__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

สอง สาม ก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ ฉบับที่ 1 l กันยายน 2559

ทีน่ .ี่ .. แม่กำ� ปอง

หมู่บ้านสีเขียวในหุบเขา

5 ทริปเที่ยวกาญจน์ เที่ยวคนเดียว แล้วได้อะไร อมารี หัวหิน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครูอาสาบ้านอุระโกร

FREE COPY


สอง สาม ก้าว


เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


แวะพักทักทาย

ใครหลายคนแนะน�ำผมว่าให้ยา้ ยบ้านไปต่างจังหวัดเสียเลยสิ ผมยิม้ น้อยๆ ส่ายหัวเบาๆ เพราะพูดแบบนีห้ มายความว่าเขาไม่รจู้ กั ตัวตนของผมสักนิดเดียว ผมไม่ได้ขน ึ้ เขาเพราะหลงใหลภูเขา ไม่ได้ลอ่ งทะเลเพราะปลืม้ ปริม่ กับผืนน�ำ้ สีคราม เช่นเดียวกับไม่ได้เข้า ป่าเพราะมอบหัวใจทัง้ ดวงให้พงไพร แต่ผมหลงรักภาพรวมทัง้ หมดของค�ำว่า “เดินทาง” ต่างหาก ดังนัน ้ การลงหลักปักฐาน ณ สถานทีส่ กั แห่ง ต่อให้มน ั งดงามเพียงใด อากาศดีแค่ไหน สงบเงียบอย่างไร ไม่นานนักหรอกทีส่ น ั ดานข้างในมันจะเรียกร้องให้ออกเดินทางไปทีอ่ น ื่ คนเดินทางย่อมเคลือ่ นทีอ่ ยูเ่ รือ่ ย ไม่หยุด ค้างทีใ่ ดนานเกินสมควรหรอก ยอมรับตามตรงว่าผมเริม่ เดินทางท่องเทีย่ วช่วงขวบวัยทีส่ งู ประมาณหนึง่ ไม่ได้หดั ตัง้ ไข่ตงั้ แต่สมัยวัยเรียน วัยรุน ่ เหมือนเด็กยุคใหม่เดีย๋ วนี้ ดังนัน ้ การเดินทางของผมจึงไม่คอ่ ยเฟีย้ วฟ้าวโลดโผนโจนทะยานสักเท่าไหร่ พูดให้ดดู พี อมีภมู มิ ปี รัชญาอยูบ่ า้ งเห็นจะต้องบอกว่าหัวใจในการเดินทางของผมคือเพือ่ เรียนรูช้ วี ติ เรียนรู้ โลก ได้เห็นความแตกต่างหลากหลายตลอดเส้นทางทีเ่ ราเทีย่ วท่องล่องไป เดินทางมากก็เห็นมาก มองชีวติ รอบข้างมากขึน ้ น�ำสิง่ ละอันพันละน้อยทีพ่ บเจอมาขบคิด คิดตามความ เชือ่ บ้าง คิดหักกับความเชือ่ บ้าง พอคิดไปคิดมารูส้ กึ เพลิดเพลินดีไม่หยอก กว่าจะรูต้ วั อีกทีกต็ กหลุมรักการเดินทาง เสียแล้ว ใกล้หรือไกล สวยหรือไม่สวย ไปยากหรือง่าย ไม่ใช่สาระ ส�ำคัญคือขอเพียงได้กา้ วเท้าออกจากบ้าน ได้เห็น สิง่ ต่างๆ ด้วยสองตาตัวเอง นัน ่ แหละช่างมีความสุขเหลือหลาย บางคนถามด้วยความสงสัยว่า แล้วจะตะลอนเทีย่ วจนถึงเมือ่ ไหร่ แหม ลองหลงรักหัวปักหัวป�ำขนาดนีค้ งถอนตัวไม่ขน ้ึ แล้วล่ะ วาดหวังอยากเดินทางไปเรือ่ ย คิดไปเรือ่ ย จน วันทีห่ มดแรงเดิน - หากโชคดีมลี มหายใจอยูร่ อดถึงเวลานัน ้ นะ กว่าจะถึงตอนนัน ้ บางทีผมอาจอัพเลเวลสูงพอเรียกตัวเองว่าเป็นคนเดินทางจริงๆ ให้โก้เก๋เหมือนคนอืน ่ เขาได้อยูบ่ า้ ง ใครไม่เชือ่ แนวคิดเช่นนีอ้ าจมองคนเดินทางเป็นพวกฝันเฟือ่ ง เทีย่ วไปวันๆ หาข้ออ้างโน่นนี่ ไม่คอ่ ยยอม เก็บหอมรอมริบ มีเท่าไหร่สน ิ้ เปลืองหมดไปกับค�ำว่าเดินทางท่องเทีย่ ว แต่ของแบบนีไ้ ม่มาตกหลุมรักกับตัวไม่รหู้ รอกว่าการเดินทางสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลังใจให้ คนทีเ่ ชือ่ มัน ่ ในสิง่ เหล่านีม้ ากมายขนาดไหน ทีก่ ำ� ลังอ่านกันอยูน ่ กี่ ผ็ ลิตผลและแนวคิดทีไ่ ด้มาจากการเดินทางทัง้ นัน ้ ... เชือ่ ไหมล่ะครับ

นายสองสามก้าว

สองสามก้าว เ พ ร า ะ ก า ร เ ดิ น ท า ง ส ร ้ า ง แ ร ง บั น ด า ลใ จ

ร่วมสร้างสรรค์โดย : ธตินันท์ ค�ำภักดี, ธิรยุทธ์ ถาวรเจริญสกุล, ธีระวัฒน์ ธรรมนิยม, ประสิทธิ์ศักดิ์ โต้ทองดี, นฤดล ปาณฑุเดชะ, ณัฐริกา อภิมติรัตน์ และ อภิชิต บวรวิริยพันธุ์ ติดตามและติดต่อ สองสามก้าว ได้ทาง Facebook : นายสองสามก้าว / A Life, A Traveller หรือ www.facebook.com/alifeatraveller Twitter : @alifeatraveller หรือ www.twitter.com/alifeatraveller E-mail : alifeatraveller@outlook.com Tel : 087-981-5777 ดาวน์โหลดฉบับย้อนหลังฟรีที่

www.alifeatraveller.com

บทความ ข้อเขียน และภาพถ่ายใน E-magazine ฉบับนี้ มีลิขสิทธิ์เฉพาะตามกฎหมาย ห้ามน�ำไปใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต มิฉะนั้นจะถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

4

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


6 แกลเลอรี่ประเทศไทย ... น�้ำตก 12 แบกเป้ตามหน้าปก ... แม่ก�ำปอง 30 จัดทริปเที่ยว ... กาญจนบุรี 34 เที่ยวไปคิดไป ... เที่ยวคนเดียวแล้วได้อะไร ? 36 ท่องไปในอุทยานฯ ... เขาใหญ่ 42 CSR อาสาท่องเที่ยว ... ครูอาสาบ้านอุระโกร 46 พักกายสบายใจ ... อมารี หัวหิน 52 บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว ... แฟนพาเที่ยว/My Life My Travel


แกลเลอรีป่ ระเทศไทย

น�้ำตกผาดอกเสี้ยว อช.ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

6

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


น� ำ ้ ตก WATERFALL

จากฟากฟ้า ร่วงรินสูผ่ น ื ป่า ไหลรวมเป็นธารา หล่อเลีย้ งสรรพชีวา ทัง้ หลายทัง้ ปวง สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

7


น�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อช.เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

8

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


น�้ำตกตาดหมอก อช.ตาดหมอก จ.เพชรบูรณ์

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

9


น�้ำตกหงาว อช.น�้ำตกหงาว จ.ระนอง

น�้ำตกหงาว อช.น�้ำตกหงาว จ.ระนอง

10

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


น�้ำตกขุนกรณ์ อช.ล�ำน�้ำกก จ.เชียงราย

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

11


แบกเป้ตามหน้าปก เรื่อง... นายสองสามก้าว

ทีน ่ .ี่ .. แม่กำ� ปอง หมูบ่ า้ นสีเขียวในหุบเขา บ่ายวันพฤหัส --- ผมผ่อนเครือ่ งมอเตอร์ไซค์เช่าจากเมืองเชียงใหม่มาหยุดสนิทข้าง บ้านไม้เก่าหลังหนึง่ ถนนลาดยางสองเลนเบือ้ งหน้าแลดูคล้ายแคทวอล์คแฟชัน ่ หนุม่ สาวแต่งตัวสดใสตามสมัยต่างเพลินถ่ายภาพคู่กับเรือนไม้ซึ่งวางตัวเรียงรายริมทาง มองแวบเดียวสามารถบอกได้ว่าพวกเขาล้วนมาจากต่างถิ่น – เช่นเดียวกับผม และ ภาพดังกล่าวเป็นสิง่ ยืนยันว่าหมูบ่ า้ นแม่กำ� ปองเวลานีช้ า่ ง “อิน” เหลือเกิน ไม่ถงึ สิบนาทีตอ่ มา ท้องฟ้าขาวครึม้ หย่อนเม็ดฝนพร�ำลงมาเพิม่ ความชุม่ ฉ�ำ่ อากาศ กลางฤดูฝนสดชืน ่ สูดหายใจบริสทุ ธิ์ หมูบ่ า้ นกลางหุบเขาขนาดย่อมแห่งนีม้ องทางใด ล้วนเขียวขจี ไม่นา่ ประหลาดใจว่าท�ำไมมันจึงโด่งดังได้รบั ความนิยมอย่างรวดเร็ว กลาย เป็นหมุดหมายของนักท่องเทีย่ วจากทุกสารทิศ บ้านแม่กำ� ปองเป็นชุมชนอายุกว่าหนึง่ ร้อยปี วางตัวอยูใ่ นหุบเขา ต�ำบลห้วยแก้ว อ�ำเภอ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีลำ� ห้วยน้อยใหญ่ไหลผ่านหมูบ่ า้ น ประชาชนมีอาชีพหลัก แต่เดิมคือปลูกเมีย่ ง ชา กาแฟ แปรรูปผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน ่ กระทัง่ ราวสิบเจ็ดปีกอ่ นจึงเริม่ พัฒนาเป็นหมูบ่ า้ นโฮมสเตย์นำ� เสนอการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ และโด่งดังเป็นพลุแตก ในช่วงสองปีทผี่ า่ นมาด้วยพลังขับเคลือ่ นทางโซเชียลมีเดีย

12

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

13


พี่ทอน - กมล กาวาด เจ้าหน้าที่อุทยานฯ

กิ่วฝิ่น

หน่วยพิทกั ษ์ฯ ดอยล้าน (กิว่ ฝิน ่ ) ฝนเริ่มตกเม็ดหนาขึ้นท�ำให้ผมต้องเร่งหาที่พัก ค่าบริการพัก โฮมสเตย์แม่กำ� ปองไม่สงู มาก แต่ยงั เกินกว่างบประมาณจ�ำกัด ของผม เมื่อสอบถามหาสถานที่กางเต็นท์ในหมู่บ้านไม่ได้ เนือ่ งจากไม่สะดวกเพราะเป็นฤดูฝน ทางเลือกเดียวทีเ่ หลือจึง เป็นการขึน ้ สูก่ วิ่ ฝิน ่ หรือหน่วยพิทกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติแจ้ซอ้ น ที่ 7 (ดอยล้าน) อยูใ่ กล้ยอดเขาเลยจากหมูบ่ า้ นแม่กำ� ปองประมาณ สามกิโลเมตร พี่ทอน - กมล กาวาด เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ยิ้มรับผมและ มอเตอร์ไซค์คันน้อย บริเวณลางกางเต็นท์เต็มไปด้วยต้น นางพญาเสือโคร่งซึ่งคงออกดอกบานสะพรั่งยามลมหนาวมา เยือน หมอกขาวโพลนฟุง้ คลุมห่มทัว่ พืน ้ ที่ ทีน ่ มี่ หี อ้ งน�ำ้ กับห้อง อาบน�ำ้ สะอาดสะอ้าน ใช้ประปาภูเขา และแม้จะไม่มไี ฟฟ้า แถม สัญญาณโทรศัพท์ขาดหาย แต่มน ั ไม่ใช่ปญ ั หาใหญ่อะไรเลย ห่างจากอาคารหน่วยพิทกั ษ์ฯ เพียงสองร้อยเมตร คือจุดชมวิว กิ่วฝิ่น อยู่เหนือระดับน�้ำทะเล 1,517 เมตร สายหมอกลอย คลอเคลียขุนเขาสลับซับซ้อนทัง้ ฝัง่ จังหวัดล�ำปางและเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวทยอยขึ้นมาชมวิวสูดอากาศสดชื่นเป็นระยะ อย่างไม่หนาตาสักเท่าใด บรรยากาศจึงเงียบสงบ เปิดโอกาส ให้ผมได้ใกล้ชดิ ธรรมชาติแบบทีต่ อ้ งการ

กิ่วฝิ่น

เย็นวันนีผ้ มสัมผัสความเป็นอยูไ่ ม่ตา่ งจากพักโฮมสเตย์ ผมกับ พี่ทอนเข้าครัวช่วยกันต้มแกงหน่อไม้กับสารพัดผัก นึ่งข้าว เหนียว จุดตะเกียงดินเนอร์เคล้าบทสนทนาแลกเปลีย่ นความ เป็นมาเป็นไป ภายใต้เสียงสายฝนโปรยและแมลงกลางคืนกรีด ปีกร้องเพลง

14

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

กิ่วฝิ่น


รอยยิม้ ของแม่กำ� ปอง วันศุกร์ --- หลังชมวิว ณ กิว่ ฝิน ่ ยามเช้าตรู่ ผมพามอเตอร์ไซค์ เช่าคู่ใจมุ่งลงสู่หมู่บ้านแม่ก�ำปอง แวะสัมผัสเสียงซู่ซ่าของ น�ำ้ ตกแม่กำ� ปองให้ชน ื่ ใจสักนิด ฝนซึง่ เทมาตลอดทัง้ คืนช่วย ให้สายน�้ำสีขาวพลิ้วไหวดุจมีชีวิต ก่อนพักชมวิวที่ร้านกาแฟ ชมนกชมไม้ หนึ่งในจุดเช็คอินของบรรดาวัยรุ่น หากอยาก เห็นว่าหมูบ่ า้ นในหุบเขามีลกั ษณะเป็นอย่างไร ภาพจากทีน ่ ี่ สามารถอธิบายชัดเจน ปล่อยรถเลือ่ นไหลลงมาตามถนนจนถึงวัดคันธาพฤกษา วัด ขนาดเล็กประจ�ำหมูบ่ า้ น สะท้อนความงามของศิลปะล้านนา ผ่านพระวิหารไม้สักทองขนาดย่อมสองหลัง สักการะพระ ประธานด้านในแล้วต้องไม่ลมื เดินลงไปพระอุโบสถกลางน�ำ้ ตัง้ อยูร่ มิ ธารน�ำ้ ตก แวดล้อมด้วยความร่มรืน ่ เขียวขจีของต้นไม้ น้อยใหญ่สมกับมีคำ� ว่าพฤกษาในชือ่ วัด

วัดคันธาพฤกษา สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

15


วัดแม่ก�ำปอง

หมู่บ้านแม่ก�ำปอง

น�้ำตกแม่ก�ำปอง

ร้านกาแฟ ลุงปุ๊ด & ป้าเป็ง

หมู่บ้านแม่ก�ำปอง


ลุงปุ๊ด & ป้าเป็ง

เส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านแม่ก�ำปอง

เส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านแม่ก�ำปอง

ที่ร้านกาแฟบ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด & ป้าเป็ง นับเป็นจุดยอดนิยมที่สุดของหมู่บ้าน นักท่องเที่ยวมา เยือนไม่ขาดสาย คงเพราะการตัง้ อยูร่ มิ ห้วยใสสะอาดประกอบกับตกแต่งร้านน่ารักน่าชังกระมัง ท�ำให้ใครต่อใครหลงเสน่ห์ พากันมานั่งปล่อยอารมณ์จิบกาแฟ ละเมียดละไมรสชาติขนมเค้ก ฟังเสียงสายน�้ำล�ำธาร ข้างกันคือร้านไส้อั่วแม่นิ่ม เพียงเห็นไส้อั่วร้อนๆ ย่างบนเตาถ่านจนควัน ฉุยกับหมูทอดน่าอร่อยตรงหน้าร้านก็ท�ำเอาท้องร้องจนต้องเดินเข้าไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ บ้านแม่ก�ำปองมีการจัดการภายในหมู่บ้านลักษณะวิสาหกิจชุมชน กระจายรายได้สู่ครัวเรือนใน พื้นที่อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นที่พักโฮมสเตย์ มัคคุเทศก์ หรือกลุ่มนวดแผนโบราณ นอกจากนี้ผู้ ประกอบการต่างๆ ต้องหักรายได้สว่ นหนึง่ เข้ากองกลางเพือ่ น�ำมาดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชน จึงนับเป็นหมูบ่ า้ นสีเขียวทัง้ ข้างนอกและข้างใน ทัง้ หมดเริม่ ต้นจากการมีผน ู้ ำ� ชุมชนเข้มแข็งอย่าง พ่อหลวงพรมมินทร์ พวงมาลา (พ่อหลวงหมายถึงผู้ใหญ่บ้าน) ผู้เริ่มแนวคิดก่อตั้งโฮมสเตย์และ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อพัฒนาหมู่บ้านนั่นเอง บ่ายโมงตรงผมมีนัดกับ ลุงสมศักดิ์ ทิพย์มหาวัน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นซึ่งเป็นคนน�ำเดินเส้นทาง ศึกษาธรรมชาติภายในหมู่บ้านร่วมกับนักท่องเที่ยววัยรุ่นจากเมืองกรุงอีกสามคน เส้นทางพา พวกเราลัดเลาะตามชายป่า สวนเมี่ยงสวนกาแฟ และล�ำห้วยเล็กๆ ลุงสมศักดิ์เล่าให้ฟังถึง ธรรมชาติรายรอบที่พบเห็น รวมถึงประวัติความเป็นมา วีถีชีวิตที่แม่ก�ำปอง แม้ปัจจุบันการท่อง เที่ยวจะมีบทบาทต่อชุมชนแม่ก�ำปองอย่างมาก ทว่าผู้คนยังไม่ทิ้งอาชีพดั้งเดิมคือการปลูกเมี่ยง ท�ำเมีย่ ง ปลูกกาแฟ ผลิตหมอนใบชา รวมถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยน�ำวัสดุตา่ งๆ มาจากธรรมชาติ ในพื้นที่อีกหลากหลาย เรามีโอกาสลัดเลาะเข้าไปในหมู่บ้าน เห็นชาวบ้านก�ำลังเก็บเมี่ยง นึ่งเมี่ยง สานชะลอมไม้ไผ่ ขณะที่รายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งก�ำลังถ่ายท�ำการผลิตหมอนใบชา นอกจากนี้ยังได้ชมบ้านของ ลุงสมศักดิ์ ซึ่งเหลือเพียงหลังเดียวในแม่ก�ำปองที่ยังคงมีเตานึ่งเมี่ยงตั้งอยู่ภายในบ้าน นาฬิกาทีแ่ ม่กำ� ปองเหมือนกระดิกเดินอย่างเชือ่ งช้า ทุกสถานทีท่ ไี่ ปเยือนมีแต่ความสดชืน ่ ผูค้ น ต้อนรับเราด้วยรอยยิ้ม บางทีความเรียบง่ายแบบนี้เองอาจเป็นเสน่ห์แท้จริงของแม่ก�ำปอง หมู่บ้านที่มีดีมากกว่าแค่ร้านกาแฟชื่อดัง

ไส้อั่วแม่นิ่ม

วัดคันธาพฤกษา

เส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านแม่ก�ำปอง สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

17


บ้านแม่ลาย-บ้านป๊อก วันเสาร์ --- วันหยุดสุดสัปดาห์ ผมตื่นนอนพร้อมหมอกขาว ปกคลุมทั่วทั้งหน่วยพิทักษ์ฯ หลังจากเก็บเต็นท์และร�่ำลาเจ้า หน้าที่ก็พามอเตอร์ไซค์เช่ากลับมาลงยังหมู่บ้านแม่ก�ำปอง รถยนต์จำ� นวนหนึง่ ทยอยมุง่ หน้ามายังหมูบ่ า้ นสีเขียว นัน ่ ท�ำให้ มองเห็นปัญหาซึง่ ตามมาได้ไม่ยาก ถนนขนาดเล็กสองเลนไม่ ได้สร้างขึน ้ มาเพือ่ รองรับการจราจรคับคัง่ เช่นนี้

น�้ำตกแม่ลาย

ในยุคทีก่ ารเติบโตด้านการท่องเทีย่ วผ่านโซเชียลมีเดียมีความ รุนแรงไม่ตา่ งจากน�ำ้ ป่าไหลหลาก แม่กำ� ปองจ�ำเป็นต้องหาทาง รับมือกับมวลน�้ำมหาศาลอย่างช่วยไม่ได้ ปัญหารถติดในช่วง เทศกาลหรือวันหยุดยาวกลายเป็นเรือ่ งใหญ่ทชี่ มุ ชนต้องขบคิด หาทางออกอย่างเร่งด่วน มอเตอร์ไซค์เป็นทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ในการเทีย่ วแม่กำ� ปองเพราะ สามารถหาทีจ่ อดไม่ยาก ผมแวะทานอาหารเช้าหนึง่ มือ้ ง่ายๆ ที่ ร้านไส้อั่วแม่นิ่ม มองดูหนุ่มสาวมากหน้าหลายตาสนุกกับการ ถ่ายรูปหน้าร้านลุงปุด๊ & ป้าเป็ง จนถึงเวลาสมควรจึงค่อยสตาร์ต รถเดินทางต่อสูศ่ น ู ย์พฒ ั นาโครงการหลวงตีนตก นอกจากงานด้านพัฒนาและวิจัยส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ โครงการหลวงตีนตกยังเปิดร้านอาหารให้บริการ พร้อมทีพ่ กั ริม ล�ำน�้ำแม่ลาย บรรยากาศสดชื่นสวยงาม แม้ไม่ได้เข้าพักเราก็ สามารถเยีย่ มชมถ่ายรูปตามสบาย ว่ากันว่าการนัง่ ลงนิง่ ๆ แล้ว หลับตาฟังเสียงสายน�้ำไหลเป็นหนึ่งในวิธีการผ่อนคลายที่ดียิ่ง นัก บริเวณสามแยกทางเข้าบ้านแม่กำ� ปอง ไม่ไกลจากโครงการหลวง ตีนตก มีถนนอีกทางพาเลีย้ วไปบ้านแม่ลาย ทางเดียวกับร้าน กาแฟ เดอะ ไจแอนท์ ผมพาเจ้าสองล้อแล่นเลือ่ นตามทางเพือ่ ไปพบว่าบ้านแม่ลายเปรียบเหมือนแม่กำ� ปองซึง่ ยังสงบเงียบ ตัง้ อยูร่ มิ น�ำ้ แม่ลาย มีโฮมสเตย์และทีพ่ กั หลายแห่ง เป็นตัวเลือกอีก ทางส�ำหรับคนอยากหลีกหนีนกั ท่องเทีย่ วจ�ำนวนมากในวันหยุด สุดสัปดาห์หรือช่วงเทศกาลทีแ่ ม่กำ� ปอง หากแม่กำ� ปองมีนำ�้ ตกแม่กำ� ปอง ทีแ่ ม่ลายก็มน ี ำ�้ ตกแม่ลาย สีสน ั ของการปรุงแต่งมีไม่มาก การเป็นคนเพียงคนเดียวที่นงั่ เหม่อ มองน�้ำตกริมชายป่าท�ำให้ผมสัมผัสถึงความสงบของธรรมชาติ ได้ไม่ยาก ถั ด จากน�้ ำ ตกแม่ ล ายตามถนนขึ้ น เขาลาดชั น ต้ อ งใช้ ค วาม ระมัดระวังในการขับขี่กระทั่งถึงบ้านป๊อก ก็พบร้านกาแฟสุดเก๋ เดอะ ไจแอนท์ โด่งดังด้วยไอเดียสร้างร้านกาแฟบนต้นไม้ยกั ษ์ อายุนบั ร้อยปี นอกจากทานกาแฟและอาหาร ยังมีกจิ กรรมซิปไลน์ ส�ำหรับคนชอบความท้าทายให้ตน ื่ เต้น เส้นทางบ้านแม่ลายนับเป็นตัวเลือกน่าสนใจ ทัง้ อยูห่ า่ งกันจาก แม่กำ� ปองไม่ไกล การกระจายนักท่องเทีย่ วไม่ให้กระจุกตัวอยูท่ ี่ เดียวมากเกินไปจึงมีความเป็นไปได้ หากผูค้ นในชุมชนใกล้เคียง และหน่วยงานท้องถิ่นพร้อมใจกันพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการ ท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนต่อไป

18

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

น�้ำตกแม่ลาย

น�้ำตกแม่ลาย


เดอะ ไจแอนท์

ทางผ่านทีแ่ ม่ออน ตลอดทางลงเขากลับสู่ตัวอ�ำเภอแม่ออน รถรานานาชนิดทั้ง หลากหลาย แถมยังสามารถเชื่อมต่อไปถึงอุทยานแห่งชาติแจ้ กลุม่ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ สองแถวรับจ้าง สวนทางผมขึน ้ สูบ่ า้ น ซ้อน จังหวัดล�ำปาง อยู่เลยบ้านแม่ก�ำปองแค่ราว 20 กิโลเมตร แม่ก�ำปองตอกย�้ำให้เห็นถึงความ “อิน” ของหมู่บ้านสีเขียวใน หุบเขา กระนัน ้ การเดินทางแสนสะดวกกับการเติบโตด้านการท่องเทีย่ ว อย่างรวดเร็วย่อมเปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน แน่นอนว่าแม้ ขากลับเมืองเชียงใหม่ พลาดไม่ได้กบั การพักผ่อนหย่อนเท้าแช่ สิ่งส�ำคัญในการรักษาสภาพของแม่ก�ำปองให้เป็นสถานที่เที่ยว น�ำ้ ร้อน รวมทัง้ ใช้บริการนวดแผนไทยทีน ่ ำ�้ พุรอ้ นสันก�ำแพง อดีต เชิงอนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืนจะขึน ้ อยูก่ บั ความเข้มแข็งของชุมชนเป็น เคยอยูใ่ นเขตอ�ำเภอสันก�ำแพง ก่อนแยกเป็นอ�ำเภอแม่ออน โดย หลัก แต่นักท่องเที่ยวอย่างพวกเรานับว่ามีส่วนไม่น้อยกว่ากัน ไม่ได้เปลีย่ นชือ่ แต่ประการใด ยามทีเ่ จ้าของบ้านและผูม้ าเยือนร่วมใจพัฒนาการท่องเทีย่ วด้วย ไม่ไกลจากน�้ำพุร้อน มีซอยถนนคอนกรีตพาเข้าสู่ถ�้ำเมืองออน ส�ำนึกรัก เมื่อนั้นแม่ก�ำปองจะยังคงเป็นหมู่บ้านเล็กๆ เปี่ยม ภายในถ�ำ้ เป็นทีป่ ระดิษฐานหินงอกตามธรรมชาติลกั ษณะคล้าย เสน่หอ์ ยูต่ อ่ ไปอย่างทีท่ ง้ั เขาและเราอยากให้เป็น ซึง่ สิง่ ดังกล่าว สถูปเจดีย์ ชาวบ้านเรียกว่าพระธาตุนมผา มีตำ� นานเรือ่ งเล่าขรึม ไม่สามารถเกิดจากการภาวนาหรือแค่หวังว่า แต่จำ� เป็นอย่างยิง่ ขลัง และหากใครต้องการหาซื้อของฝากจากเชียงใหม่สามารถ ที่เราต้องช่วยกันลงมือท�ำ เลีย้ วเข้าตัวอ�ำเภอสันก�ำแพง แวะศูนย์หตั ถกรรมท�ำร่มบ่อสร้าง หากความร่วมมือดังกล่าวประสบผลส�ำเร็จ ยามนัน ้ นาฬิกาทีแ่ ม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ถึง 60 กิโลเมตร ตลอดเส้นทาง ก�ำปองจะยังคงหมุนอย่างเชือ่ งช้าต่อไปไม่วา่ วันเวลาของโลกยุค เชียงใหม่-สันก�ำแพง-แม่ออน-แม่ก�ำปอง มีสถานที่น่าสนใจ ใหม่จะเดินหน้าอย่างรวดเร็วเพียงใดก็ตาม... ถ�้ำเมืองออน

น�้ำพุร้อนสันก�ำแพง

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

19


กิ่วฝิ่น

เทีย่ วทีไ่ หน กินอะไร

ในแม่ก�ำปอง โครงการหลวงตีนตก

20

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


บ้านแม่กำ� ปอง ภายในหมูบ่ า้ น เดินเล่น ชมหมูบ่ า้ น ชมวิว สูดอากาศดีๆ ถ่ายรูปกับเรือนไม้เก่าๆ ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับล�ำห้วย นัน ่ คือกิจกรรมทีท่ ำ� ให้แม่กำ� ปองฮิตขึน ้ มาในช่วงเวลาพริบตา

กิ่วฝิ่น

น�ำ้ ตกแม่กำ� ปอง มีทั้งหมดเจ็ดชั้นแต่เปิดให้เที่ยวแค่สามชั้นเพราะด้านบน อันตราย ตั้งอยู่ริมถนนไม่ต้องออกแรงเดินไกล แวะมา สัมผัสความฉ�ำ่ กันได้ตลอดเวลา

วัดคันธาพฤกษา วัดเล็กๆ ประจ�ำหมูบ่ า้ น งดงามด้วยศิลปะล้านนา ห้อมล้อม ด้วยธรรมชาติ ด้านบนมีพระวิหารสองหลัง ด้านล่างริม ล�ำธารมีพระอุโบสถกลางน�ำ้ บรรยากาศดีมาก

กิว่ ฝิน ่ โครงการหลวงตีนตก

จุดชมวิวรอยต่อ เชียงใหม่-ล�ำปาง เลยจากแม่กำ� ปองสาม กิโลเมตร ถนนดีแต่ชน ั เอาเรือ่ ง เป็นทีต่ งั้ ของหน่วยพิทกั ษ์ อุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้ น ที่ 7 (ดอยล้าน)

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ไกด์ทอ้ งถิน ่ น�ำชมป่าชุมชนและหมูบ่ า้ น ติดต่อขอไกด์ได้ที่ ร้านเฮือนกาแฟ หรือให้คนในหมูบ่ า้ นประสานงานให้ได้ ค่า ไกด์ 200 บาทต่อกรุป๊ ไม่จำ� กัดจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว

อบสมุนไพร นวดไทย วัดคันธาพฤกษา

หากอยากผ่อนคลายก็เชิญเลย อบสมุนไพรคิดคนละ 150 บาท ขัน ้ ต�ำ่ สองคนขึน ้ ไป นวดแผนไทยชัว่ โมงละ 150 บาท ติดต่อทีก่ ลุม่ หมอเมืองแม่กำ� ปอง ร้านเฮือนกาแฟ หรือให้ คนในหมูบ่ า้ นประสานงาน

ลุงปุด๊ & ป้าเป็ง หนึง่ ในสองร้านกาแฟยอดฮิต นัง่ ชิลกับบรรยากาศฟินๆ ริม ล�ำห้วย อยากดูภาพบรรยากาศ เปิดหาให้กเู กิล้ รับประกันมี เพียบ วัดคันธาพฤกษา สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

21


ลุงปุ๊ด & ป้าเป็ง

ชมนกชมไม้ อีกหนึง่ ร้านกาแฟดังระเบิด อยูบ่ นไหล่เขาท�ำให้มองลงมา เห็นภาพแม่กำ� ปองเป็นหมูบ่ า้ นในหุบเขาอย่างชัดเจน เป็น แลนด์มาร์คเช็คอินไปเรียบร้อย

ไส้อวั่ แม่นมิ่ ลุงปุ๊ด & ป้าเป็ง

อาหารเหนืออร่อยๆ ขายตั้งแต่เช้าถึงบ่าย ไส้อั่ว หมูทอด ลาบคัว่ น�ำ้ พริก ขนมจีนน�ำ้ เงีย้ ว ทีน ่ งั่ หลังร้านติดล�ำธารฟัง เสียงน�ำ้ ไหลเพลิน

โครงการหลวงตีนตก อยู่ริมถนนก่อนถึงแม่ก�ำปองสองกิโลเมตร มีร้านอาหาร กาแฟ และบ้านพักริมห้วยแม่ลายบรรยากาศดี เราเทีย่ วชม ได้แม้จะไม่ได้ใช้บริการ

น�ำ้ ตกแม่ลาย ไส้อั่วแม่นิ่ม

อยูท่ บี่ า้ นแม่ลาย หากอยากชมน�ำ้ ตกชัน ้ ในสูงๆ สวยๆ ให้ ติดต่อคนท้องถิน ่ น�ำทางทีห่ มูบ่ า้ น หรือขอไกด์ทบี่ า้ นแม่กำ� ปอง แต่ถา้ ต้องการแค่สถานทีเ่ ล่นน�ำ้ เข้าไปเล่นตามล�ำห้วย ชัน ้ ล่างได้เอง

เดอะ ไจแอนท์ ร้านกาแฟเก๋ๆ สร้างเคียงข้างต้นไม้ยักษ์อายุนับร้อยปี มี กิจกรรมซิปไลน์ระยะสัน ้ คนละ 200 บาท อยูท่ บี่ า้ นป๊อก เลยจากบ้านแม่ลายไปสามกิโลเมตร ถนนขึ้นเขาลาดชัน ระมัดระวังกันหน่อย ร้านนีป้ ดิ ทุกวันจันทร์

น�ำ้ พุรอ้ นสันก�ำแพง ไส้อั่วแม่นิ่ม

อยูใ่ กล้ตวั อ�ำเภอแม่ออน ทางขึน ้ แม่กำ� ปอง ถ้ามีเวลาแนะน�ำ ให้แวะขากลับ เข้าไปอาบน�ำ้ แร่ แช่เท้า นวดตัว ต้มไข่ ตาม สบาย

ถ�ำ้ เมืองออน ขาไปแม่กำ� ปองจะอยูก่ อ่ นถึงทางเข้าน�ำ้ พุรอ้ นสันก�ำแพงเล็ก น้อย ในถ�ำ้ มีหน ิ งอกขนาดใหญ่คล้ายสถูปเจดีย์ เรียกกันว่า พระธาตุนมผา เป็นถ�ำ้ ท่องเทีย่ ว มีไฟฟ้าส่องสว่างและทาง เดินอย่างดี ค่าเข้าชมคนละ 20 บาท

22

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


พักที่ไหนดี โฮมสเตย์ อยูก่ น ิ กับชาวบ้านแบบบ้านๆ ติดต่อ คุณพรมมินทร์ พวงมาลา โทร. 085-675-4598, 089559-4797 หรือวอล์คอินติดต่อทีร่ า้ นเฮือนกาแฟ ซึง่ เป็นศูนย์บริการข้อมูลท่องเทีย่ วชุมชน ทาง ศูนย์ฯ จะจัดให้เราเข้าพักตามบ้านต่างๆ ตามคิวของกลุม่ โฮมสเตย์

กึง่ โฮมสเตย์ เราสามารถเข้าพักได้โดยตรง ทีฮ่ ติ ชือ่ ดังลองดู ส�ำราญชน 081-765-9297, 081-673-4095 บ้านสายชล 062-298-9556 บ้านอิงดอย 086-182-6660 ลุงปุด๊ & ป้าเป็ง 088-547-4545, 092-814-1131 บ้านฮิมห้วยลุงบุลย์ 092-8470289, 093-297-1754 แม่กำ� ปองป้ายแดง 091067-7651 ส่วนทีอ่ น ื่ ๆ ยังมีอกี นะ หาข้อมูลเพิม่ เติมกันดู

กางเต็นท์ ที่พักบางแห่งมีที่กางเต็นท์พร้อมเต็นท์ให้เช่าลองสอบถามกันดู ไม่อย่างนั้นสามารถกางที่ หน่วยพิทกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติแจ้ซอ้ น ที่ 7 (ดอยล้าน) บริเวณกิว่ ฝิน ่ ไม่มเี ต็นท์ให้เช่า ไม่เสีย ค่าใช้จา่ ย (แล้วแต่เราให้) มีหอ้ งน�ำ้ ห้องอาบน�ำ้ ไม่มไี ฟฟ้า

บ้านแม่ลาย ต้องการอะไรทีส่ งบกว่าแม่กำ� ปอง ให้ไปทางบ้านแม่ลาย (ทางไปร้านกาแฟ เดอะ ไจแอนท์) ที่ นีเ่ หมือนแม่กำ� ปองซึง่ เงียบกว่า มีหว้ ยแม่ลายไหลผ่านตลอดหมูบ่ า้ น มีโฮมสเตย์และทีพ่ กั ให้ บริการหลายแห่ง ข้อเสียคือถ้าไม่มรี ถจะกลับมาเทีย่ วฝัง่ แม่กำ� ปองล�ำบาก

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

23


ไม่มีรถไปเที่ยวยังไง บ้านแม่กำ� ปองอยูอ่ ำ� เภอแม่ออน ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 60 กิโลเมตร สามารถขับรถ เที่ยวเองสะดวกสบายเพราะถนนดีตลอดสาย แต่หากไม่มีรถส่วนตัวสามารถเดินทางได้ด้วยวิธี เหล่านี้ 1. เหมารถแดงจากเมืองเชียงใหม่ เที่ยวละ 1,000 บาท หากเที่ยวไป-กลับ วันเดียว ประมาณ 1,600 บาท ช่วงเทศกาลจะอัพราคาสูงขึน ้ 2. นัง่ สองแถวเหลืองจากตลาดวโรรส (กาดหลวง) ไปลงทางเข้าน�ำ้ พุรอ้ นสันก�ำแพง แล้ว เหมารถจากจุดนัน ้ ขึน ้ แม่กำ� ปอง ราคาถูกลงกว่าครึง่ 3. ติดต่อที่พักซึ่งเราจองไว้ บางแห่งมีบริการเหมารถรับ-ส่ง จากเมืองเชียงใหม่ หรือ ประสานรถให้ได้ ราคารวมไป-กลับ ประมาณ 1,600 บาท ไม่เช่นนัน ้ ติดต่อผ่านศูนย์บริการข้อมูล ท่องเทีย่ วชุมชน ผญบ. พรมมินทร์ พวงมาลา โทร. 085-675-4598, 089-559-4797 หรือ คุณเอก โทร. 061-479-6625 จัดหารถให้ได้ 4. วิธเี ดียวกับข้อ 3 แต่ให้รถรับ-ส่ง แค่ทางเข้าน�ำ้ พุรอ้ นสันก�ำแพง ประหยัดเงินได้อกี พอ สมควร 5. เช่ามอเตอร์ไซค์จากเมืองเชียงใหม่ขไี่ ปเอง แนะน�ำรถเกียร์ธรรมดา 200-250 บาท ต่อวัน ไม่มมี ดั จ�ำ หาเช่าง่ายสุดทีส่ ถานีขนส่งผูโ้ ดยสารเชียงใหม่ อาเขต ถนนสูแ่ ม่กำ� ปองสภาพดี ตลอดสาย

24

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


รู้สักนิดก่อนไปเที่ยว บ้านแม่กำ� ปอง ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลห้วยแก้ว อ�ำเภอแม่ออน ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่ ติดกับเขต อุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้ น อ�ำเภอเมืองปาน จังหวัดล�ำปาง ในพื้นที่บ้านแม่ก�ำปองไม่มีรถโดยสารสาธารณะ ขนส่งสาธารณะใกล้ที่สุดคือคิวรถสองแถวเหลืองที่ น�้ำพุร้อนสันก�ำแพง อ�ำเภอแม่ออน การเดินทางจึงจ�ำเป็นต้องใช้รถส่วนบุคคลหรือการเหมารถรับจ้าง ต่างๆ ชาวบ้านแม่กำ� ปองดัง้ เดิมอพยพมาจากบริเวณอ�ำเภอดอยสะเก็ด มีอาชีพคือการท�ำเมีย่ ง ชา ปลูกกาแฟ ซึง่ ทุกวันนีย้ งั คงด�ำรงอาชีพดังกล่าว ชื่อหมู่บ้านแม่ก�ำปองมาจากที่มีล�ำธารไหลผ่านหมู่บ้าน (ชาวเหนือจะเรียกพื้นที่นั้นว่าแม่ซึ่งหมายถึง แม่นำ�้ ) และมีตน ้ ก�ำปอง (ดอกสีเหลืองแดง) อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ปัจจุบน ั ยังสามารถหาชมได้ไม่ยากนัก หมูบ่ า้ นอยูส่ งู จากระดับน�ำ้ ทะเลปานกลางประมาณ 1,300 เมตร จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี บ้านแม่กำ� ปองเริม่ ต้นเปิดโฮมสเตย์เมือ่ ปี พ.ศ. 2542 มีบา้ นเข้าร่วมโครงการเพียง 5 หลัง ปัจจุบน ั มี โฮมสเตย์ชาวบ้านมากกว่า 20 หลัง โดยไม่รวมโฮมสเตย์ของผูป้ ระกอบการทีไ่ ม่อยูใ่ นโครงการ น�้ำตกแม่ก�ำปองหลังจากไหลผ่านหมู่บ้านแล้วจะไปรวมกับล�ำน�ำ้ แม่ลาย ไหลลงเขื่อนแม่กวง อ�ำเภอ ดอยสะเก็ด ชุมชนบ้านแม่กำ� ปองได้รบั รางวัลทางด้านการท่องเทีย่ วมากมาย เช่น รางวัลโฮมสเตย์มาตรฐานไทย ปี พ.ศ. 2547 รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วชุมชนดีเด่น ปี พ.ศ. 2550 รางวัลหมูบ่ า้ นวัฒนธรรมและ วิถชี วี ติ ดีเด่น ของสมาคมส่งเสริมการท่องเทีย่ วภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ (พาต้า) ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้น

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

25


คนบนเส้นทาง เรื่อง... นายสองสามก้าว

26

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


คนบ้านเขา ชาวแม่กำ� ปอง

“ล่าท�ำไม สงสารพวกมัน” ลุงสมศักดิ์ ทิพย์มหาวัน ขมวดคิว้ จนยับย่นเมือ่ ผมถามว่าชาวแม่กำ� ปอง ช�ำนาญเรือ่ งเข้าป่าล่าสัตว์เพือ่ ด�ำรงชีพหรือเปล่า ลุงสมศักดิเ์ ป็นคนบ้านแม่กำ� ปองโดยก�ำเนิด รูจ้ กั พืน ้ ทีท่ กุ ตารางนิว้ ของชุมชนกลางหุบเขาในอ�ำเภอ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ แกเล่าให้ฟงั ว่าชาวบ้านทีน ่ มี่ อี าชีพหลักคือปลูกเมีย่ ง ท�ำเมีย่ ง ปลูกกาแฟ มาหลายชั่วอายุคน ความรู้ในโรงเรียนอาจแค่ประถมสี่ แต่ความรู้ในการใช้ชีวิตคงเทียบได้กับ ปริญญาเอก ชีวติ คนบ้านป่าบ้านเขาด�ำเนินมาอย่างเรียบง่าย กระทัง่ การท่องเทีย่ วเติบโตก่อให้เกิดอาชีพใหม่ ลุงสมศักดิเ์ ข้าร่วมกลุม่ โฮมสเตย์ชมุ ชนเปิดบ้านต้อนรับผูม้ าเยือนต่างถิน ่ พร้อมปันเวลาส่วนหนึง่ มารับหน้าทีม่ คั คุเทศก์ทอ้ งถิน ่ พานักท่องเทีย่ วเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเยีย่ มชมหมูบ่ า้ น “วันนีป้ กติตอ้ งออกไปเก็บเมีย่ งนัน ่ แหละ พอดีพวกเรามาเทีย่ วก็เลยพามาก่อน เมีย่ งไว้คอ่ ยเก็บ วันหลัง” แกหัวเราะ ในวัยใกล้เกษียณ ลุงสมศักดิท์ ำ� งานไม่ตา่ งจากสมัยหนุม่ แน่น เพราะความรับผิดชอบในชีวติ ยัง คงไม่บรรลุ ลุงมีลกู สาวสองคน คนโตเป็นผูใ้ หญ่อาชีพการงานมัน ่ คง ทว่าลูกสาวคนเล็กนีส่ เิ ป็น ลูกหลงห่างจากคนแรกกว่าสิบห้าปี ปัจจุบน ั เรียนอยูร่ ะดับอุดมศึกษา เป็นหน้าทีข่ องแกและภรรยา ทีจ่ ะต้องส่งเสียให้ได้ดจี นถึงทีส่ ดุ “อีกแป๊บเดียวนะลุง” ผมว่า ลุงสมศักดิย์ มิ้ รับ ชีวติ ในหุบเขาไม่มอี ะไรยากเย็น ท�ำในสิง่ ทีม่ ี อย่าขวนขวายในสิง่ ทีไ่ ม่มจี นเกินตัว เพียงเท่านีก้ ็ พอมีพอกินไม่มคี ำ� ว่ายากจน หากเราไม่มกั มาก ชีวติ จะไม่เรียกร้องอะไรมากเช่นกัน บ้านลุงสมศักดิอ์ ยูร่ มิ ถนนสายหลักของหมูบ่ า้ น มีลกั ษณะพิเศษเป็นบ้านแบบโบราณของชาวแม่ ก�ำปองหลังเดียวทีเ่ หลืออยู่ คือมีเตานึง่ เมีย่ งตัง้ อยูภ่ ายในบ้านและลุงยังใช้งานมันตามปกติ ผิด กับบ้านปรับปรุงใหม่ซงึ่ จะย้ายเตามาไว้ขา้ งนอก แต่ค�ำว่าบ้านโบราณไม่ได้หมายถึงมันจะทรุดโทรม ลุงสมศักดิ์ดูแลบ้านอย่างดี คงทนแข็งแรง สะอาดสะอ้านน่าอยู่ พร้อมรับนักท่องเทีย่ วทุกคนทีเ่ ข้าพัก “ไม่ตอ่ เติมสร้างใหม่บา้ งหรือครับ” ผมถาม “แบบนีด้ แี ล้ว เราอนุรกั ษ์ของเดิมจะได้รวู้ า่ บ้านเราแต่กอ่ นปลูกกันยังไงใช้ชวี ติ แบบไหน มันเป็น สมบัตขิ องเราเลยนะ ยิง่ มีหลังเดียวยิง่ ต้องเก็บไว้” ลุงว่า คงปฏิเสธไม่ได้วา่ การท่องเทีย่ วคือส่วนส�ำคัญท�ำให้หลายอย่างทีแ่ ม่กำ� ปองเปลีย่ นไป ชีวติ ของลุง สมศักดิเ์ องก็แปรเปลีย่ นเช่นกัน จากทีเ่ คยอยูก่ น ั เป็นชุมชนเล็กๆ รูจ้ กั กันทุกบ้าน ต้องมาต้อนรับ นักท่องเทีย่ วไม่ซำ�้ หน้าแทบทุกสัปดาห์ แต่ภายในความเปลีย่ นแปลงทัง้ หลายยังมีบางสิง่ คงเดิม ไม่จางหาย หัวใจการเป็นชาวแม่กำ� ปองของใครคนหนึง่ ...

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

27


ค�ำคมสองบรรทัด

หนึง่ ชัว่ ชีวติ ไม่นานพอให้เราเรียนรูท้ กุ สิง่ บนโลก แต่หนึง่ ชัว่ ชีวติ มากเกินพอให้เราเรียนรูห้ วั ใจตัวเอง

28

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


อย่าเดินทางเพือ่ ลืมความเจ็บปวด แต่ควรเดินทางเพือ่ จดจ�ำความงดงามของชีวติ

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

29


จัดทริปเทีย่ ว เรื่อง... ไกด์คุณชาย

5 ทริปเทีย่ วกาญจน์ ฉบับคนงบน้อย รถเก๋งไม่ตอ้ งมี ตังค์กไ็ ม่ตอ้ งเปลือง หน้าฝนเหมาะกับการเที่ยวกาญจนบุรีเป็นที่สุด เพราะมองไปทางไหนก็เขียวขจี อากาศสดชืน ่ แต่ปญ ั หาอย่างหนึง่ ของเมืองกาญจน์ คือทีเ่ ทีย่ วแต่ละแห่งอยูไ่ กลกัน มาก รถโดยสารมีเฉพาะทางหลัก คนมีรถขับรถเทีย่ วจึงค่อนข้างได้เปรียบ เอาน่า... ไม่มรี ถแม้จะเทีย่ วไม่ทวั่ แต่กย็ งั เทีย่ วได้ตงั้ หลายแห่ง เราเลยคัดทริปทีเ่ รา สามารถเดินทางง่าย ไม่ตอ้ งพึง่ รถส่วนตัว แถมเป็นทริปประหยัด ค่าใช้จา่ ยไม่มาก มาให้พิจารณาดูครับว่ามีที่ไหนโดนใจพอจะแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวกันในหน้าฝนนี้ หรือเปล่า

วัดถ�้ำเขาน้อย - วัดถ�้ำเสือ

30

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


แม่น�้ำแม่กลอง - วัดบ้านถ�้ำ

ทริป 1 : หนึง่ วัน เสน่หท์ า่ ม่วง

วัดถ�ำ้ เสือ วัดถ�ำ้ เขาน้อย วัดบ้านถ�ำ้ ถ�ำ้ แก้วกาญจนาภิเษก การเดินทาง - รถตูโ้ ดยสารลงตลาดอ�ำเภอท่าม่วง - ต่อรถรับจ้าง ราคาตามตกลง เทีย่ วครบทุกทีใ่ นเวลา 3-4 ชัว่ โมง ไม่ควรเกิน 500 บาท ทีน ่ อน - เทีย่ ววันเดียว ไป-กลับ ไม่ตอ้ งค้างก็ได้ หนึ่งวันกับแลนด์มาร์คท่าอ�ำเภอท่าม่วง หน้าฝนทุ่งนาเขียวขจี แหล่งท่องเทีย่ วไม่มรี ถประจ�ำทางเข้าถึง แต่นงั่ วินหรือสองแถว เหมามาจากตัวตลาดไม่ไกลมาก แนะน�ำสามวัด คือวัดถ�ำ้ เสือ กับวัดถ�้ำเขาน้อย ซึ่งอยู่ติดกัน และวัดบ้านถ�้ำ ส่วนใครอยาก สัมผัสความอันซีนขอเชิญทีถ่ ำ�้ แก้วกาญจนภิเษก มุดปากถ�ำ้ ลง ไปชมผลึกหินงอกหินย้อยสวยๆ ให้ตาโตร้องว้าวกันเลย วัดถ�้ำเขาน้อย - วัดถ�้ำเสือ

วัดถ�้ำเสือ


ถ�้ำกระแซ

ทริป 3 : สองวัน ชุม่ ฉ�ำ่ กับสวรรค์เจ็ดชัน ้

น�ำ้ ตกเอราวัณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ การเดินทาง - รถตูโ้ ดยสาร หรือรถโดยสาร ลง บขส.กาญจนบุรี และ รถไฟลงสถานีกาญจนบุรี ต่อรถโดยสารไปน�ำ้ ตกเอราวัณ ทีน ่ อนประหยัด - เต็นท์และบ้านพักอุทยานแห่งชาติเอราวัณ

ทริป 2 : หนึง่ ถึงสองวัน ตามทางรางรถไฟ

หนึง่ ในน�ำ้ ตกหินปูนสวยทีส่ ดุ ของบ้านเรา เดินทางสะดวกโดย ไม่ต้องขับรถเอง เพราะมีรถโดยสารหวานเย็นออกจาก บขส. สะพานข้ามแม่นำ�้ แคว ทางรถไฟสายมรณะ น�ำ้ ตกไทรโยคน้อย กาญจนบุรี ไปส่งถึงทางเข้าน�้ำตกที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ หากเดินทางมาถึงเมืองกาญจน์กอ่ นเก้าโมงเช้า การเดินทาง ประมาณเที่ยงเราก็จะมาถึงน�้ำตก สามารถเดินพิชิตสวรรค์ทั้ง - รถไฟจากสถานีธนบุรี ขบวน ธนบุร-ี น�ำ้ ตก รอบเช้า เจ็ดชัน ้ ได้เลย (ใครอยากชมชัน ้ บนสุดแนะน�ำให้รบี ขึน ้ แล้วค่อย 7.50 น. แวะเที่ยวแต่ละชั้นขาลง เพราะชั้นเจ็ดอนุญาตให้อยู่ไม่เกิน 15.30 น.) ลงมาค้างทีอ่ ทุ ยานหนึง่ คืน จะนอนเต็นท์ หรือบ้าน ทีน ่ อนประหยัด พัก ก็ตามใจ - โชคชัย โฮเต็ล โรงแรมห้องแถวริมถนน ห่างจากน�ำ้ ตก หนึง่ กิโลเมตร คืนละ 400-450 บาท เส้นทางรถไฟยอดฮิต จัดทริปตามใจชอบเลยว่าจะเทีย่ วถึงไหน หากเวลาน้อยแค่วันเดียวก็นั่งรถไฟผ่านสะพานข้ามแม่น�้ำแคว จนถึงโค้งมรณะถ�้ำกระแซ ลงรถเดินถ่ายรูปเล่นบนทางรถไฟ เลียบหน้าผาสวยๆ มีเวลาประมาณสองชัว่ โมงก่อนรถไฟขาเข้า กรุงจะกลับมารับเราทีเ่ ดิม แต่หากเวลามากหน่อยนัง่ ไปสุดสาย สถานีนำ�้ ตกเล่นน�ำ้ ตกไทรโยคน้อย แล้วหาทีพ่ กั แถวนัน ้ ค้างสัก คืน สะพานถ�้ำกระแซ

สะพานถ�้ำกระแซ

32

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ทริป 5 : สองถึงสามวัน ต้องมนต์เมืองสังขละ อ�ำเภอสังขละบุรี

การเดินทาง - รถโดยสารจากกรุงเทพ หมอชิต - สังขละบุรี - รถตูโ้ ดยสาร รถโดยสาร ไปลง บขส. กาญจนบุรี หรือ รถไฟไปลงสถานีนำ�้ ตก - ต่อรถตูโ้ ดยสารหรือรถโดยสารไปอ�ำเภอสังขละบุรี

ทริป 4 : สองถึงสามวัน ริมชายน�ำ้ เขือ่ นเขาแหลม

ทีน ่ อนประหยัด - พีเกสต์เฮ้าส์ ห้องพัดลม ห้องน�ำ้ รวม คืนละ 300 บาท กางเต็นท์คดิ คนละ 150 บาท

การเดินทาง - รถตูโ้ ดยสาร รถโดยสาร ไปลง บขส. กาญจนบุรี หรือ รถไฟไปลงสถานีนำ�้ ตก - ต่อรถตูโ้ ดยสารหรือรถโดยสารไปอ�ำเภอสังขละบุรี ลง ทางเข้าจุดชมวิวป้อมปี่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม - จากปากทางเข้าไปประมาณหนึง่ กิโลเมตร... เดินโลด

เมืองสุดฮิป สุดชิค สุดชิล หรืออะไรก็ตามแต่ทวี่ ยั รุน ่ จะคิดค�ำมา จ�ำกัดความ แค่อยากบอกว่าสังขละบุรเี ป็นเมืองน่ารัก ผสมผสาน ด้วยหลากวัฒนธรรมท้องถิน ่ ไทย มอญ พม่า กะเหรีย่ ง อากาศ ดี สดชืน ่ อยูท่ า่ มกลางหุบเขา และอ่างเก็บน�ำ้ ขนาดใหญ่ มีแลนด์ มาร์คคือสะพานมอญอันเลื่องชื่อ ภาพชาวมอญเทินหม้อหรือ สิง่ ของไว้บนหัว เจดียพ์ ทุ ธคยา และซากวัดเก่าจมน�ำ้ แนะน�ำว่า ถ้าเป็นไปได้ให้หลีกเลีย่ งช่วงเทศกาลเพราะเดีย๋ วนีค้ นเยอะมาก

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

ทีน ่ อนประหยัด - เต็นท์และบ้านพักอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เหมาะกับขาลุยเล็กน้อย มุง่ หน้าไปจุดชมวิวป้อมปี่ ทีน ่ มี่ ลี านกาง เต็นท์ระดับสุดยอด และบ้านพักบรรยากาศดี ไฮไลท์อยูท่ กี่ ารชม พระอาทิตย์ตกริมอ่างเก็บน�ำ้ เขือ่ นเขาแหลม วันถัดมาค่อยนัง่ รถ โดยสารหรือรถตูโ้ ดยสารย้อนลงมาเทีย่ วน�ำ้ ตกเกริงกระเวียซึง่ อยู่ ริมถนน หรือสะใจกว่ากับน�ำ้ ตกกระเต็งเจ็ง ทีต่ อ้ งติดต่อเจ้าหน้าที่ อุทยานฯ พาเดินป่าประมาณสามกิโลเมตร ถ้ามีเวลาสองคืน แนะน�ำเทีย่ วกระเต็งเจ็งก่อน แล้ววันกลับค่อยแวะเกริงกระเวีย


เทีย่ วไปคิดไป เรื่อง... นายสองสามก้าว

เที่ยวคนเดียว แล้วได้อะไร ? ... เพราะการเดินทางคือการเรียนรู้ เทีย่ วกับแฟนก็สวีท เทีย่ วกับเพือ่ นก็สนุก แต่บางครัง้ การเทีย่ วคนเดียวอาจมีประโยชน์มากกว่าทีค่ ดิ เพราะการ เดินทางล�ำพังก่อให้เกิดการเรียนรูม้ ากมาย ช่วยให้เข้าใจโลกมากขึน ้ เข้าใจชีวติ มากขึน ้ และส�ำคัญทีส่ ดุ คือเข้าใจ ตัวเองมากขึน ้ ด้วย เทีย่ วคนเดียวแล้วได้อะไรบ้าง มาดูกน ั ครับ ได้เรียนรูว้ า่ เราชอบอะไร ทะเล ภูเขา ทีเ่ ทีย่ วชิคๆ ในตัวเมือง ชอบกินบุฟเฟ่ต์ เดินตลาด หรือร้านหรูตดิ แอร์ ทีผ่ า่ นมาเทีย่ วโน่นเทีย่ วนี่ เพราะเพือ่ นมากลากกันไปใช่หรือเปล่า ดังนัน ้ การเทีย่ วคนเดียวนีแ่ หละจะท�ำให้รวู้ า่ จริงแล้วสิง่ ไหนท�ำให้คณ ุ มี ความสุขทีส่ ดุ และเมือ่ รูแ้ ล้วก็จงท�ำมันซะให้เต็มที่ ได้เรียนรูว้ า่ เราคิดถึงใคร ยามเจอสิง่ สวยงาม อยากให้ใครมาเห็นด้วยกัน เวลาเหงาอยากคุยกับใครสักคน คนนัน ้ ทีค่ ดิ ถึงคือใคร หรือ เวลาเกิดปัญหาหนักใจ อยากให้ใครอยูเ่ คียงข้าง คงไม่ตอ้ งบอกหรอกนะว่าคนเราจะเรียนรูว้ า่ รักใครมากทีส่ ดุ ก็ ตอนอยูค่ นเดียวนีเ่ อง ถ้าคิดถึงใครก็คนนัน ้ แหละใช่เลย ได้เรียนรูท้ จี่ ะแก้ปญ ั หาเฉพาะหน้า ทุกการเดินทางตามล�ำพังมักมีปญ ั หาเกิดขึน ้ ไม่มากก็นอ้ ย ตกรถ กระเป๋าตังค์หาย ทีพ่ กั ไม่พร้อม ฯลฯ พวกมัน เปรียบเหมือนแบบฝึกหัดให้แก้ไขสถานการณ์ และศึกษาว่าเจอปัญหาแบบนี้ควรแก้ไขอย่างไร ประสบการณ์ เหล่านีต้ อ้ งหาเอง สอนกันไม่ได้หรอกนะ ได้เรียนรูท้ จี่ ะรับและมอบน�ำ้ ใจ เป็นเรือ่ งธรรมดาทีผ่ คู้ นมักมอบน�ำ้ ใจช่วยเหลือนักท่องเทีย่ วตัวคนเดียวมากกว่าพวกทีเ่ ป็นกลุม่ เป็นก๊วน หาก ลองเดินทางล�ำพังคุณจะพบเลยว่าตลอดรายทางมีนำ�้ ใจอยูม่ ากมาย บางครัง้ เราไม่จำ� เป็นต้องเอ่ยปากขอ และ แน่นอนคุณควรน�ำน�ำ้ ใจทีไ่ ด้รบั มาแบ่งปันต่อไปด้วย ได้เรียนรูว้ า่ โลกไม่ได้มแี ค่คนแบบเรา โลกไม่ใช่มหาวิทยาลัยทีท่ กุ คนล้วนเป็นนักศึกษาเหมือนกัน แต่บนโลกนีม้ คี นทีไ่ ม่มโี อกาสเรียน มีปราชญ์ชาว บ้าน มีชาวนา มีพอ่ ค้า มีคนขีโ้ กง มีคนใจดี มีคนเอาเปรียบ การปลีกตัวออกจากกลุม่ คนคุน ้ เคยย่อมเปิดโอกาส ให้คณ ุ เห็นคนกลุม่ ใหม่มากขึน ้ และเรียนรูว้ า่ ชีวติ นัน ้ หลากหลายแค่ไหน ได้เรียนรูท้ จี่ ะยอมรับความแตกต่าง เมือ่ โลกไม่ได้มเี พียงแค่คนแบบเรา ย่อมหมายถึงชีวติ ของทุกคนนัน ้ แตกต่าง สภาพแวดล้อมต่างกันท�ำให้เรา ใช้ชวี ติ ไม่เหมือนกัน อันน�ำมาซึง่ แนวคิดและความเชือ่ ทีไ่ ม่เหมือนกัน เมือ่ คุณเดินทางล�ำพังคุณจ�ำเป็นต้อง เรียนรู้ ปรับตัว ยอมรับความแตกต่างเหล่านี้ เพราะไม่มคี นทีเ่ หมือนกันให้ยดึ เกาะ ได้เรียนรูท้ จี่ ะต่อยอดการเรียนรู้ จงเรียนรูต้ ลอดชีวติ หากคุณพยายามเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ทพี่ บเจอจากการเดินทางคนเดียว มันจะต่อยอด น�ำไปสูก่ ารเรียนรูส้ งิ่ ใหม่อย่างไม่มขี ดี จ�ำกัด เมือ่ น�ำความรูเ้ ก่าผสมความรูใ้ หม่ จัดแจงวิธคี ดิ ให้เป็นระเบียบ คุณ จะเข้าใจโลกของเรามากขึน ้ แบบทีร่ สู้ กึ ได้ชดั เจน

34

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

35


ท่องไปในอุทยานฯ เรื่อง... นักเดินป่าสายชิล

น�้ำตกเหวนรก

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลก มรดกเรา 36

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


น�้ำตกเหวนรก น�้ำตกเหวสุวัต

จากชือ่ ดงพญาไฟ นามของป่าดิบซึง่ คร่าชีวติ ผูค้ นนับไม่ถว้ น มาสูด่ งพญาเย็น ด้วยหวังลดทอนความน่าเกรงขาม กระทัง่ เวลาเวียนผ่านถึงปัจจุบน ั ป่าทีว่ า่ จึง กลายเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต้องยอมรับว่าเรือ่ งราวของป่าทีเ่ ชือ่ มต่อแผ่น ดินสามภาค สีจ่ งั หวัด นครราชสีมา สระบุรี นครนายก และ ปราจีนบุรี เปีย่ ม เสน่หน ์ า่ ค้นหาเหลือเกิน อย่างไรก็ตามทั้งหมดคืออดีตความเป็นมา ทุกวันนี้เขาใหญ่เปรียบ เสมือนห้องเรียนธรรมชาติ เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนใกล้กรุง เป็นอุทยานแห่งชาติ ทางบกซึง่ มีนกั ท่องเทีย่ วมากทีส่ ดุ ติดต่อกันหลายปี อีกทัง้ เป็นส่วนหนึง่ ของพืน ้ ที่ มรดกโลกทางธรรมชาติหนึ่งในสองแห่งของบ้านเรา ใครไปเที่ยวเขาใหญ่ สามารถพบเห็นสัตว์ตา่ งๆ เช่น เก้ง กวาง ช้าง หมูปา่ นกนานาชนิด แสดงถึง ความสมบูรณ์ของพืน ้ ทีเ่ ป็นอย่างดี เพราะเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศ จัดตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2505 เขาใหญ่จงึ ได้รบั การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติมาโดยตลอด มี ถนนอย่างดีตดั ขึน ้ สูใ่ จกลางอุทยานฯ ผ่านแหล่งท่องเทีย่ วส�ำคัญ สิง่ อ�ำนวยความ สะดวกพร้อม บ้านพัก ค่ายเยาวชน ลานกางเต็นท์สองแห่ง ร้านค้า ร้านอาหาร สวัสดิการ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

37


เส้นทางศึกษาธรรมชาติ น�้ำตกผากล้วยไม้

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ หอดูสัตว์หนองผักชี

ห้วยล�ำตะคอง-ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

หอดูสัตว์หนองผักชี

ลานกางเต็นท์ล�ำตะคอง

38

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


แม้จะครอบคลุมพืน ้ ทีถ่ งึ สีจ่ งั หวัด แต่เราสามารถขึน ้ สูอ่ ทุ ยานฯ เพียงสองทางเท่านัน ้ คือจากฝัง่ อ�ำเภอปากช่อง นครราชสีมา ด้วยถนนธนะรัชต์ (2090) และจากอ�ำเภอเมือง ปราจีนบุรี ด้วยถนน ปราจีนบุรี-เขาใหญ่ (3077) ถนนสองเส้นจะมาบรรจบกันบนอุทยานฯ และแม้ที่ท�ำการฯ จะอยู่เขต นครราชสีมา แต่แท้จริงป่าเขาใหญ่มพี น ื้ ทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดปราจีนบุรมี ากทีส่ ดุ รองลงมาคือนครนายก การเทีย่ วเขาใหญ่สะดวกทีส่ ดุ ด้วยรถส่วนตัวทัง้ รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ เดีย๋ วนีเ้ ป็นเส้นทาง ปัน ่ จักรยานเสือภูเขาทีไ่ ด้รบั ความนิยมด้วย แหล่งท่องเทีย่ วส�ำคัญเข้าถึงง่ายโดยมากอยูฝ่ ง่ั ปากช่อง ตัง้ แต่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ จุดชมวิว กม.30 หอดูสตั ว์หนองผักชี น�ำ้ ตกกองแก้ว อ่างเก็บน�ำ้ สายศร น�ำ้ ตกผา กล้วยไม้ น�ำ้ ตกเหวสุวตั รวมถึงลานกางเต็นท์ลำ� ตะคอง กับลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้ ตลอดรายทาง เราจะพบกับธรรมชาติสวยงามมากมาย ขณะทีผ่ าเดียวดาย และน�ำ้ ตกเหวนรก อีกสองจุดน่าสนใจอยู่ เขตอ�ำเภอปากพลี นครนายก แต่เดินทางด้วยถนนทัง้ จากปากช่อง หรือปราจีนบุรี นัน ่ แหละ บนเขาใหญ่ยงั มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลายจุด ระยะสัน ้ บางเส้นทางสามารถเดินได้เอง บาง เส้นต้องติดต่อเจ้าหน้าทีห่ รือมีผน ู้ ำ� ทัวร์ในพืน ้ ทีน ่ ำ� ทาง และบางเส้นทางเข้าป่าลึกต้องขออนุญาตจาก เจ้าหน้าทีก่ อ่ นเท่านัน ้ ปัจจุบน ั เส้นทางเดินป่าเหล่านีไ้ ด้รบั ความนิยมจากฝรัง่ มังค่ามากๆ เชียวล่ะ ส�ำหรับคนชอบนอนกางเต็นท์ใกล้ชดิ ธรรมชาติ ทีน ่ เี่ ป็นตัวเลือกทีด่ เี พราะลานกางเต็นท์ทงั้ สอง แห่งสะดวก ปลอดภัย มีบริการให้เช่าอุปกรณ์ทกุ อย่างทัง้ เต็นท์ เครือ่ งนอนต่างๆ อาหารการกินก็หาไม่ ยาก กระนั้นด้วยการเที่ยวสบายนี้เอง จึงเป็นเรื่องง่ายที่การท่องเที่ยวอาจจะท�ำร้ายสัตว์ป่าโดยไม่ ตัง้ ใจ ดังนัน ้ ตลอดหลายปีทผี่ า่ นมาอุทยานฯ พยายามประชาสัมพันธ์มาโดยตลอด ด้วยปฏิบตั กิ าร 4 ม. คือ ไม่ทงิ้ ขยะโดยการน�ำขยะกลับบ้าน ไม่ให้อาหารสัตว์ ไม่ขบั รถเร็ว และไม่สง่ เสียงดัง แต่ดเู หมือนยัง ได้ผลเพียงส่วนหนึ่ง เพราะนักท่องเที่ยวอีกไม่น้อยยังขาดความเข้าใจหรือจิตส�ำนึกที่ดีต่อการเที่ยว ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติจดั ตัง้ ขึน ้ เพือ่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วพักผ่อนก็จริง แต่เราต้องเข้าใจเช่นกันว่าผืนป่า ทีก่ ำ� ลังร่อยหรอลงทุกวันคือบ้านของสัตว์ปา่ มนุษย์เราต่างหากทีเ่ ป็นฝ่ายไปเยีย่ มเยียนบ้านของพวกเขา หากรักการเทีย่ วป่า รักธรรมชาติ เราจึงต้องเทีย่ วด้วยความเคารพต่อเจ้าของบ้าน เพือ่ ทีเ่ ขาใหญ่จะได้อยู่ เป็นมรดกคูก่ บั โลกและมรดกของพวกเราต่อไปในอนาคต การเดินทางสูเ่ ขาใหญ่ รถส่วนตัว - ขึน ้ เขาใหญ่ได้สองทางคือจากอ�ำเภอปากช่อง นครราชสีมา ด้วยถนนธนะรัชต์ (2090) และ จากอ�ำเภอเมือง ปราจีนบุรี ด้วยถนนปราจีนบุร-ี เขาใหญ่ (3077) ถนนทัง้ สองจะบรรจบกันบนอุทยานฯ รถสาธารณะ - ไม่มรี ถสาธารณะให้บริการภายในอุทยานฯ นักท่องเทีย่ วสามารถเดินทางสูด่ า่ นตรวจทางเข้า อุทยานฯ ฝัง่ อ�ำเภอปากช่อง ด้วยรถสองแถวปากช่อง-เขาใหญ่ ต้นสายทีต่ ลาดปากช่อง เมือ่ สุดสายทีด่ า่ น ตรวจหากไม่โบกรถขึน ้ ไป ก็ตอ้ งใช้วธิ เี หมารถเทีย่ ว ราคาตามตกลง ส่วนทางฝัง่ ปราจีนบุรไี ม่มรี ถโดย สารใดๆ ให้บริการเลย ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ - ผูใ้ หญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท (ต่างชาติ ผูใ้ หญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท) - รถจักรยาน 20 บาท รถจักรยานยนต์ 30 บาท รถยนต์ 50 บาท - พืน ้ ทีก่ างเต็นท์ (น�ำเต็นท์มาเอง) 30 บาท ต่อคน ต่อคืน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต�ำบลหมูสี อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 โทร. 086-092-6527, 086-092-6529, 086-092-6531

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

39


คนสร้างภาพ เรื่องและภาพ... PuiiiImage

40

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ความส�ำคัญอย่างหนึ่งของภาพถ่ายคือท�ำให้คนมองภาพเกิด ความรูส้ กึ คิดตามหรือมีอารมณ์รว่ ม ผูถ้ า่ ยภาพอาจต้องใช้เทคนิค ความพยายาม การวางแผนทีด่ ี นอกจากนีก้ ารอยูถ่ กู ทีถ่ กู เวลาก็ มีความส�ำคัญ และหลายครัง้ ต้องอาศัยโชคร่วมด้วย ผมเดินอยูใ่ นสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก จังหวัดกาญจนบุรี วันธรรมดาผูค้ นน้อยนิด บรรยากาศสงบเงียบ นึกอยากถ่ายภาพ ซึ่งสื่อถึงความสัมพันธ์กับสถานที่สักหนึ่งใบ ช่วงเวลานั้นพลัน สะดุดตากับสุภาพสตรีทา่ นหนึง่ ทีล่ งมาจากมอเตอร์ไซค์ ท่าทาง ของเธอต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไป เธอไม่ได้มาเพื่อเดินศึกษา ประวัติศาสตร์สงครามโลก มีจุดหมายในการเดินชัดเจนว่ามา เพือ่ พบใครคนหนึง่ อย่างใจเย็นและทิ้งระยะให้ห่างไม่ให้เป็นการรบกวนความเป็น ส่วนตัว ผมเฝ้ารอปฏิสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันของทั้งสองฝ่าย กระทัง่ ได้ภาพทีต่ อ้ งการจึงค�ำนับให้ความเคารพต่อทัง้ สิง่ ทีม่ อง เห็นและมองไม่เห็น แล้วรีบจากมา...

PuiiiImage ช่างภาพอิสระผูผ้ น ั ตัวมาจากบุคคลากรในระบบราชการ มีแนวทางและความคิดเป็นของตัวเอง มุง่ มัน ่ ถ่ายภาพให้ชดั เจนในความทรงจ�ำเพือ่ สร้างภาพถ่ายทีม่ คี ณ ุ ค่ายาวนาน เจ้าของภาพคิดถึงและมีอารมณ์รว่ มเมือ่ ได้เห็นภาพทุกครัง้ สามารถติดต่อและชมภาพเพิม่ เติมที่ www.facebook.com/PuiiiImage

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

41


CSR อาสาท่องเทีย่ ว เรื่อง... Tim Timm

ครูอาสาบ้านอุระโกร ยามที่ ผู ้ ใ ห้ ก ลายเป็ น ผู ้ รั บ 42

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

43


มีคำ� เอ่ยอ้างหนึง่ ในกลุม่ ของนักเดินทางกล่าวว่า “การ เดินทางจะช่วยเติมพลังชีวติ ” ยามใดทีเ่ ริม่ รูส้ กึ หน่ายล้ากับการ ใช้ชีวิต เบื่อความจ�ำเจของกิจวัตรประจ�ำวัน ผมมักจะได้รับค�ำ แนะน�ำให้เริ่มออกเดินทาง การเดินทางอาจไม่ได้ช่วยเยียวยา ทุกสิ่ง แต่อย่างน้อยมันจะเหวี่ยงคุณออกจากเหลี่ยมมุมเดิมๆ น�ำพาคุณไปพบกับผูค้ นทีห่ ลากหลาย หรือพบประสบการณ์ครัง้ ใหม่ที่อาจเปลี่ยนวิธีคิดแบบเดิมของคุณไปเลยก็ได้ นั่นเป็น เหตุผลหลักที่ผมออกเดินทางครั้งนี้ ภารกิจครูอาสาในช่วงวันหยุดยาว 16-19 กรกฎาคม 2559 กับ “เครือข่ายอาสาอิสระ โรงบ่มอารมณ์สขุ ” น�ำพาคณะ ครูอาสามุ่งตรงไปที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้า หลวง บ้านอุระโกร อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เด็กทุกคนทีน ่ คี่ อื ชาว ไทยกะเหรีย่ ง ชนเผ่าปกากะญอ ศูนย์แห่งนีเ้ ปิดสอนแบบควบ ชัน ้ เรียนตัง้ แต่ระดับชัน ้ อนุบาล - ชัน ้ ประถมศึกษาชัน ้ ปีที่ 6 มี

44

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

นักเรียนอยูใ่ นความดูแล 48 ชีวติ และครูอาสาประจ�ำหมูบ่ า้ นอีก สองท่าน “มันไกล ครูเก่งๆ เขาก็ไม่คอ่ ยอยากมาอยูก่ น ั หรอกมัน ล�ำบาก นีก่ เ็ ป็นคณะแรกทีเ่ ข้ามา” นัน ่ เป็นค�ำทักทายแรกจาก ปากครูตี๋ ครูอาสาประจ�ำทีน ่ เี่ อ่ยขึน ้ กับพวกเรา สภาพความห่างไกลตัวเมืองกว่า 90 กิโลเมตร กับเส้น ทางทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้รถขับเคลือ่ นสีล่ อ้ ฝ่าดินโคลนเข้ามา ส่งผลให้ ทีน ่ ไี่ ม่มกี ระทัง่ ไฟฟ้า น�ำ้ ประปา และสัญญาณโทรศัพท์ คณะครู อาสาทุกท่านอยู่ในสภาพขาดการติดต่อชั่วคราว ยอมรับตาม ความจริงว่าในช่วงแรกค่อนข้างอึดอัด เพราะปัจจุบน ั โทรศัพท์มอื ถือกับสัญญาเครือข่ายโทรศัพท์เป็นเสมือนปัจจัยในการด�ำรงชีวติ ชนิดที่ห้า แต่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเราละมือจากเครือข่ายโลก เสมือน ความสวยงามของโลกในหุบเขาแห่งนีก้ ง็ ดงามขึน ้ เราได้ใช้เวลาเต็มทีก่ บั นักเรียนทีเ่ ราอาสามาสอนพวก เขา มีอปุ สรรคอยูบ่ า้ งในเรือ่ งภาษา เด็กโตอาจจะไม่เท่าไหร่ แต่


เด็กเล็กทีพ่ ดู ภาษาไทยไม่ได้เป็นปัญหามากส�ำหรับกลุม่ ครูอาสา เราต้องใช้เวลาปรับตัวเข้าหาพวกเขาอยูห่ นึง่ วันเต็ม สุดท้ายเรา พบว่าวิธีการง่ายกว่านั้นในการเข้าหาพวกเขา คือเราต้องย้อน เวลากลับไปเป็นเด็กอีกครัง้ เราเพียงแค่ต้องเล่นสนุกแบบที่เขาเล่น ตื่นเต้นเมื่อ เห็นดินน�้ำมันในแบบที่พวกเขามอง และยิ้มรับให้กับความผิด พลาดทุกครัง้ ทีเ่ กิดขึน ้ ผลทีต่ ามมาคือเราเข้ากับเด็กๆ ได้อย่าง รวดเร็ว แม้พูดกันคนละภาษา ความจริงนั่นเป็นช่วงแรกที่เรา หลายคนเริ่มรู้สึกว่าเมื่อเราเติบโตขึ้น เรามักหลงลืมความสุข ง่ายๆ ของการเป็นเด็ก นานแค่ไหนแล้วทีเ่ ราไม่ได้สนุกกับการ วิ่งไล่จับ เพลิดเพลินกับดินน�้ำมัน และยิ้มหัวเราะได้เสียงดัง ขนาดนี้ เพราะยามทีเ่ ราเติบโตขึน ้ เป็นผูใ้ หญ่ ความสุขง่ายๆ ของ การเป็นเด็กมักจะเริม่ จางหายไป ตลอดระยะเวลาสีว่ น ั ทีบ่ า้ นอุระโกร เรามาด้วยความมุง่ หวังจะเป็น “ผูใ้ ห้” แต่ในช่วงบ่ายวันสุดท้ายของการเป็นครู เรา

หลายคนกลับเอ่ยปากออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่า แท้จริงแล้ว เราต่างหากทีก่ ลายเป็น “ผูร้ บั ” หากตัดเรือ่ งโอกาสออกไป ทีน ่ แี่ ทบไม่มคี วามต้องการ อะไรจากคนเมืองอย่างเราเลย พวกเขามีธารน�ำ้ ตกสายใหญ่หล่อ เลีย้ งชีวติ มีปา่ เขาเป็นแหล่งอาหารซึง่ เก็บกินได้ไม่รจู้ บ กลับเป็น เราเสียอีกทีต่ อ้ งเรียนรูจ้ ากพวกเขาในยามทีช่ วี ติ ไม่มไี ฟฟ้า ไม่มี น�ำ้ ประปา หรือแม้แต่สญ ั ญาณโทรศัพท์ “การเดินทางคือการเรียนรู”้ วลีนยี้ งั ใช้ได้ดเี สมอ การ เดินทางมักน�ำพาเราไปพบเจอกับเรือ่ งราวใหม่ๆ ได้เห็นในสิง่ ที่ ไม่เคยเห็น ไม่พบเจอผูค้ นในแบบทีไ่ ม่เคยเจอ ความแปลกใหม่ บางครั้งยังแฝงพลังพิเศษซึ่งมันสามารถช่วยเติมไฟให้กับชีวิต เราได้ และในวันสุดท้ายของการเดินทาง คุณก็แค่เดินทางกลับ บ้านโดยไม่จำ� เป็นต้องเป็นใครคนใหม่ ขอให้กลับกลายเป็นคน เดิมๆ ทีม่ พี ลังนัน ่ ก็พอแล้ว...

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

45


พักกายสบายใจ เรื่อง... หนุงหนิง

AMARI HUA-HIN อมารี หัวหิน

สัมผัสโรแมนติก หอมกลิ่นวันวาน

คอรัล เลานจ์

ชอร์ไลน์ บีช คลับ

สระว่ายน�้ำ

ห้องอาหาร รีฟ เดลี่

แค่กา้ วแรกทีเ่ ราสองคน - ฉันกับเขา ย่างเท้าผ่านประตูเข้าไปก็ ถึงกับร้องว้าว เพราะแม้ภายนอกจะดูเรียบง่าย แต่ภายในล็อบบี้ โรงแรมอมารี หัวหิน ช่างโรแมนติกเหลือเกิน บรรยากาศอบอวล ด้วยกลิ่นอายวินเทจ โทนสีขาวกับน�้ำเงินนั่นท�ำให้รู้สึกอบอุ่น อย่างบอกไม่ถกู

46

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ล็อบบี้

หากป้ายด้านหน้าไม่บอกว่านีค่ อื อมารี หัวหิน เราอาจนึกว่าเดินเข้ามาผิดที่ เพราะทีน ่ มี่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวต่าง จากอมารีแห่งอืน ่ อย่างชัดเจน พนักงานต้อนรับน�ำเวลคัมดริง๊ ค์เย็นฉ�ำ่ มาเสิรฟ์ พร้อมเล่าให้ฟงั ว่าธีมการตกแต่ง ของ อมารี หัวหิน น�ำแรงบันดาลใจมาจากพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน บรรยากาศในล็อบบีจ้ งึ ออกแนวย้อนยุค ขณะทีโ่ ทนสีนำ�้ เงินเสริมขึน ้ มาให้เข้ากับการเป็นเมืองชายทะเล รูปสมัยอดีตของหัวหินประดับตามจุดต่างๆ ให้เราเดินดูกน ั เพลินๆ โรงแรมยังใช้มา้ มาตกแต่ง เช่นโคมไฟลายม้า หัวม้าหมากรุกจ�ำลองทัง้ เล็กและใหญ่ พนักงานต้อนรับคนเดิมเล่าเสริมว่าเพราะม้าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึง่ ของ หัวหิน อีกทัง้ เป็นสัตว์ซงึ่ ดูสง่ามีพลัง เราอมยิม้ พยักหน้าคล้อยตาม ลองคิดดูสวิ า่ ถ้าเปลีย่ นจากม้าเป็นกระต่าย หรือกวาง ความรูส้ กึ เมือ่ อยูใ่ นล็อบบีอ้ มารี หัวหิน คงไม่นา่ ตืน ่ ตาเช่นนี้ ล็อบบี้

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

47


สระว่ายน�้ำ

อมารี หัวหิน มีหอ้ งพักสามรูปแบบรวมกันกว่าสองร้อยห้อง ดีลกั ซ์ แฟมิลี่ สวีท และ วันเบดรูม สวีท เราสองคนพักห้องดีลกั ซ์ พูลวิว ชัน ้ เจ็ด เห็นสระ ว่ายน�้ำสุดสวยถนัดตา ความอบอุ่นสวยหวานภายในห้องท�ำเอาเราแทบ เคลิม้ เตียงนอนคิงส์ไซส์นมุ่ สบาย ทุกรายละเอียดตกแต่งลงตัว ไม่ตา่ ง จากอุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกเพียบพร้อมทุกอย่าง ทีเ่ ราชอบทีส่ ดุ คือสบู่ กับยาสระผมซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์จากบรีซ สปา กลิ่นตะไคร้หอมหอมมากจน อยากอาบน�ำ้ อยูท่ งั้ วัน จุดเด่นอีกสิง่ ของอมารี หัวหิน คือสระว่ายน�ำ้ กว้างใหญ่และเก๋ไก๋ดว้ ยการ จัดท�ำพืน ้ ทีใ่ ห้คล้ายชายหาด มีตน ้ มะพร้าวสูงเด่นโดยรอบ ตัวสระเล่นสีพน ื้ ไล่ระดับจากเข้มไปอ่อนเหมือนเราว่ายน�้ำในทะเลจริงๆ หลังจากสลัดผ้า สวมบิกน ิ ตี่ วั โปรดลงไปแหวกว่ายแล้วเราก็แทบไม่อยากขึน ้ จากสระอีกเลย อมารี หัวหิน มีอาหารให้เลือกหลากหลาย ห้องอาหารเช้ามีชื่อว่าโมเสค หรูหรามีสไตล์ดว้ ยผนังไม้ฉลุลายไทยสีสน ั สดใส โคมไฟสุม่ จับปลาเก๋ๆ ไลน์ อาหารครบตามมาตรฐานทั้งอาหารไทย ข้าวต้ม ขนมปัง อเมริกันเบรก ฟาสต์ สลัดผัก ผลไม้ อืน ่ ๆ อีกเพียบไม่ขาดตกบกพร่อง รับประกันว่าอิม่ ท้องอร่อยกันตัง้ แต่เช้า รีฟ เดลี่ แอนด์ ไวน์เลานจ์ คือห้องอาหารหลักขนาดกะทัดรัดทีม่ บี รรยากาศ ดีเกินตัว ท�ำเอาเราสองคนติดใจกับเมนูชน ั้ ดีทงั้ ไทย ยุโรป ซีฟดู๊ ขนมหวาน โฮมเมดคุณภาพ ทีน ่ ย่ี งั รวบรวมไวน์ชน ั้ ดีคดั สรรจากทัว่ โลกมาให้ได้ลมิ้ ลอง สามารถมานัง่ ทานอาหารและเครือ่ งดืม่ เพลินจนลืมเวลา

48

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


ชอร์ไลน์ บีช คลับ

บรีซ สปา

ชอร์ไลน์ บีช คลับ

ชอร์ไลน์ บีช คลับ

ห้องพัก ดีลักซ์ พูลวิว

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

49


คอรัล เลานจ์

คอรัล เลานจ์

ห้องอาหารโมเสค

ห้องอาหาร รีฟ เดลี่

ห้องอาหาร รีฟ เดลี่


ส่วนอาหารว่างเชิญที่ คอรัล เลานจ์ ด้านข้างล็อบบี้ หรูหราวินเทจให้อารมณ์เหมือนอยูใ่ นพระราชวัง ทีน ่ ใี่ ห้ บริการเครือ่ งดืม่ ค็อกเทล ชา กาแฟ ขนมหวาน ขนมเค้ก แนะน�ำว่าอย่าพลาดเซ็ตน�ำ้ ชา Afternoon Tea เสิรฟ์ ของกินหลายแบบ เบอเกอร์ลาบหมูรสชาติจดั จ้าน ขนมถุงทอง เค้ก พร้อมชาชัน ้ ดีซงึ่ เราเลือกกลิน ่ ได้ สองเหยือก เป็นมือ้ อาหารว่างสุดพิเศษจริงๆ ริมสระว่ายน�ำ้ เป็นพืน ้ ทีข่ อง อะควา พูล บาร์ ให้เราผ่อนคลายกับน�ำ้ ผลไม้ ค็อกเทล เครือ่ งดืม่ ต่างๆ รวมถึง อาหารว่างหลายเมนูทที่ ำ� ให้อมิ่ ท้องได้เลย เหมาะส�ำหรับมานัง่ พักผ่อนยามบ่าย อยากแนะน�ำให้ลองชิมพิซซ่า กระเพราะเนือ้ ผสมผสานลงตัวระหว่างอาหารยุโรปกับบ้านเรา ทว่าที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงคือ ชอร์ไลน์ บีช คลับ ห้องอาหารและสระว่ายน�้ำริมชายหาดซึ่งเรา สามารถเลือกนัง่ รถกอล์ฟจากด้านหน้าโรงแรม หรือเดินเท้าก็เพียงสามร้อยเมตร เปิดตัง้ แต่สบิ เอ็ดโมงตรง เวลาดีทสี่ ดุ ย่อมเป็นดินเนอร์โรแมนติกยามค�ำ่ ใต้แสงเทียน ทานอาหารเมดิเตอร์เรเนียนอร่อยๆ เคล้ากับ อาหารไทย เมนูบาร์บีคิวเป็นอีกอย่างที่ต้องลิ้มลอง เครื่องดื่มมีให้เลือกละลานตา ลองเป็นค็อกเทลเบาๆ รับรองว่าเข้ากับบรรยากาศเหลือเกิน สระว่ายน�ำ้ ทีช่ อร์ไลน์ บีช คลับ เราสามารถใช้บริการจนกระทัง่ หกโมงเย็น เล่นน�ำ้ พอใจแล้วขึน ้ มาพักจิบเครือ่ ง ดืม่ เย็นๆ เปลีย่ นบรรยากาศไปเดินริมทะเล แล้วกลับมาแช่สระว่ายน�ำ้ ต่อ กระซิบเลยว่านอกจากดินเนอร์แสน หวานแล้วเราสองคนใช้เวลาอยูท่ น ี่ ตี่ ลอดการเข้าพักสามวันสองคืนหลายชัว่ โมงเชียวล่ะ ด้วยความครบครันทุกด้านของ อมารี หัวหิน เราจึงแทบไม่ได้กา้ วออกไปนอกโรงแรมเลยตลอดการพักผ่อน ห้องพักโรแมนติกอบอุน ่ สระว่ายน�ำ้ สวยๆ ห้องอาหารชัน ้ ดี ดินเนอร์รมิ ชายหาด ทุกสิง่ ทุกอย่างคือความลงตัว ท�ำให้เวลาทีน ่ น ี่ า่ ประทับใจมาก อย่างไรก็ตามเราสองคนคงบอกไม่ได้วา่ มาถึง อมารี หัวหิน อย่างเต็มปาก หากพลาดการท�ำสปาทีบ่ รีซ สปา ก่อนเดินทางกลับ มีให้เลือกหลายคอร์สตามความชอบ น่าสนใจทีส่ ดุ คือซิกเนเจอร์ ทรีตเมนต์ หัวหิน ทรอ ปิคาน่า เป็นการท�ำทรีตเมนต์พร้อมนวดอโรม่าโดยน�ำเปลือกหอยมาเป็นอุปกรณ์ให้อารมณ์ฉบับหัวหิน กับ คอร์สนวดกายาไทย น�ำเอาการนวดอโรม่าประยุกต์กบั นวดแผนไทย ลงหนักแต่ผอ่ นคลาย มาท�ำทรีตเมนต์ ทีน ่ แี่ สนสบายตัวสบายใจทีส่ ดุ นับตัง้ แต่วน ิ าทีแรกซึง่ ได้สมั ผัส อมารี หัวหิน เราสองคนแทบอยากปิดนาฬิกาหยุดเวลาไว้เพียงเท่านัน ้ ทีน ่ ี่ มอบวันดีๆ สมบูรณ์แบบให้กบั การพักผ่อนหลีกหนีความขุน ่ มัวทัง้ ปวง แต่ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะตอนทีต่ อ้ ง อ�ำลาจากมา เราหันหลังกลับไปสัญญากับ อมารี หัวหิน แล้วล่ะว่าจะกลับมาเยือนอีกแน่นอนในไม่ชา้ ก็เร็ว

โรงแรมอมารี หัวหิน 117/74 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี น ั ธ์ 77110 โทร. 032-616-600 สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

51


บล็อกเกอร์ทอ่ งเทีย่ ว

แฟนพาเที่ยว/ My Life My Travel

นุย้ กับต้น คูร่ กั นักเดินทาง ถนัดกันคนละอย่าง แต่ชอบทีจ่ ะแบ่งปัน ทุกเรือ่ งราวการเดินทางเหมือนกัน ต้นชอบถ่าย ถ่ายทอดทุกความ รูส้ กึ ผ่านรูปภาพ นุย้ ชอบเขียน บรรยายทุกเรือ่ งราวผ่านตัวอักษร จึง เป็นเรือ่ งราวทีล่ งตัว... เมือ่ คนสองคนจับมือออกเดินทางไปด้วยกัน

นิยามการท่องเทีย่ วแบบ แฟนพาเทีย่ ว / My Life My Travel แทบจะไม่คำ� จ�ำกัดความเลยก็วา่ ได้ เพราะเราไปทุกทีท่ เี่ ราอยาก ไป เราไม่เลือกว่าทีน ่ น ั่ จะต้องเป็นป่าเขา ทีน ่ น ั่ จะต้องเป็นทะเล ทีน ่ น ั่ จะต้องเป็นโฮมสเตย์ หรือทีน ่ น ั่ จะเป็นโรงแรม 5 ดาว เพราะ เราเชือ่ ว่าในทุกสถานที่ มีเรือ่ งราวทีแ่ ตกต่างกันออกไป ทุกทีม่ ี เรือ่ งราวให้เราจดจ�ำ และแบ่งปันสูค่ นอืน ่ เริม่ ต้นเดินทางท่องเทีย่ วได้อย่างไร เราเริม่ เทีย่ วครัง้ แรกเมือ่ ปี 2552 เหตุผลตลกๆ คือตัว๋ เครือ่ งบิน ถูกแล้วก็ชวนกันไป และในที่สุดจุดเริ่มต้นของการลองจองตั๋ว เครื่องบินในวันนั้นคือเหตุผลที่เราชอบเที่ยวจนถึงทุกวันนี้

52

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

ส่วนตัวแล้วชอบการเทีย่ วสไตล์ไหนมากทีส่ ดุ จริงๆ ก็ได้ทกุ แนวนะ เหมือนเราสองคนจะเอนจอยทุกสถานที่ ไปไหนเราก็แฮปปี้ การท่องเทีย่ วแต่ละแบบมีเสน่หต์ า่ งกัน เพราะ ถ้าดูในบล็อกเราจะเห็นถึงความหลากหลาย ป่า เขา ทะเล ทีพ่ กั ตลาด วิถชี วี ติ ชุมชน ทริปประทับใจทีส่ ดุ ของปี 2559 ในช่วงทีผ่ า่ นมา คงเป็นทริปหลีเป๊ะ ไม่เคยคิดว่าใต้ท้องทะเลเมืองไทยจะยังมี สวยๆ แบบนีใ้ ห้เห็น ปกติเราจะไปด�ำน�ำ้ พวกสิมลิ น ั ไม้ทอ่ น เรา ว่าสวยแล้ว แต่ไปเจอทีห่ ลีเป๊ะมันสวยมาก สวยทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยเจอ ใครชอบเทีย่ วทะเล ต้องไปนะ


ตามคลิก LIKE แฟนเพจ แฟนพาเทีย่ ว / My Life My Travel ได้ที่ www.facebook.com/MyLifeMyTravels หรือติดตามคูร่ กั นักท่องเทีย่ วช่องทางอืน ่ ๆ Instagram : www.instagram.com/mylifemytravel Website : www.mylifemytravels.com YouTube : https://goo.gl/Gync7Y และติดต่อโดยตรงที่ Tel : 094-592-9142 , 098-964-9299 E-mail : mylifemytravels@gmail.com

แล้วทริปทรงจ�ำไม่เคยลืมล่ะ ทริปแรกของเราสองคน เมือ่ ปี 2552 ทริป ปาย – แม่ฮอ่ งสอน – เชียงใหม่ เราใช้เวลา 7 วันในการเดินทาง ทัง้ ขีม่ อเตอร์ไซต์ นัง่ รถตู้ รถหวานเย็น นัง่ เครือ่ งบิน นอนเต็นท์ นอนหรู เป็นทริป ทีท่ ำ� ให้เราตกหลุมรักการเดินทาง เป็นทริปแห่งความทรงจ�ำ หนึง่ สถานทีแ่ นะน�ำแฟนเพจไปเทีย่ วช่วงปลายหน้าฝน ขอแนะน�ำอ�ำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน นุย้ พึง่ ไปมาเมือ่ ต้นฤดูฝน ที่นั่นสวยมาก และท�ำให้รู้ว่าช่วงปลายฤดูฝนจะสวย กว่าเพราะทุง่ นาทีเ่ ขียวขจีบนพืน ้ ราบ ทะเลหมอกตลอดเส้นถนน และนาข้าวขัน ้ บันไดก�ำลังเหลืออร่ามทีโ่ ครงการหลวง ยังมีกาแฟ ทีด่ ที สี่ ดุ จากบ้านห้วยห้อมอีกด้วยนะ สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

53


ตามรอยรีววิ พันทิป รีววิ เด็ด รีววิ เจ๋ง รีววิ แบบนีม้ น ั ต้องตามรอยสักหน่อย มีทไี่ หนน่าสนใจบ้างคลิกเข้าไปชมกันได้เลย http://pantip.com/topic/35452677 นาขัน ้ บันได ขุนเขา ไอหมอก กลิน ่ ดิน กลิน ่ น�ำ้ แสงดาว และตะวัน - บ้านป่าบงเปียง เชียงใหม่ โดย สมาชิกหมายเลข 1083999 พาเจ้าสองล้อซิง่ จาก กทม. สูบ่ า้ นป่าบงเปียง เชียงใหม่ ชืน ่ ชมนาขัน ้ บันไดสุดสวยพร้อมเก็บ เกีย่ วประสบการณ์ลำ�้ ค่า แถมด้วยข้อมูลทีพ่ กั และการเตรียมตัวต่างๆ ซึง่ มีประโยชน์แน่นอน -------------------------------------------------http://pantip.com/topic/35452542 เปิดกรุเมืองกรุงเก่า 9 ร้านกาแฟน่านัง่ ในอยุธยา สมาชิกหมายเลข 3095142 รีววิ ส�ำหรับขากิน ขาชิล กับร้านกาแฟ ร้านเค้ก ขนมหวาน น่าสนใจทีอ่ ยุธยา ใครชอบเทีย่ ว แนวนีล้ องเข้าไปดูได้วา่ มีทไี่ หนน่าสนใจบ้าง -------------------------------------------------http://pantip.com/topic/35451424 กินปู ดูโฮมสเตย์ มนต์เสน่ห์ ทะเลสงขลา โดย Ariawah Auddy สงขลามีอะไรดี ดูตามแล้วจะรูเ้ ลยว่ามีของดีอดั แน่นเยอะมาก เจ้าของกระทูพ ้ าเทีย่ วแบบที เดียวครบทุกรสชาติ และท�ำให้เห็นว่าถึงจะอยูไ่ กลโพ้นแต่กค็ มุ้ ค่าเดินทางไปเทีย่ วนะเอ้อ -------------------------------------------------http://pantip.com/topic/35451289 LADY BACKPACKER นัง่ สองแถว ++ จาก...แม่ฮอ่ งสอน สู.่ ..ปางมะผ้า และไป “A-BO-DAYA” สวัสดี...บ้านจ่าโบ่ โดย คนช่างฝัน สาวข้างบ้าน วิวสวย ภาพงาม รายละเอียดครบครัน อ่านจบแล้วแทบอยากเก็บกระเป๋าหาตัว๋ รถ ตัว๋ เครือ่ ง บินไปเยือนแม่ฮอ่ งสอนเสียเดีย๋ วนีเ้ ชียวล่ะ เป็นอีกหนึง่ จังหวัดซึง่ ทุกคนทีไ่ ปเทีย่ วต้องหลงรัก -------------------------------------------------http://pantip.com/topic/35450037 แบกเป้ขน ึ้ รถไฟ ลงเรือนอน ไปเกาะเต่า โดย fimmaster ไม่วา่ จะกีป่ ผี า่ นไป เกาะเต่ายังเป็นเกาะในฝันของชาวแบ็คแพ็คเกอร์ ใครอยากเทีย่ วแบบแบก เป้ รีววิ นีใ้ ห้ขอ้ มูลเรือ่ งการเดินทางและทีพ่ กั ค่อนข้างครบและละเอียดทีเดียวเชียว -------------------------------------------------http://pantip.com/topic/35447803 สายชิว..ไม่ลำ� บาก ลอง “ดอยหลวงตาก” ซิคะ โดย OHOIY ทริปสายป่า พิชิตดอยหลวงตาก หนึ่งในหมุดหมายที่ก�ำลังมาแรงส�ำหรับคนชอบเที่ยว ธรรมชาติ ตามไปดูบรรยากาศ สถานทีค่ า้ งแรม และวิวสวยๆ ซึง่ เราจะได้เห็นหากได้ชอื่ ว่าเป็น ผูพ้ ชิ ติ ทีน ่ สี่ ำ� เร็จ --------------------------------------------------

54

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ


เดือนนีเ้ ทีย่ วทีไ่ หน กันยายนฝนยังพร�ำไม่ขาด แต่นน ั่ แหละฝนจะตกอย่างไรก็ไม่อาจหยุดขาเทีย่ วอย่างเราๆ ให้ เลิกเดินทาง หน�ำซ�ำ้ เรายังมีทเี่ ทีย่ วซึง่ เหมาะมากกับการไปเยือนช่วงฝนไม่ขาดสายแบบนีม้ า ให้เป็นตัวเลือก มีทไี่ หนยัว่ น�ำ้ ลายให้เก็บกระเป๋ากันได้หรือเปล่า #ภูทบั เบิก #เพชรบูรณ์ ตามล่าทะเลหมอกแสนอลังการ ช่วงหน้าฝนคือฤดูกาลเหมาะสมทีส่ ดุ พบหมอกง่ายกว่าและอลังการกว่าหน้าหนาว จะนอนทีพ่ กั ซึง่ มีเพียบ หรือนอนเต็นท์กต็ ามใจชอบ #สังขละบุรี #กาญจนบุรี บรรยากาศหน้าฝนสดชืน ่ ชุม่ ฉ�ำ่ ปกตินำ�้ ในเขือ่ นเขาแหลมจะสูงขึน ้ เยอะ ใครอยากชมภาพวัดจมน�ำ้ เหลือแค่ครึง่ โบสถ์ ช่วงเดือนนีแ้ หละถือว่าก�ำลังดี #บ้านแม่กลางหลวง #บ้านป่าบงเปียง #เชียงใหม่ ฤดูกาลของนาขัน ้ บันได สองหมูบ่ า้ นสุดฮิตในขุนเขากับวิวสุดสวย ต้นข้าวเริม่ โต ไปต้นเดือน-ปลายเดือน สีทงุ่ นาอาจต่างกัน เช็คสักหน่อยว่าแต่ละทีเ่ ป็นอย่างไรจะได้เทีย่ วช่วงถูกใจ #ภูสอยดาว #อุตรดิตถ์ เส้นทางเดินป่ายอดนิยมในหน้าฝน เดือนกันยายน ดอกหงอนนาคสีมว่ งผลิบานเต็มทุง่ แถมน�ำ้ ตกต่างๆ บนภูยงั ชุม่ ฉ�ำ่ มีนำ�้ เต็มที่ เชิญวัดความแกร่งพิชติ ทัง้ ร่างกายและหัวใจได้เลย #น�ำ้ ตกทีลอซู #น�ำ้ ตกปิตโุ๊ กร #อุม้ ผาง #ตาก กลางผืนป่าเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ อุม้ ผาง ทีลอซูกำ� ลังน�ำ้ เยอะยิง่ ใหญ่ ส่วนปิตโุ๊ กรมีนำ�้ เฉพาะฤดูฝนฉ�ำ่ ทัง้ สองแห่งต้องเดินเท้าเข้าป่าเพือ่ สัมผัสความงาม ผูช้ นะจะได้เห็นความอลังการของน�ำ้ ตกทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในบ้านเรา #ล่องแก่งน�ำ้ เข็ก #พิษณุโลก หนึง่ ในจุดล่องแก่งทีไ่ ด้รบั ความนิยมและสนุกทีส่ ดุ กันยายนฝนสะสมมานานจนน�ำ้ เยอะยิง่ ท้าทายขึน ้ อีก มาร้องกรีด๊ กันให้ลน ั่ ชุม่ ฉ�ำ่ กันให้สดุ ขาแอดเวนเจอร์และกิจกรรมผจญภัยต้องโดนสักครัง้

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

55


เทีย่ วสุดท้าย เคยถามตัวเองไหมว่าเริม่ ต้นจากการท่องเทีย่ ว เราเปลีย่ นมันเป็นการเดินทางตัง้ แต่ เมือ่ ไหร่ ถ้าจะว่าด้วยเรือ่ งของความสุขหลายคนคงนึกถึงการมีเวลาอยูก่ บั ครอบครัวและคนที่ เรารัก แต่มกั มีคำ� ถามตามมาว่าถ้าอยากได้ความสุขกับความสนุกรวมกันล่ะ ต้องหากิจกรรม อะไรท�ำกันดี การท่องเที่ยวน่าจะเป็นสิ่งแรกที่หลายคนนึกถึง เราคงปฎิเสธไม่ได้หรอกครับ ว่าการท่องเที่ยวเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับคนที่เรารักและสร้างความสุขที่ดีในอีกรูปแบบ หนึง่ จุดเริม่ ต้นการเดินทางของใครหลายคนน่าจะมาจากการท่องเทีย่ วพักผ่อนกับครอบครัว พี่น้อง เพื่อนๆ เมื่อจ�ำนวนความถี่ของทริปเพิ่มขึ้นก็ถือเป็นการสะสมประสบการณ์ไปในตัว จนถึงจุดหนึง่ ทีเ่ ริม่ รูส้ กึ ว่าศักยภาพของเรายังถูกใช้งานไม่หมดในการออกไปเทีย่ วแบบเดิม ดัง นัน ้ จากทริปใหญ่จำ� นวนคนเยอะ เราก็คอ่ ยๆ ลดจ�ำนวนให้นอ้ ยลงเหลือเป็นกลุม่ เล็กสองสาม คน มีโอกาสรูจ้ กั เพือ่ นใหม่ สนิทสนมกันเร็วมากขึน ้ เป็นการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซงึ่ กัน และกันอย่างไม่รตู้ วั อย่างไรก็ตามการเที่ยวแบบกลุ่มเล็กยังมีข้อจ�ำกัดด้านความแตกต่างทางความคิด ความชอบของแต่ละคน เราต้องเดินหน้าและหยุดพักไปพร้อมกัน การตัดสินใจต้องไปในทิศทาง เดียวกัน เหมือนทุกคนโดนเชือกมัดรวมกันไว้ มีหลายสถานทีซ่ งึ่ เรารูส้ กึ ประทับใจจนอยากจะ ทิง้ ตัวลงท�ำความรูจ้ กั มันให้มากขึน ้ แต่กท็ ำ� ไม่ได้เพราะเชือกเส้นนัน ้ มัดเราไว้ให้ตอ้ งไปต่อพร้อม กัน เป็นความรู้สึกเหมือนกับแค่ได้มาถึง...แต่ไม่ได้เข้าถึง เราอาจเห็นภาพสถานที่ที่คนอื่น บอกกล่าวไว้วา่ มันมีหน้าตาเป็นอย่างไร แต่กลับแทบไม่ได้กระทบไหล่ผคู้ นในท้องถิน ่ ไม่ได้ สัมผัสเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ทีแ่ ตกต่างเลย จากความคิดเหล่านัน ้ เกิดเป็นการคิดทบทวนซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า รูส้ กึ ว่าเรายังคงไม่ได้ลอง ลิม้ ชิมรสชาติของการเดินทางอย่างแท้จริง เริม่ มีเส้นบางๆ ในใจทีถ่ กู เรียกว่าความกล้ากับความ กลัว พร้อมค�ำถามว่าท�ำไมไม่ลองท่องเทีย่ วคนเดียวดูบา้ ง ถามใจตัวเองดูสิ เพราะมันน่าจะเป็น โอกาสดีทเี่ ราจะได้ไปไหนมาไหนตามล�ำพัง ใช้ความกล้าฆ่าความกลัว ซึง่ ด้วยแรงผลักเหล่า นัน ้ สิง่ ทีเ่ รียกว่า “การเดินทาง” จึงเริม่ ต้นขึน ้ มันเหมือนชีวติ ทีถ่ กู วาดเส้นขึน ้ ใหม่ มีแค่เป้หนึง่ ใบกับหัวใจล้วนๆ รสชาติระหว่างการ เดินทางมีทงั้ ความสุขความตืน ่ เต้นรวมกัน การเอาตัวเองไปอยูใ่ นสภาพแวดล้อมแตกต่างออก ไปจากเดิมเป็นเรือ่ งน่าตืน ่ เต้นทีส่ ดุ ได้พบเจอเพือ่ น มิตรภาพ ประสบการณ์ อาหาร การช่วย เหลือจากผูค้ นมากมายในโลกซึง่ เรามีโอกาสได้รจู้ กั การได้เข้าไปสัมผัสวิถชี วี ติ ผูค้ นท้องถิน ่ ก็ เป็นเรือ่ งทีน ่ า่ ประทับใจเช่นกัน การเดินทางเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดของคนอย่างแท้จริง แล้วเราจะไม่มีการตั้งค�ำถาม ก่อนเดินทางอีกต่อไปเพราะตอนกลับมาเราก็ได้รับค�ำตอบอยู่ดี เราอาจพบปัญหาอุปสรรค ระหว่างเดินทางมากมาย สิง่ เหล่านัน ้ แหละสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ทำ� ให้ใครหลายคนประสบ ความส�ำเร็จในชีวติ อย่างรวดเร็ว เส้นทางมีไว้รองรับนักเดินทางมากมายหลายรูปแบบขึน ้ อยูท่ เี่ ราจะเลือกเดินทางไหน อย่างไรก็ขอให้ทกุ คนมีความสุขกับทุกการเดินทางนะครับ

56

สองสามก้าว

เพราะการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ

บอย อิม่ ก�ำลังดี


สองสามก้าว 01  

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ สองสามก้าว ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2559

สองสามก้าว 01  

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ สองสามก้าว ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2559

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded