Page 1


L�rin Ori_iirıal Adı:

Carlo :ı.tın, F�J,·rı.;o Engd;. ·'[d u ifc� 1 o c{fnJ u ll is./ a RP �lillı.'t:ın�ıro iFditi<lni Ottn\·iani, \li!JtW, l<J�6i


ÇizGiLERLE KoMüNisT MANİFESTo Karl Marx

-

Friedrich Engels

Çizgiler Rodolfo Marcenaro Çeviri Nail Sa tlıgan


AVRUPA'NIN B

AVRUPA'DA BİR HEYULA KOL GEZİYOR -KOMÜNİZM

HEYULASI.

METTERNICH'İ

N

D E VLETLE

ÇARI, RADİKALLERİ VE ALMAN

, PAPASI VE

VE GUIZOT'SU, FR A NSIZ

KUTSAL BİR SÜRGÜN AVINDA

HAFİYELERİ BU HEYUL

EL ELE

VERMİŞ­

LERDİR.

FRANSIZ HALK GARİP TALEPLERİYLE KURUMLARIMIZIN SAGLAMLI0INI

H A S l M L AR I TARAFINDAr> KOMÜNİSTLİKLE SUÇLANMAMIŞ TEK BIR MUHALEFET PARTİSİ GÖSTEREBİLİR MlSİNİZ? İKTİDARDAKi

BU KOMÜNiZM KARALAMASINI GERİCİ

HASlMLARINA

DAHA

İLERi

OLDU�U

KADAR K E NDİND E N

MU f-IAL İFLERE DE GERİSİN GERİ

FIRLATMAMIŞ

TEK

BİR MUKALEFET PARTİSİ

GÖSTEREBiLiR MİSİNİZ?


SAKIN BENDEN KORKUYOR OLMASINLAR?

BUNDAN İKİ SONUÇ ÇIKIYOR. KOMÜNIZM DAHA ŞİMDİDEN BÜTÜN AVRUPA DEVLETLERİNCE

SİR GÜÇ OLARAK KABUL EDİLMİŞ BULUNUYOR.

-� � / � ı (_/- --·-� KOMÜNİSTLERİN

l

\ ,'

1

GÖRÜŞLERİNİ,

AMAÇLARINI, E(:;ILİMLERİNİ

AÇIKÇA

BÜTÜN DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNE

SERMELERİNİN VE BU KOMÜNiZM 1--lEYUL.lı,S;

MASALINA PARTININ KENDİSİNİN BİR

MANİFESTOSUYLA KARŞILIK VERMELERİNİN

-��______...,.

TAM ZAMANIDIP.

-

_________,

\/

\

\

,r------

i

/

KOMÜNİST PARTİSİ MANiFESTOSU Şubat

İSTE B·! AMAÇLA

1848. Londra

ÇEŞİTLİ

MİLLİYElLERDEN

KOMÜNİS' 'LER LONDRA'DA BİR ARAYA GELMİŞLER VE İ'JGİLİZCE, fRANSIZCA, ALMANCA_

İTALYANC A, FLM/lANCA

YAYlNLMIMAK ÜZERE

VE

DANİMARKA DİLİNDF.

AŞAGIDAKİ MANİ FES T·)'< �'

KALEME ALMIŞLARDIR.


BUGÜNE KADARKi BUTUN TOPLUMLARlN TARİHİ SINIF MÜCADELELERİ TARİHİDİR.

ÖZGÜR YURTTAŞ İLE KÖLE, PATRİSİEN İLE PLES, SARON

BURJ'UVALAR VE PROLETERLER

İLE SERF,

LONCA USTASI İLE KALFA,

SÖZÜN KISASI

EZEN İLE EZİLEN SÜREKLi KARŞI KARŞlYA GELMİŞLER, HER SEFERiNDE YA TOPLUMUN TÜMÜYLE DEVRİMCİ SİR

DÖNÜŞÜ ME UGRAMASTYLA YA DA ÇATIŞAN SINIFLARIN ORTAK YIKIMIYLA SONUÇLANAN, KİMİ ZAMAN GiZLiDEN

GİZLİYE, KİMİ ZAMAN AÇIKTAN AÇIGA AMA DUR DURAK ,

BİLMEYEN SİR MÜCADELE İÇİNDE OLMUŞLARDIR.

�'!'

TARiHiN DAHA ESKİ

TAMAMIYLA EKLEMLENİŞİNİ, TOPLUMSAL KONUMLARlN ÇOK YÖNLÜ

DÖNEMLERİNDE HE MEN HER

OLARAK DERECELENİŞİNİ GÖRÜYORUZ:

YERDE TOPLUMUN ÇEŞİTLİ ZÜMRELER HALİNDE

7


ESK ROMA'DA

ORTAÇA/;DA

LONCA USTALARI

BU S!N!FLARlN

4Et.'.EN �EPSİNDE

DE

jnc_

DE I<ECE�ENMELER.

F�ODAL TOPLUMUN YJKJNT]:_,p] Al<AS!Nl)A� �iLİZL�NİP

YÜKSELEN CRTADAN

MODERN BURJUVA TCPLUMU SINIF KAR S:T L lKLARINI

KALDlPMAMlŞi!P

SlNlFLAPIN YERİNE

�i.JDEPN BURJUVA ropı_:_ır-.w ESKİ

YERhE 'ENİ Slr-<!FLAP OO:SKİ SASK! �OSIJLLAR!NIN

YENİ 2AS-: I K:JSULL 'IR c.


ESKİ MÜCADELE BİÇİMLERİN İ N YERİNE DE YENİ MÜCADELE

BUNUNLA BİRLİKTE DÖNEMİMİZİN, BURJUVA DÖNEMİNİN, AYIRT EDİCİ BİR

ÖZELLİGİ

VARDlR: SINIF KARŞITLIKLARINI

YAUNLA-ŞTIRMl-ŞTIR SU DÖNEM. BÜTÜN

!:IİÇİMLERİ

SİR TOPLUM İKİ BÜYÜK DÜŞMAN KAMPA,

GETiRMEKTEN

SİRBİRİYLE DOGRUDAN DOGRUYA KARŞI

ÖTEYE GİTMEMİ ŞTİR.

KAR:ŞIYA GELEN İKİ BÜYÜK SINIFA, YANİ BURJUVAZi İLE PROLETARYAYA HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA SÖLÜNMEKTEDİR.

ÜCRETLERi ARTTIRMAK MI? ASLA! DAHA KOLAY ÇALIŞMA KOŞULLAR/MI? ASLA! DAHA SA�LIKLI ÇALIŞMA OR­ TAM! MI? ASLA! AKSi TAKDiRDE TA­ LEPLER KiM BiLiR NEREYE VARIR?

BOYKOT! GREV! İS YAN!

ORTAÇAGIN SERFLERİ ARASINDAN

İLK KENTLERiN KASABA

EŞRAFI

(PFAHLBÜRGER) DOGDU. BUNLARIN

ARASINDAN DA BURJUVAZİNİN GELİŞTİ

UNSURLARI

İLK

AMERiKA'NIN KEŞFİ, AFRiKA'NIN GEMİYLE DOLAŞILMASI YÜKSELEN

BURJIJVAZİYE YEPYENİ

AÇTL DOGU HİNDİSTAN ÇİN PAZARLARL AMERiKA'NIN SÖMÜRGELEŞTİQ.İLMESİ, SÖMÜRGELERLE YAPILAN ALANLAR

JE

TİCARET, MÜBADELE ARAÇLAR ININ VE GENEL METALARlN ARTMAS!

GÜNE

OLARAK

TİCARETE. DENİZCİLİGE, SANATiYE O

KADAR GÖRÜL�.\EMİŞ S!R

CANLANMA SACoiLADI VE

---

9


BÖYLELİKLE PARÇAL ANAN FEODAL TOPLUMUN BAGRINDAKİ DEVRİMCİ UNSURUN HIZLA GELİŞMESİNE YOL AÇTI.

LONCA USTALARI SANAYİCİ ORTA SINIFÇA BİR KÖŞEYE İTİLDİ; DEGİŞİK LONCALAR ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ BİR TEK ATÖLYENİN İÇİNDEKi İŞ BÖLÜMÜ KARŞISINDA YOK OLUP GİTTİ.


SU ARADA PAZARLAR DURMADAN BÜYÜYOR, İHTiYAÇ DURMADAN ARTIYORDU. MANİFAKTÜR SİLE SİZ KALlYORDU ARTIK.

HIMM ...

SANA BENiMKiLER­ DEN BiRiNİ UYDURACAGIZ

MANİFAKTÜRÜN YERİNİ MODERN B ÜYÜK SANAYİ ALDI, SANAYİCİ ORTA SlNlFlN YERİNİ İSE SANAYİCİ MİLYONERLER, DEV SANAYİ ORDULARININ KOMUTANLARI, MODERN BURJUVALAR.


BÜYÜK SANAYİ AMERiKA'NIN KEŞFİYLE YOLU AÇILAN DÜNYA PAZARINI KURDU. BU PAZAR TİCARETTE, DENİZCİLİKTE VE KARA ULAŞIMINDA ÇOK BÜYÜK GELİŞMEYE YOL AÇTI. BU GELiŞME DE SANAYİNİN YAYilMASINI SA(;LADI; SANAY İ, TİCARET, D ENİZCİLİK VE DEMİRYO LLARI YAYILDIKÇA BURJUVAZi DE GELİŞTİ, SERMAYELERİNİ ARTIRDI VE ORTAÇAG ARTI(;I SINIFLARI BİR BİR ARKA PLANA İTTİ.

DEMEK Kİ MODERN BURJUVAZiNİN KENDİSİNİN DE UZUN BİR GELiŞME SEYRİNİN, ÜRETİM VE MÜBADELE TARZlNDA MEYDANA GELEN BİR DİZİ

.�LTÜST OLUŞUN ÜRÜNÜ OLDUGUNU GÖRÜYORUZ.


BURJUVAZiNİN SU GELiŞME AŞAMALARINDAN HER SİRİNE ONA DENK DÜŞEN SiYASİ SİR İLERLEME EŞLiK ETTİ. BİRİNCİ AŞAMA: SEN ÇAL!Ş!YORSUN VE BEN HÜKMEDİ­ YORUM

SIZ BİR KEN T CUMHURİYETİ, KİMİ YERDE MONARŞİNİN VERGİ ÖDEMEKLE YÜKÜM­ LÜ ÜÇÜNCÜ ZÜMRESİNİ OL UŞTURAN, DAHA SON­ LARI DA

MANİFAKTÜR DÖNEMİNDE SOYLULUGA KARŞI BİR AGIRLIK UNSURU OLARAK YA MEŞRUTİ MONAR­ ŞİYE YA DA MUTLAK MONARŞİYE HİZMET EDEN, GENEL OLARAK BÜYÜK MONARŞİLERİN TEMEL TAŞI OLAN BURJUVAZi EN SON UNDA, BÜYÜK SA­ NAYiNiN VE DÜNYA PAZARININ OLUŞMASINDAN BU YANA MODERN TEMSİLİ DEVLETTE siYASİ HAKİMİYETİ TEK BAŞIN A ELE GEÇİRDİ. MODERN DEVLET İKTİOARI BÜTÜN BURJUVA SINIFININ ORTAK iŞLERİNİ YÖNETEN BİR KURULDAN BAŞKA BİR ŞEY DEGİLDİR . 13


BURJUVAZi TARİHTE SON DERECE DEVRİMCİ

... VE �U Y9İL OTLA!<­ LAR UZERINDE YEŞIL CENNET TOPLU KONUT­ LARI YAPACAGIZ.

BİR ROL OYNAMlŞTlR .

., VE BU KULÜBELERİN iŞ­ GAL ETTİGi TEPELERDE BiR TURİZM MERKEZi KURACA-

BURJUVAZi HAKİMİYETİ ELE GEÇİRDİGİ HER YERDE BÜTÜN FEODAL, ATAERKİL, KIR YAŞAMINA ÖZGÜ iLiŞKİLERE SON VERMİŞTİR. İNSANI TABİ İ MAF EVKİNE BAGLAYAN KARMAKARIŞIK FEODAL BAGLARI AClMASlZCA KESiP ATMlŞ VE İN SAN İLE İN SAN ARASINDA K AT lKSlZ ÇIKARDAN, KATI "NAKİT ÔDEME"DEN BAŞKA SİR BAG BIRAKMAMIŞTI R .

DİNİ SAG NAZLI(;IN, ŞÖVALYE RUHUN U N, KÜÇÜK BURJUVA DUYG U SALLI(;ININ İLAHI VECDE GELiŞLERİNİ BENciL HESABlN BUZLU SULARINDA BOGMUŞTUR. Kİ ŞİSEL ONURU MÜBADELE DEGE RİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞ VE SAYlSIZ MÜSECCEL VE MÜKTESEP HÜRRİYETİN YERİNE O TEK, AClMASlZ ÖZGÜRLÜGÜ, TİCARET YAPMA ÖZGÜRLÜG ÜNÜ, GEÇİRMİŞTİR. SÖZÜN KISASI DİNİ VE Sİ YASİ 9 YANlLSAMALARlN ARDINA GiZLENEN SÖMÜR ÜNÜN YERİNE AÇIK, HAYASIZ, DOLAYSlZ, GADDAR SÖMÜRÜYÜ GEÇİRMİŞTİR. 14


BURJUVAZi ONCA ZAMANDIR ONURLU SAYILAN VE ÖN ÜNDE H U ŞUYLA EGİLİNEN HER FAALiYETi ÇEVRELEYEN HALEYİ SÖKÜP ATMlŞTlR. HEKİMİ D E HUKUKÇUYU DA RAHİSİ DE ŞAİRİ DE SİLİM ADAMINI DA KE NDİ ÜCRETLi İ ŞÇ İ Sİ YAPlP ÇlKMlŞTlR. BURJUVAZi AİLE İLİŞKİSİNİN DOKU NAKLI-D UYGUSAL ÖRTÜSÜNÜ YlRTlP ATMl Ş, BASİT SİR PARA İLİŞKİSiNE İNCİRGEMİŞTİR S U İLİŞKİYİ.

BURJUVAZi G ERİCİLİGİN O KADAR HAYRANLIK O UYDUGU ORTAÇAGDAKİ KABA KUVVET TE ZAHÜRÜ NÜN NASIL OLUP DA E N MiSKİN BİR TEMSE LLİKLE TAM BİR UYUM İÇİNDE OLDUGUNU AÇIGA ÇlKARMIŞTIR . İN SAN FAALİYET İ NİN NE LER YARATASİLECEGİNİ İLK ORTAYA KOYAN BURJUVAZi OLMUŞTUR . MISIR'IN PİRAMİTLERİNDEN, ROMA'NIN SU KE MERLERİNDEN VE GOTİK KAlEORALLERDEN KAT KAT ÜSTÜN HARiKALAR YARATMIŞTIR BuRJuVAZi; GÖÇLERİ VE HAÇLI SEFERLERİNİ GÖLGECE BIRAKAN SEFERLER GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.

ıs


BURJUVAZi ÜRETİM ARAÇLAR I N I, DOLAYlSlYLA ÜRETİM İLİŞKİLERİNİ VE BUNLARLA BİRLİKTE B Ü TÜN TOPLUMSAL İLİŞK İ L E R İ D U RMADAN DEVRİMCİL EŞTİ RMEKSİZİN VAR OLAMAZ.

TOPLUMSAL KOŞVLLARIN ARALIKSIZ SARSILIŞI VE BİTMEK Bİ LM EYEN BİR B E Lİ RSİZLİK VE ÇALKANTI BURJUVA DÖNEMİNİ NEREYE KAÇIYORSUNUZ,

ÇIÇEKLER?- NEREYE KAÇIYOR­ SUNUZ ÇİMENLER?- NEREYE KAÇIYORSUNUZ ANNECİGİM,

KARDEŞiM, OKULUM... - NEREYE KAÇIYORSUNUZ?

ÖTEKİ B ÜTÜ N DÖNEMLERDEN AYIRT EDER. BÜTÜN KEMiKLEŞMiŞ, DONMUŞ İLİŞKİLE R ARKALARI SIRA GE LEN ESKiDEN BERi SAYGIDEGER TASAVVUR VE GÖRÜŞLERLE BİR L İ KTE SİLiNiP GİDER; YENİ OLUŞANLAR İSE DAHA K EMİKLE ŞMEYE FJRSAT BULAMADAN ESKİR . KATI OLAN H E R ŞEY BUHARLAŞIYOR, KUTSAL OLAN HER ŞEY AYAKLAR ALT I NA ALlNlYOR VE İNSANLAR NİHAYET HAYATTAKi KONUMLARINA, KARŞlLlKLI İLİŞKİLERiNE SOGUKKANLI BİR GÖZLE BAKMAYA ZORLANIYORLAR.


ÜRÜNLERİ İÇİN DURMADAN GENİŞLEYEN BİR PAZARA GEREK DUYMASI BURJUVAZİYİ YERYÜZÜNÜN DÖRT BİR BUCAGINA S A LA R . HER YERDE YUVALANMAK, HER YERE YERLEŞMEK,

HER YERLE BAGLANTILAR KURMAK ZORUNDADIR BURJUVAZi.

BURJUVAZi DÜNYA PAZARINI SÖMÜREREK BÜTÜN ÜLKELERDEKi ÜRETİM VE TÜKETiME KOZMOPOLiT BİR Nİ TEL İK KAZANDIRMIŞTIR. BURJUVAZi SANAYİNİN

ÜZERİNDE DURDUGU ULUSAL ZEMİNİ AYAKLARININ

\.

ALTINr,AN .

.

.

\.\

..

.

ÇEKIP ALARAK GERICILERI BUYUK .

BİR YASA 10GMUŞTUR. KÖHNE ULUSAL

SANAYİLER YIKILMIŞTIR VE GÜNDEN GÜNE YIKILMAKTADIR. BUNLARIN YEPİNİ, KURULMALARI BÜTÜN

UYGAR ULUSLAR İÇİN BİR ÖLÜM KALIM SORUNU HALİNE G E LEN YENİ SANAYİLEP,

\

\

ARTIK YERLİ HAMMADDELERİ DEGİL DE EN UZAK YEPLERDEN GETiRiLEN HAMMADDELERİ

İŞLEYEN VE ÜRÜNLERİ YA LN l Z C A ÜLKE İÇİNDE DEGİL. AYNI ZAMANDA B Ü T Ü N KlTALARDA TÜKETiLEN SANAYİLER ALMAK TADIR.

17


ÜLKE İÇİNDE ÜRETİLEN MALLARlN KARŞILAYABİLDİGİ ESKİ İHTiYAÇLARlN YERİNİ UZAK ÜLKE VE İKLİMLERİN ÜRÜN LERİNİ

ALDlGI GÖRÜ LME KTEDiR . ESKİ YEREL VE ULUSAL KENDİ KENDiNE YE TERLİLİGİN VE İÇE KAPANIKL IGIN YERİNİ ÇOK YÖNLÜ İLİŞKİLER, ULUSLARlN ÇOK YÖNLÜ KARŞlLlKLI BAGIMLILIGI ALMAKTADlR . ÜSTELİK

YALNlZCA MADDi ÜRETiMDE DEGİL, ZİHNİ ÜRETiMDE DE. TEK TEK ULU SLARlN YARATTIGI ZİHNI ÜRÜNLER HER KESiN ORTAK MALI OLMAKTADlR. U LUSAL TEK YANLILIK VE DAR

�@

KAFALiliK HER GEÇEN GÜN BİRAZ DAHA OLANAKSIZ LAŞMAK TA VE ÇE ŞİTLİ ULUSAL VE YEREL EDEBiYATLARDAN BİR DÜ NYA EDEBiYATI DOGMAKTADIR.

���:.....___j

BURJUVAZiBÜTÜN ÜRETİM AR AÇLARININ HIZLA İYİLEŞMESİ, İLETİŞİMİN SON DERECE KOLAYLAŞMASI SONUNDA BÜTÜN ULUSLARI_ HATTA EN BARBAR LARINI BİLE UYGARLIGIN BAGRINA ÇEKİYOR . BURJUVAZ İ Nİ N METALARININ UCUZ FİYATLARI BÜTÜN ÇİN SETLERİNİ YERLE BİR EDEN, BARBARLARlN YABANCILARA KARŞI DUYDUGU ALABİLDi(;İNE iNATÇI NEFRETi ZORLA DİZE GETiREN AGlR TOPLARDIR. BURJUVAZi BÜTÜN ULUSLARI YOK OLUP Gi TMEMEK İÇİN B U RJUVAZiNİN ÜRETİM

GİDİN VE BENİ

ÇOGALTIN


TARZINI BENİMSEMEK ZORUNDA B l R A K lYO R ; BÜTÜN U LUSLAR I KENDİSİNİN UYGARLIK DEDgİ ŞEYİ KABULLENMEK, YANİ B URJUVA OLMAK ZORU NDA BlRAKlYOR. AÇlKÇASI BURJUVAZi KENDİ SURETİNDE BİR DÜNYA YARATlYOR. BİR FlRÇA DARBESİ

T BURA­

YA, BİR VURUŞ AÇLlK ŞURAYA, İŞTE

BURAYA BİR ŞİDDET DALGASL İŞTE ŞİMDİ MÜKEMME

BURJUVAZi KIRSAL ALANI

.

t-1 ./

7

L.

K ENTİN BOYUNDURUGUNA SOKTU. KOCA KOCA KENTLER YARATTI, KIRSAL NÜFUSA

ORANLA KENT N Ü F U SUNU B Ü YÜK ÖLÇÜDE ARTIRDI VE BÖYLECE NÜFUSUN HATIRI SAY I L I R BİR PARÇASINI KIR HAYATININ YAL TTI L MIŞL lGINDAN KURTARDI. TlPKI KIRSAL ALANI KENTE BAGIMLI K I LOlGI GİBİ BARBAR VE YARI BARBAR ÜLKELERİ UYGAR ÜLKELERE, KÖYLÜ HALKLARI BURJUVA

HALK LARA, ŞARK'I GARP'A BAGIMU KlLDI.

19


ARAÇLARININ, MÜLI<İYETİN VE NÜFUSUN DAGINIKLIGINA HER GEÇEN GÜN BiRAZ DAHA SON VERİYOR. BURJUVAZi NÜFUSU BİR ARAYA TOPLADI, ÜRETİM ARAÇLARINI MERKEZILEŞTİRDİ VE MÜLKİYETİ BİRKAÇ ELDE YOGUNLAŞTIRDI. BUNUN ZORUNLU SONUCU SiYASİ MERKEZİLEŞME OLDU. AYRI AYRI ÇIKARLAR!, YASALARI, HÜKÜMETLERİ VE VERGİLERİ BULUNAN BAGIMSIZ, NEREDEYSE YALNIZCA MÜTTEFiK DURUMUNDAKi EYALETLER TEK BİR ULUS, TEK BİR HÜKÜMET, TEK BİR YASA, TEK BİR ULUSAL SINIF ÇlKARI, TEK BİR GÜMRÜK HATTI ALTINDA BİRLEŞTİRİLOİ. BURJUVAZi HENÜZ YÜZ YILI BULMAYAN SINIF HAKİMİYETİ SÜRESİNCE DAHA ÖNCE Ki KUŞ AKLARlN H EPSi N D EN DAHA BÜYÜK VE DAHA GÖRKEMLi ÜRETİCİ GÜÇLER

YARATTI. DOGA GÜÇLERiNE BOYUN EGDİRİLMESİ, MAKİNELER, KiMYANIN SANAYİ VE TARIMA UYGULANMASI, BUHARLI GEMİLER, DEMİRYOLLARI, ELEKTRİKLİ TELGRAFLAR, KOSKOCA KlTALARIN TARlMA, NEHİRLERİN GEMİCİLİGE ELVERİŞLİ KlLlNMASI, MANTAR GİBİ BiTEN DEV NÜFUSLAR -DAHA ÖNCEKi YÜZYILLARDA, TOPLUMSAL EMEGİN BAGRINDA BU ÜRETİCİ GÜÇL ERiN YATTIGINA İLİŞKİN BİR ÖNSEZİ OLSUN VAR MIYDI ACABA?

DEMEK Kİ BURJU /AZİNİN ÜZERİNDE YÜKSELDİGİ

TEMELi MEYDANM GETiREN ÜRETİM VE MÜBADELE ARAÇLARI FEODP.L TO P L UMU N BAGRINDA OLUŞMUŞTU. BU ÜRETİM VE M jBADELE ARAÇLARININ BELLİ BİR GELİŞME AŞAMA�.INDA FEODAL TOPLUMUN ÜRETİM VE MÜBAD ELE KOŞULLARI, TARIMIN VE MANİFAKTÜRÜN FEODAL ÖRGÜTLENMESİ, SÖZÜN KISASI FEODAL

MÜLK İYET İLİŞKLERİ, GELİŞMİŞ BULUNAN ÜRETİCİ GÜÇLERE ARTIK /-,YAK UYDURAMAZ OLMUŞTU. BUNLAR ÜRETİMİ GELiŞTİ RECEK YERDE KÖS TEKL İYORDU.


O ÖLÇÜDE BİRER AYAK BAGI OLUP ÇIKMIŞLARDI . BUNLARIN SÖKÜLÜP ATILMALARI GEREKiYORDU, SÖKÜLÜP ATILDILAR.

BUNLARIN YERİNİ KENDİLERiNE UYGUN BİR TOPLUMSAL VE SiYASİ YAPI VE BURJUVA SIN I F ININ İKTiSADi VE SİYASİ HAKiMiYETiYlE BİRLİKTE SERBEST REKABET ALD I.

GÖZLERİMİZiN ÖNÜNDE BUNA BENZER BİR HAREKET YA ŞANl YOR BURJUVA ÜRETİM .

VE MÜBADELE İLİŞKİLERİ, BURJUVA MÜLKİYET İLİŞKİLERİ, O DEV ÜRETİM VE

MÜBADELE ARAÇLARINI PEYDA ETMiŞ OLAN MODERN BURJUVA TOPLUMU, BÜYÜLER YAPARAK ÇAGIRDIGI CEHENNEM KUVVETLERiNE ARTIK SÖZ GEÇİREMEYEN BÜYÜCÜNÜN DURUMUNA DÜŞMÜŞ BULUNUYOR. ON YILLARDIR SANAYtNlN VE TİCARETİN TARİHİ,

IVODERN ÜRETİCİ GÜÇLERiN N-ODERN ÜRETİM İLİŞKİLERiNE KARŞI, BURJUVAZiNİN VE ONUN HA.KiMİYETİNİN YAŞAM KOŞULLARI OLAN MÜLKİYET İLİŞKİLERiNE K�RŞI iSYANININ TARİHİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEGİLDİR.

21


DÖNEM DÖNEM T EKRARLANARAK HER SEFERiNDE B ÜTÜN BURJUVA TOPLUMUNUN VAROLUŞUNU DAHA DA KORKUTUCU BİR BİÇİMDE T EHDiT EDEN TİCARİ SUNALIMLARI BELiRTMEK YETER . TİCARİ SU NALIMLAR BİR BÖLÜMÜ DE YOK OLUR. SU SUNALIMLAR SI RASINDA DAHA ÖNCEKİ BÜTÜN DÖNEMLERDE

OLSA OLSA BİR SAÇMALIK OLARAK GÖRÜ LEBİLECEK TOPLUMSAL BİR SALGIN - AŞIRI ÜRETİM SALGlNI ­ BAŞ GÖSTERİR.

TOPLUM ANSIZIN GEÇİCİ BİR BARBARLIGA GERi DÖNER; SANKi BİR AÇLlK, GENEL BİR İMHA SAVAŞI BÜT ÜN GEÇİM ARAÇLARININ KÖKÜNÜ KURUlM UŞ, SANAYİ, TİCARET YOK EDİLMİŞTİR; PEKİ, NEDEN BÖYLE OLUR"? ÇÜNKÜ ÇOK

AŞIRI ÜRETİM!

FAZLA UYGARLlK, ÇOK FAZLA GEÇİM ARACI, ÇOK ÇOK FAZLA T İCARET VARDIR. TOPLUMUN EMRİ


GÜÇLER ARTIK BURJUVA MÜLKİYET İLİ ŞKİLE R İNİN DAHA DA GE LiŞMESİNİ SA(;LAYAMAZ OLMU ŞTUR; TAM TERSİNE ARTIK KENDİLERİNİ KÖSTEKLEYEN BU iLiŞKİLERE GÖRE ÇOK

FAZLA GÜÇLE NMİŞLERDİR; BU AYAK BA(;LARINDAN KURTULUR KURTULMAZ

BÜTÜN BURJUVA TOPLUMUNU ALTÜST EDER, BURJUVA MÜ LKİYETİNİN VAROLUŞ U N U TEHLiKEYE SOKARLAR.

BURJUVA İLİŞKİLERİ BU ÜRETİCİ GÜÇLERiN YARAlTlGI ZENGİNLİGİ KUCAKLAYAMAYACAK KADAR DARDIR. PEKİ, BURJUVAZi SUNALIMLARlN NASIL ÜSTESİNDEN GELİR? SİR YANDAN YIGINLA ÜRETİCİ GÜCÜ ZORLA YOK EDEREK; ÖTE YANDAN DA YENİ PAZARLAR ELE GEÇiREREK VE ESKİ PAZARLARI DAHA DA FAZLA SÖMÜREREK.


YANİ DAHA YAYGIN VE DAHA ŞİDDHLİ BUNALIMLARIN YOLUNU AÇARAK VE BU BUNAUMLARI ÖNLEYEBİLECEK ARAÇLARI GiTTiKÇE AZALTARAK.

g_ //

-

/'-.:\ J

.....

BURJUVAZiNİN FEODALİZMİ YERE ÇALARKEN KULLANDIGI SİLAH:..AR ŞİMDİ BURJUVAZİNİN KENDİSiNE ÇEVRİLMİŞTİR. AMA BURJUVAZi KENDİSİNE ÖLÜM GETiREN SİLAHLARI GELİŞTİRMEKLE KALMAMlŞ, AYNI ZAMANDA BU SİLAHLARI KULLANACAK İNSANLARI, MODERN İ ŞÇİ LE R İ PROLETERLERİ YARATMl ŞT JR. ,

24


BIJRJUVAZİ, YANİ SERMAYE GELİŞTİKÇE, ANCAK İŞ

BULDUKLARI SÜRECE YAŞAYABiLEN VE ANCAK EMEKLERİ SERMAYE Y i

ARTIRDIGI SÜRECE İŞ BULABİLEN MODERN

EMEKÇİLER SINIFI ('LAN PROLETARYA DA GELİŞİR.

�� ,/ SERMAYE ( _ ·.

'-�----___)

ENDiLERİNİ PARÇA PARÇA SATMAK ZOR UN DA OLAN

BU �Ç--�R BÜTÜN ÖTEKİ TİCARİ MALLAR GİBİ . \ \J ::-{:f\BİR ME !ADIRLAR VE BU YÜZD N DE � E: Y 0: .L AÇTIGI BUTUN . . .-:t ,-� KABETIN · , :t:. iJ:..' KARIŞIKLIKLAR IN. · \i_· !_ t {. }<PIYASADA M�Y?A·

__

��,

.ı...

__

·

.

'

.

J

_

- :: _ _ _

• '

_

T -rı.

NA GELEN BUTUN

f\, �- ;_f:';LGALANMAL i '< j{ ' - , \ --::0 ,. ' RH' E TKİSİNE LAR Kı- . , . . . �,--

1

,i o'

__

-�

. <Y '

G '

.....

r :ıROLETERLERİN YAPTIGI İŞ,

; \1\AKİNELERİN YAYGIN BİR BİÇİMDE

i<.ULLANILMASI VE İŞ BÖLÜMÜ NEDENİYLE

A

BUTÜN B G I MS I Z NİTELİGİNİ VE BUNUN

L.

SONUNDA DA İŞÇi İÇİN

\ 1) '

. �

BÜTÜN ÇEKİCİLİGİNİ YİTİRMİŞT İR.

.


MAKiNENİN BiR UZ ANTlSI OLUP ÇlKMIŞTIR İŞÇİ; 8794

ÇAKMA,

EN ARTIK ONDAN İSTE NİLEN, EN , EN KOLAY EDİNİLİR B İ R BECERİDİR YALNlZCA. BU NEDENLE BÜTÜNÜYLE, HAYATTA BİR İŞÇİNİN MALİYETİ NE

8795

ÇAKMA, 8796 ÇAK­

SOFRAYA ÇOCUKLAR.! ÜCRET ZARFINI

MA... ŞİMOi ALTIMA EOECEGİM ...

KALABiLMESi VE SOYUNU SÜRD ÜR EBİ LMESİ İÇİ N GEREKLİ GEÇİM ARAÇLARlYLA SINIRLIDIR.

AMA BİR METANIN, DOLAYlSlYLA EME�İN DE FİYAT! ONUN ÜRETİM MALİYET İ N E EŞİTTİ R. DOLAYlSlYLA YAPILAN İŞİN ÇEKİLMEZLİ�İ ARTTl KÇA ÜCRET AZALIR .

i ' �

.Q (§ . •

ÜSTE LİK MAKİNELERİN KULLANILMASI VE İŞ BÖLÜMÜ ARTTlKÇA BİR YANDAN ÇALIŞMA SAATLER İ NİN UZAMASI,

/"1

����

l�-;!

,:' :)

ı •

·�·-=--

· '

J

ı

·� ı

BİR YANDAN BELLi BİR SÜRE İÇİNDE YAPILAN İŞİN ARTMASI, MAK İ N ELERİN HIZLANDIRILMASI VB. SON UNDA İŞİN KÜTLESi DE A�IRLAŞI R .


MODERN SANAYİ ATAERKİL USTANIN KÜÇÜK İŞLİGİNİ SANAYİ SERMAYECİSİNİN BÜYÜK FA BR İKAS INA DÖN Ü ŞTÜR MÜŞTÜR . FABRİKAYA DOLDURULAN İ ŞÇİ KiTLELERİ ASKE RLER GİBİ ÖRGÜTLE N MİŞTİR. O N LAR SANAYİ ORDUSU N UN RÜTSESİZ ASKERLERİ OLARAK TAM SİR SUBAYLAR VE ASTSUSAYLAR HiYERARŞiSiNiN DEN ETİMİ ALTINA ALlNMlŞL ARDlR. ONLAR YALNlZCA SURJUVAZİNİN, BURJUVA DEVLETİNİN KÖLELERİ OLMAKLA KALMAZLAR, HER G Ü N, HER SAAT MAKİNELER, USTABAŞI VE EN ÇOK DA TEK TEK iMALATÇI BURJUVALARlN KENDİLERİ TARAFINDAN KÖLELEŞTiR İLİRLER.

SU ZORBALIK, AMACININ KAZANÇ OLDUGUNU NE KADAR AÇIK SİR BİÇİMOE ORTAYA KOYARSA O KADAR AŞAGILIK, O KADAR TİKSİNDİRİCİ, O K ADAR DAYANILMAZ OLUR.

��··-·· •.''

KOL EMEGİ NE KADAR AZ BECERi VE

KUVVET TEZAHÜRÜ GEREKTİRİRSE, BAŞKA SİR DEYİŞLE MODERN SANAYİ NE KADAR GELİŞİRSE ERKEK EMEGİNİN YERİNİ O ÖLÇÜDE K ADlN EMEGİ ALlR.


CİNSİVET VE YAŞ FARKLlLIKLMUNIN

İŞÇİ SINIFI İÇİN HİÇBİR AYIRT EDici TOPLUMSAL GEÇERLİLİbİ KALMAMIŞTIR ARTIK.

BÜTÜN İŞÇiLER YAŞ VE CİNSİYETLERİNE GÖRE MALİYETLERİ DEGİŞİK OLAN BİRER EMEK ARACIDIRLAR.

İŞÇiNİN FABRiKATÖR TARAFINDI-IN SÖMÜRÜLMESİ ÜCRETİNİ NAKDEN ALMASlYLA O AN İÇİN SONA ERER ERMEZ BU KEZ DE BURJUVAZiNİN ÖTEKİ KESİMLERL EV SAHİBİ, BAKKALI, TEFECİSİ VB. ÇÖKER TEPESİNE.

ŞİMDİYE KADARKi KÜÇÜK ORTA ZÜMRELER, KÜÇÜK SANAYİCİLER, TÜCCARLAR VE RANTiYELER. ZANAATKARLAR VE KÖYLÜLER, BÜTÜN BU SINIFLAR KlSMEN KENDİ KÜÇÜK SERMAYELERİ BÜYÜK SANAYİNİN İŞLETiLMESiNE YETMEDİGİ VE DAHA BÜYÜK SERMAYECİLERLE REKABET İÇİN DE BATIP GİTTİGİ İÇİN, KISMEN DE YENİ ÜRETİM TARZLARI ONLARlN BECERiLERİNİ DEGERSİZLEŞTİRDİGİ İÇİN PROLETARYANIN KATINA İNERLER. BÖYLECE PROLETARYAYA NÜFUSUN BÜTÜN SINIFLARINDAN KATILMALAR OLUR.


PROLETARYA ÇEŞİTLİ GELiŞME

DAHA DOGAR DOGMAZ BURJUVAZİYE KARŞI

AŞAMALARlNDAN GEÇER.

MÜCADELESi BAŞLAR.

ÖNCE TEK TEK İŞÇiLER, SONRA BİR FABRiKANIN İŞÇİLERİ, DAHA SONRA DA BİR BÖLGEDE AYNI İŞKOLUNDA ÇALIŞAN İŞÇİLER KENDİLERİNİ DOGRUDAN SÖMÜREN TEK TEK

BURJUVALARA KA R ŞI MÜCADELE EDERLER. BUNLAR SALDIRILARlNI YALNlZCA BURJUVA

ÜRETİM İLİŞKİLERiNE DEG İ L , DOGRUDAN DOGRUYA ÜRETİ M ARAÇLARINA YÖN ELTİRLER;

YABANCI RAKiP MALLARI KIRIP DÖKER, MAKiNELERİ PARÇALAR, FABRiKALARI ATEŞE VERİR, ORTAÇAG İŞÇiSİNİN YİTİP GİDEN KONUMUNU YENİDEN KAZANMAYA UGRAŞIRLAR.

29


BU AŞAMADA İŞÇiLER ÜLKENİN DÖRT BİR YA­ NINA DA(;ILMIŞ VE KENDİ İÇLERiNDEKi REKA­ B ET TE N DOLAYI PARÇALANMIŞ, BÜTÜNLÜKTEN

YOKSUN BİR YIGIN DURUMUNDAOIRLAR. İŞÇİ­ LERİN KİTLE HAL İNDE BİR ARAYA GELİ Ş LERi HENÜZ ONL ARIN KENDİ BiRLEŞMELERİNİN BİR SONUCU

D E Gİ L KENDİ SİYASİ AMAÇLARINI ,

GERÇEKLEŞTiRMEK İÇİN BÜTÜN PROLETARYAYI HAREKETE GEÇİRMEK ZORUNDA OLAN, DAHA BİR SÜRE DE BUNU BAŞARASİLECEK DURUM­

DA BULUNAN BURJUVAZiNİN BiRLEŞMESİNİN BİR SONUCUDUR. DEMEK Kİ PROLETERLER BU

AŞAMADA KENDİ DÜŞMANLARINA KARŞI DE­ i;iL, DÜŞMANLARININ DÜŞMANLARINA KAR-

ŞI, MUTLAK MONARŞİNİN KALINTILARINA, TOPRAK SAHİPLERİNE, SANAYiCi OLMAYAN -------_....."-'iil..--1 BURJUVALARA, KÜÇÜK BURJUVALARA KARŞI r-----,_.---- SAVAŞIRLAR. BÖYLECE BÜTÜN TARİHI HAREKET BAK SEN!.. BİR TAŞLA İI<İ I<UŞ VVRMAI<TAYIM. UMARIM BİRİLERİ GELiP PROLETERLERE İŞiN ASLINI SÖYLEMEZ

AMA SANAYİNİN GELİŞMESİYLE BİRLİKTE PRO­ LETARYA YALNIZCA SAYlCA ARTMAKLA KALMAZ; DAHA BÜYÜK KiTLELER HALİNDE BİR ARAYA GE­ LİR, GÜÇLENİR VE BU GÜCÜN DAHA FAZLA FAR­ KINA VARlR.

MA K iN EL ER ÇALIŞMADAKI BÜT ÜN

AYRlMLARI SİLİP ATTIKÇA VE ÜCRETLERİ HEMEN

HER YERDE AYNI DÜŞÜK DÜZEYE İNDİRDİKÇE

PROLETARYANIN SAFLARINDAKİ FARKLI ÇIKAR­ LAR, YAŞAM KOŞULLARI DA GİTGİDE ESİTLENİR. BURJUVALAR ARASINDA DURMADAN BÜYÜYEN

BURJUVAZiNİN ELİNDE YOGUNLAŞIR; BÖYLE ELDE EDİLEN HER ZAFER BURJUVAZiNİN ZAFE­ Ri OLUR.

�""

ÇOCUKLAR!! L..___ DAHA FAZLA VERE-

\

MEM. ZATEN HER ŞEYİ .

MAKİNELER YAPlYOR!


MAKİNELER GİTTİKÇE DAHA HlZLI GELİŞTİGİ, DURMADAN İYİLEŞTİGİ İÇİN GEÇİMLERİ GÜNDEN GÜNE BELİRSİZLEŞİR;

TEK TEK İŞÇİLER İLE TEK TEK BURJUVALAR ARASINDAKİ ÇARPlŞMALAR GiDEREK İKİ SINIF ARASINDAKİ ÇARPlŞMALAR NİTELİGİNİ ALlR.

İŞÇİLER BURJUVALARA KARŞI KOALiSYONLAR KURMAYA BAŞLARLAR; ÜCRETLERİNİ SAVUNMAK İÇİN OMUZ OMUZA VERİRLER. HATTA ZAMAN ZAMAN MEYDANA GELEN İSYANLARA

ÖNCEDEN HAZlRLANABiLMEK İÇİN KALlCI BİRLİKLER

KURARLAR. BU KAVGA YER YER AYAKLANMALARA DÖNÜŞÜR. KİMİ ZAMAN İŞÇilER GALİP GELİR, AMA YALNlZ BİR SÜRE İÇİN. İŞÇİLERİN MÜCADELELERİNİN GERÇEK SONUCU HEMEN O ANDA ELDE EDİLEN BAŞARIDA DE(;iL, İŞÇİLERİN DURMADAN GENİŞL EY EN BİRLİGİN DEDİR.

BÜYÜK SANAYİCE YARATILAN VE FARKLI BÖLGELERDEKi İŞÇİLERİN BiRBiRLERiYLE

o

EAGLANTI KURMALARINI SA(;LAYAN GEl LİŞMİŞ İLETİŞİM ARAÇLARI BU BİRLİGE

YARDlMCI OLUR. HEPSi DE AYNI NİTELİ­ Gİ TAŞlYAN ÇOK SAYlDA YEREL MÜCADE­ LEYi ÜLKE ÇAPlNDA TEK BİR SINIF MÜ­ CADELESiNDE MERKEZİLEŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ OLAN DA SlRF BU BAGLANTlDIR İŞTE. AMA HER SIN I F MÜCADELESi Sİ­ YASİ BİR MÜCADELEDiR. VE ORTAÇAG

�����§�������������

>cENT SOYLULARININ, KÖYLER ARASI "'OLLARIYLA ANCAK BİRKAÇ YÜZYILDA . �AŞABİLDİKLERİ BU B!RLİGE MODERN

;3

:-=IOLETERLER DEMİRYOLLARlYLA BİRKAÇ

· :�oA ULAŞlRLAR. 31


PROLETERLERİN BİR SINIF OLARAK VE BU­ NUN SONUNDA DA BİR SiYASİ PM;Tİ OLA­ RAK ÖRGÜTLENMELERi İŞÇİLERİN KENDİ

ARALARINDAKi REKABET YÜ

EN HA

BİRE

AMA HER SEFERİNDE DA'-�A JıjÇLU, DAHA SAGLAM, DAHA KUDRETLi CLARAK DOGRULUP AYAGA KALKAR. BURJUV.C,ZİNİN KENDİ İÇİN­ DEKİ BÖLÜNMEl-ERDEN YARARL.ANARAK İŞÇİ­

LERİN BELLİ ÇIKARLARININ

TANINMASINI SAG

YASAL OLARAK

HER ŞEY YOLUNDA ÇOCUKLARI ... HER ŞEY YOLUNDAl ÇALIŞMA SÜRESİNİ ON SAATLE SINIRLAYAN YASAYI ONAYLADJK ... BIRA­ KIN ŞİMDİ GİDEYİM! ONAYLANACAK BAŞKA YASALAR Bizi BEKLİYOR.1

.;,;.-'ft"�·-:;�����;:;:� idNDEKİ ÇARPlŞMALAR PROLETARYANIN GL�::· _.: SÜRECİNİ BİRÇOK BAKIMDAN HIZl ANDIRIR. BURJUVAZi SÜREKLi BİR KAVGA'.l"-> �ç;�-;DE

GENEL OLARAK ESKİ BULUR KENDİNİ:

TOPLUMUN


SONRA BURJUVAZiNİN KENDİSİNİN, SANAYİNİN İLERLEME SİYLE ŞEN KESİMLERİYLE;

İLK BAŞTA ARİ STOKRASİYLE;

'" �"'"''"'-'"' �

HER ZAMAN DA BÜTÜN YABANCI ÜLKELERiN BURJUVAZİSİYLE. BURJUVAZi BÜTÜN BU KAVGALARDA

. PROLETARYAYA BAŞVURMAK, PROLETARYADAN YARDIM İSTEMEK VE DOLAYlSlYLA PROLETARYAYI Sİ­ zORUNDA KALIR. BU YÜZDEN BURJUVAZi, KENDİ EGiTiMİNİN UNSURLARINI PROLETARYAYA KENDİ

ELİYLE SAGLAR, BAŞKA BİR ŞLE

YAYI KENDİSİNE KARŞI 5AVAŞMASI İÇİN GEREKLİ SiLAHLARLA DONATIR. AYRICA DAHA

ÖNCE DE GÖRDÜGÜMÜZ

GİBİ SANAYİNİN

KOŞULLARI TEHLİKEYE Gİ­ BUNLAR DA PROLETARYAYA

! İLERLEMESİYLE BİRLİKTE HAKİM SINIFIN BAZI BiLEŞENLERİ TÜ­

i MÜYLE PROLETARYANIN SAFLARINA İTiLiR YA DA EN AZINDAN

1

:

!

(�-� . '-� � ÜYE OLMAK

�'

33


EN SONUNDA, SINIF MÜCADELESİNİN BELİRLEYİCİ ANININ YAKLAŞTIGI ZA­ MANLARDA HAKiMSINIF İÇİNDE, BÜTÜN BİR ESKİ TOPLUM İÇİNDE SÜREDURAN DAi;ILMA SÜRECi ÖYLESiNE SERT, ÖYLE­ SiNE KESKİN BİR NİTELİK ALlR Kİ HAKiM SlNlFlN KÜÇÜK BİR KESİMİ KENDiNi O SINIFTAN KOPARIRVE DEVRİMCİ SlNlFA, GELECEGİ ELiNDE TUTAN SINlFA KATILIR.

iYi AKŞAMLAR BEYLER, BENiM ADIM KARL MARX VE ARKADAŞIMINKi FRIEDRICH ENGELS. KAVGAHIZI TÜM AVRUPA'DA iZLEDİK VE BÜTÜN İŞÇİLERİN YARARINA OLACAK BİR PROGRAMI SiZiNLE GELiŞTiREREK, BUNA KATKIDA BULUNMAK iSTiYORUZ.

ZAMANLAR NASIL SOYLULUGUN BİR KESİMİ BURJUVAZiNİN SAFINA GEÇTİYSE ŞİMDİ DE BURJUVAZİNİN BİR KESİMİ, ÖZELLİKLE DE BURJUVA iDEOLOGLARININ TARİHİN AKIŞININ BİR BÜTÜN OLARAK TEORİK ANLAYlŞINA ERİŞMİŞ BİR KESİMİ PROLETAR­ YANIN SAFINA GEÇER.


BUGÜN BURJUVAZiYLE KARŞI KAR ŞlYA GELEN BÜTÜN SINIFLAR ARASINDA YALNlZCA PROLETARYA GERÇEKTEN DEVR İMCİ BİR SINIFTIR . ÖTEKİ SINI FLAR BÜYÜK SANAYİ KARŞlSlNDA ÇÜR Ü R VE YOK OLUR; PROLETARYA İSE BÜYÜK SANAYİNİN EN HAS ÜRÜ N Ü D Ü R .

ORTA ZÜMRELER, KÜÇÜK SANAYiCi, KÜÇÜK TÜC­

.ŞU HALDE BUNLAR DEVRİMCİ DEbİL,

CAR, ZANAATKAR, BÜTÜN SUNLAR ORTA ZÜMRE­

MUHAFAZAKARDIR. DAHASI GERİCİDİRLER. TA­

LER

OLARAK

VARLIKLARINI SÜRDÜREBiLMEK İÇİN

BUR:JUVAZİYE KARŞI MÜCADELE u;ı_ERLER.

B��BA�; LAZIMf

RİHİN TEKERLEGİNİ GERİYE DObRU ÇEVİRMEYE

ÇALIŞI RL _R.

_

-----

_

/

�---.----�

EGER DEVRİMCİ BİR YÖ N L ERİ VARSA SlRF PROLETERLEŞMEK ÜZERE OLD U KLARI İÇİN VARDlR; BU YÖ N LERİYLE ŞİMDİKİ ÇIKARLAR INI OEbİL, GEL ECEKTEKi ÇIKARLARINI SAVUNURLAR, KENDİ BAKlŞ AÇl LARINI BiR YANA SIRAKIR PRO LETARYANIN BA�I Ş A !SINI BENiMSER LER . BEKLEYiN ÇOCUKLAR, HAKLARINIZI TALEP ETMEDE SiZE YAR­ DIMCI OLACA�IM!!


YAŞAM KOŞU LLARI ONU GER BU KlŞKIRTMALARIN SATlN ALINMIŞ BİR ALETİ OLUP ÇlKMAYA DAHA YATKlN KlLAR .

PROL ETARYANIN YAŞADii:;I KOŞULLARDA ESKİ TOPLUMUN YAŞAM KOŞULLARI ŞİMDİDEN YOK OLMUŞTUR.

İNGİLTERE'DE DE FRANSA'DA DA AMERiKA'DA DA ALMANYA'DA DA AYNI OLAN MODERN SANAYİ EME(;İ, SERMAYENİN MO­ DERN BOYUNDURUi:;U PROLETERDE ULUSAL KARAKTERiN ZERRESİNİ BIRAKMAMIŞTIR.

PROLETERİN MÜLKÜ YOKT UR; PROLETERİN KARISI VE ÇOCUKLARlYLA OLAN İLİŞKİSİNİN B U RJUVA AİLE İLİŞKİSİYLE HiÇBİR ORTAK YANI KALMAMlŞTlR;

PROLETERİN NDE YASALAR DA AHLAK DA DİN DE ARDlNDA BİR SÜRÜ BURJUVA ÇlKARININ PUSUYA YATTJ(;I BİR S Ü R Ü BUR­ JUVA ÖNYARGISINDAN BAŞKA SiR ŞEY DE­ i:;iLDİR. �------- ...___ / HIMM ALTINDA ...

BiR NUMARA OLMALl.


BUGÜNE KADAR HAKİMİYETİ ELE GEÇİREN BÜ­ TÜN SINIFLAR TOPLUMUN TÜMÜNÜ KENDİ MÜLK EDİNME KOŞULLARINA TABİ KlLARAK, ELDE ET­ MİŞ OLDU KLARI KONUMU SAGLAMLAŞT IRMAYA ŞMIŞLARDIR.

PROLETERLER DAHA ÖNCEKi KENDİ MÜLK EDİNME TARZLARINI VE BÖYLECE DAHA ÖNCEKi B ÜTÜN MÜLK EDİNME TARZLARINI

ORTADAN KALDlRMAKSIZIN TOPLUMUN ÜRETİCİ GÜÇLERİNİN EFENDİ­ Sİ OLAMAZLAR. PROLETERLE RİN G ÜVENLİK ALTINA ALlNACAK HİÇSİR

YARARINA HAREKETLER.

37


PROLETARYA ÇOi:;UNLUi:;UN MUAZZAM ÇOi:;UNLUK YARA­ RINA BAi:;IMSIZ HAREKETİDİR. GÜN ÜMÜZ TOPLUMUNUN EN ALT TABAKASI OLAN PROLETARYA RESMİ TOPLUMU OLUŞTURAN TABAKALARIN ÜSTYAPISI TÜMÜYLE HAVA­ YA UÇURU LMAPAN AYAf::,A KALKIP DOGRUMAZ .

... VE iLK İŞ OLARAK TAYYiPLERİ, BAY­ KALLARL KOÇLAR!, SABANCILARI, KA­ RAMEHMETLERi ÜZERiMiZDEN SiLKiP ATALIM

�­ �

-

�o ,� ,· ··�

��-· 38

İÇE R KTE O LMASA YANlN BURJUVAZİYE KARŞI MÜCADELESi İLK ÖNCE ULUSAL BİR MÜCADELEDiR. HİÇ KUŞKU­ SUZ HER BİR ÜLKENİN PROLETARYASI ÖNCE K E NDİ BU RJUVAZiSiYLE HESAPLAŞMAK ZO-


PROLE TARYANIN GELİŞMESİNİN GENEL EVRELERİNİ RESMEDERKEN MEVCUT TOPLUMDA HÜKÜM SÜRE N AZ ÇOK ÜSTÜ KAPALI İÇ SAVAŞI, BU SAVA ŞIN A ÇIK BİR DEVRiME DÖN ÜŞ­ TÜ GÜ VE BURJUVAZiNİN ZORLA AL AŞAGI EDİLMESİ SAYESiNDE PROLE­ TARYANIN HAKİMİYETiNiN TEME LİNİ ATTIGI NO KTAYA KADAR İZLEDİK.

OAŞLAR!! SAKIN! BUR:JUVAYI DEVİ­ RiNCE ARTIK OEGER EL KONULOUGU YERE

GERİ DÖNÜYOR!!

NCE DE GÖRDÜGÜMÜZ GİBİ BUGÜNE KADARKi HER TOPLUM BiÇİMİ EZEN VE EZi­ LEN SINIFLARlN KARŞ!TLIGINA DAYANM l ŞTlR .

DAHA

SERFLİK DÖNEMİNDE SERF KENDİNİ KOMÜN ÜYESi DURUMUNA YÜKSELTMİŞ,

ÇÜK BURJUVA DA F EODAL MUTLAKiYETİN BOYUNDURUGU ALTINDA BİR BURJUVA DU­ RUMUNA YÜKSELMEYİ BECERMİŞTİ.


OYSA MODERN İŞÇİ SANAYİNİN iLERLEMESiY­ LE BİRLİKTE YÜKSELECE�İ YERDE HER GEÇEN GÜN KENDİ SINIFININ KOŞUllARININ ALTINA DÜŞER.

İŞÇİ SEFİLLEŞİR VE BU SEFALET NÜFUS­ TAN DA ZENGİNLİKTEN DE DAHA HlZLI GELİŞİR.

BİR KERE DAHA SENİN YÜZÜNDEN DUR­ MAK ZORUNDA KALDIK.' AL, KENDİNİ TOPARLAMAN İÇİN SANA EKMEK GE­

T!RD!M. YOKSA K!M B!LİR NE ZAMAN

VARACAGIZ, SONRA VALİZLERiMİ KİM TAŞlYACAK?

İŞTE BU NOKTADA BURJUVAZiNİN ARTIK TOPLUMUN HAKiM SINIFI OLAMAYACAGI VE KEN­ Dİ SINIFININ VAROLUŞ KOŞULLARINI ÖNCELİKLİ YASA OLARAK TOPLUMA DAYATAMAYACAGI APAÇlK ORTAYA ÇIKAR . BU RJUVAZi YÖNETMEKT EN ACİZDİR, ÇÜNKÜ KÖLESiNE BU KÖLELİK KOŞULLARINDA BİR VAROLUŞU BiLE SAGLAYAMAZ, ÇÜN KÜ KÖLESİNİN ÖYLE BİR DURUMA DÜŞME SiNE YOL AÇAR K İ KÖLESİ ONU BESLEYECEGİ YERDE O KÖLESİNİ B ESLEMEK ZORUNDA KALlR. TOPLUM ART IK BURJUVAZİNİN HAKİMİY Erİ ALTINDA YAŞAYAMAZ, BAŞKA BİR DEYİŞ­ LE BURJUVAZiNİN YAŞAMI ARTIK TOPLUMLA BAGOAŞMAZ. 40


BURJUVA SINIFININ VAROLUŞ U N U N V E 14AKİMİYETİNİN TEMEL KOŞULU ÖZEL KİŞİLERİN ELİNDE SERVETİN BİRİKMESİ, SE RMAYENİN O LU ŞMASI VE BÜYÜMESİDİR; SER­ MAY ENİN KOŞULU ÜCRETLi EMEKTi R . ÜCRETLi EMEK SlRF İŞÇİLER ARASINDAKİ REKABE T E DAYANlR . B U RJUVAZi SANAY İNİN İLER LEMESİNİN İRADE SiZ V E DİRENÇSİZ TAŞIYI­ CISIDI R . BU GELİŞME İŞÇİLERİN REKABETTEN KAYNAK­ LANAN SOYU TLAN MlŞL IGININ YERİNE İŞÇİLER İ N ORTAK­ LAŞMAKTAN KAYNAKLANAN DEVRİMCİ BİRLEŞİMİ N İ GEÇİRİ R . İŞTE B U N E D E N LE BÜYÜK SANAY İ N İ N G EL İŞMESİ, Ü STÜNDE BUR­ J U VAZiNİN ÜRETİM YAPTIGI VE ÜRÜNLERİ MÜLK EDİ NDİGİ TEMEL i N KENDİSİNİ BURJUVAZiNİN AYAKLARININ ALT I NDAN ÇEKER . DOLAYlSlYLA BURJUVAZi EN BAŞTA KENDİ ME ZAR KAZICI SINI ÜRE TiR . B URJUVAZ i N İN YlKillŞI VE PROLETARYANIN ZAFERi AYNI ÖLÇÜDE KAÇlNlLMAZDlR.


&1�-����

KOMÜNiSTLER GENEL OLARAK PROLETERLERLE NASIL BİR İLİŞKİ İÇİNOEOİRLER? KOMÜNiSTLER ÖTEKi İŞÇi PART iLERİ KARŞISINDA ÖZEL BİR PART i DEGİLLERDİR. KOMÜNİSTLERİN BİR BÜTÜN OLARAK PROLETARYANIN ÇlKARLARlNDAN AYRI VE FARKLI ÇlKARLARI YO KTUR.

YOLDAŞLARI BURJUVA DÜNYADA TEK TİR! �· �

- ··-

.

-

� ---- -

KOMÜNiSTLER PROLETARYA HAREKETİNİ KALISA DÖKMEK ÜZERE HiÇBİR ÖZEL İLKE KOYMAZLAR. KOMÜNiSTLER ÖTEKİ PROLETARYA PAR TİLERiNDEN YALNlZCA ŞU NOKTALARDA AYRillRLAR:

42.


FARKLI ULUSAL

IMSIZ ÇI INI VU TEN GULAR VE GEÇERLİ KILARLAR, ÖTE YANDAN PROLETARYA İLE BURJUVAZİ ARASINDAKİ MÜCADE LENİN GEÇTlGi ÇEŞİTLİ GELiŞME AŞA­ MALARlNDA HER ZAMAN HAREKETiN TÜMÜNÜN ÇlKARINI TEMSiL EDERLER.

ÔN

DOLAY l SlYLA KO M İ STLER PRATİKTE BÜT Ü N Ü LKELERiN İŞÇİ PARTİLERİNİN EN KARARLI, HEP İLERİCİ BÖLÜ MÜD ÜRLER; TEORiK BAKlMDAN PROLETARYANIN GERİ KALAN KİTLESi KAR­ ŞlSlNDA PROL ETARYA HAR E KETİ NİN KOŞU LLARlNI, PROLETARYA HAREK ETİNİN SEYRİNİ VE GENEL SON UÇLAR INI KAVRAMA ÜSTÜNLÜGÜNE SAHiPTiRLER. KOMÜ NİSTLERİN ' YAK IN AMACI BÜTÜN ÖTEKİ PROLETARYA PAR T İ LERi N İ N K İYLE BiRDiR:

PROLETARYANIN BİR SINIF OLARAK O LUŞMASI, BUR­ JUVA HAK İMİYETiNiN YI­ K I L MASI, PROLE TARYANIN SiYASİ İ KTİDARI ELE GEÇİR­ MESİ. ' -<OM UNİSTLERİN TEORİK ONERME LER ASLA ŞU YA DA BU NİZAM-1 ALEMCİ TARAFINDAN :cAT EDİ LE N YA DA KEŞFEDi LEN DÜŞÜNCELE­ ::;:E, İ LKELERE DAYAN MAZ.

BU N ERMELER VAR OLAN LESİNİN, GÖZ LERİ MİZiN Ö N ÜNDE SÜREDURAN TARİHİ BİR HAREKETiN FİİLİ İLİŞKİLERİNİN GEN E L BiRER İFADESİDİR, O KADAR .


ŞİMDİYE KADARKi MÜLKİYET İLİŞKİLERiNE SON VERİLMESİ KOMÜNİZMİN AYIRT EDİCİ BİR ÖZELLİ�İ DEGiLDiR. B ÜTÜN MÜLKİYET İLİŞKİLERİ SÜREKLi BİR TARİHİ DEGİŞME­ YE, SÜREKLi BİR TAR İHİ DEGİŞİKLİGE UG­ RAMIŞTIR . .

SÖZ GELİMİ FRANSIZ DEVRİMİ FEODAL MÜLKiYETE SON VEREREK ONUN YERİNE B URJUVA MÜLKİYETİNİ G EÇİRMİŞTİR.

.........

KOMÜ NİZMİN AYlRT EDİCİ GENEL OLARAK MÜLK YETE SON V E R İLMESİ DEGİL, BURJUVA MÜLKİYETiNE SON VERİLMESİDİ R .

BiL iYOR MUSUN TATLIM, GEÇEN GÜN BiR YERLERDE OKUDUM, BAZI TİPL ER MiLLE­ TiN EViNE BARK/NA EL KOYMAYI KAFALARINA KOYMUŞ VE DAHA BUNA BENZER ŞEY TANLIK­ LAR NE KORKUNÇ DEGİL Mi? İNSAN BÖ YL E ŞEYLERi NASIL DÜŞÜNEBiLiR? E V ZARURİ BiR iHTiYAÇTIR. EVSiZ BiR YAŞAM DÜŞÜNÜLEMEZ BiL E. DOGRU DEGiL ML TATLIM? l'lııınıMI!!ii.ılfAd[J


GAYRET, GAYRET, 0RETİM1 ARTTIRMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMAK ZORUNDASINIZ, EN NiHAYETiNDE BEN İYİ DU�tJJvı ı..'t-t OLURSAM SİZ DE DAHA İYİ DURUMDA OLURSUNUZ.

AMA MODERN BURJUVA ÖZEL MÜ LKİYETİ SINIF KARŞITL IKLARINA, BAZILARININ BAŞKALARI TARAFINDAN SÖMÜR ÜLMESiNE DAYAL I ÜRETİM VE ÜRÜN LERİ M Ü LK EDiN­ M E DÜZENİNİN EN SON VE EN EKSİKSİZ İFADESİDİR.

BU ANLAMDA KOMÜNİSTLERİN TEO R i Si TEK BİR iFADEYLE ÖZETLE N EBiLiR: ÖZEL MÜ LKi­ YETE SON V ERİLMESİ.

��

KAHRETSiN H SAL KONUŞMA YAPTIGIMI D0Ş0N0YORDUM!

_1

BİZ KOMÜNiSTLER K İŞİSEL OLARAK EDİNİL­ MİŞ, İNSAN l N KENDİ EMEGİNİN ÜRÜNÜ OLAN MÜLKiYE TE; HER TÜRLÜ KİŞİSEL ÖZG ÜRLÜK, FAALİYET VE BAGIMSIZLIGIN TEMELi OLDU­ GU İLERi SÜRÜLEN MÜL KiYETE SON VERMEK iSTEM EKLE SUÇLANMIŞIZDIR.

.r"

/'--:;� NİSTLER. HiÇBiR ŞEYE SAYGINIZ YOK!


İNSANlN ÇAllŞARAK ELDE ETTti;l, EDİNDİGİ, KE NDİ ÇA­ BASlYLA KAZANDlGI MÜLKİ­ YET! B URJUVA MÜLKİYETİNDEN ÖNCEKi KÜÇÜK BURJUVA, KÜÇÜK KÖYLÜ MÜLKİYETİ Mİ SÖZÜNÜ E TTİGİNİZ? BUNU ORTADAN KALDIRMAMIZA GEREK YOK; SANAYİNİN GELİŞMESİ ONU YOK ETMiŞ BULUNUYOR VE HER G Ü N YOK EDİYOR.

// ,j/ 1/ / /! .

.

.

!

cft,.__i\&\IM

YOKSA MODERN BURJUVA ÖZEL MÜL­ K iYETİNDEN Mİ SÖZ E DiYORSUNUZ? PEK İ , ÜCRETLİ EMEK, PRO LETERİN EMEGİ ONUN İÇİN M ÜLKİYET YARA­ TIR Ml? ASLA. ÜCRE TLi EMEK SER­ MAYE YARATlR, BAŞKA BİR DEYİ ŞLE ÜCRETL İ EMEGİ SÖMÜREN, YE NİDEN SÖMÜRÜ LECEK YENİ ÜCRETLi EMEK OLUŞTURMAKSIZIN ÇOGALAMAYAN BİR MÜLKİYET YARATlR. B U G Ü N KÜ BIÇİ MİYLE MÜLKİYET, SERMAYE İLE ÜCRETLi EMEGİN KARŞITLIGI İÇİ NDE Qılı..:l lj�.g. HAREKET EDER.

BU KARŞITLIGIN HER İKİ YANINI iNCELEYELİM ŞİMDİ DE:

HAY IR MI? NASIL HAYIR? NE CÜRETLE BANA '"",...,,.,.. ,..._ VERiRSiNiZ. HADİ ÇAL IŞ/VIAYA SİZ NE BAKIYOR­ SUNUZ? siz DE ÇALIŞI'MYA! NE BEKLİYORDUNUZ? UYGARL IK SiziN KEYFİNizi Mİ BEKL EYECEKTi?


SERMAYECİ OLMAK D EMEK ÜR ETİMDE SALT K İ ŞİSEL BİR KON UM DEGİL, AYN I ZAMANDA TOPLUMSAL BİR KONUM DA ALMAK

DEME KTiR . SERMAYE ORTAKLAŞA BİR ÜRÜ NDÜR VE ANCAK TOPLUMUN ÇOK SAYIDA ÜYESİNİN BİR LEŞİK EYLEMiYLE , HATTA SON KERTEDE ANCAK TOPLUMUN

BÜTÜN ÜY ELERİNİN BiRLE ŞiK EYLEMiYLE HAREKETE GEÇİRİLEBİLİR. İŞTE BU YÜZDEN SERMAYE K İŞİSEL DEGİL, TO PLUMSAL BİR GÜÇTÜR.

BENiM MÜLKiYETİM DEGİL DE NE DEMEKMİŞ'? ORTA­ SERMAYE KOYDUM, KAR/��� şiLIGINDA SERMAYE ALlYORUM! . . 1 \..__ _ _ ___

İNSAN EMEGİNİ SÖMÜREREK SERMAYEYi ÇALDIN

i

__../

EGER SERMAYE . ONU ÜRETENE ..;:i DÖNERSE (IKTI{;J YERE DONMÜŞ ) OL UR. )

:('

-....._....-...__ �/

DOLAYlSlYLA SERMAYE ORTAK, TOPLUMUN BÜTÜN ÜYE LERiNE AİT SİR MÜ LKiYETE DÖNÜŞTÜRÜL­ DÜGÜ ZAMAN KİŞİSEL MÜLKİYET TOPLUMSAL MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ OLMAZ. DEGİŞEN, MÜLKiYETİN TOPLUMSAL NİTELİGİDİR YALNlZCA. MÜLKİYET SINIF NİTELli;iNİ YiTiRiR, O KADAR .


ŞİMDİ ÜCRETLi EMEM E LE ALAL ÜCRETLi EMEGİN ORTALAMA Fi­ YATI ASGARİ ÜCRETTİR, YANİ İŞ­ ÇİNİN BİR İŞÇİ OLARAK H-AYATTA KALABi LMESi İÇİN GEREK L İ OLAN GEÇİM ARAÇLARININ TUTARlDl R . BU NEDENLE ÜCRETLi EMEKÇiNİN FAALİYETİYLE KAZANDI�!, KURU CANINI YENİDEN ÜRETMESiNE AN­ CAK YET E R .

,�������ı·r� B! iz�EMEK ÜRÜ N L E R İ ÜZE R İ NDEKİ BU K İ ŞİSEL MÜLK EDi NME' Yİ, DO�R UDAN DO�RUYA HAYATI N YE NİDEN ÜRETİLMESİNİ SAGLAYAN V E BAŞKALAR ININ EME�İNE HÜ KMETMEYİ MÜM­ KÜN KlLACAK HiÇBİR SAFi GE TiRi BIRAKMAYAN BİR MÜLK EDİNMEYİ ASLA ORTADAN KALDIRMAK NİYETİNDE DE�İLİZ. BİZİM B ÜTÜN İ ST EDİGİMİZ BU MÜLK EDiNMENİN İŞÇİNİN YALN lZCA SE RMAYEYi ARTlRMAK İÇİN YAŞAOI�I, ANCAK HAKiM SlNIF IN ÇlKAR I NIN GEREKTİRDİGİ ÖLÇÜDE YAŞADI�I SEFil NİTELİGİNİ ORTADAN KALDIRMAKTIR. 48


DA CANLI E MEK 8 � İ KMİŞ EMEGİ ARTIRMANIN BİR ARACINJAN BAŞKA BİR DEGİLDİR .

i DEMEK Kİ B URJUVA TOPLUMUNDA GEÇMİŞİN

B UGÜNE HÜKMETME SiNE KARŞILIK

KOMÜN i ST TOPLUMDA İSE SİRİ KMİŞ EMEK İŞÇİLERİN YAŞAM SÜRECiNi DAHA KAPSAMLI KILMANIN, ZENGİNLE ŞTİRME NİN, İLERLETMENİN BİR ARACINDAN SA BİR ŞEY DEi:;İLDİR.

KOMÜNİST TOPLUMDA B UGÜN GEÇMiŞE HÜKMEDE R.

B U RJUVA TOPLUMUNDA SERMAYE SAi:;IMSIZDIR VE Kİ ŞİSELDİR, FAAL BiREY İSE BAi:;IMLIDIR VE KİŞİLİKSİZDİR .

49


İSPANYOL HAU<I! SİZE ÖZGÜRL ÜK VE ADALET VADEDiYORUM! VE iLK TOPLUMSAL DÜZENLEME OLARAK MAAŞLARI BİR GÜZEL -, SABiTL E Y ELİM!

1�1:����

BANA KALAN YEGANE ÖZGÜR­ L ÜK BOŞ KALAN YEGANE ŞEYİ­ ME DE ONLAR EL KOYMADAN SURALARDAN ÇEKiP GiTMEK

BURJUVAZİYE BAKARSANlZ, BU İLİŞKİNİN ORTADAN KALOI RILMASI, KİŞİLi<;İN VE ÖZGÜRLÜG Ü N ORTADAN KALDIRILMASIDIR! HAKllDlR. ANCAK SÖZ KON USU OLAN, BU RJUVA KİŞİLİGİNİ, BAGIMSIZLIGINI VE ÖZGÜRLÜG Ü N Ü ORTADAN KALDIRMAKTIR .

iNANIN BANA ÇO­ ----------...... CUKL R, SER ,.... A MAYE G ÜN Ü MÜZ BURJUVA ÜRETİM İ L İ ŞK İLER iNSANA GERÇEK DE ÖZGÜRLÜKTEN KASTEDİLEN SERBEST ÖZGÜRLÜGÜ VET, SERBEST ALIM SATIMDIR. AMA R YOR ZİRGANLIK ORTADAN KALKARSA SER­ ST BEZiRGANLIK DA ORTADAN KALKAR RBE S T BEZİRGANLIGA İLİŞKİN BU BOŞ SÖZLER BURJUVAZİMİZİN ÖZGÜRLÜi3E İLİŞKİN BÜTÜN ÖT EKi KURUSIKI AT ICI­ IKLARI GİBİ ANCAK ORTAÇA/;IN SINlRL ZİRGANLIGINA KARŞI, ELİ KOLU BAGLI S OYLULARINA KARŞI SÖYLENDİK­ LERİ ZAMAN BİR ANLAM TAŞIR; YOKSA

BEZİRGANLI(jJN, BURJUVA ÜR ETİM İLİŞ­ KİLERİNİN VE BURJUVAZİNİN KEND İ S KOMÜNİZMCE ORTADAN KALDIR LLIYII"'I;:I.LI�,.. KARŞI SÖYL ENDİKL ERİ ZAMAN HİÇBİR ANLAM TAŞlMAZLAR .

-......_ ..

İÇİMDE BUNUN ÇEX OLMADii;INA DAİR CiDOİ BiR ŞÜPHE DO&UYOR.


JZEL MÜLKiYETE SON VERMEK iSTEMEMİ­ lİ DEHŞETLE KARŞI LIYORSUN U Z . AMA SİZİN BUGÜNKÜ TOPLUMUNUZDA N ÜFUSUN ONDA :ıOKUZU İÇİN ÖZEL MÜLKiYETE SON VERiL­ : � İ ŞTİR; ÖZEL MÜLK iYETİN BULUN MASININ

NEDENi ONDA DOKUZUN ELiNDE BULUNMA­ MASIDIR. DEMEK Kİ SİZ SİZİ ANCAK TOP-

·

UZUN SÖZÜN K ISASI SİZİ SİZİN M Ü L KİYET İNİZE SON V ERMEK İ STE­ MEKLE SUÇLUYORSUN U Z . ELBETTE Bİ ZİM İSTEDİi:;İMİZ BU .

LUMUN EZİCİ ÇOGUNLu(;u İÇİN HiÇBİR MÜLKiYETİN B U LUNMAMASI KOŞULUYLA VAR OLABiLEN Bİ R MÜL­ KiYETE SON VERMEK iSTEMEKLE SUÇLUYORSU N UZ.

_.... --·-·-------·--.-- · -----�-�

. . . . . •.

HER NEYSE, SİZ KOMÜNiS TLER ETTİ�iNiz ( BÜYÜK LAFLARLA NE YAPIYORSUNUZ Ki, SO­ \�UNDA HiÇBİR ŞEY YAPMA MA ÖZGÜRL Ü�Ü DE OR TADAN KALKACAK. \.... ---· -------- -� ..

-------

---- -

------

�MEGİN ARTIK SERMAYEYE, PARAYA , TOPRAK RANTI NA, K lSACASI TEKEL ALT INA ALINABİ­ _ECEK BİR TOPLUMSAL GÜCE DÖNÜ ŞTÜRÜLEMEZ OLDUGU ANDA, BiR BAŞKA D EYİ ŞLE Kİ ŞİSEL . .,ÜLKİYE T İ N ARTIK BURJUVA MÜLKİYETiNE DÖN ÜŞTÜRÜLEMEZ OLDUGU ANDA K İ ŞİNİN DE )RTADAN KALKACAGINI SÖY LÜYORSUNUZ. sı


O ZAMAN KİŞİ DERKEN BURJUVADAN, B UR­ JUVA M ÜLK SAHİBİNDEN BAŞKASINI KAS­ TETM EDİGİNİZİ İlİRAF EDiYORSUNUZ.

ELBETTE SU KİŞİ ORTADAN KALDlRlLMA­ LlDlR.

SiZ DELi MiSiNiZ? HER

KOMÜNİZM HİÇ K iMSEYi TOPLUMUN Ü R ÜN­ LERİNİ MÜLK EDiNME G ÜCÜ NDEN YOKSUN Kl LMAZ, İ NSANI BÖYLE SİR MÜLK EDİNME YOLUYLA BAŞKALARININ EMEGİNİ SOYUNDU ­ RUK ALTINA AlMA GÜC ÜNDEN YO KSUN KilAR, HEPSi BU.

ÖZEL MÜLKiYETE SON VERİLECEK OLURSA HER TÜRLÜ FAALİYET DURUR VE GENEL BİR TEM­ BELLİK YAYILIR DİYE SİR İlİRAZDA BULUN UL­ MUŞTUR.

---.......-----· --..... .

BU HIRSIZLIK! KENDi MÜLKiYETLERiNE EL KO­

YUYORLAR!

ÖYLE OLSAYDI BURJUVA TOPLUMU ATALET YÜZÜN­ DEN ÇOKTAN YlKlLlP GİTMİŞ OLURDU; ÇÜNKÜ SU TOPLUMDA ÇALIŞANLAR KAZANMAZKEN KAZANAN­ LAR ÇALIŞMAMAKTADIRLAR. �----'{ÜNYA KURNAZLARIN.....

itiiı_ıı-.ıllett }.

S2

.. '�

- -�

BÜTÜN BU TEREDDÜT ŞU TOTOLOJİDEN BAŞKA BİR YERE VARMAZ: SER MAYE DİYE BİR ŞEY KALMAYlNCA ÜCRETLİ EMEK DiYE BİR ŞEY DE KALMAZ .


----....--

MAOOİ ÜRÜNLERİN KOMÜNİST MÜLK EDİNME VE ÜRETİM TARZINA KARŞI İLERi SÜRÜLEN BÜTÜN İTiRAZLAR ZİHNİ ÜRÜNLER İ N MÜLK EDiNME VE ÜRETİM TARZINA DA YAYGlN LAŞTI­ RILMIŞTIR. B U RJUVA SINIF, MÜ LKİ­ YETİNİN ORTADAN KALKMASINI NA­ SIL Ü R ETİMİN KENDİSİNİN ORTADAN KALKMASI OLARAK GÖRÜRSE SINIF EGİTİMİNİN ORTADAN KALKMASINI DA BÜT Ü N EGİTİMİN ORTADAN KALKMASI OLARAK GÖRÜR. BU RJUVANIN YİlİRİ­ L ECEK DİYE YAKI NDIGI EGİTİM MUAZ­ ZAM ÇOGUNLUK İÇİN BiR MAK İNE GİBİ DAVRANACAK BİÇ İ MDE EGİTİLMEKTİR .

j

' --- ·-� ............

YUKARDA YAZILI OLANLARIN HiÇ BiZDEN BAHSETTiGİNİ OKUDUN MU?

· -------- ------...--- ----

DURUN ZAVALLILAR! KÜLTÜR TARAFSIZDIR. KÜL TÜR UYGARLIG/N TEMELiDiR

\

/.. - ·

i '

f /

· · ,"'-· · ·-· ,····- ···-'"\\ ��---/ · ·

'/

.,

T. BIR DEFASINDA...

IM HAKKIMIZDA KÖTÜ ŞEYLER YAZI­ YORDU.

-�·

,- /

AMA BiziMLE TARTIŞIRKEN KE NDİ BURJUVA ÖZGÜRLÜK, E(jİTİM, HUKUK VS. TASA ­ RIMLARINI ZLA B U RJUVA MÜLK İYETiNE SON VE RİLMESİNİ Ö LÇÜP DURMAYlN . SİZİN DÜŞÜ NCELER İNİZiN KENDİLERİ B U RJUVA ÜR ETİM VE MÜLKİYET İ LİŞKİLERİNİN BİRER ÜRÜNÜDÜR, TlPKI HUKUKUNUZUN DA SİZİN SIN IFINI ZIN YASA HALİNE GETİRİLEN İRADESİNDEN, İÇERİGİ SİZİN SINIFI N I Z I N MADDi YAŞAM KOŞULLAR I NCA BE LiRLENEN BİR İRADEDEN BAŞKA BİR ŞEY OLMAY l ŞI GİBİ.

53


SİZİ ÜRETİM VE MÜLK İYET İ L İ ŞKİLERİNİZİ TARİHİ, ÜRETiMiN SEYRi İÇİNDE GELiP GEÇİCİ İLİŞKİLERDEN ÖLÜMSÜZ DOGA VE AKil YASALARINA DÖNÜŞTÜRMEYE YÖ N E LT EN BENCİL YANilGI, YOK OLMUŞ BÜTÜN HAKiM SINIFLARLA PAYLAŞTIGINIZ BİR YANILGIDIR. DOGADA 1-IEP DAHA GÜÇ­ L Ü OLAN KAZANIR!

._____../'-

ANTİK MÜLKİYET SÖZ KONUSU OLD U GUNDA KAVRADIGI NIZ, FEODAL M Ü LK İYET SÖZ KONUSU OLDU�UNDA KAVRADIGINI Z ŞEYİ BURJUVA MÜLKİYETiNE GELİNCE KAVRAYAMAZSINIZ TABİİ.

BURJUVA TOPL UMU TAMAMIYLA DOGAL TEMELLER ÜZERİNE KU­ RULMUŞTUR. BU OLGU SUNDUGU EN iYi ÖZGÜRL ÜK GARANTİSİDIR. HER iNSAN BÜTÜN BUNLARA SA­ HiP OLMAKTA ÖZGÜRDÜR!

54


N ORTADAN KALO! RILMASI! EN OE�İŞiKLİKLERi SAVUNANLARlN BiLE KOMÜ NİSTLERİ N BU YÜZ KI ZARTICI NİYETİ KAR SINDA KANI BEYNiNE RIYOR.

B U G Ü N KÜ AİLE, BURJUVA AİLESİ N EYE DA ­ YANlYOR? SERMAYEYE, ÖZEL KAZANCA. BU AİLE TAM OLARAK GELİŞMİŞ BiÇİMİYLE

YALNlZCA BURJUVAZi İÇİN VAROIR; AMA BU D U R UM PROLETERLERE AİLESİzLgİN OAYATIL-

'

.... ..--- __..._,....-- ------· � � . -� - - �---....... �----· - � - - ---......._.

BUGÜN TAVUK YOK, HAVYAR YOK, ŞAMPANYA YOK. YALNIZCA EKMEK VE KÖFTE. PROL ETAR YA DEVRiMi OL DU VE BUGÜNDEN iTiBAREN HEP BÖYLE OLACAK DİYORLAR.

KENDİSİNİ TAMAMLAYAN ŞEY KAYBOLUP GİTTgt ZA­ MAN DOGAL OLARAK B URJUVALARlN AİLESİ DE K AY­ B O L U P GiDECEK V E SERMAYENİN ORTADAN KALKMA­ SlYLA BİRLİ KTE HER İKİSİ DE ORTADAN KALKACAKTlR.

ss


SİZ ÇOCUKLARlN ANA BABALARI TARAFINDAN SÖMÜRÜLMESiNE SON VERMEK iSTEMEKLE Mİ SUÇLUYORSU­ N UZ BİZİ? BU SUÇ KABULÜMÜZDÜR.

AMA, DİYECEKSİNİZ, EV EGiTiMİNİN YERİNE TOPLUMSAL E�İTİMİ GEÇiRMEKLE E N SlCAK İLİŞKİLERİ YI KJYORSUN U Z .

B U KEMAN G!OİYOR, OKUYACAKSIN, ÇÜNKÜ ŞİRKETİMDE AVUKATA İHTİYA­ VAR!

PEKi, SİZİN E�İTİMİNİZ. DE TOPLUMCA BELİR­ LENMİŞ DEGİL Mİ? ONU DA İÇERİ SİN D E E�İTİM YAPTIGINIZ TOPLUMSAL İLİŞKİLER, TOPLUMUN OKUL VB. ARACILI�IYLA YAP T I� ! DOLAYSlZ YA DA DOLAYLI MÜDAHALE B ELiRLEMiYOR MU?

MALiYET ART! KAR EŞiTTİR GELİR ·-- YÜRÜ­ MEYE DEVAM BU YOL DA, BİR SATICI YEDİ ÇİFT ASKI SATTI... YALNIZCA DiKENLERiN BATTIGI AYAKLARINOA DUYARSIN ACIYL

DEGİŞTİRMEKTEN, EGİTİMİ HAKiM SlNI­ FlN N Ü F UZUNDAN K U RTARMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEGİ LDİR. OTUZ YILLIK EGiTiM. OTUZ YILDIR HEP AYNI ŞEYLER! SÖY­ L ÜYORUM! BU SÜREDE DÜNYADA HiÇBiR ŞEYiN DEGİŞMEMiŞ OLMAMASI MÜMKÜN MÜ?


PROLETERLER ARASINDAKİ BÜTÜN AİLE BAG LARI BÜYÜK SANAYİNİN SON UCU OLARAK KOPUP PARÇALANDIKÇA VE ÇOCUKLAR BASİT BİRER Tİ­ CARİ MAL VE EMEK ARAClNA DÖN ÜŞTÜKÇE BURJUVAZi NİN AİLE VE EGİTİMDEN, ANA BABA İLE ÇOC U KLAR l N SlCAK İLİŞKİSİNDEN DEM VURMASI BİR KAT DAHA İGRENÇLEŞİ­ YOR .

/

AMA SİZ KOMÜNi STLER KADlNLARlN ORTAKLAŞALIGINI GETİRECEKSİNİZ DİYE BİR AGI ZDAN YAYGARAYI BASlYOR BÜTÜN B URJUVAZi. BURJUVA, KARlSINI SlRF BİR ÜRETİM ARACI OLARAK GÖR ÜR. ÜRET İ M ARAÇLARININ ORTAKLAŞA KULLANILA­ CAGINI DUYUNCA DA PEK DOGAL OLARAK ORTAKLAŞALIK KADE R İ NİN KAOI N LARIN DA BAŞINA GELECEGİNDEN BAŞ­ KA BİR SON UCA YARAMAZ.

�ı

r ÇOCUKLAR!

. . BU KOOPERATlFLER HİKltYESlNJ FAZLA ABARTMAYALIM, OLUR MU1

'

57


SÖZ KONUSU OLANIN TAM DA KADlNLAR l N SlRF BİRER ÜRE­ TİM AR ACI OLMALARI KONUMU NUN ORTADAN KALDIRILMASI OLDU(;U 1\K L IN I N UCUNDAN L GEÇME Z B URJUVANlN.

AYRlCA NİSTLER TARAF INDAN RESMEN KURULA­ CAGINI İDDİA ETTİKLERİ, KADlN LARlN ORTAKLAŞALIGI KARŞlSlNDA DUYDUK­ LARI YÜKSEK AHLAKLI DEHŞETTEN DAHA

. .. ÖRNEGİN KARIM VE KIZIM, YALNIZCA KADIN OLOUKLARI iÇiN AÇLIK SINIRINDAKi ÜCRETLE GÜNDE ON iKi SAAT SÔMÜRÜL ÜYORLAR.

KOMÜNİSTLERİN KP.D INLARIN ORTP.KLAŞALI­ GINI GETiRMELERiNE GEREK YOKTUR Kİ; HE­ MEN HER ZAMAN VP.R OLAN BİR ŞEYDİR BU. ... SiziN HANIMIN DONU BENİ HiÇ İL­ GiLENOiRMİYOR. OÜŞÜNMEM GEREKEN BAŞKA ŞEYLER VAR!

B U RJUVALARlMlZ, BI RAKALlM R ESMI F U HŞU, YANLARlNDA ÇALIŞAN PROLETERLERİN KARI­ LARININ VE K IZLARININ EMi R L ERİNDE O LMA­ LARlYLA DA YETİN MEZ,

(

H�;;;:-,\\ ) /..e

RAGÖZ İLE TANIŞTIRMAK !S TiYORUM: ONU MEMNUN ET Ki BiZE VERECECJi PROFiL OEMiR STOKuN'A YÜZDE İK! ISKONTO YAPSIN.

!

_

---ı

-----\) '.i � -�

KARŞILIKLI OLARAK KARILA­ R INI AYARlMAKTAN BÜYÜK BİR ZEVK ALlRLAR . BURJUVA EVL İ­ LİGİ GERÇEKTE EVLİ KADl NLA­ RlN ORTAKLAŞALIGIDI R .

siz BURJUVALAR ciNSEL rı BULARIN HEPSİNİ YIKTIK.

ı::

'

J

\


DÖ L YATAG I B i Z i M D i R !

-&::;oll!\l� \.>1

KOMÜNiSTLER AYRlCA VATANI_ MİLLİYETİ ORTADAN KALDIRMAK iSTEMEKLE SUÇLANIYORLAR. İ ŞÇi­ LERiN VATANI YO KTUR. ONLARDA OLMAYAN SİR ŞEYi ALAMAYIZ ON­ LARDAN. PROLETARYA ÖNCE SİYASİ HAKİMİYETİ ELE GEÇiRMEK, ULUSAL SINIF DUR UMUNA YÜKSELMEK, KEN­ DİNİ ULU S OLARAK KUR MAK ZO­ RUNDA OLDUGU ÖLÇÜDE KENDİSİ DE HALA ULUSALDIR, AMA ASLA SÖZCÜ­ GÜN BU RJUVA ANLAMlNDA DE�İL

KOM Ü N i STLER OLSA OLSA KADlNLARlN ORTAKLAŞALI�INI İK İYÜZLÜLÜKLE GiZLENEN BİR ŞEY OLMAKTAN ÇlKARlP RESMİ, AÇIK YÜR EKLi BİR ŞEY HALİNE GETi RMEK iSTE MEKLE SUÇLANABİLİRLER. AYRlCA B UGÜNKÜ ÜR ETİM İLİŞKİLERİNİN ORTADAN KALDIRILMASlYLA BİRLİKTE KADlNLARlN SU İLİŞKİLERDEN KAYNAK­ LANAN ORTAKLAŞALii:;ININ, YANİ RE SMİ VE GAYR İRESMI FUHŞUN DA ORTADAN KALKACA�I KENDİLt(;İNDEN AN LAŞI L I R .

TANRI- VATAN-EMEK- IŞ­ LETME OKUL UNDA BÖYL E BİR SLOGANLA HERKESi KANDIRIRSIN DiYE ÖG RETMİŞLEROi!

AMA! BiLMEM Ki. KULAGA O KADAR HOŞ GELIYOR K/, AL­ TINDA BİR ÜÇ KAGIT OLMASI OLANAKSIZ GİBİ GELİYOR.

59


ULU SAL BÖLÜNMELER VE HALKLAR ARA­ SINDAKİ KARŞlTLIKLAR SURJUVAZİNİN GELİ ŞMESİYLE BİRLİKTE , T İCARET ÖZ­ GÜRLÜ� ÜYLE, DÜNYA PAZARIYLA, SINAİ ÜR ETİMİN VE ONA UYG UN DÜŞEN YAŞAM KOŞUL LARININ SİR BiÇiMLİLİGİYLE BİR­ LİKTE ESASEN HER GEÇEN GÜN SİRAZ DAHA YOK OLUYOR .

.. . l- o · ··

..�

o

...

p.

\\. ' "

L O N D R A .·

'?-'v

EN AZINDAN UYGAR ÜLKELERiN SİRLEŞİK EYLEMİ PROLETARYANIN KURTULUŞUNUN İLK KOŞULLARIN­ DAN BiRiDiR.

BiREYİN BİREY TARAFINDAN SÖMÜ­ RÜLMESİ ORTADAN KALDIRILDIGI ÖL­ ÇÜDE BİR ULUSUN BAŞKA BİR ULUSU SÖMÜRMESİ DE ORTADAN KALDI R I L­ MIŞ OLACAKTlR. U LUSUN İÇİ NDEKi SI NIFLARlN KAR ŞITL ii;IYLA BİRLİK­ TE ULUSLARlN BİRBİRiN E BESLEDİ�İ DÜŞMANLIK DA SON BU LACAKTlR. 60


YEDiNCi: ÇALMAYACAK­ SIN... PAZAR YARIŞLA­ RINDA VARIŞ KOMUTU

OLMALL

KOMÜNİZME DİNİ, FE LSEFi VE GENEL OLARAK İDEOLOJİK AÇI­ LARDAN YÖNELTİLEN İDDİALAR DAHA AYRlNTlLI BİR İNCELEME­ Yİ HAK ETMİYOR . İN SANLAR I N YAŞAM KOŞULLA­ RIYLA BİRLİKTE, TOPLUMSAL İ LİŞKİLERİYLE BİRLİKTE, TOP­ LUMSAL VAROLUŞUYLA BİRLİKTE TASARIMLAR I NIN, GÖRÜŞLERİ­ NİN VE KAVRAMLARlNlN, SÖZÜN KlSASI BİLİNCİNİN DE DEGİŞİK­ Lii;E UGRADIGINI KAVRAMAK İÇİN DAHA DERİN BİR ANLAYlŞ GEREKİR Mİ? FİKİR LER TARİHİ, MADDi ÜRE­ TİM DEGİŞTİGİ ÖLÇÜDE ZİHNİ

ÜRETİMİN DE NİTELİK OEGİŞT İRDİGİN DEN BAŞKA NEYİ KANITLAMAKTADIR? HER ÇAGIN HAKİM FİKİRLERİ HER ZAMAN HAKİM SlNlFlN F iKiRLERİ OLMUŞTUR.

61


BÜTÜN BiR TOPLUMU D EV­ RİMCİLEŞT iREN FiK i R LER­ DEN SÖZ EDİLDİGİ ZAMAN ESKİ TOPLUMUN BAGRIN­ DA YENİ B İ R TOPLUMUN U N SURLARININ OLUŞMUŞ OLMASI, ESKİ FİKİRLERİN ÇÖZÜLÜŞÜNÜN ESKi YAŞAM KOŞULLARININ ÇÖZÜLÜŞÜ­ NE AYAK UYDU RMASINDAN BAŞKA BİR O LG U DİLE GETİ­ RİLMİŞ OLMAZ.

YOK OLMAK ÜZER EYKEN HRİSTİYANLIK ESKİ DİNLERİ ALT ETMiŞ BULUNUYORDU. HRİSTİYAN­ LIK FiKiRLERİ 1 9 . YÜZY I LDA AYDlNLANMA F iKiRLERiNE YENİK D ÜŞTÜGÜ NDE İSE FE­ ODAL TOPLUM O ZAMANIN DEVRİMCİ B U RJUVAZiSiNE KAR ŞI ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYORDU. 62

EGER... EGER ROBESPİERRE'i KUTSAL ROMA iMPARATORU iLAN EDERSEK BİZfM KUL ÜBE BELKi HALA AYAKTA KAL­ MA YI BAŞARIR ... MEZHEP SERBESTLİGİ VE DİN ÖZGÜRLÜGÜ­ NE İLİŞKİN FİKİRLER SERBEST REKABETiN BİLGİ ALANINDAKİ ÜSTÜNLÜGÜNÜN BİR iFADESiNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEGİLDİ .

,.c�iııliiWf,J�[!!IP


"AMA", DENİLECEKTİR, "DiNİ, AHLAKİ, F ELSEFİ, siYASİ, HUKUKİ FİK iRLER VB. TARİHİ GE­ LİŞMENiN SEYR i İÇİNDE HiÇ KU ŞKUSUZ DEGİŞİK LİGE UGRAR . DİN, AHLAK, FELSEFE, Si­ YASET, H U KUK Bu DEGİ ŞME İÇİ NDE HEP AYAKTA KALM l ŞTlR. ÜSTELİK BÜT Ü N TOPLUMSAL DURUMLARDA ORTAK OLARAK BULU NAN ÖZGÜRLÜK, ADALET VB. GİBİ ÖLÜMSÜZ DOGRU LAR VARDlR .

BANA BAK BiRAZ?!... SEN KİM OLUYORSUN DA BENi İPL E­ MİYORSUN BE..!

OYSA KOMÜN iZM ÖLÜ MSÜZ DOGRU LARI ORTADAN KALDlRlR, Dİ NE, AHLAKA YENİDEN ŞEKİL : VERECEGİNE BUN LARI O RTADAN KALDlRlR, DO LAYlSlYLA DA ŞİMDİYE KADARKi BÜTÜN TARİHİ : GELiŞMELERE AYK I R I DAYRANMIŞ OLUR."

ŞİMDİYE KADARKi BÜTÜN TOPLUMLAR l N TARİHİ DE­ GiŞiK DÖNEMLERDE DEGi­ ŞiK BİÇİMLERE BÜRÜNEN SINIF KARŞlTLIKLARI İÇİN­ DE HAREKET ETMİŞT İ R . 63


AMA BU KARŞITLIKLAR HANGi BİÇİME BÜ N M Ü Ş OLURLARSA OLSUNLAR GEÇMiŞ YÜZYI LLAR İÇİN ORTAK BİR OLGU VARDlR; O DA TOPLUM U N BİR BÖLÜMÜNÜN ÖTEKi BÖLÜ­ MÜNÜ SÖMÜRMESİDİR. --------�--�--�

ÖYLEYSE GÖST ERDi(;! OLANCA ÇEŞİTLİL İi:;E VE DEGİŞİKLlGE KARŞIN BÜT Ü N Y ÜZYILLARlN TOPLUMSAL SİLİNCiNİN BAZI ORTAK Bi­ ÇiMLER İÇİNDE, SINIF KAR­ ŞITLIGl TÜMÜYLE ORTADAN KALKMADIKÇA TAMAMEN ÇÖZÜLMELERİ OLANAKSIZ BİLİNÇ BİÇİMLERİ İÇİNDE HAREKET ETMESiNDE ŞAŞI­ LACAK BİR YAN YOKTUR .

. . .

�·

KOMÜNiST DEVRiMiN GELİŞİM SEYR iNİN GELENEKSEL F İK İRLER­ ' DEN EN KÖKLÜ KOPUŞU SERABE­ RİNDE GETİRMESİNE ŞAŞMAMAK G EREK İR .

...,... f TOPLUMSAL

......__----.......-� - ----��---.......

1,

BiLiNÇ:

İŞTE BU YENİ BiR ŞEY!

'·· �·-----....._ -�--:�-:. �----

AMA B U RJUVAZiN İ N · ":.. KOMÜN İZME O LAN İTİ R A ZLARINI BİR YANA Bl RAKA L l M .

�'1' � ;

tJ6

.')

,..-/

__


YUKARlDA GÖRDÜGÜMÜZ GİBİ İŞÇİ DEV­

HAYDAN GELEN HUYA GIDER

RİMiNDE İLK ADlM PROLETARYAYI HAKiM SINIF DURUMUNA YÜKSELTMEK, DEMOK­ RASİ SAVAŞINI KAZANMAKTIR.

SERMAYEYi BURJUVAZiNİN ELiNDEN ADlM ADlM SÖKÜP ALMAK, BÜTÜN ÜRETİM ARAÇ­ LAR INI DEVLETiN, YANİ HAKİM SINIF OLA-

RAK ÖRGÜTLENMİŞ PROLETARYANIN ELiNDE MERKEZİLEŞTİRMEK VE ÜRETİCİ GÜÇLER KÜTLESİNİ ELDEN GELDİGlNCE

HlZLI BİR BiÇiMDE ARTlRMAK İÇİN KUL LANACAKTIR.

·=#.-�IJ����

ELBE TTE BAŞLANGlÇTA MÜLKİYET HAKKlNA VE B URJUVA ÜRETİM İLİŞKİLERiNE DESPOTİK TECA­ VÜZLERDE BULUNMAKSIZIN, DO­ LAYlSlYLA İKT İSADEN YETERSiZ V E SAVUN ULAMAZ GİBİ GÖRÜ NEN, AMA HAREKETiN SEYRi İÇİNDE KE NDİLERİNİ AŞAN VE ÜRETİM TARZINI TÜMÜYLE ALTÜST ETME­ NİN ARACI OLARAK KAÇINILMAZ OLAN ÖNLEMLER AllNMAKSIZIN BUNU GERÇEKLEŞTiRMEK O LA ­ NAKSl ZDlR. BU ÖNLEMLER HİÇ KUŞKUSUZ FARKLI Ü LKEL ERE GÖRE FARKLI OLACAKTlR.

65


GENE DE AŞAGIDAKİ ÖN LEMLER EN İLERi Ü LKE ­ LERDE OLDUKÇA GENEL OLARAK UYGULANABİLE­ CEKTİR: 1. TOPRAK MÜLKİYETİNİN KAMULAŞTI­ RILMASI VE TOPRAK RANliNIN DEVLET MASRAF­ LARlNDA KULLANILMASI.

2.

AGlR BİR ARTAN ORAN LI VERGİ.

LARlN MÜLKİ-

66


LAR!!! O YILDIZ ÇİÇEK­ LERi !ÇİN 300.000 Ll­ RET J.IARCAMIŞTIM!

8. H ERKES İÇİN EŞİT ÇALIŞMA YÜ KÜMLÜLÜGÜ, ÖZE LLiKLE TARIM ALANINDA SANAYİ ORDULARININ KU RU LMASI.

9. TAR IM İLE SANAYİ İ ŞL ETMESİNİN BİRLEŞTİRİ LMESİ, KENT İLE K IRSAL ALAN AYRlMININ GiDEREK ORTADAN KALDlRlLMASI .

ONLAR! OKUL VE SOSYAL HİZMETLER iÇiN İLERi, GERİ GÖTÜRÜP GETiRMEK Mİ İSTİYORSUN. KÖYL ÜYDÜLER, KÖYL Ü 1\rtJ�rtı..·rtl\ı"rtı.�. ,-­ .rı'-�---'-'-'

10. BÜTÜN ÇOCUKLAR İÇİN RE SMI VE PARASIZ EGİTİM. BUGÜ NKÜ BiÇİMİYLE ÇOCUKLARlN FAB­

RiKADA ÇALIŞMALAR INA SON VERİLMESİ. EGİTİMİN MADDi ÜRETiMLE BİRLEŞTİRİLMESİ VB. HADi EVLAT, ACELE ET! L UiGİNO'NUN BABASINA EKIM iÇiN YARDIM ET.

67


GE LİŞİMiN SEYRİ İÇİNDE SINIF FARKLILIKLARI ORTADAN KALKTIGI VE BÜTÜN ÜRETİM SİRLEŞMiŞ BiREYLERiN ELİNOE YOGUNLAŞTIGI ZAMAN KAMU İKTİPARI SiYASİ NiTELİGiNt YİTİRECEKTİR.

GE RÇEK ANLAMlYLA SİYASİ İKTİ­ DAR SİR SINIFIN BAŞKA SİR SINIF! EZMEK İÇİN KULLANDIGI ÖRGÜTLÜ ZORDUR. EGER PROLETARYA SUR­ JUVAZİYE KARŞI VERDİi:;i MÜCA­ DELE SIRASINDA İSTER iSTEMEZ SINIF OLARAK SİRLEŞİYORSA, EGER SİR DEVRiMLE KENDİNİ HAKİM SINIF DURUMUNA GETİRİYOR VE HAKİ M SINIF OLARAK ESKİ ÜRE­ TİM İLİŞKİLERİNİ ZORLA ORTADAN KALOIRIYORSA O ZAMAN SU ÜRE­ TİM İLİŞKİLERİYLE BİRLİKTE SINIF · ·ı KARŞITLii:;ININ VAROLUŞ KOŞULLA­ RINI, GENEL OLARAK SINIFLARI VE BÖYLELiKLE SINIF OLARAK KENDİ HAKiMiYETİNİ ORTADAN KALDIRMIŞ OLACAKTlR.

------------,-------�-�

NE DiYORSUN, KOCA GÖBEK? ÇALIŞIYORUZ, ÜRET]YORUZ VE ARTIK KAVGA ETMiYOR

�:&:::.� .. ��::::� :'.*�

VAY ANASINL SENiN ANLA YIŞIN DA AMMA KITMIŞ. BEN KAVGAYI PARA, NE DE İKTiDAR içiN VERDiM!...

68


SINIFLARI VE SINIF KARŞITLIKLAR IYLA ESKİ B URJUVA TOPLUMUNUN YERİNİ BİRİMİZiN ÖZGÜRCE GELİŞMESİNİN HEPİMİZiN ÖZGÜRCE GELİ ŞMESİNİN KOŞULU OLDU/,;U BİR BİR­ LİK ALACAKTlR.

PROLETARYA DEVLETiNiN BURJUVA DEVLETiYLE HiÇBİR ORTAK YÖNO YOKTUR. PROLETERLER YENi BiR ikTiDAR TARZI YARATIRLAR Ki_ SINIF ÇATIŞMASININ OR TADAN kALkMASI NEDENiYLE BU ikTİDAR PROLETARYA DiKTASI OLARAK ADLANDIRILIR. Dii;ER H0K0MET ŞEKiLLERi BAS­ K! OzERiNE kURULURKEN, BU YÖNETİM TARZININ TEMEL ÖZELLiGi ÇOGULCU BiR SiYASET ŞEKLİNE SAHİP OLMASI­ DIR. PROLETARYA DiKTATÖRL0G0 BU ÖZELLiKLERE SAHİP­ TiR Ç0NK0 DIŞ MAHALLEL ERDEN ZiRVEYE ULAŞIP GERÇEK BiR YÖNETSEL ORGANİZMA HALiNE GELEN BiR EYLEM İÇİNDE, S0REKLİ KENDiNi iNKAR EDEREK YÖNETiR.

BUNU MÖSYÖ MARCHAtS iLE KONUŞMAK GEREK.

69


SOSYALİST VE KOMÜNİST EDEBiYAT

1. GERİCİ SOSVAL.İZM A) FEOOAL SOSYALiZM

FRANSIZ VE İNGİLİZ ARİSTOKRASİSİ TARİHİ KONUMUNDAN DO LAYI MODERN BURJUVA TOPLUMUNA KARŞI R İ SALELER KALEME ALMAYI KENDiNE İŞ EDİNDİ.

1830'DAKİ FRANSIZ T EMMUZ İHTİLALİ'NDE, İNGİLİZ REFORM HAREKETİ SIRASINDA BU SINIF O BAŞ BELASI TÜREDi KARŞlSlNDA BİR KERE DAHA PES ETTİ. CİDDİ BİR siYASİ MÜCADELE SÖZ KONU­ SU OLAMAZDI ARTIK.

YALNlZCA EDEBiYAT KAVGASI KALlYORDU GERİYE . GEL GÖR Kİ EDEBiYAT ALANINDA BİLE RE STORASYON DÖN EMiNiN"' -------����:":":"-::."'-:"":-\1

ESKİ TUMTURAKLI LAFLARI OLANAKSlZDI . ARİSTOKRASİ KENDİNİ SEVİMLİ GÖSTEREBİLMEK İÇİN KENDİ ÇIKARLARINI GÖRÜNÜŞ­ TE GÖZDEN KAY"BETMEK VE BURJUYAZİYE K ARŞI ŞiKAYETNAMESİNİ YALNlZCA SÖ ­ MÜRÜLEN İŞÇİ SINIFI YARARINA FORMÜLE ETMEK ZORUNDA KALDI. BÖYLECE ARİ STOK­ RASİ YENİ E F ENDİSİ N E HİCVİYELER DÜZEREK VE YENİ EFE NDiSİNİN KULAGINA AZ ÇOK UGURSUZ KEHANETLER F I SI LDAYARAK TE­ SELLi BULDU.

70


İ ŞT E FEODAL SOSYALiZM BÖYLE ORTAYA ÇlKTI: BİRAZ YAK lNMA, BiRAZ TAŞLAMA, BiRAZ GEÇMİ­ ŞiN YAN KI SI, BİRAZ GELECEGİN GÖZDAi;I, ZA ­ MAN ZAMAN BURJUVAZİYİ CANEViNDEN VU RAN DOKUNAKLI, ALAYCI VE KESKİN, MODERN TARİ­ HİN SEYRiNi ZERRE KADAR KAVRAYAMADIGI İÇİN ETK İSİ BAKIMINDAN HER ZAMAN GÜ LÜNÇ KALAN BİR YARGI.

BiZE XIV. L Uİ VEYA BELKİ DE VIII HENRY A YARINDA BIR KRAL GEREKİYOR ...

BU ŞAKLABANLAR ÇETESiNDEN KUR TUL­ MAK İÇIN FRANSIZ DEVRIMI YAPIL DIGINI DÜŞÜNÜRSEK!... --

------

ÖKÜZ HALK! GERÇEK DÜŞMANIMIZIN HALKI KENDİ ARKALARlNDA TOPLAYABİLMEK İÇİN BURJUVA SINIFI OLDUGUNU PROLETER DİLENCİ TORBASINI E LLERiNDE SAL­ iYiCE GÖRDÜNÜZ. LADILAR. ŞlMDİ BiZIM DE KIÇIMIZDA YAMA VAR... ... SiZDEN RiCAMIZ Bizi DE SAFLARI­ NIZ ARASINA KABUL ETMENiz VE ŞEY ADINA... EHM... ESKİ ARKADAŞLIGI,_..,.....___ _� MIZIN ADINA BERABER SAVAŞMAMIZDIR!.. ···

71


AMA HALK NE ZAMAN ONLARI İZLEDİYSE KlÇLARlNDAKi ESKİ FEODAL ARMALARI FARK ETTİ VE

HİÇ DE SAYGlLI OLMAYAN KAHKAHALAR ATARAK DAGILDI .

FRANSIZ MESRlJIYIETCIL LÜMÜ VE GENÇ İNGİLTERE BU TEMAŞAYI SUNDU.

siz BURJUVALAR, TIYATROLAR/N, GAZETIELE­ RIN, ŞARKILARIN, KÜRSÜL IERİN TAHRIP ETME­ NIZ IÇIN YARDIM ETTI(;! HER ŞEYİ SÖZ DAR­ BELERIYLE YIKTINIZ. SİZlN BIENCİL SAVAŞLA­ RINIZIN BU CIEPHANELİ(;f SAi3LAM KALDI VE ŞIMDI SİZE KARŞI KULLANlLlYOR. ŞiMDl HAL­ KIN ELİNDE VE SİZ ONU KULLANMAYI Öi3RET­ TİNiZ. KAR ETMEK !ÇİN DERME ÇATMA YARA­ TI(;INIZ ESKİ REJiMiN TAKLiDINDEN HEMEN VAZGEÇMELİSiNİZ. ÇATIŞ\'IA TOPLUL UKLARIN ÇILGIN şiDDETi İLE ORDUNUN GÜÇL Ü DiSİPLİNİ ARASINDA OLACAKTlR.

FEODALLER KE NDİ SÖMÜRÜ TARZLARININ B URJUVA SÖMÜRÜSÜNDEN FARKLI OLDU­ GUNU KAN ITLARKEN KENDİLERİNİN ÇOK FAR KLI DURUM VE KOŞU LLARDA SÖMÜRDÜK­ LERİNİ VE O DUR UM VE KOŞULLARlN ARTIK GEÇMiŞTE KALDIGINI UN UTURLAR. KENDİ HAKiMiYETLERİ SI RASINDA MODERN PRO­ LETARYANIN VAR OLMADIGINI İSPATLARKEN TAM DA MODERN BURJUVAZiNİN KENDİ TOPLUM D ÜZENLERİNİN ZORUNLU YAVRUSU OLDUGUNU U NUTURLAR. BU SOYL ULAR DA HiÇBIR

��M! �

n


BİR DE ELEŞTİRİLE­ RİNİN GERİCİ N iTE­ LiGİNİ O KADAR AZ GiZLERLER Kİ B URJU­ VAZİYE YÖN ELTTiKLE­ Rİ BAŞLlCA İDDİA TAM DA ŞU NO KTADAN İSA­ RET KALlR: BURJUVA­ ziNİN REJİMİ SIRA­ SINDA ESKİ TOPLUM DÜZENİNİ TÜMÜYLE HAVAYA UÇURACAK OLAN BİR SINIF GE­ LiŞMEKTEDiR.

DO LAYlSlYLA SiYASİ PRATiKTE İŞÇi SINIFINA KARŞI ALINAN BÜTÜN CEBİR ÖNLEMLERi N E KA­ TILIRLAR, G ÜNLÜK HAYATTA İSE ETTİKLERİ ONCA

BURJUVAZİYİ DAHA ÇOK BİR PRO­ LETARYA YARATTIGI İÇİN DEGİL DE DEVRİMCİ BİR PROLETARYA YARAT­ TlGI İÇİN K INARLAR.

TUMTURAKLI SÖZE KARŞIN ALTIN ELMA­ LAR I TOPLAMAK VE SADAKATt SEVGİYİ VE ONURU KOYUN Y Ü N Ü, ŞEKER PANCARI VE İSPiRTOLU İÇKİ BEZİRGANLIGINA DE­ GİŞMEYE GÖNÜL İNDİR İRLER. ŞİMDİ AKLIMA GeLDi DE.. BİZİM ŞU FEODALLER VE

BURJUVALAR ŞİRKETİNİN HiSSELERİ Ne PRİM YAPTI BUGÜN?

73


HRİSTİYAN ÇİLECİLİGİNE AZICIK SOSYALİZM KARlŞTlRMAKTAN DAHA

KO LAY BİR ŞEY YO KTUR. HRİ STİYANLJK DA ÖZEL MÜLKiYETE, EVLENMEYE, DEVLETE ŞiDDETLE KARŞI KOYMAMIŞ MIDIR? B U N LARIN YERİNE HAYIRSE­ VERLiGi V E DİLENC1L1<;İ, EVLE NME YASAGINI VE RİYAZETİ, MANASTIR HAYAT INI V E K İLİSEYİ VAAZ ETMEMiŞ MİDİR?

PAS VE SOLUCANLARIN ÇÜRÜTTÜGÜ, I-IIRSIZLARIN KAZIP ÇAL DIGI BU DÜN­ YADA HAZİNEL ER BİRiK­ TiRMEYiN, O HAZiNELERiN �==:::::=ı-=� PAS VE SOLUCANLAR/N AŞINDIRMADIGI, HIRSIZLARIN KAZIP ÇALMADIGI CENNET­ TE YAPIN; KİMSE İKİ EFENDiYE HİZMET EDEMEZ ÇÜNKÜ BiRiNi SEVERSE DiGERiNDEN NEFRET EDECEKTiR, VEYA BiRiNE DİKKA T EDERSE DiGERiNf iHMAL EDECEKTiR. HEM TANRIYA HEM DE ZEN­ GiNLiGE AYNI ANDA HiZMET EDEMEZSiNiz. ESKiLERE "ziNA ETME­ YECEKSiN... " DENDiGiNi DUYDUNUZ .. VE BEN DiYORUM Ki BiR KA­ DlNA ŞEHVETLE BAKAN HERKES KALBiNDE ZiNA ETMİŞTlR. ŞiMDi EGER GÖZÜN SENİ UTANDIRIRSA ONU ÇlKAR T AT. BEDENiNDEN BiR PARÇA KAYSETMEK TÜM BEDENiNiN IS TlRAPLAR İÇiNDE 10 OLASINDAN iYiDiR. RUHU FAKiR OLANLARA NE MUTLU Ki ONLARIN KRALL!GI CENNETT!R. NE MUTL U ACI ÇEKENLERE Ki IS TIRAPLARI DiNDİRİLECEKT!R. NE MUTL U ADALETE AÇ OLANLARA Ki DOYURULACAKLARDIR, NE MUTLU MERJ..IAMET GÖSTERENLERE Kİ ONLAR DA MERHAMET GÖRECEKL ERDiR ... . .

74


8) KÜÇÜK

BURJUVA SOSY

F EODAL ARİ STOKRASİ, BUR­ JUVAZiNİN YIKTI�I, YAŞAM KOŞULLAR I MODERN B URJUVA TOPLUMUNDA YOK OLMAYA YÜZ TUTAN VE KÖRELEN TEK SINIF DE�İLDİR. ORTAÇA� KA­ SABA EŞRAF! V E KÜÇÜK KÖYLÜ ZÜMRESi MODERN BURJUVA­ ziNİN İ LK HABERCİLE R İYDİ­ LER .

SANAYİ V E TİCARET BAKIMI NDAN AZ GEL İŞMİŞ Ü LKELERDE B U SINIF B UGÜN HALA, YÜKSELEN BURJUVAZ i NİN YANI BAŞlNDA ADE TA BİTKİSEL BİR HAYAT YAŞAMAKTAOIR.

MODERN UYGARLI�IN GE LİŞT İGİ ÜLKE LERDE PROLETARYA İLE BURJUVAZi ARASINDA YALPALAYAN VE B URJUVA TOPLUMU NUN TAMAMLAYlGI BİR PARÇASI OLARAK KENDiNi D URMADAN YENİ BAŞTAN OLUŞTURAN YENİ BİR KÜÇÜK BURJUVAZi OLUŞMUŞTUR .

75


NE VAR Kİ BU SlNlFlN MENSUPLA­ R I REKABETiN ET K İS İYL E SÜREKLi OLARAK PRO LETARYANIN İÇİNE SAVRULMAKTA, HATTA BÜYÜK SA­ NAYİ GELİ ŞTİKÇE MODERN TOP­ LU MUN BAGIMSIZ BİR PARÇASI OLARAK TÜMÜYLE YOK OLACAKLA ­ RI VE TİCARETTE, MANİFAKTÜRDE, TARIMDA YERLERİNİ USTABAŞI­ LARA VE HİZMETKARLARA BIRA­ KACAKLARI ANlN YAK LAŞTIGINI GÖRMEKTEDİRLER.

KÖYLÜ SINIFININ NÜFUSUN YARISINDAN Ç OK FAZLASINI MEYDANA GETİRDİGİ FRANSA GİBİ ÜLKELERDE BURJUVAZİYE KARŞI PROLETARYANIN YAN I N ­ D A SAF TUTAN YAZARLARlN BURJUVA REJiMİNİ ELEŞTiR iR­ KEN KÜÇÜK BURJUVA VE KÜÇÜK KÖYLÜ ÖLÇE Gİ N İ KULLANMA­ LARI VE İŞÇiLERDEN YANA KÜÇÜK B URJUVAZiNİN BAKlŞ AÇlSlYLA TARAF OLMALARI DOGALDI.

AKILLISIN!Z ÇOCUKLAR! BiRLiKTEYiM. O ŞEREFSiZLERiN HER ŞEYiNi ALMAMIZ LAZIMI

KÜÇÜK BURJUVA SOSYALİZMİ BÖYLE DOGO U. YALNlZCA FRANSA'DA DEGİL, İNGİLTERE'DE DE BU EDEBiYATlN BAŞINI SİSMONDİ ÇE KİYOR.

76

BU SOSYALİZM MODERN ÜRETİM İLİŞKİ­ LERiNDEKi ÇELİ ŞKİ LERİ BÜYÜK BİR BASİ­ RETLE TE ŞRİH ETTİ. İ KTİSATÇILAR I N İKİ­ YÜZLÜ M ETHiY ELERİNİ AÇIGA VURDU.


N YlKlCI MAK ELER N VE ETKİLERİNİ, SERMAYELERİN VE TOPRAK MÜLKİYETİNİN YOi:;UNLAŞMASINI, AŞIR I

ÜRETİMİ, BUNALlMLAR!, KÜÇÜK BURJUVA­ LARlN VE KÖYLÜLERiN ZORUNLU YlKillŞI-

NI, PROLETARYANIN SEFALETİNİ, ÜRETİM­ DEKi ANARŞİYİ, SERVET oA(;ILIMI NDAKİ

RAHATSIZ EDİCİ E ŞİTSİZ LİKLERİ, ULUSLAR l N KARŞillKLI SINAİ İMHA SAVAŞlNI, E SKİ GÖ­ RENEKLERİN, ESKİ AİLE İLİŞKİLERİNİN, E SKi MİLLİYE TLERİN ÇÖZÜLMESİNİ YADSINMAZ BİR BİÇİMDE KANITLADI.

77


GELGELELİM OLUMLU İÇE R İGİ BAKIMI NDAN BU SOSYALiZM YA E SKi ÜRETİM VE MÜBADE­ LE ARAÇLARINI VE ONLARLA BİRLİKTE ESKİ MÜ LKİYET İ L İ ŞKİ L E Rİ N İ VE ESKİ TOPLUMU ONARMAVI AMAÇLAR YA DA MODERN ÜRETİM VE MÜBADELE ARAÇLARINI BU ARAÇLARCA PARÇALANMIŞ VE PARÇALANMASI KAÇINILMAZ OLAN MÜLKİYET İ LİŞKİLERİNİN ÇERÇE­ VESi iÇi N E YENİDEN ZORLA HAPSETMEYİ. HER İ K İ DU RUMDA DA HEM GERİCİDİR HEM DE ÜTOPİK. HER ŞEY ESKi YERiNE! KRAL IN SARAY! DAiJIN TEPESiNE!

ESKi OTLAKLAR/N YERiNE DE ÇOBAN VE SÜRÜSÜ

ALLAHIMI TOPLUMU İSA'NIN AHIR! SANI­ YORLAR ...

MANİFAKTÜRDE LONCA DÜZENİ, KIRSAL

ALANDA ATAERKİL İLİŞKİLER, SON SÖZÜ BUDUR ONUN. DAHA SONRAKi GE L İ ŞMESİ İÇİNDE BU DOGR ULTU KORKAKÇA BİR V İCDAN AZABINA K APILIP GİTTİ.

78


C) ALMAN SOSVALİZMİ VA DA "HAKİKİ" SOSYALiZM İ KTİDAROA BULU NAN BiR BURJUVAZ iNİN BASKISI ALTINDA DOi;AN VE BU İKTiDARA KARŞI MÜCADELENİN EDEBI İFADESİ OLAN FRANSIZ SOSYALİST VE KOMÜNiST EDEBiYATI ALMANYA'YA GETİR İLDİGİNDE S U ÜLKEDE BURJUVAZiNİN FEODAL MUTLAKİYETE KARŞI MÜCADELESi HENÜZ BAŞLAMlŞTI.

ALMAN FİLOZOFLARI, YARI F İ LOZOFLARI VE EDEBiYAT MERAKLlLARI BU EDEBiYATl ŞEVKLE KAPTILAR; ANCAK BU YAZlLAR FRANSA'DAN GÖÇ EDERKEN FRANSA'DAKi YAŞAM KOŞULLARININ ONLARLA BİRLİKTE ALMANYA'YA GÖÇ ETMEOİGİNİ UN UTTULAR .

ŞiMDi Biz BÜYÜK BİR Ki­ TAP YAZMAK VAR! SONRA SIZ RAHAT OLMAK

FRANSIZ EOESİYATI ALMANYA'DAKi İLİŞK İ LE R KARŞlSlNDA DOLAYSlZ PRATiK ANLAMINI B ÜTÜN SÜTÜNE YİTİROİ VE SALT EOEBİ BİR GÖRÜNÜ-

79


DOLAYlSlYLA 18. YÜZYIL ALMAN Fİ­ LOZOFLARI İLK FRANSIZ DEVRİMİ'NİN TALEPLERİNİ GENEL OLARAK "PRATİK AKllN" TALEPLERİ OLARAK GÖRMEKTEN VE FRANSIZ BURJUVAZiSİNİN İRADE BE­ YANlNI DA SALT İRADENİN, OLMASI GE­ REKEN iRADENiN, GERÇEK İNSAN İRADE­ SİNİ N YASALARI OLARAK ANLAMAKTAN ÖTEYE GEÇEMEDiLER .

FRANSIZLARDA OLMAK İYi KURUMLAR, AMA YALNIZ BiZ ALMANLAR YAP­ MAYI BiLMEK BÜYÜK iDEALLER. BİZ KANT GİBİ YAPMAK. O, FRANSIZ DEV­ RiMİNİ TÜMÜYLE ANLAMAK, BİZ VAR ANLAMAK PROLETER DEVRİMiNİ.

NE DÜŞÜNÜYORSUN? BEN GERÇEK BiR PROLETER GiBi

GÖZÜKMEK?

ALMAN KALEM ERBABI YENİ F RANSIZ FİKİR­ LERİNİ ESKİ F ELSEFi VİCDA N I YLA UYUMLU BİR DURUMA GETİRMEKTEN, DAHA DO�RUSU KENDİ FE LSEFi BAKlŞ AÇlSINDAN HAREKETLE F RANSIZ F İ KİRLERİNİ MÜLK EDiNMEKTEN ÖTE BİR ÇABA GÖSTERMEDİ.

�_

.

. .....,....

· -.._

80


BU MÜLK EDİNME TlPKI GENEL OLARAK B İ R YABANCI DİLİN MÜLK EDİNiLMESİ GİBİ, YANİ ÇEVİRİ YOLUYLA GERÇEKLEŞTi.

KEŞiŞLERİN, E SKi PUTPE RESTLİK DÖN EMİ­ NİN KLASİK ESERLER İ NİN KAYilLI OLDU­ GU EL YAZMALARININ ÜZERİNE KATOLiK AZİZLER İ N YAYAN HAYAT HiKAYELERİNİ YAZDIKLARI Bİ LİN İ R .

ALMAN KALEM ERBABI DÜNY EVİ FRANSIZ EDE­ BiYAT I NA KEŞİŞLERİN YAPTlKLARININ TERSİNİ YAPT I . KENDİ F ELSEFi SAÇMALlKLARINI FRAN­ SlZCA ASILLARIN ARKASINA YAZDlLAR .

SÖZ GELİŞİ PARA İLİŞKİLERİNİN FRANSIZLAR TARAFINDAN YAPILAN ELEŞTiRiSİN İ N ARKA­ SINA "iNSAN ÖZÜNÜN DIŞSALLAŞMASI",

AÇIKLILIK!

C

------------�-

BURJUVALAR V� F�ODALL ER ANLAŞMADAN BIZI BURADAN ÇIKARIN!

··�

....___

BU OLMAK BiziM SLOGAN.

+- ;-

BURJUVA DEVLETIN I N FRAN SIZLAR TARAF I NDAN YAPILAN ELEŞTİR İSİN İ N ARKASINA DA " SOYU T GENEL OLANIN HAKiMiYET İ N İ N AŞlLMASI" V B . GİBİ ŞEYLER YAZDlLAR . 81


FRANSIZLAR TARAFINDAN G ELİŞTiRiLEN­ LERİN ALTINA KOYDUKLARI BU FELSEFi BOŞ LAFLARI "EYLEM F ELSEFESi", "GERÇEK SOS­ YALizM", ''ALMAN SOSYALiZM BİLİMİ" VB. TÜR ÜNDEN ADLAR LA VAFTiz ETTiLER.

PROL ETARiAT- BU BUDALA YAZARLAR AGIZLARINI LAF­ LA OOLDURURKEN, TARİl-I YOLUNDA GİTM€YE DEVAM ETMEK ALMAN PROL ETARiAT OLAYLAR/N DIŞINDA KALMA TEHLİKESİNDE OLMAK!

BÖYLECE FRANSIZ SOSYALİST-KOMÜNiST EDEBiYATI ADETA HADIMLAŞTIRILDL YE B U EDEBiYAT ALMANLAR lN E LiNDE B İ R Sl NlFlN BİR BAŞKASINA KARŞI MÜCADELESİNİ İFAOE ETMEKTEN ÇIKTIGI İÇİN ALMAN " FRANSIZ TEK YANLILIGI "NIN ÜSTESiNDEN G ELDgİNE, HAKİKİ İHTiYAÇLAR YERİNE HAKiKATİN İH­ TİYACINI, PROLETERİN ÇlKARLARI YERİNE İNSAN ÖZÜNÜN, GENEL OLARAK iNSANIN, HİÇBİR SlN lFA, HELE GERÇEKLlGE AİT O LMA­ YAN, YALNlZCA FELSEFi FANTEZ iNİN PUSLU ALEMİNE AİT OLAN İNSANlN ÇIKARLARINI SAVUNDUGUNA SEVİN İYORDU.

....... _ _ __

-

-

-

-

-

- .... .....

82

- ......

-

-

-

-

--

..... -

-

___

......

..... ......

-

-

...... - � - - .....

/


ELİNDEKİ KASA SABA OKUL AL I ŞTIRMA­ LARINA BÖYLESiNE CİDDİYET VE YAKAR­ LA SARI LAN VE ONLARI BA(;IRA ÇA(;IRA PAZARLAYAN BU ALMAN SOSYALİZMİ BU ARADA YAVAŞ YAVAŞ K I L I KlRK YARAN MASUMİY ETİNi YiTiRDi.

ALMAN B U RJUVAZi SiNiN, ÖZE LLİKLE PRUSYA B URJUVAZiSİNİN FEODALLERE VE MUTLAK KRALLI(;A KARŞI MÜCADELESi, KISACASI LiBERAL HAREKET DAHA CİDDİ BİR NİTELİK ALDI.

; BÖYLELiKLE "HAKiKi" SOSYALiZM SiYASİ HA­ REKETİN KARŞISINA SOSYALİZM TALEBiYLE ÇlKMAK, GELE N EKSE L BEDDUALARI LİBERALİZ­ ME, TEMSİLİ DEVLETE, BURJUVA R EKAB ETİNE,

� 1

BU RJUVA BASlN ÖZGÜRLÜ�ÜNE, B UR­ JUVA HUKUKU NA, BURJUVA ÖZGÜRLü(;ü

!

VE EŞİTLiGiNE YAGDIRMAK VE HALK KİTLE­ SiNE BU B U RJUVA HAREKETİNİN KE NDİLE-

PİYASA EKONOMiSiNE ÖL ÜM

HiÇBiR ŞEY TAM TERSİ N E HER ŞEYLE R İ Nİ YiTiRMELE­ RiNE YOL AÇACAGINI VAAZ ETMEK İÇİN NE ZAMANDIR BEKLEDİGİ FIRSATI ELE GE­ ÇiRMiŞ OLD U .

83


ALMAN SOSYALİZMİ, RUHSUZ BİR YANKISI OLDU� U FRANSIZ E L E Ş­ TiRiSİNİN KENDiSiNE UYGUN DÜ­ ŞEN MADDi YAŞAM KOŞULLARI VE O KOŞU LLARA UYARLANMIŞ Sİ­ YAS İ YAPlYLA BİRLİKTE MODERN BURJUVA TOPLUMUNU ÖN GEREK­ TiRDİGİNİ TAM ZAMANINDA U N U­ TUVERDİ . OYSA ALMANYA'DAKi MÜCADELE NİN HEDEFi TAM DA BU ÖN KOŞULLARlN ELDE EDİLMESİN­ DEN BAŞKA BİR ŞEY D EGİLDİ.

BÜTÜN BU BOŞ LAFiNGEN, SOSYALİSTL ER BENiM FE­ ODALiZMLE OLAN SAVAŞIMI ENGELLEMEKTELER

ALMAN SOSYALİZMİ ALMAN MUTLAK HÜKÜMETLERiNE VE ONLARlN MAİYE­ TİNDEKİ PAPAZLAR GÜRU HU, UKALA TAKlMI, BÜYÜK TOPRAK AGALARI VE BÜROKRATLARA BURJUVAZİNİN TEHDiT EDİCİ YÜKSELİŞİ KARŞlSlNDA MEMNUNLUKLA KARŞILAOIKLARI BİR KORKULUK O LARAK HİZMET ETTİ.

AÇIK GÖZLERiNDE BiR DAMLA YAŞ BiLE YOK, AMA ÜZERiNDE DiŞLERiNi GICIRDATIYORLAR. SE­ NiN KEFENiNJ DOKUYAL IM ALMANYA VE ÜÇ LANET TEZGAH! YAPARLAR. DOKUYALIM! DOKUYALIM! DOKUYALIM! DOKUYALIM!


DOLAYlSlYLA "HAKiKi" SO SYALiZM HÜKÜMETLERiN ELİNDE ALMAN BURJUVAZ iSiNE KAR­ ŞI BİR SİLAH OLURKEN AYNI ZAMANDA DOGRUDAN DOGR UYA GER İCİ BİR ÇlKARt ALMAN KASABA EŞRAFININ (PFAHLBÜRGERSCHAFT) ÇlKAR l NI, TEMSiL EDiYORDU. ALMANYA'DA 16.

. YÜZYILDAN DEVR ALINAN VE O ZAMANDAN . BU YANA ÇEŞİTLİ KILIKLARDA DURMADAN ORTAYA ÇlKAN KÜÇ Ü K BURJUVAZi KURULU DÜZENiN GERÇEK TEMELİNİ OLUŞT URUR.

BU SI NIF! KORUMAK DEMEK ALMANYA'DA KURULU DÜZENİ KORUMAK DEMEKTİR .

DAHA NE İSTEMEK?

BURJUVAZiNİN SINAİ VE SiYASİ HAKİMİYETİ BİR YANDAN SERMAYENİN YOGUNLAŞMASI­ NIN, ÖTE YANDAN DEVRİMCİ BİR PROLE TARYA N I N DOGMASININ SONUCU OLARAK BU SI NIFI KE SİN BİR YOK OLUŞLA YÜZ YÜZE GETi RMEKTEDi R.


YALNIZCA SeN BENiM SOSİSLERİMİ KURTARMAK!

"HAKiKi" SOSYALiZM B U İKİ KUŞU BİR TAŞ­ LA VU RACAi:;A BE NZiYORDU. BİR SALGlN GİBİ YAYlLDL HAKİKİ SOSYALiZM HALK DESTEGl­ Ni. GEN!ŞL ETMEYE BAŞLAMAKTIR

ALlNGEN VE YiYİNGEN. KiM BANA İNANINGEN, HEDiYE OARAK Bİ SOSİS ALINGEN.

ALMAN SOSYALİZMİNE GELİNCE O DA BU KASASA EŞRAFININ CAFCAFLI TEM­ SiLCİSİ OLMA GÖREVİNİN HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA FARKINA VARDI.

SPEKÜLATiF ÖRÜMCEK AGLARINDAN DO ­ KUNMUŞ, TUMTURAKLI BE LAGAT ÇİÇEK­ LER İYLE SÜ SLENMiŞ, AŞK BAYGINI D UY­ G U LARlN ÇİY DAMLALARIYLA IS LANMIŞ KiSVE, ALMAN SOSYAL İ STLERiNiN TİRiDi ÇlKM I Ş "ÖLÜMSÜZ HAK İKATLER"İNİ SA­ R lP SARMALADIKLARI BU ABARTILI KİS­ VE, YALNlZCA BU M Ü ŞTERiLER ARASI NDA MALLAR I NIN SÜRÜMÜ N Ü ARTlRDI .

ALMAN ULUSUNU NORMAL ULUS, DAR KAFALI ALMAN'! DA NORMAL İNSAN İLAN ETTi.


HEP BERABER İŞKEMBEYİ DOLDURUP HEP BERABER LAHANALAR I İÇ EDiYORLAR, HEP BERABER, MÜMKÜNSE VERGİ ÖDEMİYORLAR, HEP BE­ RABER Mİ LLETİ KAZIKLIYORLAR, BÖYLE SOSYALİSTLER ÇOGALSIN...

YA SEN, PİS KOMÜNİST PRO­ LETARYA! ... KORKUNÇ DEVRİM FİKİRLERİNLE ONLARI ÜRK ÜT­ MEKTEN UTANMlYOR MUSUN?! ..

ŞİMDİ BURADA OLSAYDI KİM BİLİR NASIL AZARLARDI!

BU ÇİZGİSİNİ NİHAİ SONUCUNA VARDIRARAK KOMÜNİZMİN "KABA KUVVET" EGİLİMİNE DOGRUDAN DOGRUYA KARŞI ÇlKTI VE BÜTÜN SINIF MÜCADELELER İ KARŞlSlNDA TARAFSIZ

BİR YÜCELİK TASLADI. BİRKAÇ İST i SNA DIŞINDA ALMANYA'DA DOLAŞAN SÖZDE SOSYALİST VE KOMÜNiST YAYlNLARlN HEPSİ BU PİS VE SİNİR BOZUCU EDEBİYATIN ALANINA GİRER.


2. MUHAFAZAKAR SOSYALiZM YA DA BURJUVA SOSYALiZMi BURJUVAZiNİN BİR BÖLÜMÜ BURJUVA TOPLUMUNUN VARLIGINI S ÜRDÜRMESİNİ SAGLAMAK İÇİN TOPLUMSAL BOZUKLUKLARA ÇARE BULMAK İ STER. BURAYA GiRENLER: İKTİSATÇI LAR, HAYIRSEVERLER, İNSANCILLAR, EMEKÇİ SINIFLARlN D URUMUNU DÜZELTMEYi KENDİLERiNE İŞ EDİNENLER, HAYlR İ ŞLER i ÖRGÜTL EYİCİLERİ, HAYVANLARI KORUMA OERNEGİ ÜYELERi, İlİDAL VE KANAATKARLIK DERNEGİ KURUCULAR I, ÜÇK A GITÇI R E FORMCULARlN HER TÜRLÜSÜ. ÜSTE LİK BU BURJUVA SOSYALiZMİNİN TAM BİR Sİ STEM HALİNE G ETİRİLDİGİ D E OLMUŞTUR. PRO UDHON'UN PHİLOSOPHİE DE LA MiSERE'iNi BUNA ÖRNEK GÖSTEREBİLİRİZ.

UYGUN ZAMANDA, YANİ KİTLELERİN TUTKULA­ RINCA DAYATIL�DAN ÖNCE YAPILAN RE­ FORMLAR DEVRİMLE­ Rİ UZAKLAŞTIRIR / CAVOUR

88

(TOPLUM)


.------.

SOSYALİST BURJUVALAR İ STERLER Kİ HEM MODERN YAŞAM KOŞULLAR ININ NiMETLERİN­ DEN YARARLANSlNLAR HEM DE BU KOŞULLA­ RlN KAÇINILMAZ SONUCU OLAN MÜCADELE­ LERDEN VE

TEH LiKELERDE N UZAK D URSUNLAR. İSTER­ LER K İ MEVCUT TOPLUM SÜRSÜN, AMA ONU DEVRİMCİLEŞTiREN VE ÇÖZEN UNSU RLAR OLMASlN. BENİ RAHAT BlRAKlRSAN SANA SOM ALTINDAN YENİ BİR KAFES ALIRIM!

PROLETARYA SIZ BU RJUVAZi iSTERLER . .. BAŞKA TÜRLÜ ANLAMlYOR! PEKİ AMA PEŞİMİ B IRAKMAZSAN MO­ DERN TOPLUMU BARIŞ İÇİNDE NASIL İNŞA EDEBİLİRİ

ÜZGÜNÜM EFENOİM. TARİH BÖYLE! NERE­ YE GİDERSEN ORADA BEN DE OLURUM. SEN BÜYÜRSEN BEN DE BÜYÜRÜM! ...

BURJUVA SOSYALiZMi B U AVUTUCU TASARI­ Ml ÜZERİNDE ÇALlŞARAK YARIM YA DA TAM BİR SİSTEM HALİNE GE TiRiR . PROLETARYAYI BU SİSTEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE DA­ VET EDERKEN VE BÖYLECE DOSDOGRU YENİ KUDÜS'E KAVUŞMAYA DAVET EDERKEN AS­ LINDA ONUN TEK İSTEDİGİ PROLETARYANIN B UGÜNKÜ TOPLUMUN İÇİNDE KALMASI, AMA ON UNLA İLGİLİ KİNCİ TASARlMLARlNDAN SIYRI LMAS IOIR . NAH SANA! SOSYAL SADAKAYA GÖZÜM TOK! PROLETARYA HAR EKETİ İNSANlN İNSANI SÖMÜRMESİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN SAVAŞlR. 89


BU SOSYALiZMiN İ KİNCİ, DAHA AZ SİSTEMLİ, AMA DAHA PRATİK BiR BİÇİMİ ŞU YA DA BU SiYASİ DE<';İŞİKLİGİN DEGİL, SADECE MADDi YAŞAM KOŞULLARINDA, İKTi SADi İLİŞKİLERDE BİR DEGİŞİKLİGİN ONA YARAR SAGLAYABİ LECEGİNİ KANlTLAYARAK İŞÇi SINIFINI HER DEVRİMCİ HAREKETTEN TİKSİNDİRMEYE ÇALI ŞMIŞ TIR .

EVLADIM, BANA SÖYLEDiKLERİNİ D ÜŞÜNDÜM VE SANA HAK VERDiM. MÜCADELEYE NE GEREK VAR? HEPİMİZ AYNI TEKNEDEYİZ, ÖYLE DEGİL Mİ? GEL, BİR ANLAŞMA YAPALlM. SEN SESSİZ VE SAK İ N OLACAK SlN. BE N İSE SANA İYİ PARA, SİGORTA, EMEKLİLİK, ÜCRETLi TATİL, İKRAMİY E ...

NE VAR Kİ B U SOSYALİZMİN MADDi YAŞAM KOŞULLA­ RINDA DEGiŞiKLİKTEN AN LAOI<';I ASLA BURJUVA ÜRE­ TİM İLİŞKİLERi N E SON VERİLMESİ, YAN İ AN CAK BİR DEVRiMLE MÜMK Ü N OLAN BİR SON VERME OEGİL, YAL­ N l ZCA BU ÜRETİM İ LİŞKİLERİNİN TEMELLERİ ÜSTÜNDE

OLUP BİTEN, BİR BAŞKA D EYİŞLE SERMAYE İLE ÜCRETLi EMEK İ LİŞKİSiNE HİÇ İLİŞMEYEN, OLSA O L SA B URJUVAZi İÇİN HAKİMİYETiNiN MALİYETİNİ AZALTAN V E ONUN DEVLET BÜT­ ÇESİNİ BASİTLEŞTiREN İDARi İYİ LEŞTİRME­ LERDİR.

PROLETARYA İÇİN ÜÇÜNCÜ DÜNYA YOKTUR! PROLETARYA HAREKETİ ULUSLARARASIDIR!


BURJUVA SOSYAL i ZMi EN UYGUN iFADESİNİ ANCAK TAM BİR SÖZ SANATI OLUP ÇIKTIGI ZAMAN B U LU R. GELİN, CANLARIM, SAVAŞtv\AYALIM, SEVİŞELİM!

SERBEST T İCARET! ÇALI ŞAN SIN IFIN ÇlKARlNA;

HÜCRE HAPSİ! ÇAL I ŞAN SlNlFlN ÇlKARlNA; BURJUVA SOSYALiZMİNİN SON SÖZÜ, CİDDİ NİYET TAŞIVAN TEK SÖZÜ BUDUR .

KORUYUCU GÜMRÜKLER ! ÇALIŞAN SlNlFlN Ç I K AR INA ;

B U RJUVAZiNİN SOSYALiZMİNİN ÖZÜ TAM DA ŞU İDDİADIR: BURJUVALAR BURJUVA­ DIR -ÇALIŞAN SlNlFlN ÇlKARlNA.


3.

ELEŞTİREL-ÜTOPYACI SOSYALİZM YA DA KOMÜNIZM �URADA �ÜTÜN BÜY ÜK MODERN DEVRİMLERDE PROLE­ TARYANIN TALEPLERİNİ DİLE GETİRMİŞ OLAN EDEBi­ YATTAN SÖZ ETMiYORUZ. (BASE UF'ÜN YAZlLARI VB .) F EODAL TOPLUMUN YlKILMAKlA OLDUGU SİR GENEL GALEYAN DÖN EMİNDE PRO LETARYANIN KENDİ SINIF ÇI­ KARlNI DO LAYSIZCA KABUL ETTİRMEK ÜZERE GİRİŞTİ­ Gİ İLK ÇABALAR KAÇINILMAZ OLARAK BAŞARISI ZLIKLA SON UÇLANDI.

ÇÜNKÜ O SIRALAR HEM PROLETARYANIN KENDİSİ GELİŞMEMİŞ Bİ R DURUMDAYDI H EM zORLUK ŞU: HENÜZ PROLETARYA DEGİLİZ, SADECE YOKSULUZ!

DE PROLETARYANIN KURTULUŞUNUN MADDi KOŞULLARI HENÜZ YO KTU ; BU KOŞULLAR ANCAK BURJUVA DÖN EMİNİN ÜRÜNÜ OLABİL İRDİ . PROLETARYANIN B U

İ L K HAREKET LERiNE EŞLİK E D E N DEVRİMCİ EDEBiYA­ TlN iÇERİGİ İSTER iSTEMEZ GERİCİDİR. GENEL BİR ÇİLECİLİK VE KABA BiR EŞİTÇİLİK TELKİN EDER. HAYAT GÜZELDİR HAYAT GÜZELDİR ... HAYAT ...

1


GERÇEKTEN SOSYALİ ST VE KOMÜNİST OL AN MLER, ST. OWEN'IN SİSTEMLERİ VB., PROLETARYA İLE BURJUVAZi ARASINDAKİ MÜCADE LENİN YUKA­ RlDA SÖZÜNÜ ETTİGİMİZ İLK DÖN EMiNDE, GEL İŞMEMİŞ OLDUGU DÖNEMİNDE DOGAR . (SK . BURJUVAZi VE PROLETARYA.)

BU SiSTEMLERiN MUCİTLERİ SINIF KARŞlTLIGINI DA ÇÖZÜCÜ UNSURLARlN ETKİN­ DE HÜKÜM SÜREN TOPLUMUN KENDİ SiNDE B U LU RLAR. AMA PROLETARYA TARAFlNDA BİR ÖZ DEVİM, K ENDiNE ÖZGÜ BİR SİYASİ HAREKET GÖRME ZLER.

DiNLE EVLAT! TEK BAŞINA BAŞARAMA­ YACAKSIN! İYİ Kİ YANIMDA BİR SİSTEMCİK YARI...

SINIF KARŞITLIGI SANAYİNİN GEL İŞMESİYLE UYGUN AOIM GELİŞTİGİNDEN PROLETARYANIN KURTULUŞU NUN MADDi KOŞULLARINI BU LAMAZ VE BU KOŞU LLARI YARATACAK BİR TOPLUMSAL BİLİM, TOPLUMSAL YASALAR ARARLAR.


TOPLUMSAL FAALiYETİN YERİNİ ONLARlN KİŞİSEL YARATlCI FAALİYETt

PRO LETARYANIN ADlM ADlM SINIF ÖRGÜTLENMESİNİN YERİNİ DE BU MUCİTLERİN KENDİ KAFALARlNDAN ÖZEL OLARAK BULUP ÇlKARDIKLARI BİR TOPLU.:.;M�.:..:..:::..:..:���-- 1

KURTULUŞUN KOŞULLARININ ONLARlN KAFALAR lNDA YARATTIKLARI KO-

GELECEK D Ü NYA TAR Hİ B U N LARIN GÖZÜNDE KENDİ KAFALARlNDAKi TOPLUM PLANLARI­ NIN PROPAGANDASI VE PRATiK UYG ULAMA ­ SINDAN İBAR ETTİR.

))

PLANLARlNDA ÖZELLiKLE EN ÇOK ACI ÇEKEN SINIF OLARAK ÇALIŞAN SlNlFlN ÇlKARINI SA­ VUNDUKLARININ GERÇİ BİLİNCİNDEDİRLER . PROLETARYA ONLAR İÇİN SADECE BU ACI ÇEKEN SINIF ÖZELLiGtYLE VARDl R.


AMA GEREK SINIF MÜCADE LESİNİN GELİ ŞMEM İ Ş BİÇİMİ G EREK KENDİ YAŞAM KOŞULLARI KENDİLERİNİN BU SINIF KARŞITLii:;ININ ÇOK ÜST Ü NDE OLDUKLARINA İNANMALAR I­ NI SERASERİNDE GETiRiR.

HIMM ... BU KARŞlLAŞTlRMA ŞİKE OLSA GEREK! ...

İKİNiz DE GALİPSİNİz!

D O LAYlSlYLA AYRlM YAPMAKSIZIN SÜREK­ Lİ TO PLU MUN TÜMÜNE, HATTA TERCİHEN HAKİM SINlFA SESLENİRLER .

TOPLUMUN BÜTÜN ÜYELE R i NiN, HAT­ TA D U RUMU EN İYİ OLAN I NIN BiLE YAŞAM KOŞULLAR INI D Ü ZELTMEK iSTERLER.

AMAN, UNUTI'M! GELECEK SEFER DAYAK YEME SIRASI SENDE, TAI'MM MI?!

İŞTE MUHTEŞEM zAFERİNİZiN ÖDÜLÜ!

MÜMKÜN OLAN EN İYİ TOPLUMUN MÜM­ KÜN OLAN EN İYİ PLANI OLDUGUNU KABUL ETMEK İÇİN ONLAR lN SİSTEMİNİ BİR KERE AN LAMAK YETER D E ARTAR.

MUTLUYUZ, MEMNUNUZ 1 HEYKELLERİMİZİ DİKECEKLER. KENOİMİZLE GURUR DUYUYORUZ ... İNSANLIK AŞKINA. BÜTÜN KÖTÜLÜK­ LERİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN HER­ KESi EŞİT KILMAK YETER 1 KlSKANÇLlK KURDU DEFOLSUN! BUNU SÖYLEMEK V HEMEN YAPMAK YETER!

113'Ü ARAY lN !!!


PATlRTI, GÜRÜLTÜ, BARİKATLAR BÖYLECE UNUTULACAK

B UNDAN DOLAY I HER TÜRLÜ SİYASİ EYLEMi, ÖZELLiKLE HER TÜRLÜ DEVRİMCİ EYLEMi REDDEDERLER, HEDEFLERİNE HER TÜRLÜ HAKSIZLii;I YOK ETMEK İÇİN YANLlŞLARlN ÜSTÜNE GiDELiM!

SARIŞÇI YOLDAN VARMAK İSTERLER VE KÜÇÜK, SAŞARI­ SIZ:Ui;A Ui:;RAMASI OO�AL OLAN DENEYLERLE, ÖRNEKLE­ RiN GÜCÜYLE YENİ TOPLUMSAL İNCiL'iN YOLUNU AÇMAYA ÇABALARLAR.

....·..,,.._" ''""'

.. LEC Ei:;iN TOPLUMUNUN G ERÇEK DIŞI TASViRİ PROLETARYANlN HENÜZ: HİÇ GELiŞMEMiŞ OLDUGU, DOLAYlSlYLA KEN­ Dİ KONUMUNU DA ANCAK G E RÇEK DIŞI BİR GÖZLE KAVRA­ YASİLDİGİ SİR DÖNEMDE SU SlNlFlN TOPLUMUN BÜTÜNÜYLE YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLMESİNE DUYDUGU İLK İÇGÜDÜSEL ÖZLEMLERDEN DOGAR. BEN EVE


AMA SOSYALİST VE KOMÜNiST YAYlNLAR E LE ŞTiREL UNSURLARDAN DA OLUŞUR. VAR OLAN TOPLUMUN BÜTÜN TEMELLE­ RiNE SALDIRIRLAR.

BU YÜZDEN İŞÇİ LERİN AYDlNLANMASlNDA SON DERECE DE(;ERLİ BİR MALZEME SA�­ LADILAR. GELECE�İN TOPLUMU ÜZERİNE OLUMLU ÖNERMELERİ, ÖRNE�İN KENT İLE KIRSAL ALAN ARASINDAKİ KARŞITLl�IN,

AİLENİN,

DEVLETiN YALNlZCA ÜRETiMiN YÖNETİL­ MESİNE DÖN Ü ŞTÜRÜLMESi

-BÜTÜN BU ÖNERMELERİ TAM O SIRALAR YENİ GELİŞMEYE BAŞLAYAN, ANCAK İ LK, BİÇİ MLENMEMİŞ BELİRSİZ:Lİ�İ İÇİNDE TANIDIKLARI SINIF KARŞlTLIGININ ORTADAN KALKMASINDAN ÖTE BİR ŞEY İ İFADE E TME Z .

97


EL EŞTİREL- ÜTOPYACI SOSYALİZM YA DA KOMÜNİZMİN ÖNEMİ TARİHİ GELİŞMEYLE TERS ORANTI LIDIR. SINIF MÜCADELESi N E KADAR G ELİ­ ŞİR VE N E KADAR ŞEKİ LLE NİRSE MÜCADELENİN GÜYA ÜST ÜNE Ç l KAN SU TUTUM, MÜCADELEYE YÖNELTiLEN S U HAYAL ÜRÜNÜ SALOl RILAR DA BÜ­ TÜN PRATİK DE�ERİNİ, BÜTÜN TEOR İ K HAKLILI�INI O ÖLÇÜDE YİTİRİR.

���

BU N EDENLE SU Si STEMLERiN SAHİPLERİ BİRÇOK BAKlMDAN DEVRİMCİ OLDUKLARI HALDE ONLARlN Ö(;RENCİLERİ HER SEFERiNDE GERİCİ MEZHE PLER O LUŞTURURLAR. SUNLAR PROLE­ TARYANIN TARİHİ GELiŞMESİNİ DEVAM E TT İRMESİ KARŞlSlNDA USTALAR I N I N ESKİ GÖRÜŞKI SlKlYA SARILIRLAA. .

DOLAYlSlYLA TUTARLI OLARAK SINIF MÜCADELESİNİ YENİDEN KÖRLETMEYE VE KARŞlTLIKLARlN ARASINI B U LMAYA ÇA­ BALARLAR.

HALA DENEME YO LUYLA TOPLUMSAL ÜTOP­ YALARINI GERÇEKLEŞTİRMEYİ,


TEK TEK FALANSTERLER OLUŞTURMAYI, HOME KOLONİLERi KURMAYI, KÜÇÜK BİR İKARYA YARATMAYI -YENİ KUDÜS ' Ü N MU HTASAR BASKlLARlDIR SUN­ LAR- DÜŞLE RLER. BÜTÜN BU BOŞ HAYALLERİ KURABiLMEK İÇİ N DE BURJUVA YÜREKLERİ VE PARA KESELERİNİN İNSAN SEVGiSiNE SESLE N MEK ZORUNDA KALlRLAR. GiDEREK DAHA ÖNCE SÖZÜNÜ ETTİGİMİZ GERİCİ YA DA MUHAFAZAKAR SOSYALiSTLERiN KATEGOR iSiNE iNERLER VE ONLARDAN SADECE DAHA SİSTEMLİ BİLGİÇ L İ KLERİ VE KE NDİ TOPLUMSAL Sİ LiMLE­ RİNİN MUCİ ZEVİ ETKİLERiNE OLAN SA�NAZ BATIL İNANÇLA­ RIYLA AYR illRLAR. SU N EDENLE İŞÇ İ LERİN SADECE YENİ İNCİL'E KÖR BiR İNANÇSIZLIGIN SONUCU OL ABİ L ECEK HER TÜRLÜ SİYASİ HAR EKETiNE ÖFKEYLE KARŞI ÇIKARLAR . İNG tlTERE'DEK İ OW EN'CI LAR, FRAN SA'DAKİ FOUR İ ER'CİLER SlRASlYLA ÇART İ STLERE VE REFO RMÇULARA KARŞIDIRLAR .

0 .

.


KOMÜNİSTLERİN ŞİMDİDEN KU RULMUŞ İ ŞÇİ PARTiLERİYLE İLİŞKİLERİ, YANİ İNGİLTERE'DEKi ÇARTİSTLER VE KUZEY AMERiKA'DAKi TOPRAK REFORMCULARIYLA İLİŞKİL ERİ It. SÖLÜMÜN I ŞIGINDA KENDİLİGİNDEN ANLAŞILIR . KOMÜNiSTLER İŞÇİ SINIFININ DOLAYSlZ AMAÇLARINA VE ÇIKARLARINA U LAŞlLMASI İÇ İN MÜCADELE EDERLER; AMA BUGÜNKÜ HAREKETiN İÇİNDE HAREKETiN GELECEGİNİ DE TEMSİL EDERLER.

FRANSA'DA MUHAFAZAKAR V E RADİKAL SU RJUVAZİYE KARŞI SOSYAL-DEMOKRAT i K PARTİYLE* BİRLEŞİRLER; AN CAK DEVRİM­ Cİ GELEN EKTEN AKTARlLAN BOŞ LAFLARA VE YANILSAMALARA KARŞI ELEŞTiREL SİR TUTUM TAKlNMA HAKKINDAN DA VAZGEÇ­ MEZLER.

POLONYALILAR ARASINDA BİR TOPRAK DEVRİMİNİ U LUSAL KURTULUŞU N KOŞU­ LU YAPAN PARTiYi, 1846'DAKİ KRAKOW AYAKLANMASINI HAYATA GEÇİREN PAR­ TiYi, DESTEKLERLER.

İSViÇRE'DE RADİKALLERİ DESTEKLERLER; ANCAK BU PARTİN İ N ÇE LİŞİK UNSURLARDAN, K l SMEN FRANSA'DAKi ANLAMlNDA DEMOK­ RATİK SOSYALiSTLERDE N , KlSMEN RADİKAL BU RJUVALARDAN OLUŞTUGUNU GÖZDEN KAIRMAZLAR.

ALMANYA'DA KOMÜNİST PARTİSİ BUR­ JUVAZi DEVRİMCİ BİR T UTUM TAKINIR TAKINMAZ MUTLAK MONARŞİYE, FEODAL TOPRAK MÜLKİYETiNE VE KÜÇÜK B URJU­ VAZİYE KARŞI B URJUVAZiYLE BİRLİKTE MÜCADELE EDER.


�.

i

1

1

AMA B URJUVAZiNiN, HAKİMİYETİYLE BİRLİKTE GETiRMEK ZORUNDA OLD UGU TOP­ LUMSAL VE SİYASİ KOŞULLARI ALMAN İŞÇiLERİ BURJUVAZİYE KARŞI BİRER SİLAH OLARAK ÇEVİREBİLSİNLER DİYE, ALMANYA'DA GERİCİ SINIFLAR DEVRiLDİKTEN SON­ RA BURJUVAZiNİN KENDİSiNE KARŞI MÜCADELE DERHAL BAŞLASIN DİYE BURJUVAZi İLE PROLETARYA ARASINDAKİ DÜŞMANCA KARŞITLIK KONUSU NDA İŞÇİLERE OLABİL­ DİGİNCE AÇIK BİR BİLİNÇ KAZANDIRMAYI BİR AN BİLE iHMAL ETMEZLER. KOMÜ­ NiSTLER DİKKATLERİNİ EN BAŞTA ALMANYA'YA YÖNELTİRLER; ÇÜNKÜ ALMANYA B UR­ JUVA DEVRİMİNİN ARiFESiNDEDİR VE ÇÜNKÜ BU ALTÜST OLUŞU GENEL OLARAK AV­ RUPA UYGARLIGININ DAHA İLERİ OLDUGU KOŞULLARDA VE 17. YÜZYIL İNGİLTERE'Sİ İLE 18. YÜZYIL FRANSA'SlNDAKiNDEN ÇOK DAHA GELİŞMİŞ BİR PROLETARYAYLA GERÇEKLEŞTİRECEKTİR. ÖYLE Kİ ALMAN BURJUVA DEVRİMİ ANCAK BİR PROLETARYA DEVRİMİNİN DOLAYSlZ ÖN GÖSTERİSİ OLABiLiR. KlSACASI KOMÜNi STLER HER YERDE MEVCUT TOPLUMSAL VE SiYASİ DÜZENE KARŞI HER DEVRİMCİ HAREKETİ DE STEKLERLER. B ÜTÜN BU HAREKETLERDE NE ÖLÇÜDE GELİŞMİŞ OLDUKLARINA BAKMAKSIZIN MÜLKİYET SORU NUNU HAREKETiN TEMEL SORUN U OLARAK ÖNE ÇIKARIRLAR. NiHAYET HER YERDE BÜTÜN ÜLKELERiN DEMOKRATiK PARTİLERİNİN BiRLEŞMESi VE ANLAŞMASI İÇİN ÇALlŞlRLAR. KOMÜNiSTLER GÖRÜŞLERİNİ VE NiYETLERİNİ GİZLEMEYE TEN EZZÜL ETMEZLER. AMAÇLARINA ANCAK ŞİMDİYE KADARKi HER TÜRLÜ TOPLUM DÜZENİNİN ZORLA DEV­ RiLMESiYLE ULAŞILABİLECEGİNİ AÇlKÇA İLAN EDERLER. VARSIN HAKİM SINIFLAR BİR KOMÜ NiST DEVRİM KORKUSUYLA TİTRESİN. PROLETERLERİN ziNciRLERİNDEN BAŞKA KAYBEDECEKLERİ BİR ŞEY YOKTUR. KAZANACAKLARI BİR D ÜNYA VARDlR.

.. .

'

i'

· ·' · '

..

. ·: .-: ,. ·' . . . ' . �·-·. • \ ..� 'ıı .� ' • .

,

.-

_

BÜTÜN ÜLKELERiN işçiLERi, 101

-

) \


-� -

'

'.

\

\

1 1

-

'

" 1 1 \ '-.

��- -·

. -·

-

\

' 1 - - - -- -- --- --- - _1

r - ...._ 1

"

\ r

1

1

1 1

Marks engels komünist manifesto çizgilerle yordam kitap 6 sy eksik  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you