Page 1


3

Benvolguts i benvolgudes, La Vila de Gràcia torna a estar de Festa Ma-

portives, excursionistes i amb tota mena d’in-

jor! Els carrers ben guarnits i engalanats, els

teressos i aficions fan del barri un espai viu,

envelats a punt per als músics i la moltíssima

ple de vida, en constant moviment i ebullició,

gent -graciencs i visitants- que s’atansa aquests

i sempre amatent a la recerca de nous espais

dies al barri denoten un ambient festiu, calo-

cívics per a la cultura i la festa.

rós, a vegades xafogós, i unes enormes ganes de passar-s’ho bé, i de fer gresca i xerinola. Artur Mas

President de la Generalitat de Catalunya

a nivell econòmic i social, els veïns i les veïnes de Gràcia són una bona mostra de com el

pobles catalans celebren la seva festa. Podem

treball en equip, la perseverança, el compromís

dir, orgullosos i amb el cap ben alt, que Ca-

amb uns ideals, poden ajudar a superar aquesta

talunya és una Festa Major. I la de Gràcia és

situació. I vull aprofitar aquesta oportunitat

una de les més representatives i amb més ano-

per reconèixer tota la feina feta pel veïnat de la

menada, perquè combina el bo i millor de la

Vila des de fa moltes setmanes, per poder tenir

nostra tradició festiva amb un esperit obert,

unes places i uns carrers ben adornats.

integrador, cosmopolita, que atreu a gent

Desitjo a tothom una molt bona Festa Ma-

d’indrets ben llunyans, que arriben a Gràcia

jor, que es desenvolupi amb civisme i respecte

disposats a gaudir de les seves vacances.

per a totes les persones que hi participin, i que es gaudeixi amb el seny i la rauxa pròpia

cietat activa, dinàmica i participativa. Les

d’aquests dies de festa.

Estimats graciencs i gracienques,

dies, perquè els permet entendre i compartir

És per a mi un gran honor saludar-vos per

el nostre tarannà mediterrani, acollidor, ama-

primer cop com a alcalde de Barcelona amb

ble. El caràcter d’una ciutat on ens agrada fer

motiu de la vostra Festa Major. En aquesta

vida al carrer i a les places.

ocasió tan especial m’agradaria expressar-vos

I perquè tothom en pugui gaudir, la convi-

què significa per a mi aquesta festa, que he

vència i el respecte als guarniments i al des-

viscut sempre com a pròpia.

cans dels veïns fora de l’horari festiu han de

La Festa Major de Gràcia és el millor exemAlcalde de Barcelona

En uns moments complicats com els actuals

Durant els dies del bell mig de l’agost molts

Gràcia és un magnífic exemple d’una so-

Xavier Trias

entitats i associacions cíviques, culturals, es-

presidir la Festa Major.

ple del treball en comú, de l’esforç compartit.

Enguany, malgrat la necessària contenció

Un treball en comú que desperta sentiment

de la despesa, s’ha mantingut la voluntat

d’orgull i de pertinença. I estic segur que és

d’oferir unes festes inoblidables, amb tot ti-

aquest sentiment el que ha fet que enguany

pus d’espectacles i on la programació infantil

s’engalanin dinou carrers, dos més que l’any

ocupa un dels llocs més destacats. També hem

passat, o que el concurs de balcons i porta-

treballat conjuntament amb la Fundació Festa

lades -que cada dia tenen més presència a la

Major de Gràcia perquè la sostenibilitat i el re-

Festa- arribi a la seva 13a edició.

ciclatge siguin presents a totes les activitats.

Però aquesta Festa Major no és només una

Desitjo que la Festa Major d’enguany sigui

festa de Gràcia. És una festa oberta, que convi-

tot un èxit de participació, d’implicació i de

da tots els barcelonins i barcelonines a ser-ne

bona convivència.

part activa. És, a més, un magnífic reclam per a les persones que visiten Barcelona aquests

Bona Festa Major a tothom!


4


5

Josep Lluís Cleries

Conseller de Benestar Social i Família

La Festa Major de Gràcia és un dels moments

dedicació durant molts mesos i de la qual

més esperats de l’estiu barceloní. Al cap dels

avui podem gaudir tots.

anys, s’ha convertit en una cita ineludible

Des d’aquestes línies vull felicitar les en-

per a tots els qui s’estimen aquest barri i

titats, associacions i comissions que parti-

la seva gent. És també un exemple de bona

cipeu en aquesta activitat i que us encar-

convivència i de l’esperit col·laborador dels

regueu també d’elaborar un programa de la

graciencs i les gracienques, que acullen a la

festa pensant en tothom. I, especialment, a

seva vila un gran nombre de visitants en ca-

la Fundació Festa Major de Gràcia, ànima de

da edició.

la festa, que tot i deixar el protagonisme als

Un dels atractius més antics i reconeguts

veïns i veïnes dels carrers, com també a tots

d’aquests dies és el guarniment dels car-

els visitants, des de la discreció fa una feina

rers. Passejar-se pel barri de Gràcia i veure

de qualitat i dinamització de la Festa.

els balcons, les places i els carrers enga-

Ara toca que veïns, veïnes i tots aquells qui

lanats ens fa sentir a tots partícips de la

us vulgueu sumar a la festa gaudiu d’aquesta

festa. Aquesta activitat, a banda de ser una

feinada i participeu en el reguitzell d’activitats

mostra de creativitat, representa alguns

que es proposen. Només així, amb la implica-

dels valors que promou la festa: la parti-

ció de tots, aconseguirem que la Festa Major

cipació popular, l’esforç conjunt, la volun-

de Gràcia continuï sent un esdeveniment de

tat de col·laborar... Una feina que veïns i

referència a la ciutat i al país.

veïnes porteu a terme amb perseverança i

Ferran Mascarell

Conseller de Cultura

Bona festa major!

No em sé imaginar l’estiu a Barcelona sense

organitzadors i la participació de la gent, con-

la vibració de la Festa Major de la Vila de Grà-

tribueix continuadament al progrés col·lectiu.

cia, arrelada a la tradició, adreçada a tothom

Per això em plau felicitar la Fundació Festa

i oberta a tots.

Major de Gràcia, les associacions de veïns i to-

Cada mes d’agost, Gràcia ens convoca, es-

tes les persones que hi col·laboren per la seva

clatant. Amb el guarniment dels carrers i de

tasca. I desitjo que els graciencs, les gracien-

les places com a tret més diferencial i la noble

ques i els ciutadans vinguts d’arreu gaudeixin

competició que aquesta activitat comporta. I

intensament dels dies i de les nits d’una Festa

amb totes les altres propostes d’una cita que

Major que és, a Barcelona, una de les mani-

promou durant uns dies, renovadament, la

festacions populars més genuïnes i una de les

convivència ciutadana, la creativitat lúdica i

grans expressions de cultura democràtica en

la fraternitat solidària. Valors tan sòlids com

espai urbà.

ben arrelats en la memòria històrica gracien-

La singularitat de la vostra Festa és un

ca, forjada en múltiples reptes i bastida, tam-

patrimoni col·lectiu i una manera valuosa i

bé, des de tantes il·lusions.

sentida de fer país.

La festa és una de les millors maneres de construir la comunitat. Des de l’impuls dels

Feliç Festa Major!


7

Una Festa Major amb noves energies

Aquest any, però, les festes de Gràcia tenen per a mi un significat especial. És un any en

Maite Fandos

Regidora del Districte de Gràcia

La Festa Major de Gràcia és sinònim de ce-

què la ciutadania de Barcelona ha dipositat la

lebració al bell mig de l’estiu. També és la

confiança en un nou equip de govern, i també

culminació de la feina feta pels graciencs i

a la Vila de Gràcia. I això em permet adreçar-

gracienques amb moltes il·lusions i molt d’es-

me, avui, a vosaltres com a nova Regidora de

forç durant l’any, que fa eclosió en tot el seu

la meva Vila. Tenim l’alegria, el repte i la res-

esplendor a través dels carrers i places engala-

ponsabilitat de fer que les festes d’aquest any

nats, els balcons guarnits, i l’alegria dels seus

traspuïn encara més tota l’energia i l’alegria

balls i activitats festives.

de la ciutadania gracienca.

La festa major de Gràcia és molt més que

Us convidem a formar part d’aquesta Fes-

una festa major i per això forma part del patri-

ta Major, a fruir dels carrers, places i balcons

moni cultural de Catalunya. És punt de troba-

vestits per a l’ocasió, a viure les actuacions

da de molts ciutadans i ciutadanes d’arreu de

castelleres i geganteres, els balls, la gimcana,

Catalunya que aprofiten aquests dies festius

la pedalada popular i totes les activitats que

per acostar-se a la nostra Vila, en la qual es

s’hi desenvolupen durant aquests dies d’estiu

demostra que la cultura es construeix amb el

a Gràcia.

llegat que van dipositant els seus veïns i veïnes amb el seu treball, any rere any.

Gracienques i graciencs,

Elsa Blasco

Presidenta del Districte de Gràcia

Bona Festa Major!

compromís i molta alegria. Han estat hores,

Un any més arriba la Festa Major de Grà-

dies, mesos d’emocions compartides que ara

cia, de la que fa molts anys hi participo com

s’exposaran a la llum dels focus durant la nit i

una ciutadana més a la que li agrada gaudir

a la llum de sol durant el dia.

d’una de les tradicions més entranyables de

La Festa Major de Gràcia és un dels mi-

la meva ciutat. Però aquest any jo la viuré,

llors exemples de com la força de la vida as-

segur, d’una forma ben diferent. Aquest serà

sociativa fa moure la vida ciutadana. Sense

el primer any que hi participaré en tant que

aquesta força res seria possible, ni a Gràcia

Presidenta del Districte de Gràcia.

ni enlloc. Vull, per tant, agrair a la gent que

Us he de dir que em fa una especial il·

fa possible la festa i agrair a la gent que

lusió viure de prop la festa amb la gent que

m’ha permès compartir-la d’una forma dife-

la fa possible. Conèixer personalment les do-

rent aquest any.

nes i homes de totes les edats que amb el

Ara només ens cal que la pluja no ens

seu esforç de tot un any ens fan gaudir d’uns

acompanyi i que, en canvi, tothom hi trobi

carrers engalanats a base de molta imagina-

el seu lloc. Que la festa sigui un esclat de

ció, enginy, hores de feina, col·laboració,

convivència i alegria!


9 Alegria, és Festa Major!!

Ricard Estruch

President de la Fundació Festa Major de Gràcia

molts altres serveis estan patint també recti-

A ningú se li escapa que estem en uns

ficacions pressupostaries importants. Com no

temps difícils i és especialment per aquest

hem de ser solidaris? La gent de la Festa Major

motiu que, la gent que construïm des de l’es-

ho hem estat, ho som i ho serem i és per ai-

forç generós i voluntari els mons màgics que

xò que hem acceptat resignadament però de

us faran obrir desmesuradament els ulls i us

bon grat que les retallades ens hagin afectat

deixaran bocabadats, us convidem a participar

significativament. Som gent d’arreu que tre-

de les activitats que sota els sostres majes-

balla i s’implica per la seva Vila, per la seva

tuosos dels guarniments es desenvoluparan.

ciutat i pel seu país i volem seguir sent així.

No hem de permetre que la crisi a la que ens

Però també cal dir que les administra­cions i

han avocat els de sempre, ens crispi més del

qui les dirigeix per voluntat popular han de

necessari. Feu un parèntesi i gaudiu amb ale-

saber molt més de nosaltres. Som Festa d’In-

gria i respecte el que des de la senzillesa i la

terès Tradicional i Nacional de Catalunya per

generositat us oferim.

un decret de la Generalitat i això hauria de

Heu de saber que la Festa Major també ha

significar quelcom més que uns mots rimbon-

patit retallades, de fet les anem sofrint des de

bants. Potser el paraigües hauria de ser més

fa tres anys, però ens considerem una festa

gran, més protector.

diferent, amb un alt grau de respecte, soli-

Però ara penseu en les vostres famílies, en

daritat i responsabilitat amb la situació que

vosaltres..., els carrers i les places són vostres

ens toca viure al nostre estimat i petit país.

i les hem engalanat per tal que aneu de sud

No podríem mirar els nostres veïns i veïnes a

a nord i d’est a oest, pel matí, tarda i nit a la

la cara, ni a qualsevol ciutadà, si ens queixés-

recerca d’agradables sorpreses visuals, cultu-

sim només perquè ens han deixat de donar.

rals, gastronòmiques i musicals. Tot ho teniu

Contra això, més esforç, més imaginació, més

a punt, som gent com vosaltres que ho hem

dedicació.

fet per vosaltres.

Molta gent està patint situacions impensa-

Gràcies anticipades per el respecte que de-

bles fa pocs mesos, la feina escasseja, els sous

mostrareu als guarniments i que el futur més

minven, les pensions es congelen, sanitat, en-

immediat ens sigui generós.

senyament i infraestructures necessàries entre

Alegria, és Festa Major!!


10

índex del programa Salutacions............................................... 3 Ban........................................................ 12 Punt d’informació.................................... 13 Activitats populars.................................. 14 Carrers Guarnits Carrer Berga............................................. 19 Carrerr Camprodon..................................... 20 Carrer Ciudad Real..................................... 21 Carrer Fraternitat EFIT (Baix)...................... 23 Carrer Fraternitat ETIS (Dalt)...................... 24 Carrer Joan Blanques de Baix de tot............. 24 Carrer Joan Blanques de Baix...................... 26 Carrer Joan Blanques de Dalt...................... 27 Carrer La Perla.......................................... 28 Carrer Llibertat......................................... 29 Carrer Mozart............................................ 30 Plaça Rovira i Trias.................................... 34 Plaça de la Vila de Gràcia........................... 35 Placeta Sant Miquel i Rodalies.................... 36 Carrer Progrés........................................... 37 Carrer Providència..................................... 38 Carrer de Puigmartí................................... 40 Carrer Tordera........................................... 41 Carrer Verdi del Mig................................... 42

Els espais de la Festa Major Les Nits del Claustre.................................. 44 Les Tardes Plàcides.................................... 44 La Plaça del Folk....................................... 45 La Plaça del Swing.................................... 46 L’Espai Joanic........................................... 46 Tasta Gràcia............................................. 48 L’Espai de la Dansa.................................... 50 L’Espai de la Calma.................................... 50 La Plaça de la Paraula................................ 51 Biblioteca Vila de Gràcia............................ 52 La Casa de los Cuentos............................... 52 L’Espai de la Gent Gran............................... 53 Plaça de les Dones del 36........................... 53 Passeig de Sant Joan................................. 54 Activitats de Cultura Mexicana.................... 54 L’Homofòbia no fa gràcia............................ 55 Punt Verd Tabuenca................................... 55 La Plaça de l’Artesania............................... 56 Fira de productes etiquetats en català.......... 56 Visites al Refugi de la plaça del Diamant...... 56 VII Gimcana de Festa Major........................ 56 Activitats esportives.................................. 57 Concursos................................................ 58 Exposicions.............................................. 60 Mapa de la Festa Major.................................32


13

Punts d’Informació. Durant la Festa Major s’articularan dos punts d’informació Fundació Festa Major de Gràcia Carrer Igualada, 10. Telèfon: 93 459 30 80 / Fax: 93 207 63 80 www.festamajordegracia.cat

Horari:

Del 13 al 21 d’agost De 10:00 h a 23:00 h Correu e.: info@festamajordegracia.cat

Plaça Revolució Del 15 al 21 d’agost Horari: De 10 a 14 hores www.bcn.cat/gracia

Del 30 de juliol al 12 d’agost Matí: de 10 h a 13 h Tarda: de 17 h a 20 h Horari:

Ràdio Gràcia a la Festa 107.7 FM, Retransmissió del pregó de Festa Major i emissió diària en directe de 10 a 14 hores des de la Seu del Districte.

Gràcia Televisió, Telegràcia i Graciamon, faran durant tots els dies de la festa un acurat seguiment de les diferents activitats.

Edita:

Fundació Festa Major de Gràcia c. Igualada, 10. Tel. 93 459 30 80 www.festamajordegracia.cat

DeBarris, sccl c. La Perla, 31, bxs. Tel. 93 217 44 10 www.debarris.com

Imprimeix:

Impresions Intercomarcals, SA

D.L.:

B-30.220-2011

Produeix:

80.000 exemplars


14

activitats populars Diumenge 14 d’agost 18.30 H Tabals

i gralles d’inici de Festa, a la plaça de la Vila de Gràcia. Organitza: Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia. 19.00 H Pregó de la Festa Major de Gràcia, a càrrec de Laia Ferrer. Traducció a la llengua de signes i emissió en Freqüència Modulada, a la plaça de la Vila de Gràcia. Organitza: Districte de Gràcia.

Dilluns 15 d’agost 08.00 H Matinades

de Gralles, recorregut dels grallers i tabalers per diferents indrets de la vila, amb sortida i arribada de la plaça de la Vila de Gràcia. Organitza: Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia. 08.30 H Matinades de Foc: Els Trabucaires de Gràcia, la Vella de Diables de Gràcia, el Drac de Gràcia, la Diabòlica de Gràcia, la Malèfica del Coll despertaran el barri en un recorregut per les diferents places, amb sortida de la plaça Revolució i arribada a la plaça de la Vila de Gràcia. Organitza: Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia. 10.45 H Seguici d’autoritats, acompanyament de les colles de cultura popular a les autoritats de la vila cap a la missa de Festa Major, des de la plaça de la

Vila de Gràcia. Organitza: Districte de Gràcia amb la col·laboració de la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia. 11.30 H Missa de Festa Major, a la parròquia de Santa Maria de Gràcia. Carrer de Gràcia, 3. 12.30 H Matí de Festa Major, amb les colles: els Geganters de Gràcia, Trabucaires de Gràcia, Bastoners de Gràcia, Castellers de la Vila de Gràcia, Esbart Comtal-Bastoners de Barcelona, Vella de Diables de Gràcia, Drac de Gràcia, La Diabòlica de Gràcia, La Malèfica del Coll, amb sortida del Pla de Nicolàs Salmeron, carrer Gran de Gràcia, carrer Goya i plaça de la Vila de Gràcia. Organitza: Districte de Gràcia amb la col·laboració de la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia. 18.00 H XIII Cercavila de Cultura Popular. Patrocina: Fundació Festa Major de Gràcia. Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia amb la col·laboració de la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia. Amb la participació de: Federació de les Colles de Sant Medir, Batoto Yetu (Angola), Esbart Comtal i Bastoners de Barcelona, Les Blaus de Granollers, Bastoners de Montblanc, Gegantons de la Fundació Festa Major de Gràcia, Gegants de Gràcia, Gegants de Sants, Bastoners la Saca de Sitges, Gegantó Torres, Bastoners de Gràcia, Trabucaires de Gràcia, Coordinadora de Trabucaires de Catalunya, Trabucaires de Santa Coloma de Gramanet, Trabucaires de Sant Ramon de Cardona, Trabucaires Els Carrasquets de Torrelles de Llobregat, Castellers de la Vila de Gràcia, Kabum, Malsons de la Vella, Colla Vella de


15

Diables de Gràcia, Diables del Morell, Drac Gaudiamus, Malèfica del Coll, Diables de Corbera de Llobregat, Drac la Farfolla de la Sagrada Família, Drac de Gràcia, Diables de Canyelles, Diables de Torrelles de Llobregat, Diabòlica de Gràcia, Caparrots de Sa Pobla (Mallorca). Inici, cruïlla Gran de Gràcia/Santa Àgata, Gran de Gràcia, Travessera de Gràcia, Torrent de l’Olla, Diluvi, final a la plaça Vila de Gràcia.

Dimarts 16 d’agost en cercavila de Sant Roc de la plaça de la Vila de Gràcia amb gegants de Gràcia, els gegantons de la Fundació, el gegantó Torres, Castellers de la Vila de Gràcia, Trabucaires de Gràcia i Bastoners de Gràcia. Patrocina: Fundació Festa Major de Gràcia. Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia amb la col·laboració de la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia. 11.00 H Homenatge a Sant Roc, a la capelleta del sant situada a la cantonada dels carrers Llibertat amb Fraternitat. Pilar d’ofrena floral i ball de les colles de cultura popular participants. Patrocina:

Fundació Festa Major de Gràcia. Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia amb la col·laboració de la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia. 12.15 H Reconeixement als carrers guarnits, entitats col·laboradores i administracions públiques, a la sala d’actes de la seu del Districte de Gràcia. Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia i Districte de Gràcia. 20.30 H Assaig a plaça dels Castellers de la Vila de Gràcia.

Dimecres 17 d’agost

10.30 H Sortida

18.00 H Lliurament

de Premis del Concurs de Carrers Guarnits, a la plaça de la Vila de Gràcia. Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia.

Dijous 18 d’agost 19.30 H 7a Diada de les Colles de Cultura de Gràcia, “Grà-

cia fins a l’annexió a Barcelona” L’explicació de la història de la Vila de Gràcia a través de textos i ac-


16

tuacions de les diferents colles de cultura popular de Gràcia. Organitza: la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.

Divendres 19 d’agost 20.30 H Assaig

a plaça dels Castellers de la Vila de Gràcia.

Dissabte 20 d’agost 20.00 H Baixada

del Pilar Caminat dels Castellers de la Vila de Gràcia, des de la plaça del Sol a la plaça de la Vila de Gràcia. 20.30 H Actuació de la Nova Muixeranga d’Algemesí. 21.30 H Diada de Vigílies de Festa Major amb la Colla Jove Castellera de Sitges i Castellers de la Vila de Gràcia.

Diumenge 21 d’agost 11.45 H Pilars 12.00 H Diada

al carrer Xiquets de Valls. Castellera de Festa Major, a la plaça de

la Vila de Gràcia, amb la Colla Vella Xiquets de Valls, Colla Jove dels Xiquets de Tarragona i els Castellers de la Vila de Gràcia. Patrocina: Fundació Festa Major de Gràcia. Organitza: Castellers de la Vila de Gràcia. 18.30 H Correfoc infantil, a càrrec de Malsons de la Vella i colles convidades, amb sortida de la plaça del Nord, Robí, Torrent d’en Vidalet, Terol, Torrent de l’Olla, Diluvi, Plaça de la Vila. Organitza: Districte de Gràcia amb la col·laboració de la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia. 20.00 H Tabalada Infernal, amb els grups de tabalers de les colles de foc, per diferents carrers de Gràcia, amb sortida des de la plaça de la Vila de Gràcia i finalització a Plaça Trilla. Organitza: Districte de Gràcia amb la col·laboració de la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia. 22.00 H Correfoc, amb les colles la Vella de Diables de Gràcia, el Drac de Gràcia, Diabòlica de Gràcia, Malèfica del Coll i Gaudiamus i la colla convidada, amb sortida des de la plaça Trilla, Gran de Gràcia, Maurici Serrahima, Torrent de l’Olla, Bellver, plaça del Nord, Robí, Torrent d’en Vidalet, Terol, Torrent de l’Olla, Diluvi, Plaça de la Vila. Organitza: Districte de Gràcia amb la col·laboració de la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.

Precaucions per les actuacions de foc en cercaviles i correfocs Per a les persones participants: Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs. Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un mocador de cotó. Protegir-se els ulls. Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.). Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques. Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.

Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics. Adoptar una actitud correcte amb els diables i no obstaculitzar el pas ni fer-los caure. Seguir en tot moment les indicacions dels diables. Assabentar-se abans del inici del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sanitària. En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sanitària. En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.

Per al veïnat i comerciants: Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari. Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin. Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts. Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals. No llançar aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat que representa.


19

carrers guarnits Carrer Berga Tram: Sant Marc - Cigne |Dilluns 15 d’agost| 08.00 H Traca d’inici de festa. 12.30 H Dibuix infantil. 17.00 H VI Trobada de puntaires. 24.00 H Actuació musical amb DJ Super Nacho. |Dimarts 16 d’agost| 10.00 H Homenatge a Sant Roc. 12.30 H Festa de l’escuma. 18.00 H Jocs infantils amb De la iaia. 21.30 H Teatre. 24.00 H Langa (pop-rock). |Dimecres 17 d’agost| 12.30 H Taller infantil de collarets i polseres. 12.30 H Dibuix infantil.

18.00 H Taller

a càrrec dels Mossos d’Esquadra. 18.00 H Lliurament de premis als carrers guarnits. 22.00 H Sopar de soci, Del camp a la taula. 00.30 H Actuació musical amb DJ Super Nacho. |Dijous 18 d’agost| 12.30 H Dibuix infantil. 12.30 H Concurs de puzle infantil. 18.00 H Berenar infantil. 22.00 H Sopar de germanor. 23.30 H Grup Musical Amics del Bosc. 01.00 H Grup Musical Mad Skauts (reggae/ska). |Divendres 19 d’agost| 12.30 H Dibuix infantil. 18.00 H Taller de maquillatge. 18.00 H Berenar per a la gent gran. 21.00 H Monòleg per Joan Ignasi Orduño. 22.00 H Sopar de carmanyola. 24.00 H Grup musical Dfigurins.


20

|Dissabte 20 d’agost| 10.45 H VII Gimcana de Festa Major. 12.00 H Dibuix infantil. 18.00 H Taller amb l’Alexandra. 21.00 H Lliurament de premis de la VII Gimcana de Festa Major. 24.00 H The Surfin Burritos (versions rock and roll, beat i surf). |Diumenge 21 d’agost| 12.00 H Animació infantil “Vine a remullar-te”. 14.00 H Vermut del soci. 18.00 H Concurs de puzle per a adults. 21.30 H Sopar de cloenda (carmanyola). 23.30 H Havaneres grup Voramar i cremat.

14.00 H Vermut

del soci. del carrer. 23.00 H Discomòbil. 20.00 H Il·luminació

|Dimarts 16 d’agost| 10.00 H Jocs infantils. 22.00 H Sopar de carmanyola. 23.00 H Havaneres grup Ultramar. |Dimecres 17 d’agost| 10.00 H Jocs infantils. 18.00 H Lliurament de premis als carrers guarnits. 23.00 H Conjunt musical.

Tram: Milà i Fontanals - Bailèn

|Dijous 18 d’agost| 10.00 H Dibuix infantil. 17.00 H Berenar de bossa. 18.00 H Escuma per a tots. 22.00 H Sopar de carmanyola. 23:00 H Karaoke.

|Dilluns 15 d’agost| 08.00 H Traca inici Festa Major. 08.30 H Passa carrers. 09.30 H Esmorzar de junta i ajudants.

|Divendres 19 d’agost| 10.00 H Jocs de taula. 16.00 H Xocolatada infantil. 17.00 H Pallassos Los Pipos.

Carrer Camprodon


21

22.00 H Sopar

19.00 H Shiatsu

23.00 H Ball

del soci. amb Grup Milkers.

21.30 H Sopar

|Dissabte 20 d’agost| 12.00 H Lliurament de premis dels jocs infantils. 22.00 H Sopar de carmanyola. 23.00 H Discomòbil. |Diumenge 21 d’agost| 12.00 H Gran sortija per a petits i grans. 22.00 H Botifarrada popular. 23.00 H Ball amb Star Duo. 24.00 H Traca de fi de festa.

Carrer Ciudad Real Tram: Ramón y Cajal - Terol |Dilluns 15 d’agost| 10.30 H Curses d’Scalextric. 12.00 H Taller de jardineria infantil. 16.00 H Cooperativa vertical “huella rural” i fruiteria temporal. 17.30 H Berenar popular.

i quiromassatge express. de veïns i veïnes. 22.00 H Sessió de curtmetratges de ficció. 24.00 H Concert de jazz amb JIV Trio. |Dimarts 16 d’agost| 10.30 H Mercat d’intercanvi. 11.00 H Torneig de futis (futbol sobre taula). 12.00 H Taller de jardineria infantil. 16.00 H Cooperativa vertical “huella rural” i fruiteria temporal. 17.30 H Berenar popular. 18.00 H Espectacle infantil, Companyia Somiacontes. 19.00 H Shiatsu i quiromassatge express. 21.30 H Batucada amb Bandsambant. 21.50 H Concert. 22.00 H Urquinaona (pop-rock). 23.15 H Rominger (electrònica, pop, bandes sonores, rock, free jazz i folk). |Dimecres 17 d’agost| 10.30 H Campionat de parxís. 16.00 H Coop. vertical “huella rural” i fruiteria temporal. 17.30 H Berenar popular. 18.00 H Taller ecològic amb Mireia Tysoe.


22

19.00 H Shiatsu

19.00 H Shiatsu

20.00 H Concert

i quiromassatge express. de jazz amb Pol Omedes Trio. 22.00 H Jazz Quartet. 24.00 H Concert de swing amb Jazzadlimitum.

22.00 H Concert

|Dijous 18 d’agost| 10.30 H Activitats d’aigua. 12.30 H Vermut Swing. 16.00 H Cooperativa vertical “huella rural” i fruiteria temporal. 17.30 H Berenar popular. 18.00 H Taller ecològic amb Mireia Tysoe. 19.00 H Shiatsu i quiromassatge express. 22.45 H Concert de swing amb Bernat Font Trio. 00.30 H Concert d’Ska-jazz amb The Oldians. |Divendres 19 d’agost| 10.30 H Taller ecològic amb Mireia Tysoe. 16.00 H Cooperativa vertical “huella rural” i fruiteria temporal. 17.30 H Berenar popular. 18.00 H Concurs de dibuix.

i quiromassatge express. jamaicà. 22.15 H Intromental (ska). 23.45 H The Bostons (ska-reggae-rocksteady). 01.00 H The Kinky Coo Coo’s (ska-reggae-rocksteady). |Dissabte 20 d’agost| 10.30 H Taller ecològic amb Mireia Tysoe. 14.00 H Dinar de carmanyola. 17.30 H Berenar popular. 18.00 H Espectacle infantil, amb Somiacontes. 19.00 H Shiatsu i quiromassatge express. 22.15 H Concert amb Rapha Nui (rock versions). 23.45 H Salsa Power I amb: Dj Timber y Lenin “Güiroloco” Jiménez y su orquesta (Dj + concert de salsa + Dj). |Diumenge 21 d’agost| 10.30 H Taller ecològic amb Mireia Tysoe. 11.45 H Recollida de plantes dels tallers de jardineria. 12.00 H Shiatsu i quiromassatge express. 19.00 H Concert de funk amb The Funktonics.


23

20.30 H Rom

14.30 H Dinar

22.30 H Concert

cremat i havaneres amb Pirats pel Mar. amb The Funktonics (funk). 00.30 H Concert amb Rapha Nui (Rock versions).

23.30 H Havaneres

Carrer Fraternitat EFIT (Baix) Tram: Tordera - Josep Torres |Dilluns 15 d’agost| 08.00 H Traca inici de festa i esmorzar. 23.00 H Espectacle - Taller de balls de saló en línia amb el Club de Ball Esportiu Rosemeri. |Dimarts 16 d’agost| 12.00 H Refresca’t a la piscineta. 18.00 H Taller de bijuteria infantil amb Fimo. 23.00 H Nit de teatre amb el Cercle de Gràcia. |Dimecres 17 d’agost| 12.00 H Taller de Ball de Bastons i Geganters amb la Colla de Gràcia.

de carmanyola. amb Cavall Bernat.

|Dijous 18 d’agost| 12.00 H Taller de massatge infantil amb l’educadora Blanca Martinez Santacruz. 17.00 H Concurs de jocs de taula: parxís i cartes Màgic (inscripció a la seu del carrer). 22.00 H Sopar de festa major i després l’actuació de Vivim del Cuentu. |Divendres 19 d’agost| 12.00 H Torneig de futis amb Mikko Savikko. 18.00 H Taller “Com fem el carrer”. 22.00 H Sopar de carmanyola. |Dissabte 20 d’agost| 10.45 H VII Gimcana de Festa Major. 18.00 H Berenar amb la Crêperie de Fraternitat Efit. 19:00 H Actuació infantil amb Vivim del Cuentu. 21.30 H Lliurament premis de la VII Gimcana de Festa Major. 24.00 H Saps cantar? No importa, vine al Karaoke!


24

|Diumenge 21 d’agost| 12.00 H Refresca’t a la piscineta. 18.00 H Taller a càrrec dels Mossos d’Esquadra. 23.00 H Cinema “Hook”. 02.00 H Traca fi de festa.

Carrer Fraternitat ETIS (Dalt) Tram: Tordera - Siracusa |Dilluns 15 d’agost| 08.00 H Traca, coca i moscatell. 09.00 H Inici del concurs “Fotografia el carrer”. 10.00 H Concurs de dibuix infantil, “Dibuixa el carrer”. 14.00 H Dinar italià amb xistera i escot. 18.00 H Concurs de sudoku. 23.00 H Visca l’envelat amb “Fratertronats”. |Dimarts 16 d’agost| 10.00 H Esmorzar familiar de l’euro i mig (cada dia). 10.00 H Inici del campionat de dominó per parelles. 12 H Taller a càrrec dels Mossos d’Esquadra. 14.00 H Dinar de l’Hada Padrina. 17.00 H Berenar infantil. 18.00 H Inici del campionat de parxís per parelles. 23.00 H Nit màgica de cinema doble amb “El truco final” i “El rostro”. |Dimecres 17 d’agost| 11.00 H Juguem a l’Uno i a l’altre, matí de jocs de taula. 13.00 H Concurs d’all-i-oli. 14.00 H Botifarrada popular. 18.00 H Lliurament de premis als carrers guarnits. 23.00 H Sopar de carmanyola. |Dijous 18 d’agost| 10.00 H Final del campionat de dominó per parelles. 10.00 H Campionat de Risk, tot el dia. 14.00 H Dinar de germanor. 16.00 H Campionat d’scrabble en català. 23.00 H Concurs - show 1, 2, 3 conduït pels “Fratertronats”. |Divendres 19 d’agost| 11.00 H Taller de màgia. 14.00 H Sardinada popular.

18.00 H Concurs

de puzle. del campionat de parxís per parelles. 23.00 H Show de màgia amb “Màgia – Màgia” i els mags de “Fratertronats”. 18.00 H Final

|Dissabte 20 d’agost| 11.00 H VII Gimcana de Festa Major. 13.00 H Concurs de truites. 14.00 H Dinar d’ous màgics. 18.00 H 1er Campionat de llançament de mongeta amb botifarra. 18.00 H Termini de lliurament de fotografies del concurs “Fotografia el carrer”. 23.00 H Nit de karaoke. |Diumenge 21 d’agost| 11.00 H Olimpíada remullada. 13.00 H Concurs d’amanides. 14.00 H Dinar del conill del barret. 17.00 H Berenar infantil. 18.00 H Tarda de màgia infantil amb el Mag LordGuay. 20.00 H Lliurament de premis dels jocs del carrer. 23.00 H Rom cremat i havaneres amb Mar Endins.

Carrer Joan Blanques de Baix de tot Tram: Travessera de Gràcia - Ramón y Cajal |Dilluns 15 d’agost| 17.30 H Torneing de futis. 23.00 H Havaneres amb Pirats al Mar. 00.30 H Red & Blues Band. |Dimarts 16 d’agost| 11.30 H Taller de plastilina. 13.00 H Concert vermutet Step The Next. 19.00 H Karaoke popular. 21.00 H Sopar de carmanyola. 23.00 H The Healers (Cover Band Van Morrison). |Dimecres 17 d’agost| 11.30 H Piscines d’aigua. 13.00 H Concert vermutet Will & Carlos & Max. 18.00 H Lliurament de premis als carrers guarnits. 23.00 H Los Routiers. 00.30 H Gordo i Calvo i l’Home Croqueta.


26

|Dijous 18 d’agost| 11.30 H Pintura de mans. 13.00 H Concert vermutet amb Bernat Font i Juli Aymí. 18.00 H Exhibició i taller de balls de saló amb el Club de Ball Rosemeri. 23.00 H Pepperland (versions Beatles). 00.30 H Blow and Make Bottles.

00.30 H The 02.00 H Luz

Incorregibles Blues Band. Verde.

|Diumenge 21 d’agost| 18.00 H Tast de cervesa belga a càrrec de La Maison Belge. 23.00 H Nit de rumba amb Hamelinska. 00.30 H Nit de rumba amb 9 Son.

|Divendres 19 d’agost| 11.30 H Xocolatada infantil popular. 13.00 H Concert vermutet. 18.00 H Exhibició i taller de dansa tribal fusió amb Tribalona. 23.00 H Dilemia. 00.30 H Bourbon. 02.00 H Gangsters of Love.

|Dilluns 15 d’agost| 08.00 H Traca inici festa. 23.00 H Vyrus Mil en concert.

|Dissabte 20 d’agost| 11.30 H Piscines d’aigua. 13.00 H Concert vermutet Jolly Jumper. 18.00 H Exhibició i taller de salsa amb Arts Escèniques. 23.00 H Screaming Perros.

|Dimarts 16 d’agost| 11.00 H Tallers infantils. 14.00 H Dinar de carmanyola. 18.00 H Campionat de parxís i dòmino. 23.00 H Nit de blues amb Tandoori Lenoir.

Carrer Joan Blanques de Baix Tram: Sant Lluís - Encarnació


27

|Dimecres 17 d’agost| 11.00 H Campionat de futis. 18.00 H Lliurament de premis als carrers guarnits. 23.00 H Swing amb Down Home. |Dijous 18 d’agost| 11.00 H Tallers infantils. 14.00 H Dinar de carmanyola. 17.30 H Degustació de cafès a càrrec del Fòrum del Cafè. 22.30 H Havaneres amb Arjau i rom cremat.

|Diumenge 21 d’agost| 11.00 H 5ª matinal d’intercanvi de xapes de cava. 21.30 H Sopar de veïns. 23.30 H Ball fi de festa amb Joan. 02.00 H Traca final.

Carrer Joan Blanques de Dalt Tram: Encarnació - Congost

|Divendres 19 d’agost| 12.00 H Taller a càrrec dels Mossos d’Esquadra. 18.00 H Animació infantil amb Oriol Bargalló. 20.00 H Botifarrada. 23.00 H Ball amb The Soultans.

|Dilluns 15 d’agost| 08.00 H Traca inici de la Festa Major. 20.00 H Diàlegs en el jazz. 21.30 H Sopar a la fresca amb amics i veïns. 23.30 H Actuació Beatles Music Group.

|Dissabte 20 d’agost| 10.45 H VII Gimcana de Festa Major. 14.00 H Vermut per a socis i col·laboradors. 18.00 H Màgia per a petits i grans amb Mag Xurret i Puça. 23.00 H Música celta amb Stompers.

|Dimarts 16 d’agost| 11.00 H Gran xocolatada amb coca de brioix (per a socis i col·laboradors). 17.00 H Berenar per a la gent gran (les places són limitades).


28

18.00 H Actuació

de l’Esbart Comtal i Bastoners de Bar-

celona. a la fresca per a amics i veïns.

21.30 H Sopar

|Dimecres 17 d’agost| 12.00 H Taller a càrrec dels Mossos d’Esquadra. 18.00 H Lliurament de premis als carrers guarnits. 21.30 H Sopar de germanor per a socis i veïns. |Dijous 18 d’agost| 12.00 H Concurs de dibuix infantil. 17.00 H Campionat de jocs de taula (dòmino, parxís i escacs). 17.00 H Berenar infantil. 18.00 H Animació infantil amb Jordi Tonietti. 21.30 H Sopar de carmanyola. 23.30 H Actuació de Lucky Guri i la Jazz Band. |Divendres 19 d’agost| 13.00 H Concurs culinari de plats freds o postres. 18.00 H Actuació infantil amb David Laín - titelles. 17.00 H Campionat jocs de taula (dòmino, parxís i escacs). 21.30 H Sopar de truites variades. 23.30 H Actuació de Banda Ashé música cubana anys 20,30,40 i 50.

|Dissabte 20 d’agost| 12.00 H Jocs de malabars amb La Cia. Xicana. 11.00 H VII Gimcana de Festa Major. 17.00 H Campionat de jocs de taula (dòmino, parxís i escacs). 18.00 H Màgia amb La Cia. Xicana. 21.30 H Sopem a la fresca. 23.30 H Actuació de Germans Molèstia. |Diumenge 21 d’agost| 13.00 H Lliurament de premis activitats i concursos. 14.00 H Aperitiu per a socis del carrer. 17.00 H Campionat de futis. 21.30 H Sopar fi de festa (junta i col·laboradors). 23.00 H Havaneres amb Ultramar, coca i rom cremat.

Carrer La Perla Tram: Torrent de l’Olla - Verdi |Dilluns 15 d’agost| 14.00 H Vermut. 20.30 H Concert amb El cateto opuesto. 22.00 H Concert amb La Màlaga essència rumbera.


29

23.30 H Concert

amb The Lito. 01.00 H Concert amb Sant Gaudenci dj. |Dimarts 16 d’agost| 18.00 H Taller d’humor, aigua i teatre amb Matraka. 19.30 H Explicació del Projecte Llepollia. 22.00 H Gràcia és F.E.A. Marató de grups del Festival Electropop Alternatiu.

|Diumenge 21 d’agost| 19.00 H Taller de bastoners. 22.00 H Concert amb Miss Demonios. 23.00 H Concert amb Josmar. 24:00 H Concert.

Carrer Llibertat

|Dimecres 17 d’agost| 18.00 H Taller infantil d’instruments musicals. 21.00 H Sopar de veïns. 24.00 H Concert amb Emebé Son Orquestra.

|Dilluns 15 d’agost| 08.00 H Esmorzar i traca inici Festa Major.

|Dijous 18 d’agost| 18.30 H Taller infantil d’estampació de samarretes amb Limaloca. 20.30 H Actuació i taller de dansa oriental amb Elena Nirek. 22.00 H Concert amb Quatre perles amb Andreu Zaragoza. 24.00 H Concert.

|Dimarts 16 d’agost| 10.30 H Homenatge a Sant Roc. 12.00 H Reconeixement als carrers guarnits. 15.00 H Botifarrada. 18.00 H Jocs infantils tradicionals. 23.00 H Música.

|Divendres 19 d’agost| 14.30 H Dinar de carmanyola. 22.00 H Concert amb The Improvizers. 24.00 H Concert amb The Bread Makers. 02.00 H Concert amb Els Cardova.

|Dimecres 17 d’agost| 12.00 H Concurs de parxís i dominó. 12.30 H Taller de dibuix. 18.00 H Lliurament de premis als carrers guarnits. 20.00 H Sortija. 22.30 H Havaneres.

|Dissabte 20 d’agost| 11.00 H VII Gimcana de Festa Major. 14.00 H Dinar de carmanyola. 21.00 H Actuació i taller de Bollywood per Bollywood Sitare. 22.30 H Concert amb The Moviemakers. 23.30 H Concert amb Anna & the Bananas. 01.00 H Concert amb Territorio Comanche. 02.00 H Concert. Grup per confirmar.

Tram: Torrent de l’Olla - Fraternitat

|Dijous 18 d’agost| 12.00 H Concurs de parxís i dominó. 12.30 H Piscina. 18.30 H Sardanes amb la cobla La Nova del Vallès. |Divendres 19 d’agost| 12.00 H Taller de fang i de reciclatge amb Acció Catacrac. 12.30 H Concurs backgamon.


30

17.00 H 4rt

19.00 H Teatre

18.00 H Berenar

torneig de futis. infantil. 18.30 H Espectacle infantil amb la Tresca i la Verdesca. 23.00 H Música amb el grup La banda Puig.

21.30 H Concert

al carrer Mozart’s Break. Funk’A Mix feat. Afu Sanchez. 23.00 H Concert Conjunto Musical. 00.30 H Kowalski DJ.

|Dissabte 20 d’agost| 10.00 H VII Gimcana de Festa Major. 12.30 H Piscina. 12.30 H Concurs backgamon. 17.00 H Concurs de puzles. 20.00 H Lliurament premis concursos. 23.00 H Música.

|Dimecres 17 d’agost| 12.00 H Taller de pasta casolana + Dinar popular amb la pasta elaborada. 18.00 H Taller de salsa. 20.00 H Concert de salsa Addjazzents. 23.00 H Concert Xaranga Rumbera. 00.30 H Concert 9son.

|Diumenge 21 d’agost| 12.00 H Tallers de reciclatge amb Acció Catacrac. 12.30 H Piscina. 18.00 H Xocolatada. 21.30 H Sopar de cloenda i traca fi de festa.

|Dijous 18 d’agost| 14.00 H Dinar afganès solidari a càrrec de la comunitat afganesa de Catalunya 20.00 H DJs Jen + German. 22.00 H Concert Boris Michael. 23.30 H Concert Ultraplayback. 01.00 H DJ Italic.

Carrer Mozart Tram: Goya - Domènech |Dilluns 15 d’agost| 13.00 H Fideuà popular solidària amb la Fundació Babel Punt de Trobada. Mostra de projectes de l’entitat. 18.00 H Cata de cerveses artesanals. 23.00 H DJ Poppa Gud Vybz. 00.30 H Concert Luv Messenger. |Dimarts 16 d’agost| 12.00 H Taller de fotografia a càrrec de Quentin + fotoreportatge del guarniment i veïns del carrer. 13.00 H Concurs de truites casolanes. Espatlla de pernil del país de premi.

|Divendres 19 d’agost| 13.00 H Taller de tapes fredes. 18.00 H IPod Battle. 22.00 H Concert Volpina. 23.30 H Concert Bläue. 01.00 H Concert Tremendamente acompañados por Blind Reverendo. |Dissabte 20 d’agost| 11.00 H VII Gimcana de Festa Major. 13.00 H Paella popular. 18.00 H Maquillatge fantasia. 20.00 H Concert Singer Mornings. 22.00 H Concert Azucena 300 veces. 23.30 H Concert Susan’s Red Nipples.


33


34

01.00 H DJs

Nacho Ruiz (Sidecar) + Victor Ollé & Legoteque (Apolo).

23.00 H Los

Mejores. del Mambo.

24.00 H Kumbes

|Diumenge 21 d’agost| 12.00 H Maquillatge infantil. 14.00 H Vermuthada popular + Cata de vins i formatges. 15.00 H Campionat de futbolí. 20.30 H Concert Cero Negativo. 22.00 H Concert Abril. 23.30 H Concert Los Eléctricos. 01.00 H DJ Wax Ecstatic.

|Dimecres 17 d’agost| 11.00 H Activitats infantils. 13.00 H Concert vermut amb Jazz. 14.30 H Dinar de carmanyola. 17.00 H Teatre infantil amb Pot Petit. 18.00 H Berenar infantil. 21.00 H El Niño de la Hipoteca. 23.00 H Acte veïnal. 01.00 H El Niño de la Hipoteca.

Plaça Rovira i Trias

|Dijous 18 d’agost| 11.00 H Activitats infantils. 13.00 H Concert vermut amb Herba Ameli. 14.30 H Dinar de carmanyola. 18.30 H Havaneres amb Pirats pel Mar i rom cremat. 21.00 H Sopar de socis. Homentage a Albert Musons. 23.00 H Los Martínez. 24.00 H Rock Stock.

Tram: Plaça |Dilluns 15 d’agost| 08.00 H Gran traca inaugural. 11.00 H Taller a càrrec dels Mossos d’Esquadra. 12.00 H Pregó. 13.00 H Concert vermut amb Víctor Pocino i Jordi Codina acordió i guitarra. 13.00 H Demostració del mestre tallador de pernil Juan Martín Pacheco. 14.30 H Dinar de carmanyola. 20.30 H La Lotería de Babilonia. 23.00 H Paris Panteres. 24.00 H Cat Rock. |Dimarts 16 d’agost| 11.00 H Activitats infantils. 13.00 H Concert vermut amb Txus Blues. 14.30 H Dinar de carmanyola. 18.00 H Exhibició de dansa amb l’escola “La Finestra”. 20.30 H Antidote 93.

|Divendres 19 d’agost| 13.00 H Concert vermut amb Nax. 14.30 H Dinar de carmanyola. 20.30 H Los Eléctricos. 23.00 H Dani Flaco. 24.00 H Rafa Pons. |Dissabte 20 d’agost| 13.00 H Concert vermut amb Son de la Rambla. 14.30 H Dinar de carmanyola. 17.00 H Sardanes amb la Cobla Ramblas. 20.30 H The Idiots. 23.00 H La Noche Sabinera. 24.00 H The Patillas.


35

|Diumenge 21 d’agost| 13.00 H Concert vermut amb The Healers. Tribut a Van Morrison. 14.30 H Dinar de carmanyola. 18.00 H Dansa del ventre amb Gloria Cavallé. 20.30 H Reset. 23.00 H Mr. Francis. 24.00 H Soul Machine.

Plaça de la Vila de Gràcia Tram: Plaça |Dilluns 15 d’agost| 08.00 H Matinades. 10.30 H Sortida Seguici Autoritats. 14.00 H Arribada Cercavila de FM. 20.00 H Arribada Cercavila de Cultura Popular. 23.00 H Nius de Nit. 00.15 H Bosni. |Dimarts 16 d’agost| 11.00 H Pilar de Sant Roc. 12.00 H Lliurament records de Festa Major.

17.00 H Concurs 20.00 H Assaig

de sudokus. a plaça dels Castellers de la Vila de Grà-

cia. 23.00 H Cercavins. 00.30 H RumbalBar. |Dimecres 17 d’agost| 12.00 H Jocs d’aigua. 18.00 H Lliurament de premis als carrers guarnits. 20.00 H Assaig a plaça dels Castellers de la Vila de Gràcia. 21.00 H Sopar de veïns. 23.00 H Senyors de les Pedres. 00.15 H Brams. |Dijous 18 d’agost| 12.00 H Jocs d’aigua. 17.30 H Berenar infantil. 18.00 H Animació infantil amb Jaume Barri. 19.30 H Tarda de Cultura Popular. 23.30 H Pastorets Rock. |Divendres 19 d’agost| 12.00 H Jocs d’aigua. 18.00 H Taller infantil. 20.00 H Assaig a plaça dels Castellers de la Vila de Gràcia.


36

23.15 H Orquestra 1.00 H

Mitjanit. A la mitja part concert dels grallers i tabalers dels Castellers de la Vila de Gràcia.

Placeta Sant Miquel i Rodalies Tram Luís Antúnez, Vic - Gran de Gràcia

|Dissabte 20 d’agost| 12.00 H Jocs d’aigua. 17.00 H Aprèn a ballar salsa amb Sevendance. 20.00 H Baixada del Pilar Caminat. 20:30 H Actuació de la Nova Muixeranga d’Algemesí 21.30 H Diada de Vigílies amb la Colla Jove Castellera de Sitges i Castellers de la Vila de Gràcia. 24.00 H Rockstock.

|Dilluns 15 d’agost| 08.00 H Traca i esmorzar. 18.00 H Taller a càrrec dels Mossos d’Esquadra. 18.00 H Cercavila Festa Major. 18.00 H Inscripcions concursos i campionats. 20.30 H Nit d’Irlanda - Taller de danses amb The Claddgh Ring Dancers. 23.30 H Musica en viu amb O’Fling.

|Diumenge 21 d’agost| 11.30 H Trobada de colles a la plaça del Sol. 11.45 H Pilars al carrer Xiquets de Valls. 12.00 H Diada Castellera de Festa Major amb la Colla Vella Xiquets de Valls, Colla Jove dels Xiquets de Tarragona i els Castellers de la Vila de Gràcia. 15.00 H Dinar. 20.00 H Versotets. 20.15 H Inici tabalada. 23.30 H Arribada correfoc. 24.00 H Versots. 00.45 H Ebri Night.

|Dimarts 16 d’agost| 10.30 H Homenatge a Sant Roc. 12.00 H Lliurament de presents carrers guarnits. 17.30 H Engresca’t jocs tradicionals per a nens. 18.00 H Campionat de dòmino. 21.00 H Sardinada. 22.30 H Havaneres amb el grup Rems i rom cremat. |Dimecres 17 d’agost| 12.00 H Concurs de truites. 14.00 H Dinar compartit de participants i associació. 18.00 H Dibuix infantil tema Festa Major.


37

18.00 H Lliurament

de premis als carrers guarnits. 18.00 H Campionat de dòmino. 21.30 H Acte veïnal. |Dijous 18 d’agost| 12.00 H Concurs de menjar síndria. 17.30 H Berenar infantil. 18.30 H Titelles amb L’Estenedor. 21.30 H Sopar de veïns. 23.30 H Ball amb DJ Xavier. |Divendres 19 d’agost| 12.00 H Jocs d’aigua al carrer. 17.30 H Engresca’t ombres xineses, manualitats, danses. 18.00 H Campionat de dòmino. 23.30 H Nit de ball amb Electric Light Band. |Dissabte 20 d’agost| 11.00 H VII Gimcana de Festa Major. 18.00 H Taller d’avions de paper amb proves de vol. 18.00 H Campionat de dòmino. 23.30 H Nit de jazz i swing amb Adarve Jazz.

|Diumenge 21 d’agost| 13.00 H Vermut socis i veïns. 18.00 H Jocs de taula. 18.00 H Entrega trofeus dòmino. 22.00 H Vespre de teatre amb l’actuació del Grup Sense Sostre. 22.00 H Sopar a la fresca per a compartir. 22.00 H Fi de festa amb Kabum.

Carrer Progrés Tram: Tordera - Llibertat |Dilluns 15 d’agost| 08.00 H Traca inici festa i xaranga. 12.00 H Botifarrada pels guarnidors i guarnidores. 21.30 H Nit de versions amb, Blow and Make Bottles, Mastur Band i Dj Txuss. |Dimarts 16 d’agost| 14.00 H Dinar de tastets.


38

17.30 H IV

Torneig de Futis amb Mikko Savikko. 21.30 H Nit de jazz. |Dimecres 17 d’agost| 10.00 H Taller infantil de planetes i estrelles. 20.00 H Havaneres amb Els pirates del cercle i rom cremat. 23.00 H Teatre, escenes còmiques de Karl Valentin amb la companyia Sense Sostre. |Dijous 18 d’agost| 17.00 H Sortija per a petits i ganàpies. 20.00 H Espectacle de màgia infantil amb Ser Màgic. 21.00 H Sopar de germanor. 22.30 H Nit de màgia amb Piques i Cors i mag convidat.

|Diumenge 21 d’agost| 14.00 H Dinar de carmanyola. 17.30 H Porta el teu instrument, Jam Session amb Marcel Marimón. 21.00 H Concurs de truites. 22.00 H Karaoke. 02.00 H Traca fi de festa.

Carrer Providència Tram: Alzina - Massens

|Divendres 19 d’agost| 10.00 H Gimcana infantil. 17.30 H Taller de teatre per a nens i nenes. 22.00 H Nit jove amb Igitaia, Alerta i Pocabroma.

|Dilluns 15 d’agost| 08.00 H Traca matinera. 11.00 H 4rt. Torneig de futis amb Mikko Savikko. 18.00 H Cercavila de Festa Major. 19.00 H Grup Electicsthe (solista, Cordula Meer). 23.00 H Ball amb Germans Molèstia (patrocinat per Bar Ca l’Abuelo).

|Dissabte 20 d’agost| 14.00 H Paella. 17.30 H Ai’Las animació infantil amb xocolata i melindros. 22.00 H Nit de rock amb Cuor Gentile, Bartustan i Re-set.

|Dimarts 16 d’agost| 11.00 H Homenatge a Sant Roc. 11.00 H Campionat dòmino, parxís i cartes (organitzat per Paco Balagué i Eduard Lafitte).


40

17.00 H 10è

Torneig de botifarra (organitzat per Pau Salvadó i Oscar Gimenez). 21.30 H Sopar per a majors de 65 anys. 23.00 H Havaneres amb Port Vell (patrocinat per Clínicas Verdi). |Dimecres 17 d’agost| 11.00 H Campionat dòmino, parxís i cartes. 11.00 H 4rt.Trobada d’intercanvi de plaques de cava. 12.00 H Tallers de reciclatge, concurs de dibuix, piscina per als nens. 17.00 H Final torneig de botifarra. 18.00 H Lliurament de premis als carrers guarnits. 21.00 H Gran botifarrada popular. 23.00 H Cinema a la fresca: “Ahora los padres son ellos”. |Dijous 18 d’agost| 11.00 H Campionat dòmino, parxís i cartes. 12.00 H Tallers de reciclatge (dirigit per Ema Vinuesa), de maquillatge (dirigit per Karen da Silva) i piscina per als nens. 14.00 H Sardinada (amb la col·laboració de Pescados Videla, S A). 18.00 H Berenar infantil i titelles Munchis (patrocinat per Gestoria Fabregas). 21.30 H Sopar de carmanyola. 23.00 H Nit Country amb l’Anna Maria. |Divendres 19 d’agost| 11.00 H Final del campionat dòmino, parxís i cartes. 12.00 H Taller de pintura amb vidre. 14.00 H Dinar popular (amb col·laboració V.S.F.). 18.00 H Concurs pastissos o postres. 18.00 H Jocs infantils (amb col·laboració de l’Associació de Figurants de Catalunya). 19.00 H Grup Jove Vernon Court.

21.00 H Barbacoa 24.00 H Ball

Popular. amb The Incorregible Blues-Band.

|Dissabte 20 d’agost| 10.45 H VII Gimcana de Festa Major. 12.00 H Piscina al carrer per nens. 12.00 H Taller a càrrec dels Mossos d’Esquadra. 16.30 H Parc infantil per als nens, inflables i cars. 21.00 H Lliurament premis de la VII Gimcana de Festa Major. 22.30 H Ball amb el show d’Albert Malla “Hasta luego, Cocodrilo”. |Diumenge 21 d’agost| 12.00 H Lliurament de premis de les competicions celebrades. 12.30 H El tradicional vermut. 21.30 H Sopar de germanor amb l’amic Bernardo i Disco T.J. amb animació de gogo i obsequi de polseres.

Carrer Puigmartí Tram: Torrijos - Milà i Fontanals |Dilluns 15 d’agost| 08.00 H Xaranga Los Labradores. 18.00 H Ball amb Ponme otra i My generation club. 23.00 H Ball amb A contrablues way. |Dimarts 16 d’agost| 11.00 H 1r Campionat d’uno. 18.00 H Taller a càrrec dels Mossos d’Esquadra. 22.00 H Sopar de carmanyola i 5 Star. |Dimecres 17 d’agost| 11.00 H 1r Campionat d’uno.


41

14.00 H Arrossada.

18.00 H La

18.00 H Pallassos

23.00 H Ball

Els Pipos. 22.00 H Havaneres amb Mar Brava. |Dijous 18 d’agost| 11.00 H Campionats de dòmino i parxís. 18.00 H Berenar infantil i 19è berenar “potito”. 21.00 H Sopar de germanor amb l’actuació de Marcos. |Divendres 19 d’agost| 11.00 H Campionats de dòmino i parxís. 18.00 H Concurs dibuix i escultura. 23.00 H Discomòbil DJ Dani. |Dissabte 20 d’agost| 10.00 H VII Gimcana de Festa Major. 14.00 H Botifarrada. 18.00 H Pallassos Els Pipos. 23.00 H Ball amb Milkers. |Diumenge 21 d’agost| 12.00 H Vermut.

tresca i la verdesca, actuació infantil. amb A contrablues way.

Tordera Tram: Progrés - Fraternitat |Dilluns 15 d’agost| MATÍ Traca i esmorzar. TARDA Activitat musical. NIT Activitat musical. |Dimarts 16 d’agost| MATÍ Taller de cuina per canalla. TARDA Taller de guarnit. NIT Standars i grans clàssics amb Karaoke. |Dimecres 17 d’agost| MATÍ Taller de reciclatge. TARDA Xocolatada. NIT Cinema, projecció d’E.T.


42

|Dijous 18 d’agost| MATÍ Taller de titelles. TARDA Berenar i actuació infantil. NIT Sopar de carmanyola.

|Dimecres 17 d’agost| 12.00 H Tallers infantils. 18.00 H Lliurament de premis als carrers guarnits. 23.00 H Ball.

|Divendres 19 d’agost| MATÍ Sortija i Piscina. TARDA Domino, cartes, parxís, escacs... NIT Sardinada.

|Dijous 18 d’agost| 12.00 H Verdi platja. 18.00 H Berenar infantil i espectacle. 22.00 H Sopar de veïns i concert “El cuplet català”.

|Dissabte 20 d’agost| MATÍ Gimcana. TARDA Gimcana. Tertúlies amb carajillo o cigaló. NIT Música tradicional.

|Divendres 19 d’agost| 18.00 H Berenar homenatge als avis. 18.00 H Taller a càrrec dels Mossos d’Esquadra. 23.00 H Ball amb The Beaties Band.

|Diumenge 21 d’agost| MATÍ Piscina. TARDA Jocs de sempre. NIT Sopar de veïns i veïnes.

Carrer Verdi del Mig Tram: Robí - Providència |Dilluns 15 d’agost| 08.00 H Traca i passejada. 18.00 H Cercavila popular Festa Major. 23.30 H Nit d’havaneres i rom cremat amb el grup Mar Brava. |Dimarts 16 d’agost| 18.00 H Jocs infantils. 21:30 H Sopar de carmanyola Concurs de trutes.

|Dissabte 20 d’agost| 12.00 H Verdi platja. 18:30 H Espectacle de màgia amb Sermag. 23.00 H Ball amb el grup Empalmaos (Rumba Catalana). |Diumenge 21 d’agost| 13.30 H Vermut. 18.00 H Sardanes amb la cobla Ciutat de Cornellà. 22.00 H Sopar de cloenda, Del camp a la taula, sopar elaborat amb productes agroecològics locals.


44

els espais de festa major LES NITS DEL CLAUSTRE

|Diumenge 21 d’agost| 22.30 H Le petit Ramon en concert. DONATIU: 12 euros. ANTICIPAT: 10 euros.

LLOC: Oratori Sant Felip Neri. Carrer Sol, 8. ORGANITZA i PATROCINA: Fundació Festa Major de Gràcia. RECOLLIDA D’ENTRADES ANTICIPADES: Fundació Festa Major de Gràcia, Igualada, 10.

|Dilluns 15 d’agost| 22.30 H Carvanak - Enric Hernàez, Luigi Cabanach, Mercè Serramalera. DONATIU: 12 euros. ANTICIPAT: 10 euros. |Dimarts 16 d’agost| 22.30 H Roger Mas en concert. CIPAT: 10 euros.

LES TARDES PLÀCIDES LLOC: Parròquia Santa Maria de Jesús de Gràcia. Carrer Gràcia, 3. ORGANITZA i PATROCINA: Fundació Festa Major

de

Gràcia

amb la col·

laboració de la parròquia Santa Maria de Jesús de Gràcia.

ANTI-

|Dilluns 15 d’agost| 20.30 H Cor de castanyoles de Barcelona, direcció i veu solista M. del Mar Bezana. DONATIU: 3 euros.

|Dimecres 17 d’agost| 22.30 H Anna Roig i L’Ombre de Ton Chien, presenten “Bigoti vermell”. DONATIU: 12 euros. ANTICIPAT: 10 euros.

|Dimarts 16 d’agost| 20.30 H Concert d’orgue a càrrec del organista Ignacio Ribas Taléns. Entrada gratuïta.

|Dijous 18 d’agost| 22.30 H Eduard Iniesta, presenta “Els set pecats”. NATIU: 12 euros. ANTICIPAT: 10 euros.

DO-

|Dimecres 17 d’agost| 20.30 H Diàlegs amb el jazz amb Xavi Cortès, Blai Masó i Alvaro Taborda. DONATIU: 3 euros.

|Divendres 19 d’agost| 22.30 H Joan Isaac, presenta “Em declaro innocent”. DONATIU: 12 euros. ANTICIPAT: 10 euros.

|Dijous 18 d’agost| 20.30 H Romina Bianco presenta “Tangos i Tangos”. DONATIU: 3 euros.

|Dissabte 20 d’agost| 22.30 H Laura Simó i Francesc Burrull. euros. ANTICIPAT: 10 euros.

|Divendres 19 d’agost| 20.30 H Aromes Flamencs, de Salses a Guardamar. DONATIU: 3 euros.

DONATIU:

12 euros.

DONATIU:

12


45

|Dissabte 20 d’agost| 20.30 H Concert de guitarra i acordió amb Jordi Codina i Victor Pocino. DONATIU: 3 euros.

|Dijous 18 d’agost| Taller de danses a càrrec de Bruel. 22.00 H Les Violiles – Bruel i Set de Folk.

|Diumenge 21 d’agost| 20.30 H Divadams “Poesia en jazz”. DONATIU: 3 euros.

|Divendres 19 d’agost| 22 00 H Estrelles de Gràcia i Arrels de Gràcia. NITZA: FORCAT.

LA PLAÇA DEL FOLK

|Dissabte 20 d’agost| 22 00 H Los Moussakis.

ORGA-

LLOC: Plaça del Sol. ORGANITZA: TRAM, Fundació Festa Major Gràcia.

de

Gràcia i Districte

|Dilluns 15 d’agost| 22.30 H El Belda i el conjunt Badabadoc. |Dimarts 16 d’agost| 22.00 H Txala. |Dimecres 17 d’agost| 22.00 H El Pont D’Arcalís.

de

|Diumenge 21 d’agost| 22.00 H Randellaires celebren 10 anys. Dilluns, dimarts, dimecres, dissabte i diumenge, DJ Petit. Després dels concerts Pol Fàbregas ofereix cançons dels Països Catalans i músiques que travessen la Mediterrània: sons d’Occitània, balls i tonades del Piemont i el folklore més energètic dels Balcans i Grècia. Ritmes potents i marxats, tast folky d’arrel mediterrània, mesclat amb grups d’Astúries, País Basc i Anglaterra.


46

LA PLAÇA DEL SWING

22.30 H Concert de Swing amb un toc de blues, amb la BCN Big Blues Band.

LLOC: Plaça del Diamant. ORGanitza: Orfeó Gracienc, Fundació Festa Major Gràcia.

de

Gràcia i Districte

de

|Dilluns 15 d’agost| 18.00 H Sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa. 22.30 H Concert de Swing-New Orleans amb la Gumbo Jass Band. |Dimarts 16 d’agost| 17.30 H Tarda de jocs de cucanya a la plaça. 22.30 H Concert de Galetes Franklin. |Dimecres 17 d’agost| 18.00 H Espectacle músico-teatral on Roleguita & Boquerón. 21.00 H Classe oberta de Lindy-Hop (Swing) a càrrec de Swing Orfeó Gracienc. 22.30 H Concert de Swing-Dixie amb la Hot Carajillo’s Happy Band. |Dijous 18 d’agost| 18.00 H Animació, cançons, contes i balls amb la Cia. Bufanúvols. Per a tota la família. 20.00 H Escola de Música i dansa de l’Orfeó Gracienc, actuació del Grup de Corda. 22.30 H Concert amb el Combo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). |Divendres 19 d’agost| 18.00 H L’Eriçó Bru ens visita de la mà d’Intrèpid Bus. Per a tota la família. 21.30 H Sessió de DJ’ música Swing per ballar, a càrrec de Swing Orfeó Gracienc.

|Dissabte 20 d’agost| 11.00 H Contes a l’ombra de la plaça, per petits i grans, a càrrec de la Cia. Bufanúvols. 18.00 H Qualsevol objecte por ser un instrument, espectacle Tubs del Món, de Xavier Lozano, per a tota la família. 21.00 H Classe oberta de Charleston (Jazz Steps), a càrrec de Swing Orfeó Gracienc. 22.30 H Concert de Swing amb Bernat Font Trio. |Diumenge 21 d’agost| 11.00 H La tieta Lourdes és una dona divertida i un punt despistada que ens explicarà històries a petits i grans, a l’ombra de la plaça. 18.00 H Taller participatiu de percussió, per aprendre a fer diferents ritmes. Infantil. 21.00 H Classe oberta de Lindy-Hop (Swing), a càrrec de Swing Orfeó Gracienc. 22.30 H Concert de Swing amb una mesura de Gòspel, amb les Swinging Sisters.

L’ESPAI JOANIC LLOC: Plaça Joanic. ORGANITZA I PATROCINA: Fundació Festa Major de Gràcia.

|Del 17 al 21 d’agost| Fira del disc antic i col·leccionisme. |Dilluns 15 d’agost| III Festa dels animals a Gràcia 10.00 H Inici de la festa.


47

11.00 H Xerrada Especismo antropocéntrico, todos somos animales, a càrrec de Laia Garcia de l’associació UPAG. 11.30 H Conèixer i respectar les nostres mascotes. Jocs per nens i nenes. A càrrec d’Udols, associació pel Benestar del Gos Urbà. 12.00 H Passarel·la d’animals en adopció. 18.00 H Passarel·la d’animals en adopció. 19.00 H Classe Grupal per gossos d’educació canina en positiu. A càrrec d’Udols, associació pel Benestar del Gos Urbá. PREINSCRIPCIÓ: audols@gmail.com. 20.00 H Xerrada De Perrogatistas a no especistas, Laia Garcia d’assoc. UPAG. 23.00 H Dansa amb l’Esbart Comtal i Bastoners de Barcelona. Grup convidat: Liquiddansa (Grup de salsa i balls cubans). |Dimarts 16 d’agost| 20.00 H Actuació del grup Batoto Yetu, espectacle de dansa cultural africana, amb col·laboració de l’Ambaixada d’Angola a Espanya. 23.00 H Miquel Pujadó i Olga Suàrez presenten: Dos entre tants: El verí d’estellés. PATROCINA: Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya.

|Dimecres 17 d’agost| 21.00 H Sopar de veïns i veïnes a la plaça Joanic. 23.00 H Havaneres amb el grup Aigua Dolça. |Dijous 18 d’agost| III Festa dels animals a Gràcia 17.00 H Inici de la festa. 18.00 H Passarel·la d’animals en adopció. 18.30 H Xerrada infantil (nens de 6 a 9 anys) Una mascota no és una joguina. A càrrec de l’associació: Por un mar de animales. 21.00 H Espectacle de dansa de l’Escola Luthier amb Claqué, Swing i molt més! |Divendres 19 d’agost| 18.00 H Tast de Cerveses DAMM. Reserves al 902 300 125. 20.00 h Tast de cargols: L’aplec del cargol de Lleida a la Festa Major de Gràcia. |Dissabte 20 d’agost| III Festa dels animals a Gràcia 10.00 H Inici de la festa. 12.30 H Passarel·la d’animals en adopció. 18.00 H Passarel·la d’animals en adopció.


48

19.00 H Xerrada impartida per Jordi Ferrés (www.educadordegats.cat) i Carles Gomà (www.gossosenpositiu. com) sobre Gats i gossos, educació en positiu. 21.00 H Sopar Vegà cuinat per Zaraida (http://pinkxixicooking.blogspot.com/) en benefici de El Jardinet dels gats. 22.30 H Bollywood a Gràcia, amb la col·laboració de Bollywood Sitare. |Diumenge 21 d’agost| III Festa dels animals a Gràcia 10.00 H Inici de la festa. 11.00 H Concurs de gossos i fures obert a particulars. Inscripcions a la mateixa plaça els dies 15, 18, 20 i 21 fins mitja hora abans de començar, places limitades. 12.00 H Passarel·la d’animals en adopció. 12.30 H Entrega premis concurs. 18.00 H Passarel·la d’animals en adopció. 18.30 H Xerrada Compañeros exóticos, una responsabilidad compartida, de Tere Rodríguez d’APAEC Catalunya. 19.30 H Petit entreacte. 20.00 H Xerrada Flors de Bach, animals i propietaris, una teràpia conjunta. Elisabeth Macarro, terapeuta floral, especialitzada en animals, membre del voluntariat de SEDIBAC (Societat per a l’Estudi i la Difusió de la Teràpia del Dr. Bach a Catalunya).

22.00 H Concert Con el corazón en la mano a càrrec de la cantautora Maria Caracuel i acompanyada per guitarrista Toni Carbonell. 23.30 H Fi de festa.

TASTA GRÀCIA LLOC: Plaça Manuel Torrente. ORGANITZA: El Cargol Graciós i Fundació Festa Major de Gràcia.

Tots els dies vermut Tasca Gràcia, brases i entrepans. |Dilluns 15 d’agost| 12.00 H Inauguració, vermuts Yzaguirre. 14.30 H Dinar de germanor - graellada popular. 18.00 H Tast solidari de cava i sorteig de vins. 21.30 H Barbacoa nocturna. 24.00 H Ambient musical, Chill Out. |Dimarts 16 d’agost| 12.00 H Taller de cuina italiana, elaboració d’Arancini (bomba d’arròs farcida). 13.30 H Cuina italiana, tast de cargols a la italiana i altres delicatessen.


49

18.00 H Xerrada, el gelat i els seus secrets. 19.00 H Concurs per a tothom de tast a cegues de gelats italians. 21.30 H Sopar a la italiana, sopar de la Nonna. 24.00 H Cinema a la fresca, Soul Kitchen. |Dimecres 17 d’agost| 13.30 H Espai tastets i productes gourmets catalans i tast de vins dolços. 18.00 H 1r concurs d’scrabble sobre el món del vi. 21.00 H Xerrada, la cuina de les àvies. 22.00 H Barbacoa nocturna. 24.00 H Ambient musical, Chill Out. |Dijous 18 d’agost| 13.00 H Cuina i productes de Portugal - A Casa Portuguesa. 19.00 H El món dels vins ecològics i el seu tast. 21.30 H Sopar grec - aromes de l’Egeu. 22.00 H Danses gregues. 24.00 H Ambient musical, Chill Out. |Divendres 19 d’agost| 11.00 H Tast en moviment, portem un tast a la gent gran i a la residència de Siracusa.

12.00 H Taller de cuina mexicana. 18.00 H Presentació gourmet i tast de productes mexicans. 19.30 H Danses de Mèxic. 22.00 H Sopar mexicà. 24.00 H Chill Out i Tast Nèctar dels Deus. |Dissabte 20 d’agost| 11.00 H Punt de Gimcana de la Festa Major. 13.00 H La gran final del concurs per a la denominació del plat, “Cargols a la gracienca”. 14.00 H Dinar, tast variat de botifarres. 19.00 H Berenar festa de la cuina Mallorquina. 22.00 H Sopar, mercat de sabors del món. 24.00 H Chill Out i Tast Nèctar dels Deus. |Diumenge 21 d’agost| 12.00 H Vermut del diumenge. 14.00 H Arrossada valenciana (tast d’arrossos). 18.00 H Presentació i tast, Caffes ti amo. 19.30 H Tast productes i begudes agroaliments artesans. 21.30 H Sopar final de festa - graellada popular. 23.00 H Sopar dels associats i associades. 24.00 H Final de festa amb ritme del Rom cremat.


50

L’ESPAI DE LA DANSA

18.00 H Jocs de taula, gratuïts. 21.00 H Sopar a la fresca, reserves al 628 320 631. 22.00 H Òpera, opereta i sarsuela, amb Alícia Ferrer i Maria Teresa Garrigosa, sopranos, Manel Esteve, baríton, i cor del Cercle. Al piano, Xavier Dolç. Espectacle gratuït.

LLOC: La Caldera. Torrent d’en Vidalet, 43. ORGANITZA: La Caldera i Fundació Festa Major de Gràcia. Tots els espectacles són gratuïts. Aforament limitat (Sala 0)

|Dimarts 16 d’agost| 20.00 H Sala 0, La virgen del Moñeko, amb la Cia Los Moñekos. |Dijous 18 d’agost| 18.00 H Sala 0, Minimón, amb Nats Nus Dansa. Espectacle per nens i nenes de 0-6 anys. |Divendres 19 d’agost| 20.00 H Sala 0, Un bicho que porto dins (Tu no te puedes sentar como la mujeres?) amb Ana Criado. |Dissabte 20 d’agost| 19.00 H Plaça John Lennon, Festa Major amb Danza para Cualquiera. |Diumenge 21 d’agost| 20.00 H Sala 0, Pumba! Amb Búbulus Menuts. |Del 16 al 20 d’agost| Danza para Cualquiera, taller de dansa. La Caldera. Torrent d’en Vidalet, 43.

PREU:

20 euros.

L’ESPAI DE LA CALMA LLOC: Cercle Catòlic de Gràcia. Carrer Santa Magdalena, 12. ORGANITZA: Cercle Catòlic de Gràcia i Fundació Festa Major de Gràcia.

|Dimecres 17 d’agost| 11.00 H El carrer és dels nens, amb diferents tallers per a la canalla, gratuïts. 18.00 H Jocs tradicionals catalans per a grans i petits, gratuïts. 21.00 H Sopar a la fresca, reserves al 628 320 631. 22.00 H Tokateos, peces de Chopin, Scarlatti, Beethoven, Bizet, Verdi, Nyman i altres, a càrrec de Tokta, Cia. Contemporània de Castanyoles, espectacle gratuït. |Dijous 18 d’agost| 11.00 H Jocs tradicionals catalans per a grans i petits, gratuïts. 18.00 H Taller de sals de colors, gratuït. 21.00 H Sopar a la fresca, reserves al 628 320 631. 22.00 H Nit de musicals, algunes de les melodies dels musicals més famosos, a càrrec dels actors i actrius de teatre del Cercle, espectacle gratuït. |Divendres 19 d’agost| 11.00 H El carrer és dels nens, amb diferents tallers per a la canalla, gratuïts. 18.00 H Jocs tradicionals catalans per a grans i petits, gratuïts. 21.00 H Sopar a la fresca, reserves al 628 320 631. 22.00 H Nit de màgia amb SERMÀGIC, espectacle gratuït. 23.00 H Cantada d’havaneres i rom cremat amb Pirats pel Mar, grup d’havaneres del Cercle.

|Dilluns 15 d’agost| 14.00 H Vermut, gratuït. 15.00 H Dinar de germanor. 18.00 H Jocs tradicionals catalans per a grans i petits, gratuïts. 21.00 H Sopar a la fresca, reserves al 628 320 631. 22.00 H Nit de teatre a càrrec dels actors i actrius del teatre del Cercle, espectacle gratuït.

|Dissabte 20 d’agost| 11.00 H Jocs tradicionals catalans per a grans i petits, gratuïts. 18.00 H Festa de l’aigua, gratuïta. 21.00 H Sopar a la fresca, reserves al 628 320 631. 22.00 H Cantabile canta Disney, cor de noies del Cercle, que interpreta conegudíssimes cançons de les pel· lícules de la factoria Disney, espectacle gratuït.

|Dimarts 16 d’agost| 11.00 H Jocs tradicionals catalans per a grans i petits, gratuïts.

|Diumenge 21 d’agost| 18.00 H Espectacle infantil i xocolatada, gratuïts, una tarda divertida amb Teatritus.


51

21.00 H Sopar a la fresca, reserves al 628 320 631. 23.00 H Nit de ballaruga, des dels lents més romàntics als ràpids més esbojarrats.

LA PLAÇA DE LA PARAULA LLOC: Plaça Revolució. ORGANITZA: Districte de Gràcia.

|Als matins| Punt d’informació de la Festa a càrrec del Districte i la Fundació Festa Major de Gràcia. |A les tardes| 18.30 a 20.15 H Parauletes per a petits irònics!. 18.30 H Tallers amb Núria Altamirano. 19.30 H Contes de la “La Clorinda-Disbarats” amb Sandra Rossi. |Totes les nits| 22.30 a 01.00 H Chill out de la paraula: “Irònics”.

22.30 H Lectura a càrrec de reconeguts personatges de relats d’autors i autores iròniques. 23.00 H Petits espectacles de paraula i música. 00.00 H Un relat per un sorbet! 00.50 H Un pensament per acabar la nit...

Els espectacles |Dilluns 15 d’agost| Humor i literatura amb El sobrino del diablo, veu i guitarra. |Dimarts 16 d’agost| Kamasutra o la sabiduria del plaer amb Elisabeth Ulibarri, veu i Òscar Igual música. |Dimecres 17 d’agost| Ideologia amb Laura Rodríguez. |Dijous 18 d’agost| Cançons de totes les hores amb Toni Subirana, veu i guitarra.


52

|Divendres 19 d’agost| Canto a la lluita amb Laia Carreras, recitat i cors; Ramon Manent, veu i guitarra Guida Sellarès, acordió diatònic i cors. |Dissabte 20 d’agost| Paraules d’humor amb Martina Escoda, veu i Francesc Bombí-Vilaseca, veu i guitarra.

BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA La Biblioteca va de festa!!!

LLOC: Torrent de l’Olla, 104, sala infantil i entrada lliure.

LA CASA DE LOS CUENTOS LLOC: carrer Ramon y Cajal, 35.

|Dilluns 15 d’agost| 18.00 H Taller del llibre “El drac reciclat”. Entrada lliure. 21.00 H “Cuentos de emergencia”. PREU: 5 euros. |Dimarts 16 d’agost| 10.00 H Taller experimental de narració oral “El arte de contar cuentos”. PREU: 7 euros. 18.00 H “La maleta de los cuentos”. PREU: 5 euros. 21.00 H “Amazonas”, historias de mujeres. PREU: 5 euros.

ORGANITZA: Districte de Gràcia i Biblioteca Vila de Gràcia.

|Dimarts 16 d’agost| 18.00 H Taller, “El jardí dansat” a càrrec de la Cia. Dansalut (infantil). |Dimecres 17 d’agost| 18.00 H Espectacle, “La balena Elena” a càrrec de la Cia. Titelles Babi (infantil). 19.00 H Xerrada, “Plaers criminals”, gastronomia i literatura a la novel·la negra de la Mediterrània Occidental a càrrec d’en Sebastià Bennasar (adults i joves).

|Dimecres 17 d’agost| 18.00 H “Nois i noies que donen la nota”. PREU: 4 euros. 20.00 H Sons per a despertar l’ànima. PREU: 5 euros. 22.00 H Celebrarem la 193 Jam de Contes. Entrada lliure. |Dijous 18 d’agost| 18.00 H “La maleta de los cuentos”. PREU: 5 euros. 21.00 H “A la suerte de los cuentos”. 23.00 H “Amores impúdicos”. PREU: 7 euros

|Dijous 18 d’agost| 19.00 H Taller, Crea al teu personatge a càrrec d’acció catacrac (infantil).

|Divendres 19 d’agost| 18.00 H Gates gatunes, ens presenten “Què divertit és ser diferents! PREU: 4 euros. 21.00 H “El ombligo de la luna”. PREU: 5 euros. 23.00 H Concierto Dinatatak. PREU: 5 euros.

|Divendres 19 d’agost| 18.00 H Conte, “Un viatge sensorial” a càrrec d’Elisabeth Ulibarri (infantil i infants amb pluridiscapacitat).

|Dissabte 20 d’agost| 12.00 H Taller familiar creació de mandales. PREU: 3 euros. 18.00 H “Cuentos de la luna azul”. PREU: 4 euros.


53

22.00 H Contes de sal i sucre. PREU: 5 euros. 24.00 H “Cuentos golfos”. PREU: 5 euros. |Diumenge 21 d’agost| 12.00 H Taller de papiroflèxia – Origami. PREU: 3 euros. 18.00 H “Cuentos traviesos”. PREU: 4 euros. 20.00 H Cuentos Orientales. PREU: 5 euros.

L’ESPAI DE LA GENT GRAN LLOC: Plaça del Poble Romani, davant del Casal d’Avis Siracusa. ORGANITZA: Fundació Festa Major de Gràcia i Casal d’Avis.

|Dilluns 15 d’agost| 08.00 H Traca d’inici Festa Major. 18.00 H Ball amb el duo musical So Màgic.

|Dijous 18 d’agost| 18.00 H Show de cabaret amb Victor Guerrero i Merche Guevara. |Divendres 19 d’agost| 18.00 H Ball amb el duo Parfills. |Dissabte 20 d’agost| 18.00 H Espectacle de màgia amb el mag Cesar Vinuesa, en acabar xocolatada. |Diumenge 21 d’agost| 18.00 H Ball a càrrec de Sebastià.

PLAÇA DE LES DONES DEL 36 LLOC: Plaça de les Dones del 36.

|Dimarts 16 d’agost| 18.00 H Havaneres amb el grup Montjuïc, en acabar cremat per tothom. |Dimecres 17 d’agost| 18.00 H Concert a càrrec dels Tres Tenors. En acabar l’actuació botifarrada, cal retirar els tiquets a secretaria.

ORGANITZA: Districte de Gràcia.

|Dijous 18 d’agost| 19.00 H Contes, els contes de les “Pequeñas Amazonas” de la mà de la Numancia Rojas, de la Casa de los Cuentos de Gràcia. Per a nens i nenes a partir de 3 anys. 19.30 H Teatre, una particular versió de la Ventafocs


54

amb l’A Teatre. Actors, Raïssa Avilés, Alba Florejachs, Adelina Flaun i Camille Payete, direcció: Nico Rivero i Roberta Pasquinucci. |Divendres 19 d’agost| 20.00 H Circ, El Circ dels impossibles amb la companyia Alaigua. Actrius, Núria Caballol, Esther Cardona, Maite Ojer i direcció col·lectiva. |Dissabte 20 d’agost| 22.00 H Concert Conexiones Íntimas amb Alicia Martel, guitarra Santi Méndez, bateria Ildefons Alonso, piano i teclats Neus Peris, baixista Toni Vila i cors Itziar Castro.

|Dimecres 17 d’agost| 21.00 H Sopar de carmanyola. |Dijous 18 d’agost| 22.30 H Havaneres amb el grup Barcanova i rom cremat. LLOC: Davant del monument de Clavé.

activitats de CULTURA MEXICANA LLOC: Martínez de la Rosa, 21, baixos. ORGANITZA: Diògenes, centre creatiu - espai cultural.

PASSEIG DE SANT JOAN ORGANITZA: Associació de Veïns i Amics del Passeig Sant Joan.

|Del 15 al 18 d’agost| 10.00 a 21.00 H Fira d’Artesans, col·lectiu “El Petit Artesà. LLOC: Còrsega / Indústria. |Dimarts 16 d’agost| 18.00 H Jocs infantils. LLOC: Davant del monument a Clavé.

|Del 15 a 21 d’agost| 10.30 H Ruta urbana “Mèxic a Barcelona”. Places limitades. Reserva prèvia necessària. Descobreix les relacions que té Mèxic amb la Ciutat Comtal. 16.00 H Tallers i activitats infantils “¡Viva México!” Places limitades. Reserva prèvia necessària. Dilluns 15: La piñata i els dolços mexicans. Dimarts 16: Paper picat i flors de paper. Dimecres 17: La Lotería, jocs i cançons. Dijous 18: Alebrijes, mascares i calaveres.


55

Divendres 19: Mercats i menjars de Mèxic. Dissabte 20: Coneixent als maies i als asteques. Diumenge 21: Festes i tradicions actuals –Dia de Morts, Posadas, Candelària... 18.00 H Tallers de Cuina Mexicana Places limitades. Reserva prèvia necessària. Vols cuinar menjar mexicà casolà? 21.00 H Tast de Tequila i Mescal amb Música Mexicana.

|Dijous 18 d’agost| 18.00 H Taller de sexe segur. 21.00 a 01.00 H Rumba catalana i especial “petardeo” amb Capitán Karajillo.

L’HOMOFÒBIA NO FA GRÀCIA

|Dissabte 20 d’agost| 21.00 a 01.00 H Festa comiat amb Paco Pil i Beatandkill espectacle de vídeo art.

LLOC: Carrer Verdi, 88, local 2. ORGANITZA: Front d’Alliberament Gai de Catalunya i Observatori Contra l’Homòfobia.

|Dilluns 15 d’agost| 21.00 a 01.00 H Festa estima com vulguis amb Dj’s. |Dimarts 16 d’agost| 21.00 a 01.00 H Allibera el teu desig amb Beatandkill i Jaume. |Dimecres 17 d’agost| 18.00 H Taller que fer en cas d’agressió. 21.00 a 01.00 H Elektroambient amb Carletes i DJ Du.

|Divendres 19 d’agost| 18.00 H L’homofòbia el món. 21.00 a 01.00 H Beatandkiil festa contra l’homofòbia.

Punt d’informació sobre el col·lectiu GLTB i repartiment de preservatius.

PUNT VERD TABUENCA LLOC: Carrer Guilleries, 24. ORGANITZA: Punt Verd Tabuenca.

|Dimarts 16 d’agost| 18.00 H La cursa dels cavalls a càrrec de La Residual, cavalls reciclats es preparen per participar en una gran cursa.


56

|Dimecres 17 d’agost| 17.30 H Jocs de la diversitat de la Federació ECOM, Joc sobre rodes i Mira com pinto!! 19.00 H Espectacle de titelles, “Companys de barri”. Infants de 7 a 12 anys.

VISITES AL REFUGI DE LA PLAÇA DEL DIAMANT LLOC: Plaça del Diamant. ORGANITZA: Taller d’Història de Gràcia.

|Dijous 18 d’agost| 18.00 H Gargot de joc, a càrrec de la companyia Guixot de 8. |Divendres 19 d’agost| 18.00 H Recicla la imaginació d’Acció Catacrac, creació de jocs i joguines amb residus quotidians.

lA PLAÇA DE L’ARTESANIA LLOC: Plaça de la Virreina. ORGANITZA: Districte de Gràcia.

|Del 13 al 21 d’agost| 17.00 H Mostra d’artesania, una mostra d’articles artesans variats i únics, venuts pels propis artesans i artistes.

FIRA DE PRODUCTES ETIQUETATS EN CATALÀ LLOC: Pla de Salmeron. ORGANITZA: Districte de Gràcia.

|Del 15 al 21 d’agost| 17.00 a 23.00 H Mostra, venda i tast de productes etiquetats en català.

|Del 15 al 21 d’agost| 18.00 a 22.00 H Per visites guiades al refugi de la plaça del Diamant, d’una hora aproximadament. PREU: 3 euros. Cal inscriure’s a la taula del Taller d’Història a la mateixa plaça. Totes les tardes. |Diumenge 21 d’agost| 10.30 H Itinerari per les places de Gràcia. PREU: 9 euros. Cal inscriure’s abans.

V|| GIMCANA FESTA MAJOR DE GRÀCIA LLOC: Carrers de la vila, inici a la plaça de la Vila de Gràcia, 2.

|Dissabte 20 d’agost| 10.45 H La Fundació Festa Major de Gràcia i el carrer Fraternitat EFIT amb la col·laboració de diferents carrers, places i espais de Festa, organitzen una gimcana per a totes les edats amb l’objectiu de recórrer les places i carrers guarnits. INSCRIPCIONS: Fundació Festa Major de Gràcia, Igualada, 10, del 15 i el 19 d’agost. Grups de 5 participants (sense límit d’edat, però amb algú responsable del qual necessitarem el seu telèfon). Indicacions a la sortida. A més proves realitzades, més punts obtindreu. El lliurament de premis es farà al carrer Fraternitat (Tordera – Torres) a les 21:30 h.


57

ACTIVITATS ESPORTIVES 10È TORNEIG DE TENNIS TAULA

|Dijous 18 d’agost| LLOC: Centre Moral de Gràcia, Ros de Olano, 9. ORGANITZA: Centre Moral de Gràcia i Fundació Festa Major de Gràcia. PATROCINA: UBAE. INICI: 10.00 H CATEGORIES: Masculina, femenina i parelles (poden ser mixtes). INSCRIPCIONS: Centre Moral de Gràcia, Ros de Olano, 9, o Fundació Festa Major de Gràcia, Igualada 10. PREU: 5 euros per jugador.

16È TORNEIG DE BÀSQUET 3 X 3

|Dilluns 15 d’agost| LLOC: Col·legi La Salle de Gràcia, plaça del Nord,14. ORGANITZA: Associació Antics alumnes de la Salle-Josepets i Fundació Festa Major de Gràcia. PATROCINA: UBAE. INSCRIPCIONS: Fundació Festa Major de Gràcia, carrer Igualada, 10. CATEGORIES: Cadet i Junior (nascuts els anys 94, 95, 96,97), Sènior (nascuts el 93 i anteriors). Els equips poden ser mixtos. EQUIPS: mínim 3 i màxim 5 jugadors. HORARI DEL TORNEIG: 9.30 H (convocatòria), 10.00 H (inici del torneig). PREU: 25 euros per equip.

7È TORNEIG D’ESCACS

|Dijous 18 d’agost| LLOC: Centre Moral de Gràcia, Ros de Olano, 9. ORGANITZA: Club d’Escacs 3 Peons, Fundació Festa Major de Gràcia i Centre Moral de Gràcia. PATROCINA: UBAE. El torneig constarà de partides ràpides a 10 minuts. Sistema suís, set rondes amb un màxim de 60 jugadors. INICI: 10.00 H. INSCRIPCIONS: Centre Moral de Gràcia, Ros de Olano, 9, Fundació Festa Major de Gràcia, 10, o Club d’Escacs 3 Peons.

PEDALADA POPULAR

|Dissabte 20 d’agost| HORA: 10.30 H. INICI: Passeig de Sant Joan - Travessera (Jardins). RECORREGUT: Passeig de Sant Joan-Travessera, Escorial, Providència, Plaça Rovira i Trias, Rabassa, Sant Salvador, Verntallat, Tres Senyores, Torrent de les Flors, Encarnació, Torrent de l’Olla, Ramón y Cajal, Montmany, Travessera de Gràcia, Bailèn, Còrsega, Jardinets, Gran de Gràcia, Astúries, Travessia de Sant Antoni, Montseny, Sant Pere Màrtir, Travessera de Gràcia, Torrent de l’Olla, Diluvi, Plaça de la Vila de Gràcia. ORGANITZA: Fundació Festa Major de Gràcia i Club Ciclista de Gràcia. PATROCINA: UBAE.


58 17È TROFEU VILA DE GRÀCIA

|Dilluns 15 d’agost| HORA: 19.00 H LLOC: Estadi Nou Sardenya. El C.E. Europa s’enfronta al Sant Andreu en la 17a edició del Trofeu Vila de Gràcia. ENTRADES: Socis 3 euros, general 6 euros, fins a 16 anys gratuït.

CONCURSOS 9È CONCURS LITERARI VILA DE GRÀCIA DE CONTES I POESIA Fundació Festa Major de Gràcia, carrer Igualada 10. ORGANITZA: Centre Moral Instructiu de Gràcia i Fundació Festa Major de Gràcia. MODALITATS: (totes en llengua catalana) A. Contes amb temàtica lliure; B. Contes sobre la Festa Major de Gràcia; C. Poesia sobre la Festa Major de Gràcia. PRESENTACIÓ DE CONTES: Centre Moral Instructiu de Gràcia, Ros d’Olano, 9, 08012 Barcelona. TERMINI D’ADMISSIÓ: fins el 20 de desembre de 2011. NOMINACIONS DE LES OBRES FINALISTES: 13 d’abril de 2012. LLIURAMENT DELS PREMIS: 20 d’abril de 2012 a la sala d’actes d’El Centre Moral de Gràcia. PREMIS (PER A CADA MODALITAT): Primer Premi “Fundació Festa Major de Gràcia”, 600 euros, diploma i present Festa Major. Segon Premi “Centre BASES:

Moral Instructiu de Gràcia”, 200 euros, diploma i present Festa Major.

9È CONCURS LITERARI VILA DE GRÀCIA DE TEXTOS TEATRALS Fundació Festa Major de Gràcia, Igualada 10. ORGANITZA: Centre Moral Instructiu de Gràcia i Fundació Festa Major de Gràcia. TEMA: lliure. PRESENTACIÓ DE CONTES: 5 còpies mecanografiades en DIN-A4 amb el títol de l’obra a la portada. Centre Moral Instructiu de Gràcia, Ros d’Olano, 9, 08012 Barcelona. TERMINI D’ADMISSIÓ: 20 de desembre de 2011. LLIURAMENT DE PREMIS: 20 d’abril de 2012. PREMIS: Primer Premi “Centre Moral Instructiu de Gràcia”, 800 euros. Segon Premi “Fundació Festa Major de Gràcia”, 400 euros. BASES:

15È CONCURS DE FOTOGRAFIA Fundació Festa Major de Gràcia, Igualada 10. ORGANITZA: Taller d’Història de Gràcia i Fundació Festa Major de Gràcia. TEMA: Festa Major de Gràcia 2011 i, preferentment les places i carrers guarnits. PRESENTACIÓ DELS ORIGINALS: Del 3 fins el 28 d’octubre, de 8.30 h a 14.30 h a l’oficina d’atenció al ciutadà del Districte de Gràcia, plaça de la Vila de Gràcia, 2, o a la seu de la Fundació BASES:


59

Festa Major de Gràcia, de 17.30 h a 21.00 h, excepte dissabtes i festius. LLIURAMENT DE PREMIS: Segona quinzena del mes de novembre. PREMIS: 1r, 300 euros; 2n, 180 euros; 3r, 120 euros.

15È CONCURS DE PINTURA RÀPIDA Dies 15 o 16 d’agost. HORARI: de 10.00 h a 12.00 h. LLOC: Fundació Festa Major de Gràcia, Igualada 10. TEMA: Els guarniments dels carrers i places de la Festa Major. LLIURAMENT D’OBRES: Dies 15 o 16. HORARI: de 18.00 h a 21.00 h. LLIURAMENT DE PREMIS: Segona quinzena d’octubre a la seu de la Fundació Festa Major de Gràcia, Igualada, 10. CATEGORIES: A. fins a 14 anys, B. de 15 a 18 anys, C. més de 18 anys. PREMIS: A i B 1r i 2n obsequi de Festa Major, C 1r, 600 euros; 2n, 300 euros; 3 Mencions d’Honor i certificat de participació per a tots els participants. INSCRIPCIONS:

13È CONCURS DE GUARNIMENTS DE BALCONS I PORTALADES ORganitza: Fundació

Festa Major de Gràcia. INSCRIPCIONS I BASES: Fundació Festa Major de Gràcia, Igualada, 10. Fins al 12/08 de 10:00 a 21:00. LLIURAMENT DE PREMIS: 17 d’agost, a les 18.00 h, a la plaça de la Vila de Gràcia.

Relació de balcons i portalades inscrites (fins el 28 de juliol) “Mariposa monarca”, Torrijos, 53, local. “Ja som aquí!!!”, Siracusa, 23. “Festa mexicana”, Martínez de la Rosa, 21, baixos 2a. “Estiu”, Maurici Serrahima, 12, baixos. “La princesa del corral”, Sant Marc, 7, local 13. “Penjat de la festa”, Guilleries, 7, 1r 1a. “És l’hora d’esmorzar!”, Sant Lluís, 40, entl. 3a. “Tres segons”, plaça del Nord, 7-10. “Mar bressol de sabors”, Alzina, Jardins Manuel Torrente. “Platges de Portugal”, Verdi, 58, local 1. “Gràcia tropical”, Vallfogona, 22. “T’ho vam prometre i aquí està, dedicat a tu”, Puigmartí, 22, 1r 2a. “Els bandolers de Gràcia”, Verdi, 12, baixos. “En una ciutat on hi ha una lluita constant entre el ciment i la natura, l’explosió de la natura s’obre camí”, Alzina, 3. “Menja’m”, Igualada, 33, baixos. 1a. “Antunning”, Luis Antúnez, 7, 2. “AGM? (Alguna gràcia més?)”, Sant Cristòfol, 16, 1r 2a. “Botoníssim”, Verdi, 63, baixos.


60

“Al 101 se’ns ha covat l’arròs”, Verdi, 101, 2n. “Flors”, Sant Lluís, 4, 2n 1a. “Atzar”, Sant Salvador, 43, 2n 2a. “El far del nord”, plaça del Nord, 1, 3r 1a. “Desplegament”, Ramón y Cajal, 100, 1r. “El misteri del fanalet robat”, Travessera de Gràcia, 176, local 2. “Del país de les meravelles a la vila de Gràcia”, Ramón y Cajal, 35, baixos 2. “El carrer de les cadires”, Secretari Coloma, 71-73, 1r 5a. “Gràcies a Santa Maria de Gràcia”, Santa Àgata, 3, pral. 2a. “Paf! paf! paf!”, Santa Magdalena, 12. “Els petits la fan grossa!”, Milà i Fontanals, 50, baixos. “Jardí anticrisi”, carrer Gran, 220, 4t 1a.

EXPOSICIONS Exposició “Cercavila Cultura Popular” Fins el 30 d’agost. LLOC: Seu del Districte de Gràcia. Exposició que fa un repàs del que han estat les dotze edi-

cions de la Cercavila de Cultura Popular, organitzada per la Fundació Festa Major de Gràcia amb col·laboració de la Coordinadora de Colles de Cultura Popular de Gràcia, que es celebra cada any la tarda del dia 15 d’agost. ORGANITZA: Taller d’Història de Gràcia amb la Fundació Festa Major de Gràcia.

Exposició d’una selecció d’obres del XV||| Concurs del Cartell de la Festa Major Fins el 21 d’agost. LLOC: Seu de la Fundació Festa Major de Gràcia, Igualada, 10.

Exposició “El Màgic Món del tren en miniatura” Del 15 al 21 d’agost de 17.00 a 21.00. Arapdis, Verntallat, 15.

LLOC:

Fundació

Exposició de pintura 15 d’agost de 10.00 a 20.00 h. LLOC: plaça Joanic. Informació: secretaria.dip25deoctubre@gmail.com. En suport i objectiu d’aconseguir “El dia internacional de la pintura”.


61


/Prog  

http://alfredoroses.com/issuu/Prog.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you