__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

RECODE HELSINBORGS STADSTEATER


DYNAMISKA DIALOGER #II: KULTURTINGET

Rapporten sammanfattar och beskriver den andra delen av Dynamiska Dialoger som genomfördes i regi av Clear Village den 18 november 2011 på Helsingborgs Stadsteater.

De dynamiska dialogerna genomförs med stöd av

Sammanställd av Clear Village på uppdrag av Helsingborgs Stadsteater. Rapporteringsdatum: mars 2012

3


4

Š clear-village.org 2012


INNEHÅLL INTRODUKTION. BESKRIVNING AV IDÉ OCH SYFTE MED DYNAMISKA DIALOGER SOM METOD.

6

SUMMERING AV DYNAMISKA DIALOGER #1.

8

TILLÄMPNING. NYA INITIATIV.

8

KOMMUNIKATION. SAMARBETE MED OLIKA PARTNERS.

8

BAKGRUND TILL DYNAMISKA DIALOGER#II. VAD VILL VI ÅSTADKOMMA MED #II?

10

HUR ÄR DIALOGERNA UTFORMADE?

10

VILKA ÄR INBJUDNA ATT DELTA?

11

VEM ORGANISERAR OCH STÖTTAR DIALOGERNA?

12

INITIERING AV KULTURTINGET. EN FÖRESTÄLLNING I 5 AKTER. AKT 1: I) UTFORMNING: 12 VIKTIGA VARIABLER ATT DISKUTERA.

14

17

II) SPÄNNINGAR: MOTSATSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VARIABLERNA.

AKT 2: VARIABLER SOM BILDAR ETT RAMVERK FÖR KULTURTINGET.

20

AKT 3: INSPIRATION. VAD FINNS INNANFÖR RAMEN?

22

AKT 4: 6 FÖRSLAG TILL ETT FUNGERANDE KULTURTING.

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH AVVIKELSER.

24

AKT 5: BESLUT OM FORTSÄTTNING.

30

AVSLUTANDE KOMMENTARER.

32

5


INTRODUKTION Beskrivning av idé och syfte med Dynamiska Dialoger som metod.

VAD ÄR DYNAMISKA DIALOGER? Dynamiska Dialoger kan enkelt beskrivas som runda borddiskussioner under planerade teman och rubriker. En öppen inbjudan välkomnar berörda parter att föra dialoger med ansvariga parter, i det här fallet mellan Helsingborgs invånare och kulturarbetare vilka respresenterar såväl den etablerade som den fria och alternativa kulturen. Varje grupp samlas runt ett ramverk av relevanta frågor som presenteras på så sätt att de ger struktur åt diskussionerna. Grupperna är jämlika, d.v.s. ingen deltagare har rollen av expert utan representerar sig själv och sitt yrke. Stödpersoner, som var och en representerar viss expertis, finns däremot tillgängliga under hela processen.

Helsingborgs Stadsteater har tagit initiativet till dialogerna för att försöka identifiera dels (i) de trösklar som idag fungerar som hinder för en jämnare fördelning av deltagande i kulturella aktiviteter och dels (ii) alternativa former av kultur och platser för kultur i staden. Clear Village har fått uppdraget att utforma metoden för dialogerna samt ansvara för genomförandet. Tre dialoger är planerade att genomföras med 6-9 månaders mellanrum under 2011 och 2012. Målsättningen är att få Helsingborgs invånare att känna att de själva kan påverka det lokala kulturlivets utformning.

Dynamisk medborgardialog på Helsingborgs stadsteater En handledd process för att skapa förutsättningar för att få olika målgrupper i högre grad involverade i det lokala kulturlivet och eget skapande

Dialog II för Helsin isk gb m or a n g Dy

1. Verktyg -Två dagars lab process

- Handledare - Verktyg för stimulering och dokumentering

Ha nd rap ling po s rt

3.Underlag

4. Inspirerande exempel

© clear-village.org 2012

1.Verktyg da led r nd esse a H roc p

2.Nätverk

2. Nätverk - Engagerade i det lokala samhället - Medborgare - Kulturaktörer - Områdesexperter - Representanter från olika grupperingar

3. Underlag - Inspirerande exempel från nätverk - Bakgrundsinformation - Handlingsplan för fortsatt arbete

4. Vision och implementering - Kärnan i processen fungerar som underlag för att driva förändringsarbetet

6


Dynamiska dialoger våren 2011 (genomfört)

Dynamiska dialoger III 2012

Dynamiska dialoger II 18 november 2011 Resultat från DD I

Resultat från DD II

Scenkonstfokus Skapandet av ett ”Kulturting” Specifik problemställning Kultur i staden i ett brett perspektiv

VAD ÄR HELSINGBORGS STADSTEATERS SYFTE MED DE DYNAMISKA DIALOGERNA? Även om stadsteatern agerar värd för dialogerna och gärna ser sig som en agent för förändring av stadens kulturliv, skall resultatet av dialogerna inte vara begränsat till aktiviteter på teatern och dess scener. Tvärtom skall dialogerna vara början till ett aktivt nätverk för utveckling av kulturlivet i Helsingborg. Nätverket skall spänna över social bakgrund, yrke, intresse, kön och ålder samt involvera olika sektorer i staden. Med hjälp av Clear Village som metodpartner vill stadsteatern både inspirera till förändring och ge stöd till genomförande. Syftet kan enkelt sammanfattas i tre punkter: + Få över en del av den erkänt goda entreprenörsandan i Helsingborg till utveckling av kulturlivet. + Synliggöra det fria och alternativa kulturlivet i Helsingborg genom stöd, samarbete och tillgång till platser och scener. + Identifiera och uppmuntra unga kulturutövare, för att undvika att de ger upp alternativt lämnar Helsingborg.

Kulturvision i HBG för framtiden

TRE DIALOGER. Den första dialogen, DD#1, som genomfördes under två dagar i februari/mars 2011, resulterade i att deltagarna samstämt rekommenderade bildandet av ett s.k. Kulturting, en obyråkratisk paraplyorganisation med uppgift att föra samman det etablerade kulturlivet med det fria och alternativa. Om en sådan organisation blir framgångsrik eller inte beror till mycket stor del på engagemanget från kommunens invånare. Mer om resultatet av Dynamiska Dialoger #1 under egen rubrik, nedan. Den andra dialogen, DD#2, som den här rapporten sammanfattar, har till syfte att föra över initiativet till kommuninvånarna: Är ett Kulturting lösningen för att få till stånd ett förändrat kulturliv med något för alla, snarare än ett kulturliv för alla? Vilken struktur och samarbetsform ska i så fall Kulturtinget ha? Den tredje dialogen, DD#3, ämnar fokusera på stadens kulturvision och samla flera av stadens förvaltningar till diskussion och samarbete: Vilken är visionen och hur når vi dit på 10, 15 och 20 års sikt? Vad innebär detta för scenkonsten? 7


SUMMERING AV DYNAMISKA DIALOGER #I VILKA INITIATIV HAR DEN FÖRSTA DIALOGEN RESULTERAT I TILL IDAG? Förutom beslutet att vidare utveckla idén om ett Kulturting, resulterade den första dialogen i några flera projekt. Foajéscenen. Stadsteatern lyssnade och agerade genom att aktivera denna alternativa scen. Den har under hösten haft ett program som innehåller material och produktioner vilka deltagarna i den första dialogen förde fram som tänkbara och önskade inslag i kulturlivet. LÖK eller Gråter du nu lagren faller av? Detta är ett musikteaterstycke som involverar tre nionde klasser från tre olika skolor i staden med premiär den 25 januari på Helsingborgs stadsteaters stora scen. Klasserna står för story, sång, dans, dramatisering och musik, vilket är i linje med önskemålet att de unga i staden själva skulle få producera och uppföra något på en av stadens scener. Projektet genomförs i samarbete med Spiritus Mundi.

Vilka kontakter och initiativ till samarbete har den första dialogen lett till? Helsingborgs Stadsteater har efter Dynamiska Dialoger#1 sett sitt nät av samarbets- och diskussionspartner fördjupas och vidgas. kontakter/organisationer + Folkuniversitetet + Lunds Universitet + Statens Kulturråd + Kulturkraft Syd + Svensk Scenkonst + Region Skåne + BIBU – Scenkonstbiennalen för barn och unga + Inom Helsingborgs kommun: H+ med Stadsbyggnadsförvaltningen, Utvecklingsnämnden, + Kulturförvaltningen. kontakter/andra teatergrupper och kulturplatser + Spiritus Mundi + Dunkers Kulturhus samarbete/lokala grupper på lokala scener + 2xPoppe + Dodo Parikas + Swedish Sound Painting Orchestra + Pecha Kucha + ”Öppen Scen” samarbete/presentationer

© clear-village.org 2012

+ Pecha Kucha kväll den 1 mars 2011. + TEDxHelsingborg den 26 augusti 2011.

8


ÖPPNA UPP. BJUD IN. VÄLKOMNA. De mest frekventa rekommendationerna från Dynamiska Dialoger #I

9


BAKGRUND TILL DYNAMISKA DIALOGER #II VAD VILL VI ÅSTADKOMMA MED DD#II?

Syftet med själva processen.

Den andra dialogen syftar till att gå från ord till handling vad gäller förändring och förnyelse av scenkonstlivet i Helsingborg. De personer som deltog i DD#I och vill fördjupa sitt engagemang genom att delta i den andra dialogen, DD#II, bör inse att de själva har ansvaret för att planerna, i det här fallet bildandet av en obyråkratisk paraplyorganisation, förverkligas. De har rätt att begära stöd från kommun, organisationer och näringsliv men de bör själva kunna precisera vilken typ av stöd de behöver. Dialogerna bidrar genom sin deltagarbredd till att skapa öppenhet och vidga perspektivet vad gäller möjliga kulturformer och kulturliv i ett förändrat och föränderligt samhälle.

Syftet är att sätta idéerna om organisationen mot ett antal givna parametrar eller variabler och därigenom kunna sortera bort orealistiska idéer och vidareutveckla goda.

Helsingborgs stadsteater och Clear Village har tillsammans utformat en process där deltagarna förses med just de redskap som behövs för att ta ansvar och skapa något helt nytt.

HUR VAR DIALOGERNA UTFORMADE? PROCESS OCH METOD.

© clear-village.org 2012

Dialogerna är processen som anger förutsättningarna för det helt nya man vill skapa. Samtidigt är de metoden för att starta det nya: vara den första sammankomsten för den nya obyråkratiska paraplyorganisation som går under namnet Kulturtinget. Hur processen successivt ledde fram till vissa givna förutsättningar och former för ett Kulturting samt ett slutligt beslut att skapa detta, beskrivs i nästa avsnitt av den här rapporten.

10

Identifiera framgångskriterier, kritiska faktorer, hot och möjligheter för organisationen. Att få samtliga deltagare att uppleva att de var med och utformade något det var deras ansvar att driva vidare. Få till stånd gruppdiskussioner med bra balans mellan inspiration och reflektion och som var förankrade i Helsingborgs (kulturella) verklighet. Under hela processen hade de olika grupperna var sitt bord att samlas runt samt tillgång till en resursperson med uppgift att såväl stödja som aktivera. Dagen startade klockan 9 och avslutades klockan 17. Då hade dialogerna, DD#II, avverkat 5 akter.


Vilka är inbjudna att delta? Inbjudningarna skickades ut via e-post. Målsättningen var att identifiera så många som möjligt av dem som kan anses ha intresse av att vidareutveckla Helsingborg genom ett förändrat kulturutbud. Den enda begränsningen var antalet tillgängliga platser både rumsligt och vad gäller metod. Flera av de inbjudna hade deltagit i DD#I. Antalet deltagare stannande på strax över 50 personer vilka fördelades på 12 grupper. Ålder- och könsfördelning av deltagare i DD#I & #II sammantaget.

Ålder- och könsfördelning av deltagare i DD#II enbart.

11


BAK RECODE GRUND

Vem organiserar och stöttar dialogerna? Helsingborgs Stadsteater har valt den engelska icke vinstdrivande organisationen Clear Village som samarbetspartner. Förutom att utforma dialogerna, tills nu DD#I och DD#II, och leda processen så engagerar och rekryterar de också stödpersoner från sitt nätverk till att utföra dialogerna. Alice Holmberg. Designer och projektansvarig på Clear Village, London. Alice intresseområde är främst hur design socialt och uthålligt påverkar allt från hela samhällen till mode – såväl materiellt som immateriellt. Hon trivs bäst på områden där abstrakta reflektioner möter jordnära tänkande och där hon kan bidra till att diskussioner går från principer till planer för praktiskt handlande.

© clear-village.org 2012

Artur Moustafa. Designer. Kommunikatör och ansvarig för projektet Outreach på Helsingborgs Stadsteater. Artur är en konceptdesigner med bakgrund från designindustrin där han startat och drivit möbelföretag. När han insåg att det fanns fler stolar i världen än människor bestämde han sig att avsluta sitt engagemang i möbelindustrin för att se hur han bättre kunde använda sina projektledaregenskaper och sitt designtänk. Han tror att genom att erbjuda plattform och utrymme för open source utbyten och samarbeten så kan vi tillsammans skapa en bättre värld med hållbara produkter och system. Idag jobbar Artur på Helsingborgs Stadsteater med förnyelsearbete: publik och program. De dynamiska dialogerna är ett led i ett av dessa projekt, Outreach. 12

Kristina Börjesson. PhD, Research Associate, Central Saint Martins, University of the Arts, London och grundare av Markona: uthållig förändring med koppling till design av system, objekt och miljöer. Kristina fokuserar på relationen mellan människa, objekt och omgivning: hur funktion och uthållighet styrs av mentala processer som i mycket utgår från människans varande snarare än livsstilar i ständig förändring. Kristina har etablerat begreppet affektiv uthållighet (affective sustainablity) samt forskar och debatterar nu begreppet: med människan i fokus (human centred). Hur tillämpas detta?


Seif Alhasani. Grafisk designer, illustratör. London

Helena Uesson. Sustainable Designer. de;co/ Neglected spaces, Malmö. Helena är specialiserad på strategisk kommunikation & design, konceptutveckling och hållbar utveckling med en Master från Central Saint Martins College of Art (London) och en B.Sc. från Copenhagen Business School. Efter några år i London där hon bland annat var involverad i Clear Village, driver hon nu i Sverige sin egen designkonsultstudio de;co. de;co fokuserar på projekt inom innovation, hållbar stadsutveckling och arkitektur för både privata och statliga organisationer. Helena är även grundaren av tankesmedjan Neglected Spaces och har en passion för städer i alla dess former.

Seif väljer att inte begränsa sitt skapande till traditionell illustration, utan ser hellre bildskapandet som en utgångspunkt vilken kan resultera i allt från konventionella tidningsillustrationer, till interiördesign och leksaker. Fastän hans kommersiella uppdrag huvudsakligen utförs digitalt, så älskar han att även arbeta med händerna och tar ivrigt vara på varje tillfälle att trycka affischer, bygga pappersmodeller och skapa väggmålningar. Oavsett medium, så strävar Seif alltid efter att skapa konceptuellt drivna verk med en stark visuell och lekfull karaktär. Elias Kristoffersen. Kaospilot. Affärsutvecklare, Kvittar AB. Malmö Elias trivs bäst att arbeta under dynamiska och lätt oordnade former. Han vill driva processer från kaos till kontroll och ordning utan att den kreativitet och den handlingskraft som ofta orsakar kaos, går förlorad. Elias tycker att en mycket viktig uppgift är att hålla uppe motivationen hos deltagarna när processerna blir mer målstyrda och kontrollerade. 13


RECODE DD#II

© clear-village.org 2012

HUR SER ETT KULTURTING UT? HUR KAN KULTURTINGET HJÄLPA DIG? HUR KAN HELSINGBORGS STADSTEATER STÖDJA KULTURTINGET? 14


INITIERING AV KULTURTINGET EN FÖRESTÄLLNING I 5 AKTER. Rapport från Dynamiska Dialoger#2, Helsingborg den 18 november 2011.

KU LTU

RT IN

G?

ACT 1 & 2: KULTURTING VISION vision

Dynamiska Dialoger går som metod ut på att definiera, relatera, ställa mot varandra samt utvärdera variabler som anses vara kritiska för en given frågeställning, i det här fallet: hur nå ut till invånarna med kulturaktiviteter i allmänhet och scenkonst i synnerhet. Hur komplex frågan är bestämmer omfattningen av dialogerna. Detta har ingående beskrivits under rubriken Beskrivning av idé och syfte med Dynamiska Dialoger som metod, ovan.

arbets uppgifter

fleksibilitet

ansvar

kunskaps utbyte

utbildning

beroende

affärsplan

värdegrund

ledarskap

internationell relevans

samhälls förankring

Utvärderingen och analysen av Dynamiska Dialoger #1 i februari/mars 2011 resulterade i ett koncept som fått namnet Kulturting och som därför naturligt blev ingången till DD#II, se ovan rubriken Bakgrund till Dynamiska Dialoger #II. Frågställningen har här blivit mer specifik: Vilka är förutsättningarna för ett s.k. Kulturting att vara vägen till ett produktivt samarbete med invånarna om kulturaktiviteter med tonvikt på scenkonst?

15


DD#II RECODE AKT 1 vision

i ng nkr sföra Samhäll s ar led

b xi fle

ili te t

ka

p s an

gr un

d

plan affärs

kun skap s deln

ing

ildni ng

nd e beroe

utb va r

e rd vä

Arb etsu ppgift er

s van e l e r nell internatio

AKT 1.

© clear-village.org 2012

Under den första akten diskuterade deltagarna, en grupp för varje variabel, I) innebörden och relevansen av respektive variabel som föreslagits som central eller kritisk för ett Kulturting samt II) de inneboende motsättningar som kan finnas mellan vissa variabler. Idén med motsatspar beskrivs grafiskt i fig. 1, nedan. Gruppen som granskat en variabel diskuterade i nästa steg med den grupp som granskat den variabel som ansågs vara variabelns motsats. På så sätt kunde eventuella försvårande omständigheter för Kulturtinget diskuteras redan på detta tidiga stadium. 16

De 12 utvalda variablerna var: Arbetsuppgifter, Ansvar, Roll, Ledarskap, Lokal förankring, Vision, Flexibilitet, Ideell verksamhet, Kunskapsutbyte, Värderingar, Internationella utblickar, Affärsdrivande. Varje variabel diskuterades utifrån Möjligheter - Hot, Kritiska faktorer – Framgångskriterier. Nedan följer en sammanfattning av diskussionerna av de valda variablerna, I) ovan. Observera att det som beskrivs nedan inte är bearbetade förslag utan en första struktur deltagarna kommit fram till och som de ska arbeta vidare med under de följande akterna. För att rätt förstå och därför kunna konkretisera de förslag som deltagarna lägger fram under de avslutande akterna, är det viktigt att följa resonemanget bakom utan att på det här stadiet lägga begreppen ”till rätta”.


Arbetsuppgifter: Konkret skall vara ledordet för den här typen av organisation. Den ska inte definieras som *antal möten per år* eller enbart som *idéforum* utan i praktiska, synliga resultat som invånarna lätt kan se och ta till sig. Ansvar: Kulturtinget ska vara rådgivande snarare än styrande samt ansvariga främst inför invånarna i kommunen, d.v.s. blir respekterad av dessa. Roll* : Var och en som ingår i Kulturtinget bör se sig som ett Småting och ta till vara tillfällen till närkontakt i sin omgivning: i stort och smått. Snarare än att göra direkta utbildningsinsatser, skall Kulturtinget inspirera och sortera idéer samt synliggöra och skapa medvetenhet om vilka möjligheter som finns. Ledarskap: Öppenhet och transparens är tillsammans med personlig motivation, drivkraft och engagemang avgörande för Kulturtingets medlemmar. Det bör finnas en samordnande styrgrupp dvs. en form av öppet ledarskap, snarare än en ledare. Lokal förankring: Kulturtinget bör agera så neutralt som möjligt i dialog mellan kommunala organisationer och kommunens invånare. Dialogen bör nå ut till alla delar av samhället, både fysiskt och mentalt. Kulturtinget bör helst inte vara förknippat med en fysisk plats eftersom denna då riskerar att identifieras med själva organisationen, t.ex. ”Kulturtinget är en del av Stadsteatern.” Vision: Kulturtinget är en ickehierarkisk organisation som i viss mån kan ändra struktur efter behov och funktion. Den utmärks av sin öppenhet och sin vilja till objektivitet.

Flexibilitet: Genom att vara närvarande på olika ställen i det offentliga rummet ska Kulturtinget fånga upp människor, lyssna och få dem att känna att de har en kanal genom vilken de kan påverka. Ideell verksamhet: Kulturtinget bör bygga vidare på den entreprenörsanda som finns i Helsingborg. Ställ inte onödiga formella krav på medlemmar i Kulturtinget utan inspirera till brett, ideellt deltagande, och inkludera även tillfälliga kommuninvånare som studenter. Kulturtinget skall vara lätt att förklara; en förädlingsakademi för kultur? Kunskapsutbyte: Kulturtinget har låga trösklar som gör det lätt och lockande att komma med idéer: Tinget inspirerar till utveckling och ger ordet kultur en tydlig och enkel innebörd. Värderingar: Nyfikenhet, mångfald, demokrati och kunskap bör vara Kulturtingets hörnstenar, från idé till handling dess mål. Internationella utblickar: Utan att glömma vad som är hemma bör Kulturtinget vara nyfiket och öppet för vad som händer borta samt kunna länka samman olika kulturinitiativ oberoende från var de kommer men beroende på hur de kan bidra till förädling och mångfald av den kulturvision man arbetar för. Affärsdrivande: Kulturtinget måste ha pengar för att kunna agera, men verksamheten får inte definieras för smalt eller elitistiskt. Då stöts många människor bort. Hela grundidén måste bygga på en vid definition av själva begreppet kultur, att det är något man skapar, utvecklar. Därför kan mycket bli kultur: bröd likväl som graffiti. Relevans bör inte direkt likställas med publiksuccé utan med ’mer kultur till fler’.

* Denna variabel kallades ursprungligen Utbildning men diskussionerna visade att Roll var ett viktigare kriterium inom vilket uppgifterna utbilda - lära sedan diskuterades.

17


DD#II RECODE AKT 1

Sammanfattningen nedan visar vad deltagarna kom fram till avseende motsättningar som kan göra det svårt för Kulturtinget att fungera som avsett, II). Vision – Konkreta uppgifter. Risk: diskutera men inte göra alternativt göra utan riktig planering eller eftertanke. Flexibilitet – Ansvar. Risk: formlös och anonym alternativt stel organisation. © clear-village.org 2012

Lokal förankring – Internationella utblickar. Risk: hemmablind alternativ övertro på det som kommer utifrån. Utbilda – Lära. Risk: prioritera egen kompetens alternativt inte använda den tillräckligt. Affärsdrivande – Ideell. Risk: med syfte att dra in pengar snarare än människor alternativt engagera människor men stå utan resurser. 18


möjligheter + att inspirera, sortera idéer, synliggöra & skapa medvetenhet + ge ordet kultur tydlig och enkel innebörd

+ låga tröskler!

kritiska faktorer + K! skal kunna ändra struktur efter behov och funktion

+ konkret skal vara ledordet + ställ inte onödiga formella krav + inspirera till brett deltagende

framgångskriterier + närkontakt i sin omgivning

+ agera neutralt och inkulderande + att fånga upp människor, lyssna och få dem att känna att de kan påverka

hot mot succé + om K! blir för svårt att förklara

19


DD#II RECODE AKT 2

AKT 2. Under akt 2 låg tonvikten på att utifrån diskussionerna av de givna variablerna eller av de variabler som deltagarna själva introducerat under akt 1, ange ett ramverk för ett Kulturting. Akt 2 fungerade därför som en avslutning av akt 1 men också som en introduktion till akt 4, där deltagarna delades in i nya grupper med uppgift att utforma ett konkret förslag. Förslag till ramverk för ett Kulturting. +

Konkreta uppgifter med påtagliga resultat: synliga arrangemang och inga pappersprodukter. Engagerar sig både i att förädla det som finns och tillföra nytt.

+

Flexibel organisation men ett stabilt forum som kan omformera sig efter behov: uppgifter och arrangemang. Aktiv som nätverk, mentor och med tydlig lobbying.

+ Omvärldsorienterad med lokal förankring, dvs. blickar utåt men med återkoppling till den lokala, inneboende kapaciteten. + Lyssnar på andras kompetens, bidrar med egen, bygger kunskap och delar med sig. Tolkar och översätter koder. + Konsensus; gemensamma värderingar är det redskap som ger en styrgrupp mandat att agera. © clear-village.org 2012

+ Pragmatism och inte politik, byråkrati, prestige, pengar eller populism styr.

20


“GEMENSAMMA VÄRDERINGAR ÄR DET REDSKAP SOM GER EN STYRGRUPP MANDAT ATT AGERA” 21


© clear-village.org 2012

DD#II RECODE AKT 3

22


AKT 3. Under den tredje akten presenterade fem olika kulturaktörer-entreprenörer sin verksamhet, alternativt sina idéer eller planer på scenen. Dessa presentationer fungerade som inspiration och exempel på mångfald, nytänkande och förädling samt visade på bredden av begreppet kultur. Inför akt 4, den slutliga konkretiseringen av Kulturtinget, bidrog presentationerna med ett bildspråk, ett stycke verklighet som motvikt till de teoretiska diskussionerna. Presentationer. Gustav Högmo med sin egen musikal, fortfarande en förhoppning. Robert Lillhonga med sin egen film, att inom kort spelas in i Helsignborg. Birgitta Killander om hur Helsingborgs kommun planerar för framtida kultursatsningar. Jennifer Rahfeldt med sina egna sånger från sin senaste skiva. H+ representerades av Kristoffer Nilsson & Jessica Segerlund. De visade exempel på arkitektur och stadsplanering som kultur och föreslog samt erbjöd lokaler med idéer om hur de kan användas. Niklas Uhrberg om Jazz i Helsingborg, idag och imorgon. Albin Ganovic med Cabaret Candy Club, filmvisning från en föreställning.

23


DD#II RECODE AKT 4

© clear-village.org 2012

AKT 4. Under akt 2 skapades ett teoretiskt ramverk för Kulturtinget. Presentationerna under akt 3 bidrog med inspiration och startade nya tankeprocesser. För akt 4 samlades deltagarna en sista gång, nu i nya grupper och för att konkretisera Kulturtinget med realistiska förslag.

Det som förenar de olika förslagen, de gemensamma nämnarna, är sammanfattade som en inledning till en mer detaljerad beskrivning av de olika förslagen.

De sex förslag som presenterades visade på stor samstämmighet – men med vissa skillnader vad gällde den konkreta utformningen och de praktiska detaljerna.

Kulturtinget är en styrgrupp som speglar samhället så brett som möjligt: politik, näringsliv, utbildning, religion, sport och kulturaktörer utifrån en bred definition. Styrgruppen arbetar ideellt.

24

De gemensamma nämnarna som förenar samtliga förslag.


Kulturtinget måste därför förbehålla sig rätten att sortera och prioritera. Urvalskriteriet skall vara att aktiviteten skall förädla och/eller tillföra något nytt även vad gäller tillgänglighet. En grundtanke bör vara att kultur är som ett hus med flera våningar. Vissa människor tycker det som finns på första våningen är bra för dem, andra tycker det är mödan värt ’att ta sig upp till fjärde’ för en upplevelse.

Viktigt är också att föreslagna arrangemang/ uppträdanden som är extrema och/eller kan väcka anstöt, t.ex. innehålla exempel på rasism eller könsförakt, sorteras bort. Alla som anmäler intresse, med undantag av de som faller bort pga. ovan, kommer överföras till Kulturtingets Open-Source sida. Denna är tillgänglig för alla i Helsingborg och fungerar dessutom alltid som en resurs där tinget aktivt söker eller dit de hänvisar olika intressenter: arrangörer, sponsorer m.fl. På så sätt finns det alltid en nästa gång, en stående möjlighet för aktiva kulturutövare.

Politik Näringsliv Utbildning Religion Sport Kulturaktörer

Fria grupper Institutioner Förvaltningen Finansiärer Frivilliga Invånare & föreningar

VÄRDERIN

GA

R

ppet formellt & ö Opolitiskt, in er ta éer & kon kt Forum för id k Kunskapsban Nätverk

25


© clear-village.org 2012

FÖRSLAGEN*

+ Observera att detta är deltagarnas förslag. Dessa ska sedan utvärderas, anpassas och struktureras som ett led i den strategi och körplan som utarbetas av ClearVillage för att stämmas av med Helsingborgs Stadsteater.

26


FÖRSLAG I: "KURT"

FÖRSLAG II: "KUNSKAPSMÖTE"

Kulturtinget arrangerar Öppen Scen t.ex. varje måndag men på helt olika ställen i Helsingborg med omnejd. Stans institutioner och företag sponsrar med dessa scener. Till Öppen Scen kan alla kulturaktörer/entreprenörer anmäla sig via tingets hemsida eller dess kontaktpersoner. Utrymmet, antal uppträdanden, är dock begränsat av tidsskäl.

Kulturtinget är ett pågående kunskapsmöte med en stående, öppen inbjudan till kommunens kulturaktörer/entreprenörer. Tinget har en fri form men vissa regler. Utan regler kommer organisationen inte att bli respekterad, utan respekt inget inflytande, utan inflytande ingen makt att genomföra.

Kulturtinget delar i december varje år ut en KURT. KURT är ett stipendium sponsrat av en eller flera av Helsingborgsföretag. Stipendiet delas ut till den kulturaktör som är framröstad av invånarna själva och de kan rösta på alla som framträtt på måndagsscenen. Röstningen görs främst på Kulturtingets hemsida men också via vanlig post till Kulturtingets adress. För att undvika ’en kupp’ bör en röst verifieras med ett telefonnummer eller en e-mail adress. Stipendiet ger vinnaren ett år med ökade resurser att utveckla sig/gruppen. Sponsorerna och Kulturtingets utnyttjar sitt nätverk för att ordna engagemang för stipendiaten i och utanför Helsingborg.

Kulturtinget bör fokusera på fria grupper och nya idéer för att garantera den mångfald som är nödvändig för ett öppnare kulturliv där alla känner sig inbjudna till något.

FÖRSLAG II: "KULTUR PEACE" Kulturtinget skall vara en stark lobbyorganisation. En sådan har som en stor uppgift att skapa medvetenhet och opinion, jfr. Greenpeace! ”Det invånarna i Helsingborg inte känner till har de inget behov av.” Kulturtinget skall också ha en tydlig roll som mentor. Alla skall känna sig inbjudna till tingets öppna frukostmöten, såväl för att beskriva och söka stöd för sig/sin grupp som för ett konkret uppträdande/arrangemang eller en idé. Tinget skall tona ner sin roll som censor men framhäva rollen som bollplank. Kulturtingets första uppgift för att bli känt och skapa sig en plattform bör vara att verka aktivt för fri entré till samtliga etablerade kulturinstitutioner i Helsingborg.

27


DD#II RECODE FÖRSLAG

FÖRSLAG IV: "LÅT ALLA BLOMMOR BLOMMA"

FÖRSLAG VI: "KAMELONT"

Kulturtingets styrgrupp är sammansatt så att den representerar så många vägar till kultur som möjligt. Därigenom säkras mångfald och undviks ”mycket av samma sort”.

Kulturtinget skall i så liten omfattning som möjligt vara låst av strukturer, organisation och regler, man ska t.ex. kunna med kort varsel ordna föreställningar i de lokaler som H+ ställer till förfogande i Folkets Hamn men även ordna gatuteater för vuxna och barn, filmvisning utomhus på väggar och murar, gatuskulpturer.

Kulturtinget skall vara uppsökande, inte enbart mottagande men ha en form som tillåter båda: vi kanske hittar dig (uppsökande) men du är också välkommen till oss (öppet för kontakter).

FÖRSLAG V: "OPEN SOURCE" Kulturtinget skall vara opolitiskt, informellt och öppet. Kulturtinget skall vara ett forum för idéer och kontakter. Kulturtinget skall vara en kunskapsbank.

© clear-village.org 2012

Kulturtinget skall vara ett nätverk.

28

(… eller fånga tillfället i flykten)

Kulturtinget kan därför anta den skepnad som en idé eller fråga aktualiserar eller kräver. Grundtanken ska vara att idéer inte skall falla: de ska skickas runt för att hitta bästa möjliga användare och/eller utvecklas genom att så många som möjligt delar med sig av sin kunskap.


“LÅT ALLA BLOMMOR BLOMMA”

29


VEM ANGÅR KULTURTINGET?

© clear-village.org 2012

“ALLA”

30


!? DD#IV, V... DD#III AKT 5. Den sista och avslutande akten, fem, gällde beslut om fortsatt arbete. Fortsättning. + Är vi överens om att Helsingborg skall ha ett Kulturting?

+ Vem har ansvaret för att Kulturtinget blir verklighet? ALLA VI som varit med här idag.

Är inte vi motiverade och medvetna kan vi inte påverka invånarna i att se Helsingborg med nya ögon .

JA. + Vem angår Kulturtinget? ALLA.

31


DD#II QUOTE 5 RECODE AKT

Vad har vi kvar att besluta? + Formen för organisationen som på ett bra sätt förenar de fem olika förslagen.

© clear-village.org 2012

+ hur vi bäst ska utnyttja tiden. En preliminär/temporär styrgrupp bildas snarast/här idag och kallar till ett konstituerande möte i januari 2012. Kallelsen ska ha formen av ett upprop. Obs! Stadsteatern ställer upp med lokal för mötet.

32

PechaKucha* kvällen som redan är inplanerad för den 6 december i år (ansvarig: Christel Knappe) bjuder in till presentation såväl av konceptet Kulturting som av kulturevenemang i Kulturtingets anda. Detta kan bli en första viktig marknadsföring av Kulturtinget. ”Smack bang i Folkets hamn”* går av stapeln den 17 december i år och kommer att vara ett första exempel på ett evenemang inom konceptet Öppen Scen.

+ PechaKucha kvällen den 6 december bidrog till att fler invånare i Helsingborg nu vet ungefär vad ett Kulturting skall kunna vara och göra. + ”Smack bang i Folkets hamn” den 17 december utvecklades till ett konkret och positivt exempel på ett Kulturtings sätt att arbeta: ett program togs fram snabbt och informellt. Detta omfattade bidrag av varierande slag: från olika scenframträdanden, projektpresentationer och gatuaktiviteter till kaffeservering och praktiska förberedelser på plats.


01. REKOMMENDATIONER CLUSTER-FASER

VÄGEN TILL KULTURTINGET

HUR KULTURTING?

SAMHÄLLSROLL

KULTURPEACE K! är en stark lobby organisation K! skapar medvetenhet

SPRIDNING K! som uppsökande, inbjudande & länkande organisation Årlig röst och utdeling av KURT K! organiserar pris och resurser

UPPGIFTER

UTARBETNING ambulerande öppen scen varje måndag kommuniceras på hemsida K! håller frukostmöten, alla är inbjudna nätverkande, mentorfunktion & bollplank

HÖRNSTENAR

KOMMUNIKATION ett pågående kunskapsmöte med en stående, öppen inbjudan

LEDERSKAP

UTVECKLING

fri form inom vissa ramar som garanterer respekt & inflytande

det skapas medvetenhet, utvecklat med många bidrag genm att man delar med sig av kunskap

adaptiva ramar, som anpassar sig efter uppgifterna & samhället

styrgruppen i sig är ett resultat av uppsökningsarbete och är byggd på mångfald

2011

33

© clear-village.org

fokus på mångfald av innehåll, fria grupper och nya idéer


AVSLUTANDE KOMMENTARER ”KURT” lanseras i februari eller mars. Första ”KURT” delas ut i december 2012. Helsingborgs Stadsteaters uppdrag är att erbjuda invånarna scenkonst. Ledningen för teatern vill därför understryka att Kulturtinget bör ha inriktning mot scenkonst, vilket också varit utgångspunkten för Dynamiska Dialoger#1 och #2. Metoden har däremot visat att ett Kulturting bör ha möjligheter att bidra till att hela ”kulturhuset Helsingborg” erbjuder den variation som gör att fler grupper än som idag är fallet känner sig inbjudna att delta och utnyttja kulturaktiviteter generellt. Målet är att ett konstituerande sammanträde för Kulturtinget skall hållas före 01.06.2012.

För att detta ska bli meningsfullt och ett verkligt avstamp för förändringsarbete, bör det föregås av två beslut: 1. Den slutgiltiga formen för Kulturtinget som tar till vara den viktiga information och kunskap som dialogerna gett och innehållet i de förslag som lades fram. Status: När projektledningen på Helsingborgs Stadsteater bearbetat slutrapporten från Dynamiska Dialoger#2 måste man arbeta för att Kulturtingets form konkretiseras. 2. En kulturvision för Helsingborg med strategi för dess genomförande, vilken också tar avstamp från Dynamiska Dialoger#1 och #2.

© clear-village.org 2012

Status: Dynamiska Dialoger#3, som samlar ansvariga kulturtjänstemän och politiker i Helsingborg bör genomföras i god tid före det konstituerande sammanträdet för Kulturtinget..

34


KULTURTINGET BIDRAR TILL HELA “HELSINGBORGS KULTURLANDSKAP” OCH BJUDER IN ALLA INVÅNARE ATT DELTA. 35


KONTAKT CLEAR VILLAGE ALICE HOLMBERG alice@clear-village.org +44 (0) 75499 38840 THOMAS ERMACORA thomas@clear-village.org +44 (0) 75030 01345

HELSINGBORGS STADSTEATER ARTUR MOUSTAFA artur.moustafa@helsingborg.se +46 (0) 73231 5840 MAX GRANSTRÖM

© clear-village.org 2012

max.granstrom@helsingborg.se

36


37


Profile for Alice Holmberg

Dynamic Dialogues #II  

for Helsingborg City Theatre on behalf of ©ClearVillage

Dynamic Dialogues #II  

for Helsingborg City Theatre on behalf of ©ClearVillage

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded