Page 1

AS O CIACI ÓN A LFR E D O MO R A L E S

NEIX UNA  REVISTA,  CREIX  UNA  ASSOCIACIÓ L'Associació  Alfredo  Morales  (AMOR)  obre  amb  èxit  la  seva delegació  a  Barcelona  amb  el  llançament  de  la  revista  Huellas  de  Amor

Sr. ció  del  CiU,   ri  d'immigra ent  de   om,  secreta sid ol C   re p el ,   ng an À tr .   Sr ric  Bel n  Torres,   ngeles,  Sr.  È eira,  Sr.  Jua Guillermo  A s,  Sr.  Jordi  N ve .Jo an al NousCat d'Movecat.

Sra. Gemma  Mumbru,  regid or  d'urbanisme  de  Barcelona ;   Sra.  Rocío  Rossi,  directora   de  AMOR-­‐Barcelona;  Sra.  S usana   Clerici,  secretària  d'immigrac ió  de  PPC;  Sra.  Yris  Rossi,   presidenta  de  AMOR,  Sra.   Erika  Torregrossa,  secretària   d'organització  de  la  Xarxa  L laBna  i  Josep  Maria  Sala,   secretari  de  formació  i  ciuta dania  del  PSC.

L'acte d'obertura   de   l'Associació   Alfredo   Morales   a   Barcelona   i   la   posada   en   circulació  de   la   seva   revista   educaBva   "Huellas  de    Amor"  va   ser   tot  un  èxit.   Va   comptar  amb  el  suport  de  la  comunitat  dominicana,  llaBnoamericana  i  catalana.   L'assistència  del  públic  va  sobrepassar   les  expectaBves.   Un  total  de   75  persones   van   assisBr   a   l'acte   que   va   tenir   lloc   a   l'hotel   Plaza   de   Barcelona.   Entre   els   assistents   van   estar   líders   dels   diferents   parBts   catalans,   a   més   de   les   associacions  i  enBtats  llaBnoamericanes  i  catalanes.

La Sra.   Henrie+e   Wiese,   consellera   encarregada   d'assumptes   culturals   per   a   Catalunya   de   l'Ambaixada   D o m i n i c a n a   d a v a n t   e l   R e g n e   d'Espanya,   va   donar   la   benvinguda   a   la   revista   educaBva   "Huellas   de   Amor"   de   l'Associació   Alfredo   Morales   (AMOR)   amb   unes  paraules   molt  encoratjadores. Sempre   que  neix   una   criatura  es  rep   amb   alegria  i   amb   esperança,  ja  que   l'arribada   d'un   nou   membre   a   la   societat   es   considera  una  benedicció   per   a   qualsevol   llar.   En   aquest   cas,   aquesta   llar   que   conformen   la   comunitat   lla>noamericana   a   Catalunya,   la   comunitat   catalana   i   molt   especialment   la   comunitat   dominicana.   Ens  sen>m   molt   feliços   amb   el   naixement   d'un   nou   mitjà   d'expressió,   amb  l'aparició  d'aquesta   revista   educa>va  "Huellas  de   Amor"   que   ve  a  omplir  un  espai  d'unió  entre   totes  les  nostres  cultures.

La Sra.  Wiese  va  fer  un  recorregut  pel   disseny  i  conBngut  de  la  revista   explicant  que  s'adequa  a  les  noves   formes  gràfiques  de  l'actualitat.  Va   comentar  que  "Huellas  de  Amor"  és   moderna,  níBda,  elegant  i  alhora   senzilla.  Va  parlar  del  commovedora   que  és  la  portada,  i  va  prestar  atenció   especial  a  la  imatge  de  la  néta  i  l'avi   que  reflecteix  la  integració  de  les   races  i  cultures  en  la  societat  actual  i   la  converteixen  en  una  sola   comunitat.  Va  considerar  que  els   temes  estan  molt  tractats  i  són  ben   equilibrats.  La  diversitat  es  nota  en   els  diferents  aspectes  que  toca  la   revista,  des  de  temes  econòmics  fins   moda  enfocats  d'una  forma  nova  i   amb  profunditat.

Sra. Henrie+e   Wies e,   consellera   en d'assumptes   carregada   culturals   per   a   Catalunya   l'Ambaixada   de   Dominicana   da vant   el   Regn d'Espanya. e  

Encara que  cap  d'aquests  temes  és  nou,  la  revista  el  presenta  d'una  manera   molt  original,  que  jo  crec  la  diferència  de  les  altres  que  existeixen  en  el   moment  a  la  nostra  disposició  ...  Ens  ofereix  una  plataforma  d'intercanvi   d'experiències  emfa>tzant  la  cultura.  És  un  nou  espai  de  coneixements  que   va  ajudar  a  la  divulgació  de  la  nostra  riquesa  cultural  ...


La presidenta  de  l'Associació  Alfredo  Morales   (AMOR)  va  agrair  la  presència  de  totes  les   persones  que  van  acudir  a  l'acte  i  es  va  parlar   amb  orgull  de  l'obertura  de  la  seva  nova  oficina   a  Barcelona.  A  més,  la  Sra.  Yris  Rossi  va  relatar  els   orígens  de  la  seva  organització.  Va  declarar  que   l'enBtat  ve  funcionant  des  del  15  juny  de  2005,   encara  que  va  ser  jurídicament  consBtuïda  tres   anys  després,  i  que  estan  inscrits  en  l'Agència   Espanyola  de  Cooperació  Internacional-­‐AECID.  Pel   que  fa  als  seus  recursos  econòmics,  la  presidenta   de  AMOR  va  manifestar  que  fins  ara  han  obBngut  el   finançament  de  dos  projectes,  un  és  de   funcionament  i  l'altre  és  un  estudi  per  al  diagnòsBc   sociocultural  de  joves  immigrants  i  de  segona   generació.  Les  àrees  de  treball  de  l'associació  són   molt  diverses,  explica  la  Sra.  Yris  Rossi.

Tractem temes  relacionats  amb  l'educació,   inves>gació,  prevenció  de   la  violència  de   gènere,  solidaritat  amb  tots  els  immigrants,  solidaritat   amb  altres  països,   prevenció  de   la   deserció   escolar,   de   l'embaràs  en   les   adolescents,   suport   psicològic   i   iden>tat   cultural   mitjançant   tallers,   xerrades,   conferències   i   sinergies  amb   altres   organitzacions.   En   termes   educa>us   hem   realitzat   un   estudi   sobre   la   situació   educa>va   i   laboral   dels   joves   dominicans   i   promogut   que   la   immigració   no   només   entengui   que   teniu   dret,   sinó   que   també   té   grans  deures  en  la  seva  societat  d'acollida.

Sra. Yris  Rossi,  presidenta  de  AMOR "Barcelona  sempre  va  ser  un   objec2u  per  AMOR,  ja  que  hi  ha   tres  grans  grups  poblacionals  de   dominicans  a  l'exterior:  New  York,   Madrid  i  Catalunya.  La  nostra   oficina  a  Barcelona  ens  ha  permès   assolir  el  nostre  objec2u  de   treballar  en  dues  de  les  majors   comunitats  dominicanes  a  tot  el   món  ".

cooperació, i   que  tres  de  les  organitzacions  parBcipants  van   aconseguir   finançament  als  seus  projectes  com   a   resultat  dels  tallers  realitzats  per   AMOR.  La  Sra.   Yris  Rossi  va  afirmar  que   promouen  la   idenBtat   cultural   com   a   factor   d'unificació   i   han   donant   suport   a   la   celebració   del   carnaval   dominicà   i   altres   fesBvitats.   Va   observar   que   no   només   treballen   amb   organitzacions   dominicanes,   sinó   espanyoles,   xineses,   musulmanes,   equatorianes,   africanes,   colombianes,   bolivianes   i   romaneses.   Igualment   expressar   la   solidaritat   de   la   seva   organització   amb  Haim.   Actualment   estan   executant   el   projecte   de   construcció  de   dos   vivers   alimentaris  per   beneficiar   a   400   pagesos   haiBans   de   Ford   Liberté.

Va esmentar  que  van  imparBr   entrenament  a  15  líders  representants  de   diferents  organitzacions  d'immigrants  en  la   formulació  de   projectes  de  

La directora   de   l'oficina   de   AMOR   a   Barcelona,   Rocío  Rossi,   va   revelar   que   els   propòsits   de   la   seva   organització   a   Catalunya  són  conBnuar  amb  els  projectes   que   s'estan  desenvolupant  a   Madrid,  a   més   de   desenvolupar   projectes   vinculats   a   la   comunicació   i   a   la   informació,   com   és   la   revista   educaBva   "empremtes   d'amor".   Va   observar  que  la  revista   pretén  donar   resposta   a   la   necessitat   de   millorar   la   imatge   de   l'immigrant  llam  i  de   difondre  les  contribucions   d e   l a   c o m u n i ta t   l l a B n o a m e r i c a n a   a l   desenvolupament  de   Catalunya.    La  Sra.  Rossi  va   indicar  que   la   finalitat   de  la  revista  educaBva  és   crear   un   espai   de   trobada   entre   les   cultures   llaBnes   i   la   catalana,   on   puguin   expressar   les   seves   pròpies   idees   i   al   mateix   temps   entendre   millor  la  cultura  i  idiosincràsia  catalana. Pretenem  que  la  revista  educa>va  "Huellas  de  Amor"  serveixi   d'enllaç  entre  ambdues  cultures,  i  promogui  l'educació  ciutadana.   D'aquesta  manera,  propiciarem  el  respecte  mutu  i  l'enteniment. Esmentar   que   els   projectes   que   volen   dur   a   terme   tenen   com   a   objecBu  reforçar   la   integració  d'una   manera   directa   i   pràcBca.   Entre   els   projectes   que   intenten   realitzar   hi   ha   els   programes   per   a   impulsar  l'aprenentatge   de  la  llengua  catalana  i   la   cultura   catalana,  a   més  de  tallers  sobre   el  desenvolupament  professional   i  l'adaptabilitat   de  l'immigrant  al  seu  entorn  laboral.  La  directora  de  AMOR-­‐Barcelona   va   afirmar  que   l'èxit  de   la  revista  "Huellas  de   Amor"  dependrà   de   la  

Sra. Rocío  Rossi.  directora  de  AMOR-­‐BCN "No  volem  ser  assenyalats  com  l'origen   dels  problemes  socials,  sinó  al  contrari,   volem  ser  vistos  com  el  que  realment   som:  aliats  de  Catalunya  en  la  seva  lluita   pel  progrés  i  per  preservar  la  seva   llengua  i  la  seva  cultura  ...  El  missatge   que  volem  transmetre  és  que  no  som   d'on  naixem,  som  d'on  vivim.  Per  això,   Catalunya  també  és  la  nostra  terra,  ens   importa,  i  aquest  és  el  punt  de  par2da   per  al  nostre  treball  a  Barcelona  ".

cooperació dels  llaBnoamericans  i  dels  catalans.   Fins  ara  l'associació  Alfredo  Morales  a  Barcelona  ha  estat   funcionant  en  el  nostre  propi  domicili  i  amb  els  nostres  propis   mitjans  i  recursos  personals.  La  cooperació  que  necessitem  és  molt   diversa  i  esperem  comptar  amb  el  suport  de  tots  vostès,  ja  que   d'això  dependrà  la  con>nuació  de  la  revista  educa>va  i  la   realització  dels  projectes  futurs.


Cal destacar   la   presència   del   Sr.   Àngel   Colom,   secretari   d'immigració   de   l'CiU   en   representación   del   President   de   la   Generalitat,  Sr.   Arthur   Mas;  Sra.   Gemma   Mumbrú,   regidor   d'urbanisme   en   representación   de   l'Alcalde,   Sr.   Jordi   Hereu;   Sr.   Josep   Maria   Sala   Griso,   secretari   de   formació   i   ciutadania   del   PSC;   Sra.   Susana   Clerici,   secretària   d'immigració   del   PPC,   Sr.   Guillermo   Angeles,  secretari  d'immigració  de   UDC  i   Sra.   Socorro   Cruz,   Vicecònsol   del   consolat  dominicà  a  Barcelona. L'Associació   Alfredo   Morales   (AMOR)   agraeix  la   parBcipació  en  l'acte   de  la   Sra.   Henrie+e   Wiese,  consellera  encarregada   d'assumptes  culturals  per  a  Catalunya  de   l'Ambaixada   Dominicana   davant   el   Regne   d'Espanya,   ia   la   Sra.   MaBlde   Santa,   per  la   seva   performance   "Com   et   veus   al   mirall   de   l'ànima?   "que   va   tenir   lloc  durant  l'acBvitat. També   volem   agrair   el   suport   dels   representants   d'associacions   i   enBtats  

llaBnes i  catalanes:  Sr.  Marc  Gafarot,   cap   de   relacions   internacionals  de   CATmón;   Sra.   Erika   Torregrossa,   secretària   d'organització   de   la   Xarxa   LlaBna;   José   Vera   Ponguillo,   president  de   l'Espai   llam;   Jorge   Cruz,   vicepresident  de  l'Espai  Llam,   Mercè   Brasó,   d'Òmnium   Cultural;   Sra.   Laura   Rojas,   presidenta   de   Fasamcat;   Xavier   García   Bonomi,   president   de   FedelaBna;   Sr   Èric   Beltran,   president  de   NousCatalans.joves,   Sr   .   Alex   Amaro,   president  de   ACDC,  Sr   Isidro  Hernández,   president  de   l'Associació   de   Dominicans   Independents;   Sra.   Fior  Metz,  presidenta   d e   l ' A s s o c i a c i ó   S o c i o c u l t u r a l   Dominicana;   Jordi   Sansalvador   i   Sra.   Mara   de   Jesús,   de   Dominicans   a   Catalunya;  Juan  Torres,  de   Movecat;   Sra.   Yeny   BaBsta,   de   Iurismundi;   Sr   Rodrigo   Araneda,   president   de   ACATHI;   Sra.   Omaira   Beltrán,   coordinadora   de   LlaBns   per  Catalunya;  Sra.  Ángela  del  Castell,  de   Dones   sense   Fronteres;   Sr   Oscar   Pérez,   de   l'Associació   de   Nicaraguences;   Sra.   Noemí   Sande,   de   Prodir,   Sra.   Anais   Tonsem,   de   SATMI;  Sr  Narcís  Serra,  de  la  

Fundació Cidob,   Sra.   Elda   Gràcia,   de   l'Associació   de   Panamà;   Sra.   Maria   Dantas,   de   Itacat;   Sr.   Eduardo  Marmnez,   president   de   Asocaven,   Sr.   Lino   Berroa,   de   l'Associació   de   Dominicans   al   Maresme,   Sra.   Esperanza   Pérez,   de   l'Associació   de   los   Rios;   Jorge   Neira,   president  de  l'Associació  d'Equatorians  a   catalunya;   Sra.   Bety  Port,   de   l'Associació   de   Dones   Palante,   Sr.   Beca,   de   l'Associació  de   Camerunesos;   Sr.   Samuel   Ruiz,   de   l'Associació   Promotora   Nou   Perú;   Sr.   Mauricio   Noreña,   president  de   l'Associació  Intercultural  del   Valles   ;   Sra.   Marta  Castellanos,  de  Maloca. Gràcies   a   totes   les   persones   que   van   estar   presents   a   l'acte,   a   tots   els   col.legues   i   amics   que   amb   la   seva   presència   van  permetre   que   fos  un  èxit   complet.  Volem  agrair   de   forma  especial   el  suport  i  parBcipació.

Leivi Williams,   Rocio  Rossi  y   Maylen  Susaña.  

Erika Torregrossa,   Susana  Clerici  y   Gemma  Mumbrú

MaDlde Santa

Saluan  Rossi,   Yris  Rossi,  Àngel   Colom  y   HenrieBe   Wiese

Àngel Colom,  Guillermo  Ángeles,  Èric   Mara  de  Jesús

Bertran y  

Gemma Mumbrú,  Rocío  Rossi,  Erika  Torregrossa  y   Josep  Maria  Sala

, Jose   Rocío  Rossi,  Jorge  Cruz,  Juan  Torres y  Javier  García  Bonomi

Vera

Susaña Yeny  BaDsta,  Alex  Amaro  y  Maylen

Reseña AMOR versión catalana  

Reseña presentación y lanzamiento revista Huellas de Amor de la Asoc. Alfredo Morales (AMOR)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you