Page 1

Yýl:35

Sayý: 4995 07 Eylül 2010 Salý 25 Kr

Hýzlý tren Efes ve Bergama'ya uzuyor

Velilere, ‘Verimli Ders Çalýþma Metodlarý’ semineri

2

010-2011 eðitim öðretim yýlýnda 1. ve 9. sýnýfa baþlayacak öðrencilerin velilerine yönelik seminer verileceði bildirildi. Aliaða Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamaya göre Tüpraþ Halk Eðitim Merkezi’nde gerçekleþtirilecek seminerde çoçuklarýn verimli ders çalýþma metodlarý hakkýnda çeþitli bilgiler verileceði belirtildi. 4’de

Sayfa 3’DE

A

lsancak-Menderes arasýndaki bölümü geçtiðimiz günlerde

açýlan ve ilk etapta Torbalý'ya uzayacak olan Aliaða-Menderes Hýzlý Tren Projesi'nin tarihi

Kocaoðlu’ndan Helvacý’da mini miting

Deniz Ailesi'nin acý günü

mirasýyla dünyaca ünlü olan Selçuk ve Bergama'yý birbirine baðlamasý için harekete geçildi.

Basket Turnuvasý heyecaný baþlýyor Aliaða'nýn köklü ailelerinden Deniz Ailesinin Fikri Deniz'in eþi Adviye Deniz (71), yakalandýðý amansýz hastalýða yenik düþerek yaþamýný yitirdi. Adviye Deniz, dün sevenleri tarafýndan Aliaða Kabristanýnda topraða verildi. >>> 7’de

B

SEVGÝ ÝÇÝN YAÞAMAK

T

arihler boyunca Türk soyundan gelmiþ bir ýrkýn insanlarý olarak bir çok özelliklerimiz ve güzelliklerimiz olsa da, en büyük özelliðimiz savaþçýlýðýmýz ve cengaverliðimizdir. 4’DE

Salih KARADAYI

Ýsmail KÖYLÜ

üyükþehir Belediye Baþkaný Kocaoðlu Aliaða’nýn kapatýlan belediyesi Helvacý da yurttaþlara seslendi; “12 Eylül’de AKP’ye bugüne kadar yaptýðý yanlýþlýklara dur demek için kýrmýzý kart gösterelim ve hayýr oyu verelim” dedi. CHP Parti Meclisi Üyesi Alaattin Yüksel ve Ýzmir Ýl Genel Meclisi Baþkaný Serdar Deðirmenci ile birlikte Helvacý’ya gelen Kocaoðlu’nu Aliaða Belediye Baþkaný Turgut Oðuz, CHP Aliaða Ýlçe Baþkaný Özlem Þan Oðuzhan ve ilçe yöneticileri, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarlarý ile yurttaþlar karþýladý. Sayfa 5’DE

T

ürkiye'nin evsahipliði yaptýðý Dünya Basketbol Þampiyonasý'nýn heyecaný tüm hýzýyla sürüyor. Þampiyonanýn bitiþinin ardýndan Türk Telekom tarafýndan yapýlacak farklý turnuvalar da basketbol heyecaný Anadolu'ya yayýlacak. >>> Sayfa 4’DE

...GEÇMÝÞTEN GELECEÐE... 12 Eylül halk oylamasýnda yaklaþýk elli milyon seçmen oy kullanacak. Bu tür oylamalarda katýlým oranýnýn yüzde yetmiþi geçmediði söylenebilir. 5’de

GÖZLEMLER Bekir TAÞKÖPRÜ

bekirtaskopru54@hotmail.com

ÖZELLEÞTÝRME KAZIÐI Deðerli okurlar, Gazetemizin 6 Eylül günkü baskýsýnda manþetten verdiðimiz "kadastro da özelleþti" haberini okudunuz. Vatandaþa nasýl bir maddi yük getirdiði, halk arasýndaki tabiri ile nasýl kazýklandýðý, haberin detaylarýnda iyice anlatýldýðýndan, pek fazla detaya inmeyeceðim. Ama buraya nasýl gelindiði konusuna biraz eðilmek istiyorum. >>> Sayfa 7’DE


2

07 Eylül 2010 Salý

Çocukta burun kanamasýný önemseyin Bir sebep yokken meydana gelen burun kanamasýnýn ciddiye alýnmasý gerektiðini belirten uzmanlar, çocuklardaki yoðun kývamlý kanamanýn tehlikeli olabileceðini söylüyor Burun kanamasýnýn birçok nedeni olduðunu belirten Acýbadem Bakýrköy Hastanesi Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Dr. Naser Dadaþzade, kanamanýn gün içinde az ama yoðun kývamlý olmasý halinde mutlaka hekime baþvurulmasý gerektiðini belirtiyor.

Þerbetli Yoðurt Tatlýsý Malzemeler, Hamuru için, 3 adet yumurta 1 çay bardaðý toz þeker 3 çay bardaðý yoðurt 3 çay bardaðý un 3 çay bardaðý irmik 1 çay bardaðý sývýyað 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya

Aileleri endiþelendiren burun kanamalarý hakkýnda merak edilen sorularý yanýtlayan Dr. Naser Dadaþzade þunlarý söylüyor: ÇOCUKLARDA BURUN KANAMASININ NEDENLERÝ "Buruna parmak sokulmasý ya da yabancý cisimler ile oluþan kanamalar. Üst solunum yolu enfeksiyonlarý (sinüzit, gribal enfeksiyonlar). Alerjik rinit, burun içi mukozasýný tahriþ ederek kanamaya yol açabilir.

Kalp günde 100 bin kez atýyor

Hipertansiyon, çocuklarda nadiren görülebilir. Aþýrý egzersiz sýrasýnda kanama olabilir. Travma, düþme ve çarpma sonucu oluþan kanamalardýr. Kan hastalýklarý, trombosit azlýðý, lösemi gibi kan hastalýklarý, pýhtýlaþma hormonu eksikliði. Burun damarlarýndaki problemler, kitleler. Günde kaç defa hangi yoðunlukta kanama varsa hekime baþvurulmalý? Herhangi bir enfeksiyon veya sebep yokken meydana gelen burun kanamasýnýn önemli olduðunu belirten Dr. Naser Dadaþzade, "Enfeksiyonlarda tedavi gerekir. Sýk ama az kanama varsa acil deðildir ama az fakat yoðun kanama müdahale gerektirebilir" diyor ve kanama olduðunda yapýlmasý gerekenleri þöyle anlatýyor:

Týp dünyasýnýn pek bilinmeyen bazý þaþýrtýcý gerçekleri bir almanakta toplandý. Güncelleme:02 Eylül 2010 15:15 Irving Wallace, David Wallechinsky ve Amy Wallace tarafýndan kaleme alýnan almanakta, týbbi bir takým garip gerçekler okuyucuyla buluþtu. Ýþte bunlardan bazýlarý þöyle: KANAMA TEDAVÝSÝ NASIL YAPILIYOR? - Her insan yaþamý boyunca 22 kilogram deri kaybediyor. "Basit kýlcal damar kanamalarý için fazla test - Her bin bebekten biri tek diþle doðuyor. yapýlmasýna gerek yok en azýndan ilkinde gerek - Ýnsanýn kromozom sayýsý 46, bezelyeninki 14 olmayabilir. Aþýrý kanamalarda ise, kanama ve ve tatlý su istakozu da denilen kerevitinki ise pýhtýlaþma faktörleri, kan sayýmý yeterli olur. 200. Burun içi muayenesi en iyi yöntemdir. Kan - Ýnsan vücudundaki damarlarýn uzunluðu testleri dýþýnda radyolojik tetkikler yardýmcý yaklaþýk 96 bin kilometre olabilir. Özellikle travma hikayesi de varsa. - Ýnsan açlýktan önce uykusuzluktan ölüyor. Bazen ailenin veya hastanýn hikayesinde kol ve - Her 20 kiþiden birinin ve çoðunlukla da bacaklarda morarmalar varsa sistemik bir hastalýk erkeklerin kaburga sayýsý 1 fazla. araþtýrýlýr. - Ýnsanýn saç teli sayýsý yaklaþýk 100 bin. BURUN DAMARLARI YAKILIYOR - Kalp günde ortalama 100 bin kez atýyor. Öncelikle parmakla burunda basýnç oluþturularak, - Ýnsanýn DNA'sýyla þempazelerinki arasýndaki benzerlik yüzde 98,4, salyangozunkiyle iki kanattan kanama kontrol edilebilir. Kýlcal benzerliði ise yüzde 70. damar kanamalarýnda koterizasyon (gümüþ nitrat - Ceninler rock müziðine ve yüksek sese tekme çubuðu ile yakma veya ileri safhalarda atarak tepki gösteriyor. elektrokoter kullanmak) yeterli olur. Bazen - 300 kemikle doðan insanoðlunun kanama kontrolü için burun içi tamponlar yetiþkinliðinde bu sayý 206'ya düþüyor. kullanýlabilir. Bu tamponlar artýk can yakmayan - Diþ minesi insan vücudundaki en sert madde. ve içinden ayný zamanda nefes alýnabilen - Böbrekler kaný günde 300 kez filtreliyor. yumuþak süngerimsi tamponlardýr.

Kilo Verdiren Ýpuçlarý! Yemeklerde her zaman küçük tabak kullanýn. Canýnýz pasta yemek istediðinde 20 dakika bekleyin. Abur cubur yerine küçük taneli meyvelere yönelin. Akþam yemeklerini mutlaka hafif yiyin. Kalorisi az olan mönüsü olan restoranlara gidin. Haþladýðýnýz sebzelerin suyunu için. Meyve ve sebze aðýrlýklý diyetleri tercih edin.Et ve balýðý alüminyum folyo içinde piþirin. Haftanýn bir gününü meyve günü ilan

Lezzet DÜNYASI

edin. Haftanýn bir gününü pirinç günü ilan edin. Besinleri mümkün olduðunca ince ince doðrayýn. Bir hafta boyunca yediðiniz her þeyi not edin. Öðleden sonra 1 adet katý yumurta yiyin. Çekirdekli meyvelerin çekirdeklerini bir süre aðzýnýzda tutun. Zayýflamayý keyifli hale getirecek ödüller belirleyin. Sevdiðiniz þeyleri küçük porsiyonlar halinde hazýrlayýn. Her lokmanýzý 20 kere çiðneyin. Öðün saatlerine dikkat edin.

Þerbeti için, 4 su bardaðý toz þeker 4 su bardaðý su Çeyrek limonun suyu Üzeri için, 1 su bardaðý soðuk Hindistan cevizi Hazýrlanýþý, Tatlýnýn þerbetini hazýrlamak için su ve þekeri orta boy tencereye alýn. Arada bir karýþtýrarak kaynayana kadar piþirin. Þerbeti ocaktan indirmeden 5 dakika önce limon suyunu ekleyip karýþtýrýn. Þerbetin soðumasý için kenarda bekletin. Çýrpma kabýna yumurta ve toz þekeri alýp köpürene dek mikserle çýrpýn. Yoðurt ve sývýyað ilave edip çýrpmaya devam edin. Un, irmik, kabartma tozu ve vanilyayý ekleyip kaþýkla iyice karýþtýrýn. Orta derinlikte fýrýn tepsisini yaðlayýp karýþýmý tepsiye boþaltýn. Önceden ýsýtýlmýþ 200 derece fýrýnda altý ve üstü kýzarana kadar piþirin. Piþen tatlý kekini fýrýndan çýkarýp üzerine bir bardak soðuk su dökün. Soðumuþ þerbeti tatlýnýn her bölgesine gelecek þekilde üzerinde gezdirin. Tepsinin üzerini örtüp þerbeti çekmesini saðlayýn. Tatlý þerbeti iyice çektikten sonra üzerine Hindistan cevizi serpip dilimleyerek servis yapýn. Afiyet olsun.

***

Etli Milföylü Börek Malzemeler, 10 adet milföy hamuru 1 su bardaðý haþlanmýþ bezelye 2 adet orta boy havuç 500 gram dana kuþbaþý et 1 yemek kaþýðý doðranmýþ dereotu 1 çay kaþýðý kekik 1 çay kaþýðý karabiber 1 çay kaþýðý tuz 1 adet yumurta sarýsý 1 tatlý kaþýðý sývýyað Hazýrlanýþý, Börek harcýný hazýrlamak için kuþbaþý doðranmýþ etleri tencereye alýn. Et suyunu çekene kadar arada bir karýþtýrarak kavun. Havuçlarýn kabuklarýný soyup halka þeklinde incecik doðrayýn. Bezelye, havuç ve baharatlarý tencereye ilave edin. Yaklaþýk 5 dakika piþirin tencereyi ocaktan indirin. Dereotunu ekleyip karýþtýrýn ve etin soðumasý için bekletin. Orta derinlikte ýsýya dayanýklý fýrýn kabýný yaðlayýn. Tabaný ve kenarlarýný milföy hamuruyla kaplayýn. Soðumuþ etli harcý kaba alýp her bölgeye eþit gelece þekilde daðýtýn. Üzerini milföy hamuruyla kapayýn. Yumurta sarýsýný böreðin üzerine sürün. Önceden ýsýtýlmýþ 200 derece fýrýnda üzeri kýzarana kadar piþirin. Piþen böreði fýrýndan çýkarýp hafif ýlýnmasý için bekletin. Ilýnan böreði fýrýn kabýndan çýkarýp dilimleyerek servis yapýn. Afiyet olsun.


3

07 Eylül 2010 Salý

Hýzlý tren Efes ve Bergama'ya uzuyor olacak bir proje varsa rahatlýkla yapabilirler. Biz ÝZBAN'a açýk çek verdik" diye konuþtu. Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu da, "Hafif raylý sistemi Bergama ve Selçuk'a uzatmayý planlýyoruz" dedi. BÜYÜK DÜÞÜNELÝM Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ve TCDD, hattý Menderes'ten Torbalý'ya kadar 32 kilometre daha uzatma kararý alýp bunu uygulamaya koyma aþamasýna geldi. TCDD yetkilileri, Menderes ile Torbalý arasýnda kalan ve yaklaþýk 55 milyon liraya mal olacak ilave bölümle ilgili ihale aþamasýna gelindiðini belirtti. Ancak EGEV, Ýzmir'in turizmde patlama yapmasý için hattýn hem kuzeyden, hem de güneyden uzatýlmasý gerektiðini dile getirdi. AliaðaMenderes Hafif Raylý Sistemi'nin güneyde Selçuk, kuzeyde de Bergama'ya kadar uzatýlmasý durumunda iki kültür hazinesi kenti buluþturmasý nedeniyle dünyaca ün yapacaðýný dile getiren Temizocak, bu projeye öncelik verilmesi gerektiðini söyledi.

B

u yöndeki öneriyi dile getiren Ege Ekonomiyi Güçlendirme Vakfý (EGEV) Baþkaný Yýlmaz Temizocak, hattýn bu þekilde uzatýlmasý durumunda Selçuk'taki Efes ve Meryamana ile Bergama'daki Akropol ve Asklepion gibi dünyaca ünlü kültür hazinelerinin birbirine baðlanacaðýný belirterek, "Kruvaziyer gemilerle gelen turistler de bu yolla hem Bergama'ya hem de Efes'e gidebilir. Bunu hayal etmek bile heyecanlandýrýyor" dedi. Temizocak'ýn bu önerisine Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým'dan destek geldi. Öneriyi kendisine aktaran Yeni Asýr'a açýklama yapan Yýldýrým, "Ýzmir'in menfaatine

PLANLARDA VAR Kocaoðlu, güney hattýnda yolculu seferlerin baþladýðý ve tamamý Ekim sonunda hizmete girecek olan AliaðaMenderes raylý sistem hattýnýn güneyde Efes'e, kuzeyde ise Bergama'ya kadar uzatýlmasýný planladýklarýný açýkladý. Kocaoðlu, "Bunu yapalýmki, Ýzmir'e gelen turistler, hýzlý, güvenli ve konforlu bir þekilde Bergama'ya ve Efes'e gidip tarihi yerleri gezebilsin" diye konuþtu. TCDD yetkilileri ile mevcut Aliaða-Menderes hattýnýn Torbalý'ya kadar uzatýlmasý konusunda mutabýk kaldýklarýný belirten Kocaoðlu, "Hedefimiz bu hattý Menderes'ten Efes'e ve Aliaða'dan da Bergama'ya uzatabilmek. Bunu gerçekleþtirelimki, Ýzmir'e, Konak'a, Alsancak'a, limana, havaalanýna gelen yerli veya yabancý turistler, metro ya da raylý sisteme bindiðinde hýzlý, güvenli ve konforlu bir þekilde Bergama'ya, Efes'e gidip tarihi yerleri gezebilsin. Çevre dostu raylarla þehir ve ilçe merkezlerine gürültüsüz, dumansýz, konforlu ulaþým sunan. Kýyý þeridi boyunca tramvay keyfini yaþayan, Bergama'dan Selçuk'a tren hatlarýnýn yer aldýðý bir kent için elimizden gelen çabayý

harcýyoruz" diye konuþtu. Toplam 195 kilometre Mevcut uzunluðu 80 kilometre olan Aliaða-Menderes Hattý, 32 kilometrelik Torbalý baðlantýsýnýn ardýndan 112 kilometreye ulaþacak. EGEV'in önerisi hayata geçerse hat, Torbalý'dan Selçuk'a 28 kilometre, Aliaða'dan Bergama'ya ise 55 kilometre daha uzatýlacak. Böylece hattýn toplam uzunluðu 195 kilometreye ulaþacak. ÝZBAN tarafýndan yapýlacak Aliaða ile Bergama baðlantýsýnýn yaklaþýk 80100 milyon liraya; Torbalý-Selçuk arasýnýn ise 50-60 milyon liraya mal olacaðý tahmin ediliyor. Asýl öncelik kentin menfaati Aliaða-Menderes Hafif Raylý Sistem Projesi'nin kuzeye ve güneye uzamasý için Ýzmirlilerin talepleri olduðunu söyleyen Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, konuyla ilgili olarak Yeni Asýr'a açýklama yaptý. Yýldýrým, "Biz 80 kilometrelik hattý yaptýk ve yarýsý TCDD'ye, yarýsý da Büyükþehir Belediyesi'ne ait olan ÝZBAN þirketine iþletmesi için teslim ettik. Bundan sonra yapýlacak her türlü ilave ve yenileme iþlemini bu þirket gerçekleþtirecek. Ýzmir'in menfaatine olacak bir proje varsa rahatlýkla yapabilirler. Biz ÝZBAN'a açýk çek verdik" dedi.


4

07 Eylül 2010 Salý

Ýsmail KÖYLÜ

ekspres@aliagaekspres.com.tr

BÝZ BÝZÝZ BÝZ TÜRK MÝLLETÝYÝZ Birde ulus olarak her þeye çok meraklýyýzdýr, herhangi bir olay Karþýsýnda hemen merak eder, olay olan yere toplanýverir, öðreninceye kadar oradan ayrýlmayýz. Mesela bir araç kazasý yahut bir yangýn olmuþ olsa o çevrede kimler varsa oralara yýðýlýveririz. Hatta yangýnlarda itvaiyenin iþine bile müdahale etmeye çalýþýrýz…içimizde kahramanlýk ve övünç duygularý çoktur çünkü, etrafýmýzdakilere ben yaptým havasýný her zaman vermek isteriz. Özellikle bir lider konuþacaðý zamanlar onun neler söyleyeceði her zaman merak konusu olduðu için, ister partili olsun ister partiden olmayanlar olsun kalabalýða karýþýr ve miting alanlarýný doldurup dururuz, çünkü bir nevi eðlence olan miting bedavadýr….Yemek konusu da öyle, nerede bedava yemek verilse dolar taþar orasý , o hayrý kim yapýyorsa o an onlardan olunur ! Birde eðlence yerleri, eðer bedava ise o yer dolup taþarda yer bulamaz olursun… iþte bu gibi olaylarý çoðaltmak mümkündür, bedava olsun da ne olursa olsun oralarý dolar taþar durur her zaman için.. Bütün bu kalabalýklar oranýn gerçek aynasý deðildir, bizleri her tür merak uyandýran þeyleri seyretmeye bayýlýrýz da onun için. Çünkü sýcakkanlý bir ýrktan olduðumuz için, bu çok doðal sayýlmaktadýr. ANCAK; Bir baþka özelliðimiz ise baðýrarak kalp kýrmaya da bayýlýrýz doðrusu, aðzýmýzdan çýkan ve çýkacak kelimelere de pek aldýrmayýz? ama sonradan bin piþmanlar oluruz ama iþ iþten geçmiþ oluverir…Sýcak kanlý olduðumuz için kýsa bir zamanda tanýmadýðýmýz biri ile bile çabucak kaynaþýr dost oluveririz, ama bunun fayda ve zararlarýný sonradan görür, bazen tanýþýp kaynaþtýðýmýza bin piþman olduðumuz zamanlar da olmuþtur o geçen zamanýmýz içinde.. hatta çok sevdiðimiz kanka olduðumuz kiþilerle bile.. Türk toplumu olarak çok kýrýlgan bir kiþiliðimizde vardýr, çok çabuk kýzar, küser ve çok çabuk ta barýþýveririz. Bazen de gerçekten de çok kýzmýþ ve damarýmýz tutmuþsa en sevdiðimizi bile bir kalemde siler atýveririz… Ýþte biz , biziz biz Türk milletiyiz. Dünya ülkeleri sevmese de bizleri NE MUTLU TÜRKÜM DÝYENE ile övünerek yaþayýp gideriz…Tarih sahnelerinde daima dayýlýðýmýzla övünürüz… Seviyorum seni ben Karþýlýk beklemeden Ýster sevme ister sev Yeter ki gel bitanem..dir en duygusallýðýmýz. Sevgi ve saygýlarýmla.

KAYIP Gazi Üniversitesi’nden almýþ olduðum Öðrenci Kimlik Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür Semih ORHAN

DEVREN KÝRALIK Ýstiklal Caddesi Ziraat Bankasý karþýsýnda bulunan cep telefonu dükkaný

DEVREN KÝRALIKTIR

TEL: 6165563 CEP:05325602151

Ege, "kurtuluþunu" kutluyor Kurtuluþ destanlarýnýn yazýldýðý Ege, 88 yýl önceki coþkuyu yaþýyor. Hergün bir il ve ilçenin kurtuluþunun kutlandýðý Ege Bölgesi'nde, gece-gündüz süren törenler vatandaþlarý bir araya getiriyor. Ödemiþ'ten Balýkesir'e, Aydýn'dan Selçuk'a kadar dört bir yanda özel kutlamalar gerçekleþtiriliyor TÜRK YILDIZLARI Ödemiþ'teki kutlama programlarýný, Çiðli Ana Jet Üssü'nden kalkan Türk Yýldýzlarý renklendirdi. Ödemiþ'e yaklaþtýðýnda kýrmýzý ve beyaz renkte duman çýkartan uçaklar, Türk bayraðýný sembolize etti. 400 metre irtifada 900 kilometre hýzla Ödemiþ üzerinden geçen jetler, akrobasi hareketleriyle gökyüzünde kalp çizdi. Balýkesir, en heyecanlý günlerinden birini yarýn yaþayacak. Kutlamalar saat 09.00'da Atatürk Anýtý'na çelenk sunulmasý ve saygý duruþu ile baþlayacak. 10.30'da Atatepe'den yapýlacak top atýþlarý ile Kuvayý Milliye Meydaný'nda düzenlenecek törenlerde direniþ günü canlandýrýlacak. Balýkesir Belediye Bandosu da Ali Hikmet Paþa Meydaný'nda gün boyu konser verecek. Aydýn'ýn düþman iþgalinden kurtuluþunun 88'inci yýldönümü etkinlikleri önce ilçelerde baþladý. Aydýn'ýn 3 Eylül günü Buharkent'ten baþlayan kurtuluþ mücadelesi bu yýl Ramazan ayýna denk gelmesinden dolayý ilçe ve kent merkezlerinde resmi törenlerin dýþýna çýkmadý. Selçuk'un kurtuluþ etkinlikleri ise üç gün sürecek. Geçen yýllarda el sanatlarý ve kültürel aðýrlýklý düzenlenen geleneksel etkinlik, son iki yýldýr festival tarihinin ramazan ayýna denk gelmesi nedeniyle eðlence aðýrlýklý kutlanýyor. Bu yýlki þenliklerde Volkan Konak, Selda Baðcan, Nurdan Torun,

Namýk Þimþek, SüleymanSait-Balkan Rock Grubu sahne alacak. Tire'de ise kutlamalar Cumhuriyet Meydaný'nda yapýldý. Temsili milis birlikleriyle, þehrin düþman iþgalinden kurtuluþu canlandýrýldý. Tire Belediye Baþkaný Tayfur Çiçek, "Büyük zaferin kahramanlarý 4 Eylül 1922'de ilçemizi düþman iþgalinden kurtardý" diye konuþtu. Manisa Kula'da da kurtuluþ coþkusu Cumhuriyet Meydaný'nda yapýlan törenle kutlandý. de DP ve AK Parti'nin Bayýndýr'da yapýlan törenlere Milli Savunma Bakaný Vecdi Gönül, Ýzmir Valisi Cahit Kýraç, AK Parti Ýzmir Milletvekili Nükhet Hotar, Bayýndýr Kaymakamý Alattin Aktaþ ve Belediye Baþkaný Mehmet Kertiþ de katýldý. Kutlamalarda, kentin düþman iþgalinden kurtuluþu canlandýrýldý, mehter gösterisi sunuldu feneralayý düzenlendi. ÝÞTE ÝL VE ÝLÇELERÝN ZAFER GÜNLERÝ 1 Eylül - Ýzmir: Kiraz 3 Eylül - Ýzmir: Ödemiþ 4 Eylül - Ýzmir: Tire, Bayýndýr 5 Eylül- Manisa: Alaþehir, Gördes, Salihli. Aydýn: Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar. Balýkesir: Susurluk 6 Eylül- Manisa: Akhisar, Ahmetli, Gölmarmara. Aydýn: Söke. Balýkesir: Merkez, Gönen, Savaþtepe 7 Eylül- Ýzmir: Torbalý, Beydað. Manisa: Turgutlu, Saruhanlý. Aydýn: Merkez, Ýncirliova, Germencik, Kuþadasý. Balýkesir:

Demirað, dert turunda

Ývrindi 8 Eylül- Ýzmir: Selçuk. Manisa: Merkez. Balýkesir: Burhaniye, Havran, Balya 9 Eylül- Ýzmir: Ýzmir, Kemalpaþa, Menemen, Menderes. Balýkesir: Edremit 11 Eylül - Ýzmir: Seferihisar, Foça 12 Eylül - Ýzmir: Urla. Manisa: Kýrkaðaç 13 Eylül - Ýzmir: Kýnýk. Manisa: Soma 14 Eylül - Ýzmir: Bergama,Aliaða, Dikili. Balýkesir: Manyas 15 Eylül - Balýkesir: Ayvalýk 16 Eylül - Ýzmir: Karaburun, Çeþme 17 Eylül - Balýkesir: Bandýrma 19 Eylül - Balýkesir: Erdek

Basket Turnuvasý heyecaný baþlýyor Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü'nün, Çorum Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün katkýlarýyla organize ettiði Türk Telekom Anadolu Kupasý 10 – 11 Eylül tarihlerinde Çorum'da düzenlenecek. Beko Basketbol Ligi takýmlarýndan Türk Telekom Spor, Aliaða Petkim, Antalya Büyükþehir Belediyesi, Mersin Büyükþehir Belediyesi Basketbol takýmlarý arasýnda büyük bir çekiþmeye sahne olacak turnuva Çorum Atatürk Spor Salonu'nda yapýlacak. Turnuvayý tüm Çorumlu Basketbol severler ücretsiz olarak izleyebilecek. Turnuva kapsamýnda 10 Eylül günü saat 15.00'te Aliaða Petkim ile Antalya Büyükþehir Belediyesi; saat 17.00'de ise Türk Telekom ile Mersin Büyükþehir Belediyesi karþýlaþacak. 11 Eylül'de ise saat 15.00'te final ve üçüncülük maçlarý oynanacak.

Foça Belediye Baþkaný Gökhan Demirað Yenifoça, Baðarasý ve Gerenköy beldelerinde gerçekleþtirilen toplantýlarda halký dinledi, Ilýpýnar Kocamehmetler, Kozbeyli ve Yeniköy’de de incelemelerde bulundu. Halk toplantýlarýna katýlan tüm vatandaþlarla yakýndan ilgilenen Baþkan Gökhan Demirað vatandaþlarca þikayet edilen adreslere, Fen Ýþleri Birim Amirleri ve Zabýta Birim Amirleri ile giderek yerinde denetledi. Vatandaþlardan gelen þikayetler üzerine belediye ekipleri ile birlikte sorunlu bölgeleri gezdiklerini belirten Demirað þunlarý söyledi:

“Yaz aylarý boyunca Yenifoça’da gerçekleþtirdiðimiz halk toplantýlarýnda yaklaþýk 1500 vatandaþýmýzýn sorunlarýný dinledim ve 200 civarýnda vatandaþýmýzýn belirttikleri adreslere giderek incelemelerde bulundum. Toplantýlarda bizlere ilettiðiniz þikayetlerinizi ve sorunlarýnýzý çözmek için yaz boyunca Fen Ýþleri ve Zabýta ekiplerimizce çalýþmalar yaptýk, önlemler aldýk. Yenifoça’da önümüzdeki günlerde gerçekleþtireceðimiz halk toplantýlarýna katýlarak bizleri eleþtirmeye ve yönlendirmeye devam edin. Bizler sizlere hizmet için varýz.”

Velilere, ‘Verimli Ders Çalýþma Metodlarý’ semineri TED Özel Aliaða Vakfý Ýlköðretim Okulu Müdürü Orkun Karapostal, Rehber Öðretmeni Sevgi Özden Çetiner ve Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Neslihan Taþer tarafýndan öðrenci velilerine verilecek olan seminer 15 Eylül 2010 Çarþamba günü saat 13:00’de tüm ilköðretim okulu 1. sýnýf velilerinin, 16 Eylül 2010 Perþembe günü ise saat 13:00’de tüm ortaöðretim Okulu 9.sýnýf velilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilecek.


5

07 Eylül 2010 Salý

Kocaoðlu’ndan Helvacý’da mini miting Miting havasýnda geçen konuþmada Kocaoðlu 12 Eylül Referandum içeriðinin boþ olduðunu belirterek Hayýr oyu vereceklerini belirtti ve yurttaþlardan da hayýr oyu vermelerini istedi. Kocaoðlu “Hepimizin yaþamýnda bir duasý vardýr. Benim duam ‘Allah’ým bana sindiremeyeceðim, taþýyamayacaðým kadar varlýk verme. Taþýyacaðým, sindireceðim kadar yokluk ver. Taþýyamayacaðým, sindiremeyeceðim varlýk da yokluk da beni mahveder. 2007 yýlýndan sonra iktidar bu yükü taþýyamadý. Açýlým diye tutturdular içi boþ çýktý. AK Parti 8 yýlda oldukça yorulmuþ ve yýpranmýþtýr. Söylemleri ve eylemleri ile ‘Sen ondansýn, ben bundaným’ diyerek ayrým yapmýþtýr. Özellikle 2007 seçiminden sonra ülkeyi çok daha kötü yönetmiþtir. Bu referandumda ‘hayýr’ çýktýðýnda Sayýn

Araç üzerinden halký selamlayan Kocaoðlu yurttaþlarýn kandilini ve Ramazanýný kutladý.

Eylül’de iktidara kýrmýzý kart gösterelim, AKP’ye dur demek için hayýr oyu verelim.” dedi

Kocaoðlu 12 Eylül Referandum içeriðinin boþ olduðunu belirterek Hayýr oyu vereceklerini belirtti ve yurttaþlardan da hayýr oyu vermelerini istedi. Baþbakan ve Ak Partililer þapkalarýný önlerine koyacaklar. Biz nerde yanlýþ yaptýk diye düþünecekler. Yanlýþlara dur demek için ülkenin birlik, bütünlük içinde kalmasý için12

Vatandaþlardan oldukça sýcak ilgi gören ve konuþmasý sýk sýk alkýþlarla kesilen Kocaoðlu yurttaþlarýn sorunlarýna da cevap verdi. Bir minibüsçü esnafýnýn Menemen garajýna alýnmadýklarýný ve Helvacý- Menemen arasý yolcu taþýyamadýklarýndan dert yanmasý üzerine Baþkan Kocaoðlu “Bunlara ne haklarý var” diyerek tepki gösterdi. Kocaoðlu “Helvacýlýlar Menemen’den alýþ veriþ yapýyorlar para býrakýyorlar böyle bir þeye ne haklarý var. Büyük þehir sýnýrlarý içersinde ulaþýmýn yetkilerinin kendilerinde olduðunu belirten Kocaoðlu; “Yavaþ atýn tekmesi pek olur” diyerek bir kez daha tepki gösterdi. Konuþmasýnýn ardýndan araç üzerinde CHP Parti Meclisi Üyesi Alaattin Yüksel, Aliaða Belediye Baþkaný Turgut Oðuz ve CHP Aliaða Ýlçe Baþkaný Özlem Þan Oðuzhan ile birlikte Helvacý sokaklarýnda yurttaþlarý selamlayan Kocaoðlu Aliaða’ya geldi. Ýstiklal, Hükümet, Sebastiano Lagona, Ýzmir ve Fevzipaþa caddeleri üzeriden kent içinde tur atarak yurttaþlarý selamlayarak kentten ayrýlan Kocaoðlu’na Aliaðalý yurttaþlar da sevgi gösterisinde bulundu.

CHP'li Susam, ‘Referandumda hayýr oyu çýkacak’ CHP Ýzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, referandum turlarýna Torbalý ve Bayýndýr'da devam etti. Ýlçe binalarýndan partililerle buluþan Susam, daha sonra esnaflarý ziyaret ederek hayýr oyu istedi. Yapýlmak istenen deðiþikliðin toplum yararýna deðil, Baþbakan'ýn çýkarýna olduðunu ifade eden Susam, “Biz en baþta yeni bir Anayasa için uzlaþalým dedik. Hukukçular ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle bir taslak hazýrladýlar. Bu taslaðý Amerika'ya gönderip onay da aldýlar. Ancak bu taslaðý ortaya çýkarmak yerine deðiþiklik yapmayý tercih ettiler. Bu deðiþiklikle demokrat bir Anayasa'nýn arzulanmadýðý, yargýyý ele geçirerek kendilerini korumaya çalýþtýklarý açýktýr. Çünkü 2011'de yeniden iktidar olamayacaklarýný biliyorlar. Daha demokrat, özgürlükçü bir Anayasa yerine kendilerini yargýdan koruyacak, 8 yýllýk iktidarlarýnda yaptýklarý iþlerin hesabýný vermemelerini saðlayacak bir yüksek yargý için Anayasa deðiþikliði istiyorlar” dedi. Yeni Anayasa'yý CHP yapacak Baþbakan'ýn, 2011'den sonra yeni Anayasa yapýlacaðýný sözlerine deðinen Susam, “Hem seneye yeni Anayasa yapacaðýz deyip, hem de mevcut Anayas'nýn kritik maddelerini deðiþtirmeye kalkmak bir çeliþkidir. Ülkeyi gerçek gündemi olan ekonomiden uzaklaþtýrma çabasýdýr. Ancak Baþbakan 2011'de yeni bir Anayasa yapýlacaðý konusunda haklý; o Anayasa'yý da

Türkiye'nin birinci partisi olan CHP, toplum bütün kesimleriyle uzlaþarak yapacak. Ýlerici, demokrat, Cumhuriyet'in temel deðerlerini garanti altýna alan, sosyal devleti güçlendiren, yargýnýn baðýmsýzlýðýnýn arttýrýldýðý, vatandaþýn iktidar tarafýndan baský altýna alýnamadýðý bu Anayasa'yý 2011'den sonra hep beraber hayata geçireceðiz” diye konuþtu. Yandaþa villa, garibana makarna Vatandaþýn AKP'nin yolsuzluklarýndan ve ekonomik anlayýþýndan býktýðýný söyleyen Susam sözlerini þöyle sürdürdü: “Cumhuriyetin temel deðerli yok edilmek istendiði için, sosyal devlet rafa kaldýrýlýp sadakacý devlet anlayýþý getirilmek istendiði için, yandaþlara

villalar ve jipler, garibana kömürle makarna reva görüldüðü için hayýr diyecek. Çiftçiler, maliyetleri her gün arttýðý halde ürünleri para etmediði için hayýr diyecek. Memurlar, grevli toplu sözleþmeli sendikal haklarý verilmediði için hayýr diyecek. Ýþçiler, gelirleri her gün azaltýldýðý, sendikasýzlaþtýrýldýðý, iþten çýkarýlma korkusu yaþadýklarý için hayýr diyecek. Esnaflar yok edilmeye çalýþýldýklarý, devlet tarafýndan yok sayýldýklarý için hayýr diyecek. Gençler iþ bulamadýklarý, diplomalý iþsiz olduklarý için hayýr diyecek. Emekliler, açlýk sýnýrýnda ücret aldýklarý; bu ücreti de çocuklarýyla paylaþmak zorunda kaldýklarý için kahveye dahi çýkamadýklarý için hayýr diyecek.

. .GEÇMÝÞTEN GELECEÐE.. Salih KARADAYI pasa-1947@hotmail.com

YA HAYIR ÇIKMASSA Oy kullanacak seçmen sayýsý, demek ki, otuz beþ milyon kadar olacak. Alaca Karanlýk Partisi ve yandaþlarýnýn on beþ milyonu geçmeyeceði ortadadýr. En iyimser olasýlýkla 'evet' oylarýnýn oraný yüzde kýrk beþi geçemez. Bu durumda halkoylamasýna sunulan 'anayasa deðiþiklik paketi' yüzde elli beþ oranýnda 'hayýr' oyu ile red edilmiþ olacaktýr. Ancak 'iktidar olanaklarý' ile halkoylamasý sonucu 'evet' çýkmýþtýr denilirse ne olacaktýr? Eðer evet çýktý denilirse, 'Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye Halký' da 'Daða çýkacaktýr' diyecek oldum. 'Türk halký daða çýkmaz' diye eleþtirildim. Türkiye halký 'kente inecektir' diyelim o zaman; 'sokaða dökülecektir'. Kimi burun kývýrtmalar seziyorum. 'Demokratik davranýþlara sýðdýramayanlar geliyor gözlerimin önüne. Ayýplayanlar falan. Hatta küçümseyenler. Ya ne olacakmýþ. Seçimlerin yapýlacaðý gün beklenecekmiþ. Eee? Seçimlerde 'bu hükümet' 'demokratik yollardan' devirebilinirse devrilecekmiþ Pekiyi 'bu hükümet', kurulduðu günden buyana ilaç için olsun bir tek 'demokratik uygulama'ya imza atmýþ mý? En son oylanacak olan bu 'anayasa deðiþiklik paketinin kararlaþtýrýlmasýndan halkoyuna sunulmasýna deðin hangi aþamasýnda 'demokratiklik' varmýþ? Adamlar, pardon AKP yöneticileri, halkýmýza daha fazla 'demokrasi' getireceðini söyledikleri bu paketi 'demokratik kurallar' içinde mi hazýrladýlar? Kesinlikle hayýr. Dayattýlar. 12 Eylül'de halkýmýz 'anayasa deðiþikliði Paketi'ni deðil bu 'dayatmayý' oylayacak aslýnda. Ve bu kez halkýmýz 'dayatacak' ve kazanacak. Dedim ya, en az yüzde elli beþ oranýnda 'hayýr' oyu verecek. Hayýr, oylarý evetleri geçecek geçmesine de, ya 'bu hükümet' geçmedi derse ne olacak? Örneðin; Bal gibi gole, ofsayt denildiði gibi. Hakemin gözünü þiþirmeye UEFA'dan mý ne ceza geliyor, deðil mi ama? En aklý baþýnda davranýþ stadyumu terk etmek mi olmalý? Bir daha maça gelmemek üzere hem de. Geliþigüzel kullanýlan 'demokratik davranýþ' onurlu davranmayý da tüketmedi ya. Günün yirmi dört saati, yüzlerce televizyondan 'Yüce Türk Ulusu'nun gözünün içine baka, baka yalan söyleyen bu 'dýþ odaklý' halk düþmanlarýnýn yüzlerine bir kez olsun tükürmeyi de mi beceremeyeceðiz bu kez? Daða mý çýkýlýr kente mi inilir bilemem. Ama 'bu hükümet' bu halkoylamasýyla devrilmelidir. 12 Eylül'ü 13 Eylül'e baðlayan gece. Sonuçlar açýklanýr açýklanmaz. 'One minut' bile beklenmeden. Onlar 'demokratik' davranýp istifa etmeyeceklerine göre.. Kulaklarýndan tutulup indirilmelidirler. 'Sivil darbe' öyle deðil böyle olur diyerek. 'En demokratik davranýþ' nasýl olurmuþ tüm dünyaya gösterilmiþ olunur. Habip Hamza Erdem. Cümlenize saygýlar, sevgiler. HOÞÇAKALIN.

BAYAN YARDIMCI ARANIYOR Ailemizin ev iþlerini yapacak, zaman sorunu olmayan, mümkünse yatýlý kalabilecek, dinamik, çalýþkan haným ev yardýmcýsý aranýyor.

Tel: 621 34 00 veya 0 532 363 41 13


6

07 Eylül 2010 Salý anda kayýttaymýþ Türk Hava Yollarý benim yakýndan M takip ettiðim ve beni gururlandýran bir þirket. Yaptýðý atýlýmlar heyecan E verici. Bizim en bilinen dünya markalarýmýzdan birisi. Yapýlan R anketlerde ilk akla gelen markamýz… Havacýlýk endüstrisinin Oscarlarý olarak adlandýrýlan ve bu yýl Ö 11'incisi gerçekleþtirilen Skytrax Z Ödülleri'nde Türk Hava Yollarý önemli baþarýlara imza attý. Dünyanýn K en önemli sivil havacýlýk A deðerlendirme kuruluþu Skytrax'ýn yaptýðý deðerlendirmede 100 ülkede, N 17.9 milyon sýk uçan yolcudan alýnan Yönetim Sistemleri Uzmaný cevaplarla “Ekonomi Sýnýfý oozkan@petkim.com.tr Ýkramýnda Dünyanýn En Ýyi Havayolu” THY oldu. Lezzetli ikramlar, uçuþ öncesi ve sonrasý mümkün olan en iyi hizmet, konforlu koltuklar, uçakiçi eðlence sistemi Grup maçlarýnda 5'te 5 yaptýktan sonra ve güleryüzlü personeli ile yolcu Fransa'yý da dize getiren 12 Dev Adam memnuniyetini en üste seviyede tutan bizleri gururlandýrmaya devam ediyor. THY'nin baþarýsý bu ödülle de tescillendi. Sýrada Slovenya var… Türk Hava Yollarý Skytrax Ev sahipliði yaptýðýmýz Dünya Ödülleri'nde ayrýca “Güney Avrupa'nýn En basketbol þampiyonasý sponsorlarýndan Türk Ýyi Havayolu” seçildi. THY, Güney Avrupa Hava Yollarýnýn ilginç ve baþarýlý bir reklamý bölgesi kapsamýnda deðerlendirmeye alýnan var. Türk Hava Yollarý, A Milli Erkek diðer ülkeler; Portekiz, Ýspanya, Ýtalya, Basketbol Takýmýna destek için çektiði Arnavutluk, Bosna, Bulgaristan, Hýrvatistan, reklam filmi ile bir rekora da imza atmýþ. Yunanistan, Karadað, Makedonya, Sýrbistan, Türk Hava Yollarý reklam filmi için 5 Kýbrýs Rum kesimi, Malta, Romanya ve bin metrede basketbol oynanmýþ, 250 km Slovenya'nýn tüm havayollarýný geride hýzla smaç basýlmýþ. Gökyüzünde oynanan býraktý. THY'nin birincilik ödülü, Temmuz maç ile dünyanýn en yüksek ve en hýzlý 2009 ve Nisan 2010 tarihleri arasýnda 10 ay basket maçý yapýlmýþ oldu. boyunca gerçekleþtirilen anketler sonucu Spora verdiði desteklerle tüm belirlendi. dünyada adýndan söz ettiren, havacýlýkta Barcelona ve Manchester United önemli ataklar yapan, gökyüzünün yükselen takýmlarýnýn da sponsorluðunu üstlenen yýldýzý Türk Hava Yollarý, gökyüzünde THY, kalite yolunda yürüttüðü çalýþmalar oynanan maç ile dünyanýn en yüksek ve en sonucu geliþtirdiði hizmetler ve müþteri hýzlý basket maçýný gerçekleþtirmiþ. odaklý felsefesiyle tüm kategorilerde 4 yýldýz “Türkler Uçuyor” isimli reklam filminin alan Avrupa'nýn tek havayolu þirketi oldu. çekimleri için önce Ýzmir ardýndan THY, uzun hatlarda first, business, ekonomi, Eskiþehir'deki atlama noktalarý araþtýrýlmýþ. kýsa hatlarda business, ekonomi sýnýfýnda Son olarak Dünya Basketbol yapýlan deðerlendirmelerin tümünde 4 yýldýz Þampiyonasý'nýn da yapýlacaðý Kayseri'deki alýrken, özellikle ekonomi sýnýfýnda alýnan 4 atlama noktasýnda karar kýlýnmýþ. 7 milli yýldýz ödülü THY'yi Avrupa'daki rakiplerinin paraþütçünün görev aldýðý çekimlerde önüne geçirdi. Avrupalý 4 yýldýzlý havayolu normal atlama yüksekliðinin üzerine þirketlerinin ekonomi sýnýfý çýkýlarak 5 bin metreye ulaþýlmýþ. Ýki gün deðerlendirmelerinde, THY dýþýnda 4 yýldýz süren deneme atlayýþlarýnýn ardýndan üç gün alan havayolu þirketi bulunmuyor. boyunca gökyüzündeki basket þovu kayda THY'nin baþarýlý Genel Müdürü Temel Kotil alýnmýþ 'Boyumuzdan büyük iþlere Çekimler için pota ve basket toplarý kalkýþýyoruz...Dünyanýn en büyük hava yolu özel olarak yeniden üretilmiþ. Paraþütçülerle þirketi olmak istiyoruz... 'diyor. ayný hýzda düþebilmesi için basket toplarýnýn Son sözü THY yönetim Kurulu Baþkaný aðýrlýðý 7 kiloya sabitlenmiþ. Maç sýrasýnda Hamdi Topçu söylesin; her basket topu bir kez kullanýlabildiði için “THY tarihinde en itibarlý dönemi yaþýyoruz. toplamda 84 top kullanýlmýþ. Her bir smaç Hem finans, hem uçak kiralama þirketleri 250 km hýzla potayla buluþmuþ. Çekimlerde hem de uluslararasý havayollarý açýsýndan. yurtdýþýndan getirtilen ve aksiyon Birçok þirket bu iþi nasýl yaptýðýmýzý sahnelerinin çekimlerinde tercih edilen “go soruyor. Þunu diyoruz; THY'yi pro” kamerasý kullanýlmýþ. Paraþütçülerin profesyonelce yönetiyoruz, ama amatörce kasklarýna yerleþtirilen 7 kamera da ayný çalýþýyoruz.”

Erdal ATABEK Ö erdalatak@gmail.com

88. yýla en anlamlý hediye

TÜRKLER UÇUYOR !!!

zmir Büyükþehir Belediyesi, kentin kurtuluþunun 88. yýlýnda “o günleri” anlatan üç yeni kitabý Ýzmirlilerle buluþturdu.

Ý

Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Ýzmir’in kurtuluþunun 88. yýlý kutlama etkinlikleri kapsamýnda önemli bir çalýþmayý daha hayata geçirdi. Ahmet Piriþtina Kent Arþivi ve Müzesi çalýþmalarýyla “Kuva-yý Milliye’nin 90. Yýlýnda Ege ve Batý Anadolu”, “Ýzmirli Olmak” ve “Ýzmir’e Doðru” adýný taþýyan üç yeni kitap, Prof. Dr. Ýlber Ortaylý, Prof. Dr. Ergün Aybars, Prof. Dr. Zeki Arýkan ve Prof. Dr. Mehmet Ali Kýlýçbay’ýn katýldýðý söyleþi ile tanýtýldý. Ýzmir Sanat’ýn bahçesinde düzenlenen söyleþinin açýlýþ konuþmasýný yapan Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, Ýzmir’in kurtuluþun hem ilk hem de son kurþunun atýldýðý bir kent olduðunu hatýrlatarak zafere giden yolda çekilen sýkýntýlarý ve kurtuluþ mücadelesini yeni kuþaklara aktarmayý bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.Prof. Dr. Zeki Arýkan, 90 yýl önce Balýkesir’de Kuva-yý Milliye’nin etkin gazetesi olarak yayýna giren “Ýzmir’e Doðru” isimli gazetenin günümüz harflerine aktarýlarak basýlmasýnýn son derece önemli bir olay olduðunu söyleyerek katkýlarýndan ötürü Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu’na teþekkür etti. Prof. Dr. Nuri Bilgin ise PETROL ÜRÜNLERÝ ve Ýzmir Büyükþehir KÝMYA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ

15 saniyede ‘iþlem tamam’ Bornova Metro Ýstasyonu’na yerleþtirilen ve sadece 15 saniyede kontör yükleyen örnek ‘Kentkart Dolum Otomatý’ büyük ilgi görünce, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi 16 adet yeni otomat alýmý için harekete geçti. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, toplu ulaþýmda kentkart kullanan vatandaþlara yeni bir kolaylýk saðlýyor. Bornova Metro Ýstasyonu’nda örnek ‘Kentkart Dolum Otomatý’ný hizmete alan Ýzmir Metro A.Þ., test aþamasý tamamlayan cihaza ilave olarak 16 adet daha kent kart dolum otomatýný istasyonlara takmaya hazýrlanýyor. Büyükþehir Belediyesi Ýzmir Metro A.Þ. Genel Müdürlüðü yetkilileri, yeni

otomatlarýn Üçyol- Üçkuyular hattý üzerinde bulunan 10 istasyona önümüzdeki iki ay içinde yerleþtirileceðini bildirdiler. Kentkart dolum iþleminin cihaz etkin kullanýldýðýnda sadece 15 saniye sürdüðünü ifade eden yetkililer, “Yolcularýmýz otomatlar sayesinde zamandan da tasarruf edecek. Sadece bir ay içinde otomattan 40 bin TL’lik dolum gerçekleþti. Deneme sürecinde olmasýna karþýn cihazýn, ayný noktadaki istasyon giþesinde hizmet veren iki dolum otomatýnýn yüzde 20’si kadar iþlem hacmine ulaþtýðý görüldü. Bu rakamlarýn, diðer 16 otomatýn hizmete alýnmasýyla deðiþeceðini öngörüyoruz” diye konuþtular.

Belediyesi, Mülkiyeliler Birliði Ýzmir Þubesi ve E.Ü Ýzmir Araþtýrma ve Uygulama Merkezi tarafýndan düzenlenen “Ýzmirli Olmak” panelinden derlenen kitap hakkýnda bilgiler verdi. Prof. Dr. Ergün Aybars ise ülkenin kurtuluþ mücadelesini anlattý ve 9 Eylül’ün sadece Ýzmir’in deðil ayný zamanda Türkiye’nin de kurtuluþu için önemli bir tarih olduðuna dikkat çekti. Prof. Dr. Mehmet Ali Kýlýçbay, Ýzmir’in pek çok kentten farkýna dikkat çekerek, “Belediye baþkanýmýz burada büyük bir tevazu içinde bizi dinliyor. Korumalarý yok, telsiz sesleri yok. Arkamýzda Nazým Hikmet’in heykeli ve þiiri bulunuyor. Bunu hiçbir yerde göremezsiniz” dedi. Prof. Dr. Ýlber Ortaylý ise 1963 yýlýnda ilk kez geldiði Ýzmir’de modernliðinden oldukça etkilendiðini belirterek o dönem Ýzmir’i ile ilgili izlenimlerini anlattý. Ýzmir üzerine çýkan yayýnlarýn derlenip toplanmasýnýn önemine deðinen Ortaylý, Ahmet Piriþtina Kent Arþivi ve Müzesi’nin çalýþmalarýna þükrün borçlu olduðunu söyledi. Söyleþinin ardýndan Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, panelistlere ve panelin moderatörlüðünü yapan APÝKAM Müdürü Yard. Doç. Dr. Oktay Gökdemir’e teþekkür plaketi sundu.

Muhasebe Sorumlusu - MYO veya Ticaret Lisesi mezunu - Muhasebe alanýnda en az - 3-yýl iþ tecrübesi olan - Raporlama ve genel muhasebe konularýna hakim - Cari hesap takip, mizan ve stok kontrol konularýnda tecrübeli - Düzenli ve disiplinli, takým çalýþmasýna yatkýn - Dinamik, giriþken, iletiþim becerileri yüksek - Tercihen Logo ve MS Office programlarýný iyi þekilde kullanabilen - Tercihen ehliyet sahibi

Muhasebe sorumlusu alýnacaktýr. Ýsteklilerin CV.leri ile birlikte þahsen baþvurmalarý gerekmektedir. Ender Yorgancýlar Cad.No:19 ALOSBÝ/Aliaða Tel:621 51 00


7

07 Eylül 2010 Salý

A. Gani Gündoðdu yeniden þube baþkaný seçildi Türkiye Petrol, Kimya, Lastik Ýþçileri Sendikasý (Petrol-Ýþ) Ýzmir Þubesi Baþkanlýðýna A. Gani Gündoðdu yeniden seçildi. Divan baþkanlýðýný Petrol Ýþ Genel Baþkaný Mustafa Öztaþkýn'ýn yaptýðý Anemon Fuar Otel'de düzenlenen ''Petrol -Ýþ Ýzmir Þubesi'nin 14. Olaðan Genel Kurulu''nda tek liste ile seçime gidildi. Delegelerin oylarý ile þube baþkanlýðýna A. Gani Gündoðdu, Þube Ýdari Sekreterliðine Osman Taþ, Þube Mali Sekterliðine Orhan Zengin, Yönetim Kurulu üyeliklerine de Hüseyin Kanýð, Cemil Akþit, Göksel Geren ve Erdoðan Çetinkaya seçildi. Genel Kurula, CHP Grup Baþkanvekili Kemal Anadol, Türk-Ýþ Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri Cemali Bakýndý, CHP Ýzmir Ýl Baþkaný Rýfat Nalbantoðlu, Türk-Ýþ 3. Bölge Temsilcisi Mustafa Kundakçý ile delegeler katýldý. Genel kurulda konuþan Genel Baþkan Mustafa Öztaþkýn, iþbaþýndaki AKP hükümetinin 4’üncü yýlýný doldurmak üzere olduðunu, bu hükümetin yaptýklarýnýn ortada olduðunu söyleyerek, “ Bu hükümet En’ler hükümetidir. En IMF’ci hükümet bu hükümet oldu. En fazla iþsizlik, en fazla borç, en fazla cari açýk, en adaletsiz vergi sistemi, en adaletsiz gelir daðýlýmý, en fazla yolsuzluklar, en fazla talan, en fazla yaðma bu hükümet dönemindedir. En özelleþtirmeci hükümet bu hükümettir. Bu hükümet Türkiye’ye daha fazla hasar vermeden bir an önce gitmelidir. Ýdeolojik ayrýþýmlara çok fazla takýlmadan bu hükümete karþý ortak siyasi tavýrlar geliþtirilmelidir. Toplumsal muhalefet örgütlenmelidir. Önümüzdeki seçimlerde takýnacaðýmýz tavrý þimdiden belirleyelim” dedi. Türkiye Lübnan’a asker göndermemeli Türkiye’nin Ortadoðu’daki savaþ ve çatýþma ortamýna girmek ve Geniþletilmiþ Ortadoðu Projesi’ne (GOP) ortak olmak yerine, emperyalizme karþý direnen ülkelerin yanýnda yer almasý gerektiðini belirten Öztaþkýn, “ Türkiye Lübnan’a asker göndermemeli. 1 Mart tezkeresinde gösterilen onurlu tavýr, 5 Eylül’de de gösterilmeli” diye konuþtu. Öztaþkýn þöyle devam etti:“ABD tarafýndan hazýrlanan ve asýl amacý Ortadoðu’nun enerji kaynaklarýna el koymak olan GOP adým adým hayata geçiriliyor. Bu projeyi hayata geçirmek için Ortadoðu’da savaþlar, iþgaller ve çatýþmalar devam etmektedir. Savaþ neredeyse Türkiye’nin bütün Güney komþularýný kapsamak üzeredir. Ve Hükümet izlediði yanlýþ politikalarla ülkemizi hýzla Ortadoðu’daki savaþ ve çatýþma ortamýna sürüklemektedir. Öncelikle þunu belirtmek gerekir. Türkiye’nin Ortadoðu’da izlemesi gereken politika savaþ ve çatýþmalarda taraf olmak deðil, Ortadoðu’da kalýcý bir barýþýn ve istikrarýn saðlanmasý yönünde olmalýdýr. Çünkü GOP gereði yeniden þekillendirilen Ortadoðu’da kilit ülke, hatta esas hedef ülke Türkiye’dir.” Mezhep ve ýrk temelinde yeni ve küçük devletler kurulacak ABD Dýþiþleri Bakaný’nýn geçenlerde yaptýðý, “Yeni bir Ortadoðu kurmanýn zamaný gelmiþtir” açýklamasýný hatýrlatan Öztaþkýn, “ Bu açýklamanýn hemen ardýndan yeni Ortadoðu’nun haritasý ABD Silahlý Kuvvetler dergisinde yayýnlandý. Bu açýklamalarla ve yayýnlanan haritalarla yeni Ortadoðu’nun nasýl kurulacaðý belli olmuþtur. Mezhep ve ýrk temelinde yeni ve küçük devletler kurulacak. Böylelikle ülkeler parçalanacak, hatta bazý ülkelerin topraklarýnýn bir kýsmý baþka ülkelere verilecek ve Ortadoðu’nun sýnýrlarý yeniden çizilecektir” dedi. Öztaþkýn konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Deðerli Arkadaþlar! Ortadoðu’daki ülkelerin sýnýrlarý aynen korunmalýdýr. Ortadoðu’nun sýnýrlarýný yeniden çizmeye kalkanlar, Türkiye’nin de sýnýrlarýný yeniden çizmeye kalkacaklardýr. Türkiye’nin sýnýrlarýný yeniden çizmeye kalkanlar ise tarihten ders almayanlardýr. Ulusal kurtuluþ

itiliriz" vs. gibi söylemlerle beyinlerimizi bombalayan, küresel Bekir TAÞKÖPRÜ sermaye ve vahþi bekirtaskopru54@hotmail.com kapitalizmin yerli iþbirlikçileri, bu yaðmadan bize de düþer nasýlsa diye, basýn,yayýn televizyon gibi medyayý ele Hatýrlarsak, Turgut Özal'la Türkiye geçirip kamu oyunu lehlerine gündemine giren özelleþtirme çevirecek ne varsa her þeyi yaptýlar. kavramý üzerinde o zamanlar pek Sonuçta karlý bir iki kuruluþu satýn üstünde durulmamýþtý. Yandaþ aldýlar da. Koç; Rafineriyi, Doðan basýn, yandaþ köþe yazarlarý, solcu Holding; Petrol Ofisini. dönekler, liboþlar kavramlarý da Ama bir þeyi hesap edemediler. yine o yýllarda literatürümüzde Küresel devlerin bir gün onlarý da sýkça yer almaya baþlamýþtý. Bu yutacaðýný. Önce finans sektörünü günkü gibi, o zaman da azýnlýkta kaptýrdýlar,Bankalar bir kalan birkaç yayýn organý ve yabancýlarýn eline geçti. Ardýndan yazarla, sendikalarýn çok azý sýrasýyla gýda, kimya, dokuma, konunun farkýnda olup, cýlýz enerji, otomotiv gibi üretimde ne seslerini toplumun geniþ varsa ellerinin altýndan kaydý. kesimlerine aktarmaya çalýþtýlar. Bankalarýn % 75-80 i, borsanýn Demokrasi, Özgürlük, eþitlik, %55-60 ý el deðiþtirdi. Bu vasýta ile katýlýmcýlýk, yerinden yönetim gibi vatandaþýn gelecek 10 yýlý ipotek yeni kavramlar ise, sermayenin altýnda. Zaten zor ayakta duran örgütlü bombardýmaný içinde eriyip üretici leþperimiz, her yýl ekimi gitti. Demokrasi kavramýnýn en çok yasaklanan, ekim alanlarý deðer bulduðu, batýda ve ilçemizde sýnýrlandýrýlan ve giderek istediði dahi gerekli deðeri bulduðu ürünü ekemez hale gelen köylümüz, söylenemez. genumlarý ile oynanmýþ, tohum Yine hatýrlayalým, Türkiye'nin en vermeyen tohuma muhtaç býrakýldý. güçlü en örgütlü olduðu bilinen Banka kredileri ile yaþamlarýný Petrol-Ýþ Sendikasý'nýn düzenlediði, sürdürmeye çalýþýrken, bu kez de "Özelleþtirmelere Hayýr" eylem ve ellerindeki topraðý kaptýrýyorlar. gösterilerine, ne yazýk ki Aliaðalý Çok deðil 10-15 yýla varmaz, bir vatandaþ ve esnaf, "dolgun bakmýþýz ki topraklarýmýz da maaþlarýndan olacaklar", yabancý sermayeye geçmiþ. "özelleþirse bunlarýn çoðu iþten atýlacaklar" diyerek, yeterli katýlým Ekonomi ve sermaye ele teslim ve destekten uzak kaldýlar. edildi. Sýra þimdi vatandaþýn direk Bir diðer taraf olan siyasetçilerin de hizmet aldýðý devlet kurumlarýnda. kafasý net olmadýðýndan kesin Kadastro da özelleþti. Dünkü olarak karþý duruþ göstermediler. haberimizde de verildiði gibi, Sayýn Baykal Yönetimindeki o devlet eliyle aldýðýmýz hizmetler zamanýn CHP'si de net olarak iki, üç katýna özel bürolarca Özelleþtirmeye karþýyým diyemeyip yapýlacak. Yani vatandaþýn ayaðý Sratejik yerlerin özelleþtirilmesine hükümet konaðýndan esilecek. karþý olduðunu belirterek yoðun Vatandaþýn "Hükümet konaðýna kamu oyu desteði saðlamaktan uzak gidiyorum. Bazý iþlerimi halletmem kaldý. lazým" sözü tarih olacak. Vergiler "Devlet ticaret mi yaparmýþ, KÝT'ler internete, nüfus, evlilik, ikametgah ve eðitim yerel yönetimlere sýrtýmýzda kambur, devlet býrakýlýnca "Hükümet temsilcisiz küçülmeli, Dünya globalleþiyor, hükümet konaklarýný görmeye hazýr sermayenin serbest dolaþýmý olalým. engellenemez, bu globalleþmenin Bu gidiþle geriye bir tek adliye ve yanýnda yer alamaz isek, Emniyet kalýyor. Saygýlarýmla… ufalýrýz,yok oluruz dünya dýþýna

GÖZLEMLER

ÖZELLEÞTÝRME KAZIÐI

savaþýyla bütün dünyaya tarih dersi veren bu toplum, gerekirse Türküyle, Kürdüyle, Lazýyla, Çerkeziyle emperyalizme karþý yeniden bir tarih dersi verecektir. Deðerli Arkadaþlarým! Türkiye’nin Ortadoðu’daki çýkarlarý emperyalist emellerini hayata geçirmek için politika izleyen ABD’nin yanýnda yer almak deðil, tam aksine ülkesinin iþgaline karþý direnen Ortadoðu halklarýnýn yanýnda olmalýdýr. Yani Irak’ýn, Filistin’in ve iþgal tehdidi altýndaki ülkelerin yanýnda olmaktýr. ABD’nin yanýnda yer alarak, ABD’nin dümen suyunda giderek ulusal çýkarlarýmýzý asla savunamayýz. Ulusal çýkarlarýmýz ancak ve ancak ABD ve diðer emperyalist ülkelere karþý baþý dik, baðýmsýz, barýþçýl ve onurlu dýþ politika izlenerek saðlanmalýdýr. Onun için iktidarý, ABD’nin dümen suyunda yürüyen politikalarýný terk etmeye, kendi halkýnýn sesine kulak vermeye davet ediyoruz. Ama bu Hükümet diðer konularda olduðu gibi yüzünü kendi halkýna dönmemekte ýsrar ediyor. Þimdi de Hükümet Lübnan’a asker gönderme kararý aldý. Öncelikle Ýsrail’in Lübnan’a saldýrýsý haksýz bir saldýrýdýr. Ve binlerce masum insan hayatýný kaybetmiþtir. Ýkincisi BM’nin 1701 sayýlý kararý tam olarak ateþkesi içermemekte hatta Ýsrail’in saldýrýsýný kýsmen meþrulaþtýrmaktadýr. Üçüncüsü sorun Lübnan sorunu deðildir. Dördüncüsü Lübnan’da çatýþma riski büyüktür, ABD’nin ve Ýsrail’in çýkarlarý için Türk askeri orada çatýþmaya giremez, tabutlara yeni tabutlar eklenemez. Ancak Türkiye Lübnan’a insani amaçlý yardýmda bulunabilir. Ýnsani amaçlý yardýmýn kimler ve hangi araçlar tarafýndan yapýlacaðý bellidir.”Türk ordusunun yýllardýr Filistin halkýna zulmeden Ýsrail’in çýkarlarýna ve emperyalizmin Ortadoðu’daki çýkarlarýna hizmet edemeyeceðini vurgulayan Öztaþkýn, “Türkiye’nin yeri Ýsrail’in yaný deðil, ABD’nin çýkarlarýna hizmet etmek hiç deðildir” dedi. Öztaþkýn konuþmasýný þu sözlerle bitirdi: "Türkiye’nin yeri, Ortadoðu’da ezilen, sömürülen ve emperyalizme direnen halklarýn yaný olmalýdýr. Onun için Türkiye Lübnan’a asker göndermemeli, TBMM halkýn sesine kulak vermelidir. TBMM 1 Mart’ta gösterdiði onurlu tavrý, 5 Eylül’de de göstermelidir.” dedi.

Ramazan eðlencesi nostalji yaþattý

A

liaða Belediyesi Ramazan ayý nedeniyle düzenlediði etkinlikte unutulmaya yüz tutmuþ

Deniz Ailesi'nin acý günü Aliaða'nýn büyük köklü ailelerinin bireylerinden olan Fikri Deniz (Fikri Kahya) eþi Adviye Deniz (71), bir süredir sebebi bilinmeyen rahatsýzlýkla Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altýna alýndý. Adviye Deniz'e yapýlan tetkikler sonucu, amansýz hastalýða yakalandýðý teþhisi kondu. Deniz'e 4 gündür yapýlan tedaviler sonuç vermeyince geçtiðimiz gece yaþamýný yitirdi. Adviye Deniz'in cenazesi dün öðle namazý sonrasý Aliaða Merkez Camiinde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Aliaða Adviye Deniz Kabristanlýðýnda topraða verildi. Fikret, Zeliha, Zerrin, Mehmet ve Hüseyin Deniz'in anneleri olan Adviye Deniz'in cenazesine ailesi, akrabalarý ve çok sayýda Aliaðalý katýldý. Kendisine tanrýdan Rahmet, Ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz.

Ramazan eðlencesiyle Aliaðalýlara nostalji ve eðlence dolu saatler yaþattý. Açýkhava Tiyatrosunda yapýlan Hacivat- Karagöz oyunu özellikle çocuklar tarafýndan ilgiyle izlendi. Etkinliklere katýlan aileler de unutulmaya yüz tutmuþ oyunlarýn gösterilmesinden dolayý mutlu olduklarýný dile getirirlerken yaklaþýk 2 saat süren Ramazan eðlencesinde yurtaþlar Meddah, Orta Oyunu, HacivatKaragöz, Sihirbaz, KAYIP Nüfus Cüzdanýmý Hades, Aþuk ile Maþuk, kaybettim. Ýbiþ ile Bey, Kavuklu Hükümsüzdür ile Piþekar, oyunlarýný Kenan ilgiyle izleyerek keyifli ALBAYRAK bir akþam geçirdiler


07 Eylül 2010 Salý

Kamu iþçilerine erken ikramiye

K

amuda çalýþan iþçilere ikramiyelerinin birinci kýsmýnýn 7 Eylül'de verileceði açýklandý.

Devlet ve ona baðlý kurumlarda çalýþan 6772 sayýlý kanun kapsamýna giren iþçilere, ilgili kanunun 3 üncü maddesine göre 2010 yýlýnda verilecek ilave ödemenin birinci yarýsý 7 Eylül Salý günü gerçekleþtirilecek. Resmi Gazete’de yayýmlanan Bakanlar Kurulu Kararýna göre, ilave ödemenin diðer yarýsý da 12 Kasým 2010 tarihinde ödenmesi karalaþtýrýldý.

25 yaþ ve üstü araca borç affý!

M

odel yýlý 1985 ve daha eski otomobil, motosiklet, otobüs, kamyon gibi taþýtlarýný 31 Aralýk 2011 tarihine kadar il özel idarelerine bedelsiz teslim eden araç sahiplerinin motorlu taþýtlar vergisi borcu ile bu vergiye ait gecikme zammý, gecikme faizi ve vergi cezalarý silinecek Maliye Bakanlýðý, kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandýrýlan 6009 sayýlý Kanunun ''hurda taþýtlarda motorlu taþýtlar vergisi ile bu vergiye ait zam ve cezalarýn silinmesi'' hükmünün uygulama esaslarýný bir Teblið Taslaðý ile belirledi. Taslakta model yýlý 1985 ve daha eski olan taþýtlar, model yýlý 1998 ve daha eski olup mevcut olmayan ya da motorlu taþýt vasfýný kaybetmiþ taþýtlar, 24 Mayýs 1997 tarihinden önce noter satýþ senediyle satýþý yapýlan taþýtlar ve 5 Temmuz 2003 tarihinden önce trafikten çekme belgesi alýnan taþýtlarýn vergisel durumu tek tek düzenlendi. Buna göre, hurda taþýtlarda motorlu taþýtlar vergisi ile buna ait zam ve cezalarýn silinmesinde þu esaslar geçerli olacak:

TIR Karnesi sayýsý Aðustos'ta yüzde 14 arttý Geçiþ Belgesi sayýsý Aðustos ayýnda yüzde 2.18 artarak 70 bin 939'a, TIR Karnesi sayýsý ise yüzde 13.77 artarak 51 bin 579'a ulaþtý. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Aðustos ayýnda verilen Geçiþ Belgesi ve TIR Karnesi istatistiklerini açýkladý. Buna göre, Aðustos ayýnda verilen Geçiþ Belgesi sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 2.18 artarak 69 bin 425'den, 70 bin 939'a yükseldi. Ayný dönemde verilen TIR Karnesi sayýsý ise yüzde 13.77 artýþla 51 bin 579 oldu. Geçen yýlýn Aðustos ayýnda ise 45 bin 337 adet TIR karnesi verilmiþti. Ocak-Aðustos döneminde ise verilen Geçiþ Belgesi sayýsý yüzde 11.73 artýþla 554 bin 783'den 619 bin 845'e ulaþtý. Yýlýn ilk 8 ayýnda verilen TIR Karnesi sayýsý ise yüzde 16.12 artarak 370 bin 572'den 430 bin 310'a yükseldi.(ANKA)

12 milyon kiþi uçtu

T

ürkiye, Avrupa hava sahasýna Temmuz Ayý'nda eklediði 298 yeni trafik ile Avrupa hava sahasýna trafik ekleyen ülkeler arasýndaki birinciliðini korudu. DHMÝ'den yapýlan yazýlý açýklamada, 2010 yýlý aðustos ayý yolcu ve uçak trafiði istatistiklerinin belli olduðu ifade edildi. Açýklamada, 2010 Yýlý Aðustos Ayýnda hizmete açýlan Gökçeada Havaalaný ve Yeni Terminal Binasý ile Batman Havaalaný Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðü idaresinde hizmet vermeye baþladýðý belirtilerek, DHMÝ Genel Müdürlüðü denetiminde özel sektör eliyle iþletilmekte olan, Zonguldak ve Antalya Gazipaþa Havaalanlarý ile birlikte, DHMÝ teþkilatýnda yer alan havaalaný sayýsýnýn 44 olduðu bildirildi.

8

- Model yýlý 1985 ve daha eski olan taþýtlar: 6009 sayýlý Kanunla daha önceki düzenlemede 1979 olan model yýlý, 1985 olarak deðiþtirildi. Buna göre, model yýlý 1985 ve daha eski olan otomobil, kaptýkaçtý, arazi taþýtý, motosiklet, minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taþýt sahipleri, taþýtlarýný 31 Aralýk 2011 tarihine kadar il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim edecek. Bu taþýtlara iliþkin motorlu taþýtlar vergisi ile bu vergiye ait gecikme zammý, gecikme faizi ve vergi cezalarý silinecek Ayrýca, azami yüklü aðýrlýðý 3.500 kilogramdan fazla olan ve yük-eþya taþýmak için imal edilmiþ bulunan kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taþýt sahipleri ile sürücüsü dahil 16 adet ve üzeri oturma yeri olan ve insan taþýmak için imal edilmiþ bulunan otobüs cinsi taþýt sahipleri, taþýtlarýný Ulaþtýrma Bakanlýðýnca belirlenen mevzuat uyarýnca yine 31 Aralýk 2011 tarihine kadar MKEK Hurda Müdürlüklerine teslim ederse, bu taþýtlarýn da motorlu taþýtlar vergisi ile buna iliþkin gecikme zammý, faiz

ve cezalar ortadan kalkacak. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen mükellefler için daha önceki uygulamalardan farklý olarak, bilanço esasýna göre defter tutma þartý bulunmayacak. Bu þekilde yük ve yolcu taþýmacýlýðý dýþýnda faaliyette bulunan mükelleflerden bilanço esasýna göre defter tutanlar da Kanundan faydalanabilecek. Taslak uyarýnca öngörülen þekilde hurdaya çýkarýlan taþýtlara iliþkin olarak 28 Þubat 2009 tarihine kadar tescil plakasýna kesilen idari para cezalarý da silinecek. NOTERDE SATIÞ VE TRAFÝKTEN ÇEKME BELGESÝ - 25 Mayýs 1997 tarihinden önce noter satýþ senediyle satýþý yapýlan taþýtlar: Taþýtlarýný Karayollarý Trafik Kanununda 4262 sayýlý Kanunla deðiþiklik yapýlmadan yani 25 Mayýs 1997 tarihinden önce noter satýþ senediyle satanlarýn trafik tescil kaydýnýn halen adlarýna devam ediyor olmasý nedeniyle, bu kiþilerin sattýklarý taþýtla ilgili motorlu taþýtlar vergisi mükellefiyeti devam ediyor. Bu durum da mükelleflerle idare arasýnda ihtilaflara sebep oluyor.

MEVCUT OLMAYAN VEYA TAÞIT VASFINI KAYBETMÝÞ ARAÇLARDA DURUM - Model yýlý 1998 veya daha eski olup mevcut olmayan veya motorlu taþýt vasfýný kaybetmiþ taþýtlar: Bu araçlarla ilgili daha önceki uygulama 31 Aralýk 2011 tarihine kadar devam edecek. Model yýlý 1998 ya da daha eski halen mevcut olmayan veya taþýt vasfýný kaybeden otomobil, kaptýkaçtý, arazi taþýtý, motosiklet, minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taþýt sahipleri de, 31 Aralýk 2011 tarihine kadar düzenlemeden yararlanabilecek.

Bu durumdaki taþýt sahipleri, vadesi geçmesine raðmen ödenmemiþ olan motorlu taþýtlar vergi asýllarý ile ödeme süresi baþlamýþ motorlu taþýtlar vergi asýllarýnýn dörtte birini yatýrdýklarýnda, tescil kaydý silinen taþýttan dolayý kendilerine çýkarýlan motorlu taþýtlar vergi aslý ile bu verginin tamamýna iliþkin gecikme zammý, gecikme faizi, vergi cezasý ve tescil plakasýna kesilen idari para cezalarýný ödemeyecek. Bu kiþilerin motorlu taþýtlar vergisi Yapýlan kanuni deðiþiklikle 25 mükellefiyeti de sona erdirilecek. Mayýs 1997 tarihinden önce sattýklarý taþýttan dolayý ilgili çalýnýp da bulunmayan taþýtlar için trafik tescil kuruluþunda adlarýna geçmiþ dönemlere iliþkin olarak olan tescil kaydýný sildirenlerin tahakkuk etmiþ ancak tahsil tahakkuk eden motorlu taþýtlar edilmemiþ motorlu taþýtlar vergisi ile vergileri, gecikme zamlarý, gecikme bu vergiye iliþkin gecikme zammý, faizleri ve vergi cezalarý, Vergi Usul gecikme faizi, vergi cezalarý ve tescil Kanununun düzeltme zaman aþýmý plakasýna kesilen idari para cezalarý hükümlerine tabi olmaksýzýn silinmiþti. silinecek. Yeni düzenlemeyle söz konusu - 5 Temmuz 2003 tarihinden önce tarihten önce trafikten çekme belgesi trafikten çekme belgesi alýnan alýnan taþýtlar için de 5 Temmuz taþýtlar: Karayollarý Trafik 2003'e kadar tahakkuk eden ancak Yönetmeliðinde 5 Temmuz 2003 ödenmeyen motorlu taþýtlar vergisi, tarihinde yapýlan deðiþikliðe baðlý bu vergiye iliþkin gecikme zammý, olarak bu tarihten sonra çalýnan veya gecikme faizi, vergi cezalarý ve tescil trafikten çekme belgesi alýnan plakasýna kesilen idari para cezalarý taþýtlar, bulunana veya tekrar trafiðe silinecek. çýkana kadar motorlu taþýtlar vergisi AA tahakkuk etmiyor. 5 Temmuz 2003 tarihinden önce

Ücretli öðretmenlik uygulamasý geliyor KPSS'deki kopya iddialarý nedeniyle atamalar durdurulmuþtu

olmasý ve durumun bu tarihten önce netlik kazanmamasý okullarda öðretmen açýðýnýn nasýl kapatýlacaðý sorusunu gündeme getirdi.

Kamu Personeli Seçme Sýnavý'ndaki (KPSS) iddialar nedeniyle öðretmen atamalarýný erteleyen Milli Eðitim Bakanlýðý, yürütülen soruþturmalarýn uzamasý halinde oluþacak öðretmen açýðýný ücretli öðretmenlik uygulamasýyla gidermeyi planlýyor.

KPSS ile ilgili soruþturmalarýn tamamlanmasýný bekleyen Bakanlýk, eðer süreç 20 Eylül'den sonraya sarkarsa ''ücretli öðretmenlik'' sistemini uygulamaya koyacak.

MEB, KPSS'ye yönelik iddialarla ilgili durum netleþinceye kadar 31 Aðustos 2010'da yapýlmasý planlanan öðretmen atamalarýný ertelemiþti. Yeni eðitimöðretim yýlýnýn 20 Eylül'de baþlayacak

Bu çerçevede il milli eðitim müdürlükleri, öðretmen ihtiyaçlarýný ücretli öðretmenlik yoluyla giderecek. Uzun yýllardýr zaman zaman öðretmen açýðýnýn giderilmesi amacýyla uygulanan

bu sistemin yasal dayanaðýný 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun 89. maddesi oluþturuyor. Söz konusu maddede, ''Her derecedeki eðitim ve öðretim kurumlarý ile üniversite ve akademi (Askeri akademiler dahil), okul kurs veya yaygýn eðitim yapan kurumlarda vb. kuruluþlarda öðretmen veya öðretim üyesi bulunmamasý halinde öðretmenlere, öðretim üyelerine veya diðer memurlara veyahut açýktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir'' hükmü yer alýyor.


9

07 Eylül 2010 Salý

SPOR PANORAMA

Kalecilere Kameni resti

G

Millilerden dev bir zafer daha SALON: Sinan Erdem HAKEMLER:Pablo Estevez ***, Jorge Vasquez ***, TÜRKÝYE: Kerem *** ( ), Hidayet **** ( ), Ersan *** ( ), Ömer Aþýk *** ( ), Ömer Onan *** ( ), Ender *** ( ), Semih *** ( ), Oðuz *** ( ), Sinan *** ( ), Barýþ *** ( ) FRANSA: De Colo * ( ), Diaw * ( ), Batum ** ( ), Pietrus * (0), Traore * ( ), Gelabale * ( ), Mahinmi * ( ), Bokolo * ( ), Albicy * ( )

final maçýna çýkacaðýz. Salon doldu taþtý Türk basketbolseverler dünkü mücadelede ekibimize büyük destek verdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerinde aðýrlýklý olarak kýrmýzý tiþört ve formalarla yer alan taraftarlar, salonu adeta kýrmýzýya boyadý. 15 bin 500 kiþilik Sinan Erdem Spor Salonu, ilk kez bir basketbol maçýnda tamamen doldu. Maçý Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým da izledi. 2012 Avrupa Þampiyonasý Elemeleri (A) Grubu'ndaki ikinci maçýnda yarýn Belçika ile Ýstanbul'da yapacaðý maçýn hazýrlýklarýný sürdüren (A) Milli Futbol Takýmý, Fransa maçýnda ''12 Dev Adam''a

alatasaray'da Baþkan Adnan Polat ekibin file bekçileri Aykut ve Ufuk ile özel olarak görüþtü ve uyarýlarda bulundu. Polat, iki kaleciden þanslarýný iyi kullanmalarýný isteyerek aksi taktirde devre arasýnda Espanyol'un Kamerunlu file bekçisi Kameni'yi transfer edeceðini söyledi. Transfer döneminde kaleye takviye yapmasý beklenen ancak Aykut ve Ufuk ile devam kararý alan yönetimin aslýnda Ýspanyol ekibiyle de görüþtüðü ortaya çýktý. Ýspanyol basýnýnda önceki gün yer alan habere göre Galatasaray'ýn Kameni için 4 milyon euro önerdiði ancak bu teklifin reddedildiði bundan dolayý da Espanyol yetkililerinin piþman olduðunu yazdý. Polat'ýn ise kaleci transferinde çekimser kaldýðý ve tercihini Rijkaard ile birlikte yerliden yana kullandýðý gelen haberler arasýnda. Ancak Aykut ve Ufuk bekleneni veremezse Kameni'nin devre arasýnda transfer edilmesi sürpriz sayýlmayacak.

Dünya Þampiyonasýnda harikalar yaratan 12 Dev Adam, Fransa'yý da ezerek çeyrek final vizesi aldý, namaðlup unvanýný da korudu: 95-77. Baþtan sona dek üstün oynayan ay-yýldýzlýlar, Hidayet'in NBA yýldýzý gibi oynamasýyla, diðer oyuncularýmýzýn da, Oðuz'un, Ömer Aþýk'ýn, Ömer Onan'ýn, Ersan Ýlyasova'nýn ve de Ender baþta, tüm oyuncularýmýzýn inanýlmaz katkýlarýyla Fransýzlarý þoka uðrattý. Devreyi rahat bir þekilde 43-28 önde kapadýktan sonra baþarýmýzý ikinci yarýda da sürdürdük, 18 bin seyircinin muhteþem desteðiyle farký birara 58-31'e, 27 sayýya kadar taþýdýk. Sert savunmayla Fransýzlara göz açtýrmayan takýmýmýz, 3.çeyreði de Kerem'in nefis tiplemesiyle 71-45 önde kapadý. Son periyodda da üstünlük bizdeydi ve maçý 95-77 gibi farklý skorla kazanmasýný bildik. Çarþamba günü Slovenya ile çeyrek

Karþýyaka berabere

Menemen deplasmanda kazanmasýný bildi

K

arþýyaka, Süper Lig ekibi Manisaspor ile oynadýðý hazýrlýk maçýndan 1-1'lik sonuçla ayrýldý. Milli takýmlarda bulunan Hüseyin Tok, Simpson, Kalabane ve Dixon'dan yoksun KSK karþýsýna çýkan siyahbeyazlýlar, gol yollarýnda çok cömertti. 10'da Makukula ceza sahasý çaprazýndan sert vurdu, meþn yuvarlak az farkla auta gitti. 26'da Nizamettin ceza sahasýna doldurdu, Makukula vurdu, kaleci Soner çýkardý. 32'de dakika Ýsaac ceza sahasý içinde hnefis vuruþunu Soner çeldi. 33'te Osman, Barýþ'tan gelen topa kafayý vurdu, top üst aðlara takýldý. 39'da Bilal'in derinleme pasýnda Barýþ nefis vurdu, kaleci Bulut çýkardý. Ýlk yarý 0-0 sona erdi. 69'da Yiðit, Aykut'u ceza sahasý çaprasýnda düþürdü, hakem penaltý verdi. Tiago, Recep'i avlayarak topu aðlara gönderdi: 0-1. 79'da saðdan Ahmet Ýlhan ortaladý ceza sahasý içerisinde Kahe plase bir vuruþla topu aðlara gönderdi: 1-1. Sonraki dakikalarda her iki takýmýn dengeyi bozma adýna yaptýklarý ataklar sonuç vermedi, maç 1-1 bitti.

KAYIP Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür Volkan ELMACI KAYIP Aliaða Meslek Lisesi’nden almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür Mustafa Kemal AKSOY TC:38911623384

STAT: Ahi HAKEMLER: Aykut Çakmak *, M.Taner Demir *, Gürsel Yelkenci ** KIRÞEHÝRSPOR: Özer Batur **, Gökhan Çetinus **, Erdal Akyürek ***, Sezgin Bektaþ **, Murat Korkmaz *, Halit Ramazan * (Dk.68 Aykut *), Gökhan Bartýk **, Ahmet Keleþ * (Dk.82 Ozan *), Çaðlar Yýldýzer **, Ertuðrul Þimþek ** (Dk.87 Tunç *), Gökhan Þanlýtürk *** Sarý Kart: Sezgin, .78 Ahmet Keleþ Gol: Dk.42 Gökhan Þanlýtürk, Dk.55 Çaðlar Yýldýzer MENEMEN BELEDÝYESPOR: Serhat xx, Sait x (Dk.46 Mustafa xx), Selçuk x, Erman Bulucu x, Cenk xx, Murat xx, Serkan xxx, Ali Setirekli xxx, Hüseyin xx, Ethem x (Dk.84 Salih x ), Zihni x (Dk.59 Soner x) GOLLER:Dk.5 Serkan, 42 Gökhan Þanlutürk, 55 Çaðlar, 78 Cenk (P) SARI KARTLAR: Sezgin, Ahmet Keleþ (Kýrþehir), Ali Setrikli, Hüseyin (Menemen) Menemen Belediyespor, Kýrþehir deplasmanýndan puan çýkarmayý

destek verdi. Milli futbolcular, saha kenarýndaki reklam panolarýnýn arkasýna konulan sandalyelere oturarak, karþýlaþmayý izledi. Teknik heyet ve oyuncular, milli basketbolcularý sahaya çýkarken taraftarlar gibi ayaða kalkarak tezahürat yaptý. Maç öncesi ýsýnma sýrasýnda reklam panolarýnýn yanýna gelen Hidayet Türkoðlu'na, milli futbolcular Arda ve Tuncay, baþarýlar diledi. ABD'li ünlü yönetmen Spike Lee, 2010 Dünya Basketbol Þampiyonasý maçlarýný izlemek için Ýstanbul'a geldi.

baþardý.: 2-2. Kýrþehir maça hýzlý girdi. 3.dakikada soldan Ahmet'in pasýyla Gökhan Þanlýtürk köþe direðinin yanýnda topla buluþtu, sert þutunda kaleci Serhat topu sektirdi, vuran olmayýnca yeþil-beyazlýlar bir golden oldu. 5.dakikada Menemen'li Murat Demir soldan iki kiþinin arasýndan çýkarak savunmanýn arkasýna topu býraktý. Serkan Yýlmaz bir anda kaleci Özer ile karþý karþýya kaldý. Serkan'ýn nefis þutunda top aðlarla buluþtu: 0-1. 14'te Kýrþehirspor'lu Ahmet Keleþ çok büyük bir hata yaparak ayaðýndaki topu Murat'a kaptýrdý. Murat'ýn derinlemesine pasýyla buluþan Ethem bir anda kaleci Özer ile karþý karþýya kaldý. Topa vurmakta aðýr kalýnca yüzde yüz bir gol kaçýrdý. 18'de Kýrþehirspor'un saðdan kazandýðý köþe atýþýný Murat Korkmaz kullandý. Altý pas içinde müsait pozisyonda Erdal topu kale yerine dýþarý gönderince ev sahibi ekip golden oldu. 42'de soldan Halit Ramazan'ýn pasýyla ceza alaný içinde buluþan Ertuðrul'un þutu kaleci Serhat'dan döndü. Ýyi izleyen Gökhan Þanlýtürk

aðlara göndererek maçta skoru eþitledi: 1-1. Kýrþehir 55.dakikada öne geçti. Soldan korneri Gökhan Þanlýtük kullandý. Altý pas üzerinde iyi yükselen Çaðlar kafayla durumu 2-1 yaptý. Memenen kalan dakikalarda bastýrdý, 78'de puaný kaptý. Mustafa Yýldýrým soldan hýzla ceza alanýnda girdiði anda Ahmet Keleþ tarafýndan yere indirilince hakem Aykut Çakmak penaltý noktasýný gösterdi. Penaltý atýþýný kullanan Cenk meþin yuvarlaðý kaleci Özer'in solundan aðlara göndererek maçta skoru eþitledi: 2-2

En çok oyuncu Karþýyaka’ya

B

ank Asya 1. Lig'de, 32 futbolcuya imza attýrarak en çok transfer yapan takým Diyarbakýrspor olurken, Ege takýmlarý içinde en çok oyuncuyu Karþýyaka aldý. Kadrosunu 18 oyuncu ile güçlendiren Kaf Kaf, 100. yýlýnda Süper Lig'de yer almanýn hesaplarýný yapmaya baþladý. KSK, Altay'dan Tiago, Trabzon'dan Barýþ Memiþ, Ankaraspor'dan Bilal Kýsa, Diyarbakýr'dan Baki Mercimek transferleri ile adýndan söz ettirdi. Kadrosuna 16 transfer yapan Altay, eski oyuncularýný yuvaya döndürerek dikkat çekti. Siyah-beyazlý takýmýn anlaþtýðý oyuncularýn arasýnda Cenk Tekelioðlu, Murat Karakoç (Bucaspor), Mehmet Þen (Konyaspor), Mehmet Deliorman (Eyüpspor), Fuat Erarslan (Karþýyaka), Murat Hacýoðlu (Kocaelispor), Ufukhan Bayraktar (Konyaspor) yer alýyor. 2. Lig'de

þampiyon olan ve tarihinde ilk kez Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Akhisar Belediyespor, iç transferde 23 oyuncusuyla yeniden anlaþýrken, Diego Da Costa Lima (Brezilya), Maxwell Ovie Ofuyah (Nijerya), Tarek Amer Eldesoky Moustafa Arafa (Mýsýr), Tuncay Süren ve Murat Gürbüzerol'la (Manisaspor) anlaþarak kadrosunu güçlendirdi. Gaziantep BÞB, 8 yeni oyuncuyu kadrosuna katarken, en az futbolcu alan takým olurken, Süper Lig'den düþen ve kadrosunu büyük ölçüde koruyan Denizlispor, 11 takviye yaptý. Horozlar, Ahmet Çaðýran (Mersin ÝY), Levent Kartop (Kocaelispor), Ýbrahim Çelik (Sarýyer), Zafer Özgültekin (Çaykur Rizespor), Can Erdem (Beþiktaþ), Evren Özyiðit (Ankaraspor), Yasin Çakmak (Sivasspor) ile güçlendi.


07 Eylül 2010 Salý


07 Eylül 2010 Salý

"DOÐRUDAN YANA" Kurucusu: Servet C. MERLA Ýmtiyaz Sahibi :Þahap AVCI Yazýiþleri Müdürü:Nezahat AVCI Ýdare yeri:247 Sk. No: 13/A - ALÝAÐA Tel: (0232) 6161208 Faks:6168338 Baský yeri: Aliaða Ekpres Gazetesi Matbaasý 247 Sk. No: 13/A- ALÝAÐA Tel: (0232) 6161208 Faks:6168338 Yayýn Türü:Yerel Süreli

Web: www.aliagaekspres.com.tr e-posta: ekspres@aliagaekspres.com.tr

'Evrensel Ruhlu, Yerel Boyutlu' Gazetemiz, basýn ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýnlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir.

Gazetemiz pazar hariç her gün yayýmlanýr.

Saðlýk Rehberi Saðlýk Grup Baþkanlýðý: 6168989 Aliaða Devlet Hastahanesi:6168787 Dr. A.Armaðan GÜLBOY Tel: 6162483 Dr. Bayram ÖZER Tel: 6162284 Diþ Hek. Aysel Engin Ay Tel:6164703 Diþ Hek. Ömer Murat SARAÇ Tel: 616 36 00 Diþ Hek. Bahadýr BÝLGENOÐLU:Tel:61714 07 Dr. Dilber Bektaþlar ULAÞIR (çocuk).Tel:6169303 Göz Dr.Ulviye ÖZTÜRK Tel: 616 38 85 Diþ Hek. Coþkun Ýhsan SARGUT Tel:6164779 Diþ Hek. Þeyda KIZILIRMAK Tel: 616 42 33 Diþ Hek. Barýþ BERKER Tel: 6168390 Op.Dr.Barýþ ÇOBAN (Kadýn H.ve Doð.)6161544 Diþ Hek. Ercüment VANÝOÐLU Tel:6169923 Ýlçemizdeki diðer diþ hekimleri ve doktorlara www.aliagaekspres.com.tr adresi rehber bölümünden ulaþabilirsiniz NÖBETÇÝ ECZANELER

07.09.2010 Salý YENÝ (Demokrasi Mey.) 6161164

Küçük 50 kr ilanlar KÝRALIK-SATILIK-ÝÞ ARAYAN.. Aliaða Devlet Hastanesi yakýnýnda 2+1 lüks daire (90 m2) SAHÝBÝNDEN SATILIKTIR. Tel:0534.3387893 Kültür Mah. Þerafettin Öztürk Sokak’da 3+1 daire satýlýktýr TEL:0536 228 33 76 Fevzipaþa Caddesi Yeni Tansaþ karþýsý 5.kat daire sahibinden satýlýktýr. TEL:05373202446 Doktorlar Sitesinde 50 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. TEL:05379544673 Aliaða Lisesi karþýsýnda Çevre Sitesinde 3+1 konut satýlýktýr. TEL:05323612455 Aliaða’da atölye açmak isteyenlerin dikkatine Aliaða Küçük Sanayi Sitesi’nde mobilya atölyesi 18.000 Tl’ye devren satýlýktýr. TEL:05542608246 Yeni Mah. Hasan Mirasçý Sokakta 20 m2 dükkan satýlýktýr. TEL:05322711042 Yeni Mahalle Deðirmendere Yapý Kooperatifinde 3+1 daire 80.000 Tl’ye Satýlýktýr. Tel: 0532.514 97 85

SATILIK YAZLIK

SAHÝBÝNDEN SATILIK Yeni Mahalle Deðirmendere Yapý Kooperatifinde 3+1 daire 80.000 TL’ye

SAHÝBÝNDEN SATILIKTIR

0532.514 97 85 Otolarýnýz Kiraya alýnýr Tel:05072973848

Eski Foça merkezde 2+1 bahçeli daire sahibinden satýlýktýr.

DÖVÝZ KURLARI

TEL: 0555 652 91 62

60,80 1.5060 24 AYAR ALTIN :........TL. ABD DOLARI:........TL. 100,66 1.9450 ÇEYREK ALTIN:........TL. EURO :........TL.

11


07 Eylül 2010 Salý

Aliağa Ekspres Gazetesi  

http://www.aliagaekspres.com.tr/ekspres/0709.pdf

Aliağa Ekspres Gazetesi  

http://www.aliagaekspres.com.tr/ekspres/0709.pdf

Advertisement