Page 1

CURRI CUL ARVI T AE Peopl eof t ens ayt hatdes i gni sf r ee.Asas t udentAr chi t ectidon’ tagr eeont hi s .Des i gnr equi r et i me, buti st i mef r ee?I t hi nknot .Al s owhi l eper s uadi ngmyambi t i ont obequal l i f i edasanar chi t ect ,t het i me, t hemoneyf oreducat i onal f ees ,panel pr i nt i ngandmodel i ngcos tar enotcheap.I nmyex per i enceas ar chi t ect ur es t udent ,i f acedal otofhar ds hi ps .Butwi t hi nt hos ehar ds hi psi am enj oyi ngandhavi ngf un.

Phot oofme

Af t erencount erar chi t ect ur e,myeyesbegan t os ee mor e cl ear l yever yas pectofa bui l di ng,t he f acade,canopy,and et c.T o me,Ar chi t ect ur e knowl edge come endl es s l y,becaus e des i gnnever comet oanend.Iadmi r eal lt hos ef amousar chi t ect sal lar ound t hewor l d,and mydr eam i sbel i ke t hem.T os how mydes i gnst ot hewhol ewor l d,andcr eat ebet t erper s pect i vel i ve,wor k,andpl ayat .

2008-2012

AL EXANDERNG 73A, T AMAN ROYAL , J AL AN ENS I NG, BAT U KAWA,93250,KUCHI NG, S ARAWAK

CONT ACT

S ECONDARYS CHOOL

2013-2015 2017-PRES ENT

2015( Mar ch)-2015( Apr i l )

DI PL OMAOFARCHI T ECT URE

BARCHEL OROFS CI ENCE( HONS )I NARCHI T ECT URE

T RAI NEE

DES I GNNEW S T OREYEXT ENT I ONF OR NEW KEL UL IMARKET -MI RI CONS T RUCT I ONDRAWI NG

al ex ng5485@gmai l . com

S KET CHUP3DMODEL I NG S CHEDUL EAMENDMENT S

0109778253

ABOUT MAL E S I NGL E 18F EBRUARY1995 ARCHI T ECT URE

2014 2015 2015 2015 2017 2017 2017 2017 2018 2018

CV  
CV  
Advertisement