Page 1

Nr 1/2017 Febr

Nytt från

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund

En besökare var tredje minut! s10

Ge barnen en ärlig chans! s 4

Det går bra för NBV s 2

Hur missbruk uppstår s 8


Det går bra för NBV! Bästa SLN:are! Vill delge er lite information från NBV:s huvudmannamöte som ägde rum på hotell Anglais i Stockholm. Genom fönstret kunde man skåda Peter Wieselgrens byst i Kungsträdgården. Historiens vingslag! Det har gått bra för vårt studieförbund under ledning av ordförande Jonatan Hjort och rektor Åke Marcusson. Man har arbetat efter tre deviser: Ett NBV, ny organisation och smartare administration. Siffrorna var inte riktigt klara, men NBV tillhör nu de studieförbund som tävlar om fjärdeplatsen i storlek. Tyvärr bedrivs bara 15 % av verksamheten i medlemsorganisationerna. Å andra sidan finns en stor kontaktyta att bearbeta. Ofta tänker man kanske att förorterna är fattiga på föreningsverksamhet. Men så är det inte! Här finns många grupper som möts under mer eller mindre organiserade förhållanden, ofta olika etniska föreningar. För dessa föreningar är det extra viktigt att ha en egen lokal. Om detta berättade Folkbild-

2

ningsrådets generalsekreterare Maria Granér och fil dr Lisa Klings. Pierre Andersson föreläste om legalisering av cannabis i USA. Han berättade att THC-halten på 60-talet kunde ligga på 2-5 %, men nu uppgår till 20-30 %. De vetenskapliga studier man ofta hänvisar till härrör mestadels från tiden när THC-halten var låg. Ännu är det för tidigt att se de stora negativa hälsoeffekterna av legaliseringen. Men den svarta marknaden har snarare ökat än minskat. Till ny förbundsordförande för NBV efter avgående Jonatan Hjort valdes Vidar Aronsson, som arbetar med strategi och kommunikation i en stabsfunktion för ledningen i KF. Han har ett förflutet inom UNF:s förbundsledning. Det fanns också en annan kandidat, nämligen förbundskassören Susanne Hedman Jensen. Vidar valdes med siffrorna 50-16. Malin Thorson, som också har ett förflutet inom

Nytt från SLN 1/2017


UNF, valdes till ny ledamot. Hon är Anna Åhman för tillfället föräldraledig från sitt arbete som koordinator på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Under de närmaste åren ska NBV utvecklas ännu mer. Hand i hand för fler, lyder arbetsnamnet. Man vill satsa på att öka verksamheten i större städer och tätorter, där vi inte är så väl representerade. Det är lokalt som det verkliga arbetet uträttas, det är där NBV ska vara verksamt. En satsning lokalt på 50 större orter är vad som väntar. Planer finns också på en ny regional indelning av avdelningarna, så att det i framtiden skulle kunna bli sex storavdelningar inom NBV. NBV har också en tydlig avsikt att stärka medlemsorganisationerna genom att samla förbundsledningarna för att utbildas och lära känna varandra. NBV stödjer forskning för att se vilka utmaningar vi kommer att möta i framtidens samhälle och hur vi bäst ska kunna tackla dem. Ett resultat av detta är den intressanta skriften ”Gå före eller…” – utgångspunkter och frågeställningar inför samtal om nykterhetsrörelsens vägval.

Vidar Jonatan Åke

Nytt från SLN 1/2017

Vidar Aronsson KRIS och UNF hade lämnat in motioner som handlade om nykterhetskravet inom medlemsorganisationerna. Kräver dessa verkligen helnykterhet av sina medlemmar och om inte, kan man då vara medlem i NBV? En bakgrund till detta är att en organisation som MHF inte längre kräver personlig helnykterhet av sina medlemmar och att en del bosniska organisationer kanske inte heller gör det. Mötet gav förbundsstyrelsen i uppdrag att under kommande mandatperiod föra dialog med medlemsorganisationerna och utreda om någon organisation ska ompröva anslutningsformen till NBV. Jag ska gärna tillstå att jag tillhörde dem som hyste oro inför NBV:s nya organisation, då man tog bort ansvaret från medlemsorganisationernas regionala nivå. Men det verkar fungera bra ändå lokalt/ regionalt. Och för NBV-landet som helhet går det ju lysande! /Ali Jerremalm

3


En ärlig chans - världens chans för barnen Möjligheter uppstår. Men möjligheter skapas också. Ibland är de en blandning. Finns det en potential och man gör de rätta strategiska valen kan även svåra uppgifter resultera i framgång. När jag av IOGT-NTOrörelsens Internationella Institut 2005 fick uppdraget att etablera begreppet Alkohol som utvecklingshinder i utvecklingsarbete rent allmänt och i biståndsdebatt, hade några personer sett potentialen i omfattningen av de skador alkoholen orsakade fattiga länder och i hotet mot hållbar utveckling. Utmaningen var att kommunicera tillgänglig vetenskap om alkoholens effekter, socialt, ekonomiskt och medicinskt relaterat till utvecklingsarbete/bistånd, hur alkohol i stor skala skapar och underhåller fattigdom. 1990-talet och 00-talet hade så långt sett en mängd forskning på området, om än på intet sätt heltäckande och heller inte alltid

4

tillförlitlig att generalisera från. Forskningsresultaten hade dessutom svårt att nå ut utanför akademin och hade att slåss mot alkoholindustrins intensiva och effektiva lobbyarbete. Vi ställdes inför ett strategiskt val. Vi kunde omöjligen ge oss på hela bredden av negativa effekter av alkoholen. Var finns det en väg in, en entry point? Aidsepidemin blev svaret. Vårt val var kopplingen alkohol – spridning av hiv. Vi fann ett antal studier ur vilka vi kunde extrahera några saker som kunde förstås rent logiskt och hyfsat väl verifieras. Precis när vi sommaren 2008 stod i akt att publicera häftet HIV OCH ALKOHOL genomfördes ett symposium i Sydafrika om kopplingen hiv – alkohol. En möjlighet uppstod simultant med den möjlighet vi skapat. Vi senarelade publiceringen några veckor och kunde genom kontakter tillägna oss det absolut

Nytt från SLN 1/2017


senaste av vetenskaplig evidens på området. Om valet av entry point var det bästa kommer aldrig någon att veta. Men vi vann visst gehör för alkoholens roll i en central utvecklingsfråga, aidsepidemin. Året efter följde nästa entry point, våld i familjen, med häftet Skål för familjen. Idag år 2017 ställs ett stort antal organisationer inför kravet att inkludera alkohol i kontextanalysen – och åtgärdsplan om den sociala hållbarheten kräver det – när man söker biståndsmedel. Ur denna erfarenhet ser jag idag i en nationell kontext att frågan ”barn som växer upp med risk- eller missbrukande föräldrar” har en liknande potential för att leda till ett genombrott i alkoholdebatten, i att arbeta med alkoholfrågan generellt. Hur kommunicera den enorma kränkning mot barns rättigheter

som alkohol orsakar? Statistik räcker inte. Det strategiska valet här blir känslan för de här barnen som gör det omöjligt för varje enskild människa att inte bli berörd. Vad är det som gör att hundratusentals barn hamnar i en så utsatt situation i vårt välfärdssamhälle? Varför förhindrar man inte att detta sker? Om barnen är det viktigaste vi har, varför ger vi inte barn en ärlig chans? EN ÄRLIG CHANS. Se där! 2018 kommer människor i Sverige att prata om kampanjen En ärlig chans. Kampanjen som ställer människor inför valet: barnen eller alkoholen och alkoholnormen. Båda får inte plats samtidigt. Du väljer! Per-Åke Andersson, Finspång

Föreningen Fruktdrycker Seminarium och årsmöte tisdagen 4 april i Stockholm På programmet står bl.a. besök av en kock, Magdalena Ribbing och presentation av nya alkoholfria drycker. Anmäl dig till Ann-Louise Friberg tel. 073 – 3838362 eller ann-louise.friberg@nbv.se Stöd Föreningen Fruktdryckers arbete, bli medlem! Det kostar bara 100kr. Sätt in pengarna på pg. 454180 – 1.

Nytt från SLN 1/2017

5


Pauls EU-kurs

- för er som missade den Lördagen den 8 oktober höll Paul Reichberg en föreläsning om EU på Studenthemmet Tempus i Bromma.Här följer en sammanfattning av föreläsningen. EU - en bakgrund. Vilken betydelse hade skotten i Sarajevo? Vad det starten till första världskriget? Nej, enligt Paul. Däremot blev det en förevändning för England och Frankrike att förklara krig mot Tyskland. Länderna i centrala Europa var unga länder som dominerades av Tyskland. Det fanns inget Polen. Inga baltiska stater. England och Frankrike ville ha kontroll över Europa. De hade skaffat sig kontroll över delar av världen genom sina kolonier. De hade gått i förbund med det osmanska riket och tagit kontroll över delar av mellanöstern och de oljetillgångar som fanns där. Det fanns en önskan innan andra världskriget att gå tillbaka till hur kartan hade sett ut i Europa före första världskriget. Efter första världskriget bestod Europa av ett antal diktatoriska, fascistiska, nazistiska och kommunistiska stater. Tjeckoslovakien blev det första

6

offret. Tjeckoslovakien uppstod som en demokratisk stat som utvecklades under 20- och 30-talet. Hitler intog hela Tjeckoslovakien. Han skaffade även den ideologiska kontrollen över Österrike som blev integrerat i Nazityskland. Den största chocken kom när Tyskland och Sovjetunionen beslutade sig för att ingå i en pakt. Sovjet skulle lägga beslag på Finland och baltiska länderna samt östra Polen. Nazityskland gick öster ut och Sovjet väster ut. Finland försvarade sig genom det finska vinterkriget. Tyskland la beslag på stora områden i östra Europa. Sovjetunionen lämnade Finland ifred. JapanSörensen angrep Pearl Harbor Henning 1941 och USA drogs in i andra världskriget.

Nytt från SLN 1/2017


Förintelsen där Hitler bedrev jakt och våld på den egna befolkningen. Hur kunde detta barbari äga rum? Den frågan finns fortfarande kvar. Genom FN:s arbete försökte man se till att det inte skulle bli mer krig. Winston Churchill sa 1949 ”låt oss överbrygga motsättningarna som finns”. Han trodde mycket på FN:s roll. Atlantpakten Nato skapades och därefter Warszawapakten. Tankar om ett EG utkristalliserades och 1952 kom Parisföredraget som gällde kol- och ståltillgångar. Romfördraget 1957 om en ekonomisk gemenskap EEG. 1962 fick vi en gemensam jordbruks- och fiskepolitik, en gemensam marknad. Europafördraget 1973 handlade om ett fredlig utnyttjande av atomkraften. De fyra friheterna är en nyckel till EU. Det skulle göra oss oberoende av USA och Japan. 1. Fri rörelse för kapitalet. Man ska kunna investera var som helst 2. Personers fria rörelse. Slut på krav om arbetstillstånd och bostadstillstånd. Idag en anledning till att England vill lämna EU. 3. Varors fria rörelse. 4. Tjänsters fria rörelse. Idag kan ett företag i Sverige få uppdraget, anlitar sedan ett företag från Polen som gör jobbet. Vem och var bestäms t ex lönen? En inre marknad med fri rörelse för varor, tjänster, personer och kapital är grunden i EU-samarbetet.

Nytt från SLN 1/2017

Sovjetunionen kollapsade 1991 och ur det gamlas Sovjet bildades 15 självständiga länder. 1989 faller muren i Berlin. DDR upplöses och Öst- och Västtyskland blir ett land, Tyskland. Jugoslavien upplöses. Nya länder knackar på dörren till EU. 1995 går Sverige, Finland och Österrike med. 2004 kommer ytterligare 10 länder med. 2007 kommer Bulgarien och Rumänien med och 2013 Kroatien. EU består idag av 28 europeiska medlemsländer 1999 introducerades i EU en gemensam valuta, euro, för 19 av unionens länder. Med en gemensam valuta fick man även en gemensam ränta och gemensam centralbank. Man skulle inte längre kunna trixa med olika valutor och räntor. En gemensam valuta skulle innebära att de europeiska länderna närmade sig varandra. Schengenavtalet – tog bort passkontrollen. När Saddam Hussein och Irak gick in i Kuwait bestämdes det att EU ska ha en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Aktuella frågor idag för EU att diskutera: Flyktingar, EU har idag ingen gemensam flyktingpolitik. Ungern har satt upp staket vilket skapar problem i Grekland, Turkiet och Sverige. Brexit – Englands utträde ur EU, samt eurons fortsatta ställning. Siw Hallbert

7


Hur missbruk uppstår och sprids Det kan finnas många olika skäl till att en människa börjar använda narkotika. Men det går nästan alltid till på det sättet att en person, som redan skaffat sig kunskapen om hur man intar narkotika och hur mycket man kan ta för att undvika en överdos, är just den person som initierar en nybörjare i dessa kunskaper och tekniker. Alltså: en redan etablerad missbrukare är den person som lär upp en nybörjare i konsten att inta narkotika så att det blir en njutning på ett behagligt sätt. Denna etablerade narkoman är nästan alltid en nära vän till nybörjaren, dvs. en person som nybörjaren ser upp till och har förtroende för. Annars vågar som regel inte nybörjaren pröva för första gången. Narkomanen är därmed en nyckelperson som ser till att spridningen till fler nybörjare äger rum. Många tror felaktigt att det är den professionelle langaren som initierar människor att börja använda narkotika. Detta är ytterst sällsynt. Däremot är det inte ovanligt att narkomanen själv är smålangare för att försörja sig på ett enkelt sätt med

8

det vederbörande redan är förtrogen med: hanteringen av narkotika. Det här betyder att i en normalt restriktiv narkotikapolitik kommer polisens verksamhet inte åt den finmaskiga spridningen av missbruket. Men i en mer strikt restriktiv narkotikapolitik – som den svenska – kan polisen ingripa inte bara mot innehav av narkotika utan också mot konsumtion av narkotika. Utan denna möjlighet kan missbrukaren själv se till att mängden narkotika inte är större än att det räcker för normal konsumtion. Skulle polisen infinna sig, kan missbrukaren hävda att innehavet enbart är till för egen konsumtion. När fallet kommer till åklagaren bedöms mängden narkotika som enbart för egen konsumtion och inte som olagligt innehav. Då blir det åtalseftergift och fallet läggs ned och missbrukaren går fri. Det här innebär definitivt att den svenska, strikta narkotikapolitiken är långt mera förebyggande än i de flesta andra länder. Det som beskrivits här ovan gäller den illegala befattningen med narkotika, den som leder till vad man brukar kalla gängnarkomani eller gatunarkomani. Det finns också andra vägar in i narkomani som är viktiga

Nytt från SLN 1/2017


att känna till, men som oftast har helt andra sociala och legala aspekter. Detta beskrivs i det följande. Före 1965 delade man in narkomanierna enbart efter missbruksmedlens typ, t.ex. morfinister, heroinister, amfetaminister osv. Efter 1965 har det tillkommit en socialmedicinsk indelning av narkomanierna efter uppkomstmekanismerna: Singelfall, som är terapeutiskt betingade, epidemiska narkomanier samt endemiska narkomanier. Detta ger en bättre förståelse för hur spridningen går till. 1) Singelfall är sådana narkomanifall som uppkommit utan inflytande från andra narkomaner. Inom denna grupp finns det tre huvudtyper: A: Vid läkarbehandling medvetet accepterad narkomani (lindring för smärtplågade dödssjuka människor). Dessa fall är utan problem för det omgivande samhället. B: Oavsiktligt framkallad narkomani genom medicinsk behandling, t.ex. morfinism. Kan ibland ske genom överdosering av lugnande mediciner och sömnmedel som skrivs ut till nervösa eller ångestplågade patienter. Detta är ett växande problem. C: Självetablerad narkomani - ett välkänt fenomen vad gäller medicinalpersonal som har lätt att komma över narkotika på sin arbetsplats. Ofta i samband med stressande eller smärtplågande situationer, där

Nytt från SLN 1/2017

man tar till kraftiga medel och sedan fastnar i missbruk. Ovanstående tre typer av singelfall har det gemensamt att de inte leder till spridning av narkomani till andra personer. Tendensen att dra in andra är mycket liten. Den svåraste gruppen i sammanhanget brukar vara narkomaniserade läkare, där man räknar med att var femte drar in även sin maka/make i narkomanin och i övrigt handskas vårdslöst med narkotika i sitt arbete. 2) Epidemiska narkomanier, som företer en lång rad för epidemier välkända fenomen som snabb spridning, klar geografisk avgränsning, starkt varierande motståndskraft och mottaglighet i olika åldrar och befolkningsskikt med stora individuella variationer i samma ålder och miljö. De epidemiska narkomanierna förutsätter en direkt kontakt från missbrukare till nybörjare. Spridningen av de epidemiska narkomanierna går nästan uteslutande via nära personliga vänkontakter. 3) Endemiska narkomanier är sådana som ständigt förekommer inom ett land och som uppstått till följd av ett socialt mer eller mindre tolererat bruk av vissa medel. Exempel är opiumrökning i det gamla Kina, haschrökning i Nordafrika och kokainism bland sydamerikanska djungelindianer. /Rolf Bromme www.nso.nu

9


SLN alltid på Skolforum! Skolforum, den årliga mässan för skolfolk, ägde rum den 28-29 okt 2016 på Stockholmsmässan i Älvsjö. I år besökte väldigt många vår monter eftersom vi hade en mycket synlig plats. 194 personer deltog i tipstävling med bokpriser. Det betyder en tävlande var tredje minut! Många visade i övrigt stort intresse för vårt arbete. Som vanligt hade vi tipstävling, provsmakning, spelhörna för Tankebanan – och en del köpte spelet. Några frågade efter forskningsrapporter om alkohol och droger, vilket vi behöver mer av vid nästa tillfälle. Radika Paulson

10

Nytt från SLN 1/2017


Marja, lärarstuderande i Stockholm, glad ny medlem i SLN.

Nytt från SLN 1/2017

Dan och Ali, kollegor i Sigtuna för 20 år sedan, sågs igen!

11


Alkohol orsakar cancer

” Om du är trött för att ta ditt barn till fotbollsmatchen på söndagen har du druckit för mycket” Citatet finns på framsidan av rapporten och kommer från Claudia Fahlke, professor i hälsopsykologi. Alkoholen och Samhället är en årlig rapport som ges ut av Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO, båda ideella organisationer och CERA (Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs Universitet) i samarbete med Forum Ansvar. Årets Tema i serien Alkoholen och samhället med rubriken Alkohol och cancer är skriven av ett antal kända alkoholforskare som Sven Andreasson från Sverige. Författarna träffas varje sommar på Wendelsbergs folkhögskola för att sammanställa årets rapport.

S a mm a n f a t t n i n g : · Alkohol orsakar cancer · Mer än 10 % av alla dödsfall i bröstcancer i Sverige orsakas av alkohol · Nästan 30 % av de cancerfall som alkoholen orsakar i Sverige orsakas av måttlig eller låg alkoholkonsumtion · Antalet dödsfall i cancer orsakade av alkohol i Sverige har ökat med 7.3% sedan 2001 · Kostnaden för sjukhusvård av cancer i Sverige orsakad av alkohol kostade mer än 320 miljoner 2014 Rapporten kan lämpligen användas som studiecirkel för föreningar/ styrelser eller delas ut till läkare, politiker, andra berörda som är intresserade av dessa frågor. Kontakta NBV för information om studiecirkel. Rapporter kan beställas från IOGT-NTO, tel 08 6726000. Per Leimar, anställd av IOGT-NTO, föreläser med utgångspunkt från rapporten, kontakta IOGT-NTO: Monica Ståhl 08-6726000.

Tankebanan! Beställ SLN-spelet Tankebanan för endast 100 kr plus porto från Agneta Fernström! Kontaktuppgifter se sista sidan!

12

Nytt från SLN 1/2017


Skrivartävlingen pågår - sprid information om den!

Junis, IOGT-NTO:s Juniorförbund, har tagit fram en mycket bra skrift som på 34 sidor berättar om hur vardagen ser ut för de hundratusentals barn som växer upp med någon vuxen som dricker för mycket och vilka risker som finns med att leva nära missbruk. Du får också veta vad som kan göras för att förbättra barnens situation. Med ”När en vuxen dricker för mycket” vill Junis öka kunskapen bland vuxna som möter barn – i sin yrkesroll eller på fritiden. Detta är ett mycket bra komplement till Anna Åhmans bok ”När en trollkarl dör”. NBV har också gjort en studieplan till Junis häfte. Det är upplagt för tre träffar med bra diskussionsfrågor. Och hela materialet, häfte och studieplan, kan rekvireras gratis från Junis, 08-6726070, eller via hemsidan www.junis.org. /AJ

Nytt från SLN 1/2017

-Tävlingen pågår till den 31 mars då bidraget senast måste skickas in. Vinnarna presenteras på respektive skolavslutning samt på www.drugsmart.com. -Tävlingen vänder sig till elever mellan årskurs 7 och årskurs 3 på gymnasiet och arbetena bedöms av en särskild tävlingskommitté. -Tävlingen är uppdelad i två olika klasser med separata priser. En klass har lite friare form och är till för alla elever mellan årskurs 7 och årskurs 3 på gymnasiet. Den andra klassen är mer av forskningskaraktär och vänder sig till elever mellan årskurs 9 och årskurs 3 på gymnasiet. -Tävlingen är individuell och texterna får skrivas på eller utanför skoltid. Priser: Upp till 5000 kr delas ut i forskningsklassen Upp till 3000 kr delas ut i den fria klassen Skrivartävlingen arrangeras av Drugsmart och CAN, SIMON, SAN, SLN, FMD och Hela Männniskan. Mera information och ämneslista finns på drugsmart.com/skrivartavling

13


Den sista gång jag såg dig... Oj! Att Frida egentligen inte var så “ljuv och änglaaktig” uppdagas i denna visa. Hon var egentligen en riktig diva, som livnärde sig på att sol-och-våra aningslösa gentlemän, som exempelvis skalden. Hon ägnade sig även åt att bestjäla hans äldre kvinnliga släktingar på diamantringar och tandproteser. När allt detta uppenbaras för skalden söker denne stoppa henne, men hon lyckas undkomma medelst hjälp av medbrottslingar utrustade med helikopter. Skalden anlitar då privatdetektiven Kristian Homan, känd från Jan Mårtensons böcker, och Homan lyckas mycket riktigt spåra henne. Skalden tager därpå en gruvlig hämnd. Vi får här följa hurusom denne lejer en lönnmördare för att knuffa henne utför ett flertal stup, varav döden följer. Den sista gång jag såg dej, det var för sol och vår på förmiddan jag lyste efter dej. Ty alla små indicier, ja många hundra spår, de visade att du bedragit mej. Då ljöd ett dån från himmelen, det var en helikopter, och på en stege man slängt ner, jag såg dej klättra opp där.

14

Den sista gång jag såg dej, du lysts för sol och vår så bländande, så jag skrek bara: “Stopp där!” Den sista gång jag såg dej, då glänste diamant så bländande i ringen på din hand. Den kom ju ifrån Guld-Fynd, du snott den från min tant. Du log med hennes guldplombsfyllda tand. Jag ringde till en deckare och bad´en spionera, det var den lille Homan grå, så van att observera. Den sista gång han såg dej, då glänste tantens tand och detta kunde han snart rapportera. Jag hyrde för att hämnas en mördare en dag, som knuffa dej i alla fula fall och sommarsolen sken då på skrämda anletsdrag, nu divan ligger vittrande och kall. Du Frida dog så sakteligt och nere invid stranden, där smög vår buse brännvinsfull, begravde dej i sanden. Den sista gång nån såg dej, det var en sommardag. Den sista gång nån såg dej borsta tanden. Boa

Nytt från SLN 1/2017


SLN-krypto nr 15 1

13

2

3

1

8

2

14

4

12

19

19

6

9

22 17

7

3

18

9

15

23 19

9

10

10 16

12

11

16 13

4

14

6

12

3

7

5

11

14

2

12

5

13

13

15

13

12

7

7

6

11

2

22

13

6

17

21

7

5

9

7

18

9

13

10

11 11

14

11

10

23

7

1

18

9

12

10

11

7

13

18

6

13

12

13 14

2 3

19

S= 6, L= 13, N= 14, A= 2 Varje siffra motsvarar en bokstav. Bilda ord! Innehåller en våldsam profet och kung i Israel. Lösning skickas till: Håkan Paulson Fiskaruddsvägen 38F 144 62 Rönninge Bokpris. Vinnare i SLN-krypto nr 14: Elsie Kylhammar, Tyresö. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nytt från SLN 1/2017

15


Kaos i politiken! Inte ens en erfaren iakttagare av samhällets utveckling kan i dag bedöma åt vilket håll pendeln förflyttar sig. Den Europeiska unionen förlorar ett av sina största länder: Storbritannien. USA har genom en svår valrörelse fått en president vars politiska program de lärde må tyda. Konsekvenserna av detta kommer vi förhoppningsvis få erfara i sinom tid. Den amerikanska politikens förändringar ser vi redan efter en vecka med isolationism som varumärke. Sverige ser ut att anpassa sig till det europeiska mönstret, d v s ett popu-listiskt parti som tills nu lyckats befinna sig utanför den traditionella partipolitiska ramen blir allt mer rumsrent. Nu däremot har den etablerade högern ansett tiden mogen att vända på pendeln. Vad beror denna ”populism” på och vad menar vi med detta begrepp? Alla politiska partier strävar efter att göra sina budskap så tilltalande för de flesta att de bör kunna kallas populistiska men i en egentlig mening så betyder populism följande: Po pu lis m , (lat. populus, ”folk”), politisk rörelse som vädjar till ”folket” och ”sunt pulis lism förnuft” samt angriper en politisk eller social elit, ofta utan grund i en specifik ideologi. – Wikipedia I dag ser vi ett flertal länder allt mer präglas av denna populism, tex Ungern, Polen, Frankrike, Nederländerna, Ryssland, USA (under Trump) – d v s populism i förening med nationalism. Dessa populistisk/nationalistiska organisationer vänder sig mot multikulturalism och globalisering vilket innebär att de är mot invandring och t ex EU:s villkor för ”Den inre marknaden” med fri rörlighet för kapital, arbetskraft, varor och tjänster. De är också motståndare till internationella avtal som på något sätt kan missgynna hemlandet. Samtidigt är inte detta entydigt då en allt större del av befolkningen vänder sig mot globaliseringen då detta ses som hotande mot löntagarnas intressen. Paul Reichberg

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, www.slninfo.org

Ordförande: Zimmermann, 021-14Brahusvägen 76 40, Gästgivarvägen Ordförande: AliGunilla Jerremalm, 0706-928074, 7, 9,507 72470 60Gånghester, Västerås, gunillazimmermann@hotmail.com alijerremalm@hotmail.com Kassör: Sven-.Erik Lilja, telAgneta o fax 0221-760004, Kassör/Medlemsregister: Fernström, mob tel o0706-950639, fax 018-367 Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svilja@telia.com 367, mob 0705-221 367, Tårpilsv 8, 755 50 Uppsala, Red: Ali Jerremalm, 031-3315153, 0706-928074, Björkkullav. 43, agnetahf@gmail.com 424 70 plusgiro Olofstorp, SLN:s är alijerremalm@hotmail.com 17 53 09 – 4. Medlemsavgift 150 kr/år. Sekreterare: Eva Nordmark, 0705-477097, Kvarnudden 10, 780 54 ÄPPELBO. eva@nordmark.se Redigering & layout: Ali Jerremalm, se ovan. Tryck: Berndtssons, Östersund. ISSN: 2002-3278.

16

Nytt från SLN 1/2017

Nytt från sln 1 17  
Nytt från sln 1 17  
Advertisement