Page 1


USŁUGI TELEINFORMATYCZNE


P R Z E D S I Ę B I O R S T W O T E L E KO M U N I K AC YJ E


portfolio Aleksandra L  
portfolio Aleksandra L  

Małe podsumowanie mojej pracy.