Page 1


ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ-ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗ΢Α

μόνο 285€

17-21/04/14 (5ημ/4 νύχτες)

1θ θμζρα : 17/04 Μ.Πζμπτθ Θες/νίκθ – Κων/πολθ ( 610 χλμ) Αναχϊρθςθ 06.00 από τα γραφεία μασ .Διζλευςθ από Εγνατία Οδό, ςτάςθ ςτθ Μουςκζνθ για καφζ. Σφνορα Κιπων, ζλεγχοσ διαβατθρίων, ςφντομθ επίςκεψθ ςτο κατάςτθμα αφορολογιτων ειδϊν και ςτθ ςυνζχεια μζςω Μαλγάρων, Ραιδεςτοφ φκάνουμε νωρίσ το απόγευμα ςτθν Κων/πολθ. Μετάβαςθ ςτο ξενοδοχείο, τακτοποίθςθ, ξεκοφραςθ και το βράδυ μποροφμε να γευτοφμε τθν πολίτικθ κουηίνα ςε μια από τισ τόςεσ ταβζρνεσ τθσ Ρόλθσ . Διανυκτζρευςθ.

2θ θμζρα : 18/04 Μ.Παραςκευι Αςιατικι Κων/πολθ Ρρόγευμα και αναχϊρθςθ για τθν εκδιλωςθ του Ηωγραφείου Λυκείου όπου κα ςυμμετζχουμε ςτο κακιερωμζνο προςκφνθμα των 7 επιταφίων ςε ακραίεσ κοινότθτεσ τθσ επαρχίασ Χαλκθδόνοσ ( Αςιατικι Κων/πολθ). Αφοφ περάςουμε τθν πρϊτθ κρεμαςτι γζφυρα του Βοςπόρου κα ξεκινιςουμε με τθν Αγία Παραςκευι περιοχι Beykoz, ςτθ ςυνζχεια με τον Ι.Ν. Αγ. Κων/νου και Ελζνθσ Pasa bahce, Θεία Μεταμόρφωςθ περιοχι Κανδυλλί, ςτθ ςυνζχεια ςτον Αγ. Παντελειμονα ςτο Κουςκουντηοφκι όπου κα ςυμμετάςχουμε ςτθν αποκακιλωςθ και μεταφορά του Σταυρωμζνου .Δεξίωςθ ςτθν κοινοτικι αίκουςα. Συνεχίηουμε για τον Ρροφιτθ Ηλία Σκουτάρεωσ. Κατόπιν κα μεταβοφμε ςτθν Αγ. Ευφθμία ςτθ Χαλκθδόνα και τελειϊνουμε με τον Αγ. Ιωάννθ Καλαμιςίου. Επιςτροφι ςτθν ευρωπαϊκι Κων/πολθ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο , ξεκοφραςθ και το βράδυ κα παρακολουκιςουμε τθν τελετι του Επιταφίου ςτο Πατριαρχείο ,ςτον Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ . Θα ζχουμε χρόνο να περιπλανθκοφμε ςτθν «Ωραία του Πζραν» με τα τόςα ηαχαροπλαςτεία και εςτιατόρια. Διανυκτζρευςθ.


3θ θμζρα : 19/04 Μ.΢άββατο Κων/πολθ Ρρωινό και αναχϊρθςθ για να απολαφςουμε μια προαιρετικι κρουαηιζρα ςτα χιλιοτραγουδιςμζνα ςτενά του Βοςπόρου. Συνεχίηουμε για περιιγθςθ τθσ Ρόλθσ. Θα ξεκινιςουμε με τθ Μονι τθσ Χϊρασ με τα μοναδικά ψθφιδωτά και τοιχογραφίεσ που χρονολογοφνται από τον 14ο αιϊνα. Στθ ςυνζχεια κα μεταβοφμε ςτο βυηαντινό Ιππόδρομο με τον υπζροχο αιγυπτιακό κίονα - οβελίςκο που φζρει πάνω του ιερογλυφικά, το χάλκινο τρίποδα των Δελφϊν και τθν ωραία γερμανικι κρινθ του 1898.Στθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε το Μπλε Σηαμί του ΢ουλτάνου Αχμζτ και μετά κα επιςκεφκοφμε τθν περίφθμθ εκκλθςία – μουςείο τθσ Αγίασ ΢οφίασ ζνα από τα πιο ςθμαντικά ζργα τθσ Βυηαντινισ εποχισ. Χρόνοσ ελεφκεροσ για αγορζσ ςτο γνωςτό μασ Καπαλί Σςαρςί (ςκεπαςτι αγορά ) με τα 4.000 μικροκαταςτιματα με χρυςαφικά, αςθμικά, χειροποίθτα χαλιά, δερμάτινα, είδθ λαϊκισ τζχνθσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Ξεκοφραςθ. Το βράδυ κα μεταβοφμε ςτον Ι. Ναό Αγίασ Σριάδοσ ςτο Σαξίμ για να παρακολουκιςουμε τθν Ανάςταςθ. Προαιρετικό αναςτάςιμο δείπνο. Διανυκτζρευςθ.

4θ θμζρα : 20/04 Κυριακι του Πάςχα – Κων/πολθ – Πριγκ/ςα (προαιρετικά) Ρρωινό και αναχϊρθςθ για τθν προβλιτα όπου κα πάρουμε το καράβι τθσ γραμμισ για να μεταβοφμε ςτα μαγεμζνα νθςάκια τθσ Ρροποντίδασ τα Πριγκθπόνθςα ( Πρϊτθ, Αντιγόνθ, Χάλκθ, Πρίγκθποσ) . Εμείσ κα πάμε ςτθ Χάλκθ όπου κα παρακολουκιςουμε τθ Δεφτερθ Ανάςταςθ ςτο Ι. Ναό Αγ. Σριάδοσ. Νωρίσ το μεςθμζρι επιςτροφι ςτθν Ρόλθ. Μεςθμεριανό παςχαλιάτικο γεφμα ςτο γνωςτό εςτιατόριο τθσ Λωξάντρασ . Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο , ξεκοφραςθ . Το βράδυ προαιρετικι διαςκζδαςθ ςε εςτιατόριο με χοροφσ και τραγοφδια τθσ Ανατολισ. Διανυκτζρευςθ.

5θ θμζρα : 21/04 Κων/πολθ – Θες/νίκθ ( 610 χλμ) Ρρωινό και αναχϊρθςθ για να μεταβοφμε ςτθν Ραναγία των Βλαχερνϊν, όπου εψάλει


για πρϊτθ φορά ο Ακάκιςτοσ Ύμνοσ το 626 μ.Χ. Κατόπιν κα βρεκοφμε ζξω από τα τείχθ τθσ Ρόλθσ, κα καυμάςουμε τα Θεοδοςιανά τείχθ και ςτθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε τθν εκκλθςία τθσ Ηωοδόχου Πθγισ, τθν Παναγία Μπαλουκλιϊτιςςα με το καυματουργό αγίαςμα και τα παραδοςιακά ψάρια του κρφλου τθσ Άλωςθσ. Ρριν πάρουμε το δρόμο τθσ επιςτροφισ κα επιςκεφκοφμε το μεγαλφτερο Ενυδρείο τθσ Ευρϊπθσ ςτο Istanbul Forum. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Κατόπιν αναχϊρθςθ για Θεςςαλονίκθ .Στάςθ ςτθ ΢αιδεςτό για μεςθμεριανό φαγθτό . Διζλευςθ Κιπων και με τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ κακ’ οδό άφιξθ το βράδυ ςτθν πόλθ μασ με τισ καλφτερεσ αναμνιςεισ . ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ       

Μεταφορζσ – περιθγιςεισ με πολυτελζσ λεωφορείο 4 διαν/ςεισ ςτο ξενοδοχείο επιλογισ ςασ 4 πρωινά γεφματα Ξεναγιςεισ – περιθγιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα Επίςθμο ελλθνόφωνο ξεναγό όπου απαιτείται Αρχθγό Ζμπειρο ςυνοδό του γραφείου μασ Ρλιρθσ ταξιδιωτικι αςφάλεια Φ.Ρ.Α

    

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Αναςτάςιμο δείπνο Ειςόδουσ μουςείων Διαςκεδάςεισ , ποτά Τα ειςιτιρια για το καράβι ςτα Ρριγκθπόνθςα Πτι αναγράφεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό Φιλοδωριματα


ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ-ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗ΢Α

μόνο 235€

18-21/04/14 (4ημ/3νύχτες )

1θ θμζρα : 18/04 Μ.Παραςκευι Θες/νίκθ – Κων/πολθ ( 610 χλμ) Αναχϊρθςθ 06.00 από τα γραφεία μασ .Διζλευςθ από Εγνατία Οδό, ςτάςθ ςτθ Μουςκζνθ για καφζ. Σφνορα Κιπων, ζλεγχοσ διαβατθρίων, ςφντομθ επίςκεψθ ςτο κατάςτθμα αφορολογιτων ειδϊν και ςτθ ςυνζχεια μζςω Μαλγάρων, Ραιδεςτοφ φκάνουμε νωρίσ το απόγευμα ςτθν Κων/πολθ. Μετάβαςθ ςτο ξενοδοχείο, τακτοποίθςθ, ξεκοφραςθ . Νωρίσ το βραδφ κα μεταβοφμε ςτο Οικουμενικό Πατριαρχείο για τθν τελετι του Επιτάφιου , ςτον Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου. Το βράδυ κα χαροφμε τθ βόλτα μασ ςτθν «Ωραία του Πζραν» με τα τόςα ηαχαροπλαςτεία και εςτιατόρια . Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο . Διανυκτζρευςθ .

2θ θμζρα : 19/04 Μ.΢άββατο Κων/πολθ Ρρωινό και αναχϊρθςθ για ν απολαφςουμε μια προαιρετικι κρουαηιζρα ςτα χιλιοτραγουδιςμζνα ςτενά του Βοςπόρου. Συνεχίηουμε τθν περιιγθςθ μασ ςτθν Ρόλθ. Θα ξεκινιςουμε με τθ Μονι τθσ Χϊρασ με τα μοναδικά ψθφιδωτά και τοιχογραφίεσ που χρονολογοφνται από τον 14ο αιϊνα. Στθ ςυνζχεια κα μεταβοφμε ςτο βυηαντινό Ιππόδρομο με τον υπζροχο αιγυπτιακό κίονα - οβελίςκο που φζρει πάνω του ιερογλυφικά, το χάλκινο τρίποδα των Δελφϊν και τθν ωραία γερμανικι κρινθ του 1898.Στθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε το Μπλε Σηαμί του ΢ουλτάνου Αχμζτ και μετά κα επιςκεφκοφμε τθν περίφθμθ εκκλθςία – μουςείο τθσ Αγίασ ΢οφίασ ζνα από τα πιο ςθμαντικά ζργα τθσ Βυηαντινισ εποχισ. Χρόνοσ ελεφκεροσ για αγορζσ ςτο γνωςτό μασ Καπαλί Σςαρςί (ςκεπαςτι αγορά ) με τα 4.000 μικροκαταςτιματα με χρυςαφικά, αςθμικά, χειροποίθτα χαλιά, δερμάτινα, είδθ λαϊκισ τζχνθσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Ξεκοφραςθ. Το βράδυ κα μεταβοφμε ςτον Ι. Ναό Αγίασ Σριάδοσ ςτο Σαξίμ για να παρακολουκιςουμε τθν Ανάςταςθ. Ρροαιρετικό αναςτάςιμο δείπνο. Διανυκτζρευςθ.


3θ θμζρα : 20/04 Κυριακι του Πάςχα – Κων/πολθ – Πριγκ/ςα (προαιρετικά) Ρρωινό και αναχϊρθςθ για τθν προβλιτα όπου κα πάρουμε το καράβι τθσ γραμμισ για να μεταβοφμε ςτα μαγεμζνα νθςάκια τθσ Προποντίδασ τα Πριγκθπόνθςα ( Πρϊτθ, Αντιγόνθ, Χάλκθ, Πρίγκθποσ) . Εμείσ κα πάμε ςτθ Χαλκθ όπου κα παρακολουκιςουμε τθ Δεφτερθ Ανάςταςθ ςτο Ι. Ναό Αγ. Σριάδοσ. Νωρίσ το μεςθμζρι επιςτροφι ςτθν Ρόλθ. Μεςθμεριανό παςχαλιάτικο γεφμα ςτο γνωςτό εςτιατόριο τθσ Λωξάντρασ( προαιρετικό) . Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο , ξεκοφραςθ . Το βράδυ προαιρετικι διαςκζδαςθ ςε εςτιατόριο με χοροφσ και τραγοφδια τθσ Ανατολισ. Διανυκτζρευςθ.

4θ θμζρα : 21/04 Κων/πολθ – Θες/νίκθ ( 610 χλμ) Ρρωινό και αναχϊρθςθ για να μεταβοφμε ςτθν Ραναγία των Βλαχερνϊν, όπου εψάλει για πρϊτθ φορά ο Ακάκιςτοσ Ύμνοσ το 626 μ. Χ. Κατόπιν κα βρεκοφμε ζξω από τα τείχθ τθσ Ρόλθσ, κα καυμάςουμε τα Θεοδοςιανά τείχθ και ςτθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε τθν εκκλθςία τθσ Ηωοδόχου Πθγισ, τθν Παναγία Μπαλουκλιϊτιςςα με το καυματουργό αγίαςμα και τα παραδοςιακά ψάρια του κρφλου τθσ Άλωςθσ. Ρριν πάρουμε το δρόμο τθσ επιςτροφισ κα επιςκεφκοφμε το μεγαλφτερο Ενυδρείο τθσ Ευρϊπθσ ςτο Istanbul Forum. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Κατόπιν αναχϊρθςθ για Θεςςαλονίκθ .Στάςθ ςτθ ΢αιδεςτό για μεςθμεριανό φαγθτό . Διζλευςθ Κιπων και με τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ κακ’ οδό άφιξθ το βράδυ ςτθν πόλθ μασ με τισ καλφτερεσ αναμνιςεισ . ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ         

Μεταφορζσ – περιθγιςεισ με πολυτελζσ λεωφορείο. 3 διαν/ςεισ ςτο ξενοδοχείο επιλογισ ςασ 3πρωινά γεφματα Ξεναγιςεισ – περιθγιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα Επίςθμο ελλθνόφωνο ξεναγό όπου απαιτείται Αρχθγό – ςυνοδό του γραφείου μασ Ρλιρθσ ταξιδιωτικι αςφάλεια Φ.Ρ.Α


ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  Αναςτάςιμο δείπνο  Ειςόδουσ μουςείων,  ειςιτιρια για το καράβι ςτα Ρριγκθπόνθςα , διαςκεδάςεισ , ποτά και ότι αναγράφεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό.  Φιλοδωριματα


μόνο 275€ ΠΑΡΑΛΙΑ Μ. Α΢ΙΑ΢ (17-21/04/14) (5ημ /4 νύχτες) 1θ θμζρα : 17/04 Θες/νίκθ – Σςανάκαλε ( 500 χλμ) Αναχϊρθςθ από τα γραφεία μασ ςτισ 06.00. Διζλευςθ από Εγνατία Οδό ,ςτάςθ για πρωινό καφζ ςτθ Μουςκζνθ. Σφνορα Κιπων, ζλεγχοσ διαβατθρίων, ςφντομθ επίςκεψθ ςτο κατάςτθμα αφορολογιτων ειδϊν. Διζλευςθ από τα ελλθνοτουρκικά ςφνορα και μζςω Κεςςάνθσ , Καλλίπολθσ άφιξθ ςτθ Μάδυτο απ’ όπου με ferryboat διαςχίηουμε τον Ελλιςποντο. Άφιξθ ςτο Τςανάκαλε , τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Δείπνο . Διανυκτζρευςθ.

2θ θμζρα : 18/04 Σςανάκαλε – Αϊβαλί - ΢μφρνθ ( 160 χλμ) Ρρωινό και αναχϊρθςθ για να καυμάςουμε τισ αλλοτινζσ Κυδωνίεσ όπου μασ καλωςορίηουν με κφμθςεσ χρόνων που το μαρτυροφν τα παλιά εγκαταλελειμμζνα ςπίτια και ςχολεία των Ελλινων . Επίςκεψθ ςτα Μοςχονιςια, ζνα ιδιαίτερο νθςιωτικό ςφμπλεγμα. Εκεί κα ζχουμε τθν δυνατότθτα να επιςκεφκοφμε τον Ναό των Σαξιαρχϊν. Διαςχίηοντασ τον κόλπο Αδραμυτίου και μζςω Δικιλί άφιξθ ςτθν Πζργαμο ζνα από τα πιο ςθμαντικά κζντρα του Αρχαίου Ελλθνικοφ κόςμου. Θα επιςκεφκοφμε το περίφθμο Αςκλθπιείο κακϊσ επίςθσ και τθν Κόκκινθ Εκκλθςία. Χρόνοσ ελεφκεροσ ςε ζκκεςθ – εργαςτιριο καταςκευισ όνυχα. Στθ ςυνζχεια μζςω Μενεμζνθσ άφιξθ ςτο Κορδελιό τθσ Σμφρνθσ. Σιμερα μια νεόδμθτθ περιοχι κατοικιϊν με ωραία παραλία και μεγάλα πάρκα. Ελεφκεροσ χρόνοσ για περιιγθςθ ςτθν παλιά ελλθνικι ςυνοικία . Άφιξθ ςτθν πανζμορφθ Σμφρνθ. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Δείπνο. Το βράδυ προαιρετικι βόλτα ςτο πανζμορφο, γεμάτο από φοινικόδεντρα Κορδόνι. Το κομμάτι που φωτογραφικθκε περιςςότερο από οποιαδιποτε άλλο τότε …πριν τθν Καταςτροφι αλλά και τϊρα με τα παλιά ρωμαίικα αρχοντικά να ςτζκουν εκεί. Θα δοφμε και το Ελλθνικό Προξενείο . Διανυκτζρευςθ.

3θ θμζρα : 19/04 ΢μφρνθ – Ζφεςοσ – ΢μφρνθ ( 175 χλμ) Ρρωινό και αναχϊρθςθ για τθν ιςτορικι Ζφεςο, μια από τισ πιο καλοδιατθρθμζνεσ αρχαίεσ πόλεισ. Θα ξεναγθκοφμε ςτο μεγάλο Θζατρο, ςτθ βιβλιοκικθ του Κζλςου, ςτθ Μαρμάρινθ Οδό, ςτθν εκκλθςία τθσ Παναγίασ που ζλαβαν μζροσ δφο Οικουμενικζσ Σφνοδοι κακϊσ επίςθσ κα δοφμε και ερείπια τθσ εκκλθςίασ του Ευαγγελιςτι Αγίου Ιωάννθ. Επίςθσ κα δοφμε το ναό τθσ Αρτζμιδοσ που


ιταν ζνα από τα επτά καφματα του κόςμου. Το βράδυ κα μεταβοφμε ςτθν Αγ. Φωτεινι για τθν Ανάςταςθ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο για το δείπνο . Διανυκτζρευςθ.

4θ θμζρα : 20/04 ΢μφρνθ - Αΐβαλί ( 170 χλμ) Ρρωινό και αναχϊρθςθ για περιιγθςθ ςτθν πόλθ τθσ Σμφρνθσ .Θα δοφμε το Κονάκι ( Διοικθτιριο) με το γραφικό Ρολόι ,ςφμβολο τθσ πάλαι ποτζ ελλθνικισ Σμφρνθσ. Θα περάςουμε από τα προάςτια του Μπουτηά, του Κορδελιοφ , του Μπουρνόβα, δρόμοι και γωνιζσ που διατθροφν τθν ατμόςφαιρα τθσ παλιάσ κοςμοπολίτικθσ Σμφρνθσ των ΢ωμιϊν. Συνεχίηουμε για το καταπράςινο και ελιόφυτο Αϊβαλι, τθν πατρίδα του Φϊτθ Κόντογλου. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο . Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν αγορά του Αϊβαλι. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.

5θ θμζρα : 21/04 Αιβαλί - Σςανάκαλε – Θεςςαλονίκθ (670 χλμ) Ρρωινό και αναχϊρθςθ για να επιςκεφκοφμε τον αρχαιολογικό χϊρο τθσ μυκικισ Σροίασ, τθν πόλθ του Πριάμου όπου διεξιχκθ ο Τρωικόσ πόλεμοσ με αφορμι το « μιλον τθσ ζριδοσ ». Θα δοφμε και το αντίγραφο του Δοφρειου Κππου. Θα διαςχίςουμε τον Ελλιςποντο και φκάνουμε ςτθ Μάδυτο . Κατευκυνόμαςτε για το ςυνοριακό ςτακμό των Κιπων . Με τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ κακ οδό άφιξθ αργά ςτθν πόλθ μασ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  Μεταφορζσ – περιθγιςεισ με πολυτελζςτατο λεωφορείο  4 διαν/ςεισ (hotel Akol 4* - Canakkale), 1 διαν/ςθ (hotel Ontur 4*sup – Ismir), 2 διαν/ςεισ ( hotel Grand Temmizel 5*- 1 διαν/ςθ -Ayvalik )  5 πρωινά γεφματα-4 βραδινά γεφματα  Ξεναγιςεισ – περιθγιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα  Επίςθμο ελλθνόφωνο ξεναγό κακ ‘ όλθ τθ διαδρομι  Αρχθγό – ςυνοδό του γραφείο μασ  Ρλιρθσ ταξιδιωτικι αςφάλεια  Φ.Ρ.Α

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  Ειςόδουσ μουςείων ( Τροία 15TL, Ρζργαμοσ 15TL, Αςκλθπιείο 15TL, Ζφεςοσ 25TL)  Διαςκεδάςεισ , ποτά .  Πτι αναγράφεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό & Φιλοδωριματα


DIMAKI TRAVEL ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2014  

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 50, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310 555808 -2310055803 www.dimakitravel.gr gdimakitravel@gmail.com