Issuu on Google+

 Baze de date rela ţ   ionale  Î n teoria proiectării bazelor de date se utilizează trei tipuri de modele de baze de date : • Modelul ierarhic; • Modelul reţea; • Modelul relaţional. - Modelul ierarhic (arborescent) este modelul cel mai natural, iar rezultatul studiului după modelul ierarhic î l reprezintă o structură ierarhică ramificată. Î n t r- o structură ierarhică ramificată, fiecare părinte poate avea mai mulţi copii, dar fiecare copil are un singur părinte. - Modelul reţea este un model performant, dar complicat. O bază de date de tip reţea reprezintă o colecţie de noduri şi legături, fiecare nod putând fi legat de oricare altul. - Modelul relaţ ional reprezintă cel mai utilizat model de stocare a datelor, prezentat pentru prima dată de E.F.Codd î n 1970, î n articolul “Un model relaţional al datelor pentru bănci de date sau de date folosite î n comun”. Modelul relaţional este o abstractizare matematică, este o metodă de reprezentare, manipulare şi regăsire a informaţiei. Î n cadrul modelului relaţional, datele sunt stocate în tabele conceptuale î n care rândurile reprezintă cazurile posibile , iar coloanele atributele . Concluzionând î n modelul relaţional al bazelor de date entităţ ile sunt reprezentate prin tabele, atributele sunt reprezentate prin coloanele tabelelor, iar valorile prin înregistr ă rile din tabele.

Modelul conceptual al bazelor de date relaţ ionale 1. Prima etapă a modelării conceptuale. Sunt puse î n evidenţă: a. Cerin ţ ele utilizatorilor privind datele care tb stocate si administrate b. Cerin ţ ele utilizatorilor privind operaţ iile care tb efectuate cu aceste date 2. Entităţi şi instanţe. Prin entitate î n ţ elegem mulţimea tuturor elementelor de un anumit tip (care prezintă aceleaşi caracteristici, ex: elevi, cărţi, etc.) Prin instanţă (î nregistrare) a unei entităţi î n ţ elegem un singur element, bine individualizat, unic, din mulţimea elementelor care formează entitatea respectivă. Ex: Pentru entitatea împrumut (codcarte, codcititor, data împ ), (25, 2002134, {10/23/2009}) reprezintă o instanţă a entităţii î mprumut. 3. Atribut (o coloană î ntr -o tabelă) = caracteristică a unei entităţi, este caracterizat de nume şi tip de dată. 4. Un atribut (sau grup de atribute) special: identificatorul unic (sau cheie primară ). Este denumit deobicei cu ajutorul prefixelor cod sau id şi identifică î n mod unic o î nregistrare dintr-o tabelă.


5. modelarea unei informaţii ca entitate sau ca atribut al unei entităţi deja existente depinde de: a. semantica datelor b. modul î n care vom utiliza informaţia respectivă 6.

Relaţie î ntr- o bază de date este o legătură logică î ntre două sau mai multe entităţi.

7. Modelul conceptual al unei baze de date relaţionale poate fi reprezentat printr-o schema conceptuală sau printr-o diagrama entitate- relaţ ie (ER) 8.

9.

Gradul şi cardinalitatea relaţiilor Gradul unei relaţ ii reprezintă numărul de entităţi care participă la relaţia respectivă. După grad relaţiile pot fi binare sau n-are . Cardinalitatea (tipul) unei relaţii binare reprezintă numărul de instanţe ale celor două entităţi care sunt asociate prin relaţia respectivă. Relaţii dintre două entităţi pot fi: • 1-1 (one-to-one), • 1-m (one-to-many), • n-m (many-to-many). Î n etapa de modelare, proiectantul BD poate face o serie de erori. Pt a verifica corectitudinea modelului, pot fi aplicate î ntreb ări de control.

10. Modelul relaţional: fundamentarea teoretică. Conceptul matematic aflat la baza modelului relaţional al BD este cel de relaţ ie . Se numeşte relaţ ie peste mulţimile M1, M2,… Mn orice submulţime a produsului cartezian R ⊆ M1 x M2 x… x Mn 11.

Stabilirea relaţiilor î ntre entităţi. Entităţile aflate î n relaţie sunt identificate prin chei primare formate dintr-un singur atribut.

12.

Reguli de integritate pentru bazele de date. Tipuri: reguli de integritate a entităţilor şi reguli de integritate a relaţiilor.

1. 2. 3. 4.

Operaţ ii specifice prelucră rii datelor: introducerea, actualizarea şi ştergerea datelor din tabele validarea datelor vizualizarea conţinutului tabelei de date sortarea tabelelor de date


Baze de date relationale