Page 1


‹Ç‹NDEK‹LER

1.0 Kurumsal Renkler 1.1 Kurumsal Renk Referans› 1.1.0 Kurumsal Renk Bask› Örne¤i / Pantone 485 1.1.1 Kurumsal Renk Bask› Örne¤i / Pantone 423 1.1.2 Amblem ve Logotayp / Renkli ve Siyah Beyaz Kullan›m 1.2 Kurumsal Font Ailesi 1.3 Amblem ve Logotayp Teknik Çizimi 1.3.0 Amblem ve Logotayp Teknik Çizimi / Kurum Ad› Destekli Kullan›m 1.4 Amblem ve Logotayp Renk Çeflitleri ve Kullan›m Alanlar› 2.0 Temel Kurumsal Bas›l› Malzemeler 2.1 2.2 2.3 2.4

Antetli ve Devam Ka¤›d› Mektup ve Yaz›flma Zarflar› / Diplomat, Buklet ve Pencereli Kartvizit Torba Zarflar 2.4.0 Torba Zarf-A4 / Renkli ve Siyah Beyaz 2.4.1 Torba Zarf-A5 / Renkli ve Siyah Beyaz 2.4.2 Torba Zarf-A3 / Renkli ve Siyah Beyaz 2.5 Dosya 2.5 Faks Bafll›¤›

3.0 Yard›mc› Kurumsal Bas›l› Malzemeler 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Bloknot Personel Kimlik Kart› Misafir / Ziyaretçi Girifl Kart› Promosyon Malzemeleri Kurumsal Power Point Sayfa Yap›s›

4.0 Kurumsal Bayrak, Tabela ve Outdoor Malzemeleri 4.1 Bayraklar 4.1.0 Gönder Bayrak 4.1.1 Masa Bayrak 4.1.2 Flama / Uzun Bayrak 4.2 Araç Üstü Uygulamalar 4.2.0 Mikser / Pick-Up / Otomobil 4.2.1 Çimento Kamyonu 1 4.2.2 Çimento Kamyonu 2 4.2.3 T›r 4.3 Giyim Eflyalar› 4.4 Silo 4.5 Yönlendirme Tabelalar› / ‹ç Mekan 4.6 Yönlendirme Tabelalar› / D›fl Mekan


0.0

OYTAfi KURUMSAL K‹ML‹K KLAVUZU

BÖLÜM

0.0 Oytafl 0.1 Girifl 0.2 Kurumsal Kimlik Kullan›m› 0.3 Kurumsal Kimlik Terimleri

0


0.1

G‹R‹fi

BÖLÜM

Bu “Kurumsal Kimlik K›lavuzu” kurumumuzun görsel kimlik sistemini tan›mlamaktad›r. Adana Çimento ismi ile Kurum ambleminin çeflitli koflullarda ve ortamlarda nas›l kullan›laca¤›n› örneklemekte ve bu temel elemanlar›n kurumsal yaz› stili (font) ile nas›l desteklenece¤ini göstermektedir. K›lavuz ayn› zamanda kurumsal renklerin de amblem ve yaz›larla nas›l kullan›lmas› gerekti¤ini belirlemektedir. Görsel kimlik kurallar›na sürekli ve eksiksiz uymak Kurumumuzun kiflili¤inin aç›k ve inand›r›c› biçimde anlat›lmas›nda özel bir önem tafl›maktad›r. Bu kurallar Adana Çimento’nun gücünü, profesyonelli¤ini, ayr›nt›lar üzerindeki titizli¤ini anlatmak için özenle gelifltirilmifltir. Gerek bu k›lavuzda yer alan gerekse yer almayan uygulamalar için ‹letiflim Koorinatörlü¤ümüz sizlere gerekli deste¤i verecektir. Ayn› zamanda da kurum kimli¤i stratejimizin uygulanmas›n› denetleyecektir. Sayg›lar›mla

‹smail Erkovan Adana Çimento Genel Müdür

GELECEK


0.2

KURUMSAL K‹ML‹K KULLANIMI

BÖLÜM

Kurumsal Kimlik Klavuzu Adana Çimento’nun kurumsal kimlik faaliyetlerine rehberlik edecektir. • Kullan›mda kolayl›k sa¤lamak amac›yla bölümler halinde haz›rlanm›fl ve uygulamalar örnekleriyle verilmifltir. Kurum politikas›na uygun olarak yeni geliflme ve yeni yap›lanmalardan do¤abilecek farkl›l›klar için ek bölümler yay›nlanacak ve bu yay›nlar ‹letiflim Koordinatörlü¤ü’nden temin edilecektir. Bu eklemeler ilgili bölüm içine ilave edilerek kullan›m› iptal edilen bölümler ç›kart›lacakt›r. • Gerek bu k›lavuzda gerekse kurumsal yaz›flmalarda Adana Çimento Sanayii “AÇS” olarak k›salt›lmamal› ve bu flekilde kullan›lmamal›d›r. • Bu Kurumsal Kimlik Klavuzunda yer alan tüm görsel materyaller ekteki CD’de kullan›m›n›za sunulmufltur. Orijinal CD’den kopyalar yap›larak ihtiyaç sahiplerine verilebilir. Ancak orijinalin her zaman bu klasörde muhafaza edilmesi önemle rica olunur.

‹letiflim Koordinatörlü¤ü Tel : 0216 359 53 01 Faks : 0216 359 53 11 E-mail : hmcelik@oyakinsaat.com.tr

GELECEK


0.3

KURUMSAL K‹ML‹K TER‹MLER‹

BÖLÜM

Bu Kurumsal Kimlik K›lavuzunu kullan›rken karfl›laflaca¤›n›z terimlerin aç›klamalar›n› afla¤›da bulabilirsiniz. Pantone Uluslararas› alanda bask› ifllerinde referans olarak kullan›lan renk sistemidir. PMS (Pantone Matching System) yani Pantone Efllefltirme Sistemi olarak ifade edilir. Dört Renk Bask› Dergi, gazete, broflür gibi bas›l› ifllerde tüm renkler Mavi, K›rm›z›, Sar› ve Siyah (Cyan, Magenta, Yellow, Black) renklerinin çeflitli oranlarda kar›fl›m› ile elde edilir. Dört renk bask›da kullan›lan bu renklere “Process Renkler” ad› verilir. Punto Kulland›¤›m›z yaz›larda harf boyutunun ölçü birimidir. Logotayp Kurumu, markay› veya flirketi temsil eden yaz›/font ile tasarlanm›fl isimdir. Amblem Kurumu, markay› veya flirketi temsil eden tasarlanm›fl sembol. Negatif Bask› kal›plar›n›n haz›rlanmas›nda görüntünün kal›ba transferi için kullan›lan filmlerde ve grafik çal›flmalar›n, yaz›lar›n veya resimlerin siyah zeminde beyaz veya beyaz zeminde siyah renk olmas›nda kullan›lan tan›mlay›c› ifadedir. Tram Bask›s› yap›lacak yaz› veya resimlerin film yoluyla bask› kal›b›na naklinde kullan›lan mekanik noktalama sistemidir. Sütun/cm Gazetelerde veya dergilerde yüzölçümünü belirtmek için kullan›lan ölçü birimidir. Sütun geniflli¤i, cm ise yüksekli¤i belirtir. Örne¤in gazeteler 9 sütun olarak tasarlan›r (1 sütun = 4.3 cm, sütun aral›klar› 2 mm’dir.) genifllik buna göre hesap edilir. Yükseklik ölçüsü olarak cm kullan›l›r ve gazete sütun yüksekli¤i 52.5 cm’dir. Çerçeve/Silme Dergi ilanlar›, outdoor çal›flmalar›, poster, broflür, föy v.b. ifllerde kullan›lan bask› alan›n› belirten ifadelerdir. Çerçeve bas›lacak materyalde ka¤›d›n kesim ölçüsünün içinde kalan çerçeve boyutunu ifade etmek için kullan›l›r. Silme ise ka¤›d›n kesim ölçüsünün d›fl›na taflan bask› alan›n› ifade eder. Tipografi Yaz›flmalarda veya bask›l› her tür materyalde kullan›lan yaz› biçimidir. Ofset Bask› Matbaa mürekkebi kullan›larak suyun ya¤› itmesine dayanan bask› tekni¤idir. Klifle Yaz› veya flekillerin kabartma veya indirme yöntemi ile bask› yap›lmak üzere haz›rlanan çinko/kurflun kar›fl›ml› levhalara verilen isimdir.


1.0

KURUMSAL RENKLER

BÖLÜM

1.0 Kurumsal Renkler 1.1 Kurumsal Renk Referans› 1.1.0 Kurumsal Renk Bask› Örne¤i / Pantone 485 1.1.1 Kurumsal Renk Bask› Örne¤i / Pantone 423 1.1.2 Amblem ve Logotayp / Renkli ve Siyah Beyaz Kullan›m 1.2 Kurumsal Font Ailesi 1.3 Amblem ve Logotayp Teknik Çizimi 1.3.0 Amblem ve Logotayp Teknik Çizimi / Kurum Ad› Destekli Kullan›m 1.3.1 Amblem ve Logotayp Teknik Çizimi / Kurum Ad› ve Slogan Destekli Kullan›m 1.4 Amblem ve Logotayp Renk Çeflitleri ve Kullan›m Alanlar›

1


1.1

KURUMSAL RENK REFERANSI

BÖLÜM

Kurumsal kimli¤imizi ifade etmek üzere 3 renk seçilmifltir. (K›rm›z›, siyah ve gri) Çeflitli uygulama alanlar›nda farkl› bask› teknikleri için yeni renk standartlar› kullan›lmaktad›r. Ancak tüm uygulamalar›n bu k›lavuzda verilen renk standartlar›na azami ölçüde yak›n olmas› amaçlanmal›d›r. Matbaalarda bas›lacak materyaller için mutlaka Pantone Renk referanslar› belirtilmeli ve bu k›lavuzda da belirtildi¤i gibi renklerin mat veya parlak ka¤›t üzerindeki bask› örnekleri esas al›nmal›d›r. Dört renk bask›l› materyallerde renk referans›m›z Pantone standard› yerine afla¤›da belirtilen proses renk de¤erleri olmal›d›r. OYTAfi k›rm›z› ve siyah› d›fl›nda belirlenen gri renk, çeflitli grafik uygulamalarda k›rm›z› ve siyah› destekleyecek renk olarak belirlenmifltir.

PANTONE REFERANSI PANTONE 485 C (OYAK KIRMIZISI) PROSES RENK DE⁄ER‹ (CMYK) PANTONE 485

% 100 % 91 %0 %0

MAGENTA YELLOW CYAN BLACK

(KIRMIZI) (SARI) (MAV‹) (S‹YAH)

PANTONE REFERANSI BLACK (S‹YAH) PROSES RENK DE⁄ER‹ (CMYK) BLACK

%0 %0 %0 % 100

MAGENTA YELLOW CYAN BLACK

(KIRMIZI) (SARI) (MAV‹) (S‹YAH)

PANTONE REFERANSI (DESTEK RENK) PANTONE 423 C (OYAK GR‹S‹) PROSES RENK DE⁄ER‹ (CMYK) PANTONE 423

%0 %0 %0 % 40

MAGENTA YELLOW CYAN BLACK

(KIRMIZI) (SARI) (MAV‹) (S‹YAH)


1.1.0

PANTONE 485 C

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

BÖLÜM

KURUMSAL RENK BASKI ÖRNE⁄‹ PANTONE 485 C


1.1.1

PANTONE 423 C

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

BÖLÜM

KURUMSAL RENK BASKI ÖRNE⁄‹ PANTONE 423


1.1.2

AMBLEM VE LOGOTYPE Renkli ve Siyah Beyaz Kullan›m

BÖLÜM

OYTAfi’› temsil eden amblem ve logotayp olarak afla¤›daki “OYTAfi” kelimelerinin bafl harfleri “O”,“Y”, “T”, “A” ve “fi”nin birlefliminden oluflan tipografik tasar›m ile onun yan›nda yer alan “‹Ç-DIfi T‹CARET” ismi “machine” isimli fonttan uyarlanarak tasarlanm›flt›r. Bu amblem ve logotayp OYAK’›n kurumsal deste¤ini ifade etmesi aç›s›ndan OYAK amblem ve logotayp› ile birlikte kullan›labilir. OYAK amblem ve logotayp› afla¤›daki gibi OYTAfi ambleminin sol üst köflesinde kullan›lmal› ve orant›lar, renkler aynen korunmal›d›r. Amblem ve logotayp fotografik veya dijital tekniklerle çeflitli boyutlara uyarlanabilir ancak üzerinde daraltma, geniflletme gibi herhangi bir modifikasyon yap›lmamal›d›r. Renkli Kullan›m

PANTONE 485 C (OYAK KIRMIZISI)

PANTONE 423 C (OYAK GR‹S‹)

PROSES RENK DE⁄ER‹ (CMYK)

PROSES RENK DE⁄ER‹ (CMYK)

PROSES RENK DE⁄ER‹ (CMYK)

% 100 % 91 %0 %0

%0 %0 %0 % 40

%0 %0 %0 % 100

MAGENTA YELLOW CYAN BLACK

(KIRMIZI) (SARI) (MAV‹) (S‹YAH)

MAGENTA YELLOW CYAN BLACK

(KIRMIZI) (SARI) (MAV‹) (S‹YAH)

BLACK (S‹YAH)

MAGENTA YELLOW CYAN BLACK

(KIRMIZI) (SARI) (MAV‹) (S‹YAH)

Koyu zemin üzerinde Negatif (Beyaz)

Siyah Beyaz Kullan›m

Siyah Beyaz Negatif Kullan›m


1.2

KURUMSAL FONT A‹LES‹

BÖLÜM

Yeni kurum amblem ve logotayp› ile birlikte kullan›lacak yaz› stili “Helvatica Condensed serisi” seçilmifltir. Afla¤›da farkl› kal›nl›kta verilen karakterler d›fl›nda karakter kullanmamaya özen gösterilmelidir. Ayr›ca bu k›lavuzda çeflitli materyallerin uygulanmalar›nda seçilen karakterin kaç punto büyüklükte, kaç punto sat›r aral›¤›nda kullan›ld›¤› belirtilmektedir.

Aa1

HELVETICA CONDENSED LIGHT ABCDEFG⁄I‹JKLMNOÖPRSfiTÜVYZXQW. abcçdefg¤›ijkmnoöprsfltuüvyzxqw. 1234567890@$£?+=><!*(/)_%:{\}°»÷؈¢≤∞Ū©±˚~ß¿—

Aa1

HELVETICA CONDENSED MEDIUM ABCDEFG⁄I‹JKLMNOÖPRSfiTÜVYZXQW. abcçdefg¤›ijkmnoöprsfltuüvyzxqw. 1234567890@$£?+=><!*(/)_%:{\}°»÷؈¢≤∞Ū©±˚~ß¿—

Aa1

HELVETICA CONDENSED BOLD ABCDEFG⁄I‹JKLMNOÖPRSfiTÜVYZXQW. abcçdefg¤›ijkmnoöprsfltuüvyzxqw. 1234567890@$£?+=><!*(/)_%:{\}°»÷؈¢≤∞Ū©±˚~ß¿—

Aa1

HELVETICA CONDENSED BLACK ABCDEFG⁄I‹JKLMNOÖPRSfiTÜVYZXQW. abcçdefg¤›ijkmnoöprsfltuüvyzxqw. 1234567890@$£?+=><!*(/)_%:{\}°»÷؈¢≤∞Ū©±˚~ß¿—

A1

MACHINE ABCDEFG⁄I‹JKLMNOÖPRSfiTÜVYZXQW. 1234567890@$£?+=><!*(/)_%:{\}°»÷؈¢≤∞Ū©±˚~ß¿—


1.3

AMBLEM VE LOGOTYPE TEKN‹K Ç‹Z‹M‹

BÖLÜM

OYTAfi’›n amblem ve logotayp› 5 x 5 mm’den oluflan bir grid üzerinde, di¤eri afla¤›da görüldü¤ü gibi yüksekli¤i 7 X (35 mm) boyutlar›ndadir. Dijital veya fotografik tekniklerin kullan›lmad›¤› alanlardaki kullan›mlar için afla¤›daki orant›lar dikkate al›narak çizim yap›lmal›d›r.

5X


1.3.0 BÖLÜM

AMBLEM VE LOGOTYPE TEKN‹K Ç‹Z‹M‹ Kurum Ad› Destekli Kullan›m

OYTAfi’› temsil eden amblem ve logotayp›n desteklenmifl kurum kimli¤i ile kullan›lmas› gereken fleklinin teknik çizimi ölçüleriyle afla¤›daki gridde verilmifltir. 1X= 5 mm olarak ölçülendirilen amblem ve logotayp fotografik ve dijital tekniklerin kullan›lamad›¤› alanlarda afla¤›da verilen proporsiyonlarda çizim yap›larak kullan›labilir. Kurumsal renkler “1.0” nolu bölümde belirtildi¤i gibi olmal›d›r.

Amblem-Çizgi Aral›¤›

4.26 X

0.35 X

1.5 X 1.3 X 5X

8.5 X

0.7 X Çizgi Kal›nl›¤›

0.7 X

1/8.5 X


1.4 BÖLÜM

AMBLEM VE LOGOTYPE RENK ÇEfi‹TLER‹ VE KULLANIM ALANLARI

OYTAfi’› temsil eden amblem ve logotayp yaln›z afla¤›da do¤ru olarak gösterilen renklerde kullan›lmal›d›r. Di¤er kullan›m flekilleri ve renklerinden kesinlikle kaç›n›lmal›d›r.

Amblem ve logotayp, siyah beyaz yukar›daki gibi kullan›labilinir.

Amblem ve logotayp, renkli yukar›daki gibi kullan›labilinir.

Amblem ve logotayp, negatif kullan›labilinir.

Amblem ve logotayp, kendi kurumsal rengi olan Pantone 485 ile negatif kullan›labilinir.

Amblem ve logotayp, kendi kurumsal rengi olan Pantone 423 ile negatif kullan›labilinir.

Amblem ve logotayp, varak gümüfl yald›z olarak bas›labilinir.

Amblem ve logotayp, belirtilen renk formatlar›n›n d›fl›nda negatif kullan›lamaz.

OYAK amblem ve logotayp›n yeri de¤ifltirilemez.

Amblem ve logotayp›n tamam› bir renk ile kullan›lamaz.

Amblem ve logotayp, belirtilen renk formatlar›n›n d›fl›nda negatif kullan›lamaz.

Amblem ve logotayp kontürlü kullan›lamaz.

Amblem ve logotayp renkleri,kullan›lacak zeminlerdeki renkler ile kaynaflmamal›d›r.

Amblem ve llogotayp, zemindeki renklerin üzerinde, görülmesini engelleyecek flekilde negatif kullan›lamaz.

Amblem ve logotayp, görsellerin üzerinde, görülmesini engelleyecek flekilde negatif kullan›lamaz.

Amblem ve logotayp, görsellerin üzerinde, görülmesini engellemeyecek flekilde negatif kullan›labilinir.


2.0

TEMEL KURUMSAL BASILI MALZEMELER

BÖLÜM

2.0 Temel Kurumsal Bas›l› Malzemeler 2.1 2.2 2.3 2.4

Antetli ve Devam Ka¤›d› Mektup ve Yaz›flma Zarflar› / Diplomat, Buklet ve Pencereli Kartvizit Torba Zarflar 2.4.0 Torba Zarf-A4 / Renkli ve Siyah Beyaz 2.4.1 Torba Zarf-A5 / Renkli ve Siyah Beyaz 2.4.2 Torba Zarf-A3 / Renkli ve Siyah Beyaz 2.5 Dosya 2.6 Faks Bafll›¤›

2


2.1

ANTETL‹ VE DEVAM KA⁄IDI

BÖLÜM

OYTAfi antetli ve devam ka¤›t ölçüleri 21 x 29.7 cm, yani A4 standard›ndad›r. Kullan›lacak ka¤›t 90 gr. 1. hamur olmal›d›r. Ka¤›t üzerinde yar alan amblem, logotayp ve adres afla¤›da verilen ölçülerde ve kurumsal renklerde olmal›d›r. Adres ve kurum ismi yine kurumsal font ailesinden seçilmifltir.

15

15

15

18

6.3 11

15 15 6.3 11

Ünvan: Helvetica Condensed Bold / 10 punto / Siyah OYTAfi ‹Ç VE DIfi T‹CARET A.fi.

5

Genel Müdürlük: Kemeraltı Caddesi No: 26 Kat: 2-3 Karaköy 34425 ‹STANBUL Tel: 0.212. 293 42 10/10 Hat Faks: 0.212. 293 42 20-21 e-posta: bilgi@oytas.com.tr. www.oytas.com.tr Saha Operasyon Müdürlü¤ü: Adana Ceyhan Yolu Üzeri 12 Km. 01321 ADANA Tel: 0.322. 332 80 05 Faks: 0.322. 332 80 07 Yapı Malzemeleri Satıfl Müdürlü¤ü: Ekmekçio¤lu Mevkii Ebubekir Caddesi Samandıra 34887 ‹STANBUL Tel: 0.216. 561 01 05-06 Faks: 0.216. 311 43 97

15

Adres: Helvetica Condensed Light / 8 punto / Siyah

15

Devam Ka¤›d›: 210 x 297 mm

Antetli: 210 x 297 mm

15


2.2

MEKTUP VE YAZIfiMA ZARFLARI Diplomat / Buklet / Pencereli

BÖLÜM

OYTAfi diplomat zarf ölçüleri 10.5 x 24 cm, pencereli zarf ölçüleri 11.3 x 23.5 cm’dir. Zarflar 110 gr. 1. hamur olmal›d›r. Zarflar›n üzerinde yer alan amblem, logotayp ve yaz›lar kurumsal renklerde olmal›, adres ve kurum ismi afla¤›da belirtilen kurumsal fontlarla yaz›lmal› ve zarflar üzerinde yer alan tüm grafik ögeler afla¤›da verilen ölçülerde olmal›d›r. 15

15

15

18

5.75 10

Ünvan: Helvetica Condensed Bold / 9 punto / Siyah OYTAfi ‹Ç VE DIfi T‹CARET A.fi.

4.6

Genel Müdürlük: Kemeraltı Caddesi No: 26 Kat: 2-3 Karaköy 34425 ‹STANBUL Tel: 0.212. 293 42 10/10 Hat Faks: 0.212. 293 42 20-21 e-posta: bilgi@oytas.com.tr. www.oytas.com.tr Saha Operasyon Müdürlü¤ü: Adana Ceyhan Yolu Üzeri 12 Km. 01321 ADANA Tel: 0.322. 332 80 05 Faks: 0.322. 332 80 07 Yapı Malzemeleri Satıfl Müdürlü¤ü: Ekmekçio¤lu Mevkii Ebubekir Caddesi Samandıra 34887 ‹STANBUL Tel: 0.216. 561 01 05-06 Faks: 0.216. 311 43 97

Adres: Helvetica Condensed Light / 7 punto / Siyah

10 15 Diplomat Zarf: 240x105 mm

15

15

12

14.8

5.75 10

Ünvan: Helvetica Condensed Bold / 9 punto / Siyah OYTAfi ‹Ç VE DIfi T‹CARET A.fi.

4.6

Genel Müdürlük: Kemeraltı Caddesi No: 26 Kat: 2-3 Karaköy 34425 ‹STANBUL Tel: 0.212. 293 42 10/10 Hat Faks: 0.212. 293 42 20-21 e-posta: bilgi@oytas.com.tr. www.oytas.com.tr Saha Operasyon Müdürlü¤ü: Adana Ceyhan Yolu Üzeri 12 Km. 01321 ADANA Tel: 0.322. 332 80 05 Faks: 0.322. 332 80 07 Yapı Malzemeleri Satıfl Müdürlü¤ü: Ekmekçio¤lu Mevkii Ebubekir Caddesi Samandıra 34887 ‹STANBUL Tel: 0.216. 561 01 05-06 Faks: 0.216. 311 43 97

Adres: Helvetica Condensed Light / 7 punto / Siyah

10 15 Buklet Zarf: 220x110 mm

15

20 9 5.75

11.8

10 10 4.6

OYTAfi ‹Ç VE DIfi T‹CARET A.fi.

Ünvan: Helvetica Condensed Bold / 9 punto / Siyah

Genel Müdürlük: Kemeraltı Caddesi No: 26 Kat: 2-3 Karaköy 34425 ‹STANBUL Tel: 0.212. 293 42 10/10 Hat Faks: 0.212. 293 42 20-21 e-posta: bilgi@oytas.com.tr. www.oytas.com.tr Saha Operasyon Müdürlü¤ü: Adana Ceyhan Yolu Üzeri 12 Km. 01321 ADANA Tel: 0.322. 332 80 05 Faks: 0.322. 332 80 07 Yapı Malzemeleri Satıfl Müdürlü¤ü: Ekmekçio¤lu Mevkii Ebubekir Caddesi Samandıra 34887 ‹STANBUL Tel: 0.216. 561 01 05-06 Faks: 0.216. 311 43 97

Adres: Helvetica Condensed Light / 7 punto / Siyah

15 20 Pencereli Zarf: 220x110 mm


2.3

KARTV‹Z‹T

BÖLÜM

OYTAfi kartvizit ölçüleri 5 x 9 cm’dir. Ka¤›t cinsi Amerikan Bristol olup kal›nl›¤› 250300 gr. aral›¤›nda olmal›d›r. Kartvizit üzerinde yer alan amblem, logotayp ve yaz›lar kurumsal renklerde ve afla¤›da verilen ölçülerde olmal› ve örnekteki yerlefltirmeye sad›k kal›nmal›d›r. Adres, kurum ismi v.b. yaz›lar yine belirtilen kurumsal fontlarla yaz›lmal›d›r.

Türkçe Kartvizit

Ünvan: Helvetica Condensed Light 7 punto / Siyah ‹sim: Helvetica Condensed Light 12 punto / Siyah

10

5

5

7.76

5.5 9.7

20

Ǜnar Cankut

3

Genel Müdür

OYTAfi ‹Ç VE DIfi T‹CARET A.fi.

3.9

Kemeralt› Caddesi No: 26 Kat: 2-3 Karaköy 34425 ‹STANBUL Telefon: 0.212.293 42 10/10 Hat Faks: 0212.293 42 20-21 e-posta: cinar.cankut@oytas.com.tr www.oytas.com.tr

5

Adres: Helvetica Condensed Light 7 punto / Siyah

Ünvan: Helvetica Condensed Bold 9 punto / Siyah

Ünvan: Helvetica Condensed Light 7 punto / Siyah

‹ngilizce Kartvizit

‹sim: Helvetica Condensed Light 12 punto / Siyah

10

5

5

7.76

5.5 9.7

20

Ǜnar Cankut

General Manager

3.9 5

Kartvizit: 90 x 50 mm

OYTAfi DOMESTIC AND FOREIGN TRADE INC. Kemeraltı Caddesi No: 26 Kat:2-3 Karaköy 34425 ‹STANBUL-TURKEY Phone : +90.212.293 42 23-24 Fax: +90.212.293 42 20-21 e-mail:cinar.cankut@oytas.com.tr www.oyas.com.tr

Adres: Helvetica Condensed Light 7 punto / Siyah

Ünvan: Helvetica Condensed Bold 9 punto / Siyah

3


2.4.0 BÖLÜM

TORBA ZARF - A4 Renkli ve Siyah/Beyaz

OYTAfi torba zarf ölçüleri 24 x 32 cm’dir. Ka¤›t cinsi 1. hamur olup kal›nl›¤› 110 gr. olmal›d›r. Zarf›n üzerinde yer alan amblem, logotayp, kurum ismi ve adres kurumsal renklerle bas›lmal› ve afla¤›da verilen örnekteki ölçülerde yerlefltirilmelidir. Adres ve kurumsal isim yine verilen kurumsal fontlarla yaz›lmal›d›r. Kraft ka¤›t zarf kullanma durumunda zarftaki yerlefltirme yine ayn› olacak ancak tüm grafik ögeler siyah olarak bas›lacakt›r.

1. hamur ka¤›t için 15

15

15

18.1

6.3 11

Ünvan: Helvetica Condensed Bold / 10 punto / Siyah OYTAfi ‹Ç VE DIfi T‹CARET A.fi.

5

Genel Müdürlük: Kemeraltı Caddesi No: 26 Kat: 2-3 Karaköy 34425 ‹STANBUL Tel: 0.212. 293 42 10/10 Hat Faks: 0.212. 293 42 20-21 e-posta: bilgi@oytas.com.tr. www.oytas.com.tr Saha Operasyon Müdürlü¤ü: Adana Ceyhan Yolu Üzeri 12 Km. 01321 ADANA Tel: 0.322. 332 80 05 Faks: 0.322. 332 80 07 Yapı Malzemeleri Satıfl Müdürlü¤ü: Ekmekçio¤lu Mevkii Ebubekir Caddesi Samandıra 34887 ‹STANBUL Tel: 0.216. 561 01 05-06 Faks: 0.216. 311 43 97

15

Adres: Helvetica Condensed Light / 8 punto / Siyah

15

15

Torba zarf: 240 x 320 mm

kraft ka¤›t için

15

Ünvan: Helvetica Condensed Bold / 10 punto / Siyah

15

OYTAfi ‹Ç VE DIfi T‹CARET A.fi.

5

6.3

Genel Müdürlük: Kemeraltı Caddesi No: 26 Kat: 2-3 Karaköy 34425 ‹STANBUL Tel: 0.212. 293 42 10/10 Hat Faks: 0.212. 293 42 20-21 e-posta: bilgi@oytas.com.tr. www.oytas.com.tr Saha Operasyon Müdürlü¤ü: Adana Ceyhan Yolu Üzeri 12 Km. 01321 ADANA Tel: 0.322. 332 80 05 Faks: 0.322. 332 80 07 Yapı Malzemeleri Satıfl Müdürlü¤ü: Ekmekçio¤lu Mevkii Ebubekir Caddesi Samandıra 34887 ‹STANBUL Tel: 0.216. 561 01 05-06 Faks: 0.216. 311 43 97

15

11

Adres: Helvetica Condensed Light / 8 punto / Siyah

15 Tek Renk Siyah


2.4.1 BÖLÜM

TORBA ZARF - A5 Renkli ve Siyah/Beyaz

OYTAfi torba zarf ölçüleri 17.5 x 25 cm’dir. Ka¤›t cinsi 1. hamur olup kal›nl›¤› 110 gr. olmal›d›r. Zarf›n üzerinde yer alan amblem, logotayp, kurum ismi ve adres kurumsal renklerle bas›lmal› ve afla¤›da verilen örnekteki ölçülerde yerlefltirilmelidir. Adres ve kurumsal isim yine verilen kurumsal fontlarla yaz›lmal›d›r. Kraft ka¤›t zarf kullanma durumunda zarftaki yerlefltirme yine ayn› olacak ancak tüm grafik ögeler siyah olarak bas›lacakt›r.

1. hamur ka¤›t için 15

15

15

18.1

6.3 11

Ünvan: Helvetica Condensed Bold / 10 punto / Siyah OYTAfi ‹Ç VE DIfi T‹CARET A.fi.

5

Genel Müdürlük: Kemeraltı Caddesi No: 26 Kat: 2-3 Karaköy 34425 ‹STANBUL Tel: 0.212. 293 42 10/10 Hat Faks: 0.212. 293 42 20-21 e-posta: bilgi@oytas.com.tr. www.oytas.com.tr Saha Operasyon Müdürlü¤ü: Adana Ceyhan Yolu Üzeri 12 Km. 01321 ADANA Tel: 0.322. 332 80 05 Faks: 0.322. 332 80 07 Yapı Malzemeleri Satıfl Müdürlü¤ü: Ekmekçio¤lu Mevkii Ebubekir Caddesi Samandıra 34887 ‹STANBUL Tel: 0.216. 561 01 05-06 Faks: 0.216. 311 43 97

15

Adres: Helvetica Condensed Light / 8 punto / Siyah

15

15

Torba zarf: 175 x 250 mm

kraft ka¤›t için

15

Ünvan: Helvetica Condensed Bold / 10 punto / Siyah

15

OYTAfi ‹Ç VE DIfi T‹CARET A.fi.

5

6.3

Genel Müdürlük: Kemeraltı Caddesi No: 26 Kat: 2-3 Karaköy 34425 ‹STANBUL Tel: 0.212. 293 42 10/10 Hat Faks: 0.212. 293 42 20-21 e-posta: bilgi@oytas.com.tr. www.oytas.com.tr Saha Operasyon Müdürlü¤ü: Adana Ceyhan Yolu Üzeri 12 Km. 01321 ADANA Tel: 0.322. 332 80 05 Faks: 0.322. 332 80 07 Yapı Malzemeleri Satıfl Müdürlü¤ü: Ekmekçio¤lu Mevkii Ebubekir Caddesi Samandıra 34887 ‹STANBUL Tel: 0.216. 561 01 05-06 Faks: 0.216. 311 43 97

15

11

Adres: Helvetica Condensed Light / 8 punto / Siyah

15 Tek Renk Siyah


2.4.2

TORBA ZARF - A3 Renkli ve Siyah/Beyaz

BÖLÜM

OYTAfi torba zarf ölçüleri 32 x 44 cm’dir. Ka¤›t cinsi 1. hamur olup kal›nl›¤› 110 gr. olmal›d›r. Zarf›n üzerinde yer alan amblem, logotayp, kurum ismi ve adres kurumsal renklerle bas›lmal› ve afla¤›da verilen örnekteki ölçülerde yerlefltirilmelidir. Adres ve kurumsal isim yine verilen kurumsal fontlarla yaz›lmal›d›r. Kraft ka¤›t zarf kullanma durumunda zarftaki yerlefltirme yine ayn› olacak ancak tüm grafik ögeler siyah olarak bas›lacakt›r.

1. hamur ka¤›t için 25

25

25

29.3

8.6 15

Ünvan: Helvetica Condensed Bold / 12 punto / Siyah OYTAfi ‹Ç VE DIfi T‹CARET A.fi.

6.1

Genel Müdürlük: Kemeraltı Caddesi No: 26 Kat: 2-3 Karaköy 34425 ‹STANBUL Tel: 0.212. 293 42 10/10 Hat Faks: 0.212. 293 42 20-21 e-posta: bilgi@oytas.com.tr. www.oytas.com.tr Saha Operasyon Müdürlü¤ü: Adana Ceyhan Yolu Üzeri 12 Km. 01321 ADANA Tel: 0.322. 332 80 05 Faks: 0.322. 332 80 07 Yapı Malzemeleri Satıfl Müdürlü¤ü: Ekmekçio¤lu Mevkii Ebubekir Caddesi Samandıra 34887 ‹STANBUL Tel: 0.216. 561 01 05-06 Faks: 0.216. 311 43 97

Adres: Helvetica Condensed Light / 10 punto / Siyah

25 25

25

Torba zarf: 320 x 440 mm

kraft ka¤›t için Ünvan: Helvetica Condensed Bold / 10 punto / Siyah

25

OYTAfi ‹Ç VE DIfi T‹CARET A.fi.

6.1

25 8.6

Genel Müdürlük: Kemeraltı Caddesi No: 26 Kat: 2-3 Karaköy 34425 ‹STANBUL Tel: 0.212. 293 42 10/10 Hat Faks: 0.212. 293 42 20-21 e-posta: bilgi@oytas.com.tr. www.oytas.com.tr Saha Operasyon Müdürlü¤ü: Adana Ceyhan Yolu Üzeri 12 Km. 01321 ADANA Tel: 0.322. 332 80 05 Faks: 0.322. 332 80 07 Yapı Malzemeleri Satıfl Müdürlü¤ü: Ekmekçio¤lu Mevkii Ebubekir Caddesi Samandıra 34887 ‹STANBUL Tel: 0.216. 561 01 05-06 Faks: 0.216. 311 43 97

25

15

Adres: Helvetica Condensed Light / 8 punto / Siyah

25 Tek Renk Siyah


2.5

DOSYA

BÖLÜM

OYTAfi Kurumsal Kimli¤ine uygun olarak tasarlanm›fl dosya için 350 gr. Amerikan Bristol karton kullan›lmal›d›r. Katlanm›fl olarak 23 x 32 cm boyutlar›nda ve içinde sa¤ tarafta afla¤›da verilen boyutlarda cepli ve cepte kartvizit yerlefltirmek için diyagonal kesikler olmal›d›r. Dosyan›n ön kapa¤›nda kurum logosu kurumsal renklerde ve verilen boyutta sa¤asola ortalanm›fl olarak yer almaktad›r. Kurum ticari ünvan› ve adresi dosyan›n arka kapa¤›nda yer almaktad›r.

75

18

Sat›r aras›:

6

OYTAfi ‹Ç VE DIfi T‹CARET A.fi. Genel Müdürlük: Kemeraltı Caddesi No: 26 Kat: 2-3 Karaköy 34425 ‹STANBUL Tel: 0.212. 293 42 10/10 Hat Faks: 0.212. 293 42 20-21 e-posta: bilgi@oytas.com.tr. www.oytas.com.tr Saha Operasyon Müdürlü¤ü: Adana Ceyhan Yolu Üzeri 12 Km. 01321 ADANA Tel: 0.322. 332 80 05 Faks: 0.322. 332 80 07 Yapı Malzemeleri Satıfl Müdürlü¤ü: Ekmekçio¤lu Mevkii Ebubekir Caddesi Samandıra 34887 ‹STANBUL Tel: 0.216. 561 01 05-06 Faks: 0.216. 311 43 97

20 15

15

Kapak

Ünvan: Helvetica Condensed Bold / 12 punto / Siyah Adres: Helvetica Condensed Light / 10 punto / Siyah

OYTAfi ‹Ç VE DIfi T‹CARET A.fi.

42 20-21 e-posta: bilgi@oytas.com.tr. 0.212. 293 42 10/10 Hat Faks: 0.212. 293 26 Kat: 2-3 Karaköy 34425 ‹STANBUL Tel: Genel Müdürlük: Kemeraltı Caddesi No: 332 80 05 Faks: 0.322. 332 80 07 Yolu Üzeri 12 Km. 01321 ADANA Tel: 0.322. Faks: 0.216. 311 43 97 Saha Operasyon Müdürlü¤ü: Adana Ceyhan 34887 ‹STANBUL Tel: 0.216. 561 01 05-06 Ekmekçio¤lu Mevkii Ebubekir Caddesi Samandıra Yapı Malzemeleri Satıfl Müdürlü¤ü:

www.oytas.com.tr

Kartvizit - B›çak izi Aral›¤›: 3

40

Dosya: 230 x 320 mm

5 15

120

Aç›: 45

40

O

80 5

5

225

15

‹ç


2.6

FAKS BAfiLI⁄I

BÖLÜM

OYTAfi faks bafll›¤› (A4) 21 x 29.7 cm boyutlar›nda 90 gr. 1. hamur ka¤›t kullan›larak üretilmelidir. Ka¤›t üzerinde yer alan logotayp kurumsal renklerden oluflmaktad›r. Genel olarak bilgi bölümü Helvatica Condensed font ailesinden oluflmakta, metinlerin ise Arial,11 punto ve soldan blok olarak sayfaya yerlefltirilmesi tasarlanm›flt›r.

Türkçe Bafll›k: Helvetica Condensed Bold / 15 punto / Siyah ‹ngilizce Bafll›k: Helvetica Condensed Medium Italic / 15 punto / Siyah

15

15

15

18

6.3 11 FAKS MESAJI / FAKS MESSAGE 10.6 Kime / To

: Ali ABCDEFGH

Faks no / Fax No

: 0212 000 00 00

Kimden / From

: Kemal ABCDEFGH

Faks no / Fax Nr.

: 0312 000 00 00

Tarih / Date

: 01.01.2006

Bilgi / cc

: Mustafa ABCDEFGH

Aç›klamalar: Arial / 12 punto / Siyah Sat›r aras›: 10 punto

Sayfa say›s› / Nbr. of pages : 2 Konu / Subject : Sat›nalma... Türkçe: Helvetica Condensed Bold 12 punto / Siyah

Say›n, Ad› SOYADI

‹ngilizce: Helvetica Condensed Medium 12 punto / Siyah

Kurumsal yaz›flmalarda kullan›lacak format standart (A4) ve tek tip olmal›d›r. Font olarak Arial ve Arial Bold kullan›lmal› ve yaz› büyüklü€ü 11 punto olmal›d›r. Yaz›lar sola blok, sat›r aral›€› 1.5 sat›rd›r. Kurumsal Kimlik Kullan›m kurallar› sürekli ve eksiksiz olarak kullan›lmas›n› sa€lanacak ve uygulanacakt›r. Kullan›m kurallar› içeri€i d›fl›nda dan›flabilece€iniz ayr›nt›larla ilgili bilgileri almak amac›yla Tan›t›m Müdürlü€ü’müzü arayabilirsiniz. Sayg›lar›mla,

Türkçe: Helvetica Condensed Bold 9 punto / Siyah

Ad› SOYADI Ünvan› Bölümü

‹ngilizce: Helvetica Condensed Medium 9 punto / Siyah Bu faks mesaj›n›n okunaks›z ç›kmas› halinde lütfen 0312 000 00 00 nolu telefonu aray›n›z. If not properly transmitted please call 0312 000 00 00 OYTAfi ‹Ç VE DIfi T‹CARET A.fi.

5

Genel Müdürlük: Kemeraltı Caddesi No: 26 Kat: 2-3 Karaköy 34425 ‹STANBUL Tel: 0.212. 293 42 10/10 Hat Faks: 0.212. 293 42 20-21 e-posta: bilgi@oytas.com.tr. www.oytas.com.tr Saha Operasyon Müdürlü¤ü: Adana Ceyhan Yolu Üzeri 12 Km. 01321 ADANA Tel: 0.322. 332 80 05 Faks: 0.322. 332 80 07 Yapı Malzemeleri Satıfl Müdürlü¤ü: Ekmekçio¤lu Mevkii Ebubekir Caddesi Samandıra 34887 ‹STANBUL Tel: 0.216. 561 01 05-06 Faks: 0.216. 311 43 97

15 15

Ünvan: Helvetica Condensed Bold / 10 punto / Siyah Adres: Helvetica Condensed Light / 8 punto / Siyah

Faks: 210 x 297 mm

15


3.0

YARDIMCI KURUMSAL BASILI MALZEMELER

BÖLÜM

3.0 Yard›mc› Kurumsal Bas›l› Malzemeler 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Bloknot Personel Kimlik Kart› Misafir / Ziyaretçi Girifl Kart› Promosyon Malzemeleri Kurumsal Power Point Sayfa Yap›s›

3


3.1

BLOKNOT

BÖLÜM

OYTAfi için bloknot (A4) 21 x 29.7 cm boyutlar›nda ve 90 gr. 1 hamur ka¤›t kullan›larak üretilmelidir. Sol üst köflede yer alan kurumsal amblem ve logotayp kurumsal renklerde ve afla¤›da belirtilen boyutlarda olmal›d›r. Bloknot zeminindeki kareler Pantone 423 C veya %40 Siyah (Proses renk de¤eri) olmal›d›r.

Çizgi kal›nl›¤›: 0.5 punto

10

10

12 3.6 6.4

12

11.3

Ünvan: Helvetica Condensed Bold / 10 punto / Siyah

8 4.7

OYTAfi ‹Ç VE DIfi T‹CARET A.fi. Genel Müdürlük: Kemeraltı Caddesi No: 26 Kat: 2-3 Karaköy 34425 ‹STANBUL Tel: 0.212. 293 42 10/10 Hat Faks: 0.212. 293 42 20-21 e-posta: bilgi@oytas.com.tr. www.oytas.com.tr Saha Operasyon Müdürlü¤ü: Adana Ceyhan Yolu Üzeri 12 Km. 01321 ADANA Tel: 0.322. 332 80 05 Faks: 0.322. 332 80 07 Yapı Malzemeleri Satıfl Müdürlü¤ü: Ekmekçio¤lu Mevkii Ebubekir Caddesi Samandıra 34887 ‹STANBUL Tel: 0.216. 561 01 05-06 Faks: 0.216. 311 43 97

5.8 10

Adres: Helvetica Condensed Light / 8 punto / Siyah

25 10

Bloknot: 210 x 297 mm

• • • •

Ka¤›t - 90 gr. 1. hamur Arka kaide Kartonsan 200 gr. 50 adetlik bloklar Üstten Amerikan cilt

Not: Kare çizgiler 0.5 cm. aral›kl› ve 0.5 pt. kal›nl›kta Kareli zemin - %15 Siyah


3.2

PERSONEL K‹ML‹K KARTI

BÖLÜM

OYTAfi personel kimlik kart› 5.5 x 8.5 cm boyutlar›nda pvc olarak üretilmelidir. Ön yüzde sol üst köflede amblem ve logotayp verilen ölçü ve renklerde yerlefltirilmelidir. Sa¤ üst köflede ise kart sahibinin foto¤raf› yer almaktad›r. Bilgi bölümünde kurumsal font ailesinden bir yaz› stili kullan›lmaktad›r. Kart›n arka yüzü yine ayn› font ailesi kullan›larak de¤iflik yaz› stilleri ve puntolarla düzenlenmeli, barkod sa¤ yana yerlefltirilmelidir.

5

25

3

3 3

7 33

PERSONEL K‹ML‹K KARTI Sicil No Ad› ve Soyad› Birimi Ünvan› Sigorta Sicil No ‹fli Girifl Tarihi

4.5 3

: 335 : Ali R›za Kasap : Lojistik Hiz. Müd. : Personel Memuru : 11925516 : 25.08.1987

5 Helvetica Condensed Bold / 12 punto / Siyah Helvetica Condensed Medium / 9 punto / Siyah

Personal Kimlik Kart›: 86 x 54 mm

Helvetica Condensed Bold / 8 punto / Siyah

5 5

KART TAL‹MATI 1234-

Baflkas›n›n kart›n› okutmak kesinlikle yasakt›r. Kart›n› kaybedenler derhal Lojistik Hizmetler Müdürlü¤ü’ne haber vereceklerdir. Kimlik kart› olarak kullan›lamaz. Kart› bulanlar›n afla¤›daki telefon numaras›na haber vermeleri rica olunur.

: 14545209774 : Mardin : Merkez : Savur Kap› : 008 / 07-233 - 35 : A. Beflir / Emine : Mardin : 20/05/1958 : 0 Rh +

* 00335*

Tel: 0322.332 99 50 Pbx

T.C. Kimlik No ‹l ‹lçe Mahalle / Köy Cilt / Syf./ Ktk. Baba / Ana Ad› Do¤um Yeri Do¤um Tarihi Kan Grubu

BARKOD ALANI 40x23 ‹flaretli alana bask› yap›lmamal›d›r.

5 5

Helvetica Condensed Medium / 6.5 punto / Siyah Helvetica Condensed Bold / 8 punto / Siyah Helvetica Condensed Medium / 7 punto / Siyah

KART BULUNDUĞUNDA NEREYE TESL M ED LEB LECEĞ VE RT BAT NUMARASI BEL RT LMEL . • Malzeme - PVC


3.3

M‹SAF‹R / Z‹YARETÇ‹ G‹R‹fi KARTI

BÖLÜM

OYTAfi ziyaretçi kart› 5.5 x 8.5 cm boyutlar›nda pvc malzemeden üretilmelidir. Ön yüze kurum amblem ve logotayp› afla¤›da verilen kurumsal renkler ve boyutlarda yerlefltirilmelidir. Bu yüzde yer alan tan›mlay›c› ifadelerde kurumsal fontlar belirtilen puntolarda kullan›lmal›d›r. Arka yüzde yer almas› düflünülen bigiler yine verilen kurumsal fontlar ve puntolarla belirtilen alana yerlefltirilmeli, barkod ise sa¤ yana afla¤›daki gibi yerlefltirilmelidir.

14

12

12

Kart No: 47

Helvetica Condensed Bold 12 punto / Siyah

Z‹YARETÇ‹ KARTI

Helvetica Condensed Bold 18 punto / Difli

3 76

5

5

Personal Kimlik Kart›: 86 x 54 mm

Helvetica Condensed Bold / 8 punto / Siyah

5 5

KART TAL‹MATI 1- Misafirlerimize kimlik kart› karfl›l›¤›nda verilecek olan “Ziyaretçi Kart›”’n› lütfen, ziyaretiniz süresince sol yakan›zda as›l› tafl›y›n›z. 2- Kart› bulanlar›n afla¤›daki telefon numaras›na haber vermeleri rica olunur.

* 00335*

Tel: 0322.332 99 50 Pbx

5

BARKOD ALANI 40x23 ‹flaretli alana bask› yap›lmamal›d›r.

Helvetica Condensed Medium / 6.5 punto / Siyah Helvetica Condensed Bold / 8 punto / Siyah

KART BULUNDUĞUNDA NEREYE TESL M ED LEB LECEĞ VE RT BAT NUMARASI BEL RT LMEL . • Malzeme - PVC


3.4

PROMOSYON MALZEMELER‹

BÖLÜM

OYTAfi için üretilecek çeflitli promosyon meteryallerinde genel kurumsal ilkelere dikkat edilmeli, farkl› uygulamalar için ‹letiflim Koordinatörlü¤ü’nden bilgi al›nmal›d›r.

Saat

Fincan

Kupa

www.oytas.com.tr

Helvetica Condensed Medium 11 punto / Siyah

Kalem

Çakmak


3.5

KURUMSAL POWER POINT SAYFA YAPISI

BÖLÜM

Prezantasyonlarda kullanılmak üzere oluflturulmufl Power Point sunum sayfalar› afla¤›da yer almaktadır. Genel olarak sunumlarda Arial font ailesinden yararlan›lmal›d›r. Sunumlar için oluflturulmufl sayfa tasar›mlar› ekteki CD de jpeg format›nda kullan›m›n›za sunulmufltur.

Girifl Sayfas›

Seperatör Sayfas›

Devam Sayfas› (Grafikli)

Seperatör Sayfas› (Foto¤rafl›)


4.0 BÖLÜM

KURUMSAL BAYRAK, TABELA ve OUTDOOR MALZEMELER

4.0 Kurumsal Bayrak, Tabela ve Outdoor Malzemeler 4.1 Bayraklar 4.1.0 Gönder Bayrak 4.1.1 Masa Bayrak 4.1.2 Flama / Uzun Bayrak 4.2 Araç Üstü Uygulamalar 4.2.0 Pick-Up / Otomobil 4.4 Yönlendirme Tabelalar› / ‹ç Mekan 4.5 Yönlendirme Tabelalar› / D›fl Mekan

4


4.1.0

GÖNDER BAYRAK

BÖLÜM

OYTAfi bayra¤› 120 x 180 cm boyutlar›nda beyaz saten üzerinde kurum ambleminin ve logotayp›n›n yer alaca¤› flekilde çift tarafl› olarak tasarlanm›flt›r. Bayrak afla¤›da verilen kurumsal renkler ve ölçülerde olmal› sol tarafta ipin geçece¤i flerit yer almaktad›r.

293.5

230

Gönder Bayrak: 1800x1200 mm

• Malzeme - Mat Saten Kumafl


4.1.1

MASA BAYRAK

BÖLÜM

OYTAfi masa bayra¤› 15 x 22.5 cm boyutlar›nda beyaz saten kumafltan çift tarafl› olarak tasarlanm›flt›r. Bayra¤›n üzerinde yer alan kurum amblemi ve logotayp› afla¤›da belirtilen boyutlarda ve kurumsal renklerde kumafl üzerinde yer almal›d›r. Bayra¤›n sol yan›nda dire¤e tak›labilmesi için flerit yer almal›d›r.

32

Masa Bayrak: 150x225 mm

• Malzeme - Mat Saten Kumafl


4.1.2

FLAMA / UZUN BAYRAK

BÖLÜM

OYTAfi flamas› 90 x 200 cm boyutlar›nda beyaz saten kumafltan iki tarafl› olarak tasarlanm›flt›r. Flaman›n üzerinde yer alan kurum amblemi ve logotayp› afla¤›da verilen boyutlarda ve kurumsal renklerde yer almal›d›r. Flaman›n üst taraf›nda ip veya profil geçirmek amac›yla flerit konmal›d›r.

138

500

Flama / Uzun bayrak: 900x2000 mm

• Malzeme - Mat Saten Kumafl


4.2.0

PICK-UP / OTOMOB‹L

BÖLÜM

OYTAfi kurumsal kimlik uygulamalar› kapsam›nda yer alacak motorlu araçlar›n zeminlerinin beyaz olmas› düflünülmüfltür. Kurumsal amblem ve logotayp kurumsal renkler kullan›larak afla¤›da verilen orant›lara mümkün oldu¤u kadar uyularak araçlar›n belirtilen k›s›mlar›na yerlefltirilmelidir.

OYTAfi ‹Ç VE DIfi T‹CARET A.fi. Telefon: 0.212.293 42 10/10 Hat www.oytas.com.tr

Kap› üstü

OYTAfi ‹Ç VE DIfi T‹CARET A.fi. Telefon: 0.212.293 42 10/10 Hat www.oytas.com.tr


4.3

G‹Y‹M EfiYALARI

BÖLÜM

OYTAfi kurumsal giyim eflyalar› için 3 temel renkte alternatif tasar›mlar afla¤›da yer almaktad›r. Tiflörtler: K›rm›z›, beyaz ve siyah zemin renklerinde olmas› düflünülmüfltür. Kurum amblemi ve logotayp› arkaya büyük, ön tarafa ise sol gö¤üs üzerinde küçük olarak yerlefltirilmifltir. Beyaz zeminde kurumsal renkler kullan›lm›fl, siyah ve k›rm›z› zeminde ise beyaz olarak yer alm›flt›r. fiapkalar: Yine 3 renk olarak tasarlanm›fl, ön k›s›mda kurum amblem ve togotayp› beyazda kurumsal renklerde, di¤erlerinde beyaz olarak yer almaktad›r. Boyutlar afla¤›da verilen örneklerdeki boyutlara orant›l› olmal›d›r. Boyutlar afla¤›da verilen örneklere orant›l› olmal›d›r.


4.4

YÖNLEND‹RME TABELALARI ‹ç Mekan

BÖLÜM

OYTAfi iç mekan yönlendirme tabelalar› afla¤›daki renk, tasar›m, yaz› ve grafik stillerine uygun yap›lmal›d›r. Bu konuda ‹letiflim Koordinatörlü¤ü’ne dan›fl›lmal›d›r.

SATIfi PAZARLAMA

KAT: 3

‹NSAN KAYNAKLARI

KAT: 2

STRATEJ‹ / PLANLAMA

KAT: 1

ARfi‹V

KAT: B1 800

20

ARfi‹V

Yükseklik:

h= 80

KAT: B1

20 1/2h

1/2h

1/2h

Helvetica Condensed Bold / 100 punto

Bina Girifl Yönlendirme Tabelalar›

1/2h

1/2h

1/2h 20

SATINALMA

SATINALMA

Yükseklik:

h= 60 20

Bina ‹çi Kat Yönlendirme Tabelalar›

Helvetica Condensed Bold / 72 punto

1/2h

1/2h 20

MUHASEBE

MUHASEBE

Yükseklik:

h= 60 20

Bina ‹çi Kap› Tabelalar›

Helvetica Condensed Bold / 72 punto Renk: K›rm›z›

X

X YANGIN

Bina ‹çi Pigtogramlar›

Renk: Metalik Gri

X

AC‹L ÇIKIfi

X • Malzeme - Aluminyum


4.5 BÖLÜM

YÖNLEND‹RME TABELALARI D›fl Mekan

OYTAfi d›fl mekan yönlendirme tabelalar› afla¤›daki örneklerdeki renk, tasar›m, yaz› ve grafik stillerine uygun yap›lmal›d›r. Bu konuda ‹letiflim Koordinatörlü¤ü’ne dan›fl›lmal›d›r.

‹fiLETME B‹NASI

Tesis D›fl› Yönlendirme Tabelalar›

1/2h

1/2h

1/2h 30

OTOPARK

OTOPARK

Yükseklik:

h= 100 30

Helvetica Condensed Bold / 160 punto

Tesis ‹çi Yönlendirme Tabelalar› • Malzeme - Aluminyum

OYTAŞ Kurum Kimliği  

İÇİNDEKİLER 3.1 Bloknot 3.2 Personel Kimlik Kartı 3.3 Misafir / Ziyaretçi Giriş Kartı 3.4 Promosyon Malzemeleri 3.5 Kurumsal Power Point Say...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you