Page 1

ATGE

Col.le gi Balmes

DoReM


ial

1

Article I think this matter is important because music is something we do not know very much about, but with the study of this one I

actem el tema de la de vista filosòfic, a

s de la filosofia.

have managed to understand the effects that this can have on us. Music has been with us since ages ago and we do not have to lose the opportunity to study it and find out more about it.

ntrevistem als dos

ològic que tracten ens informem.

Alex Rojas


ista

nosaltres?

5

paràmetres normals,

científics la

Pot el volum de la músi-

e tinguem una

ca influir en aquest

sensació amb música es a

zona inconsci-

l, la més primi-

en les diferents

úsica sobre els

ments?

Sumari

comportament? Es clar que si, de fet és un dels paràmetres més importants - I el tipus de música? Si, sempre, encara que

ENTRE

Com ens afec

depèn el tipus de persona. 10 - D'on heu tret informació? De la xarxa, d’investigacions i d’enquestes.

REPOR

Shopenhaue

11 - Què opineu vosaltres sobre aquest tema? És un tema molt interessant per què et fa veure el potencial que té la música i comprendre que quan escoltes

udes més exci-

música en una pel·lícula

s greus mes

o una tenda no està

s es clar de

perquè si.

ARTI

Música i e


atge

3

éixer el 22 de Febrer de lòsof que relacionava la na i el seu comportament.

me és essencialment un ésser voluntat de viure.

teix en la voluntat de sumai les seves expectatives ca objectius efímers.

Sentíem fa uns instants.

La afirmació més curiosa d nim respostes emotives a p cas de la música, apunta S ció humana respon de man a certs paràmetres harmòn

Aquest filòsof diu que la m ens dona plaer i ens ajuda

a d’aquesta voluntat de i la música es art.

Recalca Shopenhauer la m intervenció de la voluntat

úsica es una expressió dis lo re

La música és més que una

l éss-

ns e

DOREMI 2  
DOREMI 2  

dddrrrrrrrr