Page 1

VEC TRA TEKN‹K ÖZELL‹KLER VE DONANIM


TEKN‹K ÖZELL‹KLER Motor

COMFORT/ ELEGANCE NB

ELEGANCE NB

COMFORT/ ELEGANCE NB

ELEGANCE NB

1.6i 16V TWINPORT

2.2 YH 16V AT ACTIVE SELECT

1.9 CDTi 16V

2.0 TURBO

Silindir adedi Silindir çap›

mm

4 79

4 86

4 82

4 86

Silindir yüksekli¤i Motor hacmi

mm cm3

81.5 1598

94.6 2198

90.4 1910

86 1998

Maksimum güç

KW/HP devir/dak. Nm

77/105 6000 150

114/155 5600 220

110/150 4000 320

129/175 5500 265

devir/dak.

3900 10.5

3800 12

2000-2750 17.5

2500-3800 9.5

1. Vites 2. Vites 3. Vites

3.73 2.14 1.41

-

3.92 2.04 1.32

3.77 2.04 1.37

4. Vites 5. Vites

1.12 0.89

-

0.95 0.76

1.04 0.85

6. Vites Geri vites Son diflli oran›

3.31 3.94

-

0.62 3.75 3.55

0.71 3.54 3.91

1. Vites 2. Vites

-

4.69 2.94

4.15 2.37

-

3. Vites 4. Vites 5. Vites

-

1.92 1.30 1.00

1.56 1.16 0.86

-

6. Vites Geri vites

-

3.18

0.69 3.39

-

Son diflli oran›

-

2.60

2.67

-

so¤utmal› disk disk

so¤utmal› disk disk

so¤utmal› disk disk

so¤utmal› disk disk

215 / 55 R 16 61/2 j x 16

215 / 55 R 16 61/2j x 16

215 / 55 R 16 61/2j x 16

215 / 55 R 16 61/2j x 16

litre litre lt/100km

61 4.5

61 5

61 4.3

61 6

fiehir içi fiehir d›fl›

9.1 5.5

-

7.5 4.8

12.5 6.3

Ortalama fiehir içi

6.8 -

11.3

5.8 9.5

8.6 -

fiehir d›fl› Ortalama km/saat

-

6.1 8.0

5.4 6.9

-

194 -

210

217 210

230 -

12.6

-

9.8

9.1

-

10.5

10

-

0.28

0.28

0.28

0.28

Maksimum tork S›k›flt›rma oran› fianz›man oranlar› Düz vites

Otomatik vites

Frenler Ön çap Arka çap

mm mm

ABS Tekerlek ölçüleri Lastikler Jantlar Dolum kapasiteleri Yak›t tank› Ya¤ kapasitesi Yak›t tüketimi* Düz vites

Otomatik vites

Maksimum h›z Düz vites Otomatik vites H›zlanma

0-100 km/saat sn.

Düz vites Otomatik vites Sürtünme katsay›s›

CD

CO2 emisyon de¤erleri (*) g/km Düz vites

fiehir içi fiehir d›fl› Ortalama

218 132 163

-

-

300 151 206

Otomatik vites

fiehir içi fiehir d›fl›

-

274 149

203 130

-

Ortalama

-

194

157

-

● = Standart *) Yak›t tüketimi de¤erleri, 1999/100/EC direktifine göre (80/1268/ECC yerine) ölçülmüfl fabrika test ortam› sonuçlar›d›r.


STANDART DONANIM 1.6i 16V / 1.9 CDTi 16V COMFORT Teknik Donan›m ABS (k›zaklamay› önleyici elektronik fren sistemi) Ayarlanabilir, aktif ön koltuk kafal›klar› Ba¤›ms›z 4 kollu arka süspansiyon sistemi (IRS) Elektronik h›z sabitleyici Elektronik Stabilite Kontrol Program› Plus (ESP Plus) Fren destek sistemi Gelifltirilmifl elektro hidrolik servo direksiyon Hava yast›klar›-sürücü, yolcu ve yan Hava yast›klar›-perde Katlanabilir pedal sistemi Otomatik Active Select fianz›man*

1.6i 16V / 2.2 YH AS 16V 1.9 CDTi 16V / ELEGANCE 2.0 TURBO ELEGANCE

●/● ●/●

●/●/● ●/●/●

●/● ●/● ●/● ●/●

●/●/● ●/●/●

●/● ●/●/● ●/●/●

●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/●

● ● ● ● ● ● ● ●/●/● ●/●/● ●

●/● -/❍ -/-

●/●/● -/❍/-/❍/❍

●/●

●/●/●

8 yönlü, manuel ayarl› sürücü ve yolcu koltu¤u 8 yönlü, elektrikli ayarlanabilir sürücü ve yolcu koltu¤u Arka koltuk s›rtl›¤›na entegre kol dayama yast›¤› Arka koltukta oturanlar için yan cam perdeleri

●/●

-/-/●/●/● ●/●/●

Deri - Kumafl kombineli koltuklar Deri döfleme ve ›s›tmal› ön koltuklar Deri kapl› direksiyon simidi

●/● -/●/●

Direksiyondan kumandal› radyo/CD/MP3 çalar Direksiyondan kumandal› radyo/CD/MP3 çalar/ 6’l› CD de¤ifltirici Elektrikli ön ve arka camlar

●/● -/●/●

Elektronik iklim kontrollü klima Grafik bilgi ekran› Renkli bilgi ekran›

●/● ●/● -/-

Haf›zal› sürücü koltu¤u (koltuk ayar›, iç ve d›fl aynalar›n ayar›) Ifl›¤a duyarl› iç dikiz aynas› ve sürücü taraf› d›fl ayna Ifl›kl› makyaj aynas›

-/●/● ●/●

Is›tmal› ön koltuklar Multi contour ekstra konforlu koltuk sistemi*** Ön koltuklar aras›nda kol dayama yeri

-/-/●/●

Ön panel ve kap› içlerinde iki parçal› dekor ç›tas› Sürücü ve yolcu için bel deste¤i Uzaktan kumandal› merkezi kilit

●/● ●/● ●/● ●/●

Sürekli Süspansiyon Kontrolü ve Spor Sürüfl Moduna Sahip IDS Plus Traction Control (Çekifl Kontrol Sistemi) ‹ç Donan›m

Yol bilgisayar› Yükseklik ve derinlik ayarl› direksiyon simidi D›fl Donan›m Alarm Bas›nçl› ön far su püskürtücüleri** Elektrikli aç›l›r tavan (sunroof) Far yükseklik ayar› Gövde rengi aynalar Gövde rengi kap› kollar› Krom görünümlü kap› kollar› Hafif metal alafl›m jantlar Is› yal›t›ml› ön cam Ifl›¤a duyarl› otomatik yanan farlar

-/●/● -/-

●/● -/-

●/●/● -/-/●/●/● ●/●/● -/-/●/●/● ●/●/● ●/●/● -/-/●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ❍/❍/❍ ●/●/● ●/●/●

● ❍

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ❍ ● ●

●/●/● ●/●/●

● ●

●/●/● ●/●/●

● ●

❍/❍ ❍/❍ ●/●

●/●/● ●/●/●

● ●

❍/❍/❍ ●/●/●

❍ ●

●/● ●/● -/-

●/●/● -/-/●/●/●

● -

●/● -/●/●

●/●/● ●/●/●

Kap› cam alt› krom ç›talar› Manuel katlan›r elektrikli ›s›tmal› yan aynalar Metalik boya

●/● ●/● ❍/❍

OPC Line Paketi Park pilotu** Sis farlar› (ön)

❍/❍ ❍/❍ ●/●

Sürüfle duyarl› ön farlar Otomatik katlan›r, ›s›tmal› elektrikli yan aynalar (sol ayna ›fl›¤a duyarl›) Ya¤mur sensörü

❍/❍ -/●/●

Xenon farlar**

❍/❍

●/●/● ●/●/● -/-/❍/❍/❍ ❍/❍/❍ ●/●/● ●/●/● ❍/❍/❍ ●/●/● ●/●/● ●/●/●

● ● ● ● ● ❍ ❍ ● ● ❍ ● ● ●

● = Standart ❍ = opsiyonel *) Active Select fianz›man sadece 2.2 YH ve 1.9 CDTi 16V motor seçenekleriyle sunulmaktad›r. 2.2 YH benzinli modellerde standart, 1.9 CDTi 16V için Comfort ve Elegance modellerinde Opsiyonel olarak sunulmaktad›r. 1.6, 2.0 Turbo motor seçenekleri ile Active Select fianz›man sunulmamaktad›r. **) Xenon Paketi Comfort modellerinde opsiyonel olarak sunulmaktad›r. Park pilotu ve Xenon Farlar› içermektedir. ***) Sadece deri döfleme ile birlikte sunulmaktad›r.


ÖLÇÜ VE A⁄IRLIKLAR 1.6i 16V COMFORT/ELEGANCE NB

2.2 YH 16V ELEGANCE

1.9 CDT‹ 16V COMFORT ELEGANCE

2.0 TURBO ELEGANCE

Boyutlar Uzunluk Genifllik

mm mm

Yükseklik Ön tekerlekler aras› genifllik

mm mm

Arka tekerlekler aras› genifllik Ön-arka tekerlekler aras› uzunluk

mm mm

4611

4611

4611

4611

1798 1460

1798 1460

1798 1460

1798 1460

1536 1525

1536 1525

1536 1525

1536 1525

2700

2700

2700

2700

1320

-

1428

-

-

1415

1428

1430

500-1050

500-1050

500-1050

500-1050

A¤›rl›klar Bofl a¤›rl›k* Düz Vites Otomatik Vites Bagaj Hacmi

kg kg lt

*) A.‹.T.M. Mevzuat› Madde 45’e göre bofl a¤›rl›k

Tüm ölçüler mm

Bu broflürdeki baz› resimler, standart teslimata dahil olmayan aksesuarlar› içermektedir. ‹çerik bas›l›fl tarihindeki koflullara ba¤l›d›r. Yap›m ve donan›mda de¤ifliklik yapma hakk›m›z mahfuzdur. Burada bas›l› olan renkler, gerçek renklerden farkl›l›k gösterebilir. Burada gösterilmifl olan iste¤e ba¤l› aksesuarlar, ekstra ücrete tabidir. Almanya Federal Cumhuriyeti d›fl›nda, mühendisilik özellikleri ve araç donan›mlar› farkl›l›k gösterebilir. Bölgenizdeki otomobillerimizin tüm özellikleri konusunda, lütfen Opel bayinizden bilgi isteyiniz. GENERAL MOTORS TÜRK‹YE LTD. fiT‹. Torbal› - ‹zmir Eylül 2007

Vectra  
Vectra  

Interesting...

Advertisement