Page 1

62

DOSSIER: CALIDADE DO LEITE

CENTRA XESTIÓN DA CALIDADE CENTRA: DO LEITE E TRAZABILLIDADE EN ALIMENTOS LÁCTEOS

Alimentos Lácteos vén de instaurar un Sistema Integral de Xestión da Calidade para controlar e asegurar o cumprimento dos obxectivos de calidade do leite nas dez cooperativas que a integran e adaptarse ás premisas actuais existentes en materia de seguridade alimentaria. O piar deste traballo é a aplicación informática web CENTRA, que permite rexistrar toda a información sobre a trazabilidade do produto. INTRODUCIÓN No ano 2000, a Comisión Europea adoptou o Libro Branco sobre Seguridade Alimentaria. A partir dese momento, a Comisión identificou a seguridade alimentaria como unha das máximas prioridades e estableceu un programa de acción lexislativa baseado no concepto “da granxa á mesa”. No Libro Branco recóllese unha serie de principios e medidas a levar a cabo co fin de coordinar e integrar un sistema de seguridade alimentaria dirixido a lograr o máximo nivel na protección da saúde. Non en van, elaborouse con-

AFRIGA ANO XVIII - Nº 99

Miguel Martín Hernández, Olga Maceira Figueira Alimentos Lácteos S.A.

forme ao principio de que a seguridade alimentaria debe estar baseada nun enfoque global e integrador, abarcando toda a cadea alimentaria, dende a produción primaria ata a transformación de alimentos, o almacenamento, o transporte e a venda final.


DOSSIER: CALIDADE DO LEITE

63

O SISTEMA PRETENDE SERVIR AO GANDEIRO NO CONTROL DA CALIDADE FINAL DO PRODUTO E ACOMPAÑALO NA CONSECUCIÓN DOS REQUISITOS IMPOSTOS PARA O CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE SEGURIDADE ALIMENTARIA

En 2002, cando a Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural, chegouse ao acordo de poñer en marcha sistemas que aseguren a trazabilidade no sector lácteo e de habilitar os mecanismos para coñecer o camiño que segue o leite cru de vaca dende que é recollido na explotación ata que entra no proceso de transformación na industria. Posteriormente, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación publicou o RD 217/2004, no que se regulaban a identificación e rexistro dos axentes, establecementos e contedores que interveñen no sector lácteo, así como o

rexistro dos movementos do leite, é dicir, a posta na práctica de sistemas de trazabilidade do leite tendo identificados e rexistrados a todos os axentes e establecementos implicados na produción, recollida, transporte, almacenamento e tratamento do leite de vaca e dos contedores do leite, permitindo rexistrar os movementos do leite que teñen lugar entre eles. Tanto o rexistro dos axentes e contedores coma o movemento do leite integráronse na base de datos de Letra Q que entrou en vigor o 1 de abril de 2005. Os responsables dos centros lácteos pasaron a rexistrar en Letra Q todos os movementos que se producen entre contedores dende que o leite sae da explotación produtora ata que chega ao centro de transformación. Esta información é recollida polos transportistas, que anotan nas PDA os litros de cada explotación, en que depósitos de cada camión se recollen e os transvasamentos previos á descarga na planta.

Seguros agrarios

Protexa a súa explotación agraria En ”la Caixa” ofrecémoslle unha extensa gama de seguros especificamente pensada para cubrir os riscos que poidan xurdir no día a día da súa explotación agraria. Así, poderá asegurar os ingresos da súa colleita e do seu gando, cubrirá os riscos do seu negocio e garantirá a súa protección, a da súa familia e mais a dos seus traballadores.

AgroCaixa

[Ti [ es a Estrela Información suxeita ás condicións xerais, particulares e especiais de cada póliza, así como ás condicións de subscrición. SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros e Reaseguros. VidaCaixa, S.A. de Seguros e Reaseguros. Caixabank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A., con CIF A-58333261, e autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A., con CIF A-28011864, inscrito no rexistro administrativo de mediadores da DXSFP co código C0611A08663619, e autorizado para a distribución de seguros CASER, en virtude do convenio de distribución entre VidaCaixa e CASER.

www.laCaixa.es/agrocaixa

AFRIGA ANO XVIII - Nº 99


64

DOSSIER: CALIDADE DO LEITE

A GRAN DIFERENZA NO SISTEMA DE RECOLLIDA DE ALIMENTOS Là CTEOS É QUE CADA COOPERATIVA RECOLLE O LEITE DOS SEUS SOCIOS. É UN SISTEMA CENTRALIZADO ONDE OS REQUISITOS SON SUPERIORES à MEDIA

XESTIĂ“N DA CALIDADE EN ALIMENTOS LĂ CTEOS Alimentos LĂĄcteos naceu fai dous anos como un proxecto integrador de 10 cooperativas galegas produtoras de leite que decidiron, nuns momentos moi difĂ­ciles para o sector leiteiro, apostar polo investimento nunha fĂĄbrica de grandes cualidades que puidera mimar as propiedades do leite que producĂ­an os seus 1.000 socios-gandeiros. Deste traballo saĂ­u ao mercado unha marca propia, Deleite, que recibiu unha acollida sen precedentes no mercado. Neste contexto, onde prima a seguridade alimentaria e a transparencia na produciĂłn, Alimentos LĂĄcteos pretende ser o lĂ­der na obtenciĂłn de produtos que satisfagan as necesidades e expectativas dos consumidores e que, ao mesmo tempo, cumpran os requisitos legais e regulamentarios. Para tal fin instaura un Sistema Integral de XestiĂłn da Calidade. A importancia deste sistema radica en conseguir unha uniformidade no xeito de controlar e asegurar o cumprimento dos obxectivos de calidade a nivel de todas as cooperativas que o integran, e que agrupan a todos os seus provedores. A gran diferenza no sistema de recollida de Alimentos ĂŠ que cada cooperativa recolle o leite dos seus socios. O que en principio parece un sistema pouco eficiente convĂŠrtese nun sistema centralizado onde os requisitos son superiores ĂĄ media e onde ao lado de cada gandeiro hai un tĂŠcnico que colabora na consecuciĂłn de tales requisitos. Para poder ser efectivo, este sistema necesitaba dun soporte que abarcase toda a informaciĂłn do proceso de produciĂłn, recollida, transporte e produciĂłn. Con este fin, creouse unha aplicaciĂłn informĂĄtica web, denominada CENTRA. A partir dun soporte web, que xa se estaba a

AFRIGA ANO XVIII - NÂş 99

usar no sector låcteo galego, implementåronse modificacións e novas pantallas para poder dar cobertura a todas as necesidades que foron xurdindo no proceso de implantación do Sistema Integral de Xestión. A aplicación atinxe múltiples åreas de traballo, todas relacionadas entre si de xeito cómodo e sinxelo. BASE DE DATOS DE TODOS OS PROVEDORES Na aplicación web, grazas ao traballo desenvolvido polos tÊcnicos de campo das diferentes cooperativas, tÊùense en continua actualización os datos de todas e de cada unha das explotacións de Alimentos: R5 5 (.#ŀ#ĉ(55.#./&,552*&).#ĉ(8 R5

5 )&#4#ĉ(52.5-5#(-.&#ĉ(-5B2)&)&#4#ĉ(C85 R5 5-.,/./,-5*,#(#*#-5+/5)( ),'(552*&).#ĉ(95-.&)-65 )--552/,,)65&'ï(-65&)#-5(2)-5B*,##,-65&4,.)-65&)#-55),(.(C65+/#*)-65-#&)-8 R5  5 #-.'55*,)/#ĉ(8 R5  5 Ě',)55(#'#-5*,-(.-5*),5&).-8 R5  5 ,!5!(#,8 R5  5 #-.'-55'/2#)8 R5  5 ,)/#ĉ(5#,#5'#55&#.8 R5  5 (+/5)/5.(+/-55,, ,#'(.)65)5-Ě5#(.#ŀcación de Letra Q. R5  5 /*,ŀ#5!,,#5Ě.#&8 R5  5 ,&-55/&.#0)5)-5-/-5*,)0#.'(.)-5*,#(#*#-8

Todos estes datos, e o xeito no que estĂĄn estruturados e relacionados, permiten a busca de explotaciĂłns agrupĂĄndoas en base a parĂĄmetros moi diversos, como poden ser a sĂşa localizaciĂłn nun concello determinado ou o pastoreo como base principal da alimentaciĂłn dos seus animais.


Un dos obxectivos primordiais das explotacións de vacún é manter unha hixiene axeitada que evite infeccións indesexables no gando. Estas infeccións poden ocasionar perdas na produción láctea e o incremento dos gastos. O CARBONATO CÁLCICO DE GALICAL PARA CAMAS DE vacún proporciónalles aos animais hixiene e descanso e reduce as posibles infeccións de mamites causadas por bacterias de tipo ambiental (E. coli, estreptococos, enterobacterias, etc.). Tamén reduce os problemas de dermatite interdixital e dixital, úlceras e panadizos nas pezuñas, evitando coxeiras e perdas de produción. Por outra banda, manter o gando libre de suciedade facilita o manexo durante o muxido.

GALICAL

CALES E DOLOMÍAS AGRÍCOLAS

Nº 1 EN CAMAS DE VACÚN O carbonato cálcico pode subministrarse en: Bolsa grande de 1.100 quilogramos A granel en camión volquete, con servizo a calquera punto de Galicia

GALICAL, S.L.L.

CALES Y DOLOMIAS AGRICOLAS Arieiras s/n P.I. Louzaneta 27294 LUGO Teléfono 982 22.14.84 Fax 982 22.14.08 E-mail: info@galical.es Web: www.galical.es


66

SANIDADE

DOSSIER: CALIDADE DO LEITE

A APLICACIĂ“N INFORMĂ TICA “CENTRAâ€? CARGA OS RESULTADOS DAS ANALĂ?TICAS DO LIGAL NO MESMO MOMENTO EN QUE O LABORATORIO AS XERA, REVĂ?SAAS E CREA UNS AVISOS CANDO SUPERAN AS MARXES DE CALIDADE PREFIXADAS POR ALIMENTOS LĂ CTEOS E AS COOPERATIVAS

PROCESO DE MELLORA CONTINUA NAS EXPLOTACIÓNS O sistema pretende non só servirlle ao gandeiro como un sistema de control da calidade final do produto, senón tamÊn acompaùalo na consecución dos requisitos que lle veùen impostos para o cumprimento da normativa de seguridade alimentaria. De aí que Alimentos Låcteos fomente o uso de pråcticas hixiÊnicas apropiadas a nivel de todas e cada unha das súas explotacións. Para iso, desenvolve o asesoramento nas Guías de Pråcticas Correctas nas explotacións, de xeito que axuda a mellorar o traballo diario, combinando a rendibilidade e a responsabilidade fronte å protección da saúde. Estas guías recollen preceptos legais e propoùen requisitos e pråcticas de manexo agrupadas en åreas, nas cales veùen definidos os obxectivos que se queren alcanzar, os que deben cumprirse e as pråcticas correctas que o gandeiro debe realizar. As åreas avaliadas son: R5 5-.,2#&#5)-5(#'#-55)5&#.8 R5 5&#'(.#ĉ(55/!5*,5)-5(#'#-8 R5 5-.)5-(#.,#)5)-5(#'#-8 R5 5-)55&'(25)-5'#'(.)-8 R5 5 /2#/,65&'(255&#5)5&#.8 R5 5 #)5'#(.8 R5 5(-.,5(#'&8 R5 5,-)&552*&).#ĉ(552(.-52.,()-8 R5 52#-.,)-5'(.#)-5(52*&).#ĉ(8

Son os tĂŠcnicos das cooperativas os encargados de avaliar, un mĂ­nimo de dĂşas veces ao ano, o grao de cumprimento destas guĂ­as de boas prĂĄcticas nas sĂşas explotaciĂłns. Despois, na aplicaciĂłn deixarĂĄn constancia dos datos das diferentes avaliaciĂłns e nela quedarĂĄn gravadas as conformidades e non conformidades atopadas, asĂ­ como as recomendaciĂłns oportunas dadas en cada caso durante as visitas. Desta maneira mellĂłrase a eficiencia do traballo a nivel de campo, permitindo orientar mellor o traballo a desenvolver en cada explotaciĂłn, axustando a cada caso un programa individualizado que permita ir acadando o cumprimento do 100% dos requisitos.

AFRIGA ANO XVIII - NÂş 99


DOSSIER: CALIDADE DO LEITE

67

OS CUBĂ?CULOS MELLOR ACONDICIONADOS COS NOSOS DISPENSADORES Dispensadores para acondicionar cubĂ­culos coa maior rapidez e facilidade, o mĂ­nimo de po e o uso mĂĄis econĂłmico dos materiais. UĂŠ 160 cubĂ­culos acondiciĂłnanse en 5-6 minutos UĂŠ Os usuarios aforran ata un 50% en material de base UĂŠ Posibilidade de utilizar serrĂ­n, cepilladuras, area,

palla picada, papel e caliza

VIXILANCIA DA CALIDADE NA PRODUCIĂ“N A aplicaciĂłn carga os resultados das analĂ­ticas do Ligal no mesmo momento en que este laboratorio os xera, de tal xeito que poden ser valorados e revisados en calquera momento polos tĂŠcnicos correspondentes. Unha vez cargados en CENTRA, esta aplicaciĂłn revisa todas as anĂĄlises e crea uns avisos cando as mostras superan as marxes de calidade prefixadas de antemĂĄn por Alimentos e as cooperativas. Na actualidade, estas marxes veĂąen ditadas pola calidade superior esixida polo Rexistro de ExplotaciĂłns de Calidade Diferenciada Galega 100%; isto ĂŠ asĂ­ porque Alimentos LĂĄcteos envasa a sĂşa marca Deleite con este selo dende o nacemento do Rexistro. Estes avisos son enviados aos tĂŠcnicos correspondentes, que os reciben nos seus correos e mĂłbiles, de tal xeito que poden poĂąerse en contacto de xeito inmediato co gandeiro/a e acordar as medidas oportunas para identificar e solucionar a causa do incumprimento puntual, e asĂ­ poder evitar unha non conformidade de produto futura. As medidas acordadas, en cada caso, reflectiranse de novo na aplicaciĂłn.

BOXES DESMONTABLES PARA XATOS Adaptables a espazos reducidos A soluciĂłn mĂĄis cĂłmoda e econĂłmica

RUTAS DE RECOLLIDA DIFERENCIADAS. GALEGA 100% Ao estar envasando actualmente o leite co selo Galega 100%, Alimentos Låcteos necesitaba un sistema que lle permitise organizar e asegurar que o leite así envasado procedía na súa totalidade de explotacións incluídas no Rexistro de Explotacións de Calidade Diferenciada Galega 100%. A aplicación facilita a trazabilidade integral da recollida do leite. En CENTRA quedan recollidos todos os datos das diferentes rutas: R5 52*&).#ĉ(-5+/5-5)( ),'(5)5#(.#ŀ#ĉ(5)-5 tanques de arrefriamento. R5 5.)-5)-5.,(-*),.#-.-650"Ú/&)-65#-.,(-55,')&ques encargados da recollida. R5 5 )0'(.)-5)5&#.55"),52.5(5+/5-5,&#4)/5 cada operación.

AFRIGA ANO XVIII - NÂş 99


68

DOSSIER: CALIDADE DO LEITE

AO ESTAR ENVASANDO LEITE CO SELO GALEGA 100% NECESITĂ BASE UN SISTEMA QUE PERMITISE ORGANIZAR E ASEGURAR QUE ESE LEITE PROCEDĂ?A NA SĂšA TOTALIDADE DE GRANXAS INCLUĂ?DAS NO REXISTRO DE EXPLOTACIĂ“NS DE CALIDADE DIFERENCIADA

Estas rutas revísanse mensualmente cargando os datos do devandito rexistro, tras as modificacións que a administración fai mes a mes. Por medio da aplicación, Alimentos envíalle ao responsable de cada cooperativa as modificacións que afectan ås súas explotacións con respecto ao mes anterior, para que realice os cambios oportunos, de ser necesarios. Cando todo estå comprobado, os transportistas reciben os datos daquelas explotacións cuxo leite non pode ir baixo a denominación Galega 100% e que terån que separar durante a súa recollida nun dos depósitos nos que se atopa dividida a cisterna do camión. Tras as diferentes recollidas, e antes da descarga na planta, volve facerse unha nova comprobación que poùa de manifesto que todo o proceso se realizou de xeito correcto, e que durante a recollida se preservou a calidade diferenciada. Hoxe en día, o programa de xestión apoiado en CENTRA permite realizar todo o traballo necesario para asegurar un produto de calidade cunhas especificacións moi concretas. Pero o måis importante Ê que poderå adaptarse a outros criterios de exixencia por parte de Alimentos Låcteos para adecualos a calquera necesidade que poida xurdir no camiùo da diversificación dos seus produtos, porque: R5 )Ą')-55.))-5)-5()-)-5*,)0),-552#.)5'#nucioso, coùecemos a súa potencialidade e compromiso coa mellora continua. R5 )(.')-5)(5.ï(#)-5+/5.,&&(5()5Ú55Ú5()5 apoio ås explotacións para axudarlles a conseguir e manter os niveis de calidade esixidos. R5 )5 '-')5 .'*)65 -5 2*&).#ĉ(-5 ,#(5 )5 --),mento necesario para a mellora da súa produtividade, maximizando os seus recursos e asegurando, todas e cada unha delas, un futuro dentro de Alimentos Låcteos e do mercado låcteo en xeral. R5 5)5 /(#)('(.)55,)&&#55&#.5# ,(#5 deixa patente a posibilidade de diferenciar leite nun futuro baixo outras premisas. R5 /5 ')-.,5 5 -*#&5 -(-##&#5 +/5 *,tendemos dar na mellora da calidade da produción e o apoio incondicional aos gandeiros e gandeiras que no día a día manteùen un esforzo continuo en materia de sanidade animal, seguridade alimentaria, respecto polo medio ambiente e aproveitamento dos recursos forraxeiros propios da explotación, sustentando un modelo de xestión sostible que goza de recoùecemento no mercado. AFRIGA ANO XVIII - Nº 99

Centra - Alimentos Lácteos  
Centra - Alimentos Lácteos  

Dossier: calidade do leite

Advertisement