Page 1


България: Време за доставка: от 10 до 20 календарни дни, считано от датата на доставката. Поръчките обикновено на кораб Подлежат на плащане проверка в рамките на 24 часа. Транспорт и доставка е 50% от общaтa нетнa поръчка за най-малко $ 100.00. Такси за международни митнически и задължения International (извън САЩ), потребителите трябва да заплащат, приложими данъци върху продажбите, мита и митнически такси.Нашата местна власт определя мито от и митнически такси, което е различно за отделните страни. Мита, данъци и / или митнически такси ще бъде една допълнителна сума от 50% която ще се събира при доставка на вашата поръчка. Информация свързана с размерите на облекло,обувки и аксесоари или с доставка и връщане на пратки се свържете с мен email:a.momchev@gmail.com или GSM:0890/501 508.

Bulgaria: Delivery time: up to 20 calendar days from the date of shipment. Orders will generally ship within 24 hours, subject to payment verification. Shipping and handling is 50% of the net order total or a minimum of $100.00. International Customs Charges and Duties International (outside the USA) customers must pay applicable sales tax, duty and Customs charges. Your local government determines duty and Customs charges, which varies by country. Duties, taxes and/or Customs fees will be an additional amount of 50% which will be collected upon delivery of your order. Information related to the size of clothing, footwear and accessories or by delivery and return of items contact me email: a.momchev @ gmail.com or GSM: 0890/501 508.

USAWEAR  

Goods from the U.S. thousands of items at low prices

USAWEAR  

Goods from the U.S. thousands of items at low prices

Advertisement