Page 1

Alain Badiou

Başka Bir Estetik SANATLAR İÇİN KÜÇÜK BİR KILAVUZ

©

metis


Alain Badiou

Başka Bir Estetik "Didaktizm, romantizm, klasisizm... sanat ile felsefenin birbirine dü­ ğümlenmesine ilişkin olası şemalar bunlardır; sözü geçen düğümün üçüncü unsuru da öznelerin, özellikle de gençlerin eğitimidir. "Ancak, bana göre, sona ermekte olan yüzyılımızın ayırıcı özelliği, bu üç şemaya doymuş olduğu halde yeni bir şema geliştirmemiş ol­ masıdır. Bunun bir sonucu olarak günümüzde, düğümün unsurları arasında bir çözülme, sanat ile felsefe arasında umutsuz bir bağlan­ tısızlık, bu ikisi arasında gidip gelen şeyin (eğitim izleğinin) tam an­ lamıyla gerilemesi söz konusudur. "Bu küçük kitabın etrafında döndüğü tez de işte bu gözlemden ge­ liştirilmiştir: Böyle bir doyma ve kapanma hali karşısında yeni bir şe­ ma, felsefe ile sanat arasında dördüncü bir düğümleme biçimi, öner­ meye çalışmak lazım." —Alain Badiou Badiou'nun "başka bir estetiği" araştıran bu kılavuzu, estetiği felse­ fenin bir alt disiplini olarak değil, estetik ürünlerin dile getirdikleri­ ni başlı başına bir felsefe olarak okumaya dönük bir girişim. Bunun için şiir, dans, tiyatro ve sinemayı kateden ve tekrar şiire dönen ya­ zar, sanatın, daha doğrusu başta Mallarmé, Pessoa ve Beckett olmak üzere sanatçıların kendi felsefelerinin peşine düşüyor. Başka bir es­ tetik: artık estetik-olmayan bir estetik. Duyumsadığın bugünkü yeri­ nin karşısına yerleşmiş bir estetik. Belki ancak estetiğin içinden ge­ çerek oluşturulabilecek bir estetik.

Alain badiou başka bir estetik metis yayınları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you