Page 1

TURKISH VOCABULARY LISTS

Turkish Verbs & Suffixes

A bir şeyi abartmak to exaggarate bir şeye acımak to feel pity bir şey / şeyi açıklamak to explain bir şey / şeyi açmak to open bir şeyi / birini affetmek to forgive ağlamak to cry ağrımak to ache akmak to flow aksamak to be delayed birini aldatmak to cheat on bir şeye / birine alışmak to get used to bir şey / şeyi almak to take, receive bir şey / şeyi anımsamak to remember, recall bir şey / şeyi anlamak to understand biriyle anlaşmak to understand each other bir şey / şeyi anlatmak to tell bir şeyi anmak to commemorate bir şey / şeyi aramak to search, look for bir şeyi / birini arzu etmek / arzulamak to desire bir şey / şeyi asmak to hang bir şeyi / şeyden atlamak to jump bir şey / şeyi atmak to throw bir şeyden / birinden ayrılmak to leave, quit bir şeyi ayırmak to separate

B bağırmak to shout bir şeyi bağlamak to tie bir şeye bakmak to look at, look after bir şeye basmak to step on bir şeye başlamak to start batmak to sink bayılmak to faint bir şeye / birine bayılmak to love so much bir şey / şeyi becermek to accomplish bir şeyi beğenmek to like bir şey / şeyi / birini beklemek to wait, expect

From www.ali-akpinar.com

bir şey / bir şeyi belirtmek to point out bir şeye / birine benzemek to resemble bir şey / şeyi / birini beslemek to feed bir şeyden / birinden bıkmak to be fed up bir şeyi bırakmak to leave bir şey / şeyi bilmek to know bir şeye binmek to ride, get on birikmek to accumulate, pile up biriktirmek to save bir şey / şeyi bitirmek to finish bitmek to finish bir şeyi bozmak to break bir şeyi bölmek to divide bir şey / şeyi bulmak to find

C bir şeyden caymak to give up

Ç bir şey / şeyi / birini çağırmak to call, invite bir şey / şeyi çakmak to hammer çalışmak to work bir şey / şeyi çalmak to steal bir şeye çarpmak to hit bir şey / şeyi çekmek to pull bir şey / şeyi çevirmek to turn, twist; translate bir şey / şeyi çıkarmak to take out bir şeye / biriyle çıkmak to date, go out with bir şeyden çıkmak to get out of bir şey / şeyi çiğnemek to chew bir şey / şeyi çizmek to draw çökmek to collapse bir şey / şeyi çözmek to solve; untie çürümek to decay

D bir şeye / şeyin içine dalmak to dive into bir şeye / birine danışmak to consult bir şeye … davranmak to act, behave bir şeye dayamak to lean değişmek to change

DEMPUB Worksheets © Ali Akpınar www.ali-akpinar.com Turkish Verbs Used With Suffixes 1


bir şeyi / birini değiştirmek to change bir şeye değmek to touch bir şeyi delmek to make a hole bir şey demek to say bir şey / şeyi denemek to try bir şeyi / birini desteklemek to support bir şeye devam etmek to continue bir şeye / birine dikkat çekmek to take attention bir şey / şeyi dikmek to plant bir şey / şeyi dilemek to wish bir şey / şeyi dinlemek to listen dinmek to stop, cease bir şey / şeyi dizmek to string, line up doğmak to be born bir şey / şeyi doğramak to chop doğurmak to give birth bir şeye dokunmak to touch bir yerde dolaşmak to walk around bir şeyi doldurmak to fill dolmak to be filled donmak to freeze bir şey / şeyi dökmek to drop, pour bir yerden bir yere dönmek to return bir şey / şeyi döşemek to spread, cover bir şey / şeyi dövmek to beat durmak to stop bir yerde durmak to stop bir şey / şeyi duymak to hear bir şeyden / yerden düşmek to fall bir şey / şeyi düşünmek to think

E eğlenmek to have fun, enjoy bir şey / şeyi eğmek to bend bir şey / şeyi ekmek to plant bir şey / şeyi elemek to eliminate bir şeye / bir şeyden emin olmak to make sure bir şey / şeyi emmek to suck birine emretmek to give order bir şeyi / birini engellemek / engel olmak to block erimek to melt esmek to blow esnemek to yawn biri ile evlenmek to marry bir şey / şeyi ezmek to press

F

bir şeyi / birini fark etmek to realize G geçmek to pass bir şeyden geçmek to pass bir yere / yerden gelmek to come gerekmek to require bir şeyi germek to strecth bir yerden bir şey/şeyi getirmek to bring bir yerde gezmek to walk around bir şeye / yere girmek to enter bir yere / birine gitmek to go bir şey / şeyi giymek to wear bir şey / şeyi gömmek to bury bir şeyi bir yere göndermek to send bir şey / şeyi görmek to see birine bir şey / şeyi göstermek to show bir şeyi / birini / bir yere götürmek to take gülmek to smile bir şeye gülmek to smile

H bir şeyden / birinden haber almak to hear from bir şey / şeyi harcamak to spend bir şey / şeyi hatırlamak to remember bir şeye / birine hiddetlenmek to get furious bir şey / şeyi hissetmek to feel horlamak to snoar bir şeyden / birinden hoşlanmak to like, be fond

I bir şey / şeyi ısırmak to bite

İ birine içerlemek to be resent bir şey / şeyi içmek to drink bir şeyi iddia etmek to claim bir şeyden iğrenmek to be disgusted bir şeyi ilan etmek to declare bir şeye / birine inanmak to believe bir şeyi incelemek to analyze bir şeyden inmek to get off bir şeyi ispatlamak / ispat etmek to prove istemek to want bir şey / bir şeyi itiraf etmek to confess

DEMPUB Worksheets © Ali Akpınar www.ali-akpinar.com Turkish Verbs Used With Suffixes 2


bir şeye / birine itiraz etmek to object bir şeyi itmek to push bir şeye / birine izin vermek to permit bir şey / şeyi izlemek to watch; follow

N bir şeyden / birinden nefret etmek to hate

K

O

bir şeyi / birini kabul etmek to accept, admit bir şeyden kaçmak to escape kalkmak to get up; depart birine kanmak to be deceived

bir şeyi okşamak to caress bir şey / şeyi okumak to read olmak to be, become, happen bir şey / şeyi onarmak to fix bir şeyi / birini onaylamak to confirm ortaya çıkmak to appear bir şeyde / bir yerde oturmak to sit; reside bir şey / bir şeyi ovmak to rub bir şeyi / birini oyalamak to waste somebody’s time bir şeyi oymak to carve bir şey / bir şeyle / bir yerde / biriyle oynamak to play

bir şey / şeyi kapamak to close bir şeye / birine karşı çıkmak to stand against bir şeyi kavramak to comprehend bir şey / şeyi kavurmak to roast bir şeye / birine kavuşmak to reunite bir şeyden kaynaklanmak to originate kaynamak to boil bir şey / şeyi kazanmak to win, earn bir şey / şeyi kazmak to digg bir şey / şeyi kesmek to cut bir şey / şeyi kırmak to break bir şey / şeyi kısmak to turn down bir şeye / birine kızmak to get angry bir şey / şeyi koklamak to smell kokmak to smell bir şey / biriyle konuşmak to speak, talk bir şeyi / birini kontrol etmek to check kopmak to be broken bir şeyden / birinden korkmak to be afraid, scared bir şeyi / birini korumak to protect koşmak to run bir şeyi / birini kovmak to fire bir şeyi / bir şeye, yere koymak to put bir şey / şeyi kullanmak to use bir şey / şeyi kurmak to set bir şeyi / bir şeyden kurtarmak to rescue kusmak to vomit bir şey / şeyi kutlamak to celebrate bir şeye / birine küsmek to be cross

M bir şeyi / birini merak etmek to wonder; worry bir şeye / birine müsaade etmek to give permission

Ö bir şey / şeyi ödemek to pay bir şey / bir şeyi öğrenmek to learn bir şey öğretmek to teach bir şey / bir şeyi ölçmek to measure birini / bir şeyi öldürmek to kill ölmek to die bir şey / bir şeyi önermek to suggest bir şeyi / birini öpmek to kiss bir şey / bir şeyi örmek to knit bir şey / bir şeyi örtmek to cover ötmek to sing (birds) bir şeyi / birini övmek to praise

P pişmek to cook birini pişman etmek to make regret bir şeye pişman olmak to regret bir şey / bir şeyi pişirmek to cook

R bir şeyden / birinden rahatsız olmak to be disturbed, annoyed bir şeye razı olmak to consent bir şeyi / birini reddetmek to refuse birinden bir şeyi rica etmek to resquest

S birine / bir şey sağlamak to provide

DEMPUB Worksheets © Ali Akpınar www.ali-akpinar.com Turkish Verbs Used With Suffixes 3


bir şey / bir şeyi / birini saklamak to hide; keep bir şey / bir şeyi sanmak to suppose bir yere sapmak to diverge bir şey / bir şeyi sarmak to wrap bir şeyi / birini sarsmak to shake bir şey / bir şeyi satmak to sell bir şeyi / birini savunmak to defend bir şey / bir şeyi savurmak to throw bir şeye sebep / neden olmak to cause bir şey / bir şeyi / birini seçmek to choose, select bir şey / şeyi sermek to lay bir şey / bir şeyi / birini sevmek to like, love bir şeye / birine sevinmek to feel glad bir şey sezmek to perceive sığmak to fit in bir şeyden / birinden sıkılmak to be bored bir şey / bir şeyi / birini sıkmak to squeeze bir şeyi / birini sınamak to test sızmak to sneak bir şey / bir şeyi silmek to erase, delete sinmek to crouch down bir şey / bir şeyi / bir yere sokmak to stick, insert solmak to fade bir şey / bir şeyi sormak to ask bir şey / bir şeyi / birini / bir yeri soymak to peel; rob bir şey / bir şeyi sökmek to rip off sönmek to extinguish bir şeye / birine sövmek to swear bir şey / bir şeyi / birine söylemek to say birine söz vermek to promise bir şey / bir şeyi / birine sunmak to offer susmak to stop speaking bir şey / bir şeyi sürmek to drive sürünmek to crawl bir şey / bir şeyi süzmek to strain

Ş şaşmak to be surprised bir şeye şaşırmak to be surprised şok olmak to be shocked

T

bir şey / bir şeyi talep etmek to demand bir şeyi / birini tanımak to get to know bir şeye / birine tapmak to worship bir şey / bir şeyi taramak to comb bir şeyi / birini tarif etmek to describe biriyle tartışmak to argue, discuss bir şey / bir şeyi tartmak to weigh bir şey / bir şeyi taşımak to carry taşmak to overflow bir şey / bir şeyi tatmak to taste bir şey / bir şeyi tavsiye etmek to recommend birine / bir şeyi teklif etmek to propose bir şeyden / birinden tiksinmek to be disgusted titremek to shake, tremble bir şey / bir şeyi / birini tutmak to hold bir şeyi tüketmek to consume tükenmek to be exhausted bir şeyden türemek to derive tütmek to smoke

U uçmak to fly bir yere uğramak to come over, drop by, stop at bir şeye / bir yere ulaşmak to reach ummak to hope bir şey / bir şeyi / birini unutmak to forget bir şeyden / birinden usanmak to be fed up bir şeyden / birinden utanmak to feel shy bir şeye / birine uymak to fit uyumak to sleep uyanmak to wake up bir şeyi uyarmak to warn

Ü ümit etmek to hope bir şeyden üremek to reproduce bir şey / bir şeyi üretmek to produce bir şeyden / birinden ürkmek to be terrified üşenmek to feel lazy üşümek to feel cold birini üzmek to upset bir şeye / birine üzülmek to feel upset

bir şey / bir şeyi takmak to attach, wear DEMPUB Worksheets © Ali Akpınar www.ali-akpinar.com Turkish Verbs Used With Suffixes 4


V bir şeye / bir yere varmak to arrive bir şeyden vazgeçmek to give up bir şey / bir şeyi / birine vermek to give bir şeye / birine vurmak to hit, shot

Y yağmak to pour bir şeye / birine yakışmak to look good on bir şey bir şeyi yakmak to burn bir şey / bir şeyi yalamak to lick birine yalvarmak to beg yanılmak to be mistaken yansımak to reflect bir şey / bir şeyi yapmak to do, make bir şey / bir şeyi yaratmak to create bir şeye / birine yardım etmek to help bir şey / bir şeyi yarmak to split bir şeyi yasaklamak to ban bir şeye yaslanmak to lean bir yerde yaşamak to l ive

bir yerde yatmak to lie down; go to bed bir şey / bir şeyi yaymak to spread bir şey / bir şeyi yazmak to write bir şey / bir şeyi yemek to eat yemin etmek to swear bir şey / bir şeyi / birini yenmek to beat yetmek to be enough, sufficient bir şey / bir şeyi yığmak to pile bir şey / bir şeyi yıkamak to wash bir şey / bir şeyi yıkmak bir şeyden yılmak to be intimidated by bir şey / bir şeyi yırtmak to tear bir şeyi / bir şeye / birine yollamak to send bir şey / bir şeyi yolmak to pick bir şey / bir şeyi yontmak to shape by cutting bir şeyi / birini yormak to tire bir şey / bir şeyi yutmak to swallow bir yerde yürümek to walk yüzmek to swim

DEMPUB Worksheets © Ali Akpınar www.ali-akpinar.com Turkish Verbs Used With Suffixes 5

Turkish word lists - Turkish verbs and suffixes  

List of Turkish verbs used with Turkish suffixes

Turkish word lists - Turkish verbs and suffixes  

List of Turkish verbs used with Turkish suffixes

Advertisement