Page 15

#

THROWBACK SYMPOSIA

16 JUN 2018

Goede acute beroertezorg vereist een

arbeidsongeschiktheid en invalidi­teit

Handelsbeurs, Gent

snelle diagnose en eerste behande­

en het re-integratietraject naar de

ling, gecombineerd met de mogelijk­

werkvloer werd uitvoerig besproken

Supraregionale organisatie van beroertezorg

heid om vlot door te verwij­zen naar

door 2 externe specialisten. Dr. Gratia

een centrum dat invasieve behan-

Wullepit en dr. Mireille. De Bruyn,

delingen biedt: time is brain. Om

beide adviserende artsen bij de Bond

dreigende capaciteits- en beschik­

Moyson en Saskia Decuman (expert

baarheidsproblemen het hoofd te

onderzoek en ontwikkeling dienst

kunnen bieden en om ervaring te

voor uitkeringen RIZIV) bespraken de

centraliseren en uit te wisselen, dringt

rechten en plichten van een patiënt

een supraregionale organisatie van

met arbeidsongeschiktheid en de

deze zorg zich op. Een organisatie

opstart van een re-integratietraject

met voor elke beroertepatiënt de

voor deze patiënt op de arbeidsmarkt.

meest optimale zorg en een zo goed

Dr. Erica Sermijn (algemeen internist,

mogelijke klinische uitkomst.

Infectiologe en zekenhuishyghiëne

230

artsen

en

verpleegkundigen

verzamelden op 16 juni in de Gentse Handelsbeurs voor een symposium over de supraregionale organisatie

ASZ) belichtte de noodzaak

08 SEP 2018

preventie van postoperatieve wond­ infecties bij orthopedische ingrepen.

Zaal Intermezzo, Lede

Vervolgens

Orthopedisch congres ASZ

plaatsvond.

UZ Gent, ASZ Aalst, Maria Middelares

Dr. Kevin De Cock, één van de 4 re-

Ziekenhuis Gent en AZ Sint Lucas

cent aangeworven artsen, had het

Gent, m.a.w. de Oost-Vlaamse zieken­

over Extracorporele Shock Wave

huizen die neuro­-interventionele be-

Therapie (ESWT) - een behandel-

handelingen aanbieden. Voor het ASZ

ing voor chronische, calcifiërende en

Aalst nam dr. Wim Wissaert, stroke

niet-­calcifiërende,

neuroloog, het woord. Hij had het

en peesherstellend effect (eva­luatie 1

"Acute beroertezorg is multidisci-

huisarts, neuroloog, spoed­ arts, interventioneel radioloog en anesthesist." De laatste 2 decennia is veel vooruitgang geboekt met o.a. de opkomst van stroke units en intraveneuze trombolyse. De afgelopen drie jaar was er een extra stroomversnelling door de bewezen doeltreffendheid van mechanische trombectomie, een invasieve intra-arteriële behandeling. Bovendien wordt ook de diagnostiek sneller en accurater, waardoor meer patiënten in aanmerking komen voor deze behandelingen en technieken.

tendinopathieën.

De behandeling heeft een pijn­stillend

over de acute beroertebehandeling.

samenwerking tussen verwijzende

was er een voordracht

over het transfusiebeleid in het ASZ en de evolutie die de laatste jaren

van beroertezorg, een initiatief van

plinaire zorg met intense en urgente

van

maand na de behandeling), en zorgt keer organiseerden

ook voor desintegratie van de calcifi-

de orthopedisch chirurgen van het

caties (evaluatie 3 maand na de be-

ASZ een ‘orthopedisch congres’ in

handeling). Een strak behandel­plan,

zaal Intermezzo in Lede. Opnieuw

in samenwerking met de huisarts,

onder

grote

van

verhoogt de successrate voor pa-

een

180-tal

zorgprofessionals.

tiënten met tendinopathieën. Hierbij

Focus? De werkwijze van het RIZIV

dient, in eerste lijn, zo snel mogelijk

en

arbeids­

te worden gestart met een eccen-

ongeschiktheid en de behandeling

trisch trainingsprogramma. Bij on-

van

orthopedische

voldoende respons na 6 à 8 weken is

orthopedisch

ESWT aangewezen, samen met ver-

chirurgen hadden het over de nieuwe

dere oefentherapie. De successrate

theoretische aspecten en praktische

van ESWT bedraagt 60-70%. Dit komt

inzichten voor de zorg­professional met

overeen met de andere mogelijke

betrekking tot orthopedisch trauma.

behandelopties zoals het aanprikken

De hiermee geassocieerde mogelijke

calcificaties (barbotage), platelet rich

Al voor de 18

de

het

belangstelling

ziekenfonds frequente

afwijkingen.

Onze

bij

@szpect

15

Profile for Algemeen Stedelijk Ziekenhuis

ASZpect editie januari 2019  

New
Advertisement