Page 14

TEAM Borstkliniek ASZ

Focus op kwaliteit, comfort en persoonlijke begeleiding Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Een gespecialiseerde behandeling en een persoonlijke begeleiding is bij deze diagnose dan ook van het grootste belang. In de borstkliniek van het ASZ wordt borstkanker behandeld door een gedreven multi­disciplinair team van gespecialiseerde artsen, borstverpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, kinesisten… en ook lotgenoten. “Na een aarzelend begin zo’n 15 jaar geleden is onze

Naast de medische zorg, is er ook psycho-sociale bege-

borstkliniek vandaag uitgegroeid tot een referentie voor

leiding voor elke patiënt. Zo is de onmiddellijke opvang

borstkankerzorg”, vertelt dr. Karen Deblaere, coördina-

voor patiënten die emotioneel in de war zijn van cruciaal

tor van de ASZ-borstkliniek. “Met ons team proberen we

belang. Bovendien is er tijdens de behandeling mogelijk­

elke dag niet alleen de beste medische zorg te bieden, wij

heid om in contact te komen met lotgenoten. Onze borst-

doen ook ons uiterste best voor een optimale individuele

kliniek is namelijk betrokken bij verschillende initiatieven

begeleiding van elke patiënt.”

voor borstkankerpatiënten zoals een jaarlijkse modeshow en infosessies over bv. hormoonbehandeling, seksuali­teit

De borstkliniek van het ASZ steunt op twee pijlers. Ener­

en intimiteit. Daarnaast worden in samenwerking met

zijds is er de continue kwaliteitsverbetering van de

Kom Op Tegen Kanker ‘Look good, feel good’-ateliers

medische zorg, waarbij het multidisciplinair overleg een

georganiseerd waar schoonheidsspecialisten onze pa-

belangrijke rol speelt. Tijdens de bespreking van het pa-

tiënten extra verwennen. Na de behandelingen proberen

tiëntendossier bundelen we de expertise van alle artsen

wij mensen te stimuleren, te helpen en te begeleiden om

uit de verschillende disciplines die bij de behandeling van

de draad van hun leven terug op te nemen. Onze sociaal

borstkanker betrokken zijn. Daarnaast proberen we meer

assistenten bespreken bijvoorbeeld het aspect ‘terug aan

en meer de huisarts bij dat overleg te betrekken. Hun aan-

het werk’. Dit blijkt soms een heikel punt. Patiënten moet-

wezigheid en actievere participatie is één van onze doel-

en niet alleen een fysieke maar ook een psychische grens

stellingen voor volgend jaar. Onze borstkliniek baseert zich

overwinnen om weer aan de slag te gaan. De borstkliniek

op het protocolboek dat regelmatig een update krijgt. Zo

van het ASZ heeft ook een vernieuwd programma oncor-

waren er al verschillende vergaderingen met collega’s van

evalidatie, individueel of in groep met onder meer infor-

de borstkliniek van het OLV-ziekenhuis om een consensus

matiesessies. Tenslotte zijn er info-avonden over gezonde

te vinden voor een optimaal beleid. In de toekomst willen

voeding, gezonde levensstijl, mindfullness- en yogatech-

we hier zeker op verder bouwen.

nieken. //

Anderzijds staat het comfort en de persoonlijke bege-

Op de foto (v.l.n.r.)

leiding van de patiënten doorheen het hele traject centraal. Van de diagnose over de verschillende behandelingen tot en met de blijvende follow-up. 14

@szpect

dr. C. Geniets (radiologie), dr. H. Van Parys (radiotherapie), H. Berlanger (borstverpleegkundige), prof. dr. G. Soete (radiotherapie), dr. J. Van Erps (oncologie), dr. M. De Vuyst(anatomo-pathologie), dr. K. Deblaere (coördinator), A. Torrekens(borstverpleekundige), dr. N. Van Heddeghem (oncologie), dr. M. Schreuer (oncologie) en T. Vanderstappen (psychologie)

Profile for Algemeen Stedelijk Ziekenhuis

ASZpect editie januari 2019  

New
Advertisement