ ﮐ ﺴﯽ ﭘ ﺲ‬ ‫از ازدواج ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻌ ﺎً ﺑ ﺮ ھﻤ ﯿﻦ روش ﻣ ﯽ رود ﻣﮕ ﺮ اﯾﻨﮑ ﮫ ﺑ ﺮ ﮐ ﻞ ﺟﮭ ﻞ زﻧ ﺪﮔﺎﻧﯿﺶ ﺑﯿ ﺪار ﺷ ﺪه و ﺑﮑﻠ ﯽ راه و‬ ‫روش اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن را ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺳﺎزد‪ .‬و ﺟﺰ اﯾﻦ ھﯿﭻ ﻓﻮت و ﻓﻦ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮏ و درﻣﺎن‬ ‫ﮐﺮدن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ‪ .‬اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺣﻖ ﻣﺨﯿّﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﺸﻖ ‪،‬‬ ‫ﯾ ﺎ ﭘ ﻮل‪ .‬و ﻣﺨﻠ ﻮط اﯾ ﻦ دو ھﻮﻟﻨ ﺎک ﺗ ﺮﯾﻦ و ﻋ ﺬاب آورﺗ ﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨ ﺎب ھﺎﺳ ﺖ‪ .‬ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ ﻋ ﺸﻖ را اﻧﺘﺨ ﺎب ﮐﻨ ﺪ‬ ‫ﻣﻌﯿﺸﺖ راﺣﺖ و ﺳﺎﻟﻤﯽ را در ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و از ھﻤﮫ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﺰت ﺗﻦ و روان را ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ھﻤﮫ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ھﺎ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﮔﺎه ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧ ﺮ ﻋﻤ ﺮ ھﻤﭽ ﻮن‬ ‫ﻏﺪّه ای زھﺮآﮔﯿﻦ در راﺑﻄﮫ‪ ،‬ﮐﻞ ﺣﯿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﻣﺴﻤﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﺎه ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد‪،‬ﺑ ﺪ ﮔﻤ ﺎﻧﯽ و‬ ‫ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ در اﻣﺮ ﻋﻔﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﻞ آراﻣﺶ و ﺗﻌﺎدل رواﻧﯽ را در ﻃﺮف ﻣﺘﮭﻢ ﮐﻨﻨﺪه در ھﻢ ﻣﯽ رﯾﺰد و‬ ‫ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﺳﻮء ﻇﻦ و اﺗﮭ ﺎم ﭘ ﯿﺶ‬ ‫از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺸﺎھﺪات ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﺧﺒﺎر‪ ،‬ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﯿﻔﯿ ﺖ راﺑﻄ ﮫ ﺟﻨ ﺴﯽ ﺑ ﯿﻦ زن و ﺷ ﻮھﺮ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬ﺣﺘ ﯽ اﮔ ﺮ ﻣ ﺜﻼً‬ ‫ﻣﺮدی ھﻤﺴﺮش را در ﺧﻠﻮت ﺑﺎ ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ای ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آﻧﮭﺎ را در ﺣﺎل ھﻤﺨ ﻮاﺑﮕﯽ ﻧﯿ ﺰ ﻣ ﺸﺎھﺪه‬ ‫ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ زﻧﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺘﯽ آن ﻣﺸﺎھﺪات را ﺑﮫ ﻃﺮز‬ ‫ﺣﯿﺮت آوری از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺮد و ﯾﺎ ھﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺒﺮﺋﮫ ﮐﻨﻨﺪه از ﺟﺎﻧﺐ زن را ﺑﮫ آﺳ ﺎﻧﯽ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑﭙ ﺬﯾﺮد و ﻗﻠﺒ ﺎً‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وی را ﺑﺒﺨﺸﺪ‪ .‬وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺷ ﮭﻮاﻧﯽ ﻣﻄﻠ ﻮﺑﯽ ﻋﺎﯾ ﺪ ﻧ ﺸﻮد ﺑ ﯽ‬ ‫ھﯿﭻ دﻟﯿﻞ و ﺷﻮاھﺪی ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ھﺮ اﺗﮭﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﻧ ﺖ رخ ﻣﯿﺪھ ﺪ‪ .‬راز اﯾ ﻦ واﻗﻌ ﮫ آﻧ ﺴﺖ ﮐ ﮫ ﻣﻨ ﺸﺄ ﺑ ﺪﮔﻤﺎﻧﯽ و‬ ‫اﺗﮭﺎم ﻧﮫ در ﺗﻦ ﺑﻠﮑﮫ در دل اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ آﻧﮕﺎه ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ دل ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﮫ ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮد‬ ‫دﯾﮕﺮی ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ اﻣ ﺮوزه‬ ‫در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻤﺪن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻏﺮﺑﯽ ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ھ ﺎی ﮔﺮوھ ﯽ ﺑ ﺎ ﺣﻀﻮرھﻤ ﺴﺮ ﺑ ﺼﻮرت ﯾﮑ ﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ھ ﺎی‬ ‫ﻣﺪﻧﯽ در آﻣﺪه و ﮐﻠﻮب ھﺎ و رﺳﺎﻧﮫ ھ ﺎی ﺟﻤﻌ ﯽ ﺧ ﺎص ﺧ ﻮد را دارا ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ و اﺻ ﻼٌ اﯾ ﻦ ﻧ ﻮع ھﻤﺨ ﻮاﺑﮕﯽ‬ ‫ھﺎی ﮔﺮوھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯽ ﺗﻨﮭﺎ راه ارﺿﺎء ﺷﮭﻮت ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﮏ ﻧ ﺴﺨﮫ درﻣ ﺎﻧﯽ در آﻣ ﺪه اﺳ ﺖ‪ .‬در‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎﻣﻌﯽ ﺳﮑﺲ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻃﻔﮫ وﻣﺤﺒﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺑ ﮫ ھﻤ ﺴﺮش‬ ‫داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ ﻟﺤﻈ ﮫ ای ﺣﺎﺿ ﺮ ﺑ ﮫ ﺗﺤﻤ ﻞ ﭼﻨ ﯿﻦ ﻣﺠ ﺎﻣﻌﯽ ﻧﯿ ﺴﺖ‪ .‬در اﯾ ﻦ ﻧ ﻮع ﻣﺠ ﺎﻣﻊ ‪ ،‬اﺑ ﺰار ﻣﺤ ﻮری‪،‬‬

‫‪٦٦‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮭﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ و داروھﺎ و اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﭼﻨ ﯿﻦ وﺿ ﻌﯽ در ﺟﮭ ﺎن‬ ‫ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﯿﻠﻢ ھﺎ و اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬زن و ﺷﻮھﺮ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن اﺳﺖ‪ .‬و اﻟﺒﺘﮫ ﺟﻨﻮن و ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﺎی ﺣﯿﺮت آوری ﮐﮫ در ﻋﻮاﻗ ﺐ اﯾ ﻦ ﻧ ﻮع رواﺑ ﻂ ﺟﻨ ﺴﯽ رخ‬ ‫ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﻋﺸﻖ در ﻧﺰد ﺟﺎھﻼن و ﻓﺎﺳﻘﺎن ﻣﻨﺸﺄ ﺳﻮء ﻇﻦ و اﺗﮭﺎم اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺣﺘﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻧﺰد ﭼﻨ ﯿﻦ‬ ‫آدﻣﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺬاﮐﺮه و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ و اﻏﻤﺎض اﺳﺖ‪ .‬در واﻗ ﻊ ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ھﻤ ﺴﺮش ﺗﮭﻤ ﺖ ﺧﯿﺎﻧ ﺖ ﻣ ﯽ‬ ‫زﻧﺪ وﯾﺎ ﺑﮫ او ﺑﺪﮔﻤﺎن ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد اﺻ ﻞ ﻣﻨﻈ ﻮرش اﯾﻨ ﺴﺖ ﮐ ﮫ ھﻤ ﺴﺮش را ﺗﺤ ﺖ ﻓ ﺸﺎر ﻗ ﺮار دھ ﺪ ﺗ ﺎ وی راﻗﻠﺒ ﺎً‬ ‫دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﺤﺒﺖ اﻣﺮی ﻗﻠﺒﯽ و ﻏﯿﺮ ارادی اﺳﺖ و ﯾﮏ واﻗﻌﮫ روﺣﯽ و ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﻤﺎل ﺣﻤﺎﻗﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺗﮭﻤﺖ ﻣﯽ زﻧ ﺪ ﺗﺮدﯾ ﺪی ﻧﯿ ﺴﺖ و ﻧﯿ ﺰ ﺑ ﺮ ﻏﺎﯾ ﺖ ﺳ ﺘﻤﮕﺮی و ﺑ ﯽ‬ ‫ﻋﺎﻃﻔﮕﯽ اش‪ .‬وی اﮔﺮ ذره ای ﺑﮫ ھﻤﺴﺮش ﻣﺤﺒﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽ داﺷﺖ‪ .‬و ﯾﺎ اﺻﻮﻻً از ﻣﺤﺒﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻮﯾﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد‬ ‫ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮭﻤﺘﯽ ﻧﻤﯽ زد‪ .‬او در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﻗﻠﺒﯽ را ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺧﻮدش ﻣﺤﮑﻮم و ﻃﺮد ﻣﯽ‬ ‫ﮔﺮدد ‪ .‬زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﯾﮏ اﺟﺮ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ وﻇﺎﯾﻒ وﺟﺪاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺪرﺳ ﺘﯽ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬و ﺟﺰای ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ وﻇﺎﯾﻒ وﺟﺪاﻧﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ھﻤﺴﺮ دارد‬ ‫و ﻗﻠﺒﺎً ﺑﮫ ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی دﭼﺎر ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺑﮫ ھﻮس ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺎ آن ﻓﺮد‪ ،‬در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﭼﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻋﺎﻃﻔﯽ و رﻓﺘﺎری و ﭼﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨ ﺴﯽ دﭼ ﺎر ﮐﻤﺘ ﺮﯾﻦ رﻧﺠ ﯽ ﻧﻤ ﯽ ﺷ ﻮد اﮔ ﺮ از اﯾ ﻦ ﻋ ﺸﻖ و ﻗ ﺪرت‬ ‫ﻗﻠﺒ ﯽ ﺣﺮﺑ ﮫ ای ﺑ ﺮ ﻋﻠﯿ ﮫ ھﻤ ﺴﺮ ﻧ ﺴﺎزد و ﺑﻠﮑ ﮫ اﺗﻔﺎﻗ ﺎً در راﺑﻄ ﮫ ﺑ ﺎ ھﻤ ﺴﺮش ﺑ ﮫ ﮔ ﺸﺎﯾﺶ و ﺻ ﺒﺮ و راﺣﺘ ﯽ‬ ‫ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬وﻟﯽ اﮔﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑ ﻞ وی ﺑﺨﻮاھ ﺪ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ اﯾ ﻦ ﻋ ﺸﻖ ھﻤ ﺴﺮ ﺧ ﻮد را‬ ‫ﻣﻮرد اﺗﮭﺎم و ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻗﺮار دھﺪ‪ ،‬اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﻋﺬاﺑﮭﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد و اداﻣﮫ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﮫ ﻃﻼق ﻣﻨﺠ ﺮ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻋﺎﺷﻖ وﻇﯿﻔﮫ ﺷﻨﺎس رﺣﻤﺘ ﯽ ﻋﻈ ﯿﻢ اﺳ ﺖ و ﺑ ﺮای آﻧﻄ ﺮف ﻣ ﺪﻋﯽ وﻇﯿﻔ ﮫ ﻧ ﺸﻨﺎس و ﻣ ﺘﮭﻢ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه درﺣﮑﻢ ﺳﻘﻮط اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫آﻧﮕﺎه ﮐﮫ راﺑﻄﮫ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از ھﺮ ﺣﯿﺚ و در ﻣﺤﻮرش راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ رﺳ ﯿﺪ ﭼ ﮫ ﺑ ﺴﺎ ﺑ ﮫ ﻧﺎﮔ ﺎه‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻓﺮد ﺳﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺑﺪی ھ ﻢ زﻧ ﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷ ﻮﯾﯽ و‬ ‫ھﻢ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ آن ﻓﺮد ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﮑﺮ و ﺑﺎزی ﻧﮑﻨﺪ و از آن ﺣﺮﺑ ﮫ ای ﻧ ﺴﺎزد‬ ‫و ﻧﯿﺰ ھﻤﺴﺮش را ھﻢ ﻣﺘﮭﻢ و ﻣﺤﮑﻮم ﻧﺴﺎزد و ﺑﮫ ﺟﺪال و ﻓﺘﻨﮫ ﺑﺮ ﻧﺨﯿﺰد اﯾﻦ ﻋ ﺸﻖ ﺑ ﮫ ﻗﻠﻮﺑ ﺸﺎن راه ﺧﻮاھ ﺪ‬ ‫ﯾﺎﻓﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن را رﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﻓﺮد ﺳﻮم ﭼﮫ ﻣ ﺮد ﺑﺎﺷ ﺪ و ﭼ ﮫ زن در ﺣﮑ ﻢ » او« اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫در ﻣﯿﺎن » ﻣﻦ« و »ﺗﻮ« ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﺎن ھﻮو اﺳﺖ و ھﻮاﺳﺖ و ﺣﻖ اﺳﺖ‪ .‬ﮐﮫ ھﻢ ﻣﻨﮭﺪم ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و‬ ‫ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬او ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻞّ ِ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﻖ ﻋﺰّت و ﻟﺬّت و رﺷﺪ در ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ھﻤﺎن ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ ﻣﺤﺼﻮل راﺑﻄﮫ ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ راﺑﻄ ﮫ‬ ‫ﻗﻠﺒﯽ ھﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺪق ﻓﺰاﯾﻨﺪه در راﺑﻄﮫ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ اﺳﺖ ﺧﺎﺻﮫ ﺻﺪق در ﻇﮭﻮر و ﺑﺮوز اﺣ ﺴﺎﺳﺎت ﺑ ﯽ ھ ﯿﭻ‬ ‫ﺳﺎﻧﺴﻮری‪ .‬ﭘﺲ ﺻﺪق ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ذات ﺣﻖ ﺟﺎوداﻧ ﮫ ھﻤﺨ ﻮاﺑﮕﯽ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ‪ :‬ﺻ ﺪق در ﮔﻔﺘ ﺎر و رﻓﺘ ﺎر و ﻇﮭ ﻮر‬ ‫اﻓﮑﺎر واﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﯿﺎزھﺎ‪.‬‬

‫*‬

‫اﯾﻦ ﮐﻼم ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﭽﮫ ﮐﮫ » ﻋﺸﻖ ﺣﺘﯽ ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ را ﺗﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ « ﯾﮏ ﺟﮭﻞ و ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻢ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﺸﻖ ﺗﻨﮭﺎ ﻋﻨﺼﺮ ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ را ﺑﮫ ﻓﺴﺎد ﻣ ﯽ ﮐ ﺸﺪ ﻋ ﺸﻖ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ادﻋﺎی دروﻏﯿﻦ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ‪ :‬ﺗﻌﺸﯿﻖ! ادﻋﺎی ﺑﮫ دروغ ﻋﺸﻖ و ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﮫ ﻋﺸﻖ‬ ‫) ﻋﺸﻖ ﺑﺎزی( ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺗﻤﻠﮏ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺟﺎن و دل و روح و اﻋﺘﻘﺎدات و ﻋﻘﻞ و ھﻮش ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ .‬ﭘﺲ اﯾﻦ‬ ‫ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ را ﺗﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ آدﻣﺨﻮاری و ﺳﻠﻄﮫ ﮔﺮی و ﻇﻠﻤﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻟﺒ ﺎس ﻋ ﺸﻖ ﺑ ﺮ‬ ‫ﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺬﯾﺬﺗﺮﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰه ﺑﺸﺮی را ﺑﺮاﯾﺶ زھ ﺮ و ﻋ ﺬاب ﻧﻤﺎﯾ ﺪ‪ .‬ﻧﻔ ﺎق‬ ‫در ﻋﺸﻖ ھﻮﻟﻨﺎﮐﺘﺮ از ﻧﻔﺎق در دﯾﻦ اﺳﺖ و اﺻﻼً ﻧﻔﺎق ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮل ﻧﻔﺎق در ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ‬ ‫ﮐﮫ ھﻤ ﮫ ﻣﻨﺎﻓﻘ ﺎن ﻣ ﺬھﺒﯽ ھ ﻢ ﻣﻮﺟ ﻮداﺗﯽ ﻣﻠ ﻮس و ﭼ ﺎﭘﻠﻮس و اﯾﺜ ﺎر ﻣ ﺸﺮب ھ ﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ھﺎﯾ ﺸﺎن ﭘﻠﯿ ﺪ و‬ ‫دﻟﮭﺎﯾﺸﺎن ﺳﻨﮓ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﮫ ﺧﻠﻮت ﻣﯽ روﻧﺪ آن ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺣﻖ ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ‪ ،‬ﺣﻖ اﺷﺪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﻧﯿﺎزی ﮐﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﻘﺎی ﺑﺸﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎک اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﻖ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ!‬ ‫ﭘﺲ اﻧﮑﺎر اﯾﻦ ﻧﯿ ﺎز و ﯾ ﺎ ﺑ ﺎزی و ﻣﮑ ﺮ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ اﯾ ﻦ ﻧﯿ ﺎز و ﺳ ﺘﻢ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ آن و ﺳ ﺘﻢ ﺑ ﺮ آن دﻗﯿﻘ ﺎً ﺑ ﮫ ﻣﻌﻨ ﺎی‬ ‫ﮐﻔﺮان وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ و ﺳﺘﻢ ﺑﮫ وﺟﻮد اﺳﺖ و اﻧﮑﺎر وﺟﻮد‪ .‬ﭘﺲ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺑ ﺎزی ای ﺑ ﺎ وﺟ ﻮد‬ ‫‪ ،‬ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﮫ اﺷﺪ ﻋﺬاﺑﮭﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ‪ :‬ﻋﺬاب ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪه ﮔﯽ و ﭘﻮﭼﯽ ‪ .‬و ﺑﮫ ﻓﺴﺎد ﮐﺸﯿﺪن و ﺳ ﮭﻞ اﻧﮕﺎﺷ ﺘﻦ‬

‫‪٦٧‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد و ﺑﯿﮭﻮده ﮔﯽ ﮐﻞ ﺣﯿﺎت و ھ ﺴﺘﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬اﯾ ﻦ ﻓ ﺴﺎدی درھ ﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐ ﺰی وﺟ ﻮد اﻧ ﺴﺎن‬ ‫اﺳﺖ و ﮔﻨﺪﯾﺪه ﮔﯽ از ﻣﻐﺰ اﺳﺖ و ﻧﮫ از ﭘﻮﺳﺖ‪ .‬آﻧﮑﮫ ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ را وﺳﯿﻠﮫ ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﻓﺮﯾ ﺐ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ دھ ﺪ و‬ ‫ﻗﺪاﺳﺖ آﻧﺮا رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯿﺶ و ﮐﻞ ھﻮﯾﺘﺶ را دﭼﺎر ﺗﺒﺎھﯽ و ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺳﺎزد‪ .‬آﻧﮑﮫ ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ و‬ ‫ﯾﺎ ازدواج را ﺳﮭﻞ و ﺑﮫ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آﻧﺮا اﻣﺮی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﻏﺮق در ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﺟﻨ ﻮن اﺳ ﺖ‪ .‬آﻧﮑ ﮫ‬ ‫ﺑﺮای ﻋﻮرت ﺧﻮد ﻗﺪاﺳﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﻠﺒﺶ ﻣﺮده و اﻧﺪﯾﺸﮫ اش ﺳﻨﮓ اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺴﺎن ﺑ ﯽ ﺣﯿ ﺎ ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ ﺟﻨ ﺴﯽ‪،‬‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﻮاﻧﮫ اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺣﻖ وﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫‪٦٨‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪ -11‬ﺣﻖّ ﮐﺎر‬ ‫ﮐﺎر اﻋﻢ از ﯾﺪی ﯾﺎ ﻓﮑﺮی و ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ ﮏ ِﺣ ﻮّاس ‪ ،‬ﯾ ﺎ ﺑ ﮫ اﻧﮕﯿ ﺰه ﺷ ﻨﺎﺧﺖ اﺳ ﺖ ‪،‬‬ ‫ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﯾﺎ ﺑﮫ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﺼﺮف ‪.‬‬

‫*‬

‫ﮐﺎر در ھﻤﮫ اﻧﻮاﻋﺶ و ﺑﮫ ھﺮ اﻧﮕﯿﺰه ای ﮐﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ذات راﺑﻄﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑ ﮫ ﺑﯿ ﺎن دﯾﮕ ﺮ ﭼﯿ ﺰی ﺗﺤ ﺖ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺨﻮدی‪ ،‬ﻧﮫ از ﻧﻮع اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﮫ ﻓﮑ ﺮی و ﻧ ﮫ ﻗﻠﺒ ﯽ وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد‪ .‬ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻄ ﻮر ﮐﻠ ﯽ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر در راﺑﻄﮫ‪ .‬و اﮔﺮ ھﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ھﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗ ﻮ ﻧﺒﺎﺷ ﺪ در ﻗﻠﺒ ﯽ ﺗ ﺮﯾﻦ ﮐﺎرھ ﺎ ‪ ،‬ﺑ ﺎ‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ھﺴﺘﯽ‪ .‬ﭘﺲ در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ و آﻧﮑﺲ ھﺮﮔ ﺰ ﻧﻤ ﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و ﻧﯿﺰ ھﺮﮔﺰ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺣﺘﯽ ﻏﺮﯾ ﺰه ﮔﺮﺳ ﻨﮕﯽ ھ ﻢ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺪون ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ ﻻاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰ ه ای ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎﺷ ﺪ ﯾ ﺎ اﻧﮕﯿ ﺰه‬ ‫ای ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﻮدن و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ‪ .‬ﭘﺲ در اﯾﻨﺠ ﺎ ﮐ ﺎر ﺑ ﮫ اﻧﮕﯿ ﺰه ﺷ ﻨﺎﺧﺖ ﺑ ﺮای ﺷ ﻨﺎﺧﺖ‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ اﻧﺴﺎن در درون ﺧﻮد و ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ھﻮﯾﺖ ﮐ ﺎﻣﻼً و ﺑﻄ ﻮر واﺿ ﺤﯽ در‬ ‫ﻧﺰد ﺧﻮدش دو ﺗ ﺎ ﺷ ﺪه ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﮫ ﯾﮑ ﯽ ﺑ ﺮای آن دﯾﮕ ﺮی ﮐ ﺎر ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘ ﮫ ﮐ ﮫ ھ ﺮ اﻧ ﺴﺎﻧﯽ ذاﺗ ﺎً دﭼ ﺎر ﭼﻨ ﯿﻦ‬ ‫دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﻨﺪ ﮐﮫ روی ﺑﮫ ﺧﻮد دارﻧﺪ واﯾﻦ دوﮔ ﺎﻧﮕﯽ رادرک ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨ ﺪ و ﻓﻘ ﻂ اﯾﻨﺎﻧﻨ ﺪ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺎر ﺑﮫ اﻧﮕﯿﺰه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﺾ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧ ﻮد – ﺷﻨﺎﺳ ﯽ ‪ .‬ﺑ ﮫ ﺑﯿ ﺎن دﯾﮕ ﺮ ھﻤ ﮫ اﻓ ﺮاد ﺑ ﺸﺮی‬ ‫ذاﺗﺎً و ﺟﺒﺮاً در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻮاع ﮐﺎرھﺎی دروﻧﯽ و ﺑﺮوﻧﯽ ﺑﮫ درﺟﺎﺗﯽ از ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳ ﯽ ﺟﺒ ﺮی ﻧﺎﺋ ﻞ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ ھ ﺮ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ھﺮﮔﺰ ﻣﯿﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ وﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘﻂ ﺳﻮدای دﯾﮕﺮ‪ -‬ﺷﻨﺎﺳﯽ داﺷﺘﮫ اﻧ ﺪ وﻟ ﯽ ﺟﺒ ﺮاً و‬ ‫ﺑﮫ ﻃﺮز دردﻧﺎﮐﯽ ﺑﮫ درﺟﺎﺗﯽ از ﺧﻮد – ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ‪ .‬و اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ھﺮ ﮐ ﺎری ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﺗﺮﻣﯿﻨ ﺎل ﮐ ﻞ زﻧ ﺪﮔﯽ‪ .‬و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ اﻧ ﺴﺎن در دوران ﮐﮭﻮﻟ ﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﺎً و ﻋﻤ ﺪﺗﺎً ﺑﻄ ﺮز اﺟﺘﻨ ﺎب ﻧﺎﭘ ﺬﯾﺮی ﺑ ﺎ‬ ‫ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ھﻤﮫ ﮐﺎرھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺣﻖ ﮐﺎر ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﻮد – ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮ اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ آﮔ ﺎه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﮐﺎرھﺎﯾﺶ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﺘﻮار ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد ﺑﺮﺧ ﻮرداری ﺑﮭﺘ ﺮ و ﻣﺎﻧ ﺪﮔﺎرﺗﺮی از ﮐﺎرھ ﺎﯾﺶ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ و‬ ‫اﺑﻄﺎل ﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺧﺴﺘﮕﯽ ھﺎ و ﻓﺮﺳﻮده ﮔﯿﮭﺎﯾﺶ‪.‬‬

‫*‬

‫وﺟﻮد اﻧﺴﺎن در ﺣﮑﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﺳﺖ و ﺑﺮ روی اﯾ ﻦ ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ ﺷ ﺒﺎﻧﮫ روز و ﺑﻼوﻗﻔ ﮫ و در دل ﻟﺤﻈ ﺎت ﮐ ﺎر ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ھﺎ و ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ ﮏ آن اراده و آﮔ ﺎھﯽ دارد‪ .‬اﻧ ﻮاع ﮐﺎرھ ﺎی ﺣﯿ ﺮت آوری‬ ‫ﮐﮫ در ﺑﻄﻦ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﺑﺪن اﻧﺴﺎن در اﻋﻤﺎق دل اﻧﺴﺎن و ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﻼوﻗﻔﮫ در ﺟﺮﯾ ﺎن اﺳ ﺖ ﺗ ﺎ‬ ‫ﮐﺎر ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﺗﻨﻔﺲ و ﮔﺮدش ﺧﻮن ودﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﻏ ﺪد و ارﮔﺎﻧﮭ ﺎی ﺣﯿ ﺎﺗﯽ ﮐ ﮫ ھﻤ ﮫ اﯾﻨﮭ ﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﺎً از اراده‬ ‫اﻧﺴﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺎن درﺑﺎره آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر دﻣﺪﻣﯽ و ﺑﯽ ﺑﻨﯿ ﺎد اﺳ ﺖ‪ .‬و ﻧﯿ ﺰ ﮐﺎرھ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ در ﻋ ﺎﻟﻢ‬ ‫ﺧﻮاب در اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ آﺛ ﺎرش در ﺑﯿ ﺪاری ﮐ ﺎﻣﻼً ﻣﺤ ﺴﻮس و ﻧ ﺎﻣﻔﮭﻮم اﺳ ﺖ و ﺑ ﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮﺧ ﯽ از‬ ‫ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ آدﻣﯽ درﺑﺎره اش اراده و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای دارد‪ ،‬ﮐﮫ ﭼﻮن ھﺮﮔﺎه ﺑﮫ ﭘ ﺲ ﻣ ﯽ ﻧﮕ ﺮد ﺑ ﯽ اراده ﮔ ﯽ‬ ‫ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺑﮫ وﺿﻮح درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﻧﺴﺎن ﻟﺤﻈﮫ ای ﺑﯽ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫در آن واﺣ ﺪ ھ ﺰاران ﻧ ﻮع ﮐ ﺎر در وﺟ ﻮدش در ﺣ ﺎل اﻧﺠ ﺎم ﺷ ﺪن اﺳ ﺖ و اﻧ ﺴﺎن در ھ ﺮآن ﻣﺤ ﺼﻮل ﻧﮭ ﺎﯾﯽ و‬ ‫ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در او و ﺑﺮ او ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ھﻤﺎن ﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﭼﯿ ﺰی اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﯾﻨﮭﻤﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در او ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ روح ﻣﺤﺾ و‬ ‫ﯾﺎ ﯾﮏ وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﮐﮫ ھﻤﭽﻮن ﻓﻨﺎ ﻣ ﯽ ﻣﺎﻧ ﺪ ﺣﺎﺻ ﻞ ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد‪ .‬ﮐ ﮫ ﮔ ﻮﯾﯽ ﺷ ﺎھﺪی ﻣﺤ ﺾ اﺳ ﺖ ھﻤﭽ ﻮن ﯾ ﮏ‬ ‫ﻧﮕﺎه‪ ،‬ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺪﻧﺶ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ ،‬ﺑﺪﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﻢ ﺑﻄﻮر واﺿﺤﯽ رﺑﻄﯽ‬ ‫ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﻧﺪارد و ﺧﻮدش ﺗﺤ ﺖ اواﻣ ﺮ و ﻗ ﻮاﻧﯿﻦ ﻣ ﺸﻐﻮل ﮐ ﺎر اﺳ ﺖ و اﻧﺠ ﺎم وﻇﯿﻔ ﮫ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬ﺑ ﺪﻧﯿﺎ ﻣ ﯽ آﯾ ﺪ ‪،‬‬ ‫ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﯿﻤﺎر و ﭘﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﻣﯽ ﻣﯿﺮد‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ ﻟﺤ ﺎظ اﻧ ﺴﺎن ﻣﻮﺟ ﻮدی ﮐ ﺎﻣﻼً ﻣﻔﻌ ﻮل اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﺘﺪرﯾﺞ در ﻋﺮﺻﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﻌﻮﻟﯿﺖ ﺑ ﮫ ﺧ ﻮد ﻣ ﯽ آﯾ ﺪ و ﺳ ﻌﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﻓﺎﻋ ﻞ ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﮫ ﺧ ﻮد ِ اﯾ ﻦ ﻓﺎﻋﻠﯿ ﺖ ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً رﯾﺸﮫ در ﻣﻔﻌﻮﻟﯿﺘﺶ دارد و ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫اﻟﺒﺘﮫ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ھﻢ و ﻏﻤﺶ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ در ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در وﺟﻮد و ﺑﺮ وﺟﻮدش ﻣﺴﺘﻤﺮاً اﻧﺠﺎم ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‬ ‫ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺟﺰ اﯾﻦ ﺗﻼش دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد ﭼﮫ ﻣﺎدی و ﭼﮫ ﻣﻌﻨﻮی‪ .‬و ﻧﯿﺰ‬

‫‪٦٩‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫در ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮐﺎم اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨ ﺎ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ آن ﮐ ﺎرﮔﺮ اﻋﻈ ﻢ ھﺮﮔ ﺰ ﺷ ﺮﯾﮑﯽ ﻧﻤ ﯽ ﭘ ﺬﯾﺮد و‬ ‫ھﻤﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮاً ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﺗﻔﮭﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ‪ :‬ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺗﻮ ﻓﻘ ﻂ ﺗﻤﺎﺷ ﺎ ﮐ ﻦ ﮐﺎرھ ﺎی‬ ‫ﻣﺮا ﻓﮭﻢ ﮐﻦ و ﻧﻈﺮت را ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬار و ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺖ را ﺑﮕﻮ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﮫ ﻣﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﺎر ﮐﮫ ھﻤ ﺎن ﺗﻮﻟﯿ ﺪی و اﻗﺘ ﺼﺎدی اﺳ ﺖ‪ .‬اﻧ ﺴﺎن ﺑ ﺮای اﻣ ﺮار ﻣﻌﯿ ﺸﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻇﺎھﺮاً ﺳﻨﮓ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺣﯿﺎت اﻧ ﺴﺎن درﺟﮭ ﺎن اﺳ ﺖ ﻣﺠﺒ ﻮر ﺑ ﮫ ﮐ ﺎر اﺳ ﺖ‪ .‬ھ ﺮ ﭼﻨ ﺪ آﻧﮭ ﺎﯾﯽ ھ ﻢ ﮐ ﮫ ھﺮﮔ ﺰ ھ ﯿﭻ‬ ‫ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﯿﺮﻧ ﺪ و ﭼ ﮫ ﺑ ﺴﺎ در رﻓ ﺎه ﺑﯿ ﺸﺘﺮی زﻧ ﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨ ﺪ و ﺑ ﮫ ﻧﻈ ﺮ ﻣ ﯽ رﺳ ﺪ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺒﺮان ﮐﺎر ﯾﺪی را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺪاﯾﯽ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ‬ ‫ﺣﺘﯽ دزدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮی‪ ،‬ﺣﺘﯽ آدم ﮐﺸﯽ و آدم ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﮐﺎﻣﻼً‬ ‫ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﮫ و روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬و ﯾﺎ ﻣﺜﻼً رﺑﺎﺧﻮاری ﮐﮫ ﺑﮫ درﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﻮل ﻧﺰول ﻣﯽ دھﺪ و ﯾﺎ‬ ‫ﯾﮏ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﮐﮫ ﺑﺪاد رﻧﺠﻮرﺗﺮﯾﻦ آدﻣﮭﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺌﻮدال و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎن ﺷ ﺐ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﯿﺪھﺪ ھﺮ ﯾﮏ دارای ﺷﻐﻞ ھﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺟﺒﺮی ﮐﺎﻣﻼً ﮐﺎذب اﺳﺖ‪ .‬و‬ ‫آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﺟﺒﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﭼﺎر ﻓﻘﺎرت و ﺧﻔﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ اﺑﻄ ﺎل‬ ‫ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن را ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﺟﺎن ﮐﻨﺪن ﻣﯿﮑﻨﺪ زﯾﺮا ﺣﻖ ﺣﻖ ﮐﺎر را ﮐﮫ ھﻤﺎن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‬ ‫اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ‪ :‬ﮐﺎر ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ درﺑﺎره ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ‪ .‬ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺒﺮی ﻧﮫ‬ ‫ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎری زﺟﺮ آور اﺳﺖ و ﻗﻮه ﺣﯿﺎت را ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺪھﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﺴﺎس اﺷﺪّ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﺑ ﺮ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ و درآﻣ ﺪ‬ ‫ﺷﺪه و اﻧﺴﺎن را ﺑﻮادی ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر دﯾﮕﺮان ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺒﺮ ﮐﺎر ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻔﮭﻮم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر را ﮐﺎھﺶ ﻧﻤﯽ دھﺪ ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد‪ .‬زﯾﺮا ﺟﺒﺮ ﮐﺎر ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺒﺮ زﻧﺪه ﺑﻮدن‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺒﺮی ﮐﮫ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ‬ ‫در ﻋﻤﻮم ﺑﺸﺮﯾﺖ وﺟﻮد دارد ﻋﻤﻼً اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﻧﺒﺮد ﺗﻦ ﺑﮫ ﺗﻦ ﺑﺎ روح زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ھﯿﭻ ﮐﺲ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ از ﺑﯽ ﻓﮑﺮی و ﺑﯽ ﺷﻌﻮری ﭼﺮا ‪ .‬آﻧﮑﮫ ھﺪف‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺗﻼش ھﺎﯾﺶ را اﻣﺮار ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻗ ﺮار داده وھ ﺮاس از ﻣ ﺮدن از ﻓﻘ ﺮ و ﮔﺮﺳ ﻨﮕﯽ اﺳ ﺎس اﻣﯿ ﺎل و‬ ‫اﻋﻤﺎل اوﺳﺖ ‪ ،‬اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺒﺮاً ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﺮ‪ ،‬ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﺧﻮان ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻣﮑﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﻧﻘﻄﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﮑﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺰم ﻗﺮار ﻧ ﺪارد‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ اﺳﺎس آن اﺳﺖ‪ .‬رﺟﻌﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺑﮫ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺰم ‪ ،‬رﺟﻌﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺎدر اﺳﺖ‪ .‬و ﻧﺒﺮد اﯾﻦ دو ﯾﮏ ﻧﺒﺮد‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯽ و درون ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫آﻧﮑﮫ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻮد اوﺳﺖ ﮐﮫ رزق ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﺮ ذات ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺟﻠﻮس‬ ‫ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ‪ .‬و اﯾ ﻦ ﺣﻤﺎﻗ ﺖ ﻣ ﺎدر ھﻤ ﮫ ﺣﻤﺎﻗ ﺖ ھ ﺎی دﯾﮕ ﺮ اﺳ ﺖ‪ .‬در ﻣﻌﻨ ﺎی ﻣ ﺬھﺒﯽ ﻧﯿ ﺰ آﻧﮑ ﮫ از ﺧ ﺪا رزق‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ذات ﮐﻔﺮ ﻗﺮار دارد‪ .‬آن ﯾﮑﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧ ﻮد را ﻣﻨﮑ ﺮ اﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ‬ ‫ﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺧﺪا را ‪ .‬و اﺻﻮﻻً آﻧﮑﮫ در ﮐﺎر ﮐﺮدن ھﺮ ﻧﻮع رﻧﺠﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ اﺣﻤﻖ و ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﻔﺮ و‬ ‫ﺣﻤﺎﻗﺖ او ﻋﻠﺖ رﻧﺞ اوﺳﺖ و ﻋﺬاب ﮐﻔﺮ او‪.‬‬

‫*‬

‫ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺸﺪﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﺎر اوﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ ﻧﯿ ﺰ ﮐ ﺎر ھ ﺮ ﮐ ﺴﯽ ﻣﺤ ﻮر ھﻤ ﮫ ﮐﺮدارھ ﺎی اوﺳ ﺖ‬ ‫ﺗﻮﺷﮫ آﺧﺮت اوﺳﺖ‪ .‬ﮐﺎر ﻋﺮﺻﮫ ﺑﻮده ﺷﺪه ﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﺻﮫ وﺟﻮد ﯾﺎﻓﺘﻦ ‪ ،‬ﭘ ﺲ ﮐ ﺎر ﯾﻌﻨ ﯽ ﮐ ﺎر ﺑ ﺎ‬ ‫وﺟﻮد‪ .‬و ﭼﻮن وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر ﺧﺪا ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ و ھﻤﻮﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮ را ﺑ ﮫ ﮐ ﺎر ﻣ ﯽ ﮐ ﺸﺪ‪،‬ﭘﺲ ﺣﺘ ﯽ‬ ‫ارادی ﺗﺮﯾﻦ و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر اوﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪﺳﺖ ﺗﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬ﮐﮫ‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎر‪ ،‬وﺟﻮد ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ھﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎر‬ ‫ﺑﺎ وﺟﻮد دﻗﯿﻘﺎً ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺎر اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﺪا ﮐ ﺎر ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬و وﺟ ﻮد اﺑ ﺪی اﻧ ﺴﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳ ﺘﮫ از‬ ‫روﯾﺎروﯾﯽ اﯾﻦ دو ﮐﺎر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وﻟﯽ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻘﮫ ﮐﺎر در ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮕﺎھﯽ ﮐ ﮫ ھ ﯿﭻ ﮐ ﺎری ﻧﻤ ﯽ ﮐﻨ ﯽ وﻟ ﯽ اﺗﻔﺎﻗ ﺎً‬ ‫رزق ﺑﯿﺸﺘﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮی ﻣﯽ ﺑﺮی و ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻨ ﺪرت‬ ‫اﯾﻦ ﺣﻖ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه در زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ .‬و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺲ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑ ﺰرگ آﻧ ﺮا‬ ‫ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ‪ :‬ﺣﻖ ﮐﺎر در ﺑﯿﮑﺎری در ﮐﺎر‪.‬‬

‫*‬

‫آﻧﮑﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺮ و اﻧﮕﯿﺰه او و ﯾﺎ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺮای اوﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯽ و ﮐﻼً ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﻧﮕﯿﺰه و ﻧﻔﺲ ﮐﺎر‬ ‫ﮐﺮدن ﺗﻮ در ﺗﻮ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﻗﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮫ ﺗﻮ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮭﺎ در ﺗﻮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮ ﮐﺎر ﮐﺮده ﻣﯽ‬

‫‪٧٠‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺷﻮی‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ ‪ .‬ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻔﻌﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮری و ﯾﺎ ﻣﺨﺘﺎر‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﻖ ﮐﺎر در ﺗﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫وﯾﺎ ﭘﯿﺪا‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ و ﯾﺎ اﻓﺰون ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ در وﺟﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ ﺣﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ھﺮ ﮐﺎر ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻌﯿّﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻼک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ھﺮ ﮐﺎری ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺒﺮان راز‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ را در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ رھﻨﻤﻮن ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﮫ » ھ ﺮ ﺟ ﺎ ﮐ ﮫ‬ ‫ﭘﻮل اﺳﺖ دزدی ھﻢ ھﺴﺖ‪ «.‬اﯾﻨﮑﮫ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻨﻈﻮر او از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿ ﺴﺖ ﺑ ﯿﺶ از اﯾ ﻦ ﺗﻮﺿ ﯿﺤﯽ ﻧ ﺪاده اﺳ ﺖ‬ ‫وﻟﯽ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﻮل ﻣﺤﺼﻮل دزدی اﺳﺖ‪ .‬و ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ دزدی ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑ ﮫ‬ ‫اﺧﺘﺮاع ﭘﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﺻﻼً ﺳﺨﻦ درﺑﺎره ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎر ﺳﺨﻨﯽ‬ ‫رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ دزدی را ﻣﺨﻔﯽ و ﯾﺎ ﺗﻄﮭﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑ ﮫ زﺑ ﺎﻧﯽ ﺳ ﺎده ﺗ ﺮ ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﻣﻘ ﺪار‬ ‫درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎری در ﮐﺎر ﮐﺮدن دﺧﯿﻞ اﺳﺖ آن ﮐﺎر دﭼﺎر دزدی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در آن واﺣﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷ ﺪن و‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺮدن را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮدارد‪ .‬ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﻮﻟﯽ رد و ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد دزدی ای اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ‬ ‫‪ .‬زﯾﺮا ﻧﯿﺎزھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺸﺮ ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﮐﺎﻻ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬ﻧﺮخ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﺎر وﺟﻮد‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮل ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺑﺎﺑﺖ ﻓﮑﺮ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﻧﺎن ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻤ ﺎ‪ ،‬واﻋﻈ ﺎن ‪ ،‬ھﻨﺮﻣﻨ ﺪان‪ ،‬و اﻣﺜ ﺎﻟﮭﻢ‪ .‬و‬ ‫ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ از ﺑﺎﺑﺖ ھﯿﮑ ﻞ و ﻗﯿﺎﻓ ﮫ ﺧ ﻮد ﻧ ﺎن ﻣ ﯽ ﺧﻮرﻧ ﺪ ﻣﺜ ﻞ ﺑ ﺴﯿﺎری از زﻧ ﺎن و ﺣﺘ ﯽ ﻣ ﺮدان‪ ،‬ﺗﺤ ﺖ‬ ‫ﻋﻨﻮان ھﻨﺮﭘﯿﺸﮫ ﮔﯽ و اﻧﻮاع ﻋﺸﻮه ﮔﺮی و ﺑﺪن ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً روﺳﭙﯽ ﮔﺮی‪ .‬ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮوھ ﯽ ھ ﺴﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﯽ‬ ‫ھﯿﭻ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾ ﺎ اراﺋ ﮫ ﺧ ﺪﻣﺎت ﺑ ﮫ ﺣﯿ ﺎت اﻗﺘ ﺼﺎدی و ﺗﻮﻟﯿ ﺪی ارﺗ ﺰاق ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ‪ .‬وﻟ ﯽ در ﻋ ﯿﻦ ﺣ ﺎل در‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮآورد ﺑﺮﺧﯽ از ﻏﺮاﯾﺰ ﺑﺸﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺪون ارﺿﺎی اﯾﻦ ﻏﺮاﯾﺰ ﺑﺸﺮ در ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﻋﺎﺟﺰ و‬ ‫ﯾﺎ ﮐﻢ ﺗﻮان ﻣﯽ ﮔﺮدد ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﺑ ﺪون اﻧ ﻮاع ﺑﺎزﯾﮭ ﺎ و ﺗﻔﺮﯾﺤ ﺎت و ﻋﯿﺎﺷ ﯽ ھ ﺎ ﺑ ﺴﯿﺎری ﻗ ﺎدر ﺑ ﮫ اداﻣ ﮫ ﮐ ﺎر‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻠﮑﮫ اداﻣﮫ ﺑﻘﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻣﺮوزه ھﻤﮫ اﻧﻮاع اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ھﻨﺮ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬و‬ ‫ﺑ ﮫ ھﺮﺣ ﺎل ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﺗﻮﺟﯿﮭ ﺎت ھﻨﺮﻣﻨﺪاﻧ ﮫ ﺗﻮاﻧ ﺴﺘﮫ اﻧ ﺪ ﺑﻄ ﻮر رﺳ ﻤﯽ ﻣﺒ ﺪل ﺑ ﮫ ﺷ ﻐﻞ ﺷ ﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺣ ﺎل آﻧﮑ ﮫ در‬ ‫روزﮔﺎران ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾ ﺎ ﺑ ﺼﻮرت ﻏﯿ ﺮ رﺳ ﻤﯽ ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﺮدﻧ ﺪ‪ .‬ﺑ ﮫ زﺑ ﺎﻧﯽ اﯾ ﻦ دﺳ ﺘﮫ از ﮐﺎرھ ﺎ و ﻣ ﺸﺎﻏﻞ را ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﺑ ﺼﻮرت اﻧ ﻮاع ﺧ ﻮد – ﻓﺮوﺷ ﯽ ﻣ ﺴﺘﻘﯿﻢ درک‬ ‫ﻧﻤﻮد‪ ،‬ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻓﮑﺮش را ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﺎﻃﻔﮫ اش را و ﯾﺎ ﻏﺮﯾﺰه و ﺑﺪﻧﺶ را ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ھ ﯿﭻ‬ ‫ﻣﻼﮐﯽ واﺿﺢ و ﯾﺎ ھﯿﭻ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻐﻞ ﺣﻖ و ﻧﺎﺣﻖ وﺟﻮد دارد؟ اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ در ﭼﮭﺎرﭼﻮب‬ ‫ھﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯿﺰان و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨ ﺼﯽ ﺑ ﺮای اﯾ ﻦ ﺗﻔﮑﯿ ﮏ وﺟ ﻮد داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑﺮﺧ ﯽ از ﻣ ﺸﺎﻏﻞ‬ ‫ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ در ﻓﺮھﻨﮓ دﯾﮕﺮی ﻣ ﺸﺎﻏﻠﯽ ﻣﻄﻠ ﻮب ﻣﺤ ﺴﻮب ﻣ ﯽ ﮔﺮدﻧ ﺪ‪.‬‬ ‫ھﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﻣﺮدم وﺟﻮد دارد ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ ،‬از ﮐﺎر ﮐ ﺸﺎورزی ﺗ ﺎ ﺻ ﻨﻌﺖ و ﮐﺎرھ ﺎی‬ ‫ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﻗﯽ ﮔﺮی و روﺳﭙﯽ ﮔﺮی‪ .‬ﭘ ﺲ ﺑﺎﯾ ﺴﺘﯽ درﺑ ﺎره ﺣ ﻖ و ﻧ ﺎﺣﻖ ﺑ ﻮدن اﯾ ﻦ ﻧﯿﺎزھ ﺎ ﺳ ﺨﻦ ﺑﮕ ﻮﺋﯿﻢ ﻧ ﮫ‬ ‫ﻣﺸﺎﻏﻞ‪ .‬ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻧﯿ ﺎزی از اﻧ ﺴﺎن ﺑﺨ ﻮدی ﺧ ﻮد ﻧ ﺎﺣﻖ ﻧﯿ ﺴﺖ زﯾ ﺮا اﺻ ﻼً در ﺣﯿﻄ ﮫ اراده ﻓ ﺮد‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺘ ﻮان آن را ﺧﻄ ﺎ ﯾ ﺎ ﮔﻨ ﺎھﯽ داﻧ ﺴﺖ‪ .‬وﻟ ﯽ آﻧﮕ ﺎه ﮐ ﮫ ﻧﯿ ﺎزی ﺑ ﮫ ﻋﺮﺻ ﮫ ارﺿ ﺎی ﺧ ﻮد ﮔ ﺎم ﻣ ﯽ ﻧﮭ ﺪ‪،‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﮔﻨﺎه وارد ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻮدن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ روش ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ اﺳ ﺖ‬ ‫ھﺮ روﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزی را واﻗﻌﺎً در ﻧﻔﺲ ﻓﺮد ارﺿﺎ و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎزش ﮔﺮداﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫ﻧﯿﺎزھﺎی ﮐﺎذب دﯾﮕﺮی و ﯾﺎرﻧﺠﮭﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾ ﺪ آورد ﻣ ﺴﻠﻤﺎً روش ﺑﺮﺣ ﻖ اﺳ ﺖ‪ .‬و در ﻏﯿ ﺮ اﯾﻨ ﺼﻮرت روﺷ ﯽ ﺧﻄ ﺎ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺮای ﮐﺎر درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﯿﺰ اراﺋﮫ داد‬ ‫وآن اﯾﻨﮑﮫ درﺳﺘﯽ ھﺮ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ دارد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪی اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ‬ ‫ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﺳﻮق دھﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﺑ ﺮای اﻧ ﺴﺎن آزادی ﺑﺨ ﺶ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﻧ ﮫ اﺳ ﺎرت آور‪ .‬اﯾ ﻦ آزادی ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ‬ ‫ﺟ ﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑ ﮫ ﻣﻌﻨ ﺎی ﺳ ﻼﻣﺖ اﺳ ﺖ و ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ رواﻧ ﯽ ﺑ ﮫ ﻣﻌﻨ ﺎی اﻧﺒ ﺴﺎط و آراﻣ ﺶ ﺧ ﺎﻃﺮ‪ .‬و ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ رواﺑ ﻂ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی رھﺎﯾﯽ از ﺳﺘﻤﮕﺮی و ﺳﺘﻢ ﺑﺮی‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺜﻼً ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺸﻨﮕﯽ اش ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﮫ آب ﺑﻨﻮﺷﺪ ﺑﮫ ﭼﺎی ﯾ ﺎ ﻗﮭ ﻮه و ﯾ ﺎ ﮐ ﻮﻻ و آﺑﺠ ﻮ‬ ‫و اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ ھﺎی اﻟﮑﻠﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ رﺟﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮﺣﻖ و ﺳﺎﻟﻤﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ‬ ‫در آن ﻇﻠﻤ ﯽ ﻧﺒﺎﺷ ﺪ ﺑ ﮫ ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ و ﺑ ﮫ دﯾﮕ ﺮان‪ .‬ﻣ ﺎﺑﻘﯽ ﻧﯿﺎزھ ﺎی ﺑ ﺸﺮی ﻧﯿ ﺰ ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ ﮔﻮﻧ ﮫ اﺳ ﺖ‪ .‬در اﯾﻨﺠ ﺎ‬ ‫ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ارﺗﺰاق از آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ و ﻧﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾ ﺪ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ » .‬آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﺑﺎﯾ ﺪ ﺑﺎﺷ ﺪ‬ ‫« ﻣﻨﺸﺄ ھﺮ ﮐﺎر ﻧﺎﺣﻖ و ﺳﺘﻢ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑ ﺮﺧﻼف ﭘﻨ ﺪار و ادﻋﺎھ ﺎی راﯾ ﺞ ﺑ ﺸﺮی‪ ،‬اﻧ ﺴﺎن ﻧ ﮫ ﺗﻨﮭ ﺎ رﻧﺠ ﻮر و ﻗﺮﺑ ﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزھ ﺎی ذاﺗ ﯽ ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﺪﺑﺨﺖ و دﯾﻮاﻧﮫ اﻧﮑﺎر اﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎ و ﻧﺒﺮد ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎ و ﻧﺎزﮐﺮدن در ﻗﺒ ﺎل ﻧﯿﺎزھ ﺎ و‬

‫‪٧١‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺦ و دﯾﻮاﻧﮫ ﺷﺪه ﮐ ﮫ ﺑﻄ ﻮر ﻣﺜ ﺎل ﺑ ﮫ ھﻨﮕ ﺎم ﺗ ﺸﻨﮕﯽ ﺑ ﮫ ﺟ ﺎی‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ آب ﺑﻨﻮﺷﺪ آﺗﺶ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮﻻ و اﻧﻮاع ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠ ﯽ‪ .‬و اﯾ ﻦ ﻣﻨ ﺸﺄ روﯾﮑ ﺮد اﻧ ﺴﺎن ﺑ ﮫ ﮐ ﺎر و‬ ‫ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎﻓﺮاﻧﮫ ودوزﺧﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﮐﮫ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎرھﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﻋﺬاﺑﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬و در اﯾﻦ ﻋﺬاﺑﮭﺎﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺟﺒﺮاً ﺗﮑﺒﺮ واﻧﮑﺎرش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ در ھﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ‪ .‬و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺣﻖ اﺑﻄﺎل ﮐﺎر اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼً آﻧﮑﺴﯽ ﮐﮫ ﺷﻐﻞ دزدی ﯾﺎ روﺳﭙﯽ ﮔﺮی را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای او ﮐﺎﻣﻼً ﺣﻖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﮐﺎرﮐﺮدن ﻋﺮﺻﮫ ﮐﺴﺐ وﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﯾﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﺑﺪاع و ﺗﻘﻮﯾﺖ » ﻣﻦ« اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿ ﻞ و ﻧ ﺎﺑﻮدی‬ ‫آن ‪ .‬زﯾﺮا »وﺟﻮد« ﯾﺎﻋﺮﺻﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ آﻧﭽﮫ ﮐ ﮫ ﺑﺎﯾ ﺪ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬اوﻟ ﯽ وﺟ ﻮد واﻗﻌ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫وﺟﻮدی در ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ و ﺑﯽ ﻧﯿﺎز و دوﻣﯽ وﺟﻮدی ﺗﺼﻨﻌﯽ و درﯾﻮزه ﮐﮫ ﻓﻘﻂ در ﻋﺮﺻﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﮭ ﺎ ﻧﻤ ﻮدی‬ ‫ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه دارد و ھﻤﻮاره ﺑﺮ ﻣﺪار » ﻣﻦ« ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ دوﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﺗﺼﻨﻌﯽ‬ ‫و زورﮔ ﻮ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ وﺟ ﻮد واﻗﻌ ﯽ ﻗ ﺪ ﻋﻠ ﻢ ﮐ ﺮده و ﺑ ﺎ آن درﺳ ﺘﯿﺰه اﺳ ﺖ و ھﻤ ﻮاره ﮐ ﺎر را اﺳﺎﺳ ﺎً‬ ‫ﺑﺼﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺰم اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺸﯽ ‪ ،‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﮐ ﺎر ﻧﻤ ﺎﯾﯽ‪ :‬ﮐ ﺎر‬ ‫ﺑ ﺮای ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ و ﮐ ﺎر ﺑ ﺮای ﻏﯿ ﺮ‪ :‬ﮐ ﺎر ﺑﻌﻨ ﻮان وﻇﯿﻔ ﮫ و ﮐ ﺎر ﺑﻌﻨ ﻮان ﺗﺠ ﺎرت آدم ﮐ ﮫ ﻣﺎﺳ ﮏ اﯾﺜ ﺎر دارد‪:‬‬ ‫ﮐﺎرﺑﻌﻨﻮان ﺧﻮد – ﯾﺎﺑﯽ و ﮐﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻮد – ﻓﺮوﺷﯽ ‪ :‬ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯿ ﺖ ﮐ ﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓ ﺖ اﺳ ﺖ و ﮐ ﺎری ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ‬ ‫ﻧﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﯿﺸﺖ اﺳﺖ ‪ :‬ﮐﺎری ﮐﮫ ﺧﺪا و ذات وﺟﻮد را رزاق ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﮐﺎری ﮐﮫ وﺟﻮد را ﺑﮫ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﯿﺸﺖ‬ ‫ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﮐﮫ وﺟﻮد ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺸﺖ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺗﻤﺎم وﺟﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﮐﺎری ﮐﮫ در آن ﺣﺲ ﻣﻨّﺖ وﺟﻮد دارد ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺮای آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗ ﺎ ﮐ ﺴﯽ را ﺑ ﺪھﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾ ﺪ و از‬ ‫ﮐﺴﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺸﮑﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎن ﺧﻮد – ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐ ﺎر ﺑﻌﻨ ﻮان وﻇﯿﻔ ﮫ ‪ ،‬ﮐ ﺎر ھ ﺮ ﮐ ﺴﯽ‬ ‫ﻧﯿ ﺴﺖ و ﮐﻨﻨ ﺪه ﭼﻨ ﯿﻦ ﮐ ﺎری از ﭼ ﺸﻢ دﯾﮕ ﺮان ﺑﮑﻠ ﯽ ﻧ ﺎﻣﻔﮭﻮم و ﻣ ﺸﮑﻮک اﺳ ﺖ‪ .‬زﯾ ﺮا ﮐ ﺴﯽ در ﭼﻨ ﯿﻦ ﮐ ﺎری‬ ‫ﺑﺪھﮑﺎر ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﮐ ﺴﯽ ﺑ ﮫ زﯾ ﺮ ﺳ ﺘﻢ ﻧﻤ ﯽ رود‪ .‬ﺑ ﺮای اﮐﺜﺮﯾ ﺖ ﻣ ﺮدم ﮐ ﺎری ﮐ ﮫ در آن ﺳ ﺘﻢ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺻﻮﻻً ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺴﺎس وﺟﻮدی ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ‪ .‬ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺳﺘﻢ ﮐﮫ ھﻤﺎن اﻧﮑﺎر وﺟ ﻮدی‬ ‫اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺄ اﺣﺴﺎس وﺟ ﻮد اﺳ ﺖ و ﻟ ﺬا اﯾ ﻦ وﺿ ﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟ ﺐ ﻋ ﺬاب ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ھﻤ ﻮاره ھ ﺮاس از ﻧ ﺎﺑﻮدی را‬ ‫ﺑﮭﻤﺮاه دارد زﯾﺮا ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻔﯽ وﺟﻮد اﺳﺖ ﻧﻔﯽ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ‪ .‬ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺟﺎھﻞ ﮐﺎر ھﻤﺎن ﺳﺘﻢ اﺳﺖ و ﮐﺎری‬ ‫ﺟﺰ ﺳﺘﻤﮕﺮی و ﺳﺘﻢ ﺑﺮی ﻣﺘﺼّﻮر ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺳﺘﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﻮﺋﯽ ﭘﻮﭼﯽ و ﻋ ﺪم اﺳ ﺖ ھ ﺮ ﭼﻨ ﺪ ﮐ ﮫ رﻓ ﺎه‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ھﯿﭻ ﻧﯿﺎزی در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﮐﺎر اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن را وادار ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺟﺒﺮاً در ﻗﺒ ﺎل » آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ‬ ‫ھﺴﺖ« ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺒﺎل وﺟﻮدش ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد‪ .‬و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺣﻖ ﮐﺎر ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺣﻖ ﺳﺘﻢ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﮐﺒﺎده اﯾﺜﺎر‬ ‫ﺑﺮ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻣﻦ ھﺮﮐﺴﯽ ھﻤﻮاره ﻧﻘﻄﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ وﺟﻮدش ﻗﺮار دارد و ﮐﺎﻧﻮن ھﻤ ﮫ اﺑﻄ ﺎل ھﺎﺳ ﺖ‪ .‬ﭘ ﺲ ھ ﺮ ﮐ ﺎری‬ ‫اﻋﻢ از ﻓﮑﺮی و ﯾﺪی و دﯾﻨﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮای »ﻣ ﻦ« ﻓ ﺮد اﺳ ﺖ و ﭘ ﺮوار ﻧﻤ ﻮدن آن و ارﺿ ﺎی آن ‪،‬‬ ‫ﮐ ﺎری ﺑﺎﻃ ﻞ و ﺳ ﺘﻤﮕﺮاﻧﮫ وﻣ ﻀﺮّ و ﺣ ﺮام اﺳ ﺖ ﭼ ﮫ ﻋﺒ ﺎدت ﺑﺎﺷ ﺪ ﭼ ﮫ ﮐ ﺸﺎورزی‪ ،‬ﭼ ﮫ روﺷ ﻨﻔﮑﺮی‪ ،‬ﭼ ﮫ‬ ‫ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﭼﮫ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤ ﺾ ﺑ ﯽ ﭼ ﻮن و ﭼ ﺮا و‬ ‫در ورای ھﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺟﯿﮭﯽ ﺑﺮای »ﻣﻦ « ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐ ﺎری ﺑﺮﺣ ﻖ و ﻣﻌﺮﻓ ﺖ زا و ﮐ ﺎری ﺑ ﯽ دﻏﺪﻏ ﮫ و ﺑ ﯽ‬ ‫ﻋﺬاب اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرھﺎﺋﯽ روی ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ و ﻣﻨﯿّ ﺖ‬ ‫‪ .‬وﻟﯽ ﻧﮫ اﻃﺎﻋﺖ از ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﺪای ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮل اﺷﺪّ ﻣﻨﯿّﺖ ﺗﻮﺳﺖ و ﮐﺎﻧﻮن ﺧﻮد – ﻓﺮﯾﺒﯽ ﺗﻮ‪،‬‬ ‫و ﻧﮫ اﻃﺎﻋﺖ از ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺮده ﮐﮫ ﺑﮭﺮﮔﻮﻧﮫ ای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺟﯿﮫ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﯿّﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑ ﮫ اﻃﺎﻋ ﺖ‬ ‫از ﯾﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺪه ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯽ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارد و ﻻاﻗ ﻞ ﯾ ﮏ ﮔ ﺎم در ﺻ ﺪق و ﻋﻘ ﻞ و ﺳ ﻼﻣﺖ از ﺗ ﻮ ﺑﺮﺗ ﺮ‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﯽ ﻧﯿﺎزﺗﺮ‪ .‬و ﺟ ﺰ اﯾ ﻦ ﻧ ﮫ ﮐ ﺎری ﺣ ﻼل و ﻧ ﮫ رزﻗ ﯽ ﺳ ﺎﻟﻢ و ﻧ ﮫ روﺷ ﯽ رﺷ ﺪ دھﻨ ﺪه ﻣﻤﮑ ﻦ اﺳ ﺖ و ﻧ ﮫ‬ ‫وﺟﻮدی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯽ و ﺑﺨﻮاھﯽ ﻋﺰﯾﺰ و ﺟﺎوداﻧﮫ اش داری‪ .‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت »ﻣﻦ« ﺗ ﻮ اﺳ ﯿﺮ‬ ‫ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﻨﮫ ﺗﻮﺳﺖ و ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﻨﮫ ای و ھﺮﮔﺰ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯽ آﻣﺪ ﭼﮫ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷ ﯽ ﭼ ﮫ ﻋ ﺎﻣﯽ ‪ ،‬ﭼ ﮫ ﻓﻘﯿ ﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷﯽ ﭼﮫ ﺷﺎه ‪ ،‬ﭼﮫ ﻏﺮﺑ ﯽ ﺑﺎﺷ ﯽ ﭼ ﮫ ﺷ ﺮﻗﯽ‪ ،‬در ھﻤ ﮫ ﺣﺎﻟ ﺖ دزدی ﺑ ﮫ روش ھ ﺎی ﮔﻮﻧ ﺎﮔﻮن‪ .‬و ﮐ ﺎر ﺗ ﻮ ﺳ ﺘﻢ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫‪٧٢‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪ -12‬ﺣﻖّ راﺑﻄﻪ‬ ‫آدم ﻧﺎدان ﮐﮫ ﺑﻤﯿﺰان ﻧﺎداﻧﯿﺶ ﻧﺎﺗﻮان ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ﻧﮫ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ و ﻧﮫ ﯾﺎری ﻣ ﯽ ﻃﻠﺒ ﺪ‪ .‬وﻟ ﯽ آدم ﻋﺎﻗ ﻞ ﮐ ﮫ ﺑﻤﯿ ﺰان‬ ‫ﻋﻘﻠﺶ ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ھﻢ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﺪ و ھﻢ ﯾﺎری ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ‪ .‬و اﻣﺎ آﻧﮑﮫ ﻧﮫ ﻣ ﯽ ﭘﺮﺳ ﺪ و ﻧ ﮫ ﯾ ﺎری ﻣ ﯽ ﻃﻠﺒ ﺪ و‬ ‫ھﺮ ﮔﺎه ھﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ او ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﯾﺎ ﯾﺎرﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وی ﻋ ﺪاوت ﻣ ﯽ ورزد و ﺑ ﺪون ﺷ ﮏ در‬ ‫ﺣﻤﺎﻗﺖ در ﺳﺮﺣﺪ ﺟﻨﻮن اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰان داﻧﺎﺋﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﺶ و ﻧﯿﺰ ﺑﻤﯿﺰان ﻋﻄﺶ داﻧﺎﺋﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ‬ ‫ﻋﺎﻟﻢ و آدﻣﯿﺎن راﺑﻄﮫ دارد و راﺑﻄﮫ اش را ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﻋﻤﻖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ‪ .‬اﯾﻦ داﻧﺎﺋﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﯿﺰﯾﮏ‬ ‫و ﺷ ﯿﻤﯽ و ﻋﯿﺎﺷ ﯽ و ﺳ ﻠﻄﮫ ﻣ ﺎدی و ﻧﻤﺎﯾ ﺸﯽ ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﺮ روی ﭘﻮﺳ ﺖ ﻋ ﺎﻟﻢ و آدﻣﯿ ﺎن ﺣﺮﮐ ﺖ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﭼ ﮫ ﺑ ﺴﺎ‬ ‫ﺳﺮﻋﺘﺶ زﯾﺎد اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣ ﺴﺘﻤﺮاً ﻣﯿﺮاﺳ ﺖ و ﻓ ﺮد ﺑﺎﯾ ﺴﺘﯽ در ﺣ ﺎل ﺗ ﻼش ﻓﯿﺰﯾﮑ ﯽ ﻓﺰاﯾﻨ ﺪه و ﻣ ﺴﺘﮭﻠﮏ ﮐﻨﻨ ﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺗ ﺪارﮐﺎت ﻣ ﺎدی ﺑﯿ ﺸﺘﺮی ﺑ ﺴﺮ ﺑ ﺮد‪ .‬ﭼﻨ ﯿﻦ ﮐ ﺴﯽ ﺗﻤ ﺎم ﺟ ﺎن و روﺣ ﺶ ﻣﺒ ﺪل ﺑ ﮫ ﭘ ﯽ و‬ ‫ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺎه ﺑﻘﻮل ﻗﺮآن ﮐﻠﻔﺘﯽ ﭘﻮﺳﺘﺶ ﺑﮫ ھﻔﺘﺎد ﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ‪ .‬اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ای ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ وﺟ ﻮد‬ ‫اﺳﺖ و آﻧﭽﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﺮک ھﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آﻓﺎت و زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی آن‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺣﺎﻣﻞ اﻣﺮاض وﻣ ﺮگ‬ ‫و زﺟﺮ و ﺟﻨﻮن و اﺑﻄﺎل اﺳﺖ و راﺑﻄﮫ اش ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ ﻧﻮع داﻧﺎﺋﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻣﺮگ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از دﯾﮕﺮی و درﺑﺎره دﯾﮕﺮی و ﺑﺮای دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﮭﻤﺮاه دﯾﮕﺮی و ﺑﻮاﺳﻄﮫ دﯾﮕﺮی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﺣﺘ ﯽ ﻋ ﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﺣ ﺪ ﻣﻌﺮﻓ ﺖ ﻧﻔ ﺲ و اﺗﮑ ﺎء ﺑ ﮫ‬ ‫ﻧﻔﺲ وﻗﺪرت روﺣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺑﻄﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺳﺮ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﯽ آورد‪ .‬دﯾﮕﺮان ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه »ﻣﻦ« ھﻢ ﺑﻌﻨﻮان اراده و ھﻮﯾﺖ و اﯾﺪه و ھﻢ ﺑﮫ ﻋﻨ ﻮان ﺗ ﻦ و وﺟ ﻮد ﻓﯿﺰﯾﮑ ﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪» .‬ﻣﻦ« ذاﺗﺎً ﻣﺎل دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و »ﻏﯿﺮ« اﺳﺖ ‪ :‬ﻏﯿﺮ ﻣﻦ! »ﻣﻦ« ﻣﺎل »ﺗﻮ« اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ ‪ ،‬ﺗﻮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ ﺳﺨﻨﯽ درﺑﺎره ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﮫ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ » ھﺮ ﮐ ﮫ ذات‬ ‫ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را درک ﮐﺮد ﻧﻮر ﻣﺠﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد «‪ .‬و ﻧﻮر ھﻢ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ و ﻧﮫ ﺣﺮف ﻣ ﯽ زﻧ ﺪ ﺑﻠﮑ ﮫ در ھﻤ ﮫ‬ ‫ﺟﺎ ﺣﻀﻮر دارد و ﮐﺎرش را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺳﺨﻦ و اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ﺑ ﯽ ﻧﯿ ﺎز اﺳ ﺖ‪ .‬اﻧ ﺴﺎن ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑﮕﻮﯾ ﺪ ﮐ ﮫ‬ ‫»ﻣﻦ ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ« ‪ .‬و اﯾﻦ ﻏﺎﯾﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻌﻨﺎی ﻣ ﻦ اﺳ ﺖ در اﯾﻨﺠ ﺎ »ﺧ ﺪا« ﻧﯿ ﺰ دﯾﮕ ﺮی اﺳ ﺖ واﮔ ﺮ دﯾﮕ ﺮی‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﻮد ﮐﮫ در ﺻﺪد ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎزی ﺧﻮد و ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ .‬واﺗﻔﺎﻗﺎً ﭼﻮن » ﺧﺪا« دﯾﮕﺮﺗﺮﯾﻦ دﯾﮕﺮھﺎﺳﺖ‬ ‫و ﻏﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ »ﻣﻦ« اﺳﺖ ھﻤﯿﺸﮫ آﺧﺮﯾﻦ »دﯾﮕﺮ« اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺎﭘﯿﺪاﺗﺮﯾﻦ دﯾﮕﺮان‪ .‬ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ ودورﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ »ﺗﻮ« در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ »ﻣﻦ« اﺳﺖ ﮐﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣ ﻦ« ﻣﺤ ﺴﻮب ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‬ ‫از ﺳﺮ ﺑﯿﭽﺎره ﮔﯽ ‪ ،‬آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺗﻮھﺎی ﭘﯿﺪا ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻧﺎﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد آدﻣﯽ ﻧﺎﭘﯿﺪا ﺗﺮﯾﻦ »ﺗﻮ« را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد‬ ‫ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ‪.‬آﻧﮕﺎه ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ھﯿﭽﮑﺲ ﻣﻦ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﺮادف و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ »ﻣﻦ«‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻨﺎ و ﺣﻖ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻧﻮﺑﺖ ﺧﺪا ﻣﯽ رﺳﺪ ‪ :‬ﺧﺪای ﻣﻦ‪ .‬و ﺧﺪا ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻮﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎل ھﻤﮫ ﻣﻦ ھﺎﺳﺖ‬ ‫و ﻣﻦ واﺣﺪه و ﻧﮭﺎﺋﯽ ھﻤ ﮫ ﻣ ﻦ ھ ﺎ‪ » .‬ﺗ ﻮ« ی واﺣ ﺪه ھﻤ ﮫ ﻣ ﻦ ھ ﺎ‪ .‬آﻧﮕ ﺎه ﮐ ﮫ ھ ﯿﭽﮑﺲ ﻣ ﺎل ﻣ ﻦ ﻧﺒﺎﺷ ﺪ آﻧﮑ ﮫ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ و وﺟﻮدش ھﻤﺎن ﻧﺒﻮدش اﺳﺖ ﻣﺎل ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ در آﻏﻮش ﻓﻨ ﺎی ﺧ ﻮد ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد‪،‬‬ ‫در ﻋﺮﺻﮫ اﻧﺤﻼل ﺧﻮد‪ .‬و اﯾﻦ ﺧﺪای واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ﻣ ﻦ‬ ‫ﺑﯽ ﺧﺪا ﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ »ﺗﻮﯾﯽ« ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻼم و اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ِ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐ ﮫ ﻗ ﺮار اﺳ ﺖ ﻧﯿ ﺎزی‬ ‫از ﻣﺮا ﺑﺮآورده ﺳﺎزد‪ ،‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﺧﺪای ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ‪ .‬ﯾﮏ ﺧﺪای اﻟﻠﺤﺴﺎب ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ‬ ‫آن ﺧﺪای واﺣﺪ ﮐﺎﻣ ﻞ و ﻣﻄﻠ ﻖ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ از ﺳ ﺮ ﻧﺎﭼ ﺎری‪ .‬وﻟ ﯽ اﯾ ﻦ ﺧ ﺪای ﮐﻮﭼﻮﻟ ﻮی ﻣ ﻦ ﮐ ﮫ ﮔ ﺎه ﻋ ﻀﻮی از‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ اﺳﺖ و ﯾﺎ ھﻤﮑﺎر و ھﻤﻔﮑﺮ و ﯾﺎ رﺋﯿﺲ و ﻣﺮﺋﻮس ﻣﻦ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻦ اﺳ ﺖ در ھﻤ ﮫ ﺣ ﺎل‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻨﺎ و اﺑﻄﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ و ﮐﺎر ھﻤﺎن ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﮫ را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ ﺗﻮﯾﯽ ‪،‬ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ از ﻣﻦ و ﻧﯿﺰ ﻓﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪه ھﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ھ ﺮ ﻏﯿ ﺮ ﻣﻨ ﯽ ﺟﻠ ﻮه ای از‬ ‫ﻣﻦ و ﺧﺎﻟﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎز ھﻤﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻦ اﺳ ﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ از »ﻣ ﻦ« ﺑ ﺎﻗﯽ ﻣ ﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻘﺎﯾﯽ از ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻧﮭﺎﯾﯽ‪ ،‬ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﻦ ﻓﻨﺎ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﻘﺎی ﺟﺎوداﻧﮫ‬ ‫»ﻣﻦ« در ﺟﺮﯾﺎن درک ﻓﻨﺎی ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻦ ﮐﮫ ﻣﻦ را ﭘﺪﯾﺪ آورده‪.‬‬

‫*‬

‫‪٧٣‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ھﺮ»ﻣﻦ ِ« ‪ ،‬ﻣﻦ ِ ﻓﺮدی‪ ،‬ﯾﮏ ﻣﻦ واﺣﺪه و ﯾﮏ ﺟﻨﺲ و ﻣﺘﺤّﺪ در ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ ‪،‬ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻧﻈﻢ ﭘﺮﯾ ﺸﺎﻧﯽ‬ ‫از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻦ ھﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ ﮐ ﮫ ﺗﻌ ﺪاد اﯾ ﻦ ﻣ ﻦ ھ ﺎی ﮐ ﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗ ﺸﮑﯿﻞ دھﻨ ﺪه آن ﻣ ﻦ ﮐﻠ ﯽ ھ ﺮ ﻓﺮد‪،‬ھﻤ ﺎن‬ ‫ﺗﻌﺪاد آدﻣﮭﺎی ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ آن ﻓﺮد اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕ ﺮ در ھ ﺮ اﻧ ﺴﺎﻧﯽ اراده ای ذاﺗ ﯽ و ﻧﯿﻤ ﮫ آﮔ ﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآﮔ ﺎه‬ ‫وﺟﻮد دارد ﮐﮫ آدﻣﮭﺎی ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ اش را از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن در درون ﺧﻮدش ﺑﮫ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻧﯿﻤﮫ ﻣﻮﻓﻖ‪ ،‬ھﻢ آھﻨﮓ‬ ‫و ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺣﻞ ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ در ھﻤﺪﯾﮕﺮ و در درون ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻣﻦ واﺣﺪه ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮی اﺳﺖ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ » اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻦ ھﺴﺖ«‪ .‬ﭘﺲ ھﺮ ﻣﻨﯽ‪ ،‬ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ‪ .‬واﻣﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎی ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎً در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻮاع و درﺟﺎت آﺷﻨﺎﯾﯿﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐ ﮫ اﮔ ﺮ‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورﯾﻢ در درﺟﮫ اول ﮐﻞ ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﮐﻞ اھﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮ و ﺳﭙﺲ ﮐﻞ ﯾﮏ ﻗﻮم و ﻣﻠﺖ‬ ‫و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﮐﻞ ﻣﺮدﻣﺎن روی زﻣﯿﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺣﺘﯽ ھﻤ ﮫ ﻣﺮدﮔ ﺎن ‪ ،‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﺗ ﺎرﯾﺦ را‪ .‬وﻧﯿ ﺰ ﺑ ﮫ ﮔﻮﻧ ﮫ ای‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﻟﻄﯿﻒ ﺗﺮ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺗﺮ ﮐﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ آﯾﻨﺪه را ‪ .‬و ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻤﯿﺰان ﺧﺒﺮ و ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮ‬ ‫ﺟﮭﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ اش و ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﮫ وآﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و ﮐﺮﺧﺖ را ﺑﮫ ﺑﯿ ﺪاری و‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﻣﻦ ھﺮﮐﺴﯽ ﺑﺪون ﻏﯿﺮ ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﺗﻮی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻦ ‪ ،‬ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ و ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻨﺎ‬ ‫ﮔﺮدد ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﮫ وﺿﻮح ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ از ھﻮﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻦ و ورای ﺑﻘ ﺎی‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ و ﻓﻨﺎی ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﮫ ودرک ﺑﻘﺎ و ﻓﻨﺎﺳﺖ‪ .‬و اﻣﺎ ﺟﮭﺎن و اھﺎﻟﯽ اش ﮐﮫ در ﺣﮑﻢ ﺗﻮی ﻣﻦ و‬ ‫ﺑﻘﺎ دھﻨﺪه و ﻓﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻦ اﺳﺖ‪ ،‬آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﺪای ﻣﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﻣ ﺮا از ﻋ ﺪم ھ ﺴﺘﯽ ﺑﺨ ﺸﺪ و ﺑ ﺎز‬ ‫ھﺴﺘﯽ ام را ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و ﻧﺎﺑﻮدم ﺳﺎزد و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟ اﯾ ﻦ ﮐﯿ ﺴﺖ ﮐ ﮫ ھﻤﭽﻨ ﺎن ﺑ ﺎﻗﯽ ﻣ ﯽ ﻣﺎﻧ ﺪ؟ ﻣ ﺴﻠﻤﺎً ﺟ ﺰ ﺧ ﺪا‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ِ ﺧ ﻮدِ اﻧ ﺴﺎن اﺳ ﺖ و ﺑ ﯿﻦ ﻣ ﻦ و ﺗﻮﺳ ﺖ‪ .‬و اوی ﻣﻄﻠﻘ ﺎً ﻏﺎﯾ ﺐ اﺳ ﺖ‪ .‬ﭘ ﺲ »او« ھﻤ ﺎن‬ ‫ﺧﻮد ِ ﺧﻮدِ ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺗﺮ از ﺑﻮد وﻧﺒ ﻮد اﺳ ﺖ ‪ ،‬و ﺑﺮﺗ ﺮ از ﻣ ﻦ و ﺗﻮاﺳ ﺖ و ﻣ ﻦ و ﺗ ﻮ ﻣﺨﻠ ﻮق او‬ ‫ھﺴﺘﯿﻢ و در او ھﺴﺘﯿﻢ و راﺑﻄﮫ ﻧﯿﺰ اوﺳﺖ ‪ .‬ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ِ ﻣﻦ و ﺧﻮد ِ ﺗﻮ و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ راﺑﻂ و راﺑﻄﮫ‬ ‫ھﻤﮫ اوﺳﺖ و ﺟﺰ او ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫در دل و روح ھﺮ راﺑﻄﮫ ای »او« اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻠﻂ دارد و ﻣﻮﺟﺐ اﺑﻄ ﺎل ﻣ ﻦ ﮔﺮاﺋ ﯽ در ﻃ ﺮﻓﯿﻦ راﺑﻄ ﮫ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ »او« ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ھﻤﺎن ھﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی و ذاﺗﯽ و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه ھﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ‬ ‫راﺑﻄﮫ اﺳﺖ واﻧﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮ اﯾ ﻦ »او« در ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓ ﺖ دارد و از ﻣ ﻦ ﮔﺮاﺋ ﯽ در رواﺑ ﻂ ﺧ ﻮد ﺑ ﺎ‬ ‫دﯾﮕﺮان ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ آﮔﺎھﯽ و اراده اش ﻣ ﯽ ﮐﺎھ ﺪ و ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﮐﺎھ ﺪ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ذاﺗ ﯽ اوی ِ ﻧﮭﻔﺘ ﮫ در »ﻣ ﻦ«‬ ‫ﺑﺎرزﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﻗﺪرت و اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻧﻔ ﺲ و ﻋ ﺰّت و ﻟﻄ ﻒ و ﻋ ﺪل و ﮐ ﺮاﻣﺘﺶ ﺑ ﯽ ﺟ ﺪال و زور ﺑﻤﯿ ﺰان اﯾ ﻦ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺖ وﮐﺎھﺶ‪ .‬اﯾﻦ ھﻤﺎن رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن رواﺑﻂ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ھﻤﺎن ﻇﮭﻮر ذات اﺳﺖ ﯾﺎ روح و ﯾﺎ ﺣﻖ»ﻣﻦ« ﮐ ﮫ درﺟﺮﯾ ﺎن آﮔﺎھﺎﻧ ﮫ ﮐ ﺎھﺶ ﻣﻨﯿّ ﺖ آﮔ ﺎه و ارادی اﻣﮑ ﺎن ﻣ ﯽ‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬واﮔﺮ »ﻣﻦ« ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ آﮔﺎه و آﮔﺎھﯽ ﻣﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اراده ﻣ ﻦ را ﭘﺪﯾ ﺪ ﻣ ﯽ آورد ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ھﻤ ﯿﻦ آﮔ ﺎھﯽ و‬ ‫اراده ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ »ﻣﻦ« ﻓﺎﺋﻖ آﻣ ﺪ و در راﺑﻄ ﮫ ھ ﺎ ‪ ،‬ﺗ ﺎ ﻣ ﻦ ھ ﺎی ﻧﺎﺧﻮدآﮔ ﺎه اﻣﮑ ﺎن ﻇﮭ ﻮر ﭘﯿ ﺪا ﮐﻨ ﺪ و ﺑ ﮫ‬ ‫ﻋﺮﺻﮫ ادراک و اراده در آﯾﺪ و ﺑﺎز اﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﭼﺎر اﺑﻄﺎل ﮔﺮدد و اﯾ ﻦ ﺟﺮﯾ ﺎن ﺑ ﯽ ﭘﺎﯾ ﺎن رﺷ ﺪ و‬ ‫ﺣﻖ ﺟﻮﺋﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺰ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿ ﺴﺖ‪ .‬اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن از ﺧ ﻮد – ﮔﺬﺷ ﺘﮕﯽ ﺑ ﺮای‬ ‫ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ‪ ،‬ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان اﺳ ﺖ‬ ‫و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ دﯾﮕﺮان از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ راﺑﻄﮫ ای ﮔﺮداﺑﯽ از روح )ھﻮ‪-‬او( اﺳﺖ‪،‬ﮔﺮداب ﻣﻦ – ﺗﻮ ‪ .‬ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ روح و اوی ﮐﻠ ﯽ و ﻣﺠ ﺮد واﺣ ﺪه در‬ ‫ھﺮ راﺑﻄﮫ ﻣﻦ – ﺗﻮﺋﯽ ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ از ﺧﻮد را ﻋﯿﺎن و ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﻘﯽ را اﺛﺒﺎت و اﺑﻄﺎﻟﯽ را واﺿﺢ‬ ‫ﻣﯽ ﺳﺎزد‪ .‬و اﻣﺎ اﯾﻦ اوی ﻧﮭﺎن و اﺳ ﺮارآﻣﯿﺰ ذاﺗ ﯽ در ﻋ ﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻧﯿ ﺰ در وادی ﮐﺜ ﺮت ﺻ ﻮرﺗﮭﺎی ﻋﯿ ﺎن‬ ‫دارد و ﻣﺎدی ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﺮ آن آﮔﺎھﯿﻢ و ﮔﺎه ﻧﺎآﮔﺎه و ﮔﺎه ﻧﯿﻤﮫ آﮔﺎه‪ .‬در ﭘﺲ ﭘﺮده ھﺮ راﺑﻄﮫ ﻣﻦ – ﺗﻮﺋﯽ ﻻاﻗﻞ ﯾﮏ‬ ‫اوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر دارد ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎً دﺧﺎﻟﺖ واﺿﺢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ در راﺑﻄ ﮫ ﻧ ﺪارد وﻟ ﯽ ﺟﻨﺒ ﮫ ای از روح راﺑﻄ ﮫ‬ ‫اﺳﺖ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ اوھﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ھ ﺮ راﺑﻄ ﮫ واﺣ ﺪی ﺣ ﻀﻮری ﻏﯿﺒ ﯽ دارﻧ ﺪ‪ .‬ﻣ ﺜﻼً در ﯾ ﮏ راﺑﻄ ﮫ زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ‬ ‫ﭼﻨ ﺪﯾﻦ»او« ﺑ ﺼﻮرت ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻏﯿﺒ ﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ دارﻧ ﺪ‪ :‬اﻓ ﺮاد ﻓﺎﻣﯿ ﻞ ﻃ ﺮﻓﯿﻦ‪ ،‬دوﺳ ﺘﺎن‪،‬‬ ‫ھﻤﮑﺎران‪،‬ھﻤﻔﮑﺮان‪،‬ﻣﺸﺎوران ﻋﻠﻤﯽ و ﻃﺒﯽ و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ‪ .‬ﮐﮫ ﮔﺎه وﺟﻮد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اوھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖ‬ ‫ﺗﺮ و ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺗﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در راﺑﻄﮫ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺷ ﺒﺎﻧﮫ روز ﺑﻄ ﻮر آﮔ ﺎه و ﻧﺎآﮔ ﺎه اﺛ ﺮ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮔﺬارد‪ .‬اﯾﻦ اوھﺎ ﯾﺎ ھﻮھ ﺎ در ﻣﻌﻨ ﺎی ﮐﻠ ﯽ ھﻤ ﺎن ھﻮوھ ﺎ ھ ﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ھ ﻮوی راﺑﻄ ﮫ زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ‪ .‬اﯾ ﻦ ھﻮوھ ﺎ در ھ ﺮ‬ ‫راﺑﻄﮫ دﯾﮕﺮی ھﻢ ھﻤﻮاره وﺟﻮد دارﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ھﻮوھﺎی ھﺮ راﺑﻄﮫ ای ﻣﺘﺤﺪاً ھﻤﺎن روح ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه آن راﺑﻄﮫ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎن دھﻨﺪﮔﺎن و اﻟﻘﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ در آن راﺑﻄﮫ اﻧﺪ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‪ .‬و ھﺮ راﺑﻄ ﮫ ای ﺑ ﺪون‬

‫‪٧٤‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫اﯾﻦ اﻣﯿﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ‪،‬ھﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎ و اﻧﮕﯿﺰه ای ﻧﺪارد و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھ ﻢ ﻧ ﺪارد و اﺻ ﻼً ﻣﻮﺟ ﻮدﯾﺘﯽ‬ ‫ﻧﺪارد‪.‬‬

‫*‬

‫در ھﺮ راﺑﻄﮫ ای ﯾﮑﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ وﯾﮑﯽ ﺗﻮ‪ .‬آﻧﮑﮫ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧ ﺪه اﺳ ﺖ و ﻣ ﺮاد و ﯾ ﺎ ﻋﺎﺷ ﻖ و آﻧﮑ ﮫ ﺗﻮاﺳ ﺖ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار و ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﻣﻌﺸﻮق و ﻣﺮﯾﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣ ﻦ دارای ھ ﻮی ﺑ ﺎﻃﻨﯽ در ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ اﺳ ﺖ و ﺗ ﻮ دارای ھ ﻮی‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻮ ھﻤﻮاره ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ زﯾﺮا ھﻮی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻧ ﺪارد ﯾﻌﻨ ﯽ ﺑ ﯽ ھﻮﯾ ﺖ اﺳ ﺖ و ﻟ ﺬا ﻣﺤﺘ ﺎج ﮐﻤﮑﮭ ﺎی‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﺘﺎج ھﻮھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﭘﺲ ﻣﻨﯽ ﮐﮫ وی را ﻣﺨﺎﻃ ﺐ و ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺄﺛﯿﺮ ﻗ ﺮار داده ﺑﺮآﯾ ﺪ‪.‬‬ ‫راﺑﻄ ﮫ ﻣ ﻦ – ﺗ ﻮﯾﯽ ﺑﻘ ﻮل ﻣ ﺎرﺗﯿﻦ ﺑ ﻮﺑﺮ ﯾ ﮏ ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿ ﺎی دو ﺟﺎﻧﺒ ﮫ اﺳ ﺖ و ﺑ ﮫ زﺑ ﺎن ﺧﻮدﻣ ﺎن ﯾ ﮏ ﺟﺎﻧ ﺸﯿﻨﯽ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻼﻓﺖ وﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎی ذاﺗﯽ و ﺟﺎدوﯾﯽ ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﻇﺎھﺮاً اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫اﮔﺮ ﺟﺎی اﯾﻦ دو را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﻢ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ ھﺮ ﯾﮏ و ھﻮﯾﺖ ذاﺗﯽ ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻣﻌ ﯿﻦ‬ ‫وﻣﻔﮭﻮم ﮔﺮدد‪ .‬وﻟﯽ ﺑﺎزھﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻮﯾﺖ آن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و آن ﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻗﺮار دارد و ﮔﻮﯾﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﯾﺎ ھﯿﭽﮑﺴﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮدش ﻗﺮار ﻧﺪارد‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ اﺻﻮﻻً ﺧﻮدی ﺑ ﮫ ﺧ ﻮدی ﺧ ﻮد وﺟ ﻮد‬ ‫ﻧﺪارد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﻮاره ﻣﻦ‪ ،‬ﺗﻮاﺳﺖ و ﺗﻮ ھﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﮫ رﺋﯿﺲ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﻣ ﺮاد اﺳ ﺖ ھﻤ ﺎن‬ ‫ﭼﯿﺰی را ﺑﮫ »ﺗﻮ« اﻣﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮ را ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺳﻤﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮ ھﻤﺎن ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐ ﮫ ﺗ ﻮ ﺑﻄ ﺮزی‬ ‫ﺣﯿﺮت آور آﻧﺮا ﺑﮫ ﺟﻨﺎب ﻣﻦ اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ را ﺑﮫ او اﻣﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻮ اﻣﺮ ﮐﻨﺪ‪ .‬و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﺮدش‬ ‫و ﺟﺎﺑﺠ ﺎﯾﯽ را ﭼﻨ ﺪ دور زﯾ ﺮ ﻧﻈ ﺮ ﻗ ﺮار دھ ﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺘ ﺎً ﻣﻌﻠ ﻮم ﻧﻤ ﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ ﻣﻨ ﺸﺄ اﺻ ﻠﯽ ﺧﯿ ﺰش اﻣ ﺮ و اراده‬ ‫ﮐ ﺪاﻣﯿﮏ اﺳ ﺖ‪ .‬ﻣﺜ ﻞ ﺗ ﻮﭘﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺗ ﺎ ﺑ ﯽ اﻧﺘﮭ ﺎ دﺳ ﺖ ﺑﺪﺳ ﺖ ﻣ ﯽ ﭼﺮﺧ ﺪ وﻟ ﯽ در ھ ﺮ آن واﺣ ﺪ و درﺑ ﺎره‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ واﺣﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃ ﺮز ﻣ ﺴﻠﻤﯽ ﯾﮑ ﯽ از اﯾ ﻦ دو ﻣﻈﮭ ﺮ ﻓﺮﻣ ﺎن و اراده اﺳ ﺖ و دﯾﮕ ﺮی‬ ‫ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺮاد اﺳﺖ‪ ،‬ﺣ ﺎل آﻧﮑ ﮫ در ﻟﺤﻈ ﮫ ﻗﺒ ﻞ و ﭼ ﮫ ﺑ ﺴﺎ ﺑ ﺮ ﺳ ﺮ ھﻤ ﺎن ﻣﻮﺿ ﻮع وﺿ ﻊ ﮐ ﺎﻣﻼً ﺑ ﺮﻋﮑﺲ ﺑ ﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺎزی و ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺖ ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻨﺸﺄ ﻧ ﺰول ﺗ ﻮپ را ﭘﯿ ﺪا ﮐﻨ ﯿﻢ‪ .‬اﯾ ﻦ واﺿ ﺢ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻮپ از ﺟﺎی دﯾﮕﺮی در ﻣﯿﺎن اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﭘﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺶ اﻣﺮ ﯾﺎ اراده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﺟﺎدوﯾﯽ‬ ‫را در ھﺮ راﺑﻄﮫ ای ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان درک ﮐﺮد‪ :‬زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ‪ ،‬دوﺳ ﺘﯽ ھ ﺎ‪ ،‬راﺑﻄ ﮫ رﺋ ﯿﺲ و ﻣﺮﺋ ﻮس و‬ ‫ﻣﺮاد و ﻣﺮﯾﺪ و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً راﺑﻄﮫ اﻧﺴﺎن و ﺧﺪا ‪.‬‬

‫*‬

‫در ھﺮ راﺑﻄﮫ ای ﭼﮫ در وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻠﺢ و ﭼﮫ ﺟﻨﮓ ھﺮ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﮫ داﻣﻦ دﯾﮕ ﺮی اﺳ ﺖ ﺑﺘ ﺪرﯾﺞ ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫اﯾﻦ راﺑﻄﮫ اﺳﺘﻤﺮار و ﺷﺪت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ دﺳﺖ و داﻣﻦ ھﺎی ﺳﻮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﭼ ﮫ ﺑ ﺴﺎ ﻗ ﺒﻼً ھ ﻢ ﺑﻮدﻧ ﺪ وﻟ ﯽ‬ ‫ﻧﺎﭘﯿﺪا ‪ ،‬وﻧﮭﺎﯾﺘﺂً ﮐﻞ اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﮫ ﻧﺎﭘﯿﺪاﺗﺮﯾﻦ دﺳﺖ ھﺎ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﺪاﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳ ﺖ‬ ‫ﮐﮫ اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ از ھﻤﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻃﺮﻓﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﻓﻘﻂ اﺑﺰار راﺑﻄﮫ ﺑﻮدﻧ ﺪ‪ .‬و آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﺑﻌﻨ ﻮان ﻣ ﺰد ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ‬ ‫اﺑﺰارھ ﺎ داده ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ ﺗﻮﺷ ﮫ اﺑ ﺪی ھ ﺮ راﺑﻄ ﮫ ای اﺳ ﺖ ﺣ ﺲ ﻓﻨﺎﺳ ﺖ‪ :‬ﻓﻨ ﺎی آن ﺑﻘ ﺎی ﺑﺮﺑ ﺎد رﻓﺘ ﮫ ای ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل آن راﺑﻄﮫ اﺳﺖ‪ .‬و ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ھﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰارھﺎی راﺑﻄﮫ ﮐﻞ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﺸﺎن‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ راﺑﻄﮫ اﺳﺖ‪ .‬و آﻧﮭﺎ ﺧﻮد ھﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻋﻠﺖ و ﻋﺎﻣﻞ راﺑﻄﮫ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن راﺑﻄ ﮫ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫وﻟﯽ آﯾﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﻣﯿ ﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ ﭼﯿ ﺰی ﺟ ﺰ ﻣ ﺴﺌﻮل در راﺑﻄ ﮫ ﺑ ﻮدن ﻧﯿﺴﺖ‪،‬ﭼﯿ ﺴﺖ؟ ﺗ ﺎ اﯾﻨﺠ ﺎ‬ ‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ذاﺗﺎً ﻣﺴﺌﻮل ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬و ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را از ھﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ھﺮ راﺑﻄﮫ ای‬ ‫ﻣﺒﺮا ﺳﺎزد‪ .‬ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺒﻮدن در راﺑﻄﮫ ﺑ ﯽ ﻧﮭﺎﯾ ﺖ دﻟﯿ ﻞ دارد و ﺑﻠﮑ ﮫ اﯾ ﻦ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ دﻟﯿ ﻞ ﻣ ﯽ ﺧﻮاھ ﺪ‪،‬‬ ‫دﻟﯿﻠﯽ ﮐﮫ اﺻﻼً ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎدی و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدش را ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ ﮐﮫ در اﯾﻨﺼﻮرت ﻓﻘﻂ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺪھ ﺪ ﺗﻈ ﺎھﺮ ﺑ ﮫ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ‪ .‬زﯾ ﺮا ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ ﻣﺨﻠ ﻮق و ﻣﻔﻌ ﻮل و ﻣﻌﻠ ﻮل اﺳ ﺖ ﭼ ﮫ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎم ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑ ﺮ ﻋﮭ ﺪه ﭼﯿﺰھ ﺎﯾﯽ ﺑ ﮫ ﻧ ﺎم ﺟﺎﻣﻌ ﮫ‪ ،‬ﺗ ﺎرﯾﺦ‪ ،‬وراﺛ ﺖ‪ ،‬ﻃﺒﯿﻌ ﺖ‬ ‫وﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً ﺧﺪاﺳ ﺖ‪ .‬وﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ھﻤ ﮫ اﯾﻨﮭ ﺎ ﮐ ﮫ ﮐ ﻞ ﻣﻨﻄ ﻖ و ﺷ ﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺠﺮﺑ ﮫ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ﺑ ﺸﺮ ھ ﯿﭻ دﻟﯿﻠ ﯽ ﻣﻌﻘ ﻮل و‬ ‫ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ھﺮ ﺟﺎ ھﻢ ﮐﮫ ادﻋﺎﯾﺶ را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ رﺳﻮا ﺷﺪه و ﭘ ﺸﯿﻤﺎن ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد وﻟ ﯽ‬ ‫ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ذاﺗﯽ دﯾﮕﺮی در اﻧﺴﺎن ﺣﻀﻮر دارد ﮐﮫ او را ﺑﻄﺮز ﺟﺎدوﺋﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﺣﺴﺎس ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣ ﯽ ﺑ ﺮد‬ ‫ﮐﮫ ﻻاﻗﻞ ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮدش ﺑﺪاﻧﺪ‪ .‬ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻗﺒﺎل ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﮐﮫ ذاﺗﺎً‬ ‫ھﻤ ﺎن ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ در راﺑﻄ ﮫ اﺳ ﺖ ﻋﺮﺻ ﮫ اﺷ ﺪّ ﺷﮑ ﺴﺖ و اﺑﻄ ﺎل اﺳ ﺖ زﯾ ﺮا در ھ ﺮ ﯾ ﮏ از اﯾ ﻦ ﻧ ﻮع ﺗ ﻼش و‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﯿ ﺎت ﻓ ﺮد ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً ھ ﯿﭻ ﭼﯿ ﺰی از وﺟ ﻮدش در دﺳ ﺘﺶ ﺑ ﺎﻗﯽ ﻧﻤ ﯽ ﻣﺎﻧ ﺪ‪ .‬و ﺑ ﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧ ﮫ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮی ذاﺗﺎً ھﻤﺎن ﻓﻨﺎﭘﺬﯾﺮی و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻓﻨﺎی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ﻣﻨﻄﻖ ﻏﺎﯾﺘﯽ‬ ‫ﺟﺰ ﻧﯿﮭﯿﻠﯿﺰم ﻧﺪارد‪ .‬اﻻ اﯾﻨﮑﮫ در ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫‪٧٥‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫آﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد دﻗﯿﻘﺎً ھﻤﺎن اﺣﺴﺎس وﺟﻮد و ﯾﺎ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای‬ ‫اﺣﺴﺎس وﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‬ﮐﮫ ﮔﻮھﺮه اﯾﻦ اﺣﺴﺎس و ﺗﻼش ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐ ﮫ آزادی و اﺧﺘﯿ ﺎر ﻧﺎﻣﯿ ﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‬ ‫ﮐﮫ در ذات ﺧﻮد ﺑﻄﻮر آﮔﺎه و ﻧﺎآﮔﺎه اﯾﻦ اﺣﺴﺎس و اﻧﺪﯾﺸﮫ را دارد ﮐﮫ اﻧ ﺴﺎن ﺧ ﻮد را ﻋﻠ ﺖ و ﺧ ﺎﻟﻖ ﺧ ﻮد ﻣ ﯽ‬ ‫ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ھﻤﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس درﻧﻔﺲ ﺧﻮدش ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺷ ﺪت ﮐ ﮫ ﻓ ﺮد ﺑ ﺸﺮی را ﺑ ﮫ ﮔ ﺮداب راﺑﻄ ﮫ ھ ﺎ‬ ‫ﺳﻮق ﻣﯿﺪھﺪ از اﯾﻦ ﮔﺮداب ﺑﯿﺰار ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻓﺮد ﺑﺸﺮی ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد و در ذات ﺧﻮدش ﺑﯽ‬ ‫ﻧﯿﺎز از ھﺮ راﺑﻄﮫ ای وﺟﻮدی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮد ﮐﻔﺎ ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ‪ .‬ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس اﺧﺘﯿ ﺎر و آزادی‬ ‫و ﻋﻠﯿّﺖ و ﺧﺪاﺋﯿﺖ ‪ ،‬ﭼﯿﺰی ﻣﺤﺼﻮل راﺑﻄﮫ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫زﯾﺮا اﻧﺴﺎن در راﺑﻄﮫ ھﺎ اﺣﺴﺎس وﺟﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاھ ﺪ اﯾ ﻦ ﻣﻮﺟ ﻮدﯾﺘﺶ را از ورﻃ ﮫ راﺑﻄ ﮫ ھ ﺎ‬ ‫ﺑﺮھﺎﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺎزد‪ .‬ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﮫ ﯾﮏ راﺑﻄﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺒﯽ و ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯿﺮﺳﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺧﺪا‪.‬‬

‫*‬

‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ھﻤﺎن وﺟﻮدﯾﺎﺑﯽ و وﺟﻮد ﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﮫ دﻻﯾﻠﯽ‬ ‫ﮐﮫ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﮔﻨﺎه ﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ‪ :‬ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﻤﮫ ﺧﻄﺎھﺎی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﺎً در راﺑﻄﮫ‬ ‫ھﺎﺳﺖ‪ .‬ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﮫ ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄﺎھﺎی دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬اﯾ ﻦ دﯾﮕ ﺮان ﺷ ﺎﻣﻞ ﺣ ﺎل ﮐ ﻞ ﺗ ﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﺤﺼﻮل وراﺛﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ در ﻣﻔﮭ ﻮم ﻧﮭ ﺎﯾﯽ وﺟﻮدﭘ ﺬﯾﺮی دﻗﯿﻘ ﺎً ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی ﺑﮫ ﮔﺮدن ﮔ ﺮﻓﺘﻦ ﮐ ﻞ ﺧﻄ ﺎ و ﮔﻨ ﺎه ﺑ ﺸﺮﯾﺖ اﺳ ﺖ‪ ،‬ﭼ ﮫ ﺑ ﺸﺮﯾﺖ زﻧ ﺪه وﭼ ﮫ ﺑ ﺸﺮﯾﺖ ﻣ ﺮده‪ .‬و در اﯾﻨﺠ ﺎ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﯽ ﯾﺮﮐﮫ ﮔﺎرد از وﺟﻮد ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﻮدن را ﻋﯿﻦ ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﺑ ﻮدن ﻣ ﯽ داﻧ ﺪ و ﮔ ﻮﯾﯽ ﮐ ﮫ وﺟ ﻮد ھﻤ ﺎن‬ ‫ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﮔﻨﺎھﮑﺎرﺗﺮ ﺑﯿﺎﺑﺪ وﺟﻮد ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی دارد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ آن ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ در ھ ﺮ راﺑﻄ ﮫ‬ ‫ای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﻋﮭﺪه ﻣﯿﮕﯿﺮد و اﺻﻼً ﺧﻮدش را ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣ ﺴﺌﻮل آن راﺑﻄ ﮫ ﻣ ﯽ داﻧ ﺪ و ﺣﺘ ﯽ ﺧﻄﺎھ ﺎ و‬ ‫ﮔﻨﺎھﺎن دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮔﺮدن ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﯿ ﺰان وﺟ ﻮد ﭘ ﺬﯾﺮ اﺳ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ ﺧﺪاﭘ ﺬﯾﺮ اﺳ ﺖ و ﺧ ﻮد را ﺑ ﺮ‬ ‫ﺟ ﺎی ﺧ ﺪا ﻗ ﺮار داده اﺳ ﺖ‪ .‬و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ ﻣﯿ ﺰان ﻓﻨ ﺎ را ﺗﺠﺮﺑ ﮫ و درک ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬و در اﯾ ﻦ درﯾﺎﻓ ﺖ و درک‬ ‫دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻓﺮاﺳﻮی وﺟﻮد و ﻋﺪم ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﮫ ﻓﺮاﺳﻮی ﻣﺨﻠﻮﻗﯿﺖ و ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﻘﺎم »‬ ‫ھﻮ« اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺎ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﻣﻦ« ﻋﻨﺼﺮی ﺟﺰ ﺧﻄﺎ و ﮔﻨﺎه ﻧﺪارد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ھﻤﺎن ﺗﻘﺼﯿﺮ ھﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ‪ .‬و ﻓﺮد ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ در‬ ‫رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ و آدﻣﯿﺎن اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺎ و ﮔﻨ ﺎه ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﺣﻘﯿﻘﺘ ﺎً در ﺟ ﻮھﺮه ﺟ ﺎن ﺧ ﻮدش »ﻣ ﻦ« ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺘﺪرﯾﺞ دارای ھﻮی ذاﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬و ﺑﮫ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ دﭼﺎر ﺑﯽ ھﻮﯾﺘﯽ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﮫ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻮدن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻼش ھﻤﺎن ﻋﺮﺻﮫ دروغ ﮔﻮﯾﯿﮭﺎی ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧﻮدش ﻧﯿ ﺴﺖ ﺧﻮدﻧﻤ ﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ »ﻣﻦ« ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه و ﻣﺎده اوﻟﯿﮫ ای ﺟﺰ »ﺧﻄﺎ« و »ﮔﻨﺎه« ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺧﻄﺎ ھﻤﺎن ﺟﮭﺎﻟ ﺖ اﺳ ﺖ و‬ ‫ﮔﻨﺎه ھﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ داﻧﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﮫ ﻋﻠﻢ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﮐ ﺮدن ﺑ ﮫ ﺟﮭ ﻞ ﺑﻄ ﻮر ﻋﻤ ﺪ‪ .‬زﯾ ﺮا ﻋﻤﻠ ﯽ‬ ‫ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺎھﻼﻧﮫ ﻓﺮد را ﺑﺮ ﺟﮭﻠﺶ آﮔﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ زﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از اﯾﻦ ﺟﮭﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﺧ ﻮد‬ ‫ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ و دﭼﺎر ﻋﺬاب ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬و اﯾﻦ ﻋﺬاب ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧ ﮫ‬ ‫ﺷﺪن و دور ﮔﺸﺘﻦ از ھﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐ ﺰی و ذاﺗ ﯽ وﺟ ﻮد اﺳ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ اوی ﻣ ﻦ‪ ،‬ﯾﻌﻨ ﯽ ھ ﻮ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ھﻤ ﺎن ﻧﯿﺮوﺋ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫اﻧﺴﺎن را ﺑﺮﺟﮭﻠﺶ آﮔﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﺮ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺟﮭﻞ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽ دارد‪ .‬و ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از اﯾ ﻦ‬ ‫اﻃﺎﻋ ﺖ ﺳ ﺮﺑﺎز ﻣ ﯽ زﻧ ﺪ و اﺗﮑ ﺎء و ﮐﺒ ﺮ ﻣ ﯽ ورزد و در ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ﺑ ﺎ ھ ﻮس ذاﺗ ﯽ اش ﮐ ﮫ ھﻤ ﺎن ذات ﻣ ﻦ اﺳ ﺖ‬ ‫ﻋﺪاوت ﻣﯽ ورزد دﭼﺎر ﻣﻦ ﻋﺬاﺑﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ و رﯾﺎﺋﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ ﻋﻨ ﺼﺮ ﺗ ﺸﮑﯿﻞ دھﻨ ﺪه اﯾ ﻦ ﻣ ﻦ ﭼﯿ ﺰی ﺟ ﺰ‬ ‫ﺟﮭﻞ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻋﺪاوت ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﻦ ﺿﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺿﺪ ھﻮ‪ .‬و ﭼﻨﯿﻦ ﮐ ﺴﯽ را ﻣ ﯽ ﺑﯿﻨ ﯽ‬ ‫ﮐﮫ در ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻄﺮز ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰی ﻣﺴﺘﻤﺮاً در ﺣﺎل ﻋﺪاوت ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﺰّت ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ و ﺿﺪ ﺷﻌﻮر‬ ‫اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻤﺮاً در اﻧﻮاع ﻋﺬاﺑﮭﺎ ﻏﺮق ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻦ ﺟﮭﻨﻤﯽ ‪ ،‬ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﮫ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺦ ﺷ ﺪه‪ .‬ﭘ ﺲ دو ﻧ ﻮع‬ ‫ﮐﻠﯽ از ﻣﻦ وﺟﻮد دارد‪ :‬ﻣﻨﯽ ﮐﮫ ﭼﻮن ﺧﻄﺎ و ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را دﯾﺪ ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ و ﺗﻮﺑﮫ ﮐﺎر ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و از آن ﻓﺎﺻ ﻠﮫ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻄﺎ و ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮدن ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺧﻮد را ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از آن دﺳ ﺖ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﯾﺪ و رﺷ ﺪ‬ ‫ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬و ﻣﻨﯽ ﮐﮫ از ﺧﻄﺎ و ﮔﻨﺎھﺶ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ و اﺻﻼً ﺧﻮد را ﻓﺎﻋﻞ ﻧﻤ ﯽ ﺑﯿﻨ ﺪ و دﯾﮕ ﺮان را ﻣﻘ ﺼﺮ‬ ‫ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻟﺬا در ﺟﮭﺎﻟﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و آﻧﺮا ﺑﺮای ﺧﻮدش زﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ آن ﻓﺨﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫و ﻋ ﺬاﺑﮭﺎی ﻧﺎﺷ ﯽ از اﯾ ﻦ وﺿ ﻊ را ﺑ ﮫ ﮔ ﺮدن دﯾﮕ ﺮان ﻣ ﯽ اﻧ ﺪازد و ﻟ ﺬا ﻣ ﺴﺘﻤﺮاً در ﺟ ﺴﺘﺠﻮی ﮔﻨﺎھﮑ ﺎران و‬ ‫ﺧﺎﺋﻨﺎن اﺳﺖ و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ھﻤﮫ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧ ﻮد را اﺣﻤ ﻖ و ﺧ ﺎﺋﻦ و دﺷ ﻤﻦ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ و ﺑ ﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ ﺗﻮھ ﺎی ﭼﻨ ﯿﻦ‬ ‫ﻣﻨﯽ ھﻤﮫ ﻋﺪو ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ھﻮی ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻋﺪاوت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﻣﻨﯽ دارﯾ ﻢ‬ ‫ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻋﻠﺖ و ﻣﺴﺌﻮل و ﻓﺎﻋﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻨﯽ دارﯾﻢ ﮐ ﮫ ھ ﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐ ﺰی ﻣ ﻦ ﯾﻌﻨ ﯽ او را ﻧﻤ ﯽ ﭘ ﺬﯾﺮد و ﻟ ﺬا‬ ‫ھﻤﻮاره ﺑﯽ ھﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘﻂ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﻮدن ﻣﯽ ﮐﻨ ﺪ و ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﺎزی ﻣ ﯽ‬

‫‪٧٦‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ و در ﻋﻤﻞ ﺟﺰ ﮔﻨﺎه و ﺗﺒﮭﮑﺎری از او ﺳﺮ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺠ ﺎ ﮐ ﮫ رﺳ ﻮا و ﻣﺆاﺧ ﺬه ﺷ ﺪ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪» :‬ﻣﻦ« ﻧﺒﻮدم! و اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﻓﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ دو ﻣﻦ‪ ،‬دو ﻧﻮع »ﺗﻮ« وﺟﻮد دارد‪ :‬ﺗﻮﺋﯽ ﮐﮫ آﺋﯿﻨﮫ ھﻮﯾﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﺋﯿﻨﮫ ﺗﻘﺼﯿﺮات و ﺟﮭﻞ‬ ‫و ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣ ﻦ را ﺑﺨ ﻮدم ﻣ ﯽ آورد ﺗ ﺎ از ﺟﮭ ﻞ و ﮔﻨﺎھ ﺎﻧﻢ ﺗﻮﺑ ﮫ ﮐ ﻨﻢ و ارﺗﻘ ﺎء ﯾ ﺎﺑﻢ و ﻣﻨ ﯽ ﭘ ﺎﮐﺘﺮ و‬ ‫ﺧﺮدﻣﻨﺪﺗﺮ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﺗ ﺮ ﺑﯿ ﺎﺑﻢ‪ ،‬ﻣ ﻦ ھ ﻮﺋﯽ ﺗ ﺮ‪ .‬ﭘ ﺲ ﭼﻨ ﯿﻦ ﺗ ﻮﺋﯽ ﯾ ﮏ دوﺳ ﺖ و ﻣ ﺮاد و ﻣﺮﺷ ﺪ اﺳ ﺖ و‬ ‫ﺑﮭﺮﺣﺎل در ﻗﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﯽ ھﺮﮔﺰ ھﯿﭻ ﺗﻮﺋﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺼﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد وﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار رﺷﺪ وﻏﻨﺎی‬ ‫ﻣﻦ اﺳﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎً آﻧﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﯽ ورزد ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﯽ ﻣ ﺰد و ﻣﻨّ ﺖ ﺗ ﺮ ﺑ ﮫ ﻣ ﻦ اﺳ ﺖ و دوﺳ ﺘﯽ‬ ‫اش ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻠﺶ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﮫ ﺗ ﺮ وﻋﻤﯿ ﻖ ﺗ ﺮ اﺳ ﺖ‪ .‬واﻣ ﺎ آن ﺗ ﻮی دﯾﮕ ﺮ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس آن ﻣ ﻦ ﮐ ﺬاﺋﯽ و‬ ‫ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ از ھﻮﯾﺖ ﺧﻮدش ‪ ،‬ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻇﺮف ﺷﮭﻮات ﻣﻦ و زﺑﺎﻟﮫ دان و ﻓﺎﺿﻼب اﻋﻤﺎل واﻣﯿﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ‬ ‫و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻟﺬا ھﻤﻮاره ﻣﺤﮑﻮم ﻣﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺋﯽ ﺑﺮآﻣ ﺪه از ﭼﻨ ﯿﻦ ﻣﻨ ﯽ ھﺮﮔ ﺰ ﻧﻤ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﺮای‬ ‫ﻣﻦ ﺣﺲ دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪﯾﺪ آورد و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻦ ھﻤﻮاره اﯾﻦ ﺗ ﻮرا ﻋﻠ ﺖ ﺑ ﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧ ﻮد ﻣ ﯽ داﻧ ﺪ و او را ﻣ ﺘﮭﻢ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻃﻠﺒﮑﺎر اﺳﺖ و از اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﺗﻮ را ﻇ ﺮف ﭘﻠﯿ ﺪﯾﮭﺎ و ﺟﮭﺎﻟ ﺖ ھ ﺎ و ﺧﯿﺎﻧ ﺖ ھ ﺎی ﺧ ﻮد‬ ‫ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﻨﺖ ھﻢ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ وﻧﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ و ﺗﻮ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺳ ﺎزد‬ ‫و ﺧﻮد را ﻣﻈﮭﺮ اﯾﺜﺎر‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ راﺳﺖ ھﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ را و ھﻮﯾ ﺖ ذاﺗ ﯽ ﺧ ﻮد را ﺗﺒ ﺎه ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ و در واﻗ ﻊ‬ ‫اﯾﺜﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﻮد را دﯾﻮاﻧﮫ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺗﺒﺎه ﺳﺎزی ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑ ﮫ ﺣ ﺴﺎﺑﯽ ﺑﮕ ﺬارد ‪،‬‬ ‫ﺑﮫ ﺣﺴﺎب »ﺗﻮ«‪ .‬و ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮫ ﺗﺒﮭﮑﺎرﯾﮭﺎ و زﺷﺘﯽ ھﺎ و ﭘﻮﭼﯽ ھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﯽ ﻣﻨﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ و‬ ‫آﻧﮭﺎ را زﯾﺒﺎ و ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮه دھﺪ و ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ و ﮔﺮﻧﮫ اﯾﻦ ﻣﻦ ﺿ ﺪ ﻣ ﻦ اﻧﺘﻘ ﺎم ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد از ﺗ ﻮﺋﯽ ﮐ ﮫ ﺣﺎﺿ ﺮ ﺷ ﺪی‬ ‫ﻇﺮف ﭘﻠﯿﺪﯾﮭﺎ و ﺑﺎزﯾﮭﺎ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎرﯾﮭﺎی ﻣﻦ ﺷﻮی و ﺑﮫ ﻣ ﻦ اﺟ ﺎزه ﺗﺒ ﺎه ﺳ ﺎزی ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ را دادی و ﺑ ﺮ اﻋﻤ ﺎل‬ ‫زﺷﺘﻢ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮدی و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﮫ از ﺟﻨﻮن ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺮدی ﺧﻄﺎھﺎﯾﻢ را ﺑﮫ روﯾﻢ ﻧﯿ ﺎوردی و ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ زدی و ﻣﻦ ﺑﺎور ﮐﺮدم ﮐﮫ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﮫ اﺳﺖ و ﻣﺮا دﯾﻮاﻧﮫ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺗﺮ و ﺑﯽ رﯾ ﺸﮫ‬ ‫ﺗﺮ ‪.‬‬

‫*‬

‫اوی ذاﺗﯽ ھﺮ ﮐ ﺴﯽ در راﺑﻄ ﮫ ﺑ ﺎ دﯾﮕ ﺮان ﯾ ﺎ اﻣﮑ ﺎن ﻇﮭ ﻮر و ﺑ ﺮوز ﺣﻘﯿﻘ ﯽ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ وﺧ ﻮاه ﻧ ﺎﺧﻮاه ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ‬ ‫دﯾﮕﺮان ھﻢ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣ ﻦ‪ ،‬ھ ﻮ را ﺗ ﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨ ﺪ و اﻣﯿ ﺎل و اﻋﻤ ﺎل او را ﺑ ﮫ‬ ‫ﮔﺮدن ﺑﮕﯿﺮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺷﺮّ ھﺎﯾﺶ را ‪ .‬درﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﮫ ای ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻣﻦ ‪ ،‬ھﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﮫ ﺣﻖ ﺧﻮدش‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮدش ﻣﯿﺸﻮد ‪ .‬و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن اﺳ ﺖ‪ .‬در ﻏﯿ ﺮ اﯾﻨ ﺼﻮرت راﺑﻄ ﮫ ﻣ ﻦ –‬ ‫ﺗﻮﯾﯽ ﻋﺮﺻﮫ اﺑﻄﺎل ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﺻﮫ ﺗﻼش ﺑﺎﻃﻞ ﺟﻠﻮه دادن ھﻮ‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻣﻦ‪ .‬و اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫او از ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻧﺪ‪ .‬در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺧﻮدم ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ از ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻧﻢ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄ ﮫ ﻣ ﻦ – ﺗ ﻮﯾﯽ‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮﻋﺮﺻﮫ اﺑﻄﺎل و رﺳﻮاﯾﯽ و ﻋﺬاب و اﺗﮭﺎم واﻧﺘﻘﺎم و ﻋﺪاوت اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ھﺮ ﭼ ﮫ ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﮔ ﺬرد‬ ‫ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻃﺮف ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻤﺮاً ﮐﻤﺘﺮ ﻣ ﯽ ﺷﻨﺎﺳ ﺪ زﯾ ﺮا ھﺮﮔ ﺰ ﺑ ﮫ ذات ﺧ ﻮدش اﻣﮑ ﺎن ﻇﮭ ﻮر و‬ ‫ﺑﺮوز ﻧﺪاده و ﻟﺬا ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ذات ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﮭ ﺪه ﻧﮕﺮﻓﺘ ﮫ اﺳ ﺖ و ﻟ ﺬا ﻣ ﺴﺘﻤﺮاً از‬ ‫ذات ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﻮاﻧﮫ ﺗﺮ‪ .‬و دﯾﻮاﻧﮫ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫وﻟﯽ ﺑﮫ وﺿﻮح ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق راﺑﻄﮫ ھﺎ ﻋﺮﺻﮫ اﺑﻄﺎل ھﺎ و ﺟﻨﻮن ھ ﺎ و ﻋ ﺬاب ھﺎﺳ ﺖ ‪.‬‬ ‫و ﺣﻖ راﺑﻄﮫ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﺣﻖ ﻇﮭﻮر و ﺑﺮوز او اﺳﺖ ادا ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﻘ ﻮق ﻓﻄ ﺮی دﯾ ﻦ رﻋﺎﯾ ﺖ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻨﺎه ﭘﺬﯾﺮی وﺗﻮﺑﮫ‪ .‬و ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ھﻤﻮاره در ﻣﯿﺎن ھﺮ ﻗﻮﻣﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده‬ ‫اﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻋﺎرف وﯾﺎ ﻣﺆﻣﻦ‪ ،‬ﮐﮫ ﻣﻈﮭ ﺮ ﻋﯿﻨ ﯽ ھ ﻮ در ﻣﯿ ﺎن ﺑ ﺸﺮﻧﺪ در درﺟ ﺎت ﮔﻮﻧ ﺎﮔﻮﻧﺶ‪.‬‬ ‫اﯾﻨﺎن ﺑﮫ ﯾﺎد آورﻧﺪه اوی ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﺑﮫ درک ﮔﻨﺎه و ﺧﻄ ﺎ ﻧﻤ ﻮده و‬ ‫ﻧﯿﺰ آﻧﮭﺎ را دﻋﻮت ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﮔﻨﺎھﺸﺎن ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﯿﺪوار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑ ﮫ ﻋﻔ ﻮ و ﺑﺨ ﺸﺶ دﻋ ﻮت ﺑ ﮫ ﺗﻮﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬و اﺻﻼً وﺟﻮد اﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر اﻟﻘﺎء ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ دﻋﻮت ھﺎﺳﺖ‪.‬اﯾﻨﺎن ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ درﺟﮫ ای‬ ‫ﻣﻈﮭﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ از ھﻮ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﯾﻨﺎن ﻣﻦ ھ ﺎی ﻣﺘﮑ ﯽ ﺑ ﮫ ﻧﻔ ﺲ و واﻗﻌ ﯽ ھ ﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬در درﺟ ﺎت ﮔﻮﻧ ﺎﮔﻮن‪ ،‬و ﻣ ﺎﺑﻘﯽ‬ ‫ﻣﺮدم ﻣﻦ ھﺎی ﮐﺎذب و ﺟﻌﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ در درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ و دﯾﻮاﻧﮫ اﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌ ﯽ اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ راه ﻧﺠﺎت اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﮫ ﺷﺪه ﮔﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ و ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا از اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷﺪه ﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺮدم ھﺮﮔﺰ ھﯿﭻ ﻓﮭﻢ و راﺑﻄﮫ ای ﺑﺎ ھ ﻮی ذاﺗ ﯽ ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ ﻧﺪارﻧ ﺪ و ﭘﯿ ﺮوی ﺷ ﺎن از ﺧﻮدﺷ ﺎن ﺟﻨﻮﻧ ﺸﺎن‬ ‫اﺳﺖ زﯾﺮا آﻧﮭﺎ ﺧﻮدی ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬و ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻨﺎن ﭘ ﺲ از رﺳ ﻮاﯾﯽ ھ ﺎ و ﻋ ﺬاب ھ ﺎی ﻣ ﺴﺘﻤﺮ ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً ﺑ ﮫ اﻃﺎﻋ ﺖ ﺑ ﯽ‬ ‫ﭼﻮن و ﭼﺮا و ﺟﻨﻮن آﺳﺎ از دﯾﻮاﻧﮕﺎن ﺣﺮﻓﮫ ای ﺗﺮ و ھﻮﻟﻨﺎﮐﺘﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ‪.‬و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ھﺮ راﺑﻄﮫ ﻣﻦ – ﺗﻮﯾﯽ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺘﺪرﯾﺞ دارای ھﻮ ﯾﺎ ھﻮھﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻮی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾ ﺎ ھ ﻮی‬ ‫ذات اﺳﺖ و ﻃﺮﻓﯿﻦ راﺑﻄﮫ را ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺧﻮدﺷﺎن راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ھﻮی ﺿﺪ ذات و ﺿﺪ اﻧﺴﺎن‬

‫‪٧٧‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫اﺳ ﺖ و در واﻗ ﻊ ھ ﻮی ﺷ ﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻃ ﺮﻓﯿﻦ راﺑﻄ ﮫ را ﺑ ﮫ ﺑﯿﮕ ﺎﻧﮕﯽ و ﺟﻨ ﻮن ﻓﺰاﯾﻨ ﺪه ﻣ ﯽ ﮐ ﺸﺎﻧﺪ‪ ،‬و در‬ ‫اﺳﺎرت ھﺎ و ﻋﺬاﺑﮭﺎی ﻧﻮ ﺑﮫ ﻧﻮ ﻏﺮق ﻣﯽ ﮐﻨ ﺪ و ﮐ ﻞ اﯾ ﻦ ﺟﮭ ﻞ و ﺟﻨ ﻮن ﻓﺰاﯾﻨ ﺪه را ﻋ ﺸﻖ و اﯾﺜ ﺎر ﻣ ﯽ ﻧﺎﻣ ﺪ ‪.‬‬ ‫ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ اﻣ ﺮوزه ﻣ ﯽ ﺑﯿﻨ ﯿﻢ ﮐ ﮫ ھﻤ ﮫ ﺗﺒﮭﮑ ﺎران و دﯾﻮاﻧﮕ ﺎن ﺷ ﺒﺎﻧﮫ روز دم از ﻋ ﺸﻖ و ﺣ ﺎل ﻣ ﯽ زﻧﻨ ﺪ و‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ از دل ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ودرﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻓﺮﻣﻮده » ﮐﺴﯽ ﮐ ﮫ اﻣ ﺎم‬ ‫ﺑﺮﺣﻖ و زﻧﺪه ای ﻧﺪارد و از وی ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﺎھﻞ و ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ‪ «.‬و ﺑﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ آﻧﮕﻮﻧ ﮫ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻗﺮآن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ھﯿﭻ رﺳﻮل و ﻣﺮد ﺣﻘﯽ ﺑﮫ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻧﯿﺎﻣﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎﮔﻔﺖ » از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳ ﯿﺪ و از ﻣ ﻦ‬ ‫اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ «.‬ﯾﻌﻨﯽ از ذات ﺧﻮد و ھﻮی ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و از ھﻮی ﺑﺮﺣﻖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤ ﯿﻦ‬ ‫دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺮآن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ را ھﻮس ﭘﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ زﯾﺮا ﺟﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری‬ ‫از اﻧﺴﺎن ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ اراده ﺧﺎص ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺟﮭﺎد ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑ ﯽ واﺳ ﻄﮫ ھ ﻮی‬ ‫ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ھﻮی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد اﺗﺼﺎل ﯾﺎﺑﻨﺪ‪ ،‬و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺮوی از دل و ﯾﺎ ﭘﯿﺮوی از‬ ‫ﺧﺪای ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ از ﺧﻮد و ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ‪ .‬آن اﻧﺴﺎن ھﺎ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﻈﮭﺮ ھﻮ ھﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﺘﮫ‬ ‫ﮐﻞ ﺣﯿﺎت و ھﺴﺘﯽ و دﻧﯿﺎی ﺧﻮد را وﻗﻒ اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻟﺒﺘﮫ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ اﯾ ﻦ آﮔ ﺎھﯽ ﺑﺨﻮاھ ﺪ ﭼﻨ ﯿﻦ‬ ‫ﺷﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬و ھﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫و ﮐﻼم آﺧﺮ اﯾﻨﮑﮫ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼ ﺮا و ھﻤ ﮫ ﺟﺎﻧﺒ ﮫ از ﯾ ﮏ ھ ﻮی ﺑﺮﺣ ﻖ و ﻣ ﺆﻣﻦ و ﺧﺮدﻣﻨ ﺪ و ﭘ ﺎک ﮐ ﮫ‬ ‫دوﺳﺘﯽ اش واﺿﺢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ھﻤﺎن ﺣﻖ راﺑﻄﮫ اﺳﺖ و ھﯿﭻ راﺑﻄﮫ ﻣﻦ‪ -‬ﺗﻮﯾﯽ ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ اﻃﺎﻋﺘﯽ از ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ھﻮﯾﯽ ھﺮﮔﺰ راه ﻧﺠﺎﺗﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﻋﺬاﺑﮭﺎ و ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ھﻨﻮز ھﻮی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ھﻢ ﻣﻌﻠﻮم و‬ ‫ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن وﭼﺮای ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺑﯽ ھﯿﭻ ﺑﺎزی و ﻣﮑﺮی ﺑ ﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮﺟ ﺐ ﭘﯿ ﺪاﯾﺶ ھ ﻮ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬در درون و ﯾﺎ در ﺑﯿﺮون‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ راﺑﻄﮫ ای دو ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺘﻀﺎد دارد‪ .‬ﻣﺮﺣﻠ ﮫ ﻧﺨ ﺴﺘﯿﻦ آن را ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﻣﺮﺣﻠ ﮫ ﻟﻄ ﻒ و‬ ‫رﺣﻤﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﻤ ﻮﻻً ﺑ ﺮوزات اﯾ ﻦ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﮫ ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮوز ﺟﮭﺎﻟﺖ ھﺎ و ﺷﺮارت ھﺎ و ﺧﻄﺎھﺎ و ﮔﻨﺎھﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻮه رﺣﻤﯿﮫ ذات ھﻮﯾﯽ ‪ ،‬ﺗﺎ ﻣﺪﺗﮭﺎی‬ ‫ﻣﺪﯾﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮرد اﻏﻤﺎض و ﺑﺨﺸﻮده ﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ‬ ‫ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺗﮭﺎم و ﻗﮭﺮ و ﻏﻀﺐ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬آﯾ ﺎ اﯾ ﻦ اﺗﻔ ﺎق ﭼﯿ ﺴﺖ؟ اﯾ ﻦ اﺗﻔ ﺎق ﭼﯿ ﺰی ﺟ ﺰ ورود‬ ‫ﯾﮏ ھﻮی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬وﻟﯽ اﮔﺮ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای از راﺑﻄﮫ ﯾﮏ ھﻮی اﻟﮭﯽ وارد ﺷﻮد‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﮫ درﺳﺖ ﺑﮫ‬ ‫ﻋﮑﺲ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ راﺑﻄﮫ ھﺮ ﯾﮏ ﺷﺮارت ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮔﺮدن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮔﻨﺎھﺎﮐﺎری ﺧ ﻮد‬ ‫را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺗﻮﺑﮫ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﻨﺪ آن ھ ﻮی اﻟﮭ ﯽ از آن راﺑﻄ ﮫ ﺧ ﺎرج ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و آن راﺑﻄ ﮫ ﻧﯿ ﺰ ﺑ ﺮ‬ ‫ﻋﺮﺻﮫ اﻧﮭﺪام ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﮫ ھﻮھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ رﺟﻮع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﭼﮫ ھ ﻮی ذاﺗ ﯽ و اﻟﮭ ﯽ و‬ ‫ﭼﮫ ھﻮی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ﺿﻼﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮭﻠﺖ ﺑ ﺮای ﭘ ﺬﯾﺮش ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻋﻤ ﺎل ﺧ ﻮد و ﺗﻮﺑ ﮫ از ﺧﻄﺎھ ﺎ و‬ ‫ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ودرﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ‪ ،‬آن ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺸﺖ واﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﻨﻢ دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﺪ ‪،‬‬ ‫آن ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﮔﻨﺎه و ﺗﻮﺑﮫ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ و اﺻﺮار در ﺧﻄﺎ‪ .‬رﺣﻤﺖ و رﻓﺎه و ﺑﺨﺸﻮده ﮔﯽ‬ ‫و ﺗﺴﺎھﻞ در راﺑﻄﮫ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻋﺮﺻﮫ ﻇﮭﻮر ﺟﮭﺎﻟﺖ و ﺷﺮارت و زﺷﺘﯽ ھﺎﺳﺖ و ﺑ ﮫ ﻣﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺮارت ھﺎ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻣﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺧﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ از ﻧﻔﺲ ﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد‪،‬و ﮔﺮﻧ ﮫ ﺗﻤ ﺎم‬ ‫ﺧﯿﺮھ ﺎ و زﯾﺒ ﺎﯾﯽ ھ ﺎی راﺑﻄ ﮫ ﻧﻤﺎﯾ ﺸﯽ ﺑ ﯿﺶ ﻧﯿ ﺴﺖ ﮐ ﮫ در ﻣﺮﺣﻠ ﮫ دوم ﮐ ﮫ ﻣﺮﺣﻠ ﮫ ﻗﮭ ﺮ و ﻏ ﻀﺐ اﺳ ﺖ اﯾ ﻦ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮭﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮔﺮدد و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ھﯿ ﺰم ﺟﮭ ﻨﻢ ﻃ ﺮف ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﺟﺒ ﺮاً آن اﻧﮑ ﺎر و ﺗﮑﺒ ﺮ و‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰی در ھﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺟﮭﻨﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺬاب ھﺎ را‬ ‫ﺗﻘﺒّﻞ ﮐﻨﺪ‪ .‬و اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻖ ھﻮ در راﺑﻄﮫ ﺑ ﺎﻻﺧﺮه درﻋﺮﺻ ﮫ ﻗﮭ ﺮ و ﻏ ﻀﺐ و دوزخ ﺟﺒ ﺮاً ﺗ ﺼﺪﯾﻖ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻏﻤﺎض و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ و ﺳ ﮭﻮﻟﺖ ﭘﺮﺳ ﺘﯽ در راﺑﻄ ﮫ را ﭘﯿ ﺸﮫ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧ ﺪ‬ ‫ﺟﺒﺮاً از ﻋﺮﺻﮫ ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ راﺑﻄﮫ ﻃﺮد ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺑ ﺮای ھﻤ ﯿﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣ ﺎه ﻋ ﺴﻞ ھ ﺮ راﺑﻄ ﮫ ای ﺑ ﺴﯿﺎر‬ ‫ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و دو روز اوﻟﺶ ﻋﺸﻖ واﯾﺜﺎر اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﻤﺮش ﮐﯿﻨﮫ و اﻧﺰﺟﺎر‪.‬‬

‫*‬

‫اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﭼﮫ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ اﺣ ﺴﺎس ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤ ﻞ ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ دارد؟ ﺑﻨﻈ ﺮ ﻣ ﯽ رﺳ ﺪ ﮐ ﮫ‬ ‫راﺑﻄﮫ اﯾﻦ دو ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺼﺪاق ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻣﺄﻣﻮر و ﻣﻌﺬور‪ .‬آﯾ ﺎ اﯾﻨﻄ ﻮر ﻧﯿ ﺴﺖ؟ در اﯾﻨﺠ ﺎ دو‬ ‫ﻧﮑﺘﮫ ﻣﻮرد ﺳﺌﻮال اﺳﺖ‪ :‬اول اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن وﭼﺮا ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪی ﺑﯽ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و دوم اﯾﻨﮑﮫ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن وﭼﺮا از ﭼﮫ ﮐﺴﯽ‪ .‬آﻧﮑﮫ ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﺄﻣﻮر ﻣﺤ ﺾ‬ ‫اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﺎم دادن اﻣ ﺮ ﺑ ﮫ ھﻤ ﺎن ﺻ ﻮرت اﻣ ﺮ ﺷ ﺪه ﺑﺎﺷ ﺪ و در اﻧﺠ ﺎم اﯾ ﻦ اﻣ ﺮ ﺻ ﺎدق و‬ ‫دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪھﺪ‪ .‬وﻟﯽ ﭼﮫ ﻣﻘﺪار از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ھﺎ واﻗﻌﺎً اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﻧ ﺪ؟ ﻣ ﺴﺌﻠﮫ دوم‬ ‫اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﻣﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﮫ ﺣﻖ اﻣﺮی ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻤ ﺎن وﯾﻘ ﯿﻦ ﮐ ﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺧ ﻮد ﺑﺨ ﻮد در‬

‫‪٧٨‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﻧﻔﺲ ﻓﺮد ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻘﺎی ﺷﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﻤﯿﻦ ﺷ ﮏ زﻣﯿﻨ ﮫ ﺳ ﻮء اﺳ ﺘﻔﺎده آﮔ ﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآﮔ ﺎه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬واﻣ ﺮ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﮫ اﺗﺼﺎل ﺑﮫ ھﻮی ذاﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺪارد و ﻣﺄﻣﻮراﻧﺶ ھﻤﮫ ﮐﻤ ﺎﺑﯿﺶ ﺧﻮاﺳ ﺘﮫ و ﻧﺎﺧﻮاﺳ ﺘﮫ‬ ‫در اﺟﺮای اﻣﺮش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎ ﺑﻌﻨﻮان ھﻮھﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣ ﺮدم ھﻤ ﻮاره ﺑ ﮫ‬ ‫ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﮐﮫ ﻣﺄﻣﻮران آﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ زﯾﺮا ﺣﮑّﺎم ﻋﻤﻮﻣﺎً ھﻮھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻣﻨﺪ‪ .‬وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ‬ ‫ھﻮی ﺑﺮﺣﻖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دارد و از وی اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ دارای ﺑﺼﯿﺮت وﻋﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻻاﻗ ﻞ اﯾ ﻦ ﻧﮑﺘ ﮫ‬ ‫ﺑﺲ ﻣﺤﻮری وﺑﻨﯿﺎدی را درﺑﺎره ﺧﻮدش درک ﮐﺮده ﮐﮫ ھﻮی ﺑﺮﺣﻖ او از او ﻻاﻗﻞ اﻧﺪﮐﯽ ﻋﺎﻗﻠﺘﺮ اﺳﺖ و او را‬ ‫دوﺳﺖ دارد وﻃﺎﻟﺐ ﻧﺠﺎت وﺳﻌﺎدت اوﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘ ﮫ را در ﯾﮑ ﯽ دوﺑ ﺎر اﻃﺎﻋ ﺖ ﻣﺤ ﺾ درک ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮر ھﻮی ذاﺗﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﯾﮏ ھﻮی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ‪ .‬در ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺄﻣﻮر اﺳ ﺖ و در اﯾ ﻦ‬ ‫اﻣﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و ﻧﮫ ﻣﻌﺬور زﯾﺮا ﺣﻖ اﯾﻦ اﻃﺎﻋﺖ را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ وﮔﺮﻧﮫ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫زﯾﺮا ھﯿﭽﮑﺲ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﻌﺬورﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﻋﻤﻠ ﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾ ﺖ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪.‬‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮب و ﻣﻘﺒﻮل از آب در آﻣﺪ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺗﻌﻠ ﻖ ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد و ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘ ﮫ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺪ و ﻧ ﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷ ﺪ اﻧﮑ ﺎر ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﻣﻌ ﺬورﯾﺖ ﭘﺪﯾ ﺪ ﻣ ﯽ آﯾ ﺪ‪ .‬ﭘ ﺲ ﻣﻌ ﺬورﯾﺖ ﯾ ﮏ ادﻋ ﺎ و‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺣﻖ و ﮐﺎذب اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪﯾﮭﺎی اﻋﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ و ﻧﮫ ﺧﻮﺑﯿﮭﺎ‪.‬‬

‫*‬

‫اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ از ﯾﮏ ھﻮی ﺑﺮﺣﻖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﻃﻖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪه و ھﻤﺪرد اﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺤﮏ واﻗﻌﯽ‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ھﻮی ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﮫ ﺑﺼﻮرت روﺣﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ درک‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﮐﺴﯽ ﮐﮫ دارای ھﻮی ذاﺗﯽ و ﻣﻦ ِ ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ درﺟﮫ ای ﺑﺎﻻ از ﻣﻌﺮﻓﺖ‬ ‫ﻧﻔﺲ و دل ﺷﻨﺎﺳﯽ وﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ذاﺗﯽ در ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﺎ ﺧ ﻮد ﺧ ﻮدش ﮐ ﮫ ھﻤ ﺎن ﺧﺪاﺳ ﺖ‬ ‫ﮔﻔﺘﮕ ﻮ ﮐﻨ ﺪ و اﻣ ﺮش رادرک و اﻃﺎﻋ ﺖ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ ‪ .‬ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ اﺑﺘ ﺪاﺋﯽ ﺗ ﺮﯾﻦ و ﺷ ﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻣ ﺎدی ﺗ ﺮﯾﻦ ﻏﺮاﯾ ﺰ‬ ‫روزﻣﺮه ﺧﻮد را ﻧﻤﯽ ﻓﮭﻤﺪ و از ﭘﺲ رﺿﺎﯾﺖ آن ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ دل ﺧﻮد و ﺧ ﺪای‬ ‫ﺑﺎﻃﻨﯽ را در ﺧﻮد درک ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ واز آن اﻃﺎﻋ ﺖ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ؟ اﻃﺎﻋ ﺖ ﻣﺤ ﺾ از ھ ﻮی ﺑﺮﺣ ﻖ ﺑﯿﺮوﻧ ﯽ ﺗﻨﮭ ﺎ راه‬ ‫درک ھﻮی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺆﻣﻦ ﺗﺮ و ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺗﺮ از ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤ ﯽ ﮐﻨ ﺪ آﻧﭽ ﮫ را ﮐ ﮫ‬ ‫ﺧﺪا ﯾﺎ دل ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ﺟﻨﻮن و ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و ﺗﻮھﺎی ﭼﻨ ﯿﻦ ﻣﻨ ﯽ اﺑﺰارھ ﺎی اﻧﺤﻄ ﺎط او ھ ﺴﺘﻨﺪ و آﯾﻨ ﮫ ھ ﺎی ﺗﺒ ﺎه‬ ‫ﺷﺪه ﮔﯽ او‪ .‬و ﻟﺬا ﺗﻮھﺎی ﺧﻮد را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﺑﮫ ﯾﻘﯿﻦ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ اﻃﺎﻋ ﺖ ﺑ ﯽ ﭼ ﻮن وﭼ ﺮا از اﻧ ﺴﺎﻧﯽ ﺻ ﺎدق ﺗ ﺮ و ﺧﺮدﻣﻨ ﺪﺗﺮ‪ ،‬ھ ﻢ ﺗﻨﮭ ﺎ ﻣﻌﻨ ﺎی‬ ‫واﻗﻌﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ و ھﻢ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎن در ﻗﺒﺎل ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﺷ ﻨﺎﺧﺘﻦ‬ ‫از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺣ ﻖ ذاﺗ ﯽ و ﻧﮭ ﺎﯾﯽ راﺑﻄ ﮫ اﺳ ﺖ‪ ،‬اﻃﺎﻋ ﺖ ﺑ ﺎ ﭼ ﻮن و ﭼ ﺮا‬ ‫ھﻨﻮز ھﻢ اﻃﺎﻋﺖ از ﺟﮭﻞ و ﺟﻨﻮن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ھﻮی ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ‪ ،‬وﺟﻮدی ﻓﻮق ﭼﻮن و‬ ‫ﭼﺮاﺳﺖ‪ .‬اﻃﺎﻋﺖ از ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮاﯾﯽ اﻃﺎﻋﺖ از آن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﭼﻮن و ﭼﺮاھ ﺎ ﻋﺮﺻ ﮫ دوﮔ ﺎﻧﮕﯽ‬ ‫ھﺎ و ﺑﯽ ﮔﺎﻧﮕﯽ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﺻﮫ ﺟﻨﻮن‪ .‬ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻖ راﺑﻄﮫ ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﯽ ﭼ ﻮن‬ ‫وﭼﺮاﯾ ﯽ اﺳ ﺖ‪ .‬زﯾ ﺮا ھ ﻮی ﺑﺮﺣ ﻖ ﺗ ﻮ ﯾﻌﻨ ﯽ ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ ﺗ ﻮ را ﺑ ﺮای ﺧ ﻮدت دوﺳ ﺖ ﻣﯿ ﺪارد ﺑ ﯽ ﭼ ﻮن و ﭼﺮاﯾ ﯽ‬ ‫وﺟﻮدت را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮ را ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد و ﺗﻮﺑﮫ دوﺳﺘﯽ او ﻧﻤﯽ رﺳ ﯽ‬ ‫ﻣﮕﺮ ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ ﻣﻨﯽ ھﻤﭽﻮن ﺑﺬر ﯾﮏ ﮔﯿﺎه در درون دو ﺷﻘﮫ اﺳﺖ ‪ :‬ﺧﯿ ﺮ وﺷ ﺮ‪ ،‬زﯾﺒ ﺎ و زﺷ ﺖ‪ ،‬روﺷ ﻦ وﺗﺎرﯾ ﮏ‪ ،‬ﻋ ﺎﻟﻢ و‬ ‫ﺟﺎھﻞ ‪ ،‬ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﺗﺒﮭﮑﺎر‪ ،‬ﺟﺪی و ﺑ ﺎزﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺣ ﻖ وﺑﺎﻃ ﻞ‪ ،‬ﻣﺎﻧ ﺪﮔﺎر و ﻣﺮدﻧ ﯽ ‪،‬ﻣﮭﺮﺑ ﺎن و ﺷ ﻘﯽ ‪ ،‬ﺧﯿﺮﺧ ﻮاه و‬ ‫ﺑﺨﯿﻞ‪ ،‬از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺳﺘﻤﮕﺮ‪ .‬ﺷﻘﮫ ﺧﯿﺮﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﻘﮫ ﺷﺮش راﺑﻄﮫ ای دارد ﮐﮫ اﯾﻦ راﺑﻄ ﮫ ﮐ ﻞ ﺟﺮﯾ ﺎن‬ ‫ﺷﺨ ﺼﯿﺖ ھ ﺮ ﻓ ﺮد ﺑ ﺸﺮی اﺳ ﺖ و ﻣﺤ ﻞ ھ ﺮ ﻧ ﻮع ﻇﮭ ﻮر و ﺑ ﺮوزی‪ ..‬اﯾ ﻦ راﺑﻄ ﮫ ﻣﻮﺗ ﻮر ﻣﺤﺮﮐ ﮫ روان و‬ ‫ﮐﺮدارھﺎی ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﯾﻦ دو را ﺟﻨﺒ ﮫ رﺣﻤ ﺎﻧﯽ و ﺟﻨﺒ ﮫ‬ ‫ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﺸﺮ ھﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ ‪ .‬ﺟﻨﺒﮫ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و ﻏﯿﺮ ارادی و ﺟﻨﺒﮫ آﮔ ﺎه و ارادی ﻧﻔ ﺲ ھ ﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳ ﺘﮫ از‬ ‫ھﻤﯿﻦ دو ﺷﻘﮫ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺧﯿﺮ از ﻓﺮدی ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ اﻻ از ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و ﺟﻨﺒﮫ‬ ‫ﻓﻮق ارادی او ‪ .‬و در ھﺮاﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ آﮔ ﺎھﯽ و اراده ﻓﻌﻠ ﯽ دﺧﺎﻟ ﺖ دارد ﺷ ﺮ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺣ ﻀﻮر‬ ‫دارد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺟﻨﺒﮫ ﺧﯿﺮ ﻧﻔﺲ در ذات ﺧﻮدش ﮐﻮر و ﺟﺎھﻞ اﺳﺖ و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﻗﺖ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮان درک ﮐﺮد ﮐﮫ ﻋﻠﻢ و ﺑﺼﯿﺮت و اراده ﺣﻘﯿﻘﯽ و دﻗﯿﻖ اﺗﻔﺎﻗﺎً در ﺟﻨﺒﮫ ﺧﯿﺮ ﺣﻀﻮر دارد وﻟﯽ ﺟﻨﺒﮫ ﺷﺮ ﻧﻔﺲ‬ ‫ﮐ ﮫ ھﻤ ﺎن ﺟﻨﺒ ﮫ ھﻮﯾ ﺖ آﮔ ﺎه و ارادی اﺳ ﺖ از درک ﺣﻘﯿﻘ ﺖ آن ﺟﻨﺒ ﮫ ﺧﯿ ﺮ ﻣﻌﻤ ﻮﻻً ﺑ ﯽ ﺧﺒ ﺮ و ﮔﻨ ﮓ اﺳ ﺖ و‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﮫ ادراک ﻣﺎدی اش ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﻖ آن ﭘﯽ ﺑﺮد‪ .‬ﺑ ﮫ ﺑﯿ ﺎن دﯾﮕ ﺮی ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان آن ﺳ ﻤﺖ از ھ ﺴﺘﮫ ﻧﻔ ﺲ‬ ‫ﺑﺸﺮ ﮐ ﮫ روی ﺑ ﮫ اﻧ ﺪرون و ذات دارد ﺟﻨﺒ ﮫ ﺧﯿ ﺮ وﻧﺎﺧﻮدآﮔ ﺎه و ﻓ ﻮق اراده ﻣ ﺎدی ﺑ ﺸﺮ اﺳ ﺖ و آن ﺳ ﻤﺘﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫روی ﺑﮫ ﺑﯿﺮون و دﻧﯿﺎ دارد ﺟﻨﺒﮫ آﮔﺎه و ارادی اوﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﻮر ﻣﺎدی را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دھ ﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣ ﮫ رﯾ ﺰی ﻣ ﯽ‬

‫‪٧٩‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﮐﻨﺪ ﮐﮫ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ھﻤﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﺶ ھﻢ ﺑﺎﻃﻞ از آب در ﻣﯽ آﯾﺪ و ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿ ﺴﺖ وﻻاﻗ ﻞ ﺑ ﺎ ﻣ ﺮگ ﺑﮑﻠ ﯽ ﻧ ﺎﺑﻮد‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬و ﺟﻨﺒﮫ ﺷﺮّ آﮔ ﺎه و ﻣ ﺎدی ﻧﻔ ﺲ ﻣﻌﻤ ﻮﻻً ﻣﯿ ﻞ دارد اﻣ ﻮر ﺧﯿ ﺮ ﺣﺎﺻ ﻞ از ﺟﻨﺒ ﮫ دﯾﮕ ﺮ را ﺑ ﮫ ﺣ ﺴﺎب‬ ‫ﺧﻮدش ﺑﮕﺬارد و ﺑﮕﻮﯾﺪ » اﯾﻦ ﻣﻨﻢ« و اﻋﻤﺎل ﺷﺮ و ﺑﺎﻃ ﻞ ﺷ ﺪه ﺧ ﻮدش را ﻣﻨﮑ ﺮ ﺷ ﻮد و ﺑ ﮫ دﯾﮕ ﺮان ﻣﺤ ﻮل‬ ‫ﺳﺎزد و از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺶ ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ »اﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ«‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳ ﺖ‪ ،‬ﻃﺒﯿﻌ ﺖ اﺳ ﺖ ‪ ،‬ﺷ ﺮاﯾﻂ‬ ‫اﺳﺖ ‪ ،‬ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﺪا اﺳﺖ و ‪ . ....‬اﻧﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﻤﺎل و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از ﺧﻮدش ﻧﻤﯽ‬ ‫داﻧﺪ و آﻧﺮا ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﻧﻤ ﯽ ﮔﯿ ﺮد و اﻧﮑ ﺎر ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﺑ ﺮ ﺟﻨﺒ ﮫ ﺧﯿ ﺮ و ﻧﺎﺧﻮدآﮔ ﺎه ﻧﻔ ﺲ ﮐ ﮫ روی ﺑ ﮫ ذات دارد ھ ﻢ‬ ‫ھﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎھﻞ و ﺟﺎھﻠﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آن دﭼ ﺎر ﻧ ﺴﯿﺎن وﺟ ﻮدی ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد و ﮔﻮﺋﯽ ﮐﮫ ﺧﯿﺮ وﺟﻮدش را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ وﯾﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﮑﻠﯽ از آن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧ ﮫ‬ ‫ﺷﺪن از ﺣﻖ وﺟﻮد اﺳﺖ ‪ ،‬ﺣﻖ ﻣﻦ‪ .‬اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫راﺑﻄ ﮫ ﺑ ﯿﻦ اﯾ ﻦ دو ﺷ ﻘﮫ از ﻣ ﻦ راﺑﻄ ﮫ ای ﺷ ﺪﯾﺪاً و ﺑﻄ ﺮز ﭘﯿﭽﯿ ﺪه و ﺣﯿ ﺮت آوری دﯾ ﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﺳ ﺖ ھﻤﭽ ﻮن‬ ‫دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎده – ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﻦ – روح و اﯾﺪه – ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ اراده و ﺑﯽ اراده ﮔﯽ و ﻧﯿﺰ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ‬ ‫ﺧﯿﺮ – ﺷﺮ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ دﻧﯿﺎ – آﺧﺮت‪ .‬ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾ ﻦ راﺑﻄ ﮫ را ﺑ ﮫ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿ ﮏ اﻧ ﺮژی و ﻣ ﺎده ﺗ ﺸﺒﯿﮫ‬ ‫ﮐﺮد و ﯾﺎ راﺑﻄﮫ ﻧﯿﺮو و ﮐﺎر و در ﺑﯿﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ اﺣﺴﺎس و اﯾﺪه‪ .‬ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻠﮫ ھﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺮ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻦ ﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﻦ ﺧ ﺪاﺋﯽ را در ﻋ ﯿﻦ ﺧﻤﻮﺷ ﯽ ﺑﺨﻮاﻧ ﺪ و‬ ‫ﺑﯽ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﯽ اراده آن را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎده و ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺧﻮد – ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﻋﯿﻦ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً اﺣﺴﺎس و ﺟﻨﺒﺸﯽ در اﻋﻤﺎق دﻟﻢ ﻋﺎرض ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ از ﻣﻦ روی ﺑﮫ ذات ﻣﻦ‬ ‫اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻦ روی ﺑﮫ دﻧﯿﺎی ﻣﻦ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ و واﮐﻨﺶ ﺑﮫ اﯾ ﻦ اﺣ ﺴﺎس ﮔﻨ ﮓ ﺑﺎﯾ ﺪ ﭼ ﮫ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬ﺳ ﯿﮕﺎری‬ ‫روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺰﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ در ذھﻨﺶ ﭘﻮﻟﮭﺎﯾﺶ را ﺟﻤﻊ زﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮﺧﯿ ﺰد وﺑ ﺎ‬ ‫ھﻤﺴﺮش ھﻤﺨﻮاﺑﮫ ﺷﻮد وﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪش ﺗﺸﺮی ﺑﺰﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ‪.....‬‬ ‫ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﮫ ﺑﺮﻗﺮار ﮐ ﺮدن ﻣﺜ ﻞ راﺑﻄ ﮫ ﺑﺮﻗ ﺮار ﮐ ﺮدن ﺑ ﺎ ﯾ ﮏ روح اﺳ ﺖ و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ ذھ ﻦ‬ ‫اﻧﺴﺎن ﮐﮫ ﮐﺎرش ﭼﯿﺰی ﺟﺰ دﻻﻟ ﯽ و اﯾ ﻦ ﺗﺮﺟﻤ ﮫ ﻧﯿ ﺴﺖ ھﻤ ﻮاره در ھ ﺮ ﻟﺤﻈ ﮫ ای دﭼ ﺎر ﺻ ﺪھﺎ ﺣ ﺪس وﮔﻤ ﺎن‬ ‫اﺳﺖ و ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺘﮭﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﮫ ﻓﻌﻞ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن ﺟﻨ ﺎب‬ ‫را ﮐﮫ ﮔﺎه ﻧﺎﻣﺶ دل اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼً راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ودر اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﺑ ﮫ ﺧ ﻮدش ﻣ ﯽ ﮔﻮﯾ ﺪ » ﺣ ﺎﻻ‬ ‫ﻓﮭﻤﯿﺪم ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ« ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﻤﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﮫ اﯾﺪه ھ ﺎ و‬ ‫اﻋﻤﺎل و ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﺷﺮ ﻣﻦ و ﻣﻦ ﺷﺮور ھﻤﻮاره ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ درک ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪی اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮﺑﯿﺶ را‬ ‫ﺑﻔﮭﻤﺪ‪ .‬و ﺟﺰ اﯾﻦ ﭼﺎره ای ﻧﺪارد زﯾﺮا »ﻣﻦ« ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ زﺑﺎن آن ﺟﻨ ﺎب ﺧ ﻮب را درک‬ ‫ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از زﺑﺎن او ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ وﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ وﻣﻦ را ﺧﻮب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮش را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺧﯿﺮ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ؟ ﺟﺰ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﮔﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﮐﮫ ھﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮ ﺧﺪای ذاﺗﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ واﻗﻌﺎً ﺧﻮﺑﯽ را از ﺧﻮد آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﭼ ﺎره ای ﺟ ﺰ ﺗﻈ ﺎھﺮ ﺑ ﮫ ﺧ ﻮﺑﯽ ﻧ ﺪارد‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ رﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺒﺮی ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻋﺎرف ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻮب ﻧﻤﺎ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﯽ از ﺧﻮب ﻧﻤﺎﺋﯽ ﯾﻌﻨﯽ رﯾﺎ ﮐﮫ اﺷﺪ ﺷﺮارت ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﺳ ﺨﻦ ﻣ ﯽ ﮔ ﻮﺋﯿﻢ ﭘ ﺲ از ﻣﺨ ﺎﻃﺒﯽ ﺳ ﺨﻦ ﻣ ﯽ ﮔ ﻮﺋﯿﻢ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ در ﻗﺒﺎل ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﮫ رﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ھﺮ ﻧﻮع رﯾﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬ﻧﺨ ﺴﺘﯿﻦ ﺗ ﻮی ھ ﺮ ﻣﻨ ﯽ‬ ‫ھﻤﺎن ھﻮی ذاﺗﯽ و ﻣﻦ زﯾﺒﺎی درون ذات اوﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬ﭘ ﺲ اﻧ ﺴﺎن اول ﺑ ﺎ ﺧ ﻮد ﻣ ﻦ‬ ‫رﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺧﻮدﻓﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻮدﻓﺮﯾﺒﯽ در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺗﻮھﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﯾﻔﺘﻦ‬ ‫دارد واﯾﻦ دو ﺗﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ھﺮ دو ھﻢ زﻣ ﺎن و ﮔ ﺎم ﺑ ﮫ ﮔ ﺎم ﺣ ﻀﻮر دارﻧ ﺪ ﯾﻌﻨ ﯽ وﻗﺘ ﯽ ﺑ ﮫ ﮐ ﺴﯽ‬ ‫دروغ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮد ﻣﻦ ھﺴﺘﻢ‪ .‬زﯾﺮا ﺗﻮی ﺑﯿﺮوﻧ ﯽ و آن ﺗ ﻮی دروﻧ ﯽ ھ ﺮ دو از ﻣ ﻦ ﯾ ﮏ‬ ‫ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ‪ :‬ﺧﻮب ﺑﻮدن!‬

‫*‬

‫اﮔﺮ اﻧﺴﺎن درﺟﮭﺎن ﺑﯿﺮون از ﺧﻮد و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﮫ آدﻣﮭﺎی اﻃﺮاﻓﺶ ھﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﻧﻤﯽ داﺷﺖ ﻣﻈﮭﺮ ﺧﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﻮد‪ .‬و اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎ از ﮐﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً از ھﻤﺎن ﻣﻦ ذاﺗﯽ ﮐ ﮫ ﻧ ﺎﻣﺶ ﻣ ﻦ ﻏﺮﯾ ﺰی و ﻧﺎﺧﻮدآﮔ ﺎه‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺧﻮب‪ .‬ﭘﺲ ھﻤﮫ ﺷﺮارﺗﮭﺎی ﻣﻦ و اﺻﻼً ﻣﻦ ﺷﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣ ﻦ ﺧﯿ ﺮ اﺳ ﺖ‪ .‬در واﻗ ﻊ ﺷ ﺮ و ﻣ ﻦ‬ ‫ﺷﺮ در ﺣﮑﻢ ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺧﯿﺮ و ﻏﯿ ﺮ ارادی در ﺣﮑ ﻢ ﺧ ﺎﻟﻖ اﺳ ﺖ‪ .‬ﺗﻤ ﺎم ﻣ ﺸﮑﻞ اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮ‬ ‫درﺑﺎره ﻣﻦ ﺧﯿﺮ ﻧﺎدان و ﻟﺬا ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺣﻖ راﺑﻄﮫ اﯾﻦ دو »ﻣﻦ« ﺟ ﺰ ﻣﻌﺮﻓ ﺖ ﻧﯿ ﺴﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ‬ ‫ﻣﺨﻠﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و زﺑﺎﻧﺶ را ﺑﻔﮭﻤﺪ ﺗﺎ اﻣﺮش را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮب ﺷﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ‬ ‫ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و دوﮔ ﺎﻧﮕﯽ ﻧﺠ ﺎت ﯾﺎﺑ ﺪ‪ .‬ﺗ ﺎ ﺑﺪاﻧ ﺪ ﮐ ﮫ در ھ ﺮ آن ﺑﺎﯾ ﺪ ﭼ ﮫ ﮐﻨ ﺪ و از ﺷ ﺮ وﺳﻮﺳ ﮫ ھ ﺎ ﺗﺮدﯾ ﺪھﺎی ذھ ﻦ‬

‫‪٨٠‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺑﺮھﺪ‪.‬زﯾﺮا ھﻤﮫ وﺳﻮﺳﮫ ھﺎی ﻣ ﺴﺘﮭﻠﮏ ﮐﻨﻨ ﺪه ﺑ ﺸﺮ ﻣﺤ ﺼﻮل اﯾ ﻦ ﺗﺮدﯾ ﺪ اﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ ﺗﺮدﯾ ﺪ ﻣﺤ ﺼﻮل ﺧ ﻮد –‬ ‫ﻧﻔﮭﻤﯽ اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐ ﮫ اﻧ ﺴﺎن ھ ﺮ ﭼ ﮫ ﮐ ﮫ ﺧﯿ ﺮ ﺑﯿ ﺸﺘﺮی را از درون ﺧ ﻮد درک ﻧﻤ ﻮده و ﺑﺮﻣ ﯽ‬ ‫ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮارت ﮐﻨﺪ وﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬و اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﮐﮫ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ اﺳﺖ اﻧﺘﮭﺎ ﻧﺪارد‬ ‫ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎران ﺗﺎرﯾﺦ در آن واﺣﺪ و ﻧﯿﺰ ﯾﮏ دوراﻧﯽ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮده و‬ ‫در آن ﺣﺎل ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﯾﮏ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ در ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ‪ .‬و در اﯾﻦ ﺟﺎ ﯾ ﮏ ﺑ ﺎر دﯾﮕ ﺮ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺣ ﻖ ﯾﮕ ﺎﻧﮕﯽ ﻓﺮاﺳ ﻮی ﺧﯿ ﺮ وﺷ ﺮ در اﻃﺎﻋ ﺖ ﺑ ﯽ ﭼ ﻮن و ﭼ ﺮا ﭘ ﯽ ﻣ ﯽ ﺑ ﺮﯾﻢ و اﯾ ﻦ ﺑ ﮫ ﻣﻌﻨ ﺎی ﻧﺠ ﺎت از اﯾ ﻦ‬ ‫دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﻨﮭﺪم ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫راﺑﻄﮫ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﮫ ﻣﻦ ﺷﺮ و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح آﮔﺎه و ارادی ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﺮ و ذاﺗﯽ ھﻤﺎن راﺑﻄﮫ »آﻧﭽﮫ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ« اﺳﺖ ﺑﺎ » آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ« راﺑﻄﮫ » ﻓﯿﮑ ﻮن« اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ »ﮐ ﻮن« راﺑﻄ ﮫ ﺑ ﺸﻮ و ﺷ ﺪن ‪ ،‬راﺑﻄ ﮫ‬ ‫آﻣﺮ و ﻣﺄﻣﻮر ‪ .‬ﺷﺮ ھﻤﺎن ﺗﻼش ﺑﺮای ﺷﺪن اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺮ »ﺑﺸﻮ« ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﯿﺮ دﻣﺎدم ﻓﺮود ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬ ‫وﻟﯽ ﮐﻠﯿﺖ » ﻣﻦ« از ﺧﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺎ ﺷﺮ ﻣﻄﻠﻖ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻞ ﻃﯿﻒ ﻣﻨﯿ ﺖ ھ ﺮ اﻧ ﺴﺎﻧﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ از‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻣﺤﺾ ﺗﺎ آﮔﺎھﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺤ ﺾ ﺟﺮﯾ ﺎن دارد‪ ،‬از ﻏﺮﯾ ﺰه ﺗ ﺎ اﯾ ﺪه‪ ،‬از ذات ﺗ ﺎ ﺻ ﻔﺎت‪ :‬از ﺑ ﺸﻮ ﻣﻄﻠ ﻖ ﺗ ﺎ‬ ‫ﺷﺪن ھﺎﺋﯽ ﻣﺮدد و ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﯿﺮا‪ .‬و ﺑﺎ اﻧﺪک دﻗﺘﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺮزی ﺑ ﯿﻦ اﯾ ﻦ‬ ‫دو وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ دو ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ وﺑﻠﮑﮫ ھﻤﺎﻧﮑﮫ اﻣﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﺮش‬ ‫ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد وﺑﺴﻮی ﺷﺪن و در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺮدن ﺳﯿﻤﺎ و ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﮔﯿ ﺮد ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ھﻤ ﺎن آﻣ ﺮ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺪن و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﮫ اﻣ ﺮ ﺧ ﻮدش ‪ ،‬ﻧ ﺴﺒﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﮐ ﮫ در ﻋﻤ ﻞ ﺷ ﺮّ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ھﻤ ﺎن اﻣ ﺮ و ذات ﻧﮭ ﺎن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در ﺟﺮﯾ ﺎن ﺷ ﺪن و‬ ‫ﻋﯿ ﺎن ﮔ ﺸﺘﻦ و ﺑ ﮫ ﻓﻌ ﻞ آﻣ ﺪن ﺳ ﯿﻤﺎﺋﯽ ﺷ ﺮّ و زﺷ ﺖ و ﺑﺎﻃ ﻞ ﮐﻨﻨ ﺪه ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ و اﻧﮑ ﺎر ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد آﻧﮭ ﻢ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ‬ ‫ﺧﻮدش زﯾﺮا ﮐﺲ دﯾﮕﺮی در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺮ و ﻓﺎﻋﻞ و ﻓﻌﻞ و ﻣﻔﻌﻮل و ﻗﺎﺿ ﯽ ھﻤ ﮫ ﯾﮑ ﯽ اﺳ ﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ‬ ‫»ﻣﻦ« در ھﺮ آن ﻓﻘﻂ ﺳﯿﻤﺎ و ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﻣﺘﻔﺎت دارد و دو ﺗﺎ ﻣﻦ و ﯾﺎ ﺳﮫ ﺗﺎ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ در‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻔﺎوت‪ .‬و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻔ ﺲ و ﯾ ﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﺖ ﻧﻔ ﺲ ﻧﺎﻣﯿ ﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﯾ ﺎ در ﺣﺎﻟ ﺖ‬ ‫ﻣﻮاﻓﻘﺖ ھﺎ و ﺗﻀﺎدھﺎی دروﻧﯽ درک ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ اﻧ ﻮاع راﺑﻄ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣ ﺎت و وﻇ ﺎﯾﻒ ﮔﻮﻧ ﺎﮔﻮن اﺳ ﺖ‪ .‬ﻣ ﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﯿﻤﺎ و ﻣﻌﻨﺎ از »ﻣﻦ« در ھﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ ﺳﯿﻤﺎ و ﻣﻘﺎم و ﻣﻌﻨﺎ و وﻇﯿﻔﮫ ای از ﻣﻦ در ﺟﮭﺎن ﺑﯿﺮون ﯾﮏ ﺗﻮﺋﯽ دارد ﮐﮫ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‬ ‫ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺗﻮﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﯿ ﻊ ھﻤ ﮫ ﻣﻌ ﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺎﻣ ﺎت ﻣ ﻦ اﺳ ﺖ‪ ،‬ﻣ ﻦ واﺣ ﺪه اﺳ ﺖ اﯾ ﻦ »ﺗ ﻮ«‬ ‫ھﻤﺎن ھﻮی ذات اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﺎ اﻣﺎم و ﯾﺎ ﺑﻘﻮل ﻧﯿﭽﮫ اﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ھﺮ ﺗﻮﺋﯽ ﺟﻤﺎل ﺟﻨﺒﮫ و ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ از »ﻣﻦ« ھﺮ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻮﺿﻮح ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و ﺑ ﺎ‬ ‫ﻣﻦ ھﻤﺪرد اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﻦ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ دﺷﻤﻦ ھﺎی زﯾﺎدی در ﻧﻔﺲ ھ ﺮ ﻓ ﺮدی ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ ﺟﻨﺒ ﮫ‬ ‫ھ ﺎی دﯾﮕ ﺮ ﻧﻔ ﺲ ﺣ ﻀﻮر دارد ‪ .‬ﭘ ﺲ ﺗﻮھ ﺎی ھ ﺮ ﻣﻨ ﯽ دﻗﯿﻘ ﺎً ﻣ ﺎده ھ ﺎ و ﺟﻤ ﺎل ھ ﺎی ﻣﻌ ﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺎﻣ ﺎت آن ﻣ ﻦ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ »ﺗﻮ« ھﻤﺎن ﻣﺎده » ﻣﻦ« اﺳﺖ ‪ ،‬ﺗﻌﯿّﻦ ﻣﻦ‪ .‬دوﺳ ﺘﯽ ﯾ ﺎ دﺷ ﻤﻨﯽ ﻣ ﻦ ﺑ ﺎ ﺗ ﻮ در واﻗ ﻊ ﺑ ﺎ ﺧ ﻮدم ﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺑﺎ ﻇﮭﻮر ﺧﻮدم‪ .‬ﭘﺲ ﺟﮭﺎن ﺑﯿﺮون ‪ ،‬ﻇﮭﻮر ﻣﻦ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪی در راﺑﻄﮫ ھﺎﯾﺶ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان دارای آزادی اﻧﺘﺨﺎب اﺳ ﺖ؟ ﻣ ﺴﻠﻤﺎً اﯾ ﻦ آزادی ﺑﯿ ﺸﺘﺮ از‬ ‫آزادی اﻧﺘﺨﺎب از ﻣﯿﺎن آدﻣﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ وﺗﺎزه از ﻣﯿﺎن ھﻤ ﯿﻦ ھ ﺎ ھ ﻢ آزادی‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی وﺟﻮد دارد و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺷ ﺮﯾﮏ ﯾ ﺎ دوﺳ ﺖ و ﯾ ﺎ ھﻤ ﺴﺮ ﺷ ﻮﯾﻢ وﻟ ﯽ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻗﻄﻊ راﺑﻄ ﮫ ﮐﺎﻣ ﻞ ﻧﻤ ﺎﺋﯿﻢ و ﺑ ﺎز ﻣﻤﮑ ﻦ ﻧﻤ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬اﯾ ﻦ واﺿ ﺢ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ھﻤﮫ رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ آدم ھﺎی زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ و ﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻦ ﮐﮫ در اﺣﺴﺎس و آﮔﺎھﯽ‬ ‫ﺧﻮد ‪ ،‬اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎ وﯾﮋه ﮔﯿﮭﺎی ﺑﻄﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﯿﻢ و ھﻤ ﻮاره ﻻاﻗ ﻞ ﺑﺨ ﺸﯽ از اﻧ ﺮژی ﺧ ﻮد را‬ ‫ﺻﺮف ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤ ﺎﺋﯿﻢ ﮐ ﮫ ﻧ ﺎم و آدرﺳ ﯽ ﻧ ﺪارد و ﻓﻘ ﻂ اﻧ ﺴﺎﻧﯽ ﺑ ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﮫ ای از ﺻ ﻔﺎت اﺳ ﺖ ‪،‬‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ اﺳﺎس رواﺑﻄﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﺮا رواﺑﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼً آﮔﺎھﺎﻧﮫ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﺣﺘﯽ‬ ‫اﮔﺮ آن اﻧﺴﺎن اﯾﺪه آل را ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﻧﯿﺎﺑﯿﻢ وﻟﯽ ﻧﻮر اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎ را در رواﺑﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﻄ ﻮر‬ ‫ﻧﺴﺒﯽ ھﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺖ و در ﺳﻤﺖ آن اﻧﺴﺎن اﯾﺪه ال ﻗﺮار دارد‪ .‬وﻟﯽ ﺑﻨﺪرت ﮐﺴﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ رواﺑﻄﺶ را ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ‬ ‫ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺪھﺪ‪ .‬ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺰه ﮐﻮر ﺑﺼﻮرت اﺣﺴﺎس ﻧﯿﻤﮫ آﮔﺎه در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮرﻣﺎﻟﯽ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺎ را‬ ‫ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﻮق ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﯾﮏ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﮑﺜﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽ ﮔﺬرﯾﻢ‪ .‬آن ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻄﻠ ﻮب‬ ‫ﺑﮭﺮﺣﺎل ﺑﺪون آﻧﮑﮫ دارای آﮔﺎھﯽ روﺷﻦ و ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ ﮐﻤ ﺎﺑﯿﺶ در ھﻤ ﮫ اﻧ ﺴﺎﻧﮭﺎ وﺟ ﻮد دارد‪ .‬ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﻓ ﺮدی‬ ‫راﻏﺮﯾﺰﺗ ﺎً ﺑ ﮫ ﺳ ﻤﺖ ﺗﻮھ ﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑ ﺸﺎﻧﺪ ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﯾ ﮏ ﺻ ﻮرﺗﯽ از ﻣ ﻦ ﭘﻨﮭ ﺎن ﻣ ﻦ اﺳ ﺖ‪ .‬ﮐ ﮫ ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً اﯾ ﻦ ﺟ ﺴﺘﺠﻮ‬

‫‪٨١‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﻣﻘﺼﻮدی ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارد ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ آن ﺗﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ ﻇﺮف ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ »ﻣﻦ« ﺑﺎﺷﺪ ﮐ ﮫ در آن‬ ‫»ﺗﻮ« ﺑﻄﻮرﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮو رﯾﺰد و ﺟﺎی ﮔﯿﺮد و ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﯿﺎﺑﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ھﺮ ﻣﻨﯽ ﺑﺎ ھﺮ درﺟﮫ ای از‬ ‫آﮔﺎھﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ‪ ،‬ﺷﺎﻣﮫ ای ﻣﺮﻣﻮز دارد ﮐ ﮫ ﻃﺒﯿﻌﺘ ﺎً در ﺳ ﻤﺖ ﺗ ﻮی ﮐﺎﻣ ﻞ ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ اﺳ ﺖ و آﻧ ﺮا ﺟ ﺴﺘﺠﻮ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬وﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﻣﮫ ﻣﺮﻣﻮز و ﮐﻮر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺣﻖ »ﻣﻦ« را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ‬ ‫ﻗﺎﻃﻊ ﺑﮫ ﻣﺆﻣﻨﺎن آﻣﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺗﻤ ﺎم ﺣﯿ ﺎت و ھ ﺴﺘﯽ ﺧ ﻮد را درﺧ ﺪﻣﺖ ﺟ ﺴﺘﺠﻮی اﻣ ﺎم ﻗ ﺮار دھﻨ ﺪ زﯾ ﺮا اﻣ ﺎم‬ ‫ھﻤﺎن ﺗﻮی واﺣﺪه و ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻦ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺆﻣﻨﺎن در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺎﻣﮫ ﺑﯿﺪارﺗﺮ و ﺗﯿ ﺰ ﺗ ﺮی دارﻧ ﺪ و‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﻣﺤﺘﺎج اﻣﺎم ھﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺷﺮارت ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را درک و ﺑﺎور ﮐﺮده اﻧﺪ وﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ درﻋﻄﺶ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﻦ ﺧﯿﺮ ھ ﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿ ﺰ در ﻋﻄ ﺶ رھ ﺎﯾﯽ از اﯾ ﻦ ﻣ ﻦ ﺷ ﻘﮫ ﺷ ﺪه و رھ ﺎﯾﯽ از اﯾ ﻦ‬ ‫دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ »ﺧﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدﯾﻦ« ﮐﮫ ھﻤﺎن اﻣﺎم اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﻖ آزادی اﺳﺎﺳﺎً و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ھﻤﺎﻧﺎ ﺣﻖ آزادی اﻧﺘﺨﺎب »ﺗﻮ« اﺳ ﺖ‪ .‬زﯾ ﺮا آزادی و اﺳ ﺎرت و‬ ‫ﻋﺬاب و ﻋﺰّﺗﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺟﺰ در رواﺑﻄﺶ ﺑﺎ ﺳ ﺎﯾﺮ اﻧ ﺴﺎﻧﮭﺎ وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد‪ .‬اﻧ ﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ آزادی ﮐ ﮫ‬ ‫ھﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎب آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺳﺖ‪ ،‬ﻃﺮف ﺧ ﻮد را ﺑ ﺮ ﻣ ﯽ ﮔﺰﯾﻨ ﺪ‪ ،‬آزادی را ﺑﺮﮔﺰﯾ ﺪه اﺳ ﺖ‪ .‬در اﯾﻨﺠ ﺎ آزادی دﻗﯿﻘ ﺂً ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی اﻣﮑﺎن رھﺎ ﺷﺪن ﻣﻦ در ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻤﺎن اﻣﮑﺎن ﻇﮭﻮر و ﺑﺮوز ﻣﻦ اﺳﺖ در درﺟ ﺎت ﮔﻮﻧ ﺎﮔﻮن‪ .‬و‬ ‫اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺣﻖّ واﺣﺪه ذات ﻣﻦ‪ .‬ھﯿﭽﮑ ﺴﯽ واﻟ ﺪﯾﻦ و ﺧﺎﻧ ﺪان و اﯾ ﻞ و ﺗﺒ ﺎر ﺧ ﻮد را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد‪ .‬وﻟﯽ ﺑﻄﻮر دﻗﯿ ﻖ در اﻧﺘﺨ ﺎب دو ﻧﻔ ﺮ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ درﺟ ﺎت آزادی اﻧﺘﺨ ﺎب ﺧ ﻮد را ﺗﺠﺮﺑ ﮫ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ :‬ھﻤﺴﺮ و دوﺳﺖ‪ .‬ھﺮ ﮐ ﺴﯽ ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ در اﯾ ﻦ دو اﻧﺘﺨ ﺎب آزاداﻧ ﮫ ﯾﻌﻨ ﯽ آﮔﺎھﺎﻧ ﮫ و ﺟ ﺪی و ﯾﻘﯿﻨ ﯽ ﻋﻤ ﻞ‬ ‫ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮاﺳﻄﮫ آزادی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب از ﺑﺴﯿﺎری رواﺑ ﻂ ﺟﺒ ﺮی و ﻏﺮﯾ ﺰی و اﺳ ﺎرت ﺑ ﺎر رھ ﺎ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب آزاد در راﺑﻄﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺳ ﺎرت ھ ﺎی اﻧ ﺴﺎن را در ﺳ ﺎﯾﺮ رواﺑ ﻂ از ﻣﯿ ﺎن‬ ‫ﺑﺮدارد‪ .‬و ﻧﯿﺰ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻖ وﻣﺎھﯿﺖ اﯾﻦ آزادی در اﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬ﭼﯿﺰی ﺟﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺧ ﻮد – آﮔ ﺎھﯽ ﻧﯿ ﺴﺖ‬ ‫و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان از رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او ﺷﻨﺎﺧﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﻤﻮاره اﯾﻦ ﺗﻮھﺎی ھﺮ ﻣﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ را ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎ ﮔﻤﺮاه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ‪،‬رﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﯾﺎ ھﻼک ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻮھﺎی ﺧ ﻮدش دارد‪ :‬ﺗﻮھ ﺎ ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان‬ ‫اﺑﺰارھﺎی ﻣﻦ و ﯾﺎ ﺗﻮھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﺪف ﻣﻦ‪ .‬آﻧﮑﮫ ﺗﻮھﺎﯾﺶ را اﺑﺰار ھﺪﻓﮭﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ﺧﻮدش اﺑﺰار‬ ‫آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺗﺒﺎه ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺋﯽ را ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد ھﻤﺎن ﺟﻨﺒﮫ از ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ای ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳ ﺘﮫ ای دﻣ ﺪﻣﯽ از ﺧ ﻮد را ارﺿ ﺎ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ‪ .‬آﻧﮑ ﮫ ﺗﻮھ ﺎ را ﻏﺎﯾ ﺖ و اﺑ ﺪﯾﺖ و ﻣﻘ ﺼﺪ‬ ‫ﺣﯿﺎت و ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﮫ ﮐﻤﺎل ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ واﯾﻦ ﮐﻤﺎل را در آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً آﻧﮑﮫ در راﺑﻄﮫ‬ ‫ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﻌﺎدت و رﺷ ﺪ ﺳ ﻼﻣﺖ آﻧﮭﺎﺳ ﺖ ﺧ ﻮدش ﺑ ﮫ ﺳ ﻼﻣﺖ و رﺷ ﺪ و ﺳ ﻌﺎدت ﻣ ﯽ رﺳ ﺪ و آﻧﮑ ﮫ‬ ‫آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت و رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮدش ﺳﺎﻗﻂ و ھ ﻼک ﻣﯿﮕ ﺮدد‪ .‬آﻧﮑ ﮫ ﺷ ﻮق ﻧﺠ ﺎت‬ ‫دﯾﮕﺮان را دارد ﻧﺠﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و آﻧﮑﮫ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ھﺮﮔﺰ ﻧﺠ ﺎﺗﯽ ﻧ ﺪارد‪ .‬ﺣﻘﯿﻘ ﺖ‬ ‫اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اراده ﺑﮫ رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺖ وﺳﻌﺎدت ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ ھﻤ ﻮاره در اراده ﺑ ﮫ ﻧﺠ ﺎت دﯾﮕ ﺮان رخ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ و‬ ‫ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ رﺧﺪادی آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻣ ﯽ ﻓﺮﯾﺒ ﺪ و ﺟ ﺰ ﺧﻮﺷ ﯿﮭﺎی‬ ‫دﻣﺪﻣﯽ و ارﺿﺎی ھﻮس ھﺎی ﺑﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﻮد ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧ ﺪارد و ﺣ ﺲ و ﻧﮕ ﺮش دﯾﮕ ﺮی درﺑ ﺎره ﺧ ﻮد‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﺣﻖ»ﻣﻦ« در »ﺗﻮ« اﺣﺴﺎس و ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﮔ ﺮدد ﻣﺨ ﺼﻮﺻﺎً در ﺗ ﻮﺋﯽ ﮐ ﮫ دوﺳ ﺘﺶ ﻣ ﯽ داری‬ ‫زﯾﺮا آﻧﺮا ﮐﮫ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاری ﮐﻤﺘﺮ ﺑ ﺮ وی ﺳ ﻠﻄﮫ و ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮاﻧﯽ داﺷ ﺖ ﺑﮭﻤ ﺎن ﺷ ﺪت ﮐ ﮫ ﻣﯿ ﻞ ﺳ ﻠﻄﮫ و‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ او را ﻧﻔﺴﺎً دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯽ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و واﺿﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖ »ﻣ ﻦ« در راﺑﻄ ﮫ ﺑ ﺎ ﮐ ﺴﯽ رخ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ ﮐ ﮫ ﻣﺤﺒ ﺖ ﻗﻠﺒ ﯽ وﺟ ﻮد داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺴﺎن ﺑ ﺎ اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ ﮐ ﮫ ﯾ ﺎ ﺑ ﺼﻮرت دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﻦ و ﯾ ﺎ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﺷ ﺪن اﺳ ﺖ ‪ ،‬ﺳﺮﻧﻮﺷ ﺖ او را‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ اش را از اول ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﯾﺎ ﺑﺮ ذات ﻣﻦ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ذات‬ ‫را از ﻣﻦ راﺿﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ را ﺑﮫ ذات ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮد ﻣﻦ از ذات ﺷﺪه و ﻣﻦ در ﻋﺮﺻﮫ‬ ‫اﺑﻄﺎل و ﻋﺬاب ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬

‫*‬

‫وﻗﺘﯽ »ﻣﻦ« ‪،‬ﺗﻮﺋﯽ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد اﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮی ﻣﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا راﺑﻄﮫ ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ از ذات ﻣﻦ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺗﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ وﺿﻊ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً و ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دھﺪ و ﻣﺴﺌﻠﮫ‬ ‫اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﻣ ﺮ اﯾ ﻦ ﺧﻄ ﺎب ﭼﯿ ﺴﺖ و ﻣ ﻦ از ﺗ ﻮ ﭼ ﮫ ﻣ ﯽ ﺧﻮاھ ﺪ وﺣ ﺮﻓﺶ ﭼﯿ ﺴﺖ‪ .‬اﯾ ﻦ اوﻟ ﯿﻦ و آﺧ ﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﺎﻧﺲ»ﻣﻦ« در رﺳﺎﻧﯿﺪن ﭘﯿﺎم ﺧﻮد ﺑﮫ ذات ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ از درب دل ﺗﻮﺋﯽ ﮐﮫ دوﺳﺘﺶ دارد‪.‬‬

‫*‬

‫‪٨٢‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ »ﻣﻦ«‪ ،‬ﺗﻮ را ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد و ﻏﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ راﺑﻄﮫ اش ﺑﺎﺗﻮ از درب ﺗﺼﺮف و ﺳ ﻠﻄﮫ و‬ ‫ﺗﻤﻠﮏ و اﺳ ﺘﻔﺎه ھ ﺎی ﻣﺤ ﺾ ﻣ ﺎدی اﺳ ﺖ ﻣﺜ ﻞ دزدی اﺳ ﺖ‪ .‬ﻣ ﻦ ھﻤ ﻮاره دزد ﻏﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﺳ ﺖ‪ .‬وﻟ ﯽ ﻣ ﻦ ھﺮﮔ ﺰ‬ ‫درﺑﺎره ﺧﻮدش ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس و ﻣﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﻟﺬا ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻮھﺎی ﻣﻦ ﺟﻠﻮه ھ ﺎﺋﯽ از ﻣ ﻦ و ﻋ ﯿﻦ ﻣ ﻦ دﯾ ﺪه و‬ ‫ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ وﻏﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ دزدی و ﺗﺼﺮف و ﺗﻤﻠﮏ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و ﻣ ﻦ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬وﻟﯽ ﻣﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮ دزد اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻮدش ھ ﻢ دزد‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﺨﻮدش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨ ﺪ و ﻣﺮﺗﺒ ﺎً ﮐ ﻼه ﺳ ﺮ ﺧ ﻮدش ﻣ ﯽ ﮔ ﺬارد و ﺧ ﻮدش را ﻏ ﺎرت ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺷﺮارﺗﮭﺎ و ﺟﮭﺎﻟﺘﮭﺎی وﺟﻮدش را ﭘﺬﯾﺮا ﻧﯿﺴﺖ و از ﺧﻮدش ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎره اﺳﺖ‪ .‬ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‬ ‫وﺟﻮدش را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ھﻤﻮاره در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻨﺎھﮑﺎران و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران اﺳﺖ ﺧﻮدش را ﺑﺪور اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ و‬ ‫در ﻣﻌﺮض ﻏﺎرت ﻗﺮار داده اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ »ﺗﻮ« را ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻘﺼﺮّ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاھ ﺪ ﺗ ﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﺎﺑﻮد ﮐ ﺮدن ﺧ ﻮد را از »ﺗ ﻮ« ﺑ ﺴﺘﺎﻧﺪ و » ﺗ ﻮ« را ﻣﺤﮑ ﻮم و ﻣﻌ ﺪوم ﺳ ﺎزد و ﺑ ﺎ ﭼﻨ ﯿﻦ ﻣﺤﮑ ﻮم‬ ‫ﮐﺮدﻧﯽ ﺧﻮدش را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﮫ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮدش و در آن ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬ﭘ ﺲ ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ در‬ ‫راﺑﻄﮫ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﻤﺎﻣﯿ ﺖ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﻧﻤ ﯽ ﭘ ﺬﯾﺮد و ﺷ ﺮّھﺎﯾﺶ را ﺑ ﮫ ﮔ ﺮدن ﻃ ﺮف ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻣ ﯽ اﻧ ﺪازد دزد‬ ‫اﺳﺖ ھﻢ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎدی و ھﻢ ﻓﮑﺮی و ھﻢ ﻋﺎﻃﻔﯽ وﻋﻤﻠﯽ‪ .‬و ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄ ﮫ ﻣﺎھﯿﺘ ﺎً‬ ‫دزدﮐﯽ اﺳﺖ و در آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺷ ﺮاﻓﺘﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ و اﺻ ﻼً ﭼﻨ ﯿﻦ آدﻣ ﯽ ﺑ ﮫ ﻧﯿ ﺖ دزدی ﺑ ﺎ ﮐ ﺴﯽ راﺑﻄ ﮫ‬ ‫ﺑﺮﻗ ﺮار ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ‪ :‬دزدی ﻣ ﺎدی‪ ،‬ﻓﮑ ﺮی‪ ،‬ﺟﻨ ﺴﯽ‪ ،‬ﻋ ﺎﻃﻔﯽ و اﻣﺜ ﺎﻟﮭﻢ‪ .‬آدﻣ ﯽ ﺑ ﺎ ﻓﺮزﻧ ﺪ ﺧ ﻮدش ﻧﯿ ﺰ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ‬ ‫اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در راه و روش و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی و آداب و ﺳﻠﯿﻘﮫ و ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﮑ ﺮی ﺑ ﯿﻦ آدﻣﮭ ﺎ ﺗ ﺎ ﻗﺒ ﻞ از‬ ‫رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺣﺠﺖ ھﺎی واﺿﺢ دﯾﻦ و ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷ ﺮاﯾﻄﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ در آن ﺑ ﮫ ﺑ ﺎر آﻣ ﺪه‬ ‫اﻧﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯽ و ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ھﯿﭽﮑﺲ‬ ‫ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ارزش اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮭﺘﺮ و ﺑﺮﺗﺮ از ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬زﯾﺮا ھ ﯿﭻ اﻧﺘﺨ ﺎﺑﯽ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ و ذاﺗ ﯽ در ﮐ ﺎر ﻧﺒ ﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺴﯿﺎر اھﻞ ادب ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوت اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ھﺮوﺋﯿﻨﯽ ﮔﺎﻧﮕﺴﺘﺮ ﻧﺪارد‪ .‬وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ‬ ‫ﯾﮏ ﺣﺠﺖ واﺿﺢ از ارزش اﻧﺴﺎﻧﯽ در دﯾﻦ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ؛ ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺻﺪﯾﻖ و اھﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﮫ از ﻧﺰد ﺧ ﻮدش دارای ارزﺷ ﯽ ﺑ ﯽ ھﻤﺘ ﺎ و ﻓ ﻮق اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ اﺳ ﺖ‬ ‫ﭘﯿﺪا ﺷﺪ‪ ،‬اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ از اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﺑ ﮫ ﺑﻌ ﺪ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺗﻔ ﺎوﺗﯽ ﺣﻘﯿﻘ ﯽ و‬ ‫ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﻮﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﻋﻨﺼﺮی ﺑﺎرز از ﺧﻮد ﻓ ﻮق‬ ‫زﻣﺎﻧﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ » ﻣﻦ« در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺋﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮدی اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺑﺪی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‬ ‫ﮐﮫ آﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺨﻮد‪ ،‬زﯾﺮا ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﻨ ﺪ ﮐ ﮫ اﺻ ﻼً ﺧ ﻮد ﺑ ﻮدن ﯾﻌﻨ ﯽ ﭼ ﮫ و ﺳ ﭙﺲ اﯾﻨﮑ ﮫ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺗﻮان »ﺧﻮد « ﺑﻮد و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﺷ ﺖ و اﺟ ﺮا ﮐ ﺮد‪ .‬ﺗ ﺎ ﻗﺒ ﻞ از اﯾ ﻦ واﻗﻌ ﮫ ھﻨ ﻮز اﻧ ﺴﺎن ﺑ ﻮدن‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺸﺮ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ھ ﻢ ﭘ ﺴﺖ ﺗ ﺮ و درﯾ ﻮزه ﺗ ﺮ و ﺑ ﺪﺑﺨﺖ ﺗ ﺮ و ﺑﺎزﯾﭽ ﮫ ﺗ ﺮ اﺳ ﺖ ﭼ ﮫ ﺑ ﺎﮐﺮه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫ ﻓﺎﺣﺸﮫ‪ ،‬ﭼﮫ ﻓﯿﻠﻮﺳﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫ ﻋﻤﻠﮫ‪.‬‬

‫*‬

‫آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺧﻼء راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎھﯿﺘﺎً ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﭼﻮن و ﭼﺮاھﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬آﻧﮑﮫ ﻣﯽ‬ ‫ﺧﻮاھ ﺪ ﺑ ﮫ وﺻ ﺎل ﻓﮑ ﺮی و ﻋ ﺎﻃﻔﯽ و روﺣ ﯽ ﺑ ﺎ »ﺗ ﻮ« ﺑﺮﺳ ﺪ ﺑﺎﯾ ﺴﺘﯽ از »ﺗ ﻮ« اﻃﺎﻋ ﺖ ﺑ ﯽ ﭼ ﻮن وﭼ ﺮا و‬ ‫ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬اﮔﺮ »ﺗﻮ« را ﺑﺮﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ و اﺻﯿﻞ ﺗﺮ از ﺧﻮدت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺑﮫ ﻣﻘ ﺎم او ﺑﺮﺳ ﯽ و‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ارﺗﺒﺎﻃﯽ روﺣﯽ ﺑﺎ او ﺷﻮی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از وی ﺟﺪاً و ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﺒﻌﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﺟ ﺰ‬ ‫اﯾﻦ ﭼﺎره دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت در راﺑﻄﮫ ﺑ ﺎ وی ﻣ ﺴﺘﻤﺮاً دﭼ ﺎر ﻋﻘ ﺪه ﺣﻘ ﺎرت و ﺣ ﺴﺎدﺗﯽ‬ ‫ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺷﺪه و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ وی ﮐﮫ روزی دوﺳﺘﺶ ﻣﯽ داﺷﺘﯽ و آرﻣﺎن ﺗﻮ ﺑ ﻮد ﺑ ﮫ ﻋ ﺪاوت ﻣ ﯽ رﺳ ﯽ و ﭼ ﮫ ﺑ ﺴﺎ‬ ‫ﻗﺼﺪ ﻧﺎﺑﻮدی اش را ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻻاﻗﻞ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺗﮭﻤﺖ ھﺎی ﻧﺎﺣﻖ و ﻓﺘﻨﮫ ﮔﺮﯾﮭﺎ‪ .‬اﮔﺮ او را ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑ ﺮ ﺟ ﺎی ﺗﻤﺎﻣﯿ ﺖ‬ ‫وﺟﻮد ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﻨﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﮭﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ او را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﯽ ﺗ ﺎ ﺧ ﻮدت را از اﻧﺘﺨ ﺎب ﺳﺮﻧﻮﺷ ﺖ ﺧ ﻮدت‬ ‫ﻣﺒﺮا ﺳﺎزی و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ آزادی را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ و ﺑﮫ ﺟﺒﺮھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ات ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدی و ﺟﺒﺮاً‬ ‫ﺟﺒﺮ را ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﯽ ‪ ،‬ﭘﯿﺮوی از ﺟﺒﺮھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻨ ﯽ و اﻣﺜ ﺎﻟﮭﻢ‪ .‬وﻟ ﯽ ﭼ ﻮن اﯾ ﻦ‬ ‫ﺑﺎر ﺟﺒﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ای دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﻗﺪﯾﻢ ﺑﯽ ﺣﺲ و ﮐﺮﺧﺖ ﺑﺎ ﺟﺒﺮھﺎ ﺑﺮوی زﯾﺮا ﺑﯿﺪار ﺷﺪه‬ ‫ای و ﻟﺬا در واﻗﻊ زﺟﺮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ای ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺑﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد‪ .‬اﮔﺮ آﻧﮑ ﮫ را دوﺳ ﺖ ﻣ ﯽ داری و دوﺳ ﺘﺖ‬ ‫ﻣﯽ دارد و ﺣﻘﺶ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮدت ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣ ﺴﻠﻤﺎً ﻣﺠﺒ ﻮری دﺷ ﻤﻨﺎﻧﺖ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨ ﯽ و ﺗ ﺴﻠﯿﻢ اراده‬ ‫آﻧﮭﺎ ﺷﻮی‪ .‬اﯾﻦ ﻋﺬاب ﻋﺪم اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ از دوﺳﺖ اﺳﺖ‪ ،‬اﻧﮑﺎر و ﺗﮑﺒﺮ در ﻗﺒﺎل ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺑﯿﻨ ﯽ ﮐ ﮫ ﺣ ﻖ‬ ‫ﻣ ﻦ ِ ﺗﻮﺳ ﺖ و ھﻤﭽ ﻮن روح و ﺟ ﺎوداﻧﮕﯽ ﺗﻮﺳ ﺖ‪ .‬اﺑﻄ ﺎل و ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﮭ ﺎ و ﮔﻤﺮاھﯿﮭ ﺎی راﺑﻄ ﮫ ھﻤ ﺎن ﭼ ﻮن و‬ ‫ﭼﺮاھﺎی آن اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﻗﻠﺒﺎً دوﺳﺖ ﺑﺪاری ﺑ ﯽ ﭼ ﻮن و ﭼ ﺮا اﻃ ﺎﻋﺘﺶ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﯽ و ﮐ ﺴﯽ را ﻧﻤ ﯽ ﺗ ﻮاﻧﯽ‬ ‫ﺑﯽ ﭼﻮن وﭼﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯽ و دوﺳﺖ ﺑﺪاری ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻻاﻗﻞ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺗ ﺮ و اﺻ ﯿﻞ ﺗ ﺮ از ﺗ ﻮ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﺗ ﻮ‬

‫‪٨٣‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺗﺮ را درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ‪ .‬ﺣﻖ ﺑﺮﺗﺮ در ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ھﻤﮫ آدﻣﮭ ﺎ درک ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و اﯾ ﻦ ﻗ ﺪرت‬ ‫ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻓﻘﻂ اﻧﺪﮐﯽ ﺻ ﺎدﻗﺎﻧﮫ از ﺻ ﺎﺣﺐ آن ﺣ ﻖ اﻃﺎﻋ ﺖ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ وﻣ ﺎﺑﻘﯽ از وی ﺗﻘﻠﯿ ﺪ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬از اﻃﻮار و ﮐﺮدار وی‪ .‬ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ او را ﻧﻔﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑ ﺎ ﮔﻤ ﺎن ﺧ ﻮد ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﺎ ﻧﻔ ﯽ وی ﻣ ﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وی ﺑﺮﺳﻨﺪ‪ .‬دﺷﻤﻨﺎن ھﺮ ﺣﻘﯽ‪ ،‬وی را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ وی را ﺑﯽ ﭼﻮن وﭼﺮا اﻃﺎﻋﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ واﻗﻌﮫ را در اﻃﺮاف ھﻤﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻋﺎرﻓ ﺎن و ﺣ ﻖ ﭘﺮﺳ ﺘﺎن ﺑ ﺰرگ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﺷ ﺎھﺪ ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ‬ ‫اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻘﻠﺪﻧﺪ و ﻋﺪو و اﻧﮕ ﺸﺖ ﺷ ﻤﺎری ﻣﻄﯿ ﻊ ھ ﺴﺘﻨﺪ و دوﺳ ﺖ‪ .‬آﻧﮭ ﺎ دﻧﯿ ﺎ و ﻇ ﻮاھﺮ اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ را ﻣﯿﺨﻮاھﻨ ﺪ‬ ‫ﺑﻘﺼﺪ ﺳﻠﻄﮫ و ﻓ ﺴﺎد‪ ،‬و اﯾ ﻦ اﻧﮕ ﺸﺖ ﺷ ﻤﺎر ھ ﻢ ﺑ ﺎﻃﻦ و ﺟ ﺎوداﻧﮕﯽ و روح اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ را ﻣ ﯽ ﺧﻮاھﻨ ﺪ ﺑ ﮫ ﻗ ﺼﺪ‬ ‫ﺗﺮﺑﯿﺖ و رﺷﺪ واﺧﻼص‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﮭﺮﺣﺎل در ھﺮ ﺑﺸﺮی ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺣﻖ وﺗﺒﺎه ﺷ ﺪه و ﺗﺒﮭﮑ ﺎر‪ ،‬ﺷ ﻌﺎﻋﯽ از ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ذاﺗ ﯽ اﻧ ﺴﺎﻧﯽ ﺣ ﻀﻮر دارد ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﭼ ﻮن وﭼ ﺮا از او ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ ﺷ ﻌﺎع ﻧ ﻮراﻧﯽ از ﺣﻘﯿﻘ ﺖ‬ ‫ﮐﻠﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺳﯽ و رﺷﺪ ﯾﺎﺑﯽ‪ .‬در اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎرھﺎ ﺗﺎ ﻟﺒﮫ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺑﺮوی وﻟ ﯽ ھﺮﮔ ﺰ‬ ‫ﺳﻘﻮط ﻧﺨﻮاھﯽ ﮐﺮد و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺸﯽ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن وﭼﺮا ﺣﻖ‬ ‫ھﺮ راﺑﻄﮫ ای ﺧﻼق و رﺷﺪ دھﻨﺪه و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ و ھﻮﯾﺖ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺘﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن وﭼﺮا از ﺷﯿﻄﺎن‬ ‫ھﻢ اﮔﺮ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﮫ و ﺑﯽ رﯾﺎ و ﺑﯽ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﺧﺪا ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ و ﺑﯽ ﭼﻮن وﭼﺮا و ﺑ ﺎ ﺷ ﻮق و اﺧ ﻼص ﺗﻨﮭ ﺎ ﻧ ﺸﺎﻧﮫ ﺑ ﯽ ﺗﺮدﯾ ﺪ و ﻣ ﺴﻠّﻢ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﻦ اﺳ ﺖ ‪،‬‬ ‫اﻃﺎﻋﺖ از اراده و اﻣﺮ او‪ ،‬و ﻧﮫ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ و ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻦ در آوردی و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ آﻧﺮا اﯾﺜﺎر ﻣﯽ ﻧ ﺎﻣﯽ ﺑ ﮫ‬ ‫دروغ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﻨﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺣﻖ ﺣﺴﺎب ﺑﺪھﯽ ﺗﺎ او را ﺑﮫ اﻃﺎﻋﺖ ﺧ ﻮدت درآوری و ھ ﺮ‬ ‫ﮐﺎر ﮐﮫ ﻣﯿﺨ ﻮاھﯽ ﺑ ﺎ وی ﺑﮑﻨ ﯽ و دھ ﻨﺶ را ﺑﺒﻨ ﺪی‪ .‬آﻧﮑ ﮫ ﺗ ﻮ را دوﺳ ﺖ دارد از ﺗ ﻮ اﻃﺎﻋ ﺖ ﺑ ﯽ ﭼ ﻮن و ﭼ ﺮا‬ ‫ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﻧﮫ اﯾﺜﺎر‪ ،‬اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن وﭼﺮا از اﻣﺮھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺮﺣ ﻖ اﺳ ﺖ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧ ﮫ و ﺳ ﻌﺎدت ﺑﺨ ﺶ و‬ ‫ﻋﺰّت آﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺑﺪور از ھﺮ ھﻮس ﺑﺎزی و ﻋﯿﺶ دﻣﺪﻣﯽ‪ .‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ادﻋﺎی ﻋﺸﻖ و دوﺳﺘﯽ ﻣﮑﻦ ﮐ ﮫ‬ ‫رﺳﻮا ﺷﺪه و ﻧﮭﺎﯾﺘﺂً اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻧﯽ‪.‬‬

‫‪٨٤‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪ -13‬ﺣﻖّ ﺷﻬﺮت‬ ‫» ﺷﮭﺮت« ھﻤﺎﻧﺎ ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه ﺷ ﺪن » ﻣ ﻦ« در دﯾﮕ ﺮان اﺳ ﺖ‪ ،‬در ﺗ ﻮ‪ .‬ﭘﺮﺳ ﺘﯿﺪه ﺷ ﺪن ﭼ ﮫ واﻗﻌ ﮫ ای اﺳ ﺖ؟‬ ‫وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻢ اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻗﻠﺒﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣ ﯽ ﺧ ﻮاھﯿﻢ ﭼ ﻮن او ﺑﺎﺷ ﯿﻢ و‬ ‫او را ﻏﺎﯾﺖ و ﮐﻤﺎل و اﺑﺪﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﺧﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﺧﻮاھﯿﻢ او ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی او ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ .‬ﻋ ﺸﻖ ﯾﻌﻨ ﯽ ھﻤ ﯿﻦ‪ .‬ﭘ ﺲ ﺷ ﮭﺮت ﺧ ﻮاھﯽ ﯾﻌﻨ ﯽ ﻧ ﺎﺑﻮدی دﯾﮕ ﺮان را‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪن و ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﮭﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدن‪ .‬ﭘﺲ ﺷﮭﺮت و ﻋﺸﻖ ﻣﺎھﯿﺘﯽ واﺣﺪ دارﻧﺪ‬ ‫ﻻاﻗﻞ آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن ﺑﺸﺮ راﯾﺞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻋﺸﻖ آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐ ﮫ در ﻣﯿ ﺎن ﻋﻤ ﻮم ﺑ ﺸﺮ راﯾ ﺞ اﺳ ﺖ ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎﻇﯽ ھﻤ ﺎن ﻋ ﺸﻖ ﺑ ﮫ ﻣ ﺸﮭﻮر ﺷ ﺪن در ﻧ ﺰد ﻓ ﺮد ﯾ ﺎ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺸﮭﻮر ﺷﺪن و ﻣﻌﺮوف ﺷﺪن دو اﻣﺮ ﮐ ﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔ ﺎوت اﺳ ﺖ‪ .‬ﻣﻌ ﺮوف ﺷ ﺪن‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺮّﻓﯽ ﺷﺪن و ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎھﯿﺖ و ھﻮﯾﺖ و ﺑﺎﻃﻦ‪ ،‬درک ﺷﺪن اﺳﺖ و واﻗﻌﮫ ای ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ در درﺟ ﺎت‬ ‫ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻓﻀﯿﻠﺘﮭﺎی ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻮق دﻧﯿﻮی اﺳ ﺖ‪ .‬و ﻣ ﺸﮭﻮر ﺷ ﺪن ﯾﻌﻨ ﯽ ﺑ ﺮ ﺳ ﺮزﺑﺎﻧﮭﺎ‬ ‫اﻓﺘﺎدن » ﻧﺎم« و ﺻﻮرت و ادا و اﻃﻮار‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ھﺮ ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﻣ ﺸﮭﻮر ھ ﻢ ﺑ ﺸﻮد وﻟ ﯽ ھ ﺮ ﻣ ﺸﮭﻮری‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﺸﮭﻮر ﺷﺪن ھﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه ﺷﺪن اﺳﻤﯽ و ﺻﻮری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺰ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑ ﮫ ﺑ ﺎر ﻧﻤ ﯽ آورد وﻟ ﯽ‬ ‫ﻣﻌﺮوف ﺷﺪن ارادت ﻗﻠﺒﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺎﻃﻨﯽ و روﺣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﺷﮭﺮت ﯾ ﮏ راﺑﻄ ﮫ ﻗﻠﺒ ﯽ و روﺣ ﯽ و ﻟ ﺬا ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﻧﯿ ﺴﺖ و ﺣ ﻖ ﭘﺮﺳ ﺘﯿﺪه ﺷ ﺪن ﻣ ﻦ در دﯾﮕ ﺮان اﺳ ﺖ ﻓﻘ ﻂ‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﺳﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ‪ :‬ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﺳﻢ! آﻧﮭﻢ ﻧﮫ ﭼﻨﺪان ﻃﻮﻻﻧﯽ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ و ﻣﺸﮭﻮرﯾﺖ ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ در ﻧﻘﻄ ﮫ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧ ﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ اﻧ ﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﻧﻤ ﯽ ﺧﻮاھ ﺪ ﻣﻌ ﺮوف‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺎﻃﻨﺎً ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد( ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺸﮭﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺸﮭﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﻌﺮوف‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﺑﺎﻃﻦ ﺧ ﻮد ﺑ ﮫ ﭼﯿﺰھ ﺎﺋﯽ زﯾﺒ ﺎ و ﻋ ﺎﻟﻤﯽ رﺳ ﯿﺪه ﺑﺎﺷ ﺪ و اﯾ ﻦ ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی رﺳﯿﺪن ﺣﺪ اﻋﻼﺋﯽ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ وﮔﺮﻧﮫ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ھﻮس ھﺎی ﭘﻠﯿﺪ و زﺷ ﺖ ﺑ ﺎﻃﻦ او را‬ ‫ﮐﺴﯽ ﺑﺪاﻧﺪ وﻟﺬا در ﺻﺪد ﺷﮭﺮت اﺳﺖ ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ اﺳﻢ و ﺻﻮرت و اﻃﻮار زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧ ﻮد ﻓ ﺮاھﻢ‬ ‫آورده اﺳﺖ را ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ آﻧﮭﻢ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ‬ ‫در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮ ﺟﮭﺎﻟﺘﮭﺎ و زﺷﺘﯽ ھﺎی ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻃﺒﻌﺎً اﻧﺴﺎن ﻣﯿﻠﯽ ﺑﮫ ﺑﺮوز آن ﻧﺪارد‬ ‫و اﻧﺘﻈﺎر ھﻢ ﻧﺪارد ﮐﮫ دﯾﮕ ﺮان آﻧ ﺮا ﺑﭙﺮﺳ ﺘﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ اﻧ ﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎﻃﻦ ﺧ ﻮد را زﺷ ﺖ ﻣ ﯽ ﺑﯿﻨ ﺪ و آﻧ ﺮا‬ ‫ﻣﺨﻔ ﯽ ﻣ ﯽ دارد و ﺗﻼﺷ ﯽ ھ ﻢ ﺑ ﺮای درک ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ﺑ ﺎﻃﻦ ﺧ ﻮد ﻧﻤ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ ﺑ ﮫ ﻇ ﺎھﺮ آراﺋ ﯽ وﺷ ﮭﺮت اﺳ ﻤﯽ و‬ ‫اﻃﻮاری روی ﻣﯽ آورد و دﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان را ھ ﺮ ﭼ ﮫ ﺑﯿ ﺸﺘﺮ ﺟﻠ ﺐ ﻧﻤ ﻮده و ﺑ ﺮ ﺳ ﺮ‬ ‫زﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد ﺣﻖ و ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺻﻮرت و اﻃ ﻮار ﯾ ﺎ اﻣ ﻮال ﺟ ﺎﻟﺒﯽ ﺟﻤ ﻊ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺰک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮب دﯾﺪه ﺷﻮد و ﺷ ﮭﺮت ﻃﻠﺒ ﯽ ھﻤ ﯿﻦ اﺳ ﺖ‪ .‬ﭘ ﺲ ﺷ ﮭﺮت ﻃﻠﺒ ﯽ ﺑ ﮫ ﻣﻌﻨ ﺎی‬ ‫ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﮫ ﺻﻮرت و اﻃﻮار و ﯾﺎ اﻣﻮال و ﮔﻔﺘﺎر و ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﺋﯽ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ داﻧﺶ و ھﻨﺮ دﻧﯿ ﻮی‬ ‫ﺧ ﻮد دال ﺑ ﺮ ﺑ ﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘ ﯽ ﺑ ﺮ ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣﺤ ﺼﻮل ﻇ ﺎھﺮ ﭘﺮﺳ ﺘﯽ و ﻓﺮﻣ ﺎﻟﯿﺰم و ﻧﻤ ﺎﯾﺶ ﭘﺮﺳ ﺘﯽ اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﮭﺮت و ﻧﻤﺎﯾﺶ راﺑﻄﮫ ای ﻣ ﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧ ﺪ‪ ،‬ﺷ ﮭﺮت وﺗﺌ ﺄﺗﺮ ‪ ،‬ﺷ ﮭﺮت و ﺗﺒﻠﯿﻐ ﺎت‪ ،‬ﺷ ﮭﺮت و ھﻨﺮھ ﺎ‪ ،‬ﺷ ﮭﺮت و‬ ‫رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ‪ ،‬ﺷﮭﺮت و ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺷﮭﺮت و اﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﺷﮭﺮت و اﺷﺮاﻓﯿﺖ‪ .‬ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﺻﻮرﺗﮭﺎﺋﯽ از ﺷﮭﺮت ﺟﮭﺎﻟﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ و زﺷﺖ ﺑ ﯿﻦ ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ و دروغ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣ ﺸﮭﻮر اﺳ ﺖ‪ .‬ﺣﺘ ﯽ ھ ﺮ آﻧﭽ ﮫ ھ ﻢ ﮐ ﮫ درﺑ ﺎره‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻋﺎرﻓﺎن و ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺰرگ در ﻣﯿ ﺎن ﺑ ﺸﺮﯾﺖ و ﮔﺮوھﮭ ﺎ و ﻣﻠﺘﮭ ﺎ ﺷ ﮭﺮت دارد دروﻏﮭ ﺎ و ﺗﮭﻤﺘﮭ ﺎﺋﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﻌﺮوﻓﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺬھﺐ ﺿﺪ ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷ ﮭﺮت دارد و در ﻣﯿ ﺎن ﻣ ﺮدم‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺷﮭﺮت‪ ،‬ﺧﺼﻢ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫آن ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺸﮭﻮر اﺳﺖ ﺷ ﯿﻄﺎن اﺳ ﺖ ﯾ ﺎ ﻣ ﺜﻼً آن ﺣ ﺎﻓﻆ ﺷ ﯿﺮازی ﻣ ﺸﮭﻮر در ﻣﯿ ﺎن ﻣ ﺮدم‬ ‫اﺻﻼً رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺪارد واﺻﻮﻻً ﺿﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد اوﺳﺖ‪ .‬آن ﻣ ﺴﯿﺢ و ﻣﺤﻤ ﺪی ﮐ ﮫ در ﻧ ﺰد ﻣ ﺮدم ﻣ ﺸﮭﻮر‬ ‫اﺳﺖ ﺗﮭﻤﺖ ھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ زده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺿﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﯿﺢ و ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ‪ .‬آن ھﯿﺘﻠﺮی ﮐ ﮫ ﻣ ﺸﮭﻮر‬ ‫اﺳﺖ ھﯿﺘﻠﺮ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫‪٨٥‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫»ﺷﮭﺮت« ﺗﻼش ﺑﺮای »ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷ ﺪن« اﺳ ﺖ‪ .‬ﭘ ﺲ »ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﺷ ﺪن« اﻣ ﺮ ذاﺗ ﯽ اﮐﺜﺮﯾ ﺖ ﻗﺮﯾ ﺐ ﺑ ﮫ اﺗﻔ ﺎق ﺑ ﺸﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ »ﺟﮭﺎن« ھﻤﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ و »دﯾﮕﺮی« اﺳﺖ و »ﺟﮭﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه ﻣﻦ« اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺮون اﺳ ﺖ و‬ ‫ﺑﺮون ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺷﺪه از ﻣﻦ اﺳﺖ و » ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺷﺪه « اﺳﺖ ﭘﺲ »ﻣﻦ« ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ‬ ‫ﺧﻮدش ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺧﻮدش ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫»ﻣﻦ« ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎز دارد و دﯾﮕﺮان ﺑﺮآورﻧﺪه ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﮫ دﯾﮕﺮان را ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﯽ داﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﻖ ﺧﻮدش ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزھ ﺎی ﻣ ﻦ را ﺑ ﺎ ﮐﻤ ﺎل اﻓﺘﺨ ﺎر ﺑ ﺮآورده ﺳ ﺎﺧﺘﮫ و از ﻣ ﻦ ﻣﻤﻨ ﻮن‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻦ ﻣﺮا راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺷﮭﺮت ﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫دﯾﮕﺮان رﻗﯿﺐ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً دﺷﻤﻦ »ﻣﻦ« ھﺴﺘﻨﺪ و »ﻣﻦ« ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﮑﺸﺎﻧﻢ‪ .‬ﭘ ﺲ ﺷ ﮭﺮت‬ ‫ﻃﻠﺒﯽ ھﻤﺎن ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻮدن دﺷ ﻤﻦ ﺑ ﮫ ﻋﺎﺷ ﻖ اﺳ ﺖ‪ .‬ﭘ ﺲ ﺗ ﻼش ﻋﻈﯿﻤ ﯽ اﺳ ﺖ ھﻤ ﺎن ﺗﻼﺷ ﯽ ﮐ ﮫ ﮐ ﻞ‬ ‫روح و اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎل ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺷﮭﺮت ﻃﻠﺒﯽ ھﻤﺎن ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ دادن ﻣﻦ اﺳﺖ ‪ ،‬ﻣ ﻦ را وﺳ ﯿﻊ ﻧﻤ ﻮدن‪ ،‬ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﮐ ﺮدن و در ﻋ ﯿﻦ ﺣ ﺎل‬ ‫ﻏﯿﺮ ﮐﺮدن و از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ را ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﻮدن‪ .‬ﺷﮭﺮت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺘﺮادف‬ ‫اﺳﺖ در ﻧﺰد اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺸﺮ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺧﻮش ﻧﺎم ﺑﻮدن در ﻧﺰد دﯾﮕﺮان! ﺑﺪﻧﺎم ﺑﻮدن در ﻧﺰد دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﮭﺮت اﺳﺖ ‪ :‬ﺷﮭﺮت ﺑﺪ! وﻟﯽ ﺷﮭﺮت‬ ‫ﺑﺪ ﺑﮭﺮﺣﺎل ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﮭﺘﺮ از ﮔﻤﻨﺎم ﺑﻮدن اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ در دوران ﻣﺪرن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺷﻨﺎﻣﯽ و‬ ‫ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ در ﺣﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ وآﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺷﮭﺮت اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑﮭﺮﺣ ﺎل اھﻤﯿﺘ ﯽ روز اﻓ ﺰون ﻣ ﯽ‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻨﮏ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﯾﮏ ﻗﮭﺮﻣﺎن ﻧﺠ ﺎت ﻣﻠ ﯽ ﺑ ﺎ ﯾ ﮏ ھﻨﺮﭘﯿ ﺸﮫ ﻓﺎﺳ ﺪ و ﯾ ﮏ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑ ﺎر ﮐ ﮫ ﺻ ﺪھﺎ ﻓﻘ ﺮه‬ ‫آدﻣﮑﺸﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﯾﮑﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ وﺷﮭﺮت ﺗﻨﮭﺎ ارزش ﻧﮭﺎﺋﯽ در اﯾ ﻦ ﺗﻤ ﺪن ﻣﺤ ﺴﻮب ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷ ﻮد و اﯾ ﻦ دال ﺑ ﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘ ﯽ ﺑ ﺰرگ اﺳ ﺖ و آن اﯾﻨﮑ ﮫ ھﻤ ﮫ ﮐﻤ ﺎﺑﯿﺶ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ واﻗﻌﯿ ﺖ رﺳ ﯿﺪه اﻧ ﺪ ﮐ ﮫ ﮐ ﺴﯽ‬ ‫ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار دﯾﮕﺮان ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﻐﻮل ارﺿﺎی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻣﺮز ﺑ ﯿﻦ ﺧ ﺪﻣﺖ و ﺧﯿﺎﻧ ﺖ‬ ‫ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮزی در ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﺮﮔﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﻻاﻗ ﻞ در ﻧ ﺰد اھ ﻞ ﺷ ﮭﺮت‪ .‬و ﻧﺒ ﺮد‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺷﮭﺮت ﻃﻠﺒﺎن اﯾﻦ ﻣﺮز ﮐﺎذب را در ﺟﺪال » ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن« ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ ‪ :‬ﻣ ﺮز دروﻏ ﯿﻦ ﺑ ﯿﻦ اﯾﺜ ﺎر و‬ ‫ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ را‪ .‬ﺷﮭﺮت ﻧﺎم دﯾﮕﺮی از ﺟﮭﺎﻧﺨﻮاری ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﮭﺮﺣﺎل »ﻣﻦ« ذاﺗﺎً در ﺟﺴﺘﺠﻮی روح ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ در ﺑﯿﺮون اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ‪ ،‬ﺟﮭﺎن ﻣﻄﻠﻘﮫ ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ‪ ،‬آن‬ ‫ﻣﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻣﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه ﺷﻮد وﻟ ﯽ ﻧﻤ ﯽ ﺷ ﻮد زﯾ ﺮا ﻗﺎﺑ ﻞ ﭘﺮﺳ ﺘﺶ ﻧﯿ ﺴﺖ و اﮔ ﺮ ھ ﻢ‬ ‫ھﺴﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و ﻣﻦ را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ‪ .‬ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﺷﮭﺮت ھﻤ ﯿﻦ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺷﮭﺮت ﻃﻠﺒﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮا ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳ ﺘﺶ ﺑﯿﺎﺑﻨ ﺪ و ﺑﭙﺮﺳ ﺘﻨﺪ ﺑ ﮫ ﻣﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻢ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮدم را ﺑﭙﺮﺳﺘﻢ‪ .‬ﭘﺲ اﮔﺮ آدﻣﯽ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ واﻗﻌﺎً ﺧﻮد –‬ ‫ﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﮭﺮت ﻃﻠﺒﯽ ﺑﮑﻠﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺧﻮد – ﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﻋﺮﻓ ﺎﻧﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺣﺎﺻ ﻞ‬ ‫دﯾﺪن ﺣﻘﯽ ﺑﺰرگ در دل ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ دﯾﮕﺮان واﻗﻌﺎً و ﻗﻠﺒﺎً ﻣﺮا ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ وﻓﻘ ﻂ ﺑ ﮫ اﻧ ﺪازه ﺑﺮﺧﻮردارﯾ ﺸﺎن از ﻣ ﻦ ﺑ ﺮای ﻣ ﺪﺗﯽ‬ ‫ﺑﺮاﯾﻢ ھﻮرا ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ وﻣﯽ روﻧﺪ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﺒﺎً ﺧﻮدش را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در‬ ‫دل دﯾﮕﺮان ھﻢ رﺧﻨﮫ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه ﺷﻮد آﻧﮭﻢ در ﺳﮑﻮت و ﺳﺘّﺎری‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﺷﮭﺮت ﻃﻠﺒﯽ اﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺤﺒﻮب واﻗﻊ ﺷﺪن ﺗﻼﺷﯽ ذاﺗﺎً ﻧﺎﮐﺎم اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤ ﺮ‬ ‫ﻓﺮد را در ﺣﺴﺮت اﺑﺪی ﻣﯽ اﻧﺪازد و از ﻋﺎﻟﻢ وآدﻣﯿﺎن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد‪ .‬و ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ اﻣﯿ ﺪی دارد ﮐ ﮫ ﮐ ﺴﯽ‬ ‫وی را دوﺳ ﺖ ﺑ ﺪارد و در ﻧ ﺰد ﮐ ﺴﯽ ﺧﻮﺷ ﻨﺎم ﺑﺎﺷ ﺪ ﻧﻤ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺧ ﻮدش را دوﺳ ﺖ ﺑ ﺪارد و در دل ﺧ ﻮدش‬ ‫ﺧﻮﺷ ﻨﺎم ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬آدﻣ ﯽ ﺗ ﺎ ﻣﻄ ﺮود ﻋ ﺎﻟﻢ و آدﻣﯿ ﺎن واﻗ ﻊ ﻧ ﺸﻮد و اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ را درک و ﺗ ﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑﻨ ﺪ ﻧﻤ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ‬ ‫ﺧﻮدش را زﯾﺒﺎ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑ ﺪارد و ﺣ ﻖ ﺧ ﻮد را در ﺧ ﻮد ﺑﯿﺎﺑ ﺪ‪ .‬دﯾﮕ ﺮی وﻇﯿﻔ ﮫ‬ ‫دارد ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﺴﻮی ﺧﻮدت ﺑﺮاﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮫ اش ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯽ رﯾﺎ ﺑ ﮫ وی ﺧ ﺪﻣﺖ ﮐ ﺮده‬ ‫ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ وﺳﻌﺎدت و ھﺪاﯾﺖ وی دل ﺳﻮزاﻧﺪه ﺑﺎﺷﯽ و زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷ ﯽ ‪ .‬ﺗ ﺎ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ دﯾﮕ ﺮان‬ ‫ﻧﻔﯽ ﻧﺸﻮی در درون ﺧﻮدت ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮی‪.‬‬

‫‪٨٦‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫*‬

‫ﻣﺸﮭﻮرﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﮔﻤﺸﺪه ﺗﺮﯾﻦ اﻧ ﺴﺎﻧﮭﺎ و ﻣ ﺴﺦ ﺷ ﺪه ﺗ ﺮﯾﻦ اﻧ ﺴﺎﻧﮭﺎ و ﻧ ﺎﺑﻮده ﺷ ﺪه ﺗ ﺮﯾﻦ اﻧ ﺴﺎﻧﮭﺎ ھ ﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﺴﺎن ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺷﮭﺮت‪ ،‬ﺧﻮد را در ﺟﮭﺎن ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﮔﻢ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و ﮔ ﻢ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬اﻧ ﺴﺎن ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﻣﻌﺮﻓ ﺖ‬ ‫ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺧﻮد را در ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫اﻣﺮوزه ﺷﮭﺮت ﻃﻠﺒ ﯽ ﻧﺎﻣﮭ ﺎی ﻣﺘﻔ ﺎوت و ﻣﺘﻨ ﻮﻋﯽ دارد ودر ﻗﻠﻤﺮوھ ﺎی ﻣﺘﻔ ﺎوت ﻋﻤﻠﮑﺮدھ ﺎﺋﯽ ﺧ ﺎص دارد ‪:‬‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ‪ ،‬ارﺗﺒﺎﻃﺎت ‪ ،‬ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت‪ ،‬ادﺑﯿﺎت‪ ،‬ھﻨﺮھﺎ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ‪ .‬ﮐﺴﯽ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺸﮭﻮر ﺷﻮد ﻻاﻗﻞ در ﻧﺰد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ‪ .‬ﺷﮭﺮت ﻃﻠﺒﯽ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ھﻤ ﺎن ﺷ ﮭﺮ ﻃﻠﺒ ﯽ اﺳ ﺖ و آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﻣ ﺪﻧﯿﺖ‬ ‫ﻧ ﺎم دارد ﮐ ﮫ اﺳ ﺎس آن آداب ﺗﻌﻈ ﯿﻢ و ﺗﮑ ﺮﯾﻢ و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳ ﯽ و ﺧ ﻮش و ﺑ ﺶ و ﺣﻤ ﺪ و ﺛﻨ ﺎی ھﻤ ﺪﯾﮕﺮ اﺳ ﺖ‪.‬و‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﮭﺮت ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اوﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ در ﺧﺎﻧﮫ اش ﻣﺸﮭﻮر و ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎﺷ ﺪ و اﻋ ﻀﺎی ﺧﺎﻧ ﮫ‬ ‫اش در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﮫ وی را ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻏﯿ ﺮ اﯾﻨ ﺼﻮرت ﺑ ﮫ ﻣﯿﺨﺎﻧ ﮫ ﻣ ﯽ رود‪ ،‬ﺟ ﺎﺋﯽ ﮐ ﮫ ھ ﺮ‬ ‫ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ و ﻏﯿﺮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫در ﺷﮭﺮ و ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﻣﯿﺨﺎﻧﮫ ﻧﺒﺎﺷﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ادﺑﯿﺎت ﭘﺮاﮐﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﮭﺮت و ﺧﻮﺷﻨﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﯿﺨﺎﻧﮫ راﺑﻄﮫ ﻋﻤﯿﻖ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﺷ ﻮروی ﺳ ﺎﺑﻖ را‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ اﻟﮑﻠﺴﯿﻢ ﺑﻮد ‪ .‬اﯾﻦ واﻗﻌﮫ در ﺑﻄﻦ ھﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق دارد در ﺧﺎﻧﮫ ای‬ ‫ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﺴﺖ و ﻧﺸﺌﮫ ھﺴﺘﻨﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻏﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻏﯿﺮﭘﺮﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺷﮭﺮت ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﯿﭽﮑﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺧ ﻮدش ﻧﯿ ﺴﺖ و ﺧ ﻮدش را ﻣﻄﻠﻘ ﺎً دوﺳ ﺖ ﻧ ﺪارد و‬ ‫ﻟﺬا اﯾﺜﺎرﮔﺮ اﺳﺖ‪ .‬در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺷﮭﺮ و ﻣﻠﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﯽ و ﻧﺸﺌﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺴﮑﺮات و ﻣﺨ ﺪرات ﻣﻤﻨ ﻮع و‬ ‫ﯾﺎ ﻧﺎﯾﺎب اﺳﺖ ھﻤﮫ ﺗﺎروﻣﺎرﻧﺪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻮﺗﺎه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن‪.‬‬

‫*‬

‫ﺷﮭﺮت ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺪم راﺑﻄﮫ ﻗﻠﺒﯽ و ﮐﺘﻤﺎن ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ‪ .‬آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﯾﺎ اﮔﺮ ھﺴﺖ اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ‬ ‫ﻣ ﯽ ﺧﻮاھ ﺪ ﺑ ﮫ ﺗ ﺼﺮف در آﯾ ﺪ و ﺗﺒ ﺪﯾﻞ ﮔ ﺮدد اﻣ ﺮاض و ﺟﻨﻮﻧﮭ ﺎﺋﯽ ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان آزادﯾﺨ ﻮاھﯽ و اﺳ ﺘﻘﻼل و‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺷﺪّ ﻧﯿﺎزھﺎ ﻟﺒﺎس ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ و ﺳﺘﻢ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺳﺘﻤﯽ ﮐﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﮫ‬ ‫»ﻋﺪاﻟﺖ« ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮاﺑ ﺮی‪ .‬در ﭼﻨ ﯿﻦ ﻋﺮﺻ ﮫ ای دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﻦ ﻇﻠ ﻢ ﻣﺤ ﺴﻮب ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ‬ ‫ﺷﺪن ﺑﯽ ھﯿﭻ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎﺑﯽ ‪ ،‬اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد‪ .‬اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ھﻢ از ﺑﯽ ﭼﺎدری ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰ »ﻋﺸﻖ« ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﯽ ھﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺠﻮﯾﺪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻣﻮذﯾﺎﻧ ﮫ ﺗ ﺮﯾﻦ ﺣﺮﺑ ﮫ‬ ‫ھﺎ ﺷﺪه و ادﻋﺎی ﻋﺸﻖ را ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﺣﺮﺑﮫ ای ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺳﺎزد زﯾ ﺮا او اﯾﺜ ﺎر ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻋﺎﺷ ﻖ‬ ‫ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﻟ ﺬا اﯾ ﻦ ﺑ ﮫ اﺻ ﻄﻼح » ﻋ ﺸﻖ« ﻗ ﻮی ﺗ ﺮﯾﻦ ﺣﺮﺑ ﮫ ﺑ ﺮای ﺑ ﮫ ﻣ ﺼﺮف رﺳ ﺎﻧﯿﺪن و ﺑ ﮫ ﻟﺠ ﻦ ﮐ ﺸﯿﺪن‬ ‫دﯾﮕﺮان اﺳﺖ‪ .‬و اﮔﺮ ھﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﮫ واﻗﻌﺎً ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷ ﺪ ﻣﻮﺟ ﻮدی ﺑﻐﺎﯾ ﺖ اﺑﻠ ﮫ و دﯾﻮاﻧ ﮫ و‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا ھﯿﭻ ﻣﻨّﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﮭﺪ و از ﮐﺴﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺸﮑﺮ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ھﻢ ﻧﺪارد و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ‬ ‫ھﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﻨّﺖ ﻧﮭﺪ وﻧﮫ ﻣﻨّ ﺖ ﺑﮑ ﺸﺪ در ﻋﺮﺻ ﮫ ﺷ ﮭﺮت ﻣﻮﺟ ﻮدی ﻣﻄﻠﻘ ﺎً ﻧ ﺎﻣﻔﮭﻮم و ﻣ ﺸﮑﻮک‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮد اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ را ﭘﻮچ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﭘﻮﭼﯽ وﺟﻮدﺷﺎن را ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ھﯿﭻ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب و ﺗﻮﻗﻊ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮی را دوﺳﺖ ﻣ ﯽ دارد اﯾ ﻦ دﯾﮕ ﺮی اﮔ ﺮ اھ ﻞ دوﺳ ﺖ‬ ‫داﺷﺘﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و آﻧﺮادرک ﻧﮑﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﮫ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﻄﻮر ﺣﯿﺮت آور و ﺑ ﯽ دﻟﯿ ﻞ ﻣ ﺸﮑﻮک و ﻣﻈﻨ ﻮن ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در وﺿﻌﯽ ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎﺋﯽ و ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎﺋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا ھﺮ ﭼ ﮫ ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﻧﮕ ﺮد‬ ‫دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺷﺪن ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ زﯾﺮا از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ھﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨ ﻮد ﻧﻤ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ و ﻟ ﺬا‬ ‫درﺑﺎره ﺧﻮدش اﺣﺴﺎس ﺧﺪاﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم زﺷﺘﯽ ھﺎی ﺧﻮد را زﯾﺒﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﻮاﻧﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﮐ ﻢ‬ ‫ﮐﻢ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﮫ ﻧﻔﺮت ﻣﯽ رﺳﺪ و ﮐﻞ اﯾﻦ راﺑﻄﮫ را ﺗﻮﻃﺌﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و آﻧﺮا واروﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ‪ :‬ﺧﻮدش را‬ ‫ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از او و او را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮫ ﺧﻮدش‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اھﻞ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻧﯿ ﺴﺖ‪ ،‬دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﻦ را ﺗﻮﻃﺌ ﮫ‬ ‫ﻣﯽ ﻓﮭﻤﺪ و ﻟﺬا در ﻗﺒﺎﻟﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮاً ﺗﻮﻃﺌﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ واﮔﺮ ھﻢ ﺗﻮﻃﺌﮫ ﻧﺪاﻧﺪ ﺟﻨﻮن ﻣﯽ داﻧﺪ وﻟ ﺬا ﻃ ﺮف ﻣﻘ ﺎﺑﻠﺶ را‬ ‫ﺑﮫ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬ﺟﺎﺋﯿﮑﮫ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﺷﮭﺮت و ﺷﺎﯾﻌﮫ و ﺗﺒﻠﯿﻐ ﺎت و ﻧ ﺎز‬ ‫و ادﺑﯿﺎت اﺳﺖ‪ .‬ھﺮ ﺟﺎ ﮐ ﮫ در راﺑﻄ ﮫ ای ﺷ ﻌﻮر و ﻣﺤﺒﺘ ﯽ ﻧﺒﺎﺷ ﺪ ﭘ ﺮ اﺳ ﺖ از ﺷ ﻌﺎر و ﺷ ﻌﺮ و ھﻨ ﺮ ﻓﺮوﺷ ﯽ و‬ ‫آداب رﯾﺎﺋﯽ ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﭼﻨ ﺪ وﻗ ﺖ ﯾﮑﺒ ﺎر ھ ﻢ ﭘ ﺮده اش درﯾ ﺪه ﺷ ﺪه و ﻓﺤﺎﺷ ﯽ و ﺟ ﺮم و ﺟﻨﺎﯾ ﺖ رخ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻌﺎر و ﺷﻌﺮ و ادﺑﯿﺎت و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺮدد و ﺷﮭﺮت در ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻔﺘﺪ و‬ ‫ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺨﻔ ﯽ ﺗ ﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﺑ ﺎر دﮔ ﺮ ﺑ ﺎ ﺗ ﺸﻨﺞ و ﻋ ﺪاوت ﺷ ﺪﯾﺪﺗﺮی رخ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ واﯾ ﻦ وﺿ ﻊ ﭘﺎﯾ ﺎﻧﯽ ﺟ ﺰ‬ ‫ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ راﺑﻄﮫ ﻧﺪارد‪ .‬ﺷﮭﺮت راﺑﻄﮫ ای اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪم راﺑﻄﮫ‪ ،‬راﺑﻄﮫ ای ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزھ ﺎی ﮐ ﺎذب‬ ‫و ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ‪.‬‬

‫‪٨٧‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫*‬

‫ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮭﺮت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮاﺗﺶ ﺗﻤﺎﻣﺎً درﺑ ﺎره دﯾﮕ ﺮی اﺳ ﺖ اﺣ ﺴﺎس و اﻋﻤ ﺎل و ﺑﺮﻧﺎﻣ ﮫ‬ ‫رﯾﺰﯾﮭﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره دﯾﮕﺮان اﺳﺖ‪ .‬او درﺑﺎره ﺧﻮدش ھﯿﭻ ﻓﮑ ﺮ و اﺣ ﺴﺎس و ﺑﺮﻧﺎﻣ ﮫ و ﮐ ﺎری ﻧ ﺪارد‪ .‬ﺑﻠﮑ ﮫ‬ ‫ھﻤ ﮫ اﻣﯿ ﺎل و اﻓﮑ ﺎر و اﻋﻤ ﺎﻟﺶ ﻧﯿ ﺰ از دﯾﮕ ﺮان اﺳ ﺖ و رﯾ ﺸﮫ ای در ﺧ ﻮدش ﻧ ﺪارد‪ .‬از دﯾﮕ ﺮان ‪ ،‬درﺑ ﺎره‬ ‫دﯾﮕﺮان و ﺑﺮای دﯾﮕﺮان‪ .‬او ﻏﯿﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺒﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ زﯾ ﺮا وﺟ ﻮدی‬ ‫ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ اﺧﺘﯿﺎر و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫آدﻣﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮان درﺑﺎره اش ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﭼﮫ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و او‬ ‫را ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و درﺑﺎره اش ﭼﮫ اﺣﺴﺎﺳﯽ دارﻧﺪ در آن ﺣﺎل از ﭼﺸﻢ و اﺣﺴﺎس واﻋﺘﻘﺎد دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻧﺰد ﺧﻮدش ھﯿﭻ ﻧﺪارد و در واﻗﻊ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪه واﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪه و‬ ‫ﺑﯿﻨﻨﺪه و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻔﻌﻮل و ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﮭﺮت ﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ و‬ ‫ﺑﯽ وﺟﻮدی و ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری و ﻟﺬا ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ‪ .‬اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻓﺮ ودﯾﻮاﻧﮫ اﺳﺖ و ﻣﺠﺒﻮر‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫اﻧﺴﺎن ھﻨﻮز وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬دﻣﻮﮐﺮات اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺟﺒّﺎر ‪ ،‬ﺟﺒّﺎری آزادﯾﺨﻮاه !‬

‫*‬

‫ﺷﮭﺮت ﻋﺮﺻﮫ ﻏﯿﺮﯾّﺖ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻋﺮﺻﮫ ﺑﯽ ﻏﯿﺮﺗﯽ اﺳﺖ زﯾ ﺮا اﺻ ﻼً ﺧﻮﯾ ﺸﯽ وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد ﮐ ﮫ ﺑﺨﻮاھ ﺪ ﻏﯿ ﺮ‬ ‫درک ﺷﻮد‪ ،‬وﺟﻮدی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻋ ﺪم درک ﺷ ﻮد‪ .‬ﺣﻘ ﯽ در ﻧ ﺰد ﺧ ﻮﯾﺶ وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد ﮐ ﮫ ﺑﻄﺎﻟ ﺖ‬ ‫درک ﺷﻮد‪ .‬و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻌﺎر ﻣﺤﻮری اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ » ﺑﺮاﺑ ﺮی« اﺳ ﺖ ‪ :‬ﺑﺮاﺑ ﺮی اﻓ ﺮاد وﮔﺮوھﮭ ﺎ و‬ ‫ﻣﻠﺖ ھ ﺎ‪ ،‬ﺑﺮاﺑ ﺮی ارزش ھ ﺎ‪ ،‬ﺑﺮاﺑ ﺮی اﺣ ﺴﺎﺳﺎت و اﻓﮑ ﺎر و اﻋﻤ ﺎل‪ .‬ﻓﻘ ﻂ ﺻ ﻔﺮھﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻧ ﺪ‪ .‬ﻓﻘ ﻂ ﭼﯿﺰھ ﺎﺋﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ھﻨﻮز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ‪ .‬و ﻧﺎﺣﻖ و ﺑﯽ رﯾﺸﮫ ﺑﻮدن اﯾﻦ »ﺑﺮاﺑﺮی« آﻧﺠﺎ واﺿﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑ ﺮای ﺣﻘﺎﻧﯿ ﺖ ﺧ ﻮد‬ ‫راھﯽ ﺟﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزی و ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺒﺎھﯽ و ﺟﻨﮓ و ﻗﺘﺎل ﻧﺪارد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ھ ﺮ ﭼ ﮫ ﮐ ﮫ آدﻣﮭ ﺎ ﺑﯿ ﺸﺘﺮ اﯾ ﻦ ﺷ ﻌﺎر را‬ ‫ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺑﮫ آن ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﻋﺪاوت و ﺟﻨﮓ دارﻧﺪ و ﺟﺰ ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﻓﯿﺰﯾﮑ ﯽ‬ ‫راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺟﻨﮕﯽ ﺟﺰ ﺑﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد! ﻧﺒﺮد ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺷﮭﺮت ﺳﯿﻤﺎﺋﯽ واﺿﺢ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮان اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺷﮭﺮت از ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺮاض و ﺟﻨﻮن و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﻋﻼﺟﯽ ﺟﺰ روی ﺑﮫ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤ ﻮدن و ﻣﻌﺮﻓ ﺖ‬ ‫ﻧﻔﺲ ﻧﺪارد زﯾﺮا وﺟﻮد از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ رخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎرز ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬اﻧﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰان ﺧ ﻮد – ﺷﻨﺎﺳ ﯽ‬ ‫اش ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻮد دارد و دارای اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ و آزاد و ﺑﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دوﺳ ﺖ ﺑ ﺪارد و‬ ‫ﻏﯿﻮر ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و ﮐﺴﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮان را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد ﺑﯽ ھﯿﭻ ﻧﯿ ﺎزی‪ ،‬دﯾﮕ ﺮان را ﺑﺨﻮدﺷ ﺎن ﻣ ﯽ آورد و وﺟ ﻮد‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و از ﻣﺮض و ﻋﺬاب ﺷﮭﺮت ﻣﯽ رھﺎﻧﺪ‪ .‬و رﺳﺘﮕﺎری ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ ﺗ ﻮ را از روی ﺑ ﯽ‬ ‫ﻧﯿﺎزی دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد ﺗﺴﻠﯿﻢ اراده و اﻣﺮش ﺷﻮ ﺗﺎ وﺟﻮد ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ وﺟﻮد ﺷﻮی ﻧﮫ ﻣﺸﮭﻮر ﺑﮫ ﻋ ﺪم ‪.‬‬ ‫ﮐﺴﯽ ﮐﮫ وﺟﻮد دارد ھﻤﮫ را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد و اﯾﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ھﻤﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﺮدن اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫‪٨٨‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪ -14‬ﺣﻖّ واﻗﻌﯿ‪‬ﺖ‬ ‫در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر از واﻗﻌﯿﺖ ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺎدﯾﺖ ﺟﮭﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺴﻮس آن و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﮫ ھﺮ آن ﺟﺎری‬ ‫اﺳﺖ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات واﻗﻌﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾ ﺮا واﻗﻌﯿﺘ ﯽ ﺑ ﺮای اﻧ ﺴﺎن ﺟ ﺰ واﻗﻌﯿ ﺖ ھ ﺎی‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻮاس و ادراﮐﺎت اﻧﺴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﭘﺲ ﻣﺎ از واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻞ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮔﻔﺘﮭﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ در وادی اﺣﺴﺎس و ﺣﻮاس و ھﻮش ﺑﺸﺮی واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ ‪ ،‬ﮐ ﮫ‬ ‫ﺗﺎزه اﯾﻦ ﻧﻮع واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻓﻮق ﺑﺸﺮی ﻧﯿ ﺰ ﺟﻨﺒ ﮫ ای از واﻗﻌﯿ ﺖ ﺑ ﺸﺮی ﻣﺤ ﺴﻮب ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬زﯾ ﺮا ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ‬ ‫ﺟﻨﺒﮫ ﺟﮭﻞ ﺑﺸﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﮭﻞ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺒﮫ ای از ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺻﻮﻻً ﭼﯿﺰی در ﮐﻞ ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﮫ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺘﯽ اﮔ ﺮ آن ﭼﯿ ﺰ ﺧ ﺪا‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﺨﻠﻮق و ﻣﻌﻠﻮل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﮭﻢ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھ ﺮ واﻗﻌﯿﺘ ﯽ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪه ﻓﮭﻤﯽ از اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺳﺨﻦ ھﮕﻞ ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ » واﻗﻌﯿﺖ ھﻤﺎن ﮐﻔ ﺮ اﺳ ﺖ« ﺑ ﮫ‬ ‫ﺷﺮﻃﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﮑﺮ ﻓﻘﻂ اﯾﺪه ھﺎی ذھﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ‪ .‬و ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎآﮔﺎه را ھﻢ در ﺑ ﺮ ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد‪،‬‬ ‫ﺣﺘﯽ ﻋﻮاﻟﻢ رؤﯾﺎھﺎ را‪ .‬ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺪون وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑ ﺮای اﻧ ﺴﺎن ﻣﻄﻠﻘ ﺎً ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﻏﯿ ﺮ اﻧ ﺴﺎﻧﯽ و ﻓ ﻮق‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ھﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ و رخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬آﻧﻘ ﺪر ﻧﻤ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ وﺟ ﻮد‬ ‫داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﻨﮭﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺮادف ﻋﺪم اﺳﺖ‪ ،‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ھﻢ ﻣﻨﮭﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﺘﺮادف ﺑ ﺎ ﻋ ﺪم‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ درون و ﺑﺮون اﻧﺴﺎن ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎً وﺟﻮد ﻧ ﺪارد‪ .‬ﺧﻼﺻ ﮫ اﯾﻨﮑ ﮫ واﻗﻌﯿ ﺖ ﻣ ﺎدی ﺟﮭ ﺎن‬ ‫ﺑﺮون از اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﻣﯿﺎل و اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻓﮑ ﺎر و اﻋﻤ ﺎل اﻧ ﺴﺎن ﻧﯿ ﺴﺖ‪ .‬ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎن دروﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ او ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﮐﻞ درون ‪ ،‬ﮐﻞ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ واﺿﺢ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ واﻗﻌﯿﺖ واﺣﺪ وﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺎوداﻧﮫ وذاﺗﯽ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ و ورای اﯾﻦ دو ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ دو ﺟﮭ ﺎن درون‬ ‫و ﺑﺮون دو ﻣﻌﻠﻮل آن اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن دروﻧﯽ و ﺑﺮوﻧﯽ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﺟﮭﺎن دروﻧﯽ وﺑﺮوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤ ﺎن‬ ‫واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ و ﯾﺎ واﻗﻌﯿﺖ روﺣﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ دو ﺗﺠﻠﯽ از واﻗﻌﯿﺖ واﺣ ﺪه و ﺑﺮﺗ ﺮ دﯾﮕ ﺮی‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ وآن دو در ﺣﮑﻢ ﻣﺠﺎز و ﻣﺜﺎل اﺳﺖ‪ .‬آن واﻗﻌﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮫ را ﺑﻄﻮر‬ ‫ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﮑﻢ راﺑﻂ اﻧﺴﺎن و ﺟﮭﺎن داﻧﺴﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﺪون آن ﻧ ﮫ اﻧ ﺴﺎن و ﻧ ﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﮫ درون و ﻧﮫ ﺑﺮوﻧﯽ و ﻧﮫ ﻣﺎده و ﻧﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‪ .‬و ﺑﮫ وﺿﻮح ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ‬ ‫ھﺮ دو ﻣﺨﻠﻮق آن واﻗﻌﯿﺖ ﯾﮕﺎﻧﮫ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬آن ﯾﮕﺎﻧﮫ ای ﮐ ﮫ ﻣﻌﻤ ﻮﻻً ﺧ ﺪا ﻧﺎﻣﯿ ﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬وﻟ ﯽ اﯾ ﻦ ﯾﮕﺎﻧ ﮫ ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل ادراک ﺑﺸﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺟﻨﺒﮫ ای ﺑﺮﺗﺮ از واﻗﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮﺗﺮﯾﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﮫ ھ ﺮ ﺣ ﺎل‬ ‫درﺣﺮﯾﻢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺮﯾﻤﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺟﺰ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد ﻧ ﺪارد ‪ .‬و ﯾ ﺎ‬ ‫ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ ‪ ،‬اﻧﺴﺎن ﻋﺮﺻﮫ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ‪ .‬و ھﺮ ﭼﯿﺰی از اﻧﺴﺎن و در اﻧﺴﺎن و ﺑ ﺮای اﻧ ﺴﺎن واﻗ ﻊ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و‬ ‫ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﯿ ﺖ را ﭘ ﺬﯾﺮا ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ ،‬واﻗﻌﯿ ﺖ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ‪ .‬ﭘ ﺲ آن ﺳ ﺨﻦ ھﮕ ﻞ را ﺑﺎﯾ ﺴﺘﯽ‬ ‫اﺻﻼح ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ‪ :‬واﻗﻌﯿﺖ ھﻤﺎن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ واﻗﻌﯿﺖ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﻓﮭﻢ و ﻧﻔﮭﻤﯽ اﻧﺴﺎن در ﺟﺮﯾ ﺎن اﺳ ﺖ‪ .‬ﺑ ﺪﯾﻦ ﻟﺤ ﺎظ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﺳ ﮫ ﻧ ﻮع ﯾ ﺎ ﺟﻨﺒ ﮫ از‬ ‫واﻗﻌﯿﺖ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد‪ :‬ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻓﮭﻢ ﻧﺸﺪه‪ ،‬و واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎری ﺑﯿﻦ اﯾ ﻦ دو‪ :‬ﻣ ﺎده‪ ،‬ﺧ ﺪا‪ ،‬ﺟﺮﯾ ﺎن‬ ‫اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎده‪ ،‬ﻋﺮﺻﮫ ﻓﮭﻢ و ﻓﮭﻤﯿ ﺪه ﺷ ﺪه ھ ﺎ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ھ ﺮ ﺣ ﺎل دﯾ ﺮ ﯾ ﺎ زود ﺑ ﮫ‬ ‫ﺳﯿﻄﺮه ﻓﮭﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺧﺪا ھﻢ ﻋﺮﺻﮫ ﻣﻄﻠﻘﮫ ﻓﮭﻢ ﻧﺸﺪن اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ درﺟﺮﯾﺎن اﺑﺪی ﺑﯿﻦ ﻓﮭ ﻢ و ﻧﻔﮭﻤ ﯽ ﻗ ﺮار‬ ‫دارد ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﺪ‪ ،‬ﮐﮫ ذاﺗﺎً ﻣﻘﺼﺪش اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ آن دو ﺳﺮ را ‪ ،‬ﺑﮫ‬ ‫ھﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎزد‪ ،‬ﻣﺎده و ﺧﺪا را‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺣﺎﻣﻞ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎده واﻗﻌﯿ ﺖ را ﺑ ﮫ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ اﻧ ﺴﺎن ﻧ ﮫ واﻗﻌﯿ ﺖ دروﻧ ﯽ ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ اﺳ ﺖ و ﻧ ﮫ واﻗﻌﯿ ﺖ‬ ‫ﺑﯿﺮوﻧﯽ ‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﺋﻞ و وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ دو واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﺮز ﺑ ﯿﻦ اﯾ ﻦ دو واﻗﻌﯿ ﺖ اﺳ ﺖ و ﯾ ﺎ آن ﻋﻨ ﺼﺮ‬ ‫واﺣﺪه اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ دوﮔﺎﻧﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﺪا ﻗﺮار دارد‪ :‬ﺧﻠﯿﻔﮫ ﺧﺪا!‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن راه وﻗﻮع واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ‪ .‬و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﮫ وﻗﻮع رﺳﺎﻧﯿﺪن واﻗﻌﯿﺖ‪ ،‬ﮐﮫ اﯾ ﻦ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‬ ‫ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺳ ﮭﻞ و ﻣﻤﺘﻨ ﻊ اﺳ ﺖ‪ .‬اﮔ ﺮ ﺑﺨ ﻮاھﯿﻢ اﻧ ﺴﺎن را ﻧﯿ ﺰ ﯾ ﮏ واﻗﻌﯿ ﺖ دﯾﮕ ﺮ و ﺑﺮﺗ ﺮ ﺑ ﺪاﻧﯿﻢ‪ ،‬اﻧ ﺴﺎن‬

‫‪٨٩‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫واﻗﻌﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎده ﻣﺤﺾ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ ﺑﺎﯾ ﺪ ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ اﻧ ﺴﺎن واﻗﻌﯿ ﺖ » ﻣﻌﻨ ﺎ« اﺳ ﺖ‪ .‬و‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯿﺖ ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ واﻗﻌﯿﺖ در اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه‪.‬‬

‫*‬

‫اﮔ ﺮ ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﻧ ﺸﺎن دادﯾ ﻢ » ﯾﮕ ﺎﻧﮕﯽ « ھﻤ ﺎن واﻗﻌﯿ ﺖ ذاﺗ ﯽ و ذات واﻗﻌﯿ ﺖ اﺳ ﺖ و ﺟ ﺰ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﺣ ﺲ‬ ‫وﻣﻌﻨﺎی »ﯾﮕﺎﻧﮫ« ﺣﺘﯽ ھﯿﭻ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و ﻣﯿ ﺮا ﻧﯿ ﺰ ﻗﺎﺑ ﻞ درک ﻧﯿ ﺴﺖ‪ ،‬اﻧ ﺴﺎن ﺗﻨﮭ ﺎ ﻣﺤ ﻞ درک اﯾ ﻦ ذات‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن آن ﮔﻮھﺮه ای اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮاﺳﻄﮫ او واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎده دارای‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ وﻣﺤﻞ اﺗﺤﺎد ﻣﺎده و ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﭘ ﺲ اﻧ ﺴﺎن ﺣ ﻖ واﻗﻌﯿ ﺖ اﺳ ﺖ‪ .‬در اﯾﻨﺠ ﺎ ﺣ ﻖ ﺑﻄ ﻮر واﺿ ﺤﯽ ﻋ ﯿﻦ‬ ‫اﺗﺤﺎد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ‪ :‬ﯾﮕ ﺎﻧﮕﯽ وﺟ ﻮد و ﻋ ﺪم‪ ،‬ﯾﮕ ﺎﻧﮕﯽ واﻗﻌﯿ ﺖ ﻣ ﺎدی و واﻗﻌﯿ ﺖ ﻣﻌﻨ ﻮی ﮐ ﮫ ﮔ ﺎه ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ھ ﻢ‬ ‫ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎدی و ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﯿ ﺮا ﺗﺒ ﺪﯾﻞ ﺑ ﮫ ﺣﻘﯿﻘﺘ ﯽ‬ ‫ﻣﻌﻨ ﻮی و روﺣ ﯽ ﺷ ﺪه و ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً ﻋ ﯿﻦ ﺧ ﺪا ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد‪ .‬اﻧ ﺴﺎن ھﻤ ﺎن راه ﺑ ﯿﻦ ﺧ ﺎک ﺗ ﺎ ﺧﺪاﺳ ﺖ‪ .‬در اﯾﻨﺠ ﺎ ﺧ ﺪا‬ ‫ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕ ﺮ ھ ﯿﭻ ﻣﻌﻨ ﺎﯾﯽ از آن ﻓﺮاﺗ ﺮ ﻧﻤ ﯽ رود و ﺑﻠﮑ ﮫ ﻏﺎﯾ ﺖ و ﺟ ﺎوداﻧﮕﯽ ھﻤ ﮫ‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ ﻓﺮد ﺑﺸﺮی ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺬﮐﻮر را در ﺧﻮد درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و رﺳﺎﻟﺖ وﺟﻮدی ﺧﻮﯾﺶ را در ﺟﮭ ﺎن‬ ‫ھﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و اراده ﻓﺮدی ﺧ ﻮد را ﺑﻌﻨ ﻮان ﻣﻮﺟ ﻮدی در ﻣﯿ ﺎن ﻣﻮﺟ ﻮدات ﺟﮭ ﺎن ﺑ ﮫ ﺧ ﺪﻣﺖ اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮد و در اراده اﯾﻦ ﺣﻖ ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬و ﻧﯿﺰ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت‬ ‫در زﯾﺮ ﺑﺎر اراده اﯾﻦ ﺣﻖ ھﻼک ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻼک ﺷﺪه ﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺒﮫ ای از واﻗﻌﯿﺖ را ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬در‬ ‫اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ھﻤﺎن » اﻣﺎﻧﺖ« اﺳﺖ ﮐﮫ در ذات ﺧﻠﻘﺖ آدم ﻧﮭﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻞ ﮐﺎﺋﻨﺎت ھﻢ ﺗﺤﻤ ﻞ ﺣﻤ ﻞ‬ ‫آﻧﺮا ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ )واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎدی و ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﺤﺴﻮس( و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻌﺎﻧﯽ آرﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺘ ﯽ ﮐ ﮫ ھﻤ ﺎن‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺎوداﻧﮫ و ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳﺖ(‪ ،‬اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو و ﭘُﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻦ دو اﺳﺖ ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮاﯾﯽ‬ ‫و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ‪ .‬و اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻠﮫ و ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﮭﺎی اﻧﺴﺎن از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ از رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺬﮐﻮری ﮐﮫ ﻋ ﯿﻦ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اوﺳ ﺖ ﺑ ﺮای ﻓ ﺮد ﺧ ﻮدش ﭼﯿ ﺰی ﺑ ﺴﺎزد و ذﺧﯿ ﺮه ﮐﻨ ﺪ و اﯾ ﻦ ﺧﯿﺎﻧ ﺖ در ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و در ﺣﮑ ﻢ دزدی‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺴﺎن ﮔﺬری ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺰ ﻣﻌﻨﺎ ﮐ ﺮدن و ﻧﯿ ﺰ ﻣ ﺴﺘﻤﺮاً از اﯾ ﻦ ﻣﻌ ﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷ ﺘﻦ ﮐ ﺎر دﯾﮕ ﺮی ﻧ ﺪارد و‬ ‫ﺣﻖ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﻤﻠﮕﯽ اﺑﻄﺎل و ھﻼﮐﺖ اوﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺎده ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﺗﺮ از ھﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺪا‪ .‬و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮدش ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﺧﻮدش رﺟﺤﺎن داده اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل‬ ‫ﺑﺮ اﯾﻦ رﺟﺤﺎن ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ دارد ﮐﮫ ﻣﺒﺎدا در ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺪ و ﻟﻐﻮ ﮔﺮدد‪ .‬و اﯾﻦ ﺣﻖ راﺑﻄﮫ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ھ ﺴﺘﯽ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺸﻖ ﭘﺮوردﮔ ﺎر ﺑ ﮫ اﻧ ﺴﺎن اﺳ ﺖ و ﻋ ﺸﻖ ﺧ ﺪا ﺑﯿ ﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘ ﺮ از اﯾ ﻦ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﯾﻦ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷ ﻮد » اﻧ ﺴﺎن ﻣﻮﺟ ﻮدی در ﺟ ﺴﺘﺠﻮی ﻣﻌﻨ ﺎ اﺳ ﺖ« و ﺑﻠﮑ ﮫ درﺳ ﺖ اﯾﻨ ﺴﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻨﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻧ ﺴﺎن اﺳ ﺖ‪ .‬ﺑ ﮫ زﺑ ﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﺎده ﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ آن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺧﻠﻘﺖ او را ﺑﭙﺬﯾﺮد‪ .‬و ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدی را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻮدش رﺟﺤﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ‪ :‬اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﮫ ھﺴﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ‬ ‫ﺣﻖ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﮐﻞ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ ذاﺗﺎً ﭼﻨ ﯿﻦ اﺳ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ ھ ﺴﺖ وﻟ ﯽ ﻧﯿ ﺴﺖ‪ .‬و اﻧ ﺴﺎن ﺑﺎﯾ ﺪ اﯾ ﻦ‬ ‫ﻧﮑﺘﮫ را در ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺣﻖ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺣﻖ واﻗﻌﯿﺖ ‪:‬ﺣﻖ ﺑﻮد ﻧﺒﻮد!‬

‫*‬

‫ﺧﺪا ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﻄﻠﻖ ھﻤﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ ‪ ،‬ﮐﮫ ﻣﺎده ھﺴﺘﯽ را از ﻃﺮﯾ ﻖ وﺟ ﻮد اﻧ ﺴﺎن ﺑ ﺴﻮی ﺧ ﻮد ﺑ ﺎﻻ ﻣ ﯽ ﺑ ﺮد و‬ ‫اﻧﺴﺎن را ﺷﺎھﺪ و ﻇﺮف ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ‪ ،‬ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪون اﻧﺴﺎن ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی‬ ‫ﻧﻤﯽ آﻓﺮﯾﻨ ﺪ‪ ،‬ﭘ ﺲ ﻣ ﯽ ﺑﺎﯾ ﺴﺘﯽ اﻧ ﺴﺎن را در ﻣﻘ ﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗ ﺮ از ﺧ ﻮدش ﻗ ﺮار دھ ﺪ‪ .‬و ﺣﺘ ﯽ اﮔ ﺮ در ﻣﻘ ﺎﻣﯽ ﺑﺮاﺑ ﺮ‬ ‫ﺧﻮدش ﻗﺮار ﻣﯿﺪاد ﺣﻖ ﻗﺪرت ﻋﺸﻖ او را ادا ﻧﻤﯽ ﮐﺮد‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮای درک اﯾ ﻦ واﻗﻌﯿ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﻣﺜﺎﺑ ﮫ‬ ‫ﺗﻨﮭ ﺎ درک ﺣ ﻖ واﻗﻌﯿ ﺖ اﺳ ﺖ ‪ ،‬از رواﺑ ﻂ اﻧ ﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜ ﺎل ﺑﯿ ﺎورﯾﻢ‪ .‬اﮔ ﺮ ﻣ ﻦ ﮐ ﺴﯽ را ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ وﺟ ﻮدی و ھﻤ ﮫ‬ ‫ارزش ھﺎ و ﻗﻮت ھ ﺎ در ﻣﻘ ﺎم ﭘ ﺎﯾﯿﻦ ﺗ ﺮ از ﺧ ﻮدم ﺑﺨ ﻮاھﻢ او را ﺣ ﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻌﻨ ﻮان اﺑ ﺰاری ﻣﺤ ﺾ ﺑ ﺮای ﺗﻘﻮﯾ ﺖ‬ ‫ﺧﻮدم ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﮐﺎرم ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ‪ ،‬او را زاﯾﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻢ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻧﺒﻮدش را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻢ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺑﻮدﺷﯽ اش را‪ .‬وﻟﯽ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮاﺑﺮ و ھﻤﺘﺎی ﺧﻮدم ﺑﺨﻮاھﻢ ‪ ،‬ﺗﺎزه او را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ھﻤﺒﺎزی‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﮫ ام ﮐﮫ ﻣﺮا از ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻧﺠﺎت دھﺪ‪ .‬وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮﺗﺮ و ﻗﻮی ﺗﺮ و ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺗﺮ از ﺧﻮدم ﺑﺨﻮاھﻢ ﮐ ﮫ‬ ‫از ھﻤﮫ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮ ﻣﻦ ارﺟﺤﯿّﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ او را ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ‬

‫‪٩٠‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﯾﻌﻨﯽ او را دوﺳﺖ دارم‪ .‬و ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھ ﺪ ‪ » :‬اﮔ ﺮ ﺧﺪاوﻧ ﺪ ﻣ ﯽ ﺧﻮاﺳ ﺖ ﺑ ﺎزی ﮐﻨ ﺪ و‬ ‫ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮﮔﺰ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽ آﻓﺮﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ﺑﻠﮑ ﮫ از ﻧ ﺰد‬ ‫ﺧﻮدش ﺑﺮای ﺧﻮدش ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻗﺮار ﻣﯽ داد« ‪ -‬ﻗﺮآن ﺣﮑﯿﻢ‪.‬‬

‫*‬

‫از دﯾﺪ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻠﯿّﺖ و ﻧﮕﺮش ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ واﻗﻌﯿ ﺖ اول و ازﻟ ﯽ ھﻤ ﺎن‬ ‫ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﻨﺎی ازﻟﯽ‪ .‬و واﻗﻌﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮی ھﻤﺎن ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣ ﺎده اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫و واﻗﻌﯿﺖ ﺳﻮم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﺳﻨﺘﺰ و ﺑﺮآﯾﻨﺪ روﯾﺎروﯾﯽ آن دو واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭ ﺎ‬ ‫راﺑﻂ و راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ آن دو واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن دو واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ و ﻇﺮف ﺣﻀﻮر و ﻇﮭﻮر آن‬ ‫دو واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ و راه ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آن دو واﻗﻌﯿ ﺖ اﺳ ﺖ‪ .‬ﺑ ﮫ ﮔﻮﻧ ﮫ ای ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﮔﻔ ﺖ آن دو واﻗﻌﯿ ﺖ ﻣﺨﻠ ﻮق‬ ‫اﻧﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ھﺮﮔﺰ ﻧﻤ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ دﻋ ﻮی ﺧﺎﻟﻘﯿ ﺖ آن دو را داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ وﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﮐﻤ ﺎل ﺣﯿ ﺮت‬ ‫ﺧﻮدش راﻣﻨﺸﺄ و ﻋﻠﺖ آن دو ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﺑﺎز ھﻢ واﺿﺢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺣﻖ واﻗﻌﯿﺖ ھﻤﺎﻧﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﻖ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺴﻮس ﺗ ﺮش ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ‬ ‫از ﺟﻨﺲ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﺷﮭﺎدت‪ ،‬ﮐﮫ واﻗﻌﯿﺖ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد‪ .‬وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺟﺰ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ‬ ‫ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺣﻖ وﺟﻮد و واﻗﻌﯿﺖ اﺳ ﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺮﻓ ﺖ ﻧﻔ ﺲ ھ ﻢ ﺣ ﻖ اﻧ ﺴﺎن اﺳ ﺖ و ﺟ ﺰ‬ ‫ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ ﺣ ﻖ واﻗﻌﯿ ﺖ ھﻤﺎﻧ ﺎ در‬ ‫ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن درﺑﺎره ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ‪ » .‬آﻧﮑﮫ ﺧﺪ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ھﻼک ﺷﺪ« ‪ -‬ﻋﻠﯽ )ع(‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﺣﻖ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺧﺪا و ﯾﺎ ھﻤﭽﻮن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻨﯿﻦ اراده و اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﻋﺮﺻﮫ ﺗﻤﺎم ﮔﻤﺮاھﯽ ھﺎ و‬ ‫اﺑﻄﺎل ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﭘﺴﺖ ﺗﺮ از ﺧﺪا ﺑﻮدن ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﮭﺎﯾﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻓﻘﻂ در اﺣﺴﺎس و‬ ‫ﻓﮭﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﺧﺪا و ﮐﻞ ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ ﺑﻮدن اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ درک واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﮐﮫ ھﻤ ﺎن‬ ‫درک ھﺮ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد ‪ :‬ﻣﺎده ای ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺎده و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﻌﻨﺎ‪ :‬اﯾﻨﺴﺖ واﻗﻌﯿ ﺖ اﻧ ﺴﺎن‬ ‫ﮐﮫ ﻣﮭﺪ ﮐﻞ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ و واﻗﻌﮫ ای واﻗﻌﯿﺖ آﻓﺮﯾﻦ‪ .‬ﻋﺸﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺧﺪا ﻓﻘﻂ ﺣﺎﺻﻞ درک اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺧ ﺪا ﺑ ﮫ‬ ‫اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻼش اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ذرات و ﮐ ﺮّات ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ داﻧ ﺶ و ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژی از ﯾ ﮏ‬ ‫ﻃﺮف و ﻧﯿﺰ ﺗﻼش اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻣﻨﮭﺪم ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﻨ ﺎی ﺧ ﺪا و ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾ ﮏ و ھ ﺮ ﻣﻌﻨ ﻮﯾﺘﯽ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﻓﻠ ﺴﻔﮫ ھ ﺎ و‬ ‫رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ھﺎ و داﻧﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ھﻨﺮھﺎ از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮل اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و ﭘﺴﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺟﮭ ﺎن‬ ‫ﻣﺎده و ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺗﻼش ھﺎ ﭼﻮن ذاﺗﺎً ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و اﻧﮕﯿﺰه ﻋﺪاوت ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ و ﺧﺪا ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد ﻋﻤﻼً ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای اﻧﺴﺎن را ﺣﻘﯿﺮﺗﺮ و رﻧﺠﻮرﺗﺮ و ﭘﺴﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳ ﺎزد‪.‬‬ ‫و از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺰ ﭘ ﺎﺋﯿﻦ ﺗ ﺮ ﻣ ﯽ آورد‪ .‬ﭼﻨ ﯿﻦ اﻧ ﺴﺎﻧﯽ ﻗ ﺼﺪ ﺷ ﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯿ ﺖ را ﻧ ﺪارد زﯾ ﺮا ﺑ ﺎ واﻗﻌﯿ ﺖ دﺷ ﻤﻦ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻟﺬا ﮐﻞ داﻧﺶ و ﻓﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ھﻨﺮھ ﺎﯾﺶ در ﺳ ﻤﺖ ﺑﺮاﻧ ﺪازی اﯾ ﻦ ﻧ ﻮع اﻧ ﺴﺎن ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و اﺑ ﺰار‬ ‫ﻧ ﺎﺑﻮدی اﯾ ﻦ ﻧ ﻮع اﻧ ﺴﺎﻧﮭﺎ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬زﯾ ﺮا اﯾ ﻦ ﻧ ﻮع اﻧ ﺴﺎن ﺣ ﻖ واﻗﻌﯿ ﺖ را درک ﻧﮑ ﺮده اﺳ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ ﺧ ﻮد را‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻠﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫وﻟﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﮐﻞ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﺳﺎل در راه ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ‪ ،‬واﻗﻌﯿﺘﯽ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺸﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺑﺸﺮ را ﻣﺴﺘﻤﺮاً واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ‪ .‬ﮐﮫ اﯾ ﻦ واﻗﻌﯿ ﺖ دارای ﺣﻘ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫اﯾﻦ ﺣﻖ ھﻤﺎﻧﺎ ﺣﻖ اﺑﻄﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزی اﻧ ﺴﺎن ﺑ ﺎ واﻗﻌﯿ ﺖ اﺳ ﺖ‪ .‬و اﮔ ﺮ درک ﮐﻨ ﯿﻢ ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﺗﻼﺷ ﯽ ﺑ ﺮای ﺑﺮاﺑ ﺮ‬ ‫ﺳﺎزی ذاﺗﺎً ﺑﺮ اﻧﮑﺎر و ﻋﺪاوت اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﮭﺘﺮ درک ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﯿﻢ ﮐ ﮫ ﭼ ﺮا ﮐ ﻞ اﯾ ﻦ ﺗﻤ ﺪن ﺑ ﮫ ﻃ ﺮز ﺣﯿ ﺮت آوری ﺧ ﻮد‬ ‫ﺑﺮاﻧﺪاز اﺳﺖ ‪ :‬واﻗﻌﯿﺖ ﺿﺪ واﻗﻌﯿﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺿﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ آن ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻋﺮﺻﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻼﻣﯽ ‪ ،‬ﺣﻖ واﻗﻌﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ » اﻧ ﺴﺎن« را ﺑﯿ ﺎن ﮐﻨ ﺪ‬ ‫ﭼﯿﺰی ﺟﺰ » ﻋﺸﻖ« ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤ ﮫ ﻣﻌ ﺎﻧﯽ دﯾﮕ ﺮ از ﺟﻤﻠ ﮫ ﻣﻌﻨ ﺎی »ﺧ ﺪا« در زﯾ ﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﮫ آن ﻗ ﺮار دارد و‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل آن ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺣﻖ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﮐﮫ ﻓﻘﻂ در ﻋﺮﺻﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ آﺷﮑﺎر و ﯾﺎﻓﺘﮫ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬و اﺻﻼً ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ اﮔﺮ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺟﺰ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬ﭘﺲ واﻗﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ھﻤﺎن ﺧﻮد – ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬و ھ ﺮ ﺷ ﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ اﺑﻄ ﺎل واﻗﻌﯿ ﺖ اﺳ ﺖ‪ » .‬ھ ﺮ ﮐ ﮫ ﺧ ﺪ را ﻧ ﺸﻨﺎﺧﺖ ھ ﯿﭻ ﭼﯿ ﺰی را ﻧ ﺸﻨﺎﺧﺖ« ‪-‬‬ ‫ﻋﻠﯽ )ع( ‪.‬‬

‫‪٩١‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪ -15‬ﺣﻖّ ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻏﯿﺮ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑ ﺴﺘﺮ‬ ‫ھ ﺮ ﻧ ﻮع اﺳ ﺎرت اﺳ ﺖ‪ .‬و ﻧﯿﺰﻋﻤﻮﻣ ﺎً ﭘﻨﺪاﺷ ﺘﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ ﺧﺪاوﻧ ﺪ ﺗﻨﮭ ﺎ ﻣﻮﺟ ﻮدی اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣﻄﻠﻘ ﺎً از ﻏﯿ ﺮ‬ ‫ﺧﻮدش ﺑﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ھﺮ دو ﺗﺼﻮر ﻋﺎﻣﮫ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾ ﺖ ﻋﻠﻤ ﺎ را ﻧﯿ ﺰ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﯾ ﮏ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ واروﻧ ﮫ‬ ‫اﺳﺖ و ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻗﻀﺎوﺗﮭﺎ و ارزش ھﺎی ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و ﻧﯿ ﺰ ﺑ ﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾ ﺸﮫ و اﺧ ﻼق و‬ ‫ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺲ ﺟﺎھﻼﻧﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻮدن از ﻏﯿﺮ ﺧﻮد اﮔﺮ ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻋ ﺪم راﺑﻄ ﮫ ﺑ ﺎ ﻏﯿ ﺮ ﺧ ﻮﯾﺶ ﻧﯿ ﺴﺖ و در‬ ‫ﻏﯿ ﺮ اﯾﻨ ﺼﻮرت ﺑ ﯽ ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﻮدن از دﯾﮕ ﺮان ﻧ ﮫ ﻣﻄﻠﻘ ﺎً ﻣﻤﮑ ﻦ اﺳ ﺖ و ﻧ ﮫ ﻗﺎﺑ ﻞ اﺛﺒ ﺎت‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﻓﻘ ﻂ‬ ‫ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﻄﻠﻘﺎً وﺟﻮد ﻧﺪارد و ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﭼﻮن وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪارد ﭘﺲ ﺧﻮدی ھﻢ ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی ھﻢ ﺑﺮاﯾﺶ وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد‪ .‬ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻ ﻼً ﺑ ﯽ ﻧﯿ ﺎزی از ﻏﯿ ﺮ ﯾ ﮏ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺒﺚ اﺳﺖ زﯾﺮا وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﺎً در راﺑﻄﮫ اﺳﺖ و راﺑﻄﮫ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ وﺟﻮد ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﯿﺎز ﻗﺮار‬ ‫دارد ﮐﮫ در ﻣﻔﮭﻮم ﻧﮭﺎﯾﯽ ھﻤﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ وﺟ ﻮد اﺳ ﺖ از ﺟﺎﻧ ﺐ ﻏﯿ ﺮی ﮐ ﮫ وﺟ ﻮد دارد ‪ .‬ﭘ ﺲ ﻧﯿ ﺎز ﻋﻠ ﺖ و ﺣ ﻖ‬ ‫وﺟﻮد اﺳﺖ و وﺟﻮد ھﻤﺎن ﺣﻖ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻏﯿﺮ‪.‬‬

‫*‬

‫» ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی« ﻓﻘﻂ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺧﻮد ﺑﻮدن‪.‬‬ ‫و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ ﻗﺪرت و ﺧﻠﻘﺖ و ﻋﻈﻤﺖ اوﺳﺖ‪ » .‬ﯾﺎری ﮐﻨﯿ ﺪ ﻣ ﺮا ﺗ ﺎ ﯾ ﺎری ﮐ ﻨﻢ ﺷ ﻤﺎ‬ ‫را‪ «.‬اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﯽ ھﯿﭻ ﺗﻔﺴﯿﺮی دﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺧﺪا ﺑﺴﻮی اﻧﺴﺎن را واﺿﺢ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐ ﮫ ﺣ ﻖ ﻧﯿ ﺎز ﻣﺘﻘﺎﺑ ﻞ را‬ ‫ادا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﺨﻠﻮﻗﺶ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻣﺨﻠﻮﻗﺶ را ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﺑﮫ ﻧﯿﺎز ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗ ﺎ‬ ‫دﺳﺘﺶ را ﺑﺴﻮی ﺧﺎﻟﻖ دراز ﮐﻨﺪ‪ .‬واﺻﻼً ﭼﮫ ﻧﯿﺎزی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﻧﯿﺎز ﺑﮫ آﻓﺮﯾﺪن وﺟﻮد دارد‪ .‬اﮔﺮ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺰ‬ ‫از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد – ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎن – ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﭘﺲ در ﻣﺸﺎھﺪه ﻋﺸﻖ و ﻧﯿﺎز ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺑﺸﺮ‬ ‫در اﺧﺘﺮاع و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺷﯽء ﺑﯽ ﺟﺎن ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﻋ ﺸﻖ و ﻧﯿ ﺎز ﻣﻄﻠ ﻖ ﺧﺪاوﻧ ﺪ را در ﺧﻠﻘ ﺖ ﺟﮭ ﺎن و اﻧ ﺴﺎن‬ ‫درک ﮐﺮد‪ .‬دراﯾﻨﺠﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﺎن ﺣﺴﯽ و ﻣﺎدی ھﻤﺎن وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬و اﻧﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧﻮدش ﺑﯽ ﻧﯿﺎز اﺳ ﺖ ﺑ ﮫ ﻏﯿ ﺮ ﺧ ﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨ ﺪ اﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ ﯾﻌﻨ ﯽ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﻦ‪.‬‬ ‫زﯾﺮا ﻓﻘﻂ در اﯾﻨﺼﻮرت اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻦ از ﺧﻮدش ﺑﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ‬ ‫و ﻏﯿﺮ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی از ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫ؟ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺧﻮدی دارد و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ ‪ :‬اوﻟﯽ از ﺧﻮد ﺑﯽ ﻧﯿﺎز و دوﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد اﺳﺖ‪ .‬و درﺳ ﺖ ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ ﺧ ﺪا ﺑ ﯽ ﻧﯿ ﺎز اﺳ ﺖ‬ ‫زﯾﺮا ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و ﮐﻞ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن ﻋﺮﺻﮫ ﺑﯽ ﺧﻮدی اوﺳﺖ اﻻ آﻧﮑﮫ ﺧ ﺪا را در ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ ﺑﯿﺎﺑ ﺪ و‬ ‫ﺧﻮد ﺷﻮد وﻟﺬا ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺧﻮد ﺷﺪن‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﺋﺴﺎن ﯾﺎ ﺧﻮدش ھﺴﺖ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮد ﺑﺸﻮد‪ .‬ﭘﺲ » ﺷﺪن «‬ ‫ﻋﺮﺻﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﮫ ﺧﻮد اﺳﺖ‪ .‬و در اﯾﻨﺼﻮرت اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ ﻏﯿ ﺮ ﺧ ﻮد ﺗﮑﺒ ﺮ واﻧﮑ ﺎر و اﮐ ﺮاه دارد در‬ ‫ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺧﻮد راھ ﯽ ﺟ ﺰ ﻏﯿ ﺮ ﻧ ﺪارد‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﻧﯿ ﺎز ﺻ ﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑ ﮫ ﻏﯿ ﺮ ﺗﻨﮭ ﺎ راه رﺳ ﯿﺪن ﺑ ﮫ ﺧ ﻮد‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫آﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را اﺳﯿﺮ و ﺑﺮده ﻏﯿﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻧﮫ ﻧﯿﺎز او ﺑﮫ ﻏﯿﺮ ‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺎزش ﺑﮫ ﻏﯿ ﺮ اﺳ ﺖ و ﺑ ﺮوز‬ ‫ﺗﮑﺒﺮاﻧﮫ و رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ ﻧﯿﺎزش ﺑﮫ ﻏﯿﺮ‪ .‬آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﮐﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻏﯿﺮ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ‬ ‫دو دﺳﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﮫ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ رﺳ ﺪ‪ :‬ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ ﻣﺤﺒ ﺖ و ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ ﭘ ﻮل‪ .‬آﻧﮑ ﮫ ﺧ ﻮد اﺳ ﺖ ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮان دارد و آﻧﮑﮫ ﺑﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً از دﯾﮕ ﺮان ﺟ ﺮ ﭘ ﻮل ﻧﻤ ﯽ ﺧﻮاھ ﺪ و ھ ﺮ ﭼﯿ ﺰ دﯾﮕ ﺮی ھ ﻢ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﺨﻮاھﺪ اﻧﮕﯿﺰه ای ﺟﺰ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد‪ .‬وﻟﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺸﺮ ﭘﻮل ﺧﻮاھﯽ اش را در ﻟﺒﺎس ﻣﺤﺒﺖ ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫و اﯾﻦ ھﻤﺎن راه ﮔﻢ ﺷﺪه ﮔﯽ اﺳﺖ و اﺳﺎرت ‪.‬‬

‫*‬

‫و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﺪاﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ رﯾﺎ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻃﻠﺐ ﭘﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿ ﺸﺘﺮی ﭘ ﻮل‬ ‫ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﻼً ﺑ ﮫ ﻓﺮزﻧ ﺪش ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﺗﺰوﯾ ﺮ و ﯾ ﺎ زور از آدم ﭘ ﻮل ﻣ ﯽ ﺧﻮاھ ﺪ‪ .‬و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ ﻣ ﺜﻼً در ﯾ ﮏ‬ ‫روﺳﭙﯽ ﺣﺮﻓﮫ ای ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ھﻤﺴﺮی ﮐﮫ در ﻟﺒﺎس ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻮھﺮش راﻣﯽ ﺗﯿﻐﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وی‬ ‫ﺑﺨﻮاﺑﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫‪٩٢‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » ﭼﯿﺰی راﺧﻠﻖ ﻧﮑﺮدم اﻻ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﮫ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﺑﺪارد و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﮫ ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ«‪ .‬ﮐﺴﯽ‬ ‫ﮐ ﮫ »ﺧ ﻮد« اﺳ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ ﺧ ﺪا را در ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ ﯾﺎﻓﺘ ﮫ اﺳ ﺖ اﺻ ﻼً ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ دوﺳ ﺖ ﺑ ﺪارد و در ﻏﯿ ﺮ اﯾﻨ ﺼﻮرت‬ ‫ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﮫ ﺑﺮای وی ﭼﯿﺰی ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻧﺎﻣﻔﮭﻮم و ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ وی را ﺑﺮای‬ ‫ﺧﻮدش دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد ﺑﮫ ﭼ ﺸﻢ ﺷ ﮑﯽ ﺑ ﯽ ﭘﺎﯾ ﺎن و ﺣﺘ ﯽ ﺗﻮﻃﺌ ﮫ ﻣ ﯽ ﻧﮕ ﺮد ﻣﮕ ﺮ اﯾﻨﮑ ﮫ ﻣﺮﺗﺒ ﺎً ﺑ ﮫ وی ﺧ ﺪﻣﺎﺗﯽ‬ ‫ﻣﺎدی اراﺋﮫ ﺷﻮد ﺗ ﺎ اﻧ ﺪﮐﯽ ﺑ ﺮای ﻣ ﺪت ﮐﻮﺗ ﺎھﯽ ﺑﺘﻮاﻧ ﺪ او را ﺗﺤﻤ ﻞ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ‪ .‬ﺧﻼﺻ ﮫ اﯾﻨﮑ ﮫ ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ‬ ‫دوﺳﺖ ﺑﺪارد از دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺟﺰ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﻦ اﻧﺘﻈ ﺎری ﻧ ﺪارد واﮔ ﺮ اﯾ ﻦ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﻦ را ﻧﯿﺎﺑ ﺪ دﯾﮕ ﺮ ھ ﯿﭻ‬ ‫دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای راﺑﻄﮫ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬و ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮﻓ ﺖ دﯾﻨ ﯽ آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﮐﻤ ﺎل اﻧ ﺴﺎن ﻧﺎﻣﯿ ﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ ،‬آن‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺧ ﺪا را دوﺳ ﺖ ﻣﯿ ﺪارد و اﯾ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر ﺧ ﺪا از ﺧﻠﻘ ﺖ اﻧ ﺴﺎن اﺳ ﺖ‪ .‬ﭼ ﻮن ﺧ ﺪا اﻧ ﺴﺎن را‬ ‫دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد از اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺗ ﺎ او را دوﺳ ﺖ ﺑ ﺪارد‪ .‬آﻧﮑ ﮫ دوﺳ ﺖ ﻣﯿ ﺪارد ﺟ ﺰ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﺷ ﺪن‬ ‫ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد‪ .‬دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺷﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﺻﮫ دوﺳﺘﯽ ﻣﺤﺾ ھﻤ ﺎن ﻋﺮﺻ ﮫ ﺑﻮﺟ ﻮد آﻣ ﺪن »‬ ‫ﺧﻮد« اﺳﺖ‪ .‬و دراﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ذاﺗﯽ و ﺧﺪاﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻗﻠﻤﺮو ﻇﮭﻮر و ﻋﺮﻓ ﮫ ﻣ ﯽ رﺳ ﺪ‪ .‬و ﺗﻮﻗ ﻊ‬ ‫ﺧﺪا از اﻧﺴﺎن در اﻣﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ او ھﻤﺎن ﺗﻮﻗﻊ از اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﻣﻘ ﺎم‬ ‫دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳ ﺖ ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﺑ ﺮوز ﻣ ﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺻ ﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻧﯿﺎزھ ﺎی ﻏﺮﯾ ﺰی‬ ‫ﻣﺎدی ﺧﻮد در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻏﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﯿﺮ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻏﺮﯾﺰی و ﻣﺎدی اﻧ ﺴﺎن ﺑ ﯽ زور و زر‬ ‫و ﺗﺰوﯾﺮ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ در ﻣﯿﺎن ﻧﮭﺎده ﺷﻮد ‪ ،‬ھﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزھ ﺎ ﺑ ﮫ راﺣ ﺖ ﺗ ﺮﯾﻦ وﺟﮭ ﯽ ﺑ ﺮآورده ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و‬ ‫ﻏﺮاﯾﺰ رﻧﺠﻮر ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و ھ ﻢ ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس اﯾ ﻦ ارﺿ ﺎی ﺻ ﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻧﯿﺎزھ ﺎ ‪ ،‬ﺑ ﮫ ﺗ ﺪرﯾﺞ ﺧ ﻮد ﺧ ﺪاﯾﯽ و ﻧﮭﻔﺘ ﮫ در‬ ‫اﻧﺴﺎن رخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺷﺪن‪ .‬ﭘﺲ ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﻦ‬ ‫ھﻤﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣ ﺪن اﻧ ﺴﺎﻧﯽ اﺳ ﺖ و ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﺷ ﺪن ھﻤ ﺎن ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ وﺟ ﻮد آوردن اﻧ ﺴﺎﻧﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دو راه و روش ﺑﺮای ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزھﺎی اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد‪ :‬راھﯽ ﺻ ﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺧﺎﺷ ﻌﺎﻧﮫ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﻣﺤﺒ ﺖ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﻤﺎن ﻋﺮﺻﮫ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن و ﺧﻮد ﺷﺪن اﺳﺖ و راه دﯾﮕﺮ ھﻤﺎن راه ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﮫ و ﻣﻨﮑﺮاﻧﮫ و‬ ‫رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺪاوت و ﺗﺒﺎھﯽ و ﭘﻮﭼﯽ و ھﻼﮐﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬راه اول ھﻤ ﺎن راه دﯾ ﻦ اﺳ ﺖ و راه‬ ‫دوم ﮐﻔﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﯾﮕﺮی ﺑﮕﻮﯾﺪ ‪ » :‬از ﺗﻮ ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﺑﺪاری« ادای اﯾﻦ ﺗﻤﻨ ﺎ ﺑﻄ ﻮر‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻋﻠﻨﺎً ﮐﺎری ﺑﺲ ﻋﻈ ﯿﻢ و ﺑﻠﮑ ﮫ ﻋ ﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﺣ ﺪ ﺑﯿ ﺎن اﺳ ﺖ‪ ،‬و ﻣ ﺴﺘﻠﺰم ﻗ ﺪرﺗﯽ ﺑ ﺰرگ و ﻣﻌﺮﻓﺘ ﯽ ﻓ ﻮق‬ ‫ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺴﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ دﯾﮕ ﺮان ﺑﮕﻮﯾ ﺪ‪ » :‬ﻣ ﺮا دوﺳ ﺖ ﺑﺪارﯾ ﺪ ﺗ ﺎ ﺟﺎوداﻧ ﮫ و رﺳ ﺘﮕﺎر‬ ‫ﺷﻮﯾﺪ‪ «.‬و ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﮐﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻓﻘﻂ از زﺑﺎن اﻧﮕ ﺸﺖ ﺷ ﻤﺎراﻧﯽ ھﻤﭽ ﻮن ﻣ ﺴﯿﺢ )ع( و‬ ‫ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﻗﻌﯽ اﻟﮭﯽ اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از زﺑﺎن ﺧﺪا ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫اراده ﺑﮫ دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺷﺪن ﻣﻌﻠﻮل دوﺳﺖ داﺷ ﺘﻦ اﺳ ﺖ و ﺗ ﺎ ﮐ ﺴﯽ دﯾﮕ ﺮان را ﻗﻠﺒ ﺎً دوﺳ ﺖ ﻧﺪاﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ اﯾ ﻦ‬ ‫ﺗﻮان را ﻧﺪارد ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از آﻧﮭﺎ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺗﺎ او را دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻻ ﺑﮫ زور و زر و ﺗﺰوﯾﺮ‪ .‬ﮐﮫ ﺑﺎز ھﻢ‬ ‫ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ رخ ﻧﻤﯽ دھﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﻧﻔ ﺮت اﻓ ﺰوده ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬و ﺑ ﮫ ھﺮﺣ ﺎل اراده ﺑ ﮫ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﺷ ﺪن‬ ‫ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد ذاﺗ ﺎً در ھ ﺮ ﺑ ﺸﺮی و ﺑﻠﮑ ﮫ در ﺣﯿﻮاﻧ ﺎت و ﺑﻠﮑ ﮫ در ھ ﺮ ﻣﻮﺟ ﻮدی ﺣ ﻀﻮر دارد‪ ،‬وﻟ ﯽ اﯾ ﻦ ﮐ ﺎﻓﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬آﻧﮑﮫ دوﺳﺖ ﻧﺪارد و ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ ،‬دﯾﻮاﻧﮫ ﺷﺪه و ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﮔ ﺮدد‪ .‬ﺑ ﺪﯾﻦ ﻟﺤ ﺎظ ﺣﯿﻮاﻧ ﺎت‬ ‫از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬ﻣﻈﮭﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﻣﺮ ﺑﮫ دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺷﺪن ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻋﻤﻮم اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ وﻗﺘﯽ ﻗﻠﺒﺎً ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎذب‬ ‫ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻄﻤﯿﻊ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺸﺪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﮫ اﻧﻮاع ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺗﮭﺪﯾﺪ و ﺗﮭﻤﺖ ﻣﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ ‪.‬‬ ‫و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻃﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻋﺪاوت ﻣﯽ ﮔﺮدد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﯿﺎز را ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺟﮭﻠﺸﺎن در ﺷﺄن ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬ ‫و اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺬا در ﻗﺒﺎل آن ﺗﮑﺒﺮ و اﻧﮑﺎر ﻣ ﯽ ورزﻧ ﺪ و ﻣﺘﻮﺳ ﻞ ﺑ ﮫ رﯾ ﺎ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ‪ .‬و ﮐﺒ ﺎده‬ ‫ﻋﺸﻖ واﯾﺜﺎر ﺑﮫ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻻک ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﮫ ای ﻓﺮو ﻣﯽ روﻧﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳ ﯿﻨﮫ ﺷ ﺎن‬ ‫ﭘﺮ از ﻧﺨﻮت و ﻋﺪاوت اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ »دوﺳﺘﯽ« ﻣﺒ ﺪأ و ﻣﻌ ﺎد ﮐﻠﯿ ﮫ ﻧﯿﺎزھ ﺎی ﺑ ﺸﺮ اﺳ ﺖ و ذات ھ ﺮ ﻧﯿ ﺎزی اﺳ ﺖ و ھ ﺮ ﻧﯿ ﺎز‬ ‫دﯾﮕﺮی ﻓﻘﻂ وﺳﯿﻠﮫ ای ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﺳ ﺖ‪ .‬و ﻓﻘ ﻂ آﻧﮑ ﺴﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﻣﻘ ﺎم دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﻦ‬ ‫رﺳ ﯿﺪه اﺳ ﺖ ﺑ ﮫ ھﻤ ﺎن درﺟ ﮫ دارای ﻗ ﺪرت ﺧﻠ ﻖ ﮐ ﺮدن اﺳ ﺖ و زﻧ ﺪه ﻧﻤ ﻮدن و ﺑﯿ ﺪار ﺳ ﺎﺧﺘﻦ و ﺷ ﻔﺎ دادن و‬

‫‪٩٣‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮدن و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن و رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﻮدن ‪ .‬و ﻣﻘﺎم وﺟﻮدی اﻧﺒﯿ ﺎء و اوﻟﯿ ﺎ و ﻋﺎرﻓ ﺎن ﺑ ﺰرگ از ھﻤ ﯿﻦ‬ ‫ﺟﺎﺳﺖ‪ .‬و ھﻤﮫ ﺗﻼش ھﺎی ﻣﺴﺘﮭﻠﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺸﺮ ﺑﮫ ﺟﺒﺮان دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷ ﺘﻦ اﺳ ﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﮐ ﻞ اﯾ ﻦ ﺗﻤ ﺪن ﻧﻤﺎﯾ ﺸﯽ‬ ‫ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺖ و درﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺷﺒﺎﻧﮫ روز ﺷﻌﺎر ﻋﺸﻖ ﺳﺮ ﻣﯽ دھﺪ ‪.‬‬ ‫ﮐﺴﯽ ﮐﮫ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺷﺪن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﻧﮑﺎر او را ﺟﺒﺮاً ﺑﮫ ﺗﻈ ﺎھﺮ ﺑ ﮫ ﻋ ﺸﻖ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﺸﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮ وی را ھﻼک ﻧﻤﻮده و اﻧﮑﺎرش را ﺑﺮﺳﺮش ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ‪ :‬آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﯽ زﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﺗﻮ ﻏﻠﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاری ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﮫ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم و ‪. ....‬‬

‫*‬

‫ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮑﮫ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ زﯾﺒﺎ و ﺑﺮﺣﻘﯽ در ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ اﺻﻼً ﺧ ﻮد را ﻻﯾ ﻖ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﺷ ﺪن ﻧﻤ ﯽ‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ را در ﻧﺰد ﺧﻮد و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﮐﮫ او را دوﺳﺖ ﻣﯿ ﺪارد اﻋﺘ ﺮاف ﮐﻨ ﺪ اﯾ ﻦ ﻣﺤﺒ ﺖ‬ ‫را ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪه و ﺗﮭﻤﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﮭﻤﺖ و اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﺑﺮﺣﻘﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮد ﻣﻨﮑﺮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻃ ﺮف ﻣﻘ ﺎﺑﻠﺶ را ﻣ ﺴﺘﺤﻖ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﺷ ﺪن ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ ﻧ ﮫ ﺧ ﻮدش را و ﻟ ﺬا ﺗﻈﺎھﺮﺑ ﮫ‬ ‫دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮ ﭼ ﮫ ﺑ ﺴﺎ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﻦ ر خ ﻣﯿﺪھ ﺪ ‪ .‬و زﯾ ﻦ ﭘ ﺲ ﻧﺒ ﺮدی‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐ ﺴﯽ ﺑﯿ ﺸﺘﺮ دوﺳ ﺖ ﻣﯿ ﺪارد‪ .‬ﮐ ﮫ اﻟﺒﺘ ﮫ ﻧﺒ ﺮدی ذاﺗ ﺎً ﺑﺮﺣ ﻖ اﺳ ﺖ ﺑ ﮫ ﺷ ﺮط اﯾﻨﮑ ﮫ‬ ‫اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺣﻖ آن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ در اﯾﻨﺼﻮرت آن ﻧﺒﺮد ﺑﮫ ﺻﻠﺢ ﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺪ‪ .‬و در اﯾﻦ ﺻﻠﺢ ھﻤﮫ ﻧﯿﺎزھﺎ ﺑﺮﺣﻘﯽ‬ ‫ﺻﺎﻟﺤﺎﻧﮫ ارﺿﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ درﺟﮫ ای از دوﺳﺖ داﺷ ﺘﻦ ﻧﺮﺳ ﯿﺪه ﺑﺎﺷ ﺪ ﺣﺘ ﯽ ﻟﺤﻈ ﮫ ای ھ ﻢ ﮐ ﻞ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وی را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ذاﺗﺎً ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ راﺿﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﺗﺎ ﺧﺪا در اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را ﻧﯿﺎﺑﺪ ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دوﺳﺖ ﺑﺪارد و ﻧﮫ ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ دوﺳﺖ‬ ‫داﺷﺘﮫ ﺷﺪن را دارد زﯾﺮا ﺧﺪا ﺗﻨﮭ ﺎ ﻣﻈﮭ ﺮ ﺧ ﻮﺑﯽ و زﯾﺒ ﺎﯾﯽ و ﻗ ﺪرت و ﺣﻘﯿﻘ ﺖ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺟ ﺰ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﻣﻌﺮﻓ ﺖ‬ ‫ﻧﻔﺲ درک و ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺧﺪا را در ﺧﻮد درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ دوﺳﺖ ﺑﺪارد و ﻇﺮﻓﯿﺖ دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺷﺪن را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﻧﯿﺎز ﺣﻖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﺣﻖ ﺧﺪا در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬و اﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﯿﺎز ھﻤﺎﻧﺎ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺧﺸﻮع در ﻗﺒﺎل آن اﺳﺖ‬ ‫در راﺑﻄﮫ ﺑﺎﻏﯿﺮ‪.‬‬

‫*‬

‫»اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ و واﻗﻌﺎً ﻣﺮا دوﺳ ﺖ ﻣﯿ ﺪاری ﭘ ﺲ ﭼ ﺮا ‪ « .........‬در اﯾ ﻦ ﺑﯿ ﺎن و ﻣﻌﻨ ﺎ ﮐ ﮫ ﺑ ﺴﯿﺎر ھ ﻢ‬ ‫راﯾﺞ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻞ ﻣﺴﺌﻠﮫ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ را در ﺷﮑﻞ ﺑﺮوز آن ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﮫ ھﺮﮔ ﺰ‬ ‫ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد راه ﺣﻠﯽ ھﻢ ﻧﺪارد ﻣﺤ ﺼﻮل ﺗﺮدﯾ ﺪ در دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﻦ و دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﺷ ﺪن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در واژه‬ ‫»اﮔﺮ« ﻣﺎھﯿﺘﺶ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد دارد ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺎن ﻓﺪا ﮐﺮدن ھ ﻢ اﯾ ﻦ دوﺳ ﺘﯽ اﺛﺒ ﺎت‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﮔﺮ اﯾﻦ »اﮔﺮ« ﻧﺒﺎﺷﺪ ھﺮ ﺟﻔﺎﯾﯽ ھﻢ ﺣﻤﻞ ﺑ ﺮ دوﺳ ﺘﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬و ﻣ ﺴﻠﻢ اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ »اﮔﺮ« ﮐ ﺴﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اھ ﻞ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﻦ ﻧﯿ ﺴﺖ وﻟ ﯽ ﺑ ﺎ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﻦ و ﯾ ﺎ ادﻋ ﺎی‬ ‫دوﺳﺘﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻋﺮﺻﮫ اﯾﻤﺎن و ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﮐﺴﯽ ﮐﮫ دوﺳﺖ دارد ﺑﮫ ھﯿﭽﮑﺲ ﺷ ﮑﯽ ﻧ ﺪارد‪ .‬آﻧﮑ ﮫ دوﺳ ﺖ دارد ﺧ ﻮد را از ھ ﺮ ﺧﻄ ﺮ و ﺷ ﺮارﺗﯽ اﯾﻤ ﻦ ﻣ ﯽ‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ‪ .‬و ﻧﯿﺰ رھﺎﯾﯽ از ﻓﺮم آداب و رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮان و رھ ﺎﺋﯽ از ﻋ ﺬاب‬ ‫ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه و ﺟﻨﻮن آور »ﺷﮏ«‪ .‬زﯾﺮا ﺷﮏ در دوﺳﺘﯽ‪ ،‬اﺳﺎس ھﻤﮫ ﺷﮑﮭﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫و اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دﯾﮕﺮی در وادی ﻧﯿﺎز ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در دو ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﻣﺮﺑ ﻮط‬ ‫ﺑﮫ ﻣﻦ ھﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮ ﺷﺪﯾﺪی از ﺗﻮھﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻞ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ »ﻣﻦ« از»ﺗﻮ« ﺗﻌﯿ ﯿﻦ و ﺗﮑﻠﯿ ﻒ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺎدی و ﻋﺎﻃﻔﯽ ھﺮ ﻓﺮدی ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از ﺧﻮد او‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﻼً آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ِ ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﻧﯿﺎزی ﻻﻋﻼج ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﺮﮔﺰ‬ ‫ﺳﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﺳﯿﺮی دﯾﮕﺮان را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮی را ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮔﺮﺳﻨﮫ‬ ‫اش ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐ ﮫ اﻟﺒﺘ ﮫ اﯾ ﻦ ﮔﺮﺳ ﻨﮕﯽ ھﺮﮔ ﺰ اﻧﺘﮭ ﺎﯾﯽ ﻧ ﺪارد وارﺿ ﺎ ﺷ ﺪﻧﯽ ﻧﯿ ﺴﺖ‪ .‬اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن ﭼﯿ ﺰی اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺣﺮص و ﺣﺴﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬زﯾﺮا ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺴﺌﻠﮫ »ﻣﻦ« اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﺮا دوﺳ ﺖ ﺑ ﺪارد ﯾ ﺎ ﻧ ﮫ ﺑﻠﮑ ﮫ‬ ‫اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮی را ﮐﺴﯽ دوﺳﺖ ﻧﺪارد‪ .‬و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﮐﺴﯽ را ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺑﮫ ﺗﺎزه ﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﻞ ﺑﮫ دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺷﺪن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻢ‪ .‬وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻠﮫ از اﯾﻦ ھﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ رود و آن اﯾﻨﮑﮫ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﻦ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد دوﺳﺖ ﺑﺪارد و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰش را ﻓﺪای ﻣﻦ ﮐﻨ ﺪ ھﺮﮔ ﺰ ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﺷ ﺪن در ﻣ ﻦ‬ ‫اﻧﺪﮐﯽ ھﻢ ارﺿﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐ ﮫ دﯾﮕ ﺮی ھ ﻢ ﻣﺤﺒ ﻮب واﻗ ﻊ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﺑﺨ ﺼﻮص از ﺟﺎﻧ ﺐ‬ ‫ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ ﻣ ﺮا دوﺳ ﺖ ﻣ ﯽ دارد‪ .‬اﯾ ﻦ ﻣ ﺴﺌﻠﮫ در واﻗ ﻊ ھﻤ ﺎن راز ﺣﯿ ﺮت آور ﺣ ﺴﺎدت ﺑ ﺸﺮ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺷ ﻌﺎرش‬ ‫اﯾﻨﺴﺖ ‪ » :‬اﺻﻼً ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ در ﭼﮫ وﺿﻌﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﮭﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮان درﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ‪«.‬‬

‫‪٩٤‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﯽ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ و ذاﺗﺎً ﺑﺪﺑﺨﺖ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ھﺎی ﺧﻮد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ھﺎی دﯾﮕﺮان ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺪم ﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻨﺠ ﺎ ﺧﻮﺷ ﺒﺨﺘﯽ ﻣ ﻦ ﻣﺤ ﺼﻮل ﺑ ﺪﺑﺨﺘﯽ‬ ‫دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻧﺎﮐﺎم ﺷﺪه دﯾﮕﺮان ارﺿ ﺎ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﻣ ﻦ ﻓﻘ ﻂ و ﻓﻘ ﻂ‬ ‫دارای ﯾﮏ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺶ ارﺿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻣﺤﻮری ھﻤﺎﻧﺎ‬ ‫ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزھﺎی دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ‪ :‬ﮐﻔﺮ!‬

‫*‬

‫اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿ ﺖ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ھﻤ ﮫ ﻧﯿﺎزھ ﺎی ﻏﺮﯾ ﺰی و ﺣﯿ ﺎﺗﯽ ﺑ ﺸﺮ ﺑ ﮫ ﻃ ﺮز اﻋﺠ ﺎز آﻣﯿ ﺰی ﺑ ﯽ ﮐﻤﺘ ﺮﯾﻦ زﺟ ﺮ و‬ ‫زوری ھﻤﻮاره ﺑﺮ آورده ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬وﻟﯽ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺮﻧﯿﺎزی را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﭼﺎه ﺑ ﯽ اﻧﺘﮭ ﺎ و ﭘ ﺮ آﺗ ﺸﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﮐ ﮫ‬ ‫ھﻤﮫ آﺑﮭﺎی ﺟﮭﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﺤﻈﮫ ای آن را راﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺴﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ‬ ‫اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺶ ﺑﮫ ھﺰاران ﺳ ﺘﻢ و ﺗﺒ ﺎھﯽ ﻣ ﯽ ﮐ ﺸﺎﻧﺪ و دﯾﻮاﻧ ﮫ ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد ﮐ ﮫ اﻟﺒﺘ ﮫ اﯾ ﻦ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮھﺎ اﺳﺖ و ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﯾﯽ در راﺑﻄﮫ ای ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و ﺷ ﺪﯾﺪﺗﺮ ﻗ ﺮار‬ ‫ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﯾﻦ آﺗ ﺶ ﻧﯿ ﺰ ﻓﺮوزاﻧﺘ ﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد اﯾ ﻦ آﺗ ﺶ ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎﻇﯽ ﺣﺎﺻ ﻞ ﺳ ﻘﻮط ﻣ ﻦ در ﺗ ﻮ اﺳ ﺖ‪ .‬و اﯾ ﻦ ﭼ ﺎه‬ ‫ھﻤﺎن ﭼﺎه ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ در آن ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺣﺴﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺳﻘﻮط اﺳﺖ ﮐ ﮫ اﻧﺘﮭ ﺎﯾﯽ ﻧ ﺪارد‪ .‬ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر‬ ‫ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﺣﺴﺪ ﻋﺬاب ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﮑﺒﺮ و اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ دﯾﮕ ﺮان اﺳ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ ﻋ ﺬاب‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ از »ﻧﺎز« اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎزی ﮐﮫ ﺑﺮوز ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻔﺮ واﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﻧﮑﺎر ﻣﺤﺒﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫» ﺣﺴﺪ« ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﯽ ﺧﻮدی اﻧ ﺴﺎن اﺳ ﺖ ﺑ ﯽ ﺧ ﻮدی دﻗﯿﻘ ﺎً ﺑ ﮫ ﻣﻌﻨ ﺎی ﺑ ﯽ ﺧ ﺪاﺋﯽ در ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ‬ ‫اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺑﯽ ﺧﺪاﺋﯽ در آﺳﻤﺎن ‪ ،‬زﯾﺮا ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ ﺧﺪاﺋﯽ در دوردﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ذھ ﻦ‬ ‫ﺧﻮد دارد ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺧﻮد اﯾﻦ ﺧﺪا ﻣﻨﺸﺄ و اﺳﻮه اﯾﻦ ﺑﯿﺨﻮدی اﺳﺖ‪ .‬ﺧ ﺪای ﺑﯿﺮوﻧ ﯽ ﻋﻠ ﺖ اﻟﻌﻠ ﻞ ﺑﯿﺨ ﻮدی اﻧ ﺴﺎن‬ ‫اﺳﺖ و ﮐﻔﺮ و ﺣﺴﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاﺋﯽ ﮐ ﮫ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ذھ ﻦ ﺳ ﺎﺧﺘﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد زﯾ ﺮا ذھ ﻦ ﺟ ﺰ ﺑﯿ ﺮون را درک ﻧﻤ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‬ ‫واﯾﻦ دل اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درون را درک ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬و دﻟ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑﺘﻮاﻧ ﺪ درون اﻧ ﺴﺎن را درک ﮐﻨ ﺪ دﻟ ﯽ زﻧ ﺪه اﺳ ﺖ‬ ‫وﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دوﺳﺖ ﺑﺪارد و از ﮐﻔﺮ و ﺣﺴﺪ ﺑﺮھﺪ و از ﻗﺤﻄﯽ ھﺎی ﻧﯿﺎز ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻧ ﺴﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺧﺪا را در دﻟﺶ درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا دل ﻗﻠﻤﺮو» ﺧﻮد« اﺳﺖ و ذھﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﻏﯿ ﺮ اﺳ ﺖ‪ .‬ذھ ﻦ ﺣ ﺴﻮد اﺳ ﺖ و دل‬ ‫ﺳﺨﯽ ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﮫ دل‪ ،‬زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ دل ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬و ﻣﺆﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ دﯾﮕ ﺮی‬ ‫را ﺑﯽ ھﯿﭻ ﺗﻮﻗﻌﯽ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد‪ .‬ﭘﺲ ﺣ ﺴﺎدت ﺑﻌﻨ ﻮان آﺗ ﺸﯽ ﮐ ﮫ ﮔ ﻮﯾﯽ روح را در درون ﻣ ﯽ ﺳ ﻮزاﻧﺪ ھﻤﺎﻧ ﺎ‬ ‫ﺣﻖ اﺑﻄﺎل ﺑﺮوز رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ ﻧﯿﺎزھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮭﺸﺖ وﺟﻮد را ﻣﺒﺪل ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬زﯾ ﺮا ھ ﺮ ﻧﯿ ﺎزی ﮐ ﮫ ارﺿ ﺎ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد وﺟﻮد را ﺑﮫ درﺟﮫ ای از رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻗﻄﻌﮫ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺟﮭﯽ ھﻢ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را رﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وھ ﻢ ﻣ ﻮاد ﻏ ﺬاﯾﯽ ﻻزم‬ ‫را در ﺑ ﺪن ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ وﻟ ﯽ ﮔﺮﺳ ﻨﮕﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﺎز و ﻋ ﺸﻮه وﺑ ﺎ ﺑﻠﻌﯿ ﺪن ﺗﻤ ﺎم دﻧﯿ ﺎ ھ ﻢ رﻓ ﻊ ﺷ ﺪﻧﯽ ﻧﯿ ﺴﺖ وﺑ ﺪن‬ ‫ھﻤﻮاره در ﻗﺤﻄﯽ و ﻏﺶ ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﺳﺖ و ھﻤﻮاره دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺮژی و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺤﻄﯽ‬ ‫زده ﮔﯽ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﺟﻨﻮن در ﻣﻮرد ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ واﺿﺢ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﮭﻠﮏ ﺗﺮ‪ .‬و در ﻣ ﻮرد ﻣ ﺴﺎﺋﻞ ﻋ ﺎﻃﻔﯽ ﺑ ﮫ‬ ‫ﮐﻤﺎل و اﺷﺪ اھﻤﯿﺖ ﺑﺎرز ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬اﮔﺮ از ﮐﺴﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺨﻮاھﯽ و ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﮫ » ﻟﻄﻔﺎً ﻣ ﺮا دوﺳ ﺖ‬ ‫داﺷﺘﮫ ﺑﺎش‪ «.‬ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﮫ ﻃﺮز ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ در دل ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎی ﺧ ﻮاھﯽ ﮐ ﺮد‪ .‬و در ﻏﯿ ﺮ اﯾﻨ ﺼﻮرت‬ ‫ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻧ ﺎز وﻋ ﺸﻮه وھ ﺰاران ﺧ ﺪﻣﺎت وﯾ ﮋه و اﯾﺜ ﺎرﮔﺮی‪ ،‬ﺣ ﺪاﮐﺜﺮ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮاﻧﯽ ذھﻨﯿ ﺖ ﻃ ﺮف ﻣﻘﺎﺑ ﻞ را ﺑﻄ ﺮز‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﻣﺘﺸﻨﺠﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺧﻮدت ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً از او ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﻮی‪ .‬وﻗﺘ ﯽ ﮐ ﮫ ﺧﺪاوﻧ ﺪ از ﺑﻨ ﺪﮔﺎﻧﺶ ﺗﻘﺎﺿ ﺎی‬ ‫دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﺪه ای اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ را از ﺑﻨﺪه ھﻤﻨ ﻮع ﺧ ﻮدش در ﺷ ﺄن ﺧ ﻮد ﻧﻤ ﯽ‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » ﺧﺪا ﺑﺮ اﺳﺮار و ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺷﻤﺎ آﮔﺎه اﺳﺖ وﻟﯽ دوﺳﺖ دارد ﮐﮫ ﺧﻮاﺳ ﺘﮫ ھ ﺎی‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮﯾﺪ‪ «.‬اﯾﻦ ﮐﻼم از ھﺮ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐ ﮫ ﻧ ﮫ‬ ‫ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺎز را ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و رﺳﺘﮕﺎری اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻗﺮآن‬ ‫ﮐ ﺎﻓﺮ و ﺣ ﺴﻮد ﻣﺘ ﺮادف ھ ﻢ ﻗ ﺮار داده ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ و ﺣ ﺴﻮد ﮐ ﺴﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﺗﮑﺒ ﺮش دﭼ ﺎر ﻗﺤﻄ ﯽ‬ ‫ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻇﺎھﺮ ﻏﺮق در اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﺷﺪ و راه ھﺮ ﻧﻮع ھﻮﺳﺒﺎزی و ﻋﯿﺎﺷﯽ ﺑﺮاﯾﺶ‬ ‫ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫در ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ ﺳﺨﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺣﺠﺖ ادﻋﺎی ﻣﺎ درﺑﺎره ﺣﻖ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻖ ﻧﯿﺎز را ﻋ ﯿﻦ ﺣ ﻖ وﺟ ﻮد‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ » :‬ای ﻓﺮزﻧﺪ آدم ﺗﻮ را ﺑﺪﻧﯽ ھﺴﺖ ﮐﮫ اﻣﺎﻧﺘﯽ اﺳﺖ از ﻃﺮف ﻣﻦ در ﻧﺰد ﺗﻮ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺮﮔﺖ آن را‬ ‫ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ از دﺳﺖ ﺧﻮاھﯽ داد ‪ .‬و ﺗﻮ را روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮏ آن ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﺑ ﺎ ﻣﺮﮔ ﺖ‬ ‫ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ‪ .‬و اﻣﺎ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺖ ﺑﮫ درﮔﺎه ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ و آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ و ﺑ ﮫ ﺗ ﻮ‬ ‫ﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪ «.‬وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاھﺶ ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﺪﺳﺖ دﯾﮕﺮی اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫‪٩٥‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫و اﻣﺎ در اﺧﻼق ﻓﻄﺮی ﺑﺸﺮ وﺿ ﻌﯿﺘﯽ وﺟ ﻮد دارد ﮐ ﮫ » ﺣﯿ ﺎ« ﻧﺎﻣﯿ ﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ ھﻤ ﻮاره ﺑ ﺎ رﯾ ﺎ و ﺗﮑﺒ ﺮ‬ ‫ﻣﺨﺪوش ﺷﺪه و ﻋﻮﺿﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬آﯾ ﺎ واﻗﻌ ﺎً ﻣ ﺮز اﯾ ﻦ دو ﮐﺠ ﺎ اﺳ ﺖ ؟ آن ﻣﺤﻠ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑﺘﻮاﻧ ﺪ ﻓ ﺮق ﺑ ﯿﻦ‬ ‫ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داری و ﻧﺎز را ﻧﺸﺎن دھﺪ و ﺻﺪاﻗﺖ را از وﻗﺎﺣﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ ﭼﯿ ﺴﺖ؟ ﻓ ﺮق ﺑ ﯿﻦ ﺷ ﺮم و ﺑ ﯽ ﻧﯿ ﺎزی‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ آﯾ ﺎ ﺗﻈ ﺎھﺮ ﺑ ﮫ ﺑ ﯽ ﻧﯿ ﺎزی ھﻤ ﺎن ﺣﯿ ﺎ اﺳ ﺖ ؟ ﻣ ﺴﻠﻤﺎً ﺗ ﺸﺨﯿﺺ اﯾ ﻦ ﻣﺮزھ ﺎ دﻗﯿﻘ ﺎً ھﻤ ﺎن ﺗ ﺸﺨﯿﺺ ﻣ ﺮز‬ ‫راﺳﺖ و دروغ و ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ‪ .‬و ھﻤﺎن ﻣﺮزی اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﮫ اﺗﮑﺎء ﺑﺮ آن دارای ﺣﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫و ﺣ ﻖ ﺑ ﮫ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد‪ :‬ھ ﺮ ﺣﮑ ﻢ اﺧﻼﻗ ﯽ و ﻗ ﻀﺎﯾﯽ و ﺷ ﺮﻋﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘ ﯽ و اﻗﺘ ﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳ ﯽ و ﺣﺘ ﯽ‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺟﻮھﺮه ھﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎ ﺣﻀﻮر دارد ﮐﮫ ﺟﺰ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳ ﯽ‬ ‫ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎری ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ‪ .‬و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ »ﻣﻦ«ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ ھﻮس ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ‪.‬‬ ‫ﺗﺮدﯾﺪ ﻓﻮق ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎھﯿﺖ ھﺮ ﺧﻮاھﺸﯽ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﻨﯿﺎدی ﺷ ﻘﮫ ﺷ ﺪن ﺗ ﺼﻤﯿﻢ و دو ﮔﺎﻧ ﮫ ﺷ ﺪن رﻓﺘ ﺎر‬ ‫ھﺮ ﻓﺮدی در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮوز ﻧﯿﺎزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﺴﺌﻠﮫ ای ھﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﺪ ﮐ ﮫ ﻓ ﺮق‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺣﯿﺎ و ﺗﮑﺒﺮ واﺿﺢ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد »ﻣﻦ« ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗﮑﺒ ﺮ وﻟ ﺬا اﻧﮑ ﺎر ﻧﯿ ﺎز‬ ‫ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ از ﺑﺮوز ﻧﯿﺎزش ﺷﺮم دارد زﯾﺮا آﻧﺮا ﺑﺮ ﺣﻖ ﻧﻤﯽ داﻧ ﺪ‪.‬در اﯾﻨﺠ ﺎ آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﺣ ﻖ ﻧﺎﻣﯿ ﺪه‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد دو ﺟﻨﺒﮫ دارد‪ ،‬ﺟﻨﺒﮫ اوﻟﺶ از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻮد »ﻣﻦ« اﺳﺖ ودﯾﮕﺮی از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺎھﺪ اﺳﺖ ‪ .‬وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ‬ ‫ﺣﺎل ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ»ﻣﻦ« درﺑﺎره ﻧﯿﺎز ﺧﻮدش ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز در وی آﻧﻘﺪر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ‬ ‫اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮔﺮدد و در اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن آن ﺷﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﺣﻖ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز در ﺷﺪﺗﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد‬ ‫و دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ھﯿﭻ اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﮫ دﯾﮕﺮی ﭼﮫ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﻖ‬ ‫ھﺮ ﻧﯿﺎزی از ﺷﺪت آن ﻧﯿﺎز واﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد و آن ﻧﯿﺎز را واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ‪ .‬و ﻓﺮد را‬ ‫از اﺳﺎرت ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رھﺎﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﺣﯿ ﺎ و رﯾ ﺎ را ﺑ ﮫ ھ ﻢ ﻣ ﯽ‬ ‫آﻣﯿﺰد و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ھﻤﻮاره اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮ اھﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ھﺮ ﺣﯿﺎﺋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ رﯾﺎ‬ ‫ﺷﻮد و ھﺮ ﺗﮑﺒﺮ واﻧﮑﺎری ﻟﺒﺎس زھﺪ ﺑﭙﻮﺷﺪ ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟ ﻮھﺮه ھ ﺮ ﻧﯿ ﺎزی اﺳ ﺖ ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ اﯾﻨﮑ ﮫ‬ ‫آﯾﺎ ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻨﺎً ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ‪ .‬ﭘﺲ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎی ﺧﻮد – ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ ﭼ ﮫ ﺑ ﺴﺎ‬ ‫ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ از ﯾﮏ رﻓﺘﺎر در ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ و دﻗﯿﻘﺎً ھﻤﺎن رﻓﺘﺎر از ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻋﯿﻦ رﯾﺎ و‬ ‫وﻗﺎﺣﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد‪ .‬و اﻟﺒﺘ ﮫ ﺷ ﮑﯽ ﻧﯿ ﺴﺖ ﮐ ﮫ ھ ﯿﭻ ﮐ ﺴﯽ ﺧ ﻮدش را رﯾﺎﮐ ﺎر و ﯾ ﺎ وﻗ ﯿﺢ ﻧﻤ ﯽ داﻧ ﺪ و ﺑﻠﮑ ﮫ اﯾ ﻦ‬ ‫دﯾﮕﺮان ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ﭼﺸﻢ »ﻣﻦ« ھﻤﮕﯽ ﯾﺎ رﯾﺎﮐﺎرﻧﺪ و ﯾﺎ وﻗﯿﺢ ‪ .‬و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼ ﮫ ؟ ﯾﻌﻨ ﯽ اﯾﻨﮑ ﮫ‬ ‫»ﻣﻦ « ھﻨﻮز ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﯾﻘﯿﻨﺎً ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ و ﻟﺬا ھﻤﻮاره اﯾﻦ ﻧﺎداﻧﯽ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﻮد را در ﭘﺸﺖ رﻓﺘﺎرھﺎی‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺧﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﺑﯿﻦ ﺣﯿﺎ و رﯾﺎ و ﺑﯿﻦ ﺻﺪاﻗﺖ و درﯾﺪه ﮔﯽ در ﺑﺮزﺧﻨﺪ‪ .‬و‬ ‫ھﻤﻮاره ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ھﺎ ﭘﻮچ اﺳﺖ واﺳﺘﮭﻼک و ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻨﻮن ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﺎم ﺑﺸﺮی ﮐﮫ »ﻣﻦ« در ھﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ از زﻧﺪﮔﯽ و در ھ ﺮ وﺿ ﻌﯿﺘﯽ ﺑ ﮫ وﺿ ﻮح ﻣ ﯽ ﺑﯿﻨ ﺪ و ﺑ ﺎ‬ ‫ﺧﻮدش ﻧﺠﻮا ﻣﯽ ﮐﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ‪ » :‬ﺗ ﻮ اﺻ ﻼً آن ﭼﯿ ﺰی ﻧﯿ ﺴﺘﯽ ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺧ ﻮاھﯽ ﺑﺎﺷ ﯽ زﯾ ﺮا ﻧﻤ ﯽ داﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﭼ ﮫ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺧﻮاھﯽ ﺑﺎﺷﯽ‪ ». «.‬ﺧﻮاﺳﺘﻦ« ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ اراده ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐ ﮫ ﮐ ﻞ وﺟ ﻮد ھ ﺮ ﮐ ﺴﯽ‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ در ﺧﻮدش ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ‬ ‫و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻤﺎﻣﺎً آن را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺧﻮد – ﭘﺮﺳﺘﯽ ذاﺗﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا »ﺧﻮد« ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﻮاﺳ ﺘﻦ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ‪ .‬وﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ » ﭼﯿ ﺰی ﺧﻮاﺳ ﺘﻦ« ﻣ ﺴﺌﻠﮫ دارد‪ .‬وﻟ ﯽ ﻣﻌﻤ ﻮﻻً ﻣﺘﻮﺟ ﮫ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﮐ ﮫ ﺧﻮاﺳ ﺘﻦ ﻓﻘ ﻂ در ﻗﺒ ﺎل ﭼﯿﺰھﺎﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﺟﻨ ﺒﺶ ﻣ ﯽ آﯾ ﺪ‪ ،‬ﭼﯿﺰھ ﺎی ﺑﯿﺮوﻧ ﯽ‪ .‬و اﻧ ﺴﺎن ھﻤ ﻮاره در‬ ‫ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﻏﯿﺮ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ » ﺧ ﻮد« ﮐ ﮫ ھﻤ ﺎن ﺧﻮاﺳ ﺘﻦ ﻣﺤ ﺾ اﺳ ﺖ وﻗﺘ ﯽ ﻏﯿ ﺮ‬ ‫ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ دﻏﺪﻏﮫ وﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد ودر ﻗﺤﻄﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ‪» .‬ﺧﻮد« ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧ ﻮدش را‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ‪ ،‬ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻏﯿﺮ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺧﻮدش ﻧﻤﺎﯾ ﺪ‪ .‬و اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن ﻋﺮﺻ ﮫ ﺗﺮدﯾ ﺪ و رﯾ ﺎ ﺗ ﺎ ﺳ ﺮﺣﺪ ﺟﻨ ﻮن‬ ‫وﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ ‪ .‬در اﯾﻨﺠﺎ ﻏﯿﺮ را ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﺒﻮدن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺮ را ﻣﺤﮑ ﻮم ﺑ ﮫ ﻧ ﺎﺑﻮدی ﺧ ﻮدم‬ ‫ﻣﯽ ﺳﺎزم و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﮫ ﻋﺪاوت ﻣﯽ رﺳﻢ زﯾﺮا او ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و‬ ‫ﺑﺠﺎی ﻣﻦ ﻋﺮض وﺟﻮد ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣ ﯽ ﺧﻮاھ ﺪ ﻧ ﮫ ﺗﻨﮭ ﺎ ﺑ ﺎ دﯾﮕ ﺮان ﺑﻠﮑ ﮫ ﺑ ﺎ ﺧ ﻮدش ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﭼﺎره ای ﺟﺰ رﯾﺎ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺮص و ﺣﺴﺪ و ھﻮﺳﺒﺎزی و رﯾﺎ و ﺗﮑﺒﺮ و اﻧﮑﺎر ﮐﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺗﺒﺎھﯽ اﻧﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮدﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫‪٩٦‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ آدﻣﮭﺎ از ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎﻣﯽ اﮔﺮ درﺑﺎره ھﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ای ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ درﺑﺎره‬ ‫ﯾﮏ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻄﻠﻖ دارﻧﺪ و آن ﭘﻮل اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﭘﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫دھﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﭘﻮل ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺣ ﻖ ﻧﯿ ﺎز ﺑﺎﺷ ﺪ‪.‬وﻟ ﯽ ﯾ ﮏ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ دﯾﮕ ﺮ را ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ھﻤﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ دﯾﺮ ﯾﺎ زود اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ھﻤﮫ دﻧﯿﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دل را ﺧﺮﯾ ﺪ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ھﻤﮫ ﭘﻮﻟﮭﺎی ﺟﮭﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ دﻟﯽ را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ﻣ ﺮا دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ‬ ‫واز ھﻤ ﯿﻦ ﺟﺎﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﭘ ﻮل ﻣﺒ ﺪل ﺑ ﮫ ﺑ ﺎ ارزش ﺗ ﺮﯾﻦ ودر آن واﺣ ﺪ ﺑ ﯽ ارزش ﺗ ﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزھ ﺎ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬و‬ ‫ﻋﺮﺻ ﮫ اﺷ ﺪ ﭘ ﻮﭼﯽ و ﺑﻄﺎﻟ ﺖ اﻧ ﺴﺎن ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد‪ .‬و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ ھ ﺮ ﮐﺠ ﺎ ﮐ ﮫ ﺧﯿﺎﻧ ﺖ ﯾ ﺎ ﺟﻨ ﺎﯾﺘﯽ رخ ﻣﯿﺪھ ﺪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل روﯾﺎروﯾﯽ ﭘﻮل و ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ارزش واژﮔﻮﻧﮫ ﭘﻮل در ﻧﺰد اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ وﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﻨﺪار اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯽ را راﺿﯽ ﺑﮫ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ »ﻣﻦ« ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫وﻟﯽ آﯾﺎ ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آدﻣﯽ درﺑ ﺎره اﻣﯿ ﺎل ﺧ ﻮد در ﺗﺮدﯾ ﺪ اﺳ ﺖ و ﺑ ﮫ ﯾﻘ ﯿﻦ ﻣ ﺴﻠﻤﯽ درﺑ ﺎره ﺣﻘ ﻮق اﯾ ﻦ اﻣﯿ ﺎل‬ ‫ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺣﯿﺎت اﺳﺘﻤﺮار دارد و ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه در ھﻤ ﯿﻦ ﻋﺮﺻ ﮫ ﺗﺮدﯾ ﺪ ھ ﺎ اﻣﯿ ﺎل در ﺷ ﺮاﯾﻂ‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﺑﺮ ﭼﮫ اﺳﺎﺳ ﯽ ﺑﺎﯾ ﺪ ﻋﻤ ﻞ ﮐﻨﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﺣ ﺪاﻗﻞ ﺧ ﺴﺮان ﻣﺒ ﺘﻼ ﺷ ﻮﻧﺪ ‪ .‬آﯾ ﺎ در ﻋﺮﺻ ﮫ ﺗﺮدﯾ ﺪھﺎ ھ ﯿﭻ‬ ‫ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺪال ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﻇﮭﻮر و ﺑﺮوز اﻣﯿ ﺎل وﺟ ﻮد دارد؟ در اﯾﻨﺠ ﺎ دو ﺟﻨ ﺎح وﺟ ﻮد دارد ﺟﻨ ﺎح اول‬ ‫اﻧﺮژی ﻏﺮﯾﺰی ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﮫ ذاﺗ ﺎً و ﺑ ﮫ ﺧ ﻮدی ﺧ ﻮد ﻓﻘ ﻂ ﻇﮭ ﻮر و ﺑ ﺮوز ﺑ ﯽ ﻗﯿ ﺪ و ﺷ ﺮط ﺧ ﻮد و‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎی ارﺿﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ و ﺷ ﻌﺎری ﺟ ﺰ آزادی و اﻣﮑﺎﻧ ﺎت ﺑ ﯽ درﯾ ﻎ ﻧ ﺪارد‪ .‬و اﻣ ﺎ در ﺟﻨ ﺎح‬ ‫دوم دﯾﮕﺮان و ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﮫ ﻃﺮز ﺑ ﯽ ﻗﯿ ﺪ و ﺷ ﺮﻃﯽ ﻧﻔ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪه ﺟﻨ ﺎح اول‬ ‫اﺳﺖ و ذاﺗﺎً ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺑﻮدی آن ﻧﯿﺮو را ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺟﻨﺎح اول ھﺮ ﭼﻨﺪ ھﻢ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ اﯾ ﻦ ﺟﻨ ﺎح دوم ﻣ ﺬاﮐﺮه و ﻣﻌﺎﻣﻠ ﮫ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾ ﺪ و ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﺷ ﺮوط آن ﻋﻤ ﻞ ﮐﻨ ﺪ ﺑ ﺎز ھ ﻢ ﭘ ﺲ از ﻇﮭ ﻮرش ﻣﺤﮑ ﻮم وﻣﻄ ﺮود واﻗ ﻊ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ھﺮﮔ ﺰ‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺟﻨﺎح دوم ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻨﮑ ﮫ دﯾﮕ ﺮی ﺑ ﮫ ﮐﻤﺘ ﺮ از ﻧ ﺎﺑﻮدی » ﻣ ﻦ« ﮐ ﮫ ھﻤ ﺎن اراده و‬ ‫اﻣﯿﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ راﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﭘﺲ ﭼ ﮫ ﺑﺎﯾ ﺪ ﮐ ﺮد؟ در اﯾﻨﺠ ﺎ ﺳ ﺨﻦ ﺑ ﺮ ﺳ ﺮ روﯾ ﺎروﯾﯽ ﻣ ﻦ و ﺗ ﻮ اﺳ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ‬ ‫ﺧﻮﯾﺶ وﻏﯿﺮ ﮐﮫ ﺑﺼﻮرت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻏﺮﯾﺰه و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺎه‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ و ﮔﺎه اﺧﻼﻗﯽ و ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ و ﮔﺎه ﻋﺮﻓﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ھ ﺮ ﺣ ﺎل ﻣﺤ ﺼﻮل‬ ‫اﺗﺤﺎد دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﺳﺖ و ھﺮﮔﺰ ﺧﻮد ﻣﻦ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد درﻣﻮرد ﺧﻮدش ﺑﮑ ﺎر ﻧﻤ ﯽ ﺑ ﺮد‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدش ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد و ھﺮ ﮐﺠﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻦ در ﻣﯽ دھﺪ از ﺳ ﺮ زور و زر و ﺗﺰوﯾ ﺮ‬ ‫اﺳﺖ ‪ .‬ﻣﻦ ﺟﺰ آزادی و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑ ﯽ ﭘﺎﯾ ﺎن ھ ﯿﭻ ﻗ ﺎﻧﻮن دﯾﮕ ﺮی را ﻧﻤ ﯽ ﭘ ﺬﯾﺮد ‪ .‬اﻣ ﺮوزه اﯾ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ‬ ‫ﺟﻮاﻣﻊ و ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ ﻧﯿﺰ درﺣﺎل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪن اﺳﺖ و ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ ﮐﮫ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿ ﺰم و دﻣﻮﮐﺮاﺳ ﯽ ﻧ ﺎم دارد‪.‬‬ ‫و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی در ﺳﻤﺖ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣ ﯽ رود و ھﻤ ﮫ ﻣﻮاﻧ ﻊ ﻏﯿ ﺮ را از‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آرﻣﺎﻧﯽ ﺟﺰ آزادی وﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و رﻓﺎه ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻧﺪارد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﺲ واﺣﺪه ﺧﻮدش رﺟﻮع ﮐﻨﺪ واراده اش را ﺑ ﮫ ﺗﻤ ﺎم و ﮐﻤ ﺎل ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾ ﺪ اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن ﭼﯿ ﺰی‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪرﻧﯿﺰم ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﺮ ﺗﻌﺼﺐ واﻋﺘﻘﺎد و ﺳﻨﺖ وآداب واﺧﻼﻗﯽ را زﯾ ﺮ ﭘ ﺎ ﻣ ﯽ ﻧﮭ ﺪ ‪ .‬و‬ ‫ﺣﺘﯽ ﻋﻘﻞ وﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺧﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺖ اراده ﺧ ﻮد ﺑﺮﺳ ﺪ و‬ ‫ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ و ﺑﺎ ﭼﮫ راﺿﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ واﺿﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾ ﻦ‬ ‫ﺳﯿﺮ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ھﻮش و ﺣﺘﯽ اراده آﮔﺎھﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧ ﺪ ﮐ ﮫ ﻋﺎﻗﺒ ﺖ اﯾ ﻦ راه را ﺑﯿﺎﺑ ﺪ و درک ﮐﻨ ﺪ‬ ‫زﯾﺮا در ھﻤﯿﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ راه ‪،‬ﺟﻨﻮن ﻋﺎرض ﻣﯽ ﺷ ﻮد وﻋ ﺬاﺑﮭﺎ ﺗﻤﺎﻣﯿ ﺖ روان اﻓ ﺮاد را ﻣﻨﮭ ﺪم ﻣ ﯽ‬ ‫ﺳﺎزد ‪ .‬ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺣﻖ ﺣﯿﺎ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داری ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﮭﺎ ﺣﻖ ﺑﻘﺎی ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻌﻮر و اراده ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑ ﺮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ودﯾﻮاﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داری ﮐﻨ ﺪ ‪ .‬و‬ ‫ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮی ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه و ﻇﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻇﮭﻮر و ﺑﺮوزش ﺟﺴﻮر ﺑﺎﺷ ﺪ ‪ .‬و اﯾ ﻦ ﻋﻘ ﻞ‬ ‫اﻋﺘﺪال اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺻﺪق و رﯾﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬زﯾﺮا دﯾﮕﺮی ﯾﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﯾﻮاﻧﮫ اﺳﺖ و ﯾﺎ‬ ‫ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ دﯾﻮاﻧﮫ‪.‬‬

‫*‬

‫وﻟﯽ در ھﻤﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ ﻗﻮل ﺳﻘﺮاط ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﮫ ﺣﻖ و ﯾﻘﯿﻨ ﯽ ﻧﺮﺳ ﯿﺪه اﺳ ﺖ و اﺳ ﯿﺮ ھ ﻮس‬ ‫ھﺎ وﺗﺮدﯾﺪھﺎﺳﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺮف و آداب و رﺳﻮم ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺻﻠﯽ واﺟﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﮭ ﺎ راه ﺗﺒ ﺎه ﻧ ﺸﺪن ﺷ ﻌﻮر‬ ‫وﻓﻄﺮت واراده ذاﺗﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫و ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزی ﺑﺮﺗﺮ وذاﺗﯽ ﺗﺮ وﺟﻮد دارد و آن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻖ ھﺮ ﻧﯿﺎزی ادا‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺣﻖ در ﻣﻌﻨﺎی ذاﺗﯽ اش ھﻤﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ درک » ﻧﯿﺎزﻣﻨ ﺪی« اﺳ ﺖ و اﯾﻨﮑ ﮫ ﭼ ﺮا آدﻣ ﯽ ﺑ ﺪون‬ ‫ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻧﯿﺎز ھﯿﭻ ﺣﺴﯽ از ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارد‪ .‬آﯾﺎ اﻧﺴﺎن در ھﺮ ﻧﯿﺎزی واﻗﻌﺎً ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﯿﺎزﻣﻨ ﺪ ﺣ ﺴﯽ از‬

‫‪٩٧‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ھﺴﺘﯽ! و آن ﭼﮫ ﭼﯿﺰی در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻًاﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ذھﻨﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿ ﺎزش اﮐ ﺮاه‬ ‫وﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬دراﻧﺴﺎن ﮔﻮﯾﺎ ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﮫ ﮔﺮﺳﻨﮫ ﻣﯽ ﺷ ﻮد ‪ ،‬ﻣﯿ ﻞ ﺟﻨ ﺴﯽ ﻣ ﯽ‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬ﻣﺤﺘﺎج ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ‪ ..............‬و ﮔﻮﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﺑ ﺮآوردن ﻧﯿﺎزھ ﺎی اوﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﮔ ﺎه از اﯾ ﻦ‬ ‫ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺑ ﮫ زھ ﺪ ﻣ ﯽ ﮔﺮاﯾ ﺪ و آن ﺟﻨ ﺎب را ﺳ ﺮزﻧﺶ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ‪:‬ﮐﻤﺘ ﺮ ﺑﺨ ﻮاه! آن ﺟﻨ ﺎب‬ ‫ھﻤﺎن ﻧﻔﺲ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪون او ھﯿﭻ ﺣﺲ و درﮐﯽ از ﺣﯿﺎت و ھ ﺴﺘﯽ ﻧﻤ ﯽ ﺗ ﻮاﻧﯽ داﺷ ﺖ‪ .‬در ﺟﺮﯾ ﺎن ﺳ ﯿﺮی و‬ ‫ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت‪ ،‬و ﻣﺤﺒﺖ و ﻧﻔﺮت و ﮐﺎم و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﯿﺎت و ھ ﺴﺘﯽ ﻟﻤ ﺲ و درﯾﺎﻓ ﺖ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد ﺑﮫ اﻧﻮاع و درﺟﺎت ﭘﺲ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﻤﺎن ھﺴﺘﯽ ﻣﻨﺪی اﺳ ﺖ و درک ﻧﯿﺎزﻣﻨ ﺪی و ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ ﺣ ﻖ ﻧﯿ ﺰ ھﻤ ﺎن‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﯾﻦ درک ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ اﻟﻌﻠﻞ و ﻣﻘﺼﻮد و ﺟﻮھﺮه‬ ‫ھﺮ ﻧﯿ ﺎزی ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎﻇﯽ ﺑﺎﯾ ﺪ ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ اﻧ ﺴﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨ ﺪ اﺳ ﺖ ﺗ ﺎ ﺑﭙﺮﺳ ﺪ ﮐ ﮫ ﭼ ﺮا ﻧﯿﺎزﻣﻨ ﺪ اﺳ ﺖ واﺻ ﻼً‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺧﻮردن ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪن و راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﮫ ﻗ ﺼﺪ ﻟﺤﻈ ﮫ ای ﺗﺨﻠﯿ ﮫ ﺷ ﺪن و ‪.....‬‬ ‫ھﯿﭻ ﺣﺴﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری از ﺣﯿﺎت و ھﺴﺘﯽ ﺑﮫ اﻧ ﺴﺎن ﻧﻤﯿﺪھ ﺪ و ﺑﻠﮑ ﮫ ﻋﺮﺻ ﮫ ﻋﺒ ﺚ و ﻋ ﺎدات و اﺳ ﺎرت اﺳ ﺖ ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻤﻖ در ذات ھﺮ ﻧﯿﺎزی ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺣﻖ ﻧﯿﺎز ﻣ ﯽ رﺳ ﺎﻧﺪ و اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ ﺣ ﻖ اﺳ ﺖ و از ھ ﺴﺘﯽ‬ ‫ﺧﻮاری ﺑﮫ ھﺴﺘﯽ ﻣﻨﺪی و ھﺴﺘﯽ داری ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ دھﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺎدات ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺎدات ﻣﺎ زﻧﺠﯿﺮھﺎی اﺳﺎرت ﻣﺎ ھ ﺴﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ ﺣﺘ ﯽ ﻟﺬاﯾ ﺬ ﻣ ﺎدی وﻟﺤﻈ ﮫ‬ ‫ای ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎم رﺳﯿﺪﮔﯿﮭﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻟﺬا ﻣﺎرا ﺑﺴﻮی اﺧﺘﺮاع و اﺑﺪاع ﻟﺬاﯾﺬ ﮐﺎذب و ﺗﺼﻨﻌﯽ ﺳﻮق‬ ‫ﻣﯿﺪھﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺴﻮی ﻋﯿﺎﺷﯽ ھﺎ و ﻣﯿﮕﺴﺎرﯾﮭﺎ و رذاﻟﺖ و ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﻣﮭﻠﮏ وﺑﺴﻮی ﻣﺼﺮف ﻓﺰاﯾﻨﺪه وﺗﻨﻮع ﭘﺮﺳ ﺘﯽ‬ ‫ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎ و ﺟﻨﻮن آﻣﯿ ﺰ ﺑ ﺮای ﻟﺤﻈ ﮫ ای اﺣ ﺴﺎس ﻟ ﺬّت ﻧﻤ ﻮدن‪ .‬زﯾ ﺮا اﺣ ﺴﺎس ﻟ ﺬت ھﻤ ﺎن اﺣ ﺴﺎس ﺣﯿ ﺎت و‬ ‫ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺟﺒﺮاً اﻧﺴﺎن را ﺑﺴﻮی دردھﺎ و رﻧﺠﮭﺎﺋﯽ ﻧﻮ ﺑﮫ ﻧﻮ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﺬاﺑﮭﺎ ﻧﯿﺰ‬ ‫اﺣﺴﺎس دﯾﮕﺮی از ﺣﯿﺎت وھﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬ﺣﯿﺎت وھﺴﺘﯽ دوزﺧ ﯽ! آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﺑﮭ ﺸﺖ و دوزخ ﻧﺎﻣﯿ ﺪه ﺷ ﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﮭﺸﺖ ودوزخ ﻧﯿﺎزھﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿ ﺎع‬ ‫اھﻞ دوزخ و ﺑﮭﺸﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻠﯽ و ﺳﮭﻮﻟﺘﯽ ﺟ ﺰ در ﻣ ﺴﺌﻠﮫ ارﺿ ﺎی ﻧﯿ ﺎز ھ ﺎ در ﻣﯿ ﺎن ﻧﯿ ﺴﺖ ‪ » :‬در‬ ‫ﺑﮭﺸﺖ اھﻞ ﺑﮭﺸﺖ ھﺮﭼﮫ ﮐﮫ اراده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﺣﻤﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ آﯾ ﺪ و در ﺟﮭ ﻨﻢ اھﻠ ﺶ ھ ﺮ ﭼ ﮫ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ای ھﻢ ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد« ‪ .‬ﻗ ﺮآن ﮐ ﺮﯾﻢ ‪ -‬و در ﺟ ﺎﺋﯽ‬ ‫دﯾﮕﺮﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﮫ » در ﺑﮭﺸﺖ اھﺎﻟﯽ آن ھﻤﮫ ﺑﮫ ھﻢ ﺳﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ھﻢ ﻣﻤﻨﻮن ھ ﺴﺘﻨﺪ و د رﺟﮭ ﻨﻢ ھﻤ ﮫ‬ ‫ﺑﮫ ھﻢ ﻓﺤﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﻌﻨ ﺖ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨ ﺪ« ﺑﮭ ﺸﺖ و دوزخ دو ﻧ ﻮع ﻣﺘﻔ ﺎوت از‬ ‫ھﺴﺘﯽ ﻣﻨﺪی اﺳﺖ‪ :‬ھﺴﺘﯽ ﻣﻨﺪی ﺷﺎﮐﺮاﻧﮫ و ﻋﺰﯾﺰ و ﻟﺬﯾﺬ و ھﺴﺘﯽ ﻣﻨﺪی ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿ ﺰ و ﺟﺒﺎراﻧ ﮫ و دردﻧ ﺎک ‪:‬‬ ‫ﮐﮫ اوﻟﯽ از ھﺴﺘﯽ اش ﻣﻤﻨﻮن اﺳﺖ و آﻧﺮا ﻣﯽ ﭘ ﺬﯾﺮد و دوﻣ ﯽ از آن ﺑﯿ ﺰار اﺳ ﺖ و ھ ﺴﺘﯽ اش را ﻟﻌﻨ ﺖ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﻋﺎدﺗﮭﺎ اﻧﺴﺎن را ﺑﺴﻮی ھﺴﺘﯽ ﻣﻨﺪی دوزﺧﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪ .‬و ﻧﯿﺎزی ﮐﮫ در آن ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻤﻖ ﻧﺸﻮدو درﺑﺎره‬ ‫ﺣﻘﺶ ﺗﺄﻣﻞ و ﮐﻨﺪوﮐﺎو ﻧﺸﻮد و ﺣﻘ ﺶ ﯾﺎﻓﺘ ﮫ ﻧ ﺸﻮد ﺟﺒ ﺮاً ﻣﺒ ﺪل ﺑ ﮫ ﻋ ﺎدت واﺳ ﺎرت و رﻧ ﺞ و ﻋ ﺬاب ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﺎدات ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد – ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮭﺎ راه ﺑﮭﺸﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﮭﺸﺖ در ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺎن‬ ‫! آﻧﮑﮫ ﺧﻮ د را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﮫ ﺧﻮدش ﻣﻌﺘﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد واﯾﻦ ھﻤﺎن دوزخ اﺳﺖ زﯾﺮا »ﺧﻮد« ھﺮ ﻓﺮدی ﭼﯿ ﺰی‬ ‫ﺟ ﺰ اﻧ ﻮاع ﻧﯿﺎزھ ﺎی ﻣ ﺎدی وﻋ ﺎﻃﻔﯽ اش ﻧﯿ ﺴﺖ‪ .‬ھ ﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐ ﺰی »ﺧ ﻮد« ھﻤﺎﻧ ﺎ ﺧﻮاﺳ ﺘﻦ ﻣﺤ ﺾ اﺳ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ‬ ‫اراده! واراده زﻧﺠﯿﺮ و داﻣﯽ ﺟﺰ ﻋﺎدات ﻧﺪارد‪ .‬و ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ ﭼﺎه ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎ رھﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐ ﮫ اراده اش را‬ ‫ﺑﺴﭙﺎرد ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ وی را ﻗﻠﺒﺎً ﺑﺮای ﺧﻮد وی دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد و از ھ ﺮ ﻋ ﺎدت و اﺳ ﺎرﺗﯽ ﻣﺒﺮاﺳ ﺖ و ﭘ ﺎک و‬ ‫ﺧﺮدﻣﻨ ﺪ اﺳ ﺖ ‪ .‬و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧ ﮫ اﻧ ﺴﺎن از ﻋ ﺎدت ﮐ ﺮدن ﺑ ﮫ ﺧ ﻮدش ﻣ ﺼﻮن ﻣ ﯽ ﻣﺎﻧ ﺪ ‪ .‬ﻋ ﺎدت ھﻤ ﺎن ﭘ ﻮﭼﯽ اﺳ ﺖ‬ ‫‪.‬‬

‫*‬

‫» ﺧﻮاﺳﺘﻦ« ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ِ ﺧﻮد »اراده« اﺳ ﺖ و ﯾ ﺎ ﺧﻮاﺳ ﺘﻦ ﻏﯿ ﺮ ‪ .‬وﻟ ﯽ ﻓﻘ ﻂ اراده را اراده ﮐ ﺮدن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ھﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺣﻖ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن راه ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ اﺳ ﺖ ‪ :‬ﺷ ﻨﺎﺧﺖ ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ در درون ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮاً ﭼﯿﺰی را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ‪ :‬ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز و ﻧﮫ ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ‪ .‬ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﯿﺰھﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ‬ ‫ﻋﺎدت و اﺳﺎرت ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ را ﮐﺎھﺶ ﻧﻤﯿﺪھﺪ ﺑﻠﮑ ﮫ درﺳ ﺖ ﺑ ﮫ ﻋﮑ ﺲ ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و ﻣ ﺎ را در ﭼﯿﺰھ ﺎ‬ ‫ﻏﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را آن ﭼﯿﺰھﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ و اﯾ ﻦ ﺗﻨﺎﺳ ﺨﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در ﻋ ﺼﺮ داﻧ ﺶ ﻓﻨ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ھﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﯿﺰھﺎﺳﺖ‪ ،‬رخ داده اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دادﯾ ﻢ ھ ﺮ ﻧﯿ ﺎزی ﻏ ﺎﯾﺘﯽ ﺟ ﺰ ﻋ ﺸﻖ ﯾ ﺎ ﻧﻔ ﺮت ﻧ ﺪارد و در واﻗ ﻊ ﺣ ﻖ ذاﺗ ﯽ ھ ﺮ ﻧﯿ ﺎزی‬ ‫ﻋﺸﻖ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺣﻘﺶ درک و ادا ﺷﻮد‪ ،‬و ﻧﻔﺮت اﺳﺖ و ﻋﺪاوت ‪ ،‬اﮔﺮ ﺗﮑﺬﯾﺐ و اﻧﮑﺎر ﺷﻮد‪ .‬و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﮫ ھﺮ‬ ‫ﻧﯿﺎزی ذاﺗﺎً ھﻤﺎﻧﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ »دوﺳ ﺘﯽ« اﺳ ﺖ و دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﻦ و دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﺷ ﺪن ‪ .‬ﺑﻄ ﻮر ﻣﺜ ﺎل اﮔ ﺮ ﮔﺮﺳ ﻨﮫ‬ ‫ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﺴﯽ ﮐ ﮫ ﻣ ﺎ را ﺳ ﯿﺮ ﮐﻨ ﺪ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﻣ ﺎ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و اﯾ ﻦ ﻏﺮﯾ ﺰی ﺗ ﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزھ ﺎ ودوﺳ ﺘﯽ‬

‫‪٩٨‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ھﺎﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺒﺖ واﻟﺪ وﻓﺮزﻧﺪان ‪ .‬ﺣﺎل اﮔﺮ ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﺷ ﺪن داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﯽ و ﮐ ﺴﯽ ﺗ ﻮ را دوﺳ ﺖ‬ ‫ﺑﺪارد ﻣﺴﻠﻤﺎً اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺣﻖ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺮﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﯿ ﺎز را ﺑ ﺮآورده ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد از‬ ‫ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺖ ھﺮ ﻧﯿﺎزی ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ھﻢ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺷﺪه ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎزھﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ .‬ﭘﺲ ﻋ ﺸﻖ ﺑﻌﻨ ﻮان ﻧ ﻮﻋﯽ از ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ ﻣﺜﺎﺑ ﮫ‬ ‫ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺣﻖ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘ ﺲ ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﺷ ﺪن ﻋ ﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ و ﺟ ﺎﻣﻊ ﺗ ﺮﯾﻦ و ﻧ ﺎﺑﺘﺮﯾﻦ و ذاﺗ ﯽ ﺗ ﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎﺳ ﺖ و اﺳ ﺘﺤﻘﺎق‬ ‫ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ‪ .‬وﻟﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ دوﺳﺖ داﺷ ﺘﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺐ و ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ‬ ‫ﺷﺪن اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻤﺎل ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻋﺮﺻﮫ ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﮐﺎﻣﻞ از ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ آدﻣﮭﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮫ دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺷﺪن ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﮭﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﺗﺎﻣﺮﯾﺪ اﻣﯿﺎل و ھﻮس ھﺎی ﻣﺮدد و ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰﺷﺎن ﺷﺪه و ﺑﮫ ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ واﻗﻌﯿﺖ دھﺪ و در اﯾﻦ‬ ‫ﺻ ﻮرت ﻣ ﯽ ﮔﻮﯾﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﻓﻼﻧ ﯽ ﻋﺎﺷ ﻖ ﻣ ﻦ اﺳ ﺖ ‪ .‬از ﻃﺮﻓ ﯽ دﯾﮕ ﺮ ﮔﻔﺘ ﯿﻢ ﮐ ﮫ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﺷ ﺪن‪ ،‬ﺣ ﻖ ھﻤ ﮥ‬ ‫ﻧﯿﺎزھﺎﺳﺖ و ھﻤﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﺸﺮ را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﻣﻘ ﺎم ﺑ ﯽ ﻧﯿ ﺎزی ﻣ ﯽ رﺳ ﺎﻧﺪ وﻟ ﯽ اﻧ ﺴﺎن از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮآورده ﺷﺪن ھﻮس ھﺎﯾﺶ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ رﺿﺎﯾﺖ و ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ و ﺑﻠﮑ ﮫ دﯾﻮاﻧ ﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪.‬‬ ‫ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﯾﺪ اﻣﯿﺎل ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﭽﮫ ھﺎی ﺧ ﻮد را دﯾﻮاﻧ ﮫ ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزﻧﺪ و‬ ‫ﺑﭽﮫ ھﺎ ھﻢ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﻔ ﺮت ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑﻨ ﺪ و ﯾ ﺎ ﻣﺮداﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﻣﺮﯾ ﺪ اﻣﯿ ﺎل زن ﺧ ﻮد ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ ‪ .‬ﭘ ﺲ در‬ ‫ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻣﺎدی ﻧﯿﺎزھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزھ ﺎ ارﺿ ﺎ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ و ﻣﻮﺟ ﺐ ﺳ ﻼﻣﺖ و رﺷ ﺪ ﻣ ﯽ ﮔﺮدﻧ ﺪ ‪ .‬ارﺿ ﺎی‬ ‫ﻧﯿﺎزھﺎ ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ای در ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺎزھﺎﺳﺖ ﮐﮫ رخ ﻣﯽ دھﺪ واﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﺟﺰ ﺑ ﮫ واﺳ ﻄﮫ ﻣﺤﺒ ﺖ ﻗﻠﺒ ﯽ رخ ﻧﻤﯿﺪھ ﺪ‬ ‫ﮐﮫ اﺟﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ودﯾﻦ داری اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫آﯾ ﺎ ﻣﯿ ﺪاﻧﯽ ﭼ ﮫ ﮐ ﺴﯽ ﻗﻠﺒ ﺎً ﺗ ﻮ را دوﺳ ﺖ ﻣﯿ ﺪارد؟ ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ راﺑﻄ ﮫ ات ﺑ ﺎ وی‪ ،‬ﮐﻼﻣ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ﺗ ﻮ ﻣ ﯽ ﮔﻮﯾ ﺪ و‬ ‫ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺗﻮ ﺑﺎ وی و ﯾﺎدش ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺎزھﺎی ﻗﺤﻄﯽ زده و ﻋ ﺬاب آور در ﺗ ﻮ از ﺑ ﯿﻦ ﻣ ﯽ‬ ‫رود و آراﻣﺶ و رﺿﺎﯾﺖ و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ و اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﯽ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺖ‬ ‫و ﻣﺨﻠ ﺺ وﻋ ﺎرف اﺳ ﺖ و اﻃﺎﻋ ﺖ ﺑ ﯽ ﭼ ﻮن و ﭼ ﺮای ﺗ ﻮ از اوﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺗ ﻮ را رﺷ ﺪ ﻣ ﯽ دھ ﺪ و ﻣﻘ ﺎم دوﺳ ﺖ‬ ‫داﺷﺘﻦ ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺪرت روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺘﺪرﯾﺞ از دوﺳ ﺖ‬ ‫داﺷﺘﮫ ﺷﺪن ﺑﯿﺰار ﺷﺪه واو را ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزی و ﺑﺎ وی ﺑﮫ ﻋﺪاوت ﻣ ﯽ رﺳ ﯽ واﯾ ﻦ ﺗﺒ ﺎھﯽ ﮐﺎﻣ ﻞ اﺳ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ‬ ‫ﻗﺤﻄﯽ اﺑﺪی ﻧﯿﺎزھﺎ!‬

‫*‬

‫اﯾﻦ ﻋﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ھﻤﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ھ ﺮ ﮐﺠ ﺎ ﮐ ﮫ ادﻋ ﺎی ﻗ ﻮی ﺗ ﺮ و ﻋﺮﯾ ﺎﻧﺘﺮی از ﻋ ﺸﻖ وﺟ ﻮد داﺷ ﺘﮫ‬ ‫اﺳﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ھﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺘﮭﺎی ﻗﻮی ﺗﺮ و ﻋﺮﯾ ﺎﻧﺘﺮی را ھ ﻢ ﺑﮭﻤ ﺮاه داﺷ ﺘﮫ اﺳ ﺖ و ﻧﯿ ﺰ ھ ﺮ ﮐﺠ ﺎ ﮐ ﮫ ﻗ ﺮار ﺑ ﻮده‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺰرﮔﯽ رخ دھﺪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ و ﯾﺎ ﺗﻮأم ﺑ ﺎ آن و ﯾ ﺎ ﻣﺎﺑﻌ ﺪ آن دﻋ ﻮی ﻋ ﺸﻖ ﺑﺰرﮔ ﯽ وﺟ ﻮد داﺷ ﺘﮫ‬ ‫اﺳ ﺖ ‪ .‬از اﯾ ﻦ واﻗﻌﯿ ﺖ دو ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﮐ ﺎﻣﻼً ﻣﺘ ﻀﺎد ﻗﺎﺑ ﻞ اﺳ ﺘﺨﺮاج اﺳ ﺖ‪ :‬اول اﯾﻨﮑ ﮫ ﺑ ﺪون اﺣ ﺴﺎس ﯾ ﺎ ﺗﻔ ﺴﯿﺮی‬ ‫ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ھﯿﭻ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ رخ ﻧﻤﯽ دھﺪ و دوم اﯾﻨﮑﮫ ھ ﺮ ﺟﻨ ﺎﯾﺘﯽ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ اﺣ ﺴﺎس ﯾ ﺎ ﺗﻔ ﺴﯿﺮی ﻋﺎﺷ ﻘﺎﻧﮫ و‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﺸﻖ ﺑﺮای آن ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر و ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺶ و ﺣﺘﯽ ﮔ ﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯿ ﺎﻧﺶ ﻗﺎﺑ ﻞ ﺗﻮﺟﯿ ﮫ و ﺗﺤﻤ ﻞ ﺷ ﺪه و ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﻮده ﮔﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐ ﮫ اﮔ ﺮ ﻓﺮﯾﺒﮑ ﺎری و ﻣﺨ ﺼﻮﺻﺎً ﺧ ﻮد ﻓﺮﯾﺒ ﯽ‬ ‫ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺰه در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺸﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬در ﻋﺮﺻﮫ آﮔﺎھﯽ ﺑﺸﺮی ﻣﻌﻨﺎی ﻋ ﺸﻖ واﯾﺜ ﺎر واﻣﺜ ﺎﻟﮭﻢ‬ ‫را ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ واﯾ ﻦ ﻣﻌﻨ ﺎی آن ﻧﯿ ﺎز اﺳ ﺖ ‪ :‬ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ ﻓﺮﯾﺒﮑ ﺎری ﮐ ﮫ اﺳﺎﺳ ﺎً ھﻤ ﺎن ﺧ ﻮد ﻓﺮﯾﺒ ﯽ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬وﻟ ﯽ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮ و ﻋﺎم ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آن اﯾﻨﮑﮫ اﺻﻮﻻً ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﮫ دو دﺳﺘﮫ ﻣﺎدی‬ ‫وﻣﻌﻨﻮی ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﯾﺎ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺎھﻼﻧﮫ اﺳﺖ ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ دﯾﺪﯾﻢ‬ ‫ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪی ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺗﺒﮭﮑﺎراﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ ھﺮ ﻧﯿﺎز ﻣﻌﻨ ﻮی ﺑﺮﺧﺎﺳ ﺘﮫ از ﯾ ﮏ‬ ‫ﻧﯿ ﺎز ﻣ ﺎدی اﺳ ﺖ و ﺑ ﺪون آن وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد ﯾﻌﻨ ﯽ ھ ﺮ ﻣﻌﻨ ﺎﯾﯽ ﭼﯿ ﺰی ﺟ ﺰ ﻣﻌﻨ ﺎی ﯾ ﮏ ﻧﯿ ﺎز ﻧﯿ ﺴﺖ‪ ،‬واﻟﺒﺘ ﮫ ھ ﺮ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺶ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ و ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﻧﯿ ﺎز در درﺟ ﺎت و اﻧ ﻮاع ﮔﻮﻧ ﺎﮔﻮن ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬ﻣ ﺜﻼً‬ ‫ھﺮﮔﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﯽ واﺳﻄﮥ اﺣ ﺴﺎس و ﻣﻌﻨ ﺎی ﻋ ﺸﻖ ودوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﻦ ﺑﺘ ﻮان ﻏﺮﯾ ﺰه ﺟﻨ ﺴﯽ را ارﺿ ﺎء‬ ‫ﻧﻤﻮد‪ ،‬ﺣﺘﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ روﺳﭙﯽ ‪ .‬و ﻣﺜﻼً ھﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ارزش و ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫و ﻗﺪاﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔ ﺮدد‪ ،‬ﭼﯿ ﺰی ﺟ ﺮ اﺑ ﺰار ارﺿ ﺎء اﻧ ﻮاع ﻣﻌﯿ ﺸﺖ ﻣ ﺎدی ﺑ ﺸﺮ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ﻣﺤﻮرش ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺧﻮردن ﻗﺮار دارد‪ .‬و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﻞ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨ ﻮن ﺑ ﺸﺮی ﻋﻤ ﻼً در ﺧ ﺪﻣﺖ و‬ ‫ﺑﺮاﺳ ﺎس ﺧ ﻮردن ھ ﺮ ﭼ ﮫ ﺑﯿ ﺸﺘﺮ و ﻣﺘﻨ ﻮع ﺗ ﺮ ﺑ ﺎ ﻟﺬاﯾ ﺬی ﺟﺪﯾ ﺪﺗﺮ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ‪ .‬ﻣﻌ ﺎﻧﯽ و ارزش ھ ﺎﯾﯽ ھﻤﭽ ﻮن‬ ‫آزادﯾﺨﻮاھﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻣﺜ ﺎﻟﮭﻢ ھﻤﯿﻨﮕﻮﻧ ﮫ ھ ﺴﺘﻨﺪ‪ .‬و ﺣﺘ ﯽ آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﻣ ﺬھﺐ ﺑ ﺸﺮی ﻧﺎﻣﯿ ﺪه ﻣ ﯽ‬

‫‪٩٩‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺷﻮد اﺳﺎﺳﺎً و در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آن اﺣﺴﺎس و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ھﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﮑﺴﺖ ھﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ھﺎی ﻧﯿﺎزھﺎی ﻏﺮﯾ ﺰی‬ ‫ﺑﺸﺮ را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺣﺘﯽ ﻗﺪاﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﻟﺬا ﺗﻤﺎﻣﺎً در ﺧﺪﻣﺖ ﻏﺮاﯾﺰ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳ ﺘﮫ از ﻗﺤﻄ ﯽ‬ ‫ﻏﺮاﯾﺰ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﻌﻨﻮی اﻣﻮری ﺛﺎﻧﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻨ ﺪ و در ﻋ ﯿﻦ ﺣ ﺎل ھ ﻢ‬ ‫اﻣﮑﺎن ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺎدی را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورﻧﺪ و ھﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎ را در اﻧﺴﺎن ﺗﻠﻄﯿﻒ ﻧﻤ ﻮده و رﺷ ﺪ و ﺗﻌ ﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ رﺷﺪ ھ ﻢ ﺑ ﮫ ﻣﻌﻨ ﺎی ﻣﺜﺒ ﺖ و ھ ﻢ ﺑ ﮫ ﻣﻌﻨ ﺎی ﻣﻨﻔ ﯽ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑﺎﺷ ﺪ ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ھ ﻢ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ از‬ ‫اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی ﻓﺮﺷﺘﮫ ﺧﻮی ﺑﺴﺎزد و ھﻢ ﯾﮏ دﯾﻮ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ھﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ ﻧﯿ ﺎز‬ ‫ﻏﺮﯾﺰی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﻣﻌﻨﻮی درک ﻧﻤﻮد‪ ،‬ﮐﮫ اﮔﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﯽ از اﻧﺴﺎن ﺣﺬف ﺷﻮد ﺑﻮاﺳﻄﮫ وﺳﻌﺖ و ﺷﺪﺗﯽ ﮐﮫ ھﻤ ﯿﻦ ﻣﻌ ﺎﻧﯽ در ﻏﺮاﯾ ﺰ اﻧ ﺴﺎن ﭘﺪﯾ ﺪ آورده از اﻧ ﺴﺎن‬ ‫ﻓﻘﻂ دﯾﻮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ھﻤﺎﻧﺎ ﺟﮭﺎن ﺷﺮاﻓﺖ ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزھ ﺎی ﺑ ﺸﺮ اﺳ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺸﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺧﺪاﯾﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد ‪ .‬ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﭘﻠﯿﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﺰد ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺧﺪاﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﭼﯿ ﺰی ﺟ ﺰ ﯾ ﮏ ﺣﯿ ﻮان‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻏ ﻮﻟﯽ ﺑ ﯿﺶ ﻧﯿ ﺴﺖ ‪ .‬ﭘ ﺲ آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ » ﻣﻌﻨ ﺎ«‬ ‫ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع و درﺟﮫ ای از ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﺰد ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺸﺮی ﻋﺸﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﺮا ﺷﻮق و ﯾﺎ ذوق ھﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪ ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﻧﯿﺎزی در ﺟﻮھﺮه ﺧﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ‪ :‬ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ‪.....‬‬ ‫‪ .‬و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ وﯾﮋه ﮔﯽ ﺧﺎص اﻧﺴﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﯿﻮان اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣ ﺜﻼً ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﮫ‬ ‫ﻗﺼﺪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪن و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻏﺬا ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ذاﺗﺎً ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ھﺮ ﻧﯿﺎزش را ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ادا ﮐﻨﺪ واﯾﻦ‬ ‫ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ھﻤﺎن ﮔﻮھﺮه ﻣﻌﻨﺎ آﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮردن ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﭼﯿ ﺰی ﺑﯿ ﺸﺘﺮ از ﺧ ﻮردن اﺳ ﺖ و ﻧﯿﺰھ ﺮ‬ ‫ﻏﺮﯾﺰه دﯾﮕﺮش ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای زﻧﺪه ﺑﻮدن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨ ﺪ و ﺑ ﻮدﻧﺶ در ﻧ ﺰد وی ﺑ ﺴﯿﺎر ﺑﺮﺗ ﺮ از ﺑ ﻮدن‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﮐﮫ ذاﺗﯽ ﺑ ﺸﺮ اﺳ ﺖ ﻗﻠﻤ ﺮو ﻣﻌﻨ ﺎ ﺟ ﻮﯾﯽ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﯾ ﻦ ﻣﻌ ﺎﻧﯽ ﻋ ﺸﻖ اﺳ ﺖ ‪ .‬و‬ ‫ھﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی و ﻣﻌﻨﺎﺟﻮﯾﯽ وﻋﺸﻖ د راﻧﺴﺎن ﺑﮑﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود از وی ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﮏ دﯾﻮ رﻧﺠ ﻮر ﺑ ﺎﻗﯽ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻓﺮا رﻓﺘﻦ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻋ ﺸﻖ آﻓ ﺮﯾﻦ ﺗ ﺎ ﺳ ﺮﺣﺪ ﺗﻈ ﺎھﺮ‬ ‫زﺟﺮآور و ﺟﻨﻮن آﻣﯿ ﺰ ﺑ ﮫ ﻋ ﺸﻖ ھﻤﺎﻧ ﺎ ﻋﻠ ﺖ اﻟﻌﻠ ﻞ ھﻤ ﮫ ﻧﯿﺎزھ ﺎ و ﮔ ﻮھﺮه ذاﺗ ﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨ ﺪی ﺑ ﺸﺮ اﺳ ﺖ و ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﻣﻘﺼﺪ ﻧﮭﺎﯾﯽ ھﺮ ﻧﯿﺎزی ‪ .‬و اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺣﯿﻮان دوﭘﺎ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻓﺮارﻓﺘﻦ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻋ ﺸﻖ آﻓﺮﯾﻨ ﯽ ﺗ ﺎ ﺳ ﺮﺣﺪ ﺗﻈ ﺎھﺮ‬ ‫زﺟﺮ آور و ﺟﻨﻮن آﻣﯿ ﺰ ﺑ ﮫ ﻋ ﺸﻖ ھﻤﺎﻧ ﺎ ﻋﻠ ﺖ اﻟﻌﻠ ﻞ ھﻤ ﮫ ﻧﯿﺎزھ ﺎ و ﮔ ﻮھﺮه ذاﺗ ﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨ ﺪی ﺑ ﺸﺮ اﺳ ﺖ و ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﻣﻘﺼﺪ ﻧﮭﺎﺋﯽ ھﺮ ﻧﯿﺎزی ‪ .‬و اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺣﯿﻮان دو ﭘﺎ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن اﺳﺖ ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ ﻧﯿﺎزی و ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﻤﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻏﺮﯾﺰی و ﻣﺎدی ﺑﺸﺮ در ھﺮﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن اﯾ ﻦ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ را ﺗﻌﻠ ﯿﻢ ﻣ ﯽ‬ ‫دھﻨﺪ ﮐﮫ ‪ :‬ای اﻧﺴﺎن آن ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻧﯿﺎزت را ارﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻣﺎدﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ! ﭘ ﺲ ﻧﯿﺎزھ ﺎی‬ ‫ﻣﺎدی در ذات و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد و در ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑ ﯽ ﭘﺎﯾ ﺎن ﺧ ﻮد اﻧ ﺴﺎن را دﻋ ﻮت ﺑ ﮫ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾ ﮏ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﯾﻌﻨ ﯽ‬ ‫دﻋﻮت ﺑﮫ ﻓﺮاﺳﻮی ﺟﮭﺎن‪ ،‬آن ﻓﺮاﺳﻮﯾﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﺴﻮﯾﺶ ﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و در ﻋﻄ ﺶ اﺳ ﺖ و در آﻧﺠﺎﺳ ﺖ‬ ‫ﮐﮫ راﺿﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺮگ و ﻓﻨﺎی از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﺎﯾﺘﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﻧﯿﺎزھﺎی اﻧ ﺴﺎن‬ ‫در ﻣﯽ آﯾﺪ ‪ ،‬ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ دﯾﮕﺮی از ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ‪ :‬ﺣﻖ ﻣ ﺮگ و ﻓﻨ ﺎ‪ .‬ﮐ ﮫ ﺣ ﻖ دﯾ ﻦ ﻧﯿ ﺰ ﻣﺤ ﺼﻮل ھﻤ ﯿﻦ ﺣ ﻖ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫‪١٠٠‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪ -16‬ﺣﻖ رﯾﺎ‬ ‫ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﮫ ﺻﻔﺘﯽ ﮐﮫ در واﻗﻊ ھﻤﮫ اﻧﻮاع رﯾﺎھﺎی ﺑﺸﺮی را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای دارا ﺷﺪن آن‬ ‫ﺻﻔﺖ اﺳﺖ ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ رﯾﺎﯾﯽ ھﻤ ﺎن وﻗ ﻮع ھ ﺮ ﺗﻼﺷ ﯽ از ﺑ ﺸﺮ اﺳ ﺖ و ﻋﺮﺻ ﮫ »ﺷ ﺪن« اﺳ ﺖ ‪ » .‬اراده ﺑ ﮫ‬ ‫ﺧﻮب ﺷﺪن« ﻣﻨﺸﺄ ھﺮ ﺗﻼش و ھﺮ رﯾﺎﺋﯽ اﺳﺖ ‪ .‬اﯾﻦ اراده دو ﺟﻨﺒﮫ دارد‪ :‬ﺧﻮب ﺷﺪن در ﻧ ﺰد ﺧ ﻮد و در ﻧﻈ ﺮ‬ ‫ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و اراده ﺑﮫ ﺧﻮب ﺷﺪن در ﻧﺰد و ﻧﻈﺮ دﯾﮕ ﺮان ‪ .‬ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان اﯾ ﻦ دو ﺟﻨﺒ ﮫ را ﺑﻄ ﻮر ﮐﻠ ﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧ ﮫ‬ ‫ﻧﺎﻣﯿﺪ‪ :‬ار اده ﺑﮫ ﺧﻮب ﺷﺪن و اراده ﺑﮫ ﺧ ﻮب دﯾ ﺪه ﺷ ﺪن‪ :‬ﺧ ﻮﺑﯽ ﺑ ﺮای ﺧ ﻮد و ﺧ ﻮﺑﯽ ﺑ ﺮای ﻏﯿ ﺮ‪ .‬و اﯾ ﻦ دو‬ ‫ﻧﻮع اراده و دو ﻧﻮع ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻨﺸﺄ دو ﻧﻮع ﻓﺮﯾﺐ ﻧﯿ ﺰ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ‪ :‬ﺧ ﻮد – ﻓﺮﯾﺒ ﯽ و ﻣ ﺮدم – ﻓﺮﯾﺒ ﯽ ‪ :‬ﻧﻤ ﺎﯾﺶ‬ ‫ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان‪ :‬ﺗﻼش ﺑﺮای ﻋﺰﯾﺰ ﺷﺪن در ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻋﺰﯾﺰ ﺷﺪن در ﻧﺰد‬ ‫دﯾﮕ ﺮان‪ .‬و اﯾ ﻦ ﻣ ﺴﺌﻠﮫ ﻧﯿ ﺰ واﺿ ﺢ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ آدﻣ ﯽ ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﻣﻮﻓ ﻖ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ در ﻧ ﺰد ﺧ ﻮدش و ﺑ ﺮای‬ ‫ﺧﻮدش ﻋﺰﯾﺰ و ﻧﯿﮑﻮ ﺷﻮد اھﻤﯿﺖ ﻋﺰﯾﺰ و ﻧﯿﮑﻮ دﯾﺪه ﺷﺪن از ﻧﮕ ﺎه دﯾﮕ ﺮان ﮐ ﺎھﺶ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ وﺗ ﺎ آﻧﺠ ﺎ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﮑﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود‪ .‬ﭘﺲ اﯾﻦ دو ﻧ ﻮع اراده و اﯾ ﻦ دو ﻧ ﻮع ﺧ ﻮﺑﯽ وﻋ ﺰت وﺗ ﻼش و ﺗﻈ ﺎھﺮ ﻣﺎھﯿﺘ ﺎً راﺑﻄ ﮫ‬ ‫ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪو ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺘﻀﺎد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ وﺑ ﮫ اﻧ ﺪازه‬ ‫ﮐﺎﻓﯽ در ﻧﺰد ﺧﻮدش ﻋﺰﯾﺰ و زﯾﺒﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻧﺰد دﯾﮕﺮان زﺷﺖ و ﻣﻨﻔﻮر ﮔﺮدد و ﻣﮑﺘ ﺐ‬ ‫ﻣﻼﻣﺘﯿّﮫ رﯾﺸﮫ ای در اﯾ ﻦ ﻃ ﺮز ﻓﮑ ﺮ دارد ﮐ ﮫ اﻟﺒﺘ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺗ ﺎ ﺳ ﺮﺣﺪ ﯾ ﮏ ﺑﯿﻤ ﺎری ﮐ ﮫ ﻣﻮﺳ ﻮم ﺑ ﮫ ﺧ ﻮد –‬ ‫ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺰل ﮐﻨﺪ واز ارزش و ﻣﻌﻨﺎی ذاﺗ ﯽ اش ﺳ ﺎﻗﻂ ﮔ ﺮدد وﻣﺒ ﺪل ﺑ ﮫ رﯾ ﺎﺋﯽ ﺑ ﺲ ﭘﯿﭽﯿ ﺪه ﺗ ﺮ‬ ‫ﺷﻮد ﮐﮫ ﻋﯿﻦ ﺟﻨﻮن اﺳﺖ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ھﯿﭙﯽ ﮔﺮی و ﭘﺎﻧﮏ و اﻣﺜ ﺎﻟﮭﻢ ﮐ ﮫ ﺗ ﺎ ﺳ ﺮﺣﺪ ﺗﺒﮭﮑ ﺎری و‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺖ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ دارد واﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ از ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻌﻠﻮل اﺷﺪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﺧﻮب دﯾﺪه ﺷﺪن اﺳ ﺖ و ﺑ ﮫ ﻣﺜﺎﺑ ﮫ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎﻣﯽ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﭼﺮا او را ﺧﻮب ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ وﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺟﻨﻮن ﺑﮫ ﻟﺤ ﺎﻇﯽ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﺷﺪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﻋﺰﯾﺰ ﮔ ﺸﺘﻦ در ﻧ ﺰد ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ اﺳ ﺖ و ﺑ ﮫ ﻣﺜﺎﺑ ﮫ ﻧ ﻮﻋﯽ اﻧﺘﻘ ﺎم از ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ و‬ ‫ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺑﺎ ﺧ ﻮد‪ :‬ﺣ ﺎل ﮐ ﮫ ﻧﺘﻮاﻧ ﺴﺘﻢ ﺑ ﮫ ﻧﯿﮑ ﻮﺋﯽ ﻣ ﺸﮭﻮر ﺷ ﻮم ﺑ ﮫ زﺷ ﺘﯽ ﻣ ﺸﮭﻮر ﻣ ﯽ ﺷ ﻮم و ﺷ ﺎﯾﺪ زﺷ ﺘﯽ ام‬ ‫ﻣﻘﺒﻮل ﻋﺪه ای ﻗﺮار ﮔﯿﺮد وﻋﺠﺐ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﮫ زﺷﺘﯽ ھﺎی ﻋﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺒﻮل دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣ ﯽ ﮔﯿﺮﻧ ﺪ‬ ‫ﺗﺎ زﯾﺒﺎﺋﯽ ھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ‪.‬‬

‫*‬

‫اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﭽﮫ ﺑﮫ واﻗﻊ ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ‪ » :‬ﺑﺮای ﺧﻮب ﺑﻮدن راھﯽ ﺟﺰ دروغ ورﯾﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪«.‬‬ ‫و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻮﺋﯽ رﯾﺎ ھﻤ ﺎن ﺣ ﻖ ﻧﯿﮑ ﻮﺋﯽ و ﻧﯿﮑﻮﮐ ﺎری اﺳ ﺖ ‪ .‬و ﺑ ﮫ ﺑﯿ ﺎن دﯾﮕ ﺮ رﯾ ﺎ ھﻤ ﺎن ﺣ ﻖ‬ ‫ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻓﺮ ھﻨﮓ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺸﺮی رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ و اﺧﻼق و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑ ﮫ ﺗ ﻮ‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﺮ ای دﯾﮕﺮان ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ و دﯾﮕﺮان ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ و ﺗﺎزﻣﺎﻧﯿﮑ ﮫ‬ ‫اﻣﺮ و زور و ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ وﺟ ﻮد دارد رﯾ ﺎ اﺟﺘﻨ ﺎب ﻧﺎﭘ ﺬﯾﺮ اﺳ ﺖ و ﺟ ﺰ رﯾ ﺎ راھ ﯽ وﺟ ﻮد‬ ‫ﻧﺪارد ‪ .‬در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺗﻨﮭﺎ راه ﮔﺮﯾﺰ از رﯾﺎ ھﻤﺎن ﺗﺒﮭﮑﺎری و ﺑﺰھﮑﺎری وﺟﻨﻮن وﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﯽ ﭘ ﺮده و رک‬ ‫وراﺳﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮔﻮﺋﯽ ﺗﻨﮭﺎ راه ﺻﺪق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬رﯾﺎ ﮐﮫ ﺣﯿﺎ ھﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در ﯾﮏ ﺳﻮ ﻗﺮار دارد و‬ ‫در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺎه و ﻓﺴﻖ و ﺑﯽ ادﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﺮادف ﺻ ﺪاﻗﺖ و ﺑ ﯽ رﯾ ﺎﺋﯽ ﺷ ﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد در ﺟﺮﯾ ﺎن‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺸﺮ از آن ﺳ ﻮ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ ﺳ ﻮ در ﺣ ﺎل ﮔ ﺮدش اﺳ ﺖ ‪ .‬اﺳ ﺎس‬ ‫ﻧﺒﺮدھﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ارزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ھﻤﯿﻦ ﮔ ﺮدش اﺳ ﺖ‪ :‬ﺷ ﺮق وﻏ ﺮب‪ ،‬دﯾ ﻦ و ﺑ ﯽ‬ ‫دﯾﻨﯽ‪ ،‬ارﺗﺠﺎع و ﺗﺠﺪّد و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺑﯿﺎﻧﮭﺎﺋﯽ از راﺑﻄﮫ و ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو وﺿﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫اﮔﺮ » ﺷﺪن« ﮐﮫ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺘﺮادف ﻣﻌﻨﺎی رﺷﺪ در ھﺮ ﻣﺬھﺐ و ﻣﮑﺘﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ » دﮔ ﺮ ﺷ ﺪن« ﯾﻌﻨ ﯽ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی » ﻏﯿﺮ ﺷﺪن « ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ رﯾﺎ و ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻧﯿﺴﺘﯽ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮑﻠﯽ از اﺣﺴﺎس و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺰه و ﺗﻼش ﺑﺮای » ﺷﺪن« را رﯾﺸﮫ ﮐﻦ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و اﯾﻦ ﯾﮏ رﯾﺸﮫ‬ ‫ﮐﻨﯽ ﺑﻨﯿﺎدی و ذاﺗﯽ از اﻋﻤﺎق روان وﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﮭﺎن اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ذات اﺳﺖ زﯾﺮا ﺧﻮب ﺷﺪن‬ ‫و ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺸﺘﻦ اﻣﺮی ذاﺗﯽ اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ھﺰاران دﻟﯿ ﻞ ﺑﯿﺮوﻧ ﯽ اﻋ ﻢ از ﺗﺮﺑﯿﺘ ﯽ و اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳ ﯽ و‬ ‫اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ ھﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﯿﺨﻮدی ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺼﻮرت اﻧﻮاع ﺗﻼش و رﯾﺎ در ھﺮ‬ ‫ﻋﺼﺮی ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻗﺪاﺳﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧ ﺎص ﺧ ﻮد را در ھ ﺮ دوراﻧ ﯽ ﻓ ﺮاھﻢ ﻣ ﯽ آورد ﮐ ﮫ در دوراﻧ ﯽ‬ ‫ﻋﻤﺪﺗﺎً اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد و اﻣﺮوزه ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ و ھﻨﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ‪ .‬ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدش‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ و ھﯿﭻ ﻣﺤﮏ ذاﺗﯽ و ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ﺑﺮای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭘﺲ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدش ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﯾﻌﻨ ﯽ ﻣﺘﻈ ﺎھﺮ اﺳ ﺖ و‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اوﺳﺖ ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ذاﺗﺎً رﯾﺎﮐﺎر اﺳﺖ زﯾﺮا اﺻﻼً ذاﺗﯽ ﻧﺪارد ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدی ﻧﺪارد و ﺑﯿﺨﻮد‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫‪١٠١‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺗﺎ اﻧﺴﺎن از ﺧﻮدش وﺟﻮدی ﻧﺪارد ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و اﯾﻦ ھﻤﺎن رﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻄﻮر اﮔ ﺎه و‬ ‫ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه رخ ﻣﯽ دھﺪ ‪ .‬و اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮی ﮐﮫ اﻧﺴﺎن از او ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺘ ﺮادف ﺑ ﺎ ﻓﻨ ﺎ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن آﮔﺎه و ﻋﺎرف در ﻧﻘﺶ ﭘﺬﯾﺮی ھﺎﯾﺶ از ﺳﺎﺋﺮ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺧﺴﺘﮫ و ﭘﻮچ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﺑ ﮫ ﻓﻨ ﺎ ﭘﻨ ﺎه‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ آن ﮔﺎه ﮐﮫ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺷﻮد ﺧﺪاﯾﮕﻮﻧﮕﯽ‬ ‫ﭘﯿﺸﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﻓﻨﺎﮔﻮﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﺧﺪا ﺗﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮی اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﭼ ﻮن ﻣﻮﺟﻮدﯾ ﺖ ﻣ ﺎدی ﻧ ﺪارد ﺗﻈ ﺎھﺮ ﺑ ﮫ وی‬ ‫رﯾﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻢ رﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ھﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪی را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن رﯾ ﺎ ﺑ ﺮ ﺑﻨﯿ ﺎد آﮔ ﺎه و‬ ‫ﻧﺎآﮔﺎه ﺗﻘﻠﯿﺪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ‪ .‬ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﮫ ﺧﺪاﯾﮕﻮﻧﮕﯽ در واﻗﻊ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﮫ ﻓﻨﺎ و ھﯿﭽﯽ اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﮫ ﻧﻘﻮش ﺷﺪه ﮔ ﯽ‬ ‫ھﺎی اﻧﺴﺎن را ﻣﯽ زداﯾﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﺑﯽ رﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﻮده ﮔﯽ ‪ ،‬ﺑﮫ ذات‪ ،‬ﺑﮫ ﺧ ﻮد ﺑ ﯽ ﺧ ﻮد ‪ .‬زﯾ ﺮا‬ ‫ﮔﺮﯾﺰ از ﺑﯽ ﺧﻮدی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﺷﺪن ھﺎ و رﯾﺎھﺎ ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ وﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﯾﮏ اﺑ ﺮ ﻣﯿﻤ ﻮن‬ ‫ﻣﯽ ﺳﺎزد‪.‬‬

‫*‬

‫ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺨﻮدی ذاﺗﯽ ﺧﻮد را ﻧﺎﺣﻖ و زﺷﺖ ﻣﯽ د اﻧﺪ و اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮد و اﯾﻦ‬ ‫ھﻤﺎن ﻗﻠﻤﺮو ﺷﺪﻧﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺰ دروغ و ﺗﻘﻠﯿﺪ و رﯾﺎ و رﺳﻮاﺋﯽ و ﺟﻨﻮن روش دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد‪ .‬اﯾﻦ ﺑﯿﺨﻮد ﻧﮭﻔﺘﮫ‬ ‫در ﺧﻮد‪ ،‬ھﻤﺎن ﺧﺪاﺳﺖ‪ .‬و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺷﺪن ھﺎ دﻗﯿﻘﺎً ھﻤﺎن ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﺎق ﯾﻌﻨﯽ رﯾﺎ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ‪ .‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ‬ ‫ﺧﺪا ﺑﯿﺨﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮد »ﻣﻦ « در ﻗﺒﺎل او ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﯿﺨﻮد اﺳ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ ﻋ ﺪم ﻣ ﻦ در ﻗﺒ ﺎل وﺟ ﻮد‪ ،‬ﺗ ﺎزه ﻋ ﺪم‬ ‫ﺧ ﻮد را درک ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬ﭘ ﺲ اﻧ ﺴﺎن ﺗ ﺎ ﺧ ﺪا را در ﺧ ﻮددرک و ﺗ ﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑ ﺮده و ﺗ ﺴﻠﯿﻤﺶ ﻧ ﺸﺪه اﺳ ﺖ ﺟﺒ ﺮاً‬ ‫رﯾﺎﮐﺎر اﺳﺖ‪ .‬و رﯾﺎﮐﺎری ھﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺷﺪه ﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺰ ﺗﺒﺎه ﺷﺪه ﮔﯽ ﻧﯿ ﺴﺖ و ﺗﺠ ﺮ ﺑ ﮫ و درک‬ ‫ﺑﯽ ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ د رﻋﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا در ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ‪ .‬اﯾ ﻦ ﯾ ﮏ ﻧﺒ ﺮد اﺳ ﺖ ‪ :‬ﻧﺒ ﺮد ﺑ ﺎ ﺧ ﺪا‪ .‬و ﻟ ﺬا رﯾﺎﮐ ﺎری ﺗﻤﺎﻣ ﺎً‬ ‫ﺟﻨﮓ و اﺳﺘﮭﻼک اﺳﺖ و ﺑﮫ ﭘﻮﭼﯽ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻋﻼﺟﯽ ﺟﺰ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ رﯾﺎ ھﻤﺎﻧﺎ ﺣﻖ اﻧﮑﺎر ﺑﯿﺨﻮدی ذاﺗﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ اﻧﮑﺎر ﺧﺪا‪ .‬و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺣﻖ ﻋﺬاب ودوزخ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫‪١٠٢‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪ -17‬ﺣﻖّ ﺑﺮاﺑﺮي‬ ‫» ﺑﺮاﺑﺮی« از »ھﺴﺘﻦ« اﺳﺖ‪ .‬و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی از » ﭼﯿﺴﺘﻦ« اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ »ﺑﺎﯾﺴﺘﻦ« ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ‬ ‫ﺑﮫ ﺟﺒﺮ وﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﻋﺮﺻﮫ ﺗﻈﺎھﺮ و ﻇﮭﻮر اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﺮ ﭼﯿﺰی ھﻤﺎن ھﺴﺖ ﮐﮫ ھﺴﺖ و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﮫ ﺳﻨﮓ‪ ،‬ﯾ ﮏ درﺧ ﺖ‪ ،‬ﯾ ﮏ ﭘ ﺸﮫ و‬ ‫ﯾﮏ ﺑﺸﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ھﻤﮫ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ‪ .‬وﻟﯽ از ﺟﻨﺒﮫ وﺟﻮد ﺑﺸﺮ در ﮐﻞ ﺟﮭﺎ ن ھﺴﺘﯽ ﺣﺘﯽ دو ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻧﻤﯽ‬ ‫ﺷﻮد واﯾ ﻦ ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﺪﯾﻦ ﻟﺤ ﺎظ ﻧﯿ ﺴﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﺸﺮ ﮐ ﻞ ﺟﮭ ﺎن و ﻣﻮﺟ ﻮدات را از ﭼ ﺸﻢ ﺗ ﺼﺮف ﻣ ﯽ ﻧﮕ ﺮد زﯾ ﺮا ھﻤ ﮫ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﺣﺘﯽ ﺟﻤﺎدات در اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﺗﺼﺮﻓﯽ دارﻧﺪ ﮐ ﮫ ﻣﻮﺟ ﺐ ﺗﺨﺮﯾ ﺐ و اﻧﮭ ﺪام ﺑﺮﺧ ﯽ از ﻣﻮﺟ ﻮدات‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ھﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮدی ﺗﻼﺷﯽ ﻧ ﺸﺎن ﻧﻤ ﯽ دھ ﺪ ﮐ ﮫ درﺟﮭ ﺖ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﺳ ﺎزی ودال ﺑ ﺮ ﻧ ﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻨ ﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷ ﺪ اﻻ اﻧ ﺴﺎن‪ .‬زﯾ ﺮا ﻋﻄ ﺶ ﻣ ﺼﺮف اﻧ ﺴﺎن از ﺳ ﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟ ﻮدات ‪ ،‬ﺑ ﯽ اﻧﺘﮭ ﺎ اﺳ ﺖ و ﺣ ﺪی ﻧ ﺪارد‪ .‬در اﯾﻨﺠ ﺎ‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻔﮭﻮم ذاﺗﯽ و ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ اﺷﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ وﺟﻮد داﺷ ﺘﻦ اﺳ ﺖ‪ ،‬و ﺑ ﮫ‬ ‫ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻞ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ رﯾﺰد ﺗﺎ آن را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ وﺟ ﻮد ﺧ ﻮدش ﻗ ﺮار دھ ﺪ ﺗ ﺎ در ﺗ ﺼﺮف‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﺟﮭﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ را در ﺧﻮد ارﺿﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬و اﻟﺒﺘﮫ ﻗﺒﻼً ﺑﮫ روش ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺸﺎن داده اﯾ ﻢ‬ ‫ﮐﮫ ﭼﺮا ﺑﺖ اﻋﻈﻢ واﺳﻄﻮره و ﺳﻤﺒﻞ ذاﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺸﺮ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز و ﺗﻼﺷ ﯽ ھﻤﺎﻧ ﺎ »=« ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‬ ‫ﮐﮫ در واﻗﻊ در ذات و ﺳﺮﻟﻮﺣﮫ ﻣﺪﻧﯿﺖ وداﻧﺶ ﻗﺮار دارد‪ :‬رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎدر ﻋﻠﻢ!‬ ‫اﻧﺴﺎن ﯾﺎ در درون ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ھﺴﺘﯽ دارد ﮐﮫ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺎ ھﺮ اﻧﺴﺎن دﯾﮕ ﺮی ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﯽ ﺑﯿﻨ ﺪ و‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﮫ ﭼﻮب ﺧﺸﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬و ﯾ ﺎ اﯾﻨﮑ ﮫ ﺑﺎﻃﻨ ﺎً ﺣ ﺲ ھ ﺴﺘﯽ ﻧ ﺪارد ﮐ ﮫ در‬ ‫اﯾﻨﺼﻮرت ھﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزد ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ ﺗ ﻼش ﺑ ﺮای وی ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی ھﺴﺖ ﺷﺪن اﺳﺖ ھ ﺮ ﭼﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﭼﻨ ﯿﻦ ﺗ ﻼش و ﺣﺮﮐﺘ ﯽ ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﮫ ﺳ ﻤﺖ ھﻼﮐ ﺖ رھﻨﻤ ﻮن ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪،‬و ﻟﺤﻈﮫ ای ھﻢ ﺣﺲ ھﺴﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آدﻣﮭﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫و ﻟﺬا ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﺷﯽ ای ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﻼش در ﺟﮭﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺘﯽ و ھ ﺴﺘﯽ اﺳ ﺖ ‪ .‬و‬ ‫ھﺮ ﺗﺴﺎوی ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬و ﻓﻘﻂ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺰرگ ﮐﮫ در واﻗﻊ ھ ﺴﺘﯽ داران ھ ﺴﺘﻨﺪ از ﭼﻨ ﯿﻦ ﺗﻼﺷ ﯽ ﺑ ﯽ ﻧﯿ ﺎز و‬ ‫ﻣﺒﺮاﯾﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﻘﺎم ﻋﺪل اﺳﺖ‪ .‬و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺸﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﻋﺪل و ﺗﻌﺪﯾﻞ را در ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺻﻮری و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬و ﺟﺰ اﯾﻦ ﭼﺎره ای ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫آﻧﮑﮫ ھﺴﺘﯽ دارد آرام اﺳﺖ و آﻧﮑﮫ ھﺴﺘﯽ ﻧﺪارد ھﻤﻮاره ﻣﯽ د ود و در اﺷ ﺘﻐﺎل ﻓﺰاﯾﻨ ﺪه اﮔ ﺮ اﺣ ﺴﺎس ھ ﺴﺘﯽ‬ ‫ﻧﮑﻨﺪ ﻻاﻗﻞ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺮد ‪ .‬اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺗﻔﺎوت اﯾﻤﺎن و ﮐﻔﺮ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ‪ :‬ﻗﺮار و ﺑﯿﻘﺮاری !‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ذاﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑ ﮫ راﺑﻄ ﮫ زن و ﻣ ﺮد اﺳ ﺖ ﻣﺨ ﺼﻮﺻ ًﺎ‬ ‫در راﺑﻄﮫ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺗﻼش درﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی و ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ھﺮ ﻓﺮدی ﺷﯿﻮه ھ ﺎ و درﺟ ﺎت‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮد دﯾﺪه و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ‪ .‬و ﻧﯿ ﺰ در ھ ﺮ ﺷ ﺮاﯾﻂ ﻓﺮھﻨﮕ ﯽ و اﻗﺘ ﺼﺎدی ﺑ ﺮوز ﺧ ﺎص ﺧ ﻮد را دارد‪.‬‬ ‫وﻟﯽ آن ﺷﯿﻮه وﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوزه در ﻋﺮﺻ ﮫ ﺑﺮاﺑ ﺮی در ﺗﻤ ﺪن ﻣ ﺪرن ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎً در ھﻤ ﮫ ﺟ ﺎی ﺟﮭ ﺎن‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﯿ ﺖ‬ ‫دارد از ﺟﺎﻧﺐ زن ﺗﻼﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣ ﺮد ﺑﺮاﺑ ﺮ ﺳ ﺎزد و از ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣ ﺮد‬ ‫ﺗﻼﺷﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ زﻧﺎﻧﮕﯽ و زن واری ﻣﯽ ﺑﺮد‪ .‬ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﺮد در ﺟﮭﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن‬ ‫ﺑﺎ زن ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻋﺮﺻﮫ ھﻨﺮھﺎ ﺑﺎرز ﻣﯽ ﺷ ﻮد ‪ .‬و اﯾﻨﮕﻮﻧ ﮫ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در اﯾ ﻦ دوران ﻣ ﺪرن ﻣﻮاﺟ ﮫ ﺑ ﺎ ﭘﯿ ﺪاﯾﺶ‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺮدان ﻣﻠﻮس و زﻧﺎن ﺧﺸﻦ ھﺴﺘﯿﻢ‪ .‬ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ھ ﻢ اﺑﻠﮭﺎﻧ ﮫ ﺑ ﮫ ﻧﻈ ﺮ ﻣ ﯽ آﯾ ﺪ درﺣﮑ ﻢ ﯾ ﮏ‬ ‫ﺟﻨﮓ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی ﻧﻘﺪ و ﻣﺤﺴﻮس اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﻧﯿﺰدر ﻣﺮاﺣﻞ آﻏ ﺎزﯾﻨﺶ واﺿ ﺢ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﻟﺒﺘ ﮫ‬ ‫ﺑﮫ زودی از ﯾﺎد رﻓﺘﮫ و ھﺮ ﯾﮏ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ دﭼﺎر ﻧﺴﯿﺎن و ﺟﻨﻮن ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ اﺳﺘﮭﻼک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ‬ ‫وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺮد ﻗﺪرت و وﻇﯿﻔﮫ اﻗﺘﺼﺎدی اش را در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ زﻧﺶ ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﺣﺮﺑﮫ ای ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺣﺘﯽ روﺣﺶ‬ ‫را ﺑﮫ ﺗﺼﺮف ﺧﻮﯾﺶ در آورد و زن ﻧﯿﺰﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ و ﻃﻠ ﺐ ﺟﻨ ﺴﯽ ﻣ ﺮد را ﻣﺒ ﺪل ﺑ ﮫ ﺣﺮﺑ ﮫ ای ﻣﺘﻘﺎﺑ ﻞ‬ ‫ﻣﯽ ﺳﺎزد‪ ،‬اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺧﻠﻊ ﺳ ﻼح ﮐ ﺮدن ﻃ ﺮف ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﮫ ﻣﻨﺠﺮﺑ ﮫ ﻣ ﺮدواری زن و زن واری‬ ‫ﻣﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻋﺪاﻟﺖ از ﺳﺮ ﻧﺎﭼﺎری وﺟﮭﺎﻟﺖ اﺳ ﺖ ‪ .‬و اﯾ ﻦ ﻃﺒﯿﻌ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ زن‬ ‫ﺑﺮای وارد ﺷﺪن د ر اﯾﻦ ﻧﺒﺮد و ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺮد‪ ،‬ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از اﺳﺎرت روح ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻘﻄﮫ ﺿﻌﻒ ﺧﻮد رادر ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ زﻧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻦ ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎرداری و ﺑﭽﮫ داری ﻧﺪھﺪ ‪ .‬و ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻤﺮاً در آداب ورﻓﺘﺎر و ﺧﻠﻖ وﺧﻮی ﻣﻠﻮس و‬ ‫ﻣﻠﻮس ﺗﺮ ﺷﻮد‪ .‬ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﯾﮏ ھﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا از آب در ﻣﯽ آﯾﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﺒﺮد اﻟﺒﺘﮫ روش دﯾﮕﺮی ھﻢ دارد‬ ‫و آن ﭼﻨﺪ ھﻤﺴﺮی ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﺸﺮوع و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬زﯾﺮا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﺘﻮاﻧ ﺴﺖ ﺧ ﻮد را‬

‫‪١٠٣‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزد و ﻗﺎﻋﺪه ﯾﮏ ﺗﺴﺎوی ﯾﮏ‪ ،‬رخ ﻧﺪاد‪ ،‬آﻧﮕﺎه ﭼﻨﺪ ھﻤﺴﺮی و ﻓﺤﺸﺎء ﺟﺒﺮاً رخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﻣﺜﻼً ﯾﮏ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺳﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و اﺻ ﻼً ﺗﺠﻤ ﻊ و ﺗﺤ ﺰب و ﻣ ﺪﻧﯿﺖ ﺗﻮﺳ ﻌﮫ اﯾ ﻦ وﺿ ﻊ در ﻃ ﻮل‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ﺟﮭﺎن ﺷﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﺑﺸﺮی ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻣﺎرﮐﺲ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﻧﮕﻠﺲ درﺑﺎره ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ دو ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺤ ﺼﺮ ﺑﻔ ﺮد‬ ‫اﺳﺖ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم ﻋﻤﺪﺗﺎً در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﻘﻂ ﺷﻌﺎر داده اﺳ ﺖ وﻟ ﯽ ﺳﻮﺳ ﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﺎرﮐﺴﯿ ﺴﺘﯽ ﺟ ﺪاً راه ﻋﻤﻠ ﯽ ﭘ ﯿﺶ‬ ‫روی ﻧﮭﺎده اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺴﻠﮑﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﮭﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاﺑ ﺮی اﻧ ﺴﺎﻧﮭﺎ را ﺗﻨﮭ ﺎ راه ﺳ ﻌﺎدت و‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮ داﻧﺴﺘﮫ و اﯾﻦ ﺑﺮاﺑ ﺮی را اﺻ ﻞ و ﻋﻠ ﺖ اﻟﻌﻠ ﻞ ﮐ ﻞ ﺣﺮﮐ ﺖ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻧﯿ ﺰ داﻧ ﺴﺘﮫ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﻧﮕﯿ ﺰه ھ ﺮ‬ ‫ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺲ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ»ﺑﺮاﺑﺮی«ﻧﺎﻣﯿﺪ ‪ :‬ﺑﺮاﺑ ﺮی‬ ‫در ﺣﯿﺎت ﻣﺎدی و ارﺿﺎی ﻏﺮاﯾﺰ در ھﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ‪ .‬ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿ ﺰم در واﻗ ﻊ آزادی را اﺻ ﻞ ﻗ ﺮار ﻣﯿﺪھ ﺪ و ﺑﺮاﺑ ﺮی در‬ ‫ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺑﺮی آزادی اﻓ ﺮاد ﺑ ﺸﺮ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﭼ ﻮن آزادی اﺻ ﻞ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﮫ اﺳ ﺖ ھﺮﮔ ﺰ ﺑﺮاﺑ ﺮی در‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ﺷﻌﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺷ ﻌﺎر ﻧﯿ ﺰ ھﻤ ﻮاره آزادی را ھ ﻢ ﻣ ﻮرد‬ ‫ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و اﯾﻦ ﺗﮭﺪﯾﺪ در ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ رخ ﻣﯿﺪھﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ آزادی راﺑﮑﻠﯽ‬ ‫ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ذاﺗﺎً ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺬاھﺐ اﻧﺒﯿﺎی اﻟﮭﯽ ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ ﻣ ﺴﺌﻠﮫ ﺑﺮاﺑ ﺮی و آزادی‬ ‫در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ﺑﮫ اﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﺮوز ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ارﺟﺤﯿﺖ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ آزادی و ﻧﻔﯽ آزادی ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ‪ .‬واﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠ ﺲ در ﻗﺒ ﺎل روح و ﺧ ﺪا وﻣﻌﻨﻮﯾ ﺖ دﯾﻨ ﯽ وﺑ ﺎﻃﻨﯽ اﻧ ﺴﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎً ﺑﮑﻠ ﯽ‬ ‫ﺳﮑﻮت ﮐﺮده و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ اﺻﻼً آﻧﺮا ﮐﺘﻤﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺖ و ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﺑ ﮫ آﻧﮭ ﺎ ﺣ ﻖ ھ ﻢ‬ ‫داد ﻻاﻗﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺬھﺐ ﺣﺎﮐﻢ اروﭘﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﺬھﺐ ﻋﺎﻣﮫ ﮐﻞ ﺑﺸﺮ در ﺟﮭﺎن ‪.‬و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾ ﺎد داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﯿﻢ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ اول ﻋﻤﺮش ﻏﺮق در ﺗﻔﮑﺮات و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑ ﮫ اﻟﮭﯿ ﺎت و ﻣ ﺴﯿﺤﯿﺖ و ﻣ ﺴﺌﻠﮫ از ﺧ ﻮد –‬ ‫ﺑﯿﮕ ﺎﻧﮕﯽ اﻧ ﺴﺎن و اﻧﺤﻄ ﺎط روﺣ ﯽ ﺑ ﺸﺮ در ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ و ﺳﻮﺳ ﯿﺎﻟﯿﺰم وی ﺳ ﺮﺑﺮآورده از اﯾ ﻦ وادی‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ارادت و ﺗﻌﻠﻖ ﻓﮑﺮی ﺷﺪﯾﺪ وی ﺑﮫ ﺑﺮوﻧﻮﺑﺎﺋﺮ‪ ،‬ﻓﻮﯾﺮ ﺑﺎخ و ھﮕﻞ دﻗﯿﻘﺎً دال ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ وی‬ ‫ﺗﺌﻮرﯾﮭﺎی ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و روح ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ راﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪﯾﺪ ﺑﻠﮑﮫ دﯾﮕﺮ آﻧﺮا ﻣﻨﺤﻂ و ﻣﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﺑﺤﺎل اﻧﺴﺎن ﯾﺎﻓﺖ و درﺻﺪد راه ﺣﻞ ﻣﺎدی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﮑﻼت و رﻧﺠﮭﺎ و اﻧﺤﻄﺎط ﺑﺸﺮ ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ و روح‬ ‫و ﺧﺪا و اﻧ ﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﺤ ﺾ را در ﻋﺮﺻ ﮫ ﻧﯿﺎزھ ﺎی ﻏﺮﯾ ﺰی ﺑ ﺸﺮ ﺟ ﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ و ﺣﻘ ﻮﻗﺶ را ﭘﺪﯾ ﺪ آورد ﯾﻌﻨ ﯽ‬ ‫ھﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ .‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﺎرﮐﺴﯿ ﺴﺘﯽ ﺑ ﮫ ﻣﺜﺎﺑ ﮫ » ﺷ ﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮاﺑ ﺮی« اﺳ ﺖ و‬ ‫درﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم در ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﻞ ﻣﻘﺒﻮل اﻓﺘﺎد و ﺑﮫ ﻣﺤﮏ زده ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ در روﺳﯿﮫ ‪ ،‬ﭼﯿﻦ‪،‬‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻧﮫ در ﻏﺮب ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ‪.‬‬

‫*‬

‫ھﻨﻮز ھﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﺗﺤﻘﯿﻘ ﺎت و ﺗﻔﮑ ﺮات رﯾ ﺸﮫ ای ﻣ ﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠ ﺲ در اﻋﻤ ﺎق ﺗﺎرﯾ ﮏ اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ﺑ ﺸﺮی از‬ ‫اھﻤﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ھﺮ اﻧﺴﺎن ﺣﻖ ﺟﻮﺋﯽ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ ﺗﻔﮑﺮاﺗ ﯽ ﺟ ﺪی در ﻧﻔ ﺲ ﺧ ﻮدش‬ ‫ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ‪ .‬ﮐﺸﻒ »ﮐﻤﻮن اوﻟﯿﮫ« ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﮑﻠﯽ از ھﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﮭﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﮐﺸﻔﯽ ﺑﺪﯾﻊ ﻻاﻗﻞ‬ ‫در ﻧﻔﺲ ھﺮ ﺑﺸﺮی ھﻢ اﮐﻨﻮن اﺳﺖ ‪ .‬و اﮔﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﻤﻮﻧﮭﺎی اوﻟﯿﮫ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی در‬ ‫دوران ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺪن ھﻢ اﮐﻨﻮن ھﻢ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻤﺪن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﺪور از‬ ‫واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ از اﯾﻦ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ »ﮐﻤﻮﻧﯽ« ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در دوره ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎً‬ ‫وﺟ ﻮد ﻧﺪاﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ ﻣ ﺴﻠﻤﺎً در ﭘﺎﯾ ﺎن ﺗﻤ ﺪن ﺟ ﺎری درﺟﮭ ﺎن ﮐ ﺎﻣﻼً در ﺣ ﺎل رخ دادن اﺳ ﺖ ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ ﻣﻌﻨ ﺎ و‬ ‫اﻧﮕﯿﺰه ھﺎ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺻﻮرت و ﺷﮑﻞ ﻇﺎھﺮی آن ﺑﺪاﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و آرزو داﺷﺖ ‪.‬‬

‫*‬

‫ﮐﺸﻒ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻤﻮﻧﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﮐﺸﻒ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ رود و اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﻣ ﺎرﮐﺲ‬ ‫و اﻧﮕﻠﺲ اﮔﺮ ﯾﮏ ﭘﺲ ﺑﯿﻨﯽ واﻗﻊ ﻧﮕﺮاﻧﮫ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐ ﮫ ﺑﺮﺧﺎﺳ ﺘﮫ از واﻗ ﻊ‬ ‫ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑ ﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ ﻣﺎرﮐ ﺴﯿﺰم ﻣ ﺼﺪاق واﻗﻌ ﯽ ﺗ ﺮﯾﻦ ﻧ ﻮع رﺋ ﺎﻟﯿﺰم در ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾ ﺪ ﺟﮭ ﺎن اﺳ ﺖ ‪،‬‬ ‫رﺋﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼً اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺸﺮ رادرﺧﺎک ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﺎک را ﻟﻌﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ از‬ ‫ﻣﯿﺎن ھﻤﮫ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﮭﺎن ھﯿﭽﮑﺲ ﭼﻮن ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠ ﺲ ﺑ ﮫ ﻋ ﺎﻟﻢ ﺧ ﺎک ﺑ ﺸﺮی ﻗﺪاﺳ ﺖ‬ ‫ﻧﺪاده اﺳﺖ ‪ .‬و اﯾﻦ ﻻاﻗﻞ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﯿﻦ دﯾﻦ و ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اﺳﺖ و ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺎت ﺧﺪاﺳ ﺖ‬ ‫ﺑﺨﺼﻮص از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ‪.‬‬

‫*‬

‫‪١٠٤‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫و ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻤ ﻮن ﺑ ﺪوی و ﻏﺮﯾ ﺰی آﻧﮕﻮﻧ ﮫ ﮐ ﮫ ﻣ ﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠ ﺲ ﺷ ﺮح ﻣ ﯽ دھﻨ ﺪ اﻣ ﺮوزه اﮐﺜ ﺮ ﻧ ﺸﺎﻧﮫ‬ ‫ھﺎﯾﺶ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن ﺻﻨﻌﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ آﻧﮭﻢ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﻧﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿ ﺴﺘﯽ ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﺑ ﺮ‬ ‫اﺳﺎس ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم و اﺻﺎﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ وﻧﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم و اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺎر ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس اﺻ ﺎﻟﺖ آزادی‬ ‫و ﻧﮫ ﺑﺮاﺑﺮی‪ .‬و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﻮن ﻣﺪرن ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺑﺮوز اﺷﺪ ﮐﻤﻮن اوﻟﯿﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺧﻠ ﻖ و ﺧ ﻮی‬ ‫ﻏﺮﯾﺰی و ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﺗﻮﺣﺶ و ﻋﻤﻠﮑ ﺮد ﮐﻮرﮐﻮراﻧ ﮫ‪ ،‬زﯾ ﺮا اﯾ ﻦ ﮐﻤ ﻮن ﺑ ﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژی ﻣ ﺴﻠﺢ اﺳ ﺖ ‪ .‬ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫ﻓﺮق اﯾﻦ دو ﮐﻤﻮن ﯾﮑﯽ در ﺷﺪت آن اﺳﺖ ﮐﮫ ھ ﺰاران ﺑ ﺎر ﺷ ﺪﯾﺪ ﺗ ﺮ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ و ﻧ ﮫ دﭼ ﺎر اﻧﻘ ﻼب‪ ،‬و دﯾﮕ ﺮ‬ ‫ﻓ ﺮق در ﺷ ﮑﻞ ﺑ ﺮوز اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﮐﻤ ﻮن اوﻟﯿ ﮫ ﺑ ﯽ اﺑ ﺰار ﺑ ﻮد و ﮐﻤ ﻮن ﻣ ﺪرن ﮐ ﺎﻣﻼً ﻣ ﺴﻠﺢ اﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ ﺳ ﻼح‬ ‫ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻋﻠﺖ ﺷﺪت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم آﺧﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎھﯿﺖ ذاﺗﯽ ﺑﺸﺮ از ﮐﻤﻮن اوﻟﯿﮫ‬ ‫ﺗﺎﮐﻤﻮن ﻣﺪرن ﺻ ﻨﻌﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿ ﺮی ﻧﮑ ﺮده اﺳ ﺖ اﻻ ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ﮐﻤّ ﯽ ‪ .‬و اﻟﺒﺘ ﮫ ﻣﻨﻈ ﻮر ﻣ ﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠ ﺲ از ﮐﻤ ﻮﻧﯿﺰم‬ ‫آرﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ وآﻧﮭﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﺎت ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻓﺎزھﺎی‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺶ‪ ،‬ﺑﺸﺮ ﻣﺎھﯿﺘﺎً دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺧﻮد – آﮔﺎھﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﺳﯿﺪه و از آن رھﺎ و ﺟ ﺪا ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‬ ‫وﻟ ﯽ ﭼﻨ ﯿﻦ اﻧﻘ ﻼب ذاﺗ ﯽ ﺗ ﺎﮐﻨﻮن در ﺟﻮاﻣ ﻊ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿ ﺴﺘﯽ ﺟﮭ ﺎن ﯾﻌﻨ ﯽ در ﺷ ﻮروی و ﭼ ﯿﻦ ھﺮﮔ ﺰ ﺑ ﮫ ﭼ ﺸﻢ‬ ‫ﻧﺨﻮرده ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳﺪ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ‪ .‬و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﮭﺮﺣﺎل ﻧﻔﺲ ﺑﺸﺮ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد و ذاﺗﺎً آزادﯾﺨﻮاه ﻣﻄﻠ ﻖ اﺳ ﺖ و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ ﺷ ﺪت ﺑ ﺎ ﺑﺮاﺑ ﺮی ﺿ ﺪﯾﺖ دارد ﭘ ﺲ‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﺸﺮ ﻧﻔ ﺴﺎً و ﻏﺮﯾﺰﺗ ﺎً ﺿ ﺪ ﺳﻮﺳ ﯿﺎﻟﯿﺰم ﺑﺎﺷ ﺪ ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﺿ ﺪ دﯾ ﻦ‪ ،‬و ھﻤ ﻮاره ھ ﻢ در ﻃ ﻮل‬ ‫ﺗ ﺎرﯾﺦ و ھ ﻢ در ﺗﻤﺎﺷ ﺎی ﮐ ﺮدار ﺑ ﺸﺮی در ﻃ ﻮل ﻋﻤ ﺮش و ھ ﻢ ﻋﻤﺮﻣﻘﻄﻌ ﯽ ﺟﻮاﻣ ﻊ و ﻧ ﺴﻞ ھ ﺎ ﻣ ﯽ ﺑﯿﻨ ﯿﻢ ﮐ ﮫ‬ ‫ﮔ ﺮاﯾﺶ ﺑ ﺸﺮ ﺑ ﮫ ﺑﺮاﺑ ﺮی و دﯾ ﻦ ﯾ ﺎ از ﺳ ﺮﻧﺎﭼﺎری ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ و ﯾ ﺎ ﻣ ﺼﻠﺤﺘﯽ ﻣ ﻮﻗﺘﯽ‪ .‬ﻋﻮاﻗ ﺐ اﻧﻘﻼﺑ ﺎت‬ ‫ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و دﯾﻦ ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ‪ .‬ھﻤ ﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ھﻤ ﮫ ﺟ ﺎﺋﯽ در ﺿ ﻤﻦ ﺑﯿ ﺎﻧﮕﺮ اﯾ ﻦ اﺣﺘﻤ ﺎل ﻗﺮﯾ ﺐ ﺑ ﮫ‬ ‫ﯾﻘﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﻏﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺑﺮاﺑﺮی و دﯾﻦ ﺟﺒﺮاً و ﺑﺮای اداﻣ ﮫ ﺑﻘ ﺎﯾﺶ روی‬ ‫ﻣﯽ آورد و ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ھﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎرﮐﺲ و ھﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﺬاھﺐ ﺟﮭﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﺳﻼم‬ ‫و ﺧﺎﺻﮫ ﺗﺸﯿﻊ ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ‪ .‬د راﯾﻨﺠﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﺒ ﺮاً‬ ‫رخ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد وﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﺪل ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎ ﻣﮭﺪی ﮔﻮﺋﯽ ﯾ ﮏ واﻗﻌ ﮫ اﺳ ﺖ ‪ .‬ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﺣﮑﻮﻣ ﺖ ﭘ ﻨﺞ‬ ‫ﺳﺎﻟﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻋﯿﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ﺑﻮد در ﻣﻔﮭﻮم آرﻣﺎﻧﯽ اش و ﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻏﺮﯾﺰی‪ .‬ﺑﮭﺮﺣﺎل » ﺑﺮاﺑﺮی« دﺷﻤﻨﯽ‬ ‫ﺟ ﺰ آزادی ﻧ ﺪارد و آزادی ھ ﻢ دﺷ ﻤﻨﯽ ﺟ ﺰ ﺑﺮاﺑ ﺮی ﻧ ﺪارد‪ .‬آزادی ﻣﻘ ﺼﺪی ﺟ ﺰ ﺗﻮﺳ ﻌﮫ و ﻗ ﺪرت ﻣﻄﻠﻘ ﮫ اراده‬ ‫ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﻋﻤﻼً ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺟﻨﻮن و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﻧ ﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣ ﻞ ﺣ ﺪاﻗﻞ آزادی ﺣﯿ ﺎﺗﯽ ﺳ ﺎﺋﺮﯾﻦ ﺗﻤ ﺎم ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﮔ ﺎه ﺑ ﮫ ﻗﯿﻤ ﺖ ﻧ ﺎﺑﻮدی ﮐ ﻞ ﺑ ﺸﺮﯾﺖ‬ ‫آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﺳﯿﻤﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺎھﺪش ھﺴﺘﯿﻢ ‪ .‬وﻟﯽ درﻧﻘﻄﮫ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ »ﺑﺮاﺑ ﺮی« دﻗﯿﻘ ﺎً ھﻤ ﺎن ﮐﻨﺘ ﺮل‬ ‫ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ اراده ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻻاﻗ ﻞ آزادی زﻧ ﺪه ﻣﺎﻧ ﺪن را ﺑ ﺮای ﺳ ﺎﺋﺮﯾﻦ ﺗ ﻀﻤﯿﻦ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ھ ﺮ ﭼﻨ ﺪ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻮروی اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ راھﻢ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮭﺎد زﯾﺮا ذاﺗﺎً ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻮد و ﻧﮫ‬ ‫ﺳﻮﺳﯿﺎل ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﺑﺮاﺑﺮی« ﺧﻼف ﻧﻔﺲ ﺑﺸﺮﯾﺖ و در ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ و ﻓﺴﺦ ﮐﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﻮھﺮه‬ ‫ای ﻣﺮﻣﻮز و ﺟﺎدوﺋﯽ در ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد اﻋﻤﺎق ذات ﺑ ﺸﺮ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ راﺑﻄ ﮫ ای ﺷ ﺪﯾﺪاً دﯾ ﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑ ﺎ ﻏﺮاﯾ ﺰ ﺑ ﺸﺮی‬ ‫دارد و ﻧﯿﺰ اﻧﮕﯿﺰه ﻓﻮق ﻣﻨﻄﻘﯽ ھﺮ ﺗﺤﺮﮐﯽ دررواﺑﻂ ﺑ ﯿﻦ اﻧ ﺴﺎﻧﮭﺎ ﻧﯿ ﺰ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﻣﻮﻟ ﺪ ﻣ ﺪﻧﯿﺖ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در‬ ‫ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯿﺘﺶ در ﺗﻀﺎد ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﮫ ﻣﺜﺎﺑ ﮫ ﯾ ﮏ آرﻣ ﺎن ﻧﺎﮐﺠ ﺎ آﺑ ﺎدی‬ ‫ﺧﺎﺻ ﯿﺖ ﺧ ﻮد را در ﺑ ﺸﺮﯾﺖ اﻟﻘ ﺎء ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و ﺑ ﺸﺮﯾﺖ را ﺑ ﺮ روی زﻣ ﯿﻦ ﻣﻤﮑ ﻦ ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد ﺗ ﺎ ﺑﮑﻠ ﯽ ﻣﻨﻘ ﺮض‬ ‫ﻧﮕﺮدد‪.‬‬

‫*‬

‫اﮔﺮ » ﺣﻘﯿﻘﺖ«ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺑﺎﻃﻦ و روح »واﻗﻌﯿﺖ« اﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﻧ ﺴﺒﺖ را »ﺑﺮاﺑ ﺮی« در ﻗﺒ ﺎل » آزادی« دارد ‪.‬‬ ‫آزادی اﮔﺮ راز ﺗﻨﺎزع ﺑﻘ ﺎی ﺣﯿ ﻮاﻧﯽ ﺑ ﺸﺮ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ذاﺗ ﺎً ﻓﺮدﮔﺮاﺳ ﺖ و ﺷ ﻌﺎری ﺟ ﺰ »ﻏﺮﯾ ﺰه ﺑ ﺮای ﻏﺮﯾ ﺰه«‬ ‫ﻧ ﺪارد ﺑﺮاﺑ ﺮی ھ ﻢ اﯾ ﻦ ﺗﻨ ﺎزع و ﺑﻘ ﺎ و ﻓﺮداﻧﯿ ﺖ و ﺷ ﻌﺎر را ﻣﻤﮑ ﻦ ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد و راﺑﻄ ﮫ دﯾ ﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ آزادی و‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮی ﺳﻨﺘﺰ و ﻣﻮﻟﻮدی ﺟ ﺰ ﻣ ﺪﻧﯿﺖ ﻧ ﺪارد ﮐ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ راﺑﻄ ﮫ دﯾ ﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑ ﯿﻦ ﻓ ﺮد و ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﻧﯿ ﺰ ﺣ ﺎﮐﻢ اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮی‪ ،‬ﺣ ﻖ آزادی اﺳ ﺖ واﻧ ﺴﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺑﯿ ﺸﺘﺮ و ذاﺗ ﯽ ﺗ ﺮ ﺧ ﻮد را ﺑ ﺎ ﺳ ﺎﺋﺮ اﻧ ﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﯽ ﺑﯿﻨ ﺪ و آﻧ ﺮا‬ ‫ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ از آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮی در درون و ﺑﺮون ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﺳﻮه‬ ‫ھﺎی ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻋﺎرﻓﺎﻧﻨﺪ ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ھﻤﺎﻧﺎ آزادی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻏﺮﯾﺰه ای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ از ﻏﺮﯾ ﺰه ﺟﻨ ﺴﯽ در اﻧ ﺴﺎن ﻧﯿ ﺴﺖ ﭘ ﺲ آزادی ای ﻗﺪرﺗﻤﻨ ﺪﺗﺮ از آزادی ﺟﻨ ﺴﯽ ھ ﻢ‬ ‫وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻟﺬا راﺑﻄﮫ زن و ﻣﺮد و دﻗﯿﻘﺎً زن وﺷﻮھﺮ ھﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮاﺑﺮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھ ﺪ واز ھﻤ ﯿﻦ‬

‫‪١٠٥‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫راﺑﻄﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاﺑﺮی وآزادی در ھﻤﮫ ﻗﻠﻤﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻤﺪن ﺷ ﺎخ و ﺑ ﺮگ و ﻣﯿ ﻮه ﻣ ﯽ دھ ﺪ وﺗﻐﺬﯾ ﮫ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐ ﮫ ﯾ ﺎﻓﺘﻦ ﺣ ﺪ وﺳ ﻂ ﺑ ﯿﻦ آزادی و ﺑﺮاﺑ ﺮی ﺑ ﮫ ﻣﺜﺎﺑ ﮫ ﯾ ﺎﻓﺘﻦ ﺣ ﻖ‬ ‫اﺑﺪی ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن در ﺟﮭ ﺎن اﺳ ﺖ و راز ﺳ ﻌﺎدت و رﺷ ﺪی ﺗ ﻀﻤﯿﻦ ﺷ ﺪه ‪ .‬اﯾﻨ ﮏ ﺑ ﺎ در ﻧﻈ ﺮ داﺷ ﺘﻦ اﯾ ﻦ ﺣ ﺪ‬ ‫وﺳﻂ در راﺑﻄﮫ زن و ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺮز ﻣﺤﺴﻮﺳﺘﺮی را درک ﻧﻤﻮد و ﺣﻘ ﻮق ﻋﻤﻠ ﯽ آﻧ ﺮا ﻧﯿ ﺰ ﺑﯿ ﺎن ﮐ ﺮد ﺑ ﮫ‬ ‫ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ دﭼﺎر ﺗﻮھﻤﺎت و آرﻣﺎن ﺳﺎزی ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﺑﻠﮑﮫ واﻗﻌﯿﺖ را روﺷﻦ ﺗﺮ درک ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا درک واﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﻣﻨﺸﺄ ھﺮ ﺗﺤﻮل واﻗﻌﯽ و ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﮑﻤﺖ وﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﻘﻂ اﮔﺮ از واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠ ﯽ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد و ﻻﻏﯿﺮ‪.‬‬

‫*‬

‫اﻧﮕﻠﺲ درﮐﺘ ﺎب ﻣﻌ ﺮوﻓﺶ ﺑﻨ ﺎم » ﺧ ﺎﻧﻮاده و دوﻟ ﺖ« ﻧ ﺸﺎن ﻣﯿﺪھ ﺪ ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ زن و ﺷ ﻮھﺮ ﻧﺘﻮاﻧ ﺴﺘﻨﺪ و ﯾ ﺎ‬ ‫ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺪﻧﯿﺖ و ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ و ﺻ ﻨﻌﺖ و ﻗ ﺎﻧﻮن و دوﻟ ﺖ ﺑﺘ ﺪرﯾﺞ در ﻃ ﻮل ﺗ ﺎرﯾﺦ ﭘﺪﯾ ﺪ آﻣ ﺪه اﺳ ﺖ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ﻣﻮﻟ ﻮد راﺑﻄ ﮫ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧ ﮫ ﺑ ﯿﻦ زن و ﻣ ﺮد اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺧ ﺎﻧﻮاده ﺑ ﮫ ﺷ ﮑﻞ و ﻣﻌﻨ ﺎی اﻣ ﺮوزﯾﻦ ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮل ھﻤﯿﻦ ﺳﺘﻢ اﺳﺖ و ھﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی دوﻟﺖ اﺳ ﺖ ‪.‬اﻧﮕﻠ ﺲ در ﺿ ﻤﻦ ﻧ ﺸﺎن ﻣﯿﺪھ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﺸﺮ ﺟ ﺰ اﯾ ﻦ راھ ﯽ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮔﻮھﺮه آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬از ﯾﮏ ﻟﺤﺎظ روح ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ و ﻋﯿﻦ واﻗﻌﯿ ﺖ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ھﻨ ﻮز ھ ﻢ ﻣﺜ ﻞ ھ ﺰاران ﺳ ﺎل‬ ‫ﭘﯿﺶ ﺣﻀﻮر دارد واﺗﻔﺎﻗﺎً ﺣﻀﻮرش ھﺰار ﭼﻨﺪان اﺳﺖ ‪ .‬وﻟﯽ ﻏﺎﯾﺖ اﯾ ﻦ آزادی در ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻣ ﺮوزه ﻣ ﺼﺎدف‬ ‫ﺑﺎ اﻧﮭﺪام ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤ ﺪن ﺑ ﺸﺮی ﺑ ﺎ ﻋﻠ ﺖ آﻏ ﺎزﯾﻦ و ﻣﺤ ﻮری اش و ﺑ ﺎ ھ ﺴﺘﮫ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی اش در ﺣﺎل ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪن ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻤﺪن ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ‬ ‫ﺑ ﮫ ﻣﻌﻨ ﺎی ﺳ ﺮآﻏﺎز اﻧﮭ ﺪام ﺧ ﻮد ﺗﻤ ﺪن و ھﻤ ﮫ دﺳ ﺘﺎوردھﺎﯾﺶ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬ﻧ ﺸﺎﻧﮫ ھ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ اﻣ ﺮوزه در ﮐﻠﯿ ﮫ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺧﻮد – ﺑﺮاﻧﺪازی داﻧﺶ و ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد و دوﻟﺖ ھﺮ روز‬ ‫ﺑﯿﺶ از روز ﻗﺒﻞ واﺿﺢ ﺗﺮ اﺳﺖ ‪ .‬و اﮔﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑ ﮫ ﻃ ﺮزی ﺟﺒ ﺮی اداﻣ ﮫ داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﮫ ﯾﻘ ﯿﻦ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان‬ ‫ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ارﮐﺎن اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺗ ﻮأم اﺳ ﺖ ‪ .‬و اﯾ ﻦ واﻗﻌ ﮫ ﮐ ﮫ ﻧ ﺸﺎﻧﮫ ھ ﺎی‬ ‫آﻏﺎزﯾﻦ آن در دوران ﺣﯿﺎت ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮭﻮر ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ اﯾ ﻦ دو ﻣﺘﻔﮑ ﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ ﭘ ﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﯽ‬ ‫ﻧﺒ ﻮد ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ واﻗﻌ ﮫ در درون ﻧﻈ ﺎم در ﺑ ﺴﺘﮫ ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺨ ﻮدی ﺧ ﻮد و ﺑ ﺪون ھ ﯿﭻ اﻧﻘ ﻼب و ﻧﻈ ﺎم‬ ‫ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ رخ دھﺪ‪ ،‬و اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺣﺘﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﮔﯿﺮد و ﻣﺘﻼﺷ ﯽ ﺳ ﺎزد ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر‬ ‫ﮐﮫ ﺷﻮروی راﻧﻤﻮد و ﭼﯿﻦ را ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫» ﺑﺮاﺑﺮی« در ﺣﻖ ازﻟﯽ واﺑﺪی اش ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺮاﺑﺮی آزادی ھﻤﮫ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮی ﻧﯿ ﺴﺖ ‪ .‬زﯾ ﺮا ﻓﻘ ﻂ و ﻓﻘ ﻂ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮی در آزادی اﺳﺖ ﮐﮫ آزادی را ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﺿﺪ آزادی ﻧﻤﯽ ﺳ ﺎزد ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ در ﺟﻮاﻣ ﻊ ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ داری‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ ‪ .‬و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ راﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ارﮐﺎن ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﺴﺎﺧﺘﮫ‬ ‫ﺑﻮد و ﺑﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ھﺮﮔﺰ ﺷﻌﺎر آزادی ﻧﻤﯽ داد وﻟﯽ اﯾﻨﮏ آزادی را ﺗﻨﮭﺎ راه ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ‬ ‫و ﺑﺎ ﺑﻤﺐ ھﺎی ھﺴﺘﮫ ای و ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ آزادی را ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﯽ دھﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧ ﻮدش را ‪ .‬در اﯾﻨﺠ ﺎ آزادی ﻓﻘ ﻂ آزادی‬ ‫ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزی ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ و ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ‪ :‬آزادی ﺧﻮد – ﺑﺮاﻧﺪازی ‪ :‬آزادی ﺿﺪ آزادی ‪.‬‬

‫*‬

‫» ﺑﺮاﺑ ﺮی زن و ﻣ ﺮد« ﻧﺨ ﺴﺘﯿﻦ ﺷ ﻌﺎر ﺑ ﺸﺮ از آﻏ ﺎز ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗ ﺎ ﺑ ﮫ اﻣ ﺮوز ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘ ﮫ در ﻣﺮاﺣ ﻞ زن‬ ‫ﺳﺎﻻری و ﻣﺎدر ﺳﺎﻻری ﺷ ﻌﺎر ﻣ ﺮد ﺑ ﻮده ودر ﻣﺮاﺣ ﻞ ﻣ ﺮد ﺳ ﺎﻻری و ﭘ ﺪر ﺳ ﺎﻻری ھ ﻢ ﻃﺒﻌ ﺎً ﺷ ﻌﺎر زن ﺑ ﻮده‬ ‫اﺳﺖ ‪ .‬و ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ دوره ﻣﺮد ﺳﺎﻻری دﻗﯿﻘﺎً ھﻤﺎن دوره ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻻری و ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﻻری‬ ‫و ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻻری و دوﻟﺖ ﺳﺎﻻری اﺳﺖ ﮐ ﮫ اﻟﺒﺘ ﮫ ﺑ ﮫ ﻃ ﺮز ﺣﯿ ﺮت آوری ﻗ ﺮﯾﻦ ﻣ ﺬھﺐ ﺳ ﺎﻻری ﻧﻈ ﺎم ﯾﺎﻓﺘ ﮫ ھ ﻢ‬ ‫ﺑﻮده اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ دوﻟﺖ ھﺎ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ھﺎ ھﻤﮫ ﺟﺎ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار داﺷ ﺘﮫ اﻧ ﺪ ﺗ ﻮأم ﺑ ﺎ رﻗ ﺎﺑﺘﯽ‬ ‫ﮐﮫ ﮔﺎه ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﺧﺼﻮﻣﺖ ھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ زن در دوره ﺳﻠﻄﮫ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺮد ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺿﺪ ﺗﻤ ﺪن و ﺿ ﺪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن از ھﺮ ﻧﻮﻋﯽ اش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﮑﮫ زن ﻣﺪرن ﮐﮫ از ﻣﺮد ھﻢ ﺗﻤﺪن ﮔﺮاﺗ ﺮ و ﺻ ﻨﻌﺖ ﭘﺮﺳ ﺖ ﺗ ﺮ اﺳ ﺖ از‬ ‫ﻣﺮد واری و ﻣﺴﺦ ﺷﺪه ﮔﯽ اوﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻼش ﻣﺮد در ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن ﺑﺮ زن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﺑﺰار و‬ ‫ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ‪ .‬و اﯾﻦ ﮐﻼھﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮد ﺑﺮ ﺳ ﺮ زن ﻧﮭ ﺎده اﺳ ﺖ ھ ﺮ ﭼﻨ ﺪ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ ﮐ ﻼه راﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً ﺑ ﺮ ﺳ ﺮ‬ ‫ﺧﻮدش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫زن ذاﺗﺎً ﺿﺪ ھﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ھﯿﭻ ﺑﺸﺮی ھﻤﭽﻮن اﻧﮕﻠﺲ ﮐ ﺸﻒ ﻧﮑ ﺮده اﺳ ﺖ ‪ .‬و ﺑﺎﯾ ﺪ ﺑ ﺪاﻧﯿﻢ‬ ‫ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﻋﯿﻦ ﻣﺪﻧﯿﺖ و ﺗﺎرو ﭘﻮد آن اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ زن ﺳﺎﻻری دﻗﯿﻘﺎً آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ھﺮﮔﺰ اﺟﺎزه‬ ‫ﻧﻤﯿﺪھﺪ ھﯿﭻ اﻧﺪﯾﺸﮫ و اﺣﺴﺎس و اراده ای ﺣﺘﯽ از وﺟﻮد ﺧﻮدش ﺗﺒﻠﻮر و ﺗﺠﺴﻤﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎﺑﺪ ‪ .‬اﮔﺮ درک ﮐﻨﯿﻢ‬

‫‪١٠٦‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﮐﮫ ﺑﺮاﺑ ﺮی ذاﺗ ﺎً ﻗ ﺎﻧﻮن ﻃﻠ ﺐ اﺳ ﺖ و آزادی ذاﺗ ﺎً ﺿ ﺪ ﻗ ﺎﻧﻮن اﺳ ﺖ و اﻧ ﺴﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺳ ﻠﻄﮫ ﮔ ﺮ اﺳ ﺖ ‪ ،‬ﻣﺘ ﺮادف‬ ‫آزادی ﺧﻮاھﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺴﺎن ﺗﺤﺖ ﺳ ﻠﻄﮫ ﺣ ﺎﻣﯽ ﺑﺮاﺑ ﺮی اﺳ ﺖ ‪ .‬ﭘ ﺲ ﺑﺎﯾ ﺴﺘﯽ آزادﯾﺨ ﻮاھﯽ ذاﺗ ﯽ زن رادر‬ ‫ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ﻃﻠﺒﯽ ذاﺗﯽ ﻣﺮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺼﻮرت ﮐﻞ ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﻨﮏ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎﺳﺖ‪ .‬و‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺮد ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫ زن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ آزادﯾﺨﻮاه ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ زن ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺳﻠﻄﮫ ﻣﺮدی‪ ،‬ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﺑ ﺮی ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ‪ ،‬ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ ھ ﺮ دو ﻋﺎرﺿ ﮫ اﺳ ﺖ ‪ .‬و اﯾ ﻦ راﻧﯿ ﺰ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺮای زن آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪش ھﻤﺎن آزادی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط اﺳﺖ ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ زن ﺑﮫ ﻣﺮدی‬ ‫ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ آن ﻣﺮد ﺑﮫ وی آزادی دھﺪ و اﯾﻦ آزادی ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮﻃﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻋ ﺸﻖ ﻧﯿ ﺰ‬ ‫آﺗﺸﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﺮش ﮐﻮﺗﺎھﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺑﮫ ﻧﻔ ﺮت ﻣ ﯽ اﻧﺠﺎﻣ ﺪ ‪ ،‬ﮐ ﮫ‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ وی ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻧﻔﺮت از ﻣﺮد از وی اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐ ﮫ او را ﺑﭙﺮﺳ ﺘﺪ ‪ .‬اﺻ ﻮﻻً ﻣ ﺮدی ﮐ ﮫ زن را ﻧﭙﺮﺳ ﺘﺪ‬ ‫درﺣﺎﻓﻈﮫ زن ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن زن‪ ،‬ﻋﺸﻖ و اﻧﮭﺪام اﺳﺖ وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ آزادی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐ ﺎر دراﺧﺘﯿ ﺎر‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ذھﻨﯽ ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻐﮫ ای ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در آن واﺣﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻ ﺪ ﻣ ﺮد ﻧﺎﺑﻐ ﮫ را ﺑﻔﺮﯾﺒ ﺪ و‬ ‫ﺗﺒﺎه ﺳﺎزد‪ .‬زن ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ذھﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﻣ ﺎدی را ھ ﻢ در اﺧﺘﯿ ﺎر داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ ھ ﯿﭻ ﭼﯿ ﺰی ﻧﻤ ﯽ‬ ‫آﻓﺮﯾﻨﺪ اﻻ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧ ﺎﺑﻮد ﮐ ﺮدﻧﺶ ‪ .‬ﭘ ﺲ واﺿ ﺢ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﭼ ﺮا زن ھ ﯿﭻ ﻧﻘ ﺸﯽ دارای ﻧ ﺎم و ﻧ ﺸﺎن ﮐ ﮫ وِﯾ ﮋه‬ ‫ﺧ ﻮدش ﺑﺎﺷ ﺪ در ﮐ ﻞ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﻤ ﺪن از ﺧ ﻮد ﺑ ﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷ ﺘﮫ اﺳ ﺖ ‪ .‬ﻧ ﮫ ﭘﯿ ﺎﻣﺒﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﻧ ﮫ ﻓﯿﻠ ﺴﻮف و ﻧ ﮫ‬ ‫داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻣﺒﺘﮑﺮ و ﻧﮫ ھﻨﺮﻣﻨﺪی ﺧﻼق‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﮔﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬وی ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﻋﻠﺖ و ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻘﺎی ﺑﺸﺮ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ‪ .‬ﺻﺒﻮری ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده زن ﻧﯿﺰ ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳ ﺖ ‪ .‬زن اﮔ ﺮ ﺑ ﮫ‬ ‫ھﺮ ﮐﺎر ﻣﺮداﻧﮫ ای ھﻢ روی ﻣﯽ آورد اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻤﻠﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪﯾﺎ ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ھﻨﺮی ﻓﻘﻂ ﺑ ﺮای ﭘ ﻮچ ﺳ ﺎزی‬ ‫ﻣﺮد اﺳﺖ و ذاﺗ ﺎً ﻧ ﮫ ﺑ ﮫ اﻧﮕﯿ ﺰه ﺑﺮاﺑ ﺮی ﺑ ﺎ ﻣ ﺮد‪ .‬زﯾ ﺮا او ﺑ ﮫ وﺿ ﻮح ﻣ ﯽ ﺑﯿﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑﺨ ﻮدی ﺧ ﻮد و ﺧﺎﺻ ﮫ در‬ ‫ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ اش ﺑﺮ ھﺮ ﻣﺮدی ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻮاﺳﻄﮫ درﯾﻮزه ﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬زن ﻧﯿ ﺰ ﺑ ﮫ ﻣ ﺮد‬ ‫ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ دارد وﻟﯽ ذاﺗﺎً ھﺮﮔ ﺰ درﯾ ﻮزه ﮔ ﯽ ﻧﻤ ﯽ ﮐﻨ ﺪ واﯾ ﻦ ﻗ ﻮت ذاﺗ ﯽ اوﺳ ﺖ ‪ .‬و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ھﻤﻮاره در ﮐﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز اﯾﻦ زن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﮐﻞ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻣ ﺮد از ﭘ ﺲ ﭘ ﺮده ﺣﮑ ﻢ ﻣ ﯽ راﻧ ﺪ و‬ ‫ﻟﺬاﮐﻞ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﮐﮫ ﻣﺎھﯿﺘﺎً ﻣﺮداﻧﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪی زﻧﺎﻧﮫ ﻣﯽ رود و در آﻧﺠﺎ ﻓﺮو ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ده ھﺎ‬ ‫ﺗﻤﺪن ﺑﺰرگ در دوران ﮐﮭﻦ در اوج ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯿﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺗﮏ ﺷﻮھﺮی و ﻋﻔﺖ ﭘﯿﺸﮫ ﮔﯽ زن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ رﯾﺸﮫ در اﻋﻤﺎق ﺗ ﺎرﯾﺦ‬ ‫دارد و ﺑﺎ ﮐﻞ ﺗﻤﺪن ﻣﺮداﻧﮫ ھﻢ ﻋﻤﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﺮش ﺑﺮاﺑﺮ ﺑ ﺎ ﻣ ﺮد ﺳ ﺎﻻری اﺳ ﺖ ﭼﯿ ﺰی ﺟ ﺰ ﯾ ﮏ اﺳ ﻠﺤﮫ و‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺮﺑﮫ زن در ﻗﺒﺎل ﺗﻤﺪن ﻣﺮد ﺳﺎﻻر اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﻣ ﺮوزه در ﻋﺮﺻ ﮫ اوج‬ ‫ﺧﻮد ﻗﺮار دارد‪ .‬اﻻ اﯾﻨﮑﮫ زن ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻨﺪرت ﺑﺮای زن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ‬ ‫ھﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ در ﻗﺒﺎل ﻣﺮد ﻋﺎدل و ﻋﺎرﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮداﻧﯽ ﻧﯿ ﺰ ﺑ ﮫ ھﻤ ﺎن ﻣﯿ ﺰان ﺑﻨ ﺪرت ﯾﺎﻓ ﺖ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷ ﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣ ﺴﺌﻠﮫ اﯾﻨ ﺴﺖ ﮐ ﮫ زن ذاﺗ ﺎً ﻋﺎﺷ ﻖ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﮫ ﺷ ﺪن اﺳ ﺖ و ﻧ ﮫ دوﺳ ﺖ داﺷ ﺘﻦ ﯾﻌﻨ ﯽ ﻋﺎﺷ ﻖ ﺑ ﺮ‬ ‫ﻣﻌﺸﻮﻗﯿﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺗﺎ آﻧﺠ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ وی در ﻣﻌ ﺸﻮﻗﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨ ﺪه ﻗ ﺮار دارد ﺑ ﺎﻗﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ‬ ‫ﻧﻮع ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﻔﺖ زن ﻧﺪارد و ﺑﻠﮑﮫ زن در ﭼﻨ ﯿﻦ ﻋ ﺸﻘﯽ ﻓﻘ ﻂ ﻋﺎﺷ ﻖ ﺑ ﺮ‬ ‫ﻣﻨﮭﺪم ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮد ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ‪ .‬و ھﺮ ﭼﮫ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎدی و ﯾﺎ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و دﯾﻨﯽ ﻣﻘﺘﺪرﺗﺮ ﺑﺎﺷ ﺪ‬ ‫ﺑﺮای زن ﺣﺮﯾﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﻣﯽ آﯾ ﺪ‪ .‬اﯾﻨ ﺴﺖ ﮐ ﮫ زن از ﻣ ﺮدان ﺿ ﻌﯿﻒ اﻟ ﻨﻔﺲ ﮐ ﮫ ﻧ ﮫ ﻗ ﺪرت ﻣ ﺎدی دارﻧ ﺪ و ﻧ ﮫ‬ ‫ﻗﺪرت ﻋﻘﻠﯽ و روﺣﯽ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﺘﯽ از ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮداﻧﯽ اﮐﺮاه دارد‪ .‬زﯾﺮا ﭼﯿﺰی‬ ‫ﺑﺮای از دﺳﺖ دادن ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﺘ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣ ﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠ ﺲ آﻧ ﺮا ﮐ ﺸﻒ ﮐ ﺮده وﻟ ﯽ ﻧﺘﻮاﻧ ﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺑﺪرﺳﺘﯽ آﻧﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ وﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﮫ ﻋﺸﻖ را آن اﻧﻘﻼب ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﻤ ﺪن راﻣﻮﺟ ﺐ‬ ‫ﺷﺪ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻋﻠﺖ اﻟﻌﻠﻞ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ زﻧﯽ ‪،‬‬ ‫ﻣﺮدی را ﮐﮫ ﺑﺎ وی ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻻاﻗﻞ ﭘﺲ از ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ اﮔﺮ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐ ﺎﻓﯽ ﭘﺮﺳ ﺘﻨﺪه ﺧ ﻮدش ﻧﯿﺎﺑ ﺪ و‬ ‫او را ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺧﻮد و ﺑﭽﮫ اش ﻧﺒﯿﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺧﺮه از وی اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻧﺪ‪ .‬و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐ ﮫ زن‬ ‫ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻨﻌﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮد از ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪش ‪ ،‬ﻋﻔﺖ و ﯾﮑﺘﺎ ﺷﻮھﺮی ﭘﯿﺸﮫ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و‬ ‫ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﻨ ﺎ ﻣ ﯽ ﮔ ﺬارد‪ .‬و ﺧﺎﻧ ﮫ ﺣﻘ ﺎً از آن زن اﺳ ﺖ و ﻣ ﺮد ھﻤ ﻮاره ﻣﯿﮭﻤ ﺎﻧﯽ ﺑ ﯿﺶ ﻧﯿ ﺴﺖ‪ .‬و اﯾ ﻦ ﻧﯿ ﺰ‬ ‫درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮد ھﻢ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از درﯾﻮزه ﮔﯽ و اﺳﺎرت ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ زن و ﺗ ﺴﻠﯿﻢ ﮐ ﺮدن زن ﺑ ﺮای‬ ‫ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﻐﺰش راﺑﮑﺎر اﻧﺪازد و ﺣﺮﺑﮫ ای ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﺮﺑﮫ ھﻤﺎﻧﺎ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد وﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﺮداﻧﮫ اﺳﺖ‪ .‬ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ زن از اﯾﻦ ﺣﺮﺑﮫ ﻣﺮداﻧﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺧﻮﺷﺶ ﻣ ﯽ‬ ‫آﯾﺪ و آزادی ﺟﻨﺴﯽ ﻣ ﺮدش را ﻧﯿ ﺰ ﻣ ﯽ داﻧ ﺪ و ﺑ ﺎ ﺗﺮﻓﻨ ﺪھﺎی ﺧ ﺎص ﺧ ﻮدش ﻋ ﻼوه ﺑ ﺮ ﻋﻔ ﺖ ﻣ ﺼﻠﺤﺘﯽ و ﺗ ﮏ‬ ‫ﺷﻮھﺮی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ‪ ،‬ﻧﺎز وﻋﺸﻮه ﮔﺮی ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را اﺑﺪاع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻮاﺳﻄﮫ آن اﮐﺜﺮاً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻞ ﺣﺮﺑﮫ‬ ‫ﻣﺮداﻧﮫ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻮد ﻣﺮد ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﭼﻨ ﺪ ھﻤ ﺴﺮی ﻣ ﺮد در ﻃ ﯽ ھ ﺰاران ﺳ ﺎل ﻋﻤﻮﻣ ﺎً آﺷ ﮑﺎرا‬ ‫ﺑﻮد وﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﻮھﺮی زن ﭘﻨﮭﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ زن ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﺘ ﺪرﯾﺞ ﻣﻮﻓ ﻖ‬

‫‪١٠٧‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺷﻮھﺮی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻋﯿﺎن ﺳﺎزد ‪ ،‬و ﻟﺬا ﺑﺎﻣﺮد ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد‪ .‬وﻟ ﯽ اﯾ ﻦ ﺑﺮاﺑ ﺮی ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ‬ ‫ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ﻋﻤﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه دارد و ﻣﺎھﯿﺘﺎً ﮐﺎذب اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻟﺤ ﺎظ ﺟﻨ ﺴﯽ ﻣ ﯽ رود ﮐ ﮫ ﺑ ﺮای‬ ‫ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﺮدان را در ﺟﻨﻮن ھﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﺋﯽ ﺑﮑﻠﯽ از زن ﻣﺒﺮا و ﻗﻄﻊ راﺑﻄﮫ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد زﻧﺎن را ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﺘﻘﻼﺑﻼً از ﻣﺮدان ‪ .‬ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ واﻗﻌﮫ را ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺎﻣﯿﺪ زﯾ ﺮا دﯾﮕ ﺮ راﺑﻄ ﮫ ای وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﺑﻘﻮل اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺸﺮ در ﺣﺪ ﮐﺮم ﮐﺪو ﺗﻨﺰل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐ ﮫ ﺧ ﻮد ھ ﺮ دو آﻟ ﺖ ﺟﻨ ﺴﯽ رادر ﺑ ﺪن ﺧ ﻮدش‬ ‫دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن اﯾ ﻦ واﻗﻌ ﮫ را ﻧ ﺸﺎﻧﮫ ﮐﻤ ﺎل ﺑ ﺸﺮﯾﺖ ﺗﻌﺒﯿ ﺮ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﮐﻤ ﺎﻟﯽ ﮐ ﮫ اﻟﺒﺘ ﮫ آﺳ ﺘﺎﻧﮫ‬ ‫اﻧﮭﺪام ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫زن ﻓﻘﻂ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﻃﺒﻌﺎً و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﻗﻠﺒﺎً ﻋﻔﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﺘﺎ ﺷﻮھﺮی ﭘﯿﺸﮫ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ و ﺟﺰ آن ﻣﺮد‪ ،‬ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﺮاﯾﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺮ او ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﻧ ﮫ او ﺑ ﺮ آن‬ ‫ﻣﺮد‪ ،‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻔﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻨﮭﻢ اﻟﺒﺘﮫ ﻋﻤﺮی ﮐﻮﺗﺎه دارد‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه درﺑﺎره ﻣﺮد ھﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺪق ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬و اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮﺗﺮ را ھﻢ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮد وزن ھﺮ دو ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و آن اﯾﻨﮑﮫ اﻧﺴﺎن ﻗﻠﺒﺎً و روﺣﺎً ‪،‬‬ ‫ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻋﻔﯿﻒ و ﺧﺮدﻣﻨﺪ وﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ درﺟﮫ ای از ﻣﻘﺎم ﺑﺮاﺑﺮی وﺟ ﻮد رﺳ ﯿﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و دارای ھﺴﺘﯽ در درون ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎﺷ ﻖ ‪ ،‬اﯾﻨﮕﻮﻧ ﮫ اﺳ ﺖ ‪ .‬و اﯾﻨﮕﻮﻧ ﮫ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺣ ﺪ وﺳ ﻂ‬ ‫آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﻋﻤﻼً از اﻧﺴﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫ﯾﺎ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎھﯿ ﺖ راﺑﻄ ﮫ اﻧ ﺴﺎﻧﮭﺎ و ﺧﺎﺻ ﮫ زن و ﻣ ﺮد را ﭘﺪﯾ ﺪ ﻣ ﯽ آورد و ﯾ ﺎ ﭘ ﻮل ‪ .‬و ﻣ ﺎﺑﻘﯽ ﺗﺰوﯾ ﺮ‬ ‫اﺳ ﺖ و واﻗﻌﯿ ﺖ ﻧ ﺪارد‪ .‬ﻋ ﺸﻖ ﻣﻨ ﺸﺄ »ﺑﺮاﺑ ﺮی« اﺳ ﺖ و ﭘ ﻮل ﻣﻨ ﺸﺄ ﻧ ﺎﺑﺮاﺑﺮی و آزادی اﺳ ﺖ ‪ ،‬آزادی ﻋﻤ ﻞ‪.‬‬ ‫آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ راﻧ ﺪ و ﺣ ﺮف اول وآﺧ ﺮ را ﭘ ﻮل ﻣ ﯽ زﻧ ﺪ و‬ ‫ﻟ ﺬا ﺟ ﺰ زور و ﺗﺰوﯾ ﺮرخ ﻧﻤ ﯽ دھ ﺪ و ھﻤ ﮫ ارﮐ ﺎن زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ و ﺧ ﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ودوﻟ ﺖ و ﻣ ﺪﻧﯿﺖ ھ ﻢ ﺗﺤ ﺖ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻮل اﺳﺖ و ھ ﺮ آﻧﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﻋﺎﻃﻔ ﮫ و ﻣﺤﺒ ﺖ ﻧﺎﻣﯿ ﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﻧﻤﺎﯾ ﺸﯽ دروﻏ ﯿﻦ و ﻣ ﺼﻠﺤﺘﯽ اﺳ ﺖ ‪ .‬ﯾ ﺎ‬ ‫ﻋﺸﻖ ﺣ ﺎﮐﻢ اﺳ ﺖ و زﯾﺮﺑﻨ ﺎی رواﺑ ﻂ اﻧ ﺴﺎﻧﮭﺎﺳﺖ و ﯾ ﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ‪ .‬و ازدواﺟﮭ ﺎ و ﺧ ﺎﻧﻮاده ھ ﺎ ھ ﻢ ﯾ ﺎ ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس‬ ‫ﻋﺸﻖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرت ‪ :‬ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮاﺑﺮی و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آزادی ﻋﻤﻞ ﮐﮫ ھﻤ ﺎن‬ ‫ھﻮس ﺑﺎزی اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ ھﻤﺴﺮش ﻧﯿﺴﺖ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ راه و روﺷﯽ ﺟﺰ ﺗﺰوﯾﺮ و ﻧﻔﺎق ﻧﺪارد اﻻ اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺪرت‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ رﯾﺎ ﻧﮕﺮدد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل در ھﻨﮕﺎم ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﺟﺰ ﺗﺰوﯾ ﺮ ھ ﯿﭻ روش دﯾﮕ ﺮی‬ ‫ﺑ ﺎﻗﯽ ﻧﻤ ﯽ ﻣﺎﻧ ﺪ‪ .‬ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ وﻗ ﺪرت اﻗﺘ ﺼﺎدی ﺟ ﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋ ﺸﻖ در ھﻤ ﮫ راﺑﻄ ﮫ ھ ﺎی ﺑ ﺸﺮی ﺧﺎﺻ ﮫ‬ ‫زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺟﻨﺴﯽ ‪ .‬و درﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ زن و ﻣﺮد در راﺑﻄ ﮫ ﺑ ﺎ‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﻣﺎھﯿﺘﺎً ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﮑ ﺮده اﺳ ﺖ ‪ .‬ﺗﻨﮭ ﺎ ﻓ ﺮﻗﺶ ورود اﺑ ﺰار ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﯾﻌﻨ ﯽ‬ ‫ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﮫ راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻠﮫ ﮐﮭﻦ را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﯾ ﻦ ﺗ ﻼش ﻣﻨﺠ ﺮ ﺑ ﮫ ﺟﻨ ﻮن‬ ‫وﻋﺬاﺑﮭﺎی ھﻮﻟﻨﺎک ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳ ﺖ و راﺑﻄ ﮫ زن و ﻣ ﺮد را ﺑ ﮫ ﺳ ﻮی ﻧ ﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣ ﻞ ﻣ ﯽ ﺑ ﺮد‪ .‬و اﻣ ﺮوزه‬ ‫ﺑﻮﺿﻮح ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺣﺮﯾﻢ‬ ‫زﻧ ﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ در ﺟﻮاﻣ ﻊ ﺑ ﺪوی و ﻗﺒﯿﻠ ﮫ ای ھ ﻢ وارد ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﮐﻤﺘ ﺮﯾﻨﺶ اﺑﺰارھ ﺎی ﺟﻠ ﻮﮔﯿﺮی از‬ ‫ﺑﺎرداری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻧﺒﺮد ﺷﺒﺎﻧﮫ روزی زن ﻣﺪرن و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻣﺮدان ﻣﺪرن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎرداری و ﺑﭽﮫ داری و ﻣﺒﺎرزه‬ ‫ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐ ﺮدن ﺳ ﻘﻂ ﺟﻨ ﯿﻦ و ﻋﻘ ﯿﻢ ﺳ ﺎزی ﮐ ﮫ ﺑﺨ ﺶ ﺑ ﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤ ﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐ ﺎت ﺳﯿﺎﺳ ﯽ ھ ﻢ ﮔﺮدﯾ ﺪه اﺳ ﺖ‬ ‫ﻧ ﺸﺎن ﻣ ﯽ دھ ﺪ ﮐ ﮫ آزادﯾﺨ ﻮاھﯽ ﺑ ﺸﺮ ﺑ ﺴﻮی ﺑﺮاﻧ ﺪازی ﻧ ﺴﻞ ﺑ ﺸﺮی ﻣ ﯽ رود ﺑ ﮫ ﻗﯿﻤ ﺖ ﺑﺮاﺑ ﺮی زن ﺑ ﺎ ﻣ ﺮد‪:‬‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ !‬

‫*‬

‫ﻧﮑﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﺣﯿﺮت آوری ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻏﺎﯾ ﺖ ﺣﻤﺎﻗ ﺖ ﺑ ﺸﺮ ﻣ ﺪرن ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﻣ ﺮوزه‬ ‫ھﯿﭽﮑﺲ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﯽ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺑﺮاﺑﺮی ﻋﯿﻦ آزادی اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﮫ اﺻ ﻄﻼح ﯾﻘ ﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿ ﺎﺋﯽ داﻣ ﻦ اﮐﺜﺮﯾ ﺖ‬ ‫ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ را ھﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ‪ .‬و اﯾﻦ ﺑﺎور ﺟﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ وادراک و ﺑﺎورھﺎی‬ ‫ﺑﺸﺮ ﻣﺪرن ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪی در ﻗﺸﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺟﮭﺎن ﻓﺴﯿﻞ ﺷﺪه و ﺟﺰ ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﻨ ﺎی دﯾﮕ ﺮی اﺣ ﺴﺎس‬ ‫ﻧﻤ ﯽ ﮐﻨ ﺪ وﺟ ﺰ ﭘ ﻮل ﻣﺤ ﮏ دﯾﮕ ﺮی ﻧ ﺪارد‪ .‬ﻣﯿ ﻞ ﺑ ﮫ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﺳ ﺎزی ﻣ ﺎدی و ﺻ ﻮری زن ﺑ ﺎ ﻣ ﺮد ھ ﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐ ﺰی‬ ‫ﭘﯿ ﺪاﯾﺶ ﻣ ﺪرن ﮐ ﻞ ﺗﻤ ﺪن ﺑ ﺮ روی زﻣ ﯿﻦ ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ‪ .‬ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﻤ ﺪن ﻏ ﺮب از آﻧﺠ ﺎﺋﯽ از ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﻤ ﺪن ﺷ ﺮق و‬ ‫ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﺟﮭﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ وﺳﺎﺋﺮ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ را ھﻢ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و در‬ ‫ﺧﻮد ﺣﻞ ﮐﺮد ﮐﮫ زن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻧﻮر ﺻﻮری ﺑﺎﻣﺮد ﺑﮫ ﻋﺮﺻ ﮫ اﺛﺒ ﺎت‬

‫‪١٠٨‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﻋﻤﻠﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻋﯿﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﮫ ﮐﻤﺎﻟﺶ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ اﻧﮭﺪام ﮐﺎﻣﻞ ﺧ ﺎﻧﻮاده‬ ‫و زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﮐﻤﯽ دﯾﮕﺮ راه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی دﻗﯿﻘﺎً اﻧﮭﺪام راﺑﻄﮫ زن و‬ ‫ﻣﺮد اﺳﺖ واﺷﺎﻋﮫ اﯾﻦ اﻧﮭﺪام را ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم در ھﻤﮫ رواﺑﻂ ﺑﺸﺮی ﺷﺎھﺪﯾﻢ ﺗﺎ اﻧﮭﺪام ﮐﻞ ﺗﻤﺪن‪.‬‬

‫*‬

‫ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﺑﺰرگ ﻣ ﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠ ﺲ ھ ﺮ ﭼﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿ ﻖ و ارزﺷ ﻤﻨﺪ ﺑ ﻮد‬ ‫وﻟﯽ ﺑﺮداﺷﺖ وﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی آﻧﮭﺎ از اﯾ ﻦ ﻣﮑﺎﺷ ﻔﮫ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از ﻋﻠ ﻮم اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ آن دوران ﺻ ﻮرت ﮔﺮﻓ ﺖ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﻮﻻﻧﮫ ودر ﻣﻮارد اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺳﻄﺤﯽ ھ ﻢ ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﻟﺒﺘ ﮫ ﻗ ﺪرت ﮔﺮاﺋ ﯽ و ﺳﯿﺎﺳ ﺘﻤﺪاری ﺣ ﺎﮐﻢ ﺑ ﺮ‬ ‫اﻧﺪﯾﺸﮫ آﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫اوﻟﯿﻦ زﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ ﻣﺮدی ﺷﺪ آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﺖ و ﺑ ﺸﺮ را از ﺣﺎﻟ ﺖ ﻣﯿﻤ ﻮﻧﯽ و‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﮔﻠﮫ ای و ﻏﺮﯾﺰی ﺧﺎرج ﮐﺮد وﺑﻘﻮل ﻣﺎرﮐﺲ دوران ﮐﻤﻮن اوﻟﯿﮫ در ﺳ ﺮآﻏﺎز اﻓ ﻮﻟﺶ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓ ﺖ‪ .‬اﯾ ﻦ‬ ‫واﻗﻌﮫ ﺳﺮآﻏﺎز ﻧﺒﻮت ودﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮآﻏﺎز ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن آزادی ﻧﻔﺲ و ﺳﺮآﻏﺎز ﺑﺮاﺑﺮی وﺟﻮد و ﺳﺮآﻏﺎز‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪاری ﺑﺸﺮ و ﻧﯿﺰ ﺳﺮآﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﮑﺘﺎ ھﻤﺴﺮی وﻋﻔﺖ ‪ .‬اﯾﻦ ﺳ ﺮآﻏﺎز ﻣ ﺬﮐﻮر اﻣ ﺎ ﺑ ﺮای‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮدی در اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺮ آﻏ ﺎز رﯾ ﺎ و ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ و ﺳ ﺘﻢ وﺗﺰوﯾ ﺮ‬ ‫اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ رواﯾ ﺖ ﻣ ﺬھﺒﯽ » آدم و ﺣ ﻮا« ﻧﺨ ﺴﺘﯿﻦ ﻋ ﺸﺎق از ﮔﻠ ﮫ ﻣﯿﻤﻮﻧﮭ ﺎﺋﯽ ﺑﻨ ﺎم ﺑ ﺸﺮ ﺑﻮدﻧ ﺪ ﮐ ﮫ از ﻣﯿﻤﻮﻧﯿ ﺖ‬ ‫ﺧﺮوج ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ھﻤﺎن ﻧﺰول» روح« در ﺣﯿﻮان دوﭘﺎﺋﯽ ﺑﻨﺎم ﺑﺸﺮ ﺑ ﻮد و ﻟ ﺬا ﻣﺤ ﻞ ﭘﯿ ﺪاﯾﺶ‬ ‫ﻧﺒﻮت و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ذاﺗﺶ اﻣﺮ ﺑﮫ ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ و ﻣﺤﺪود ﺳﺎزی آزادی‬ ‫ﻋﻤﻞ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﮫ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ‪ .‬اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﺑﺮاﺑﺮی اﻟﺒﺘﮫ درﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺒﻮت ھﺎ ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ و واﺿﺢ‬ ‫ﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬درﮐﻨﺎر اﯾﻦ آدم وﺣﻮا آن ﮔﻠ ﮫ ﺑﺠ ﺎی ﻣﺎﻧ ﺪه ﻣﯿﻤ ﻮﻧﯽ وﺟ ﻮد داﺷ ﺖ و ﻣ ﺴﻠﻤﺎً ﻧﻤ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺴﺖ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد‪ .‬و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ آدم ﻣﺄﻣﻮر اﺑﻼغ اﯾﻦ اﻣ ﺮ ﺑ ﮫ ﮔﻠ ﮫ ﺑﺠ ﺎی ﻣﺎﻧ ﺪه ای ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ‬ ‫ھﻨﻮز ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ روح را ﻟﻤﺲ ﻧﮑ ﺮده ﺑﻮدﻧ ﺪ و ﻟ ﺬا ﺑ ﮫ دو دﺳ ﺘﮫ ﮐﻠ ﯽ ﺗﻘ ﺴﯿﻢ ﺷ ﺪﻧﺪ ‪ :‬ﮐ ﺎﻓﺮان ﯾﻌﻨ ﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎن‬ ‫ﻋﻠﻨﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﺑﺮاﺑﺮی ‪ ،‬و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ‬ ‫را ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣ ﺬھﺐ ﺿ ﺪ ﻣ ﺬھﺐ را ﭘﺪﯾ ﺪ آوردﻧ ﺪ ﮐ ﮫ در رأس آﻧﮭ ﺎ ﻣﻼﯾ ﺎن ﺣﺮﻓ ﮫ ای ﻗ ﺮار داﺷ ﺘﮫ اﻧ ﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺎﻓﺮان در ﺗﻮﺣﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن آﻏﺎزﮔﺮ داﻧﺶ وﻓﻦ و اﻗﺘﺼﺎد و ھﺴﺘﮫ ھﺎی اوﻟﯿ ﮫ ﺣﮑﻮﻣ ﺖ ﺷ ﺪﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻓﺮاﻧﮫ از اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ‪ .‬ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻓﺮان ھ ﻢ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘ ﺎن ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﮫ و ﺑ ﺮ اﯾ ﻦ‬ ‫ﻋﺮﺻﮫ وارد ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﻤﺎﻗﺪاران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫وﻟﯽ ﺑﻌﺪھﺎ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻨﺠ ﺎ داﺳ ﺘﺎن ھﺎﺑﯿ ﻞ و ﻗﺎﺑﯿ ﻞ دو ﺗ ﻦ از ﭘ ﺴﺮان ﺣ ﻀﺮت آدم وﺣ ﻮا ﻧﯿ ﺰ در رواﯾ ﺖ دﯾﻨ ﯽ اش ﻣ ﺼﺪاق ﮐ ﻞ‬ ‫ادﻋﺎی ﻣﺎﺳﺖ‪ .‬دﻋﻮای اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ اﺳﺖ ‪ .‬ھﺎﺑﯿﻞ واﻗﻌﺎً ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﯿﻞ ﻓﻘ ﻂ‬ ‫دﺧﺘﺮک را ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺗﻤﻠﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﻮاﺳﻄﮫ وﺣﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ روی اﯾ ﻦ دو ﻧﮭ ﺎد ﺗ ﺎ ﻣﻌﻠ ﻮم ﺷ ﻮد‬ ‫ﮐﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ اﺳﺖ ‪ .‬اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﻠﺐ اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺼﻮرت‬ ‫ﻓﺪﯾﮫ ﯾﺎ ﺻﺪﻓﮫ داده ﺷﻮد‪ .‬ھﺎﺑﯿﻞ ﮔﻮﺋﯽ ﮔ ﺎو ﯾ ﺎ ﮔﻮﺳ ﻔﻨﺪی داد و ﻗﺎﺑﯿ ﻞ ھ ﻢ ﯾ ﮏ دﺳ ﺘﮫ ﮔﻨ ﺪم ﭘﻮﺳ ﯿﺪه‪ .‬ﻗﺎﺑﯿ ﻞ ﺑ ﮫ‬ ‫ﻧﺎﮔﺎه دﯾﺪ ﮐﮫ ﻟ ﻮ رﻓﺘ ﮫ اﺳ ﺖ و دﺧﺘ ﺮک ھ ﻢ ﮐ ﮫ ﻣﺎھﯿ ﺖ ﻋﻼﻗ ﮫ او را ﺑﺨ ﻮدش درک ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ ‪ .‬ﻟ ﺬا ﺑ ﺮادرش‬ ‫ھﺎﺑﯿﻞ را ﺗﺮور ﮐﺮد ﺑﻮاﺳﻄﮫ ھﻤﺎن ﭼﻤﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﮐﺮد واﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿ ﺪ او ﻣﺤ ﺴﻮب ﻣ ﯽ ﺷ ﺪ‪ .‬در‬ ‫ھﻤﯿﻦ داﺳﺘﺎن راﺑﻄﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﺸﻖ ودﯾﻦ و ﺑﺮاﺑﺮی را ﺑﻮﺿﻮح ﺷﺎھﺪﯾﻢ ‪ .‬و ﻧﯿﺰ راﺑﻄﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫و ﺗﻮﺣﺶ و آزادی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ‪.‬‬

‫*‬

‫درراﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری وﺑﻨﯿﺎدی ﻋﺸﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺮد و زن و ﻧﺒﻮت ھ ﺎ ﻗ ﺒﻼً ﻣﻔ ﺼﻼً ﺳ ﺨﻦ ﮔﻔﺘ ﮫ اﯾ ﻢ و در اﯾﻨﺠ ﺎ‬ ‫ﺗﮑﺮارش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﻘﻂ راﺑﻄﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ » ﺑﺮاﺑﺮی« را ھﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﻣﯽ اﻓﺰاﺋﯿﻢ ‪ :‬ﻋﺸﻖ‪ ،‬ﻧﺒﻮت وﻋﺪاﻟﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫آﻧﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﺣﺲّ ھﺴﺘﯽ دارد وھﺴﺘﯽ دار اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ ھﺮ ﺑﺸﺮ دﯾﮕﺮی را ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ اﻻ ﺑ ﺎ‬ ‫ﺣﺲّ ھﺴﺘﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﻢ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻧ ﮫ ﺑ ﺸﺮ‪ .‬در اﯾﻨﺠ ﺎ ﺣ ﺲ ھ ﺴﺘﯽ ھﻤ ﺎن اﯾﻤ ﺎن اﺳ ﺖ و اﯾﻤﻨ ﯽ در ﻗﺒ ﺎل ﻣ ﺮگ و‬ ‫ﻧﯿﺴﺘﯽ‪ .‬زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﻧﺴﺎن راﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﺎ و ﺳﺘﻢ ھﺎ و آزادﯾﺨﻮاھﯽ ﻧﻔ ﺴﺎﻧﯽ ﻣ ﯽ ﮐ ﺸﺎﻧﺪ ‪ .‬و آﻧﮑ ﮫ ھ ﺴﺖ‬ ‫ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارد و آﻧﮑﮫ ﻧﯿﺴﺖ در ﺗﻤﻠﮏ ﭼﯿﺰھﺎ وآدﻣﮭﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ھ ﺴﺘﯽ ﯾ ﺎﺑﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و‬ ‫ﻣﻮﻟﺪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ واﻗﺘﺼﺎد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫‪١٠٩‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﺪﻧﯿّﺖ ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺖ وﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﻟﻮد ھﻤﺎﻏﻮﺷ ﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ و ﺷ ﺮﯾﻌﺖ اﺳ ﺖ ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪم ﻋﺸﻖ و ﺑﺮاﺑﺮی‪ ،‬ﺗﻮاﻧ ﺴﺖ ﻗ ﻮاﻧﯿﻦ ﺷ ﺮﯾﻌﺖ را ﮐ ﮫ ﻗ ﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮاﺑ ﺮی ھ ﺴﺘﻨﺪ ﺑ ﮫ ﺧ ﺪﻣﺖ ﺧ ﻮد‬ ‫ﮔﯿﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺒﺮی و رﯾﺎﺋﯽ و ﺳﺘﻤﮕﺮی وﺑﺮده داری و ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻓﻨﻮن و ﻋﻠﻮم ﻣﺎدی ﺑﺘﺪرﯾﺞ رﺷ ﺪ ﻧﻤ ﻮد‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ھﻤﺎﻏﻮﺷﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮاﺑﺮی‪ ،‬ﻣﻮﻟﺪ ﮐﻞ ﺗﻤﺪن اﺳﺖ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻦ ھﻤﺎﻏﻮﺷﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ‪،‬‬ ‫ھﻤﺎﻧﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮی )ﺷﺮﯾﻌﺖ( ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ و ﺑﺎ آن ھﺮ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﯽ ﮐﻨ ﺪ و‬ ‫ﯾﭙﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ را ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ‪ :‬ھﻤﺎﻏﻮﺷﯽ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻤﺪن و ھﻤﮫ ارﮐ ﺎن و‬ ‫ﻓﺮوﻋﺶ ﺷﺪ ‪ .‬در اﯾﻦ ھﻤﺎﻏﻮﺷﯽ در واﻗﻊ آزادی در ﺣﮑﻢ ﺷﻮھﺮی ﻗﮭﺎر و ﺟﺒﺎر اﺳﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی ھﻢ در ﺣﮑ ﻢ‬ ‫زﻧﯽ ﻣﻈﻠﻮم‪.‬‬

‫*‬

‫ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی دال ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ ‪ .‬اﯾﻦ اﻣﺮ وﻗﺘﯽ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺮاﺑﺮی و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی از ﻗﻠﻤﺮو‬ ‫ﻇﻮاھﺮ و ﺻﻮر و ﮐﻤﯿﺖ ھﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﻋﺮﺻﮫ اﺣﺴﺎس و وﺿ ﻌﯿﺖ رواﻧ ﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺘ ﯽ درک ﺷ ﻮد‪ .‬ﺑ ﮫ‬ ‫زﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﮐﺒﺮ وﻏﺮور ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در رواﺑ ﻂ ﺑ ﺸﺮی ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎً در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ھﺮﮔﺰ درک ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔ ﺖ اﻧ ﺴﺎن ﺣﯿ ﻮاﻧﯽ ﻧ ﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻧ ﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﮫ ھﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی آﮔﺎه و ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﺑﮫ ﺧﻼف ﺗ ﺼﻮر ﻋﺎﻣ ﮫ ﻧﻤ ﯽ ﺗ ﻮان ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ اﺣ ﺴﺎس ﮐﺒ ﺮ وﻧ ﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻧ ﺴﺎن ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ ھﻤﻨﻮﻋ ﺎﻧﺶ ﯾ ﮏ‬ ‫ﺧﺼﻠﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻠﮑﮫ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و از ھﻤﯿﻦ ﺧﺼﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن از ﺳﺎﺋﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت‬ ‫ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪه و دارای ھﻮش ﻓﻨ ﯽ و ﻧ ﺎﺑﻮد ﺳ ﺎزی ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ و اﺑ ﺰار آﻓﺮﯾ ﺪه اﺳ ﺖ‪ .‬اﯾ ﻦ اﺑﺰارھ ﺎ ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﮫ ﻗ ﺼﺪ‬ ‫اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد ﺑﺮ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ذاﺗﺎً ﺿﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎور ﻣﺎرﮐﺲ و اﮐﺜﺮ‬ ‫ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻮد ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻣﺮی ﻋﺒ ﺚ‬ ‫ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﮭﺎ را ﺗﺤﻘ ﻖ ﺑﺨ ﺸﯿﺪه و ﮔ ﻮﺋﯽ اﺑ ﺪی ﺳ ﺎﺧﺘﮫ‬ ‫اﺳﺖ ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﮑﺮ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﺳ ﺎزی اﯾ ﺪه ای ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿ ﺎﺋﯽ ﻣ ﯽ آﯾ ﺪ و ﺣﺎﻣﯿ ﺎن ﭼﻨ ﯿﻦ‬ ‫اﯾ ﺪه ای ﯾ ﺎ اﺣﻤﻘﻨ ﺪ ﯾ ﺎﻣﺰوّر‪ .‬ﺳﻮﺳ ﯿﺎﻟﯿﺰم از ﻧ ﻮع اول واﻣﭙﺮﯾ ﺎﻟﯿﺰم از ﻧ ﻮع دوم اﺳ ﺖ‪ .‬آﻧﮭ ﺎ ﮐ ﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧ ﺪ‬ ‫ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎدی و ﻏﺮﯾ ﺰی ﺑ ﺸﺮﻧﺪ درﺗ ﻮھﻢ ﻏ ﺮق ھ ﺴﺘﻨﺪ ‪ .‬ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژی ﻓﺮزﻧ ﺪ ﺳ ﻠﻄﮫ‬ ‫ﮔﺮی و ﺳﺘﻢ و ﺗﺒﺎه ﺳﺎزی ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﺋﺮ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ‪ .‬و ھﺮ اﯾﺪه و آرﻣﺎن ھ ﺮ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪس ھﻢ ﮐﮫ ﺑ ﺮای اﺷ ﺎﻋﮫ ﺧ ﻮد ﻣﺘﻮﺳ ﻞ ﺑ ﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژی ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﻣﻘ ﺼﺪی ﺟ ﺰ ﺳ ﻠﻄﮫ ﻧ ﺪارد و ذاﺗ ﺎً ﺿ ﺪ‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ‪ .‬در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس آزادی ﺧ ﻮاھﯽ ھﻤ ﺎن ﻣﯿ ﻞ ﺑ ﮫ آزاد ﺑ ﻮدن در ﺳ ﻠﻄﮫ ﮔ ﺮی و‬ ‫ﺗﺒﺎه ﺳﺎزی ﺳﺎﺋﺮ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﺳﺖ ‪ ،‬ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﻦ و روان ﺳﺎﺋﺮﯾﻦ‪.‬‬

‫*‬

‫وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﺒﺮ وﺳﻠﻄﮫ ﮔﺮی را ﻏﺮﯾﺰه ﺧﺎص ﺑﺸﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑ ﺸﺮ ﻓﻘ ﻂ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ھﻤ ﯿﻦ ﻏﺮﯾ ﺰه اش‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﻮدی ﺷﺪه ﮐﮫ » ﻣﺘﻤ ﺪن« ﻧﺎﻣﯿ ﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬زﯾ ﺮا ﻣ ﺪﻧﯿﺖ و ﺗﮑﻨﯿ ﮏ از ﯾ ﮏ ﮔ ﻮھﺮه اﺳ ﺖ و ﺑ ﯽ‬ ‫ﺗﺠﺎرت ﺷﮭﺮی ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ آﯾ ﺪ و ﺑ ﯽ اﺑﺰارھ ﺎی ﻓﻨ ﯽ ھ ﻢ ﮐ ﺎﻻﺋﯽ ﺑ ﺮای ﺗﺠ ﺎرت ﻧﻤ ﯽ ﺑ ﻮد‪ .‬ﭘ ﺲ ﺗﻤ ﺪن و ﺗﺠ ﺎرت‬ ‫اﻣﺮی واﺣﺪ اﺳﺖ ‪ .‬و ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﯽ ﺗ ﻮان ﻋ ﺪاﻟﺖ ﯾﺎﻓ ﺖ‪ .‬ﻣ ﺪﻧﯿﺖ ﻣﻮﻟ ﻮد ﻧ ﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﺤﻘ ﻖ ﯾﺎﻓﺘ ﮫ ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ‬ ‫داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮫ دادن اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﺼﻮرت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺧﻮد را ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺪاﺳﺖ ﺑﺨﺸﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﻮﺟ ﺐ اﺣ ﺴﺎس ﻧ ﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ ﻓ ﺮد ﯾ ﺎ ﮔﺮوھ ﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ ،‬ﻧ ﮫ ﺗﻨﮭ ﺎ ﺗﻔ ﺎوت ھ ﺎ و ﺗ ﻀﺎدھﺎ‬ ‫واﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑﻠﮑ ﮫ اﺗﻔﺎﻗ ﺎً ﻣ ﺴﺎﺋﻞ و ﺧ ﺼﺎﺋﻞ ﻣ ﺸﺘﺮک اﺳ ﺖ و ھﻤ ﺴﺎﻧﯽ ھ ﺎ ‪ .‬واﯾ ﻦ راز ﺷﮑ ﺴﺖ‬ ‫ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻧﮭﺎﺋﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺮوزی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم را ذاﺗ ﺂًاز ﺗ ﻀﺎد ﻃﺒﻘ ﺎﺗﯽ ﺧﺎﺻ ﮫ ﺑ ﯿﻦ‬ ‫ﮐ ﺎرﮔﺮان و ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑ ﺰرگ ﻣ ﯽ داﻧ ﺪ و اﯾ ﻦ ﺗﻨﮭ ﺎ اﻣﯿ ﺪ اوﺳ ﺖ ‪ .‬اﯾ ﻦ ﻣ ﺴﺌﻠﮫ ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ ﺷ ﻨﺎﺧﺖ ﺑ ﮫ ﻣﺜﺎﺑ ﮫ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ واﺿ ﺤﺎت اﺳ ﺖ‪ ،‬ﺑﻄ ﻮر ﻣﺜ ﺎل در ﮐﺠ ﺎ و در ﭼ ﮫ دوراﻧ ﯽ ﻣ ﺜﻼً ﯾ ﮏ رﻋﯿ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ ارﺑ ﺎﺑﺶ و ﯾﺎﯾ ﮏ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اش اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و ﺗﻀﺎدی ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺑﻠﮑﮫ ھﻤ ﻮاره ﭼﻨ ﯿﻦ اﺣ ﺴﺎﺳﯽ ﺗ ﺎ‬ ‫ﺳﺮﺣﺪ ﻋﺪاوت وﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزی در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد رﻋﯿﺖ ھﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ و ﯾﺎ در ﺑﯿﻦ ارﺑﺎﺑﺎن و ﯾ ﺎ ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫داران ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ از ﻗﺪرت ھﺎﯾﯽ ھﻤﺴﺎن و ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﻨﺲ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺣﺴﺎدت وﺣﻘﺎرﺗﯽ ﻧﺪارد وﺑﻠﮑﮫ زن ھﺎ ﺑﺎ زن ھﺎ و ﻣﺮدھﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدھﺎ در ﻧﺒﺮدﻧﺪ ‪ .‬ﭘﺲ‬ ‫درواﻗﻊ ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭ ﻢ ﻗﺎﺑ ﻞ ذﮐ ﺮ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣﺎرﮐ ﺴﯿﺰم‬ ‫ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺴﻠﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻏﺮﯾﺰی و ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺟﻨﮓ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮھﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮد و اﯾﻦ ﺟﻨﮓ راﺑﯿﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮھﺎ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ‪ ،‬ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺻ ﮫ ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﭼﻨ ﯿﻦ‬ ‫ﺗﻼﺷﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﮫ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﭘﺪﯾﺪ آورد وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﺣﺘ ﯽ ﯾ ﮏ ﮔ ﺎم‬

‫‪١١٠‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ھﻢ ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ‪ .‬و اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﮐﮫ ﻇﺎھﺮاً ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ھﻢ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ‬ ‫ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﻣﻮاﻓﻘ ﺖ دارد زﯾ ﺮا اﺻ ﻞ ﺑﻨﯿ ﺎدﯾﻦ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿ ﮏ اﯾﻨ ﺴﺖ ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﭘﺪﯾ ﺪه ای در ذات ﺧ ﻮدش ﺑ ﺮ ﻋﻠﯿ ﮫ‬ ‫ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ و ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺧﻮدش ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻧﮫ ﻏﯿﺮ ‪ .‬و ﻏﯿﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ درﺧ ﺪﻣﺖ اﯾ ﻦ اﻧﻘ ﻼب‬ ‫دروﻧ ﯽ ﻗ ﺮار ﮔﯿ ﺮد‪ ،‬ﺑ ﺸﺮط آﻧﮑ ﮫ اﯾ ﻦ اﻧﻘﻼﺑ ﺎت آﻏ ﺎز ﺷ ﺪه ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﮫ ﻧﮭ ﺎﯾﯽ ﻣ ﺎرﮐﺲ در‬ ‫اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ﺑﺮ ﺧﻼف آن اﺻﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ‪ ،‬اﻟﺒﺘ ﮫ اﯾ ﻦ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼً دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ‪ :‬دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم! ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺷﻮروی ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺧﻮدش ﺳ ﺎﻗﻂ ﺷ ﺪ ‪ .‬و ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻓﺮزﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘ ﺎﻟﯿﺰم اﺳ ﺖ‪.‬ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ﻣ ﺎدر ﺧ ﻮد ﺑ ﺮای ﻣ ﺪﺗﯽ ﻣﺜ ﻞ ھ ﺮ ﻓﺮزﻧ ﺪی دﭼ ﺎر‬ ‫اﺧﺘﻼف ﺷﺪ وﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ آن ﺳﺎزش ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ ‪ .‬درﺳ ﺖ ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ ھ ﯿﭻ زن و ﺷ ﻮھﺮی ﺑ ﮫ ﺧ ﻮدی ﺧ ﻮد ﺑ ﺎ ﯾﮑ ﺪﯾﮕﺮ‬ ‫ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻓﺮد ﺳﻮم و ﯾﺎ ﭼﮭﺎرم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ورود ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد در اﯾﻦ‬ ‫راﺑﻄﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف و ﺗﻀﺎد و ﻋﺪاوت ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼً زﻧﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﮫ از درب دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ زن و‬ ‫ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﻘﺼﻮدش ﺑﺮاﻧﺪازی آن زن اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﺮدی وارد ﻣﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ ﻗ ﺼﺪش ﺑﺮاﻧ ﺪازی آن‬ ‫ﺷﻮھﺮ اﺳﺖ و ﻧﮫ آن زن‪ .‬اﯾ ﻦ زن ﯾ ﺎﻣﺮد ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﻨ ﺪ از ﺧﻮﯾ ﺸﺎن ﻧﯿ ﺰ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ ‪ .‬ﻗﺎﻋ ﺪه ﻧﮭ ﺎﺋﯽ درﺑ ﺎره اﺧﺘﻼﻓ ﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺑﺨﻮدی زن و ﺷﻮھﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ ﮫ وﺟ ﻮه ﻣ ﺸﺘﺮک آﻧﮭﺎﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﺳﺎﺳ ﺎً ﻣﻨ ﺸﺄ ﻓﻨ ﯽ و ﻋﺎرﯾ ﮫ ای دارد وذاﺗ ﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ آﻣ ﻮزش ھ ﺎی ﮐﺘ ﺎﺑﯽ و ﺑﺎورھ ﺎی ﻋﻠﻤ ﯽ و ﻓﻨ ﯽ وﻣ ﺬھﺒﯽ و ﻓﻠ ﺴﻔﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺴﯿﺎر ﺳ ﻄﺤﯽ ھ ﺴﺘﻨﺪ ودر‬ ‫اﻣﻮر ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺲ ﮔ ﺬرا دارﻧ ﺪ و درﺣ ﺪ ﺗﻌ ﺎرف و ﺗﻈﺎھﺮﻧ ﺪ و ﺑ ﺰودی ﻓﺮاﻣ ﻮش ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﯽ زن و ﺷﻮھﺮی ﮐﮫ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ﻃﻼق ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ھﯿﭽﯿﮏ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻃ ﻼق ﻧﻤ ﯽ‬ ‫داﻧﺪ و ﺑﻠﮑﮫ دﯾﮕﺮی ﯾﺎ دﯾﮕﺮان را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ و اﯾﻦ ذاﺗﺎً اﻣﺮی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺗﻔﺎوت و ﺗﻀﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺬوﺑﯿﺖ و ﺗﻘﺮب و اﺗﺤﺎد ﻣﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬ﻣﻨﻈ ﻮر اﯾﻨ ﺴﺖ ﮐ ﮫ ﻧ ﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻇ ﺎھﺮی و‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻮﺟ ﺐ ﺑﺮاﺑ ﺮی ﺑ ﺎﻃﻨﯽ ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد‪ .‬و ﻧﮭﺎﯾﺘ ﺎً اﯾﻨﮑ ﮫ ﺑﺮاﺑﺮﺗ ﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰھ ﺎ ھﻤﺎﻧ ﺎ ﺑﺮاﺑ ﺮی و ﺑﻠﮑ ﮫ ﯾﮕ ﺎﻧﮕﯽ‬ ‫ھﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد را در ﻧﯿﺴﺘﯽ اش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﺻﻼً ﻣﺮگ وﻓﻨﺎی ﺧ ﻮد را‬ ‫اﺳﺎﺳﺎً درک و ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﯿﺮ و ﺣﻖ ﺧﻮد را در آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و اﺑﻄ ﺎل ﺧ ﻮد ﻣ ﯽ داﻧ ﺴﺖ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ ﺑ ﮫ‬ ‫ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻋﺎدل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮد را ﺑﺎ ھﺮ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ‪ .‬و در رواﺑ ﻂ ﺑ ﺎ دﯾﮕ ﺮان ﺑﻤﯿﺰاﻧ ﯽ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺧ ﻮد را ﭘ ﺬﯾﺮا ﺷ ﻮد و ﺣﺘ ﯽ دوﺳ ﺖ ﺑ ﺪارد ﺑ ﮫ ﻣﻘ ﺎم ﺑﺮاﺑ ﺮی رﺳ ﯿﺪه اﺳ ﺖ ‪ .‬و اﯾ ﻦ ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی آزادی ﺣﻘﯿﻘﯽ روح اﻧﺴﺎن اﺳ ﺖ از اﺳ ﺎرت ﺣ ﺴﺪ ﮐ ﮫ دو وﺟ ﮫ دارد ﮐ ﮫ ﮔ ﺎه اﯾ ﻦ ﻏﺎﻟ ﺐ اﺳ ﺖ و ﮔ ﺎه آن‬ ‫دﯾﮕﺮی‪ :‬ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻮد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﯿﻨﯽ ‪ .‬ﭘ ﺲ آزادی ﺣﻘﯿﻘ ﯽ روان آدﻣ ﯽ ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﻃﺒﯿﻌ ﯽ ﻣﻘ ﺎم ﻋ ﺪاﻟﺖ اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐ ﮫ در وﺟ ﻮدش ﺑﺘ ﺪرﯾﺞ رخ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ ﮐ ﮫ ﺟ ﺰ در وادی ﻣﻌﺮﻓ ﺖ ﻧﻔ ﺲ ﻣﻤﮑ ﻦ ﻧﻤ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬زﯾ ﺮا اﯾ ﻦ ھ ﺮ دو‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا در ھﯿﭻ ﯾﮏ » ﺧﻮد« ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﻓﺮد ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ‪ .‬ﻓﻘﻂ در دﯾﺪن و ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ‬ ‫ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﮫ وﺟﻮد واﻗﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﯾﻦ »ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ « ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ ،‬ﻧ ﮫ ﺑﺮﺗ ﺮ و ﻧ ﮫ ﮐﻤﺘ ﺮ ‪.‬‬ ‫زﯾﺮا اﯾﻦ دو اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮی اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﺘﻢ ﺑﺮی ‪ .‬ﻋ ﺪاﻟﺖ و اﻋﺘ ﺪال درﮐ ﺸﻒ » ﺧ ﻮد«‬ ‫رخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آزادی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ‪ .‬اﻧﺴﺎن آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎدل اﺳﺖ ﻧﮫ ﺑﺮﺗﺮ از ﺧﻮدش و ﻧﮫ ﮐﻤﺘﺮ از‬ ‫ﺧﻮدش‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ اﻧﺪﮐﯽ از دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘ ﺮ اﺳ ﺖ ‪ ،‬ﻋ ﺎدل ﻧﯿ ﺴﺖ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ روﺣﺶ آزاد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ھﻤﺎن آزادی ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم رﺳﺘﮕﺎری اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ھﯿﭻ ﺗﻀﺎد و ﺑﻠﮑﮫ ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮی وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد ﻻاﻗ ﻞ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ دﻟﯿ ﻞ ﮐ ﮫ ھﻤ ﮫ‬ ‫ازﻋﺪم ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺑﮫ ﻋﺪم ﻣﯽ روﻧﺪ ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﮐﮫ اول و آﺧﺮ ھﻤﮫ ﯾﮑﯽ اﺳ ﺖ ﭘ ﺲ ﺗﻔ ﺎوت و ﺗ ﻀﺎد در ﮐﺠﺎﺳ ﺖ؟‬ ‫آﯾﺎ ھﻤﯿﻦ ﺑﺎور ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن و آزاد ﺑﻮدن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﭘﺲ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺸﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ‬ ‫ﻏﺮق در ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﺟﻨﻮن اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﮫ اش ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺘﻞ اﺳﺖ ‪ ،‬وﻻاﻗﻞ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ھﻤ ﮫ ﺑ ﺎ‬ ‫ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ آزاد ‪ .‬و درﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﺎﻧﮑ ﮫ ﺑﯿ ﺸﺘﺮ در ﺟﮭ ﺖ ﺑﺮاﺑﺮﺳ ﺎزی و آزادی ﺷ ﻌﺎر‬ ‫ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿ ﺸﺘﺮ ﺳ ﺘﻤﮕﺮ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻧ ﺪ ‪ .‬ﻧ ﮫ ﻇﻠﻤ ﯽ وﺟ ﻮد دارد و ﻧ ﮫ زﻧﺠﯿ ﺮی‪ ،‬ﻓﻘ ﻂ ﺟﮭ ﻞ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ‪ .‬ﺟﮭﻞ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ و اﺳﺎرت‪ ،‬ﺟﮭﻠﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮاد ﻣﯽ ﺗ ﺮاود‪ :‬ﺟﮭ ﻞ ﻣﺮﮐ ﺐ! ﺧ ﻮد‬ ‫اﯾﻦ ﺟﮭﻞ ھﻤﺎن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫‪١١١‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮاد وﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺘﻢ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳ ﺖ ‪ .‬از زﻣﺎﻧﯿﮑ ﮫ ﭼﯿ ﺰی ﺛﺒ ﺖ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﺟ ﺰ‬ ‫ﺳﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ آن ﭼﯿﺰ ﭼﮫ ﮐﺘﺎب ﺑﻮده و ﭼﮫ ﮐﺎخ‪ .‬ھﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻮاد اﺳﺖ ‪ .‬در رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ‬ ‫آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد ﻗﺒ ﻞ از اﯾﻨﮑ ﮫ اﺻ ﻼً ﭼﯿ ﺰی وﺟ ﻮد داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ ‪ ،‬ﻗﻠ ﻢ ﺑ ﻮد‪.‬‬ ‫ﭘﺲ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺒﺪأ آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺻﻨﻌﺖ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺷ ﺪ واﻧ ﻮاع و ﺗﻔ ﺎوت ھ ﺎ و ﺗﻌ ﺎرض ھ ﺎ وﺗ ﻀﺎد را‬ ‫ﭘﺪﯾﺪ آورد‪.‬و ﻃﺒﻖ ھﻤﯿﻦ رواﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﻠﻢ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺖ و ﺳ ﭙﺲ اراده ﮐ ﺮده ﮐ ﮫ‬ ‫آن ﮐﺘﺎب ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﺑﺪ و ﺟﮭﺎن ﺷﻮد‪ .‬آن ﻗﻠﻢ و ﮐﺘﺎب ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ازﻟﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ھﻤﺎن ﻗﻠﻢ و ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫در دﺳﺖ ﺑﺸﺮ اﻓﺘﺎد و ﺗﻤﺪن را ﭘﺪﯾﺪ آورد و اﺻ ﻼً ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ھﻤ ﯿﻦ ﻗﻠ ﻢ و ﮐﺘ ﺎب ﺑ ﺸﺮی ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ ﻋ ﺎﻟﻢ ھ ﺴﺘﯽ در‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺑﺸﺮ ﺑﺘﺪرﯾﺞ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺑﺸﺮ‪ ،‬اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻗﻠﻢ و ﮐﺘﺎب ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ ﺑﺘ ﺪرﯾﺞ ﺑ ﺮ ﻋﺮﺻ ﮫ ﺧﻠﻘ ﺖ‬ ‫وارد ﺷﺪ ‪ :‬ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮی! ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن آﻧﺮا درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻗﻠﻢ وﮐﺘﺎب درک ﺷﺪ ‪ .‬ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﻠﻢ‬ ‫و ﮐﺘﺎب ﺑﺸﺮ در ﺗﻌﺎرض واﻧﮑﺎر ﺑﺎ ﻗﻠﻢ و ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ آن ﺑﮑ ﺎر اﻓﺘ ﺎد‪ .‬ﺑﺮاﺑ ﺮی ﯾﺎﻧ ﺎﺑﺮاﺑﺮی‬ ‫اﯾﻦ دو ﻗﻠﻢ و دو ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺸﺄ ھﺮ ﺑﺮاﺑﺮی و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ھ ﺮ ﮐﺘ ﺎﺑﯽ ﮐ ﮫ ﻧﻮﺷ ﺘﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﻣﻨ ﺸﺄ ﯾ ﮏ ﺟﻨ ﮓ اﺳ ﺖ و ﺟﻨﮕ ﯽ ﻧﯿ ﺴﺖ اﻻ ﺟﻨ ﮓ ﺑ ﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﮭ ﺎ ﮐ ﮫ ﻋﻤ ﻼً ﺑ ﯿﻦ‬ ‫ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ در ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺑﮫ اﺻﻄﻼح آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ و ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ و‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﯾﮏ اﻋﻼن ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ‪ .‬ﻣﺜﻼً در ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻣﺪرن ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و ﻟﻨﯿﻦ و ﻧﯿﭽﮫ و ﻓﺮوﯾﺪ و ﺟﯿﻤ ﺰ و اﻧﯿ ﺸﺘﻦ ﻣﻨ ﺸﺄ و ﻋﻠ ﺖ و ﺑﺎﻋ ﺚ ھﻤ ﮫ ﺟﻨﮕﮭ ﺎی‬ ‫ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺟﮭ ﺎن ﺑ ﻮده اﻧ ﺪ ودر ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻗ ﺪﯾﻢ ﺟﻨ ﮓ ﺑ ﯿﻦ ﻃﺮﻓ ﺪاران ﻗ ﺮآن و اﻧﺠﯿ ﻞ و ﺗ ﻮارت و اوﺳ ﺘﺎ ﻋﻤ ﺪه‬ ‫ﺟﻨﮕﮭﺎی ﺑﺰرگ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ ﻣﺜ ﻞ دﯾ ﻮان ﺣ ﺎﻓﻆ و ﻣﻮﻟ ﻮی ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﺑﮫ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻨﮕﮭﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺗﺮ و ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﮭﺎ راﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ و ﯾﺎ‬ ‫ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دﻋﻮت و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﮫ ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ واﯾﻦ ھﻤﺎن اﻋﻼن ﺟﻨﮓ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺑﮭﺮﺣﺎل ﻇﺎھﺮاً ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﻖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺲ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ واﺿﺢ‬ ‫اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﮐﺘﺎﺑ ﺖ و ﻧﺒ ﻮت راﺑﻄ ﮫ ای ﺑ ﺲ ﻗ ﺪﯾﻢ دارﻧ ﺪ و ﻧﯿ ﺰ درﻗ ﺮآن ﻣﮑ ﺮراً ﺻ ﺤﺒﺖ ﺑ ﺮ ﺳ ﺮ ﻧ ﺰول ﮐﺘ ﺎب ﺑ ﺮ‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ‪ .‬و ﻧﯿﺰ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ھﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮدش‬ ‫ﻧﻨﻮﺷﺖ ﺑﻠﮑﮫ اﺳﺎﺳﺂً ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی ﺑﮫ ﻧﺎم وی و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪﮐﮫ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ‬ ‫ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ‪ .‬درواﻗﻊ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺻ ﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘ ﺎب ﺧ ﺪا داﻧ ﺴﺖ ﮐ ﮫ ھ ﯿﭻ ﮐﺘ ﺎﺑﯽ ﻧﻨﻮﺷ ﺘﮫ اﻧ ﺪ‬ ‫‪،‬ﮔﻮﺋﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮑﺲ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﻧﯿﺎزی ﺑ ﮫ اﺛﺒ ﺎت ﺧ ﻮد ﻧ ﺪارد و ﻧﯿ ﺰ آﻧﮑ ﺲ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﺎﻃﻨﺎً دارای ﺣﻘﯽ اﺳﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده‪ ،‬ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺑﺮوز آن ﺣﻖ ﻧﺪارد ‪ .‬و ﯾﺎ اﺻﻮﻻً ھﯿﭻ ﺣﻘﯽ در اﻧﺴﺎن اﺻ ﻼً‬ ‫ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ﻣﺎدﯾﺖ ﺟﮭﺎن ﻇﮭﻮر ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﮑﺴﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻗﻠﻢ و ﮐﺘﺎب ازﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﮐﻞ ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ‪ ،‬ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﻤﯽ دھ ﺪ‪ ،‬زﯾ ﺮا او دارای امّ اﻟﮑﺘ ﺎب اﺳ ﺖ و‬ ‫وﺟﻮد ﺧﻮد او امّ ھﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ و او ﺧﻮد ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ‪ ،‬ﮐﺘﺎب وﺟﻮد‪ .‬ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ او ﻋﺮﺻﮫ وﺣ ﺪت ﮐ ﻞ وﺟ ﻮد‬ ‫اﺳﺖ و ھﻤﮫ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﻀﺎدھﺎ در وﺟﻮد او ﺣﻞ اﺳﺖ ‪ .‬درﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﮑﺲ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﮐﺎﻏﺬی و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺎﻧﺶ‬ ‫ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ ﻋﺮﺻﮫ ﯾﮏ ﺗﻔﺮﻗﮫ و ﺗﻀﺎد ھﺴﺘﻨﺪ ‪ .‬و ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﮭ ﺎی ﮐﺎﻏ ﺬی در ﻃ ﻮل ﺗ ﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﭘﯿ ﺮوان ﭘﯿ ﺎﻣﺒﺮان ﭘﺪﯾ ﺪ آﻣﺪﻧ ﺪ‪ ،‬و اﯾ ﻦ اﻣ ﺮ را ﭼﻨ ﺎن درﺗ ﺎرﯾﺦ ﻣ ﺸﺘﺒﮫ ﺳ ﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ‬ ‫ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ را ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ وھﯿﭽﮑﺲ ھﻢ ﺟﺮأت ﻧﮑﺮد ﮐﮫ در ﻣﺎھﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ ﺗﺮدﯾ ﺪی ﮐﻨ ﺪ ‪.‬‬ ‫و ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ ﻣﻨﺸﺄ ھﻤﮫ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﺋﯽ »آﺳﻤﺎﻧﯽ« ﮐﮫ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻧﻮﺷﺘﮫ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ و ﻧﯿﺰ ھﻤﮫ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺒﻊ دروغ و ﮐﻔﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮده و ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎً دروﻏﯿﻦ را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﻧ ﺪ ‪ .‬و اﯾ ﻦ ﻣﻨ ﺸﺄ ﺗ ﺎرﯾﺨﯽ آن ﺟﮭ ﻞ ﻣﺮﮐﺒ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﺴﺘﺮ ھﻤﯿ ﺸﮕﯽ‬ ‫ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﮭﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺎم دﯾﮕﺮش آزادی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺸﺄ آن آزادی ﺑﯿ ﺎن ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ ،‬آن ﺑﯿ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﻣﻘ ﺼﻮدی‬ ‫ﺟ ﺰ ﺧﻔ ﮫ ﮐ ﺮدن ﺻ ﺪای ﺧ ﺪا از وﺟ ﻮد ﭘﯿ ﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ ﻧﺪاﺷ ﺘﮫ اﺳ ﺖ ‪ .‬اﯾ ﻦ آزادی ﺑﯿ ﺎن ﻣﺤ ﺼﻮل ھﻤ ﺎن ﻧﺨ ﺴﺘﯿﻦ‬ ‫ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺧ ﺪا ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻧﮭ ﺎده ﺷ ﺪ ‪ .‬آن ﮐﺘﺎﺑﮭ ﺎی ﻧ ﺎﺑﺮاﺑﺮ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﻗ ﺼﺪ ﻧ ﺎﺑﺮاﺑﺮی ﭘﺪﯾ ﺪ آﻣﺪﻧ ﺪ ﺟ ﺰ‬ ‫آزادی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آزادی ﺑﯿﺎن ﻣﻨﻈﻮر دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷ ﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮐ ﮫ اﻟﺒﺘ ﮫ ﺑ ﮫ آزادی ﻋﻤ ﻞ در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اراده وﻋﻤ ﻞ ﺧ ﺪا‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪا و ﺑﺮای ﻧﻔﯽ واﻧﮑﺎر ﺧﻠﻘﺘﺶ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﻠﻘﺘﯽ ﺟﻌﻠﯽ زد ﮐ ﮫ ﻧ ﺎﻣﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژی‬ ‫اﺳﺖ ﭘﺲ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﮐﻞ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧ ﺪا ﻧ ﺴﺒﺖ داده‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ » .‬ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ « ‪ -‬ﻗﺮآن ﺣﮑﯿﻢ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ ﮐﻞ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی از ﻃﺮف ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﻣﺘﺮادﻓﯽ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﻼﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﺸﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا‬ ‫و ﻣﺴﺎوی او ﻗﺮار دھﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزی ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﮫ ﮐﻞ ذات ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در اﻧﺴﺎن و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ‪ .‬ﮐﮫ‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺗﻼش واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮل اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و ﺣ ﺴﺎدت ﺑ ﺸﺮ ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﮫ ﺧ ﺎﻟﻘﺶ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﯾﻌﻨ ﯽ‬

‫‪١١٢‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻨﮓ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ‪.‬ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن در ذات ﺧﻮد ﺟﻨﮕ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﺟ ﺰ ﻧ ﺎﺑﺮاﺑﺮی و‬ ‫ﺳﺘﻢ از آن ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ھﻤﺎن ﺗﻼش ﺑﺨﯿﻼﻧﮫ و ﺧﺼﻤﺎﻧﮫ ﺑﺸﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﻘ ﺎم ﺟﺎﻧ ﺸﯿﻨﯽ‬ ‫ﺧﺪاﺳﺖ ‪ .‬ھﻤﺎن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﺣﻖ ﭘﺮﺳ ﺖ ﻧﯿ ﺰ ﺑ ﮫ آن رﺳ ﯿﺪﻧﺪ ﺑ ﺪون آﻧﮑ ﮫ ﺗﺒ ﺎه و ھ ﻼک ﺷ ﻮﻧﺪ زﯾ ﺮا از‬ ‫درب اﻃﺎﻋ ﺖ و ﻣﺤﺒ ﺖ وارد ﺷ ﺪﻧﺪ‪ ،‬ﻧ ﮫ اﻧﮑ ﺎر و ﻋ ﺪاوت ‪ .‬و ﺣﺘ ﯽ از اﯾ ﻦ ﻣﻘ ﺎم ﻧﯿ ﺰ ﻓﺮاﺗ ﺮ رﻓﺘ ﮫ و ﻣﺤﺒ ﻮب و‬ ‫ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﺪﻧﺪ وﻣﻈﮭﺮ اراده او ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ‪ .‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻘ ﻂ ﺑﺮﺗ ﺮی ﻣﻤﮑ ﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ و ﻋﺸﻖ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن راه و روش دﯾﮕ ﺮی ﻧ ﺪارد ‪ .‬ﺧﻼﺻ ﮫ ﮐ ﻼم اﯾﻨﮑ ﮫ ھﯿﭽﮑ ﺴﯽ ﺑ ﺎ‬ ‫ﮐﺴﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ وﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ھﯿﭻ ذره ای ﺑﺎ ذره ای دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬و اﯾ ﻦ ھﻤ ﺎن واﻗﻌﯿ ﺖ‬ ‫ﺟﺎوداﻧﮫ آزادی وﺟﻮد اﺳﺖ و ھﯿﭻ اﺳﺎرت و ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﺟﺰ درﺗﻼش ﺑ ﺮای ﺑﺮاﺑ ﺮ ﺳ ﺎزی ﭘﺪﯾ ﺪ ﻧﻤ ﯽ آﯾ ﺪ ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ‬ ‫ﭼﻮن دو ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ھﺮ ﭼﯿﺰی در آزادی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻗ ﺮار دارد و ھ ﯿﭻ ﭼﯿ ﺰی ﻣ ﺎﻧﻊ ﭼﯿ ﺰ‬ ‫دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ‪ .‬و ھﺮﭼﯿﺰی ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ھﻤﺘﺎ و ﻣﻄﻠ ﻖ اﺳ ﺖ ‪ .‬ﭘ ﺲ آزادی ای ﺑ ﺮای اﻧ ﺴﺎن ﺟ ﺰ در درک ﺣ ﻖ‬ ‫ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ھﻤﺘﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﺳ ﺖ ﻧﻤ ﯽ آﯾ ﺪ ‪ .‬و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧ ﮫ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﻧ ﺴﺎن از ﺟﻨ ﻮن ﻣ ﺴﺘﮭﻠﮏ ﮐﻨﻨ ﺪه آزادی‬ ‫ﺧﻮاھﯽ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از ھﺮ اﺳﺎرﺗﯽ ﻣﯽ رھﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮی در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫*‬

‫ﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻋﯿﻦ ﻻﻣﺘﻨﺎھﯽ ﺑﻮدن و آزاد ﺑﻮدن ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﯽ ھﻤﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ‪ .‬ھﻤﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺳﺎزی‬ ‫ﻋﻠﺖ اﺣﺴﺎس اﺳﺎرت و درﮔﯿﺮی و ﺗﻀﺎد و ﻋﺪاوت ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﺮض ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰی را‬ ‫ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد ﮐﮫ آزادﯾﺨﻮاھﯽ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم ﻧﺎم دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺎرت در اﺳﺎرت اﺳﺖ ‪ ،‬زﯾﺮا ﺑﺮاﺑﺮی ذاﺗﯽ‬ ‫ﮐﮫ ھﻤﺎن ﺑﯽ ھﻤﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ درک ﯾﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﺜﻼً ﺑ ﮫ وﺿ ﻮح ﻣ ﯽ ﺑﯿﻨ ﯿﻢ ﻧﮭ ﻀﺖ آزادی‬ ‫زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﻓﻌ ﺎل اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ زن ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ ﺻ ﻮری ﺷ ﺒﯿﮫ ﻣ ﺮد ﺷ ﺪه ﺑﺎﺷ ﺪ و ﯾ ﺎ ﻧﮭ ﻀﺖ ھ ﺎی آزادﯾﺨ ﻮاھﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳﻮم در ﻗﺒﺎل ﻏﺮب ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺻﻮری ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺿﺪ ﻏﺮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ آزادﯾﺨﻮاه ! ﯾﺎ ھﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻮرژازی ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﻤﺎﯾﻼت اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺿﺪ ﺑ ﻮرژوازی ﭘﯿ ﺪا ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و اﻻ آﺧ ﺮ‪ .‬ﭘ ﺲ ﺑ ﮫ وﺿ ﻮح ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان دﯾ ﺪ ﮐ ﮫ اﻧ ﻮاع‬ ‫آزادﯾﺨﻮاھﯽ ھﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ وﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﮐﮫ ﻋﻤﻼً ﺟﻨﮕﯽ ﺗﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ‬ ‫ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزی ﺻﻮری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﻧﻔﺮت ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ ھﺮ ﻓﺮدی ﻧ ﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﮫ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ‪.‬و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ھﺮ ﻓﺮدی ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻣﺒﺪل ﺑﮫ ﯾﮏ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ و ﺗﺮورﯾ ﺴﺖ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد و ﺑﮫ ﺟﺎن ﻗﺪرت ھﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﮫ ﻣﻄﻠﻘﮫ ﺧ ﻮد ھﻤ ﮫ را ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ ﺻ ﻮری ﺑ ﺎ‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﺸﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﺗﻮده ﺑﯽ ﺟﺎن و ﯾﮏ ﮔﻠﮫ رام ﺑﺴﺎزﻧﺪ‪ .‬زﯾ ﺮا اﻧ ﺴﺎن از ھ ﺮ ﻟﺤ ﺎﻇﯽ‬ ‫ﮐﮫ ﺷﺒﯿﮫ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد دﻗﯿﻘﺎً از ھﻤﺎن ﻟﺤﺎظ آزادی وﺟﻮدی اش را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ و زﻧﺠﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ آن‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺒﯿﮫ ﺷﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ درﮔﯿﺮی و ﻋﺪاوت ﻣﯽ رﺳﺪ زﯾﺮا ﺑﻮاﺳﻄﮫ آﻧﮭ ﺎ درﺑﻨ ﺪ اﻓﺘ ﺎده و ﻣﺤ ﺼﻮر و‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬و ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮد را از دﯾﮕﺮان ﭘﺎک ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺖ ﺑﯽ ﺗﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺑﺎ آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﮫ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و دﯾﮕﺮان را ﻋﻠﺖ اﺳﺎرت ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ‪.‬‬

‫*‬

‫و اﻣﺎ ھﯿﭻ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزی ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺻﻮری ﺗﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ و اﺳﺎرت آورﺗﺮ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﮫ ﺗﺮ از ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی دﯾﻨ ﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ ذاﺗﺎً ﺿﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣ ﺜﻼً اﻣ ﺮ اول‬ ‫دﯾﻦ ھﻤﺎن ﺻﺪاﻗﺖ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ از دﯾﻦ ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰاری‬ ‫ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﮭﺮه ﺟﻮﯾﺪ روی ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﻈﺎھﺮ ﺑ ﮫ آداب و اﻃ ﻮار دﯾﻨ ﯽ ﻣ ﯽ آورد و در ﺣ ﺪ ﺗ ﻮاﻧﺶ ﺑ ﺮای ﭘﻨﮭ ﺎن‬ ‫داﺷﺘﻦ ﺗﺰوﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ وادار ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯿ ﺪ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ‪ .‬و اﯾ ﻦ ﺑ ﺴﺘﺮ ھﻤ ﮫ ﺧ ﺼﻮﻣﺖ ھ ﺎ و ﺟﻨ ﮓ ھ ﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ رخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﮐﺴﯽ ﮐﮫ روی ﺑﮫ ﺳﻮی ﺑﯽ ھﻤﺘﺎﯾﯽ وﺟ ﻮد ﺧ ﻮﯾﺶ دارد ﮐ ﺴﯽ‬ ‫اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ روی ﺑ ﮫ ﺧ ﺪا دارد و ﭼﻨ ﯿﻦ ﮐ ﺴﯽ ھ ﯿﭻ ﮐ ﺴﯽ را ﻣ ﺎﻧﻊ ﺧ ﻮد ﻧﻤ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨ ﯽ آزاد اﺳ ﺖ و ﺑ ﺎ ﮐ ﺴﯽ‬ ‫ﺗﻀﺎدی ﻧﺪارد‪ ،‬و ﻟﺬا از ﺑﯿﻤﺎری آزادﯾﺨﻮاھﯽ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » ای ﻣﺆﻣﻨﺎن از‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ« ‪ .‬آﻧﮑﮫ اﻃﺎﻋﺖ از رﺳﻮل ﯾﺎ اﻣﺎم ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻣﻌﺎرف و ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯽ ﻧﺒﺮد رو در رو ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﻧﻔ ﯽ وﺣ ﺪاﻧﯿﺖ و ﺗﻮﺣﯿ ﺪ‬ ‫اﺳﺖ ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزی ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﭘﻮﭼﯽ و ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ادﻋﺎھﺎ و ﺷ ﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨ ﯽ ﻣ ﯽ رﺳ ﺪ زﯾ ﺮا‬ ‫ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آداب ﺑﯽ ھﻤﺘﺎﺋﯽ وﺟﻮد ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ﺑﯽ ھﻤﺘﺎﺋﯽ‬ ‫‪ .‬و ﮐﻼً ھﺮ ﻧﻮع ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزی ﺻﻮری ھﻤﺎن ﭘﻮچ ﺳﺎزی ﻣﻌﺎﻧﯽ و ارزش ھﺎﺳ ﺖ‪ .‬اﯾ ﻦ ﺑﺮاﺑﺮﺳ ﺎزی ﮐ ﮫ ذات ﮐ ﻞ‬ ‫ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻤﺪن و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﺪرﻧﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺘﯽ ﮐ ﮫ در ﻧ ﺰد ﺧ ﻮدش و ﺑﺨ ﻮدی ﺧ ﻮد ﺣﯿ ﺎت و ھ ﺴﺘﯽ‬

‫‪١١٣‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪارد و در ﻣﺎدﯾﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺟﮭﺎن‪ ،‬ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮده اﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ اﻟ ﺰام ﺑ ﺮ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ‬ ‫ﭘﻮچ ﺷﻮﻧﺪه ﮔﯽ درﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد‪ .‬و اﯾﻦ ﺣﻖ اﺑﻄﺎل ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزی اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ذات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزی ﺻﻮری وﭘﻮچ ﺳ ﺎزی ﻣﻌﻨ ﻮی اﻧ ﺴﺎﻧﮭﺎ ﻗ ﺮار دارد ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﺖ اﻋﻈﻢ آن »=« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ واﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ) = ( ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﻣﺤﻮر وذات و روح اﻧﺪﯾ ﺸﮫ ﻓﻨ ﯽ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﮫ در‬ ‫داﻧﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬دو اﻧﺴﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻣﺴﺎوی ھﺮﮔﺰ ﺑﮭﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در‬ ‫ﻓﺮﺿﯿﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای دو ﺧﻂ ﻣﻮازی ھﺮﮔﺰ ﺑﮭﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ اﻟﺒﺘﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ‪ .‬و ﮔﺮﻧ ﮫ در ﻃﺒﯿﻌ ﺖ و‬ ‫واﻗﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن ھﺮﮔﺰ دو ﺧﻂ ﻣﻮازی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ وﻧﺪارد‪ .‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻼش ذاﺗﯽ اﯾﻦ ﻧ ﻮع‬ ‫اﻧﺪﯾﺸﮫ آن اﺳﺖ ﮐﮫ دو اﻧﺴﺎن ھﺮﮔﺰ ﺑﮭﻢ ﻧﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺎ ھﻢ راﺑﻄﮫ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺟﺎﻣﻌﮫ ای در ﺻﻠﺢ‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺪون روح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﮫ ای در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ھ ﺎ ﻧ ﮫ ﺗﻨﮭ ﺎ رخ‬ ‫ﻧﺪاده و ﻧﻤﯿﺪھﺪ ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ھﻤﻮاره ﭘﺲ از اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﺻﻠﺢ ﮐﺎذب و رﯾﺎﺋﯽ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻗﻄﻊ و ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ واﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ آن ﺗ ﺴﺎوی ﻋﻤ ﻼً ﻏﻠ ﻂ از آب در ﻣ ﯽ آﯾ ﺪ و ﯾ ﮏ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﺑ ﮫ اﺻ ﻄﻼح دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ ﮏ ﻣﮭ ﺪ اﺷ ﺪ‬ ‫ﺗﻀﺎدھﺎ و ﻋﺪاوﺗﮭﺎﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﯽ ﺑﺮاﺑ ﺮی ﺻ ﻮری ﺣﺎﺻ ﻞ از ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژی و ﻣ ﺼﺮف واﺣ ﺪ ﻣﻨﺠ ﺮ ﺑ ﮫ ﻇﮭ ﻮر اﺷ ﺪ‬ ‫ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺪاوت و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﻟﺒﺘ ﮫ ﮐ ﺎﻧﻮن اﺻ ﻠﯽ‬ ‫آن ﺧﺎﻧﻮاده و راﺑﻄﮫ زن و ﺷﻮھﺮ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻞ ﺗﻤﺪن و آرﻣﺎن ﻓﻨﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی ذاﺗ ﯽ اش‬ ‫ﺑﮫ ﺗﻀﺎد رﺳﯿﺪه و ﺑﮫ ﺧﻮد – ﺑﺮاﻧﺪازی ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ‪ .‬اﯾ ﻦ ﻧﯿ ﺰ ﺣ ﻖ اﺑﻄ ﺎل ﺗ ﺴﺎوی )‬ ‫=( اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﭘﺲ واﺿﺢ اﺳﺖ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ » ﺣﻘ ﻮق ﺑﺮاﺑ ﺮ« ﯾ ﺎ »ﺑﺮاﺑ ﺮی ﺣﻘ ﻮق« ﻧﺎﻣﯿ ﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﺳ ﺮﻟﻮﺣﮫ ﻣﺤ ﻮری ﮐ ﻞ‬ ‫ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻣﺪرن اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺴﺎوی و ھﻤﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺮف و ﺻﺮﻓﺎً اﻣﻮرﺻﻮری و ﻓﯿﺰﯾﮑ ﯽ ﻧﯿ ﺴﺖ‪ .‬و ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ وﻧﯿﺰ ﮐﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﮫ ﯾُﻤ ﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژی ﺑ ﺴﻮی ھﻤ ﺴﺎﻧﯽ ﻣ ﯽ رود و ھ ﺮ ﭼ ﮫ‬ ‫اﻣﻮرات ﻣﺸﺘﺮﮐﺘﺮ و ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬رواﺑ ﻂ اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ اﻋ ﻢ از رواﺑ ﻂ زﻧﺎﺷ ﻮﯾﯽ ﺗ ﺎ رواﺑ ﻂ اﻗ ﻮام و ﻣﻠ ﻞ و‬ ‫ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺗﺸﻨﺞ و ﻋﺪاوﺗﯽ ﻣﻨﮭﺪم ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ رود ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻃﻦ ھﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﺗﺮ و ﻋﺪوﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫*‬

‫و ﺣﺘ ﯽ ﺑ ﮫ ﻟﺤ ﺎظ ﺑ ﺎﻃﻨﯽ ﻧﯿ ﺰ ھ ﺮ ﭼ ﮫ دو ﻓ ﺮد ﯾ ﺎ دو ﮔ ﺮوه ﺷ ﺒﯿﮫ ﺗ ﺮ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ ﯾﻌﻨ ﯽ دارای اﻣﯿ ﺎل و اﻋﺘﻘ ﺎدات و‬ ‫اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺗﻀﺎد و ﺟﺪال ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ و از راﺑﻄ ﮫ ﻗﻠﺒ ﯽ وروﺣ ﯽ‬ ‫ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﯾﺸﺎن ﻋﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬و درﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ زن و‬ ‫وﺷ ﻮھﺮ ھ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ اﺻ ﻄﻼح ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﺗﻔﺎھﻤ ﺎت ذھﻨ ﯽ و ﺳ ﻠﯿﻘﮫ ھ ﺎی ﻣ ﺸﺘﺮک ﺑﯿ ﺸﺘﺮی ازدواج ﮐ ﺮده اﻧ ﺪ‬ ‫ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺟﺪال و ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ‪ .‬و ﯾ ﺎ ﻣ ﺜﻼً ﺟﻨ ﮓ ھ ﺎی ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﻧﺒ ﺮدی ﻣﻨﮭ ﺪم ﮐﻨﻨ ﺪه ﺑ ﯿﻦ‬ ‫دوﻟﺖ ھﺎ و ﺗﻤﺪن ھﺎی ﮐﺎﻣﻼً ھﻤﺴﺎن رخ داد ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎً دارای ﺑﺎورھﺎ و آرﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬و ﯾﺎﻣﺜﻼً‬ ‫دﯾ ﺪﯾﻢ ﮐ ﮫ ﺗ ﻀﺎد وﺧ ﺼﻮﻣﺖ ﺑ ﯿﻦ ﺷ ﻮروی و ﭼ ﯿﻦ ﮐ ﮫ ھ ﺮ دو دارای ﻧﻈ ﺎم ھ ﺎﯾﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿ ﺴﺘﯽ ﺑﻮدﻧ ﺪ ﺑ ﺴﯿﺎر‬ ‫ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺧﺼﻮﻣﺖ اﯾ ﻦ دو ﺑ ﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿ ﺴﺘﮭﺎ ﺑ ﻮد ‪ .‬و ﻧﯿ ﺰ ھﻤ ﻮاره ﺷ ﺎھﺪ ﺑ ﻮده اﯾ ﻢ ﺧ ﺼﻮﻣﺖ ﺑ ﯿﻦ ﻓﺮﻗ ﮫ ھ ﺎی‬ ‫ﻣﺬھﺒﯽ واﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ از ﺗﻀﺎد اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺬھﺐ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮑﻠ ﯽ آن ﻣ ﺬھﺐ را ﺑﻌﻨ ﻮان‬ ‫ﻣﺬھﺐ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ ‪ .‬و درﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﮭﺪم ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﯿ ﺮوی‬ ‫ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و ﻧﮭﺎﯾﺘﺂً ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ اﺷﺪّ و ﮐﺎﻧﻮن ھﺮ ﺗﻀﺎد و ﺟﺪاﻟﯽ ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﻀﺎد ھﺮ ﮐ ﺴﯽ ﺑ ﺎ ﺧ ﻮدش ﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﯿﺶ از ﺧﻮد »ﻣﻦ« ﺑﮫ ﻣﻦ ﺷﺒﺎھﺖ ﻧﺪارد ‪ ،‬زﯾﺮا »ﻣﻦ« ﻣﯽ ﺧﻮاھ ﺪ ﮐ ﺎﻣﻼً ﻋ ﯿﻦ ﺧ ﻮدش‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﺲ ھﺮ ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﻞ ھﺮ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ اراده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺑﯿﺮون در ﺗﺠﺴﻤﯽ واﺣﺪ ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻮدش ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزی ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ ﻋﻠﺖ اﻟﻌﻠﻞ ھﻤ ﮫ ﺑﺮاﺑﺮﺳ ﺎزﯾﮭﺎی دﯾﮕ ﺮ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬ﺑ ﮫ‬ ‫ﻟﺤﺎظ اﻋﺘﻘﺎد دﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﻞ را ھﻤﺎن ھﻮس ﺑﺎزی و دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﺮادف ﺑ ﺎ ﮐﻔ ﺮ و ﮔﻤﺮاھ ﯽ اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﮫ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﭘﻨﮭﺎن ﺧﻮد در ﺟﮭﺎن ﻣ ﺎدی ﺑﯿ ﺮون ﯾ ﮏ ﻣﺘ ﺮادف و ﻣﻌ ﺎدل ﭘﯿ ﺪا‬ ‫ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ آن ھﺴﺘﻢ ‪ .‬ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻖ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﮔﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺸﺮی ﺑﺮ ﻣﺤﻮر » اﯾﻦ – ھﻤﺎﻧﯽ « ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‬ ‫ﮐﮫ ﮐﻞ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن و ارﮐﺎن وﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﻣﻌﻠﻮل اﯾ ﻦ ﻣﻨﻄ ﻖ اﺳ ﺖ ‪ .‬وﻟ ﯽ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ اﯾﻨ ﺴﺖ ﮐ ﮫ ﮐ ﻞ ﺟﮭ ﺎن ھ ﺴﺘﯽ‬ ‫ﺑﺮون از اﻧﺴﺎن اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻈﮭﺮ اراده ﯾﮏ ﻓﺮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﻨ ﺎی اﻧ ﺴﺎﻧﯽ او ﻧﻤ ﯽ ﺷ ﻮد و اﻧ ﺴﺎن‬ ‫در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﺎﭘﻮﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ ‪ .‬و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﻔﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا اﻧﺴﺎن از ﮐﻞ ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ‪ .‬ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزی ھﺎ ﻋﻠﺖ اﻟﻌﻠﻞ ﻇﻠﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫و ﮐﻼم آﺧﺮ اﯾﻨﮑﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داری و ﯾﺎ ﺗﻘﻮی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻨﮭﺎ راه و روﺷﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﻧ ﺴﺎن را‬ ‫ﺑﮫ ﺣﻘﺶ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺟﮭﺎن ﻣﯿﺮھﺎﻧﺪ واز ھﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮی و ﺳﺘﻤﺒﺮی ﻣﺼﻮن ﻣﯽ‬ ‫دارد ‪ .‬و اﯾﻨﺴﺖ آزادی روح !‬

‫‪١١٤‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫*‬

‫»ﻣﻦ« ‪ ،‬اﻋﺘﻘﺎد و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻦ ‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ‪ ،‬اﻣﻮال و آﺑﺮوی ﻣﻦ ‪ ،‬ﻋﻠﻢ و ھﻨﺮ ﻣﻦ‪ ،‬دﯾﻦ ﻣﻦ و‬ ‫ﺣﺘﯽ ﺧﺪای »ﻣﻦ« ‪ .....‬اﯾﻨﮭﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﮭﺎ و ﺳﺘﻢ و اﺳﺎرت و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﻋﺪاوت اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ھﻤﮫ اﯾﻨﮭ ﺎ‬ ‫ﯾﮑﯽ ﭘ ﺲ از دﯾﮕ ﺮی ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﺧ ﻮد »ﻣ ﻦ« ﻟﻌ ﻦ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ و از دﺳ ﺖ ﻣﯿﺮوﻧ ﺪ ‪ .‬و »ﻣ ﻦ« ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ ﺧ ﻮدش‬ ‫ھﺮﮔﺰ راھﯽ ﺑﺮای ﺧﺮوج از اﯾ ﻦ اﺳ ﺎرت ﻻﻣﺘﻨ ﺎھﯽ ﻧ ﺪارد اﻻ در اﻃﺎﻋ ﺖ ﺑ ﯽ ﭼ ﻮن وﭼ ﺮا از ﮐ ﺴﯽ ﮐ ﮫ از ﻣ ﻦ‬ ‫ﺧﻮد ﻓﺮا رﻓﺘﮫ و ﺑﺮای ﺧﻮدش ھﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ و اﺳﯿﺮ ھﯿﭻ ﭼﯿ ﺰی ﻧﯿ ﺴﺖ و ﺑﺮاﺑ ﺮ ﺑ ﺎ ھ ﯿﭽﮑﺲ ھ ﻢ ﻧﯿ ﺴﺖ‬ ‫زﯾﺮا اﺻﻼً ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﺒﺎھﺘﯽ ﻧﺪارد و ﺑﯽ ﺗﺎاﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ھﯿﭽﮑﺲ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﮐﺴﯽ در ﭼﯿﺰی ﺷ ﺮﯾﮏ‬ ‫و ﺷﺒﯿﮫ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬واﯾﻨﮑﮫ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﭼﻮن وﭼﺮا ﺑﺪﺗﺮ از اﺻﻼً اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدن اﺳ ﺖ و ﺑ ﮫ ﺟﻨ ﻮن ﻣﻨﺠ ﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‬ ‫زﯾﺮا »ﻣﻦ« رادر ﻋﺮﺻﮫ ای از ﭘﺮوار ﺷﺪن و ﺧﻮد – ﻓﺮﯾﺒﯽ ﻣ ﯽ ﮐ ﺸﺎﻧﺪ ﮐ ﮫ آﻓ ﺎﺗﺶ ﺑ ﯽ اﻧﺘﮭﺎﺳ ﺖ زﯾ ﺮا اﯾ ﻦ‬ ‫»ﻣﻦ« در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﯽ اﻧﺘﮭﺎﺳ ﺖ و ﻟ ﺬا »ﻣ ﻦ« ﻣﺒ ﺪل ﺑ ﮫ دﯾ ﻮی ﻣﻨﺤ ﺼﺮ ﺑﻔ ﺮد ﻣ ﯽ‬ ‫ﮔ ﺮدد‪ .‬اﮔ ﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧ ﮫ »ﻣ ﻦ« ھﻤﺎﻧ ﺎ ذھ ﻦ و ﺗﺠﺰﯾ ﮫ وﺗﺤﻠﯿ ﻞ ﻣﻨﻄﻘ ﯽ اﺳ ﺖ ﭘ ﺲ اﻃﺎﻋ ﺖ ﺑ ﺎ ﭼ ﻮن و ﭼ ﺮا ﻧ ﻮﻋﯽ‬ ‫ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﮐﻞ ﺟﮭﺎن ھﻢ اﺷﺘﮭﺎی ﯾﮏ ﺷﺐ او‬ ‫را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬اﺻﻼً اﻃﺎﻋﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﭼﻮن وﭼﺮاﺋﯽ ‪ .‬اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﭼﻮن وﭼﺮا ﭼﮫ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫ دﯾﻨﯽ و‬ ‫ﭼ ﮫ ﻋﺮﻓ ﺎﻧﯽ ﺑ ﮫ ﻣﻌﻨ ﺎی اﻃﺎﻋ ﺖ ﺿ ﺪ اﻃﺎﻋ ﺖ اﺳ ﺖ‪ .‬ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ اﻃﺎﻋ ﺖ ﺑ ﺎ ﭼ ﻮن و ﭼ ﺮا ﮐﺎرﺧﺎﻧ ﮫ ﻣﻮﻟ ﺪ‬ ‫ﻏﻮﻟﮭﺎﺳﺖ‪ :‬ﻏﻮﻟﮭﺎی آدﻣﺨﻮار ! اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﭼﻮن وﭼﺮا ھﻤﺎن اﻃﺎﻋﺖ اﺑﻠﯿﺲ از ﺧﺪاﺳﺖ ﭘ ﺲ اﯾ ﻦ ﻧ ﻮع اﻃﺎﻋ ﺖ‬ ‫ﻋﺮﺻﮫ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﺳﺖ ‪ .‬اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﭼﻮن و ﭼﺮا از اﺷﺪّ ﺗﮑﺒّﺮ و اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و ﻋﺪاوت و اﻧﮑ ﺎر ﺑ ﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﺧﯿﺰد و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪھﺎﺳﺖ و ذاﺗ ﺎً ﻣﯿ ﻞ ﺑ ﮫ ﻧ ﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺳ ﻠﻄﮫ ﺟ ﻮﺋﯽ و ﺳ ﺘﻢ دارد‪ .‬ﮐ ﻞ ﻣ ﺬھﺐ ﺗ ﺎرﯾﺨﯽ و‬ ‫ﺗﻤﺪن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳ ﺖ ﻣﺤ ﺼﻮل اﯾ ﻦ ﻧ ﻮع اﻃﺎﻋ ﺖ اﺳ ﺖ و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ ﻧﺘﯿﺠ ﮫ اش ھ ﻢ‬ ‫ﻋﺪاوت اﺳﺖ ‪ :‬ﻣﺬھﺐ ﺿﺪ ﻣﺬھﺐ و ﺗﻤﺪن ﺿﺪ ﺗﻤﺪن !‬

‫*‬

‫اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن وﭼﺮا ﺣﺘﯽ از ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از »ﻣﻦ« اﺑﻠ ﮫ ﺗ ﺮ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎﻻﺧﺮه آزادی ﺑﺨ ﺶ اﺳ ﺖ زﯾ ﺮا اﻧ ﺴﺎن ﺟ ﺰ‬ ‫اﺳﯿﺮ ﺧﻮدش ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داری و ﺗﻘﻮا ھﻢ ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن وﭼﺮا ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و‬ ‫ﻣﺎﺑﻘﯽ راه ﻧﻔﺎق و ﺧ ﻮد – ﻓﺮﯾﺒ ﯽ اﺳ ﺖ ‪ .‬و ﻋﻘﻠ ﯽ ھ ﻢ ﺟ ﺰ در اﯾ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ ﭘﺪﯾ ﺪ ﻧﻤ ﯽ آﯾ ﺪ و ﻣ ﺎﺑﻘﯽ ﺧﯿﺎﻟﺒ ﺎﻓﯽ و‬ ‫ﺟﻨﻮن اﺳﺖ ‪ .‬زﯾﺮا ﺧﺮد آن ﻧﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎھﺪ ﺑﺮ ﻓﻌ ﻞ و اﻧﻔﻌ ﺎﻻت و اﻣﯿ ﺎل »ﻣ ﻦ« اﺳ ﺖ و آﯾ ﺎ »ﻣ ﻦ« ﻣ ﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎھﺪ ﺑﺮ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ؟ آری! ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن وﭼﺮا از ﺧﻮدش ﻓﺮا رﻓﺘ ﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻓﺮارﻓﺘﮕﯽ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺧﺮد اﺳﺖ ‪ .‬ﭘﺲ ﻋﻘ ﻞ از ﻣﺤ ﺼﻮﻻت ﺗﻘ ﻮا و اﻃﺎﻋ ﺖ ﺑ ﯽ ﭼ ﻮن وﭼﺮاﺳ ﺖ و ﻓﻘ ﻂ‬ ‫ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺎدل اﺳﺖ ‪» .‬ﻣﻦ« ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺿﺪ »ﻣﻦ« ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ‪ .‬و ﺑﺮاﺑﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮھ ﺎ ‪ .‬و‬ ‫اﯾﻦ واﻗﻊ اﺳﺖ ھﺮ آن‪.‬‬

‫*‬

‫‪١١٥‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪ -18‬ﺣﻖ