Page 1

Al e xPani r o m Pi t e s t i Cat al o gPr e z e nt ar ePr o dus e


CUPRI NS Cupr i ns

pag.1

Ambal at e

pag.28

Co f e t ar i e

pag.91 3

Pat i s e r i e

pag.1 41 6

Pani f i c at i e

pag.1 7 1 8

Co nt ac t

pag.1 9

Al e xPani r o m


AMBALATE Pr aj i t ur i

te a r u z a l G Buturug a

Cappuci nno ba Al

da a p a ca Z

*Produsel esuntdi sponi bi l ei n cuti ide0, 5 kg si1 kg sicaserol ede0, 4 kg si0, 25 kg

2

Pagina


AMBALATE Pr aj i t ur i

M agda

e t a t r o s A

Negresa ca i d o R *Produsel esuntdi sponi bi l ei n cuti ide0, 5 kg si1 kg sicaserol ede0, 4 kg si0, 25 kg

3

Pagina


AMBALATE Rul ade

e t a t r o As

e d a l u R

Cu al une

Al i na

*Produsel esuntdi sponi bi l ei n cuti ide0, 5 kg si1 kg sicaserol ede0, 4 kg si0, 25 kg

4

Pagina


AMBALATE Fur s e c ur i

Asortate

Cu Crema decapsune cacao,nuca

e amai Cu l *Produsel esuntdi sponi bi l ei n cuti ide0, 5 kg si1 kg sicaserol ede0, 4 kg si0, 25 kg

5

Pagina


AMBALATE Fur s e c ur i

Cu gem

se Narci

Gl azurate *Produsel esuntdi sponi bi l ei n cuti ide0, 5 kg si1 kg sicaserol ede0, 4 kg si0, 25 kg

6

Pagina


AMBALATE Pal e ur i

Cu gem

Cu crema del amai e

ta a l o c o i c Cu *Produsel esuntdi sponi bi l ei n cuti ide0, 5 kg si1 kg sicaserol ede0, 4 kg si0, 25 kg

7

Pagina


AMBALATE

Bezel e

e l e t a r a S

Cozonaci *Produsel esuntdi sponi bi l ei n cuti ide0, 5 kg si1 kg sicaserol ede0, 4 kg si0, 25 kg

8

Pagina


COFETARI E

ne Savari

Cremshn i t

ere Ecl

9

Pagina


COFETARI E Pr aj i t ur i

Amandi ne

Bucuresti

Ora 12

1 0 Pagina


COFETARI E Pr aj i t ur i

su rami Ti

Decasa

ada Rul at m o l p i D

1 1

Pagina


COFETARI E To r t ur i

ata ocol Cu ci

Cu f ructe

omat pl Di

1 2

Pagina


COFETARI E To r t ur idenunt a

1 3

Pagina


PATI SERI E

Strudel cu bran

za sau mere

Pateuri a cu branz

cu i r u o l u R nuca,

ata, ocol ci ere m , e i l i van

etaj Foi e i l cu vani M erdene l e cu bran za

1 4 Pagina


PATI SERI E

Pol onezi gi Covri

susan u a s c a m u c

Covri gi i nsi ropati

Crochete cu cascaval

ari Ochel cu nuca

1 5

Pagina


PATI SERI E

Corn cu vani l i e gl azurat

Cornuri ata ocol cu ci

ericu mi Pal branza sau ata ocol ci

Bombi te cu vani l i e

1 6 Pagina


PANI FI CATI E

e l f Chi

Graham

Pai neal ba

ata i el nef Pai

1 7

Pagina


PANI FI CATI E Pr o dus eTr adi t i o nal e

e Capetel i imar ac l Co i c imi ac l Co i l hanghe Ar i ur c s e Pr gi i r v Co

1 8

Pagina


HARTA Cum seaj unge l a Al ex Pani rom

1 9 Pagina


Pi t e s t i ,s t r .Fr at i iGol e s t i ,nr .70 t e l :024860601 7,f ax :024860601 5, r ds :0348401027,mobi l :0751068080 e mai l :al e x . pani r om@yahoo . c om

http://alexpanirom.ro/doc/LepyrexCatalogWEB  

Alex Panirom Pitesti Catalog Prezentare Produse Contact Cofetarie Panificatie Patise rie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you