Page 1

Children’sDay วันเด็กปี นี้ ฉนั ได้อยูก่ บั เพื่อนๆที่โรงเรี ยน เพราะที่ โรงเรี ยนของฉันมีการจัดกิจกรรมวันเด็ก มีกิจกรรม มากมายเช่นการจับของขวัญ การร้องเพลง กินเลี้ยงกัน วันเด็กปี นี้ ฉนั มีความสุ ขและเป็ นปี สุ ดท้ายที่จะได้อย โรงเรี ยนนี้แล้ว


Children's Day  

Children's Day 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you