Page 1


qg

€.

N

G

FI

5

Nts3

E!!u8;

6'

E

sg

i

u.

N

3

o

3

=e

o

|.

a

e-

c

.l

R

=

Ftod

!

lq

8

::i:!

::::i'

i

it3El

ii(,;;

F'<

:Joo_

a.

c:

c

.9

o.-S

ae

E EE F6

-

qP+ae e-E:B&

=

:'iaad -ag^ee

I r=ee

6

8.88838€8

__*l_

.l

-

3 E

3

3

c

z

99€

,t- I

S.

t

a

B g

q

e-

5

E

{5

EL

2

Li

z

NP

c: E

t!

3

N

e

,l

i:

i:

i:

i:

E:

?3

=g


3

a,

j

3

o

!

U

I q

d

=

^

rr'

â&#x201A;¬

c:

:

e U

I

o e-

d

e.

q!:

U

3

g

3 q

o

i

U I

??

g

q = a I c, c: 4: z =.

a

a-

i-

a

Ei -i s= Ee EE Nc =6 c3 c8

ol

6_

e

t! E

|.' E. 6.

f

P

g5E

6_

E

tr

o

E

ril

G

E

<F

5=

s 3 3

o

a

Li

3

U

U

c:

q

c'

3


iii

::i

::i

i:i

xa3

^: :E

6'98'

'!tr

=t=

q d F 3

I

â&#x201A;¬

d

3

E

a

0 2,

q91

P

v .]


s-!?

:.:

+ s-$ :

!4

s F= !F

^

2


g

3

g

a

3

E E

6

\

qg

d*

5

5=

=xF

1;e

it

E.* E

qe99f: a

keg

:'F

;

:=e

si.i

â&#x201A;¬sF -"-;'

6,

F

a

&

a 5'4

:3

^=

in

-r 3 3 ,.; 6 " :

c

-

s8

3 ==

e. x 6

3

*!i

g

s.

5

t

2

3

a

g

3

ts

F

a

a5

c

c

a'

E'

3

t

q$

9.

5

*

,l

a

=

AX

9A

E.s !.q

9o

fa: *E

H - aE

6e

dg

a

3

.i

3

o

3

o

c U

N

z


EE*E i 'e ui*ealaES EF aig Eg$iifi ggEEgEEE EEEi EEEEE i eEE aEiEEii


ts L

i

i1

F

e.

ii

E,

F'

!,.

Ed

!!- <

EE

-<_ t 11+

xo I

F

ds

;-

c!d

EiL

fi

6'o

f.F

R! ..*

9o

FE-

; ii:

x B _ o_

s.5

s9

9d

a>

*E

o-q

H

=,

qs N

5.

3

!.

3

e.

3

=

c.

-

B


H

a

:l

s'

6- i:

-.

E

!,

H

f

r:

E

E

3

E

c

F

R

I

e

s

E

a

ts

3

n

E.

s

c.

E

q

B

ts

E

E

it

E

:r

t

q

q9

e 't-

3 .i(

!l

e. 6',

q E,

a1

; 3

?

E

q:l

U

P

e

e

it

3

G

s

g

g6

3

B

d,

:s

d

E

6

a

F

i! F

z z

lrl

F

x

P

< rE

,| ar1

ts

F

zFI

tn

ri

c: 3

z

z z

f)

ti

xF

F

N lrI

,rt


Od

ts9,

Ea

E;

9.e xa

EiEiEgE iEEEiEi EE iE EEi iEEEE *i g;Eeigg; E'ii'g'leEiEiii

:aiE igft;c:;Eii$EgEi EiiEâ&#x201A;¬e


l

I

3

a g

9.

-

a

'o

E

o a

a

g

3 6 3

o

2

I

-l

o z o

c, 3

P

e

-

3

a

P

6 =

*

I

*

3

6

g

U

6'

a

I

=

.l

a

d g

g

ET q9'

g

;

6

6

g-

xN'

f.9

3, ro

+F

E-5

E>

€ t

,l

6- 6'

;+=

Ft, k) B:*

FI

e a

I

F

,l

U

i:'

'lg

32

,9*

AE

E-O

'-<

i

oE

u:3

g.€'.

g

a

*

E U

a

,l

E

: :,

T

! n

i:

:


a+-+'

=a=-34

.t'r''

-

:ll:

;:--

=ti,

-:::!i ilr- r.i1=",i,

t:lr+' ,r=_" | 1)t==1,

';t ;; =lil l"u=-1?ii1


* d; sA

r

-.,

;'i

=

;.

'..'=-=.= i'.. 'i t;

ltt: :

, 1'=i. ,,;:;-.t-, ='-:

", .__r_ -1,=

;'=ir.t, -,;: ;:=,

I5r=..

=;:j

11.-= :j:

: :==':tl ? !1', 7t., : ;: - .:i

F:r:

:;

i

;

::

;-.

-

-

:'ri= -

;,,.: = .

iT=,

:=-

=-,

=::",..a-_ ',';= t:.,' t i

_!.:

r='

F :.

;

;;

.: =

.-

i.

,-= '.=i

=;:: t,+1lil=-7, = = -=i=a:.=i

.l=..,

z; :j.1:; '.:.---i;-

.= '-a

ii .._ ;

ii

7i

';

jt1 ;ri=l t: ;i-i ;z'- 7V i t )-==:=l t-.ii i= ::' =lt-= ; : == : i -i= _.,r; -_.= i ==:

t? i i7 ; iz 1-ti :2,-: "-i=Z i==:;,tiz,vE =i1 := =-=t: ri= :'ri'. :7 .t

iq i;: Ei: r;; f *; iir-\,,q ?tgai F! i'.! i:.2 :.j. i 1i 11 ci=; iii a='

u* eF Ei=" gE t i ??E :E


, ,= r:rlrii=7!t1*= ,r,,,! ' ii,'tt ,iit,:'! irl t, t; _ r ', =1-7=.:i i: :-=:= == :: i;'+

Ezeulii:ai; ;li#ll# iiliis ,!,,


z,;,'z ?'z+?i z'z+'Ev lElz

:

r;-ixicE#E; 1l*A ??1?E Eegig ZzlE=1;1iiiaEEt'


g? Eig,aEE :g : IIEala ?a Ea?E i' aA 11Ea !EIEEA 111?=E


5

N

3

e,

6

at

*

3

i.

s

C

3

B

a

!,

6

et

9:

t5

-

g

I

.

5 E

ts'

.

3

d

ts

a

,t

?

a

=

ts

d

E

a

:, a

s

.l

E!

>9

6

3

E

a

E a *

,t

;

g

3

s

3

3

E

:

o

a

+

o

3

o_

s'

rl

a

F

:


e=i;ilE*eF;iE

slgi*'6c aer gg E;* ifi ; + Ai F' El * EE gili g i .Aai; iE'i' iElE


f

0:.

6-

e

K

E

o,

;

o:

6'

j_

tt

9

o:

3

E

;

P.

E

.l

o a

9.

t

E. E

2

"*

F

)t

u

I

0.

*

;,

6

s

q

6

I

â&#x201A;Ź.

g.

3

3

s

o

g

e

o:

li

6i

a:

4

c

I

F

B

g

4

I

&

6: â&#x201A;Ź

*

*

i,_

;t


,f_ro=,;"+=,og=E=

*aitiig''iF;;

i;FiariF €iui iiii?;ill +i; iii*'ig; EEi +tigaE€ esa F*5$ l€s5e; 5l*5?ig'' **iuiiE*'i'[E;'Fgi

; ;; ra;i;=;;

* gt


o

; €

g

E

a

:

;

e

6

!,

e

3

3

3

-

E

6'

a

n x o,

f

a

e

a' x

6

$

6

;

o,

;

ii

7 ;

3

a

o,

3

a

c

3

g

i

;

:

J!-

11

!'

g.

e

e

7

g

a

; g

I

4:

.N

x e

or

a

tl

f

-i

-

n :

s


{Es

iEE

3E

=*E

if.i.

+F

!.:. -:

lei tt: ;i -:i li": i;E

iFi Fi EiA

$t; lF Eg;

:Ei 3i g3$

td;'

EEE iF 1+$

5Eic,g+g;

:i;

€EE ;i;Ei+; aggEgs s€El

sE$ ;i gie


c

:!

=

)!

6'

3

E

5.

E1

f

a

E

B

6

.:1 9$

e.

f,

S!

c

3

E

E

3

t

a'

a R

3 F

B

zt

a

;

6

a

,{

G.

6

*

6

3

R

lr fr

3

I 3

c' -

B i1

!

d

ts

â&#x201A;¬

;

E.

E

r:

Fi

(,O

?rt

QF

?

o

z


5

t

s

-

6

&

s! E

a

H

a

q

,t

i

E*

b=

g:

?&

a?-

a g5 :s

d

I

=


a

F

F

3

6

'-.

E

]1

6--

Ei

BF'

HB

E

I

3

q U

ti a

E

qq

m3

LC

+ti

9.4

-.+ g*

ae

I

6

3

i

*

g.

e.

e

$

E

a

{.

:q'

o,

g

s

;

6 3

o,

g

e

;

?

o:

e

6

B

{)

q

:

â&#x201A;¬

;-

i

a

;1

i:

g


=,

1=7..

=z'= '=

L-=

:i

-:."

.

-

, . :

1-

i-

'

..

. !-

7

-

'

=f

:

.:

; i=;'::

t-r l=. .-_ 1:

:',

.

".

z-:

-;= = '. _

t

-- :7,

i-t

.' : :

- 47

;?:

1=^7t: = l'.t t': i

i

= =

.;:

..ai. ,_.

.-'. = i, i,:'.= t - 1

:i .= r!--

-

.

= -

-

: , :=

;iti :- -. j

-

.-= ;:

r'--_Iii

"i--1=:i_1,

=": V - = l-ril i:-? =-:. ; ,. '

r.',

| .^= t

, iil

t:

- r' ;;a 1-. - . :

= 4 t :,,: |'' :: ia. , '=, .-=- ;= = -= a-; -_..-. :.-

"

{':i-,::

i::4:::

i:

i

I

;: "

.

,..

..-=-

;

-ii:

..:t

:.:;

:=.:r

:._'_,.

r:;=

i: ',

;.ni i. ; ,

= i:

l

,

a

::

'

i-

:q j?

:: ;t !t_..r :

.=

::.: i-=).

-!:;'i= -a

!

+ -,

i

1l ;; ;==

=: :: =

?,: '::

1;

1-

r

i.,!=a. :t Z i: . - =.

i . : 1 .. . t ;a ::; ,: '= .::,= .,i t-r l:

=:'=::i1.,;

i:; a:

13 r :i9;irz i

i^

-:-

.+i

::

;i =-

; . : :1 =.f

i=

-

';i-:iii

,i-;::1.:-1

t:::?i|:

=_t . - ' : ; =91+r == =...

+ :I +


"

aa a

?'aa

::-

ai

;a-;= "- - -i l i ;1:'z

i-:: i -: =: : ri 1

:!jsl

-i!:-

F3qF

EE

lii

-if

'=1i

irt-i

,:: :

:"i1=:

,:3i- !ll:==

liii-:=

:i i;i1

..=.

s:1

r;,

t,=

;;; =;r-

_,;-

!';:

: .

.: :)

,:

. tll

''ri = ..:

-::t.,i

1.;','=i

,,

:,

-

a;

= al-_ -:, 7,,! ._-;, -:, i,. 1

r::

i'- ::i.

i2

:j

::irr,,==;',:r'i:-,r '=?-T'?

.rr;ii,j:

T=:t'-:

:;=i aiir=: :ii -,,, t:=':

t, , :i.t i =i:== =71 Iii==ii i i.. i_:1=,':i',:'.':=:i_;,:

:=iii: iz . u ii,!=a,ii7,i, iii i -- ; :.? ?ilr;.;='J:l=ii=,i =,li -:

: i f i i1

iie zi-aTti11 t?; i 1i :=t:1 +.E!1_ :i: +i-,t":i z+Zt;!: :Z

t*E=ir; i+; iir; 3?sIzi? Ez\

E i AF : E*A 5E:FE'F+5 FJ ':;i


=r =.i, ,i;i:ir iii' i;;i= I:1;1Zii,1 = ,'='iii1i,;ii.:iil'lli:i t;r;r:i:=it:'=,',.r, ilili I E'i i" c1*x i*$i i tiziEzEzei


I ,'- ,

t.i'":tt

l;ii,

:t'

ii i

i_';_.;-,'

i;:r.

j:

'l '; ;;ti: tl=:,ii !;ii: :i;:i :-'=t,,: : i;: i i i 1;;li r !,,.:i i


:zt,iI

;lililiri.'ii

=i21 lF :ii

;Ei:iii :;i 'I:i


.

i =::

IF--r

:

:!

?Ej; :i::

r--+

i==i1

;t :9

&aa

?: 'i;

S=Et

i 1 =*

ii

d

:::

: t]

:a ::1t

- = ;av

-==

:-. ilr";

: i-=3 i: s; +

{ = :.:"i

i

:40:5

+;

! - 9:-:! ::l *{=

i - ' -r 1 : : ; ;

;

6

i- xf

iaaZAr6 T ' = i 2 !.

: i.;.

-!

i

"iqaf + q 2r:; ^'.:

3;;;c ssi

'z ?7- *=-s;7 |:

4;

-

=

:

:

:

:

I

i

1

i

;

"

i

:

=:

:

:. i=; =:

:i:

, i:+ l=i

".

-z

=:.

-

";

: i:l ;?i

:,-;i..35=

i

:

g I

r

:

'

-;

a <

-

= =

-\r:

= ii

':i 3

-

)

L

;::

7a;

6=?

i=

;

Zi i =i: i e

aa ;E

o Z . 7; . .

1ii ;

11ii i:i ii I ';i*l

iiiliiiiiiil]==ti ii! 6:;s

.

:,i ili i ii l1i l:i i: i;rt ',+=i+..i l i t::; =:1ie. '; ?a =h i -51- 1i i;l !.i +z'-: i

Eqii$ i Ae: s : iâ&#x201A;¬g E?t:a; lp =;

F i;

:

;

n

:


Fiigi,ii'gu*F gF$ Es F F .$

;

i $*$,$ i FsFi$â&#x201A;¬ $ gggg $ E E iEi $gg 'gf'$$f$g'ucu;ssd.a F lFEiuE.EFEfiFig


g

a

a

P

6:F

E

p_

,

IEr

F?V

I

B'a x3.

f5

i'

..39 PI.

E'E

I's

*4'

A>

x

3

;

xEi'

5<q

F;

E3$

F3

r a F :q

s

g*

a

R

FEB

s

iEd

c"s 5

g

q

F

3

s6

gs3

EYF XJ:

:q* *6*

5S6'

hc

X*=

<9.f,

;:.9

5*

*1e

e.;t-6

f

E

='

5

-E

EF

-i.

ir eE

T

o

I

E $

g

!L

e

F

:

:

F 9 s ! l g- 6g d:J

?!-'

&. 6-

:6-

.f3 B

3F

F

qH

-F

EX

*e

3

;

s

*


S= i-!

:E

Cq

*da'

i'1:

+ F0.

s 5

x

E. e;

3

t i+ f. eE

F SX'

F 4

FFiE= -ss5;

:ts IRF

,: ,g$; 1

a€'EQ o FB-q;::

E$iiE FgPSfi:$A ii

gF{$nF{5 $i €sE $$!E*$iFF6 EE *,

i

E€

iaFFaslrs

iEsE$ f;st€i:3F ig F$Fi; Eq

iiFl

g E= 3 i3}FgiiHFEAaIE

E :;*$s

+siSseisu*rliEe$€$$EE.a E +:'aii$5 ilE Eiiagi$EFF 1 Fi;:it$FF ? Fssxr

g EeeciFE E FigEgiEEE iiI = e;4;iEF iF:cgtrEqi +i:r+

F$FE "i A $ s'; i=:

!:=F:go


ts

E'

A,

=

Fg

qF

ts*

sS zia

-1

Bg

ix Fa

*5

9e

RP

i>

e€'

ei

:

-;'

Yt!

2i

P@

: i,. E> F* c-e s6

F

ES t1-

3

n6" gc

ga

tx

!!.6-.

:s

Yel

i

de

c.

tr

g

6

o ?

-

i6-

f<

,:4R

ga

Q?

F aL

*e-

fiE'

F'l El q

9:

{

g

6:

e

i

E5

i x-;

?;i

r

56.

-:

+=E:

6:d6

iFE=r q *?'6

E +E 3 g.;"

o*9;ir

6 e:

s.4;.d; e -

E.!B+

'F

FF* 9 d +"? vf =

iFT.? 5d;B i6i:

*F;5

;

+; F' *q!.o {.E g

o-A 5X FP:

rE E E Eg dR=&

Es-€

: E?*

BFE.:

-E;E

$l€=q;

a

P

g

g

E

E

Y

*

*

i

i

*


i

!:

--

-;

-:

i

s !

-:i

-!

a =!

= i-:::

'4=

= i,. = ?

-4-ir:'-

i += 1a=:

a-:.',==j =.: a -_ -

-: -:-: r= iil:ar.

| = i a 2:,-

!-: :

=:-

=t=--:=- +: -!2--'=''

or: : :

^t_=::

-

t= sir: )i li='JE;=

?=i3=

=;:;i,

j^'.=

Z-=

=).:.T':.i

;1,t-7,

i)

:i,i:: ji:i.:

ai i.

=: :::i-ls

i.-'ra.ii

r

..ii:

:-,:,,i':: a-. ': J:

\'

:.=

-=;':'

-

,.

:':::

.:ir'_.-;-..

:l

i

{r

?=

', -7-,1-=ll t,i :: i+l1l:i ii =ri =, =::.li,t= , :,=? ii

'.1

=:..'!=a:i

ii.?l;:

i+ i+

:r

i;

:-

'-7 i 1:il;;i r :,;i; i= i;

::-. : i=.= :r :2 ?

:=l!= ; ,-:.;.:: , i;iii ?: ;.-.a=)== . ?:,=i -C ,i

:i'..i

:'::.:.:;!

==f=!"+1

:i :t;' -Z i: : i ; i; =i.;i,-'= i; ,i.ii;i

-_t

+ii

iiS ' i i=ii;,zl li i ; ii;' i r ?ii ii,! ii;:=1li ::,ill. :14.i:i:, i:

z::F=i:Z

i: r; ti ! 51t i; :t= iil jl: l;;:r::Eii rii-l+

l-=--!=ir

=-P=rt,.

!,i =1i

-?i

-"-_--^" .ii9*;=<i


;i z:, ; :,i :?+i ? i

i

: 1;i,,

:

i

?i+==1t1i: 11

:

r{t;t1,1!i11;#-ttZ1i


Not:

I

.tonsDzle

f vtu1[Dlu L r ' t r tur l c r | .lrlrcld )r\

Srdal'lar

ronsuzlr

t Darlrr

UNLL1LER

llem incehenk.ln s.sl,TUrkEe

Parailczi!indekisesler.lfabeninbeli'LmcdiEiniirnslafl giisteren \ekillcrdi.. Ki\eli parlntezler yaban.r(elimclcrdcb!tunrn sesle.igi\lenr. sadece okl^r +bn sc\indi[cr s.slcdeiilnesn'i.q.$err.

PadayBltr

i]NSUZI,ER

Diiz veyaaqrkreyanilriinliiler

Y (lr) --i

/:

KaLn iinliiler

diz\. .rJI

I (l)

I r,rmJr ... I

-trREKtER r,t\ tulrâ&#x201A;¬n.l

d

ur- TiiRKiyETURKCESi'NDEKi UNLUvE UNSUZLER TABr,osu


S gstii

= i

E =zi

A :l

aac*:i;i;ea:aeti

:t

l

:

l a

!

:

l

E, zt1iiiiiE i z il*iii'i1:ii'iii? ,z*iii lii liiiitttziiii ,ti? i'' z izziE1t i;iiili', i ;;

g=t s,1 *


= 2 3

=t2'a

= i Jy

-r:9,

?2?;;

f

:-

a=" 3 cnj

;- tt - - a

a t

i=E

-,= ==a'

22i._

,l

i - = rv:-: -- a- ;- -t =

A ; ; . n{ =- . ,- ':==- = i =

+

r.2

-

-.

c

a,

-22

62--.

- 2". :, 4 .*; a

EE -q t E -E: "rZ F 3;5 E EE: T]:.-

.a:-

*

I ==:

!

4di:

i

7 =

*

!-;z, :"Z '=" =

=i

iia.ia-.p

a = i

F E F t. 2 = r ' = l- r :j

-:

i1i7-

: 1:;

z i:li

2;_

!1?

f

d

I

l5:.:

,r:t;

t:ii;i fi=:l

aa.f

i.

=

Z

-;

=

E i,7,=i : '='-==

e,

,;

x

g!

-

aE: ;3 !: 9 E

==i = <

:2 t-= ,i=!

z=

i. :

: !,

=7a7 ^ a,

=:Z: = -= 1: 2tii

==zii:i1:

'tt.

:-;="FE'*Ei 1= =,=t ii:==_ -_ i,l I = i;i.

i:zii; rl i:;i " i E tE; i.:i:i'=i:iii

> --"=? 3 i

:?i

it.;


:i

:

3

i

: !

at-


*,r

?sn

5 n5'

g *; e.&a

-a6 F

,a37

E.'Fg

F-t

iite

F; =s =d

F=r

!'Ed

t+Fe r Fe

e Fx

:

:-< g e B E.E a odd

EeF

ti

"d

*g

R C

SE:

8.6. E.

risE *3=?

;; 2E

=;

*s i 3 3

=Rna

i1;

er

d;

1

3r 5 Hs, *

sL

i

!r

i=-

=

P

aF ; iq

6o-

H,$ : i$ F.+

.d ir

"3 = E$ Ee qc E E5 +

s

+E Ei :.9 F

Ei $s E'aF! ?

i=e9;C i: iF

se:.,.:e

=: if.

;

E

d

i

$

;

;i

e

t

:Fo

FE *g ag FF

i:

:3

L{;

FE: .'' *

iE F: :Ea

Et.

6s

Fg 3g s-s

F; 1A F;:t

g"*69E 53

5C ;;E-s=

gF gEaaE; Ig$ei sFE FFE E5

$i+cr tgFges€fi +EE5 a€ F$ ' giEgi; FIEEE= EE -F&5'i iF

'*

a- P.

F'H le

5:

g tg $e: €l I Er q : : i Y FEFeiE

a

g


s

9l

6

2

E.

e

|l )

6

6',

,t

q

a

o

tt

a

!l

U

ts

N

5.

'n 6

c

I

E

a

P

x

E

F

E.

F$

FE

s

,E

1

? 3

z B

T'

3

I

E

â&#x201A;¬'

:

+ E.

r:

F e_

3

B

e

G

a a

I

E P

EL

E

-t

E

I

!,

5.

P

B'

B

=

I

.t

E

x

6

I

:

I

ts

I


!

9aE:1

a;

;i -- ii ? s g

:1":'

c].

i:.!

i ;-

;

i

-l

l:grV:i:=: !

=,:r".=.

__l;_

: ?a ,

l; :-

-

:l

i : :

::

"".:flie: -

31?.-:;!

::

+\=

:z=, ?; 4: . ! -

-:-il;nt::i

.z=

:? ;z -:c',7 .r

:'!

:i

. I -

+'' =

llii:l+:'5 ':': ---;.8 : l*;,i::1;

=z

e=i-

I

:

i

:i

'+

-,

i= a.=

:

,= -

-. .=

.

:

l

:

== i i i', i

3=

;i

:7,

.4,i.,;rc,i=i", -! -T=

|

='L

i

a.*"-. ? i,,,

!1?i'ji,=:irâ&#x201A;¬

:i:"?:,.).1

)li

;:c .,i i:-,- ;i""i:= :t'i''-i i-=:-a;

iiZ:i-:;l;;;1 -':::a;1;'-rld

j ?iiij-T.= -s= :-;i.

r:=i:;i?:

-Q7r-1@.

=

i;: ::

".;g-i:: ; i - i ; r ' 1 . T . i . ; : = ! A; l : : " ; :::s-

e: i -' ='='-

a===:-= 7a.=-=i.'i:

:",;;16

;;;+:

:li i ;i= + :li' i it_zi"e;.si ;:- :?7 r.:.iia..t.,., r; i i==.i+.: i =.= r=

ZS +iL;D:

t-i

i 1!:

t

- 7? ii

:

:,. !.a ?7 3 i:i iii:+;i?: :ia =,.i'; i:1, ='t=;'',:: ?aZ l;ry =ai !,. i+"."-+" ia:;:1 ;:',==i;

;il

.t-

;.,"'. !2; ^?'3 1i'i ail

<".; g

::'i

i;T;.i=.


<Z

E=

:F

T2

-q

2 82

'f

z

?.

q

3

3

d

-

U

c

E

q:

r: Et

==.i=; !*

11: lti ii i 1l:lI i;;;1

-1

=:: i:: it il

a:

:7

:

;

-

-. 1

;(a :-:- . : = .-

= ;:i

=

'

=

!= --^

i..'.i=ii,

i:

a

:=

:;.

?; ,=

i

:

.

;

: .

i

=; i

r:

/

7 + ;i=

1i

it I

I'

::-

-

i

:

:= i=

i

:

-

L

:

=i I":

!

=, l: 1; ;i,iii i: f .: =i ii;i=,

:=-

,i

li

iEtii=i'=:,=i i=zii;;: i r:

il ;il i';i il i r; E:lEi : '-i ii:i

f ?+$ 3? g-j i


;.:;.:aii ii5

P

-

&H g -. Y.€

E Fi eE- '

aP

hP;

{E5

E i3

sl q a C -i'

e *E

9E F

;FA

r ;E 9! F

gd5

F6E

F:.

x--

iq:: F s ; : i ' gn : 1

<5o5=?*Y

f6'FF11=t F+H : =?r

F} E

I

3

e

I

ai3

8 .a c.3

9>

?SF

i6-

E:N

F5 S

a-

-

aEg

;'.:

F€ s

=!

3 33

QE

)+

:

zt

R

6F


E

F

6

d

e

q$

i.

d

3

s

EE

q

d

6

E

e

E-n

:6

o-=

ef

;j

xt

-. e.

q$ EtlF'

=<

x+

B>

c:

.t

E

d

;

q!.

a

a

6-

E

f

c;

::

D

c

qs

e,

!L

E

*\

.t

s

5 .\ 6:

s\

R

s

R

E

E.

E.

f. 5

c

a E

d

3

E

;

F*

?u

gE

9A 3-

t;

*s f*

-a

FN

8a a € .

a:

e

'E 5' E-.

B

L

E

Etl

z

+

i

!

s I

*


a:

-

r:

-=?':=-.

!

r

=

$

_ :

=:

|

9:

-=J:.:7

:= - i -"!

= -. ? 'a- = ! ;!-.J, 1 - -: : :

:

-

=

7

=.

q: = 7

=

a

c_-

;'

==

;

-

=*

'=e;. . ; = ' =t , 2a; 'a- :

= !:

-,-

=+

==

U

2=-=Z

=- =2

=: =-

-- =:

+2=7'--z

-

i

":2

:

-l

=

=

=

El.: o:=:'121-

-.>:.=+.*-= Y:-

-

i4

-- ---1 = =

a J.)' 7.'E'

a.=

,a

t

c.

o

a

I

c -z

o

= =

a

c' =.

o

o

L

=.=, j

â&#x201A;¬';.. = z -:

-

3 ::

i

q 1 : ?=

""' = =;'=

! i

i

:

i

=--

"- =

=i

-

! i

i

i

-t

|

.=,-;=

2

;'

: =

Z;

i ri

= Vl

+z t=: ;=:1

=",.':-: : ==:a 2

t\

?t= t +1\ ? -.-++t.=--:=

-

a

!

7'.. 1 i

;

=

-=

.

-+r- 3 : i

=.'==

| ;.ir=

;

>:. Y

==-.=

+.

J :

= .'=:

E :

. .' li ._ =....=_ -:72 j - i

1

= 3" =-

'"1='hl"+1iE;

i:

- t

tr =i

,". Fi trr E:

i, \ '- : =

=

7 = Z -

"2 i!=2r7""t+

a

I

;

= =

1'; -i

==;,

i. 7t'i1-= 7 ==' = ! ':

=

'= a =i. 'i


E s

I ,

1:

= ..

-r1 ; = f.;:: = =.

= == =. =Y -'..

:: - + qa

a+ =:

=.= a -

:

! .

=

t

: = =

ni

== -

= e-

' :! ; t

; !

I =

-

;=

a

'!

;- =

F= i :. -; ."1a

-<

r::

=a +

,rt 7=

=-

= 9!.

1i€i

!:

Fz?

q!

i.',

=-=

i=-

i

\==

= i:'

Er:

aL= =;= j-

=.-!a

79,..

7 -L

r=

:,

7:=

4 .: = ,,1;

"-;

lc

:= 7.,?, = 2e

= 1

' =-: a i ; 2 ;- -i7 :

-i

',7

I

, . 4t

ic

3 a

i

,=.2=-

;

=.

=-

!

..-

='i

i ?

: E i 7 ==

-' i i >-

=7

-

-

=

N

z

E' :

i

= ':

2 ) ; i

n-.

n"

,..,..

'i

:ii Eri e'2 ic+ 2iil E?=;;;

- :>t

E;-l \

'E ? -9

+;

i+

i-l;::t;lc

c=

-E

l=1-= ;=? a='== i: =, --? 1== z='! r=-"= i i,=='" =-i?=:= =ii=':'= ?=

l='rr-==

li'-=E=i!. ,e.

,,!.-,"= -, a

. == =!

-t'.''-

a

Ai

- = \ .-i - 1-

Y. Er..2.,2

-- - - = . t = - - = -= = - -'Fi-.=Z-i= ' =. :::--

a. ! L=

a .. . :

-

=

= .

=

a.--a a.

r

:

!:9;

a

-2

-t = =.2!-=ti:i

-7

:

= >'-_ : ;

=

- Y -r :

);-'.8

:

=

!

;

I

-.i

j

a:-

;i;=8";Ei

-

:i+;ii4i eli:

:,FEa*s+ 5; ti

! i.- = ;',4 = ^=.-P = : i -"

r /, =n-

==:.?

- 3

" I -

LF. = ;: ;

i

?2 =!A f;:?3

{F €av g =cEi

s' ;

;


Egi'EiEia gagi g eE Eg iialE ElEEIEEg g lEE:E 1EiEIIEE EIEaaIE lggg


R

{

x

.l

x

E. o

R

t

8,

+

3

g

.-':

E

\i

e

g

c

6 E

i'

er

dx

F-

^e'

:;

A*. ^v .:'

3

t

-

E

^9.

F:

^4

E. E

=,:6

F#E

;;.t;

2i-9 EF N

=a z ,e lt, i Ft! a

=E: .

ie, 5'N <<= eEp

c=â&#x201A;¬

Ets8

aa

'5 ::6

=

F

.q

4 1

E ; ?

:

i

E a

E.

F

f.

k-S

-z

E

t6

6

!

3

*

.t

a

E

e

6

E E

ts a R

6

;

* *

i

a

I


,:t i:;r+i:laii:i i=iii:ui-,1;iil;i:iii

,1: : 1: i=iil

-)r?i

rii t- - iii:;ii:lii: ll:il:,='ii:-

if:

iii EaEI iEi'E'i;ii;i;S: i EE iz:i i:: i=1

=?':+E : : liiz_iizti;iie, , =i :;=iz ii, i.': :.i;li:il+;.:.rt ,i

1 t ,:1i=1:i=i i,iiiriri,:lit liEi :i+il ::: : i; i.::.iii;l:i li i

:ii7 =i;:'+ii iili iiaiiii I ; : 1:ii .:';z

.t: :;il


:: iil; i tltltii i ;:: i i 1=,

. E; i i?ii I ri ai Fiiii:i+ill:ts't?iziâ&#x201A;¬ i l2tiii!!!11:=1 z?l+?i ;, ii:' i ,7?Z?i1=7:1,1= 1?i! tlti=:Elz1i t :=t :i i !t1aii=1:i'1zi\Zzjtl


!:E,i

-*q

73

!

EF

L'.

F:

q

i1::E,Tâ&#x201A;¬

: E:

ti

t

5i:

i:3

i :i i: !i i;:i;;

(

i :'tiiii +i'i;==?

i i ciiliiii\+!z lilii; 1 i' iii1!E =_i iiii:iE;i=:;E

=7'iE-l1:ii:! i:i5i;lrAi?li ii V ;\i!=:e

-1 i+:l:=


EgcF

$

ag

g

:

i

i:!?

i:

-a---

-

>:

r+ic; es

E:

:l

+^

i

:1

';--;i

;jE,

I

-T

!r

;:" ;ti ;i 'o!; :ii Ei

L":

++lli;=

=1;iiri

;s i

iz

ai iili

Hi;;i=

ii

;

i

i

;; Eiii

liz|;i; ;l':ia:

i:il-:i!

: +

a

F

I

a:

i

I a

a a

ii i,i /'

ii i6iil +i i i-* : € i ;tEZslil i3 = :g !*caiirllE =i1" + ii;i:l!iil i Z+=iiZi= t;21=;i, +lii;ri r

i iisas s$e'li;;: ?l: l l i 54fis is i€ -l a;5+?ii;-€

F


c R

a

6

J

s a

-


s

I

P

&

c, G

g

6

PX

dqs

eq

dq

z5

F€ gF

-d

t^

3V

ac

:H

xe

R:

a

F

P

g

,9

E 3

gg

F

;

F

e ?.

g

J

E.

3

I

E.

I

I

e qs

B

E.

g

!.

g

e.

ts.

a

E. E 3

a

3

a 6

6

+

8l

H

5

'c

5

!)

d

o e

I

B

a

'6

!r

3

3

E

6

E

EL

;

9r

E

5

+

o

6

E.

E

I

U

c,

!,

T

t

q

I

T

T T

3

e

o

E :

Q

-

I

3

3

o

3 E

*

*

R

a

s

!:

s


ec

F

E::

=+

i'i

Rf sq

$E

E=

3

[a "g GF ;

E1

*'F IA F q.? B E E'

F'

+ €iE €q E gEEsE.

qa ts 1E ;i ;5

f =

4s E3l EC 1i g; ? F *

*E *:H

:*" g;g

frE= FE FFg $ q ao er + t

taF EgsFf €

; EseEs*e:

+ 7. : i.a

EEEEEial:

FA;iFE*EEi cEEE'Eiga

lE F+ati FEggE


B

F

o, 3

I

g.

-,

qn

g

a'

3

.v

N

a:

;

ca&

5o

.<a

€F' -.

P cl qi 3

=i

q=

I'g

d

<

3

3

F'

E

e

E -

'a

s € 3

9.

F

9.S Bi

-s

;s

=:

X+ n:

3

a

I

d

i

*


5

otr

gF

P;- i F.'E

aiF

5r A

:1r

€gE

;a f

{15

?:&

: :a

5;r

i [iEE EF iFEgg; ii aierg;rEF ii; +i€ +*eEii E€u5 ii i+cegg EFiF = gii, F F;EE Fi ig 'EiiisEEiE 'E $i€ Ei€Ei$$ E+EE;E eq!i**ii: si6; ai

eE€i$F' s= €= i'=ii;$'niu[****


I

EN

ad

5

I

s

q 1 D

tr

i t;

e

a

E

B

i li'

tli

rli

g

6i

*l-

6 =

t-

9.

E i+ ^d3

e Eg

E;B =--.

ar6

'!.

qg^

rr -o

I:E:r'

g

6:

&

6

c. F r 3

F'l

.

.5

a

-l

\P g

G

IE

Ad

Fg

*a

:!' 6k

cE 6=

qqg

a

j

= 6

n ts

=

F

*

t

i

3

s

*


i

1?i

i

Eii;;i€i}iEEl+i1?E? silasi;;q€B iE gi c

;;+iS:{r'€5;;

: tE

b iE a=

t:!E;iEE1ga9 c i+ e n; F lt :i;;ltii€e:q=g ;sE i si T+

$iigi;:iri:; ; a* :E ;+t g;

g3 r;flia:l;E:iEiE ir=.E

ai=;ig FiiEfEF a at'F3$E3;i A!E iEt i'a gq

* = Eo +-i€;iE[€= FE, *+i-E= 3, i r Fi;a iFF;Eig€ir3:++s; ;rei e4 i* FE iil€E$iiEel i.i{ €lii 1+6s ; i i I eE


;

B

-

s

3 S

s

s I :

I

;

a

L

c-

6

I E.

H

3

,tR 5.

6

q

:$

:i.

t

i

ts -

5 =

3 - 3

J

x

t'

H

q ;

6

.9

:a

6

s

d,

F

R i'

g

3

i1

n

6'

K

Q

s

ts

* 6

$

N

6

t

a

a

F

s

f

4

EI

o

e

I

3

a

q

q

!.

3

!.

3

s

o=

I

q'

s

Q

f_

:

s

d

=

a

fi

g ;

d

3

=

B

a

I 7.

$

t

o;

E

;

t

:

t

i

i1

s

s

*


igg E'il'i, iiiig*6!g[ire E3 Egg'€i;iiiiIEEI EE i:'ai'liitliiiti€il


5

q9i

3

a

?i 3 g.

g

z

q

i

E

;@

u9:

-e1=

5'

6

ts

?

3

!

;

I

9

g

3

2,

F:

+*

-6'

,i;-

6',

o

lrl

d''.

F

$

*

:l

A

! F

t

,l

a:

c t o

E

=

6i

q

3

A'

5

qn

;

;

s

i

5'

<s' a

+€

r€

N?

.tg

e.\

'n'<' qE_

I ti

E.

5 ?

3

I 3

$

s

I

q

F

a'

s .f

t.

s

6'

s

q

s

6

F

6

t

F

i

a

i

:

g

!

+


6

5

5'

c

t; !t

; it : f :+F

F Eo 8.

5l'

5

d

*

€.

3

.a a

F

d

3 E,

6

6-

u

a e. x

F

s

.€

ac

;+

-9

€&

Rg

^a

e E-E

o.

s

=

E

G

E

a

E

I

6.

F.

ji

:

t

8-

t

c

ET

*

a!:

I

E

6

e.

I

3

9'2

gx

:r

=i-

E9:

n!,

:P_

3.E E '

a

t

6

t

.9

i;

U

6

.ii

;

o

.E

t1

q*

rg

VF

sg

F6 i:i

i+ ics -

I

3

Ea'

9, 9.

E'

a

;

= 6 ' t s EL

;

a

;

-=

i.

i

I

s

-:!+ +

2A

$E

4!.

EE.

zJ'

i ?

t

-

o


i;FF s;q; a;

" .i F

:!

a$

EJ:r

-

^ r

1d=f

:..

,E I {

i

ft:

ar

i'

3!:

A+

iE ^g

++

{i ;.

::::-" :iiFi

i1;1'r +3=:.,{

p*

Ei ;:;$€ E1;€i;i i:

q;i{i+{ :!{ *E +* ;E q+;liF +j 1! ir':.+

a'9:?:es

EiiF,-;',iii-T

?*384

li

e!

4 r- : s==j '7=":.: E 5A; 3 ;/,r''5

Er :z

5$q5:]i!t:di;$=;+

a 6

F€A;g:s"qaF*iEF; i=

!S-;?.P;^-

igtiiEi$n gAFqs?3 *a'llic ;= 3; itr r:-i;F.r AF E li: i*;, 1=a E :s

i:ifi?+s*:si51 c-i :-iS S ,i.9 iF.i FsFi?i ; Si "ili

;

i*s*Fi€er,e

i€EirilSFlF

IEi ;ieEgEg cE EEaaF ii+E ;e i;gE;e €€i +c'iiiiriciiiigei gg3+EFgEilifliq

+;5 i;:;+:

iSF I+i$$g:trlEEi lEi f [; sFail! ili.1 issi::T


*<

!g

^:

di: db

i;

^9

8l

g

B

6

c.

Y

!d

z

9.

N F

N

z

;

3

il

E tr =r!

.:

a

6

6

3

sF

E

I

F

{

a

iKs

X-d=

PF*

i.*q

a

q $

E-

-q;

Si::{-E-

:ER

C'r;Id:.

I *

d

*

E,

a F

-

g

:-

a

g

'6 q

3

;'

5 E i

s

s

R

s

:

3

6

\i

:

€'

-

:.

I,RA-lF :.e F "i !

qs x- = FSB-'j; ; i :

;

3" S e

1489€,4

Ye

ll

6

-

a-

Jr

3

i

*

t

F-

F i.

il

s

; =

s

::


6.

6

3

gEtiliicElsgisF

=E; EE[i? E scF' ;EFiiiiF $Fi ; *isE u EeEiiE g :iiEi i,cE i EE E;* c E:E€€ii El,i$iliE


G

q-

.:

u

ti

=.

rE.

E ti6i

da

<g

?.t

g;

F,:g

3

F

t

N

z e

2

FJ

^

d

!i

6

3

I

Y

;

a

t!

-

e

a

EL

q$

I J

t

I

ts t

s.

J

;

E

!!

3 a

3

-9.

B

L.

9.-

,l -:

a=

ats

sc&E *6a;

= H..r

r'

;r-i

licE* F -q!:

t:6:

i*la

$BTE

5 ?e

p*='g

*i ?

: E9

;Eg

e. R i ! . i

a d+Hr ;6-! 9 r' g! :1 F* r::

E

i3

e

qn

esE$

<t

2

s

6t

e

a

3

3

I

E

*

*


6a

ga

.E

E+

f6fii

*g

gi s

fs ! 19 + E. :

:i+5:

: *g!

iq+iiat;EEiigiFF

EiE$i iEF$EgFEFii e *Ei*iicsEE egFEiE€€gE;E ri Eg iEEF iei erassr+€Ercigig ,iiE{giiEEisrEE€


,3

L

t

i'i

Si:

?s

s, I

5 T

E

I

9Cg s'

ES. :

,i a' ii'

>6-

x.t

*e.

F E' o

:'+

lt' x

F$

<F

FV

*;

XE

s6

E

3

E'

a

3

a

t

$

T H

F

?

t

-j

6

e,

I

q$

I

E 3

g

lf

s

s

5.

t

I

o

:

:r

:,

;

5

e

-o o

F

-l

-'l

l

6 l

el

F< iqe -=

Ei

=s>

i9>

lj:.F

3-<rd =?Z R: E: aE>

C N

g

x

i

:

x6;:c :: E E

F:K c'?'>

dgz

+ + I t

"1", E- ^

Eo


i:.

l:

= i

i=.: : :i ::t

i;ii=;.i,i = 7i=i :ii;: i:E, 1:t-l,i:,=',,'iiri i,=i:=, i, Et i=ii'l::=.i =:.i ,: i: . ,

,,_i=-.il.:i

,iii :i 'i Ei ttiliii i i::r;i i,t:1!ii=1 ;i :ijit'-i=zi.1 ii =-; i lZ

illl

-,|{,1 ii.r:lti 4ii\i,ii,;:!;iii =

a"r?=, ?,-- t:


t !-it7;'1*: 1Z+iZll iz'Zi

ii;: ! ? i?i,1Zr:1iiiil

= T=* #!i?!ilitElri; EEi ?:i?,' 11i=i:i!;1tii 11=i i',11 I i1 i=l:r:


liiitiiiiiiiâ&#x201A;¬:i;li j iiit ;;F

E'E ' iiiliiiiliiiEiiiil e ee ii ',i!iri+i*iii;i;ilii:E+ *iue e iiiii'iiiEiEFir*ir'*i'E'

.;iii


3

o

e

':

.d €,

ti

-d

Dg -; > g '6<

g

,|,

F!q

i

_!

s-

-

i

T.

a

.E

n!

*

a :

d

:l

-

z

i

ts

g

€ i

t

*

d

6

I

* F

I

H

e

I .a

T

6

q

9i- $

n

Q

i

a s

R 6

o

0-

Ei

6

E

=

=

3

;

E

6 E

I

r

6

d.

E

9

3

3

3.

rI

d

6

9.

a'

i

a

9.

d

q

o- n

"i

oi

I

=

I

5,

I

3

2, !

9e

ER

E

{v

q

U

E

*

t

:

i

* i


d


6i

s.

a

3

g

El

sa

qr

Ee-

g3

il

o:

g:

F^

a,s

c?

-'-

3

^P

F<

a

s

U €.

q F

i

I

:-

g ,.

x

:

E

s

5

a

a

g

6

E

";

q

d

L

c 3

.9

;'

F o 3 eo a :.

x-

6

I

3

t

d

:

€ 3 d

q

5

J 6

o 3

s

5:

n a

$

fl

SU

:,:'

9<

o5

6!

a- e x

c.

d

G

s 3

3

f

*

a

E

I

9

*

* *

{

F

! ij

s

t. =


a

E

6

E

E

6,

*

D,

R $

$

t

E

E

c

s.

6

d

$ R

!

R

I 3

R

3

4

d

B

5'

d

3

o.

t

I

3

R

f 3

!,

e

g

a

p-

d

9. g

zl

tr

!.

E a 5

;

qc

6' 6

=

r

;

E. 6 =

t

-9

tiE

.J

:r

a

6

=

!1

a- B.

:q9

^F

i-4

c.,€.

5<

SF

6-^

3e

E

3

d

3 g

" g ! 3

6.

t 3

ca-

F

T

3

g

E'

:

a

s

i


I i tt tlfi ' I =:i+1 .ll:t. lt,t i ,

'i it i i 1111 ,'i. : :i . ;r iliiril i:l,tit, z ',7,,i,i ':,'=,i',i.21,

tt: ,ii1, ,=, ii, il ;zi;::z'aazitr: 1 i,1!t1:,i1i",ii. i 1; :i= fi,i i.,'


ii i.;ii :' i=i iiit 1:--i1=';

a

T#{iy11;!ii; ili,:iii:i?i:i? : =i i1t=*ii; l,fi;:i;ii t; lli+= ',:'',i=,!i i tlii z,z il iiii i i


.. I

?

I

ta

a

= 3

i.

3

E

8_

6.

a

!

3

c

q

g

3

B

I

e

FI

il

e

dY

x!-

33

qs=

11 3! ga.

Aa

qa

a

n

PL-

-9

"P

f<

t

H

a

"g 5

26 :!

dd

:3

E-F n

:-

x

g

n

E

a!

s

d'

6

: r-

F

iF

a

:

:

I

!

n! * :


6

6

R

$

I

6

F

3

?

I

PT

)+

{

ts {

a

;

*

T

t

:

j-

I

I

e

I

a'

t

*

I

I,

-

a

g

6.

s

f

6

3

$

i

6_

F

i

!

f

T

zl

{

\_

s

'{.

t

P

5

E

I

i

i!

T

â&#x201A;¬

6

E

i

I

I

c

a 3

g

P

a

?

l

B

:r:

I

l

sT

5

tg

6

a

*

l.

3 3

B

!

F

n

i.

ti

{a

8

e

n

E

e,

IJ

l.

a

,A

E:

P

P

E E

E

L

d.

a

P

6

N

4

Y

&

:1

B E.

I

F,

!

+ *

d

ts

a

a


'ts

s

* 'g

A

!

a

t

.5

,l

F'l

E,

a

3

*

E

3

E g

s

!

3

r

C

;

s:

E E

E.

g

*=

d;

+8.

F?r

=P

€J

t;

dq!

e:

a?

Ee a

9.

e':F. -' T :

i_d

sg

n,i €* =*

*

6iE

=-4 dd

.l

_i'

s

e 6-

g

9.

g

:

H

e

s .: n_

s' E.

i. R * I

!t ;

qg

g 'E a g

I6

3 6 3

I G' I

g

3

* I.

f

a

g

!

P

I

e. n r

;) :1 -"

ii

t

6 q

l

3

I

3

+

+

i'

g P

g

;'

q

a

6

o

=

3

g

t

g!5

-:

I'e?

a^

b

P

e q:. E

:693

: e:.

3

E,

s:.:.

5

:

+

+

+

Y3

R'

RA:s?

i'x

YE G . -

:

3

F 'i

I

F

s

: a :

i


sFF gis iF siF$ii iiii$Fiiliii$s giigii;lgiggeg FF Frg siss* FFF


&

E

& 8

E

&

H

q

e

5.

E

8

R

9.

a

P

E

?!

e.

3

c

E

e

T,

E. 3

0 e'

F

R,t9

E

E

3 el

3

g

It

*

{)

e

I

R

-

c3

E

e

5

s

F

E

s

0

p.

t1

6

3

5 ;-

f

T

3

*!

a'

'^

s

R. +

2

6

6

F

s

EL

I

5

I

P

o

f^

t!

H

I

E

;

It

E

o

e'

d.

E

;

8

-9

'lE

.9' !!

r€

ai

k;

+6_

s,v

Es

t

*

,l

,l

B

I

t

i_

ii


i

!!,

2 4,

t * >6

ier, 9:

6:3'l*

1*3:;

E i iJ =*

:i5EE

e S!. I c

:?y*c_

o'E::A

7 *a

!5; F a

s=i;e:

6 f F a:

=i*::

?1Ed? l;=r"6_;! = 3

:,3 i

J3E ! J i3t:i ;

pE€i: IE iii : i= iF i+ c iriBig e1 i:E I i jx ; i +:e s ae:Ej F ? r?i1i sils+ E ' t F E lE : i . ; i A ii';i :g E i S + ; E f i E F ; i ;i""a;:Ai iF= e i r i i- = e - =s=fr:

i;, s sE +i * i rEsi * it 1i: l Fi igr'i i.

ii+;;;jiiiif g

g+t?3a;i*4i*F;6FE=;iE:E i} ij= =qiiE; r:tia' iE

*t-.

ii: kt4I o=+re

aE r c'+i?i+:I i5gSsii;is{ec:E +

;g+3+iSsiiiSS"u:

;; 1;;i 4i l; ++i eis ;;r; sEil i: i; I H s i =I i ei t E*; i*aE4i I a=?i' 7i\e=,-t

;i t;E i ii I i6 e+ ii i$e; sgli i;Eg; i f E?r;:i i:r: t caEi: e;E+i sfiE.c3I

ig sgfiiF i :r$+:,+ 9rg:34q€i?:FH


I

s

7

6

3

1

E,3

ts'

I !

i

g

t

:

q

:

i

E

EI

ts

I

=

i

6

3

7

5

n

3: +

g 3

a

= c.5

i+cJ,

^a

{x E'

6 f -. 1 q

s

q

I

s

6

7

E

!

6

t

F'

;

:.

; Hri

!E'

5

g

9;:

^9; ij- E 6

-aq : :I1=ts

25

t'

q

i

n

:n

7

fii

=

3

g

r

FI

3 â&#x201A;¬

a

6

a

B1

E

g

a

3

e,

i$

:

q

q

3

3 ;i 6 6

:'

u;

g-

it

-b' 5P o"

E N?T

".

i

-

-

j1

{

7

,r g

3

s

3

E

E

z

5

:,

t-

!:

a

: s ;,

: F a


::

a!?-=

iu

.a''.:

.,

= =

i=- a;:

; i.i:i ltr:il

t:==-

aL9a=a=-=i;

2 = -'F +.7

:i;

ii

:i-

':ir

i1: -'l:

i.'i. :-;r:

S-= = ?;:i::

'i1

=>:

iir ':--=

=?-

:1=

.:":_ :;'

,==-= 7?,= ri

1.i =+--

-!t_='; I;i

: -;

: =

, ,

r

li

i t

i

-l;a :i-ii

ii!; :' | =

=:=;

i2:= ;+i,

F ixl

:i1t

:

=

1:=z ; i

=!=.

i;tii

: ' *-?

;=.*r-1

= ;: : iii; ii: ?. -__ =

:t,il ::l

?=)1 :=i7

r, != :=i: =-; -'=i7i

r'*

a i; ?: i:' "=.i l;: i:+, :-;i:i

=-'

i

i l.ll -:7.

i;.l:;;i=':t;

?'=a:

'--L

,.i^,

iti

7?"

=iij iti.;:ri,-; l.'.: :E @i ,.'-,= : rl r:, ',rr't.

2t:

?:i i?--

1 :=

t;t

1i:

ii;

.iz;i ?ii;ii i;;.j:1; = l-;1^r i;i.l:= :..:: ii.:

i:.it =j_.j?

!='=Z lii3*

ig : ia; i =Z=; +:i ::ai7 =:; ?+) i+ -1 i::i +:all

:j


61

;-

?za

r

a

e

-T-

i!-

ir:

ia

l:

-

=luir=.:iZ::

=

:

i i.=:i 1l-tr=

i - - ' i : - '. : ; : . i = -

' i: =1, i1ill =i,i:1.ii:. li,li t -. i: . a : 3 : : i . ' i : : : : ='= i : i i i .- :

; ii - i-i?,i. =i.'rtr, -.i i :li i ii;

; ::rit:.=:ilri=i : i ; r : -i ; i : I i. = t

. itil :i, i.Iiil,i+t_

ill'--.i, i;: ii: . -i. ii:: ii . ; i j i_= i : : =I ;=.^=,r;li : i .-1; . ; I i =: . t,r =-;,^'t.;,: " 1.. i a.7:.:|: i. -.i . i"ri i..i?:+.'_:: .1i=li il; liili ;ii: .l i; ! r ==r;i;i,i; 1..,r = l',a: ! I. i

1ii t1i 1.z:i:'?=,ia ti -;:+;i: :ii=ri:i;:

; : -='_=i,i7i=ii_-i : i:i iiI I ;7+--=;.

i; = i.zl!is: ?:z=it;i I iiiii r;:!:: i

a:

F si:FFifsi:i :siiia:â&#x201A;¬Eqei? i

: t a+i si;#g:!:


'' .;.:t..,i,111 :: ,'i

!i.,: ,ir:i,i, ii'li1 t ,,, :i. -_:a

i i 1i; i, i., i'ii,= i' ii ii 1 iiii, irlt i 'i;_ iii',ri..ii.il rii lil iiii,


=1

!'-=

a2

=t7

a=- --::

=+-.=i

t,. i

, .

-

:

|

-

i-;+..';-,:; ': t :

',

: i

.;)l;r-.__.i _ .. _ : _ , -,1;i _,-

:.):i

;z1,rn-:r. ,,-;...i',..t

i';

:-* ;j .l i;

., =;'.,1-

I'1

-

1:,,.-i-i:r=

r;,:..i;ll

-;.:1:.,=

=

,:t

;

=

:

=t

=i1

: ,'

i.1::; i.::i--=.

l=.=Il'-i:-:.i

;:..-:.-.;.,i

ri;;l ->-

Z:,.-l:aii.5

i;irr1-i:-.i:

.i=:7i

jli:i

?.-:1: : : = : ' " - : ; : : i lir:ri

l

a

!

e

*_=r-*;7;

t.

r. 1====

--_. li,.

t

:: j!

1

= -.

,;

;'I

i'1 ;:

Ti

/

=. i

-:

":

:

-= i _: -

. a :

:'=.r:=:.=

,:i,.).=-

_

, ' =7 j :

:==

:;! . =: ,

7:i

:=_

i '

. =

=+

-

? _ :- - :+

,

:i-.

i,_;

-=1. l';

-'=? zi:

- -

-:

t::'=i=;..-7 - ! : ;i = =!=

?

, =-. i, -

:

iI ,f:=:

:.1,-. =. -=

-=

:--=

l1..

):

??i' ,a ?^:1: :=E--

-;'_ 1.=.iZ

== i==_

.,i-'i'=.=,r

.:, ..i:1,'!

a =:

=

ri.'.2=;'! = ,l .=:a-_=;i

=i i:-Z'.:7

=:'.

gia

E:*

i:=iiU iT iâ&#x201A;¬i? +:6-...6,.'-.=

"=iF,t

;'96.+x

.: :'. i:-'= jii:='=

iZ . ; Z, .-

+-EFilriEF=a '-;+!;' r.i;,=:7r.

?i1?3.i-iflF

"


:

:

a

a .

i

t

i,l'i','

ti,.ii:li: rit_t.

:'-:z'12-iiill,. v:'=i, ii:'ilni -'.-

. i I 1 i ; : ; : i i I ; : . ,',:; i i

i :1:i 1it=,i ii = ji'1j, i : I :,,iiI i i ', ::; ='i: i

:

i =:.iit i: i , i:, ,, i 1i:tiZ=1i:. i,i=2,:::i=f iili:: 1i, I t=,-==7;,i: i.!lr==i-1?l:rii;i=,:: r;t i =i--7;: i


i ?a

'?ZZ

i

t

i

:::.'

l=:.

-

a=i.

- = \? -7

;.ii "ii.= 'i: : ;i

+! : *t;

=>;,'a

i.':ll

=i+

.i=

: ! I I -. ;:

Iel

i=.= : *lr! i::lr

rri

:i, = :.r ?i-,j! E '=; l..i;.t.il

i.; = ;i;1

:i l : = i. ;:'-:: = ::-i.> ..=i i',:'r-i

+:: = = = i; :,.=:: :i=..

';;

; ? ? 7 -: ;

i = i : .; I ; i = p i ; = - I I i

a:;,:=.,'!t,!:r=iri

!

:

i

i.:;ii:i=,1ill:i,! -1 :4.:'-;+a=:.=--=

: = . - F ,; ! , :

T= , T i : i I

.; . - -: t = i'. i: i l;'-.= "

.,:.-=-.._' ' . li: ; = . ^ ' 1 - : . . - . = t ;::;,,:1= 2 - . -

ii,.,=':=,tl;-;+':i=

5 1t---.-:.:;i ti:l::;ii., . ? i::.:,ir-;=-:-?!,

:

j:

',_ +i=ai -,-a;;:;.11; -=: : ,, tai i1:i t; =1i =,i7 j= l i'-,==;tii:- " i rt:;;:i

+ r7:,.ti-i at.i?,.iZ ??i7 i= ? ii;,':;=.:=t,., a ii:;

:

;

:=

?::=.g=u;

-l=::t'EEtEs*Es:Ee?iE *! a<

= ?lri;: ;: i: i?i lZ',:':1! = -=l-', - i= i:;.i <.ri i=;: i: i?;=ri i __i?:;ii:il_i"..:_=_ a ;l=:, i:..? ilt\7:: 1:

i: il ; \7

lii


iiiiF;$e s'uE* €EifEg , €ie$1 iEE 'ii g i iiiiiEsE ;i ;iig;;ei ilEi'iuiiii:EEgi,',iiF


e

?,

6

5

"

t

I

a

3

l:

G

q3

E =

U

a

E

F

I

O

;

3 s!

s.s

q

i

F

3

E'

a

s

E

I a o

g

a a

G

€.

+

4

s

t

*

I

.-:

v

..':

;,

"-!

,'r

,l

s

.-:

'..:

ts

g

a 3 g

a

6

E

.B

c.

a

a

e,

;

E

B

a

3

a

B

::' I

il

e

5

6i

e

og

a:

z:

E

g

3

e

?

6 €.

9.

E

a

E Y

3

d F

.e

-

&

-q

; 3

A

6

A

E

n

A

x

6-

d

d

o

s

:

U 8.

;

6

g F

n

€ nj

i

i

F

s

!

:

+ s


<! r -:;

a:

i:::.',i: a1'=i<:-

i.'.'i.,:= !:1ar:=

i-'_tairl

?;;ir:: a'a-:.

:jFi-:.--

-

,2.r=^ i.- . J ia: i: ;

";::e

>.17t=7

v.^t --iz.

:::--::: ::e-=1.._

=lEi)22,i

;il"

i

ri =-=

=t__--_

j

=a S1? ?c;?j':

=_=j

'lii?

;+i

i= i ir C i '= 7 -L .-t;

:

:

i

:

:

a

;, -:: il'= -T =

:

,,-l

::

;_

cl,

'.,

:i

:t

: ,:ii; tia : :i i=

i

+

i i

i= :-i1

:? :=:ii:=E ' = '; . ::

l=i:ir;i:= =,: l-:

z":

il

i

i;l l:=t

E;I

i::

J:= ii.l:.i =:-:':-.;'1

!J;"i:,:

I;: 7=;

i:i 1i -.-+: :1 ii Z:1

i:.

-,1

.:l

,-a

.:...=t=

.=--

;.,';

;:.::

=ii"

=;E7

..=-

,i==-:

r".tl;

,-.--1.;

i::.'i: i;::.

-i==l

i:'i;

?'.\t

^-l-.

=+=i li1=

a;':7.

=-i=,1

--.1i'.: t:.i1 --i : #.:2r

=;..-=,i.i =;

: . i: . . _=

i:=.i.

,i! ii'-'r;, ;71 -;;zii.

i =:ii

1i7 ,. = '

i--= '- e:=

- -'-i

i:'-

1=-

+;=!,;a : =: : ; =, : 7+, ?; ;!r *::-;? !'"::= -;::-I i?=,':i,ti >i: :.i==11 ,==-::

E"i': i*:

ruE;iiii J';?ii +t i?ii,i5 i,E=ti+ j S !.-Z = :-.:,1?,i=. . riir'li ),2 ,t'.: . rr r: +ll

i


:.:.=!

g F. f E

_:ii

'.Ti

:=:11!7

-'

!

? o:a

''-;-

=.li

i=?7

:2 :r.

,..+t_

na:= i -==

-

i:i= =--i:=

!rii

l-i l -

;.:

Z=,

i;;

':,7

__I '\=:

z..,". 1,;

'=i2 a?. - 7 z

t-

l+z

:=i

i,!',';.i7+-- i . , '

ilii

1=.1i9ii

liil/ - . ir::. iz ; li a;-'i'I+i:

3: si;

;=;ii.i

t

= {;--7 L:====-

-L:r:

:t: '="-;

*=t

E :.: -=.'

..-Z . iZ

i

.-

:

-:

:

i;

inln-

-=:i

.,i!

i: ; - r f

='.=;. = =. = :';1,.=

:

,

:-

;

':

:

=

; a -

=

=':

:i

:i

7= lr

?;

:-

lF

;-= j-

il

:: -=

I .'= t- ;: = !

i

=

.'.l

i :-

i

;

i a

: i

=t E -

=-_

-€,;;':

t;=l:;

e 4;; = . i ;t:

|

:i ?i=;; : -... - ii+:=-

Zja=4

.-:7;'a| -:', ii-,,_= ' : -: : : , ",.=e i

li.

.la

=i-_ ==:

Zl:

li!

::-

'i:1 1_. = +=-

-;

:+ ::'-!.

= ;E'ri

=i;1 =.._;

:€it >:-=

iti4 -.:!.

s; i'r ii. lc ii)

eri i:ia+ €ig+;i:t s*cc ?:::l !is: riir =:==!

E$g*;s. i€E i Ba€a+ ? r:

a-

{


l-

?

..

l

z

!

F

;

3

9

ii

z

d

d

F

3

3

o

g

*

LE

a6

6:

P i-

e.

F

l

-!l

E.

*

s

a.

I

-. g

;

!.

5

6 g

6

5

E

;

I

a

a s

I

g €

I

a

3

I

e

3

E

;'!

-.<

g:

a

*

FI

a -

b

B

o

s

5

3

3

E!

n

a

E

3

P

.t'

a

!.

E a

F

:!

E.

.l

ez

-t l4

.1

t.

t.

Z

Irr o

z

o

i

* =::

F +

a T

n

s

::: *


:.4 .7 i;- ii

'An:?

1-7.

2' E1

a

=

?

l

a

a

:

z:

--" i._

i..i-"_ _;_:': --_-t,li=

-=_:=Z''=n:,,.'...1,

==;:.1-,i.i

t-::11,,:,,,

: ,= .r, :. i::.,1-i; r-,-! i: -:;: .l:;!_::

=".

)1.'.'.i;1lrt',,'ra. _t

i,.-j.i-:i^.: I

= i..r.

---"-=l ='!', i ;-.'tl

::-,ilr,rt

:tr. Il

-.==1-,' =r;r,,, ;: r:ai::'.,';i=',ri :-=1tt -, i',,::-1 .i:=:l .-ir==,:;:--,.=, _].,== _.,_.-, --..'' =t,1,'_t -l,ti.:t:;-,,-l . :

; ;.,.;.

:,'=-'." ', -=li:i' '-,1'7=t!'r:i:1,i=t,

.,":',e-,i .

lj=,--z, -.,;i :- ; ,= :

_:' :, -' : t ,: . ;, ,i .

l,::i=: t,i

=

tz:ii ;i: !=-.E?=?'i i 1i ; ;?iz:-i:; '=ia " ,o,i = " ; _ ;- :, .l =: :"1_=::,_,


ls

.1.-

li

il

i-L

:'i

lr{

f].

r! ij="- ?:i

i

;:;...i==7:,-=+i;.

|

:

-=.' : ,=.:''

i.

:

,

; =: .. l i=i'..'rit,t,illlr1 ',ti;1;l"i,r;ir; =|1 t i]=. i:l il;, =l' ,

,t,',:ii;;::l:li; i ,: i:'=,. ;:;: ;li,

l;

i1',; : ii: i; =::,l:i'l! Ii i:;i : ii ,i

:i: illi=li =::i:'i , ;i' :i:i=:

,'t--'.11;'.:1\:; :, 1:

I

I ; ;i i:i;i?' in := ,;

i, +iii, 1=; 54 .i=1; i I =iiiZii ==; -,r:,i1.;;;:ili.1

iy:i1=:7':ii; : u i':l:iii+iii jiii, i: r,;.i:

5â&#x201A;¬.:rr^::iii:93:::


F


a

g

5

+ :Pts; ?.ei . 5s9c , :; i;

=l I = x 1.9

s f F* 5; re

EEaX

a32e

l1r-6 "-fls

+-: a F\ 9F,'? - g*F

; ; i' ^i

g

=:%'

d=q9-=

+-*+iP?B

=.€ i;:€t

iia: iEi

i=.;i=a:

t Fi =s'3;

tla€5;: 3E{"EsE.

f -:

6q

irs; FiE

1gi5+c{ : : c1&;s::

:a=a;?&

*2di.dVr 8

6 s

E

s A-

I

I

!

e€tE9-*s ;EiPgr; a i*+F+t!

a:+X

'FF* ae; g:*_g

EA ; E i i F

q

3

g

:

$

t

r

t

: 3 G

-

3 ?

I

t,

a

a

F

.

q

;

n

"i

^+

="

:3 =a

E. .:

6i

E3

:

;

-

i

; F 3

a ; * t

;

o

q

s'

R 3

E

J.

i

l

t I

F 6

3

E.

€,

=

6

3

3

3 3

:

a

E

4

g

;

*

E

F a

t

: : I

s a

I *


a t ?

t n

E

gr

9:F

â&#x201A;Źs

6--

i


Ao

s3

Ei

stV

1E:

^!

q.

6E. ;E'

<8,

*

.l

a I

l

E

'3

E

b:

:- 3 E E. 3 I.

.E

;

i.

I,

I.

T.

;

e

I

6

5

!.

3

I

d

6

E.

F

f

x

"l

T

7

I

3

a

g

9.

F

?r

6

E

H

q

3

P

E

i

d5

3-

ts

I 4?

6s,

?.x

- \qF

;

6

= g

o

E' T

3 â&#x201A;¬

6

q3.

e

t

B.

5

s

3

5.

a

a{

,rS

-E'

Pa

E;6:

rg

E ",4

xe

^.P

ei

"i

5

ts

i

F

!: i,

F a

I

i:

a

* :

!:


iiii.ii'i'

ii ,=r=, =,,'i';,ri= 1==i',ii

:iii , r.

i i;i*;iu;i?:=.i' =8, i: 'i: i1't;1:+1;ii ' ;ii i ta:i!l i i: li i' 'iif =z


!rit:it#,Ei=i i i 1 ii : ; I:: i il:i1ii=:;iltii:l

: I: i1'=,


7=l =;!:771;

:i

:=: :Z

-r ii i"=:-'=: :.4

1_- -;l:!-.:a zl;=i'='-5;tV

,: ,"_Z::.=t=i

:'-, =. t_.;i.:;i=

l- .1 .: , -=,-",,ri t7 .

\

= .

;= .:

:-. '- i = :: tzr,tTt a== ,

:.i

=:i;i._-

=i-'.:=.t .=i, _:_ -'ii|!t..i t=:?

i: i.i;i!

:7:-:a =i- =7-iia-:'

?::'.2-:;:.:=:;;ii:

:: ;:: :.'=::;;i=--21

;-7;'=i l:i i=i;iti:l

=.

+,;?i=:i= lrl:tii=='= =.:!

=9!e! : i: i:; ljt;i:

t -,

-+l

_,-=

=:

i=

l, l=' ; ,

- - -:-:

='- : r::.t a--=e

-'-: : l: a-:

.: =,.a a..:

-

'

r=-.

?-,=-;) i,i ':=

l.::'-?--r:-

-

4

'=1 , a -- ^

:a

.7=

i

--t,-.

.:=^

'i ::''';i :i-=l

::;.;1.*=

"

.: =i -- =: i=: -i :.: ;,' t,,=t":2 ,,t, .t -..^i=.1

''-

.*:.i.=',.,

.

a_=,::aa:.

- t ,-

a

I i : ?; EEi !'.=-.z;8,-i ;f , E ,,,=L=1 1;=: =;=Z:l l:i '==,-i; =_:. .;; 7,i=::t --|

;]:;:? + E !ii !?lEE t


el-E'

a ' ,i

;i-i

*icc a*Fi

*5Fi

--31

.iirr

6raIj

X r':?

-aE:!: t s $d-*

i d Nf 6-_iE

E{ =+

aX!^ t: -#

g agiEEEcFiIEi E EE e;eFsEEiiEiElg €;+a€eara;ie:EF ' etzigFff iFi i ?Eii"+aiEiEE


a

g

E

a

a

,.

T 3

5F

*

L'

E B 6 .

g -

-j

-l

a

g

a

:.

o

!

'-

-l

e

e

a

:-

!

t

g i.

"4e3

r3 ila 3n

.iL

gG

ie

9<

E

:e ,B 3

s 5"? &g

eE qr

T:'

d

:r

I

:1

I

E,

TI g

3

p o

f

i)

;

I

3

3

I

;; F

J 59! o

:

$' $-

t

i

I

I

q9

a

x

5.

5

tt

o-6

n?

>B

EE

d>s

€e

=d6

E

?

I

a

3 3

3

e. ;

N

\

E

6

o

a

q9.

ti

F

r? c

G

a

E

*

E.

I

:r

&

:i

I

t

t

x

I

i

A


! ;;?

='+?7ii, ji=t

i':?-1/:t":i

'.t== ',,

li,,l

r:l:l;l

;,:,

:2=jti.:;"

::rllitrt 1i= l=:i ;,'ii;t,i!i

t t-'ii lli !=:;:il,,r_liliiz=tl

t' i1 l;i! iii 1,iii:,i':;11a:it

:iZi?:i!1:liil ::ii:\i+i 7i,,iiliii; '

:?:


-:F=

:: z=:i i

..:

.. Ll-

:-9r:+i

-.,-

:-"!,,-'':a

::=-.

:.

a.:=

i

=l _-

:n i :s;

-: ;: : : .iP ]=:

:-::l;

: 1 : . - r: :ir '

r;

:i:=7. i= )i'.,_ :...:1;

.-a',-.| 7:. a; = .--|.=,:. ., at.i:- ; z: =i = :T.,:'', :

ai.'= a : . r ' - a;? a

e---'? =: i l: i.r-1'');:!

' i;i:":-;;rJ=

l;-!ri,i-=,,

i-:=.'r-.:.'i!

g:i-:=;';::., i_:i:rii=:l-r.':=.i-.-;al5

.. --=i=.Zi:i

i

-

-:

)

p =

a

I

tz

E

*

= ':j.:

:z; -l : -

;;â&#x201A;¬te 'i:j

=

.j

!

: s

ri;i

'.:

:i;i

+

t

= :4.?1 riiii

I

j

a -

Y -

r

'

ii

==ii:: -i::

i;iili ' =:

Y=:.i--.

t

?

::i=:: i; :i i i -ti: >;-

::

-';

si5 -

Y, =-;

=;!jI - : ' i

i="7 :i,+= =?= ; .::=

*' I

^

= i- :

i ==7 zr?, :. E;= =iti :J. ,==.i

.

;

lrj; ,:i.=t i=:i = z;:,7r a ==;:=; = iA: ===::i i ::= z=17

-;

= 2 I

r:;l==

;!'i77t_;

iit:nt t1.,. 1-1 t ==.: ;"i*is 1z.tIi'i

i-

l.; :r:;.-l+ :.: :ii7 , u lrl ",:'zi.,l. :i i'... : : : a: - : - 1--r: ti-'. t -! ^ = t t,= :.r : : -_, :'. = ^ : : = -ri'-: :.' 1|Z:,!=;1-..

,lri+i.ili:f

i-.r : ;:; ! i i, r'; aa : ;= : i1. i = :i

,...! t: li.: 7?: -r -=1.,-;'! t:

; ='.)-

,=i i I :: !:7 .;i "i:i1i: 2:i) tli

-+i*',';

7 Z: Z; = i ; i i 3 9 l i z l !: :ii : ?j :-: i .-i: Z.'':-= ;r

q E+q -{9it :i5sq i-i; 5ii i--ii ili E+= ?i ?F j7c:='=;z E=!7c


:,;=:,i illi =', . ; ;:

i.',',,,i,=: ; i: ;i,' :rt,'' ' ii

= t,',':t i ti t :, ;, r,':ii : ",'i,=' ii i I' i =


=;f

:e:a'l-r

.1i -- > -=

r:=:. ) ',a=-= -:

: -";!t 7+':'-;

i-':=i =: :a::

:; i:.::

:';,",:!:::i ;i,i,

! i1: i =.i!z; =.17.q7:=

.=?=ii; =7=-'-,'.==-

1E4i:;

='-=11=? i ='-: :-i =

;i;"==i7+;?;E:2 s:;=ri T.;-!--':

ItG+i'-! i, j'!:2=:=

-zi- ='77,i=: ^ ! ==i--'"-

:1-L

l;i+:i: iii;:z7Z

_ 2 .- : = ' ;

Ei L:. i!;

:.::irl.i i';:'i',l: :.:ij;]i=r',,;j.11:, =. 1,i

!71lâ&#x201A;¬11 Ii:i'11 1Ii:i:i:1??: 21i7t;2 t.ii,ti t 7qilrEr

i-2+tz?; '=::i. ?i! i l. +-= i :)"= :==t-;=

;;Fi=i+ 2i2"1+!i

-=EElZI P =:;S^3 ! 3


;?z Iit z{:n;: iz,zl-i1l*t t'z7z?i

i;

' :; ll', iii'1;l

=::,i ,-,!:l!"= !i_=-+l! = t ii,:il1i i: lt =:=,l+iiiiii:',;ii

lii ',t,','i,!,1 Ii', i :=i lil;i1=11:;F =_ i i; =


t ,. r-=:.;, ::ii- ii-r:'', .1 = : r f , .. i=,a; )..--:: I =;,..;;=,=,, , ,,

!=t:; r,i' ==-Zi iu, i:;r ,t.=,ilili,j:iii ,:i=:1 =r:ir1',-==;1:'-t ": -rt ii;!,it.i=.,t t ', . i ==-i : i =t 1l-;:=l:il i;:;'-:-:t.r: -: i; 'ai.:t;', :i.t:i:,=1?i=,-1

=.i :r 'i?? ?â&#x201A;¬i: i77iii, !t\,i:ii:irl\ i -':',t7i t u''i'--'='; l'-;= i' :


geElE *le gsl EEsg EiElg EiElEeg s ia iEEaE gF laEiiqEE eag EEE; F;IEs lii*aIa

B


E!

!x

s.t

T<

B" S:

r

c

3

i}

$ ;

r

; € 2

,R-

E$

;

H9 t5;

5e

:3

I

3

€.

3

a'

e

:h"

*

a

c

-F

5: E +

s

6*

q

t

3

3

a

FS

o

T'

X

d

i'

d

J'

6

3

g 3

-

3

3

a'

E

c

6

t

3

c

.$

3:,

1=

6:F'

g

I

I

,l

*

4

6

e

E

t

a

t-

sa

HE

a-

6 l'n

I

3

a.a

?

5'

lT 3

Txt!

's f E'

E:Ei;.1

= *>

E5 s E

E

$

I

:

n

*

F *

i

s

!:

i


;iiiiiei, i F.a5iii5;*'Fg ;iiiiiiE gFi*igi ; ii:+Figi;E;ii'e;ii isiatit; Eiâ&#x201A;¬,i:ii: iFrziii;F


3

e

a

iE

99

.a9

.?i

8a

93'

:i'

1U

3l

dq

9P Q*

$:

gr

?;

^E

Eq gl

e'ii

6-

g a:.

q .-'

=#

!!^

=

T.

a

3

t

I

$ T

Y

;

d g

a

l

:

F

t

a

2

g

a

;-

c

'i

-

!

::

;'

t

d

e

.9

3 g

!.

3

.9

.9

\: it

q.

=

I

.t.1

d

=

3

:.

2

7

z

z ..

f

Q

3

6

T

s

e

a

e

:.

F

3 i

?t

ir

a

d

g.

.9

a

e

ll

?

g-

e

q

I

9

9' l

$

x

t a

d

3

;

a a

=

c'

!

?.

0.

a i_

d

2d

!=q9. :< o

cc

Z=

=.<

=rz

;r!.

n?

k= tg

5:

xt-* {!

a

3

+

a :

:

i

*


I'iii i;tiii; i, ii;; ilii',, =,ii.i

:l Yr=iitt,, ;iri i ii ii =,=' ; ;i i ii ii r.' ,t,1i;lii I i l,r'= rl':.', tr=i it_,r=.,:

':


:_-

i

a

:

:

I


7

-

r?

;i

>

:.

:=

=a jr3

ez

i];.

iEi :it :s; 3E A

;

'!1

3

F

e

j

3

i-

:

i

i tA

-

-

F

d

i +

-

C

:

i 'l*; 3 i li:= ii;;1 +i i

iiiirT;;FiiF;i,;+ii1ie i Et=r *t3

i$ifiig?; i :;:â&#x201A;¬:;ai::i'rE

;ii?:i *i l;ii; i:1$ii: is:aii?:i i e iii;ii4t3? i:t;?

=iii gi iiiiii g:i;i Ei,i iii iEi ti r: Eii;i


t

o

a

3

t

a

go

;3

J'l

6e.

:J-

aa

a:

5d

a:

FIP

4

€.

3

3

3

-3.

q

;

-

;

E

--

$

-

;

I

a U

;

'E

d

F

,9

t

q

.t

$ g s

l

s

,-9

E;

:d

r-?

a4

-

6i

q$-

D

-o

3 .9

t

E

a

3

:

=

3

=

a

o

a

E

=

a

:

3

a

s

=

+

r.:

:

a

i

i:

t


'ii jlz:i:ii?ttZ; z;z=ir'r1 i: J =i il;;lu , itili r==1,t'.1;t::i zEt:ZE:i1t1Zu:=1 :1 tz17t7=7EtE: i ,'za, r::::


zEl+ i I ::i i tti =i l;llii t

i

a

i

,?:?::e EEg;EF Ii1=1tE ig EiEi'Ei t; tlEeixE':1El!1lt;t1 =!,= 7 z z i1: :i :i i :Tz ZZ' 1zt


z:: :;lii

!

= !:

=

!

71

-=

=a

'-ji':.\2i

''4

i?7'-.,e=a .--=

J=

= = -=- a. _= -.t!j = = =

;--l,t:;

:! 1;.

;' =

.t-1===; :-i=::-,.-=av=J-

-: ? 24 ,.-lr.:= -= . -;:;-a

'-= j'

=

1

. a

i?

T=-:=-=-a

?=.r'r:=-

=--.--i=

':.=

';

=

'== -1

-=a

::

t-,t,t:,=t,iir i

tr'i

.: i;l: ::::'',,-,=i

::=1.. t,, i ,.i .ii t .i;

-l r; ='=lz == ti = t -.

;i.

i',fi.'ui.i:;ir:riiii r .t;

zt

q:-.:-=1=

==-\==aV -:l=;:l:

5

-= ;:

'c:-

-

: -:

-42 , ":Lai---;. '!a= ='.7:

: -::i:-=t

- .i- -:a ;+.=l; .ra:=-a'

i

;- t;a a

:.=i

= =

-=-

-'-i i-i"=i:: :-:"::_;;t

!ll-iiiiiiiiiii:;:itit1:iil+i:::1 iil:i

:: l..i ?: i:i


-'

=j!=,

-l-:7:.'

:1.7=2-i=.li; a--. i: :

7i

=._=,

: ='= i z: itzi=i,,1;zit =':=-; :: .=;, = --',:,,: =:: i==t ii,=:.,1 l-=i;;.t =':;

j-_

--,7

-+

;

-

!.

,

:

i.:

t,

a

= :

:

: = -

L-f

,:

-.

'-'.

: = =

;._

_; -,j

;

+: _

= i-.

E, iz? ? , i 12:?ii: zzE

.

'=',1

_.-

:;;!

iil i = +;:=

:=r:12,= :2 : 1 =,,;zt =:iii;t.i; t=' ',1itt.'

l:E

:

'r:;i iiz'++ i li=iii

-

'-

:!i= â&#x201A;¬,i, !uv=,_7:;1,7i. ;ii,


=

=

2

TiEE

I -

=-e-i =Ei

'= 7 ! =.

=

?=

?="' ?

=-

lEr

1,

=

:

.

:',

i i

+E= 2 F=

:. -

+ ';. T; *

z2-L ;_.1 '=

9Fr'

2 i; iaE =-li

I

_. _

i

F

T =

; --*i

=

!i"r.;

= =:"i E'1' 7..-

?-4E7

; " - E -:6 ;

+=7"1

:TiZ "=7-E

=_. =4. = j''=E*o -

: I

i

r?;

i

r

-

;

;1F

i-=:iiâ&#x201A;¬i it cgril

=;i E:Z

1,=: ; :iil;it+

ya i;.iE ?= E \ i; ;: I i=i F*:'41=r-

riE6"F; + a?:,1:+ iE

E=:p f

= 31

o

q'

U

o

a

3_

a

=. q 2

o

E


a :

:

i

a: ;.


gi g g *gg isi:IFiFEEEs iliiiiiE Es zEi; zlEi= 11 :zt:l=EiE Ez:;EEtz 'i#aittiz E zta ;aililll;ii


; sa

:;i

?n'3

-f;

2' .a =i

d9?

?j

EF

FEE"EE-g ai

i:

a a

I

:ii 271? ilT? :?i1i'Zi z e 't ;ti u1+i 1z1i m ri 1=lZl -ii 1c ' .iil ii : i =: :i :t 'ii =lez{i=, [i Z+iZ i;

â&#x201A;¬F i

=i,;:ii i;ii ?aail?I;:t!

lEr


1+

ii

4=F

'i;-

gF c

ii= q

T

:

ii

27

i+i3c;-

zai:"*?

g g E;I ?;'igil:sga :i;' i, ilE1 iEIEEEaEgE;:;lE li:EEu+i€=aleE'i€


q:

c'

:

C:

o:

o,

; s

*-

a

i5

xa

9=. ii^ 3o

G;

I r.r

tl

9.:

a<

d-

ci

^=a

..E

+

a 3

-. I

3

F5

-

E= e- :'

=

I

a

ts

=

E

Bg

-<

d

*

-

+


AAE a ;

t: ?i ;

i1 :. + i: ,u Fi ;?,ii i; ,i r; =iGE=iz?'

iiE ':;.ii:J |a1=11tizz ,{= rE izEt

i=i= ruz=tZizij=ri i.='?u'i:ii, EiztZ==ez


)-

fgE e::

==

=:

:,==:

!E

!

*FEE

= i.

z.='IE =.,

2+4

az+=;-

E,-=^ ln;ii

t? t 7 !€ x iTq.l3

e* i e tEf ;:i;a

=3

?- f--- s-6- i::E-

"e' i

E=7i i===i===A*ii*c?

I !.=

=€;r =Et i;?=";;r^.

E?:it 'is +

-. ':

-=

= 7 :-=

=-a =;

2 +

;; i

;

:,

7;.

i

t

--

ii

_=

,:d

lz

a :

=iE

i; ';

7i

2

q

e

=

1

!

='4

7= e'

;i

^

do

<

i5t=

2?i+ a h-:

'=+'-a

-

) i.

:1

4

?r=

il;F

!-zi = ?7 ia:i t"=ti ; == !=

3 : -!-=

==

-'-

a-

!\

7

:.d

:

:,-

;.

i

I =z?: !_i ;_7i-.7 5l=1 i! 1+i:- a 1t i? i uz,7 7: i=rE= 1=/2i ='.'?= E-?, aSZl -;i t:2.=: ?_+iZ:€ ==g1F'i :i - ;i!1 == ;5 ?4EE i +=;i i! E1!;=t iq ': - | Y -== e 4

*IiI;

aa i=-I E'+ ;-:'+=.; =. =i lj ii,rs4 i a=, :-i =?.= Ei t' ;? =' +'= += 14. =._Z s-- E-1. =7 ai?-= i-7E:,i=E:FF.

-==

i= r €; !2 i := i; li:_ ?a:7

g


. r :.i

E =;

q :. i !.S

-;

I

3

-

8 !

q9..:

i

3

d

--

;

z

e

i

;,

e

-q i.

I

i

p

-

la

l:

- ?

E e; L

=..*

g 3

F:

i

!

+

d

-.

I, a eg E';== = B g

:

? t(

I

i+ 2,< i {z a:

-

Y !

tt

Pxc= l; i-

=

;-

.j:

A=

;E

-s

:

=

===-

e-

!=,

;i == L

t

9;= 7;:

i

ni

-F

: aI

-

-5

= 1;

i

i;-

+

sFi J i!:ii: * "r =t :

i?:Ej:!

i

i

d -

;-

j=

i'

i

i.

l

:

?

=

= .1

=

:,

;

! '.

I

'

zE

E1

4=

=2? ;^ \E'

.:-"

i';iE,?;Vi 't e i

-

,

=' c

= j

a

,-

iF +?E'91:iz= s-3*il. G': a+zaz-:=z' *-+a

a !

€ !, I

: i. ! :,s :6 Z Z - :": :i_p1S g 1: I:. r t- -- !.. -i sa : :F

X,+:de:

:L 2 - . : E E-l-,

EX

x

E =

3

a 5

+ = +

6 --i.

!

;':

i

9:.

3 s

d, =

t -

93

I

-

o

;

+

E

e

a -

-Z d+

=.'

3F =5

-,: F3

=6' z!

-=

or oJ. iAE.

+

-

Fd

F=.

2.

ts

F s i

;? =!

e a

=A

= i. Q ! +

r

s: g m e ii : 3-:*

i

.cl = +i.x9

:::i

tVz

-

!

E

E

i-

7+ r-rq

A.

Z \ €-7

a

=5

a

:-

^ = s *: Y=: €;: ! _ ! / - : ,

16:

+ "- = =,-l'

-r

s e ;

='i

to@xEdx=E = = 7:

a


!

::

{t=

---

r=

r.

5

a

I

::

Ls,: s-.

lF

F;

i?

:-

^e

+

j

3

z

-

3

.

q'

q'

-o'

U

;-

-.i

c -

-r_

3,

g

-{;=

1-

=

P- ai

?

:

:

= -=a 3.

j4

I

-4.

P=

Y:

7-

='

2

* I *

s+

a a

i1

3 R

+ I


l+i-

== Ii,

=,

?

CZ i=Z

:;:

E

,

:

i

:

:.

i

I

=

:

i''"i .i: i; :

ili'-!i

r'-,i

-:

i

i =

-

-.-

1 ,:i

a

?= +:', -,) z:-i ': -: z'.:

+

.

? i^

!r-' t*

T'=

:1+i

:.a

=

-

;

i

=7 i= a7

=

:

= .

iE 1

3

1 : =

=,

Zt7i Z it= lls = *! Ei* 1

S

:

?? : I :?+= i 1

?:.,=E_.?

i

z=1 rid. i..

E;

2? iziii ,r=i\iii

i?ii:ii:12=. Ei z';';i 1t;:i F==F =7 i!: A ai

=i1=

;2._.i; q:

:= =:2 = ? 2 .2

l: i

;

?:i=: ,i;g

1 :

g:E+.' ;llEFFEE il! 3ii ,,,, t=li

E=t =Eir.-"i!2'Ze

I


:l

11v='?E {iiir:illiii1| i

:

:

t

li?iiiiiililiiffiiv+z1vl

:


!

!

-:


a:

::i

5

\

:

:

r.t:


?

.t

SF

8.8

5h E.i

Eg

G. i : g

e

;:

:-|

F

i

.-d

"i= a9.

9a

9t2

3

:i. d3

FV

r AR

i

'-.

E.'l

EX

0a ..

.l

B

P

a

3

3

t

K

e T

I

; I T'

3

I

g.

iE'

F

i

F i

i

s

F

3

3

I n

I

T'

&

,I

"i

3

i t

"t

I

*i N-

9q

e9

9g

E;3

4

-

6

3

dR

-LJ

3

e

r

=

ts

3

E

3

F

I

*

* :

i

I

!:

a

*


ug g gg Eg ig iEgaiilg'i iEeggg aieaa eaE EaiEEig Fi;Fi;


-t-.

-t-

!

;

t

E

I

F

q

3

a

EL

:. .

3

u a9

*

- E

^

I.' E

r

"o 2 #. -

!.

z

H :.

E.= <

E!; E!A

I+: E i l;t f !

EF-

tl-ai

E g

Fl

F

E i', g =

<._

ii?i=z +;:

+t{ Fc"t

I=1i iia !

4;=nz -x= F

q!E=,4 f =:.

!+c E !i t i

E93

D

:-<

4+F I --

l,tp

-5

kg

3i'

B

t

-

-

B

e

q9

:-

F:

I

-J

.

k

3

"-

:6_

=.?

?=

=;.

s,;

= H 3 j4B q" 6'.3R Fi '1- = 1;

6

: i zr *F q. f F â&#x201A;¬*

F-

+ i-{ =:

:

i

*

a

s

i

I

i

:


s6i: = g+E F=c E i; El=A*i.

;3F:i;;:3

;

a

?:i

iii ces

i;

l. ;

= V

7E= ii=?1 2 i aE I =

g; 5 : :: . = 191 ?'i i'==. i * .e' ;= . i.1.? 1?2E

iEa: ru? =? -6 FP c -zu = iE.rF sE:Ei 42, i ;i€ ?Z1E; =q= F ;u

',';

;i=c

*ai €a i; ia Y=i t;Ei ;i3Iii:;i;iE;Ei ;|il3 $€=iE:Ei?ii := EiiE gvEi isFEE+Eii: 9tii4 ='


I

l" Kelimc nnsiizile

I

( 2 r 82. 1 9 )

I (2tD-2|',t) 2.ri i Fk,f K2042r9)................ iinlii \ ilebatl. Kclinlc l2' iinlii ilc

ali deEjt;nler

I

ek iinsiiz

(s| 88-203r..........--...-..... jnliidegilimleri

DEeiSiMLERiNTURti

{:,ji'

{:li

(e),i, ii, ti

Degiii'nyok.

DeEili.r yok. d) "basede cetlcgrammaire"in bas har|eri drncginegtire â&#x201A;¬- yumusaksertdonijsiimti (2!0216) P) BaElaq iinliiniin dijtmesi 1$217)

kahnla.

kalnlar

KELiMENiN soN HDCESi

Ek ba$rndaki sabirolrnayanijnItiniindi\mesi ve sabirijnlijniin iiniindcUnsiizliiremesi-

Ekin batrndakiiinlnniin (sabir veyade!il) yerindekalnasr.

"de cette grammaire"iirnegine gtirc lonlu tonsuz dijnijliimij (20sden207yc)

I)"-'

dar nnliilef

i)**u,geni$nnliilcl

EKiN iLK HEcEsi

EK BASINDAVE EK ALMIS KELIME SONTNDAMEYDANAGELENDECi$iMLER e $EKLiNDETERsiNf, oK iLE GdSTERiLENLERHARiciNDE BUTUNDEGiSiMLER iLERi.rr DOGRUDUR


.7;7zu??i .E iilali reegi+iili* ;?E 1xt7-u1A. lzzztl illai !ia! i* Ea Zt+Ii iEl" lt 'zi =,tei i 1z 'i1i zi 1lz1ilii i 1i1:


|!i,:.=

i,.?_-i

;=;

a:

=,.u==!

-=:r

Z

:-

i lrii i=ii?i ?t*1; ;i ir

a

=zEt?ii tztii 1i ,i:Vi; i;i ' ;i4iz;; ; =!21 li :;; ilzzi,;ii+:a z::E,zl ;Eiiâ&#x201A;¬i ,a{111i: Ei 1i,z!1tEtz+i ;zzcTii :?iie ii,i :zZifz:izi ' i T,ii,V=


Z

:

','

.

i

' - :.

-:l

:

-- = ' - 1 ; . ,

r

:- '

'..,

: -: :'

-; t:'1, ,tti ii.

:i ' ;7ii ;l; =,;, ' l= ; i . tiiiii iz ii: t, 'zi

irziit,,i: +7=i z=i11,,=11 i :' :i+i i1i1i11 ;ii zilii i,=i,: i; ?7i.:i,"-' Fiiili


1+::,i, , lii liiil

j

:,:

s

!

:

ttlrtl:liiiii:ii=':,t';,:z:


q:

-iz

6:F

E_gq:

avjaa

F+=2iE_7: z i Kt=\.i i?iA=_i l+

E' iri7?i! 7 Vtai!7F-: = :i*it2.e

3

-

I =ij71i=z ;:=:i = E:-==:, ==4-+= I iZ:iaz ;i;:= '==TV77 =.1":=i =

i71=i']1. i==z=_Zia=7 2 o a =Z:=?7 i \f ii

E a = ?i'=t3 =; Eu=|ii i; a ;1+<7; !=-)=.'=i?: a a i

ta

_

t":;*F

;,r_+;_:lE= 7t-= +C1i i- = ? -:=--:= ;aE-ar:i=

.z e !r2Ei?

i

'r *f i;{?1!*13* i f ===i=. i"=e+-E ?i ! 1;71 ;ir r?--:47= !-+ -q

E+ iF.:?Ei= eEV;:;a

5i i i1ii E=;E 5 ;! :; z

-

'r31i+ i iEZ=:i = -1?:4 =i ;.//=-

=

I

+

â&#x201A;¬

= z

a

I

E

?:^:

:9e r.7Y

= A-

-B

+94


j

\

..'

^

c = tt,

:;

=:; 1.Ld

z: aFt

2 I

?!!

; ; :i' ! =

"i -2 - = ; = - = ? a =-

; -

?. =.

oe --

3';r *r€'

z:

:!2 _ :!

rA ..d

-E

!!

=

2

5*=

dz

;+

;

*

1:

=a -=

S:?

; -

2;;:72 + --

S' )

J

l:

;=

i2 'a 2t

.:

'!

= E= _ _ i .

=

ti

?

= r

=

+u:

:ZZ

,! 4 ; .,-2E- :.

,i A

,

!i

;

a

15

= 3

7

=

\-

!.

z

il

i

-=' = '".

= i.j.9r :r: :3 ===;=

+ i' )

= --

= ;6

:* '- . =

i I:

=EE .i e ^ 1

/

;'

zz;7# = . . E = : = ri+

-

-: = -i=.

:.i; =7=

> -

q

t-d C!-

Ea

;2 _=

l;

A

P ? F o !e

E

;6

= ? : > i i e J ;7 i = :. s' i . ='1 = i-==s, =l: : F-:. =

:-_

-"- .i

-=.6i6--=n=?1.6

.:-;

2.: Z {1i 7! - . F+;

!.iC

-_..i E;d:62

; iF -i:

ql

x*

2?i

-6G

A

3

-.6

?"+ii

=0!

1: i' i7*i: E==?f ,

?'xa.

=

= = h

r:,

Z F'

='i", a:h-

i?

E

=4=. i,k

;: !:

V.oi _;i =

l.:

aix

A-'! -jE=

i1 - -

s:

7a = z r 5

6

,?

z

=

t

"l I- l=: EliE ?g x q =; E - a. { > : 7?=tia:z = E -j,:.:E;

= !r

='41.-P^=='

"?-r ?1{ -2--

;a.

r1; e+68 il:5":€ii

1i=:

-

ad-

En9i

:--

e3:

++-1 =:=

cP d 1

.+

i:

-

3 a

i

a

*


2

ii;:

+6 i:

*E s9.

E E'E,i

eaaa

=8.2 +

a:.?t a

--; s:

vg:3

+Pe.=

a=i

<e! 5

i iE:

9+r3. iE=.-

iEa,

+ie. i

g;acg

'

E:rl;i

=.

7

7 -

=

za=Iz 73't=7

"=lii

T 6 ra,

;rq ===+= 3E =2. -'= i: ?-"-, == -6 a +(-?

?,

ii;+=t-t 7 Z,i

2iE=n=Z*= i=F ?i*;u ;+li'i 7=,7 ?E==;i =Bq i=- i.ej ;-i-lf

lE:z liz+12 ii i ==_ Ee€18+ i1 a1E1+

"=r_o.

€ 1Z7Z=, 4t27\; E: ig !*-ir 5-i=i1

="Fi!;=;:

ai€al2+all =s?;i :EZ a=ctc

ic+Elg irc+==EFa

i eEFEi


ii

e=

.{g q!. tl 2 9.=

3 -3

oEl

x' : ..6:

g6_9-

Q6:,

iie:,

I

=s: iE'E

+;

j+ <<*i e !.?

;sN

:-< =

<P =aF c!_c JE,r4

'.-E

\

'3-

"44

!,

:\ \

=i

E-

96:rZ

i3.e=

r'a

i1

il.;F

<.

?+i ; i+i +

i=€ ii: Fcal ie :=z SlEi it

es;€;g ;; FFE si; ?:isii3

ei

e+ig+ tig+i;

=a%

3;i Ei Fa$E i'e

+F; F3 ;;s I i * ;]F ; i rEi: ; I gil Sa $r:a i;

:lF i:1ai9 i1

-::

!6:

E?E 5 Ff3 s* gs r='='p i; J?E d-E' -, aEF.a.6-

*e

<-

at !r si

kg

E: r i

t

+ +


3 tZZ iiii:iii;,;;+iiii;ii r ifu i: i:;;i=u;Ei';c: EE,=? ' ;z: :iii? i:" i?:iiiiii = 7i z= E.iiii;;iii ti i:i;i i i= {E g;EFi iFii:i*i azr a


a

;Fl;ffii"'i ;iiryii Tii#i'z' i'=s+EiiiiiE i # ',iiiiiiii ,,t"i#iii

*i


EE:EcEEEgEllEc Eiii EEEEiillEaEEgsi:

I


PA

;r

(

r"-. Ei

Jean deny türk dili gramerinin temel kuralları (türkiye türkçesi)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you