Page 1

‫شماره هجدهم‪ ،‬دی ‪ 16 ،1390‬صفحه رایگان‬

‫نوریدرخشاندرراهاست‬


‫پیک اطلس شماره هجدهم‪ ،‬دی ‪www.atlaskhodro.com 1390‬‬ ‫انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس ‪pr@atlaskhodro.com‬‬

‫اطلس‌خودرو برترین سازمان‬ ‫ایرانی در حوزه منابع انسانی‬

‫فهرست‬

‫‪1‬‬ ‫‪ 2‬برگ زريني ديگر در كارنامه اطلس خودرو‬ ‫‪ 4‬آشناييبامديريتموفقكمپينتبليغاتدرونفروشگاهي‬ ‫‪ 6‬تاثیرات روان‌شناختی رنگ‌ها در زندگی‬ ‫‪ 9‬نوري درخشان در راه است‬ ‫‪ 10‬جشن ‪ 55555‬حواله انبار قطعات يدكي‬ ‫‪ 11‬برگزاری دومین دوره مسابقات ملی مهارت فنی‬ ‫‪ 12‬زبان بدن‬ ‫‪ 15‬بازديد تخصصي خودرو کیا سورنتو‬ ‫‪ 16‬جدولکلماتمتقاطع‬ ‫‪ 17‬فهرست عاملیت‌های مجاز‬ ‫سرمقاله‬

‫شركت اطلس خودرو با حضوري درخشان در فرايند جايزه ملي منابع انساني و‬ ‫كسب رتبه اول در چهارمين دوره اين فرايند بار ديگر افتخار آفرين شد‪.‬‬ ‫ش��ركت اطلس خودرو در راستاي بهبود هرچه بيشتر فرايندهاي توانمندسازي‬ ‫منابع انس��اني س��ازمان و در جهت تحقق ماموريت و اهداف ش��ركت در فرايند‬ ‫جايزه حضور يافت تا بدينوس��يله س��طح ش��ركت در حوزه منابع انس��اني مورد‬ ‫ارزيابي قرار گرفته و پروژه هاي بهبود و ارتقا سطح فعلي استخراج گردد‪.‬‬ ‫اين اهداف و انگيزه رقابت و ارتقا در حوزه منابع انساني‪ ،‬شركت را بر آن داشت تا‬ ‫با ساير شركت هاي برتر در اين زمينه در كشور به رقابت پرداخته و وارد فرايند‬ ‫ارزيابي بنياد توانمند سازي منابع انساني ايران شود‪.‬‬ ‫‪ 61‬ش��ركت مطرح با حوزه فعاليت هاي گوناگون از جمله نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشيمي‪،‬‬ ‫دريانوردي‪ ،‬هليكوپتر س��ازي و‪ ...‬امس��ال در اين فرايند حضور داشتند كه اغلب‬ ‫آن‌ها از جمله س��ازمان‌هاي عظيم كش��ور بوده و داراي س��وابق قابل توجهي در‬ ‫اين زمينه مي باش��ند؛ گفتني است كه عمده اين ش��ركت‌ها با توجه به ماهيت‬ ‫فعاليتشان از سيستم‌هاي منابع انساني بين المللي بهره مي‌برند‪.‬‬ ‫امتياز اين مدل از ‪ 1000‬محاسبه شده و طي چند مرحله ارزيابي رتبه سازمان‌ها‬ ‫مشخص مي‌گردد‪.‬‬ ‫مراسم اختتاميه و اعالم نتايج چهارمين دوره ارزيابي سازمان و سطوح شركت‌ها‬ ‫‪ 8‬و ‪ 9‬آذر ماه سال جاري در مرکز بين المللی همايش های صدا و سيما با حضور‬ ‫قريب بر ‪ 950‬تن از مديران و انديش��مندان مديريت منابع انسانی برگزارشد كه‬ ‫در اين مراسم برخي از مديران و پرسنل شركت اطلس خودرو نيز حضور يافتند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گ��زارش دبيرخانه بنياد توانمندس��ازي ايران‪ ،‬ش��ركت اطلس خودرو‬ ‫موفق به كس��ب امتياز ‪ 320‬شد و ضمن قرار‌گيري در رده سازمان‌هاي هوشمند‬ ‫بيش��ترين امتياز اين دوره و همچنين تمام دوره ه��اي قبلي ارزيابي را به خود‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫شركت اطلس خودرو در بين تمام سازمان‌هاي شركت كننده رتبه اول را كسب‬ ‫نمود و با كس��ب لوح سازمان هوشمند به عنوان برترين سازمان ايراني در حوزه‬ ‫منابع انس��اني شناخته ش��د‪ .‬يكي از نكات حايز اهميت اين است كه شركت گاز‬ ‫اس��تان خوزستان كه رتبه دوم اين فرايند را كسب كرد سابقه حضور ‪ 4‬ساله در‬ ‫اين فرايند را داشته است‪ .‬همچنين شركت گلستان نيز موفق به كسب رتبه سوم‬ ‫و كسب گواهينامه سازمان يادگيرنده در اين فرايند شد‪.‬‬ ‫ش��ايان ذكر است كه شركت اطلس خودرو در همايش مذكور سميناري نيز در‬ ‫زمينه ارائه تجارب موفق خود در حوزه منابع انس��اني داشت كه توسط مديريت‬ ‫كل منابع انساني اين شركت‪ ،‬جناب آقاي مهندس طيبي ارايه گرديد‪.‬‬ ‫دس��تيابي به رتبه برتر جايزه ملي توانمند س��ازي منابع انساني کشور در سايه‬ ‫باور و حمايت مديران محترم ارش��د و با مش��ارکت‌‪ ،‬همکاري و برنامه‌ريزي همه‬ ‫جانب��ه مديران و کارکنان س��ازمان ‪ ،‬تالش بي وقفه و تيم توانمندس��ازي منابع‬ ‫انس��اني اطلس‌خودرو محقق ش��ده است كه اميد اس��ت با تداوم اين روند شاهد‬ ‫موفقيت‌هاي بيشتر در اين حوزه باشيم‪.‬‬

‫نتايج نظر سنجي پيك اطلس شماره‪: 17‬‬ ‫مقالهبرترازنگاهخوانندگان‪:‬‬ ‫«چگونه از فاصله‪ 3000‬پایی فرصت‌های تجاری را تشخیص دهیم؟»‬ ‫سرکار خانم طناز بحر‌کاظمی‬ ‫برنده یک عددکارت هدیه پیک اطلس‬ ‫رای دهنده خوش شانس ‪:‬‬ ‫جناب آقای امیر جمشیدی‬ ‫برنده یک عدد حافظه همراه (‪)USB‬‬

‫‪1‬‬


‫پیک اطلس شماره هجدهم ‪ ،‬دی ‪1390‬‬

‫‪www.atlaskhodro.com‬‬

‫انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس ‪pr@atlaskhodro.com‬‬

‫برگ زرینی‬ ‫دیگردرکارنامه‬ ‫اطلس خودرو‬ ‫گردآوری‪ :‬ریحانه ترجانی‪ -‬سرپرست منابع انسانی‬

‫مطالعات نش��ان مي‌دهد براي توانمندس��ازي منابع‬ ‫انساني بايد سازمان‌ها توان رهبري را با هدف تدوين‬ ‫و جاري س��ازي راهبرد جامع توانمندس��ازي منابع‬ ‫انس��اني در خود گسترش دهند‪ .‬س��پس اين اهداف‬ ‫در فراينده��اي توانمندس��ازي جاري ش��ود تا منابع‬ ‫انس��اني از دانش و مهارت الزم براي حل مس��ئله در‬ ‫س��ازمان برخودار گردند و در ضمن آنان را با انگيزه‬ ‫و رضايتمن��د از طريق تش��ويق و ترغيب در مس��ير‬ ‫منافع مشترك فردي و سازماني نگاه دارند‪ .‬اين روند‪،‬‬ ‫خروجي عملكرد منابع انساني را در ميزان مشاركت‪،‬‬ ‫خالقيت‪ ،‬نوآوري و س��اير عملكردهاي كليدي نمايان‬ ‫خواهد كرد‪.‬‬ ‫مدل جايزه منابع انساني ايران با معرفي شاخص‌ها و‬ ‫معيارهايي‪ ،‬امكان اندازه‌گيري عملكرد منابع انس��اني‬ ‫را در مسير منافع س��ازمان كه در مسير اهداف آنان‬ ‫نيز مي باش��د‪ ،‬مقدور مي‌س��ازد‪ .‬اين مدل به مديران‬ ‫منابع انس��اني امكان مي‌دهد تا نظ��ام مديريت خود‬ ‫را م��ورد ارزياب��ي ق��رار داده و فرصت‌ه��اي بهبود را‬ ‫شناسائي كنند‪.‬‬ ‫مدل منابع انساني متشكل از ‪ 7‬معيار است كه چهار‬ ‫معيار اول در رابطه با متغير هايي در س��ازمان اس��ت‬ ‫كه با عنوان ‪ Enablers‬ش��ناخته مي ش��وند و براي‬ ‫دس��تيابي به اهداف بايد آن‌ها را مديريت كرد‪ .‬س��ه‬ ‫معيار آخر نق��ش نتاي��ج(‪ )Results‬را دارندكه اين‬ ‫معيارها با توجه به ش��رايط زيس��ت محيطي‪ ،‬جامعه‪،‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬قانون‪ ،‬سياست‪ ،‬فرهنگ و جغرافيا‪ ،‬فن آوري‬ ‫و جهاني شدن مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند‪.‬‬

‫‪-2‬خط مشي و استراتژي( راهبرد)‬ ‫س��ازمان‌هاي موف��ق (موفقي��ت پاي��دار)‪ ،‬بايس��تي‬ ‫خط‌مشي و راهبرد سازمان را متمركز بر طرف‌هاي‬ ‫ذينفع و مبتني بر توانمندي منابع انساني خود اجرا‬ ‫كنند و فرآيندهاي توانمندس��ازي منابع انس��اني را‬ ‫براي اجراي خط‌مش��ي و راهبرد س��ازمان‌‪ ،‬بهبود و‬ ‫مديريت نمايند‪.‬‬

‫‪-4‬ترغيب و تشويق‬ ‫مديريت منابع انس��اني سازمان بايد نظام‌هاي ترغيب‬ ‫و تش��ويق را همس��و با توانمندي‌هاي منابع انساني و‬ ‫اهداف س��ازماني بازنگري و بازطراحي نموده و بطور‬ ‫يکپارچ��ه مديريت نمايند و منابع انس��اني را در امور‬ ‫سازمان مشاركت داده و با آنان ارتباط برقرار نمايد و‬ ‫همچنين احس��اس تعهد آنان را براي دستيابي به آن‬ ‫اهداف سازمان برانگيزند‪.‬‬ ‫‪-5‬مشاركت‬ ‫مديريت منابع انس��اني س��ازمان بايد نتايج حاصل از‬ ‫مش��اركت منابع انس��اني در فعاليت‌هاي س��ازمان را‬ ‫مورد اندازه گيري قرار داده و يادگيري حاصل از اين‬ ‫نتايج‪ ،‬براي ارتقاء نظام توانمندس��ازي منابع انس��اني‬ ‫مورد استفاده قرار گيرد‪.‬‬ ‫‪-6‬خالقيت و نوآوري‬ ‫مديريت منابع انس��اني س��ازمان باي��د نتايج حاصل‬ ‫از خالقي��ت و نوآوري منابع انس��اني در فعاليت‌هاي‬

‫‪-7‬عملکردهاي کليدي‬ ‫سازمان موفق(موفقيت پايدار)‪ ،‬نتايج عملكرد کليدي‬ ‫خود را که در راس��تاي راهبرد س��ازمان مي باش��د و‬ ‫متاث��ر از توانمندس��ازي منابع انس��اني اس��ت مورد‬ ‫اندازه‌گي��ري قرار مي ده��د و يادگيري حاصل از اين‬ ‫نتايج‪ ،‬براي ارتقاء نظام توانمندس��ازي منابع انساني‬ ‫مورد استفاده قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫منطق ارزيابي جايزه منابع انساني‪:‬‬ ‫اين هفت معيار بر اساس منطق ارزيابي در سازمان‌ها‬ ‫سنجيده ش��ده و مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند كه اين‬ ‫منطق به شرح ذيل مي باشد‪:‬‬ ‫درمعيارهاي تواناساز‪:‬‬ ‫رويك�رد(‌‪ :)APPROCH‬اش��اره ب��ه روش‌هايي‬ ‫مي‌كن��د كه براي دس��تيابي ب��ه فراين��د بكارگرفته‬ ‫مي‌ش��وند و شايس��تگي روش ه��اي س��ازمان براي‬ ‫محيط سازمان‪ ،‬اثربخشي استفاده از روش‌ها و ميزان‬ ‫تكرارپذيري رويكرد(نظام مند بودن) را مورد سنجش‬ ‫قرار مي‌دهد‪.‬‬ ‫ج�اري س�ازي(‪ :)DEPLOYMENT‬به ميزان‬ ‫كاربرد رويكرد س��ازمان در واحدهاي كاري مناس��ب‬ ‫و ميزان جاري سازي توجه دارد‪.‬‬

‫ش�ركت اطلس خودرو در راس�تاي بهبود هرچه‬ ‫بيش�تر فرايندهاي توانمندس�ازي منابع انساني‬ ‫س�ازمان به منظ�ور تحق�ق ماموري�ت و اهداف‬ ‫ش�ركت‪ ،‬پروژه هاي متعددي طراح�ي و تعريف‬ ‫نموده كه يكي از اين پروژه ها ش�ركت در فرايند‬ ‫جايزه ملي توانمندسازي منابع انساني به منظور‬ ‫ارزياب�ي س�طح ش�ركت و همچنين اس�تخراج‬ ‫پروژه‌هاي بهبود و ارتقا سطح فعلي مي باشد‪ .‬در‬ ‫اين حوزه فعاليت‌هاي زير صورت پذيرفت‪:‬‬ ‫ ثب�ت نام در فرايند جايزه در خرداد ماه س�ال‬‫جاري صورت پذيرفت‪.‬‬ ‫ آم�وزش مدل و خودارزيابي توانمندس�ازي به‬‫منابع انساني در بنياد توانمندسازي‬ ‫ تعيين كميته هاي خودارزيابي ‬‫ تش�ريح معياره�ا و م�دل توانمندس�ازي و‬‫خودارزيابي براي كارشناسان مربوطه در شركت‬ ‫ اجراي خودارزيابي بر اساس مدل توانمندسازي‬‫منابع انس�اني با روش پرسشنامه – كارگاه براي‬ ‫معيار ‪ 2-1‬با حضور رهبران شركت‬ ‫ تهي�ه گزارش خ�ود ارزيابي و تهي�ه و تدوين‬‫پروژه‌هاي بهبود و اولويت بندي آنها‬ ‫ تدوين اظهارنامه بر اس�اس خروجي هاي خود‬‫ارزيابي‬ ‫ اجراي سمينارآش�نايي با مدل توانمندس�ازي‬‫منابع انساني و تش�ريح برنامه ها جهت مديران‬ ‫ارش�د در ‪ 12‬آب�ان انجام ش�د‪ .‬در اين س�مينار‬ ‫ضمن ارائه گزارش عملكرد واحد منابع انساني و‬ ‫تش�ريح اهداف و پروژه ها‪ ،‬و ارائه توضيحاتي در‬ ‫خصوص فرايند جايزه منابع انساني‪ ،‬از كارمندان‬ ‫نمونه سال گذشته تقدير و تشكر شد‪.‬‬ ‫ اج�راي ارزياب�ي مس�تقل توس�ط بني�اد‬‫توانمندسازي منابع انساني‪ :‬اين ارزيابي توسط ‪4‬‬ ‫تن از ارزيابان بنياد توانمندس�ازي منابع انساني‬ ‫در تاري�خ ه�اي ‪17‬و‪18‬آب�ان در ش�ركت اطلس‬ ‫خودرو برگزار شد‪.‬‬ ‫ حض�ور در كنفران�س جايزه منابع انس�اني در‬‫تاريخ ‪ 8‬و ‪ 9‬آذر ماه سال ‪1390‬‬

‫يادگي�ري(‪ :)LEARNING‬اش��اره ب��ه تصحيح‬ ‫رويك��رد س��ازمان از طريق چرخه‌هاي ارزش��يابي و‬ ‫بهبود‪ ،‬تس��هيم تصحيح ه��ا و نوآوري‌ها با واحدهاي‬ ‫ديگر و در كل سازمان دارد‪.‬‬ ‫يكپارچه سازي(‪ :)INTEGRATION‬اشاره به‬ ‫ميزان همسويي رويكرد س��ازمان با نيازهاي سازمان‬ ‫دارد بدين معني كه معيارها‪ ،‬اطالعات و سيستم‌هاي‬ ‫بهبود س��ازمان در فراينده��ا و واحدهاي كاري براي‬ ‫پشتيباني از اهداف كلي سازمان طراحي شده باشد‪.‬‬ ‫در معيارهاي نتايج‬ ‫س�طوح (‪ :)LEVELS‬سطح فعلي عملكرد سازمان‬ ‫را مورد توجه قرار مي‌دهد‪.‬‬ ‫روندها(‪ :)TRENDS‬نرخ بهبود عملكرد س��ازمان‬ ‫يا پايداري عملكرد خوب را مورد توجه قرار مي دهد‪.‬‬ ‫مقايسه(‌‪ :)COMPARISONS‬اشاره به عملكرد‬ ‫س��ازمان در مقايس��ه با رقبا و س��ازمان‌هاي مشابه و‬ ‫همچنين در مقايس��ه با رهب��ران صنعت و بهترين‌ها‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫يكپارچه س�ازي(‪ : )INTEGRATION‬ميزان‬ ‫اندازه‌گيري نتايج از طريق بخش‌بندي و معيارها در‬ ‫اندازه گيري نيازمندي‌هاي مهم عملكرد س��ازمان در‬ ‫حوزه مسئوليت‌هاي سازمان‪ ،‬محصول‪ ،‬بازار و فرايند‬ ‫را مورد ارزيابي قرار مي دهد‪ .‬نتايج س��ازمان بايستي‬ ‫در فرايندها و واحدهاي كار براي پشتيباني از اهداف‬ ‫كلي سازمان همسو عمل كنند‪.‬‬

‫ارائه لوح به كارمندان نمونه شركت‬

‫‪2‬‬

‫‪-1‬رهبري منابع انساني‬ ‫رهبران سازمان بايس��تي از جاري سازي و اثربخشي‬ ‫ارزش‌ها و سيستم‌هاي الزم براي توانمندسازي منابع‬ ‫انساني اطمينان حاصل نمايند و شخصاً از منابع در‬ ‫دس��ترس براي كمك به توانمند سازي منابع انساني‬ ‫درهنگام تغيير و بهبود در س��ازمان استفاده كنند‪ .‬و‬ ‫همچنين با اقدام��ات و رفتارهاي خود از فرايندهاي‬ ‫توانمندس��ازي منابع انس��اني و مديريت اس��تعداد‌ها‬ ‫حمايت نمايند‪.‬‬

‫‪-3‬فرايندهاي توانمندسازي منابع انساني‬ ‫مديريت منابع انس��اني سازمان بايستي منابع انساني‬ ‫را در سطح فردي‪ ،‬تيمي و سازماني براي دستيابي به‬ ‫اهداف راهبردي سازمان مديريت نمايد و فرايندهاي‬ ‫توانمندس��ازي منابع انساني را در جهت ايجاد توازن‬ ‫در منابع ذينفعان‪ ،‬طراحي‪ ،‬مديريت و بهبود بخشد‪.‬‬

‫س��ازمان را م��ورد اندازه‌گي��ري ق��رار دهد‪ .‬س��پس‬ ‫يادگيري حاصل از اين نتايج بايستي براي ارتقاء نظام‬ ‫توانمندسازي منابع انساني مورد استفاده قرار گيرد‪.‬‬

‫حضور شركت اطلس خودرو‬ ‫در فرايند جايزه توانمندسازي‬ ‫منابع انساني‪:‬‬

‫‪3‬‬


‫پیک اطلس شماره هجدهم ‪ ،‬دی ‪1390‬‬

‫‪www.atlaskhodro.com‬‬

‫انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس ‪pr@atlaskhodro.com‬‬

‫آشنایی با مدیریت موفق‬ ‫کمپین تبلیغاتی درون فروشگاهی‬ ‫انتخاب برترین مقاله‬

‫گردآوري و ترجمه ‪ :‬مرضيه كثيري‪ -‬سرپرست تحقیقات بازار‬

‫‪pr@atlaskhodro.com‬‬

‫منبع ‪Retail Merchandising and In-store advertising Campaigns :‬‬

‫اين مس��ئله كه ش��ركت‌ها مي‌بايس��ت اق�لام تبليغاتي و‬ ‫استراتژي‌هاي تبليغات درون فروشگاه‌هاي خود را با توجه‬ ‫به نوع مش��تريان و توج��ه به نيازهاي ف��ردي آنها و نه بر‬ ‫اساس محصوالت و طیف خدمات تغيير داده و به‌روزرساني‬ ‫نماين��د‪ ،‬همواره توصيه ش��ده اس��ت‪ .‬همچني��ن تبليغات‬ ‫درون فروش��گاهي بايد به گونه‌اي باشد كه پاسخگوي نياز‬ ‫مش��تريان بوده و فضاي راحتي را براي آنها فراهم س��ازد‪.‬‬ ‫اي��ن تبليغات براي منطقه به منطقه‌‪ ،‬كش��ور به كش��ور و‬ ‫شهر به شهر تفاوت داشته و بر اساس عادات خريد مصرف‬ ‫كنن��دگان مناطق مختل��ف تغيير مي‌كن��د‪ .‬در آخر براي‬ ‫حفظ هويت يكپارچه واس��تحكام برند هم��ه موارد گفته‬ ‫شده مي‌بايست در يك زمان و در تمام شبكه فروشگاه‌هاي‬ ‫شركت اجرا شود‪.‬‬ ‫آيا سيس�تم تبليغات درون فروشگاهي من به اندازه‬ ‫كافي موفق نيست؟‬ ‫زمانيكه ش��ما اين مقاله را مطالعه مي‌كنيد‪ ،‬موافق اين امر‬ ‫هستيد كه هميشه فضايي وجود دارد كه مي‌بايست بهبود‬ ‫ياب��د اما در انتهای اين مقاله به اين نتيجه خواهيد رس��يد‬ ‫كه فضاهاي بسيار زيادي وجود دارند كه باید بهبود يابند و‬ ‫اين تغيير امري ضروري است‪.‬‬ ‫فك�ر كنيد كه فرآین�د تبليغات درون فروش�گاهي‬ ‫موفق به شرح زير باشد‪:‬‬ ‫‪ -‬ترويج محصوالت و سرويس‌ها به مشتريان جديد‬

‫‪4‬‬

‫کد مقاله‬

‫‪1801‬‬

‫ پاي��ه گذاري فعاليت‌هاي ترويجي ف��روش يا تبليغات بر‬‫اساس نيازها و خواسته‌هاي مشتريان‬ ‫ انج��ام فعاليت‌هاي ترويجي در زماني كه ذهن مش��تري‬‫دان��ش كافي نس��بت ب��ه موضوع داش��ته و دسترس��ي به‬ ‫پيام‌ه��اي رقبا ن��دارد‪ ،‬يعن��ي زمان حض��ور وي در محل‬ ‫فروشگاه يا نمايشگاه شركت‌‪.‬‬ ‫ يكپارچ��ه س��ازي كلي��ه مراحل‪ ،‬تجهي��زات و طرح‌هاي‬‫تبليغاتي در تمامي فروشگاه‌ها و نمايشگاه‌هاي شركت‪.‬‬ ‫تجربه‌ها نش��ان داده‌اند ك��ه فعاليت‌هاي تبليغاتي در محل‬ ‫فروش��گاه يا نمايش��گاه ثمر بخش مي‌باش��ند‪ .‬شركت‌هاي‬ ‫زيادي هستند كه هزاران دالر صرف تجهيزات نمايشگاه‌ها‬ ‫يا فروش��گاه‌هاي خود مي‌كنند تا مش��تريان با آنها تعامل‬ ‫كنن��د‪ ،‬از آنها ي��اد بگيرند‌‪ ،‬امتحان كنن��د و يا حتي خريد‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫براي هر تجارتي‌‪ ،‬مهم ترين عامل س��وددهي بهينه سازي‬ ‫اس��تفاده از سرمايه مي‌باش��د‪ .‬در فروش��گاه‌ها بزرگترين‬ ‫س��رمايه هميش��ه ويترين فروش��گاه و تجهيزات تبليغاتي‬ ‫آن اس��ت‪ .‬اين منابع ارزش��مند غالب اوقات فرصت جذاب‬ ‫حاشيه س��ود را بيان مي‌كنند‪ .‬براي س��رمايه‌گذاري‌هاي‬ ‫نس��بتاً كوچ��ك‌‪ ،‬اين س��رمايه‌ها مي‌تواند به ط��ور موثري‬ ‫تجربه مش��تريان را تسهيل كرده و درآمد حاصل از فروش‬ ‫را افزايش‌دهد‪.‬‬

‫هشت گام براي بازاريابي و تبليغات درون فروشگاهي‬ ‫موفق‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعريف اهداف‬ ‫قبل از ش��روع‌‪ ،‬درمورد مشتريان فعلي‌‪ ،‬مشتريان آتي خود‬ ‫و اينكه در حال حاضر ش��ما چه چيزي به آنها مي‌فروشيد‬ ‫ي��ا خواهيد فروخت فكر كني��د‪ .‬اين تفكر قطعاً فرصت‌هاي‬ ‫خوبي را براي ش��ما به ارمغان مي‌آورد‪ .‬تمامي اهداف خود‬ ‫را به ترتيب اهميت آنها بنويسيد‪ .‬همانطور كه ما بر اساس‬ ‫تبعيت از فرآيندهاي استانداردپيش��رفت مي‌كنيم‪ ،‬ليست‬ ‫اهداف و دوره‌هاي آنها را چك كنيد تا مطمئن باش��يد كه‬ ‫در مسير اهداف خود حركت مي‌كنيد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مخاطبان هدف‬ ‫تقسيم بندي‌هاي بازار شما كدامند؟‬ ‫اين امر غير ممكن اس��ت كه استراتژي‌هاي بازاريابي خود‬ ‫را براي تمام افراد جامعه اختصاص دهيد‪ .‬بهتر است تالش‬ ‫كنيد كه خريداران را با توجه به نيازها و خواس��ته هايشان‬ ‫تقسيم كنيد زيرا افراد با خواسته‌ها و انتظارات مشابه پاسخ‬ ‫مش��ابهي به فعاليت‌هاي بازاريابي ش��ما خواهند داد‪ .‬براي‬ ‫اين كار ش��ما مي بايس��ت خريداران را بر اساس نيازهاي‬ ‫مش��ابه تقسيم بندي كنيد براي گروه بندي خريداران بايد‬ ‫به ويژگي هايي چون موقعيت جغرافيايي‪ ،‬شهر‌‪ ،‬جنسيت‪،‬‬ ‫س��ن‌‪ ،‬وضعيت تاهل و تعداد فرزندان‌‪ ،‬تحصيالت‌‪ ،‬ش��غل‌‪،‬‬ ‫درآمد‪ ،‬ويژگي‌هاي جامعه شناس��ي همچون سبك زندگي‬

‫و ويژگي‌هاي روانشناسي توجه كنيد‪.‬‬ ‫‪ -3‬محصوالت يا س�رويس‌هاي خود را بر اس�اس‬ ‫مخاطبان هدف خود دسته‌بندي كنيد‪.‬‬ ‫اين امر قطعاً تا به حال توس��ط شما انجام گرفته است‪ .‬هر‬ ‫محصولي تامين كننده انتظارات و خواس��ته‌هاي مشخصي‬ ‫است در نتيجه با در نظر گرفتن اين مسئله و تقسيم بندي‬ ‫بازار مي‌توانيد گروه مخاطب��ان هدف خود را تعيين كنيد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال افرادي كه باالي ‪ 40‬س��ال هستند‪ ،‬ازدواج‬ ‫كرده اند و صاحب فرزنداني با حدود س��ني ‪ 10‬سال به باال‬ ‫مي باش��ند به دنبال خودرويي با ويژگي هايي چون فضاي‬ ‫كاف��ي‪ ،‬امنيت‌‪ ،‬تعداد سرنش��ين و خدم��ات پس از فروش‬ ‫مناس��ب می‌باش��ند و براي فردي با رده س��ني ‪ 24‬سال و‬ ‫مج��رد و عالقه‌مند ب��ه ورزش و جوياي هيج��ان حداكثر‬ ‫س��رعت‌‪ ،‬قدرت موتور‪ ،‬طراحي ظاهري و آپشن‌هاي خودرو‬ ‫اهمي��ت دارد‪ .‬لذا ب��راي برطرف كردن ني��از اين دو گروه‬ ‫محصوالت مختلفي انتخاب مي شود‪.‬‬ ‫‪-4‬تعيين تجهيزات تبليغاتي‬ ‫ش��ما ممكن اس��ت در حال حاضر سيس��تم يكسان سازي‬ ‫تجهيزات فروش��گاه‌هاي خود را در اختيار داشته باشيد‪ .‬اما‬ ‫اگر احتماالً به فروش��گاه‌هاي شما فضاهاي جديدي اضافه‬ ‫ش��ده يا برخي از فروشگاه‌هاي ش��ما با هم ادغام شده‌اند و‬ ‫يا سيستم تجهيزات ش��ما قديمي شده‌اند‪ ،‬مي‌بايست يك‬ ‫بازبين��ي مجدد را آغاز كنيد‌‪ .‬سيس��تم تجهيزات تبليغاتي‬ ‫درون فروش��گاه‌هاي ش��ما مي‌توان��د برند ش��ما را متمايز‬ ‫كرده و تجربه مش��تريان ش��ما را بهبود دهد‪ .‬اين سيستم‬ ‫توس��ط شركت به صورت دس��تورالعمل يكسان براي تمام‬ ‫فروشگاه‌ها تهيه مي‌شود‪ .‬اين سيستم شامل تمام جزئياتي‬ ‫چون دكوراس��يون‪ ،‬مبلمان‌‪ ،‬رنگ ديوارها‌‪ ،‬رنگ تجهيزات‌‪،‬‬ ‫جانمايي تابلو س��ر در و س��اير تابلو‌ها‌‪ ،‬نح��وه نورپردازي و‬ ‫نظایر آن می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬جا نمايي فروشگاه‌ها‬ ‫‪ -5-1‬محل قرار‌گيري تجهيزات‬ ‫نقشه فروشگاه خود را چك كنيد و فضا و ترتيب قرار گيري‬ ‫تجهيزات را م��ورد بازبيني قراردهيد‪ .‬مطمئن ش��ويد كه‬ ‫همه تجهيزات با توجه به دس��تورالعمل استاندارد در جاي‬ ‫خود قرار گرفته باش��ند‪ .‬ممكن است وسايل توسط پرسنل‬ ‫خدمات به انبار برده ش��ده و يا توس��ط ساير پرسنل جا به‬ ‫جا شده باشند‪.‬‬ ‫‪- 5-2‬تجهيزات خود را طبقه بندي كنيد‪.‬‬ ‫براي انجام چنين كاري‪ ،‬شما نياز داريد كه ليست كاملي از‬ ‫كليه اقالم و تجهيزات خود در اختيار داش��ته باشيد‪ .‬شامل‬ ‫نوع وسايلي كه مي‌بايس��ت كنار هم قرارگيرد‪ ،‬سايزآنها و‬ ‫جن��س متريال كارب��ردي كه كليه آن‌ها در دس��تورالعمل‬ ‫اس��تاندارد هر ش��ركتي موجود است‪ .‬براي س��اماندهي به‬ ‫سيستم اقالم تبليغات درون فروشگاهي‌‪ ،‬مي بايست به هر‬

‫براي هر تجارتي‌‪ ،‬مهم‌ترين عامل‬ ‫سوددهي بهينه سازي استفاده از‬ ‫سرمايه مي باشد‪ .‬در فروشگاه‌ها‬ ‫بزرگترين سرمايه هميشه ويترين‬ ‫فروشگاه و تجهيزات تبليغاتي آن‬ ‫مي باش�د‪ .‬اي�ن منابع ارزش�مند‬ ‫غال�ب اوق�ات فرص�ت ج�ذاب‬ ‫حاش�يه س�ود را بي�ان مي‌كنند‪.‬‬ ‫براي س�رمايه گذاري‌هاي نسبتاً‬ ‫كوچك‌‪ ،‬اين س�رمايه‌ها مي‌تواند‬ ‫به طور موثري تجربه مش�تريان‬ ‫را تسهيل كرده و درآمد حاصل از‬ ‫فروش را افزايش دهد‬ ‫كدام از ش��عبات يا فروش��گاه‌ها و نمايشگاه‌هاي شركت با‬ ‫توجه به سيستم جامع دستور‌العمل استاندارد سازي اقالم‬ ‫و تجهيزات فروشگاهي اطالع رساني شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬الزام طرح هاي تبليغاتي‬ ‫اي��ن مرحل��ه اغلب توس��ط آژانس‌ه��اي تبليغات��ي انجام‬ ‫مي‌پذيرد اما خود ش��ركت‌ها نيز مي‌توانن��د در صورت در‬ ‫اختي��ار داش��تن امكانات از طراحان داخل��ي براي طراحي‬ ‫اقالم تبليغاتي اس��تفاده نمايند و طرح‌هاي آماده ش��ده را‬ ‫در اختيار فروش��گاه‌ها و نمايشگاه‌هاي خود قرار دهند‪ .‬اين‬ ‫امر موجب مي‌ش��ود كه كليه ش��عب از طرح‌هاي يكساني‬ ‫اس��تفاده كنند و يكپارچگي پيام‌هاي تبليغاتي را به ارمغان‬ ‫می‌آورد‪.‬‬ ‫‪-7‬خلق كمپين‬ ‫در ابت��دا الزم اس��ت كمپي��ن تبليغات��ي را تعري��ف كنيم‬ ‫«كمپين تبليغاتي مجموعه اي از فعاليت‌هاي مش��خص و‬ ‫تعريف ش��ده اس��ت كه درجهت بازاريابي يك محصول يا‬ ‫خدمات جديد و يا اس��تفاده از كانال‌هاي ارتباطي جديد به‬ ‫كار گرفته مي شوند‪».‬‬ ‫‪ -7-1‬انتخاب فروشگاه‌ها‬ ‫فروش��گاه‌هايي را ك��ه م��ي خواهي��د از آن‌ه��ا در كمپين‬ ‫خود اس��تفاده نماييد انتخاب كنيد‪ .‬ش��ما مي توانيد همه‬ ‫فروشگاه‌ها‌‪ ،‬فروشگاه‌هاي منطقه اي خاص يا فروشگاه‌هايي‬ ‫داراي ويژگي خاص را انتخاب نماييد‪.‬‬

‫‪ -7-2‬انتخاب ملزومات‬ ‫با توجه به خواس��ته‌ها و نيازهاي مش��تريان و با اس��تفاده‬ ‫از مرجع دس��تورالعمل‌هاي تعريف ش��ده شركت‪ ،‬قطعات‌‪،‬‬ ‫محص��والت‌‪ ،‬خدماتي و يا حتي پيامي را كه مي‌خواهيد به‬ ‫مخاطبان در طول دوره كمپين ارائه كنيد‪ ،‬انتخاب كنيد‪.‬‬ ‫‪ -7-3‬دوره كمپين‬ ‫برنام��ه زمانبن��دي ي��ا دوره كمپي��ن كام ً‬ ‫ال به خود ش��ما‬ ‫بستگي دارد‪ .‬بعضي از شركت‌ها برنامه‌هاي مشخصي براي‬ ‫كمپين‌هاي ساليانه خود دارند؛ به عنوان مثال كمپين‌هاي‬ ‫فصل��ي‪ .‬همچنی��ن برنام��ه زمانبندي كمپي��ن تحت تاثير‬ ‫محيط و اهداف شركت متغير خواهد بود‪ .‬به محض اينكه‬ ‫برنامه زمان‌بندي كمپين مش��خص ش��د مي‌بايست تعداد‬ ‫ملزوماتی كه ش��ما به آن نياز داريد و نحوه ارسال آن‌ها به‬ ‫فروشگاه‌ها‪ ،‬مشخص شود‪.‬‬ ‫‪-7-4‬آموزش پرسنل‬ ‫هنگام��ي كه اقالم كمپين آماده ش��د و براي فروش��گاه‌ها‬ ‫ارس��ال ش��د‪ ،‬بس��ته آموزش��ي كمپين مي بايست براي‬ ‫پرسنل هريك از فروش��گاه‌ها ارسال شود ( بوسيله ايميل‪،‬‬ ‫فكس‌‪ ،‬پس��ت و‪ .‌)...‬اين بس��ته مي‌بايست شامل اطالعاتي‬ ‫نظی��ر برنام��ه زمانبن��دي كمپي��ن‌‪ ،‬جزئيات ط��رح براي‬ ‫هريك از فروش��گاه‌هايي كه پرسنل در آنها كار مي‌كنند و‬ ‫مشخص‌نمودن اقالم و نحوه نصب آن‌ها باشد‪ .‬در آخر آن‌ها‬ ‫مي‌بايس��ت به مديريت گزارش دهند ك��ه چه زماني كليه‬ ‫فعاليت‌هاي آنها كامل شده است‪.‬‬ ‫‪ -7-5‬شروع كمپين‬ ‫در اي��ن مرحل��ه كار ش��ما به عن��وان بازارياب و مس��ئول‬ ‫تبليغات درون‌فروش��گاهي تمام مي‌شود‪ .‬زماني‌كه كمپين‬ ‫آغاز مي‌شود شما مي‌توانيد مشاهده نماييد كه فروشگاه‌ها‬ ‫چگونه ازدستورالعمل‌های شما پیروی كرده و آن‌‌ها را اجرا‬ ‫مي‌كنند‪ .‬اگر برخي از فروش��گاه‌ها دس��تورالعمل ها را به‬ ‫درس��تي رعايت نكنند‪ ،‬شما وظیفه دارید به آنها يادآوري‬ ‫كرده و پيگيري نماييد تا مش��كالت آن‌ها برطرف ش��ده و‬ ‫آنها به درستي كمپين را اجرا كنند‪.‬‬ ‫‪ -7-6‬بررسي بازخورها‬ ‫زماني‌كه كمپين آغاز مي‌ش��ود ش��ما مي‌توانيد اثر بخشي‬ ‫آن‌را از روش‌ه��اي گوناگوني اندازه‌گيري نماييد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال چه تعداد بروش��ور مصرف ش��ده‌ و ی��ا چه تعدادي‬ ‫محصول يا خدمات فروخته شده است؟ سپس اين ارقام را‬ ‫با داده‌هاي هدف خود مقايس��ه كنيد تا شناخت درستي از‬ ‫اثر بخشي كمپين‌هاي خود بدست آوريد‪.‬‬ ‫‪ -8‬بازبيني استراتژي‬ ‫بازاريابي يك فرآيند پيوس��ته اس��ت و ش��ما مي بايس��ت‬ ‫اس��تراتژي‌هاي بازارياب��ي خود را به صورت مس��تمرو در‬ ‫جهت بهبود آن مورد بازبيني قرار دهيد‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫پیک اطلس شماره هجدهم ‪ ،‬دی ‪1390‬‬

‫‪www.atlaskhodro.com‬‬

‫انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس ‪pr@atlaskhodro.com‬‬

‫پاك‌تري�ن و متفــكرتري�ن‬ ‫اذه�ان‪ ،‬آنهـــاي�ي هس�تند‬ ‫ك�ه بيش�ترين عالق�ه را‬ ‫ب�ه رن�گ نش�ان مي‌دهن�د‪.‬‬

‫تاثیرات‬ ‫روان‌شناختی‬ ‫رنگ‌ها در زندگی‬

‫(اسكار وايلد ‪)1845-1900 ،‬‬ ‫‪4‬‬

‫گردآوري و ترجمه‪ :‬مريم مللي ‪ -‬روانشناس‬

‫مقاله‬ ‫برترینمقاله‬ ‫انتخاببرترین‬ ‫انتخاب‬ ‫‪pr@atlaskhodro.com‬‬ ‫‪pr@atlaskhodro.com‬‬

‫رنگ چیست؟‬ ‫قرن‌ها كسي نمي‌دانست چرا پس ازطوفان‪ ،‬رنگين كمان‬ ‫در وسط آسمان ظاهر مي‌شود يا چرا رنگهاي آن هميشه‬ ‫در ترتيبي يكسان هستند‪.‬‬ ‫مدت‌هاي مديد فك��ر مي‌كردند رنگ‌ها نتيجه ادغام‌هاي‬ ‫گوناگون تاريكي و روش��نايي‌اند‪ .‬تا اينكه درسال ‪،1666‬‬ ‫دانش��مند انگليس��ي اس��حاق نيوت��ن كش��ف ك��رد كه‬ ‫درحقيق��ت همه رنگ‌ه��اي طيف نوري‪ ،‬در نور س��فيد‬ ‫موجودن��د‪ .‬او در اتاق��ي تاري��ك‪ ،‬پرتو ن��وري را از ميان‬ ‫منش��ور عبور داد و دريافت منش��ور نور را مي‌شكند و از‬ ‫آنجاي��ي كه هر نور زاويه شكس��ت متفاوتي دارد‪ ،‬رنگين‬ ‫كمان رنگ‌ها در جهت مخالف منش��ور ظاهر مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫پيداي��ش رنگين كمان در نتيجه قطرات باران اس��ت كه‬ ‫مانند منشور عمل مي‌كند و موجب انكسار نور خورشيد‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬هر چه قطرات باران درشت‌تر باشند‪ ،‬رنگ‌هاي‬ ‫انكسار يافته خالص‌تر و شفاف‌تر مي‌شوند‪.‬‬ ‫هر رن��گ طيف با س��رعت خودش مرتعش مي‌ش��ود و‬ ‫طول موج خود را داراس��ت‪ .‬آلبرت اينش��تين ثابت كرد‬

‫‪6‬‬

‫كه رنگ‌هاي طيف از بس��ته‌هاي كوچك انرژي تش��كيل‬ ‫مي‌ش��وند؛ او آنه��ا را فوتون‪ 1‬ناميد‪ .‬ه��ر چه طول موج‬ ‫بيشتر باشد‪ ،‬فوتون‌ها فاصله دارترند و در نتيجه بيشترين‬ ‫انرژي را دارا هس��تند كه رنگ‌هاي آبي‪ ،‬نيلي و بنفش از‬ ‫اين دس��ته هس��تند‪ .‬رنگ‌هاي انتهاي ديگر طيف‪ ،‬طول‬ ‫موج‌هاي بلندتر و انرژي كمتري دارند‪.‬‬ ‫رنگ راچگونه مي‌بينيم؟‬ ‫نور رنگ است و رنگ نور‪ .‬در دنياي پيرامون ما هيچ رنگ‬ ‫واقعي وجود ندارد؛ فقط امواج با طول موج‌هاي گوناگون‬ ‫هستند كه نور را مي‌سازند‪.‬‬ ‫اي��ن امواج در هر چيزي كه ن��ور با آنها برخورد مي‌كند‪،‬‬ ‫جذب و بازتابنده مي‌شوند‪ .‬امواج منعكس شده به چشمان‬ ‫ما داخل مي‌ش��وند و سلول‌هاي ميله‌اي و مخروطي واقع‬ ‫در پشت چشم‪ ،‬روي شبكيه را فعال مي‌كنند‪.‬‬ ‫آنگاه اين سلولها‪ ،‬پيام‌هاي نوري را از طريق عصب بينايي‬ ‫به مركز بينايي در پشت مغز منتقل مي‌كنند‪ .‬دراين هنگام‬ ‫اس��ت كه ما رنگ را مي‌بينيم‪ .‬وقتي نور به چش��مانمان‬ ‫داخل مي‌شود‪ ،‬با تاثير مستقيم بر هيپوتاالموس‪ ،‬عملكرد‬

‫کد مقاله‬

‫‪1802‬‬ ‫‪1701‬‬

‫درست و سالم جسم را آسان مي‌كند‪ .‬هيپوتاالموس براي‬ ‫ما چون ساعت زيست‌ش��ناختي است كه سامانه عصبي‬ ‫را در مه��ار مي‌گيرد و س��امانه هورموني‌مان را از طريق‬ ‫اطالعات نوري كه به غده صنوبري مي‌فرس��تد‪ ،‬تحريك‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫براي تش��خيص رنگ‌هاي موجود در نور‪ ،‬به يك منش��ور‬ ‫نياز داريد‪ .‬اگر منش��ور را روي تيغه بيني خود قرار دهيد‬ ‫و از ميان آن به اجس��ام پيرامونتان نگاه كنيد‪ ،‬دراطراف‬ ‫هركدام‪ ،‬رنگهاي طيفي را مي‌بينيد‪.‬‬ ‫قدرت شفابخش رنگ‬ ‫انرژي‌هاي ارتعاشي رنگ كه در نور خورشيد وجود دارند‪،‬‬ ‫براي س�لامتي ضروري هستند‪ -‬در حقيقت هيچ موجود‬ ‫زن��ده‌اي نمي‌تواند بدون ن��ور و گرماي خورش��يد زنده‬ ‫بماند‪ .‬درتابس��تان اوقاتي كه تمايل داريم بيشتر وقتمان‬ ‫را بيرون خانه بگذرانيم‪ ،‬احس��اس ش��ادماني و س�لامت‬ ‫بيشتري مي‌كنيم‪.‬‬ ‫يك��ي از نتاي��ج محروميت نور و رن��گ‪ ،‬اختالالت خلقي‬ ‫فصلي‪ 2‬اس��ت‪ .‬اين حالت در پايي��ز پديد مي‌آيد‪ ،‬زماني‬

‫كه روزها كوتاه‌تر مي‌شوند و ما كمتر در معرض نور‬ ‫خورش��يد قرار مي‌گيريم و در بهار‪ ،‬وقتي كه روزها‬ ‫دوباره بلندتر مي‌شوند‪ ،‬از بين مي‌رود‪.‬‬ ‫رن��گ‪ ،‬ان��رژي زنده‌اي اس��ت كه به ش��دت بر همه‬ ‫سطوح وجودمان تاثير مي‌گذارد‪ .‬چند بار در جنگل‬ ‫پوشيده از گلهاي رنگارنگ يا بر چمنزار سبز شفاف‬ ‫راه رفته و احس��اس كرده‌ايد كه روحتان بش��اش و‬ ‫شاد شده است؟‬ ‫كسي نتوانسته است توضيح علمي قاطعي ارائه دهد‬ ‫كه چرا رنگ‌ه��اي گوناگون‪ ،‬به گونه‌هاي مختلف بر‬ ‫عواط��ف و احساس��اتمان تاثير مي‌گذارن��د‪ .‬اما يك‬ ‫فرضيه اين اس��ت كه طريقه ورود نور به چشم‪ ،‬نوع‬ ‫برقراري ارتب��اط با هيپوتاالموس و ترش��حات غده‬ ‫درون‌ريزي كه آن را هدف قرار مي‌دهد‪ ،‬تحت تاثير‬ ‫رنگهاي خاصي كه مي‌بينيم‪ ،‬واقع مي‌شوند‪.‬‬ ‫رنگ‌ها و ويژگيهايشان‬ ‫هم��ه موجودات زنده در حوزه الكترو مغناطيس��ي‬ ‫خودش��ان كه هاله نام دارد محصور هس��تند‪ .‬هاله‬

‫بخش زنده‌ي خود فرد اس��ت و پيوسته گسترش و‬ ‫كاهش مي‌يابد‪ .‬در انسانها‪ ،‬هاله به شكل تخم‌مرغي‬ ‫و درش��ش اليه است كه در اطراف سر پهن‌تر و در‬ ‫قسمت پاها باريك‌تر است‪.‬‬ ‫ه��ر رنگي اف��زون بر اينك��ه دردرون خ��ود طيف‬ ‫الكترومغناطيس��ي رنگه��اي قرم��ز ت��ا بنف��ش را‬ ‫داراس��ت‪ ،‬داراي طي��ف درون��ي هم هس��ت كه از‬ ‫روش��ن‌ترين تا تيره‌ترين سايه‌ها را شامل مي‌شود‪.‬‬ ‫سايه‌هاي روشن و شفاف نشانگرخصوصيات مثبت‬ ‫هس��تند‪ .‬درمقابل سايه‌هاي گرفته و كدر حاكي از‬ ‫خصوصيات منفي هستند‪.‬‬ ‫در زير خصوصيات و تاثيرات روانش��ناختي رنگ‌ها‬ ‫را از نظ��ر مي‌گذرانيم و اي��ن اطالعات به ما كمك‬ ‫مي‌كن��د كه براي حفظ جس��م‪ ،‬ذه��ن و روحمان‬ ‫بهترين رنگ‌ها را انتخاب كنيم‪.‬‬

‫رنگ قرمز‬ ‫رن�گ قرم�ز خصوصي�ات هيجان‌انگي�ز و‬ ‫تحريك كنن�ده دارد‪ ،‬ام�ا در ضمن از قدرت‬ ‫انقباض نيز برخوردار اس�ت‪ .‬اين رنگ بيش‬ ‫از رنگ‌ه�اي ديگر حواس را تحريك و جلب‬ ‫توجه مي‌كند‪ .‬طبيعت رنگ قرمز بسيار مثبت‬ ‫اس�ت و افكار و احساس�ات منف�ي را از بين‬ ‫مي‌ب�رد و مي‌توان�د به كس�اني ك�ه خجالتي‬ ‫هستند يا اعتماد به نفس پاييني دارند‪ ،‬كمك‬ ‫كند تا با اعتماد به نفس بيشتري رفتار كنند‪.‬‬ ‫خصوصيت اصلي اين رنگ قدرت عمل است‬ ‫زيرا انس�ان را وادار مي‌كند به سرعت دست‬ ‫به كار شود و به نتيجه برسد‪.‬‬ ‫رنگ قرمز به فرد احس�اس نشاط و سالمتي‬ ‫مي‌ده�د و در كاه�ش سس�تي‪ ،‬بي‌حال�ي‪،‬‬ ‫افسردگي و ترس بسيار موثر است‪.‬‬ ‫اي�ن رنگ ب�ه قلب و خون‪ ،‬عش�ق‪ ،‬زندگي و‬ ‫تمايالت غريزي مربوط مي‌شود‪ .‬قرار گرفتن‬ ‫درمع�رض رنگ قرمز‪ ،‬ضرب�ان قلب را تندتر‬ ‫مي‌كن�د‪ ،‬گ�ردش خ�ون را افزاي�ش مي‌دهد‬ ‫و ترش�ح آدرنالي�ن (اپي‌نفرين) را تس�ريع‬ ‫مي‌كن�د‪ .‬اين رن�گ از نظر عاطف�ي مي‌تواند‬

‫موج�ب پرخاش�گري و تندي ش�ود‪ .‬در كنار‬ ‫رن�گ قرم�ز‪ ،‬باي�د از رنگ‌ه�اي آرام‌بخش‬ ‫مانند آبي نيز اس�تفاده كنيد‪ .‬زيرا قرار گرفتن‬ ‫طوالني‌مدت در محيط�ي كه فقط رنگ قرمز‬ ‫به كار رفته باشد‪ ،‬باعث نارضايتي‪ ،‬بي‌قراري‪،‬‬ ‫خستگي‪ ،‬پرخاشگري و شتاب‌زدگي مي‌شود‪.‬‬ ‫پيش�نهاد مي‌ش�ود هنگام�ي ك�ه به ش�دت‬ ‫ناراح�ت و مضط�رب هس�تيد‪ ،‬از لباس قرمز‬ ‫اس�تفاده نكني�د‪ ،‬چ�ون اي�ن رنگ خش�م و‬ ‫عصبانيت شما را بيشتر مي‌كند‪.‬‬ ‫رنگ قرمز ذخيره خون در بخش‌هاي مبتالي‬ ‫ب�دن را افزايش مي‌دهد و فراين�د درمان را‬ ‫تس�ريع مي‌كند‪ ،‬پيشنهاد مي‌ش�ود كه براي‬ ‫مش�كالت قلبي‪ ،‬فش�ار خ�ون باال و آس�م با‬ ‫احتياط به كار رود‪.‬‬ ‫‪1-Photon‬‬ ‫‪2-Seasonal Affective Disorder‬‬ ‫‪3-Epinephrine‬‬ ‫‪4-Oscar Wilde‬‬

‫‪7‬‬


‫پیک اطلس شماره هجدهم ‪ ،‬دی ‪1390‬‬

‫‪www.atlaskhodro.com‬‬

‫انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس ‪pr@atlaskhodro.com‬‬

‫رنگ نارنجي‬ ‫نارنج��ي پ��س از قرمز در طيف رنگ ها ظاهر مي‌ش��ود كه‬ ‫رنگي گرم اس��ت‪ ،‬ب��ي آنكه گرماي پرش��ور پرت��و قرمز را‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬نارنجي‪ ،‬رنگ سرور و ش��ادي است و به ما‬ ‫كمك مي‌كند بي��ن جنبه‌هاي غري��زي و ذهني‌مان توازن‬ ‫برقراركنيم‪ .‬اين رنگ به افكار و احساسات آزادي مي‌بخشد‬ ‫و مالمت و افس��ردگي را از جسم مي‌گيرد و به جسم امكان‬ ‫مي‌دهد كه حركات طبيعي وسرور انگيز انجام دهد‪.‬‬ ‫س��رزندگي برآمده از رنگ نارنجي موجب تغيير درساختار‬ ‫زيست ش��يميايي ما مي‌شود و كمك مي‌كند كه افسردگي‬ ‫را از خود دور كنيم‪.‬‬ ‫اين رنگ براي كس��انيكه احس��اس خمودي ي��ا درماندگي‬ ‫دارند‪ ،‬بسيار مناسب است‪.‬‬ ‫رنگ طاليي‬ ‫رنگ طاليي از آميختن نارنجي و زرد حاصل مي‌شود‪ .‬رنگي‬ ‫گرم و درخشان است و باعرفان و الوهيت پيوند دارد‪ .‬رنگي‬ ‫اس��ت كه در شرايط دش��وار كل س��امانه عصبي را فعال و‬ ‫بشاش مي‌كند‪.‬‬ ‫رنگ سبز‬ ‫رنگ س��بز حس توازن را در همه جنبه‌هاي خويشتن فرد‬ ‫فراهم مي‌كند‪ .‬رنگي آرامش‌بخش براي چشمان است و در‬ ‫دنياي طبيعي‪ ،‬رنگ زندگي است كه در شاخ و برگهاي تازه‬ ‫درختان بهاري ديده مي‌شود‪.‬‬ ‫گفته مي‌ش��ود كه رنگ س��بز خون را آرام‪ ،‬خنك و سامانه‬ ‫عصبي را بشاش مي‌كند‪.‬‬ ‫رنگ زرد‬ ‫رن��گ زرد نزديكترين رنگ به نورخورش��يد و مظهر قدرت‬ ‫عقل و خرد اس��ت‪ .‬رنگي اس��ت ك��ه گرما و س��رور ايجاد‬ ‫مي‌كند‪ .‬همچنين اين رنگ‪ ،‬رنگ جدايي اس��ت و مي‌تواند‬ ‫كمك كند از افكار و رفتار آزارنده جدا ش��ويم‪ .‬از آنجايي‌كه‬ ‫ك��ه زرد با خرد عمل مي‌كند‪ ،‬بهتر اس��ت كه به مقدار كم‬ ‫درمكانهاي مطالعه به كار بريم‪ .‬به هرصورت‪ ،‬چنانچه مدت‬ ‫زماني طوالني با رنگ زرد محصور شويد‪ ،‬جدايي و استقالل‬ ‫عاطفي و ذهني را احساس خواهيد كرد‪.‬‬ ‫ازبين مزاياي جسماني اين رنگ‪ ،‬قدرتش درايجاد انرژي در‬ ‫ماهيچه‌ها و بهبود پوست مي‌باشد‪.‬‬ ‫رنگ آبي‬ ‫رنگ آبي‪ ،‬رنگ الهام‪ ،‬آس��ودگي‪ ،‬آرامش و صلح اس��ت و در‬ ‫ذهن مخاطب‪ ،‬تاثير گستردگي و فراخي ايجاد مي‌كند‪ .‬اين‬ ‫رنگ حس ارتفاعي به اندازه‌ي آس��مان و عمقي به وس��عت‬ ‫دري��ا را در بيننده به وج��ود مي‌‌آورد و ي��ادآور معنويت و‬ ‫احساس��ات است‪ .‬رنگي اس��ت كه انس��ان را متوجه درون‬

‫‪8‬‬

‫مي‌كن��د و باعث مي‌ش��ود ف��رد به خ��ود و احساس��اتش‬ ‫بينديش��د و تمايل بيش��تري به افكار روش��نفكرانه داشته‬ ‫باشد‪ .‬آبي پر‌رنگ به وجود آورنده‌ي احترام و نشان‌دهنده‌ي‬ ‫صميميت‪ ،‬عشق‪ ،‬ايثار‪ ،‬صداقت‪ ،‬وفاداري‪ ،‬قابل اعتماد بودن‬ ‫و رضايت خاطر است‪.‬‬ ‫در دنياي پر استرس امروز‪ ،‬تفكر منطقي را به خاطر مي‌‌آورد‬ ‫و كمك مي‌كند موانع كنار رفته و مشكالت حل شوند‪.‬‬ ‫قرار گرفتن در ميان اشياي آبي تمايل به فكر كردن را زياد‬ ‫مي‌كند و به ف��رد توانايي مقابله با ناراحتي‌‌هاي روحي و به‬ ‫دست آوردن آرامش خيال مي‌دهد‪.‬‬ ‫اين رنگ چنانچه افس��رده باش��يد‪ ،‬رنگ مناسبي نيست اما‬ ‫مي‌توان��د در حالتهاي ديگر از جمله آس��م‪ ،‬فش��ار روحي‪،‬‬ ‫بي‌خوابي و فش��ار خون باال كمك‌كننده باشد‪ .‬براي آشتي‬ ‫دادن‪ ،‬اس��تفاده از رنگ آبي بس��يار موثر اس��ت‪ ،‬زيرا رنگي‬ ‫تسكين دهنده است‪ .‬توصيه مي‌شود در طراحي دكور دفاتر‬ ‫از رنگ آبي استفاده‌شود‪ ،‬زيرا تحقيقات نشان داده است كه‬ ‫افراد در اثر قرارگرفتن در طيف آبي كارايي بيشتري دارند‪.‬‬ ‫رنگ نيلي‬ ‫رن��گ نيلي از آب��ي و بنفش تش��كيل مي‌ش��ود‪ .‬اين رنگ‬ ‫مي‌تواند احس��اس فضا و زم��ان اليتناه��ي را ايجاد كند و‬ ‫شرايطي را براي درون‌نگري و تعمق فراهم آورد‪.‬‬ ‫پرتو نيلي‪ ،‬س��رد و بند آورنده خون اس��ت و مي‌تواند با اين‬ ‫خاصيت نقش مس��كني بس��يار قوي را الق��ا كند‪ .‬اين رنگ‬ ‫مي‌تواند در جلوگي��ري از انقباضات ماهيچه‌اي و بي‌خوابي‬ ‫كمك‌كننده باشد‪.‬‬ ‫رنگ بنفش‬ ‫اين رنگ تركيبي از قرمز و آبي است و كوتاه‌ترين طول موج‬ ‫و باالترين انرژي در ميان همه رنگ‌هاي طيفي را داراس��ت‬ ‫كه بي��ن انرژي‌هاي متعارض رنگ‌هاي تش��كيل‌دهنده آن‬ ‫(قرمز و آبي) توازن ايجاد مي‌كند‪.‬‬ ‫تاثيرات روانش��ناختي ناش��ي از رنگ بنفش شامل مناعت‬ ‫طبع‪ ،‬وقار و احساس عميق است‪ .‬اين رنگ مي‌تواند ما را به‬ ‫قلم��رو آگاهي معنوي هدايت و به ما كمك كند كه با خود‬ ‫حقيقي‌مان يكي شويم‪.‬‬ ‫رنگ سرخابي‬ ‫س��رخابي يا صورتي تن��د تركيبي از قرمز و بنفش اس��ت‪.‬‬ ‫اين رنگ در همه س��طوح جسماني‪ ،‬عاطفي و ذهني‪ ،‬رنگ‬ ‫رها كردن اس��ت‪ .‬اين رنگ كمك مي‌كن��د الگوهاي فكري‬ ‫كهنه را كه براي دنبال كردنش��ان ش��رطي ش��ده‌ايم‪ ،‬كنار‬ ‫بگذاري��م؛ عواطف و احساس��اتي كه ما را به گذش��ته وصل‬ ‫مي‌كند رها كنيم و از شرايطي مانند شغل يا رابطه‌اي ناپويا‬ ‫كه مانع حركتمان مي‌ش��ود‪ ،‬جدا ش��ويم‪ .‬وقتي قادر باشيم‬

‫نوری درخشان در راه است‬ ‫گردآوری و ترجمه ‪ :‬آتوسا كيازر ‪ -‬سرپرست روابط عمومي‬ ‫منبع‪www. kiamotors.com :‬‬

‫خودم��ان را از اين موانع خالص كنيم‪ ،‬حقيقتاً آزاديم كه با‬ ‫انرژيهاي زندگي روبرو شويم‪.‬‬ ‫رنگ سياه و سفيد‬ ‫رنگ سفيد همه رنگ‌ها را در بر دارد و نور را به طور كامل‬ ‫مي‌تاباند‪ .‬اين رنگ به معصوميت‪ ،‬خلوص و تغيير ربط دارد‬ ‫و به شدت به معنويت مربوط مي‌شود‪.‬‬ ‫رنگ س��ياه‪ ،‬قوي‌ترين و مقتدرترين رنگ است و هر رنگي‬ ‫را ب��ه خود جذب مي‌كند‪ .‬فضا را كوچك‌تر نش��ان مي‌دهد‪.‬‬ ‫احساس قاطعيت‪ ،‬الزام و رسميت را به وجود مي‌آورد‪.‬‬ ‫اين رن��گ را به منزله رنگ منفي كه ب��ا بدبيني و اهريمن‬ ‫مربوط اس��ت‪ ،‬تلق��ي مي‌كنند‪ .‬همچني��ن داراي يك حس‬ ‫ناش��ناخته و پر رمز و راز اس��ت كه آن را نشانه‌ي تاريكي و‬ ‫مرگ مي‌دانند‪ .‬البته مي‌توان رنگ سياه را از منظري مثبت‬ ‫و به منزله تاريكي مقدس زمين نيز تعبير نمود‪.‬‬ ‫الزم به ذكر اس��ت كه اين نكته را نباي��د ناديده گرفت كه‬ ‫س��ياه رنگ مكمل سفيد است‪ .‬اين دو رنگ مشخص كننده‬ ‫شروع و پايان هستند‪.‬‬ ‫ما در تاريكي (جهل) آغاز مي‌كنيم و با تالشي هشيارانه به‬ ‫روشنايي (درك و فهم) گام مي‌گذاريم‪.‬‬ ‫رنگ صورتي گلي‬ ‫مخلوط��ي از رنگهاي قرمز و س��فيد اس��ت‪ .‬رنگي ماليم و‬ ‫پرورن��ده كه به س�لامت فرد مربوط اس��ت‪ .‬اين رنگ براي‬ ‫كساني كه دل شكسته‌اند مفيد مي‌باشد‪.‬‬ ‫رنگ نقره‌اي‬ ‫اين رنگ به ماه مربوط مي‌شود و ظاهر براق اين رنگ‪ ،‬براي‬ ‫شخصيت ما آيينه‌اي فراهم مي‌كند‪.‬‬ ‫به تازگي تحقيقي انجام ش��ده اس��ت كه مي‌گويد اين رنگ‬ ‫مي‌توان��د به مبارزه ب��ا عفونت‌هاي باكتريايي‪ ،‬ويروس��ي يا‬ ‫قارچي كمك كند‪.‬‬ ‫رنگ صدفي‬ ‫اي��ن رنگ خل��وص و پاكي را فع��ال و جس��م را تقويت و‬ ‫خالقيت را تحريك مي‌كند‪.‬‬

‫نهم نوامبر س��ال ‪ 2011‬ش��ركت كياموتورز‬ ‫اولين عكس‌هاي رسمي از خودروي جمع‌وجور‬ ‫كيا‌‪ Ray‬را منتشر كرد‪.‬‬ ‫خودروي ش��هري كي��ا ‪ Ray‬ك��ه به صورت‬ ‫انحصاري در بازار كره فروخته خواهد ش��د‪ ،‬با‬ ‫يك موتور اقتصادي و يك فضاي داخلي چند‬ ‫منظوره و جادار براي مصرف‌كنندگان در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ ،‬طراحي خارجي جعبه شكل‬ ‫این خودرو به وضوح آن را از س��ایرین متمایز‬

‫کرده است‌؛ ويژگي‌هاي موتور آن نیز به زودي‬ ‫در معرفي خودرو اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫ن��ام اين خ��ودروی متفاوت کیا‪ ،‬ب��ر گرفته از‬ ‫كلم��ه انگليس��ي ‪ Ray‬ب��ه معني ش��عاعي از‬ ‫انرژي يا نور درخش��ان اس��ت‪ .‬از ويژگي‌هاي‬ ‫‪ Ray‬طراحي خارجي س��اده‪ ،‬نیمرخی مدرن‬ ‫و چهره‌ای متمايز است؛ به‌عالوه فضاي داخلي‬ ‫جادار هم براي سرنشينان و هم براي بار‪.‬‬ ‫‪ Ray‬از نم��اي رو به رو تركيبي اس��ت از جلو‬ ‫پنجره مختص كيا ب��ا چراغ‌هاي جلو منحصر‬ ‫به فرد و چراغ‌هاي ‪ LED‬ويژه روز كه سيماي‬ ‫برجس��ته و ب��ي پرواي��ي خلق كرده اس��ت از‬

‫زاوي��ه كناري‪ ،‬نماي شيش��ه‌اي جاذبه زيبايي‬ ‫منحصر‌به فرد آن را افزايش مي‌دهد‪.‬‬ ‫درهاي كشويي عقب ‪ Ray‬نه تنها در فضاهاي‬ ‫مح��دود ورود و خ��روج را برای سرنش��ینان‬ ‫تسهيل مي‌كند بلكه فضاي باز و وسیعی براي‬ ‫گنجاندن حداكثر ميزان بار فراهم مي نماید‪.‬‬ ‫از عقب‪ Ray ،‬يك ساختار استوار را به نمايش‬ ‫مي‌گذارد ك��ه المپ‌هاي عقب ‪ LED‬تركيبي‬ ‫آن به صورت برجس��ته پررنگ‌تر شده و عمود‬ ‫بر آينه‌ها مستقر شده است‪.‬‬

‫انتخاب برترین مقاله‬ ‫‪pr@atlaskhodro.com‬‬

‫کد مقاله‬

‫‪1803‬‬

‫منابع‪:‬‬ ‫ ‬

‫‪ -1‬دانايي‪ ،‬منيره (‪ .)1390‬روانشناسي رنگ‌ها‪.‬‬ ‫تهران‪ .‬تحريه پرداد‪.‬‬ ‫‪2-Colour therapy. 2011. WWW. Better‬‬ ‫‪Health.htm.‬‬ ‫‪3-What is colour therapy? 2007 WWW.‬‬ ‫‪Colour therapy.net.‬‬ ‫‪4-Wills, Pauline. 2006 . Colour therapy,‬‬ ‫‪therapies and techniques for well- being.‬‬

‫‪9‬‬


‫پیک اطلس شماره هجدهم ‪ ،‬دی ‪1390‬‬

‫‪www.atlaskhodro.com‬‬

‫انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس ‪pr@atlaskhodro.com‬‬

‫نوشته ‪ :‬سمیرا شاهوردی‪-‬کارمند سفارشات داخلی قطعات یدکی‬

‫جشن‬ ‫در تاري�خ ‪ 1390/8/25‬ط�ي‬ ‫مراس�مي ص�دور پنج�اه و پنج‬ ‫هزار و پانصد و پنجاه و پنجمين‬ ‫حوال�ه از انب�ار قطع�ات يدك�ي‬ ‫ش�ركت اطل�س خودرو جش�ن‬ ‫گرفته ش�د‪ .‬در اين مراس�م كه‬ ‫در فضاي�ي صميمان�ه ب�ا حضور‬ ‫پرس�نل واحد ياد ش�ده در محل‬ ‫انبار قطعات يدكي برگزار گرديد‪،‬‬ ‫مدي�ر واح�د قطع�ات ش�ركت‬ ‫اطلس‌خ�ودرو‪ ،‬طي س�خناني به‬ ‫تبيين چالش‌هاي پيش رو جهت‬ ‫دس�تيابي حداكثري ب�ه رضايت‬ ‫مشتريان پرداخت‬

‫‪10‬‬

‫حوالهانبارقطعاتیدکی‬ ‫واحد قطعات از بدو تأسيس شركت اطلس‌خودرو‬ ‫ش��انه ب��ه ش��انه س��اير واحده��ا به‌وي��ژه واحد‬ ‫خدمات‌پ��س از فروش فعاليت داش��ته و همواره‬ ‫نهايت كوش��ش خ��ود را صرف تأمي��ن به موقع‬ ‫قطعات اصلي ش��رکت كياموت��ورز در كوتاه‌ترين‬ ‫زم��ان ممك��ن نم��وده اس��ت‪ .‬اي��ن واح��د هم‬ ‫اكنون متش��كل از س��ه بخش سفارشات‪ ،‬فروش‬ ‫و انب��ار مي‌باش��د كه هر یک به عن��وان حلقه‌اي‬ ‫از زنجي��ره تأمين و متناس��ب ب��ا نقش از پیش‬ ‫تعريف ش��ده خود با برخورداری از كارشناساني‬ ‫مجرب‪ ،‬خدمات خود را به س��اير حلقه‌ها و نهايتاً‬ ‫كل زنجي��ره ارائ��ه مي‌نمايند‪ .‬در ای��ن زنجیره‪،‬‬ ‫ارزياب��ي مس��تمر عملكرد هر بخ��ش به تفکیک‬ ‫هر فرد بر اس��اس شاخص‌هاي مربوطه‪ ،‬منجر به‬ ‫حفظ فرآیند بهبود دائمي چرخه تأمين و عرضه‬ ‫قطعات يدكي می‌گردد‪.‬‬ ‫همچنین جهت بهبود م��داوم این چرخه‌‪ ،‬واحد‬ ‫قطعات همواره با مشتریان محترم در ارتباط بوده‬ ‫و نظرات س��ازنده‌ی ایشان را در تدوین اهداف و‬ ‫چشم‌اندازهای جدید خود به کار می‌گیرد‪.‬‬ ‫در تاري��خ ‪ 1390/8/25‬طي مراس��مي صدور‬ ‫پنج��اه و پنج هزار و پانص��د و پنجاه و پنجمين‬ ‫حواله از انبار قطعات يدكي شركت اطلس‌خودرو‬ ‫جش��ن گرفته ش��د‪ .‬در اين مراسم كه در فضايي‬ ‫صميمانه با حضور پرسنل واحد ياد شده در محل‬ ‫انبار قطعات يدكي برگزار شد‪ ،‬مدير واحد قطعات‬ ‫ش��ركت اطلس خودرو‪ ،‬طي س��خناني به تبيين‬ ‫چالش هاي پيش رو‪ ،‬جهت دس��تيابي حداكثري‬ ‫به رضايت مشتريان پرداخت‪.‬‬ ‫مهن��دس اخباريه اظهار داش��ت‪ « :‬نح��وه ارائه‬ ‫خدمت‪ ،‬بازاريابي‪ ،‬قيمت گذاري و تأمين به موقع‬ ‫عناصر كليدي و پيش��ران واحد قطعات در آينده‬

‫نزديك خواهند ب��ود كه توجه جامع به مجموعه‬ ‫آن‌ها‪ ،‬دس��تيابي شركت به جلب حداكثر رضايت‬ ‫مش��تريان از خدمات پس از ف��روش را به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪»‌.‬‬ ‫وی در ادامه خاطر نش��ان س��اخت‪« :‬صدور این‬ ‫تعداد حواله‌ی خروجی طی چهار س��ال فعالیت‬ ‫را می‌توان نش��انه‌ی موفقیت نسبی مجموعه در‬ ‫ایج��اد اطمینان خاطر مش��تری در اس��تفاده از‬ ‫قطعات اصلی دانست‪».‬‬ ‫مهن��دس اخباري��ه‪ ،‬همکاری با یکایک پرس��نل‬ ‫واح��د قطعات را باعث افتخار خویش دانس��ت و‬ ‫دستیابی ایشان به ثبت رکورد حواله‌ی ‪55555‬‬ ‫را تبریک گفت‪.‬‬ ‫در ادامه اين مراس��م از آقاي بابك راد به نمايندگي‬ ‫از كل پرس��نل همکار در واح��د قطعات‪ ،‬به عنوان‬ ‫قديمي‌تري��ن و وفادارترين عضو مجموعه با اهداي‬ ‫ل��وح‪ ،‬تقدير گردید‪ .‬حركت نمادين پرس��نل واحد‬ ‫قطعات در ب��رش كيك اين جش��ن‪ ،‬پايان زيباي‬ ‫مراس��م و آغاز مجدد تالش توأم با انسجام و اتحاد‬ ‫آنها براي نيل به اهداف واالي واحد قطعات در جذب‬ ‫روز‌افزون مشتريان وفادار به برند كيا را رقم زد‪.‬‬

‫)‬

‫ب‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫وره‬ ‫مس‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ملی‬ ‫مها‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ی‬

‫نوشته ‪:‬‬

‫سيد مه‬ ‫دي عربي‬ ‫– مربي آم‬

‫و‬ ‫زش فني‬

‫واحد آ‬ ‫منظ موزش فن‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫ور با‬ ‫ت اطل‬ ‫ح��س ال بردن س��طح د س خود‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫رقابت‬ ‫انش فن‬ ‫مراس��م‬ ‫فني فعال د و نيز افزايش انگي ي‪ ،‬ايجاد مديرا اختتامي‬ ‫��‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ز‬ ‫ر شبكه‬ ‫��ابقات ب‬ ‫اي‬ ‫ن ش��رك‬ ‫ه پرس��ن‬ ‫ن ش��ركت‪ ،‬دوم خدمات پس از ف ل ك��ه طي آ ت اطلس خودرو ��ا حضور‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫«پ‬ ‫ن‪،‬‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫م ر‬ ‫دو‬ ‫��ت‬ ‫زا‬ ‫��‬ ‫در پايان مراس�� امي نفرات برت�� ر شد برگ يبان هم‬ ‫در ت فني در شبكه ره مس��اب‬ ‫ق‬ ‫چ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫زا‬ ‫عامليت‬ ‫اعالم و‬ ‫روزهاي‬ ‫ان��واده»‬ ‫ي ش��ر‬ ‫م با اهدا‬ ‫ري دوره‬ ‫آموزش ف ‪ 18‬و ‪ 19‬آبان هاي مجاز را ذ كت‌كنندگان قد ي جوايز‬ ‫متنوع آموز هاي تخصصي و همواره با‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫مه‬ ‫فع‬ ‫ش��‬ ‫كر اس��‬ ‫‪ 1390‬د‬ ‫ني ش��‬ ‫رداني گر‬ ‫فني پرسنل ي در پي ارتقاء اليت‌هاي‬ ‫نمود‪ .‬كارشنا ركت اطلس خود ر مركز عامليت ت كه آق��اي مح ديد‪ .‬ش��‬ ‫اي‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫ط‬ ‫ض‬ ‫مو‬ ‫رو‬ ‫‪3‬‬ ‫س��ا‬ ‫و خانواده کیام ح دانش‬ ‫برگزار طال‪ ،‬آق ‪( 10‬شركت بالي د ح��دادي از ت��ا از ای‬ ‫به عنوان ش��ر ن فني ع‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ط‬ ‫وت‬ ‫ری‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫��اي ام‬ ‫كت كن‬ ‫ران) برن‬ ‫هاي مج‬ ‫و اي��ده‌آل ق با ارای��ه خدم رز است‬ ‫سابقات استقبال ندگان در اين دو از (آقای اميره ين آخوندي از عا ده مدال‬ ‫وب‬ ‫اتي‬ ‫��‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ئ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫تن‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫��ا‬ ‫ن‌الم‬ ‫گاتنگ نمودند‪ .‬آ نظيري از اين ر از نقره و آقاي ش��نگ مهاج��ر) يت ‪108‬‬ ‫ی اس��تان‬ ‫لل��ی رو‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ز‬ ‫اب‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫رن‬ ‫آن‌گونه که ز دنی��ا‪ ،‬مش��ت داردهای‬ ‫و‬ ‫��‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ها‬ ‫ای ساب‬ ‫ن��‬ ‫(آق‬ ‫مدال‬ ‫ريا‬ ‫ش‬ ‫ای كاركين آرمن وري از ع‬ ‫ آزم قات عبارت بودن ی طراحی‬‫ا‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫گرامی دارد‪ .‬ایس��ته‌ی هموطن ن خود را‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫د از‪:‬‬ ‫‪111‬‬ ‫يانس‬ ‫انم‬ ‫گردیدند‪.‬‬ ‫ آزم ن تئوري‬‫) برنده م‬ ‫ان است‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫دال برنز‬ ‫و ع‬ ‫��رك‬ ‫ملي در‬ ‫ت اطل��‬ ‫‪5‬‬ ‫ذیل‪:‬‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ه به‬ ‫��ودر‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫�‬ ‫��‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫‪ -1‬عي‬ ‫ش��عار‬ ‫گيرب ��ب ياب��‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫كس اتوماتيك رونيك��ي‬ ‫‪-2‬‬ ‫سيس��تم‬ ‫‪ 3‬سيستم م‬ ‫ك‬ ‫ان‬ ‫ي‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫‬‫گيربكس‬ ‫عيب ياب‬ ‫‪ -4‬سيست ي سيستم كنترل اتوماتيك‬ ‫موتور‬ ‫‪ -5‬عي م مكانيك‬ ‫ي موتور‬ ‫ب يابي‬ ‫سيستم ه‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫رونيكي‬

‫‪11‬‬


‫پیک اطلس شماره هجدهم ‪ ،‬دی ‪1390‬‬

‫‪www.atlaskhodro.com‬‬

‫انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس ‪pr@atlaskhodro.com‬‬

‫( بخش اول)‬

‫افزايش روز افزون ارتباطات در جوامع امروزي و اهميت موفقيت‬ ‫در تقابلات‪ ،‬ض�رورت بهره من�دي از روش‌ها و فن�ون ارتباطي‬ ‫موث�ر را نمايان مي س�ازد‌‪ Body Language .‬ي�ا زبان‌بدن از‬ ‫كليدي‌ترين ن�كات علم ارتباطات اس�ت كه بكارگي�ري آن در‬ ‫ش�رايط گوناگون امري اجتناب ناپذير اس�ت‪ .‬از اين پس‪ ،‬در هر‬ ‫شماره از پيك اطلس مقاالتي را در اين زمينه ارايه خواهيم كرد‬ ‫كه مطالعه آنها بي ثمر نخواهد بود‪ .‬زبان بدن نوعي از ارتباط غير‬ ‫كالمي است كه شامل نوع ايستادن (‪ ، )body postures‬اشارات‬ ‫و حركات (‪ ، )gestures‬تغييرات صورت(‪)facial expression‬‬ ‫و حركات چش�م (‪ )eye movements‬اس�ت‌‪ .‬انس�ان‌ها اغلب‬ ‫بص�ورت ناخودآگاه هم اين عالئم را مي فرس�تند و هم دريافت‬ ‫و تفس�ير مي‌كنند‌‪« .‬جيمز بورگ» اثبات مي‌كند كه ‪ 93‬درصد‬ ‫از ارتباطات انس�اني را زبان بدن و اش�ارات غير زباني تشكيل‬ ‫م�ي ده�د‪ ،‬در حاليكه تنها ‪ 7‬درصد ارتب�اط ‪ ،‬از خود كالم بهره‬ ‫مي‌ب�رد‪ .‬البته س�اير مدعيان اين علم تا اي�ن حد به اين تحقيق‬ ‫معتق�د نبودند بلكه نهايت ًا ‪ 60‬تا ‪ 70‬درصد ارتباط را ‪ ،‬از نوع غير‬ ‫كالمي مي دانستند‌‪ .‬زبان بدن ممكن است نشانه اي از نوع تفكر‪،‬‬ ‫روش و رفتار يك ش�خص باشد ‪ .‬براي مثال مي‌تواند نشانه‌اي از‬ ‫س�لطه جويي‌‪ ،‬مراقبت‌‪ ،‬خس�تگي‌‪ ،‬حالت راحتي‌‪ ،‬لذت‌‪ ،‬گيجي و‬ ‫راضي شدن را در بين اشارات‌‪ ،‬نمايان سازد‪.‬‬ ‫انتخاب برترین مقاله‬ ‫‪pr@atlaskhodro.com‬‬

‫‪12‬‬

‫کد مقاله‬

‫‪1804‬‬

‫زبـانبدن‬

‫نش�انه اي از ن�وع تفك�ر‬ ‫روش و رفتار يك شخص‬ ‫ي و ترجمه‪ :‬بهرنگ خسروي نژاد ‪ -‬سرگروه فروش‬ ‫گردآور ‌‬ ‫منبع‪:‬‬

‫‪www.wikipedia.com‬‬

‫عالئم زبان بدن ممكن اس�ت‬ ‫هدفي غي�ر از ارتباط داش�ته‬ ‫باش�د‌‪ .‬م�ردم معم�والً هر دو‬ ‫را در ذه�ن خواهن�د داش�ت‪.‬‬ ‫ارس�ال‌كننده ب�راي نش�ان‬ ‫دادن ه�دف اصل�ي عمل�ش ‪،‬‬ ‫عالئم را ش�فاف ت�ر مي‌كند ‪.‬‬ ‫مثال خميازه كشيدن ( خواب‬ ‫آلودگي )‌‪ ،‬بي‌ميلي (حفظ بقا)‪،‬‬ ‫ميل به عوض ك�ردن موضوع‬ ‫(مبارزه)‬

‫درك زبان بدن‬ ‫تكني��ك «خوان��دن» م��ردم مرتب��اً بي��ن افراد‬ ‫انج��ام مي‌ش��ود‌‪ .‬ب��راي مث��ال ايده آينه ش��دن‬ ‫(‪)mirroring‬جه��ت القاء حس راحت بودن در‬ ‫مصاحبه‌ها انجام مي شود‌‪ ،‬انجام همزمان حركات‬ ‫غير كالمي كه اصطالحاً آينه شدن گفته مي‌شود‬ ‫باعث القاء حس «در ك شدن» به طرف مصاحبه‬ ‫ش��ونده مي شود‌‪ .‬البته بعضي از بيانگرهاي حسي‬ ‫مث��ل لبخند ( خنده از روي خوش��حالي) و غصه‬ ‫(گري��ه از روي غم ) بين المللي هس��تند‌‪ .‬در دهه‬ ‫‪ Ekman ،‌1990‬فهرس��ت حس‌هاي پايه اي را‬ ‫گس��ترش داد كه ش��امل گس��تره مثبت و منفي‬ ‫احساسات بود كه البته همه آنها در چهره(‪)facial‬‬ ‫معلوم نمي‌ش��دند ‪ «.‬احساس��ات» جديدي كه به‬ ‫اين ليس��ت اضافه شده شامل ‪-1‬گيجي ‪-2‬تحقير‬ ‫‪-3‬رضايت ‪-4‬خجال��ت ‪-5‬تهييج ‪-6‬گناه ‪-7‬غرور‬ ‫دس��تيابي به چيزي ‪-8‬رفع نگراني ‪-9‬خرسندي‬ ‫‪-10‬حس لذت ‪-11‬شرم بود‪.‬‬ ‫عالئم زبان بدن ممكن است هدفي غير از ارتباط‬ ‫داش��ته باش��د‌‪ .‬مردم معم��والً ه��ر دو را در ذهن‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬ارس��ال كننده براي نشان دادن‬ ‫هدف اصل��ي عملش‌‪ ،‬عالئم را ش��فاف‌تر مي‌كند‌‪.‬‬ ‫مثال خميازه كشيدن ( خواب آلودگي )‌‪ ،‬بي‌ميلي‬ ‫(حفظ بقا) ‪ ،‬ميل به عوض كردن موضوع (مبارزه)‬ ‫تجلي فيزيكي‬ ‫تجلي فيزيكي مثل دست تكان دادن‪ ،‬اشاره كردن‪،‬‬ ‫با سر خميده راه رفتن نيز هم از مدل‌هاي ارتباط‬ ‫غير كالمي هستند ‪ .‬مطالعه برروي حركات بدن و‬ ‫بروز آنها به نام ‪( kinesics‬تشريح حركات بدني‬ ‫انسان) ش��ناخته مي شود‌‪ .‬همانطور كه تحقيقات‬ ‫نش��ان مي دهد‌‪ ،‬انس��ان‌ها اعضای بدن خود را به‬ ‫اي��ن دليل حركت مي‌دهند كه در هنگام برقراري‬ ‫ارتباطات دش��وار‪ ،‬س��عي ذهن را در جهت انتقال‬ ‫مطلب آسوده‌تر كنند‪ .‬تجلي فيزيكي‌‪ ،‬نكات بسيار‬ ‫زيادي را درخصوص فردي كه آنرا ارسال مي‌كند‪،‬‬ ‫ف��اش مي‌كن��د‪ .‬براي مث��ال نوع ژس��ت مي‌تواند‬ ‫ب��رروي نكت��ه خاصي تاكيد داش��ته باش��د‪ .‬نوع‬ ‫ايس��تادن مي‌تواند بي حوصلگي يا نهايت توجه را‬ ‫نشان دهد‌‪ .‬لمس كردن مي‌تواند تشويق و يا حتي‬ ‫هشدار را به همراه داشته باشد‌‪.‬‬ ‫اش��خاص مختلف زبان بدن را متفاوت استفاده و‬ ‫ي��ا درك مي‌كنند‪ .‬بعضي‌ها از افراد نه مي دانند و‬ ‫نه استفاده مي‌كنند‌! بررسي و تفسير عميق عاليم‬ ‫مختلف زبان بدن طبيعي يك ش��خص‪ ،‬معموالً به‬ ‫س��وء‌تفاهم مي‌انجامد (‌اغلب زماني كه اين عاليم‬ ‫نسبت به سخنان ارجحيت داده شود‌)‌‪ .‬ضمناً بايد‬ ‫يادآوري شود كه اشخاص مختلف با فرهنگ‌هاي‬ ‫مختلف اي��ن عالئم را به معان��ي مختلفي تعبير‬ ‫مي‌كنند‌‪.‬‬

‫ارتباط�ات كالم�ي در بين انس�ان‌ها به چه‬ ‫مقدار برتري دارند؟‬ ‫برخي از محققين سطح اهميت ارتباط غير كالمي‬ ‫را ‪ 80‬درص��د مي دانند‪ .‬مطالع��ات مختلف نتايج‬ ‫گوناگوني را ب��ه همراه دارد‌‪ .‬بعض��ي از تحقيقات‬ ‫نش��ان مي‌دهد كه تاثير عالئم ص��ورت ‪ 3/4‬برابر‬ ‫بيشتر از معني سخني است كه به زبان مي آوريم‬ ‫و تحقي��ق ديگ��ري نش��ان مي‌دهد بي��ان كلمات‬ ‫ب��رروي يك تن ثابت ‪ 4‬برابر قابل فهم تر از عالئم‬ ‫صورت در اين مكالمه خواهد بود‪ .‬آلبرت محرابيان‬ ‫قانون ‪ 7‬درصد – ‪38‬درصد – ‪55‬درصد را كش��ف‬ ‫و آن��را قاب��ل مالحظه مي داند‌‪ .‬او فرضاً مش��خص‬ ‫مي‌كند كه يك ارتباط تا چه ميزان به نوع كلمات‪،‬‬ ‫ت��ن صدا و زبان بدن قابل تفويض اس��ت‌‪ .‬هرچند‬ ‫او بيش��تر بيان احس��اس و روش رفت��ار را مرجع‬ ‫مي‌داند‪.‬‬ ‫‪Proxemics‬‬ ‫شاخه اي از دانش است كه پيرامون فاصله افراد از‬ ‫هم و يا اشياء ديگر در اطراف آنها و چگونگي تغيير‬ ‫اين فضا بحث مي‌كند‪ .‬فاصله بين انسان‌ها در يك‬ ‫موقعيت اجتماع��ي اغلب اطالعاتي را در خصوص‬ ‫نوع ارتباط ايش��ان با هم آش��كار مي كند‪ .‬ميزان‬ ‫صميميت افراد نيز نوع فاصله قراردادي بين آنها را‬ ‫معلوم مي كند كه اين فاصله بين ‪ 15‬تا ‪ 45‬سانتي‬ ‫متر(‪ 6‬تا ‪ 8‬اينچ) مي باش��د‪ .‬از ‪ 45‬س��انتي متر تا‬ ‫‪120‬س��انتي متر(‪ 1/5‬تا ‪ 4‬فوت) فاصله ايست كه‬ ‫دوستان اجازه ورود دارند‪ .‬آن‌ها اشخاصي هستند‬ ‫كه نزديكند اما ش��ايد خيلي الزم نباش��د شما را‬ ‫لم��س كنند‌‪ .‬بين ‪ 120‬س��انتي متر تا ‪ 3/5‬متر(‪4‬‬ ‫تا ‪ 12‬فوت) براي اغلب فضاهاي اجتماعي تنظيم‬ ‫ش��ده است اش��خاص در اين فضا‪ ،‬افرادي هستند‬ ‫كه آش��نايي ش��ان در حد همكار يا افرادي است‬ ‫كه بعضاً در طي هفته ديده مي ش��وند‪ .‬درانتهاي‬ ‫اين ناحيه (حدودا ً ‪ 3‬متري) فضايي براي ارتباطات‬ ‫جديد رزرو ش��ده اس��ت‌‪ .‬آخرين فضا بين ‪ 3‬تا ‪5‬‬ ‫متر (‪ 10‬ت��ا ‪ 15‬فوت) متعلق ب��ه فضاي عمومي‬ ‫اس��ت كه اين فضا جهت بيانيه‌ها‪ ،‬س��خنراني ها ‪،‬‬ ‫تئاتر و غيره تعريف ش��ده كه نياز ب��ه تعداد زياد‬ ‫ش��نونده و يا اش��خاصي كه با آنها آش��نا نيستيد‬ ‫اختصاص مي‌يابد‪.‬‬ ‫حاالت فيزيكي غير عمدي‬ ‫اخيرا ً عالقه بس��يار زيادي ب��راي مطالعه بر روي‬ ‫رفتار انس��انها و نش��انه هاي مختل��ف آن با توجه‬ ‫به زندگي ماش��يني و تقابل آن در زندگي روزمره‬ ‫ايجاد ش��ده اس��ت ‪ .‬حاالت فيزيك��ي غير عمدي‬ ‫مثل ماليدن چش��م‌‪ ،‬دس��ت زير چانه زدن‌‪ ،‬لمس‬ ‫كردن لب‌‪ ،‬خاراندن بيني‌‪ ،‬خاراندن س��ر‌‪ ،‬خاراندن‬ ‫گوش‌‪ ،‬دس��ت به سينه ش��دن و ضربدري كردن‬ ‫انگش��ت‌ها مفاهي��م مفيدي را نق��ل مي‌كند‌‪ .‬اين‬

‫‪13‬‬


‫پیک اطلس شماره هجدهم ‪ ،‬دی ‪1390‬‬

‫‪www.atlaskhodro.com‬‬

‫انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس ‪pr@atlaskhodro.com‬‬

‫عالئم درمواردي از قبيل ب��ازي پوكر براي بقيه‬ ‫بازيكنان مفيد مي‌باش��د‪ .‬عالقه بسيار زيادي نيز‬ ‫در خص��وص يادگيري تاثي��رات و جلوگيري از‬ ‫اين گونه عالئم غيرعمدي ديده مي‌ش��ود‌‪ .‬تعداد‬ ‫زي��ادي از افراد در ح��ال يادگيري و كنترل اين‬ ‫گونه رفتارها بصورت حرفه‌اي هستند ‪.‬‬ ‫برخي از نش��انه‌هاي فيزيك��ي و مفاهيم آنها به‬ ‫اختصار‌‪ ،‬از قرار زير است كه در شماره‌هاي بعدي‬ ‫به جزئيات بيشتري خواهيم پرداخت‪:‬‬

‫يك��ي از ابتدايي‌تري��ن و قوي‌تري��ن عالئم زبان‬ ‫بدن وقتي اس��ت كه ش��خص دس��ت به س��ينه‬ ‫مي‌ايس��تد‪ .‬اين مي تواند ناش��ي ازتمايل ناخود‬ ‫اگاه ش��خص به ايجاد مان��ع بين خود و ديگران‬ ‫باشد‪ .‬همچنين مي‌تواند عالمت سردي هوا باشد‬ ‫ك��ه در اين ص��ورت عمدتاً با به ه��م ماليدن يا‬ ‫مخفي كردن دس��ت‌ها همراه اس��ت‌‪ .‬وقتي كه‬ ‫ش��رايط كام ً‬ ‫ال دوس��تانه است دس��ت به سينه‬ ‫ايس��تادن نش��انه اين است كه ش��خص در حال‬ ‫فك��ر كردن عميق ب��ر روي موضوع مورد بحث‬ ‫است‌‪ .‬اما در شرايط جدي و يا موقعيت مواجهه‪،‬‬ ‫مي‌توان��د معناي مخالفت و يا ضديت نيز‬ ‫به همراه داش��ته باش��د‌‪ .‬اين بخصوص‬ ‫وقتي كه شخص از طرف مقابل فاصله‬ ‫مي‌گي��رد‌‪ ،‬صح��ت بيش��تري پيدا‬ ‫مي‌كند‌‪ .‬صورت خش��ن يا كام ً‬ ‫ال‬ ‫بي‌روح اغلب خصومت آشكار را‬ ‫نشان مي‌دهد ‪.‬‬ ‫ارتب��اط چش��مي مناس��ب‬ ‫مي‌تواند نش��انه اين باش��د كه‬ ‫صحب��ت گوينده ب��ا ديد مثبت‬ ‫برداشت مي‌شود‌‪ .‬ضمناً همراهــي‬ ‫ك��ردن چش��م مي‌تواند‬ ‫نشـــا نـه‬

‫بي‌اعتمادي‬ ‫شنونده نســبت‬ ‫ب��ه س��خـــنان‬ ‫گوينــــ��ده باش��د‪.‬‬ ‫فـــقــ��دان ارتب��اط‬ ‫چش��مي نش��انه بار منفي‬ ‫مكالمه اس��ت‌‪ .‬به عبارت ديگر‬ ‫اش��خاص ب��ا تش��ويش و نگراني ‪،‬‬ ‫اغلب به راحتي قادر به برقراري ارتباط‬ ‫چشمي نمي‌باش��ند‪ .‬ارتباط چشمي با توجه‬ ‫به فراواني و گس��ترش فرهنگ‌ها نش��انه هاي‬ ‫متفاوتي مي تواند داشته باشد‪ .‬به همين دليل‬ ‫اين نش��انه‌ها در درجه دوم اهميت قرار دارند‬ ‫و بعضي اوقات حتي باعث برداش��ت ناصحيح‬ ‫مي‌ش��ود‌‪ .‬اگر شخصي به ش��ما نگاه مي كند و‬ ‫عالمت «دست به سينه» را نيز ارسال مي‌كند‌‪،‬‬ ‫نگاه نش��انه اين اس��ت ك��ه چي��زي او را اذيت‬ ‫مي‌كن��د و مي‌خواهد ك��ه در اين خصوص‬ ‫با او صحبت ش��ود؛ يا اگ��ر در هنگام نگاه‬ ‫مس��تقيم ش��خص با يك ش��ي‌ای بازي‬

‫‪14‬‬

‫مي‌كند حتي زماني كه مستقيم به شما مي‌نگرد‌‪،‬‬ ‫نش��انه اين اس��ت كه توجه وي به جاي ديگري‬ ‫معط��وف اس��ت‌‪ .‬همچنين ‪ 3‬منطقه اس��تاندارد‬ ‫وج��ود دارد كه وقتي ش��خص به آنه��ا مي‌نگرد‬ ‫وضعيت‌ه��اي مختلفي را بي��ان مي نمايد‪ .‬وقتي‬ ‫نگاه از چشمي به چشم ديگر و سپس به پيشاني‬ ‫مي‌رود نش��انه‌اي بر قصد س��لطه‌جويي بر طرف‬ ‫مقابل است‪ .‬وقتي نگاه از چشمي به چشم ديگر‬ ‫و س��پس به بيني ختم مي‌شود نشانه اين است‬ ‫كه شخص درگير اين موضوع شده است كه آيا با‬ ‫ارش��د‌ترين تصميم گيرنده در حال مذاكره است‬ ‫يا خير و آخرين نكته‪ ،‬نگاهي است كه از چشمي‬ ‫به چش��م ديگر و سپس به لب‌ها ختم مي شود‌‪،‬‬ ‫كه نشانه اي از حس عالقه است‪.‬‬

‫بعض�ي از تحقيق�ات نش�ان‬ ‫مي‌دهد كه تاثير عالئم صورت‬ ‫‪ 4/3‬براب�ر بيش�تر از معن�ي‬ ‫س�خني اس�ت ك�ه ب�ه زب�ان‬ ‫مي‌آوري�م و تحقي�ق ديگ�ري‬ ‫نش�ان مي‌ده�د بي�ان كلمات‬ ‫برروي ي�ك تن ثابت‪ 4 ،‬برابر‬ ‫قابل فه�م تر از عالئم صورت‬ ‫در اي�ن مكالم�ه خواه�د بود‪.‬‬ ‫آلب�رت محرابي�ان قان�ون ‪7‬‬ ‫درصد – ‪38‬درصد – ‪55‬درصد‬ ‫را كش�ف و آن�را قابل مالحظه‬ ‫مي داند‬

‫بي اعتقادي اغلب با خيره نگاه كردن آشكار مي‌شود‬ ‫(يا با لمس كردن گوش يا خاراندن چانه)‌‪ .‬وقتي كه‬ ‫شخصي با صحبت‌هاي گوينده قانع نمي‌شود توجه‬ ‫او بصورت ثابتي ‪ ،‬منحرف مي‌ماند و چشم‌ها براي‬ ‫مدت نسبتاً طوالني به جاي ديگري خيره مي‌ماند‪.‬‬ ‫خس��تگي و بي حوصلگي معموالً با كج كردن سر‬ ‫به يك س��مت نشان داده مي ش��ود يا مث ً‬ ‫ال با نگاه‬ ‫مستقيم به گوينده و تمركز را اندكي از دست دادن؛‬ ‫البته گاهي اوقات گردن كج‪ ،‬نش��انه گردن درد و‬ ‫چشم‌هاي متمركز نيز نشانه اشكال بصري شنونده‬ ‫می‌باشد‌!‬ ‫يادگيري زبان بدن مناسب مثل يادگيري‬ ‫مدل زندگ�ي افرادي خارج از فرهنگ ما‬ ‫مي‌باشد ‪.‬‬

‫عيب يابي– عامليت‪ 104‬تهران‬

‫عيب يابي خودرو – عامليت‪ 611‬اهواز‬

‫مراجعه مشتريان – عامليت ‪114‬تهران‬

‫آموزش پرسنل توسط كارشناس شركت ‪ -‬عامليت‪ 451‬كرمان‬

‫پذيرش خودرو– عامليت ‪ 422‬مشهد‬

‫بازديد تخصصي سورنتو‬ ‫گرد آوري ‪ :‬ادریس بیداران ‪ -‬کارشناس خدمات ويژه‬

‫تاريخ برگزاري‪:‬‬ ‫‪/07‬آبان‪ 90/‬لغايت ‪/12‬آبان‪ 90/‬به مدت ‪ 6‬روز‬ ‫مكان برگزاري ‪:‬‬ ‫عامليت‌هاي منتخب تهران‬ ‫‪(104‬ديبازر)‪(108 ،‬مهاجر)‪(112 ،‬حسيني)‪( 113 ،‬امجد)‬ ‫‪( 114‬محمدي طامه )‬ ‫شهرستان‌ها‪:‬‬ ‫‪( 121‬معين�ي‪ ،‬زماني ‪ -‬كرج )‪( 221 ،‬نادري ‪ -‬س�اري)‪،‬‬ ‫‪( 311‬نيل�ي ‪ -‬اصفهان)‪( 322 ،‬قنادباش�ي‪ -‬يزد)‪422 ،‬‬ ‫(سياس�ي ‪ -‬مش�هد)‪( 521 ،‬كهنمويي ‪ -‬تبريز)‪643 ،‬‬

‫تعميراتخودرو–عامليت‪ 223‬بابل‬

‫اهدای هديه به مشتري – عامليت‪ 512‬اروميه‬

‫(شجاعي‪ -‬شيراز) ‪( 451،‬اميري مقدم – كرمان) ‪512،‬‬ ‫(احمدي – اروميه) ‪( 232،‬پوررستگار – رشت) ‪332،‬‬ ‫(آرمضان�ي – ق�م) ‪(251،‬احمدي و نعمت�ي – قزوين)‌‪،‬‬ ‫‪(431‬هدايت�ي – بيرجن�د) ‪( 611،‬خي�اط زاده – اهواز)‬ ‫‪( 321‬فرشي – يزد) و ‪( 223‬بزرگ روشن – بابل)‬ ‫اي�ن ط�رح ويژه جه�ت خودروه�اي س�ورنتو‪ ،‬در ‪21‬‬ ‫عاملي�ت مجاز منتخ�ب در تهران و شهرس�تان‌ها ‪ ،‬با‬ ‫حضور كارشناس�ان فني ش�ركت اطلس خودرو برگزار‬ ‫ش�د‪ .‬اطالع رس�اني از طريق ‪ 1‬نوبت ارسال پيام كوتاه‬ ‫به كليه مشتريان و درج در سايت اطلس خودرو انجام‬ ‫پذيرفت‪ .‬كارشناس�ان فني ش�ركت اطلس خ�ودرو با‬ ‫حضور در عامليت‌هاي منتخ�ب‪ ،‬ضمن نظارت بر نحوه‬

‫تعمیرات خودرو ‪ -‬عامليت ‪ 112‬تهران‬

‫ترخيص خودرو – عامليت‪ 643‬شيراز‬

‫پذيرش و مش�تري مداري در عامليت ها‪ ،‬كارشناسان‬ ‫فن�ي عامليت ها را در بررس�ي و عي�ب يابي خودروها‬ ‫همراه�ي نم�وده و همچني�ن ب�ه بررس�ي مش�كالت‬ ‫مطرح ش�ده توسط مش�تريان پرداختند‪ .‬طرح مذكور‬ ‫ب�ا هم�كاري صميمان�ه عاملي�ت ه�اي مجاز ش�ركت‬ ‫اطلس‌خودرو تحقق يافت و اس�تقبال بي نظيري از اين‬ ‫طرح صورت پذيرفت‪.‬‬ ‫شرح خدمات ارائه شده در طرح‪:‬‬ ‫بازدي�د فن�ي و چ�ك ب�ا دس�تگاه عي�ب ياب‬ ‫خودروها بصورت رايگان‬ ‫كارواش خودرو بصورت رايگان‬

‫توصيه هاي مدير عامليت به پرسنل – عامليت ‪ 521‬تبريز‬

‫مشاوره فني به پرسنل – عامليت ‪ 311‬اصفهان‬

‫‪15‬‬


‫پیک اطلس شماره هجدهم ‪ ،‬دی ‪1390‬‬

‫‪www.atlaskhodro.com‬‬

‫انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس ‪pr@atlaskhodro.com‬‬

‫جدول کلمات متقاطع‬

‫جدول شماره ‪18‬‬

‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -1‬از مش�ـخصه‌هاي اپتيم�اي‬ ‫هيبريدي ‪ -‬پدالي زير پاي راننده‬ ‫در خودرو‬ ‫‪ -2‬ح�رف دهن كجي ‪ -‬بي نظير ‪-‬‬ ‫عالمت پيروزي ‪ -‬جمع جزیره‬ ‫‪ -3‬از بمب هاي خطرناك ‪ -‬راندن‬ ‫مزاحم ‪ -‬بوي خوش ‪ -‬قس�متي از‬ ‫مغز‬ ‫‪ -4‬شهري در استان فارس ‪ -‬عالم‬ ‫فرشتگان ‪ -‬قسمتي از درخت‬ ‫‪ -5‬ج�ان و روان ‪ -‬اي�ن خ�ودرو‬ ‫تصويرگر دس�تاورد جديد كيا در‬ ‫ج�اده‌ هاي ناهموار اس�ت‪ -‬حرف‬ ‫آخر الفبا‬ ‫‪ -6‬مادر عرب ‪ -‬گرد آوردن ‪ ،‬جمع‬ ‫کردن ‪ -‬يكدندگي‬ ‫‪ -7‬زدن نب�ض و قل�ب ‪ -‬در آش‬ ‫مي ريزند‬ ‫‪ -8‬آزاد و رها ‪ -‬ضمير انگليسي ‪-‬‬ ‫کمک رسانی‬ ‫‪ -9‬گل�ه اس�ب و اس�تر – یکی از‬ ‫جزایر دریاچه ارومیه‬ ‫‪ -10‬بي‌سواد قديمي ‪ -‬گل نوميدي‬ ‫‪ -11‬نماد سبكي ‪ -‬مرد سال ‪2012‬‬ ‫كياموتورز ‪ -‬جديد‬ ‫‪ -12‬ناش�نوا ‪ -‬س�رنيزه ‪ -‬شانه و‬ ‫كتف‬ ‫‪ -13‬دان�ه به دانه ‪ -‬ج�ام معروف!‬ ‫ جيوه‬‫‪ُ -14‬مرده ‪ -‬ياد گرفتن ‪ -‬نام ديگر‬ ‫سوره بني اسرائيل‬ ‫‪ -15‬واحد اندازه‌گيري توان موتور‬ ‫ زبان مرجع طراحي كيا‬‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -1‬از محص�والت كي�ا که در صدر‬ ‫‪ 10‬خودروي برت�ر باالترين ميزان‬ ‫وف�اداري ب�ه برن�د ق�رار دارد ‪-‬‬ ‫خودروي هيبريدي تازه‌وارد كيا‬ ‫‪ -2‬بات�ري ‪ 72‬س�لولي خ�ودرو‬ ‫هیبریدی کیا هيبريدي از اين نوع‬ ‫مي‌باشد – چروك پارچه‬ ‫‪ -3‬س�تايش ‪ -‬ق�دم ي�ك پ�ا ‪-‬‬ ‫نويسنده‬ ‫‪ -4‬جهان�ي ك�ه در آني�م ‪ -‬براي‬ ‫جلوگي�ري از ي�خ زدن آب داخل‬ ‫موت�ور و رادياتور در هواي س�رد‬ ‫زمستان از آن اس�تفاده مي شود‬ ‫ از موجودات زیبای افسانه ای‬‫‪ -5‬ضربه سر در فوتبال ‪ -‬نوشتن‬ ‫اسم داوطلب در دفتر یک سازمان‬ ‫یا مدرسه ‪ -‬قصر پادشاهي‬ ‫‪ -6‬دع�اي زير لب – تس�ت بدون‬ ‫حرف آخر ‪ -‬ضمير جمع‬ ‫‪ -7‬اردوگاه ‪ -‬دردمند‪ ،‬بیمار‬ ‫‪ -8‬هم�ان درخت انگور اس�ت ‪-‬‬ ‫نوعي حلوا ‪ -‬بلند مرتبه‬ ‫‪ -9‬محصول كوبا ‪ -‬رود فرانس�ه ‪-‬‬

‫‪16‬‬

‫فهرست عاملیت‌های مجاز تحت پوشش شرکت اطلس خودرو از تاریخ ‪1390/10/01‬‬

‫ردیف‬

‫عاملیت‬

‫استان‬

‫شهر‬

‫کد‬

‫تلفن ثابت‬

‫نمابر‬

‫‪1‬‬

‫رحيمبرزگركهنمويي‬

‫آذربایجانشرقی‬

‫تبريز‬

‫‪521‬‬

‫‪)0411( 6374111‬‬

‫‪)0411( 4769834‬‬

‫‪2‬‬

‫جمال احمدی شیخ سرمست‬

‫آذربایجان غربی‬

‫ارومیه‬

‫‪512‬‬

‫‪(0441) 2354112‬‬

‫‪(0441) 2238992‬‬

‫ارومیه ‪ -‬خیابان شیخ شلتوت ‪ -‬مرکز تجاری ارومیه ‪ -‬روبروی نمایندگی‬ ‫سایپا (شاکری)‪ -‬پالك ‪ - 563‬كدپستي ‪5714147187‬‬

‫‪3‬‬

‫عباسحاجینیلی‬

‫اصفهان‬

‫اصفهان‬

‫‪311‬‬

‫‪(0311) 6261181 -4‬‬

‫‪(0311) 6252828‬‬

‫اصفهان ‪ -‬خيابان ارتش ‪ -‬جنب پل هوائي حسين آباد ‪-‬‬ ‫پالك ‪ -335‬كد پستي ‪1698481759‬‬

‫‪4‬‬

‫محمدرضا معینی ‪ -‬خسرو زمانی‬

‫البرز‬

‫کرج‬

‫‪121‬‬

‫‪)0261( 4679259‬‬

‫‪)0261( 4679360‬‬

‫کرج – ‪45‬متری گلشهر – بلوار هوشیار – پالک ‪14‬‬ ‫‪ -‬كد پستي ‪3198777777‬‬

‫‪5‬‬

‫اميرحسينمحسنيان‬

‫تهران‬

‫تهران‬

‫‪101‬‬

‫‪(021)22763992-6‬‬

‫‪)021(22584127‬‬

‫تهران‪-‬پاسداران‪ -‬خيابان كالهدوز(دولت)‪-‬پالك ‪- 135‬‬ ‫كد پستي ‪1959916494‬‬

‫‪6‬‬

‫بالیران‬

‫تهران‬

‫تهران‬

‫‪103‬‬

‫‪(021) 44404664‬‬

‫‪(021)44419266‬‬

‫‪7‬‬

‫سیدمحمددیبازرحسینی‬

‫تهران‬

‫تهران‬

‫‪104‬‬

‫‪(021) 88463507‬‬

‫‪(021) 88474049‬‬

‫‪8‬‬

‫اسماعیلشیداییکندوانی‬

‫تهران‬

‫تهران‬

‫‪105‬‬

‫‪(021) 66928821‬‬

‫‪(021) 66902557‬‬

‫حرف فاصله‬ ‫‪ -10‬از دنیا رفتن ‪ -‬آداب و رسوم‬ ‫‪ -11‬اولي�ن خ�ودروي مفهوم�ي‬ ‫ديفرانس�يل عق�ب كيا ‪ -‬تا س�ال‬ ‫‪ 2020‬اي�ن نوع خودروه�ا ‪10‬درصد‬ ‫س�هم بازار را در آمريكاي ش�مالي‬ ‫بدست خواهند آورد‬ ‫‪ -12‬هرگیاه�ی که در کن�اره های‬ ‫ج�وی و رودخان�ه س�بز ش�ود ‪-‬‬ ‫پوشش ستور ‪ -‬واحد سطح ‪ -‬حوله‬ ‫‪ -13‬ميان ‪ -‬قسمتی از استخرهای‬ ‫ام�روزی ‪ -‬اس�کلت بن�دی ی�ا‬ ‫اس�تخوانبندی یک وس�یله نقلیه‬ ‫که بتواند س�ایر قطع�ات خودرو را‬ ‫نگه دارد‬ ‫‪ -14‬يك�ي از م�وارد امتياز دهي به‬ ‫خودرو در انتخ�اب بهترين خودرو‬ ‫سال ‪ -‬سرخرگ ‪ -‬شانه فلزي‬ ‫‪ -15‬موتور خودرو هيبريدي كيا از‬ ‫اين نوع است ‪ -‬حرف اول انگلیسی‬

‫تهران – بزرگراه اشرفي اصفهاني – ‪ 35‬متري شهيد مخبري –‬ ‫جنب آتش نشاني – پالک ‪- 7‬كد پستي ‪1476785491‬‬ ‫تهران –‪ 45‬متري رسالت – بين پل سيدخندان و اتوبان‬ ‫صياد شيرازي‪ -‬پالک ‪ - 1320‬كد پستي ‪1631693411‬‬

‫تهران‪-‬میدان جمهوري ‪-‬خيابان باستان جنوبی‪ -‬خیابان دانشگاه‬ ‫جنگ‪-‬پالك ‪ -303 ، 301 ، 299‬كد پستي ‪1318883444‬‬

‫تهران ‪ -‬میدان شهداء ‪ -‬خیابان هفده شهریور ‪ -‬بعد از پل آهنگ ‪-‬‬ ‫پالک ‪985‬و‪ - 987‬كد پستي ‪1773693116‬‬

‫‪9‬‬

‫سیدرضاریحانی‬

‫تهران‬

‫تهران‬

‫‪107‬‬

‫‪(021) 33015060‬‬

‫‪(021) 33015121‬‬

‫‪10‬‬

‫امیرهوشنگمهاجر‬

‫تهران‬

‫تهران‬

‫‪108‬‬

‫‪)021( 77601840‬‬

‫‪)021( 77536639‬‬

‫تهران ‪ -‬خیابان شریعتی – پایین تر از پمپ بنزین بهار شیراز –‬ ‫ایستگاه عوارضی – پالک ‪-346‬كد پستي ‪1564915587‬‬

‫تهران‬

‫تهران‬

‫‪109‬‬

‫‪)021( 22518246‬‬

‫‪)021( 22309045‬‬

‫تهران‪ -‬خیابان پاسداران‪ -‬انتهای خیابان ساقدوش‪ -‬بعد از میدان‬ ‫بنی هاشم‪-‬پالک ‪-317‬کدپستی‪1665844144 :‬‬

‫‪12‬‬

‫كاركينآرمنيانس‬

‫تهران‬

‫تهران‬

‫‪111‬‬

‫‪)021(88403723‬‬

‫‪)021(88418801‬‬

‫تهران‪-‬خيابان مطهري‪-‬بعد از چهارراه سهروردي‪-‬‬ ‫پالك‪ - 79‬كد پستي ‪1567719641‬‬

‫‪13‬‬

‫سيداميرحسيني‬

‫تهران‬

‫تهران‬

‫‪112‬‬

‫‪)021(77894648‬‬

‫‪)021(77807665‬‬

‫تهران‪-‬ميدان رسالت‪ -‬خيابان سلمان طرقي‪-‬‬ ‫نبش خيابان فرجام‪ -‬پالك ‪ -101‬كد پستي ‪1676743713‬‬

‫‪14‬‬

‫مصطفيامجد‬

‫تهران‬

‫تهران‬

‫‪113‬‬

‫‪)021(55407848‬‬

‫‪)021(55410347‬‬

‫تهران‪-‬خيابان قزوين‪-‬خيابان مخصوص‪ -‬روبروي بيمارستان‬ ‫لقمان الدوله‪ -‬پالك ‪ - 237‬كد پستي ‪1333653111‬‬

‫‪15‬‬

‫عبدالرضا محمدی طامه‬

‫تهران‬

‫تهران‬

‫‪114‬‬

‫‪)021( 66510280‬‬

‫‪)021( 66519246‬‬

‫تهران ‪ -‬بزرگراه شیخ فضل‌اهلل نوری ‪ -‬خیابان شهید تیموری ‪-‬پالک‬ ‫‪257‬و ‪ - 259‬کد پستی ‪1451784797‬‬

‫‪16‬‬

‫محمدعلیهدایتی‬

‫خراسان جنوبی‬

‫بیرجند‬

‫‪431‬‬

‫‪(0561) 2237030-3‬‬

‫‪(0561) 2226590‬‬

‫بيرجند‪ -‬بلوار دانشگاه – مجتمع تجاری و کارگاهی‬ ‫هدایت ‪ -‬پالك ‪ - 1‬كد پستي ‪9717919474‬‬

‫‪17‬‬

‫علیرضا سیاسی‬

‫خراسانرضوی‬

‫مشهد‬

‫‪422‬‬

‫‪)0511( 7528811‬‬

‫‪)0511(7528800‬‬

‫مشهد ‪ -‬انتهای بلوار خیام‪-‬بلوار صدمتری‪ -‬حدفاصل‬ ‫پمپ گاز و میدان خیام‪ -‬جنب نمایندگی سایپا ‪ -‬كد پستي ‪9187813111‬‬

‫‪18‬‬

‫تقی خیاط زاده‬

‫خوزستان‬

‫اهواز‬

‫‪611‬‬

‫‪)0611( 4479093-6‬‬

‫‪(0611) 4479097‬‬

‫‪11‬‬

‫حل جدول ‪ -‬پیک اطلس شماره‪17‬‬

‫آدرس‬ ‫تبريز‪-‬كيلومتر ‪ 5‬جاده تهران‪-‬باالتر از ميدان بسيج – نرسيده به كوچه قديم‬ ‫نمايشگاه بين المللي ‪ -‬پائين تر از شركت آناتا كد پستي ‪5159137443‬‬

‫شرکت آرتین خودرو پرشین‬

‫اهواز‪ -‬بزرگراه ملت‪ -‬بين خيابان عامري و دانيال‪-‬‬ ‫پالك‪ - 1082‬كد پستي ‪6164813545‬‬

‫شيراز –خيابان سعدي ‪ -‬بين مكتبي وايزدي‪-‬‬ ‫كد پستي‪7135836495‬‬

‫‪19‬‬

‫سيدسامانشجاعي‬

‫فارس‬

‫شیراز‬

‫‪643‬‬

‫‪(0711) 2222897‬‬

‫‪(0711) 2243088‬‬

‫‪20‬‬

‫ابراهیماحمدی‪-‬یعقوبنعمتی‬

‫قزوین‬

‫قزوین‬

‫‪251‬‬

‫‪)0281( 2292553-4‬‬

‫‪)0281( 2292550‬‬

‫قزوین – کیلومتر ‪3‬جاده قدیم تهرا ن – روبروی پمپ بنزین‪-‬‬ ‫كد پستي ‪3416763317‬‬

‫‪21‬‬

‫حمید آرمضانی‬

‫قم‬

‫قم‬

‫‪332‬‬

‫‪)0251( 2914003‬‬

‫‪)0251( 2928158‬‬

‫قم ‪ -‬بلوار امین ‪ -‬جنب مدرسه شاهد‪-‬‬ ‫كد پستي ‪3713955446‬‬

‫‪22‬‬

‫جاوید امیری‪ -‬یوسف امیری مقدم‬

‫کرمان‬

‫کرمان‬

‫‪451‬‬

‫‪)0341( 3310006‬‬

‫‪)0341( 3312199‬‬

‫‪23‬‬

‫بهرامخروشي‬

‫كرمانشاه‬

‫كرمانشاه‬

‫‪552‬‬

‫‪(0831) 8213900‬‬

‫‪(0831) 7210570‬‬

‫‪24‬‬

‫كامبيزپوررستگار‬

‫گيالن‬

‫رشت‬

‫‪232‬‬

‫‪(0131) 8842002-4‬‬

‫‪(0131) 8842002-4‬‬

‫‪25‬‬

‫احمدنادریعلمداردهی‬

‫مازندران‬

‫ساری‬

‫‪221‬‬

‫‪(0151) 3419245‬‬

‫‪(0151) 3419243‬‬

‫‪26‬‬

‫شركت بزرگ روشن‬

‫مازندران‬

‫بابل‬

‫‪223‬‬

‫‪(0111)3252020‬‬

‫‪(0111)3251919‬‬

‫بابل – كمربندي اميركال ‪ -‬جنب پمپ بنزين ‪-‬‬ ‫كد پستي ‪4731659439‬‬

‫‪27‬‬

‫سیدمجتبیموسوی‬

‫مازندران‬

‫آمل‬

‫‪224‬‬

‫‪(0121)3481111‬‬

‫‪(0121)3482222‬‬

‫آمل ‪ -‬جاده محمودآباد ‪ -‬ابتدای جاده سرخ‌رود‬ ‫كد پستي ‪4615989475‬‬

‫‪28‬‬

‫مصطفيشاپوري‬

‫مركزي‬

‫اراك‬

‫‪371‬‬

‫‪(0861)2247106‬‬

‫‪(0861)2230518‬‬

‫‪29‬‬

‫حبیب اله فرهادی فر‬

‫همدان‬

‫مالیر‬

‫‪341‬‬

‫‪)0851( 2248041-4‬‬

‫‪)0851( 2232231‬‬

‫‪30‬‬

‫احرار يزد‬

‫یزد‬

‫یزد‬

‫‪321‬‬

‫‪(0351) 8254024-5‬‬

‫‪(0351) 8253075‬‬

‫‪31‬‬

‫احمدقنادباشی‬

‫یزد‬

‫یزد‬

‫‪322‬‬

‫‪(0351) 6265141‬‬

‫‪(0351) 6265389‬‬

‫کرمان‪ -‬خیابان ‪ 17‬شهریور‪ 200 -‬متر باالتر از چهارراه بهار‪-‬‬ ‫کدپستی ‪7616673386‬‬

‫كرمانشاه – سه راه پمپ گازوئيل‪-‬خيابان‪45‬متري كارگر‪-‬‬ ‫باالترازمدرسه شيرزادي‪ -‬كد پستي ‪6714714964‬‬

‫رشت ‪ -‬خيابان شهدا‪ -‬روبروي كارخانه شير پاستوريزه‪-‬‬ ‫كد پستي‪2593282851‬‬

‫ساري ‪ -‬بلوار كشاورز ‪ -‬نرسيده به مهدشت ‪ -‬كوچه پاتريس ‪-‬‬ ‫كد پستي ‪4813637639‬‬

‫اراك ‪ -‬خيابان شريعتي‪ -‬بين فرمانداري و پمپ بنزين ‪ -‬نمايشگاه اتومبيل‬ ‫شاپوري‪ -‬پالك ‪ - 74‬كد پستي ‪3813144738‬‬

‫مالير‪ -‬بلوار بعثت ‪ -‬ميدان نيروي انتظامي – روبروی مسجد ‪-‬‬ ‫كد پستي ‪6571789949‬‬ ‫يزد ‪ -‬بلوار دانشجو‪ -‬سه راه تعاون‪ -‬کوچه تعاون‪-‬‬ ‫كد پستي ‪8916713395‬‬

‫يزد ‪ -‬خیابان مطهری‪ -‬چهارراه فرهنگیان‪ -‬کدپستی ‪8918617167‬‬

‫‪17‬‬


‫دفتر مرکزی‬ ‫تهران‪ ،‬كيلومتر ‪ 8‬بزرگراه شهيد لشگري(جاده مخصوص كرج)‪ ،‬بعد از تقاطع اتوبان آزادگان‪ ،‬خيابان شانزدهم‪ ،‬خيابان چهارم‪ ،‬پالك ‪9‬‬ ‫تلفن‪021 44561234 :‬‬

‫صدای مشتری‪021 44549250 :‬‬

‫فکس‪021 44567172 :‬‬

‫نمایشگاه مرکزی‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان ولیعصر(عج)‪ ،‬نرسیده به پل مدرس‪ ،‬نبش بن‌بست فرید‬ ‫تلفن‪021 22052340-2 :‬‬

‫فکس‪021 22045544 :‬‬

‫‪www.atlaskhodro.com‬‬

peyke-atlas-no18  
peyke-atlas-no18  

peyke-atlas-no18

Advertisement