Page 1

สอง สาม ก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ ฉบับที่ 2 l ตุลาคม 2559

นัง่ รถไฟไป... อัมพวา ชีวิตสองฝั่งคลองในวันธรรมดา

FREE COPY 5 ทริปรถไฟ 7 ข้อดี การท่องเที่ยวในเวลาย�่ำแย่ บาราคูด้า พัทยา เอ็มแกลเลอรี่ บาย โซฟิเทล อุทยานแห่งชาติผาแต้ม Volunteer AED Club กลุ่มอาสาดูแลนักวิ่ง


สอง สาม ก้าว


เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


แวะพักทักทาย

ผมเชือ่ เรือ่ งความเปลีย่ นแปลง หมายถึงเชือ่ ว่าทุกสิง่ บนโลกหนีไม่พน ้ การเปลีย่ นแปลง ไม่วา่ จะมีชวี ติ ไม่มี ชีวติ เป็นรูปธรรม หรือนามธรรม หากคนเราเคยวิวฒ ั นาการร่วมสายพันธุเ์ ดียวกับลิงชิมแปนซีเมือ่ ห้าล้านปีกอ่ น อีกห้าล้านปีตอ่ ไปลิงชิมแปนซี อาจพัฒนามีหน้าตาละม้ายคล้ายดาราเกาหลีมากขึน ้ หรือถึงตอนนัน ้ โลกทัง้ ใบอาจล่มสลายไปเพราะฝีมอื มนุษย์นาน แล้วก็เป็นได้ ยิง่ กับโลกยุคใหม่หลังการก�ำเนิดของอินเทอร์เน็ต หลายสิง่ ยิง่ เปลีย่ นแปลงเร็วกว่าทีเ่ คย เฉียบพลันฉับไว เทรนด์ตา่ งๆ มาแล้วไปอย่างรวดเร็ว เหมือนน�ำ้ ป่าถาโถมตูมเดียวแล้วหาย แต่รอฝนตกอีกสักพักจะมีนำ�้ ป่าระลอกใหม่ ไหลเข้ามา ไม่มสี งิ่ ใดอีกแล้วสามารถหยุดนิง่ ไม่พา่ ยแพ้แก่ความเปลีย่ นแปลงในโลกยุคทีอ่ น ิ เทอร์เน็ตคือทัง้ หมดของชีวติ อาจเพราะเข้าใจว่าความเปลีย่ นแปลงคือนิรน ั ดร์ ผมถึงไม่คอ่ ยยึดติดกับสิง่ ใด สนทนากับใครคนหนึง่ ไม่นาน มานี้ เขาบอกว่าหากทีไ่ หนเปลีย่ นไปมากๆ ก็จะไม่กลับไปอีก ทว่าผมกลับคิดสวนทาง ยิง่ เปลีย่ นยิง่ ต้องไป ไปให้เห็น ว่าเปลีย่ นอย่างไร เปลีย่ นเพราะอะไร และเพราะใคร ผมว่าสนุกดีนะครับกับการติดตามความเปลีย่ นแปลงของสถานทีต่ า่ งๆ นอกจากได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการเปลีย่ นไปของสถานที่ สภาพสังคมท้องถิน ่ สังคมในภาพรวม เรายังได้เรียนรู้ วิธคี ดิ ของตัวเองในการใช้ชวี ติ และมุมมองต่อโลกทีแ่ ปรเปลีย่ นมากขึน ้ ตอนอายุยสี่ บิ ผมคิดอีกอย่าง สามสิบคิดอีกอย่าง หากอยูจ่ นแก่เฒ่าก็คงคิดไปอีกแบบ อีกทัง้ สิง่ ทีเ่ ราว่าไม่ดี คนอืน ่ เขาอาจบอกว่าดี มันอยูท่ เี่ รายืนมองจากมุมใด เป็นเรือ่ งแนวคิดส่วนบุคคล ไม่ใช่ ค�ำตอบคณิตศาสตร์ซงึ่ มีถกู หรือผิด เมืองอย่างปาย ทับเบิก เชียงคาน แม่กำ� ปอง หรือ อัมพวา – เรือ่ งจากปกฉบับนี้ ไปกีท่ ผี มก็เห็นความ เปลีย่ นแปลงทุกครัง้ แต่สงิ่ หนึง่ ทีไ่ ม่เคยเปลีย่ นคือไปเทีย่ วคราวใดก็สนุกเสมอ เพราะพยายามท�ำความเข้าใจกับสิง่ ที่ ไม่เหมือนเดิม ไม่ใช่ตอ่ ต้านมัน E-magazine ทีก่ ำ� ลังอ่านอยูน ่ กี่ ค็ งเช่นกัน เป็นผลิตผลจากการยอมรับแล้วว่า “หนังสือกระดาษ” ก�ำลังหมด สมัย แม้ลกึ ๆ ผมจะเชือ่ ว่าหนังสือดิจติ อลก็ไม่ใช่เรือ่ งน�ำสมัยสักเท่าไหร่ – บทความอ่านแบบเลือ่ นหน้าจอขึน ้ -ลง ไม่ ต้องจัดหน้าในลักษณะของหนังสือดูเข้าถึงง่ายกว่า แต่นน ั่ แหละครับเพราะทุกอย่างปรับเปลีย่ นอยูเ่ สมอ แถมยังรวดเร็ว ปานน�ำ้ ป่าเสียด้วย จึงไม่มใี ครรูห้ รอกว่าพฤติกรรมการอ่านและการท่องเทีย่ วของเราจะเป็นไปทิศทางใดในอนาคต ตอบให้ดที สี่ ดุ คงบอกได้เพียงว่าก็รอดูตอ่ ไปแล้วกันล่ะมัง้ ...

นายสองสามก้าว

สองสามก้าว เ พ ร า ะ ก า ร เ ดิ น ท า ง ส ร ้ า ง แ ร ง บั น ด า ลใ จ

ร่วมสร้างสรรค์โดย : ธตินันท์ ค�ำภักดี, ธิรยุทธ์ ถาวรเจริญสกุล, ธีระวัฒน์ ธรรมนิยม, ประสิทธิ์ศักดิ์ โต้ทองดี, นฤดล ปาณฑุเดชะ, ณัฐริกา อภิมติรัตน์ และ อภิชิต บวรวิริยพันธุ์ ติดตามและติดต่อ สองสามก้าว ได้ทาง Facebook : นายสองสามก้าว / A Life, A Traveller หรือ www.facebook.com/alifeatraveller Twitter : @alifeatraveller หรือ www.twitter.com/alifeatraveller E-mail : alifeatraveller@outlook.com Tel : 087-981-5777 ดาวน์โหลดฉบับย้อนหลังฟรีที่

www.alifeatraveller.com

บทความ ข้อเขียน และภาพถ่ายใน E-magazine ฉบับนี้ มีลิขสิทธิ์เฉพาะตามกฎหมาย ห้ามน�ำไปใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต มิฉะนั้นจะถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

4

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


6 แกลเลอรี่ประเทศไทย ... ทะเลหมอก 12 แบกเป้ตามหน้าปก ... อัมพวา 30 จัดทริปเที่ยว ... 5 ทริปรถไฟ 34 เที่ยวไปคิดไป ... 7 ข้อดี การท่องเที่ยวในเวลาย�่ำแย่ 36 ท่องไปในอุทยานฯ ... ผาแต้ม 42 CSR อาสาท่องเที่ยว ... Volunteer AED Club กลุ่มอาสาดูแลนักวิ่ง 46 พักกายสบายใจ ... บาราคูด้า พัทยา เอ็มแกลเลอรี่ บาย โซฟิเทล 52 บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว ... ตากล้อง ท่องเที่ยว


แกลเลอรีป่ ระเทศไทย ภาพ.. หนุ่มที

ภูลังกา อ.ปง จ.พะเยา

6

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ทะเลหมอก SEA OF MIST

งดงามดุจฝากฝัน งดงามดัง่ สวรรค์สดุ ปลายฟ้า งดงามประหนึง่ ภาพมายา งดงามล�ำ้ กว่าจินตนาการอืน ่ ใด

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

7


ภูชี้ฟ้า อ.เทิง จ.เชียงราย

8

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

9


10

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

ภูสวรรค์ อช.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์


ทุ่งแสลงหลวง อช.ทุ่งแสลงหลวง จ.เพชรบูรณ์

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

11


แบกเป้ตามหน้าปก เรื่อง... นายสองสามก้าว

นัง่ รถไฟไป... อัมพวา ชีวติ สองฝัง่ คลองในวันธรรมดา เช้าวันพฤหัส --- มหานครกรุงเทพ สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่คลาคล�ำ่ ด้วยผูค้ น ไม่ใช่ ผู้โดยสารที่มารอขึ้นรถไฟ แต่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบชุมชนริมรางเหล็ก รถเข็นขายอาหารร้านค้าจิปาถะตัง้ เรียงรายบนชานชาลา สภาพแวดล้อมชวนให้นกึ ว่าทีน ่ เี่ ป็นตลาดมากกว่าสถานีรถไฟ นัน ่ ไม่ใช่เรือ่ งน่าประหลาด มันเป็นภาพทีค่ น ุ้ เคยมานานนับชัว่ อายุคน รถไฟสายแม่กลองเป็นขบวนใกล้ชดิ ประชาชน นอกจากในชุมชนวงเวียนใหญ่ยงั มี สถานีตงั้ อยูใ่ จกลางตลาดพลุกพล่านทัง้ ทีม่ หาชัย สมุทรสาคร และตัวเมืองแม่กลอง สมุทรสงคราม อีกทัง้ ยังเดินทางไม่เหมือนใครเพราะทางรถไฟแบ่งเป็นสองช่วงคือ วงเวียนใหญ่-มหาชัย กับ บ้านแหลม-แม่กลอง มีแม่นำ�้ ท่าจีนขวางกัน ้ เราต้องนัง่ รถไฟไปต่อเรือข้ามฝาก ก่อนเดินขึน ้ รถไฟอีกครัง้ คงไม่ผิดหากนักบอกว่านี่คือรถไฟสายประหลาดที่สุดในประเทศ ซึ่งบางทีน่ันอาจ เป็นเสน่หข์ องมัน

12

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

13


สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่

รางรถไฟใจกลางตลาด แปดโมงครึง่ รถไฟเคลือ่ นตัวเทียบชานชาลาสถานีวงเวียน ใหญ่ ผูโ้ ดยสารทยอยขึน ้ รถ สักพักเดียวมันก็พาผมออกเดิน ทาง ในอดีตนีค่ อื รถไฟสายเก่าแก่คร�ำ่ ครึทมี่ กั ถูกต�ำหนิเรือ่ ง ความสะอาด อย่างไรก็ตามปัจจุบน ั มันได้รบั การปรับปรุงจน น่าใช้บริการไม่นอ้ ย แถมยังเป็นรถไฟฟรีอกี ต่างหาก เลือ่ นแล่นขยับตามรางเหล็กราวหนึง่ ชัว่ โมงจึงมาถึงสถานี มหาชัย ผูค้ นจอแจวุน ่ วาย เป็นเรือ่ งปกติของตลาดอาหาร ทะเลขนาดใหญ่ใกล้กรุง ผมลงรถแล้วเดินเท้าราวสิบนาที เพื่อขึ้นเรือข้ามฝากแม่น�้ำท่าจีนไปยังฝั่งท่าฉลอม ท่าเรือ อยูต่ ดิ กับศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถึงท่าฉลอมค่อยเดินต่ออีก 400 เมตร ไปสถานี ร ถไฟบ้ า นแหลม ข้ า งวั ด แหลม สุวรรณาราม มุง่ หน้าสูต่ ลาดแม่กลอง

ตลาดร่มหุบ

นอกจากรถไฟขบวนบ้านแหลม-แม่กลอง จะมีผโู้ ดยสาร น้อยกว่าขบวนวงเวียนใหญ่-มหาชัย ยังมีรอบเดินรถน้อย กว่า ไป-กลับรวมกันเพียงแปดเทีย่ วต่อวัน กระนัน ้ มันกลับ ได้รับความสนใจมากกว่าเพราะสุดสายตลาดแม่กลองมี อีกชื่อที่เราเรียกติดปากว่าตลาดร่มหุบอันโด่งดังนั่นเอง รถไฟวิง่ ผ่านกลางตลาดทีพ่ อ่ ค้าแม่คา้ วางของขายเรียงราย ริมราง เมือ่ รถไฟผ่านมาทีกจ็ ะหุบร่มผ้าใบกันจ้าละหวัน ่ พอ รถไฟผ่านพ้นไปก็กางร่มกลับมาขายของตามปกติ เพราะความแปลกในตัวเองบวกกับการโหมประชาสัมพันธ์ ท�ำให้รถไฟขบวนบ้านแหลม-แม่กลอง เป็นจุดหมายของ นักท่องเทีย่ วทัง้ ไทยและต่างชาติ บ้างนัง่ มากับรถไฟ (กรุป๊ ทัวร์ต่างชาติมักรอขึ้นรถที่สถานีบ้านนาขวางหรือลาด ใหญ่) บ้างมารอรับรถไฟวิง่ ผ่านตลาดอยูท่ สี่ ถานีแม่กลอง จนสามารถบอกได้วา่ เป็นขบวนรถไฟทีม่ สี สี น ั เหลือเกิน สิบเอ็ดโมงสิบนาที ตรงตามเวลาตารางเดินรถ หลังวิง่ ช้าๆ ผ่านนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติที่มารอชมตลาดร่มหุบ รถไฟก็หยุดสนิทตรงชานชาลาสถานีแม่กลอง ตลอดเวลาที่ผ่านมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่ ปลอดภัยอย่างสูงของตลาดร่มหุบ แต่เมื่อค�ำนวณจาก จ�ำนวนนักทองเทีย่ วหลายพันคนในแต่ละวัน หลายแสน คนในแต่ละปี บวกกับความคุน ้ ชินดัง้ เดิมทีม่ มี ายาวนาน ของชาวบ้าน การปรับเปลีย่ นอะไรคงไม่ใช่เรือ่ งง่าย

รถไฟขบวนวงเวียนใหญ่-มหาชัย

14

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


สถานีรถไฟบ้านแหลม

สถานีรถไฟมหาชัย สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

15


สายน�ำ้ ไหลเอือ่ ยทีอ่ มั พวา จากตลาดแม่กลอง ผมแวะสักการะหลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธ รูปศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำเมืองที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ก่อนมุ่งหน้าสู่ ปลายทางแท้จริงในครัง้ นี้ คลองอัมพวา อ�ำเภออัมพวา สะดวก ง่ายดายเพียงขึน ้ รถสองแถวสายแม่กลอง-อัมพวา แค่สบิ ห้านาที ก็ถงึ ทีห่ มาย เพราะสมุทรสงครามเป็นจังหวัดเล็กนิดเดียว เล็ก ทีส่ ดุ ในประเทศไทยเชียวล่ะ

สัญจรค้าขายริมคลองลดน้อยลง เป็นการหมุนตามนาฬิกาของ ยุคสมัยซึง่ ไม่มใี ครต้านทาน เราอาจช่วยกันอนุรกั ษ์บา้ นไม้รมิ ชายคลองไว้ได้ แต่ทำ� อย่างไรก็คงไม่อาจหยุดชีวติ ผูค้ น ทุกวันนี้ บ้านในคลองอัมพวาหลงเหลือเพียงผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่อยูเ่ หย้าเฝ้าเรือน คนวัยท�ำงานพากันออกไปแสวงโชคชะตาต่างถิ่น เด็กรุ่นใหม่ ก�ำลังรอวันปีกกล้าขาแข็งพอที่จะบินข้ามจากชีวิตริมน�้ำออกไป โลดโผนในโลกแห่งแสงสีอน ั กว้างใหญ่

คลองอัมพวาคือทีต่ งั้ ของตลาดน�ำ้ อัมพวา สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วขึน ้ ชือ่ ทีส่ ดุ ของสมุทรสงครามนัน ่ เอง ทว่าตลาดมีเพียง ศุกร์ เสาร์ ถึงอย่างนัน ้ ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าคลองอัมพวาวันธรรมดาช่าง อาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ ดังนั้นในวันพฤหัส ผมจึงมีโอกาส เงียบสงบ ยังมีเสน่ห์หลงเหลือจากวันวานให้สัมผัสอยู่บ้างไม่ สัมผัสคลองอัมพวาในอีกมุมมองแตกต่างออกไป มากก็นอ้ ย สองฝากคลองซึ่งเคยพลุกพล่านอัดแน่นด้วยผู้มาเยือนจากทั่ว สารทิศยามนี้กลับเงียบเชียบ เรือนไม้ริมคลองแต่ละหลังปิด ประตูลงกลอน ทีเ่ ปิดบริการมีเพียงร้านขายของช�ำเล็กน้อย กับ ร้านอาหารและทีพ่ กั บางแห่งทีเ่ ดาได้ไม่ยากว่าเป็นการลงทุนของ คนต่างถิน ่ ตามล�ำคลองสีขน ุ่ นานๆ ครัง้ ถึงจะมีเรือแล่นผ่านมา สักล�ำ ช่างเป็นอัมพวาทีแ่ สนสงบ สายน�ำ้ ไหลนิง่ กลิน ่ กรุน ่ บ้าน เรือนไม้ลอยแตะจมูก

ท่ามกลางนักท่องเทีย่ วบางตาในวันธรรมดา เราอาจแบ่งได้เป็น สองกลุม่ ใหญ่ กลุม่ แรกคือต่างชาติ โดยมากเป็นชาวจีนหัวทัน สมัยทีม่ กั เลือกมาพักผ่อนริมคลองแบบสงบเงียบ อีกกลุม่ คือคน ไทยผูผ้ า่ นทางแวะมาโดยไม่รวู้ า่ วันธรรมดาไม่มตี ลาดน�ำ้

ท้องฟ้าสีหม่นไม่เป็นอุปสรรค ผมเดินเล่นถ่ายรูปสองฝัง่ คลองอยู่ นาน ปล่อยให้เวลาชีวิตไหลเอื่อยอย่างช้าๆ เฉกเช่นเดียวกับ สายน�ำ้ และ ณ ขณะทีก่ ำ� ลังอิม่ อุรากับความสงบสุขรอบกาย เด็ก ปฏิเสธไม่ได้วา่ ปัจจุบน ั วิถแี ห่งอัมพวาแปรเปลีย่ นจนไม่สามารถ ชายวันต้นมัธยมเดินผ่านมาก้มหน้ากดโทรศัพท์มอื ถืออย่างเอา เรียกกลับคืน --- มันไม่ได้เปลีย่ นไปเพราะตลาดน�ำ้ โด่งดัง หรือ เป็นเอาตาย รีสอร์ทห้าดาวเพิ่งเปิดใหม่หรอกนะ อัมพวาเปลี่ยนแปลงทีละ น้อยเรือ่ ยมาตัง้ แต่วน ั ทีถ่ นนคอนกรีตเข้าถึง ความส�ำคัญของการ สองฝากคลองอัมพวามีโปเกม่อนให้จบั เยอะเชียวล่ะ

16

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ต้นคริสมาสต์หงิ่ ห้อย ฝนกระหน�่ำหลังจากผมเช็คอินเข้าที่พักเกสต์เฮ้าส์ริมคลอง อัมพวาเพียงไม่ถงึ สิบห้านาที วันธรรมดากลางฤดูฝนราคาค่าเข้า พักต�ำ่ กว่าวันทีม่ ตี ลาดน�ำ้ ราวสามสิบเปอร์เซ็นต์ มีแขกพักร่วม เกสต์เฮ้าสต์แห่งเดียวกันประมาณสิบคน จ�ำนวนหนึ่งเป็นชาว ต่างชาติ ค�ำ่ วันพฤหัส --- หลังอาหารเย็นมือ้ อร่อยผ่านไปและฝนห่าใหญ่ หยุดตก มีเรือหางยาวขับมารับนักท่องเทีย่ วตามเกสต์เฮ้าส์รมิ คลองเพือ่ ไปชมหิง่ ห้อย สนนราคาคนละ 60 บาท ผมลงเรือไปกับ เขาด้วยเพราะสภาพอากาศเป็นใจ ปกติช่วงหัวค�่ำในวันฝนตก ตอนเย็นมีโอกาสทีเ่ จ้าหิง่ ห้อย หรืออีกชือ่ คือทิง้ ถ่วง จะปรากฎโฉม มากเป็นพิเศษ เรือหางพาเราแล่นจากคลองอัมพวาเลีย้ วเลาะไปตามคุง้ คลอง ลุง คนเรือคอยบรรยายให้ฟงั ว่าสองข้างทางคือทีใ่ ด กระทัง่ เมือ่ พ้น เขตแสงไฟเรือจึงผ่อนเครือ่ งอย่างช้าๆ เข้าใกล้แนวตลิง่ ภาพทีท่ กุ คนอยากเห็นปรากฎตรงหน้า หมูห่ งิ้ ห้อยตัวน้อยพร้อมใจกันเปล่ง แสงกระพริบตรงปลายก้นอยูต่ ามต้นไม้รมิ ชายน�ำ้ บางต้นมีนบั ร้อยตัวเปรียบเสมือนต้นคริสมาสต์กลางความมืด แน่นอนทีส่ ดุ ว่าครัง้ อดีตย่อมต้องเคยมีหงิ่ ห้อยมหาศาลมากกว่านี้ แต่ในยุค ปัจจุบน ั เพียงเท่าทีเ่ ห็นก็นบั ว่าน่าตืน ่ ใจมากแล้ว คืนนีม้ เี รือเพียงล�ำเดียวออกมาชมหิง่ ห้อยท�ำให้ใช้เวลาได้อย่าง เต็มที่ ไม่มเี สียงเครือ่ งยนต์ลำ� อืน ่ มารบกวนความสุข เวลาเคลือ่ น ผ่านอย่างเชื่องช้าระหว่างที่เรือของเราแล่นจากต้นคริสมาสต์ หิง่ ห้อยต้นหนึง่ ไปยังอีกต้นหนึง่ เงิน 60 บาท กับการชมหิง่ ห้อยสองชัว่ โมงเต็มโดยไม่มสี งิ่ ร�ำคาญ ใจใดๆ มารบกวนเรียกว่าคุม้ ค่าแบบไม่สามารถหาอะไรมาเปรียบ และเราคงไม่สามารถท�ำเช่นนัน ้ ได้ในวันทีม่ ตี ลาดน�ำ้

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

17


คลองอัมพวา คลองอัมพวา

คลองอัมพวายามเช้า

คลองอัมพวา บ้านครูเอื้อ-คลองอัมพวา

คลองอัมพวายามเช้า

โบสถ์ปรกโพธิ์

คลองอัมพวายามเช้า

18

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


แม่น�้ำแม่กลอง

แม่น�้ำแม่กลอง

วันตลาดเปิด เช้าวันศุกร์ --- อรุณรุ่งมาถึงพร้อมเสียงนาฬิกาปลุก คลอง โบราณ ไม่มบี านประตู ไม่มบี านหน้าต่าง และถูกไม้ใหญ่ ต้น อัมพวายังคงเงียบสงบในยามทีว่ ถิ แี ห่งวันใหม่เริม่ ต้น โพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง แผ่กงิ่ ก้านสาขาปกคลุมแล้ว องค์ หลวงพ่อนิลมณีพระประธานยังเป็นทีเ่ คารพศรัทธาจากประชาชน หนึ่งในภาพซึ่งท�ำให้อัมพวามีชื่อเสียงคือพระสงฆ์พายเรือรับ อย่างยิง่ บิณฑบาตริมคลอง อย่างไรก็เถอะภาพดังกล่าวสร้างความเข้าใจ ผิดไม่น้อยว่านั่นคือเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไป เพราะความจริงมี กระนั้ น สิ่ ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลงทุ ก ครั้ ง เมื่ อ มาโบสถ์ ป รกโพธิ์ คื อ เพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้นของพระสงฆ์ในอัมพวาที่พายเรือรับ มาตรการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปลักษณะไม่ บิณฑบาต ทีเ่ หลือล้วนเดินเท้ารับบิณฑบาตทัง้ สิน ้ เหมาะสมกับมุมซึ่งได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด มีการขึ้นป้าย ห้ามถ่ายรูปแบบถาวร รวมถึงการล้อมรัว้ มิดชิด ปัจจุบน ั จึงไม่มี หลังใส่บาตรทางเรือถวายพระสงฆ์รปู หนึง่ ทานอาหารเช้า ก็ได้ ใครเข้าไปถ่ายรูปมุมภาพอันซีนแบบดัง้ เดิมได้อกี ต่อไป นับเป็น เวลาส�ำรวจคลองอัมพวาในอีกบรรยากาศ วันศุกร์เป็นวันที่มี เรือ่ งน่าเสียดาย ได้แค่หวังว่าในอนาคตจะมีการแก้ปญ ั หาทีด่ กี ว่านี้ ตลาดน�ำ้ แต่แตกต่างจากเสาร์-อาทิตย์ คือร้านค้าต่างๆ เปิดแค่ สักสามสิบเปอร์เซ็นต์ โดยมากกระจุกอยูช่ ว่ งปากคลอง ส่วนถัด ใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงเรือแล่นกลับมาส่งผมที่คลองอัมพวา เข้ามาปลายคลองบรรยากาศค่อนข้างสบาย นักท่องเที่ยวไม่ บริเวณปากคลองอาจหนาตาด้วยฝูงชน แต่พอเดินย้อนกลับขึน ้ เยอะเลย ไปบรรยากาศก็แปรเปลีย่ น ผูค้ นน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั และเมือ่ ถึงปลายคลองก็มีนักท่องเที่ยวหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่คน ป้าย แม้เปิดร้านไม่ครบครันแต่เพียงเท่านั้นก็มีของกินให้เลือกจน “ห้องพักว่าง” แขวนอยูห่ น้าทีพ่ กั หลายแห่ง เกินพอ กว่าผมจะเดินจากทีพ่ กั ปลายคลองจนถึงปากคลองก็หา ของอร่อยทานจนอิม่ ท้องเสียแล้ว แถมได้เสือ้ ยืดสีสน ั สดใสติดมือ เปรียบเทียบวันเสาร์ อาทิตย์ กับวันธรรมดา คลองอัมพวาแห่ง เป็นของฝากคนทางบ้านอีกหนึ่งตัว เสียงสะกิดเชิญชวนให้นั่ง เดียวกันช่างแตกต่างเหมือนอยู่คนละโลก และส�ำหรับวันศุกร์ เรือเทีย่ วไหว้พระห้าวัดแว่วเข้าหูไม่ขาดสาย เรือล�ำหนึง่ โน้มน้าว เป็นตลาดทีไ่ ม่ได้แออัดยัดเยียดจนเกินไป บรรยากาศสบายกว่า ผมส�ำเร็จ ในวันทีม่ ตี ลาดเราสามารถเลือกได้วา่ จะจ่ายแบบราย ช่วงหยุดสุดสัปดาห์อย่างเห็นได้ชดั หัว 50 บาทต่อคน ออกตอนเรือเต็ม หรือเหมาล�ำราคาประมาณ 400-500 บาท ส�ำหรับผมแน่นอนว่าเลือกอย่างแรก หลายเสียงกระซิบบอกว่านั่นเพราะอัมพวาอาจอยู่ในช่วงขาลง ไม่เหมือนราวห้าหกปีกอ่ นทีบ่ มู สุดขีด นักท่องเทีย่ วมหาศาลแทบ ริมฝากฝัง่ แม่กลองบรรยากาศเยีย่ ม นอกจากนัง่ เรือเทีย่ วไหว้พระ เดินไหล่ชนไหล่ปล่อยไหลกันเป็นสายธารมนุษย์ ทว่าบางทีนน ั่ ตามวัดต่างๆ แล้วยังได้เห็นภาพบ้านเรือนริมแม่นำ�้ สายทีม่ ตี น ้ อาจกลายเป็นข้อดีดงึ ดูดให้ผคู้ นซึง่ เคยหลีกหนีความพลุกพล่าน ก�ำเนิดมาจากผืนป่าตะวันตกทางจังหวัดตาก ผ่านมากาญจบุรี จนเกินไปของอัมพวาให้กลับมาเยือนอีกครัง้ เข้าราชบุรี กระทัง่ ถึงสมุทรสงคราม แล้วไหลลงอ่าวไทยบริเวณ ดอนหอยหลอด สายน�้ำบอกเล่าสัจธรรมกับเราอยู่ทุกวันว่ามีขึ้นย่อมมีลงไม่มี อะไรคงทนแน่นอน ความเป็นไปของตลาดน�ำ้ กับคลองอัมพวาก็ เรือล�ำใหญ่พานักท่องเทีย่ วสิบกว่าคนแวะจอดให้เราไหว้พระทีว่ ดั เช่นเดียวกัน บางครัง้ ขึน ้ บางครัง้ ลง ตราบใดทีล่ ำ� น�ำ้ แม่กลอง ท้องคุง้ วัดบางแคกลาง วัดเกษมสรณาราม วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ขึน ้ ๆ ลงๆ อยูท่ กุ วัน อัมพวาก็คงต้องปรับตัวขึน ้ ลงให้ดำ� รงอยูไ่ ป แห่งละประมาณยีส่ บิ นาที จนมาถึงวัดสุดท้ายทีเ่ ป็นไฮไลท์คอื วัด ตามกระแสแปรเปลีย่ นของกาลเวลา บางกุง้ หรือโบสถ์ปรกโพธิ์ อันซีนไทยแลนด์มชี อื่ เสียงอีกแห่งของ สมุทรสงคราม ในเขตอ�ำเภอบางคนทีตดิ กับอัมพวานัน ่ แหละ ใครเล่าจะรูว้ า่ ในอีกหลายสิบปีขา้ งหน้าเมือ่ วันเวลาผันผ่าน ความ นิยมของคนบนโลกเปลีย่ นไป อาจมีวน ั ทีอ่ มั พวากลายเป็นชุมชน ผมมาเทีย่ วโบสถ์ปรกโพธิห์ ลายครัง้ ทุกครัง้ ผูค้ นแน่นขนัดไม่วา่ ริมน�้ำแสนสงบอย่างสมบูรณ์ และผู้คนพากันพูดถึงเรื่องราวว่า วันธรรมดาหรือวันหยุด เพราะนอกจากความงามของโบสถ์เก่า ครัง้ หนึง่ นานมาแล้วเคยมีตลาดน�ำ้ อันโด่งดังอยูท่ น ี่ ี่ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

19


ตลาดน�้ำอัมพวา

ตลาดน�้ำอัมพวา

อุทยาน ร.2

หลวงพ่อนิลมณี - โบสถ์ปรกโพธิ์

เทีย่ วทีไ่ หนในอัมพวา และสมุทรสงคราม อ�ำเภออัมพวามีที่เที่ยวน่าสนใจมากมาย อย่างไรก็เถอะเพราะสมุทรสงครามเป็น จังหวัดซึ่งเล็กมาก เราเลยขอแนะน�ำสถานที่ใกล้เคียงที่น่าเที่ยวไม่แพ้กันมาให้ พิจารณา เผือ่ บางทีคณ ุ อาจมีไอเดียครีเอตทริปวันหยุดเก๋ๆ ให้สนุกมากขึน ้

โซนอัมพวา-บางคนที ตลาดน�ำ้ อัมพวา

ตลาดน�้ำยอดนิยมอันดับต้นๆ ของกินของขายสารพัดบรรยาย ไม่หมด มีทกุ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เมือ่ ก่อนเป็น ตลาดยามเย็น เดีย๋ วเป็นตลาดเต็มวัน สักเก้าโมงเช้าก็เริม่ ขาย กันแล้วจนถึงสามทุม่ ส�ำหรับวันศุกร์จะมีรา้ นค้าเปิดประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์เท่านัน ้ ห่างจากตลาดน�ำ้ อัมพวา : เราให้ทน ี่ เี่ ป็นจุดตัง้ ต้นหลักแล้วกันนะ

ล่องเรือเทีย่ วอัมพวา

กิจกรรมไม่ควรพลาด เส้นทางยอดนิยมมีสองแบบคือไหว้พระ 5 วัด กับชมอัมพวาลัดเลาะไปตามแม่นำ�้ ล�ำคลอง ในวันทีม่ ตี ลาด น�ำ้ การไหว้พระ 5 วัด จะมีเรือให้บริการคิดหัว 50 บาท ออกเมือ่ คนเต็ม ขณะทีก่ ารชมรอบอัมพวาต้องเหมาเรือราคาราว 400500 บาท ส่วนวันธรรมดาต้องเหมาเรือทัง้ สองโปรแกรม ห่างจากตลาดน�ำ้ อัมพวา : ขึน ้ จากทีน ่ แี่ หละไม่ตอ้ งไปไหน

20

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

ล่องเรือชมหิง่ ห้อย

ทิ้งถ่วงตัวน้อยเปล่งแสงแวบวับ ตอนกลางวันล่องเรือไหว้พระ ตอนกลางคืนก็ตอ้ งล่องเรือชมหิง่ ห้อย ราคาหัวละ 60 บาท หรือ จะเหมาทั้งล�ำก็ตามสะดวก อย่างไรก็ตามในวันมีตลาดน�ำ้ เรือ ออกกันตลอด บรรยากาศอาจไม่ดีเท่ากับวันธรรมดาอันเงียบ สงบ ห่างจากตลาดน�ำ้ อัมพวา : ขึน ้ เรือจากทีน ่ เี่ ช่นกัน

อุทยาน ร.2

รัชกาลที่ 2 เสด็จพระราชสมภพบริเวณนี้ ในอุทยานดูเผินๆ คล้าย สวนสาธารณะธรรมดา แต่ จ ริ ง แล้ ว มี ค วามน่ า สนใจอยู ่ ที่ พิพิธภัณฑ์ต่างๆ บนอาคารเรือนไทยสวยงามหลายหลัง ช่วง เทศกาลพิเศษจะมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เปิดทุกวัน เช้า ถึงเย็น ค่าเข้าชม ผูใ้ หญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท ห่างจากตลาดน�ำ้ อัมพวา : 200 เมตร หรืออยูข่ า้ งกันนัน ่ แหละ


ตลาดน�้ำท่าคา

โบสถ์ปรกโพธิ์ - ค่ายบางกุง้

อันซีนไทยแลนด์ของสมุทรสงคราม โบสถ์เก่าปกคลุมด้วยต้นไม้ ใหญ่สชี่ นิด โพธิ์ ไทร ไกร กร่าง ภายในเป็นทีป่ ระดิษฐานหลวง พ่อนิลมณีอน ั ศักดิส์ ทิ ธิ์ บริเวณนีเ้ รียกกันว่าค่ายบางกุง้ เพราะเคย เป็ น ที่ ตั้ ง กองทหารช่ ว งปลายอยุ ธ ยา และสมั ย สมเด็ จ พระเจ้าตากสินมหาราช ในการนัง่ เรือไหว้พระ 5 วัด ทีน ่ จี่ ะเป็น จุดสุดท้ายเสมอ หรือเราสามารถขับรถนั่งสองแถวมาเที่ยวเอง ก็ได้ ห่างจากตลาดน�้ำอัมพวา : ทางรถ 6 กิโลเมตร ทางเรือ 2.5 กิโลเมตร

วัดบางแคน้อย

เป็นวัดทีภ่ ายในพระอุโบสถงดงามมาก นอกจากสร้างด้วยไม้เนือ้ แข็งทัง้ หลัง ฝาผนังอุโบสถยังมีงานแกะสลักไม้ดว้ ยความปราณีต บรรจงงดงามตระการตา จะพลาดวัดใดในอัมพวาไม่วา่ เลย แต่ วัดนีอ้ ย่างไรก็ตอ้ งมาชมความงาม ห่างจากตลาดน�้ำอัมพวา : ทางรถ 5 กิโลเมตร ทางเรือ 1.5 กิโลเมตร

ตลาดน�ำ้ บางน้อย

อยู่ปากคลองบางน้อย อ�ำเภอบางคนที เป็นตลาดซึ่งเหมือน อัมพวาย่อส่วนลงมา ของกินของขายน้อยกว่า แต่กพ ็ ลุกพล่าน น้อยกว่าเช่นกัน บรรยากาศจึงค่อนข้างสบาย ตลาดมีเฉพาะ ศุกร์-เสาร์ และวันหยุดพิเศษ ของขายกันตัง้ แต่สายๆ จนถึงใกล้ เย็น เดีย๋ วนีม้ เี กสต์เฮ้าส์นา่ รักเปิดต้อนรับนักท่องเทีย่ วมากขึน ้ ห่างจากตลาดน�ำ้ อัมพวา : 4.5 กิโลเมตร

ตลาดน�้ำบางน้อย

ตลาดน�ำ้ ท่าคา

ตลาดทีย่ งั คงวิถดี งั้ เดิมไว้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ชาวบ้านยัง คงนัดกันมาขายของทุกวันข้างขึน ้ และข้างแรม 2 ค�ำ่ 7 ค�ำ่ 12 ค�ำ่ เพิ่มเติมด้วยวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อประโยชน์ด้านการท่อง เทีย่ ว สินค้าส่วนใหญ่เป็นผลไม้จากสวน กับของกินอร่อยๆ แล้ว อย่าพลาดล่องเรือชมคลอง ชมสวนมะพร้าว ดูการท�ำน�ำ้ ตาลปีบ แบบดั้งเดิมจากชาวบ้านซึ่งอาจเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วที่ยังคงวิถีนี้ อ้อ... ตลาดมีตงั้ แต่เช้าตรูน ่ ะ ไม่เกินเทีย่ งก็วายแล้ว ห่างจากตลาดน�ำ้ อัมพวา : 11 กิโลเมตร

ตลาดเก่าบางนกแขวก

วัดบางแคน้อย

ริมน�ำ้ แม่กลอง ปลายอ�ำเภอบางคนที บางนกแขวกเป็นตลาดซึง่ ได้รบั การฟืน ้ ฟูให้กลับมามีชวี ติ อีกครัง้ อย่างไรก็ตามมันไม่อาจ โตเต็มที่ ของกินของขายน้อย เทียบกับอัมพวาหรือบางน้อยไม่ ได้ ทว่าบรรยากาศยอดเยีย่ ม ทีน ่ ขี่ ายของเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ช่วงสายๆ ถึงบ่ายแก่ๆ ห่างจากตลาดน�ำ้ อัมพวา : 10 กิโลเมตร

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

อยู่ก่อนถึงตลาดเก่าบางนกแขวกไม่ไกล เป็นโบสถ์ริมน�้ำแม่ กลองที่มีความสวยงามและประวัติน่าสนใจ นับเป็นวัดคริสต์ นิกายคาธอลิกซึง่ เก่าแก่ทสี่ ดุ ในบ้านเราเลยก็วา่ ได้ ห่างจากตลาดน�ำ้ อัมพวา : 9 กิโลเมตร อาสนวิหารแม่พระบังเกิด สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

21


ตลาดร่มหุบ

โซนเมืองแม่กลอง-ถนนพระรามที่ 2 ตลาดร่มหุบ

ภาพอันซีนไทยแลนด์ รถไฟวิง่ ฝ่าตลาดซึง่ มีรา้ นค้าและของขาย วางเรียงรายริมราง มีรถไฟเข้า-ออก รวมกันวันละแปดเทีย่ ว ขา เข้า 8.30 11.10 14.30 17.40 ขาออก 6.20 9.00 11.30 15.30 อยาก เก็บภาพบรรยากาศให้ครบ แนะน�ำนัง่ รถไฟมาเทีย่ วถ่ายภาพบน รถก่อน จากนัน ้ เดินเล่นทีต่ ลาดรอเวลารถออกเพือ่ เก็บภาพด้าน ล่างบ้าง ห่างจากตลาดน�ำ้ อัมพวา : 7.5 กิโลเมตร

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

ป่าชายเลนคลองโคน

อยู่แถวตลาดร่มหุบ ในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อ บ้านแหลม พระยืนปางอุ้มบาตร องค์ไม่สูงมากแต่ได้รับความ ศรัทธาจากผูค้ นล้นหลาม เป็นหนึง่ ในพระพุทธรูปส�ำคัญของภาค กลางเช่นเดียวกับ หลวงพ่อโสธร และ หลวงพ่อวัดไร่ขงิ มีตำ� นาน เรือ่ งราวเล่าขานร่วมกัน (ไปหาอ่านกันเอาเองนะ) ห่างจากตลาดน�ำ้ อัมพวา : 7.5 กิโลเมตร

ดอนหอยหลอด

ปากแม่น�้ำแม่กลองเป็นทะเลโคลนอุดมสมบูรณ์ และเป็นไม่กี่ แห่งในโลกทีม่ กี ารแพร่พน ั ธุข์ องหอยหลอด จนกลายเป็นสถานที่ เทีย่ วโด่งดัง อยากสนุกกับการหยอดปูนขาวแหย่รเู ก็บหอยหลอด ทีน ่ ตี่ อ้ งเช็คน�ำ้ ขึน ้ น�ำ้ ลงให้ดี เพราะถ้าไปตอนน�ำ้ ขึน ้ ก็จะท�ำอะไร ไม่ได้เลย ห่างจากตลาดน�ำ้ อัมพวา : 25 กิโลเมตร

หลวงพ่อบ้านแหลม - วัดเพชรสมุทร

ป่าชายเลนคลองโคน

เทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ นัง่ เรือไปปลูกป่า กินข้าวบนกระเตงกลางทะเล เล่นกระดานเลน ฯลฯ มีโฮมสเตย์และรีสอร์ทหลายแห่งให้บริการ ได้รบั ความนิยมทีส่ ดุ คือศูนย์อนุรกั ษ์ปา่ ชายเลนคลองโคน ผูใ้ หญ่ ชงค์โฮมสเตย์ โทร. 08-6177-7942 ต้องการท�ำกิจกรรมควร ติดต่อล่วงหน้า ค่าใช้จา่ ยต่อคนประมาณ 600-800 บาท ขึน ้ อยู่ กับจ�ำนวนคน ห่างจากตลาดน�ำ้ อัมพวา : 22 กิโลเมตร

ข้าวแห้ง ของอร่อยเมืองแม่กลอง อาหารท้องถิน ่ ทีห่ า้ มพลาดเด็ดขาดเมือ่ มาเยือนสมุทรสงครามคือ “ข้าวแห้ง” โดยข้าวแห้งก็คอื ข้าวต้มทีเ่ อาน�ำ้ ออกนัน ่ แหละ ส่วนมาก ร้านมักขายคูก่ นั ทัง้ ข้าวต้มและข้าวแห้ง เครือ่ งมีให้เลือกหลากหลาย ขึน ้ อยูก่ บั ร้าน อาทิ ซีโ่ ครงหมู กระเพาะหมู ไก่ เป็ด ปลา

ข้าวแห้ง

22

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

ตัวเมืองแม่กลองร้านดังทีส่ ดุ คือร้านตาเจ๊ก เป็นเรือพายขายอยู่ ที่ท่าน�้ำวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค�ำ่ ๆ ขณะที่ใน ตลาดของกินยามเย็นหน้าวัดเพชรสมุทรก็มขี ายหลายร้านเช่น กัน ทีอ่ มั พวามีขายอยูใ่ กล้กบั สถานีตำ� รวจ ส่วนทีต่ ลาดเก่าบาง นกแขวกมีรา้ นเก่าแก่ ข้าวแห้งเฮียเกียรติ สะดวกทีไ่ หนลองทาน ทีน ่ น ั่ ได้เลย


พักที่ไหนดี แม้จะเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่สมุทรสงคราม โดยเฉพาะพืน ้ ทีโ่ ซนอัมพวา มีทพี่ กั หลากหลายมาก ก่อนเลือกทีพ่ กั จึงควรถามตัวเองให้ดวี า่ อยากเทีย่ วอะไร เทีย่ วตลาดน�ำ้ อัมพวา หรือเทีย่ วอย่างอืน ่ ในอ�ำเภออัมพวา และอยากเทีย่ ว สไตล์ไหน พักผ่อนเงียบๆ หรือมาสนุกครืน ้ เครง เมือ่ ตอบตัวเองได้แล้วเราจะได้เลือกทีพ่ กั ถูกใจยังไงล่ะ

ริมคลองอัมพวา - พูดง่ายๆ ว่าอยูภ่ ายในตลาดน�ำ้ อัมพวา ทีพ่ กั ส่วนใหญ่เป็นแบบเกสต์เฮ้าส์ หรือกึง่ รีสอร์ท ซึง่ เพราะอยูต่ ดิ ตลาดน�ำ้ ท�ำให้เป็นทัง้ ข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกัน ส่วนวันธรรมดาทีไ่ ม่มตี ลาดบรรยากาศจะสงบ เงียบมาก

พืน ้ ทีใ่ กล้เคียง - ใกล้กบั ตลาดน�ำ้ แต่ไม่ได้อยูร่ มิ คลองอัมพวา ทีพ่ กั เหล่านีม้ กั ยกระดับขึน้ เป็นเกสต์เฮ้าส์อย่างดี หรือกึง่ รีสอร์ท บางทีอ่ าจมีบริการรถรับ-ส่งไปตลาดน�ำ้ อัมพวา

ริมแม่นำ�้ แม่กลอง - เรียงรายอยูท่ งั้ สองฝัง่ ล�ำน�ำ้ แม่กลอง มีทพี่ กั ทุกรูปแบบทุกราคาให้เลือกหา หลักหลายร้อยถึง หลายพันบาท ทัง้ เกสต์เฮ้าส์ กึง่ รีสอร์ท รีสอร์ทหรู หากพักแบบนีแ้ ล้วต้องการไปตลาดน�ำ้ ต้องเดินทางกันสักหน่อย

ล�ำคลองอืน ่ ๆ - ขึน้ ชือ่ ว่าเมืองล�ำคลอง ทีน่ ไี่ ม่ได้มแี ค่คลองอัมพวาแน่นอน ตามคลองสาขาซอกซอยทัง้ ในอ�ำเภอ อัมพวา และบางคนที มีทพ ี่ กั กระจัดกระจายอยูเ่ พียบ เลือกหาราคาถูกใจได้ตามทุนทรัพย์ กรณีไม่มรี ถส่วนตัว หาก ต้องการเทีย่ วตลาดน�ำ้ อัมพวาแล้วเข้าพักทีพ่ กั เหล่านีค้ วรตรวจสอบให้ดวี า่ อยูไ่ กลตลาดขนาดไหน

โฮมสเตย์ชมุ ชน - หนึง่ ในวิธที ดี่ หี ากคุณอยากหลบลีห้ นีความเป็นอยูใ่ นเมืองวุน่ วาย สมุทรสาครมีชมุ ชนชาวสวน

ชาวคลองมากมายทีเ่ ปิดบ้านต้อนรับผูม้ าเยือนแบบโฮมสเตย์แท้ๆ ทีแ่ นะน�ำลองดู โฮมสเตย์บา้ นริมคลอง (วิถชี าว คลอง) โฮมสเตย์บา้ นท่าคา (วิถชี าวสวน-ชาวคลอง) ชุมชนบ้านบางพลับ (วิถชี าวสวน) ชุมชนคลองโคลน (วิถชี าวเล)

โรงแรมราคาประหยัด - หากคุณไม่แคร์เรือ่ งทีพ่ กั และไม่เกีย่ งการเดินทาง พวกโรงแรมราคาประหยัด หรือเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ นับเป็นตัวเลือกน่าสนใจ ในตัวเมืองแม่กลองมีไม่นอ้ ยเชียวล่ะ

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

23


ไม่มีรถไปเที่ยวยังไง การเทีย่ วอัมพวา และสมุทรสงคราม เป็นเรือ่ งง่ายดายแม้ไม่มรี ถยนต์สว่ นตัว เพราะมีรถราให้เลือก หลากสายหลายเส้นทาง อีกทั้งมีรถเชื่อมต่อจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น สมุทรสาคร ราชบุรี นครปฐม - เดินทางจาก กทม. ด้วยรถไฟ ใช้รถไฟสายแม่กลอง ต้นทางอยูท่ สี่ ถานีวงเวียนใหญ่ นัง่ สุดสายถึงสถานีมหาชัย สมุทรสาคร เดินมาขึน ้ เรือข้ามฝากไปฝัง่ ท่าฉลอม แล้วเดินไปต่อรถไฟที่ สถานีบา้ นแหลม จะมาสุดปลายทางสถานีแม่กลอง ภายในตลาดแม่กลอง - เดินทางจาก กทม. ด้วยรถตูโ้ ดยสาร สามารถใช้บริการรถตูม้ าสมุทรสงครามลงทีต่ ลาด แม่กลองได้เลย หรือใช้ควิ รถสายใต้เพชรบุรี หัวหิน ประจวบคีรขี น ั ธ์ ซึง่ วิง่ ผ่านถนนพระรามที่ 2 มา ลงปากทางเข้าตัวเมืองแม่กลอง จากนัน ้ ต่อรถสองแถว รถรับจ้างต่างๆ เข้ามาไม่ไกล - เดินทางฝั่งถนนเพชรเกษม มีรถโดยสารจากสี่แยกบางแพ จังหวัดราชบุรี วิ่งมาตาม ทางหลวงหมายเลข 325 (บางแพ-สมุทรสงคราม) ผ่านอ�ำเภอบางแพ อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก เข้า สมุทรสงครามทีอ่ ำ� เภออัมพวา จนถึงตลาดแม่กลอง อ�ำเภอเมือง ส�ำหรับการเดินทางภายในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเรือ่ งง่ายเช่นกัน มีสองแถวหลายสาย วิง่ ผ่าน สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญแทบทุกแห่ง ไม่วา่ จะฝัง่ อัมพวา บางคนที คลองโคน ดอนหอยหลอด ฯลฯ ศูนย์รวมสองแถวอยูท่ ยี่ า่ นตลาดแม่กลองนัน ่ แหละ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือควรเอ่ยปากถามชาวบ้านเพือ่ ความชัวร์วา่ ไปไหนขึน ้ คันไหนด้วยล่ะ

24

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


รู้สักนิดก่อนไปเที่ยว สมุทรสงครามเป็นจังหวัดซึ่งมีพื้นที่น้อยที่สุดของประเทศ ราว 420 ตารางกิโลเมตร และด้วยความเล็กดังกล่าวท�ำให้มปี ระชากร ตามทะเบียนราษฎร์ไม่ถงึ สองแสนคน น้อยทีส่ ดุ เป็นอันดับสอง รองเพียงจังหวัดเดียวคือระนอง

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 และสมเด็จพระศรี สุรเิ ยนทราบรมราชินี เมือ่ ปี พ.ศ. 2310 แต่เวลาดังกล่าวอยูใ่ นช่วง กอบกู้เอกราชหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ทั้งสองพระองค์ จึงยังมิได้ทรงมีฐานันดรใดๆ

สมุทรสงครามมีสามอ�ำเภอ อ�ำเภอเมือง อ�ำเภออัมพวา อ�ำเภอ สมุทรสงครามยังเป็นบ้านเกิดของแฝดสยาม อิน-จัน เมือ่ ปี พ.ศ. บางคนที เป็นจังหวัดทีม่ อี ำ� เภอน้อยทีส่ ดุ เท่ากับภูเก็ต 2354 สมัยรัชกาลที่ 2 ปัจจุบันมีอนุสรณ์ร�ำลึกถึงทั้งสองอยู่ที่ อ�ำเภอเมือง เทียบกับนครราชสีมา จังหวัดใหญ่ทสี่ ดุ และอ�ำเภอมากทีส่ ดุ ของ ประเทศ สมุทรสงครามมีขนาดเล็กกว่าอ�ำเภอต่างๆ ถึง 17 จาก นอกจากผลิตผลทางทะเล ปลาทูแม่กลองอันลือลัน ่ สมุทรสงคราม 32 อ�ำเภอของนครราชสีมาเสียอีก ยังมีชอื่ เสียงเรือ่ งสวนผลไม้ ทีโ่ ด่งดังมากคือส้มโอ ลิน ้ จี่ รวมถึง น�ำ้ ตาลแปรรูปจากมะพร้าว ถนนพระรามที่ 2 ซึง่ ตัดผ่านตามแนวกว้างของสมุทรสงคราม มี ความยาวแค่ 27 กิโลเมตร Google Map ค�ำนวณใช้เวลาขับ แม่นำ�้ แม่กลองสายเลือดหลักของสมุทรสงครามไหลผ่านทัง้ สาม รถยนต์ผา่ นทัง้ จังหวัดเพียง 17 นาที อ�ำเภอ ต้นน�้ำอยู่ที่ผืนป่าตะวันตก อ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไหลลงใต้เข้าจังหวัดกาญจนบุรี เรียกชือ่ ว่าแม่นำ�้ แควน้อย จาก แม้มีแค่สามอ�ำเภอแต่ที่สมุทรสงครามมีวัดวาอารามมากกว่า นั้นแควน้อยกับแควใหญ่จะมารวมกันที่อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี หนึง่ ร้อยแห่ง อัมพวามีเยอะทีส่ ดุ 46 วัด กลายเป็ น แม่ น�้ ำ แม่ ก ลอง ผ่ า นจั ง หวั ด ราชบุ รี เข้ า สู ่ อ� ำ เภอ บางคนที อัมพวา อ�ำเภอเมือง กระทัง่ ลงสูอ่ า่ วไทยบริเวณดอน อ�ำเภออัมพวาเป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของพระบาท หอยหลอด สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

25


คนบนเส้นทาง เรื่อง... นายสองสามก้าว

26

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ผู้ดูแลรถไฟ เสียงโหวกเหวกของชายร่างท้วมดังขึน ้ ขณะทีเ่ ขาก�ำลังจ�ำ้ อ้าวก้าวใหญ่ๆ มาทางผม บนชานชาลา สถานีรถไฟบ้านแหลม ต�ำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร “ช่วยเรียกผูโ้ ดยสารให้หน่อย ลืมกระเป๋าตังค์ คนญีป่ น ุ่ ทีเ่ พิง่ เดินไปนัน ่ น่ะ” เขาร้องบอก นัน ่ เป็นหน้าทีป่ ระจ�ำของ พีส่ มบัติ ผาลีพฒ ั น์ เจ้าพนักงานรถไฟ ประจ�ำขบวนบ้านแหลม-แม่กลอง เพราะไม่เว้นแต่ละวันทีจ่ ะต้องมีใครสักคนลืมของหรือเผลอท�ำตกหล่นบนรถ มันเป็นความรับผิด ชอบของเขาในการน�ำส่งคืนเจ้าของ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเป็นของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ แม้จะมีระยะทางสัน ้ ๆ วิง่ แค่ราวหนึง่ ชัว่ โมง แต่รถไฟบ้านแหลม-แม่กลอง เป็นสายยอดนิยมด้าน การท่องเทีย่ ว เพราะปลายทาง (หรือต้นทางอีกฝัง่ ) คือตลาดแม่กลอง หรือตลาดร่มหุบอันโด่งดัง แห่งจังหวัดสมุทรสงคราม ชาวต่างชาติมาใช้บริการทุกวันทุกเชือ้ ชาติ บ้างมากับกรุป๊ ทัวร์ บ้างมา แบบแบ็คแพ็คเกอร์ “ฝรัง่ นีเ่ ป็นระเบียบมาก เขาจะนัง่ เฉยๆ อยูต่ รงทีน ่ งั่ ถ้าอยากถ่ายรูปก็จะมาถามเราก่อนว่า ไปตรง นัน ้ ได้มยั้ ตรงนีไ้ ด้หรือเปล่า” พีส่ มบัตเิ ล่าให้ผมฟังบนขบวนรถระหว่างเราก�ำลังมุง่ หน้าไปแม่กลอง “ถ้าเป็นทัวร์จน ี นะ โอ้โห... ขึน ้ รถมาได้กก็ รูกน ั มาจองทีถ่ า่ ยรูปไม่ได้สนใจคนอืน ่ เลย” พีส่ มบัติ หัวเราะ “แต่เราเข้าใจนะ มันเป็นวัฒนธรรมเขา แค่ตอ้ งดูแลเป็นพิเศษอย่าให้เข้าไปในห้องควบคุม ท้ายรถ อย่าให้ไปยืนตรงทีอ่ น ั ตราย บางทีไกด์บอกยังไม่เชือ่ เลย เราก็ตอ้ งเหนือ่ ยหน่อย” พี่สมบัติมองเห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นของรถไฟไทย ทั้งในแง่ความตรงต่อเวลาและความน่าใช้ บริการ อีกไม่นานน่าจะมีการท�ำทางช่วงวงเวียนใหญ่-มหาชัย หลังจากเพิง่ ปรับปรุงช่วงบ้านแหลมแม่กลอง เสร็จสิ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ขณะที่ตัวขบวนรถไฟได้รับการปรับปรุงจนดูสะอาดสะอ้าน เรียบร้อยแล้วเช่นกัน ทว่าสิง่ หนึง่ ทีพ่ สี่ มบัตอิ ยากเห็นมากกว่านัน ้ คือการพัฒนารถไฟสายนีใ้ ห้เป็นรถไฟท่องเทีย่ วอย่าง จริงจัง “เสาร์-อาทิตย์เต็มทุกเทีย่ ว ต่างชาติเยอะมาก แต่เราเก็บเงินเขาราคาธรรมดา ถ้าหากเราท�ำเป็น ขบวนท่องเทีย่ วเหมือนเส้นเมืองกาญจน์คงมีรายได้มาพัฒนาอะไรอีกเยอะ แต่มน ั ไม่มคี ำ� สัง่ จาก ผูใ้ หญ่ เราก็ตอ้ งเก็บตามปกติ คนไทยฟรีอยูแ่ ล้ว ต่างชาติกห็ า้ บาทสิบบาท” “ท�ำงานตรงนีก้ อ็ ยากเห็นรถไฟไทยพัฒนา ไม่อยากให้ใครมาต่อว่ามาเสียดสีหรอก” พีส่ มบัตยิ มิ้ เราคุยกันจนรถไฟสุดทางทีส่ ถานีแม่กลอง ผูโ้ ดยสารทยอยลงจากรถจนหมด (โชคดีทเี่ ทีย่ วนีไ้ ม่มี กรุป๊ ชาวจีน) พีส่ มบัตเิ อ่ยอวยพรผมพร้อมขอตัวไปตรวจความเรียบร้อยว่ามีใครลืมสิง่ ของไว้บนรถ หรือเปล่า ตรวจตราสัมภาระแล้วลงจากรถ นาฬิกาข้อมือบอกเวลาสิบเอ็ดโมงสิบนาที แหงนมองป้ายตาราง เดินรถไฟระบุวา่ เวลาถึงสถานีแม่กลองคือ 11.10 น. ผมยิม้ ให้กบั ตัวเอง นึกถึงค�ำของพีส่ มบัตวิ า่ ทุกวันนีร้ ถไฟไทยตรงต่อเวลามากกว่าเดิมเยอะ...

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

27


ค�ำคมสองบรรทัด

ความสุขเป็นสมบัตสิ ว่ นตัวของเรา อย่าปล่อยให้ใครเขามาแย่งเอาไป

28

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


แม้อาจก้าวเดินไม่ถงึ ฝัง่ ฝัน แต่สกั ครัง้ ขอแค่ลองท�ำก็ชา่ งน่ายินดี

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

29


จัดทริปเทีย่ ว เรื่อง... ไกด์คุณชาย

5 ทริ ป รถไฟ เทีย่ วสุขใจ ประหยัดงบประมาณ ฉึกฉัก ฉึกฉัก นัง่ รถไฟไปเทีย่ วกัน... ปฏิเสธไม่ได้หรอกนะว่าถึง รฟท. จะคร�ำ่ ครึ ดุจดัง่ โบราณวัตถุนา่ เก็บเข้าพิพธิ ภัณฑ์ แต่การนัง่ เจ้าม้าเหล็กคันแก่เดินทางท่อง เทีย่ วก็ยงั แฝงไว้ดว้ ยเสน่ห์ ยิง่ กับกระแสฮิปสเตอร์ สโลว์ไลฟ์ ก�ำลังมาแรง ท�ำให้ การนัง่ รถไฟเทีย่ วกลับมาได้รบั ความนิยมอีกครัง้ เหมือนการได้ปล่อยตัวสัมผัส ความเนิบนาบในโลกดิจติ อลไลฟ์ทเี่ วลามันหมุนเร็วเกินไปนัน ่ ไง เพราะแบบนั้นเราเลยต้องขอเป็นตัวแทนคนรัก รฟท. มาบอกกล่าวแนะน�ำ ตัวอย่างให้รู้กันว่าไม่ไกลเมืองกรุงมีเส้นทางนั่งรถไฟไปสะดวก เที่ยวไม่ยาก ทีไ่ หนบ้าง ต้องการแบบวันเดียว หนึง่ คืน หรือสองคืน จัดให้เดีย๋ วนีแ้ หละ

สะพานถ�้ำกระแซ จ.กาญขนบุรี

30

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


วัดโลกยสุธาราม

หนึง่ วัน ไป-กลับ อยุธยา

ต้นทาง : กรุงเทพ/หัวล�ำโพง (ผ่าน สามเสน บางซือ่ หลักสี่ ดอนเมือง) ปลายทาง : อยุธยา สถานทีเ่ ทีย่ ว : โบราณสถานทัง้ ในและนอกเกาะเมือง วัดมหาธาตุ วัดราชบุรณะ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดโลกยสุธาราม วัดไชยวัฒนาราม วัดใหญ่ชยั มงคล เส้นทางสุดคลาสสิคส�ำหรับการท่องเทีย่ วทางรถไฟ จะมีอะไรเก๋ ไก๋ อุ ่ น กลิ่ น ความเก่ า เท่ า กั บ นั่ ง รถไฟชั้ น สามไปชมดิ น แดน ประวัตศิ าสตร์อกี ล่ะ! สถานีอยุธยาอยูน ่ อกเกาะเมือง เราสามารถ นั่งเรือข้ามฝากแม่น�้ำป่าสักจากซอยตรงข้ามสถานีเพื่อไปยังฝั่ง เมืองเก่า บริเวณสถานีกบั ท่าเรือมีรา้ นจักรยานและมอเตอร์ไซค์ ให้เช่า หรือจะเหมาตุก๊ ตุก๊ หน้ากบเทีย่ วก็ได้บรรยากาศอีกแบบ วัดมหาธาตุ

วัดพระศรีสรรเพชญ์

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

31


สองวัน หนึง่ คืน กาญจนบุรี

ต้นทาง : ธนบุรี (ผ่าน จรัลสนิทวงศ์ บางระมาด ชุมทาง ตลิง่ ชัน) ปลายทาง : สะพานแควใหญ่ หรือ สะพานถ�ำ้ กระแซ สถานทีเ่ ทีย่ ว : ทางรถไฟสายมรณะ สะพานข้ามแม่นำ�้ แคว พิพธิ ภัณฑ์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ตัวเมืองกาญจน์ หนึง่ ในทางสายหลักของการท่องเทีย่ วทางรถไฟ ต้นทางทีส่ ถานี ธนบุรไี ม่ใช่หวั ล�ำโพง นัง่ ฉึกฉักกินลมชมวิวจนผ่านสะพานข้าม แม่นำ�้ แควราวครึง่ ชัว่ โมงถึงสะพานถ�ำ้ กระแซ ลงจากรถได้เลย ทีน ่ ี่ พระปรางค์สามยอด คือไฮไลท์ทางรถไฟสายมรณะ มีเวลาเหลือเฟือให้เดินถ่ายรูปชมวิว ก่อนรอรถที่เดิมเพื่อกลับมาสะพานข้ามแม่น�้ำแคว ไม่ไกลจาก หนึง่ วัน ไป-กลับ สถานีมพี พิ ธิ ภัณฑ์สงครามโลกให้เทีย่ ว หาทีพ่ กั แถวนีส้ กั คืนหรือ ลพบุรี เดินไปถนนใหญ่นงั่ สองแถวต่อเข้าตัวเมืองก็ได้ อีกวันจะรอรถไฟ ต้นทาง : กรุงเทพ/หัวล�ำโพง (ผ่าน สามเสน บางซือ่ กลับกรุงทีส่ ถานีสะพานแควใหญ่หรือกาญจนบุรกี แ็ ล้วแต่สะดวก หลักสี่ ดอนเมือง) ปลายทาง : ลพบุรี สถานที่เที่ยว : ศาลพระกาฬ พระปรางค์สามยอด สะพานข้ามแม่น�้ำแคว พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ (หยุดวันจันทร์อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ โบราณ สถานอืน ่ ๆ สถานีรถไฟลพบุรีอยู่ใจกลางตัวเมืองย่านประวัติศาสตร์สมัย สมเด็จพระนารายณ์ ท�ำให้เราเทีย่ วง่ายใช้เพียงสองเท้าก้าวเดิน ตรงข้ามสถานีคอื วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ ใกล้กน ั ด้านหลังคือพระ นารายณ์ราชนิเวศน์ ถัดไปไม่เกินห้าร้อยเมตรเป็นทีต่ งั้ ของพระ ปรางค์สามยอด ซึง่ มีลงิ อาศัยชุกชุม ใกล้เคียงกันแถวนีย้ งั มีซาก โบราณสถานปรักหักพังอีกหลายแห่งถ้าอยากเดินเทีย่ ว

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

32

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

สะพานถ�้ำกระแซ

พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2


เขาล้อมหมวก

พระนครคีรี (เขาวัง)

พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)

อ่าวประจวบ วัดข่อย

สามวัน สองคืน ประจวบคีรขี น ั ธ์

ต้นทาง : กรุงเทพ/หัวล�ำโพง (ผ่าน สามเสน ชุมทาง บางซือ่ ) หรือ ธนบุรี (ผ่าน จรัลสนิทวงศ์ บางระมาด ชุมทางตลิง่ ชัน) ปลายทาง : ประจวบคีรขี น ั ธ์ สถานทีเ่ ทีย่ ว : เขาช่องกระจก อ่าวประจวบ อ่าวมะนาว กองบิน 5 เขาล้อมหมวก ศาลหลักเมือง ใครฝันหาชีวิตสโลว์ไลฟ์ริมทะเลบางทีที่นี่อาจเป็นค�ำตอบ มา เมืองประจวบนั่งรถไฟได้ทั้งจากหัวล�ำโพงและธนบุรี ใช้เวลา ราวเจ็ดชั่วโมง ดังนั้นแนะน�ำให้พักสองคืนจึงจะก�ำลังดี สถานี รถไฟอยูห่ า่ งชายทะเลแค่ครึง่ กิโลเมตร มีโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ โฮส เทล หาเช่าจักรยานสักคันปัน ่ เทีย่ วได้ทวั่ ส่วนไฮไลท์เด็ดอย่าง สองวัน หนึง่ คืน เขาล้อมหมวก เดีย๋ วนีก้ องบิน 5 เจ้าของพืน ้ ทีอ่ นุญาตให้เทีย่ ว เฉพาะวั น หยุ ด ยาวพิ เ ศษ อยากรู ้ ว ่ า เปิ ด วั น ไหนบ้าง เช็คได้ที่ เพชรบุรี ต้นทาง : กรุงเทพ/หัวล�ำโพง (ผ่าน สามเสน ชุมทาง www.wing5.rtaf.mi.th/กิจกรรมพิชติ ยอดเขา.html ตลิง่ ชัน ชุมทางบางซือ่ ) หรือ ธนบุรี (ผ่าน จรัลสนิทวงศ์ บาง ระมาด ชุมทางตลิง่ ชัน) ปลายทาง : เพชรบุรี สถานทีเ่ ทีย่ ว : เขาวัง วัดพระนอน วัดข่อย วัดมหาธาตุ วัดใหญ่สวุ รรณาราม วังบ้านปืน สถานีรถไฟเพชรบุรีอยู่กลางเมือง สามารถหารถโดยสาร รถ รับจ้าง มอเตอร์ไซค์วน ิ พาเทีย่ วไม่ยาก หรือจะใช้สองเท้าเดินก็ เป็นวิธีที่พวกฝรั่งท�ำกันเป็นปกติ ที่เที่ยวส่วนใหญ่เป็นวัดวา อาราม ขณะทีส่ ญ ั ลักษณ์ของจังหวัดคือเขาวังตระหง่านโดดเด่น อยู่ในตัวเมือง นอกจากนี้เมืองเพชรยังขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อย ของคาวของหวานหลากหลาย โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ หาไม่ยาก แถมนัง่ รถไฟมาได้ทงั้ จากธนบุรแี ละหัวล�ำโพง

อ่าวมะนาว สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

33


เทีย่ วไปคิดไป เรื่อง... นายสองสามก้าว

34

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


7 ข้อดี

การท่องเที่ยวช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาย�่ำแย่ได้อย่างไร การท่องเทีย่ วไม่ใช่แค่สร้างความสุข แต่ยงั เครือ่ งมือบ�ำบัดทุกข์ ช่วยให้คณ ุ ผ่านพ้นวันทีเ่ ลวร้าย หากเครียดนัก ลองปันเวลาไปเทีย่ วสักแป๊บแล้วคุณจะกลับมามีพลังต่อสูก้ บั อุปสรรคอีกครัง้ แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน ้ ส�ำคัญคือสุดคือความ ทุกข์ตา่ งๆ ล้วนอยูท่ ใี่ จ จะขจัดทุกข์ให้หมดสิน ้ จิตใจคุณต้องนิง่ และเข้าใจพวกมันเสียก่อน เพราะหากยังยึดติด กับทุกข์ทเี่ กิด ต่อให้เดินทางรอบโลกสิบรอบมันก็ไม่ชว่ ยอะไร แล้วข้อดีของการเดินทางท่องเทีย่ วทีจ่ ะช่วยให้คณ ุ ผ่านพ้นวิกฤตในจิตใจตัวเองมีอะไรบ้าง ลองมาดูกน ั ช่วยให้คณ ุ ได้สดู อากาศและทอดสายตา สูดหายใจให้ลกึ แล้วผ่อนออกอย่างช้าๆ เมือ่ มันเกิดขึน ้ พร้อมกับตอนทีค่ ณ ุ ก�ำลังทอดสายตามองผืนทะเล ภูเขา น�ำ้ ตก แม่นำ�้ ดูผคู้ นรอบกายก�ำลังท่องเทีย่ วอย่างมีความสุข อะไรทีต่ งึ เครียดหรือภาระทีเ่ คยหนักอึง้ ย่อมเบาลง บ้างไม่มากก็นอ้ ย อาการปวดหัว ปวดขมับ ปวดสายตา จะเริม่ หายไป ช่วยให้คณ ุ ได้ความรูส้ กึ อิสระ ยืนริมหน้าผาแล้วร้องวู้วดังๆ หรือกระโดดน�้ำตกดังตูมให้ชุ่มฉ�่ำ ไม่อย่างนั้นลองสลัดผ้าเปลี่ยนเป็นบิกินี่เดิน อาบแดดริมชายหาดโดยไม่ตอ้ งแคร์สายตาใคร คุณจะสัมผัสได้ถงึ การปลดปล่อย ความอิสระ รูส้ กึ ว่าหัวใจเต้น ดัง เลือดพุง่ พล่านไหลเวียน และเมือ่ นัน ้ คุณจะสัมผัสได้วา่ ชีวติ ของคุณยังคงมีความหมาย ช่วยให้คณ ุ ได้ลมื บางเรือ่ งชัว่ ขณะหนึง่ ความสนุกจากการเทีย่ วและเล็งหามุมถ่ายภาพสวยๆ จะช่วยให้คณ ุ ลืมสิง่ ทีก่ ำ� ลังกังวลหรือเรือ่ งราวร้ายๆ ทีต่ อ้ ง เผชิญ แม้มน ั อาจเป็นเวลาเพียงชัว่ ครู่ แต่รหู้ รือไม่วา่ เวลาดีๆ เพียงน้อยนิดสร้างก�ำลังใจให้ชวี ติ มากขนาดไหน การลืมปัญหาชัว่ คราวเพราะก�ำลังท่องเทีย่ วดีกว่าการลืมปัญหาชัว่ คราวเพราะเมาเหล้ามากนัก ช่วยให้คณ ุ ได้เติมรอยยิม้ การท่องเทีย่ วคือความสนุก และไม่มสี งิ่ ใดบนโลกสร้างความชุม่ ชืน ่ ฉ�ำ่ ใจให้ชวี ติ มากเท่ารอยยิม้ ของคุณเอง จ�ำ ไว้วา่ แม้ลำ� พังแค่รอยยิม้ อาจไม่สามารถแก้ทกุ ปัญหาก็จริงอยู่ แต่อย่างน้อยมันสามารถช่วยบรรเทาความเจ็บปวด ได้ทกุ ชนิด และเมือ่ คุณยิม้ ย่อมหมายความว่าความหวังต่างๆ ยังไม่หายไป ช่วยให้คณ ุ ได้หลัง่ สารเอ็นโดฟินส์ เอ็นโดฟินส์ - สารแห่งความสุข ยามทีเ่ ราออกก�ำลังกาย ท�ำสิง่ ทีช่ อบ กินอาหารอร่อย เห็นภาพสวยงาม ความ บันเทิงต่างๆ รูส้ กึ ปลอดโปร่ง ร่างกายจะหลัง่ เอ็นโดฟินส์ออกมาท�ำให้เราผ่อนคลายสบายใจ ซึง่ ระหว่างการท่อง เทีย่ วคุณพร้อมจะสร้างสารแห่งความสุขนีท้ กุ เมือ่ อยูแ่ ล้วล่ะ ช่วยให้คณ ุ ได้มองเห็นชีวติ อืน ่ เราไม่ได้อยูค่ นเดียวบนโลก และไม่ใช่เราคนเดียวหรอกนะทีม่ เี รือ่ งหดหู่ ประเด็นไม่ใช่วา่ เราจะเปรียบเทียบตัว เองกับคนทีต่ อ้ งดิน ้ รนมากกว่าเพือ่ ให้รสู้ กึ ดีขน ึ้ แต่การเห็นคนอืน ่ ๆ จะช่วยให้คณ ุ เข้าใจถึงความเป็นจริงแห่งการ ด�ำรงชีวติ มากขึน ้ ต่างหาก ดีหรือร้ายล้วนปะปน จะทุกข์หรือสุขขึน ้ อยูท่ ใี่ จเท่านัน ้ ช่วยให้คณ ุ ได้มเี วลาตัง้ ตัวทบทวนชีวติ ถ้าเทีย่ วกับเพือ่ นแล้ววุน ่ วาย ลองเปิดใจเทีย่ วคนเดียวดูบา้ ง คุณจะมีเวลาให้กบั ตัวเองมากมาย จงใช้เวลานัน ้ ให้เกิดประโยชน์ ตั้งค�ำถาม หาค�ำตอบให้กับสิ่งย�่ำแย่ที่ก�ำลังเผชิญ เมื่อน�ำความคิดที่เกิดจากการคิดอย่าง รอบคอบมารวมกับสิง่ ทีค่ ณ ุ พบเห็นหรือสัมผัสตลอดการเดินทาง บางทีคณ ุ อาจเจอหนทางแก้ไขปัญหาทีด่ ที สี่ ดุ อย่างไม่คาดไม่ถงึ

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

35


ท่องไปในอุทยานฯ เรื่อง... นักเดินป่าสายชิล

ผาแต้ม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ภาพเขียนโบราณริมโขง เห็นตะวันก่อนใครในสยาม 36

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


น�้ำตกสร้อยสวรรค์ น�้ำตกแสงจันทร์

ปลายคมขวาน อ�ำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี เป็นทีต่ งั้ ของแนวหน้าผาหินทราย ทอดยาวขนานเลียบกับแม่น�้ำโขงอันเกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกตั้งแต่ ยุคดึกด�ำบรรพ์ ที่นั่นมีหลักฐานการตั้งถิ่นของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ปัจจุบน ั เป็นพืน ้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติซงึ่ ได้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของภาค อีสาน ภายใต้ชอื่ “ผาแต้ม” อช.ผาแต้มมีความหลากหลายของสถานทีเ่ ทีย่ วอย่างมาก หน้าผาจุดชมวิว หิน ยักษ์ใหญ่รปู ร่างแปลกตา ป่าเต็งรังบนเทือกเขาหินทราย พลาญหินกว้าง น�ำ้ ตก สวยงาม และยังมีทงุ่ ดอกไม้ปา่ ให้ชมช่วงปลายฝนต้นหนาว บางสถานทีเ่ ข้าถึง ง่าย บางสถานทีเ่ ข้าถึงยากเหมาะกับคนชอบผจญภัย หนึง่ ในสิง่ โดดเด่นท�ำให้ผาแต้มดึงดูดนักท่องเทีย่ วกว่าปีละสองแสนคนคือภาพ เขียนสีโบราณอายุราวสามพันปี อยูใ่ นบริเวณไม่ไกลจากทีท่ ำ� การฯ เข้าถึงด้วย รถยนต์ เส้นทางภาพเขียนสีอยูด่ า้ นล่างแนวหน้าผา เราสามารถเดินชมตลอด ทางกระทัง่ วนกลับขึน ้ มาด้านบน ระยะประมาณ 3 กิโลเมตร มีภาพเขียนใหญ่ๆ สีจ่ ดุ คือ ผาขาม ผาแต้ม ผาหมอน ผาหมอนน้อย ช่วงน่าสนใจทีส่ ดุ คือผาแต้ม นัน ่ เอง ภาพสีแดงวาดลงบนผาหินทราย มีทงั้ ภาพคน สัตว์ สิง่ ของเครือ่ งใช้ รวม ความยาวเกือบสองร้อยเมตร สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

37


เสาเฉลียงคู่ - ป่าดงนาทาม

ผาชะนะได

ผาชะนะได

ภาพเขียนสีโบราณ - ผาแต้ม

ภาพเขียนสีโบราณ - ผาแต้ม

38

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ส่วนบนหน้าผาเป็นจุดชมวิวซึ่งเผยภาพแม่น�้ำโขงทอดตัวคด เคีย้ ว ข้ามฝัง่ น�ำ้ คือประเทศลาว เช้าตรูท่ กุ วันจะมีผคู้ นมารอชม พระอาทิ ต ย์ ขึ้ น นอกจากนี้ อี ก ฝั ่ ง ของหน้ า ผายั ง เป็ น จุ ด ชม พระอาทิตย์ตก ซึ่งด้วยสถานที่ตั้งสุดปลายด้านตะวันออกของ ประเทศท�ำให้ที่นี่มีสโลแกนโปรโมตการท่องเที่ยวเก๋ๆ ว่าเห็น พระอาทิตย์ขน ึ้ และพระอาทิตย์ตกก่อนใครในสยาม

ส�ำหรับฤดูฝนต้นไม้ใบหญ้ากลับมาเขียวขจี น�ำ้ ตกต่างๆ ล้นเหลือ ด้วยปริมาณน�ำ้ และปลายฝนต้นหนาวราวเดือนตุลาคมเป็นต้น ไปทุ่งดอกไม้ป่าตามพลาญหินจะผลิสะพรั่งทั้งที่ผาแต้ม น�้ำตก สร้อยสวรรค์ และป่าดงนาทาม

นอกจากมีความหลากหลายด้านสถานที่ อช.ผาแต้ม แต่ละ ฤดูกาลยังไม่เหมือนกัน หน้าหนาวอากาศเย็นยะเยือก มีโอกาส พบทะเลหมอกตลอดแนวล�ำน�ำ้ โขง ขณะทีห่ น้าร้อนแม้ปา่ จะแห้ง แล้งแต่กแ็ ลกกับการทีน ่ ำ้� โขงลดระดับจนเห็นแก่งหินกลางล�ำน�ำ้

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ต�ำบลห้วยไผ่ อ�ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220 โทร. 045-252-581

หนาว ฝน ร้อน สามฤดูกาลแห่งความแตกต่างล้วนงดงามตาม ธรรมชาติเสกสรรค์ และเราคงบอกไม่ได้วา่ รูจ้ กั ผาแต้มดีแล้วหาก มาเที่ยวชมผาแต้มไม่ต้องกังวลเรื่องความสะดวก เพราะมีทั้ง ไม่เคยมาเทีย่ วให้ครบทุกฤดูกาล บ้านพักอุทยานฯ ลานกางเต็นท์ซงึ่ มีเจ้าหน้าทีด่ แู ล และร้านขาย อาหาร ของทีร่ ะลึก ให้บริการภายในพืน ้ ที่ หินทราย ดวงดาว สายน�ำ้ ดอกไม้ปา่ ทีน ่ ไี่ ม่ได้มดี แี ต่ภาพเขียน สีโบราณนะจะบอกให้... แต่ทเี่ ทีย่ วของผาแต้มไม่ได้กระจุกตรงแค่ทที่ ำ� การฯ ยังมีธรรมชาติ งดงามน่าสัมผัสอีกเพียบเลียบแนวแม่น�้ำโขงตามทางหลวง การเดินทางสูผ่ าแต้ม หมายเลข 2112 (เขมราฐ-โขงเจียม) อาทิ น�้ำตกสร้อยสวรรค์ รถส่วนตัว น�้ำตกแสงจันทร์ หรือ น�้ำตกลงรูอันโด่งดัง น�้ำตกทุ่งนาเมือง -จากตั ว เมื อ งอุ บ ลราชธานี ใ ช้ เ ส้ น ทางผ่ า นอ� ำ เภอ ทัง้ หมดขับรถยนต์เทีย่ วสบาย ถนนค่อนข้างดีแม้อาจช�ำรุดบ้าง วารินช�ำราบ อ�ำเภอพิบูลมังสาหาร เข้าสู่อ�ำเภอโขงเจียม และ เป็นบางจุด นอกจากนีท้ น ี่ ำ�้ ตกทุง่ นาเมืองยังมีเส้นทางเดินเท้า อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร หรือ ศึกษาธรรมชาติสหู่ น้าผาสวยอีกสองแห่งคือ ผาเจ๊ก และผาเมย มาจากฝัง่ สามพันโบก อ�ำเภอโพธิไ์ ทร ผ่านลงมาทางอ�ำเภอศรี เมืองใหม่ เข้าสูเ่ ขตอ�ำเภอโขงเจียม อย่างไรก็ตามสถานทีซ่ งึ่ เราทุกคนต้องคุน ้ เคยแม้ไม่เคยไปคือผา รถสาธารณะ ชะนะได ปลายสุดฝัง่ ทิศตะวันออกของประเทศทีใ่ ช้เป็นสถานที่ -ไม่มรี ถสาธารณะในพืน ้ ทีใ่ กล้เคียงอุทยานฯ ท�ำให้การ อ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ขน ึ้ นัน ่ เอง เดินทางเป็นเรือ่ งล�ำบาก โดยเราสามารถนัง่ รถโดยสารหรือรถไฟ ไปยังจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนต่อรถประจ�ำทางสู่ตลาดอ�ำเภอ ผาชะนะไดตัง้ อยูใ่ นป่าดงนาทาม ห่างจากทีท่ ำ� การอุทยานฯ ราว โขงเจียม แต่จากนัน ้ การเทีย่ วในเขตอุทยานฯ ต้องเหมารถ หรือ 50 กิโลเมตร โดยช่วง 15 กิโลเมตรสุดท้ายเป็นทางลูกรังเข้าป่า ง่ายดายกว่าคือการเช่ามอเตอร์ไซค์มาจากตัวเมืองอุบลราชธานี ต้องใช้รถขับเคลือ่ นสีล่ อ้ กระบะยกสูง หรือมอเตอร์ไซค์เท่านัน ้ (แนะน�ำเฉพาะคนทีช่ ำ� นาญการขับขีเ่ ท่านัน ้ ) รถยนต์ทวั่ ไปขึน ้ ไม่ได้เด็ดขาด ด้านบนมีบา้ นพักเจ้าหน้าที่ กับ ลานกางเต็นท์ แต่ไม่มรี า้ นอาหาร นักท่องเทีย่ วจึงต้องเตรียมไป ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ เองทัง้ หมด -ผูใ้ หญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท (ต่างชาติ ผูใ้ หญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท) แม้การเดินทางอาจล�ำบาก แต่การได้ชมพระอาทิตย์ขน ึ้ เป็นคน -รถจักรยาน 20 บาท รถจักรยานยนต์ 30 บาท รถยนต์ แรกของประเทศยามเช้าถือเป็นความพิเศษคุ้มค่า ในป่าดงนา 50 บาท ทามยังมีธรรมชาตินา่ สนใจอีกมากโดยเฉพาะเหล่าหินทรายรูป -พืน ้ ทีก่ างเต็นท์ (น�ำเต็นท์มาเอง) 30 บาท ต่อคน ต่อคืน ร่างประหลาด อาทิ เสาเฉลียงคู่ โหง่นแต้ม หินเต่าชมจันทร์ รวม -บริการรถกระบะขึ้นผาชะนะได ติดต่อ อบต.นาโพธิ์ ถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติทตี่ อ้ งติดต่อเจ้าหน้าทีน ่ ำ� ทาง กลาง โทร. 045-381-063, 085-255-5248

ผาแต้ม

ผาแต้ม

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

39


คนสร้างภาพ เรื่องและภาพ... PuiiiImage

คุณค่าของการรอคอย ธรรมชาติไม่ได้อำ� นวยความสะดวกให้เราในการถ่ายภาพเสมอไป หลายครัง้ เหมือนแกล้งทดสอบความอดทนของเราว่ามากแค่ไหน ทดสอบโดยไม่บอก ให้รวู้ า่ เมือ่ ไหร่จะจบสิน ้ อาจให้รางวัลปลอบใจมาบ้าง ขึน ้ อยูก่ บั เราว่าพึงพอใจ กับรางวัลนัน ้ แล้วหรือยัง ถ้ายัง... ก็ตอ้ งเข้าสูบ่ ททดสอบต่อไป “สะพานมอญ” อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ช่วงหน้าฝน วันธรรมดา บรรยากาศ เงียบเหงาต่างจากวันหยุดหน้ามือเป็นหลังมือ ผมสะดุดใจเฟรมภาพนี้จาก ศาลาตรงหัวสะพาน ต้องการใครสักคนมาช่วยท�ำให้ภาพมีชวี ติ แต่เพระฝน ตก ไม่มใี ครมาเทีย่ ว ไม่มใี ครเดินสะพาน จึงต้องรอคอยอยูห่ ลายชัว่ โมง นาน แสนนานจนเกือบลืมไปแล้วว่านานแค่ไหน แล้วในทีส่ ดุ ก็ปรากฎพระสงฆ์สองรูปเดินผ่านมาทางด้านหลังมุง่ หน้าสูส่ ะพาน มอญ ใจผมพองโต ถ่ายภาพจ�ำนวนมากจากด้านหลังพระทั้งสองรูป ผมได้ ภาพแล้วก็จริงแต่ยงั หวังให้พวกท่านเดินกลับมาอีกครัง้ เพือ่ มุมมองแบบเดิน เข้าหากล้อง และเช่นทีเ่ ห็นคือสุดท้ายก็สมหวังตามตัง้ ใจ อยากขอบคุณความอดทนของตัวเอง การรอคอยในวันนัน ้ ช่างคุม้ ค่าเหลือเกิน

PuiiiImage ช่างภาพอิสระผูผ้ น ั ตัวมาจากบุคคลากรในระบบราชการ มีแนวทางและความคิดเป็นของตัวเอง มุง่ มัน ่ ถ่ายภาพให้ชดั เจนในความทรงจ�ำเพือ่ สร้างภาพถ่ายทีม่ คี ณ ุ ค่ายาวนาน เจ้าของภาพคิดถึงและมีอารมณ์รว่ มเมือ่ ได้เห็นภาพทุกครัง้ สามารถติดต่อและชมภาพเพิม่ เติมที่ www.facebook.com/PuiiiImage

40

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


85 mm. 1/320s F/1.6 ISO100 สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

41


CSR อาสาท่องเทีย่ ว เรื่อง... Tim Timm ภาพ... Volunteer AED Club และ Teelakow

กลุ่มอาสาดูแลนักวิ่ง Volunteer AED Club

42

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

43


ในงานวิ่งจอมบึงมาราธอน ที่จังหวัดราชบุรี ประจ�ำปี 2559 มี เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึน ้ ช่วงระยะทาง 200 เมตรสุดท้ายก่อน ถึงเส้นชัย เมือ่ นักวิง่ มาราธอนหนุม่ วัย 28 ปี ล้มลงกะทันหัน มา ทราบภายหลั ง ว่ า นั ก วิ่ ง ท่ า นนั้ น ประสบเหตุ หั วใจล้ ม เหลว เฉียบพลัน เหตุการณ์วน ั นัน ้ นักวิง่ ทีต่ ามหลังมาต่างตืน ่ ตระหนก แต่ยงั ถือเป็นโชคดีของเขา ทีม่ าล้มใกล้กบั เส้นชัยทีมแพทย์อาสา ฉุกเฉินเข้าถึงพื้นที่อย่างรวดเร็วและใช้เครื่อง AED กระตุก สัญญาณชีพนักวิง่ คนนัน ้ ฟืน ้ ขึน ้ มาจากความตายอย่างหวุดหวิด

ค่าใด เพียงแปะแผ่นน�ำไฟฟ้าเครือ่ งจะท�ำการปล่อยกระแสไฟฟ้า และวิเคราะห์สถานการณ์เองทัง้ ระบบ เราเพียงแค่ทำ� ตามค�ำสัง่ ทีเ่ ครือ่ งบอกออกมาเป็นภาษาไทย ไม่วา่ ใครก็สามารถใช้เครือ่ ง AED นีไ้ ด้

ส� ำ หรั บ ประเทศไทยต้ อ งถื อ ว่ า นี่ คื อ เรื่ อ งใหม่ กลุ ่ ม Volunteer AED Club จึงถูกก่อตัง้ ขึน ้ ด้วยเหตุผลคือ สร้างองค์ ความรูค้ วามเข้าใจในภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน และการใช้เครือ่ ง AED เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพราะมีคนรับรูเ้ รือ่ งนีม้ ากเท่า AED (Automated External Defibrillator) คืออะไร เครือ่ ง ไหร่ ยิ่งเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประสบเหตุรอดพ้นจากความตายได้ AED แปลง่ายๆ ว่า เครือ่ งกระตุกหัวใจอัตโนมัติ เพราะแท้จริง มากเท่านัน ้ แล้วเรามีเวลาเพียง 4 นาทีเท่านั้นหลังจากหัวใจหยุดเต้น ใน การกระตุน ้ มันให้กลับมาเต้นตามปกติ วิทยาการแพทย์สมัยใหม่ หลังจากก่อตัง้ มาครบ 1 ปี ผลิตผลจากกลุม่ Volunteer AED ย่อสเกลจากเครื่องกระตุกหัวใจแบบที่เราเห็นในภาพยนตร์ให้ Club เจริญงอกงามออกมาถึง 5 รุน ่ หากคุณเป็นหนึง่ คนทีช่ อบ เหลือกระเป๋าเล็กๆ เพียง 1 ใบ ไม่ตอ้ งใช้ผเู้ ชีย่ วชาญในการอ่าน ลงงานวิง่ บ่อยๆ คุณจะเริม่ เห็นกลุม่ คนเสือ้ แดงกระจายตัวอยูใ่ น

44

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


สนามวิ่งเป็นระยะ พวกเขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผ่านการอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและการใช้เครือ่ งกระตุน ้ หัวใจ อัตโนมัติ (AED) มาแล้วทัง้ สิน ้ ในการท�ำงานของกลุม่ Volunteer AED Club มีการแบ่งโซน รับผิดชอบกันอย่างชัดเจน กลุม่ ทีก่ ระจายตัวและวิง่ ไปกับนักวิง่ เราเรียกพวกเขาว่า Runner guard ส่วนพวกทีป่ น ่ั จักรยานและ ขนเครือ่ ง AED ไว้เป็นสัมภาระพวกนึค้ อื Bike guard นอกจาก นีย้ งั มีกลุม่ Sweeper ในแนวหลัง เพือ่ ให้แน่ใจว่าไม่มน ี กั วิง่ ท่าน ไหนถูกทิง้ ไว้เป็นคนสุดท้าย

มาออกก�ำลังกายนะคุณ ท�ำไมต้องเอาชีวติ มาทิง้ ” เป็นเสียงจาก ความรูส้ กึ ของอาสาสมัคร AED ท่านหนึง่ สนามแรกกับการท�ำหน้าทีน ่ กั วิง่ อาสาของผมคือ หนุมาน ฮาล์ฟ มาราธอน ศาลายา จังหวัดนครปฐม แน่นอนว่าจุดมุง่ หมายใน การวิง่ ของผมเปลีย่ นไปโดยสิน ้ เชิง นักวิง่ อืน ่ ๆ อาจมีจดุ มุง่ หมาย ทีเ่ ส้นชัย แต่สำ� หรับกลุม่ Volunteer AED Club คงอยูเ่ พียงแค่ ท�ำอย่างไรให้นกั วิง่ เข้าเส้นชัยอย่างปลอดภัยจนคนสุดท้าย

และมันสอนให้ผมรูว้ า่ บางครัง้ การเฝ้าดูคนทีเ่ ราหนุนหลังประสบ ความส�ำเร็จ มันสามารถสร้างความสุขให้ได้มากมายไม่ตา่ งจาก “เมือ่ ก่อนเราก็เป็นนักวิง่ นักปัน ่ นีแ่ หละ พองานวิง่ มันเยอะเข้า เราพิชติ เส้นชัยนัน ้ ด้วยตัวเอง ไม่วา่ จะมีใครอืน ่ รูห้ รือไม่กต็ าม เริม่ มีขา่ วคนเสียชีวติ จากงานวิง่ เยอะขึน ้ เพราะไม่มหี น่วยแพทย์ หรือถ้ามีก็ไปไม่ทัน เราจึงเข้ามาท�ำหน้าที่ตรงนี้ เปลี่ยนแปลง ขอบคุณกลุม่ จากวิง่ เพือ่ ให้ถงึ เส้นชัยมาช่วยดูแลให้ทกุ คนเข้าถึงเส้นชัย เขา Volunteer AED Club และ Teelakow เอือ้ เฟือ้ รูปถ่าย

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

45


พักกายสบายใจ เรื่อง... หนุงหนิง

HOTEL BARAQUDA PATTAYA MGALLERY BY SOFITEL โรงแรม บาราคูด้า พัทยา เอ็มแกลเลอรี่ บาย โซฟิเทล โอเอซิสแห่งความสงบ ใจกลางเมืองพัทยา

Nauti Cafe

ฟิตเนส

ล็อบบี้

สระว่ายน�้ำ

ท่ามกลางความคึกคักของเมืองพัทยา แทบไม่อยากเชื่อว่าเมื่อ เราก้าวเข้ามาภายในโรงแรม บาราคูดา้ พัทยา เอ็มแกลเลอรี่ บาย โซฟิเทล ทุกสิง่ จะแปรเปลีย่ นเหมือนอยูค่ นละโลกกับด้านนอก โดยสิ้นเชิง พนักงานยิ้มหวานต้อนรับ เชิญให้นั่งเอนหลังบน โซฟาหนานุม่ ท�ำการเช็คอินให้อย่างรวดเร็ว พร้อมกระซิบบอก ว่าทีน ่ มี่ กี ฎส�ำคัญหนึง่ ข้อ ห้ามให้แขกยืนเช็คอิน ต้องนัง่ สบายๆ เท่านัน ้ ... เก๋ไหมล่ะ

46

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ล็อบบี้

เอ็มแกลเลอรีเ่ ป็นคอลเล็คชัน ่ โรงแรมในแบรนด์โซฟิเทล จุดเด่นอยูท่ กี่ ารตกแต่งบูทคี โฉบเฉีย่ ว เน้นความผ่อนคลาย ความรูส้ กึ เป็นกันเอง แต่ยงั คงไว้ดว้ ยการบริการระดับห้าดาว ในเมืองไทยตอนนีม้ ที งั้ หมดเจ็ดแห่ง บาราคูดา้ พัทยา เป็นหนึง่ ในนัน ้ ความน�ำสมัยเริม่ ตัง้ แต่เราเข้ามาในโรงแรม นอกจากขัน ้ ตอนเช็คอินแสนสบาย เขามีเวลคัม ดริง๊ ค์ ให้เลือกถึง สิบสองรายการ ทัง้ มีและไม่มแี อลกอฮอล์ ใครหลงใหลน�ำ้ สีอำ� พัน บอกดังๆ ไปเลยว่าจะรับสิงห์ หรือช้าง แม้โรงแรมมีขนาดกะทัดรัด ห้องพักเพียง 72 ห้อง ทว่าใช้พน ื้ ทีล่ งตัว ธีมการตกแต่งเน้นใช้ความโค้งเว้าให้ความ รูส้ กึ ของคลืน ่ ทะเล ประดับด้วยของตกแต่งเน้นสีนำ�้ เงิน เพียงแค่ทลี่ อ็ บบีเ้ รารูส้ กึ ถึงความปลอดโปร่งนัน ้ แล้วล่ะ ล็อบบี้

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

47


สระว่ายน�้ำ

ห้องพักสามรูปแบบ ดีลักซ์ สวีท ดูเพล็กซ์ สวยโดดเด่น กว้างขวาง เตียง คิงส์ไซส์นอนสบาย หมอนขนเป็ดนุม่ นิม่ น่าหนุน มีโต๊ะท�ำงานขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ตา่ งๆ มีโซฟาส�ำหรับเอนหลัง ทีวจี อใหญ่ปรับองศามุมมองได้ ตามถนัดตา พร้อมเครือ่ งเล่นดีวดี ี แต่โมเดิรน ์ ทีส่ ดุ เห็นจะเป็นห้องอาบน�ำ้ กระจกใสปราศจากประตู หากเขินอายสามารถรูดม่านปิด แต่เราสองคน ฉันกับเขา สบตากันแล้วยิม้ ๆ เห็นพ้องต้องกันว่าควรเปิดโล่งอย่างนีด้ กี ว่า ส�ำหรับห้องสวีท และ ดูเพล็กซ์ มีอา่ งอาบน�ำ้ ใหญ่อยูน ่ อกห้องอาบน�ำ้ ไม่ ไกลจากเตียงนอนด้วยนะ เรียกว่าอาบน�ำ้ แบบวาบหวิวพร้อมความโรแมน ติกเชียวล่ะ โรงแรมบาราคูดา้ ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองพัทยา หลายคนจึงอาจคิดคงพลุกพล่าน แต่แท้จริงกลับตรงกันข้าม เพราะการมีสงิ่ ล่อตาล่อใจรอบข้าง – รอยัล การ์เด้น กับ เซ็นทรัล เฟสติวลั ห่างออกไปไม่กรี่ อ้ ยเมตร ด้านข้างคือพัทยา อเวนิว ส่วนวอล์คกิง้ สตรีท ก็อยูใ่ กล้ๆ ท�ำให้แขกส่วนใหญ่เทีย่ วกินอยูข่ า้ งนอก ใน โรงแรมจึงสงบเหมาะกับการพักผ่อนของคนไม่ชอบอะไรวุน ่ วาย ใกล้เย็นฉันชวนเขาสลัดผ้าเปลีย่ นเป็นบิกน ิ ตี่ วั โปรดลงเล่นสระว่ายน�ำ้ มอง จากมุมบนจะเห็นสระเป็นรูปปลาบาราคูดา้ มีเตียงและทีน ่ งั่ เรียงราย มีสระ เด็กตรงหางปลา จุดเด่นทีใ่ ครก็ตอ้ งชอบคือโรงแรมมีหว่ งยางรูปสัตว์นา่ รัก แพยาง บอลยาง ให้เล่นเพลินๆ การเล่นน�ำ้ ทีน ่ จี่ งึ เป็นเวลาแห่งความสุข เหลือเกิน

48

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ห้องดีลักซ์

ห้องดีลักซ์

ห้องดูเพล็กซ์

ห้องสวีท

ห้องสวีท

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

49


ห้องอาหาร S.E.A.

ห้องอาหาร S.E.A.

ห้องอาหาร S.E.A.

ห้องอาหาร S.E.A.

ห้องอาหาร S.E.A.


ห้องอาหารโรงแรมบาราคูดา้ มีสองแห่ง ห้องหลักเปิดตัง้ แต่เช้าคือ S.E.A. (South East Asian Cuisine) อยู่ ริมสระว่ายน�้ำ อีกแห่งคือซันเซ็ตเลานจ์ เป็นห้องอาหารยามเย็นบนดาดฟ้า เราเลือกฝากท้องไว้ที่ S.E.A. หลายมือ้ เชียวล่ะ โดยเฉพาะตอนหัวค�ำ่ บรรยากาศแสนโรแมนติก แขกของโรงแรมส่วนมากไปท่องราตรี เปิด โอกาสให้เรานัง่ ฟังเพลงเพราะๆ ทานอาหาร จิบเครือ่ งดืม่ แก้วโปรดด้วยกันอย่างอบอุน ่ หัวใจ เซ็ตซีฟดู้ สดใหม่สมเป็นเมืองชายทะเล เมนูอน ื่ มีให้เลือกแบบนานาชาติ ซูชโิ รลไส้ปน ู มิ่ พิซซ่า สปาเก็ตตี้ ซอสเนือ้ เบอร์เกอร์ หรือถ้าคุณชอบอาหารไทยขอแนะน�ำ ข้าวซอยไก่รสเยีย่ ม แม้กระทัง่ กระเพราหมูสบั ก็ อร่อยมาก ส่วนเมนูเบาท้อง อาทิ ทาปาสเซ็ต หรือ ทรีโอ สะเต๊ะ น่ากินจนน�ำ้ ลายสอ ทัง้ หมดนีห้ ากทานคูก่ บั เร้ด แซงเกรีย (Red Sangria) หรือ พันช์ผสมไวน์แดง รับรองว่าเป็นมือ้ วิเศษแน่นอน ใครชอบค็อกเทล แนะน�ำให้ลองสัง่ บาราคูดา้ ซิกเนเจอร์ (ไลท์รมั เหล้าพีช น�ำ้ สับปะรด น�ำ้ มะนาว ใส่เนือ้ เยลลี)่ หรือ คอสโมโพลิแทน (แอบโซลูท ทริปเปิลเซ็ค ผสมน�ำ้ แครนเบอร์รี่ น�ำ้ มะนาว) ยิง่ หากจิบพร้อมกับ นัง่ รับอากาศโล่งสบายริมสระว่ายน�ำ้ ซึง่ ตอนกลางคืนจะเปลีย่ นสีสน ั ไปเรือ่ ยๆ เหมือนเราสองคน รับประกัน ว่าความสุขเต็มเปีย่ มเชียวล่ะ ไลน์อาหารเช้าทีห่ อ้ งอาหาร S.E.A. ไม่ใหญ่นกั แต่มหี ลากหลายเกินพอ หากสัง่ โจ๊ก ข้าวต้ม หรือ ก๋วยเตีย๋ ว เขาจะเสิรฟ์ ในหม้อดินเผาขนาดก�ำลังดีนา่ ทานมาก แต่ละวันมีอาหารไม่ซำ�้ เวียนกันมาให้เราลิม้ ลองไม่มเี บือ่ นอกจากสิง่ อ�ำนวยความสะดวกตามมาตรฐานชัน ้ น�ำของโซฟิเทล ยังมีฟติ เนสเปิดตลอด 24 ชัว่ โมง สปา รวม ทัง้ ห้องประชุม D&A ความจุ 80 คน และ DEEP BAR ส�ำหรับจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรม แม้นกั ท่องเทีย่ วส่วนใหญ่จะสนุกกับการใช้ชวี ติ นอกโรงแรมซึง่ อยูใ่ กล้แหล่งช็อปปิง้ ชายหาด สถานบันเทิง ยามค�่ำคืน แต่เราสองคนรู้สกึ ว่าความสุขแท้จริงของการเข้าพักโรงแรมสวยเก๋ขนาดกะทัดรัดที่มีการบริการ เป็นเลิศเช่นนีก้ ลับเป็นการพักผ่อนอย่างเงียบสงบภายในโรงแรมมากกว่า เมือ่ สามวันสองคืนผ่านไป การเช็คเอาต์จงึ เป็นไปอย่างล�ำบากใจเพราะลึกๆ เรายังอยากอยูต่ อ่ ให้ยาวนาน กว่านัน ้ แม้กระทัง่ เมือ่ ต้องอ�ำลาเรายังมีโอกาสนัง่ จิบน�ำ้ ชายามบ่ายเซ็ต High Tea ทีร่ า้ นกาแฟ Nauti Cafe ตัง้ อยูด่ า้ นข้างโรงแรม รถรามากมายบนท้องถนน นักท่องเทีย่ วหลากหลายเดินผ่านไปมา เมืองพัทยาคึกคักตลอดเวลาทัง้ วัน แต่ เมือ่ เรามองย้อนกลับเข้าไปในโรงแรมบาราคูดา้ พัทยา กลับเหลือเชือ่ ว่าทีน ่ น ั่ ช่างเงียบสบายและผ่อนคลาย นีค่ อื โอเอซิสแห่งความสงบท่ามกลางความคึกคักของเมืองพัทยา นิยามเช่นนีไ้ ม่ผดิ เลยสักนิดเดียว...

โรงแรม บาราคูดา้ พัทยา เอ็มแกลเลอรี่ บาย โซฟิเทล 485/1 ม.10 ถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 038-769-999 หรือ info@hotelbaraquda.com

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

51


บล็อกเกอร์ทอ่ งเทีย่ ว

ตากล้อง ท่องเที่ยว โย หนุม่ หวานขีอ้ าย และโลกส่วนตัวสูง กับ ฤทธิ์ หนุม่ ติสต์มาดเซอร์ ชอบเพ้อฝัน สองหนุม่ สองสไตล์แต่รกั การเดินทางทัง้ คู่ จึงจับมือกัน สรรค์สร้างเว็บไซต์ภายใต้ชอื่ “ตากล้อง ท่องเทีย่ ว” เพือ่ แบ่งปันเรือ่ ง ราวการเดินทาง ทีพ ่ กั ทีก่ น ิ และทีท่ อ่ งเทีย่ วจากประสบการณ์จริง

ตากล้อง ท่องเทีย่ ว ชือ่ นีเ้ ติบโตมาจากการถ่ายภาพหรือการท่อง เทีย่ ว จากการท่องเทีย่ ว เพราะความจริงแล้วเราสองคนไม่ได้เป็นช่าง ภาพ ไม่เคยรับงานถ่ายภาพ พอใช้กล้องเป็นแค่นน ั้ ตอนตัง้ ชือ่ เพจชือ่ ทีเ่ ราชอบล�ำดับต้นๆ ถูกเปิดไปหมดแล้ว สุดท้ายก็เหลือ แค่ชอื่ นี้ เราจึงเลือกใช้ชอื่ นี้ สไตล์การเทีย่ วของตัวเองเป็นอย่างไร ชอบธรรมชาติ เนือ่ งจากปกติทำ� งานประจ�ำอยูใ่ น กทม. ซึง่ ก็รกู้ น ั ดีวา่ ความเป็นอยูใ่ นเมืองนัน ้ วุน ่ วายแค่ไหน เลยอยากออกไปสูด อากาศบริสุทธิ์ พากายไปพัก พาใจไปเติมพลัง หลีกหนีความ วุน ่ วายกับอะไรทีเ่ งียบสงบ สบายตา สบายใจ อะไรประมาณนัน ้

52

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

สถานทีแ่ รกซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการเกิด ตากล้อง ท่องเทีย่ ว จริงๆ แล้วจุดเริม่ ต้นไม่ใช่สถานทีแ่ ต่เป็นการได้เล่นกล้อง ตอน นัน ้ น้องทีท่ ำ� งานให้ยมื ใช้กล้อง Canon G12 พอได้ใช้แล้วรูส้ กึ ชอบ อยากออกไปเทีย่ ว อยากออกเดินทาง เลยไปจัดมาเป็นของ ตัวเองหนึง่ ตัว จากนัน ้ ก็เปิดทริปแรกทีเ่ กาะเสม็ด ให้เลือกระหว่างทะเลกับภูเขาหลงเสน่หท์ ไี่ หนมากกว่า ไม่ว่าทะเลหรือภูเขาต่างมีเสน่ห์ในแบบของมัน ไม่เหมือนกัน แทนกันไม่ได้ แต่ถา้ จ�ำเป็นต้องเลือกเราขอเลือกภูเขามากกว่า เพราะเวลาได้ขึ้นไปบนนั้นแล้วมองลงมาเรามองเห็นอะไรได้ ไกลๆ รูส้ กึ ปลอดโปร่ง เย็นสบาย แม้วา่ จะไม่ได้ยน ิ เสียงคลืน ่ ทะเล แต่บนนัน ้ เสียงคลืน ่ หัวใจของเราเองยังคงชัดเจนเสมอเนอะ!


ตามคลิก LIKE แฟนเพจ ตากล้อง ท่องเทีย่ ว ได้ที่ https://web.facebook.com/SnapshortNotes หรือติดตามทางช่องทางอืน ่ ๆ Website : www.taklongtongteaw.com Instagram : www.instagram.com/taklongtongteaw Twitter : twitter.com/TaklongTongteaw Pantip : pantip.com/profile/1390371 และติดต่อโดยตรงที่ Tel : 091-718-5012 E-mail : Chaowalitka@hotmail.co.th, customerservice@taklongtongteaw.com Line : ChaowalitKa

ทริปทีไ่ ม่เคยลืมตลอดการเดินทางทีผ่ า่ นมา ทริปเชียงรายหน้าฝนซึง่ เราเพิง่ ไปมาเมือ่ เดือนสิงหาคม เป็นทริป หน้าฝนทีช่ ลิ มาก สโลว์ไลฟ์สดุ ๆ สถานทีท่ ไี่ ปกันก็มี ภูชฟี้ า้ และ ดอยผาตัง้ อุณภูมริ าว 22-25 องศา พร้อมฝนปรอยๆ หมอกบางๆ แถมได้ดภู เู ขาสีเขียวอีกต่างหาก ทีส่ ำ� คัญคือไม่ตอ้ งแย่งเทีย่ วกับ คนอืน ่ เชือ่ ไหมทัง้ ภูชฟี้ า้ และดอยผาตัง้ มีแค่เรา ไม่วา่ จะถ่ายรูป ตัวเอง หามุมสวยๆ ถ่ายวิวก็ไม่ตอ้ งกลัวมีใครแย่ง มันท�ำให้เรา หลงรักฤดูฝนแบบเต็มๆ เลยล่ะ #ILuvRain หนึง่ สถานทีแ่ นะน�ำแฟนเพจไปเทีย่ วช่วงเดือนตุลาคม ขอแนะทีท่ เี่ ราไม่เคยลืมคือ ภูชฟี้ า้ กับดอยผาตัง้ จังหวัดเชียงราย ช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศคงจะดีไปอีกแบบ ภูเขายังเป็น สีเขียวอยู่ อุณหภูมน ิ า่ จะลดลง นักท่องเทีย่ วคงยังไม่หนาแน่น อ้อ... ระหว่างทางจากภูชฟี้ า้ ไปผาตัง้ จะผ่านภูชดี้ าว อีกหนึง่ สถาน ทีท่ ขี่ น ึ้ ชือ่ ของเชียงราย สามารถแวะขึน ้ ไปเทีย่ วได้ครับ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

53


ตามรอยรีววิ พันทิป รีววิ เด็ด รีววิ เจ๋ง รีววิ แบบนีม้ น ั ต้องตามรอยสักหน่อย มีทไี่ หนน่าสนใจบ้างคลิกเข้าไปชมกันได้เลย http://pantip.com/topic/35628469 เปรโต๊ะลอซู กับยอดดอยมะม่วงสามหมืน ่ โดย L.hideki ลุยน�ำ้ ตกรูปหัวใจแห่งผืนป่าอุม้ ผาง กับข้อมูลและรายจ่ายค่อนข้างละเอียด ใครอยากสัมผัสน�ำ้ ตกใน เดือนตุลาคม ซึง่ เป็นช่วงสุดท้ายก่อนน�ำ้ จะเริม่ หมดก็ขอเชิญเลย ไม่อย่างนัน ้ แค่ดรู ปู ตามก็ฟน ิ แล้ว -------------------------------------------------http://pantip.com/topic/35627184 One Day Trip ล�ำพูน - ภูเก็ต ออกไปนัง่ เครือ่ งบิน-ถ่ายภาพเก็บความทรงจ�ำ 1 วัน 555 บาท ลอง ดูซกั ครัง้ มันจะเป็นไรไป โดย SuperDOM บางคนอาจบอกว่าบ้า บางคนอาจบอกว่าท�ำเอาฮา แต่จะมีใครสักกีค่ นกล้าท�ำแบบนี้ ทริปวันเดียวจาก ล�ำพูน ไป ภูเก็ต สรุปค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน ้ 555 บาท (ไม่ใช่เสียงหัวเราะนะ) อึง้ ล่ะสิ ท�ำยังไงเข้าไปดูซะ! -------------------------------------------------http://pantip.com/topic/35618450 หนีกรุง มาแอ๋วเหนือ กับคนเมืองใจดี โดย สมาชิกหมายเลข 2792621 เทีย่ วเชียงใหม่แบบน่ารัก กับประสบการณ์เดินทางด้วยตัวเองเป็นครัง้ แรกของเจ้าของกระทู้ อาจอ่าน ยากไปสักนิด แต่กม็ มี มุ มองดีๆ และเรือ่ งเล่าสนุกๆ ให้เราได้อมยิม้ ตาม -------------------------------------------------http://pantip.com/topic/35615208 เมือ่ ฉันแบกเป้เข้าป่าไปหาความชุม่ ฉ�ำ่ ทีน ่ ำ�้ ตกตาขนด�ำ จ.ปราจีนบุรี โดย สมาชิกหมายเลข 1194669 “น�้ำตกตาขนด�ำ” ไม่เคยได้ยินชื่อกันล่ะสิ... เป็นอีกน�้ำตกรอบนอกของป่าเขาใหญ่ เขตจังหวัด ปราจีนบุรี สวยงามไม่แพ้ น�ำ้ ตกตาดหินยาว หรือน�ำ้ ตกเหวอีอำ่� ทีร่ จู้ กั กันดี เขาพาไปเทีย่ วก็ตอ้ งตาม ไปชมกันหน่อย -------------------------------------------------http://pantip.com/topic/35612887 ตลาดน�ำ้ อัมพวา (Amphawa Floating Market) เมืองมหาเสน่หท์ สี่ ดุ ของความประทับใจไม่รลู้ มื โดย PhotographerDreamer กระทูก้ งึ่ ไดอารี่ เรือ่ งราวหวานๆ ของหญิงสาวคนหนึง่ ทีเ่ ดินทางจากคนเดียวไปยังตลาดน�ำ้ อัมพวา ข้อมูลอาจไม่มาก เนือ้ หาอาจไม่เป๊ะ แต่รบั ประกันว่ามีแรงบันดาลใจแฝงอยูข่ า้ งในเพียบเชียวแหละ -------------------------------------------------http://pantip.com/topic/35611319 เขาหลวงสุโขทัย ... ไปแบบกระทันหัน... วันธรรมดาสุดแสนจะฟิน โดย สมาชิกหมายเลข 2514982 พิชติ เขาหลวง สุโขทัย คนเดียวไม่ใช่เรือ่ งยาก เพราะเจ้าของกระทูท้ ำ� มาให้ดแู ล้ว เรือ่ งเล่าไม่เยอะ แต่รายละเอียดเอาไปใช้ได้เลย ทีส่ ำ� คัญมีววิ สวยให้เราดูกน ั เต็มๆ ว่าน่าเสียเหงือ่ ขึน ้ ไปขนาดไหน --------------------------------------------------

54

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


เดือนนีเ้ ทีย่ วทีไ่ หน ตุลาคม เข้าปลายฤดูฝน ยังคงเป็นช่วงเวลาเหมาะกับการเทีย่ วธรรมชาติปา่ เขา เพราะปริมาณ น�ำ้ ฝนก�ำลังพอดี ขณะทีผ่ น ื ป่าสีเขียวและสายหมอกยังห่มคลุมทัว่ ทุกพืน ้ ที่ ใครคิดไม่ออกว่า จะสัมผัสธรรมชาติทไี่ หนดี เรามีบางสถานทีม่ าแนะน�ำ #ภูกระดึง #เลย เปิดอุทยานฯ ให้เทีย่ วอีกครัง้ หลังปิดพักสีเ่ ดือน ตุลาคมคือช่วงเวลาแห่งการล่าน�ำ้ ตกสวยๆ แต่นน ั่ ต้องแลกกับการผจญฝูงทากดูดเลือด บนภูผคู้ นยังไม่คกึ คักมาก บรรยากาศก�ำลังดี #เขาใหญ่ #นครราชสีมา #ปราจีนบุรี หลังจากผ่านช่วงเวลาน�ำ้ ป่าไหลหลากประจ�ำปี เข้าปลายฝนน�ำ้ ยังคงเยอะอยูแ่ ละลดความดุดน ั ใครชอบถ่ายภาพน�ำ้ ตกสวยๆ ถือเป็นเวลาทีด่ ี จะน�ำ้ ตกเหวนรก หรือน�ำ้ ตกเหวสุวตั ก็อย่าให้พลาด #เขาล้อมหมวก #ประจวบคีรขี น ั ธ์ ภูเขาหินปูนลูกงามริมอ่าวประจวบ กองบิน 5 เปิดให้ขน ึ้ เฉพาะวันหยุดพิเศษ 22-24 ตุลาคม หยุดปิยมหาราชจัดกันได้เลย ไม่อย่างนัน ้ ต้องรอถึงเดือนธันวาคมเชียวนะ #น�ำ้ ตกโกรกอีดก #สระบุรี น�ำ้ ตกสูงใหญ่ของภาคกลาง ชายขอบป่าเขาใหญ่ ต้องติดต่อเจ้าหน้าทีพ่ าเดินเท้าไป-กลับ 8 กิโลเมตร ปลายฝนเหมาะมาก เพราะน�ำ้ เยอะแบบไม่ตอ้ งกลัวน�ำ้ ป่า เป็นหนึง่ เส้นทางเดินป่าง่ายๆ ทีท่ กุ คนสามารถเข้าถึง #หลากน�ำ้ ตก #บึงกาฬ ช่วงสุดท้ายของฤดูกาลเทีย่ วน�ำ้ ตกอีสานแบบน�ำ้ สวยๆ แนะน�ำทีบ่ งึ กาฬ ก�ำลังฮิต ก�ำลังดัง มีให้เทีย่ วหลายที่ น�ำ้ ตกถ�ำ้ พระ น�ำ้ ตกถ�ำ้ ฝุน ่ น�ำ้ ตกเจ็ดสี และน�ำ้ ตกชะแนน ซึง่ ต้องติดต่อ จนท. เขตรักษาพันธุฯ์ ภูววั น�ำเทีย่ ว #เชียงคาน #เลย เมืองบ้านไม้รมิ น�ำ้ โขงปลายฝนอากาศดีทสี่ ดุ แถมยังไม่เข้าหน้าไฮ นักท่องเทีย่ วไม่หนาตา ไปใช้ชวี ติ ช้าๆ ดูลำ� น�ำ้ โขงสีแดง หาของกินแสนอร่อย อย่าลืมขึน ้ ภูทอก ลุน ้ ทะเลหมอกยามเช้ากันด้วยล่ะ

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

55


เทีย่ วสุดท้าย ช่วงก่อนเริม่ ต้นเดินทางอย่างบ้าคลัง่ ผมเป็นเพียงนักศึกษาธรรมดาคนหนึง่ ทีอ่ ยากมีวชิ าความ รูแ้ ละการศึกษาติดตัวไว้เพือ่ ด�ำเนินชีวติ เคยชินกับสภาพแวดล้อมในห้องเรียนห้องสีเ่ หลีย่ ม จนถูกจ�ำกัด มุมมองความคิดแคบๆ โดยไม่รตู้ วั ทุกอย่างเปลีย่ นแปลงไปเมือ่ ผมได้รบั จินตนาการเข้ามาสอดแทรก มันเกิดขึน ้ ในชัน ้ เรียนปริญญา โท อาจารย์ดอ็ กเตอร์ถอื ไมค์เป็นผูบ้ รรยาย ท่ามกลางบรรยากาศในห้องเรียนทีด่ ทู มึ ๆ ไร้ซงึ่ อารมณ์เหมือน เช่นทุกสัปดาห์ หลายคนฟังไปหลับไป แต่วา่ การบรรยายครัง้ นัน ้ มีความพิเศษตรงทีด่ อ็ กเตอร์พรรณนา ถึงโลกกว้างไกลตัวแบบที่ผมไม่เคยรู้เห็นมาก่อน ค�ำบรรยายของท่านก่อให้เกิดจินตนาการพร่างพรู เหมือนเปิดโลกใหม่ใบหนึง่ ให้กบั ผม เกิดเป็นความต้องการค้นหาความจริงของชีวติ เมือ่ ฟังการบรรยายวันนัน ้ จบลง ผมตัดสินใจว่าจะยังไม่เรียนต่อปริญญาเอก เพราะรูส้ กึ อยาก ออกไปพิสจู น์สมการชีวติ ข้างนอกโดยทีไ่ ม่ตอ้ งน�ำตัวแปรใดๆ มาแทนค่า เพราะอย่างไรผลลัพธ์กค็ อื การ หาความจริงว่าจะเป็นตามทีด่ อ็ กเตอร์คนนัน ้ พูดหน้าชัน ้ เรียนหรือไม่ วันสิน ้ สุดการศึกษาปริญญาโทคือวันแรกในการเดินทางของผม เป็นวันทีห่ วั ใจเต้นแรงทีส่ ดุ ยิง่ กว่าแอบชอบใครสักคนเสียอีก เพราะมันคือจุดเปลี่ยนครั้งส�ำคัญของชีวิต การน�ำพาตัวเองออกจาก จินตนาการไปสูค่ วามเป็นจริง ต้องยอมรับครับว่าการเดินทางสามารถสร้างแรงบันดาลใจอย่างมหาศาล ส่วนค�ำว่าการเดินทาง คือการเรียนรูท้ ใี่ ครหลายคนมักชอบพูดกันสงสัยจะเป็นเรือ่ งจริง โดยส่วนตัวการเรียนรูข้ องผมมักเริม่ มา จากค�ำว่า “สวัสดีเพือ่ นใหม่” ซึง่ ท�ำให้คนรูจ้ กั กลายมาเป็นเพือ่ นรักกันอย่างรวดเร็ว เราโดนเพือ่ นหลอก ให้ทำ� โน่นท�ำนี่ หยอกล้อแกล้งกันไปมา หัวเราะฮาจนน�ำ้ ตาไหล เกิดการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมซึง่ กัน แหละกันอย่างไม่ทน ั ตัง้ ตัว ความสนุกและความสุขมันอยูต่ รงนัน ้ จริงๆ บางครัง้ ลองมานัง่ มองย้อนกลับไป มันคงเป็นเรือ่ งบังเอิญทีไ่ ม่บงั เอิญ โลกช่างกว้างเหลือเกิน แล้วท�ำไมเราถึงมาเจอกัน เรามักจ�ำคนที่พบเจอระหว่างเดินทางได้ดี เป็นการจดบันทึกฝังลึกอยู่ในใจ แบบไม่สิ้นเปลืองหมึกปากกา ยิ่งเดินทางบ่อยครั้งเท่าไหร่ก็ยิ่งมีมิตรภาพจากเพื่อนร่วมโลกจากหลาก หลายเชือ้ ชาติมากขึน ้ เท่านัน ้ หลังจากเดินทางมาสักพัก ผมเรียนรูแ้ ล้วว่าการศึกษาในห้องเรียนอาจเป็นพืน ้ ฐานส�ำคัญในช่วง เวลาหนึง่ ของชีวติ ใครหลายคน แต่การศึกษานอกห้องเรียนนัน ้ เป็นสิง่ ส�ำคัญกับเวลาทีเ่ หลืออยูข่ องทัง้ ชีวติ มันท�ำให้เราได้พบเจอคนทีม่ วี ธิ คี ดิ ซึง่ แปลกและแตกต่าง ช่วยให้เราเข้าใจชีวติ มากขึน ้ หรือสามารถ น�ำความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั มาจากการเดินทางมาสร้างคุณค่าให้ตวั เอง อย่าอยูก่ บั ตัวเองในห้องสีเ่ หลีย่ มมากเกินไป ออกไปเถอะครับไม่ตอ้ งคิดเยอะ ออกไปเปิดโลก กว้าง ใส่จน ิ ตนาการเข้าไปสักนิด คิดถึงเรือ่ งราวไกลๆ ของโลกภายนอกทีค่ ณ ุ ไม่เคยเห็น แบกเป้ใบทีค่ ณ ุ รักมากทีส่ ดุ ไปใส่ความสุขและความสนุกกลับมา

เพราะในห้องสีเ่ หลีย่ มมันไม่สนุกและไม่มคี วามสุขเท่ากับตอนเดินทางหรอกครับ

56

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

บอย อิม่ ก�ำลังดี


สองสามก้าว 02  

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ สองสามก้าว ฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม 2559

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you