Page 1

NYHEDER FRA ALFABETA DU 1

Duet Duet er et komplet grundbogsmateriale til DU1’s første moduler. Duet sætter kursisterne i centrum og gør dem mere selv­hjulpne og aktive i indlæringsprocessen. At Duet-materialet rummer flere medietyper, gør det let at tilrettelægge differentieret undervisning og muligt for kursisterne at arbejde individuelt og i eget tempo. Filmen, der rummer de mest relevante spørgestrukturer for begyndere, er sat ind i et sjovt og letforståeligt handlingsforløb. Hele Duet-systemet består af 7 elementer: • en grundbog • en film i 8 sekvenser med 2-3 spørgestrukturer til hver • et alfabethæfte inkl. film med alfabetlyde • bogstavkort • interaktive tavler til klassebrug og individuelt brug • film med tal og ordenstal • lærervejledning inkl. kopiark på alfabetadigital.dk. Pris:

øØ

249,Duet – alfabethæfte 199,Grundbog + alfabethæfte 320,Bogstavkort (i æske) 300, Duet grundbog

9788763604567_Bogstavkort.indd 28

28/01/16 14.57


DU 3

Den lille Den lille

er en eleg

MIK A SU N BL AC K

Fokus 1

Fokus 1 er inddelt i 6 kapitler med emne rne:

Introdansk Arbejde Bolig Familie

er ndervis er og u Forfatt n Black u Mika S

376-8

-636-0376-8

DU 2

indd 1

9 78876 3

MIG

--- 210 mm ---

5 første emner

www.alfabetaforlag.dk

om_9788763602662.indd 1

24/08/15 17.24

m m ii l l jj ø ø

9 788763 602662

--- 297 mm ---

nye emner

f fe es st te er r

ISBN 978-87-636-0266-2

www.alfabeta.dk

--- 425.2 mm X 297 mm ---

ISBN 978-87-636-0266-2

BOLIG

ISBN 978-87-636-0243-3

5

s su un nd dh he ed d

EMNER

Materialet har ingen indlagt progression mellem de 5 kapitler. Man kan shoppe rundt i de forskellige kapitler alt efter behov. Opgaverne i materialet matcher de officielle modultestopgaver, således at kursisterne bliver fortrolige med modultestopgavernes forskellige typer. Materialet henvender sig til kursister på sprogskoler el.lign. fra Danskuddannelse 2: modul 3-4 til Danskuddannelse 3: slut modul 2.

Ben Lecocq

ARBEJDE

VENNER

9 788763 603775 www.alfabetaforlag.dkMaterialets pædagogiske tilgang er synlig gennem de mange genkendelige og gennemarbejdede opgavetyper. Kapitlerne indledes med førlæsningsopgaver til den tekst, der skal læses. Teksten introducerer kapitelemnets nye ordforråd til brug i de efterfølgende opgaver. Hvert kapitel rummer opgaver med grammatiske fokuspunkter. Hovedparten af opgaverne skal løses i grupper eller parvis, men egner sig også til individuelt arbejde.

UDDANNELSE

Materialet forsøger at aflaste alle parter ved at guide kursisten gennem nogle af de mest almindelige emner. Gennem en række opgaver bliver kursisten fortrolig med emnets tilhørende ordforråd og baggrundsstof, således at han/hun bliver i stand til at holde et kort mundtligt oplæg efter hvert fuldendt emneforløb. 5 emner henvender sig til Danskuddannelse 2 modul 2, 3 og 4 og til Danskuddannelse 3 fra slut modul 1 og modul 2.

Ben Lecocq

SPROGSKOLE

første emner

Modultest, løbende optag, projektarbejde, individuelle læringsplaner m.m. gør hverdagen som indvandrerlærer til en udfordring. Kursister, som undervises ifølge modulsystemet, skal testes i et emne eller en roman til den mundtlige del af testen. Det er til tider svært at kombinere almen sprogundervisning og de krav, som modultestsystemet stiller både til kursisten og til læreren. Tit bliver emnerne noget, der skal overstås i en fart.

l lo ok ka al lo om mr rå åd de e

De 5 første emner er: mig, rutiner, hjemland, sprogskole, venner.

Materialet er bygget op omkring 5 emner: Hverdag, Lokalområde, Sundhed, Fester og Miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside, www.5nyeemner.dk, er gratis og tænkt som et supplement til lærebogen. Her ligger lærervejledningen, de indtalte dictoglossdiktater og bogens læsetekster, foruden en facitliste til udvalgte opgaver samt til materialets quizopgaver.

REJSER

om emnet. 5 første emner er rettet mod danskuddannelse 2 modul 1, 2, 3.

5 nye emner

HJEMLAND

Materialet er bygget op omkring 5 emner: Familie, Rejser, Uddannelse, Arbejde og Bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i hvilken som helst rækkefølge, alt efter behov. Der er udarbejdet en hjemmeside til materialet, hvor kursisten får læst læseteksterne og diktaterne op, og hvor man kan downloade ekstra grammatikøvelser, som er knyttet til materialets grammatiske fokuspunkter. Adressen er www.5emner.dk og adgangen er gratis.

5 første emner er præget af en tydelig pædagogisk tilgang. Hvert kapitel indleder med førlæsningsopgaver, og de følgende opgaver gør kursisten fortrolig med emnets ordforråd. Efter hvert kapitel er kursisten derfor klædt på til at holde et mundtligt oplæg

h hv ve er rd da ag g

med emnearbejdet bliver fortrolig med modultestens opgavetyper.

--- 210 mm ---

FAMILIE

 EMNER

5 første emner egner sig godt til den omskiftelige hverdag på en sprogskole. Kapitlerne kan gennemgås i vilkårlig rækkefølge, da der ikke er indlagt progression i materialet. Desuden er opgaverne tilpasset de officielle modultestopgaver, så kursisten sideløbende

5.2

5 nye emner

Ben Lecocq

5 emner

site, som understøtter kapitlerne og tilbyder supplerende opgaver.

RUTINER

5 første emner er tænkt som kursistens første møde med emnebaseret projektarbejde og kan bruges til at forberede kursisten til modultest. Til materialet hører et interaktivt

603768

torub

10/07/15

14.44

• Til Fokus 1 findes en solid lærervejledning med kommen­ tarer og fif til de enkelte opgaver, sjove spil, udskrifter af lyttetekster og meget mere. Pris:

9/20/10 11:32:56 AM

249,200,-

Grundbog: Flexbog:

190,-

Fokus 1 Fanny Slo

ISBN 978-87 -636-0

603768-Omslag.

Fem første emner er den nye bog i serien 5 emner. Materialet er tænkt som kursistens første møde med emnebaseret projektarbejde inden for temaerne: mig, rutiner, hjemland, sprogskole og venner. Bogen kan med sine mange lytte og læseopgaver fungere som basisbog på både modul 1 og 2 på DU2. Til bogen hører et website som tilbyder supplerende opgaver.

9788763603775_omslag.indd 1

til læreren

WEBS ITE

ISBN 978-87

9788763

5 første emner Pris:

r af

EDNIN G

med overv ejelserne opgaver, kopis ider til kursis bag materialet, med løsninger terne, ekstra og kommentar opgaveark og kursisterne er til samt udskr lagt ud til ifter af alle fri download med hund lydfiler. redevis af på www.alfab øvelser, diktat etadigital.dk er, ordforrådsø opgaver, bl.a. lytte/fokus1 kursisterne og læseopgave velser, dragfår adgang r, udtaleand-drop-a til ved køb og ktiviteter af bogen: FLEXB OG og billedserier grammatikwww.alfab , en digita , som etadigital.dk l udgav digital bog /fokus1 til kursisterne e af grundbogen til brug på den . interaktive tavle eller som LYDFI LER

Dagligdag Skole- og arbejdsdag

09.09

Fokus 1 bestå

GRUN DBOG

LÆRE RVEJL

de enkelte

ALF ABE TA

12/01/16

m en lang række forsk drende opga ellige, sjove vetyper, der og udforsikrer, at læringsstr kursistern ategier tilgod es forskellige eses styrker kursi sternes autom atisering med at de af sproget, får rig mulig samtidig hed for selv eksperime at komme ntere med på banen sproget og XX skabe r en ramm e for meni ngsfuld komm bl.a. inter view, holdu unikation ndersøgel – med tværkultur ser, informatio elle samm nskløft og enligninge r XX gør brug af arbej dsformer og aktivitetst rer til aktiv brug og bearb yper, som motiveejdning af turer fra Coop sproget – erative Learn bl.a. struk ing XX har repetition ssider med bl.a. CL-st samt evalu rukturer ering og test, og sjove spil der sætte r fokus på læreproces sen. XX

ERE

TA

vægter alle fire færdighed er lige (tale vefærdigh ederne) og -, lytte-, læsehar sideløben og skriog udtale de fokus som en altid på grammatik integreret arbejdes del af de med emner, der

veksler melle

DA NSK FOR BEG YND

AL FA BE indd 1

XX

·

Til materialet er der udvik let et webs som giver ite, kursistern e masser input. Her af ekstra kan de arbej de selvstænd og i eget temp igt o. Websitet understøt arbejdet med ter grundbog en i klass giver mulig en og hed for diffe rentiering mere fleks og en ibel sprog undervisn ing.

Fokus 1

XX

FOK US 1

er et grun dbogsmat begynder eriale til undervisn ingen i dans andetspro k som g for voksn e. Materialet beregnet er til modul 1 på Dans 2 og til første kuddanne lse halvdel af forløbet på arbejdsma den rkedsrette de danskund idet boge ervisning, n også fokus erer på arbej uddannels ds- og esrelatere t indhold og sprog. Det overo rdnede mål med materialet at kursistern er, e opbygger så bred en kommunika tiv kompetenc e som mulig samtidig med at de t, opnår begy indsigt i dans ndende ke kulturog samfunds forhold. -

9 788750 049807 www.alfabeta forlag.dk

807_omslag.

Fokus 1 er et komplet grundbogssystem, pædagogisk tilrettelagt for kursisterne og med noter til underviseren nederst på siden – lige til at gå til. Fokus 1 engagerer kursisterne og bidrager til en interaktiv og levende undervisningsform med udgangspunkt i emnerne: Introdansk, arbejde, bolig og familie. Som supplement til bogen er Dansk for der udviklet et website begyndere med ekstra øvelser. På websitet har kursisterne mulighed for at arbejde med bogens emner hjemme eller i skolens studieværksted. FAN NY SLO TOR UB

100,9788750049

Dansk for begyndere

DEN LILLE

Pris:

Fokus 1

ant desi

gnet gram matik, som indehold De mest er: grundlæg gende dans støttende ke grammati eksemple kregler med r. Overskue lige bøjn ingsskem • Præsenta aer og liste tion af tal, r over ureg • datoer og Relevant elmæssige tidsudtryk hverdags ord. . sprog, der på bogens er indta webside. lt og frit kan dow nloades Alle glos er, eksemple r og frase r er oversat til engelsk.

Den lille er en uundværlig grammatik henvendt til kursister, der kan engelsk. Den lille præsenterer den mest essentielle danske grammatik samt en lang række hverdagsord og fraser. Alle eksempler er oversat til engelsk og de sproglige udtryk er indtalt og ligger til fri download på bogens webside.

DU 2


VUC FVU

Basis til AVU Basis til AVU retter sig mod kursister på VUC’s basisuddannelser. Materialet rummer en grundbog og et supplerende hæfte med grammatikopgaver. Materialet introducerer kursisterne til de grundlæggende tekstgenrer og analyseredskaber. Ligeledes indeholder materialet et læsekursus samt et skrivekursus. Grammatikhæftet repeterer gennem forskellige øvelser de tre store ordklasser: substantiver, verber og adjektiver. • Udkommer primo august. Pris:

Grundbog:

250,-

Grammatikhæfte:

Før st uddtil ba e bog ann sisels en

60,-

VUC FVU

Løgn - og lidt mere Løgn efterfølger Kaffe, der henvender sig til trin 1 på FVU. Løgn fortsætter stilen med utraditionelle læsetekster og øvelser nu tilpasset trin 2. Materialet er bygget op omkring fire kapitler, der behandler emnerne adfærd, løgn, kriminalitet og relationer. Materialet har til formål at styrke kursisternes ordforråd og basale læse-stave færdigheder. Til materialet er udviklet et website med interaktive ekstraopgaver, der giver kursisterne mulighed for at arbejde videre med bogens emner. • Udkommer primo august Pris:

Kaffe - og lidt mere trin 1 for kursister er et læsemateria Materialet med dan le til FVU sk kan også danskudda anvendes som andetsprog. på sprogsk nnelse. olernes Med udg angspunkt emner: Kaff i kapitler nes fire utra - og lidt mere, Fødder, Liv og ditio nelle Søv de basale e på at styrke ordf n fokuserer Kaff e orrådet og færdighe der i læs Opgaver optimer ne ning og stavning e på holdbas er tilrettelagt, så . de både is eller som indlagt kan løse selvstud progress s ium. Der ion i mat arbejdes er ikke eria med opg averne efte let, så der kan r behov og lyst. Bagerst i materia let er Fak grundlæ gge tadelen, forskellige nde viden om bl.a der give r . lyd, gram læsestrateg matik og ier. Kaffe - og lidt mer som bes e er et tår grundbo gsmater · En grun af: iale, dbo · Et minisite g – 4 kapitler og en med inte raktive eks faktadel. traopgaver.

215,978876360329

4-Omslag.indd

1

07/11/13

12.35


NYHEDER FRA ALFABETA 2 nye læs-let romaner i blå serie Kejserinde Dagmar

Knud Rasmussen

Romanen fortæller den fasciner­ende historie om den danske prin­sesse Dagmar. Vi følger hendes livs dra­ma­tiske hændelser fra hun som 17-­årig forlover sig med tsaren af Rusland til hun som aldrende kejserinde igen befinder sig i sit fødeland.

Dette er historien om den danske opdagelsesrejsende Knud Ras­mussens liv og første farefulde ekspedition til det nordligste Grønland. Vi følger Knud på hans 600 kilometer lange færd over indlandsisen og det forunderlige møde med det nordgrønlandske folk.

Pris:

99,00

Pris:

99,00 DU 1

På tegnebrættet Skrivehæfter til DU 1 og DU2 I Skrivehæfter til DU1 og DU2 præsenteres kursisterne for forskellige skriveopgaver inden for uformelle og formelle skrivesituationer. Alle opgaver indledes med sproghjælp inden for grammatik og ordforråd og afsluttes med rettenøgle og evaluering. Hæfterne kan således bruges som kursistens egen skriveportfolio og være med til at styrke skriveprocessen. DU1 og DU2

DU 2

DU 3

Skrivebogen til DU3

Fokus 3

Skrivebogen til DU3 indfører kursisterne i skriveprocessen fra start til slut. Hæftet præsenterer alle de forskellige typer skriveopgaver kursisterne vil møde på danskuddannelse 3. Ved sine mange øvelser, teksteksempler og modeltekster stiller bogen redskaber til rådighed, der kan hjælpe kursisten både før, under og efter de skriftlige opgaver. Bogen falder i to dele; del 1 har fokus på forbinderord og kohæsion, del 2 på skriveprocessen og argumentation.

Nyeste bog i Fokus-serien er Fokus 3 til DU2, modul 3. På linje med Fokus 1 er bogen et grundbogsmateriale, der opfordrer kursisterne til aktiv deltagelse i undervisningen. Bogens emner er nære, men med udblik: fritid, bolig, store fester og Danmark rundt. Som de øvrige titler af Fanny Slotorub og Neel Moreira er Fokus 3 fuld af inspirerende og udfordrende opgaver med inddragelse af CL-strukturer, quizzer og spil - naturligvis med grammatik og udtale fuldt integreret.

DU3

DU2

Nyhedskatalog  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you