Page 1

k

9

ým 2 0 0 as

46

“OYAK’TA ÇALIÞMAK DA, OYAK’LA ÇALIÞMAK DA AYRICALIKTIR”

1 / 21


IÇINDEKILER

Ýletiþim Bölümü'nden Kýsa Kýsa...

3-6 Atamalar ve Aramýza Yeni Katýlanlar...

Bilgi Sistemleri Müdürlüðü’nden

7

8 Özdeyiþler...

Yönetici Hikayeleri...

10

9 Adana Çimento Çimento Adana

Mardin Çimento

12

11 Ünye Çimento

Bolu Çimento

15

13-14 OYKA Kaðýt Ambalaj

OYAK Beton

16 OYTAÞ Ýç ve Dýþ Ticaret

17 OYAK Ýnþaat

18

19 Erenco

Renault Mais

20 2 / 21

21


BÖ LÜ

Adana SÜPER BEYAZ Çimento Tanýtým ve Pazarlama Çalýþmalarý

RLER

ÞÝM Ý T

DEN HA

BE

M

ÜN

Adana Çimento’nun yurtiçi ve yurtdýþýndaki müþterilerine beyaz ve cüruflu çimento ile ilgili direkt mailing yapýlarak pazarlama faaliyetlerine devam edilmiþtir..

ÝL E

OYAK Çimento Grubu Ýnternet sitesi OYAK Çimento Grubu Þirketlerinin ortak portalý www.oyakcimento.com internet sitesi bayram tatilinden dolayý diðer aylara göre iþ günü azlýðýna raðmen Kasým Ayýnda da yoðun þekilde ziyaret edildi.

OYAK ÇÝMENTO GRUBU TANITIM VE PAZARLAMA FAALÝYETLERÝ Kasým ayý içerisinde; Adana Çimento’nun Süper Beyaz Çimento ilanlarý “Obustroistvo I Remont”, “Stroitelstvo Grada” ve “World Cement” dergilerinde yayýnlandý.

Hit

Sayfa Görüntüleme

OYAK Beton ilanlarý “Hazýr Beton Dergisi”, “Anadolu Jet Dergisi” ve Sky Life’ta yayýnlandý.

Ziyaretçiler

GENEL ÝSTATÝSTÝKLER Toplam Hit Günlük Ortalama Ana Sayfa Görüntülenen Toplam Sayfa Günlük Ortalama Bir Ziyaretçinin Gezdiði Ortalama Sayfa Sayýsý Toplam

129587 4.469  5082  45688  1.575  6  7830 

OYAK Çimento Grubu 2010 Yýlý Promosyon Ürünleri 2010 yýlý için üretilen ajanda, gemici takvimi ve masa takvimlerimizin üretimleri tamamlanarak þirketlerimize gönderilmiþtir. Kalemlerimiz ise Aralýk ayý baþýnda þirketlerimize gönderilecektir.

OYAK Ýnþaat ilanlarý Hürriyet Gazetesi ve Ekleri, Milliyet, Sabah, Vatan ve Posta gazetelerinde yayýnlandý. Kasým ayýnda www.hurriyetemlak.com’da hazýrlanan çalýþma yayýna alýndý.

Þirket Temsilcileri “Hayat Matematiktir” Projesi için Biraraya Geldi Proje kapsamýnda yer alan þirket temsilcileri yarýþmanýn 2009 - 2010 dönemi uygulamalarý ile ilgili görüþmek üzere 25 Kasým tarihinde OYAK Ýnþaat Þirket Merkezi’nde bir araya geldi. OYAK Çimento Grubu Etik Kitapçýðý OYAK Çimento Grubu Etik kitapçýðý çalýþmasý son haline getirilmiþtir. Kitapçýk Yönetim Kurullarýndan geçmiþ ve 01 Ocak 2010 itibarý ile personel yönetmeliðinin ayrýlmaz bir parçasý olarak hayata geçirilecektir.

“Hayat Matematiktir” projesi için oluþturulan yerel medya planý çerçevesinde 12 ilde yerel tv ve radyolarda proje tanýtým filmi yayýnlandý. 3 / 21


ÞÝM Ý T

RLER

BÖ LÜ

DEN HA

BE

M

ÜN

EÐÝTÝM ve ÇALIÞANLARIMIZA YÖNELÝK FAALÝYETLERÝMÝZ

ÝL E

GLOBAL ENGLISH OYAK AKADEMÝ’DE OYAK Akademi ve Global English iþbirliði ile bir yýl boyunca devam edecek olan Online Ýngilizce Eðitim programýmýzýn son hazýrlýklarý tamamlanarak þirketlerimizde kullanýcýlara tanýtýmlarý yapýldý. Global English sistemini kullanarak ingilizce öðrenmek isteyen çalýþanlarýmýz ev ya da iþyerlerinde diledikleri zaman Ýngilizce öðrenebilecek ve 7 gün 24 saat Amerikalý öðretmenlerle Ýngilizce pratik yapabilecekler. Sistem 01 Aralýk 2009 tarihinde 210 kullanýcý ile eðitimlere baþlamýþtýr.

SINIF ÝÇÝ EÐÝTÝMLER DEVAM EDÝYOR OYAK Akademi 2009 - 2010 dönemi için planlanan sýnýf içi eðitimler þirketlerimizde gruplar halinde alýnmaya devam ediyor. Kasým ayý içerisinde verilen eðitimler; Eðitim

KATILIMCI ÞÝRKET

EÐÝTÝM TARÝHÝ

EÐÝTÝM YERÝ BÖLGE

Gelen Telefonlarý Karþýlamak Satýþ Teknikleri 1 Yalýn Yönetim Yalýn Yönetim Yalýn Yönetim için Güvenli Ýletiþim Pazarlama Dünyasý ve Trendleri

Adana, Mardin, Bolu, Ünye, Beton, OYKA, OYAK Ýnþaat, OYTAÞ Adana, OYTAÞ OYTAÞ, OYKA Satýþ, OYAK Ýnþaat OYAK Ýnþaat OYAK Ýnþaat, OYTAÞ, OYKA Kaðýt Ýstanbul Adana, Mardin

6 Kasým 2009 09 - 10 Kasým 2009 16 Kasým 2009 18 Kasým 2009 19 - 20 Kasým 2009 23 - 24 Kasým 2009

OMSAN Adana Çimento OMSAN OYAK Ýnþaat OYAK Ýnþaat Adana Çimento

4 / 21


BÖ LÜ

OYAK OTOMOTÝV VE ÇÝMENTO GRUBU SATRANÇ USTALARI ANTALYA’DA BULUÞTU

RLER

ÞÝM Ý T

DEN HA

BE

M

ÜN

Muhteþem Final! OYAK Otomotiv ve Çimento Grubu'nun 2006 yýlýndan bu yana düzenlediði Satranç Turnuvalarý'nýn 2009 finali 02 - 06 Aralýk tarihlerinde Antalya Belek'te düzenlendi. Çekiþmeli geçen oyunlara sahne olan turnuva muhteþem bir final ile son buldu.

ÝL E

Her geçen sene oyun kalitesinin arttýðý ve 2009 yýlýnda 11 Þirketten 30 sporcunun mücadele ettiði oyunlarýn sonunda turnuvanýn þampiyonu OYKA Kaðýt Ambalaj’dan Ulvi BEYTEKÝN oldu. Ýkinciliði OYAK Ýnþaat’tan Önder ÖNEL, üçüncülüðü ise MAÝS’ten Umur ERSOY kazandý.

8.OYAK LÝSELERARASI MATEMATÝK YARIÞMASI “HAYAT MATEMATÝKTÝR” ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ SINAVI YAPILDI Bu yýl 8.sini gerçekleþen OYAK Liselerarasý Matematik Yarýþmasý “Hayat Matematiktir” in ilk basamaðý olan “Ýl Birinciliði Sýnavý” 14 Kasým 2009, Cumartesi günü 16 ilde eþ zamanlý olarak düzenlendi. Detaylý bilgi için; www.hayatmatematiktir.com Katýlýmcý Þirketler: Adana Çimento, Mardin Çimento, Bolu Çimento, Ünye Çimento, OYAK Beton, Erdemir, Ýsdemir, Ermaden, Erbor, Tukaþ, Hektaþ, Renault MAÝS Yarýþmanýn düzenlendiði iller: Adana, Kahramanmaraþ, Mardin, Batman, Bolu, Sakarya, Ordu, Rize, Düzce, Zonguldak, Hatay, Sivas, Kýrýkkale, Balýkesir, Þanlýurfa,Tekirdað

5 / 21


BÖ LÜ

RLER

ÞÝM Ý T

DEN HA

BE

M

ÜN

OYAK Otomotiv ve Çimento Grubu Satranç Turnuvasý 2009 Finali 02 - 06 Aralýk tarihlerinde Antalya’da düzenlendi 4 Gün süren turnuva boyunca sporcular oyunlardan arta kalan zamanlarda onlar için hazýrlanan program kapsamýnda Antalya’nýn farklý mekanlarýný ziyaret etme þansý buldular.

ÝL E

Ýlk gün teknik toplantý akabinde ilk turun oynanmasý ile baþlayan turnuva programý, akþam saatlerinde Nefes Teknikleri Eðitimi ile devam etti. Katýlýmcýlara hediye edilen “Nefes Teknikleri” isimli kitabýn yazarý Cem Þen, OYAK Satranç Ustalarý için Antalya’da bir seminer verdi. Ýkinci ve üçüncü gün oynanan turlarýn ardýndan sporcular günün yorgunluðunu OYAK Yönetim Kurulu Baþkaný (E) Korg. Sayýn Yýldýrým TÜRKER, OYAK Yönetim Kurulu Üyeleri; (E) Hak. Tuðg. Sayýn Yýlmaz HIZLI, (E) Vali Sayýn Lütfi Fikret TUNCEL, Prof. Dr. Sayýn Necdet SERÝN, OYAK Otomotiv ve Çimento Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Celal ÇAÐLAR ve Þirket yöneticilerinin katýldýðý akþam yemeklerinde attýlar. 3 Aralýk akþamý Mardan Palace Aquamarine Restaurant’da ve 4 Aralýk akþamý Ela Quality Otel Kuþhane Restaurant’da tüm katýlýmcýlar bir araya geldiler. Son turun oynandýðý 5 Aralýk akþamý düzenlenen ödül töreninde tüm sporculara katýlým sertifikasý ve dereceye girenlere ödülleri verildi. Önümüzdeki yýl daha fazla kadýn sporcunun katýlacaðý, yeni satranç dahilerinin çýkacaðý bir turnuva gerçekleþtirmek dileðiyle ödül töreni son buldu.

6 / 21


BÖ LÜ

RLER

ÞÝM Ý T

DEN HA

BE

M

ÜN

OYAK OTOMOTÝV VE ÇÝMENTO GRUBU’NDA ATAMALAR VE ARAMIZA YENÝ KATILANLAR

ÝL E ATAMALAR

OYAK Ýnþaat'ta Ýlker Mesut YONTAR OYAKKENT Projesi Teslim Sonrasý Hizmetler Þefi görevine 01 Kasým 2009, Salih Alp GÖKAY OYAKKENT Projesi Saha Mühendisliði görevine 09 Kasým 2009, Mais'te Deniz ZEYTÝNOÐLU Ýzmir Þube Müdürlüðü'nde Pazarlama Sorumluluðu görevine 1 Kasým 2009, Önder ÖZKOÇ Ýzmir Þube Müdürlüðü'nde Planlama Daðýtým Sorumluluðu görevine 1 Kasým 2009, Gökhan TEKÜN Ýstanbul Anadolu Þube Müdürlüðü'nde Aktif Satýþ Sorumluluðu görevine 2 Kasým 2009, Funda ÞENGÜL Pazarlama Müdürlüðü'nde Lojistik ve Þebeke Destek Sorumluluðu görevine 10 Kasým 2009 tarihi itibariyle atanmýþlardýr. ARAMIZA YENÝ KATILANLAR OYKA'da Sertaç AKÇAY Genel Satýnalma Mühendisi olarak, 12 Kasým 2009, OYAK Ýnþaat'ta Serhat BÜYÜKDERE OYAKKENT Projesi Ýdare Amir Yardýmcýsý olarak 01 Kasým 2009, Kerem ÖZTÜRK OYAKKENT Projesi'nde Þenör olarak 09 Kasým 2009, Okan DEMÝREL OYAKKENT Projesi'nde Düz Ýþçi olarak 12 Kasým 2009, Mais'te Necati DEVECÝ Adana Þube Müdürlüðü'nde Satýþ Sonrasý Ekip Sorumlusu olarak 02 Kasým 2009, Kemal ÖZÇELÝK Diyarbakýr Þube Müdürlüðü'nde Kaporta Elemaný olarak 03 Kasým 2009, Yakup ERÐAN Ýzmir Þube Müdürlüðü'nde Kaporta Elemaný olarak 11 Kasým 2009, Cahit DARICI Ýstanbul Boðaziçi Þube Müdürlüðü'nde Ýdari Ýþler Memuru olarak 16 Kasým 2009, Þener POLAT Ýstanbul Boðaziçi Þube Müdürlüðü'nde Ýdari Ýþler Memuru olarak 16 Kasým 2009, Rukiye ÇIRAY Ýstanbul Boðaziçi Þube Müdürlüðü'nde Ýdari Ýþler Memuru olarak 16 Kasým 2009, Serdal ÞÝT Ýstanbul Boðaziçi Þube Müdürlüðü'nde Ýdari Ýþler Memuru olarak 16 Kasým 2009, Salim YILMAZ Adan Þube Müdürlüðü'nde Servis Danýþmaný olarak 17 Kasým 2009, Leyla HACIOÐULLARI Bursa Þube Müdürlüðü'nde Resepsiyonist olarak 20 Kasým 2009 tarihlerinde görevlerine baþlamýþlardýr.

7 / 21


BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ’NDEN HABERLER Çimento þirketlerimizde 2010 Bütçe çalýþmalarý, Oracle uygulamalarý içerisinde geliþtirilen Bütçe Programý kullanýlarak yapýlmýþ ve tüm þirketlerimizde bütçeleme iþlemleri ve raporlamasý yeni sistemde baþarýlý bir þekilde tamamlanmýþtýr. Microsoft Türkiye ile çalýþmalar yapýlarak, piyasaya yeni sürülen iþletim sistemi Windows 7 ve diðer ilgili uygulamalarýn grubumuza adaptasyonu konusundaki test / geçiþ planlarý oluþturulmuþ ve tüm þirketlerimizle paylaþýlmýþtýr. Mardin Çimento’da yürütülen Kartlý Geçiþ ve Dolum Otomasyon Sistemi Projesi çerçevesinde Oracle Uygulamalarý ile entegrasyon ve veri aktarýmý için çalýþmalar yürütülmüþtür. OYTAÞ’ta kullanýlan ERP programý Netsis konusunda tüm kullanýcý ve yöneticilerin katýldýðý toplantýlar yapýlmýþ ve iyileþtirilmesi gereken konu ve sorunlar ilgili firmayla paylaþýlarak iþ planý çýkarýlmýþtýr. Ünye Çimento network sistemlerinin güncelleme / yenilenmesi ve sistem odasýnýn daha güvenli bir hale getirilebilmesi amacýyla bir fizibilite çalýþmasý yapýlmýþtýr. Oracle uygulamalarý sisteminde, çimento þirketlerimiz için ihtiyaçlar doðrultusunda ek geliþtirme ve iyileþtirme çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir. OYKA Adana Torba Fabrikasý’nda yeni bir hat ve VOIP sistemi devreye alýnmýþ, ayrýca donaným ve PC güncelleme iþlemleri yapýlmýþtýr. OYAK Telekom ile birlikte, Grubumuzun hat altyapýsýný teþkil eden OYAK Net’le ilgili olarak lokasyon bazýnda olasý darboðazlar belirlenmiþ ve çözüm alternatifleri deðerlendirilmiþtir.

8 / 21


BÖ LÜ

RLER

ÞÝM Ý T

DEN HA

BE

M

ÜN

ÝL E

YÖNETÝCÝ HÝKAYELERÝ...

Daha Fazlasýný Yapacaðým... Ait olmaktan daha fazlasýný yapacaðým, Katýlacaðým. Ýlgilenmekten daha fazlasýný yapacaðým, Yardýmcý olacaðým. Ýnanmaktan daha fazlasýný yapacaðým, Anlayýþlý olacaðým. Hayal kurmaktan daha fazlasýný yapacaðým, Çalýþacaðým. Öðretmekten daha fazlasýný yapacaðým, Ýlham vereceðim. Kazanmaktan daha fazlasýný yapacaðým, Kazandýracaðým. Vermekten daha fazlasýný yapacaðým, Hizmet edeceðim. Yaþamaktan daha fazlasýný yapacaðým, Büyüyeceðim. Arkadaþlýktan daha fazlasýný yapacaðým, Dost olacaðým. Denemekten daha fazlasýný yapacaðým, Baþaracaðým. Dr. Charles C. Lever

9 / 21


L

Y

. . ÖZD R. E E

Ö

ZD

LER...

EYÝÞ

ÝÞ

ay, l o k . r.. ek ü m t e ç l d k gü e G e em d git

deðil, p ý y a k Fakirli .. k ayýp. i l l e b m te ere y n e l eni eme, l Gel d y e e ar gidip y e e m r t e i y g nilen e e... d m e e l m gel ar ey d i n i yer

rt Gezen ku z... aç kalma

10 / 21


ADANA ÇÝMENTO'DA AKCÝÐER FONKSÝYON SOLUNUM TESTLERÝ YAPILDI. Avrupa Çimento Birliði (CEMBUREAU) ve Norveç Ulusal Ýþ Saðlýðý Enstitüsü (NIOH) ile ÇEÝS Çimento Endüstrisi Ýþverenleri Sendikasýnca Adana Çimento’nun da dahil olduðu 9 Çimento Fabrikasýnda 'Çimento Tozunun Akciðer Fonksiyonuna Etkisi' projesi 2. dönem çalýþmalarý baþladý.

SÜPER BEYAZ ÇÝMENTO TANITIMI Adana Çimento tarafýndan üretilen Süper Beyaz Çimento'nun tanýtýmý 12 Kasým 2009 Perþembe günü Ýstanbul Elite World, 21 Kasým 2009 Cumartesi günü Antalya Sheraton Voyager Otel'de düzenlenen toplantýlarda Adana Çimento Bayileri, Kamu Kurum ve Kuruluþlarý temsilcileri ve Meslek Odalarý temsilcilerinin katýlýmýyla gerçekleþti.

ADANA ÇÝMENTO'DA PAZARLAMA DÜNYASI VE TRENDLERÝ EÐÝTÝMÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ. OYAK Akademi 2009 – 2010 eðitimleri içinde yer alan Pazarlama Dünyasý ve Trendleri eðitimi 23-24 Kasým 2009 tarihlerinde Adana Çimento Konferans Salonunda düzenlendi. Eðitime; Adana Çimento, Mardin Çimento, OYAK Beton Satýþ Müdürlüðü personeli katýldý.

Süper Beyaz Çimento'nun özellikleri, üretim süreci, kullaným alanlarý ve teknik özellikleri yapýlan sunumla anlatýldý ve dinleyicilerin konu ile ilgili sorularý yanýtlandý. Sunumun ikinci bölümünde ise Ýskenderun Tesisleri’nde üretilmekte olan CEM III A cüruflu çimento hakkýnda bilgi verildi.

11 / 21


FUTBOL TURNUVASI HEYECANI SÜRÜYOR 10 Kasým 2009 tarihinde toplam 132 sporcunun katýlýmýyla baþlayan turnuvada maçlar tüm hýzýyla devam ediyor. 26 Kasým 2009 tarihinde oynanmasý planlanan final maçý ile son bulacak olan turnuvanýn çalýþanlar arasýndaki dostluðu pekiþtirmesi ve centilmenlik ruhunu ön plana çýkarmasý açýsýndan faydalý olacaðý umut edilmektedir.

BÜYÜK ÖNDERÝMÝZ ÖLÜMÜNÜN 71. YILDÖNÜMÜNDE SAYGIYLA ANILDI Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, ebediyete intikalinin 71. yýlýnda Mardin Çimento çalýþanlarýnýn katýldýðý törende saygýyla anýldý.

SATRANÇ TURNUVASI TAMAMLANDI IV. OYAK Otomotiv ve Çimento Grubu Þirketleri Satranç Turnuvasý’nda Mardin Çimento’yu temsil edecek sporcularýn belirlenmesi amacýyla 30 sporcunun katýlýmýyla 02 Kasým 2009 tarihinde baþlayan turnuva 05 Kasým 2009 tarihinde sona erdi. Dereceye giren sporcular; 1. 2. 3.

Soner GÖKDAÐ Kazým YILMAZ Volkan AYGÜLER

12 / 21

MATEMATÝK YARIÞMASI'NIN ÝLK AÞAMASI SON BULDU Mardin Çimento bu yýl 8.'si düzenlenen OYAK Liselerarasý Matematik Yarýþmasý hazýrlýklarýna 09 Kasým 2009 tarihinde Sosyal Tesisleri’nde düzenlediði basýn toplantýsý ile baþladý. Mardin'de 37 ve Batman'da 24 okul olmak üzere toplam 61 okul ve 244 öðrenicinin katýlýmýyla 14 Kasým 2009 tarihinde düzenlenen yarýþmadan hemen sonra öðrenci ve öðretmenlerle yenen yemeðin ardýndan Matematik Yarýþmasýnýn ilk etabý sona erdi.

ENERJÝ ALT KOMÝTESÝ MARDÝN ÇÝMENTO'DA Türkiye Çimento Müstahsiller Birliði Enerji Alt Komitesi 2009 Kasým Ayý toplantýsý Mardin Çimento iþletme binasý toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Katýlýmcýlar, toplantýdan sonra Mardin Çimento Sosyal Tesisleri’nde misafir edilirken, Mardin'in tarihi yerlerini de ziyaret ettiler.


ÇEVRE DENETÝMÝ Çevre Denetimi Yönetmeliði kapsamýnda 12 Kasým 2009 tarihinde, Çevre ve Orman Bakanlýðý ve Bolu Çevre Orman Ýl Müdürlüðü yetkilileri tarafýndan fabrikamýzda 'Birleþik Çevre Denetimi' gerçekleþmiþtir. Denetimde çevre mevzuatý konularý ve uygulamalarý detaylý bir þekilde incelenmiþ olup; tutanaklarda herhangi bir uygunsuzluk belirtilmemiþ, denetim baþarýyla sonuçlanmýþtýr.

BOLU ÇÝMENTO'DA SATRANÇ TURNUVASI SONUÇLANDI IV. OYAK Otomotiv ve Çimento Þirketleri Satranç Turnuvasý'na katýlacak Bolu Çimento personelinin belirlenmesi amacýyla, 09 - 11 Kasým 2009 tarihleri arasýnda düzenlenen, 20 sporcunun katýldýðý Þirket Ýçi Satranç Turnuvasý sonuçlandý ve ödüller 11 Kasým 2009 Çarþamba günü tüm personelin katýlýmý ile düzenlenen ödül töreninde sahiplerini buldu.

DOMUZ GRÝBÝ EÐÝTÝMÝ DÜZENLENDÝ Son zamanlarda ülkemizde de görülmeye baþlayan domuz gribi vakalarýnýn artmasý nedeniyle; Bolu Çimento Ýþyeri Hekimi Dr. Tuncer BAÞTAÞ tarafýndan, 12 Kasým 2009 Perþembe günü, “Domuz Gribi” hakkýnda bir bilgilendirme sunumu düzenlendi.

1. Murat UÇAR 2. Hüseyin ERTAN 3. Murat GÖRECÝ Törende konuþma yapan Bolu Çimento Genel Müdürü Kemal DOÐANSEL; Þirketlerin de bireyler gibi yaþayan organizmalar olduðuna deðinmiþ ve satrancýn kiþisel geliþim ve düþünme tarzý açýsýndan önemini vurgulamýþtýr. Ayrýca satrancýn yüzyýllardýr, stratejik düþünmenin ve planlý hareket etmenin sembolü olan bir spor olduðunu belirtmiþtir. Satrancýn bu özelliklerinin OYAK Grubu çalýþma anlayýþý ve kültürü ile özdeþleþmesi nedeni ile Grup Þirketleri arasýnda paylaþýmýn artmasý, mücadele ve dostluðun iç içe geçtiði bir ortamýn yaratýlabilmesi için satranç turnuvalarýnýn düzenlendiðini ifade etmiþtir.

13 / 21

Yapýlan eðitim kapsamýnda; baþlayan grip ve domuz gribi vakalarýnýn öksürme, hapþýrma esnasýnda ortama yayýlan ve virüs içeren damlacýklar vasýtasýyla direkt solunum yoluyla, eller vasýtasýyla etraftaki eþyalardan yahut tokalaþma ve öpüþme ile bulaþtýðý anlatýldý. Grip ve domuz gribi vakalarýna karþý alýnacak tedbirler konusunda personele bilgi verildi. ERDEMÝR YÜKSEK FIRIN ÜRETÝM HATTI TEKNÝK GEZÝSÝ Bolu Çimento'da çimento imalatýnda kullanýlan yüksek fýrýn cürufunun, üretim hattý konusunda Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi Öðretim Üyesi Ass. Prof. Dr. Yýlmaz AKKAYA, OYAK Beton Marmaray Proje Yöneticisi M. Tahir TURGUT, Bolu Çimento Teknik Genel Müdür Yardýmcýsý Özgün Çýnar, Kalite Kontrol ve Yönetimi Müdürü Cem TÜRKYENER, Teknik Hizmet Büro Mühendisi (Plan-Proje) Tarýk TUNCER, Üretim Mühendisi Togan USKARCI'dan oluþan altý kiþilik bir ekiple Ereðli Demir ve Çelik Fabrikalarý'na 13 Kasým 2009 Cuma günü teknik bir ziyaret yapýldý.Teknik gezide Ereðli Demir ve Çelik Fabrikalarý'ndan temin edilen yüksek fýrýn cürufunun kalite dalgalanmasýnýn nedeni ve cüruf kalitesinin artýrýlmasý için yapýlabilecek çalýþmalar görüþüldü.


YÜKSEKTE ÇALIÞMA EÐÝTÝMLERÝ ÇEÝS tarafýndan organize edilen “Yüksekte Çalýþma” konulu eðitim, Kaya Yapý Þirketi uzmanlarýnca, 16 - 20 Kasým 2009 tarihleri arasýnda düzenlenmiþtir. Bolu Çimento’dan 10 personelin katýldýðý eðitimde 7 personel de izleyici olarak yer almýþtýr. Bolu Çimento çalýþanlarý ilgili eðitim kapsamýnda 2 gün “Çimento Sektörüne Özgü Yüksekte Çalýþma”, 2 gün “Kurtarma”, 1 gün “Güvenli Ýskele Kurumu” konularý olmak üzere bilgilendirilmiþtir. EREN ENERJÝ ÇÝMENTO ÝHTÝYACI BOLU ÇÝMENTO TARAFINDAN KARÞILANIYOR Çatalaðzý / Zonguldak'ta yapýmý devam etmekte olan Eren Enerji Elek.Üretim A.Þ.'ye ait Termik Santral projesinin çimento ihtiyacý Bolu Çimento tarafýndan karþýlanmaktadýr. Ocak 2011’de tam kapasite ile üretime baþlayacak olan santral, üreteceði elektrikle ülkemiz enerji ihtiyacýnýn %5'ini karþýlayacak kapasitede olup; santralýn kömür ihtiyacýný karþýlamak için yapýlmakta olan liman ise 170.000 tonluk gemilerin yanaþabileceði ve Erdemir limaný ile eþdeðer, Karadeniz'deki en büyük limanlardan biri olacaktýr. 1.360 MW güce sahip 1,5 milyar dolarlýk yatýrým bütçesi olan Termik Santral inþaatý ve liman yapýmýnda kullanýlacak olan tetraportlar için, Bolu Çimento tarafýndan özel olarak üretilen Cem III/A (S) 42,5N tip ve SDÇ 32,5 tip çimento kullanýlmaktadýr. Liman inþaatýnda, proje baþýndan itibaren þu ana kadar boyutlarý 15 ton ve 38 ton arasýnda deðiþen tetraportlardan toplam 9.062 adet yapýlmýþ olup, sadece tetraport yapýmý için kullanýlan çimento miktarý 35.000 tona ulaþmýþtýr. Projede þu an itibariyle 1.500'ü Çin uyruklu olmak üzere toplam 3.500 kiþi istihdam edilmektedir.

14 / 21

BOLU ÇÝMENTO'YA OKUL GEZÝSÝ DÜZENLENDÝ 2009 – 2010 Eðitim – Öðretim yýlý Mesleki Rehberlik Faaliyetleri kapsamýnda, 16 - 17 Kasým 2009 tarihlerinde, Ýzzet Baysal Anadolu Lisesi öðrencilerinden oluþan yaklaþýk 100 kiþilik öðrenci grubu Bolu Çimento'ya okul gezisi gerçekleþtirdi. Öðrencilere Bolu Çimento'yu tanýtan bir sunum yapýldý. Sunum sonrasýnda Bolu Çimento Ýþ Akýþ Þemasý ile üretim konusunda öðrenciler bilgilendirildi. Gezi kapsamýnda öðrencilere; laboratuvar, merkezi kumanda ve üretim sahasý gezdirildi.


MATEMATÝK YARIÞMASI BASIN TOPLANTISI YAPILDI OYAK'ýn TÜBÝTAK ile birlikte bu yýl 8.'ncisini düzenleyeceði Liselerarasý Matematik Yarýþmasý ile ilgili olarak, yarýþmanýn yapýlacaðý illerdeki (Ordu ve Rize) basýnýn bilgilendirilmesi amacýyla, Ünye Çimento Genel Müdürü Ýbrahim KERETLÝ tarafýndan 09 Kasým 2009 Pazartesi günü basýn toplantýsý düzenlendi. Basýn toplantýsýna Ordu ve Rize Ýllerinden basýn mensuplarý katýldý.

ÞÝRKET ÝÇÝ SATRANÇ TURNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ OYAK Otomotiv ve Çimento Grubu'nun bu yýl IV.'nü düzenlediði Satranç turnuvasý finaline katýlacak olan yarýþmacýlarýn belirlenebilmesi amacýyla, 02 - 06 Kasým 2009 tarihleri arasýnda Ünye Çimento'da Þirket içi satranç turnuvasý gerçekleþtirildi. Toplam 20 Yarýþmacýnýn katýldýðý turnuvada; Satýn Alma Þefi Oktay YETER 1. olurken, Teknik Hizmetler Müdürü Hasan ÇÖZELÝ 2., Satýn Alma Memuru Uður ZEYTÜN de 3. oldu. Turnuva sonrasýnda dereceye giren yarýþmacýlara kupa ve ödülleri, Genel Müdür Ýbrahim KERETLÝ tarafýndan verildi.

MATEMATÝK YARIÞMASI ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ SINAVLARI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ OYAK'ýn TÜBÝTAK ile birlikte 2003 yýlýndan itibaren düzenlemiþ olduðu Liselerarasý Matematik Yarýþmasý Ýl Birinciliði sýnavlarý bu yýl 14 Kasým 2009 Cumartesi günü, Ünye Çimento'nun Ordu ve baðlý tesisinin bulunduðu Rize Ýllerinde gerçekleþtirilmiþtir. Yarýþmaya Ordu Ýlinden 41 ve Rize Ýlinden de 25 olmak üzere toplam 66 okul katýldý.

ÝSKELE GÜVENLÝÐÝ, YÜKSEKTE ÇALIÞMA VE ÖZEL KURTARMA EÐÝTÝMÝ Ünye Çimento'da görev yapmakta olan 15 personele, 02 - 06 Kasým 2009 tarihleri arasýnda Çimento Endüstrisi Ýþverenleri Sendikasý tarafýndan düzenlenen “Ýskele Güvenliði, Yüksekte Çalýþma ve Özel Kurtarma” eðitimi, Kaya Yapý Malz. Eðitim Uzmanlarý Tolga APAYDIN, Musa KARAHAN ve Ali Rýza CEYHAN tarafýndan teorik ve uygulamalý olarak verildi. ATATÜRK ÖLÜMÜNÜN 71. YILDÖNÜMÜNDE SAYGIYLA ANILDI Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, ölümünün 71.Yýlýnda 10 Kasým 2009 Salý günü Ünye Çimento çalýþanlarý tarafýndan saygýyla anýldý.

MEVSÝMSEL GRÝP VE PANDEMÝK A (H1N1) VÝRÜSÜ HASTALIÐI EÐÝTÝMÝ Ünye Çimento çalýþanlarýna 24 Kasým 2009 tarihinde Ýþyeri Hekimi Ali ATEÞ tarafýndan “Mevsimsel Grip ve Pandemik A (H1N1) Virüsü Hastalýðý” eðitimi verilmiþtir.

15 / 21


HAZIR BETON DERGÝSÝ’NDE OYAK BETON'UN 2 MAKALESÝ YAYINLANDI

Türkiye Hazýr Beton Birliði'nin Eylül - Ekim sayýsýnda OYAK Beton'un iki makalesi yayýnlandý. Bunlardan birincisi; “Hazýr Beton sektöründe iþ güvenliði alanýnda iyi uygulamalar” baþlýðý altýnda, OYAK Beton hazýr beton tesislerinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði alanýnda yapýlan çalýþmalardan biri olan “Güvenlik Kartlarýnýn Kullanýmý” ile ilgili yaptýðý uygulama, diðeri ise; günümüzde kullanýmý giderek yaygýnlaþan ve hatta “Geleceðin Betonu” olarak adlandýrýlan, herhangi bir özel yerleþtirme iþlemine tabi tutulmaksýzýn, kendi aðýrlýk etkisiyle donatýlarýn arasýndan geçerek yerleþmesini tamamlayan beton tipi olarak tanýmlanan, “Kendiliðinden Yerleþen Beton” ile ilgili olup, “Kendiliðinden Yerleþen Beton ve Yapý Güçlendirme Ýþlerinde Örnek Bir Uygulama” baþlýðý altýnda yayýnlandý.

16 / 21


GÜRCÝSTAN AMBALAJ FUARI KATILIMI OYKA Kaðýt Ambalaj 18 - 21 Kasým 2009 tarihleri arasýnda Gürcistan'ýn Tiflis þehrinde düzenlenen Gürcistan Ambalaj Fuarý'na (Agro Food Drink Tech. Exhibition) katýldý. Fuar sayesinde OYKA, halihazýrda hizmet vermekte olduðu Gürcistan müþterileri haricinde, komþu ülkelerden de yeni müþterilere ulaþma ve ürünlerini tanýtma imkaný bulmuþtur. OYKA ÇAYCUMA FABRÝKASI HAMUR KASASI REVÝZYON DURUÞU Kaðýt makinesinin en önemli kýsýmlarýndan birisi olan hamur kasasý ve yaklaþým sisteminin deðiþimi için yaklaþýk bir yýldýr sürdürülen çalýþmalarda sona yaklaþýlmýþtýr. Bu kapsamda, eski ekipmanlarýn sökülüp yerine yeni ekipmanlarýn montajý ve devreye alýnmasý ile ilgili olarak 01 – 21 Aralýk 2009 tarihleri arasýnda duruþ planlanmýþtýr. VOÝTH firmasýndan yedi kiþinin gözetiminde, yerli ekiplerle gerçekleþtirilecek olan hamur kasasý çalýþmalarýna paralel olarak, fabrikanýn muhtelif yerlerinde çok sayýda bakým onarým iþi de bu duruþta planlanmýþtýr. DOMUZ GRÝBÝ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLENDÝRME SUNUMU Kasým ayýnýn ikinci haftasý içerisinde, OYKA Kaðýt Ambalaj Çaycuma Fabrikasý personeline, bir süredir hem dünya gündemini hem de ülkemiz gündemini meþgul eden domuz gribi (H1N1) ile ilgili iþyeri hekimi tarafýndan bilgilendirme sunumu yapýldý. Sunumda, hastalýðýn tarihçesi, ülkemizdeki durumu, hastalýk virüsünün bulaþma yollarý ve hastalýktan korunma yollarý hakkýnda personele bilgi verildi.

EÐÝTÝM GÖNÜLLÜLERÝ OYKA ÇAYCUMA FABRÝKASI' NDA OYKA Çaycuma Fabrikasý, Eðitim Gönüllüleri Vakfý Çaycuma Eðitim Birimi'nden 20 öðrenci ve 2 eðitmen tarafýndan 19 Kasým 2009 tarihinde ziyaret edildi. Vakfýn “Kariyer Yolculuðuma Baþlýyorum” adlý etkinliði kapsamýnda gerçekleþen ziyarette, kaðýt üretim ve torba üretim hattýný gezen öðrenciler, bölüm þefleri ve mühendislerinden, üniteler hakkýnda bilgi aldýlar. Gezi sonrasýnda, idari bina konferans salonunda, Genel Müdür Yrd. (Ýdari) Ali YALÇIN tarafýndan gezi ile ilgili izlenimleri alýnan ve sorularý yanýtlanan öðrenciler, memnuniyetlerini dile getirerek fabrikadan ayrýldýlar. OYKA ÇAYCUMA TORBA FABRÝKASI YENÝ ÝZÝN BELGELERÝNÝ ALDI OYKA Çaycuma Torba Fabrikasý, 27 Aðustos 2004 Tarih ve 25566 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan ilgili yönetmeliðe uygun olarak, “Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Ait Üretim Ýzin Belgesi” ve “Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Ait Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicili Belgesi” almýþtýr. Alýnan bu belgeler ile gýda kodeksine uygun olarak gýda torbalarý üretimi yapýlabilecektir.

17 / 21


NETSIS Kasým Ayýnda çeþitli kereler Oytaþ bünyesinde toplantýlar düzenlenmiþ, mevcut sorunlar ve eksiklikler görüþülmüþ, Ocak 2010 ayý baþý itibariyle sistemin Oytaþ’ýn iç iþleyiþinde tam olarak yer almasý hedeflenmiþtir.

OYTAÞ'IN KASIM AYI ZÝYARETLERÝ Romanya & Bulgaristan Seyahati (16-11 Kasým 2009) Katýlanlar : Arda Özkýr – OYTAÞ (Ýhracat ve Kambiyo Müdürü) Oktay Kutlu – Adana Çimento (Genel Müdür Yrd.) Fadýl Baysan – OYTAÞ (Satýþ Koordinatörü) Ziyaret sebepleri : * Ünye Çimento'nun Romanya'daki tesisleri ziyaret edildi. * Traçim fabrikasýnýn faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasý neticesinde Bulgaristan pazarýndan gelen yoðun taleplerin yerinde gözlenmesi. Yunanistan Seyahati (04-07 Kasým 2009) Katýlanlar : Arda Özkýr – OYTAÞ (Ýhracat ve Kambiyo Müdürü) Oktay Kutlu – Adana Çimento (Genel Müdür Yrd.) Ziyaret sebebi : * Cüruflu çimento tanýtýmý amacýyla firma ziyaretleri yapýlmýþtýr. Belçika Seyahati – Cüruf konferansý (22-24 Kasým 2009) Katýlanlar : Arda Özkýr – OYTAÞ (Ýhracat ve Kambiyo Müdürü) OYTAÞ'TA EÐÝTÝMLER OYTAÞ'ta Kasým Ayý içerisinde aþaðýdaki eðitimler baþarýyla tamamlanmýþtýr. a) Yalýn Yönetim b) Yalýn Yönetim için Güvenli Ýletiþim c) Global English – 1 Aralýk 2009 tarihinden itibaren, 1 yýllýn süreyle bilgisayar üzerinden yapýlacak olan Ýngilizce eðitimi için katýlýmcýlara þifreleri bildirildi. ÞÝRKET ÝÇÝ SATRANÇ TURNUVASI Kasým Ayý içerisinde Oytaþ çalýþanlarýndan 6 kiþinin katýldýðý þirket içi satranç turnuvasý düzenlenmiþtir. Þirket içinde yapýlan turnuvada dereceye girerek Antalya'daki OYAK Çimento ve Otomotiv 4. Satranç Turnuvasý'na katýlýma hak kazanan sporcular aþaðýdaki gibidir; 1- Oðuz Melikþah Aktaþ 2- Yasin Arslan 3- Deniz Özer

18 / 21


ANKARA - ZÝRVEKENT MÝMOZA SÝTESÝ TÜM KONUTLARI SATILDI Eylül 2006 tarihinde yapýmýna baþlanan Zirvekent 5. Etap 204 Konut Mimoza Sitesi'nde konutlar Ekim 2008 tarihinde teslim edilmiþtir. 12 Kasým 2009 tarihi itibarý ile konut satýþý tamamlanmýþtýr.

OYAKKENT 2. ETAP 1. FAZ 471 KONUT PROJESÝ ÝNÞAATI OYAKKENT 2. Etap 1. Faz 471 Konut Projesi'nde; ince inþaat iþleri, mekanik - elektrik tesisat iþleri ve altyapý çalýþmalarý devam ediyor. Bloklarda Kasým 2009 sonu itibarý ile fiziksel ilerleme % 81 olarak gerçekleþti.

MAÝS A.Þ. BURSA BÝRLEÞÝK TESÝS ÝNÞAATI OYAK Ýnþaat A.Þ. müþavirliðinde 15 Aðustos 2008 tarihinde yapýmýna baþlanan MAÝS A.Þ. Bursa Birleþik Tesis Ýnþaatý, Ekim 2009 itibariyle tamamlanmýþ ve 05 Kasým 2009 tarihinde yapý kullanma izin belgesi alýnmýþtýr. Ýþletme ruhsatý alýnan tesis, 09 Kasým 2009 tarihinde açýlýþý yapýlarak faaliyete geçmiþtir.

2. Etap 1. Faz 471 Konut Projesi'nde, tahsis edilmeyen 290 konutun cazip ödeme koþullarý ile satýþlarý devam etmektedir. Ay sonu itibariyle 230 adet konutun satýþý gerçekleþti, 60 konutun satýþý devam ediyor.

www.ikitelli-oyakkent.com Toplam 21.382 m2 kapalý inþaat alanýna sahip olan tesisin teþhir bölümü 3.497 m2'dir. OYAKKENT KONUT PROJESÝNDE ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ UYGULAMALARI OYAKKENT Þantiyesinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði uygulamalarý kapsamýnda Kasým ayý içerisinde 220 adam x saat eðitim verildi. Eðitimler proje bazýnda toplam 10.531 adam x saat deðerine ulaþtý. Gürültü ve toz ölçümü yapýldý, sonuçlar yasal sýnýr deðerlerinin altýnda çýktý. OYAKKENT 2. ETAP 2. FA 507 KONUT PROJESÝ ÝNÞAATI 21 Ekim 2009 tarihinde temeli atýlarak yapýmýna baþlanan OYAKKENT 2. Etap 2. Faz 507 Konut Projesi'nde ada içi altyapý iþleri ile tünel kalýp imalatlarý devam etmektedir. Toplam 507 konuttan oluþan proje kapsamýnda; 1 adet A Blok (zemin+11 kat), 5 adet B blok (zemin+12 kat), 3 adet C blok (zemin+12 kat) ve 1 adet D blok (zemin+12 kat) olmak üzere 4 farklý tipte 10 blok bulunmaktadýr.

Tünel Kalýp Ýmalatlarýnda çalýþan iþçilere Yýldýz Teknik Üniversitesi Ýþ Güvenliði Bölümü Öðretim Görevlisi Bilgin Candemir tarafýndan “Tünel Kalýpta Emniyetli Çalýþma Eðitimi” verildi. SÖZLEÞME VE DOKÜMAN YÖNETÝMÝ SEMÝNERÝ OYAKKENT Þantiyesi çalýþanlarýndan Planlama ve Maliyet Kontrol Mühendisi Levent ÇELÝK, 5 Kasým 2009 tarihinde PRM Yazýlým ve Danýþmanlýk Þirketi tarafýndan düzenlenen “Sözleþme ve Doküman Yönetimi ” seminerine katýldý. Seminerde Primavera yazýlýmý ile ilgili son geliþmeler incelendi.

Konutlarýn Mayýs 2012 tarihinde hak sahiplerine teslim edilmesi hedeflenmiþtir.

19 / 21


YETKÝLÝ SATICILAR TOPLANTISI 21 EKÝM’DE ÝSTANBUL'DA GERÇEKLEÞTÝ Renault Mais Yetkili Satýcýlar Toplantýsý 21 Ekim tarihinde Ýstanbul Wow Hotel'de yaklaþýk 850 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Toplatýnýn formatý her zamankinden çok farklýydý. Ünlü tiyatrocular Hakan Yýlmaz ve Ebru Cündübeyoðlu'nun televizyonda yayýnlanan “Komedi Dükkaný” tarzýnda yaptýklarý skeçle beraber Ürün Sorumlusu Emre Demirel, Satýþ ve Þebeke Müdürü Merih Tüzün, Ürün Ekip Sorumlusu Murat Elal ve Pazarlama Ýletiþimi Ekip Sorumlusu Özlem Kýlýçkaya'nýn sunumlarý ile gerçekleþti. ÝZMÝR AUTOSHOW 7 – 12 KASIM TARÝHLERÝNDE GERÇEKLEÞTÝ Renault 510 m2'lik standýnda toplam 10 araç sergiledi. Renault'nun yeni modeli Fluence'ýn yanýsýra Megane Sport Tourer, Grand Scenic, Laguna, Laguna Coupé, Megane HB, Megane Coupé, Koleos, Clio HB ve Symbol fuar ziyaretçilerinin yoðun ilgisini çekti.

Toplantýnýn kapanýþ konuþmasýný ise Renault Mais Genel Müdürü Ýbrahim Aybar yaptý. Beat Box isimli rap grubunun þovunun ardýndan akþam yemeðine geçildi. Yemeði takiben klüp formatýnda hazýrlanmýþ ve bembeyaz koltuklarla dekore edilmiþ salona geçildi.

Fuarýn açýlýþ günü, Renault standýnda Satýþ ve Þebeke Müdürü Merih Tüzün basýn toplantýsý düzenledi. Fuarda markamýzý Mais A.Þ Ýzmir Þube, Ermat ve Nazar Oto temsil etti.

Daha sonra Demet Akalýn konseriyle konuklar eðlenceli vakit geçirdiler.

MÜÞTERÝ TEMSÝLCÝLERÝ VE CLUB COTECH TOPLANTISI 13 – 15 KASIM'DA ANTALYA'DA MÝRACLE OTEL'DE GERÇEKLEÞTÝ Toplantýya, 178 Müþteri Temsilcisi ve 265 Cotech katýldý.

RENAULT OPERASYONLARINDAN SORUMLU BAÞKAN YARDIMCISI VE GENEL DÝREKTÖR PATRÝCK PELATA RENAULT MAÝS'Ý ZÝYARET ETTÝ

13 Kasým tarihinde gerçekleþen ziyarette Patrick Pelata ile Open Forum gerçekleþtirildi. Renault Operasyonlardan Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý ve Genel Direktör Patrick PELATA Mais çalýþanlarýnýn sorularýný yanýtladý.

Müþteri Temsilciliði mesleðinde 5 yýldan daha uzun süre görev yapan Müþteri Temsilcilerine ve mesleðinde 15. yýlýný dolduran Cotech'lere ödüllerini Sn. Ýbrahim AYBAR verdi.

20 / 21


TS-EN-ISO 9001 KALÝTE GÖZETÝM TETKÝKÝ TAMAMLANDI

Erenco'nun ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri'ne uyumluluðunun denetlendiði Kalite Gözetim Tetkiki 19 20 Kasým tarihlerinde Erenco'nun Ýstanbul ve Ýskenderun Yerleþkeleri’nde gerçekleþtirildi. TSE Baþ Denetçileri Ahmet Serdar Kaplan ve Mehmet Bozdemir tarafýndan gerçekleþtirilen tetkikde; Erenco Temel Süreçleri, Prosedürler ve Yönetmelikler, Kalite Temel Kitabý, Ýþ Tanýmlarý ve Talimatlarý, Kalite Kayýtlarý, Süreç Kontrol Kartlarý, Süreç Koordinasyon Komitesi çalýþmalarý ve Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi Çalýþmalarý standarda uygunluðu açýsýndan incelendi. Erenco Kalite Sistemi çalýþmalarýnýn, standardýn öngördüðünün çok üstünde olduðunu belirten denetim yetkilileri, ISO 9001 Kalite Belgesinin geçerliliðinin devamý için TSE Yönetim Kurulu'na olumlu görüþ bildireceklerini belirttiler.

21 / 21

Oyak Çimento Grubu, Bülten, Kasım 09  

“OYAK’TA ÇALIŞMAK DA, OYAK’LA ÇALIŞMAK DA AYRICALIKTIR” 1 / 21 15 17 19 11 3-6 İletişim Bölümü'nden Kısa Kısa... 8 7 OYAK Beton Adana Çiment...

Oyak Çimento Grubu, Bülten, Kasım 09  

“OYAK’TA ÇALIŞMAK DA, OYAK’LA ÇALIŞMAK DA AYRICALIKTIR” 1 / 21 15 17 19 11 3-6 İletişim Bölümü'nden Kısa Kısa... 8 7 OYAK Beton Adana Çiment...

Advertisement