Issuu on Google+

20

İ çindekiler

05

Ank ara’da Şarap

07

B.B.King

14 Üzümün mucizevi dönüş ümü ş airlerin ilham kaynağ ı Ankara’da. Benim huzur bulma ve rehabilite olma içkimin günleri baş ladı.

Kimi zaman gitarı çalar o playback yapar, kimi zaman da o söyler gitarı playback yapar. İ kisi bir bütündür. Kesinlikle ayrı düş ünülmez.

09

Goril l az

11

C e p Yak an M oda

14

Yeni albüm Plastic Beach'te yer alan üç numaralı ş arkının introsu üzerine çok ş ey konuş abiliriz isminden de anlaş ılacağ ı üzere. Oriental Arabic music.

Basit bir tanım olacak ama küçük ve sakin olması ile bilinen, haftasonları insanların dondurma ve çay ihtiyacını gidermeye yönelik çay bahçeleri , cafe vs mekanları bulunan semt.

Şarap C e nne ti Amerika birleş ik devletleri'nin en iyi bağ larının olduğ u yerleden biri. Bağ manzarası eş liğ inde ş arap tadımı yapılabilecek bağ evlerinin bulunduğ u vadi.

16 O s car’lıKıs a Film ler 18 İnte rne tEfs ane leri 20 M iniC ountrym an 22 Fala inanm a Falsız Kalm a 24 HayatAğacı 26 M ü zik Fe s tivalleri

07

11

24

05


içindekiler