Page 1

Yýl:36 03 Ocak 2010 Pazartesi Sayý:5089 25 Kr.

Kaspars Kambala imzaladý

B

asketbol Ligi takýmlarýndan Aliaða Petkim, daha önce Efes Pilsen ve Fenerbahçe Ülker'de de forma giyen 32 yaþýnda, 2.06 boyundaki Letonyalý oyuncu Kaspars Kambala ile sözleþme imzaladý 8’de

EPDK, Petkim'e Res Lisansý'ný Uygun Buldu

Petkim Petrokimya Holding A.Þ., Ýzmir'in Aliaða ilçesinde Karaaðaç merasý Ormaný mevkinde kurulmasý planlanan 25 megavat (MW) kurulu gücündeki Rüzgar Enerjisi Santrali'ne (RES) otoprodüktör lisans alýnmasý talebinin Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafýndan uygun bulunduðu bildirildi. >>> Sayfa 5’DE

Sayfa 3’DE

CHP'li Ýl Genel Meclis Üyeleri köyleri gezdi

A

liaða'nýn CHP'li 3 il genel meclis üyesi Özer Örnek, Nesrin Beykoz ve Tarýk Uslu Ýzmir Ýl Genel Meclisi'nin Köylere Hizmet Götürme Birliði aracýlýðýyla köylerde yapýmý devam eden hizmetleri yerinde görerek incelemelerde bulundular. CHP'li 3 il genel meclis üyesi yapýlan çalýþmalarý yerinde incelerken köy muhtarlarý ve vatandaþlarýn sorunlarýný dinledi. CHP'li 3 il genel meclis üyesinin

ilk duraðý Hacý Ömerli Köyü oldu. Köy kahvesinde vatandaþlarla bir süre sohbet eden il genel meclis üyeleri Hacý Ömerli Köyü Muhtarý Ali Dündar'ý ziyaret etti. Ýl Genel Meclis Üyeleri, Kasým ayý meclis toplantýsýnda kabul edilen, 2011 bütçesine ve performans programýna konulan ve 500 Bin Lira ödenek ayrýlan, Bozgöl Sulama Göleti hakkýnda köy muhtarý ve vatandaþlara bilgi verdi. >>> 3’DE

Nemport Limaný yatýrýma devam ediyor

Ýsmail KÖYLÜ

Aliaða Nemrut Körfezi’nde faaliyetini sürdüren Nemport Konteyner Terminali, yeni yatýrýmla bünyesine kazandýrdýðý elleçleme makinalarý ve konteyner vinçleriyle kapasitesini artýrdý >>> Sayfa 5’DE

SEVGÝ ÝÇÝN YAÞAMAK Yýllar su gibi akýp giderken, farkýna varamadýðýmýz geçen yýllar sonunda bile hala aradýðýmýz mutluluðu ve huzuru bulamamanýn sýkýntýlarý içinde, umutlarýmýzý gelecek yýllara aktara aktara yeni bir yýla girdik iþte yine… >>> Sayfa 4’DE

Aliaða' d a yeni yýl coþkusu Atatürk Koþusu yapýldý

T

ürk atletizminin en eski organizasyonlarýndan biri olan Atatürk'ün Ankara'ya geliþinin anýsýna düzenlenen Atam Ýzindeyiz Yol Koþusu, tüm yurtta olduðu gibi Aliaða'da da yapýldý. 27 Aralýk 2010 tarihinde yapýlmasý planlanan Atatürk yol koþusu, kötü hava koþullarý nedeni ile 31 Aralýk tarihinde yapýlabildi. >>> Sayfa 4’DE

Aliaða yeni yýla Zeytinli Park’ta girdi. Kentte ilk defa Aliaða Belediyesi’nin organizasyonunda gerçekleþen yeni yýl eðlencesine yurttaþlar yoðun ilgi gösterdi. Binlerce kiþi Grup Ayna’nýn türküleriyle 2010’a veda ederken yeni yýlý hava fiþek gösterisiyle karþýladý. Yurttaþlarýn yeni yýl coþkusuna Aliaða Belediye Baþkaný Turgut Oðuz da eþi Emine Oðuz ile birlikte ortak oldu. >>> Sayfa 6’DA


2

03 Ocak 2011 Pazartesi

Türkiye saðlýða en az harcama yapan ülke Geliþen ve deðiþen dünyada yeni yaþam standartlarý oluþuyor. Buna baðlý olarak geliþmiþ ülkelerin tamamýnda, geliþmekte olan ülkelerin ise birçoðunda ortaya çýkan "artan yaþlý nüfus sorunu" kaçýnýlmaz olarak saðlýk giderlerinde yoðun bir artýþý da beraberinde getiriyor. Doðadan giderek daha çok kopan insanoðlu kanser ve kalp sorunlarý gibi kronik hastalýklarla savaþ veriyor. Ýlaç ve týbbý konulardaki geliþmeler ise büyük bir arz piyasasý yaratýyor. Tüm dünyada saðlýk harcamalarý her geçen yýl milli gelirden daha çok pay alýr hale geliyor. Dünyada ortalama yaþam süresi uzuyor. Ýlaç kullanýmý ve geliþmiþ tedavi yöntemlerinden yararlanma giderek yaygýnlaþýyor. Peki, bu geliþmelerin neresinde duruyor? Saðlýðýmýza gereken önemi verebiliyor muyuz? Yoksa artýk saðlýðýmýzý da ikinci plana mý atmaya baþladýk? Gelirin sadece yüzde 6'sý saðlýða Dünyanýn en çok okunan dergilerinden The Economist tarafýndan OECD verilerinin

deðerlendirildiði araþtýrmaya göre, Türkiye OECD ülkeleri arasýnda en düþük saðlýk harcamasýna sahip ülke olarak dikkat çekiyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan yayýmlanan saðlýk harcama istatistikleri raporu ise,'1999 yýlýnda 186 dolar olan kiþi baþýna saðlýk harcamasýnýn 2007 yýlýnda 553 dolara yükseldiðini gösteriyor. Nominal deðerde görülen bu artýþýn milli gelir içinde aldýðý paya baktýðýmýzda ise, saðlýðýn GSYH içinde gereken payý alamadýðýný görüyoruz. 1999 yýlýnda yüzde 4,8 olan toplam saðlýk harcamalarýnýn milli gelir içindeki payý aradan geçen 8 yýlda ancak yüzde 6'ya ulaþabilmiþ durumda. 1999-2007 yýllarý arasýnda cepten yapýlan saðlýk harcamalarý yüzde 29,1'den yüzde 21,8'lere gerilemiþ durumda. Bu noktada 2000'li yýllarýn baþýndan bu yana uygulanan sosyal güvenlik politikalarý önemli rol oynuyor. Ancak ayný politikalarýn Türk sosyal güvenlik sistemini bugün içinde bulunduðu açmaza sürüklediði de göz ardý edilmemeli.

Lezzet DÜNYASI

Mercimekli Pilav Malzemeler, 1 su bardaðý haþlanmýþ yeþil mercimek 2 su bardaðý pirinç 3,5 su bardaðý sýcak su 1,5 yemek kaþýðý tereyaðý Damak tadýnýza göre tuz Hazýrlanýþý, Pirinçleri bol suyla yýkayýp fazla suyunu süzdürün. Pilav tenceresine tereyaðýný alýp eritin. 3,5 su bardaðý su ve damak tadýnýza göre tuzu tencereye ekleyip kaynamaya býrakýn. Pirinç ve mercimeði kaynayan suya ilave edin. Orta dereceli ateþte pilav suyunu çekene kadar piþirin. Piþen pilavý ocaktan indirip 10 dakika demlendirin. Sýcak servis yapýn. Afiyet olsun.

***

Çerkez Mantýsý yeþil soðan karabiber

Kolesterol ilaçlarýnýn önemli yan etkileri var Kolesterol sorunu, temelde diyetle kontrol altýna alýnmalý ama ilaç kullanmanýn zorunlu olduðu durumlar da var. Hatta bazen beslenme önlemlerinin sonucunu beklemeden ilaç tedavisine hemen baþlamak bile gerekebiliyor. Çünkü beslenme tedbirleri ancak 2-3 ay sonra netice veriyor ve kolesterolü en çok yüzde 20-25 civarýnda azaltabiliyor. Kalp krizi geçirmiþ, by pass yapýlmýþ, koroner arterlerine stent takýlmýþ birinde çok yüksek LDL kolesterol seviyelerini 100 mg/dl, hatta 70 mg/dl civarýnda tutabilmek için ilaç kullanmak vazgeçilmez bir "ilk seçenek" haline gelebiliyor. Ama böyle durumlarda da "anti-kolesterol beslenme planýný" býrakmamanýz þart! Beslenme önlemleri en azýndan "daha düþük dozda" ilaç almanýza yardýmcý olacaktýr. Ýlaç kullanýyorsanýz Ayrýca bu dizide okuduklarýnýzdan ya da komþunuzdan, arkadaþlarýnýzdan etkilenerek kullandýðýnýz kolesterol ilaçlarýný býrakmak niyetinde olanlarý da uyarmak isteriz. Sakýn doktorlarýna bilgi vermeden, doktorlarýnýn onay ve görüþlerini almadan böyle bir yanlýþ yapmasýnlar. Bazý yan etkileri olsa da bu ilaçlar kesinlikle "etkili" olan, yani LDL kolesterolü azaltan ilaçlardýr. Doktorunuz sizin bilgili, ilgili ve "bilen bir hasta" olmanýzdan asla gocunmaz. ýlaç kullanýmý konusunda kuþkunuz varsa okuduklarýnýzý, öðrendiklerinizi onunla konuþun ama sonuçta onun kararýna uyun. Çünkü sizin týbbi sorumluluðunuzu üstlenen odur. Kararý o vermelidir. Benim kanaatime göre bu ilaçlar özellikle daha önce kalp krizi geçirenlerde kesinlikle iþe yaramakta, hatta hayat kurtarýcý bir iþ görmektedir. Doðrusu ne? Peki o zaman bu ilaçlar hakkýnda olumsuz

MALZEMELER 3 su bardaðý un 1su bardaðý su tuz 1 kaþýk sývý yað iç malzemesi: 2 adet haþlanmýþ patates maydanoz kiþniþ tuz

HAZIRLANIÞI Soðaný kavurun haþlanmýþ patatesleri de içine atýn onlarý da kavurun tuzu karabiberi kiþniþi maydanozu içine atýn ve püre haline getirin. Hamuru yoðurun ve un ile ince olarak açýn. Çay bardaðý ile yuvarlak kesin ve karýþýmdan içine koyun ve ikiye kapatýn isterseniz diðer mantýlar gibi suda haþlayýn isterseniz yaðda kýzartýn ve üzerine sarmýsaklý yoðurdu dökün salçalý sosuda ekleyin maydanoz ile süsleyip sýcak servis yapýn.

Biber Salatasý düþünenlerin sayýsý neden artýyor? Bu soruya verilebilecek pek çok yanýt var ama en önemlileri þunlar: 1- Çoðu hastada "diyet+egzersiz" önlemleri anlatýlmadan, "fazla kiloluluk ya da obezite sorunu" çözülmeden, hatta "sigara" kullanýmý konusunda, "þeker" yüksekliðinin çözümü hakkýnda hastalar ciddi olarak bilgilendirilip eðitilmeden hemen bir kolesterol ilacýna baþlama eðilimindeyiz. 2- Hastalar da iþin kolayýna kaçýyor. "Doktorum sen ilacýný yaz, ben yiyip içmeye devam edeyim, beni diyetlerle egzersizle uðraþtýrma" diyor. Ya da bir yandan sosissucuk yiyip bir yandan yüksek dozda kolesterol düþürücü ilaç kullanýyor. 3- Bu ilaçlar -pek çok ilaç gibi- zannedildiði kadar masum deðiller. Yan etkileri, hatta toksik etkileri var. Uzun dönemde yol açabilecekleri bazý sorunlar var. ýþte bu nedenle kolesterol ilaçlarýndan herhangi birine baþlamak söz konusu olduðunda iyi düþünmek, doðru karar vermek, emin olmak ve ilacýn yan etkilerini dikkatle izlemek gerekiyor.

Malzemeler, 2 adet orta boy patates 2 adet dolmalýk biber 1 çay kaþýðý kuru nane 1 çay kaþýðý pul biber 2 dal maydanoz 2 dal dereotu Damak tadýnýza göre tuz Hazýrlanýþý, Patatesleri bol suda haþlayýp kabuklarýný soyun. Derin bir kâseye patatesleri alýp çatalla ezin. Maydanoz ve dereotunu incecik kýyýp patatese ilave edin. Tuz, nane ve pul biberi patatese ekleyip iyice karýþtýrýn. Dolmalýk biberlerin tepe kýsýmlarýný kesip içlerini temizleyin. Biberleri patatesli harçla doldurun. Buzdolabýnda 1 saat bekletin. Sürenin sonunda orta kalýnlýkta dilimleyerek servis yapýn. Afiyet olsun.

Kültür Mah.247 Sok.No:13/A Aliaða/ÝZMÝR (Doktorlar Sitesi alt sokaðý)


3

03 Ocak 2011 Pazartesi

CHP'li Ýl Genel Meclis Üyeleri köyleri gezdi Muhtar teþekkür etti. Muhtar Dündar, 2000 yýlýnda talep ettikleri göletin yapýmý konusunda yoðun çaba harcayan ve DSÝ'den, il Özel Ýdaresine devrinin saðlanmasýný baþaran il genel meclis üyelerine teþekkür etti. Dündar; "Köyümüz ve bölgemiz için çok önemli bir proje hayata geçiyor. Yaklaþýk 2 Bin dönüm arazi sulu tarýma geçecek. Bu proje ile tarým yeniden canlanacak. Ýl gene meclis üyelerimize bölge halkýmýz adýna çok teþekkür ederim." dedi. Çaltýlýdere'ye Park, Karaköy'e köprü, Karakuzu'ya kaldýrým döþeniyor. Ýl Genel Meclis Üyelerinin 2. duraðý Çaltýlý Dere Köy Muhtarý Selahattin Yýldýz oldu. Yýldýz ile sohbet eden meclis üyeleri yapýmý devam eden köy parký çalýþmalarýný incelediler. Üç il genel meclis üyesi daha sonra Aliaða Köylere Hizmet Götürme Birliði aracýlý ile yapýlan ve hizmete açýlan Karaköy köprüsünü inceledi. Sonrasýnda Karakuzu Köyü'nde devam eden parke taþý döþeme iþini yerinde inceleyen il genel meclis üyeleri Köy Muhtarý Mehmet

Þen ile birlikte, köv kahvesinde çay içip köylülerle sohbet ettiler. Ardýndan Uzunhasanlar Köyü Muhtarý Uyar Yanpala ile görüþen ve Köylere Hizmet Götürme Birliði'nin yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgi veren CHP'li il genel meclis üyeleri son olarak Çýtak Köy Muhtarý Yunus Þener ile bir araya geldi. Köy Kahvesinde sohbet eden il genel meclis üyeleri köylülerin sorunlarý dinledi. Tarýk Uslu; 1995 'ten kalan Projeleri bitiriyoruz. Ýl Genel Meclisi'nin Ýmar Komisyonu Baþkanlýðý yapan Tarýk Uslu, AKP'nin ekonomi

Özer Örnek, Aliaða’nýn 14 Köyüne toplam 17 bin 100 metrekare parke taþý döþendiðini ve döþenmeye devam edeceðinin altýný çizdi

PETROPLASTÝK SAN. VE TÝC. NUSRET YAVUZ

ELEMAN ALINACAKTIR

Tarýk Uslu; 1995 'ten kalan Projeleri bitiriyoruz” dedi

politikalarý nedeniyle iþsizlik oranýn rekor seviyeye çýktýðýný belirterek; "Türkiye tarým ve hayvancýlýk ülkesiyken AKP hükümetinin yanlýþ tarým ve hayvancýlýk politikalarýyla nedeniyle, köylümüz topraðýný giderek bankalara

Komisyonu Baþkaný Nesrin Beykoz: "KÖYDES projesi kapsamýnda ilimize gelen ödeneðin 136 kiþilik il genel meclisinde 93 üyeye sahip CHP grubumuz ve il genel meclisi baþkanýnýn talepleri sonrasýnda 750.000 Lirasý ilçemize yönlendirilmiþ, bu ödenekle içinde CHP'li il genel meclisi üyelerinin encümen üyeliði yaptýðý Aliaða Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan ihale edilerek Karaköy köyüne modern bir köprü kazandýrýlýp, vatandaþýn hizmetine açýlmýþtýr." Dedi. Özer Örnek; "2011 Yýlýnda 475.000 Tl. ödenek ayrýldý." Tarýk Uslu ile birlikte Köylere Hizmet Götürme Birliði Üyesi olan ve Aliaða'nýn 14 Köyüne toplam

Nesrin Beykoz, Aliaða’yý Ýzmir il genelinde temsil eden üç meclis üyesi olarak uyum içinde çalýþtýklarýný ve bunun sonucu da daha çok hizmet olarak vatandaþa yansýdýðýný belirtti

Uluslararasý alanda faaliyet gösteren firmamýzýn Aliaða ve Menemen Serbest Bölgedeki iþ yerlerinde çalýþacak pazarlama elemaný alýnacaktýr. Alýnacak elemanlarda aranan vasýflar: - Ýyi derecede Almanca veya Ýngilizce bilmek (Yazýlý ve sözlü) - Erkekler için askerlik sorunu olmayan, - Ofis programlarýna hakim, - Ýletiþim becerisi yüksek, - Ekip Çalýþmasýna yatkýn, - Üniversite veya Dengi Okullardan mezun, - Tercihan Petrokimya ürünleri pazarlamasýnda deneyimli, - Ýzmir, (Aliaða- Menemen) civarýnda Ýkamet eden elemanlar aranmaktadýr. Güncel fotoðraflý baþ vurularýn aþaðýdaki adrese baþvurmalarý gerekmektedir.

Baþvuru Adresi: info@petroplastik.com veya ekp-yavuz@t-online.de Tel: 0541 8653535

kaptýrmaya, iþsizler ordusuna kýrsal kesimimiz de katýlmaya baþladý. Biz il genel meclisi üyelerinin görevlerinden biri de kýrsalýmýzda yaþayan vatandaþlarýmýzýn yaþam standartlarýný artýrma yönünde çalýþmalar yapmaktýr. Bozgöl tarýmsal sulama göleti projesiyle de 2000 dönüm kuru tarým arazisini sulu tarýma geçirip öncelikle bulunduðu bölgede yaþayan yurttaþlarýmýza deðer, devletimize de katma deðer saðlamayý hedefledik, 1995 yýlýndan beri üzerinde durulan ancak çözüme kavuþturulamayan projeyi ýsrarlý takibimiz sonucu köylümüze kazandýrdýk, bölgemize hayýrlý olsun. Aliaða'mýzýn her anlamda geliþimi için projelerimiz hýz kesmeden devam edecektir." dedi. Aliaða'yý Ýzmir il genelinde temsil eden üç meclis üyesi olarak uyum içinde çalýþtýklarýný ve bunun sonucu da daha çok hizmetin vatandaþa yansýdýðýný belirten Çevre ve Saðlýk

17.100 m2 parke taþý döþendiðini belirten Ýl Genel Meclisi'nin deneyimli üyesi Özer Örnek; "Bozköy, Çaltýlýdere, Çýtak, Güzelhisar, Hacý Ömerli, Kalabak, Kapýkaya, Karaköy, Karakuzu, Samurlu, Þehit Kemal, Uzunhasanlar, Yüksekköy ve Horozgediði köylerine parke taþ döþendi. Döþenmesi devam ediyor. Gelecek yýl için de Ýl Genel Meclisi'nden 475 Bin Lira ödenek ayrýldý. Bu ödenek Köylere Hizmet Götürme Biriliði aracýlýðý ile köylerimizin alt yapý eksikliðinin giderilmesi için kullanýlacak. Ayrýca Bozgöl Tarýmsal Sulama Göleti projesi için 500 bin Lira ödenek alarak,


4

03 Ocak 2011 Pazartesi

Ýsmail KÖYLÜ

ekspres@aliagaekspres.com.tr YENÝ YILINIZ KUTLU OLSUN MODERN ÇAÐDA ÝNSANLARIN MUTLULUK ARAYIÞLARI Tüm dünyada insanoðlunun istediði tek þeyin mutlu bir yaþam yaþayabilmektir elbette ! ama nasýl iþte asýl o mutluluðu yakalayabilmenin zorluklarý içinde tüm hayatý boyunca uðraþýr gider insanoðlu. Bu þansý kimileri bir çok sosyo ekonomik sýkýntýlardan sonra zar zor yaptýðý tahsil hayatý sonunda, kimileri bir tesadüf ve þansýnýn da yaveri sonu iyi bir iþ kurarak, kimileri siyasal arenada kendine iyi bir pozisyon bulup oralardan geleceðini garanti altýna alarak aradýðý mutluluðu bulmaktadýr.. Ya ötekiler ! bütün yaþamý boyunca kunta kinte durumunda olanlar ki toplumun büyük bölümü bu þekilde olup, yaþadýðý o hayatta ne kadar mutlu olabilmektedirler, bu günün modern çaðýnda bile o sýkýntýlarý yaþayarak, hayatta ne bir iþ ne bir eþ, ne de bir aþk yaþayamadan umutlarýný gelecek yýllara taþýya taþýya elveda deyip giderler bu dünyadan.. Sen buna ister kader de istersen þans… Ýþte dünyada ki asýl huzursuzluðun kaynaðý bu olsa gerek , kimilerine Bal, börek, kimilerine simit gevrek…Buna çözüm bulunacaðý da hayallerden ibarettir zira , her yýl katlanarak artan dünya ve ülkeler nüfusu karþýsýnda ülkeyi yöneten iktidarlar bile oralarda tutunmakta zorlanmaktadýrlar, onlarýn bile çok mutlu olduklarý “tüm imkanlara sahip olduklarý halde” söylenemez doðrusu tabii vicdanlarý olanlar için… Her þeye raðmen yine de bir insanýn mutlu olabilmesi için; Her þeyden önce kendisini çok iyi tanýmasý lazýmdýr. Nefsini kontrol eden insanlar mutluluða daha çabuk ulaþabilirler. Dünyasal deðerlere fazlaca düþkün olmayanlar, her devirde daha mutlu olmuþlardýr. Modern çaðýn insaný paradan, varlýktan ve aþktan yana Çok doyumsuzdur.. Elindekilerle yetinmeyen insanoðlu zamanla elindekilerden de olmaktadýr. Bu hem para hemde aþk.. Güzellikler izafidir, onu baþka yönlerde kullananlarýn sonlarý çok zaman hüsranla bitmektedir.. Bunu yýllar sonra aynalara baktýklarýnda çok daha iyi anlarlar… Zararý fakir ol, ama onurlu ve þerefli bir yaþamýn seni mutlu edecektir, yeter ki içindeki inançlarýnla mutlu olmaya çalýþ…O þekilde bir yaþamýn sonunda toplum ve çocuklarýn seninle daima gurur duyacaklardýr.. Sevgi ve saygýlarýmla.

www.aliagaekpres.com.tr

HEMEN TIKLAYIN

Atatürk Koþusu yapýldý Geleneksel Atatürk Yol koþusuna merkez ilçe okullarýndan yaklaþýk 350 sporcu katýldý. Yapýlan yarýþmalarýn organizasyonunu Aliaða Belediyesi, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Ýlköðretim ve Lise öðrencileri düzeyinde yapýlan Atam Ýzindeyiz Yol Koþusu arka plajlar mevkiin den baþlayarak, ön plajlar mevkiin de son buldu. Havanýn soðuk olmasý nedeniyle öðrenciler zor anlar yaþadýlar. Yarýþlar Minik Kýzlar, Minik Erkekler, Yýldýz Kýzlar, Yýldýz Erkekler, Genç Kýzlar ve Genç Erkekler olmak üzere toplam 6 kategoride yapýldý. Bireysel dereceye giren öðrenciler madalya ile ödüllendirilirken ayrýca 6 kategoride takým halinde ilk üç dereceye giren takýmlarda þilt ile

3. Enes çelik - B.Kula Ý.O oldular. Yýldýz Kýzlarda, 1. Toki Ý.O, 2. Fatih Ý.O, 3. Bülen Kula Ý.O olurken Ferdi derecelerde; 1. Sibel Uluç -Fatih Ý.O 2. Fatma Nar -Toki Ý.O 3. Kader Aþkýn - Fatih Ý.O oldular. Yýldýz Erkeklerde takým halinde; 1.B.Kula Ý.O, 2.Toki Ý.O, 3. Aliaða Ý.O. dereceleri paylaþýrken, Ferdi dalda; 1.Sehat Asan - Fatih Ý.O 2.Berkay Fahri Bayýr - Gazi Ý.O 3.Mehmet Barkýn - Bülent Kula Ý.O dereceleri paylaþtýlar. Genç Kýzlar kategorisinde, takým halinde 1. Ticaret Meslek Lisesi, 2. Alp Oðuz A.L, 3. Aliaða Lisesi dereceleri paylaþtý. Ferdi dalda; ödüllendirildi. Minik Kýzlarda Takým Halinde, 1. Çamlýk Ý.O, 2.Toki Ý.O, 3. Petro Kimya Ý.O þeklinde sýralanýrken; ferdi derecelerde; 1.Nesibe Uluç - Çamlýk Ý.O 2.Hatice Aksu - Toki Ý.O 3.Beyzanur Kekili - Petrokimya Ý.O oldular. Minik Erkeklerde Takým olarak; 1. Aliaða Lisesi, 2.Bülent Kula ÝO., 3. Fatih Ý.O.olurken, Ferdi dereceler; 1. Murat Erdoðan - Aliaða Ý.O. 2. Batuhan Þengül - Mehmet Saa Ý.O.

1. Ýrem Altýntaþ - Tic. Meslek.L. 2. Duygu Tali - Tic. Meslek L. 3. Büþra Nur Karakaya - Tic. Meslek L. Derecelerin tamamýný aldýlar. Ertelenmesine raðmen, koþu için pek de uygun olmayan havada yapýlan yarýþma sonucunda, dereceye giren öðrenci ve okul takýmlarýna madalya ve þiltler, sert poyraza karþý set oluþturmak için Belediye otobüsünün önünde verildi. Daðýtýlan ödüllerin maddi derinin, Enka Doðagaz Santralýnca karþýlandýðý belirtildi.


5

03 Ocak 2011 Pazartesi

Kýlýçdaroðlu’ndan Aliaða’ya mektup var C

umhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu’nun Aliaða’da ikamet eden 4 çocuk annesi Ayzer Çoban’ý (39) gönderdiði yeni yýl mektubu Kadýn Kollarý Baþkaný Bahar Ýlban tarafýndan teslim edildi. Kadýn kollarý ve ilçe yöneticilerinin yaný sýra Aliaða Ýlçe Baþkaný Özlem Þan Oðuzhan ile birlikte aileyi ziyaret eden Ýlban Kýlýçdaroðlu’nun Çoban’a göndermiþ olduðu mektubu okuyarak teslim etti, ailenin yeni yýlýný kutladý. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kadýnlara ayrý bir önem verdiðini belirten Aliaða Ýlçe Baþkaný Özlem Þan Oðuzhan; “ Bu ülkenin yarýsýný kadýnlar oluþturuyor. Kadýn ailenin temel direðidir. Aileler toplumu toplumlar bir ulusu oluþur. Ailenin saðlam ve saðlýklý olmasý ulusumuzun saðlýklý ve saðlam temeller üzerinde yükselmesini saðlar. Genel Baþkanýmýz Sayýn Kýlýçdaroðlu Türk kadýnýnýn önemini çok iyi biliyor ve onlara hak ettiði deðerin verilmesi gerektiðini sürekli vurguluyor. Hak ettiðiniz sýkýntýlar inþallah Haziran’da yapýlacak genel seçimler sonrasý CHP iktidarý ile son bulacak. Yeni yýlda çekilen sýkýntýlardan kurtulmanýz dileðiyle, hem Genel Baþkanýmýzýn hem ilçe örgütümüzün selamýný ve iyi dileklerini getirdik. Yeni yýlda her þey gönlünüzce olsun. “ dedi. CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu’nun gönderdiði mektup þu þekilde; Deðerli Kardeþim; Yeni bir yýla giriyoruz. Bu mektupla 2011’in sana ve ailene iyilikler getirmesini diliyorum. Sana yazdým, çünkü ailenin toplayaný, bir arada tutaný sensin.Bugün hepimiz daha bir duyguluyuz. Bu yýl gerçekleþmesini istediðimiz umutlarýmýz, hayallerimiz var. Çocuklarýmýzýn geleceði, yakýnlarýmýzýn saðlýk ve huzur

içinde olmasý çok önemli. Deðerli Kardeþim, 2011 tüm isteklerinin gerçekleþtiði yýl olsun. Dilerim 2011 Genel Seçimleri, hak ettiðin mutluluða ulaþmaný kolaylaþtýracak sonuçlar verir.Ýktidara geldiðimizde baþlatacaðýmýz “Aile Sigortasý” kapsamýnda, doðrudan sana yapýlacak aylýk ödemeyle, umutlarýnýn, hayallerinin gerçekleþmesine kýsmen de olsa destek olacaðýmýzý umuyorum. 2011de çocuklarýnýn baþarýlarýný, ailenin güzel günlerini duyurmak istersen, lütfen bana yaz ya da CHP Genel Merkezi’ne bir telefon edip bildirebilirsin. Yanýnda olabilir, o güzel anlarýný kardeþçe paylaþabilirsem, ne mutlu bana.. Seni ve aileni kucaklar, hepinize güzel bir yýl dilerim Kardeþçe sevgi ve saygýlar

Nemport Limaný yatýrýma devam ediyor

EPDK, Petkim'e Res Lisansý'ný P uygun buldu

roje kapsamýnda kýsa bir süre önce 2 adet Kalmar marka 8 kat istifleme kapasitesine sahip boþ konteyner elleçleme makinasýný operasyona eklediklerini belirten Liman Müdürü Oðuz Tümiþ, “Finlandiya’nýn Konecranes firmasýndan 5 adet sipariþ edilen Türkiye’nin ilk elektrikli lastik tekerlekli saha konteyner vincinin ilk iki setini de baþarýlý bir operasyonla tahliye ederek makine ekipman parkýný geniþlettik” dedi.

25 Megavat Kurulu Gücündeki Rüzgar Enerjisi Santrali'ne Otoprodüktör Lisans Alýnmasý Talebinin Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu Tarafýndan Uygun Bulunduðu Bildirildi. Kurumun, þirkete otoprodüktör lisansý verilmesi için 2 milyon 400 bin TL tutarýnda teminat mektubunun kuruma sunulmasý, þirket ana sözleþmesinin elektrik piyasasýna iliþkin mevzuata uygun hale getirilmes ve RES Santrali için Çevresel Etki Deðerlendirmesi Yönetmeliði kapsamýndaki kararýn EPDK'ya ibraz edilmesi talebinde bulunduðu belirtildi. Kamu Aydýnlatma Platformu'na (KAP) gönderilen özel durum açýklamasýnda Petkim Petrokimya Holding A.Þ., þu açýklamada bulundu:

talebinin Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu'nun (EPDK), kararý uygun bulunduðuna iliþkin yazýsý 30 Aralýk "Ýzmir ili, Aliaða ilçesi, Arap Çiftliði 2010 tarihinde þirketimize ulaþmýþtýr. Ormaný, Ilýca Burnu Ormaný, Karaaðaç Bu çerçevede Þirketimize merasý Ormaný mevkiinde kurulmasý otoprodüktör lisansý verilmesi için, planlanan 25 MW kurulu gücündeki þirket ana sözleþmesinin elektrik Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) piyasasýna iliþkin mevzuata uygun hale projesine iliþkin Þirketimize 49 yýl getirilmesi, toplam 2 milyon 400 bin süreli otoprodüktör lisansý alýnmasý TL tutarýnda teminat mektubunun

ELEMANLAR ARANIYOR -Elektrik usta ve kalfalarý -Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümü mezunu BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR kuruma sunulmasý, EPDK yazýsýnýn bildirimini izleyen 30 gün içinde ilgili kuruma baþvuruda bulunulmasý, RES Santrali için alýnan Çevresel Etki Deðerlendirmesi Yönetmeliði kapsamýndaki kararýn EPDK'ya ibraz edilmesi gerektiði bildirilmiþtir.Konuyla ilgili geliþmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir." (ANKA)

Ýsteklilerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.

USLULAR ELEKTRÝK Ýzmir Cad.No:7 ALÝAÐA sevimkaya2023@hotmail.com


6

03 Ocak 2011 Pazartesi

Aliaða'da yeni yýl coþkusu

Ýþçi, Baþkan yýlbaþý sofrasýnda buluþtu

Aliaða’lý yurttaþlar ilk defa düzenlenen yeni yýl eðlencesinden çok memnun olduklarýný belirterek Aliaða Belediyesi’ne teþekkür ettiler ve yeni yýl eðlencesine gelenekselleþmesi istediler. Yeni yýlýn ilk dakikalarýnda sahneye çýkarak yurttaþlarýn yeni yýlý kutlayan Aliaða Belediye Baþkaný Turgut Oðuz; “Böyle bir yeni yýl eðlencesi fikri ortaya atýldýðýnda havanýn soðuk olmasý bizi katýlým boyutu açýsýndan biraz endiþelendirmiþti. Ancak gördüðüm coþku ve kalabalýktan çok mutlu oldum. Hepimizin yeni yýlý kutlu olsun, her þey gönlünüzce olsun.” Dedi.

Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, yeni yýl yemeðini taþerondan Belediye þirketine alýnan bir iþçinin evinde yedi. Göreve geldiði günden bu yana Büyükþehir Belediyesi çatýsý altýnda taþeronlaþmayý bitirmek için çalýþan Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, yeni yýl yemeðini taþerondan Büyükþehir Belediyesi þirketi kadrosuna alýnan bir iþçinin evinde yemeði tercih etti. 3 yýldýr Büyükþehir Belediyesi Tarým, Park ve Bahçeler Daire Baþkanlýðý’nda “taþeron iþçi” olarak çalýþan, ancak Baþkan Aziz Kocaoðlu’nun “taþerona karþý baþlattýðý mücadele” kapsamýnda belediyenin Ýzenerji þirketi kadrosuna alýnan Mardin - Midyatlý Salih Acar, Baþkan Aziz Kocaoðlu ve eþi Dr. Türkegül Kocaoðlu’nu Esendere’deki evinde konuk etti. Baþkan Kocaoðlu ve eþini aðýrlamaktan büyük mutluluk duyduðunu söyleyen Salih Acar, “Baþkanýmýz bizi taþerondan kurtardý. Allah kendisinden razý olsun” dedi. Salih Acar’ýn eþi Hazne Acar da tercüman aracýlýðýyla Kürtçe yaptýðý konuþmasýnda, “Eþim taþerondan kurtulduðu için Allah’a çok

þükrediyorum. Baþkanýmýz’la ayný sofrada olmaktan dolayý çok mutluyuz” diyerek sevincini dile getirdi. Taþeronlaþmaya karþý yaptýklarý çalýþmanýn tüm Türkiye’ye örnek olmasýný dileyen Baþkan Aziz Kocaoðlu, “01.01.2011’den itibaren taþeronlaþmayý bitirme mücadelemizde, yeni yýla da bir anlam katmak amacýyla yýlbaþýný bir iþçimizin evinde kutlayalým istedik. Saðolsunlar bize kapýlarýný açtýlar, bu yeni yýl gecesinde bizi konuk ettiler” dedi. Baþkan Aziz Kocaoðlu ve eþi Dr. Türkegül Kocaoðlu verdikleri yeni yýl mesajýnda tüm Ýzmirliler’in yeni yýlýný kutlayarak, “Yeni yýl tüm dünyaya barýþ, mutluluk getirsin” dileklerinde bulundular. Zaman zaman Kürtçe de sohbet edilen ve neþeli bir havada geçen yemekte, içli köfte, gözleme, kuru fasülye, tavuklu pilav ve baklava ikram edildi. Salih Acar ve Hazne Acar’ýn yaný sýra çocuklarý Remziye Acar, Musa Acar, Raþit Acar, Zaman Acar ile ilköðretim okulu öðrencileri yeðenleri Hamdiye ve Ahmet Acar da sohbete ortak oldular.

Ýzmir’de yeni yýl coþkusu 2011’e muhteþem karþýlama Ý

zmir, “Yeni yýl”a Cumhuriyet Meydaný’nda girerken Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu ve belediye bürokratlarý da Ýzmirliler’in yeni yýl coþkusuna ortak oldu. Büyükþehir Belediyesi’nin

gelenekselleþen Cumhuriyet Meydaný yeni yýl kutlamalarýna katýlan onbinlerce Ýzmirli, 2011’i son dönemlerin en sevilen seslerinden Emre Aydýn’la birlikte karþýladý. Saat 24:00’e doðru sahneye çýkarak hemþehrilerinin yeni yýlýný kutlayan Ýzmir

Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, “2011 yýlýnýn Ýzmir’e, ülkemize ve tüm insanlýða barýþ, mutluluk, sevgi getirmesini diliyorum. Nice yýllarda, hep birlikte Türkiye’nin en aydýnlýk, Türkiye’nin en sevecen kentinden dünyaya barýþ ve sevgi

haykýrýyoruz” diye konuþtu. Havai fiþekleri sahneden inerek vatandaþlarýn arasýnda izleyen Baþkan Kocaoðlu, kendisiyle fotoðraf çektirmek isteyenleri de kýrmadý. Özellikle çocuklarýn Baþkan Kocaoðlu’na ilgisi büyüktü.

Kültür Mah.247 Sok.No:13/A Aliaða/ÝZMÝR (Doktorlar Sitesi alt sokaðý)

MERKEZ: Cumhuriyet Cad. No: 1 ÞUBE:Ýstiklal Cad.No:73/1 (Mustafa Ekmekçi Meydaný) ALÝAÐA

Tel:617 06 59


7

03 Ocak 2011 Pazartesi

Ýzmir Büyükþehir Belediyesi: “KÝK’in yanlýþ kararý, Ýzmir’e 10 ay kaybettirdi”

ARTI EKSÝ

Nezihkar Mesut

YENÝ YILA - AKILCI YAKLAÞIMLAR

itiraz üzerine ise ihale tümüyle iptal edilmiþtir. Oysa iptale konu olan ‘fiyat dýþý unsurlar’la ilgili iþlemler, Kamu Ýhale Kurumu tarafýndan düzenlenen idari þartnameye uygun olarak yapýlmýþtýr. Dolayýsýyla mevzuat hükümlerine aykýrý olan iptal kararýnýn ‘hukuki dayanaðý’ yoktur. Ancak tüm haklýlýðýna raðmen, Belediyemiz tarafýndan açýlacak davanýn iptal edilen ihaleyi sonuca ulaþtýrmasý mümkün görünmemektedir. Bunun nedeni, KÝK’in ilk yanlýþ kararý sonrasýnda tamamlanan ihale sürecine, daha önce iþ deneyim belgesi yetersiz bulunan firmanýn yeniden dahil edilmesinin mümkün olmadýðýdýr. Dolayýsýyla KÝK’in ÝZSU ihalesine iliþkin iptal kararý yargý kararýyla ortadan kaldýrýlsa bile, bir önceki kararý nedeniyle ihale sonuca ulaþtýrýlamayacaktýr. Bu durumda en doðrusu, KÝK’in tüm yanlýþlarýna raðmen dava açmayýp ihale sürecini ‘sýfýrdan’ baþlatmaktýr. Ancak her koþulda, Ýzmir’in ve Ýzmir halkýnýn ‘yanlýþ KÝK kararlarý’ yüzünden yaþadýðý zaman kaybý, 10 ayý aþacaktýr. Ýzmir kamuoyunu bu konuda bilgilendirmeyi görev biliyoruz.” 60 milyon liraya mal olacak Çiðli Atýksu Arýtma Tesisi alanýnda inþa edilecek Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi, ciddi çevre yatýrýmlarýyla öne çýkan Ýzmir Büyükþehir Belediyesi’nin, arýtma tesislerinde biriken çamurlarýn doðaya zarar vermeden toplanmasý ve kokunun önlenmesi için gerçekleþtireceði çok önemli bir yatýrým olarak görülüyor. Tesis hizmete girdiðinde, diðer arýtma tesisleriyle birlikte günlük 800 tona ulaþan çamur miktarýný yaklaþýk 6 kat azaltarak 120 tona düþürecek. Ayrýca yüzde 90 oranýnda kurutulmuþ hale getirilen çamurlar ‘toprak iyileþtirici’ olarak yeþil alanlarda, arazi rehabilitasyonunda ve tarým alanlarýnda kullanýlabilecek. Çamurda kokuya neden olan organik bileþikler çamur çürütme iþlemi sonrasýnda biogaz olarak tanýmlanan ve yanabilen gaz bileþenine dönüþeceði için kalan çamurda koku problemi olmayacak. Ayrýca tesis içinde kurutma yaparken (1.12.2010-31.01.2011 tarihleri arasýnda kokuyu önlemek için ikili fýrsat reyonundaki ürünler için geçerlidir.) kimyasal ve biyolojik koku kontrol sistemi kurulacak. Tesisler, çamur çürütme tanklarý, çamur depolama tanklarý, çamur haznesi, çamur kurutma yapýsý ve biogaz tanklarýndan oluþacak. Tesis yaklaþýk 60 milyon liraya mal olacak.

zmir Büyükþehir Belediyesi, Kamu Ýhale Kurumu’nun “yanlýþ kararý” nedeniyle, arýtma tesislerinden çýkan günlük 600 ton çamuru 6 kat azaltacak ve yüzde 90 oranýnda kurutarak tarým alanlarýnda kullanýlýr hale getirecek Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi projesinde 10 aylýk gecikme yaþandýðýný, Belediye’nin haklýlýðýna raðmen açýlacak davanýn “ilave zaman kaybýndan” baþka bir iþe yaramayacaðýný duyurdu. Çiðli Atýksu Arýtma Tesisi sahasýnda 30 bin metrekarelik alanda kurulacak “Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi” için Mart ayýnda ihale hazýrlýklarýna baþlayan ve 7 Nisan 2010 tarihinde ön yeterlilik ihalesine çýkan ÝZSU Genel Müdürlüðü’nün, son iptal kararýyla tüm planlamalarýnýn ‘alt üst olduðu’ belirtilen açýklamada þu ifadelere yer verildi: “Ýhaleye katýlan bir firmanýn iþ deneyim belgesini ‘yetersiz’ bulan Kamu Ýhale Kurumu (KÝK), bu firmanýn ihale dýþý býrakýlmasý yönünde düzeltici iþlem kararý aldýktan sonra, idari yargýnýn ayný firma lehine verdiði ‘yürütme durdurulsun’ hükmüyle, baþlangýçta verdiði düzeltici iþlem kararýný kaldýrmýþtýr. Yani ‘yanlýþ karar’ yargýdan dönmüþtür. Daha sonra bir baþka firmanýn yaptýðý

Ý

EMRE

GÝYÝM (konfeksiyon)

2 ÜRÜN ALANA

3. ÜRÜN BEDAVA NOT:Kampanya süresi

Demokrasi Meydaný No:9 ALÝAÐA Tel:616 67 97 Fax:616 11 03

Ulus devlet, modernizmin alameti farikasýdýr. Ulus, etnik ve dini temel gözetilmeksizin bir coðrafyada yaþayan,belirli bir kültüre sahip,tarihsel geçmiþleri olan popülasyonlardýr. Bu fikir, etnisite (ýrkcýlýk,ayrýmcýlýk,bölücülük) temelli günümüzde uyanan kimlik anlayýþýna ve ayrýþmaya deðil insanlarýn birliði-bütünlüðü anlayýþýna uyar. Alman ve Ýtalyan küçük þehir devletleri ancak 19.yy. da birleþmeyi ve ulusa dönmeyi baþardýlar. Bu "modern" olandýr. Post modern olanlarý ise parçalanmýþ Yugoslavya'da ,çözülen Sovyetler Birliði sonrasýnda ortaya çýkan bir sürü etnik temelli devlette görebiliyoruz.Belki yakýnda ülkemizde de bir parçalanma yaþayacakmýyýz, kim bilebilir ? Gelenek-dil-oyun kültürüne gelince;kutsal amaçlar kalkýnca geriye "oyun" ve "eðlence" kalýyor. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti "muasýr medeniyet seviyesine çýkmak" gibi görece " kutsal" bir amaç belirlemiþti. Bu bakýmdan doktoru,öðretmeni,mühendisi köylüsü-çiftçisi ile birlikte özveri ile çalýþtý. Osmanlý egemenliðinde savaþlarda yýpranmýþ,hacýhocanýn eðitiminden baþka eðitim görmemiþ Anadolu insanýný, çaðdaþ Avrupa devletleri, halkýný nasýl eðitiyor ise öyle eðitmek istedi. Cumhuriyet kadrolarý,"Iþýk getirmek " düþüncesindeydi, "cehaletin" ve "baðnazlýðýn" yerine...Bunlar Lyotard'a (Fransýz düþünür ) göre modernizmin "ilerleme" ve "özgürleþme" kavramlarý ile gerçekleþtirdiði büyük yapýlanmalardýr. Bu gün bunlarýn hükmü geçmiþtir, diyenler... Öyle mi sanýyorsuz ? Artýk kutsal modernist amaçlara deðil, geleneðe-dine- dile-eðlenceye ve oyuna yer var. Böyle mi yaþayalým ? Modern kavramlar ile ona karþý gelen (ikili karþýtlýklar halindeki) postmodern kavramlarýn bazýlarýný sýralayalým… Modern ----------------.....Postmodern Bütüncül teoriler--.......perspektif çokluðu Evrensellik --......... ....yerellik ve tikellik Hakikat --.............. ...yorum ve görelilik Politik ve etik --...... ...estetik Ýdeoloji --................ .. yapýbozumu Gerçeklik --............ ...imgeler (Anlýk deðerler) Temsil --................... temsil benzetimi (simülasyon) (Sanal ortamlar) Zaman --................. ..mekân Çeliþki --................. ..Farklýlýklar Sýnýf --..................... ..Kimlikler Gereklilik --.............. ..olumsallýk ve kaos Bilgiye, akýlcýlýða.........Kuþku kurtuluþ söylemlerine-- Kuþku Dr. Can Güngen'in bu çalýþmasý ve açýklamalarý her an aklýmýzda bulunmalý. Ýþte önümüzde bir harita. Bu harita ile yaþadýðýmýz toplumsal olaylarý, yaþayacaklarýmýzý , gerçeklikle görebiliriz. Yeni Dünya düzeni ve küreselleþme bu doðrultuda yönleniyor. Hepsini ezberleyemem diyorsanýz, akýlda kalmanýn bilimsel çalýþmasý yapýldý; "15 dakika içinde, 160 kez tekrarlanan þeyler, yaþam boyu unutulmamakta". E... Hepimize kolaylýklar.... 1980 den 2000'li yýllarda doðru ve 2010 yýlýndan sonrakileri deðerlendirmeye, hele hele, 2011 yýlýnda ihtiyacýmýz fazlasýyla artacaktýr. Açýn önünüze, bakýn....

Sertel, GÖP’ün dönem baþkanlýðýný devraldý Gazetecilere Özgürlük Platformu’nun dönem baþkanlýðýný devralan Atilla Sertel, Þubat ayý sonuna kadar bu görevi yürütecek Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný ve Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Atilla Sertel, 24 basýn meslek örgütünün üye olduðu Gazetecilere Özgürlük Platformu’nun dönem baþkanlýðýný Basýn Konseyi Baþkaný Oktay Ekþi’den devraldý. Baþkan Sertel, 1 Ocak itibarýyla yürütmeye baþlayacaðý görevini Þubat ayý sonuna kadar devam ettirecek. GÖP’ün dönem baþkanlýðý devirteslim töreni Basýn Konseyi’nin merkez binasýnda yapýldý. Törene, GÖP’ün Kasým-Aralýk aylarýnda dönem baþkanlýðýný yürüten Basýn Konseyi Baþkaný Oktay Ekþi, TGF Genel Baþkaný ve ÝGC Baþkaný Atilla Sertel, Basýn Enstitüsü Derneði Baþkaný Ferai Týnç, Basýn Enstitüsü Derneði’nden Kadri Gürsel ve Avukat Turgut Kazan katýldý. Törende konuþan Basýn Konseyi Baþkaný Oktay Ekþi, Türkiye’nin

demokrasisi (bazýlarýna göre) ilerledikçe basýný daha az özgür olan tek ülke konumuna geldiðini vurguladý. Eylül 2010 sonu itibariyle 44’ü tutuklu, 6’sý hükümlü olmak üzere 50 basýn emekçisi hapiste bulunduðunu ifade eden Ekþi, medya kuruluþlarý ve gazeteciler hakkýnda açýlmýþ dava sayýsýnýn ise bin 200 olduðunu açýkladý. Ekþi, kendi döneminde yürütülen faaliyetlere iliþkin de bilgi verdi.


8

03 Ocak 2011 Pazartesi

TEÞEKKÜR

Kaspars Kambala imzaladý

LÝLYA GÜZELLÝK SALONU iþyerimizin açýlýþýna bizzat katýlarak, çelenk ve çiçek göndererek, telgraf çekerek bizleri onurlandýran; Aliaða Belediye Baþkanýmýz Sayýn Turgut Oðuz'a Eski Belediye Baþkanýmýz ve Milletvekilimiz Sayýn Hakký Ülkü'ye Aliaða Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Bayrav'a CHP Aliaða Ýlçe Baþkaný Özlem Þan Oðuzhan'a ARC Ýnþat Mimar Ebru Bozdemir'e Aslý Baþeðmez'e Avukat Hamit Erdem'e Avukat Kamil Burak Bozdemir'e Bakýrçay Restoran Faik Babayiðit'e Baymiya Ailesi'ne Bilgin Eczanesi'ne CHP Aliaða Kadýn Kollarý Baþkaný Bahar Þengül Ýlban'a Diþ Hekimi Ýlknur Esen Þahin'e Duygu Erman Þengül’e Ege Yapý Turgay Atar'a Esnef Kefalet Kooperatifi'ne Fidan Kuaför ve Parfümeri’ye Funda Ýçgiyim'e Haydar Duman'a Helvacý Barbaros Mah. Muhtarý Ali Ýnci'ye Ýdeal Çeyiz Nurdan Göksal'a Ýlçe Seçim Müdürü Hulisi Akçoban'a Kasapoðlu Kuyumculuk'a Mali Müþavir Ömer Serap Kamaþ'a MY Pizza Word'e Özgür Bal Gökduman'a Özlem Kuaför'e Pýnar Alkaya'ya Semra Sarýçoban'a Sofra Kebap'a Þerife Kuaför'e Tekno Time Önal Ticaret'e Tuncay Semahat Kalaycý'ya Vestel Kayalýoðullarý Ticaret'e Yurttaþ Tekel Bayii'sine

ve ismini sayamadýðýmýz tüm dostlarýmýza

TEÞEKKÜR EDERÝZ

LÝLYA GÜZELLÝK SALONU Kültür Mah. 278 Sok. Arya Güngör Ap. No:26/4 Tel:655 01 55 GSM:0532.764 26 47 ALÝAÐA

K

ulüp Baþkaný Metin Timurhan, yönetici Mustafa Koç ve Takýmýn Menajeri Birtan Saka’nýn da yer aldýðý törende Kambala idman sonrasý kendisini Aliaða Petkim’li yapan sözleþmeyi imzaladý. Türkiye’ye yeniden dönmekten mutlu olduðunu belirten Kambala; “ Aliaða Petkim’e gelmemi saðlayan yönetime, coacha ve tüm idari kadroya çok teþekkür ediyorum. Kadromuzda daha önceden tanýdýðým oyuncular mevcut. Bu kadro ile baþarýlý sonuçlar alacaðýmýzý düþünüyorum” dedi. Gerald Fitch'in yaný sýra Kambala’nýn çok iyi oyuncular olduðunu belirten Takýmýn Menajeri Birtan Saka da; “Takýmýmýzýn son dönemde yapmak istediði deðiþikliklerden ikincisini gerçekleþtirdik. Bundan önce Fitch ve þimdi de Kambala’nýn gelmesi takýma çok fazla katký saðlayacaktýr. Özellikle ribound ve beþ numaradaki eksikliðimizi gidermek için oyuncu arayýþýmýz Kambala ile sonuçlanmasý

bizim için çok büyük bir þans oldu. Transferin gerçekleþmesinde özveri gösteren baþta Belediye Baþkanýmýz Turgut Oðuz’a, yönetimimize ve katký koyan herkese çok teþekkür ediyoruz. Aldýðýmýz oyuncunun Kambala olmasý bizim için çok büyük bir avantaj olacak diye düþünüyorum. Bundan sonra takýmýmýzýn yükseliþe geçeceðine inanýyorum.” dedi. Teknik kadronun isteði doðrultusunda transfer yaptýklarýný belirten Kulüp Baþkaný Metin Timurhan “Bundan 10 gün önce Gerald Fitch ile baþlayan transfer ataðýmýz durmayacak demiþtik. Hocamýzýn isteði doðrultusunda bir 5 numara ihtiyacýmýzýn olduðunu ve bu eksikliði giderdiðimizde takýmýmýzýn daha iyi yerlere geleceðini düþündük. Sevgili Kambala daha önce Türkiye’de Efes Pilsen ve Fenerbahçe Ülker’de oynamýþ Avrupa’nýn sayýlý 5 numaralarýndan biri. Biz burada olmasýndan çok mutlu olduk Kambala ile Aliaða Petkim ligde hak ettiði yere gelecektir diye düþünüyorum, hayýrlý uðurlu olsun” dedi.


9

03 Ocak 2011 Pazartesi

MEB'e 6 bin 843 sözleþmeli öðretmen Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), geçen ay yapýlan kadrolu öðretmen atamasýnda, sözleþmeli öðretmenlerden boþalan pozisyonlara 6 bin 843 sözleþmeli öðretmen görevlendirdi MEB Personel Genel Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, Bakanlýða baðlý resmi eðitim kurumlarýnýn öðretmen ihtiyacýný karþýlamak için, kullaným izni bulunan 70 bin sözleþmeli öðretmen pozisyonundan; Kasým 2010 kadrolu öðretmen atamasý kapsamýnda, sözleþmeli öðretmen iken kadrolu öðretmenliðe atananlardan boþalan 6 bin 850 pozisyona görevlendirme yapýlacaðýna iliþkin duyuru yapýldýðý anýmsatýldý. Buna iliþkin baþvurularýn 23-29 Aralýk 2010'da elektronik ortamda alýndýðý belirtilerek, onaylanan 21 bin 735 baþvurunun Bakanlýkça yapýlan deðerlendirmesi sonucunda gerekli þartlarý taþýyanlardan 6 bin 843'ünün eðitim kurumu bazýnda gerçekleþtirilen görevlendirme iþlemlerinin bugün sonuçlandýrýldýðý bildirildi. Görevlendirme sonuçlarý, MEB'in

''http://personel.meb.gov.tr'' adresinde yayýmlanacak. Görevlendirilen öðretmen adaylarý,''Aralýk 2010 Sözleþmeli Öðretmenlik Ýçin Baþvuru ve Görevlendirme Kýlavuzu''nda belirtilen göreve baþlayacaklardan istenilen belgelerle birlikte 31 Ocak 2011 tarihinden itibaren görevlendirildikleri il milli eðitim müdürlüðüne baþvurarak göreve baþlayabilecek

Vergi incelemesinde yeni dönem Vergi incelemeleri talimattan sonra en geç 30 gün içinde baþlayacak. Ýnceleme en fazla 1 yýl sürecek.

V Kredi kartý sahiplerine uyarý Türkiye Bankalar Birliði (TBB), müþterilerin kredi kartý borçlarýný öðrenebileceklerin i belirten sahte internet sitelerine itibar edilmemesi ve kiþisel bilgilerin verilmemesi uyarýsýnda bulundu. TBB’den kredi kartý müþterilerine yönelik olarak açýlan sahte internet sitelerine iliþkin yapýlan duyuruda, son günlerde Türkiye Bankalar Birliði’nin ve üyesi bankalarýn adý kullanýlarak müþterilerinin kredi kartý borçlarýný öðrenebileceklerini belirten sahte internet siteleri açýldýðý, kredi kartý sahiplerini

ergi incelemeleri , inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç 10 gün içinde iþe baþlayacaklar. Ýnceleme iþlemi ise en geç 30 gün içinde baþlayacak.

dolandýrmayý amaçlayan bu tür internet siteleri ile Türkiye Bankalar Birliði’nin ve bankalarýn bir ilgisinin bulunmadýðý bildirildi. Sahte internet sitelerine yönelik gerekli hukuki giriþimlerin yapýldýðý belirtilen açýklamada, þöyle denildi: "Ýyi niyetli olmayan giriþimlerin devam etmesi nedeniyle, 29 Eylül 2010 ve 3 Kasým 2010 tarihlerinde yapýlan duyurulara ek olarak kamuoyuna bir kez daha bilgi verilmesi gerekli görülmüþtür. Kredi kartý sahiplerinin, borçlarý da dahil olmak üzere güvenli olarak bilgi alabilecekleri tek yer kredi kartýný aldýklarý kuruluþlardýr. Bunun haricinde baþka bir kanaldan veya baþka bir

internet sitesinden doðru ve saðlýklý bilgi almak mümkün deðildir. Kart borcunu öðrenmek için internetten arama motoru aracýlýðýyla bulunan sitelere itibar edilmemesi, söz konusu sitelere kredi kartýna ait kiþisel bilgilerin (kart numarasý, þifre, güvenlik bilgileri) girilmemesi, olasý dolandýrýcýlýk eylemlerinden korunmak açýsýndan büyük önem arz etmektedir.”

Bu süre içinde incelemeye baþlanýlamamasý halinde, durum vergi inceleme görevlileri tarafýndan gerekçeli bir yazý ile baðlý bulunulan inceleme ve denetim birimine bildirilecek. Buna göre, vergi

incelemeleri yýllýk plan dahilinde gerçekleþtirilecek. Mükelleflerin defter ve belgeleri yazýlý olarak istenecek ve tutanakla teslim alýnacak. Vergi incelemesi tamamlandýktan sonra nezdinde inceleme yapýlanýn defter ve belgeler 15 gün içinde tutanakla iade edilecek. Ýncelemeleri esas itibariyle incelemeye tabi olanýn iþ yerinde yapýlacak. Mükellefin izni olmaksýzýn resmi çalýþma saatleri

dýþýnda inceleme yapýlamayacak. Vergi incelemeleri, ye baþlanýldýðý tarihten itibaren, tam inceleme yapýlmasý halinde en fazla 1 yýl, sýnýrlý inceleme yapýlmasý halinde ise en fazla 6 ay içinde bitirilecek. Bu süre içinde bitirilemeyen inceleme iþlemi için 6 aya kadar ek süre talep edilebilecek. Ýlgili inceleme ve denetim birimi, süresinde incelemeyi bitiremeyen inceleme elemaný hakkýnda disiplin hükümlerini uygulayabilecek.

Kültür Mah.247 Sok.No:13/A Aliaða/ÝZMÝR (Doktorlar Sitesi alt sokaðý)

Özelleþtirme maðduruna geçici iþ Özelleþtirme uygulamalarý sonucunda iþsiz kalan iþçilerden 44 bini, 2011 yýlýnda kamu kurum ve kuruluþlarýnda geçici personel olarak sözleþmeli çalýþtýrýlabilecek. Bakanlar Kurulunun ''Kamu Kurum ve Kuruluþlarýndaki Geçici Mahiyetteki Ýþleri Yürütmek Üzere Geçici Personel Ýstihdamý ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkýndaki kararý da Resmi Gazete'de yayýmlandý. Söz konusu kararla, kamu kurum ve kuruluþlarýndaki geçici mahiyetteki iþleri yürütmek üzere azami 44 bin kiþinin ''Özelleþtirme Uygulamalarý Sonucunda Ýþsiz Kalan ve Bilahare Ýþsiz Kalacak Olan Ýþçilerin Diðer Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Geçici Personel Statüsünde Ýstihdam Edilmelerine Ýliþkin Esaslar'' çerçevesinde bir mali yýlda 11 ayý geçmemek üzere, 2011 yýlýnda geçici personel olarak sözleþmeli çalýþtýrýlmasýna iliþkin usul ve esaslar belirlendi. Karara göre, istihdam edilecek geçici personele, tahsil

dereceleri dikkate alýnmak üzere: -Yükseköðrenim mezunlarýna 21.250 gösterge rakamýnýn memur maaþ katsayýsý ile çarpýmýndan elde edilecek tutar -Lise ve dengi okul mezunlarýna 19.275 gösterge rakamýnýn memur maaþ katsayýsý ile çarpýmýndan elde edilecek tutar -Ýlköðretim (ilkokulu mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarýna 17.275 gösterge rakamýnýn memur maaþ katsayýsý ile çarpýmýndan elde edilecek tutar olmak üzere brüt aylýk ücret ödenecek. Geçici personelden, kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli olduklarý memuriyet mahalli dýþýnda görev yapacaklara, 6245 sayýlý Harcýrah Kanunu hükümlerine göre harcýrah ödenecek. Ceza infaz kurumlarý ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza infaz kurumlarý ve tutukevlerinin asli personeli gibi iaþe edilecek. Geçici personel, ''Devlet Memurlarý Yiyecek Yardýmý

Yönetmeliði'' hükümleri çerçevesinde Maliye Bakanlýðý tarafýndan belirlenen usul ve esaslar dahilinde yiyecek yardýmýndan faydalanacak. Geçici personele, belirtilen ücretler dýþýnda herhangi bir ad altýnda ücret ödenmeyecek ve sözleþmelerine bu yolda hüküm konulamayacak. Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatýna göre kiþiden yapýlacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dýþýnda herhangi bir kesintiye tabi tutulmayacak. Geçici personelin çalýþma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, çalýþtýklarý kurumdaki devlet memurlarý için tespit edilen çalýþma saat ve süreleri uygulanacak. Geçici personel, istihdam edildiði sürece dýþarýda kazanç getirici baþka iþ yapamayacak. Karar kapsamýnda, özelleþtirme uygulamalarý sonucunda iþsiz kalan ve bilahare iþsiz kalacak olan iþçiler dýþýnda personel istihdam edilemeyecek.


10

03 Ocak 2011 Pazartesi

2011’de neler deðiþecek? Vatandaþlar, toplu taþýmadan özel iletiþim vergisine kadar birçok alanda zamlarla yeni yýla merhaba diyecek. Çalýþan kesime de enflasyon oranlarý göz önünde bulundurularak zamlar yapýldý. Yeni yýlda vatandaþý bekleyen deðiþiklikler özetle þöyle: ASGARÝ ÜCRET Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugünden itibaren geçerli olacak asgari ücreti tespit etti. Buna göre asgari ücret oranlarýna yýlýn ilk 6 ayý için yüzde 4.7 ikinci 6 ayý için ise yüzde 5.1 oranýnda zam yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Böylece, asgari ücret 16 yaþýndan büyükler için brüt 796.50, net 629.96 TL oldu. Asgari ücret yýlýn ikinci yarýsýnda ise 16 yaþýndan büyükler için brüt 837 TL, net 655.57 TL olarak uygulanacak. Asgari ücret 16 yaþýný doldurmamýþ iþçiler için ise yýlýn ilk yarýsýnda brüt 679.50, net 546.20 TL olarak belirlendi. Yýlýn ikinci yarýsýnda ise 16 yaþýný doldurmamýþ iþçiler için asgari ücret brüt 715.50, net 571.97 TL olarak uygulanacak. MEMUR MAAÞLARI En düþük memur maaþý bugünden itibaren bin 454 TL’ye yükselirken, rakam Temmuz ayýnda bin 532 TL olacak. Memurlar bugünden itibaren maaþlarýný yüzde 4 zamlý alacak. 2011 yýlýnýn 6 aylýk dönemlerinde memur maaþlarýna yüzde 4+4 oranýnda zam, 80 TL ek ödeme, 20+20 TL aile yardýmý zammý yapýlýrken, sendikalý memurlar da 3 ayda bir 45 TL ek ödeme alacaklar. Bu zamlarla birlikte en düþük memur maaþý da ikinci yüzde 4 artýþla birlikte bin 532 TL olacak. Ortalama memur maaþý da bugünden itibaren bin 717 TL’ye, temmuz ayýnda ise bin 793 TL’ye yükselecek. EMEKLÝ MAAÞLARI Bugünden itibaren en düþük emekli aylýklarýna en az 60 TL olmak üzere artý yüzde 4 oranýnda artýþ yapýldý. 2011 yýlýnýn tamamýnda emekli aylýklarý yüzde 21.7-yüzde 4 oranýnda artýrýldý. Buna göre, en düþük aylýk alan Bað-Kur tarým emeklilerinin maaþlarý bugünden itibaren 371 TL’den 434 TL’ye, Temmuzda ise 450 TL’ye, SSK iþçi emeklisinin en düþük aylýðý ise 648 TL’den 710 TL’ye yükseltildi. Temmuzda ise bu rakam 739 TL’ye çýkacak. HURDA ARAÇLARDA YENÝ SÝSTEM BAÞLADI Hurda araç sahipleri bugünden itibaren araçlarýný ülke genelinde belirlenen toplama merkezlerine teslim edecek. Ömrünü Tamamlamýþ Araçlarýn Kontrolü Hakkýnda Yönetmelik kapsamýndaki uygulama çerçevesinde hurda araçlarý mali deðere sahip olan vatandaþlar, en uygun fiyatý veren toplama merkezini seçebilecek. Mali deðeri olmayan ve imhasý maliyet getirecek olan, tamamlayýcý parçalarý eksiksiz bulunan hurda araçlar için ise araç sahibinden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. MOTORLU TAÞITLARDAN ALINAN VERGÝLERE YENÝ YIL ZAMMI Motorlu taþýt vergileri bugünden itibaren 2010 yýlý için yüzde 7.7 olarak belirlenen yeniden belirleme oraný çerçevesinde artýrýldý. Otomobil, kaptýkaçtý, arazi taþýtlarý ve benzerleri ile motosikletlerde ödenecek yýllýk vergi tutarý, taþýtlarýn yaþlarýna göre deðiþecek. 1-3 yaþ arasý motor silindir hacmi bin 300 santimetreküp ve aþaðýsý otomobillerde 436 TL; 1301-1600 santimetreküp’e kadar otomobillerde 697 TL; 1601-1800 santimetreküp’e kadar otomobillerde bin 227 TL; 1801-2000 santimetreküp’e kadar otomobillerde bin 931 TL; 2001-2500 santimetreküp’e kadar otomobillerde 2 bin 987 TL; 2501-3000 santimetreküp’e kadar otomobillerde 4 bin 38 TL; 3001-3500 santimetreküp’e kadar otomobillerde 6 bin 150 TL; 3501-4000 santimetreküp’e kadar otomobillerde 9 bin 677 TL; 4000 santimetreküp ve üzeri otomobillerde 15 bin 820 TL vergi ödenecek. 1-3 yaþ arasý motosikletlerde ödenecek vergi tutarý ise þöyle olacak: “100-250 santimetreküp’e kadar 84 TL, 251-650 santimetreküp’e kadar 172 TL, 651-1200 santimetreküp’e kadar 436 TL; 1201 santimetreküp ve yukarýsýnda bin 52 TL.” 1-6 yaþ arasý minibüslerde ödenecek yýllýk vergi tutarý 523 TL; panel van ve motorlu karavanlarýn 1900 santimetreküp ve aþaðýsýnda 697 TL, 1901 santimetreküp ve yukarýsýnda bin 52 TL uygulanacak. Otobüs ve benzerlerinde yolcu kapasitesine göre bin 315 TL ile 2 bin 105 TL, kamyonet, kamyon, çekici ve benzerlerinde aðýrlýðýna göre 470 TL ile 2 bin 369 TL arasýnda deðiþecek.

Bugünden itibaren yürürlüðe giren Özel Ýletiþim Vergisi Genel Tebliði ile Özel Ýletiþim Vergisine tabi tutarlar, yüzde 7.7 olan yeniden deðerleme oranýnda artýrýldý. Buna göre, operatör deðiþiklikleri hariç, mobil telefon aboneliðinin ilk tesisinde maktu olarak alýnan 31.78 TL’lik vergi tutarý, 34 TL’ye çýkarýldý. VERASET VE ÝNTÝKAL VERGÝSÝNE TABÝ TUTARLAR ARTIRILDI Veraset ve intikal vergisine tabi tutarlar, bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 7.7 oranýnda artýrýldý. Yeni yýlda evlatlýklar dahil, füruð ve eþten her birine isabet eden miras hisselerinde 118 bin 438 TL, (füruð bulunmamasý halinde eþe isabet eden miras hissesinde 237 bin 18 TL), ivazsýz intikallerde de 2 bin 730 TL istisna uygulanacak. DAMGA VERGÝSÝ TUTARLARI YÜZDE 7.7 ORANINDA ARTIRILDI Damga vergisi tutarlarý, bugünden itibaren geçerli olmak üzere yeniden deðerleme oraný çerçevesinde yüzde 7.7 oranýnda artýrýldý. Yeni yýlda damga vergisine iliþkin üst sýnýr 1 milyon 251 bin 383,4 TL’ye yükseldi. VERGÝ CEZALARI YÜZDE 7.7 ORANINDA ZAMLANDI Fatura, gider pusulasý, serbest meslek makbuzu vermeyenler ve almayanlar bugünden itibaren 170 TL ceza ödeyecek. En az ceza haddi damga vergisinde 8, diðer vergilerde 17 TL oldu. 2011’de bilanço esasýna göre defter tutma haddinde yýllýk alýþ tutarý 129 bin TL, satýþ tutarý da 180 bin TL olarak belirlendi. DEÐERLÝ KAÐIT BEDELLERÝ Bugünden itibaren nüfus cüzdanlarý için 5 TL, pasaportlar için 54 TL, sürücü belgeleri için 67 TL ödeme yapýlacak. Deðerli kaðýt bedelleri, bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6.45-8.7 oranýnda artýrýldý. Buna göre, pasaportlar için 50 TL olan deðerli kaðýt bedeli, yüzde 8’lik artýþla 54 TL’ye yükseldi. Sürücü belgeleri için ödenecek bedel 62 TL’den 67 TL’ye, nüfus cüzdanlarý için ödenecek bedel ise 4 TL’den 4 TL 60 kuruþa yükseltildi. Geçen yýl 5 TL olan noter kaðýtlarý için 2011’de 5.40 TL, 3.10 TL olan banka çekleri (her bir çek yapraðý) için de 3.30 TL ödenecek. YENÝDEN DEÐERLEMEYE TABÝ TUTARLARI BELÝRLENDÝ Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK), bugünden geçerli olmak üzere daha önce yüzde 7.7 olarak belirlenen yeniden deðerlemeye tabi tutarlarýný artýrdý. Yatýrýmcýlarý Koruma Fonu'ndan hak sahiplerine tasfiye sonucu beklemeksizin yapýlabilecek azami ödeme tutarý, yeniden deðerleme oranýnda artýrýlarak 59 bin 147 TL’den 63 bin 701 TL’ye çýkarýldý. Özel Fon’dan hak sahiplerine yapýlabilecek ödeme tutarý da bugünden itibaren 15 bin 772 TL’den 16 bin 986 TL’ye yükseltildi. Yeni yýlda idari para cezasý asgari-azami tutarlarý 18 bin 492-123 bin 278 TL olarak belirlenirken, aðýr para cezalarý da A,B ve C bentlerine göre bin 250 gün-10 bin gün arasýnda deðiþecek. KAMYONETLE TAÞIMACILIKTA YETKÝ BELGESÝNE ÝNDÝRÝM Kamyonetle taþýmacýlýk yapmak isteyenler, alýnmasý zorunlu K1 ve K2 yetki belgelerini 2011’de 90, sonraki yýllarda yüzde 75 indirimli alabilecek. Bugün yürürlüðe giren yönetmelikle, karayolu taþýmacýlýðýnda alýnmasý zorunlu olan yetki belgelerinden K1 ve K2 yetki belgelerinde indirime gidildi. Buna göre kamyonetle taþýmacýlýk yapanlar, K1 ve K2 yetki belgelerini 31 Aralýk 2011’e kadar yüzde 90, daha sonraki yýllarda ise yüzde 75 indirimli edinebilecek. Yönetmelikle, düzenlemeye aykýrý hareket edenlere yönelik “uyarma” cezasý da kaldýrýldý. Bundan sonra sadece idari para cezasý uygulanacak.

VADESÝNÝ UZATACAK ÞEKÝLDE ARTIRILDI Merkez Bankasý, Türk lirasý cinsinden zorunlu karþýlýk oranlarýný TL cinsinden mevduatýn vadesinin uzamasýný teþvik edecek þekilde vadelere göre farklýlaþtýrdý. Türk lirasý (TL) yükümlülüklerde yüzde 6 olarak uygulanan zorunlu karþýlýk oranlarý, 7 Ocak 2011’den itibaren vadesiz, ihbarlý mevduatlar ve özel cari hesaplar ile 1 aya kadar vadeli mevduatlar ve katýlma hesaplarýnda yüzde 8’e, 3 aya ve 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 7’ye çýkarýldý. Zorunlu karþýlýklar TL cinsi 1 yýla kadar vadeli hesaplarda yüzde 6 olarak belirlenirken, 1 yýl ve 1 yýldan uzun vadeli hesaplar ile birikimli mevduatlar ve katýlma hesaplarýnda yüzde 5’e indirildi. Bu arada Merkez Bankasý, repo iþlemlerinden saðlanan fonlarý da zorunlu karþýlýk kapsamýna dahil etti. LÝSANS ALMAKSIZIN LÝSANSA TABÝ FAALÝYETLERDE BULUNAN BAYÝ 739 BÝN 666 TL CEZA ÖDEYECEK Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu bugünden itibaren geçerli olacak para cezalarý belirlendi. Bayiler için uygulanacak para cezasý miktarlarý, tahsil edilmesi öngörülen tutarlarýn beþte biri oranýnda uygulanacak. Buna göre, lisans almaksýzýn lisansa tabi faaliyetlerde bulunan bayi için kanunda öngörülen para cezasýnýn 600 bin TL olduðu, 2010 yýlýnda uygulanan para ceza miktarýnýn 686 bin 784 TL olduðu ve 2011 yýlýnda bu rakamýn 739 bin 666 TL’ye çýkarýlmasý kararlaþtýrýldý. Ayrýca, lisans almaksýzýn hak konusu yapýlan tesislerin yapýmýna veya iþletimine baþlayan ve bunlar üzerinde tasarruf hakký doðuracak iþlemleri yapan bayiye kesilecek para cezasýnýn kanunda öngörülen miktarýnýn 250 bin TL olduðu, 2010 yýlýnda bu rakamýn 286 bin 160 TL olarak uygulandýðý ve 2011 yýlýnda kesilmesi öngörülen para ceza miktarýnýn 308 bin 194 TL seviyesine çýkarýldýðý belirtildi. ANKARA’DA TOPLU ULAÞIM ÜCRETLERÝ YÜZDE 5 ZAMLI Ankara Büyükþehir Belediyesi, Ankara’daki toplu taþýma ücretlerine yüzde 5’lik bir zam yapma kararý aldý. Bugünden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre EGO otobüsleri, Ankaray ve Metro ulaþýmýnda kullanýlan çok biniþli kartlarda tek biniþ ücreti 1.50 TL’den 1.65 TL’ye çýkarýldý. Tek biniþlik kart ücreti ise 1.85 TL’den 1.65 TL’ye indirilirken, 1.10 TL olan öðrencilerin kullandýðý indirimli biletin fiyatý 1.25 TL oldu. Halk otobüsü ve dolmuþ ücretleri ise 2 TL’ye çýkarýldý. 2011’DE FATURA VERMEYEN DE ALMAYAN DA 170 TL CEZA ÖDEYECEK

Gelir Vergisi tarifesinde ilk dilime uygulanacak gelir tutarý, bugünden geçerli olmak üzere 8 bin 800 TL’den 9 bin 400 TL’ye yükseltildi. Bugünden itibaren 9 bin 400 TL’ye kadar olan gelirlere yüzde 15, 53 bin TL’nin üzerindeki gelirlere de yüzde 35 vergi uygulanacak. Söz konusu düzenlemeye göre, yeni yýlda gelir vergisinde þu tarife geçerli olacak:

Merkez Bankasý, esnek döviz alým ihale yöntemi aracýlýyla döviz rezervi biriktirmeye devam edecek. 3 Ocak 2011’den itibaren gerçekleþtirilecek düzenli ihalelerde bankalarýn opsiyon hakký olmayacak. Opsiyon uygulamasýnýn sona erdirilmesiyle Merkez Bankasý’nýn döviz alýmlarýnýn belirgin þekilde hýz kesmemesi için günlük ihale alým tutarý 40 milyon dolardan 50 milyon dolara yükselecek. Uluslararasý piyasa geliþmelerine baðlý olarak yurt içine sermaye akýþýnýn güçlü seyretmesi durumunda döviz alýmlarýný hýzlandýrabilmek amacýyla Merkez Bankasý düzenli döviz alým ihalelerinde alýmý yapýlan tutarý artýrabilecek.

Bugünden itibaren fatura, gider pusulasý, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alýnmamasý durumunda 170 TL ceza ödenecek. Maliye Bakanlýðýnca tutulma ve günü gününe kayýt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmamasý, günü gününe kayýt yapýlmamasý, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmamasý durumunda 170 TL ceza kesilecek. Vergi numarasý kullanmadan iþlem yapanlara 200 TL ceza öngörülürken, belge basýmý ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kýsmen yerine getirmeye matbaa iþletmecilerine 600 TL, bu bent uyarýnca bir takvim yýlý içinde kesilecek usulsüzlük cezasý 120 bin TL olarak, muhtarlarýn karne tasdiki sýrasýnda aldýklarý harç tutarý 10 kuruþ artarak 1,80 TL olarak belirlendi.

-9 bin 400 TL’ye kadar: Yüzde 15

KREDÝ KARTI ÝÞLEMLERÝNDE FAÝZ ORANLARI DÜÞTÜ

ÇEVRE TEMÝZLÝK VERGÝSÝ YÜZDE 25 ARTTI

-23 bin TL’nin 9 bin 400 TL’si için bin 410, fazlasý: yüzde 20

Çevre temizlik vergileri bugünden itibaren yüzde 25 arttý. Yeni yýlda konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarý esas alýnmak suretiyle metreküp baþýna büyükþehir belediyelerinde 15 kuruþ, diðer belediyelerde 12 kuruþ olarak hesaplanacak.

ÖZEL ÝLETÝÞÝM VERGÝSÝNDE MAKTU TUTAR 34 BÝN LÝRA OLDU

Merkez Bankasý, bugünden itibaren Türk Lirasý, dolar ve euro cinsinden kredi kartý iþlemlerinde uygulanacak aylýk azami akdi faiz oranlarýný ve gecikme faiz oranlarýný düþürdü. TL cinsinden kredi kartý iþlemlerinde uygulanacak aylýk azami akdi faiz oraný yüzde 2.26’ya, aylýk azami gecikme faizi oranýný ise yüzde 2.76’ya çekilirken, dolar cinsinden kredi kartý iþlemlerinde uygulanacak olan aylýk azami akdi faiz oraný yüzde 2.02’ye, euroda yüzde 1.9’a indirildi. Kredi kartý gecikme faiz oranlarý dolarda yüzde 2.52’ye, euroda yüzde 2.4’e geriledi.

Özel Ýletiþim Vergisinde maktu tutar, 34 bin TL olarak belirlendi.

ZORUNLU KARÞILIKLAR TL CÝNSÝ MEVDUATIN

GELÝR VERGÝSÝ TARÝFE TUTARLARI ARTIRILDI

-53 bin TL’nin 23 bin TL’si için 4 bin 130 (ücret gelirlerinde 80 bin TL’nin 23 bin TL’si için 4 bin 130 TL) fazlasý: yüzde 27 -53 bin TL’den fazlasýnýn 53 bin TL’si için 12 bin 230 TL, (ücret gelirlerinde 80 bin TL’den fazlasýnýn 80 bin 000 TL’si için 19 bin 520 TL) fazlasý: yüzde 35

2011’DE GÜNLÜK DÖVÝZ ALIM MÝKTARI 50 MÝLYON DOLARA ÇIKACAK

GÜRÜLTÜ CEZALARI Gürültü ve titreþime neden olanlara uygulanan cezalar bugünden itibaren konutlarda 568 TL, ulaþým araçlarý için 1 bin 708 TL, iþ yeri ve atölyeler için 5 bin 696 TL, fabrika, þantiye ve eðlence mekanlarý için 17 bin 94 TL olarak belirlendi.


11

03 Ocak 2011 Pazartesi

Tel:616 73 70 616 00 49 Fax:616 14 58

TURYAP ALÝAÐA 350’ye yakýn temsilcilik ve 1500 çalýþaný ile Türkiye’nin Lider Emlak Þirketi

www.turyap.com.tr/aliaga

ALÝAÐA

www.aliagaemlek.net

SATILIK KONUTLAR M 2 . s iA L A N I K A T I ? ? ? ? ? M A H A L L E Þakran

90

3+1

Dubleks

Kazýmdirik

140

4+1

4

Siterler Mah.

115

3+1

1

Yalý mahallesi

80

2+1

zemin

Atatürk Mah.

110

3+1

4

Þakran

259

3+1

Bahceli

Kültür mahallesi

800

3+1

Tüm bina

Yalý mahallesi

110

3+1

2

Yalý mahallesi

110

3+1

2

Yalý mahallesi

110

3+1

2

Yeni mahallesi Yeni mahallesi

100

3+1

190

4+1

Kazýmdirik Mah.

110

3+1

Yeni mahallesi

938

3+1

Þakran

150

3+1

Atatürk Mah.

105

3+1

Atatürk Mah.

110

3+1

Atatürk Mah. Yeni mahallesi

110

3+1

125

3+1

Yeni mahallesi

130

3+1

Yalý mahallesi

182

3+1

Yalý mahallesi

450

3+1

Þakran

95

3+1

Yeni foca

250

7+1

2

Dubleks 3 Tüm bina Dubleks 2 5 4 2 3 Bahçeli ev Tüm bina Dubleks Dubleks

105.000 TL 130.000 TL 120.000 TL 85.000 TL 95.000 TL 160.000 TL 2.100.000 TL 165.000 TL 160.000 TL 170.000 TL 90.000 TL 150.000 TL 150.000 TL 1.100.000 TL 250.000 TL 95.000 TL 82.000 TL 105.000 TL 95.000 TL 100.000 TL 115.000 TL 400.000 TL 120.000 TL 250.000 TL

150

3+1

Kültür mahallesi

150

3+1

Kültür mahallesi

150

3+1

Kazýmdirik Mah.

106

3+1

Yeni mahallesi

125

3+1

Yeni Mah.

125

3+1

Yeni Mah.

125

3+1

Yeni Mah.

125

3+1

Yeni Mah.

125

3+1

Yeni Mah.

Aliaða Sanayi Sitesi

960

2

480+480 kapalý

125

Atatürk Mah.

110

1 2 3 2 3 4 1 2 2 2 4 5 2 4 2 4 2 1 2 5 3 giriþ katý

3+1 3+1

Yeni Mah.

110

3+1

Yeni Mah.

80

3+1

Kazýmdirik Mah.

105

3+1

Kazýmdirik Mah.

100

3+1

Atatürk Mah.

145

3+1

Atatürk Mah.

145

3+1

Atatürk Mah.

145

3+1

Yeni Mah

110

3+1

Kültür Mah.

145

3+1

Kazýmdirik Mah.

127

3+1

Kazýmdirik Mah.

95

2+1

130.000 TL 160.000 TL 156.000 TL 100.000 TL 90.000 TL 88.000 TL 85.000 TL 90.000 TL 90.000 TL 90.000 TL 100.000 TL 125.000 TL 80.000 TL 100.000 TL 130.000 TL 165.000 TL 170.000 TL 150.000 TL 100.000 TL 240.000 TL 125.000 TL 110.000 TL

SATILIK DEPO

KÝRALIK DEPO BULUDUÐUYER M2.si BÖLÜM DURUMU

SATILIK TARLALAR

M 2 . s iA L A N I K A T I ? ? ? ? ? M A H A L L E Kültür mahallesi

FÝYATI

BULUDUÐU YER Y.ÖLÇÜMÜ BÖLÜM DURUMU

5.000 TL

Helvacý'da depo

4000

2

ALÝAÐA

Hazýr

SATILIK ÝÞYERÝ BULUDUÐU YER

M.2.si

KAT DURUMU FÝYATI

BULUDUÐU YER M2.si BÖLÜM DURUMU

FÝYATI

Afacan Mot.

150,000 TL

Ýstiklal Cad.

80

3

Ofis

150,00 TL

Fevzipaþa Cad.

540

2

Maðaza

700,00 TL

132

2

Dükkan

280,00 TL

Yeniþakran'da

2080

Tarla

Yeniþakran Bozburun'da2860

Tarla

Merkez

150,000 TL

Güzelhisar

15000

Tarla

Kocaçeþme

200,000 TL

Çaltýdere yolu üzeri

27800

Tarla

Kayaalaný

900,000 TL

Fevzipaþa Cad.

Çaltýdere yolu üzeri

11795

Tarla

Karþýyaka

707,000 TL

Bergama Diyaliz

Çaltýdere yolu üzeri

49875

Tarla

Karþýyaka

1.097.000 TL

Kalabak Köyü

6000

Tarla

Zeytinli

35,000 TL

Çandarlý kavþaðý

14750

tarla

Zeytinli

200,000 TL

Zetindað

16360

tarla

Zeytinli

121,000 TL

Hacýömerli

41000

Tarla

köy giriþi

41.000 TL

Hacýömerli

71000

Tarla

köy giriþi

106,000 TL

KAZIM DÝRÝK MAH

Çaltýlýdere

20000

Tarla

Karþýyaka

300,000 TL

FEVZÝPAÞA CAD.

Haraccýbahce

25875

Tarla

deðirmen

517,500 TL

Ç.kale Yolu üzeri

600

Bozköy

4391

Tarla

Y.foça yolu

920,000 TL

SATILIK KONUT ÝMARLI ARSALAR BULUNDUÐU YER M2.si

ÝMARI

MEVKÝ

Yeniþakran

650 3 Tic.iþyeri 480,00 TL 1.515 M2.kapalý alan 3 kat Tic.iþyeri 1.240.000 TL

KÝRALIK ÝÞYERÝ MAHALLE KAZIM DÝRÝK MAH

M2.si BÖLÜMÜ

KATI zemin

1.000 TL

75

1

giriþ katý

1.000 TL

350

2

giriþ katý

2.000 TL

giriþ katý

3.000 TL

KÝRALIK KONUTLAR M2.SÝ

ALANI

KAT

YENÝ MAHALLE

125

3+1

4

ATATÜRK MAH.

85

3+1

1

580,00 TL

KÜLTÜR MAH.

150

3+1

DUBLEX

FÝYATI TL.

KÝRASI

1

160

MAHALLESÝ

FÝYAT 375 TL 500 TL 1.400 TL

Siteler Mah.

1004 2 dubleks Sahil yolu 4593 64 dairelik Petkim

760,00 TL

YALI MAH.

80

2+1

BAHÇE KATI

Konut imarlý

4060 20 dubleks

Petkim

553,00 TL

KAZIM DÝRÝK MAH

110

3+1

5

500 TL

Yalý Mah.

1021 6 dubleks

Plaj giriþi

350,00 TL

KÜLTÜR MAH.

115

3+1

4

1.000 TL

Foça Köy

1223

Dubleks

KURTULUÞ MAH.

125

3+1

4

400 TL

Seferihisar

326

imarlý

Seferihisar

28520

Þakran'da imarlý

E.Foça

60,00 TL

500 TL

110,00 TL

imarlý

Kaplýcalar 2.000.000 USD

Yeni Mh.mezarlýk mev. 826

imarlý

G.hisar yolu

100.000 TL

FÝYATI

Yalý Mah.

530

imarlý

Uzunyalý

200.00 TL

2.250.000 TL

Yeni Mah

259

3 kat

Deð.dere

85.000 TL

SATILIK FABRÝKA BULUDUÐU YER ARSA M2.si

K.A

DURUMU

ALOSBÝ

12981

1 bölüm

Hazýr

ALOSBÝ

1026

4 bölüm

FÝYATI 2.000.000 TL 1.650.000TL

TURYAP GÜVENCESÝYLE

SATILIK DAÝRE

Küç ük ilanlar

50 kr

Deðirmendere Yapý Kooperatifinde 3+1 daire

SATILIKTIR

KÝRALIK-SATILIK-ÝÞ ARAYAN..

0532.514 97 85

Karaköy Mahallesi Aliaða Anadolu Lisesi karþýsýnda 110 metrekare dükkan kiralýktýr. Tel:0543.514 86 14 Kültür Mah. Þerafettin Öztürk Sokak’da 3+1 daire satýlýktýr TEL:0536 228 33 76 Aliaða Küçük Sanayi Sitesi’nde mobilya atölyesi 18.000 Tl’ye devren satýlýktýr. TEL:05542608246 Evlere ve ev hanýmlarýna boncuk iþi yapýlýr verilir TEL: 05308801436- 05073975818 TOKÝ’de 2+1 eþyalý yatýrýmcýsýna kiracýsý içinde taksitlerini kendi ödeyen satýlýk daire TEL:0538 640 62 70- 6170267 TOKÝ’de full eþyalý 2+1 kiralýk daire TEL:0538 640 62 70- 6170267 Kurtuluþ Mahallesi Ýstikbal Maðazasý üzeri 4. kat, bakýmlý doðalgazlý asansörlü 85 metrekare daire sahibinden satýlýktýr. TEL:0538 640 62 70- 6170267 Kazýmdirik Mah.nde masrafsýz 120 metrekare 3+1 konut Sahibinden Satýlýktýr. Tel:0541.2801958 Kozbeylide deniz manzaralý zeytin aðaçlarý bulunan 6000 m2 tarla satýlýktýr TEL: 05308801530

K BELGESÝ ALACAKLAR

"DOÐRUDAN YANA" Kurucusu: Servet C. MERLA Ýmtiyaz Sahibi :Þahap AVCI Yazýiþleri Müdürü:Nezahat AVCI Ýdare yeri:247 Sk. No: 13/A - ALÝAÐA Tel: (0232) 6161208 Faks:6168338 Baský yeri: Aliaða Ekpres Gazetesi Matbaasý 247 Sk. No: 13/A- ALÝAÐA Tel: (0232) 6161208 Faks:6168338 Yayýn Türü:Yerel Süreli

Web: www.aliagaekspres.com.tr e-posta: ekspres@aliagaekspres.com.tr

31 Aralýk 2010 SON GÜN... SON FIRSAT..

'Evrensel Ruhlu, Yerel Boyutlu'

%93

Gazetemiz, basýn ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýnlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir.

indirim

Gazetemiz pazar hariç her gün yayýmlanýr.

Tel:0507.681 11 22 Aliaða Kapalý Pazar yeri

ELEMAN ARANIYOR Aliaða’da çalýþtýrýlmak üzere elektrikçi ustalarý ve kalfalarý aranýyor 0532.571 42 95

Saðlýk Rehberi 6168989 xSaðlýk Grup Baþkanlýðý: Aliaða Devlet Hastahanesi:6168787 Dr. A.Armaðan GÜLBOY Tel: 6162483 Dr. Bayram ÖZER Tel: 6162284 Diþ Hek. Aysel Engin Ay Tel:6164703 Diþ Hek. Ömer Murat SARAÇ Tel: 616 36 00 Diþ Hek. Bahadýr BÝLGENOÐLU:Tel:61714 07 Dr. Dilber Bektaþlar ULAÞIR (çocuk).Tel:6169303 Göz Dr.Ulviye ÖZTÜRK Tel: 616 38 85 Diþ Hek. Coþkun Ýhsan SARGUT Tel:6164779 Diþ Hek. Þeyda KIZILIRMAK Tel: 616 42 33 Diþ Hek. Barýþ BERKER Tel: 6168390 Op.Dr.Barýþ ÇOBAN (Kadýn H.ve Doð.)6161544 Diþ Hek. Ercüment VANÝOÐLU Tel:6169923

Ýlçemizdeki diðer diþ hekimleri ve doktorlara www.aliagaekspres.com.tr adresi rehber bölümünden ulaþabilirsiniz NÖBETÇÝ ECZANELER

03.01.2011 Pazartesi BAHAR Atatürk Cad. Tel:617321


03 Ocak 2011 Pazartesi

12

0301  

aliagaekspres

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you