Page 1

KURUMSAL K‹ML‹K KILAVUZU


KURUMSAL K‹ML‹K KILAVUZU

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi.

PANTONE 485

PANTONE 423

BLACK

KURUMSAL K‹ML‹K KLAVUZU


‹Ç‹NDEK‹LER

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4

‹SDEM‹R Girifl K›saca ‹SDEM‹R - Misyonu, Vizyonu ve Ortak De¤erleri ‹SDEM‹R Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü, Kurumsal Kimlik Kullan›m› Kurumsal Kimlik Terimleri

2.0 2.1 2.2 2.3

Kurumsal Renkler Kurumsal Renk Referans› Kurumsal Renk Referans› Çizelgesi Kurumsal Renk Bask› Örne¤i 2.3.1 Kurumsal Renk Bask› Örne¤i / Pantone 485 C 2.3.2 Kurumsal Renk Bask› Örne¤i / Pantone 485 U 2.3.3 Kurumsal Renk Bask› Örne¤i / Pantone 423 C 2.3.4 Kurumsal Renk Bask› Örne¤i / Pantone 423 U Kurumsal Font Ailesi Amblem ve Logotayp Teknik Çizimi 2.5.1 Amblem ve Logotayp Teknik Çizimi, Farkl› Ölçülerle Örneklendirme 2.5.2 Amblem Teknik Çizimi 2.5.3 Logotayp Teknik Çizimi 2.5.4 Amblem ve Logotayp›n Oval Alanda Uygulanmas› 2.5.5 Amblem ve Logotayp›n Düz Kesimli Alanda Uygulanmas› 2.5.6 Amblem ve Logotayp›n Kurum Ad› Destekli Kullan›m› Amblem ve Logotayp Renk Çeflitleri ve Kullan›m Alanlar›

2.4 2.5

2.6

3.0 Temel Kurumsal Bas›l› Malzemeler 3.1. Antetli Ka¤›tlar 3.1.1 Antetli Ka¤›t (Genel), Türkçe 3.1.2 Antetli Ka¤›t (Genel), ‹ngilizce 3.1.3 Antetli Devam Ka¤›d› 3.1.4 Antetli Ka¤›t (Fabrika), Türkçe 3.1.5 Özel Antetli Ka¤›t, Kiflisel 3.1.6 Özel Antetli Ka¤›t, Müdürlükler ‹çin 3.2 Kartvizitler 3.2.1 Kartvizit, Türkçe ve ‹ngilizce 3.3. Zarflar 3.3.1 Diplomat Tipi Zarf, Pencereli ve Penceresiz 3.3.2 Torba Zarf, A5 3.3.3 Torba Zarf, A4 3.3.4 Torba Zarf, A3 3.4 Faks Ka¤›d› 3.4.1 Faks Bafll›¤›, A5 3.4.2 Faks Mesaj›, A4 3.5 Dosya 3.5.1 Dosya, Kapak 3.5.2 Dosya, Arka Kapak 3.5.3 Dosya, ‹ç K›s›m


‹Ç‹NDEK‹LER

4.0 4.1

4.2

4.3 4.4 4.5

4.6

5.0 5.1

5.2

6.0 6.1 6.2

Yard›mc› Kurumsal Bas›l› Malzemeler Bloknotlar 4.1.1 Bloknot Ön Kapak - A5 4.1.2 Bloknot Arka Kapak - A5 4.1.3 Bloknot ‹ç Ka¤›t - A5 4.1.4 Bloknot Kapaks›z - A4 Sayg›lar›m›zla Kart› / Teflekkür, Kutlama Mesaj› 4.2.1 Sayg›lar›m›zla Kart› 4.2.2 Teflekkür, Kutlama Mesaj› Sticker 4.3.1 Adres Sticker› Ambalaj 4.4.1 Ambalaj Ka¤›d› Kurum ‹çi Güvenlik ve Tan›t›m Kartlar› 4.5.1 Geçici Görev, Ziyaretçi ve Sürücü Kart› 4.5.2 Araç Girifl Kart› Kurumsal Sunum Format› / Rapor Kapa¤› 4.6.1 Kurumsal Sunum Format›, Kapak ve ‹ç Sayfalar 4.6.2 Kurumsal Rapor Kapa¤› Kurumsal Outdoor ve Indoor Malzemeler Bayraklar 5.1.1 Gönder Bayrak 5.1.2 Masa Bayrak 5.1.3 Flama / Uzun Bayrak Tabela / Outdoor / Totem 5.2.1 Yönlendirme Tabelalar›, ‹ç Mekan 5.2.2 Outdoor, Tabela 5.2.3 Totem, Pano Kurumsal ‹lanlar Eleman ‹lan› Vefat ‹lan›


1.0

‹SDEM‹R

BÖLÜM

1.0 ‹SDEM‹R 1.1 Girifl 1.2 K›saca ‹SDEM‹R - Misyonu, Vizyonu ve Ortak De¤erleri 1.3 ‹sdemir Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü, Kurumsal Kimlik Kullan›m› 1.4 Kurumsal Kimlik Terimleri


1.1

G‹R‹fi

BÖLÜM

Bu “Kurumsal Kimlik K›lavuzu” kurumumuzun görsel kimlik sistemini tan›mlamaktad›r. ‹SDEM‹R ismi ile Kurum ambleminin çeflitli koflullarda ve ortamlarda nas›l kullan›laca¤›n› örneklemekte ve bu temel elemanlar›n kurumsal yaz› stili (font) ile nas›l desteklenece¤ini göstermektedir. K›lavuz ayn› zamanda kurumsal renklerin de sembol ve yaz›larla nas›l kullan›lmas› gerekti¤ini belirlemektedir. Görsel kimlik kurallar›na sürekli ve eksiksiz uymak ‹SDEM‹R’in kiflili¤inin aç›k ve inand›r›c› biçimde anlat›lmas›nda özel bir önem tafl›maktad›r. Bu kurallar ‹SDEM‹R’in gücünü, profesyonelli¤ini, ayr›nt›lar üzerindeki titizli¤ini anlatmak için özenle gelifltirilmifltir. Gerek bu k›lavuzda yer alan, gerekse yer almayan uygulamalar için ‹letiflim Müdürlü¤ü sizlere gerekli deste¤i verecektir. Ayn› zamanda da kurum kimli¤i stratejisinin uygulanmas›n› denetleyecektir. Sayg›lar›m›zla, ‹SDEM‹R ‹letiflim Müdürlü¤ü


1.2

KISACA ‹SDEM‹R - M‹SYONU, V‹ZYONU ve ORTAK DE⁄ERLER‹

BÖLÜM

KISACA ‹SDEM‹R Dünyan›n en modern ve verimli demir çelik tesislerinden biri olma yolunda h›zla ilerleyen ‹SDEM‹R, ‹skenderun körfezinde, 37 y›l önce kuruldu. Uluslararas› kalite standartlar›nda Pik, Kütük, ‹nflaat Çelikleri gibi uzun mamul üretilmesi amac›yla kurulan ‹SDEM‹R, Türkiye’nin uzun mamul üretimi yapan en büyük entegre tesisidir. ‹SDEM‹R, mevcut tesislerin modernizasyonu ve uzun ürün üretiminin yan› s›ra ülkemizin ihtiyac› olan yass› ürün üretimine geçilmesi amac›yla 2002 y›l›nda ERDEM‹R’e devredilmifltir. Bu tarihte bafllayan yat›r›m ve modernizasyon çal›flmalar›, OYAK sinerjisi ile yo¤un bir flekilde sürmektedir. ‹SDEM‹R bu çerçevede Yass›ya geçiflin ilk ad›m› olan slab üretimine 2 Kas›m 2006 tarihinde bafllam›flt›r. Vizyonumuz Demir-çelik sektöründe sürekli geliflen bir dünya flirketi olmak. Misyonumuz Demir - çelik pazar›ndaki pay›m›z› sürekli art›rmak, kaynaklar›m›z› etkin ve verimli kullanmak ve paydafllar›m›za olan sorumlulu¤umuzu yerine getirmektir. De¤erlerimiz • ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i • Dürüstlük ve fieffafl›k • Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik • Rekabet ve Adalet • Yarat›c›l›k ve Kat›l›mc›l›k • Paydafllar›n Mutlulu¤u • Çevreye Duyarl›l›k • Karfl›l›kl› Sayg› ve Sevgi • fiirketini Sahiplenmek ve Özverili Olmak


1.3

‹SDEM‹R ‹LET‹fi‹M MÜDÜRLÜ⁄Ü Kurumsal Kimlik Kullan›m›

BÖLÜM

Bu k›lavuzda yer alan bölümlere iliflkin her türlü soru, öneri ve isteklerinizi afla¤›da iletiflim bilgileri bulunan ‹SDEM‹R ‹letiflim Müdürlü¤üne yöneltebilirsiniz. Hakan ONUR ‹nsan Kaynaklar› ve ‹letiflim Bafl Müdürü e-posta : honur@isdemir.com.tr Tel.: 0 326 758 57 95 Ömer AKKANIM ‹letiflim Müdürlü¤ü Görsel Tasar›m ve Yay›n Sorumlusu e-posta : oakkanim@isdemir.com.tr Tel.: 0 326 758 32 01 Hale CAN ‹letiflim Müdürlü¤ü Eleman› e-posta : hcan@isdemir.com.tr Tel.: 0 326 758 48 94 Adres : ‹SDEM‹R ‹letiflim Müdürlü¤ü 31319 ‹skenderun/HATAY Faks.: 0 326 758 5262 Kurumsal Kimlik Kitab› ‹SDEM‹R’in kurumsal kimlik faaliyetlerine rehberlik edecektir. Kullan›mda kolayl›k sa¤lamak amac›yla bölümler halinde haz›rlanm›fl ve uygulamalar örnekleriyle verilmifltir. Kurum politikas›na uygun olarak geliflme ve yeni yap›lanmalardan do¤abilecek farkl›l›klar için ek içerikler yay›nlanacak ve bu yay›nlar ‹SDEM‹R ‹letiflim Müdürlü¤ü’nden temin edilecektir. Bu eklemeler derhal ilgili bölüm içine ilave edilip güncellenecektir.


1.4

KURUMSAL K‹ML‹K TER‹MLER‹

BÖLÜM

Bu Kurumsal Kimlik K›lavuzunu kullan›rken karfl›laflaca¤›n›z terimlerin aç›klamalar›n› afla¤›da bulabilirsiniz. Pantone Uluslararas› alanda bask› ifllerinde referans olarak kullan›lan renk sistemidir. PMS (Pantone Matching System) yani Pantone Efllefltirme Sistemi olarak ifade edilir. Dört Renk Bask› Dergi, gazete, broflür gibi bas›l› ifllerde tüm renkler Mavi, K›rm›z›, Sar› ve Siyah (Cyan, Magenta, Yellow, Black) renklerinin çeflitli oranlarda kar›fl›m› ile elde edilir. Dört renk bask›da kullan›lan bu renklere “Process Renkler” ad› verilir. Punto Kulland›¤›m›z yaz›larda harf boyutunun ölçü birimidir. Logotayp Kurumu, markay› veya flirketi temsil eden yaz›/font ile tasarlanm›fl isimdir. Amblem Kurumu, markay› veya flirketi temsil eden tasarlanm›fl sembol. Negatif Bask› kal›plar›n›n haz›rlanmas›nda görüntünün kal›ba transferi için kullan›lan filmlerde ve grafik çal›flmalar›n, yaz›lar›n veya resimlerin siyah zeminde beyaz veya beyaz zeminde siyah renk olmas›nda kullan›lan tan›mlay›c› ifadedir. Tram Bask›s› yap›lacak yaz› veya resimlerin film yoluyla bask› kal›b›na naklinde kullan›lan mekanik noktalama sistemidir. Sütun/cm Gazetelerde veya dergilerde yüzölçümünü belirtmek için kullan›lan ölçü birimidir. Sütun, geniflli¤i; cm. ise yüksekli¤i belirtir. Örne¤in gazeteler 9 sütun olarak tasarlan›r, genifllik de buna göre hesap edilir. Yükseklik ölçüsü olarak cm. kullan›l›r ve gazete sütun yüksekli¤i 52.5 cm.’dir. Çerçeve/Silme Dergi ilanlar›, outdoor çal›flmalar›, poster, broflür, föy v.b. ifllerde kullan›lan bask› alan›n› belirten ifadelerdir. Çerçeve, bas›lacak materyalde ka¤›d›n kesim ölçüsünün içinde kalan çerçeve boyutunu ifade etmek için kullan›l›r. Silme ise ka¤›d›n kesim ölçüsünün d›fl›na taflan bask› alan›n› ifade eder. Tipografi Yaz›flmalarda veya bask›l› her tür materyalde kullan›lan yaz› biçimidir. Ofset Bask› Matbaa mürekkebi kullan›larak suyun ya¤› itmesine dayanan bask› tekni¤idir. Klifle Yaz› veya flekillerin kabartma veya indirme yöntemi ile bask› yap›lmak üzere haz›rlanan çinko/kurflun kar›fl›ml› levhalara verilen isimdir.


2.0

KURUMSAL RENKLER

BÖLÜM

2.0 Kurumsal Renkler 2.1 Kurumsal Renk Referans› 2.2 Kurumsal Renk Referans› Çizelgesi 2.3 Kurumsal Renk Bask› Örne¤i 2.3.1 Kurumsal Renk Bask› Örne¤i / Pantone 485 C 2.3.2 Kurumsal Renk Bask› Örne¤i / Pantone 485 U 2.3.3 Kurumsal Renk Bask› Örne¤i / Pantone 423 C 2.3.4 Kurumsal Renk Bask› Örne¤i / Pantone 423 U 2.4 Kurumsal Font Ailesi 2.5 Amblem ve Logotayp Teknik Çizimi 2.5.1 Amblem ve Logotayp Teknik Çizimi, Farkl› Ölçülerle Örneklendirme 2.5.2 Amblem Teknik Çizimi 2.5.3 Logotayp Teknik Çizimi 2.5.4 Amblem ve Logotayp›n Oval Alanda Uygulamas› 2.5.5 Amblem ve Logotayp›n Düz Kesimli Alanda Uygulamas› 2.5.6 Amblem ve Logotayp›n Kurum Ad› Destekli Kullan›m› 2.6 Amblem ve Logotayp Renk Çeflitleri ve Kullan›m Alanlar›


2.1

KURUMSAL RENK REFERANSI

BÖLÜM

Kurumsal kimli¤imizi ifade etmek üzere 3 renk seçilmifltir. (K›rm›z›, siyah ve gri) Çeflitli uygulama alanlar›nda farkl› bask› teknikleri için yeni renk standartlar› kullan›lmaktad›r. Ancak tüm uygulamalar›n bu k›lavuzda verilen renk standartlar›na azami ölçüde yak›n olmas› amaçlanmal›d›r. Matbaalarda bas›lacak materyaller için mutlaka Pantone Renk referanslar› belirtilmeli ve bu k›lavuzda da belirtildi¤i gibi renklerin mat veya parlak ka¤›t üzerindeki bask› örnekleri esas al›nmal›d›r. Dört renk bask›l› materyallerde renk referans›m›z Pantone standard› yerine afla¤›da belirtilen proses renk de¤erleri olmal›d›r. ‹SDEM‹R k›rm›z› ve siyah› d›fl›nda belirlenen gri renk, çeflitli grafik uygulamalarda k›rm›z› ve siyah› destekleyecek renk olarak belirlenmifltir. Pantone renk numaras›ndan sonra gelen “C” ka¤›d›n parlak oldu¤unu “U” ise mat oldu¤unu simgeler. PANTONE REFERANSI PANTONE 485 C

(KIRMIZI) (‹SDEM‹R KIRMIZISI)

PROSES RENK DE⁄ER‹ (CMYK) % 100 % 91 %0 %0

MAGENTA YELLOW CYAN BLACK

(KIRMIZI) (SARI) (MAV‹) (S‹YAH)

PANTONE 485

PANTONE REFERANSI BLACK

(S‹YAH) (‹SDEM‹R S‹YAHI)

PROSES RENK DE⁄ER‹ (CMYK) %0 %0 %0 % 100

MAGENTA YELLOW CYAN BLACK

(KIRMIZI) (SARI) (MAV‹) (S‹YAH)

BLACK

PANTONE REFERANSI (DESTEK RENK) PANTONE 423 C

(GR‹) (‹SDEM‹R GR‹S‹)

PROSES RENK DE⁄ER‹ (CMYK) %0 %0 %0 % 40

PANTONE 423

MAGENTA YELLOW CYAN BLACK

(KIRMIZI) (SARI) (MAV‹) (S‹YAH)


2.2

KURUMSAL RENK REFERANSI Ç‹ZELGES‹

BÖLÜM

Kurumsal Kimli¤in en önemli unsurlar›ndan birini oluflturan renklerin farkl› sistemlerde do¤ru kullan›m› kurumsal iletiflim aç›s›ndan önemlidir. Bu nedenle ‹SDEM‹R Kurumsal Kimli¤i’ni oluflturan renklerin bask›l› malzemelerde (CMYK), ekran görüntülerinde (RGB) ve web ortamlar›ndaki (HTML) renk de¤erleri afla¤›daki çizelgede verilmifltir. Farkl› alanlardaki kullan›mlarda bu çizelgede verilen de¤erlerin kullan›lmas› esast›r.

‹SDEM‹R KIRMIZISI PANTONE 485

‹SDEM‹R S‹YAHI PANTONE BLACK

‹SDEM‹R GR‹S‹ PANTONE 423

CMYK

C M Y K

0 100 91 0

C M Y K

0 0 0 100

C M Y K

0 0 0 40

RGB

R G B

220 36 31

R G B

0 0 0

R G B

167 169 172

HTML

FF0000

000000

999999


2.3

.1

KURUMSAL RENK BASKI ÖRNE⁄‹ Pantone 485 C

BÖLÜM

Afla¤›daki örnekleri bas›l› ifllerde renk referans› olarak kullanabilirsiniz. Renkler pantone renkleri ile tan›mlanm›flt›r. PANTONE REFERANSI PANTONE 485 C (‹SDEM‹R KIRMIZISI) PROSES RENK DE⁄ER‹ (CMYK) %0 CYAN (MAV‹) % 100 MAGENTA (KIRMIZI) % 91 YELLOW (SARI) %0 BLACK (S‹YAH)

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485


2.3

.2

KURUMSAL RENK BASKI ÖRNE⁄‹ Pantone 485 U

BÖLÜM

Afla¤›daki örnekleri bas›l› ifllerde renk referans› olarak kullanabilirsiniz. Renkler pantone renkleri ile tan›mlanm›flt›r. PANTONE REFERANSI PANTONE 485 U (‹SDEM‹R KIRMIZISI) PROSES RENK DE⁄ER‹ (CMYK) %0 CYAN (MAV‹) % 100 MAGENTA (KIRMIZI) % 91 YELLOW (SARI) %0 BLACK (S‹YAH)

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485

PANTONE 485


2.3

.3

KURUMSAL RENK BASKI ÖRNE⁄‹ Pantone 423 C

BÖLÜM

Afla¤›daki örnekleri bas›l› ifllerde renk referans› olarak kullanabilirsiniz. Renkler pantone renkleri ile tan›mlanm›flt›r. PANTONE REFERANSI (DESTEK RENK) PANTONE 423 C (‹SDEM‹R GR‹S‹) PROSES RENK DE⁄ER‹ (CMYK) %0 CYAN (MAV‹) %0 MAGENTA (KIRMIZI) %0 YELLOW (SARI) % 40 BLACK (S‹YAH)

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423


2.3

.4

KURUMSAL RENK BASKI ÖRNE⁄‹ Pantone 423 U

BÖLÜM

Afla¤›daki örnekleri bas›l› ifllerde renk referans› olarak kullanabilirsiniz. Renkler pantone renkleri ile tan›mlanm›flt›r. PANTONE REFERANSI (DESTEK RENK) PANTONE 423 U (‹SDEM‹R GR‹S‹) PROSES RENK DE⁄ER‹ (CMYK) %0 CYAN (MAV‹) %0 MAGENTA (KIRMIZI) %0 YELLOW (SARI) % 40 BLACK (S‹YAH)

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423

PANTONE 423


2.4

KURUMSAL FONT A‹LES‹

BÖLÜM

Yeni kurum logo ve sembolü ile birlikte bas›l› malzemelerde kullan›lacak harf karakteri olarak Helvetica ailesi seçilmifltir. Spiral desen içersinde kullan›lan “‹SDEM‹R” ismi “Franklin Gothic-Regular” isimli fonttan uyarlanarak tasarlanm›flt›r. Afla¤›da 4 farkl› kal›nl›kta standart ve italik olarak verilen karakterler d›fl›nda karakter kullanmamaya özen gösterilmelidir. Ayr›ca k›lavuzda çeflitli materyallerin uygulamalar›nda seçilen karakterin kaç punto büyüklükte, kaç punto sat›r aral›¤›nda kullan›ld›¤› belirtilmektedir.

HELVETICA LIGHT ABCÇDEFG⁄HI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVYZXQW. abcçdefg¤h›ijkmnoöprsfltuüvyzxqw. 1234567890@$£?+=><!*(/)_%:{\}°»÷؈¢≤∞Ū©±˚~ß¿— HELVETICA LIGHT ITALIC ABCÇDEFG⁄HI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVYZXQW. abcçdefg¤h›ijkmnoöprsfltuüvyzxqw. 1234567890@$£?+=><!*(/)_%:{\}°»÷؈¢≤∞Ū©±˚~ß¿— HELVETICA MEDIUM ABCÇDEFG⁄HI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVYZXQW. abcçdefg¤h›ijkmnoöprsfltuüvyzxqw. 1234567890@$£?+=><!*(/)_%:{\}°»÷؈¢≤∞Ū©±˚~ß¿— HELVETICA MEDIUM ITALIC ABCÇDEFG⁄HI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVYZXQW. abcçdefg¤h›ijkmnoöprsfltuüvyzxqw. 1234567890@$£?+=><!*(/)_%:{\}°»÷؈¢≤∞Ū©±˚~ß¿— HELVETICA BOLD ABCÇDEFG⁄HI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVYZXQW. abcçdefg¤h›ijkmnoöprsfltuüvyzxqw. 1234567890@$£?+=><!*(/)_%:{\}°»÷؈¢≤∞Ū©±˚~ß¿— HELVETICA BOLD ITALIC ABCÇDEFG⁄HI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVYZXQW. abcçdefg¤h›ijkmnoöprsfltuüvyzxqw. 1234567890@$£?+=><!*(/)_%:{\}°»÷؈¢≤∞Ū©±˚~ß¿— HELVETICA BLACK ABCÇDEFG⁄HI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVYZXQW. abcçdefg¤h›ijkmnoöprsfltuüvyzxqw. 1234567890@$£?+=><!*(/)_%:{\}°»÷؈¢≤∞Ū©±˚~ß¿— HELVETICA BLACK ITALIC ABCÇDEFG⁄HI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVYZXQW. abcçdefg¤h›ijkmnoöprsfltuüvyzxqw. 1234567890@$£?+=><!*(/)_%:{\}°»÷؈¢≤∞Ū©±˚~ß¿— FRANKLIN GOTHIC-REGULAR ABCÇDEFG⁄HI‹JKLMNOÖPRSfiTUÜVYZXQW. abcçdefg¤h›ijkmnoöprsfltuüvyzxqw. 1234567890@$£?+=><!*(/)_%:{\}°»÷؈¢≤∞Ū©±˚~ß¿—


2.5

AMBLEM VE LOGOTAYP TEKN‹K Ç‹Z‹M‹

BÖLÜM

‹SDEM‹R’in yeni logosu bir OYAK ifltiraki oldu¤u vurgulanarak tasarlanm›flt›r. Spiral OYAK’› simgelemekte ‹SDEM‹R isminin üst ve alt›ndaki k›rm›z› yuvarlaklar eski logoya gönderme yapmaktad›r. ‹SDEM‹R’i temsil eden amblem ve logotayp olarak afla¤›daki spiral desen ve yaz› biçimi birlikte kullan›lmal›d›r. Bu amblem ve logotayp ‹SDEM‹R Kurumu’nda her yerde, özellikle bas›l› ifllerde, görsel alanlarda ve çal›flmalarda kullan›lmal›d›r. Renk seçiminde Pantone 485, Siyah (Black) veya Beyaz (Difli) olabilir. Amblem ve logotayp büyüklü¤ü ve orant›lar› afla¤›daki teknik çizimdeki ölçüler dikkate al›narak kullan›lmal›d›r. Amblem ve logotayp hiçbir flekilde yeniden çizilmemeli ve deforme edilmemelidir. Dijital olarak büyütülüp küçültülebilir.

64 X 32 X

7.5 X

7.5 X

32 X

0.75X

5.4 X

34 X

0.75X


2.5

.1

AMBLEM VE LOGOTAYP TEKN‹K Ç‹Z‹M‹ Farkl› Ölçülerle Örneklendirme

BÖLÜM

Amblem ve logotayp büyüklü¤ü ve orant›lar› afla¤›daki teknik çizimdeki örnek olarak verilen ölçüler dikkate al›narak kullan›lmal›d›r..

8.437 mm

100 mm

53.125 mm

80 mm

42.5 mm

50 mm 26.56 mm Amblem ve logotayp eni12 mm. alt›nda kullan›ld›¤› uygulamalarda okunakl› olmayaca¤›ndan kullan›lmamal›d›r.


2.5

.2

AMBLEM TEKN‹K Ç‹Z‹M‹

BÖLÜM

Kurum amblemi ve logosu ‹SDEM‹R’in kurum kimli¤inin temel unsurudur. Kurum faaliyetlerinin her alan›nda belirlenen kurallar dahilinde tutarl› bir biçimde görünürlü¤ü sa¤lanmal›d›r. Bu amblem ve logo aynen bu k›lavuzda verildi¤i gibi hiçbir flekilde üzerinde bir de¤ifliklik yap›lmadan veya deforme edilmeden kullan›lmal›d›r.

34 X

64 X

Hesaplama Örne¤i

Yüksekli¤i hesaplamak için: ‹stedi¤imiz geniflli¤i 34 ile çarpt›ktan sonra 64’e bölersek yüksekli¤i hesaplayabiliriz. Örne¤in 96 cm.’lik bir genifllik istedi¤imizde yüksekli¤in ne olaca¤› afla¤›da hesaplanm›flt›r.

Geniflli¤i hesaplamak için: ‹stedi¤imiz geniflli¤i 64 ile çarpt›ktan sonra 34’e bölersek geniflli¤i hesaplayabiliriz. Örne¤in 51 cm.’lik bir yükseklik istedi¤imizde geniflli¤in ne olaca¤› afla¤›da hesaplanm›flt›r.

‹stenilen genifllik x 34

‹stenilen yükseklik x 64

64

= Yükseklik

96 cm. (‹stenilen genifllik) x 34 64

34

= 51 cm.

= Genifllik

51 cm. (‹stenilen yükseklik) x 64 34

= 96 cm.


2.5

.3

LOGOTAYP TEKN‹K Ç‹Z‹M‹

BÖLÜM

Spiral desen içersinde kullan›lan iki nokta ve “‹SDEM‹R” yaz›s› büyüklü¤ü ve orant›lar› afla¤›daki teknik çizimdeki ölçüler dikkate al›narak kullan›lmal›d›r. Amblem ve logotayp’›n ortas›nda yer alan “‹SDEM‹R” ismi “Franklin Gothic-Regular” isimli fonttan uyarlanarak tasarlanm›flt›r. Bu font ayn› zamanda OYAK’›n logotayp›n›n temel al›nd›¤› fonttur.

2.5 mm (1 X)

18.75 mm (7.5 X)

7.5 X

12.6 mm (5 X)

18.75 mm (7.5 X)

7.5 X

6.33 mm (2.53 X) 1.875 mm (0.75 X)

5.4 X


2.5

.4

AMBLEM VE LOGOTAYPIN OVAL ALANDA UYGULAMASI

BÖLÜM

‹SDEM‹R amblem ve logotayp› farkl› renk ve materyaller üzerinde kullan›ld›¤›nda afla¤›daki ölçüler dahilinde beyaz bir alan üzerinde kullan›lmal›d›r. Bu beyaz alan transparan (fieffaf) olmamal›d›r. Kurumsal renkler Pantone renkleri ile tan›mlanmal›d›r. (Pantone 485 ve Pantone 423) Bu çal›flmadaki kurallar dahilinde outdoor ve stickerlar için de uygulamalar yap›labilinir.

40 X

‹SDEM‹R 1X

1X

26.458 X

1X

1X

‹SDEM‹R


2.5

.5

AMBLEM VE LOGOTAYPIN DÜZ KES‹ML‹ ALANDA UYGULAMASI

BÖLÜM

ERDEM‹R amblem ve logotayp› farkl› renk ve materyaller üzerinde kullan›ld›¤›nda afla¤›daki ölçüler dahilinde beyaz bir alan üzerinde kullan›lmal›d›r. Bu beyaz alan transparan (fieffaf) olmamal›d›r. Kurumsal renkler Pantone renkleri ile tan›mlanmal›d›r. (Pantone 485 ve Pantone 423)

40 X

3X

3X

Bu çal›flma kurallar dahilinde outdoor ve stickerlar için de uygulanabilir.

2.7 X

2.7 X

26 X

26 X

‹SDEM‹R 3X

3X 3X

3X

‹SDEM‹R


2.5

.6

AMBLEM VE LOGOTAYPIN KURUM ADI DESTEKL‹ KULLANIMI

BÖLÜM

‹SDEM‹R amblem ve logotayp› kurumsal ticari ünvanla birlikte kullan›ld›¤›nda ortalanm›fl iki sat›r ve tek sat›r olarak da kullan›labilinir. Ayr›ca kurumsal materyallerde tek sat›r soldan blok olarakta kullan›labilinir.

34 X Ortalama Adres ‹ki Sat›r

2X 2X

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi. 17 X Ortalama Adres ‹ki Sat›r

1X

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi.

4.64 X

17 X

4.64 X

Ortalama Adres Tek Sat›r

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi.

17 X

1X

9.32 X

Sola Blok Adres Tek Sat›r

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi.

1X


2.6

AMBLEM VE LOGOTAYP RENK ÇEfi‹TLER‹ VE KULLANIM ALANLARI

BÖLÜM

Kurum amblem ve logotayp›n kurumsal renkleri ile çeflitli renklerde kullan›m› ve kullan›lmamas› gereken renk ve desen alternatifleri afla¤›da belirtilmifltir.

Do¤ru Kullan›m Örnekleri

‹SDEM‹R

Yanl›fl Kullan›m Örnekleri


3.0

TEMEL KURUMSAL BASILI MALZEMELER

BÖLÜM

3.0 Temel Kurumsal Bas›l› Malzemeler 3.1. Antetli Ka¤›tlar 3.1.1 Antetli Ka¤›t (Genel), Türkçe 3.1.2 Antetli Ka¤›t (Genel), ‹ngilizce 3.1.3 Antetli Davam Ka¤›d› 3.1.4 Özel Antetli Ka¤›t, Kiflisel 3.1.5 Özel Antetli Ka¤›t, Müdürlükler ‹çin 3.2 Kartvizitler 3.2.1 Kartvizit, Türkçe ve ‹ngilizce 3.3. Zarflar 3.3.1 Diplomat Tipi Zarf, Pencereli ve Penceresiz 3.3.2 Torba Zarf, A4 3.3.3 Torba Zarf, A3 3.4 Faks Ka¤›d› 3.4.1 Faks Bafll›¤›, A5 3.4.2 Faks Mesaj›, A4 3.5 Dosya 3.5.1 Dosya, Kapak 3.5.2 Dosya, Arka Kapak 3.5.3 Dosya, ‹ç K›s›m


3.1

.1

ANTETL‹ KA⁄IT (Genel) Türkçe

BÖLÜM

‹SDEM‹R Antetli ve Devam Ka¤›t (Türkçe) ölçüleri 21 x 29.7 cm. (A4) standart boydur. Kullan›lacak ka¤›t 90 veya 120 gr. aral›¤›nda olmal›d›r. Ka¤›t kalitesi olarak 1. Hamur ka¤›t seçilmelidir.

Antetli ka¤›da ilave edilecek ek logolar sa¤ alt köfleye istiflenecektir.

3.5 cm

1.5 cm

1.5 cm

Kurumsal renkler pantone renkleri ile tan›mlanmal›d›r. Font, Helvetica ailesidir. Logotayp/amblem geniflli¤i 3.5 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir.

1.5 cm

3 cm

Yaz› : Arial 12 punto, Siyah

Kurum Ad› : Helvetica Black 10 punto, Pantone 423

2.38 cm

Adres : Helvetica 9 punto, Siyah Sat›r Aras› :1 punto

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi.

0.4 cm

31319 ‹SKENDERUN Tel: 0326 758 40 40 (Santral-Pbx) Faks: 0326 755 11 84 e-posta: info@isdemir.com.tr www.isdemir.com.tr

1.5 cm

1 cm 1.5 cm

1 cm


3.1

.2

ANTETL‹ KA⁄IT (Genel) ‹ngilizce

BÖLÜM

‹SDEM‹R Antetli ve Devam Ka¤›t (‹ngilizce) ölçüleri 21 x 29.7 cm. (A4) standart boydur. Kullan›lacak ka¤›t 90 veya 120 gr. aral›¤›nda olmal›d›r. Ka¤›t kalitesi olarak 1. Hamur ka¤›t seçilmelidir.

1.5 cm

Kurumsal renkler pantone renkleri ile tan›mlanmal›d›r. Font, Helvetica ailesidir. Logotayp/amblem geniflli¤i 3.5 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir. Antetli ka¤›da ilave edilecek ek logolar sa¤ alt köfleye istiflenecektir.

3.5 cm

1.5 cm

Kurum Ad› : Helvetica Black 10 punto, Pantone 423

2.38 cm

Adres : Helvetica 9 punto, Siyah Sat›r Aras› :1 punto Adres Bafll›¤› (Plants, Ankara ve ‹stanbul) : Helvetica Bold 9 punto, Siyah

‹SKENDERUN IRON & STEEL CO.

0.4 cm

31319 ‹SKENDERUN - TURKEY Tel: +90 326 758 40 40 (Santral-Pbx) Faks: +90 326 755 11 84 e-posta: info@isdemir.com.tr www.isdemir.com.tr

1.5 cm

1 cm 1.5 cm

1 cm


3.1

.3

ANTETL‹ DEVAM KA⁄IDI

BÖLÜM

‹SDEM‹R Antetli ve Devam Ka¤›t (Türkçe) ölçüleri 21 x 29.7 cm. (A4) standart boydur. Kullan›lacak ka¤›t 90 veya 120 gr. aral›¤›nda olmal›d›r. Ka¤›t kalitesi olarak 1. Hamur ka¤›t seçilmelidir.

1.5 cm

Kurumsal renkler pantone renkleri ile tan›mlanmal›d›r. Font, Helvetica ailesidir. Logotayp/amblem geniflli¤i 3.5 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir.

1.5 cm

3.5 cm


3.1

ÖZEL ANTETL‹ KA⁄IT

.4

Kiflisel (Genel Müdür / Genel Müdür Yard›mc›lar› ve Eflde¤er Yöneticiler / Yönetim ve Denetleme Kurullar› Üyeleri)

BÖLÜM

‹SDEM‹R Özel Antetli Ka¤›t ölçüleri 21 x 29.7 cm. (A4) standart boydur. Kullan›lacak ka¤›t 90 veya 120 gr. aral›¤›nda olmal›d›r. Ka¤›t kalitesi olarak 1. Hamur ka¤›t seçilmelidir.

1.5 cm

Kurumsal renkler pantone renkleri ile tan›mlanmal›d›r. Font, Helvetica ailesidir. Logotayp/amblem geniflli¤i 3.5 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir.

3.5 cm

1.5 cm Amblem : Pantone 485 Logotype : Siyah

3 cm Ad› SOYADI Ünvan› Bölümü Mail adresi

‹sim / Soyad : Helvetica Bold 12 punto, Siyah Ünvan / Bölüm : Helvetica 9 punto, Siyah Sat›r Aras› : 1 punto

Kurum Ad› : Helvetica Black 10 punto, Pantone 423 Adres : Helvetica 9 punto, Siyah Sat›r Aras› :1 punto ‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi.

0.4 cm

31319 ‹SKENDERUN Tel: 0326 758 40 40 (Santral-Pbx) Faks: 0326 755 11 84 e-posta: info@isdemir.com.tr www.isdemir.com.tr

1.5 cm

1 cm


3.1

.5

ÖZEL ANTETL‹ KA⁄IT Müdürlükler ‹çin

BÖLÜM

‹SDEM‹R Özel Antetli Ka¤›t ölçüleri 21 x 29.7 cm. (A4) standart boydur. Kullan›lacak ka¤›t 90 veya 120 gr. aral›¤›nda olmal›d›r. Ka¤›t kalitesi olarak 1. Hamur ka¤›t seçilmelidir.

1.5 cm

Kurumsal renkler pantone renkleri ile tan›mlanmal›d›r. Font, Helvetica ailesidir. Logotayp/amblem geniflli¤i 3.5 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir.

3.5 cm

1.5 cm Amblem : Pantone 485 Logotype : Siyah

Kurum Ad› : Helvetica Black 10 punto, Pantone 423

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi.

0.4 cm

31319 ‹SKENDERUN Tel: 0326 758 40 40 (Santral-Pbx) Faks: 0326 755 11 84 e-posta: iletisim@isdemir.com.tr www.isdemir.com.tr

1.5 cm

1 cm

Adres : Helvetica 9 punto, Siyah Sat›r Aras› :1 punto Adres Bafll›¤› (Fabrika) : Helvetica Bold 9 punto, Siyah


3.2

.1

KARTV‹Z‹T Türkçe ve ‹ngilizce

BÖLÜM

‹SDEM‹R Kartvizit ölçüleri 5 x 9 cm.’dir. Kullan›lacak ka¤›t cinsi 300 - 350 gr. Japon Bristol ka¤›tt›r. Kurumsal renkler pantone renkleri (Pantone 485 ve Pantone 423) ile tan›mlanmal›d›r. Logotayp/amblem geniflli¤i 1.7 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir. Bu çal›flmada, adres fontlar› Helvetica, Helvetica Bold ve Helvetica Black’tir. Kartvizitler gerekti¤inde bir yüzü Türkçe di¤er yüzü ‹ngilizce olarak bas›labilir.

1.7 cm

0.5 cm

Türkçe Kartvizit 5 x 9 cm.

0.5 cm Ad› / Soyad› : Helvetica Bold 11 punto Sat›r Aras› : 1 punto, Siyah

1.8 cm

Ünvan / Bölüm : Helvetica 8 punto Sat›r Aras› : 1 punto, Siyah

Ad› SOYADI Ünvan Bölüm

fiirket Ad› : Helvetica Black 7 punto Sat›r Aras› : 1.5 punto, Pantone 423

0.5 cm

0.5 cm

0.5 cm

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi. 31319 ‹SKENDERUN Tel: 0326 758 40 40 (Santral-Pbx) Faks: 0326 755 11 84 e-posta: info@isdemir.com.tr www.isdemir.com.tr

Adres, Tel : Helvetica 7 punto Sat›r Aras› : 0.5 punto, Siyah Adres Bafll›¤› (Fabrika): Helvetica Bold 7 punto Sat›r Aras› : 0.5 punto, Siyah

1.7 cm

0.5 cm

‹ngilizce Kartvizit 5 x 9 cm.

0.5 cm Ad› / Soyad› : Helvetica Bold 11 punto Sat›r Aras› : 1 punto, Siyah

1.8 cm

Ünvan / Bölüm : Helvetica 8 punto Sat›r Aras› : 1 punto, Siyah

Name SURNAME Title Section

fiirket Ad› : Helvetica Black 7 punto Sat›r Aras› : 1.5 punto, Pantone 423

‹SKENDERUN IRON & STEEL CO 31319 ‹SKENDERUN-TURKEY Tel: +90 326 758 40 40 Fax: +90 326 755 11 84 e-mail: info@isdemir.com.tr www.isdemir.com.tr

0.5 cm

0.5 cm

0.5 cm

Adres, Tel : Helvetica 7 punto Sat›r Aras› : 0.5 punto, Siyah Adres Bafll›¤› (Plants): Helvetica Bold 7 punto Sat›r Aras› : 0.5 punto, Siyah


3.3

.1

D‹PLOMAT T‹P‹ ZARF Pencereli ve Penceresiz

BÖLÜM

‹SDEM‹R Zarf ölçüleri 10.5 x 24 cm. (Penceresiz) ve 11.3 x 23.5 cm.’dir(Pencereli). Kullan›lacak ka¤›t 110 gr. 1. Hamurdur. Kurumsal renkler pantone renkleri (Pantone 485 ve Pantone 423) ile tan›mlanmal›d›r. Logotayp/amblem geniflli¤i 3 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir. Bu çal›flmada, adres fontlar› Helvetica, Helvetica Bold ve Helvetica Black’tir.

3 cm

1.5 cm

Diplomat Zarf 10.5 x 24 cm.

1.5 cm Kurum Ad› : Helvetica Black 10 punto, Pantone 423 Adres : Helvetica 9 punto, Siyah Sat›r Aras› : 1 punto

2.1 cm 0.4 cm

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi. 31319 ‹SKENDERUN Tel: 0326 758 40 40 (Santral-Pbx) Faks: 0326 755 11 84 e-posta: info@isdemir.com.tr www.isdemir.com.tr

3 cm

1.5 cm

Pencereli Diplomat Zarf 11.3 x 23.5 cm.

1.5 cm 2.1 cm 0.4 cm

‹SKENDERUN IRON & STEEL CO. 31319 ‹SKENDERUN-TURKEY Tel: +90 326 758 40 40 (Santral-Pbx) Fax: +90 326 755 11 84 e-mail: info@isdemir.com.tr www.isdemir.com.tr

Kurum Ad› : Helvetica Black 10 punto, Pantone 423 Adres : Helvetica 9 punto, Siyah Sat›r Aras› : 1 punto


3.3

.2

TORBA ZARF - A5

BÖLÜM

‹SDEM‹R Torba Zarf (A5) ölçüleri 17.5 x 25 cm.’dir. Ka¤›t olarak 110 gr. 1.Hamur Ka¤›t kullan›lacakt›r. Kurumsal renkler pantone renkleri (Pantone 485 ve Pantone 423) ile tan›mlanmal›d›r. Logotayp/amblem geniflli¤i 3 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir. Bu çal›flmada, adres fontlar› Helvetica, Helvetica Bold ve Helvetica Black’tir. Ankara ve ‹stanbul Müdürlükleri için ayn› kurumsal kurallar uygulanabilir. Torba Zarf (A5) 17.5 x 25 cm.

2 cm

3 cm

1.5 cm 0.5 cm 0.4 cm

Kurum Ad› : Helvetica Black 10 punto Pantone 423 ‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi. 31319 ‹SKENDERUN Tel: 0326 758 40 40 (Santral-Pbx) Faks: 0326 755 11 84 e-posta: info@isdemir.com.tr www.isdemir.com.tr

Adres : Helvetica 9 punto, Siyah Sat›r Aras› : 1 punto


3.3

.3

TORBA ZARF - A4

BÖLÜM

‹SDEM‹R Torba Zarf ölçüleri 24 x 32 cm.’dir. Ka¤›t olarak 110 gr. 1.Hamur Ka¤›t kullan›lacakt›r. Kurumsal renkler pantone renkleri (Pantone 485 ve Pantone 423) ile tan›mlanmal›d›r. Logotayp/amblem geniflli¤i 4.5 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir. Bu çal›flmada, adres fontlar› Helvetica, Helvetica Bold ve Helvetica Black’tir. Ankara ve ‹stanbul Müdürlükleri için ayn› kurumsal kurallar uygulanabilir. Torba Zarf (A4) 24 x 32 cm.

2 cm

4.5 cm

1.5 cm Kurum Ad› : Helvetica Black 15 punto Pantone 423

0.75 cm 0.6 cm

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi. 31319 ‹SKENDERUN Tel: 0326 758 40 40 (Santral-Pbx) Faks: 0326 755 11 84 e-posta: info@isdemir.com.tr www.isdemir.com.tr

Adres : Helvetica 13.5 punto, Siyah Sat›r Aras› : 1.5 punto


3.3

.4

TORBA ZARF - A3

BÖLÜM

‹SDEM‹R Torba Zarf (A3) ölçüleri 32 x 42 cm.’dir. Ka¤›t olarak 110 gr. 1.Hamur Ka¤›t kullan›lacakt›r. Kurumsal renkler pantone renkleri (Pantone 485 ve Pantone 423) ile tan›mlanmal›d›r. Logotayp/amblem geniflli¤i 6 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir. Bu çal›flmada, adres fontlar› Helvetica, Helvetica Bold ve Helvetica Black’tir. Ankara ve ‹stanbul Müdürlükleri için ayn› kurumsal kurallar uygulanabilir. Torba Zarf (A3) 32 x 42 cm.

2 cm

6 cm

1.5 cm Kurum Ad› : Helvetica Black 20 punto Pantone 423

1 cm 0.8 cm

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi. 31319 ‹SKENDERUN Tel: 0326 758 40 40 (Santral-Pbx) Faks: 0326 755 11 84 e-posta: info@isdemir.com.tr www.isdemir.com.tr

Adres : Helvetica 18 punto, Siyah Sat›r Aras› : 2 punto


3.4

.1

FAKS BAfiLI⁄I (A5)

BÖLÜM

‹SDEM‹R Faks Ka¤›d› (A5) ölçüleri 14.8 x 21 cm.’dir. Ka¤›t olarak 80 gr. 1.Hamur Ka¤›t kullan›lacakt›r. Kurumsal renkler olarak Siyah kullanılmalıdır. Logotayp/amblem geniflli¤i 3 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir.

Helvetica 18 punto, Harf arası %10 Helvetica Bold 24 punto, Harf arası %10

Amblem : Siyah Logotayp : Siyah

3 cm

6 cm

1.5 cm

1.5 cm

Bu çal›flmada, adres fontlar› Helvetica, Helvetica Bold ve Helvetica Black’tir.

9 cm

1.5 cm Faks Bafll›¤›

3 cm

Co ver Sheet Kime / To Faks no / Fax No

: Ali ABCDEFGH : 0372 XXX XX XX

Kimden / From Faks no / Fax No

: Kemal ABCDEFGH : 0372 XXX XX XX

Tarih / Date

: GG.AA.YYYY

Bilgi / cc

: Mustafa ABCDEFGH

Sayfa say›s› / No of pages Bu sayfa dahil

: X

/ Including this page

Konu / Subject

: Sat nalma...

Kifliye özel bu mesaj ve içeri¤indeki bilgiler gizlidir. ‹SDEM‹R bu mesaj›n içeri¤i ve ekleri ile ilgili olarak hukuksal hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yetkili al›c›lardan biri de¤ilseniz, bu mesaj›n herhangi bir flekilde iffla edilmesi, kullan›lmas›, kopyalanmas›, yay›lmas› veya mesajda yeralan hususlarla ilgili olarak herhangi bir ifllem yap›lmas›n›n kesinlikle yasak oldu¤unu bildiririz. Böyle bir durumda lütfen hemen mesaj›n göndericisini bilgilendiriniz. Teflekkür ederiz. The information contained in this communication may contain confidential or legally privileged information. ‹SDEM‹R doesn't accept any legal responsibility for the contents and attachments of this message. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, use, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately. Thank you.

Bu faks mesaj›n›n okunaks›z ç›kmas› halinde lütfen (326) XXX XX XX nolu telefonu aray›n›z. If not properly transmitted please call +90(326) XXX XX XX ‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi.

0.4 cm 1 cm

1.5 cm

31319 ‹SKENDERUN Tel: 0326 758 40 40 (Santral-Pbx) Faks: 0326 755 11 84 www.isdemir.com.tr

Türkçe : Helvetica Medium Italic 11.5 punto Sat›r Aras› : 1 punto ‹ngilizce : Helvetica Light Italic 11.5 punto Sat›r Aras› : 1 punto Helvetica 5.7 punto Sat›r Aras› : 1 punto

Kurum Ad› : Helvetica Black 10 punto Adres : Helvetica 9 punto Adres Bafll›¤› : Helvetica Bold 9 punto

Kime : Helvetica Bold 12 punto To : Helvetica 9 punto ‹sim : Arial 12 punto Sat›r Aras› : 10 punto


3.4

.2

FAKS MESAJI (A4)

BÖLÜM

‹SDEM‹R Faks Ka¤›d› (A4) ölçüleri 21 x 29.7 cm.’dir. Ka¤›t olarak 80 gr. 1.Hamur Ka¤›t kullan›lacakt›r. Kurumsal renkler olarak Siyah kullanılmalıdır. Font, Helvetica ailesidir. Logotayp/amblem geniflli¤i 3 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir. Bu çal›flmada, adres fontlar› Helvetica, Helvetica Bold ve Helvetica Black’tir.

3 cm

Helvetica 18 punto, Harf arası %10 Helvetica Bold 24 punto, Harf arası %10

6 cm

1.5 cm

1.5 cm

Amblem : Siyah Logotayp : Siyah

9 cm

1.5 cm Faks Bafll›¤›

3 cm

Cover Sheet Kime / To Faks no / Fax No

: Ali ABCDEFGH : 0372 XXX XX XX

Kimden / From Faks no / Fax No

: Kemal ABCDEFGH : 0372 XXX XX XX

Tarih / Date

: GG.AA.YYYY

Bilgi / cc

: Mustafa ABCDEFGH

Sayfa say›s› / No of pages Bu sayfa dahil

: X

/ Including this page

Konu / Subject

: Sat nalma...

Arial 11 punto Arial Bold 11 punto

Helvetica 5.7 punto Sat›r Aras› : 1 punto

Kifliye özel bu mesaj ve içeri¤indeki bilgiler gizlidir. ‹SDEM‹R bu mesaj›n içeri¤i ve ekleri ile ilgili olarak hukuksal hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yetkili al›c›lardan biri de¤ilseniz, bu mesaj›n herhangi bir flekilde iffla edilmesi, kullan›lmas›, kopyalanmas›, yay›lmas› veya mesajda yeralan hususlarla ilgili olarak herhangi bir ifllem yap›lmas›n›n kesinlikle yasak oldu¤unu bildiririz. Böyle bir durumda lütfen hemen mesaj›n göndericisini bilgilendiriniz. Teflekkür ederiz.

Türkçe : Helvetica Medium Italic 11.5 punto Sat›r Aras› : 1 punto ‹ngilizce : Helvetica Light Italic 11.5 punto Sat›r Aras› : 1 punto

The information contained in this communication may contain confidential or legally privileged information. ‹SDEM‹R doesn't accept any legal responsibility for the contents and attachments of this message. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, use, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately. Thank you.

Bu faks mesaj›n›n okunaks›z ç›kmas› halinde lütfen 0326 XXX XX XX nolu telefonu aray›n›z. If not properly transmitted please call +90326 XXX XX XX

0.4 cm 1 cm

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi.

1.5 cm

31319 ‹SKENDERUN Tel: 0326 758 40 40 (Santral-Pbx) Faks: 0326 755 11 84 www.isdemir.com.tr

Kurum Ad› : Helvetica Black 10 punto Adres : Helvetica 9 punto Adres Bafll›¤› : Helvetica Bold 9 punto

Kime : Helvetica Bold 12 punto To : Helvetica 9 punto ‹sim : Arial 12 punto Sat›r Aras› : 10 punto


3.5

.1

DOSYA (Kapak)

BÖLÜM

‹SDEM‹R Dosya ölçüleri 23 x 32 cm.’dir. Ka¤›t olarak 300 gr. Amerikan Bristol Ka¤›t veya 350 gr. Parlak Kufle Ka¤›t kullan›lacakt›r. Kurumsal renkler olarak Pantone 485 ve Siyah kullanılmalıdır. Font, Helvetica ailesidir. Logotayp/amblem geniflli¤i 9 cm. ve Siyah olarak belirlenmifltir. Bu kurallar do¤rultusunda grafik düzenlemenin aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir.

‹SDEM‹R Dosya 23 x 32 cm. Ön Kapak

7 cm

10.66 cm

10.66 cm

10.66 cm

Zemin: Beyaz

9 cm

7 cm


3.5

.2

DOSYA (Arka Kapak)

BÖLÜM

‹SDEM‹R Dosya arka kapak çal›flmas›nda, adres fontlar› Helvetica, Helvetica Bold ve Helvetica Black’tir.

‹SDEM‹R Dosya 23 x 32 cm. Arka Kapak

0.5 cm

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi. 31319 ‹SKENDERUN Tel: 0326 758 40 40 (Santral-Pbx) Faks: 0326 755 11 84 e-posta: info@isdemir.com.tr www.isdemir.com.tr

1.5 cm 2.25 cm

Kurum Ad› : Helvetica Black 10 punto, Pantone 423 Adres : Helvetica 9 punto, Siyah Sat›r Aras› :1 punto


3.5

.3

DOSYA (‹ç K›s›m)

BÖLÜM

‹SDEM‹R Dosya çal›flmas›n›n iç k›sm›n›n cep taraf›nda kartvizitler için b›çak izi bulunmaktad›r. Bu cep alt k›s›mdan yekpare, sa¤ taraftan da yap›flt›rmal›d›r.

‹SDEM‹R Dosya 23 x 32 cm. ‹ç K›s›m-Cepli-Kartvizitlikli

4 cm 2 cm

Ad› SOYADI

5 cm

Ünvan Bölüm

1.5 cm

0.5 cm

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi. 31319 ‹SKENDERUN Tel: 0326 758 40 40 (Santral-Pbx) Faks: 0326 755 11 84 e-posta: info@isdemir.com.tr www.isdemir.com.tr

9 cm

9 cm 1.5 cm 5 cm

0.5 cm

0.5 cm 1.5 cm


4.0

YARDIMCI KURUMSAL BASILI MALZEMELER

BÖLÜM

4.0 Yard›mc› Kurumsal Bas›l› Malzemeler 4.1 Bloknotlar 4.1.1 Bloknot Ön Kapak - A5 4.1.2 Bloknot Arka Kapak - A5 4.1.3 Bloknot ‹ç Ka¤›t - A5 4.1.4 Bloknot Kapaks›z, A4 4.2 Sayg›lar›m›zla Kart› / Teflekkür - Kutlama Mesaj› 4.2.1 Sayg›lar›m›zla Kart› 4.2.2 Teflekkür - Kutlama Mesaj› 4.3 Sticker 4.3.1 Adres Sticker› 4.4 Ambalaj 4.4.1 Ambalaj Ka¤›d› 4.5 Kurum ‹çi Güvenlik ve Tan›t›m Kartlar› 4.5.1 Geçici Görev, Ziyaretçi, Sürücü Kart› 4.5.2 Araç Girifl Kart› 4.6 Kurumsal Sunum Format› / Rapor Kapa¤› 4.6.1 Kurumsal Sunum Format›, Kapak ve ‹ç Sayfalar 4.6.2 Kurumsal Rapor Kapa¤›


4.1

.1

BLOKNOT ÖN KAPAK - A5

BÖLÜM

‹SDEM‹R A5 Bloknot ölçüleri 14.8 x 21 cm.’dir. Kapak ka¤›d› olarak 250 gr. Amerikan Bristol Ka¤›t kullan›lacak ve üstten spiralli cilt olacakt›r. Bu cildin içinde 50 yaprak bulunacakt›r. Kurumsal renkler olarak Pantone 485 ve Siyah kullanılmalıdır. Logotayp/amblem geniflli¤i kapakta 6 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir.

7 cm

6 cm

7 cm

7 cm


4.1

.2

BLOKNOT ARKA KAPAK - A5

BÖLÜM

‹SDEM‹R A5 Bloknot ölçüleri 14.8 x 21 cm.’dir. Kapak ka¤›d› olarak 250 gr. Amerikan Bristol Ka¤›t kullan›lacak ve üstten spiralli cilt olacakt›r. Bu cildin içinde 50 yaprak bulunacakt›r. Arka kapakta, ticari ünvan ve adres sol alt köfleye bloklanacakt›r.

Kurum Ad› : Helvetica Black 10 punto, Pantone 423

Adres : Helvetica 9 punto, Siyah Sat›r Aras› :1 punto

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi.

0.4 cm.

fiehit Yüzbafl› Ali O¤uz Bulvar›, No:1 Payas-Dörtyol 31319 ‹SKENDERUN Tel: 0326 758 40 40 Faks: 0326 755 11 84 e-posta: info@isdemir.com.tr www.isdemir.com.tr

1.5 cm. 1.5 cm


4.1

.3

BLOKNOT ‹Ç KA⁄IT - A5

BÖLÜM

‹SDEM‹R A5 Bloknot ölçüleri 14.8 x 21 cm.’dir Ka¤›t olarak 90 gr. 1.Hamur Ka¤›t kullan›lacakt›r. Kurumsal renkler olarak Pantone 485 ve Siyah kullanılmalıdır. Logotayp/amblem geniflli¤i 2 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir. 50 yaprakl› bloklar üstten spiralli olarak ciltlenecektir.

1.5 cm 2 cm

2 cm


4.1

.4

BLOKNOT KAPAKSIZ - A4

BÖLÜM

‹SDEM‹R A4 Bloknot ölçüleri 21 x 29.7 cm.’dir. Ka¤›t olarak 90 gr. 1.Hamur Ka¤›t kullan›lacakt›r. Kurumsal renkler olarak Pantone 485 ve Siyah kullanılmalıdır. Logotayp/amblem geniflli¤i 3 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir. Arka kaide Kartonsan 200 gr., 40 yaprakl› bloklar, üstten tutkall› olarak ciltlenecektir. Kareli zemin %15 siyah renk, kareli çizgilerin aral›klar› 0.5 cm ve kal›nl›klar› 0.5 punto olmal›d›r.

1.5 cm 3 cm 1.5 cm

1 cm 1 cm


4.2

.1

SAYGILARIMIZLA KARTI

BÖLÜM

‹SDEM‹R Teflekkür / Kutlama Kart› ölçüleri 21 x 10 cm.’dir. Ka¤›t olarak 200 gr. Kufle Ka¤›t kullan›lacakt›r. Kurumsal renkler olarak Pantone 485, Pantone 423 ve Siyah kullanılmalıdır. Font, Helvetica ailesidir. Logotayp/amblem geniflli¤i 3 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir.

1.5 cm

3 cm

1.5 cm1.5 cm

Yaz› / Mesaj : Helvetica Black 24 punto Renk: Pantone 423

1.5 cm

3.5 cm

Sayg›lar›m›zla...

With our compliments...

Yaz› / Mesaj : Helvetica Black 20 punto Renk: Pantone 423, tint %40

1.5 cm 1.5 cm

3 cm

1.5 cm Ad-Soyad Ünvan Bölüm

2.5 cm

Yaz› / Mesaj : Arial 11 punto ‹sim : Arial Bold 11 punto Sat›r Aralar› : 1 punto, Siyah


4.2

.2

TEfiEKKÜR, KUTLAMA MESAJI

BÖLÜM

‹SDEM‹R Teflekkür / Kutlama Mesaj› ölçüleri A5’tir (14.8 x 21 cm.). Ka¤›t olarak 90 gr. 1.Hamur Ka¤›t kullan›lacakt›r.

1.5 cm

2 cm

1 cm

3.5 cm

Yaz› : Arial 12 punto Siyah

Ad-Soyad : Arial Bold 12 punto, Siyah Unvan/Bölüm : Arial 9 punto, Siyah

Kurum Ad› : Helvetica Black 10 punto, Pantone 423 Adres : Helvetica 9 punto Sat›r Aras› :1 punto, Siyah

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi. 31319 ‹SKENDERUN Tel: 0326 758 40 40 (Santral-Pbx) Faks: 0326 755 11 84 e-posta: info@isdemir.com.tr www.isdemir.com.tr

1 cm 1.5 cm

1.5 cm

Kurumsal renkler olarak Pantone 485, Pantone 423 ve Siyah kullanılmalıdır. Font, Helvetica ailesidir. Logotayp/amblem geniflli¤i 2 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir.


4.3

.1

ADRES STICKERI

BÖLÜM

‹SDEM‹R Adres Sticker› ölçüleri 14.8 x 10.5 cm.’dir. Ka¤›t olarak APLI 1280 etiket ka¤›d› kullan›lacakt›r. Kurumsal renkler olarak Pantone 485, Pantone 423 ve Siyah kullanılmalıdır. Font, Helvetica ailesidir. Logotayp/amblem geniflli¤i 3 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir. Düz çizgilerin aral›klar› 0.6 cm. ve 0.5 punto kal›nl›ktad›r. Bu çal›flmada adres k›sm› fontu Helvetica, Helvetica Bold ve Helvetica Black’tir. Al›c› / Gönderen : Helvetica Black 9.5 punto, Siyah

1 cm

3 cm

Arial Bold 12 punto, Siyah

9.8 cm

Arial12 punto, Siyah

1 cm

0.7 cm 2.3 cm Al›c›

:

Gönderen

:

4.5 cm

1.9 cm

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi. 31319 ‹SKENDERUN Tel: 0326 758 40 40 (Santral-Pbx) Faks: 0326 755 11 84

1 cm 1 cm

1 cm Kurum Ad› : Helvetica Black 9 punto, Pantone 423 Sat›r Aras› : 1.5 punto Adres, Tel : Helvetica 8 punto

Çizgiler Pantone 423


4.5

.1

GEÇ‹C‹ GÖREV, Z‹YARETÇ‹ ve SÜRÜCÜ KARTI

BÖLÜM

‹SDEM‹R Geçici Görev, Ziyaretçi ve Sürücü Kart› ölçüleri 5.5 x 8.5 cm.’dir. Malzeme PVC’dir. Kurumsal renkler olarak Pantone 485, Pantone 423 ve Siyah kullanılmalıdır. Logo/Amblem geniflli¤i 2.5 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir.

0.25 cm

Bu çal›flmada, Helvetica font ailesi kullan›lm›flt›r.

3 cm

2.5 cm

3 cm

0.25 cm

2.5 cm ‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi.

Helvetica Black 21 punto Difli Sat›r Aras›: 2 punto

Helvetica Condansed Bold 12 punto Siyah

GEÇ‹Ç‹ GÖREVL‹ KARTI

2 cm

Güney Kap›

1 cm

73

1 cm

1 cm 8.5 cm

Helvetica Bold 10 punto Siyah

‹SDEM‹R’E HOfiGELD‹N‹Z • Bu kart kimlik karfl›l›¤› verilir. • Yakaya tak›l› olarak tafl›n›r. • Müsaade edilen birim d›fl›na ç›k›lmaz. • Müracaat telefon: 3767-6666

Helvetica 9 punto Siyah Sat›r Aras›: 1 punto

5.5 cm

Helvetica Bold 10 punto Siyah

1 cm 0.5 cm

Koruma ve Güvenlik Müdürlü¤ü

0.7 cm 1 cm 8 cm

Z‹YARETÇ‹ VISITOR SÜRÜCÜ KARTI

2 cm


4.5

.2

ARAÇ G‹R‹fi KARTI

BÖLÜM

‹SDEM‹R Araç Girifl Kart› ölçüleri 7.7 x 12 cm.’dir. Malzeme PVC’dir. Kurumsal renkler olarak Pantone 485, Pantone 423 ve Siyah kullanılmalıdır. Logo/Amblem geniflli¤i 3.5 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir.

0.3 cm

Bu çal›flmada, Helvetica font ailesi kullan›lm›flt›r.

4.25 cm

3.5 cm

4.25 cm

0.3 cm

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi.

Helvetica Black 26 punto Difli Sat›r Aras›: 2.5 punto

ARAÇ G‹R‹fi KARTI

2.5 cm

Helvetica Condansed Bold 16 punto Siyah

Güney Kap›

73

1.5 cm 1.5 cm

1.5 cm 12cm 1.5 cm

Helvetica Bold 10 punto Siyah

‹SDEM‹R’E HOfiGELD‹N‹Z • Bu kart; arac›n ön cam›na, girifl / ç›k›flta koruma memurunun görebilece¤i yere tak›l›r. • Bu kart çal›flma süresi bir ifl günü olarak belirlenmifl olup gün sonu ilgil kap›ya teslim edilmesi zorunludur. • Lütfen, trafik kurallar› ve h›z limitlerine uyunuz. • Lütfen, görevli personelin uyar›lar›n› dikkate al›n›z.

Helvetica 9 punto Siyah Sat›r Aras›: 1 punto

7.7 cm

Önemli telefon numaralar› Güvenlik : (326) XXX XX XX ‹tfaiye : (326) XXX XX XX Hastane : (326) XXX XX XX

Helvetica Bold 9 punto Siyah Helvetica 9 punto Siyah Sat›r Aras›: 1 punto

0.5 cm

0.8 cm 1 cm


4.6

.1

KURUMSAL SUNUM FORMATI Kapak ve ‹ç Sayfalar

BÖLÜM

Prezantasyonlarda kullanılmak üzere oluflturulmufl Power Point sunum sayfalar› afla¤›da yer almaktadır. Genel olarak sunumlarda Arial font ailesinden yararlan›lmal›d›r. Sunumlar için oluflturulmufl sayfa tasar›mlar› ekteki CD’de jpeg format›nda kullan›m›n›za sunulmufltur.

Girifl Sayfas›

Seperatör Sayfas›

Devam Sayfas› (Grafikli)

Seperatör Sayfas› (Foto¤rafl›)


4.6

.2

KURUMSAL RAPOR KAPA⁄I

BÖLÜM

‹SDEM‹R için kullan›lmak üzere haz›rlanan rapor kapa¤› MS Word program›nda haz›rlanm›flt›r. Kullan›m› afla¤›da belirtilen rapor kapaklar›, A4 sayfas›na renkli olarak ç›k›fl al›narak kullan›lacakt›r. Ayr›ca flablon sayfas› Kurumsal Kimlik K›lavuzu CD’si içinde bulunmaktad›r.

9.5 cm

8 cm

RAPORUN ADI : Arial Bold 30 punto K›rm›z› / Gölgeli

RAPORUN ADI

TAR‹H: Arial Bold 16 punto Siyah

2.5 cm

HAZIRLAYAN B‹R‹M/K‹fi‹: Arial Bold 20 punto Siyah


5.0

KURUMSAL OUTDOOR VE INDOOR MALZEMELER

BÖLÜM

5.0 Kurumsal Outdoor ve Indoor Malzemeler 5.1 Bayraklar 5.1.1 Gönder Bayrak 5.1.2 Masa Bayrak 5.1.3 Flama, Uzun Bayrak 5.2 Tabelalar / Outdoor / Totem 5.2.1 Yönlendirme Tabelalar›, ‹ç Mekan 5.2.2 Outdoor, Tabela 5.2.3 Totem, Pano


5.1

.1

GÖNDER BAYRAK

BÖLÜM

‹SDEM‹R Gönder Bayraklar› 3 de¤iflik ölçüde tasarlanm›flt›r. 100 x 150 cm., 120 x 180 cm. ve 150 x 225 cm. olarak kullan›lmaktad›r.

34.5 cm

‹SDEM‹R Gönder Bayra¤› Beyaz Zemin üzerine ya da ‹SDEM‹R k›rm›z›s› (Pantone 485) üzerine difli olarak uygulanmaktad›r. Malzeme - Mat Saten Kumafl, Sembol - Beyaz veya K›rm›z›, Logotayp - Beyaz veya Siyah.

8 cm 96 cm

42 cm

34.5 cm

34.5 cm

51 cm

42 cm

34.5 cm

8 cm

51 cm

42 cm

96 cm

42 cm


5.1

.2

MASA BAYRAK

BÖLÜM

‹SDEM‹R Masa Bayrak ölçüleri 15 x 22.5 cm.’dir. Malzeme Saten Kumafl veya Folyo’dur.

4.3125 cm

‹SDEM‹R Masa Bayrak Beyaz Zemin üzerine ya da ‹SDEM‹R k›rm›z›s› (Pantone 485) üzerine difli olarak uygulanmaktad›r. Malzeme - Mat Saten Kumafl, Sembol - Pantone 485, Logotayp - Siyah. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir.

1 cm

5.25 cm

12 cm

4.3125 cm

4.3125 cm

6.375 cm

5.25 cm

4.3125 cm

6.375 cm

5.25 cm

1 cm

12 cm

5.25 cm


5.1

.3

FLAMA, UZUN BAYRAK

BÖLÜM

‹SDEM‹R Flama, Uzun Bayrak ölçüleri 90 x 200 cm.’dir. Malzeme Saten Kumafl veya Folyo’dur.

66.66 cm. 66.66 cm.

66.66 cm.

6.07 cm.

66.66 cm.

9 cm.

9 cm.

72 cm.

66.66 cm.

9 cm.

72 cm.

6.07 cm.

9 cm.

66.66 cm.

Kurumsal renkler olarak Pantone 485 ve Siyah kullanılmalıdır. Logotayp/amblem geniflli¤i 72 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir.


5.2

.1

YÖNLEND‹RME TABELALARI ‹ç Mekan

BÖLÜM

‹SDEM‹R iç mekan yönlendirme tabelalar› afla¤›daki renk, tasar›m, yaz› ve grafik stillerine uygun yap›lmal›d›r. Kullan›lacak malzeme alüminyum üzerine folyo laminasyondur. Bu konuda Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü’ne dan›fl›lmal›d›r.

Bina Girifl Yönlendirme Tabelalar›

SATIfi PAZARLAMA

KAT:

3

‹NSAN KAYNAKLARI

KAT:

2

STRATEJ‹ / PLANLAMA

KAT:

1

ARfi‹V

KAT:

B1

KAT:

B1

80 cm.

2 cm. h=8 cm. 2 cm.

ARfi‹V 1/2h

Helvetica Condensed Bold 50 punto

1/2h

Helvetica Condensed Bold 100 punto

1/2h

Helvetica Condensed Bold 100 punto Renk: Bayrak k›rm›z›

1/2h

1/2h

1/2h

2 cm.

Bina ‹çi Kat Yönlendirme Tabelalar›

SATINALMA

h=6 cm. 2 cm.

SATINALMA

Helvetica Condensed Bold 72 punto 1/2h

1/2h

Bina ‹çi Kap› Tabelalar›

MUHASEBE

MUHASEBE

2 cm. h=6 cm. 2 cm.

Helvetica Condensed Bold 72 punto Renk: Bayrak k›rm›z›

X

Bina ‹çi Pigtogramlar› X YANGIN

Renk: Metalik gri

X

AC‹L ÇIKIfi

X


5.2

.2

OUTDOOR TABELA

BÖLÜM

‹SDEM‹R tabelalar› afla¤›daki renk, tasar›m, yaz› ve grafik stillerine uygun yap›lmal›d›r. Bu konuda Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü’ne dan›fl›lmal›d›r. Tabelalarda Pantone 485, Pantone 423 ve Siyah-Beyaz renkler kullan›lmal›d›r.

‹çten veya D›fltan Ayd›nlatmal›

‹SDEM‹R

a

ESMRLY MREK

2a

Helvetica Bold / Siyah ‹çten veya D›fltan Ayd›nlatmal›

‹SDEM‹R

ESMRLY MREK

Tabelan›n beyaz zeminli uygulamas›nda, beyaz pleksi üzerine dekupe harf veya kabartma harf çal›fl›labilir. Amblem ve logotayp alan› alttan ›fl›kl› ve kabartma olarak çal›fl›lacakt›r. Kabartma yükseklekleri kullan›lan fontun et kal›nl›¤› kadar olmal›d›r.

‹çten Ayd›nlatmal›

‹SDEM‹R

ESMRLY MREK

Tabelan›n gri zeminli uygulamas›nda, gri renkli pleksi / metalik malzeme üzerine içten ayd›nlatmal› kabartma harf çal›fl›labilir. Amblem ve logotayp alan› alttan ›fl›kl› ve kabartma olarak çal›fl›lacakt›r. Kabartma yükseklikleri kullan›lan fontun et kal›nl›¤› kadar olmal›d›r.


5.2

.3

TOTEM, PANO

BÖLÜM

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi.

x

1/2x

x 2x e

‹SKENDERUN DEM‹R VE ÇEL‹K A.fi.

Logotayp Pantone 423

3x e

E⁄‹T‹M MÜDÜRLÜ⁄Ü

Helvetica Bold / Siyah Beyaz Zemin


6.0

KURUMSAL ‹LANLAR

BÖLÜM

6.0 Kurumsal ‹lanlar 6.1 Eleman ‹lan› 6.2 Vefat ‹lan›


6.1

ELEMAN ‹LANI

BÖLÜM

Örnekteki normal boyutlarda bir ‹SDEM‹R Eleman ilan› ölçüleri 4 st. x 15 cm. olarak (14 cm. x 15 cm.) düflünülmüfltür. ‹lan›n içeri¤ine göre farkl› ölçülerde kullan›labilir. Gazete sütun ölçülerinde de¤ifliklikler olabileçe¤i için kontrol edilmesi gereklidir. Logotayp/amblem geniflli¤i 3.5 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir. Bu çal›flmada, Helvetica font ailesi kullan›lm›flt›r.

Spot Bafll›k: Helvetica Bold ‹talic 9 punto, Siyah Sat›r Aras›: 9 punto

Aran›lan Unvan: Helvetica Bold ‹talic 16 punto, Siyah Nitelikler: Helvetica 8 punto, Siyah Sat›r Aras›: 1.5 punto

0.5 cm Ülkemktikezos

Maden Mühendisleri (M.M.)

mkzalmkit kelket mke

Zzzzz gggggg cccccccc, Ssssss sss oooo pppp kk nnnn, Tttttttt aaaaa ffffffff vvvvvvv bbbbbbbbb, Yyyyyyyyyy nnnnnnn hhhhhhh ppppppp eeeeeee,

ziymakzilmebü mez yomz kukek kizkezey siye mik

Metalurji Mühendisleri (MT.M.)

ticütaciticetac.

Zzzzz gggggg cccccccc, Ssssss sss oooo pppp kk nnnn, Tttttttt aaaaa ffffffff vvvvvvv bbbbbbbbb.

Kimya Mühendisleri (K.M.) Zzzzz gggggg cccccccc, Ssssss sss oooo pppp kk nnnn, Tttttttt aaaaa ffffffff vvvvvvv bbbbbbbbb, Yyyyyyyyyy nnnnnnn hhhhhhh ppppppp eeeeeee, Tttttttt aaaaa ffffffff vvvvvvv bbbbbbbbb, Ssssss sss oooo pppp kk nnnn.

Çevre Mühendisleri (Ç.M.) Tttttttt aaaaa ffffffff vvvvvvv bbbbbbbbb, Yyyyyyyyyy nnnnnnn hhhhhhh ppppppp eeeeeee,

Makina Teknikerleri (M.TK.) Zzzzz gggggg cccccccc, Ssssss sss oooo pppp kk nnnn, Tttttttt aaaaa ffffffff vvvvvvv bbbbbbbbb, Yyyyyyyyyy nnnnnnn hhhhhhh ppppppp eeeeeee, Tüm Baflvurular›n 31 Aral›k 2007 tarihine kadar ki....... il.......... ha............. es....... gü.......... se.. ba................ ae........... ha................ t..........

0.5 cm

31319 ‹SKENDERUN Tel: 0326 758 40 40 Faks: 0326 755 11 84 e-posta: info@isdemir.com.tr www.isdemir.com.tr

Adres: Helvetica 8 punto, Siyah

Çerçeve Kal›nl›¤›: 2 punto Aç›klama: Helvetica Bold 7 punto, Siyah

0.5 cm

3.5 cm

0.5 cm 0.5 cm

0.5 cm

0.5 cm


6.2

VEFAT ‹LANI

BÖLÜM

Örnekteki normal boyutlarda bir ‹SDEM‹R Vefat ‹lan› ölçüleri 3 st. x 7.5 cm. olarak (11.5 cm. x 7.5 cm.) düflünülmüfltür. ‹lan›n içeri¤ine göre farkl› ölçülerde kullan›labilir. Gazete sütun ölçülerinde de¤ifliklikler olabileçe¤i için kontrol edilmesi gereklidir. Logotayp/amblem geniflli¤i 2 cm. olarak belirlenmifltir. Bu orant› do¤rultusunda grafik düzenlemenin tüm aç›klamalar› görsel ve yaz›l› olarak afla¤›da belirtilmifltir. Bu çal›flmada, Helvetica font ailesi kullan›lm›flt›r.

2 cm 0.5 cm Bafll›k: Helvetica Black 18 punto

BAfiSA⁄LI⁄I

‹lan Metni: Helvetica 11 punto

‹sdemir dzçtü kezkz mekt tayky sayleb leb ylislas ünvan... ........ ............

AD SOYAD’›

Ad› Soyad›: Helvetica Black 24 punto

kaybetmenin ksitz lmaktlk etmkz mkz. Medi myasiz mas lmisls lysayalsibüa ka tet mkaz ylimas mas msayilm selyt dileriz.

0.5 cm

0.5 cm

Çerçeve Kal›nl›¤› : 2 punto

2 cm

3 st x 7.5 cm

İSDEMİR Kurum Kimliği  

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. PANTONE 423 PANTONE 485 BLACK 1.0 İSDEMİR 1.1 Giriş 1.2 Kısaca İSDEMİR - Misyonu, Vi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you