Page 1

Baze de date rela ţ   ionale  Î n teoria proiectării bazelor de date se utilizează trei tipuri de modele de baze de date : • Modelul ierarhic; • Modelul reţea; • Modelul relaţional. - Modelul ierarhic (arborescent) este modelul cel mai natural, iar rezultatul studiului după modelul ierarhic î l reprezintă o structură ierarhică ramificată. Î n t r- o structură ierarhică ramificată, fiecare părinte poate avea mai mulţi copii, dar fiecare copil are un singur părinte. - Modelul reţea este un model performant, dar complicat. O bază de date de tip reţea reprezintă o colecţie de noduri şi legături, fiecare nod putând fi legat de oricare altul. - Modelul relaţ ional reprezintă cel mai utilizat model de stocare a datelor, prezentat pentru prima dată de E.F.Codd î n 1970, î n articolul “Un model relaţional al datelor pentru bănci de date sau de date folosite î n comun”. Modelul relaţional este o abstractizare matematică, este o metodă de reprezentare, manipulare şi regăsire a informaţiei. Î n cadrul modelului relaţional, datele sunt stocate în tabele conceptuale î n care rândurile reprezintă cazurile posibile , iar coloanele atributele . Concluzionând î n modelul relaţional al bazelor de date entităţ ile sunt reprezentate prin tabele, atributele sunt reprezentate prin coloanele tabelelor, iar valorile prin înregistr ă rile din tabele.

Modelul conceptual al bazelor de date relaţ ionale 1. Prima etapă a modelării conceptuale. Sunt puse î n evidenţă: a. Cerin ţ ele utilizatorilor privind datele care tb stocate si administrate b. Cerin ţ ele utilizatorilor privind operaţ iile care tb efectuate cu aceste date 2. Entităţi şi instanţe. Prin entitate î n ţ elegem mulţimea tuturor elementelor de un anumit tip (care prezintă aceleaşi caracteristici, ex: elevi, cărţi, etc.) Prin instanţă (î nregistrare) a unei entităţi î n ţ elegem un singur element, bine individualizat, unic, din mulţimea elementelor care formează entitatea respectivă. Ex: Pentru entitatea împrumut (codcarte, codcititor, data împ ), (25, 2002134, {10/23/2009}) reprezintă o instanţă a entităţii î mprumut. 3. Atribut (o coloană î ntr -o tabelă) = caracteristică a unei entităţi, este caracterizat de nume şi tip de dată. 4. Un atribut (sau grup de atribute) special: identificatorul unic (sau cheie primară ). Este denumit deobicei cu ajutorul prefixelor cod sau id şi identifică î n mod unic o î nregistrare dintr-o tabelă.


5. modelarea unei informaţii ca entitate sau ca atribut al unei entităţi deja existente depinde de: a. semantica datelor b. modul î n care vom utiliza informaţia respectivă 6.

Relaţie î ntr- o bază de date este o legătură logică î ntre două sau mai multe entităţi.

7. Modelul conceptual al unei baze de date relaţionale poate fi reprezentat printr-o schema conceptuală sau printr-o diagrama entitate- relaţ ie (ER) 8.

9.

Gradul şi cardinalitatea relaţiilor Gradul unei relaţ ii reprezintă numărul de entităţi care participă la relaţia respectivă. După grad relaţiile pot fi binare sau n-are . Cardinalitatea (tipul) unei relaţii binare reprezintă numărul de instanţe ale celor două entităţi care sunt asociate prin relaţia respectivă. Relaţii dintre două entităţi pot fi: • 1-1 (one-to-one), • 1-m (one-to-many), • n-m (many-to-many). Î n etapa de modelare, proiectantul BD poate face o serie de erori. Pt a verifica corectitudinea modelului, pot fi aplicate î ntreb ări de control.

10. Modelul relaţional: fundamentarea teoretică. Conceptul matematic aflat la baza modelului relaţional al BD este cel de relaţ ie . Se numeşte relaţ ie peste mulţimile M1, M2,… Mn orice submulţime a produsului cartezian R ⊆ M1 x M2 x… x Mn 11.

Stabilirea relaţiilor î ntre entităţi. Entităţile aflate î n relaţie sunt identificate prin chei primare formate dintr-un singur atribut.

12.

Reguli de integritate pentru bazele de date. Tipuri: reguli de integritate a entităţilor şi reguli de integritate a relaţiilor.

1. 2. 3. 4.

Operaţ ii specifice prelucră rii datelor: introducerea, actualizarea şi ştergerea datelor din tabele validarea datelor vizualizarea conţinutului tabelei de date sortarea tabelelor de date

Baze de date relationale  

Baze de date relationale

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you