Page 1

‫‪A n - N u r , Surat ke 24 : 64 ayat‬‬ ‫‪J u z 18‬‬

‫س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة النور‬ ‫بِْس ِمـ اللِّه الّرْح َمـِنـالّرِح ميـِم‬ ‫ض نَو اَه او َوأَزنَزلْنَ ا َفِهيَه آو َءيايَ اٍت بوهيَونَّ اٍت لَّعلُّك ْمو تََذّك ُرووَن }‪ {1‬ال ّزا ِن َي ةُ‬ ‫ُس رووَرةٌ أَزنَزلْنَ اَه او َو َفوَر ْ‬ ‫ة َو ل ََت ْأ خُ ْذ ُكم‬ ‫ما َما َئ َة جَ ْل َد ٍ‬ ‫ح ٍد ّم ْن ُه َ‬ ‫ل َوا ِ‬ ‫ج ِل ُدوا ُك ّ‬ ‫َوال ّزا ِني َفا ْ‬ ‫ن ِبالل ِه َوا ْل َي ْو ِ‬ ‫م‬ ‫م ُت ْؤ ِم ُنو َ‬ ‫ا ِإن ُكن ُت ْ‬ ‫ِ‬ ‫ما َر ْأ َف ٌة ِفي ِدي ِ‬ ‫ن‬ ‫ِب ِه َ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ي }‪ {2‬يالّزياِن لََينِكُح إِلّ َزيازنِهيًَة أَْو ُمْشو ِروَك ًةو‬ ‫ْا ل َ ِ‬ ‫خ ِر َو لْوهيَْش َهوْدو َعَذ ياووبوَُه َمو او طَ آئَف ةٌو ّم َنو يالُْم ْؤومونو َ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ي }‪َ {3‬ويالّو و وِذ يوَن يوَْرُم و و ورووَن‬ ‫َويالّزيازنِهيَ و و ةُ لََينِكُح َه و و و آو إِلَّزياٍن أَْو ُمْش و و و ِروٌك َوُح و و و ّروَمَذل و و و َ‬ ‫ك َعلَو و وو ى يالُْم و و و ْؤومونو َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫يالْم حو ِ‬ ‫ي َج ْلو وَد ًةو َوَلتوَْق َبوَلُو رويا َلُوْم َش و َهو اوَدةًو أَبَوًد ياو‬ ‫ص و ونَو ات ُثّ و َلْ و يَوأْتُرويا بِأَْربوَعو ة ُش و َهوَدوءآوَء َفَ اْج ل ووُد ووُه ْمو َثَو ازن َ‬ ‫ُْ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ص لَوُح روويا َفَوِإّن ياَلو َغُفورووٌر ّرِح هيووٌم}‬ ‫ك ُه ُمو يالَْف اوِسو ُقورووَن }‪ {4‬إِلّ يالّوذيوَن تَو ابُرويا ِمو نو بوَْع دو َذلو َ‬ ‫َوأُْو لَوئِ َ‬ ‫ك َوأَ ْ‬ ‫‪َ {5‬ويالِّذ يوَن يوَْرُمرووَن أَْزَووياَج ُهوْموَوَلْ يَُك نو ّلُْم ُش َهوَدوءآوُء ِإآل أَزنُفُسوُهوْمو َفََش َهو اوَدةُو أََح ِدوِهوْمو أَْربَوُع َشو َهو اوَدياوٍت‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ص و اوِدقِوي }‪ {6‬وياْلَ اِم سو وةُو أَّن لَع نَو و ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ي }‪{7‬‬ ‫ت يال و َعلَْهي وه ِإن َك و اوَن م و َنو يالَْك و اوذ بوِ َ‬ ‫بِ و ال ِزنإّوهُ لَم و َنو يال ّ َ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ي }‪َ {8‬وياْلَ اِم َسو وَةو أَّن‬ ‫ب َأن تَْشو َهوَدو أَْربَوَع َش و َهو اوَدياوت بِو ال ِزنإّوهُ لَمو َنو يالَْك و اوذبِو َ‬ ‫َو يَوْد َروُؤياَعنوَْهو او يالَْع وَذ ياو َ‬ ‫ص اوِدقِوي }‪ {9‬و لَورولَ َفَ ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َغض ِ‬ ‫ب‬ ‫بو يال َعلَهيوَْه آو ِإن َك اوَن م َنو يال ّ َ‬ ‫ض ُلو يالو َعلَْهيُكو ْمو َوَرْحَتُوهُ َوأَّن ياَلو ت وَّرويا ٌ‬ ‫َْ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫صو َبَوةٌ ّم نوُكو ْمو لََْتَسو َبُوروهُ َشو ّرويا لُّك مو بَوْل ُهو َروو َخ هي وٌْر لُّك ْمو‬ ‫َح كوهيٌم }‪ {10‬إِّن يالّوذيوَن َجو آوُءويا بِ اِْل َفْ وك عُ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫لُِك ّلو يام ِروٍئ ّم نوه مو ّم اوياْك تَوس ِ‬ ‫ب َعِظ هي وٌم }‪ {11‬لّوْروآل‬ ‫بو مو َنو ياِْل ِْث و َويالّوذ يو ت وََروّل كَب وَْرهُ م نوُْه ْمو لَوهُ َعوَذ ياو ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ُْ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ي و }‪ {12‬لّ وْرولَ‬ ‫تبِأَزنُف ِسو و ِه وْمو َخ هيوْوًريا َو قَو و الُرويا َه و َذوءآو إَِفْ و ٌ‬ ‫ك ّمَبِو ٌ‬ ‫إِْذ َس و ْعوتُوُم رووهُ ظَ وّن يالُْم ْؤومونُووروَن َويالُْم ْروومونَو و ا ُ‬ ‫ك ِعنَد ياِلو ُهو ُمو يالَْكو اوِذ بوُروَن }‪َ {13‬و لَوْرولَ‬ ‫َج آوُءوَعلَْهيِه بِأَْربوَعِة ُش َهوَدوءآوَء َفَِإْذ َلْ يَأْتُرويا بِ الّش َهوَدوءآوِء َفَأُْو لَوئِ َ‬ ‫ض لو ياِل علَهيُك مو ورْحتُه ِف يالّد زنوهي ا وياْلَِخ روِةلَم ّسوُكومو ِف م آوأََفَ ْ ِ ِ‬ ‫ب َعِظ هي وٌم }‪ {14‬إِْذ‬ ‫ض تُوْم َفهيوه َعوَذ ياو ٌ‬ ‫َفَ ْ ُ َ ْ ْ َ َ َ ُ‬ ‫َْ َ َ َ ْ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫س لَُك مو بِوِه ِعْلوٌم َو َْتَسو َبُوروزنَهُ َه هيوًّن ا َوُهو َروو ِعنوَد ياِلو َعِظ هي وٌم‬ ‫توَلَّقْرووزنوَهُ بأَلْس نَ وتُك ْمو َو توَُقرووُلروَن بأََفوَْروياه ُكومو ّم اولَْهي َ‬ ‫ك َه و َذوياو بوُْه تَوو اٌن َعِظ هي وٌم }‬ ‫}‪َ {15‬و لَ وْروآل إِْذ َِس وْعوتُوُم رووهُ قوْلُتُووم ّم و اويَُك رووُن لَنَوو آ َأن زنوتََّك لّووَم ِبَوَذ ياو ُس و َْبوَح اوزنَ َ‬ ‫ِِ‬ ‫ِِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫يو ياُل و لَُكو ُمو ياْلَيَو اِت‬ ‫ي }‪َ {17‬و يوَبُوَّ ُ‬ ‫‪ {16‬يَعظُُكو ُمو ياُل و َأن توَعُ روُدويا لم ثْول وه أَبَوًد ياو ِإن ُك نوتُووم ّم وْؤومونو َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ب أَلِهي ٌم‬ ‫َوياُل َعلهيٌم َح كوهيٌم }‪ {18‬إَّن يالّذيوَن ُي َبّوروَن َأن تَش هيوَع يالَْف اوح َش وةُوِف يالّذيوَن ءَياَم نُورويا َلُْم َعَذ ياو ٌ‬ ‫ضو ُلو ياِلو َعلَْهيُكو ْمو َوَرْحَتُهُ َوأَّن ياَلو‬ ‫ِف يالوّد زنوْهيَ ا َوياْلَِخ َروِةَوياُلو يوَْع لَوُم َوأَزنتُوْم َلتوَْع لَوُمو رووَن }‪َ {19‬و لَوْرولَ َفَ ْ‬ ‫ف ّرِح هي ووٌم}‪ *{20‬يَ اَأيوَّهو او يالّ وِذيوَن ءَياَم نُو ورويا َلتوَتَّبُِع ورويا ُخ طُووَروياِت يالّش و ْهيوطَ اِن َو َم ونو يوتََّبِوْع ُخ طُووَروياِت‬ ‫َر ُءووو ٌ‬


‫ضو ُلو ياِلو َعلَْهيُكو ْمو َوَرْحَتُهُ َمو اوَزَك ىوِم نوُكو مو ّمو ْنو أََح ٍدو‬ ‫يالّش ْهيوطَ اِن َفَِزنإّهُ يَأُْمُرو بِ الَْف ْحو َش و آوِء َويالُْم نوَكو ِروَو لَوْرولَ َفَ ْ‬ ‫ضوِلو ِم نوُك ْمو َويالّس و َعوِة َأن‬ ‫أَبًَد ياو َو لَوِكّن ياَل يوَُزّك م يو َم نو يََش آوُء َوياُل َِس هيوٌع َعلِهيُُم }‪َ {21‬ولَيَأْتَِل ُأولُرويا يالَْف ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫صو َفوُحورووياأَلَُِت َبّووروَن َأن يوَْغِفو َرو‬ ‫يوُْؤ تُورويا أُْو ِل و يالُْقْروَبو َويالَْم َس و اوك َ‬ ‫ي َويالُْم َه و اوج ِرويوَنِفو َسو َبِوهيِل يالو َو لْوهيوَْع ُف وروويا َو لْوهيَ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ص ونَو اِت يالْغَو اَفِلَِت يالُْم ْؤوِمونَو اِت لُعِنُورويا ِفو‬ ‫ياُل لَُك ْمو َوياُل َغُف رووٌر ّرح هيوٌم}‪ {22‬إِّن يالّذيوَن يوَْرُمرووَن يالُْم ْحو َ‬ ‫ِ‬ ‫ب َعِظ هي وٌم }‪ {23‬ي وَْرو َمو تَْش َهوُدو َعلَْهيِهو ْمو أَلِْسو نَوتوُه ْمو َوأَيِْد يوِه ْمو َوأَْرُج لُوُهو ْموِبوَ ا‬ ‫يالوّد زنوْهيَ ا َوياْلَخو َروِةَو َل وُْم َعوَذ ياو ٌ‬ ‫ٍِ‬ ‫ِ‬ ‫يو }‬ ‫َك و اوزنُرويا يوَْعَمولُ وروَن }‪ {24‬يوَْرو َموئ وذ ي وَُروَفّوهيِه ُمو ياُل و ديونوَُه ُمو ياْلَوّق َو يوَْع لَوُمو رووَن أَّن ياَل و ُه و َروو ياْلَوّق يالُْم َبِو ُ‬ ‫ِ‬ ‫‪ {25‬ياْلَبِهيث و ات لِْلخ َبِوهيثِيو وياْلَبِهيثووروَن لِْلخ َبِوهيث و اِت ويالطّهيَّبوو ا ِ‬ ‫ك‬ ‫يو َويالطّهيَّبُووروَن للطّهيَّبَوو اِت أُْولَئوِ َ‬ ‫ََ ُ َ َ َ َُ‬ ‫ت للطّهيَّبِ َ‬ ‫َ َ َ َ ُ‬ ‫ُمَبوَوّر ُءوووَن ِمّو ا يوَُقروولُوروَن َلوُوم ّمْغوِف و َروةٌ َوِرْز ُُقَك ِرويُُو }‪ {26‬يَ اَأيوَّه او يالّوِذيوَن ءَياَم نُ ورويا لَتَوْد ُخ ولُورويا بوُهيروتًو ا َغهيْوَر‬ ‫بوُهيروتُِك ْمو َح ّتو تَْس تَوأْزنُِس روويا َو توَُس لّوُم روياو َعَل ى أَْه لِوَهو او ذَلُِك ْمو َخ هي وُُْر لُّك ْمو لََعلُّكو ْمو تَوَذّك ُرووَن }‪َ {27‬فَوِإن ّلْو‬ ‫َِت ُدووياو َفِهيَه آو أََح ًدوياو َفَلَ تَوْد ُخ ولُوروَه او َح ّت و ي وُْؤ ذَوَن لَُك ْمو َو إِون قِهيوَل لَُك ُمو ياْرِج ُع ووروياَفَو اْرِج ُعووروياُهو َروو ياْزَك ىولَُك ْمو‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫ع‬ ‫س َعلَْهيُكو ْمو ُج نَو اٌح َأن تَوْد ُخ ولُورويا بوُهيروًت ا َغهي وَْر َم ْس و ُكورووزنٍَة َفهيَهو او َم تَو ا ٌ‬ ‫َوياُلو بوَ ا توَْعَمولُوروَن َعلهيوٌم }‪ {28‬لْهي َ‬ ‫لُّك و مو وياُل و يوع لَو وم م اوتوَبو ُد ووَن و مو و اوتَْك تُوم رووَن }‪ {29‬قُ ول لّْلم و ْؤوِمونِوي يوغُ ّ ِ‬ ‫ص و اوِرِه ْمو َو َْيَف ظُوورويا‬ ‫ض و روويا م و ْنو أَبْ َ‬ ‫ْ ُ ََ‬ ‫ْ َ َْ ُ َ ُْ‬ ‫ََ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ضو و َنو ِمو و ْنو‬ ‫ضْ‬ ‫َفوُروَج ُه و وْمو ذَلو و َ‬ ‫ص و نوَُعروَن }‪َ {30‬و قُ وول لّْلُم ْؤومونَ و و ات يوَْغ ُ‬ ‫ك أَْزَك ىو َلوُوْم إِّن ياَلو و َخ َبِوٌيو و بَ ايَ ْ‬ ‫ضو ِروبَْن ِبُُم ِروِه ّنو َعلَوو ى ُج هيُوروِبِّن‬ ‫صو اوِرِه ّنو َو َْيَف ظْوَن َفوُروَج ُه وّنو َوَليوَْبُ ِديوَن ِزيَنتوَُه ّنو إِلَّم اوظََه َرو ِم نوَْه او َو لْوهيَ ْ‬ ‫أَبْ َ‬ ‫َوَليوَْبُِديوَن ِزيَنتوَُه ّنو إِلّ لَِبوُعرولَتِِه ّنو أَْو َءيابوَ آئِِه ّنو أَْو َءيابَو آِء بوُعرولَتِِه ّنو أَْو َأبوَْن آئِِه ّنو أَْو َأبوَْن آِء بوُعرولَتِِه ّنو أَْو‬ ‫ِِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ ِ ِ‬ ‫ي َغ ِْيو أُْو ِل و‬ ‫إِْخ َروويانّن أَْو بَِن إِْخ َروويانّن أَْو بَِن أََخ َرووياتّن أَْو زنَس آوئِه ّنو أَْو َم اوَم لَوَك ْ‬ ‫تو أَْيَ ازنوُه ّنو أَِو يالتّ ابِع َ‬ ‫ض ِروبَْن بِوأَْرُج لِوِه ّنو لِهيوُْع لَوَم‬ ‫ياِْل ْروبَوِة ِمو َنو يالّرَج اوِل أَِو يالطّْف ِلو يالّوِذيوَن َلْو يَظَْهو ُروويا َعلَوو ى َعوْروَروياِت يالنَّسو آوِء َولَيَ ْ‬ ‫م و اوُيِْف يو ِم و نو ِزينَتِِه و ّنو و توُروبورويا إَِل و ياِل و َِ‬ ‫ج هيوًع وو ا أَيّوَه يالُْم ْؤوِمونُووروَن لََعلُّك و ْمو توُْف لِوُح و رووَن }‪َ {31‬وأَزنِكُح و روياو‬ ‫َ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ياْلَيو ام ىو ِم نوُك و مو ويال ّ ِِ‬ ‫ضو لِوِه َوياُل و‬ ‫ي ِم و ْنو ِعَبَو اِدُك ْمو َو إِوَمو آوئُِك ْمو ِإن يَُك رووزنُرويا َفوَُق َروءآَء يوُْغنِِهو ُمو ياُل و ِم و نو َفَ ْ‬ ‫ص و اول َ‬ ‫ََ‬ ‫َْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وياِس و ٌع وَعلهيوم }‪ {32‬و لْوهيسو توْعفو ِ‬ ‫ضو لوِه َويالّوذيوَن‬ ‫فو يالّوذيوَن لََِيو ُدوووَن زنَِك اوًح و او َح ّت و يوُْغنِهيوَُه ُمو ياُل و ِم و نو َفَ ْ‬ ‫ََْ َ‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫يوَبتوغروَن يالِْكت و ا ِ‬ ‫تو أَْيوَ ازنَُك ْمو َفََكو اوتَُِبروُه ْمو إِْن َعلِْم تُووْم َفِهيِه و ْمو َخ هيوْوًريا َو ءَوياتُووروُه مو ّم و نو ّم و اوِل ياِل و‬ ‫َْ َُ‬ ‫ب مّو ا َم لَوَك و ْ‬ ‫َ َ‬ ‫ضو ياْلََهي اِة يالوّد زنوْهيَ ا َو َم ونو‬ ‫يالِّذ يو َءياتَ اُك ْمو َولَتُْك ِروُه روويا َفوتَوَهي اتُِك ْمو َعلَوو ى يالَْبِغَو آِء إِْن أََرْد َنو َتَ ّ‬ ‫صو نًو ا لّتََْبتوَغُرويا َعوَر َ‬ ‫يُْك ِرووهّهو ّنو َفَوِإّن ياَلو ِمو نو بوَْع ِدو إِْك َروياِه ِه وّنوَغُف ورووٌر ّرِح هي ووٌم}‪َ {33‬و لَوَقو ْدو أَزنَزلْنَوو آ إِلَْهيُك و ْمو َءيايَو اٍت ّمَبوهيَوَّن اٍت‬ ‫َو َموثَولً ّم َنو يالِّذيوَن َخ لَوْروياو ِم نو قوَْبَلُِك ْمو َو َموْرووِعوظًَة لّْلُم تّوِق يوَ}‪ *{34‬ياُل زنوُوروُر يالّسو َمو اوَوياِت َوياْلَْر ِ‬ ‫ضو َم ثَوُل‬ ‫ٍ‬ ‫ٍِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ ي ُيروقَو ُد ِم و نو‬ ‫بوُدّر ّ‬ ‫ص و وَبَو اٌح يالْم ْ‬ ‫زنُووروِرِه َك موْش و وَكو اوةَفهيَه و او م ْ‬ ‫ص و وَبَو اُح ِف و ُزَج اوَج و ةويالّزَج اوَج و ةُوَك أَوزنوَّهو او َك و ْرووَك ٌ‬


‫َش و جوروٍة ّمَبو ارَك ٍةوَزيوُتروزنوٍَة لَّشو روقِهيٍّة ولََغربِهيّوٍة يَكو اود َزيوتوه او ي ِ‬ ‫ضو م يوُء َو لَوْرو َلْو َتَْس ْس وهُو زنَو اٌر زنوّوروٌر َعلَوو ى زنوُوروٍر‬ ‫ََ َ َ ْ‬ ‫ْ َ ْ َ ُ َُْ ُ‬ ‫ب ياُل و ياْلَْم ثَوو اَل ِللنّ و اِس َوياُل و بُِكو ّلو َش و ْ ىو ٍء وَعلِهي وٌم }‪ِ {35‬ف و‬ ‫يوَْه ِدو يو ياُل و لِنُووروِرِه َم و نو يََشو آوُء َو يوَ ْ‬ ‫ضو ِرو ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ص و اوِل }‪ِ {36‬رَجو او ُُل‬ ‫بوهيُوروت أَذَنو ياُل و َأن توُْرَفَ وَع َو يُووْذَك َروَفهيَه و او ياْسُ وهُ يَُسو َبّوُح لَ وهُ َفهيَه و او بِ الْغُ وُد ّوو َوياْلَ َ‬ ‫صلَوِة و إِويَت آِء يالّزَك اوِة َيَ اَُفروَن يورو مو او توتوَق لّو ِ ِ‬ ‫ِِّ ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ب‬ ‫ب َفهيه يالُْقلُورو ُ‬ ‫لتوْلُه هيوه ْمو تَ اَرةٌ َوَلبوْهيٌَع َعن ذْك ِر و يال َو إوقَ ام يال ّ َ‬ ‫َْ ً َ ُ‬ ‫ضو لِوِه َوياُلو ي وَْرُزوُق َمو نو يََش آوُء بِغَِْيو‬ ‫ص اوُر }‪ {37‬لِهيَْج ِزويوَُه ُمو ياُل أَْح َس وَنو َم اوَعِم لُورويا َو يوَِزيَد ُهوموّم نو َفَ ْ‬ ‫َوياْلَبْ َ‬ ‫ِح َس و اوٍب }‪َ {38‬ويالِّذ يوَن َك َفوُروويا أَْع َمو اوُلُْم َك َسوَروياٍب بِِق هيوَعٍة َْيَس َبُوهُ يالظّْم ئَو اُن َم آوًء َح ّت و إَِذيا َجو آوَءهُ َلْو‬ ‫َِيو ْدو هُ و َشو ْهيوئً ا َوَوَجو َدوياَلو ِعنوَد هُو َفوَروَفّو اهُ ِح َس وو اوبَهُ َوياُلو َسو ِرويُع ياْلَِس اوِب }‪ {39‬أَْو َك ظُولَُمو اوٍت ِفو َْبوٍر‬ ‫ِِ‬ ‫ِِ‬ ‫ض وَهو او َف وَْرو َقو بوَْع ٍ‬ ‫ضو إَِذءآ أَْخ َروَج يَوَد هُو‬ ‫ت بوَْع ُ‬ ‫ب ظُلَُمو او ٌ‬ ‫ّلّّم ي يوَْغَش اوهُ َم ْرووٌج ّم نو َفوَْرو قوه َم ْرووٌج ّم نو َفوَْرو قوه َسو َحو او ٌ‬ ‫َلْ يََك ْدو يوَرياَه او َو َمونو ّلْ َْيَعِل ياُل لَهُ ُزنروًريا َفََم اولَهُ ِم نو ّزنروٍر }‪ {40‬أََلْ ت وَر أَّن ياَلو يَُس َبّوُح لَوهُ َمو نو ِفو‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫يالّسو َمو اوَوياِت َوياْلَْر ِ‬ ‫صو لَوتَهُ َو تَوْسو َبِوهيَح هُوَوياُلو َعلِهيوٌم ِبوَ ا يوَْف َعولُووروَن }‬ ‫صو اوَفّ ات ُكو ّلو قَوْد َعلوَم َ‬ ‫ضو َويالطّهيْوُر َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ضو و إِوَل ياِل يالْم ِ‬ ‫صوُي و }‪ {42‬أََلْ توَر أَّن ياَل يوُْزِج م يو وَس َحو اوبً ا ُثّ‬ ‫‪َ {41‬و لولِّه ُمْلو ُ‬ ‫َ‬ ‫ك يالّس َمو اوَويات َوياْلَْر ِ َ‬ ‫ف بوهيَوْنَهُ ُثّ َْيَعلُهُ ُرَك اوًم اوَفوتَوَر ى يالَْرو َدوَقو َيُْرُج ِم ْنو ِخ لَلوِِه َو يونُوَّزُل ِم َنو يالّس َمو آوِء ِم نو ِج َبَوو اٍل َفِهيَه او ِم و نو‬ ‫يوَُؤلوّ ُ‬ ‫ِِ‬ ‫صو هي و ِ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫صو اوِر }‪{43‬‬ ‫ب بِوه َمو نو يََش آوُء َو يوَ ْ‬ ‫بو بِ اْلَبْ َ‬ ‫ص ِروَفُهُ َعوون ّمونو يََشو آوُء يََكو اوُد َسو نَو ا بوَْرقوه يَوْذ َه و ُ‬ ‫ب وََرد َفوهيَُ ُ‬ ‫يوَق لّوب ياُل يالّهيل ويالنوّه اور إِّن ِف َذلِ َ ِ‬ ‫ص اوِر }‪َ {44‬وياُل َخ لَوَق ُك ّلو َدءآوبٍّة ّمو نو ّمو آوٍء‬ ‫ك لَعَبوَْرًة لُْوِلو ياْلَبْ َ‬ ‫َْ َ َ َ‬ ‫ُ ُ‬ ‫َفَِم نوُْه مو ّمنو َيِْش م ي و َعَل ى بَطْنِوِه و ِمونوُْه مو ّمونو َيِْش م ي و َعلَوو ى ِرْج لَوْ ِ‬ ‫يو َو ِمونوُْه مو ّمونو َيِْش م ي و َعلَوو ى أَْربوٍَع َيْلُوُق‬ ‫َ‬ ‫َم اويََش آوُء إِّن ياَل َعَل ى ُك ّلو َش ْ ىو ٍء وقَِديوٌر }‪ {45‬لَّق ْدو أَزنَزلَْن آ َءيايَ اٍت ّمَبوهيَونَّ اٍت َوياُل يوَْه ِدو يو َمو نو يََشو آوُء‬ ‫إَِل ِص َروياٍط ّمْسو تَوِق هيوٍم }‪َ {46‬و يوَُقرووُلروَن َءياَم نّو ا بِ اِل َو بِو الّرُس رووِل َوأَطَْع نَو ا ُثّ يوَتوَروّل َفَِريٌق ّم نوُْه مو ّم نو بوَْع ِدو‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ي }‪َ {47‬و إِوَذيا ُدُعورويا إَِلو ياِلو َوَرُسو روولِِه لِهيَْح ُك وَمو بوهيَْونوَُه ْمو إَِذيا َفَِري ٌق ّم نوُْه مو‬ ‫ك َو َم و آو أُْو لَوئِو َ‬ ‫َذل َ‬ ‫ك بِو الُْم ْؤومونو َ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ ِِ‬ ‫ضو أَِم ياْرتَو ابُرويا أَْم‬ ‫ّمْعوِرو ُ‬ ‫ي }‪ {49‬أَِف قوُُلروبم ّم َرو ٌ‬ ‫ضرووَن }‪َ {48‬و إِون يَُك نو ّلُُم ياْلَّق يَأْتُرويا إِلَْهيه ُمْذو ع ون َ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ي‬ ‫ف ياُل َعلَْهيِه ْمو َوَرُس روولُهُ بَْل أُْو لَوئِ َ‬ ‫َيَ اَُفروَن َأن َي هيو َ‬ ‫ك ُه ُمو يالظّ الُم رووَن }‪ {50‬إِّنوَ ا َكو اوَن ق وَْرو َلو يالُْمو ْؤومونو َ‬ ‫ِِ‬ ‫ك ُه و ُمو يالُْم ْفولِوُحو رووَن }‬ ‫إَِذيا ُدُع ورويا إَِلو ياِل و َوَرُسو روولِه لهيَْح ُكو وَمو بوهيَْونوَُه ْمو َأن يوُّقرولوُرويا َِس و ْعونَو ا َوأَطَْع نَ و ا َوأُْولَئِو َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ك ُهو ُمو يالَْفو آوئُِزوَن }‪َ *{52‬وأَقَْسو ُموروويا بِو اِل‬ ‫ش ياَلو َو يوتَّقو ِهو َفَأُْو لَوئِو َ‬ ‫‪َ {51‬و َم ونو يُط ِعو ياَلو َوَرُسو روولَهُ َوَيْو َ‬ ‫َج ْه وَد وأَْيَ اِنِْم لَئِوْن أََم ْروتوَُه ْمو لَهيَْخ ُروُج ّنو قُوول لّ توُْق ِس و ُم وروياو طَ اَعوةٌ ّمْعوُرووَفَةٌ إِّن ياَلو َخ َبِوٌيو ِبوَ ا توَْعَمولُوروَن }‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ {53‬قُْل أَط هيوُعرويا ياَل َوأَط هيوُعرويا يالّرُس رووَل َفَِإن توَرولوّْروياو َفَِإّنَ ا َعلَْهيه َم اوُحَّل َو َعولَْهيُك مو ّمو اوُحّْلتُْم َو إِون تُط هيوُعووروهُ‬ ‫يو و }‪َ {54‬و َع و وَد ياُل و و يالّو وِذيوَن ءَياَم نُ و ورويا ِم نوُك و و ْمو َو َعوِم لُ وورويا‬ ‫توَْه تَو ووُد وياو َو َم و و اوَعَل ى يالّرُسو و رووِل إِلّ يالَْبَلَ ُ‬ ‫غ يالُْم َبِو ُ‬


‫ص اوِلَ اِت لَهيَْس تَوْخ لِوَف نوُّه ْمو ِف ياْلَْر ِ‬ ‫فيالِّذيوَن ِم نو قوَْبَلِِه ْمو َو لَوهيَُم ّكونَوّن َلُْم ِديونوَُه ُمو يالّوِذ يو‬ ‫يال ّ‬ ‫ضو َك َمو اوياْس تَوْخ لَو َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ك‬ ‫ض ىو َلُْم َو لَوهيَُبَّد لَونوُّه مو ّم نو بوَْع دو َخ ْرووَفوِه ْموأَْم نًو ا يوَْعَبُوُد ووزنَِن لَيُْش ِروُك رووَن ِبو َشو ْهيوئً ا َو َم ونو َك َف وَرو بوَْع َدو ذَلو َ‬ ‫ياْرتَ َ‬ ‫ِ‬ ‫حروَن }‬ ‫ك ُه ُمو يالَْف اوِس ُقورووَن }‪َ {55‬وأَقِهيُم روياو يال ّ‬ ‫َفَأُْولَئِ َ‬ ‫صلَوَة َو ءَوياتُرويا يالّزَك اوَة َوأَط هيوُعرويا يالّرُس رووَل لََعلُّك ْمو توُْر َُ‬ ‫ِ‬ ‫‪ {56‬لََتس ّ ِ‬ ‫ضو و موأْووياه مويالنّ ار و لَوَبِْئس يالْم ِ‬ ‫ص وُي و }‪ {57‬يَ اَأيوَّه او‬ ‫ْ ََ‬ ‫بو يالّذيوَن َك َفوُروويا ُمْعوجو ِزيوَنِف ياْلَْر ِ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ث َمو ّروياٍت ّمو نو‬ ‫تو أَْيَ ازنُُك ْمو َويالِّذ يوَن َلْ يوََبوْلُغُورويا ياْلُلَُم ِم نوُكو ْمو ثَلَ َ‬ ‫يالّذيوَن ءَياَم نُورويا لهيَْس تَوْئذزنوُك ُمو يالّذيوَن َم لَوَك ْ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ث َعوْروَروياٍت‬ ‫صو لَوِة يالْعَِشو آوِء ثَلَ َ‬ ‫ي و وتَ َ‬ ‫صو لَوة يالَْف ْج و ِر و َوح َ‬ ‫ضو ُعوروَن ثَهي ابَُك مو ّمو َنو يالظِّه َي وة َو م ونوبوَْع دو َ‬ ‫قوَْبَ ِل َ‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫ض وُكوْمو َعلَوو ى بوَْع ٍ‬ ‫ي‬ ‫ضو َكو َذولو َ‬ ‫س َعلَْهيُك ْمو َولََعلَْهيِه ْمو ُج نَو ا ُُح بوَْع َدوُهوّنو طَّروياَفُووروَن َعلَْهيُكو ْمو بوَْع َ‬ ‫ك يوَبُوَّ ُ‬ ‫لُك ْمو لَْهي َ‬ ‫ياُل و لَُكو ُمو ياْلَيوَ اِت َوياُل و َعلِهيوٌم َح ِكوهي و ُُم }‪َ {58‬و إِوَذيا بوَلَ َغ ياْلَطَْفو اوُل ِم نوُك و ُمو ياْلُلُوَم َفوَْلهيَْسو تَوأِْذ زنوُرويا َك َم و او‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ي ياُل لَُك ْمو َءيايَ اتِِه َوياُل َعلِهيٌم َح ِكوهيوٌم }‪َ {59‬ويالَْق َرووياِعوُدِمو َنو‬ ‫ياْس تَوْئَذ َنو يالّذيوَن ِم نو قوَْبَلِه ْمو َك َذولو َ‬ ‫ك يوَبُوَّ ُ‬ ‫يالنّس آوِء يالِّت َليورج رووَن زنِ‬ ‫ض ْعوَنو ثَِهي ابوَُه ّنو َغهي وَْر ُمتَوَبوَّرَج اوٍت بِِزينَوٍة َوَأن‬ ‫هي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫َف‬ ‫و‬ ‫ ا‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫ ا‬ ‫ك‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫س َعلَْهيِه ّنو ُج نَو اٌح َأن يَ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫َْ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫س َعلَوو ى ياْلَْع َم و ىو َحو َروٌج َولََعلَوو ى ياْلَْعو َروِج َحو َروٌج‬ ‫يَْس توَْعفوْفوَنو َخ هيْوٌر لوُّن َوياُلو َسو هيوٌع َعلهيوٌم }‪ {60‬لْهيو َ‬ ‫َولََعلَوو ى يالَْم ِروي ِ‬ ‫ض َحو َروٌج َولََعلَوو ى أَزنُفِس و ُك وْمو َأن تَوأُْك لُورويا ِم و نو بوُهيروتُِك ْمو أَْو بوُهيروِت َءيابَو آئُِك ْمو أَْو بوُهيروِت‬ ‫أُّمَه و اوتُِك ْمو أَْو بوُهيروِت إِْخ و َروويازنُِك ْمو أَْو بوُهيروِت أََخو َرووياتُِك ْمو أَْو بوُهيروِت أَْع َم و اوِم ُكوْمو أَْو بوُهيروِت َعّم و اوتُِك ْمو أَْو‬ ‫بوهيروِت أَخ روويالُِك مو أَو بوهيروِت خ اولَتُِك مو أَو م اوم لَوْك تووم ّمَفو اوتِهيح هو أَو ِ ِ‬ ‫س َعلَْهيُك و ْمو ُج نَ و اٌح َأن‬ ‫ْ ْ ََ ُ‬ ‫َ‬ ‫َُ ْ َ‬ ‫َْ ْ ْ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ص دويوق ُكوْمو لَْهي َ‬ ‫تَأُْك لُورويا َِ‬ ‫ج هيوًع ا أَْو أَْش تَو اتً ا َفَِإَذيا َدَخوْلوُتم بوُهيروتً ا َفََس لّوُم روياو َعَل ى أَزنُفِس و ُك وْمو َِت هيّوًة ّمو ْنو ِعنوِد ياِلو ُمَبَو اَرَك ًةو طَهيَّبَوًة‬ ‫ِ‬ ‫ي ياُل لَُك ُمو ياْلَيَ اِت لََعلُّك ْمو توَْع ِقولُوروَن }‪ {61‬إِّنَ ا يالُْم ْؤوِمونُوروَن يالّوِذيوَن ءَياَم نُورويا بِو اِل َوَرُسو روولِِه‬ ‫َك َذولو َ‬ ‫ك يوَبُوَّ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ك يالّوِذيوَن‬ ‫ك أُْو لَوئِو َ‬ ‫َو إِوَذيا َك اوزنُرويا َم َعوهُ َعَل ى أَْم ٍرو َجو اوِم ٍعو ّلْو يَوْذ َه وَبُورويا َح ّت و يَْس تَوْئذزنوُروهُ إِّن يالّوذيوَن يَْس تَوْئذزنوُروزنَ َ‬ ‫يوؤ ِمونُوروَن بِ اِل ورس روولِِه َفَِإَذيا ياس توْئَذ زنُوروَك لَِبوع ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ت ِم نوُْه ْمو َوياْسو توَْغِف ْرو َلوُُم ياَلو إِّن‬ ‫َْ‬ ‫ُْ‬ ‫ضو َش أْونْم َفَأَْذن لَّم نو ش ْئ و َ‬ ‫َْ‬ ‫ََ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ض و او قَوْد يوَْع لَوُم ياُلو‬ ‫ض وُكومو بوَْع ً‬ ‫ياَلو َغُفورووٌر ّرح هي ووٌم}‪ {62‬لََْتَعلُورويا ُدَعوو آَء يالّرُسو رووِل بوهيَوْنَُكو ْمو َكو ُدوَعو آِء بوَْع َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫صو هيوَبوه مو َِفتونَو ةٌ أَو ي ِ‬ ‫ِ‬ ‫صو هيوَبوَُه ْمو‬ ‫يالّوذيوَن يوتََس و لّوُلروَن م نوُك و ْمو ل وَروياًذيا َفوَْلهيَْح و َذ وِرو يالّوذيوَن ُيَو الُفرووَن َع وْن أَْمو ِروِه َأن تُ َُ ْ ْ ْ ُ‬ ‫ب أَلِهيو ٌم }‪َ {63‬أآلإِّن لِلّوِه َمو اوِف يالّسو َمو اوَوياِت َوياْلَْر ِ‬ ‫ضو قَوْد يوَْع لَ وُم َمو آوأَزنتُْم َعلَْهيوِه َو ي وَْرو َمو يوُْرَج ُعووروَن‬ ‫َعوَذ ياو ٌ‬ ‫إِلَْهيِه َفوهيَونََُّبئوُه مو ِبَ اَعِم لُورويا َوياُل بُِك ّلو َش ْم يو ٍء وَعلِهيٌم }‪{64‬‬

024 - An Nuur  

A n ­ N u r , Surat ke 24 : 64 ayat Juz 18

024 - An Nuur  

A n ­ N u r , Surat ke 24 : 64 ayat Juz 18