Page 1

Yýl:35

Metemspor 2010-2011 sezonu çalýþmalarýna devam ediyor

Sayý:5042 04 Kasým 2010 Perþembe 25 Kr.

Belediye Meclisi canlý yayýnda

Aliaða METEM Spor Kulübü Basketbol branþýnda antrenör Erhan Hepçorman'ýn istifa etmesi nedeniyle bir basýn açýklamasý yayýnlayarak basketbol branþýnda eðitimin devam edeceðini ve bir aksama olmayacaðýný bildirdi. METEM Spor Kulübü'nün 2010 2011 yýlý spor okul çalýþmalarýna baþladýðýnýn ifade edildiði açýklamada METEM Spor Kulübünden Mesut Boracý 2009-2010 Sezonu yaz spor okulu faaliyetlerinin basketbol ve masa tenisi branþlarýnda baþarýlý bir þekilde yapýldýðý belirterekvakit kaybetmeden kýþ spor okulu çalýþmalarýna baþlandýðýný ifade etti. >>> Sayfa 10’da

>>> Sayfa 3’DE

Aliaða Öðrenci Meclisi, Ýl Temsilcisini seçti Aliaða Öðrenci Temsilcisi; Murat Can AKTAÞ. Milli Eðitim Bakanlýðýnca yürütülen Demokrasi Eðitimi ve Okul Meclisleri Projesi kapsamýnda, Aliaða Öðrenci Temsilcisini seçmek için, Alp Oðuz Anadolu Lisesinde bir araya gelen okul temsilcileri Murat Can Aktaþ'ý kendilerini ilde temsil etmek için baþkan seçtiler. >>> 4’DE

G

ediz Elektrik Daðýtým A.Þ Ýzmir Müessese Müdürlüðü"nden yapýlan açýklamaya göre, yapýlacak olan tesis ve bakým çalýþmalarýndan dolayý 05 Kasým 2010 Cuma günü Aliaða’nýn bazý kesimlerine elektrik verilemeyeceði bildirildi. Yapýlacak olan tesis ve bakým çalýþmalarýndan dolayý yarýn 08:30-17:00 saatleri arasýnda 7 buçuk saat süre ile Sayfiye Mahallesi, Mesir, Bozburun bölgesinin bir kýsmý ve civarýna elektrik verilemeyeceði bildirildi

Aliaða'da sular kesilecek

Ýsmail KÖYLÜ

Aliaða’da, 6 saatlik su kesintisi uygulanacak. ÝZSU Genel Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, merkez pompalara ait elektrik panolarýnýn yenilenmesi kapsamýnda baðlantý ve montaj çalýþmalarý yapýlacaðý belirtildi. Bu sebeple ilçenin merkez bölgesinin tamamýna, 5 Kasým Cuma günü saat 10.00 ile 16.00 arasýnda su verilemeyecek.

SEVGÝ ÝÇÝN YAÞAMAK Bir zamanlar alýþveriþ için Aliaða'dan Ýzmir ve Karþýyaka'ya gidilirken bugün büyüyen Aliaða'mýz, nerede ise Karþýyaka'nýn bir arka caddesi gibi oldu. >>> Sayfa 4’DE

KOSGEB destekleri bilgilendirme toplantýsý yapýlýyor

B

aþbakanlýk Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) tarafýndan kýsa süre içinde açýklanmasý beklenen Kredi faiz desteði uygulamasý, Aliaða Ticaret Odasý – KOSGEB Ýþbirliðinde Aliaða’daki esnaf, ticaret erbabý ve KOBÝ’lere tanýtýlacak. Aliaða Ticaret Odasý Seminer Salonunda 4 Kasým 2010 Perþembe günü (bugün)saat 10.00’da yapýlacak bilgilendirme toplantýsýnda, KOSGEB destekleri,

KOSGEB veri tabanýna kayýt iþlemleri baþta olmak üzere reel sektörün merak ettiði bir çok konuda KOSGEB Uzmanlarý Oda üyelerini bilgilendirecek. KOSGEB Ýzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüðü KOBÝ Danýþmanlarý Sibel Timisi ve Konca Uygur, Aliaða Ticaret Odasý üyelerine ve ilçedeki Ýþ dünyasýna KOSGEB Desteklerini kapsamlý þekilde anlatarak sorulara yanýt verecek.


2

04 Kasým 2010 Perþembe

Lezzet Dünyasý

Kýþ Aylarýnda iyi Hissettiren Öneriler!

Buharda Tavuk

Ýp atlayýn:

Malzemeler, 1 kilo tavuk göðsü 2 diþ sarýmsak 1 yemek kaþýðý toz kýrmýzý biber 1 çay bardaðý zeytinyaðý 1 adet limonun suyu 1 tatlý kaþýðý kekik Damak tadýnýza göre tuz Hazýrlanýþý, Sarýmsaklarýn kabuðunu soyup rendeleyin. Geniþ bir kâsede; limon suyu, tuz, sarýmsak, kýrmýzý biber, zeytinyaðýný iyice karýþtýrýn. Tavuk etlerini hazýrladýðýnýz sosa bulayýp yaklaþýk 15 dakika bekletin. Orta boy tencerenin içini kaynar suyla doldurup içine kekiði ekleyin. Soslu tavuðu tencereyle ayný geniþlikte kevgire yerleþtirin. Kevgiri tencerenin üzerine koyup, tencerenin kapaðýný kapatýn. Orta dereceli ateþte yaklaþýk 1 saat, tavuk eti yumuþacýk olana kadar piþirin. Haþlanmýþ patates ve brokoliyle servis yapýn. Afiyet olsun.

Mide aðrýlarýnýn en doðal ilacý zeytinyaðý Doymamýþ omega-9 yaðlarý çok faydalýdýr ama midenizi içeriðindeki bileþenlerin, önlediði kanýtlandý. Zeytinyaðýndaki suya karþý koymanýn bakterileri de etkisiz hale etmek için çok fazla düþmeyin. Bir yemek kaþýðý içerdiðini aklýnýzdan raðmen dengeli miktarda etmeyin. Ýster salatalarýnýza bandýrarak yiyin. Ancak

içeren zeytinyaðý, kalbiniz için de ihmal etmez. Zeytinyaðýnýn ülsere yol açan bakterileri Kalorisi yüksek 'polifenoller'; midedeki gastrik ötesinde ülsere yol açan getiriyor. Ancak; midenizi mutlu zeytinyaðý tüketme gafletine zeytinyaðýnýn 100 kalori çýkarmayýn! Yüksek kalorisine zeytinyaðýný öðünlerinizden eksik katýn, isterseniz ekmeði kýzartmalarda kullanmayýn...

Her salata saðlýklý deðil Salata' deyip geçmeyin, çünkü bir tabak salata bile, koca bir hamburger kadar kalori ve yaþlandýrýcý yað içerebilir. Ve fast-food restoranlarda satýlan bazý salatalar, genelde normal bir salata kadar saðlýklý ve kaliteli olmaz. Ama kendinize saðlýklý bir salata hazýrlamanýz aslýnda çok da zor deðil. Hem de lezzetinden ödün vermeden... Seçenek çok Bezelye: Felçten korur. Felce neden olan homosistein seviyesini düþüren B vitamini açýsýndan zengindir. Ayrýca bu bileþenin çok fazla olmasý; felce yol açan (ayrýca kalp krizine de) kötü LDL kolesterolünü artýrabilir. Bu konuda iþe yarayacak diðer besinler ise kuþkonmaz, enginar, avokado, lahana, su teresi ve Brüksel lahanasýdýr. Baharat: Salatalara ekleyeceðiniz bir parça taze baharat, hücrelerinizi oksidatif hasardan koruyan ekstra fenol anlamýna gelir. Hücrelerin oksidatif hasara uðramasý; kansere, kalp rahatsýzlýðýna ve diðer problemlere yol açabilir.

Sadece çocuklarýn ip atladýðýný düþünüyorsanýz, yanýlýyorsunuz. En etkili kardiyo çalýþmalarýndan biri ip atlamaktýr. Eski çamaþýr iplerinizden birini alýn ve ip atlayýn. Düz bir zeminde yarým saat ip atlayarak 350 kalori yakabilirsiniz. Uyku: Yapýlan araþtýrmalar uzun süre televizyon izlemenin uyku kalitesini düþürdüðünü ortaya koyuyor. Günlük televizyon izleme sürenizi yarý yarýya düþürürseniz, uykunuz kalitenizin arttýðýný fark edeceksiniz. Güneþ: Hava kapalý olsa bile, her gün 5 dakika güneþ almalýsýnýz. Vücudunuzdaki D vitamini miktarý ciddi þekilde artacaktýr. Her gün mutlaka açýk havaya çýkýn. Kinesiyoloji:

Kinesiyoloji, vücudun doðal dengesini tekrar kazanmasýna yardýmcý olan ve zihni negatif düþüncelerden arýndýrmayý hedefleyen özel bir terapi çeþididir. Siz de bu egzersizden faydalanabilirsiniz. Büyük bir parça kaðýt alýn. Alfabeyi büyük harflerle bu kaðýda yazýn. Sonra kýrmýzý kalemle, bazý harflerin üzerine sað, bazýlarýnýn üzerine sol yazýn. Yüksek sesle, geliþigüzel harfleri okumaya baþlayýn. Harfleri okurken, üzerinde yazana göre sað veya sol kolunuzu kaldýrýn.

Açýk Büfeden Yemek Yerken Kahvaltý: Kahvaltýnýz için 2 küçük tabak kullanýn. Birinci küçük tabakta peynir dilimlerinden 2 çeþit seçin. Sert peynirlerin kalsiyum içerikleri fazladýr. 4-5 adet siyah ve yeþil zeytin alýn. 1 ince dilim kepek ekmeði, çavdar veya mýsýr ekmeði kesin. Tabaðýn geri kalan kýsmýný meyve dilimleri doldurun. Ýkinci küçük tabaða domates, salatalýk, taze nane, roka, tatlý kýrmýzýbiber veya yeþilbiber koyun. Ýçecek olarak açýk az limonlu çay veya taze sýkýlmýþ meyve suyu, az süt eklenmiþ az kafeinli kahve tercih edebilirsiniz. Kahvaltýnýzý en az 20, en çok 30 dakika sürecek þekilde yapýn. Öðle yemeði: orta boy bir servis tabaðý alýn ve gözünüzle dört parçaya bölün. Böylece sevdiðiniz her þeyden azar azar alma þansýnýz olur. Dörtte bir kýsma zeytinyaðlý sebze yemeyi veya 1 adet dolma; dörtte bir kýsma ýzgara tavuk, balýk, köfte veya et sote yemeði, dörtte bir kýsma yoðurt, geri kalan kýsma az yað eklenmiþ salata ve yanýna bir dilim çavdar, kepek veya mýsýr ekmeði alabilirsiniz. Akþam yemeði: Daha hazmý kolay, daha az enerji içeren bir öðün olmasýna dikkat edin.

Renkli sebzeler: Havuç, kiraz domates, dolmalýk biber, brokoli ve pancar; salatalýk gibi daha az renkli sebzelere oranla daha çok lif, mineral ve vitamin içerir. Ama böyle dedik diye salatalýktan tamamen vazgeçmeyin. Domates: Bol miktarda potasyum içerir. Potasyum da, kalp krizine neden olabilen iltihaplanmalarýn oluþmasýný önlemede önemli bir rol oynar. Domates ayrýca kanserle savaþan likopen yönünden de zengin

Salata, ýzgara balýk veya soslu tavuk-hindi eti, yanýna bir kadeh kýrmýzý þarap olabilir. Baþka bir seçenek ise; tavuk etli, ton balýklý ve peynirli bir salata yiyip, kazandýðýnýz kaloriyi bir küçük sütlü tatlý ile dengeleyebilirsiniz. Meyve suyu, ayran veya siyah bira içecek olarak doðru tercih olacaktýr.

Kültür Mah.247 Sok.No:13/A Aliaða/ÝZMÝR (Doktorlar Sitesi alt sokaðý)


04 Kasým 2010 Perþembe

3

Belediye Meclisi canlý yayýnda Aliaða Belediye Meclisi'nin 2 Kasým 2010 Salý günkü olaðan toplantýsý internet üzerinden naklen yayýnlandý. Ýlki; 1990'lý yýllarda CHP'li belediye döneminde baþlatýlan "þeffaf meclis" uygulamasýnýn 2. si yine bir CHP'li bir belediye döneminde uygulandý. Hatýrlanacaðý gibi, TRT'nin dýþýnda baþka kanallarýn olmadýðý yýllarda, 31 Rakýmlý Tepe olarak anýlan, 102 Evler yanýndaki tepeye kurulan yansýtýcýlar vasýtasýyla, ilçede ulusal kanallarýn yayýný o zamanki CHP'li belediye tarafýndan saðlanmýþtý. Þeffaf belediyecilik anlayýþý gereði olarak, ulusal kanallara girilerek, meclis toplantýlarýný televizyondan canlý yayýnlan Hakký Ülkü yönetimi tarafýndan, Türkiye'de bir ilk gerçekleþtirilmiþti. Sonraki yönetimler tarafýndan terk edilen bu þeffaf uygulama, yýllar sonra tekrar bir baþka CHP'li yönetim tarafýndan 2. kez geçtiðimiz salý günü yapýlan Aliaða Belediye Meclisi Kasým Ayý olaðan toplantýsýnda internet ortamýnda halkýn gözü önünde yapýlarak, 2. "þeffaf Meclis" dönemi baþlatýlmýþ oldu. Ýnternet üzerinden naklen verilen Kasým Toplantýsýnda aþaðýdaki gündem maddeleri görüþülerek karar baðlandý. 1- 2010 Mali Yýlý Bütçesinde yetersiz gelen Bütçe tertiplerine artacaðý tahmin edilen Bütçe tertiplerinden aktarma yapýlmasýnýn görüþülmesi maddsi, bütçe komisyonuna havale edildi. 2- Ýlçemiz, Çaltýlýdere köyü, Köyiçi Mevkiinde bulunan tapunun 3 pafta, 730 numaralý parselinin bulunduðu imar adasýnýn yola terk iþlemi yapýlacak þekilde düzenlenmesine yönelik imar plan tadilatý talebinin görüþülmesi maddesi de incelenmek üzere, Ýmar Komisyonuna havale edildi. 3- Ýlçemiz, Karadað Mevkiinde 4 adet türbin, þalt sahasý, sosyal ve idari tesisler, trafo, ana ve baðlantý yollarýndan oluþan Karadað Rüzgar Enerji santraline ait Ýzmir Büyükþehir Belediye Meclisinin 12.04.2010 tarih ve 01.556 sayýlý kararý ile onaylý 1/5000 ölçekli nazým imar planý doðrultusunda hazýrlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planýnýn görüþülmesi maddesi de Ýmar Koisyonuna havale edildi. 4- Ýlçemiz Yeni Mahallede, mülkiyeti hazineye ait ve 18K.Ib 1/1000 ölçekli uygulama imar planýnda sosyo-kültürel semt merkezi olarak planlý 343 ada, 1 numaralý parselin kapalý spor salonu yapýlmak üzere "Spor Tesis Alaný" olarak imar plan tadilatý yapýlmasýnýn görüþülmesi, Ýmar Komisyonuna

havale. 5- Ýlçemiz 17J.1b pafta 1018 ada, 2 numaralý parsel içerisinde trafo yeri ayrýlmasý ile ilgili 1/1000 ölçekli koruma amaçlý imar plan tadilatýnýn görüþülmesi; Ýmar Komisyonuna havale. 6- Ýlçemiz Yeni Mahallede bulunan mülkiyeti hazineye ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planýnda "Belediye Hizmet Alaný" olarak planlý 368 ada, 1 numaralý ve 3.239 m2 yüzölçümlü parselde kayýtlý taþýnmaz üzerinde "Çok Amaçlý Sosyal Tesis ve Düðün Salonu" yapýlmak üzere Belediyemiz adýna tahsisi talep edilmiþ ve uygun bulunmamýþtýr. Ancak anýlan taþýnmazýn protokol yapýlarak gelir paylaþýmý üzerinden devrinin veya bedelli irtifak hakký tesisinin talep edilmesi durumunda talebimizin yeniden deðerlendirilebileceði belirtildiðinden Belediye Baþkanýna ilgili iþlemleri yürütmek üzere yetki verilmesinin görüþülmesi maddesi, hazine ile görüþülüp pazarlýk yapýldýktan sonra tekrar meclis üyeleri ile görüþüp onay alýnarak kabul edilmesi þartý ile baþkana yetki verildi. D- Komisyondan gelen maddeler: 1- Ýlçemiz Kazýmdirik Mahallesi, 19K.1d pafta, 1904 numaralý 2.762,00-m2'lik 1/1000 ölçekli imar planýnda yol ve yeþil alanda kalan parseldeki Ayþe AR(1/24), Aysun

UÇAK(1/24), Gülsüm KAVUKOÐLU(1/24) ve Tayfun AR'ýn (1/24) hisselerine karþýlýk mülkiyeti Belediyemize ait bir parsel ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun 18/e bendine göre takas talebine ait Ýmar Komisyonu Raporunun görüþülmesi maddesi, AKP gurubunun red oyu ile karþýlandý. Komisyonda karar vatandaþýn lehine olacak þekilde oy birliði ile alýnmasýna raðmen, meclisteki AKP gurubu maddeye red oyu verdi. Gerekçe olarak da; adý geçen parselde yalnýzca 4 kiþi deðil, 24 kiþinin madur edildiðini, dolayýsý ile, parselin tamamýnýn belediye tarafýndan istimlak edilerek, belediyede kalmasýnýn daha uygun olacaðý görüþü benimsendi. Madde, diðer hissedarlarýn madur edilmeksizin, talep eden 4 vatandaþýn takas iþlemi AKP gurubunun red, CHP'li meclis üyelerinin kabulü ile geçti. 2- Ýlçemiz Kurtuluþ Mahallesi, Gün Sokak No:19/2 adresinde ve 1/1000 ölçekli Ýmar planýnda 728 sokaktaki yolda kalan Abdulkerim SAVGA'ya ait meskenin Encümen kararýyla belirlenen Levazým bedeline karþýlýk, mülkiyeti Belediyemize ait Cindere mevkiinde bulunan bir parsel ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun 18/e bendine göre takas talebine ait Ýmar Komisyonu Raporunun görüþülmesi; vatandaþýn talabi uygun görülerek, oy birliði ile. 3- Ýlçemiz, Adacýk mevkii, 20K.IIa pafta, 877 ada , 2 numaralý ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planýnda taks; 0.30, kaks; 0.60 ayrýk nizam, 2 kat konut alaný olarak planlý parselin 1/1000 ölçekli imar planýna göre yola cephesi bulunmadýðýndan inþaat yapamamalarý sonucu oluþan mahduriyetin giderilmesi için parsellere yol ayrýlmasý ile ilgili imar plan tadilatýna ait Ýmar Komisyonu Raporunun görüþülmesi, yine vatandaþýn talebi doðrultusunda y birliði ile geçti. 4- Ýlçemiz, Aþaðý Þehitkemal Mahallesi, 15K.IIa pafta,354 ada, 3 numaralý parselin güney kýsmýnda 1/1000 ölçekli uygulama imar planýnda yeþil alan olarak planlý alan içinde 4m.X8m.ebatlarýnda trafo yeri ayrýlmasýna iliþkin hazýrlanan imar plan tadilatý talebine ait Ýmar Komisyonu Raporunun görüþülmesi, plan tadilatý, oy birliði ile. 5- Karayollarý 2. Bölge Müdürlüðü tarafýndan yapýlacak olan Ýzmir-Çanakkale Karayolundan Gemi Söküm Bölgesine ulaþýmý saðlayan kavþak projesinin 1/1000 ölçekli Ýmar planlarýna iþlenmesine yönelik hazýrlanan imar plan tadilatýna ait Ýmar Komisyonu Raporunun görüþülmesi; Ýmar komisyonundan geldiði biçimi ile, oy birliði ile kabul edildi. 6- Ýlçemiz 19J.3c, 18J.2b, 18J.2c, 18J.3a, 18J.3b, 18J.3c, 18J.3d numaralý Ýmar paftalarýný kapsayan bölgede Petrol Ofisi A.Þ'ye ait Lpg boru hattýnýn Ýmar planlarýna iþlenmesine iliþkin talep edilen Ýmar Plan deðiþikliði ile ilgili kurum görüþleri geldiðinden, söz konusu plan tadilatýna ait Ýmar Komisyonu Raporunun görüþülmesi maddesi; araþtýrýlmasý için imar komisyonu gündeminde kalmasý oybirliði ile kabul edildi. 7- Ýlçemiz Atatürk Mahallesi 19J.3c-19K.4d pafta, Halk Eðitim Merkezinin kuzey kýsmýnda yer alan, 1/1000 ölçekli uygulama Ýmar Planýnda park alaný olarak planlý alanýn dini tesis alaný olarak planlanmasýna iliþkin imar plan tadilatýna ait Ýmar Komisyonu Raporunun görüþülmesi, "Ýmar planýnda yeþil alnýn kaldýrýlabilmesi

için o kadar yer tahsis edilmesi gerekir" ilkesine uymadýðý, orada yeþil alan yapýlacak boþ alan olmadýðý gerekçesi ile, talebin geri çevrilmesine karar verildi. Bu madde de AKP Meclis Üyesi Mustafa Özkurt söz alarak, Belediye Fen iþlerinin gerekli araþtýrma yapýlmadan koularý meclise göndermemeleri gerektiðini söyleyerek," madem cami için orada uygun yer yoktu. O halde neden gündeme alýyorsunuz. Vatandaþ orada umutlandý. Þimdi reddediyoruz. Bir daha iyi araþtýrýlsýn." Diterek eleþtiride bulundu. 8- Belediyemize ait Kültür Mahallesinde bulunan 4 adet Meskenin tadilatlarýnýn yapýlmasý, Yeni Mahallede bulunan 2 adet meskenin satýþýnýn yapýlmasýna ait Plan Bütçe Komisyonu Raporunun görüþülmesi; AKP gurubunun tadilatý yapýlacak ve satýlacak olan meskenlerin baþka sosyal amaçla kullanýlacaðý gerekçesi ile ret, CHP gurubunun kabulü ile geçti. 9- Belediyemize ait pazaryeri ve pazaryerinin otopark kýsmýnýn cumartesi günleri hariç Alternatif Pazar Yeri ve Açýk Oto Pazarý olarak kullanýlmak üzere 5800 üyesi bulunan Aliaða Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna tahsis talebine ait Plan, Bütçe ve Esnaf Komisyonu Raporunun görüþülmesi maddesi, Reddedildi. Maddenin gündeme gelmesi hayli ilginç. Bu öneri Aliaða Esnaf ve Sanatkarlar odasýnýn talebi ile gündeme getirildi. Hedef Aliaða Kapalý Pazar Yerinin Kapalý bölümü cumartesi günü dýþýnda, Alternatif Pazar; halk arasýnda "sosyete pazarý" olarak, Karþýsýndaki boþ alan; pazarcýlarýn oto parký da, Açýk Oto pazarý yapýlmak istendi. Ancak Aliaðalý esnaflar, zaten krizden muzdarip olduklarýný ve böyle bir sosyete pazarý açýlýrsa, bir darbe daha olacaðý gerekçesi ile Aliaða Esnaf Odasý Baþkanýnýn bu dilekçesini geri almasý için baský oluþturunca bu talep geri çekildi. Talep geri çekildiðinden dolayý da, meclis maddenin þimdilik reddine karar verdi. Karar oy birliði ile kabul edildi. to Ýlçede geliþen tartýþmalar sonucunda, Esnaf Odasýnýn Aliaðalý esnaflarýn yoðun tepkisi nedeni ile reddedildi. 10- 12.09.2010 tarihli Belediye ve Baðlý Kuruluþlarý ile Mahalli Ýdare Birlikleri Norm Kadro Ýlke ve Standartlarýna Dair Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik gereðince Belediyemizde sürekli iþçi kadrosunda görev yapan çalýþanlarýmýzýn fiilen yaptýðý görevler dikkate alýnarak hazýrlanan; (V) sayýlý sürekli iþçi kadro ihdas cetveli, (VII) sayýlý sürekli iþçi Dolu-Boþ Kadro durumlarýný gösterir 95 adet sürekli iþçi kadrosu ile (I) sayýlý Memur Kadro ihdas cetveli, (II) sayýlý Boþ Kadro Deðiþiklik Cetveli ve (III) sayýlý Dolu Kadro deðiþiklik cetveli, (IV) sayýlý dolu-boþ kadro durumu cetvellerine ait Plan, Bütçe Komisyonu Raporunun görüþülmesi maddesi, talep edildiði þekliyle ve komisyondan geldiði haliyle oybirliði ile kabul edildi. Bir madde de görüþme ve tartýþmalarýn uzun olacaðý gerekçesi ile bir sonraki günde görüþülmek üzere 03.11.2010 Çarþamba günü'ne aktarýldý


04 Kasým 2010 Perþembe

Ýsmail KÖYLÜ

4

Aliaða Öðrenci Meclisi, Ýl Temsilcisini seçti

ekspres@aliagaekspres.com.tr GÜZEL KARÞIYAKAMIZIN ARKA CADDESÝ GÜZEL ALÝAÐAMIZ Hele birde bu ayýn sonunda seferlerine baþlayacaðý söylenen hýzlý tren Karþýyaka –Ýzmir seferlerine baþlayýnca, bu yakýþtýrmam tam anlamý ile çok yerinde olacaktýr sanýrým. Yýllar akýp giderken farkýna varamadýðýmýz zaman içinde deðiþen ve özellikle her tür alýþ veriþ merkezlerinin ve marketlerin çokluðu , Aliaða halký tüm gereksinimlerini artýk Aliaða'daki bu Ýzmir ve Karþýyaka'dakiler denden de güzel ayni zamanda hem büyük hem de ne istersen bulabildiðimiz yiyeceklerden ve modern moda giysilere kadar hem de zaman zaman ucuzluk yapýlarak satýn alýnabilmesi mümkün olabilmektedir. Son zamanlarda nerede ise her gün yeni bir maðazanýn açýlmasý ile Aliaða'mýz, ne Ýzmir'i ne Karþýyaka'yý ne de Kemer Altýný aratmamaktadýr. Her sabah iþim gereði Ýstiklal caddesini dolaþýrken yapýlan deðiþiklikleri görür, sabahlarý dükkanlarýnýn önünü süpüren ve camlarýný pýrýl pýrýl tertemiz yapan genç ve güzel vefakar kýzlarýmýzý gördüðüm de çok sevinirim doðrusu. Þöyle yýllar öncesini düþünürsek yakýn bir zaman dilimi içinde Aliaða'mýzýn nerelerden nerelere geldiðimizi görürüz. Bu itibarla bu Kentini yaratanlara ve güzelleþtirenlere Aliaða halký olarak ne kadar minnet duysak azdýr doðrusu…sað olsunlar var olsunlar… Gittikçe artan nüfusu ile þehirleþen Kentimize, birde yakýn bir zamanda kurulmasý düþünülen bir Üniversitenin kentimiz için ne kadar çok ihtiyaç duyulduðu ve çok yerinde olacaðý ve çok yakýþacaðý gerçeðidir. Bu itibarla bu kenti idare edenlerin bu hususta çok çalýþmalarý ne pahasýna olursa olsun kurulacak olan Üniversitenin bu kentin kahrýný çeken halka bir armaðaný olacaðýdýr. Böylece yakýn bir gelecekte kentimizin her bakýmdan gerek eðitim gerek sanatsal ve kültürel faaliyetlerin çekim merkezi haline geleceðidir. Böylesine huzurlu bir kentte yaþamýnýn hazzý ile ve mutlu bir yaþam yaþadýðýmýz içinde kendimizi mutlu saymalýyýz diye düþünüyorum.. Sevgi ve saygýlarýmla. AÞK HANÇERÝ Seni sevdiðimi nasýl anlatsam bir bilsem Bilmiyorum þu canýmdan mý geçsem, Yoksa þu sevdalý dumanlý baþýmý alýp da Yaralý ceylanlar gibi daðlarda mý gezsem.. Böyle bir aþka düþtüðüme mi piþman olsam Yoksa ateþlere salan o sevdandan mý geçsem, Ama gel gör ki seni nasýl da sevdiðimi Heran senin için akýttýðým gözyaþlarýma sor. Ben artýk o ayrýlýk ateþi ile tutuþmuþum Zehirli aþk hançeri ile arkadan vurulmuþum, Dünyaya sanki bir tek senin için yaratýlmýþým Bilmem ki yardan mý vazgeçsem yoksa serden…

KAYIP Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür Mahmat BOÐA

Ýlçedeki 25 okul temsilcisinin katýldýðý seçimde, Murat Can Aktaþ, 9 öðrencinin aday olduðu seçimlerde, 10 oy alarak, öðrenci temsilcisi seçildi. Diðer adaylardan Tuðçe Bayýndýr, 3 oyla Baþkan yardýmcýsý, Zehra Tunca da Yönetim kuruluna seçildiler. 2004 yýlýndan bu yana yapýlan ilçe öðrenci temsilciliði seçimleri, bu senede tekrarlandý. 25 okul temsilcisinin katýldýðý seçimlerde konuþma yapan Aliaða Milli Eðitim Þube Müdürü Abdullah Yýlmaz, seçilecek olan adaylarýn ilçemizi il genelinde toplanacak olan okul meclislerinde ilçemizi temsil edeceklerini, Aliaða'daki okullarýn öðrencilerin isteklerini, taleplerini ve onlarýn sorunlarýný ile taþýyacaklarýný belirtti. Oylamaya geçilmeden önce oylamanýn kapalý veya açýk olup olmamasý için bir oylama yapýldý. Yapýlan oylamada 18 kiþi kapalý 31 kiþi açýk olsun oyu verdi. Her adayýn sadece bir oy kullandýðý seçimlerde 9 öðrenci aday oldu. Adaylar kýsa bir þekilde kendilerini tanýtýp, vaatlerde bulundular. Daha sonra da oylamaya geçildi. Adaylardan Murat Can Aktaþ, 10 oy ile baþkan seçilirken, baþkan yardýmcýlýðýný belirleyecek oylar eþit çýnca kuraya baþvuruldu. Baþkan tarafýndan çekilen kura sonucunda, Tuðçe Bayýndýr Baþkan yardýmcýsý olurken, Zehra Tunca yönetim kuruluna seçildi. Baþkan seçilen Murat Can Aktaþ Baþkan seçildiði için mutlu olduðunu ifade ederken verdiði sözleri de tutacaðýna söz verdi.

Aliaða Milli Eðitim Þube Müdürü Abdullah Yýlmaz, seçilecek olan adaylarýn ilçemizi il genelinde toplanacak olan okul meclislerinde ilçemizi temsil edeceklerini, Aliaða'daki okullarýn öðrencilerin isteklerini, taleplerini ve onlarýn sorunlarýný ile taþýyacaklarýný belirtti.

Adaylardan Murat Can Aktaþ, 10 oy ile baþkan seçilirken, baþkan yardýmcýlýðýný belirleyecek oylar eþit çýnca kuraya baþvuruldu. Baþkan tarafýndan çekilen kura sonucunda, Tuðçe Bayýndýr Baþkan yardýmcýsý olurken, Zehra Tunca yönetim kuruluna seçildi.


5

04 Kasým 2010 Perþembe

Protez bacakla þampiyon oldu Dünya Engelliler Vücut Geliþtirme Þampiyonasý'nda altýn madalya kazanan 29 yaþýndaki genç sporcu birincilik derecesi ile Bay Kainat unvanýný elde etti.

sergilemek benim için ayrý bir gurur." 87. YIL KURULUÞ COÞKUSUNDA ÇÝFTE GURUR YAÞATTI

1998 yýlýnda geçirdiði trafik kazasýnda sol bacaðýný diz altýndan kaybeden 29 yaþýndaki Ýzmir Foça'da ikamet eden sporcu Tolga Murat Balýkçý kazadan sonraki hayatýnda spora artýk adanmýþ bir yaþam tarzý oluþturduðunu ve hedefinin þampiyon olmak olduðunu belirtti. Bacaðýnýn eksikliðini bugüne kadar yaþamadýðýný belirten Tolga Murat Balýkçý, Dünya Engelliler Þampiyonasý kategorisinde zorlu rakiplerini geride býrakarak altýn madalya kazanarak birincilik elde etme gururunu Türkiye'ye yaþattýðýný anlattý.

Zor þartlar altýnda geçirdiði antrenmanlar sonrasýnda altýn madalya gururuna eriþen Dünya Engelliler Þampiyonu Tolga Murat Balýkçý, Cumhuriyet'in 87. kuruluþ yýldönümü olan 29 Ekim tarihinde 29 yaþýna girdiði gün kazandýðýný belirterek "Zor þartlarda hazýrlandýðým bu þampiyonadan da yüzümün akýyla çýktýðým için mutluyum" dedi. Duygusal birliktelik yaþadýðý kýz arkadaþýnýn ise vücudunu beðendiðini belirten Tolga Murat Balýkçý; "Kýz arkadaþým vücudumu beðeniyor. Ancak vücut görüntümde daha fazla ileriye gitmemi istemiyor" dedi.

Protez bacaðý takýlmadan önce doktorlarýn araç kullanamayacaðýný, merdiven çýkmakta zorlanacaðýný söylediðini anlatan Balýkçý, þöyle konuþtu: "Ancak benim için hayatta hiçbir eksiðin olmadýðýný düþünüyorum. Bu yüzden de inandýðýmý için baþarýnýn mutluluðunu yaþýyorum." Slovakya'da düzenlenen Dünya Engelliler Vücut Geliþtirme Þampiyonasý'nda þampiyon olacaðýna baþýndan beri inandýðýný söyleyen Balýkçý, þunlarý söyledi: "Þampiyon olacaðýma o kadar inandýrdým ki kendimi Türkiye'den giderken yanýmda dev bir Türk bayraðý götürmüþtüm. Ve birinciliðim de ayyýldýzlý Türk bayraðýný

ÞAMPÝYONDAN MESAJ Ýdeallerinin arasýnda en büyüðünün Türk bayraðýný þampiyonada gururla dalgalandýðýný görmek olduðunu söyleyen Tolga Murat Balýkçý; sözlerini þöyle sürdürdü: "Ýdeallerimin arasýnda en büyüðü þampiyonada bayraðýmý dalgalandýrmaktý. Bu da nasip oldu. Bu yüzden bence

insanlar gidene üzülmemeli ve var olaný korumalý. Protezim artýk benim bir arkadaþým gibi. Protezim ile birlikte çocukken seyrettiðim çizgi filmlerindeki kahraman robotlara benzetiyorum kendimi. Çalýþmalarýmda protezime 'baþaracaðýz' diye komut veriyorum ve uyum içerisinde birlikte çalýþýyoruz." Tolga Murat Balýkçý'nýn antrenörü Onur Þencan ise antrenmanlarýn zor þartlar altýnda geçtiðini ve þampiyonluk derecesine kolay eriþilmediðini söyledi. Yýllarýn tecrübeli antrenörü Onur Þencan hedefin Türkiye'de ikinci kez Amerikan IFBB Federasyonu tarafýndan 12-13 Aralýk'ta Antalya'da düzenlenecek þampiyona olduðunu ifade etti.

Yetkililere Atatürk'ün sözüyle seslendiler Foça’ya baðlý Kozbeyli köyünde doðup yýllardýr köyde yaþayanlar, þimdilerde atalarýndan kalan arazi ve evlerinin satýþ iddialarý ile ilgili sýkýntýlý günler geçiriyor. Ýzmir Valiliði Defterdarlýk Milli Emlak Dairesi Baþkanlýðý köyde bulunan mülkiyeti Maliye Bakanlýðý'na ait 500 yýllýk cami ve 157 hanenin satýþ kararýnda önceliðin sahiplerine tanýnacaðýný bildirdi. Duruma tepki gösteren köylüler Atatürk'ün 'Köylü Milletin Efendisidir" yazýlý büstü önünde yetkililere seslendi. Tarihi yaklaþýk 600 yýl öncesine dayanan Kozbeyli köyündeki çoðu Osmanlý mimarisi özelliði taþýyan 157 ev, hazinenin orman bölgesi sýnýrlarý içinde kaldýðý gerekçesiyle açtýðý davayý kazanmasý üzerine 2/B yasasý kapsamýnda satýþa çýkarýldý. Satýlacak taþýnmazlar arasýnda tarihi cami ve köyün kurucusu Kuzu Bey tarafýndan yaptýrýlan kulenin de bulunmasý köylülerin tepkisine neden oldu. Uzun süren mahkeme nedeniyle köylülerin kendi evleri için Hazine'ye kira ödemesi ise mantýk dýþý olarak köyde yorumlanýrken; söz konusu taþýnmazlarýn 2/B yasasý kapsamýnda satýlmasýna karar verildi. Köylüler içinde bulunduklarý durumdan ötürü oldukça þaþkýn olduklarýný dile getirerek "Burasý orman kadastrosuna geçtikten sonra hatalý bir hat çizimi olmuþ. Köylüler de buna uzun yýllar itiraz etmemiþ. Ýtiraz süresini kullanamayýnca köyümüz orman arazisi diye kayýt altýna alýnmýþ. 2006 yýlýnda hükümete bize orman arazisini iþgal ediyoruz diye dava açtý. Orman arazisi satýlamaz diye anayasal bir hak olduðunu anlatan köylüler, Bakan Babacan'ýn açýklamalarýna göre 2/B yasasýnda düzenleme olacak ama ne zaman olacak bilmiyoruz.

Düzenleme gerçekleþirse hükümet evlerimizi ve arazilerimizi önce bize satacak. Atatürk tarafýndan verilen tapularýmýzý hükümetten tekrar almak için para ödeyeceðiz. Böyle bir mantýk olamaz. Dedelerimizden kalma evlerimizi hükümet elimizden almak için dava açtý. Ne olacaðýný merakla bekliyoruz" dediler. CAMÝ SATILIRSA PARAYLA ÝBADET EDECEÐÝZ Atalarýndan miras kalýp bütün hayatlarýný geçirdikleri evlerini satýn almak için gün sayan Kozbeyli köylüleri tarihi caminin satýlacak olmasýný ise þu sözlerle yorumladý: "Yüzyýllýk camimiz üzerinde de satýþ söz konusu. Eðer cami satýlýr ve vatandaþýn biri satýþa talip olursa biz de para ile ibadet edeceðiz. Durum bunu gösteriyor." Kuzu Bey tarafýndan kurulan köyde doðumundan itibaren ikamet eden 84 yaþýndaki Fatma Nine ise satýlacak olan evini kendisinin alabilmesi için biçilen deðeri ancak denk getirebildiði para ile gerçekleþtirebileceðini söyledi.

Kültür Mah.247 Sok.No:13/A Aliaða/ÝZMÝR (Doktorlar Sitesi alt sokaðý)

“Farklý düþünceye 'tahammülsüzlük' her geçen gün artýyor” TGF Genel Baþkaný ve ÝGC Baþkaný Atilla Sertel, gazetecilere idam ipi atýlmasýný kýnadý.

T

ürkiye Gazeteciler Federasyon u Genel Baþkaný ve Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Atilla Sertel, Sakarya Büyükþehir Belediyesi'nin düzenlediði panele konuþmacý olarak katýlan Taraf Gazetesi yazarý Yýldýray Oður ile Star Gazetesi yazarý Mustafa Akyol'un oturduðu masaya idam ipi atýlmasýný kýnadý. Sertel, konuya iliþkin yayýmladýðý mesajda Oður ve Akyol'a ölümü çaðrýþtýran bir protesto yöntemiyle

idam ipi atýlmasýnýn düþünce ve ifade özgürlüðü ile baðdaþmadýðýný belirterek, þunlarý söyledi: “Sakarya Büyükþehir Belediyesi tarafýndan düzenlenen 'Hangimiz Laik Deðiliz' konulu panelde Hak ve Eþitlik Partisi Gençlik Kollarý üyeleri tarafýndan meslektaþlarýmýz Star Gazetesi Yazarý Mustafa Akyol ve Taraf Gazetesi Yazarý Yýldýray Oður'a masalarýna idam ipi atýlarak yapýlan çirkin saldýrýyý kýnýyoruz. Fikirlerini ifade etmek için katýldýklarý bir panelde

meslektaþlarýmýzýn böyle bir saldýrýya maruz kalmasý, kimden gelirse gelsin kabul edilemez. Basýn ve düþünce özgürlüðünü sýkça tartýþýr hale geldiðimiz bugünlerde karþýt düþüncelere karþý geliþen bu tahammülsüzlük ortamýný demokrasiyi ve çok sesliliði engelleme giriþimi olarak deðerlendiriyoruz. Meslektaþlarýmýza yönelik bu tür çirkin saldýrýlarýn tekrarlanmamasýný diliyor, GazeteciYazar Yýldýray Oður ve Mustafa Akyol'a geçmiþ olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.


6

04 Kasým 2010 Perþembe

Meslek Eðitim Kursiyerleri Bergama Akropolünü ve Beypazarý’ný gezdi

M

ozaik yapýmýn

a yönelik Mesleki Eðitim kursiyerleri Bergama Akropolü’nde. Bergama Belediyesi ile Meslek Eðitim Müdürlüðü ortaklýðýnda yürütülen ve Ýzmir Ýþkur Ýl Müdürlüðü’nün finanse ettiði Meslek eðitim kursiyerleri; Bergama Belediyesinin organize ettiði Akropol Z Yapýsý içerisinde bulunan orijinal mozaikleri yerinde görmek üzere inceleme gezisinde bulundular. Geçtiðimiz Aðustos ayýnda Bergama Belediyesince tahsis edilen atölyede

eðitimlerine baþlayan kursiyerler aldýklarý eðitimle ilgili antik dönemden kalan mozaikleri yerinde görebilmeleri için Bergama Müzesi ile koordinasyonu saðlayan Bergama Belediyesi, kursiyerlere bir araç tahsis ederek Akropolü gezmelerini saðladý. Özellikle Akropolde Z Yapýsý içerisinde bulunan antik dönemden kalma mozaikleri yerinde görme ve inceleme fýrsatý bulan kursiyerler, bu imkaný kendilerine saðlayan Baþkan Mehmet Gönenç’e teþekkürlerini sundular. Çiçek yapýmýna yönelik Meslek Eðitim Kursiyerleri Anýtkabir ve Beypazarý’nda Çiçek yapýmýna yönelik Meslek Eðitim Kursiyerleri de aldýklarý eðitime uygun,

Uzakdoðu'dan Ege'ye zeytinyaðý seferi inceleme ve yerinde görmek üzere Bergama Belediyesinin organize ettiði gezi ile Ankara’nýn Beypazarý ilçesinde inceleme gezisi gerçekleþtirdiler. Bergama Belediyesinin tahsis ettiði araç ile Ankara’ya giden kursiyerler burada öncelikle Anýtkabiri ziyaret ettiler. Daha sonra yöresel ürünlerin yine yöre halký tarafýndan sergilenip satýldýðý Beypazarý ilçesini gezerek inceleme yaptýlar.Gezi ile ilgili olarak görüþlerini belirten Belediye Baþkaný Mehmet Gönenç; “ Meslek edindirmeye yönelik mozaik ve Yapma çiçek kurslarýmýzda kursiyerlerimiz eðitimlerine devam ediyorlar. Eðitimlerine katkýda bulunmak üzere mozaik kursiyerlerine antik dönemden günümüze miras olarak kalan mozaikleri yerinde görmenin kursiyerlerde yeni ufuklar açacaðýný ve kendilerini daha iyi geliþtireceklerini düþünerek geziyi düzenledik. Yapma çiçek kursuna gelen kursiyerlerimize de Beypazarý’na bir gezi düzenledik.Bu gezi ile kursiyerlerimiz hem Anýtkabiri ziyaret ettiler hem de kendi ürettiklerini sergileyip satan ve böylece kendi istihdamlarýný saðlayan Beypazarý’ný gezdiler. Kursiyerlerimizin ürettikleri çalýþmalarýný kursun sonunda sergi açarak halka tanýtýmýný da gerçekleþtireceðiz.Kursiyerlerimiz için önemli bir gezi olduðunu düþünüyorum.” dedi.

E

ge Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracatçýlarý Birliði ile Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý'nýn ortaklýðýyla kurulan Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi (ZZTK), Türk zeytin ve zeytinyaðýnýn Uzakdoðu'da tanýtýmý kapsamýnda Japonya ve Çin'den bugüne kadarki en kapsamlý heyeti Ege'ye getiriyor. Heyette yaklaþýk 35 iþadamý ile gazete olacak. Dün baþlayan ve 6 Kasým'a kadar sürecek olan organizasyon kapsamýnda konuklara hem Türk zeytinyaðý hem Ege'nin tarihi ve doðal güzellikleri hem de Ege mutfaðý tanýtýlacak. 3 AÞAMALI PROGRAM ZZTK Baþkaný Metin Ölken, son yýllarda Uzakdoðu'nun zeytinyaðý tüketiminde hýzla büyüyen bir pazar olduðunu belirterek, bölgedeki

Büyükþehir’den “toptan” çözüm Ý

zmir Büyükþehir Belediyesi, muhtarlarla yapýlan görüþmeler sonunda eksik ve ihtiyaçlarý belirlenen bölgelere “hýzlý bir biçimde” girerek alt yapý ve fiziki düzenleme çalýþmalarý baþlattý. Ýmalata ve bakýma yönelik her türlü ekip ve ekipmanýn yer aldýðý ve “acil müdahale” grubu

ülkelere daha çok ürün satmak için çeþitli çalýþmalar içerisinde olduklarýný söyledi. Çalýþmalarý 3 ayak üzerinde yürüttüklerini dile getiren Ölken, önce Uzakdoðu'daki fuarlara gidip altyapý oluþturduklarýný ve Türkiye'yi tanýttýklarýný, þimdi de zeytinyaðý ithalatçýlarý ve daðýtýcýlarýndan oluþan bir iþadamý topluluðu ile gazetecileri Ege'ye davet ettiklerini ifade etti. Ölken, tanýtýmýn üçüncü boyutunda ise Türk zeytinyaðý ihracatçýlarýný Japonya'ya götürmeyi planladýklarýný kaydetti. Ölken, "Yaklaþýk 24 Japon ve 10 Çinli konuðumuz gelecek. Bu heyet bugüne kadar Uzakdoðu'dan gelen en geniþ heyet. Türk ihracatçýlar ile Uzakdoðulu alýcýlarý bir araya getireceðiz. 20'ye yakýn ikili iþ görüþmemiz var" dedi.

olarak da bilinen “Toptan Çözüm Ekipleri” kanalýyla gerçekleþtirilen çalýþmalarýn, öncelikle Konak ve Bayraklý ilçelerinde gerçekleþtirildiði bildirildi. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi’nin “toptan çözüm” faaliyetleri sadece alt yapý ve fiziki düzenlemelerle sýnýrlý kalmayacak.

Ekiplerin seferber edildiði bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine sosyal yardýmlar yapýlacak, vatandaþlar genel saðlýk ve diþ taramalarýndan geçirilecek, evde bakým çalýþmalarý gerçekleþtirecek; mahalle halkýna saðlýklý kadýn-anne, hijyen, temel ilk yardým, organ baðýþý ve kan baðýþý eðitimleri verilecek.

Foça Tatil Köyü için teklif veren çýkmadý F ransýz Tatil Köyü olarak bilinen, açýk büfe, animasyon gösterileri ve tatil köyü anlayýþý ile Türkiye'yi tanýþtýran Foça Tatil Köyü'ne talipli çýkmadý. Ýzmir Defterdarlýðý Karþýyaka Emlak Müdürlüðü'nün 67 milyon 550 bin lira muhammen bedel ile satýþa çýkardýðý tatil köyüne teklif veren olmadý. Maliye Bakanlýðý'nýn tatil köyü için önümüzdeki günlerde yeni bir ihale düzenlemesi bekleniyor. 1970 ve 1980'li yýllarda Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Müzeyyen Senar, Neco gibi ünlü isimlerin tercih ettiði Club Med Foça Tatil Köyü, 2007 yýlýnda Emekli Sandýðý'ndan Hazine'ye devredildi. Toplam 141 bin 380 metrekare büyüklüðündeki tatil köyü, 4 yýldýr atýl þekilde bekliyordu.

1967'DE KURULDU 1967 yýlýnda kurulan ve 2005'te kapanan Club Med Foça Tatil Köyü, Kuþadasý Club Med'le birlikte Türkiye'deki tatil köyü konseptinin ilk örnekleri arasýnda yer aldý. Sadece Fransýz turistlere hizmet veren tesis, Türkiye'den de ünlüleri aðýrlýyordu. Foça'daki tesis, ilk açýk büfe yemek uygulamasý, animasyon gösterileri gibi Türk turizmine birçok ilki kazandýrdý. Tesisin alýþveriþ merkezi de çok gözdeydi.


04 Kasým 2010 Perþembe

7

Demirtaþ: Levantenlerimizi geri istiyoruz Ýzmir'de yaþayan ve yakýn tarihe kadar sayýlarý 15 bini bulan levantenlerin geri dönmesi için sempozyum düzenlendi. Ege Seyahat Acenteleri, Ýtalyan ve Fransýz Kültür derneklerinin iþbirliðiyle düzenlenen "Levantenler Geçmiþ-Bugün-Gelecek" isimli sempozyum, Ýzmir Ticaret Odasý (ÝZTO) Meclis Salonu'nda baþladý. Açýlýþta konuþan ÝZTO Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, sempozyumu 125. kuruluþ yýldönümlerinde düzenlemenin ayrý bir önemi ve anlamý olduðunu belirterek, "Ýzmir'in ekonomik tarihinde, levanten tüccarlarýn çok önemli bir yeri var. Odamýzýn geçmiþinde de çok hizmetleri olmuþ. Levantenler, gururla bahsettiðimiz Ýzmir'in hoþgörülü, modern, batýya açýk kimliðinin oluþmasýndaki en önemli unsurlardandýr." dedi. Yüzyýllar boyunca levanten tüccarlarýn þehrin ticaretine yön verdiðini ve önemli bir sermaye birikimi saðladýðýný ifade eden Demirtaþ, "Ýzmir'de levantenlerin çok önemli mimari eserleri var. Ýzmir, tarihte birçok ilkle levantenler sayesinde tanýþtý. Hristiyan'ý, Müslüman'ý, Yahudi'si komþu oldu, Ýtalyan'ý, Ýngiliz'i, Fransýz'ý, Türk'ü birlikte iþ yaptý. Bu iç içe geçmiþ yaþam tarzý ve hoþgörü anlayýþý Ýzmir'in sokaklarýna, Ýzmirlilerin zihnine silinmeyecek bir þekilde kazýndý." þeklinde konuþtu.

kentimize bugünkü kimliðini kazandýran en önemli Ýzmirli topluluklardan biri olarak görüyoruz. Onlarla yeniden sürekli bir baðlantý oluþturmak istiyoruz." dedi.

Ege Seyahat Acenteleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Alex Baltazzi de Türkiye'nin geliþmesinde levantenlerin çok önemli görevler üstlendiðini, bunlarýn baþýnda ticaret ve bankacýlýðýn geldiðini söyledi. Levantenlerin dinî yasaklardan dolayý Müslümanlarla evlenmediðini aktaran Baltazzi, ayrý mahallelerde yaþadýklarýný ama herkesin birbirine saygý gösterdiðini aktardý. Konuþmasý sýrasýnda The Oriental Carpet Yönetim Kurulu Baþkaný Anthony Wynn'ýn, ÝZTO Baþakný Demirtaþ'a bir hedyesi olduðunu da söyleyen Baltazzi, ikisini kürsüye çaðýrdý. Wynn, Demirtaþ'a Ýzmirle ilgili bir tablo Bir zamanlar 15 bini bulan levanten nüfusun bugün hediye etti. Daha sonra Livio Missir, "Tarihte Soy yaklaþýk bin kiþiye kadar düþtüðünü ifade eden Ekrem Biliminin Önemi" konusunda bir sunum yaptý. Onu Demirtaþ, birçok ülkeye daðýlan levantenlerin Ýzmir'e çok Dr. Philip Mansel'in, "Geniþ Anlamda Levantenler: özel bir sevgi ve ilgileri olduðunu söyledi Smyrna, Ýskenderiye, Beyrut" konuþmasý ve Dr. George Vassiadis'in, "Ýzmir'in Levanten Mimarisi" takip etti. Kahve arasýndan sonra da Achilleas ‘LEVANTENLERÝ YENÝDEN ÝZMÝR'DE GÖRMEK ÝSTÝYORUZ' Chatziconstantinou, "19. Yüzyýlýn Sonlarýndaki Seyahat Rehberlerinde Betimlendiði Üzere Levantenlerin Ýmajý" konulu bilgi paylaþýmýnda bulundu. Bir zamanlar 15 bini bulan levanten nüfusun bugün yaklaþýk bin kiþiye kadar düþtüðünü ifade eden Ekrem Demirtaþ, birçok ülkeye daðýlan levantenlerin Ýzmir'e çok özel bir sevgi YERLÝ VE YABANCI UZMANLAR ve ilgileri olduðunu söyledi. Geri dönmeleri konusunda çaðrýda bulanan Demirtaþ, "Dünyaya yayýlan Ýzmirli levantenlerin yine kentimize gelmesini istiyoruz. Ýzmir'e yatýrým Gün boyunca devam edecek sempozyumda yurt dýþýndan Livio Missir, Dr. Philip Mansel, yapmalarýný, Ýzmir'le baðlarýný güçlendirmelerini istiyoruz. Burada yüzyýllardýr yaþayan Achilleas Chatziconstantinou, Anthony Wynn, George Poulimenos, Williem Daniels ve levanten ailelerin kentimize yaptýðý katký, Ýzmir aþkýnýn en güzel örneði. Bugün dahi Craig Encer, Türkiye'den Eda Kaçar ve Ahmet Efendioðlu levantenlerin tarihi, Ýzmir'deki sayýlarý azalmýþ olsa da levantenler. kentimiz sosyal hayatýnýn ayrýlmaz parçasý olmayý levanten aileler, levantenlerin Ýzmir tarihindeki yeri üzerine bildiriler sunacak. Tarihçi Dr. sürdürdü. Levanteleri 'öteki' deðil, 'biz' olarak görüyoruz, çünkü güzel Ýzmir'deki kökleri Mansel'in yeni hazýrladýðý "Levantines" isimli kitap da ilk defa tanýtýlacak. Ayrýca yüzlerce yýl öncesinde bulunan ve çoðu dostum olan levantenlerin benim kadar, hattâ sempozyumla birlikte ÝZTO Sergi Salonu, Fransýz ve Ýtalyan kültür merkezlerinde benden daha çok Ýzmirli olduðunu biliyorum. Bu yüzden onlarý nostaljik bir hatýra deðil, levantenlerle ilgili fotoðraf ve resim sergileri açýlacak.

Kuzey Irak: Birlikte zenginleþelim E ge Bölgesi Sanayi Odasý’nýn Kuzey Irak’a düzenlediði iþ ve inceleme gezisinde, ekonomide daha güçlü iliþkiler kurulmasý mesajlarý verildi

Ege Bölgesi Sanayi Odasý tarafýndan Ýzmirli sanayicilere yeni dýþ pazar imkanlarý yaratma ve komþu ülkelerle ekonomik iliþkileri geliþtirme amacý doðrultusunda Kuzey Irak’a bir iþ ve inceleme gezisi gerçekleþtiriyor. EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Dönmez’in baþkanlýðýnda Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin de aralarýnda bulunduðu toplam 25 kiþilik heyet, Kuzey Irak’ýn Erbil kentinde üst düzey temaslarda bulunuyor. Ýzmirli sanayiciler ayrýca ikili iþ görüþmeleri ile yeni yatýrým ve iþbirliklerinin temellerini atýyor. 6 milyar Erbil’den EBSO Heyeti, Erbil’deki temaslarýna ilk olarak Erbil Baþkonsolosu Aydýn Selcen ve Ticaret Ataþesi Deniz Kutlu’yu ziyaret ederek baþladý. Kuzey Irak’ýn ekonomik profili hakkýnda Ýzmirli sanayicileri bilgilendiren Türkiye’nin Erbil Baþkonsolosu Aydýn Selcen, þunlarý söyledi: “Türkiye’nin Irak ile toplam 10 milyar dolarlýk dýþ ticaretinin 6 milyar dolarý Erbil’den gerçekleþtiriliyor. Erbil’de çoðunluðu inþaat sektöründe olmak üzere 600 kadar Türk þirketi faaliyet gösteriyor, 15 bin Türk yaþýyor. THY haftanýn her günü Erbil ve Süleymaniye’ye uçma kararý aldý. Türk bankalarý þube açmaya baþladý. Habur’dan 1500 kamyon, 700 kadar özel araç

geçiyor.” Irak ile tam ekonomik entegrasyon politikasý çerçevesinde Erbil Baþkonsolosluðu’nun faaliyete geçirildiðini de hatýrlatan Selcen, sözlerini þöyle sürdürdü: “Burasý Türkiye açýsýndan gelecek vaat eden bölge. Ortak kültüre sahibiz, çýkarlarýmýz ortak, ekonomi birbirini tamamlýyor. Baðdat’ta hükümet kurma süreci tamamlandý. Petrolden pay almaya iliþkin yasa çýktý. Bölgenin 23 milyar dolarlýk bir ekonomik gücü olacak. Doðalgaz ve petrol zenginliði bile buraya ilginin artmasýna neden olacak. Bizim için kolay anlaþmak mümkün. Hedefimiz, bölgeyi ortak refah ve kalkýnma bölgesi ilan etmek.”

Toplantýnýn ardýndan Ýzmirli sanayicilerle Kuzey Iraklý iþadamlarý sektörlerine iliþkin iþ görüþmelerinde bulundu. Aðýrlýklý olarak elektrikelektronik, inþaat, makine, mühendislik, enerji, otomasyon, plastik, tekstil ve kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren sanayicilerden oluþan EBSO heyeti, Kuzey Iraklý iþadamlarýnýn “Türkiye’deki sanayi burada da olsun, kardeþlerimiz arasýndaki iliþkiler güçlü olsun” sözleriyle moral bulup, ilk günün yorgunluðunu unuttu. ÝÞBÝRLÝÐÝNÝN önünde engel yok Türk sanayicilerle aðýrlýklý olarak inþaat, inþaat malzemeleri, otomotiv

Baþkanlar zirvesi ve yan sanayi, elektrik, gýda ve tekstil baþta olmak üzere pek çok iþ kolunda uzun yýllara dayanan iþbirlikleri yaptýklarýný dile getiren Kuzey Iraklý iþadamlarý, “Aramýzdaki iþbirliðinin daha fazla sektörde gerçekleþmesinin önünde engel yok. Bu tür etkinlikleri daha çok düzenleyelim” diye konuþtu. EBSO heyeti ile Kuzey Iraklý iþadamlarýnýn toplantýsýna katýlan Güneydoðu Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (GÜNSÝAD) YÝK Baþkaný Bedrettin Karaboða da Ýzmir ile Erbil arasýnda direkt uçak seferleri düzenlenmesi halinde Ýzmir’in Kuzey Irak’taki ekonomik etkinlikten 5 milyar dolar pay alabileceðine iþaret etti. Heyete baþkanlýk eden EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Dönmez de “Ekonomik iliþkilere katký yapmak için buradayýz. Birlikte zenginleþmek, kalkýnmak istiyoruz” mesajý verdi.

Ýzmir’in belediye baþkanlarý, düzenlenen koordinasyon toplantýsýnda bir araya gelerek bölgelerinin sorunlarý ve yeni projelere iliþkin fikir alýþveriþinde bulundu. Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu’nun evsahipliðinde düzenlenen toplantýya Karþýyaka Belediye Baþkaný Cevat Durak, Konak Belediye Baþkaný Hakan Tartan, Karabaðlar Belediye Baþkaný Sýtký Kürüm, Bayraklý Belediye Baþkaný Hasan Karabað, Bornova Belediye Baþkaný Kamil Okyay Sýndýr, Narlýdere Belediye Baþkaný Abdül Batur, Balçova Belediye Baþkaný Mehmet Ali Çalkaya, Çiðli Belediye Baþkaný Metin Solak, Gaziemir Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Þenol, Kemalpaþa Belediye Baþkaný Rýdvan Karakayalý, Foça Belediye Baþkaný Gökhan Demirað, Menemen Belediye Baþkaný Tahir Þahin, Urla Belediye Baþkaný Selçuk Karaosmanoðlu, Menderes Belediye Baþkaný Ergun Özgün, Güzelbahçe Belediye Baþkaný Mustafa Ýnce, Seferihisar Belediye Baþkaný Tunç Soyer ve Aliaða Belediye Baþkaný Ömer Turgut Oðuz katýldý. Toplantýda kentin güncel ve öncelikli sorunlarý teker teker masaya yatýrýlýrken, bu amaçla hayata geçirilecek projelerin hýzlandýrýlmasý konusunda görüþ birliðine varýldý. Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, düzenli olarak gerçekleþtirdikleri toplantýlarýn iþbirliði ve koordinasyonun geliþtirilmesi adýna büyük önem taþýdýðýný söyledi.


04 Kasým 2010 Perþembe

8 yýllýk eðitimin sonu mu geliyor?

M

illi Eðitim Þûrasý’nda 8 yýllýk kesintisiz temel eðitimin bölünmesi ve ortaokullarýn yeniden açýlmasý gündeme geldi. Bu deðiþikliðin amacý konusunda tartýþmalar var

- Ýlköðretim okullarý için kurumsal bütçe oluþturulmalý. - Ýlköðretim okullarýnda zorunlu eðitim kademeli olmalý, öðrenciler fiziksel geliþim ve yaþ farký dikkate alýnarak ayrý binalarda eðitim görmeli. - Kademeli olarak ikili öðretim ve birleþtirilmiþ sýnýf uygulamasý sona erdirilmeli, kalabalýk sýnýf mevcutlarý çaðdaþ ölçütlere göre düzenlenmeli. TAVSÝYE NÝTELÝÐÝNDE Þûralarda alýnan kararlar, eðitim sisteminin aksayan

Bekir Coþkun Cumhuriyet'te Habertürk Gazetesi'nden ayrýldýktan sonra Cumhuriyet'e transfer olan Bekir Coþkun ilk yazýsýný kaleme aldý. Bekir Coþkun rahmetli Ýlhan Selçuk'un 'Pencere' isimli köþesinde yazýlarýna bugün baþladý.

18. Milli Eðitim Þûrasý’nda alýnan ilk ön karar, 7-14 yaþ arasý çocuklarý kapsayan 8 yýllýk kesintisiz temel eðitimi “kademeli” hale getirecek düzenleme oldu. Kýz ve erkek çocuklar için zorunlu olan 8 yýllýk eðitimin ilk kademesini 1-5. sýnýf, ikinci kademesini ise 6-8. sýnýf oluþturacak. Karara göre 8 yýllýk kesintisiz temel eðitim uygulamasý sürecek, ancak 1 ve 2. kademede okuyan öðrencilerin eðitimi ayrý binalarda verilecek. Ýlk kez uygulanacak deðerler eðitimi kapsamýnda ise dini görüþler tartýþýldý. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, deðerler eðitiminin temelini, Ýslami terminolojinin oluþturmasý gerektiði belirtildi. Milli güvenlik derslerine ise askerlerin deðil siviller tarafýndan verilmesi önerisi de tartýþýlan bir madde oldu. Eðitim Bir Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez, “Hâlâ okullarda milli güvenlik dersinde kýþladan üniformalý öðretmen geliyor. Öðretmen sýnýfta, asker kýþlada, mühendis iþ sahasýnda olmalý” dedi. Komisyonda kesinleþen ve Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu’nun da katýlacaðý Þûra Genel Kurulu’nda ele alýnacak olan bazý öneriler þöyle:

8

Daha önceki gibi yine köþesine 'Onuncu Köy' adýný veren Bekir Coþkun'un ilk yazýsý þöyle: Bir engele takýlýp da düþeceðimiz zaman, ayaklarýmýz koþmaya baþlar… Ayaklar koþar, çünkü vücudun altý, düþmekte olan üst tarafýn altýna geçmeye çalýþýr… Üst taraf düþmektedir… Alt hýzlanýr….. Ki yere varmadan yakalayýp, altýna geçsin üstün… Ayaklar bir anda popo hizasýna kadar daireler çizerek teker kesilir… Var gücüyle döner havada ve bu yüzden bu pozisyona “tekerlenme” deriz… Kafa, gövdenin üst tarafýndadýr.

yönlerinin düzeltilmesine yönelik çalýþmalarda bakanlýða yol gösteriyor. Milli Eðitim Þurasý Yönetmeliði uyarýnca 81 il tarafýndan hazýrlanan hazýrlýk raporlarý MEB’e gönderiliyor. MEB, bu raporlarý yeniden düzenliyor. Þûrada ayrý ayrý belirlenen konular kapsamýnda komisyonlar çalýþma yapýyor. Her komisyon, “oyçokluðuyla” tavsiyeler (ön kararlar) alýyor. Tavsiyeler tutanaða baðlanýyor. Tavsiyeler, Genel Kurul’da görüþülüyor ve oyçokluðuyla “tavsiye kararý” haline getiriliyor. Genel Kurul’da görüþülen raporlar, varsa ilave veya çýkarmayý gerektiren düzenlemelerin yapýlabilmesi için komisyon baþkanlarýna geri veriliyor. Komisyon baþkanlarý ve raportörleri tarafýndan yenilenen raporlar, toplantý tutanaklarýyla Genel Sekreterlik’e teslim ediliyor. Kararlar, Genel Kurul’da oyçokluðuyla belirleniyor.

yapýlan Kamu Personel Seçme Sýnavý Ortaöðretim/Önlisans sýnavlarýnda her iki oturum için adaylara 2.5 saat sýnav süresi verilirken, 150 soru yöneltiliyordu. Adaylara gönderilen Sýnava Giriþ ve gösteren Sýnava Giriþ ve Kimlik Kimlik belgelerinin arka yüzündeki uyarý belgelerinin adaylara postalandýðý bilgilerinin, alýnan güvenlik tedbirleri anýmsatýldý.28 Kasým 2010 Pazar günü nedeniyle, geçerliliðini yitirdiði ifade yapýlacak sýnav için adaylarýn sýnav yeri edilerek, ÖSYM tarafýndan bütün adaylar atamasýnýn yeniden yapýlmayacaðý ve için kalem, silgi, þekerleme ve peçete yeni bir Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi temin edileceðinden adaylarýn sýnava gönderilmeyeceði vurgulanan kalem, silgi, kalemtýraþ, yiyecek içecek, açýklamada, adaylarýn 28 Kasým 2010 kol ya da cep saati getirmemelerinin tarihinde gerçekleþtirilecek sýnava, daha gerektiðine dikkat çekildi.Adaylar sýnava önce adreslerine gönderilmiþ olan, sýnav sadece, Sýnava Giriþ ve Kimlik tarihi olarak 26 Eylül 2010 tarihini belgelerinin aslýný, özel kimlik gösteren Sýnava Giriþ ve Kimlik belgelerini (nüfus cüzdaný veya pasaport) Belgeleri ile girecekleri bildirildi. ÖSYM, 28 Kasým Pazar günü ve bir vesikalýk fotoðraflarýný yapýlacak KPSS ortaöðretim/önlisans getirecek.Sýnav güvenliði açýsýndan sýnav süresini 2.5 saatten 2 saate, soru SINAV 2 SAAT SORU SAYISI 120'YE adaylarýn sýnava gelirken bu belgelerinin ÝNDÝRÝLDÝ sayýsýný da 150'den 120'ye dýþýnda herhangi bir eþyayý sýnav Açýklamada, sýnav tarihinde, özellikle indirdi.ÖSYM'nin internet sitesinde binalarýna getirmemeleri önerildi.Sýnav doðu illerinde, havanýn daha erken yer alan açýklamada, iki yýlda bir binalarýnda hiçbir eþya emanete saatlerde kararmasý ve bir elektrik yapýlan ve bu yýl 26 Eylül 2010'da alýnmayacak. Sýnav güvenliði ile ilgili kesintisi durumunda adaylarýn maðdur yapýlmasý planlanan ''2010-Kamu bütün ÖSYM duyurularý bu sýnavda da olmamasý amacýyla, Devlet Personel Personel Seçme Sýnavý''nýn (KPSSgeçerli olacak. Güvenlik tedbirleri Ortaöðretim/Önlisans) 28 Kasým 2010 Baþkanlýðýnýn da görüþü alýnarak sýnav kapsamýnda ya da her türlü diðer süresinin, sabah (ortaöðretim) ve öðleden nedenlerle ÖSYM'ye iletilecek saðlýk tarihinde, yaklaþýk iki buçuk milyon adayýn katýlýmý ile yapýlacaðý bildirildi. sonra (önlisans) oturumlarý için 2 saat ve raporlarý için son baþvuru tarihi 24 testlerin kapsamlarý ayný kalmak üzere, Açýklamada, bu sýnav için baþvuru Kasým 2010 Çarþamba günü mesai her iki oturumda da sorulacak soru yapmýþ adaylarýn sýnava girecekleri sýnav bitimine kadar olacak. Bu tarihten sonra sayýsýnýn 120 olarak yeniden belirlendiði ÖSYM'ye eriþecek raporlar merkezlerine atamalarýnýn yapýldýðý ve bildirildi.ÖSYM tarafýndan daha önce sýnav tarihi olarak, 26 Eylül 2010 tarihini deðerlendirmeye alýnmayacak.

KPSS'de deðiþiklik

Hýzla yere yaklaþýrken kafa, kendisini kurtaracak olan ayaklara acele komut verir: “Koþ…” Bir gece önce referandum sonuçlarý belli olmuþ, baþýna örülen çorabýn farkýna varamamýþ aziz milletimiz “evet” demiþti. Cumhuriyet sevdalýlarýnýn ise yüreklerine bir sýkýntý, bir hüzün, bir yalnýzlýk, bir umutsuzluk çökmüþtü o gün… Birbirlerinin yüzüne bakmadan yürüyorlardý sokaklarda. Ve ayný gün çalýþtýðým gazete yazýlarýma son vermiþti. Ayaðým takýlmýþtý… Nasýl oldu bilmiyorum; tam yere kapaklanýrken, o gün Cumhuriyet’in Genel Yayýn Yönetmeni Ýbrahim Yýldýz telefonda, “Biraz önce karar aldýk, yayýn kurulu olarak seni Cumhuriyet’e davet ediyoruz” diyordu. Tam tökezlenirken yaralý zihnim komut veriyordu ayaklarýma: “Koþ…” Cumhuriyet; tarihi misyonunu sürdürüyor, bu ülkenin çaðdýþýna sürüklenmesini istemeyen, laik cumhuriyetin dinci faþizme dönüþmesine direnen çocuklarýna sahip çýkýyordu. Bana Ýlhan Selçuk’un yerini verdiler. Hani devlet adamýnýn koltuðuna oturmuþ bayram çocuklarý gibi gururluyum… Ama tedirgin, þaþkýn, eðreti, ürkek… O büyük ustanýn ne yerini, ne de köþesini dolduramayacaðýmý tabii ki biliyorum. Ben onun derya bilgeliði yanýnda, noktayla virgülün yerini bile bilemem. Hele bir de noktalý virgül olduðunda baþýmý gökyüzüne çevirip sorarým artýk ustama: “Nokta mý üstte olacaktý, virgül mü usta?..” Beni buradan kovamazlar da… Çünkü þükür burada patron yok… Bu büyük istilada, Türkiye’de “özgür basýn” denilen þeyin olduðunu söylemek yalandýr. Zannetmek ise büyük ahmaklýk… Ama bu gazeteyi cumhuriyete gönül verenler özgürcebaðýmsýz yapýyorlar ve yönetiyorlar… Sahibi ise siz Cumhuriyet okurlarýsýnýz… Sadece siz istemediðiniz anda bunu anlarým ve giderim… Þimdiiii… Kapýnýn eþiðindeyim…


9

04 Kasým 2010 Perþembe

Ýzmir'de "kaçak malzeme" operasyonu Ýzmir'de, yurda kaçak yollardan sokulan çay, sigara, akaryakýt ve cinsel içerikli ilaçlar ile sahte para ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda, 9 kiþi gözaltýna alýndý. Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü Mali Suçlar Büro Amirliði ekipleri, yurt dýþýndan kaçak getirilen bandrolsüz ürünlerin izinsiz olarak piyasaya sürüldüðü ihbarý üzerine harekete geçti. Ýzmir'in bazý bölgelerinde denetim

yapan ekipler, bir depoda çuvallar içinde 10 bin 160 kilogram çay, baþka bir depoda plastik tanklarda 4 bin 20 litre akaryakýt, bir iþyerinde bin 460 paket sigara, E.B.'ye ait evde iki adet 200 lira, bir adet 50 lira, bir adet 20 lira ve bir adet 100 dolarlýk sahte banknot ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltýna alýnan 7 kiþi adliyeye sevk edildi. Mali Suçlar Büro Amirliði ekipleri, elde ettikleri bilgi üzerine bir iþyerinde

yaptýðý denetimde ise Saðlýk Bakanlýðý'nýn izni olmadan Türkiye'ye getirilerek piyasaya sürüldüðü belirlenen, cinsel içerikli 21 bin 600 kutu çeþitli ilaçlar ele geçirdi. Gözaltýna alýnan zanlýlar M.A. ve H.Þ., emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edildi.

MEB 30 bin öðretmen atayacak Milli Eðitim Bakanlýðýnýn 30 bin öðretmen atamasýný, KPSS Eðitim Bilimleri Sýnavý sonuçlarý açýklandýktan sonra kasým sonu veya aralýk baþýnda yapacaðý bildirildi.

3 ülkeye dýþ ticaret açýðý 28.4 milyar dolar Türkiye'nin dýþ ticaret açýðý fren tutmadý. 2010 yýlýnýn OcakEylül döneminde dýþ ticaret açýðý yüzde 77.3 artýþla 48.6 milyar dolara yükselen Türkiye, bu açýðýn 28.4 milyar dolarýný Çin, Rusya ve ABD'ye verdi. Türkiye'nin 1 milyon dolarýn üzerinde dýþ ticaret açýðý verdiði 12 ülkeye akýttýðý döviz 9 ayda 51 milyar dolara ulaþarak, toplam dýþ ticaret açýðýnýn yüzde 105'ini oluþturdu. Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde verdiði 48.6 milyar dolarlýk dýþ ticaret açýðýnýn yüzde 58'i Rusya, Çin ve ABD'den kaynaklandý. Böylece Türkiye 9 aylýk dönemde bu üç ülkeye 28.4 milyar dolarýn üzerinde döviz akýttý. Türkiye'nin en çok dýþ ticaret açýðý verdiði 12 ülkeye akýttýðý kaynak ise 51 milyar dolarý buldu. ANKA'nýn Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) verilerinden yaptýðý belirlemeye göre, Türkiye Ocak-Eylül döneminde toplam 81 milyar 884 milyon dolarlýk ihracata karþýlýk, 130 milyar 523.4 milyon dolarlýk ithalat gerçekleþtirerek 48 milyar 639 milyon dolarlýk dýþ ticaret açýðý verdi. Bu açýðýn 12 milyar 71.2 milyon dolarla yüzde 25'i Rusya'dan, 10 milyar 648.1 milyon dolarla yüzde 22'si Çin'den kaynaklandý. Yýlýn ilk 9 ayýnda Türkiye, en fazla ithalatý Rusya'dan gerçekleþtirdi. Türkiye, Rusya'ya 9 ayda 3 milyar 199 milyon dolarlýk ihracat yaparken, büyük bölümü doðal gaz olmak üzere 15 milyar 270.2 milyon dolarlýk ithalat gerçekleþtirdi. Böylece Rusya'ya verilen dýþ ticaret açýðý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 4.2 artýþla 12 milyar 71.2 milyon dolar oldu.

Çin, Türkiye'nin en çok dýþ ticaret açýðý vergi ülkelerden biri olmayý sürdürdü. Büyüme konusunda Türkiye'nin yarýþtýðý Çin'e ihracatý 2010 yýlýnýn ilk 9 ayýnda yüzde 54.5 artarak 1 milyar 639.4 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde Çin'e yapýlan ithalat yüzde 38.2 artýþla 12 milyar 287.5 milyon dolara yükseldi. Çin'e verilen dýþ ticaret açýðý ise yüzde 36 artýþla 10 milyar 648.1 milyon dolara ulaþtý. ABD dýþ ticaret açýðý verilen ülkeler arasýnda Rusya ve Çin'den sonra üçüncü sýrada yer aldý. Bu dönemde ABD'ye yapýlan ihracat 2 milyar 714.3 milyon dolar iken, ithalat 8 milyar 414.5 milyon dolar oldu. Türkiye'nin ABD'ye verdiði dýþ ticaret açýðý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 46.2 artarak 5 milyar 700.3 milyon dolara ulaþtý. Bu gerçekleþmelere göre yýlýn ilk 9 ayýnda Rusya, Çin ve ABD'ye karþý verilen toplam dýþ ticaret açýðý 28.4 milyar dolarý aþtý. Türkiye'nin toplam dýþ ticaret açýðýnýn geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 77.3 büyüdüðü bu dönemde, toplam 48 milyar 639 milyon dolar olan dýþ ticaret açýðýnýn yüzde 58'i söz konusu 3 ülkeden kaynaklandý.

Türklerin yurtdýþý yatýrýmlarý 22.3 milyar dolarý aþtý Lüksemburg ve Almanya takip etti. Hollanda'da özellikle bankacýlýk ve finans sektöründe yapýlan yatýrýmlar etkili oldu.

Alýnan bilgiye göre, MEB sýnav sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonraki atama takvimine iliþkin hazýrlýklara baþladý.

-AZERBAYCAN ENERJÝ YATIRIMLARIYLA DÝKKAT ÇEKTÝ-

MEB yetkilileri sýnav sonuçlarý açýklandýktan sonra ÖSYM'nin bakanlýða sýnava girenlerin sayýsýný ve aldýklarý puanlarý bildireceðini, bu aþamadan sonra illerden öðretmen ihtiyaçlarýna iliþkin kontenjanlarýn isteneceðini belirtti. Yetkililer, hangi branþta kaç öðretmen alýnacaðýný ve öðretmenlik branþlarýnýn taban puanlarýnýn yeniden belirleneceðini ifade ederek, daha sonra adaylara baþvuru duyurusu yapýlacaðýný söyledi. Yetkililer, tüm bu iþlemler göz önüne alýndýðýnda öðretmen atamalarýnýn Kasým sonu veya Aralýk baþýnda yapacaðý kaydetti. Bu arada dün YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, KPSS Eðitim Bilimleri Sýnavý sonuçlarýnýn 10 güne kadar açýklanacaðýný bildirmiþti.

Hazine'den 6.5 milyar TL'lik iç borçlanma Hazine Müsteþarlýðý, bugün yaptýðý iki ihalede toplam 6 milyar 460.9 milyon TL'lik iç borçlanma gerçekleþtirdi. Hazine Müsteþarlýðý'ndan yapýlan açýklamada, iki tahvil ihalesi gerçekleþtirildiði bildirildi. Toplam 3 milyar 918.8 milyon TL'si ROT'a satýþ olmak üzere 6 milyar 460.9 milyon TL'lik net iç borçlanmanýn gerçekleþtirildiði iki ihalede, net 36 milyar 189.7 TL'lik teklif geldi. 9 Ekim 2013 vadeli, TL Cinsi 3 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Tahvil ihalesinde 10 milyar 781 milyon TL'si ROT'a satýþ olmak üzere toplam 13 milyar 206.2 milyon TL'lik net teklif geldi.

TRT091013T12 Isýn Kodlu senedin ihalesinde 2 milyar 436 milyon TL'bi ROT'a satýþ olmak üzere toplam 3 milyar 929.9 milyon TL'lik net iç borçlanma gerçekleþtirdi. Ýhalede yýllýk basit faiz yüzde 7.63, yýllýk bileþik faiz yüzde 7.85 oldu.

Türk yatýrýmcýlar tarafýndan yurdýþýnda yapýlan yatýrýmlarýn stoku 2009 yýlý sonu itibarýyla 22 milyar 336 milyon dolarý aþtý. Söz konusu stok içerisinde ödenmiþ sermaye ve sermayeye eklenen deðerlerin toplamý 19 milyar 743 milyon dolar civarýnda gerçekleþti. Borç pozisyonunun deðeri ise 2 milyar 593 milyon dolar oldu.

yurt dýþýnda yapýlan doðrudan yatýrýmlarýn stok deðerine yer verilen Rapora göre 2009 yýlý sonu itibarýyla Türk yatýrýmcýlar tarafýndan yurt dýþýnda yapýlan doðrudan yatýrýmlarýn stok deðeri 22 milyar 336.8 milyon dolar olarak gerçekleþti. Söz konusu stok içerisinde ödenmiþ sermaye ve sermayeye eklenen deðerlerin toplamý 19 milyar 743.5 milyon dolar civarýnda gerçekleþti. Borç pozisyonunun deðeri ise 2 milyar 593.3 milyon dolar düzeyine ulaþtý.

Hazine Müsteþarlýðý, IMF ve OECD gibi uluslararasý kuruluþlar tarafýndan kabul edilen doðrudan yabancý yatýrým tanýmlarýna uygun olarak hazýrlanan, 2009 Yýlý Yurt dýþý Doðrudan Yatýrým Raporu'nu yayýmladý. Türkiye'de yerleþik kiþilerce

-ÝLK SIRADA HOLLANDA YER ALDIYurtdýþý doðrudan yatýrým stokunun yalnýzca özkaynaklar açýsýnda ülkeler itibarýyla daðýlýmýna bakýldýðýnda, ilk sýrayý Hollanda aldý. Bu ülkeyi Azerbaycan, Malta,

Azerbaycan ise enerji yatýrýmlarý ile ön plana çýktý. Hollanda, Lüksemburg, Malta gibi ülkeler özellikle vergi avantajlarý nedeniyle özel amaçlý holding þirketlerinin kurulduðu ülkeler olup, buralarda kurulan holding þirketleri tarafýndan diðer ülkelere yapýlan yatýrýmlar yönlendirildi. DOÐRUDAN YATIRIM STOKUNDA EN YÜKSEK PAY FÝNANS VE SÝGORTA FAALÝYETLERÝNÝN2009 yýlý yurtdýþý doðrudan yatýrým stokunun sektörler itibarýyla daðýlýmýna bakýldýðýnda, en yüksek payý "finans ve sigorta faaliyetleri" baþlýklý sektör aldý. Bunda, özellikle Türkiye'de bulunan bankalarýn yurtdýþýnda kurduklarý bankalar ve banka þubeleri ile büyük sermaye gruplarýnýn oluþturduðu finansal holding þirketleri etkili oldu. Finans ve sigorta faaliyetlerini, madencilik ve taþ ocakçýlýðý, bilgi ve iletiþim, imalat ve ticaret sektörleri takip etti.


10

04 Kasým 2010 Perþembe

Metemspor 2010-2011çalýþmalarýna devam ediyor yaptýk. Biz kulüp olarak basketbolun bir alt yapý ile ilçede güçleneceðini inanýyoruz. Bu yeni yapýlanmada veli ve sporcularýmýzýn da bu yolda bizi yalnýz býrakmayacaðýna yönetim olarak inanýyoruz. 20102011 sezonu için yarýþmacý takýmlarýmýzýn hafta sonu (CumartesiPazar) antrenmanlarý

Basketbol branþýnda antrenör Erhan Hepçorman'ýn görevini býrakmasýnýn kulüp iþleyiþini etkilediðini belirten açýklamada Metem Spor Kulübünün amacýnýn, Aliaða gençliðine hizmet etmek olduðu dile getirilerek þu görüþlere yer verildi; "Bu sorumluluðun altýndan kalkmanýn temel bilinci içerisinde, ilerleyeceðimiz bu yolda

Aliaða METEM Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni ve Basketbol Antrenörü Efsun Gürver ile anlaþarak alt yapý oyuncularýmýzla birlikte basketbol branþýnda devam kararý aldýk. Bu karar doðrultusun da Ýzmir il Müsabakalarýna Minik, Küçük ve Yýldýz kategorilerinde katýlým harçlarýný yatýrarak resmi müracaatý

baþladý. Kulübümüzde lisanslý olarak bulunan sporcularýmýzýn bir an önce basketbol antrenörümüz Efsun Güver'le irtibat

Beko Basketbol Ligi’nde 4. haftanýn programý belirlendi Fenerbahçe Ülker’in liderliðinde devam eden Beko Basketbol Ligi’nde 4. hafta heyecaný 6 Kasým Cumartesi günü oynanacak 6 maç ile baþlayacak. 4. hafta, Beþiktaþ Cola Turka-Bornova Belediye, Fenerbahçe Ülker-Oyak Renault, TofaþEfes Pilsen ve Medical Park Trabzonspor -Galatasaray Cafe Crown maçlarý Spormax ekranýndan canlý olarak yayýnlanacak. 4. haftanýn ilk maçýnda lider Fenerbahçe Ülker, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Oyak Renault’u aðýrlayacak. Geçtiðimiz hafta Türk Telekom’u deplasmanda maðlup eden Antalya Büyükþehir Belediye evinde Banvit’i konuk ederken, Olin Edirne Basket de Edirne’de Aliaða Petkim’i aðýrlayacak. Cumartesi gününün bir diðer maçýnda lige istediði baþlangýcý yapamayan ve kötü gidiþatýna son vermek isteyen Türk Telekom deplasmanda Erdemir’e konuk olurken, günün son maçýnda ise Beþiktaþ Cola Turka ile Bornova Belediye Beþiktaþ Cola Turka Arena’da karþý karþýya gelecek. Beko basketbol Ligi’nde 4. hafta mücadelesi 7 Kasým Pazar günü oynanacak 2 karþýlaþma ile sona erecek. Günün ilk maçýnda Medical Park Trabzonspor, Galatasaray Cafe Crown’u aðýrlarken haftanýn kapanýþ maçýnda ise Tofaþ ile Efes Pilsen Bursa’da karþý karþýya gelecekler. Beko Basketbol Ligi’nde 4. haftanýn toplu programý ise þu þekilde;

6 Kasým Cumartesi 15:00 Fenerbahçe Ülker – Oyak Renault (Sinan Erdem Spor Salonu) Spormax 16:00 Antalya Büyükþehir Belediye - Banvit (Antalya Atatürk Spor Salonu) 17:00 Olin Edirne Basket - Aliaða Petkim (Mimar Sinan Spor Salonu) 17:30 Erdemir – Türk Telekom (Erdemir Spor Salonu) 18:00 Pýnar Karþýyaka – Mersin Büyükþehir Belediye (Karþýyaka Spor Salonu) 20:00 Beþiktaþ Cola Turka – Bonova Belediye (Beþiktaþ Cola Turka Arena)Spormax 7 Kasým Pazar 13:00 Medical Park TrabzonsporGalatasaray Cafe Crwn (19 Mayýs Spor Salonu)Spormax 15:00 Tofaþ – Efes Pilsen (Bursa Atatürk Spor Salonu) Spormax

kurmasý gerekmektedir. Küçük ve Yýldýz takým kadrosunda bulunan sporcularýmýzýn da antrenörümüzle veya benimle irtibata geçerek yeni sezona ait lisans çýkarma iþlemlerini baþlatmalarý gerekmektedir. Velilerimizden METEM SPOR'un kapatýldýðý konusunda duyumlar almaktayýz. Biz yönetim olarak görevimizin baþýndayýz sadece basketbol branþýnda antrenör deðiþikliði olmuþtur. Daha önceden de olduðu gibi çalýþmalarýmýzý Aliaða METEM Lisesi spor salonunda ettireceðiz. Bu zamana kadar emeðini bizden esirgemeyen Antrenör Erhan Hepçorman ve Nilüfer Bostan hocalarýmýza sporun içerisinde kalmalarý dileðiyle, saðlýk ve baþarý diliyoruz. "

Olimpiyat provasý Üniversiteler Dünya Güreþ Þampiyonasý’nda mücadele eden Ýzmir Büyükþehir sporcularý Harun Bozoðlu, Abdulsamet Uðurli ve Ahmet Taçyýldýz, þeref kürsüsüne çýkma baþarýsýný gösterdi. Ýtalya’nýn Torino kentindeki Üniversiteler Dünya Güreþ Þampiyonasý’nda ülkemizi temsil eden Ýzmir Büyükþehir Belediyesi sporcularý Harun Bozoðlu, Abdulsamet Uðurli ve Ahmet Taçyýldýz, sýkletlerinde üçüncü olarak þeref kürsüsüne çýkmayý baþardýlar. Böylece ülkemizin þampiyonada kazandýðý 7 madalyanýn üçü Ýzmirli sporculardan gelmiþ oldu. 55 kiloda mücadele eden Harun Bozoðlu, 60 kilo sporcumuz Abdulsamet Uðurli ve 96 kiloda güreþen Ahmet Taçyýldýz, uluslararasý arenada elde ettikleri bu madalyalarýn hem ülkemiz hem de Ýzmir Büyükþehir Belediyesi adýna gurur kaynaðý olduðunu belirterek 2012 Londra Olimpiyatlarý’nda bu baþarýyý yinelemek istediklerini söyledi.

Fener'de milli forma beklentisi Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Cumartesi günü Eskiþehirspor ile yapacaðý maçýn hazýrlýklarýný sürdürürken yerli oyuncular kasým ayýnda Hollanda ile yapýlacak hazýrlýk maçý öncesinde Milli formayý giyme heyecaný yaþýyor. Bu sezon futbolu geçmiþe oranla daha beðeni toplayan Fenerbahçe'de yerli oyuncularý Kazým, Caner, Mehmet Topuz ve Semih Hiddink'in kendilerini yeniden ay-yýldýzlý ekibe çaðýrmasýný bekliyorlar. Üç futbolcunun yaný sýra genç Okan için de Teknik Direktör Aykut Kocaman'ýn devreye girdiði ve Milli Takým teknik

heyetiyle görüþtüðü öðrenildi. Bu arada Bursaspor maçýnýn ardýndan sol üst adalesinde yýrtýk tespit edilen Gökhan Gönül'ün tedavisi sürerken dünkü çalýþmaya bu futbolcunun yaný sýra, sakatlýklarý nedeniyle tedavilerine devam edilen Ýlhan, Niang ve Özer katýlmadý. Güiza, Dia ve Selçuk ise takýmdan ayrý koþu yaptý. Sol ön kasýðýnda kýsmi yýrtýk tespit edilen Gökhan Gönül'ün durumu üzüntü yaratýrken milli oyuncunun oynamak istediði ama Teknik Direktör Aykut Kocaman'ýn onu riske etmeyi düþünmediði öðrenildi. Kocaman'ýn Okan ile özel görüþüp Eskiþehir maçý için 'hazýr ol' dediði açýklandý.


11

04 Kasým 2010 Perþembe

Tel:616 73 70 616 00 49 Fax:616 14 58

TURYAP ALÝAÐA 350’ye yakýn temsilcilik ve 1500 çalýþaný ile Türkiye’nin Lider Emlak Þirketi

www.turyap.com.tr/aliaga

ALÝAÐA

www.aliagaemlek.net

SATILIK KONUTLAR YERÝ

M2.si ALANI

Kültür Mah. Kazýmdirik Mah. Kurtuluþ Mah.

800

3+1

90

2+1

128

Yeni Mah.

80

Atatürk Mah. Yalý Mah.

3+1

3+1

110

3+1

80

2+1

Yeni Mah.

100

3+1

Yeni Mah.

135

3+1

Yeni Mah.

125

3+1

Yeni Mah

125

3+1

Yeni mahallesi

110

3+1

Güzelhisar köyü Yeni Mah.

400 125

Yeni Mah.

125

3+1 3+1 3+1

Yeni Mah.

125

3+1

Atatürk Mah.

110

3+1

Atatürk Mah.

105

3+1

Yeni mah

125

3+1

Yeni Mah.

110

3+1

95

3+1

Kazýmdirik Mah. Kazýmdirik Mah.

Kurtuluþ Mah. Atatürk Mah. Atatürk Mah.

106

105 110 110

3+1

3+1 3+1 3+1

FÝYAT Komple bina 2.100.000TL 1 75.000TL 4 77.000TL 2 80.000TL 5 82.000TL zemin 85.000TL 2 85.000TL ZEMÝN 85.000TL 4 85.000TL 2 85.000TL 2 90.000TL Bahceli 90.000TL 3 90.000TL 2 90.000TL 2 90.000TL 3 95.000TL 2 95.000TL 5 95.000TL 3 100.000TL 1 100.000TL 2 100.000TL 4 100.000TL 5 100.000TL 4 105.000TL

YE R Ý

KATI

M2.si BÖLÜM DURUMU

Aliaða San.Sitesi Aliaða-Menemen yolu üzeri

960 6000

2 7

480+480 kapalý

FÝYATI 5.000.TL

Tamamý kapalý

Ofis

ALANI

SATILIK TARLALAR

KATI

Y eni M ah.

135

3+ 1

Y eni M ah.

130

3+ 1

3 3

S iterler M ah.

115

3+ 1

1

Y eni M ah.

135

3+ 1

K az ým dirik M ah.

145

4+ 1

Y alý m ahalles i

182

3+ 1

Site rle r Mah.

115

3+1

S iterler M ah.

130

3+ 1

K urtuluþ M ah.

110

3+ 1

Ye ni m ah

110

3+1

4 4 BA HCELÝ EV 5 3 3 3

K az ým dirik M ah.

140

4+ 1

4

K ültür M ah.

150

3+ 1

Kazým dirik Mah.

100

3+1

Y eni M ah.

190

4+ 1

K az ým dirik M ah.

110

3+ 1

K ültür M ah.

150

3+ 1

A tatürk Mah.

140

3+1

Þ ak ran

259

3+ 1

Y eni m ahalles i

125

3+ 1

1 3 Duble ks 3 3 1 Bahce li 1

Y alý M ah.

110

3+ 1

2

K ültür M ah.

150

3+ 1

Y alý M ah.

110

3+ 1

A tatürk Mah.

140

3+1

2 2 4

Y eni M ah.

130

3+ 1

3

Y alý M ah.

110

3+ 1

2

90

3+ 1

Dublek s

Y eni M ah.

190

4+ 1

A tatürk Mah.

140

3+1

Y alý M ah.

135

4+ 1

Þ ak ran

150

3+ 1

Y enifoç a

250

7+ 1

Y alý M ah.

450

3+ 1

Y eni M ah.

938

3+ 1

95

3+ 1

Duble ks 2 Duble ks Duble ks Duble ks Kom ple bina Kom ple bina Duble ks

Þ ak ran

Þ ak ran

KÝRALIK DEPO YERÝ

M 2.si

FÝYAT 110.000 TL 110.000 TL 115.000 TL 115.000 TL 115.000 TL 115.000 TL 120.000 TL 125.000 TL 125.000 TL 125.000 TL 130.000 TL 130.000 TL 130.000 TL 150.000 TL 150.000 TL 150.000 TL 150.000 TL 155.000 TL 85.000 TL 160.000 TL 160.000 TL 165.000 TL 165.000 TL 165.000 TL 168.000 TL 170.000 TL 170.000 TL 170.000 TL 210.000 TL 250.000 TL 250.000 TL 400.000 TL 1.100.000 TL 120.000.TL

SATILIK FABRÝKA YERÝ ALOSBÝ ALOSBÝ

M2.si

K.A

DURUMU

12981 1 bölüm Hazýr 1026

4 bölüm

ALÝAÐA

FÝYATI 1.200.000 EUR 1.650.000TL

YERÝ Bozköy Çaltýdere yolüzeri þakran Bozburun

M2.si

VASFI

4391 49875 23840

MEVKÝÝ

FÝYATI TL.

Tarla

Y.foça yolu

Tarla

Karþýyaka

Tarla

SATILIK ÝÞYERÝ YERÝ

920.000.TL 1.097.000 TL

Merkez

1.500.000.TL

Güzelhisar yolu

30000

Tarla

Tavuk çiftl.

900.000.TL

Çaltýdere yolüzeri

27800

Tarla

Kayaalaný

900.000.TL

M.2.si 1.515

Yeniþakran

KAT

DURUMU

3 kat

Tic.iþyeri (kapalý)1.240.000 TL

Fevzipaþa Cad.

540

2

Maðaza

700.000.TL

Bergama Diyaliz

650

3

Tic.iþyeri

480.000.TL

7200

1

Tic.iþyeri

300.000.TL

132

2

Dükkan

280.000.TL

Ýstiklal Cad.

80

3

Ofis

150.000.TL

Abdülaða Ýþ Merk.

28

4

Ofis

100

1

Dükkan

Çaltýlýdere Fevzipaþa Cad.

Çaltýdere yolüzeri

11795

Tarla

Karþýyaka

707.000.TL

Haraccýbahce

25875

Tarla

deðirmen

517.000.TL

Hacýömerli

41000

Tarla

köy giriþi

41.000.TL

6000

Tarla

Zeytinli

Çaltýlýdere

20000

Tarla

Karþýyaka

300.000.TL

KÝRALIK ÝÞYERÝ

Güzelhisar

16350

Tarla

Beylikcayýr

270.000.TL

BULUNDUÐU MAH. M2.si BÖLÜMÜ KATI

2280

Tarla

Afacaný geçince250.000.TL

Güzelhisar

15000

Tarla

Kocaçeþme

210.000.TL

Çandarlý kavþaðý

14750

tarla

Zeytinli

2080

Tarla

Afacan Mot.

Yeniþakran Bozburun'da2860

Tarla

ALOSBÝ yolu üzeri

15400

Zetindað Hacýömerli

Kalabak Köyü

Zeytindað yolüzeri

Menemen

35.000.TL

KÝRASI

160 1 bölüm Giriþ

1.250.TL

200.000.TL

Fevzipaþa Cad.

350 2 bölüm 1.KAT

2.000.TL

150.000.TL

Þakran yolu üzeri

600 2 bölüm ZEMÝN

3.000.TL

Merkez

150.000.TL

Ýstiklal Cad.

90 2 bölüm 1 kat

Tarla

Kayaalaný

150.000.TL

16360

tarla

Zeytinli

121.000.TL

Ýstiklal caddesi

75

Giriþ

1.000.TL

71000

Tarla

köy giriþi

106.000.TL

Ýstiklal Cad.

90 2 bölüm 3 kat

700 TL

5299

Tarla

Kayaalaný

100.000.TL

ALOSBÝ yolu üzeri

M 2.si

ÝM ARI

M EV KÝ

20520

Ýmarlý

k aplýcalar

FÝYATI TL. 2.000.000 US D

1

800 TL

KÝRALIK KONUTLAR

SATILIK KONUT ÝMARLI ARSALAR S eferihis ar

50.000.TL 140.000.TL

Ýstiklal caddesi

Yeniþakran'da

YERÝ

FÝYATI

ALANI

KAT

K ültür M ah.

M AHALLES Ý

115

3+ 1

4 k at

1.500 TL

K az ým dirik M ah.

110

3+ 1

5 k at

550 TL

80

2+ 1

Y alý M ahalles i

M 2.S Ý

FÝYAT

Zem in

500 TL

A liaða'da k onut im arlý 4593

64 dairelik P etk im

760.000.TL

Y eni M ahalle

110

3+ 1

1 k at

450 TL

Þ ak ran'da im arlý

1004

2 dublek s S ahil y olu

580.000.TL

K ültür M ah.

110

3+ 1

2.k at

450 TL

K onut im arlý

4006 20 Dublek s P etk im

553.000.TL

Y alý M ah.

1021

350.000.TL

K urtuluþ M ah.

120

3+ 1

5 k at

Y alý M ah.

180

im arlý

Y eni m ah

125

3+ 1

3

400 TL

Deðirm endere

326

im arlý

A tatürk M ah.

110

3+ 1

1

500 TL

Foç a K öy

1223

Dublek s

E .FOÇA

60.000.TL

Deðirm endere

439

im arlý

m ez arlýk

53.000.TL

Y eni M ah.

259

3 k at

D.dere

85.000TL.

16

Ýmarlý

Y .Foç a

Y alý M ahalles i

530

im arlý

Uz uny alý

200.000 TL

Y eni m ah

826

k .im arlý

Y eni M ah.

100.000 TL

Y .Foç a giriþ i

6 dublek s P laj giriþ i K y m e Otel

115.000.TL 110.000.TL

Ofis

400 TL

SATILIK DEPO YERÝ

M2.si BÖLÜM DURUMU

Helvacý'da depo

4000

2

Hazýr

FÝYATI 2.250.000 TL

TURYAP GÜVENCESÝYLE

Küç ük ilanlar

50 kr

KÝRALIK-SATILIK-ÝÞ ARAYAN.. Karaköy Mahallesi Aliaða Anadolu Lisesi karþýsýnda 110 metrekare dükkan kiralýktýr. Tel:0543.514 86 14 Kültür Mah. Þerafettin Öztürk Sokak’da 3+1 daire satýlýktýr TEL:0536 228 33 76 Aliaða Küçük Sanayi Sitesi’nde mobilya atölyesi 18.000 Tl’ye devren satýlýktýr. TEL:05542608246 Evlere ve ev hanýmlarýna boncuk iþi yapýlýr verilir TEL: 05308801436- 05073975818 Haraççýbahçe’de satýlýk tarla TEL: 05054894830 Hundai GTZ Buz mavi 2005 model 60.km otomatik araç sahibinden satýlýktýr. 17.500 TL TEL: 05302095206 Doktorlar Sitesinde 50 metrekare dükkan sahibinden satýlýktýr. TEL: 05379544673 TOKÝ’de 2+1 eþyalý yatýrýmcýsýna kiracýsý içinde taksitlerini kendi ödeyen satýlýk daire TEL:0538 640 62 70- 6170267 TOKÝ’de full eþyalý 2+1 kiralýk daire TEL:0538 640 62 70- 6170267 Kurtuluþ Mahallesi Ýstikbal Maðazasý üzeri 4. kat, bakýmlý doðalgazlý asansörlü 85 metrekare daire sahibinden satýlýktýr. TEL:0538 640 62 70- 6170267 Çaltýlýdere Köyü Karþýyaka mevkiinde denize sýfýr 6700 metrekare tarla sahibinden satýlýktýr TEL:05545721594 2 adet 2009 Model Megane, 1 adet 2007 Model Renault Trafic, 1 adet 2009 model Kango iþi ile birlikte satýlýktýr TEL: 6168642

TEKNÝK ELEMAN ALINACAKTIR Sürücü Belgesi olan Office Programlarý kullanabilen -Makina Diksiyonu düzgün

"DOÐRUDAN YANA"

Baþvuru yapmak isteyenlerin yapiservisi@acrinsaat.com.tr adresine cv göndermeleri rica olunur

Kurucusu: Servet C. MERLA Ýmtiyaz Sahibi :Þahap AVCI Yazýiþleri Müdürü:Nezahat AVCI Ýdare yeri:247 Sk. No: 13/A - ALÝAÐA Tel: (0232) 6161208 Faks:6168338 Baský yeri: Aliaða Ekpres Gazetesi Matbaasý 247 Sk. No: 13/A- ALÝAÐA Tel: (0232) 6161208 Faks:6168338 Yayýn Türü:Yerel Süreli

ACR Groupe

Web: www.aliagaekspres.com.tr e-posta: ekspres@aliagaekspres.com.tr

BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR

SAHÝBÝNDEN SATILIK Yeni Mahalle Deðirmendere Yapý Kooperatifinde 3+1 daire 80.000 TL’ye

SAHÝBÝNDEN SATILIKTIR

0532.514 97 85 DÖVÝZ KURLARI ABD DOLARI:1.4300TL. 24 AYAR ALTIN :62,05TL. EURO :1.9960TL. ÇEYREK ALTIN:103,31TL.

'Evrensel Ruhlu, Yerel Boyutlu' Gazetemiz, basýn ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýnlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir.

Gazetemiz pazar hariç her gün yayýmlanýr.

Saðlýk Rehberi Saðlýk Grup Baþkanlýðý: 6168989 Aliaða Devlet Hastahanesi:6168787 Dr. A.Armaðan GÜLBOY Tel: 6162483 Dr. Bayram ÖZER Tel: 6162284 Diþ Hek. Aysel Engin Ay Tel:6164703 Diþ Hek. Ömer Murat SARAÇ Tel: 616 36 00 Diþ Hek. Bahadýr BÝLGENOÐLU:Tel:61714 07 Dr. Dilber Bektaþlar ULAÞIR (çocuk).Tel:6169303 Göz Dr.Ulviye ÖZTÜRK Tel: 616 38 85 Diþ Hek. Coþkun Ýhsan SARGUT Tel:6164779 Diþ Hek. Þeyda KIZILIRMAK Tel: 616 42 33 Diþ Hek. Barýþ BERKER Tel: 6168390 Op.Dr.Barýþ ÇOBAN (Kadýn H.ve Doð.)6161544 Diþ Hek. Ercüment VANÝOÐLU Tel:6169923 Ýlçemizdeki diðer diþ hekimleri ve doktorlara www.aliagaekspres.com.tr adresi rehber bölümünden ulaþabilirsiniz NÖBETÇÝ ECZANELER

04 .11 .2010 Perþembe EDÝKLÝ (Fevzipaþa Cad.) 6170998


04 Kasým 2010 Perþembe

12

Kanserden nasýl korunursunuz? Antalya’da düzenlenen 3. Prevantif Onkoloji Sempozyumu’nda kanserden korunmayla ilgili konular masaya yatýrýldý. Sempozyum Baþkaný Prof. Dr. Ýsmail Çelik, Saðlýk Bakanlýðý Kanserle Savaþ Dairesi Baþkaný Prof. Dr. Murat Tuncer ve Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Mutlu Hayran’ýn katýldýðý basýn toplantýsýnda kanser konusunda doðru olarak bilinen birçok konuda açýklamalarda bulunuldu. Sempozyum Baþkaný Prof. Dr. Ýsmail Çelik, sigaradan uzak durulmasý gerektiðini bildirerek, basýn organlarýnda kanserden korunmada çeþitli beslenme þekilleri önerildiðini, ancak bunlarýn çoðunun bilgi kirliliði oluþturduðunu söyleyen Çelik, þöyle devam etti: "Kanserden korunmak için tek ve geçerli beslenme önerisi, günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze içeren yiyecekler tüketin. Düþük yaðlý, lifçe yüksek

besinler tercih edin. Kýrmýzý et, haftada birden fazla yenmemeli. Bu öneriye bir kelime eklemek ya da çýkarmak doðru deðildir." Vitaminler kanseri tetikliyor Prof. Dr. Çelik, vitamin haplarý ile ilgili de çarpýcý açýklamalarda bulundu; "Vitamin takviyesi ve kapsüllerinin kanserden koruma etkisi yoktur, aksine kanseri tetiklediðini gösteren çalýþmalar mevcuttur. Havuçta da bulunan beta-karoten maddesinin fazla alýnmasý, sigara baðýmlýlarýnda akciðer kanseri riskini artýrabilmektedir. Yapýlan bir araþtýrmada, sigara içenlere betakaroten tableti verildiðinde, ölüm oranlarýnýn arttýðý belirlenmiþtir. Bu havucun tüketilmemesi anlamý taþýmaz, aksine sigara içenlerin sigarayý býrakmalarý daha yaþamsaldýr. Havuç günlük gýda alýmý içinde taze olarak yenilebilir ve böyle tüketildiðinde kanserden koruyucudur." Kanserle ilgili efsaneler Türkiye'de her gün ortalama 350 kiþinin öldüðü kanserin önlenmesi

amacýyla halkýn doðru sandýðý bilgilerin aslýnda yanlýþ olduðunu söyleyen Çelik, " Mesela soyanýn içindeki kadýnlýk hormonu olan östrojene benzer maddeler, yüksek dozda alýndýðýnda meme ve rahim kanserine yol açabilir. Ayrýca ceviz, fýndýk, fýstýk gibi zararsýz olduðu ve kolesterol içermediði söylenen yaðlý gýdalar çok miktarda alýnmasý halinde þiþmanlatýr. Bu da kansere olumsuz etki yapar. Domates, brokoli ve lahana gibi gýdalarýn yüksek miktarlarda tüketilmesinin kanserden koruduðuna dair veriler yeterli deðildir. Aspartam ve sakarin gibi yapay tatlandýrýcýlarýn kansere neden olduðu bilgisi ispatlanmamýþtýr. Kahve tüketiminin kansere neden olduðu ve yeþil çayýn kanserden koruduðuna dair bilimsel bir bulgu yoktur" dedi. Cep telefonu kansere neden olmuyor Toplantýya katýlan Doç. Dr. Mutlu Hayran ise, "Cep telefonu kullanýmýna baðlý kanser geliþimi konusunda veriler yetersiz olup kullanýmýnýn kýsýtlanmasýna dair bilimsel bir öneri yoktur" diyerek þöyle konuþtu; "Kanseri þu meyve önler bu sebze önler diye bir þey diyemeyiz. Çünkü böyle bir þey yok. Bu toplumu doðrulardan uzaklaþtýrdýðý gibi hastalarýn kanseri arttýrýcý hareketler yapmalarýna neden olabilir. Toplumdaki kanserle ilgili sýkýntýlar asýlsýz haberler ile baþlýyor” dedi.

''Yumurta tüketimi abartmayýn'’ Öðün atlamak hastalýk nedeni Y umurtanýn saðlýða faydalarýnýn saymakla bitmeyecek kadar fazla olmasýnýn yanýnda aþýrý tüketiminin de kolesterolü artýracaðý gerçeðinin tartýþýlmaz olduðu unutulmamalý! Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Týp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Þah Topçuoðlu, bir bilim adamýnýn 'yumurta tüketmeyin' dediði hastalardan özür dilemesinin yanlýþ anlaþýldýðýný, birçok kiþinin yumurta tüketimini abartmaya baþladýðýný bildirdi.

Topçuoðlu, yaptýðý açýklamada, yumurtanýn saðlýða faydalarýnýn saymakla bitmeyecek kadar fazla olmasýnýn yanýnda aþýrý tüketiminin de kolesterolü artýracaðý gerçeðinin tartýþýlmaz olduðunun unutulmamasýný istedi. Kolesterolü yoðun gýdalarýn baþýnda ise yumurtanýn geldiðine dikkati çeken Topçuoðlu, kalp ve damar cerrahý bir meslektaþýnýn ''yumurtayý tüketmeyin'' dediði hastalarýndan özür dilemesinin yanlýþ anlaþýldýðýný söyledi. Topçuoðlu, þöyle devam etti:'Hoca özür diledi diye yumurta tüketimini abartan hastalar var. Oysa çocuk, ergen ve yetiþkinler kolesterol ya da alerji gibi herhangi bir saðlýk sorunlarý yoksa günde en az bir yumurta mutlaka tüketmeli. Kolesterolü biraz yüksek olanlar haftada 2 ya da en fazla 3 yumurta tüketmeli. Kolesterolü çok yüksek olanlara ise yumurtayý

Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, "Araþtýrmalar, öðün atlama ile uzamýþ açlýk süresi ve sonrasýnda daha fazla besin alma ile ortaya çýkan ani kan þekeri artýþýnýn, þeker hastalýðý ve kalp damar hastalýklarýna yakalanmayý kolaylaþtýrdýðýný göstermektedir" dedi.

önermiyoruz.'' Kolesterolden sadece yumurtayý sorumlu tutmanýn da doðru olmadýðýný vurgulayan Dr. Topçuoðlu, ''Ýnsan vücudunda 150-160 gram kolesterol bulunur. Yine her insanýn vücudu günde 4-7 gram kolesterol üretir. Önemli olan kolesterolü yaþam boyu dengede tutmaktýr'' dedi. Dr. Topçuoðlu, Kolesterolü yüksek olduðu için yumurta tüketmeyen hastanýn sigara içmesi ya da hareketsiz bir yaþam sürmesinin daha tehlikeli sonuçlar doðurabileceðini belirterek, þunlarý kaydetti: ''Kolesterolü yüksek olan kiþiler kesinlikle sigara içmemeli. Her gün düzenli spor yapmalý. Sebze ve meyve aðýrlýklý beslenmeli. Ayrýca düzenli bir cinsel yaþamý olmalý, stresten uzak durmalý. Bunu gerçekleþtirenlerin 'lanetli' dediðimiz LDL kolesterolü düþerken, 'hayýrlý' dediðimiz HDL kolesterolü yükselecektir.

Vücudun çalýþma sistemi gereði, günlük beslenme düzeninin "öðünler" biçiminde düzenlendiðini vurgulayan Yorulmaz, öðün atlamanýn, insanlara göre deðiþen gerekçe ve nedenlerini sýralarken, en sýk atlanan öðünün gençlerde kahvaltý, diðer yaþlarda öðle yemeði olduðuna dikkat çekti. Prof. Yorulmaz, kahvaltý atlandýðýnda, akþam yemeði yenip uyuduktan sonra öðleye kadar 15-16 saat aç kalýndýðýna iþaret ederek, bu kadar uzun süre açlýðýn saðlýðý bozduðu gibi, sabahtan öðleye kadar iþte ya da okulda baþarýsýzlýðý da getirdiðinin altýný çizdi. Öðün atlamanýn, zaman içerisinde yýllar süren bir alýþkanlýk haline gelebileceðini belirten Yorulmaz, "Bu durumda yol açacaðý saðlýk sorunlarý çok daha ciddi boyutlara ulaþabilir." diyerek, öðün atlamanýn yaracaðý sonuçlarý þöyle dile getirdi:”Öðün atlandýðýnda gün içindeki çalýþmamýz için gerekli olan besinler, atlanan öðüne göre uzun saatler vücutta bulunmadýðýndan, bu eksikliðe ait sorunlar ortaya çýkar. Örneðin çocuklarda ve ergenlerde büyüme geliþme geriler, vücudun güç, dayanýklýlýk, çalýþma verimi

azalýr ve iþe, derse konsantrasyon, öðrenme zorlaþýr. Tüm bunlara baðlý olarak da kaza yapma ya da kazaya uðrama, söyleneni tam ve doðru anlayamama kolaylaþýr, saðlýðý koruma güçleþir. Kan þekeri ile su ve tuz kaybýna baðlý olarak tansiyon düþer, vücudun ýsý dengesini korumasý zorlaþýr ve hastalýklara direnç azalýr. Öðün atlama uzun süre devam ederse; kansýzlýk, kemik yoðunluðu azalma, kadýnlarda adet düzeninde bozulma ve ruhsal sorunlar ortaya çýkar. Bir öðün atlandýðýnda, genellikle bir sonraki öðünde daha hýzlý ve daha fazla besin alýnmak zorunda kalýnýr. Bu da kilo vermeyi güçleþtirir hatta tersine kilo alma ile sonuçlanýr. Araþtýrmalar, öðün atlama ile uzamýþ açlýk süresi ve sonrasýnda daha fazla besin alma ile ortaya çýkan ani kan þekeri artýþýnýn þeker hastalýðý ve kalp damar hastalýklarýna yakalanmayý kolaylaþtýrdýðýný göstermektedir. Araþtýrmalara göre, günde bir öðün beslenme þeker hastalýðý riskini önemli ölçüde artýrmaktadýr.

Öðün atlandýðýnda vücut depolarýndaki besinleri, sýklýkla da depoladýðý yaðlarý kullanmaya baþlar. Bu durum þeker hastalarýnýn kanlarýndaki þekeri kullanamayýp yaðlarý kullanmasýnda olduðu gibi vücut için zararlý keton cisimlerinin artmasýna ve buna baðlý olarak ketozis adý verilen; bulantý, yorgunluk, kabýzlýk, tansiyonda düþme, kanda ürik asit artýþý ve gebelerde bebekte sorunlara neden olur.”

Aliağa Ekspres Gazetesi  
Aliağa Ekspres Gazetesi  

http://www.aliagaekspres.com.tr/ekspres/0411.pdf

Advertisement