Page 12

SPOTLIGHT Nieuwe behandeling bij de ziekte van Dupuytren Het is dr. Guillaume Dupuytren die de gelijknamige aandoening van het bindweefsel, die zich tussen de huid van de handpalm en de onderliggende spieren en pezen bevindt, voor het eerst beschrijft in 1831. Dr. Yannick Goubau, orthopedist in het ASZ, licht één van de nieuwste behandelingen toe: Clostridium Histiolyticum Collagenase (Xiapex®). Mensen met de ziekte van Dupuytren

de aandoening aanwakkeren. Ook ro-

hun plaats behouden in het behan-

merken eerst een nodule of een

ken en alcoholgebruik zijn nefast en

delingstraject. Nuttig om weten is dat

harde streng in de handpalm. Het is

recent is het gebruik van natriumval-

geen enkele therapie een garantie is

normaal pijnloos, al ervaren sommige

proaat als mogelijke risicofactor ont-

op blijvend resultaat. Genezen is on-

patiënten soms jeuk of pijn door

dekt.

mogelijk.

De strengen en nodules kunnen

In een vroeg stadium is een behan-

Sinds enkele jaren bestaat er ook

toenemen in omvang en meerdere

deling niet noodzakelijk. Bij toene-

een behandeling met enzyminjec-

vingers aantasten.

mende contractuur is een behan-

ties. Dit enzym wordt gewonnen uit

Als de ziekte verder evolueert kan

deling te overwegen. Om de evolutie

bacteriën en heet Clostridium Histi-

een flexiecontractuur ontstaan van

van de ziekte te beïnvloeden bestaan

olyticum Collagenase (Xiapex®). Het

voornamelijk de metacarpophalan-

geen afdoende hulpmiddeltjes. Ki-

enzym tast collageen type I en III aan

geale gewrichten (MCP) en de proxi­

nesitherapie of spalkbehandelingen

en wordt rechtstreeks in de strengen

male interphalangeale gewrichten

werken niet. Een patiënt die zijn hand

geïnjecteerd. Tot 24-72u nadien kun-

(PIP).

lokale

druk

bij

manuele

arbeid.

Meestal zijn de ringvinger of

nog plat op tafel kan leggen, wenst

nen de strengen ‘gebroken’ worden

De ziekte kan

meestal geen behandeling. Is dit niet

door manipulatie. Voordeel van deze

ook voorkomen in de voetzool (ziek-

meer mogelijk? Dan wordt de ziekte

behandeling? Een operatie kan vaak

te van Ledder­ hose) en in de penis

hinderlijk. Het wordt moeilijk om ie-

vele jaren worden uitgesteld. Is er na

(ziekte van La Peyronie). De ziekte van

mand de hand te schudden, om zich

een Xiapex® -behandeling toch een

Dupuy­tren is ongevaarlijk, maar kan

aan te kleden, de hand in de broekzak

operatie nodig, dan zijn de weefsels

wel erg hinderlijk zijn voor de patiënt.

te steken, ... De klassieke behandelin-

nog niet verlittekend door vroegere

gen bestaan uit totale chirurgische

operaties, en is er minder risico op ze-

Er is sprake van een genetische aan-

excisie (totale fasciectomie), seriële

nuw- of bloedvatenschade.

leg die ervoor zorgt dat bepaalde

partiële fasciectomie en percutane

mensen deze ziekte ontwikkelen. Bij

naaldaponeurotomie. Deze hebben

Sinds begin 2018 is deze Xiapex®

hen kan een trauma of een operatie

allen hun voor- en nadelen, en blijven

-behandeling ook mogelijk op de

de pink aangetast.

12

@szpect

Profile for Algemeen Stedelijk Ziekenhuis

ASZpect editie januari 2019  

New
Advertisement