Page 1

acute //əˈkjuːt// (adjective) ① (severe (medicine)) ostry: acute inflammation ostry stan zapalny; ② (emotion) dotkliwy: acute embarssment dotkliwy wstyd; ③ (sensitive) wrażliwy: acute sense of

smell wrażliwy węch cancer //ˈkæn.sər// (noun) ① (disease) rak: lung cancer rak płuc; ② (harmful activity) rak: carcer of

Europe rak Europy cardiac //ˈkɑː.di.æk/ / (adjective) ① (heart-related) sercowy: cardiac muscle mięsień sercowy heart //hɑːt// (noun) ① (internal organ) serce: to have a heart attack mieć atak serca; ② (source of emotions) serce: from the bottom of one's heart z głębi serca; ③ (most important part) serce, centrum: in the

heart of the capital w samym sercu stolicy kidney //ˈkɪd.ni// (noun) ① (internal organ) nerka: kidney failure niewydolność nerek lesion //ˈliː.ʒən// (noun) ① (pathological change) zmiana: skin lesion zmiany skórne; ② (injury) uszkodzenie: brain lesion uszkodzenie mózgu lung //lʌŋ// (noun) ① (internal organ) płuco: total lung capacity całkowita pojemność płuc pulmonary //ˈpʊl.mə.nə.ri// (adjective) ① (lungs-related) płucny: pulmonary artery tętnica płucna renal //ˈriː.nəl// (adjective) ① (kindey-related) nerkowy: renal calculi kamica nerkowa vessel //ˈves.əl// (noun) ① (a tube that carries liquids such as blood through the body) naczynie: blood vessel naczynie krwionośne; ② (boat or ship) jednostka pływająca: general cargo vessel statek do przewozu drobnicy; ③(dish) naczynie: earthenware vessel gliniane naczynie

Słownik  

słownk pojęć medycznych

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you