Page 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ΢ ΔΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΣΑΞΗ΢

Ένας Σύγτρονος, Εσρωπαϊκός Δήμος για όλοσς τοσς Δημότες

ΜΑΪΟΣ 2014


Σεριεχόμενα Ο ΔΘΜΟ΢, Θ ΠΟΛΘ ΚΑΛ ΟΛ ΠΟΛΛΣΕ΢ .................................................................................. 4 Διαφάνεια - Υυνεργαςία ....................................................................................................... 4 Φεχνικά Θζματα και Σαρεμβάςεισ ........................................................................................ 5 Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και Εξυπθρζτθςθ ..................................................................... 6 Μοινωνικι Σολιτικι - Εκελοντιςμόσ ...................................................................................... 6 Δεν κα ξεχάςουμε… .............................................................................................................. 8 ΕΠΛΧΕΛΡΘΜΑΣΛΚΟΣΘΣΑ................................................................................................... 10 Βοθκοφμε τθν επιχειρθματικότθτα .................................................................................... 10 Σροωκοφμε τθν τοπικι επιχειρθματικότθτα. ..................................................................... 11 ΠΑΛΔΕΛΑ ......................................................................................................................... 13 Θ Σαιδεία ωσ κοινωνικό αγακό. ......................................................................................... 13 Θ Σαιδεία ωσ ατομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ. ................................................................ 14 Διμοσ και Σανεπιςτιμιο. .................................................................................................... 14 ΑΔΕ΢ΠΟΣΑ ΗΩΑ.............................................................................................................. 17 ΣΟΤΡΛ΢ΜΟ΢ - ΠΟΛΛΣΛ΢ΜΟ΢............................................................................................. 18 ΑΚΛΘΣΛ΢ΜΟ΢ ................................................................................................................ 21 ΠΟΛΕΟΔΟΜΛΚΑ – ΛΔΛΟΚΣΘ΢ΛΑΚΑ - ΣΕΧΝΛΚΑ .................................................................... 23 Ζργα που ζχουν μελετθκεί και κα τα εντάξουμε ςτο νζο ΕΥΣΑ ......................................... 23 Οζα Ζργα ............................................................................................................................. 24 ΚΤΚΛΟΦΟΡΛΑΚΟ ............................................................................................................ 27 ΚΑΚΑΡΛΟΣΘΣΑ - ΔΛΑΧΕΛΡΛ΢Θ ΑΠΟΡΡΛΜΜΑΣΩΝ ............................................................... 30 ΠΑΜΒΩΣΛΔΑ - ΝΘ΢ΑΚΛ:................................................................................................... 31 ΜΕΛΩ΢Θ κόςτουσ νεροφ ................................................................................................. 35 ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑ΢ ............................................................................................................ 36 1)

ΜΑΘΑΤΙΥΞΡΥ ΦΘΥ ΝΙΞΟΘΥ: ................................................................................. 36

2)

ΦΤΑΞ ΥΦΑ ΓΙΑΟΟΕΟΑ. ................................................................................................. 36

3)

ΑΟΑΔΕΙΠΘ ΦΩΟ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ ΥΕ ΞΙΑ ΥΧΓΧΤΡΟΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΣΡΝΘ. ......................... 36

2


ΜΘΝΤΜΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΘΦΛΟΤ ΔΘΜΑΡΧΟΤ Αγαπθτοί ςυμπολίτεσ του Διμου Λωαννιτϊν, Ξε ιδιαίτερθ χαρά ςασ παραδίδουμε το πρόγραμμα τθσ Σαράταξισ μασ για τθν επόμενθ κθτεία τθσ Δθμοτικισ Αρχισ του Διμου Ιωαννιτϊν. Σρόκειται για ζνα πρόγραμμα που ςυντάχκθκε από ομάδα επιςτθμόνων – ςτελεχϊν τθσ παράταξισ μασ οι οποίοι χρθςιμοποίθςαν τθν εμπειρία τουσ ςε ότι αφορά τισ τοπικζσ ανάγκεσ, μελζτεσ του Διμου μασ τα προθγοφμενα χρόνια αλλά και καλζσ πρακτικζσ διμων του εξωτερικοφ και όλα αυτά τα εφάρμοςαν κατά τθν ςφνταξθ του προγράμματόσ μασ. Σολφτιμθ πθγι πλθροφοριϊν ιταν επίςθσ οι προτάςεισ που μασ ζδωςαν ςυμπολίτεσ μασ κατά τθ διάρκεια τθσ θλεκτρονικισ ζρευνασ που ζκανε θ παράταξι μασ για πρϊτθ φορά ςτο Διμο για τα προβλιματα των δθμοτϊν και των περιοχϊν τουσ. Θα ικελα να λάβετε υπόψθ ςασ ότι για πρϊτθ φορά ςτθν πόλθ μασ, υποβάλλεται ζνα πλιρεσ πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει το κοςτολόγιο, τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ και το χρονοδιάγραμμα για κάκε δράςθ, ϊςτε όλοι οι Δθμότεσ μασ να ζχουν τθν δυνατότθτα να αξιολογιςουν το ρεαλιςτικό ι όχι των προτάςεϊν μασ. Είναι, βεβαίωσ, ευνόθτο ότι τόςο το κόςτοσ όςο και τα χρονοδιαγράμματα αποτελοφν τεκμθριωμζνεσ εκτιμιςεισ κι όχι απόλυτα ςτοιχεία.

Αγαπθτοί μασ ςυνδθμότεσ, Θ ςοβαρότθτα και θ επιμζλεια των προτάςεων που περιλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα, είναι ενδεικτικι τθσ ςοβαρότθτασ και τθσ επιμζλειασ με τθν οποία ςκοπεφουμε να διαχειριςτοφμε τισ τφχεσ του Διμου μασ. Για εμάσ δεν κα υπάρξουν γνωςτοί και ξζνοι, φίλοι ι εχκροί. Θα υπάρξουν Δθμότεσ του Διμου μασ των οποίων πρζπει να λφςουμε τα κακθμερινά προβλιματά τουσ, πρζπει να κάνουμε ομορφότερθ τθν ηωι τουσ και πρζπει να τουσ προςφζρουμε ζνα απτό και υλοποιιςιμο όραμα για το μζλλον. Υτόχοσ μασ, ζνα Σολυκεντρικόσ Διμοσ ςτον οποίο κάκε οικιςμόσ αποτελεί άλλο ζνα οικιςτικό κζντρο.

Αγαπθτοί μασ φίλοι, Ρ Διμοσ μασ χρειάηεται μια νζα ελπίδα, χρειάηεται νζα άτομα που δεν δεςμεφονται από το παρελκόν, από πολιτικά ι οικονομικά ςυμφζροντα, χρειάηεται μια Δθμοτικι Αρχι που κα βελτιϊςει τθ ηωι, κα αναδείξει και κα αξιοποιιςει τον πλοφτο και που κα καταςτιςει μια ςφγχρονθ, ευρωπαϊκι πόλθ τα ΓΙΑΟΟΕΟΑ, ΦΩΤΑ! ΑΡΘ΢ ΜΠΑΡΣΗΩΚΑ΢ Τποψιφιοσ Διμαρχοσ

3


Ο ΔΘΜΟ΢, Θ ΠΟΛΘ ΚΑΛ ΟΛ ΠΟΛΛΣΕ΢ Διαφάνεια - ΢υνεργαςία 1. Δθμοςιοποίθςθ με κατανοθτοφσ όρουσ του προχπολογιςμοφ και του οικονομικοφ απολογιςμοφ του Διμου κακϊσ και των δθμοτικϊν επιχειριςεων και φορζων (ΔΕΧΑΙ, Σνευματικό Μζντρο, ΡΜΣΑΣΑ κλπ). Φριμθνιαίοσ απολογιςμόσ και λογοδοςία των Σροζδρων και των ςχετικϊν Αντιδθμάρχων.  Μόςτοσ: Ξθδενικό.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Δεν χρειάηεται.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 8-15 μινεσ 2. Σλιρθσ αναδιοργάνωςθ τθσ ΔΕΧΑΙ. Ξείωςθ του αρικμοφ των τιμολογίων, εξορκολογιςμόσ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ. Αντικατάςταςθ των ενεργοβόρων αντλιϊν με ςφγχρονεσ, οικονομικότερεσ. Χριςθ των λογαριαςμϊν νεροφ για ζςοδα από διαφιμιςθ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Χριςθ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων (πχ LIFE), αυτοχρθματοδότθςθ από τθν διαφθμιςτικι χριςθ των λογαριαςμϊν, ανταποδοτικά τζλθ.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 18-36 μινεσ 3. Θα είναι δυνατι θ λιψθ των βεβαιϊςεων, λθξιαρχικϊν πράξεων κλπ θλεκτρονικά, μζςω του διαδικτφου.  Μόςτοσ: Ενδεικτικά 10.000 ευρϊ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Ξζςω του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του Διμου.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6-12 μινεσ 4. Ρ Διμοσ που ακοφει. Μακιζρωςθ ειδικοφ email παραπόνων, προτάςεων, παρατθριςεων. Φο email πζρα από τον ιςτοχϊρο του Διμου, κα διαφθμίηεται ςε ενθμερωτικζσ πινακίδεσ τθσ πόλθσ αλλά και ςτα δωμάτια των ξενοδοχείων, ϊςτε να διαμορφϊνουμε καλφτερθ άποψθ και για το πϊσ βλζπουν οι τουρίςτεσ τθν πόλθ μασ.»  Μόςτοσ: Ενδεικτικά 5.000 ευρϊ ανά ζτοσ για λειτουργικά ζξοδα.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Ξζςω του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του Διμου.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 3 μινεσ 5. Ενεργοποίθςθ του "Υυμβουλίου Οζων". Θεωροφμε πολφ ςθμαντικό να ακουςτεί θ φωνι των νζων τθσ πόλθσ ςτο Δθμοτικό Υυμβοφλιο. Tα Δθμοτικά Υυμβοφλια Οζων, είναι δομζσ ενεργθτικισ ςυμμετοχισ των νζων που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ ςε κζματα που αφοροφν τουσ νζουσ, αλλά και γενικότερου ενδιαφζροντοσ. Αποτελοφν το ςυμμετοχικό φορζα, ο οποίοσ εξαςφαλίηει ςτουσ νζουσ θλικίασ από 15 ζωσ 28 ετϊν, που είναι

4


εγγεγραμμζνοι ςτα δθμοτολόγια του οικείου διμου ι κοινότθτασ, τθ δραςτθριοποίθςι τουσ ςτα τοπικά κοινά.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: Άμεςα

Σεχνικά Κζματα και Παρεμβάςεισ 6. Αναδιοργάνωςθ των ςυνεργείων του Διμου και του Εργοταξίου ϊςτε να επιτυγχάνεται ςφντομθ αποκατάςταςθ προβλθμάτων. Υφμβαςθ ολοκλθρωμζνθσ υποςτιριξθσ με ιδιϊτθ. 7. ΒΑΥΙΜΡΥ ΥΦΡΧΡΥ ΦΘΥ 5/ΕΦΙΑΥ: Οα γίνουν όλοι οι δρόμοι και τα πεηοδρόμια ανκρϊπινα.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ του Διμου.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6-12 μινεσ και ςτθ ςυνζχεια, ςυνεχισ παρακολοφκθςθ και παρζμβαςθ. 8. Ξελζτεσ και ζναρξθ διαδικαςιϊν για Ανάπλαςθ πλατείασ Χατηι και Ναϊκισ Αγοράσ Αγίασ Ξαρίνασ μετά από αρχιτεκτονικι μελζτθ. Θ Ναϊκι Αγορά μπορεί να είναι κλειςτι ιςόγεια και πάνω πλατεία - ελεφκεροσ χϊροσ ενοποιθμζνοσ με τον χϊρο μπροςτά από το Σνευματικό κζντρο.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Οζο ΕΥΣΑ, Ευρωπαϊκά Σρογράμματα.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 8-12 μινεσ 9. Εξωραϊςμόσ-καλλωπιςμόσ των ειςόδων τθσ πόλθσ, των κζντρων των δθμοτικϊν διαμεριςμάτων και των δθμοτικϊν κτιρίων. Απαλλαγι κτιρίων από μουντηοφρεσ. Ματαςκευι δθμοτικϊν τουαλετϊν ςε επιλεγμζνα ςθμεία. Αξιοποίθςθ «κλειςτϊν» δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων (π.χ. παλιά ςχολεία) από ςυλλόγουσ (ακλθτικοφσ, πολιτιςτικοφσ, λαογραφικοφσ) κυρίωσ ςτα δθμοτικά διαμερίςματα.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ του Διμου.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-15 μινεσ 10. Αξιοποίθςθ των εναλλακτικϊν πθγϊν ενζργειασ για θλεκτροδότθςθ των δθμοτικϊν κτιρίων. Αλλαγι των λαμπτιρων οδικοφ φωτιςμοφ με λάμπεσ τεχνολογίασ LED, με τεράςτια εξοικονόμθςθ τθσ κατανάλωςθσ ρεφματοσ ωσ 70% και του κόςτουσ που πλθρϊνει ο Διμοσ ςτθν ΔΕΘ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Ρι μελζτεσ μποροφν να χρθματοδοτθκοφν από το χρθματοδοτικό εργαλείο ELENA. Ρι ςχετικζσ καταςκευζσ από το νζο ΕΥΣΑ, το εργαλείο JESSICA και τα ςχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίςθσ, τα ζργα ΥΔΙΦ κα φζρουν ζςοδα ςτο Διμο.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 18-24 μινεσ 12. Υυνεργαςία με ιδιϊτεσ επενδυτζσ για τθν αξιοποίθςθ μζςω ΥΔΙΦ δθμοτικϊν εκτάςεων για εγκαταςτάςεισ εναλλακτικϊν πθγϊν ενζργειασ.  Μόςτοσ: Ξθδενικό κόςτοσ για το Διμο εφόςον κα περιοριςκεί μόνο ςτθν παραχϊρθςθ των εκτάςεων.

5


 

Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Φο κόςτοσ του ζργου κα επωμιςκοφν οι ιδιϊτεσ. Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 36-48 μινεσ

Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και Εξυπθρζτθςθ 13. Σλθρωμζσ με εμβάςματα On Line των δθμοτϊν προσ το διμο (τζλθ κλπ) και των λογαριαςμϊν Ψδρευςθσ. Δυνατότθτα για πάγιεσ εντολζσ από τράπεηεσ.  Δθμόςια (θλεκτρονικι) διαβοφλευςθ με πολίτεσ, φορείσ (π.χ. ΦΕΕ) για προϊκθςθ / διεκδίκθςθ ηθτθμάτων, προγραμματιςμό και εκπόνθςθ ζργων.  ΜΑΘΙΕΤΩΥΘ ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡΧ FORUM (χϊρου ςυηθτιςεων), όπου κα ζρχονται προσ ςυηιτθςθ & ανταλλαγι απόψεων τα κυριότερα ηθτιματα που απαςχολοφν τθν πόλθ και τισ δθμοτικζσ ενότθτεσ  Θλεκτρονικά ι και τοπικά δθμοψθφίςματα για ςυγκεκριμζνα ςθμαντικά κζματα, που απαιτείται διευρυμζνθ ςυμμετοχι πολιτϊν.  Διεφρυνςθ αξιοποίθςθσ δικτφου οπτικϊν ινϊν από το Διμο – Επιςτροφι προςτικζμενθσ αξίασ ςτθν πόλθ και τουσ δθμότεσ  Διερεφνθςθ τυχόν δυνατοτιτων ενοικιάςεων χωρθτικότθτασ (bandwidth) ςε παρόχουσ τθλεπικοινωνιϊν με ςκοπό τθν είςπραξθ «ενοικίου» από το διμο, ποςό το οποίο μπορεί να χρθματοδοτεί τθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν  Επζκταςθ χριςθσ δικτφου ςε περιςςότερουσ οργανιςμοφσ, φορείσ, ςυνοικίεσ.  Επζκταςθ αςφρματου δικτφου (WiFi) για κάλυψθ ςε όςο το δυνατό μεγαλφτερου τμιματοσ του Διμου.  Σρόςβαςθ των Δθμοτϊν (μζςω διαδικτφου) ςτισ ςυνεδριάςεισ του Δθμοτικοφ Υυμβουλίου o Μόςτοσ: 10.000 – 30.000 ευρϊ o Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Από τον τακτικό προχπολογιςμό, το νζο ΕΥΣΑ, τθν χριςθ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων κακϊσ και από τθν ενοικίαςθ τμιματοσ των υποδομϊν. o Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 36-48 μινεσ

Κοινωνικι Πολιτικι - Εκελοντιςμόσ 16. Χποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των μζχρι τϊρα υπαρχόντων δομϊν (κοινωνικό παντοπωλείο - πολυδφναμο ιατρείο κτλ), με επζκταςθ του δικαιϊματοσ επίςκεψθσ και εξζταςθσ ςε όλουσ τουσ αναςφάλιςτουσ.  Μόςτοσ: Φο μζχρι τϊρα ετιςιο κόςτοσ, αφοφ γίνει και το ςχετικό «ςυμάηεμα».  Φρόποσ χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: Άμεςα 17. Δθμιουργία κζντρου θμεριςιασ φροντίδασ αςκενϊν με Alzheimer. Εφκολα με μετατροπι ενόσ ιδθ υπάρχοντοσ ΜΑΣΘ του Διμου.  Μόςτοσ: 10.000 ευρϊ

6


 

Φρόποσ χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ, πρόγραμμα ΕΥΣΑ, ενδεχόμενθ ςυμμετοχι ιδιωτϊν – ςυγγενϊν. Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-24 μινεσ

18. Δθμιουργία περιςςότερων ολοιμερων βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν.  Μόςτοσ: 15.000 – 50.000 ευρω εάν πρόκειται για ανάπλαςθ ιδθ υπάρχοντοσ ακινιτου. 100.000 – 200.000 ευρϊ εάν πρόκειται για εξ αρχισ ανζγερςθ.  Φρόποσ χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ, πρόγραμμα ΕΥΣΑ, ενδεχόμενθ ςυμμετοχι ιδιωτϊν  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12 – 24 μινεσ 19. Ενίςχυςθ του ζργου τθσ ΕΝΕΣΑΣ για απογευματινι απαςχόλθςθ ατόμων με αυτιςμό.  Μόςτοσ: Ματόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθν ΕΝΕΣΑΣ. Φμιμα των εξόδων είναι δυνατόν να αναλάβουν οι γονείσ βάςθ κοινωνικϊν κριτθρίων.  Φρόποσ χρθματοδότθςθσ: Φο κόςτοσ του εκάςτοτε ςχετικοφ κονδυλίου περιλαμβάνεται ςτον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου. Είναι επίςθσ δυνατι θ χρθματοδότθςι του από το ςχετικό τομεακό πρόγραμμα του νζου ΕΥΣΑ.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6-9 μινεσ 20. Δθμιουργία ι μετατροπι ενόσ παιδικοφ ςτακμοφ για παιδιά με αναπθρίεσ.  Μόςτοσ: 30.000 ευρϊ για μετατροπι, 200.000 ευρϊ για εξ αρχισ δθμιουργία.  Φρόποσ χρθματοδότθςθσ: Φρόποσ χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ, πρόγραμμα ΕΥΣΑ, ενδεχόμενθ ςυμμετοχι ιδιωτϊν – χορθγϊν.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-24 μινεσ 21. Δθμιουργία ι μετατροπι μιασ παιδικισ χαράσ για παιδιά με αναπθρίεσ.  Μόςτοσ: 30.000 ευρϊ για μετατροπι, 50.000 ευρϊ για εξ αρχισ δθμιουργία.  Φρόποσ χρθματοδότθςθσ: Φρόποσ χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ, πρόγραμμα ΕΥΣΑ, ενδεχόμενθ ςυμμετοχι ιδιωτϊν – χορθγϊν.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-24 μινεσ 22. Δθμιουργία λίςτασ εκελοντϊν φυςικϊν προςϊπων για τθ βοικεια πολιτϊν που το ζχουν ανάγκθ.  Μόςτοσ: Δωρεάν  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6 μινεσ και κα ανανεϊνεται με κάκε νζα εγγραφι 23. Δθμιουργία ςυντονιςτικοφ οργάνου τυπικϊν και άτυπων εκελοντικϊν οργανϊςεων για κοινωνικζσ δράςεισ ςτο πρότυπο τθσ Σολιτικισ

7


Σροςταςίασ. Θα ςυνταχκεί ςχζδιο δράςθσ ςτο οποίο κάκε εκελοντικι οργάνωςθ κα ζχει ςυγκεκριμζνο ρόλο. Φο ςχζδιο κα αφορά ενζργειεσ υπζρ των αναξιοπακοφντων ςυνδθμοτϊν μασ και κα ςυντονίηει τθ δράςθ όλων των εκελοντϊν.  Μόςτοσ: Ξθδενικό  Φρόποσ χρθματοδότθςθσ: Ρ φορζασ κα ςτελεχωκεί από και κα ενταχκεί ςτον ΡΜΣΑΣΑ  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 2 μινεσ 24. Δθμιουργία ετιςιου Φεςτιβάλ Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων με ταυτόχρονθ κεςμοκζτθςθ "Θμζρασ Εκελοντιςμοφ". Υτο φεςτιβάλ κα λαμβάνουν μζροσ όλεσ οι εκελοντικζσ οργανϊςεισ του Διμου με περίπτερα ϊςτε να ζχουν ϊςτε να ζχουν τθν ευκαιρία να προβάλουν το ζργο τουσ και να αναηθτιςουν νζα μζλθ. Ματά τθ διάρκεια του φεςτιβάλ κα υλοποιθκεί και θ "Θμζρα Εκελοντιςμοφ", κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ όλεσ οι οργανϊςεισ κα προβοφν ςυντονιςμζνα ςε μια μεγάλθ δράςθ κοινωνικισ προςφοράσ.  Μόςτοσ: 15.000 - 20.000 ευρϊ για το ετιςιο φεςτιβάλ.  Φρόποσ χρθματοδότθςθσ: Από τον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου και από χορθγίεσ.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6-12 μινεσ 25. Ετιςιο φεςτιβάλ graffiti ςε διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ όπωσ δθμοτικά κτίρια, παιδικζσ χαρζσ κλπ. Είναι πολφ ςθμαντικό ο Διμοσ να ζχει επαφι με τθν πιο "ηωντανι" θλικία, αυτι τθσ εφθβείασ και τθσ νεότθτασ. Φζτοιου είδουσ δράςεισ βοθκοφν τθν επαφι αυτι και δίνουν δθμιουργικι διζξοδο ςτθν ενζργεια αυτι.  Μόςτοσ: 15.000- 20.000 ευρϊ για το ετιςιο φεςτιβάλ  Φρόποσ χρθματοδότθςθσ: Από τον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου και από χορθγίεσ.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6-12 μινεσ

Δεν κα ξεχάςουμε… 26. Ρι ςυνταξιοφχοι μασ είναι άνκρωποι που ςφφηουν από ηωι και όρεξθ για προςφορά. Δουλειά του Διμου είναι να ςυνεργαςτεί μαηί τουσ και να τουσ προςφζρει κάκε δυνατι ευκαιρία να αξιοποιιςουν τισ γνϊςεισ, τθν εμπειρία και τα ταλζντα τουσ. Ζτςι λοιπόν, κα προωκιςουμε τθν εκελοντικι εργαςία ςε άτομα τρίτθσ θλικίασ ωσ ξεναγϊν, υποςτιριξθσ εκελοντικϊν οργανϊςεων, επιμζλειασ ςυλλογϊν, ςυνοδοφσ υψθλϊν επιςκεπτϊν κλπ.  Μόςτοσ: 10.000 ευρϊ ετθςίωσ, για ςυντονιςμό και αναλϊςιμα. Ξε τθν ζνταξθ ςε ευρωπαϊκά ι τομεακά προγράμματα, μποροφν να υλοποιθκοφν και ςυγκεκριμζνεσ, μεγάλεσ δράςεισ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Σροχπολογιςμόσ του Διμου για τα ςχετικά ζργα, Ιδιϊτεσ, Φομεακά και Ευρωπαϊκά προγράμματα.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: Ζωσ 12 μινεσ

8


27. Δεν ξεχνοφμε επίςθσ τουσ παλαιοφσ Δθμάρχουσ τθσ πόλθσ μασ. Θα δθμιουργιςουμε ζνα επί τιμι Υυμβοφλιο Σαλαιϊν Δθμάρχων το οποίο κα δρα γνωμοδοτικά, μεταφζροντασ τθν εμπειρία και τισ γνϊςεισ τουσ ςτθν Δθμοτικι Αρχι, βοθκϊντασ με αυτό το λόγο το ζργο τθσ.  Μόςτοσ: Δωρεάν  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 3 μινεσ

9


ΕΠΛΧΕΛΡΘΜΑΣΛΚΟΣΘΣΑ Βοθκοφμε τθν επιχειρθματικότθτα 1) Κδρυςθ Δθμοτικοφ Γραφείου Επιχειρθματικότθτασ. Θα πρόκειται ουςιαςτικά για ζνα γραφείο πλθροφόρθςθσ και υποςτιριξθσ, ζνα ΜΕΣ επιχειρθματικότθτασ. Θα παρζχει πλθροφόρθςθ και υποςτιριξθ ςε κζματα προγραμμάτων, εξαγωγϊν, ςυνεργαςιϊν επιχειριςεων ενϊ κα διοργανϊνει και ενθμερωτικζσ και εκπαιδευτικζσ εκδθλϊςεισ. Σαράλλθλα, κα ειςθγείται ςτο Διμο ιδζεσ και λφςεισ για τθν βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ του Διμου. Οα ςθμειωκεί ότι τα ςτελζχθ του γραφείου κα περιοδεφουν με τακτικό πρόγραμμα και ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ ϊςτε να παρζχουν ςυμβουλζσ και εξυπθρζτθςθ ςε όλουσ τουσ Δθμότεσ.  Μόςτοσ: 0 (κα καλυφκεί από υποδομζσ και υπαλλιλουσ του Διμου)  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Δεν χρειάηεται  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6-12 μινεσ 2) Υυνζργεια με όλουσ τουσ φορείσ που εμπλζκονται ςτο κομμάτι του επιχειρείν υπό τθν αιγίδα του Διμου. Ρ Διμοσ κα δθμιουργιςει ζνα διαρκζσ ςυμβοφλιο ςτο οποίο κα μετζχουν Σρόεδροι επιχειρθματικϊν και εμπλεκομζνων (Υυνεταιριςμοί κλπ) φορζων κακϊσ και ειδιμονεσ. Ξε τθν ςυνδρομι και τισ ειςθγιςεισ του Υυμβουλίου αυτοφ, ο Διμοσ κα κάνει παρεμβάςεισ υπζρ τθσ βελτίωςθσ του επιχειρθματικοφ κλίματοσ.  Μόςτοσ: 0 (κα καλυφκεί από υποδομζσ και υπαλλιλουσ του Διμου)  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Δεν χρειάηεται  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6-12 μινεσ 3) Αναβάκμιςθ Υχζςεων Διμου - BIC ΘΣΕΙΤΡΧ για Μαινοτόμεσ Δράςεισ. Θ ςυνεργαςία αυτι μπορεί να αποφζρει αφενόσ τθν ενδυνάμωςθ του BIC, αφετζρου τθν ςυμμετοχι του Διμου ςε Ευρωπαϊκζσ Δράςεισ για τθν ςτιριξθ και τθν προϊκθςθ τθσ Μαινοτομίασ. Οα τονίςουμε εδϊ ότι θ καινοτομία, ειδικά για τον Διμο μασ, μπορεί να αφορά όλα τα πεδία. Από τθν πρωτογενι παραγωγι (νζεσ μζκοδοι, νζεσ καλλιζργειεσ και εκτροφζσ) μζχρι τθν υψθλι τεχνολογία των εργαςτθρίων του Σανεπιςτθμίου και του ΦΕΙ μασ.  Μόςτοσ: 0 (κα καλυφκεί από υποδομζσ και υπαλλιλουσ του Διμου)  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Δεν χρειάηεται  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 3-9 μινεσ 4) Ματαγραφι και δθμοςιοποίθςθ όλων των ακινιτων του Διμου με τα ςτοιχεία τουσ και τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από ιδιϊτεσ για επιχειρθματικι εκμετάλλευςθ. Ενθμζρωςθ των ιδιωτϊν για τισ δυνατότθτεσ που υπάρχουν για ςυνεργαςίεσ με το Διμο υπό τθ μορφι του JESSICA ι άλλθσ μορφισ Υφμπραξθσ Δθμόςιου – Ιδιωτικοφ Φομζα (ΥΔΙΦ).  Μόςτοσ: 0 (κα καλυφκεί από υποδομζσ και υπαλλιλουσ του Διμου)

10


 

Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Δεν χρειάηεται Χρόνοσ υλοποίθςθσ: Άμεςα

5) Μίνθτρα ςε υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ για να παραμείνουν ανοιχτζσ και ςε νζεσ για να δραςτθριοποιθκοφν. Ξπορεί να ανακοινωκεί απαλλαγι από τα όποια δθμοτικά τζλθ αφοροφν τθν επιχείρθςθ για τα πρϊτα 3 χρόνια λειτουργίασ ωσ μια ςυμβολικι κίνθςθ του Διμου προσ τον νζο επιχειρθματία.  Μόςτοσ: 0 (κα καλυφκεί από υποδομζσ και υπαλλιλουσ του Διμου)  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Δεν χρειάηεται  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12 - 18 μινεσ 6) Αξιοποίθςθ Ευρωπαϊκϊν χρθματοδοτικϊν εργαλείων που μζχρι τϊρα δεν ζχουν αξιοποιθκεί. Ωσ παράδειγμα αναφζρουμε το χρθματοδοτικό εργαλείο JESSICA που επιτρζπει τθν δάνειο, εγγυιςεισ ι ςυμμετοχι του JESSICA υπό τθ μορφι επιχειρθματικοφ κεφαλαίου ςε ζργο ιδιϊτθ που υλοποιείται ςε αςτικό ακίνθτο του Διμου, ι το HELENA που χρθματοδοτεί τεχνικζσ μελζτεσ που αφοροφν εφαρμογζσ εναλλακτικϊν πθγϊν ενζργειασ.  Μόςτοσ: 0 (κα καλυφκεί από υποδομζσ και υπαλλιλουσ του Διμου)  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Δεν χρειάηεται  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 18-36 μινεσ 7) Εφαρμογι απλοποιθμζνων ι/και θλεκτρονικϊν διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ από το Διμο.  Μόςτοσ: 10.000 ευρϊ  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Από το νζο ΕΥΣΑ  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6 μινεσ 8) Σροϊκθςθ τθσ Μοινωνικισ Επιχειρθματικότθτασ. Επιμόρφωςθ των κατοίκων των περιφερειακϊν οικιςμϊν για τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ςυνεταιριςμϊν, ςτιριξθ τζτοιων προςπακειϊν. Αξιοποίθςθ περιφερειακϊν ακινιτων του Διμου που παραμζνουν άδεια, για τθν ςτζγαςθ τζτοιων δραςτθριοτιτων.  Μόςτοσ: 50.000 – 150.000  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Ξζςω προγραμμάτων του Χπουργείου Εργαςίασ, του Οζου ΕΥΣΑ ι Ευρωπαϊκϊν πρωτοβουλιϊν για τθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 18-36 μινεσ

Προωκοφμε τθν τοπικι επιχειρθματικότθτα. 9) Δθμιουργία Ιςχυροφ τουριςτικοφ και επιχειρθματικοφ παγκόςμιου BRAND NAME για τθν πόλθ μασ κακϊσ και νζου LOGO για το Διμο. Ξε τον τρόπο αυτό κα ενοποιθκοφν κάτω από ζνα ενιαίο Υτρατθγικό Υχζδιο Σροϊκθςθσ όλεσ τισ δράςεισ που κάνει ο Διμοσ αποςπαςματικά και χωρίσ ςχζδιο, ϊςτε με τισ ίδιεσ ι χαμθλότερεσ δαπάνεσ να επιτευχκεί το μζγιςτο αποτζλεςμα. Φονίηουμε εδϊ ότι προϊκθςθ με ςτρατθγικό ςχζδιο τθσ πόλθσ ωσ

11


προοριςμοφ εξειδικευμζνου τουριςμοφ (οικολογικοφ, γαςτρονομικοφ, κρθςκευτικοφ, ςυνεδριακοφ, κλπ) ςε ςυνεργαςία με ςχετικοφσ φορείσ κακϊσ και με όμορουσ Διμουσ κα επιφζρει αφξθςθ όχι μόνο ςε αρικμό τουριςτϊν αλλά και ςε τουρίςτεσ υψθλισ οικονομικισ επιφάνειασ.  Μόςτοσ: το κόςτοσ του εκάςτοτε ςχετικοφ κονδυλίου που περιλαμβάνεται ςτον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ, το νζο ΕΥΣΑ, ςχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ : Άμεςα ο ςχεδιαςμόσ του νζου λογοτφπου. Υε όλθ τθ διάρκεια τθσ Δθμοτικισ κθτείασ θ υλοποίθςθ. 10) Θα καταβλθκεί προςπάκεια, ςε ςυνεργαςία με επιχειρθματικοφσ φορείσ και τουσ ενδιαφερόμενουσ επιχειρθματίεσ, ϊςτε να μετακαλοφνται μεγάλοι ειςαγωγείσ του εξωτερικοφ και να φιλοξενοφνται ςτα Ιωάννινα για να γνωρίςουν τθν περιοχι μασ αλλά και να ςυηθτιςουν με υποψιφιουσ προμθκευτζσ.  Μόςτοσ: 3.000 ευρϊ ανά άτομο  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Σροτείνουμε τθν ςυγχρθματοδότθςθ από τον Διμο, το Επιμελθτιριο και τον τοπικό επιχειρθματία. Επιπλζον δε, τζτοιεσ δράςεισ εντάςςονται και ςτα πλαίςια πολλϊν προγραμμάτων εξωςτρζφειασ.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ : Ανά ζτοσ 11) Για τθν ςτιριξθ των τοπικϊν παραγωγϊν, ο Διμοσ ςτο site τουριςτικισ προβολισ που κα δθμιουργιςει, κα μπορεί να παρουςιάηει ςε ξεχωριςτό, προβεβλθμζνο, ςθμείο όλεσ τισ τοπικζσ επιχειριςεισ που διακζτουν ι χρθςιμοποιοφν κατά κφριο λόγο προϊόντα τοπικϊν παραγωγϊν ι που παραςκευάηονται από τοπικζσ πρϊτεσ φλεσ, απονζμοντασ παράλλθλα και ςχετικό ςιμα ςτισ επιχειριςεισ αυτζσ.  Μόςτοσ: 0 (κα καλυφκεί από υποδομζσ και υπαλλιλουσ του Διμου)  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Δεν χρειάηεται  Χρόνοσ υλοποίθςθσ : 6 μινεσ θ υλοποίθςθ και ςυνεχείσ καταχωριςεισ. 12) Θ εκ των πραγμάτων «πράςινθ» μορφι που ζχουν τα Γιάννενα, μπορεί να βοθκιςει ςτθν κακιζρωςθ του Διμου μασ ωσ ενόσ Διμου που τα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ του είναι φιλικά προσ το περιβάλλον, προωκϊντασ τον ζτςι, ωσ τον πιο «πράςινο» Διμο τθσ Ελλάδασ. Αυτό περιλαμβάνει μια ζντονθ και πλατειά διεκνι διαφθμιςτικι καμπάνια με ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ, ςυνεργαςία με τισ Σρεςβείεσ και τουσ ςυλλόγουσ αποδιμων, καταχωριςεισ ςε διεκνι ζντυπα και ζντυπα αεροπορικϊν εταιριϊν κλπ  Μόςτοσ: Ιδανικά, 1.000.000 – 2.000.000 ευρϊ (κα εξαρτθκεί από τα χρθματοδοτικά όρια τθσ εκάςτοτε πθγισ)  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Ξζςω ΕΥΑΣ ι / και Ευρωπαϊκϊν Σρογραμμάτων.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ : Ανά ζτοσ

12


ΠΑΛΔΕΛΑ Θ Παιδεία ωσ κοινωνικό αγακό. 1) Αφξθςθ δυναμικότθτασ βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν ςτακμϊν – Υυνεργαςία με ιδιωτικοφσ ςτακμοφσ. Βαςικόσ ςτόχοσ είναι να καλυφκοφν όλεσ οι ανάγκεσ των Δθμοτϊν και ο Διμοσ να βοθκιςει τισ οικονομικά αςκενζςτερεσ οικογζνειεσ. Υτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων του, κα μελετθκεί θ παροχι ιςόποςθσ οικονομικισ βοικειασ. a. Μόςτοσ: Φο εκάςτοτε λειτουργικό κόςτοσ ενόσ παιδικοφ ςτακμοφ για τουσ δθμοτικοφσ και το κόςτοσ ανά άτομο για τουσ ιδιωτικοφσ παιδικοφσ ςτακμοφσ. b. Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: το κόςτοσ του εκάςτοτε ςχετικοφ κονδυλίου περιλαμβάνεται ςτον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου. Είναι επίςθσ δυνατι θ χρθματοδότθςι του από το ςχετικό τομεακό πρόγραμμα του νζου ΕΥΣΑ. c. Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12 μινεσ 2) Άμεςθ καταςκευι νζου βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ ςτουσ παλιοφσ ςτρατιωτικοφσ φοφρνουσ. Φκθνι μεταλλικι καταςκευι, γριγορα περαιοφμενθ. a. Μόςτοσ 500.000 ευρϊ b. Χρθματοδότθςθ Διμοσ, νζο ΕΥΣΑ c. Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12 μινεσ 3) Υυνεργαςία με το Σανεπιςτιμιο για εκελοντικι ενιςχυτικι διδαςκαλία ςτα πλαίςια τθσ Σρακτικισ Άςκθςθσ φοιτθτϊν, ςε ςυνεννόθςθ με τθν Σεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ. Φο μζτρο αυτό κα απευκφνεται ςε παιδιά απόρων οικογενειϊν ι ευριςκόμενων ςε οικονομικι δυςκολία. a. Μόςτοσ: Ελάχιςτο. Ρι διδάςκοντεσ κα είναι εκελοντζσ ενϊ οποιαδιποτε λειτουργικά μικροζξοδα μποροφν να καλυφκοφν από τον προχπολογιςμό του Διμου ι ακόμθ κι από χορθγοφσ. b. Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Σροχπολογιςμόσ του Διμου και Ιδιϊτεσ. c. Χρόνοσ υλοποίθςθσ : Θ αρχι ςε 6 μινεσ. 4) Υυγκρότθςθ εκελοντικισ ομάδασ ψυχολόγων και κοινωνικϊν λειτουργϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ υποςτιριξθσ των ςχολικϊν μονάδων, ςε ςυνεννόθςθ με τθν Σεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ. Είναι γεγονόσ ότι όλο και περιςςότεροι μακθτζσ γυμναςίου και λυκείου αντιμετωπίηουν ψυχολογικά προβλιματα λόγω του όλο και πιο πολφπλοκου και δφςκολου περιβάλλοντοσ ςτο οποίο καλοφνται να ηιςουν. a. Μόςτοσ: Ελάχιςτο. Ρι διδάςκοντεσ κα είναι εκελοντζσ ενϊ οποιαδιποτε λειτουργικά μικροζξοδα μποροφν να καλυφκοφν από τον προχπολογιςμό του Διμου ι ακόμθ κι από χορθγοφσ. b. Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Σροχπολογιςμόσ του Διμου και Ιδιϊτεσ. c. Χρόνοσ υλοποίθςθσ : Θ αρχι ςε 6 μινεσ

13


Θ Παιδεία ωσ ατομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ. 1) Χριςθ των ωρϊν «ευζλικτθσ ηϊνθσ» των ςχολείων ϊςτε ςε ςυνεργαςία με εκελοντικζσ οργανϊςεισ, εκελοντζσ και λοιποφσ τεχνογνϊςτεσ να πραγματοποιοφνται διάφορα εκπαιδευτικά ςεμινάρια (κυκλοφοριακι αγωγι, καλλιζργειεσ, διατροφι, κίνδυνοι διαδικτφου κλπ).  Μόςτοσ: Ελάχιςτο. Ρι διδάςκοντεσ κα είναι εκελοντζσ ενϊ οποιαδιποτε μικροζξοδα μποροφν να καλυφκοφν από τον προχπολογιςμό του Διμου ι ακόμθ κι από χορθγοφσ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Σροχπολογιςμόσ του Διμου και Ιδιϊτεσ.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ : Θ αρχι ςε 6 μινεσ 2) Υχολικόσ διαγωνιςμόσ ςχεδίαςθσ κοςμιματοσ και ειδϊν διακόςμθςθσ για τόνωςθ του ενδιαφζροντοσ των νζων για τθν Αργυροχρυςοχοΐα, ςε ςυνεργαςία με το Υφλλογο Αργυροχρυςοχόων και Ωρολογοποιϊν.  Μόςτοσ: Ενδεικτικά 10.000 – 15.000 ευρϊ. Αφορά τθν πραγματοποίθςθ μιασ πανθγυρικισ εκδιλωςθσ και τα βραβεία των νικθτϊν.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Σροχπολογιςμόσ του Διμου, Ιδιϊτεσ χορθγοί και Ευρωπαϊκά Σρογράμματα.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ : 6 μινεσ και ανά ζτοσ 3) Διαρκισ επιτιρθςθ περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν τθσ πόλθσ, μζςω περιβαλλοντικϊν ςτακμϊν ςτο κζντρο και τθν περιφζρεια τθσ πόλθσ, ςε ςυνεργαςία με το Σανεπιςτιμιο. Θ ποιότθτα ηωισ δεν αξιολογικθκε από καμία Δθμοτικι Αρχι μζχρι τϊρα. Υτόχοσ μασ είναι να ελζγχουμε τα επίπεδα των παραγόντων που επθρεάηουν τθν ηωι μασ (μόλυνςθ, κόρυβοσ κλπ), να τα δθμοςιεφουμε και να λαμβάνουμε μζτρα.  Μόςτοσ: Ενδεικτικά 100.000 – 150.000 ευρϊ για εγκατάςταςθ και 1.000 – 2.000 ευρϊ ανά ζτοσ για τθ λειτουργία τουσ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Ευρωπαϊκά Σρογράμματα, Ιδιϊτεσ χορθγοί.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ : 6 μινεσ και ανά ζτοσ 4) Δθμιουργία επιπλζον Σρότυπων Εκπαιδευτθρίων με πρϊτο από αυτά τθν Ηωςιμαία Υχολι.  Μόςτοσ: Ενδεικτικά 100.000 – 150.000 ευρϊ για εγκαταςτάςεισ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Οζο ΕΥΣΑ, Φομεακό πρόγραμμα Σαιδείασ, Φακτικόσ Σροχπολογιςμόσ Διμου.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 24-48 μινεσ Διμοσ και Πανεπιςτιμιο. 12) Δθμοτικό βιμα ςτουσ φοιτθτζσ. Ρ πλθκυςμόσ του Σανεπιςτθμίου μασ και του ΦΕΙ υπερβαίνει τα 20.000 άτομα, αποτελϊντασ ζτςι μια «πόλθ» μζςα ςτον Διμο μασ. Φα άτομα αυτά ζχουν πολλά να προςφζρουν, αρκεί κανείσ να τουσ ηθτιςει και να υπολογίςει τθ γνϊμθ τουσ. Για το λόγο αυτό κα δθμιουργιςουμε ζνα γνωμοδοτικό ςυμβοφλιο αποτελοφμενο από κακθγθτζσ, φοιτθτζσ και υπαλλιλουσ των δφο αυτϊν Ιδρυμάτων.

14


  

Μόςτοσ: Ξθδενικό. Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Δεν κα χρειαςτεί. Χρόνοσ υλοποίθςθσ: Άμεςα και ςυνεχϊσ

13) Εκδθλϊςεισ (όχι μόνο ςτα Γιάννενα) ενθμζρωςθσ των μακθτϊν Νυκείου για τισ δυνατότθτεσ να ςπουδάςουν ςτθν πόλθ μασ. Ρι δυνατότθτεσ, οι εγκαταςτάςεισ, τα μεταπτυχιακά κακϊσ και οι επαγγελματικζσ προοπτικζσ που μποροφν να προςφζρουν οι ςχολζσ του Σανεπιςτθμίου και του ΦΕΙ τθσ πόλθσ μασ είναι άγνωςτεσ ςτουσ περιςςότερουσ.  Μόςτοσ: 500 – 1000 ευρϊ ανά εκδιλωςθ. Δωρεάν ςε περίπτωςθ επίςκεψθσ – ξενάγθςθσ ςτο Σανεπιςτιμιο και το ΦΕΙ  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Από τον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-18 μινεσ 14) Υτρατθγικι αφξθςθ των Σειραματικϊν Υχολείων ςυνδεδεμζνων με το Σανεπιςτιμιο. Θεωροφμε ότι θ βελτίωςθ τθσ παιδείασ περνά μζςα από τθν εφαρμογι νζων διδακτικϊν μεκόδων. Θα φροντίςουμε όχι μόνο να δθμιουργιςουμε νζα Σειραματικά Υχολεία κάκε βακμίδασ αλλά κα επιμείνουμε και ςτθν αξιολόγθςθ του διδακτικοφ και παιδαγωγικοφ τουσ ζργου, ϊςτε να ζχουμε μια υψθλισ ποιότθτασ και ςυνεχϊσ βελτιοφμενθ μζςθ εκπαίδευςθ.  Μόςτοσ: Ξθδενικό.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Δεν κα χρειαςτεί.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-18 μινεσ 15) Επιμορφϊςεισ Μακθγθτϊν Ξ.Ε. μετά από ςυνεργαςία ΔιμουΣανεπιςτθμίου. Σιςτεφουμε ότι ταυτόχρονα με τθν δθμιουργία πειραματικϊν ςχολείων, ακόμθ ςπουδαιότεροσ παράγοντασ βελτίωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι και ο ενθμερωμζνοσ και επιμορφωμζνοσ εκπαιδευτικόσ. Ξε τθ βοικεια του Σανεπιςτθμίου, κα ξεκινιςουμε ςεμινάρια επιμόρφωςθσ ςε παιδαγωγικά κζματα και κζματα ςφγχρονθσ διδακτικισ. Θα φροντίςουμε επίςθσ να αναδείξουμε και να καλφψουμε ιδιάηοντα κζματα όπωσ χριςθ εξειδικευμζνων προγραμμάτων Θ/Χ ι αξιοποίθςθσ νζων τεχνολογιϊν.  Μόςτοσ: 1000 – 2000 ευρϊ ανά ςεμινάριο.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Από τον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου ι από τομεακά προγράμματα του νζου ΕΥΣΑ.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-18 μινεσ 16) Κδρυςθ Ξουςείου Επιςτθμϊν, ςε ςυνεργαςία με το Σανεπιςτιμιο. Σρόκειται για ζνα πρότυπο Ξουςείο Επιςτθμϊν το οποίο κα εγκαταςτακεί ςε περιφερειακό ακίνθτο του Διμου. Υε αυτό κα εκτίκενται κλάδοι των κετικϊν επιςτθμϊν με λειτουργοφντα εκκζματα. Ξε τον τρόπο αυτό, το Ξουςείο κα αποτελεί τόςο ζνα τουριςτικό αξιοκζατο όςο και ζνα εκπαιδευτικό εργαλείο.  Μόςτοσ: 2.500.000 – 3.000.000 ευρϊ.

15


 

Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Ζνασ ςυνδυαςμόσ εκνικισ χρθματοδότθςθσ μζςω του νζου ΕΥΣΑ, Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και ιδιωτικισ ςυμμετοχισ. Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 24 μινεσ

16


ΑΔΕ΢ΠΟΣΑ ΗΩΑ Περιοριςμόσ και Φροντίδα Ρ Διμοσ κα εντείνει τθ ςυνεργαςία του με τισ εκελοντικζσ οργανϊςεισ. Γνωρίηοντασ ότι οι δφο κφριοι λόγοι που κάνουν τα αδζςποτα επικετικά είναι θ πείνα και θ κακομεταχείριςι τουσ, κα φροντίςει να υπάρχει τροφι ςε δθμόςιουσ χϊρουσ. Υτρατθγικά επιλεγμζνα μζρθ όπου τα αδζςποτα κα βρίςκουν τροφι κα μετακινιςει ςε αυτά τισ αγζλεσ τουσ. Ρ περιοριςμόσ των αδζςποτων ηϊων κα επιτευχκεί αφενόσ με εφρεςθ και τιμωρία των αςυνείδθτων που εγκαταλείπουν νζα ηϊα και αφετζρου με ςτείρωςθ των υφιςτάμενων. Ρ Διμοσ κα ςτθρίξει το Ματαφφγιο Αδζςποτων Ηϊων Ιωαννίνων (ΜΑΗΙ). Φο καταφφγιο προορίηεται για προςωρινι φφλαξθ, για τθ ςτείρωςθ και τον εμβολιαςμό των ηϊων πριν τθν απελευκζρωςι τουσ εφόςον δεν είναι επικίνδυνα. Για τθν εφρυκμθ λειτουργία του και περιοριςμό των λειτουργικϊν εξόδων, απαιτείται θ εφαρμογι ςτειρϊςεων και παροχισ πρϊτων βοθκειϊν εντόσ του ΜΑΗΙ με ςυντιρθςθ και εξοπλιςμό του χειρουργείου. Ιδιαίτερα τθν άνοιξθ όταν και ζχουμε τισ περιςςότερεσ γζννεσ το πρόβλθμα είναι εντονότερο και πρζπει να αντιμετωπίηεται άμεςα, διαφορετικά είναι αδφνατοσ ο αποτελεςματικόσ περιοριςμόσ. Φθν άνοιξθ δθλαδι πλθκαίνουν οι αςυνείδθτοι που παρατάνε κουτάβια μετατρζποντάσ τα ςε αδζςποτα. Φα αδζςποτα που βλζπουμε ςτουσ δρόμουσ με ζνα κίτρινο λουράκι, ζχουν περάςει από το ΜΑΗΙ, ζχουν ςτειρωκεί, ζχουν εμβολιαςκεί και ζχουν κρικεί ωσ μθ επικίνδυνα από αρμόδια επιτροπι ϊςτε να επιςτρζψουν ςτο χϊρο από τον οποίο περιςυλλζχκθκαν. Απαιτείται καμπάνια ενθμζρωςθσ του κόςμου και ςτιριξθσ τθσ δράςθσ του ΜΑΗΙ. Για να αντιμετωπίςουμε το πρόβλθμα πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι αυτό δεν οφείλεται ςτα ηϊα αλλά ςτουσ ανκρϊπουσ, και απαιτεί αλλαγι νοοτροπίασ από όλουσ μασ.  Ετιςια Δαπάνθ: 70.000 ευρϊ  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Χορθγίεσ, δωρεζσ ιδιωτϊν, τακτικόσ προχπολογιςμόσ, ευρωπαϊκά προγράμματα.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6 μινεσ

17


ΣΟΤΡΛ΢ΜΟ΢ - ΠΟΛΛΣΛ΢ΜΟ΢ 1) Δθμιουργία Θεματικοφ Σάρκου προϊςτορίασ ςτο χϊρο του Σεράματοσ.  Μόςτοσ: 25.000.000 – 30.000.000 ευρϊ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Ζνασ ςυνδυαςμόσ εκνικισ χρθματοδότθςθσ μζςω του νζου ΕΥΣΑ, ΥΔΙΦ-JESSICA, Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και ιδιωτικισ ςυμμετοχισ.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 36 μινεσ 2) Φμιμα του παραλίμνιου χϊρου κα διαμορφωκεί ςε χϊρο άκλθςθσ και ψυχαγωγίασ με τθν οικονομικι ςυμμετοχι ιδιωτϊν που κα εγκαταςτιςουν επίςθσ μικροεπιχειριςεισ (π.χ. ενοικίαςθ βαρκϊν, υπαίκριου παιδότοπου κλπ). ΢λεσ οι δράςεισ κα είναι ςυμβατζσ με το περιβάλλον και το Σ.Δ. Σροςταςίασ Σαμβϊτιδασ και Τυκμιςτικοφ Υχεδίου Ιωαννίνων όπου, για παράδειγμα, προτείνεται θ αξιοποίθςθ τθσ περιοχισ Ξάτςικα με τισ ναυτακλθτικζσ υποδομζσ του ΕΑΟΜΙ ςε ενιαίο «Αςτικό πάρκο Ακλθτιςμοφ / Αναψυχισ / Νιμνοποφλασ – Ξάτςικα». Αρχιτεκτονικόσ Διαγωνιςμόσ για τθν ανάδειξθ του δθμόςιου χϊρου και πρόςβαςθ των κατοίκων ςτο υδάτινο ςτοιχείο.  Μόςτοσ: 12.000.000 – 15.000.000 ευρϊ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Εκνικι χρθματοδότθςθ μζςω του νζου ΕΥΣΑ, Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και ιδιωτικισ ςυμμετοχισ.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 36-60 μινεσ 3) Ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν ςτοιχείων των κοινοτιτων που ζηθςαν και χαρακτιριςαν τθν πόλθ μζςω εκδθλϊςεων προβολισ των παραδόςεων τουσ. Εβραίοι, Ξουςουλμάνοι αλλά και Ξπεχταςίδεσ ζχουν ςυγκατοικιςει αρμονικά ςτθν πόλθ μασ για αιϊνεσ. Επίςθσ, απόγονοί και ομόκρθςκοί τουσ αποτελοφν για δεκαετίεσ από τουσ καλφτερουσ πρεςβευτζσ τθσ πόλθσ μασ ςτισ πατρίδεσ τουσ και τακτικοφσ επιςκζπτεσ. Σροσ τιμιν όλων αυτϊν, ο Διμοσ κα διοργανϊνει μια ετιςια γιορτι για τθν ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν ςτοιχείων τουσ, θ οποία κα αποτελζςει μια καλι ευκαιρία ανακζρμανςθσ των ςχζςεϊν αλλά και διαφιμιςθσ του Διμου μασ ςτισ χϊρεσ των.  Μόςτοσ: 10.000. – 15.000 ευρϊ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ του Διμου, ςυνεργαςία με φορείσ των ξζνων κρατϊν, ιδιωτικι ςυμμετοχι.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-18μινεσ 4) Μακιζρωςθ ετιςιου Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Ethnic – Σαραδοςιακισ Ξουςικισ με ςυμμετοχι από όλο τον κόςμο με προοπτικι να κακιερωκεί ωσ ζνα από τα μεγαλφτερα φεςτιβάλ του είδουσ και πετφχει πλιρθ αυτοχρθματοδότθςθ με κζρδθ.  Μόςτοσ: 30.000. – 50.000 ευρϊ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ του Διμου, τομεακό πρόγραμμα, ιδιωτικι ςυμμετοχι.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-18μινεσ

18


5) Υε ςυνεργαςία με τον Διμο Δωδϊνθσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, κακιζρωςθ εβδομάδασ αρχαίου κεάτρου το καλοκαίρι με παραςτάςεισ ςτο αρχαίο κζατρο Δωδϊνθσ και ςτο κζατρο Φροντηου, με ςυμμετοχι ΔΘΣΕΘΕ, τοπικϊν κεατρικϊν ομάδων, αλλά και πρόςκλθςθ ομάδων από το εξωτερικό.  Μόςτοσ: 20.000 ευρϊ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ του Διμου, τομεακό πρόγραμμα, ιδιωτικι ςυμμετοχι, πϊλθςθ ειςιτθρίων.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-18μινεσ 6) Διοργάνωςθ και ανάδειξθ πανελλινιου διαγωνιςμοφ ψαρζματοσ ςτθν λίμνθ ςε ςυνεργαςία με τθν πανελλινια ομοςπονδία τθν εκνικι ομάδα και ομάδεσ άλλων πόλεων. Σρόκειται για μία καινοτόμο δράςθ που με χαμθλό κόςτοσ δθμιουργεί φιμθ για τθν πόλθ.  Μόςτοσ: 5.000 – 10.000 ευρϊ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ του Διμου, τομεακό πρόγραμμα, ιδιωτικι ςυμμετοχι, αντίτιμο ςυμμετοχισ ςυμμετεχόντων.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-18μινεσ 7) Διοργάνωςθ ζκκεςθ ανκοκομίασ ςε ςυνεργαςία με φορείσ και ιδιϊτεσ.  Μόςτοσ: 10.000 – 20.000 ευρϊ  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Ιδιϊτεσ ςυμμετζχοντεσ και χορθγοί.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-18μινεσ 8) Αξιοποίθςθ αχρθςιμοποίθτων δθμοτικϊν κτθρίων για τθ φιλοξενία καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων (μουςικι, χορόσ, κεατρικζσ παραςτάςεισ). Φα κτίρια αυτά βρίςκονται ςε όλθ τθν ζκταςθ του Διμου, και μποροφν να παραχωρθκοφν ακόμθ και ςε εκελοντικζσ οργανϊςεισ, πρωτοβουλίεσ πολιτϊν κλπ.  Μόςτοσ: Ελάχιςτο, εκτόσ κι αν ο Διμοσ κρίνει ότι χρειάηεται δθμοτικι χρθματοδότθςθ για τεχνικζσ παρεμβάςεισ..  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Ιδιωτικι ςυμμετοχι.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6 – 12 μινεσ 9) Υτιριξθ των καταςτθμάτων με happenings όπωσ ολόκλθρα 24ωρα εκπτϊςεων, υπαίκριων αγορϊν τα Χριςτοφγεννα και τθν Σρωτοχρονιά κλπ. Θ μελζτθ παρόμοιων πρακτικϊν ςε πόλθσ του εξωτερικοφ ζδειξε ότι αυτζσ οι πρωτοβουλίεσ αυξάνουν κατακόρυφα τα ζςοδα των καταςτθμάτων αλλά και βελτιϊνουν τθν διάκεςθ των δθμοτϊν. Επιπλζον προςελκφουν επιςκζπτεσ από άλλεσ πόλεισ.  Μόςτοσ: Φο κόςτοσ είναι μόνο των καταςτθμάτων που κα πάρουν μζροσ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Ιδιωτικι ςυμμετοχι.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ : 15-20 μινεσ

19


10) Υφνδεςθ τθσ πόλθσ με τουσ Γιαννιϊτεσ τθσ διαςποράσ μζςω τθσ ζκδοςθσ ενόσ τακτικοφ 2/μθνιαίου e-newsletter ϊςτε πάντα να ζχουν ςτο νου τουσ τθν πόλθ ωσ τουριςτικό προοριςμό ι ωσ χϊρο επενδφςεων.  Μόςτοσ: Δωρεάν. Θα δθμιουργθκεί από προςωπικό του Διμου  Χρόνοσ υλοποίθςθσ : Άμεςα 11) Γιάννενα: Σόλθ φιλικά ςτα ΑΞΕΑ. Ρ Διμοσ οφείλει να διεξάγει αναλυτικι μελζτθ – οδοιπορικό που να καταγράφει όλεσ τισ περιπτϊςεισ όπου πεηοδρόμια, πεηόδρομοι, υποδομζσ και δθμοτικζσ υπθρεςίεσ δεν είναι προςβάςιμεσ ςε ΑΞΕΑ με κινθτικζσ δυςκολίεσ ι δυςκολίεσ που οφείλονται ςε απϊλεια κάποιασ εκ των αιςκιςεων (τυφλοί, κωφοί κλπ) και να προβεί ςε άμεςθ αποκατάςταςθ. Σαράλλθλα, και προωκϊντασ και τον τουριςμό, μπορεί να λάβει ιδιαίτερθ πρόνοια για τουσ τυφλοφσ επιςκζπτεσ μασ με ανάγλυφα ςιματα ςε δθμόςιουσ χϊρουσ, τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ κιτριϊν και αξιοκζατων, θχθτικζσ ςθμάνςεισ ςτα φανάρια κλπ.  Μόςτοσ: 100.000 –150.000 ευρϊ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Οζο ΕΥΣΑ, τομεακά προγράμματα ακλθτιςμοφ, ευρωπαϊκά προγράμματα, ιδιωτικι ςυμμετοχι.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ : 12-24 μινεσ

20


ΑΚΛΘΣΛ΢ΜΟ΢ 1) Γιάννενα, πόλθ των extreme sports. Δθμιουργία ςχετικϊν εγκαταςτάςεων extreme sports park (skateboard, bmx, in-line skating, dirt jumps κλπ) ςτισ δθμοτικζσ ενότθτεσ του Διμου.  Μόςτοσ: 150.000 – 250.000 ευρϊ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Οζο ΕΥΣΑ, τομεακά προγράμματα ακλθτιςμοφ, ευρωπαϊκά προγράμματα, ιδιωτικι ςυμμετοχι.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 18 - 24 μινεσ 2) Δθμιουργία πίςτασ Gravity Mountain Bike. Φο ανάγλυφο του Διμο μασ, επιτρζπει τθν δθμιουργία πίςτασ ςε μεγάλο τμιμα τθσ περιφζρειάσ του. Οα ςθμειωκεί ότι κα είναι θ πρϊτθ πίςτα που κα δθμιουργθκεί ςτθν Ελλάδα.  Μόςτοσ: 30.000 –50.000 ευρϊ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Οζο ΕΥΣΑ, τομεακά προγράμματα ακλθτιςμοφ, ευρωπαϊκά προγράμματα, ιδιωτικι ςυμμετοχι.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 18 - 24 μινεσ 3) Υυνεργαςία με τα ακλθτικά ςωματεία τθσ πόλθσ για διεκδίκθςθ διοργάνωςθσ πανελλθνίων και διεκνϊν πρωτακλθμάτων. Δθμιουργία ςυνκθκϊν προετοιμαςίασ εκνικϊν ομάδων.  Μόςτοσ: Δωρεάν. Μόςτοσ καταςκευισ φακζλου για για διεκδίκθςθ διοργάνωςθσ, κατά περίπτωςθ 10.000 – 100.000 ευρϊ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Φομεακά προγράμματα ακλθτιςμοφ, τακτικόσ προχπολογιςμόσ, ιδιωτικι ςυμμετοχι.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 18 - 24 μινεσ 4) Ματαςκευι 2-3 μικρϊν (φουςκωτϊν ι μεταλλικϊν) προπονθτθρίων. Υυντιρθςθ των υπαρχόντων αυτόνομων και ςχολικϊν γυμναςτθρίων.  Μόςτοσ: 150.000 – 300.000 ευρϊ για τα νζα γυμναςτιρια – προπονθτιρια. Φο ετιςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ για τα υπάρχοντα.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Φομεακά προγράμματα ακλθτιςμοφ, τακτικόσ προχπολογιςμόσ, ιδιωτικι ςυμμετοχι.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12 - 18 μινεσ 5) Υυμμετοχι του Διμου ςτθ διαχείριςθ του κολυμβθτθρίου, του κλειςτοφ γυμναςτθρίου και του γθπζδου ποδοςφαίρου ςτθ Νιμνοποφλα. 6) Σεριποίθςθ- κακαριότθτα χϊρων για μαηικι άκλθςθ των δθμοτϊνδθμιουργία γθπζδων μπάςκετ, τζνισ κ.λπ. ςτο πάρκο Συρςινζλλα και ςτθν παραλίμνια περιοχι.  Μόςτοσ: 150.000 – 300.000 ευρϊ για τισ νζεσ εγκαταςτάςεισ. Φο ετιςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ και κακαριςμοφ για τισ εν λόγω περιοχζσ..  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Φομεακά προγράμματα ακλθτιςμοφ, τακτικόσ προχπολογιςμόσ, ιδιωτικι ςυμμετοχι.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: Άμεςα και ζωσ 24 μινεσ

21


7) Χποςτιριξθ εκδθλϊςεων μαηικοφ ακλθτιςμοφ (Ioannina Lake Run, Run Greece, ποδθλατικόσ γφροσ λίμνθσ, Ξπιηάνιοσ δρόμοσ).  Μόςτοσ: Ελάχιςτο ζωσ δωρεάν. Θ κφρια υποςτιριξθ κα προζλεκει από τθν παραχϊρθςθ υλικϊν και εξυπθρζτθςθσ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: Άμεςα και ςυνεχϊσ 8) Σαραχϊρθςθ για χριςθ δθμοτικισ ζκταςθσ για δθμιουργία γθπζδου του ΣΑΥ Γιάννινα. Διεκδίκθςθ παραχϊρθςθσ του ςταδίου "Ηωςιμάδεσ" για δθμιουργία χϊρων αναψυχισ.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 24-60 μινεσ 9) Αξιοποίθςθ δθμοτικοφ χϊρου ζκταςθσ περίπου 20 ςτρεμμάτων ςτα Μαρδαμίτςια για ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ  Μόςτοσ: Ματόπιν προγραμματιςμοφ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Φομεακά προγράμματα ακλθτιςμοφ, τακτικόσ προχπολογιςμόσ, ιδιωτικι ςυμμετοχι.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 48-72 μινεσ ΟΛΕ΢ ΟΛ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΡΑ΢ΕΛ΢ Ι ΑΝΑΛΟΓΕ΢ ΚΑ ΤΛΟΠΟΛΘΚΟΤΝ ΚΑΛ ΢ΣΟΤ΢ ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑΚΟΤ΢ ΟΛΚΛ΢ΜΟΤ΢ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΜΑ΢.

22


ΠΟΛΕΟΔΟΜΛΚΑ – ΛΔΛΟΚΣΘ΢ΛΑΚΑ - ΣΕΧΝΛΚΑ 1) Ψιφιςθ του Τυκμιςτικοφ Υχεδίου Νεκανοπεδίου Ιωαννίνων.  Είναι ζτοιμο για υπογραφι. Σραγματικι πίεςθ ςτα ςυναρμόδια υπουργεία. Φο ρυκμιςτικό κα μασ επιτρζψει να ξζρουμε που κτίηουμε και τι κτίηουμε με απόλυτθ ςαφινεια. (Σλιρθσ κακοριςμόσ χριςεων γθσ).  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6 μινεσ (για τθν οργάνωςθ τθσ παρζμβαςθσ ςτα ςυναρμόδια υπουργεία και φορείσ). 2) Χλοποίθςθ των τοπικϊν πολεοδομικϊν ςχεδίων  Ψιφιςθ του Γενικοφ Σολεοδομικοφ τθσ πόλθσ.  Ψιφιςθ του Σολεοδομικοφ ςχεδίου του Υταυρακίου, των Μάτω Ξαρμάρων και τθσ Ρλυμπιάδοσ Ξαρμάρων.  Επζκταςθ Σολεοδομικοφ ςχεδίου του Σεράματοσ. i) Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 18-24 μινεσ 3) Σεριοχι Ξάτςικα - Νιμνοποφλασ. Ζνταξθ εντόσ ςχεδίου τθσ περιοχισ Ξάτςικα πίςω από τα υφιςτάμενα κτίρια. Ενοποίθςθ τθσ υπόλοιπθσ περιοχισ με τισ ναυτακλθτικζσ υποδομζσ του ΕΑΟΜΙ ςε ενιαίο «Αςτικό πάρκο Ακλθτιςμοφ / Αναψυχισ / Νιμνοποφλασ – Ξάτςικα». Αρχιτεκτονικόσ Διαγωνιςμόσ για τθν ανάδειξθ του δθμόςιου χϊρου και πρόςβαςθ των κατοίκων ςτο υδάτινο ςτοιχείο. Φα παραπάνω κα γίνουν πάντα ςφμφωνα με τισ προτάςεισ των μελετθτϊν, του ΦΕΕ κι όχι με ζνταξθ κάποιων ςτρεμμάτων που υπόςχονται προεκλογικά άλλεσ παρατάξεισ.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 36-60 μινεσ 4) Διεκδίκθςθ από τθν Δθμοτικι αρχι του Υτρατοπζδου Βελιςςαρίου από το ΦΑΙΣΕΔ. Ματαςκευι ςε αυτό του Διοικθτικοφ και Σολιτιςτικοφ Σάρκου Βελιςςάριου όπωσ προβλζπει το ρυκμιςτικό (μθτροπολιτικό πάρκο ανάςασ για τουσ πολίτεσ του λεκανοπεδίου ςτα πρότυπα ξζνων πόλεων). ΡΧΙ παραχϊρθςθ δθμόςιασ γθσ ςε ομάδεσ ςυμφερόντων.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-15 μινεσ (για ολοκλιρωςθ μελζτθσ διεκδίκθςθσ και κατάκεςθσ ςτο ΦΑΙΣΕΔ). 5) Διεκδίκθςθ από τθν Δθμοτικι αρχι του Υτρατοπζδου πίςω από το ΜΕΣΑΒΙ (παλιζσ Υτρατιωτικζσ φυλακζσ) Ματαςκευι χϊρου ιπιασ Άκλθςθσ (γιπεδα 5Χ5 7Χ7, γιπεδα τζνισ και μπάςκετ).  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-15 μινεσ (για ολοκλιρωςθ μελζτθσ διεκδίκθςθσ και κατάκεςθσ ςτο ΦΑΙΣΕΔ). 6) Επίλυςθ του ιδιοκτθςιακοφ προβλιματοσ που δθμιοφργθςαν προθγοφμενεσ δθμοτικζσ αρχζσ με το Γιαννιϊτικο Υαλόνι και Απόδοςι του ςτο Γιαννιϊτικο λαό.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 18-24 μινεσ (θ ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ του κζματοσ) Ζργα που ζχουν μελετθκεί και κα τα εντάξουμε ςτο νζο Ε΢ΠΑ 7) Ματαςκευι του ζργου τθσ ενοποίθςθσ των δθμόςιων χϊρων ςτο κζντρο τθσ πόλθσ δθλαδι τθσ Σλατείασ Σφρρου (΢αςθσ) με τθν κάτω πλατεία (Τολόι), και

23


το πάρκο ςτα Νικαρίτςια με υπογειοποίθςθ τθσ οδοφ Ιατρίδου μπροςτά από το δθμοτικό πάρκινγκ ςτα Νικαρίτςια, και τθν επικοινωνία τθσ με ςκάλα πίςω από το Σνευματικό κζντρο και μζςω τθσ οδοφ Ξετςόβου με το πάρκο Ματςάρθ και τθν παραλίμνια περιοχι. (Θ μελζτθ του ζργου αυτοφ, είναι αποτζλεςμα πανελλινιου αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ και βρίςκεται ςε επίπεδο οριςτικισ μελζτθσ από τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου, ενϊ αναμζνεται θ ζγκριςι τθσ από το ΜΑΥ).  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 60-72 μινεσ (θ ολοκλιρωςθ των ζργων) 8) Ματαςκευι Μόμβων ςτθν είςοδο τθσ πόλθσ (Σολυκλαδικό) και ςτθν οδό Εφφρασ (Φο ζργο είναι ςε επίπεδο οριςτικισ μελζτθσ από τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου).  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-18 μινεσ (για ολοκλιρωςθ και ζγκριςθ μελζτθσ/ 3038 μινεσ (ολοκλιρωςθ ζργων). 9) Γενικότερα θ επζκταςθ δθμιουργίασ κυκλικϊν κόμβων ςε όλα τα προβλθματικά ςθμεία τθσ πόλθσ αποτελοφν τθν βζλτιςτθ λφςθ για τθν επίλυςθ κυκλοφοριακϊν προβλθμάτων.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 36-48 μινεσ 10) Ματαςκευι οδοφ Οιάρχου (οδόσ προσ Σανεπιςτιμιο) Φο ζργο κόςτουσ 20 περίπου εκατομμυρίων ευρϊ ζχει μελετθκεί από ιδιϊτεσ μελετθτζσ και είναι ζτοιμο να ενταχκεί από τθν Σεριφζρεια Θπείρου ςε ςυνεργαςία με τον Διμο Ιωαννιτϊν ςτο ΟΕΡ ΕΥΣΑ. Σεριλαμβάνει δρόμο 2 λωρίδων κυκλοφορίασ ανά κατεφκυνςθ, διάηωμα, ποδθλατοδρόμο από 1,9 ωσ 4 μζτρα, ανιςόπεδθ διάβαςθ ςτον κόμβο τθσ περιφερειακισ οδοφ, παράδρομουσ, κυκλικοφσ κόμβουσ (Αρχι ζργου, Carefour, Οοςοκομείο, Σανεπιςτιμιο, Σεδινι (βρφςθ), πζρασ ζργου κλπ.)  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 48-60 μινεσ

Νζα Ζργα 11) Άμεςθ καταςκευι νζου βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ ςτουσ παλιοφσ ςτρατιωτικοφσ φοφρνουσ. Φκθνι μεταλλικι καταςκευι, γριγορα περαιοφμενθ.  Μόςτοσ 500.000 ευρϊ  Χρθματοδότθςθ Διμοσ, νζο ΕΥΣΑ  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12 μινεσ 12) Χλοποίθςθ του εςωτερικοφ δακτυλίου τθσ πόλθσ. Υφνδεςθ τθσ Μενάν Ξεςςαρζ με τθν παράκαμψθ τθσ πόλθσ με οδό διερχόμενθ μεταξφ του ΡΦΕ και του νεκροταφείου Σεριβλζπτου. Ξε τον τρόπο αυτό κάποιοσ από τθν οδό Βογιάννου κα μπορεί να φτάνει άνετα ςτο αεροδρόμιο μζςα ςε λίγα λεπτά. Διορκωτικζσ παρεμβάςεισ ςτθν Μενάν Ξεςςαρζ, όπωσ οριοκζτθςθ τθσ δεξιάσ λωρίδασ ωσ λωρίδα ςτάκμευςθσ, χάραξθ ποδθλατοδρόμου, απομάκρυνςθ ςτθκαίων, δθμιουργία κυκλικϊν κόμβων. Ρι παρεμβάςεισ κα εξαςφαλίςουν τθν αςφαλι

24


διζλευςθ των πεηϊν, κα περιορίςουν το χρόνο αναμονισ ςτισ διαςταυρϊςεισ αλλά και τισ μεγάλεσ ταχφτθτεσ των αυτοκινιτων κάτι που ςιμερα προςπακοφμε να επιτφχουμε με αςτυνομικά μζτρα. Φο ζργο προχποκζτει τθν Εκτζλεςθ τθσ Σράξθσ Εφαρμογισ του ςχεδίου Δροςιά – Σεντζλθ – Φςιφλικόπουλο και Ηευγάρια τθν οποία κα προωκιςουμε άμεςα.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 48-72 μινεσ 13) ΧΝΡΣΡΙΘΥΘ του εξωτερικοφ δακτυλίου τθσ πόλθσ. Άμεςθ πρόςβαςθ των περιοχϊν Ματςικά και Ανατολισ ςτο Σανεπιςτιμιο και το Οοςοκομείο. Από τθν είςοδο τθσ πόλθσ με το ΦΕΙ (Σανθπειρωτικό Υτάδιο), καταςκευι δρόμου που κα βγαίνει κοντά ςτθν Γεωργικι ςχολι (διάνοιξθ τθσ Νεωφόρου Ειρινθσ). Ρ δρόμοσ αυτόσ κα δϊςει διζξοδο ςτθν περιοχι τθσ Ματςικάσ - Ανατολισ, για άμεςθ πρόςβαςθ των κατοίκων ςτο Σανεπιςτιμιο και ςτο Οοςοκομείο.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 48-72 μινεσ 14) Ματαςκευι Νεωφόρου Γράμμου ωσ ςφγχρονου δρόμου με δυο λωρίδεσ ανά κατεφκυνςθ, νθςίδα και ποδθλατόδρομο. Δθμιουργία κυκλικοφ κόμβου ςτθ Νεωφόρο Γράμμου ςτθν ζνωςι τθσ με τθν Μ. Βάρναλθ και αντίςτοιχα παρζμβαςθ ςτθν ζνωςθ Μ. Βάρναλθ με Υτρατθγοφ Ξακρυγιάννθ με φανάρια.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 48-72 μινεσ 15) Ματαςκευι οδοφ Δθμοκρατίασ με κατάλθξι τθσ μετά τον Άγιο Οικόλαο Μοπάνων. Νφςθ για τουσ κάτοικουσ του Σεράματοσ για άμεςθ ζξοδο ςτθν περιφερειακι οδό.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 48-72 μινεσ 16) Σεηοδρόμθςθ του παραλίμνιου δρόμου ςτθν περιοχι των ιχκυολεκανϊν (Odeon). Εξυπθρζτθςθ των αυτοκινιτων από τθν Γεννθματά. Δθμιουργείται ζτςι ζνασ τεράςτιοσ χϊροσ για περπάτθμα και ποδιλατο για τουσ Γιαννιϊτεσ.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12 - 24 μινεσ 17) Σεριφερειακά παρκινγκ με εντατικοποίθςθ των δρομολογίων του Αςτικοφ ΜΦΕΝ και τθ χριςθ min bus.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 48-72 μινεσ 18) Διεκδίκθςθ του χϊρου του παλιοφ Χατηθκϊςτα από το Χπουργείο Χγείασ, με κατεδάφιςθ των προκάτ κτθρίων για τθν δθμιουργία ενόσ ςθμαντικοφ παρκινγκ. Εναλλακτικά και αν γίνει θ ζνταξθ του Ξάτςικα ςτο ςχζδιο πόλεωσ μπορεί το παρκινγκ να καταςκευαςτεί από τθν κάτω μεριά τθσ οδοφ Σαπανδρζου. 19) Ενοικίαςθ χϊρου ςτθν Δόμπολθ (δίπλα ςτο παλιό Σανεπιςτιμιο) για δθμιουργία δθμοτικοφ παρκινγκ.  Άμεςα και ζωσ 12 μινεσ 20) Διεκδίκθςθ κονδυλίων από το ΜΑΣΕ για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ του Σνευματικοφ κζντρου, με τθν μελζτθ που ζχει ιδθ κατατεκεί από τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου.

25


Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 18 - 24 μινεσ

21) Ματαςκευι ενόσ τουλάχιςτον Δθμοτικοφ γυμναςτιριου – προπονθτθρίου χωροκετθμζνου προσ τθν μεριά του Σανεπιςτθμίου. Θα μειϊςει τον κυκλοφοριακό φόρτο ςτθν πόλθ για τουσ κάτοικουσ του νοτίου λεκανοπεδίου. (Ανατολι- Ματςικά)  Μόςτοσ περί τα 850.000 ευρϊ  Σθγι Χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ, νζο ΕΥΣΑ  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 36-84 μινεσ (για μελζτθ-ολοκλιρωςθ ζργου) 22) Ματαςκευι ενόσ τουλάχιςτον Δθμοτικοφ Μολυμβθτιριου χωροκετθμζνου νότια τθσ πόλθσ. Θα μειϊςει τον κυκλοφοριακό φόρτο ςτθν πόλθ για τουσ κάτοικουσ του νοτίου λεκανοπεδίου (Ανατολι- Ματςικά). Χριςθ αντλιϊν κερμότθτασ (ανανεϊςιμεσ μορφζσ ενεργείασ) για κζρμανςθ του νεροφ, και του χϊρου. Ξζχρι τθν λειτουργία του, χριςθ τθσ πιςίνασ που βρίςκεται ςτισ παλιζσ φοιτθτικζσ κατοικίεσ ςτθ Δόμπολθ  Μόςτοσ: περί το 1.000.000 ευρϊ.  Σθγι Χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ, νζο ΕΥΣΑ.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 36-60 μινεσ (για μελζτθ –ολοκλιρωςθ ζργου). 23) Ανακαίνιςθ εξ ολοκλιρου τθσ λαϊκισ αγοράσ τθσ Αγίασ Ξαρίνασ ϊςτε να καταςτεί μια ςφγχρονθ, άνετθ για τον επιςκζπτθ και λειτουργικι λαϊκι αγορά με πρότυπα κιόςκια και λειτουργικζσ υποδομζσ.  Μόςτοσ: 50.000 - 100.000 ευρϊ.  Σθγι Χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ, νζο ΕΥΣΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6 μινεσ. 24) Ξετατροπι των αποβλιτων των πτθνοτροφείων ςε χριμα. Ξε τθν πρόταςθ αυτι πετυχαίνουμε: Διαχείριςθ των αποβλιτων των πτθνοτροφείων, Μακαρότθτα τθσ λίμνθσ μασ, Εξοικονόμθςθ εςόδων για τον Διμο, Ανταποδοτικότθτα τθσ λφςθσ για τουσ πολίτεσ.  Μόςτοσ: Φυπικά μια τζτοια μονάδα μπορεί να κοςτίηει 2.800 - 4.000 ευρϊ/kW ανάλογα με τθ δυναμικότθτα και για μονάδεσ από 300kW ζωσ 2 MW.  Σθγι Χρθματοδότθςθσ: Για τισ μελζτεσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το χρθματοδοτικό εργαλείο ELENA. Για τθν καταςκευι θ χρθματοδότθςθ κα προζλκει από τον Διμο με φορζα υλοποίθςθσ πχ. Φθν ΔΕΧΑΙ, από ιδιϊτεσ, μζςω του JESSICA και άλλων ΥΔΙΦ, από τθν ΕΕ μζςω του Σρογράμματοσ Ευφυισ Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 36-60 μινεσ (για μελζτθ – ολοκλιρωςθ ζργου). 25) Υυντιρθςθ και βελτίωςθ των υποδομϊν που υπάρχουν, κάτι που είναι αυτονόθτθ υποχρζωςθ τθσ Δθμοτικισ αρχισ.

26


ΚΤΚΛΟΦΟΡΛΑΚΟ Πιο ανκρϊπινθ πόλθ Υχεδιαςμόσ για μια πολιτιςμζνθ, υγιι, κακαρι, ακόρυβθ και ιπια πόλθ με προτεραιότθτα ςτο περπάτθμα, ςτο ποδιλατο και ςτθ δθμόςια ςυγκοινωνία, για τθν αναβάκμιςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, για να επιςτρζψει ςτουσ πεηοφσ θ ποιότθτα του δρόμου και τον περιοριςμό του αυτοκινιτου που ζχει καταλάβει κάκε γωνιά του χϊρου τθσ πόλθσ που ηοφμε, αλλά και για το δικαίωμα τθσ επιλογισ του ποδθλάτου ςτισ κακθμερινζσ μασ μετακινιςεισ. Φο όραμα χαμογελαςτϊν πεηϊν και ποδθλατϊν να κατακλφηουν τουσ δρόμουσ είναι ςυνϊνυμο με τθ μετάλλαξθ τθσ πόλθσ τθσ βαρβαρότθτασ και τθσ αυκαιρεςίασ ςε χαροφμενθ και ανκρϊπινθ. Φο περπάτθμα και το ποδιλατο ςθμαίνει ποιότθτα ηωισ, ευχαρίςτθςθ ςτο να μετακινείςαι ςτο δρόμο, άςκθςθ, επομζνωσ υγεία, αλλά και καλφτερθ οικονομικι λειτουργία τθσ πόλθσ, γιατί ο ποδθλάτθσ όπωσ και ο πεηόσ είναι οι καλφτεροι πελάτεσ τθσ αγοράσ, κακϊσ το εμπόριο ανκεί όταν υπάρχουν πεηοί και ποδθλάτεσ, ενϊ όταν είςαι εγκλωβιςμζνοσ ςτο αυτοκίνθτό ςου δφςκολα ζχεισ προςπζλαςθ ςτα μαγαηιά. 1. Θ διάδοςθ του ποδθλάτου και του περπατιματοσ, θ αλλαγι νοοτροπίασ, κα μεγαλϊςει και τθν επιφάνεια επιρροισ τθσ δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ ιςχυροποιϊντασ τον ρόλοσ τθσ ςτισ μετακινιςεισ. Θ ενζργεια κα υλοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με εκελοντικζσ οργανϊςεισ και με τθ ςυνεργαςία των ΞΞΕ τθσ πόλθσ.  Μόςτοσ: Ελάχιςτο, με δεδομζνθ τθν ςυνεργαςία των εκελοντϊν.  Σθγι Χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ, νζο ΕΥΣΑ  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6-9 μινεσ. 2. Επιτιρθςθ αντικοινωνικισ ςτάκμευςθσ1. Σρϊτθ προτεραιότθτα ςτθ δθμιουργία ανκρϊπινθσ πόλθσ αποτελεί μια επικοινωνιακι πολιτικι και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ κατά τθσ αντικοινωνικισ ςτάκμευςθσ, με παράλλθλθ επιτιρθςθ και αςτυνόμευςθ, για τθν υπεράςπιςθ του δθμόςιου χϊρου και των δικαιωμάτων των πεηϊν και των ατόμων με περιοριςμζνθ κινθτικότθτα από κάκε είδουσ αυκαιρεςία. Ωσ αντικοινωνικι ςτάκμευςθ εννοείται θ ςτάκμευςθ πάνω ςε διαβάςεισ πεηϊν, ράμπεσ ΑΞΕΑ, πλατείεσ, πεηόδρομουσ, πεηοδρόμια, διπλοπαρκάριςμα που εμποδίηει τθ διζλευςθ των λεωφορείων. Θ δράςθ κα υλοποιθκεί με τθ βοικεια τθσ τροχαίασ.  Μόςτοσ: Ελάχιςτο, με δεδομζνθ τθν ςυνεργαςία τθσ τροχαίασ.  Σθγι Χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ, νζο ΕΥΣΑ  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6-9 μινεσ. 3. Δθμιουργία χϊρων ςτάκμευςθσ για δίκυκλα ςε κάκε πόλο ζλξθσ μετακινιςεων, για ενκάρρυνςθ τθσ μαηικισ χριςθσ ποδθλάτων μοτοποδθλάτων.  Μόςτοσ: 5.000 – 10.000 ευρϊ.  Σθγι Χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ, νζο ΕΥΣΑ 1

ΑΟΦΙΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΥΦΑΘΞΕΧΥΘ: Θ παράνομθ ςτάκμευςθ που ενοχλεί οχιματα ι/και πεηοφσ.

27


Χρόνοσ υλοποίθςθσ: Άμεςα και ζωσ 6 μινεσ.

4. Επζκταςθ δικτφου κοινόχρθςτων ποδθλάτων, με ςυμμετοχι ιδιωτϊν που κα διαφθμίηονται ςε αυτά. Για τθν επζκταςθ του μζτρου και ςτουσ κατοίκουσ των περιφερειακϊν οικιςμϊν κα προβλεφκεί θ διάκεςθ των κοινόχρθςτων ποδθλάτων και ςε ςθμεία περιφερειακά τθσ πόλθσ, ςτισ ειςόδουσ τθσ.  Μόςτοσ: 20.000 ευρϊ και 5.000 κατ’ ζτοσ για ςυντιρθςθ.  Σθγι Χρθματοδότθςθσ: Φακτικόσ προχπολογιςμόσ, νζο ΕΥΣΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα, ιδιωτικι ςυμμετοχι.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-24 μινεσ. 5. Ζμφαςθ ςτθν οδικι αςφάλεια.  Δθμιουργία κυκλικϊν κόμβων ςε όλα τα προβλθματικά ςθμεία τθσ πόλθσ.  Ανυψωμζνεσ διαβάςεισ πεηϊν μπροςτά από τα ςχολεία, ϊςτε ο πεηόσ να κινείται ςτο επίπεδο του πεηοδρομίου, με χρωματικι διαφοροποίθςθ, θ οποία υποχρεϊνει ςε μείωςθ τθσ ταχφτθτασ των οχθμάτων και ςε απόδοςθ προτεραιότθτασ ςτουσ μακθτζσ.  Φοπικζσ διαπλατφνςεισ πεηοδρομίων ςτισ διαςταυρϊςεισ.  Φοποκζτθςθ ςθματοδοτϊν ςτθν αρχι τθσ διαβάςεων υποχρεϊνοντασ τουσ οδθγοφσ να ςταματιςουν πριν απ' αυτζσ, αφινοντάσ τεσ ελεφκερεσ. i. Μόςτοσ: Υφμφωνα με τον προχπολογιςμό των ιδθ εντεταγμζνων ζργων και των νζων προτάςεων. ii. Σθγι Χρθματοδότθςθσ: Οζο ΕΥΣΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα. iii. Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 24 - 48 μινεσ 6. Σοποκζτθςθ πινακίδων πλθροφοριακϊν, χαρτϊν, ςιμανςθσ πεηϊν ςε πεηόδρομουσ, πλατείεσ, πάρκινγκ, και άρτια παροχι πλθροφοριϊν ςτισ ςτάςεισ των Ξζςων Ξαηικισ Ξεταφοράσ, για φιλικι πόλθ ακόμα και για τουσ επιςκζπτεσ.  Μόςτοσ: 20.000 – 25.000 ευρϊ.  Σθγι Χρθματοδότθςθσ: Οζο ΕΥΣΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα, ιδιωτικι ςυμμετοχι.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-24 μινεσ 7. ΢χεδιαςμόσ και καταςκευι δικτφου ποδθλατοδρόμων και χάραξθ «πράςινων διαδρομϊν», δθλαδι διαδρομϊν ςτισ οποίεσ επιτρζπεται μόνο θ κίνθςθ του πεηοφ και του ποδθλάτθ.  Μόςτοσ: Υφμφωνα με τον προχπολογιςμό των ιδθ εντεταγμζνων ζργων και των νζων προτάςεων. Για αρχι, μποροφν οι διαδρομζσ αυτζσ να ςθματοδοτθκοφν με απλι ςιμανςθ και με περιοριςμό τθσ πρόςβαςθσ.  Σθγι Χρθματοδότθςθσ: Οζο ΕΥΣΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 24 μινεσ

28


8. Περιοριςμόσ κυκλοφοριακοφ φόρτου με μείωςθ των αναγκαςτικϊν μετακινιςεων των πολιτϊν ςτο κζντρο με:  μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ με λιψθ βεβαιϊςεων, λθξιαρχικϊν πράξεων κλπ θλεκτρονικά μζςω διαδικτφου  πλθρωμι λογαριαςμϊν ΔΕΧΑΙ μζςω τραπζηθσ  Σίεςθ για υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ του Τυκμιςτικοφ Υχεδίου Ιωαννίνων για χωροκζτθςθ νζου Δθμαρχείου και Δθμοτικϊν Χπθρεςιϊν ςτο υφιςτάμενο κτίριο τθσ Σεριφζρειασ, και μεταφορά των Χπθρεςιϊν τθσ Σεριφζρειασ ςε νζο Διοικθτικό Μζντρο ςτο Διοικθτικό Σολιτιςτικό Σάρκο Βελιςςάριου  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 24 μινεσ 9. Πεηοδρόμθςθ του παραλίμνιου δρόμου ςτθν περιοχι των ιχκυολεκανϊν (Odeon). Εξυπθρζτθςθ των αυτοκινιτων από τθν Γεννθματά. Δθμιουργείται ζτςι ζνασ τεράςτιοσ χϊροσ για περπάτθμα και ποδιλατο για τουσ Γιαννιϊτεσ.  Μόςτοσ: Υφμφωνα με τον προχπολογιςμό του ζργου.  Σθγι Χρθματοδότθςθσ: Οζο ΕΥΣΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-36 μινεσ 10. Περιφερειακά παρκινγκ με εντατικοποίθςθ των δρομολογίων του Αςτικοφ ΚΣΕΛ και τθ χριςθ min bus. Χπάρχουν ιδθ υπό μελζτθ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για το ςκοπό αυτό. Ενδεικτικά:  Διεκδίκθςθ του χϊρου του παλιοφ Χατηθκϊςτα από το Χπουργείο Χγείασ, με κατεδάφιςθ των προκάτ κτθρίων για τθν δθμιουργία ενόσ ςθμαντικοφ παρκινγκ.  Ενοικίαςθ χϊρου ςτθν Δόμπολθ (δίπλα ςτο παλιό Πανεπιςτιμιο) για δθμιουργία δθμοτικοφ παρκινγκ. i. Μόςτοσ: 10.000 – 150.000 ευρϊ ανά parking ανάλογα με τθν ζκταςθ και τισ ανάγκεσ που κα καλφψει. ii. Σθγι Χρθματοδότθςθσ: Οζο ΕΥΣΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα. iii. Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-72 μινεσ 11. Δυνατότθτα ακτοπλοϊκϊν ςυνδζςεων, πζρα από Ξϊλο και Οθςί, με Σζραμα, Νογγάδεσ, ευρφτερθ περιοχι Οτραμπάτοβασ, Ματςικά.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12-24 μινεσ 12. Δυνατότθτα ςτα ξενοδοχεία τθσ πόλθσ μασ να ζχουν δφο κζςεισ ςτάκμευςθσ μπροςτά από τθν είςοδο (με αντίτιμο ςτο Διμο), για χριςθ από τουσ επιςκζπτεσ για φορτοεκφόρτωςθ αποςκευϊν. Σόλθ φιλικι ςτουσ τουρίςτεσ αλλά και ςτουσ δθμότεσ κακϊσ κα αποφεφγεται το διπλοπαρκάριςμα και το κλείςιμο των οδϊν.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: Άμεςα, ζωσ 9 μινεσ

29


ΚΑΚΑΡΛΟΣΘΣΑ - ΔΛΑΧΕΛΡΛ΢Θ ΑΠΟΡΡΛΜΜΑΣΩΝ 13. Εφαρμογι Ανακφκλωςθσ ςε όλο τον Διμο για περιοριςμό του όγκου των απορριμμάτων που καταλιγουν ςε ΧΧΦΑ ι ΧΧΦΧ. Ταδιοφωνικά τθλεοπτικά και μθνφματα μζςω του τφπου για ευαιςκθτοποίθςθ του κόςμου ςχετικά με τον διαχωριςμό γυαλιοφ, χαρτιοφ, πλαςτικοφ και μετάλλου ςτθν πθγι, δθλαδι το ςπίτι μασ, τθ δουλειά μασ, τα καταςτιματα, τα εμπορικά κζντρα κ.λ.π.. Φα απορρίμματα τθν ϊρα και ςτο ςθμείο που παράγονται είναι διαχωριςμζνα ςυνικωσ ςε κατθγορίεσ. Είναι ο τρόποσ που τα πετάμε που τα αναμειγνφει και το κακιςτά δφςκολο να τα διαχωρίςουμε ςτθ ςυνζχεια. Είναι δθλαδι παράδοξο ςτο ςθμείο παραγωγισ των υλικϊν να τα αναμιγνφουμε για ςκοποφσ μιασ παρεξθγθμζνθσ ευκολίασ και ςτθ ςυνζχεια να ξοδεφουμε μεγάλα ποςά ςε υποδομζσ για να τα ξαναδιαχωρίςουμε (εάν είναι μάλιςτα αυτό εφικτό), για να μπορζςουμε να τα ανακυκλϊςουμε.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6 – 12 μινεσ 14. Καμπάνια ενθμζρωςθσ των δθμοτϊν για τισ θμζρεσ και ϊρεσ που γίνεται θ αποκομιδι ςκουπιδιϊν ςε κάκε περιοχι ϊςτε να μθ ςυςςωρεφονται ςκουπίδια. Δεν κατεβάηουμε για παράδειγμα ςκουπίδια τθν Μυριακι όταν δεν υπάρχει αποκομιδι.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6 – 12 μινεσ 15. Πλφςιμο κάδων και ςυντιρθςθ - επιδιόρκωςθ των καπακιϊν ϊςτε να κλείνουν και από τουσ υπαλλιλουσ και από τουσ δθμότεσ.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6 – 12 μινεσ 16. Άδειαςμα των καλακιϊν απορριμμάτων ςε περιοχζσ με μεγάλθ ςυνάκροιςθ κοινοφ και Κυριακζσ και αργίεσ, όπου ςιμερα παρατθρείται πρόβλθμα όπωσ για παράδειγμα το πάρκο Ματςάρθ.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6 – 12 μινεσ 17. Περιποίθςθ χϊρων πραςίνου και πάρκων, ςε όλθ τθν ζκταςθ του Διμου.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6 – 12 μινεσ 18. Δθμοτικζσ Σουαλζτεσ. Μακαριςμόσ, ςυντιρθςθ και λειτουργία υφιςτάμενων και δθμιουργία νζων όπου απαιτείται.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6 – 12 μινεσ 19. Σοποκζτθςθ κάδων για ακακαρςίεσ ςκφλων. Φοποκζτθςθ των κάδων μαηί με πινακίδεσ που να προτρζπουν τουσ ιδιοκτιτεσ που βγάηουν βόλτα τον ςκφλο τουσ, να ςζβονται τον περιβάλλοντα χϊρο και τουσ ςυμπολίτεσ τουσ και να μαηεφουν ςτα ειδικά ςακουλάκια τισ ακακαρςίεσ των ηϊων τουσ.  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 6 – 12 μινεσ

30


ΠΑΜΒΩΣΛΔΑ - ΝΘ΢ΑΚΛ: Προςταςία και ανάδειξθ τθσ λίμνθσ και του Νθςιοφ ςε παράγοντα τουριςτικισ ανάπτυξθσ Θ λίμνθ είναι μια ηωντανι οντότθτα που επθρεάηει τθν ποιότθτα ηωισ, τον τουριςμό και τθν οικονομία τθσ τοπικισ κοινωνίασ, και ςυνδζεται διαχρονικά με τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό τθσ πόλθσ των Ιωαννίνων. Θ αναςτροφι τθσ φκίνουςασ πορείασ τθσ είναι δυνατι εφόςον υπάρξει θ πολιτικι βοφλθςθ για να αξιοποιθκεί θ διεκνισ εμπειρία και το επιςτθμονικό δυναμικό τθσ πόλθσ μασ. Ρ Διμοσ κα αναλάβει πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτο ςυντονιςμό φορζων όπωσ Σανεπιςτιμιο, ΦΕΕ, ΓΕΡΦΕΕ, περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ, για ανάδειξθ των επιςτθμονικϊν κζςεων και υλοποίθςθ ζργων και δράςεων τα οποία προτείνονται αδιαλείπτωσ ςε κάκε μελζτθ για τθ Νίμνθ, όπωσ θ επικοινωνία πθγϊν Υεντινίκου και Αμφικζασ και θ αποκατάςταςθ υγροβιοτόπων ςτισ περιοχζσ των τάφρων ειςροισ. Χρειάηεται ςχεδιαςμόσ και όραμα και για τθν ανάδειξθ όλων των παραλίμνιων περιοχϊν με ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ όπωσ: Σεηοδρόμθςθ του παραλίμνιου δρόμου ςτθν περιοχι των ςινεμά Odeon και εξυπθρζτθςθ των αυτοκινιτων από τθν Γεννθματά. Σεριβαλλοντικό Σάρκο ςτον Ματςικά το οποίο κα λειτουργιςει ςαν μεγάλοσ φυςικόσ χϊροσ αναψυχισ για τουσ κατοίκουσ τθσ αςτικισ περιοχισ των Ιωαννίνων και επαφισ με τθν άγρια πανίδα, το οποίο κα περιλαμβάνει λιμάνι, ενυδρείο, κζντρο πλθροφόρθςθσ, αναψυκτιριο, ανακαταςκευι παραδοςιακοφ νερόμυλου Ξπενίκοβασ. Σάρκο προϊςτορίασ ςτο Σζραμα και χϊροσ κολφμβθςθσ ςτθν Αμφικζα ςτισ πθγζσ. Νιμάνια για δυνατότθτα ακτοπλοϊκϊν ςυνδζςεων με Σζραμα, Νογγάδεσ, Οτραμπάτοβα, Ματςικά. Ζνταξθ εντόσ ςχεδίου τθσ περιοχισ Ξάτςικα πίςω από τα υφιςτάμενα κτίρια και ενοποίθςθ τθσ υπόλοιπθσ περιοχισ με τθ Νιμνοποφλα ςε ενιαίο αςτικό πάρκο ακλθτιςμοφ - αναψυχισ και ψυχαγωγίασ. 1. Κεςμοκζτθςθ Π.Δ. Προςταςίασ Παμβϊτιδασ και Ρυκμιςτικοφ ΢χεδίου

Λωαννίνων. Φο ΣΔ προςταςίασ τθσ Σαμβϊτιδασ κα αποτελεί τον καταςτατικό χάρτθ που κα κζτει αυςτθροφσ όρουσ και κανόνεσ προςταςίασ τθσ φφςθσ και τθσ βιοποικιλότθτασ ςε ζνα ευπακζσ οικοςφςτθμα που είναι θ Νίμνθ μασ.  Μόςτοσ: μθδενικό  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Δεν χρειάηεται 2. ΢τιριξθ Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Παμβϊτιδασ με ουςιαςτικι ςυμμετοχι του

Διμου ςτο ΔΥ και επαναςφςταςθ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ.  Μόςτοσ: μθδενικό  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Δεν χρειάηεται  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12 μινεσ 3. Διαχείριςθ ΢τάκμθσ Παμβϊτιδασ. Χαμιλωμα τθσ ςτάκμθσ τουσ πρϊτουσ

χειμερινοφσ μινεσ κα ςυμβάλει ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ μειϊνοντασ τον χρόνο ανανζωςθσ των υδάτων, και κα βοθκιςει ςτθ φυςικι επαναλειτουργία των πθγϊν.  Μόςτοσ: μθδενικό  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Δεν χρειάηεται  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12 μινεσ

31


4. Τψόμετρο λίμνθσ: Υυλλογι και ψθφιοποίθςθ ςτοιχείων, όπωσ παλιοί χάρτεσ,

διαγράμματα, αεροφωτογραφίεσ, μελζτεσ, και αναγωγι υψομζτρων ςτα ςθμερινά απόλυτα υψόμετρα ΓΧΥ για να υπάρχει αλλθλουχία και ςυγκρίςιμα ςτοιχεία, με παράλλθλθ χωροςτάκμθςθ και τοποκζτθςθ reper και ςτακμθμζτρων περιμετρικά ςε Σζραμα, Οτραμπάτοβα, Νογγάδεσ, Ματςικά, Ξϊλοσ, Νιμνοποφλα, Οθςί.  Μόςτοσ: 30.000 ευρϊ  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Από τον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 12μινεσ 5. Πεηοδρόμθςθ του παραλίμνιου δρόμου ςτθν περιοχι των ιχκυολεκανϊν

(Odeon) και εξυπθρζτθςθ των αυτοκινιτων από τθν Γεννθματά.  Μόςτοσ: 2.000.000 ευρϊ για τθν οδό Γεννθματά  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Από τον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 24 μινεσ 6. Περιοχι Μάτςικα - Λιμνοποφλασ. Ζνταξθ εντόσ ςχεδίου τθσ περιοχισ Ξάτςικα

πίςω από τα υφιςτάμενα κτίρια (μζχρι το πρϊθν εςτιατόριο Μφκνοσ), με ειδικοφσ όρουσ όπωσ χαμθλά φψθ και μικροφσ ςυντελεςτζσ δόμθςθσ. Ενοποίθςθ τθσ υπόλοιπθσ περιοχισ με τισ ναυτακλθτικζσ υποδομζσ του ΕΑΟΜΙ ςε ενιαίο «Αςτικό πάρκο Ακλθτιςμοφ / Αναψυχισ / Νιμνοποφλασ – Ξάτςικα», μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό για τθν ανάδειξθ του δθμόςιου χϊρου και πρόςβαςθ των κατοίκων ςτο υδάτινο ςτοιχείο. 7. Λιμάνια για δυνατότθτα ακτοπλοϊκϊν ςυνδζςεων, πζρα από Ξϊλο και Οθςί,

με Σζραμα, Νογγάδεσ, ευρφτερθ περιοχι Οτραμπάτοβασ, Ματςικά. 8. Σοποκζτθςθ μονάδων κακίηθςθσ ςτο δίκτυο ομβρίων που ςυγκεντρϊνουν

βαρζα μζταλλα, ζλαια και υδρογονάνκρακεσ, πριν αυτά καταλιξουν ςτθ λίμνθ.  Μόςτοσ: 200.000 ευρϊ για πιλοτικι εφαρμογι ςε παραλίμνιεσ περιοχζσ  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: ΔΕΧΑΙ 9. Αποκατάςταςθ φυςικισ επικοινωνίασ πθγϊν ΢εντινίκου και Αμφικζασ με

Παμβϊτιδα με ςχεδιαςμό απομάκρυνςθσ του αναχϊματοσ Αμφικζασ. Ρ εμπλουτιςμόσ τθσ λίμνθσ με τα πθγαία νερά κα πραγματοποιθκεί αρχικά με τθν τμιςθ του αναχϊματοσ και κα ακολουκιςει θ οριςτικι απομάκρυνςθ επιχωματϊςεων και μπαηωμάτων και θ διαχείριςθ του καλαμιϊνα με γνϊμονα τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Απαιτείται απαλλοτρίωςθ ι ανταλλαγι εκτάςεων που ςτο μεγαλφτερο μζροσ τουσ και ςιμερα βρίςκονται κάτω από το νερό. Ξικρι ζκταςθ με πθγαία νερά κα διαμορφωκεί κατάλλθλα για κολφμβθςθ και αναψυχι, διαχωριςμζνθ από τθν κφρια υδάτινθ επιφάνεια με κατάλλθλθ αρχιτεκτονικι διαμόρφωςθ ϊςτε οι επιςκζπτεσ να ζχουν τθν αίςκθςθ ότι βρίςκονται μζςα ςτθ λίμνθ.  Μόςτοσ: 10.000.000 ευρϊ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Ζνασ ςυνδυαςμόσ εκνικισ χρθματοδότθςθσ και ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 36 μινεσ

32


10. Ποδθλατόδρομοσ γφρω από τθ λίμνθ και όχι μζςα ςε αυτι. Ξζχρι τθν

οριςτικοποίθςθ απομάκρυνςθσ του αναχϊματοσ Αμφικζασ, μθ χωροκζτθςθ του ποδθλατόδρομου πάνω ςε αυτό.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Οζο ΕΥΣΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα 11. Αναςφςταςθ και αποκατάςταςθ περιοχϊν υγροβιοτόπων ςτισ περιοχζσ των

τάφρων ειςροισ. Υτθ δράςθ αυτι περιλαμβάνεται το Περιβαλλοντικό Πάρκο Παμβϊτιδασ ςτον Μαςτικά, το οποίο κα λειτουργιςει ςαν μεγάλοσ φυςικόσ χϊροσ αναψυχισ για τουσ κατοίκουσ τθσ αςτικισ περιοχισ των Ιωαννίνων και επαφισ με τθν άγρια πανίδα. Θα περιλαμβάνει λιμάνι, ενυδρείο, κζντρο πλθροφόρθςθσ, αναψυκτιριο, ανακαταςκευι παραδοςιακοφ νερόμυλου Ξπενίκοβασ, για τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν και τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ ςε ςυνδυαςμό και με τον προϊςτορικό αρχαιολογικό χϊρο Μαςτρίτασ και τθ Ξονι Μαςτρίτςασ.  Μόςτοσ: 10.000.000 ευρϊ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Ζνασ ςυνδυαςμόσ εκνικισ χρθματοδότθςθσ και ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 60 μινεσ 12. Χωροκζτθςθ ςτίβου για κωπθλατοδρόμιο - κανό - καλάςςιο ςκι, ςτθν

περιοχι Λαψίςτασ, μαηί με τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ κερκίδων, γραφείων, αποκικευςθσ λζμβων και ςκαφϊν, αποδυτθρίων, πφργων παρακολοφκθςθσ, αναψυκτθρίου, πάρκινκ. Θ τροφοδοςία με νερό κα γίνεται από τισ πθγζσ Φοφμπασ ι Μρυονζρι επαναφζροντασ μερικϊσ τον υγροτοπικό χαρακτιρα τθσ Ναψίςτασ. Θ ςφνδεςθ του ςτίβου μζςω ποδθλατοδρόμων τόςο με τθν πόλθ των Ιωαννίνων όςο και τα χωριά του κάμπου τθσ Ναψίςτασ κα αναδείξει ολόκλθρθ τθν περιοχι.  Μόςτοσ: 40.000.000 ευρϊ.  Φρόποσ Χρθματοδότθςθσ: Ζνασ ςυνδυαςμόσ εκνικισ χρθματοδότθςθσ και ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων  Χρόνοσ υλοποίθςθσ: 72 μινεσ 13. ΢υνολικι Διαχείριςθ Πτθνοτροφικϊν αποβλιτων με τθν κοςτολογθμζνθ

πρόταςθ τθσ παράταξθσ για καταςκευι εργοςταςίων βιοαερίου 14. Ρλοκλθρωμζνθ διαχείριςθ Αςτικϊν Νυμάτων, επζκταςθ αποχετευτικοφ δικτφου

και αναβάκμιςθ βιολογικοφ κακαριςμοφ.. Ζργο ςε εξζλιξθ το οποίο κα ολοκλθρωκεί 15. ΝΘ΢Λ ΣΘ΢ ΛΛΜΝΘ΢: Ειδικι πρόνοια για το νθςάκι. Θεωροφμε ότι το νθςάκι

μπορεί να μετατραπεί ςε ζνα μεγάλο, ανοιχτό, ηωντανό μουςείο – κεματικό πάρκο, αυτό που ςτθν διεκνι βιβλιογραφία αναφζρεται ωσ «open air museum park». Αυτό ςθμαίνει ότι μπορεί να υπάρξει μια μελζτθ ενιαίασ ανάπλαςθσ των προςόψεων και των ςτεγϊν των κτιρίων. Επιπλζον, μπορεί να αναπτυχκεί μια νζα επιχειρθματικότθτα ςτθριγμζνθ ςτθν αναβίωςθ παλιϊν χειροτεχνικϊν επαγγελμάτων, αυτι τθ φορά με τουριςτικι μορφι. Ρι βζλτιςτεσ πρακτικζσ που

33


υπάρχουν παγκόςμια, όπωσ το νθςάκι Seurasaari ςτο Ελςίνκι, και θ μεταφορά και προςαρμογι τουσ ςτισ τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ μποροφν να δθμιουργιςουν ζνα νζο και πιο προςοδοφόρα πολιτιςτικό και επιχειρθματικό περιβάλλον. Επιπλζον, θ ακτοπλοϊκι ςφνδεςθ με Σζραμα, Νογγάδεσ, ευρφτερθ περιοχι Οτραμπάτοβασ, Ματςικά κα δθμιουργιςει επιπλζον κίνθςθ. Φζλοσ, κα καταβλθκεί προςπάκεια ϊςτε να επεκτακεί το ωράριο κίνθςθ των καραβιϊν ϊςτε να καταςτεί το Οθςί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ πόλθσ.

34


ΜΕΛΩ΢Θ κόςτουσ νεροφ ςε ποςοςτό 15% ςε βάκοσ 3ετίασ 

 

 

 

 

Θ ΔΕΧΑΙ μπορεί να εξοικονομιςει χριματα από τθν αλλαγι των απαρχαιωμζνων αντλιϊν που ζχει ςτα αντλιοςτάςια τθσ, με νζεσ αντλίεσ Inverter, και το 1,7 εκατομμφρια ευρϊ περίπου, (λογαριαςμόσ 62.00) που πλθρϊνει ςτθν ΔΕΘ κάκε χρόνο, να μειωκεί ςτο μιςό (κζρδοσ 800.000 ευρϊ) Είναι ζνα ζργο κοςτολογίου περίπου 3-4 εκατομμυρίων ευρϊ που μπορεί κάλλιςτα να ενταχκεί ςτο νζο ΥΕΥ (ΕΥΣΑ), ςαν περιβαλλοντικι δράςθ, και να επιφζρει άμεςο κζρδοσ ςτθν εταιρεία. Ξπορεί να κερδίςει ακόμα κι από τθν διαφιμιςθ κάποιασ εταιρείασ ςτα ζντυπα του λογαριαςμοφ που αποςτζλλει κάκε δίμθνο ζςτω κι αν το ποςό αυτό κα είναι μικρό. Ξπορεί να κερδίςει από τον ζλεγχο των διαρροϊν ςτο απαρχαιωμζνο δίκτυο τθσ, με μετρθτζσ κεντρικά τοποκετθμζνουσ. Ξπορεί να κερδίςει αν αναλάβει νζεσ καινοτόμεσ δράςεισ όπωσ τθν παραγωγι βιοαερίου από τα απόβλθτα των πτθνοτροφείων, πρόταςθ που θ παράταξθ μασ ζχει αναφζρει ςτο πρόγραμμα τθσ, και κοςτολογθμζνα (κζρδοσ ωσ 600.000 τον χρόνο). Ξπορεί να κερδίςει με τθν προδιαλογι ςτθν διαχείριςθ των ςκουπιδιϊν και τθν εκμετάλλευςθ των. Φζλοσ μπορεί να κερδίςει από τθν διάκεςθ τθσ δθμοτικισ αρχισ να εμπνεφςει τουσ εργαηόμενουσ να κάνουν τθν δουλειά που πρζπει, εξυπθρετϊντασ τουσ δθμότεσ και εξαςφαλίηοντασ τθν βιωςιμότθτα τθσ εταιρείασ ςτθν οποία εργάηονται. Ρι ανωτζρω δράςεισ μποροφν να αποφζρουν ςυνολικό όφελοσ πάνω από 2 εκατομμφρια ευρϊ ςτθν επιχείρθςθ. Αυτό ςθμαίνει ότι μια εταιρεία με ετιςιο τηίρο 13 εκατομμφρια ευρϊ, μπορεί με τθν προαναφερκείςα εξοικονόμθςθ να προςφζρει μείωςθ 15% ςτθν τιμι του νεροφ ςτουσ πολίτεσ.

35


ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑ΢ Θ Δθμοτικι Αρχι που εμείσ κα δθμιουργιςουμε, δεν κα αςχολθκεί μόνο με τα ζργα που ζχουν ορίηοντα υλοποίθςθσ τθν τρζχουςα 5/ετία, αλλά κα φροντίςει να κζςει τα κεμζλια και για ζργα που χρειάηονται βάκοσ χρόνου και μεγάλα χρθματικά ποςά για να υλοποιθκοφν. Είναι ζργα που καμία μζχρι τϊρα Δθμοτικι Αρχι δεν τόλμθςε να αναφζρει ι να ξεκινιςει γιατί δεν ικανοποιοφςαν τθν άμεςθ ψθφοκθρικι τθσ ανάγκθ. 1. ΚΑΚΑΡΛ΢ΜΟ΢ ΣΘ΢ ΛΛΜΝΘ΢: Φο κυριότερο ζργο που κα πρζπει να υλοποιθκεί ςτα Γιάννενα, είναι ο κακαριςμόσ τθσ Νίμνθσ μασ. Είναι ζνα ζργο πολυετζσ και ακριβό, όμωσ κα πρζπει να γίνει θ αρχι, να βρεκοφν οι πθγζσ χρθματοδότθςθσ και να ξεκινιςει θ υλοποίθςι του. 2. ΣΡΑΜ ΢ΣΑ ΓΛΑΝΝΕΝΑ, ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑΚΑ PARKING, ΠΛΘΡΘ΢ ΠΕΗΟΔΡΟΜΘ΢Θ ΣΟΤ ΕΤΡΤΣΕΡΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ. Θ διεκνισ πρακτικι ζχει δείξει ότι οι πιο ανκρϊπινεσ ςυνκικεσ μεταφοράσ, περπατιματοσ και εξυπθρζτθςθσ επιτυγχάνονται όταν το λειτουργικό κζντρο τθσ πόλθσ είναι πεηοδρομθμζνο ενϊ υπάρχουν επίγεια μζςα ςτακερισ τροχιάσ που το διαςχίηουν και εξυπθρετοφν τουσ πολίτεσ για μεγαλφτερεσ των 500 – 800 μζτρων αποςτάςεισ. Φο προτεινόμενο μζςο ςτακερισ τροχιάσ είναι το Φραμ ULR ενϊ το δίκτυο αυτό κα εξυπθρετθκεί με αποκεντρωμζνα parking, περιφερειακά τθσ πόλθσ. 3. ΢ΘΡΑΓΓΕ΢ ΑΛ΢ΚΘΣΛΚΟΤ ΔΑ΢ΟΤ΢. Φα Ιωάννινα είναι μια πόλθ χωρίσ δυνατότθτα διαμπερϊν κινιςεων και με λίγουσ και ςτενοφσ διαμικεισ δρόμουσ. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα θ είςοδοσ και θ ζξοδοσ των αυτοκινιτων ςτθν πόλθ να είναι προβλθματικι με αφξθςθ τθσ κυκλοφοριακισ κίνθςθσ. Θ λφςθ ςε αυτό είναι θ πρόταςθ τθσ παράταξθσ μασ για 3 ςιραγγεσ, δφο διπλισ κατεφκυνςθσ και μια μονισ κατεφκυνςθσ (ζξοδοσ). Σροτείνουμε λοιπόν να γίνουν 2 ςιραγγεσ διπλισ κατεφκυνςθσ θ πρϊτθ από τθν αρχι τθσ οδοφ Ξακρυγιάννθ, κάτω από το αιςκθτικό δάςοσ και με ζξοδο ςτθν παράκαμψθ τθσ πόλθσ, θ δεφτερθ από τθν Αγία Φριάδα (Εβραϊκό νεκροταφείο), κάτω από το αιςκθτικό δάςοσ και με ζξοδο ςτθν παράκαμψθ τθσ πόλθσ. Θ ςιραγγα μονισ κατεφκυνςθσ (μόνο ζξοδοσ) μπορεί να γίνει από τθν πλατεία Ρμιρου, κάτω από το αιςκθτικό δάςοσ και με ζξοδο ςτθν παράκαμψθ τθσ πόλθσ, τθν οποία κεωροφμε ότι πρζπει να αναβακμιςτεί ςε δρόμο διπλισ κατεφκυνςθσ με νθςίδα. (Εφκολο πια, μιασ και ζχουν γίνει οι απαλλοτριϊςεισ). Φο ςυνολικό μικοσ κάκε ςιραγγασ είναι περίπου 1000 μζτρα με κόςτοσ γφρω ςτα 12 εκατ. Ευρϊ θ κάκε μία. Φο ςυνολικό οικονομικό κόςτοσ μαηί με κόμβουσ ςφνδεςθσ κλπ., κα ανζλκει ςτα 70 εκατομμφρια ευρϊ και κεωροφμε ότι κα απαλλάξει για πάντα τα Ιωάννινα από το κυκλοφοριακό φορτίο. 4. ΑΝΑΔΕΛΞΘ ΣΩΝ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΢Ε ΜΛΑ ΢ΤΓΧΡΟΝΘ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΠΟΛΘ.

36

Δημοτικό Πρόγραμμα  

Δημοτικό Πρόγραμμα της παράταξης ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΩΡΑ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you