Page 1

Yýl:35

Bu baþarý alkýþlanýr

Sayý:5061 01 Aralýk 2010 Çarþamba 25 Kr.

Abdullah Yýlmaz, Aliaða’ya veda etti

A

liaða Belediyesi Satranç Kulübü madalyalarý topladý. Aliaða Belediyesi Satranç Kulübü farklý yaþ gruplarýndan toplam 400'ü aþkýn öðrenciye eðitim veren kulüp, katýldýðý turnuvalarda aldýklarý baþarýlý sonuçlarla ülke genelinde adýndan söz ettirmeye devam ediyor. >>> Sayfa 3’DE

Emek, Barýþ ve Özgürlük mücadelesinde 60. yýl

A

liaða Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Abdullah Yýlmaz, 6 yýl görev yaptýðý Aliaða’dan Milli Eðitim Bakanlýðý, Eðitim Araþtýrma Geliþtirme Daire

6

Ýsmail KÖYLÜ

Eylül 1950 yýlýnda Ýstanbul'un Beykoz ilçesinde, petrol þirketlerinde çalýþan 25 akaryakýt iþçisinin kurduðu Petrol-Ýþ'in 60. kuruluþ yýldönümü, örgütlü olduðu ve Türkiye'nin dört bir yanýnda faaliyet gösteren fabrikalardaki 500'ü aþkýn iþyeri temsilcilerinin, baþ temsilcilerinin, þube baþkanlarý ve yöneticilerinin, genel merkez yöneticilerinin, sendika çalýþanlarýnýn katýlýmý ve çeþitli etkinliklerle Antalya- Kemer Grand Haber Hotel'de kutlandý. >>> 6’DA

Baþkanlýðý’na Þube Müdürü olarak tayin oldu. Yýlmaz’ýn Ankara’ya tayin olmasý nedeniyle Öðretmen Evi’nde bir veda yemeði düzenlendi. >>> 7’DE

Sapancý ve Ýþaretçiler Sertifikalarýný aldý Ýzmir’e sekiz müjde

SEVGÝ ÝÇÝN YAÞAMAK Her kes kendi dünyasýnda yaþayýp giderken her insan ve ailenin, o toplum içinde bir çok görev ve sorumluluklarý vardýr. >>> 4’DE

V

inç çalýþtýrýlan Sanayi Sektörlerinde iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý açýsýndan büyük önem taþýyan Sapancý ve Ýþaretçiler, Aliaða Ticaret Odasý ile Makine Mühendisleri Odasý iþbirliðinde verilen eðitimi baþarý ile tamamlayarak, sertifikalarýný aldý. Aliaða Ticaret Odasý Baþkaný Adnan Saka, odanýn düzenlediði eðitimlerle, reel sektörde ve sanayide emek yoðun olarak çalýþanlara bilgi, beceri ve deneyim kazandýrma sertifikalý eðitimlere önem verdiklerini belirtti. >>> Sayfa 3’DE

U

laþtýrma Bakaný, "Hýzlý trenin projesi hazýr. Çandarlý için onay bekliyoruz. Limana yatýrým tamam. Egeray uzayacak. Kemalpaþa'ya lojistik merkezi kurulacak. 4 yeni yat limaný yapýlacak. Demiryolu açýlacak. Çevre Yolu tamamlanacak" mesajlarý verdi >>> 4’DE


2

01 Aralýk 2010 Çarþamba

Lezzet DÜNYASI

Fýndýklý Kurabiye Özel gün davetleriniz, kahvaltýlarýnýz için kolayca hazýrlayabileceðiniz hem hafif hem de çok lezzetli fýndýklý çikolatalý kurabiye tarifi… Malzemeler, 1,5 su bardaðý pudra þekeri 1 paket margarin 1 paket hazýr süt kremasý 1 su bardaðý çekilmiþ toz fýndýk içi 3 adet yumurta 2 yemek kaþýðý kakao 1 adet yumurta aký Yeteri kadar un Hazýrlanýþý, Margarini eritip ýlýnmasý için bekletin. Yoðurma kabýna pudra þekeri, krema, margarin, fýndýk, yumurtayý alýp karýþtýrýn. Ele yapýþmayacak kývamda hamur elde edinceye kadar un ekleyip yoðurun. Hamuru iki eþit parçaya ayýrýn. Hamurun bir parçasýna kakao ekleyip yoðurun. Her iki hamuru 2 cm kalýnlýðýnda açýn. Kakaolu hamurun üzerine yumurta akýný sürün. Sade hamuru üzerine koyup hafifçe bastýrarak yapýþmasýný saðlayýn. Rulo biçiminde sarýn. Hamuru streç film ile sarýp buzdolabýnda yarým saat dinlendirin. Dinlenen hamuru streç filmden çýkarýp orta kalýnlýkta dilimleyin. Fýrýn tepsisini yaðlayýp kurabiyeleri dizin. Önceden ýsýtýlmýþ 200 derece fýrýnda yaklaþýk 20 dakika piþirin. Afiyet olsun

Saç jölesi sinüzite yol açýyor Saçlara þekil verilmesi için kullanýlan saç jölesinin ve alkollü içeceklerin sinüzite yol açtýðý belirtildi. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Týp Fakültesi Kulak-Burun-Boðaz Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýsmail Külahlý, sinüzitin burun çevresine yerleþmiþ, içi havayla dolu boþluklar olduðunu söyledi. Sinüzitin genellikle burun hastalýðýna eþlik ettiði için artýk adýna rinosinüzit (burun-sinüs iltihabý) denildiðini belirten Külahlý, "Teþhiste, tedavisinde ve sinüzitin tekrarlanmasýnýn önlenmesinde her zaman burun öncelikle göz önünde bulundurulmalý" dedi. Bazý durumlarda bir üst solunum yolu enfeksiyonu veya soðuk algýnlýðýnýn ardýndan sinüs enfeksiyonunun meydana gelebileceðini ifade eden Külahlý, üst solunum yolu enfeksiyonunda burun ve sinüs mukozasýndaki þiþlik sinüsten buruna salgý akýþýný bloke ederek, sinüs içinde göllenmesine ve sekonder bakteri enfeksiyonuna (sinüzite) yol açtýðýný söyledi. Bakteriler artabilir Külahlý, þöyle devam etti: "Sinüslerdeki normal salgýlarýn dýþarý akmasýný engelleyerek sinüzite yol açabilen diðer durumlar arasýnda, büyümüþ geniz etleri, burun travmalarý, burun içinde sýkýþýp kalmýþ yabancý maddeler, burun

"Kahve molasý" verimi artýrýyor A

BD'de yapýlan bir araþtýrma, birkaç dakikalýk da olsa çay ve kahve molasýnýn iþ verimini artýrdýðýný ortaya koydu. Ýtalyan La Stampa gazetesinde yer alan habere göre, New York Üniversitesinin Psikoloji Bölümünden bir grup bilim adamý, uyku gibi kýsa süreli mola vermenin de beyne aktarýlan bilgilerin kavranmasýna ve hatýrlanmasýna yardýmcý olduðunu ortaya çýkardý.

Bilim adamlarý, 16 kiþilik bir gruba birkaç resim gösterdi ve bunlarla ilgili kendilerine hafýza testi uygulanacaðýndan habersiz olan katýlýmcýlardan biraz dinlenmelerini istedi. Ýþlevsel manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemiyle katýlýmcýlarýn beyin aktivitelerini anbean

takip eden bilim adamlarý, resimlerin gösterildiði anda olduðu gibi, mola verildiði süre içinde de hipokamp ve neokorteks bölgelerindeki beyin New York Üniversitesinin aktivitesinde bir yükseliþ Psikoloji Bölümünden bir olduðunu belirledi. grup bilim adamý, uyku Bu aktivitenin yoðun olduðu gibi kýsa süreli mola kiþilerin yapýlan hafýza vermenin de beyne testinde diðerlerine nazaran aktarýlan bilgilerin daha baþarýlý olduklarýný kavranmasýna ve gözlemleyen bilim adamlarý, hatýrlanmasýna yardýmcý bu durumun molanýn ne olduðunu ortaya çýkardý. denli önemli olduðunu gösterdiðini söylediler.

Çýplak ayak koþmak avantajlý ABD'de yapýlan yeni bir araþtýrma, konforlu ve darbe emici özellikli koþu ayakkabýlarýnýn, insanlarýn koþma þeklini deðiþtirebildiðini ortaya koydu. Çýplak ayakla koþu yapanlarýn yere, topuklarýndan ziyade ayaklarýnýn ön veya orta kýsmýyla bastýklarýnýn ortaya çýktýðý araþtýrmada, konforlu ve darbe emici koþu ayakkabýsý giyenlerin yere çoðunlukla önce topuklarýyla temas ettikleri belirlendi.

kaydettiler. Yüksek hýzlý kameralar ve üç boyut teknolojisinin kullanýldýðý araþtýrmanýn baþýnda yer alan Daniel Lieberman, "Koþu sýrasýnda ilk topukla yere temas etmek, birisinin topuðunuza çekiçle vücut aðýrlýðýnýzýn üç katý kadar vurmasý gibidir" dedi.

yapýsýndaki anormallikler, yarýk Koþucunun ayaklarýnýn çýplak ayak koþanlarýn yere ilk damak ve diþlerdeki korunmasý ve desteklenmesi olarak ayaklarýnýn ön kýsmýný iltihaplanmalar yer için en iyi yolun ne olduðu basarak çarpma ve darbeyi daha alýyor. Yukarýda sayýlan sorusuna yeni bir yaklaþým yumuþattýklarýnýn altýný çizerek, durumlar nedeniyle getiren verilerin sonuçlarýna çýplak ayak koþucularýn, hava sinüslerdeki salgýlarýn göre, koþu ayakkabýsý yastýklý darbe emici koþu akýþý engellendiðinde üreticilerinin harekete ayakkabýsý giyenlerden daha az sinüs içerisinde Bulgularýný Nature dergisinde geçmesi bekleniyor. sakatlanma riski olabileceðini bakteriler çoðalmaya yayýmlayan araþtýrmacýlar, baþlayabilir. Bu da jöle saçlarda ýslaklýk oluþturduðu için makinesiyle nemlendirilmesi sinüzite yol açar." sinüzite yol açýyor. Kýþ aylarýnda gerektiðini söyledi. Külahlý, havasý çok nemli olan yerlerde saçlarýna jöle sürerek dýþarý çýkanlar Alerjisi olan vatandaþlarýn alerji veya düzensiz hava deðiþimi olan sinüzit ve nezle gibi hastalýktan önlemlerine ve tedavisine özen bölgelerde yaþayan vatandaþlarda sinüzit kurtulamaz. Bu nedenle soðuk göstermesi gerektiðini belirten Külahlý, olma ihtimalinin daha yüksek olduðunu havalarda saçlara jöle sürerek dýþarý þunlarý kaydetti: "Saman nezlesi belirterek, "Kirli havayý devamlý teneffüs çýkmak sinüzit geliþimini kolaylaþtýrýr" olanlarda alerji kontrol altýnda edenler de sinüs enfeksiyonlarýna meyilli dedi. olmalýdýr. Tekrarlayan sinüziti olan olmaktadýr. Kuru, düzenli ve sýcak iklimi hastalarýn havuza girmesi sakýncalýdýr. olan yerlerde yaþayanlarda sinüzit olma Sinüzitin belirtileri Týbbi tedavinin yaný sýra evde, buðu, oraný çok düþüktür. Havasý çok nemli Külahlý, soðuk algýnlýðý ve nezlenin buhar tedavisi, burun damlalarý ve olan yerlerde veya düzensiz hava hemen ardýndan ortaya çýkan akut tuzlu suyla burun temizliði yapýlarak deðiþimi olan bölgelerde yaþayan sinüzitte burun týkanýklýðý, sarý, yeþil burnun açýk tutulmasýna özen vatandaþlarda sinüzit olma ihtimali daha veya kanlý burun akýntýsý, göz etrafýnda gösterilmesi tedavinin baþarýsýný yüksektir" diye konuþtu. aðrý, diþ aðrýsý ile karýþabilen yanak artýracaktýr. Özellikle sýk tekrarlayan aðrýsý, yüzde basýnç hissi, öne üst solunum yollarý sinüzite yol Soðuk havalara dikkat eðilmekle artan yüz veya baþ aðrýsý ve açabileceðinden basit bir nezle bile kötü aðýz kokusu belirtilerinin önemsenmelidir. Uzun sürebilecek Burun ve sinüs içini döþeyen mukoza bulunabileceðini ifade etti. burun týkanýklýklarýna izin verilmemeli. tabakasýnýn fonksiyonlarýný bozan Akut sinüzitte kuru öksürük, hafif ateþ Sigara içilmemesi, kirli hava ve klimalý sigaranýn sinüziti tetiklediðini bildiren veya mide rahatsýzlýðý da ortamlarda uzun kalýnmamasý kiþinin Külahlý, aktif sinüzitli hastalarda alkolün görülebileceðini kaydeden Külahlý, kendisinin alabileceði önlemlerdir. sinüzit þikayetlerini hýzlandýrabileceðini kronik sinüzitte de koyu burun akýntýsý, Soðuk algýnlýðý sýrasýnda bol su için, söyledi. geniz akýntýsý, burun týkanýklýðý, koku uçak seyahatinden ve su altý dalýþlardan Külahlý, "Aktif sinüzitliyken alkol almak alamama ve özellikle geceleri artan kaçýnýn. Tekrarlayan sinüziti olan sinüzitin belirtilerini þiddetlendirebilir. öksürük belirtileri görüldüðünü hastalarýn havuza girmesi sakýncalýdýr. Baþýný ýslak tutan, soðuk ve rüzgardan söyledi. Çocuðunuzun ev tozlarýna alerjisi varsa korumayan, banyo sonrasý saçýný hemen Korunma yollarý evdeki halýlarý azaltmalýsýnýz. kurulamayan, terliyken rüzgarda kalan, Vatandaþlarýn günlük hayatýnda Çocuðunuz soðuk algýnlýðýna ýslak saçla dolaþan insanlar üst solunum deðiþiklikler yaparak sinüzitten yakalandýðýnda buharla nemlendirici yolu enfeksiyonlarýna daha kolay korunabileceðini bildiren Külahlý, kýþ kullanmalý, yataðýn baþ tarafýný yüksek yakalanýr. Özellikle saçlarýn güzel aylarýnda özellikle kaloriferli evlerde tutarak uyumasýný saðlamalý ve burun görülmesini ve parlamasýný saðlamak iyice kuruyan havanýn buhar pasajýný açýk tutmaya çalýþmalýsýnýz.” amacýyla gençler tarafýndan kullanýlan


01 Aralýk 2010 Çarþamba

3

Sapancý ve Ýþaretçiler Sertifikalarýný aldý Aliaða Ticaret Odasý (ALTO) ile Makine Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesinin, Aliaða ilçesindeki Sanayi sektörlerinde ve inþaat gibi yapým iþlerinde çalýþan vinçlerin, operatörleri ile iþaretçileri arasýnda güvenli iletiþimin saðlanmasý amacýyla istihdam edilen "iþaretçi ve Sapancý"lar için düzenlediði eðitim seminerinde baþarý gösterenlere sertifikalarý verildi. 13 Kasým'da Makine Mühendisleri Odasý Eðitimcilerinden, Makine Mühendisi A. Özgen Öngel tarafýndan gerçekleþtirilen Eðitim Seminerinde katýlýmcý sayýsý 15 ile sýnýrlanmasýna raðmen yoðun istek üzerine 35 katýlýmcý eðitime katýlmýþ ve sertifika almaya hak kazanmýþtý. Aliaða Ticaret Odasý'nda düzenlenen törene; ALTO Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Saka, Makine Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Aliaða Temsilcisi Tugay Yýldýrým, ALTO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile Makine Mühendisleri Odasý ilçe temsilciliði yönetim kurulu üyeleri katýldý.

Aliaða Ticaret Odasý'nýn, Sanayi sektörlerinde emek yoðun çalýþanlara yönelik eðitim ve sertifikalandýrma çalýþmalarýnýn yýllardýr sürdüðünü ifade eden Adnan Saka, yapýlan eðitimlerle, reel sektörde ve sanayide emek yoðun çalýþanlara ya da çalýþacaklara bilgi, beceri ve deneyim kazandýrarak sertifikalandýrdýklarýný böylece, hem iþ dünyasýnda verimliliði arttýrdýklarýný ve hem de, iþ güvenliði ve iþçi saðlýðýný güvenceye aldýklarýný vurguladý. Saka, "Bize bu eðitim çalýþmasýnda destek veren Makine Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi, Aliaða Temsilciliði, eðitime çalýþanlarýný gönderen iþ kuruluþlarýmýz ile katýlýmcýlarýmýza ALTO Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Saka, “Yaptýðýmýz eðitimlerle reel çok teþekkür ediyoruz." Dedi. sektörde, sanayide emek yoðun çalýþanlara ya da çalýþacak olan Saka, Aliaða Ticaret Odasý'nýn iþ potansiyel hedef kitleye bilgi, beceri ve deneyim kazandýrarak dünyasýnda sertifikalandýrýyoruz.” verimlilik, kalite ve iþ güvenliði þekilde iþlerini ve kendi saðlýklarýný tehlikeye atmadan iþçi saðlýðýný koruyup geliþtirmeye çalýþabileceklerdir" dedi. yönelik eðitimlerinin süreceðini Konuþmalarýn ardýndan katýlýmcýlara Sertifikalarý, ifade ederek, önümüzdeki Aliaða Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan günlerde Halk Eðitim Merkezi ve Saka, Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Hamdi Erdem, Makine Mühendisleri Odasý ile Yönetim Kurulu Üyesi Doðan Er, Meclis Baþkan vekili iþbirliðinde, reel sektörü ve Ömer Ertürk, Makine Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi insanlarýmýzý yakýndan Aliaða Temsilcisi Tugay Yýldýrým ve Yönetim Kurulu ilgilendiren konularda, istihdam üyeleri tarafýndan verildi. þansýný arttýracak þekilde sertifikalý eðitim programlarýmýzý gerçekleþtirmeye devam edeceklerini belirtti. Makine Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Aliaða Temsilcisi Tugay Yýldýrým da, "Odalarýn iþbirliði güzel bir eðitimin Makine Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Aliaða Temsilcisi gerçekleþtirilmesini saðladý. Bu Tugay Yýldýrým, “Bu eðitimde sertifika alan katýlýmcýlarýmýz eðitimde sertifika alan çalýþtýklarý yerlerde daha bilinçli ve saðlýklý þekilde iþlerini ve katýlýmcýlarýmýz çalýþtýklarý kendi saðlýklarýný tehlikeye atmadan çalýþabileceklerdir” yerlerde daha bilinçli ve saðlýklý

Bu baþarý alkýþlanýr

Çarboða'lardan ömürlük imza Yeni Asýr Gazetesi Aliaða Büro Þefi Erdal Çarboða ve Afet Ülke Çarboða'nýn mutlu günü. Erdal Çarboða, Aliaða Lisesisin de Edebiyat öðretmeni olarak görev yapan Afet Ülke Yýlmaz ile hayatýný birleþtirdi. Aliaða Belediyesi nikah salonunda yapýlan nikah törenine Bakýrçay bölgesi Belediye Baþkanlarý, eski ve yeni siyasetçiler, sanayici ve iþ adamlarý ile çok sayýda davetli katýldý.

Aliaða Belediye Baþkaný Turgut Oðuz 'un, kýydýðý nikahta Afet Ülke Çarboða'nýn nikah þahitliðini Mali Müþavir Nurgül Uyar ve Erdal Çarboða'nýn nikah þahitliðini Aliaða Ýlçe Emniyet Müdürü Ayhan Saygýlý yaptý. Baþkan Oðuz “Afet haným, Aliaða lisesinde yýllarca öðretmenlik yaparak Aliaða'mýza baþarýlý öðrenciler kazandýrmýþtýr. Bölgemizin duayen gazetecilerinden Erdal Çarboða'ya gelince o da Bakýrçay bölgesinin Yeni Asýr Gazetesi ile sesi olmuþ ve bir çok atýl yatýrýmý hayata geçirmesine vesile olmuþ. Çok baþarýlý bir gazetecidir. Böylesi iki baþarýlý çiftlerin nikahýný kýymak beni çok mutlu etti. Ömür boyu mutluluklar diliyorum”dedi. Nikah töreni sonrasý çiftler balayýný geçirmek üzere Marmaris'e gittiler.

Geçtiðimiz hafta Ýzmir'de düzenlenen satranç turnuvasýnda; 12 yaþ altýnda kulüp bünyesindeki milli sporcu Tuna Tuncer, oynadýðý 6 karþýlaþmanýn tamamýný kazanarak turnuvayý birincilikle bitirirken, Ufuk Özkan'da 16 yaþ altý turnuvasýndan madalya ile döndü. 7-8 yaþ satranç turnuvasýna da katýlan Aliaða Belediyesi Satranç Kulübü 7 yaþ bayan ve 7 yaþ genel, 8 yaþ bayan ve 8 yaþ genel kategorilerinde 8 madalya kazanarak turnuvaya damgasýný vurdu. Yine Aliaða Belediyesi Satranç kulübü sporcularýndan Murat Bayraktar Zonguldak'ta düzenlenen turnuvadan yenilgisiz 1. olarak önemli bir baþarýya imza attý. Aliaða'da yapýlan tüm spor faaliyetlerine destek olduklarýný belirten Aliaða Belediye Baþkaný Turgut Oðuz "Aliaða'da spor faaliyetleri bizimle birlikte yeni bir ivme kazandý. Belediye bünyesinde olsun olmasýn faaliyet gösterilen tüm branþlarda gençlerimizin baþarýlý olmasý için elimizden gelen çabayý gösteriyoruz. Gençlerimize desteðimiz bundan sonrada devam edecek." dedi.


01 Aralýk 2010 Çarþamba

Ýsmail KÖYLÜ

ekspres@aliagaekspres.com.tr

AÝLELERÝN SORUMLULUKLARI Bu dünyaya geliþimizin elbette bir sebebi olsa gerek, çünkü bizi yaratan yaratýcýnýn bu dünyaya gelmemizi saðlarken, zaman içinde bizlere bu dünyada her bakýmdan nasýl bir insan olmamýz lazým geldiðini, zamanlar içinde her dinin kitaplarýna göre bir yol haritasý çizmiþ, o güzel yolda gitmemiz öðütlenmiþtir, yolunu þaþýranlar içinde gerek bu dünyada gerekse öbür dünyada hesabýnýn sorulacaðýný da bildirmiþtir. Yaþamý yine de kendi self hareketleri ile bireylere býrakmýþtýr. Ancak bu demek deðildir ki birey dilediðince özgür, ve sorumsuzca yaþayabilecektir… Vahþi doðada ki hayvanlar aleminde bile yaþam bir çok kurallar ve sorumluluklar düzeninde yaþanýp gidilmektedir, öyle ki yanlýþ yapanlar o topluluðun baskýn güçlüleri tarafýndan bazen ihtar, bazen de sonu ölüm bile o düzen saðlanmaktadýr. Tüm dünyada gittikçe medenileþen ve özgürleþen bir yaþam yaratýlýrken, alabildiðine olan özgürlüklerin toplumlarý ne kadar çok çýkmazlara soktuðunu görmekte ve bunun sancýlarýný ve acýlarýný çekmekte ve yaþamaktayýz. Her aile en küçük toplum olduðuna göre, bireylerin hal ve gidiþlerinden öncelikle o aileler sorumlu olmaktadýr. Öncelikle anneler, babalar ve varsa daha yaþlý ebe beyinler.. Aðaç yaþken eðrilir Ata sözünden ilham alarak, aileler aile içinde daha çocuk yaþtan baþlayarak anne ve baba tarafýndan çocuklara verilen “iyi insan olma eðitiminin” çok önem arz ettiðini ileride çok daha iyi anlarýz, hatta böylesi bir eðitim ile yetiþenler için çok iyi aile terbiyesi görmüþ bir insan denilmektedirler.... Böylesi bir eðitimden mahrum kalmýþ insanlarýn ileriki yaþamlarý ne kadar eðitim görse de yine bir çok yaþam uyumsuzluklarý yaþadýklarýný gözlemleriz. Onun için çocuk doðurmak önemli deðil, onlarýn aileleri tarafýndan topluma iyi birer fert olarak yetiþtirmek çok daha önemlidir ve asýl amacýn da bu olmasý istenir. Onun için yaþamda çocuk yetiþtirmede her aileye maddi ve manevi çok büyük görev ve sorumluluklar düþmektedir ve herkeste bilmektedir ki; yaþam kurallar ve sorumluluklar manzumesinden oluþmakta ve toplum içinde her birey haddini hududunu bilmek zorunluluðundadýr… Sevgi ve saygýlarýmla. SEN OLMAZSAN

Ýzmir’e sekiz müjde mendirek kýsmýnýn genel bütçeden, Bütün altyapý çalýþmalarý tamamlandý. üstyapý ve rýhtým kýsýmlarýnýn ise Mendirek kýsmý genel bütçeden, yap-iþlet-devret modeliyle özel üstyapý, rýhtým kýsýmlarý ise yap-iþletsektör tarafýndan inþa edileceðini devret modeliyle gerçekleþtirilecek. açýkladý. AB Finans Birliði Bu yýl içinde ihaleye çýkýlacak. tarafýndan yapýlan fizibilite etüdünün 3- Egeray projesi: onay aþamasýnda olduðunu kaydeden Egeray'da yýl sonuna kadar hattýn Yýldýrým, "Çandarlý bir ana daðýtým tamamýnda yolculu iþletmeciliðe limaný olacaðýndan, Ýzmir'de yaþanan baþlanacak. Hattýn Torbalý ve Selçuk'a demuraj hadisesi de sona erecek. uzatýlmasý için ÝZBAN'a yetki verildi. Ýzmir limaný içinde kýsa ve orta 4Ýzmir Limaný: Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, vadede 300 milyon liralýk bir yatýrým Kýsa ve orta vadede limana 300 toplam uzunluðu 606 kilometre yapacaðýz. Ýzmir Limaný derinliði 11 milyon liralýk yatýrým yapýlacak. olan ve 4 milyar 260 milyon liraya metre. Bu derinlikte Panamax Limaný derinliðinin 11 metreden 16 malolacak Ankara-Ýzmir Hýzlý Tren gemiler geçebiliyor. 16 metre metrelik Suezmax gemilerin Hattý'nýn uygulama projesinin derinlik isteyen Suezmaxlar ise geçebileceði seviyeye getirilmesi için hazýrlandýðýný, hattýn yapýmýna geçemiyor. Bunun için de tabii ciddi yatýrým imkanlarý araþtýrýlacak. kaynak bulunduðu anda bir yatýrým yapmak gerekiyor. 80 5- Yat limanlarý: baþlanacaðýný açýkladý. trilyon civarýnda bir tarama icap Karaburun, Yenifoça, Seferihisar ediyor. Bunu da tekrar Ürkmez ve Çeþme Þifne Yat Limanlarý Ulaþtýrma Bakanlýðý Ýzmir'in ulaþým, deðerlendireceðiz" diye konuþtu. yap-iþlet-devret modeliyle özel sanayi ve turizm altyapýsýnda köklü sektöre yaptýrýlacak. deðiþiklikler yaratacak büyük ÝÞTE KENTÝ SEVÝNDÝRECEK 6- Kemalpaþa OSB -Turgutlu yatýrýmlar için düðmeye bastý. HABERLER Demiryolu: Bakanlýðýn 2011 yýlý bütçesinde Binali Yýldýrým'ýn müjdesini verdiði 8 270 firmanýn faaliyet gösterdiði Ýzmir'de hayata geçirilecek hýzlý tren, büyük yatýrým, bakanlýðýn 2011 yýlý Kemalpaþa OSB'nin (daha sonra 370) lojistik merkezi, yeni limanlar ve kent bütçe ve hedeflerinin anlatýldýðý yoðun yük taþýmacýlýðýna hizmet içi raylý sistemin geliþtirilmesi projelerine de yer verildi. Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, toplam uzunluðu 606 kilometre olan ve 4 milyar 260 milyon liraya malolacak Ankara-Ýzmir Hýzlý Tren Hattý'nýn uygulama projesinin hazýrlandýðýný, hattýn yapýmýna kaynak bulunduðu anda baþlanacaðýný açýkladý. RAHATLAYACAK Çandarlý Limaný için DPT onayýnýn beklendiðini ve yýl sonuna kadar ihaleye çýkýlacaðýný, Ýzmir limanýna Çandarlý Limaný’nýn bütün altyapý çalýþmalarý tamamlandý. Mendirek kýsmý kýsa ve orta vadede 300 genel bütçeden, üstyapý, rýhtým kýsýmlarý ise yap-iþlet-devret modeliyle milyon dolarlýk yatýrým gerçekleþtirilecek. Bu yýl içinde ihaleye çýkýlacak. yapýlacaðýný anlatan Yýldýrým, Egeray'ýn Torbalý ve Selçuk'a kadar uzatýlacaðý müjdesini de "Ulaþan ve Eriþen Türkiye" adlý vermek için, mevcut demiryoluna verdi. Merkezi yönetim ve belediyenin kitabýnda da yer aldý. Kitapta Ýzmir'de baðlanmasýný saðlamak amacýyla ortaklýðýnda hayata geçirilen Egeray halen devam eden ve yakýn dönemde yapýmý planlanan 27 kilometrelik için "Bu projede, hizmette siyaset hayata geçirilecek yatýrýmlarýyla ilgili demiryolu hattý 2011 yýlýnda olmadýðýný herkese gösterdik" diyen þu bilgilere yer verildi. tamamlanacak Yýldýrým, hattýn uzatýlmasý için 1- Ankara-Ýzmir hýzlý tren hattý: 7- Lojistik merkezi: ÝZBAN'a yetki verdiklerini ifade etti. Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn 2023 Kemalpaþa'da modern yük Ýzmir'e yap-iþlet-devret modeliyle 4 hedefleri içinde yer alan projenin taþýmacýlýðýnýn kalbi olarak görülen ve yeni yat limanýn yapýlacaðýný dile toplam uzunluðu 606 kilometre. diðer ulaþým sistemleri ile entegre getiren Yýldýrým, Kemalpaþa-Turgutlu Tamamlandýðýnda Türkiye'nin en uzun olarak kombine taþýmacýlýðý geliþtiren OSB demiryolunun ise 2011 yýlý hýzlý tren hattý olacak. Toplam maliyeti bir lojistik merkezi kurulacak. Proje çalýþmasý halen devam ediyor. 8- Ýzmir-Aydýn otoyolu: Ýzmir Çevre Yolu-Aydýn Otoyolu 2010 sonuna kadar tamamlanacak.

Dünyaya gelsem yeniden Gök kubbe kaysa ekseninden, Dünyalarý verseler tümünden Yine de senden vazgeçemem.... Ben ancak seninle birlikte varým Seninle birlikte mutlu yaþarým, Sensin benim biricik sonsuz aþkým Sen olmasan, ben sensiz ne yaparým KAYIP Seri A 15701-15750 sýra numaralý faturama ait iki cilt koçan kaybolmuþtur. Hükümsüzdür Özlem ÖZDEMÝR GÜL TC: 44755863978 KAYIP Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür Zeliha ÜNVER

KAYIP Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür Ayþegül ÜNVER

4

Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn 2023 hedefleri içinde yer alan projenin toplam uzunluðu 606 kilometre. Tamamlandýðýnda Türkiye'nin en uzun hýzlý tren hattý olacak. içinde hizmete açýlacaðýný duyurdu. Çandarlý Limaný için 2010 yýlý Yatýrým Programý'na 40 milyon lira ayrýldýðýný belirten Yýldýrým, dev projenin

4 milyar 260 milyon lira olarak hesaplanan proje için kaynak arayýþý sürüyor. 2- Çandarlý Limaný:

"Kruvaziyer turizminde Ýzmir önde gidiyor" Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, Türkiye'ye kruvaziyer turizmi ile gelen yolcu sayýsýnda ciddi bir artýþ olduðunu, özellikle Ýzmir ve Kuþadasý'nýn bu alanda Ýstanbul'un önüne geçtiðini söyledi. 2010 yýlýnda kruvaziyer turizmi yoluyla gelen turist sayýsýnýn 2 milyona yaklaþacaðý bilgini veren Yýldýrým, "Ülkemizdeki kruvaziyer gemi sayýsý 800'lerden bin 460'lara yükseldi. Kýsa bir zaman diliminde yolcu sayýsýnda yüzde 441, gemi sayýsýnda yüzde 78 artýþ yakaladýk. Eskiden iki limanýmýzda kruvaziyer deniz turizmi vardý, þu anda 12 limanýmýzda var. Ýzmir neredeyse birinci konuma yaklaþtý. Bazen Ýstanbul'un arkasýna düþüyor ama genelde birinci Ýzmir oluyor" diye konuþtu.


01 Aralýk 2010 Çarþamba

5


01 Aralýk 2010 Çarþamba

6

Emek, Barýþ ve Özgürlük mücadelesinde 60. yýl E

mek mücadelesinde her dönem öncü bir rol üstlenen ve yürüttüðü mücadele ile toplumun vicdaný haline gelen Petrol-Ýþ, 60. kuruluþ yýldönümünde, her dört yýlda bir yapýlan Genel Temsilciler Kurulu'nu da topladý. 26 Kasým'da baþlayan ve iki gün süren toplantýlarýn ilk gününde, son dört yýllýk döneme damgasýný vuran geliþmeler, dünya ekonomisini büyük bir çöküþe sürükleyen ve ülkemizi de derinden etkileyen küresel kriz, dünya ve Türkiye sendikal hareketindeki geliþmeler tartýþýlýp deðerlendirildi. Öztaþkýn"Mücadelemize rehber olmalýdýr." 26.Dönem Genel Temsilciler Kurulu ve Sendikanýn 60.yýl kutlamalarýnýn yapýldýðý Antalya Kemer'dki toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Petrol Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Mustafa Öztaþkýn,"Latin Amerika'nýn umut çiçekleri bütün dünyada açmalý, bizim de mücadelemize rehber olmalýdýr." Dedi. Temsilciler Kurulunda Aliaða þubesini temsilen katýlan Petkim Baþtemsilcisi Ahmet OKTAY ve Denetim Kurulu Baþkaný Veysel GÜNDÜZ (Tüpraþ) þube adýna bir konuþma yaptý. "Alýnteri" Ayakta alkýþlandý. 60.yýl kutlamalarýnda bir tiyatro gösterimi ile katýlan Aliaða Þubesi, Cihangir TURANTAÞ'ýn yönettiði ve Aliaða Þubesi oyuncularýndan oluþan Ayaktakýmý Tiyatro Topluluðu'nun oynadýðý "Alýnteri=?" adlý oyunda gösterilen performansla konuklarýn beðenisini kazanan oyuncular ayakta alkýþlandý. Ayrýca, Petrol Ýþ Aliaða Þubesi Kadýn Komisyonu, aylardýr sürdüðü el emeði çalýþmalarýný 2 gün boyunca LÖSEV yararýna satýþa sundu. Elde edilen gelirin LÖSEV Vakfýna baðýþlanacak olmasý diðer þubeler tarafýndan da takdir kazandý. Ýki gün süren toplantýnýn ardýndan bir de sonuç bildirgesi yayýmlandý. "Emek örgütleri derhal bir araya gelmeli ve bir seçim stratejisi belirlemelidir." Yayýnlanan sonuç bildirgesinde özetle; aþaðýdaki karar bidrildi. "Ayrýmsýz ve kapsamlý iþ güvencesi, sýnýrsýz örgütlenme özgürlüðü, sendikal haklarýn uluslararasý standartlara kavuþturulmasý, seçim barajlarýnýn kaldýrýlmasý ve benzeri temel konularda ortaklaþýlmalý ve buna uygun program öneren bir partinin iktidara taþýnmasý saðlanmalýdýr. -"Kamuda bu TÝS döneminin temel stratejisi AKP'nin emek karþýtý politikalarýnýn geriletilmesi, esnek çalýþmayý öngören hiçbir hükmün sözleþmelerde yer almamasý ve ücretlerde geçmiþ dönem kayýplarýnýn telafi edilmesi üzerine inþa edilmelidir. Konfederasyonumuz Türk-Ýþ'e, imzalanacak çerçeve protokolüne iþyeri sorunlarýnýn çözümünü engelleyecek maddeleri asla koymamasýný hatýrlatýyoruz." denildi. 16 maddelik bir bildiride geniþ olarak aþaðýki konular ele alýndý. 1- Genel Temsilciler Kurulu, 60 yýldýr eþitlik, adalet, ekmek, barýþ, özgürlük mücadelesi yürüten sendikamýzýn, sadece kendi üyeleriyle yetinmeden tüm emekçileri kapsayan bir çatý olabilmesi ve sömürülen yoksul iþçilerin umudu olabilmesi için bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da ayný kararlýlýk, özveri ve cesaretle kapitalizmin ve emperyalizmin tüm yýkýcý etkilerine karþý mücadele etme kararlýðýnda olduðunu bir kez daha teyit eder. 2- Genel Temsilciler Kurulu, kazanýlmýþ kýdem tazminatý hakkýmýza bir saldýrý gelmesi halinde bu saldýrýya ayný þiddetle karþýlýk verileceðini bir kez daha ifade eder. Kýdem tazminatýna dönük bir hamleye karþý, Türk-Ýþ Genel Kurul kararlarý doðrultusunda genel grev ve genel direniþ dahil üretimden gelen gücümüz baþta olmak üzere, sonuç alýnýncaya kadar meþru her yolu kullanacaðýmýzý açýklýyoruz. Ayný kararlýlýðýmýzý zaten insanca bir hayat saðlamakta yetersiz olan asgari ücret üzerinde oyunlar oynanmaya kalkýlmasý, istihdam bürolarý aracýlýðýyla geçici iþçiliðin gündeme getirilmesi durumunda da göstereceðimiz bilinmelidir. Bu baðlamda, asgari ücretin insanca bir düzeye çekilmesi için sendikamýz da her türden mücadele içine girecektir. 3- Genel Temsilciler Kurulu günümüzde uluslar ötesi þirketlerin ülke ve sektör sýnýrý tanýmayan küresel üretim zincirlerinin dünya sendikal hareketinin gündemini, stratejik yaklaþýmýný ve çalýþma yöntemlerini etkilediðini tespit eder. Bu süreçte dünya sendikal hareketiyle iliþkileri giderek yoðunlaþan sendikamýzýn gündeminin, stratejik yaklaþýmýnýn ve çalýþma yöntemlerinin de küresel bir sendikacýlýk anlayýþýna yöneldiðini ilan eder. 4- Genel Temsilciler Kurulu küresel metal federasyonu ÝMF, küresel tekstil ve deri federasyonu ÝTGLWF ile küresel kimya ve enerji federasyonu ÝCEM'in tek bir küresel sanayi federasyonunun çatýsý altýnda birleþmek üzere baþlattýðý çalýþma sürecini desteklediðini beyan eder. 5- Ülkemizde 20 yýlý aþkýn bir süredir uygulanan özelleþtirme uygulamalarýna karþý kararlý bir mücadele sürdüren Petrol-Ýþ Sendikasý, baþta ülke ekonomisi için

stratejik önemi bulunan TPAO ve BOTAÞ'ta olmak üzere uygulanacak tüm özelleþtirme iþlemlerine karþý mücadelesini sürdüreceðini ilan eder ve Genel Temsilciler Kurulu olarak özelleþtirmelerin derhal durdurulmasýný talep eder. 6- Sermaye yanlýsý politikalarýn neden olduðu krizin faturasý yine emekçilere kesilmeye çalýþýlmaktadýr. Ülkemizde her beþ kiþiden biri iþsiz, milyonlarca emekçi yoksuldur. Ýþsizlik ve yoksulluðun derinleþmesine yol açan krizin faturasýný, bu krize kim yol açtýysa onun ödemesi þarttýr. Bu krizin faturasýný, milyonlarca maðdur insanýmýzý görmeden, kendisi milyarlar kazanýrken bize hayaller sunan sermaye ve sermaye yanlýsý AKP hükümeti ödemelidir. 7- 2011 Haziran ayýnda yapýlacak genel seçimlerde tüm emekçilerin oylarýný iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna uygun olarak kullanmasýnýn önemine bir kez daha iþaret ediyoruz. Emekçilerin yakýndýðý konularý deðiþtirme fýrsatý vardýr; bu fýrsat deðerlendirilmelidir. Genel Temsilciler Kurulumuz sorumluluk sahibi örgütlerden soyut sözlerin ötesine geçerek hýzla adýmlar atmasýný beklemektedir. Emek örgütleri derhal bir araya gelmeli ve bir seçim stratejisi belirlemelidir. Ayrýmsýz ve kapsamlý iþ güvencesi, sýnýrsýz örgütlenme özgürlüðü, sendikal haklarýn uluslararasý standartlara kavuþturulmasý, seçim barajlarýnýn kaldýrýlmasý ve benzeri temel konularda ortaklaþýlmalý ve buna uygun program öneren bir partinin iktidara taþýnmasý saðlanmalýdýr. Bütün Petrol-Ýþ üyelerini temsil eden Kurulumuzun getirdiði bu önerinin derhal hayata geçirilmesi için ilgili taraflar derhal harekete geçmelidir. 8- Genel Temsilciler Kurulumuz, Afganistan ve Irak'ý haksýz, gayri meþru, insanlýk dýþý bir þekilde iþgal eden ABD ve Ýngiltere'nin bu iþgale derhal son vermesini istemektedir. Siyonist Ýsrail rejiminin de Lübnan'a, Filistin'e ve komþularýna yönelik bütün saldýrýlarýný nefretle kýnýyor ve mazlumlarýn mutlaka galip geleceðini belirtiyoruz. 9- Emperyalizm, Kuzey Kore ve Ýran gibi sisteme muhalif ülkelerin nükleer silah sahibi olmasýný engellerken, Ýsrail'in, Hindistan'ýn, Pakistan'ýn ve onlarca emperyalist ülkenin elindeki nükleer silahlardan bahsedilmemesi ikiyüzlülüktür. Bugün ise, yine ABD ve NATO öncülüðündeki emperyalistler Kuzey Kore merkezli nükleer, Ýran merkezli füze kalkan projesi adýyla, içine ülkemizi da katmaya çalýþtýklarý yeni bir istila dalgasý peþindeler. Bizler, Petrol-Ýþ yönetici, temsilci ve üyeleri olarak, tüm emekçiler gibi barýþtan, demokrasiden, eþitlikten, adaletten, insan haklarýndan, özgürlüklerden ve halklar arasý dostluktan yanayýz. 10- Ülkemizin ihtiyacý yeni bir anayasadýr. Yeni anayasanýn sosyal adaleti gözeten, her türlü eþitsizliði ortadan kaldýrmaya dönük ve ülkemizde yaþayan tüm kesimlerin özgürlüklerini sýnýrsýz biçimde geliþtiren bir eksende hazýrlanmasý gerekmektedir. Anayasada iþsizliðin yasaklanmasýna, herkesin eðitim ve saðlýk hizmetinden eþit ve ücretsiz olarak yararlanmasýna, yoksulluða karþý gelir daðýlýmýný düzeltecek esaslara yer verilmelidir. Ayrýca, yeni bir anayasa hazýrlanýrken, kalýcý bir barýþý tesis etmek üzere eþit ve özgür bir toplum hedefiyle Kürt sorununun demokratik yöntemlerle ve eþit haklara dayalý olarak çözülmesi talebinde bulunan toplumsal kesimlerin de sürece katýlmasý gözetilmelidir. Kürt sorununun çözümü için uygun bir ortamýn oluþtuðu günümüzdeki bu olumlu havanýn bir kez daha hayal kýrýklýðýna dönüþmemesi, sorunun karanlýk güçlerce provoke edilmemesi, emperyalizmin müdahalesine asla izin verilmemesi için tüm emek örgütleri ve siyasi partiler de ellerini taþýn altýna koymalýdýrlar.

11- Genel Temsilciler Kurulu, kamudaki toplu sözleþmelerin giderek daha az sayýda iþçiyi ilgilendirmeye baþladýðý tespitini yapmaktadýr. Bu TÝS döneminin temel stratejisi AKP'nin emek karþýtý politikalarýnýn geriletilmesi, esnek çalýþmayý öngören hiçbir hükmün sözleþmelerde yer almamasý ve ücretlerde geçmiþ dönem kayýplarýnýn telafi edilmesi üzerine inþa edilmelidir. Konfederasyonumuz Türk-Ýþ'e, imzalanacak çerçeve protokolüne iþyeri sorunlarýnýn çözümünü engelleyecek maddeleri asla koymamasýný hatýrlatýyoruz. Genel Temsilciler Kurulumuz, toplu iþ sözleþmelerinin Yüksek Hakem Kurulu marifetiyle bitirilme tehlikesine karþý mücadeleye kararlý olduðunu ifade etmektedir. 12- Türkiye iþçi sýnýfýnýn son yýllardaki hareketliliði ve her yerdeki direniþleri övgüyü hak etmektedir. Ne var ki, bunca hareketlilik iþçilerin ezici bir çoðunluðunun sendikalarda örgütlenmesini saðlayamýyor. Ýþçi sýnýfýmýzýn ancak yüzde on kadarý sendikalarda örgütlü. Genel Temsilciler Kurulumuz kendi iþkolumuzdan baþlayarak bu oraný yüzde yüze çýkartmayý hedeflemektedir. Kapsam dýþý, müteahhit, taþeron, idari personel, teknik eleman, mühendis, kadrolu, kadrosuz ayrýmý yapmadan tüm çalýþanlarýn sendikalý olmasý için mücadele yükseltilecek, ihmal edilen genç ve kadýn iþçilere yönelmek için çalýþmalar yapýlacaktýr. Genel Temsilciler Kurulumuz sendikamýzýn bu doðrultuda vereceði her türden görevi üstlenmeye hazýr olduðunu belirtip iþçilerin topyekün, örgütlü mücadelesi için derhal harekete geçileceðini beyan etmektedir. 13- Sendikamýzýn da üyesi bulunduðu ülkemizin en büyük iþçi konfederasyonu Türk-Ýþ, bir an önce silkinmeli, kendine gelmeli ve önümüzdeki süreçte AKP hükümetinin yoðunlaþtýracaðý emeðe karþý saldýrý politikalarýna karþý verilecek mücadelenin öncülüðünü yapmalýdýr. Ancak Türk-Ýþ, sermaye yanlýsý siyasetin gölgesinden kurtulmadan bu öncülüðe soyunamayacaktýr. Genel Temsilciler Kurulu, hükümet ve sermaye ile hiçbir pazarlýða izin verilmeden, emek düþmaný politikalara ikirciksiz bir þekilde karþý çýkýlmasý için çaðrýda bulunulmasý gerektiðini belirtir. 14- Genel Temsilciler Kurulu, kadýna yönelik þiddetle mücadele gününde kadýnlarýn uðradýðý her türlü ayrýmcýlýðý reddettiðini, kadýnlarýn hayatýn her alanýnda erkeklerle eþit haklara sahip olmasý için örgütümüzün de gereken adýmlarý atacaðýný beyan etmektedir. Hayatýn yarýsýný yaratanlar hayatýn diðer yarýsýnda mutlaka yer almalýdýrlar. Kadýnlarýn, kýz çocuklarýnýn her türden istismardan uzak tutulmalarý, eðitimde, iþ hayatýnda, yönetim kademesinde, ücretlendirmede erkeklerle ayný haklara sahip olmalarý için elbirliðiyle mücadele etme kararlýlýðýmýz devam etmektedir. 15- Ýþsizlik sigortasý fonunun, iþsiz kalan iþçilerin olduðunu bir kez daha hatýrlatýyoruz. Ýþçilerden ve iþverenlerden kesilen vergilerle iþsiz kalan iþçilerin kullanmasý için oluþturulan bu fonumuz sermayenin ucuz hatta bedava kredi kaynaðýna dönüþtürülmek isteniyor. Bu durumu asla kabullenmeyeceðiz. Fonun yönetimi derhal sendikalara devredilmeli, fondan yararlanma oran ve süreleri arttýrýlmalý ve siyasi müdahalelere son verilmelidir. 16- Petrol-Ýþ Genel Temsilciler Kurulu olarak, bugün ülkenin dört bir yanýnda ve Petrol-Ýþ'in örgütlü olduðu tüm iþyerlerinde mücadele yürüten iþçi sýnýfýmýzý yürekten selamlýyoruz. Sendikamýz sömürülen ve ezilen yoksul iþçilerin örgütüdür. Ýþçisiyle iþsiziyle, emeklisiyle, kadýn erkek tüm emekçilerle birlikte kapitalizme karþý, emperyalizme karþý, sermayenin her alandaki egemenliðine karþý ortak tüm emekçilerle birlikte mücadele yollarýnýn bulunmasý için sendikamýzýn elinden gelen her þeyi yapacaðýný bir kez daha beyan ediyoruz.


7

01 Aralýk 2010 Çarþamba

Abdullah Yýlmaz, Aliaða’ya veda etti Aliaða Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Abdullah Yýlmaz, 6 yýl görev yaptýðý Aliaða’dan Milli Eðitim Bakanlýðý, Eðitim Araþtýrma Geliþtirme Daire Baþkanlýðý’na Þube Müdürü olarak tayin oldu. Yýlmaz’ýn Ankara’ya tayin olmasý nedeniyle bir veda yemeði düzenlendi. Öðretmen Evi’nde düzenlenen veda yemeðine, Aliaða Kaymakamý Ýbrahim Keklik, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Uður Eren, eski Ýlçe Milli Eðitim Müdürü ve Kýnýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yakup Tatlýcý, Dikili Liman Baþkaný Turgay Okur, Aliaða’daki tüm okullarýn müdürleri, müdür yardýmcýlarý ile Abdullah Yýlmaz’ýn 6 yýl süresince Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü’nde birlikte çalýþtýðý arkadaþlarý katýldýlar. Mehmet Saka Ýlköðretim Müdürü Turgay Ceylan’ýn sunuculuðunu yaptýðý veda gecesi; Wikileaks belgelerine atýfta bulunarak “Biz de Abdullah hocanýn gizli belgelerini ele geçirdik”diyerek Abdullah Yýlmaz’ýn çocukluðundan günümüze kadar yaþamýndan kesitlerin yer aldýðý sinevizyon gösterimini yaptýlar. ANKARA’DA HEPÝNÝZE KAPIM AÇIK OLACAK Aliaða’da çok güzel günleri geçtiðini, Aliaða ile hep diyalog içerisinde olacaðýný belirten Þube Müdürü Abdullah Yýlmaz, “Telefonumu deðiþtirmeyeceðim, telefonum ve evim hepinize açýk olacaktýr. Ankara’da hep sizin hizmetinizde olacaðým” dedi, KAYMAKAM KEKLÝK’DEN ÖVGÜLER Aliaða Kaymakamý Ýbrahim Keklik de 14 aydýr Abdullah Yýlmaz ile birlikte çalýþýtýklarýný belirterek “Kendisi gerçekten çok deðerli bir insan. Biz kendisini çok sevdik saydýk. Yani ilçede çok iyi, çok güzel iþler yaptý. Kendisine Ýlçemize yapmýþ olduðu bu hizmetlerden dolayý onsuz teþekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki görev yerindede baþarýlar diliyorum. Hani masallarda derler ya ‘bir varmýþ bir yokmuþ’ bu gün burda yarýn baþka yerde. Yolu açýk olsun, baþarýlar diliyorum” dedi. TATLICI:ABDULLAH’IN KAFASI 24 SAAT ÇALIÞIR. Abdullah Yýlmaz ile altý yýl beraber çalýþan eski Aliaða þimdiki Kýnak Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yakup Tatlýcý’da gecenin onur konuðu idi. Abdullah Yýlmaz ile duygularýný sorduðumuz Tatlýcý, “Kelimeler boðazýmda düðümleniyor” diyerek baþladýðý konuþmasýnda “Söyleyeceðim þey çok iyi bir aile babasý, iyi bir dost, arkadaþ. Biz iyi bir ekip olmuþtuk. 6 yýl beraber çalýþtýk. Yani mükemmel bir insan, kendisini iþine odaklayan birisidir. Biz onunla bir çok projeye imza attýk. Aldýðýmýz baþarýlarýn hepsinde katkýsý ve payý büyük. Kimseyi kýrmazdý. Hani derler ya lazlarýn kafasý öðleden sonra çalýþmaz diye. Vallahi onun kafasý gece gündüz durmadan çalýþýyordu. Yani þuan içimden aðlmak geliyor. Kendisine yeni görevinde baþarýlar diliyorum” dedi. 1 ARALIKTA GÖREVE BAÞLAYACAK Veda yemeði sonrasý mikrafon uzattýðýmýz Abdullah Yýlmaz duygularýný þöyle anlattý; “6 yýldýr Aliaðadayým. Bunun 6 ayýný Yeniþakran da sýnýf öðretmeni olarak baþladým. Geriye kalan beþbuçuk yýlýný iÝlçe Eðitim Þube Müdürü olarak devan ettirdim. Bu süre içerisinde gerek eðitim gerekse halkla iyi diyaloglar kurabilme çabasý içersindeydik. Bundada baþaýlý olduðuma inanýyorum. Bana destek veren katký sunan herkeze sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum. Burdan sonraki görev yerimiz Ankara. Ankarada Eðitim Araþtýrma Geliþtirme Daire Baþkanlýðý Þube Müdürlüðüne atandým. Nasip olursa Çarþamba günü göreve baþlýycam. Aliaða temsilcisi olarak hizmet vermeye devam edicem. Bu kadar yoðun bir katýlým olmasý beni sevindirdi. Ýnsalar ile sevdikleri ile beraber olduðu günler, sýkýntýlarýnýn olduðu günlerde yanlarýnda olmasý çok sevindirici.özellikle farklý mozaikteki insanlarýn bir araya gelmesi çok sevindirici. Demekki herkeze iyi hizmet edebilmiþiz ve eþit davrana bilmek çok güzel bundan dolayý çok mutluyum” Abdullah Yýlmaz’a Milli Eðitim Müdürlüðü çalýþanlarý, öðretmen arkadaþlarý çeþitli hediyeler verdiler.

Çalýþma arkadaþlarýyla birlikte Milli Eðtim Müdürlüðü çalýþanlarý; Anýl Soya Yýldýrým, Murat -Tuðba Çiçek, Meral -Yaþar Çetin, Furkan-Birgül Aslan, Tuðba-Ýsmail Çakýr ve Özlem-Ö.Faruk Saka, Abdullah Yýlmaz ile hatýra fotoðrafý çektirdiler.

Yakup Tatlýcý Abdullah Yýlmaz

SOLDAN SAÐA: Rehberlik Araþtýrma Merkezi çalýþanlarý,; Semiramis Gülenç, Figen Karakoyunlu, Abdullah Yýlmaz, Senem Karabulut, Gülsen Ergüz ve Hicran Çakýr. Öðretmen Okulu arkadaþý olan Ýlhan Ýlkýlýnç, Abdullah Yýlmaz ve Çetin Ekinci Harmandalý oynadý,Turgay Ceylan ve diðerleri alkýþladýlar.

Gecede; Ýlçe Milli Eðtim Özel Kalem’de çalýþan Serap Çaðlayan, orkestra eþliðinde þarkýlarýný hem Abdullah Yýlmaz için, hem de eski müdürü Yakup Tatlýcý için söyledi.

Ýlçenin tek özel okulu TED Aliaða Koleji Lise Müdürü Faruk Cezayirli ve TED Aliaða Koleji Ýlköðretim Müdürü Orkun Karapostal, Abdullah Yýlmaz’ý çok özleyeceklerini belirttiler.

Ýlçeye verdiði hizmetlerden dolayý hazýrlanan plaketi Kaymakam Ýbrahim Keklik verdi.

Okul Müdürlerinin Hediyesini Gülenaz Çaðlayan ile Handan Odabaþ verdi. (ÜSTTE)

Demirci Öðretmen Okulu’ndan devre arkadaþý olan Ýlhan Ýlkýlýnç da bir buket çiçek ile sevgisini gösterdi.(ÜSTTE)

Çocukluðundan buyana yaþamýndan bazý kesitlerin yer aldýðý fotoðraflardan oluþan slayt gösterisi kahkalarla izlendi. (SOLDA)


01 Aralýk 2010 Çarþamba

EÜAÞ ALÝAÐA KOMBÝNE ÇEVRÝM SANTRALI VE GAZ TÜRBÝNLERÝ ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ EÜAÞ Aliaða Kombine Çevrim Santralý ve Gaz Türbinleri Ýþletme Müdürlüðü idari binasýna 3 adet dýþ ünite ve 41 adet iç üniteden oluþan klima (montaj ve demontaj dahil) alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2010/553343 1-Ýdarenin a) Adresi : Gemi Söküm Yolu Aygaz Cad. No: 2 ALÝAÐA/ÝZMÝR b) Telefon ve faks numarasý : 232- 616 19 01-02 - 232- 616 25 51 c) Elektronik Posta Adresi : aliaga@euas.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa): www.euas.gov.tr. 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Sözleþme imzalanmasýna müteakip yer teslimi tarihinden itibaren (otuz) 30 takvim günü ve teknik þartnameye göre 3 adet dýþ ünite ve 41 adet iç ünite split klima (montaj dahil). b) Teslim yeri : EÜAÞ Aliaða Kombine Çevrim Santralý ve Gaz Türbinleri Ýþletme Müdürlüðü Aliaða / ÝZMÝR c) Teslim tarihi : Sözleþmeye müteakip yer teslimi tarihinden itibaren (otuz) 30 takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : EÜAÞ Aliaða Kombine Çevrim Santralý ve Gaz Türbinleri Ýþletme Müdürlüðü Aygaz Cad. Gemi Söküm Yolu No:2 Aliaða / ÝZMÝR b) Tarihi ve saati : 23.12.2010 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekliler teklifleri ekinde, klima sisteminin montajý ile ilgili proje veya þematik resim ile kullanacaklarý malzeme listesini sunacaklardýr. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Ýklimlendirme-soðutma konusunda montaj ve devreye alýnmasý dahil komple sistemler benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. Tekliflerin deðerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajý uygulanmayacaktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý EÜAÞ Aliaða Kombine Çevrim Santralý ve Gaz Türbinleri Ýþletme Müdürlüðü Aygaz Cad. Gemi Söküm Yolu No:2 Aliaða / ÝZMÝR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAÞ Aliaða Kombine Çevrim Santralý ve Gaz Türbinleri Ýþletme Müdürlüðü Aygaz Cad. Gemi Söküm Yolu No:2 Aliaða / ÝZMÝR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. Posta yolu ile Ýhale dökümaný Satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödemeyi Vakýflar bankasý Aliaða þubesi: TR53 0001 5001 5800 7289 8632 68 nolu hesaba yatýrarak dekontu ile ihale dökümaný gönderileceði adresinde belirtildiði ihale dökümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan fax numarasýna bildirdiðinde masrafý istekliye ait olmak üzere gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yolu ile gönderilmesi halinde postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý Ýdaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. 9. Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.(Ýsteklilerce teklif edilen bedelin 150.000,00 TL'nin altýnda olmasý durumunda) geçici teminat verme zorunluluðu bulunmamaktadýr. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. ONAY ÝHALE YETKÝLÝSÝ

Aliaða Ekspres 01/12

Ý-16443

www.bik.gov.tr

8

KONUK Nuriye ÖZÞAHÝN YAZAR

TEKNOLOJÝ ÝLERLEDÝKÇE.... Yaþadýðýmýz çaðýn, bilgi çaðý olduðunu ilk duyduðumda, bambaþka þeyler düþünmüþtüm. Bilgiye eriþimin kolaylaþacaðýna çok sevinmiþtim. Her türlü bilgiye eriþim kolaylýðýndan bahsediliyordu. Öykü yazan birisi olarak çektiðim en büyük zorluðun, yer ve zaman betimlemeleri için gerçek mekanlara eriþememek olduðudur. Aklýma her geldiðinde sýrtýma çantamý atýp gidemememdir. Bu yüzden de elimin altýnda her an eriþebileceðim bir bilgi kaynaðýnýn olmasý benim için biçilmiþ kaftandý. Öðrencilik yllarýmda(çok yýllar öncesi), coðrafya hocamýz her nekadar "teknoloji ilerledikçe insanlýk geriler" dese de ben bilgi toplumu olmayý çok sevdim. Önce kendi ülkemizde gözetlendiðimizi anladýðýmýzda, daha az telefon konuþmasý daha dikkatli bilgisayar kullanýlmasý gerektiðini düþünüp korkmaya baþladýk. Özel hayat diye birþey kalmadý diye dertlenirken! Bir de baktýkki! Bizi gözetleyenleri de gözetlememiþlermi ! Ýþte bu olay sadece bizim ülkemizi deðil bütün dünyayý sersemletti. "Çalma kapýmý çalarlar kapýný" demiþler. Ne de güzel demiþler. "Küresel dünya düzeni"diye diye ,Ýnsanlarý yalnýzlaþtýrdýlar önce. Ýnsanlarý yalnýzlaþtýrmakla kalmadýlar, korkunun ve kaos'un içine atýverdiler. Son iki gündür bütün dünya, nasýl fiþlendiðini nasýl gözetlendiðini nasýl güvensiz birer fert olduðunu da anladý. Artýk hiçbir yöneticinin korkmadan hareket ede bileceðini düþünebilirmisiniz. Her yeni icadýn, hem iyi hem de kötü olabileceðini bilerek yaþamaya alýþsak iyi olacak galiba. Günümüz dünyasý bir kere daha öðretmiþtir ki, Evrenin dengesini bozanlarýn da dengesi bozulur. Düþünmeden edemiyorum yine de. Acaba! "DÝYOGENES" günümüzde yaþasaydý. Elindeki fenerle sokaklarda gezerken "ÝNSAN ARIYORUM ÝNSAN"! Diye baðýrarak gezebilirmiydi yeryüzünde?.

EMRE

GÝYÝM (konfeksiyon)

2 ÜRÜN ALANA 3. ÜRÜN BEDAVA NOT:Kampanya süresi (1.12.2010-31.01.2011 tarihleri arasýnda fýrsat reyonundaki ürünler için geçerlidir.)

Demokrasi Meydaný No:9 ALÝAÐA Tel:616 67 97 Fax:616 11 03


9

01 Aralýk 2010 Çarþamba

Taþýt vergisine yeni sistem Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, Motorlu Taþýtlar Vergisinde (MTV) mevcut sistemi gözden geçirmeye hazýrlanýyor. Yeni dönemde, ülkemizde de emisyona dayalý bir vergileme gündeme gelebilecek.

düzenlemeden memnun olmayan bir kesim mutlaka olacaktýr. O nedenle Motorlu Taþýtlar Vergisiyle ilgili çalýþmalarda her dönem zorluklarla karþýlaþýldý'' dediler.

Edinilen bilgiye göre, elektrikli araçlarla ilgili özel tüketim vergisi çalýþmalarý sýrasýnda bu tür araçlarda motorlu taþýtlar vergisi uygulamasýnýn nasýl olacaðý da ele alýndý.

DÜNYA, EMÝSYONA DAYALI VERGÝLEMEYE GEÇÝYOR Öte yandan, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý Gelirler Kontrolörlerinin ''Vergi Sorunlarý Dergisi''nde yer alan bir araþtýrmaya göre, tüm dünyada artan araç kullanýmý çevre kirliliðine ve sera gazlarýnýn (metan, ozon, karbon monoksit ve karbon dioksit) emisyonuna neden oluyor.

Gelir Ýdaresi, Motorlu Taþýtlar Vergisinde önümüzdeki yýl kapsamlý bir çalýþma yapýlmasý yönünde bir tavýr aldý. Bu çalýþmada, halen silindir hacmi ve yaþý esas alan Motorlu Taþýtlar Vergisi sisteminin, yeni bir deðerlendirmeye tabi tutulacaðý, bu kapsamda AB üyesi ülkeler baþta olmak üzere çeþitli ülkelerin vergi uygulamalarýnýn da tek tek taranacaðý belirtildi. Sözkonusu çalýþmada, 17 AB üyesi ülkede uygulanan emisyona dayalý vergileme de gündeme alýnacak ve buna yönelik bir sistem de alternatifler arasýnda bulunacak. Gelir Ýdaresinin çalýþmalarýnýn ardýndan mevcut sistemde deðiþikliðe gidilip, gidilmeyeceði netleþecek. Bu arada Gelir Ýdaresi, yeni sistem arayýþýnda en fazla oluþturulacak yeni sistemin Ýdare Mahkemesi tarafýndan geçmiþte olduðu gibi iptal edilmesinden çekiniyor. Motorlu Taþýtlar Vergisinde mevcut düzenleme öncesindeki Vergi Kararnamelerinin ardarda iptal edildiðine dikkati çeken yetkililer, ''Motorlu Taþýtlar Vergisi, çok geniþ bir kitleyi ilgilendiriyor. Yapýlacak

Dünyada her yýl motorlu taþýtlarýn 900 milyon ton karbon dioksit (CO2) yaydýðý belirtiliyor. Daha önce yapýlan ölçümlerdeki trendin sürmesi halinde OECD ülkeleri, 2050 yýlýna kadar global motorlu taþýtlar emisyonunun yüzde 60'sýna sebep olacak. CO2 emisyonundaki artýþ üzerine baþta AB ülkeleri olmak üzere birçok OECD üyesi ülke, motorlu taþýtlarýn vergilendirilmesinde geleneksel silindir hacmi, yaþ, aðýrlýk gibi spesifik ölçüleri terk ederek, araçlarýn yaydýðý karbon dioksit miktarýný esas almaya baþladý. Bu uygulamanýn yakýn gelecekte AB'nin ortak politikasý haline gelmesi bekleniyor. AB, Kyoto Protokolünün öngördüðü þekilde binek otomobillerinin neden olduðu CO2 emisyonunun azaltýlmasý için çevreci araçlarýn satýþýný teþvik

Özel sektörün borcu arttý 2005 yýlýnda 50,6 milyar dolar olan özel sektörün yurt dýþý borcu, 2009 yýlýnda 127,9 milyar dolar oldu. Eylül sonunda ise bu rakam 119,4 milyar dolara ulaþtý. Yapýlan hesaplamalara göre, özel sektör yurt dýþýna 2005 yýlýnda 50,6 milyar dolar, 2006 yýlýnda 82,2 milyar dolar, 2007 yýlýnda 121,5 milyar dolar, 2008 yýlýnda 140,2 milyar dolar borçlandý. Özel sektörün yurt dýþý borcu geçen yýl 127,9 milyar dolara ulaþýrken, bu yýlýn 9 ayýnda söz konusu rakam 119,4 milyar dolar olarak gerçekleþti. 2005-2009 döneminde ise özel sektörün borcu 2,5 kat (yüzde 152,6) arttý. 2010 yýlý Ocak-Eylül döneminde, özel sektörün yurt dýþýndan saðladýðý uzun vadeli borçlarýna bakýldýðýnda, söz konusu borcun 33,8 milyar dolarý finansal borçlardan, 85,7 milyar dolarý da finansal olmayan borçlardan oluþtu. Özel sektörün finansal borçlarýnýn 27,9 milyar dolarý bankalara olan borçlar, 5,8 milyar dolarý bankacýlýk dýþý finansal kuruluþlara olan borçlar oluþturdu.

-EN FAZLA BORÇ, ÝNGÝLTERE'YEÖzel sektörün en fazla borçlandýðý ülkeler Avrupa ülkeleri oldu. Özel sektör Avrupa ülkelerinden 86,6 milyar dolar uzun vadeli kredi alýrken, Asya ülkelerinden 16,8 milyar dolar, Amerika kýtasýndaki ülkelerden 15,8 milyar dolar kredi aldý. En fazla borçlanýlan ülkeye bakýldýðýnda ise özel sektörün bu yýl 24,5 milyar dolarla en fazla Ýngiltere'ye borçlandýðý görüldü. Ýngiltere'nin ardýndan 13,6 milyar dolarla ABD, en fazla borçlanýlan ikinci ülke oldu. Bahreyn de 12,8 milyar dolarla en fazla borçlanýlan üçüncü ülke oldu. Türk özel sektörünün en fazla borçlandýðý dördüncü ülke 11,6 milyar dolarla Almanya, beþinci ülke ise 11,4 milyar dolarla Lüksemburg oldu.

ediyor. Yapýlan araþtýrmalara göre, karbon CO2 emisyonunun yaklaþýk yüzde 28'i ulaþtýrmadan, ulaþtýrma kaynaklý emisyonun da yüzde 84'ü karayolu ulaþtýrmasýndan kaynaklanýyor. Bunun yarýsýndan fazlasý da binek otomobiller tarafýndan gerçekleþtiriliyor. AB Direktifleri doðrultusunda yeni araçlarýn CO2 emisyonu, 2012 yýlýnda ortalama kilometrede 160 gramdan 130 grama düþürülecek ve Kyoto Protokolünün öngördüðü kilometrede 120 gram hedefine yaklaþýlacak. AB'de, 2012'de yeni üretilen araçlarýn yüzde 65'i, 2013 yýlýnda yüzde 75'i, 2014 yýlýnda yüzde 80'i ve 2015'den sonra tamamý Direktif ile düzenlenen ortalama sýnýr olan 130 grama uyumlu olacak.

Motorinde tek vergi dönemi Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) AB'ye uyum kapsamýnda kýrsal motorinnormal motorin ayrýmýna son vermesiyle birlikte yýlbaþýndan itibaren motorinde tek tarifeli özel tüketim vergisi uygulamasý baþlayacak. Bu da kýrsal motorin kullanýcýlarýna yaklaþýk 1 milyar lira yük getirecek. Edinilen bilgiye göre, EPDK'nýn, Avrupa Birliði Yönergesinde yer alan kýrsal motorin tanýmý ve kükürt içeriði sýnýrý çerçevesinde 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren, kýrsal motorinde 1.000 PPM olan kükürt düzeyini, normal motorin limiti olan 10 PPM'e düþürme kararý olayýn

vergisel boyutunu ön plana çýkardý. Yeni düzenleme kapsamýnda yýlbaþýndan itibaren kýrsal motorin-normal motorin ayrýmý son bulacak. Bu þekilde motorine uygulanan ÖTV'de de, ikili tarife ortadan kalkacak. Halen kýrsal motorinden 1,2345 lira, normal motorinden ise 1,3045 lira ÖTV alýnýyor. 1 Ocak 2011'den itibaren piyasada sadece normal motorin kalacaðý için sadece 1,3045'lik tarife geçerli olacak. Bu da kýrsal motorin kullanan tarýmsal kesim ve karayolu taþýmacýlýðý yapanlarýn düþük

fiyatlý kýrsal motorin yerine, yeni yýldan itibaren daha yüksek fiyatlý normal motorin almalarý zorunluluðunu beraberinde getirecek. -8,5 KURUÞLUK VERGÝ YÜKÜBu arada kýrsal ve normal motorin arasýnda litredeki 7 kuruþluk ÖTV farký, katma deðer vergisi de dahil edildiðinde 8,55 kuruþa yükseliyor. Buna göre, ÖTV ve

Kültür Mah.247 Sok.No:13/A Aliaða/ÝZMÝR (Doktorlar Sitesi alt sokaðý)

KDV ile birlikte kýrsal motorin üzerindeki mevcut vergi yükü 1,6795 liraya, normal motorindeki vergi yükü de 1,7650 liraya çýkýyor. Yapýlan hesaplamalara göre, kýrsal motorin ile devlet, yaklaþýk 1 milyar liralýk ÖTV'den vazgeçiyor. Yeni uygulama ile þu anki ÖTV tutarlarýna göre, motorinde yaklaþýk 1 milyar lira daha fazla ÖTV tahsilatý bekleniyor.

KAYIP Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür Yunus KORKMAZ


10

01 Aralýk 2010 Çarþamba

Cimbom’da operasyon

Menemen Spor’dan rakibine forma desteði

M

enemen-Emiralem Sabahat Akþýray Otistik Çocuklar Eðitim Merkezi ve Ýþ Eðitim Merkezi öðrencileri ile 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü’nde gösteri maçýna çýkacak olan Menemen Belediye Spor, rakibine forma ve spor malzemesi hediye etti. Menemen Belediye Spor Kulübü Yardýmcý Antrenörü Birol Koç ile birlikte OÇEM’e ziyaret gerçekleþtirerek, otistik öðrencilere

30 takým forma ve futbol topu hediye eden Menemen Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Menemen Belediye Spor Kulübü Genel Sekreteri Fatih Yanar, “Sosyal Belediyecilik anlayýþýmýz gereði Belediyemiz eðitime, özellikle de buradaki gibi özel çocuklarýmýza var gücüyle destek vermektedir. Ayný duyarlýlýða Menemen Belediye Spor Kulübümüz de sahip. Engelleri birlikte

aþabileceðimiz düþüncesinden hareketle, topluma otizm gerçeðini bir kez daha sportif etkinlikle hatýrlatmak adýna Menemen Belediye Spor Kulübü’nün profesyonel takýmý 3 Aralýk’ta OÇEM öðrencileri ile gösteri maçýna çýkacaktýr” dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden OÇEM Müdürü Sadettin Akçi ise konuþmasýnda; “Özel eðitime muhtaç bireyler ve ailelerinin normal yaþam süreçleri içerisinde ‘biz de varýz’ diyebilecekleri alanlarýn sýnýrlý olmasý sebebiyle, sportif faaliyetlere önem verilmektedir. Bu anlamda ülkemizde Özel Çocuklar Spor Federasyonu bünyesinde sportif faaliyetler organize edilmekte, OÇEM’in yarýþmacý takýmý da bu organizasyonda yer almaktadýr. Otizm gerçeðine dikkat çekmek adýna yarýþmacý takýmýmýz 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü’nde Menemen Belediye Spor’un profesyonel takýmý ile gösteri maçýna çýkacak. Dün olduðu gibi bugün de eðitime desteklerini esirgemeyen Menemen Belediye Baþkanýmýz Tahir Þahin ve Menemen Belediye Spor Kulübü Baþkanýmýz Armaðan Öktenoðlu’na, OÇEM Aileleri adýna teþekkür ediyor, ilgi ve desteklerinin devamýný diliyorum” dedi.

F.Bahçe ve Trabzonspor görüþecek Spor Toto Süper Lig'de þampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin devre arasýnda transfer masasýna oturmasý bekleniyor. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ýn göreve geliþiyle gözden düþen ve artýk onbirde yer bulamayan Bilica'nýn Trabzonspor'un gündeminde olduðu öðrenilirken, buna sýcak bakan Brezilyalý oyuncunun 'Olabilir. Ama önce Fenerbahçe ile anlaþmanýz lazým' dediði bildirildi. Ancak sarý-Lacivertli ekibin Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ýn da bu

futbolcuya karþýlýk Selçuk veya Ceyhun ikilisinden birini isteyeceði konuþuluyor. Ama Kocaman'ýn bu isteðine Trabzonspor'un sýcak bakýp bakmayacaðý ise merak konusu. Bu arada Fenerbahçe'nin ve Milli Takým'ýn baþarýlý futbolcularýndan Mehmet Topuz'un Kayseri'deki villasýnda bulunan 6 aylýk Kangal köpeði ''Maske''nin çalýndýðý, güvenlik kamerasýndan tespit edilen çalan 3 kiþinin emniyet güçleri tarafýndan arandýðý bildirildi.

Beþiktaþ'a sahasýnda 2-1 maðlup olarak 2010 yýlýný büyük maç kazanamadan tamamlayan G.Saray'da moraller iyice bozuldu. Zirvenin 16 puan gerisine düþülmesi nedeniyle Ocak ayýndan gerçekleþmesi beklenen operasyon da þimdiden kesinleþti. Sarýkýrmýzýlýlarýn devre arasýnda birçok futbolcu ile yollarýný ayýrmasý beklenirken isimlerde yavaþ yavaþ netleþmeye baþladý. Beþiktaþ karþýsýnda penaltýya sebebiyet veren ve yine bekleneni veremeyen Ali Turan'ýn gözden çýkarýldýðý bu futbolcuyla birlikte Mehmet Batdal'ýn da kiralýk verileceði öðrenildi. Transferin son gününde imza attýrýlan Insua ve kadro dýþý býrakýlan Misimoviç'in de iliþkisinin kesileceði bildirilirken yine Beþiktaþ maçýnda oyundan alýnmasý nedeniyle sinirli hareketlerde bulunan Elano'ya da yol gözüktü. Aslan Elano dýþýnda kalede de operasyon yapmasý beklenirken yine yabancý kaleci transferi gündeme geldi. Aykut ve Ufuk'tan umduðu performansý alamayan kurmaylar buraya tecrübeli bir file bekçisi almayý planlýyor. Sarý-kýrmýzýlýlarýn transferde ise ilk olarak ezeli rakibi F.Bahçe'de forma

giyen Kazým Kazým'a yöneleceði konuþuluyor. Forma þansý bulamadýðý için maç baþý alacaklarýndan da mahrum kalan Kazým'ýn, sözleþmesi sezon sonunda bittiði için, ara transfer dönemiyle birlikte, yasal olarak, istediði takýmla görüþme, protokol anlaþmasý yapma hakký bulunuyor. Kazým, Fenerbahçe'den yýllýk net 1 milyon 300 bin Avro alýyor. Galatasaray'ýn da Kazým'a istediði parayý vereceði belirtildi.

Kartal’da bayram havasý Ýniþli çýkýþlý grafiði ile taraftarlarýný üzen Beþiktaþ, derbiyi kazanarak kendine geldi. Quaresma ve Bobo gibi yýldýzlarýnýn yokluðunda Sami Yen'den galibiyetle ayrýlan siyahbeyazlýlarda yüzler gülerken, yönetimin 20'þer bin dolarlýk prim jesti sevinci ikiye katladý. Vakit kaybetmeden perþembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde CSKA Sofya ile oynanacak maça odaklanan siyahbeyazlýlarýn dünkü antrenmanýna izinli olan toplam 10 futbolcu katýlmadý. Ferrari, Ekrem, Onur, Nihat, Rüþtü ve Quaresma salonda çalýþýrken, tedavi için Brezilya'ya giden Bobo, çocuðu olacaðý için izin alan Yusuf, hafif aðrýlarý bulunan Aurelio ve gribal enfeksiyona yakalandýðý açýklanan Fatih antrenmanda yer almadý. Bu arada

ayrýlacak oyuncularýn isimleri de yavaþ yavaþ netleþiyor. Teknik Direktör Bernd Schuster'in Fatih Tekke'nin ardýndan Yusuf Þimþek'i de takýmda görmek istemediði öðrenildi. Bu Beþiktaþ'ýn Ýspanyol arada Beþiktaþ'ýn ara futbolcusu Guti transfer döneminde Hernandez, geçen hafta kadrosuna katmak bir gazetede hakkýnda istediði Valencialý çýkan yaþlarý küçük Manuel Fernandes'in kýzlarla birlikte olduðu siyah beyazlý kulübü, yönündeki habere tepki takým arkadaþý Mehmet gösterdi. Guti, BJK Nevzat Demir Topal'a sorduðu Tesisleri'nde düzenlediði öðrenildi. Beþiktaþ hakkýnda Mehmet basýn toplantýsýnda, Topal'dan bilgi almak ''Futbolculuðuma, isteyen Portekizli insanlýðýma çamur atýldý. oyuncuya ise Topal siyah Her þeyden önce ben 2 beyazlý takýmý ve çocuk babasý bir camiayý överek yanýt insaným. Benim verdi. Manuel Fernandes Türkiye'ye gelmemdeki ise milli futbolcumuza en büyük amaç futbol transferi hakkýnda bilgi oynamak'' dedi. vererek, "Büyük olasýlýkla Beþiktaþ'a Yusuf'a yol göründü transfer olacaðým" Beþiktaþ'ta devre ifadesini kullandý. arasýnda takýmdan

Kültür Mah.247 Sok.No:13/A Aliaða/ÝZMÝR (Doktorlar Sitesi alt sokaðý)

KAYIP Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür Yaþar ÖZDEMÝR


11

01 Kasým 2010 Çarþamba

Tel:616 73 70 616 00 49 Fax:616 14 58

TURYAP ALÝAÐA 350’ye yakýn temsilcilik ve 1500 çalýþaný ile Türkiye’nin Lider Emlak Þirketi

www.turyap.com.tr/aliaga

ALÝAÐA

www.aliagaemlek.net

SATILIK KONUTLAR M 2 . s iA L A N I K A T I ? ? ? ? ? M A H A L L E Þakran

90

3+1

Dubleks

Kazýmdirik

140

4+1

4

Siterler Mah.

115

3+1

1

Yalý mahallesi

80

2+1

zemin

Atatürk Mah.

110

3+1

4

Þakran

259

3+1

Bahceli

Kültür mahallesi

800

3+1

Tüm bina

Yalý mahallesi

110

3+1

2

Yalý mahallesi

110

3+1

2

Yalý mahallesi

110

3+1

2

Yeni mahallesi

100

3+1

2

Yeni mahallesi Kazýmdirik Mah. Yeni mahallesi

190

4+1

110

3+1

938

3+1

Þakran

150

3+1

Atatürk Mah.

105

3+1

Atatürk Mah.

110

3+1

Atatürk Mah.

110

3+1

Yeni mahallesi

125

3+1

Yeni mahallesi

130

3+1

Yalý mahallesi

182

3+1

Yalý mahallesi

450

3+1

Þakran

95

3+1

Yeni foca

250

7+1

Dubleks 3 Tüm bina Dubleks 2 5 4 2 3 Bahçeli ev Tüm bina Dubleks Dubleks

105.000 TL 130.000 TL 120.000 TL 85.000 TL 95.000 TL 160.000 TL 2.100.000 TL 165.000 TL 160.000 TL 170.000 TL 90.000 TL 150.000 TL 150.000 TL 1.100.000 TL 250.000 TL 95.000 TL 82.000 TL 105.000 TL 95.000 TL 100.000 TL 115.000 TL 400.000 TL 120.000 TL 250.000 TL

150

3+1

Kültür mahallesi

150

3+1

Kültür mahallesi

150

3+1

Kazýmdirik Mah.

106

3+1

Yeni mahallesi

125

3+1

Yeni Mah.

125

3+1

Yeni Mah.

125

3+1

Yeni Mah.

125

3+1

Yeni Mah.

125

3+1

Yeni Mah.

125

3+1

Atatürk Mah.

Aliaða Sanayi Sitesi

960

2

480+480 kapalý

1 2 3 2 3 4 1 2 2 2 4 5 2 4 2 4 2 1 2 5 3 giriþ katý

3+1

Yeni Mah.

110

3+1

Yeni Mah.

80

3+1

Kazýmdirik Mah.

105

3+1

Kazýmdirik Mah.

100

3+1

Atatürk Mah.

145

3+1

Atatürk Mah.

145

3+1

Atatürk Mah.

145

3+1

Yeni Mah

110

3+1

Kültür Mah.

145

3+1

Kazýmdirik Mah.

127

3+1

Kazýmdirik Mah.

95

2+1

130.000 TL 160.000 TL 156.000 TL 100.000 TL 90.000 TL 88.000 TL 85.000 TL 90.000 TL 90.000 TL 90.000 TL 100.000 TL 125.000 TL 80.000 TL 100.000 TL 130.000 TL 165.000 TL 170.000 TL 150.000 TL 100.000 TL 240.000 TL 125.000 TL 110.000 TL

SATILIK DEPO

KÝRALIK DEPO BULUDUÐUYER M2.si BÖLÜM DURUMU

110

FÝYATI

BULUDUÐU YER Y.ÖLÇÜMÜ BÖLÜM DURUMU

5.000 TL

Helvacý'da depo

4000

2

SATILIK ÝÞYERÝ

SATILIK TARLALAR

M 2 . s iA L A N I K A T I ? ? ? ? ? M A H A L L E Kültür mahallesi

ALÝAÐA

Hazýr

2.250.000 TL

M.2.si

KAT DURUMU FÝYATI

FÝYATI

Afacan Mot.

150,000 TL

Ýstiklal Cad.

80

3

Ofis

150,00 TL

Fevzipaþa Cad.

540

2

Maðaza

700,00 TL

Fevzipaþa Cad.

132

2

Dükkan

280,00 TL

Yeniþakran'da

2080

Tarla

Yeniþakran Bozburun'da2860

Tarla

Merkez

150,000 TL

Güzelhisar

15000

Tarla

Kocaçeþme

200,000 TL

Çaltýdere yolu üzeri

27800

Tarla

Kayaalaný

900,000 TL

Çaltýdere yolu üzeri

11795

Tarla

Karþýyaka

707,000 TL

Çaltýdere yolu üzeri

49875

Tarla

Karþýyaka

1.097.000 TL

Kalabak Köyü

6000

Tarla

Zeytinli

35,000 TL

Çandarlý kavþaðý

14750

tarla

Zeytinli

200,000 TL

Zetindað

16360

tarla

Zeytinli

121,000 TL

Hacýömerli

41000

Tarla

köy giriþi

41.000 TL

Hacýömerli

71000

Tarla

köy giriþi

106,000 TL

Çaltýlýdere

20000

Tarla

Karþýyaka

Haraccýbahce

25875

Tarla

Bozköy

4391

Tarla

Bergama Diyaliz Yeniþakran

BULUNDUÐU YER

650 3 Tic.iþyeri 480,00 TL 1.515 M2.kapalý alan 3 kat Tic.iþyeri 1.240.000 TL

KÝRALIK ÝÞYERÝ MAHALLE

M2.si BÖLÜMÜ

KATI

KÝRASI

KAZIM DÝRÝK MAH

160

1

zemin

1.000 TL

KAZIM DÝRÝK MAH

75

1

giriþ katý

1.000 TL

300,000 TL

FEVZÝPAÞA CAD.

350

2

giriþ katý

2.000 TL

deðirmen

517,500 TL

Ç.kale Yolu üzeri

600

giriþ katý

3.000 TL

Y.foça yolu

920,000 TL

KÝRALIK KONUTLAR

SATILIK KONUT ÝMARLI ARSALAR

MAHALLESÝ

FÝYATI TL.

M2.SÝ

ALANI

KAT

YENÝ MAHALLE

125

3+1

4

ATATÜRK MAH.

85

3+1

1

150

3+1

DUBLEX

FÝYAT 375 TL

M2.si

ÝMARI

MEVKÝ

Þakran'da imarlý

1004

2 dubleks

Sahil yolu

580,00 TL

KÜLTÜR MAH.

Aliaða'da konut imarlý

4593 64 dairelik

Petkim

760,00 TL

YALI MAH.

80

2+1

BAHÇE KATI

Konut imarlý

4060 20 Dubleks

Petkim

553,00 TL

KAZIM DÝRÝK MAH

110

3+1

5

500 TL

Yalý Mah.

1021

6 dubleks

Plaj giriþi

350,00 TL

KÜLTÜR MAH.

115

3+1

4

1.000 TL

Foça Köy

1223

Dubleks

E.FOÇA

KURTULUÞ MAH.

125

3+1

4

400 TL

Deðirmendere

326

imarlý

20520

60,00 TL 110,00 TL

500 TL 1.400 TL 500 TL

SATILIK FABRÝKA

imarlý

kaplýcalar

yeni mah mezarlýk mevkii826

imarlý

güzelhisar yolu

100.000 TL

K.A

DURUMU

yalý mah plaj mevkii

530

imarlý

uzunyalý

200.00 TL

ALOSBÝ

12981

1 bölüm

Hazýr

yeni mah

259 3 kat imarlý deðirmendere

85.000 TL

ALOSBÝ

1026

4 bölüm

Seferihisar

FÝYATI

BULUDUÐU YER

BULUDUÐU YER M2.si BÖLÜM DURUMU

2.000.000 USD

BULUDUÐU YER ARSA M2.si

FÝYATI 2.000.000 TL 1.650.000TL

TURYAP GÜVENCESÝYLE

SAHÝBÝNDEN SATILIK Küç ük ilanlar

50 kr

KÝRALIK-SATILIK-ÝÞ ARAYAN.. Karaköy Mahallesi Aliaða Anadolu Lisesi karþýsýnda 110 metrekare dükkan kiralýktýr. Tel:0543.514 86 14 Kültür Mah. Þerafettin Öztürk Sokak’da 3+1 daire satýlýktýr TEL:0536 228 33 76 Aliaða Küçük Sanayi Sitesi’nde mobilya atölyesi 18.000 Tl’ye devren satýlýktýr. TEL:05542608246 Evlere ve ev hanýmlarýna boncuk iþi yapýlýr verilir TEL: 05308801436- 05073975818 Haraççýbahçe’de satýlýk tarla TEL: 05054894830 Doktorlar Sitesinde 50 metrekare dükkan sahibinden satýlýktýr. TEL: 05379544673 TOKÝ’de 2+1 eþyalý yatýrýmcýsýna kiracýsý içinde taksitlerini kendi ödeyen satýlýk daire TEL:0538 640 62 70- 6170267 TOKÝ’de full eþyalý 2+1 kiralýk daire TEL:0538 640 62 70- 6170267 Kurtuluþ Mahallesi Ýstikbal Maðazasý üzeri 4. kat, bakýmlý doðalgazlý asansörlü 85 metrekare daire sahibinden satýlýktýr. TEL:0538 640 62 70- 6170267 Çaltýlýdere Köyü Karþýyaka mevkiinde denize sýfýr 6700 metrekare tarla sahibinden satýlýktýr TEL:05545721594 Kazýmdirik Mah.nde masrafsýz 120 metrekare 3+1 konut Sahibinden Satýlýktýr. Tel:0541.2801958

Yeni Mahalle Deðirmendere Yapý Kooperatifinde 3+1 daire 80.000 TL’ye

SAHÝBÝNDEN SATILIKTIR

0532.514 97 85 DEVREN SATILIK Düðün Salonu ve Çocuk Oyun Parký DEVREN SATILIKTIR

0532.461 86 94

"DOÐRUDAN YANA" Kurucusu: Servet C. MERLA Ýmtiyaz Sahibi :Þahap AVCI Yazýiþleri Müdürü:Nezahat AVCI Ýdare yeri:247 Sk. No: 13/A - ALÝAÐA Tel: (0232) 6161208 Faks:6168338 Baský yeri: Aliaða Ekpres Gazetesi Matbaasý 247 Sk. No: 13/A- ALÝAÐA Tel: (0232) 6161208 Faks:6168338 Yayýn Türü:Yerel Süreli

Web: www.aliagaekspres.com.tr e-posta: ekspres@aliagaekspres.com.tr

'Evrensel Ruhlu, Yerel Boyutlu' Gazetemiz, basýn ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýnlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir.

Gazetemiz pazar hariç her gün yayýmlanýr.

ELEMAN ALINACAKTIR ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ELEKTRÝK BÖLÜMÜ MEZUNU, ASKERLÝK GÖREVÝNÝ YAPMIÞ SÜRÜCÜ BELGESÝ OLAN, TEKNÝSYEN OLARAK YETÝÞTÝRÝLMEK ÜZERE ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACAATLAR ÞAHSEN YAPILACAKTIR.

Müracaat:Arçelik Beko Yetkili Servis Atatürk Mh. Atatürk Cad. No:121 Tel: 616 42 42 HER TÜRLÜ KAÞENÝZÝ ANINDA YAPALIM Kültür Mah.247 Sok.No:13/A Aliaða/ÝZMÝR (Doktorlar Sitesi alt sokaðý) Tel:616 12 08 Fax:616 83 38

Saðlýk Rehberi Saðlýk Grup Baþkanlýðý: 6168989 Aliaða Devlet Hastahanesi:6168787 Dr. A.Armaðan GÜLBOY Tel: 6162483 Dr. Bayram ÖZER Tel: 6162284 Diþ Hek. Aysel Engin Ay Tel:6164703 Diþ Hek. Ömer Murat SARAÇ Tel: 616 36 00 Diþ Hek. Bahadýr BÝLGENOÐLU:Tel:61714 07 Dr. Dilber Bektaþlar ULAÞIR (çocuk).Tel:6169303 Göz Dr.Ulviye ÖZTÜRK Tel: 616 38 85 Diþ Hek. Coþkun Ýhsan SARGUT Tel:6164779 Diþ Hek. Þeyda KIZILIRMAK Tel: 616 42 33 Diþ Hek. Barýþ BERKER Tel: 6168390 Op.Dr.Barýþ ÇOBAN (Kadýn H.ve Doð.)6161544 Diþ Hek. Ercüment VANÝOÐLU Tel:6169923 Ýlçemizdeki diðer diþ hekimleri ve doktorlara www.aliagaekspres.com.tr adresi rehber bölümünden ulaþabilirsiniz NÖBETÇÝ ECZANELER

01.12.2010 ERÝKLÝ Fevzipaþa Cad. Tel:6170998


01 Aralýk 2010 Çarþamba

12

Sigara bebeklerde Bacak bacak üstüne atmadan 2 kere düþünün yüksek tansiyon nedeni Kan akýþýný engelliyor, kan pýhtýlaþmasý, H bel burkulmasý ve incinmesi gibi ciddi rahatsýzlýklara neden oluyor...

B

ir kadýnýn bacak bacak üstüne atmasý zarif ve þýk bir görüntü verebilir, ancak bunun ciddi saðlýk sorunlarýna neden olduðunu biliyor muydunuz?.. Merkezi Malezya'da bulunan ve Çin genelinde de faaliyet gösteren M.J. Saðlýk Yönetimi Merkezi adlý kuruluþun raporunda, bacak bacak üstüne atmanýn kan akýþýný engellediði, buna baðlý olarak kan pýhtýlaþmasý, bel burkulmasý ve incinmesi, omurga disklerinin kaymasý ve skolyoz (omurgada anormal eðrilik) gibi ciddi rahatsýzlýklara neden olduðu bildirildi. 18 bin 61 kiþiye uygulanan anket sonucunda yayýmlanan raporda, modern toplumun standart alýþkanlýklarýnýn insan saðlýðýna etkileri araþtýrýldý. Yaþlýlarýn uyandýktan sonra tansiyon aniden düþtüðü ve muvazene kaybýna neden olduðu için yataktan hemen kalkmamalarý önerilen raporda, yaþlýlarýn uyandýktan sonra en az üç dakika daha uzanarak beklemeleri ve yavaþ bir þekilde yataktan doðrulmalarý istendi. Araþtýrma sýrasýnda tuvalette çok fazla

kalmanýn zararý da incelenirken, tuvalette kitap okumanýn hemoroid ve kabýzlýða davet niteliðinde olduðu ve baðýrsaklarda tembelleþmeye sebep olduðu belirlendi. Çay ve kahvenin aþýrý sýcak tüketimi, bilgisayar ekranýna üç saatten fazla bakma, ofislerde devamlý oturarak çalýþma ve az su tüketimi gibi modern toplumun alýþkanlýklarýnýn da deðerlendirildiði rapor, bu "saðlýksýz alýþkanlýklarýn" ölüm nedenlerinde yüzde 50'lik bir orana sahip olduðunu belirtiyor.

Saç dökülmenizi nasýl durdurursunuz?

H

arvard Medical School Dermatoloji Uzmaný Rebecca Campen'a göre özellikle "þok" ya da "moda" diyetler saç dökülmesine neden olabiliyor. Diyetiniz protein, demir gibi besleyici bileþenlerden yoksunsa saç dökülmeniz iyi beslenmeme kaynaklý olabilir. Campen, "Doðru dengelenmiþ bir diyet yaparsanýz böyle bir durumla karþýlaþmasýnýz. Ancak bazý durumlarda doðal eksiklik sebebiyle de saçlarýnýz dökülebilir. Örneðin vücut çok az miktarda biyotine ihtiyaç duyar. Biyotin birçok yiyecekte bulunur. Baðýrsaðýnýzdaki bir bakteri tarafýndan da doðal olarak üretilir. Ancak bazý yiyecekler ve ilaçlar biyotinin görevini yapmasýný engeller. Bu eksikliðe neden olabilir. Çið yumurta avidin diye anýlan bir madde içerir. Bu biyotinin vücut tarafýndan alýnmasýný önler. Yani beslenmenizde çið yumurta varsa, biyotin görevini yerine getiremiyor demektir. Antibiyotikler de baðýrsaklarýnýzda biyotin üreten bakteriyi yok eder. Uzun süren bir antibiyotik tedavisi biyotin ihtiyacýný artýrýr. Doktorunuzun tavsiyesi ile bu açýðý kapatýcý ilaçlar alabilirsiniz. Zayýflama sýrasýnda saç dökülmesinin nedeni

"telojen efluviyum"dur. Kýl döngüsündeki karýþýklýk ve telojen dönemdeki kýl oranýndaki artýþa baðlý geliþen diffüz (tüm saçlý deriyi kapsayan) saç kaybýdýr. Menapoza girilmesi; hipertiroidizm veya hipotiroidizm; over, hipofiz veya böbreküstü bezi tümörleri diðer hormonal deðiþikliklere baðlý telojen efluviyum nedenleridir. Kanserler, bað dokusu hastalýklarý, yeme bozukluklarý, HIV / AIDS, demir eksikliði, stres, çinko, biotin ve esansiyel yað asitlerinin eksiklikleri gibi sorunlar telojen efluviyuma neden olabilirler. Herhangi bir yaþta olabilir. Kadýnlarda daha sýk rastlanýr" diye belirtiyor. Stres kaynaklý, doðum, ameliyat gibi sebeplerle görülen saç dökülmeleri en fazla 2-3 ayda sona erdiðini vurgulayan Campen, sonrasýnda saçlarýn tekrar normal þekilde büyümeye devam ettiklerini kaydetti. Campen, "Saç dökülmesinin birçok önemli sebebi vardýr. Doðru taný ve tedavi için doktora görünülmesi gerekir. Eðer doktorunuz saç dökülmesinin beslenmeye baðlý olduðunu söylerse beslenme prorgamýnýz gözden geçirilir, gerekli yiyecekler listenize eklenir" dedi

amileli kte sigara kullanýmýnýn bebeklerde yüksek tansiyona yol açtýðý saptandý. Bebeklerde ani ölümlerin bir nedeninin sigara olabileceði bildirildi. Ýsveç’te gerçekleþtirilen bir araþtýrmaya göre, sigaraya maruz kalan bebeklerde beþiklerinde uyurken bile kan basýnçlarýnda anormal yükselmeler oluyor. Ýsveç’teki Karlinksa Enstitüsünde bir grup bilim adamý tarafýndan gerçekleþtirilen bir araþtýrmanýn sonuçlarýný yayýmlayan, saðlýk konularýyla uzmanlaþmýþ “Hypertension” dergisi, anneleri sigara içen bebeklerdeki “Ani tansyon yükselmeleri, kalbi zorlayarak daha çok ve hýzlý atmasýn neden oluyor” diye yazdý. -"SÝGARA BEÞÝK ÖLÜMLERÝNE DE NEDEN OLABÝLÝR”BBC’nin bu konudaki haberine göre, araþtýrma, kan dolaþýmýnýn hasara uðramasý da bebeklerin bilinmeyen nedenlerle aniden ölmeleri anlamýna gelen Ani Bebek

Ölümü Sendromunun nedeni olabileceðini gösterdi.Araþtýrmay ý gerçekleþtiren Dr Gary Cohen ve ekibi, 17’si hamilelik döneminde annelerinin sigara içimine maruz kalmýþ 36 yeni doðmuþ bebek üzerinde yaptýðý çalýþmalar sonucunda sigara içimine maruz kalan bebeklerin anormal kalp atýþ hýzý ve kan basýncý yanýtýna sahip olduklarýný ortaya çýkarttý. Bu anormal tepkilerinin, hayatlarýnýn ilk yýlý boyunca daha da kötüye gittiði belirtilirken, “Genelde bir insan ayakta durduðunda, kan basýncý, kan akýþýný kalbe ve beyne yetiþtirmek için yavaþ bir þekilde artarken, kalp atýþ hýzý artar ve kan damarlarý daralýr” denildi. Ayný araþtýrmaya göre, bir haftalýk bebekler yattýklarý

yerden kaldýrýldýðýnda anormal derecede fazla kan basýncý artýþý gösteriyorlar. Dr Cohen de, hasarýn kalýcý olup olmadýðýný görmek için bebekler üzerinde büyüdüklerinde de çalýþmayý sürdürmeyi planlýyor. -“HAMÝLE KADINLARIN EÞLERÝ DE SÝGARA ÝÇMEMELÝ”Öte yandan, uzmanlar sadece annelerin deðil, babalarýn da eþlerinin hamileliði sýrasýnda sigara içmeyi býrakmasýný ve kimsenin ayný odada sigara içmesine izin verilmemesi konusunda uyarýyorlar. Bu arada, anne adaylarý sigara içmezse ani bebek ölümlerinin üçte birinin engellenebileceði vurgulanýyor. ANKA

www.aliagaekpres.com.tr

HEMEN TIKLAYIN

Kültür Mah.247 Sok.No:13/A Aliaða/ÝZMÝR (Doktorlar Sitesi alt sokaðý)

Aliağa Ekspres Gazetesi  

http://www.aliagaekspres.com.tr/ekspres/0112.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you