Page 1

20

İ çindekiler

05

Ank ara’da Şarap

07

B.B.King

14 Üzümün mucizevi dönüş ümü ş airlerin ilham kaynağ ı Ankara’da. Benim huzur bulma ve rehabilite olma içkimin günleri baş ladı.

Kimi zaman gitarı çalar o playback yapar, kimi zaman da o söyler gitarı playback yapar. İ kisi bir bütündür. Kesinlikle ayrı düş ünülmez.

09

Goril l az

11

C e p Yak an M oda

14

Yeni albüm Plastic Beach'te yer alan üç numaralı ş arkının introsu üzerine çok ş ey konuş abiliriz isminden de anlaş ılacağ ı üzere. Oriental Arabic music.

Basit bir tanım olacak ama küçük ve sakin olması ile bilinen, haftasonları insanların dondurma ve çay ihtiyacını gidermeye yönelik çay bahçeleri , cafe vs mekanları bulunan semt.

Şarap C e nne ti Amerika birleş ik devletleri'nin en iyi bağ larının olduğ u yerleden biri. Bağ manzarası eş liğ inde ş arap tadımı yapılabilecek bağ evlerinin bulunduğ u vadi.

16 O s car’lıKıs a Film ler 18 İnte rne tEfs ane leri 20 M iniC ountrym an 22 Fala inanm a Falsız Kalm a 24 HayatAğacı 26 M ü zik Fe s tivalleri

07

11

24

05

içindekiler  

18 16 Cep Yakan Moda Şarap Cenneti B.B.King Ankara’da Şarap Gorillaz 07 MiniCountryman 14 20 11 Fala inanma Falsız Kalma HayatAğacı İnternet...

içindekiler  

18 16 Cep Yakan Moda Şarap Cenneti B.B.King Ankara’da Şarap Gorillaz 07 MiniCountryman 14 20 11 Fala inanma Falsız Kalma HayatAğacı İnternet...

Advertisement