Page 1

Marksizmden Sonra Marx Tom Rockmore

ln9ilizce'den Çevir11n:

Habip TĂźrker


Marksizmden Sonra Marx, Karl Marx'ı hem Marksistlerin hem de Mark­ sist olmayanların tartışmalarında egemen olan siyasi Marksist yakla­ şımların ipoteğinden kurtararak, okuru Marx·ı yeni bir gözle yorumlayıp anlamaya cesaretlendiriyor. Bu kitap, bir yandan Marx'ın Hegel'le ilişkisi üzerinde dururken, diğer yandan Marx'ın felsefesı hakkında geniş ve anlaşılır bir analiz sunuyor. Siyasi Marksizm her zaman Marx'ın teorileri hakkında ayrıcalıklı bir iliş­

ki I ddia etmiştir ve hala etmektedir. Bu Marksizm genel olarak herkesin, dikkatlice incelemeden, yaygın olarak kabul ettiği bir Marx felsefesi sun· muştur. Bu kitap, siyasi Marksizmin Marx'ı dönüştürdüğünü, çarpıttığını ve temel felsefi görüşlerini anlaşılmaz hale getirdiğini iddia ediyor ve bu sürece müdahalede bulunmak amacıyla, Marx'ın felsefi fikirlerini daha geniş bir Hegelci çerçevede yeniden ele almaya odaklanıyor. Siyasi Marksizmin sona erişinden sonra belki de ilk defa Marx'ı Alman felsefesi içinde yeni bir başlangıç olarak değil, o geleneğin bir devamı olarak betimleyen görüşe bir giriş yazmak mümkün oluyor. işte Mark­

sizmden Sonra Marx, böyle bir çabanın ürünüdür.

Ciddi Marx çaliŞmalannda yaşanan bir kural<lık döneminin ardından Rockma­ re'un, hem felsefi hem de tarihsel dönemler hakkında etrant bilgller içeren kita­ bının yay1mlanması bilyük bir o/ayd1r. Marx'm kendi metinlerinin özen/i bir ana­ lizim yapan Rockmore, onu Alman idealizmi geleneğine yeniden yerleştiriyor ve daha sonraki Marksizmierin yilkilnden kurtardıktan sonra, güçlü ve anfaştlır bir sentez ortaya koyuyor.

William L. Bride. Purdue University

Komünizmin çökiışunü Marx'a olan ilginin düşüşü izledi Rockmora'un Mark· sizmden Sonra Marx '1 bu trendi tersine çevinneye yardım edecek, Marx'a ilişkin

yeni bir değerlendirmenin başlangıcidır... Rackmore ayr�ca Marx'm politik eko· nomiye yaklaşımım.

()zellikle Kapital 'in ana fikirlerini çok tyi açıkltyor. Robert Nola, University of Auckland

AYRlNTI INCELEME •

ısa�'

�78-975-53�·951-s

91�!1J��li i 3·�1JI11JII

22 TL

Tom rockmore marksizmden sonra marks ayrıntı yayınları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you