Page 6

I brev av 8/1 O föreslår professor Quensel att Alfven skall byta ut Pekdansen men detta avfärdas av Alfven eftersom den ligger mitt inne i kompositionen och utgör en del i den kontrapunktiska väven.

På hösten 1907 vädjade Alfven till OE om ett bidrag, hur litet som helst, för arr hjälpa en framstående kollega och f.d. medlem i Kungl. Hovkapellet dessutom

till a:koholisrvård. Även denna gång bistod OE och ställde

en större summa i utsikt. OE var då själv sjuk i sin bröst-

åkomma. Denna frikostiga hjälp bidrog till arr musikern i fråga, etter års-·

Den 23/12 1906 (?) tackar Alfven för besked om att han skall fä ytterligare 3000 kr under åren 1907-10 ["Quensel-stipendium 2"]. Samtidigt är han förbryllad därför att han av Stenhammar fått underrättelse om ett stipendium på 2000 kr under de närmaste åren och han undrar hur det ligger till. Beträffande "Stenhammar-stipendiet" (se Alfvenlana 1/2 1995, s. 11-12) får Alfven underrättelse i brev av 2/10 1907 att 2000 kr årligen kommer att utbetalas från och med 1908 och över Orkesterföreningens budget. Den 6/3 1908 meddelar Stenhammar att 1000 kr finns tillgängliga på Discontobanken och i fortsättningen skall 1000 kr utbetalas varje 1 juli och 1 januari. Alfven nämner även i brev till Stenhammar 3/9 1907 att operachefen Buren talat om ett underhåll av 3000 kr om året under tre år givet av obekanta ivrare för svensk tonkonst. Av dessa medel har Alfven enligt brev av 29/7 1908 endast erhållit 2000 kr och mer var inte att vänta hade Buren låtit förstå .. I februari 1907 skickar Oscar Quensel 500 kr som hjälp när de unga sätta bo intet ont anande hur djupt han skulle bli ekonomiskt engagerad i just detta.

3/12 1907 relaterar Alfven besök hos B. i Göteborg, som ju innehållit sin utlovade del av "Quenselstipendium 1". Nu är han beredd att betala och Alfven berättar att han sagt till B. att kontakta Quensel hur detta bäst kan ske. I brev daterat april 1908 beskriver Alfven utförligt hur han tampats med redaktören för Damernas Musikblad, fru Sandels för att få ett skäligt honorar för sin medverkan i julnwnret 1907. Alfven hade begärt 150 kr men redaktören envisades med enbart 50 kr. Nästa brev som avtrycks från Alfven är från augusti 1908. Nu befinner han sig i Bostället i Tibble, Leksand men längtar att äga ett eget hem - i havskanten. Men som vi vet blev det i stället i Tällberg. Alfven beklagar sig när han kommit så här långt i sin skildring av brevväxlingen dememellan att så många brev saknas från de betydelsefulla åren 1909 och 1910 då Quensel - ibland assisterad av Oscar Ekman - bidrog "med icke mindre än 20000 kr ...om det icke var mera". Den första antydan om att Alfven börjar känna sig hemma i Dalarna kommer i ett brev av 14/11 1908 där han säger att han funderat på att skriva i Svenska Dagbladet "ty mycket finns att berätta om detta folk".

6

lång kur, kunde skrivas

ut

som frisk och återanställas vid hovkapellet,

som han måst lämna 9 år tidigare p.g.a. spritmissbruk.

Arun.: Oboeisten var August Lindman. Även Wilhelm Stenhammar fick i oktober brev i samma ämne. (Se Alfventana 1/2 1995, s. 11)

cR~~-mc!i~ I~I

11~

Alfvéniana 1/96  

Hugo Alfvén sällskapet

Alfvéniana 1/96  

Hugo Alfvén sällskapet

Advertisement