Page 1


DESAROL L O Elconcept odell ogoess ermi ni mal i s t a ys ef uedes ar r ol l andoqui t andoel ement osyf i gur as gr áf i caspar al ogr ars i mpl i f i car l ot eni endocomobas e uns ol oel ement o vi s ualconl at i pogr af i a or i gi naldell ogo dandoa i dent i f i caralpr oduct odelpan¨BI MBO¨.


BOCET OS


BOCET OS


BOCET OS DI GI T AL ES


L OGO

COL OR

PANT ONE7462C

SEL ECCI ÓN A COL OR

MEDI OSEL ECT RONI COS

C=90 M=42 Y=12 K=15

R=26 G=104 B=156 #1A6899


MAT RI ZDET RAZO

Z X

Z

1/ 2X

X


PUBL I CI DAD


CAMI ÓN

Logo Bimbo  
Logo Bimbo  

Proceso del rediseño de logotipo de BIMBO